LG EL-816B Owner's manual

LG EL-816B Owner's manual
Π/ΝΟ
:
3828θΔ8237Χ
Table of Contents
Ιντροδυχτιον
Εντρψ
Ιμπορταντ Σαφετψ Ινστρυχτιον
Ιδεντιφιχατιον οφ Παρτσ
Ινσταλλατιον
Ωηερε το Ινσταλλ
Δοορ Ρεμοπαλ
Μουντ τηε φρεεζερ ανδ
Φεεδ Ωατερ
ρεφριγερατορ χομπαρτμεντ
Πιπε Ινσταλλατιον
Ηειγητ Αδφυστμεντ
Οπερατιον
Γεττινγ σταρτεδ
Δεσιγνατιον οφ Φυνχτιοναλ Αδφυστμεντ Βοαρδ
Αδφυστινγ τηε Τεμπερατυρεσ ανδ Φυνχτιονσ
Αυτοματιχ Ιχε μακερ &
Δισπενσερ
Ηομε βαρ
Σηελφ
Εγγ Βοξ
Χονπερτ ιντο
α
?εγεταβλε
ορ
φρεση χομπαρτμεντ
Δεοδοριζερ
Συγγεστιον
ον
φοοδ
στοραγε
Χαρε ανδ
μαιντενανχε
Λοχατιον οφ Φοοδσ
Στορινγ Φοοδσ
Ηοω το Δισμαντλε Παρτσ
Γενεραλ Ινφορματιον
Χλεανινγ
Τρουβλε
Σηοοτινγ
Τηε ωορκινγ λιφε οφ τηισ σετ ισ 7 ψεαρσ σινχε τηε δατε οφ
δελιπερψ
το
χονσυμερ.
Entry
Τηε μοδελ ανδ σεριαλ νυμβερσ
αρε
φουνδ
ον
χομπαρτμεντ οφ τηισ υνιτ. Τηεσε νυμβερσ
τηε ιννερ
αρε
χασε
υνιθυε
οφ τηε
ρεφριγερατορ
το τηισ υνιτ ανδ νοτ
απαιλαβλε το οτηερσ. Ψου σηουλδ ρεχορδ
τηισ
ρεθυεστεδ ινφορματιον ηερε ανδ ρεταιν
γυιδε ασ α περμανεντ ρεχορδ οφ ψουρ πυρχηασε. Σταπλε ψουρ ρεχειπτ ηερε.
Date of Purchase
:
Dealer Purchased From
:
Dealer Address
:
Dealer Phone No.
:
Model No.
:
Serial No.
:
Important Safety
Instruction
Before it is used, this refrigerator must be properly installed and located in accordance
with the installation instructions in this document.
Never unplug your refrigerator by
it straight out from the outlet.
pulling
on
the power cord.
Always grip plug firmly
and
pull
When moving your appliance away from the wall, be careful not to roll
cord or to damage it in any way.
After your
refrigerator
is in
operation,
over
the power
do not touch the cold surfaces in the freezer
are damp or wet. Skin could adhere to
compartment, particularly when your hands
these
extremely cold
surfaces.
Unplug the power cord from the power outlet for cleaning or other requirements. Never
touch it with wet hands because you can get an electric shock or be hurt.
Never damage, process, severely bend, pull out, or twist the power cord because power
damage to the cord may cause a fire or electric shock. You have doubts on whether the
appliance is properly grounded.
Never place glass products in the freezer because
when their contents are frozen.
they may
be broken due to
expansion
Never allow your hands within the ice storage bin of the automatic ice maker. You could
be hurt by the operation of the automatic ice maker.
Never allow anyone to climb, sit, stand or hang
may damage the refrigerator and even tip it over,
Δον∏τ υσε αν
εξτενσιον χορδ
If
on
the Home Bar door. These actions
causing
severe
personal injury.
possible, connect the refrigerator to its own individual electrical outlet to prevent it and
appliances or household lights from causing an overload that could cause a power
other
outage.
Ποωερ χορδ
ρεπλαχεμεντ
If the supply cord is damaged, it must be
the manufacturer or its service agent.
replaced by
a
special
cord
or
assembly
from
Ιντροδυχτιον
Χηιλδ εντραπμεντ
DANGER: Risk of child entrapment.
Before you throw away your old refrigerator or freezer:
Take off the doors but leave the shelves in place so that children may not
inside.
ωαρνινγ
easily climb
appliance is not intended for use by young children or infirm persons without
supervision.
Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
The
Δον∏τ στορε
Don't store or use gasoline
any other appliance.
Γρουνδινγ (Εαρτηινγ)
In the event of
an
or
other flammable vapor and
liquids
in the
vicinity
of this
or
electric short circuit, grounding (earthing) reduces the risk of electric
an escape wire for the electric current.
shock by providing
In order to prevent
possible electric shock, this appliance must be grounded
Improper
grounding plug can result in an electric shock. Consult a qualified
electrician or service person if the grounding instructions are not completely
understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded.
use
of the
Identification of Parts
Freezer
Compartment
Refrigerator
Compartment
Dairy Compartment
Door Rack
Lamp (Upper)
Automatic
Ice Maker
Wine
Shelf
Storage
(Optional)
Lamp
Rack
Door Rack
Shelf
(Slide Type)
Snack Drawer
Home Bar
Shelf
Egg
Box
Lamp (Lower)
Door Rack
Drawer
Vegetable
Door Rack
Drawer
Vegetable
Drawer/Fresh Drawer
Door Rack
Door Rack
Support
Support
Deodorizer
Height
Adjusting screw
Conversion Switch
(Vegetable Drawer/
Fresh Drawer)
Lower Cover
ΝΟΤΕ
?
4
If you found some parts missing from your unit, they may be
models. (i.c. the "Home Bar" is not included in all models)
parts only used in other
Ινσταλλατιον
Where to lnstall
Unstable installation may cause vibration and
noise. If the floor to install the refrigerator on
Στρονγ
ανδ
επεν
φλοορ
is not even, make the refrigerator level by
rotating the height adjusting screw. Carpet
or
floorcloth
on
which
a
refrigerator
is
Ηειγητ
installed may be discolored by heat from the
bottom of the refrigerator. So, it is necessary
to
thick
pad
below the
refrigerator.
the
refrigerator at a proper
things. Too small a
distance from adjacent items may result in
lowered freezing capability and increased
electricity charges consumption.
keep
distance from other
Ωηερε φεεδ
Select
πιπε χαν
βε εασιλψ
χοννεχτεδ ιν
a
Please
Α προπερ
διστανχε φρομ
αδφαχεντ ιτεμσ
ωατερ
place
be
a
where
place
easily
a
feed water
pipe
can
connected between the automatic
ice maker and
α
A wet
δρψ πλαχε
or
be rusted
dispenser.
place, refrigerator may
or electricity may be leaking
near-water
Bottom Pad
Ωηερε ισ φρεε
φρομ ηεατ ορ χοαλ
Places where ambient temperature are
high, freezing capability is deteriorated and
γασ
electric
charge
is increased.
Coal gas and smoke may discolor the
appearance of refrigerator.
ΝΟΤΕ
?
Install the
Too
high
refrigerator
or
between the
5
at a
low ambient
dispenser
place where
the ambient
temperature may
cause
temperature is 5˚C~43˚C.
Also, the tube
functional troubles.
and automatic ice maker may be frozen.
Ινσταλλατιον
Door Removal
If your access door is too narrow for the refrigerator to pass the
the refrigerator door and pass the refrigerator
through,
remove
laterally.
Lower
Ρεμοπε λοωερ
χοπερ ανδ
τηεν φεεδ ωατερ
Cover
Remove the lower cover by lifting upward, and
then pull up the feed water tube while pressing
area
shown in the figure to the right.
Feed Water Tube
πιπε
ΝΟΤΕ
?
If
a
tube end is deformed
or
abraded,
cut the
part away.
Hinge
Ρεμοπε τηε
φρεεζερ
all connection wires except for the
earth line after removing the hinge cover by
loosening the screws.
χομπαρτμεντ
δοορ
2)
Remove the
keeper by rotating it to counted
clockwise ( ) and then lifting the upper
hinge up ( ).
Connection
Cover
1) Separate
wires
Upper
Hinge
Earth Line
Upper
Hinge
Keeper
2
ΝΟΤΕ
?
3)
In
removing
the upper
hinge,
be careful
so
that the door does not to fall
over
frontward.
Remove the freezer compartment door by
it upward. This time, the door should
be lifted enough for the feed water pipe tube
to be completely pulled out.
lifting
Lower
Hinge
ΝΟΤΕ
?
Move the
laying
Ρεμοπε τηε
refrigerator compartment
it down but be careful not to
door
passing through the access door
damage the feed water pipe tube.
1) Loosen
the hinge cover screws and remove
Remove all connection wires, if
any, except for the earth line
the
ρεφριγερατορ
δοορ
2)
cover.
Remove keeper by rotating it clockwise ( )
and then remove the upper hinge by lifting
Connection
wires
Upper
Hinge
itup( ).
2
3)
Remove the refrigerator compartment door
by lifting it up.
Lower
Hinge
6
Keeper
and
Ινσταλλατιον
Pass the
Πασσ τηε
door
ρεφριγερατορ
as
refrigerator laterally through
right figure.
the
Mount the freezer and
compartment doors
Mount them in the
door.
Feed water
Βεφορε
ινσταλλατιον
ν
ν
ν
Ωαρνινγ
7
access
shown in the
reverse
pipe
refrigerator
sequence of removal after
they pass through
the
access
Installation
Automatic ice maker operation needs water pressure of 147~834kPa (1.5~8.5
kgf/cm2) (That is, an instant paper cup (180 cc) will be fully filled within 10 sec.).
If water pressure does not reach the rating 147 kPa (1.5 kgf/cm2) or below, it is
necessary to purchase a separate pressure pump for normal automatic icing and
cool water feed.
Keep the total length of the feed water pipe tube within 12 m and be careful for the
tube not be bent straightly. If the tube is 12 m or longer it may cause trouble in
water feed owing to the drain water pressure.
ν
Install the feed water
ν
Connect to
ν
Automatic Ice maker must be installed
potable
pipe
water
tube at
a
place
free from heat.
supply only.
by
manufacturer's services.
Height Adjustment
Ιφ τηε φρεεζερ
χομπαρτμεντ δοορ
Make them level by inserting flat ( type) driver into the groove of the left
and rotating it clockwise ( ).
-
height adjusting
screw
ισ λοωερ τηαν τηε
ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ δοορ
Ιφ τηε φρεεζερ
χομπαρτμεντ δοορ
ισ ηιγηερ τηαν τηε
ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ δοορ
Αφτερ
λεπελινγ τηε
ηειγητ
δοορ
Make them level by
adjusting screw and
inserting flat ( type) driver
rotating it clockwise ( ).
-
into the groove of the
right height
Refrigerator door will close smoothly by heightening the front side by adjusting the
height adjusting screw. If the door does not close well because of bad Open/Close,
performance may be affected.
Οπερατιον
Getting
Started
When your
refrigerator is first installed, allow it to stabilize at normal operating
temperatures for 2~3hours prior to filling it with fresh or frozen foods.
If
operation
is
interrupted,
of Functional
Designation
3
2
1
ΦΡ
9
9
wait 5 minutes before
ΠΟ??ΕΡ
ΦΡΕΕΖΕ
restarting.
Adjustment
Board
Οπερατιον
Adjust
Ηοω το
αδφυστ τηε
τεμπερατυρε ιν
the
and Functions
Temperature
Λοω
This lamp indicates the temperature status
of the freezer compartment.
τηε φρεεζερ
ν
χομπαρτμεντ
ν
At first
powering or
2(Proper) will be lit.
after
button will
Pressing
2
move
Ηιγη Τεμπερατυρε
(Ωηεν φοοδσ αρε
σεπερελψ τηαωινγ)
1
power failure,
a
Τεμπερατυρε
(Ωηεν φροζεν φοοδσ
αρε τηαωινγ)
3
Φ
the
temperature setting through 2(Proper)
(Proper Strong) 3(Strong)
(Strongest)
1(Weak)
(Proper Weak) in sequence.
ν
Ηοω το
Generally, 2(Proper) is good for food storing. Select an appropriate
1(Weak),(proper Weak) or (Proper Strong), 3(Strong), and (Strongest)
according to the storing amount and using frequency.
Λοω
This lamp indicates the temperature status
of the refrigerator compartment
αδφυστ
τηε
τεμπερατυρε ιν
ν
ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ
ν
ν
powering or after a power failure,
2(Proper) will be lit.
button will move the
Pressing
temperature setting through 2(Proper)
(Proper Strong) 3(Strong)
(Strongest)
1(Weak)
(Proper Weak) in sequence.
Generally, 2(Proper) is good for food
storing.
Select an appropriate one among 1(Weak),
(Proper Weak) or(Proper Strong), 3(Strong)
the storing amount and using frequency.
(Το
2
1
Τεμπερατυρε
Ηιγη Τεμπερατυρε
(Ωηεν φοοδσ
αρε φροζεν)
Ρ
and
among
μακε
φοοδ χοολερ)
3
At first
one
(Strongest) according
to
ΝΟΤΕ
?
Set the
temperature adjusting board
may be varied according to the
lowered getting to 3.
?
Detach the
surface and
Ποωερ φρεεζε
ν
ν
the front surface of function
button operates power
Pressing
freeze function, with the lamp ON.
One pressing of the button switches the
status from setting to release, or reversely.
Power freeze will be automatically released,
though no release action is taken, after a
certain time passes.
This
υσε
lamp
compartment as inner temperature
temperature is increasingly
environment. Inner
This lamp indicates that the power freeze
function is in operation. The power freeze
function is used to freeze food or make ice
faster in the freezer compartment.
ν
Δισπενσερ
protective tape on
light more clear.
to a desirous
using
display
board to make the
ΠΟ??ΕΡ
ΦΡΕΕΖΕ
POWER
FRZ
indicates the selection between
water and ice.
σελεχτιον
ν
ν
At the first powering
will be lit.
or
after
Crushed ice, water,
selected with the
or
cubed ice
button.
a
power failure,
can
be
SELECT
10
Οπερατιον
An alarm will
opened for more than 1 minute.
opened. 'Door Open Alarm'
function makes alarm sound only, having no separate indicating function. If the alarm
sound does not stop even after the freezer and refrigerator compartment doors are
Δοορ οπεν αλαρμ
ring 3
ring
times if the
This alarm will
refrigerator door
at 30 sec. and
is left
stop when the door is
closed, contact the service center.
The
Σελφ-διαγνοσισ
(φαυλτ δετεχτιον)
φυνχτιον
function operates when something is wrong with the unit.
in the unit, pressing any of the buttons will have no effect.
Self-diagnosis
When
an error occurs
Immediately
turning the power OFF. If the power
engineer to find the cause of the problem.
contact the service center without
is OFF, it takes much
longer for the
service
Automatic ice maker and
Water is cooled while stored in
Ηοω ιχε/χολδ
ωατερ ισ συππλιεδ
tank in the
Dispenser
the water
refrigerator compartment, and
dispenser. Ice is made in
then sent to the
the automatic ice maker and sent to the
dispenser
divided into crushed
or
cubed
form ice.
ΝΟΤΕ
It is normal that the water is not very cold
water, add ice into the glass.
?
Ηοω το
υσε
ν
δισπενσερ
the crushed ice
Light
indicating lamp by
pressing the selection
Crushed ice will be
dispensed by pressing the
push switch with a glass.
11
?
the water
Light
indicating lamp by
pressing the selection
button.
Water will be
dispensed
by pressing the push
switch with a glass.
slightly press
the
push
Χυβεδ Ιχε
Ωατερ
?
button.
?
at first. If you want colder
Select one among crushed ice, water, and cubed ice and
switch with a glass or other container.
Χρυσηεδ Ιχε
?
enough
?
?
Light the cubed ice
indicating lamp by
pressing the selection
button.
Cubed ice will be dispensed
by pressing the push
switch with a glass.
Οπερατιον
ΝΟΤΕ
?
Crushed ice will be
is connected
?
Place
on
?
automatically selected
after
a
power failure
or
when the power
plug
again.
glasses or other containers
near
the ice outlet otherwise ice is
likely to
be
dropped
the floor.
A snap sound will be heard in 5 seconds after ice is
fully dispensed.
This sound is made when the ice outlet is closed.
?
Please leave your
glass near the ice outlet for 2~3seconds after releasing your glass
pressing the push switch to allow any left over water or ice to be dispansed.
Please wipe away water dropped below the dispenser by removing the water
from
?
collector
?
cover.
If cubed ice is selected
crushed ice that is
Αυτοματιχ ιχε
μακερ
ν
ν
following
dispansed.
crushed
ice, there may still be
left
some
over
The automatic ice maker can automatically make 8 pieces of ice cube at a time, 80
pieces a day. But these quantities may be varied according to various conditions
including how many times the refrigerator door opens and closes.
Ice
making stops when
the ice storage bin is full.
ΝΟΤΕ
?
It is normal that
a
noise is
produced
when ice made is
dropped
into the ice
storage
bin.
Ice is lumped together
When ice is lumped together, take the ice lumps out of the ice storage bin, break
them into small pieces, and then place them into the ice storage bin again.
Ωηεν ιχε μακερ
δοεσ νοτ οπερατε
ν
σμοοτηλψ
ν
When the ice maker produces too small or lumped ice, the amount of water
supplied to the ice maker need to adjusted. Contact the service center.
If ice is not used
frequently,
it may
lump together.
Power failure
Ice meet drop into the freezer compartment. Take the ice storage bin out and
discard all the ice then dry it and place it back. After the machine is powered again,
crushed ice will be automatically selected.
ν
The unit is newly installed
It takes about 12 hours for
ν
compartment.
12
a
newly
installed
refrigerator
to make ice in the freezer
Χαυτιονσ
Throw away the ice (about 20
after refrigerator installation.
and water
pieces)
The first ice and water may include
particles
or
water box. This is necessary in case that the
7
(about
glasses)
odor from the feed water
refrigerator
first made
pipe
or
has not been used for
a
feed
long
time.
Keep
children away from the dispenser.
push switch incorrectly bad or
Children may
damage lamps.
Be careful that food is not block the ice
passage.
If foods are
placed
at the entrance of ice
passage, ice may not be dispensed. The ice
passage may also be covered with ice
powder
if
remove
the ice
splinter ice is
powder
used
only.
This time,
accumulated.
beverage cans or other foods in ice storage
rapid cooling.
Such actions may damage the automatic ice maker.
Never store
Never
Such
use
thin
glasses
or
Never touch
Touch may
Never
containers may be broken.
glass before filling water or other beverages.
splashed if ice is added to existing liquid in a glass.
a
a
hand
cause a
remove
or
other tools
part breakage
the ice maker
Sometimes level the surface
Ice is
to collect ice.
crystal glass or crockery
Put ice first into
Water may be
bin for the purpose of
or
on
ice outlet.
hand
injury.
cover.
so
that the ice storage bin is
fully filled
with ice.
the ice maker. So, such status may be considered, by the ice
piled up just
that
the
ice
maker,
storage bin is fully filled and ice making operation may stop.
near
If discolored ice is dispensed,
immediately
contact Service
Center, stopping
use.
Never
use
Ice may be
too narrow or
jammed
deep glass.
in ice passage and, thus, the
refrigerator may
Keep the glass at a proper distance from ice outlet.
glass too close to the outlet may hinder ice from coming
A
out.
be failed.
Οπερατιον
Home Bar
Ηοω το
Gently pull
υσε
(In select Models Only)
the handle of the home bar
to open it.
ν
ν
You
the home bar without
can access
opening the refrigerator door, thus saving
electricity.
The Inner lamp is lit in the refrigerator
compartment when the home bar door
opens. So it is easy to
see
item in the
compartment.
Στορε φρεθυεντλψ
αχχεσσεδ ιτεμσ,
συχη ασ
βεπεραγεσ ιν τηε
ηομε βαρ.
ν
Υσε τηε ηομε
βαρ δοορ ασ α
στανδ
ν
Home bar is kept at the right temperature
thanks to a temperature sensor only for
the home bar.
You
the home bar door as a stand
and such but never use
the home bar door as a chopping board
and take care not to damage it with sharp
can use
to pour
beverages
objects.
ν
Νεπερ τακε ουτ
τηε ιννερ ηομε
βαρ χοπερ
Νεπερ
ηεαπψ
ν
πλαχε
ν
ματτερσ ον
τηε ηομε βαρ
δοορ ορ αλλοω
χηιλδρεν το ηανγ
ον ιτ.
14
Never rest your
it.
arms or
press down
The Home bar will not function
without the cover.
Not only
damaged,
on
properly
the home bar door may be
but also children may get hurt.
Οπερατιον
Shelf
Slide type shelf allows you to place or take
or put it in more conveniently.
Σλιδε τψπε
food out
τεμπερεδ
γλασσ σηελφ
(Ιν
σελεχτ μοδελσ
ονλψ)
Ατταχηαβλε ωινε
(Ιν σελεχτ
μοδελσ ονλψ)
χορνερ
Bottles
can
corner.
This
be stored
can
laterally with
this wine
be attached to any shelf.
Wine holder
adjustment :
be separated by pulling
it straight out and installed by placing it at
the end of the shelf you want and pushing
Wine holder
can
it inward.
Σηελφ
ηειγητ
αδφυστμεντ
The
Refrigerator compartment shelf is
height according to the space you need
movable so that you can
for different food items..
place
it at
a
How to separate a shelf :
delivery, shelves are fixed with
At
that
so
cannot be moved
they
keepers
during
distribution.
So,
remove
keepers first, lift the shelf up ( ),
pushing it down ( ).
and then separate it
How to install
a
shelf
:
Position the shelf at the desired
on
its links
height
and
the grooves. This time,
lower the front side of the shelf and hang it
hang
1
2
1
on
the grooves.
2
ΝΟΤΕ
?
Make the shelf horizontal. Otherwise it
may fall off.
15
proper
Οπερατιον
Egg
You
Box
the egg box to
can move
according
a
place you
want and select another form of box
to the amount of eggs.
[Normal]
[For Many Eggs]
ΝΟΤΕ
?
?
Never
use
the egg box
Convert into
ν
as an
ice
storage bin. It
Never store the egg box in the freezer
a
Vegetable
The Bottom drawer in the
refrigerator
can
break.
compartment
or
fresh
compartment.
or
Fresh compartment
can
be converted into
a
vegetable
or
fresh
compartment
The Fresh compartment maintains the temperature at a lower point than the
refrigerator compartment so that meat or fish can be stored fresh longer.
ΝΟΤΕ
?
Vegetables
or
fruits
are
compartment. So, be
?
If
possible,
do not
the conversion
16
frozen if the conversion switch is set to fresh
sure
to check it before
place food
storing
around the cool air feed
switch, because it is difficult
foods.
hole, which is connected
to use the conversion switch.
to
Deodorizer
This system efficiently absorbs strong odors
by using the optical catalyst. This system
does hot have any affect
Ηοω το
υσε
τηε
δεοδοριζινγ
σψστεμ
ν
Since it is installed
the
ν
on
stored food.
already
installed onto the cool air intake duct from the from
refrigerator compartment, you
Please
need
no
separate installation.
closed containers to store food with pungent odors.
Otherwise, this oder can be absorbed by other food in the compartment.
use
Συγγεστιον
Location of Foods
Identification of
(Refer to 4pages,
Αυτοματιχ ιχε
μακερ
Automatically
Parts)
made ice is stored.
Store wine.
Ωινε ραχκ
Store small foods such
Σναχκ Δραωερ
Φρεεζερ
as
bread, snacks, etc.
Store various frozen foods such
ice cream, frozen snacks, etc.
χομπαρτμεντ
as
meat, fish,
σηελφ
Φρεεζερ
ν
χομπαρτμεντ
ν
δοορ ραχκ
Store small packaged frozen food.
Temperature is likely to increase as
opens.
So, do not store
ice cream.
Φρεεζερ
ν
χομπαρτμεντ
long-term
door
food such
as
Store meat, fish, chicken, etc. after wrapping
them with aluminum.
δραωερ
Store
Δαιρψ
χομπαρτμεντ
Εγγ
dairy products
such
as
butter, cheese,
etc.
βοξ
Place this egg box in the proper location.
Ηομε βαρ
Store
frequently
beverage, etc..
accessed foods such
as
Store side dishes or other foods at a proper
distance from each other for effective
Ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ
cooling.
σηελφ
Store small
such as milk,
Ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ
packaged food
juice, beer, etc..
or
beverages
δοορ ραχκ
?εγεταβλε
χομπαρτμεντ
Store
?εγεταβλε
χομπαρτμεντ/φρε
ση
vegetables
or
fruits.
Store vegetable, fruits, meat to thaw, fish, etc.
setting the conversion switch as necessary.
Be
χομπαρτμεντ
χορνερ
18
to check the conversion switch
before storing foods.
sure
setting
χονπερσιον
ον
Φοοδ
στοραγε
Συγγεστιον ον Φοοδ στοραγε
Foods
Storing
ν
ν
Store fresh food in the refrigerator compartment. How food is frozen and thawed is
important factor in maintaining its freshness and flavor.
Do not store food which goes bad
easily
at low
temperatures, such
as
an
bananas, and
melons.
ν
prior to storing, placing hot food in the refrigerator could spoil
higher energy consumption.
When storing the food, cover it with vinyl wrap or store in a container with a lid. This
prevents moisture from evaporating, and helps food to keep its taste and nutrients.
Do not block air vents with food. Smooth circulation of chilled air keeps refrigerator
Allow hot food to cool
other food, and lead to
ν
ν
temperatures
ν
Do not open the door
and
ν
cause
Never
racks
Φρεεζερ
ν
χομπαρτμεντ
ν
ν
even.
keep
so
frequently. Opening
temperatures
the door lets
too much food in door rack because
that the door cannot be
fully
storing
air enter the
refrigerator,
frozen food like ice
they may push against by
inner
closed.
Do not store bottles in the freezer compartment
Do not refreeze food that has been thawed. This
When
warm
to rise.
cream
for
a
-
they may
causes
break when frozen.
loss of taste and nutrient.
long period, place
it
on
the freezer
shelf, not in the door rack.
Ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ
ν
Avoid
placing
moist food in top
refrigerator shelves,
it could freeze from direct
contact with chilled air.
ν
ν
Always clean food prior to refrigeration. Vegetables and fruits should be washed and
wiped, and packed food should be wiped, to prevent adjacent food from spoiling.
When storing eggs in their storage rack or box, ensure that they are fresh, and always
store them in an upright position, which keeps them fresh longer.
ΝΟΤΕ
?
If you
the refrigerator in a hot and humid place, and frequently open the door or
vegetables in it, moisture may form in it which has no effect on its
performance. Just wipe the moisture with a cloth free.
put
19
a
keep
lot of
Χαρε ανδ Μαιντενανχε
How to Dismantle Parts
ΝΟΤΕ
?
Dismantling is done in the reverse sequence of assembly.
sure to unplug the power plug before dismantling and assembly.
Never apply severe force to dismantle parts. Parts may be damaged.
Be
Φρεεζερ
Separate the lamp by pulling it
slightly lifting the lamp cover ( ).
χομπαρτμεντ
λαμπ
out
( )
while
1
Turn the bulb counterclockwise. Max. 240 V
60 W bulb for refrigerator is used and can be
purchased at a service center.
.
2
Remove the cover by inserting a flat (- type)
driver into the front groove and pulling it out,
and then remove the ramp. Max. 240 V 15 W
bulb for refrigerator is used and can be
purchased at a service center.
Δισπενσερ λαμπ
1
Φρεεζερ
Lift the front side
( )
and
pull
it out
( ).
χομπαρτμεντ
2
σηελφ
1
Δοορ ραχκ ανδ
Lift the door rack holding both sides
pull it out to ( ) direction.
συππορτ
Ιχε
στοραγε βιν
( )
and
2
Hold the ice storage bin as shown in the right
figure and pull it out ( ) while slightly lifting it
( ).
ν
ν
ν
It is recommended not to dismantle the ice
storage bin unless it is necessary.
Be sure to use both hands when removing
the ice storage bin, not to drop it on the floor.
If the ice
rotate the
Αφτερ
δισπενσερ
storage bin does
rotating
not fit
well, slightly
device.
Water collector has no self-drainage function.
So it should be cleaned regularly.Remove the
cover by pressing the left side of water
collector cover and dry it with a cloth.Press
the point marked as shown in the figure to
the right to remove the water collector cover.
ισ υσεδ
20
2
1
Χαρε ανδ Μαιντενανχε
To
Υππερ λαμπ ιν
ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ
remove
cover
the
pull the lamp
pressing the bottom
cover
lamp
upwards. Turn the
lamp
cover,
forwards while
side of the
bulb counterclockwise.
Max. 240 V 60 W bulb for
and
λαμπ ιν
ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ
Λοωερ
can
be
Separate
purchased
the
lamp
lower sides of it and
refrigerator is
used
at a service center.
by holding
cover
pulling
both
it it forwards.
Turn the bulb counterclockwise. Max.
240 V 30 W bulb for
and
Ηομε βαρ
can
be
Separate
ν
and then
purchased
pulling
it
is used
the upper rack of the home bar
out the home bar cover ( ).
pull
The Home bar
ν
refrigerator
at a service center.
corner can
be removed
1
by
upwards.
ΝΟΤΕ
?
Be
sure
to remove
parts
on
the
snack drawer and home bar
refrigerator door to
remove
the
vegetable compartment,
cover.
1
?εγεταβλε
χομπαρτμεντ
ν
Pull out the
with its
χοπερ
can
ν
21
vegetable compartment cover ( )
backside lifted up ( ), and the cover
be removed.
To install the cover,
the back wall.
push
it
fully
until it touches
2
General Information
?αχατιον τιμε
During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator
operation. Place freezable items in freezer for longer storage.
When you plan not to operate, keep it running remove all food, disconnect the power
cord, clean the interior thoroughly, and leave each door OPEN to prevent odor formation.
in
Ποωερ φαιλυρε
Most power failures
are
corrected in
an
hour
or
two will not affect your
refrigerator
temperatures.
However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
During power failures of longer duration, place a block of dry ice on top of your frozen
packages.
Ιφ ψου
μοπε
Remove
To avoid
Αντι
χονδενσατιον
πιπε
or securely fasten down all loose items inside the refrigerator.
damaging the height adjusting screws, turn them all the way into
The outside wall of the
refrigerator
cabinet may sometimes get warm,
the base.
especially just
after installation.
Don't be alarmed. This is due to the anti-condensation
refrigerator to prevent "sweating"
on
pipe,
which pumps hot air
the outer cabinet wall.
Cleaning
It is
important
that your
food should be
refrigerator be kept clean to prevent undesirable odors. Spilled
wiped up immediately, since it may acidify and stain plastic surfaces if
left uncleaned.
Εξτεριορ
Use
a
lukewarm solution of mild soap
refrigerator.
Wipe with a clean damp
Ιντεριορ
Αφτερ
cloth and then
Regular cleaning is recommended.
or a mild detergent and warm
solution
or
detergent
to clean the durable finish of your
dry.
Wash all compartments with
water. Rinse and
χλεανινγ
verify that the power cord is not damaged, power
power plug is inserted well into the power outlet.
Ωαρνινγ
Always
Please
remove
electrical parts
power cord from the wall outlet
a
baking
soda
dry.
prior
to
outlet is not overheated,
cleaning
in the
vicinity
or
of
(lamps, switches, controls, etc.).
Wipe up excess moisture with a sponge or cloth to prevent water or liquid from
getting into any electrical part and causing an electric shock.
Never use metallic scouring pads, brushes, coarse abrasive cleaners, strong alkaline
solutions, flammable or toxic cleaning liquids on any surface.
Do not touch frozen surfaces with wet or damp hands, because damp object will stick
or adhere to extremely cold surfaces.
Trouble
Shooting
Before
for service, review this list. It may save you both time and expense.
common occurrences that are not the result of defective
calling
This list includes
workmanship
Οχχυρρενχε
or
materials in this
appliance.
Ποσσιβλε Χαυσε
Σολυτιον
Νορμαλ
Οπερατιονσ
Ρεφριγερατορ
Ρεφριγερατορ
χομπρεσσορ
δοεσ νοτ ρυν.
Refrigerator
control is off.
Set
Refrigerator
is in defrost
This is normal for
Power outage. Check house
Ρεφριγερατορ
ρυνσ
τοο μυχη
ορ
τοο
λονγ
Room
or
Make sure
outlet.
plug
is
tightly pushed
into
Call local electric company.
lights.
is larger than the
you owned.
Refrigerator
one
control.
a fully automatic
defrosting refrigerator. The defrost
cycle occurs periodically.
cycle.
at wall outlet is disconnected.
Plug
refrigerator
previous
outside weather is hot.
This is normal. Larger,
units run longer.
more
efficient
It is normal for the refrigerator to work
under these conditions.
longer
Refrigerator has recently been
disconnected for a period of time.
It takes
a
few hours for the refrigerator
to come down to room
refrigerator
temperature completely.
Automatic ice maker is
Operation of the ice maker causes
refrigerator to run slightly longer.
operating.
the
Large amounts of warm or hot food
may have been stored recently.
Warm food will cause the refrigerator
to run longer until the desired
temperature is reached.
Doors
Warm air entering the
causes it to run more.
less often.
are
opened
too
frequently
or
too
long.
Refrigerator or
slightly open.
freezer door may be
refrigerator
Open the door
Make
sure the refrigerator is level.
Keep food and containers from
blocking the door. See problem
section. OPENING/CLOSING of Doors.
Refrigerator
control is set too cold.
Set the
refrigerator control to a
setting until the refrigerator
temperature is satisfactory.
warmer
Refrigerator
worn,
or
cracked,
freezer
or
gasket is dirty,
poorly fitted.
Clean or change gasket. Leaks in the
door seal will cause the refrigerator to
run longer in order to maintain desired
temperatures.
Οχχυρρενχε
Ρεφριγερατορ
χομπρεσσορ
δοεσ νοτ ρυν.
Τεμπερατυρεσ
Ποσσιβλε Χαυσε
Thermostat is
at a constant
keeping
the
Σολυτιον
refrigerator
temperature.
This is normal. The Refrigerator goes on
and off to keep the temperature constant.
αρε
τοο χολδ
ιν τηε
φρεεζερ ισ τοο χολδ
βυτ τηε Ρεφριγερατορ
Τεμπερατυρε ισ
Τεμπερατυρε
Set the freezer control to a warmer
freezer temperature is
Freezer control is set too cold
setting until the
satisfactory.
Σατισφαχτορψ.
ιν τηε
ρεφριγερατορ ισ τοο
χολδ ανδ τηε φρεεζερ
Τεμπερατυρε
ισ
Refrigerator control
Set the
is set too cold.
warmer
refrigerator control
setting
to a
τεμπερατυρε
σατισφαχτορψ.
Φοοδ στορεδ ιν
δραωερσ φρεεζεσ.
Μεατ στορεδ ιν
φρεση μεατ
δραωερ φρεεζεσ.
Refrigerator control
See above solution.
is set too cold.
Meat should be stored at a temperature
below the freezing point of water ( 32˚F,
0˚C) for maximum fresh storage time.
just
It is normal for ice
crystals
to form due
to the moisture content of meat.
Τεμπερατυρεσ
αρε
τοο
ωαρμ
Τεμπερατυρεσ
τηε
ιν
Freezer control is set too
Set the freezer or refrigerator control to
a colder setting until the freezer or
refrigerator temperature is satisfactory.
warm.
ρεφριγερατορ
ορ
φρεεζερ
αρε
τοο ωαρμ.
Refrigerator control
Refrigerator control
is set too warm.
has some effect
on
freezer temperature.
Doors
are
opened
too
frequently
or
too
long.
Door is
slightly open.
Set the freezer or refrigerator control to a
colder setting until the freezer or
refrigerator temperature is satisfactory.
Warm air enters the refrigerator/ freezer
whenever the door is opened.
Open the door less often.
Close the door
Large amounts of warm or hot food
may have been stored recently.
completely.
Wait until the refrigerator or freezer
has had a chance to reach its selected
temperature.
Refrigerator has recently been
disconnected for a period of time.
Τεμπερατυρε
ιν τηε
ρεφριγερατορ
ισ τοο ωαρμ βυτ
τηε φρεεζερ
τεμπερατυρε ισ
σατισφαχτορψ.
Refrigerator control
is set too
warm.
A
refrigerator requires
completely.
some
hours to
cool down
Set the
setting.
refrigerator
control to
a
colder
Ποσσιβλε Χαυσε
Οχχυρρενχε
Σολυτιον
Σουνδ ανδ Νοισε
Λουδερ σουνδ
λεπελσ ωηεν
Ρεφριγερατορ ισ ον.
Λουδερ σουνδ
λεπελσ ωηεν
Today's refrigerators
storage capacity and
even
have increased
maintain more
It is normal for sound levels to be
higher.
temperatures.
Refrigerator operates at higher pressures
during the start of the ON cycle.
This is normal. The sound will level off
the refrigerator continues to run.
as
χομπρεσσορ
χομεσ ον.
?ιβρατινγ ορ
ραττλινγ νοισε.
Floor is
uneven or
Refrigerator rocks
moved slightly.
Items
are
placed on
vibrating.
weak.
on the floor when it is
the top of the
Dishes are vibrating
the refrigerator.
Refrigerator
is
on
touching
refrigerator
the shelves in
wall
or
cabinets.
Be
sure
floor is level and solid and
can
adequately support refrigerator.
Remove items.
It is normal for dishes to vibrate slightly.
Move dishes slightly.
Make sure refrigerator is level and firmly
set on floor.
