LG GR-P267DTQ Owner’s Manual

LG GR-P267DTQ Owner’s Manual
Models
:
GR-267EHF/EJF
GR-267THF/TJF
P/NO
:
3828JD8186T(Rev. 00)
Table of Contents
Ιντροδυχτιον
Εντρψ
Ιμπορταντ Σαφετψ Ινστρυχτιον
Ιδεντιφιχατιον οφ Παρτσ
Ινσταλλατιον
Ωηερε το Ινσταλλ
Δοορ Ρεμοπαλ
Μουντ τηε φρεεζερ ανδ
Φεεδ Ωατερ
ρεφριγερατορ χομπαρτμεντ
Πιπε Ινσταλλατιον
Ηειγητ Αδφυστμεντ
Οπερατιον
Γεττινγ σταρτεδ
Δεσιγνατιον οφ Φυνχτιοναλ Αδφυστμεντ Βοαρδ
Αδφυστινγ τηε Τεμπερατυρεσ ανδ Φυνχτιονσ
Αυτοματιχ Ιχε μακερ &
Δισπενσερ
Ηομε βαρ
Σηελφ
Εγγ Βοξ
Χονπερτ ιντο
α
?εγεταβλε
ορ
φρεση χομπαρτμεντ
Δεοδοριζερ
Συγγεστιον
ον
φοοδ
στοραγε
Χαρε ανδ
μαιντενανχε
Λοχατιον οφ Φοοδσ
Στορινγ Φοοδσ
Ηοω το Δισμαντλε Παρτσ
Γενεραλ Ινφορματιον
Χλεανινγ
Τρουβλε
Τηε
Σηοοτινγ
ωορκινγ
λιφε οφ τηισ σετ ισ 7 ψεαρσ σινχε τηε δατε οφ
δελιπερψ
το χονσυμερ.
Entry
Τηε μοδελ ανδ σεριαλ νυμβερσ
αρε
φουνδ
τηε ιννερ
ον
χομπαρτμεντ οφ τηισ υνιτ. Τηεσε νυμβερσ
απαιλαβλε το οτηερσ. Ψου σηουλδ ρεχορδ
τηισ
γυιδε
ασ α
χασε
υνιθυε
αρε
οφ τηε
ρεφριγερατορ
το τηισ υνιτ ανδ νοτ
ρεθυεστεδ ινφορματιον ηερε ανδ ρεταιν
πυρχηασε. Σταπλε ψουρ ρεχειπτ ηερε.
περμανεντ ρεχορδ οφ ψουρ
Date of Purchase
:
Dealer Purchased From
:
Dealer Address
:
Dealer Phone No.
:
Model No.
:
Serial No.
:
Important Safety
Before it is used,
this
Instruction
refrigerator
properly installed
must be
and located in
accordance with the installation instructions in this document.
unplug your refrigerator by pulling on
and pull it straight out from the outlet.
Never
firmly
When
moving
power cord
appliance away
damage it in any
your
or
to
the power cord.
Always grip plug
from the wall, be careful not to roll
over
the
way.
After your refrigerator is in operation, do not touch the cold surfaces in the
freezer compartment, particularly
when your hands are damp or wet. Skin
could adhere to these extremely cold surfaces.
Unplug
the power cord from the power outlet for
Never touch it with wet hands because you
can
get
cleaning
an
or
other
electric shock
requirements.
or
be hurt.
process, severely bend, pull out, or twist the power cord because
the power cord may cause a fire or electric shock. You have doubts on
whether the appliance is properly grounded.
Never
damage,
damage
place glass products in the freezer
expansion when their contents are frozen.
Never
Never allow your hands within the ice
could be hurt
Never
by
the
operation
because
they
may be broken due to
storage bin of the automatic ice maker.
You
of the automatic ice maker.
allow anyone to climb, sit, stand or hang on the Home Bar door. These
damage the refrigerator and even tip it over, causing severe
actions may
Δον∏τ υσε αν
εξτενσιον χορδ
Ποωερ χορδ
ρεπλαχεμεντ
personal injury.
If
possible,
connect the
refrigerator
prevent it and other appliances
could cause a power outage.
If the
supply
cord is
from the manufacturer
or
damaged, it
or
to its
household
must be
own
individual electrical outlet to
lights
from
replaced by
its service agent.
a
overload that
causing
an
special
cord
or
assembly
Ιντροδυχτιον
Χηιλδ εντραπμεντ
DANGER: Risk of child
ωαρνινγ
Before you throw
entrapment.
away your old
refrigerator or
place
Take off the doors but leave the shelves in
freezer:
so
that children may not
easily
climb inside.
The
appliance is not
supervision.
intended for
use
by
young children
or
infirm persons
without
Young children should be supervised
to
ensure
that
they
do not
play with
the
appliance.
Δον∏τ στορε
Don't store
of this
Γρουνδινγ (Εαρτηινγ)
or
or use
gasoline or
appliance.
other flammable vapor and
liquids
in the
vicinity
any other
In the event of an electric short
circuit, grounding (earthing) reduces the risk
by providing an escape wire for the electric current.
In order to prevent possible electric shock, this appliance must be grounded
Improper use of the grounding plug can result in an electric shock. Consult a
qualified electrician or service person if the grounding instructions are not
completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is
of
electric shock
Identification of Parts
Freezer
Refrigerator
Compartment
Dairy Compartment
Lamp (Upper)
Automatic
Wine Storage Rack
Lamp
Door Rack
Vegetable
Door Rack
Door Rack
Height
Adjusting screw
Support
Conversion Switch
(Vegetable Drawer/
Fresh
Drawer)
ΝΟΤΕ
?
If you found
some
parts missing
used in other models.
4
(i.c.
from your
unit, they may
be
parts only
the "Home Bar" is not included in all
models)
Ινσταλλατιον
Where to lnstall
Στρονγ
ανδ
επεν
installation
Unstable
φλοορ
the
refrigerator
adjusting
which
a
screw.
by
keep
the
distance from
lowered
Select
πιπε χαν
βε εασιλψ
be
refrigerator
A wet
δρψ πλαχε
may
or
things.
at
Too
a
place
proper
small
where
a
a
items may result
electricity
and
charges
feed water
pipe
can
connected between the automatic
ice maker and
α
Ηειγητ
on
is installed may be
adjacent
place
a
easily
height
freezing capability
increased
Ωηερε φεεδ
the
floorcloth
or
it is necessary to
distance from other
in
χοννεχτεδ ιν
by rotating
Carpet
heat from the bottom of the
refrigerator. So,
Please
is not even, make the
refrigerator
discolored
Α προπερ
διστανχε φρομ
αδφαχεντ ιτεμσ
on
level
refrigerator
ωατερ
cause
may
vibration and noise. If the floor to install
dispenser.
near-water
be rusted
or
place, refrigerator
electricity
may
be
leaking
Bottom
Ωηερε ισ φρεε
φρομ ηεατ ορ χοαλ
Places
where
ambient
temperature
high, freezing capability
γασ
and electric
Pad
are
is deteriorated
charge is increased.
Coal gas and smoke may discolor the
appearance of
refrigerator.
ΝΟΤΕ
?
Install the
refrigerator
at
a
place
where the ambient
temperature is
5˚C~43˚C.
Too
5
high
or
low ambient
temperature may
cause
functional troubles.
Also,
Ινσταλλατιον
Door Removal
If your
remove
door is too
access
the
narrow
for the
refrigerator
door and pass the
refrigerator
refriger
to pass the
through,
or
laterally.
Ρεμοπε λοωερ
χοπερ ανδ
τηεν φεεδ ωατερ
Lower
Remove the lower
and then
πιπε
up the feed water tube while
A shown in the figure to the
pull
pressing
by lifting upward,
cover
area
ΝΟΤΕ
?
If
tube end is deformed
a
or
cut the
abraded,
part away.
Hinge
Ρεμοπε τηε
φρεεζερ
1)
the earth line after
χομπαρτμεντ
Connection
Separate all connection wires except for
removing
the
by loosening
cover
the
hinge
screws.
Upper
δοορ
Upper
2 ) Remove the
keeper by rotating it
counted clockwise
the upper
hinge
to
( A) and then lifting
up (
C).
2
ΝΟΤΕ
?
In
the upper
removing
Remove the freezer
3)
hinge,
be careful
so
that the door does not to fall
over
compartment door
by lifting it upward. This time, the door
should be lifted enough for the feed
water pipe tube to be completely pulled
out.
Hinge
Lower
ΝΟΤΕ
?
Move the
door and
Ρεμοπε τηε
1)
ρεφριγερατορ
hinge
the
door
passing through
it down but be careful not to
laying
Loosen the
remove
δοορ
refrigerator compartment
cover
cover.
screws
damage
and
Connection
earth line
Upper
2)
Remove
keeper by rotating it
clockwise ( A)
upper
3)
and then
hinge by lifting
remove
the
it up ( C ).
2
Remove the
door
refrigerator compartment
by lifting it up.
Lower
Hinge
6
access
the feed water
Remove all
connection wires, if any, except for the
the
pipe
Ινσταλλατιον
Πασσ τηε
Pass the
ρεφριγερατορ
access
refrigerator laterally through
door
as
shown in the
right figure.
Mount the freezer and
compartment doors
Mount them in the
access
n
reverse
refrigerator
sequence of removal after
they
pass
through
the
door.
Feed water
Βεφορε
ινσταλλατιον
the
Automatic
(1.5~8.5
ice
pipe Installation
maker
kgf/cm2)
operation
(That is,
an
needs water pressure of 147~834kPa
instant paper cup (180cc) will be fully
filled within 10 sec.).
n
is necessary to purchase
icing and cool water feed.
n
rating 147kPa (1.5kgf/cm2) or below,
separate pressure pump for normal automatic
If water pressure does not reach the
it
a
water pipe tube within 12m and be careful
straightly. If the tube is 12m or longer it may cause
owing to the drain water pressure.
Keep the total length of the feed
for the tube not be bent
trouble in water feed
Ωαρνινγ
7
n
Connect to
n
Automatic Ice maker must be installed
potable
water
supply only.
by
manufacturer's services.
Height Adjustment
Ιφ τηε φρεεζερ
χομπαρτμεντ δοορ
ισ λοωερ τηαν τηε
Make them level
adjusting
screw
by inserting flat (
type) driver into
rotating it clockwise ( A ).
-
the groove of the left
height
and
ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ δοορ
A
Ιφ τηε φρεεζερ
χομπαρτμεντ δοορ
ισ ηιγηερ τηαν τηε
ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ δοορ
by inserting flat (
type) driver into the
right height adjusting screw and rotating it clockwise ( A ).
Make them level
-
groove of the
A
Αφτερ
λεπελινγ τηε
ηειγητ
δοορ
Refrigerator
adjusting
bad
the
door will
close
height adjusting
Open/Close, performance
smoothly by heightening
screw.
the
front
side
by
If the door does not close well because of
may be affected.
3828JD8186T(eng)
01.5.24 8:29AM ˘`9
Operation
Getting Started
When your
refrigerator is first installed, allow it to stabilize at normal operating
temperatures for 2~3hours prior to filling it with fresh or frozen foods.
If
operation
is
interrupted,
wait 5 minutes before
of Functional
Designation
Dew Proofing Switch
(When dew is formed
around the Dispenser,
turn on the switch.)
3
2
1
FR
9
POVVER
FREEZE
restarting.
Adjustment
Board
Οπερατιον
Adjust
Ηοω το
αδφυστ τηε
τεμπερατυρε ιν
This
the
Temperature and
lamp indicates
the temperature
compartment.
status of the freezer
τηε φρεεζερ
n
χομπαρτμεντ
first
At
powering
Functions
after
or
a
power
failure, 2(Proper) will be lit.
n
button will
Pressing
move
the
temperature setting through 2(Proper)
(Proper Strong)
3(Strong)
1(Weak)
(Strongest)
(Proper
n
Ηοω το
αδφυστ
Weak) in sequence.
Generally, 2(Proper) is good for
among 1(Weak),(proper Weak)
(Strongest)
This
τηε
τεμπερατυρε ιν
food
or
storing. Select an appropriate
(Proper Strong), 3(Strong),
one
and
lamp indicates the temperature
refrigerator compartment
status of the
n
ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ
first
At
powering
after
or
a
power
failure, 2(Proper) will be lit.
n
button will
Pressing
move
the
temperature setting through 2(Proper)
(Proper Strong)
3(Strong)
1(Weak)
(Strongest)
(Proper
Weak) in sequence
n
Generally,
.
is
2(Proper)
good
for
food
Select
an appropriate one among 1(Weak),
(Proper Weak) or(Proper Strong), 3(Strong)
the storing amount and using frequency.
and
(Strongest) according
to
ΝΟΤΕ
?
Set the temperature adjusting board to a desirous compartment
temperature may be varied according to the using environment.
temperature is increasingly lowered getting to 3
as
inner
Inner
.
?
Detach the
protective tape on the front
light more clear.
surface of function
make the surface and
Ποωερ φρεεζε
This
lamp indicates that
operation.
the power freeze
The power freeze
function is in
function is used t o freeze food
or
ΠΟ??ΕΡ
ΦΡΕΕΖΕ
make ice
faster in the freezer compartment.
n
freeze
n
button operates power
function, with the lamp ON.
Pressing
One
pressing
from
status
of the button switches the
setting
to
release,
or
POWER
reversely.
n
Δισπενσερ
Power
freeze will
be
automatically
released, though no release action is
taken, after a certain time passes.
υσε
This
σελεχτιον
lamp indicates
the selection
between water and ice.
n
At
the first
powering
or
after
a
power
fe,
will be lit.
n
Crushed
ice, water,
or
cubed ice
can
be
SELECT
10
display
board to
Δοορ οπεν αλαρμ
An alarm will
ring
3 times if the
refrigerator
door is left
opened
for
more
than 1
This alarm will ring at 30 sec. and stop when the door is opened. 'Door
Open Alarm' function makes alarm sound only, having no separate indicating
minute.
function. If the alarm sound does
compartment doors
Σελφ-διαγνοσισ
(φαυλτ δετεχτιον)
φυνχτιον
The
Self-diagnosis
unit.
have
are
When
no
an
error
closed,
function
occurs
not
stop
operates when something is wrong with the
in the
unit,
contact
the service center
Automatic ice maker and
Ηοω ιχε/χολδ
συππλιεδ
is
Water
water
refrigerator
pressing
any of the buttons will
effect.
Immediately
ωατερ ισ
after the freezer and
even
contact the service center.
stored in
cooled while
in
tank
the
the power OFF.
If
the
refrigerator
and
dispenser.
Ice
is made in the automatic
then
ice maker
and sent
to
or
turning
Dispenser
compartment,
divided into crushed
without
sent
the
to
the
dispenser
cubed form ice.
ΝΟΤΕ
?
Ηοω το
υσε
δισπενσερ
n
It is normal
Select
one
switch with
that the water is not very cold
among crushed ice, water, and cubed ice and
a glass or other container.
Χρυσηεδ Ιχε
the
Crushed ice will be
Light
indicating lamp by
pressing the
dispensed by pressing
the push switch with a
selection button.
?
Water
will
dispensed
pressing
the
slightly
If you
press the
push
Light the cubed ice
indicating lamp by
pressing the
the water
selection button.
at first.
Χυβεδ Ιχε
Ωατερ
crushed
Light
ice indicating lamp
by pressing the
?
enough
selection button.
be
by
push
?
Cubed
ice
will
be
dispensed by pressing
the push switch with
a glass.
Οπερατιον
ΝΟΤΕ
?
?
Crushed ice will be
plug
glasses
be
?
is connected
power
Place
dropped
on
a
power failure
when the
or
again.
other containers
or
selected after
automatically
the ice outlet otherwise ice is
near
likely
to
the floor.
A snap sound will be heard in 5 seconds after ice is
fully dispensed.
This sound is made when the ice outlet is closed.
?
Please leave your
your
glass
ice to be
?
Please
from
Αυτοματιχ ιχε
μακερ
n
n
the ice outlet
near
the
pressing
for 2~3 seconds after
switch to allow any left
push
over
releasing
water
or
dispansed.
wipe
away water
water collector
?
glass
If cubed ice
dropped
below
the
following
crushed
ice,
dispenser by removing
the
cover.
is selected
The automatic
ice maker
time, 80 pieces
a
there may still be
some
left
can automatically make 8 pieces of ice cube at a
day. But these quantities may be varied according to various
conditions including how many times the refrigerator door opens and closes.
Ice
making stops
when the ice storage bin is full.
ΝΟΤΕ
?
Ωηεν ιχε μακερ
δοεσ νοτ οπερατε
It is normal that
Ice is
n
σμοοτηλψ
noise is
a
lumped together
lumped together, take
them into small pieces, and
When ice is
break
when ice made
produced
is
the ice
then
dropped
lumps out of
place them into
into the ice
the ice storage bin,
the ice storage bin
again.
n
When the ice maker
supplied
too
produces
to the ice maker need to
If ice is not used
small
or
adjusted.
frequently, it
may
lumped ice,
the amount of water
Contact the service center.
lump together.
Power failure
n
Ice meet
drop into
the freezer compartment. Take the ice storage bin out and
dry it and place it back. After the machine is powered
discard all the ice then
again,
crushed ice will be
The unit is
n
It takes
newly
selected.
installed
about 12 hours for
freezer compartment.
12
automatically
a
newly installed refrigerator
to make ice in the
Χαυτιονσ
ice
Throw away the
made after
(about 20
particles
feed water box. This is necessary in
used for
(about
glasses) first
7
installation.
refrigerator
The first ice and water may include
or
and water
pieces)
case
or
odor from the feed water
that the
refrigerator
pipe
has not been
long time.
a
Keep children away from the dispenser.
Children may
bad
push switch incorrectly
damage lamps.
or
Be careful that food is not block the ice
passage.
at the entrance of ice
If foods
are
passage,
ice may not be
placed
The ice
dispensed.
passage may also be covered with ice
powder
if
time,
remove
ice is used
splinter
the ice
only. This
powder
accumulated.
Never store
beverage
cans
other foods in ice storage bin for the purpose of
or
rapid cooling.
Such actions may
Never
Such
use
thin
glasses
crystal glass
or
Never touch
Touch may
Never
glass
a
splashed
a
hand
cause
remove
by
piled
or
filling
other tools
part breakage
a
just
the ice maker,
operation
before
the ice maker
up
crockery
if ice is added to
Sometimes level the surface
Ice is
or
to collect ice.
containers may be broken.
Put ice first into
Water may be
the automatic ice maker.
damage
near
or
other
existing liquid
beverages.
in
a
glass.
ice outlet.
on
or
water
hand
injury.
cover.
so
that the ice storage bin is
the ice maker.
that the ice
So, such
storage bin is
fully filled with ice.
status
fully
may be
considered,
filled and ice
making
may stop.
If discolored ice
is
dispensed, immediately
contact Service
Center,
stopping
use.
Never
use
Ice may be
too
narrow or
jammed
Keep the glass
at
deep glass.
in ice passage and,
a
thus, the refrigerator may be failed.
proper distance from ice outlet.
Οπερατιον
Home Bar
Ηοω το
υσε
(In select Models Only)
the handle of the home bar
Gently pull
to open it.
n
You
can
the home bar without
access
the
thus
opening
refrigerator door,
saving electricity.
n
The Inner
in the
lamp is lit
compartment when the
opens.
So it is easy to
refrigerator
home bar
door
item in the
see
compartment.
Στορε φρεθυεντλψ
αχχεσσεδ ιτεμσ,
συχη ασ
βεπεραγεσ ιν τηε
ηομε βαρ.
n
n
You
can use
to pour
use
the
with
n
Νεπερ τακε ουτ
τηε ιννερ ηομε
βαρ χοπερ
n
and take
right
rest
your
as
a
and such but
care
sharp objects
Never
on
the home bar door
beverages
the home bar door
board
as
not to
stand
never
chopping
damage it
a
.
arms
or
press
down
it.
The Home bar will not function
without the
ηεαπψ
at
kept
temperature thanks to a temperature
sensor
only for the home bar.
Υσε τηε ηομε
βαρ δοορ ασ α
στανδ
Νεπερ
is
bar
Home
properly
cover.
πλαχε
ματτερσ ον
τηε ηομε βαρ
δοορ ορ αλλοω
χηιλδρεν το ηανγ
ον ιτ.
n
Not
only
damaged,
hurt.
14
the
home bar
but
also
door may be
children may get
Οπερατιον
Shelf
Σλιδε τψπε
Slide type shelf allows you to
τεμπερεδ
γλασσ σηελφ
(Ιν
take
food
out
it
put
or
place
in
or
more
conveniently.
σελεχτ μοδελσ
ονλψ)
Ατταχηαβλε ωινε
(Ιν σελεχτ
μοδελσ ονλψ)
Bottles
χορνερ
wine
can
laterally with this
be stored
This
corner.
can
be attached to any
shelf.
Wine holder
Wine
adjustment
holder
can
be
:
separated by
pulling
it
straight
ηειγητ
αδφυστμεντ
The
height according
How to
separate
delivery,
shelf
a
shelves
that
so
during
distribution.
keepers first,
How to install
a
pushing
shelf
So,
remove
it down
time,
1
,
1
the
height
grooves.This
lower the front side of the shelf and
Make the shelf
horizontal.Otherwise it may fall
15
2
( C).
ΝΟΤΕ
?
and
:
on
place it
be moved
Position the shelf at the desired
hang its links
can
fixed with
lift the shelf up ( A )
then separate it
that you
:
are
cannot
they
so
to the space you need for different food items..
keepers
and
and
shelf is movable
Refrigerator compartment
proper
At
by placing it
shelf you want
it inward.
pushing
Σηελφ
out and installed
the end of the
at
2
at
a
Οπερατιον
Egg
You
Box
can move
according
the egg box to
a
place
you want and select another form of box
to the amount of eggs.
[Normal]
[For Many Eggs]
ΝΟΤΕ
the egg box
storage bin.
Never
?
Never store the egg box in the freezer
use
Convert into
n
ice
?
a
as
an
Vegetable or
The Bottom drawer in the
refrigerator
break.
or
fresh
Fresh compartment
can
be converted into
the
the
that meat
so
can
compartment
The Fresh compartment maintains
refrigerator compartment
It
temperature
or
at
fish
a
can
vegetable
a
lower
be
point
or
than
stored fresh
ΝΟΤΕ
?
Vegetables
or
fruits
compartment. So,
?
16
If
possible,
be
do not
frozen if the
are
sure
place
conversion switch is set to fresh
to check it before
storing
food around the cool air feed
foods.
hole, which
is
Deodorizer
This
odors
system efficiently absorbs strong
by using
system does
Ηοω το
υσε
τηε
n
δεοδοριζινγ
σψστεμ
optical catalyst.
have
Since it is installed
from the
n
the
hot
Please
any
on
already installed
refrigerator compartment,
use
This
affect
onto the cool air intake duct from the
you need
no
separate installation.
closed containers to store food with pungent odors.
Συγγεστιον
Location of Food
Αυτοματιχ ιχε
μακερ
made ice is stored.
Automatically
Ωινε ραχκ
Store wine.
Σναχκ Δραωερ
Store small foods such
etc
as
bread, snacks,
.
Φρεεζερ
χομπαρτμεντ
Store various frozen foods
σηελφ
fish, ice
cream,
such
as
meat,
frozen snacks, etc.
Φρεεζερ
χομπαρτμεντ
n
δοορ ραχκ
n
Φρεεζερ
n
χομπαρτμεντ
Δαιρψ
χομπαρτμεντ
packaged
frozen food.
Temperature is likely
to
increase
door opens.
So, do not
store
long-term
Store meat,
fish,
chicken,
wrapping
δραωερ
Εγγ
Store small
Store
food such
after
etc.
them with aluminum.
dairy products
cheese,
as
such
as
butter,
etc.
βοξ
Ηομε βαρ
accessed foods
Store frequently
beverage, etc.
such
as
.
Ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ
side dishes
Store
proper distance
effective cooling.
σηελφ
Ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ
as
δοορ ραχκ
?εγεταβλε
χομπαρτμεντ
Store
?εγεταβλε
χομπαρτμεντ/φρε
ση
Store
etc.
χομπαρτμεντ
other
foods
other
at
a
for
small
Store
such
or
from each
packaged food or beverages
milk, juice, beer, etc..
vegetables
or
fruits.
vegetable, fruits, meat to thaw, fish,
setting the conversion switch as
necessary.
χονπερσιον
Be
χορνερ
sure
setting
18
to
check the conversion
before
storing
foods.
switch
ον
Φοοδ
στοραγε
Συγγεστιον ον Φοοδ στοραγε
Foods
Storing
n
Store fresh food in the
is
n
important
an
refrigerator compartment. How food is frozen
maintaining its freshness and flavor.
and thawed
factor in
Do not store food which goes bad
easily
at
low temperatures,
such
as
bananas,
and melons.
n
n
Allow hot food to cool
prior
spoil
When
storing
the food,
in the
storing, placing hot food
higher energy consumption.
to
other food, and lead to
cover
refrigerator
could
vinyl wrap or store in a container with a
evaporating, and helps food to keep its taste
it with
lid. This prevents moisture from
and nutrients.
n
block air vents with food.
Do not
refrigerator temperatures
n
open the door
Do not
and
refrigerator,
n
Φρεεζερ
n
χομπαρτμεντ
Never
keep
racks
so
Do
cause
frequently. Opening
temperatures
bottles
store
in
keeps
the door
the
fully
lets
warm
air enter the
to rise.
too much food in door rack because
that the door cannot be
not
Smooth circulation of chilled air
even.
they
may
push against by inner
closed.
freezer
compartment
-
they
may break when
frozen.
n
Ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ
n
Do
not
Avoid
refreeze food that has been thawed.
moist food in top
placing
This
loss of taste and
causes
refrigerator shelves,
it could freeze from
direct contact with chilled air.
n
n
Always clean food prior
and wiped, and packed
spoiling.
When
to
refrigeration. Vegetables and fruits should be washed
wiped, to prevent adjacent food from
food should be
eggs in their storage rack
storing
or
box,
ensure
that
they
are
fresh, and
ΝΟΤΕ
?
If you
keep
the door
no
19
effect
or
the
refrigerator
put
a
on
its
lot of
in
a
hot and humid
vegetables
performance.
Just
in
place,
it, moisture may
wipe
and
frequently
open
form in it which has
the moisture with
a
cloth free.
Χαρε ανδ Μαιντενανχε
How to Dismantle Parts
ΝΟΤΕ
?
Dismantling is done in the reverse sequence of assembly.
sure to unplug the power plug before dismantling and assembly.
Never apply severe force to dismantle parts. Parts may be damaged.
Be
Φρεεζερ
Separate the lamp by pulling it out (C) while
slightly lifting the lamp cover ( A).
χομπαρτμεντ
λαμπ
Turn the bulb counterclockwise.
1
Max 240V
2
.
60W bulb
be
Δισπενσερ λαμπ
for
purchased
the
Remove
is used and
refrigerator
at
can
service center.
a
by inserting
cover
a
fla t (
-
driver
type)
pulling
into the front groove and
it out, and then remove the ramp.
240V
Max.
refrigerator is
purchased at a service
15W bulb for
used and
can
be
1
Φρεεζερ
Lift the front side
(A)
pull it
and
χομπαρτμεντ
out
2
σηελφ
1
Δοορ ραχκ ανδ
Lift the door rack
συππορτ
Ιχε
and
στοραγε βιν
pull it
(C) direction
out to
Hold the ice storage bin
right figure and pull it
slightly lifting
n
It
both sides
holding
(A)
.
2
shown in the
as
out
(C) while
(A).
it
is recommended not to dismantle the
ice storage bin unless it is necessary.
n
Be
sure
to
n
Αφτερ
δισπενσερ
If the ice
Water
ισ υσεδ
both hands when
use
the ice storage
floor.
bin,
storage bin does
collector
function.
removing
drop it on the
not to
So
has
it
regularly.Remove
no
not fit
self-drainage
should
the
be
as
cloth.Press the
shown in the
remove
20
a
figure
to
the water collector
cleaned
by pressing
cover
the left side of water collector
dry it with
well,
cover
and
point marked
the right to
cover.
2
1
Χαρε ανδ Μαιντενανχε
Υππερ λαμπ ιν
ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ
To
the
remove
cross-shaped
cover
lamp
and
screw
bottom side of the
the
pull
while
forwards
loosen the
cover,
lamp
the
pressing
lamp
upwards.
cover
Turn the bulb counterclockwise.
Max.
240V 60W bulb for
used and
λαμπ ιν
ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ
Λοωερ
can
be
Separate the lamp
sides of
lower
forwards.
cover
Ηομε βαρ
n
at
it and
refrigerator
a
pulling
both
it
the
Max.
is
service
by holding
Turn
counterclockwise.
bulb for
refrigerator
purchased
it
bulb
240V
is used and
30W
can
be
Separate the upper rack of the home
bar
and then
cover
pull
out
1
the home bar
(A).
ΝΟΤΕ
?
Be
sure
to
remove
compartment,
parts
on
the
refrigerator
snack drawer and home bar
door to
remove
the
vegetable
cover.
1
?εγεταβλε
χομπαρτμεντ
n
Pull out the
vegetable compartment
cover
(
C) with its backside lifted up ( A ), and
χοπερ
the
n
cover
can
be removed.
To install the cover,
push it fully until it
touches the back wall.
21
2
General Information
?αχατιον τιμε
During
When you
in
Ποωερ φαιλυρε
power failures
Most
it
operate, keep
clean the
cord,
power
are
probably find it
best to leave the
Place freezable items in freezer for
operation.
not to
plan
you will
length vacations,
average
refrigerator
interior
running
remove
hour
an
disconnect the
and leave each door
thoroughly,
corrected in
longer storage.
all food,
two will
or
not
OPEN to
affect your
refrigerator temperatures.
However, you should minimize the number of door openings while the power is
off.
Ιφ ψου
μοπε
During
power failures of
Remove
or
To avoid
Αντι
χονδενσατιον
πιπε
the
outside wall
The
especially just
a
height adjusting
of the
top of
refrigerator.
cabinet
may
sometimes
get
warm,
after installation.
Don't be alarmed. This is due to the anti-condensation
refrigerator
on
turn them all the way into the
screws,
refrigerator
dry ice
block of
fasten down all loose items inside the
securely
damaging
longer duration, place
prevent "sweating"
to
pipe,
which pumps hot air
the outer cabinet wall.
on
Cleaning
It
is
stain
Εξτεριορ
Ιντεριορ
Use
Spilled
plastic
wiped
your
refrigerator.
with
clean
damp
Regular cleaning is
χλεανινγ
Please
Ωαρνινγ
Always
or
a
mild
verify
remove
Never
recommended.
and
that the power
since it may
acidify
and
moisture with
metallic
adhere to
to clean the durable finish of
dry.
compartments with
water. Rinse and
cord is
a
or
sponge
not
damaged,
prior
to
a
baking
soda
dry.
power
cleaning
cloth to prevent water
causing
an
scouring pads, brushes,
or
toxic
is not
outlet
in the
vicinity
extremely
or
cold surfaces.
or
liquid
from
electric shock.
coarse
abrasive cleaners,
cleaning liquids
Do not touch frozen surfaces with wet
or
clean to prevent undesirable
(lamps, switches, controls, etc.).
alkaline solutions, flammable
stick
detergent
Wash all
warm
into any electrical part and
use
kept
immediately,
power cord from the wall outlet
excess
up
getting
or
cloth and then
detergent
of electrical parts
Wipe
up
surfaces if left uncleaned.
Wipe
a
be
refrigerator
food should be
lukewarm solution of mild soap
a
solution
Αφτερ
that your
important
odors.
damp hands,
on
strong
any surface.
because
damp object
will
Trouble
Before
Shooting
calling
service, review this list.
for
expense. This list includes
Οχχυρρενχε
It may
common occurrences
you both time and
save
that
not the result of
are
Ποσσιβλε Χαυσε
Σολυτιον
Νορμαλ
Οπερατιονσ
Ρεφριγερατορ
Ρεφριγερατορ
χομπρεσσορ
δοεσ νοτ ρυν.
Refrigerator
control is off.
Set
Refrigerator
is in defrost
This is normal for
cycle.
control.
refrigerator
a fully
defrosting refrigerator.
The defrost cycle occurs
periodically.
automatic
Plug
at wall outlet is disconnected.
Make
sure
plug is tightly pushed
into outlet.
outage. Check house lights.
Power
Ρεφριγερατορ
ρυνσ
τοο μυχη
ορ
τοο
λονγ
Call local electric company.
Refrigerator is larger than
previous one you owned.
Room
or
the
This is normal.
efficient units
outside weather is hot.
Larger,
run
longer.
It is normal for the
Refrigerator
has
disconnected for
a
recently been
period of time.
work
longer
It takes
a
more
refrigerator
few hours for the
refrigerator refrigerator
Automatic ice maker is
Large
amounts of
warm
operating.
or
hot
food
may have been stored
recently.
Doors
frequently
down to
room
too
opened
too
long.
come
completely.
Operation
of the ice maker
causes
the
refrigerator
or
to
temperature
to
Warm food will
are
to
under these conditions.
refrigerator
to run longer
run
slightly longer.
cause
the
until the desired
temperature is reached.
Refrigerator or
slightly open.
Refrigerator
freezer door may be
control is set too cold.
Warm air
entering the
refrigerator causes it
to
Open the door
less often.
Make
refrigerator
sure
the
run more.
is
level. Keep food and containers
from blocking the door. See
problem section.
Refrigerator or freezer gasket is
dirty, worn, cracked, or poorly
OPENING/CLOSING of
Set the
warmer
Doors.
refrigerator control
setting until the
to
a
Οχχυρρενχε
Ρεφριγερατορ
χομπρεσσορ
δοεσ νοτ ρυν.
Τεμπερατυρεσ
Ποσσιβλε Χαυσε
Thermostat is
refrigerator
keeping
at
Σολυτιον
This is normal. The
the
constant
a
on
and off to
keep
Refrigerator
goes
the temperature
temperature.
αρε
τοο χολδ
ιν τηε
φρεεζερ ισ τοο χολδ
βυτ τηε Ρεφριγερατορ
Τεμπερατυρε ισ
Τεμπερατυρε
Set the freezer control to
is
satisfactory.
Σατισφαχτορψ.
ιν τηε
ισ τοο
χολδ ανδ τηε φρεεζερ
Τεμπερατυρε
ρεφριγερατορ
ισ
a warmer
until the freezer temperature
setting
Refrigerator
control is set too cold.
Set the
refrigerator
setting
warmer
control to
a
τεμπερατυρε
σατισφαχτορψ.
Φοοδ στορεδ ιν
δραωερσ φρεεζεσ.
Μεατ στορεδ ιν
φρεση μεατ
δραωερ φρεεζεσ.
Refrigerator
control is set too cold.
Meat should be stored at
just
below the
a
See above solution.
temperature
of water
freezing point
It is normal for ice
crystals
to form
due to the moisture content of meat.
Τεμπερατυρεσ
αρε
τοο
ωαρμ
Τεμπερατυρεσ
τηε
ιν
Freezer control is set too
Set the freezer
warm.
ρεφριγερατορ
ορ
φρεεζερ
control to
αρε
freezer
a
or
τοο ωαρμ.
Refrigerator
Refrigerator
on
control has
some
warm.
effect
freezer temperature.
Doors
too
control is set too
are
opened
too
Set the freezer
control to
freezer
frequently
or
refrigerator
setting until the
refrigerator temperature
a
or
or
colder
refrigerator
setting until the
refrigerator temperature
or
colder
Warm air enters the
refrigerator/
freezer whenever the door is
long.
opened.
Open the door less often.
Door is
Large
slightly
amounts
of
warm
may have been stored
Refrigerator
has
disconnected for
Τεμπερατυρε
ιν τηε
ρεφριγερατορ
ισ τοο ωαρμ βυτ
τηε φρεεζερ
τεμπερατυρε ισ
σατισφαχτορψ.
Refrigerator
Close the door
open.
a
or
hot
food
recently.
until
freezer
recently been
period of time.
control is set too
Wait
warm.
A
completely.
the
has had
refrigerator
a
or
chance to reach
refrigerator requires
completely.
some
hours
to cool down
Set
the
colder
refrigerator
setting.
control to
a
Οχχυρρενχε
Ποσσιβλε Χαυσε
Σολυτιον
Σουνδ ανδ Νοισε
Λουδερ σουνδ
λεπελσ ωηεν
Ρεφριγερατορ ισ ον.
Λουδερ σουνδ
λεπελσ ωηεν
χομπρεσσορ
χομεσ ον.
?ιβρατινγ ορ
ραττλινγ νοισε.
Today's refrigerators have increased
storage capacity and maintain more
It is normal for sound levels to be
higher.
Refrigerator operates at higher
during the start of the ON
cycle.
run.
Floor is
Be
pressures
uneven or
weak.
Refrigerator rocks on
it is moved slightly.
Items
placed
Dishes
in the
on
the
the floor when
the shelves
on
off
can
sure
It
touching
sound will
floor
level
continues to
is level and solid and
is normal for dishes to vibrate
slightly.
wall
or
Move dishes
sure
firmly
is
The
refrigerator
adequately support refrigerator.
Make
Refrigerator
the
as
Remove items.
top of the
are vibrating
refrigerator.
This is normal.
Move
set
slightly.
refrigerator is level
on
and
floor.
refrigerator
so
that it does not
Ωατερ/Μοιστυρε
/Ιχε Ινσιδε
Ρεφριγερατορ
Μοιστυρε χολλεχτσ
τηε ινσιδε ωαλλσ
οφ τηε ρεφριγερατορ.
ον
The
weather
is
hot
and
which increases the rate of
buildup
Door is
and internal
slightly
humid
This is normal.
frost
sweating.
See
open.
problem section Opening/Closing
of doors.
Door is
opened
too often
or
too
long.
Open the door less often.
Ωατερ/Μοιστυρε/Ιχε
Ουτσιδε
Ρεφριγερατορ
Μοιστυρε φορμσ
τηε ουτσιδε οφ
τηε ρεφριγερατορ
βετωεεν δοορσ.
ον
ορ
Weather is humid.
This is normal in humid weather.
When
humidity is lower,
disappear.
the
moisture should
Door
is
slightly open,causing cold
refrigerator
air from the inside the
to meet
warm
air from the outside.
This time, close the door
completely.
Οχχυρρενχε
Ποσσιβλε Χαυσε
Οδορσ ιν Ρεφριγερατορ
interior
Clean
Interior needs to be cleaned.
water and
Food with strong odor is in the
containers
Some
materials
produce
and
Cover food
wrapping
Use
with
sponge,warm
soda.
baking
completely.
different container
a
brand
or
odors.
Οπενινγ/Χλοσινγ οφ
Δοορσ/Δραωερσ
Δοορ(σ)
ωιλλ νοτ
χλοσε.
Food
Δοορ(σ)
ωιλλ νοτ
χλοσε.
Door
package is keeping
was
door open.
closed too hard,
other door to open
Refrigerator
is not level. It rocks
uneven
Refrigerator
Refrigerator
Δραωερσ αρε
διφφιχυλτ το μοπε.
Food is
causing
is
or
that
Close both doors
door
keep
from
gently.
on
on
touching
shelf
Be
the
wall
on
Track that drawer slides
the
Adjust
height adjusting
screw.
is
and
slightly.
weak.
rocks
touching
packages
slightly.
the floor when it is moved
Floor is
Move
on
floor
level
can
or
top of the
is
floor
sure
adequately support refrigerator.
Contact carpenter to correct sagging
dirty.
Keep less food in drawer.
Clean drawer and track.
Δισπενσερ
Δισπενσερ ωιλλ νοτ
δισπενσε ιχε
Ice
When
storage bin is empty.
the
dropped
Freezer
temperature is
set too
warm.
first
supply
into the bin,
made.
so
first
supply
Open household
open.
allow sufficient time for
When
ice
water
is made,
or
freezer door is not
Be
sure
both doors
are
of
ice
ice to be
dispenser
should operate.
Refrigerator
higher
line valve and
Household water line valve is not
made.
a
ice cubes will be
that
When the
is
dispenser
Turn the freezer control to
setting
ice
of
the
closed.
Οχχυρρενχε
Δισπενσερ ωιλλ
νοτ δισπενσε
ιχε.
Ice has melted and frozen around
Remove ice
auger due to
the contents. Clean
infrequent
use,
temperature fluctuations and/or
replace
power outrages.
When
storage bin, and thaw and
bin, wipe dry and
in proper position.
ice is made, dispenser
new
should operate.
Ιχε δισπενσερ
ισ φαμμεδ.
between the ice
Ice cubes
are
maker
and back of the bin.
arm
jammed
Remove the ice cubes that
the
jamming
Use the
are
dispenser.
dispenser often
together.
so
that cubes
the ice cubes made
by
the ice
do not freeze
Ice cubes that have been
made in
used in the
Δισπενσερ ωιλλ
νοτ δισπενσε
ωατερ.
purchased
or
way have been
dispenser.
open.
making
See
problem "Ice
Only
maker should be used with the
dispenser.
Household water line valve is not
Open household
water line valve.
maker is not
any ice."
Refrigerator
Ωατερ ηασ αν
οδδ ταστε
ανδ/ορ οδορ.
other
some
or
freezer door is not
Be
both doors
sure
closed.
Water has been in the tank for too
Draw and discard 7
long.
to freshen the
discard
an
Unit not
properly
connected to cold
Σουνδ οφ ιχε
δροππινγ
Σουνδ οφ ωατερ
συππλψ
Οτηερ
normally
made when
ice storage bin. Volume may vary
This sound is
dropping
Please
the
water to kitchen faucet.
automatically made ice is dropped into
according to refrigerator's location.
normally made when ice
automatically made ice.
thoroughly
out tank.
Connect unit to cold water line which
supplies
This sound is
closed.
glasses of water
supply. Draw and
additional 7 glasses to
completely rinse
water line.
are
maker is
supplied
read 'Automatic ice maker and
with water after
Dispenser'
in this manual.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement