LG G3100 Owner's manual
TURKCE
ENGLISH
MODEL:G310
ISSUE 1.0
P/N
:
MMBB0105516
PRINTED IN KOREA
GPRS
KULANIMVZ
Cep
Telefonu
KULLANIM KILAVUZU
MODEL: G3100
Lutfen
telefonunuzu kullanmadan once
bu k\lavuzu dikkatlice
Daha
sonra
okuyunuz.
baßvurmak amac\yla
saklay\n\z.
G?P?R?S?C?E?P?T?E?L?E?F?O?N?U
GPRS
Cep
Telefonu
KULLANIM KILAVUZU
MODEL: G3100
Lutfen telefonunuzu kullanmadan once
bu k\lavuzu dikkatlice
Daha
sonra
saklay\n\z.
okuyunuz.
baßvurmak amac\yla
G3100
gelißmiß stiliyle
tatmin
kullan\c\s\na daha
ve
kullan\m
yuksek
kolayl\ⓒ\ sunar.
G3100 Telefon
3
TURKCE
Guvenliⓒiniz |cin
Tum
radyo vericileri yak\n cevredeki
taß\maktad\r.
elektronik cihazlarla
girißim
riski
GSM telefonlar ucaklarda daima kapat\lmal\d\r.
Benzin
istasyonlar\, yak\t depolar\, kimyasal tesisler
patlay\c\yla yap\lan cal\ßmalar\n yak\n\nda
cal\ßt\rmay\n\z.
veya
Ozel yonetmeliklere tabi olarak yasaklanan alanlarda
kapat\n\z. Orneⓒin telefon kalp pilleri ve ißitme
cihazlar\n\ etkileyebileceⓒinden hastanede
telefonu
kullan\lmas\na izin verilmez.
TV, radyo
ve kißisel bilgisayarlarda
girißime (parazit) neden olabilir.
Arac
surerken
Telefonu veya
telefonu elinizde
tali
duzeyde
bir
tutmay\n\z.
bataryay\ sokmeyiniz.
C\kabilen kucuk parcalar\ bulunduⓒundan ve
boⓒulmaya neden olabileceⓒinden telefonu cocuklar\n
erißemeyeceⓒi guvenli bir yerde tutunuz.
Iarj
TURKCE
4
cihaz\na \slak elle
dokunmay\n\z.
Guvenliⓒiniz icin SADECE belirtilen OR|J|NAL batarya
ßarj cihazlar\n\ kullan\n\z.
ve
Lutfen
Dikkat:
Kullan\lmaz hale
Telefonunuza
sadece
Acil
gelen bataryalar ilgili yonetmeliklere
at\lmal\d\r.
gore
zarar
OR|J|NAL
arama
butun
gelmesine meydan
vermemek
icin
aksesuarlar\ kullan\n\z.
telefon
ßebekelerinde bulunmayabilir.
gibi zaruri iletißimlerde
baⓒl\ kalmay\n\z.
Bu nedenle acil t\bbi durumlar
sadece bu telefona
Onemli Bilgi
Bu kullan\c\ elkitab\ bu telefonun kullan\m\
ilgili
onemli
yanl\ß
bilgiler icerir.
kullan\ma
En
ve
iyi performans\
vermemek
cal\ßma ßekliyle
elde edebilmek
ve
lutfen tum
meydan
icin
bilgileri
okuyunuz. Bu kullan\c\ elkitab\nca ac\k olarak
onaylanan d\ß\nda deⓒißiklik ve modifikasyonlar bu cihaz\n
dikkatle
garantisini
sona
erdirebilir.
5
TURKCE
Genel
Bak\ß
Telefonunuzun Genel Gorunumu
......................................
10
.................................................................
10
?
Onden Gorunum
?
Arkadan Gorunum...............................................................
Tußlar\n
?
Tan\t\m\
Alfanumerik
Ekran
Tußlar
..............................................................
11
12
14
Bilgileri
Ekran
?
.................................................................
15
Bilgileri
Ekran Simgeleri................................................................... 15
......................................................................
Baßlarken
Telefonun Haz\rlanmas\
17
SIM Kart tak\lmas\............................................................... 17
?
Pilin Tak\lmas\..................................................................... 18
?
Pilin
?
Iarj Cihaz\ baⓒlant\s\n\n kesilmesi
Iarj
Edilmesi
Telefonu
?
?
?
?
?
?
?
...............................................................
.....................................
Acma Ad\mlar\
kullanmaya baßlamak
Telefonun kapat\lmas\.........................................................
Kodlar\
PIN Kodu
18
19
......................................................
20
..........................................
20
Telefonu
Erißim
6
.......................................................
?
......................................................................
(4 ila 8 hane)
PIN2 Kodu (4 ila 8 hane)
PUK Kodu (4 ila 8 hane)
PUK2 Kodu (4 ila 8 hane)
Guvenlik Kodu (4 ila 8 hane)
20
21
......................................................
21
....................................................
21
....................................................
21
..................................................
21
..............................................
21
Menuye Erißim
Rehber
Menu
..................................................................................
Aⓒac\
..........................................................................
22
23
25
Mesajlar [Menu 1]
25
Mesaj yaz [Menu 1-1]
Gelen kutusu [Menu 1-2]
29
Giden kutusu [Menu 1-3] .....................................................30
Hucre yay\n\ [Menu 1-4]
30
Sesli mesaj [Menu 1-5]
32
Kartvizit [Menu 1-6]
33
33
Kal\plar [Menu 1-7]
Durum Raporu [Menu1-8]
33
33
Ayarlar [Menu 1-9]
Haf\za durumu [Menu 1-0]
34
................................................................
?
.........................................................
?
...................................................
?
?
.....................................................
?
......................................................
?
............................................................
?
.............................................................
?
..................................................
?
.............................................................
?
.................................................
Caⓒr\ Kayd\ [Menu 2]
Cevaps\z aramalar [Menu 2-1]............................................
...........................................................
?
?
?
?
?
?
?
Al\nan aramalar
[Menu 2-2]
Yap\lan [Menu 2-3]..............................................................
Butun
caⓒr\lar list. [Menu 2-4]
Son arananlar\ sil [Menu 2-5]..............................................
Caⓒr\ ucreti [Menu 2-6]
GPRS info [Menu 2-7].........................................................
.............................................
.......................................................
Profiller
?
?
?
?
?
?
...............................................
35
35
35
35
35
35
36
38
..................................................................
39
.............................................................
39
..............................................................
39
[Menu 3]
Titreßim [Menu 3-1]
Sessiz [Menu 3-2]
Genel [Menu 3-3]
Yuksek [Menu 3-4]
Kulakl\k [Menu 3-5]
Araba [Menu 3-6]
...............................................................
39
.............................................................
39
............................................................
40
...............................................................
40
7
..................................................................
42
?
........................................................
42
?
.....................................................
43
?
....................................................
44
?
.......................................................
46
?
...........................................................
48
?
....................................................
Ayarlar [Menu 4]
Calar Saat [Menu 4-1]
Tarih & Saat [Menu 4-2]
Telefon ayar\ [Menu 4-3]
Caⓒr\ Ayar\ [Menu 4-4]
Guvenlik [Menu 4-5]
Iebeke ayar\ [Menu 4-6]
Fab.Ayar.Don. [Menu 4-7]
?
Caⓒr\ yonlendi [Menu 5]
?
?
?
?
?
?
.....................................................
Butun
caⓒr\lar [Menu 5-1]
Meßgulse [Menu 5-2]
Cevap yoksa [Menu 5-3]
Ulaß\lam\yorsa [Menu 5-4]
Butun
veri caⓒr\lar\ [Menu 5-5]
Butun
Faks caⓒr\lar\ [Menu 5-6]
Hepsini |ptal Et [Menu 5-7]
..................................................
.........................................................
51
52
53
53
53
....................................................
53
.................................................
53
...........................................
.........................................
53
53
.................................................
54
..................................................................
55
?
...........................................................
55
?
..................................................
?
Ajanda [Menu 6]
Program [Menu 6-1]
Telefon defteri [Menu 6-2]
Aksesuarlar
?
?
?
?
?
?
?
8
..................................................
57
64
[Menu 7]
[Menu 7-1]........................................................... 64
64
Oyun [Menu 7-2]
Melodi Yap\c\ [Menu 7-3]
65
Grafik Editoru [Menu 7-4].................................................... 65
Birim donuß.
66
[Menu 7-5]
67
Hesap mak. [Menu 7-6]
Ulke Saat. [Menu 7-7]
67
..........................................................
Klasorum
.................................................................
....................................................
.....................................................
......................................................
........................................................
|nternet [Menu 8]
Giriß sayfas\ [Menu 8-1]
S\k kullan\lanlar [Menu 8-2]
Mesaj ilet [Menu 8-3]
Profiller [Menu 8-4]
URL'ye git [Menu 8-5]
Haf\za [Menu 8-6]
Guv. sert. [Menu 8-7]
Prof. s\f\r. [Menu 8-8]
.................................................................
68
?
.....................................................
68
?
...............................................
68
?
..........................................................
?
............................................................
68
69
71
?
........................................................
?
..............................................................
72
?
.........................................................
72
?
.........................................................
Internet On-line menusu
Ek
......................................................
72
73
Fonksiyonlar
Data
ve
Faks aramalar\n\n kullan\m\
?
Data veya Faks aramalar\n\n
?
Data veya Faks al\nmas\
Bir
?
Coklu
arama
esnas\nda
74
.......................
74
...................................................
74
Arama esnas\ndaki menuler
?
.................................
gonderilmesi
.............................................
76
..........................................................
76
veya Konferans
Gorußmeleri
...................................
78
Aksesuarlar........................................................................... 80
Bak\m
...................................................................................
Teknik Data
..........................................................................
82
84
9
Telefonunuzun Genel Gorunumu
Genel
Onden Gorunum
1
Kulakl\k
Tak\m\
Tuß
3 Sol Ekran
11
Mikrofon
4 Gezinti
12 Kulakl\k Mikrofon
6
7
Tußu
Tußlar\
Ara Tußu
Y\ld\z Tußu
Saⓒ Ekran Tußu
8 Sonland\rma/
Kapama Tußu
10
Tuß
10
5
TURKCE
9 Numerik
2 Ekran
Kilidi
Konnektor
jak\
tußu /
Silme Tußu
13 WAP
Bak\ß
Genel
Bak\ß
Arkadan Gorunum
7
5
6
4
1
3
2
1
Batarya
2 Kablo Konnektoru/
Batarya Iarj Konnektoru/
Ahizeyi Kald\rmadan Konußma araba
kiti
Konnektoru
3
Batarya Uclar\
4 SIM Kart Soketi
5 Elde
6
Taß\ma
Batarya
Kordonu
Deliⓒi
Kilidi
7 Kulakl\k Mikrofon Konnektor
jak\
11
TURKCE
Tußlar\n
Tan\t\m\
Genel
Aßaⓒ\da telefonun
onemli
Bak\ß
komponentleri gosterilmißtir.
Tak\m\ Tan\t\m\
Tuß
Tuß
<>
Ac\klama
Sol/Saⓒ Ekran Tußlar\
Bu tußlar ekranda hemen
belirtilen ißlevler icindir.
uzerinde
yaz\l\
olarak
H\zl\
Erißim Tußu
Bas\ld\ⓒ\nda doⓒrudan
WAP
Yaz\ karakterlerini silmek
Gezinti
|sim,
baⓒlant\s\
aras\nda
ve
menuler
S
0
~
9
telefon numaralar\
menusunu
girmek icindir
telefon numaralar\ aras\nda
gezinmek icindir.
Tußu
numaras\n\ arayabilir veya gelen aramaya
cevap verebilirsiniz. Eⓒer bir numara girmeden bu
tußa basarsan\z, telefonunuz en son arad\ⓒ\n\z
numaray\
gosterir.
Numerik
Tuß
Bu
bekleme modunda
tußlar
duzenleme
icindir.
Bu tußlara
?
?
12
ve
Bir telefon
?
TURKCE
aras\da gezinmek
Doⓒrudan Mesaj
gezinmek icindir.
Doⓒrudan Mesaj
|sim,
icindir.
Tußlar\
telefon numaralar\
veya secilenlerin ayar\ icindir.
menusune
girmek icindir. |sim
Ara
kurmak
kullan\l\r.
icin
1
Tak\m\
modunda
uzunca
sesli
mesaj
numara
numara ve
bir sure
cevirmek ve
girmek
karakter
bast\ⓒ\n\zda:
kutunuzu aramak
icindir.
0 uluslararas\ aramalar icindir.
2 ile
9 aras\ndaki tußlar h\zl\
aramalar
icindir.
Genel
Tuß
Ac\klama
*
Bu
#
yapmak icindir.
tuß bir sure bas\l\ tutularak titreßim moduna gecilir.
Uzunca sure
bas\l\
tutulduⓒunda
Telefona kulakl\k
bu
tuß sesli
arama
tak\ld\ⓒ\nda baⓒlant\
tußu olarak da kullan\l\r.
SONLANDIRMA/ACMA-KAPAMA
E
Bak\ß
Tußu
Bir aramay\ sonland\rmak veya reddetmek icindir.
tuß ayn\ zamanda Acma-Kapama tußu olarak da
kullan\l\r. Bunun
icin tuß
bir
kac saniye
Bu
bas\l\
tutulmal\d\r.
13
TURKCE
Tußlar\n
Tan\t\m\
Genel
Alfanumerik
Tußlar
ile alfabetik karakterler
Say\ tußlar\
verilmißtir.
aras
\ndaki
ilißki aßa ⓒ\daki
tablolarda
TURKCE
14
Tuß
Ac\klama
1
.,/?!-:'"1
2
ABC2AAAAAAÆCabcaaaaaaæc
3
DEF3EEEEdefeeee
4
GHI4IIII˝ghiiiiiⓒ
5
JKL5jkl
6
MNO6NOØOOOOŒmnonoøooooœ
7
PQRS7ßTMpqrsß∫
8
TUV8UUUUtuvuuuu
9
WXYZ9wxyz
0
[Boßluk Tußu]
0
Bak\ß
Ekran
Bilgileri
Ekran
Bilgileri
Ekranda ceßitli simgeler goruntulenir.
Aßaⓒ\da telefon ekran\nda
bu simgelerin ac\klamalar\n\ bulabilirsiniz.
goruntulenen
Ekran
Simgeleri
Simge/Gosterge
Ac\klama
Iebeke sinyal gucunu
gosterir.
kuruldu.
Baⓒlant\
GPRS servisini kullanabilirsiniz.
Bir
Roaming (Yurtd\ß\ Dolaß\m)
kulland\ⓒ\n\z\ gosterir.
Calar
saat
ayarlanm\ß
Batarya ßarj
ve
durumunu
Bir metin
mesaj\
Bir sesli
mesaj
servisini
aktif.
gosterir.
al\nd\.
al\nd\.
Bir e-mail al\nd\.
Gorev zamanlay\c\n\z\ gozden
Tum
sesli
gecirebilirsiniz.
sinyaller kapal\
Profiller
genel
Profiller
yuksek
menusu.
sesli menu.
Profiller sessiz menusu.
Profillerde kulakl\k menusu.
profillerde
Araba munusu.
Caⓒr\
aktarma.
WAP
arac\l\ⓒ\yla
Push message hizmetini
kullanabilirsiniz.
15
TURKCE
Ekran
Bilgileri
Ekran
Ust Menu Simgeleri
Simge
Ac\klama
Mesajlar
Caⓒr\ Kayd\
Profiller
Ayarlar
Caⓒr\ yonlendi
Ajanda
Aksesuarlar
|nternet
SIM servisi
TURKCE
16
(SIM
karta
baⓒl\)
Bilgileri
Telefonun Haz\rlanmas\
Baßlarken
SIM Kart tak\lmas\
Telefonun arkas\ndaki SIM kart soketini bulun.
SIM kart\ takmak icin aßaⓒ\daki ißlem
1.
s\ras\n\
takip
ediniz.
Batarya uzerindeyse c\kart\n\z.
2. SIM
kart\, alt\n
sar\s\
konnektorler
aßaⓒ\ya doⓒru ve kesik koße saⓒa
gelecek ßekilde ve gumuß renkli
tutucu alt\nda yuvas\na kayd\rarak
yerleßtiriniz.
3.
Eⓒer SIM kart\ c\kartman\z
gerekiyorsa baßparmaⓒ\n\zla SIM
kart\n ust k\sm\na bast\r\n\z
sonra
ve
SIM kart yuvas\ndan
kayd\rarak c\kar\n\z.
Dikkat
?
Takma
ißleminden once daima telefonun kapal\ olduⓒunu
ve bataryay\ c\kart\n\z.
kontrol ediniz
?
SIM kart\n metal temas
gorebilir. Tutarken ve
gosteriniz. SIM kartla
ucu
kolayca cizilerek
zarar
takarken SIM karta ozellikle ozen
birlikte verilen talimatlara uyunuz.
17
TURKCE
Telefonun Haz\rlanmas\
Baßlarken
Pilin Tak\lmas\
1.
Pili telefonun arkas\na
2. Bir "klik" sesi
yerleßtiriniz.
duyuncaya
kadar
pile
bast\r\n\z.
Pilin
Iarj
Edilmesi
Seyahat adaptorunu
telefona
baⓒlamak icin,pil yerine
tak\l\ olmal\d
\r.
1.
bir ucunu
Seyahat adaptorunun
yerleßtiriniz.
telefonun alt\na
2.
Seyahat adaptorunun
diⓒer
ucunu
AC ßebeke prizine tak\n\z.
Yaln\zca
TURKCE
paket icinde
cihaz\n\ kullan\n\z.
18
bulunan
ßarj
Baßlarken
Uyar\
?
Konnektoru
zorlamay\n\z,
adaptorune
zarar
Cihaz\
Iarj
bu telefona
ve/veya seyahat
verebilir.
baⓒlant\s\n\n
kesilmesi
cihaz\n\n yan duⓒmelerine
basarak telefondan ay\r\n\z.
Iarj
Dikkat
?
Telefonunuz ile birlikte verilen
olarak
?
?
ßarj
etmeniz
pili
kullanmadan once
tam
gereklidir.
Iarj esnas\nda pilinizi veya SIM
c\kartmay\n\z.
kart\n\z\
yerinden
telefona baⓒlad\ktan sonra ekranda
Seyahat adaptorunu
Yaln\zca pilin tam boß olduⓒu
"Iarj oluyor" uyar\s\ gorunur.
durumda, ekranda "Iarj oluyor" gorunmeksizin fon \ß\ⓒ\
yanar.
?
?
Pil tam olarak
Pil tam olarak
cubuklar\
ßarj edildiⓒinde, pil
ßarj edildiⓒinde, pil
sembolunun
sembolunun
hareketli
hareketli
durur.
19
TURKCE
Telefonu
Ad\mlar\
Acma
Baßlarken
Telefonu
kullanmaya baßlamak
1.
bir
E tußuna bas\n\z
kadar bas\l\
ve
2.
ses
tutunuz.
duyuncaya
PIN Kodu ayar\na
baⓒl\ olarak,
girebilir veya
girmeyebilirsiniz.
PIN kodu
3.
Telefonun
kapat\lmas\
Bekleme modunda
tutunuz.
TURKCE
20
Eⓒer telefonunuz bir ßebekeye
baⓒlan\rsa, ßebeke ad\ k\sa bir
sure ekranda gorunur.
iken, bir
ses
duyuncaya
kadar
E tußuna bas\l\
Erißim
Kodlar\
Baßlarken
Telefonunuzun izinsiz kullan\m\n\ onlemek
amac\yla bu bolumde
erißim kodlar\n\ kullanabilirsiniz. Erißim kodlar\ (PUK
PUK2 kodlar\ haric), [Menu 4-5-6] ile deⓒißtirilebilir.
tarif edilen
PIN Kodu
(4 ila
8
ve
hane)
(Personal Identification Number) kodu, SIM kart\n\z\ izinsiz
kullan\ma karß\ korur. PIN kodu genellikle SIM kart\ ile birlikte verilir.
PIN Kodu seceneⓒi Aktif olarak ayarlan\rsa, telefonunuz her
ac\ld\ⓒ\nda PIN kodu soracakt\r. Bunun tersine, PIN Kodu seceneⓒi
Aktif deⓒil olarak ayarlan\rsa, telefonunuz PIN kodu sormadan
doⓒrudan ßebekeye baⓒlan\r.
PIN
PIN2 Kodu
(4 ila
8
hane)
PIN2 kodu baz\ SIM
kart\yla birlikte verilir, ve Arama ucreti uyar\s\,
Sabit Arama numaras\ gibi baz\ fonksiyonlara erißmek icin
gereklidir. Bu fonksiyonlara, yaln\zca SIM kart\n\z taraf\ndan
destekleniyorsa erißebilirsiniz.
PUK Kodu
(4 ila
8
hane)
(Personal Unblocking Key) kodu, bloke olmuß bir PIN kodunu
deⓒißtirmek icin gereklidir. PUK kodu SIM kart\yla birlikte verilebilir.
Eⓒer verilmediyse, servis saⓒlay\c\n\zdan bu kodu isteyiniz. Eⓒer
kodu kaybederseniz yine servis saⓒlay\c\n\za muracat ediniz.
PUK
PUK2 Kodu
(4 ila
8
hane)
PUK2 kodu baz\ SIM
kartlar\yla birlikte verilir, ve bloke olmuß PIN2
kodunu deⓒißtirmek icin gereklidir. Eⓒer kodu kaybederseniz seris
saⓒlay\c\n\za muracat ediniz.
Guvenlik
Kodu
(4 ila
8
hane)
Guvenlik kodu telefonunuzu izinsiz kullan\ma karß\ korur. genel
olarak telefonla birlikte verilir. Tum
etmek
ve
"Fab.
Ayar.
gereklidir. Guvenlik
Don."
telefon ayar deⓒißikliklerini iptal
aktive etmek icin bu kod
menusunu
kodunun fabrika ayar
deⓒeri "0000"
21
TURKCE
Rehber
Menuye Erißim
Rehberde bir menu
bekleme modunda
istenilen
kay\t
|sim
secmek icin
[|sim]'e
uzerine
bas\n\z
ve
gidiniz.
Ac\klama
1
Ara
|stenilen
2
Girdi ekle
Yeni isim
3
H\zl\
8'ekadar(2-9)tektußarama
4
Ses. list.
bir isim veya numaray\ bulmak
icindir.
ara
ve
atamalar\
numaralar
Arama
gruplar\
Grup
kullan\l\r.
yapabilmenizi saⓒlar.
Ses ile eßlenmiß telefon
olußturman\za
5
girmek icin
listesi
imkan
numaras\
listesi
saⓒlar.
goruntulemek
icindir.
belleⓒinizden SIM kart\na ve SIM
kart\ndan da Telefon belleⓒine kay\tlar\
kopyalamaya yarar.
6
Hepsini
Kopyala
Telefon
7
Hepsini sil
Telefon Rehberinizdeki veya SIM karttaki
tum bilgilerin silinmesi icindir.
8
Ayarlar
Belleⓒi ayarlayarak kay\tlar\ deⓒißkene gore
isim
ve numara
olarak
araman\za
imkan
verir.