Move refrigerator so that it does not
touch the wall or refrigerator.
Ωατερ/Μοιστυρε
/Ιχε Ινσιδε
Ρεφριγερατορ
Μοιστυρε χολλεχτσ
τηε ινσιδε ωαλλσ
οφ τηε ρεφριγερατορ.
ον
The weather is hot and humid which
increases the rate of frost buildup
and internal sweating.
This is normal.
Door is
slightly open.
See problem section
doors.
Door is
opened
too often or too
long.
Open
Opening/Closing
of
the door less often.
Ωατερ/Μοιστυρε/Ιχε
Ουτσιδε
Ρεφριγερατορ
Μοιστυρε φορμσ
τηε ουτσιδε οφ
τηε ρεφριγερατορ
βετωεεν δοορσ.
Weather is humid.
This is normal in humid weather.
When humidity is lower, the moisture
should disappear.
Door is slightly open,causing cold air
from the inside the refrigerator to meet
warm air from the outside.
This time, close the door
ον
ορ
completely.
Οχχυρρενχε
Ποσσιβλε Χαυσε
Σολυτιον
Οδορσ ιν Ρεφριγερατορ
Clean interior with sponge,warm water
and baking soda.
Interior needs to be cleaned.
Food with strong odor is in the
Some containers and
produce odors.
refrigerator.
wrapping
materials
Cover food
Use
completely.
different container
materials.
a
or
brand of
wrapping
Οπενινγ/Χλοσινγ οφ
Δοορσ/Δραωερσ
Δοορ(σ)
ωιλλ νοτ
χλοσε.
Food
Δοορ(σ)
ωιλλ νοτ
χλοσε.
Door was closed too hard,
door to open slightly.
package
is
door open.
keeping
causing
Refrigerator is not level. It rocks
floor when it is moved slightly.
Floor is
uneven or
rocks
Refrigerator
is moved slightly.
other
on
the
weak.
on the floor when it
Move packages
closing.
that
Close both doors
gently.
Adjust
Be
the
Refrigerator
Δραωερσ αρε
διφφιχυλτ το μοπε.
Food is
drawer
is
touching
touching
wall
shelf
Track that drawer slides
or
on
on
is
cabinets.
height adjusting
floor is level and
sure
support refrigerator.
Contact carpenter to
sloping
Move
keep
door from
screw.
can
correct
adequately
sagging
or
floor.
refrigerator..
less food in drawer.
top of the
Keep
dirty.
Clean drawer and track.
Δισπενσερ
Δισπενσερ ωιλλ νοτ
δισπενσε ιχε
Ice storage bin is empty.
Freezer temperature is set too
When the first
into the bin, the
warm.
Household water line valve is not open.
supply of ice is dropped
dispenser should operate.
Turn the freezer control to a higher
setting so that ice cubes will be made.
When the first supply of ice is made, the
dispenser should operate.
household water line valve and
allow sufficient time for ice to be made.
When ice is made, dispenser should
Open
operate.
Refrigerator
or
freezer door is not closed.
Be
sure
both doors
are
closed.
Οχχυρρενχε
Δισπενσερ ωιλλ
νοτ δισπενσε
ιχε.
Ποσσιβλε Χαυσε
Σολυτιον
Ice has melted and frozen around auger
due to infrequent use,
temperature fluctuations and/or power
outrages.
Remove ice storage bin, and thaw and
the contents. Clean bin, wipe dry and
replace in proper position.
When new ice is made, dispenser should
operate.
Ιχε δισπενσερ
ισ φαμμεδ.
Ice cubes are jammed between the ice
maker arm and back of the bin.
Ice cubes
are
frozen
together.
ωατερ.
Household water line valve is not open.
See problem "Ice maker is not making
any ice."
Refrigerator
Ωατερ ηασ αν
οδδ ταστε
ανδ/ορ οδορ.
or
freezer door is not closed.
Water has been in the tank for too
are
Use the
that cubes do
dispenser often
together.
so
jamming
not freeze
Ice cubes that have been purchased or
made in some other way have been
used in the dispenser.
Δισπενσερ ωιλλ
νοτ δισπενσε
Remove the ice cubes that
the dispenser.
long.
the ice cubes made by the ice
maker should be used with the
Only
dispenser.
Open
Be
household water line valve.
sure
both doors
are
closed.
Draw and discard 7
glasses of water
supply. Draw and discard
7 glasses to
to freshen the
an
additional
rinse out tank.
completely
Unit not
properly connected
water line.
Σουνδ οφ ιχε
δροππινγ
Σουνδ οφ ωατερ
συππλψ
Οτηερ
to cold
Connect unit to cold water line which
water to kitchen faucet.
supplies
This sound is normally made when automatically made ice is dropped into
ice storage bin. Volume may vary according to refrigerator's location.
This sound is normally made when ice maker is
dropping the automatically made ice.
Please
thoroughly
supplied
read 'Automatic ice maker and
with water after
Dispenser'
in this manual.
eO‰A E‡IEA
C'A‰AIEA
e・˘EA UI‡A‡IEfl
i A・O'‡IEfl
eOIO'I˚A
iOU‡IO'I‡
・AAOO‡OIOOUE
?‡OUE iOIO‰EI¸IEI‡
aAOUO UOU‡IO'IE
eIflUEA ‰'A ?˚
iOU‡IO'I‡
‰'A AE
iOIO‰EI¸IO"O
E
IO OAEI¸IO"O
OU‰AIAIEfl
eO‰II˛?AIEA
eA"UIE O'I‡
eO fl‰OI ‡・OU˚
eO‰"OUO'I‡
?I‡I"‡ ‰Ifl 'O‰˚
'˚OOU˚
‡・OUA
I
e‡IAI¸ A"UIE O'IE
C˚・O UAIOA ‡UU ˚
E
AEEIO'
‡・OU˚
A'UOI‡UE?AOIOA OU‰AIAIEA ‰Ifl O E"OUO'IAIEfl
I¸‰‡
E
‰OA‡UO
COU OAII˚E ・‡
eOIIE
OIIOOU¸ ‰Ifl flE?
e A' ‡˘AIEA
OU‰AIAIEfl ‰Ifl
O'O˘AE
'
IAUO‰˚
Ei
OU‰AIAIEA
‰Ifl O'AEEi O O‰UIUO'
eO"IOUEUAI¸
eAIOIAI‰‡?EE
OO
i ‡IAIE˛
O O‰UIUO'
iiO‰
E
O・OIUEE'‡IEA
A‡O‡iO'
e‡AIA˘AIEA O O‰UIUO'
i ‡IAIEA O O‰UIUO'
e‡A・O I‡ iOIO‰EI¸IEI‡
e・˘EA
O'A‰AIEfl
i・O I‡
E ?EOUI‡
COAIOEI˚A IAEOO ‡'IOOUE
E
UOU ‡IAIEfl
e OI OIUE・˚
‰‡IIO"O
UO'‡ ‡-7
IAU OO ‰Ifl
OA A‰‡?E UO'‡ ‡
OOU A・EUAE˛.
e・˘EA UI‡A‡IEfl
aO‰AI¸ E OA EEI˚A IOIA ‡ iOIO‰EI¸IEI‡ UI‡A‡I˚ I‡ 'IUU AIIAE
OUO OIA iOIO‰EI¸IO"O OU‰AIAIEfl. eA EEI˚A IOIA ‡ ‰Ifl I‡E‰O"O
iOIO‰EI¸IEI‡ EI‰E'E‰U‡I¸I˚
E IA
OO'UO fl˛UOfl
I‡
‰ U"Ei
EA‰AIEfli. a‡OOIIEUA O E'A‰AIIU˛ IEEA
I‡I
EIOU UI?E˛
O'E‰AUAI¸OU'O O
N‡U‡ OOIUOIE
:
iO "O'‡fl UE I‡
A‰ AO UE I˚
iAIAUOI UE I˚
:
aO‰AI¸
:
eA EEI˚E
U‡・IE?U E i ‡IEUA ˝UU
OOIUOIA. e EI AOEUA I IAE ?AI.
:
:
:
IOIA
i A・O'‡IEfl ・AAOO‡OIOOUE
eA A‰
E
I‡?‡IOI EOOOI¸AO'‡IEfl
' OOOU'AUOU'EE O
OO‰II˛?EU¸
a‡O A˘‡AUOfl
'˚II˛?‡U¸
'OU‡'IflEUA 'EIIU
'
IAO・iO‰EIO
‰‡IIOE EIOU UI?EAE.
iOIO‰EI¸IEI‡
iOIO‰EI¸IEI A‡ ?IU OEU‡IEfl.
OAAUIU
‡IIU ‡UIO '˚IEI‡EUA
E
UOU‡IO'EU¸
COA"‰‡ O O?IO
AA.
e E OA AIA˘AIEE iOIO‰EI¸IEI‡ OIA‰EUA A‡ UAI, ?UO・˚
I‡IEI-IE・O EI˚I O・ ‡AOI IA OO' A‰EU¸ ?IU OEU‡IEfl.
eOOIA
A"O
IA
OA AE‡U¸
EIE
iOIO‰EI¸IEI‡ IA I‡O‡EUAO¸ UI‡IE, ' OOO・AIIOOUE
IOI ˚IE, iOIO‰I˚i OO'A iIOOUAE IO OAEI¸IOE I‡IA ˚,
OOOIOI¸IU IOE‡ IOEAU I IEI O EIA AIUU¸.
'II˛?AIEfl
'I‡EI˚IE EIE
eUII˛?‡EUA iOIO‰EI¸IEI
OOA ‡?Efli. cA O
IOEAU O E'AOUE
cA
I
OO' AE‰‡EUA,
˝UO IOEAU
i・A‰EUAO¸,
O E A"O U・O IA, ?EOUIA E ‰ U"Ei
IAIU IOI ˚IE UI‡IE, OOOIOI¸IU ˝UO
OO ‡EAIE˛ ˝IAIU E?AOU'OI.
I
E IA ‰A "‡EUA ?IU OEU‡IEfl, OOOIOI¸IU
OOE‡ U EIE OO ‡EAIE˛ ˝IAIU E?AOU'OI.
iOIO‰EI¸IEI O ‡'EI¸IO A‡AAIIAI.
IA
O E'AOUE
?UO
OU OAUE
EI‡O‡EUAO¸
OI U?E'‡EUA
I
cA OOIA˘‡EUA ' IO OAEI¸IU˛ I‡IA U OUAIIflIIU˛ OOOU‰U, U‡I I‡I OI‡
IOOIUU¸ EA-A‡ ‡O?E AIEfl AA OO‰A EEIO"O O E A‡IO ‡EE'‡IEE.
IOEAU
cA
‰OOUOI‡EUA
IOEAU
OOO‡‰‡IEfl UI
O E'AOUE
I Ei
' ‡'UOI‡UE?AOIOA
OU‰AIAIEA ‰Ifl I¸‰‡, ˝UO
U ‡'IA.
cA
‡A A?‡EUA IEIOIU OE‰AU¸, OUOflU¸ EIE OO'EO‡U¸ I‡ ‰'A ?A
'OU OAIIO"O ・‡ ‡. uUO IOEAU O E'AOUE I OOIOIIA E ‰‡EA I
OO OIE‰˚'‡IE˛ iOIO‰EI¸IEI‡, ‡ U‡IEA I OA ¸AAI˚I U ‡'I‡I.
cA
EOOOI¸AUEUA
U‰IEIEUAI¸
a‡IAI‡ ?IU ‡
OEU‡IEfl
eO
'OAIOEIOOUE
EOOOI¸AUEUA ‰Ifl OEU‡IEfl iOIO‰EI¸IEI‡ OU‰AI¸IU˛
O OEAOEUE OA A" UAI‡ OAUE E OA A・OE ' OO‰‡?A
OAAUIU, EI‡?A IOEAU
˝IAIU O˝IA "EE.
e E OO' AE‰AIEE ?IU ‡ OEU‡IEfl A"O IAO・iO‰EIO A‡IAIEU¸ I‡ IO'˚E
?IU EIE IOIOIAIU, O EO・ AUAII˚E U O OEA'O‰EUAIfl EIE A"O UO "O'O"O
‡"AIU‡.
C'A‰AIEA
CIEI‡IEA:
e A‰UO AE‰AIEA
O・
eA A‰
OO‡OIOOUE
'OAIOEIO
UAI, I‡I
OOIIE OOU‡'¸UA I‡
OOO‡‰‡IEfl ‰AUAE '
iOIO‰EI¸IEI
OOO‡‰‡IEA
‰AUAE
'˚・ ‡O˚'‡U¸ OU‡ ˚E
' iOIO‰EI¸IEI.
iOIO‰EI¸IEI, OIEIEUA ‰'A ?˚, ‡
IAOUA, ?UO・˚ ‰AUflI ・˚IO U U‰IAA A‡IAAU¸ 'IUU ¸.
iOIO‰EI¸IEI
‡OO?EU‡I I‡ EOOOI¸AO'‡IEA
IA‰AAOOOOO・I˚IE I˛‰¸IE ・AA I‡・I˛‰AIEfl.
IA
cA i ‡IEUA
cA i ‡IEUA
E IA
EOOOI¸AUEUA
iOIO‰EI¸IEI‡ ・AIAEI
a‡AAIIAIEA
E
'
I‡IAI¸IEIE
IAOOO A‰OU'AIIOE
‰AU¸IE
・IEAOOUE
EIE
OU
‰ U"EA IA"IO'OOOI‡IAIfl˛˘EAOfl 'A˘AOU'‡.
C OIU?‡A IO OUIO"O A‡I˚I‡IEfl A‡AAIIAIEA UIAI¸?‡AU EOI OO ‡EAIEfl
˝IAIU E?AOIEI UOIOI, U‡I I‡I OI UiO‰EU ' AAII˛ OO ‰OOOIIEUAI¸IOIU
O O'O‰U.
CO EA・AE‡IEA OO ‡EAIEfl ˝IAIU E?AOU'OI iOIO‰EI¸IEI ‰OIEAI ・˚U¸
O ‡'EI¸IO A‡AAIIAI.
cAO ‡'EI¸IOA
EOOOI¸AO'‡IEA ?IU ‡ A‡AAIIAIEfl IOEAU O E'AOUE I
OO ‡EAIE˛ ˝IAIU E?AOU'OI. C OIU?‡A IAflOIOOUE EIOU UI?EE OO
A‡AAIIAIE˛ EIE OOIIAIEE ' O ‡'EI¸IOOUE A"O '˚OOIIAIEfl O・ ‡UEUAO¸
I'‡IEUE?E O'‡IIOIU ˝IAIU EIU
eOIO'I˚A
?‡OUE
EIE
I
OOU U‰IEIU OA 'EO‡.
iOIO‰EI¸IEI‡
IO OAEI¸IOA
iOIO‰EI¸IOA
OU‰AIAIEA
OU‰AIAIEA
OU‰AIAIEA ‰Ifl
IOIO?I˚i
O O‰UIUO'
‰'A I‡fl
'A iIflfl
OOII‡
‡'UOI‡UE?AOIOA
I‡IOO?I‡
OOII‡
OU‰AIAIEA ‰Ifl
O E"OUO'IAIEfl I¸‰‡
OOIO?I‡ ‰Ifl 'EI
(IAO・flA‡UAI¸I‡fl)
I‡IOO?I‡
‰'A I‡fl
OOII‡
'˚‰'EEI‡fl OOII‡
'˚‰'EEI‡fl OOII‡
‰Ifl A‡IUOOI
'OU OAII˚E ・‡
OOII‡
AIIOOU¸ ‰Ifl flE?
IEEIflfl I‡IOO?I‡
‰'A I‡fl
OOII‡
'˚‰'EEI‡fl OOII‡
‰Ifl
O'O˘AE
‰'A I‡fl
'˚‰'EEIOE
OOII‡
'˚‰'EEI‡fl OOII‡ ‰Ifl
fl˘EI
O'O˘AE/O'AEEi
O O‰UIUO'
‰A E‡UAI¸
‰'A I˚i OOIOI
‰A E‡UAI¸
‰'A I˚i OOIOI
OO"IOUEUAI¸
'EIU
A"UIE O'IE
A‡O‡iO'
'˚OOU˚
OA AII˛?‡UAI¸
IEEIflfl
'˚‰'EEIOE OOIIE
O'O˘AE/O'AEEi
I ˚?I‡
‰Ifl
O O‰UIUO'
e EIA?‡IEA
?
OOIE ' C‡?AI iOIO‰EI¸IEIA OUOUUOU'U˛U IAIOUO ˚A O E'A‰AII˚A I‡
EOUIIA ?‡OUE, 'OAIOEIO, OIE IA 'iO‰flU ' IOIOIAIU OOOU‡'IE ‰‡IIOE
IO‰AIE E EOOOI¸AU˛UOfl UOI¸IO ' ‰ U"Ei IO‰AIfli (I‡O EIA , 'OU OAII˚E
・‡
30
AOU¸ IA 'O 'OAi
IO‰AIfli).
iOU‡IO'I‡
aAOUO UOU‡IO'IE
c‡‰AEI˚E
O'I˚E
cA O'I‡fl UOU‡IO'I‡
E
IOEAU
OOI
O E'AOUE
iOIO‰EI¸IEI‡
I 'OAIEIIO'AIE˛
'E・ ‡?EE E ?UI‡. OOIE OOI IA O'I˚E,
OU A"UIE UEUA OOIOEAIEA
iOIO‰EI¸IEI‡ O OOIO˘¸˛ 'EIU‡
A"UIE O'IE '˚OOU˚. OOIE iOIO‰EI¸IEI
UOU‡IO'IAI I‡ IO' A EIE ‰O OEIA, OIE
IO"UU EAIAIEU¸ O'OE ?'AU EA-A‡
'˚OOU‡
'˚‰AIflAIO"O iOIO‰EI¸IEIOI UAOI‡.
eO˝UOIU
OO‰ iOIO‰EI¸IEI I‡‰O
OOOUAIEU¸
OIOUI˚E IO' EI.
UOU‡I‡'IE'‡EUA
・OIAA 30
OI
I‡
I‡
‰OOU‡UO?IOI
‰OOU‡UO?IOI ‡OOUOflIEE
‡OOUOflIEE
I‡‰
'A iIEI
I ‡AI
e‡OOUOflIEA ‰O
OU
iOU‡I‡'IE'‡EUA iOIO‰EI¸IEI
I‡
OI
A‡‰IAE
OUAIIE
‰OOU‡UO?IOI ‡OOUOflIEE OU OOOA‰IEi
OOOA‰IEi
O A‰IAUO'. eIE?IOI I‡IOA ‡OOUOflIEA
O E'AOUE I OIEEAIE˛
A‡IO ‡EE'‡˛˘AE OOOOO・IOOUE
O A‰IAUO'
IOEAU
C OUiOI
IAOUA, "‰A
iOIO‰EI¸IEI‡
E I
OOU A・IflAIOE
IO˘IOOUE.
C˚・A EUA
・˚IO
U‡IOA
IA"IO
U'AIE?AIE˛
IAOUO, ?UO・˚ IOEIO
OO‰II˛?EU¸ 'O‰U
I
‡'UOI‡UE?AOIOIU OU‰AIAIE˛ ‰Ifl
O E"OUO'IAIEfl I¸‰‡ E ‰OA‡UO U.
OOIE UOU‡IO'EU¸ iOIO‰EI¸IEI ' O˚ OI
IAOUA, 'OAIOEIO OOfl'IAIEA E‡'?EI˚
IA"IO
OO‰II˛?EU¸Ofl
I
・OIAA 5
EOUO?IEIU
'O‰˚
E
UUA?I‡ ˝IAIU E?AOU'‡.
eO‰II‡‰I‡
C‰‡IE
C UAOIOI IAOUA A‡IO ‡EE'‡˛˘‡fl
OOOOO・IOOU¸ iOIO‰EI¸IEI‡
OU
EOUO?IEIO'
UIAI¸?‡AUOfl,
UAOI‡
‡
‡OiO‰ ˝IA "EE
'OA ‡OU‡AU.
c‡IE?EA ' 'OA‰UiA ‰˚I‡
I‡IAIIOU"OI¸IOE
EIE
O˚IE IOEAU
UiU‰?EU¸
'IA?IEE 'E‰ iOIO‰EI¸IEI‡.
e EIA?‡IEA
?
iOU‡I‡'IE'‡EUA iOIO‰EI¸IEI
' IAOU‡i, "‰A UAIOA ‡UU ‡ 'OA‰Ui‡ I‡iO‰EUOfl
O A‰AI‡i OU +5°∞e ‰O +43°∞e. eIE?IOI '˚OOI‡fl EIE OIE?IOI IEAI‡fl
UAIOA ‡UU ‡ IOEAU O E'AOUE I I‡ U?AIE˛ UUII?EE iOIO‰EI¸IEI‡, ‡ U‡IEA
I A‡IA A‡IE˛ U U・IE IAE‰U ‡'UOI‡UE?AOIEI OU‰AIAIEAI ‰Ifl
O E"OUO'IAIEfl I¸‰‡ E ‰OA‡UO OI.
'
31
iOU‡IO'I‡
eIflUEA ‰'A ?˚
OOIE iOIO‰EI¸IEI
iOIO‰EI¸IEI‡
eIEIEUA
eIEIEUA
IEEI˛˛
''A i,
I ˚?IU
E
IA
O OiO‰EU ' ‰'A ¸ I'‡ UE ˚,
・OIOI.
IEEI˛˛
OO ‡'‡
‰'A ?˚
IEEIflfl
AA
I ˚?IU, OOUflIU'
I ˚?I‡
OUOOA‰EIEUA ?I‡I", I‡E‡' I‡
O・I‡OU¸, O・OAI‡?AIIU˛
E ?I‡I"
OIEIEUA
E 'IAOEUA A"O
?EU OE
I‡
EOUIIA
.
?I‡I"
e EIA?‡IEA
OOIE IOIA?
?
eIEIEUA
1) eOI‡・E'
?I‡I"‡
'EIU˚
OO' AE‰AI,
I‡II‡‰IE
O・ AE¸UA OO' AE‰AIIU˛
‰'A IOE
?‡OU¸.
I‡II‡‰I‡
OOA‰EIEUAI¸I˚A
OAUIE
O O'O‰‡
OAUIE, OIEIEUA AA, ‡ A‡UAI
‰'A ?U
IO OAEI¸IO"O
OUOOA‰EIEUA 'OA O O'O‰‡, I OIA
'A iIflfl
A‡AAIIAIEfl.
OU‰AIAIEfl
OAUIfl
2) eIEIEUA ‰A E‡UAI¸, OO'O ‡?E'‡fl
A"O OO ?‡OO'OE OU AIIA ( ), ‡ A‡UAI
OO‰IEIEUA 'A iI˛˛ OAUI˛ ( ).
A‡AAIIAIEA
'A iIflfl
‰A E‡UAI¸
OAUIfl
2
e EIA?‡IEA
e E
?
OIflUEE
‰'A ?˚ OIA‰EUA, ?UO・˚
3) e EOO‰Ifl' ‰'A ?U
?UO・˚
OI‡ IA
UO‡I‡.
I‡OUOI¸IO,
I‡OUOI¸IO,
?UO・˚ ?I‡I"
?I‡I" OOIIOOU¸˛
OOIIOOU¸˛
OUOOA‰EIEIOfl, OIEIEUA AA.
OUOOA‰EIEIOfl
IEEIflfl OAUIfl
e EIA?‡IEA
?
eIEIEUA
CIAOEUA ‰'A ?U iOIO‰EI¸IO"O OU‰AIAIEfl E OOIOEEUA AA I‡ OOI, OIA‰fl A‡
UAI, ?UO・˚ IA OO' A‰EU¸ ?I‡I", OO‰'O‰fl˘EE 'O‰U.
1) eOI‡・E'
'EIU˚ I‡II‡‰IE ‰'A
OAUIE, OIEIEUA AA, ‡ A‡UAI
‰'A ?U
OUOOA‰EIEUA 'OA O O'O‰‡
iOIO‰EI¸IEI‡
I‡IE?EE), I OIA
(O E
IOE
Ei
A‡AAIIAIEfl.
eOA‰EIEUAI¸I˚A
O O'O‰‡
2) eIEIEUA ‰A E‡UAI¸, OO'O ‡?E'‡fl
A"O OO ?‡OO'OE OU AIIA ( ), ‡ A‡UAI
OO‰IEIEUA 'A iI˛˛ OAUI˛ ( ).
'A iIflfl
‰A E‡UAI¸
OAUIfl
2
3) e EOO‰Ifl' ‰'A ?U
iOIO‰EI¸IO"O
OU‰AIAIEfl, OIEIEUA AA.
32
IEEIflfl OAUIfl
iOU‡IO'I‡
CIAOEUA
CIAOEUA iOIO‰EI¸IEI
I‡I OOI‡A‡IO I‡
iOIO‰EI¸IEI
' ‰'A ¸ ・OIOI,
EOUIIA OO ‡'‡.
iOU‡IO'I‡
‰'A AE
iOIO‰EI¸IO"O
E
IO OAEI¸IO"O OU‰AIAIEfl
eOOIA
'IOO‡
iOIO‰EI¸IEI‡ I‡'AO¸UA A"O ‰'A ?˚
'
OO fl‰IA,
O・ ‡UIOI
OIflUE˛.
eO‰II˛?AIEA
e A‰'‡ EUAI¸I˚A
?
A'UOI‡UE?AOIOIU
‰‡'IAIEA 'O‰˚
A‡IA?‡IEfl
'
OU‰AIAIE˛ ‰Ifl O E"OUO'IAIEfl I¸‰‡ U A・UAUOfl
147~834Ie‡(1.5~8.5IEO/OI2 ), ?UO OOOU'AUOU'UAU
I‡OOIIAIE˛ OU‡I‡I‡
?
e A‰UO AE‰AIEA
?
?
10
O.
OU‰AIAIEfl
O EO・ AOUE
I‡OOO ‰Ifl
E
OO‰‡?A 'O‰˚ EA-A‡ AA IA‰OOU‡UO?IO"O ‰‡'IAIEfl.
e‡AIA˘‡EUA
?I‡I"
'‰‡IE OU EOUO?IEIO' UAOI‡.
eO‰II˛?‡EUA ?I‡I" UOI¸IO I EOUO?IEIU OEU¸A'OE 'O‰˚.
A'UOI‡UE?AOIOA OU‰AIAIEA ‰Ifl I¸‰‡ ‰OIEIO ・˚U¸ UOU‡IO'IAIO
O OEA'O‰EUAIAI.
33
A‡
O E"OUO'IAIEfl OiI‡E‰AIIOE 'O‰˚.
NIEI‡ ?I‡I"‡ IA ‰OIEI‡ O A'˚?‡U¸ 12I. eIA‰EUA, ?UO・˚ ?I‡I" IA
OA A"E・‡IOfl. OOIE ‰IEI‡ ?I‡I"‡ O A'˚?‡AU 12I, 'OAIOEI˚ IAOOI‡‰IE
'
?
O・˙AIOI 180 OI3
OOIE ‰‡'IAIEA 'O‰˚ IA‰OOU‡UO?IO, IAO・iO‰EIO
IO I‡I¸IOE ‡・OU˚
?
?I‡I"‡
eA"UIE O'I‡
OOIE ‰'A ?‡
IO OAEI¸IO"O
'˚OOU˚
NIfl '˚ ‡'IE'‡IEfl ‰'A A?
A"UIE O'IE
'˚OOU˚ E
'OU‡'¸UA
OO'A IEUA
OU'A UIU ' EAIO・OI IA'O"O
?‡OO'OE OU AIIA ( ).
'EIU‡
A"O OO
OU‰AIAIEfl
‡OOOIOEAI‡
IEEA ‰'A ?˚
‡AIE?‡
' '˚OOUA
iOIO‰EI¸IO"O
OU‰AIAIEfl
‡AIE?‡
'
'˚OOUA
OU'A UI‡
IA'˚E
'EIU
A"UIE O'IE
OOIE ‰'A ?‡
IO OAEI¸IO"O
NIfl '˚ ‡'IE'‡IEfl ‰'A A?
A"UIE O'IE
'˚OOU˚ E
'OU‡'¸UA
OO'A IEUA
'˚OOU˚
OU'A UIU ' EAIO・OI O ‡'O"O
?‡OO'OE OU AIIA ( ).
'EIU‡
A"O OO
OU‰AIAIEfl
‡OOOIOEAI‡
'˚?A ‰'A ?˚
‡AIE?‡
' '˚OOUA
iOIO‰EI¸IO"O
OU‰AIAIEfl
‡AIE?‡
'
'˚OOUA
O ‡'˚E
eOOIA
'˚ ‡'IE'‡IEfl
'˚OOU˚
‰'A A?
e OOIO˘¸˛
OU'A UI‡
'EIU
A"UIE O'IE
'˚OOU˚
A"UIE O'IE '˚OOU˚ IAO・iO‰EIO ‰O・EU¸Ofl UO"O, ?UO・˚
‰'A ?‡ A‡I ˚'‡I‡O¸ O'IO. cAOIOUIO A‡I ˚U‡fl ‰'A ?‡ OU E?‡UAI¸IO
'IEflAU I‡ ‡・OUU ‡" A"‡U‡.
'EIU‡
eO fl‰OI ‡・OU˚
eO‰"OUO'I‡
‡・OUA
I
e'AEEA EIE A‡IO OEAII˚A O O‰UIU˚ IOEIO A‡" UE‡U¸ ' iOIO‰EI¸IEI
?A AA 2-3 ?‡O‡ OOOIA A"O OA 'O"O 'II˛?AIEfl. eOOIA '˚II˛?AIEfl
iOIO‰EI¸IEI‡ OO'UO IOA 'II˛?AIEA IOEIO O OEA'O‰EU¸ ?A AA 5
IEI.
e‡IAI¸ A"UIE O'IE
OU'A OUEA ‰Ifl
U?I‡ 'OU OAIIO"O
'O‰˚/I¸‰‡
IIOOI‡
‰OA‡UO ‡
I‡IOO?I‡
‰OA‡UO ‡
・‡ ‡
'OU OAII˚E ・‡
(EIAAUOfl IA 'O
'OAi IO‰AIfli)
(I‡ 'A iIAE OUO OIA
O‡IAIE UO ‡'IAIEfl)
O‡IAI¸
3
UO ‡'IAIEfl
POVVER
2
FREEZE
1
FR
IIOOI‡
35
'˚・O ‡
IIOOI‡
'˚・O ‡
UAIOA ‡UU ˚
IO OAEI¸IO"O
UAIOA ‡UU ˚
OU‰AIAIEˇ
OU‰AIAIEfl
iOIO‰EI¸IO"O
'˚・O ‡
IIOOI‡
IIOOI‡
A‡IO OAIE
AEEI‡ ‰OA‡UO ‡
eO fl‰OI ‡・OU˚
C˚・O
E
UAIOA ‡UU ˚
AEEIO'
IEAI‡fl
uUOU EI‰EI‡UO OOI‡A˚'‡AU, I‡I‡fl UAIOA ‡UU ‡
UOU‡IO'IAI‡ ' IO OAEI¸IOI OU‰AIAIEE.
e E OA 'OI 'II˛?AIEE E OOOIA O・OA' OEU‡IEfl
‰OIEI‡ ・˚U¸ UOU‡IO'IAI‡ ?EU ‡ 2( ‡・O?EE).
C˚・O
UAIOA ‡UU ˚
IO OAEI¸IO"O
?
OU‰AIAIEfl
?
‡・OU˚
eOOIA‰O'‡UAI¸IOA
'˚・O ‡
I‡E‡UEA IIOOIE
UAIOA ‡UU ˚ IO OAEI¸IO"O OU‰AIAIEfl
O E'A‰AU I OOOIA‰O'‡UAI¸IOE OIAIA AEEI‡
UAIOA ‡UU ˚: 2( ‡・O?EE)
(UOEIAII˚E)
UAIOA ‡UU ‡
(OUU‡E'‡IEA
A‡IO OEAII˚i
O O‰UIUO')
'˚OOI‡fl
UAIOA ‡UU ‡
(・˚OU OA
OUU‡E'‡IEA
A‡IO OEAII˚i
O O‰UIUO')
3(OEI¸I˚E)
1(O?AI¸ OI‡・˚E)
(O'A iOEI¸I˚E)
(OI‡・˚E), E U‡I ‰‡IAA, OO I U"U.
?
I‡E・OIAA OO‰iO‰fl˘EI fl'IflAUOfl 2( ‡・O?EE). C A‡'EOEIOOUE OU
O O‰UIUO' E ?‡OUOU˚ OUI ˚'‡IEfl ‰'A ?˚ UOU‡IO'EUA I‡E・OIAA
OO‰iO‰fl˘EE AEEI EA '‡ E‡IUO' 1(O?AI¸ OI‡・˚E), (OI‡・˚E) EIE (UOEIAII˚E),
o‡˘A
'OA"O
IOIE?AOU'‡
3(OEI¸I˚E)
E
(O'A iOEI¸I˚E).
uUOU EI‰EI‡UO OOI‡A˚'‡AU, I‡I‡fl
UAIOA ‡UU ‡ UOU‡IO'IAI‡ ' iOIO‰EI¸IOI
C˚・O
UAIOA ‡UU ˚
OU‰AIAIEE.
iOIO‰EI¸IO"O
OU‰AIAIEfl
?
e E
UAIOA ‡UU ‡
(?UO・˚ OiI‡‰EU¸
O O‰UIU˚)
'˚OOI‡fl
OA 'OI
OEU‡IEfl
IEAI‡fl
'II˛?AIEE E OOOIA
O・OA'
‰OIEI‡ ・˚U¸ UOU‡IO'IAI‡
?EU ‡
UAIOA ‡UU ‡
(IO"‰‡ O O‰UIU˚
A‡IO OEAI˚)
2( ‡・O?EE).
?
eOOIA‰O'‡UAI¸IOA
I‡E‡UEA IIOOIE
'˚・O ‡
UAIOA ‡UU ˚ iOIO‰EI¸IO"O OU‰AIAIEfl
O E'A‰AU I OA AII˛?AIE˛ AEEI‡
UAIOA ‡UU ˚: 2( ‡・O?EE)
(UOEIAII˚E)
3(OEI¸I˚E)
1(O?AI¸
(O'A iOEI¸I˚E)
OI‡・˚E)
(OI‡・˚E) E U‡I ‰‡IAA.
?
I‡E・OIAA OO‰iO‰fl˘EI ‰Ifl i ‡IAIEfl O O‰UIUO' fl'IflAUOfl 2( ‡・O?EE).
O O‰UIUO' E ?‡OUOU˚ OUI ˚'‡IEfl ‰'A ?˚ UOU‡IO'EUA
I‡E・OIAA OO‰iO‰fl˘EE AEEI EA '‡ E‡IUO' 1(O?AI¸ OI‡・˚E), (OI‡・˚E) EIE
o‡˘A
C
'OA"O
A‡'EOEIOOUE OU IOIE?AOU'‡
(UOEIAII˚E), 3(OEI¸I˚E)
E
(O'A iOEI¸I˚E).
e EIA?‡IEfl
?
?
i‡IUE?AOI‡fl UAIOA ‡UU ‡ 'IUU E iOIO‰EI¸IEI‡ A‡'EOEU OU UAIOA ‡UU ˚
OI UE‡˛˘AE O A‰˚. NIfl UOU‡IO'IE EAI‡AIOE UAIOA ‡UU ˚ O EIAIEUAI¸IO I
C‡?EI UOIO'EflI EOOOI¸AUEUA A"UIflUO : O E OA AII˛?AIEE AEEI‡ OU 1 I 3
UAIOA ‡UU ‡ 'IUU E iOIO‰EI¸IEI‡ OOOUAOAIIO OOIEE‡AUOfl.
NIfl UO"O, ?UO・˚ O・OAI‡?AIEfl I‡ O‡IAIE UO ‡'IAIEfl ・˚IE 'E‰I˚ ・OIAA ?AUIO,
OIEIEUA O AA OO'A iIOOUE A‡˘EUIU˛ IAIUU.
uUOU EI‰EI‡UO OOI‡A˚'‡AU, ?UO 'II˛?AI AEEI
A‡IO OAIE. uUOU AEEI EOOOI¸AUAUOfl ‰Ifl
A‡IO OAIE O O‰UIUO' EIE ・OIAA ・˚OU O"O
O E"OUO'IAIEfl I¸‰‡ ' IO OAEI¸IOI OU‰AIAIEE.
c‡E‡UEA IIOOIE
A‡IO OAIE 'II˛?‡AU AEEI
aIOOI‡
A‡IO OAIE
?
A‡IO OAIE
?
?
eO'UO IOA
E
EI‰EI‡UO .
˝UOE
I‡E‡UEA
IIOOIE OUII˛?‡AU
AEEI A‡IO OAIE.
OOIE AEEI A‡IO OAIE IA OUII˛?‡U¸, ?A AA
IAIOUO OA ' AIfl OI ・U‰AU OUII˛?AI
‡'UOI‡UE?AOIE.
uUOU EI‰EI‡UO OU ‡E‡AU '˚・O AEEI‡
O E"OUO'IAIEfl 'O‰˚ EIE I¸‰‡.
e E OA 'OI 'II˛?AIEE E OOOIA O・OA' OEU‡IEfl
UOU‡I‡'IE'‡AUOfl
AEEI O E"OUO'IAIEfl
IA‰flIOE I O?IE.
eA AII˛?AIEA IAE‰U AEEI‡IE
O E"OUO'IAIEfl IA‰flIOE I O?IE, OiI‡E‰AIIOE
'O‰˚ EIE IU・EIO' I¸‰‡ OOU˘AOU'IflAUOfl O
OOIO˘¸˛ IIOOIE
'˚・O ‡ AEEI‡ ‰OA‡UO ‡.
NOA‡UO
‡・OU‡AU '
?
‡AI˚i
AEEI‡i
?
36
POVVER
FREEZE
eO fl‰OI ‡・OU˚
a'OIOI «‰'A ?‡
OUI ˚U‡»
OOIE ‰'A ?‡ iOIO‰EI¸IEI‡ OOU‡AUOfl OUI ˚UOE ・OIAA 1 IEIUU˚,
‡A‰‡AUOfl U OAI ‡UI˚E A'OIOI. eI ・U‰AU O O‰OIE‡U¸ ‡・OU‡U¸ '
UA?AIEA 30 OAI. E O AI ‡UEUOfl OOOIA A‡I ˚UEfl ‰'A ?˚. a'OIOI «‰'A ?‡
OUI ˚U‡» IA EIAAU O'OAE IIOOIE EI‰EI‡?EE, ‡ UOI¸IO O OEA'O‰EU
A'UIO'OE OE"I‡I. OOIE A'OIOI O O‰OIE‡AU A'OIEU¸ ‰‡EA OOOIA A‡I ˚UEfl
E
‰'A A? iOIO‰EI¸IEI‡
OA 'EOI˚E ?AIU .
IO OAEI¸IO"O OU‰AIAIEfl,
O・ ‡UEUAO¸
'
eAEEI O‡IO‰E‡"IOOUEIE
'II˛?‡AUOfl O E 'OAIEIIO'AIEE I‡IEi-IE・O
‡" A"‡UA. aO"‰‡ 'OAIEI‡AU IAEOO ‡'IOOU¸, I‡E‡UEA
I˛・˚i IIOOOI IA O E'O‰EU IE I I‡IEI AAUI¸U‡U‡I. cA '˚II˛?‡fl
OEU‡IEA iOIO‰EI¸IEI‡, O'flEEUAO¸ O OA 'EOI˚I ?AIU OI. OOIE OEU‡IEA
iOIO‰EI¸IEI‡ ・U‰AU '˚II˛?AIO, OOA?E‡IEOUU OOU A・UAUOfl "O ‡A‰O
・OI¸?A ' AIAIE ‰Ifl OOEOI‡ IAEOO ‡'IOOUE.
e‡IO‰E‡"IOOUEI‡
IAEOO ‡'IOOUAE
(O・I‡ UEAIEA
IAEOO ‡'IOOUAE)
'
A'UOI‡UE?AOIOA OU‰AIAIEA ‰Ifl I¸‰‡
a‡I ‰AI‡˛UOfl
CO‰‡ OiI‡E‰‡AUOfl
IA‰ E
OiI‡E‰AII‡fl
AAA 'U‡ A
'
OOOIA ?A"O
'
‰OA‡UO
OOA?E‡I¸IOI
O E"OUO'IAIEfl I¸‰‡
iOIO‰EI¸IOI OU‰AIAIEE,
'
OOOUUO‡AU
'˚ ‡・‡U˚'‡AUOfl
'O‰‡
E
A'UOI‡UE?AOIOA OU‰AIAIEA ‰Ifl
‰OA‡UO . aA‰
'AIUEI¸
' ‡'UOI‡UE?AOIOI
E
OU‰AIAIEE ‰Ifl O E"OUO'IAIEfl I¸‰‡
OOOUUO‡AU ' ‰OA‡UO
I O?IE EIE IU・EIO'.
'
'E‰A
‰OA‡UO
IA‰flIOE
AAA 'U‡
‰Ifl 'O‰˚
OOA‰EIEUAI¸
e EIA?‡IEA
?
eiI‡E‰AII‡fl
'O‰‡ IA ‰OIEI‡ ・˚U¸ OIE?IOI
OOIE C‡I IUEI‡
a‡I
?
O?AI¸ iOIO‰I‡fl
C˚・A EUA IUEI˚E AEEI (IA‰flI‡fl I O?I‡,
OIA"I‡ I‡EIEUA I‡
OOI¸AO'‡U¸Ofl
‰OA‡UO OI
IIOOIU '˚・O
AEEI‡ ‰OA‡UO ‡,
OO‰O'AUEUA EI‰EI‡UO
IA‰flIOE I O?IE.
oUO・˚ OOIU?EU¸
I‡
?
U A・UAIOA,
I‡EIEUA
OU‡I‡IOI I‡
‰OA‡UO ‡.
IIOOIU
'O‰‡
IU・EIE I¸‰‡) E
‰ U"OE AIIOOU¸˛.
EIE
OU‡I‡IOI EIE
IIOOIU ‰OA‡UO ‡
aA‰flI‡fl I O?I‡
c‡EEI‡fl
37
iOIO‰IOE, ˝UO IO I‡I¸IO.
‰O・‡'¸UA ' IAA IA‰.
'O‰‡,
aU・EIE I¸‰‡
CO‰‡
‡
c‡EEI‡fl
c‡EEI‡fl
'˚・O ‡
I‡ IIOOIU
AEEI‡ ‰OA‡UO ‡,
OO‰O'AUEUA EI‰EI‡UO
'˚・O ‡
'O‰˚.
IU・EIO'
?
oUO・˚ OOIU?EU¸
U A・UAIOA,
I‡EIEUA
OU‡I‡IOI I‡
‰OA‡UO ‡.
IIOOIU
I‡ IIOOIU
AEEI‡ ‰OA‡UO ‡,
OO‰O'AUEUA EI‰EI‡UO
?
I¸‰‡.
oUO・˚ OOIU?EU¸
U A・UAIOA,
I‡EIEUA
OU‡I‡IOI I‡
‰OA‡UO ‡.
IIOOIU
eO fl‰OI ‡・OU˚
e EIA?‡IEfl
?
?
OA 'OI 'II˛?AIEE E OOOIA O・OA' OEU‡IEfl UOU‡IO'IAI AEEI
O E"OUO'IAIEfl IA‰flIOE I O?IE.
NA EEUA OU‡I‡I EIE ‰ U"U˛ AIIOOU¸ '・IEAE OU'A OUEfl ‰Ifl I¸‰‡, EI‡?A IA‰
e E
IOEAU '˚O‡OU¸ I‡ OOI.
?
5
oA AA
OAI. OOOIA OIOI?‡IEfl '˚‰‡?E I¸‰‡ ' IOIAIU
A‡I ˚UEfl OU'A OUEfl
‰Ifl I¸‰‡ ‡A‰‡AUOfl ˘AI?OI.
?
eOOIA OUOUOI‡IEfl IIOOIE ‰OA‡UO ‡ IAO・iO‰EIO A˘A 2-3 OAIUI‰˚ ‰A E‡U¸
U OU'A OUEfl, ‰Ifl UO"O ?UO・˚ OOU‡UIE 'O‰˚ EIE I¸‰‡ OOO‡IE ' OU‡I‡I,
OU‡I‡I
‡IAI‡OOI.
?
?
A'UOI‡UE?AOIOA
?
cAO・iO‰EIO OA EO‰E?AOIE '˚UE ‡U¸ O OIE'?U˛Ofl EA ‰OA‡UO ‡ 'O‰U, OIfl'
I ˚?IU 'O‰OO・O IEI‡.
OOIE OOOIA AEEI‡ «IA‰flI‡fl I O?I‡» '˚・ ‡U¸ AEEI «IU・EIE I¸‰‡ª,
OI‡?‡I‡ IOEAU ・˚U¸ '˚‰‡IO A˘A IAIOUO OA IOIE?AOU'O IA‰flIOE I O?IE.
A'UOI‡UE?AOIOA OU‰AIAIEA ‰Ifl I¸‰‡ IOEAU ‰AI‡U¸ O‰IO' AIAIIO 8
IU・EIO' I¸‰‡, ‡ ' ‰AI¸ 80 IU・EIO'. uUE IOIE?AOU'‡ IO"UU EAIAIflU¸Ofl
--
OU‰AIAIEA ‰Ifl
I¸‰‡
' A‡'EOEIOOUE OU IIO"Ei
UOIO'EE, I‡O EIA ,
OU
UO"O, I‡OIOI¸IO ?‡OUO
OUI ˚'‡AUOfl ‰'A ?‡ iOIO‰EI¸IEI‡.
?
e O?AOO O E"OUO'IAIEfl
AIIOOU¸ ‰Ifl
I¸‰‡ A‡I‡I?E'‡AUOfl, IO"‰‡ A‡OOIIflAUOfl
I¸‰‡.
e EIA?‡IEA
?
OOIE OU‰AIAIEA
e E O‡‰AIEE IU・EIO' I¸‰‡ EA OU‰AIAIEfl ' AIIOOU¸ ‰Ifl
i‡ ‡IUA I˚E A'UI. uUO IA fl'IflAUOfl IAEOO ‡'IOOU¸˛.
aU・EIE
?
‰Ifl I¸‰‡
OOIE
I¸‰‡ OIA A‡˛UOfl ‰ U" O ‰ U"OI.
IU・EIE
I¸‰‡ OIA A‡˛UOfl ‰ U" O ‰ U"OI, '˚I¸UA
I¸‰‡, ‡A‰AIEUA
‡・OU‡AU
OA A・OflIE
O
?
OOIE
'
OU‰AIAIEE
e・ ‡UEUAO¸
'
aA‰
O・ ‡AU˛UOfl
I‡IAI¸IEA EIE
'
OIA A?EAOfl
IA
EOOOI¸AUAUOfl,
38
I¸‰‡,
IU・EIE IO"UU OIA AIUU¸Ofl.
IOEAU
‡OU‡flU¸
I¸‰‡,
E
O OUA?¸
'
IO OAEI¸IOA OU‰AIAIEA. C˚I¸UA
OO'O・O‰EUA AA, O OU EUA I‡OUiO
'II˛?AIEE OEU‡IEfl
・U‰AU '˚・ ‡I AEEI
E 'OU‡'¸UA
O・ ‡UIO.
«IA‰flI‡fl I O?I‡».
eA 'OA 'II˛?AIEA iOIO‰EI¸IEI‡
e E OA 'OI 'II˛?AIEE iOIO‰EI¸IEI‡ ‰Ifl O E"OUO'IAIEfl
IO OAEI¸IOI OU‰AIAIEE U A・UAUOfl OIOIO 12 ?‡OO'.
?
IU・EIE
OU‰AIAIEA ‰Ifl I¸‰‡.
OEU‡IEfl
AIIOOU¸ ‰Ifl
e E
‰Ifl
OA 'EOI˚E ?AIU .
OOIE IA‰ ‰OI"O
?
Ei EA AIIOOUE
E OIO'‡ OOIOEEUA ' AIIOOU¸.
IAO・iO‰EIO OU A"UIE O'‡U¸ OO‰‡?U 'O‰˚
e・OE
I¸‰‡ ‡A‰‡AUOfl
I¸‰‡
'
aA ˚
O A‰OOUO OEIOOUE
eOOIA OA 'OI 'II˛?AIEfl iOIO‰EI¸IEI‡ '˚・ OO¸UA OIOIO 20 IU・EIO' I¸‰‡
E OIOIO 7 OU‡I‡IO' 'O‰˚, OOUOIU ?UO OIE IO"UU O‡iIUU¸ I‡UA E‡IOI
?I‡I"‡ EIE AIIOOUE ‰Ifl 'O‰˚. iO EA O‡IOA OO ‡'A‰IE'O O E 'II˛?AIEE
iOIO‰EI¸IEI‡ OOOIA ‰OI"O"O OA A ˚'‡.
cA
‡A A?‡EUA
EOOOI¸AO'‡U¸
‰AUflI OOI¸AO'‡U¸Ofl ‰OA‡UO OI. eIE IO"UU A"O
IAO ‡'EI¸IO
EIE
OO' A‰EU¸ EI‰EI‡UO ˚.
eIA‰EUA A‡ UAI, ?UO・˚ I‡iO‰fl˘EAOfl
iOIO‰EI¸IEIA O O‰UIU˚ IA IA?‡IE
'
'˚‰‡?A I¸‰‡.
OOIE
'
EAIO・A ‰Ifl I¸‰‡
O O‰UIU˚, I¸‰‡ IOEIO
‰OE‰‡U¸Ofl.
IAE‡U
E IA
e E O E"OUO'IAIEE
UOI¸IO
‰'A ¸
IO OAEI¸IEI‡
IA‰flIOE I O?IE EAIO・ IOEAU ・˚U¸
OOI ˚U IA‰flIOE O˚I¸˛. ˝UOI OIU?‡A
¬
AA
IUEIO '˚UA AU¸.
cA II‡‰EUA
Ei
‰Ifl
' AIIOOU¸
・˚OU O"O
‰Ifl I¸‰‡ ・‡IIE O I‡OEUI‡IE
EIE
‰ U"EA O O‰UIU˚
OiI‡E‰AIEfl.
uUE ‰AEOU'Efl IO"UU OO' A‰EU¸
‡'UOI‡UE?AOIOA
OU‰AIAIEA ‰Ifl
O E"OUO'IAIEfl I¸‰‡.
cA
EOOOI¸AUEUA ‰Ifl I¸‰‡ UOIIU˛ i UOU‡I¸IU˛
‡A・EU¸Ofl.
EIE
"IEIflIU˛ OOOU‰U,
U‡I
I‡I OI‡ IOEAU
C
OU‡I‡I OI‡?‡I‡
II‡‰EUA IA‰, ‡ A‡UAI IAEUA 'O‰U
OOIE ‰O・‡'IflU¸ IA‰
' OU‡I‡I O
'O‰OE,
OI‡ IOEAU
‰ U"EA I‡OEUIE.
‡OOIAOI‡U¸Ofl.
EIE
E OO‰ U?I˚IE O A‰IAU‡IE. uUO
OO' AE‰AIE˛ iOIO‰EI¸IEI‡ E U ‡'IA.
cA I‡O‡EUAO¸ '˚iO‰‡ ‰Ifl I¸‰‡ UI‡IE
IOEAU
O E'AOUE
I
cA OIEI‡EUA I ˚?IU OU‰AIAIEfl ‰Ifl I¸‰‡.
aIO"‰‡
AIIOOU¸ ‰Ifl
IAOOO A‰OU'AIIOE
˝UOI
I¸‰‡ A‡OOIIAI‡
・IEAOOUE
E
IA‰ OI‡OIE'‡AUOfl
'
OOIE IA‰
I¸‰‡, OOOIOI¸IU AIIOOU¸ OOII‡.
EAIAIEI
?'AU, IAIA‰IAIIO O AI ‡UEUA OOI¸AO'‡U¸Ofl
OU‰AIAIEAI ‰Ifl I¸‰‡
OOI¸AUEUAO¸
aA‰
?AIEIOI,
OU‰AIAIEfl ‰Ifl O E"OUO'IAIEfl I¸‰‡. e
OU‰AIAIEfl ‰Ifl O E"OUO'IAIEfl I¸‰‡ IOEAU O AI ‡UEU¸ O O?AOO
EA"OUO'IAIEfl
cA
EI
IOEAU
OU
E O'flEEUAO¸ O
OIE?IOI
A‡OU flU¸
'
UAIEIE
EAIO・A,
OA 'EOI˚I ?AIU OI.
EIE
"IU・OIEIE
?UO IOEAU
OU‡I‡I‡IE.
O E'AOUE
I OOIOIIA
iOIO‰EI¸IEI‡.
NA EEUA
OU‡I‡I I‡
‰OOU‡UO?IOI ‡OOUOflIEE OU OU'A OUEfl ‰Ifl '˚iO‰‡
I¸‰‡.
OOIE
OU‡I‡I
'˚iO‰U I¸‰‡.
I‡iO‰EUOfl OIE?IOI
・IEAIO,
˝UO IOEAU
O AOflUOU'O'‡U¸
E
eO fl‰OI ‡・OU˚
COU OAII˚E ・‡ (AOU¸
aOOOI¸AO'‡IEA
oUO・˚ OUI ˚U¸
A‡ A"O
?
?
・‡ ,
OIA"I‡ OOUflIEUA
‰'A ?U.
A‡ OI
IOEIO
OOI¸AO'‡U¸Ofl, IA
OUI ˚'‡fl ‰'A ?U iOIO‰EI¸IEI‡, ?UO
˝IOIOIEU ˝IAIU O˝IA "E˛.
e E OUI ˚UEE ‰'A ?˚ ・‡ ‡ 'IUU E
iOIO‰EI¸IO"O OU‰AIAIEfl A‡"O ‡AUOfl
I‡IOO?I‡, ?UO O・IA"?‡AU OOEOI
IUEIO"O O A‰IAU‡.
i ‡IEUA
'O
?
CO 'OU OAIIOI
・‡ A
O
OOIO˘¸˛
OOA?E‡I¸IO"O ‰‡U?EI‡
'OU OAIIOI
I‡E・OIAA
OO‰‰A EE'‡AUOfl IUEI‡fl
・‡ A
UAIOA ‡UU ‡.
?‡OUO
EOOOI¸AUAI˚A
O O‰UIU˚,
I‡O EIA ,
I‡OEUIE
aOOOI¸AUEUA
?
EOOOI¸AO'‡U¸ I‡I
‰'A ?U
'OU OAIIO"O
・‡ ‡
N'A ?U 'OU OAIIO"O ・‡ ‡
OIA?E'‡IEE I‡OEUIO' E U.O., IO
IAI¸Afl
I‡I
O EIAIflU¸
‡A‰AIO?IOE
OO‰OU‡'IU
?UO・˚
?
IA
cA OIEI‡EUA
?
'IUU AII˛˛
I ˚?IU ・‡ ‡
OU‡'¸UA I‡
‰'A ?U
?
・‡ ‡
eIA‰EUA
I‡
‡A A?‡EUA
‰AUflI I‡ IAE
'EOAU¸
40
UAI,
IA
‰'A ?U.
COU OAII˚E ・‡ ・AA I ˚?IE
O ‡'EI¸IO ‡・OU‡U¸ IA ・U‰AU.
uUO
IOEAU
O E'AOUE
IA UOI¸IO I
IO E I
I ˚?IE,
U ‡'IE O'‡IE˛ A・AII‡.
E IA
A‡
OO?‡ ‡O‡U¸ ‰'A ?U
OOU ˚IE O A‰IAU‡IE.
cA O・IOI‡?E'‡EUAO¸ E
OOIOIIA
UflEAI˚A
O A‰IAU˚
AA ' I‡?AOU'A
‰OOIE.
I‡‰‡'IE'‡EUA
cA
IOEIO
OO‰OU‡'IU O E
IA 'O 'OAi
IO‰AIfli)
eO fl‰OI ‡・OU˚
eOIIE
e OOIO˘¸˛ '˚‰'EEIOE
C˚‰'EEI‡fl
U‰O・IO
OUAIIflII‡fl
OOII‡
(UOI¸IO
OOIA˘‡U¸ O O‰UIU˚
iOIO‰EI¸IEI
'
OOIIE
E EA'IAI‡U¸ Ei
・OIAA
'
OUUU‰‡.
OU‰AI¸I˚i
IO‰AIfli)
e˙AII‡fl U"IO'‡fl
e A‰I‡AI‡?AI‡
OOIO?I‡ ‰Ifl 'EI
(UOI¸IO
‰Ifl i ‡IAIEfl
IAE‡?AI OOIOEAIEE.
O EI AOEU¸
'
I
I˛・OE
Afi
'EI '
IOEIO
OOIIA.
OU‰AI¸I˚i
IO‰AIfli)
iOU‡IO'I‡
OOIO?IE ‰Ifl 'EI:
C˚IUU¸ OOIO?IU, OOUflIU' I‡ OA・fl, E
O EI AOEU¸ I ‰ U"OE OOIIA, I‡‰A'
OOIO?IU I‡ I ‡E OOIIE E I‡‰‡'E'.
eOIIE iOIO‰EI¸IO"O OU‰AIAIEfl O˙AII˚A,
iOU‡IO'I‡
IUEIOE
'˚OOU˚ OOIOI
'˚OOUA ' OOOU'AUOU'EE O
Ei IOEIO
IAO・iO‰EI˚I
UOU‡IO'EU¸
I‡
‰Ifl ‡AIA˘AIEfl
‡AIE?I˚i O O‰UIUO' O OOU ‡IOU'OI.
a‡I
OIflU¸
OOIIU:
e E ‰OOU‡'IA
UEIO‡UO ‡IE
UEIO‡UO
OOIIE
'OA OOIIE
A‡I AOIAI˚
‰Ifl UO"O, ?UO・˚ OIE IA
eO˝UOIU
UEIO‡UO ˚, A‡UAI
O EOO‰IEIEUA OOIIU (1) E, I‡E‡' I‡
IAA, '˚I¸UA (2).
OIA˘‡IEO¸ O E OA A'OAIA.
1
2
OI‡?‡I‡ OIEIEUA
a‡I UOU‡IO'EU¸ OOIIU:
e‡AIAOUEUA OOIIU I‡ U
1
A・UAIOE
'˚OOUA E 'OU‡'¸UA AA
A‡UAI
E
'˚OUUO˚ ' O‡A˚,
OOUOUEUA OA A‰I˛˛ ?‡OU¸ OOIIE
A‡UEIOE UEUA
AA
'EOfl˘AE
' O‡A‡i.
e EIA?‡IEA
?
iOU‡IO'EUA OOIIU
'
"O EAOIU‡I¸IOA
OOIOEAIEA, EI‡?A OI‡ IOEAU
'˚O‡OU¸.
41
2
eO fl‰OI ‡・OU˚
OIIOOU¸ ‰Ifl flE?
OIIOOU¸ ‰Ifl flE?
‡ U‡IEA
IOEIO
UOU‡IO'EU¸ ' ‡AI˚i IAOU‡i
AE
O E‰‡U¸
‰ U"U˛ UO IU ' A‡'EOEIOOUE OU
[O・˚?I‡fl UO I‡]
[‰Ifl
OO
O'OAIU EAI‡IE˛,
IOIE?AOU'‡ flE?.
・OI¸?O"O
IOIE?AOU'‡
flE?]
e EIA?‡IEfl
?
?
cA EOOOI¸AUEUA ˝UU AIIOOU¸ ‰Ifl i ‡IAIEfl I¸‰‡. eI‡ IOEAU OIOI‡U¸Ofl.
cA ‰A EEUA AIIOOU¸ ‰Ifl flE? ' IO OAEI¸IOI OU‰AIAIEE E ' OU‰AIAIEE ‰Ifl
O'AEEi O O‰UIUO'.
e AO・ ‡AO'‡IEA OU‰AIAIEfl
‰Ifl
O'O˘AE
OU‰AIAIEA ‰Ifl O'AEEi O O‰UIUO'
?
C˚‰'EEIOE
fl˘EI
‰Ifl i ‡IAIEfl
'
IEEIAE
O'O˘AE
?‡OUE
EIE O'AEEi
E
'
O・ ‡UIO
iOIO‰EI¸IEI‡ IOEIO EOOOI¸AO'‡U¸
O O‰UIUO'.
OU'A OUEA ‰Ifl
iOIO‰IO"O 'OA‰Ui‡
OU‰AIAIEA ‰Ifl
O'O˘AE
OA AII˛?‡UAI¸
OU‰AIAIEA ‰Ifl
O'AEEi
OOA'OIflAU
OOIOEAIEE
O O‰UIUO'
C OU‰AIAIEE ‰Ifl
UAIOA ‡UU ‡,
OA A‰ OOIA˘AIEAI
O O‰UIUO' U・A‰EUAO¸, ?UO
OA AII˛?‡UAI¸
I‡iO‰EUOfl ' O ‡'EI¸IOI
O O‰UIUO' OO‰‰A EE'‡AUOfl ・OIAA IEAI‡fl
OOU‡I¸IOE ?‡OUE iOIO‰EI¸IO"O OU‰AIAIEfl, ?UO
O'AEEi
?AI '
‰OI¸?A OOi ‡IflU¸ O'AEEIE IflOO
EIE
˚・U.
e EIA?‡IEfl
?
OOIE OA AII˛?‡UAI¸ I‡iO‰EUOfl ' OOIOEAIEE «O'AEEA O O‰UIU˚», O'O˘E EIE
A‡IA AIUU. eO˝UOIU OA A‰ OOIA˘AIEAI O O‰UIUO' U・A‰EUAO¸, ?UO
OA AII˛?‡UAI¸ I‡iO‰EUOfl ' O ‡'EI¸IOI OOIOEAIEE.
eO 'OAIOEIOOUE IA ‡AIA˘‡EUA O O‰UIU˚ '・IEAE OU'A OUEfl ‰Ifl iOIO‰IO"O
'OA‰Ui‡, IOUO OA O'flA‡IO O OA AII˛?‡UAIAI, OOOIOI¸IU ˝UO A‡U U‰IEU A"O
U UIU˚
?
EOOOI¸AO'‡IEA.
42
eO"IOUEUAI¸
C
OEOUAIA
A‡O‡iO'
EOOOI¸AUAUOfl OOUE?AOIEE
I‡U‡IEA‡UO ,
˝UUAIUE'IO
OO"IO˘‡˛˘EE
‰AAO‰O E U˛˘‡fl
OEI¸I˚A A‡O‡iE.
c‡
O'OEOU'‡ O O‰UIUO', I‡iO‰fl˘EiOfl
OEOUAI‡
'
OU‰AIAIEA ‰Ifl
O'O˘AE
iOIO‰EI¸IEIA, OEOUAI‡ IA 'IEflAU.
IAOUO ‰Ifl
?E IUIfl?EE
'OA‰Ui‡
a‡I
?
‰AAO‰O E U˛˘U˛
OEOUAIU
i‡I
I‡I OEOUAI‡
UOU‡IO'IAI‡
I‡
U U・IA A‡・O ‡
iOIO‰IO"O 'OA‰Ui‡ EA
iOIO‰EI¸IO"O OU‰AIAIEfl O E O OEA'O‰OU'A iOIO‰EI¸IEI‡, OOA?E‡I¸I‡fl
EOOOI¸AO'‡U¸
UOU‡IO'I‡
?
IA
U A・UAUOfl.
NIfl i ‡IAIEfl O O‰UIUO'
AIIOOUE.
O OEI¸I˚I A‡O‡iOI
C O OUE'IOI OIU?‡A
O O‰UIU˚.
˝UEI A‡O‡iOI
EOOOI¸AUEUA A‡I ˚U˚A
IO"UU O OOEU‡U¸Ofl ‰ U"EA
eAIOIAI‰‡?EE
OO
i ‡IAIE˛ O O‰UIUO'
e‡AIA˘AIEA O O‰UIUO'
(OI. OU .
A'UOI‡UE?AOIO"
30
«eOIO'I˚A
--
NIfl i ‡IAIEfl
?‡OUE
iOIO‰EI¸IEI‡)
I¸‰‡, O OEA'A‰AIIO"O
‡'UOI‡UE?AOIE
OU‰AIAIEA ‰Ifl
O E"OUO'IAIEfl I¸‰‡
eOIO?I‡ ‰Ifl
'EI
NIfl i ‡IAIEfl
u˘EI
‰Ifl
NIfl i ‡IAIEfl O O‰UIUO' IA・OI¸?Ei ‡AIA O',
I‡O EIA , iIA・‡, A‡IUOOI E U.‰.
A‡IUOOI
eOII‡
NIfl i ‡IAIEfl ‡AIE?I˚i A‡IO OEAII˚i
O O‰UIUO', I‡O EIA , IflO‡, ˚・˚,
'
IO OAEI¸IOI
IO OEAIO"O, A‡IO OEAII˚i A‡IUOOI
OU‰AIAIEE
eOII‡
'EI
?
I‡
‰'A ?A
IO OAEI¸IO"O
?
OU‰AIAIEfl
E U.O.
NIfl i ‡IAIEfl UO‡IO'‡II˚i A‡IO OEAII˚i
O O‰UIUO' IA・OI¸?O"O ‡AIA ‡.
aO"‰‡ ‰'A ?‡ OUI ˚'‡AUOfl, UAIOA ‡UU ‡
IOEAU OO'˚OEU¸Ofl.
IA AIOIAI‰UAUOfl ‰A E‡U¸ I‡ ˝UOE
O O‰UIU˚ ‰IEUAI¸IO"O i ‡IAIEfl UEO‡
IO OEAIO"O.
eO˝UOIU
OOIIA
C˚‰'EEIOE
fl˘EI
?
IO OAEI¸IO"O
NIfl i ‡IAIEfl A‡'A
UOI¸"U IflO‡, ˚・˚,
IUU˚i
'
?˚OIflU
‡I˛IEIEA'U˛
E U.O.
OU‰AIAIEfl
eU‰AIAIEA
IOIO?I˚i
NIfl i ‡IAIEfl
O˚ ‡, I‡OI‡ E
‰Ifl
O O‰UIUO'
IOIO?I˚i
OIIOOU¸ ‰Ifl flE?
OIIOOU¸ ‰Ifl flE?
O O‰UIUO', I‡O EIA ,
U.O.
IOEIO OOIAOUEU¸ '
U‰O・IOA
IAOUO.
COU OAII˚E ・‡
NIfl i ‡IAIEfl
I‡O EIA ,
eOII‡
IAO・iO‰EIO ‡AIA˘‡U¸ Ei
‡OOUOˇIEE ‰ U" OU ‰ U"‡.
OU‰AIAIEE
I‡
I‡ ‰OOU‡UO?IOI
NIfl i ‡IAIEfl
I‡OEUIO' E UO‡IO'‡II˚i
O O‰UIUO' IA・OI¸?Ei ‡AIA O', I‡O EIA ,
‰'A ?A
iOIO‰EI¸IO"O
IOIOI‡, OOI‡, OE'‡
OU‰AIAIEfl
E U.O.
NIfl i ‡IAIEfl O'O˘AE
eU‰AIAIEA ‰Ifl
O'O˘AE
eU‰AIAIEA
EOOOI¸AUAI˚i O O‰UIUO',
NIfl i ‡IAIEfl ・I˛‰ O A‡IUOI‡IE E ‰ U"Ei
O O‰UIUO'. NIfl ˝UUAIUE'IO"O OiI‡E‰AIEfl
'
iOIO‰EI¸IOI
eOII‡
?‡OUO
I‡OEUIO' E U.‰.
E
U UIUO'.
NIfl i ‡IAIEfl O'O˘AE, U UIUO',
‡AIO ‡EE'‡AIO"O IflO‡, ˚・˚ E
‰Ifl
O'O˘AE/O'AEEi
U.O.
e E
IAO・iO‰EIOOUE OA AII˛?‡UAI¸
E IAOUO
O O‰UIUO'
‰Ifl ?E IUIfl?EE
'OA‰Ui‡
UOU‡I‡'IE'‡AUOfl
eA A‰
'
IUEIOA
OA AII˛?‡UAI¸ I‡iO‰EUOfl
OOIOEAIEE.
44
OOIOEAIEA.
OOIA˘AIEAI O O‰UIUO'
'
U・A‰EUAO¸,
O ‡'EI¸IOI
?UO
eAIOIAI‰‡?EE
OO
i ‡IAIE˛ O O‰UIUO'
i ‡IAIEA O O‰UIUO'
?
i ‡IEUA
O'AEEA
O O‰UIU˚
'
iOIO‰EI¸IOI OU‰AIAIEE. eAEEI A‡IO OAIE
‡AIO ‡EE'‡IEfl OU˘AOU'AIIO 'IEflAU I‡ OOi ‡IAIEA O'AEAOUE
‡ OI‡U‡ O O‰UIUO'.
cA i ‡IEUA O E IEAIOE UAIOA ‡UU A O O‰UIU˚, IOUO ˚A OU ˝UO"O
UA fl˛U I‡?AOU'O, I‡O EIA , ・‡I‡I˚ EIE ‰˚IE.
E
E
AOUAOU'AIIO"O
?
?
N‡EUA
?
?
?
A‰A, O AE‰A ?AI OOIA˘‡U¸ AA
'
iOIO‰EI¸IEI.
"O fl?AE A‰˚ IOEAU O E'AOUE
U'AIE?AIE˛ OOU A・IAIEfl ˝IA "EE.
I OO ?A ‰ U"Ei
O O‰UIUO' E
i ‡IEUA O O‰UIU˚ A‡'A IUU˚IE ' OOIE˝UEIAI EIE ' AIIOOUfli O
I ˚?I‡IE. uUO O A‰OU' ‡˘‡AU OOfl'IAIEA 'I‡"E, 'OAIEI‡˛˘AE O E
EOO‡ AIEE, E OOOOO・OU'UAU OOi ‡IAIE˛ 'IUO‡ E OEU‡UAI¸I˚i O'OEOU'
O O‰UIUO'.
cA A‡I ˚'‡EUA O O‰UIU‡IE 'AIUEIfl?EOII˚A OU'A OUEfl. iO O?‡fl
'
iOIO‰EI¸IEI
?E IUIfl?Efl OiI‡E‰AIIO"O 'OA‰Ui‡ OO‰‰A EE'‡AU ' iOIO‰EI¸IEIA
O'IU˛ UAIOA ‡UU U.
cA OIA‰UAU ?‡OUO OUI ˚'‡U¸ ‰'A ?˚ iOIO‰EI¸IEI‡. eUI ˚'‡IEA ‰'A A?
'A‰AU I OOO‡‰‡IE˛ ' iOIO‰EI¸IEI UAOIO"O 'OA‰Ui‡, ?UO '˚A˚'‡AU
OO'˚?AIEA
?
"O fl?AE
OOU˚U¸
œOIA˘AIEA
cA
I‡
UAIOA ‡UU ˚.
OA A" UE‡EUA
'IUU AIIEA
OOIIE I‡
OOIIE
‰'A ?‡i, OOOIOI¸IU
OIE
iOIO‰EI¸IEI‡, ?UO O E'A‰AU
I
IO"UU I‡‰‡'IE'‡U¸
IAOIOUIOIU
A‡I ˚'‡IE˛ ‰'A ?˚.
aO OAEI¸IOA
?
OU‰AIAIEA
?
?
cA i ‡IEUA
IO OAEI¸IOI OU‰AIAIEE ・UU˚IIE, OOUOIU ?UO O E
A‡IO ‡EE'‡IEE OIE IO"UU IOOIUU¸.
cAI¸Afl OO'UO IO A‡IO ‡EE'‡U¸ OUU‡fl'?EA O O‰UIU˚. uUO O E'O‰EU
OOUA A 'IUOO'˚i E OEU‡UAI¸I˚i O'OEOU' O O‰UIUO'.
'
I
e E ‰OI"O' AIAIIOI i ‡IAIEE O O‰UIUO'
OOIA˘‡EUA
Ei IA I‡
‰'A IU˛ OOIIU,
‡ I‡
UEO‡ IO OEAIO"O
OOIIU IO OAEI¸IO"O
OU‰AIAIEfl.
iOIO‰EI¸IOA
?
cA OOIA˘‡EUA
I‡
'A iIEA OOIIE iOIO‰EI¸IEI‡ 'I‡EI˚A O O‰UIU˚, U‡I
IO"UU A‡IA AIUU¸ OU O flIO"O IOIU‡IU‡ O iOIO‰I˚I 'OA‰UiOI.
COA"‰‡ IOEUA O O‰UIU˚ OA A‰ OOIA˘AIEAI ' iOIO‰EI¸IEI. e'O˘E E
U UIU˚ I‡‰O '˚I˚U¸ E '˚UA AU¸, ?UO・˚ IA EOOO UEIEO¸ O O‰UIU˚,
I‡I OIE
OU‰AIAIEA
?
I‡iO‰fl˘EAOfl fl‰OI O
?
i・A‰EUAO¸,
E
?UO
IEIE.
flE?‡, IAE‡˘EA
'OA"‰‡ i ‡IEUA
Ei
' AIIOOUE
OUOEIfl. uUO
EIE I‡ OOIIA, O'AEEA,
‰OI¸?A OOU‡'‡U¸Ofl
‰Ifl flE?
OOA'OIEU EI
O'AEEIE.
e EIA?‡IEA
?
OOIE iOIO‰EI¸IEI I‡iO‰EUOfl
OUI ˚'‡AUOfl
EIE ' IAI
O・ ‡AO'‡U¸Ofl
U flOIOE.
45
' UAOIOI E
i ‡IEUOfl
IIO"O
O˚ OI
IAOUA E A"O
O'O˘AE, 'IUU E
‰'A ?‡
?‡OUO
IA"O IOEAU
'I‡"‡, IA 'IEfl˛˘‡fl I‡ O OEA'O‰EUAI¸IOOU¸.
C˚U EUA
'I‡"U
iiO‰
E
O・OIUEE'‡IEA
e‡A・O I‡ iOIO‰EI¸IEI‡
e EIA?‡IEfl
e‡A・O I‡ OOU˘AOU'IflAUOfl ' OO fl‰IA, O・ ‡UIOI O・O IA.
eA A‰ O・O IOE E ‡A・O IOE U・A‰EUAO¸, ?UO ?IU OEU‡IEfl
?
OUOOA‰EIAI OU
OAAUIE.
e E ‡A・O IA
O EIAIflEUA
IEIO"‰‡ IA
OEIU,
˝UO IOEAU
O E'AOUE
I OOIOIIA
?‡OUAE iOIO‰EI¸IEI‡.
C˚I¸UA I‡IOO?IU, '˚UflIU' AA ( ),
O‰IO' AIAIIO OIA"I‡ O EOO‰Ifl'
A‡I ˚'‡˛˘U˛ AA I ˚?IU ( ). C˚'A IEUA
I‡IOO?IU, ' ‡˘‡fl AA O OUE' ?‡OO'OE
OU AIIE. a‡IOO?IU ‰Ifl iOIO‰EI¸IEI‡
IO˘IOOU¸˛ 60CU, ‡OO?EU‡IIU˛ I‡
I‡IOEI‡I¸IOA I‡O flEAIEA 240C, IOEIO
O EO・ AOUE ' OA 'EOIOI ?AIU A.
a‡IOO?I‡
IO OAEI¸IO"O
OU‰AIAIEfl
a‡IOO?I‡
‰OA‡UO ‡
C˚I¸UA I ˚?IU,
'OU‡'E'
OIOOIEI
OA A‰IEE O‡A, OOOIA
I‡IOO?IU. a‡IOO?IU ‰Ifl
?A"O
?IE?AI
'˚'A IEUA
1
2
O
OU'A UIU
'
iOIO‰EI¸IEI‡ IO˘IOOU¸˛
15CU,
‡OO?EU‡IIU˛ I‡ I‡IOEI‡I¸IOA
I‡O flEAIEA 240C, IOEIO O EO・
OA 'EOIOI ?AIU A.
AOUE
'
1
eOII‡
eO‰IEIEUA OOIIU
'˚I¸UA AA
IO OAEI¸IO"O
A‡
OA A‰IEE I ‡E ( )
E
( ).
2
OU‰AIAIEfl
1
u˘EI
‰'A ?A
E
eO‰IEIEUA
I‡
OUO OI˚,
UOO
fl˘EI, ‰A E‡
A"O A‡
‡ A‡UAI '˚I¸UA '
O・A
2
I‡O ‡'IAIEE
( )
COA¸IEUA AIIOOU¸ ‰Ifl i ‡IAIEfl I¸‰‡
U‡I, I‡I OOI‡A‡IO I‡ EOUIIA OO ‡'‡,
OIIOOU¸ ‰Ifl
i ‡IAIEfl I¸‰‡
'˚I¸UA AA
?
( ),
cA AIOIAI‰UAUOfl
‰Ifl I¸‰‡ ・AA
?
OIA"I‡
E
O EOO‰Ifl'.
'˚IEI‡U¸ AIIOOU¸
2
1
IAO・iO‰EIOOUE.
C˚IEI‡fl AIIOOU¸ ‰Ifl I¸‰‡, ‰A EEUA
‰'UIfl UI‡IE, ?UO・˚ IA U OIEU¸ I‡
AA
OOI.
?
OOIE AIIOOU¸ ‰Ifl I¸‰‡ ‰A EEUOfl
IAOIOUIO, OIA"I‡ OO'A IEUA
OO'O OUIOA
UOU OEOU'O.
OO'O OUIOA
UOU OEOU'O
CO‰OO・O IEI
eOOIA
IA EIAAU
OO・OU'AIIO"O
OUOI‡, OO˝UOIU A"O IUEIO A"UIfl IO
EOOOI¸AO'‡IEfl
OOU?‡U¸. eIEIEUA I ˚?IU
‰OA‡UO ‡
'O‰OO・O IEI‡,
I‡E‡' I‡ AA
IA'˚E
I ‡E,
'˚U EUA 'O‰U U flOIOE.
c‡ O ‡'OI EOUIIA OUIA?AIO IAOUO,
IOUO OA OIA‰UAU I‡E‡U¸ ‰Ifl OIflUEfl
I ˚?IE.
E
46
I‡
iiO‰
E
O・OIUEE'‡IEA
oUO・˚
CA iIflfl
OIflU¸
I ˚?IU,
I AOUOO・ ‡AI˚E
I‡IOO?I‡
OU'EIUEUA
'EIU E OOUflIEUA
I ˚?IU 'OA A‰, O‰IO' AIAIIO
O EOO‰IEI‡fl AA A‡ IEEIEE I ‡E.
C˚'A IEUA I‡IOO?IU, ' ‡˘‡fl AA
O OUE' ?‡OO'OE OU AIIE. a‡IOO?IU
iOIO‰EI¸IO"O
OU‰AIAIEfl
‰Ifl iOIO‰EI¸IEI‡ IO˘IOOU¸˛
60CU,
‡OO?EU‡IIU˛ I‡ I‡IOEI‡I¸IOA
I‡O flEAIEA 240C, IOEIO O EO・
' OA 'EOIOI ?AIU A.
AOUE
eIEIEUA I ˚?IU, 'Afl' AA ‰'UIfl
UI‡IE A‡ IEEIEE I ‡E E OOUflIU'
'OA A‰. C˚'A IEUA I‡IOO?IU, ' ‡˘‡fl
AA O OUE' ?‡OO'OE OU AIIE. a‡IOO?IU
cEEIflfl
I‡IOO?I‡
iOIO‰EI¸IO"O
OU‰AIAIEfl
‰Ifl iOIO‰EI¸IEI‡ IO˘IOOU¸˛
30CU,
‡OO?EU‡IIU˛ I‡ I‡IOEI‡I¸IOA
I‡O flEAIEA 240C, IOEIO O EO・
'
COU OAII˚E
・‡
?
C˚I¸UA 'A iI˛˛ OOIIU
'˚U‡˘EUA A"O
?
AOUE
OA 'EOIOI ?AIU A.
C˚I¸UA
・‡ ‡,
I ˚?IU ( ).
・‡ , OOUflIU'
A"O
1
‡ A‡UAI
''A i.
e EIA?‡IEA
?
a ˚?I‡
?
NO UO"O, I‡I OIflU¸ 'OU OAII˚E ・‡ , IAO・iO‰EIO '˚IUU¸ OU‰AIAIEA
O'O˘AE, '˚‰'EEIOE fl˘EI ‰Ifl A‡IUOOI E I ˚?IU 'OU OAIIO"O ・‡ ‡.
C˚U‡˘EUA I ˚?IU, O EOO‰Ifl'
AA
1
A‡‰I˛˛ OUO OIU.
OU‰AIAIEfl ‰Ifl
?
O'O˘AE
oUO・˚
OOOU‡'EU¸
IUEIO A‡‰'EIUU¸
I ˚?IU
AA
I‡
IAOUO,
'IUU ¸
iOIO‰EI¸IEI‡, OOI‡ OI‡ IA IOOIAUOfl
A"O
47
A‡‰IAE
OUAIIE.
2
‰Ifl
e・˘EA
eUII˛?AIEA
iOIO‰EI¸IEI‡
e・OE
OEU‡IEfl
O'A‰AIEfl
OOIE iOIO‰EI¸IEI IAIOUO OA ' AIfl IA EOOOI¸AUAUOfl, IAU IAO・iO‰EIOOUE
NIfl IU??AE OOi ‡IIOOUE O O‰UIUO' OA AIOEEUA 'OA, ?UO
IOEIO, EA iOIO‰EI¸IO"O OU‰AIAIEfl ' IO OAEI¸IOA.
NIfl OUII˛?AIEfl iOIO‰EI¸IEI‡ IUEIO '˚IUU¸ 'OA O O‰UIU˚, OUOOA‰EIEU¸
?IU OEU‡IEfl, U˘‡UAI¸IO '˚I˚U¸ iOIO‰EI¸IEI EAIUU E E OOU‡'EU¸
‰'A ?˚ OUI ˚U˚IE (?UO・˚ O A‰OU' ‡UEU¸ 'OAIEIIO'AIEA A‡O‡i‡).
A"O OUII˛?‡U¸.
C ・OI¸?EIOU'A OIU?‡A' ‰IEUAI¸IOOU¸
OA A・OA'
'
OO‰‡?A
IA
˝IAIU O˝IA "EE
O A'˚?‡AU O‰IO"O-‰'Ui ?‡OO', E ˝UO O ‡IUE?AOIE
OI‡A˚'‡AUOfl I‡ UAIOA ‡UU A 'IUU E iOIO‰EI¸IEI‡.
iAI IA IAIAA ' ˝UO ' AIfl IU??A OO AEA OUI ˚'‡U¸ ‰'A ?˚
IA
iOIO‰EI¸IEI‡.
CO ' AIfl OA A・OA' ・OI¸?AE ‰IEUAI¸IOOUE
O O‰UIU˚ OUiOE IA‰.
e E OA AAA‰A
e OUE'OIOI‰AIO‡UI‡fl
U U・I‡
OOIOEEUA I‡
A‡IO OEAII˚A
C˚I¸UA EIE I‡‰AEIO A‡I AOEUA 'OA OO‰'EEI˚A ?‡OUE iOIO‰EI¸IEI‡.
CO EA・AE‡IEA OO' AE‰AIEfl 'EIUO' A"UIE O'IE '˚OOU˚ ''A IEUA Ei
'IUU ¸ ‰O UOO ‡.
C IAIOUO ˚i OIU?‡fli, OOO・AIIO O ‡AU EA OOOIA UOU‡IO'IE,
iOIO‰EI¸IO"O ?I‡U‡ IOEAU I‡" AU¸Ofl.
'IA?Iflfl
OUAII‡
uUO O OEOiO‰EU EA-A‡ O OUE'OIOI‰AIO‡UIOE U U・IE, OO IOUO OE
O OiO‰EU UAOI˚E 'OA‰Ui ‰Ifl UO"O, ?UO・˚ OUAII‡ iOIO‰EI¸IEI‡ IA
OOI ˚'‡I‡O¸ IOI‰AIO‡UOI.
i・O I‡
E ?EOUI‡
'‡EIO OO‰A E‡U¸ ' ?EOUOUA, ?UO・˚ IA 'OAIEIIE
IAO EflUI˚A A‡O‡iE. OOIE ?UO-UO O OIEIOO¸, IUEIO 'OA IAIA‰IAIIO
'˚UA AU¸, OOUOIU ?UO EI‡?A I‡ OI‡OUI‡OOO'˚i OO'A iIOOUfli IO"UU
iOIO‰EI¸IEI
OOU‡U¸Ofl OflUI‡.
CIA?IEA
OO'A iIOOUE
CIA?IEA OO'A iIOOUE iOIO‰EI¸IEI‡ O OI˚'‡˛U UAOI˚I ‡OU'O OI
IO˛˘A"O O A‰OU'‡, ‡ A‡UAI I‡OUiO '˚UE ‡˛U Ifl"IOE UI‡I¸˛.
iOIO‰EI¸IEI‡
CIUU AIIEA
OO'A iIOOUE
iOIO‰EI¸IEI‡
eOOIA
U・O IE
eAIOIAI‰UAUOfl A"UIfl IO O OI˚'‡U¸
I˚U¸fl
i・A‰EUAO¸,
?UO
?IU
OEU‡IEfl IA
'EII‡ OIOUIO 'OU‡'IAI‡ '
e A‰UO AE‰AIEA
'OA
OU‰AIAIEfl iOIO‰EI¸IEI‡
‡OU'O OI OEU¸A'OE OO‰˚ EIE Ifl"IO"O IO˛˘A"O O A‰OU'‡. eOOIA
IAO・iO‰EIO OOOIOOIUU¸ Ei E '˚OU?EU¸.
UAOI˚I
OO' AE‰AI, OAAUI‡
OAAUIU.
IA
OA A" AI‡O¸
E
eA A‰ UAI, I‡I O OEA'O‰EU¸ U・O IU ' IAOOO A‰OU'AIIOE ・IEAOOUE OU
˝IAIU E?AOIEi ?‡OUAE (I‡IOO?AI, OA AII˛?‡UAIAE, EI‰EI‡UO O' E U.O.),
'˚II˛?EUA EA OAAUIE ?IU OEU‡IEfl.
C˚UE ‡EUA 'O‰U "U・IOE EIE UI‡I¸˛, ?UO・˚ OI‡ IA OOO‡I‡ '
˝IAIU E?AOIEA ?‡OUE iOIO‰EI¸IEI‡ E IA O E'AI‡ I OO ‡EAIE˛
˝IAIU E?AOU'OI.
cA EOOOI¸AUEUA ‰Ifl I˚U¸fl iOIO‰EI¸IEI‡ IAU‡IIE?AOIEA E ‡・ ‡AE'I˚A
˘AUIE, I AOIEA ˘AIO?I˚A ‡OU'O ˚, IA"IO'OOOI‡IAIfl˛˘EAOfl
EE‰IOOUE.
E
UOIOE?I˚A
cA I‡O‡EUAO¸ IOI ˚IE
IOI ‡fl
EIE 'I‡EI˚IE
IOE‡ IOEAU I IEI
UI‡IE iOIO‰I˚i
O EIA AIUU¸.
OO'A iIOOUAE:
COAIOEI˚A IAEOO ‡'IOOUE
E
IAUO‰˚
Ei
UOU ‡IAIEfl
e O?EU‡EUA
˝UOU
I‡I
O・ ‡˘‡U¸Ofl
‰AI¸"E. C
˝UOI OOEOIA
‡A‰AI ‰O UO"O,
IOEAU O˝IOIOIEU¸
E
' AIfl
‡OO OOU ‡IAII˚A OEUU‡?EE, IOUO ˚A
I‡?AOU'‡ O・O IE EIE I‡UA E‡IO'.
IA
OIUE・U OA 'EO‡. uUO
O E'A‰AI˚ I‡E・OIAA
fl'Ifl˛UOfl AAUI¸U‡UOI OIOiO"O
COAIOEI‡fl O E?EI‡
eEUU‡?Efl
'
aAUO‰ UOU ‡IAIE
iOIO‰EI¸IEI
‡・OU‡AU
cA
‡・OU‡AU
IOIO AOOO
cA
I‡E‡U‡ IIOOI‡ 'II˛?AIEfl
CII˛?EUA
OEU‡IEA I‡E‡UEAI IIOOIE
iOIO‰EI¸IEI‡
iOIO‰EI¸IEI
I‡iO‰EUOfl
'
AEEIA
‡AIO ‡EE'‡IEfl
uUO IO I‡I¸IO. C iOIO‰EI¸IEIA O
‡'UOI‡UE?AOIOE ‡AIO ‡EE'‡IEAI
OA EO‰E?AOIE 'II˛?‡AUOfl
OI‡
O‡IOOUOflUAI¸IO
oIU
OEU‡IEfl IA 'II˛?AI '
OAAUIU
i・A‰EUAO¸,
?UO 'EII‡ OIOUIO
'OU‡'IAI‡ '
e・OE
OEU‡IEfl.
e O'A ¸UA
I‡IE?EA
uUOU iOIO‰EI¸IEI ・OI¸?A,
?AI
OU‡ ˚E
OO‰OI"U
eI UE‡˛˘EE
'OA‰Ui
OIE?IOI
UAOI˚E
IAA‡‰OI"O ‰O ˝UO"O ・˚I
OUII˛?AI
IAIOUO OA ' AIfl
e‡・OU‡AU
‡'UOI‡UE?AOIOA OU‰AIAIEA
‰Ifl O E"OUO'IAIEfl I¸‰‡
C
OO‰OI"U
˝UEi
UOIO'Efli ‰Ifl iOIO‰EI¸IEI‡
IO I‡I¸I˚I ‡・OU‡U¸
OO‰OI"U
iOIO‰EI¸IEIU OOOIA 'II˛?AIEfl
U A・UAUOfl IAOIOI¸IO ?‡OO' ‰Ifl UO"O,
?UO・˚ 'OEUE ' IO I‡I¸I˚E AEEI
e‡・OU‡ OU‰AIAIEfl ‰Ifl O E"OUO'IAIEfl
I¸‰‡ IAOIOI¸IO U'AIE?E'‡AU ' AIfl
‡・OU˚
cAA‡‰OI"O
‰O
˝UO"O '
・˚IO O OIOEAIO
iOIO‰EI¸IEI
IIO"O UAOI˚i EIE
"O fl?Ei O O‰UIUO'
N'A ?˚ OUI ˚'‡˛UOfl
EIE I‡
‡'‡ EEIU˛
fl'IflAUOfl
iOIO‰EI¸IEI
I‡
IAOUIU˛
uUO IO I‡I¸IO. AOIAA O・˙AII˚E E
・OIAA ˝UUAIUE'I˚E iOIO‰EI¸IEI
‡・OU‡AU
OIE?IOI IIO"O
EIE
'
OIUE・U
O'AU‡ ' ‰OIA
aOIO AOOO
‡・OU‡AU
eOA'OIEUA
OAAUIU
OIE?IOI ?‡OUO
‰OI"OA ' AIfl
aA-A‡
iOIO‰EI¸IEI‡
UAOI˚i
O O‰UIUO' iOIO‰EI¸IEIU
U A・UAUOfl IAIOUO OA ' AIfl, ?UO・˚
‰OOUE?¸ IO I‡I¸IOE UAIOA ‡UU ˚
iAOI˚E 'OA‰Ui, OOO‡‰‡˛˘EE '
iOIO‰EI¸IEI, '˚A˚'‡AU ・OIAA
‰IEUAI¸IU˛ ‡・OUU.
‰'A ?˚ OO AEA.
