LG | L1770HQ-WF | LG L1770HQ-WF دليل المالك

«∞Lº∑ªbA œ∞Oq
L1770HQ
L1970HQ
L1970HR
«∞LM∑Z. «ß∑ªb«A Æ∂q ≥U±W EÆUzOW ? d«¡«? Æd«¡... ±s ¢Q b
°ºNu∞W ?∞Ot «∞u u‰ ¥LJs ±JUE ≠w «∞Lº∑ªbA °b∞Oq «∞ªU' «∞LCGu? °U∞Id' «?∑Hk
«∞Lº∑I∂q. ≠w Ld l ß∑ªb«±t
«∞ªb±W.
ⓒKV ´Mb ∞K∂Uzl «∞LFKu±U?
≥cA E√´j
«∞LM∑Z ´Kv «∞Lu uœ «∞LKBo ´Kv
«ⓒ]Kl
≥U±W
?bEA «∞ªUⓒT « ß∑ªb«A ´s ¥M∑Z
≠Ib --∞p
ß ±∑Jr, ∞CLUE E¢BMOFNU «∞u?b...
E±l
≥cA
EÆUzOW ? d«¡«?
¢BLOr ¢r ∞Ib
E«∞ªb±W E« ß∑ªb«A ∞K∑∏∂OX «∞∑U∞OW «_ßUßOW «∞∑FKOLU? «¢∂l «∞∫d¥o. ∞LªUⓒd «∞∑Fd √E Nd°UzOW b±W
¥πV.
LU «∞AU
W
≠w «∞Lu uœ... «∞uÆU¥W ? d«¡«? °FLq ∞KºLUO
«_±UE
«∞L zLW
«
O
«∞L∫KOW ∞KLFU¥Od ±DU°I∑t
∞ªb±W ±F∑Lb
±s ¢Q b
¬ d, ⓒUÆW U°q «ß∑ªb«A
±u≠Od √Æd» √E °U∞LBMl « ¢BU‰ ≠Od
v
?U∞W
´Ou»,
E≠w ≠Ij. «∞u?b... ±l «∞Ld≠o «∞DUÆW U°q «ß∑ªbA
´Kv ¥∫∑uI «∞DUÆW U°q UE E?--« «∞Lu¸œ. ¥u≠dA ∞r ?--«
°b¥q. ⓒUÆW U°q ´Kv ∞K∫Bu‰
«∞∑∏∂OX.
¢Js ∞r E?--«
°Fb
«∞AU W.
«∞IU°f
±Q c
?∞v «∞u u‰ ßNu∞W ±s
´Kv «∞LFdE{W √E ≠Ij «∞J∑OV
≥c«
¢Q b ∞c«
«∞∑OU¸. ∞HBq √ßUßOW ußOKW «∞DUÆW U°q ¥º∑ªbA
«∞DUÆW ±Bb¸ ±s «∞AU W
±u« HU? ≠w ?∞Ot «∞LAU¸
°U∞u Oq. « ¢BU‰ ≠Od v ±Me∞p, ≠w «∞Lu uœ
¢∑º∂V
≠Ib
«∞LJºu¸.... E«∞LIU°f «∞∂U∞OW
«∞DUÆW
«∞DUÆW ±Bb¸
≤u? ±s ±∑Q bI«
U° ? ´s ≠C I ∂Od..., Du¸... «∞∑u Oq E U° ? «∞L∑dœœ «∞∑OU¸
ß∑∂b«∞NU. ±∑ªBh °HMw « ¢BU‰
¥d v ∞c«
°∑AGOq Ær
±P c ¢AJq
?d¥o. √E Nd°UzOW b±W ?bEA ≠w «_ OU¡
«∞AU W:
«∞AU W.
œ« q ?
≥cA
¢H∑`
?NU ∞KLº∑ªb±Os ¥LJs ±Ju≤U? ¢u b
(FFO). «∞DUÆW ?¥IU・ ´Mb ?∑v «∞AU
W,
œ« q «∞πNb ´U∞OW ±Ju≤U? ¢u b
«∞AU
∫O`. °AJq
W
¢FLq
∞r ?--« °U∞u Oq «¢Bq
« U°U?: ∞∑HUœI
«∞LMUßV. °U∞AJq ¢Q±OMNU ¥∑r ∞r
≠Ij.
±U
±Uzq ¸・ ´Kv «∞AU W ¢Cl
«∞LBMl °t ¥MB` ?U±q «ß∑ªbA
«∞LªUⓒd: √E «∞∫d«zo ∞LMl
«∞LMe‰. ¢d"
´Mb
(NO) ¢FLq «∞AU
W
¢∑d"
ⓒu¥KW. ∞H∑d... «∞Gd≠W ±GUœ¸...
«∞πNb. ´U∞OW Dd... ±Ju≤U? ¢∫Lq «∞b« KOW «_ e«¡ °Fi
œEE
¢d NU
´Mb
√E ¸´b¥W ´u« n
(FFO)
œ«zLIU «∞AU
E uœ ´Mb «∞∫Uzj
ìKo
≠w √ OU¡ ¢Cl «_ⓒHU‰ ¢πFq
∞NcA ¢BLOLNU ¥∑r ∞r ±K∫IU? ¢COn
≠w «∞Lu uœ «∞DUÆW
±Q c ±s «∞AU W «≠Bq
«∞uÆX.
1
W
«∞AU W. ≠∑∫U?
«∞AU W.
ⓒu¥KW ∞H∑d... «ß∑ªb«A
´Mb
±s
bI«
≥U±W
EÆUzOW ? d«¡«?
«∞∑d OV ?u‰
«∞∑Kn.
?∞v «∞DUÆW U°q ¥∑Fd °∫OY «∞AU
W
¢Cl E ?u∞t, °U ∞∑HU・ √E
«∞DUÆW
√E «∞L °f, ¨ºq ?πd... √E «∞LD∂a, ?u √E «∞Gºq, ?u √E « ß∑∫LUA, ?u ±∏q
U°q ´Kv
«∞LU¡ ±s
w¡ √I °S±U∞W ¢ºL`
°U∞Id» «∞AU
W
¢º∑ªbA
ß∂U?W. ?u ±s °U∞Id» √E ¸ⓒV, ±ªeE
≥cA
ßb
¢r ?--« «∞FLq.
∞c«:
√£MU¡
«∞Lu∞b... «∞∫d«¸... °Sⓒ ' ∞∑ºL` «∞ªU¸
«∞∫d¥o. ∞ªDd ¥Fd{p
Æb ±LU «∞AU W,
w «∞GDU¡ ≠w ¢Nu¥W °H∑∫U? ±eEœ... «∞AU
U?
_E
´Lq ≠w Kq ?bEA ≠w «∞L∑e«¥b... «∞∫d«¸... ¢∑º∂V
«∞a. ßπUœ... √E √¸¥JW √E ßd¥d ´Kv «∞AU
≤EdI« E--∞p
≠Ib «∞H∑∫U?,
W
°u{l «∞ºHKOW «∞∑Nu¥W ≠∑∫U? ¢ºb
«∞πOb.... «∞∑Nu¥W {LUE ±l ? ±GKo U' ±JUE ≠w «∞AU W ¢Cl
√ dE.
?d«¸.... ±Bb¸ √E
¢Kn. √E
¢Au¥t √E bE' °U∞AU W --∞p ¥∫bA
«∞AU W.
√œ«¡
´Kv √ U°l °BLU?
´Kv ¢Q£Od √I ∞NU ¥JuE ∞s E∞Js
«∞AU W.
E uœ
≠Ib
KV, w¡
?∞v --∞p ¥RœI
≠Ib
±Uœ...
√I √E ÆLU' °IDFW «∞H∑∫U? ¢GDw
«∞∑b≠μW
√≤U°OV
±s
°U∞Id» «∞AU
evitcA xirtaM DCL
°QI
ⓒu¥KW, ∞Lb... DCL
´Kv "¸ÆU¡ √E Cd«¡ √E ?Ld«¡ °Il
«∞AU W
W
¢Cl
«∞AU W
¢Lº`
´Kv √ U°Fp ¢Cl
Jq ´Kv «∞MIDOW «∞Au«zV °Fi ¢ENd
Æb
«∞AU W.
ϮW
E±l
E{l
√I ¢∫X «ß∑ªb«±NU ¢r E?--« DCL. ∞KAU W uœ... √≠Cq ´Kv ∞K∫Bu‰ √±Js ?E °t «∞Lu v «∞bÆW E{l «ß∑ªbA
´Kv ±FU∞π∑NU ¢LX «∞∑w √E ±ª∑Kn ?πr ≠w «∞Bu¸ °Fi TMNu¸ ?∞v ¥RœI ≠Ib °Uß∑ªb«±t, «∞Lu v --∞p °ª ・
«∞AU W.
«∞∏U°∑W.
DCL ∞Ku?W «∞LLOe...
«∞bÆW --«?
«∞BHU? ±s ¥Fb --∞p
≠SE
--∞p,
«∞∑MEOn ?u‰
«∞AU W. E t
≠w ¥∑º∂V
Æb
«∞d' "¥Uœ... _E
«∞AU W
¢MEOn Æ∂q «∞AU
W
±I∂f ≤e? ¥πV
±∂KKW). (E∞OºX ¸ⓒ∂W ÆLU' ÆDFW «ß∑ªbA
´Kv ±∂U d... ¢MEOn ßUzq °d' ¢Ir
b±W ?bEA
«∞∑GKOn ?´Uœ... ?u‰
«∞u?b... ≤Iq E´Mb «∞u?b....
≥cA
∞MIq ¢GKOn EßOKW √≠Cq ≥w «∞Lu«œ
≥cA
√E ?OY «∞∑GKOn. E±u«œ «∞Jd¢uE ´K∂W °S∞IU¡ ¢Ir
°NU. «∞ªU
W
°U∞Lu«œ ¢GKOHNU °S´Uœ... Ær ¬ d, ±JUE ?∞v
«∞πNU" ±s « ±s «∞∑ªKh
«∞ez∂o. ´MBd ±s {μOq Æb¸ ´Kv «∞πNU"
°p.
∞b¥p. «∞L∫KOW
≥c«
«∞ªU W «∞FU±W
«∞ºKDU?
2
≠w «∞Lº∑ªbA «∞HKu¸ßMX «∞LB∂UO ¥∫∑uI
«∞LNL ? °IOW ±l «∞πNU"
∞u«z` ±l ¥∑u«≠o °LU «∞πNU"
≥c« ±s
≥c« ±s
¢∑ªKh
«∞∑ªKh ¥∑r √E
≠
E¥πV
«∞AU W
«_ dE. «∞L∑BKW E«_ Ne... E«∞JL∂Ou¢d, «∞AU W, ¢AGOq ?¥IU・ ±s ¢Q b «∞AU W, ?´b«œ Æ∂q
´Kv «∞∑FKOo ∞d・ °U∞Mº∂W √±U ±HdEœI«, E«∞∫U±q «∞JL∂Ou¢d °∑∏∂OX Ær «∞LJ∑∂w, ∞KJL∂Ou¢d °U∞Mº∂W
±Du¥IU. E«∞∫U±q «∞JL∂Ou¢d °∑∏∂OX ≠Ir «∞∫Uzj,
«∞∫U±q
≤U´LW.
ÆLU' ÆDFW √E EßUœ... ´Kv _ßHq
«∞Bu¸.... ≠w ±u{` ≥u
LU
«∞∫U±q
ÆU´b... ±s
ÆU´b...
«_±U±w «∞πe¡ ¥JuE °∫OY «∞AU
W
≠dœ
{l
1.
«∞ºHKw «∞πU≤V ´Kv «∞OºdE °Ob" «{Gj 2.
«∞OLMv. °Ob" «∞Dw "¸ ´Kv «{Gj «∞∫U±q,
ÆU´b...
´Kv «∞OºdE °Ob" {GDp √£MU¡ 3.
«∞Dw. ´Kv."¸ «∞OLMv °Ob" «∞CGj «ß∑Ld«¸ ±l °∂j¡ «∞OºdE «∞Ob ´Kv «∞u«Æl «∞CGj ÆKq «∞Dw, ∞∑∫d¥d 4.
«∞Bu¸.... ≠w ±u{` ≥u
LU
«∞∫U±q
ÆU´b... ±s
--«¢OIU «∞∫U±q
dEA E¥∑r «∞e≤∂d" ´Kv «∞CGj ¥∑r 5.
«∞Lº∑IOr. «∞u{l ?∞v ´uœ¢t ?∞v --∞p EßORœI «∞Bu¸... ≠w ±u{` ≥u
3
LU
∞KªU¸A «∞∫U±q «ß∫V 6.
¢u Oq
«∞∫U±q
¥b¥p ?Ad ´bA ´Kv «?d' «∞Bu¸.... ≠w «∞Lu{` «∞∑d¢OV °S¢∂U? E--∞p ∞KªKn, «œ≠FNU
£r «∞AU
°p «∞ªU
W «∞AU W ¢ª∑Kn Æb
∞K∑u Oq. «∞FUA «_ßKu»
W
ÆU´b...
«∞∫U±q.
«∞AU U? ´s
ÆU´b...
«∞∑u{O∫w «∞dßr
≥c«
ⓒw
√±UA Æn 1.
ⓒw √£MU¡
¥Bn
«∞Bu¸.... ≠w «∞Lu{∫W
ⓒONU. √E «∞∫U±q
ÆU´b...
¢ußOl
√£MU¡
°Iu... ´KOt ¢CGj √E «∞AU W E t ¢KLf
«∞AU W
∞p.
°U∞Mº∂W ¸«?W «_E{U?
≥cA
E{l
√ ∏d ?∞v ¢Bq √E ?∞v ´b¥b... °Dd' «∞Ku?W E{l 1.«{∂j
˙~52˙5 :-
« ß∑ªb«A. œ¸ W ?∞v ¥AOd
?OY
« ¸¢HU? ±bE
«∞LM∑Z. ⓒw «¢πUA ?∞v «∞ºNr «¢πUA ¥AOd 2.
«_±∏q «∞u{l
E±d¥`.
√±∏q ´d E{l ∞∑∫IOo œ¸ U?
4
5
∞KAU
W
«_±U±OW «∞LOq "«E¥W ¢∑FbE √ °t «∞Lu v
±s
«∞AU W
¢u Oq
«∞JL∂Ou¢d «ß∑ªb«A
«∞∑u Oq. ∞∑Q±Os «∞LºU±Od ¸°j °S?JUA Ær
1
«∞JU°q °∑u Oq Ær £r
« ≤∑NU¡ E´Mb « U¸.... U°q q
¢KIUzOIU.) «∞JNd°w «∞∑OU¸
b... {∂j
BUS-D
∑OU¸I)
«∞AU W
¢u Oq
´Mb
«∞JNd°w «∞∑OU¸ °LQ c
«∞∫Uzj.
3
2
°U∞JL∂Ou¢d «∞AU
W
¢u Oq
«∞L∑dœœ «∞∑OU¸ ±∫u‰
PC
MAC
±U M∑u' ±NU¥T
±MHBq ±NU¥T ±I∂f ¥∑u≠d √E ¥πV ±U M∑u', √°q ß∑ªb«A
ßs 51 --E bus-D «∞Bu¸... °DUÆW ±u q ∞∑GOOd
(3 «∞J∏U≠W
´U∞w
E°BHOs. ßs
51
--E ±u q ?∞v «∞Lu≠d ∞KJU°q
Hu・)
PC
«∞bE‰.) q ≠w «∞ªU OW
≥cA ¢∑u≠d
IVD) «∞dÆLOW « U¸...
-
5
(¥∑r
«∞∑L∏OKOW « U¸...
«∞dÆLOW « U¸...
D-IVD («
1
1.
«∞L∑dœœ) «∞∑OU¸ (±Bb¸ «∞L∑dœœ «∞∑OU¸ °L∫u‰ «∞Lu q «∞∑OU¸ U°q °∑u Oq Ær 2.
2
,
--∞p, ±s
´Mb
≠w
3
«∞LMHc.
«∞∑OU¸ ±I∂f
≠u∞X 21 «∞Lº∑Ld
≠w
«∞AU W
noitcnuF'
gnitteS
¢u Oq
"¸ ´Kv «{Gj 3.
«∞∑AGOq. ∞∂b¡ «_±U±OW «∞LHU¢O` ∞u?W ≠w
egamI 'fleS ¢MHOc ¥∑r «∞∑AGOq, ÆOb «∞AU W ¢B∂` ´Mb±U
≠Ij) golanA (E{l
¢KIUzw. °AJq --«¢OIU) «∞Bu¸... ¢FOOs (ETMOHW
± ?EW
∞KLº∑ªbA «∞uTMOHW ≥cA ¢u≠d : --«¢OIU)? «∞Bu¸... ¢FOOs (ETMOHW noitcnuF" gnitteS egamI "fleS ≥w ±U
« ´b«œ«? √≠Cq ´Kv «∞Fd °C∂j ¢KIUzOIU «∞uTMOHW ≥cA ¢IuA «_E∞v, ∞KLd... «∞AU W °∑u Oq «∞Lº∑ªbA ÆOUA ´Mb «∞Fd . ?´b«œ«?
≠U{Gj √ dE,
±d...U ¥bE¥IU «∞uTMOHW ≥cA ¢AGOq ≠w ¢d¨V MX √E ¢AGOKNU, √£MU¡ «∞AU W {∂j √¸œ? ?--« «∞Hdœ¥W. « œ U‰ U¸«?
«∞∑FOOs (?´Uœ... teser" "yrotcaF «∞ªOU¸ ¢MHOc ≠OLJMp E? «∞AU W. ±s «_±U±OW °U∞Ku?W (¢KIUzw) "TES/OTUA" «∞e¸ ´Kv
°∑NOμW ¥IuA «∞ªOU¸ ≥c« √E ¢FKr √E ´KOp --∞p, E±l «∞AU W). ´Kv «∞Lu uœ... («∞ªOU¸«? DSO «∞C∂j °IUzLW «∞LBMl) ?´b«œ«? ´Kv
(«∞KGW). "egaugnaL" «∞ªOU¸ ´b« «∞IUzLW ´MU d U≠W
íCq
6
«∞∑∫Jr ∞u?W ETMUzn
«_±U±OW «∞Ku?W ¢∫Jr ´MU d
«∞ºHKw «∞πe¡
«∞uTMOHW
±Mt.
«∞ªdEA √E «∞AU
W
«∞∑∫Jr ´MBd
´Kv «∞Fd ≤EUA ?∞v ∞Kb u‰ «∞e¸
≥c«
«ß∑ªbA
DSO
¥∑r
?∑v E--∞p «∞∫U∞OW,
DEKCOLNU/DEKCOL
«∞∑∫Jr ?´b«œ«? °∑Q±Os «∞uTMOHW ≥cA ∞p ¢ºL`
±IBuœ. ¨Od °AJq ¢GOOd≥U
£u«EU. ∞Fb... ∞Lb... («∞IUzLW) UNEM "¸ ´Kv °Uß∑Ld«¸ «{Gj
¢Q±Os (¢r DSO" DEKCOL «∞dßU∞W ¢ENd √E «∞LH∑d
±s
(DSO)). «∞AU W ´Kv «∞Lu uœ... «∞ªOU¸«?
´Kv «∞Lu uœ... «∞ªOU¸«? ¢∫Jr ´MU d ¢Q±Os ?∞GU¡ ¥LJMp
(«∞IUzLW) UNEM «∞e¸ ´Kv °U∞CGj EÆX √I ≠w (DSO)
«∞AU W
∞Lb...
"DEKCOLNU «∞dßU∞W ¢ENd √E «∞LH∑d
±s
£u«EU. ∞Fb...
(DSO)). «∞AU W ´Kv «∞Lu uœ... «∞ªOU¸«? ¢Q±Os ?∞GU¡ (¢r DSO"
7
UNEM «∞e¸
«∞∑∫Jr ∞u?W ETMUzn
«∞uTMOHW
«∞Lu uœ... «∞ªOU¸«?
ÆUzLW
«∞∑∫Jr ´MBd
≠w «∞Lu uœ... «∞uTMUzn ∞∑∫b¥b «∞e¸¥s ≥c¥s «ß∑ªbA
{∂DNU. √E
«∞AU W
´Kv
∞KªOU¸ « ∑BU¸ ±H∑UO
14 H∫W
´Mb
?∞v «¸ l «∞LFKu±U?,
±s ±e¥b
´Kv «∞Fd
ÆUzLW ±s ∞
+
«∞e¸«E
-
«∞e¸«E
´Kv ∞K∫Bu‰
(«∞LBb¸) ECRUOS «∞ªOU¸ « ∑BU¸ ±H∑UO
«∞LOe... ≥cA ¢º∑ªbA IVD. √E busD ±u q ∞∑MAOj «∞e¸ ≥c« «ß∑ªbA
busD. ≥u
« ≠∑d«{w « ´b«œ «∞AU W. °MHf L∂Ou¢d NU"I ¢u Oq
«∞AU W.
-
≥c«
∑OU¸ «∞e¸
«ß∑ªbA
+
«∞e¸
TES/OTUA "¸
¢KIUzOIU «∞Bu¸... {∂j
¢KIUzw) / ({∂j TES OTUA/ «∞e¸ «∞Lf «∞AU W, ?´b«œ«? °C∂j ¢IuA ´Mb±U
(DSO). «∞AU W ´Kv «∞Lu uœ... «∞ªOU¸«? ?∞v «∞b u‰ Æ∂q œ«zLIU
«_≠Cq
«
´b«œ«? ?∞v ¢KIUzOIU «∞AU W u¸... °∑Fb¥q « d«¡ ≥c« ßOIuA
∞∫πr
«∞Fd ). (E{l «∞∫U∞w «∞AU
W ϮW
≥u ∞KFd E{l
íCq
0821X4201 °u W: 71
0821X4201 °u W: 91
¢AGOKNU. ?¥IU・ √E
ⓒ∂OFw °AJq «∞AU
W
¢FLq
«∞AU W
´Mb±U
∞∑AGOq «∞e¸
≥c«
«_"¸' °U∞KuE «∞LR d
U W
U W
«ß∑ªbA
≥c«
¥Cw¡
«∞∑AGOq). E{l (
«∞LR d ∞uE ≠SE «∞DUÆW): (¢u≠Od peelS «∞MuA E{l ≠w
«∞AU W U≤X
?--«
«∞JNd±U≤w. ?∞v ¥∑GOd
8
«∞∑AGOq "¸
«∞DUÆW
±R d
(DSO) «∞AU W ´Kv «∞Fd ≠w «∞∑∫Jr ≤EUA {∂j
«∞AU W
{∂j
´Kv ¢Fb¥ ? ? d«¡ ¥B∂` «∞AU W ´Kv «∞Fd ≠w «∞∑∫Jr ≤EUA °Uß∑ªb«A
«ß∑ªb«A °JOHOW ∞∑Fd¥Hp °ºOj ±∏U‰ ¥Kw E≠OLU E√ßNq. √ßd? «∞AU W ¢AGOq EÆOr E±u{FNU
°S±JU≤p E«∞∑w «∞L∑U?W E« ∑OU¸«? °U∞∑Fb¥ ? ¢HBOKw ±ªDj ≥u «∞∑U∞w «∞πe¡ «∞∑∫Jr. ´MU d
«∞Bu¸...,
?πr
(DSO). «∞AU
W
´Kv «∞Fd ≤EUA °Uß∑ªb«A °NU «∞IOUA
± ?EW
«∞Bu¸.... ≠w ¢Fb¥ ? °QI «∞IOUA Æ∂q «_Æq ´Kv œÆOIW 03
«∞∑U∞OW: «∞ªDu«? «¢∂l
«∞AU W,
∞Lb... ∞∑º∑Id «∞AU W
¢d" ¥πV
´Kv «∞Fd ≤EUA °Uß∑ªb«A ¢Fb¥ ? E∞FLq
(DSO). «∞AU W ´Kv «∞Lu uœ... ∞KªOU¸«? «∞dzOºOW «∞IUzLW ¢ENd («∞IUzLW), UNEM «∞e¸ «∞Lf 1.
´Kv «{Gj
¢d¥bA,
«∞cI «∞d±e ¢EKOq ¥∑r E´Mb±U
.
-
«∞e¸ √E
+
TES/OTUA «∞e¸ «ß∑ªbA «∞LDKu». «∞Lº∑uE ´Kv «∞Bu¸... ∞C∂j
-
/ +
«∞IUzLW
3.
«∞e¸¥s «ß∑ªbA
√ dE. ≠d´OW ÆUzLW ´MU d ∞∑∫b¥b
±d¢UE «∞Lf √ dE. ETMOHW ∞∑∫b¥b «∞dzOºOW
2.
«∞e¸ «ß∑ªbA ¢∫Jr, ´MBd ?∞v ∞Ku u‰
¢KIUzw). ({∂j/ TES/OTUA «∞e¸
({∂j/¢KIUzw)
?∞v ∞KFuœ... («∞IUzLW) UNEM "¸ ´Kv E«?b... ±d... «∞Lf
4.
(DSO). «∞AU W ´Kv «∞Lu uœ... «∞ªOU¸«? ±s ∞KªdEA («∞IUzLW) UNEM "¸ ´Kv
¢KIUzw) citamotuA(?Hk
evas
¢IuA ±FOs, {∂j ? d«¡ E°Lπdœ ±H∑u?W (DSO) «∞AU W ´Kv «∞Lu uœ... «∞ªOU¸«? ¢JuE ´Mb±U
?--« √ dE. ÆUzLW ≠∑` ´Mb √E «∞IUzLW ±s «∞ªdEA ´Mb ?∑v ¢KIUzOIU, {∂jU ±s ¢r ±U °∫Hk «∞AU W
¥∑r ≠ºu・ (DSO), «∞AU W ´Kv «∞Lu uœ... «∞ªOU¸«? « ∑HU¡ «≤∑Ed? £r ±FOs {∂j °S d«¡ ÆLX
{∂j. ±s ¢r
9
±U ?Hk
ôCIU
(DSO) «∞AU W ´Kv «∞Fd E{∂j « ∑OU¸
«∞AU W.
´Kv «∞Fd ≤EUA ≠w E« ´b«œ E«∞C∂j «∞∑∫Jr Æu«zr ?∞v «∞∑U∞w «∞πbE‰ ¥AOd
«∞uTMOHW
?¸
E«∞∑∂U¥s «∞AU
W
«∞Hd´OW «∞IUzLW
«∞dzOºOW «∞IUzLW
SSENTHGIRB
≤Bu? ∞C∂j
ERUTCIP
TSARTNOC
AMMAG
«∞AU W
TESERP
K0056
√∞u«E ∞∑ªBOh
ROLOC
K0039
DER
NEERG
EULB
«∞AU W
LATNOZIROH
E{l ∞C∂j
NOITISOP
LACITREV
«∞AU W
KCOLC
E£∂U? E{uO ∞∑∫ºOs
GNIKCART
ESAHP
«∞Lº∑ªbA ∞∂OμW «∞AU
W ?U∞W
EGAUGNAL
∞∑ªBOh
PUTES
HORIZONTAL NOITISOP
VERTICAL
DSO
ETIHW ECNALAB
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
∞KBu¸... «∞LDKu°W « ´b«œ«? ¢ªBOh √E ∞∑∫b¥b
TEXT/MOVIE
NORTALF
USER
)-(ENIGNE-F
NORMAL
∞KC∂j ÆU°q
¢L∏OKw ?œ U‰
¸ÆLw ?œ U‰
:
?:
¸:
± ?EW
(01~14).«∞Dd«"
01
?ºV
«∞d±u" ¢d¢OV ¥ª∑Kn
Æb
(DSO) «∞AU W ´Kv «∞Fd E{∂j « ∑OU¸
«∞AU W
´Kv «∞Fd ≤EUA °Uß∑ªb«A ´MBd E{∂j « ∑OU¸ ? d«¡«? ´Kv «∞∑Fd・ ¢r ∞Ib
uneM. «∞IUzLW ´MU d ∞Jq EE HNU E√ßLUzNU ∞Kd±u" ´d
¥Kw E≠OLU (DSO).
(DSO). «∞AU
«∞IUzLW
W
´Kv «∞Lu uœ... ∞KªOU¸«? «∞dzOºOW
«ßr
«∞IUzLW
¢ENd («∞IUzLW), UNEM «∞e¸ «∞Lf
PICTURE
«∞d±u"
«∞Hd´OW «∞Iu«zr
«∞e¸ ?u‰ ¢KLO`
dEA
:
UNEM
-
(¢IKOq/"¥Uœ...) {∂j :
?œ U‰
√ dE ≠d´OW ÆUzLW ¢∫b¥b
:
+
TES
:
± ?EW
«∞b∞Oq. ≠w «∞Lu uœ...
«∞KGU? ¢Kp ´s «∞AU W
´Kv ¢ENd «∞∑w
11
«∞AU W) ´Kv («∞Fd DSO
ÆUzLW ∞GU? ¢ª∑Kn Æb
(DSO) «∞AU W ´Kv «∞Fd E{∂j « ∑OU¸
«∞Hd´OW «∞IUzLW
«∞u n
«∞dzOºOW «∞IUzLW
PICTURE
«∞AU W..
≤Bu? ∞C∂j SSENTHGIRB
PICTURE
(«∞MBu?)
«∞AU W..
¢∂U¥s ∞C∂j
TSARTNOC
(«∞∑∂U¥s)
05/0/05- U±U. ÆOLW ´Os
AMMAG
?∞v ¢LOq u¸ ´d ?∞v «∞FU∞OW U±U ÆOr «ß∑ªb«A ¥RœI
≠∑FLq ∞NU «∞LMªHCW «∞IOr √±U «∞AU W, ´Kv «_°Oi «∞KuE
´U‰. ¢∂U¥s --«? u¸ ´d ´Kv
( U±U)
dEA
√ dE ≠d´OW ÆUzLW
:
UNEM
:
-
¢IKOq
: +
"¥Uœ...
TES
¢∫b¥b
:
COLOR
∞uE ?bœ
«∞∫Ld.... ?∞v ÆKO I ±Uzq √°Oi K0056:
«∞e¸ÆW. ?∞v ÆKO I ±Uzq √°Oi K0039:
TESERP
°p. «∞ªU W «_?Ld «∞KuE ±º∑u¥U? °∑FOOs Ær
DER
°p. «∞ªU W «_ Cd «∞KuE ±º∑u¥U? °∑FOOs Ær
NEERG
«∞AU W.
COLOR
?
?
dEA
°p. «∞ªU
W
«_"¸' «∞KuE ±º∑u¥U? °∑FOOs Ær
EULB
√ dE ≠d´OW ÆUzLW
:
UNEM
:
-
¢IKOq
: +
"¥Uœ...
¢∫b¥b TES
:
POSITION
E«∞OºU¸. «∞OLOs ?∞v «∞Bu¸... ∞∑∫d¥p
HORIZONTAL
POSITION
VERTICAL
E«_ßHq. «_´Kv ?∞v «∞Bu¸... ∞∑∫d¥p
dEA
√ dE ≠d´OW ÆUzLW
12
:
UNEM
:
-
¢IKOq
: +
"¥Uœ...
TES
¢∫b¥b
:
(DSO) «∞AU W ´Kv «∞Fd E{∂j « ∑OU¸
«∞Hd´OW «∞IUzLW
«∞u n
«∞dzOºOW «∞IUzLW
TRACKING
KHOW ≠w ¢ENd Du? √E ¸√ßOW √ dⓒW √¥W ∞∑IKOq
√¥CIU. «_≠Iw «∞AU W ?πr ¢GOOd ßO∑r
KCOLC
«∞AU W. ¢d Oe ∞C∂j
√E E¢MIOW √≠Iw ¢Au¥g √¥W °S"«∞W «∞FMBd ≥c« ∞p ¥ºL`
«∞∫dE・. u¸... ¢u{O`
ESAHP
«∞AU W.
TRACKING
dEA
√ dE ≠d´OW ÆUzLW
:
UNEM
:
-
¢IKOq
: +
"¥Uœ...
¢∫b¥b TES
:
SETUP
´MU d
√ßLU¡ ´d
«∞AU W.
°NU ¥∑r «∞∑w
«∞KGW
∑OU¸
EGAUGNAL
«∞∑∫Jr.
´Kv DSO ?ⓒU¸ E{l ∞∑Fb¥q DSO NOITISOP
±ª∑KHIU «∞HOb¥u °DUÆW ? d«A UE ?--« ECNALAB
ETIHW
¥ºu¡ ≠Ib «∞LDKu°W,
¥∑r «∞uTMOHW, ≥cA «ß∑ªb«A ‰ E±s «∞HOb¥u. ? U¸...
« d«A ±º∑uE ∞O zr « U¸... ±º∑uE {∂j
√≠Cq ´Kv «∞∫Bu‰ °Nb・ «∞HOb¥u ∞∂DUÆW «∞IOUßw
«∞Lu« HU?
SETUP
´s
¢AuA °º∂V «_∞u«E ±º∑uE
MENU
-
+
SET
+
SET
SETUP
u¸....
«∞DUÆW
´Kv «∞Lu uœ
±R d ∞∑AGOq «∞uTMOHW
≥cA
«ß∑ªbA INDICATOR
¢AGOKt. ?¥IU・ √E ∞KAU W «_±U±w «∞πe¡
≠ºu・ ¢AGOq), (?¥IU・ FFO «∞ªOU¸ °∑∫b¥b ÆLX ?--«
NO ´Kv °∑FOOMt ÆLX ?--« √±U «∞∑AGOq. ?¥IU・ ¥∑r
¢KIUzw. °AJq
«∞DUÆW
±R d ¢AGOq ¥∑r
≠ºu・
POWER
MENU
«∞DUÆW) ±R D (
-
dEA
:
UNEM
{∂j
{∂j
(¢AGOq),
:
:
-
+
√ dE ≠d´OW ÆUzLW ¢∫b¥b TES
:
±U´b«
« ≠∑d«{OW «∞LBMl ?´b«œ«? LOl ?∞v «∞Fuœ...
"EGAUGNAL".
ßd¥l.
TESER
YROTCAF
°AJq «∞∑AGOq ´Uœ... + «∞e¸ ´Kv «{Gj
u¸... ¢∫ºOs ≠w --∞p ¥ºNr ∞r E?--« «∞AU W. ´Kv E«_ßuœ «_°Oi «∞Ku≤Os TMNu¸ ´Mb «∞uTMOHW ≥cA °∑AGOq Ær
±d... «_°Oi «∞KuE ¢u«"E ETMOHW °S d«¡ Ær «_±d, ∞eA E?--« « ≠∑d«{OW. «∞LBMl ?´b«œ«? °Uß∑FUœ... ≠Ir «∞AU W,
¢MUTMd¥W. ? U¸... « œ U‰ ? U¸... ¢JuE
13
´Mb±U ≠Ij
«∞uTMOHW
¢Kp
¢LJOs ¥∑r √ dE.
(DSO) «∞AU W ´Kv «∞Fd E{∂j « ∑OU¸
«∞e¸ ∞Lf ´Mb (DSO) «∞AU
«_±U±w «∞πe¡ ≠w «∞Lu uœ (-) F) («∞L∫d"
W
´Kv «∞Lu uœ... «∞ªOU¸«?
U W ¢ENd
«∞AU W. ±s
«∞IUzLW
«ßr
«∞d±u"
«∞Hd´OW «∞Iu«zr
«∞IOLW ¢D∂Oo ´Mb «∞AU
W
«∞IOLW ¢D∂Oo ´bA ´Mb «∞AU
FLATRON F-ENGINE
W
¥∂bE LU «∞AU W
´Kv ∞u≤O∑Os œ¸ ∑Os ¢ENd ENIGNE-F: ¢MHOc √£MU¡
¢ENd °OMLU «_¥ºd, «∞πU≤V ´Kv «∞Lº∑ªb±W
{∂DNU. ¢r «∞∑w
«∞AU W
«∞AU W
«∞Hd´OW «∞IUzLW
«∞u n
∞K∂OμW E≠II‡U «∞Bu¸... ∞Fd ±DKu°W ?U∞W √≠Cq °∑∫b¥b «∞LOe... ≥cA ∞p ºL`
E≥Jc«) «∞Bu¸, E√≤u«? «∞GU±d... (« {U¡... «∞L∫ODW
¢ENd
E«{∫IU.
«_¥Ls. «∞πU≤V ´Kv «∞Lº∑ªb±W ¨Od «∞AU W
¢º∑ªbA ∞Jw ({∂j) TES «∞e¸ ´Kv «{Gj
«∞dzOºOW «∞IUzLW
MOVIE
TEXT
«_≠ A. √E «∞HOb¥u ≠w «∞L∑∫d W ∞KdßuA (√≠ A): EIVOM
--∞p) E¨Od «∞MBu' ¢MºOIU? °d«±Z (≠w «∞MBu' ∞dßuA («∞Mh): TXET
«∞Lº∑ªbA
«∞IOLW
?Hk
RESU
¥LJMp MCR. √E ECA ¥bE¥IU: «∞ºDu? {∂j ¥LJMp
±ª∑KHW. °OμW --E {∂j
«ß∑ªb«A ?U∞W ≠w ?∑v «∞LFb∞W
ßDu? {∂j («∞ºDu?)): (ssenthgirB
«∞u{uO. E{l ¢∫b¥b evitpadA): ytiralC ECA(recnahnE
«∞AU W.
...
ETMOHW ∞C∂j ({∂j) TES «∞e¸ ´Kv «{Gj
RESU «∞Hd´OW «∞IUzLW
...
USER
«∞KuE. E{l ¢∫b¥b laeR): roloC
MCR(tnemeganaM
±D∂IW ¨Od
...
BRIGHTNESS
0
«_ Cd «∞KuE ¢∫ºOs
1
«∞KuE œ¸ W
2
«_∞u«E ¢∫ºOs
3
ACE
1
RCM
2
SAVE
ÆOLW E«?Hk ({∂j) TES "¸ °Uß∑ªb«A
-.
MENU
SAVE
«∞Hd´OW
«∞IUzLW
?bœ
«∞e¸¥s °Uß∑ªb«A (≤Fr) SEY
«∞FUœ¥W. «∞∑AGOq TMdE・ TMq ≠w
≥c«
LAMRON
(´UœI)
14
SET
E?
«∞BOU≤W.
?NU
b±W «ß∑b´U¡
«_ DU¡ «ß∑JAU・
≥c«
Æ∂q «∞Iºr
?∞v «¸ l
«∞Bu¸... ¢ENd
°LQ c ∫O` °AJq ?¥BU∞t ±s E¢Q b «∞DUÆW U°q «≠∫h
°U∞AU W «∞ªU'
«∞DUÆW
«∞DUÆW.
±CU¡? «∞DUÆW
«∞∑AGOq. "¸ «∞Lf
E«∞∑∂U¥s. «∞AU
≤Bu? «{∂j
±R d ≥q
±R d E≥q ? «∞DUÆW ¢AGOq ¢r ≥q
?
√ Cd √E √"¸' «∞DUÆW
«∞KuE? √ Hd
«∞DUÆW, ?Hk
E{l ≠w «∞AU W U≤X ?--«
∞u?W
∞∑MAOj «∞LHU¢O`
≠w ±H∑UO √I ´Kv «∞CGj √E
«∞LUE" ¢∫d¥p ≠∫UE‰
«∞AU W.
W
U°q ≥q
±u u‰?
«∞DUÆW
±R d ≥q
«∞JL∂Ou¢d. ¢AGOq d»
«∞JL∂Ou¢d
∞KAU W.
«∞b q (? U¸... ¸ßU∞W ¢dE ≥q
FO EGAR «∞MDU') U¸A
±s «∞IUœ±W
« U¸... ¢JuE ´Mb±U «∞dßU∞W ≥cA ¢ENd
«_≠Iw «∞∑dœœ ≤DU' U¸A «∞HOb¥u) (°DUÆW
°∑NOμW EÆr «∞J∑OV ≥c« ≠w "«∞Lu« HU?" ƺr ¸« l
"
«∞d√ßw √E
±d... «∞AU W
«∞AU W?
´Kv TUO
"
√ dE.
"
´Mb±U
? U¸...) ¢u b ( ¸ßU∞W ¢dE ≥q
KCEHC
LANGIS ELBAC
¢ENd
«∞JL∂Ou¢d °Os « U¸... U°q ¥JuE
«∞dßU∞W
√ dE. ±d... ?UE‰ £r « U¸... U°q «≠∫h ±∑B I. E«∞AU W
«∞AU W?
¢GOOd≥U ¥LJs
°∫OY «∞∫U∞OW
≥cA
«∞AU W?
"
´Kv
´Kv DSO" "DEKCOL «∞dßU∞W ¢ENd ≥q
"DSO «∞dßU∞W ¢ENd ≥q
(«∞ªOU¸«? DEKCOL"
«∞∑∫Jr ?´b«œ«? ¢Q±Os ¥LJs
«∞ªOU¸«? ¢∫Jr ´MU d ¢Q±Os ?∞GU¡ ¥LJMp ±IBuœ. ¨Od °AJq
´Kv °U∞CGj EÆX √I ≠w (DSO) «∞AU W ´Kv «∞Lu uœ...
√E «∞LH∑d ±s £u«EU.
(«∞IUzLW) UNEM «∞e¸
¢Q±Os ?∞GU¡ (¢r DSO DEKCOLNU «∞dßU∞W ¢ENd
∞Fb... ∞Lb...
(DSO)). «∞AU W ´Kv «∞Lu uœ... «∞ªOU¸«?
15
±R±MW) «∞AU W ´Kv «∞Lu uœ...
(«∞IUzLW)? UNEM «∞e¸ ∞Lf
´Mb
E?
?NU
«_ DU¡ «ß∑JAU・
∫O∫W ¨Od «∞AU
¢KIUzw) ({∂j/ TES/OTUA «∞e¸ «∞Lf
?´b«œ. √≠Cq ´Kv ¢KIUzOIU
«∞AU W u¸... ∞C∂j
W
∫O`. ¨Od «∞AU W
u¸...
E{l
°Uß∑ªb«A «∞Bu¸... E{l °C∂j ≠Ir ±d{OW, ¨Od «∞M∑UzZ U≤X E?--«
«∞AU W.
Æb
´Kv «∞Fd ≤EUA ≠w «∞d√ßw E«∞u{l «_≠Iw «∞u{l ¸±e
UE ?--« ±U ∞LFd≠W ?´b«œ«? --< ´d --< «∞∑∫Jr ∞u?W «≠∫h
°DUÆW œÆW {∂j
≠Q´b
?bA, Æb
--∞p
UE ?--« «∞bÆW. √E «∞∑dœœ ¢GOOd ¢r
«∞LDKu°W.
«∞bÆW
´Kv «∞HOb¥u
¢KIUzw) ({∂j/ TES/OTUA «∞e¸ «∞Lf
?´b«œ. √≠Cq ´Kv ¢KIUzOIU
«∞AU W u¸... ∞C∂j
U≤X
√E «∞d√ßOW «_ dⓒW °∑IKOq ≠Ir ±d{OW, ¨Od «∞M∑UzZ
√E ¸√ßOW √ dⓒW ¢ENd
«∞AU W.
KHOW ≠w Du?
E?--«
´Kv «∞Fd ≤EUA ≠w KCOLC «∞d±e °Uß∑ªb«A «∞∑ªDODU?
«∞AU W.
¢KIUzw) ({∂j/ TES/OTUA «∞e¸ «∞Lf
?´b«œ. √≠Cq ´Kv ¢KIUzOIU
«∞AU W u¸... ∞C∂j
U≤X
°Uß∑ªb«A «_≠IOW «_ dⓒW °∑IKOq ≠Ir ±d{OW, ¨Od «∞M∑UzZ
«∞AU W.
´Os
´d
--<
E«{∫W.
E?--«
«∞∑∫Jr ∞u?W «≠∫h
«_±∏q. « ´b«œ ´Kv «∞Fd u¸... «{∂j √E «∞LDKu°W
?IOIw). (∞uE
°X 42 ±s
«∞bÆW
√´Kv ÆOLW ´Kv «∞KuE ?´b«œ
±HJIU E«ß∑ªbA °S?JUA ±∑B I « U¸... U°q UE ?--«
±LU
√E √?UœI
¢∫Io
«∞H∑∫W.
≠w ∫O` °AJq «∞HOb¥u °DUÆW ?œ¸«A ±s ¢Q
≠w ?IOIw) (∞uE °X 42 ±s √´Kv ÆOLW ´Kv «∞KuE ?´b«œ °∑FOOs Ær
?´b«œ«?.
E?--« «∞∑AU°p, E{l ´Kv ¢FOOMNU ¢r
°b
Æb «∞AU W U≤X
-
?--«
∞uE
b
«∞∑∫Jr ∞u?W
±LU
¢∫Io
«∞LDKu°W. «∞bÆW ?∞v °∑GOOdA ≠Ir ?bA, Æb --∞p UE
U・U. °AJq ´U‰ «∞JNd°Uzw «∞πNb √E ±s ¢Q b
05/zH06. 001CA-V042
16
«∞AU W
´UœI. ¨Od
«_±d. ∞eA ?--« ¢u OKt ?JUA
√´Kv ¥JuE √E
uœ
¨Od «_?d・ √E «∞Bu¸...
´Kv «∞Fd ≤EUA ≠w ESAHP «∞d±e
--<
´Kv «∞Fd E«{∂j ?´b«œ«?
≠w √≠Iw ¢Au¥g E
±s
¢u±i. «∞AU
W
E?
«∞AU W?
«∞LCGu? «∞Id'
±s «∞AU W
¢AGOq °d≤U±Z ¢∏∂OX ±s
¢Q b
±l ¥Q¢w E«∞cI «∞LdE) «∞Id' (√E «∞∑AGOq °∂d≤U±Z «∞ªU'
±uÆl ±s «∞∑AGOq °d≤U±Z ¢∫LOq √¥CIU ¥LJMp √E «∞AU W.
?NU
«_ DU¡ «ß∑JAU・
¢AGOq °d≤U±Z °∑∏∂OX ÆLX ≥q
¢AGOq °d≤U±Z °∑∏∂OX
ÆLX ≥q
«∞AU W?
.moc.egl.www//:ptth «∞u¥V:
«∞∑u Oq ETMOHW ¢b´r «∞HOb¥u °DUÆW U≤X ?--«
±LU
¢∫Io
E«∞∑AGOq.
¨Od " U W «∞dßU∞W ¢ENd ≥q
´Kv «∞F∏u¸ ¢r ´KONU, ±∑Fd・
E«∞∑AGOq «∞∑u Oq U W
CDD)"? (ASEV
17
17
71
°u W
«∞Lu« HU?
≤ADW.
E±BHu≠W ±ºD` ∞uO --«?
ßr) (43\27 °u W
«∞AU W
TFT DCL U W
∞ ≤FJU" ±CUœ ¨ ・
«∞Fd ±ºU?W °u W 17
71
«∞MIU? °Os «∞LºU≠W
±r 462\0
38
(«∞∑L∏OKOW) OKu≥d¢e
(«∞dÆLOW) OKu≥d¢e 17
(¢KIUzw) ≥d¢e 57
03
-
«_≠Iw «∞∑dœœ
03
-
65
-
«∞∑e«±s œ q
«∞d√ßw «∞∑dœœ
±u V/ßU∞V ±MHBq LTT
«∞b q ≥OμW
,
«_ Cd) «∞KuE ´Kv («∞∑e«±s GOS
¸ÆLw
buS-D
¸ÆLw √EA),
±u q
IVD D- ±u q
p-pv/57 (7,0 ¢L∏OKw BGR
zH 4201@06
zH
57
@
4201
*
ßs 51
*
0821
0821
ASEV
ASEV
zH @06
4201
*
« U¸... œ q
«∞b q ≥OμW
IVD¸ÆLw:
¢L∏OKw:
buS-D
0821
ASEV
E«?
E«?
E«?
14,55
ßr/ 36,95
ßr/ 31,47
°u W 2,28 5,79ßr/
12,39
1
≥
1
≥
«∞JU±q
«∞Dw E{l
°u W
°u W
:
°u W
°u W
«∞LHCq
«∞∑AGOq E{l
(«∞MuA) peelS E{l
«∞∑AGOq ?¥IU・ E{l
14,55
ßr/
36,95
/ ßr
37,74
«∞DUÆW
«ß∑N "
9,31
/ ßr
23,65
«∞Fd
«∞Du‰
«∞FLo
¸ⓒq) 9,48 ( πr 4,3
«∞BU≠w
~30˙ 0˙
«∞LOq
3A
12V
DVE. DSA-0421S-12 1
«∞∑AGOq TMdE・
±μu¥W 53˙ ?∞v ±μu¥W 01˙
±J∏n ¨Od 08% ?∞v 01%
«∞LOq ≤DU'
«∞DUÆW
œ q
«∞L∑dœœ/«∞Lº∑Ld «∞∑OU¸ ±∫u‰
«∞∂OμOW «∞EdE・
«∞∫d«¸... œ¸ W
«∞dⓒu°W
«∞∑ªe¥s TMdE・
«∞∫d«¸... œ¸ W
±μu¥W 06˙ ?∞v ±μu¥W -02˙
±J∏n 59%¨Od 5%?∞v
«∞dⓒu°W
)
±d≠o( ±d≠o(O),¨Od
±d≠o(O) ),¨Od
«∞JL∂Ou¢d
E«∞∑AGOq «∞∑u Oq
E«∞u"E «_°FUœ
±Uzq) ?U±q (±l
« ¸¢HU? E{l
14,86
°u W
«∞bÆW
«∞IBuE
CDD B2
35
«∞HOb¥u œ q
±Q c
≤u? √E «∞DUÆW
±Q c
±d≠o(
≤u? ±s
±Uzq ?U±q
« U¸... U°q
«∞DUÆW
U°q
± ?EW
? FU¸. ßU°o œEE ∞K∑GOOd ´d{W ≥w «∞J∑OV
18
≥c«
≠w «∞Lu uœ... «∞LFKu±U?
91
°u W
«∞Lu« HU?
≤ADW.
«∞AU W
TFT DCL U W
∞ ≤FJU" ±CUœ ¨ ・
«∞Fd ±ºU?W °u W 19
ßr) (48\19 °u W 19
E±BHu≠W ±ºD` ∞uO --«?
«∞MIU? °Os «∞LºU≠W
±r 492\0
38
(«∞∑L∏OKOW) OKu≥d¢e
(«∞dÆLOW) OKu≥d¢e 17
(¢KIUzw) ≥d¢e 57
03
-
«_≠Iw «∞∑dœœ
03
-
65
-
«∞∑e«±s œ q
«∞d√ßw «∞∑dœœ
±u V/ßU∞V ±MHBq LTT
«∞b q ≥OμW
,
«_ Cd) «∞KuE ´Kv («∞∑e«±s GOS
¸ÆLw
buS-D
¸ÆLw √EA),
±u q
IVD D- ±u q
p-pv/57 (7,0 ¢L∏OKw BGR
zH 4201@06
zH
57
@
4201
*
ßs 51
*
0821
0821
ASEV
ASEV
zH @06
4201
*
« U¸... œ q
«∞b q ≥OμW
IVD¸ÆLw:
¢L∏OKw:
buS-D
0821
ASEV
E«?
E«?
E«?
:
1
≥
1
≥
«∞JU±q
«∞Dw E{l
°u W 66,23 ßr/ 41,23
°u W 13,59 ßr/ 34,52
°u W 2,48 ßr/ 6,3
«∞LHCq
«∞∑AGOq E{l
(«∞MuA) peelS E{l
«∞∑AGOq ?¥IU・ E{l
°u W
9,31
/
ßr
«∞DUÆW
«ß∑N "
«∞Fd
«∞Du‰
«∞FLo
23,65
5,4
«∞BU≠w
~˙03˙ 0˙
«∞LOq
3A
12V
DVE. DSA-0421S-12 1
«∞∑AGOq TMdE・
±μu¥W 53˙ ?∞v ±μu¥W 01˙
±J∏n ¨Od 08% ?∞v 01%
«∞LOq ≤DU'
«∞DUÆW
œ q
«∞L∑dœœ/«∞Lº∑Ld «∞∑OU¸ ±∫u‰
«∞∂OμOW «∞EdE・
«∞∫d«¸... œ¸ W
«∞dⓒu°W
«∞∑ªe¥s TMdE・
«∞∫d«¸... œ¸ W
±μu¥W 06˙ ?∞v ±μu¥W -02˙
±J∏n 59%¨Od 5%?∞v
«∞dⓒu°W
±d≠o(O),¨Od±d≠o(
),¨Od±d≠o(O) ±d≠o(
)
«∞JL∂Ou¢d
E«∞∑AGOq «∞∑u Oq
E«∞u"E «_°FUœ
±Uzq) ?U±q (±l
« ¸¢HU? E{l
°u W 66,23 ßr/ 41,23
°u W 16,29 / ßr 41,4
11,91¸ⓒq) ( πr
«∞bÆW
«∞IBuE
CDD B2
39
«∞HOb¥u œ q
±Q c
≤u? √E «∞DUÆW
±Q c
≤u? ±s
±Uzq ?U±q
« U¸... U°q
«∞DUÆW
U°q
± ?EW
? FU¸. ßU°o œEE ∞K∑GOOd ´d{W ≥w «∞J∑OV
19
≥c«
≠w «∞Lu uœ... «∞LFKu±U?
«∞Lu« HU?
(«∞bÆW) «∞Lº∂o «∞C∂j √E{U?
(≥d¢e) «∞d√ßw «∞∑dœœ
964\13
053
*
046
VGA
1
07
864\13
004
*
027
VGA
2
06
3
07
«∞LHCq
.
≠Ij
(«∞bÆW) «∞Fd √E{U?
( OKu≥d¢e) «_≠Iw «∞∑dœœ
964\13
084
*
046
VGA
57
005\73
084
*
046
VESA
4
06
978\73
006
*
008
VESA
5
57
578\64
006
*
008
VESA
6
57
527\94
426
*
238
MAC
7
06
363\84
867
*
4201
VESA
8
57
320\06
867
*
4201
VESA
9
57
186\86
078
*
2511
MAC
01
56
508\16
009
*
2511
VESA
11
06
189\36
4201
*
0821
VESA
*21
57
679\97
4201
*
0821
VESA
**31
*
golanA E{l
**
«∞LR d
«∞LR d ∞uE
√"¸'
«∞u{l
«∞∑AGOq E{l
∞K∂Mw ±Uzq √ Hd
(«∞MuA) peelS E{l
¢AGOq ?¥IU・
«∞∑AGOq ?¥IU・ E{l
20
20
«∞∫Uzj
´Kv «∞∑FKOo ¸・ ¢d OV OHOW
ASEV. «∞LFOU¸ ±l «∞L∑u«≠IW «∞∑d OV E« NW °DU≤W ±u« HU? ±l «∞AU W ¢∑DU°o
1
´bA
«œ≠FNU £r «∞AU W √±UA Æn ■
«∞∫U±q. ÆU´b... ⓒw √£MU¡ ¥b¥p ?Ad
«∞πe¡ ¥JuE °∫OY «∞ILU' ±s ≤U´LW ÆDFW √E EßUœ... ´Kv «∞AU W ■{l
´Kv «?d' «∞Bu¸.... ≠w «∞Lu{` «∞∑d¢OV °S¢∂U? E--∞p
∞u´Kv. ±∑πNIU ±MNU «_±U±w
∞KªKn,
Ær
2
«∞∫U±q.
ÆU´b...
≤NU¥W ?∑v «_¸°FW «∞LºU±Od °Kn Ær
ASEV. ±FOU¸ ±l «∞L∑u«≠IW «∞∫Uzj ´Kv «∞∑d OV
√±UE ≤u? notgnisneK- « ∑OU¸I
«∞∑u Oq °JU°q ÆHq E«∞cI ¥LJs d«?A ±s √I
±∑πd ∞KJL∂Ou¢d.
≠∑∫W
œ´U±W
°∑d OV Ær
■
■
ASEV ∞Lu« HU? E≠IIU «∞∫Uzj ´Kv «∞∑∏∂OX
«∞∑∏∂OX √E ?U±q ´Kv «∞∑∏∂OX (≤u? ¬ d °LJuE «∞∑u Oq
«∞AU W ≥cA ¢I∂q «∞∫Uzj. ´Kv
±l ±∑u«≠IW ¢∏∂OX ∞u?W
ASEV.)
?¸ Uœ«? œ∞Oq ?∞v «¸ l «∞LFKu±U?, ±s «∞Le¥b ∞LFd≠W
«∞πb«¸. ´Kv ∞K∑d OV ASEV
21
3
Digitally yours
Download PDF

advertising