9
Bilgi
Belleⓒin SDN (Cevirmeli Servis Numaras\)
ve
kendi
etmek
TURKCE
22
numaran\z\n
icin
kullan\l\r.
durumunu kontrol
Menu
Aⓒac\
Menuye Erißim
1
3 Profiller
Mesajlar
1
1
Mesaj yaz
Titreßim
2 Gelen kutusu
2 Sessiz
3 Giden kutusu
3 Genel
4 Hucre
4 Yuksek
5 Sesli
yay\n\
5 Kulakl\k
mesaj
6 Kartvizit
7
8 Durum
9
6 Araba
Kal\plar
Raporu
Ayarlar
0 Haf\za durumu
4
Ayarlar
1
Calar Saat
2 Tarih & Saat
2
3 Telefon ayar\
Caⓒr\ Kayd\
1
Cevaps\z
4
aramalar
2 Al\nan aramalar
6
3
7
4
Yap\lan
Butun
caⓒr\lar
Caⓒr\ Ayar\
5 Guvenlik
Iebeke ayar\
Fab.Ayar.Don.
list.
5 Son arananlar\ sil
6
Caⓒr\
ucreti
7 GPRS info
23
TURKCE
Menu
Aⓒac\
Menuye Erißim
5
Caⓒr\ yonlendi
1
2
3
4
5
6
7
Butun
caⓒr\lar
Meßgulse
Cevap yoksa
Ulaß\lam\yorsa
Butun
veri caⓒr\lar\
Butun
Faks caⓒr\lar\
Hepsini |ptal Et
8
|nternet
1
Giriß sayfas\
2 S\k kullan\lanlar
3
Mesaj
ilet
4 Profiller
5
URL'ye git
6 Haf\za
7 Guv.
sert.
8 Prof. s\f\r.
6
Ajanda
1
Program
2 Telefon defteri
9 SIM servisi
Bu menu
SIM
servislerine
7 Aksesuarlar
1
Klasorum
2
Oyun
3 Melodi
Yap\c\
4 Grafik Editoru
5 Birim
6
7
TURKCE
24
donuß.
Hesap mak.
Ulke Saat.
ve ßebeke
baⓒl\d\r.
Mesajlar [Menu 1]
Menuye Erißim
SMS (K\sa Mesaj Servisi) ve Sesli posta yan\
mesajlar\yla ilgili fonksiyonlar icermektedir.
Bu menu
servis
s\ra
ßebeke
Mesaj yaz [Menu 1-1]
Toplam 918 karaktere kadar metin mesaj\ yaz\p duzenleyebilirsiniz.
Ayr\ca karakter say\s\n\ kontrol edebilirsiniz.
1.
[Sec]'e
basarak
2.
Eⓒer yeni
seciniz.
bir
Mesajlar
menusune
giriniz.
mesaj yazmak istiyorsan\z
menuden
Mesaj yaz
'\
3. Metin
girißini kolaylaßt\rmak icin T9 ozelliⓒini kullan\n. Ayr\nt\l\
bilgi icin, bkz. T9 Nas\l Kullan\l\r (Sayfa 27).
sembole
4.
Mesaj yazd\ⓒ\n\zda > tußu
5.
Mesaj yazma ißiniz bitince [Opt]'e bas\n\z.
Karß\n\za aßaⓒ\daki menu gelecektir.
donußur.
Gonder
Metin
1.
mesaj\n\ gonderir.
Eⓒer yeni bir mesaj metni gondermek istiyorsan\z gondermek
istediⓒiniz numaray\ giriniz.
2. Telefonunuz sizden
mesaj\ gondermek istediⓒiniz numaray\
girmenizi isteyecektir.
3. Gonderdikten
sonra
telefonunuz duzenlenen
saklay\p saklamayacaⓒ\n\z\
mesaj\
haf\zada
sorar.
Kaydet
Telefonunuz duzenlenen
saklamayacaⓒ\n\z
mesaj\
haf\zada
saklay\p
sorar.
25
TURKCE
Mesajlar [Menu 1]
Menuye Erißim
Model Kullan
Iablon onceden haz\rlanm\ß mesajd\r.
ßablon ekleyebilirsiniz.
Duzenlerken
mesaja
listeden
Kartviziti kullan
Kartvizit
isim, mobil, buro telefon
oⓒelerinden olußur. Mesaja
ve
faks numaralar\
bir kartvizit
ve
e-mail
ekleyebilirsiniz.
Not
?
Diⓒer
bir kullan\c\dan al\nan
bulabilirsiniz.
iceriⓒi
Klasorum'de
[Menu 7-1].
Sozluk
S\k kulland\ⓒ\n\z bir sozcuⓒu
icin ayr\ ayr\ tußlara
TURKCE
26
basarak
eklemek istiyorsan\z,
girebilirsiniz.
her bir karakter
Menuye Erißim
T9 Nas\l Kullan\l\r
T9 metin
girißlerini
h\zla
yapabilmenizi saⓒlar.
T9'u kullan\rken, harfe karß\l\k gelen tußa bir kez basman\z
yeterlidir. Bu sizin de kelime ekleyeceⓒiniz tumleßik bir sozluⓒe
dayanmaktad\r.
?
T9 kullanarak kelime yazma.
1. 2 ile
9
aras\ndaki
tußlar\
kullanarak bir kelime
yazmaya baßlay\n. Bir harf icin her tußa yaln\zca bir kez
bas\n. Ornek olarak 'Girl' kelimesini yazman icin:
4
7
(r icin)
4
(G icin)
5
(i icin)
(l icin)
Kelime
tußlara her bas\ld\ⓒ\nda deⓒißir. Bu nedenle, tum
tußlara basana dek kelimenin ekranda nas\l
gorunduⓒuyle
ilgilenmenize gerek yoktur.
Sol taraftaki karakteri silmek icin C tußuna bas\n.
Ceßitli numaralar girmek icin, # tußuna bas\n ve
numaralar\ girin.
* tußuna basarsan\z, dili deⓒißtirebilirsiniz. (Secenekleri
de kullanabilirsiniz)
Bununla birlikte telefon uc modu desteklemektedir: Ak\ll\
(T9Abc, T9ABC, T9abc), Ard\ß\k harf (ABC, abc), Say\sal
(123). Modu deⓒißtirmek isterseniz # tußuna bas\n.
uygun
27
TURKCE
Mesajlar [Menu 1]
Menuye Erißim
2.
Kelimenin yaz\m\n\ tamamlad\ⓒ\n\zda,
olup olmad\ⓒ\n\ denetleyin.
Kelime
doⓒruysa
:
kelimenin
doⓒru
0 tußuna bas\p, bir sonraki kelimeyi
yaz\n.
Kelime
yanl\ßsa
Alternatif
D tußlar\n\ kullanarak doⓒru
kelimeyi aray\n (Onceki ve Sonraki
kelime).
: U ve
:
kelime yoksa, kendi
ekleyebilirsiniz. Ak\ll\ metin
girißi modunda < [Secenek] tußuna
bas\n. T9 sozluⓒune
ekle Menusunu
secin. Aßaⓒ\daki ekran\ gorebilirsiniz.
Arad\ⓒ\n\z
kelimenizi
Kelimenizi
girin
3. Bir noktalama
ißareti
ißareti goruntulenene
eklemek
kadar
icin, istediⓒiniz
noktalama
1 tußuna tekrar tekrar
bas\n.
T9 dilleri
?
Menu
seceneⓒini ißaretleyerek T9 Dilini secebilirsiniz.
de
modundayken, T9'u Kapat menusunu
secebilirsiniz. (Varsay\lan olarak T9 Etkindir)
T9
TURKCE
28
Menuye Erißim
Gelen kutusu
[Menu 1-2]
Bir metin
mesaj\ ald\ⓒ\n\zda telefonunuz sembolu goruntuler ve
gelen mesajlar listesinde saklar U D 'i kullanarak istenilen
mesaj\n uzerine geliniz. Ayr\ca listenin sonunda tum gelen mesajlar\
silmek icin Hepsini sil seceneⓒini gorebilirsiniz. Mesaj\ okurken
mevcut seceneklere girmek icin [Opt]'e bas\n\z.
,
Cevapla
Gondereni
mesajla yan\tlayabilirsiniz.
|let
Secilen mesaj\ baßka
birisine iletebilirsiniz.
Sil
Secilen mesaj
silinir.
Numara al
Eⓒer secilen mesaj telefon numaras\na haizse numaray\ al\p
rehberde saklayabilirsiniz.Bu numarayla arama yapabilirsiniz.
Eki
Kaydet
Sembol, resim, animasyon
Gondereni
ve ses
gibi
ekleri
saklayabilirsiniz.
ara
Mesaj gonderen numaraya
otomatik
geri
arama
yapabilirsiniz.
29
TURKCE
Mesajlar [Menu 1]
Menuye Erißim
Giden kutusu
[Menu 1-3]
Bu
menuye girdiⓒinizde giden mesajlar\ gorebilirsiniz. U ve
mesaj\n uzerine geliniz ve mesaj\ gormek
icin < 'e bas\n\z. Eⓒer Giden Kutusu menusunden c\kmak
istiyorsan\z > 'a bas\n\z.
D 'i kullanarak istenilen
Ayr\ca listenin sonunda tum gelen mesajlar\
seceneⓒini gorebilirsiniz.
Mesaj\
okurken mevcut
silmek
icin Hepsini sil
seceneklere erißebilmek icin [Opt]
'e
bas\n\z.
|let
Secilen mesaj\ baßka
birisine iletebilirsiniz.
Sil
Secilen mesaj
silinir.
Numara al
Eⓒer secilen mesaj telefon numaras\na haizse numaray\ al\p
rehberde saklayabilirsiniz. Bu numarayla arama yapabilirsiniz.
Hucre
(Iebeke
yay\n\
veya
[Menu 1-4]
aboneliⓒi baⓒl\d\r)
Bilgi Servisi mesajlar\ (CB mesajl\) ßebekeden GSM
gonderilen metin mesajlar\d\r. Hava raporlar\,
trafik haberleri, taksi, eczane ve menkul k\ymet fiyatlar\ gibi genel
bilgiler saⓒlar. Her bilgi turu bir numaraya haizdir ve boylece servis
saⓒlay\c\yla temas kurabilirsiniz. Bir CB mesaj\ ald\ⓒ\n\zda,
aßaⓒ\daki s\ray\ takip ederek okuyabilirsiniz:
Hucresel
telefon kullan\c\lar\na
TURKCE
30
Menuye Erißim
Oku
1. CB
mesaj\ ald\ⓒ\n\zda ekranda gosterilecektir.
gezinerek mesaj\ okuyabilirsiniz.
U
,
D ile
uzerinde
2.
Mesaj\ okuduktan sonra, bekleme moduna geri
'e bas\n\z.Ayr\ca baßka bir mesaj gelene kadar
saklayabilirsiniz.
donmek
bu
icin
mesaj\
E
CB al
?
Evet
Eⓒer bu menuyu secerseniz
mesaj\ alacakt\r.
?
telefonunuz Hucresel
Bilgi Servisi
Hay\r
bu
Eⓒen
menuyu
secerseniz
telefonunuz art\k Hucresel
Bilgi
Servisi mesaj\ almayacakt\r.
Uyar\
?
Evet
Eⓒer bu menuyu secerseniz telefonunuz
mesaj\ ald\ⓒ\nda bip sesiyle uyaracakt\r.
?
Hucresel
Bilgi Servisi
Hay\r
Eⓒer bu menuyu secerseniz telefonunuz Hucresel Bilgi Servisi
mesaj\n\ almas\na raⓒmen sesli uyar\ vermeyecektir.
Diller
|stediⓒiniz dili secebilirsiniz. Boylece
servisi
mesaj\n\
sizin
sectiⓒiniz
telefonunuz hucresel
bilgi
dilde alacakt\r.
31
TURKCE
Mesajlar [Menu 1]
Menuye Erißim
Konular
?
(Iebeke
veya
aboneliⓒe baⓒl\d\r)
Ekle
Eⓒer bu menuyu secerseniz, telefon haf\zas\na CB mesaj
kategorisini k\sa ad\n\ ekleyebilirsiniz.
?
Listeye bak
Eⓒer bu menuyu secerseniz, eklediⓒiniz CB mesaj kategorisini
gorebilirsiniz. [Opt]'e basarak eklediⓒiniz CB mesaj\ kategorisinde
deⓒißiklik yapabilir ve silebilirsiniz.
?
Aktif Liste
Etkin listede
Sesli
[Sec]'e
basarak CB
mesaj kategorisini secebilirsiniz.
mesaj [Menu 1-5]
Sesli mesaj(lar)\n\z\ dinleyebilir
ve
sesli
mesaj
merkezi
numaras\n\
alabilirsiniz.
Sesli
mesaj\
dinleme
Sesli mesaj\ dinlemek istiyorsan\z sesli mesaj servisini
arayabilirsiniz.
Ses.
mes. mer.
Bu ozellik
ßebeke servisi saⓒlay\c\n\z taraf\ndan destekleniyorsa
mesaj alabilirsiniz. Yeni sesli mesaj geldiⓒinde, sembolu
ekranda gosterilecektir. Telefonunuzun ayarlar\n\ yap\land\rmak icin
ßebeke servis saⓒlay\c\n\zla sunduklar\ servisin ayr\nt\lar\n\
gorußun.
sesli
1. Bekleme modunda
2.
TURKCE
32
Aßaⓒ\daki
1 tußunu
alt menuleri
bir sure
bas\l\ tutun.
kontrol edebilirsiniz.
Menuye Erißim
?
Giriß sayfas\
Sesli mesaj\ dinlemek icin
ana
servis
saⓒlay\c\n\zda arad\ⓒ\n\z
numara.
?
Dolaß\m
Sesli mesaj\ dinlemek icin baßka ßebekelerde arad\ⓒ\n\z
Kartvizit
[Menu 1-6]
Bir kartvizit duzenlemek
faks numaralar\
?
?
numara.
ve
icindir. Kartvizit isim, mobil,
oⓒelerinden olußur.
buro telefon
ve
e-mail
Duzelt
:
Bir Kartvizit
Sil
:
Bir Kartviziti silebilirsiniz.
duzenleyebilirsiniz.
Kal\plar [Menu 1-7]
Onceden belirlenmiß mesajlar\ duzenlemek icindir. Listede 11
onceden belirlenmiß mesaj\ gorebilirsiniz.Duzenlemeden
once 6
ßablon saklayabilirsiniz. Fakat onlar\ deⓒißtirebilirsiniz. Diⓒerleri
<boß>'tur
?
?
Duzelt
:
Bir
ßablon duzenleyebilirsiniz.
S\f\rla
:
Bir
ßablonu
Durum
silebilirsiniz.
Raporu [Menu 1-8]
Teslim raporu
mesajlar\n\ okuyarak
silebilirsiniz.
Ayarlar [Menu 1-9]
Mesaj
turu
Metin, Ses, Faks, Protokol, X400, E-posta, ERMES
Genellikle mesaj turu
ayarl\d\r. Mesaj\ alacak cihaza uygun
Bu
donußturebilirsiniz.
fonksiyonun olup olmad\ⓒ\yla ilgili olarak servis saⓒlay\c\n\zla temas
Metin'e
olarak metininizi alternatif formatlara
kurun.
33
TURKCE
Mesajlar [Menu 1]
Menuye Erißim
Sakl. sur.
Bu
ßebeke servisi size teslim etme teßebbusleri s\ras\nda metin
mesaj\n\z\n mesaj merkezinde ne kadar bir sure icin saklanacaⓒ\n\
belirlemenize imkan saⓒlar.
Durum raporu
Bu menude
Evet'i
gonderilmediⓒini
Cevap icin
ayarlarsan\z, mesaj\n\z\n baßar\yla gonderilip
kontrol edebilirsiniz.
ode?
Bir
mesaj gonderildiⓒinde mesaj gonderdiⓒiniz kißinin geribildirimde
bulunmas\na ve bu karß\ taraf yan\t\n\n masraf\n\n sizin
telefonunuza fatura edilmesine imkan saⓒlar.
SMS Mekezi
Eⓒer
bir metin
mesaj\ gondermek istiyorsan\z
bu menuden
SMS
merkezinin adresini alabilirsiniz.
Kaⓒ\t
Mesaj yazarken
secebilirsiniz.
kullanmak uzere
Haf\za durumu
Bu
kaⓒ\t
formlar\ndan birini
[Menu 1-0]
menuyu secerseniz, telefonunuz kullan\lan ve toplam belleⓒi
gosterir. Toplam bellek SIM ve Telefon belleⓒinin toplam\d\r.
TURKCE
34
Caⓒr\ Kayd\ [Menu 2]
Menuye Erißim
Cevaps\z aramalar [Menu 2-1]
Bu menu son cevaps\z arayan numaralar\ gosterir. Bu menu son
cevaps\z aramalar\ gosterir. Bu numaray\ arayabilir, haf\zaya
alabilir,bu menude tarih ve saatini gorebileceⓒiniz gibi mesajda
yazabilirsiniz.
Al\nan aramalar
Bu menu
[Menu 2-2]
arayan numaralar\ gosterir. Bu numaray\ arayabilir,
alabilir ve bu menude tarih ve saatini gorebileceⓒiniz gibi
son
haf\zaya
mesajda yazabilirsiniz.
Yap\lan [Menu 2-3]
Bu menu
son aranan
numaralar\
haf\zaya alabilir ve bu menude
mesajda yazabilirsiniz.
Butun
caⓒr\lar
Telefon
list.
Bu numaray\ arayabilir,
saatini gorebileceⓒiniz gibi
gosterir.
tarih
ve
[Menu 2-4]
saklayabilir ve araman\n tarih ve saatini kontrol
Ayr\ca mesaj yazabileceⓒiniz gibi arayan kißiye geri
yapabilirsiniz.
numaras\n\
edebilirsiniz.
arama
Son arananlar\ sil
Butun
arama
kay\tlar\n\
[Menu 2-5]
silebilirsiniz.
35
TURKCE
Caⓒr\ Kayd\ [Menu 2]
Menuye Erißim
ucreti
Caⓒr\
[Menu 2-6]
Bu alt menulerde
arama
Butun caⓒr\lar, Al\nanlar, Yap\lanlar'\n
saniye olarak gormenize imkan verir. Ayr\ca
sayaclar\n\ s\f\rlayabilirsiniz.
[Menu] tußuna
bas\n.
Caⓒr\ Kayd\ doⓒrudan erißim icin 2
D kullanarak
3. Ekrandan
suresi
uzerine
ucreti
Caⓒr\
uzerine
ye bas\n veya
U ve
giriniz.
gelerek [Sec]'e
gelerek etkinleßtirin
ve
Caⓒr\
bas\n.
ucreti
Caⓒr\
fonksiyon
son
aramalar\n, tum aramalar\n ucretini
konturu kontrol etmenize
saⓒlar. Ucretleri
ve geri kalan
sayaclar\n\ s\f\rlaman\za imkan
icin PIN2 kodu gerekecektir.
ve
s\f\rlamak
1. Bekleme modunda
2.
gorebilirsiniz.
ve
1. Bekleme modunda
Bu
ucretlerini
fonksiyon Son caⓒr\,
surerini saat, dakika
2.
ve
suresi
Caⓒr\
Bu
aramalar\n\z\n sure
ucret
[Menu] tußuna
bas\n.
Caⓒr\ Kayd\ doⓒrudan erißim icin 2
D kullanarak
ye bas\n veya
U ve
giriniz.
Ucretlerini goster uzerine gelerek etkinleßtirin
[Sec]'e bas\n.
Aßaⓒ\daki 4 alt menu gorunur : Son aranan, Butun caⓒr\lar,
Bakiye ucret ve Hepsini s\f\rla.
3. Ekrandan Arama
ve
Not
?
Uygulamadaki ucret ßebeke ozellikleri, faturalama
baⓒl\ olarak farkl\l\k gosterebilir.
faktorlerine
TURKCE
36
ve
vergi
Menuye Erißim
karta
Ayarlar (SIM
?
Tarife
baⓒl\)
Ayarla
ve birim fiyat\ belirleyebilirsiniz. Cari birim fiyatlar\
oⓒrenmek icin servis saⓒlay\c\n\zla temas kurun. Bu menude kur
veya birim secmek icin PIN2 kodu gerekecektir.
Para kurlar\
1. Bekleme modunda
2.
bas\n.
Caⓒr\ Kayd\ doⓒrudan erißim icin 2
D kullanarak
3. Ekrandan
?
[Menu] tußuna
Ayarlar
[Sec]'e
bas\n.
4. Tarife
Ayarla
Kredi
'i
ye bas\n veya
U ve
giriniz.
uzerine
gelerek etkinleßtirin
ve
giriß icin
secin.
ayarla
Bu
ßebeke servisi arama giderlerinizi tercih edilen ucretlendirme
birimine gore s\n\rland\rman\za imkan saⓒlar. Eⓒen Oku
secerseniz geri kalan konturu gorebilirsiniz. Deⓒißtir'i secerseniz,
ucretlendirme limitinizi deⓒißtirebilirsiniz.
1. Bekleme modunda
2.
bas\n.
Caⓒr\ Kayd\'na doⓒrudan erißim icin 2
ve
D kullanarak
3. Ekrandan
[Sec]'e
4.
[Menu] tußuna
Kredi
Ayarlar
ye bas\n veya
U
giriniz.
uzerine
gelerek etkinleßtirin
ve
giriß icin
bas\n.
ayarla'i secin.
Not
?
Tum
konturlar tukendiⓒinde
yap\lamaz. SIM karta baⓒl\
limitlerinin ayarlanmas\nda
acil
arama
d\ß\nda
arama
olarak tum
arama
ucret
PIN2 kodu
gerekecektir.
37
TURKCE
Caⓒr\ Kayd\ [Menu 2]
Menuye Erißim
?
Otomatik ekran
Bu
ßebeke servisi son arama ucretini otomatik olarak gormenize
saⓒlar.Eⓒer Otomatik ekran menusunde Evet'i secerseniz,
arama bittiⓒinde son araman\n ucretini gorebilirsiniz.
imkan
1. Bekleme modunda
2.
bas\n.
Caⓒr\ Kayd\'na doⓒrudan erißim icin 2
D kullanarak
ve
3. Ekrandan
[Sec]'e
4.
[Menu] tußuna
Ayarlar
ye bas\n veya
uzerine
gelerek etkinleßtirin
ve
giriß icin
bas\n.
Otomatik ekran'yi seciniz.
GPRS info
[Menu 2-7]
GPRS vas\tas\yla ßebeke uzerinden
edebilirsiniz.
Ayr\ca
ne
kadar
aktar\lan veri miktar\n\ kontrol
sureyle cevrimici
kald\ⓒ\n\z\
gorebilirsiniz.
Caⓒr\
suresi
GPRS
aramas\
suresini
kontrol edebilirsiniz.
sayaclar\n\ s\f\rlayabilirsiniz.
?
?
?
Son
aranan
Butun
caⓒr\lar
S\f\rla
Veri Hacmi
Veri hacmini kontrol edebilirsiniz.
?
?
TURKCE
?
?
38
U
giriniz.
Gonderildi
Al\nd\
Hepsini
Hepsini s\f\rla
Ayr\ca
arama
Profiller
[Menu 3]
Menuye Erißim
Bu menuden
tonlar\n\
farkl\ ozel
ayarlayabilir
ve
gunler, ortamlar ve caⓒr\ gruplar\ icin
ozelleßtirebilirsiniz.
telefon
Not
?
Telefonunuz Ahizesiz
Gorußme kitine baⓒland\ⓒ\nda,
profiller menusune ayarlan\r ve
telefonunuz kulakl\ⓒa baⓒland\ⓒ\nda otomatik olarak
Telefon Kulakl\k profilleri menusune
ayarlan\r, sonra
bunlarla ilgili alt menuler otomatik olarak goruntulenir.
otomatik olarak Araba
Titreßim [Menu 3-1]
?
Aktif yap
Sessiz
?
?
?
?
olarak
[Menu 3-2]
:
Eⓒer Sessiz modu gerekiyorsa profili Sessiz
ayarlayabilirsiniz.
