LG | FLATRON-774FT-FB774C-CA | LG FLATRON-774FT-FB774C-CA دليل المالك

«∞L∫∑E∂U?
..........................................................................................................................................................1 ±Ib±W
...........................................................................................................................................2 «∞AU W
¢uAOq
«∞LHU¢O`..............................................................................................................................3 EETMUzn ±u«Æl
.....................................................................................................................................4
DSO
«∞∑∫Jr ∞u?W ETMOHW
«∞AU W
≠w «∞Ldzw «∞∑∫Jr iUAOW {∂j
......................................................................................................6 «∞AU W
≠w «∞Ldzw «∞∑∫Jr E{∂j «≤∑IU¡
..........................................................................................5
«∞c«Ød...................................................................................................................8
≠w «∞Lªe≤W «∞Fd÷ √≤LU?
..........................................................................................................................................9
«∞LAUØq ±FU∞πW
«∞∑IMOW....................................................................................................................................01 «∞Lu«AHU?
i
±Ib±W
E´LKOU? «∞bÆW ±s ´U∞w √œ«¡ ¢u≠d ≠Nw «∞FU∞OW, «∞bÆW --«? «∞AU W ≥cA d«¡" ´Kv ∞p Jd«I
«∞HOb¥u. ¢AGOq √E{U? ±s «∞Fb¥b ≠w iUAW ´KONU «o´∑LUœ ¥LJs «∞MDU' E«ßFW ¢AGOq
«∞ªBUzh
±∏q
¢IMOW ´Kv ¢F∑Lb √≤NU ?OY «∞JHU¡... ¨U¥W ≠w ≠Nw ±dzOW) °uAW (0\61 °uAW 71 «∞AU W ?πr ¥Fb
√"¸'), √iCd, (√?Ld, BGR «∞∑L∏OKOW «∞Fd÷ √§Ne... ±FU¥Od ±FEr ±l E¢∑u«≠o rossecorporcim
´UzKW E
ardauQ E sirtneC E hsotnicaM E elppA E
2/SP E MBI CP
hsotnicaM.
II
AGV √E{U? io‰ ±s E--∞p «∞e«≥OW «_∞u«E --«? E«∞dßu±U? «∞u«{` «∞Mh «∞AU W ≥cA ¢Fd÷
E--∞p ±UØOM∑u' ±l «∞L∑u«≠IW «∞LKu≤W «∞HOb¥u E°DUÆU? ±∑d«°DW) (¨Od ASEVE E EAGX AGVS
¢dÆOW ±s ¢LJMp «∞AU W ∞NcA «∞L∑u≠d... «∞MDU' E«ßFW «∞∑u«≠o ?±JU≤OW ?E «∞LMUßV. «∞L∫u‰ ±l «ß∑ªb«±NU
E
´Mb
U
√idE. ´d÷
07 E 03 °Os
W
d«¡ ?∞v «∞∫U§W
œEE
«∞∂d«±Z √E «∞HOb¥u °DUÆU?
«_≠IOW «∞Lº` ∞∑dœœ«? «∞LOJdEI «∞LFU∞Z io‰ ±s «∞dÆLw «∞∑∫Jr --I «_E¢u±U¢OJw «∞Lº` ¥∑r
ØOKu≥d¢e 061 E 05 °Os «∞d√ßOW «∞Lº` E∞∑dœœ«? ØOKu≥d¢e
,
.
°∫b ij 4201 °M∫u ¢Ib¸
¸√ßOW EœÆW √ÆBv
°∫b ≤IDW 0821 °M∫u ¢Ib¸
íIOW
œÆW ´d÷ «∞AU W
∞NcA ¥LJs
îBv.
«_±U±OW «∞u«§NW ≠w °U∞KLf ¢º∑ªbA √"¸«¸ ¥u§b ∞KAU W. ´U∞OW E¢IMOW ±∑IbA ¢BLOr ¢Ju¥s ±s ¢LJMU ∞Ib
«∞AU W ?E E¥ºOd. ßNq °AJq «∞Bu¸
¢∫Jr ´MUAd ±s «∞Fb¥b {∂j ±s ¢LJMp E«∞∑w
«∞u≥Z. ¢IKOq ?∞v √œ? ßD∫NU ´Kv √§d¥X «∞∑w
E«∞LFU∞πW «∞LºD∫W
.
«∞ªUAOW
≥cA
¥b´r §NU"" ØUE
?--« ±∂U d... E«∞∑AGOq «∞∑uAOq ÆU°KOW
B2CDD.* «o¢πUA √?Uœ¥W «∞Fd÷ °OU≤U? ÆMu«? ∞∂dE¢uØu‰ œ´r
*
:
«∞∑U∞OW «∞LFOU¸¥W «∞Lu«AHU?
±l
«∞AU W
¢∑u«≠o
YGRENEAPE RATS
RPM II
59'OCT
.
«∞AU W
±l
«∞Ld≠o
«∞Ld§Fw «∞b∞Oq ?∞v «∞d§u?
¥d§v
«∞LFKu±U?
1
±s
∞Le¥b
*
«∞ºu¥bI «∞LFOU¸
«∞ºu¥bI «∞LFOU¸
-
-
-
«∞AU W
¢uAOq
E«_idE «∞L∑dœœ «∞∑OU¸ ∞J∂q E«?b... ∞K∑uAOq, ≠∑∫∑w «∞AU W ±s «∞ªKHw «∞πe¡ ≠w ¥u§b
«∞HOb¥u. °DUÆW ±s «u U¸... ∞J∂q
√ⓒHT
1
°LuAq «∞ªU' «uid«A °LMHc «∞L∑u≠d «u U¸... °J∂q «∞ªU' ßs 51 --I AGV ±uAq °∑uAOq Ær
?œiU‰ ¥∑r ßu・ «∞AU W. iKn ≠w «∞Lu§uœ «∞LMUßV «uœiU‰ E±MHc «∞JL∂Ou¢d ≠w «∞Lu§uœ AGV «∞HOb¥u
´Mb √idE. ±d... E?UE‰ «∞LuAq «ÆKV °ºNu∞W, «∞J∂q
E{l ¢º∑Dl ∞r ?--« ≠Ij. E«?b «¢πUA ≠w «∞LuAo?
2
.
E«∞JL∂Ou¢d «∞AU
W ±s Øo
«∞∑∏∂OX. ∞‡∑Q±Os «∞∂d«¨w √?Jr «∞LuAq, ?œiU‰
--E AGV ±uAq °∑GOOd «∞L∫u‰ ≥c«
?∑v ßs
51 ±s
±s «∞∑QØb
¥IuA «∞JL∂Ou¢d. ≠w «∞Lu§uœ AGV ?∞v CAM ±∫u‰ ±JUE
¥∑JuE «∞cI «∞BHOs --E «∞B∫O` «∞LuAq ?∞v ßs
?bœ
'2
¥∑JuE E«∞cI AHu・ «∞∏oA
°p. «∞ªU' CAM ±l ¥∑DU°o
51 ±s
CAM. ≠w «∞Lu§uœ «∞HOb¥u ?id«A °LMHc «∞LK∫o «∞L∫u‰ ? U¸... Ø∂q °∑uAOq Ær
«∞MNU¥W
ñU ǰAU W. iKn
≠w «∞Lu§uœ «∞L∑dœœ «∞∑OU¸ °LuAq «∞L∑dœœ «∞∑OU¸ Ø∂q ≤NU¥U? ??bE ¢∑Bq
£oA ±s «∞L∑JuE
«_¸{w «∞L∑dœœ «∞∑OU¸ °LI∂f ±∑BKW ≠Nw «_idE
3
√ⓒd«・.
.
E«∞uAo? «∞JU°q ≠∫h ≠FKOp FLES SCITSONGAID
.
«∞JL∂Ou¢d £r √Eo
«∞AU W
«∞AU W
«∞AU W
4
ØU°q ¢H∫h ¸ßU∞W TMNd? ?--«
5
√ⓒHT «∞πNU" «ß∑ªb«A
?A °w ¬I ±l ±∑u«≠o ªBw ØL∂Ou¢d
P51-D ±∫u‰
£r «∞JL∂Ou¢d
Gq
.
2
±s
«o≤∑NU¡
°Fb
6
±UØM∑u'
±UØM∑u' ±∫u‰
P51-D
2'
3
«∞JNd°U¡
ßKp
? U¸«? ØU°q
?∞v ¢∫∑UA ±UØOM∑u', ¬°q «ß∑ªb«A ´Mb ±o?EW:
«∞Hd´w AGV ±uAq ∞∑GOOd E--∞p ±MHBq ±∫u‰
«∞LuAq ?∞v ßs 51 ±s ¥∑JuE «∞cI AHu・ «∞∏o£W --E
ßs. 51 ±s ¥∑JuE «∞cI «∞BHOs --E «∞B∫O`
D
2
«∞LHU¢O` EETMUzn ±u«Æl
√±U±OW Au¸...
TES «∞e¸
«∞DUÆW
±R d
«∞DUÆW "¸
√"¸«¸
W)DSO( «∞ U «∞Fd÷ "d
«∞JL∂Ou¢d. ¢º∑ªbA ¢Js ∞r ?--«
≥MU
«∞LHU¢O` ∞u?W {l
iKHOW Au¸...
DI ¢ºLOW
D ≠d´OW ? U¸... ±uAq
±∑dœœ ¢OU¸ ±I∂f
3
«∞∑∫Jr ∞u?W ETMOHW
«_±U±OW «∞Ku?W √"¸«¸
TES «∞e¸
√"¸«¸
√u oi∑¥U¸ «_"¸«¸ ≥cA «ß∑FLq
´∞v ... «∞EU≥¸ «∞F≠¸œ«? ∑Fœ¥q
÷. «∞F¸ AUAW
≥c«
uœiUq «∞"¸
...
«ß∑ªbA
±i∑U¸ °¥U°U? ±πø±u´W
÷. «∞F¸ AUAW Iw
«∞ U
«∞Fd÷ "d
«∞DUÆW
W)DSO(
√u ∞∞œiuq «∞"¸
÷. «∞F¸
≥c«
AUAW ±s
«ß∑FLq
«∞i¸uA
IDl √u ∞uAU «∞"¸
≥c«
«∞DUÆW
"¸
«∞∑OU¸.
¥ß∑ªbA
«∞AUAW. ´s «∞∑¥U¸
≥c«
|OCw¡
°AJq
Hw √u
«∞jUIW. "¸
«∞AUAW
«∞jUIW
"¸
≠w «∞∑OU¸ ±R
Hw «∞Cuzw
«∞jUIW
±R d
d {u¡ ¥ENd
±R d ¥ENd
¢FLq ∫¥s «_ªCd °U∞Cu¡ «∞LR d
?bOªU¸ ∫U∞W Hw «∞AUAW
JUMX
E?c« j°¥Fw.
∞us HQs «∞∑¥U¸), ? ?MIjU √u («uß∑Fb«b/«∞∑uIn
∫U∞W
√BHd«I. ߥB°` «∞LR
4
d
DSO
√±d« °U? ∞KAU
W
≠w «∞Ldzw «∞∑∫Jr iUAOW {∂j
«∞∑AGOq E°U¸«±∑d«? EE{FNU «∞Bu¸...
«ß∑ªb«A ∞JOHOW ßd¥l ±∏U‰ ¥Kw E≠OLU
«∞LLJs
«∞AU W
«∞L∑U?W
.
«∞AU W
?πr ´Kv
≠w «∞Ldzw «∞∑∫Jr ≤EUA ±l EßNo ßd¥FU
E«oi∑OU¸«? ∞K∑Fb¥o? ´d÷ ≠Nu «∞∑U∞w «∞Iºr
.
¢Fb¥o? ?§d«¡ ?E
«∞AU W
ñU
,
«∞∑∫Jr √"¸«¸
≠w «∞Ldzw «∞∑∫Jr ≤EUA ±l «ß∑ªb«±NU
:
.
«∞Bu¸... ´Kv ¢Fb¥o? °QI «∞IOUA Æ∂q «_Æq ´Kv œÆOIW 03 «ß∑Id«¸
:
«∞∑U∞OW «∞ªDu«? «¢∂l
«∞dzOºOW. DSO
¢Fb¥Kt ¢d¨V «∞cI
(noci) «∞Bu¸I «∞d±e ¥B∂` E´Mb±U
«∞Ldzw «∞∑∫Jr
U
W
±K∫uTMW
∞Lb... «∞AU W
«¢d"
≠w ¢Fb¥o? √I u§d«¡
"¸DSO, «{Gj
1.
√E
"¸ «ß∑FLq ¢∫Jr, ±H∑UO «∞v ∞KuAu‰
TES. nottuB "¸«∞C∂j ´Kv «{Gj ±EKoI,
2.
ÆUzLW
±∫∑u¥U? ß∑ENd ´MbzcI
.
√"¸ «ß∑FLq
3.
TES. nottuB «∞C∂j "¸ ´Kv °U∞CGj «∞∫U∞OW «∞∑GOOd«? «Æ∂q
4.
«∞Ld¨u». «∞Lº∑uE «∞v «∞LDKu» «∞∂Mb «¸∞C∂j
"¸DSO. ´Kv °U∞CGj (DSO) «∞Fd÷
5
U
W
«¢d"
5.
«∞AU W
≠w «∞Ldzw «∞∑∫Jr E{∂j «≤∑IU¡
≠w «∞Ldzw «∞∑∫Jr ≤EUA ±s «∞∂Muœ √?b E{∂j «≤∑IU¡ u§d«¡«? «∞∑Fd÷ ¢r ∞Ib
∞MEUA «∞dzºOW «∞IUzLW ≠w ¢ENd «∞∑w «∞∂Muœ EEAn E√ßLU¡ °d±u" ÆUzLW ¥Kw E≠OLU
«∞Ldzw «∞∑∫Jr
.
«∞AU W
.
«∞uAn
«∞Ldzw «∞∑∫Jr °Mb
BRIGHTNESS CONTRAST
≤Bu¡ ? ∑≤EOA ≠w «∞∑?JOA
«∞AUAW. ? ≤Bu
∞∑≤EOA ¢º∑ªbA
66
92
«∞∑∂U¥Os ≠w{∂j «∞∑?JA
≠Ot. ¨uV «∞L¸ «∞∑∂U¥Os ∞{∂j ¢º∑ªbA
K0056/K0039
«∞Fd÷. √∞u«E ?d«¸... œ¸§W uTMNU¸
ÆKOoI. ±∫Ld √°Oi : ?K0056
ÆKOoI. ±e¸' √°Oi
:
COLOR
PRESET
PRESET
6500K
9300K
TEMP
?K0039
RED
GREEN
u
«_∫±d ∑Fb¥q buE °ºNuKW «_∞u«E «∞Lº∑F±q O{∂j
TEMP
BLUE
«_"¸o. u «_ª{d
°p. «∞ªUAW «_∞u«E ±º∑u¥U? ∞C∂j
RED
°p.
«∞ªUAW
«_∞u«E ±º∑u¥U? ∞C∂j
GREEN
°p.
«∞ªUAW
«_∞u«E ±º∑u¥U? ∞C∂j
BLUE
«∞FLEbI «∞LEIl
POSITION
«_ßHq. E«∞v «_´∞v «∞v «∞ Jq «∞∑∫d¥p
66
«_≠Iw «∞LEIl
E¥±¥≤UI. ¥ºU¸«I ... «∞AE¸ Jq «∞∑∫d¥p
45
«∞d√ßw «∞∫πr
SIZE
«∞Bu¸.... «¸¢HU? ∞C∂j
49
«_≠Iw «∞∫πr
64
«∞Bu¸.... ´d÷ ∞C∂j
6
«∞AU W
«∞uAn
«∞Ldzw «∞∑∫Jr °Mb
«≤∫MU¡
«∞ªU¸A. ?∞v √E «∞b«iq ?∞v ßu«¡ «∞Bu¸...
≠w «∞Ldzw «∞∑∫Jr E{∂j «≤∑IU¡
«∞∑IFOd
∞∑B∫O`
SHAPE
«∞∑IFOd «¢e«E
∞Jo «∞∑IFOd
«∞πU≤∂Os.
«¢e«E ∞∑B∫O`
±M∫d・ ∂t
«∞NMbßw. «∞∑Au¥t ∞∑B∫O`
«∞AU W. Au¸...
«≤∫d«・
«_{o? ±∑u«"I
«∞∑∫Jr ´MBd ¥C∂j
≥c«
«∞LOq
«∞Bu¸.... ¢bE¥d ∞∑B∫O`
«∞FKuI «∞dØs
«∞LFdE{W. ∞KBu¸ «∞FUœI ¨Od «∞∑Au¥t ∞∑B∫O`
«∞ºHKw «∞dØs
«∞LFdE{W. ∞KBu¸ «∞FUœI ¨Od «∞∑Au¥t ∞∑B∫O`
«∞b«iKW
«u U¸... ±º∑uE «i∑OU¸ ≠w «∞ußOKW ≥cA ¢º∑ªbA
±FEr ≠w «∞Lº∑FLq «∞DO∂OFw ≠U∞Lº∑uE «∞AOU W. ?∞v
≠u∞j 7\0
≥u
«∞Ju±∂Ou¢d«?
±AuO W √E ±∂Nd... ≠πQ... «∞AOU W ¢B∂`
0\1 «i∑d
VIDEO LEVEL
E´Mb±U
£U≤OW ±d... E§d°NU ≠u∞j
¢AGOq) (¢AGOq/?¥IU・ CDD ETMOHW ∞∑∫b¥b
.
«_"¸«¸
«∞KGW o≤∑IU¡
LANGUAGE
DSO´Kv ≤U≠c... ±uÆl ∞∑Fb¥q
OSD POSITION
√ßLU¡
«∞AU W.
DDC
°NU ¢ENd «∞∑w
Au? ∞∑∫b¥b
FFO. «∞∑AGOq
BEEP
¥bE¥UI «∞LGMDW u"«∞W
DEGAUSS
?¥IU・ √E NO ∞K∑AGOq «∞MGLW
°Fi ¢Fd÷
Æb
«∞∑w «∞AU
W ±s
A∫O`. ¨Od
VIDEO LEVEL
0.7V
DDC
ON
LANGUAGE
ENGLISH
OSD POSITION
BEEP
ON
SPECIAL
°Ap E«_∞u«E «∞Bu¸
±º∂IUI «∞LC∂u? «∞u{l ≠w «∞AU
RECALL
¢AGOq ?U∞W ≠w
?´Uœ... ?∞v ≥c« «∞∑∫Jr ´MBd ¥RœI ßu・ «∞LBMl, Æ∂q
«∞LBMl. Æ∂q ±s ±º∂IUI «∞LC∂u? E{l ?∞v «∞Bu¸ {∂j
±s
SETUP
W
DEGAUSS
ON
RECALL
ON
MOIRE
H: 0/V: 0
PURITY
50
68.6kHz/85.0Hz
PRESET MODE
¢b«iq ´s ≥c« (¥M∑Z
«∞∑Lu¥Z ¢IKOq ±s «∞FMBd ≥c« ¥LJMp
´Uœ...
«∞MIU?
±l «_≠IOW «∞ªDu?
≥w «∞AU W). ≠w «∞Lu§uœ...
MOIRE
)FFO. (0:V/0:H "±FDKW"
Æb «∞AU W.
¢dØOe ´Kv «∞∑Lu¥Z ¥R£d Æb
´Mb E--∞p ÆKOoI «∞AU W
¢IKOq
ETMOHW
¢AGOq
«∞∑Lu¥Z.
Au¸... ¢N∑e
¨Od «∞KuE TMNd
±U
?--« ∞KBOu¸... «∞JKOW «∞MIUE... ∞∑C∂j «ß∑FLq
PURITY
±∑ºUEI.
7
±EÆl
01
E±MNU ∞∞--«Ød... ±uÆl 53 ≠w «∞Fd÷ «B≠UX ±u ?≠k °ULJU≤OW «∞AU W ≥cA ¢∑LO"
«uß∑FLU‰. AUzFW ´d÷ «B≠UX ∂±u «∞LBMl ≠w ±º∂IUI ±Fb
«∞MIDOW) («∞J∏U≠W «∞Fd÷ √≤LU?
57
05,73
084
*
046
VESA
1
57
88,64
006
*
008
VESA
2
58
86,35
006
*
008
VESA
3
58
776,86
867
4201
VESA
4
07
74,13
004
*
046
VESA
5
06
74,13
084
*
046
VESA
6
06
88,73
006
*
008
VESA
7
58
72,34
084
*
046
VESA
8
57
20,06
867
4201
VESA
9
06
89,36
4201
0821
VESA
01
*
*
*
«∞Lº∑ªbA √≤LU?
≤Lj
√I «∞AU
√?b
W «Ø∑AHX
E?--«
.
§b¥b... ≠Ob¥u¥W °OU≤U? Æ∂u‰ E¥LJMNU iU∞OW √≤LU? ≥w 53
≠w √E¢u±U¢OJOU «∞πb¥b «∞MLj
≥c«
°∑ªe¥s ¢IuA
,
°Lº`
¢IuA «∞AU
W
≠SE ¢ªe¥Mt ¢d¥b
11 ±s «_≤LU?
±º∂IU ±ªeE ¨Od √E Æ∂q ±s ¥Fd÷ ∞r
11.
«∞∂OU≤U?
?∞v
§b¥b ≠Ob¥u ≤Lj ≥MU"
.
«∞LuÆl
±s
§b¥b
´d÷
°b¡« «∞ªU∞OW «∞Lu«Æl
¥e«‰ Eo «∞FAd... ∞KLu«Æl «ß∑MHU--" E´Mb
«∞πb¥b «∞MLj ∞∑ªe¥s 11 «∞LuÆl ≠w «∞Lªe≤W
,
«∞Fd÷ √E{U? «ß∑d§U?
ÆLX
«∞∑w «∞Bu¸ ?´b«œ«? «ß∑d§U? ¢KIUzOUI ¥∑r ±º∂IUI, «ß∑ªb«±t ¢r E{l E§uœ ´s «∞AU
«∞u{l.
≥c«
W ØAn ?U∞W
≠w
°Uß∑ªb«A ≠ONU ÆLX ±d... ¬id °C∂DNU
«∞LH∑UO ´Kv °U∞CGj E--∞p ±º∂IUI «∞LC∂uⓒW «∞FAd «_E{U? ±s ∞u«?b «oß∑d§U? ≠d÷ ?∞v ¥bE¥UI ¢CDd Æb
∞u U¸... «∞AU W «ß∑AFU¸ ´Mb ¢KIUzOUI ±º∂IUI «∞LC∂uⓒW «_E{U? ØU≠W «ß∑d§U? ¥∑r llaceR. «ß∑d§U?
"
"
ǰIUϱW.
∞r ?--« «∞MEUA. √E «∞HOb¥u °DUÆW ±s «∞IUœ±W «u U¸... ´Kv ±º∂IUI «∞LC∂uⓒW «_E{U? «ß∑d§U? ´Kv «∞Ib¸... ¢F∑Lb
«∞Bu¸. ∞Fd÷ ¢KIUzOUI ≤HºNU «∞AU W ¢C∂j «∞LBMl: Æ∂q ±s «∞LFb... «_E{U? ±s √I ±l «u U¸... ≥cA ¢∑DU°o
«∞LAUØq ±FU∞πW
°U∞ªb±W «o¢BU‰ Æ∂q «u¢w °H∫h Ær
.
FLES. SCITSONGAID «∞JU°q ¢H∫h ¸ßU∞W ¢ENd
.
¢Q±OMNU ±s E¢QØb «∞uAKW «≠∫h A∫O∫W °Bu¸... ±uAq ¨Od «u U¸«? ØU°q
.
TUO. FO YCNEUQERF «∞MDU'
.
«∞AU W
iU¸A ¢dœœ ¸ßU∞W ¢ENd
¢AGOq ≤DU' iU¸A ¢Il «∞HOb¥u °DUÆW ±s «∞Lº∑I∂KW «u U¸... ¢dœœ
ØOKu≥d¢e 07
ØOKu≥d¢e 061
-
-
03
05
«_≠Iw «∞∑dœœ
«∞d√ßw «∞∑dœœ
:
:
«∞HOb¥u). °DUÆW œ∞Oq ?∞v («¸§l «∞∑dœœ ?´b«œ«? ∞∑GOOd «∞HOb¥u °∂DUÆW «∞ªUAW «∞ªb±OW «∞∂d±πOU? «ß∑ªbA
«_AHd. °U∞KuE ¥Cw¡ «∞DUÆW E«±i
.
.
.
√E
«∞DUÆW ?Hk ⓒu¸
≠w ¢FLq «∞AU
W
±º∑I∂KW ≤ADW ? U¸... o¢u§b
A∫O∫W °Bu¸... ±uAq ¨Od «u U¸... ØU°q
«∞JL∂Ou¢d
.
±s
«∞HOb¥u E°DUÆW «∞DUÆW ±∫u‰ ¢dØOV A∫W ±s
§b«I AGOd... ?πLNU √E «∞LM∑Bn ≠w ∞OºX «∞AU
W
¢QØb
´Kv «∞Lu§uœ... «∞Bu¸...
«∞AJq. ±º∑DOKW ∞OºX
TES E DSO "¸I «ß∑ªbA
«∞∑AGOq
«∞Bu¸... {∂j ?§d«¡ ¥∑r ∞r
°Fb
E{l ≠w
«∞∫U∞w.
¥ozLp. «∞cI °U∞AJq «∞Bu¸...
∞C∂j
«_AHd). («∞KuE «∞DUÆW ?Hk ⓒu¸ ¢biq o «∞AU
W
√E «∞JL∂Ou¢d √E °LFMv SMPD ASEV «∞HOb¥u ?∞J∑dE≤OU? ±FU¥Od ±l «∞JL∂Ou¢d ≠Ob¥u ? U¸... ¢∑u«≠o o
«∞DUÆW ?Hk ETMOHW
¢º∑ªbA o «∞HOb¥uI «∞∑∫Jr °DUÆW
,
.
±s «∞FKuI
±s
«∞πe¡
«i∑HU¡
«∞L∏U‰, ß∂Oq ´Kv ¨d¥V. °AJq «∞AU
W
´Kv Au¸... TMNu¸
¢F∑OLt. √E «∞Bu¸...
∞u«?b ¢FOOMt ?UE‰ ¨d¥V. °AJq «∞Bu¸ ¢ENd Æb ASEV, ÆOUßOW ¨Od ≠Ob¥u °DUÆW «ß∑ªb«A ?U∞W ≠w
?bEœ ≤DU' ≠w «∞LFb‰ E¢∫b¥Y ´d÷ œÆW ?∞v ¢∫b¥b √E «∞LBMl. Æ∂q ±s ±º∂IUI «∞LFb... «_E{U?
±u«AHU?
«∞AU W.
±o?EW
¥RœI «_AHd, °U∞KuE «∞∑OU¸ ±R d √{U¡ ?--«
°p «∞ªU' «∞BOU≤W °HMw E«¢Bq «_±U±OW «∞∑∫Jr ∞u?W ≠w «∞Lu§uœ FFO/NO «∞∑AGOq ±H∑UO ´Kv «{Gj £r
«∞LFKu±U?. ±s «∞Le¥b ´Kv ∞K∫Bu‰
∞KAU W.
´UœI ¨Od E{l ?∞v
9
--∞p
Æb
«∞∑IMOW «∞Lu«AHU?
±dzOW) °uAW (0\61 °uAW
71
«≤∫d«・ œ¸§W
09
«∞Bu¸ √≤∂u»
±KOL∑d 42\0 «∞Ao œ¸§W
E«oß∑U¢OW) ∞o≤FJU" ±CUœ (´d¥i SARA-W
(√E¢u±U¢OJOU) ØOKu≥d¢e 03-07
(√E¢u±U¢OJOU) ØOKu≥d¢e
±u§∂W/ßU∞∂W
,
±MHBKW
,
51 --«?
«∞∑dœœ
«∞∑e«±s
EAKW
«u U¸... œiq
√EA p-pV7\0/57 √"¸' √iCd √?Ld ∞u∞u«E ¢MUTMdI ±MHBq
«∞biq AOGW
,
«∞HOb¥u¥W «u∞J∑dE≤OU? ±FU¥Od ±l °U∞∑u«≠o √ÆBv,
E«?
°∫b ≥d¢e 06
501
E«?
51
«∞MIDOW
0821x4201/
¥ºUEI √E ±s √Æq
¥ºUEI √E
±s
«∞HOb¥u œiq
«∞J∏U≠W
«∞DUÆW
«∞FUœI
«oß∑Fb«œ
îq
«∞∑AGOq ´bA
°uAW 5\61 / ßr 5\24
5
«ß∑No"
ⓒu¸
¥ºUEI √E ±s √Æq
E«?
U¸«?
«∞∑dœœ
«∞biq AOGW
¢d«≤e¥º∑u¸¥W œE«zd ±MDo
?°d...
±u§∂W
«_≠Iw
«∞FLuœI
05-061
ⓒo¡
«∞Fd÷
«_°FUœ
°uAW 3\81 / ßr 6\64
«o¸¢HU?
±Uzq/±∫u¸I) ?U±q (°t
°uAW 4\71 / ßr 3\44
«∞FLo
A 0\2 ≥Od¢e 05/06 ±∑dœœ ¢OU¸ ≠u∞X
¸ⓒq) (1\44 Øπr
0\02
:
±μu¥W œ¸§W
±J∏HW
04
?∞v
01
±J∏HW
?∞v œ¸§W
0
¨Od 59% ?∞v 5%
AU≠w
«∞u"E
«∞∑AGOq TMdE・
«∞∂OμOW «∞EdE・
«∞dⓒu°W
:
06
«∞Lº∑Ld «∞∑OU¸ ±NU¥T
«∞∫d«¸...
¨Od 09% ?∞v 01%
±μu¥W œ¸§W
-042 001
«∞∑ªe¥s TMdE・
«∞∫d«¸...
«∞dⓒu°W
? FU¸. √I œEE ∞K∑GOOd ´d{W «∞Lº∑Mb
01
≥c«
±K∫uTMW
≠w «∞u«¸œ... «∞LFKu±U?
Download PDF

advertising