LG | L1750SQ-SN | LG L1750SQ-SN دليل المالك

«∞Lº∑ªbA œ∞Oq
L1750S
L1950S
L1751S
L1951S
L1750SQ
L1950SQ
L1751SQ
L1951SQ
«∞LM∑Z. «ß∑ªb«A Æ∂q ≥U±W EÆUzOW ?§d«¡«? Æd«¡... ±s ¢QØb
°ºNu∞W ?∞Ot «∞uAu‰ ¥LJs±JUE ≠w «∞Lº∑ªbA °b∞Oq «∞ªU' «∞LCGu? °U∞Id' «?∑Hk
«∞Lº∑I∂q. ≠w ØLd§l oß∑ªb«±t
ⓒKV ´Mb ´KONU «∞LD∂u´W °U∞LFKu±U? «∞uØOq E√i∂d «∞ªKHw °U∞GDU¡ «∞LKBIW «∞∂DUÆW ´Kv
«ⓒKl
«∞BOU≤W.
≥U±W
?bEA
«∞ªUⓒT «oß∑ªb«A ´s ¥M∑Z≠Ib --∞p E±l ßo±∑Jr, ∞CLUE E¢BMOFNU «∞u?b...
≥cA
EÆUzOW ?§d«¡«?
¢BLOr¢r∞Ib
∞K∑∏∂OX «∞∑U∞OW «_ßUßOW «∞∑FKOLU? «¢∂l «∞∫d¥o.∞LªUⓒd «∞∑Fd÷ √E ØNd°UzOW Ab±W
E«∞ªb±W E«oß∑ªb«A
¥πV.ØLU «∞AU W
≠w «∞Lu§uœ... «∞uÆU¥W ?§d«¡«? °FLq ∞KºLUO
«_±UE
«∞LozLW
«uAoO
«∞L∫KOW ∞KLFU¥Od±DU°I∑t
∞ªb±W ±F∑Lb
±s ¢QØb ¬id, ⓒUÆW
ØU°q «ß∑ªb«A
?U∞W
≠Ij.
E≠w
±u≠Od √Æd» √E °U∞LBMl «o¢BU‰ ≠Od§v ´Ou», ´Kv ¥∫∑uI
«∞u?b...
«∞DUÆW
±l
«∞Ld≠o
«∞DUÆW
ØU°q «ß∑ªbA
ØU°q ØUE E?--« «∞Lu¸œ. ¥u≠dA ∞r ?--«
°b¥q.ⓒUÆW ØU°q ´Kv ∞K∫Bu‰
«∞∑∏∂OX.
¢Js∞r E?--«
°Fb
«∞AU W.
«∞IU°f
±Qic
?∞v «∞uAu‰ ßNu∞W ±s
´Kv «∞LFdE{W √E
≠Ij
«∞J∑OV
≥c«
¢QØb ∞c«
±u«AHU?
«∞∑OU¸. ∞HBq √ßUßOW ØußOKW «∞DUÆW ØU°q ¥º∑ªbA
«∞DUÆW ±Bb¸ ±s «∞AU W
≠w ?∞Ot «∞LAU¸
°U∞uØOq. «o¢BU‰ ≠Od§v ±Me∞p, ≠w «∞Lu§uœ
¢∑º∂V ≠Ib «∞LJºu¸.... E«∞LIU°f «∞∂U∞OW «∞DUÆW ØU°o? ´s
≠CoI Ø∂Od..., iDu¸... «∞∑uAOq EØU°o?
oß∑∂b«∞NU. ±∑ªBh °HMw «o¢BU‰
¥d§v∞c«
«∞DUÆW ±Bb¸
≤u?
«∞L∑dœœ «∞∑OU¸
?d¥o. √E ØNd°UzOW Ab±W ?bEA
°∑AGOq Ær
±s
±Pic ¢AJq
≠w «_ OU¡
«∞AU W:
«∞AU W.
œ«iq ?Ao?NU
(FFO). «∞DUÆW ?¥IU・ ´Mb ?∑v
A∫O`.
±∑QØbI«
≥cA
¢H∑`o
∞KLº∑ªb±Os ¥LJs±Ju≤U? ¢u§bo
«∞AU W,
œ«iq «∞πNb ´U∞OW ±Ju≤U? ¢u§b
°AJq «∞AU
W
¢FLq∞r ?--« °U∞uØOq «¢Bq
«uAU°U?:
±U
«∞LMUßV. °U∞AJq ¢Q±OMNU¥∑r∞r
≠Ij.
∞∑HUœI
±Uzq ¸・ ´Kv «∞AU W ¢Clo
«∞LBMl °t ¥MB`?U±q «ß∑ªbA
«∞LªUⓒd: √E «∞∫d«zo ∞LMl
«∞LMe‰. ¢d"´Mb
(NO) ¢FLq«∞AU
W
¢∑d"o ⓒu¥KW.∞H∑d... «∞Gd≠W ±GUœ¸...
«∞πNb. ´U∞OW iDd... ±Ju≤U? ¢∫Lq«∞b«iKOW «_§e«¡ °Fi
«∞AU W. ≠∑∫U?
«∞AU W.
ⓒu¥KW∞H∑d... «ß∑ªb«A
œEE
¢dØNU´Mb √E ¸´b¥W´u«An
´Mb
E§uœ ´Mb «∞∫Uzj
(FFO)
œ«zLIU
«∞AU W
∞NcA ¢BLOLNU¥∑r∞r ±K∫IU? ¢COno
≠w «∞Lu§uœ
«∞DUÆW ±Qic ±s «∞AU W
«∞uÆX.
1
ìKo
≠w √ OU¡ ¢Cl«_ⓒHU‰ ¢πFqo
«≠Bq
±s
§bI«
≥U±W
EÆUzOW ?§d«¡«?
«∞∑dØOV ?u‰
«∞∑Kn.
?∞v
«∞DUÆW
ØU°q ¥∑Fd÷°∫OY «∞AU
W
«∞DUÆW
¢ClEo ?u∞t, °Uo∞∑HU・ √E
√E «∞Lo°f, ¨ºq ?πd... √E «∞LD∂a, ?u÷ √E «∞Gºq, ?u÷ √E «oß∑∫LUA, ?u÷ ±∏q «∞LU¡
±s
°U∞Id» «∞AU
ß∂U?W. ?u÷
≥cA
ßb
¢r?--« «∞FLq.
∞c«:
√£MU¡ «∞Lu∞b...
«∞∫d«¸... °Sⓒo' ∞∑ºL` «∞ªU¸§w
«∞∫d¥o.∞ªDd ¥Fd{pÆb
±LU «∞AU W,
«∞GDU¡
«∞a. ßπUœ... √E √¸¥JW√E
´Kv «∞AU
«∞πOb.... «∞∑Nu¥W {LUE
±l
√idE.
¢Kn.√E
√E ibE'
¢Au¥t
«∞AU W.
√œ«¡
°U∞AU W
--∞p ¥∫bA ≠Ib
´Kv √AU°l °BLU?
´Kv ¢Q£Od√I ∞NU ¥JuE ∞s E∞Js
«∞AU W.
E§uœ
?∞v
AKV,
--∞p
W
¢º∑ªbA o
°U∞Id» √E ¸ⓒV, ±ªeE
«∞AU U?
≤EdI«
_E
W
°u{l «∞ºHKOW «∞∑Nu¥W ≠∑∫U?
¢ºbo
«∞AU W
¢Clo
?o ±GKo iU' ±JUE ≠w
±Uœ...
√I
±Bb¸ √E «∞∑b≠μW
¢GDwo
√E ÆLU' °IDFW «∞H∑∫U?
√≤U°OV ±s °U∞Id» «∞AU
w¡ °QI evitcA xirtaM DCL «∞AU
¥RœI ≠Ib ⓒu¥KW,∞Lb... DCL «∞AU
´Kv "¸ÆU¡ √E iCd«¡ √E ?Ld«¡ °Il
E--∞p
«∞H∑∫U?,
≠w «∞L∑e«¥b... «∞∫d«¸... ¢∑º∂V≠Ib
ßd¥d
?d«¸....
±s
≠w ¢Nu¥W°H∑∫U? ±eEœ...
´Lq ≠w iKq ?bEA
w¡ √I °S±U∞W ¢ºL`o
ØU°q ´Kv
W
W
¢Clo
W
¢Lº`o
´Kv √AU°Fp ¢Clo
Jq ´Kv «∞MIDOW «∞Au«zV °Fi ¢ENdÆb
«∞AU W.
ϮW
E±l
E{l
√I
«∞AU W.
¢∫X«ß∑ªb«±NU
¢rE?--« DCL.
´Kv ±FU∞π∑NU ¢LX«∞∑w √E
±ª∑Kn
∞KAU
?πr
W §uœ...
√≠Cq ´Kv ∞K∫Bu‰ √±Js ?E °t «∞LuAv
≠w «∞Bu¸ °Fi TMNu¸ ?∞v ¥RœI
«∞∏U°∑W.
≠Ib
E{l «ß∑ªbA
°Uß∑ªb«±t, «∞LuAv
DCL ∞Ku?W «∞LLOe...
«∞bÆW --«?
«∞bÆW
--∞p
«∞BHU? ±s ¥Fb--∞p
°ªo・
≠SE
--∞p,
«∞∑MEOn ?u‰
«∞AU W. E§t
≠w
¥∑º∂V Æb «∞d' "¥Uœ... _E «∞AU W ´Kv ±∂U d... ¢MEOnßUzq °d'
¢MEOnÆ∂q «∞AU
W
±I∂f ≤e?
¥πV
¢Ir ±∂KKW). (E∞OºX ¸ⓒ∂W ÆLU' ÆDFW «ß∑ªbA
o
Ab±W ?bEA
«∞∑GKOn ?´Uœ... ?u‰
«∞u?b... ≤Iq E´Mb «∞u?b....
≥cA
∞MIq ¢GKOnEßOKW √≠Cq ≥w «∞Lu«œ
≥cA
√E ?OY «∞∑GKOn. E±u«œ «∞Jd¢uE ´K∂W °S∞IU¡ ¢Iro
°NU. «∞ªUAW °U∞Lu«œ ¢GKOHNU°S´Uœ... Ær ¬id, ±JUE ?∞v
«∞πNU" ±s «u±s «∞∑ªKh
«∞ez∂o. ´MBd ±s {μOq Æb¸ ´Kv «∞πNU"
°p. «∞ªUAW
∞b¥p.«∞L∫KOW
«∞ºKDU?
2
≥c«
«∞FU±W
≠w «∞Lº∑ªbA «∞HKu¸ßMX «∞LB∂UO ¥∫∑uI
«∞LNLo? °IOW ±l «∞πNU"
∞u«z` ±l ¥∑u«≠o °LU «∞πNU"
≥c« ±s
≥c« ±s
¢∑ªKh≠o
«∞∑ªKh ¥∑r√E
E¥πV
«∞AU W
«∞L∑BKW.
E«_§Ne... E«∞JL∂Ou¢d, «∞AU
W,
¢AGOq?¥IU・ ±s ¢QØb«∞AU
«∞∫U±q
≤U´LW.
W,
?´b«œ Æ∂q
ÆU´b...
¢uAOq
ÆLU' ÆDFW √E EßUœ... ´Kv _ßHq «_±U±w «∞πe¡ ¥JuE °∫OY «∞AU W {l
«∞AU W. ÆU´b...
≠w «∞LIU°KW «∞H∑∫U?
±l
«∞∫U±q
ÆU´b...
¢uAOq
1.
≠w «∞ªDUⓒOn °L∫U--«... Ær 2.
«∞H∑∫U?.
≠w «∞ªDUⓒOn √œiq 3.
«∞H∑∫W
iDU・
«∞∫U±q.
ÆU´b...
?"«∞W
«_±U±w «∞πe¡ ¥JuE °∫OY ≤U´LW ÆLU' ÆDFW √E EßUœ... ´Kv «∞AU W {l 1.
«_idE, °U∞Ob °U∞IU´b... «∞Lu§uœ «∞ºHKw «∞LeoA E«ß∫V E«?b... °Ob «∞IU´b... √ßHq √±ºp «∞∫U±q, ÆU´b... u"«∞W 2.
∞ußHq.
«∞AJq. ≠w ±u{` ≥u
ØLU
«∞ºHKw «∞LeoA
«∞FMUAd
´s
°p «∞ªUAW
«∞AU W ¢ª∑KnÆb
√E ´Dq ?∞v E¥∑Fd÷ «∞LM∑Z ¥IlÆb
∞K∑uAOq. «∞FUA «∞MLu--A
«∞∑u{O∫w «∞dßr
≥c«
≥UA
¥Bn
«∞Bu¸.... ≠w «∞Lu{∫W
√idE. ±d... ¢HBKNU√o ?UE‰ «∞∫U±q, ÆU´b... ¢uAOq °Fb
≠Ij. «∞∫U±q °IU´b... «u±ºU"
o
±l ´IV ´Kv ¸√ßIU «∞LM∑Z °∫Lq ¢Ir
Æb±p.
3
¥R--I
«∞AU W
«∞L∑BKW
E«_§Ne... E«∞JL∂Ou¢d «∞AU
W
¢AGOq?¥IU・ ±s
¢QØb«∞AU W
?´b«œ Æ∂q
«_idE.
«∞AU W
∞p.
°U∞Mº∂W ¸«?W «_E{U?
œ¸§W 053 «∞L∫u¸: ?u‰ «∞bE¸«E
≥cA
√Ø∏d ?∞v ¢Bq√E ?∞v ´b¥b...°Dd' «∞Ku?W E{l
˙~02˙5 :-
±bE
«o¸¢HU?
E{l
1.«{∂j
±bE
«_±∏q «∞u{l
E±d¥`.
√±∏q ´d÷ E{l ∞∑∫IOo œ¸§U?
4
5
∞KAU
W
«_±U±OW «∞LOq "«E¥W
¢uAOq
¢∑FbE √o °t
«∞LuAv
±s
«∞AU W
«∞JL∂Ou¢d «ß∑ªb«A
W
{l 1.
«o≤∑NU¡ E´Mb «u U¸.... ØU°q Aq 2.
«∞JL∂Ou¢d.§NU" ±s °U∞Id» «∞∑Nu¥W §Ob ±MUßV ±JUE ≠w «∞AU
«∞∑uAOq. ∞∑Q±Os «∞LºU±Od ¸°j °S?JUA Ær
1
2
«∞AU W. ±s
«∞DUÆW
ØU°q
EÆd¥V ?∞Ot «∞uAu‰ ¥ºNq±MUßV ⓒUÆW ±Qic ?∞v
ØU°q Aq 3.
E≠IIU ¥ª∑Kn
?Uzj
«∞ªKHw. ∞KLMEd ±∂ºj ´d÷ ≥c«
Æb ∞c« ´U±IU: ⓒd«"I«
«∞ªKHw «∞LMEd ≥c« E¥L∏q
«∞LMEd ´s °p «∞ªUAW
«∞DUÆW
«u U¸... ØU°q
∞KDd«".
±o?EW
--∞p, ±s
±Qic
2
«∞AU W ¢ª∑Kn
«∞Lu{`.
1
ØL∂Ou¢d±Qic
PC
MAC
±UØM∑u' ±NU¥T
±NU¥T±I∂f ¥∑u≠d√E ¥πV ±UØM∑u', √°q oß∑ªb«A
51 --E bus-D «∞Bu¸... °DUÆW ±uAq ∞∑GOOd ±MHBq
±uAq ?∞v «∞Lu≠d ∞KJU°q AHu・) (3 «∞J∏U≠W ´U∞w ßs
E°BHOs. ßs 51 --E
W ¢B∂`´Mb±U «∞∑AGOq. ∞∂b¡ «_±U±OW «∞LHU¢O` ∞u?W
"¸ ´Kv 4.«{Gj
≠w
«∞Bu¸... ¢FOOs(ETMOHW noitcnuF' gnitteS egamI 'fleS ¢MHOc¥∑r «∞∑AGOq,
¢KIUzw.°AJq --«¢OIU)
ÆOb «∞AU
≠Ij) golanA
(E{l
±o?EW
«∞Fd÷. ?´b«œ«? √≠Cq ∞KLº∑ªbA «∞uTMOHW ≥cA ¢u≠d : --«¢OIU)? «∞Bu¸... ¢FOOs(ETMOHW noitcnuF" gnitteS egamI "fleS ≥w ±U
√¸œ? ?--« «∞Hdœ¥W. «uœiU‰ u U¸«? «u´b«œ«? √≠Cq ´Kv «∞Fd÷ °C∂j ¢KIUzOIU «∞uTMOHW ≥cA ¢IuA «_E∞v, ∞KLd... «∞AU W °∑uAOq «∞Lº∑ªbA ÆOUA ´Mb
«_±U±OW °U∞Ku?W (¢KIUzw)"TES/OTUA" «∞e¸ ´Kv ≠U{Gj √idE, ±d...U ¥bE¥IU «∞uTMOHW ≥cA ¢AGOq≠w ¢d¨VØMX √E ¢AGOKNU,√£MU¡«∞AU W {∂j
´Kv «∞Lu§uœ... («∞ªOU¸«? DSO «∞C∂j °IUzLW «∞LBMl) ?´b«œ«? ´Kv «∞∑FOOs (?´Uœ... teser" "yrotcaF «∞ªOU¸ ¢MHOc≠OLJMp E?o «∞AU W. ±s
(«∞KGW). "egaugnaL" «∞ªOU¸ ´b« «∞IUzLW ´MUAd ØU≠W °∑NOμW ¥IuA «∞ªOU¸ ≥c« √E ¢FKr√E ´KOp --∞p, E±l «∞AU W).
5
¢uAOq
«∞∑∫Jr ∞u?W ETMUzn
«_±U±OW «∞Ku?W ¢∫Jr´MUAd
<L1750S/L1750SQ/L1950S/L1950SQ>
<L1751S/L1751SQ/L1951S/L1951SQ>
«∞uTMOHW
±Mt.
«∞ªdEA √E
«∞AU W
«∞∑∫Jr ´MBd
´Kv «∞Fd÷ ≤EUA ?∞v ∞Kbiu‰ «∞e¸
DSO
≥c«
«ß∑ªbA
UNEM «∞e¸
DEKCOLNU/DEKCOL
¢GOOd≥U¥∑ro ?∑v E--∞p «∞∫U∞OW, «∞∑∫Jr ?´b«œ«? °∑Q±Os «∞uTMOHW
≥cA ∞p
¢ºL`
±IBuœ. ¨Od °AJq
√E «∞LH∑d÷ ±s £u«EU. ∞Lb... («∞IUzLW) UNEM "¸ ´Kv °Uß∑Ld«¸ «{Gj
´Kv «∞Lu§uœ... «∞ªOU¸«? ¢Q±Os(¢rDSO" DEKCOL «∞dßU∞W ¢ENd
5
(DSO) «∞AU
(DSO)). «∞AU
W
W
´Kv «∞Lu§uœ... «∞ªOU¸«? ¢∫Jr´MUAd ¢Q±Os?∞GU¡ ¥LJMp
∞Lb... («∞IUzLW) UNEM «∞e¸ ´Kv °U∞CGj EÆX
√I ≠w
?∞GU¡ (¢r DSO" "DEKCOLNU «∞dßU∞W ¢ENd√E «∞LH∑d÷ ±s £u«EU.
«∞AU
W
´Kv «∞Lu§uœ... «∞ªOU¸«? ¢Q±Os
(DSO)).
5
6
«∞∑∫Jr ∞u?W ETMUzn
«∞uTMOHW
ÆUzLW
«∞Lu§uœ... «∞ªOU¸«?
«∞∑∫Jr ´MBd
≠w «∞Lu§uœ... «∞uTMUzn ∞∑∫b¥b«∞e¸¥s ≥c¥s«ß∑ªbA
{∂DNU. √E
«∞AU W
´Kv
-
+
«∞e¸«E
«∞Cu¡) (´d÷ weiVthgiL ∞KªOU¸ «i∑BU¸ ±H∑UO
∞K∂OμW
E≠II‡U
«∞Bu¸... ∞Fd÷ ±DKu°W ?U∞W √≠Cq °∑∫b¥b«∞LOe... ≥cA ∞p ¢ºL`
E≥Jc«) «∞Bu¸, E√≤u«? «∞GU±d... («u{U¡... «∞L∫ODW
¨U±d... ?{U¡... («∞MNU¸): YAD
¨U±d... ?{U¡... («∞KOq): THGIN
--∞p) E¨Od «∞MBu' ¢MºOIU? °d«±Z (≠w «∞MBu' ∞dßuA («∞Mh): TXET
«_≠oA. √E «∞HOb¥u≠w «∞L∑∫dØW ∞KdßuA (√≠oA): EIVOM
«∞ObE¥W «∞dßuA √E ∞KBu¸ ≠u¢u¨d«≠OW):(Au¸ OTOHP
≥c«
«∞FUœ¥W. «∞∑AGOq TMdE・ TMq
(´UœI): LAMRON
ßUⓒFW
œ«ØMW
≠w
«∞AU W.
´Kv «∞Fd÷
ÆUzLW ±s ∞oi∑OU¸
≥c«
«∞e¸
«ß∑ªbA
?
?
?
?
?
?
TES/OTUA "¸
¢KIUzOIU «∞Bu¸... {∂j
TES/OTUA «∞e¸ ´Kv «{Gj
?´b«œ«? °C∂j ¢IuA ´Mb±U
´Kv «∞Fd÷ ≤EUA ?∞v «∞biu‰ Æ∂q œ«zLIU
?∞v ¢KIUzOIU «∞AU
W Au¸...
«∞AU W,
°∑Fb¥q«u§d«¡
≥c«
«∞Fd÷). (E{l «∞∫U∞w «∞AU
ßOIuA
W ϮW
(DSO). «∞AU
∞∫πr «_≠Cq «u´b«œ«?
íCq
≥u ∞KFd÷ E{l
0821X4201 °uAW: 71
0821X4201 °uAW: 91
¢AGOKNU.?¥IU・ √E
´UœI °AJq «∞AU
W
«∞AU W
W
∞∑AGOq «∞e¸
≥c«
¢FLq´Mb±U «_iCd °U∞KuE «∞LR d
U
W
U
W
«ß∑ªbA
≥c«
¥Cw¡
«∞∑AGOq). E{l (
«∞LR d ∞uE ≠SE «∞DUÆW): (¢u≠Od peelS «∞MuA E{l ≠w «∞AU
W ØU≤X
«∞JNd±U≤w. ?∞v
7
?--«
¥∑GOd
«∞∑AGOq "¸
«∞DUÆW
±R d
(DSO) «∞AU W ´Kv «∞Fd÷ ≠w «∞∑∫Jr ≤EUA
«∞AU W
{∂j
´Kv ¢Fb¥o? ?§d«¡ ¥B∂`«∞AU W ´Kv «∞Fd÷ ≠w «∞∑∫Jr ≤EUA °Uß∑ªb«A
«ß∑ªb«A °JOHOW ∞∑Fd¥Hp°ºOj ±∏U‰ ¥KwE≠OLU E√ßNq. √ßd? «∞AU W ¢AGOqEÆOr E±u{FNU
°S±JU≤p E«∞∑w «∞L∑U?W E«oi∑OU¸«? °U∞∑Fb¥o? ¢HBOKw±ªDj ≥u «∞∑U∞w «∞πe¡ «∞∑∫Jr. ´MUAd
«∞Bu¸...,
?πr
(DSO). «∞AU
W
´Kv «∞Fd÷ ≤EUA °Uß∑ªb«A °NU «∞IOUA
±o?EW
«∞Bu¸.... ≠w ¢Fb¥o? °QI «∞IOUA Æ∂q «_Æq ´Kv œÆOIW
«∞∑U∞OW: «∞ªDu«? «¢∂l «∞AU
DSO.
«{Gj ¢d¥bA,
«∞AU W
«∞cI «∞d±e
´Kv «∞Fd÷ ∞MEUA «∞dzOºOW
¢∫b¥b
¥∑r E´Mb±U «∞e¸.
-
√E
W,
«∞IUzLW
03 ∞Lb...
∞∑º∑Id «∞AU
W
¢d"¥πV
´Kv «∞Fd÷ ≤EUA °Uß∑ªb«A ¢Fb¥o? E∞FLq
1.
¢ENd(ÆUzLW), UNEM "¸ ´Kv «{Gj
«∞e¸ «ß∑ªbA ¢∫Jr,´MBd ?∞v ∞KuAu‰ 2.
«i∑OU¸). / (¢KIUzw TES/OTUA «∞e¸ ´Kv
+
TES/OTUA «∞e¸ «ß∑ªbA «∞LDKu». «∞Lº∑uE ´Kv «∞Bu¸... ∞C∂j
-
/ +
«∞e¸¥s «ß∑ªbA
3.
√idE. ≠d´OW ÆUzLW ´MUAd ∞∑∫b¥b ({∂j/¢KIUzw)
«{Gj
√idE. ETMOHW ∞∑∫b¥b«∞dzOºOW
«∞IUzLW
?∞v ∞KFuœ... («∞IUzLW) UNEM "¸ ´Kv E«?b...
(DSO). «∞AU W ´Kv «∞Lu§uœ... «∞ªOU¸«?
8
±s
±d... «{Gj
4.
∞KªdEA («∞IUzLW) UNEM "¸ ´Kv ±d¢Os
{∂j
(DSO) «∞AU W ´Kv «∞Fd÷ E{∂j
«i∑OU¸
´Kv «∞Fd÷ ≤EUA ≠w E«u´b«œ E«∞C∂j «∞∑∫Jr Æu«zr ?∞v «∞∑U∞w «∞πbE‰ ¥AOd
«∞AU W.
«∞Hd´OW «∞IUzLW
«∞uTMOHW
E«∞∑∂U¥s «∞AU
W
«∞dzOºOW «∞IUzLW
SSENTHGIRB
≤Bu? ∞C∂j
ERUTCIP
TSARTNOC
AMMAG
«∞AU W
K0056
√∞u«E ∞∑ªBOh
TESERP
ROLOC
K0039
DER
NEERG
EULB
«∞AU W
LATNOZIROH
E{l ∞C∂j
NOITISOP
LACITREV
«∞AU W
E£∂U? E{uO
KCOLC
∞∑∫ºOs
GNIKCART
ESAHP
«∞Lº∑ªbA ∞∂OμW «∞AU
W ?U∞W
EGAUGNAL
∞∑ªBOh
PUTES
HORIZONTAL NOITISOP
VERTICAL
DSO
ETIHW ECNALAB
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
∞KC∂j ÆU°q
:
±o?EW
¥ª∑KnÆb
(9~21).«∞Dd«" ?ºV «∞d±u" ¢d¢OV
9
(DSO) «∞AU W ´Kv «∞Fd÷ E{∂j
«∞AU W
«i∑OU¸
´Kv «∞Fd÷ ≤EUA °Uß∑ªb«A ´MBd E{∂j «i∑OU¸ ?§d«¡«? ´Kv «∞∑Fd・ ¢r∞Ib
E√ßLUzNU ∞Kd±u" ´d÷ ¥KwE≠OLU (DSO).
uneM. «∞IUzLW ´MUAd ∞Jq EEAHNU
(DSO). «∞AU W ´Kv «∞Lu§uœ... ∞KªOU¸«?
«∞IUzLW
«ßr
«∞dzOºOW
«∞IUzLW
¢ENd´MbzcU («∞IUzLW), UNEM "¸ ´Kv «{Gj
PICTURE
«∞d±u"
«∞Hd´OW «∞Iu«zr
«∞e¸ ?u‰ ¢KLO`
idEA
:
UNEM
-
(¢IKOq/"¥Uœ...){∂j :
?œiU‰
:
+
TES
√idE ≠d´OW ÆUzLW ¢∫b¥b
:
±o?EW
«∞b∞Oq. ≠w «∞Lu§uœ...
«∞KGU? ¢Kp´s «∞AU W
´Kv ¢ENd«∞∑w «∞AU W) ´Kv («∞Fd÷ DSO
01
ÆUzLW ∞GU? ¢ª∑KnÆb
(DSO) «∞AU W ´Kv «∞Fd÷ E{∂j
«∞Hd´OW «∞IUzLW
«∞uAn
«i∑OU¸
«∞dzOºOW «∞IUzLW
PICTURE
«∞AU W..
≤Bu? ∞C∂j SSENTHGIRB
PICTURE
(«∞MBu?)
«∞AU W..
¢∂U¥s∞C∂j
TSARTNOC
(«∞∑∂U¥s)
05/0/05- §U±U. ÆOLW ´Os
AMMAG
?∞v ¢LOqAu¸ ´d÷ ?∞v «∞FU∞OW §U±U ÆOr «ß∑ªb«A ¥RœI
≠∑FLq ∞NU «∞LMªHCW «∞IOr √±U «∞AU W, ´Kv «_°Oi «∞KuE
´U‰. ¢∂U¥s--«? Au¸ ´d÷ ´Kv
(§U±U)
idEA
√idE ≠d´OW ÆUzLW
:
UNEM
:
-
¢IKOq
: +
"¥Uœ...
¢∫b¥b TES
:
COLOR
«∞AU W.
«∞∫Ld.... ?∞v
«∞e¸ÆW. ?∞v
ÆKOoI
ÆKOoI
∞uE
TESERP
?bœ
±Uzq √°Oi K0056:
±Uzq √°Oi K0039:
COLOR
?
?
°p. «∞ªUAW «_?Ld «∞KuE ±º∑u¥U? °∑FOOs Ær
DER
°p. «∞ªUAW «_iCd «∞KuE ±º∑u¥U? °∑FOOs Ær
NEERG
idEA
°p. «∞ªUAW «_"¸' «∞KuE ±º∑u¥U? °∑FOOs Ær
EULB
√idE ≠d´OW ÆUzLW
:
UNEM
:
-
¢IKOq
: +
"¥Uœ...
¢∫b¥b TES
:
POSITION
E«∞OºU¸. «∞OLOs ?∞v «∞Bu¸... ∞∑∫d¥p
HORIZONTAL
POSITION
VERTICAL
E«_ßHq. «_´Kv ?∞v «∞Bu¸... ∞∑∫d¥p
idEA
√idE ≠d´OW ÆUzLW
11
:
UNEM
:
-
¢IKOq
: +
"¥Uœ...
TES
¢∫b¥b
:
(DSO) «∞AU W ´Kv «∞Fd÷ E{∂j
«∞Hd´OW «∞IUzLW
«∞uAn
«i∑OU¸
«∞dzOºOW «∞IUzLW
TRACKING
«∞AU W.
KCOLC
iKHOW ≠w ¢ENdiDu? √E ¸√ßOW √ dⓒW √¥W ∞∑IKOq
√¥CIU. «_≠Iw «∞AU W ?πr ¢GOOdßO∑r
«∞AU W. ¢dØOe∞C∂j
√E E¢MIOW √≠Iw ¢Au¥g
√¥W °S"«∞W «∞FMBd ≥c« ∞p ¥ºL`
«∞∫dE・. Au¸... ¢u{O`
TRACKING
ESAHP
idEA
√idE ≠d´OW ÆUzLW
:
UNEM
:
-
¢IKOq
: +
"¥Uœ...
¢∫b¥b TES
:
SETUP
√ßLU¡ ´d÷
´MUAd
«∞AU W.
°NU ¥∑r«∞∑w
«∞KGW
oi∑OU¸
EGAUGNAL
«∞∑∫Jr.
´Kv DSO ?ⓒU¸ E{l ∞∑Fb¥q DSO NOITISOP
±ª∑KHIU «∞HOb¥u °DUÆW ?id«A ØUE ?--« ECNALAB
ETIHW
«_∞u«E ±º∑uE ¥ºu¡≠Ib «∞LDKu°W,
≥cA
io‰
E±s «∞HOb¥u. ? U¸...
¥∑r «∞uTMOHW,
«ß∑ªb«A
«uid«A ±º∑uE ∞Oozr «u U¸... ±º∑uE {∂j
√≠Cq ´Kv «∞∫Bu‰ °Nb・ «∞HOb¥u ∞∂DUÆW «∞IOUßw
«∞Lu«AHU?
¢AuA
SETUP
´s
°º∂V
MENU
-
+
SET
+
SET
SETUP
Au¸....
´Kv «∞Lu§uœ
«∞DUÆW
±R d ∞∑AGOq «∞uTMOHW
≥cA
«ß∑ªbA
¢AGOKt.?¥IU・ √E ∞KAU W «_±U±w «∞πe¡
≠ºu・ ¢AGOq),(?¥IU・ FFO «∞ªOU¸ °∑∫b¥b ÆLX ?--«
NO ´Kv °∑FOOMt ÆLX ?--« √±U «∞∑AGOq. ?¥IU・ ¥∑r
INDICATOR
POWER
MENU
«∞DUÆW) ±R D (
¢KIUzw.°AJq «∞DUÆW ±R d ¢AGOq¥∑r≠ºu・ (¢AGOq),
-
idEA
:
UNEM
{∂j
{∂j
:
:
-
+
√idE ≠d´OW ÆUzLW ¢∫b¥b TES
:
±U´b«
«o≠∑d«{OW «∞LBMl ?´b«œ«? §LOl ?∞v «∞Fuœ...
"EGAUGNAL".
ßd¥l.°AJq
«∞∑AGOq u´Uœ...
TESER
YROTCAF
«∞e¸ ´Kv «{Gj
Au¸... ¢∫ºOs≠w --∞p ¥ºNr∞r E?--« «∞AU W. ´Kv E«_ßuœ «_°Oi «∞Ku≤Os TMNu¸ ´Mb «∞uTMOHW ≥cA °∑AGOq Ær
±d... «_°Oi «∞KuE ¢u«"E ETMOHW °S§d«¡ Ær «_±d, ∞eA E?--« «o≠∑d«{OW. «∞LBMl ?´b«œ«? °Uß∑FUœ... ≠Ir «∞AU W,
¢MUTMd¥W.? U¸... «uœiU‰ ? U¸... ¢JuE
21
´Mb±U ≠Ij
«∞uTMOHW
¢Kp¢LJOs
¥∑r √idE.
«_iDU¡ «ß∑JAU・
E?Ao?NU
«∞BOU≤W.
ib±W «ß∑b´U¡
≥c«
Æ∂q «∞Iºr
?∞v «¸§l
«∞Bu¸... ¢ENdo
°LQic
A∫O`
°AJq ?¥BU∞t
±s
E¢QØb «∞DUÆW ØU°q «≠∫h
°U∞AU W «∞ªU'
«∞DUÆW
ØU°q ≥q
±uAu‰?
«∞DUÆW.
«∞DUÆW. "¸
E«∞∑∂U¥s. «∞AU
W
±CU¡? «∞DUÆW
´Kv «{Gj
≤Bu? «{∂j
±R d E≥q
?
«∞AU W.
? «∞DUÆW
¢AGOq¢r≥q
√iCd √E √"¸' «∞DUÆW
«∞KuE? √AHd
«∞DUÆW, ?Hk
E{l ≠w «∞AU W ØU≤X ?--«
∞∑MAOj «∞LHU¢O` ∞u?W ≠w ±H∑UO √I ´Kv «∞CGj √E
«∞LUE" ¢∫d¥p
≠∫UE‰
±R d ≥q
«∞DUÆW
±R d ≥q
«∞JL∂Ou¢d. ¢AGOq§d»
«∞JL∂Ou¢d ±s «∞IUœ±W «u U¸... ¢JuE ´Mb±U «∞dßU∞W ≥cA ¢ENd
«∞d√ßw √E «_≠Iw «∞∑dœœ ≤DU' iU¸A «∞HOb¥u) (°DUÆW
∞KAU W.
±d... «∞AU W °∑NOμW
EÆr «∞J∑OV
≥c«
«∞biq (? U¸... ¸ßU∞W ¢dE ≥q
FO EGNAR «∞MDU') iU¸A
"
«∞AU W?
≠w "«∞Lu«AHU?" ƺr ¸«§l
´Kv TUO
"
√idE.
"
«∞JL∂Ou¢d °Os «u U¸... ØU°q ¥JuE o ´Mb±U «∞dßU∞W ≥cA ¢ENd
√idE. ±d... ?UE‰ £r«u U¸... ØU°q «≠∫h ±∑BoI. E«∞AU W
? U¸...) ¢u§b(o ¸ßU∞W ¢dE ≥q
KCEHC LANGIS ELBAC
«∞AU W?
"
´Kv
´Kv DSO" "DEKCOL «∞dßU∞W ¢ENd≥q
«∞AU W?
°AJq ¢GOOd≥U¥LJso °∫OY «∞∫U∞OW «∞∑∫Jr ?´b«œ«? ¢Q±Os¥LJs
«∞Lu§uœ... «∞ªOU¸«? ¢∫Jr´MUAd ¢Q±Os?∞GU¡ ¥LJMp±IBuœ. ¨Od
UNEM «∞e¸ ´Kv °U∞CGj EÆX
√I ≠w (DSO) «∞AU W ´Kv
«∞dßU∞W ¢ENd√E «∞LH∑d÷ ±s £u«EU. ∞Lb... («∞IUzLW)
«∞Lu§uœ... «∞ªOU¸«? ¢Q±Os?∞GU¡ (¢r DSO DEKCOLNU
5
(DSO)). «∞AU W ´Kv
31
(√œE«?
«∞dßU∞W ¢ENd≥q
DSO DEKCOL
«∞CGj ´Mb
±IHKW) «∞∑∫Jr
(«∞IUzLW)? UNEM "¸ ´Kv
«_iDU¡ «ß∑JAU・
E?Ao?NU
?∞v ¢KIUzOIU «∞AU
W Au¸...
∞C∂j TES/OTUA «∞e¸ ´Kv «{Gj
A∫O∫W ¨Od «∞AU
W
Au¸...
¨Od «∞AU
W
E{l
A∫O`.
?´b«œ √≠Cq
¸±e
°Uß∑ªb«A «∞Bu¸... E{l °C∂j ≠Ir ±d{OW, ¨Od «∞M∑UzZ ØU≤X E?--«
«∞AU W.
Æb
ØUE ?--«
±U
´Kv «∞Fd÷ ≤EUA ≠w «∞d√ßw E«∞u{l «_≠Iw «∞u{l
∞LFd≠W ?´b«œ«?
≠Q´b
°DUÆW œÆW {∂j
?bA,
--<
Æb --∞p
´d÷
--<
«∞∑∫Jr ∞u?W
ØUE ?--« «∞bÆW. √E «∞∑dœœ ¢GOOd¢r
«∞LDKu°W.
?∞v ¢KIUzOIU «∞AU
W Au¸...
«≠∫h
«∞bÆW
´Kv «∞HOb¥u
∞C∂j TES/OTUA «∞e¸ ´Kv «{Gj
«_ dⓒW °∑IKOq ≠Ir ±d{OW, ¨Od «∞M∑UzZ
ØU≤X
E?--« ?´b«œ √≠Cq
√E ¸√ßOW √ dⓒW ¢ENd
«∞AU W.
iKHOW ≠w iDu?
«∞Fd÷ ≤EUA ≠w KCOLC «∞d±e °Uß∑ªb«A «∞∑ªDODU? √E «∞d√ßOW
«∞AU W.
∞C∂j TES/OTUA «∞e¸ ´Kv «{Gj
E§uœ
≠w √≠Iw ¢Au¥g
ØU≤X
E?--« ?´b«œ √≠Cq
¨Od «_?d・ √E «∞Bu¸...
´Kv «∞Fd÷ ≤EUA ≠w ESAHP «∞d±e °Uß∑ªb«A «_≠IOW
E«{∫W.
?∞v ¢KIUzOIU «∞AU
W Au¸...
«_ dⓒW °∑IKOq ≠Ir ±d{OW, ¨Od «∞M∑UzZ
«∞AU W.
´Kv «∞Fd÷ E«{∂j ?´b«œ«?
´Os
´Kv
--<
´d÷
--<
«∞∑∫Jr ∞u?W
«≠∫h
«_±∏q. «u´b«œ ´Kv «∞Fd÷ Au¸... «{∂j √E «∞LDKu°W
?IOIw). (∞uE
°X 42 ±s
«∞bÆW
√´Kv ÆOLW ´Kv «∞KuE ?´b«œ
±HJIU E«ß∑ªbA °S?JUA ±∑BoI «u U¸... ØU°q ØUE ?--«
±LU
¢∫Io
«_±d. ∞eA ?--« ¢uAOKt u?JUA
«∞H∑∫W.
≠w ?IOIw) (∞uE
E?--« «∞∑AU°p, E{l ´Kv ¢FOOMNU¢rÆb «∞AU
«∞LDKu°W.
√´Kv ¥JuE √E
°b o
∞uE
´UœI. ¨Od
√´Kv ÆOLW ´Kv «∞KuE ?´b«œ °∑FOOs Ær
?´b«œ«?.
±s
«∞AU W
±s ¢QØb
≠w A∫O` °AJq «∞HOb¥u °DUÆW ?œ¸«A
°X 42 ±s
√E √?UœI
«∞bÆW
W ØU≤X
?∞v °∑GOOdA ≠Ir
-
?--«
«∞∑∫Jr ∞u?W
±LU
?bA,
ØU・U. °AJq ´U‰ «∞JNd°Uzw «∞πNb √E
¢∫Io
Æb --∞p
ØUE
±s ¢QØb
05/zH06. 001CA-V042
41
¢u±i.«∞AU
W
«_iDU¡ «ß∑JAU・
E?Ao?NU
«∞AU W?
±s «∞AU W ¢AGOq°d≤U±Z ¢∏∂OX±s ¢QØb
«∞Id' (√E «∞∑AGOq °∂d≤U±Z «∞ªU'
«∞LdE)
¥Q¢wE«∞cI
±uÆl ±s «∞∑AGOq °d≤U±Z ¢∫LOq√¥CIU ¥LJMp√E «∞AU W.
.moc.egl.www//:ptth «∞u¥V:
«∞LCGu? «∞Id'
¢AGOq°d≤U±Z °∑∏∂OX ÆLX ≥q
¢AGOq°d≤U±Z °∑∏∂OX
«∞∑uAOq ETMOHW ¢b´r«∞HOb¥u °DUÆW ØU≤X ?--«
±LU
¢∫Io
E«∞∑AGOq.
ÆLX ≥q
«∞AU W?
±l
±∑Fd・ ¨Od "
U
U
W
«∞∑uAOq
W
«∞dßU∞W ¢ENd≥q
´Kv «∞F∏u¸ ¢r´KONU,
CDD)"? (ASEV E«∞∑AGOq
51
°uAW
71
«∞Lu«AHU?
≤ADW.
E±BHu≠W ±ºD` ∞uO --«?
ßr) (2,34 °uAW
TFT DCL
71
∞o≤FJU"
«∞Fd÷
U
±ºU?W
71
°uAW
«∞MIU? °Os «∞LºU≠W
±r
,0
62
(¢KIUzw)ØOKu≥d¢e38 :03 ¢L∏OKw
(¢KIUzw)≥d¢e57 65
«_≠Iw «∞∑dœœ
«∞d√ßw «∞∑dœœ
±u§V/ßU∞V ±MHBq LTT
«∞biq ≥OμW
-
-
,
«∞AU W
W
±CUœ ¨o・
«∞∑e«±s œiq
«_iCd) «∞KuE ´Kv («∞∑e«±s GOS
buS-D
¸ÆLw √EA),
zH
57
@
4201
*
ßs 51
p-pv/57 (7,0
0821
ASEV
±uAq
¢L∏OKw
«u U¸... œiq
BGR
«∞HOb¥u œiq
«∞biq ≥OμW
¢L∏OKw: buS-D
«∞IBuE
zH 0821*4201@06 ASEV
«∞bÆW
«∞LHCq
CDD B2
34E«?
°uAW
°uAW
E«?
1
≥
E«?
1
≥
94,41
ßr/ 08,63
13,51
/ ßr 29,83
°uAW /70,9 ßr
¸ⓒq)
08,01
( Øπr
02œ¸§W
œ¸§W
«∞Fd÷
«∞Du‰
«∞FLo
50,32
9,4
E«∞∑AGOq «∞∑uAOq
«∞DUÆW
«∞∑AGOq E{l
(«∞MuA) peelS E{l
«∞∑AGOq ?¥IU・ E{l
:
«ß∑No"
E«∞u"E «_°FUœ
±Uzq/œE«¸) ?U±q (±l
«∞BU≠w
«∞LOq
±bE
«∞L∫u¸ ?u‰ «∞bE¸«E
±bE
-5~
053
√±∂Od 0,1 ≥d¢e05/06 ≠u∞X
«∞bE¸«E / «∞LOq ≤DU'
001-042 ±∑dœœ ¢OU¸
«∞∑AGOq TMdE・
«∞∫d«¸... œ¸§W
±μu¥W 53˙ ?∞v ±μu¥W 01˙
±J∏n ¨Od 08% ?∞v 01%
«∞DUÆW
œiq
«∞∂OμOW «∞EdE・
«∞dⓒu°W
±μu¥W 06˙ ?∞v ±μu¥W -02˙
59%¨Od±J∏n 5%?∞v
«∞∑ªe¥s TMdE・
«∞∫d«¸... œ¸§W
«∞dⓒu°W
±d≠o(
),¨Od±d≠o(O)
±d≠o(
«∞JL∂Ou¢d ±Qic
),¨Od±d≠o(O)
≤u? √E
«∞DUÆW ±Qic
≤u?
±s
±Uzq/œE«¸ ?U±q
«u U¸... ØU°q
«∞DUÆW
ØU°q
±o?EW
? FU¸ ßU°o œEE ∞K∑GOOd ´d{W ≥w «∞J∑OV
61
≥c«
≠w «∞Lu§uœ... «∞LFKu±U?
°uAW
91
«∞Lu«AHU?
≤ADW.
E±BHu≠W ±ºD` ∞uO --«?
ßr) (81,84 °uAW
91
TFT DCL
∞o≤FJU"
«∞Fd÷
U
«∞AU W
W
±CUœ ¨o・
±ºU?W
91
°uAW
«∞MIU? °Os «∞LºU≠W
±r
492
,0
(¢KIUzw)ØOKu≥d¢e38 :03 ¢L∏OKw
(¢KIUzw)≥d¢e57 65
«_≠Iw «∞∑dœœ
«∞d√ßw «∞∑dœœ
±u§V/ßU∞V ±MHBq LTT
«∞biq ≥OμW
-
-
,
«∞∑e«±s œiq
«_iCd) «∞KuE ´Kv («∞∑e«±s GOS
buS-D
¸ÆLw √EA),
zH 57 @
4201
*
ßs 51
p-pv/57 (7,0
0821
ASEV
±uAq
¢L∏OKw
«u U¸... œiq
BGR
«∞HOb¥uœiq
«∞biq ≥OμW
¢L∏OKw: buS-D
«∞IBuE
zH 0821*4201@06 ASEV
«∞bÆW
«∞LHCq
CDD B2
54E«?
:
E«?
1
≥
E«?
1
≥
62,61
ßr/
03,14
75,61
/ ßr
41,24
°uAW /70,9 ßr
50,32
°uAW
°uAW
¸ⓒq)
75,21
( Øπr
02œ¸§W
œ¸§W
«∞Fd÷
«∞Du‰
«∞FLo
«∞LOq
±bE
«∞L∫u¸ ?u‰ «∞bE¸«E
±bE
±μu¥W 06˙ ?∞v ±μu¥W -02˙
±J∏n 59%¨Od 5%?∞v
«∞JL∂Ou¢d ±Qic
E«∞u"E «_°FUœ
±Uzq/œE«¸) ?U±q (±l
«∞bE¸«E / «∞LOq ≤DU'
√±∂Od 0,1 ≥d¢e05/06 ≠u∞X 001-042 ±∑dœœ ¢OU¸
±μu¥W 53˙ ?∞v ±μu¥W 01˙
±J∏n ¨Od 08% ?∞v 01%
«ß∑No"
«∞BU≠w
-5~
053
«∞DUÆW
«∞∑AGOq E{l
(«∞MuA) peelS E{l
«∞∑AGOq ?¥IU・ E{l
7,5
E«∞∑AGOq «∞∑uAOq
«∞∑AGOq TMdE・
«∞∫d«¸... œ¸§W
«∞DUÆW
œiq
«∞∂OμOW «∞EdE・
«∞dⓒu°W
«∞∑ªe¥s TMdE・
«∞∫d«¸... œ¸§W
«∞dⓒu°W
±d≠o(O) ),¨Od
±d≠o(
±d≠o(O) ),¨Od
±d≠o(
≤u? √E
«∞DUÆW ±Qic
≤u?
±s
±Uzq/œE«¸ ?U±q
«u U¸... ØU°q
«∞DUÆW
ØU°q
±o?EW
? FU¸ ßU°o œEE ∞K∑GOOd ´d{W ≥w «∞J∑OV
71
≥c«
≠w «∞Lu§uœ... «∞LFKu±U?
«∞Lu«AHU?
(«∞bÆW) «∞Lº∂o «∞C∂j √E{U?
(≥d¢e)«∞d√ßw «∞∑dœœ
(«∞bÆW) «∞Fd÷ √E{U?
(ØOKu≥d¢e)«_≠Iw «∞∑dœœ
964\13
053
*
046
07
864\13
004
*
027
07
06
964\13
084
*
046
57
005\73
084
*
046
06
978\73
006
*
008
57
578\64
006
*
008
527\94
426
*
238
57
06
363\84
867
*
4201
57
320\06
867
*
4201
57
186\86
078
*
2511
56
508\16
009
*
2511
06
189\36
4201
*
0821
57
679\97
4201
*
0821
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
11
21
31
«∞LR d
«∞LR d ∞uE
√iCd
«∞u{l
«∞∑AGOq E{l
ØNd±U≤w
(«∞MuA) peelS E{l
±MDHT
«∞∑AGOq ?¥IU・ E{l
81
ASEV ±FOU¸ ±l «∞L∑u«≠IW «∞∫Uzj ´Kv «∞∑dØOV
ASEV. ±l «∞L∑u«≠IW «∞∑dØOV E«§NW °DU≤W ±u«AHU?
ASEV ∞Lu«AHU?
E≠IIU
«∞∫Uzj
±l «∞AU W
´Kv «∞∑∏∂OX
«∞∑∏∂OX √E ?U±q ´Kv «∞∑∏∂OX (≤u? ¬id °LJuE «∞∑uAOq
«∞AU W ≥cA ¢I∂q«∞∫Uzj. ´Kv
±l ±∑u«≠IW ¢∏∂OX∞u?W
ASEV.)
?¸ Uœ«? œ∞Oq ?∞v «¸§l «∞LFKu±U?, ±s «∞Le¥b ∞LFd≠W
«∞πb«¸. ´Kv ∞K∑dØOV ASEV
«i∑OU¸I notgnisneK- ≤u? √±UE ≠∑∫W
√I ±s d«?A ¥LJsE«∞cI ÆHq °JU°q «∞∑uAOq
∞KJL∂Ou¢d.±∑πd
91
œ´U±W
¢dØOVØOHOW
¢∑DU°o
Digitally yours
Download PDF

advertising