Deⓒißtir
:
Profiller alt menuleri
olarak
deⓒerlerini deⓒißtirebilirsiniz.
[Menu 3-3]
Aktif yap
:
Profilleri Genel ayar\na
Deⓒißtir
:
Profiller alt menuleri
Yuksek
?
Eⓒer titreßim modu gerekiyorsa profili Titreßimli
ayarlayabilirsiniz.
Aktif yap
Genel
?
:
getirebilirsiniz.
deⓒerlerini deⓒißtirebilirsiniz.
[Menu 3-4]
Aktif yap
bir ortamdaysan\z
:Eⓒer gurultulu
olarak ayarlayabilirsiniz.
Deⓒißtir
:
Profiller alt menuleri
Profilleri Yuksek
sesli
deⓒerlerini deⓒißtirebilirsiniz.
39
TURKCE
Profiller
[Menu 3]
Menuye Erißim
Kulakl\k
?
Deⓒißtir
Araba
?
[Menu 3-5]
:
Profiller alt menuleri
deⓒerlerini deⓒißtirebilirsiniz.
[Menu 3-6]
Deⓒißtir
:
Profiller alt menuleri
deⓒerlerini deⓒißtirebilirsiniz.
Baz\ Profiller Alt menuleri
[Menu 3-x-x]
Profiller menusu
alt menulere
aßaⓒ\da gosterilen
haizdir.
Caⓒr\ Uya.
Bulunulan ortama uyum
imkan saⓒlar.
icin gelen
arama
uyar\ turunu
ayarlamaya
Zil tonu
Bulunulan ortama uyum
icin
zil tonunu
icin
zil
ayarlamaya
imkan
saⓒlar.
Zil Sesi
Bulunulan ortama uyum
ses
ßiddetini ayarlamaya
imkan
saⓒlar.
Mesaj Uyar.
Bulunulan ortama uyum icin mesaj al\nd\ⓒ\nda uyar\ turunu
ayarlamaya imkan saⓒlar. Bip, Titreßim, Uyar\ Yok.
TURKCE
40
Menuye Erißim
Tuß Sesi
Bulunulan ortama uyum
icin tuß
ses
ßiddetini ayarlamaya
imkan
saⓒlar.
Otomatik
Cevap
Bulunulan ortama uyum icin otomatik geri aramaya ayarlamaya
imkan saⓒlar. Lutfen bu fonksiyonu etkinleßtirmeniz icin sadece
Araba
ve
Kulakl\k
seceneklerinin
bu alt
menuye sahip olduⓒunu
unutmay\n\z.
?
Aktif
deⓒil
Telefonunuz
calsa
dahi otomatik olarak cevap
verilmeyecektir.
?5snsonra
5
?
saniye
sonra
telefonunuz otomatik olarak cevap verecektir.
Sonra
10
sn
10
saniye
sonra
telefonunuz otomatik olarak cevap verecektir.
Not
?
konußma kitini telefona ayarlad\ysan\z titreßim
gelen uyar\ turune veya mesaj uyar\ Menusunuyle
baⓒlant\l\ olarak etkinleßtiremezsiniz. Bu nedenle Araba
menusunde
aßaⓒ\daki alt menuleri gorebilirsiniz:
Eⓒer
Ahizesiz
modunu
-
-
cal, Sessiz
Caⓒr\ Uya.
:
Zil
Mesaj uyar\s\
:
Bip, Uyar\
Yok
41
TURKCE
Ayarlar [Menu 4]
Menuye Erißim
Arzunuza
gore ve kolayl\k
ayarlayabilirsiniz.
Saat
Calar
Bu menude
vermesi
olmas\
icin aßaⓒ\daki
menuleri
[Menu 4-1]
telefonunuzun belirlenen bir zamanda sesli uyar\
icin ayarlayabilirsiniz.
Aktif
Alarm\n aktif hale
(Saat
1.
2.
ve
ayarlayabilirsiniz.
zaman\
Menuye girin.
[Sec]'e
zaman\
3.
geleceⓒi
Dakika).
basarak
Ac\k'\ seciniz
ve
calar
saatin alarm
vereceⓒi
giriniz.
bas\n.
[Tamam]'a
4. Tekrarlama
Periyodunu seciniz
:
Bir
kez, Gunluk,
Haftal\k
ve
Ayl\k.
5.
Eⓒer Saat alarm\ olarak ayarlad\ysan\z
ayarlad\ⓒ\n\z zamanda calacakt\r.
Aktif
iptal
1.
Menuye girin.
2.
[Sec]'e
3. Alarm\
|ptal
42
olsa dahi
edebilirsiniz.
basarak Aktif
deⓒil'i seciniz.
Kapat mesaj\ goruntulenir.
etmek
bas\n.
TURKCE
kapal\
deⓒil
Alarm ayar\n\
4.
telefon
istiyorsan\z [Evet]'e
bas\n. Aksi taktirde
[Hay\r]'a
Menuye Erißim
Tarih & Saat
[Menu 4-2]
Tarih
?
Tarih
ayarla
Bu menuden
telefonunuzun tarih
1.
Menuye girin
2.
[Sec]'e
basarak Tarih
3. Tarih olarak
4.
?
[Tamam]'a
gostergesini ayarlayabilirsiniz.
ayarla'y\ seciniz.
ayarlamak istediⓒiniz deⓒerleri giriniz.
bas\n.
Tarih form.
Bu menuden
telefonunuzun Tarih form.
ayarlayabilirsiniz.
Saat
Telefonun kendi
ic
saati vard\r. Bu menuden
12'li veya 24'lu saat formatlar\ aras\nda
1.
ve
Menuye girin
2. Saat uzerine
?
saati ayarlayabilir
secim yapabilirsiniz.
Zaman
[Sec]'e
telefonunuzun saatini
basarak Zaman
2. Saat olarak
3. ile
U
,
D
[Tamam]'a
ayarlayabilirsiniz.
ayarla'y\ seciniz.
ayarlamak istediⓒiniz deⓒerleri giriniz.
saat format\n\
4.
bas\n.
ayarla:
Bu menuden
1.
gelerek etkinleßtirmek icin [Sec]'e
tußlar\na
seciniz.
basarak
ayarlamak istediⓒiniz AM/PM
bas\n.
43
TURKCE
Ayarlar [Menu 4]
Menuye Erißim
?
Saat format\:
Saat format\n\ 12'li
ve
24'lu
1. Saat format\ uzerine
2. Tercihinize
gore
olarak
secebilirsiniz.
gelerek etkinleßtirmek icin [Sec]'e
12 saat veya 24 saatli format\
[Sec]'e
bas\n.
basarak
seciniz.
Telefon ayar\
[Menu 4-3]
|stediⓒiniz telefon ayarlar\n\ belirleyebilirsiniz.
ayarlar\
uzerine
gelerek etkinleßtirin
ve
Ekrandan Telefon
giriß icin [Sec]'e
bas\n.
Ekran
?
Ekran
Eⓒer
Koruyucu
20
saniye icinde herhangi bir fonksiyonu kullanmazsan\z,
koruyucusu resmi goruntulenir.
bekleme modunda ekran
?
Caⓒr\
Bir
?
arama
Duvar
yaparken animasyon ayarlayabilirsiniz.
kaⓒ\d\
Bekleme modundaki arka
?
ac\ld\ⓒ\nda goruntulenecek
secebilirsiniz.
mesaj\ ayarlayabilirsiniz.
Selam mesaj\
Eⓒer Evet'i secerseniz bu menu
secmenize imkan saⓒlar. Metin
?
resmini
Hoß geldin mesaj\
Telefon
?
plan
Iebeke
bekleme ekran
modunda metin
goruntusunu
duzenleyebilrsiniz.
ad\
Ac\k konumunu secerseniz, telefon ekran\nda goruntulenen
ßebeke ismini istediⓒiniz ßekilde deⓒißtirebilirsiniz.
TURKCE
44
Menuye Erißim
?
Arka
Bir
\ß\k
tußa bas\ld\ⓒ\nda telefonun ayd\nlanma suresini
ayarlayabilirsiniz.
?
LCD kontrast
U
D 'e basarak LCD (Likit Kristal Ekran)
parlakl\k ayar\n\ belirleyebilirsiniz.
,
Seri
?
giriß
Faks
Seri baⓒlant\ noktas\ h\z\n\ PC
kullanmak
?
icin
19200
bps
ve
olarak
faks aras\ndaki
uygulamay\
ayarlayabilirsiniz.
GPRS & Data
Seri baⓒlant\ noktas\ h\z\n\, GPRS
PC uygulamas\n\ kullanmak uzere
aramas\ ve
115200
Veri
bps
aramas\
icin
olarak
ayarlayabilirsiniz.
Diller
Goruntulenecek
dili
secebilirsiniz.
45
TURKCE
Ayarlar [Menu 4]
Menuye Erißim
Caⓒr\ Ayar\ [Menu 4-4]
Aramayla ilgili ayarlar\ Ayarlar
yapabilirsiniz.
Tußa
?
[Sec]'e
basarak
basarak
Evet
Eⓒer bu menuyu
gelen aramay\
?
Menusunde
secerseniz,
E d\ß\nda herhangi bir tußa basarak
kabul edebilirsiniz.
Hay\r
Bu
monuyu
basarak
secerseniz, gelen
yan\tlayabilirsiniz.
bir aramay\
yaln\zca
S tußuna
Not
?
Kulakl\k kullan\m\:
Eⓒer Portatif ahizesiz konußma ayg\t\ (kulakl\k)
istiyorsan\z, bir caⓒr\ # geldiⓒinde konnektore
sonra uzun sure duⓒmeyi
bas\l\ tutunuz.
Numara
(Iebeke
?
aboneliⓒe baⓒl\d\r)
Evet
46
telefon
telefon
numaran\z\
numaran\z
baßka
birisine
al\c\n\n telefonunda
Hay\r
Eⓒer bunu secerseniz,
gonderemezsiniz.
TURKCE
takt\ktan
gonder
veya
Eⓒer bunu secerseniz,
gonderebilirsiniz. Yani
gorunecektir.
?
kullanmak
telefon
numaran\z\
baßka
birisine
Menuye Erißim
Bekletme
Caⓒr\
(Iebekeye Baⓒl\)
Eⓒer
?
bu servis
etkinse, beklemedeki (gelen) aramay\ alabilirsiniz.
Aktif
Soz konusu servisi aktif hale getirir.
?
Aktif
deⓒil
Soz konusu servisi devreden c\kart\r.
?
Durum Kontr.
Servis durumunu kontrol eder.
Dakika
Uyar\c\
Eⓒer Evet'i secerseniz
sesiyle arama suresini
Oto.
?
yeni.
bir
konußma
s\ras\nda her dakika
baß\ bip
kontrol edebilirsiniz.
ara
Evet
Bu
fonksiyon etkinleßtirildiⓒinde, telefonunuz bir arama icin
baⓒlant\ saⓒlanamad\ⓒ\nda 10 kereye kadar arama ißlemini
yineler.
?
Hay\r
Baⓒlant\ kurulmad\ⓒ\nda
telefonunuz
yeniden
arama
yapmaz.
47
TURKCE
Ayarlar [Menu 4]
Menuye Erißim
Guvenlik
[Menu 4-5]
PIN Kodu
Bu
menuden, telefonunuz ac\ld\ⓒ\nda SIM kart\n\z\n PIN kodunu
icin ayarlayabilirsiniz.Eⓒer bu fonksiyon aktifse, PIN kodunu
sormas\
girmeniz
istenecektir.
1. Bekleme modunda
2.
[Menu] tußuna
Ayarlar doⓒrudan erißim icin
kullanarak giriniz.
3. Ekrandan Guvenlik
[Sec]'e
5.
Aßaⓒ\daki
?
?
alt menuleri
Aktif
Aktif
uzerine
basarak PIN kodu
4.
deⓒil
4
bas\n.
ye bas\n veya
U ve D
gelerek etkinleßtirin.
isteme'yi seciniz.
gorebilirsiniz.
:
PIN kodu
istemeyi etkinleßtir.
:
Pin Kodu
istemeyi
devreden
c\kart.
Telefon kilidi
Telefonunuzun izinsiz kullan\lmas\n\ onlemek
icin guvenlik kodu
act\ⓒ\n\zda, eⓒer telefon kilidini
"Etkin/On" hale getirdiyseniz telefonunuz daima guvenlik kodu
isteyecektir. Eⓒer telefon kilidini "Automatic/Otomatik" seceneⓒine
ayarlad\ysan\z, telefonunuz ancak SIM kart\n\z\ deⓒißtirdiⓒinizde
guvenlik kodunu isteyecektir.
kullanabilirsiniz. Telefonunuzu
?
?
?
TURKCE
48
Aktif
Aktif
deⓒil
Otomatik
Menuye Erißim
Otomatik tuß kiliti
Otomatik tuß kilidini etkinleßtirdiⓒinizde, tuß tak\m\ herhangi bir tußa
bas\lmad\ⓒ\
taktirde
ekranda 25
boß
saniye
sonra
otomatik olarak
kilitlenir.
?
?
Aktif
Aktif
deⓒil
Not
?
?
Eⓒer telefon tuß tak\m\n\ manuel
istiyorsan\z, Ust menuye giderek
telefon
Eⓒer
[unlock]
tak\m\n\n kilidin
tuß
ve sonra
olarak kilitlemek
* tußuna bas\n\z.
acmak istiyorsan\z <
* tußuna bas\n\z.
Ama onceden
Otomatik tuß kilidini etkinleßtirdiyseniz, telefon tuß tak\m\
kilidi
ac\l\r
ve
25
saniye
tuß tak\m\ otomatik olarak
sonra
tekrardan kilitlenir.
Caⓒr\ Engelleme
Arama
engelleme
servisi belirli
kategorideki
aramalar\ yapma veya
almay\ telefonunuz icin engeller. Bu fonksiyon arama engelleme
parolas\ ister. Aßaⓒ\daki alt menuleri gorebilirsiniz.
?
Tum
Tum
?
yap\lan
Uluslar
Tum
?
yap\lan
aras\
yap\lan
Kendi ulkesi
Yerel
:
aramalar\
engelleme
aramalar\
servisi.
:
uluslararas\ aramalar\
haric
uluslararas\
tum
ßebekeniz haric
engelleme servisi. Kendi
engelleme
servisi.
Caⓒr\ Engelleme
:
uluslararas\ aramalar\
yap\lan
haric
ulkesi
uluslar
ara/\caⓒr\ Engelleme.
49
TURKCE
Ayarlar [Menu 4]
Menuye Erißim
?
?
Tum
al\nan
Tum
gelen
Roaming
:
aramalar\
esnas\nda
tum
Yurtd\ß\ndayken
?
Hepsini
Tum
?
|ptal
Et
engelleme
Iifre deⓒiß.
servisi.
:
aramalar\
gelen
engelleme
servisi.
:
servislerini
iptal
edebilirsiniz.
:
Engelleme Servisi icin parolay\ deⓒißtirebilirsiniz.
Arama
FDN ayar
Yap\lan
engelleme
(SIM
karta
aramalar\n\z\
baⓒl\)
telefon
secilen
numaras\na
k\s\tlayabilirsiniz.
Numaralar PIN2 kodunuzla korunur.
1. Bekleme modunda
2.
[Menu] tußuna
bas\n.
ye basarak veya U
Doⓒrudan erißim icin 4
Ayarlar'a giriniz.
ve
D
kullanarak
3. Ekrandan Guvenlik
4.
[Sec]'e
5.
Eⓒer
uzerine
basarak FDN
PIN 2 kodu
gelerek etkinleßtirin.
ayar'n\ seciniz.
doⓒruysa, aßaⓒ\daki
?
Ac\k
:
Yap\lan
?
Kapal\
:
Telefon
?
Numara listesi
:
Sabit
secilen telefon
sabitleyebilirsiniz.
numaras\
k\s\tlamas\ olmaks\z\n
yapabilirsiniz.
arama
numaralar\ olarak haf\zada
saklanan numaralar\n listesini
TURKCE
50
gorebilirsiniz.
aramalar\n\z\
numaras\na
arama
alt menuleri
gorebilirsiniz.
Menuye Erißim
PIN
deⓒißtir
Erißim
kodlar\n\
deⓒißtirebilirsiniz: Guvenlik kodu,
PIN Kodu
ve
PIN2 Kodu.
1. Bekleme modunda
2.
[Menu] tußuna
3. Ekrandan Guvenlik
4.
bas\n.
Doⓒrudan erißim icin 4'e basarak veya
kullanarak Ayarlar'a giriniz.
[Sec]'e
uzerine
basarak PIN
5. Guvenlik
gelerek etkinleßtirin.
deⓒißtir'e giriniz.
kodunu/PIN Kodu/PIN2 Kodu deⓒißtirmek istiyorsan\z,
eski kodu
giriniz
6. Yeni Guvenlik
Iebeke
U ve D
ve
[OK]'e
bas\n\z.
kodunu/PIN Kodu/PIN2 Kodu girerek onaylay\n\z.
ayar\
[Menu 4-6]
Abone
olacaⓒ\n\z ßebekeyi otomatik veya manuel olarak
secebilirsiniz. Genellikle telefon taraf\ndan ßebeke secimi
olarak yap\l\r.
otomatik
Otomatik
Telefon
bolgenizdeki
mevcut
ßebekeyi
otomatik olarak secer.
Manuel
Telefon mevcut
ßebeke listesini bulur ve size gosterir. Bundan
istediⓒiniz ßebekeyi soz konusu ßebekenin sizin
as\l ßebeke operatorunuzle
bir dolaß\m anlaßmas\ varsa
secebilirsiniz.
sonra, kullanmak
Tercih edil.
Herhangi bir ßebekeyi tercih etmeden once, telefonunuzun oncelikli
deneyeceⓒi tercih edilen ßebekeler listesini atayabilirsiniz.
Bu liste telefona onceden tan\t\lan ßebekelerin oncelikli olarak tercih
s\ras\n\ belirleyecektir.
olarak
51
TURKCE
Ayarlar [Menu 4]
Menuye Erißim
Kullan\c\
profili
yeni girißler yapabilir veya silebilirsiniz. Hatta
ßebeke kodlar\ bilinmeyen yeni
ßebekeleri de icerebilir. Bunun icin ßebeke kodu, ulke kodu ve
ßebeke ad\n\ secin ve girin.
Iebeke
listesine
liste telefonunuz taraf\ndan
Fab.Ayar.Don. [Menu 4-7]
Telefonunuzu bu menuden
dondurebilirsiniz.
Guvenlik
TURKCE
52
Kodu
fabrika ilk ayarlar\na geri
Ayr\ca bu fonksiyonu etkinleßtirebilmeniz icin
gerekecektir.
bu
Caⓒr\ yonlendi [Menu 5]
(Iebeke
veya
Menuye Erißim
aboneliⓒe baⓒl\d\r)
Arama
yonlendirme servisi gelen sesli aramalar\, faks ve veri
baßka bir numaraya yonlendirme imkan\ saⓒlar.
Ayr\nt\lar icin servis saⓒlay\c\n\zla temas kurunuz.
aramalar\n\
Butun
caⓒr\lar [Menu 5-1]
Sesli aramalar\ tumuyle
yonlendir.
Meßgulse [Menu 5-2]
Telefon
meßgulse
sesli aramalar\
yonlendirir.
Cevap yoksa [Menu 5-3]
Cevaplamad\ⓒ\n\z
aramalar\
yonlendirir.
Ulaß\lam\yorsa [Menu 5-4]
Telefon
kapat\ld\ⓒ\nda veya kapsama
yonlendirilir.
alan\
d\ß\ndaysa
sesli
aramalar\
Butun
veri
Tumuyle
PC baⓒlant\l\ bir numaraya yonlendirir.
Butun
Faks
Tamamen faks
caⓒr\lar\ [Menu 5-5]
caⓒr\lar\ [Menu 5-6]
baⓒlant\l\
bir numaraya
yonlendirir.
53
TURKCE
Caⓒr\ yonlendi [Menu 5]
(Iebeke
veya
Alt menuler
Menuye Erißim
aboneliⓒe baⓒl\d\r)
[Menu 5-x-x]
Arama Yonlendirme
menusu
aßaⓒ\da gosterilen
alt menulere
haizdir.
Aktif
Soz konusu servisi aktif hale getirir.
?
Diⓒer
num.
Mesaj
merkezine iletir. Bu
faks Aramalar\ menulerini
?
Tum
Veri Aramalar\
ve
Favori
Yonlendirme
?
fonksiyon
icermez.
Ses.
5
yap\lacak numaray\ girmek icindir.
mes.
yonlendirilmiß numaray\
kontrol edebilirsiniz.
Not
?
Favoriler menusunde
olmas\n\
istediⓒiniz
secebilirsiniz.
Aktif
deⓒil
Soz konusu servisi devreden c\kart\r.
Durum kontr.
Soz konusu servis durumunu kontrol eder.
Hepsini |ptal
Tum
TURKCE
54
arama
Et
[Menu 5-7]
yonlendirme
servislerini
iptal
eder.
numaralar\
Tum
Ajanda [Menu 6]
Menuye Erißim
Program [Menu 6-1]
Ekran\n ust k\sm\nda Tarih
ve semboller icin bolumler
vard\r. Tarihi
deⓒißtirdiⓒinizde, takvim yeni tarihe gore guncellenir. Kare
ßeklindeki imlec belirli bir gunu tespit etmede kullan\l\r. Eⓒer
takvimde bir alt\ cizili gun gorurseniz,
bu gun icin bir program
olduⓒu anlam\na gelir. Bu fonksiyon sizi notlar ve gorev
zamanlamalar\n\z\ hat\rlatmada yard\mc\ olur. Not icin bir alarm
her
atam\ßsan\z telefon sizi sesli bir alarmla uyar\r.
Gunu,
ay\
ve
y\l\ deⓒißtirmek icin.
Tuß
Ac\klama
Tuß
Ac\klama
Bu
13
Y\l ayar\
*#
Ay ayar\
tußlara uzunca bir sure
bast\ⓒ\n\zda Alarm\ gunluk
olarak ayarlayabilirsiniz.
Uzun bir sure bas\ld\ⓒ\nda,
haftal\k ayar yapabilirsiniz.
U
D
Yeni
En fazla 30 karaktere kadar duzenleme
alabilirsiniz.
Maksimum
?
yapabilirsiniz. Not
Aßaⓒ\daki not turlerinden birini secebilirsiniz.
20'ye kadar not alabilirsiniz.
Program
zaman\, tekrarlama
basarak girebilirsiniz.
Konu, gorev
[Sec]'e
?
zaman\ ve
alarm
zaman\n\
Tekrarla
-
-
-
Bir kez
:
Tekar
Gunluk
:
Zamanlanm\ß gorevi
5
Haftal\k
:
Zamanlanm\ß gorevi
5 hafta
yok.
gun gunluk
olarak tekrarla.
sureyle
haftal\k olarak
tekrarla.
-
Ayl\k
:
Zamanlanm\ß gorevi
sureyle ayl\k
olarak
y\l sureyle y\ll\k
olarak
5 ay
tekrarla.
-
Y\ll\k
:
Zamanlanm\ß gorevi
5
tekrarla.
55
TURKCE
Ajanda [Menu 6]
Menuye Erißim
Alarm
?
-
zama.
Zaman\nda
:
Gorev
zaman\
icin belirlediⓒiniz
zamanla
ayn\ anda.
-
10 dk. once
:
Alarm, gorev
zaman\
icin belirlediⓒiniz
zamandan 10 dk once.
-
30 dk. once
:
Alarm, gorev
zaman\
icin belirlediⓒiniz
zamandan 30 dk once.
-
1 saat once
:
Alarm, gorev
zaman\
icin belirlediⓒiniz
zamandan 1 saat once.
-1gunonce
:
Alarm, gorev
zaman\
zamandan 1
gun
icin belirlediⓒiniz
once.
K\sa not
?
1.
basarak
[Sec]'e
2. K\sa not
Yeni'yi seciniz.
etkinleßtirmek icin uzerine geliniz.
bas\n.
3.
[Sec]'e
4.
Hat\rlatma notunu
girerek [Sec]'e
bas\n\z.
Hepsini goster
Secilen gun icin
U ve
saat
olan notu
Notlar listesinde
gosterir.
gezinmek icin
D'i kullan\n. Not icin bir alarm atam\ßsan\z ekranda calar
Sectiⓒiniz
gorunur.
notu
deⓒißtirmek icin [Opt]'a bas\n\z,
silmek
icin.
?
Secenekler
-
Duzelt
zaman\, tekrarlama
basarak girebilirsiniz.
Konu, gorev
[Sec]'e
-
zaman\ ve
alarm
zaman\n\
Sil
Notu silebilirsiniz.
TURKCE
Gun
goster
Butun
icin
gunler icin girilen
U ve
Bak"
56
notlar\
gosterir.
D'i kullan\n. Ayn\ menuyu
seceneⓒi icinde
kullanabilirsiniz.
Notlar listesinde
[Opt]'a
gezinmek
basarak "Tarihe
Menuye Erißim
Sonuncuyu
sil
Sizi bildirilmiß
son
Hepsini
Tum
silebilirsiniz.
zamanlanm\ß gorevi
sil
notlar\ silebilirsiniz.
Telefon defteri
[Menu 6-2]
Ara
(Rehberden caⓒ\rma)
1. |lk olarak bekleme modunda [|sim]'e
2. Ara
3. Ara, ayar\na
?
?
baⓒl\
menu
aßaⓒ\daki
gorunmeyebilir.
|sim
Numara
4. Bir
kayd\
isim veya numaradan bulabilirsiniz.
5.
[Ara]'y\ seciniz.
6.
Liste'yi
7.
olarak
basarak rehberi ac\n\z.
basarak yap\n\z.
ißlemini giriß icin [Sec]
basarak isim
ve
numaralar\ kontrol edebilirsiniz.
kayd\ deⓒißtirmek, silmek, kopya etmek veya birine ses
istiyorsan\z [Opt]'i seciniz.Karß\n\za aßaⓒ\daki menu
gelecektir.
Eⓒer
bir
eklemek
?
Duzelt
:
|sim,
numara, e-mail
[Tamam]'a
basarak
Sil
:
Bir
?
Mesaj yaz
:
Mesaj yazabilirsiniz.
?
Kopyalama
:
?
Bir
kayd\
kayd\
telefona
?
?
Caⓒr\
:
Secilen
Ses
:
Bir
ve
faks
numaras\n\
duzenleyebilirsiniz.
silebilirsiniz.
telefondan SIM karta veya SIM kartan
kopyalayabilirsiniz.
bir
kay\ttan caⓒr\ gonderebilirsiniz.
kayda ses ekleyebilir veya
deⓒißtirebilirsiniz.
ses
etiketini
57
TURKCE
Ajanda [Menu 6]
Menuye Erißim
Ana Numaralar
?
:
S\k kulland\ⓒ\n\z mobil,
telefonlar\ndan birini
ev ve
buro
secebilirsiniz. Eⓒer
ayarland\ysa oncelikli
gosterilecektir.
numara
ilk olarak
Girdi ekle
Rehbere bu
fonksiyonu kullanarak kay\t ekleyebilirsiniz.
kapasitesi 200 kay\tl\kt\r. SIM kart bellek kapasitesi
hizmet saⓒlay\c\s\na gore deⓒißir.
Telefon belleⓒinde 20 karakter uzunluⓒuna kadar isim saklayabilir
ve karakterleri SIM kartta saklayabilirsiniz. Karakter say\s\ SIM karta
baⓒl\ bir ozelliktir
Telefon bellek
1.
|lk
2.
Ekrandan Girdi ekle uzerine
olarak bekleme modunda
[Sec]'e
giriß icin
ve
SIM
istediⓒiniz belleⓒi secin: SIM veya Telefon.
:
|sim veya
numara
a.
Eklemek uzere
b.
[Tamam]'a
[Tamam]'a
c.
Telefon
:
|sim, mobil,
mail adresi
a.
[Sec]'e
kayd\
ilave edebilirsiniz.
bir isim yaz\n.
bas\n
ve sonra
bir
numara
girebilirsiniz.
bas\n.
d. Ses eklemek
?
basarak rehberi ac\n\z.
gelerek etkinleßtirin
bas\n.
3. Saklamak
?
[|sim]'e
istiyorsan\z [Evet]'e
ev, buro
telefon
ve
bas\n.
faks numaralar\
ve e-
ekleyebilirsiniz.
basarak s\k
kulland\ⓒ\n\z mobil,
secebilirsiniz.
ev ve
buro
telefonlar\ndan birini
b. Eklenecek ismi yaz\n.
c.
Mobil, ev, buro ve faks\n karß\s\na numaralar\ bir
sonraki ad\m icin [sonraki] iptal icin C'a ve
saklama veya
d. Ses eklemek
TURKCE
58
c\k\ß icin <'e basarak girin
istiyorsan\z [Evet]'e bas\n.
Menuye Erißim
|ki saniye icinde bir sozcuk soylemeniz gerekir ve telefon sizden ses
doⓒruluⓒunu garantilemek icin tekrarlaman\z\ ister.
Ses tan\mlama ißlemi tamamland\ⓒ\nda, ses otomatik olarak kay\tla
eßlenir.
tan\m\n\n
Not
?
?
H\zl\
Ses eßleme ancak belirlediⓒiniz Oncelikli numaraya
yap\labilir. Orneⓒin, eⓒer Oncelikli numaray\ deⓒißtirirseniz
ses otomatik olarak deⓒißtirilen numaraya eßlenir.
SIM karttaki bir telefon numaras\na ses kunyesi
ekleyebilirsiniz. Ses etiketi SIM kart\ c\kartarak veya
deⓒißtirerek silinebilir. SIM karttaki bir telefon numaras\na
eßlenen bir ses kunyesi SIM kart\ deⓒißtirdiⓒinizde baßka bir
telefona eßlenebilir. Nedeni : SIM kart\n ses etiketiyle ilgili bir
bilgi icermemesidir.
ara
Tußlardan 2 ile 9 aras\ndakilerden herhangi birine bir |sim
listesi kayd\ atayabilirsiniz. Bu tußa 2-3 saniye sureyle basarak
doⓒrudan arama yapabilirsiniz.
1.
|lk
olarak bekleme modunda
2. H\zl\
ara
uzerine
gelerek
3. H\zl\ aramalar\n her biri
4.
Eⓒer
sonra
basarak rehberi ac\n\z.
menuye girmek icin [Sec]'e
bas\n.
goruntulenecektir.
H\zl\ Arama eklemek
Bundan
5.
bu
[|sim]'e
istiyorsan\z <Empty>'i seciniz.
arayabilirsiniz.
rehberden ismi
Eⓒer atanm\ß bir ismi
goruntulenir:
H\zl\
aramayla secerseniz aßaⓒ\daki
alt
menuler
?
?
Deⓒißtir
:
H\zl\
|ptal
:
Atanan h\zl\
arama numaras\
atamalar\n\
arama numaras\n\
deⓒißtirebilirsiniz.
iptal
edebilirsiniz.
59
TURKCE
Ajanda [Menu 6]
Menuye Erißim
Ses. list.
Ses iceren tum telefon numaralar\n\ gorebilirsiniz.
[Gonder] tußuna
doⓒrudan arama yapabilirsiniz. Telefon numaralar\n\ U
ve D ile secip [Opt]'e bast\ktan sonra, aßaⓒ\daki alt menuleri
gorebilirsiniz.
basarak
?
Cal
:
Telefon
numaras\na
eßlenen
bir
ses
kayd\n\
eßlenen
bir
ses
kayd\n\
eßlenen
bir
ses
kayd\n\
dinleyebilirsiniz.
?
Deⓒißtir
:
Telefon
numaras\na
deⓒißtirebilirsiniz.
?
Sil
:
Telefon
numaras\na
silebilirsiniz.
?
Caⓒr\
:
Arama
Bu
menuyu
secerek
arama
yapabilirsiniz.
gruplar\
Grup baß\na
20
uyeli
liste
olußturabilirsiniz.
Liste
olußturabileceⓒiniz
7 grup mevcuttur.
1. Rehbere
2. Arama
girmek icin
gruplar\
bekleme modunda
uzerine
gelerek
bu
[|sim]'e
bas\n\z.
menuye girmek icin [Sec]'e
bas\n.
3. Tum
Grup listeleri goruntulenecektir.
VIP, Grup 1, Grup 2 ve Diⓒer.
4.
5.
[Sec]'e
Karß\n\za aßaⓒ\daki
?
Uye
-
-
TURKCE
60
basarak duzenlemek
Aile, Arkadaß,
istediⓒiniz Grup
alt menuler
Ad\n\
|ß arkadaß\,
seciniz.
gelecektir.
listesi
Caⓒr\ gruplar\ndaki
Secenekler'e [Opt]
numara
basarak
listesini
gozden gecirebilirsiniz.
istediⓒiniz uyeyi secebilir ve
sonra Duzelt, Sil, Yaz, Kopyalama, Ses ve Ana Numaralar
gibi alt menuleri etkinleßtirebilirsiniz.
Menuye Erißim
?
Grup
zil sesi
Gruba gore farkl\ zil tonlar\ ayarlayabilirsiniz.
?
Grup
anim.
aramas\
Gruba gore farkl\ animasyonlar ayarlayabilirsiniz.
?
Uye
ekle
Caⓒr\ gruplar\na
1.
Ekrandan
[Sec]'e
?
numaray\
Uye
gelerek etkinleßtirin
ve
giriß icin
bas\n.
2.
Grup uyesi say\s\ 20'yi gecmemelidir,
mesaj\ goruntulenir.
3.
[Tamam]'a
aksi takdirde hata
bas\n.
Uyeyi c\kart
Rehberde daha onceden
?
ekleyebilirsiniz.
ekle uzerine
Yeni ad
Grup
kaydedilmiß
bir
uyeyi
silebilirsiniz.
ver
ismini
deⓒißtirebilirsiniz.
Hepsini Kopyala
belleⓒinizden SIM kat\na ve SIM kat\ndan
belleⓒine kay\tlar\ kopyalayabilir/aktarabilirsiniz.
Telefon
1.
2.
|lk
olarak bekleme modunda
Hepsini Kopyala
uzerine
[|sim]'e
gelerek
bu
da Telefon
basarak rehberi ac\n\z.
menuye girmek icin [Sec]'e
bas\n.
3.
Karß\n\za aßaⓒ\daki
?
alt menuler
gelecektir.
SIM'den tele
:
SIM Karttan Telefon belleⓒine kay\t
Telden SIM'e
:
Telefon
kopyalayabilirsiniz.
?
belleⓒinden SIM
kopyalayabilirsiniz.
Karta
kay\t
61
TURKCE
Ajanda [Menu 6]
Menuye Erißim
Hepsini
sil
SIM, Telefon ve Ses kay\tlar\n\n
guvenlik kodu ister.
1. Rehbere
2.
3. Sonra
silebilirsiniz. Bu
bekleme modunda
girmek icin
Hepsini sil
tumunu
uzerine
gelerek,[Sec]'e
[|sim]'e
fonksiyon
bas\n\z.
bas\n\z.
sileceⓒiniz belleⓒi secin: SIM, Telefon, Ses.
Guvenlik
4.
Bundan
5.
Onay icin [Tamam]'a
sonra
ve
kodunu
iptal
girmeniz
etmek
istenecektir.
icin [Geri]'ye
bas\n.
Ayarlar
Deⓒißken, SIM veya Telefon aras\ndan istediⓒiniz belleⓒi secebilir
Deⓒißken, |sim ve Numara aras\nda istediⓒiniz aramay\
ve
yapabilirsiniz.
1. |lk olarak bekleme
Ayarlar
3.
Karß\n\za aßaⓒ\daki
?
uzerine
modunda
2.
gelerek
bu
[Sec]'e
2.
Uc
-
-
-
62
basarak rehberi ac\n\z.
menuye girmek icin [Sec]'e
alt menuler
bas\n.
gelecektir.
Bellek belirle
1. Bellek belirle uzerine
TURKCE
[|sim]'e
gelerek etkinleßtirin,
sonra
girmek icin
bas\n.
alt menu
goruntulenir,
rehbere her kay\t
eklediⓒinizde telefonunuz sizden nerede
saklanacaⓒ\n\ soracakt\r.
Eⓒer SIM'i secerseniz, telefonunuz nerede
saklanacaⓒ\n\ sormadan doⓒrudan doⓒruya
kay\tlar\ SIM'de saklar.
Eⓒer Telefon'u secerseniz, telefonunuz nerede
saklanacaⓒ\n\ sormadan doⓒrudan doⓒruya
kay\tlar\ Telefon'da saklar.
Deⓒißken : Eⓒer Deⓒißken'i secerseniz
SIM
:
Telefon
:
Menuye Erißim
?
Ara
1. Ara uzerine
gelerek etkinleßtirin,
sonra
girmek icin [Sec]'e
bas\n.
Uc
2.
-
alt menu
goruntulenir,
Deⓒißken
Eⓒer Deⓒißken'i secerseniz telefonunuz
kay\tlar\ nas\l arayacaⓒ\n\ soracakt\r.
Eⓒer |sim'i secerseniz telefon kay\tlar\ isme
gore arayacakt\r.
Eⓒer Numara'y\ secerseniz telefon kay\tlar\
numaraya gore arayacakt\r.
:
sizden
-
-
|sim
:
Numara
:
Bilgi
?
Serv.
arama no.
(SDN)
tarf\ndan sunulan ozel bir dizi servise erißim
Iebeke Operatorunuz
icin (eⓒer SIM kart taraf\ndan destekleniyorsa) bu fonksiyon
kullan\n\z.
1.
|lk
olarak bekleme modunda
2. Serv.
[Sec]'e
3.
[|sim]'e
gelerek
bu
basarak rehberi ac\n\z.
menuye girmek icin
bas\n.
Yararlanabileceⓒiniz
4. Servis
?
uzerine
arama no.
secimi icin
Haf\zay\ kontrol
mevcut servisler
U
gosterilecektir.
ile D'i kullan\n\z.
[Gonder]
e
bas\n.
et
Bu ozellik
rehberinizin kullan\lan
bellek
bilgisini gormenize yarar.
|lk
olarak bekleme modunda
1.
basarak rehberi ac\n\z.
Information 'yi seciniz.
2.
ve
serbest
[|sim]'e
[Sec]'e
basarak
Haf\zay\ kontrol et uzerine gelerek
etkinleßtirin, sonra girmek icin [Sec]'e
bas\n.
?
Kendi
numaran\z
SIM karttaki kendi
(SIM
karta
numaran\z\
baⓒl\)
kontrol edebilirsiniz.
63
TURKCE
Aksesuarlar
[Menu 7]
Menuye Erißim
Klasorum
[Menu 7-1]
M-service veya EMS'den indirilen, resimler, zil sesi tonlar\ vs. gibi
tum iceriⓒe Klasorum
menu sunden ulaßabilirsiniz. Bu menu den
iceriⓒi kontrol edebilir, isimlerini deⓒißtirebilir ve ayr\ca duvar kaⓒ\d\
ya da zil sesi tonu olarak belirleyebilirsiniz. Bu menu deki indirilmiß
polifonik zil seslerinin, sesli profiller zil sesi tonlar\ listesine
al\nabilmesi
icin
bir
zil sesi tonunu etkin hale
indirilmiß
etkin hale
getirilmesi gerekir.Tek seferde yaln\zca
getirebilirsiniz.
Not
EMS seslerini
ve resimleri s\ras\yla Zil Sesi Besteleme
[Menu 7-3] ve Grafik Editoru [Menu 7-4] sekmelerinde
duzenleyebilirsiniz. Ayr\ca bunlar\ bir EMS mesaj\na SMS
Yazma bolumunde
[Menu 1-1] anlat\ld\ⓒ\ ßekilde
ekleyebilirsiniz.
Oyun [Menu 7-2]
Telefonunuz oynaman\z
icin eⓒlenceli oyunlar
sunar.
Not
Her oyun
kumanda
kumanda
icin
tußlar\ ayr\d\r.
Ama her oyunun
Tußlar bilgisi). Diⓒer
ortak kumanda
tußlar\ aßaⓒ\dad\r.
[Ortak Fonksiyon Tußu]
?
C [CLR]
?
> [Saⓒ
?
?
TURKCE
Ekran
Tußu]
E [END]
U,D
[Aßaⓒ\/yukar\ tußu]
64
ana
tußunu anlatan ac\klama ekranlar\ vard\r (Bkz.
:
Duraklat
:
Geri
:
C\k\ß
:
Ses Iiddeti
Kontrolu
Menuye Erißim
Melodi
Arzu
Yap\c\ [Menu 7-3]
ettiⓒiniz
Zil seslerini
besteleyebilirsiniz.
Bu
fonksiyonu girdiⓒinizde onceden bestelediⓒiniz melodi tonu
goruntulenir.Yeni
giriß yapmak veya mevcut bir melodiyi deⓒißtirmek
icin :
1.
|stediⓒiniz
2.
Notalar\n ozelliklerini
?
notalar\
Sure
:
giriniz. (1
~
7
:
CDEFGAB)
deⓒißtirmek icin aßaⓒ\daki ißlemleri yap\n\z:
Nota veya
duruß
suresini
8 k\salt\r
ve
uzat\r.
?
Dinlen
:
0 onceki
notayla ayn\
uzunlukta
9l
duruß
uygular.
?
Sekizgen
?
Ac\k
?
:
not
:
Sil
:
* yeni notalar icin
# notay\ tizleßtirir.
C tußu
oktav\
ayarla.
notalar\ birer birer siler.
orn. 28# fi 8#d1
Grafik Editoru
[Menu 7-4]
Mevcut bir resim
dosyas\ndan
duzenleyebilirsiniz.
1.
Deⓒißtirmek icin
2.
Resim
?
?
bir
grafik veya
istenilen resmi
resmi
seciniz.
ayarlamak icin aßaⓒ\daki ißlemleri takip
Mod
deⓒißtirme
Calma modu ile oynatma
Cizme
Cizme
3. Yard\m
istediⓒiniz gibi
ediniz:
:
ve
Silme
ve
silme aras\nda
modu aras\nda
geciß yapar.
:
icin, 0 tußunu
geciß yapar.
bir sure
bas\l\ tutun.
65
TURKCE
Aksesuarlar
[Menu 7]
Menuye Erißim
Not
Duzenleme
(Edit) modunda, varsay\lan ayarlar cizme
oynatma moduna getirilir.
*
Birim
ile
goruntu
donuß.
noktalar\ aras\nda h\zla
ve
dolaßabilirsiniz.
[Menu 7-5]
Bu
fonksiyon herhangi bir olcu birimini
Birim
istediⓒiniz bir olcu birimine donußturur.
4 olcu
birimi icin yap\labilir:
donußturme
Uzunluk, Genißlik, Aⓒ\rl\k ve Hacim.
1.
[Sonraki] tußuna
biriminden birini
2.
Donußturme
yapmak istediⓒiniz olcu
tußlar\yla seciniz.
3.
Iimdiki
ve
basarak
geciß yapabilirsiniz.
4.
#.'e
Deⓒißtir
aras\nda U
basarak ondal\k hanesinden
basarak .dort
olcu
secebilirsiniz.
birimini U
ve
D
sonra
ve
tußlar\na
D
uzun
sure
asal say\y\
girebilirsiniz.
TURKCE
5.
|stediⓒiniz say\y\ C'e
6.
Eⓒer donußturme
[Geri] tußlar\na
66
basarak silebilirsiniz.
ißlemine
bas\n\z.
son
vermek
istiyorsan\z
E veya
Menuye Erißim
Hesap
mak.
Bu menu
+,
--,
[Menu 7-6]
x, /
gibi
standart
fonksiyonlar icerir: Topla, C\kar,
Bol.
Carp,
1.
Say\lar\
2.
Toplama icin U tußuna bir kez ve Carpma icin uzunca sure
bas\n\z, c\kartma icin D tußuna bir kez ve bolme icin uzunca
sure
numerik
tußlara
basarak
giriniz.
bas\n\z.
3. Asal say\ girmek
tußuna bas\n\z.
.* tußuna ve
icin
4. Sonucu
gormek icin [Sonuc] tußuna
gorebilirsiniz
devam etmek
5.
Eⓒer hesaplamaya
tekrarlay\n\z.
6.
|stediⓒiniz say\
7.
Eⓒer hesap ißlemine
veya
ißareti C'e
son
vermek
negatif say\ girmek icin
basarak
#
sonucu
istiyorsan\z proseduru
basarak silebilirsiniz.
E tußuna bas\n\z.
istiyorsan\z
Ulke Saat. [Menu 7-7]
Butun
dunya ßehirlerinin
U, D'e k\sa sureli
gorebilirsiniz
ayn\
zaman
saatlerini
gorebilirsiniz.
bast\ⓒ\n\zda
farkl\
zaman
dilimlerine ait
U, D tußlar\na uzunca bir sure
kußaⓒ\ndaki tum ßehirleri gorursunuz.
ve
istediⓒiniz ulkeyi secmek icin, [Ayarla] tußuna
ßehri
bast\ⓒ\n\zda:
bas\n\z.
67
TURKCE
|nternet [Menu 8]
Menuye Erißim
Telefonunuz Kablosuz
Uygulama Protokolu (WAP) tabanl\ servisleri
Iebekeniz taraf\ndan desteklenen servislere
erißebilirsiniz. Servis menusu, haber, hava raporu ve ucak kalk\ß
saatleri gibi bilgileri alabilmenizi saⓒlar.
desteklemektedir.
Giriß sayfas\ [Menu 8-1]
Aktif
profile ait konfigurasyonu ayarlanm\ß
baⓒlanabilirsiniz.
S\k kullan\lanlar
Bu
ana
sayfaya
[Menu 8-2]
menuye girdiⓒinizde s\k kullan\lanlar\ gorebilirsiniz. Bundan
mevcut bir seceneⓒe erißim icin < tußuna veya c\kmak icin
sonra
> tußuna
bas\n\z.
s\k kullan\lana
?
Baⓒlan
:
Secilen
?
Yeni ekle
:
Manuel olarak
Duzenle
:
Secilen
s\k kullan\lan\n adres
Sil
:
Secilen
s\k
?
?
yeni
baⓒlan.
bir s\k kullan\lan ekle.
ve
baßl\ⓒ\n\
duzenle.
kullan\lan\, s\k kullan\lanlar listesinden sil.
Mesaj ilet [Menu 8-3]
WAP
baⓒlant\l\ URL icerikli mesajlar\ alabilirsiniz. Boylece
doⓒrudan baⓒlanabilirsiniz.
URL adresine
Gelenler
Push
mesajlar\n\ okuyarak
silebilirsiniz.
Al
Push
TURKCE
68
mesajlar\n\ ayarlayabilirsiniz.
belirtilen
Menuye Erißim
Profiller
[Menu 8-4]
Toplam taneye kadar profil olußturabilir ve ama ancak birini
etkinleßtirebilirsiniz. |stenen profil uzerine gelin ve mevcut
seceneklere erißim icin <'a bas\n.
5
?
Aktif hale
getir
Secilen profili
?
aktif hale
getirebilirsiniz.
Ayarlar
Secilen profilin
-
WAP
ayarlar\n\ duzenleyebilir
ve
deⓒißtirebilirsiniz.
Giriß sayfas\
Bu ayar
anasayfan\z olarak kullanmak istediⓒiniz internet adresi
(URL) girmenize imkan saⓒlar. WAP taray\c\n\z otomatik olarak
ekleyeceⓒinden her internet adresinin baß\na http://
eklemeniz gerekmez.
-
Resim
WAP kartlar\nda resim
goruntulenip
goruntulenmeyeceⓒini
secebilirsiniz.
-
Baⓒl.
turu
Baⓒlant\ turleri icin secenekler
gecitlerine baⓒl\d\r.
surekli veya
gecicidir.
ve
aⓒ
Gecici
Onays\z (baⓒlant\s\z)
servis.
Devaml\
Onayl\ bir teslim mekanizmas\
ßebeke trafiⓒine neden olur.
olmakla beraber daha fazla
69
TURKCE
|nternet [Menu 8]
Menuye Erißim
-
-
-
Baⓒlant\ Guvenliⓒi
Guvenli ve Yok secenekleri kulland\ⓒ\n\z aⓒ gecidine baⓒl\d\r.
Aⓒ gec. bil.
WAP aⓒ gecitlerinin coⓒu, Kullan\c\ Kimlik ve Parola istemez.
Eⓒer aⓒ gecidiniz baⓒlanmak icin bunlar\ gerektiriyorsa,
ßebekeniz bunlar\ sizi saⓒlamal\ ve siz de bir WAP sitesini
taramadan once bunlar\ girmelisiniz.
Taß\y\c\
Veri
GPRS
-
Veri ayar\
Bu ayar
deⓒerleri ßebekeniz
taraf\ndan
saⓒlan\r.
IP adresi
:
Erißim icin kulland\ⓒ\n\z
adresini giriniz.
Numara
:
WAP
:
Veri
Caⓒr\
cevir
turu
sec
WAP
aⓒ gecidi
aⓒ gecidine erißim icin
cevirilecek baⓒlant\ numaras\n\ giriniz.
baⓒlant\s\
turunu
seciniz: Analog veya
ISDN (Dijital)
:
Veri
Kull. ad\
:
Cevirmeli baⓒlant\ servisinizin Kullan\c\
kimliⓒi (WAP aⓒ gecidininki DE˝|L).
Iifre
:
Cevirmeli baⓒlant\ servisiniz tarf\ndan
istenen parola. (WAP aⓒ gecidininki
Caⓒr\
h\z\
baⓒlant\n\z\n
DE˝|L).
TURKCE
70
IP
h\z\.
Menuye Erißim
-
GPRS ayar\
Servis ayarlar\n ancak GPRS taß\y\c\ servis olarak secildiⓒinde
mumkundur.
-
IP adresi
:
Erißtiⓒiniz
APN
:
GPRS'in APN'sini
WAP
Kull. ad\
:
APN
sunucunuz
Iifre
:
APN
sunucunuzun
aⓒ gecidinin
IP adresini
girin.
girin.
icin
tan\mlanan kullan\c\lar.
istediⓒi ßifre.
|ßlemsiz sure
Zaman aß\m\ surelerini 30 saniye ile 300 saniye aras\nda
girebilirsiniz. Veri girißi veya transferi bu zaman zarf\nda
gercekleßmediyse servis kesilecektir.
?
Yeniden adland\r
Profil Ad\n\
?
E-posta
deⓒißtir.
sun.
S\k kulland\ⓒ\n\z E-posta servis saⓒlay\c\s\n\n internet adresini
(URL) girin.
-
-
Baⓒlan
Yap\land\rd\ⓒ\n\z E-posta
servis
saⓒlay\c\s\na baⓒlan\r.
Adres duzelt
E-posta
servisinin internet adresini
(URL) deⓒißtirmek icindir.
URL'ye git [Menu 8-5]
|stediⓒiniz siteye doⓒrudan baⓒlanabilirsiniz. Doⓒrudan baⓒlanmak
istediⓒiniz |nternet adresini girmeniz gerekir.
71
TURKCE
|nternet [Menu 8]
Menuye Erißim
Haf\za
[Menu 8-6]
Onbellek iceriⓒini
deⓒißtirebilirsiniz.
Haf\za
silebilir
ve
onbellek
kontrol modunu
boßalt
Onbellek iceriⓒi
silinir.
Bellek kontrolu
Onbellek
?
Her
kontrol zamanlar\n\
zaman
Bir internet adresi
zaman
?
sadece WAP ilk
her
baßlat\ld\ⓒ\nda
kontrol edilir.
Kapal\
kontrol edilmez.
Guv.
sert.
Mevcut
guvenlik
Prof. s\f\r.
Profillerin
dondurulur.
72
onbellek
Baßlang\ßta
Onbellek hic
TURKCE
yuklendiⓒinde veya gezinildiⓒinde
kontrol edilir.
Onbellek
?
deⓒißtirebilirsiniz.
o
[Menu 8-7]
sertifikalar\n\n bir listesi
gosterilir.
[Menu 8-8]
anki
gecerli ayarlar\
fabrika
varsay\lan ayarlar\na geri
Internet On-line menusu
Menuye Erißim
Eⓒer
on-line iseniz
aßaⓒ\daki
menuleri
gorebilirsiniz.
Giriß sayfas\
Bu
[Menu 8-1]
ile
ayn\d\r.
Yenile
Bu
ßimdiki sayfay\ yeniler.
S\k kullan\lanlar
Bu
[Menu 8-2]
ile
ayn\d\r.
Adres Ekle
Iimdiki
internet adresini s\k kullan\lan olarak
kullan\lan\n
baßl\ⓒ\n\
da
kaydet. S\k
deⓒißtirebilirsiniz.
URL'ye git
Bu
[Menu 8-5]
ile
ayn\d\r.
E-posta baⓒl.
Yap\land\rd\ⓒ\n\z E-posta
E-posta
servis
saⓒlay\c\s\na baⓒlan\r.
kur
Iimdiki
internet adresini
Goster
Kaydet
e-posta servisi olarak kaydeder.
Gidilen resmi sakla.
73
TURKCE
Data
Faks aramalar\n\n kullan\m\
ve
Ek
Data
Fonksiyonlar
icin, data veya faks program\
haberleßmeniz gerekir. Bu fonksiyonlar\
kullanmadan once telefonunuzu bir bilgisayara baⓒlaman\z, veya
uyumlu bir cihaz ile baⓒlant\da olduⓒundan emin olman\z gerekir.
gibi
ve
bir
faks servisini kullanabilmek
yaz\l\m
ile
Data veya Faks aramalar\n\n
1.
2.
Bilgisayar\n\z\
telefonunuza
gonderilmesi
baⓒlay\n\z.
Haberleßme yaz\l\m\n\ cal\ßt\rd\ktan
gonderiniz.
sonra,
arama
yap\n\z
ve
data veya faks
3. Data veya faks
gonderimi tamamland\ktan sonra, aramay\
haberleßme yaz\l\m\n\ durdurarak, [Bitir] tußuna basarak.
Data veya Faks al\nmas\
Eⓒer
sesli
aramalar, data
varsa, telefonunuz
arama
ve
faks aramalar\
turunu
Data veya Faks al\nmas\
--
icin ayr\
numaralar\n\z
tan\r.
Ayr\
numaralar
(Coklu-numara)
Data veya faks servisini kullanmak
icin,
ekran
hangi tip
araman\n
geldiⓒini gosterir.
Bir data veya faks\ almak
icin
:
1.
telefonunuza
Bilgisayar\n\z\
2.
Haberleßme yaz\l\m\n\ cal\ßt\rd\ktan sonra, aramay\ kabul ederek
data veya faks\ al\n\z (eⓒer otomatik olarak cevap verilmiyorsa).
baⓒlay\n\z.
3. Data veya faks al\m\ tamamland\ktan sonra, aramay\
haberleßme yaz\l\m\n\ durdurarak, [Bitir] tußuna basarak.
TURKCE
74
Ek
Data veya Faks al\nmas\
--
Tekli
Fonksiyonlar
numara
Farkl\ ses, data ve faks numaralar\n\ destekleyen bir SIM kart\n\z
yoksa, telefon gelen arama tipini tan\yamaz.
Bir data veya faks servisini kullanmak icin, data veya faks aramas\
kabul etmek istediⓒinizden emin olunuz. Oncelikle telefonu, arama
modu alt menulerinde
bu
Caⓒr\ Ayar\
(Ayarlar
Data veya faks
aramas\
opsiyonlardan birine ayarlamal\s\n\z
Sonraki al\n\n).
almak
1. Bekleme modunda iken
icin:
[Menu]' ye
bas\n\z.
Sonraki al\n\n' i seciniz.
2.
Ayarlar
3.
|stediⓒiniz arama tipini seciniz (Ses,
Caⓒr\ Ayar\
data
ve
ya
fax)
ve
[Sec]
tußuna bas\n\z.
telefona
4.
Bilgisayar\n\z\
5.
Haberleßme yaz\l\m\n\ cal\ßt\rd\ktan sonra, aramay\ kabul
ve data veya faks\ al\n\z (eⓒer otomatik olarak cevap
verilmiyorsa).
baⓒlay\n\z.
ediniz
6. Data veya faks al\m\ tamamland\ktan sonra, aramay\
haberleßme yaz\l\m\n\ durdurarak, [Bitir] tußuna basarak veya
dosyay\ kapatarak sonland\rabilirsiniz.
Telefonunuzu belirli bir
siz
deⓒißtirinceye
PC
gelen arama tipine konfigure
konfigurasyonunu korur.
ettikten sonra,
kadar
Sync
PC
Sync, data kablosu ile PC & Telefon aras\nda data al\ßveriß program\d\r. Bu nedenle, eⓒer bu fonksiyonu kullanmak
istiyorsan\z aksesuar kiti sat\n alman\z gerekir. PC Sync CD'
sindeki PC Sync Help dosyas\ kullan\m ile ilgili daha fazla
detay icermektedir.
75
TURKCE
Arama esnas\ndaki menuler
Ek
Aßaⓒ\daki
gorulurler.
Bir
1
1-1
menuler
bekleme modunda
deⓒil,
bir
arama
Fonksiyonlar
esnas\nda
esnas\nda
arama
Aramay\ beklemeye
almak
beklemeye alabilir veya kabul
yapt\ⓒ\n\zda veya aramaya cevap
verdiⓒinizde, [Gonder] tußuna basarak beklemeye al\rs\n\z.
beklemedeki aramay\ [Gonder] tußuna basarak aktif hale getirirsiniz.
[Gonder] tußuna
edebilirsiniz. Bir
|kinci
1-2
bir
|kinci
bir
[|sim]
tußuna
basarak bir aramay\
arama
arama
yapmak
rehberden bir numara secebilirsiniz.
Ara'ya bas\n\z. Arama esnas\nda,
aranm\ß olan numaray\ rehbere kaydetmek icin > tußuna bas\n\z,
ve sonra Girdi ekle' yi seciniz.
1-3
|ki
arama
ve
yapmak icin
daha
sonra
|ki aramay\ donußumlu
sonra
surdurmek
aras\nda
gidip gelmek icin, [Opt] tußunu seciniz,
Swap' \ seciniz veya [Gonder] tußuna bas\n\z.
arama
Yukar\/aßaⓒ\
ok
tußuna basarak aramalardan birine
odaklanabilirsiniz. Aramalardan birini sonland\rmak
odaklan\n\z,
ve
daha
[Bitir] tußuna
istiyorsan\z,
ona
bas\n\z.
1-4 Gelen bir aramaya cevap vermek
Gelen bir aramaya cevap vermek icin
[Gonder] tußuna
basman\z
yeterlidir.
Telefonunuz, siz bir gorußme
yaparken gelen aramay\ da sizi
duyulur, ve ekranda ikinci bir
beklediⓒi uyar\s\ gosterilir.
bildirebilir. Ahizede bir uyar\ sesi
araman\n
TURKCE
Caⓒr\ bekletme seceneⓒi ac\k konumda ise, [Gonder] tußuna veya
[Yan\tla] tußuna basarak ilk aramay\ beklemeye al\p ikinci gelen
aramay\ yan\tlayabilirsiniz.
[Menu] tußunu
ve
aramay\ bitirebilir
76
daha
ve
sonra Bitir & Cev. \ secerek guncel olan
bekleyen aramaya cevap verebilirsiniz.
Ek
1-5 Gelen bir
caⓒr\y\
Fonksiyonlar
reddetmek
[Bitir] tußuna basarak, gelen
bir
caⓒr\y\ cevap
vermeden
reddedebilirsiniz.
Bir
devam
gorußmeye
ediyorken, gelen
ikinci aramay\
[Menu]
tußuna bas\p Konferans / Reddet' i secerek veya [Bitir] tußuna
basarak reddedebilirsiniz.
1-6
Gorußme
esnas\nda
ses
seviyesinin
Bir
basarak
gorußme esnas\nda, [Opt] tußuna
seviyesini kontrol edebilirsiniz U D.
ve
kontrolu
Ses'i secerek
ses
,
1-7 Mikrofonun
kapat\lmas\
gorußme esnas\nda, [Opt] tußuna bas\p, daha sonra Sessiz
seceneⓒini secerek mikrofonu kapatabilirsiniz. [Sesli]' yi basarak
mikrofon tekrar ac\labilir.
Bir
Mikrofonu
duymaya
1-8
Bir
kapatt\ⓒ\n\zda arayan
devam edersiniz.
Gorußme
gorußme
kißi
sizi
duyamaz,
esnas\nda DTMF tonlar\n\n
fakat siz
onu
deⓒißtirilmesi
esnas\nda DTMF tonlar\n\n
ac\lmas\ icin, orneⓒin
telefonunuzun otomatik bir santral\ kullanmas\ amac\yla, [Opt]
tußuna bas\n\z ve daha sonra DTMF Kapal\ seceneⓒini seciniz.
DTMF tonlar\ ayn\ ßekilde kapat\labilir.
1-9 Ana
Gorußme
Menuyu
aramak
esnas\ndaki menuden
[Menu] tußuna
ve
daha
sonra
Ana
ye basarak Mesajlar ana menu opsiyonlar\na erißilebilir. S\m
Tool kit menusu,
yaln\zca telefona tak\l\ SIM kart\ SIm Tool kit
Menu'
servisini
destekliyorsa gorulebilir.
77
Arama esnas\ndaki menuler
Ek
2
veya Konferans
Coklu
Coklu veya konferans gorußmesi
ozelliⓒi destekliyorsa birden cok
yapman\z\
Fonksiyonlar
Gorußmeleri
servisi, eⓒer servis saⓒlay\c\n\z bu
kißiyle ayn\
anda
gorußme
saⓒlar.
yaln\zca her ikisine de cevap verdiⓒiniz bir adet
bekleyen gorußmeniz varsa kurulabilir. Bir coklu
gorußme kurulduⓒunda, kuran kißi taraf\ndan yeni gorußmeler
baⓒlanabilir, baⓒlant\s\ kesilebilir veya ayr\labilir (yani coklu
gorußmede baⓒlant\s\ kesilip, sizinle hala baⓒl\ kalabilir). Butun bu
opsiyonlara arama esnas\ndaki menuden ulaß\labilir, ve ilgili
Bolumde
s\ralanm\ßlard\r.
Coklu gorußme,
aktif
ve
bir adet
Coklu gorußmedeki
coklu gorußmenin
ekleyebilirsiniz.
2-1
|kinci
Bir
gorußmeye
bir
maksimum
kontrolu
arama
kißi say\s\ beßtir. Baßlad\ktan sonra,
ve yaln\zca siz yeni gorußmeleri
sizdedir,
yapmak
arama yapabilirsiniz. Bunun
icin ikinci numaray\ giriniz ve [Gonder]' ebas\n\z. |kinci aramaya
baⓒland\ⓒ\n\zda, ilki otomatik olarak beklemeye al\n\r. [Opt] tußuna
bas\p daha sonra Deⓒißtir seceneⓒini secerek gorußmeleri
surdurebilirsiniz.
donußumlu
2-2 Bir
devam ederken ikinci bir
Coklu Gorußme
Kurmak
Beklemedeki bir
gorußme
Tumune
2-3
gorußmeyi aktif olan gorußmeye baⓒlayarak coklu
yapmak icin [Opt] tußuna bas\p, sonra Konferans /
kat\l'\ seciniz.
Coklu gorußmeyi
Coklu gorußmeyi
Konferans / Tum.
2-4
TURKCE
sekmesini
secin.
78
ve
almak
almak
beklemeye
icin [Opt] tußuna
Beklet seceneⓒini seciniz.
Coklu gorußmeyi
Beklemedeki bir
beklemeye
beklet
seceneⓒinin
bas\n\z
devreden
ve
c\kar\lmas\
coklu gorußmeyi devreden c\karmak icin [Options]
sonra Coklu
gorußme/ Tumunu
birleßtir sekmesini
Ek
2-5
yeni
Coklu gorußmeye
aramalar eklemek
Aktif bir aramay\ beklemedeki coklu gorußmeye
eklemek
kat\l seceneⓒini
tußuna bas\n\z ve Konferans / Tumune
2-6
Coklu gorußmedeki
Fonksiyonlar
icin, [Opt]
seciniz.
kißileri gormek
Coklu gorußmeyi olußturan kißilerin numaralar\n\ telefonun
ekran\nda gormek icin U ve D tußlar\na bas\n\z.
2-7
Coklu gorußmenin
bir
uyesini beklemeye
almak
Coklu gorußmedeki kißilerden secilen bir tanesini (numaray\
ekranda gorunen)
beklemeye almak icin, [Opt] tußuna bas\n\z
Konferans / Haric tut seceneⓒini seciniz.
2-8
Coklu gorußme
icinde
ozel
bir
gorußme
ve
yapmak
Coklu gorußme icerisindeki kißilerden biriyle ozel bir gorußme
yapmak icin, o kißinin numaras\n\ ekrana getiriniz, [Opt] tußuna
bas\n\z ve Konferans / Ozel seceneⓒini secerek tum diⓒer kißileri
beklemeye al\n\z.
2-9
Coklu gorußmeyi
bitirmek
uyelerinden numaras\ ekranda goruneni [Bitir]
tußuna basarak gorußmeden c\kartabilirsiniz. Coklu gorußmeyi
tamamen bitirmek icin, [Opt] tußuna bas\n\z, ve Konferans / Bitir
seceneⓒini seciniz.
Coklu gorußme
[Opt] tußuna bast\ktan sonra Konferans / Tum. Bitir seceneⓒinin
secilmesi tum aktif ve beklemedeki aramalar\ sonland\r\r.
2-10 Aradan
cekilerek gorußme
transferi
Eⓒer bir aktif ve bir beklemede gorußmeniz varsa, ikisini birbirine
baⓒlay\p aradan cekilebilirsiniz. Bunu yapmak icin arama
esnas\ndaki menulerden Konferans / Devret' i seciniz.
79
Aksesuarlar
Cep telefonunuzla kullanabileceⓒiniz ceßitli aksesuarlar vard\r.
Kißisel iletißim ihtiyaclar\n\za gore bu secenekler aras\ndan secim
yapabilirsiniz.
Standart
Batarya
Taß\nabilir
Ahizesiz Kullan\m
Telefonunuza tak\larak ahizesiz kullan\m
olanaⓒ\ saⓒlar.
Seyahat Adaptoru
Bu
ßarj cihaz\, evinizden veya ofisinizden
uzaktayken bataryan\z\ ßarj edebilmenizi
saⓒlar.
Cakmak Adaptoru
Cakmak ßarj cihaz\ ile arac\n\zda telefon
bataryas\n\ yavaß yavaß ßarj edebilir ve
telefonunuzu kullanabilirsiniz.
Boyun baⓒ\
TURKCE
80
CD/Veri kablosu
Cihazlar aras\nda veri aktarmak icin
telefonunuzu
bilgisayara baⓒlayabilirsiniz.
Not
?
Bu menudeki
bilgiler
ve
ßartlar
onceden
haber verilmeksizin
deⓒißtirilebilir.
?
Aksesuarlar
bilgi icin
baⓒlant\
bolgelere gore
yerel hizmet
lutfen
farkl\l\k
gosterebilir; daha fazla
bayiimizle
firmam\zla ya da
kurunuz.
81
TURKCE
Bak\m
Bu cihaz\ kullan\rken
zaman
?
?
?
?
?
?
?
?
?
\slak eller ile
Adaptore
temel
dokunmay\n\z.
?
?
Cihaz\ kalorifer
ve
f\r\n
gibi
\s\
kaynaklar\ndan
82
uzak tutunuz.
Dußurmeyiniz.
Mekanik darbe veya
Telefonun
kaplamas\
titreßime
maruz
b\rakmay\n\z.
uzeri vinil bir k\l\f ile
kaplan\rsa
bozulabilir.
Cihaz\n d\ß\n\ temizlemek icin kuru bir bez kullan\n\z.
Aß\r\
alkol veya tiner
toz ve dumandan
gibi
solventler
kullanmay\n\z).
koruyunuz.
Telefonu kredi kartlar\ndan veya
taß\ma biletlerinden uzak
bilgileri etkileyebilir.
Ekrana sivri bir cisimle vurmay\n\z, telefon
Telefonu s\v\lardan
Kulakl\k turu
antene
TURKCE
bir servis
TV, radyo veya PC gibi elektrikli cihazlardan uzakta kullan\n\z.
tutunuz, manyetik ßeritlerin uzerindeki
?
guvenlik talimatlar\na her
Cihaz\ sokmeyiniz. (Tamir gerektiⓒinde kalifiye
teknisyenine goturunuz).
(Benzin,
?
aßaⓒ\daki
uyulmal\d\r.
ve
nemden
zarar
gorebilir.
koruyunuz.
aksesuarlar\ dikkatli kullan\n\z. Gereksiz yere
dokunmay\n\z.
Pilin kullan\lmas\
?
Pili
ßarj etmeden once tamamen boßaltman\za gerek yoktur.
Diⓒer pil sistemlerinden farkl\ olarak, pil performans\n\
olumsuz
?
etkileyen
Yaln\zca LG
pilleri
haf\za etkisi
ve
ßarj
maksimum
pil omrunun
tasarlanm\ßt\r.
?
?
?
Pili acmay\n
ve
yoktur.
cihazlar\ kullan\n\z. LG
olmas\n\
ßarj
saⓒlayacak ßekilde
cihazlar\
k\sa devre yapmay\n.
Pilin metal kontaklar\n\ temiz tutun.
Pil yeterli performans vermemeye baßlad\ⓒ\nda yenisiyle
deⓒißtirin. Deⓒißtirmek gerekinceye kadar pil yuzlerce kez ßarj
edilebilir.
?
?
?
Eⓒer pil
uzun
cihaz\n\
Iarj
banyo gibi
sure
kullan\lmadan
kalm\ßsa
doⓒrudan guneß \ß\ⓒ\na
yerlerde kullanmay\n\z.
tekrar
maruz
ßarj
ediniz.
b\rakmay\n\z,
nemli
Pili
soⓒuk veya s\cak yerlerde b\rakmay\n\z, pilin
performans\n\ dußurebilir.
83
Teknik Data
Genel
Urun
ad\
Sistem
:
G3100
:GSM900/DCS1800
Ortam s\cakl\klar\
TURKCE
Maks
:
+55°C
Min
:
-10°C
84
Memo
85
TURKCE
Memo
TURKCE
86
GPRS Phone
USER'S MANUAL
MODEL
:
G3100
Please read this manual
before
carefully
your set.
Retain it for future reference.
operating
G3100 has
a
with
polished style which provides
a
better feel and
more
users
convenience.
G3100 Phone
3
ENGLISH
For Your
Safety
All radio transmitters carry risks of interference with electronics in
close proximity.
GSM Phones must be switched off at all times in
an
aircraft.
Do not activate
chemical
plants
petrol stations, fuel depots,
blasting operations.
near
or
Switch off the
phone in any area where you are
required by special regulations. For example, the
phone is not allowed to be used in hospital because
pacemakers and hearing aids can be affected.
Minor interference may affect
Do not hold the
phone
Do not dismantle
Keep
the
phone
in your hand while
phone
in
a
TVs, radios, PCs,
or
safe
choking
place
out of children's reach
ENGLISH
4
parts and
hazard.
Do not touch the
charger
driving.
battery.
since it contains the detachable small
a
etc.
with wet hands.
create
For your safety, use ONLY
batteries and chargers.
specified
ORIGINAL
Please note:
Unusable batteries should be
accordance with relevant
use
phone.
Emergency
Important
damage
to
call may not be available under all cellular
Therefore, you should
phone for essential
medical emergencies.
on
of in
ORIGINAL accessories to avoid
Only
your
networks.
disposed
legislation.
the
never
depend solely
communications such
as
Information
This user's
guide contains important information on the use and
operation of this phone. Please read all the information carefully
for optimal performance and to prevent any damage to or misuse
of the phone. Any changes or modifications not expressly
approved in this user's guide could void your warranty for this
equipment.
5
ENGLISH
Overview
Part of the Phone
.................................................................
?
Front of the Phone
?
Rear of the Phone
..............................................................
...............................................................
11
12
.............................................................
14
..............................................................
15
.................................................................
15
?
Display
Information
Display
Information
On-Screen Icons
Getting
10
....................................................................
Key Description
Alphanumeric Keys
?
10
Started
Installation............................................................................. 17
?
?
?
?
Inserting the SIM Card
Installing the Battery...........................................................
Charging the Battery
Disconnecting the charger
........................................................
..........................................................
Powering
On
Sequence
?
To
?
To turn off the
Access Codes
?
?
?
?
?
6
PIN code
18
18
..................................................
19
.......................................................
20
get started with the phone..............................................
phone
17
...........................................................
.......................................................................
(4 to 8 digits)
PIN2 code (4 to 8 digits)
PUK code (4 to 8 digits)
PUK2 code (4 to 8 digits)
Security code (4 to 8 digits)
20
20
21
.......................................................
21
.....................................................
21
.....................................................
21
...................................................
21
................................................
21
Accessing
Phonebook
Menu Tree
the Menu
...........................................................................
22
.............................................................................
23
25
Messages [Menu 1]
Write message [Menu 1-1]
25
Inbox [Menu 1-2]
29
Outbox [Menu 1-3] ..............................................................30
Info service [Menu 1-4]
30
Voice mail [Menu 1-5]
32
Business card [Menu 1-6]
33
33
Templates [Menu 1-7]
33
Delivery report [Menu 1-8]
33
Settings [Menu 1-9]
34
Memory status [Menu 1-0]
..............................................................
?
..................................................
?
................................................................
?
?
.......................................................
?
........................................................
?
..................................................
?
........................................................
?
..................................................
?
............................................................
?
.................................................
Call
?
?
?
?
?
?
?
Register [Menu 2]...........................................................35
35
[Menu 2-1]
Received calls [Menu 2-2]
35
Dialled calls [Menu 2-3]....................................................... 35
All calls list [Menu 2-4] .........................................................35
Delete recent calls [Menu 2-5]
35
Call charge [Menu 2-6]........................................................ 36
38
GPRS information [Menu 2-7]
Missed calls
......................................................
..................................................
............................................
.............................................
Profiles
?
?
?
?
?
?
[Menu 3]...................................................................
only [Menu 3-1]
Quiet [Menu 3-2]
General [Menu 3-3]
Loud [Menu 3-4]
Headset [Menu 3-5]
Car [Menu 3-6]
Vibrate
39
.......................................................
39
.................................................................
39
............................................................
39
.................................................................
39
............................................................
40
...................................................................
40
7
.................................................................
42
?
......................................................
42
?
.....................................................
43
?
.................................................
44
?
.....................................................
46
?
...............................................
48
?
..............................................
Settings [Menu 4]
Alarm clock [Menu 4-1]
Date & Time [Menu 4-2]
Phone settings [Menu 4-3]
Call settings [Menu 4-4]
Security settings [Menu 4-5]
Network settings [Menu 4-6]
Reset settings [Menu 4-7]
?
..................................................
Call Divert
?
?
?
?
?
?
[Menu 5]
.............................................................
All voice calls
52
53
...................................................
53
..............................................................
53
.........................................................
53
...................................................
53
.....................................................
53
[Menu 5-1]
If busy [Menu 5-2]
If no reply [Menu 5-3]
If out of reach [Menu 5-4]
All data calls [Menu 5-5]
All fax calls [Menu 5-6]
Cancel all [Menu 5-7]
.......................................................
?
51
.........................................................
53
54
...............................................................55
Organiser [Menu 6]
Scheduler [Menu 6-1]
Phone book [Menu 6-2]
?
.........................................................
55
?
......................................................
57
Fun & Tools
?
?
?
?
?
?
?
8
...........................................................
65
...........................................................
65
................................................................
65
[Menu 7]
[Menu 7-1]
Game [Menu 7-2]
Melody composer [Menu 7-3]..............................................
Graphic editor [Menu 7-4]
Unit converter [Menu 7-5]
Calculator [Menu 7-6]..........................................................
World time [Menu 7-7]
My
folder
66
...................................................
66
...................................................
67
........................................................
67
68
WAP services
?
?
?
?
?
?
?
?
........................................................
69
...............................................................
69
.......................................................
69
...............................................
69
[Menu 8]
[Menu 8-1]
Bookmarks [Menu 8-2]
Push messages [Menu 8-3]
Profiles [Menu 8-4]
Go to URL [Menu 8-5]
Cache settings [Menu 8-6]
Security certifications [Menu 8-7]
Reset profiles [Menu 8-8]
Home
............................................................
72
.................................................
72
.......................................
73
...................................................
Internet On-line
menu
70
........................................................
..........................................................
73
74
Additional Functions
How to Use Data and Fax call
?
?
In call Menu
?
?
.............................................
75
.................................................
75
...............................................
75
..........................................................................
77
Sending Data or Fax Calls
Receiving Data or Fax Calls
During a call
Multiparty or
Accessories
.......................................................................
Conference Calls
...........................................
..........................................................................
Care and Maintenance
Technical Data
77
79
81
........................................................
83
.....................................................................
85
9
Part of the Phone
Overview
Front of the Phone
1
Earpiece
2
Display
3 Soft Left
4
10
Key
Navigation Keys
5 Send
ENGLISH
8 END/PWR
Screen
Key
6 Star
Key
7 Soft
Right Key
9 Numeric
10 Hash
11
keys
Keys
Key
Microphone
12 Ear
Microphone
Connector
13 WAP
Clear
Hotkey/
key
Overview
Rear of the Phone
7
5
6
4
1
3
2
1
Battery
2 Cable Connector/
Battery Charging
Connector/
Hands-Free Car kit Connector
3
Battery
Terminals
4 SIM Card Socket
5
Handstrap
6
Battery
7 Ear
Hole
Lock
Microphone
Connector
11
ENGLISH
Key Description
Overview
The
following
shows
of the
key components
phone.
Keypad Description
Key
Description
Soft Left
<>
Key / Soft Right Key
keys performs the function indicated
text on the display immediately above it.
Each of these
by
the
WAP
Hotkey /
Clear
key
Used to connect to WAP
Used to delete
directly by pressing
character(s).
this
key.
Navigation Keys
Used to scroll
or
through
setting options.
Used to enter
Message
Used to scroll
through
Send
S
You
dial
12
phone
numbers.
a
Keys
keys
are
used
and enter numbers
or
mainly
to dial in
standby mode
editing mode.
long time.
characters in
When you press these
keys
for
a
?
Used to call your voicemail box
?
Used to call for international call
?
ENGLISH
names,
directly.
phone number and answer a call.
key without entering a number,
phone shows the most recently dialed number.
Numeric
9
menu
menus
Key
can
These
~
phone numbers,
If you press this
your
0
name,
Used to call
Speed
dials
by
by 1
.
by 0
from 2 to
.
9.
Overview
Key
Description
Used to enter the vibration mode
*
for
#
This
a
long
this
key
Used to call
by voice dial with long pressing this key.
key is also used as Ear mic. hook key when
connecting Ear mic.
END/PWR
E
by pressing
time.
Key
Used to end
a
Power
and
or reject
Key. Pressing
call. This
key is also used as
holding this key for a few
seconds.
13
ENGLISH
Key Description
Overview
Alphanumeric Keys
The
the
ENGLISH
14
alphabet and numerical keypad mapping
following table.
relation
Key
Description
1
.,/?!-:'"1
2
ABC2AAAAAAÆCabcaaaaaaæc
3
DEF3EEEEdefeeee
4
GHI4IIII˝ghiiiiiⓒ
5
JKL5jkl
6
MNO6NOØOOOOŒmnonoøooooœ
7
PQRS7ßTMpqrsß∫
8
TUV8UUUUtuvuuuu
9
WXYZ9wxyz
0
[Space key]
0
are
listed
as
Display
Information
Display
The
screen
displays
them you may
several icons the
the
see on
following
Information
describe each of
phone.
On-Screen Icons
Icon/Indicator
Description
Tells you the
strength
of the network
signal.
Call is connected.
You
GPRS service.
can use
Shows that you
using
are
a
The alarm has been set and is
Tells you the status of the
service.
roaming
on.
battery.
You have received
a
text message.
You have received
a
voice message.
You have received
an
You
can
view your schedule.
All audible
General
signals
in
menu
are
menu
in
profile.
Quiet
menu
in
profile.
menu
Car
menu
in
You
can
You
can use
in
turned off.
profile.
Loud
Headset
E-mail.
profile.
profile.
divert
a
call.
Push message service
through
WAP.
15
ENGLISH
Display
Information
Display
Top
Menu Icons
Icon
Description
Messages
Call
Register
Profiles
Settings
Call Divert
Organiser
Fun & Tools
WAP services
SIM Service
ENGLISH
16
(SIM Dependent)
Information
Installation
Getting
Inserting
the SIM Card
Locate the SIM card socket in the back of the
Follow the
Started
steps below
phone.
to install the SIM card.
1.
Remove the
2.
Slide the SIM card into the
battery
if attached.
under the
silvery holders,
golden connectors facing
If you need to
3.
remove
slot,
with the
down.
the SIM
card, press the upper part of SIM
card with the thumb, then carefully
slide it out of the SIM card slot.
Notice
?
Before
installing always
switched off and
?
make
remove
the
sure
The metal contact of the SIM card
by
scratches.
Pay special
that the
phone
is
battery.
can
be
easily damaged
attention to the SIM card when
you handle and install. Follow the instructions
the SIM card.
supplied
with
17
ENGLISH
Installation
Getting
Installing
the
Started
Battery
Place the
1.
battery
on
the back of the
phone.
2. Push it until you hear
Charging
the
click.
Battery
To connect the travel
the
a
adapter to
the
phone,
you must have installed
battery.
1.
Insert
one
end of the travel
into the bottom of the
adapter
phone.
2. Connect the other end of the travel
adapter to an AC wall outlet.
Use only the charger included
the sales pack.
ENGLISH
18
in
Getting
Started
Warning
Do not force the connector
?
and/or the travel
the
Disconnecting
as
this may
damage
the
phone
adapter.
charger
Disconnect the travel
phone by pressing
adapter from
the
its side buttons.
Notice
?
The
?
Do not
?
battery delivered
charged before using
remove
your
with your
it.
battery
is
or
has to be
fully
the SIM card while
charging.
"Charging" displayed
connecting the
adaptor. The back light may come on without
displaying "Charging" if the battery is completely empty.
Please note in this case, it may require a longer initial
charging time before displaying "Charging" on the screen
of the phone. The charging time depends on the charger
and the battery used.
on
the
phone
screen
after
travel
?
The
moving
bars of the
battery
icon will
stop after charging.
19
ENGLISH
Powering On Sequence
Getting
To
get
started with the
phone
1.
Press and hold
hear
2.
3.
a
tone.
E key until you
Depending on the PIN code
request setting, you may be
required to enter a PIN code.
If your
phone
connects to
network, the network
a
name
will be
displayed shortly.
To turn off the
In
ENGLISH
20
standby mode,
Started
phone
press and hold
E key until you hear
a
tone.
Access Codes
Getting
You
the
can use
access
unauthorised
use
PIN code
(4
codes described in this section to avoid
of your
and PUK2 codes) can be
to 8
Started
phone. The access codes (except
changed by using [Menu 4-5-6].
PUK
digits)
The PIN
(Personal Identification Number) code protects your SIM
card against unauthorised use. The PIN code is usually supplied
with the SIM card. When PIN code request is set Enable, your
phone will request the PIN code every time it is switched on. On the
contrary, when PIN code request is set Disable, your phone
connects to the network directly without the request PIN code.
PIN2 code
The PIN2
to 8
(4
digits)
code, supplied with
access some
functions such
number. These functions
are
some
as
SIM
cards, is required
Advice of call
only
available if
to
charge, Fixed Dial
supported by your SIM
card.
PUK code
The
to 8
(4
digits)
PUK(PIN Unblocking Key)
code is
required
to
change
a
blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM
card. If not, contact your local service provider for the code. If you
lose the code, also contact your service provider.
PUK2 code
The PUK2
(4
to 8
digits)
code, supplied with
some
SIM
cards, is required to
code, also contact your
blocked PIN2 code. If you lose the
change
a
service
provider.
Security
code
(4
to 8
digits)
The
security code protects the unauthorised use of your phone. It is
usually supplied with the phone. This code is required to delete all
phone entries and to activate "Reset settings" menu. The default
number is "0000".
21
ENGLISH
Phonebook
Accessing
To select
[Names]
scroll to
a menu
in
a
in
standby
phonebook, press
mode and then
desired item.
Name
Description
1
Search
Allows you to search for
number.
2
Add
Allows you to add
3
Speeddials
new
the Menu
a
specific
new names
Allowsyouto assign
name,
and numbers.
upto8(2-9)
one-touch dial allocations.
4
Voice list
Allows you to list
attached voice.
5
Caller groups
Allows you to show group list.
6
Copy
all
7
Delete all
phone
numbers which is
Allows you to copy entries from your Phone
memory to SIM card or from SIM card to
Phone memory.
Allows you to
erase
phonebook
phone memory.
your
22
all the data in either
the SIM card to the
8
Settings
Allows you to set the memory and to search
item by Variable, name and number.
9
Information
Allows you to check the status of memory,
SDN (Service Dial Number), and Own
number list.
ENGLISH
or
Menu Tree
Accessing
1
Messages
1
3 Profiles
Write message
1
Vibrate
only
2 Inbox
2 Quiet
3 Outbox
3 General
4 Info service
4 Loud
5 Voice mail
5 Headset
6 Business card
6 Car
7
8
9
0
the Menu
Templates
Delivery report
Settings
Memory status
4
Settings
1
Alarm clock
2 Date & Time
3 Phone
2 Call
Register
Missed calls
5
2 Received calls
6
3 Dialled calls
7
1
settings
settings
Security settings
Network settings
Reset settings
4 Call
4 All calls list
5 Delete recent calls
6 Call
charge
7 GPRS information
23
ENGLISH
Menu Tree
Accessing
5 Call Divert
1
All voice calls
2 If
3 If
busy
no reply
8 WAP services
1
Home
2 Bookmarks
3 Push messages
4 If out of reach
4 Profiles
5 All data calls
5GotoURL
6 All fax calls
6 Cache
7 Cancel all
7
8
6
the Menu
settings
Security certifications
Reset profiles
Organiser
1
Scheduler
2 Phone book
9 SIM Service
This
menu
depends
on
SIM
and the network services.
7 Fun & Tools
1
My
folder
2 Game
3
4
Melody composer
Graphic editor
5 Unit converter
6 Calculator
7 World time
ENGLISH
24
Messages [Menu 1]
Accessing
This
menu
Service),
includes functions related to SMS
voice
mail,
as
Write message
You
can
well
as
(Short Message
the network's service messages.
[Menu 1-1]
write and edit text message up to 918 characters.
check the number of characters.
can
1.
Enter the
2.
If you want to write
the Menu
Messages
menu
a new
Also, you
by pressing [Select].
message, select Write message in the
menu.
3.
Input the message by using
(Page 27).
T9 text. For
details,
see
How to Use
T9
4. When you write the message,
> key
will be
changed
to attach.
5. When you finish writing your message, press [Options].
Then following option menu will be displayed.
Send
Sends the text message.
1. If you want to send the text message, enter the number you
want.
2. Your
phone
asks you to enter the number that you want to send
it to.
3. After
sending it, your
edited message.
phone
asks whether you will store the
Save
Your
phone
asks whether you will
save
the edited message.
25
ENGLISH
Messages [Menu 1]
Accessing
Use
The
the Menu
template
is pre-defined message. You
the list to the message when you edit it.
template
can
add the
template
of
Use business card
The items of the
email. You
can
name
add
a
card
are a
name,
mobile, office, fax, and
namecard to the message.
Note
?
You
can
folder
find received contents from other sender in
My
[Menu 7-1].
Dictionary
If you add a word you use
for each character.
once
ENGLISH
26
often, you
can
input
it
by pressing
a
key
Accessing
the Menu
How to Use T9
T9 allows you to
input
text
quickly.
In
T9, you only need to press the key with the corresponding
letter once. This is based on a built-in dictionary to which you
can
?
also add
words.
new
Writing
words
1. Start
writing
Press each
by using
T9.
a word by using the keys 2
key only once for one letter.
to
9.
To write for instance 'Girl'.
4
7
4
(For G)
(For r)
5
(For i)
(For l)
The word
changes after each keystroke. Therefore you
shouldn't pay too much attention to how the word
appears on the display until you have pressed all the
appropriate keys.
To delete
a
character to the
To insert several
numbers,
left, press C.
hold
numbers.
If you hold
*
language. (You
down, you
can
also
change
options.)
can
use
# down and
the
key
in the
type of
Also, the phone supports three modes: Predictive
(T9Abc, T9ABC, T9abc), Multitap (ABC, abc), Numeric
(123). If you want to change a mode, press # key.
27
ENGLISH
Messages [Menu 1]
Accessing
2. When you have finished
the word is correct.
If the word is correct
?
wirting
a
the Menu
word, check whether
:
Press 0 and write the next word.
If the word is not correct
?
Search
by
U
Alternatively
?
If there is
no
word. Press
,
D
:
(Previous
and Next
word).
:
word you want you can add your own
in the Predictive edit mode.
< [Options]
Select Add T9
dictionary
Menu. You
can see
the
following.
Input
your
word
3. To insert
a
punctuation mark,
press
1 repeatedly
until
the desired mark appears.
T9
?
languages
You
can
In T9
(Default
ENGLISH
28
select T9
mode, you
is T9
Languages by selecting
can
On)
also select T9 Off
Menu.
menu.
Accessing
Inbox
the Menu
[Menu 1-2]
When you receive a text message, your phone shows the symbol
and stores it in the incoming message lists. Scroll to the desired
message by using U D In addition, you can see Delete all
for deleting all incoming messages at the bottom of the list. While
reading the message, press [Options] to access the available
.
,
options.
Reply
You
can
reply
to the sender
by
message.
Forward
You
can
forward the selected message to the other
party.
Delete
The selected message is deleted.
Get number
If the selected message has the phone number, you can extract and
it in a phonebook. Also, you can call by this number.
save
Save attachments
You
can save
the attachment file such
as
symbol, picture,
animation, and sound.
Return call
You
can
call back to the sender who sent the message
automatically.
29
ENGLISH
Messages [Menu 1]
Accessing
Outbox
the Menu
[Menu 1-3]
When you enter this menu, you can see the outgoing call list. Scroll
to the desired message by using U D and press < to see
,
the message. And if you want to exit Outbox menu, press
In
addition, you
can see
Delete all for
deleting
all
>.
outgoing
messages at the bottom of the list.
While
reading
message, press
[Options]
to
access
the
following
submenus.
Forward
You
can
forward the selected message to the other
party.
Delete
The selected message is deleted.
Get number
If the selected message has the phone number, you can extract and
it in a phonebook. Also, you can call by this number.
save
Info service
(Dependent
[Menu 1-4]
to network and
subscription)
Cell Broadcast messages (CB Message) are text messages by the
network to GSM phone users. They provide general information
such
as
prices.
weather
Each
reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock
type of information has the number; therefore, you can
contact service
read it
ENGLISH
30
provider. When
following sequence:
you receive CB message, you
can
Accessing
the Menu
Read
1. When you receive CB message, it will be displayed on the
screen. You can read the message by scrolling U
D
,
.
E
2. After
to return to the standby
reading the message, press
mode. In addition, you can save it until another message is
reached.
Receive
?
Yes
If you select this menu, your
phone
will receive the Cell Broadcast
message.
?No
If you select this menu, your phone will not receive the Cell
Broadcast message any more.
Alert
?
Yes
If you select this menu, your
message is received.
phone
will
beep
when Cell broadcast
?No
If you select this menu, your phone will not
broadcast message is received.
beep despite
Cell
Languages
You
can select the language you want. Then your phone will receive
the cell broadcast message in your chosen language.
31
ENGLISH
Messages [Menu 1]
Accessing
Topics (Dependent
?
Add
to network and
subscription)
new
If you select this menu, you will add the CB message
Phone memory with its nickname.
?
the Menu
category in
View list
If you select this menu, you can see CB message category which
you added. If you press [Option], you can edit and delete CB
message category which you added.
?
Active list
You
select the CB message
can
category in active list by pressing
[Select].
Voice mail
You
[Menu 1-5]
listen to your voice
centre number.
can
message(s)
and
get the voicemail
Listen to voice mail
You
can
call voicemail centre if you want to listen to voice message.
Voicemail centre
You
get the voicemail if this feature is supported by the network
provider. When new voicemail is arrived, the symbol will be
displayed on the screen. Please check with your network service
provider for details of their service in order to configure the handset
accordingly.
can
service
1.
Press
2. You
ENGLISH
32
key
can
for
1
check the
a
long
time in
following
standby
submenus.
mode.
Accessing
?
Home
The number dialed
?
the Menu
on
the home network to listen to voicemail.
Roam
The number dialed when other networks to listen to voicemail.
Business card
[Menu 1-6]
It's for
editing
the namecard. The items of the namecard
name,
mobile, office, fax, and email.
?
Edit
:
You
can
edit
?
Delete
:
You
can
delete
are a
namecard.
a
a
namecard.
Templates [Menu 1-7]
It's for editing pre-defined messages. You can see 11 pre-defined
messages in the list. You can save 6 templates before you edit.
But you can change them. The others are <empty>.
?
Edit
:
You
can
edit
?
Reset
:
You
can
delete the
a
template.
template.
Delivery report [Menu 1-8]
You
can
read and delete
delivery report
messages.
Settings [Menu 1-9]
Message types
Text, Voice, Fax,
Natl.
paging, X400, E-mail,
ERMES
the
Usually,
type of message is set to Text. You can convert your
text into alternative formats, which are suitable for the device that
will be received the message. Contact your service
availability of this function.
provider
for the
33
ENGLISH
Messages [Menu 1]
Accessing
the Menu
Validity period
This network service allows you to set how long your text messages
will be stored at the message center while attempts are made to
deliver them to you.
Delivery report
If you set Yes in this menu, you
sent
successfully
Pay
for
When
can
check whether your message is
not.
or
reply?
message is sent, it allows the person to whom you sent the
message to reply and charges the cost of the reply to your
a
telephone
bill.
SMS centre
If you want to send the text message, you
SMS centre through this menu.
can
get the address of
Paper
You
can
choose
Memory
one
status
of papers you want while
writing
messages.
[Menu 1-0]
If you select this menu, the phone shows an used memory and total
amount of memory. The total memory is the sum of SIM and Phone
memory.
ENGLISH
34
Call
Register [Menu 2]
Accessing
Missed calls
[Menu 2-1]
This
recently
menu
shows
well
as
this
number, also
well
as
writing
menu
writing
writing
this
shows
number, also
received numbers. You
save
and view date and
[Menu 2-3]
recently
menu
this
shows
number, also
can
time,
call this
as
well
as
dialed numbers. You
save
can
and view date and
call this
time,
as
as
well
as
messages.
All calls list
[Menu 2-4]
You
can save
call.
Moreover, you
the
phone
can
number and check the date and time for
call back to the other
party,
as
well
a
as
messages.
Delete recent calls
You
as
menu as
messages.
Dialled calls
writing
call this
[Menu 2-2]
recently
This
writing
writing
can
and view date and time this
messages.
Received calls
This
missed numbers. You
save
the Menu
can
[Menu 2-5]
delete the all call records.
35
ENGLISH
Call
Register [Menu 2]
Accessing
Call
the Menu
charge [Menu 2-6]
Within these
submenus, you
can
view the duration and the call cost
of your calls.
Call duration
This function allows you to view the duration of your Last Call, All
Calls, Received calls and Dialled calls in hours, minutes and
seconds. You
can
also reset the call timers.
1.
Press
2.
Press 2 for direct
[Menu]
in
standby
mode.
access or use U
and D to enter Call
register.
3.
Scroll to
highlight
Call
charge then
Call duration and press
[Select].
Show call costs
This function allows you to check the cost of your last call, all calls,
remaining and reset the costs. To reset the cost, you need the PIN2
code.
1.
Press
2.
Press 2 for direct
[Menu]
in
standby
mode.
access or use U
and D to enter Call
register.
3.
Scroll to
highlight Call charge then Show call costs and press
[Select] to enter.
The following 4 submenus : Last call, All voice calls,
Remaining cost and Reset all.
Note
?
ENGLISH
36
The actual call cost may be different
features, billing, and tax.
depending
on
network
Accessing
the Menu
Settings (SIM Dependent)
?
Set tariff
You
can
services
currency
set the currency type and the unit price. Contact your
providers to obtain charging unit prices. To select the
or
unit in this menu, you need the PIN2 code.
1.
Press
2.
Press 2 for direct
[Menu]
in
standby
mode.
access or
Use U and D to enter Call
register.
3. Scroll to
4.
?
highlight Settings
and Press
[Select]
to enter.
Select Set tariff.
Set credit
This network service allows you to limit the costs of your calls
selected charging units. If you select Read, the number of
remaining unit is shown.
charge limit.
If you select
Change,
you
can
by
change
your
1.
Press
2.
Press 2 for direct
[Menu]
in
a
standby
mode.
access or use U
and D to enter Call
register.
3. Scroll to
4.
highlight Settings
and press
[Select]
to enter.
Select Set credit.
Note
?
When all units have been
used, no calls can be made
except emergency calls. Depending on SIM card, you need
the PIN2 code to set
a
call cost limit.
37
ENGLISH
Call
Register [Menu 2]
Accessing
?
Auto
the Menu
display
This network service allows you to see automatically cost of your
last call. If you select Yes in Auto display menu, you can see the
last cost when the call is released.
1.
Press
2.
Press 2 for direct
[Menu]
in
standby
mode.
access or use U
and D to enter Call
register.
3.
Scroll to
4.
Select Auto
highlight Settings
can
through
are
[Select]
to enter.
display.
GPRS information
You
and press
[Menu 2-7]
check the amount of data transferred
GPRS. In
addition, you
can
over
the network
also view how much time you
online.
Call duration
You
can
check the duration of GPRS call. You
call timers.
?
Last call
?
All calls
?
Reset
Data volume
You
ENGLISH
can
check the data volume.
?
Sent
?
Received
?
All
?
Reset all
38
can
also reset the
Profiles
[Menu 3]
the Menu
Accessing
In this menu, you can adjust and customize the phone tones for
different events, environments and caller's group.
Note
?
When your
phone is connected to the Handsfree kit, it'll be
automatically set to the Car profiles menu and when your
phone is connected to the Earmic, it'll be automatically set
to Headset profiles menu then each submenu related to
them will be displayed automatically.
Vibrate
?
only [Menu 3-1]
Activate
:
You
can
adjust
the
profile
as
Vibration if you need
the
profile
as
Quiet if you
vibration mode.
Quiet [Menu 3-2]
?
Activate
:
You
?
Personalise
:
You
General
can adjust
quiet place.
can
Activate
:
You
can
?
Personalise
:
You
can
Loud
the values of Profile submenus.
adjust
the
change
profile
as
General.
the values of Profile submenus.
[Menu 3-4]
Activate
:
You
can
noisy
?
in
[Menu 3-3]
?
?
change
are
Personalise
:
You
adjust
the
profile
as
Loud if you
are
in
a
environment.
can
change
the values of Profile submenus.
39
ENGLISH
Profiles
[Menu 3]
Accessing
Headset
?
[Menu 3-5]
Personalise
Car
?
:
You
can
Profiles
:
menu
You
can
the values of Profile submenus.
Ring
[Menu 3-x-x]
shown below.
incoming
call for
adjusting
environment.
tone
Allows to set the
Ring
as
type
Allows to alert for the
tone for
adjusting
environment.
volume for
adjusting
environment.
ringing
volume
Allows to set the
Message
alert
ring
type
Allows to alert when
once,
receiving
a
message for
adjusting
environment:
Vibrate, Silent.
Key/Effect
volume
Allows to set the
40
change
have the submenus
alert
Incoming
ENGLISH
the values of Profile submenus.
of Profiles submenus
Group
Ring
change
[Menu 3-6]
Personalise
A
the Menu
keypad
volume for
adjusting
environment.
Accessing
Auto
answer
Allows to set to
answer
Please note that
you
?
can
only
automatically
adjusting
environment.
that
menu so
activate this function.
Off
After 5
is
ringing,
phone
your
will not
answer
secs
After 5 seconds your
?
for
Car and Headset has this sub
Even though your phone
automatically.
?
the Menu
After 10
phone
will
answer
automatically.
secs
After 10 seconds your
phone
will
answer
automatically.
Note
?
If you set the Handsfree kit to the phone, you can't activate
the vibration related with Incoming alert or Message alert
menu.
Therefore, in Handsfree
menu, you
can
view the
following submenus;
-
-
Incoming
alert
Message
alert
Silent
:
Ring,
:
Ring Once, Silent
41
ENGLISH
Settings [Menu 4]
Accessing
You
can
set the
following
menus
the Menu
for your convenience and
preferences.
Alarm clock
You
[Menu 4-1]
can
set the
can
set the time
phone
to alarm at
a
specified
within this
menu.
On
You
1.
Enter the
2.
Select On
(Hour
and
Minute)
for
raising
the alarm.
menu.
by pressing [Select],
and then enter the alarm time
you want.
3.
Press
4.
Select the
5.
If you set Yes in Power off alarm, the alarm
time you set even if the phone is turned off.
[OK].
repeat period: Once, Daily, Weekly, and Monthly.
signal
Off
You
ENGLISH
can
cancel
setting
the alarm time.
1.
Enter the
2.
Select Off
3.
Clear alarm message is
4.
If you want to
42
menu.
by pressing [Select].
displayed.
cancel, press [Yes]. If not, press [No].
sounds at the
Accessing
Date & Time
the Menu
[Menu 4-2]
Date
?
Set date
In this menu, you
?
can
set the date of your
phone.
1.
Enter the
2.
Select Set date
3.
Enter the number you want to set the date.
4.
Press
menu.
by pressing [Select].
[OK].
Date format
You
can
set the Date format in this
menu.
Time
The
has its
phone
own
clock. In this
select between the 12-hour
1.
Enter the
2.
Scroll to
?
or
menu you can set the time and
24-hour time formats.
menu.
highlight
Time
by pressing [Select].
Set time:
You
can
set time of your
phone
in this
menu.
1.
Select Set time
2.
Enter the number you want to set the time.
by pressing [Select].
3. Select the AM/PM you want to set the time format
pressing
4.
Press
U
,
D
by long
key.
[OK].
43
ENGLISH
Settings [Menu 4]
Accessing
?
the Menu
Time format:
Your
select time format between 12-hour
can
1.
Scroll to
2.
Select 12 hour
Phone
You
can
highlight
or
Time format
24-hour.
by pressing [Select].
24 hour you want
by pressing [Select].
settings [Menu 4-3]
set the
phone figures
you want. Scroll to
menu, and then press
settings
or
highlight
Phone
[Select].
Display settings
?
Screen
saver
If you don't activate any function for 20
displayed in a standby mode.
?
Call
You
?
set the animation
as
making
a
call.
can
select
in
a
standby
background picture
mode.
Welcome note
You
?
can
Wallpaper
You
?
seconds, the picture will be
can
set the
Greeting
displayed
message
as
turning
on a
note
If you select yes, this menu allows you select the
In text mode, you can edit the text.
?
Network
ENGLISH
44
as
standby display.
name
If you select
phone
phone.
On, you
you want.
can
set network
name
displayed
on
the
Accessing
?
the Menu
Backlight
You
can
set the
light-up
duration you want whenever you press
a
key.
?
LCD contrast
You
can set the brightness
bypressingU,D.
Serial
?
port
FAX
You
can
set the rate of serial
application
?
of LCD you want
port
for
to
19200bps
to
115200bps
using
the
between PC and fax.
GPRS & Data
You
can
set the rate of serial
application
port
for
using
PC
for GPRS call and Data call.
Languages
You
can
select the
language
you need
displayed.
45
ENGLISH
Settings [Menu 4]
Accessing
Call
You
the Menu
settings [Menu 4-4]
can
Setting
set the
menu
relevant to
a
call
by pressing [Select]
in
menu.
Anykey
answer
?On
If you select this menu, you
except
?
E
can
receive
a
call
can
receive
an
by pressing
any
key
key.
Off
If you select this menu, you
pressing
S
incoming
call
by only
key.
Note
?
How to
use
Handfree
If you want to
use
portable:
the handsfree
#
portable(earphone),
inserting
for a long time after
press the button
to the connector when incoming a call.
please
it
Send my number
(network
and
subscription dependent)
?On
If you select this, you can send your phone number
party. That is, your phone number will be displayed
to the other
on
phone.
?
Off
If you select
ENGLISH
46
this, you can't send your phone number.
receiver's
Accessing
Call
the Menu
waiting
(network dependent)
If this service is
Enable, you
can
accept
a
waiting (incoming)
call.
?On
Activating
?
the
service.
Off
the
Deactivating
?
corresponding
corresponding
service.
View status
Checking
the Status of the service.
Minute minder
If you select On, you can check the call duration
every minute during a call.
by beep
sound
Auto redial
?On
When this function is set on, your phone will make up to 10
attempts for a call after not connecting.
?
Off
Your
phone
connecting.
will not make any
attempts
to connect the call after not
47
ENGLISH
Settings [Menu 4]
Accessing
the Menu
Security settings [Menu 4-5]
PIN code
request
In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your
SIM card when the phone is switched on. If this function is
activated, you'll be requested
1.
Press
[Menu]
2.
Press
4
in
key
mode.
standby
for direct
to enter the PIN code.
access or use U
and D to enter
Settings.
3.
Scroll to
4.
Select PIN code
5. You
can
highlight Security settings
view the
menu.
request by pressing [Select].
following
?
On
:
Enable PIN code
?
Off
:
Disable PIN code
submenus.
request.
request.
Phone lock
You
can use security code to avoid unauthorized use of your phone.
When you switch on your phone, your phone will request security
code always if you set phone lock to "On". If you set phone lock to
"Automatic", your phone will request security code only when you
change
your SIM card.
?On
ENGLISH
?
Off
?
Automatic
48
Accessing
Automatic
key
the Menu
lock
When you enable Automatic key lock, keypad will be lock
automatically on an idle screen after 25 seconds without any
key
requesting.
?On
?
Off
Note
?
If you want to lock your phone
and press
key.
?
Call
keypad manually,
enter
Top
*
menu
If you want to unlock your phone keypad, press <
[unlock] key and then press * key. But if you enabled
Automatic key lock before, your phone keypad will be
unlock and then after 25 seconds the keypad will be lock
up again automatically.
barring
The Call
barring service prevents your phone from making or
receiving certain category of calls. This function requires the call
barring password. You can view the following submenus.
?
All
outgoing
The
?
International
The
?
barring
barring
barring
outgoing
calls.
outgoing
international calls.
:
service of all
International
The
:
service of all
except home
:
service of all international
outgoing
calls
except home
network.
49
ENGLISH
Settings [Menu 4]
Accessing
?
All
incoming
The
?
?
?
service of all
barring
Cancel all
You
Change passwd
You
can
numbers
1.
Press
2.
Press
incoming
calls when abroad.
service.
:
Fixed dial number
You
:
barring
the
change
can
calls.
:
cancel all
can
incoming
when abroad
Incoming
The
:
service of all
barring
the Menu
password
for Call
Barring
Service.
(SIM dependent)
restrict your
are
outgoing calls to selected phone
protected by your PIN2 code.
[Menu]
4
in
key
standby
for direct
number. The
mode.
access or use U
and D to enter
Settings.
3.
Scroll to
4.
Select Fixed dial number
5.
highlight Security settings
menu.
by pressing [Select].
If the PIN 2 code is correct, you
can
view the
following
submenus.
?
Activate
:
You
can
phone
50
outgoing
calls to selected
?
Cancel
:
You
can
call without
?
Number list
:
You
can
view the number list saved
number.
ENGLISH
restrict your
number.
restricting phone
number.
as
Fixed dial
Accessing
codes
Change
You
the Menu
can
change
1.
Press
[Menu]
2.
Press
4
the
in
access
codes
standby
mode.
for direct
:
Security code, PIN,
access or use U
PIN2.
and D to enter
Settings.
3.
Scroll to
4.
Select
5.
6.
highlight Security settings
Change
codes
If you want to
change
original code,
and then press
Input
new :
Network
You
menu.
by pressing [Select].
the
:
Security code, PIN, PIN2, input your
[OK].
Security code, PIN, PIN2,
and
verify
them.
settings [Menu 4-6]
select the network which you will be registered either
automatically or manually. Usually, the selection of the network
can
used
by
the handset is automatic.
Automatic
The
phone automatically
selects network which is available in the
area.
Manual
The
phone will find the list of available networks and show you
them. Then you can select the network which you want to use if this
network has a roaming agreement with your home network
operator.
Preferred
You
to
can
set
register
a
with
list of
preferred
networks the handset should
first, before attempting
networks. This list is created from the
attempt
register to any other
handset's predefined list
to
of
known networks.
51
ENGLISH
Settings [Menu 4]
Accessing
the Menu
User define
You
can
can even
add entries
include
or
new
delete
new ones
known to the handset. To do
this, select and then
code, country code and network
Reset
settings [Menu 4-7]
set the handset to the default
this
menu.
function.
ENGLISH
52
In
are
not
enter the network
name.
You
can
from the network list. This
networks whose network codes
configuration by selecting
addition, you need Security code
to activate this
Call Divert
(network
and
[Menu 5]
The Call divert service allows to divert
calls, and data calls
service
Diverts voice calls
voice
details,
calls, fax
contact your
[Menu 5-1]
unconditionally.
busy [Menu 5-2]
Diverts voice calls when the
If
incoming
to another number. For
the Menu
provider.
All voice calls
If
Accessing
subscription dependent)
no
phone
is in progress.
reply [Menu 5-3]
Diverts voice calls which you do not
If out of reach
[Menu 5-4]
Diverts voice calls when the
All data calls
Diverts to
a
Diverts to
a
is switched off
or
out of range.
a
PC connection
unconditionally.
[Menu 5-6]
number with
The submenus
Call Divert
phone
[Menu 5-5]
number with
All fax calls
answer.
menus
a
fax connection
unconditionally.
[Menu 5-x-x]
have the submenus
as
shown below.
Activate
Activating
?
the
corresponding
service.
To other number
Inputs
the number for
diverting.
53
ENGLISH
Call Divert
(network
?
subscription dependent)
Accessing
the Menu
To favorite number
You
?
and
[Menu 5]
can
check 5 diverted numbers.
To voice mail
Forwards to message center. This function doesn't include All data
calls and All fax calls menus.
Note
?
You
can
select the number you want in Favorite
Cancel
Deactivating
the
corresponding
service.
View status
Checking
the Status of the
Cancel all
corresponding
[Menu 5-7]
Cancels all call divert service.
ENGLISH
54
service.
menu.
Organiser [Menu 6]
Accessing
Scheduler
On
top
of the
the Menu
[Menu 6-1]
screen
there
sections for date and icons.
are
Whenever you change the date, the calendar will be updated
according to the date. A square cursor will be used to locate the
particular day. If you set an alarm for the note the alarm
displayed. Press [Options] to delete or edit the note you
For
changing
the
Key
Description
day, month,
13
Yearly
*#
Monthly
Add
You
watch is
selected.
and year.
Key
U
D
Description
If you press these keys shortly,
you can set the alarm daily.
In case of pressing for a long
time, you
can
set it
weekly.
new
can
edit maximum 30 characters. You
choose the
following types
of note. You
can
can
take
a
note. You
can
make up to maximum
20 notes.
?
Schedule
Input the subject,
pressing [Select].
?
the schedule
time, the repeat time, alarm time by
Repeat
-
-
-
-
-
Once
: no
Daily
:
Weekly
:
repeat schedule weekly for
Monthly
:
repeat schedule monthly for
Yearly
:
repeat schedule yearly for
repeat.
repeat schedule daily for
5
days.
5 weeks.
5 months.
5 years.
55
ENGLISH
Organiser [Menu 6]
Accessing
?
Alarm time
-
-
On time
:
alarm
10 min before
:
alarm before 10 minutes from the schedule
30 min before
:
1 hour before
:
on
you set
-
1
before
day
:
already.
already.
already.
alarm before 1 hour from the schedule you
set
-
time you set
alarm before 30 minutes from the schedule
you set
-
already.
alarm before 1
set
?
the Menu
day
from the schedule you
already.
Memo
1. Select Add New
2. Scroll to
3.
Press
4.
Input
View
highlight
by pressing [Select].
Memo.
[Select].
the
memo
and then press
[Select].
day
Shows the note for the chosen
day. Use U D to browse
through the note lists. If you set alarm for the note, Alarm watch
displayed. Press [Options] to delete, edit the note you selected.
?
Edit
You
can edit the subject, time,
pressing [Select].
-
Delete
You
56
is
Options
-
ENGLISH
,
can
delete the note.
the
repeat time and alarm time by
Accessing
the Menu
View all
Shows the notes that
through the note lists.
by pressing [Options].
set for all
are
You
can use
days.
the
Delete
past
You
delete for the last schedule
can
Use U
,
D to browse
same menu as
already
"View date"
is notified you.
Delete all
You
delete for the all
can
Phone book
note(s).
[Menu 6-2]
Search
(Calling
1.
from
Open
the
phonebook)
phonebook
first
by pressing [Names]
in
standby
a
mode.
2. Search
3.
by Pressing [Select]
Depending
on
setting
to enter.
Search
by,
the below
menu
may not
appear.
?
Name
?
Number
4. You
can
5. Select
6. You
find
an
entry by
name
and number.
[Search].
can
check the
names
and numbers
by pressing [List].
57
ENGLISH
Organiser [Menu 6]
Accessing
7.
If you want to
one, select
edit, delete, copy
an
The below
[Options].
You
entry,
menu
or
Edit
:
?
Delete
:
You
can
delete
?
Write message
:
You
can
write message.
?
Copy
:
You
can
copy
fax
edit the name,
can
to add the voice to
will be
?
displayed.
number, E-mail, and
by pressing [OK].
from
phone
entry.
an
an
entry from SIM
to
Call
:
You
can
call thru the chosen
entry.
?
Voice
:
You
can
add the voice to the
entry
the voice
Main number
:
You
can
phone
or
to SIM.
?
?
the Menu
or
change
tag.
select the
one
out of
mobile, home,
office that you often use. The main number will
be displayed first, if you set this.
Add
You
new
can
add
phonebook entry by using
this function.
Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory
depends on the service provider.
capacity
You
can also save 20 characters of name in the Phone memory,
and you can save characters in the SIM card. The number of
character is SIM dependent feature.
the
first
1.
Open
2.
Scroll to
3.
Select the memory you want to
?
SIM
phonebook
highlight
:
You
a.
Add new, and press
can
Write
b. Press
c.
by pressing [Names]
Press
add
name
a name
[OK],
[OK].
save:
58
or
standby
to enter.
Phone.
and number for
entry.
to add.
then you
can
d. If you want to add the
ENGLISH
[Select]
SIM
in
input
a
number.
voice, press [Yes].
mode.
Accessing
?
Phone
:
You
can
add name,
mobile, home, office, fax
the Menu
no.
and
E-mail address.
a.
You
can
select among
mobile, home and office by
pressing [Select].
b. Write
c.
a name
to add.
Enter the numbers
following as mobile, home,
by pressing [Next] for next step C for
cancel and < for saving or exit.
If you want to add the voice, press [Yes].
office
d.
You should
speak a word within 2 seconds, and the phone asks you
speak it again to ensure the accuracy of voice recognition. After
voice recognition has finished, Voice is attached automatically.
to
Note
?
The voice
can only be attached to main number which you
example, If you change main number voice will be
automatically attached changed number.
set. For
?
You
phone number in SIM card.
removing or changing SIM
card. And voice tag attached to phone number in SIM card
may be attached to another phone number when you
changed SIM card. Why? The answer is that SIM card
can
add voice
The voice
tag
can
tag
to
be erased
doesn't contain information about voice
tag.
59
ENGLISH
Organiser [Menu 6]
Accessing
Speed
You
dials
can
associate any of the keys 2 to
can call directly by pressing this
entry. You
1.
the Menu
Open
the
first
phonebook
9
key
with
Name list
a
for 2-3 seconds.
by pressing [Names]
in
standby
a
mode.
2.
Scroll to
3.
Every Speed
4.
If you want to add Speed dials, select
search the name in phonebook.
Speed dials,
then press
dials will be
If you select allocated name
the submenus.
5.
[Select]
to enter this
menu.
displayed.
<Empty>. Then,
by Speed dials,
you
can
view
Speed
dials
you
can
following
?
Change
:
You
can
change
the allocation of
number.
?
Cancel
:
You
can
cancel the allocated
Speed
dials number.
Voice list
You
can see all phone numbers which contain voice. You can also
directly by pressing [Send]. After selecting phone number by
using U and D press [Options], you can see following the
call
submenus.
?
Play
:
You
can
play
?
Change
:
You
can
change
voice which is attached to
?
Delete
:
You
phone
voice which is attached to
number.
phone
number.
can
delete voice which is attached to
number.
?
ENGLISH
60
Call
:
You
can
call
by selecting
this
menu.
phone
Accessing
the Menu
Caller groups
You
can
you
can
list up to 20 members per
make lists to.
1. Press
[Names]
to enter into the
one
group. There
phonebook
2. Scroll to Caller groups item then press
in
are
standby
[Select]
7 groups
mode.
to enter this
menu.
3.
Every Group list will be displayed.: Family, Friend, Colleague,
VIP, Group1, Group2 and Others.
4. Select
Group
[Select].
name
that you want to manage
5. Then submenus below will be
?
-
You
can
You
can
view the number list in Caller groups.
select the member you want by pressing [Options]
then you can enable the submenu such as Edit, Delete,
Write message,
Group ring
You
?
can
Group
You
?
displayed.
View member
-
?
by pressing
Copy,
Voice and Main number.
tone
set the
ring
tone
depending
on
Group.
animation
can
set the animation for each group.
Add member
You
can
add the member in Caller groups.
1. Scroll to
highlight
Add
member, and then press [Select]
to
enter.
2. The group member souldn't be exceeded 20.
error message will be displayed.
3.
Press
[OK]
Otherwise, the
to add member.
61
ENGLISH
Organiser [Menu 6]
Accessing
?
Delete member
You
?
delete the member
can
already
saved in
phonebook.
Rename
You
Copy
You
the Menu
can
change
group
name.
all
memory
entries from SIM card memory to Phone
from Phone memory to SIM card memory.
copy/move
can
or
the
1.
Open
2.
Scroll to
phonebook
first
by pressing [Names]
Copy all,
then press
[Select]
3. Then submenus below will be
in
standby
to enter this
mode.
menu.
displayed.
?
SIM to Phone
:
You
can copy the
Phone memory.
entry from SIM Card
?
Phone to SIM
:
You
entry from Phone memory
can copy the
SIM Card.
to
to
Delete all
You
can
delete all entries in
requires Security
1.
Press
2.
Scroll to Delete
[Names]
3. Then select
a
to enter into the
all,
then press
memory to
4. And then you will be
5.
ENGLISH
62
Press
[OK]
SIM, Phone,
and Voice. This function
code.
or, press
phonebook
requested
standby
mode.
[Select].
erase:
[Back]
in
SIM, Phone,
to enter
to cancel.
Voice.
Security
code.
Accessing
the Menu
Settings
You
can
set
Phone and
preferred memory which includes Variable, SIM or
preferred search which includes Variable, Name and
Number.
1.
the
Open
phonebook
first
by pressing [Names]
in
a
standby
mode.
2.
Scroll to
Settings,
then Press
3. Then submenus below will be
?
[Select]
to enter.
displayed.
Set memory
1. Scroll to
highlight
Set memory, then press
2. The three submenus
-
are
[Select]
to enter.
displayed.
Variable
:
If you select Variable, the phone asks you
where to store whenever you add entries in
SIM
:
If you select SIM, the phone stores entries to
SIM directly without asking you where to store.
Phone
:
If you select Phone, the phone stores entries to
Phone directly without asking you where to
Phonebook.
-
-
store.
?
Search
by
1. Scroll to
highlight
Search
2. The three submenus
-
-
Variable
Name
:
:
Number
:
by,
then press
If you select
[Select]
to enter.
displayed.
If you select Variable, the
to search the entries.
by
-
are
phone
asks you how
Name, the phone searches entries
name.
If you select Number, the
entries by number.
phone
searches
63
ENGLISH
Organiser [Menu 6]
Accessing
the Menu
Information
?
Service dial number
Use this function to
your network
1.
the
Open
access a
particular
list of services
provided by
operator (if supported by the SIM card).
phonebook
first
by pressing [Names]
in
a
standby
mode.
2.
Scroll to Service dial
3. The
4.
?
names
number, then press [Select]
of the available services will be shown.
Use U and D to select
Memory
to enter.
a
service. Press
[Send].
status
This feature allows you to see how many free
and in-use are in your phonebook.
1.
2.
Open the phonebook first by pressing
[Names] in standby mode. Select
Information by pressing [Select].
Scroll to
[Select]
?
Own number
You
ENGLISH
64
can
Memory status,
to enter this
(SIM dependent)
check your
own
then press
menu.
number in SIM card.
Fun & Tools
[Menu 7]
Accessing
My
folder
[Menu 7-1]
All the contents downloaded
images, ringtones
In this
menu
eventually,
you
and etc,
through
are
M-service
available in the
as
wallpapers
or
activate
one
name
downloaded
as
menu.
and,
must be activated in this
polyphonic ringtones
just
EMS such
folder
ringtones.
order to make them available in the audio
can
or
My
check the contents, edit their
can
set them
Downloaded
the Menu
ringtone
menu
profiles ringtones
at
in
list. You
once.
Note
You
edit EMS sounds and
can
images respectively
in the
composer [Menu 7-3] and Graphic editor [Menu
You can also attach this objects in an EMS message as
Melody
described in the Write SMS
Game
The
7-4].
chapter [Menu 1-1].
[Menu 7-2]
phone
offers you
enjoyable
games to
play
with.
Note
The Control
has
keys are different for each game. But each game
to explain the main control key (see key info.).
common control keys are below.
screens
Other
[Common Key Function]
?
?
?
?
C [CLR]
:
Pause
>[Soft2Key]
:
Back
E [END]
U
,
D
[Up,down key]
:
Exit
:
Volume control
65
ENGLISH
Fun & Tools
[Menu 7]
Accessing
Melody
You
can
[Menu 7-3]
composer
compose
ringing
sounds
as
you want.
When you enter this function, the tone that you created
displayed. To enter a new or edit an existing tone:
1.
Enter the desired notes.
2. To
adjust the
( 1
~
7
?
Duration
:
8 shortens and
of the note or rest.
?
Rest
:
0 inserts
?
?
?
Octave
can
C
:
editor
edit
9
rest of the
same
the duration
duration
notes.
deletes each note.
picture
from
graphic
an
existing image
file
as
want.
1. To
edit, choose the desired picture.
2. To
adjust the picture,
?
Mode
change
Drawing
For
help,
play
as
follows
mode and
Erasing
between
Toggle
3.
and
do
:
:
between
Toggle
?
drawing
press 0 for
move
mode.
:
a
and
long
erasing.
time.
Note
ENGLISH
66
as
note.
[Menu 7-4]
or
In edit
mode, default is
With
*
a
,
you
set in
can move
move
is
follows:
lengthens
28# fi 8#d1
Graphic
You
as
new
:
Clear
e.g)
a
previous
previously
CDEFGAB)
* sets the octave for
# makes the note sharp.
:
note
Sharp
:
characters of the note, do
the
the Menu
mode and
fast between
drawing.
pixels.
you
Accessing
Unit converter
the Menu
[Menu 7-5]
This converts any measurement into a unit you
want. There are 4 types that can be converted
into units:
1. You
and Volume.
Length, Area, Weight,
can
select
one
of four unit
types by
pressing [Next] key.
2. Select the unit you want to convert
pressing U and D
by
.
3. You
can
between Current and Convert
toggle
by long pressing
UandD.
4. You
can
input
pressing
#.
5. You
6.
can
Press
the
number after the decimal
prime
delete the number you want
E
by pressing C.
if you want to end the process for
key or [Back] key
converting the value.
Calculator
[Menu 7-6]
This contains the standard functions such
Subtract, Multiply,
1.
Input the
2.
Press U
D
3.
key
Press
4. You
5.
can
Press
numeric
by pressing
once
for Subtract and
key
--,
x, / :
Add,
to
keys.
input
long press for Multiply.
long press for divide.
Prime number and
number.
view the result
#
key
to
Press
input
by pressing [Result] key.
calculation, repeat the process.
delete the number
E key
+,
for Add and
If you want to continue the
6. You
7.
can
key
once
as
Divide.
numbers
*
Negative
place by
or
sign
you want
by pressing C
.
if you want to end the calculation process.
67
ENGLISH
Fun & Tools
[Menu 7]
Accessing
World time
You
can
[Menu 7-7]
view the time for each
when you press U
to the different time
can
view the all of
,
city
68
city
around the world.
shortly, you can view the city belonged
and when you press U D long, you
the same time zone.
D
zone
on
If you want to select the
ENGLISH
the Menu
,
country you want, press [Set] key.
WAP services
[Menu 8]
Accessing
Your
phone supports
(WAP). You
Protocol
services based
can access
network. The services
as
news, weather
menu
Wireless
services
allows you to
Application
supported by your
get the information such
reports, and flight times.
Home
[Menu 8-1]
You
connect to the
can
on
the Menu
configured homepage
of the activated
profile.
Bookmarks
[Menu 8-2]
When you enter this menu, you can see the bookmarks. Then press
< button to access available option, or press > to exit it.
?
Connect
:
Connect to selected bookmark.
?
Add
:
Add
?
Edit
:
Edit the title and the address of the selected
new
a new
bookmark
manually.
bookmark.
?
Delete
Delete the selected bookmark from the bookmark list.
:
Push messages
You
[Menu 8-3]
receive messages related with WAP which is included
URL. So you can connect to indicated URL directly.
can
Inbox
You
can
read
or
delete the
push
messages.
Setting
You
can
set
push
the messages.
69
ENGLISH
WAP services
[Menu 8]
Accessing
Profiles
You
the Menu
[Menu 8-4]
make up to 5 profiles and activate only one of them. Scroll
to the desired profile and press < to access available options.
?
can
Activate
You
?
activate the selected
can
profile.
Settings
You
-
edit and
can
change
settings
of the selected
profile.
Homepage
This
setting
want to
allows you to enter the address (URL) of the site you
homepage. You do not need to type "http://" in
use as
front of each URL
-
WAP
as
the WAP Browser will
automatically
add it.
Display image
You
can
select whether
images
on
WAP cards
are
displayed
or
not.
-
Conn.
The
and
type
options for
depend on
connection
the
type
gateway.
are
Continuous
or
Temporary
Temporary
A non-confirmed
(connectionless)
service.
Continuous
A confirmed
delivery
mechanism but
generates
more
network
traffic.
-
Conn.
The
security
options
using.
ENGLISH
70
are
On and Off
depend
on
the
gateway you
are
Accessing
-
Gateway
the Menu
information
Most of WAP
gateways do
not
require
a
User ID and Password.
If your gateway need them to connect to it, then your network
should provide them, and you must set them up correctly before
trying to browse a WAP site.
-
Bearer
Data
GPRS
-
Data
settings
These values of
IP address
setting
are
Call
type
yours network.
Enter the IP address of the WAP
:
Dial number
provided by
are
using
Enter the
:
:
to
gateway you
access.
telephone
number to dial to
access
your WAP
gateway.
Select the
type of data call.: Analogue
or
ISDN
(Digital).
Call
speed
User ID
:
The
speed
:
The
user
NOT the
Password
The
:
(and
-
GPRS
server
(and
password required by your dial-up server
NOT the WAP gateway) to identify you.
settings
The service
a
of your data connection.
identity for your dial-up
WAP gateway).
settings
are
only
available when GPRS is chosen
as
bearer service.
IP address
:
Input
the IP address of the WAP
gateway you
access.
APN
:
Input
User ID
:
The
users
the APN of the GPRS.
Password
:
The
password required by
identify
for your APN
server.
your APN
server.
71
ENGLISH
WAP services
[Menu 8]
Accessing
-
Linger
You
the Menu
timer
can
input timeout periods between 30sec, and 300sec.
input or transferred, the service will be
if
any data wasn't
unavailable.
?
Rename
Edit the Profile Name.
?
Email
server
Save the URL of the E-mail
-
that you
frequently
use.
Connect
Connect to the E-mail
-
server
server
that you
configured.
Edit address
Edit the URL of the E-mail
Go to URL
You
server.
[Menu 8-5]
directly connect to the
enter the specific URL that you
can
Cache
You
site that you want. You need to
want to
directly
connect.
settings [Menu 8-6]
can remove
the contents of Cache memory and
change
Cache check mode.
Clear cache
The contents of Cache memory will be removed.
Check cache
You
?
ENGLISH
can
change
checking
the Cache memory.
Always
The cache is
navigated.
72
the time for
always
checked whenever URL is loaded
or
the
Accessing
?
Start
only
The cache is
?
the Menu
only
checked when the WAP is started.
Off
The cache is
Security
never
checked.
certifications
[Menu 8-7]
A list of the available certificates is shown.
Reset
profiles [Menu 8-8]
You
reset all the current
can
settings
of
profiles
to the
factory
default.
73
ENGLISH
Internet On-line
menu
Accessing
If you
are on
line, you
can see
the
following
the Menu
menus.
Home
This is the
same as
[Menu 8-1].
Reload
This reloads the current page.
Bookmarks
This is the
Save
as
same as
[Menu 8-2].
bookmarks
Save the current URL
as a
bookmark. You
can
also edit the
bookmark title.
GotoURL
Same
as
[Menu 8-5].
Go to e-mail
server
Connect to the E-mail
Set
as
e-mail
74
as an
image
Save the browsed
ENGLISH
that you
configured.
server
Save the current URL
Save
server
image.
E-mail
server.
How to Use Data and Fax
To be able to data
software such
data
functions, you need
sure
that your
1. Connect your
2. After
starting
transmit
to
a
a
these
using
computer
or
make
device.
compatible
Fax Calls
or
to the
phone.
software, make
a
call and
fax.
or
or
phone
is in connection with
computer
3. After the data
ending
fax program. Before
the communicate
data
a
Functions
service, you need the communicate
or a
to connect your
phone
Data
Sending
fax
or
as a
callAdditional
fax
transmission, you can end the call by just
software, pressing [End].
of the communicate
Receiving
If you have
Data
separate
or
Fax Calls
numbers for
voice, data and fax calls, your
the
type of call.
Receiving Data or
(Multi-numbers)
Fax Calls
To
service, the display shows which type of call
phone recognizes
use a
you
are
data
or a
Separate
numbers
receiving.
To receive
a
data
1. Connect your
2. After
fax
--
starting
receive
a
fax call.
to the
phone.
the communicate
data
3. After the data
ending
or
computer
or
or
fax
fax
(if
software, accept
it is not answered
reception,
of the communicate
you
can
a
call and
automatically).
end the call
by just
software, pressing [End].
75
ENGLISH
How to Use Data and Fax
Receiving
Data
or
Fax Calls
--
Single
callAdditional
Functions
number
If you have a SIM card that does not support separate voice, data
and fax numbers, the phone does not recognize the type of
incoming
call.
To
data
use a
data
or
or a
fax
service, make
sure
that you want to receive
phone to one of
fax call mode. You first have to set the
these
options in the call
Incoming) sub menu.
To receive
a
data
1.
Press
2.
Select the call
or
in
[Menu]
mode
Call
(Settings
Next
Setting
fax call.
standby
type you
mode.
want
(Voice,
Data
or
Fax)
and press
[Select].
3.
Connect your
4. After
starting
receive
a
data
5. After the data
ending
computer
to the
phone.
the communicate
fax
or
or
fax
(if
software, accept
it is not answered
reception,
of the communicate
you
PC
Sync
Sync
cable.
is
a
program for data
Therefore, if you
end the call
a
ENGLISH
76
by just
specific incoming call,
exchange
want to
use
this
accessory kit. About more detail for
PC Sync Help file on the PC Sync CD.
buy
call and
software, pressing [End].
Once you have set your phone for
remains set until you change it.
PC
can
a
automatically).
PC & Phone
it
by
data
function, you have
using guide
to
refers to
a
In call Menu
Additional Functions
During
a
call, the following
menus
will be
displayed,
not in
a
standby
mode.
1
During
1-1
Putting
You
call
a
Call
a
place
a
call
on
Hold
or retrieve by just pressing the [Send]
key. When a call is made or answered, press the [Send] key to
place it on hold. When a call is held, press the [Send] key to make it
can
on
hold
active.
1-2
Making
You
a
Second Call
phonebook to make a second call.
[Names] key then select Search. To save the dial number
phonebook during call, press [Names] key then select Add
can
get
dial number from
a
Press
into
new.
1-3
Swapping
Between Two Calls
To switch between two
Swap
You
or
can
just
press
make
one
calls, select the [Options] key, then select
[Send] key.
of two calls focused
by pressing up/down
arrow
If you want to end one of two calls, make the call you want to
end focused, then press [End] key when the call you want to end is
focused.
key.
1-4
To
Answering
answer an
an
Incoming
incoming call, simply
The handset is also able to
in
a
will show that
a
already
are
Call
press the
[Send] key.
you of an incoming call while you
call. A tone sounds in the earpiece, and the display
warn
second call is
waiting.
If Call
the
Waiting is on, you can put the first call on hold and answer
second, by pressing [Send] or by selecting the [Answer] key.
You
can
selecting
end the current call and
the
[Menu] key,
answer
the
waiting
call
by
then End & Answer.
77
ENGLISH
In call Menu
Additional Functions
1-5
You
Rejecting
can
pressing
Call
Incoming
an
reject an incoming
the [End] key.
call without
answering by simply
When in
a call you can reject an incoming call (1st call) by pressing
[Menu] key and selecting Multiparty / End and Answer or by
pressing [End] key.
the
1-6
Controlling
You
can
and
selecting
1-7
You
the volume
during
control the volume
Muting
Volume
the
during
followed by
a
call
a
call
by pressing [Options] key
U or D
.
Microphone
microphone during a call by pressing
[Options] key then selecting Mute. The handset can be
pressing the [Unmute].
can
mute the
When the handset is
muted, the caller
the
unmuted
cannot hear you, but you
by
can
still hear them.
1-8
Switching
DTMF Tones
To turn DTMF tones
handset to make
[Options] key,
same
1-9
The
use
on
During
a
Call
during call, for example, to allow your
of an automated switchboard, select the
on
a
then DTMF On. DTMF tones
can
be turned off the
way.
Calling
up the messages
or
SIM Tool Kit
options can be reached
by selecting the [Options] key, then Messages
or SIM Tool Kit (Screen name depends on the network operator's
SIM). SIM Tool kit menu is shown only when SIM in the handset
Messages
from the in-call
and SIM Tool kit main
menu
supports SIM Tool kit service.
ENGLISH
78
menu
Additional Functions
2
Multiparty
The
multiparty
have
a
or
Conference Calls
conference service
or
network service
provider supports
A
can
multiparty
and
call
only
more
this feature.
be set up when you have
one
active call
hold, both calls having been answered. Once
multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or
separated (that is, removed from the multiparty call but still
one
call
you with the ability to
than one caller, if your
provides
simultaneous conversation with
on
connected to
These
you) by
options are all
a
the person who set up the multiparty call.
available from the in-call menu and are listed
in Section.
The maximum callers in
are
a multiparty call is five. Once started, you
multiparty call, and only you can add calls to the
in control of the
multiparty
2-1
call.
Making
make
a
Second Call
You
can
this,
enter the second number and press
a
second call while you
second call the first call is
between calls
by selecting
2-2
up
You
Setting
can
connect
multiparty
call
a
a
automatically put on hold. You
the [Options] key then Swap.
Multiparty
call
already in a call. To do
[Send]. When you get
are
on
by selecting
can
swap
Call
hold to the
the
currently active call to form a
[Options] key then Multiparty / Join
all.
2-3
To
Putting
the
Multiparty
Call
call
select the
put multiparty
Multiparty / Hold all.
a
2-4 De-activate the
To de-activate
then
on
hold,
Multiparty
a multiparty
Multiparty / Join all.
call
on
on
Call
Hold
[Options] key
on
then
Hold
hold, select the [Options] key
79
In call Menu
Additional Functions
2-5
Adding
Calls to the
Multiparty
Call
To
join an active call to the held multiparty call,
key then Multiparty / Join all.
2-6
Displaying
To scroll
Putting
Member of
a
a
Multiparty
[Options]
Call
the numbers of the callers who make up a
the handset screen, press U and D keys.
through
multiparty call on
2-7
Callers in
select the
a
Multiparty
Call
on
Hold
To
place one selected caller (whose number is currently displayed
on-screen) of a multiparty call on hold, select the [Options] key then
Multiparty / Exclude.
2-8 A Private Call in
To have
a
private
a
call with
Multiparty
one
caller of
Call
a
multiparty call, display
the
number of the caller you wish to talk to on the screen, then select
the [Options] key and Multiparty / Private to put all the other callers
on
hold.
2-9
Ending
Multiparty
a
The
Call
caller of
a multiparty call can be
currently displayed
by pressing the [End] key. To end a multiparty call,
press the [Options] key then select Multiparty / End multiparty.
disconnected
Selecting
the
[Options] key then Multiparty / End all,
will end all the
active and held calls.
2-10
connect
one
one
This is done
in-call
ENGLISH
80
Call Transfer
Explicit
If you have
menu.
caller
call
party
on
(ECT)
hold and another active
to another call
by selecting
the
call, you may
party and then leave the call.
Multiparty / Transfer option
from the
Accessories
Overview
There
are
various accessories for your mobile
select these
options according
requirements.
to your
Standard
phone. You can
personal communication
Battery
Portable Handsfree
This connects to your
handsfree operation.
Travel
phone, allowing
Adapter
This
charger
battery while
allows you to charge the
away from home or your
office.
Cigar Lighter Adapter
You
can
operate the phone and trickle
phone's battery from your
by using the cigarette lighter
charger.
charge
the
vehicle
Neckstrap
81
ENGLISH
Accessories
Overview
Data Kit/CD
You
can
connect your
exchange
Note
Information and
?
change
?
82
to PC to
specification
prior notice.
in this
menu
is
subject
to
Accessories may be different in different regions; please
check with our regional service company or agent for
further
ENGLISH
without
phone
the data between them.
enquiries.
Care and Maintenance
When
be
using this unit,
always followed.
basic
safety precautions
?
Do not touch the
?
Do not disassemble this unit.
technician when
?
Away
from electrical
below should
with wet hands.
adapter
repair
as
(Take it to a qualified
required.).
service
work is
appliance
such
as a
TV, radio
personal
or
computer.
?
The unit should be situated from heat
or
?
Do not
drop.
?
Do not
subject
?
The
or
?
coating
vinyl wrapper.
Use
dry
such
as
subject
Do not
keep
or
as
radiators
Do not
damaged
this unit to excessive smoke
the
phone
tap the
the
screen
next to credit cards
with
shock.
(Do
not
use
solvent
on
the
dust.
or
or
transport tickets; it
magnetic strips.
sharp object; otherwise,
it may
phone.
Do not expose the
phone
Use the accessories like
the antenna
a
or
if covered with wrap
alcohol.)
be affected the information
damage
?
phone
benzene, thinner
Do not
can
may be
cloth to clean the exterior of the unit.
?
?
this unit to mechanical vibration
of the
?
?
such
sources
cookers.
to
an
liquid
or
moisture.
earphone cautiously.
Do not touch
unnecessarily.
83
ENGLISH
Care and Maintenance
Caring
?
for the
Battery
You do not need to
recharging.
effect that could
?
?
?
?
?
Use only LG batteries
designed to maximize
Do not disassemble
Keep
and
the
or
chargers. LG chargers
battery life.
short-circuit the
the metal contacts of the
the
when it
are
battery pack.
battery pack
clean.
Replace
battery
longer provides acceptable
performance. The battery pack may be recharged hundreds
times until it needs replacing.
Recharge
maximize
?
completely discharge the battery before
battery systems, there is no memory
compromise the battery's performance.
Unlike other
the battery
usability.
no
if it has not been used for
Do not expose the battery charger to direct
such as the bathroom.
a
long
sunlight
?
Do not leave the
deteriorate the
ENGLISH
84
battery in hot or cold places,
battery performance.
time to
or use
high humidity,
this may
of
it in
Technical Data
General
Product Name
:
System
:GSM900/DCS1800
Ambient
Max
:
+55°C
Min
:
-10°C
G3100
Temperatures
85
ENGLISH
ENGLISH
86
Memo
87
ENGLISH
Memo
ENGLISH
88
Memo
89
ENGLISH
Memo
ENGLISH
90
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement