LG | L1730SSNH | LG L1730SSNH دليل المالك

«∞Lº∑ªbA œ∞Oq
L1530S
H
L1730S
H
«∞LM∑Z. «ß∑ªb«A Æ∂q ≥U±W EÆUzOW ?§d«¡«? Æd«¡... ±s ¢QØb
°ºNu∞W ?∞Ot «∞uAu‰ ¥LJs ±JUE ≠w «∞Lº∑ªbA °b∞Oq «∞ªU' «∞LCGu? °U∞Id' «?∑Hk
«∞Lº∑I∂q. ≠w ØLd§l oß∑ªb«±t
ⓒKV ´Mb ´KONU «∞LD∂u´W °U∞LFKu±U? «∞uØOq E√i∂d «∞ªKHw °U∞GDU¡ «∞LKBIW «∞∂DUÆW ´Kv
«ⓒKl
«∞BOU≤W.
≥U±W
?bEA «∞ªUⓒT «oß∑ªb«A ´s ¥M∑Z
≠Ib --∞p
ßo±∑Jr, ∞CLUE E¢BMOFNU «∞u?b...
E±l
≥cA
EÆUzOW ?§d«¡«?
¢BLOr ¢r ∞Ib
E«∞ªb±W E«oß∑ªb«A ∞K∑∏∂OX «∞∑U∞OW «_ßUßOW «∞∑FKOLU? «¢∂l «∞∫d¥o. ∞LªUⓒd «∞∑Fd÷ √E ØNd°UzOW Ab±W
¥πV.
ØLU «∞AU
W
≠w «∞Lu§uœ... «∞uÆU¥W ?§d«¡«? °FLq ∞KºLUO
«_±UE
«∞LozLW
«uAoO
«∞L∫KOW ∞KLFU¥Od ±DU°I∑t ±s
∞ªb±W ±F∑Lb
¢QØb
¬id, ⓒUÆW ØU°q «ß∑ªb«A
?U∞W
E≠w ≠Ij. «∞u?b... ±l «∞Ld≠o «∞DUÆW ØU°q «ß∑ªbA
±u≠Od √Æd» √E °U∞LBMl «o¢BU‰ ≠Od§v ´Ou», ´Kv ¥∫∑uI «∞DUÆW ØU°q ØUE E?--« «∞Lu¸œ.
°b¥q.
«∞∑∏∂OX.
¢Js ∞r E?--«
°Fb
«∞AU W.
«∞IU°f
±Qic
?∞v «∞uAu‰ ßNu∞W ±s
´Kv «∞LFdE{W √E ≠Ij «∞J∑OV
≥c«
¢QØb ∞c«
≠Ib
«∞LJºu¸.... E«∞LIU°f «∞∂U∞OW
«∞DUÆW
ØU°q ´Kv ∞K∫Bu‰
«∞DUÆW ±Bb¸ ±s «∞AU W
±u«AHU? ≠w ?∞Ot «∞LAU¸
«∞DUÆW ±Bb¸
¥d§v ∞c«
?d¥o. √E ØNd°UzOW Ab±W ?bEA
°∑AGOq Ær
≤u? ±s ±∑QØbI«
ØU°o? ´s ≠CoI Ø∂Od..., iDu¸... «∞∑uAOq EØU°o? «∞L∑dœœ «∞∑OU¸
oß∑∂b«∞NU. ±∑ªBh °HMw «o¢BU‰
¥u≠dA ∞r ?--«
«∞∑OU¸. ∞HBq √ßUßOW ØußOKW «∞DUÆW ØU°q ¥º∑ªbA
°U∞uØOq. «o¢BU‰ ≠Od§v ±Me∞p, ≠w «∞Lu§uœ
¢∑º∂V
ⓒUÆW
±Pic ¢AJq
≠w «_ OU¡
«∞AU W:
«∞AU W.
≥cA
¢H∑` o
œ«iq ?Ao?NU ∞KLº∑ªb±Os ¥LJs ±Ju≤U? ¢u§b o
(FFO). «∞DUÆW ?¥IU・ ´Mb ?∑v «∞AU
W,
œ«iq «∞πNb ´U∞OW ±Ju≤U? ¢u§b
«∞AU
A∫O`. °AJq
W
¢FLq
∞r ?--« °U∞uØOq «¢Bq
«uAU°U?: ∞∑HUœI
±U
«∞LMUßV. °U∞AJq ¢Q±OMNU ¥∑r ∞r
≠Ij.
±Uzq ¸・ ´Kv «∞AU W ¢Cl o
«∞LBMl °t ¥MB` ?U±q «ß∑ªbA
«∞LªUⓒd: √E «∞∫d«zo ∞LMl
«∞LMe‰. ¢d"
´Mb
(NO) ¢FLq «∞AU
W
¢∑d" o ⓒu¥KW. ∞H∑d... «∞Gd≠W ±GUœ¸...
«∞πNb. ´U∞OW iDd... ±Ju≤U? ¢∫Lq «∞b«iKOW «_§e«¡ °Fi
«∞AU W. ≠∑∫U?
«∞AU W.
ⓒu¥KW ∞H∑d... «ß∑ªb«A
œEE
¢dØNU
´Mb
√E ¸´b¥W ´u«An
´Mb
E§uœ ´Mb «∞∫Uzj
(FFO)
œ«zLIU «∞AU
ìKo
∞NcA ¢BLOLNU ¥∑r ∞r ±K∫IU? ¢COn o
≠w «∞Lu§uœ
«∞DUÆW ±Qic ±s «∞AU W
«∞uÆX.
1
W
≠w √ OU¡ ¢Cl «_ⓒHU‰ ¢πFq o
«≠Bq
±s
§bI«
≥U±W
EÆUzOW ?§d«¡«?
«∞∑dØOV ?u‰
«∞∑Kn.
?∞v
«∞DUÆW
ØU°q
¥∑Fd÷ °∫OY «∞AU W
¢Cl Eo ?u∞t, °Uo∞∑HU・ √E
«∞DUÆW
w¡ √I °S±U∞W ¢ºL` o
ØU°q ´Kv
√E «∞Lo°f, ¨ºq ?πd... √E «∞LD∂a, ?u÷ √E «∞Gºq, ?u÷ √E «oß∑∫LUA, ?u÷ ±∏q «∞LU¡
±s
°U∞Id» «∞AU
W
¢º∑ªbA o
ß∂U?W. ?u÷ ±s °U∞Id» √E ¸ⓒV, ±ªeE
≥cA
ßb
¢r ?--« «∞FLq.
∞c«:
√£MU¡
«∞Lu∞b... «∞∫d«¸... °Sⓒo' ∞∑ºL` «∞ªU¸§w
«∞∫d¥o. ∞ªDd ¥Fd{p Æb
±LU «∞AU W,
«∞GDU¡
≠w ¢Nu¥W °H∑∫U? ±eEœ... «∞AU
U?
´Lq ≠w iKq ?bEA ≠w «∞L∑e«¥b... «∞∫d«¸... ¢∑º∂V
«∞a. ßπUœ... √E √¸¥JW √E ßd¥d ´Kv
«∞AU W
°u{l «∞ºHKOW «∞∑Nu¥W
≠Ib «∞H∑∫U?,
≠∑∫U?
«∞πOb.... «∞∑Nu¥W {LUE ±l ?o ±GKo iU' ±JUE ≠w «∞AU
¢Au¥t √E ibE' °U∞AU W --∞p ¥∫bA
«∞AU W.
√œ«¡
´Kv √AU°l °BLU? E§uœ ?∞v --∞p ¥RœI
´Kv ¢Q£Od √I ∞NU ¥JuE ∞s E∞Js «∞AU
W.
≠Ib
o
¢Cl o
√idE. ±Uœ... √I √E ÆLU' °IDFW «∞H∑∫U?
¢GDw o
±s
°U∞Id» «∞AU
AKV, w¡ °QI evitcA xirtaM DCL «∞AU
≠Ib
¢ºb
W
?d«¸.... ±Bb¸ √E «∞∑b≠μW √≤U°OV
¢Kn. √E
≤EdI« E--∞p
_E
ⓒu¥KW, ∞Lb... DCL «∞AU
´Kv "¸ÆU¡ √E iCd«¡ √E ?Ld«¡ °Il
W
W
¢Cl o
W
¢Lº` o
´Kv √AU°Fp ¢Cl o
Jq ´Kv «∞MIDOW «∞Au«zV °Fi ¢ENd
Æb
«∞AU W.
ϮW
E±l
E{l
√I ¢∫X «ß∑ªb«±NU ¢r E?--«
«∞AU W.
DCL.
∞KAU
W §uœ...
√≠Cq ´Kv ∞K∫Bu‰ √±Js ?E °t «∞LuAv
«∞bÆW
E{l «ß∑ªbA
´Kv ±FU∞π∑NU ¢LX «∞∑w √E ±ª∑Kn ?πr ≠w «∞Bu¸ °Fi TMNu¸ ?∞v ¥RœI ≠Ib °Uß∑ªb«±t, «∞LuAv
«∞∏U°∑W.
«∞bÆW --«?
DCL ∞Ku?W «∞LLOe...
--∞p
«∞BHU? ±s ¥Fb --∞p
°ªo・
≠SE
--∞p,
«∞∑MEOn ?u‰
«∞AU W. E§t
≠w ¥∑º∂V
Æb
«∞d' "¥Uœ... _E
«∞AU W
´Kv ±∂U d... ¢MEOn ßUzq °d' ¢Ir
o
¢MEOn Æ∂q «∞AU
W
±I∂f ≤e? ¥πV
±∂KKW). (E∞OºX ¸ⓒ∂W ÆLU' ÆDFW «ß∑ªbA
Ab±W ?bEA
«∞∑GKOn ?´Uœ... ?u‰
«∞u?b... ≤Iq E´Mb «∞u?b....
≥cA
∞MIq ¢GKOn EßOKW √≠Cq ≥w «∞Lu«œ
≥cA
√E ?OY «∞∑GKOn. E±u«œ «∞Jd¢uE ´K∂W °S∞IU¡ ¢Ir o
°NU. «∞ªUAW °U∞Lu«œ ¢GKOHNU °S´Uœ... Ær ¬id, ±JUE ?∞v
2
«∞AU W
«∞L∑BKW.
E«_§Ne... E«∞JL∂Ou¢d, «∞AU
W,
¢AGOq ?¥IU・ ±s ¢QØb «∞AU
«∞∫U±q
≤U´LW.
W,
?´b«œ Æ∂q
ÆU´b...
¢uAOq
ÆLU' ÆDFW √E EßUœ... ´Kv _ßHq «_±U±w «∞πe¡ ¥JuE °∫OY «∞AU W {l
«∞AU W. ÆU´b...
≠w «∞LIU°KW «∞H∑∫U?
±l
«∞∫U±q
ÆU´b...
¢uAOq
1.
≠w «∞ªDUⓒOn °L∫U--«... Ær 2.
«∞H∑∫U?.
≠w «∞ªDUⓒOn √œiq 3.
iDU・
«∞∫U±q.
ÆU´b...
?"«∞W
∞ußHq. «_±U±w «∞πe¡ ¥JuE °∫OY ≤U´LW ÆLU' ÆDFW √E EßUœ... ´Kv «∞AU W {l
ØLU «∞∫U±q, ÆU´b... Eß∫V _ßHq
«∞LeoA ´Kv °U∞CGj ¢IuA °OMLU «∞AU W √±ºp
«∞ºHKw
«∞AJq.
1.
2.
≠w ±u{` ≥u
«∞ºHKw «∞LeoA
«∞FMUAd
´s
°p «∞ªUAW
«∞AU W ¢ª∑Kn Æb
∞K∑uAOq. «∞FUA «∞MLu--A
√idE. ±d... ¢HBKNU √o
√E ´Dq ?∞v E¥∑Fd÷ «∞LM∑Z ¥Il
Æb ≠Ij.
«∞∫U±q °IU´b... «u±ºU"
±l
«∞∑u{O∫w «∞dßr
≥c«
≥UA¥Bn
«∞Bu¸.... ≠w «∞Lu{∫W
?UE‰ «∞∫U±q, ÆU´b... ¢uAOq °Fb
´IV ´Kv
¸√ßIU «∞LM∑Z °∫Lq ¢Ir o
Æb±p.
3
¥R--I
«∞AU W
«∞AU W
∞p.
°U∞Mº∂W ¸«?W «_E{U?
≥cA
E{l
√Ø∏d ?∞v ¢Bq √E ?∞v ´b¥b... °Dd' «∞Ku?W E{l 1.«{∂j
˙~02˙5 :-
±Kr) (0\07 °uAW
67\2
«_ÆBv
«∞∫b
«o¸¢HU? ±bE
«o¸¢HU?: ≤DU'
±Kr 0\07
PUSH
PUSH
«∞AU W
«∞AU W ±s
_ßHq
«¸¢HU? ∞C∂j
«∞FKuI «∞πe¡ ´Kv «{Gj
(œ≠l). HSUP "¸ ´Kv «∞CGj
√£MU¡
«o¸¢HU?. «{∂j
P
PUSH
PUSH
(œ≠l) HSUP "¸
«_±∏q «∞u{l
E±d¥`.
¢uAOq
√±∏q ´d÷ E{l ∞∑∫IOo œ¸§U?
4
5
∞KAU
W
«_±U±OW «∞LOq "«E¥W
¢∑FbE √o °t
«∞LuAv
±s
«∞AU W
¢uAOq
«∞JL∂Ou¢d «ß∑ªb«A
∞KJU°o?. ßNq ¢uAOqU √§q
±s ∞KªKn «∞AU W
°S±U∞W EÆr _´Kv «∞L∑∫d" «∞∂U» ?d" 1.
«∞L∑∫d" «∞∂U»
PUSH
1
«o≤∑NU¡ E´Mb «u U¸.... ØU°q Aq
2.
EÆd¥V ?∞Ot «∞uAu‰ ¥ºNq ±MUßV ⓒUÆW ±Qic ?∞v «∞DUÆW ØU°q Aq
3.
«∞∑uAOq. ∞∑Q±Os «∞LºU±Od ¸°j °S?JUA Ær
2
«∞AU W. ±s
--∞p, ±s
«∞∑L∏OKOW «u U¸...
∞KDd«".
E≠IIU ¥ª∑Kn
*
PUS
?Uzj*
2
±Qic
ØL∂Ou¢d* ±Qic
1
ªBw ØL∂Ou¢d
±UØM∑u'
±UØM∑u' ±NU¥T
±NU¥T ±I∂f ¥∑u≠d √E
¥πV
±UØM∑u', √°q oß∑ªb«A
ßs 51 --E bus-D «∞Bu¸... °DUÆW ±uAq ∞∑GOOd ±MHBq
51 --E ±uAq ?∞v «∞Lu≠d ∞KJU°q
AHu・) (3 «∞J∏U≠W
E°BHOs. ßs
5
´U∞w
«∞AU W
_ßHq. «∞L∑∫d" «∞∂U» ?d"
¢uAOq
4.
«∞∫U±q ¨DU¡
PUS
PUS
ÆOb «∞AU W ¢B∂` ´Mb±U «∞∑AGOq. ∞∂b¡ «_±U±OW «∞LHU¢O` ∞u?W ≠w
"¸ ´Kv «{Gj 5.
noitcnuF' gnitteS egamI 'fleS ¢MHOc ¥∑r «∞∑AGOq,
¢KIUzw. °AJq --«¢OIU) «∞Bu¸...
PROCESSING
IMAGE
¢FOOs
(ETMOHW
SELF
SETTING
±o?EW
√≠Cq ∞KLº∑ªbA «∞uTMOHW ≥cA ¢u≠d : --«¢OIU)? «∞Bu¸... ¢FOOs (ETMOHW noitcnuF" gnitteS egamI "fleS ≥w ±U
«u´b«œ«? √≠Cq ´Kv «∞Fd÷ °C∂j ¢KIUzOIU «∞uTMOHW ≥cA ¢IuA «_E∞v, ∞KLd... «∞AU W °∑uAOq «∞Lº∑ªbA ÆOUA ´Mb «∞Fd÷. ?´b«œ«?
√idE, ±d...U ¥bE¥IU «∞uTMOHW ≥cA ¢AGOq ≠w ¢d¨V ØMX √E ¢AGOKNU, √£MU¡ «∞AU W {∂j √¸œ? ?--« «∞Hdœ¥W. «uœiU‰ u U¸«?
´Kv «∞∑FOOs (?´Uœ... teser" "yrotcaF «∞ªOU¸ ¢MHOc ≠OLJMp E?o «∞AU W. ±s «_±U±OW °U∞Ku?W (¢KIUzw) "OTUA" «∞e¸ ´Kv
ØU≠W °∑NOμW
¥IuA «∞ªOU¸ ≥c« √E ¢FKr √E ´KOp --∞p, E±l «∞AU W). ´Kv «∞Lu§uœ... («∞ªOU¸«? DSO «∞C∂j °IUzLW «∞LBMl) ?´b«œ«?
(«∞KGW). "egaugnaL" «∞ªOU¸ ´b« «∞IUzLW ´MUAd
≠U{Gj
6
«∞∑∫Jr ∞u?W ETMUzn
«_±U±OW «∞Ku?W ¢∫Jr ´MUAd
MENU
LightView +
-
SET/AUTO
«∞ºHKw «∞πe¡
«∞uTMOHW
±Mt.
«∞ªdEA √E «∞AU
W
«∞∑∫Jr ´MBd
´Kv «∞Fd÷ ≤EUA ?∞v ∞Kbiu‰ «∞e¸
≥c«
«ß∑ªbA
UNEM «∞e¸
DSO
¥∑r
o
?∑v E--∞p «∞∫U∞OW,
£u«EU.
¢Q±Os (¢r
±s
DEKCOLNU/DEKCOL
«∞∑∫Jr ?´b«œ«? °∑Q±Os «∞uTMOHW ≥cA ∞p ¢ºL`
±IBuœ. ¨Od °AJq ¢GOOd≥U
5
∞Lb...
(«∞IUzLW) UNEM "¸ ´Kv °Uß∑Ld«¸ «{Gj
DSO" DEKCOL «∞dßU∞W ¢ENd √E «∞LH∑d÷
(DSO)). «∞AU W ´Kv «∞Lu§uœ... «∞ªOU¸«?
«∞AU W ´Kv «∞Lu§uœ... «∞ªOU¸«?
¢∫Jr ´MUAd ¢Q±Os ?∞GU¡ ¥LJMp
∞Lb... («∞IUzLW) UNEM «∞e¸ ´Kv °U∞CGj EÆX
√I ≠w (DSO)
DSO" "DEKCOLNU «∞dßU∞W ¢ENd √E «∞LH∑d÷ ±s £u«EU. 5
(DSO)). «∞AU W ´Kv «∞Lu§uœ... «∞ªOU¸«? ¢Q±Os ?∞GU¡ (¢r
«∞ªOU¸«?
ÆUzLW
≠w «∞Lu§uœ... «∞uTMUzn ∞∑∫b¥b «∞e¸¥s ≥c¥s «ß∑ªbA
{∂DNU. √E «∞AU W ´Kv «∞Lu§uœ...
«∞Cu¡) (´d÷ weiVthgiL ∞KªOU¸ «i∑BU¸ ±H∑UO
41 AH∫W
?∞v «¸§l «∞LFKu±U?, ±s ±e¥b ´Kv ∞K∫Bu‰
LIGHT
VIEW
12
DAY
MENU
TEXT
-
SET
+
7
OSD
OSD
-+
LOCKED
UNLOCKED
«∞e¸«E
(DSO) «∞AU W ´Kv «∞Fd÷ ≠w «∞∑∫Jr ≤EUA {∂j
«∞uTMOHW
«∞AU W.
´Kv «∞Fd÷
ÆUzLW ±s
«∞∑∫Jr ´MBd
≥c«
∞oi∑OU¸ «∞e¸
«ß∑ªbA
OTUA/TES "¸
I
U
¢KIUzO «∞Bu¸... {∂j
«∞e¸OTUA/TES ´Kv «{Gj «∞AU
I
?∞v U¢KIUzO «∞AU
?´b«œ«? °C∂j ¢IuA ´Mb±U
´Kv «∞Fd÷ ≤EUA ?∞v «∞biu‰ Æ∂q Uœ«zL
W Au¸... °∑Fb¥q «u§d«¡ ≥c«
ßOIuA (DSO). «∞AU W
«∞Fd÷). (E{l «∞∫U∞w «∞AU
W,
I
W ϮW
∞∫πr «_≠Cq «u´b«œ«?
≥u ∞KFd÷ E{l
4201X867 °uAW: 51
0821X4201 °uAW: 71
PROCESSING
IMAGE
¢AGOKNU. ?¥IU・ √E
°AJq
≠ºu・
«∞AU W
¢FLq
(MPD),
´Mb±U
«∞AU W
íCq
U
W
U
W
AUTO
ADJUSTMENT
∞∑AGOq «∞e¸
≥c«
«ß∑ªbA
«_iCd °U∞KuE «∞LR d ≥c« ¥Cw¡
E{l ≠w «∞AU W ØU≤X E?--« ´UœI.
«_AHd. «∞KuE ?∞v «∞KuE ≥c« ¥∑GOd
«∞DUÆW ?Hk
8
«∞∑AGOq "¸
(SMPD) «∞DUÆW ±R d
(DSO) «∞AU W ´Kv «∞Fd÷ ≠w «∞∑∫Jr ≤EUA {∂j
«∞AU W
{∂j
¢Fb¥o? ?§d«¡ ¥B∂` «∞AU W ´Kv «∞Fd÷ ≠w «∞∑∫Jr ≤EUA °Uß∑ªb«A
«ß∑ªb«A °JOHOW ∞∑Fd¥Hp °ºOj ±∏U‰ ¥Kw E≠OLU E√ßNq. √ßd? «∞AU W ¢AGOq EÆOr E±u{FNU
°S±JU≤p E«∞∑w «∞L∑U?W E«oi∑OU¸«? °U∞∑Fb¥o? ¢HBOKw ±ªDj ≥u «∞∑U∞w «∞πe¡ «∞∑∫Jr. ´MUAd
«∞Bu¸...,
?πr ´Kv
(DSO). «∞AU
W
´Kv «∞Fd÷ ≤EUA °Uß∑ªb«A °NU «∞IOUA
±o?EW
«∞Bu¸.... ≠w ¢Fb¥o? °QI «∞IOUA Æ∂q «_Æq ´Kv œÆOIW 03
«∞∑U∞OW: «∞ªDu«? «¢∂l
-+
MENU
DSO.
«{Gj ¢d¥bA,
«∞AU W
«∞cI «∞d±e
«∞AU W,
SET/AUTO
´Kv «∞Fd÷ ∞MEUA «∞dzOºOW
«∞IUzLW
∞Lb... ∞∑º∑Id «∞AU W
¢d" ¥πV
´Kv «∞Fd÷ ≤EUA °Uß∑ªb«A ¢Fb¥o? E∞FLq
-+
MENU
¢ENd (ÆUzLW), UNEM "¸ ´Kv «{Gj
1.
«∞e¸ «ß∑ªbA ¢∫Jr, ´MBd ?∞v ∞KuAu‰ 2.
«i∑OU¸). / (¢KIUzw OTUA/TES «∞e¸ ´Kv
¢∫b¥b ¥∑r E´Mb±U «∞e¸. √E
-+
OTUA/TES «∞e¸ «ß∑ªbA «∞LDKu». «∞Lº∑uE ´Kv «∞Bu¸... ∞C∂j -+
/
«∞e¸¥s «ß∑ªbA 3.
√idE. ≠d´OW ÆUzLW ´MUAd ∞∑∫b¥b ({∂j/¢KIUzw)
«{Gj
?∞v ∞KFuœ... («∞IUzLW) UNEM "¸ ´Kv E«?b... ±d... «{Gj
´Kv «∞Lu§uœ... «∞ªOU¸«? ±s ∞KªdEA («∞IUzLW) UNEM "¸ ´Kv ±d¢Os
√idE. ETMOHW ∞∑∫b¥b «∞dzOºOW
(DSO). «∞AU
W
«∞IUzLW
¢KIUzw) citamotuA(?Hk
4.
evas
¢IuA ±FOs, {∂j ?§d«¡ E°Lπdœ ±H∑u?W (DSO) «∞AU W ´Kv «∞Lu§uœ... «∞ªOU¸«? ¢JuE ´Mb±U
?--« √idE. ÆUzLW ≠∑` ´Mb √E «∞IUzLW ±s «∞ªdEA ´Mb ?∑v ¢KIUzOIU, {∂jU ±s ¢r ±U °∫Hk «∞AU W
¥∑r ≠ºu・ (DSO), «∞AU W ´Kv «∞Lu§uœ... «∞ªOU¸«? «i∑HU¡ «≤∑Ed? £r ±FOs {∂j °S§d«¡ ÆLX
{∂j. ±s ¢r
9
±U ?Hk
ôCIU
(DSO) «∞AU W ´Kv «∞Fd÷ E{∂j «i∑OU¸
´Kv «∞Fd÷ ≤EUA ≠w E«u´b«œ E«∞C∂j «∞∑∫Jr Æu«zr ?∞v «∞∑U∞w «∞πbE‰ ¥AOd
«∞AU W.
«∞Hd´OW «∞IUzLW
«∞uTMOHW
§U±U EÆOr E¢∂U¥MNU «∞AU
W
ßDu? ∞C∂j
°NU «∞ªUAW
«∞dzOºOW «∞IUzLW
SSENTHGIRB
ERUTCIP
TSARTNOC
(«∞Bu¸...)
AMMAG
«∞AU W
TESERP
√∞u«E ∞∑ªBOh
DER
ROLOC
NEERG
EULB
«∞AU W
ǰdçw ǰu{l
E{l ∞C∂j
NOITISOP
«_≠Iw «∞u{l
«∞AU W
KCOLC
E£∂U? E{uO ∞∑∫ºOs
GNIKCART
ESAHP
«o≠∑d«{OW. «u´b«œ«?
YROTCAF TESER
oß∑FUœ...
ETIHW ECNALAB
«∞Lº∑ªbA ∞∂OμW «∞AU
W ?U∞W
TESER
YROTCAF
EGAUGNAL
∞∑ªBOh
DSO NOITISOP
PUTES
YROTCAF TESER
YAD
∞KBu¸... «∞LDKu°W «u´b«œ«? ¢ªBOh √E ∞∑∫b¥b
OTOHP/EIVOM/TXET
THGIN
WEIVTHGIL
OTOHP/EIVOM/TXET
RESU 2/1
LAMRON
∞KC∂j ÆU°q
:
±o?EW
(01~41).«∞Dd«" ?ºV «∞d±u" ¢d¢OV ¥ª∑Kn Æb
(´UœI)
(«∞Bu¸...) ERUTCIP «∞IUzL∑Os ¢FDOq ≠ºO∑r «∞Cu¡), (´d÷ WEIVTHGIL ÆUzLW °∑FOOs ÆLX ?--«
LAMRON «∞IUzLW ¢∫b¥b ¢r ?--« --∞p, E±l ´KONLU. ¢GOOd √I ?§d«¡ ?±JU≤OW ´bA £r E±s («_∞u«E), EROLOC
(«_∞u«E). EROLOC («∞Bu¸...) ERUTCIP «∞IUzL∑Os {∂j ¥LJs ≠S≤t «o≠∑d«{w), («u´b«œ
01
(DSO) «∞AU W ´Kv «∞Fd÷ E{∂j «i∑OU¸
«∞AU W
´Kv «∞Fd÷ ≤EUA °Uß∑ªb«A ´MBd E{∂j «i∑OU¸ ?§d«¡«? ´Kv «∞∑Fd・ ¢r ∞Ib
uneM. «∞IUzLW ´MUAd ∞Jq EEAHNU E√ßLUzNU ∞Kd±u" ´d÷
¥Kw E≠OLU (DSO).
(DSO). «∞AU
«∞IUzLW
W
´Kv «∞Lu§uœ... ∞KªOU¸«? «∞dzOºOW
«ßr
«∞IUzLW
¢ENd ´MbzcU UNEM, "¸ ´Kv «{Gj
PICTURE
«∞d±u"
50
«∞Hd´OW «∞Iu«zr
50
0
MENU
SET
+
-
«∞e¸ ?u‰ ¢KLO`
idEA
UNEM:
(¢IKOq/"¥Uœ...) {∂j
?œiU‰
√idE ≠d´OW ÆUzLW ¢∫b¥b
:
-+
TES:
:
±o?EW
«∞b∞Oq. ≠w «∞Lu§uœ...
«∞KGU? ¢Kp ´s «∞AU W
´Kv ¢ENd «∞∑w
11
«∞AU W) ´Kv («∞Fd÷ DSO
ÆUzLW ∞GU? ¢ª∑Kn Æb
(DSO) «∞AU W ´Kv «∞Fd÷ E{∂j «i∑OU¸
«∞Hd´OW «∞IUzLW
«∞uAn
«∞dzOºOW «∞IUzLW
PICTURE
≤Bu? ∞C∂j SSENTHGIRB
«∞AU W..
BRIGHTNESS
(«∞MBu?)
50
«∞AU W..
¢∂U¥s ∞C∂j
TSARTNOC
50
(«∞∑∂U¥s)
05/0/05- §U±U. ÆOLW ´Os
?∞v ¢LOq Au¸ ´d÷ ?∞v «∞FU∞OW §U±U ÆOr «ß∑ªb«A ¥RœI
≠∑FLq ∞NU «∞LMªHCW «∞IOr √±U «∞AU W, ´Kv «_°Oi «∞KuE
´U‰. ¢∂U¥s --«? Au¸ ´d÷ ´Kv
AMMAG
0
MENU
SET
+
-
(§U±U)
idEA
√idE ≠d´OW ÆUzLW
:
UNEM
:
-
¢IKOq
: +
"¥Uœ...
¢∫b¥b TES
:
COLOR
«∞AU W.
«∞e¸ÆW. ?∞v
«∞∫Ld.... ?∞v
ÆKOoI ±Uzq √°Oi
ÆKOoI ±Uzq √°Oi
∞uE
K0039:
TESERP
?bœ
K0056:
PRESET
?
?
9300K
6500K
50
°p. «∞ªUAW «_?Ld «∞KuE ±º∑u¥U? °∑FOOs Ær
DER
°p. «∞ªUAW «_iCd «∞KuE ±º∑u¥U? °∑FOOs Ær
NEERG
50
50
MENU
idEA
°p.
«∞ªUAW
«_"¸' «∞KuE ±º∑u¥U? °∑FOOs Ær
SET
+
-
EULB
√idE ≠d´OW ÆUzLW
:
UNEM
:
-
¢IKOq
: +
"¥Uœ...
¢∫b¥b TES
:
POSITION
E«∞OºU¸. «∞OLOs ?∞v «∞Bu¸... ∞∑∫d¥p
NOITISOP H
H
POSITION
50
E«_ßHq. «_´Kv ?∞v «∞Bu¸... ∞∑∫d¥p
NOITISOP V
50
MENU
idEA
√idE ≠d´OW ÆUzLW
21
SET
+
-
:
UNEM
:
-
¢IKOq
: +
"¥Uœ...
TES
¢∫b¥b
:
(DSO) «∞AU W ´Kv «∞Fd÷ E{∂j «i∑OU¸
«∞Hd´OW «∞IUzLW
«∞uAn
«∞dzOºOW «∞IUzLW
TRACKING
«∞AU W.
iKHOW ≠w ¢ENd iDu? √E ¸√ßOW √ dⓒW √¥W ∞∑IKOq
U.ôC
«_≠Iw «∞AU W ?πr ¢GOOd ßO∑r
I
KCOLC
CLOCK
50
«∞AU W.
¢dØOe ∞C∂j
√E E¢MIOW √≠Iw ¢Au¥g √¥W °S"«∞W «∞FMBd ≥c« ∞p ¥ºL`
«∞∫dE・. Au¸... ¢u{O`
ESAHP
50
MENU
idEA
√idE ≠d´OW ÆUzLW
«u´b«œ
«{Gj
´b« «o≠∑d«{OW
£r (≤Fr) SEY
«∞LBMl ?´b«œ«? ØU≠W «ß∑FUœ...
(«∞KGW). "EGAUGNAL"
≠∫bœ «∞AU W,
TESER
YROTCAF
SET
+
-
:
UNEM
:
-
¢IKOq
: +
"¥Uœ...
¢∫b¥b TES
:
FACTORY RESET
FACTORY
RESET
?´b«œ«? ¢FOOs ?´Uœ... √¸œ? ?--«
«_±d. ∞∑MHOc + «∞e¸ √E
«∞e¸ ´Kv
-
YES
NO
«∞LDKu°W, «∞Lu«AHU? ´s ±ª∑KHIU «∞HOb¥u °DUÆW iU¸A ØUE ?--«
E±s «∞HOb¥u. ? U¸... ¢AuA °º∂V «_∞u«E ±º∑uE ¥ºu¡ ≠ºu・
∞Oozr «u U¸... ±º∑uE {∂j ¥∑r «∞uTMOHW, ≥cA «ß∑ªb«A io‰
«∞∫Bu‰ ¥∑r ?∑v «∞HOb¥u ∞∂DUÆW «∞IOUßw «uid«A ±º∑uE
Au¸.... √≠Cq ´Kv
ECNALAB
PRESET MODE
ETIHW
1024
MENU
x
768
60Hz
SET
+
-
idEA
:
UNEM
{∂j
{∂j
«∞L∏Uq ß∂¥q a´∞v
:
:
-
+
√idE ≠d´OW ÆUzLW ¢∫b¥b TES
:
«∞LBMl ?´b«œ«? °Uß∑FUœ... ≠Ir «∞AU W, Au¸... ¢∫ºOs ≠w ≥c« ¥ºNr ∞r E?--« «∞AU W. ´Kv E«_ßuœ «_°Oi «∞Ku≤Os TMNu¸ ´Mb «∞uTMOHW ≥cA °∑AGOq Ær
?--« ¢MUTMd¥W. ? U¸...U «uœiU‰ ? U¸... ¢JuE ´Mb±U ≠Ij «∞uTMOHW ¢Kp ¢LJOs ¥∑r √idE. ±d... «_°Oi «∞KuE ¢u«"E ETMOHW «ß∑ªbA «_±d, ∞eA E?--« «o≠∑d«{OW.
«_±d. ∞∑MHOc + «∞e¸ √E ˙ «∞e¸ ´Kv «{Gj £r (≤Fr) SEY ≠∫bœ «∞AU W, ?´b«œ«? {∂j √¸œ?
SETUP
«∞∑∫Jr. ´MUAd √ßLU¡ ´d÷ °NU ¥∑r «∞∑w
«∞AU W
«∞KGW
oi∑OU¸
EGAUGNAL
´Kv «∞Lu§uœ... «∞ªOU¸«? ?ⓒU¸ ±u{l ∞C∂j ¥Oº∑ªbA
DSO H
(DSO)
NOITISOP
«∞AU W.
´Kv «_≠Iw
LANGUAGE
ENGLISH
50
´Kv «∞Lu§uœ... «∞ªOU¸«? ?ⓒU¸ ±u{l ∞C∂j ¥Oº∑ªbA
«∞AU W. ´Kv
ǰdçw (DSO) ǰAU W
50
DSO V
NOITISOP
MENU
idEA
√idE ≠d´OW ÆUzLW
31
SET
+
-
:
UNEM
:
-
¢IKOq
: +
"¥Uœ...
¢∫b¥b TES
:
(DSO) «∞AU W ´Kv «∞Fd÷ E{∂j «i∑OU¸
(DSO). «∞AU
W
´Kv «∞Lu§uœ... ∞KªOU¸«? «∞dzOºOW «∞IUzLW ¢ENd ´Mbzc «∞Cu¡(-)), (´d÷ ) + /
-
«∞IUzLW
WEIVTHGIL( "¸ ´Kv «{Gj
LIGHT VIEW
«ßr
12
«∞d±u"
DAY
«∞Hd´OW «∞Iu«zr
MENU
TEXT
SET
+
-
«∞Hd´OW «∞IUzLW
«∞uAn
«∞dzOºOW «∞IUzLW
LIGHTVIEW
I
‡UE≠I «∞Bu¸...
∞Fd÷ ±DKu°W ?U∞W √≠Cq °∑∫b¥b «∞LOe... ≥cA ∞p ºL`
YAD
E≥Jc«) «∞Bu¸, E√≤u«? «∞GU±d... («u{U¡... «∞L∫ODW ∞K∂OμW THGIN
¨U±d... ?{U¡... («∞MNU¸): YAD
¨U±d... ?{U¡... («∞KOq): THGIN
«∞MBu' ¢MºOIU? °d«±Z (≠w «∞MBu' ∞dßuA («∞Mh): TXET
--∞p) E¨Od
«_≠oA. √E «∞HOb¥u ≠w «∞L∑∫dØW ∞KdßuA (√≠oA): EIVOM
«∞ObE¥W «∞dßuA √E ∞KBu¸ ≠u¢u¨d«≠OW): (Au¸ OTOHP
ßUⓒFW
?
œ«ØMW
?
LIGHT VIEW
12
DAY
MENU
TEXT
SET
+
-
?
√idE ≠d´OW
ÆUzLW
¢∫b¥b
+
:
?
?
LIGHT VIEW
∞Lº∑u¥U? «∞Lº∂o «u´b«œ ?§d«¡ ∞KLº∑ªbA ¥LJs
(«∞∑∂U¥s) ETSARTNOC («∞ºDu?) SSENTHGIRB
RESU 1
RESU 2
12
«∞Lº∂o) («u´b«œ ETESERP (§U±U) EAMMAG
°Fb.
USER1
≠OLU oß∑ªb«±NU E?HENU
MENU
({∂j) TES "¸ °Uß∑ªb«A
«∞IUzLW
SET
+
-
∞C∂j ({∂j) TES «∞e¸ ´Kv «{Gj
«∞Hd´OW
-/+. «∞e¸¥s °Uß∑ªb«A (≤Fr) SEY ÆOLW E«?Hk
?bœ
«∞Hd´OW
«∞IUzLW
ETMOHW
1RESU/2RESU
BRIGHTNESS
50
500
9300K
6500K
NO
USER1
MENU
SET
++
--
idEA
√idE ≠d´OW ÆUzLW
«∞FUœ¥W. «∞∑AGOq TMdE・ TMq ≠w
≥c«
LAMRON
LIGHT
:
UNEM
:
-
¢IKOq
: +
"¥Uœ...
¢∫b¥b TES
:
VIEW
12
(´UœI)
NORMAL
MENU
41
-
+
SET
-
E?Ao?NU
«∞BOU≤W.
ib±W «ß∑b´U¡
«_iDU¡ «ß∑JAU・
Æ∂q «∞Iºr
≥c«
?∞v «¸§l
«∞Bu¸... ¢ENd o
°LQic A∫O` °AJq ?¥BU∞t ±s E¢QØb «∞DUÆW ØU°q «≠∫h
°U∞AU W «∞ªU'
«∞DUÆW
«∞DUÆW.
«∞DUÆW. "¸
E«∞∑∂U¥s. «∞AU
«∞LUE" ¢∫d¥p ≠∫UE‰
«∞AU W.
«∞DUÆW, ?Hk
W
≤Bu? «{∂j
E{l ≠w «∞AU
∞∑MAOj «∞LHU¢O` ∞u?W ≠w ±H∑UO √I
±CU¡? «∞DUÆW
´Kv «{Gj
W ØU≤X
´Kv «∞CGj
ØU°q ≥q
±uAu‰?
±R d ≥q
E±R d «∞∑AGOq ÆOb «∞AU W ≥q
«∞KuE? √iCd «∞DUÆW
«∞KuE? √AHd
?--«
«∞DUÆW
±R d ≥q
√E
«∞JNd°U¡. ¢uAOq ±s ¢QØb
«∞JL∂Ou¢d. ¢AGOq §d»
±d... «∞AU
«∞biq (? U¸... ¸ßU∞W ¢dE ≥q
FO EGNAR «∞MDU') iU¸A
±s «∞IUœ±W
«u U¸... ¢JuE ´Mb±U «∞dßU∞W ≥cA ¢ENd
«∞d√ßw √E «_≠Iw «∞∑dœœ ≤DU' iU¸A «∞HOb¥u) (°DUÆW
W °∑NOμW
EÆr «∞J∑OV ≥c« ≠w "«∞Lu«AHU?" ƺr ¸«§l
«∞JL∂Ou¢d
∞KAU W.
"
«∞AU W?
´Kv TUO
"
√idE.
"
o ´Mb±U
«∞JL∂Ou¢d °Os «u U¸... ØU°q ¥JuE
«∞dßU∞W
¢ENd
√idE. ±d... ?UE‰ £r «u U¸... ØU°q «≠∫h ±∑BoI. E«∞AU W
«∞AU W?
≥cA
UNEM «∞e¸ ´Kv °U∞CGj EÆX √I
≠w (DSO) «∞AU W ´Kv
«∞dßU∞W ¢ENd √E «∞LH∑d÷ ±s £u«EU. 5 ∞Lb... («∞IUzLW)
(¢r
«∞AU W?
"
´Kv
´Kv DSO" "DEKCOL «∞dßU∞W ¢ENd ≥q
°AJq ¢GOOd≥U ¥LJs o °∫OY «∞∫U∞OW «∞∑∫Jr ?´b«œ«? ¢Q±Os ¥LJs
«∞Lu§uœ... «∞ªOU¸«? ¢∫Jr ´MUAd ¢Q±Os ?∞GU¡ ¥LJMp ±IBuœ. ¨Od
«∞Lu§uœ... «∞ªOU¸«? ¢Q±Os ?∞GU¡
? U¸...) ¢u§b (o ¸ßU∞W ¢dE ≥q
KCEHC LANGIS ELBAC
DSO DEKCOLNU
(DSO)). «∞AU W ´Kv
51
«∞dßU∞W ¢ENd ≥q
(√œE«? DSO DEKCOL
«∞CGj ´Mb ±IHKW)
«∞∑∫Jr
(«∞IUzLW)? UNEM "¸ ´Kv
E?Ao?NU
«_iDU¡ «ß∑JAU・
A∫O∫W ¨Od «∞AU
Au¸... ∞C∂j
«i∑OU¸) / (¢KIUzw OTUA/TES «∞e¸ ´Kv «{Gj
W
A∫O`. ¨Od «∞AU W
Au¸...
E{l
?´b«œ √≠Cq ?∞v ¢KIUzOIU
¸±e °Uß∑ªb«A «∞Bu¸... E{l °C∂j ≠Ir ±d{OW, ¨Od «∞M∑UzZ
«∞AU W
ØU≤X E?--«
´Kv «∞Fd÷ ≤EUA ≠w «∞d√ßw E«∞u{l «_≠Iw «∞u{l
Æb ØUE
?--« ±U ∞LFd≠W ?´b«œ«? --< ´d÷ --< «∞∑∫Jr ∞u?W «≠∫h
ϮW
{∂j ≠Q´b ?bA, Æb --∞p ØUE ?--« «∞bÆW. √E «∞∑dœœ ¢GOOd ¢r
°DUÆW
«∞AU W.
«∞LDKu°W.
«∞bÆW
´Kv «∞HOb¥u
¢KIUzw) / (¢∫b¥b OTUA/TES «∞e¸ ´Kv «{Gj
≠Ir ±d{OW, ¨Od «∞M∑UzZ ØU≤X E?--« ?´b«œ √≠Cq ?∞v ¢KIUzOIU «∞AU W
Au¸... ∞C∂j
√E ¸√ßOW √ dⓒW ¢ENd
«∞AU W.
iKHOW ≠w iDu?
≠w KCOLC «∞d±e °Uß∑ªb«A «∞∑ªDODU? √E «∞d√ßOW «_ dⓒW °∑IKOq
«∞AU W. ´Kv «∞Fd÷
≤EUA
«i∑OU¸) / (¢KIUzw OTUA/TES «∞e¸ ´Kv «{Gj
≠Ir ±d{OW, ¨Od «∞M∑UzZ ØU≤X E?--« ?´b«œ √≠Cq ?∞v ¢KIUzOIU «∞AU W
´Kv «∞Fd÷ ≤EUA ≠w ESAHP «∞d±e °Uß∑ªb«A «_≠IOW «_ dⓒW °∑IKOq
Au¸... ∞C∂j
≠w √≠Iw ¢Au¥g E§uœ
¨Od «_?d・ √E «∞Bu¸...
E«{∫W.
«∞AU W.
´Kv «∞Fd÷ E«{∂j ?´b«œ«?
´Os
--<
´d÷
--<
«∞∑∫Jr ∞u?W «≠∫h
«_±∏q. «u´b«œ ´Kv «∞Fd÷ Au¸... «{∂j √E «∞LDKu°W
«∞bÆW
?IOIw). (∞uE °X 42 ±s √´Kv ÆOLW ´Kv «∞KuE ?´b«œ
±HJIU E«ß∑ªbA °S?JUA ±∑BoI «u U¸... ØU°q ØUE ?--«
«∞H∑∫W.
±LU
¢∫Io
«_±d. ∞eA ?--« ¢uAOKt u?JUA
«∞HOb¥u °DUÆW ?œ¸«A ±s ¢QØb
°AJq
A∫O`
≠w
≠w ?IOIw) (∞uE °X
42 ±s
-
°b o
∞uE
´UœI. ¨Od
«∞∑∫Jr ∞u?W
E?--« «∞∑AU°p, E{l ´Kv ¢FOOMNU ¢r Æb «∞AU W ØU≤X ?--« ±LU ¢∫Io
«∞LDKu°W. «∞bÆW ?∞v °∑GOOdA ≠Ir ?bA, Æb --∞p ØUE
√´Kv ¥JuE √E
«∞AU W
√´Kv ÆOLW ´Kv «∞KuE ?´b«œ °∑FOOs Ær
?´b«œ«?.
±s
√E √?UœI
ØU・U. °AJq ´U‰ «∞JNd°Uzw «∞πNb √E ±s ¢QØb
05/zH06. 001CA-V042
61
¢u±i. «∞AU
W
E?Ao?NU
«∞AU W?
«∞LCGu? «∞Id'
±s «∞AU W
¢AGOq °d≤U±Z ¢∏∂OX ±s
¢QØb
«_iDU¡ «ß∑JAU・
¢AGOq °d≤U±Z °∑∏∂OX ÆLX ≥q
¢AGOq °d≤U±Z °∑∏∂OX
ÆLX ≥q
«∞AU W?
±l ¥Q¢w E«∞cI «∞LdE) «∞Id' (√E «∞∑AGOq °∂d≤U±Z «∞ªU'
±uÆl ±s «∞∑AGOq °d≤U±Z ¢∫LOq √¥CIU ¥LJMp √E «∞AU W.
.moc.egl.www//:ptth «∞u¥V:
«∞∑uAOq ETMOHW ¢b´r «∞HOb¥u °DUÆW ØU≤X ?--«
±LU
¢∫Io
E«∞∑AGOq.
±∑Fd・ ¨Od "
U
U
W
«∞∑uAOq
W
«∞dßU∞W ¢ENd ≥q
´Kv «∞F∏u¸ ¢r ´KONU,
CDD)"? (ASEV E«∞∑AGOq
(DSO). «∞AU
W
´Kv «∞Lu§uœ... «∞ªOU¸«?
ÆUzLW
io‰ ±s
EROLOC
ERUTCIP «∞IUzL∑Os ¢MAOj ¥∑Fc¸
∞KªOU¸ (´UœI) LAMRON ?´b«œ ¢∫b¥b ±s ¢QØb
WEIVTHGIL ¢FOOs ¢r ?--« «∞Cu¡). (´d÷ WEIVTHGIL
OTOHP/EIVOM/OXET/YAD ´Kv «∞Cu¡) (´d÷
OTOHP/EIVOM/OXET √E ≤NU¸¥W) (≤Bu'/√≠oA/Au¸
2RESU/1RESU √E ∞OKOW) (≤Bu'/√≠oA/Au¸ THGIN
ERUTCIP «∞IUzL∑Os ETMOH∑U ¢FLq ≠Ks («∞Lº∑ªbA1/«∞Lº∑ªbA2),
°∑FOOs
Ær
(´UœI).
±FOs, {∂j Eu§d«¡ («_∞u«E). EROLOC («∞Bu¸...)
LAMRON ´Kv «∞Cu¡) (´d÷ WEIVTHGIL
71
«∞IUzL∑Os ≠∑` ´KOp ¥∑Fc¸ ≥q
√E («∞Bu¸...) ERUTCIP
ÆUzLW
io‰ ±s («_∞u«E) ROLOC
«∞AU W
´Kv «∞Lu§uœ... «∞ªOU¸«?
(DSO)?
L1530S
≤ADW.
«∞Lu«AHU?
H
E±BHu≠W ±ºD` ∞uO --«?
ßr) (1\83 °uAW
TFT DCL
51
∞o≤FJU"
«∞Fd÷
U
«∞AU W
W
±CUœ ¨o・
±ºU?W
°uAW
51
«∞MIU? °Os «∞LºU≠W
±r 3\0
(¢KIUzw) ØOKu≥d¢e 36
(¢KIUzw) ≥d¢e 57
03
-
-
«_≠Iw «∞∑dœœ
«∞d√ßw «∞∑dœœ
65
±u§V/ßU∞V ±MHBq LTT
«∞biq ≥OμW
,
buS-D
ßs 51
±uAq
BGR
«u U¸... œiq
ASEV4201*867@57zH
«∞IBuE
√EA)
p-pv/57 (7,0
zH @06
867
*
¢L∏OKw
4201
E«?
52
:
«∞FUœI
E«?
1
≥
1E«?
≥
±RÆX ¢uÆn / «oß∑Fb«œ
SMPD ?¨o'
«_œ≤v) °uAW(«∞∫b
«_ÆBv) «∞∫b °uAW(
07,51
/ ßr
64,81
/ ßr
98,64
/ ßr
00,12
°uAW
72,8
ßr/ 57,63
«∞Fd÷
«∞Du‰
98,93
«∞BU≠w
-5˙
«∞LOq
«∞Du‰
~
°uAW) 0,07 ( °uAW 2,67
√±∂Od 6\0 ≥d¢e 05/06 ≠u∞X
±μu¥W 53˙ ?∞v ±μu¥W 01˙
±J∏n ¨Od 08%
?∞v 01%
±μu¥W 06˙ ?∞v ±μu¥W -02˙
59%¨Od±J∏n 5%?∞v
001-042
«∞DUÆW
«ß∑No"
E«∞u"E «_°FUœ
±Uzq) ?U±q (±l
«∞LOq/«o¸¢HU? ≤DU'
«∞DUÆW
±∑dœœ ¢OU¸
«∞∑AGOq TMdE・
«∞∫d«¸... œ¸§W
«∞dⓒu°W
«∞∑ªe¥s TMdE・
«∞∫d«¸... œ¸§W
«∞dⓒu°W
œiq
«∞∂OμOW «∞EdE・
±d≠o(
±Uzq ?U±q
±d≠o(O) ),¨Od ±d≠o(
«u U¸... ØU°q
±d≠o(O) ),¨Od
«∞JL∂Ou¢d
E«∞∑AGOq «∞∑uAOq
«∞FLo
¸ⓒq) 28\8 ( Øπr 4,6
02˙
«∞bÆW
«∞LHCq
CDD B2
74,41
«∞HOb¥u œiq
«∞biq ≥OμW
ASEV
°uAW
«∞∑e«±s œiq
±Qic
≤u? √E
«∞DUÆW ±Qic
≤u? ±s
«∞DUÆW
ØU°q
±o?EW
? FU¸. ßU°o œEE ∞K∑GOOd ´d{W ≥w «∞J∑OV
81
≥c«
≠w «∞Lu§uœ... «∞LFKu±U?
L1730S
≤ADW.
«∞Lu«AHU?
H
E±BHu≠W ±ºD` ∞uO --«?
ßr) (34\2 °uAW
71
TFT DCL
U
«∞AU W
W
∞o≤FJU" ±CUœ ¨o・
«∞Fd÷ ±ºU?W °uAW 17
«∞MIU? °Os «∞LºU≠W
±r 62\0
(¢KIUzw) ØOKu≥d¢e 38
(¢KIUzw) ≥d¢e 57
03
-
-
«_≠Iw «∞∑dœœ
«∞d√ßw «∞∑dœœ
65
±u§V/ßU∞V ±MHBq LTT
±u§V/ßU∞V ±dØVv LTT
«∞∑e«±s œiq
«∞biq ≥OμW
,
,
«_iCd) «∞KuE ´Kv («∞∑e«±s GOS
buS-D
±uAq
BGR
«u U¸... œiq
«∞biq ≥OμW
«∞HOb¥u œiq
ASEV0821*4201@57zH
zH @06 4201 * 0821 ASEV
«∞IBuE
«∞bÆW
ßs 51
√EA) p-pv/57 (7,0 ¢L∏OKw
«∞LHCq
CDD B2
34E«?
«∞FUœI
:
1
≥
1E«?
≥
°uAW 08,93 ßr/
°uAW /74,61 ßr
°uAW /32,91 ßr
°uAW /72,8 ßr
76,51
E«?
¸ⓒq)
54,31
«∞Fd÷
«∞Du‰
48,14
«ß∑No"
E«∞u"E «_°FUœ
±Uzq) ?U±q (±l
48,84
00,12
«∞FLo
«∞BU≠w
-5˙
«∞LOq
«∞Du‰
~
°uAW) 0,07 ( °uAW 67,2
√±∂Od 0\1 ≥d¢e 05/06 ≠u∞X
±μu¥W 53˙ ?∞v ±μu¥W 01˙
±J∏n ¨Od 08%
«∞DUÆW
±RÆX ¢uÆn / «oß∑Fb«œ
SMPD ?¨o'
( Øπr 01,6
02˙
E«∞∑AGOq «∞∑uAOq
?∞v 01%
±μu¥W 06˙ ?∞v ±μu¥W -02˙
±J∏n 59%¨Od 5%?∞v
«∞JL∂Ou¢d
001-042
±∑dœœ ¢OU¸
«∞∑AGOq TMdE・
«∞∫d«¸... œ¸§W
«∞dⓒu°W
«∞∑ªe¥s TMdE・
«∞∫d«¸... œ¸§W
«∞dⓒu°W
«∞LOq ≤DU'
«∞DUÆW
œiq
«∞∂OμOW «∞EdE・
±d≠o(O) ),¨Od
±d≠o(
±Uzq ?U±q
±d≠o(O) ),¨Od
±d≠o(
«u U¸... ØU°q
±Qic
≤u? √E
«∞DUÆW ±Qic
≤u?
±s
«∞DUÆW
ØU°q
±o?EW
? FU¸. ßU°o œEE ∞K∑GOOd ´d{W ≥w «∞J∑OV
91
≥c«
≠w «∞Lu§uœ... «∞LFKu±U?
«∞Lu«AHU?
(«∞bÆW) «∞Lº∂o «∞C∂j √E{U?
°uAW 51
(≥d¢e) «∞d√ßw «∞∑dœœ
U
W
(«∞bÆW) «∞Fd÷ √E{U?
(ØOKu≥d¢e) «_≠Iw «∞∑dœœ
864\13
053
*
046
VGA
1
07
864\13
004
*
027
VGA
2
3
07
06
964\13
084
*
046
VGA
76\66
000\53
084
*
046
VESA
8\27
168\73
084
*
046
VESA
57
005\73
084
*
046
VESA
6
52\65
651\53
006
*
008
VESA
7
06
4
5
978\73
006
*
008
VESA
8
27
770\84
006
*
008
VESA
9
57
578\64
006
*
008
VESA
01
57
527\94
426
*
238
MAC
11
06
363\84
867
*
4201
VESA
*21
07
674\65
867
*
4201
VESA
31
57
320\06
867
*
4201
VESA
41
*
°t ±uAv
TFT ¢IMOW
U
¢Q¢w «_œ≤v,
≥d¢e.
06
?bA
?∞v «∞AU
?∞v ¥Bq ¸√ßw
W
´Kv «∞Bu¸... «≥∑e«" ∞∑IKOq ´U‰ ¢∫b¥Y ±Fb‰ ¢∑DKV «∞∑w TRC
¢∫b¥Y °LFb‰ 867 x 4201 œÆW
U U? ±s «∞MIOi
œ¸§W ´Kv «∞JL∂Ou¢d °∑NOμW Ær √±Js, ?E
°uAW 71
(≥d¢e) «∞d√ßw «∞∑dœœ
´Kv
«∞LAJKW. ≥cA ±s iU∞OW
U
W
(«∞bÆW) «∞Fd÷ √E{U?
(ØOKu≥d¢e) «_≠Iw «∞∑dœœ
964\13
053
*
046
VGA
1
07
864\13
004
*
027
VGA
2
06
3
07
964\13
084
*
046
VGA
57
005\73
084
*
046
VESA
4
06
978\73
006
*
008
VESA
5
57
578\64
006
*
008
VESA
6
57
527\94
426
*
238
MAC
7
06
363\84
867
*
4201
VESA
8
57
321\06
867
*
4201
VESA
9
57
186\86
078
*
2511
MAC
01
56
508\16
009
*
2511
VESA
11
06
189\36
4201
*
0821
VESA
21
57
679\97
4201
*
0821
VESA
31
02
«∞Lu«AHU?
«∞LR d
«∞LR d ∞uE
√iCd
∞K∂Mw ±Uzq √AHd
∞K∂Mw ±Uzq √AHd
12
«∞u{l
∞FUœI
±RÆX «oß∑Fb«œ/¢uÆn
SMPD ?¨o'
ASEV ±FOU¸ ±l «∞L∑u«≠IW «∞∫Uzj ´Kv «∞∑dØOV
œ´U±W
¢dØOV ØOHOW
ASEV. ±l «∞L∑u«≠IW «∞∑dØOV E«§NW °DU≤W ±u«AHU? ±l «∞AU W ¢∑DU°o
«∞L∑∫d". «∞∂U» √"‰ 1
.
PUSH
∞ußHq. «_±U±w «∞u§t ¥JuE °∫OY ¬id ≤U´r ßD` √I √E «∞ILU'
«∞Bu¸.... ≠w «∞Lu{` «∞M∫u ´Kv «∞IoEEy
±Hp
±s ÆDFW
ASEV. ±FOU¸ ±l «∞L∑u«≠IW «∞∫Uzj ´Kv «∞∑dØOV
ASEV ∞Lu«AHU?
«≠Bq
2.
3.
°∑dØOV Ær
4.
´Kv «∞AU
°Uß∑ªb«A «∞∫U±q
W
ÆU´b...
œ´U±W
{l
E≠IIU «∞∫Uzj ´Kv «∞∑∏∂OX
´Kv «∞∑∏∂OX √E ?U±q ´Kv «∞∑∏∂OX (≤u? ¬id °LJuE «∞∑uAOq
ASEV.) ±l ±∑u«≠IW ¢∏∂OX ∞u?W «∞AU W ≥cA ¢I∂q «∞∫Uzj.
?¸ Uœ«? œ∞Oq ?∞v «¸§l «∞LFKu±U?, ±s «∞Le¥b ∞LFd≠W
«∞πb«¸. ´Kv ∞K∑dØOV ASEV
«i∑OU¸I notgnisneK- ≤u? √±UE ≠∑∫W
√I ±s d«?A ¥LJs E«∞cI ÆHq °JU°q «∞∑uAOq
±∑πd
∞KJL∂Ou¢d.
31
Digitally yours
Download PDF

advertising