LG | FFH-360VA | LG FFH-360VA Owner’s Manual

?ΙΔΕΟ ΧΟΜΠΑΧΤ ΔΙΣΧ
ΣΤΕΡΕΟ ΜΥΣΙΧ ΣΨΣΤΕΜ
ΟΩΝΕΡ∏Σ ΜΑΝΥΑΛ
ΜΟΔΕΛΣ
:
ΦΦΗ-360?Α/Λ/Σ/ΑΞ
ΦΕ-360?Ε
Πλεασε ρεαδ τηισ μανυαλ
χαρεφυλλψ
βεφορε
οπερατινγ ψουρ
σετ.
Ρεταιν ιτ φορ φυτυρε ρεφερενχε.
Δεσιγνσ
ανδ
σπεχιφιχατιονσ αρε συβφεχτ
ιμπροπεμεντ.
το
χηανγε
ωιτηουτ νοτιχε φορ
ΔΙΓΙΤΑΛ ?ΙΔΕΟ
(φορ ΧΕ ρεγιον)
Ν0Μ
061
ΝΨΧΕ
Ν0Μ
260
ΝΨΧΕ
Π/Ν:3828ΡΧΔ008Α
ΜΙΣΕ ΕΝ ΓΑΡΔΕ
ΧΑΥΤΙΟΝ
Cet
de
ELECTRIC SHOCK
COVER(OR BACK).
NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE.
Νοτε το ΧΑΤ?
REFER SERVICING TO QUALIFIED
manufacturer's
an
to the presence of
television
a Class B computing device in accordance with the
specifications in subparts J of Part 15 of FCC Rules, which are
designed to provide reasonable protection against such interference in
a residential installation. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment
does cause interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user in
encouraged to try to correct the interference by one of more of the
following measures:
Reorients or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
SHOCK, DO NOT
EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.
To avoid electrical
shock, do
not open the cabinet. Refer
servicing
to
qualified personnel only.
ΧΑΥΤΙΟΝ
Use of controls
or
other than those
-
of
adjustments or performance
specified herein may result
procedures
-
in hazardous
-
radiation exposure.
(ΦΟΡ
which the receiver is connected.
ΤΗΕ ΧΥΣΤΟΜΕΡΣ ΙΝ
ΕΥΡΟΠΕ)
If this product is marked with the CE-symbol,
is conformed to EMC regulation 89/336/EEC.
Laser
in this
component
radiation
product
is
-
it
means
which
or an
radio/TV technician for
experienced
ΙΝ ΤΗΕ ΥΝΙΤΕΔ
help.
ΚΙΝΓΔΟΜ)
ΩΙΡΙΝΓ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΣ
capable
of
This
appliance is supplied with a BS1363 approved 3 amp fused mains
When replacing the fuse always use a 3 amp BS1362 approved
type. Never use this plug with the fuse cover omitted. To obtain a
replacement fuse cover contact your supplying dealer or "LG
emitting
plug.
the limit for Class 1.
exceeding
Consult the dealer
(ΦΟΡ ΧΥΣΤΟΜΕΡΣ
ELECTRONICS U.K.LTD".
ΧΑΥΤΙΟΝ: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
If the mains sockets in your home differ, or are not suitable for the
plug supplied, then the plug should be removed and a suitable
AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO
of
BEAM.
ΩΑΡΝΙΝΓ: OSYNLIG
DEL
instructions, may cause interference to radio and
It has been type tested and found to comply with
reception.
the limits for
ΩΑΡΝΙΝΓ:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OF ELECTRIC
system installer's
ΝΟΤΕ:
Τηε ιντερφερενχε ποτεντιαλ το τηε δεπιχε.
This equipment generates and uses radio frequency energy and if not
installed and used properly, that is in strict accordance with the
equilateral triangle is
important
operating and maintenance (servicing) instructions in
the literature accompanying the appliance.
user
to call the CATV
provides guidelines
for proper grounding and, in particular, specifies that the cable
ground shall be connected to the grounding system of the
building, as close to the point of cable entry as practical.
persons.
point within
provided
attention to Article 820-40 of the NEC that
Εξπλανατιον Γραπηιχαλ Σψμβολσ:
The lightning flash with arrowhead symbol, within an
equilateral triangle is intended to alert the user to the
presence of uninsulated dangerous voltage within the
product's enclosure that may be of sufficient
magnitude to constitute a risk of electric shock to
intended to alert the
exigences
σψστεμ Ινσταλλερ:
This reminder is
SERVICE PERSONNEL.
The exclamation
les
Α?ΕΡΤΙΣΣΕΜΕΝΤ
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUENE-PAS OUVRIR
(ΦΟΡ ΧΥΣΤΟΜΕΡΣ ΙΝ ΤΗΕ ΥΝΙΤΕΔ ΣΤΑΤΕΣ ΟΦ ΑΜΕΡΙΧΑ)
ΧΑΥΤΙΟΝ: TO REDUCE THE RISK OF
DO NOT REMOVE
appareil numerique de la classe B respecte toutes
Reglement sur le materiel brouilleur de Canada.
LASERSTRALNING NAR
fitted. Please refer to the
DENNA
AR OPPNAD STRALEN AR FARLIG.
ΑΤΤΕΝΤΙΟΝ: Quand I'appareil est ouvert,
aux radiations invisibles du faisceau laser.
Ωαρνινγ
ne
pas
s'exposer
on
the interior.
instructions below:
:
The mains
plug
destroyed.
A mains
mains
This label is located
wiring
type
type
severed from the mains lead of this
plug
appliance must be
engaged in a
with bared wires is hazardous if
output line socket.
ΙΜΠΟΡΤΑΝΤ
This
Compact
CLASS 1
LASER PRODUCT
KLASSE 1
LASER PRODUKT
LASER
LUOKAN 1
LASER LAITE
The
KLASS 1
LASER APPARAT
CLASSE 1
PRODUIT LASER
is classified
Disc
as a
The wires in this mains lead
player
following
CLASS 1
product.
CLASS
1
LASER
coloured in accordance with the
Blue
:
Neutral
Brown
:
Live
As the colour of the wires in the mains lead of this
PRODUCT label is located
on
are
codes:
correspond with the coloured markings identifying
plug, proceed as follows:
the exterior.
appliance may not
the terminals in your
The wire which is coloured blue must be connected to the terminal
(ΦΟΡ ΧΥΣΤΟΜΕΡΣ
ΙΝ
ΧΑΝΑΔΑ)
which is marked with the letter N
ΧΑΥΤΙΟΝ: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS
(POLARIZED)
PLUG WITH AN EXTENSION
CORD, RECEPTACLE,
which is marked with the letter L
OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY
If
digital apparatus meets all requirements
Interference-Causing Equipment Regulations.
of the Canadian
-
Ωαρνινγ
DO NOT OPEN
Pour eviter les chocs
rallonge,
un
coloured red.
:
Do not connect either wire to the earth
with the earth
ΜΙΣΕ ΕΝ ΓΑΡΔΕ:
avec une
or
a
distribution board.
ΩΑΡΝΙΝΓ:
SHOCK HAZARD
coloured black.
13 amp BS1363 plug or any other type of plug is used, 3 amp
BS1362 approved fuse must be fitted either in the plug or at the
INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.
This class B
or
The wire which is coloured brown must be connected to the terminal
electriques, n'utilisez pas cette fiche (polarisee)
receptacle ou une autre prise si vous ne pouvez
pas y inserer les broches a fond.
2
symbol
or
pin,
coloured green
marked with the letter E
or
green and
yellow.
or
ΙΜΠΟΡΤΑΝΤ ΣΑΦΕΤΨ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΣ
ΦΟΡ ΧΥΣΤΟΜΕΡΣ ΙΝ ΤΗΕ ΥΝΙΤΕΔ ΣΤΑΤΕΣ
∞
ΧΑΥΤΙΟΝ:
Ρεαδ αλλ οφ τηεσε ινστρυχτιονσ.
∞
∞
Σαπε τηεσε ινστρυχτιονσ φορ λατερ
Φολλοω αλλ
∞
τηε αυδιο
∞
ωαρνινγσ ανδ
εθυιπμεντ.
Ρεαδ ινστρυχτιονσ
-
υσε.
ινστρυχτιονσ μακεδ
ον
Αλλ τηε
ανδ
σαφετψ
ινσταλλατιον συχη
οπερατινγ
προδυχτ ισ
-
Τηε
σαφετψ
ανδ
∞
οπερατινγ
ινστρυχτιονσ σηουλδ βε ρεταινεδ φορ φυτυρε
ρεφερενχε.
∞
Ηεεδ
ιν τηε
∞
Ωαρνινγσ
οπερατιογ
-
Αλλ
ωαρνινγσ
τηε
ον
ανδ
προδυχτ
ινστρυχτιονσ σηουλδ βε φολλοωεδ.
Φολλοω ινστρυχτιονσ
-
Αλλ
οπερατινγ
ανδ
υσε
ινστρυχτιονσ σηουλδ βε φολλοωεδ.
∞
∞
-
Ατταχημεντσ
-
ρεχομμενδεδ
τηεψ
∞
μαψ
Δο νοτ
βψ
χαυσε
τηε
υσε
∞
Ωατερ ανδ Μοιστυρε
μανυφαχτυρερ
υσε
ασ
τηισ
προδυχτ
νεαρ α
Δο νοτ
τηισ
∞
μουντινγ
αχχεσσορψ ρεχομμενδεδ
βψ
Προτεχτιπε Ατταχημεντ
δεπιχε. Ιφ
συρε
ον αν
∞
προδυχτ
πλυγ ηαπινγ
ισ
οπερλοαδ
α
ανδ χαρτ
3
ασ
τηε
Λιγητνινγ Φορ αδδεδ προτεχτιον φορ τηισ προδυχτ
δυρινγ α λιγητνινγ στορμ, ορ ωηεν ιτ ισ λεφτ
υναττενδεδ ανδ υνυσεδ φορ λονγ περιοδσ οφ τιμε,
υνπλυγ ιτ φρομ τηε ωαλλ ουτλετ ανδ δισχοννεχτ τηε
-
αντεννα ορ χαβλε
τηε
Θυιχκ στοπσ, εξχεσσιπε φορχε, ανδ
προδυχτ
Τηε
ρεπλαχεμεντ πλαψ σπεχιφιεδ βψ
σαμε οπερλοαδ προτεχτιον
οριγιναλ πλυγ.
ανδ χαρτ χομβινατιον σηουλδ βε μοπεδ
συρφαχεσ μαψ χαυσε τηε
χομβινατιον το οπερτυρν.
-
τηατ ηασ τηε
το τηε
λινε συργεσ.
χαρε.
Πλυγ
ατταχημεντ
τηε σερπιχε τεχηνιχιαν ηασ υσεδ
Α
υνεπεν
αν
α σαφετψ φεατυρε. Σεε Ινστρυχτιον
ρεπλαχεμεντ ορ ρεσττινγ ορ προτεχτιπε
ρεπλαχεμεντ οφ τηε πλυγ ισ ρεθυιρεδ, βε
δαμαγε
προδυχτ
συππλψ χορδσ
νοτ λικελψ το βε
πλαχεδ υπον ορ
αρε
Τηισ ισ
μανυφαχτυρερ.
ωιτη
Ποωερ
τηε μανυφαχτυρερ
φολλοω τηε μανυφαχτυρερ∏σ ινστρυχτιονσ ανδ σηουλδ
υσε α
-
τηατ
Μανυαλ φορ
ορ
πλαχε
προδυχτ
υνσταβλε χαρτ, στανδ, τριποδ, βραχκετ, ορ ταβλε. Τηε
προδυχτ μαψ φαλλ, χαυσινγ σεριουσ ινφυρψ το α χηιλδ
ορ αδυλτ, ανδ σεριουσ δαμαγε το τηε προδυχτ. Υσε
ονλψ ωιτη α στανδ, τριποδ, βραχκετ, ορ ταβλε
ρεχομμενδεδ βψ τηε μανυφαχτυρ ορ σολδ ωιτη τηε
προδυχτ. Ανψ μουντινγ οφ τηε προδυχτ σηουλδ
-
σο
ον ορ
εθυιππεδ
προτεχτιον.
νεαρ
εξαμπλε, νεαρ α βατη τυβ, ωαση βοωλ,
ορ λαυνδρψ τυβ; ιν α ωετ βασεμεντ;
σωιμμινγ ποολ; ανδ τηε λικε.
κιτχηεν σινκ,
Αχχεσσοριεσ
-
Ποωερ-Χορδ Προτεχτιον
ωιτη
ωατερ-φορ
∞
βυιλτ-ιν
α
ραχκ υνλεσσ
τηεψ
πινχηεδ βψ ιτεμσ
αγαινστ τηεμ, παψινγ παρτιχυλαρ αττεντιον το χορδσ
ατ πλυγσ, χονπενιενχε ρεχεπταχλεσ, ανδ τηε ποιντ
ωηερε τηεψ εξιτ φρομ τηε προδυχτ.
∞
Δο νοτ
ορ
Τηισ προδυχτ σηουλδ βε οπερατεδ
ονλψ φρομ τηε τψπε οφ ποωερ σουρχε ινδιχατεδ ον
τηε μαρκινγ λαβελ. Ιφ ψου αρε νοτ συρε οφ τηε τψπε
οφ ποωερ συππλψ το ψουρ ηομε, χονσυλτ ψουρ
προδυχτ δεαλερ ορ λοχαλ ποωερ χομπανψ. Φορ
προδυχτσ ιντενδεδ το οπερατε φρομ βαττερψ ποωερ,
ορ οτηερ σουρχεσ, ρεφερ το τηε οπερατινγ
ωαλκεδ
ηαζαρδσ.
-
Ποωερ Σουρχεσ
σηουλδ βε ρουτεδ
ατταχημεντσ νοτ
προδυχτ
βοοκχασε
ινστρυχτιονσ.
Υνπλυγ τηισ προδυχτ φρομ τηε ωαλλ
ουτλετ βεφορε χλεανινγ. Δο νοτ υσε λιθυιδ χλεανερσ
ορ αεροσολ χλεανερσ. Υσε α δαμπ χλοτη φορ
χλεανινγ.
Χλεανινγ
ασ α
προπερ πεντιλατιον ισ προπιδεδ ορ τηε
μανυφαχτυρερ∏σ ινστρυχτιονσ ηαπε βεεν φολλοωεδ.
οπερατεδ.
Ρεταιν ινστρυχτιονσ
-
ρυγ, ορ οτηερ σιμιλαρ συρφαχε.
Τηισ προδυχτ σηουλδ νοτ βε πλαχεδ ιν
ινστρυχτιονσ σηουλδ βε ρεαδ βεφορε τηε
∞
Σλοτσ ανδ οπενινγσ ιν τηε χαβινετ αρε
προπιδεδ φορ πεντιλατιον ανδ το ενσυρε ρελιαβλε
οπερατιον οφ τηε προδυχτ ανδ το προτεχτ ιτ φρομ
οπερηεατινγ, ανδ τηεσε οπενινγσ μυστ νοτ βε
βλοχκεδ ορ χοπερεδ. Τηε οπενινγσ σηουλδ νεπερ
βε βλοχκεδ βψ πλαχινγ τηε προδυχτ ον α βεδ, σοφα,
?εντιλατιον
σψστεμ. Τηισ ωιλλ πρεπεντ
προδυχτ
δυε το
λιγητνινγ
ανδ ποωερ-
Αντεννα
Λεαδ-ιν Ωιρε
Γρουνδ
Χλαμπ
Αντεννα Δισχηαργε
Υνιτ (ΝΕΧ Σεχτιον 810-20)
Ελεχτριχ
Σερπιχε
Γρουνδινγ Χονδυχτορσ
(ΝΕΧ Σεχτιον 810-21)
Εθυιπμεντ
Γρουνδ
Χλαμπσ
Ποωερ Σερπιχε
Γρουνδινγ
Ελεχτροδε Σψστεμ
(ΝΕΧ Αρτ 250, Παρτ
∞
Ουτδοορ Αντεννα
Γρουνδινγ
-
Ιφ
ουτσιδε αντεννα
αν
ποωερ-συππλψ χορδ ορ πλυγ ισ δαμαγεδ.
λιθυιδ ηασ βεεν σπιλλεδ, ορ οβφεχτσ ηαπε φαλλεν ιντο
τηε προδυχτ.
χ) Ιφ τηε προδυχτ ηασ βεεν εξποσεδ το ραιν ορ ωατερ.
δ) Ιφ τηε προδυχτ δοεσ νοτ οπερατε νορμαλλψ βψ
φολλοωινγ τηε οπερατινγ ινστρυχτιονσ. Αδφυστ ονλψ
τηοσε χοντρολσ τηατ αρε χοπερεδ βψ τηε οπερατινγ
ινστρυχτιονσ ασ αν ιμπροπερ αδφυστμεντ οφ οτηερ
χοντρολσ μαψ ρεσυλτ ιν δαμαγε ανδ ωιλλ οφτεν
ρεθυιρε εξτενσιπε ωορκ βψ α θυαλιφιεδ τεχηνιχιαν το
ρεστορε τηε προδυχτ το ιτσ νορμαλ οπερατιον.
ε) Ιφ τηε προδυχτ ηασ βεεν δροππεδ ορ δαμαγεδ ιν
α)
β)
ορ
χαβλε σψστεμ ισ χοννεχτεδ το τηε προδυχτ, βε συρε τηε
αντεννα ορ χαβλε σψστεμ ισ γρουνδεδ σο ασ το προπιδε
σομε
στατιχ
∞
προτεχτιον αγαινστ πολταγε
χηαργεσ.
συργεσ ανδ
βυιλτ-υπ
Αρτιχλε 810 οφ τηε Νατιοναλ Ελεχτριχαλ Χοδε,
ΑΝΣΙ/ΝΦΠΑ 70 προπιεδεσ ινφορματιον ωιτη ρεγαρδ το
προπερ
γρουνδινγ
οφ τηε μαστ ανδ
συππορτινγ
στρυχτυρε, γρουνδινγ οφ τηε λεαδ-ιν ωιρε το
αν
αντεννα
δισχηαργε υνιτ, σιζε οφ γρουνδινγ χονδυχτορσ, λοχατιον
οφ αντεννα δισχηαργε υνιτ, χοννεχτιον το γρουνδινγ
ελεχτροδεσ, ανδ ρεθυιρεμεντσ φορ τηε γρουνδινγ
ελεχτροδε.
∞
Ποωερ Λινεσ
-
Αν ουτσιδε αντεννα
σψστεμ σηουλδ
νοτ
πιχινιτψ οφ οπερηεαδ ποωερ λινεσ ορ
οτηερ ελεχτριχ λιγητ ορ ποωερ χιρχυιτσ, ορ ωηερε ιτ χαν
φαλλ ιντο συχη ποωερ λινεσ ορ χιρχυιτσ. Ωηεν ινσταλλινγ
∞
ουτσιδε αντεννα σψστεμ, εξτρεμε χαρε σηουλδ βε
κεεπ φρομ τουχηινγ συχη ποωερ λινεσ ορ
χιρχυιτσ ασ χονταχτ ωιτη τηεμ μιγητ βε φαταλ.
αν
τακεν το
∞
∞
ρεσυλτ ιν
ανδ
α
ρισκ οφ φιρε
ορ
ανψ ωαψ.
Ωηεν τηε
-
σηοχκ,
∞
ελεχτριχ σηοχκ.
Λιθυιδ Εντρψ Νεπερ πυση οβφεχτσ οφ ανψ
κινδ ιντο τηισ ποροδυχτ τηρουγη οπενινγσ ασ τηεψ μαψ
τουχη δανγερουσ πολταγε ποιντσ ορ σηορτ-ουτ παρτσ τηατ
χουλδ ρεσυλτ ιν α φιρε ορ ελεχτριχ σηοχκ. Νεπερ σπιλλ
λιθυιδ οφ ανψ κινδ ον τηε προδυχτ.
Σερπιχινγ Δο νοτ αττεμπτ το σερπιχε τηισ προδυχτ
ψουρσελφ ασ οπενινγ ορ ρεμοπινγ χοπερσ μαψ εξποσε
ψου το δανγερουσ πολταγε ορ οτηερ ηαζαρδσ. Ρεφερ αλλ
σερπιχινγ το θυαλιφιεδ σερπιχε περσοννελ.
Δαμαγε Ρεθυιρινγ Σερπιχε Υνπλυγ τηισ προδυχτ φρομ
τηε ωαλλ ουτλετ ανδ ρεφερ σερπιχινγ το θυαλιφιεδ σερπιχε
περσοννελ υνδερ τηε φολλοωινγ χονδιτιονσ:
Οβφεχτ
Ιφ
Υναυτηοριζεδ συβστιτυτιονσ μαψ ρεσυλτ ιν φιρε, ελεχτριχ
ορ οτηερ ηαζαρδσ.
Οπερλοαδινγ Δο νοτ οπερλοαδ ωαλλ ουτλετσ, εξτενσιον
χορδσ, ορ ιντεγραλ χονπενιενχε ρεχεπταχλεσ, ασ τηισ
-
χαν
∞
Ωηεν τηε
προδυχτ εξηιβιτσ α διστινχτ χηανγε ιν
περφορμανχε, τηισ ινδιχατεσ α νεεδ φορ σερπιχε.
Ρεπλαχεμεντ Παρτσ Ωηεν ρεπλαχεμεντ παρτσ αρε
ρεθυιρεδ, βε συρε τηε σερπιχε τεχηνιχιαν ηασ υσεδ
ρεπλαχεμεντ παρτσ σπεχιφιεδ βψ τηε μανυφαχτυρερ ορ
ηαπε τηε σαμε χηαραχτεριστιχσ ασ τηε οριγιναλ παρτσ.
φ)
βε λοχατεδ ιν τηε
∞
Η)
-
∞
Σαφετψ Χηεχκ Υπον χομπλετιον οφ ανψ σερπιχε ορ
ρεπαιρσ το τηισ προδυχτ, ασκ τηε σερπιχε τεχηνιχιαν το
περφορμ σαφετψ χηεχκσ το δετερμινε τηατ τηε προδυχτ ισ
ιν προπερ οπερατινγ χονδιτιον.
Ωαλλ ορ Χειλινγ Μουντινγ Τηε προδυχτ σηουλδ βε
μουντεδ το α ωαλλ ορ χειλινγ ονλψ ασ ρεχομμενδεδ βψ
-
-
τηε μανυφαχτυρερ.
∞
-
Ηεατ
-
Τηε
σουρχεσ
οτηερ
ηεατ.
-
4
προδυχτ
συχη
ασ
σηουλδ βε σιτυατεδ αωαψ φρομ ηεατ
ραδιατορσ, ηεατ ρεγιστερσ, στοπεσ,
προδυχτσ (ινχλυδινγ αμπλιφιερσ)
τηατ
προδυχε
ορ
ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΛΕΜΕΝΤΣ
ΦΡΟΝΤ ?ΙΕΩ
ΒΑΧΚ ?ΙΕΩ
1
ΟΠΤΙΟΝ
30
23
29
28
4
56
27
7
26
89
24
10
11
12
13
23
22
14
19
31
25
32
33
21
20
15
34
36
16 17 18
35
18. ΠΡΕΣΕΤ ΥΠ / ΦΟΡΩΑΡΔ ΠΛΑΨ
ΦΡΟΝΤ ?ΙΕΩ
ΠΛΑΨ βυττον
1.
ΤΥΝΙΝΓ ΔΟΩΝ/ΥΠ
ΡΕΩΙΝΔ / ΦΑΣΤ ΦΟΡΩΑΡΔ βυττονσ
20.
(ΤΑΠΕ)
βυττονσ(ΧΔ)
(?ΧΔ)
ΠΡΕ?ΙΟΥΣ/ΝΕΞΤ βυττονσ
)
ΠΥΣΗ ΕθΕΧΤ)
(
ΧΔ ΠΑΥΣΕ / ΣΕΤ(ΧΛΟΧΚ / ΤΙΜΕΡ) / ΧΟΥΝΤΕΡ
ΡΕΣΕΤ (ΤΑΠΕ) βυττον (ΧΔ ΙΙ / ΣΕΤ / ΧΟΥΝΤΕΡ
ΡΕΣΕΤ)
2.
ΡΕΧΟΡΔ / ΡΕΧΟΡΔ ΠΑΥΣΕ βυττον
21. ΜΙΧ Σοχκετσ
3.
ΜΕΜΟΡΨ / ΠΡΟΓΡΑΜ βυττον
22. ΔΙΣΧ ΔΙΡΕΧΤ ΠΛΑΨ βυττονσ
ΜΕΝΥ+
4.
/ ΧΔ
19. ΤΑΠΕ ΔΕΧΚ 2 ΕθΕΧΤ ΠΟΣΙΤΙΟΝ
βυττονσ(ΤΥΝΕΡ)
ΤΡΑΧΚ ΣΚΙΠ / ΣΕΑΡΧΗ
(ΠΡΕΣΕΤ
(ΤΑΠΕ)
ΥΠ /
(ΤΥΝΕΡ/ΧΔ)
(ΔΙΣΧ1, ΔΙΣΧ2, ΔΙΣΧ3)
23. ΔΙΣΧ ΣΚΙΠ βυττον
βυττον(?ΧΔ)
(ΤΥΝΕΡ)
βυττον(?ΧΔ)
ΜΟΔΕ / ΡΙΦ βυττον
24. ΧΔ ΟΠΕΝ/ΧΛΟΣΕ βυττον
ΜΕΝΥ-
25. ΜΙΧ ?ολυμε
5.
ΡΕΜΟΤΕ ΣΕΝΣΟΡ
26. ΧΔ ΠΑΥΣΕ / ΣΕΤ ινδιχατορ
6.
ΜΔΣΣ ινδιχατορ
27. ?ΟΛΥΜΕ κνοβ
7.
ΜΔΣΣ βυττον
28. ΤΙΜΕΡ βυττον
8.
ΠΟΩΕΡ βυττον
29. ΧΛΟΧΚ βυττον
9.
ΠΒΧ ΟΝ/ΟΦΦ βυττον
30. ΧΔ ΔΟΟΡ
ΠΛΑΨ ΜΟΔΕ βυττον
10. ΥΒΒ
11.
(Υλτρα
Βασσ
(ΟΠΤΙΟΝΑΛ)
Βοοστερ) / Ηι-ΤΟΝΕ
ΒΑΧΚ ?ΙΕΩ
βυττον
ΝΟΡΜΑΛ ΔΥΒΒΙΝΓ / ΧΔ ΣΨΝΧΗΡΟ
31. ΑΝΤΕΝΝΑ
ΡΕΧΟΡΔΙΝΓ / ΣΕΛΕΧΤ βυττον
12. ΗΕΑΔΠΗΟΝΕ σοχκετ
(ΠΗΟΝΕΣ)
ΠΥΣΗ ΕθΕΧΤ)
ποσιτιον (
ΦΥΝΧΤΙΟΝ ΣΕΛΕΧΤ βυττονσ (ΤΥΝΕΡ ΒΑΝΔ,
ΧΔ, ΤΑΠΕ 1/2, ΑΥΞ)
(ΠΡΕΣΕΤ ΔΟΩΝ
/
35. ?ΟΛΤΑΓΕ ΣΕΛΕΧΤΟΡ
36. ΠΟΩΕΡ ΧΟΡΔ
)
17. ΤΑΠΕ ΣΤΟΠ / ΧΔ ΣΤΟΠ/ΧΛΕΑΡ βυττον
(
/
ΙΝΠΥΤ
34. ΣΠΕΑΚΕΡ τερμιναλ
16. ΠΡΕΣΕΤ ΔΟΩΝ / ΒΑΧΚΩΑΡΔ ΠΛΑΨ
βυττον
(ΟΠΤΙΟΝΑΛ)
33. ?ΙΔΕΟ ΟΥΤΠΥΤ ΣΟΧΚΕΤ
14. ΤΑΠΕ ΔΕΧΚ 1 ΕθΕΧΤ
(ΟΠΤΙΟΝΑΛ)
τερμιναλ
ΣΟΧΚΕΤ
13. ΗΙ-ΣΠΕΕΔ ΔΥΒΒΙΝΓ / ΡΕΤΥΡΝ βυττον
15.
(ΑΕΡΙΑΛ)
32. ΑΥΞΙΛΙΑΡΨ / ΠΗΟΝΟ
ΧΛΕΑΡ)
5
(ΟΠΤΙΟΝΑΛ)
ΦΥΝΧΤΙΟΝ ΔΙΣΠΛΑΨ
1.
ΛΕ?ΕΛ ινδιχατορ
8.
ΔΙΣΧ ΝΟ. ινδιχατορ
2.
ΧΔ ΡΕΠΕΑΤ ινδιχατορ
9.
ΔΙΣΧ εντερεδ ινδιχατορ
3.
ΦΥΝΧΤΙΟΝ, ?ΟΛΥΜΕ ΛΕ?ΕΛ, ΧΛΟΧΚ,
10. Ρ.Ι.Φ. ινδιχατορ
ΦΡΕΘΥΕΝΧΨ, ΤΑΠΕ ΧΟΥΝΤΕΡ, ΧΔ ΠΛΑΨΙΝΓ
11.
ΤΙΜΕ, ΜΔΣΣ, ΥΒΒ, Ηι-ΤΟΝΕ, ΕΘ ΠΑΤΤΕΡΝ, ΠΒΧ
12. ΜΥΤΕ ινδιχατορ
ΑΥΤΟ ΤΥΝΕ ΡΕΧΕΙ?ΙΝΓ ινδιχατορ
δισπλαψ
13. ΤΑΠΕ ΔΙΡΕΧΤΙΟΝ ινδιχατορ
4.
ΛΕ?ΕΛ ινδιχατορ
14. ΠΛΑΨ ΜΟΔΕ ινδιχατορ
5.
ΦΜ ΣΤΕΡΕΟ ΡΕΧΕΙ?ΙΝΓ ινδιχατορ
6.
ΦΜ ΜΟΝΟ ινδιχατορ
15. ΡΕΧΟΡΔ / ΡΕΧΟΡΔ ΠΑΥΣΕ ινδιχατορ
7.
ΥΒΒ ινδιχατορ
16. ΤΙΜΕΡ ινδιχατορ
(Υσε ονλψ
αυτο ρεπερσε
δεχκ)
ΡΕΜΟΤΕ ΧΟΝΤΡΟΛ
3.
∞
1
12
∞
∞
11
2
∞
∞
∞
3
ΧΔ φυνχτιον βυττονσ
Πλαψ( )/ΣΕΛΕΧΤ
Πρεπιουσ(
)
Στοπ/Χλεαρ( )
∞
ΠΒΧ
∞
∞
∞
∞
Δισχ
Σκιπ
Δισπλαψ
Ρεπεατ
∞
∞
Παυσε( )
Νεξτ(
)
Ρετυρν
Τιμε Σεαρχη
Λαστ Μεμο
Προγραμ
4.
Εχηο βυττον
5.
8.
Ταπε φυνχτιον βυττονσ
Ταπε 1/Ταπε 2 σελετιον
Ρεπερσε πλαψ(
):ΟΠΤΙΟΝΑΛ
Φορωαρδ πλαψ(
)
Ρεωινδ/Φαστ φορωαρδ(
)
Στοπ( )
Ρεχορδ/Ρεχορδ Παυσε( /ΙΙ)
Σλεεπ βυττον
Πρεσετ δοων/υπ (
) βυττονσ
?ολυμε δοων/υπ (
) βυττονσ
9.
ΜΔΣΣ βυττον
10.
ΕΘ.παττερν
11.
Φυνχτιον σελεχτιον
∞
ΟΠΤΙΟΝΑΛ
45
∞
∞
910
6
∞
∞
∞
6.
7.
8
7
1.
ΠΟΩΕΡ βυττον
2.
Νυμεριχ
βυττον
12. Μυτε βυττον
βυττονσ(1-0)
6
βυττονσ(ΤΥΝΕΡ, ΧΔ, ΤΑΠΕ, ΑΥΞ)
ΡΕΜΟΤΕ ΧΟΝΤΡΟΛ
Χοντρολ
Ρανγε
Τηε ρεμοτε χοντρολ δεπιχε ισ
σηοων ιν τηε ιλλυστρατιον.
Ρ
δεσιγνεδ
φορ τηε ρανγε
ΝΟΤΕ
ορ οβσταχλεσ βετωεεν τηε ρεμοτε χοντρολ
δεπιχε ανδ τηε στερεο σψστεμ μαψ ιντερφερε ωιτη τηε
φυνχτιονινγ οφ τηε ρεμοτε χοντρολ.
Στρονγ λιγητ
Αππροξ.7μ
Νοτεσ
ον
Βαττεριεσ
Ψουρ ρεμοτε χοντρολ
Υσε τωο
βαττεριεσ.
Οπεν
Ινσταλλ τηε βαττεριεσ
ρεαρ χοπερ.
τηειρ
τηε
πολαριτψ(
,
χομεσ
ωιτη βαττεριεσ.
ΑΑΑ(ΥΜ-4. ΙΕΧ Ρ03)ⓒ τψπε ηιγη θυαλιτψ
Ωηεν τηε ρεμοτε χοντρολ φαιλσ το οπερατε αχχυρατελψ
ατ μαξιμυμ διστανχε φρομ τηε υνιτ. Ρεπλαχε τηε
ωορν ουτ βαττεριεσ ωιτη νεω ονεσ.
αχχορδινγ το
) ανδ χλοσε
χοπερ.
Ινσταλλ τωο ΑΑΑⓒ τψπε βαττεριεσ, οβσερπινγ χορρεχτ
βαττερψ πολαριτψ( ανδ ). Ρεπερσεδ βαττερψ
πολαριτψ μιγητ δαμαγε τηε υνιτ.
Δο νοτ υσε διφφερεντ τψπεσ οφ βαττεριεσ τογετηερ, ορ
ολδ ονεσ ωιτη νεω ονε.
Ωηεν ψου αρε νοτ γοινγ το υσε τηε υνιτ φορ α λονγ
τιμε, ρεμοπε τηε βαττεριεσ το πρεπεντ ποσσιβλε
αν
ελεχτρολψτε λεακαγε.
ΑΑΑ(ΡΟ3/ΥΜ-4)ΤΨΠΕ
ΣΨΣΤΕΜ ΧΟΝΝΕΧΤΙΟΝΣ
Τ?
ορ
Χοννεχτιον το
Μονιτορ
?ΙΔΕΟ ΟΥΤ
?ΙΔΕΟ ΟΥΤ
φαχκ
Αυξιλιαρψ Σουρχεσ
χοννεχτιον
Φρομ τηε ?ΙΔΕΟ ΟΥΤ φαχκ ον τηε βαχκ οφ
τηευνιττοα?ΙΔΕΟΙΝφαχκοφαΤ?ορ
Μονιτορ χοννεχτ.
Τ? ?ιδεο Ιν
ΑΥΞ
φαχκσ
χοννεχτιονσ
Τωο
ΑΥΞ
?ΙΔΕΟ
?ΙΔΕΟ
ΡΛ
Το ?ιδεο ουτ
ΑΥΔΙΟ
ΑΥΔΙΟ
ΙΝ
ΟΥΤ
Το Τ?
ορ
?ΧΡ ετχ.
(Το Αυδιο Ουτ)
Το ΑΥΞ
σοχκετσ
πηονο σοχκετσ μαρκεδ ΑΥΞ αρε
προπιδεδ ον τηε βαχκ οφ τηε υνιτ φορ
χοννεχτινγ οτηερ υνιτσ (φορ εξαμπλε, α
ρεχορδ πλαψερ ωιτη α πρε αμπλιφιερ, πιδεο
ρεχορδερσ ορ ταπε ρεχορδερσ).
ΝΟΤΕ:
∞Ψου
χαν
ενφοψ α σονγ ωηιλε λιστενινγ
αχχομπανιμεντ οφ σελεχτεδ σονγ τηρουγη ψουρ
ωατχηινγ τηε πιδεοσ ον Τ?.
∞Πρεσσ
Τ?/?ΙΔΕΟ Σελεχτιονⓒ βυττον
πιδεο σιγναλ (?ιδεο).
ον
το τηε
υνιτ ανδ
Τ? το σελεχτ
Λ
Χοννεχτιον τηε Μαιν
Λεφτ
Σπεακερ
Ρ
Σπεακερσ
Ινσερτ τηε ρεδ ωιρε οφ τηε ριγητ/λεφτ ηανδ σπεακερ ιντο τηε
ρεδ τερμιναλ μαρκεδ(+) ατ τηε βαχκ οφ τηε υνιτ.
Ινσερτ τηε βλαχκ ωιρε ιντο τηε βλαχκ τερμιναλ μαρκεδ(-).
Ριγητ Σπεακερ
Τηισ σπεακερ σψστεμ ισ δεσιγνεδ φορ μαγνετιχ σηιελδεδ.
Βυτ τηε πιδεο ιμαγε οφ α νεαρβψ τελεπισιον μαψ βε
διστορτεδ.
Ιν τηισ χασε, πυτ αωαψ τηε αφφεχτεδ τελεπισιον αβουτ
10~20χμ φρομ τηε σπεακερ σψστεμ.
7
ΣΨΣΤΕΜ ΧΟΝΝΕΧΤΙΟΝΣ
Αντεννα(αεριαλ) Χοννεχτιον
Φορ τηε
Ευροπεαν
ανδ Υ.Κ. μοδελ
Φορ τηε μοδελσ φορ οτηερ χουντριεσ
ΙΜΠΟΡΤΑΝΤ
φιγυρε (2), (4).
φιγυρε (1), (3).
ΦΜ Αντεννα
(αεριαλ) Χοννεχτιον
σιγναλσ αρε περψ ωεακ, νο εξτερναλ
νεχεσσαρψ, σιμπλψ χοννεχτ τηε συππλιεδ
αντεννα (αεριαλ) ωιρε το τηε τερμιναλ
Υνλεσσ ραδιο
αντεννα ισ
ΦΜ ινδοορ
μαρκεδ ΦΜ
(1)
2
ΒΑΝΔ(ΦΜ/ΑΜ)
ον
τηε βαχκ οφ τηε υνιτ
(2) 3 ΒΑΝΔ(ΦΜ/ΜΩ/ΛΩ)
ΑΡΕΑ
ΑΡΕΑ
ΜΩ/ΛΩ
ΦΜ εξτερναλ
αντεννα
αντεννα(αεριαλ)
(νοτ συππλιεδ)
Φορ ΜΩ/ΛΩ
τηε
75 οημσ χοαξιαλ χαβλε
λοοπ
λοοπ
(αεριαλ)
ρεχεπτιον, χοννεχτ
(αεριαλ) το τηε
αντεννα
τερμιναλ μαρκεδ ΜΩ/ΛΩ
ΑΜ
λοοπ αντεννα
(αεριαλ)... ινχλυδεδ
ΦΜ ινδοορ
αντεννα(αεριαλ)
ΑΜ
ΦΜ εξτερναλ
αντεννα(αεριαλ)
(νοτ συππλιεδ)
Ποσιτιον
ιτ φορ τηε
ΜΩ
ΓΝΔ
/ΛΩ
ΦΜ
βεστ
ΦΜ
75Ω
ρεχεπτιον
(3) 3 ΒΑΝΔ(ΦΜ/ΜΩ/ΣΩ)
(4)
ΑΡΕΑ
2
ΒΑΝΔ[ΦΜ/ΑΜ(ΜΩ)]
Φορ
ΜΩ
λοοπ
αντεννα
(αεριαλ)
ΦΜ ινδοορ αντεννα
(αεριαλ)
Ποσιτιον ιτ φορ τηε
βεστ
τηε
αντεννα(αεριαλ)
(νοτ συππλιεδ)
τερμιναλ μαρκεδ ΑΜ
ΦΜ εξτερναλ
αντεννα(αεριαλ)
(νοτ συππλιεδ)
ΜΩ
ΑΜ
ΦΜ
75Ω
ΦΜ
ΜΩ ΑΝΤΕΝΝΑ ΩΙΡΕ
ΤΩΙΣΤΕΔ ΛΙΝΕ
ΣΩ Αντεννα
ΑΜ(ΜΩ) λοοπ
(αεριαλ)
αντεννα
χοαξιαλ χαβλε
ρεχεπτιον
ΣΩ
ΓΝΔ
ΑΜ(ΜΩ) ρεχεπτιον, χοννεχτ
λοοπ αντεννα (αεριαλ) το τηε
ΦΜ εξτερναλ
ΑΡΕΑ
ΦΜ ΑΝΤΕΝΝΑ ΩΙΡΕ
8
ΧΛΟΧΚ ΣΕΤΤΙΝΓ
Εξαμπλε
1.
:
Σετ το 9:25 ιν τηε
Πρεσσ τηε ΧΛΟΧΚ βυττον.
(Ιφ
μορνινγ
τηε χλοχκ ισ
σετ, πρεσσ ανδ ηολδ τηε ΧΛΟΧΚ βυττον φορ
τηαν 1.5 σεχονδσ)
-
Τηε ηουρσ
5.
αλρεαδψ
Πρεσσ τηε ΧΔΙΙ/ΣΕΤ/ΧΟΥΝΤΕΡ ΡΕΣΕΤ βυττον.
μορε
ΠΡΕ?
ΝΕΞΤ
ΤΥΝΙΝΓ ΔΟΩΝ
ΤΥΝΙΝΓ ΥΠ
το βλινκ.
βεγιν
ΧΛΟΧΚ
ΧΔ ΙΙ
ΣΕΤ/
ΠΡΕΣΕΤ
ΠΡΕΣΕΤ
ΔΟΩΝ
ΥΠ
ΧΛΕΑΡ
ΧΟ
2.
Σελεχτ
α 24 ηουρ χψχλε ορ
πρεσσινγ ΠΡΕΣΕΤ ΔΟΩΝ ορ
ΠΡΕ?
ΝΕΞΤ
ΤΥΝΙΝΓ ΔΟΩΝ
ΤΥΝΙΝΓ ΥΠ
12 ηουρ
ΥΠ
6.
χψχλε βψ
Σετ τηε μινυτε ωιτη ΠΡΕΣΕΤ ΔΟΩΝ
βυττον
βυττον.
ΕΡ ΡΕΣΕΤ
(ορ
τυρν τηε θΟΓ
ΠΡΕ?
ΝΕΞΤ
ΤΥΝΙΝΓ ΔΟΩΝ
ΤΥΝΙΝΓ ΥΠ
ορ
ΥΠ
ΔΙΑΛ).
ΧΔ ΙΙ
ΣΕΤ/
ΣΕΤ
ΧΔ ΙΙ
ΣΕΤ/
Π
ΣΕΤ
ΩΝ
ΠΡΕ
Υ
ΕΤ
ΧΛΕΑΡ
ΠΡΤ
Υ
ΩΝ
(24ΗΡ)
ορ
(12ΗΡ)
ΧΛΕΑΡ
ΕΡ ΡΕΣΕΤ
ΧΟΥΝΤΕΡ ΡΕΣΕΤ
7.
3.
ΠΡΕ?
ΝΕΞΤ
ΤΥΝΙΝΓ ΔΟΩΝ
ΤΥΝΙΝΓ ΥΠ
Πρεσσ τηε ΧΔΙΙ/ΣΕΤ/ΧΟΥΝΤΕΡ ΡΕΣΕΤ βυττον.
Τηε χλοχκ σταρτσ
Πρεσσ τηε ΧΔΙΙ/ΣΕΤ/ΧΟΥΝΤΕΡ ΡΕΣΕΤ βυττον.
οπερατινγ.
ΠΡΕ?
ΝΕΞΤ
ΤΥΝΙΝΓ ΔΟΩΝ
ΤΥΝΙΝΓ ΥΠ
ΧΔ ΙΙ
ΣΕΤ/
ΠΡΕΣΕΤ
ΠΡΕΣΕΤ
ΥΠ
ΔΟΩΝ
ΧΛΕΑΡ
ΧΟΥΝΤΕ
ΧΔ ΙΙ
ΣΕΤ/
ΠΡΕΣΕΤ
ΠΡΕΣΕΤ
ΥΠ
ΔΟΩΝ
ΧΛΕΑΡ
ΧΟ
4.
Σετ τηε ηουρ ωιτη ΠΡΕΣΕΤ ΔΟΩΝ
ορ
ΥΠ
βυττον.
ΕΡ ΡΕΣΕΤ
Ινφορματιον
ον
ΑΜ 12:00
=
μιδνιγητ
τηε τιμε
ΠΜ 12:00
=
νοον
ΝΟΤΕ:
ΠΡΕ?
ΝΕΞΤ
ΤΥΝΙΝΓ ΔΟΩΝ
ΤΥΝΙΝΓ ΥΠ
Ωηεν
α ποωερ ιντερρυπτιον ηασ οχχυρρεδ φορ
τηαν 10 σεχονδσ.
Τηε χλοχκ
ΧΔ ΙΙ
ΣΕΤ/
ΠΡΕΣΕΤ
ΟΩΝ
δισπλαψ.
ΠΡΕΣΕΤ
ΧΛΕΑΡ
ΧΟΥΝΤΕΡ ΡΕΣ
9
σεττινγ
ισ ερασεδ, ανδ
--
: --ⓒ
ωιλλ φλαση
μορε
ον
τηε
ΒΕΦΟΡΕ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ
?ολυμε
ΜΥΤΕ
Αδφυστμεντ
βυττον(ον
Πρεσσ τηισ βυττον το μυτε ψουρ υνιτ.
Ψου χαν μυτε ψουρ υνιτ ιν ορδερ, φορ
Ιφ ψου τυρν τηε πολυμε υπ μορε τηαν μαξιμυμ λεπελ,
τηε πολυμε λεπελ φλασηεσ ιν τηε δισπλαψ.
ανσωερ
(Ορ πρεσσ ?ΟΛΥΜΕ
χομμανδερ.)
Σουνδ
ΜΔΣΣ
+ ορ
βυττον
-
ον
Τηε ΜΥΤΕ ινδιχατορ αππεαρσ
ΜΟΔΕ/ΡΙΦ(Ραδιο
Φιλτερ) βυττον
Θυαλιτψ Αδφυστμεντ
Το σωιτχη φρομ
(Μυλτι Δψναμιχ Σουνδ Σψστεμ)
βασσ
(ΥΒΒ
:
Υλτρα
Βασσ
Βοοστερ),
μονο
(Ηιανδ
Ωηεν
αγαιν.
ωηιχη
Πρεσσ τηε ΥΒΒ/Ηι-ΤΟΝΕ βυττον το σετ τηε ΥΒΒ/ΗΙ-
ΤΟΝΕ μοδε.
ΥΒΒ/ΗΙ-ΤΟΝΕ
ΥΒΒ ΟΦΦ
ισ
ιτ
πρεσσεδ,
ΗΙ-ΤΟΝΕ ΟΝ
Το αχτιπατε στερεο σουνδ
Ψου
βυττον
φολλοωσ
ΜΔΣΣ ΟΦΦ
χηοοσε
χαν
(ον
ΗΙ-ΤΟΝΕ ΟΦΦ
ρεμοτε
βετωεεν
ιμπρεσσιονσ : σελεχτ α
υσινγ τηε ΕΘ ΠΑΤΤΕΡΝ
4
χοντρολ)
φιξεδ
δεσιρεδ σουνδ
σουνδ
μοδε
βψ
βυττον.
Πρεσσ τηε ΕΘ ΠΑΤΤΕΡΝ βυττον
ονχε
το σεε τηε
χυρρεντ σουνδ μοδε σχρολλεδ ον τηε
δισπλαψ.
Πρεσσ τηε ΕΘ ΠΑΤΤΕΡΝ βυττον ρεπεατεδλψ, υντιλ
δεσιρεδ σουνδ μοδε ισ σχρολλεδ ον τηε δισπλαψ.
ΦΛΑΤ
: λινεαρ φρεθυενχψ ρεσπονσε
ΡΟΧΚ
: μορε
ΠΟΠ
:
ΧΛΑΣΣΙΧ
:
Φορ
βασσ,
μορε
τηε
τρεβλε
λεσσ βασσ, λεσσ τρεβλε
φορ ορχηεστραλ μυσιχ
περσοναλ λιστενινγ
ηεαδπηονε το ηεαδπηονε σοχκετ.
σουνδ χομεσ φρομ τηε σπεακερσ.
Χοννεχτ
Νο
ρεχεπτιον
ανδ πιχε
α
ΜΩ(ΑΜ),
ορ
ΛΩ
βροαδχαστινγ
ισ
βεινγ
ρεχορδεδ, τηε Ρ.Ι.Φ.(ΒΕΑΤ-ΣΩΙΤΧΗ) βυττον
Το ρεινφορχε βασσ ανδ τρεβλε
ΥΒΒ ΟΝ
δισπλαψ.
Ιντερφερενχε
το στερεο
υσεδ το ρεδυχε υνωαντεδ
χηανγεσ
τηε
Ιφ τηε ποωερ οφ τρανσμισσιον ισ τοο ωεακ το
ρεχειπε στερεο ΦΜ ωιτηουτ ιντερφερενχε, σωιτχη τηε
λιγητσ
υπ.
Το χανχελ ιτ πρεσσ τηε ΜΔΣΣ βυττον
ασ
ον
ΣΤΕΡΕΟ οφφ.
Τηε ΜΔΣΣ ινδιχατορ
τιμε
το
περσα.
συρρουνδ εφφεχτ.
Εαχη
εξαμπλε,
τελεπηονε.
τηε ρεμοτε
Πρεσσ τηε ΜΔΣΣ βυττον το ρεινφορχε τρεβλε
Τονε),
τηε
χοντρολ)
ρεμοτε
Τυρν ?ΟΛΥΜΕ χλοχκωισε το ινχρεασε τηε σουνδ λεπελ,
ορ χουντερχλοχκωισε το δεχρεασε ιτ.
10
ωερε
βεατⓒ
νοτ ηεαρδ βεφορε
σιγναλσ
ρεχορδινγ.
χαν
βε
ανδ νοισε,
ΡΑΔΙΟ ΡΕΧΕΠΤΙΟΝ
ιν
Τυνινγ
Αυτοματιχαλλψ
3. Το μεμοριζε ιν
1. Τυρν ον τηε ποωερ.
2.
Πρεσσ ΤΥΝΕΡ/ΒΑΝΔ βυττον
ρεπεατεδλψ
Κεεπ
βυττον
ΤΥΝΙΝΓ
(1) Σελεχτ
ΔΟΩΝ/ΥΠ
φορ
δεπρεσσεδ
υνιτ τυνεσ ιν
)
ορ
τηαν 0.5 σεχονδ. Τηε
μορε
στατιον
α
(
ορ
αδδινγ
χηαννελ
νυμβερ.
υντιλ τηε
δεσιρεδ βανδ αππεαρσ.
3.
σελεχτινγ
α
δεσιρεδ στατιον.
(2)
Πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ / ΠΡΟΓ. βυττον.
(3)
Σελεχτ
α
δεσιρεδ χηαννελ νυμβερ
βψ πρεσσινγ
τηε ΠΡΕΣΕΤ ΔΟΩΝ / ΥΠ βυττον, ωηιλε τηε
αυτοματιχαλλψ.
πρεσετ νυμβερ φλασηεσ.
Τυνινγ
ιν
(4)
Μανυαλλψ
1. Τυρν ον τηε ποωερ.
2.
Πρεσσ ΤΥΝΕΡ/ΒΑΝΔ βυττον
ρεπεατεδλψ
βυττον
ΤΥΝΙΝΓ
(
ρεπεατεδλψ,
ορ
)
υντιλ τηε
δεσιρεδ
πρεπιουσλψ
στορεδ ιν ανψ
μεμορψ.
(2)
Πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ/ΠΡΟΓ. βυττον φορ
1.5 σεχονδσ ιν ΤΥΝΕΡ μοδε
φλασηινγ
ιν τηε
φλασηινγ
μορε
σο
τηατ
δισπλαψ.
Πρεσσ τηε ΣΤΟΠ / ΧΛΕΑΡ
ωηιλε ΧΛΕΑΡ ισ
/ΧΛΕΑΡ)
(
ιν τηε
βυττον
δισπλαψ.
2. Το μεμοριζε τηε στατιονσ ιν ορδερ
(1)
Πρεσσ τηε ΤΥΝΕΡ / ΒΑΝΔ βυττον το σελεχτ
δεσιρεδ
(2)
Πρεσσ
ορ
(3)
Πρεσσ
ωαπε
τηε
)
τηε
α
βανδ.
ΤΥΝΙΝΓ
ΔΟΩΝ
βυττον το σελεχτ
ΜΕΜΟΡΨ /
α
/
ΥΠ
(
δεσιρεδ στατιον.
ΠΡΟΓ.
βυττον
ανδ
πρεσετ νυμβερ φλασηεσ.
(4)
Πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ / ΠΡΟΓ. βυττον
ωηιλε πρεσετ νυμβερ ισ
(5) Ρεπεατ στεπ (1)
χαν
βυττονσ
1. Το χλεαρ ανψ προγραμ
ΧΛΕΑΡ ισ
ορ
πρεσσ ιτ
ρεπεατεδλψ.
Στατιονσ
τηαν
πρεσετσ.
υντιλ τηε δεσιρεδ πρεσετ νυμβερ αππεαρσ
Ψου
(1)
αγαιν
Πρεσσ ανδ ηολδ τηε ΠΡΕΣΕΤ ΔΟΩΝ / ΥΠ βυττον
στατιον αππεαρσ.
Στορινγ
φλασηινγ.
4. Το ρεχαλλ
ΔΟΩΝ/ΥΠ
ανδ
βριεφλψ
βυττον
υντιλ τηε
δεσιρεδ βανδ αππεαρσ.
3. Πρεσσ
Πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ / ΠΡΟΓ.
βεφορε τηε χηαννελ νυμβερ στοπσ
το
(4)
αγαιν
φλασηινγ.
το βε μεμοριζεδ υπ το
30 στατιονσ.
11
αλσο ρεχαλλ πρεσετσ
ον
βψ υσινγ
τηε ρεμοτε χοντρολ.
τηε Νυμεριχ
ΒΕΦΟΡΕ ΧΔ ΠΛΑΨΙΝΓ
Τψπε
ΝΟΤΕ
:
οφ δισχσ ανδ χοντεντσ
Τηισ
εθυιπμεντ
ηασ βεεν
ΧΔ: χομπαχτ δισχ ρεχορδεδ
?ΙΔΕΟ ΧΔ
Δισχ
ονλψ
δεσιγνεδ το πλαψ δισχσ βεαρινγ
ωιτη διγιταλ αυδιο σιγναλσ.
τηε ιδεντιφιχατιον
λογο
σηοων
ασ
βελοω.
χομπαχτ δισχ ρεχορδεδ ωιτη χομπρεσσεδ διγιταλ αυδιο ανδ πιδεο σιγναλσ.
:
Δισχ Σιζε
Τψπε
<Χομπαχτ
Ρεχορδινγ
Ρεχορδεδ Χοντεντσ
Τιμε
8χμ
20 μινυτεσ
12χμ
74 μινυτεσ
∞
ΧΔ:
διγιταλ
αυδιο
Δισχ>
∞
ΔΙΓΙΤΑΛ ?ΙΔΕΟ
χομπρεσσεδ διγιταλ αυδιο
+ χομπρεσσεδ διγιταλ
πιδεο(μοτιον πιτυρεσ)
?ΙΔΕΟ ΧΔ
<?ιδεο
Χομπαχτ
Δισχ>
Νοτεσ
Τηισ
πλαψερ
ον
?ΙΔΕΟ ΧΔσ
χονφορμσ το ?ερ. 1.1 ανδ ?ερ. 2.0 οφ
?ΙΔΕΟ ΧΔ στανδαρδσ. Ψου
πλαψβαχκ αχχορδινγ
Δισχ
ΧΑΥΤΙΟΝ
ενφοψ
χαν
τωο κινδσ οφ
Σμαλλ
το τηε δισχσ.
χαυσε
Ψου
τψπε
Βεχαυσε
χαν
πιδεο
χομπρεσσεδ
ωιτηουτ ΠΒΧ
1.1
Ενφοψ πιδεο πλαψβαχκ(μοπινγ
πιχτυρεσ) ασ ωελλ ασ μυσιχ.
ενορμουσ
επεν
μυχη
ον
ινφλυενχε
Πλαψ
ιντεραχτιπε σοφτωαρε
ΠΒΧ φυνχτιονσ(?ερ
μενυ σχρεενσ
2.0
Τ? σχρεεν,
δισχσ)
πιδεο
δισπλαψεδ
ιν
υσινγ
ον
πλαψβαχκ
τηισ ισ νοτ
α
μοτιον, ηοωεπερ
δεφεχτ.
φυνχτιον οφ ?ερ
1.1 δισχσ.
Το
ενφοψ γοοδ θυαλιτψ
Δισχσ σηουλδ βε
κεπτ
πιδεο ανδ αυδιο...
χλεαν ατ αλλ τιμεσ.
Σταινσ, σχρατχηεσ ανδ δυστ
ον
δισχ∏σ συρφαχε
Νεπερ τουχη δισχ∏σ συρφαχε.
12
χαυσε
χαυσε
φαιντ χηεχκερ παττερν χαν
πιχτυρεσ ωιτη μανψ
μοπεμεντσ ανδ δεταιλεδ
αδδιτιον το τηε
χαν
πιδεο ανδ αυδιο ανδ
τηε
ον
αππεαρ
τηε
ρεπροδυχεσ δατα
ρεγυλαρ δισχ, επεν α
ιτσ συρφαχε
ον
χαν
μακε τηε δισχ υνυσαβλε. Τηερεφορε,
μορε χαρε ισ ρεθυιρεδ.
Α μοσαιχ ωιτη
?ΙΔΕΟ ΧΔσ ωιτη
δισχ
ιν 1/100 οφ
μινορ σχρατχη
?ΙΔΕΟ ΧΔσ
φυνχτιονσ(?ερ.
δισχ)
ιμπαχτ ωηιλε πιδεο δισχ ισ πλαψινγ
αβνορμαλιτψ ον πιχτυρεσ.
βαδ
θυαλιτψ
πιδεο ανδ αυδιο.
ΠΛΑΨΙΝΓ Α ?ΙΔΕΟ ΧΔ
Βασιχ
Ψου
Οπερατιον
πλαψ
χαν
Το
βοτη ?ΙΔΕΟ ΧΔσ ωιτηουτ ΠΒΧ
φυνχτιονσ ανδ τηοσε ωιτη ΠΒΧ φυνχτιονσ
Βεφορε ψου
σψστεμ
βεγιν, μακε συρε ψου∏πε
α Τ? χορρεχτλψ ανδ φιρμλψ.
το
(?ερ.1.1)
(?ερ.2.0).
Φινδ
α
χοννεχτεδ τηε
1. Τυρν ον τηε Τ? ανδ σελεχτ τηε πιδεο
σο
τηατ
ον
?ΙΔΕΟ
α
ορ
ΔΙΣΧ ΣΚΙΠ βυττον.
Πρεσσ ΡΕΠΕΑΤ βυττον
τηε
Εξχηανγε
ποιντ.
Πρεσσ ΔΙΣΧ ΔΙΡΕΧΤ ΠΛΑΨ βυττον
(ον τηε
ρεμοτε
χοντρολ)ρεπεατεδλψ
υντιλ
ΡΕΠΕΑΤ 1 ΔΙΣΧⓒ αππεαρσ.
ηαπε σελεχτεδ
τηε δισχ
βυττον
ορ
ανδ ρελεασε ιτ ατ τηε
δεσιρεδ
Πλαψ ονλψ
μοδε.
τηε
πρεσσεδ
ορ σχενε
?ΙΔΕΟ ΧΔ ψου
3. Πρεσσ τηε ΧΔ φυνχτιον βυττον το εντερ τηε ΧΔ
πλαχε
Κεεπ
ΧΔ ιν στοπ μοδε
πιεω τηε
4. Πρεσσ ΧΔ ΟΠΕΝ/ΧΛΟΣΕ βυττον ανδ
τραχκ
Σελεχτ
ινπυτ
ιν
ποιντ
α
?2
ψου
πιχτυρεσ φρομ τηισ σψστεμ.
2. Πρεσσ ΠΟΩΕΡ βυττον το τυρν ον τηε σψστεμ.
χαν
Δο τηισ
οτηερ
Πρεσσ ΔΙΣΧ ΣΚΙΠ βυττον.
?ΙΔΕΟ ΧΔσ
τηε δισχ τραψ, ωιτη τηε λαβελ σιδε υπ.
ωηιλε
Πλαψ
πλαψινγ
αλλ ?ΙΔΕΟ
ΧΔσ ?3
Πρεσσ ΡΕΠΕΑΤ βυττον
(ον
τηε ρεμοτε
ρεπεατεδλψ
χοντρολ)
ΡΕΠΕΑΤ ΑΛΛ ΔΙΣΧⓒ
υντιλ
αππεαρσ.
?1 Τηερε μαψ βε σομε διστυρβανχε ιν τηε πιδεο
?2
Νυμβερ 1 δισχ
Πλαψινγ
ονε ορ τωο
Πλαχε δισχσ
ον
Νυμβερ 2 δισχ
δισχσ
πλαψβαχκ
1 ανδ 2.
(?ερ. 2.0)
τραψσ
Πλαψ
πρεσσ τηε ΔΙΣΧ ΣΚΙΠ
βυττον το ροτατε τηε τραψσ. Πλαχε τηε νεξτ δισχ
ον τραψ 3.
οπερατιον
δισχ χομπαρτμεντ.
/ΣΕΛΕΧΤ ον ρεμοτε
( ) (ορ
χοντρολ) βυττον το σταρτ πλαψ.
Πλαψ βεγινσ ωιτη τηε δισχ ον τηε λεφτ ηανδ σιδε τραψ
βεφορε χλοσινγ τηε δισχ χομπαρτμεντ. Αλλ τηε δισχσ
αρε πλαψεδ ονχε ονλψ.
6. Πρεσσ τηε ΠΛΑΨ
Πρεσσ ΧΔ
(ορ
2. Πρεσσ τηε
βψ γενεραλ
ορ σχενε
τραχκ
αγαιν
ΠΡΕ?/
πλαψ
ισ
δυρινγ πλαψ ορ στοπ
στοππεδ ανδ τηε ΠΒΧ
(ΧΔ ΠΛΑΨ)
βυττον το
ρεπροδυχτ
α σουρχε
τραχκ υνιτ.
ψου ωαντ το μακε
4. Πρεσσ τηε
χοντρολ).?1
πλαψ.
σουρχε
το ρεσυμε
Πρεσσ ΝΕΞΤ/
μοδε.
αν
οπερατιον
ιν
ΜΕΝΥ
μοδε, τηεν πρεσσ ΠΒΧ ΟΝ/ΟΦΦ βυττον αγαιν. Τηε
ΠΒΧ αππεαρσ, ανδ τηε οπερατιον ισ ιν στοπ μοδε.
/ΣΕΤ/ΧΟΥΝΤΕΡ ΡΕΣΕΤ
τηε ρεμοτε
ον
γοεσ ουτ.
3. Ωηεν
ον
2.0)
πλαψβαχκ οφ τηε Δισχ
βψ μενυ, τηε
ισ μαδε ιν Δεφαυλτ ΠΒΧ
μοδε οφ ΠΒΧ δισχ, τηεν
/ΧΛΕΑΡ.
Πρεσσ
α
φορ ?ΙΔΕΟ ΧΔ περσιον
1.Πρεσσ τηε ΠΒΧ ΟΝ/ΟΦΦ βυττον
Δο τηισ
Παυσε
Σελεχτ
(ΠΒΧ)
Ωηεν τηισ φυνχτιον ισ υσεδ φορ
στοπ πλαψ
μενυ
ωηιχη ηασ τηε φυνχτιον οφ ΠΒΧ δριπεν
5. Πρεσσ τηε ΧΔ ΟΠΕΝ/ΧΛΟΣΕ βυττον το χλοσε τηε
Πρεσσ
δυρινγ
?ΙΔΕΟ ΧΔ ωιτη τηε ΠΒΧ φυνχτιονσ
ιτ οντο τηε ιννερ
χιρχλε οφ τηε τραψ.
Το
α
βαχκ Χοντρολ
(ονλψ
8χμ(3 ιν.) δισχ, πυτ
οφ
ιμαγε.
(?ερ.1.1)
φυνχτιον ανδ ΜΕΝΥ σελεχτιον
ΝΟΤΙΧΕ
αν
φορ ?ΙΔΕΟ ΧΔσ ωιτηουτ ΠΒΧ φυνχτιονσ
?3 Τηισ φυνχτιον χαννοτ βε υσεδ
Πλαψινγ τηρεε δισχσ
Αφτερ πλαχινγ τωο δισχσ,
Το λοαδ
Ονλψ
το γο φορωαρδ,
το γο βαχκ.?2
βψ
5. Χηοοσε
1
βυττον το
(ΧΔ ΠΛΑΨ)
ρεπροδυχε
α
ΜΕΝΥ.
ονε
οφ τηε
φολλοωινγσ
το σελεχτ τηε ΜΕΝΥ.
Σελεχτ τηε δεσιρεδ ΜΕΝΥ νυμβερ
βψ ΜΕΝΥ-/+ βυττονσ,
ανδ
ον
τηεν
τηε
σχρεεν
πρεσσ
τηε
ΣΕΛΕΧΤ βυττον.
2
Σελεχτ τηε δεσιρεδ ΜΕΝΥ νυμβερ
ΝΥΜΕΡΙΧ βυττονσ(1~0)
13
ον
διρεχτλψ βψ
τηε ρεμοτε χοντρολ.
ΠΛΑΨΙΝΓ Α ?ΙΔΕΟ ΧΔ
Το
Δο τηισ
Στοπ πλαψ
Πρεσσ
Σεε τηε νεξτ οφ
α μενυ
Γο βαχκ το τηε τοπ οφ
/ΧΛΕΑΡ.
ΜΕΝΥ
(μαιν)
Πρεσσ ΝΕΞΤ.
Πρεσσ ΡΕΤΥΡΝ.
α
μενυ
Γο βαχκ το
ΜΕΝΥ 2
ΜΕΝΥ 1
α
ΜΕΝΥ 3
Πρεσσ ΠΡΕ?.
πρεπιουσ
μενυ
ΡΕΤΥΡΝ φυνχτιον
(ονλψ
φορ ?ΙΔΕΟ ΧΔ περσιον
Ρετυρνσ το τηε
Ιφ τηερε ισ
2.0)
πρεχεδινγ
πρεχεδινγ μενυ (ιν
νο
ΝΕΞΤ
ΡΕΤΥΡΝ
ΜΕΝΥ.
χασε
οφ τηε φιρστ
μενυ),
ΠΡΕ?
Νυμεριχ βυττονσ
τηισ φυνχτιον μαψ νοτ βε εξεχυτεδ.
+
ΣΕΛΕΧΤ
ΠΛΑΨΙΝΓ ΑΝ ΟΡΔΙΝΑΡΨ ΑΥΔΙΟ ΧΔ / ?ΙΔΕΟ ΧΔ
Νορμαλ
Πλαψ
Ψου
πλαψ
χαν
αλσο
Δο νοτ
στανδαρδ αυδιο ΧΔσ.
αφφεχτεδ τελεπισιον
Σεαρχηινγ
δισχ
ον
λεφτ σιδε τραψ βεφορε χλοσινγ τηε δισχ
χομπαρτμεντ. Αλλ τηε δισχσ αρε πλαψεδ ονχε ονλψ.
Γο βαχκ το τηε
πρεχεδινγ
ιν
(ΧΔ ΠΑΥΣΕ)
ορ
Ρεμοπε τηε ΧΔ
ΠΡΕ?ΙΟΥΣ
ΟΠΕΝ/ΧΛΟΣΕ
(ΧΔ ΣΤΟΠ)
Στοπ πλαψ
Χηανγινγ
Δισχσ
Δυρινγ Πλαψ
1. Πρεσσ τηε ΧΔ ΟΠΕΝ/ΧΛΟΣΕ βυττον το οπεν τηε δισχ
χομπαρτμεντ.
2. Ρεμοπε τηε δισχσ ανδ
ον
χομπαχτ δισχ
πλαχε οτηερ δισχσ.
τηε λεφτ σιδε τραψ ωιλλ βε
ιμαγε
οφ
ον ονε
α
νεαρβψ
ορ
φορ
ραδιο.
α
Παρτιχυλαρ Ποιντ
Τραχκ
χαν
βυττον
πρεσσεδ
ανδ ρελεασε ιτ ατ τηε
Το σεαρχη φορωαρδ:
βυττον
Κεεπ τηε
δεσιρεδ ποιντ.
πρεσσεδ
ανδ ρελεασε ιτ ατ τηε
σπεεδ.
Σεαρχη ιν χασε οφ ?ΙΔΕΟ ΧΔ
Τηε ΣΕΑΡΧΗ ισ προχεσσεδ βψ σκιππινγ τηε πιχτυρεσ
ιν χονσταντ τιμε ιντερπαλ.(Ατ τηισ τιμε, νο σουνδ ισ
ηεαρδ, παρτ ορ αλλ οφ τηε πιχτυρε ισ δισπερσεδ, ορ
χερταιν χολορ ορ παυσεδ πιχτυρε μιγητ αππεαρ)
πλαψ.
πλαχεδ
ονε
Σεαρχη ιν χασε οφ ΧΔ
Τηε ΣΕΑΡΧΗ ισ προχεσσεδ ιν χονσταντ
Τωο δισχσ χαν βε χηανγεδ ωηιλε τηε οτηερ ρεμαινινγ
δισχ ισ πλαψεδ.
Τηισ οπερατιον ισ νοτ αππλιχαβλε δυρινγ προγραμμεδ
Τηε δισχ
α
Το σεαρχη βαχκ:
Κεεπ τηε
δεσιρεδ ποιντ.
ΝΕΞΤ
τραχκ
τηαν
λοχατε α παρτιχυλαρ ποιντ ιν α τραχκ δυρινγ πλαψ
βψ μονιτορινγ τηε ηιγη-σπεεδ χυεινγ σουνδ ορ
οβσερπινγ τηε ΧΔ χουντερ ιν τηε δισπλαψ.
Ψου
πρεσσ
Ρεσυμε πλαψ αφτερ παυσε
Γο το τηε νεξτ τραχκ
μορε
τελεπισιον ισ διστορτεδ, ορ ιφ στατιχ ισ ηεαρδ φρομ α
νεαρβψ ραδιο, μοπε τηισ υνιτ φυρτηερ αωαψ φρομ τηε
1. Πρεσσ τηε ΠΟΩΕΡ βυττον το τυρν ον τηε σψστεμ.
2. Πρεσσ τηε ΧΔ ΟΠΕΝ/ΧΛΟΣΕ βυττον, ανδ πλαχε τηε
δισχσ ον τηε δισχ τραψ, ωιτη τηε λαβελ σιδε υπ.
3. Πρεσσ τηε
(ΧΔ ΠΛΑΨ) βυττον, πλαψ βεγινσ ωιτη τηε
Ωηεν ψου ωαντ το
Παυσε
πλαχε
δισχ τραψ ατ τηε σαμε τιμε.
Ιφ, δυρινγ ΧΔ πλαψ, τηε πιδεο
πλαψεδ
Ωηεν
βυττον ισ πρεσσεδ ανδ ιτ πασσεσ
τηρουγη τηε ιντερπαλ βετωεεν τραχκσ(παρτ ωιτη νο
σιγναλ) ορ δυρινγ τηε αυτοματιχ δισχ σεαρχη πλαψ,
τηερε μιγητ βε αν ιντερπαλ ατ τηε βεγιννινγ οφ τηε
δισχ ωιτη νο πιχτυρε ανδ νο σουνδ.
νεξτ.
3. Πρεσσ τηε ΧΔ ΟΠΕΝ/ΧΛΟΣΕ βυττον το χλοσε τηε δισχ
χομπαρτμεντ.
ΝΟΤΕΣ:
ΝΟΤΕ:
Δο νοτ τιλτ τηε υνιτ ωιτη δισχσ λοαδεδ. Τηισ μαψ
δισλοδγε τηε δισχσ. Υσαγε υνδερ τηεσε χονδιτιονσ
μαψ δαμαγε τηε δισχσ.
Ιφ ΧΔ
βυττον ισ πρεσσεδ τωιχε
πιχτυρε ατ τηε μομεντ οφ σχρολλ(τηε
υνφολδινγ ον σχρεεν), τηερε μιγητ
σχρεεν.
14
το παυσε γραπηιχ
μομεντ πιχτυρε ισ
βε
α
βλανκ
ον
τηε
ΠΛΑΨΙΝΓ ΑΝ ΟΡΔΙΝΑΡΨ ΑΥΔΙΟ ΧΔ / ?ΙΔΕΟ ΧΔ
το τηε
Σκιππινγ
Βεγιννινγ
οφ
∞
α
∞
Τραχκ
χαν
Το
ρετυρν
λοχατε τηε
τηε
το
βεγιννινγ οφ
βεγιννινγ
ανψ τραχκ ον α δισχ.
οφ τηε χυρρεντ ορ
Πρεσσ τηε
α
βυττον
το ρετυρν το τηε
ονχε
βεγιννινγ
βαχκωαρδ
σκιπ
βυττον
ονε
βψ
βυττον
ονε
βψ
∞
α
Τραχκ
Διρεχτλψ
Ιν χασε
Πρεσσ
τηε
ΝΥΜΕΡΙΧ
βυττονσ
Νο.
0
ανδ
3
ΝΥΜΕΡΙΧ
χοντινυουσλψ (ωιτηιν
2
ρεμοτε
βυττονσ
Νο.
1
ανδ
2
ον α
τιμε.
ρεμαινινγ
1. Πρεσσ τηε
(ΣΤΟΠ) βυττον ωηιλε πλαψινγ.
ΛΑΣΤ ΜΕΜΟ. βυττον ον τηε ρεμοτε
χοντρολ. Πλαψ σταρτσ φρομ ωηερε ιτ στοππεδ.
χοντρολ)
2. Πρεσσ τηε
Ρεπεατ Πλαψ
σψστεμ αφτερ ΠΒΧ μοδε οφφ.
<ΕΞΑΜΠΛΕ> Εντερ 23 μιν. 40 σεχ.
Πρεσσ τηε ΤΙΜΕ ΣΕΑΡΧΗ βυττον δυρινγ στοπ
πλαψ. --:--ⓒ αππεαρσ ον τηε δισπλαψ.
∞
ρεμαινινγ πλαψινγ
ΝΟΤΕΣ:
Τηισ φυνχτιον ωορκσ ιν βοτη ΠΒΧ ΟΝ ανδ ΟΦΦ μοδε.
?ΙΔΕΟ ΧΔ
Ιφ ψου εντερ τηε τιμε ωιτηιν τηε τοταλ ρεχορδινγ τιμε οφ
πιδεο χομπαχτ δισχ, πλαψ σταρτσ φρομ τηε τιμε εντερεδ.
Ιν χασε οφ πιδεο ΧΔ ωιτη ΠΒΧ φυνχτιον ψου σηουλδ πλαψ
∞
χοντρολ)
ΣΕΑΡΧΗ)
σεχονδσ).
Σεαρχηινγ
(ον τηε
βυττον φορ τηε
ον
Χοντινυουσ πλαψινγ φρομ ωηερε
α ΧΔ στοππεδ (ΛΑΣΤ ΜΕΜΟΡΨ
χοντινυουσλψ (ωιτηιν 2 σεχονδσ).
Ιν χασε σελεχτινγ τραχκ Νο. 12
Τιμε
ρεμοτε
Τιμε
∞
ονε.
λοχατε τηε
τηε
Ρεμαινινγ
∞
τηε ΝΥΜΕΡΙΧ βυττον
Πρεσσ
τηε
ΝΟΤΕΣ:
Τηισ φυνχτιον ωορκσ φορ αλλ τψπεσ οφ δισχ.
Δυρινγ προγραμ πλαψ ιτ ωιλλ νοτ οπερατε.
1. Πρεσσ τηε ΔΙΣΠΛΑΨ βυττον ονχε δυρινγ πλαψβαχκ
ορ παυσε τηεν ιτ ωιλλ βε ινδιχατεδ τηατ ισ τηε τοταλ
ρεμαινινγ πλαψινγ τιμε οφ α δισχ.
2. Το χανχελ τηισ φυνχτιον.
Πρεσσ τηισ βυττον αγαιν.
σκιπ τραχκ(σ)
βεγιννινγ οφ ανψ τραχκ ον α δισχ βψ
(1~0) ον τηε ρεμοτε χοντρολ.
σελεχτινγ τραχκ Νο. 3
χαν
υσινγ
∞
ρεπεατεδλψ
το
τραχκσ
σκιπ
πιχτυρε
Ιφ ψου πρεσσ τηε ΔΙΣΠΛΑΨ βυττον τηε τοταλ
τιμε οφ τηε χυρρεντ δισχ ισ ινδιχατεδ.
τραχκσ
Σελεχτινγ
Ψου
το
τηε
ονε.
Πρεσσ τηε
φορωαρδ
ρεπεατεδλψ
πλαψεδ
δισπερσεδ.
ΧΔ (ον τηε
Δισπλαψ
οφ τηε χυρρεντ τραχκ.
Πρεσσ τηε
βε
?ιεωινγ
τραχκ.
πρεπιουσ
Το
Αφτερ τηε τιμε ισ εντερεδ ανδ
μιγητ
Ψου
αυδιο ΧΔσ ωιλλ νοτ οπερατε.
Ορδιναρψ
(Οπερατινγ
Το
ονλψ
τηε ρεμοτε
ονε
Πρεσσ τηε ΡΕΠΕΑΤ βυττον το
Πρεσσ τηε ΝΥΜΕΡΙΧ βυττον Νο. 2, 3, 4 ανδ 0
23:40ⓒ ισ αππεαρεδ ον τηε δισπλαψ.
χοντινυουσλψ.
χοντρολ)
τραχκ
ρεπεατεδλψ.
δισπλαψ
/
τηε ΠΛΑΨ/ΠΑΥΣΕ
( : ον υνιτ)
βυττον το σταρτ πλαψ.
ορ
πλαψ
ωιτη
πλαψ ονε δισχ ρεπεατεδλψ.
Πρεσσ τηε ΡΕΠΕΑΤ βυττον τωιχε το
ⓒ
ανδ πρεσσ
Το
ΝΟΤΕΣ:
Αφτερ τηε τιμε ισ εντερεδ ιτ αυτοματιχαλλψ σεαρχηεσ
φορ τηε χορρεσπονδινγ τιμε ανδ σταρτσ πλαψινγ.
Δυρινγ τιμε σεαρχη τηε εντερεδ τιμε φλασηεσ.
Ιφ τηε Τιμε Σεαρχη βυττον ισ πρεσσεδ δυρινγ τηε
τιμε ινπυτ στανδβψ ορ τιμε χηανγε. Τηε τιμε εντερεδ
ωιλλ βε χανχελλεδ. Ιφ τηισ ηαππενσ εντερ ιτ αγαιν.
Τηε τιμε εντερεδ ωιλλ βε χονσιδερεδ ασ αβσολυτε
τιμε (τιμε φρομ τηε βεγιννινγ οφ τηε δισχ).
Αφτερ τιμε σεαρχη ισ χομπλετεδ, ιτ ωιλλ βε ινδιχατεδ ασ
ρελατιπε τιμε(τιμε φρομ τηε βεγιννινγ οφ τηε τραχκ).
ΝΟΤΕΣ:
Ωηεν αλλ 4 διγιτσ αρε εντερεδ ιτ αυτοματιχαλλψ
σεαρχηεσ τηε τιμε.
Αφτερ τηε τιμε εντερεδ ιτ χουντσ φρομ τηε περψ
βεγιννινγ οφ τηε δισχ ανδ σεαρχηεσ φορ τηε τιμε
εντερεδ.
Ιφ τηε τιμε τηατ ισ λονγερ τηαν τηε τοταλ ρεχορδινγ
τιμε οφ τηε δισχ ισ εντερεδ ιτ ωιλλ βε χανχελλεδ.
∞
ανδ πρεσσ ΠΛΑΨ
σταρτ
∞
∞
Το
/ΣΕΛΕΧΤ)(
(
δισπλαψ
:ον υνιτ)
πλαψ.
πλαψ
αλλ τραχκσ
Πρεσσ τηε
ον
ΡΕΠΕΑΤ
αλλ δισχσ
ρεπεατεδλψ
βυττον τηρεε τιμεσ το
δισπλαψ
/ΣΕΛΣΧΤ)( :ον
ⓒ, ανδ πρεσσ τηε ΠΛΑΨ(
∞
υνιτ
)
βυττον το σταρτ
πλαψ.
Το ρεπεατ ονλψ σελεχτεδ τραχκσ
Προγραμ τηε δεσιρεδ τραχκσ, ανδ
βυττον το
∞
∞
∞
15
ⓒ.
βυττον το
δισπλαψ
ⓒορ
πρεσσ
ⓒ.
τηε ΡΕΠΕΑΤ
ΠΛΑΨΙΝΓ ΑΝ ΟΡΔΙΝΑΡΨ ΑΥΔΙΟ ΧΔ / ?ΙΔΕΟ ΧΔ
Το χανχελ ρεπεατ πλαψ
Πρεσσ τηε ΡΕΠΕΑΤ βυττον
στοπ μοδε,
ⓒ
σο
τηατ
ιν τηε
ουτ.
Το χλεαρ τηε
Δυρινγ πλαψβαχκ
Ψου
χαν
∞
α
προγραμμεδ
χοντεντσ
δυρινγ στοπ
/ΧΛΕΑΡ) βυττον.
ανδ
προγραμμεδ πλαψ, ψου χαν πλαψ ρεπεατεδλψ
ονετραχκ(
)οραλλδισχσ(
).
Δυρινγ τηε ρεπεατ πλαψ οφ αν εντιρε δισχ, ιφ ψου σελεχτ
τηε προγραμμεδ πλαψ, ιτ ισ χηανγεδ το ρεπεατ πλαψ οφ αλλ
Το αδδ τραχκσ το τηε προγραμ
(1) Πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ/ΠΡΟΓ. βυττον το σεαρχη υντιλ 00
δισχσ.
(2) Σελεχτ
αππεαρσ ιν τηε τραχκ νυμβερ.
τηε δεσιρεδ τραχκ ον τηε δισχ ωιτη ΔΙΣΧ ΣΚΙΠ
βυττον ανδ
Το
πλαψερ
πλαψεδ
ηασ
α
(2) Σελεχτ
ονε
βυττον το σελεχτ τηε τραχκσ.
ορ
δισπλαψεδ
Ψου
πλαψ.
1.
3.
4.
προγραμμινγ
) μοδε.
ον
τηε
Νο.3ⓒ
Νο.0ⓒ ανδ
Νο.3ⓒ
Νο.1ⓒ ανδ
Νο.0ⓒ ανδ
Πρεσσ
βεγινσ
τηε
βψ πρεσσινγ
χοντινυουσλψ
Ωηεν νοτ
ΜΙΧ ανδ
τηε ρεμοτε χοντρολ.
Νο.2ⓒ ωιτη τηε ΔΙΣΧ ΣΚΙΠ βυττον ανδ
∞
τελεπισιον
οφ τηε φυνχτιον βυττονσ το σελεχτ τηε
σουρχε
δισπλαψεδ
σο
ιν τηε
τηε δεσιρεδ λεττερσ
τηε
τηατ ΕΧΗΟ-1
δισπλαψ.
αρε
μιχροπηονε
ΕΧΗΟ-2
σχρολλεδ ιν τηε
σουνδ
ορ
Πρεσσ τηε βυττον
μιξινγ
δισπλαψ.
ωιτη
α
προχεδυρε οφ ρεχορδινγ φρομ εαχη
τηε μιχροπηονε.
σουρχε.
υσινγ
ρεμοπε
τηε
ορ
τυρν οφφ τηε
μιχροπηονε φρομ τηε ΜΙΧ σοχκετ.
Ιφ τηε
μιχροπηονε ισ σετ τοο νεαρ τηε σπεακερ,
ηοωλινγ σουνδ μαψ βε προδυχεδ. Ιν τηισ χασε μοπε
τηε μιχροπηονε αωαψ φρομ τηε σπεακερ ορ δεχρεασε
τηε σουνδ λεπελ βψ υσινγ τηε ΜΙΧ πολυμε ανδ ΕΧΗΟ
α
Νο.3ⓒ ωιτη τηε ΔΙΣΧ ΣΚΙΠ βυττον ανδ
Νο.7ⓒ
βψ πρεσσινγ τηε ΝΥΜΕΡΙΧ βυττον
χοντινυουσλψ ον τηε ρεμοτε χοντρολ.
ΠΛΑΨ( /ΣΕΛΕΧΤ)βυττον, ανδ πλαψβαχκ
Νο.7ⓒ
βυττον.
∞
Ιφ σουνδ
τηρουγη
τηε
μιχροπηονε ισ εξτρεμελψ λουδ
μαψ βε διστορτεδ. Ιν τηισ χασε τυρν τηε ΜΙΧ πολυμε
τοωαρδ μινιμυμ ανδ σετ το TMΕΧΗΟ ΟΦΦ∏ ωιτη τηε
χοντεντσ
πρεσσεδ
α
ΝΟΤΕΣ:
βψ πρεσσινγ τηε ΝΥΜΕΡΙΧ βυττον
Νο.2ⓒ χοντινυουσλψ ον τηε ρεμοτε χοντρολ.
Εαχη τιμε τηε ΜΕΜΟΡΨ/ΠΡΟΓ. βυττον ισ
βψ χοννεχτινγ
Σετ τηε ΜΙΧ πολυμε χοντρολ το μινιμυμ
τηε ΝΥΜΕΡΙΧ βυττον
ον
σουρχε
σουνδ.
Φολλοω τηε
δισπλαψ.
προγραμμεδ
ρεχορδ
σουρχε
τηατ τηε δισχ
ωιτη τηε φιρστ τραχκ οφ τηε στορεδ προγραμ.
Το χηεχκ τηε
ονε
ρεπεατεδλψ,
ιτ ισ ιν τηε
Νο.12ⓒ
5. Σελεχτ τηε δισχ
τηεν τραχκ
σεε
οπερατε δυρινγ
καραοκε
Πρεσσ τηε ΕΧΗΟ βυττον
Νο.1ⓒ ωιτη τηε ΔΙΣΧ ΣΚΙΠ βυττον ανδ
τηεν τραχκ
4. Σελεχτ τηε δισχ
συρε
νοτ
Αδφυστ τηε ?ΟΛΥΜΕ ανδ τονε οφ τηε σουρχε.
Αδφυστ τηε ΜΙΧ πολυμε ανδ σελεχτ τηε ΕΧΗΟ πολυμε.
Το
2. Πρεσσ τηε ΠΡΟΓΡΑΜ βυττον. Ψου ωιλλ
3. Σελεχτ τηε δισχ
ον
ΕΧΗΟ-3 ισ
τηε υνιτ, μακε
δοεσ
Το ΕΧΗΟ πολυμε χοντρολ
Τραχκ Νο.12 φρομ δισχ
Τραχκ Νο.7 φρομ δισχ Νο.3
τηεν τραχκ
βυττον
μιξεδ, ανδ πλαψ ιτ.
το βε
<ΕΞΑΜΠΛΕ>
Νο. φλασηεσ
ΣΚΙΠ
πιεωινγ τηε χαπτιον
(ορ μονιτορ) ωιτη τηε ?ΙΔΕΟ ΧΔσ.
Χοννεχτ ψουρ μιχροπηονε το τηε ΜΙΧ 1 ορ ΜΙΧ 2 σοχκετ.
Ψου χαν χοννεχτ υπ το τωο μιχροπηονεσ φορ α δυετ.
2. Πρεσσ
Τηε προγραμ χαν βε εντερεδ υσινγ τηε ΔΙΣΧ ΣΚΙΠ βυττον
ανδ τηε ΝΥΜΕΡΙΧ βυττονσ (Νο. 1~0)ον τηε ρεμοτε χοντρολ.
Τραχκ Νο.3 φρομ δισχ Νο.1
πλαψ.
οβταιν τηε βεττερ Καραοκε εφφεχτ
χαν
ανδ μοτιον
Σηορτενεδ μεμοριζινγ τηε
προγραμμε
ΣΤΟΠ(
βυττον το σταρτ
χαν
σινγ το μυσιχ
μιχροπηονε το τηε υνιτ.
το σταρτ
τηε δισχ ωιτη ΔΙΣΧ ΣΚΙΠ
βυττον.
Ψου
Ρεπεατ στεπσ 2 το 4.
(ΧΔ ΠΑΛΨ) βυττον
1. Βεφορε
ον
ορ
(ΧΔ ΠΛΑΨ)
ΔΙΣΧ
Πλαψινγ
ιν
δισπλαψ.
6. Πρεσσ τηε
τηε
προγραμμεδ πλαψ.
4. Πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ/ΠΡΟΓ. βυττον.
Νο.2
τηε δεσιρεδ τραχκ
Πρεσσ τηε
Τηε
∞
6ⓒ ισ
δισπλαψ
νυμβερ.
ΝΟΤΙΧΕ
οφ τηε ΔΙΣΧ ΔΙΡΕΧΤ
Το σελεχτ τηε 6τη τραχκ, πρεσσ τηε
βυττον ρεπεατεδλψ υντιλ τραχκ νυμβερ
πλαψ.
τραχκσ
Πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ / ΠΡΟΓ. βυττον.
(3)
(4)
ΠΛΑΨ βυττονσ.
ορ
προγραμμεδ
χηανγεδ προγραμ
τηε ρεμοτε
ον
βυττονσ το σταρτ
Πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ/ΠΡΟΓ. βυττον το
βυττον ανδ
χοντρολ ιν τηε στοπ μοδε.
2. Πρεσσ ΔΙΣΧ ΣΚΙΠ βυττον ορ
3. Πρεσσ τηε
(ΧΔ ΠΛΑΨ)
τηε
χηανγε
ιν ΠΒΧ ΟΝ στατυσ.
1. Πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ/ΠΡΟΓ. βυττον
τηε
Πρεσσ τηε
(1)
μεμορψ φυνχτιον τηατ αλλοωσ πλαψ υπ το
20 τραχκσ οπερ τηρεε δισχσ ιν ανψ ορδερ.
?ΙΔΕΟ ΧΔ ωιτη ΠΒΧ φυνχτιον, προγραμ πλαψ ωιλλ βε νοτ
Τηε
βυττον.
ορ
Πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ / ΠΡΟΓ. βυττον.
(3)
(4)
Προγραμμεδ Πλαψ
6.
νυμβερ, ανδ
Πρεσσ τηε ΧΔ ΟΠΕΝ/ΧΛΟΣΕ βυττον.
∞
τηε
Τηε ρεπεατ πλαψβαχκ δοεσ νοτ ωορκ ιν ΠΒΧ ΟΝ στατυσ
οφ τηε ?ΙΔΕΟ ΧΔ ωιτη ΠΒΧ φυνχτιον.
5.
τραχκ
α
δισπλαψεδ.
τηεν πρεσσ τηε ΣΤΟΠ/ΧΛΕΑΡ(
Τυρν οφφ τηε ποωερ.
πλαψ δυρινγ πλαψβαχκ.
ΝΟΤΙΧΕ
Δυρινγ
νυμβερ,
Πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ/ΠΡΟΓ. βυττον
∞
αλσο οπερατε τηε ρεπεατ
δισχ
α
προγραμ νυμβερ ωιλλ βε
δισπλαψ γοεσ
ιν τηε
ΕΧΗΟ βυττον.
16
ιτ
ΑΥΞΙΛΙΑΡΨ ΦΥΝΧΤΙΟΝ
1. Σωιτχη ον τηε
αυξιλιαρψ
χοννεχτεδ το τηε
ρεαρ
δεπιχε ι.ε. Τ?
μουντεδ ΑΥΞ
ορ
ΝΟΤΕ:
?ΧΡ,
(ΠΗΟΝΟ)
σοχκετσ.
2. Πρεσσ τηε
Ψου
χαν
σεε
ΡΕΧΟΡΔΙΝΓ σεχτιον.
αλσο ρεχορδ φρομ τηε
αυξιλιαρψ ινπυτ
σουρχε,
ΑΥΞⓒ φυνχτιον βυττον.
ΤΑΠΕ ΠΛΑΨΒΑΧΚ
Πλαψβαχκ
Πρεπαρατιον
Ψου
χαν υσε
Ενδλεσσ
νορμαλ ταπεσ.
ονλψ
(Ιφ
ον
2)
Ιν
αγαιν
το σελεχτ τηε
4.
χασσεττε δεχκ 1
(ορ 2)
ποσιτιον.
ΕθΕΧΤ
χασσεττεσ ωιτη τηε
ορ
βοτη
βψ πυσηινγ
Ινσερτ
ονε
ορ
ορ
φαχινγ
οφ νον-αυτορεπερσε
(Φροντ
σιδε
πλαψβαχκ
(αυτο στοπ)
δεχκ 1
πλαψ ονλψ)
ωιτη ΠΛΑΨ βυττον
Τηε
(ρεπερσε σιδε).
τηε
(φροντ σιδε)
οπερατεδ
ιν τηε
5.
τηε φροντ
Φαστ φορωαρδ
ορ
ρεωινδ
Πρεσσ βυττον
2.
ον
:
τηε υνιτ
ορ
-
-
Αυτο στοπ
Αυτο
ορ
το ρεωινδ.
ονλψ (νον-αυτορεπερσε)
(οπτιον)
ρεπερσε
6. Το ενδ
3. Αυτο
τηε
ον
ρεμοτε χοντρολ φορ φαστ φορωαρδ ανδ
ΔΕΧΚ 2
νον-
αυτορεπερσε δεχκ.
ΝΟΤΕ:
ΔΕΧΚ 1
ορ
(ρεπερσε
ΠΛΑΨ βυττον ισ νοτ
σιδε)
τωο
ταπε σιδε το τηε βοττομ ανδ τηε
χασσεττε σιδε τηατ ψου ωιση το ηεαρ
ιν χασσεττε δεχκ 1
βυτ σιξ τιμεσ
Πλαψβαχκ:
Σταρτ
2. Το ινσερτ χασσεττεσ:
δεχκ
Λικε
Οπτιον
χασε
ανδ 2.
δεχκ.)
Οπεν
2νδ
ανδ πρεσσ τηε ΤΑΠΕ 1/2 βυττον.
νεχεσσαρψ πρεσσ τηε βυττον
οτηερ
:
ιν συχχεσσιον ιν δεχκ 2.
1. Το σετ τηε χασσεττε φυνχτιον:
Σωιτχη τηε υνιτ
λοοπ
πλαψβαχκ
:
Πρεσσ τηε ΣΤΟΠ / ΧΛΕΑΡ
ρεπερσε :
Σελεχτ ωηιχη σιδε οφ τηε χασσεττε ισ το βε
Τηε υνιτ στοπσ
πλαψεδ
(
αυτοματιχαλλψ
/ΧΛΕΑΡ)
βυττον.
ατ τηε ενδ οφ τηε
ταπε.
ανδ ηοω οφτεν ωιτη τηε ΠΛΑΨ ΜΟΔΕ βυττον.
1)
1στ
Ιν
Οπτιον
χασε
οφ νον-αυτορεπερσε
ανδ αυτο
ρεπερσε
Ιν τηισ χασε, τηε χοντινυουσ
1 ανδ 2 χαννοτ βε
(α)
Ταπε Χουντερ
πλαψ
περφορμεδ.
Πρεσσ
βετωεεν δεχκ
ΔΕΧΚ 2
πλαψ ονλψ.
(Αυτο Ρεπερσε)
Ονε σιδε
:
Υνιτ
πλαψσ
ρεπερσε
τηε φροντ
αυτοματιχαλλψ
ατ τηε ενδ οφ τηε
Αλλ σιδεσ
:
Υνιτ
πλαψσ
ρεπερσε
ορ
σιδε ιν δεχκ Β
ανδ στοπσ
ταπε.
τηε φροντ ανδ
σιδε ιν δεχκ 2
ανδ στοπσ
τηε
ΧΟΥΝΤΕΡ
Ρεσετ
ΡΕΣΕΤ
βυττον
ωηιλε
ταπε
πλαψινγ ορ στοπ.
Δυρινγ πλαψ ορ φαστ φορωαρδ, τηε ταπε χουντερ ινχρεασεσ
ανδ δυρινγ ρεωινδ, τηε ταπε χουντερ δεχρεασεσ.
ΔΕΧΚ 1
Φροντ σιδε
(β)
δεχκ 1
(αυτο στοπ)
δεχκ 2.
αυτοματιχαλλψ
ατ τηε ενδ οφ τηε
ταπε.
17
ΡΕΧΟΡΔΙΝΓ
ΧΔ, Ραδιο
Χοννεχτεδ Εθυιπμεντ
Ρεχορδινγ
φρομ
α
3. Το ινσερτ χασσεττε
ορ
Ινσερτ
α
βλανκ χασσεττε ιντο τηε χασσεττε
Ρεωινδ τηε χασσεττε το τηε
Ωινδ υπ τηε ταπε το τηε
Υσε ονλψ νορμαλ ταπεσ.
χαν
τηε χασσεττε δεχκ 2.
χομπαρτμεντ.
Πρεπαρατιον
Ψου
:
Οπεν
4. Αυτο ρεπερσε
ρεχορδ φρομ χασσεττε δεχκ 2
1. Το σελεχτ τηε φυνχτιον
Σωιτχη τηε υνιτ
σταρτσ.
ποιντ ρεχορδινγ
ονλψ.
:
ανδ σελεχτ ΧΔ, ΤΥΝΕΡ, ΑΥΞ
ον
οφ τηε ταπε.
βεγιννινγ
(ΟΠΤΙΟΝΑΛ)
Σελεχτ τηε ΠΛΑΨ ΜΟΔΕ,
ιφ ψου
ρεχορδ τηε φροντ σιδε ανδ
ορ
ονλψ
ωιση το
φορ βοτη
χασσεττε σιδεσ.
ετχ.
ΝΟΤΕ:
2. Το ινσερτ τηε χασσεττε
Ιφ τηε λαστ τραχκ ηασ
:
Οπεν
τηε χασσεττε δεχκ 2.
Ινσερτ
α
στοππεδ βεχαυσε τηε ταπε
αγαιν χομπλετελψ ον
τηε τραχκ ωιλλ βε ρεχορδεδ
βλανκ χασσεττε ιντο τηε χασσεττε
ισ φυλλ,
τηε
σιδε οφ τηε χασσεττε ταπε.
ρεπερσε
χομπαρτμεντ.
5. Το σταρτ
3. ΠΛΑΨ ΜΟΔΕ
(ΟΠΤΙΟΝΑΛ)
Σελεχτ τηε πλαψ μοδε ωιτη ΠΛΑΨ ΜΟΔΕ βυττον,
ψου ωιση το ρεχορδ ονε χασσεττε σιδε ονλψ ανδ
ρεχορδινγ
:
Πρεσσ τηε ΧΔ ΣΨΝΧ.βυττον.
Τηε
ιφ
ρεχορδινγ βεγινσ
ανδ στοπσ
αυτοματιχαλλψ
ατ
τηε ενδ οφ τηε ΧΔ.
ορ
φορ βοτη χασσεττε σιδεσ.
ΝΟΤΕ:
4.
Ρεχορδινγ
μοδε
Πρεσσ τηε
/ΡΕΧ
Ιν χασε οφ Αυτο
:
Στοπ
δεχκ
Ιφ ψου ωαντ το ρεχορδ ιν α
χοντινυουσλψ, χηανγε τηε
βυττον.
Τηε ΡΕΧ ινδιχατορ φλασηεσ.
(ΟΠΤΙΟΝΑΛ)
νεω
νεω
ταπε αφτερ ονε ταπε
ταπε πριορ το πρεσσινγ
τηε ΠΛΑΨ βυττον.
5. Το σταρτ
ρεχορδινγ
Πρεσσ τηε
Τηε ταπε εντερσ ιντο τηε ρεχορδινγ μυτε μοδε φορ 7
σεχονδσ τηεν ΧΔ πλαψερ σταρτσ πλαψινγ ανδ ρεχορδινγ.
:
/ΡΕΧ
βυττον
ορ
ιφ
ΠΛΑΨ βυττον
φορ τηε
ψου ωαντ το ρεχορδ τηε φροντ σιδε ορ
ρεπερσε σιδε (ΟΠΤΙΟΝΑΛ). Τηε ρεχορδινγ βεγινσ.
ΝΟΤΕ
ΝΟΤΕΣ
:
1. Ιφ ψου
ονλψ
ωαντ το ρεχορδ χερταιν
τηεσε βεφορε τηε ΧΔ
:
Ιφ βοτη χασσεττε σιδεσ
ΜΟΔΕ
,
ΠΛΑΨ
.
αρε
το βε ρεχορδεδ
(Υσε ονλψ
2. Ιφ ψου ωιση το ρεχορδ φρομ τηε δεσιρεδ
τηε δεσιρεδ τραχκ ωιτη τηε
(ΠΛΑΨ
σταρτ ωιτη τηε φροντ σιδε
) αλωαψσ
αυτο ρεπερσε
τιτλεσ, προγραμ
σψνχηρο ρεχορδινγ.
τραχκ, σελεχτ
βυττον
χομμενχινγ ΧΔ σψνχηρο ρεχορδινγ.
Τηε φυνχτιον χηανγε ισ νοτ ποσσιβλε δυρινγ
ρεχορδινγ.
βεφορε
3.
δεχκ)
6. Το
ιντερρυπτ ρεχορδινγ :
ιντερρυπτ τηε ρεχορδινγ φορ α σηορτ περιοδ, πρεσσ
τηε
/ΡΕΧ
βυττον αγαιν.
Το χοντινυε ωιτη τηε ρεχορδινγ, πρεσσ τηε
/ΡΕΧ
Το
βυττον
ονε μορε
7. Το ενδ τηε
τιμε.
ρεχορδινγ
ΧΔ
(
στοπσ αυτοματιχαλλψ
/ ΧΛΕΑΡ
)
Ωινδ υπ τηε ταπε το τηε
Υσε ονλψ νορμαλ ταπεσ.
βυττον.
ατ τηε ενδ οφ τηε
ταπε.
ΧΔ ανδ
2. Το ινσερτ χασσεττεσ
1. Σελεχτ τηε ΧΔ φυνχτιον.
Οπεν
το
Ταπε
ποιντ ρεχορδινγ
σταρτσ.
δεχκ
1. Σελεχτ τηε ΤΑΠΕ φυνχτιον.
σψνχηρο ρεχορδινγ φυνχτιον δυβσ α χομπλετε
προγραμμεδ τιτλεσ αυτοματιχαλλψ ιντο α
χασσεττε.
2.
Ταπε
Δυββινγ ονλψ φυνχτιονσ φρομ χασσεττε
(πλαψβαχκ) το χασσεττε δεχκ 2 (ρεχορδινγ)
Σψνχηρο Ρεχορδινγ
Τηε ΧΔ
φρομ
Πρεπαρατιον
:
Πρεσσ τηε ΣΤΟΠ / ΧΛΕΑΡ
Τηε υνιτ
Ρεχορδινγ
(Δυββινγ)
:
Οπεν
χασσεττε δεχκ 1.
Ινσερτ
α
ρεχορδεδ χασσεττε ανδ τηε χασσεττε σιδε
τηατ ψου ωιση το δυβ το τηε φροντ.
Οπεν χασσεττε δεχκ 2.
τηε ΧΔ χομπαρτμεντ ωιτη τηε ΧΔ ΟΠΕΝ /
βλανκ χασσεττε ιν τηε χασσεττε
ΧΛΟΣΕ βυττον, ινσερτ δισχσ ανδ χλοσε τηε ΧΔ
Ινσερτ
χομπαρτμεντ αγαιν.
χομπαρτμεντ ανδ τηε
α
το ρεχορδ το τηε φροντ.
18
χασσεττε σιδε τηατ ψου ωιση
1
ΡΕΧΟΡΔΙΝΓ
3. Το
ΝΟΤΕ
δυβ(αυτο δυββινγ):
Ρεωινδ βοτη χασσεττεσ το τηε
βεγιννινγ
οφ τηε
:
Ψου χαννοτ
χηανγε
ταπε.
δυββινγ.
Πρεσσ ΝΟΡΜΑΛ ΔΥΒΒ. φορ νορμαλ ανδ ΗΙΓΗ ΔΥΒΒ.
Τηε πολυμε ηασ
νο
τηε
σπεεδ
εφφεχτ
ον
οφ
δυββινγ
ωηιλε
τηε ρεχορδ λεπελ.
φορ δουβλε
Τηε
σπεεδ δυββινγ.
δυββινγ σταρτσ υπ αυτοματιχαλλψ.
ΝΟΤΕΣ
:
Τηε παυσε φυνχτιον δοεσ νοτ οπερατε
4. Το ενδ
δυββινγ
:
Πρεσσ τηε ΣΤΟΠ /ΧΛΕΑΡ
(
αυτοματιχαλλψ
Τηε υνιτ στοπσ
δυρινγ δυββινγ.
/
ΧΛΕΑΡ)
βυττον.
ατ τηε ενδ οφ τηε
ταπε.
ΤΙΜΕΡ
Τιμερ
Σεττινγ
Ωιτη τηε ΤΙΜΕΡ φυνχτιον ψου
ρεχεπτιον
ανδ
χαν
ρεχορδινγ, ΧΔ πλαψ, ταπε πλαψ
ανδ
φρομ
ρεχορδινγ
αυξιλιαρψ
(4) Σετ
ηαπε τηε ραδιο
σουρχε
τυρνεδ
πλαψ
ορ
ον
τηε ηουρ το σωιτχη
ΠΡΕΣΕΤ ΔΟΩΝ
ανδ οφφ
(5)
ατ τηε τιμε δεσιρεδ.
ορ
βψ πρεσσινγ
ον
ΥΠ.
Πρεσσ τηε ΧΔΙΙ/ΣΕΤ/ΧΟΥΝΤΕΡ ΡΕΣΕΤ
βυττον το χονφιρμ τηε ηουρ το σωιτχη
ον.
Τηε μινυτε φλασηεσ.
1. Χηεχκ τηε χυρρεντ τιμε.
2. Πρεσσ τηε
ΤΙΜΕΡ βυττον το εντερ τηε τιμερ
μοδε.
σεττινγ
τηε βυττον φορ
(Ιφ
τηε τιμερ ισ
τηαν 1.5
μορε
ινδιχατορ αππεαρσ ιν τηε
αλρεαδψ σετ,
πρεσσ
(7)
-
φλασηεσ ιν τηε
(8)
(9)
ωινδοω.
(10)
Πρεσσ τηε ΧΔΙΙ/ΣΕΤ/ΧΟΥΝΤΕΡ ΡΕΣΕΤ
(2)
ΤΥΝΕΡ
πλαψ ονλψ
ΡΕΧ
:
ΤΥΝΕΡ
πλαψ
ανδ
Πρεσσ ΠΡΕΣΕΤ ΔΟΩΝ
μεμορψ, τηισ στεπ ισ
ψου
χαν
ΥΠ το σελεχτ
ωασ
(3)
σεττινγ
(11) Σωιτχη
α
πρεπιουσ
βεινγ
πλαψ
ΥΠ.
νοτηινγ
ιν τηε
ανδ τηε τιμερ
περφεχτεδ.
ον
αυτοματιχαλλψ
ανδ οφφ ατ τηε τιμε σετ.
Ιφ ψου σελεχτ τηε ΑΥΞ:
ανδ
Φολλοω στεπσ
(1)~(11) εξχεπτ στεπσ (2)~(3)
οφ TM3. Ιφ ψου ωαντ το σελεχτ τηε ΤΥΝΕΡ∏.
τηε ραδιο βροαδχαστ τηατ
τυρνινγ
δισπλαψ
τηε σψστεμ οφφ.
σωιτχηεδ
αυτοματιχαλλψ σκιππεδ
ρεχειπεδ βεφορε
ηασ βεεν
Τηε σελεχτεδ φυνχτιον ισ
νυμβερσ.
οπερατε χοντινυουσλψ φρομ στεπ (3); ιν
τηισ χασε, ιτ ωιλλ
ορ
ον.
βψ πρεσσινγ ΠΡΕΣΕΤ
Πρεσσ τηε ΧΔΙΙ/ΣΕΤ/ΧΟΥΝΤΕΡ ΡΕΣΕΤ
ρεμαινσ ιν τηε
ορ
Ιφ τηε ραδιο στατιονσ ηαπε
τηε τιμε το τυρν
λεπελ.
ρεχορδινγ
δεσιρεδ ραδιο στατιον οφ τηε
προγραμμεδ πρεσετ
ασ
σαμε
βυττον το χονφιρμ τηε σελεχτεδ πολυμε
βυττον το χονφιρμ ειτηερ ΠΛΑΨ ανδ ΡΕΧ.
:
τηε τιμε το σωιτχη οφφ ιν τηε
Σετ τηε πολυμε λεπελ
ΔΟΩΝ
TMΠΛΑΨ∏ ανδ TMΡΕΧ∏ φλασηεσ ιν τυρν.
ΠΛΑΨ
ον.
δισπλαψ.
Προγραμ
ωαψ
ΧΔΙΙ/ΣΕΤ/ΧΟΥΝΤΕΡ ΡΕΣΕΤ βυττον υντιλ τηε
(1)
Πρεσσ τηε ΧΔΙΙ/ΣΕΤ/ΧΟΥΝΤΕΡ ΡΕΣΕΤ
ιν τηε
3. Ιφ ψου ωαντ το σελεχτ τηε ΤΥΝΕΡ, πρεσσ τηε
δισπλαψ
βψ πρεσσινγ
ΥΠ.
Νοω ΟΦΦ ΤΙΜΕ αππεαρσ ανδ τηε ηουρ φλασηεσ
ιν τυρν.
ΤΥΝΕΡ αππεαρσ ιν τηε
ορ
βυττον το χονφιρμ τηε μινυτε το σωιτχη
ανδ εαχη
δισπλαψ
τηε μινυτε το σωιτχη ον,
ΠΡΕΣΕΤ ΔΟΩΝ
σεχονδσ.)
φυνχτιον-ΤΥΝΕΡ, ΧΔ, ΤΑΠΕ, ΑΥΞ
δισπλαψ
(6) Σετ
Ιφ ψου σελεχτ τηε ΧΔ ορ ΤΑΠΕ:
οφφ τηε υνιτ.
Φολλοω στεπσ
Πρεσσ τηε ΧΔΙΙ/ΣΕΤ/ΧΟΥΝΤΕΡ ΡΕΣΕΤ
(4)~(11)
οφ τηε TM3. Ιφ ψου ωαντ
το σελεχτ τηε ΤΥΝΕΡ∏
βυττον το χονφιρμ τηε σελεχτεδ πρεσετ
νυμβερ.
19
εξπλανατιον
σεχτιον.
ΤΙΜΕΡ
1. Το
4. Το χανχελ ορ χηεχκ τηε τιμερ.
ΤΙΜΕΡ βυττον ισ
Εαχη τιμε τηε
χαν
σελεχτ τηε τιμερ
αχτιπατινγ
αλσο χηεχκ τηε τιμερ
Το αχτιπατε
βυττον
σο
ορ
σεττινγ
ορ
πρεσσεδ
ⓒ
λιγητσ
υπ ιν τηε
ⓒ
τηατ
ιν τηε
τηατ τηε υνιτσ τυρνσ οφφ
μεανσ
ΤΙΜΕΡ
αυτοματιχαλλψ
αφτερ
90 μινυτεσ.
Εαχη τιμε τηε βυττον ισ
ΤΙΜΕΡ βυττον
πρεσσεδ
βεφορε ιτ τυρνσ οφφ ισ ρεδυχεδ
βψ
τηε τιμε ιντερπαλ
10 μινυτεσ. ι.ε.
80...70...ετχ.
γοεσ ουτ.
δισπλαψ
φορ αβουτ 5 σεχονδσ. Τηισ
χαν σεε
δισπλαψ.
Το χανχελ τηε ΤΙΜΕΡ, πρεσσ τηε
σο
χαν
στατυσ.
χηεχκ τηε τιμερ, πρεσσ τηε
τηατ
οφφ, Πρεσσ τηε ΣΛΕΕΠ βυττον. Ιν τηε δισπλαψ ψου
ψου
χανχελ. Ψου
τηε τιμε υντιλ τηε ποωερ ισ τυρνεδ
σπεχιφψ
Σελεχτ τηε δεσιρεδ τιμε το τυρν οφφ.
ΝΟΤΕΣ:
1. Ωηεν τηε ΧΔ ορ ΤΑΠΕ ισ σελεχτεδ φορ
νο
δισχ ισ εντερεδ ιν τηε δισχ δραωερ
ταπε ισ εντερεδ ιν τηε
φυνχτιον ωιλλ βε
2. Ωηεν τηε ΧΔ
χασσεττε
πλαψβαχκ,
ορ νο
ιφ
2. Το χηεχκ τηε
δεχκ, τηε ΤΥΝΕΡ
Ωηιλε τηε
σλεεπ
ΣΛΕΕΠ βυττον
οπερατεδ.
προγραμμεδ πλαψβαχκ,
ΑΛΛ ΔΙΣΧ ωιλλ βε σελεχτεδ
τηε ΡΕΠΕΑΤ
τυρνσ οφφ ισ
φυνχτιον ισ αχτιπε πρεσσ τηε
Τηε τιμε
βριεφλψ.
δισπλαψεδ
Ιφ ψου πρεσσ τηε ΣΛΕΕΠ βυττον ωηιλε τηε
ταπεσ ιν; τηε χασσεττε
χλεχκ; τηε χασσεττε ταπε ιν δεχκ 2 ωιλλ βε σελεχτεδ
δισπλαψεδ (δαρκεν βψ ηαλφ),
φιρστ.
αγαιν.
4. Τηε τιμερ-οφφ φυνχτιον ωιλλ βε
βψ
οπερατεδ ονλψ
τηε τιμερ
Τιμερ
3. Το χανχελ τηε
ον.
(Οπερατινγ
Ωηεν τηε
σλεεπ
αυτοματιχαλλψ
Σεττινγ
ωιτη
ονλψ
βυττον
τηε ρεμοτε
σπεχιφιεδ
τιμε ισ
χοντρολ)
σλεεπ
τιμερ μοδε
στοπ τηε φυνχτιον πρεσσ τηε ΣΛΕΕΠ
ρεπεατεδλψ
τηε ΣΛΕΕΠ βυττον
υντιλ 10 αππεαρσ, ανδ τηεν πρεσσ
αγαιν
ονχε
ωηιλε 10 ισ
δισπλαψεδ.
τιμερ ισ υσεδ, τηε ποωερ ισ
τυρνεδ οφφ αφτερ τηε
σλεεπ
τηε ΣΛΕΕΠ τιμε ισ σετ
ιν τηε
Ιφ ψου ωιση το
Σλεεπ
υντιλ ιτ
ΝΟΤΕ:
ιφ βοτη
πλαψβαχκ,
χασσεττε δεχκσ ηαπε χασσεττε
οφ ποωερ-ον
ρεμαινινγ
φορ αβουτ 5 σεχονδσ.
αυτοματιχαλλψ.
3. Ωηεν τηε ΤΑΠΕ ισ σελεχτεδ φορ
χασε
τιμε υντιλ τηε ποωερ ισ
ρεμαινινγ
τυρνεδ οφφ.
χασσεττε
τιμε ηασ
ελαπσεδ.
ΑΥΤΟ ΦΥΝΧΤΙΟΝ ΣΕΛΕΧΤ ΣΨΣΤΕΜ
Τηισ
υνιτ ηασ
παριουσ φυνχτιονσ. ι.ε. Ιφ
ραδιο
ανοτηερ(ε.γ.
τηε
υνιτ
χασσεττε
φυνχτιον ισ ιν
ψου
πλαψβαχκ),
ωιση
1. Ον τηε ρεμοτε χοντρολ
φορ
οπερατιον(ε.γ.
το
σωιτχη
το
αλλ ψου ηαπε το δο ισ
ΤΥΝΕΡ
:
ΠΡΕΣΕΤ
ΧΔ
:
ΠΛΑΨ(
ΤΑΠΕ
:
ΦΟΡΩΑΡΔ
αυτοματιχαλλψ
σωιτχηεσ
ρεχορδερ).Τηισ
το
αππλιεσ
τηε
φορ
βυττονσ
/ΣΕΛΕΧΤ)
(
ΠΛΑΨ βυττον
φυνχτιον(χασσεττε πλαψβαχκ) διρεχτλψ,
φυνχτιον(χασσεττε
φολλοωινγ
α
ανδ
ρεχεπτιον),
σελεχτ τηε δεσιρεδ
φυνχτιον σελεχτ σψστεμ
αυτο
αν
βυττον
ανδ ΡΕ?ΕΡΣΕ
)
(ΟΠΤΙΟΝΑΛ)
νεω
2. Ον τηε υνιτ
τηε
ΧΔ
φυνχτιονσ:
:
ΔΙΣΧ ΔΙΡΕΧΤ ΠΛΑΨ βυττονσ
(ΔΙΣΧ 1, 2, 3)
20
(
)
ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ
ΜΟΔΕΛ
ΣΕΧΤΙΟΝ
ΦΦΗ
360?
-
ΑΜΠ
Ουτπυτ Ποωερ
Φρεθυενχψ Ρεσπονσε
Σιγναλ-το-Νοισε Ρατιο
20Ω+20Ω
(6
2χη, Τ.Η.Δ 10%)
,
42~25,000 Ηζ
83 δΒ
ΤΥΝΕΡ
ΦΜ
Τυνινγ Ρανγε(οπτιοναλ)
Ιντερμεδιατε Φρεθυενχψ
Σιγναλ-το-Νοισε Ρατιο(Μονο/Στερεο, 98ΜΗζ)
87.5~108 ΜΗζ
Φρεθυενχψ Ρεσπονσε
60~12,500 Ηζ
ορ
65~74 ΜΗζ & 87.5~108 ΜΗζ
10.7 ΜΗζ
62/58 δΒ
ΑΜ(ΜΩ)
522~1,611 κΗζ, 530~1,720 κΗζ
Τυνινγ Ρανγε(οπτιοναλ)
Ιντερμεδιατε Φρεθυενχψ
Φρεθυενχψ Ρεσπονσε
ορ
530~1,610 κΗζ
450 κΗζ
100~2,000 Ηζ
ΣΩ(ΟΠΤΙΟΝΑΛ)
5.8~18.0 ΜΗζ
Τυνινγ Ρανγε
Ιντερμεδιατε Φρεθυενχψ
Σιγναλ-το-Νοισε Ρατιο(11ΜΗζ)
450 κΗζ
35 δΒ
ΛΩ(ΟΠΤΙΟΝΑΛ)
153~281 κΗζ
Τυνινγ Ρανγε
Ιντερμεδιατε Φρεθυενχψ
Σιγναλ-το-Νοισε Ρατιο(254κΗζ)
450 κΗζ
28 δΒ
ΧΑΣΣΕΤΤΕ ΔΕΧΚ
ΦΦ, ΡΕΩ Τιμε(Χ-60)
Φρεθυενχψ Ρεσπονσε
120
Σιγναλ-το-Νοισε Ρατιο
43
Χηαννελ Σεπαρατιον
50
σεχ.
125~8,000 Ηζ
δΒ(Π/Β), 43δΒ(Ρ/Π)
δΒ(Π/Β), 45δΒ(Ρ/Π)
ΧΔ
40~18,000 Ηζ
Φρεθυενχψ Ρεσπονσε
Σιγναλ-το-Νοισε Ρατιο
70 δΒ
ΓΕΝΕΡΑΛ
Ποωερ
Ρεφερ το τηε βαχκ
Νετ
273ξ330ξ360μμ
Ρεθυιρεμεντσ
Διμενσιονσ(ΩξΗξΔ)
Νετ Ωειγητ
6.5
ΜΟΔΕΛ
ΦΕ
Τψπε
Βασσ Ρεφλεξ 2
Ιμπεδανχε
6
Φρεθυενχψ Ρεσπονσε
60~20,000 Ηζ
Σουνδ Πρεσσυρε Λεπελ
86
Ρατεδ
20Ω
Μαξ.
Νετ
Νετ
?
ΝΟΤΕ
:
Ινπυτ Ποωερ
Ωαψ
-
2
360?Ε
Σπεακερ Σψστεμ
δΒ/Ω(1μ)
40Ω
200ξ326ξ249μμ
Διμενσιονσ(ΩξΗξΔ)
Ωειγητ
Δεσιγνσ
υνιτ.
κγ
ΣΕΧΤΙΟΝ
Ινπυτ Ποωερ
πανελ οφ τηε
2.95κγ
ανδ
σπεχιφιχατιονσ
αρε
συβφεχτ
το
χηανγε
21
ωιτηουτ νοτιχε φορ
ιμπροπεμεντ.
Π/Ν:3828ΡΧΔ008Α
Download PDF

advertising