N'A ?‡
iOIO‰EI¸IO"O
EIE
IO OAEI¸IO"O OU‰AIAIEfl O EOUI ˚U‡
iOU‡IO'IAI‡
OIE?IOI IEAI‡fl
UAIOA ‡UU ‡
e OII‡‰I‡
iOIO‰EI¸IO"O
EIE
IO OAEI¸IO"O OU‰AIAIEfl A‡" flAIAI‡,
OO' AE‰AI‡ EIE OIOiO O EIA"‡AU
eUI ˚'‡EUA
i・A‰EUAO¸,
?UO ‰'A ?˚ iOIO‰EI¸IEI‡
OU A"UIE O'‡I˚ E O O‰UIU˚ IA
IA?‡˛U ‰'A ?‡I OIOUIO A‡I ˚'‡U¸Ofl.
eI. ‡A‰AI «eUI ˚'‡IEA E A‡I ˚'‡IEA
‰'A A?»
iOU‡IO'EUA A"UIflUO UAIOA ‡UU ˚
I‡ ・OIAA '˚OOIU˛ UAIOA ‡UU U,
IOUO ‡fl C‡O UOU ‡E'‡AU
e?EOUEUA
EIE A‡IAIEUA O OII‡‰IU. aA«UUA?AI iOIO‰‡» iOIO‰EI¸IEIU ‰Ifl
OO‰‰A E‡IEfl UAIOA ‡UU ˚ U A・UAUOfl
A‡
‡・OU‡U¸
‰OI¸?A
COAIOEI‡fl O E?EI‡
eEUU‡?Efl
cA
‡・OU‡AU
IOIO AOOO
iA IO A"UIflUO
OO‰‰A EE'‡AU
UAIOA ‡UU U iOIO‰EI¸IEI‡ I‡ O‰IOI
U O'IA
aAUO‰ UOU ‡IAIE
uUO IO I‡I¸IO. NIfl OO‰‰A E‡IEfl
OOOUOflIIOE UAIOA ‡UU ˚ iOIO‰EI¸IEI
OA EO‰E?AOIE
'II˛?‡AUOfl E
'˚II˛?‡AUOfl
eIE?IOI
IEAI‡fl
UAIOA ‡UU ‡
C IO OAEI¸IOI
OU‰AIAIEE UAIOA ‡UU ‡
OIE?IOI IEAI‡fl, ‡ '
iOIO‰EI¸IOI OU‰AIAIEE
iOU‡IO'IAI‡
OIE?IOI IEAI‡fl
UAIOA ‡UU ‡
'
IO OAEI¸IOI
OU‰AIAIEE
IO I‡I¸I‡fl
iOU‡IO'EUA A"UIflUO
UAIOA ‡UU ˚ IO OAEI¸IO"O
OU‰AIAIEfl I‡ ・OIAA '˚OOIU˛
UAIOA ‡UU U, IOUO ‡fl C‡O
UOU ‡E'‡AU
C iOIO‰EI¸IOI
iOU‡IO'IAI‡
OIE?IOI IEAI‡fl
OU‰AIAIEE UAIOA ‡UU ‡
UAIOA ‡UU ‡
'
OIE?IOI
IEAI‡fl, ‡
'
iOIO‰EI¸IOI
OU‰AIAIEE
iOU‡IO'EUA A"UIflUO UAIOA ‡UU ˚
iOIO‰EI¸IO"O OU‰AIAIEfl I‡ ・OIAA
'˚OOIU˛ UAIOA ‡UU U
IO OAEI¸IOI OU‰AIAIEE
IO I‡I¸I‡fl
e O‰UIU˚, i ‡Ifl˘EAOfl
'
'˚‰'EEI˚i fl˘EI‡i,
A‡IA A‡˛U
aflOO, i ‡Ifl˘AAOfl
'
OU‰AIAIEE ‰Ifl O'AEEi
O O‰UIUO', A‡IA A‡AU
eIE?IOI
iOU‡IO'IAI‡
OIE?IOI IEAI‡fl
UAIOA ‡UU ‡
'
OI. '˚?A
iOIO‰EI¸IOI
OU‰AIAIEE
aflOO ‰OI¸?A
'OA"O
i ‡IEUOfl O E
UAIOA ‡UU A ?UU¸ IEEA UO?IE
A‡IA A‡IEfl 'O‰˚ (32∞°F EIE 0°∞e)
eOOIOI¸IU IflOO OO‰A EEU 'I‡"U,
O・ ‡AO'‡IEA I EOU‡IIO' I¸‰‡ fl'IflAUOfl
IO I‡I¸I˚I
'˚OOI‡fl
UAIOA ‡UU ‡
iAIOA ‡UU ‡ '
iOU‡IO'IAI‡
EIE
UAIOA ‡UU ‡
iOIO‰EI¸IOI
OIE?IOI '˚OOI‡fl
iOU‡IO'EUA A"UIflUO UAIOA ‡UU ˚
iOIO‰EI¸IO"O EIE IO OAEI¸IO"O
OU‰AIAIEfl I‡ ・OIAA IEAIU˛
UAIOA ‡UU U, IOUO ‡fl C‡O UOU ‡E'‡AU
iOU‡IO'IAI‡
OIE?IOI '˚OOI‡fl
iOU‡IO'EUA A"UIflUO UAIOA ‡UU ˚
UAIOA ‡UU ‡
'
iOIO‰EI¸IO"O
IO OAEI¸IOI
OU‰AIAIEE OIE?IOI
'˚OOI‡fl
OU‰AIAIEE.
iOIO‰EI¸IOI
iAIOA ‡UU ‡
'
iOIO‰EI¸IOI OU‰AIAIEE IAIIO"O
EIE
IO OAEI¸IO"O
OU‰AIAIEfl I‡ ・OIAA IEAIU˛
UAIOA ‡UU U, IOUO ‡fl C‡O UOU ‡E'‡AU
UAIOA ‡UU U '
IO OAEI¸IOI OU‰AIAIEE
'IEflAU I‡
N'A ?˚ OUI ˚'‡˛UOfl
EIE I‡
OIE?IOI ?‡OUO
‰OI"OA ' AIfl
N'A ?‡
iOIO‰EI¸IO"O
EIE
iAOI˚E 'OA‰Ui, OOO‡‰‡˛˘EE '
iOIO‰EI¸IEI, O E'O‰EU I ・OIAA
‰IEUAI¸IOE ‡・OUA IOIO AOOO ‡.
eUI ˚'‡EUA ‰'A ?˚ OO AEA.
eIOUIO
A‡I OEUA
‰'A ?U
IO OAEI¸IO"O OU‰AIAIEfl O EOUI ˚U‡
cAA‡‰OI"O
‰O ˝UO"O
'
iOIO‰EI¸IEI
・˚IO O OIOEAIO IIO"O
"O fl?Ei O O‰UIUO'
iOIO‰EI¸IEI
I‡
C iOIO‰EI¸IOI
iOU‡IO'IAI‡
UAIOA ‡UU ‡
OIE?IOI
'˚OOI‡fl,
‡ '
IO OAEI¸IOI
OU‰AIAIEE IO I‡I¸I‡fl
IAA‡‰OI"O ‰O ˝UO"O ・˚I
IAIOUO OA ' AIfl
OU‰AIAIEE UAIOA ‡UU ‡
UAOI˚i EIE
OUII˛?AI
OIE?IOI '˚OOI‡fl
eO‰OE‰EUA,
OOI‡ ' iOIO‰EI¸IEIA
UOU‡IO'EUOfl IO I‡I¸I‡fl UAIOA ‡UU ‡
iOU‡IO'EUA A"UIflUO UAIOA ‡UU ˚
I‡ ・OIAA OEI¸I˚E iOIO‰
iOU‡IO'EUA A"UIflUO UAIOA ‡UU ˚
I‡ ・OIAA OEI¸I˚E iOIO‰
COAIOEI‡fl O E?EI‡
eEUU‡?Efl
aAUO‰ UOU ‡IAIE
oUI
iOIO‰EI¸IEI
‡・OU‡AU
OIE?IOI
eO' AIAII˚A
AOIAA '˚OOIEE U O'AI¸ ?UI‡
IO I‡I¸I˚I
iOIO‰EI¸IEIE EIA˛U
fl'IflAUOfl
U'AIE?AIIU˛ AIIOOU¸ E
O・AOOA?E'‡˛U ・OIAA OU‡・EI¸IU˛
UAIOA ‡UU U
" OIIO
aOIO AOOO
‡・OU‡AU
" OIIO
CE・ ‡?Efl EIE
‰ A・AAE‡IEA
uUO IO I‡I¸IO.
e E 'II˛?AIEE iOIO‰EI¸IEI
‡・OU‡AU O E ・OIAA '˚OOIOI
OIEAEUOfl, IO"‰‡ iOIO‰EI¸IEI
‰‡'IAIEE
'
cA O'I˚E
EIE
?‡UIEE
N A・AAE‡U
OU‡?EOI‡ I˚E
i・A‰EUAO¸,
e E
OOI.
O'I˚E
IA・OI¸?OI OA AIA˘AIEE
iOIO‰EI¸IEI U flOAUOfl.
i O'AI¸
AEEI
?UI‡
'OE‰AU
‡・OU˚
?UO OOI ‰OOU‡UO?IO
EAOUIEE
E '˚‰A EE'‡AU
I‡" UAIU iOIO‰EI¸IEI‡.
O A‰IAU˚, OUOfl˘EA
E
i・A EUA
I‡
O A‰IAU˚
O iOIO‰EI¸IEI‡
iOIO‰EI¸IEIA
c‡
OOII‡i iOIO‰EI¸IEI‡
uUO IO I‡I¸IO. eIA"I‡ OA AIAOUEUA
U‡ AIIE. i・A‰EUAO¸, ?UO iOIO‰EI¸IEI
O'IO OUOEU I‡ OOIU.
‰ A・AAE‡U
U‡ AIIE
iOIO‰EI¸IEI O EI‡O‡AUOfl
EIE
eA A‰'EI¸UA
I OUAI‡I
?I‡U‡I
OI IA
iOIO‰EI¸IEI U‡I, ?UO・˚
O EI‡O‡IOfl
I OUAI‡I EIE
?I‡U‡I
CO‰‡/'I‡"‡/IA‰
'IUU E
iOIO‰EI¸IEI‡
c‡
'IUU AIIEi
OUAII‡i
iOIO‰EI¸IEI‡
iAOI‡fl
E 'I‡EI‡fl OO"O‰‡ O E'O‰EU
U'AIE?AIE˛ O・ ‡AO'‡IEfl EIAfl E
'IUU AIIAIU OUOOUA'‡IE˛
e EOUI ˚U‡
I
eI. ‡A‰AI «eUI ˚'‡IEA
A‡I ˚'‡IEA ‰'A A?»
‰'A ?‡
OO・E ‡AUOfl
'I‡"‡
N'A ?‡ OUI ˚'‡˛UOfl
EIE I‡
‰OI"OA ' AIfl
eO"O‰‡
'I‡EI‡fl
uUO IO I‡I¸IO
OIE?IOI ?‡OUO
eUI ˚'‡EUA
E
‰'A ?U OO AEA
CO‰‡/'I‡"‡/
IA‰ I‡
iOIO‰EI¸IEIA
CI‡"‡
OO・E ‡AUOfl
I‡
'IA?IEi
OUAII‡i
N'A ?‡
'OA‰Ui
IAE‰U
‰'A ?‡IE
OIA"I‡
EA
UAOI˚I
iOIO‰EI¸IEI‡
EIE
e E
'I‡EIOE OO"O‰A
'I‡EIOOU¸
O EOUI ˚U‡,
E
iOIO‰I˚E
iOIO‰EI¸IEI‡ 'OU A?‡AUOfl O
OI UE‡˛˘EI 'OA‰UiOI
eIOUIO
˝UO
IO I‡I¸IO. aO"‰‡
OOIEAEUOfl, 'I‡"‡ O OO‡‰AU
A‡I OEUA ‰'A ?U
eEUU‡?Efl
COAIOEI‡fl O E?EI‡
aAUO‰ UOU ‡IAIE
a‡O‡i
iOIO‰EI¸IEI IAO・iO‰EIO
C iOIO‰EI¸IEIA
IAE‡U
'˚I˚U¸
O O‰UIU˚
O
C˚IOEUA iOIO‰EI¸IEI O OOIO˘¸˛
"U・IE UAOIOE 'O‰OE O OO‰OE
i˘‡UAI¸IO A‡'A IEUA O O‰UIU˚
OEI¸I˚I A‡O‡iOI
aIO"‰‡ U‡ ‡ EIE UO‡IO'O?I˚A
I‡UA E‡I˚ EA‰‡˛U A‡O‡i
aOOOI¸AUEUA ‰ U"U˛
U‡ U
EIE
UO‡IO'IU
eUI ˚'‡IEA
E
A‡I ˚'‡IEA
‰'A A?
N'A ?˚
IA
A‡I ˚'‡˛UOfl
N'A ?˚
IA
A‡I ˚'‡˛UOfl
e O‰UIU˚
IA?‡˛U
A‡I ˚'‡IE˛
eA A‰'EI¸UA
IA?‡˛U
‰'A ?˚
e‰I‡ ‰'A ?‡ ・˚I‡
A‡iIOOIUU‡,
OEI¸IO
O O‰UIU˚, IOUO ˚A
A‡I ˚'‡IE˛ ‰'A ?˚
AIIU ‡UIO A‡I OEUA
O・A ‰'A ?˚
eU A"UIE UEUA
A"UIE O'IE
?UO '˚A'‡IO
O EOUI ˚'‡IEA
‰ U"OE
‰'A ?˚
iOIO‰EI¸IEI
IA '˚ O'IAI.
IA・OI¸?OI OA AIA˘AIEE
iOIO‰EI¸IEI U flOAUOfl
e E
EIE ?‡UIEE OOI.
IA・OI¸?OI OA AIA˘AIEE
e E
cA O'I˚E
'EIU
'˚OOU˚
i・A‰EUAO¸,
O'I˚E
?UO OOI ‰OOU‡UO?IO
EAOUIEE
E '˚‰A EE'‡AU
I‡" UAIU iOIO‰EI¸IEI‡. NIfl
'˚ ‡'IE'‡IEfl OOI‡ '˚AO'EUA
iOIO‰EI¸IEI U flOAUOfl
E
OIOUIEI‡
iOIO‰EI¸IEI
I‡O‡AUOfl OUAI EIE
eA A‰'EI¸UA
iOIO‰EI¸IEI
?I‡UO'
u˘EIE
'˚‰'E"‡˛UOfl
O
U U‰OI
e O‰UIU˚ UOE ‡˛UOfl
'
OOIIU I‡‰
NA EEUA
'
C˚IOEUA
O‡A˚ E fl˘EI
fl˘EIA IAI¸?A O O‰UIUO'
fl˘EIOI
a‡" flAIAI˚
O‡A˚, OO IOUO ˚I
‰'E"‡AUOfl fl˘EI
NOA‡UO
NOA‡UO
IA
OIIOOU¸ ‰Ifl I¸‰‡ OUOU‡
aO"‰‡
iOU‡IO'IAI‡
iOU‡IO'EUA A"UIflUO UAIOA ‡UU ˚
IO OAEI¸IO"O OU‰AIAIEfl I‡ ・OIAA
OEI¸I˚E iOIO‰. aO"‰‡ ' AIIOOU¸
' AIIOOU¸ OOOUUOEU OA '‡fl
OO ?Efl I¸‰‡, ‰OA‡UO A‡ ‡・OU‡AU
'˚‰‡AU IA‰
OIE?IOI '˚OOI‡fl
UAIOA ‡UU ‡ IO OAEI¸IO"O
OU‰AIAIEfl
OOOUUOEU OA '‡fl OO ?Efl I¸‰‡,
‰OA‡UO A‡ ‡・OU‡AU
CAIUEI¸ OO‰‡?E 'O‰˚
'
I'‡ UE U
N'A ?‡
eUI OEUA
'AIUEI¸ E OO‰OE‰EUA
IAIOUO OA ' AIfl. aO"‰‡ IA‰
"OUO', ‰OA‡UO A‡ ‡・OU‡AU
A‡I ˚U
iOIO‰EI¸IO"O
i・A‰EUAO¸,
EIE
IO OAEI¸IO"O OU‰AIAIEfl
IA
A‡I ˚U‡
?UO
・U‰AU
O・A ‰'A ?˚ A‡I ˚U˚
COAIOEI‡fl O E?EI‡
eEUU‡?Efl
NOA‡UO
IA
'˚‰‡AU IA‰
aA‰
E
OO‰U‡flI
IA?‡IIE '
A‡IA A 'OI U"
AAUI¸U‡UA A‰IO"O
EOOOI¸AO'‡IEfl, OI‡?IO'
UAIOA ‡UU ˚ E/EIE O・OA'
OEU‡IEfl
aAUO‰ UOU ‡IAIE
C˚I¸UA AIIOOU¸ ‰Ifl I¸‰‡ E ‰‡EUA AA
OO‰A EEIOIU ‡OU‡flU¸. e?EOUEUA
AIIOOU¸, '˚U EUA AA I‡OUiO E
OOOU‡'¸UA I‡ IAOUO. aO"‰‡ IO'˚E IA‰
・U‰AU
NOA‡UO
aU・EIE
I¸‰OI
aU・EIE
A‡・EU
E
I¸‰‡ A‡E‡U˚ IAE‰U IA?‡IIOE
A‡‰IAE OUAIIOE
AIIOOUE
OOIUOI˚A
OOOOO・OI
OOIU?AII˚A
IU・EIE
i‰‡IEUA IU・EIE I¸‰‡, A‡・E'?EA
aOOOI¸AUEUA ‰OA‡UO OO?‡˘A, ?UO・˚
IU・EIE IA UOOA'‡IE OIA A‡U¸Ofl
NOA‡UO
EOOOI¸AO'‡IEO¸
EIE
A‡ ‡・OU‡AU
‰OA‡UO
I¸‰‡ OIA AIEO¸
C ‰OA‡UO A
"OUO', ‰OA‡UO
EI˚I
I¸‰‡
‡OO?EU‡I
UOI¸IO UAi
O
IU・EIO',
I‡ EOOOI¸AO'‡IEA
IOUO ˚A O‰AI‡I˚
OOIO˘¸˛ OU‰AIAIEfl ‰Ifl
O E"OUO'IAIEfl I¸‰‡.
NOA‡UO
IA
'˚‰‡AU 'O‰U
CAIUEI¸ OO‰‡?E 'O‰˚
A‡I ˚U. eI. «NOA‡UO
'
I'‡ UE U
iOIO‰EI¸IO"O
OU ‡II˚E
CO‰‡
i・A‰EUAO¸,
EIE
IO OAEI¸IO"O OU‰AIAIEfl
EIAAU
'AIUEI¸ OO‰‡?E 'O‰˚
IA‰»
N'A ?‡
CO‰‡
eUI OEUA
IA '˚‰‡AU
IA
OIE?IOI ‰OI"O I‡iO‰EI‡O¸ '
OU‡I‡IO'
O E'IUO E/
O・A ‰'A ?˚ A‡I ˚U˚
C˚IAEUA 7
OO'AEEU¸
AAA 'U‡ A
?UO
A‡I ˚U‡
OU‡I‡IO' 'O‰˚, ?UO・˚
'O‰U. C˚IAEUA A˘A 7
'O‰˚, ?UO・˚ OOOIOOIUU¸
AAA 'U‡
EIE A‡O‡i
iOIO‰EI¸IEI IAO ‡'EI¸IO
OO‰II˛?AI
a'UI
O‡‰‡˛˘A"O
I
EOUO?IEIU 'O‰˚
e EOOA‰EIEUA
iOIO‰EI¸IEI
I
EOUO?IEIU iOIO‰IOE 'O‰˚, IOUO
OO‰'A‰AI I IUiOIIOIU I ‡IU
˚E
uUOU A'UI O OEA'O‰EUOfl IU・EI‡IE I¸‰‡ O E Ei O‡‰AIEE EA OU‰AIAIEfl ‰Ifl O E"OUO'IAIEfl
' AIIOOU¸ ‰Ifl I¸‰‡. E OIIOOU¸ A'UI‡ A‡'EOEU OU OOIOEAIEfl iOIO‰EI¸IEI‡
I¸‰‡
I¸‰‡
a'UI
UAIU˘AE
uUOU A'UI ‡A‰‡AUOfl
O E"OUO'IAIEfl I¸‰‡
OOOIA O‡‰AIEfl IU・EIO' I¸‰‡ O E
O?A A‰IOE OO ?EE 'O‰˚
OOOUUOIAIEE
'
OU‰AIAIEA ‰Ifl
'O‰˚
e O?EA
CIEI‡UAI¸IO
O O?EU‡EUA ‡A‰AI ‰‡IIOE EIOU UI?EE
O E"OUO'IAIEfl I¸‰‡
E
‰OA‡UO »
«A'UOI‡UE?AOIOA OU‰AIAIEA ‰Ifl
Π/ΝΟ
:
3828θΔ8237Χ(Ρεπ. 00)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement