LG | 14FU7RB | LG 14FU7RB دليل المالك

›èÉÖ ›èï]wñÉK
ÅÇAÜÉÇ ∆¿ÀAaÕæ¿ GñLú
çñǬ ’èQ\ÉÇ çE owLT¿‡ .ŒAåRÇ¿ ÑñtbK ÑF| é|ZE GñLÄÇ¿ ¿[ã fl¿\| èQ\â
ë
 F}L_Ö
òÉp é}v\ÜÇ¿ é|AkFÇ¿ \nà¡ .ŒAåRÉÇ Ñ_É_ÜÇ¿ á|\Ç¿‡ ÑïÀèÜÇ¿ á|Õ ÑR^
Zâp áÄv\j rôAFÉÇ AåÜïZ}K‡ ∆AÖèÉqÜÇ¿ fi[ã ÑñR_K rÖ ŒAåRÇ¿ xÉW ÂAktÇ¿
.éÖZXÉÇ »AñLTæ¿
: ÑïÀèÎÎÎÎÜÇ¿ á|Õ
: Ñ_É_ÜÇ¿ á|Õ
P/NO : MFL42377916-AR (MC059D)
∆AïèLUÜÇ¿
5...............................................éaAbÇ¿ òÉp áô¿è}Ç¿
5........................................›èï]wñÉLÇ¿ ∆AkUÖ lFg
6.........................................................flÕèeÇ¿ lFg
6...................................................... ∆èeÇ¿ lFg
7.................................... qAkpΩ¿ …ëd¬‡ PUE éÜôA|
2.................................................................Gñú\LÇ¿
2.............................................éñQÕAXÇ¿ ∆¿ZqÜÇ¿ ÑñdèK
3....................................áÄULÇ¿ \¿ÕŒ¡ xôAm‡‡ äúAÖ¡
4..................................................ò^A^Ω¿ ÑñtbLÇ¿
4....................................................„\WΩ¿ xôAmèÇ¿
Gñú\LÇ¿
éñôAE\åÄÇ¿ é|AkÇ¿
óô¿èåÇ¿ MÇèwÇ¿‡ .ÀÀ\LÜÇ¿ ÕAñLÉÇ ó_ñô\Ç¿ ÕZeÜÇ¿ òÉp ÑÜqï ŒAåRÇ¿ ¿[ã
.áÄv\j rôAFÇAE ÑeK¬‡ ÂAE\åÄÇ¿ äÖ
ÂAktÇ¿ óÉp ‹‡¡ 75 éÖëqÇAE `F}ÜÇAE óô¿èåÇ¿ ÑEAú ÑñdèK áLï
óô¿èã ‹¿ZXL^¬ Ñhwï qAF}L^¬ Ñhv¡ ~ñ}ULLJ.ówÉXÇ¿
.óQÕAW
r|èÜÇ¿
fl\aAFÜÇ¿ éqaΩ¿ ‡¡ `ÜbÇ¿ Âèg l}_ï º PñUE Åq|èÖ lFg¡
‚Ω ŒAåRÇ¿ “\qK râÜÇ ∆AjAñLTæ¿ [XLK ›¡ GRï‡ .çaAbÇ¿ òÉp
Ahï¡ ZúBK‡ .flÕ¿\UÇ¿ ‡¡ éE\KΩ¿ ‡¡ éEèj\Ç¿ ‡¡ óp¿À ›‡ZE ∆AE[EÃ
GâRK‡ .¿èåÉÇ \UÇ¿ ~vZLÇAE VÜ_ï rg‡ óv ’ègèÖ ŒAåRÇ¿ ›¡
.ówÉXÇ¿ ÂAktÇ¿ óÉp éïèåLÇ¿ ∆AULv éñktK
ÕAñLÇ¿ ‹ZXL_K º‡ .ówÉXÇ¿ ÂAktÇ¿ òÉp é|AkFÇ¿ òÉp äñFÖ èã AÜú
,ÕAñLÇ¿ ’Ak}ଠ‡¡ xd¿èqÇ¿ éÇAT óv‡ .ŒAåRÇ¿ óv ¿ZE¡ \ÜL_ÜÇ¿
.éñ_ñô\Ç¿ ∆ëñdèLÇ¿‡ óô¿èåÇ¿ GU^ èQ\à
‡¡ éñÖAÖΩ¿ éTèÉÇ¿ ¶p (P O W E R) ÂAE\åÄÇ¿ ÕŒ ¶p ktg¬
ÑÜqL_Ö \ñs ŒAwÉLÇ¿ ŒAåQ › èÄï AÖZâp ŒAwÉLÇ¿ ~ÉtÇ éIàARÇ¿
.éÉïèj fl \LwÇ
.(ÕAñLÇ¿ él}à) kôAUÇ¿ [wâÖ äÖ `F}ÜÇ¿ éÇ¿ŒCE òdèï
wºOzd∞« WÆUD∞« ¸bB± s± “UNπ∞« qB≠
Ê√ Vπ| .qBH∞« “UN§ u≥ wºOzd∞« WÆUD∞« ¸bB± f∂I±
.qOGA∑K∞ «bÎF∑º± “UNπ∞« qE|
\ï[UK
(‚ÕAñLW¬):énTëÖ
ŒAåRÇ¿ “\qK º ,éñôAE\åÄÇ¿ ∆AÖZeÇ¿‡ ~ô¿\UÇ¿ \jAXÖ râÜÇ
.éEèj\Ç¿ ‡¡ \kÜÉÇ
éÖZXÇ¿
¿ZQ óÇAp MÇèwÇ Åg\qï ¿[ã ›Ω ŒAåRÇ¿ óv ÂAktÇ¿ Åv GâRK
çÉev¬ ,éÜñÉ^ flÕèeE ÑÜqï º ŒAåRÇ¿ ›Aú ¿Ã¬‡ .‚\W¡ \jAXÖ‡
éñQÕAXÇ¿ ∆¿ZqÜÇ¿ ÑñdèK
óv »\XÜÇ¿ `EA}Ö rÖ ( ÑWZÜÇ¿ `EA}Ö ) èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv
.ŒAåRÇ¿
óv flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ »ÕAXÜE ÑeLÖ èïZñwÇ¿ ŒAåQ ›Aú ¿Ã¬ - 2
ÕAñLWº flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ / ›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ ltg¬ ŒAåRÇ¿
.( A V 1 ‡¡) A V
.èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv ÑñtbLÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 3
.éaAbÇ¿ òÉp èïZñwÇ¿ ŒAåQ äÖ “\qÇ¿ flÕèd \ånK
∆¿\ñÖAú‡ èïZñwÇ¿ fl]åQ¡ ÑOÖ éñvAgæ¿ ∆¿ZqÜÇ¿ ÑñdèK ÅâÄÜï
ŒAåRÇ¿ äp xÉLXK Z| éâñFÜÇ¿ qAÄaΩ¿‡ .ŒAåRÇAE Aã\ñs‡ èïZñwÇ¿
.ÅïZÇ
óô¿èåÇ¿ `F}Ö
`F}Ö rÖ èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv óô¿èåÇ¿ »\XÖ `F}Ö ÑñdèK áLï - 1
.›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ \åm óv óô¿èåÇ¿
`F}Ö óv óÄÉ^ëÇ¿ ÀÀ\LÇ¿ óô¿èåE óô¿èåÇ¿ ÑEAú ÑñdèK áLï - 2
.èïZñwÇ¿
Â]RÇ¿ ‹¿ZXL^CE 0 SÖAà\FÇ¿ á|Õ óÉp èïZñwÇ¿ flAâ| äï]XK áLï - 3
.Aï‡Zï SÖAà\FÇ¿ xñÇèLE —AXÇ¿
.èïZñwÇ¿ flAâ| äï]XK áLï PñT SÖAà\FÇ¿ á|Õ ÕAñLW¬ áLï - 4
.èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv ÑñtbLÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 5
ANTENNA
IN
IN
VIDEO
AUDIO
) »\XÜÇ¿ / ÑWZÜÇ¿ ,flÕèeÇ¿ / ∆èeÇ¿ »ÕAXÖ
( éïÕAñLW¿
VCR
rÖ èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ »ÕAXÖ ÑñdèK áLï - 1
`EA}ÜÇ¿ óv‡ ›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ óv flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ »ÕAXÖ
2
áÄULÇ¿ \¿ÕŒ¡ xôAm‡‡ äúAÖ¡
(éïÕAñLW¬) óôA}ÉLÇ¿ ◊A}ïìÇ Mñ|èLÇ¿ ÕŒ - 7
.∆èeÇ¿ lFhÇ ÅïZÇ ÑhwÜÇ¿ rgèÇ¿ ÂApZL^æ
∆AÄ^æ¿ ÕŒ - 8
.∆èeÇ¿ ◊A}ï¬ ‡¡ ÑñtbLE ‹è}ï èã‡
éï‡ZñÇ¿ flZTèÇ¿ ‹¿ZXL^CE Aåñv áÄULÇ¿ äÄÜï xôAmèÇ¿ rñÜQ
AåkFg äÄÜï xôAmèÇ¿ iqE‡ ( q‡\Lâú ∆èÜï\Ç¿) ZqE äp áÄULÉÇ
.ŒAåRÇ¿ éÖZ}Ö òv éTèÉÇ¿ òÉp Õ¿ÕŒΩ¿ äÖ Ahï¡
.( q‡\Lâú ∆èÜï\Ç¿) ZqE äp áÄULÉÇ éï‡ZñÇ¿ flZTèÇ¿
flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ ◊¿\j¡ / ›èï]wñÉLÇ¿ - 9
èïÀ‡¡ rgèÇ¿ ‡¡ ›èï]wñÉLÇ¿ ÑñtbK rg‡ äñE ÕAñLWæAE ‹è}ï
.éaAbÇ¿ äÖ éÜôA}Ç¿ ÂëWæ èïZñw
éÜôA}Ç¿ - 10
.SÖAà\FÇ¿ q‡ZQ “\qï
(éïÕAñLW¬) F A V O U R I T E - 11
.çKZãAbÖ ~F^ ‚[Ç¿ SÖAà\FÇ¿ ’AQÕCE ‹è}ï
(‚ÕAñLW¿) /2/1 - 12
ÕAñLWAE ‹è}ï‡ éQ‡À]Ö étÇ ép¿Ã¬ étÉÇ¿ ÕAñLWAE ‹è}ï èã‡
(‚ÕAñLW¿) .∆èeÇ¿ »¿\W¬ qZqÖ
1
8
5
Q.VIEW
10
*
2
∆AïÕAkFÇ¿ Gñú\K
.AAA œA}ÜÇ¿ ›Ö ∆AïÕAlE ‹¿ZXL^CE ‡\Lâú ∆‡Üï\Ç¿ ŒAåQ ÑñtbK áLï
∆AÖëqÇAE ( - ‡ + ) éI”}Ç¿ ŒèÖ\ÇAE ›IÖ èã AÜú ∆AïÕAkE Gñú\K áLï
.∆AïÕAlFÇ¿ fl \RT ÑX¿À
LIST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
3
áLï ,éïÕAkFÇ¿ ƒ\_K ∆ºAÜLT¬ äÖ xÉLÇ¿ GâRK “\tÇ :énTëÖ
fl Z Ü Ç ‡ \ L â ú ∆èÜï\Ç¿ ‹¿ZXL^¬ ‚èâK º Mâú ¿Ã¬ ∆AïÕAkFÇ¿ Åv
.flZLÜÖ éñâÖŒ
9
PR
4
‡¡
VOL
OK
VOL
PR
12
6
7
11
éñÖAÖæ¿ éTèÉÇ¿
ó_ñô\Ç¿ ÂAE\åÄÇ¿ …ALwÖ 1
.AvA}ï¬ ‡¡ ëñtbK ŒAåRÇ¿ ÑïèULE è}ï èã‡
ZqE äp áÄULÇ¿ œA_T 2
òjAñLTº¿ / ÂAE\åÄÇ¿ äñFÖ 3
.rgèÇ¿ óv ŒAåRÇ¿ ›èÄï AÖZâp éqÖº flÂAgCE õhï èã‡
.ŒAåRÇ¿ ÑñtbK Zâp áLqï‡ òjAñLTº¿
(éïÕAñLW¿) ∆¿ÕAñLWæ¿ éÜôA| 4
.éÜôA}Ç¿ äÖ ÕAñLWæAE ‹è}ï
(éïÕAñLW¿) ~EAkÖ 5
.òÇAUÇ¿ rgèÇ¿ “\qÇ ‡¡ áúÕAñLW¿ èF}Ç
(éïÕAñLW¿) (Ñw^¡ òǬ / òÉp¡ òǬ) ∆èeÇ¿ éQÕÀ
.áô¿è}Ç¿ lFhÇ / .∆èeÇ¿ éQÕÀ lFhÇ
(éïÕAñLW¿) (Ñw^¡ òǬ / òÉp¡ òǬ SÖAà\FÇ¿)
.éÜôA}Ç¿ óv ZâE ‡¡ SÖAà\E ÕAñLWº
.òjAñLTº¿ rg‡ äÖ ÑñtbLÉÇ ŒAåRÇ¿ ÑïèULÇ
ÂAE\åÄÇ¿ …ALwÖ - 1
rg‡ ‡¡ ójAñLTæ¿ rgèÇ¿ äÖ flZqÇ¿ ÑñtbLE ‹è}ï èã‡
.(ÑñtbLÉÇ ]ãAQ) ójAñLTæ¿ rg‡ òǬ ÑewÇ¿
(éïÕAñLW¬) ‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ - 2
rg‡ òǬ ójAñLTæ¿ rg‡ äÖ ŒAåRÇ¿ ÑïèULE ‹è}K óã‡
.fl\aAFÖ á|Õ ÕAñLWæ ‡¡ ÑñtbLÇ¿
∆¿ÕAñLWæ¿ éÜôA| - 3
.éÜôA}Ç¿ äÖ ÕAñLWæAE ‹è}ï
Ñw^¿ òǬ / òÉp¡ òǬ SÖAà\FÇ¿ ÑñtbK ÕŒ - 4
SÖAà\E ÕAñLW¬‡ ◊A}ïæ¿ rg‡ äÖ ÑñtbLÉÇ ŒAåRÇ¿ ÑïèULÇ
.éÜôA}Ç¿ óv ZâE ‡¡
.AñÄñKAÖèK¿ SÖ¿ \FÉÇ ÑÖAa V_ÜE ‹è}ï çà¿ òǬ évAgæAE
G / F ∆èeÇ¿ flÕAåQ
.∆èeÇ¿ flÕAåQ ÑïZqLÇ
.éÜôA}Ç¿ ∆¿ÕAñLW¬ lFhÇ
~v¿èÖ
.òÇAUÇ¿ rgèÇ¿ “\qÇ ‡¡ ⁄ÕAñLW¬ qèF}Ç
~EA_Ç¿ SÖAà\FÇ¿ éï·Õ - 5
.çKZãAbÖ ~F^ ‚[Ç¿ SÖAà\FÇ¿ ’AQÕCE ‹è}ï
∆èeÇ¿ ‡¡ èE\LÇ¿ flÕèeÇ¿ ÕAñLWCE ‹è}ï ‚[Ç¿ Õ]Ç¿ èã‡
.èE\LÇ¿
(éïÕAñLW¬) /äñqÇ¿ - 6
.AvA}ï¬ ‡¡ ë
 ñtbK äñqÇ¿ éwñm‡ ÑïèULE ‹è}K óã‡
*
3
ò^A^Ω¿ ÑñtbLÇ¿
◊A}ï濇 ÑñtbLÇ¿
(‚ÕAñLW¬) éaAbÇ¿ òÉp étÉÇ¿ÕAñLW¬ rg‡ òǬ ŒAåRÇ¿ ÑïèULÇ ó_ñô\Ç¿ ÂAE\åÄÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 1
ÕAñLW¿ ÅñÉp‡ .éEèÉkÜÇ¿ étÉÇAE éaAbÇ¿ òÉp éÜôA}Ç¿ “\p äÄÜï
.º‡¡ ÅLtÇ
ÕAñLWº E /
D
Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
.
édAXÇ¿ éÜôA}Ç¿
.étÉÇ¿ ÕAñLWº Ñw^¡‡ óÉpΩ éú\UÇ¿ ÕŒ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 2
étÉÇ¿ ÕAñLWº Ñw^¡‡ óÉpΩ éú\UÇ¿ ÕŒ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
.AåFs\K óLÇ¿
.flÕALXÜÇ¿ étÉÇAE \ånL^ éaAbÇ¿ óÉp éâñFÜÇ¿ “‡\qÇ¿ rñÜQ
.édAXÇ¿ éÜôA}Ç¿ ÕAñLWº G Õ]Ç¿ ‡¡ OK Õ]Ç¿ ltg¿
òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿ - 4
.›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿
.ÑñtbLÇ¿
ÕŒ óÉp ltg¬ ,ójAñLTæ¿ rgèÇ¿ óv ŒAåRÇ¿ ›Aú ¿Ã¬ - 2
∆èeÇ¿‡ ›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ ‡¡ SÖ¿\FÇ¿ ÕAñLW¬ ÕŒ ‡¡ ÂAE\åÄÇ¿
“\tÇ q‡\Lâú ∆èÜï\Ç¿ òÉp ‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ ‡¡ flÕèeÇ¿‡
.ÑÖAÄÇ¿ ÑñtbLÇ¿
. q‡\Lâú ∆èÜï\Ç¿ óÉp ÂAE\åÄÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 3
.ójAñLTº¿ rgèÇ¿ òǬ ŒAåRÇ¿ Àèqï [ôZâp‡
.ŒAåRÇ¿ ÂAwjæ ‚\W¡ fl\Ö ó_ñô\Ç¿ ÂAE\åÄÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 4
ÂAE\åÄÇ¿ `EA| Ñev áK‡ ŒAåRÇ¿ ÑñtbK ÂAâN¡ «ZT ¿Ã¬ :énTëÖ
rg‡ ‡¡ ÕAkLàæ¿ rg‡ óǬ qèULï ◊è^ ŒAåRÇ¿ ›Cv ,ó_ñô\Ç¿
.ÂAE\åÄÇ¿ `F}Ö óv ÂAE\åÄÇ¿ `EA| rg‡ flÀAp¬ Zâp ÑñtbLÇ¿
M U T E ∆AÄ^æ¿ éwñm‡
éÖëp \ånK‡ ∆èeÇ¿ ÂAwj¬ áLï [ôZâp‡ .∆AÄ^æ¿ ÕŒ ltg¬
ÕŒ ‡¡ ∆AÄ^æ¿ ÕŒ òÉp othÇAE ÅÇà ÂAtǬ ÅâÄÜï‡ .∆èeÇ¿ ÂAwj¬
.rï\_Ç¿ ∆èeÇ¿ */2/1 ‡¡ ‡¡ ∆èeÇ¿ éQÕÀ
„\WΩ¿ xôAmèÇ¿
…ALwÖ) “\qÇ¿ éaAa \ånK ,ÑñtbLÇ¿ rg‡ óv Ñw}Ç¿ ÀèQ‡ rÖ
ÕŒ ‚¡ òÉp lthÇ¿ Zâp ÅÇÇ ,éaAbÇ¿ óÉp (ÑÜqï ÑñtbLÇ¿ râÖ
.›èï]wñÉLÇ¿ flZãAbÖ ÂAâN¡ éñÖAÖΩ¿ éTèÉÇ¿ óÉp
óÉp qAwjΩ¿ éïAÜT Ñw| ÑñtbK ›AñE éaAa \ånK äÇ :énTëÖ
Zâp éñÖAÖΩ¿ éÜôA}Ç¿ óv ÕŒ ‚¡ óÉp lthÇ¿ éÇAT óv éaAbÇ¿
.áô¿è}Ç¿ “\p
flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿‡ ›èï]wñÉLÇ¿ ’Ag‡¡
∆èeÇ¿ rg‡ ‡¡ ›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ äÖ ÑÄÇ ∆ëWZÜÇ¿ lFg äÄÜï
.flÕèeÇ¿‡
èïZñv ÑR_Ö ÑñdèK Zâp flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ rg‡ ‹¿ZXL^¬ áLï‡
.ŒAåRÇAE ‚\W¡ ∆¿ZqÖ ‡¡ Mñ^Aú
›Cv , qAïÕΩ¿ »\XÖ ~ï\j äp èïZñv ŒAåQ ÑñdèK Zâp :énTëÖ
—AXÇ¿Â]RÇ¿ \nà¡ .›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ óv çÖ¿ZXL^¬ áLï ŒAåRÇ¿
.éñQÕAXÇ¿ ∆¿ZqÜÇ¿ ÑñdèLE
∆èeÇ¿ rg‡ ‡¡ ›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ ÕAñLW¬ ÅâÄÜï qÀAFLÇ¿ òÉp‡
BLUE BACK ÂA|Õ]Ç¿ éñwÉXÉÇ ÑñtbLÇ¿ rg‡ ÕAñLWAE MÜ| ¿Ã¬
.flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ /›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ òÉp lthÇAE flÕèeÇ¿‡
AÖZâp éaAbÇ¿ óÉp ÂA|ÕŒ éñwÉW \ånL^ Ñw^Ω GU_Ç¿ éÜôA}E
.flÕAa¬ ZQèK º ‡¡ éwñqg ∆¿ÕAa¬ ⁄Aâã ›èÄK òǬ ‡¡ òÉp¡ óǬ ∆¿èâ}Ç¿ ÕŒ ltg¬ ,›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ óǬ ’èQ\ÉÇ
.‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ ‡¡ Ñw^¡
(‚ÕAñLW¬) ÂA|Õ]Ç¿ éñwÉXÇ¿
‹èâÇ¿ “\tÇ Mñ|èLÇ¿ ŒAåQ
(‚ÕAñLW¬) flÕèeÇ¿‡ ∆èeÉÇ óÄñKAÖèK‡Ω¿ ÑïèULÇ¿
ŒAåRv .‹èâÉÇ Gã[K ›¡ ÑF| ŒAåRÇ¿ ÂAwj¬ \ú[LK ›Ω »ALUK º Åà¬
òǬ ŒAåRÇ¿ ÑïèULÇ AñÄñKAÖèK‡¡ ÑïèULÇAE ‹è}ï ‹èâÇ¿ Zâp Mñ|èLÇ¿
.éâñqÖ éñâÖŒ flZÖ ÂAh}ଠZqE ÕAnLàæ¿ rg‡
\ånï .~ôA|ZÇ¿ ÀZp ÕAñLWæ (‹èâÇ¿) Mñ|èLÇ¿ ŒAåQ ÕŒ ltg¬
,120 ,90 ,60 ,30 ,20 ,10: éÜñ}Ç¿ çqFLï éaAbÇ¿ òÉp épA_Ç¿ “\p
.flÕALXÜÇ¿ ~ôA|ZÇ¿ ÀZp äÖ ƒA_UÇ¿ òv \ÜïALÇ¿ ¡ZFï‡ 240 ‡ 180
çÉñtbK Zâp ÑïèULÇ¿ MÇèv »¿\WCE ÅïZÇ èïZñwÇ¿ ŒAåQ ‹A| ¿Ã¬
∆ÕAÄ^‡Õèï ÎÇ¿ »\XÜE ÑdèÜÇ¿ èïZñwÇ¿ ŒAåQ äÖ “\qñÇ
AV1 ‡¡ AV rgèÇ¿ òǬ qèULï ◊è^ ŒAåRÇ¿ ›Cv ,Múè^
.flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ flÕAa¬ qAWÀ¬ éÇAT óv AñÄñKAÖèK‡¡
ÅñÉqv ,›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ flZãAbÖ óv \ÜL_K ›¡ ∆ÀÕ¡ ¿Ã¬ äÄLJ
Õ¿ÕŒ¡ òÉp ‡¡ Ñw^¡ òǬ‡ óÉp¡ òǬ éú\UÇ¿ Õ¿ÕŒ¡ òÉp lthÇAE
.‹A|ÕΩ¿
rg‡ óǬ flÀèqÉÇ flÕÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ / ›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ ltg¬
.flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿
:énTëÖ
ÕŒ ltg¬ ,Mñ|èLÇ¿ ŒAåQ óv ó}FLÜÇ¿ ‹èâÇ¿ M|‡ flZãAbÜÇ - ¡
.fl\Ö Mñ|èLÇ¿
óLT Mñ|èLÇ¿ ÕŒ òÉp lthÇ¿ Õ¿\ÄK áLï ,‹èâÇ¿ Mñ|èK ÂAtÇæ - ƒ
.éâñFÜÇ¿ éaAbÇ¿ \ånK
qAwjΩ¿ ÑF| äÖ ÑñtbLÇ¿ râÖ …ALwÖ
éñâÖ]Ç¿ flZÜÇ¿ ótÉï ŒAåRÇ¿ ›Cv ,Mñ|èLÇ¿ ŒAåQ ÂAwj¬ Zâp - »
.Mñ|èLÉÇ é}F_ÜÇ¿ ∆èÜï\Ç¿ ‹¿ZXL^¬ ‹]Éï PñUE ›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ lFg äÄÜï
AåÖ¿ZXL^¬ äÄÜï éñdAXÇ¿ fi[㇠.çñv áÄULÇ¿ “\tÇ q‡\Lâú
.›Ã¬ ›‡ZE ›èï]wñÉLÇ¿ flZãAbÖ äÖ qAwjΩ¿ râÜÇ
4
éaAbÇ¿ òÉp áô¿è}Ç¿
.Ñw^Ω
éÜôA| ‡¡ éñp\wÇ¿ éÜôA}Ç¿ óv ÀèâFÉÇ lFhÇ¿ rg‡ ÑïZqK áLï - 4
.Ñw^¡‡ óÎÎÎÎÎÎÉpΩ éú\UÇ¿ ÕŒ ‹¿ZXL^AE Ñw^Ω GU_Ç¿
Õ]Ç¿ ‹¿ZXL^AE óÉpΩ¿ ‚èL_ÜÇ¿ éÜôA| óǬ éú\UÇ¿ ÅâÄÜï
Ñw^Ω¿ ‚èLÎÎ_ÜÇ¿ éÎÜôA| óǬ éú\ÎUÉLJ G Õ]Ç¿ ‡¡ ~v¿èÖ
.äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltÎÎg¿
:énTëÖ
.UN{d´ r∑¥ ô WGK∞« ÊS≠ ‹ö¥œuL∞« iF° w≠
éÜôA| rÖ éaAbÇ¿ òÉp ÅïZÇ ŒAåRÇ¿ äñE‡ ÅâñE Õ¿èUÇ¿ áLï
.Ahï¡ Aåg\p áLï ÑñtbLÇ¿ ∆¿èkXÇ éEèÉkÜÇ¿ Õ¿ÕŒΩ¿‡.ÑtbÜÇ¿
.éÜôA}Ç¿ ÕAñLW¬
Ñú “\qÇ E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
.éÜôA|
.éÜôA}Ç¿ ZâE ÕAñLWº Ñw^¡‡ óÉpΩ Õ]Ç¿ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 2
GU^ éÜôA| ‡¡ éñp\wÇ¿ éÜôA}Ç¿ “\qÇ äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
›èï]wñÉLÇ¿ ∆AkUÖ lFg
AåLT¿Œ¬ áLï éñÇALÇ¿ SÖ¿\FÇ¿ rñÜQ‡ ÕALXÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ ◊[T áLï
.flZT¿‡ évA_ÜÇ óÉp¡ óǬ
SÖAà\E Y_à
Õ¿ÕŒ¡ ‹¿ZXL^CE éX_à ƒèÉkÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ ÕAñLW¬ áLï - 1
äñÜñÇ¿ òǬ ‡¡ Ñw^¡ òǬ ‡¡ òÉp¡ óǬ fiARKæ¿ óv ÕAñLWæ¿
.ÕA_ñÇ¿‡
.\hWΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¬ - 2
.flZT¿‡ flèkW óÉp¡ òǬ AåLT¿Œ¬ áLï éñÇALÇ¿ SÖ¿\FÇ¿ rñÜQ
SÖAà\E Åï\UK
óǬ ∆AãARKæ¿ Õ¿ÕŒBE éÄï\UK ƒèÉkÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ ÕAñLW¬ áLï - 1
.ÕA_ñÇ¿‡ äñÜñÇ¿ òǬ ‡¡ Ñw^¡ òǬ‡ óÉp¡
.\wdΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¬ - 2
ÕŒ ‹¿ZXL^AE ƒèÉkÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ á|Õ óǬ SÖAà\FÇ¿ ⁄\T - 3
.ÕA_ñÇ¿‡ äñÜñÇ¿ òǬ ‡¡ Ñw^¡‡ óÉpΩ éú\UÇ¿
.éñdAXÇ¿ fi[ã ÂAåàΩ „\W¡ fl\Ö \wdΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¬ - 4
SÖAà\E á|Õ ókXK
Õ¿ÕŒΩ¿ ‹¿ZXL^CE çñkXK À¿\ÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ á|Õ ÕAñLW¬ áLï - 1
äñÜñÇ¿ òǬ ‡¡ Ñw^¡ òǬ‡ óÉp¡ òǬ ∆AãARKæAE édAXÇ¿
.ÕA_ñÇ¿‡
çñkXK áK ‚[Ç¿ SÖAà\FÇ¿ qèULï [ôZâp‡ .ŸÕŒΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¬ - 2
.ŸÕŒΩ¿ ›èÉÇ¿ òǬ
áK ‚[Ç¿ SÖAà\FÇ¿ Ÿëjæ „\W¡ fl\Ö ŸÕŒΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¬ - 3
›èÄï äÇ çà¡ óâqñ^ ¿[ã ›Cv SÖAà\E á|Õ ókXK Zâp‡ .çñkXK
òǬ‡ òÉp¡ òǬ ∆¿èâ}Ç¿ éú\T ÕŒ ‹¿ZXL^CE fiÕAñLW¬ ÅàAÄÖCE
Gs\K Mâú ¿Ã¬‡ .›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿ qëW Ñw^¡
SÖAà\FÇ¿ á|Õ qAWÀ¬ áLï çñkXK áK ‚[Ç¿ SÖAà\FÇ¿ ÕAñLW¬ óv
ÑïZqK óv fiÕAñLW¬ áLï ‡¡ ‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ ‹¿ZXL^CE fl\aAFÖ
. q‡ZRÇ¿ éÜôA| ‡¡ SÖAà\FÇ¿
òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿
.›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿
ÑhwÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿
.fl\aAFÖ éÉhwÜÇ¿ ÅRÖ¿\E ÕAñLW¿ ÅÇ VñLK éwñmèÇ¿ fi[ã
AñÄñKAÖèK¡ SÖ¿\FÇ¿‡ ∆¿èâ}Ç¿ xñÇèK lFg
¿[ã ’AFKCE Aåâï]XK áLï AåÇAF}L^¬ äÄÜï óLÇ¿ ∆AkUÜÇ¿ rñÜQ
ÂAâN¡ éñÄñKAÖèKΩ¿ éRÖ\FÇ¿ ‹¿ZXL^CE ódèà Aâଇ .ƒèÉ^Ω¿
.ŒAåRÇ¿ ¿[ã Gñú\K
System
Storage
Normal
Turbo
{
{
{
{
BG
I
DK
M
(O} {OOKOMENU
)
i
(AñÇ¿\L^¿ / Añ}ï\v¿ / l^‡Ω¿ Ÿ\bÇ¿ / ¿ZàëïŒèñà / Añ^√) : BG
(Añ}ï\v¡ ƒèâQ / Sàèú Sàèã) : I
ÀAUKæ¿ PÇèàèÖèú / Añ}ï\v¡ / äñeÇ¿ / AE‡Õ‡¡ Ÿ\a) : DK
(~EA_Ç¿ óLñvè_Ç¿
(‚ÕAñLW¬) (äñFÉwÇ¿ / AïÕèú / éñÄï\ÖΩ¿ flZULÜÇ¿ ∆AïºèÇ¿) : M
: énTëÖ
iqE óv ‚ÀAqÇ¿ PUFÇ¿ rg‡ äÖ ’\^¡ rï\_Ç¿ PUFÇ¿ rg‡ - ¡
rñÜQ äï]XLE AñôA}ÉK ‹è}K PUFÉÇ ∆AñÉÜqÇ¿ fi[ã ›Cv ∆ëïÀèÜÇ¿
.AåÇAF}L^¬ äÄÜï óLÇ¿ ∆¿èâ}Ç¿‡ ∆AkUÜÇ¿
áLï ,xñqg ∆èd ∆¿Ã AåLRÖ\E áK óLÇ¿ ékUÜÇ¿ MàAú ¿Ã¬ - ƒ
.éï‡ZñÇ¿ éRÖ\FÇ¿ éÜôA| óv ‚\W¡ fl\Ö ‹AnâÇ¿ÕAñLW¬
.AñÄñKAÖèK¡ SÖAà\FÇ¿ V_Ö
ÕŒ ltg¿ ›]LXÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ flÕèeÇ óÄñKAÖèK‡æ¿ V_ÜÉÇ
.óà¿èN 3 òÇ¿èUÇ SÖAà\FÇ¿
.flZT¿èv flZT¿‡ éaAbÇ¿ òÉp ›]LXÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ flÕèd \ånK
¿Zp AÖ Õ¿ÕŒ¡ ‚¡ ltg¿ óÄñKAÖèK‡Ω¿ SÖAà\FÇ¿ V_Ö ◊A}ïº
.èïZñwÇ¿ Õ¿ÕŒ¡
Aï‡Zï ∆¿èâ}Ç¿ xñÇèK lFg
AutoOprog.{
Manual
{
Prog.Oedit {
Favourite {
560 C0 0 5
( O} {O0_9OOKOMENU
)
i
Aï‡Zï ∆¿èâ}Ç¿ xñÇèK lFg èã éï‡ZñÇ¿ éRÖ\FÇ¿ fi[ã äÖ “\tÇ¿
äññqK ÅâÄÜï Ah .çñv Gs\K ‚[Ç¿ GñK\LÇAE ∆AkUÜÇ¿ áñnâK‡
.SÖAà\E á|Õ ÑÄÇ ◊‡\T é_ÜXE ékUÖ á^¬
(‚ÕAñLW¬) Booster ÎÇ¿ éwñm‡
éwñm‡ ÕAñLWCE á| ,›èï]wñÉLÇ¿ qA^Õæ Awñqg qAF}L^æ¿ ›Aú ¿Ã¬
ëv ,flZñQ flÕèeÇ¿ éÇAT MàAú ¿Ã¬ .ÑñtbLÇ¿ rg‡ òv Booster ÎÇ¿
.Booster ÎÇ¿ ÑñtbLE á}K
SÖAà\FÇ¿ ÑïZqK
SÖ¿\FÇ¿ q‡ZQ ÂApZL^¬
q‡ZQ “\qE fl\ú¿[Ç¿ óv éà]LXÜÇ¿ SÖ¿\FÇ¿ fUv ÅâÄÜï
.SÖ¿\FÇ¿
:énTëÖ
∆Zp¡ Z|‡ .ŸÕŒΩ¿ ›èÉÇAE SÖ¿\FÇ¿ iqE òÉp ÑeUK ›¡ ÅâÄÜï - ¡
rg‡ óv ‡¡ éñÄñKAÖèKΩ¿ éRÖ\FÇAE AåñkXLÇ SÖ¿\FÇ¿ fi[ã
.SÖAà\FÇ¿ ÑïZqK
SÖ¿\FÇ¿ q‡ZQ óv äñFÜÇ¿ flAâ}Ç¿ á|\E flÀ‡]ÜÇ¿ SÖ¿\FÇ¿ iqE - ƒ
.ékUÜÉÇ á^¬ ‚¡ ZïZUK ‹Zp VgèK
5
OOOOCO1DOOOO5OOSO69
O1OOCO03OOOO6OOSO17
O2OOCO12OOOO7OOSO22
O3OOSO66OOOO8OOCO09
O4OOSO67OOOO9OOCO11
DeleteOOOCopy
MoveOOOOOSkip
(O} {OOKOMENU
)
i
SÖ¿\E ◊[T
òǬ ∆AãARKæ¿ Õ¿ÕŒBE çv[T ƒèÉkÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ ÕAñLW¬ áLï - 1
.ÕA_ñÇ¿‡ äñÜñÇ¿ òǬ ‡¡ Ñw^¡ òǬ‡ òÉp¡
.äñK\Ö \ÜTΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¬ - 2
flÕèeÇ¿ lFg
( ›¿èÇΩ¿ éÇAT fl\ú¿Ã ) C S M
‡¡ \hWΩ¿ ‡¡ \ÜTΩ¿ òǬ éÉôAÜÇ¿‡ éñ^Añ}Ç¿ flÕèeÇ¿ ›¿èÇ¡ ÕAñLW¿ ÅâÄÜï
.ÑhwK AÖ G_UE ŸÕŒΩ¿
ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
.flÕèeÇ¿ éÜôA|
.›¿èÇΩ¿ éÇAT fl\ú¿Ã ÕAñLWº SÖAà\FÇ¿ ÕŒ ltg¿ - 2
òǬ éÉôAÜÇ¿ ‡¡ éñ^Añ}Ç¿ ›¿èÇΩ¿ ÕAñLWº ∆èeÇ¿ éQÕÀ ÕŒ ltg¿ - 3
.ŸÕŒΩ¿ ‡¡ \hWΩ¿ ‡¡ \ÜTΩ¿
òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿ - 4
.›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿
ÕAñLWº E /
(flÕèeÇ¿ éÇAT fl\ú¿Ã) P S M
D Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
.
flÕèeÇ¿ éÜôA|
.PSM ÕAñLWº Ñw^¿‡ óÉpΩ Õ]Ç¿ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 2
óÉp flÕèeÇ¿ lFg ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ áN F Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
.PSM GU_Ç¿ éÜôA|
PSM
{
PSM
CSM
{
Contrast {
Brightness{
Colour
{
Sharpness {
Dynamic
Standard
Mild
Game
User
flÕèeÇ¿ lFg
(O} {OOKOMENU
)
éQÕÀ‡ flÂAg濇 äïAFLÇ¿ PñT äÖ flÕèeÇ¿ lFg ÅâÄÜï
NTSC ∆ëWZÜÉÇ) AåKAtFd‡ ›¿èÇΩ¿ ZïZUK éQÕÀ‡ ›¿èÇΩ¿
.G Õ]Ç¿ ‡¡ OK Õ]Ç¿ ltg¿ - 4
.AåÉhwK óLÇ¿ ∆AïèL_ÜÇAE (l}v òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿ - 5
.›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿
ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
i
.flÕèeÇ¿ éÜôA|
Õ]Ç¿ áN F Õ]Ç¿ ltg¿ - 2
. Sharpness Ë ColourË
∆ëïÀqLÉÇ ÂAÕQæ G / F Õ]Ç¿ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
.éïp Õv éÜôA| Ñú óÉp G_AâÜÇ¿ lEgÇ¿‡
BrightnessË ContrastÕAñLWº E /
D
‡¡ éñ^Añ| ‡¡ éñÄñÖAâïÀ) éEèÉkÜÇ¿ flÕèeÇ¿ ÂApZL^¿ Ahï¡ ÅâÄÜï
äÖ PSM ÕŒ ‹¿ZXL^AE ‹ZXL_ÜÇ¿ ‡¡ \KèñFÜÄÇ¿ ƒAqÇ¡ ‡¡ éÇZLqÖ
ÕèeÇ¿‡ .( q‡\Lâú ∆èÜïÕ) ZqE äp áÄULÇ¿ flZT‡ qëW
áLï ƒAqÇΩ¿ flÕèd‡ éÇZLqÜÇ¿‡ éñÄñÖAâïZÇ¿‡ éñ^Añ}Ç¿
äÄÜï º‡ flZñQ flÕèd áïZ}K “\tÇ râeÜÇ¿ óv AåLRÖ\E
.‹ZXL_ÜÇ¿ flÕèeÇ Aåâï]XLE ‹è}LÇ ~v¿èÖ Õ]Ç¿ ltg¬ - 4
.AåÉïZqK
òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿ - 5
.›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿
M|èÇ¿ lFg
:énTëÖ
.ÕAnL຿ rg‡ óv l}v éwñmèÇ¿ fi[ã ÑÜqK - ¡
éÜôA| ÕAñLW¿ áLï ,ò|AFÇ¿ ◊A}ïæ¿ / ÑñtbLÇ¿ M|‡ flZãAbÜÇ -ƒ
.M|èÇ¿
lFg ÀAqï ,ò_ñô\Ç¿ ÂAE\åÄÇ¿ …ALwÖ äÖ ÂAE\åÄÇ¿ Ñev Zâp - »
.ÑewÇ¿ rg‡ òǬ ◊A}ïæ¿ / ÑñtbLÇ¿ M|‡ qèULï‡ M|èÇ¿
çÃCv M|èÇ¿ ÑñtbK éwñmèE äñLpA^ flZÜE ŒAåRÇ¿ ÑñtbK ZqE - À
lthÇ¿ áK ¿Ã¬ º¬ ÕAnL຿ rg‡ óǬ ApèQÕ AñôA}ÉK qèULï
.Õ¿ÕŒΩ¿ ZT¡ óÉp
épA_Ç¿ lFg
ÕAñLWº E /
D
Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
.
M|èÇ¿ éÜôA|
.Clock ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN F éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 2
.épA_Ç¿ lFgÇ E / D ¸e∞« r£ F Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
.é}ñ|ZÇ¿ lFgÇ E / D ¸e∞« r£ F Õ]Ç¿ ltg¿ - 4
.OK Õ]Ç¿ ltg¿ - 5
òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿ - 6
.›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿
Mñ|èLÇAE óÄñKAÖèKΩ¿ ◊A}ïæ¿
(AUTOSLEEP) óÄñKAÖèK‡º¿ ÕAnLàæ¿ rg‡ ÑñtbLE MÜ| ¿Ã¬
AñÄñKAÖèK‡¡ qèULï ŒAåRÇ¿ ›Cv Ñw^Ω GU_Ç¿ éÜôA| qëW äÖ
ékUÖ qA^Õ¬ x|èK ZqE AFï\}K ~ôA|À 10 ZqE ÕAnL຿ rg‡ óǬ
.∆¿ÕAa¬ ‚¡ ⁄Aâã äÄK áÇ ¿Ã¬ ›èï]wñÉLÇ¿
ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
.M|èÇ¿ éÜôA|
rg‡ ÕAñLWº Ñw^¡‡ óÉpΩ Õ]Ç¿ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 2
.(AUTO SLEEP) óÄñKAÖèK‡º¿ ÕAnL຿
rg‡ ÕAñLWº Ñw^¡‡ óÉpΩ Õ]Ç¿ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltÎÎÎg¿ - 3
rÎÎÎÎÎÎgèÇ Ñw^Ω GUÎÎÎÎÎ_Ç¿ éÜôA}Ç ◊A}ïæ¿ ‡¡ ÑñtÎÎÎÎÎbLÇ¿
.(AUTO SLEEP) óÄÎÎÎÎÎÎñKAÖèK‡º¿ ÕAnL຿
.G Õ]Ç¿ ‡¡ OK Õ]Ç¿ ltg¿ - 4
òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿ - 5
.›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿
◊A}ïæ¿ / ÑñtbLÇ¿ \ÜïAK lFg
‹è}ï ŒAåRÇ¿ ›Cv ,ON ÑñtbLÇ¿ rg‡ óv éwñmèÇ¿ fi[ã ‹¿ZXL^AE
M|‡ Zâp ◊A}ïæ¿ ‡¡ ÑñtbLÇ¿ rg‡ òǬ AñÄñKAÖèK‡¿ ÑïèULÇAE
ÑF| éUñUd flÕèeE M|èÇ¿ lFhK ›¡ GRï .ZïZULÇ¿ ~EA^
.◊A}ïæ¿ / ÑñtbLÉÇ Mñ|èLÇ¿ éwñm‡ ‹¿ZXL^¿
ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
.M|èÇ¿ éÜôA|
Time ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN F éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 2
.Off Time ‡¡ On
.épA_Ç¿ lFgÇ E / D ¸e∞« r£ F Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
.é}ñ|ZÇ¿ lFgÇ E / D ¸e∞« r£ F Õ]Ç¿ ltg¿ - 4
/ D ¸e∞« r£ F ¸e∞« jG{« ! jI≠ XÆu∞« w≠ qOGA∑∞« WHO™Ë - 5
.‹uB∞« W§¸œ Íu∑º± j∂C∞ E
.OK Õ]Ç¿ ltg¿ - 6
òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿ - 7
.›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿
6
qAkpΩ¿ …ëd¬‡ PUE éÜôA|
qAkpΩ¿ \ãAnÖ
∆èd º‡ flÕèd ZQèKº
éwñqg flÕèeÇ¿‡ ÑÜqï ∆èeÇ¿
xñqg ∆èeÇ¿‡ ÑÜqK flÕèeÇ¿
éaèbÖ flÕèeÇ¿
flÕèeÇ¿ óv –‡ZW ‡¡ ”èkW
∆¿èâ}Ç¿ iqFÇ xñqg qAF}L^¬
›¿èÇ¡ ZQèK º
éwñqg ›¿èÇΩ¿
ÑÜqï º q‡\Làèú ∆èÜï\Ç¿
AåkFg q‡AT‡ \dAâqÇ¿ fi[ã fUv¬
(ŒAåRÇ¿ VLv‡ ébñwÇ¿ ÑñdèK) éñ_ñô\Ç¿ ébñwÇ¿
çTALwÖ VLv áK ›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ Ñã
(éwñqg flÕAa¬) „\W¡ flAâ| ƒ\Q
(?›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ óv MFOÖ) qAï\ïæ¿ fUv¬
( qèewÖ ÅÉ^) qAïÕΩ¿ fUv¬
qAïÕΩ¿ fUv¬
éñÉUÜÇ¿ fl\aèbÇ¿‡ ÑW¿ZLÇ¿ —èeXE fUv¬
(flÕèeÇ¿ äïAFK) M^¿\LàèÄÇ¿ lFg¿
flÂAgæ¿ lFg¿
›èÉÇ¿ lFg¿
∆èeÇ¿ éQÕÀ lFg¿
q‡\Làèú ∆èÜï\Ç¿ óv ∆AïÕAkFÇ¿ fUv¬
(l}v èïZñvÇ¿ ŒAåQ) flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ »ÕAXÖ fUv¬
7
Download PDF

advertising