LG | A182SC | LG A182SC دليل المالك

Ö«cÎdGh ∂dÉŸG π«dO
ó©H øY ºμ– RÉ¡L
§«°ùH »μ∏°S
®ÉØàM’G ≈Lôjoh ∑RÉ¡L 𫨰ûJ πÑb ájÉæ©H Gòg ∂dÉŸG π«dO IAGôb ≈Lôj
.πÑ≤à°ùŸG ‘ ¬«dGE ´ƒLô∏d ¬H
§FÉ◊G ≈∏Y âÑãe :´ƒædG
http://www.lghvac.com
www.lg.com
ábÉ£dG Òaƒàd äGOÉ°TQGE
2
ábÉ£dG Òaƒàd äGOÉ°TQGE
ΩGóîà°SG ∂æμÁ .AGƒ¡dG ∞«μe ∂eGóîà°SG óæY øμ‡ óM ≈fOGC ¤GE ábÉ£dG ∑Ó¡à°SG ¢†«ØîJ ‘ ∑óYÉ°ùà°S »àdG äGOÉ°TQ’EG ¢†©H ∂«dGE
:√ÉfOGC áLQóŸG äɪ«∏©àdG ¤GE ´ƒLôdÉH IAÉØch á«∏YÉa ÌcGC á≤jô£H AGƒ¡dG ∞«μe
.ábÉ£dG øe Gókjõe ∂∏¡à°ùj óbh ∂àë°üH ∂dP ô°†j ó≤a .•ôØe πμ°ûH ¿ÉμŸG ójÈàH º≤J ’ •
.AGƒ¡dG ∞«μe 𫨰ûJ AÉæKGC ôFÉà°S hGC áÑéMÉCH ¢ùª°ûdG á©°TGC ÖéëH ºb •
.AGƒ¡dG ∞«μe 𫨰ûJ AÉãfGC ΩÉμMÉEH òaGƒædG hGC ÜGƒH’CG ≥∏Z ≈∏Y ɪkFGO ¢UôMG •
.¿ÉμŸG πNGO AGƒ¡dG ôjhóJ πL’C É«k≤aGC hGC É«k°SGCQ AGƒ¡dG ≥aóJ √ÉŒG §Ñ°†H ób •
.IÒ°üb á«æeR IÎa ‘h áYô°ùH AGƒ¡dG áÄaóJ hGC ójÈàd áMhôŸG áYô°S IOÉjõH ºb •
.IójóY äÉYÉ°ùd ∞«μŸG ΩGóîà°SG ” GPGE ó°ùØJ ób »∏NGódG AGƒ¡dG á«Yƒf ¿GC å«M ¿ÉμŸG ájƒ¡àd ΩɶàfÉH òaGƒædG íàa ≈∏Y ¢UôMG •
±É©°VGE hGC ≥aóàŸG AGƒ¡dG ÖéM ‘ AGƒ¡dG í°Tôe ‘ ™ªéàJ »àdG äGQhPÉ≤dGh QÉѨdG ÖÑ°ùàj ób .ÚYƒÑ°SGC πc AGƒ¡dG í°Tôe ∞¶f •
.áHƒWôdG ´õf/ójÈàdG ¢UGƒN
∂JÓé°ùdh
ºbQ ÖàcG .¿Éª°†dÉH á≤∏©àŸG πFÉ°ùª∏d hGC AGô°ûdG ïjQÉJ äÉÑK’E É¡LÉ«àMG ádÉM ‘ Égô¡XGCh É¡eÓà°SG óæY áëØ°üdG √ò¡H ßØàMG
:Éæg »∏°ù∏°ùàdG ºbôdGh πjOƒŸG
:πjOƒŸG ºbQ
:»∏°ù∏°ùàdG ºbôdG
.IóMh πc ÖfÉL ≈∏Y ≥°ü∏e ≈∏Y ÉgOÉéjGE ∂æμÁ
:´RƒŸG º°SG
:AGô°ûdG ïjQÉJ
3
áeÓ°ù∏d áeÉg äɪ«∏©J
áeÓ°ù∏d áeÉg äɪ«∏©J
.RÉ¡÷G ΩGóîà°SG πÑb äɪ«∏©àdG ™«ªL ≈∏Y GCôbG
.∑RÉ¡÷ AGOGC π°†aGC ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¿Éª°†dh Iô£ÿG ∞bGƒŸG Öæéàd á«dÉàdG äÉWÉ«àM’ÉH ΩGõàd’G ≈∏Y ɪkFGO ¢UôMG
ôjòëJ
!
.IÉah hGC IÒ£N áHÉ°UGE ´ƒbh ¬æY èàæj ób äÉ¡«LƒàdG √òg πgÉŒ
¬«ÑæJ
!
.èàæŸG ∞∏J hGC áØ«ØW áHÉ°UGE ´ƒbh ¬æY èàæj ób äÉ¡«LƒàdG √òg πgÉŒ
ôjòëJ
!
.ôWÉîª∏d ¿hôN’BGh âfGC ∂°Vô©J èàæj ób Ú∏gƒDe ÒZ ¢UÉî°TGC ᣰSGƒH ºàJ »àdG äÉMÓ°U’EG hGC Ö«cÎdG •
.á«∏ÙG AÉæÑdG ÚfGƒb ™e â«ÑãàdG á«∏ªY ≥aGƒàJ ¿GC Öéj •
äGhO’CÉH Ohõeh áeÓ°ùdG äGAGôLÉEH º∏e πgƒDe áfÉ«°U »æa πÑb øe É¡eGóîà°SG ƒg π«dódG Gòg ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG øe ¢Vô¨dG •
.áªFÓŸG QÉÑàN’G Iõ¡LGCh
áHÉ°UGE ´ƒbh hGC äÉμ∏ટG ∞∏J hGC RÉ¡÷G π£©J ¬æY èàæj ób ¢UôëH É¡YÉÑJGh π«dódG Gò¡H IOQGƒdG äɪ«∏©àdG áaÉc IAGôb óY •
.IÉah hGC/h á«°üî°T
Ö«cÎdG
çhóM ¤GE ∂dòH ΩÉ«≤dG ‘ Ò°ü≤àdG …OƒDj óbh .AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L ∞«æ°üJ ™e ¿É≤aGƒàj Ú«°SÉ«b Éekɪ°Uh IôFGO ™WÉb Ωóîà°SG •
.èàæŸG π°ûa hGC á«FÉHô¡c áeó°U
áHÉ°UGE çhóM ¤GE ∂dòH ΩÉ«≤dG ‘ Ò°ü≤àdG …OƒDj óbh .AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L π≤f hGC Ö«côJ óæY óªà©e áeóN õcôà ∫É°üJ’G ≈Lôjo •
.èàæŸG π°ûa hGC IÒ£N
.èàæŸG π°ûa hGC á«FÉHô¡c áeó°U çhóM ¤GE ∂dòH ΩÉ«≤dG ‘ Ò°ü≤àdG …OƒDj óbh .»°VQGC ±ôW ™e ábÉW òNÉCeh ¢ùHÉb ɪkFGO Ωóîà°SG •
.≥jôM ´’ófG hGC QÉéØfG ¤GE ∂dòH ΩÉ«≤dG ‘ Ò°ü≤àdG …OƒDj óbh .¿ÉeÉCH ºμëàdG ¥hóæ°U AÉ£Zh áMƒ∏dG Ö«cÎH ºb •
çhóM ¤GE …OƒDj ∂dòH ΩÉ«≤dG ‘ Ò°ü≤àdG …OƒDj óbh .AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L ΩGóîà°SG πÑb IôFGO ™WÉbh É«kFÉHô¡c GòkØæe Ö«cÎH ºb •
.èàæŸG π°ûa hGC á«FÉHô¡c áeó°U
¤GE …OƒDj ∂dòH ΩÉ«≤dG ‘ Ò°ü≤àdG …OƒDj óbh .AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L ∞«æ°üJ ™e ¿É≤aGƒàj Ú«°SÉ«b Éekɪ°Uh IôFGO ™WÉb Ωóîà°SG •
.èàæŸG π°ûa hGC á«FÉHô¡c áeó°U çhóM
.¬dGóÑà°SG Öéj ,¬Ø∏J hGC á«μ«à°SÓÑdG ¬à≤ÑW Ò°û≤J hGC ábÉ£dG πHÉμH ¢ThóN çhóM ádÉM ‘ .¬àdÉWÉEH Ωƒ≤J ’h ábÉ£dG πHÉc ∫óq©J ’ •
.á«FÉHô¡c áeó°U çhóM hGC ≥jôM ´’ófG ¤GE √òg ¬àdÉëH πHÉμdG …OƒDj ó≤a
.èàæŸG π°ûa hGC IÒ£N áHÉ°UGE çhóM ¤GE ∂dòH ΩÉ«≤dG ‘ Ò°ü≤àdG …OƒDj óbh .AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L Ö«côJ hGC ∂a óæY Qò◊G ñƒJ •
áHÉ°UGE çhóM ¤GE ∂dòH ΩÉ«≤dG ‘ Ò°ü≤àdG …OƒDj óbh .AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L π≤f hGC Ö«côJ óæY óªà©e áeóN õcôà ∫É°üJ’G ≈Lôjo •
.èàæŸG π°ûa hGC IÒ£N
áHÉ°UGE hGC IÉaƒdG ¤GE Gòg …OƒDj ó≤a .¬Wƒ≤°S ô£N ≈∏Y …ƒ£æj ¿Éμe ‘ hGC ô≤à°ùe ÒZ í£°S ≈∏Y AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L Ö«cÎH º≤J ’ •
.èàæŸG π°ûa hGC á«°üî°T
áeÓ°ù∏d áeÉg äɪ«∏©J
4
𫨰ûàdG
…OƒDj óbh .áMƒàØe IòaÉf hGC ÜÉH ∑ôJ hGC áHƒWôdG áLQód ójó°ûdG ´ÉØJQ’G óæY á∏jƒW IÎØd Ók¨°ûe AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L ´óJ ’ •
.èàæŸG π°ûa ¤GE ∂dòH ΩÉ«≤dG ‘ Ò°ü≤àdG
hGC ≥jôM ´’ófG ¤GE ∂dòH ΩÉ«≤dG ‘ Ò°ü≤àdG …OƒDj óbh .AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L 𫨰ûJ AÉæKGC ¬Ø∏J hGC ábÉ£dG ∂∏°S Öë°S ΩóY øe ócÉCJ •
.èàæŸG π°ûa hGC á«FÉHô¡c áeó°U çhóM
.èàæŸG π°ûa hGC á«FÉHô¡c áeó°U çhóM ¤GE Gòg …OƒDj ó≤a .ábÉ£dG ∂∏°S ¥ƒa AÉ«°TGC …GC ™°†J ’ •
hGC ≥jôM ´’ófG ¤GE Gòg …OƒDj ó≤a .¬∏°üa hGC ábÉ£dG ¢ùHÉb π«°UƒJ ≥jôW øY ¬∏«¨°ûJ ±É≤jGE ’h AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L 𫨰ûàH º≤J ’ •
.á«FÉHô¡c áeó°U çhóM
.èàæŸG π°ûa hGC á«FÉHô¡c áeó°U çhóM ¤GE Gòg …OƒDj ó≤a .Úà∏àÑŸG ∂jó«H ¬MÓ°UGE hGC ¬∏«¨°ûJ hGC AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L ¢ùŸ ÖæŒ •
hGC á«FÉHô¡c áeó°U çhóM hGC ≥jôM ´’ófG ¤GE Gòg …OƒDj ó≤a .ábÉ£dG πHÉc øe Üô≤dÉH iôNGC Úî°ùJ Iõ¡LGC …GC hGC ÉfkÉî°S ™°†J ’ •
.èàæŸG π°ûa
.≥jôM ´’ófG hGC QÉéØfG ¤GE Gòg …OƒDj ó≤a .AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L πNGO √É«ŸG QhôÃ íª°ùJ ’ •
hGC QÉéØfG ¤GE Gòg …OƒDj ó≤a .AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L øe Üô≤dÉH ¿ÉgódG ∞Øflh øjõæÑdGh ÚdhRÉ÷G πãe ,∫É©à°TÓd á∏HÉb OGƒe ∑ÎJ ’ •
.≥jôM ´’ófG
‘ Ò°ü≤àdG …OƒDj óbh .º¶àæe πμ°ûH ¿ÉμŸG ájƒ¡àH ºb .ájƒ¡J ¿hO Ò¨°U ¿Éμe á∏jƒW á«æeR IÎØd AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L Ωóîà°ùJ ’ •
.≥jôM ´’ófG hGC QÉéØfG ¤GE ∂dòH ΩÉ«≤dG
m
¤GE ∂dòH ΩÉ«≤dG ‘ Ò°ü≤àdG …OƒDj óbh .iôNGC Iôe AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L ΩGóîà°SG πÑb ±Éc πμ°ûH ájƒ¡àdÉH ºb ,RɨdG Üô°ùJ ádÉM ‘ •
.≥jôM ´’ófG hGC QÉéØfG
¤GE ∂dòH ΩÉ«≤dG ‘ Ò°ü≤àdG …OƒDj óbh .AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L øe ¿ÉNO hGC áëFGQ hGC è«é°V Qhó°U ádÉM ‘ ádÉ£dG ¢ùHÉb π°üaG •
.≥jôM ´’ófG hGC QÉéØfG
QÉ°üY’EG ∫ƒ°Uh πÑb IòaÉædG øe èàæŸG ádGRGE ºb ,øμeGC ¿GEh .QÉ°üY’EG hGC Iójó°ûdG ìÉjôdG ádÉM ‘ IòaÉf ¥ÓZGEh 𫨰ûàdG ±É≤jÉEH ºb •
á«FÉHô¡c áeó°U çhóM ¤GE …OƒDj ∂dòH ΩÉ«≤dG ‘ Ò°ü≤àdG …OƒDj óbh .»eÉe’CG OÈqŸG ¢ùØæe íàa ó©H áæcÉ°ùdG AÉHô¡c Î∏a ¢ùª∏J ’ •
.èàæŸG π°ûa hGC
∂dòH ΩÉ«≤dG ‘ Ò°ü≤àdG …OƒDj óbh .äÉfÉ°†«ØdG ÖÑ°ùH √É«ŸG ‘ AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L Qɪ¨fG óæY óªà©e áeóN õcôà ∫É°üJ’G ≈Lôjo •
.≥jôM ´’ófG hGC QÉéØfG ¤GE
.èàæŸG ¤GE √É«ŸG ∫ƒNO ΩóY ≈∏Y ¢UôMG •
Ò°ü≤àdG …OƒDj óbh .óMGh ¿GB ‘ ¿Éî°S πãe ,áÄaóJ RÉ¡Lh Gòg AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L ΩGóîà°SG óæY á«aÉμdG ájƒ¡àdÉH ΩÉ«≤dG øe ócÉCJ •
.èàæŸG π°ûa hGC IÒ£N áHÉ°UGE çhóM hGC ≥jôM ´’ófG ¤GE ∂dòH ΩÉ«≤dG ‘
…OƒDj óbh .AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L ìÓ°UGE hGC ∞«¶æàH ∂eÉ«b óæY ábÉ£dG ¢ùHÉb π°üaGh ,»°ù«FôdG ábÉ£dG Qó°üe 𫨰ûJ ±É≤jÉEH ºb •
.èàæŸG π°ûa hGC IÒ£N áHÉ°UGE çhóM hGC IÉaƒdG ¤GE ∂dòH ΩÉ«≤dG ‘ Ò°ü≤àdG
.èàæŸG π°ûa ¤GE ∂dòH ΩÉ«≤dG ‘ Ò°ü≤àdG …OƒDj óbh .á∏jƒW á«æeR IÎØd AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L ΩGóîà°SG ΩóY óæY ábÉ£dG ¢ùHÉb π°üaG •
.èàæŸG π°ûa ¤GE Gòg …OƒDj ó≤a .AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L ¥ƒa AÉ«°TGC …GC ™°†J ’ •
.óªà©e π«ch hGC áeóN õcôà π°üJG ,»∏NGódG ∞«¶æà∏d •
.IóMƒ∏d ∞∏J hGC πcÉBJ ÖÑ°ùJ »àdG Iójó°ûdG ≥«MÉ°ùŸG Ωóîà°ùJ ’
.á«FÉHô¡c áeó°U hGC ,≥jôM ܃°ûf hGC ,èàæŸG π£Y Iójó°ûdG ≥«MÉ°ùŸG ÖÑ°ùJ ób
5
áeÓ°ù∏d áeÉg äɪ«∏©J
¬«ÑæJ
!
Ö«cÎdG
∂dòH ΩÉ«≤dG ‘ Ò°ü≤àdG …OƒDj óbh .AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L ìÓ°UGE hGC Ö«cÎH ∂eÉ«b ó©H ójÈàdG πFÉ°ùd Üô°ùJ ∑Éæg ¿Éc GPGE ɇ ócÉCJ •
.èàæŸG π°ûa ¤GE
¤GE ∂dòH ΩÉ«≤dG ‘ Ò°ü≤àdG …OƒDj óbh .∞ãμŸG AÉŸG øe ¢ù∏°S ƒëf ≈∏Y √É«ŸG ∞jô°üàd í«ë°U πμ°ûH ±ô°üdG ΩƒWôN Ö«cÎH ºb •
.èàæŸG π°ûa
.èàæŸG Ö«côJ óæY ájƒà°ùe á«°VQGC OƒLh ≈∏Y ¢UôMG •
.¿GÒ÷G ΩOÉ©dG RÉZ hGC ≈æÑŸG êQÉN RÉ¡÷G IóMh øe QOÉ°üdG è«é°†dG ¬«a èYõj ’ ¿Éμe ‘ AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L Ö«cÎH ºb •
.¿GÒ÷G ÚH ´GõædG ¤GE ∂dòH ΩÉ«≤dG ‘ Ò°ü≤àdG …OƒDj óbh
.IÒ£N áHÉ°UGE ¤GE Gòg …OƒDj ó≤a .á«cƒ°T á©aGQ hGC ÌcGC hGC Ú°üî°T π≤j ’ Ée ∑Éæg ¿ƒμj ¿GC Öéj ,RÉ¡÷G Gòg π≤f ÉeóæY •
.èàæŸG π°ûa ¤GE Gòg …OƒDj ó≤a .Ikô°TÉÑe (í∏ŸG ¢TQ) ôëÑdG ìÉjôd ¬«a ¢Vô©àj ¿Éμe ‘ AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L Ö«cÎH º≤J ’ •
𫨰ûàdG
Gòg …OƒDj ó≤a .AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L øe QOÉ°üdG øNÉ°ùdG hGC OQÉÑdG AGƒ¡dG áLƒe ¤GE äÉJÉÑædG ’h äÉfGƒ«◊G ’h ¢UÉî°T’CG ¢Vô©J ’ •
.IÒ£N áHÉ°UGE ¤GE
.≥«bO ójÈJ Ωɶf ¢ù«dh ,∂∏¡à°ùª∏d AGƒg ∞««μJ RÉ¡L ¬fGE .ïdGE ,á«æa ∫ɪYGC hGC ᪩W’CG ßØM πãe ,á°UÉN ¢VGôZ’C èàæŸG Ωóîà°ùJ ’ •
.á«FÉHô¡c áeó°U çhóM hGC ≥jôM ´’ófG hGC IÉaƒdG ¤GE Gòg …OƒDj ób
.èàæŸG π°ûa hGC QÉéØfG ¤GE Gòg …OƒDj ó≤a .AGƒ¡dG ≥aóJ êôfl hGC πNóe ó°ùJ ’ •
ó≤a .áªYÉf ¢Tɪb á©£b ΩGóîà°SG .AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L ∞«¶æJ óæY ¢TôdG √É«e ’h äÉÑjòŸG ’h ájƒ≤dG ∞«¶æàdG OGƒe Ωóîà°ùJ ’ •
.èàæŸG π°ûa hGC IÒ£N áHÉ°UGE ¤GE Gòg …OƒDj
.èàæŸG π°ûa hGC IÒ£N áHÉ°UGE ¤GE Gòg …OƒDj ó≤a .AGƒ¡dG Î∏a ádGRGE óæY AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L ‘ á«fó©ŸG AGõL’CG GókHGC ¢ùª∏J ’ •
.èàæŸG π°ûa ¤GE Gòg …OƒDj ó≤a .AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L ¥ƒa AÉ«°TGC …GC ™°†J ’ •
.ôe’CG Ωõd GPGE ,¿É«M’CG Òãc ‘ hGC ÚYƒÑ°SGC πc Iôe Î∏ØdG ∞«¶æàH ºb .¬Ø«¶æJ ó©H ΩÉμMÉEH ¬àÑKh Î∏ØdG ɪkFGO πNOGC •
áeó°U çhóM ¤GE Gòg …OƒDj ó≤a .AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L 𫨰ûJ AÉæKGC AGƒ¡dG êôfl hGC πNóe ‘ AÉ«°T’CG øe ÉgÒZ hGC ∂jój πNóJ ’ •
.á«FÉHô¡c
.IÒ£N á«ë°U äÉØYÉ°†e ¤GE …OƒDj ó≤a .AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L øe ¬Øjô°üJ ” …òdG √É«ŸG Üô°ûJ ’ •
∂dòH ΩÉ«≤dG ‘ Ò°ü≤àdG …OƒDj óbh .´ÉØJQG ≈∏Y AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L ìÓ°UGE hGC áfÉ«°U hGC ∞«¶æJ óæY Éjkƒb ɪk∏°S hGC Ék«°Sôc ΩGóîà°SG •
.èàæŸG π°ûa hGC IÒ£N áHÉ°UGE çhóM ¤GE
äÉjQÉ£ÑdGh Iójó÷G äÉjQÉ£ÑdG ÚH §∏îJ ’h äÉjQÉ£ÑdG øe iôNGC ´GƒfGCh ó©H øY ºμëàdG RÉ¡÷ á°ü°üıG äÉjQÉ£ÑdG ÚH §∏îJ ’ •
.èàæŸG π°ûa ¤GE ∂dòH ΩÉ«≤dG ‘ Ò°ü≤àdG …OƒDj óbh .á∏ª©à°ùŸG
.IÒ£N áHÉ°UGE hGC ≥jôM ´’ófG hGC QÉéØfG ¤GE ∂dòH ΩÉ«≤dG ‘ Ò°ü≤àdG …OƒDj óbh .É¡μμØJ ’h äÉjQÉ£ÑdG øë°T ó«©Jo ’ •
πFÉ°ùd ∂Jô°ûH hGC ∂°ùHÓe ¢Vô©J ádÉM ‘ .ájQÉ£ÑdG øe πFÉ°S Üô°ùJ ∑Éæg ¿Éc GPGE ,ó©H øY ºμëàdG RÉ¡L ΩGóîà°SG øY ∞bƒJ •
.IÒ£N áHÉ°UGE ¤GE ∂dòH ΩÉ«≤dG ‘ Ò°ü≤àdG …OƒDj óbh .∞«¶ædG √É«ŸÉH É¡∏°ù¨H ∂«∏©a ,Üô°ùJ ∫ÓN øe ájQÉ£ÑdG
¤GE ∂dòH ΩÉ«≤dG ‘ Ò°ü≤àdG …OƒDj óbh .Ö«Ñ£dG ô°ûà°SG ºK ,Gók«L πNGódG øe ∂ªa π°ùZÉa ,Üô°ùàŸG ájQÉ£ÑdG πFÉ°S ∂YÓàHG ádÉM ‘ •
.IÒ£N á«ë°U äÉØYÉ°†e
‫‪6‬‬
‫‪äÉjƒàÙG ∫hóL‬‬
‫‪äÉjƒàÙG ∫hóL‬‬
‫‪٢‬‬
‫نصائح لتوفير استھالك الطاقة‬
‫‪ ١٤‬الوظائف المتقدمة‬
‫‪٣‬‬
‫تعليمات السالمة المھمة‬
‫‪١٤‬‬
‫تغيير درجة حرارة الغرفة بشكل سريع‬
‫‪٧‬‬
‫السالمة الكھربية‬
‫‪١٤‬‬
‫تنقية الھواء داخل الغرفة‬
‫‪١٤‬‬
‫‪ -‬عملية التنظيف التلقائية‬
‫‪٧‬‬
‫االستخدام المؤقت لمحول‬
‫‪١٥‬‬
‫تشغيل وظيفة التنقية بجزيئات البالزما )اختياري(‬
‫‪٧‬‬
‫االستخدام المؤقت لسلك التمديد‬
‫‪١٥‬‬
‫التشغيل التلقائي )اختياري(‬
‫‪٧‬‬
‫الرموز المستخدمة في ھذا الدليل‬
‫‪١٦‬‬
‫التحول التلقائي في التشغيل )اختياري(‬
‫‪١٦‬‬
‫وضع التبريد الموفر للطاقة‬
‫‪٨‬‬
‫قبل االستخدام‬
‫‪١٦‬‬
‫درجة سطوع شاشة العرض‬
‫‪٨‬‬
‫المكونات‬
‫‪٩‬‬
‫استخدام جھاز التحكم عن ُبعد‬
‫‪١٠‬‬
‫‪ -‬تركيب البطاريات‬
‫‪١٠‬‬
‫‪ -‬تركيب حامل جھاز التحكم عن ُبعد‬
‫‪١٧‬‬
‫‪١٧‬‬
‫‪١٨‬‬
‫تشغيل تكييف الھواء بدون جھاز التحكم عن ُبعد‬
‫‪١٨‬‬
‫إعادة تشغيل تكييف الھواء بصورة تلقائية‬
‫‪ ١٩‬الصيانة‬
‫‪ ١١‬الوظائف األساسية‬
‫‪١١‬‬
‫تبريد غرفتك‬
‫‪١١‬‬
‫تدفئة غرفتك‬
‫‪١١‬‬
‫إزالة الرطوبة‬
‫‪١٢‬‬
‫تھوية غرفتك‬
‫‪١٢‬‬
‫ضبط سرعة المروحة‬
‫‪١٢‬‬
‫‪٢٠‬‬
‫تنظيف فلتر الھواء‬
‫‪٢٠‬‬
‫تنظيف فلتر ‪) 3M‬اختياري(‬
‫‪٢٠‬‬
‫‪(…QÉ«àNG)(HAF+) ÉeRÓÑdG Î∏a ∞«¶æJ‬‬
‫‪ ٢١‬اكتشاف المشكالت وحلھا‬
‫ضبط اتجاه تدفق الھواء‬
‫‪٢١‬‬
‫وظيفة التشخيص الذاتي‬
‫‪١٢‬‬
‫ضبط المؤقت‬
‫‪٢١‬‬
‫قبل طلب الخدمة‬
‫‪١٢‬‬
‫‪ -‬إعداد الوقت الحالي‬
‫‪٢٢‬‬
‫نطاق التشغيل‬
‫‪١٣‬‬
‫‪ -‬تشغيل جھاز تكييف الھواء بصورة تلقائية في الوقت المحدد‬
‫‪٢٣‬‬
‫تفاصيل الرقم السري ل ال جي‬
‫‪١٣‬‬
‫ إيقاف تشغيل جھاز تكييف الھواء بصورة تلقائية في الوقت‬‫المحدد‬
‫‪١٣‬‬
‫‪ -‬إلغاء إعدادات المؤقت‬
‫‪١٣‬‬
‫‪ -‬من السھل ضبط الوقت‬
‫‪ ٢٤‬مواصفات‬
7
á«Hô¡μdG áeÓ°ùdG
á«Hô¡μdG áeÓ°ùdG
ôjòëJ
!
.ɪkFGO ¢VQƒDe êôîà ¬∏«°UƒJ ∂«∏Y ,á«Hô¡c áeó°U çhóM ô£N øe π«∏≤à∏dh .ºFÓŸG πμ°ûdÉH RÉ¡÷G Gòg ¢†jQÉCJ Öéj •
.»FÉHô¡μdG QÉ«àdG ∂∏°S øe ¢†jQÉCàdG ácƒ°T ´õf hGC ™£≤H º≤J ’ •
øe ´ƒæ°üe á«£¨àdG Qɪ°ùe øμj ⁄ Ée RÉ¡÷G ¢†jQÉCJ ºàj Óa §FÉ◊G ¢ùÑ≤à ÅjÉ¡ŸG ¢†jQÉCàd á«aô£dG á∏°UƒdG â«ÑãJ ∫ÉM ‘ •
.∫õæŸG ‘ π«°UƒàdG ∑Ó°SGC ∫ÓN øe ¢VQ’CÉH π°Uƒe §FÉ◊G ¢ùÑ≤e øμj ⁄ GPGEh ,∫hõ©e ÒZh ¿ó©ŸG
πgƒDe AÉHô¡c »æØH áfÉ©à°S’G ≈∏Y ¢UôMG ,ºFÓŸG πμ°ûdÉH ¢VQƒDe ájƒ¡àdG RÉ¡L ¿Éc GPGE Éà ≥∏©àj ɪ«a ∑ƒμ°T …GC ∂jód âfÉc GPGE •
.á«Hô¡μdG IôFGódGh §FÉ◊G ¢ùÑ≤e ¢üëØd
∫ƒÙ âbƒDŸG ΩGóîà°S’G
ôaGƒàe »∏°U’CG ∫ƒÙG §≤a Ωóîà°SG ,áàbƒDŸG äÓ«°Uƒà∏d áÑ°ùædÉH .á∏ªàÙG áeÓ°ùdG ôWÉfl ÖÑ°ùH ∫ƒfi ΩGóîà°SÉH ÉekÉ“ »°Uƒf ’
πμ°ûH ÜÉ£b’CG π«°Uƒàd ¢ùÑ≤ŸG ‘ IÒÑμdG áëàØ∏d ájPÉfi ∫ƒÙG ‘ IÒÑμdG áëàØdG ¿GC øe ócÉCJ .á«∏ÙG äGó©ŸG ôLÉàe º¶©e iód
.í«ë°U
å«M ábÉ£dG πHÉμd QôμàŸG π°üØdG ÖæŒ .»°VQ’CG ±ô£dG ∞∏J Öæéàd ±ôW πc ≈∏Y IóMGh ój Ωóîà°SG ,∫ƒÙG øe ábÉ£dG πHÉc π°üØd
.™jô°S πμ°ûH »°VQ’CG ±ô£dG ∞∏J ¤GE ∂dP …OƒDj ób
ôjòëJ
!
.Qƒ°ùμe hGC ∞dÉJ ∫ƒfi ™e RÉ¡÷G Ωóîà°ùJ ’ •
ójóªàdG ∂∏°ùd âbƒDŸG ΩGóîà°S’G
.áë°üdG ≈∏Y á∏ªàÙG ôWÉıG ÖÑ°ùH ójóªàdG ∂∏°S ΩGóîà°SÉH ÉekÉ“ »°Uƒf ’
ôjòëJ
!
.∑Ó°S’CG π«°UƒàH á≤∏©àŸG á«∏ÙG íFGƒ∏dG ™e ≥Øàj Éà RÉ¡÷G Gòg Ö«côJ Öéj •
.èàæŸG äGõ«e ìô°T ‘ IóYÉ°ùª∏d π«dódG Gòg Ωóîà°ùjo
π«dódG Gòg ‘ áeóîà°ùŸG RƒeôdG
.á«Hô¡μdG áeó°üdG ô£N øe õeôdG Gòg ∑Qòëj
.AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡÷ GQkô°V ÖÑ°ùJ ób »àdG ôWÉîª∏d õeôdG Gòg ∂¡Ñæj !
.áeÉg äɶMÓe ¤GE õeôdG Gòg Ò°ûj
!
Ö«cÎdG ∫ƒM äɪ«∏©J
8
ΩGóîà°S’G πÑb
äÉfƒμŸG
á«∏NGódG IóMƒdG
(‫ )اختياري‬3M ‫فلتر‬
(‫( )اختياري‬HAF+) ‫فلتر البالزما‬
»eÉe’CG ÖfÉ÷G
On/OFF
≥aóJ á°ûjQ
á«°SGCQ á°ûjQ
AGƒ¡dG òØæe
QR
IQÉ°T’EG πÑ≤à°ùe
á¶MÓe
!
.AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L RGôW ±ÓàNÉH É¡©bGƒeh 𫨰ûàdG í«HÉ°üe OóY ∞∏àîj ób
á«∏ª©∏d IQÉ°T’G í«HÉ°üe
áHƒ∏£ŸG IQGô◊G áLQO ¤G Ò°ûj ìÉÑ°üŸG : IQGô◊G áLQO ¢VôY
§Ñ°†dG á«∏ªY ∫ÓN Å°†j ìÉÑ°üŸG :âbƒDŸG
.≥∏£dG AGƒ¡dG ‘ IóMh 𫨰ûJ AÉæKGC A»°†J ìÉÑ°üe :IóMh 𫨰ûJ ≥∏£dG AGƒ¡dG ‘
ó«∏÷G ádGRG h Úî°ùàdG ∫ÓN Å«°†j ìÉÑ°üŸG :ó«∏÷G ádGRG
IóMƒdG πªY ∫ÓN Å«°†j ìÉÑ°üŸG :ábÉ£dG
ábÉ£dG ÒaƒJ ΩGóîà°SÉH ójÈàdG ™°Vh ∫ÓN Å°†j ìÉÑ°üŸG :ábÉ£dG ÒaƒJ
.RGô£dG ´ƒf Ö°ùëH Iõ«ŸG Ò«¨J øμÁ *
á«LQÉÿG IóMƒdG
AGƒ¡dG πNóe
∑Ó°S’CG π«°UƒàdG
Ö«HÉf’CG
AGƒ¡dG òØæe
á«°ù«FôdG áMƒ∏dÉH
∞jô°üàdG ΩƒWôN
.RGô£dG ´ƒf Ö°ùëH Iõ«ŸG Ò«¨J øμÁ •
9
Ö«cÎdG ∫ƒM äɪ«∏©J
ó©Ho øY ºμëàdG RÉ¡L ΩGóîà°SG
.ó©Ho øY ºμëàdG RÉ¡L ™e ákdƒ¡°S ÌcGC πμ°ûH AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L 𫨰ûJ ∂æμÁ
.ó©Ho øY ºμëàdG RÉ¡L AÉ£Z πØ°SGC á«aÉ°V’EG ∞FÉXƒdG QGQRGC óéà°S
á°TÉ°T
ºμëàdG áMƒd
¢Vô©dG
∞°UƒdG
äÉÄjõ÷G ádGRGE ≥jôW øY AGƒ¡dG »≤æj :*ÉeRÓÑdG QR
.á«∏NGódG IóMƒdG ¤GE πNóJ »àdG
¿hO áaô¨dG AGƒg ôjhóàd Ωóîà°ùj :*AGƒ¡dG ¿GQhO QR
.áÄaóJ hGC ójÈJ
F
a
4
/
»μ∏°SÓdG ó©Ho øY ºμëàdG RÉ¡L
¢Vô©dG á°TÉ°T
É«FÉ≤∏J íjôŸG ΩƒædG ™°V h 𫨰ûJ : *íjôŸG ΩƒædG QR
AGƒ¡dG ∞«ØÿG AGƒ¡dG á°ùŸ 1 QR : ≥aóJ ádƒ¡°ùH §Ñ°V
.Gó«©H ô°TÉÑŸG ìÉjôdG â«à°ûàd
_
áaô¨dG IQGôM áLQO §Ñ°†J :IQGô◊G áLQO §Ñ°V QGQRGC
.Úî°ùàdGh ójÈàdG óæY
RÉ¡÷G 𫨰ûàH Ωƒ≤j :𫨰ûJ ±É≤jGE/𫨰ûJ QõdG
.¬∏«¨°ûJ ±É≤jGEh
-
|
.áMhôŸG áYô°S §Ñ°†j :á«∏NGódG áMhôŸG áYô°S QR
L
g
A C
D B E
f
𫨰ûàdG/(A) ójÈàdG áØ«Xh 𫨰ûJ :𫨰ûàdG ™°Vh
𫨰ûJ / (C) »FÉ≤∏àdG 𫨰ûàdG Ò«¨J hGC »FÉ≤∏àdG
(B) áÄaóàdG áØ«Xh 𫨰ûJ / (D) áHƒWôdG ádGRGE áØ«Xh
(E) AGƒ¡dG ¿GQhO /
áaô¨dG IQGô◊G áLQO ¢†ØîH Ωƒ≤j : 2™jô°ùdG ójÈàdG QR
øeõdG øe IÒ°üb IÎa ∫ÓN
‘ AGƒ¡dG ≥aóJ √ÉŒG §Ñ°†j :AGƒ¡dG ≥aóJ √ÉŒG QR
IJ DE
.»≤a’CG hGC »°SGCôdG √ÉŒ’G
JET
MODE II
.áaô¨dG IQGôM áLQO ¢Vô©j :IQGô◊G áLQO ¢VôY QR G S
ábÉ£dG ÒaƒJ ™°Vh ‘ ójÈàdG π¨°ûj : G
.AÉ¡àf’G/AóÑdG âbhh ‹É◊G âbƒdG §Ñ°†j :âbƒDŸG QR z m n
∞FÉXƒdG §Ñ°†jh âbƒdG §Ñ°†j : ∞FÉXƒdG QGQRGC
.á°UÉÿG
J(
»FÉ≤∏àdG ∞«¶æàdG :(J)
á«∏NGódG IóMƒdG á°TÉ°T ´ƒ£°S áLQO §Ñ°†j :ƒ°†dG QR
.∞FÉXƒdG »¨∏j hGC §Ñ°†j :í°ùe/§Ñ°V QR
.Gƒ¡dG ∞««μJ äGOGóYGE §Ñ°V ó«©j :§Ñ°†dG IOÉYGE QR
-
H
G
r
.RGô£dG ≈∏Y AÉæH ,áeƒYóe ÒZ ∞FÉXƒdG ¢†©H ¿ƒμJ ób *
ºμëàdG áMƒd
Ö«cÎdG ∫ƒM äɪ«∏©J 10
ΩÉμMÉEH øjQɪ°ùe â«ÑãJ ≥jôW øY πeÉ◊G Ö«cÎH ºb 2
.∂Øe ΩGóîà°SÉH
äÉjQÉ£ÑdG ∫ÉNOGE
.ó©Ho øY ºμëàdG RÉ¡L ΩGóîà°SG πÑb äÉjQÉ£ÑdG πNOGC
.(§dƒa 1.5) AAA ƒg Ωóîà°ùŸG ájQÉ£ÑdG ´ƒfh
.ájQÉ£ÑdG AÉ£Z ádGRÉEH ºb 1
.πeÉ◊G ‘ ó©Ho øY ºμëàdG RÉ¡L πNOGC 3
±GôWGC â«ÑãJ øe ócÉCJh ,Iójó÷G äÉjQÉ£ÑdG πNOGC 2
.í«ë°U πμ°ûH äÉjQÉ£ÑdG
𫨰ûàdG á≤jôW
‘ IQÉ°T’EG ∫ÉÑ≤à°SG RÉ¡L á«MÉf ó©Ho øY ºμëàdG RÉ¡L ¬L
q h
.¬∏«¨°ûàd AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L øe »∏Ø°ùdG Aõ÷G
.ájQÉ£ÑdG AÉ£Z Ö«côJ óYGC 3
á¶MÓe
!
,ó©Ho øY ºμëàdG RÉ¡L ¢VôY á°TÉ°T »°TÓJ AóH ádÉM ‘
.äÉjQÉ£ÑdG ∫óÑà°SÉa
ó©Ho øY ºμëàdG RÉ¡L πeÉM Ö«côJ
á¶MÓe
!
Iõ¡LGC ó©H øY ºμëàdG RÉ¡L π¨u°ûjo ¿GC øμªŸG øe •
øe ócÉCJh .É¡«dGE ¬¡«LƒJ ádÉM ‘ iôN’CG á«fhÎμdGE
∫ÉÑ≤à°SG RÉ¡L á«MÉf ó©Ho øY ºμëàdG RÉ¡L ¬«LƒJ
.AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L ‘ IQÉ°T’EG
áªYÉf ¢Tɪb á©£b ΩGóîà°SG ,º«∏°ùdG 𫨰ûàdG πLGC øe •
.IQÉ°T’EG ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQGE RÉ¡L ∞«¶æàd
ô°TÉÑŸG ¢ùª°ûdG Aƒ°†d ¢Vô©àj ’ ¿Éμe ‘ πeÉ◊G Ö«cÎH ºb
.ó©Ho øY ºμëàdG RÉ¡L ájɪ◊
.ádƒ¡°ùH ¬«dGE ∫ƒ°UƒdG øμÁh ÉækeGB ÉfkÉμe ÎNG
1
11 á«°SÉ°S’CG ∞FÉXƒdG
á«°SÉ°S’CG ∞FÉXƒdG
áHƒWôdG ádGRGE
áaô¨dG ójÈJ
(∞«ØéàdG á«∏ªY)
áLQO äGP áÄ«ÑdG øe IóFGõdG áHƒWôdG ádGRÉEH ™°VƒdG Gòg Ωƒ≤j
.øØ©dG ºcGôJ ™æe πLGC øe QÉ£e’CG º°Sƒe ‘ hGC á«dÉ©dG áHƒWôdG
É«kFÉ≤∏J áMhôŸG áYô°Sh áaô¨dG IQGôM áLQO ™°VƒdG Gòg §Ñ°†jh
.áHƒWô∏d πãe’CG iƒà°ùŸG ≈∏Y ®ÉØë∏d
.ábÉ£dG 𫨰ûàd | ≈∏Y §¨°VG 1
.∞«ØéàdG á«∏ªY ójóëàd Qôμàe πμ°ûH f ≈∏Y §¨°VG 2
.¢Vô©dG á°TÉ°T ≈∏Y C òmÄæ«M ô¡¶j -
(ójÈàdG á«∏ªY)
.ábÉ£dG 𫨰ûàd | ≈∏Y §¨°VG 1
.ójÈàdG á«∏ªY ójóëàd Qôμàe πμ°ûH f ≈∏Y §¨°VG 2
.¢Vô©dG á°TÉ°T ≈∏Y A mòÄæ«M ô¡¶j -
.áHƒ∏£ŸG IQGô◊G áLQO §Ñ°†d H hGC G ≈∏Y §¨°VG 3
áLQO 30 - ájƒÄe áLQO 18 IQGô◊G áLQO ä’ó©e ≠∏ÑJ .ájƒÄe
áaô¨dG Úî°ùJ
á¶MÓe
!
;áaô¨dG IQGôM áLQO §Ñ°V ∂æμÁ ’ ,™°VƒdG Gòg ‘ •
.É«kFÉ≤∏J É¡£Ñ°V ºàj ¬f’C Gôk¶f
(Úî°ùàdG á«∏ªY)
.ábÉ£dG 𫨰ûàd | ≈∏Y §¨°VG 1
.Úî°ùàdG á«∏ªY ójóëàd Qôμàe πμ°ûH f ≈∏Y §¨°VG 2
.¢Vô©dG á°TÉ°T ≈∏Y d mòÄæ«M ô¡¶j -
.áHƒ∏£ŸG IQGô◊G áLQO §Ñ°†d H hGC G ≈∏Y §¨°VG 3
áLQO 30 - ájƒÄe áLQO 16 IQGô◊G áLQO ä’ó©e ≠∏ÑJ .ájƒÄe
á¶MÓe
!
.áØ«XƒdG √òg §≤a ójÈàdG RôoWo ºYóJ ’ •
á«°SÉ°S’CG ∞FÉXƒdG 12
AGƒ¡dG ≥aóJ √ÉŒG §Ñ°V
áaô¨dG ájƒ¡J
Qôμàe πμ°ûH D ≈∏Y §¨°VG ,AGƒ¡dG ≥aóJ √ÉŒG §Ñ°†d 1
.܃ZôŸG √ÉŒ’G OóMh
.É«kFÉ≤∏J AGƒ¡dG ≥aóJ √ÉŒG §Ñ°†d I OóM πμ°ûH E ≈∏Y §¨°VG ,É«k°SGCQ AGƒ¡dG ≥aóJ √ÉŒG §Ñ°†d 2
.܃ZôŸG √ÉŒ’G OóMh Qôμàe
.É«kFÉ≤∏J AGƒ¡dG ≥aóJ √ÉŒG §Ñ°†d J OóM -
(AGƒ¡dG ôjhóJ á«∏ªY)
Ò«¨J ¿hO §≤a áaô¨dG πNGO AGƒ¡dG ôjhóàH ™°VƒdG Gòg Ωƒ≤j
ôjhóJ ™°Vh ‘ ójÈàdG ìÉÑ°üe A»°†joh .áaô¨dG IQGôM áLQO
.AGƒ¡dG
.ábÉ£dG 𫨰ûàd | ≈∏Y §¨°VG 1
¿GQhO áØ«Xh 𫨰ûàd / QR ≈∏Y §¨°VG :áMhôŸG QR 2
.AGƒ¡dG
áØ«Xh ójóëàd Qôμàe πμ°ûH f QR ≈∏Y §¨°VG :™°VƒdG QR
.AGƒ¡dG ¿GQhO
á¶MÓe
!
,É«k°SGCQ AGƒ¡dG ≥aóJ √ÉŒG §Ñ°V á«fÉμeGE ôaGƒàJ ’ ób •
.RGô£dG ≈∏Y ∂dP ∞bƒàj å«M
π£©J ¤GE »FGƒ°ûY πμ°ûH AGƒ¡dG ±QÉM §Ñ°V …OƒDj ób •
.èàæŸG
™e 𫨰ûàdG GCóÑj ¬fÉEa ,∞««μàdG RÉ¡L 𫨰ûJ ó«Yo G GPGE •
≥HÉ£j ’ ó≤a Gòd ,AGƒ¡dG ≥aóJ √ÉŒ’ ≥Ñ°ùŸG §Ñ°†dG
øY ºμëàdG RÉ¡L ≈∏Y á°Vhô©ŸG áfƒ≤j’CG AGƒ¡dG ±QÉM
§Ñ°†d E hGC D ≈∏Y §¨°VG ,Gòg çóëj ÉeóæY .ó©Ho
.GOkó› Iôe AGƒ¡dG ≥aóJ √ÉŒG
.áMhôŸG áYô°S §Ñ°†d g ≈∏Y §¨°VG 3
áMhôŸG áYô°S §Ñ°V
âbƒŸG §Ñ°V
RÉ¡L ΩGóîà°SGh ábÉ£dG Òaƒàd âbƒŸG áØ«Xh ΩGóîà°SG ∂æμÁ
.ÈcGC á«dÉ©ØH AGƒ¡dG ∞««μJ
‹É◊G âbƒdG §Ñ°V
.ÊGƒK 3 øe Ìc’C §¨°†dG ‘ ôªà°SGh p ≈∏Y §¨°VG
.áMhôŸG áYô°S §Ñ°†d Qôμàe πμ°ûH g ≈∏Y §¨°VG 1
.É«k©«ÑW AkGƒg ójôJ âæc GPGE 5 OóM .Ék«FÉ≤∏J áMhôŸG áYô°S §Ñ°V ºàj
‫انتباه‬
1
.¢Vô©dG á°TÉ°T øe »∏Ø°ùdG Aõ÷G ‘ AM/PM õeQ ¢†eƒj -
‫مرتفعة‬
‫متوسطة‬
.܃∏£ŸG âbƒdG §Ñ°V ºàj ¿GC ¤GE F hGC E ≈∏Y §¨°VG 2
.AÉ¡fÓEd p ≈∏Y §¨°VG 3
‫منخفضة‬
‫نسيم طبيعي‬
‫السرعة‬
13 á«°SÉ°S’CG ∞FÉXƒdG
âbƒŸG §Ñ°V AɨdGE
.m ≈∏Y §¨°VG 1
™°Vh ≈∏Y âbƒDŸG OGóYGE ójóëàd n hGC m QR ≈∏Y §¨°VG
.Aɨd’EG
2
.p ≈∏Y §¨°VG
.p ≈∏Y §¨°VG ,âbƒDŸG äGOGóYGE áaÉc Aɨd’E -
3
âbh ‘ É«kFÉ≤∏J AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L 𫨰ûJ
Oófi
.m ≈∏Y §¨°VG
1
.¢Vô©dG á°TÉ°T øe »∏Ø°ùdG Aõ÷G ‘ OƒLƒŸG õeôdG ¢†eƒj -
âbƒdG §Ñ°V π¡°ùdG øe
RÉ¡L 𫨰ûJ ±É≤j’E §«°ùÑdG âbƒDŸG ™°Vh Ωóîà°SG
.∂dòH âÑZQ ɪ∏c É«FÉ≤∏J ∞««μàdG
.∞««μàdG 𫨰ûàd | QR ≈∏Y §¨°VG 1
. ≈∏Y §¨°VG 2
äÉYÉ°ùdG OóY ójóëàd F hGC E QR ≈∏Y §¨°VG 3
.(äÉYÉ°S 7 ≈àM)
.á«∏ª©dG AÉ¡f’E p ≈∏Y §¨°VG 4
§«°ùÑdG âbƒDŸG ™°Vh ‘ ¢Vô©dG á°TÉ°T ≈∏Y ô¡¶j ( -
.܃∏£ŸG âbƒdG §Ñ°V ºàj ¿GC ¤GE F hGC E ≈∏Y §¨°VG 2
.AÉ¡fÓEd p ≈∏Y §¨°VG 3
≈∏Y ô¡¶J 𫨰ûJ áfƒ≤jGC h ‹É◊G âbƒdG ,âbƒDŸG §Ñ°V óæY 4
.܃ZôŸG âbƒdG §Ñ°V ” ¬fGC ¤GE Ò°ûj ɇ ¢Vô©dG á°TÉ°T
‘ É«kFÉ≤∏J AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L 𫨰ûJ ±É≤jGE
Oófi âbh
.n ≈∏Y §¨°VG
1
.¢Vô©dG á°TÉ°T øe »∏Ø°ùdG Aõ÷G ‘ OƒLƒŸG õeôdG ¢†eƒj -
.܃∏£ŸG âbƒdG §Ñ°V ºàj ¿GC ¤GE F hGC E ≈∏Y §¨°VG 2
.AÉ¡fÓEd p ≈∏Y §¨°VG 3
≈∏Y ô¡¶J ±É≤jGE áfƒ≤jGC h ‹É◊G âbƒdG ,âbƒDŸG §Ñ°V óæY 4
.܃ZôŸG âbƒdG §Ñ°V ” ¬fGC ¤GE Ò°ûj ɇ ¢Vô©dG á°TÉ°T
á¶MÓe
!
âbƒDe h §«°ùÑdG âbƒDŸG »©°Vh 𫨰ûJ øμªŸG øe ¬fGE
.óMGh ¿GB ‘ ∞««μàdG RÉ¡L ±É≤jGE
á«°SÉ°S’CG ∞FÉXƒdG 14
áeó≤àŸG ∞FÉXƒdG
áaô¨dG πNGO AGƒ¡dG á«≤æJ
.á«aÉ°V’EG áeó≤àŸG ∞FÉXƒdG ¢†©H AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L ôaƒj
á«FÉ≤∏àdG ∞«¶æàdG á«∏ªY
πμ°ûH áaô¨dG IQGôM áLQO Ò«¨J
(Jet Mode II ) ™jô°S
πNGO áHƒWôdG ódƒàJ ,áHƒWôdG ádGRGEh ójÈàdG ∞FÉXh ΩGóîà°SG óæY
√òg πãe ádGR’E »FÉ≤∏àdG ∞«¶æàdG áØ«Xh Ωóîà°SG .á«∏NGódG IóMƒdG
.áHƒWôdG
.∞««μàdG 𫨰ûàd | QR ≈∏Y §¨°VG
1
.H ≈∏Y §¨°VG 2
.¢Vô©dG á°TÉ°T ≈∏Y J ¢VôY ºàj -
áMhôŸG πª©J ,ábÉ£dG 𫨰ûJ ±É≤jÉEH ∂eÉ«b ádÉM ‘ øe á«∏NGódG IóMƒdG ∞«¶æàH Ωƒ≤Jh á≤«bO 30 IóŸ
.πNGódG
á¶MÓe
!
áØ«Xh 𫨰ûJ AÉæKGC QGQR’CG ¢†©H ΩGóîà°SG øμÁ ’
.á«FÉ≤∏àdG ∞«¶æàdG
∫ÓN ´ô°SGC πμ°ûH áaô¨dG πNGO AGƒ¡dG ójÈàH ™°VƒdG Gòg ∂d íª°ùj
.∞«°üdG IÎa
.∞««μàdG 𫨰ûàd | QR ≈∏Y §¨°VG
.
JET
MODE II
≈∏Y §¨°VG
≥áaLóàQHóHA…GƒgƒbêAGôƒîgj≥''a2óJ™jêôô°îùdjG ó,™jÈjôà°ùddG'G' óπj«È¨°àûdJG ™™°°VVhh‘
‘-.ójÈàdG áYô°.Sá≤π«LbOGC ø3e0 áI≤ó«ŸbOáj3ƒ0ÄeIáóLŸQõOc1ô8e IhQ…GôMƒb
á¶MÓe
!
¿GQhO ™°Vh 𫨰ûJ óæY áeƒYóe ÒZ áØ«XƒdG √òg •
𫨰ûàdG ‘ »FÉ≤∏àdG ∫ƒëàdG hGC »FÉ≤∏àdG AGƒ¡dG
ó©H h AÉæKGC É«FÉ≤∏J AGƒ¡dG ≥aóJ √ÉŒG ™°Vh 𫨰ûJ ºàj •
''2 ™jô°ùdG ójÈàdG'' 𫨰ûJ ™°Vh
√ÉŒG'' QR ≈∏Y §¨°VG ^ AGƒ¡dG ≥aóJ √ÉŒG áØ«Xh Aɨd’E •
''AGƒ¡dG ≥aóJ
≈∏Y ∂dP ∞bƒàjh ,áeƒYóe áØ«XƒdG √òg ¿ƒμJ ’ ób •
.RGô£dG
™°VƒdG Gò¡d IOƒLƒe ÒZ »FÉ≤∏àdG 𫨰ûàdG IOÉYGE •
1
2
15 á«°SÉ°S’CG ∞FÉXƒdG
(…QÉ«àNG) »FÉ≤∏àdG 𫨰ûàdG
(»YÉ棰U’G AÉcòdG)
§≤a ójÈàdG äGRGôW
IQGô◊G áLQOh áMhôŸG áYô°S §Ñ°V ºà«°S ,™°VƒdG Gòg ‘
.áaô¨dG IQGôM áLQO ≈∏Y AÉæH ,É«FÉ≤∏J
.∞««μàdG 𫨰ûàd | QR ≈∏Y §¨°VG 1
𫨰ûàdG áØ«Xh ójóëàd Qôμàe πμ°ûH f QR ≈∏Y §¨°VG 2
.»FÉ≤∏àdG
܃ZôŸG 𫨰ûàdG õeQ ójóëàd H hGC G QR ≈∏Y §¨°VG 3
IQGô◊G áLQO øe πbGC hGC ≈∏YGC IQGô◊G áLQO âfÉc GPGE
.áHƒ∏£ŸG
õeôdG
OQÉH 2
∞«£d ójÈJ 1
áLQO ≈∏Y ßaÉëj
áaô¨dG IQGôM 0
áØ«£d áÄaóJ -1
áÄaóJ -2
äÉÄjõéH á«≤æàdG áØ«Xh 𫨰ûJ
(…QÉ«àNG) ÉeRÓÑdG
LG ácô°T πÑb øe ™æ°üŸG ÉeRÓÑdG äÉÄjõéH á«≤æàdG Î∏a πjõj
AGƒg Ëó≤àd πeÉc πμ°ûH πNGódG AGƒ¡dG øe á«Hƒμ°Shôμ«ŸG äÉKƒ∏ŸG
.¢û©æeh ∞«¶f
.∞««μàdG 𫨰ûàd | QR ≈∏Y §¨°VG
∞°UƒdG
á¶MÓe
!
øμdh ,áMhôŸG áYô°S §Ñ°V ∂æμÁ ’ ,™°VƒdG Gòg ‘ •
.»FÉ≤∏àdG ôjhóàdG ≈∏Y AGƒ¡dG ¢ùcÉY §Ñ°V ∂æμÁ
≈∏Y ∂dP ∞bƒàjh ,áeƒYóe áØ«XƒdG √òg ¿ƒμJ ’ ób •
.RGô£dG
1
.F ≈∏Y §¨°VG 2
á¶MÓe
!
≈∏Y §¨°†dG ≥jôW øY áØ«XƒdG √òg ΩGóîà°SG ∂æμÁ •
.AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L 𫨰ûJ ±É≤jGE ¿hO a
AÉæKGC ójÈàdG ìÉÑ°üeh ÉeRÓÑdG ìÉÑ°üe øe πtc A»°†jo •
.ÉeRÓÑdG á«≤æJ á«∏ªY 𫨰ûJ
≈∏Y ∂dP ∞bƒàjh ,áeƒYóe áØ«XƒdG √òg ¿ƒμJ ’ ób •
.RGô£dG
á«°SÉ°S’CG ∞FÉXƒdG 16
ábÉ£∏d ôaƒŸG ójÈàdG ™°Vh
(…QÉ«àNG)
𫨰ûàdG ‘ »FÉ≤∏àdG ∫ƒëàdG
(…QÉ«àNG)
ójÈàdG AÉæKGC á«FÉHô¡μdG ábÉ£dG ∑Ó¡à°SG øe ™°VƒdG Gòg π∏≤j
πãe’CG iƒà°ùŸG ¤GE π°üàd áWƒÑ°†ŸG IQGô◊G áLQO øe ójõjh
.áëjôe áÄ«H Òaƒàd
71.6) ájƒÄe áLQO 22 ≈∏Y É«FÉ≤∏J IQGô◊G áLQO §Ñ°V ºàj
∂dP øe πbGC ᣫÙG IQGô◊G áLQO âfÉc GPGE (âjÉ¡fô¡a áLQO
(âjÉ¡fô¡a áLQO 71.6) ájƒÄe áLQO 22
ᣫÙG IQGô◊G áLQO âfÉc GP' IQGô◊G áLQóH ®ÉØàM’G ºàj
.(âjÉ¡fô¡a áLQO 71.6) ájƒÄe áLQO 22 øe ≈∏YGC
.∞««μàdG 𫨰ûàd | QR ≈∏Y §¨°VG 1
.ójÈàdG áØ«Xh ójóëàd Qôμàe πμ°ûH f QR ≈∏Y §¨°VG 2
.
≈∏Y §¨°VG 3
.¢Vô©dG á°TÉ°T ≈∏Y G ¢VôY ºàj -
áLQO ≈∏Y ßaÉë«d É«FÉ≤∏J 𫨰ûàdG ™°Vh ™°VƒdG Gòg Ò¨j
.ájƒÄe áLQO 2± óæY IQGô◊G
.∞««μàdG 𫨰ûàd | QR ≈∏Y §¨°VG 1
™°Vh Ò«¨J áØ«Xh ójóëàd Qôμàe πμ°ûH f QR ≈∏Y §¨°VG 2
.É«FÉ≤∏J 𫨰ûàdG
.¢Vô©dG á°TÉ°T ≈∏Y C ¢VôY ºàj -
IQGô◊G áLQO ójóëàd F hGC E QR ≈∏Y §¨°VG 3
.áHƒZôŸG
30h ájƒÄe áLQO 18 ÚH IQGô◊G áLQO ¥É£f ¿ƒμj .ájƒÄe áLQO
.áMhôŸG áYô°S §Ñ°†d Qôμàe πμ°ûH g QR ≈∏Y §¨°VG 4
á¶MÓe
!
.RGô£dG ≈∏Y AÉæH ,áeƒYóe ÒZ áØ«XƒdG √òg ¿ƒμJ ób
¢Vô©dG á°TÉ°T ´ƒ£°S áLQO
.á«∏NGódG IóMƒdG ¢VôY á°TÉ°T ´ƒ£°S áLQO §Ñ°V ∂æμÁ
.¢Vô©dG á°TÉ°T 𫨰ûJ ±É≤jGE/𫨰ûàd G IóMGh ᣨ°V 1
á¶MÓe
!
.RGô£dG ≈∏Y AÉæH ,áeƒYóe ÒZ áØ«XƒdG √òg ¿ƒμJ ób
á¶MÓe
!
.RGô£dG ≈∏Y AÉæH ,áeƒYóe ÒZ áØ«XƒdG √òg ¿ƒμJ ób
17 á«°SÉ°S’CG ∞FÉXƒdG
íjôŸG ΩƒædG ™°Vh OGóYGE
∞«ØÿG AGƒ¡dG á°ùŸ 1 ΩGóîà°SG
π©÷ É«FÉ≤∏J AGƒ¡dG ∞«μe 𫨰ûJ ≈∏Y πª©j íjôŸG ΩƒædG ™°Vh
.áëjôe ΩƒædG áÄ«H
(äGôØ°û∏d íjôŸG 𫨰ûàdG)
∞«μŸG 𫨰ûàd | QR ≈∏Y §¨°VG 1
.
QR ≈∏Y §¨°VG 2
™°VƒdG ¤GE äGôØ°ûdG IOÉYÉEH Ωƒ≤j íjôŸG äGôØ°ûdG ™°Vh
√ÉŒÉH ô°TÉÑe πμ°ûH AGƒ¡dG ≥aóJ ™æÁ …òdG h »°VGÎa’EG
äGôØ°û∏d »°VGÎa’EG ™°VƒdG .áaô¨dG ‘ øjOƒLƒŸG ¢UÉî°T’CG
.(QÉM hGC OQÉH) ∞«μŸG 𫨰ûJ á«©°V h ≈∏Y Ió°ûH óªà©j
.∞««μàdG 𫨰ûàd | QR ≈∏Y §¨°VG 1
. QR ≈∏Y §¨°VG 2
™°Vh ‘ áMhôŸG 𫨰ûJ óæY á°TÉ°ûdG ≈∏Y ô¡¶j áHƒWôdG ádGRGEh ójÈàdG
™°Vh ‘ áMhôŸG 𫨰ûJ óæY á°TÉ°ûdG ≈∏Y ô¡¶j Úî°ùàdG
É«FÉ≤∏J πª©j AGƒ¡dG ∞«μe ¿ÉEa íjôŸG ΩƒædG ™°Vh 𫨰ûJ óæY
.áaô¨dG IQGôM áLQO Ö°ùëH
¿ÉEa ^Ωƒæ∏d GóL á©ØJôe áaô¨dG IQGôM áLQO ¿ƒμJ ÉeóæY
óYÉ°ùj ɇ ™jô°S ójÈJ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G πLGC øe ∑ôëàà°S äGôØ°ûdG
. ΩƒædG ≈∏Y Ωóîà°ùŸG
∞«μe ¿ÉEa ^áaô¨dG ‘ á«dÉãe áaô¨dG IQGôM áLQO ¿ƒμJ ÉeóæY
≥aóJ ájhGR §Ñ°V ∫ÓN øe IQGô◊G áLQO §Ñ°†H Ωƒ≤j AGƒ¡dG
. äGôØ°û∏d Iô°TÉÑe Ò¨dG AGƒ¡dG
á¶MÓe
á¶MÓe
!
§Ñ°V ™°Vh h äGôØ°ûdG ¿ÉEa 𫨰ûàdG øe á≤«bO 30 ó©H •
⁄ ¿GE ≈àM ∞bƒàà°S Iô°TÉÑe Ò¨dG AGƒ¡dG ≥aóJ ájhGR
IQGô◊G áLQO ¤GE áaô¨dG IQGô◊G áLQO ¢†ØîæJ
.Ωƒæ∏d á«dÉãŸG
Ö°ùëH áëjôŸG ΩƒædG áÄ«H ∞∏àîJ ¿GC øμªŸG øe •
¢UÉî°T’CG
!
¿GQhO ™°Vh 𫨰ûJ óæY áeƒYóe ÒZ áØ«XƒdG √òg •
𫨰ûàdG ‘ »FÉ≤∏àdG ∫ƒëàdG hGC »FÉ≤∏àdG AGƒ¡dG
𫨰ûàdG ™°Vh ∫ÓN
hGC D ^ f ≈∏Y §¨°†dG •
äGôØ°û∏d íjôŸG 𫨰ûàdG ™°Vh »¨∏«°S äGôØ°û∏d íjôŸG
πª©à°S á«≤a’CG äGôØ°ûdG ¿ÉEa ^ QÉ«ÿG Gòg ±É≤jGE óæY •
.∞«μàdG RÉ¡L πªY ™°Vh ≈∏Y GOɪàYG ™°Vh É«FÉ≤∏J
á«°SÉ°S’CG ∞FÉXƒdG 18
AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L 𫨰ûJ IOÉYGE
É«kFÉ≤∏J
¿hO AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L 𫨰ûJ
ó©Ho øY ºμëàdG RÉ¡L
,ábÉ£dG ´É£≤fG ó©H iôNGC Iôe AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L 𫨰ûJ óæY
áWƒÑ°†e áØ«XƒdG √òg .á≤HÉ°ùdG äGOGóY’EG áØ«XƒdG √òg ó«©à°ùJ
.™æ°üª∏d »°VGÎa’G OGóY’EG ≈∏Y
á«∏NGódG IóMƒdG ‘ 𫨰ûJ ±É≤jGE/𫨰ûJ QõdG ΩGóîà°SG ∂æμÁ
ºμëàdG RÉ¡L ôaƒJ ΩóY ádÉM ‘ AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L 𫨰ûàd
.™ØJôe ≈∏Y áMhôŸG áYô°S §Ñ°V ºàj ,∂dP ™eh .ó©Ho øY
.»eÉe’CG AÉ£¨dG íàaG 1
.Ók«∏b AÉ£¨dG »ÑfÉL ™aQG -
»FÉ≤∏àdG 𫨰ûàdG IOÉYGE 𫣩J
.»eÉe’CG AÉ£¨dG íàaG 1
.Ók«∏b AÉ£¨dG »ÑfÉL ™aQG -
.RGô£dG ´ƒæd É≤ah ¢üFÉ°üÿG Ò¨àJ ¿GC øμÁ h
.RGô£dG ´ƒæd É≤ah ¢üFÉ°üÿG Ò¨àJ ¿GC øμÁ h
.𫨰ûJ ±É≤jGE/𫨰ûJ QõdG ≈∏Y §¨°VG 2
§¨°†dG ‘ ôªà°SGh 𫨰ûJ ±É≤jGE/𫨰ûJ QõdG ≈∏Y §¨°VG 2
.¿mGƒK 6 IóŸ ¬«∏Y
â°S ìÉÑ°üŸG ¢†eƒ«°Sh ÚJôe IQÉØ°U IóMƒdG Qó°üà°S .äGôe
ON/OFF
button
.RGô£dG ´ƒæd É≤ah ¢üFÉ°üÿG Ò¨àJ ¿GC øμÁ h
ON/OFF
button
𫨰ûàdG ™°Vh Ò¨àj ,Úî°ùàdGh ójÈàdG RôoWo ¤GE áÑ°ùædÉH .áaô¨dG IQGôM áLQO Ö°ùëH
.RGô£dG ´ƒæd É≤ah ¢üFÉ°üÿG Ò¨àJ ¿GC øμÁ h
QõdG ≈∏Y §¨°VG ,áØ«XƒdG √òg Úμ“ IOÉY’E 6 IóŸ ¬«∏Y §¨°†dG ‘ ôªà°SGh 𫨰ûJ ±É≤jGE/𫨰ûJ
ìÉÑ°üŸG ¢†eƒ«°Sh ÚJôe IQÉØ°U IóMƒdG Qó°üà°S .¿mGƒK
.äGôe ™HQGC ¥QR’CG
á¶MÓe
™°Vh
𫨰ûàdG
á«∏ªY
Úî°ùàdG
áLQO §Ñ°V
IQGô◊G
ájƒÄe áLQO 24 ájƒÄe áLQO 21 øe πbGC
á«∏ªY
∞«ØéàdG
ájƒÄe áLQO 23
á«∏ªY
ójÈàdG
ájƒÄe áLQO 22
!
QõdG ≈∏Y QGôªà°S’G ™e §¨°†dÉH ∂eÉ«b ádÉM ‘
’óH ¿mGƒK 5h 3 ÚH Ée ìhGÎJ IóŸ 𫨰ûJ ±É≤jGE/𫨰ûJ
.QÉÑàN’G á«∏ªY ¤GE IóMƒdG ∫ƒëàà°ùa ,¿mGƒK 6 øe
18 IóŸ Éjkƒb AGƒg QÉ«J IóMƒdG ™aóJ ,QÉÑàN’G á«∏ªY ‘h
.™æ°üª∏d á«°VGÎa’G äGOGóY’EG ¤GE Oƒ©j ºK ,≥FÉbO
áaô¨dG IQGôM áLQO
áLQO 21 øe ≈∏YGC
24 øe πbGCh ájƒÄe
ájƒÄe áLQO
áLQO 24 øe ≈∏YGC
ájƒÄe
IQGô◊G áLQO §Ñ°V ºàj ,§≤a ójÈàdG RôoWo ¤GE áÑ°ùædÉH .ájƒÄe áLQO 22 ≈∏Y
19 áfÉ«°üdG
áfÉ«°üdG
.πªàÙG π£©dG ™æeh πãe’CG AGO’CG ≈∏Y ®ÉØë∏d ΩɶàfÉH èàæŸG ∞«¶æàH ºb
.RGô£dG ≈∏Y ∂dP ∞bƒàjh ,áØ«XƒdG √òg ÒaƒJ ºàj ’ ób *
(‫( )اختياري‬HAF+) ‫فلتر البالزما‬
AGƒ¡dG Î∏a
(‫ )اختياري‬3M ‫فلتر‬
∞«¶æàdG á≤jôW
∞«¶æà∏d »æeõdG π°UÉØdG
.”AGƒ¡dG Î∏a ∞«¶æJ “ ™LGQ
¿ÉYƒÑ°SGC
ô¡°TGC 1
”(‫ )اختياري‬3M ‫راجع “ تنظيف فلتر‬
ô¡°TGC 3
”(HAF+) ‫راجع “ تنظيف فلتر البالزما‬
¢†««ÑJ OGƒe Ωóîà°ùJ ’ .áaÉLh áªYÉf ¢Tɪb á©£b Ωóîà°SG
ΩɶàfÉH
.äÓjõe ’h
äÉëàah …QGô◊G ∫OÉÑŸG äÉØ∏e ∞«¶æàd QÉîÑdG Ωóîà°SG
ΩɶàfÉH
.(É«kæa ô°ûà°SG) áMƒ∏dG
ô°üæ©dG
AGƒ¡dG Î∏a
(‫ )اختياري‬3M ‫فلتر‬
*(HAF+) ‫فلتر البالزما‬
á«∏NGódG IóMƒdG í£°S
á«LQÉÿG IóMƒdG
¬«ÑæJ
!
.á«FÉHô¡c áeó°U çhóM ¤GE …OƒDj ób ’GEh ,áfÉ«°U …GC AGôLGE πÑb ábÉ£dG ∂∏°S π°üaGh ,ábÉ£dG 𫨰ûJ ±É≤jÉEH ºb •
¤GE Gòg …OƒDj ó≤a .ôJÓØdG ∞«¶æJ óæY (ájƒÄe áLQO 40) âjÉ¡fô¡a áLQO 104 øe ≈∏YGC É¡JQGôM áLQO »àdG √É«ŸG GókHGC Ωóîà°ùJ ’ •
.¿ƒ∏dG ‘ Ò«¨J hGC πμ°ûdG ‘ √ƒ°ûJ
.èàæŸG í£°S ±ÓJGE ¤GE …OƒDJ ób É¡fÉEa .ôJÓØdG ∞«¶æJ óæY IQÉ«£dG OGƒŸG GókHGC Ωóîà°ùJ ’ •
‫ الن الفلتر قد يتعرض للتلف‬, ‫ بالماء‬3M ‫• ال تقم بغسل فلتر ال‬
á¶MÓe
!
.RGô£dG ±ÓàNÉH ôJÓØdG πμ°Th ™bƒe ∞∏àîj ób •
ób äÉØ∏ŸG ‘ ºcGÎJ »àdG ñÉ°Sh’CG ¿’C Gôk¶f ;º¶àæe πμ°ûH á«LQÉÿG IóMƒdGh …QGô◊G ∫OÉÑŸG äÉØ∏e ∞«¶æJ øe ócÉCJ •
.ábÉ£dG ∞«dÉμJ IOÉjR hGC á«∏«¨°ûàdG IAÉØμdG øe ó◊G ≈∏Y πª©J
áfÉ«°üdG 20
3M Î∏a π°ù¨J ’ ,ñÉ°Sh’
C G ádGR’E á«FÉHô¡c á°ùæμe Ωóîà°SG
4
.Î∏ØdG ∞∏J á«fÉμe’E Gôk¶f ,AÉŸÉH
á¶MÓe
!
.RGô£dG ±ÓàNÉH ôJÓØdG πμ°Th ™bƒe ∞∏àîj ób •
.ô¡°TGC 6 πc 3M Î∏a Ò«¨àH »°Uƒf •
AGƒ¡dG Î∏a ∞«¶æJ
Ωõd GPGE ,ÌcGC hGC ÚYƒÑ°SGC πc IóMGh Iôe AGƒ¡dG Î∏a ∞«¶æàH ºb
.ôe’CG
.ábÉ£dG ∂∏°S π°üaGh ,ábÉ£dG 𫨰ûJ ±É≤jÉEH ºb 1
.»eÉe’CG AÉ£¨dG íàaG 2
.Ók«∏b AÉ£¨dG »ÑfÉL ™aQG -
(HAF+) ÉeRÓÑdG Î∏a ∞«¶æJ
(…QÉ«àNG)
.ábÉ£dG ∂∏°S π°üaGh ^ ábÉ£dG 𫨰ûJ ±É≤jÉH ºb 1
∞«¶æJ '' ™LGQ) AGƒ¡dG Î∏a ádGRÉH ºbh »eÉe’G AÉ£¨dG íàaG 2
(''AGƒ¡dG Î∏a
.ÊGƒK 10 ‘ (HAF+) ÉeRÓÑdG Î∏a ádGRÉH ºb 3
HAF
.RGô£dG ´ƒæd É≤ah ¢üFÉ°üÿG Ò¨àJ ¿GC øμÁ h
øe ¬àdGRÉEH ºb ºK ,Ók«∏b ¬©aQGh ,AGƒ¡dG Î∏a ¢†Ñ≤e ∂°ùeG 3
.IóMƒdG
Î∏a
ÉeRÓH Î∏a
.RGô£dG ´ƒæd É≤ah ¢üFÉ°üÿG Ò¨àJ ¿GC øμÁ h
.RGô£dG ´ƒæd É≤ah ¢üFÉ°üÿG Ò¨àJ ¿GC øμÁ h
.ñÉ°ShG …G ádGR’ á«FÉHô¡c á°ùæμe Ωóîà°SG 4
√É«Ã Î∏ØdG π°ùZÉa ^ ñÉ°Sh’G ádGRG Ö©°üdG øe ¿Éc GPG .IôJÉa
.π¶dG ‘ Î∏ØdG ∞«ØéàH ºb 5
.Úàæ°S πc Iôe Î∏ØdG Ò¨J ºàj ¿G π°†Øj *
á¶MÓe
!
.RGô£dG ±ÓàNÉH ôJÓØdG ™bGƒe ∞∏àîJ ób •
.Rô£dG ¢†©H ‘ øª°†e ÒZ ÉeRÓÑdG Î∏a •
∫É°üJ’G ≈Lôj ^ôJÓØdG øe ójõe ¤G áLÉëH âæc GPG •
(.¿Éª°†dG ábÉ£H ™LGQ) .»L ∫G äÉeóN õcôe ≈∏Y
.áÄaGO √É«Ã hGC á«FÉHô¡c á°ùæμà Î∏ØdG ∞«¶æàH ºb 4
∞¶æà Î∏ØdG π°ùZÉa ,ñÉ°Sh’CG ádGRGE Ö©°üdG øe ¿Éc GPGE .IôJÉa √É«e ‘
.π¶dG ‘ Î∏ØdG ∞«ØéàH ºb 5
(…QÉ«àNG) 3M Î∏a ∞«¶æJ
.ábÉ£dG ∂∏°S π°üaGh ,ábÉ£dG 𫨰ûJ ±É≤jÉEH ºb 1
∞«¶æJ'' ™LGQ) AGƒ¡dG Î∏a ádGRÉEH ºbh ,»eÉe’CG AÉ£¨dG íàaG 2
.(''AGƒ¡dG Î∏a
3M Î∏a Öë°SG 3
21 É¡MÓ°UGEh ∫É£Y’CG ±É°ûμà°SG
É¡MÓ°UGEh ∫É£Y’CG ±É°ûμà°SG
»JGòdG ¢ü«î°ûàdG áØ«Xh
.Úà«fÉK IóŸ á«∏NGódG IóMƒdG ìÉÑ°üe ¢†eƒ«°ùa ,π£Y çhóM ádÉM ‘ .á›óe »JGP ¢ü«î°ûJ áØ«Xh ≈∏Y èàæŸG Gòg πªà°ûj
.∂jód áeóÿG õcôe hGC ´RƒŸÉH π°üJÉa ,∂dP çóM GPGEh
áeóÿG Ö∏W πÑb
.∂jód »∏ÙG áeóÿG õcôà ∫É°üJ’G ≈Lô«oa ,Qƒ¡¶dG ‘ á∏μ°ûŸG äôªà°SG GPGEh .áeóÿG õcôà ∂dÉ°üJG πÑb »∏j ɇ ≥≤ëàdG ≈Lôjo
»ë«ë°üàdG AGôL’EG
á∏ªàÙG ÜÉÑ°S’CG
á∏μ°ûŸG
QOÉ°U ÖjôZ 䃰Uh ¥GÎMG áëFGQ ∑Éæg
.IóMƒdG øe
∂∏°S π°üaGh ,AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L 𫨰ûJ ±É≤jÉEH ºb
.áeóÿG õcôà π°üJGh ,ábÉ£dG
≈àM á«∏NGódG IóMƒdG øe √É«ŸG Üô°ùàJ
.É°†k Øîæe áHƒWôdG iƒà°ùe ¿ƒμj ÉeóæY
.óFGR IQGô◊G ó«dƒJ hGC ∞dÉJ ábÉ£dG ∂∏°S
,áeÓ°ùdG) IôFGO ™WÉb ’h ìÉàØe πª©j ’
.í«ë°U πμ°ûH Ωɪ°U hGC (á«°VQ’CG
.’ ΩGC òØæŸÉH ’kƒ°Uƒe ábÉ£dG ∂∏°S ¿Éc GPGE ɇ ≥≤–
ÒZ AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L
.ábÉ£dÉH ∫ƒ°Uƒe
á∏£©e IôFGódG ™WÉb ¿Éc GPGE ɇ ≥≤– hGC Ωɪ°üdG ∫óÑà°SG Qó°üe hGC ñƒØæe Ωɪ°üdG
.’ ΩGC
.Ohó°ùe ábÉ£dG
.ábÉ£dG ™£≤æJ ÉeóæY AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L 𫨰ûJ ±É≤jGE ºb
RÉ¡L 𫨰ûàH ºb ºK ,≥FÉbO 3 ô¶àfG ,ábÉ£dG ´ƒLQ óæY
.AGƒ¡dG ∞««μJ
.ábÉ£dG ‘ ´É£≤fG çóM
.’ ΩGC Ók£©e IôFGódG ™WÉb ¿Éc GPGE ɇ ≥≤–
hGC GókL á©ØJôe á«£dƒØdG
.GókL á°†Øîæe
.iôNGC Iôe ábÉ£dG QR ≈∏Y §¨°VG
AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L ∞bƒJ
‘ É«kFÉ≤∏J 𫨰ûàdG øY
.‹É◊G âbƒdG
.πª©j ’ AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L
É¡MÓ°UGEh ∫É£Y’CG ±É°ûμà°SG 22
»ë«ë°üàdG AGôL’EG
á∏ªàÙG ÜÉÑ°S’CG
É≤kFÉY ∞≤j çÉKGC ’h õLGƒM ’h ôFÉà°S óLƒJ ’ ¬fGC øe ócÉCJ
.AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L ΩÉeGC
πμ°ûH AGƒ¡dG Qhój ’
.í«ë°U
.ÚYƒÑ°SGC πc IóMGh Iôe AGƒ¡dG Î∏a ∞«¶æàH ºb
.äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ ''AGƒ¡dG Î∏a ∞«¶æJ'' ™LGQ
.ï°ùàe AGƒ¡dG Î∏a
øe É°†k ©H áaô¨dG πNGO AGƒ¡dG ójÈJ ¥ô¨à°ùj ób ,∞«°üdG ‘
ójÈàd ™jô°ùdG OQÉÑdG 𫨰ûàdG OóM ,ádÉ◊G √òg ‘h .âbƒdG
.áYô°ùH áaô¨dG πNGO AGƒ¡dG
áaô¨dG IQGôM áLQO
.GókL á©ØJôe
ájƒ¡àdG •É≤f ∫ÓN øe OQÉH AGƒg …GC Üô°ùJ ΩóY øe ócÉCJ
.áaô¨dG ‘
øe Üô°ùàj OQÉÑdG AGƒ¡dG
.áaô¨dG
áLQO øe πbGC iƒà°ùe ≈∏Y áHƒ∏£ŸG IQGô◊G áLQO §Ñ°V
.á«dÉ◊G IQGô◊G
áHƒ∏£ŸG IQGô◊G áLQO
IQGô◊G áLQO øe ≈∏YGC
.áWƒÑ°†ŸG
á∏μ°ûŸG
.GOkQÉH AkGƒg AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L ódƒj ’
óbƒe hGC »FÉHô¡c ¿ôa πãe ,IQGôM ódƒe ΩGóîà°SG ÖæŒ
.Öjôb Úî°ùJ Qó°üe ∑Éæg
.AGƒ¡dG ∞««μJ RÉ¡L 𫨰ûJ AÉæKGC RɨdG
∞««μJ RÉ¡L øe AGƒ¡dG ™aóæj ,AGƒ¡dG ôjhóJ á«∏ªY ‘
ôjhóJ á«∏ªY ójó– ”
πjóÑàH ºb .áaô¨dG πNGO AGƒ¡dG Úî°ùJ hGC ójÈJ ¿hO AGƒ¡dG
.AGƒ¡dG
.ójÈàdG á«∏ªY ¤GE 𫨰ûàdG ™°Vh
hGC ™jô°ùdG 𫨰ûàdG ™°Vh πãe ,𫨰ûàdG ´É°VhGC ¢†©H ‘ »FÉ≤∏àdG 𫨰ûàdG ójó– ”
Oóëa .áMhôŸG áYô°S §Ñ°V ∂æμÁ ’ ,∞«ØéàdG á«∏ªY á«∏ªY hGC ™jô°ùdG 𫨰ûàdG hGC
.∞«ØéàdG
.áMhôŸG áYô°S §Ñ°V ¬dÓN ∂æμÁ 𫨰ûJ ™°Vh
hGC AGƒ¡dG ôjhóJ ™°Vh πãe ,𫨰ûàdG ´É°VhGC ¢†©H ‘
ôjhóJ á«∏ªY ójó– ”
™°Vh Oóëa .IQGô◊G áLQO §Ñ°V ∂æμÁ ’ ,™jô°ùdG 𫨰ûàdG
.™jô°ùdG 𫨰ûàdG hGC AGƒ¡dG
.IQGô◊G áLQO §Ñ°V ¬dÓN ∂æμÁ 𫨰ûJ
.áMhôŸG áYô°S §Ñ°V øμÁ ’
.IQGô◊G áLQO §Ñ°V øμÁ ’
𫨰ûàdG äÉbÉ£f
.‹ÉàdG ∫hóé∏d É≤kah ¿ƒμj áÄaóàdG 𫨰ûJ ¥É£f ¿ÉEa ,ójÈàdGh áÄaóàdG RGô£d áÑ°ùædÉH
á«LQÉÿG IQGô◊G áLQO
ájƒÄe áLQO 24 ¤GE 0 øe
áÄaóàdG 𫨰ûJ ¥É£f
.𫨰ûàdG ±hôX Ö°ùM Ók«∏b áÄaóàdG IQób ¢†ØîæJ ¿GC øμÁ ,ájƒÄe áLQO 0 øe πbGC ¤GE á«LQÉÿG IQGô◊G áLQO â°†ØîfG GPGE *
23 É¡MÓ°UGEh ∫É£Y’CG ±É°ûμà°SG
»L ∫G ∫ …ô°ùdG ºbôdG π«°UÉØJ
92006054
92006054
92006054
‫‪äÉØ°UGƒe 24‬‬
‫‪äÉØ°UGƒe‬‬
‫الطراز‬
‫الوحدة الداخلية‬
‫‪A1828P NC0‬‬
‫‪A182SC NC0‬‬
‫‪A1828Q NC0‬‬
‫‪A182SH NC0‬‬
‫الوحدة الخارجية‬
‫‪A1828P UC0‬‬
‫‪A182SC UC0‬‬
‫‪A1828Q UC0‬‬
‫‪A182SH UC0‬‬
‫ال جي الكترونيكس‬
‫ال جي الكترونيكس‬
‫ال جي الكترونيكس‬
‫ال جي الكترونيكس‬
‫‪Korea‬‬
‫‪Korea‬‬
‫‪Korea‬‬
‫‪Korea‬‬
‫العالمة التجارية‬
‫بلد المنشأ‬
‫حائطي‬
‫حائطي‬
‫حائطي‬
‫حائطي‬
‫‪ 230‬فولت‬
‫‪ 230‬فولت‬
‫‪ 230‬فولت‬
‫‪ 230‬فولت‬
‫النوع‬
‫احادي‬
‫احادي‬
‫احادي‬
‫احادي‬
‫‪ 60‬ھيرتز‬
‫‪ 60‬ھيرتز‬
‫‪ 60‬ھيرتز‬
‫‪ 60‬ھيرتز‬
‫‪) R410A‬كغ(‬
‫‪0.81‬‬
‫‪0.81‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪1.4‬‬
‫السعة )ك‪.‬واط(‬
‫‪5.13‬‬
‫‪5.13‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪5.00‬‬
‫القدره )ك‪.‬واط(‬
‫‪1.52‬‬
‫‪1.52‬‬
‫‪1.48‬‬
‫‪1.48‬‬
‫التيار )أمبير(‬
‫‪6.9‬‬
‫‪6.9‬‬
‫‪6.6‬‬
‫‪6.6‬‬
‫‪11.52‬‬
‫‪11.52‬‬
‫‪11.53‬‬
‫‪11.53‬‬
‫السعة )ك‪.‬واط(‬
‫‪4.4‬‬
‫‪4.4‬‬
‫‪4.32‬‬
‫‪4.32‬‬
‫القدره )ك‪.‬واط(‬
‫‪1.81‬‬
‫‪1.81‬‬
‫‪1.78‬‬
‫‪1.78‬‬
‫التيار )أمبير(‬
‫‪8.2‬‬
‫‪8.2‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪7.9‬‬
‫نسبة كفائة الطاقة‬
‫)و‪.‬ح‪.‬ب‪/‬س(‬
‫‪8.29‬‬
‫‪8.29‬‬
‫‪8.28‬‬
‫‪8.28‬‬
‫السعة )ك‪.‬واط(‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4.81‬‬
‫‪4.81‬‬
‫القدره )ك‪.‬واط(‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1.44‬‬
‫‪1.44‬‬
‫التيار )أمبير(‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪6.3‬‬
‫)‪COP(W/W‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3.34‬‬
‫‪3.34‬‬
‫‪ 1030*320*245‬ملم‬
‫‪ 1030*320*245‬ملم‬
‫‪ 1030*320*245‬ملم‬
‫‪ 1030*320*245‬ملم‬
‫‪ 40.5*12.6*9.6‬إنش‬
‫‪ 40.5*12.6*9.6‬إنش‬
‫‪ 40.5*12.6*9.6‬إنش‬
‫‪ 40.5*12.6*9.6‬إنش‬
‫‪ 870*655*320‬ملم‬
‫‪ 870*655*320‬ملم‬
‫‪ 870*808*320‬ملم‬
‫‪ 870*808*320‬ملم‬
‫الجھد )فولت(‬
‫الطور‬
‫التردد‬
‫غاز التبريد‬
‫تبريد )‪(T1‬‬
‫نسبة كفائة الطاقة‬
‫)و‪.‬ح‪.‬ب‪/‬س(‬
‫تبريد )‪(T3‬‬
‫تسخين )‪(H1‬‬
‫االبعاد‬
‫الوزن الصافي‬
‫الداخلية‬
‫)العرض*االرتفاع*العمق(‬
‫الخارجية‬
‫)العرض*االرتفاع*العمق(‬
‫‪ 34.25*25.79*12.6‬إنش ‪ 34.25*25.79*12.6‬إنش ‪ 34.25*31.8*12.6‬إنش ‪ 34.25*31.8*12.6‬إنش‬
‫الوحدة الداخلية‬
‫‪ 13‬كج‬
‫‪ 13‬كج‬
‫‪ 13‬كج‬
‫‪ 13‬كج‬
‫الوحدة الخارجية‬
‫‪ 43.3‬كج‬
‫‪ 43.3‬كج‬
‫‪ 51.5‬كج‬
‫‪ 51.5‬كج‬
‫‪4104‬‬
‫‪4104‬‬
‫‪3996‬‬
‫‪3 99 6‬‬
‫استھالك الطاقة السنوي )كيلو واط ساعة(‬
Download PDF

advertising