LG | PT-53A82T | LG PT-53A82T دليل المالك

?
Α
Κ ω] ?
? ⊆αΑ???
Λ Γ
[?
R ∴Θ ∏ Ε ??ΤΛωο ? Ρ Α∈. Κβτ |Φ ΕΖ| ? Λ Γ
|∴?∑?
∴Θ
_Λ}Φ
π ? ∴π} ? ΦκΑ| I ν∴ Ρ Α∈. ? _ _ ?? ∴| ?
π Ζ
φ∴π ΦΑ ρ ?Κ}Ζ Α ? θ Α?
[⇒
?
Κ_Ρ ρ ? Ρ Α∈
ΞΖ
:
:
P/NO
:
3828VA0288B
⊆| ⊥Ρ
Ω ξ ? τκΑ∑
.
? ΤΛ Α∪
?
? ⊆|
?
_ _ ⊆|
(MP015A,
058F
TX)
a
? ΥΛ Α?
3
? Λ∴ Γ
4
? ΛΥ I∈⊆?∈ ??μΑ ξ I Α
ΛΥ ? Ζ? ? ΤΖ?
Λ∴?⇔( )? ∴ ?
ΕθΖ π
? Λβτ ? Α ? ΡΑ Φ ? Τ / ? Α ? Τ / ? ΦκΑ⊆ Α? Κ∴ Γ
7
? ⊥Α⊥ ? Λβτ
?ε?
? ?Κ
?⊆Θ γΦλ / ? Φ∴ Α Σ RΩΛ Α⊆ / ?? }Α? ? Λβτ
ΑΚ ? θ∴ / ? ⊥ Α? ?μ ω / ? _∴ θ ? ∴?
)? Λ∴Ε (
? βΑα
π RΩΛ Α⊆? τ
? βΑα
8
π? } ?
RΩΛ Α⊆
? }Α
9
? Λ ω] ?
IΚ ΑΚ Α ?? Φ∴? Σ
? Ζ| ~ ? Λ ξ γΦλ / Ζ? Α
ΥκΑ?
? } ??
? } ??
γΦλ
Κ ξ γΦλ
Κ ξ γΦλ
? Φ∴? Σ ΘΖ?⇔ R⊥ΛΖπΑ∑ / ? Φ∴ Α ΣΑ ΚθΖ
41
? ε ⊆?
γΦλ / ? ε ⊆?(
ΤΑ
? ε ⊆? γΦλ
)⊂? ∴?
ΜΣΠ
/? ΛβΛΜ ∴Κ] 001 ? γρ
?
ε
⊆?
? _∴ θ
RΩΛ Α⊆ / )RΩΛ Α⊆ ( ? θ
61
?ε?
γΦλ
? ε ? γΦλ / ? ε ?( ΤΑ )⊂? ∴? ΜΣΣ
? ε ? Ξ∴∪ RΩΛ Α⊆ / ? _∴ ρ RΩΛ Α⊆? ε ?
?...⊥Λ∴ /? ]??∪ ?...⊥Λ}ΦΑ⇔
)RΩΛ Α⊆ ( ΜΑΧΙΝ ? ε ? R⊥Λ}ΦΑ⇔
91
? Ω∴ⓒ ? μΑ ξ
?? ε ⊆? ?? ε ? ? Λ ω] ? I?γΑ∏
)RΩΛ Α⊆ ( ?? ε ⊆? ε ? ? ?Κ ΑΚ ? ΛΥ
? φωΑ⇔ |Φ
? Λβτ ρ ωΛΑ⊃
)RΩΛ Α⊆ ( ? ]⊆|Α∑ ? Ξ ω / ΕΑ Λ | Μ ? Κ ΑΚ ? }Α?
? ? τ∴ ? Λ | Μ Θ Α∈
12
)RΩΛ Α⊆ ( ? γΑπ ( ? ετ∴? )? ε ⊆?
Π Ι Π
? Λβτ
? ω∴π ε ⊆? Ε∴ Α Σ RΩΛ Α⊆ / ?? }Α? ? Λβτ
?? ω∴π ? ∴ _ ? ε ⊆ Ε ? ΛΥ
? ω∴π ε ⊆? Ε∴ Α Σ RΩΛ Α⊆
? ω∴π ? ε ⊆? ΚΟΦ Μ / ? ω∴π ? ε ⊆? }Α?
? Φ∴ Α Σ ρ / ? ω∴π ? ε ⊆? ?γρ ΚθΖ
22
| Α?
)RΩΛ Α⊆ ( ? θ Α?
? Φ_ κ ? φ / ? Λβτ /? }Α?
? ΞΑδ
)RΩΛ |Α⊆
( ποΤ( )τξεΤ ? θ
Α?
? θ Α?
52
⊥ Α⊆?
)RΩΛ Α⊆ ( )?Α-Σ(
? ΞΑ⊆Θ
⊆?
-Σ
)RΩΛ Α⊆
κχαΒ
ρεποχ
? θΖ??
}Φ / ?
? ΖΩ /? Ξ∴∪ ? ε ?/? ε ⊆?,
? }ΑΕ π
? γρ
?μΑ ξ / ? _∴ θ ? ε ∇
?
Κ δ
}Φ
ΞΑ⊆∪
? ε ⊆? / ? ε ? Κ δ
? Α? Ζ?Ω }ΑΕ
( ? _ ΑπΑ? ΞΑ⊆∪ }ΑΕ
? πκΑ⇔ ?Rδ ⊃ ΕΥΠ
|Α
2
? Λ∴ Γ
?
π
ΤΑ
Α
? κΑ|
∴ΕΑ
? Λ∴??. Λ Α⊆ ? ∴ _ ? εΖ⊆ π θ ? Ρ Α∈ [?
?π ? Ρ Α∈. π IΕΖ? ? _Λ ∴ ? Λ Α⊆ Κ_ΛΞΖ? ?... ? Ξ ω . ? τκΑ∑ π ? ΦκΑ|
? ∴ _ . ?? Λ δ ? ? ? ⊥ΥΓ ∴Θ ? Λ Α⊆, R }κΑ∏ I? ? θ ?δξ
Φ
?? ω Μ
ΚΥ[ ∴
? ∴φ Ε . I? κ∴ ? Ρ Α∈ Κθ∴
...
? ∴ΕΑ , ?? εΖ Α?
? Υ∴? ~ ΞΑφ∴ ρ
? ΞΖ
Α? ?R⊂?
IΩ∴ . ? ΞΑφ∴ ΘΖ? πΑ ω
Μ θ∴γ [? ? ? Ρ Α∈ π ? τκΑ∑
Rπε ⊥ , Εε ⊆? θ
φ∴π . ΕΑ ΦΑ ρ ?RΚε ? ∴ΕΑ∑
π
...
?
?Ξω.
? τκΑ∑
π I??
57
ΕΑ θ ΕΑ }Φ ?
ΩΑ⊆Θ . ?
ΚΡ Γ
? Ρ Α∈
?
? ΑΕ Κ
δΛ
R⊥ΛΞΖ?? ωη R⊥Λ}ΦΑ⇔ Iπη ? ΛΥ} ~
? |ρ
γ ∑ _}λ ... ΕΥ Π |θ IγΦλ
? ΡΓ ? βΑα . π ? ΦΑα∴? ? αθ I? ? β
? Ρ Α∈ Κθ∴ ρ ? ΤΛ ΑφΑ? ΚΛΞ[ I?
? Κ∴Ε I? ? ∴φ Ε I? ??π ΕΖ?? ⊂Ε[ΕΑ?
?∑. ? Υ∴ ΕΑ ΛΖπ~ _ ? ?γρ π γ ∏ ? Ρ Α∈ I? I ηΑ ?ΚΒ Ζ ? Υ∴?⊆?. I?
? Ξ ω . ? τκΑ∑ π ? Λ πΛΥΑ? Κτκ ?ΚΡ Γ
|Ζ ? Ρ Α∈ I⊥ω ? θΡ ?
I? Τ Π _Λ}∴ σ ∴ I? ] ~ ⊥κ? π ? Ρ Α∈ Κηρ ...
I ηΑ .
?
ⓒψβλοΔ
ψβλοΔ.
σειροταροβαΛ
?α∴
?? Λ ξ Υ∴
Ωε ⊆
Ε
ΘΓ
ΚΖπθ
I ΛΣ
ⓒ
ΩΑδ Εβ∴ ΚΡΑ⊆
3
Α?
π
? ]??∪
∈Δ ορΠ ?? ∴
ψβλοΔ.
χιγοΛ
σειροταροβαΛ
? ΛΥ I∈⊆?∈ ??μΑ ξ I Α
)? ∴ ?
? Ρ Α∈.
ΕθΖ π ΛΥ ? Ζ? ? ΤΖ?
}Ζ π ? Τ π ? ∈⊆?⊆
? μΑ ξ Θ ρ
? μΑ ξ ?Εθι Λ∴?⇔(
ΕΧ⊥ΛΞΖ?? π Α ? ΛΥ
I ηΑ γΦκ Α
Λ∴?⇔(. )? ∴ ?
ΕθΖ π
ΛΥ ? Ζ? ? ΤΖ?
? ΦκΑ⊆ Α?. Κ∴ Γ ∴Θ Λ∴?⇔, ? ∴ ? Κ_ΛΞΖ? I? |Φ
?γρ R ? ωε
?γρ I?
? ∴ΕΑ∑ ωΛΑ⊃ 1ΕΛβτ } ? ?
Λβτ (. )ΘΑ ] ? ΤΛ Αφ
? θΖ?
? ΤΛ Αφ ? γρ
POWER
1
2
) ? Λ }Α }Α? ? Λ | Μ ∈⊆ 2-
( ?ΩΛ Α⊆
? Λ }Α }Α? ? Λ | Μ
R }Α?
⊆| ΩΛ Α⊆ I? ? Λβτ ?γρ R ? ΤΛ Αφ ?γρ
STILL
3-
?
MIX
SLEEP
M
LIST
SCAN
REW
PLAY
FF
SIZE
P/STILL
STOP
EYE
3
12345
Ρ Ζ
? ⊆|Α? I∈⊆?⊆
? Ρ Α∈ ΕΛΥ Κ} ? ?
REVEAL
POSITION
Θ Α∈ ηΦλ
? ω∴π ? ε ⊆? Τ∴
TIME
4
4-
5
6
ΦΑα∴?.
67890
SOUND
PICTURE
I/II
PR
TV/AV
-
PR
+
TEXT
PIP
SWAP
INPUT
TURBO
7
1/2
?ε?
RΩ∴?∪ θΖ⇔ ΕΑΩΛ Α⊆ ? } ? ]??Θ
τ
? τ
R⊂?π
ΕΑΩΛ Α⊆ } ?
5-
)
PR
)? Λ∴Ε ( ? _∴ ρ ? ε ? ∈⊆ 6? _∴ ρ. ? ε ? ΕΧΩΛ Α⊆ } ? ? [ ? ]⊆ ?
)? Λ∴Ε ( ? _∴ θ ? ε ⊆? ∈⊆
? _∴ θ . ? ε ⊆? ΕΧΩΛ Α⊆ } ? ? [ ? ]⊆ ?
)RΩΛ Α⊆ ( ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ π∴ I∈⊆?⊆
MUTE
89
?
(. ?ΩΛ Α⊆
MENU
01
VOL
VOL
OK
PR
7-
? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ θ∴ R⊥ΛΞΖ? Α Λ ? ∈⊆?⊆
? ]Ζ
? ΩΦΑ⊆ ΕΑ ε ∇ ? ΞΑ∇ ? Ρ]∑ I ν∴ ? ΛωΑδ ,
[⇒
|Α 8-
? ω ∴?( I? ) ? ΩΛ Α⊆??
? }Α
π}λ
.
ΕΑ ΩΛ Α⊆ } ?
) ( Κ ω] ε ∇ ) Κ Λ _Μ ? γρ π π ∴? δωΥ ?ΩΛ Α⊆ Λ
Κ Λ _Μ(. ? ?
? ⊥ Α? ∈⊆ 9-
? ε ?.
? }Α
.
π
Ε Ζ I?
R }Α? I? ΕΛβτ } ?
?
?⊥ω R / Iπ R ? Φ∴ Α Σ Κβτ ∈⊆ 01Λβτ ? Ρ Α∈ ΛΥ
Ε∴ Α Σ ?RΩΛ Α ? }Α? ?γρ
?Κ ΑΚ Α ? Σ Φ∴ αΑ Ε _? } ? ? R ΕΑ γΑπ
Iπ ( R I? I⊥ω )R ? ε ? Θ Α⊆?
? ε ?.
? }Α
Θ Α⊆? ΛθΖ
RΩΛ Α⊆?? ηΦλ
?π~
? ΥΑ ? γρ θ∴ I? RΩΛ Α⊆∨ }Φ ⇔
(With TELETEXT)
4
? ΛΥ I∈⊆?∈ ??μΑ ξ I Α
11-? }Α
? Φ∴ Α Σ. ΘΖ?⇔
ΓΛ.
21-
? ω Ζ Θ Α∈ I∈⊆?⊆
Α⊥ Μ ψ Ζ _Ρ π ΛΥ
31-
R }ΑπΑ . I? Κβτ ? θ
? }Α
θ∴
?θ
?μ ω ΕΛΥ Κ} ? ?
41-
?? ε ⊆? ? ε ? Iφ∴?? / ? Λ ω] ?
Α⊆ } ?
? γρ I? ? Λ ω] ? Κβτ ?γρ Ε ΕΑ? ΩΛ
βΑα .
Ω ∑ ψ Ζ I??
POWER
Π Ι Π
TIME
REVEAL
?
MIX
SLEEP
M
? }Α?. I? Λβτ ? ω∴π ? ε ⊆? ΕΛΥ } ?
+ΡΠ
LIST
11
POSITION
SCAN
REW
PLAY
FF
P/STILL
STOP
EYE
? ω∴π . ?? ε ⊆?
31
67890
PICTURE
I/II
PR
TV/AV
-
PR
+
TEXT
PIP
SWAP
INPUT
41
? _Απ .
61
π∴π . δ
MUTE
? ΖΩ
⊆ 21 πΦ∴
PR
Λ
Ι
?ΤΥΠ
ΠΑΩΣ
?
ΡΠ
OK
π}Α⊆? RΚΡΑ⇒ π ? ω∴π ? ε ⊆? Α? ΚΥΖ Ζ θ Ζ
ΝΑΧΣ
R }ΑπΑ I? Κβτ ? Φ∴ Α Σ
?γρ ΕΛΥ } ?
_?
)? ΛΦΑ?⇔(
Α Π
61-
? ]⊆?⊆ πΧ? ?γρπ∴ ? ε ∇, π Τν :
? ε ∇. π∴ μ ω R⊥ΛΞΖ? Α
? Ζ?Ω
?ΤΖ? ? βΥ
Σ Ω
? [ ? Φ∴ Α Σ ΕΧ⊆ΘΑ∏ } ?
PR
?∴ ?
Ρ Ζ
? γρ
βΑ ΖΚ . ⊥Φ~
VOL
ΕΑ ΛΦΑ?⇔ } ?
R }Α?
TURBO
VOL
Ε
? ω∴π ? ε ⊆? Τ∴
51
MENU
? ∴ _ ? ε ⊆?
? ω∴π . ε ⊆? ? ΖΩ ?γρ ΕΧΩΛ Α⊆ } ?
? }Α?
? ω∴π ? ε ⊆? }Α? ΕηΦλ } ?
12345
SOUND
-
? ω∴π ε ⊆? ? Φ∴ Α Σ ΕΧΩΛ Α⊆ } ?
ΠΑΩΣ
21
SIZE
STILL
51? ω∴π ? ε ⊆? I∈⊆?⊆
ΠΙΠ
?
Ζ αΥ
? Ζ?Ω . ? ∴Ε ΕΑ Ζ Λ∴?⇔ ? ∴
? ?ΤΖ? α Υ
Α ?πθ Λ∴?⇔
? ?⇔, ?...⊥ΛΞΖ?? π Ζ
02
??ΤΖ? ?| } ? Λν∴ I? Α⇒ ΕΑ ε ⊆? Α ? _ ?ΚΡΑ⇒ π ΕΑ }Φι ??⊆? 02
?...⊥ΛΞΖ??. ?ΕΖI IΩ∴ⓒ ??⊆? 02 ΝΑ ∴? ??ΤΖ? ?| } ? Λν∴ IΩ∴ⓒ ∴? ??⊆?
? θΑ?ⓒ ?...⊥ΛΞΖ?? π Ζ
ΛΑΕθ
?...⊥ΛΞΖ??.
Ν ??⊆? 6 I?
:
1.
2.
5
Λ∴?⇔. ? ∴ ?
(Without TELETEXT)
5
?ΤΖ? Υ Α Φ ∴? Ε_∴π ? }Φι ΚΖ ∴ ... Τν :
? ΛΥ I∈⊆?∈ ??μΑ ξ I Α
? Α ? Τ
ΤΠ
PR
28Α35
84
? _ _
?
DIGITAL INDEX
O
45
O
R
U
C
PR
L
MENU
R
2
VOL
LS
8
6
OK
RS
PR
O
PR
3
DIGTNDEX
POR
L
OL
MNU
R
LS
OK
RS
T/AV
OL
CAV
TV/AV
VOL
ONOFF
7
9
ON/OFF
11
1
28Α34
ΤΠ
S-VIDEOL/MN
01
?? _ _
8
AUDIO
PR
DGTLDEX
OPR
PR
L
OL
R
LS
R
RS
MNU
OK
TVAV
OL
ONOFF
AV3
9
) ? Λβτ ? Α ? ΡΑ Φ ? Τ (
11
ΕθΖ π
? Υ κ ? Τ ?⇔
)3?Α(
ρ
(
Σ
ρ
? ΞΑ⊆Θ
Α ?
)
ΕΑ Λ δ
π}λ(
? _ ΑπΑ?
ΕΥ_Γ
-
-
-
Σ
9
? ∴ _ ? ∴ΕΑ∑ ωΛΑ⊃
-
1
Κβτ ? Ρ Α∈ ΕΛΥ } ⇔ ?
I⊥ω ( R / Iπ )R ? ε ? ?⊆Θ
-
2
? ε ? ?⊆Θ ηΦλ
? } ? ηΦλ
01
/ Iπ R )? Φ∴ Α Σ
I⊥ω? }Α( R
.
π Ε Ζ I? Ε∴ Α Σ ...ΩΛ Α⊆
? ε ? }ΑΕ ΞΑ⊆∪
Θ Α∈ ρ ? ω Ζ ΞΑ⊆∪ Λ δ
Σ-
?...ΤΛ Αφ ?γρ
Ξ∴∪
Σ ? ω Ζ Θ Α∈
? ε ? ΞΑ⊆∪ Κ δ ? Λ
π 3?Α.
Α ? ε ?
? νΑ? π
ΤΠ
R }ΑπΑ I?
}ΑΕ Λ δ
? }ΑΕ [⇒
?? ε ⊆?
ψ Ζ
8
? ε ⊆? ηΦλ
-?δ
?? ε?? ???
ε ⊆?π ? }ΑΕ
θΖ??
ε ⊆? ? ε ?
ψ Ζ
Σ
ΞΑ⊆∪ ρ
? ΛΥ Τ_Α?
)RΩΛ Α⊆ ( ? θ
Λβτ ? Ρ Α∈ ΛΥ
ψΖ .
84
28Α35
∴ ] )? _ _
?
/
28Α35/84-ΤΠ, ? _ _
? _∴
⊥ Απ
-
? γρ π ? Ρ Α∈ ?
-
3
ΕΧγΑ∑? η ?
? Ρ Α∈. Κβτ π Ζ ? θΛ ?...ΤΛ Αφ
Λ∴?⇔. ? ∴ ?
? αΑ⊆? R?ΩΑ⇔ π Ζ ι
11
? _ ΑπΑ?
? κ∴?∈
π
π}λ
/ ? _∴
Ε }ΑΕ Λ δ Α ?ΚΥΛΑ∪ ω |ΑΕ ?
Α Ρ Α∈ ? Ξ ω ? Τ
Φ
π ? _ Απ ΞΑ⊆∪
)-(. ?? ⊥ ? )+( ? Τ ∴ ΕΑ ? ΕΑ φ∴??
??Ω ? _ Απ | ? I?⊆ ? _ ΑπΑ?, ?γρ |Φ Τν :
π | Α. ? Ο} ?
? Ρ Α∈( )I⊥ω ? _ω ? θΡ ?
Ε_
?...ΤΛ Αφ / ? ∴ΕΑ∑ Φ
π Ζ Α ... θ
ΕΟ ∩ ? Ρ Α∈
⊆| π ∴?
? }Α
? ΩΛ Α⊆??
.
*
. ? Ρ Α∈ π ΛΥ∴∨ ΚΖ?⊆
4
|Α
?? ε ⊆?
Iφ∴?? / ? Λ ω] ?
Ε ΕΑ ΩΛ Α⊆ } ?
}Α Ω ∑ ψ Ζ
? Λβτ γρ ? Ρ Α∈ ΛΥ
?ε?
-
5
ΕΑ ΩΛ Α⊆ } ?
κΑΕ~
? ΥΑ ? γρ θ∴ I? ?ΩΛ Α⊆ }Φ ⇔
I??
-
? θ Α? θ∴
γΑ∑?. ΞΛ ω ?⊆ΘΑ?
R R?ΩΑ Α Λ ?? Λ
-
-
6
7
Κβτ ?γρ
? γρ I? ? Λ ω] ? ? βΑα
.
?
? ΤΛ Αφ . ? γρ
6
? ⊥Α⊥ ? Λβτ
? Λβτ
?? }Α?
? Λβτ . ?γρ R ? Ρ Α∈ ΛΥ ? ∴ _ ? ∴ΕΑ∑ ∈⊆ Rγτλ
RΩΛ Α⊆ ∈⊆ I? ? ∴ΕΑ∑ ∈⊆ π ⊆γτλ ? ΤΛ Αφ , ? γρ π ? Ρ Α∈ Α? R⊂?
Λ∴?⇔ ? ∴ ? π ? ⊆|Α? I∈⊆?⊆ I? ?? ε ⊆? ?? ε ? ? Λ ω] ? ∈⊆ I? ? Φ∴? ?
? Α . ? Λβτ τ∴
Λ∴?⇔. ? ∴ ? π ? ∴ΕΑ∑ ∈⊆ Rγτλ
?...ΤΛ Αφ . ? γρ R ? Ρ Α∈ θ ? ?π Ζ [
? Ρ Α∈. φωΑ∑ IΩ∴ ∴? ? ∴ _ ? ∴ΕΑ∑ ∈⊆ Rγτλ
-
-
-
-
1
2
3
4
? Ρ Α∈ πΧ? ? ∴ _ , ? ∴ΕΑ∑ |ΑΕ πε ?Κ ? Ρ Α∈ Κβτ IΝ Α∑ ΤΖ∩ R⊂? Τν :
π ? ∴ΕΑ∑ |ΑΕ ?γρ RπΑ?? π Ζ ? Λβτ ?γρ I? ? ΛκΑ⊆ ?γρ R ΛΥ ⇔ ⊥ ?
? ∴ΕΑ∑. }Φ
POWER
? Φ∴ Α Σ RΩΛ Α⊆
? ⊆|Α?. I∈⊆?⊆ I? ? Φ∴ Α Σ
∈⊆
ΕΧ⊥ΛΞΖ?? ? Φ∴ Α Σ ⊆| RΩΛ Α⊆
12345
?ε?
67890
SOUND
I/II
TV/AV
?ε?
SWAP
?⊆Θ ηΦλ ? ε ?
?⊆Θ γΦλ
?⊆Θ ∈⊆ Rγτλ
TURBO
MENU
MUTE
? _∴ θ ? ∴?
ΚβΑ Ζ Α. Μ
PR
VOL
? } Α?
? Λ ? Ω ∴?
∴?
)ΠΑΩΣ(
? ΛΦΑ?⇔ ∈⊆ Rγτλ
VOL
OK
? ⊥ Α? ?μ ω
PR
? ε ?. RφωΑ∑ π ?Κν ∴ ? ε ? RφωΑ∑ Λ ?π Ζ [ ? ⊥ Α?. ∈⊆ Rγτλ
? _∴ ρ. ? ε ? ∈⊆ I? 1/2 I? ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ I? ? ⊥ Α? ∈⊆ π ΕΑ ητο ⊂ R τΑ∑
?
? ?Κ ΑΚ ? θ∴
? Α ? ΛΥ Τ π ΚΟ ? ]⊆
? ΛΥ Τ π ∈⊆ I ?γτλ
?γτλ
? Ρ Α∈, π ? Φ∴ Ρ ? } ? Θ ρ ∴?Θθ
? θ∴ ?... }Α? Ν ? , 5 Υ ?
? ? ΛΥ ?ΤΖ? π ? ∴ΕΑ∑ ?∈⊆ ? Α
? ?Κ ΑΚ ,
Λ∴?⇔.
⊆
? βΑα
)? Λ∴Ε (
I?... .
τΛ
?ΩΛ Α⊆ ?π ? κ Ε . ΕΑ τ ?
? }Α
Κ∴σΦ Α. ? Λ
? θΛΑ??
7
? βΑ Ζ?
. Υκ
βΑα
π RΩΛ Α⊆? τ
π?
}Α
π∴
ΩΛ Α⊆ ? }Α ∈⊆ Rγτλ
? τ . ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω
?
Υ∴
∈⊆ Ν ?
? ]⊆ ?γτλ
π
? τ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω
? Υ∴ ∈⊆ Ν ? ? ]⊆ ?γτλ
π
? ΞΛΑ⊆?. ΕΑ τ ⊥Λν ∴ ? βΑα π ? Φ ? θ∴?
Θ ρ
? ΥκΑ?. |Α ...ΩΛ Α⊆ Γ ? ]⊆ I? ΚΟ ? ]⊆ ?γτλ
R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ Rγτλ
Λ ω] ?.
-
-
-
1
2
3
4-
? βΑα
? βτ .
|Α
π? } ?
? βΑα π Ζ ? Ρ Α∈ ?Ε Ε ? Υ ?⊆
Λ
π∴γ Α Λ ? Λβτ Ξκ ?? ? κ Ε ?? ∈⊆?⊆
ρ
I ηΑ .
? }Α
|Α
.
.
RΩΛ Α⊆
? }Α
θ∴
∈⊆ Rγτλ
ΕΛ ∴?⊆
? ]⊆ Ν ? ? ]⊆ ?γτλ
π
⊥ω . ⊥ΥΓ |Α I? ? ω∴π ? }Α θ∴ ? ? ]⊆ ?γτλ
⊥ω ? _ΥΓ |Α I? ? ω∴π ? }Α π Φ ? ? ηΦλ ?γρ ΚθΖ Λ
?I⊥ω . π ? Υ∴ ∈⊆ ΕΑ⊥ΛΞΖ??
Γ ? ]⊆ I? ?π~ ? ]⊆
|Α
? Υ∴
ΕΑ⊥ΛΞΖ?? ? π ? _Λ
R
|Α
? . ? ]⊆ ?γ τλ ? ⊥ω ? _ Λ
R? Υ∴
? }Α
.
1
-
Ε Ζ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω
2
-
3
-
4
-
Τν :
I
? Υκ . |Α π∴
Λ ... ?? ε ⊆?, RΩΛ Α⊆? ε ? ?γρ π
π∴γ Α. Λ ... ? } ? πΧ? Κ Λ _Μ, ? ΩΦΑ⊆ ΕΑ ε ∇ ? ΞΑ∇ ? γρ π
Λ π}λ π∴γ Α, ... Λ ?? _∴ ρ ? θΑ? ? ΦΥΠ πΧ? Λ-ΜΑΧΕΣ ? ? ? π
-
-
-
? βΑα . |Α
CH.
π π∴γ Α Λ ...
? Κ ΑΚ . ? Φ∴ Α Σ
4?Α
?
?
|Α
? τ ? }Α
Ε ?
πΧ? ? ? ?
π∴
Εθι π
{
System
StorageOfrom
{
OBG
{
{
OOI
ProgrammeOedit
{
NormalOsearch
{
ODK
Language
{
TurboOsearch
{
OOM
AV
? ΥκΑ?
∪
π )τρατΣ( ? ΦΖ?
AutoOprogramme
ManualOprogramme
()O{OOKOMENUOTV
?
-
()O}{OOKOMENUOTV
AV
-
?
MENU
|Α
PR
CH.
PSM
{
PR.
{
User
{
System
{
100Hz
{
Channel
{
C onvergence
{
Fine
{
Search
{
Name
{
Booster
{
()O{OOKOMENUOTV
AV
? ε ⊆?
CH.
()O}{OOKOMENUOTV
1
VOL
VOL
OK
PR
AV
|Α
0O-O-O-O-O- OO05O SO 6O
9
SSM
{
Balance
{
1OCO0O
3OO06O SO 1O
7
AVL
{
2OCO1O
2OO07O SO 2O
2
3OSO6O
6OO08O CO 0O
9
4OSO6O
7OO09O CO 1O1
DeleteOOOCopy
MoveOOOOOSkip
()O{OOKOMENUOTV
AV
?ε?
CH.
()O}{OOKOMENUOTV
|Α
Input
{
ChildOlock
{
AutoOsleep
{
BlueOback
{
()O{OOKOMENUOTV
AV
AV
ΩΑδ |Α
? Λ ω] ? Ε∴ Α Σ
8
ΥκΑ?
? Λ ω] ?
|Α
CH.
? ΥκΑ?
AutoOprogramme
ManualOprogramme
{
ProgrammeOedit
{
Language
{
()O{OOKOMENUOTV
AV
{
γΦλ
[?
π Κ ω] | Α? 001 R ε πΖ? ΚΞ]
ΕΧ Α ⊥ ? ? } ??, [⇒ ? _Φ~ ? ηΦλ ΚΥΖ Ζ ?Ε Ρ∴? )00-99( ? Φ∴? Σ
RΩΛ Α⊆ τ∴ I⊥ω ?R Iπ R ? Φ∴? Σ ΚΥ∴ I∈⊆?⊆ I? ? ⊆|Α? I∈⊆?⊆ R⊥ΛΞΖ??
Κ ξ γΦλ ?
ΕΦ∴ ΡΛ Α. | Μ ? Λ ? Λ ω] ? ? ΥκΑ? ? Λ ω] ? } ??
? Ζ? . I? ? Κ ΑΚ ? ?γΑ∏ ΕΧ⊥ΛΞΖ?? ? } ??
Κ ω] . Υκ 002 R ε πΖ? ΚΞ]
? ? ? Εθι π : Τν
I⊆|Α? ΕΧ⊥ΛΞΖ?? ? Ρ Α∈
IΚ ΑΚ Α ?? Φ∴? Σ ? } ?? Κ ξ γΦλ
δ ?R Α ? ⊥ ?.
[?
ΕΧΚΦΑ∏ ΚΞ] Α Λ R⊥Λ}ΦΑ Α
[?
? Ρ Α∈.
? ΥκΑ?
?Λ
Θ ρ
Κ∴ Γ IΝ Α∑ ? Κ ΑΚ ? Φ∴ Ρ ΕΧ⊥ΛΞΖ??
? ΥκΑ?. |Α ΩΛ Α⊆ Κ ∴?⊆? ? }Α ∈⊆ Rγτλ
??Κ ΑΚ Α . ? Φ∴ Α Σ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? ]⊆ Ν ? ? ]⊆ ?γτλ
?...?Κ ΑΚ . ? Φ∴ Α Σ |Α θ∴ ? ? ]⊆ ?γτλ
System
StorageOfrom
{
OBG
{
OOI
NormalOsearch
{
ODK
TurboOsearch
{
OOM
()O}{O OKOMENUOTV
-
-
-
1
2
3
AV
12345
67890
TV/AV
|Α
π ?I⊥ω π ? ]⊆ ΕΑ⊥ΛΞΖ?? ? Λ ω] ? νΑ? ?ΩΛ Α⊆ Λ Φ. ? ]⊆ ?γτλ
? νΑ?; π ⊥ω ? _ΥΓ
?⊥Λ∴? Α( / ?π∴ } Α / ? ?⊥λ ? β∴∧ / ∈ Ζ? / )?⊥ Α ΓΒ
Ι
Iπ∴ } Α( Θ ? / Σ ) Σ
? _ΑΕ~( ? _ π Λ ? ΚΥΑ? Π / Iπ∴ } Α / ? ε / I?⊆?ΕΑ )α∴∧ ΚΔ
Μ
? ω Φ ( / ⊆ Α / ? ∴ ? ΛΥΖ? )? ... Α?
-
4
:
:
:
:
5-?γτλ? ]⊆ΚΟI?? ]⊆Γ.
MENU
PR
VOL
VOL
OK
PR
? ΛΞ] . ?γρ ΩΛ Α⊆ I⊥ω ( ?R Iπ R )? Υ∴ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ Rγτλ
I? ? ]⊆ ΕΑ⊥ΛΞΖ?? Φ∴ Α Σ ? ΦΖ? ⊆| ?ΩΛ Α⊆ Λ Φ. ? ]⊆ ?γτλ
π ? ⊆|Α? I∈⊆?⊆
I| ⊆| ?I I⊥ω . R ? _ΥΓ |Α
? ΛΞ] ?γρ
R?ΩΑ Λ 01
...ΩΛ Α⊆ 500( )I? )50( I |Φ δω∴ ? ∴| ?γρ ρ ? ∴| ? ∈⊆?⊆ ΕΑ⊥ΛΞΖ??
5.
? }
ΚΟ. ? ]⊆ ?γτλ
?γρ I? ? θΑ? ? ΦΥΠ ?γρ ΩΛ Α⊆ I⊥ω ?R Iπ R ? Υ∴ ∈⊆ Rγτλ
? _∴ ρ. ? ΦΥΠ
:
πΧ? ? ? ?
R⊥Λ}ΦΑ Α.
[⇒
IΩ∴
∴?
Εθι
? ΦΥΠ ?γρ
π ? θΑ?
? ΥκΑ?
?? } ??
-
-
-
-
6
7
8
9
Τν
I
I⊥∴∏ ? _∴ ρ ? ΦΥΠ ?γρ
-
Κ} ? ΦΥΠ ? θ Α?
?Λ
Ε∴ ΡΛ Α Κ ? Λ ? Υκ Α Μ R⊂? ?RΩΛ Α⊆? νΑ? Λ γθ ξ,
? Ζ? . ? Φ∴ Ρ |Α π
?...?Κ ΑΚ . ? Φ∴ Ρ ΦΖ? ? ? ]⊆ ?γτλ 01-
System
StorageOfrom
{
NormalOsearch
{
TurboOsearch
{
Θ ρ
δ ? ⊂??
{
OOC O01O(BG)
ΕΛΞ] Κ }Α Α
System
StorageOfrom
{
NormalOsearch
{
TurboOsearch
{
{
77O7O7O736%
MENU
OOC O01O(BG)
77O7O7O736%
MENU
( ? _∴ ρ ? ΦΥΠ )
( ? θΑ?ⓒ )? ΦΥΠ
? Λ ?? } ?? ? ΥκΑ? Θ ρ
Rγτλ ? Κ ΑΚ , ? Φ∴ Ρ R }Α? τ∴
? βΑα . π
? Φ∴ Α Σ ?ΚθΖ ∴?Θθ |Α Κν ∴ ? ?Κ ΑΚ , ? Φ∴ Ρ R Α⇔ π Ζ
ΚθΖ . Κ ? [ ? Φ∴ Α Σ ΚθΖ τ∴ ? Φ∴ Α Σ ΕΛθΖ ? ΞΑ∇ ? Ρ]∑ I ν∴
ΚΞ] Α. Λ R⊥Λ}ΦΑ Α
? }Α
Λ ω] ? ? θΑ?
9
βΑ Ζ?
. ∈⊆
∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ?
∈⊆
Rγτλ
11-
? Λ ω] ?
ΥκΑ?
γΦλ
Ζ? Α ? } ?? Κ ξ γΦλ
?Κ ν Ζ? Α ? } ??
? ΥκΑ?
ΕΞ _
Τ∴??
⊆|
Κ ξ γΦλ
Υκ
R⊥
Κθ
? Ζ?
? Φ∴ Ρ
?I ηΑ
π . Κ∴σΓ
ΩΛ Α⊆ Κ ∴?⊆?
? Ζ? . ? Φ∴ Α Σ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? ]⊆ Ν ?
? Ζ? . ? Φ∴ Α Σ |Α θ∴ ?
|Α
? ΥκΑ?.
? }Α
PR.
{
System
{
Channel
{
Fine
{
Search
{
Name
{
Booster
{
()O}{OOKOMENUOTV
[⇒
?[
∈⊆
? ]⊆
? ]⊆
? τ∴
ΕΑ Λ∴Κ Γ
Ε∴ Α Σ.
Rγτλ
-
?γτλ
-
?γτλ
-
99
R
|Α
{
ProgrammeOedit
{
? ΥκΑ?
Language
{
()O{OOKOMENUOTV
AV
1
2
3
4
5
12345
.
,
{
AV
0
5
AutoOprogramme
ManualOprogramme
1
? Φ∴ Α Σ. ...ΩΛ Α⊆ Ε / Δ ? ]⊆ -?γτλ
) ? κ ? ? Φ∴ Α Σ ⊆| RΩΛ Α⊆ ? Λ ? Φ∴ Α Σ. ⊆| ...ΩΛ Α⊆ Φ ? ]⊆ -?γτλ
?Iⓒ ? Φ∴ Α Σ ⊥ΥΓ |Α π ? ⊆|Α? I∈⊆?⊆ I? ?? _Α⊆
? Υ∴ ∈⊆ ΕΧ⊥ΛΞΖ??
500(. 50)I? Κ ΛΓ I? Iⓒ I Α ? ΞΑ ΕΧγΑπ ??ΩΑ Λ 01 I| ⊆|
(
CH.
.
ΚΟ.
? ]⊆
?γτλ
67890
-
)⊥ _Λ (. ? νΑ? ΩΛ Α⊆ I⊥ω ?R Iπ R ? ΩΛ Α⊆ ∈⊆ Rγτλ
π ?I⊥ω π ? ]⊆ ΕΑ⊥ΛΞΖ?? ? Λ ω] ? νΑ? ?ΩΛ Α⊆ Λ Φ. ? ]⊆ ?γτλ
? νΑ?; π ⊥ω ? _ΥΓ
?⊥Λ∴? Α( / ?π∴ } Α / ? ?⊥λ ? β∴∧ / ∈ Ζ? / )?⊥ Α ΓΒ:
Iπ∴ } Α( Θ ? / Σ ) Σ Ι
? _ΑΕ~( ? _ π Λ ? ΚΥΑ? Π / Iπ∴ } Α / ? ε / I?⊆?ΕΑ )α∴∧ ΚΔ:
? ω Φ ( / ⊆ Α / ? ∴ ? ΛΥΖ? )? ... Α? Μ
-
|Α
-
6
7
8
MENU
:
PR
:
9-?γτλ? ]⊆ΚΟI?? ]⊆Γ.
? } Α?. ΩΛ Α⊆ I⊥ω ( ?R Iπ R )? Υ∴ ? Φ∴ Α Ρ ∈⊆ Rγτλ
/ ? Λ∴?? ? θΑ ? ΘΑ? ...ΩΛ Α⊆ ??⊥ω π ? ]⊆ ?γτλ Φ. ? ]⊆ ?γτλ
} ??. ⊥ω ? _ΥΓ |Α π ? Φ | ?? I? ΦΗΥ/? ? θ ? ωΑ }
⊆| I ? ⊆|Α?. I∈⊆?⊆ ΕΧ⊥ΛΞΖ?? ?⊂ ΦΑα∴? ? } ?? I⊆|Α? ΕΧΩΛ Α⊆ | R , R⊂?
)5(. ΕΖ... 500( )I? )50( Κ ΛΓ I |Φ , δω∴ ⊆| ρ R?ΩΑ Λ )01( I|
21-?γτλ? ]⊆ΚΟI?? ]⊆Γ.
? ΦΥΠ. ΩΛ Α⊆ I⊥ω ?R Iπ R ? Φ∴ Ρ ∈⊆ -Rγτλ
⊥ω . ? _ΥΓ ρ ? ΦΥΠ |Α π ? ΦΥΠ ΦΖ? ? ]⊆ ?γτλ Φ. ? ]⊆ -?γτλ
Λ |ξ. ⊥ ? ? ΦΥΠ πΧ? Υκ R ΛβΑ? ΤΑ ?π
(. ΔΕΡΟΤΣ ) ? ΛΞ] αΑα Κν ∴ ?π Ζ [ ? ΛΞ] τ∴ ?π~ ? ]⊆ ?γτλ
-
-
-
PR.
{
System
{
Channel
{
Fine
{
Search
{
Name
{
Booster
{
01
VOL
VOL
OK
11
PR
31
41
51
{{{{
Stored
51.
? θΑ?
βΑ Ζ?
R
4
∴Θ ∏ ?? ε ⊆?
? Ξκ ?? Κ ∴?⊆ Λ IΩ∴ , Υκ ΛΞ]
? ε ? / ? Λ ω] ? RΩΛ Α⊆ ∈⊆ Rγτλ
Λ ω] ?.
6171
-
01
ΥκΑ?
? Λ ω] ?
|Α
CH.
? ΥκΑ?
AutoOprogramme
ManualOprogramme
{
ProgrammeOedit
{
Language
{
()O{OOKOMENUOTV
AV
γΦλ
Υκ
{
R⊥ ΚΥΖ Ζ
1-3(.
)? Ξκ ?? ? Ζ? ? Φ∴ Α Σ Κ ξ Κ ∴?⊆ Λ 1I⊥ω R I? Iπ R ? Υ∴ ∈⊆ Rγτλ 2ΩΛ
Α⊆
?⊥.
υνεΜ
Φ
?γτλ 39
?? Υ∴??
R ?? ∴|
0
-
I?
⊥ . ? _ΥΓ
I? ? ΞΑ
+
? ηΑ?.
? [?. ? Υ∴? ?ΩΛ Α⊆ Λ Ν
(.
ΡΕΤΣΟΟΒ
(.
?⊥ΛΞΖ?? ?
π Δ. ? ]⊆
? ]⊆
Ζ.
R
?γτλ
-
⊥ω ? ]⊆ ΕΑ⊥ΛΞΖ??
? ΚΡΑ⇒ π ?...ΩΛ Α⊆
? ]⊆ π ΕΑ ητλ ? ΛΑ ? γρ ?ΩΛ Α⊆ Λ
∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ?
) ? Λ} ?TM ω
|?
,
Ε
∈⊆
R...⊂?π ? ΦΠ
?μ ω
Κβ χ Α? ?⊂?
12-
1-3(.
)? Ξκ ?? ? Ζ? ? Φ∴ Α Σ Κ ξ Κ ∴?⊆ Λ
) ? Λ} ωΛΑ⊃ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? ]⊆ ?γτλ
ΡΕΤΣΟΟΒ
ωΛΑ⊃ ⊥ω ? _ΥΓ
}Α
Λ ω] ?. ? θΑ?
βΑ Ζ?
? }Α? I? ? Λβτ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω
3-?γτλ? ]⊆Φ.
π ? ]⊆
ΡΕΤΣΟΟΒ.
?γτλ 4-
? Λ}
-?γτλ? ]⊆ΚΟI?? ]⊆Γ.
? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ Rγτλ
∴Θ ∏ ?? ε ⊆?
5
6
7-
-
Rγτλ
ρετσοοΒ ?
)? Λ∴Ε (
? } ??
-
?γτλ
? ]⊆
ΚΟ.
4
? ΕΡΖ
Α
Γ / Φ
βΑ Ζ?
Λ ω] ?. ? θΑ?
? ΞΑ
5
-
6
12345
? Ζ| ~ ? Λ ξ γΦλ
67890
γθ ωΑ . ? ⊥Λ}ΦΑ⇔
TV/AV
1-3(.
)? Ξκ ??
Α? R⊂?
? Ζ?
π}λ
κ ? ? Ζ| ~ ? Λ ξ
? Φ∴ Α Σ Κ ξ Κ ∴?⊆ Λ
? Ζ| ~. ? ηΦλ ΩΛ Α⊆ I⊥ω ?R Iπ
MENU
|Α
π ?δ
-
-
?
PR
VOL
VOL
OK
PR
PR.
{
System
{
Channel
{
Fine
{
Search
{
Name
{
Booster
{
}{O OKOMENUOTV
? θΑ?
βΑ Ζ?
RΩΛ Α⊆
IΝ Α∑
∴Θ ∏ ?? ε ⊆?
?ε?
1
2
4
{{{{
AV
ΚΟ.
11
-
R ? Υ∴ ∈⊆ Rγτλ
3-?γτλ? ]⊆Φ.
δ ⊆? Iπη ...Ω Λ Α⊆ ? Ζ| ~ ΕΑ ηΦλ ? Υκ γ Φλ ∈⊆ ?γτλ
(. ΕΝΙΦ ) ? Ζ| ~ ηΦλ ⊥ω ? _ ΥΓ
/ ? Λ ω] ?
RΩΛ Α⊆
? δω∴ ΕΑ ∴| Ε Α Λ ? Ζ| ~ ΕΑ Λ ξ γΦκ Λ
?[
? ]⊆
?γτλ
∈⊆
Rγτλ
Λ ω] ?.
? Φ∴ Α Σ
? Φ∴ Α Σ.
-
-
5
6
ΥκΑ?
? Λ ω] ?
γΦλ
? Φ∴ Α Σ ΚθΖ
Κ ? μ ω [⇒
?I ηΑ ? ΞΛ] . ? Φ∴? Σ ΚΞκ I? Τ[?
? ΞΛΑ⊆. ? Φ∴ Ρ ⊆| π ΩΑ Υκ Ε Α Α? ?γρ Λ I? IΩ∴ⓒ Ε∴? Σ I⊆|Α? R ? ΥκΑ?
Εθι ΚΥ∴
? ΥκΑ?.
|Α
ΩΛ Α⊆
Κ ∴?⊆?
? }Α
∈⊆
Rγτλ
? Φ∴ Α Σ. ?ΚθΖ γΦλ ΩΛ Α⊆ I⊥ω ?R|ΑIπ R ? ΩΛ Α⊆ ∈⊆ Rγτλ
θ∴ ?
? ]⊆ ?γτλ
? Φ∴ Α Σ. ΚθΖ
-
-
-
1
2
3
CH.
AutoOprogramme
ManualOprogramme
{
ProgrammeOedit
{
Language
{
()O{OOKOMENUOTV
{
|Α
? ΥκΑ?
AV
0O-O-O-O-O- OO 05O SO 6O9
1O CO 0O3OO06O SO 1O7
2O CO 1O2OO07O SO 2O2
3O SO 6O6OO08O CO 0O9
4O SO 6O7OO09O CO 1O1
DeleteOOOCopy
MoveOOOOOSkip
()O}{O OKOMENUOTV
AV
R I? I⊥ω ?R Iπ R ? ΚΡΑ Α? ΕΒ∈⊆?⊆
??ΤΖ?.
_Απ
Iπ R
Ε∴? Σ
Τ[π
Τ[?
? κ ? ? Φ∴ Α Σ RΩΛ Α⊆ Λ
?? _Α⊆. ?
∴Κ . ? Τ ∴ ? ]⊆ Rγτλ
R∈?ΤΛ Α Λ ? ΛΑ ? Φ∴? Σ ?Θ ρ ? ΞΛΑ⊆ ? Φ∴ Α Σ Τ[? Λ
-
-
1
2
0O-O-O-O-O- OO 05O SO 6O9
12345
1OCO0O
3OO06O SO 1O7
2O CO 1O2OO07O SO 2O2
67890
3O SO 6O6OO08O CO 0O9
TV/AV
4O SO 6O7OO09O CO 1O1
Delete
MENUOTV
AV
Iπ R ? ΚΡΑ⇒ π ? ΩΛ Α⊆ I∈⊆?⊆ ΕΧ⊥ΛΞΖ??
??ΤΖ?. Ωκ ?
Iπ
Ε∴ Α Σ _Ψ1
_Ξ
? κ ? ? Φ∴ Α Σ RΩΛ Α⊆ Λ
?? _Α⊆. ? R I? I⊥ω R I?
? Ωη∴. ? ]⊆ Rγτλ
R R∈?ΤΛ Α Λ ? ΛΑ ? Φ∴? Σ Θ ρ
MENU
-
-
PR
2
VOL
Ε∴ Α Σ ΚΥ∴
R I? I⊥ω ?R Iπ R ? ΚΡΑ Α? ΕΒ∈⊆?⊆ ΚΥ∴ ? κ ? ? Φ∴ Α Σ RΩΛ Α⊆ Λ 1
VOL
OK
-
I? ?I⊥ω
π ? Υ∴
∈⊆
?? _Α⊆. ?
? δω∴. ? ]⊆ Rγτλ
ΕΑ⊥ΛΞΖ?? ? κ ? ? Φ∴ Α Σ ⊆| R ? Φ∴ Α Σ Τ∴∨
?...⊆|Α?. I∈⊆?⊆
[⇒
Α∑ IΩ∴ⓒ ∴? ? δω∴ ? ]⊆ Rγτλ
? ΞΑδ .
0O-O-O-O-O-
-
-
-
PR
2
3
4
O05O SO 6O9
1OCO0O
3OO06O SO 1O7
2O CO 1O2OO07O SO 2O2
3O SO 6O6OO08O CO 0O9
4O SO 6O7OO09O CO 1O1
MoveOOff
()O}{OMENUOTV
AV
Ε∴ Α Σ ⊆| ΚΞκ1
? ΞΑδ
? ∈⊆?⊆ ΕΧ⊥ΛΞΖ?? ΚΞκ ? ∴?? ? Φ∴ Α Σ ⊆| RΩΛ Α⊆ Λ
?? _Α⊆. ? R I? I⊥ω ?R Iπ
? ∈⊆∧. ? ? R ΚΞκ Κ ? [ ? Φ∴ Α Σ ΛΥ ⇔ ?π Ζ [ ? ∈⊆∧. ? ]⊆ Rγτλ
∴? ? ∈⊆∧ ? ]⊆ Rγτλ
⊆| ΚΞκ ?π Ζ ΚΞκ . Κ ? [ ? Φ∴ Α Σ φ ∧ IΩ∴ⓒ
I
? } ?? Τ∴ ∈⊆ ΕΧ⊥ΛΞΖ?? RΩΛ Α⊆⇒ ΕΧ Α ?
⊥ θ [? πΧ? Ε∴ Α Σ
Μ
?
βΑ
Ζ?
Ω ⇔ I⊥ω ?R Iπ R
?R⊂? Λ ω] ?. ? θΑ?
π Κ∴σΓ
I∈⊆?⊆ ΕΧ⊥ΛΞΖ?? ΦΑα∴? ? Φ∴ Α Σ ⊆| R?ΩΑ⇔ Λ ΚΞκ Κ ? [ ? Φ∴ Α Σ RΩΛ Α⊆
? ΡΖ?⇔. |Α I? ? Φ∴ Α Σ ΚθΖ π RΩΛ Α⊆⇒ Λ I? ? ⊆|Α?
R ΕΑ ΚΡΑ Α?
Λ ω] ?.
? θΛΑ??
? βΑ Ζ?
R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆?
?ε?
-
-
-
2
3
/ ? Λ ω] ? ∈⊆ Rγτλ
21
? Λ ω] ?
ΥκΑ?
γΦλ
? Φ∴? Σ ΘΖ?⇔ R⊥ΛΖπΑ∑
? Φ∴? Σ. ΘΖ?⇔ Εθ∴ ? [? ∴?
Ε∴? Σ
πβ∴?
π ? ΞΛ] ? Φ∴? Σ πΥφ
? Φ∴? Σ ΘΖ?⇔ π∴
? Φ∴? Σ. ΘΖ?⇔ |Α θ∴ ? Φ∴? Σ |Α ∈⊆ π ? ητλ Λ
π ΥΛ ??ΤΖ Ε∴ Α Σ ΘΖ?⇔ R? ? βΑα . π ? Φ∴ Α Σ ΘΖ?⇔ ν ∴
Α
ΕΒ⊥ω . ? β π Φ
0O-O-O-O-O-
O05O SO 6O9
1O CO 0O3OO06O SO 1O7
2O CO 1O2OO07O SO 2O2
3O SO 6O6OO08O CO 0O9
4O SO 6O7OO09O CO 1O1
()O}{O OKOMENUOTV
AV
LIST
ΛΞκ Α ? Φ∴? Σ
I
[⇒ IπΖ?
ΚΥΖ Ζ πΖ? Κ γ?
?? _Α⊆. ?
?|Ζ ? ∈⊆∧. ΕΑ ?
? Φ∴? Σ
Εθι
π ΚΥε I?
Τν :
I
-
? Φ∴ Α Σ. ΚθΖ ?γρ π I? ? Κ ΑΚ ΕΑ Φ∴ Ρ
? Φ∴? Σ ΘΖ?⇔ π ? Φ ? } Α? Ε∴| ? ]??? ? Φ∴? Σ Εθι ?
Υκ .
R⊥
? Φ∴? Σ ΘΖ?⇔ π Ε∴ Α Σ RΩΛ Α⊆
R I? I⊥ω ?R Iπ R ? Υ∴ ΕΒ∈⊆?⊆ ? Φ∴ Α Σ RΩΛ Α⊆ Λ
-
?π~. ? ]⊆ Rγτλ
? ΞΛΑ⊆. ? Φ∴ Α Σ ⊆| ?γρ R ? Ρ Α∈ ΛΥ ⇔ π Ζ [
TV/AV
? Φ∴? Σ ΘΖ?⇔ Ω ⇔ ? εωΥΑ? R⊥ΛΖπΑ∑
Ε∴ Α Σ. 002( 001)I? π ΚΥΛ ⓒ ? ? Φ∴? Σ ΡΖ?⇔ δωΥΑ? πβ∴ Κ ΘΖ
R I? I⊥ω ?R Iπ R ? ∈⊆?⊆ π ?ΕΑ ητλ
Λ Λ ∴⊆? Εεω ?? _Α⊆ ?
? εωΥΑ?.
Λ ω] ?. ? θΑ?
PR
VOL
VOL
OK
PR
31
βΑ Ζ?
∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ?
∈⊆
Κ} Γ
Rγτλ
? ε ⊆? γΦλ
ΤΑ
? ε ⊆?(
? ε ⊆?.
ΩΛ Α⊆ Κ ∴?⊆?
|Α
? }Α
...ΩΛ Α⊆ ??⊥ω π ? ]⊆ Ν ?
? ε ⊆? γΦλ ...ΩΛ Α⊆ Ε / Δ ? ]⊆ Ν
∈⊆
ΜΣΠ.
ΜΣΠ.
? _ΥΓ
|Α
π
CH.
PSM
{
Dynamic
User
{
Standard
100Hz
{
Mild
C onvergence
{
Game
)⊂? ∴?
? ]⊆
? ]⊆
Φ
Π Σ Μ
Rγτλ
1-
?γτλ
2-
?γτλ
3-
CH.
PSM
{
User
{
100Hz
{
C onvergence
{
()O{OOKOMENUOTV
|Α
? ε ⊆?
AV
User
()O}OOKOMENUOTV
AV
Γ.
Λ ω] ?. ? θΑ?
βΑ Ζ?
? ε ?
∴Θ ∏ ?? ε ⊆?
? ]⊆ I? ΚΟ ? ]⊆ ?γτλ
/ ? Λ ω] ? ∈⊆ Rγτλ
? ε ⊆?
? ??
Κωη Α. ?
|Α
γΦλ
? ε ⊆? γΦλ
?? γΑ∑? ? ΛΦΑ Τ Π
ΕΑ _Λ Α? π}λ( ΧΣΤΝ ) ΖΩ ? ?δΦτΑΚ Α ? ??
? ε ⊆?. |Α ΩΛ Α⊆ Κ ∴?⊆? ? }Α ∈⊆ Rγτλ 1-
ΚΥΖ Ζ ??⊆Θ
? _ΥΓ
45-
??⊆Θ
Λ
? _ΛΞΖ?. ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? ]⊆ Ν ? ? ]⊆ ?γτλ
π ? κ ? ? ε ⊆? Ε Ζ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? ]⊆ Ν Φ ? ]⊆ ?γτλ
ΕΑ _ΛΞΖ?. ? ΞΑδ ⊥ω
? ]⊆
Φ.
PSM
CH.
?γτλ
234-
{
User
{
Contrast
{
100Hz
{
{
Brightness
{
C onvergence
Colour
{
Sharpness
{
()O}{O OKOMENUOTV
TV/AV
AV
MENU
π∴π .
|Α
?? ηΦλ ? ΛθΖ ?
π ? Α⊥Γ
Θ∴?∑ ? ]⊆
Contrast
?γτλ
5-
80
PR
VOL
()O}{O OKOMENUOTV
?γΦκ Α ?I⊥ω
AV
π ΕΑ ]⊆ ΦΑα∴? ? Ω∴
Λ ω] ?. ? θΑ?
Ε ? ?ΩΛ Α⊆
? _ΛΞΖ?
? ]⊆.
I ηΑ
ΕΑ⊥ΛΞΖ??
PR
[?
? _ΛΞΖ?. ε ⊆? ΕΛΞ] Α Λ} ? ?π~ ? ]⊆ Rγτλ
βΑ Ζ?
VOL
OK
∴Θ ∏ ?? ε ⊆?
? ε ?
/ ? Λ ω] ?
∈⊆
Rγτλ
67-
001
2.
? γρ I?
1
ΤΑ ?ΩΛ
? γρ ΕΑΩΛ Α⊆ ? κ Ε ? ε ⊆?
? ε ⊆?.
|Α
R ? _ΥΓ
CH.
|Α
π ? ε ⊆?
PSM
,
ΩΛ Α⊆ Κ ∴?⊆?
Ε
/
∈⊆
Rγτλ
1-
Δ
{
User
{
100Hz
{
Mode1
C onvergence
{
Mode2
()O}OOKOMENUOTV
AV
Γ.
Λ ω] ?. ? θΑ?
? }Α
? ]⊆ Ν Φ ? ]⊆ ?γτλ 2γΦλ ?γρ ...ΩΛ Α⊆ Ε / Δ ? ]⊆ 3-?γτλ
⊆Κ]. 001 ...ΩΛ Α⊆
⊆Κ]. 001 I⊥ω
∴Κ]
? γρ
Α⊆ Λ ? ω Ζ _Ρ βΑ Ζ? π Ζ
βΑ Ζ?
∴Θ ∏ ?? ε ⊆?
? ε ?
? ]⊆ I? ΚΟ ? ]⊆ ?γτλ
/ ? Λ ω] ? ∈⊆ Rγτλ
45-
Τν :
?Τ.
ΧΣΤΝ.
0
? αΑ⊆?
?? Φ∴ Α Σ
ρ
?Α
⊥ΛΞΖ??
π π}λ θ ? γρ [?
Α⊥Γ σ ∴ ∴Κ] 001 ? γρ
? ?γΑ∏
-
I
-
?
41
? ε ⊆? γΦλ
|Α
CH.
? ε ⊆?
PSM
{
User
{
100Hz
{
C onvergence
{
? ΛβΛΜ
?π Ζ
μ ⇔
?⊥Λ}ΦΑ⇔
? αΑ⊆??.
ρ
?
IΝ Α∑ βΑα
|Ζ
_Λ}∴? σ ∴ ? ε ⊆?
? ΛβΛΜ
.
Κ ?
ΕηΦλ Τ Α
? ΛβΛΜ
?
Α?,
?
()O{OOKOMENUOTV
AV
? ΛβΛΜ
ηΦκ . ΥΛΑ∪ ?
I?
π Ζ⇔ [?
? Α ΚΛ ? ? μ ω [⇒
I? ∴? ?⇔ ? Ρ Α∈ Κ∴ Γ
?I∈⊆∧(. ?IΩη∴ )IΤ ∴ ? Ο Ν ΕΑ ??
|Α
? ε ⊆?.
? ΛβΛΜ.
ηΦλ
}
R Α?
β [⇒
ΩΛ Α⊆ Κ ∴?⊆?
? }Α
∈⊆
Rγτλ
? ]⊆ ?γτλ
? ΛβΛΜ.
θ∴ ?
? ]⊆ ?γτλ
πΧ? ? Ο Ν ? ?? μ ⇔ ρ _Λ}∴ σ ∴ + ? θ∴ Α? R⊂?
...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω
? ]⊆ Ν ?
π
|Α
123-
Convergence
OK TV/AV
EYE
? ΛβΛΜ
γΦλ πΧ? ?Ε ι Ε ? + ? θ∴ Α? R⊂?
. ? ΛβΛΜ ηΦλ ?π~ ? ]⊆ ?γτλ
IΤ ∴. Ε ? ??
?? _Α⊆ ?I⊥ω π ? θ∴ ?ΩΛ Α⊆ Λ
I∈⊆∧. Ε ? ??
?? _Α⊆ ?I⊥ω π ? θ∴ ...ΩΛ Α⊆ IΩ∴ ∴? ?γτλ
ΚΑΑ
?? _Α⊆ ?I⊥ω π ? ]⊆ ?γτλ
I∈⊆∧( I? )IΤ ∴ + ? θ∴ γΦλ τ∴ ??
? Ωη∴. ? θ∴ π
_Α⊆ + ? θ∴ ΚΥ∴ Λ
π ?I⊥ω ? θ∴ ∈⊆ π ΕΑ ητλ ? ⊥ω ? π ??
??
. ?? _Α⊆
πΧ? ? Ωη∴, ? θ∴ π Κ Α Α Λ ?π}Α + ? ∈⊆∧ I? ? Τ ∴ ? θ∴ ?γρ ΤΑ π
? ∈⊆∧. I? ? δω∴ ? ? R ⊥ Λτ ∴ + ? θ∴
Λ ω] ?. ? θΑ? ? βΑ Ζ? R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ ?γτλ
γ∴?⊆ . σ ∴
...⊥Λ}ΦΑ Α. RαΑ⊆?
TV/AV
?
?
?Θ ?
πΖ?
ΤΑ
π
⊥ΛΞΖ?? Α⊥Γ σ ∴ ? Λ}Α⊆?
4-
5-
67-
Τν :
)RΩΛ Α⊆ ( ? θ
PICTURE
? [?
TURBO
? Υ κ . Τ ?⇔ φΦ}Α Κ }Α
? Υ κ . ? γΑ∑? IΤ ?⇔
Α
ΕηΦλ } ? ? Ρ Α∈ πΧ? ? ? ?,
ΕΥ_Γ Α⊥Φ δ ⊆? ΕΒπη ? ⊥Λ ΛΑ∏
? ε ⊆?
R }ΑπΑ . I? Κβτ ?
MENU
PR
VOL
VOL
OK
Εθι π
⊥ ?
θ ?μ ω ΛΥ ? θ ∈⊆ Rγτλ
100
50
55
40
60
40
50
40
DIGITAL EYE
DIGITAL EYE
PR
Κθ ( ... )? θ
φΦ}Α I?Κ ΑΚ Α
? Υ κ Τ ?⇔
? θ , ?μ ω
Κθ ( )? θ
? Λ∴Ε ? ε ⊆?
ρ
δ Τ ? Ο∴ ? ε ⊆?
∈⊆ ?
ε ⊆?
ΤΑ
γΦλ Λ ? θ , ?μ ω Κβτ π Ζ
? ∴| . ? θ Κ ι Ε Α
⊂? ∴? ∈⊆ π ΕΑ ητλ | Μ R⊂? : Τν
Κ }Α Α. RφωΑ∑ Α Λ ? θ ?μ ω πΧ?
? _∴ θ ? ε ⊆?
? θΑ? . ? ε ⊆?
θ ( ... Κ∴Ε )? ε ?
θ ( Κ∴Ε )? ε ?
? Λ∴Ε , ? ε ⊆?
?μ ω
ρ
?θ
∈⊆
? ε ⊆?
ΤΑ
⊂? ∴? ∈⊆ π ΕΑ ητλ
Κ }Α Α . RφωΑ∑ Α Λ ? Λ∴Ε
51
RΩΛ Α⊆
??γ ΤΑ Rα∴?|Α I Ο∴ ΚεΦ? ? ε ⊆? πΧ? ? μ ω , [⇒ Κβτ π Ζ
? θΑ? . ? ε ⊆?
Ο ∴? I Ο∴ )? Λ∴Ε ( ? _∴ θ ΕΑ ε ⊆? ? ⊥Λ ΛΑ∏
R }Απ Α. I? ΕΛβτ Α Λ} ? Κ ∴?⊆? )? Λ∴Ε ( ? _∴ θ ? ε ⊆? ∈⊆ Rγτλ
π
| Μ
R⊂?
Τν :
? ε ⊆? ?μ ω πΧ?
)RΩΛ Α⊆ ( ? ε ? γΦλ
? ε ?(
I? Iπ ?
ΚΞ Ζ : ?
ΤΑ
)⊂? ∴?
Σ
Σ Μ
CH.
ωη ? ε ?
γΦλ ?γρ ?ΩΛ Α⊆
? ? ]⊆. π ? ε ? Λ∴?? I ηΑ ? ηΦλ ? πΑ? ΤΖ Π
? ε ?. |Α ΩΛ Α⊆ Κ ∴?⊆? ? }Α ∈⊆ Rγτλ 1ΜΣΣ. ? ηΦλ
?γρ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? ]⊆ Ν ? ? ]⊆ ?γτλ 2? _ΥΓ |Α π ? ε ⊆? γΦλ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? ]⊆ Ν Φ ? ]⊆ ?γτλ 3ΜΣΣ.
⊥ } _κ?
,
,
,
⊥ω
CH.
SSM
{
Treble
{
Bass
{
Dolby0Pro0Logic
Dolby0Virtual
SSM
{
Balance
{
AVL
{
()O{OOKOMENUOTV
|Α
?ε?
AV
{
Music
Movie
Sports
User
()O}{O OKOMENUOTV
π}λ( Π
Τ
4
8
5
3
Α
2
8
{
AV
)? _ _ Θ . Ε∴? ⊥Α⊆?? Ζ ?? Φ
Ρ_ δ ?
νΑ?
? ε Κ ? ΛΒΝ ∴?? ?ΩΛΦΑ⊆
Λ ? Θ Ε∴? ⊥Α⊆?? Ζ ?? Φ Ρ_ δ ? νΑ?
: Α ??μΑ ω Α ⊥ ΑπΑ? θΖ? πΑ?? ΥΛΑ∪ ? ε ? ? [? ? ΦΑ ⊆? . ? Ρ_
αΑα π ? Υ ?⊆ Ο ? _Λ}∴? ? ε Κ ? ε ⊆? ΛΟΦ Μ :
∴ ] ⊥ Απ
? Λ ω] ?
⊥Λ∴ ? ε ? θ Α? : ??
? _Α⊆ ? ∴ _ ? _ ΑπΑ?
:
ΛΒΝ ∴??
Κ ⊆ Ζ Α( Λ )... ⊥Α⊆?? Ζ
? Ρ_ ? ε ? ⊥? ΑπΑ?
⊥Α⊆?? Ζ. ? ΛΒΝ ∴?? | Α?
? ΑΚΡ ΞΑδ
5
,
,
,
.
ΤΠ
π}λ(
? Ρ_ ε ? ?? _ ΑπΑ?
?
.
84
ΤΠπ}λ(
28Α35
84
28Α35
Κ∴ Γ? _ ΑπΑ?)? _ _
/ ? _Α⊆ ? _ ΑπΑ?
Κ δ Λ ? ΦΖ? |Φ
Ε }ΑΕ ? ΞΑ∇ ? Ρ]∑ I ν∴ ⊥Α⊆?? Ζ
? _ ΑπΑ?
?? Φ Ε∴? Θ )? _ _
Κβτ νΑ?? ε ?
Θ Α∈∨
Θ Ε∴? ⊥Α⊆?? Ζ ?? Φ Ρ_ δ ? νΑ? π Υε ⇔
? ε ?. |Α π Σ Σ Μ ? ε ? Ε Ζ π Θ Ε∴? ?? Φ ?ΩΛ Α⊆
? Λ ? εΖ⊆ Α?? Κ ? π Ζ Α ⊥Α⊆?? Ζ Ρ_ δ ? Iπη π ? Υε ⇔
Φ Ε ? ΚβΑ Ζ Α
? ΑΚΣ ? ε ? πΧ? , ? ω∴?ⓒ ? ⊆⊥Α⇔ ?π ⊥Α⊆?? Ζ ? _??Απ
π}λ
? ∴]
Ξ∴∪
π
TV/AV
.
,
MENU
.
.
ω∴π ?
Θ Ε∴? ?? Φ ? ?γτλ
Φ.
? ]⊆
}Α
Ν
θ∴
? θΑ?ⓒ
γτλ
Θ Ε∴? ?? Φ π Φ ? ]⊆ ?γτλ
? γρ ...ΩΛ Α⊆
Ε / Δ
? ]⊆
1.
2.
PR
VOL
CentreOMode
{
Normal
L
{
Wide
C
{
Phantom
R
{
S
{
()O}OOKOMENUOTV
.
?
PR
AV
? ]⊆ ?γτλ
? θΑ?ⓒ ? γρ
? ε ? Ξ∴∪
?? _Α⊆ ? ∴ ] ? _ ΑπΑ?
_ Απ
... ΕΑ∇ ? Ζ⊆Θ ? Ξωι
Ξ∴∪
??
? _Α⊆ ? _ ΑπΑ?
? βΦΥ . I? ? Λ_ρ I? ? θΑ?ⓒ ? γρ ...ΩΛ Α⊆
?? ε ?
?? _Α⊆?? Ζ ??
Ξ∴∪ ? ? ∴ ]
VOL
OK
Ε / Δ
.
?Εεω ?? _Α⊆?? Ζ. ??
?? _Α⊆ ? ∴ ] ? _ ΑπΑ?
? Λ∴Ε (. R ? ΦΑ∇ ) ΕΑ Α ? ε ? κΑ∧ Κτκ ? ∴ ]
Λ
.
.
.
Φ
? ]⊆
πΧ?
Ξ∴∪
ΩΑδ
Κ∴ Γ πΖ? ΤΑ π ⊥ΛΞΖ?? Α⊥Γ ? γρ [?
?? _Α⊆?? Ζ ??
? ε ? RΩ∴?∪
? _Α⊆ ? _ ΑπΑ?
?γτλ
Γ.
? θΑ?
?ε?
? βΦΥ ? γρ
? _ Απ
? ∴]
? Λ_ρ ? γρ
? _ Απ
/ Φ
βΑ Ζ?
Ν ? κ Ε ? _ Απ ...ΩΛ Α⊆ Ε / Δ ? ]⊆ ?γτλ 3.
ΕΑ ]⊆ ? Α⊥Γ ? ε ? _Λ ⓒ γΦλ Λ 4.
Γ.
? ]⊆ I?
ΚΟ
∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ?
? ]⊆
∈⊆
?γτλ
5.
Rγτλ
6.
Λ ω] ?.
61
?ε?
|Α
CH.
?ε?
SSM
{
Balance
{
AVL
{
γΦλ
)ΚΒΝ ∴ ε ? ? Ρ_ ΕΑ ΛΒΝ ∴?? Κ_Λ Λρ I?
? _ΛΞΖ?. ? ω∴π
()O{OOKOMENUOTV
? }Α
θ∴
Λ?
|Α
? _ΛΞΖ?
ΚΞ . ?? Φ
? ΛΞ ? Ζ? Φ ?γρ
? ΦΑ ⊆? (. ? ε ?
? ε ?. Κ∴?? γΦλ
π ? ? ]⊆ ?γτλ I-
AV
0.1O0.5O1.5O5.0O10OkHz
()O}{O OKOMENUOTV
AV
? ε ?. κΑ∧ ΩΛ Α⊆ ?? _Α⊆
? Υ∴ ∈⊆ Rγτλ
I⊥ω . ?R Iπ R ? Υ∴ Ε]⊆ ? Α⊥Γ ? ε ? _Λ
RπΖ?? ? Λ
? ε ?. _ΛΞΖ ΛΞ] Α ?π~ ? ]⊆ Rγτλ
?-
∪?-
? ΛΞ] . RΩΛ Α⊆ π∴ ν ∴ ?π Ζ [
Λ ω] ?. ? θΑ?
? βΑ Ζ?
R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆?
?ε?
/ ? Λ ω] ? ∈⊆ Rγτλ
?ε?
γΦλ
? Λ ?∈? γΦλ
I?Κ ΑΚ Α(. ? ε ? _Λ
)γΦλ Λ?Α I? Λ?Α
ω π ? ε ? ?⊆Θ _Λ
? ε ? _Λ
ΕΑ ΥΑπν
π
Ο Ρ_ Α δ ΚΑ εΖ⊆ π ? Λ∴Ε ? ε ? I Α ? Φ∴? Σ. Κτ ∴ ΤΑ π
γΦλ ? } ?
? _Λ
ΤΛ
δΑ...?
? ?Ε∴?.1-
SOUND
? ε ?. |Α ΩΛ Α⊆ Κ ∴?⊆? ? }Α ∈⊆ Rγτλ
? ]⊆ ?γτλ
Ε Ζ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? ]⊆ Ν ?
γΦλ Κ ?∈?, ? κ ?, ? ε ?
TV/AV
?π~. ? ]⊆ I?
TURBO
Ε / Δ
I?
Λ?Α.
Γ / Φ
{
Balance
{
AVL
{
MENU
2-
? ηΦλ RΘ∴?∑ Λ
3-
/ ? Λ ω] ? ∈⊆ Rγτλ
4-
? ∈⊆?⊆ ΕΑ⊥ΛΞΖ?? ? κ ?
SSM
CH.
I?Κ ΑΚ
On
Off
PR
()O}{O OKOMENUOTV
VOL
AV
VOL
OK
PR
Λ ω] ?. ? θΑ?
? βΑ Ζ?
R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆?
?ε?
2
8Α35
ΤΠπ}λ(:
Λ ?π∴. σ ∴
? ?Κ ΑΚ ? ηΦλ πΧ? Θ Ε∴?
γΦκ Α
?? ΦΑ∇ ? Λ∴Ε πΧ? Θ
Ε∴? ?? Φ ? γρ
? Λ
? ?Κ ΑΚ ?? ηΦλ
8
Λ?Α
.
Α
Τν
)? _ _
?? Φ ? γρ π
ΕΑΩΛ Α⊆ | Μ -R⊂?
ΕΖ...
? Λ ?∈?
-
I
?
)? Λ∴Ε ( ? _∴ ρ RΩΛ Α⊆? ε ?
?ε?
π
?Κ Φ ∴? Κ∴ ]? I Ο∴ εΦ? ⊥ ? ? ε ? πΧ? ? μ ω , [⇒ Κβτ π Ζ
Ο ∴? I Ο∴ ? Λ∴Ε ΕΑ ε ? ? ⊥Λ ΛΑ∏ ? ? θΑ? .
? θΑ? . ? ε ?
R }Απ . I? ΕΛβτ Λ} ? Κ ∴?⊆? )? Λ∴Ε ( ? _∴ ρ ? ε ? ∈⊆ Rγτλ
(Turbo Sound off)
.
71
(Turbo Sound on)
? ΛΞ ??? Φ Θ Ε∴? ?? Φ ...⊥ΛΞΖ?? Α⊥Γ σ ∴ ? Λ∴Ε ? ε ?
:
Τν
?ε?
?? _∴ⓒ.
_ ΑπΑ?
?
?ε?
Ξ∴∪ ?ΩΛ Α⊆
γΦλ
?ε?
Ξ∴∪ RΩΛ Α⊆
?? ε ⊆?
?ε?
?γρ π
Ξ∴∪ ...ΩΛ Α⊆ 1/2 ? ∈⊆?⊆ π Λ ∴⊆? Εε ⊆? ?γτλ
R ΚΛΡ ? _∴ ? ε ? ΖΩ ? ε Κ ? αΑ⊆? _Α⊆+ :
R R⊆⊥Α Α Λ ? ? ε ? ΖΩ ? ε ? ?RαΑ⊆?
R⊆⊥Α Α Λ ? _∴ ? ε ? ΖΩ ? ε Κ ? αΑ⊆? _Α⊆: _Α⊆+
? ε ?.
? _∴
?
? _ Απ
.
? _ Απ
? _ ΑπΑ?
R
? _ ΑπΑ?
R R⊆⊥Α Α Λ ?
?ε?
??
. ? _∴
??
. ? _∴
? ε Κ ? αΑ⊆??
ΖΩ
ΕθΖ
Κν ∴ ?
Υκ
Εε ? ? ΞΑδ
? θ Α? πΧ? ? Φ∴? Σ IΤΖ ?ΩΛ Α⊆
? Υκ .
? βΑα
π
:
/ ?...⊥Λ∴ ?...⊥Λ}ΦΑ⇔
? ]??∪
⊆| ?ΩΛωΑ∑
+
π Ζ
??⊥ ? Φ∴ Α Σ
R⊂?π
π∴
I/II
1
⊥Λ∴
⊥Λ∴
]??∪
]??∪
? ω∴?ⓒ ? ε ?
?ΩΛ Α⊆
?...ΩΛ Α⊆ R ? ΛΥ
γθ ω ?...⊥Λ∴ RαΑ⊆? Α Μ R⊂? ?...⊥Λ∴ ?...⊥Λ}ΦΑ⇔ π Ζ
? ε ?. π ~ ΚΥ_ Λ ? ω∴? ?...⊥Λ}ΦΑ⇔ ?π 1/2. ? ]⊆ π ΕΑ ητλ ? ω∴?ⓒ
IΩ∴ⓒ. ∴? 1/2 ? ]⊆ ?γτλ ?...⊥Λ∴ R ? ΛΥ ? τ∴
]??Θ
? ]??∪
I?
1
Ε τ ⊂?π
? τ
?ΩΛ Α⊆
R ? ΛΥ
( ]??Θ τ ) τΛ π Ε∴ Α Σ ?⊥Λ}ΦΑ⇔ π Ζ
Λ ∴⊆?. Εεω 1/2 ? ]⊆ π ΕΑ ητλ ( 2 1 ? ]??∪ ) I? 2
? ]??∪
-
? _ ΑπΑ?.
? _ ΑπΑ?.
R ?...ΕΛΖ? ? ⊂?π
R ? ΟΑ ? ⊂?π
τ
⊥ Απ .
)RΩΛ Α⊆ (
? θΑ ? ∴| ? ε ? πΧ?
?⊥Λ}ΦΑ .
π ΕΑ ητλ
Α
ΜΑΧΙΝ,
?
1:
?
2:
?...ΩΛ Α⊆
? ]??∪
ωε τ ∴⊥ 1+2
? ]??
τ
ΕΧ⊆⊥Α⇔ } ?
ΕΧ⊆⊥Α⇔ } ?
Ν Ι Χ
Α Μ
?ε?
...⊥Λ}ΦΑ⇔ ?...⊥Λ}ΦΑ⇔ ΕΡ Α∈ ]???
R⊥Λ}ΦΑ⇔
Θ Α∈∨ Α? R⊂?
( ? Υν ? ∴ Φ ? ε Κ ? ΛθΖ?? )? ΤΖ? ΜΑΧΙΝ ? Ρ ??
?⊥Λ}ΦΑ Α Λ ? Λ ? ⊂?π ∏ φΦ}Α ? ε ? Ξ∴∪ ?ΩΛ Α⊆
Λ ∴⊆?. Εεω 1/2 ? ]⊆
RΩΛ Α⊆
) (, π∴? ΜΑΧΙΝ R⊆⊥Α⇔ R⊥Λ}ΦΑ⇔ π Ζ 1I? ⊥Λ∴
⊥Λ∴ , ΜΑΧΙΝ ? ⊆⊥Α⇔ R⊥Λ}ΦΑ⇔ π Ζ 2RΩΛ Α⊆
ΜΦ
.
R ? ΛΥ Λ γθ ω , ? _Λ∴ RαΑ⊆? Α Μ ?R⊂? .
1
ΜΑΧΙΝ
I?
RΩΛ Α⊆
? ]??∪
]??∪, ΜΑΧΙΝ R⊆⊥Α⇔ R⊥Λ}ΦΑ⇔ π Ζ 31+2
?π Ζ )
(. ? ω∴? ? ΩΛ Α⊆ I?
? ]??∪ ΜΑΧΙΝ I? 2 ? ]??∪ ΜΑΧΙΝ
αΑα R? ΜΦ R⊆⊥Α⇔
?
θ∴
? ηΦλ ?γρ RΩΛ Α⊆
ρ
π∴? ( ) ?
. ΜΦ I?
ΜΦ
ΜΑΧΙΝ
ΜΑΧΙΝ.
? βΑα .
π Κν ∴
71
γΦλ ? ε ?
|Α
CH.
ΩΑδ
Input
{
ChildOlock
{
AutoOsleep
{
BlueOback
{
?? ε ⊆?
? Λ ω] ? I?γΑ∏
?? ε ?
? ΖΩ ? γΦλ
?? ε ⊆?. ? ε ? ?γρ I? ? Λ ω] ? ?γρ
ΕΑ Ρ Α∈. IΩ∴ θΖ?? I? Α⊥ Μ ψ Ζ _Ρ Κ δ π Ζ ?? ε ⊆? ? ε ? ?γρ R⊥ΛΞΖ?? ? Λ
Ζ Θ Α∈ Κ δ π Ζ Τν :
ΕΛ δ ? Ρ]∑? ΞΑ∇ I ν∴ ? Λ ω] ?. ?γρ π
R⊥ΛΞΖ? Λ ? Ρ Α∈ πΧ? ? ⊆ Α⇔, Ξ∴∪ φ∴ ~ π ψ
()O{OOKOMENUOTV
? ΞΑ⊆Θ .
AV
? θΖ??
? ΞΑδ . ? }Α
ΩΛ Α⊆ Κ ∴?⊆?
? }Α
Rγτλ
∈⊆
? ?ΩΑ⇔. ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? ]⊆ Ν ? ? ]⊆ ?γτλ
? ε ? ?γρ I? ? Λ ω] ? ?γρ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? ]⊆ Ν ? ? ]⊆ ?γτλ
1ΤΝΕΝΟΠΜΟΧ I?
)RΩΛ Α⊆ ( 4?Α I? 3?Α I? 2?Α I? 1?Α I? ?Τ ?? ε ⊆?
ΕΑ ΖΩ . ?? ΞΑδ ⊥ω ? _ΥΓ |Α π 2ΤΝΕΝΟΠΜΟΧ I?
CH.
Input
{
TV
ChildOlock
{
AutoOsleep
{
BlueOback
{
AV1
AV2
AV3
AV4
COMPONENT1
COMPONENT2
()O}OOKOMENUOTV
-
-
-
1
2
3
AV
π ?
? Λ ω] ?. ΕΡ Α∈ π 1?Α Ε }Φ Λε ? ω Ζ Θ Α∈ 1?Α
? Λ ω] ?. ΕΡ Α∈ π 2?Α Ε }Φ Λε ? ω Ζ Θ Α∈ 2?Α
? Λ ω] ?. ΕΡ Α∈ π 3?Α Ε }Φ Λε ? ω Ζ Θ Α∈ 3?Α
Ε ΖΩ Λε ΡΧ? ? ω Ζ Θ Α∈ 4?Α
( ? Ρ Α∈. π ⊥ Α⊆? ⊆? Λε
1ΤΝΕΝΟΠΜΟΧ:
ΖΩ Ε }ΑΕ
Α?1
?
Α?1
π ?
Α?2
:
:
12345
:
67890
TV/AV
)RΩΛ Α⊆
:
ΖΩ
Λ ω] ?. ? θΑ?
MENU
? βΑ Ζ?
π ΕΑ ητλ ?? ε ⊆?
Λε
Ε }ΑΕ
?ε?
?
? Ρ Α∈.)RΩΛ Α⊆ (
Α?2
2ΤΝΕΝΟΠΜΟΧ:
? Ρ Α∈.)RΩΛ Α⊆ (
R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ?
∈⊆ Rγτλ
?γρ I? ? Λ ω] ? ?γρ RΩΛ Α⊆
?? ε ⊆?. ? ε ?
4
-
? ΛΦΑ?⇔ ?π
? Λ ω] ?/ ∈⊆
PR
VOL
VOL
? ⊆|Α?. I∈⊆?⊆ I?
I⊥ω R I? Iπ
R?}
??
∈⊆
Rγτλ ? Λ ω] ?, ?γρ R ∴Θ ∏
OK
)RΩΛ Α⊆ ( ?? ε ⊆?
PR
? ω Ζ Θ Α∈
ε ? ? ?Κ ΑΚ
? ΛΥ
? ΛΥ π Μ ΕΧΩ∴?∪ Ζ ? ω Ζ Θ Α∈ |Α? R⊂?
?
Ε Ξ∴∪ ? δ
?? ε ⊆?. ? ε ? RαΑ⊆? R?ΩΑ⇔ ΤΑ π I?Κ ΑΚ Α
I∈⊆?⊆ π ΕΑ ητλ πθ ? Λ ω] ?, ?γρ βΑ Ζ? π Κ_Λ ∴ I? I⊆?? R⊂? ?
? ⊆|Α?. I∈⊆?⊆ π I? I⊥ω ?R Iπ R ? Υ∴
?? ε ⊆?. ? ε ? ?γρ R θ ?? ?? ε ⊆⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ Rγτλ
?Α
θ∴
? γρ R ΛΥ ⇔
Κβτ
π Ζ
⊥ ? ? Ρ Α∈ πΧ? ⊥ Μ, ⊆?⊥ Α⊆?
? φωΑ⇔ |Φ
π .
? Λβτ ρ ωΛΑ⊃
? ∴ ? R⊥ΛΞΖ?? ]? ΕΥ Π ? Λ ω] ? Θ Α∈ γΦλ
? ΛΥ τ∴ Λ∴?⇔ βΑ
Ζ?
? φωΑ⇔ ρ R⊥ΛΞΖ? Α
? ΞΑδ
R⊂?. ΕΖ?? ? Λ ω] ?
? ΞΑδ . ? }Α
ΩΛ Α⊆ Κ ∴?⊆?
? }Α
∈⊆
? [⇒
Rγτλ
π ? ]⊆ Ν ? ? ]⊆ ?γτλ
}Α ? }Α? I? ? Λβτ
?γρ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? ]⊆ Ν ? ? ]⊆ ?γτλ
? φωΑ⇔. Τ Α Ε}ω ? ΞΑδ ⊥ω ? _ΥΓ
Λ ω] ?. ? θΑ? ? βΑ Ζ? R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ Rγτλ
? φωΑ⇔. Τ Α |ω ...ΩΛ Α⊆ ??⊥ω
ρ ) ωΛΑ⊃ ? θ∴
π θ ( ? Λβτ
βΑ Ζ? IΝ Α∑
ΤΑ
91
π
? βΑα
αΑα Κν
? Α ? Τ
? Λ ω] ?.
π
∴ ? Λβτ , ?γρ π ? }ω
π Ζ ?⊂
π ∈⊆ I π ? ητλ
αΑα Κν ∴
? }Α
π ∈⊆
? φωΑ⇔ Τ Α |ω Κβτ Ε Α?
?}? .
π∴
πΖ
? Α
-
-
-
1
2
3
-
4
?Θ ? ρ
? βΑα ,
Τν :
I π ? ητλ
? Ω∴ⓒ ? μΑ ξ
ΕΑ Λ | Μ ? Κ ΑΚ ? }Α?
|Α Ω ⇔
ΠΕΕΛΣΟΤΥΑ
(
) ?...?Κ ΑΚ ? ΛνΑ⊆ ?γρ ΕΛβτ | Μ R⊂?
Κ}∴ ΦΑ ?|Α ~ 01 ΕθΖ ?... ΛνΑ⊆ ?γρ R I?Κ ΑΚ Α ΛΥ ⇔ ? Ρ Α∈ πΧ? ⊥ω ? _ΥΓ
RαΑ⊆??. I Α∨ Κ R⊂? ? Λ ω] ? Υκ R⊆⊥Α⇔ Κ |ξ ΕθΖ
? ΞΑδ . ? }Α ΩΛ Α⊆ Κ ∴?⊆? ? }Α ∈⊆ Rγτλ 1?...
ΛνΑ⊆
? ]⊆ ?γτλ 2...ΩΛ
Α⊆ ?I⊥ω π ? ]⊆ Ν ?
?γρ
?...?Κ ΑΚ
ΟΤΥΑ ΠΕΕΛΣ
(.
)
? ]⊆ ?γ τλ 3? }Α? I? ? Λβ τ ?γρ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? ]⊆ Ν ?
(. ΟΤΥΑ ΠΕΕΛΣ ) ?...?Κ ΑΚ ?... ΛνΑ⊆ γ
ρ ⊥ω ? _ ΥΓ }Α
Λ ω] ?. ? θΑ?
? βΑ Ζ?
R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆?
?ε?
CH.
Input
{
|Α
ChildOlock
{
AutoOsleep
{
ΩΑδ
BlueOback
{
()O{OOKOMENUOTV
AV
/ ? Λ ω] ? ∈⊆ Rγτλ 4-
)RΩΛ Α⊆ ( ? ]⊆|Α∑ ? Ξ ω
⊥ω ? _ΥΓ Ε}Α
RαΑ⊆?. Κ ΘΖ ... I? γθ ω RαΑ⊆??
SLEEP
? ]⊆|Α∑ Ξ ω ? Λβτ ?γρ ΕΑΩΛ Α⊆ | Μ R⊂?
Α∨ Κ ? π Ζ Α ? βΑα
π ∈⊆|Α∑ Ω ω ⊥Λν ∴
ΕΥΛΒ ΚΧΑΒ
? ΞΑδ . ? }Α
? _ΥΓ
}Α
? ]⊆|Α∑. ? Ξ ω ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω
? }Α? I? ? Λβτ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω
Λ ω] ?. ? θΑ?
? βΑ Ζ?
ΩΛ Α⊆ Κ ∴?⊆?
? }Α
π ? ]⊆ Ν ?
π ? ]⊆ Ν ?
∈⊆
? ]⊆
? ]⊆
Rγτλ
1-
?γτλ
2-
?γτλ 3-
? ]⊆|Α∑. ΕΑ Ξ ω ? ΞΑδ ⊥ω
R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ Rγτλ 4:
12345
67890
TV/AV
Τν
Κ ΘΖ ... π Ζ Α ? βΑα
?γρ π RαΑ⊆?
π ??Κ ΑΚ Α ? ]⊆|Α∑ ? Ξ ω Κν ∴
?... }Α?. ?γρ π ? ]⊆|Α∑ ? Ξ ω ωΛΑ⊃ Α? ? ΤΛ ?? ε ⊆? ? ε ?
2. ?
? ?γρ ...⊥ΛΞΖ?? Α⊥Φ σ ∴ ? ]⊆|Α∑ ? Ξ ω
-
I
MENU
?PR
? ? τ∴
? Λ | Μ Θ Α∈
VOL
VOL
OK
π Ζ ? Λ | Μ πΡ Α∈
?. Κ[ Γ I? |Φ ? Ρ Α∈ RφωΑ∑ ΚΛ[ ∴ ? ΚΥΛΑ∪ ... R
θ . ∈ Ζ? R }ηΑ∑ ΕθΖ ? ΛνΑ⊆ ?γρ R ? Ρ Α∈ ΛΥ I?Κ ΑΚ Α ΕΑ ΛΥ
? Φ ? θ∴ αΑα πΛν ∴ ? Ζ|Α ~. πΖ? ΩΛ Α⊆ )? ?( ? Λ | Μ Θ Α∈ ∈⊆ Rγτλ
π )? Λ ∴( ? Λ | Μ Θ Α∈ ? ΦΖI 042, 081, 021, 09, 06, 03, 02, 01, ⊆| ? ΛΦθ Α
? ΞΛΑ⊆. ? Ζ|Α ~ πΖ?
? Λ Α∈ ? θΖ
}? ? ?
PR
Τν :
I
Rγτλ ? Λ | Μ, Θ Α∈ π ? ΛΦ} ? ?
?
ητλ
Κν ∴ ΤΛ ? Λ | Μ ∈⊆ π
Κ ∴?⊆ Λ ? ?, Κ | Μ τΑ∑ ?? Φ .
Λ | Μ. ? _Φ} ? ] ? Ζ? τ ? Ρ Α∈ πΧ? ? Λ | Μ, Θ Α∈ RφωΑ∑ π Ζ ∪-
∴?. ? Λ | Μ ∈⊆
?|Μ βΑ Ζ?
-
? βΑα
02
)RΩΛ Α⊆ ( ? γΑπ ( ? ετ∴? )? ε ⊆?
[?.
θ I?
Π Ι Π
? Λβτ
ΠΙΠ ΕΑ μ ω π}λ ? Ρ ] ? Ρ Α∈ I? ΕΥ Π
? ε ⊆?. ??Ω ? ε ⊆? Εθ∴ δ ⊆?( ??Ω )δ
? ΩΛ Α⊆:
RΩΛ Α⊆ , ?μ ω
⊆?
ΠΙΠ
ΠΙΠ
? μ ω Κ} ?
? Λβτ
?? }Α?
? ω∴π . ? ε ⊆? R ΛΥ ? ε ⊆? ??Ω ? ε ⊆? ∈⊆ Rγτλ
? ω∴π . ? ε ⊆? φωΑ∑ IΩ∴ ∴? ? ]⊆ Rγτλ
? ω∴π ε ⊆? ? ΖΩ ?γρ RΩΛ Α⊆
? ω∴π . ε ⊆? ? ?ΩΑ⇔ ?γρ ...ΩΛ Α⊆ ? ?ΩΑ⇔ ∈⊆
Α π∴γ
POSITION
Λ ? ω∴π ε ⊆? ΖΩ ?γρ
? Φ∴ Α Σ ⊆|
SCAN
AV1
COMPONENT1
STILL
SIZE
[?
πΧ? ? ]⊆
γτλ
?γτλ
Λ ∴?
I? Α⇒. Φ
π
AV2
AV3
)RΩΛ Α⊆ ( AV4
?? ω∴π ? ∴ _ ? ε ⊆ Ε ? ΛΥ
?? ω∴π . ? ∴ _ ? ε ⊆?
Ε
ΛΥ
ΠΑΩΣ
? ]⊆ Rγτλ
PIP
PR-
PR+
SWAP
? ω∴π ε ⊆? Ε∴ Α Σ RΩΛ Α⊆
INPUT
/ + ? Φ∴ Α Σ I∈⊆?⊆ ?γτλ
? ∴ _ . ε ⊆? ΦΑα∴? ? Φ∴ Α Σ ⊆| I⊥ω ? ΞΛΑ⊆
? Φ∴ Α Σ ⊆| π∴ Λ ? ω∴π . ε ⊆? Ε∴ Α Σ ...ΩΛ Α⊆
-
? ω∴π ? ε ⊆? }Α?
ν ∴ ? κ ?.
? ω∴π ? ε ⊆? }Α? ΩΛ Α⊆ ? }Α? ∈⊆
:
π Λ ∴⊆?
Α
1/9 ? }Α?
? ∴ _ ? ε ⊆? }Α? 1/61
Εεω Rγτλ
? ω∴π ? ε ⊆? }Α?
1/2 ? }Α?
:
Τν
I
ΞΛ ξ Π Ι Π δ ⊆? ??Ω δ ⊆? γρ ? ∴ _ ε ⊆? ? ⊆⊥Α⇔ νΑ? Α? R⊂?
? ω∴π ? ε ⊆? πΧ? Π Ι Π δ ⊆? ??Ω δ ⊆? γρ ? ω∴π ? ε ⊆? ?γρ
Τ Σ Χ
Ε νΑ? ? ω∴π ? ε ⊆? / ? ∴ _ ? ε ⊆? Α Μ R⊂? ) ΟΑ⇔ φΦ θ Κ ?
π
-
,
Ν
⊆| I? ? ω Ζ
:
βΑ Ζ?
.
Ο ΝΑΕΛ
? ε ⊆?
π∴
Α∨ Α Μ
.
ΛΑΠ(
I? 3 4 ? ΕθΑ? _Φ Α Μ ?-R⊂?
ΕθΖ π_Λν φ Ζ? ? βΑα π ? } Α?
:
,
? ω∴π ? ε ⊆? ΚΟΦ Μ
? ω∴π ? ε ⊆? Τ∴ ΛΟΦΟΜ )ΛΛΙΤΣ( ? }Α? ∈⊆ Rγτλ
? Υ∴ . ⊥ΛθΑ?? IΩ∴ ∴? ? ]⊆ Rγτλ
? ω∴π ? ε ⊆? ?γρ ΚθΖ
? ε ⊆ ΚΛΥ∴∨ ? κ ?.
~ Λ ΤΛ Λ ∴⊆? Εεω ? γρ ∈⊆ Rγτλ
? γρ ΚΥ}
? _Απ . π}Α⊆? RΚΡΑ⇒
π 4 / 1 21 / 1 ? ω∴π
,
? Φ∴ Α Σ
? ω∴π ? ε ⊆
21
π ? ΞΛ]
? ΥκΑ?
? ΦΥΠ
?? ω∴π . ? ∴ _ ? ε ⊆ Ε ΕΑ ΛΦΑ?⇔ Ζ ?
Θ ρπ
ρ
Κ ? μ ω [⇒
ωη ? Υκ ⊆?
ρ
? ω∴π ? ε ⊆ R? π∴π . δ ⊆ 21 ΩΛ Α⊆ ?⊂ Λ ∴⊆? Εεω ΝΑΧΣ ? ]⊆ Rγτλ
? ΞΛ] . ? ΥκΑ? Θ ρ π ΕΑ ΦΥΠ Κ} ΕΧΩΛ Α⊆ Α | Μ ? Λ
IΩ∴ⓒ ∴? ΝΑΧΣ ? ]⊆ Rγτλ
? ω∴π . ? ε ⊆ ΕΧφωΑ∑ Κ} ?
12
| Α?
)RΩΛ Α⊆ ( ? θ Α?
[⇒ Ε νΑ? ? ]??
? Ρ Α∈ πΧ? ? [ RΩΛ Α⊆ , ?μ ω Κ _Μ( )Κ ? I? ? θ Α? | Α?
? ΩΦΑ⊆ . ? ε ∇ R⊂?π R⊥Λ}ΦΑ⇔
? [ ?ΤΖ⇒ ? ε ∇
? θ Α? Κ}Ζ? ?? Λ ? Λ ω] ? ΥκΑ? θν
ΡΑ ΩΖ ? θ Α? | Α?
?I⊥θΑ⊆
??
κ}
? Λ ω] ?? Φ∴? Σ
? ΦΑ∑ ΕΞε ∇ ?? κ ⊆? ? ΡΖ??
? ⊥
πΖ Ζ?. IΩ∴ ? γ πΑ?
? ε∇ I ν
? Λ ω] ? [? ? θ Α? } Α? ? βω∴? π Θ Α∈
Ζπ I?
πΖ?
Λ ? | Α⊥ ( RΩΦΑ⊆ ) ε ∇ ? Φ_ λ ?? νΑ? ?? _∴ θ . ?? Φ∴ ? Φ_ κ
?? ν ΦΑα∴?. ? }ΑΕ ? εωΥ ⊆| ΕΧ?ΩΑ⇔ RΩΛ Α⊆ Α Λ ? Λ ? εωΥΑ?
ΤΖ Ο I⊥Α Γ π ? _∴ ρ(, ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ ) νΑ? Κ _Μ ?πΑ⊥Μ Κ ? ? Ω∴
? ΩΦΑ⊆ . ? ε ∇ θ Α? ?RΩΛ Α⊆ ? δ ⇔ Ε_∴π Κ_ ?
M
? }Α? / ? Λβτ
? θ Α?.
? βΑα .
? βΑα .
| Α?
R ΛΥ ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇
π Κν ∴ ? Ω ∴? ? εωΥ I? ? ?
Υκ
∈⊆
Rγτλ
? εωΥ
εωΥΑ?
⊆| π∴ Λ
?R⊥
Iπ ?? Λ | Μ ?? ΛΑ⊆ Ψ ? Λ ω] ?
π∴γ Α. Λ ? Λ ? ΥΑ ? εωΥ Φ ? ΟΑ ? ∴| Ε Α RΩΛ Α⊆∨ Φ ? ?⇔ ? εωΥ
?π Ζ [ ? ΩΦΑ⊆ . ? ε ∇ RφωΑ∑ τ∴ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ Rγτλ
ν ⊆. ? _ΑΕ~ ? γρ θ ?
?⊆|
12345
67890
TV/AV
TEXT
? Φ_ κ ? φ
PR
? εωΥ
IΝ Α∑
ΤΖ∩
RπΑ?? Ν
? γρ
RΩΛ Α⊆
?R⊂? ? ⊆|Α?. ΕΒ∈⊆?⊆ Ν Ν ∴| ? κ ? ? εωΥ ⊆| R?ΩΑ⇔ Λ
? ⊆|Α? ΕΧ Α⇔ Κ} ? I? π ΡΓ ? ΞΑφ , ? ∴| π ?γτλ ? ΩΛ Α⊆
? εΥ ?. ? εωΥ ⊆| R?ΩΑ⇔
? ΛΑ . I? ? _ΑΕ} ? εωΥ ΩΛ Α⊆ R⊥ΛΞΖ?
? Φ∴ Α Σ ∈⊆
1-
OK
?ΟΝ
∈⊆
PR
-
2
? }Α
?γρ π ? ?? I∈⊆?⊆ Ε∴ Ρ
Rγτλ ? _∴ ρ, ? γρ I? ? Λ ? I? ? Φ_ λ ? γρ π ? Λ ω] ? Α? R⊂?
ΤΣΙΛ.
? γρ R ΛΥ
RΩΛ Α⊆∨ ΕΥ_Γ ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ εωΥΑ? I⊆|Α? ⊆Εθ ? ?? ? γΦλ
ΕθΖ. π ΛΥ ? Ζ? ? ΤΖ? π ? }ΑΕ ? ? ? ]⊆ π ΕΑ ητλ Ε_ RΩΛ Α⊆ Α
?
Α . ∈⊆?
?
?γτλ
1-
Ε∴ ΡΛ Α. π Κ∴σΓ ? Λ ? εωΥ ?ΩΛ Α⊆ Λ ? ⊆|Α?, I∈⊆?⊆ ΕΑ⊥ΛΞΖ?? 2εωΥ
⊆| ? ι ρ ?ΩΛ Α⊆ Α Κ ? Λ ? εωΥ ΚΞ] Λ Ν ?π~, ? ]⊆ ?γτλ 3? Υν [⇒ ?
? ?. ? ]⊆ Ε ω ? εωΥ [⇒ ?ΩΛ Α⊆
??ΤΖ?. ∴? ? ΞΛΑ⊆
? ∈⊆?⊆ Ε∴ Ρ ΚΛ 4? κ∴ } . Ε ω ? Ω∴ ? Ο Ν ?
22
)RΩΛ Α⊆ ( ? θ Α?
| Α?
ποΤ()RΩΛ Α⊆ ( ? γρ? θ
)τξεΤ
?? ∈⊆∧ ?? δω∴ ?? Ωη∴ ? Τ ∴ ? ⊆Εθ ? ?? ΡΑ...? Εθ∴ ? _ΛΞΖ? ? } ?
R β ∴ ? ∈⊆∧ ?? Υ} ? ΛΑ ? Ρ π R β ∴ ? δω∴ ?? Υ} ? βΑα I⊥ω π
? ΛΑ . ? Φ ∨
? εωΥ
? Κ ΑΚ
? Κ ΑΚ
RΩΛ Α⊆ / ? Ρ π ? Φ ∨/
? ∈⊆∧ ? ]⊆ ΕΧ⊥ΛΞΖ??
? ΛΑ . ? Φ ∨ R Ε ∨ ? Λ }
? ]? Ζ ? ΛΖπ~ ρ ? ΛΑ ? Ρ π R ΛΥ∴∨ ? δω∴ ? ]⊆ R⊥ΛΞΖ?
? ΛΑ . ? Φ Α? π
? Ωη∴ ? ]⊆ ΕΧ⊥ΛΞΖ??
? ΛΖπ~ ρ ? ΛΑ ? εωΥ R ? Λ}Α⇔
? ΛΑ . Ρ π
? _ΑΕ~. ? ΩΛ Α⊆ R ΕΑ ∴Θ ∏ _ ? ? Τ ∴ ? ]⊆
I⊥ω R ? Φ∴ Α Σ γΦλ ∈⊆ πΧ? ?ΕΑ ΛΦΑ?⇔
R⊥ΛΞΖ? .
? ΦΑα∴?
⊆| Α ΕΧ?ΩΑ⇔
12345
67890
δωΥ
? εωΥ
1
-
2
-
3
-
4
-
RΩΛ Α⊆
? Φ_ κ , ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ ?γρ Ω ⇔
RΩΛ Α⊆
ποΤ ? γρ π ? ⊆|Α? I∈⊆?⊆ ΕΧ⊥ΛΞΖ?? ?⊂ I⊆|Α? Ν
Ν
? _∴ θ ? ε ∇
?Λ
PR
PR
32
? βΑα
|Α∏ φ ⇔ π ΕΑ ?? ?
? θ Α? | Α? ε ∇ δωΥΑ?
? }ΑΕ . ? ? ? ]⊆ π ΕΑ ητλ RΩΛ Α⊆ Α
⊂??
? εωΥ
RΩΛ Α⊆
? ω ∴?. δωΥ ΩΛ Α⊆ ? ω ∴? ∈⊆ Rγτλ
? ∈⊆?⊆ Ε ω ? _ω ? Ξλ φ ⇔ π ? ?? ? ⊂?? ? εωΥΑ? RΩΛ Α⊆
?
.
? Φ_ λ, ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ ?γρ ρ ΕΑ }ΑΕ
⊆| ΕΧ?ΩΑ⇔ δωΥ RΩΛ Α⊆
? εωΥ
? _∴ θ . ? ε ∇ ?γρ π ? ⊆|Α? ΕΒ∈⊆?⊆ I⊆|Α? Ν Ν
?
εωΥ
? ΛΑ . I? ? _ΑΕ}
ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ R⊥ΛΞΖ??
-
-
-
-
1
2
3
4
)RΩΛ Α⊆ ( ? θ Α?
? ΞΑδ
? θ Α?
| Α?
| Α?
?μΑ ξ
? βξ
?
Α?
I? ? τΑ∈ Τ ⇔ Ο ? ΞΛω ? θ Α?
θ∴
? ]⊆
[?
Rγτλ
? Λ}κθ .
? βΑα .
? θ Α? ∈?
]??∪.
? εωΥ .
? εωΥ .
? ⊥ω ?
? θΛΑ?. ? θ∴
IΩ∴
∴? ? ]⊆ [?
Rγτλ
? ΥΡ
ΕΧ⊆ΚωΑ∏ ? φ RΩΛ Α⊆ Λ
Λ ⊥ ρ ? ]⊆ [? Rγτλ
? π ? εξ
Λ ⊥ ρ IΩ∴
R ∴Θ ∏ IΩ∴
εξ
∴? ? ]⊆ [?
∴? ? ]⊆ [?
Rγτλ
Rγτλ
TIME
REVEAL
?
MIX
? Φ Α Α? ΚΡΖ Ζ
? ε ∇ εωΥ ? ΛνΑ⊆ IΝ Α∑ ? βΑα π ? Λ ω] ? ε ⊆? θ∴
? ∴ π ? βΑα π ? Φ ? θ∴ ν ∴ ?π Ζ [ ? ΡΖ Ζ?. ? ΩΦΑ⊆
πΧ? ? ΡΖ??, ? Φ Α Α? ⊂?? ? εωΥ Κ ?π∴ ?π Ζ ? βΑα .
? θ ? _∴
δωΥ βΑ Ζ? ? ]⊆ [? Rγτλ ? εωΥ .
⊆| R ΛΥ ⇔ ? Φ ? θ∴
? ΡΖ??. ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇
δωΥ
? εωΥΑ?
Α?
R⊂?
ΥΖ∩
?? [
RΚ ΑΚ Α
R }Α? τ∴
ΚΛ ? ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇
Κτ ∴
? Ξ λ
? Λ ω]
IΩ∴ .
12345
67890
? ΛΟΦ Μ
? εωΥ
I Ο∴. I? π∴π Λ δωΥΛ
? βΑα π πΑ?? Ε Α Α
Λ π∴γ Α Λ ? Λ ? ω∴π ?? εωΥ ? ω∴π
π ? }Α? ⊆ ] π∴ Λ ? ]⊆ [? π ? ητλ ?π Ζ ? |Μ. Ε Α? I⊥ω
IΚ ΑΚ Α . ? εωΥ ΚθΖ ρ ? Λ ? βΑα
? θ ? _∴ ? ∴
IΩ∴ . ∴? ? ]⊆ [? Rγτλ ? ⊥Λ ∴?⊆ τ∴
?πΖ?
SIZE
PR
PR
. ? ε ⊆? π ? θ Α? | Α? δωΥΑ? π∴ τ∴
∴? ? ]⊆ [? Rγτλ ? Λ ω] ? ε ⊆? RφωΑ∑ ? τ∴
? |Μ
? ∴ π ? |Μ Ε Α? θ∴ ? ]⊆ [? Rγτλ ? Λ ω] ?, Ε∴ Α Σ βΑ Ζ? π Ζ
?θ ?
?π ? θ∴ . ∈? IΩ∴ ∴? ? ]⊆ [? ?Rγτλ ? βΑα .
? ω∴π . ? εωΥ ⊆| ΩΛ Α⊆ ? ]⊆ [? Rγτλ ? ΩΦΑ⊆ , ? ε ∇ ?γρ
ΚθΖ I? ? ΛΟΦ Μ ? τ∴ ? βΑα . I⊥ω ? ω∴π ? εωΥ ⊆| π∴ ? Λ
I∈⊆?⊆ Rγτλ I? I⊥ω R I? Iπ R ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ RΤωο ? ω∴π , ? εωΥ
? ⊆|Α?.
? μω.
[⇒
Ξ∴?⊃ IΩ∴
∴?
?Rγτλ
42
? ΞΑ⊆Θ
? θΖ??
Κ δ
ΕΑ Ρ Α∈. ?σ ∴ Α ? ω Ζ ? Α ∴?? ? ω Ζ IΘ ]? Ο ? γΑπ ? θΖ?? Κ δ
Ζ . ? Ρ Α∈ π ΚΞΛ ξ |Ζ ? Φ ?? α Α⇔
(R)-AUDIO-(L)
VIDEO
COMPONENT1 COMPONENT2
(480i)
OUT
(480p)
(L)
(L)
AUDIO (R)
(R)
S-VIDEO
AV2
AV1
Y
AUDIO
R(8‰)
L(8‰)
MAIN SPEAKER
Y
MONO
VIDEO
PB
PB
PR
PR
VIDEO
R
(8‰)
SURROUNDL(8‰)
SPEAKER
ANT IN
LL75‰
DVD INPUT
?
Θ Α∈ μ ∴ π ?
VCR
?
}Φ ρ ? ω Ζ Θ Α∈ π ?
? ω Ζ . }Φ π ? ⊥
? Φ∴ Α Σ ΕΛ ξ ? ΞΑ∇ ? Ρ]∑ ΕΧ⊥ΛΞΖ??
}Φ
?
? Ξ∴∪ }Φ Κ
δΛ
? Λ ω] ?.
? Λ∴?? Ε ? ? ? ΑΕ Κ δ Λ
? Φ∴ Α Σ ⊆| π ? ω Ζ | Α? ΚΞ] Λ
Ζ? Α
ΚΞ] Λ Τ Π ? Φ∴ Α Σ ⊆| RΩΛ Α⊆ Λ
? ω Ζ . Θ Α∈ π ? Λβτ ∈⊆ Rγτλ
-
-
-
0
1
2
3
.
(R)-AUDIO-(L)
VIDEO
COMPONENT1 COMPONENT2
(480i)
OUT
S-VIDEO
AUDIO
AV2
AV1
(480p)
(L)
(L)
(R)
(R)
Y
Y
PB
PB
PR
PR
?ωΖ .
AUDIO
MONO
VIDEO
VIDEO
ANT IN
LL75‰
DVD INPUT
| Α?
-
-
4
5
VCR
( ?ΩΛ Α⊆ ) ? Ξ∴∪ / ? ΖΩ ? ε ⊆?, / ? ε ?
ΞΑ⊆∪
?ε?
(R)-AUDIO-(L)
VIDEO
COMPONENT1 COMPONENT2
(480i)
OUT
S-VIDEO
AV2
(480p)
(L)
(L)
AUDIO (R)
(R)
AV1
Y
AUDIO
R (8‰)
L (8‰)
MAIN SPEAKER
Y
MONO
VIDEO
PB
PB
PR
PR
VIDEO
R (8‰)
SURROUNDL
SPEAKER
ANT IN
LL 75‰
DVD INPUT
(8‰)
ΞΑ⊆∪ ρ ? ω Ζ Θ Α∈ π ?? ε ⊆? ? ε ? ΞΑ⊆∪ Κ δ Λ
( ? ΖΩ }ΑΕ ) ? ω Ζ Θ Α∈ π ? }ΑΕ ?π ? Λ ω] ? Θ Α∈ π ?? ε ⊆?
? Ρ Α∈. π ? Ξ∴∪ }ΑΕ ρ
∈⊆ Rγτλ ? Ρ Α∈ π ?? ε ⊆? ? ε ? Ε ΞΑ⊆∪ Λε ? ω Ζ Θ Α∈ Α? R⊂?
Α. ? ...ΩΛ Α⊆ ?? ε ⊆?
? ε ? / ? Λ ω] ?
? ω Ζ . Θ Α∈ π ? Λβτ ∈⊆ Rγτλ
? βΑα . π ? ω Ζ Θ Α∈
? θ∴ δ ⊆? Κν ∴
π
VCR
? ω Ζ α∴ λ π ? Λ ω] ?
VIDEO
COMPONENT1 COMPONENT2
(480i)
OUT
S-VIDEO
AUDIO
AV2
AV1
(480p)
(L)
(L)
(R)
(R)
Y
Y
PB
PB
PR
PR
AUDIO
MONO
VIDEO
ANT IN
LL 75‰
DVD INPUT
VCR
S-VIDEOL/MN
AUDIO
R
AV3
VCR
52
? Λ ? Φ∴? Σ
?? ε ⊆?.
?ε?
(R)-AUDIO-(L)
_Λ}Φ Α
VIDEO
-
-
-
1
2
3
Κ_Ρ I ηΑ
? ε ? ΞΑ⊆∪ φ∴ ~
ΑΕ Κ δ Λ )
( I ?? ΕΖ?? Α⊥ ? π Ζ Ω Α∈ Ζ Α? R⊂? Τν :
? Ρ Α∈. π ) _Α⊆() ( ? ε ? }Φ? R ? ω Ζ Ω Α∈ ?
? ΞΑ⊆Θ
? θΖ??
)RΩΛ Α⊆ ( ⊥ Α⊆?
Κ δ
⊆?
}Φ
(R)-AUDIO-(L)
VIDEO
COMPONENT1 COMPONENT2
π ⊆?⊥ Α⊆?
}Φ
? ω Ζ Θ Α∈ π ⊆?⊥ Α⊆?
ρ
}Φ Κ δ Λ
I?Κ ΑΚ Α .
(480i)
OUT
(480p)
(L)
(L)
AUDIO (R)
(R)
S-VIDEO
AV2
? Λ ω] ?.
? ω Ζ . Θ Α∈ π ? Λβτ ∈⊆ Rγτλ
Κ δ . π Ζ ΚΥ π Μ RαΑ⊆? Ξ∴∪ Ζ ? ω Ζ Θ Α∈ Α? R⊂?
? ε ? ?γρ R ΚΥ Λ ? Λ ω] ? Θ Α∈ πΧ? ⊆?⊥ Α⊆?, Ε }Φ
?? ε ⊆?
1
-
AV1
Y
Y
PB
PB
PR
PR
AUDIO
R
VIDEO
R
(8‰)
L(8‰)
MAIN SPEAKER
MONO
VIDEO
AV4
-
2
ANT IN
(8‰)
SURROUNDL(8‰)
SPEAKER
LL 75‰
DVD INPUT
4
VCR
4?Α
I∈⊆?⊆ π ΕΑ ητλ πθ ? Λ ω] ?, ?γρ βΑ Ζ? π Κ_Λ ∴ I? I⊆?? R⊂? ?
Rγτλ ⊂ πΖ? ?π Α ? ⊆|Α?. I∈⊆?⊆ π I? I⊥ω ?R Iπ R ? Υ∴
4?Α.
ΩΛ Α⊆ Λ∴?⇔ ∴ ? ? Ζ? ? ΤΖ? π ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ?
? βΑα . π ? ω Ζ π∴ δ ⊆? ?Κν ∴
∈⊆
(R)-AUDIO-(L)
VIDEO
COMPONENT1 COMPONENT2
(480i)
OUT
S-VIDEO
AUDIO
AV2
AV1
π ΕΑ Λ ω] ? R⊥Λ}ΦΑ Α Λ ? Λ ? Φ∴? Σ Κ_Ρ I ηΑ
??
Ωη∴
? Τ ∴ ΕΑ ? ? αΑ⊆?? Iⓒ ΒΓΡ ? ∏
?? ∈⊆∧
? αΑ⊆? Τν :
⊥Φ π ?⊆⊥Α Α Λ ? αΑ⊆?? ? [⇒ ⊥ Μ. 1 ⊆⊥ Α⊆? Ε Ξ∴∪ π}λ ?⊥Λ}ΦΑ Α
ψ Ζ α∴ λ
ω] | Α?
Α I? ? Ο Ζπ π Κ
)RΩΛ Α⊆ (
ΚΛΥ_ ? ε ⊆?
Α ?
Σ
(
πΧ?
Θ ??
ψΖ ,
-Σ
Σ
? ε ⊆? / ? ε ?
οεδι?-Σ
Y
PB
PB
PR
PR
AUDIO
AV4
VIDEO
ANT IN
DVD INPUT
4
VCR
Κ δ
VIDEO
(R)-AUDIO-(L)
ΕΑ }Φ
(R)
Y
LL 75‰
? ?⊆ Θ Α∈ I? ? Φ Κ∴ φ∴ ~ π ? ΟΑ⇔
?σ ∴ Α. ΔΧ π Κ ?ΤΖ? I? ? Φ Κ∴ I θΑ?
? }ΑΕ π
)
(L)
(R)
MONO
VIDEO
.
(480p)
(L)
ψ Ζ Θ Α∈ Κ δ π Ζ
I Φ∴. Εε ⊆?
OUT
S-VIDEO
AV2
AV1
? Θ? π Ζ
Σ ?
Ε }Φ ? ω Ζ ΕΡ Α∈ ? Θ ?
π Ζ
MONO
Σ ?
}Φ Κ δ Λ
? Λ ω] ?. ΕΡ Α∈
? ε ? ΑΕ Κ δ Λ
Ε }ΑΕ π Ζ Σ ? Θ Α∈
?Α/?Τ ∈⊆ π ? Λ ∴⊆ ΕΑ ητλ 3?Α I? RΩΛ Α⊆1?Α
Λ
ΡΧ?. ? ζ Ζ Ρ Α∈ ? Λβτ ∈⊆ Rγτλ
? βΑα . π ? ω Ζ π∴ δ ⊆? Κν ∴
? Λ ω] ?. ΕΡ Α∈ ? ε ?
ΡΧ?
? ζ Ζ ΕΡ Α∈ Κ δ Α Κ ?ψ Ζ
R⊥Λ}ΦΑ Α.
βΠ
Ψ
,ρΠ
Ψ
)π084( 2
?? }ΑΕ
Ψ-Ρ
ρο
Ψ
)ι084(/?
ΒΠ
?
-
/?
.
2
?2
?
? I?
... Δ?Δ
1
?
?
?1
Ψ(
Α?R
S-VIDEO VCR
4
S-VIDEOL/MN
AUDIO
R
AV3
,ρΧ
ΒΠ
Ψ(
S-VIDEO VCR
)ΡΠ
Α?R ?
?1
Λ Κ δ ΑΕ ? ε ?
( }ΑΕ ? ε ?π ? Ρ Α∈. )π084
? ...ΩΛ Α⊆ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ ?γτλ
? Α?. π ? Λβτ ∈⊆ Rγτλ
? βΑα . π ?
Α? π∴ δ ⊆? Κν ∴
2-
-
-
3
4
Ζ?Ω
COMPONENT1 COMPONENT2
(480i)
AUDIO
Τν :
I.
? Δ?Δ ? ε Κ ? Ζ?Ω RΩ∴?∪
? ε ⊆? Ζ?Ω RΩ∴?∪ Λ R⊂? ?ΤΛ RΩ∴?Θ Α.
?IΕ ι. I⊥ ?
π}λ
? [ⓒ
?
?2)π0
? ∴I⊥ ΕΑ Λ∴?? ? ΛΛΑ ? αΑ⊆? ?⊥Λ}ΦΑ⇔
? ε ⊆?
-
2
3
)RΩΛ Α⊆ ( ? Α? Ζ?Ω }ΑΕ
)ΡΠ Δ?Δ
1- Λ Κ δ ΞΑ⊆∪?
Α?
βΧ
}Φ ?
δ ⊆? π}λ Ζ ⊥Λ ?
-
Α Μ R⊂? Τν :
? αΑ⊆? πΧ? ? |Μ, ω π ΣΗ?-Σ
Ρ Α∈.
)ι084(
-
1
ψ Ζ ? }ΑΕ
π}λ ψ Ζ Σ
?Λ
Ψ-Β
Σ
-
VIDEO
(480p)
(L)
(L)
(R)
(R)
Y
Y
PB
PB
PR
PR
AUDIO
VIDEO
DVD INPUT
Δ?Δ,
(
DVD
8
.
∴Κ] 06
?.
62
? ΞΑ⊆Θ
π}λ(
(R)-AUDIO-(L)
Π
Τ
? θΖ??
8
5
3 Α
Κ δ
2
8
)? _ _ )RΩΛ Α⊆ ( ? _ ΑπΑ? ΞΑ⊆∪ }ΑΕ
VIDEO
COMPONENT1 COMPONENT2
(480i)
OUT
S-VIDEO
AUDIO
AV2
(480p)
(L)
(L)
(R)
(R)
AV1
Y
Y
PB
PB
AUDIO
R
VIDEO
R(8Ω)
(8Ω)
4
ΚΒΝ ∴ π ? Υε ⇔
? _ ΑπΑ? Ε }ΑΕ ⊥ ΑπΑ?
?
Α ? ]? Α π ? Υε ⇔
Ζ Θ Ε∴? ⊥Α⊆?? Ζ ?? Φ Ρ_ δ ? νΑ?
I
Α
Κ ⊆ Ζ Α( ) Λ ?? _∴ⓒ ? ? _ ΑπΑ? γρ
Λ )... ⊥Α⊆?? Ζ ?? _ ΑπΑ?
1
Λ∴ π ⓒ ?⊆ΚωΑ∏ ?π ΕΑ ?Θ ΘΑ Φ π Κ ⊆ Ζ Α(
L(8Ω)
MAIN SPEAKER
MONO
VIDEO
PR
AV4
PR
SURROUNDL
(8Ω)
DVD INPUT
4
ΕΛ δ Θ
⊥Α⊆?? Ζ
Ε∴?
?? Φ
Ρ_ δ ?
.
SPEAKER
ANT IN
L L 75Ω
? Ρ Α∈ μ ∴ π
,
.
?
? Τ π ? _ Απ
(R)-AUDIO-(L)
VIDEO
COMPONENT1 COMPONENT2
(480i)
OUT
S-VIDEO
AUDIO
AV2
(480p)
(L)
(L)
(R)
(R)
AV1
Y
Y
PB
PB
PR
PR
AUDIO
R(8Ω)
VIDEO
R(8Ω)
/ ? _∴ⓒ ? _ ΑπΑ?
Κ δ
? _ ΑπΑ?
/ ? _∴
Κ δ Λ
ΞΑ⊆∪ Ε }ΑΕ ?
)-(. ?I⊥ ? )+( IΤ ∴ ΕΑ φ∴?? Φ Α Ρ Α∈ ? Ξ ω
L(8Ω)
MAIN SPEAKER
MONO
VIDEO
ANT IN
SURROUNDL
(8Ω)
⊥Α⊆?? Ζ
SPEAKER
L L 75Ω
DVD INPUT
Ρ Α∈ ? Ξ ω ? Τ π ? ∴ _
? _ Απ
(. ) ?? ⊥ ?
(
? _ ΑπΑ?
Κ δ
Ε }ΑΕ ⊥Α⊆?? Ζ ? _ ΑπΑ? Κ δ Λ
+
) ? Τ ∴ ΕΑ ? Ε }ΑΕι Φ Α
Τν :
? ΛΒ Ζ ρ ? ΞΑ⊆Θ ? _ ΑπΑ? Κ δ Λ I.
? κ∴?
? ΛΑ ? }κΦ Τν
Λ ? ⊥ ? ?? κ∴? ? _ Απ π ( + ) ? Τ ∴ ΕΑ δ Κ δ Λ ? Τ ∴
? _ Απ . π
( ) ? ⊥ ? ΕΑ δ Κ δ
? Ω∴ⓒ ? _ ΑπΑ? πΧ? ⊥Α⊆?? Ζ ? _ Απ Ε }ΑΕι IΩ∴ⓒ ⊥ ΑπΑ? Κ δ π Ζ ?.
I Φ∴ ? Ξ∴∪ I?? 8 Ε θΑ?| Κ ? I? ΡΓ
I|ε (. )ΤΖ ??? 52
,
,
? _ ΑπΑ?
? _ ΑπΑ?
R
? ∴ _
? _Α⊆
T
W
TRBO
? ∴ _
?
⊥ Απ
∴ ]
⊥ ΑπΑ?
?ε?
? Ρ_
⊥Α⊆?? Ζ
? _Α⊆
72
⊥ ΑπΑ?
?ε?
? Ρ_
⊥Α⊆?? Ζ
?
? πκΑ⇔ ?Rδ ⊃ ΕΥΠ |Α
? πκΑ⇔ νΑ ∴
δ ?
γθ ω ?? ε ⊆?
γθ ξ ?? ε ?
? ε ⊆? π ΩΖ?∠ I? Ωκ ⓒ
? } ??
Φθι γθ ξ R⊥Λ}ΦΑ⇔
I ?? Κ ΘΖ ...
γθ ω ? ??
θ
γΦκ Α ?ΤΑ?⇔ ? θ Αδ∴
[⇒
...
Λ∴?⇔ ? ∴ ?
RπΥφ
? Ρ Α∈( ?πΛ? ? ω β )Κ δ ? ∴ _ ? ω β
ωΛΑΤ
πΛ? Κ ? Λ ω] ? Θ Α∈
γθ ω ( )RαΑ⊆? IΩ∴ⓒ
| Α? Θ∴?
? Λ ω] ??( Θ Α∈ π ) ΟΦΜ ? ∴ Α⇔ RπΥφ
ωε ⇔( )⊥ ? ⊆ Α⇔ RπΥφ
? ⊆ Α⇔ RπΥφ
? Υ ?? β α∴?
? ΛΖ?Ω ΕΞε ∇ RπΥφ
? ε ⊆?( )ΚΦΑ ? Λ∴?⊥Μ ?γΦλ
? γΑ∑? ?γΦλ
? ? ?γΦλ
?ε?
Λ∴?⇔ ? ∴ ?
?⊆Θ ?γΦλ
π ? ΦκΑ⊆ Α? RπΥφ
π}λ( ? ζ Ζ )Θ Α∈ ?? ε ⊆? ? ε ? ΞΑ⊆∪ RπΥφ
θ?ε?
Κθ ? ε ⊆?
β α ? ε ⊆?
?... δ ⊆? ...Κ ΘΖ
Download PDF

advertising