LG | 21FS4RG | LG 21FS4RG دليل المالك

›èÉÖ ›èï]wñÉK
ÅÇAÜÉÇ Δ¿ÀAaÕæ¿ GñLú
çñǬ ’èQ\ÉÇ çE owLT¿‡ .ŒAåRÇ¿ ÑñtbK ÑF| é|ZE GñLÄÇ¿ ¿[ã fl¿\| èQ\â
ë
 F}L_Ö
òÉp é}v\ÜÇ¿ é|AkFÇ¿ \nà¡ .ŒAåRÉÇ Ñ_É_ÜÇ¿ á|\Ç¿‡ ÑïÀèÜÇ¿ á|Õ ÑR^
Zâp áÄv\j rôAFÉÇ AåÜïZ}K‡ ΔAÖèÉqÜÇ¿ fi[ã ÑñR_K rÖ ŒAåRÇ¿ xÉW ÂAktÇ¿
.éÖZXÉÇ »AñLTæ¿
: ÑïÀèÎÎÎÎÜÇ¿ á|Õ
: Ñ_É_ÜÇ¿ á|Õ
P/NO : 38289U0580Z(MC059C, 124Y TX) a
ΔAïèLUÜÇ¿
3
Gñú\LÇ¿
4
áÄULÇ¿ \¿ÕŒ¡ xôAm‡‡ äúAÖ¡
( q‡\Lâú ΔèÜï\Ç¿) ZqE äp áÄULÉÇ éï‡ZñÇ¿ flZTèÇ¿
éñÖAÖæ¿ éTèÉÇ¿ / ΔAïÕAkFÇ¿ Gñú\K
7
ò^A^Ω¿ ÑñtbLÇ¿
ΔèeÇ¿ éQÕÀ lFg / SÖAà\FÇ¿ ÕAñLW¬ / ◊A}ï濇 ÑñtbLÇ¿
ΔAÄ^æ¿ éwñm‡ / éqï\_Ç¿ éï·\Ç¿
(‚ÕAñLW¬) éaAbÇ¿ òÉp étÉÇ¿ÕAñLW¬
8
éaAbÇ¿ òÉp áô¿è}Ç¿
éÜôA}Ç¿ ÕAñLW¬
9
›èï]wñÉLÇ¿ ΔAkUÖ lFg
AñÄñKAÖèK¡ SÖ¿\FÇ¿‡ Δ¿èâ}Ç¿ xñÇèK lFg
Aï‡Zï Δ¿èâ}Ç¿ xñÇèK lFg
SÖ¿\FÇ¿ q‡ZQ ÂApZL^¬ / ÑhwÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ / SÖAà\FÇ¿ ÑïZqK
15
flÕèeÇ¿ lFg
(‚ÕAñLW¬) XD / (flÕèeÇ¿ éÇAT fl\ú¿Ã) PSM
( ›¿èÇΩ¿ éÇAT fl\ú¿Ã ) CSM
(éïÕAñLW¬) äñqÇ¿ / flÕèeÇ¿ lFg
17
(‚ÕAñLW¬) ΔèeÇ¿ lFg
(‚ÕAñLW¬) èE\LÇ¿ ΔèeÇ¿ÕAñLW¬ / (ΔèeÇ¿ éÇAT fl\ú¿Ã) SSM
(‚ÕAñLW¬) (Wireless Sound) X-WAVE / ΔèeÇ¿ lFg
(‚ÕAñLW¬) ΔèeÇ¿ »\XÖ ÕAñLW¬
(‚ÕAñLW¬) »‡À]ÜÇ¿ / èï\L^º¿ qAF}L^º¿
(‚ÕAñLW¬) NICAM ΔèeÇ¿ qAF}L^¬
20
M|èÇ¿ lFg
◊A}ïæ¿ / ÑñtbLÇ¿ \ÜïAK lFg / épA_Ç¿ lFg
Mñ|èLÇAE óÄñKAÖèKΩ¿ ◊A}ïæ¿
21
„\WΩ¿ xôAmèÇ¿
flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿‡ ›èï]wñÉLÇ¿ ’Ag‡¡
(‚ÕAñLW¬) flÕèeÇ¿‡ ΔèeÉÇ óÄñKAÖèK‡Ω¿ ÑïèULÇ¿
(‚ÕAñLW¬) ÂA|Õ]Ç¿ éñwÉXÇ¿ / qAwjΩ¿ ÑF| äÖ ÑñtbLÇ¿ râÖ …ALwÖ
‹èâÇ¿ “\tÇ Mñ|èLÇ¿ ŒAåQ / (‚ÕAñLW¬) èïZñwÇ¿ éFqÇ
24
éñQÕAXÇ¿ Δ¿ZqÜÇ¿ ÑñdèK
óô¿èåÇ¿ `F}Ö
(éïÕAñLW¿) »\XÜÇ¿/ÑWZÜÇ¿ ,flÕèeÇ¿/ΔèeÇ¿ »ÕAXÖ
(‚ÕAñLW¬) ΔÕAÄ^ ‡Õèï `F}Ö
(éïÕAñLW¬) (S-AV) `EA}ÜÇ¿ óv S - flÕèeÇ¿ / ΔèeÇ¿ ÑñdèK
(‚ÕAñLW¬) ΔAàèÄÜÇ¿ ÑW¿ZÖ `EA}Ö
(„ÕAñLW¿) épAÜ_Ç¿ `F}Ö
27
qAkpΩ¿ …ëd¬‡ PUE éÜôA|
2
Gñú\LÇ¿
éñôAE\åÄÇ¿ é|AkÇ¿
òÉp äñFÖ èã AÜú MÇèwÇ¿‡ .ÀÀ\LÜÇ¿ ÕAñLÉÇ ó_ñô\Ç¿ ÕZeÜÇ¿ òÉp ÑÜqï ŒAåRÇ¿ ¿[ã
éÇAT óv‡ .ŒAåRÇ¿ óv ¿ZE¡ \ÜL_ÜÇ¿ ÕAñLÇ¿ ‹ZXL_K º‡ .ówÉXÇ¿ ÂAktÇ¿ òÉp é|AkFÇ¿
.éñ_ñô\Ç¿ ΔëñdèLÇ¿‡ óô¿èåÇ¿ GU^ èQ\à ,ÕAñLÇ¿ ’Ak}ଠ‡¡ xd¿èqÇ¿
\ï[UK
.éEèj\Ç¿ ‡¡ \kÜÉÇ ŒAåRÇ¿ “\qK º ,éñôAE\åÄÇ¿ ΔAÖZeÇ¿‡ ~ô¿\UÇ¿ \jAXÖ râÜÇ
éÖZXÇ¿
›Aú ¿Ã¬‡ .‚\W¡ \jAXÖ‡ ¿ZQ óÇAp MÇèwÇ Åg\qï ¿[ã ›Ω ŒAåRÇ¿ óv ÂAktÇ¿ Åv GâRK
.áÄv\j rôAFÇAE ÑeK¬‡ ÂAE\åÄÇ¿ äÖ çÉev¬ ,éÜñÉ^ flÕèeE ÑÜqï º ŒAåRÇ¿
óô¿èåÇ¿
.ówÉXÇ¿ ÂAktÇ¿ óÉp ‹‡¡ 75 éÖëqÇAE `F}ÜÇAE óô¿èåÇ¿ ÑEAú ÑñdèK áLï
.óQÕAW óô¿èã ‹¿ZXL^¬ Ñhwï qAF}L^¬ Ñhv¡ ~ñ}ULLJ
r|èÜÇ¿
GRï‡ .çaAbÇ¿ òÉp fl\aAFÜÇ¿ éqaΩ¿ ‡¡ `ÜbÇ¿ Âèg l}_ï º PñUE Åq|èÖ lFg¡
éE\KΩ¿ ‡¡ éEèj\Ç¿ ‡¡ óp¿À ›‡ZE ΔAE[Eà ‚Ω ŒAåRÇ¿ “\qK râÜÇ ΔAjAñLTæ¿ [XLK ›¡
.¿èåÉÇ \UÇ¿ ~vZLÇAE VÜ_ï rg‡ óv ’ègèÖ ŒAåRÇ¿ ›¡ Ahï¡ ZúBK‡ .flÕ¿\UÇ¿ ‡¡
.ówÉXÇ¿ ÂAktÇ¿ óÉp éïèåLÇ¿ ΔAULv éñktK GâRK‡
:énTëÖ
3
áÄULÇ¿ \¿ÕŒ¡ xôAm‡‡ äúAÖ¡
ΔèÜï\Ç¿) ZqE äp áÄULÉÇ éï‡ZñÇ¿ flZTèÇ¿ ‹¿ZXL^CE Aåñv áÄULÇ¿ äÄÜï xôAmèÇ¿ rñÜQ
.ŒAåRÇ¿ éÖZ}Ö òv éTèÉÇ¿ òÉp Õ¿ÕŒΩ¿ äÖ Ahï¡ AåkFg äÄÜï xôAmèÇ¿ iqE‡ ( q‡\Lâú
.( q‡\Lâú ΔèÜï\Ç¿) ZqE äp áÄULÉÇ éï‡ZñÇ¿ flZTèÇ¿
.ΔAïÕAkFÇ¿ Gñú\K èQ\à , q‡\Lâú ΔèÜï\Ç¿ ‹ZXL_K ›¡ ÑF|
ÂAE\åÄÇ¿ …ALwÖ - 1
rg‡ òǬ ÑewÇ¿ rg‡ ‡¡ ójAñLTæ¿ rgèÇ¿ äÖ flZqÇ¿ ÑñtbLE ‹è}ï èã‡
.(ÑñtbLÉÇ ]ãAQ) ójAñLTæ¿
POWER
MUTE
1
‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ - 2
á|Õ ÕAñLWæ ‡¡ ÑñtbLÇ¿ rg‡ òǬ ójAñLTæ¿ rg‡ äÖ ŒAåRÇ¿ ÑïèULE ‹è}K óã‡
.fl\aAFÖ
2
Δ¿ÕAñLWæ¿ éÜôA| - 3
.éÜôA}Ç¿ äÖ ÕAñLWæAE ‹è}ï
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MENU
0
TV/AV
3
*
(éïÕAñLW¬) /äñqÇ¿ - 4
4
.AvA}ï¬ ‡¡ ë
 ñtbK äñqÇ¿ éwñm‡ ÑïèULE ‹è}K óã‡
Ñw^¿ òǬ / òÉp¡ òǬ SÖAà\FÇ¿ ÑñtbK ÕŒ - 5
.éÜôA}Ç¿ óv ZâE ‡¡ SÖAà\E ÕAñLW¬‡ ◊A}ïæ¿ rg‡ äÖ ÑñtbLÉÇ ŒAåRÇ¿ ÑïèULÇ
5
.AñÄñKAÖèK¿ SÖ¿ \FÉÇ ÑÖAa V_ÜE ‹è}ï çà¿ òǬ évAgæAE
G / F ΔèeÇ¿ flÕAåQ
.ΔèeÇ¿ flÕAåQ ÑïZqLÇ
6
.éÜôA}Ç¿ Δ¿ÕAñLW¬ lFhÇ
~v¿èÖ
7
.òÇAUÇ¿ rgèÇ¿ “\qÇ ‡¡ ⁄ÕAñLW¬ qèF}Ç
EYE/
PR
VOL
I / II /
( )
VOL
OK
PR
Q.VIE
PSM
( )
LIST
W
SSM/
SLEEP
FAVOURITE
8
~EA_Ç¿ SÖAà\FÇ¿ éï·Õ - 6
.çKZãAbÖ ~F^ ‚[Ç¿ SÖAà\FÇ¿ ’AQÕCE ‹è}ï
(flÕèeÇ¿ éÇAT fl\ú¿Ã) P S M - 7
.ÅïZÇ flÕèeÉÇ ÑhwÜÇ¿ lFhÇ¿ ÂApZL^æ
FAVOURITE - 8
.çKZãAbÖ ~F^ ‚[Ç¿ SÖAà\FÇ¿ ’AQÕCE ‹è}ï
4
áÄULÇ¿ \¿ÕŒ¡ xôAm‡‡ äúAÖ¡
ΔAÄ^æ¿ ÕŒ - 9
.ΔèeÇ¿ ◊A}ï¬ ‡¡ ÑñtbLE ‹è}ï èã‡
flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ ◊¿\j¡ / ›èï]wñÉLÇ¿ - 10
éÜôA}Ç¿ ÂëWæ èïZñw èïÀ‡¡ rgèÇ¿ ‡¡ ›èï]wñÉLÇ¿ ÑñtbK rg‡ äñE ÕAñLWæAE ‹è}ï
.éaAbÇ¿ äÖ
*
(‚ÕAñLW¿) /2/1 - 11
.ΔèeÇ¿ »¿\W¬ qZqÖ ÕAñLWAE ‹è}ï‡ éQ‡À]Ö étÇ ép¿Ã¬ étÉÇ¿ ÕAñLWAE ‹è}ï èã‡
(‚ÕAñLW¿)
POWER
MUTE
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MENU
0
TV/AV
óôA}ÉLÇ¿ ◊A}ïìÇ Mñ|èLÇ¿ ÕŒ - 13
.ΔèeÇ¿ lFhÇ ÅïZÇ ÑhwÜÇ¿ rgèÇ¿ ÂApZL^æ
10
EYE/
PR
VOL
I / II /
éÜôA}Ç¿ - 12
.SÖAà\FÇ¿ q‡ZQ “\qï
*
(‚ÕAñLW¬) (ΔèeÇ¿ éÇAT fl\ú¿Ã) /S S M - 14
.ΔèeÇ¿ lFhÇ ÅïZÇ ÑhwÜÇ¿ rgèÇ¿ ÂApZL^æ
11 M_ÄLñÉK ΔëïÀèÜÇ) éñàèï]wñÉLÇ¿ —èeâÉÇ Õ¿ÕŒΩ¿ fi[ã ‹ZXL_K : éàèÉÜÇ¿ Õ¿ÕŒΩ¿
( )
.SÖAà\FÇ¿ ÑïZqK ‡¡ (l}v
VOL
OK
ΔAïÕAkFÇ¿ Gñú\K
PR
Q.VIE
( )
LIST
W
~v\E GU^¿ .AAA œA}ÜÇ¿ äÖ äñLïÕAkE ‹¿ZXL^CE q‡\Lâú ΔèÜï\Ç¿ ŒAåQ ÑñtbK áLï
èã AÜú äñLïÕAkE Gñú\K áLï‡ .ΔAïÕAkFÇ¿ ÂAks VLwE ‹è}K óLT q‡\Lâú ΔèÜï\Ç¿ ÂAks
.éïÕAkFÇ¿ ◊ës ÑW¿À ΔAÖëqÇAE - ‡ + éñFk}Ç¿ ŒèÖ\ÇAE äñFÖ
13
12
PSM
FAVOURITE
SSM/
SLEEP
14
Mâú ¿Ã¬ ΔAïÕAkFÇ¿ Åv áLï ,éïÕAkFÇ¿ ƒ\_K ΔºAÜLT¬ äÖ xÉLÇ¿ GâRK “\tÇ :énTëÖ
.flZLÜÖ éñâÖŒ flZÜÇ q‡\Lâú ΔèÜï\Ç¿ ‹¿ZXL^¬ ‚èâK º
5
áÄULÇ¿ \¿ÕŒ¡ xôAm‡‡ äúAÖ¡
21FU1 series
éñFàARÇ¿ éTèÉÇ¿
ÑñtbLÇ¿ éñÖAÖΩ¿
éñÖAÖæ¿ éTèÉÇ¿
21FS2 series
4
1
OK
2 3
21FD7 series
5
1 2 3 4 5
PR
21FS4 series
1 2 3
5
21FS7 series
1 2 34 5
4
21FS6 series
AV IN2
AV IN2
1 2 3 4
5
VIDEO
VIDEO
1 2 3 4
L/MONO AUDIO R
L/MONO AUDIO R
6
5
6
7
ó_ñô\Ç¿ ÂAE\åÄÇ¿ …ALwÖ 1
.AvA}ï¬ ‡¡ ëñtbK ŒAåRÇ¿ ÑïèULE ‹è}ï èã‡
òjAñLTº¿ / ÂAE\åÄÇ¿ äñFÖ 2
.rgèÇ¿ óv ŒAåRÇ¿ ›èÄï AÖZâp éqÖº flÂAgCE õhï èã‡
.ŒAåRÇ¿ ÑñtbK Zâp áLqï‡ òjAñLTº¿
ZqE äp áÄULÇ¿ œA_T 3
Δ¿ÕAñLWæ¿ éÜôA| 4
.éÜôA}Ç¿ äÖ ÕAñLWæAE ‹è}ï
~EAkÖ 5
.òÇAUÇ¿ rgèÇ¿ “\qÇ ‡¡ áúÕAñLW¿ qèF}Ç
(Ñw^¡ òǬ / òÉp¡ òǬ) ΔèeÇ¿ éQÕÀ
.áô¿è}Ç¿ lFhÇ / .ΔèeÇ¿ éQÕÀ lFhÇ
(Ñw^¡ òǬ / òÉp¡ òǬ SÖAà\FÇ¿)
.éÜôA}Ç¿ óv ZâE ‡¡ SÖAà\E ÕAñLWº
.òjAñLTº¿ rg‡ äÖ ÑñtbLÉÇ ŒAåRÇ¿ ÑïèULÇ
(éïÕAñLW¿) ( A V I N 2 ) `EA}ÜÇ¿ óv flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ Δëd‡ 6
.`EA}ÜÇ¿ fi[ã rÖ éñQÕAXÇ¿ Δ¿ZqÜÉÇ flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ `EA}Ö ÑñdèLÇ
(éïÕAñLW¿) œ¡\Ç¿ épAÜ^ `F}Ö 7
.`F}ÜÇ¿ ¿[ã rÖ œ¡\Ç¿ épAÜ^ ÑñdèLÇ
.ÅïZÇ ›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ äp ë
 ñÉ| xÉLXï Z| äñFÜÇ¿ ÑÄbÇ¿‡ .éñFàARÇ¿ ‡¡ éñÖAÖΩ¿ éTèÉÇ l_FÖ ÑÄa òÉï AÜñv äñFÖ :énTëÖ
6
ò^A^Ω¿ ÑñtbLÇ¿
◊A}ï濇 ÑñtbLÇ¿
.ÑñtbLÇ¿ rg‡ òǬ ŒAåRÇ¿ ÑïèULÇ ó_ñô\Ç¿ ÂAE\åÄÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 1
ÕAñLW¬ ÕŒ ‡¡ ÂAE\åÄÇ¿ ÕŒ óÉp ltg¬ ,ójAñLTæ¿ rgèÇ¿ óv ŒAåRÇ¿ ›Aú ¿Ã¬ - 2
q‡\Lâú ΔèÜï\Ç¿ òÉp ‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ ‡¡ flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿‡ ›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ ‡¡ SÖ¿\FÇ¿
.ÑÖAÄÇ¿ ÑñtbLÇ¿ “\tÇ
. q‡\Lâú ΔèÜï\Ç¿ óÉp ÂAE\åÄÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 3
.ójAñLTº¿ rgèÇ¿ òǬ ŒAåRÇ¿ Àèqï [ôZâp‡
.ŒAåRÇ¿ ÂAwjæ ‚\W¡ fl\Ö ó_ñô\Ç¿ ÂAE\åÄÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 4
POWER
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MENU
0
TV/AV
ŒAåRÇ¿ ›Cv ,ó_ñô\Ç¿ ÂAE\åÄÇ¿ `EA| Ñev áK‡ ŒAåRÇ¿ ÑñtbK ÂAâN¡ «ZT ¿Ã¬ :énTëÖ
óv ÂAE\åÄÇ¿ `EA| rg‡ flÀAp¬ Zâp ÑñtbLÇ¿ rg‡ ‡¡ ÕAkLàæ¿ rg‡ óǬ qèULï ◊è^
.ÂAE\åÄÇ¿ `F}Ö
D
/ E SÖAà\FÇ¿ ÕAñLW¬
.‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ ‡¡ SÖAà\FÇ¿ ÕŒ ‹¿ZXL^CE SÖAà\FÇ¿ á|Õ ÕAñLW¬ ÅâÄÜï
G
PR
VOL
I / II /
Q.VIE
.ΔèeÇ¿ éQÕÀ lFhÇ ΔèeÇ¿ éQÕÀ ÕŒ ltg¬
( )
VOL
OK
PR
/ F ΔèeÇ¿ éQÕÀ lFg
Q . V I E W éqï\_Ç¿ éï·\Ç¿
( )
.AãZãAbK Mâú òLÇ¿ fl\ñWΩ¿ flAâ}Ç¿ éï·\Ç éqï\_Ç¿ éï·\Ç¿ ÕŒ ltg¿
W
SSM/
M U T E ΔAÄ^æ¿ éwñm‡
ÅâÄÜï‡ .ΔèeÇ¿ ÂAwj¬ éÖëp \ånK‡ ΔèeÇ¿ ÂAwj¬ áLï [ôZâp‡ .ΔAÄ^æ¿ ÕŒ ltg¬
ÕŒ ‡¡ */2/1 ‡¡ */SSM ‡¡ ΔèeÇ¿ éQÕÀ ÕŒ ‡¡ ΔAÄ^æ¿ ÕŒ òÉp othÇAE ÅÇà ÂAtǬ
.rï\_Ç¿ ΔèeÇ¿
(‚ÕAñLW¬) éaAbÇ¿ òÉp étÉÇ¿ÕAñLW¬
.º‡¡ ÅLtÇ ÕAñLW¿ ÅñÉp‡ .éEèÉkÜÇ¿ étÉÇAE éaAbÇ¿ òÉp éÜôA}Ç¿ “\p äÄÜï
.édAXÇ¿ éÜôA}Ç¿ ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
.étÉÇ¿ ÕAñLWº Ñw^¡‡ óÉpΩ éú\UÇ¿ ÕŒ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 2
.AåFs\K óLÇ¿ étÉÇ¿ ÕAñLWº Ñw^¡‡ óÉpΩ éú\UÇ¿ ÕŒ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
.flÕALXÜÇ¿ étÉÇAE \ånL^ éaAbÇ¿ óÉp éâñFÜÇ¿ “‡\qÇ¿ rñÜQ
.édAXÇ¿ éÜôA}Ç¿ ÕAñLWº G Õ]Ç¿ ‡¡ OK Õ]Ç¿ ltg¿
éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿ òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿ - 4
.›èï]wñÉLÉÇ
7
éaAbÇ¿ òÉp áô¿è}Ç¿
.ÑtbÜÇ¿ éÜôA| rÖ éaAbÇ¿ òÉp ÅïZÇ ŒAåRÇ¿ äñE‡ ÅâñE Õ¿èUÇ¿ áLï
.Ahï¡ Aåg\p áLï ÑñtbLÇ¿ Δ¿èkXÇ éEèÉkÜÇ¿ Õ¿ÕŒΩ¿‡
.éÜôA}Ç¿ ÕAñLW¬
.éÜôA| Ñú “\qÇ E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
.éÜôA}Ç¿ ZâE ÕAñLWº Ñw^¡‡ óÉpΩ Õ]Ç¿ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 2
.Ñw^Ω GU^ éÜôA| ‡¡ éñp\wÇ¿ éÜôA}Ç¿ “\qÇ äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
Ñw^Ω GU_Ç¿ éÜôA| ‡¡ éñp\wÇ¿ éÜôA}Ç¿ óv ÀèâFÉÇ lFhÇ¿ rg‡ ÑïZqK áLï - 4
.Ñw^¡‡ óÎÎÎÎÎÎÉpΩ éú\UÇ¿ ÕŒ ‹¿ZXL^AE
G Õ]Ç¿ ‡¡ ~v¿èÖ Õ]Ç¿ ‹¿ZXL^AE óÉpΩ¿ ‚èL_ÜÇ¿ éÜôA| óǬ éú\UÇ¿ ÅâÄÜï
.äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltÎÎg¿ Ñw^Ω¿ ‚èLÎÎ_ÜÇ¿ éÎÜôA| óǬ éú\ÎUÉLJ
:énTëÖ
.ΔèeÇ¿ éÜôA| “\p áLï º ,( èàèÖ ) éïÀ\wÇ¿ ΔëïÀèÜÇ¿ óv - ¡
.UN{d´ r∑¥ ô WGK∞« ÊS≠ ‹ö¥œuL∞« iF° w≠- ƒ
AutoOprog.
Manual
Prog.Oedit
Favourite
{
{
{
{
(O} {OOKOMENU
)
System
Storage
Normal
Turbo
{
{
{
{
{
BG
I
DK
M
MENU
(O} {OOKOMENU
)
i
PR
i
( )
ΔAkUÜÇ¿ éÜôA|
PSM
XD
CSM
Contrast
Brightness
Colour
Sharpness
{
{
{
{
{
{
{
(O} {OOKOMENU
)
Storage
System
Channel
Fine
Search
Name
{
{
{
{
{
{
2
VOL
VOL
OK
PR
( )
(O} {OOKOMENU
)
i
i
flÕèeÇ¿ éÜôA|
SSM
TurboOSnd.
AVL
Balance
Woofer
Treble
Bass
X-WAVE
{
{
{
{
{
{
{
{
OOOOCO1DOOOO5OOSO69
O1OOCO03OOOO6OOSO17
O2OOCO12OOOO7OOSO22
O3OOSO66OOOO8OOCO09
O4OOSO67OOOO9OOCO11
DeleteOOOCopy
MoveOOOOOSkip
(O} {OOKOMENU
)
i
(O} {OOKOMENU
)
i
ΔèeÇ¿ éÜôA|
Clock
OffOtime
OnOtime
AutoOoff
{
{
{
{
(O} {OOKOMENU
)
i
M|èÇ¿ éÜôA|
Language
Input
BlueOback
ChildOlock
{
{
{
{
(O} {OOKOMENU
)
i
édAW éÜôA|
›èï]wñÉLÇ¿ SÖAà\E
8
›èï]wñÉLÇ¿ ΔAkUÖ lFg
AutoOprog.
Manual
Prog.Oedit
Favourite
{
{
{
{
‹A|Õ¡ ‹¿ZXL^CE ŒAåRÇ¿ ¿[ã óv éñàèï]wñÉK flAâ| 100 òǬ Ñeï ÀZp äï]XK äÄÜï
ÅàAÄÖCE ›èÄñ^ ,Δ¿èâ}Ç¿ fi[åÇ ~F_ÜÇ¿ lFhÇ¿ ZïZUK À\RÜE‡ (99-00) SÖ¿\FÇ¿
ÕAñLW¬ “\tÇ Ñw^¡ óǬ‡ óÉp¡ òǬ SÖ¿\FÇ¿ Åï\UK Õ¿ÕŒ¡ ‡¡ ‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ ‹¿ZXL^¬
xñÇèK lFg äÄÜï‡ .AåLRÖ\FE MÜ| óLÇ¿ ›èï]wñÉLÇ¿ ΔAkUÖ‡ éñàèï]wñÉLÇ¿ Δ¿èâ}Ç¿
.éï‡ZñÇ¿ ‡¡ éñÄñKAÖèKΩ¿ ’Ag‡Ω¿ ‹¿ZXL^CE Δ¿èâ}Ç¿
.éñàèï]wñÉK ékUÖ 200 óǬ Ñeï ÀZp äï]XK äÄÜï ΔëïÀèÜÇ¿ iqE óv : énTëÖ
(O} {OOKOMENU
)
i
AñÄñKAÖèK¡ SÖ¿\FÇ¿‡ Δ¿èâ}Ç¿ xñÇèK lFg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MENU
0
ódèà Aâଇ .ƒèÉ^Ω¿ ¿[ã ’AFKCE Aåâï]XK áLï AåÇAF}L^¬ äÄÜï óLÇ¿ ΔAkUÜÇ¿ rñÜQ
.ŒAåRÇ¿ ¿[ã Gñú\K ÂAâN¡ éñÄñKAÖèKΩ¿ éRÖ\FÇ¿ ‹¿ZXL^CE
.ΔAkUÜÇ¿ éÜôA| ÕAñLWæ ¿Õ¿\ÄK éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¬ - 1
.AñÄñKAÖèK‡¿ SÖAà\FÇ¿ ÕAñLWº Ñw^¡‡ óÉpΩ Õ]Ç¿ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 2
.óÄñKAÖèK‡º¿ SÖAà\FÇ¿ éÜôA| “\qÇ äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
System
Storage
Normal
Turbo
{
{
{
{
BG
I
DK
M
(O} {OOKOMENU
)
i
PR
VOL
( )
VOL
OK
PR
( )
éÜôA| óv Ñw^¡‡ óÉpΩ Õ]Ç¿ ‹¿ZXL^AE ›èï]wñÉLÇ¿ ‹Anà ÕAñLW¿ áLï .F Õ]Ç¿ ltg¿ - 4
;‹AnâÇ¿ óv Ñw^Ω GU_Ç¿
(AñÇ¿\L^¿ / Añ}ï\v¿ / l^‡Ω¿ Ÿ\bÇ¿ / ¿ZàëïŒèñà / Añ^√) : BG
(Añ}ï\v¡ ƒèâQ / Sàèú Sàèã) : I
(~EA_Ç¿ óLñvè_Ç¿ ÀAUKæ¿ PÇèàèÖèú / Añ}ï\v¡ / äñeÇ¿ / AE‡Õ‡¡ Ÿ\a) : DK
(‚ÕAñLW¬) (äñFÉwÇ¿ / AïÕèú / éñÄï\ÖΩ¿ flZULÜÇ¿ ΔAïºèÇ¿) : M
.G ‡¡ OK Õ]Ç¿ ltg¿ - 5
.äï]XLÇ¿ rg‡ ÕAñLWæ (Ñw^¡ òǬ‡ òÉp¡ òǬ éú\UÇ¿) SÖAà\FÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 6
óv ‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ ‡¡ Õ]Ç¿ ‹¿ZXL^AE SÖAà\FÉÇ éï¿ZFÇ¿ á|Õ ÕAñLW¿ áLï .F Õ]Ç¿ ltg¿ - 7
‹¿ZXL^AE çÇAWÀ¬ áLï 10 äÖ Ñ|¡ á|Õ ‚¡‡ .Ñw^¡ óǬ GU_Ç¿ éÜôA| äÖ äï]XLÇ¿ rg‡
.5 éÜñ}Ç¿ ÕAñLWº (005 ‡¡) (05) ‚¡ çÉF| \wd á|\Ç¿ rg‡ rÖ éñÜ|\Ç¿ Õ¿ÕŒΩ¿
.OK Õ]Ç¿ ltg¿ - 8
.rï\_Ç¿ PUFÇ¿ rg‡ ‡¡ ‚ÀAqÇ¿ PUFÇ¿ rg‡ ÕAñLWæ Ñw^¡ òǬ‡ òÉp¡ òǬ éú\UÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 9
: énTëÖ
fi[ã ›Cv ΔëïÀèÜÇ¿ iqE óv ‚ÀAqÇ¿ PUFÇ¿ rg‡ äÖ ’\^¡ rï\_Ç¿ PUFÇ¿ rg‡ - ¡
.AåÇAF}L^¬ äÄÜï óLÇ¿ Δ¿èâ}Ç¿‡ ΔAkUÜÇ¿ rñÜQ äï]XLE AñôA}ÉK ‹è}K PUFÉÇ ΔAñÉÜqÇ¿
‚\W¡ fl\Ö ‹AnâÇ¿ÕAñLW¬ áLï ,xñqg Δèd Δ¿Ã AåLRÖ\E áK óLÇ¿ ékUÜÇ¿ MàAú ¿Ã¬ - ƒ
.éï‡ZñÇ¿ éRÖ\FÇ¿ éÜôA| óv
.éñÄñKAÖèK‡º¿ éRÖ\FÇ¿ éï¿ZFÇ äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 10
System
Storage
Normal
Turbo
{
{
{ 00C0010(BG)
{
OO7OOO36%
System
Storage
Normal
Turbo
{
{
{
{ 00C0010(BG)
OO7OOO36%
MENU
MENU
(„ÀAqÇ¿ PUFÇ¿)
(rï\_Ç¿ PUFÇ¿)
.Aåâï]XK áLï AåÇAF}L^¬ äÄÜï òLÇ¿ Δ¿èâ}Ç¿‡ ΔAkUÜÇ¿ rñÜQ
.éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¬ ,éñÄñKAÖèKΩ¿ éRÖ\FÇ¿ ◊A}ï¬ “\tÇ
.éaAbÇ¿ òÉp SÖAà\FÇ¿ ÑïZqK‡ éqQ¿\Ö éÜôA| \ånK ,éñÄñKAÖèK‡Ω¿ éRÖ\FÇ¿ qAÜú¬ Zâp
.çÉïZqK áK ‚[Ç¿ SÖAà\FÇ¿ ÑïZqK “\tÇ SÖAà\FÇ¿ ÑïZqLE —AXÇ¿ Â]RÇ¿ \nà¡
.›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿ òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿ - 11
9
›èï]wñÉLÇ¿ ΔAkUÖ lFg
.AñÄñKAÖèK¡ SÖAà\FÇ¿ V_Ö
.óà¿èN 3 òÇ¿èUÇ SÖAà\FÇ¿ ÕŒ ltg¿ ›]LXÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ flÕèeÇ óÄñKAÖèK‡æ¿ V_ÜÉÇ
.flZT¿èv flZT¿‡ éaAbÇ¿ òÉp ›]LXÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ flÕèd \ånK
.èïZñwÇ¿ Õ¿ÕŒ¡ ¿Zp AÖ Õ¿ÕŒ¡ ‚¡ ltg¿ óÄñKAÖèK‡Ω¿ SÖAà\FÇ¿ V_Ö ◊A}ïº
AutoOprog.
Manual
Prog.Oedit
Favourite
{
{
{
{
Aï‡Zï Δ¿èâ}Ç¿ xñÇèK lFg
(O} {OOKOMENU
)
i
GñK\LÇAE ΔAkUÜÇ¿ áñnâK‡ Aï‡Zï Δ¿èâ}Ç¿ xñÇèK lFg èã éï‡ZñÇ¿ éRÖ\FÇ¿ fi[ã äÖ “\tÇ¿
.SÖAà\E á|Õ ÑÄÇ ◊‡\T é_ÜXE ékUÖ á^¬ äññqK ÅâÄÜï Ah .çñv Gs\K ‚[Ç¿
.ΔAkUÜÇ¿ éÜôA| ÕAñLWæ ¿Õ¿\ÄK éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¬ - 1
.‚‡ZñÇ¿ SÖAà\FÇ¿ ÕAñLWº Ñw^¡‡ óÉpΩ Õ]Ç¿ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 2
.‚‡ZñÇ¿ SÖAà\FÇ¿ éÜôA| “\qÇ äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
Storage
System
Channel
Fine
Search
Name
{
{
{
{
{
{
2
(O} {OOKOMENU
)
i
.SÖAà\FÇ¿ ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ ltg¿ - 4
òǬ 0 ) ƒèÉkÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ á|Õ ÕAñLW¬ áLï‡ .SÖAà\FÇ¿ á|Õ ÕAñLWº F Õ]Ç¿ ltg¿ - 5
GU^ éÜôA| òÉp ‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ ‡¡ ÕA_ñÇ¿‡ äñÜñÉÇ éú\UÇ¿ ÕŒ ‹¿ZXL^CE ( 99
GLÄK 5 ›¡ „¡ , çÖAÖ¡ . éàAXÇ¿ évAgCE çÇAWÀ¿ áLï 10 äÖ Ñ|¡ á|Õ „¡‡ . SÖAà\FÇ¿
.(005 ‡¡)05
.OK Õ]Ç¿ ltg¿ - 6
.(áL_ñ^) ‹AnâÇ¿ ÕAñLWæ Ñw^¡ òǬ‡ òÉp¡ òǬ ÕAñLWæ¿ ÕŒ ltg¬ - 7
éÜôA| óv Ñw^¡‡ óÉpΩ Õ]Ç¿ ‹¿ZXL^AE ›èï]wñÉLÇ¿ ‹Anà ÕAñLW¿ áLï .F Õ]Ç¿ ltg¿ - 8
;‹AnâÇ¿ óv Ñw^Ω GU_Ç¿
(AñÇ¿\L^¿ / Añ}ï\v¿ / l^‡Ω¿ Ÿ\bÇ¿ / ¿ZàëïŒèñà / Añ^√) :BG
(Añ}ï\v¡ ƒèâQ / Sàèú Sàèã) : I
(~EA_Ç¿ óLñvè_Ç¿ ÀAUKæ¿ PÇèàèÖèú / Añ}ï\v¡ / äñeÇ¿ / AE‡Õ‡¡ Ÿ\a) :DK
(‚ÕAñLW¬) (äñFÉwÇ¿ / AïÕèú / éñÄï\ÖΩ¿ flZULÜÇ¿ ΔAïºèÇ¿) : M
.G Õ]Ç¿ ‡¡ OK Õ]Ç¿ ltg¿ - 9
.flAâ}Ç¿ ÕAñLWæ (Ñw^¡ òǬ‡ òÉp¡ òǬ éú\UÇ¿) éRÖAà\FÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 10
/ ÀÀ\LÇ¿ éñÇAqÇ¿ ΔAQèÜÇ¿ ÕAñLWº Ñw^¿‡ óÉpΩ Õ]Ç¿ ltg¿ .F Õ]Ç¿ ltg¿ - 11
.Δ¿èâ}ÉÇ Ñw^Ω GU_Ç¿ éÜôA| óÉp ÑFñÄÇ¿ Δ¿èâ| ‡¡ V/UHF èÉqÇ¿ é}ôAwÇ¿
á|Õ ‚¡ .‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ ‹¿ZXL^CE ÅÇÇ fl\aAFÖ Δ¿èâ}Ç¿ ‹A|Õ¡ ÕAñLWCE á| ,äÄÖ¬ ¿Ã¬
.(5) äÖ ºZE (005 ‡¡) (05) GLÄK ‚¡ ,çÉF| \wd á|Õ rÖ çÇAWÀ¬ áLï (10) äÖ Ñ|¡
.G Õ]Ç¿ ‡¡ OK Õ]Ç¿ ltg¿ - 12
.PUFÇ¿ ÕAñLWæ Ñw^¡ òǬ‡ òÉp¡ òǬ éRÖ\FÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 13
.Ñw^Ω GU_Ç¿ rÖ PUFÇ¿ éÜôA| óv PUFÇ¿ éï¿ZFÇ Õ]Ç¿ ltg¿ .F Õ]Ç¿ ltg¿ - 14
.x|èLï ◊è^ PUFÇ¿ ›Cv ékUÖ ◊AbLú¬ éÇAT óv‡
.(STORED) äï]XLÇ¿ éaAa \ånK [ôZâp‡ äï]XLÇ¿ “\tÇ ~v¿èÖ Õ]Ç¿ ltg¿ - 15
Storage
System
Channel
Fine
Search
Name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MENU
0
PR
VOL
( )
VOL
OK
PR
( )
{
{
{
{
{ {{{
{
Stored
.15 òǬ 4 äÖ Δ¿èkXÇ¿ Õ¿\ÄK áLï ,‚\W¡ ékUÖ äï]XLÇ - 16
éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿ òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿ - 17
.›èï]wñÉLÉÇ
10
›èï]wñÉLÇ¿ ΔAkUÖ lFg
AutoOprog.
Manual
Prog.Oedit
Favourite
{
{
{
{
.(3-1 äÖ Δ¿èkXÇ¿) ‚‡ZñÇ¿ SÖAà\FÇ¿ xñÇèK Õ¿\ÄK áLï - 1
.á^Ω¿ ÕAñLWæ Ñw^¡ òǬ ‡¡ òÉp¡ óǬ éú\UÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 2
.á^ëÇ GU_Ç¿ Menu óÉp F Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
9 óǬ 0 á|\Ç¿‡ - ‡¡ + ‡¡ éñÇAXÇ¿ éàAXÇ¿ ‹¿ZXL^¿ ÅâÄÜï‡ .D Õ]Ç¿ ltg¿ - 4
.Z óǬ A éïZREΩ¿ ◊‡\UÇ¿‡
.ÀAhÜÇ¿ fiARKæ¿ óv ÕAñLWº¿ ÅâÄÜï Ñw^Ω Õ]Ç¿ ‹¿ZXL^AE
.¿[Ä㇠◊\UÇ¿ ÕAñLW¿ áLï áN G / F Õ]Ç¿ óÉp lthÇAE óÇALÇ¿ rgèÇ¿ ÕAñLW¿ áLï - 5
.OK Õ]Ç¿ ltg¿ - 6
éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿ òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿ - 7
.›èï]wñÉLÉÇ
(O} {OOKOMENU
)
i
(‚ÕAñLW¬) Booster ÎÇ¿ éwñm‡
ÎÇ¿ éwñmèE À‡]ÜÇ¿ ŒAåRÇ¿ l}v .éïÕAñLW¬ éwñm‡ Booster ÎÇ¿ \FLqï ΔëïÀèÜÇ¿ iqE òv
.éwñmèÇ¿ fi[ã ‹Z}ï ›¡ äÄÜï Booster
rg‡ òv Booster ÎÇ¿ éwñm‡ ÕAñLWCE á| ,›èï]wñÉLÇ¿ qA^Õæ Awñqg qAF}L^æ¿ ›Aú ¿Ã¬
.Booster ÎÇ¿ ÑñtbLE á}K ëv ,flZñQ flÕèeÇ¿ éÇAT MàAú ¿Ã¬ .ÑñtbLÇ¿
MENU
PR
VOL
( )
VOL
OK
PR
11
ékUÜÉÇ á^¬ ZïZUK
( )
.(3-1 äÖ Δ¿èkXÇ¿) ‚‡ZñÇ¿ SÖAà\FÇ¿ xñÇèK Õ¿\ÄK áLï - 1
.( BOOSTER ) éïè}LÇ¿ …ALwÖ ÕAñLWº Ñw^¡‡ óÉpΩ Õ]Ç¿ ltg¿ - 2
.F Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
Ñw^Ω GU_Ç¿ éÜôA}Ç ◊A}ïæ¿ ‡¡ ÑñtbLÇ¿ ÕAñLWº Ñw^¡‡ óÉpΩ Õ]Ç¿ ltg¿ - 4
.BOOSTER éïè}LÇ¿ …ALwÜÇ
.OK Õ]Ç¿ ltg¿ - 5
éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿ òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿ - 6
.›èï]wñÉLÉÇ
›èï]wñÉLÇ¿ ΔAkUÖ lFg
AutoOprog.
Manual
Prog.Oedit
Favourite
SÖAà\FÇ¿ ÑïZqK
iqE Åï\UK ÅâÄÜï Ah .éà]LXÜÇ¿ SÖ¿\FÇ¿ ókXK ‡¡ ◊[T äÖ ÅâÄÜK éwñmèÇ¿ fi[ã
éRÖ\FÇ¿ á|Õ óv éñÇAW ékUÜÇ ΔAàAñE rg‡ áLï ‡¡ „\W¡ SÖ¿\E ‹A|Õ¡ òǬ ΔAkUÜÇ¿
.ÕALXÜÇ¿
.ΔAkUÜÇ¿ éÜôA| ÕAñLWº E /
D
Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
{
{
{
{
(O} {OOKOMENU
)
i
.SÖAà\FÇ¿ ÑïZqK‡ lFg ÕAñLWæ Ñw^¡ òǬ‡ òÉp¡ óǬ ÕAñLWæ¿ ÕŒ ltg¬ - 2
.SÖAà\FÇ¿ ÑïZqK éÜôA| “\qÇ äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
OOOOCO1DOOOO5OOSO69
O1OOCO03OOOO6OOSO17
O2OOCO12OOOO7OOSO22
O3OOSO66OOOO8OOCO09
O4OOSO67OOOO9OOCO11
DeleteOOOCopy
MoveOOOOOSkip
(O} {OOKOMENU
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MENU
0
i
SÖ¿\E ◊[T
òǬ ‡¡ Ñw^¡ òǬ‡ òÉp¡ òǬ ΔAãARKæ¿ Õ¿ÕŒBE çv[T ƒèÉkÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ ÕAñLW¬ áLï - 1
.ÕA_ñÇ¿‡ äñÜñÇ¿
.äñK\Ö \ÜTΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¬ - 2
.flZT¿‡ évA_ÜÇ óÉp¡ óǬ AåLT¿Œ¬ áLï éñÇALÇ¿ SÖ¿\FÇ¿ rñÜQ‡ ÕALXÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ ◊[T áLï
SÖAà\E Y_à
òÉp¡ óǬ fiARKæ¿ óv ÕAñLWæ¿ Õ¿ÕŒ¡ ‹¿ZXL^CE éX_à ƒèÉkÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ ÕAñLW¬ áLï - 1
.ÕA_ñÇ¿‡ äñÜñÇ¿ òǬ ‡¡ Ñw^¡ òǬ ‡¡
.\hWΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¬ - 2
.flZT¿‡ flèkW óÉp¡ òǬ AåLT¿Œ¬ áLï éñÇALÇ¿ SÖ¿\FÇ¿ rñÜQ
SÖAà\E Åï\UK
òǬ ‡¡ Ñw^¡ òǬ‡ óÉp¡ óǬ ΔAãARKæ¿ Õ¿ÕŒBE éÄï\UK ƒèÉkÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ ÕAñLW¬ áLï - 1
.ÕA_ñÇ¿‡ äñÜñÇ¿
.\wdΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¬ - 2
òǬ ‡¡ Ñw^¡‡ óÉpΩ éú\UÇ¿ ÕŒ ‹¿ZXL^AE ƒèÉkÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ á|Õ óǬ SÖAà\FÇ¿ ⁄\T - 3
.ÕA_ñÇ¿‡ äñÜñÇ¿
.éñdAXÇ¿ fi[ã ÂAåàΩ „\W¡ fl\Ö \wdΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¬ - 4
PR
VOL
( )
VOL
OK
PR
( )
OOOOCO1DOOOO5OOSO69
O1OOCO03OOOO6OOSO17
O2OOCO12OOOO7OOSO22
O3OOSO66OOOO8OOCO09
O4OOSO67OOOO9OOCO11
Move0Off
(O} {OMENU
)
i
SÖAà\E á|Õ ókXK
òǬ ΔAãARKæAE édAXÇ¿ Õ¿ÕŒΩ¿ ‹¿ZXL^CE çñkXK À¿\ÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ á|Õ ÕAñLW¬ áLï - 1
.ÕA_ñÇ¿‡ äñÜñÇ¿ òǬ ‡¡ Ñw^¡ òǬ‡ óÉp¡
.ŸÕŒΩ¿ ›èÉÇ¿ òǬ çñkXK áK ‚[Ç¿ SÖAà\FÇ¿ qèULï [ôZâp‡ .ŸÕŒΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¬ - 2
á|Õ ókXK Zâp‡ .çñkXK áK ‚[Ç¿ SÖAà\FÇ¿ Ÿëjæ „\W¡ fl\Ö ŸÕŒΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¬ - 3
Δ¿èâ}Ç¿ éú\T ÕŒ ‹¿ZXL^CE fiÕAñLW¬ ÅàAÄÖCE ›èÄï äÇ çà¡ óâqñ^ ¿[ã ›Cv SÖAà\E
óv Gs\K Mâú ¿Ã¬‡ .›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿ qëW Ñw^¡ òǬ‡ òÉp¡ òǬ
Õ¿ÕŒ¡ ‹¿ZXL^CE fl\aAFÖ SÖAà\FÇ¿ á|Õ qAWÀ¬ áLï çñkXK áK ‚[Ç¿ SÖAà\FÇ¿ ÕAñLW¬
. q‡ZRÇ¿ éÜôA| ‡¡ SÖAà\FÇ¿ ÑïZqK óv fiÕAñLW¬ áLï ‡¡ ‹A|ÕΩ¿
.›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿ òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿
12
›èï]wñÉLÇ¿ ΔAkUÖ lFg
AutoOprog.
Manual
Prog.Oedit
Favourite
ÑhwÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿
{
{
{
{
.fl\aAFÖ éÉhwÜÇ¿ ÅRÖ¿\E ÕAñLW¿ ÅÇ VñLK éwñmèÇ¿ fi[ã
.ΔAkUÜÇ¿ éÜôA| ÕAñLWæ ¿Õ¿\ÄK éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¬ - 1
.ÑhwÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ ÕAñLWº Ñw^¡‡ òÉpΩ éú\UÇ¿ ÕŒ áN äñÜñÇ¿ éú'\UÇ¿ ÕŒ ltg¡ - 2
.ÑhwÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ éÜôA| “\qÇ äñÜñÇ¿ éú\UÇ¿ ÕŒ ltg¡ - 3
(O} {OOKOMENU
)
i
AutoOprog.{
Manual
{
Prog.Oedit {
Favourite {
560 C0 0 5
( O} {O0_9OOKOMENU
)
i
.ÕAñLWëÇ Ñw^¡‡ òÉpΩ éú\UÇ¿ ÕŒ ltg¡ - 4
.ÕA_ñÇ¿‡ äñÜñÉÇ éú\UÇ¿ ÕŒ ‹¿ZXL^AE ÑhwÖ SÖAà\E ÕAñLW¬ áLï - 5
.5 òǬ 4 Δ¿èkXÇ¿ Õ¿\ÄK áLï \W√ SÖAà\E äï]XLÇ - 6
.SÖ¿\E 8 òǬ Ñeï ÀZp äï]XK ÅâÄÜï
.OK Õ]Ç¿ ltg¿ - 7
éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿ òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿ - 8
.›èï]wñÉLÉÇ
MENU
PR
VOL
FAVOURITE
13
VOL
OK
PR
éÉhwÜÇ¿ SÖ¿\FÇ¿ ÕAñLWæ FAVOURITE flZãAbÜÇ¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¡
.éà]LXÜÇ¿
( )
( )
›èï]wñÉLÇ¿ ΔAkUÖ lFg
SÖ¿\FÇ¿ q‡ZQ ÂApZL^¬
.SÖ¿\FÇ¿ q‡ZQ “\qE fl\ú¿[Ç¿ óv éà]LXÜÇ¿ SÖ¿\FÇ¿ fUv ÅâÄÜï
SÖ¿\FÇ¿ q‡ZQ “\p
.SÖ¿\FÇ¿ q‡ZQ éÜôA| “\qÇ SÖ¿\FÇ¿ éÜôA| ÕŒ òÉp lthÇ¿ áLï
SÖ¿\E fl\bp òÉp ‚èLUï ZT¿‡ SÖAà\E q‡ZQ ›¬ .éaAbÇ¿ òÉp SÖAà\FÇ¿ q‡ZQ \ånï
.Ñw^BE ÑÄbÇ¿ óv äñFÖ èã AÜú
OOOOCO1DOOOO5OOSO69
O1OOCO03OOOO6OOSO17
O2OOCO12OOOO7OOSO22
O3OOSO66OOOO8OOCO09
O4OOSO67OOOO9OOCO11
(O} {OOKOMENU
)
i
:énTëÖ
AåñkXLÇ SÖ¿\FÇ¿ fi[ã ΔZp¡ Z|‡ .ŸÕŒΩ¿ ›èÉÇAE SÖ¿\FÇ¿ iqE òÉp ÑeUK ›¡ ÅâÄÜï - ¡
.SÖAà\FÇ¿ ÑïZqK rg‡ óv ‡¡ éñÄñKAÖèKΩ¿ éRÖ\FÇAE
‚¡ ZïZUK ‹Zp VgèK SÖ¿\FÇ¿ q‡ZQ óv äñFÜÇ¿ flAâ}Ç¿ á|\E flÀ‡]ÜÇ¿ SÖ¿\FÇ¿ iqE - ƒ
.ékUÜÉÇ á^¬
SÖ¿\FÇ¿ q‡ZQ óv SÖAà\E ÕAñLW¬
.ÕA_ñÇ¿‡ äñÜñÇ¿ òǬ ‡¡ Ñw^¡ òǬ‡ òÉp¡ òǬ éú\UÇ¿ Õ¿ÕŒBE SÖAà\FÇ¿ ÕAñLW¬ áLï
.~v¿èÖ Õ]Ç¿ ltg¬
.ÕALXÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ á|Õ rg‡ òǬ ŒAåRÇ¿ qèULï [ôZâp
SÖ¿\FÇ¿ q‡ZQ qëW äÖ ΔAUweÇ¿ ÂApZL^¬
.SÖAà\E (200 ‡¡)100 òÉp „èLUK ó㇠SÖ¿\FÇ¿ ‡ZRÇ ΔAUwd \bp ZQèK
áLï flÕ\ÄLÖ éweE ÕA_ñÇ¿‡ äñÜñÇ¿ òǬ ‡¡ Ñw^¡ òǬ‡ òÉp¡ òǬ Õ¿ÕŒΩ¿ òÉp lthÇAE‡
.ΔAUweÇ¿ GñÉ}K
PR
VOL
( )
VOL
OK
PR
( )
LIST
.›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿ òǬ ’èQ\ÉÇ LIST éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿
14
flÕèeÇ¿ lFg
PSM
XD
CSM
Contrast
Brightness
Colour
Sharpness
{
{
{
{
{
{
{
(flÕèeÇ¿ éÇAT fl\ú¿Ã) P S M
.flÕèeÇ¿ éÜôA| ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
.PSM ÕAñLWº Ñw^¿‡ óÉpΩ Õ]Ç¿ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 2
.PSM GU_Ç¿ éÜôA| óÉp flÕèeÇ¿ lFg ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ áN F Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
(O} {OOKOMENU
)
PSM
{
PSM
XD
{
CSM
{
Contrast {
Brightness{
Colour
{
Sharpness {
i
Dynamic
Standard
Mild
Game
User
(O} {OOKOMENU
)
i
.G Õ]Ç¿ ‡¡ OK Õ]Ç¿ ltg¿ - 4
éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿ òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿- 5
.›èï]wñÉLÉÇ
ƒAqÇ¡ ‡¡ éÇZLqÖ ‡¡ éñ^Añ| ‡¡ éñÄñÖAâïÀ) éEèÉkÜÇ¿ flÕèeÇ¿ ÂApZL^¿ Ahï¡ ÅâÄÜï
ΔèÜïÕ) ZqE äp áÄULÇ¿ flZT‡ qëW äÖ PSM ÕŒ ‹¿ZXL^AE ‹ZXL_ÜÇ¿ ‡¡ \KèñFÜÄÇ¿
AåLRÖ\E áLï ƒAqÇΩ¿ flÕèd‡ éÇZLqÜÇ¿‡ éñÄñÖAâïZÇ¿‡ éñ^Añ}Ç¿ ÕèeÇ¿‡ .( q‡\Lâú
MENU
.AåÉïZqK äÄÜï º‡ flZñQ flÕèd áïZ}K “\tÇ râeÜÇ¿ óv
(éïÕAñLW¬) X D
PR
VOL
( )
VOL
OK
PR
( )
SÇAqÖ AñQèÇèâÄK ‹¿ZXL^AE ZïZULÇ¿ flZñRÇ¿‡ éUg¿èÇ¿ flÕèeÇAE ’ALÜL^º¿ ÅâÄÜï
. LG äÖ flŒALÜÜÇ¿ óÜ|\Ç¿ r|¿èÇ¿
.flÕèeÇ¿ éÜôA| ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
.XD ÕAñLWº Ñw^¿‡ óÉpΩ Õ]Ç¿ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 2
GU_Ç¿ éÜôA| óv Off ‡¡ On ÕAñLWº Ñw^¿‡ óÉpΩ Õ]Ç¿ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
.XD Ñw^Ω
PSM
PSM
{
XD
{
XD
CSM
{
Contrast {
Brightness{
Colour
{
Sharpness {
On
Off
(O} {OOKOMENU
)
i
.G Õ]Ç¿ ‡¡ OK Õ]Ç¿ ltg¿ - 4
éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿ òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿- 5
.›èï]wñÉLÉÇ
( ›¿èÇΩ¿ éÇAT fl\ú¿Ã ) C S M
G_UE ŸÕŒΩ¿ ‡¡ \hWΩ¿ ‡¡ \ÜTΩ¿ òǬ éÉôAÜÇ¿‡ éñ^Añ}Ç¿ flÕèeÇ¿ ›¿èÇ¡ ÕAñLW¿ ÅâÄÜï
.ÑhwK AÖ
.flÕèeÇ¿ éÜôA| ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
.›¿èÇΩ¿ éÇAT fl\ú¿Ã ÕAñLWº SÖAà\FÇ¿ ÕŒ ltg¿ - 2
\hWΩ¿ ‡¡ \ÜTΩ¿ òǬ éÉôAÜÇ¿ ‡¡ éñ^Añ}Ç¿ ›¿èÇΩ¿ ÕAñLWº ΔèeÇ¿ éQÕÀ ÕŒ ltg¿ - 3
.ŸÕŒΩ¿ ‡¡
éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿ òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿- 4
.›èï]wñÉLÉÇ
15
flÕèeÇ¿ lFg
flÕèeÇ¿ lFg
ZïZUK éQÕÀ‡ ›¿èÇΩ¿ éQÕÀ‡ flÂAg濇 äïAFLÇ¿ PñT äÖ flÕèeÇ¿ lFg ÅâÄÜï
.AåÉhwK óLÇ¿ ΔAïèL_ÜÇAE (l}v NTSC ΔëWZÜÉÇ) AåKAtFd‡ ›¿èÇΩ¿
.flÕèeÇ¿ éÜôA| ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
Ë ColourË BrightnessË ContrastÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ áN F Õ]Ç¿ ltg¿ - 2
. Sharpness
PSM
{
XD
{
CSM
{
Contrast
Contrast { 100
Brightness{
Colour
{
Sharpness {
(O} {OOKOMENU
)
i
Ñú óÉp G_AâÜÇ¿ lEgÇ¿‡ ΔëïÀqLÉÇ ÂAÕQæ G /
F
Õ]Ç¿ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
.éïp Õv éÜôA|
MENU
Contrast
80
} {O(
)OOKOMENU
EYE/
i
.‹ZXL_ÜÇ¿ flÕèeÇ Aåâï]XLE ‹è}LÇ ~v¿èÖ Õ]Ç¿ ltg¬ - 4
éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿ òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿ - 5
VOL
PR
( )
VOL
OK
.›èï]wñÉLÉÇ
PR
( )
(éïÕAñLW¬) äñqÇ¿
PSM
›¡ äÄÜï ‚[Ç¿ èã éïÕAñLWæ¿ äñqÇAE À‡]ÜÇ¿ ŒAåRÇ¿ l}v .éïÕAñLW¬ éwñm‡ äñqÇ¿
.éwñmèÇ¿ fi[åE ‹è}ï
q¿èTíÇ A}Fj AñôA}ÉK flÕèeÇ¿ lFhE ‹è}ï ŒAåRÇ¿ ›Cv ,ΔëïÀèÜÇ¿ iqE óv
q¿èT¡ G_UE éF^AâÖ flÕèd ÑhvBE ’ALÜL^æ¿ äÖ ÅâÄÜï ◊è^ ¿[㇠.ékñUÜÇ¿
.ékñUÜÇ¿ flÂAgæ¿
.AvA}ï¬ ‡¡ ëñtbK äñqÇ¿ éwñm‡ ÑïèULÇ */äñqÇ¿ ÕŒ ltg¬
Off
A}Fj AñôA}ÉK AåkFg áLï éñTëd \OúΩ¿ flÕèeÇ¿ ›Cv ,äñqÇ¿ éwñm‡ ÑñtbK Zâp
.ékñUÜÇ¿ ¿èTíÇ
.fl\ÜL_Ö éweE \ånï º \hWΩ¿ ›èÉÇAE äñFÜÇ¿ “\qÇ¿ ›Cv M|èÇ¿ ÅÇà óv‡
.flÕèeÇ¿ éÇAT \ññtK Zâp fl\Ö Ñú óv \ånï \wdΩ¿ ›èÉÇAE äñFÜÇ¿ “\qÇ¿ äÄLJ
rÖ èE\LÇ¿ flÕèeÇ¿ ÕŒ ‡¡ PSM flÕèeÇ¿ éÇAT fl\ú¿Ã ÕŒ òÉp lthÇAE MÜ| ¿Ã¬ :énTëÖ
.AñôA}ÉK AãÂAwj¬ áLï äñqÇ¿ éwñm‡ ›Cv ,äñqÇ¿ éwñm‡
16
(‚ÕAñLW¬) ΔèeÇ¿ lFg
SSM
TurboOSnd.
AVL
Balance
Woofer
Treble
Bass
X-WAVE
{
{
{
{
{
{
{
{
(O} {OOKOMENU
)
i
.éwñmèÇ¿ fi[ã ¿À¡ çâÄÖñ ‚[Ç¿ fiZT‡ èã ΔèeÇ¿ lFg éñdAXE À‡]ÜÇ¿ ŒAåRÇ¿.éïÕAñLW¿ éwñm‡ ΔèeÇ¿ lFg
(ΔèeÇ¿ éÇAT fl\ú¿Ã) S S M
‹ëv¡ , ó}ñ^èÖ , Vk_Ö ; ‹ZXL_Ü :ÅïZÇ ÑhwÜÇ¿ ΔèeÇ¿ lFg rg‡ ÕAñLW¿ ÅâÄÜï
.Õ]ñÇ¿èúæ¿ óv ΔèeÇ¿ ÀÀ\LÇ Ahï¡ lFhÇ¿ äÄÜï‡ ‚ÀAp PïZT ‡¡
.ΔèeÇ¿ éÜôA| ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
.SSM lFhÇ¿ rg‡ ÕAñLWº Ñw^¡‡ óÉpΩ Õ]Ç¿ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 2
.SSM Ñw^Ω GU_Ç¿ éÜôA| óv ΔèeÇ¿ lFg ÕAñLWº Ñw^¡‡ óÉpΩ Õ]Ç¿ áN F Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
SSM
{
SSM
TurboOSnd.{
AVL
{
Balance {
Woofer
{
Treble
{
Bass
{
X-WAVE
{
Flat
Music
Movie
Speech
User
(O} {OOKOMENU
)
i
.ΔèeÇ¿ ÀÀ\K lFg
.‹ZXL_ÜÇ¿ éñp\wÇ¿ éÜôA}Ç¿ “\qÇ ‹ZXL_ÜÇ¿ éÜôA| óv äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - ¡
Equalizer
MENU
0.1O0.4O1.0O4.0O10OkHz
()O}{OOKOMENU
PR
VOL
VOL
OK
PR
SSM/
(óÀAp Δèd , R F èï\L^¿)
( )
( )
.ΔèeÇ¿ ŸAkà ÕAñLWæ ÕA_ñÇ¿‡ äñÜñÉÇ éú\UÇ¿ ÕŒ ltg¬ - ƒ
.Ñw^¡ òǬ‡ òÉp¡ òǬ éú\UÇ¿ Õ]E G^AâÜÇ¿ ΔèeÇ¿ ‚èL_Ö À¿Zp¬ áLï‡ - »
.ΔèeÇ¿ óÖZXL_ÜÇ Aåâï]XLÇ ~v¿èÖ Õ]Ç¿ ltg¬ - À
.›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿ òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿
‹¿ZXL^AE (‹ZXL_Ö ‡¡ ‚ÀAp PïZT ,‹ëv¡ ,ó}ñ^èÖ ,Vk_Ö) ƒèÉkÜÇ¿ ΔèeÇ¿ ÂApZL^¿Ahï¡ ÅâÄÜï
éRÖ\FÖ PïZT ‡¡ ‹ëv¡ ‡¡ ó}ñ^èÖ ‡¡ Vk_Ö ‡¡ ΔèeÇ¿ ’Ag‡¡‡ , q‡\Lâú ΔèÜï\Ç¿ óÉp */SSM Õ]Ç¿
.AåÉïZqK äÄÜï º‡ râeÜÇ¿ äÖ éRÖ\FÇAE ÅÇÇ ZñRÇ¿ ‚èL_ÜÇAE ΔèeÇ¿ ÑñtbK œA^¡ óÉp
éñp\wÇ¿ éÜôA}Ç¿ óv G^AâÜÇ¿ ÑïZqLÇ¿ ¿\Q¬ ZqE */SSM Õ]Ç¿ óÉp ltg ¿Ã¬ : énTëÖ
ÑqwÇAE áK Z| lFhÇ¿ ›Aú èLJ óLT AñôA}ÉK \ånK ‹ZXL_ÜÇ¿ “\p éaAa ›Cv ,‹ZXL_ÜÉÇ
.PïZT ‡¡ ‹ëv¡ , ó}ñ^èÖ ,Vk_Ö :râeÜÇ¿ äÖ A}F_Ö ÀZUÜÇ¿ lFhÇ¿ rgèE
(éïÕAñLW¬) rï\_Ç¿ ΔèeÇ¿ÕAñLW¬
.‚ÀAqÇ¿ ΔèeÇ¿ äp ¿\ñFÄK‡ ¿]ñú\K \Oú¡ VFeï ◊è^ ΔèeÇ¿ ›Cv ,éwñmèÇ¿ fi[ã ÑñtbK Zâp
.ΔèeÇ¿ éÜôA| ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
Turbo Snd. ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ áN F Õ]Ç¿ ltg¿ - 2
.Off ‡¡ On ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN F éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 3
SSM
{
TurboOSnd.{
AVL
{
Balance {
Woofer
{
Treble
{
Bass
{
X-WAVE
{
On
Off
(O} {OOKOMENU
)
i
.G Õ]Ç¿ ‡¡ OK Õ]Ç¿ ltg¿ - 4
.›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿ òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿ - 5
ΔèeÇ¿ lFg
.ΔèeÇ¿ éÜôA| ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
ƒèÉkÜÇ¿ ΔèeÇ¿ ZâE ÕAñLWæ Ñw^¡ òǬ‡ òÉp¡ òǬ Õ]Ç¿ ltg¬ .F Õ]Ç¿ ltg¿ - 2
.Woofer ‡¡Bass ‡¡ Treble ‡¡ Balance ‡¡ (éïÕAñLW¬) AVL :ÑOÖ
.G Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
.~v¿èÖ Õ]Ç¿ ‡¡ E / D ‡¡ G / F Õ¿ÕŒΩ¿ ‹¿ZXL^AE ƒèÉkÜÇ¿ lFhÇ¿ ¿\Q¬ áLï - 4
.›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿ òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿ - 5
17
(‚ÕAñLW¬) ΔèeÇ¿ lFg
EVAW-X )dnuoS sseleriW( )¿ÇL\Eè(
1 - ¿gtl ŒÕ ¿Ç}AôÜé UNEM Ná ¿gtl ¿Ç]Õ D / E ºWLñAÕ |AôÜé ¿ÇeèΔ.
2 - ¿gtl ¿Ç]Õ F Ná ¿Ç]Õ D / E ºWLñAÕ EVAW-X.
3 - ¿gtl ¿Ç]Õ F. ¬gtl ¿Ç]Õ ¬Çò ¡pÉò ‡¬Çò ¡^wÑ æWLñAÕ EâZ ¿ÇeèΔ ¿ÇÜkÉèƒ
ÖOÑ: 7.78 zHM ¡‡ 9.78 zHM ¡‡ 1.88 zHM ¡‡ 3.88 zHM ¡‡ 5.88 zHM ¡‡ 7.88 zHM
¡‡ 9.88 zHM.
4- ¿gtl ¿Ç]Õ KO.
SSM
TurboOSnd.
AVL
Balance
Woofer
Treble
Bass
X-WAVE
{
{
{
{
{
{
{
{
(O} {OOKOMENU
)
i
Some models are displayed as shown below.
1. Press the MENU button and then D / E button to select the
Sound menu.
2. Press the G button and then D / E button to select X-WAVE.
3. Press the G button and then D / E button to select Set
Frequency.
SSM
{
TurboOSnd.{
AVL
{
Balance {
Woofer
{
Treble
{
Bass
{
X-WAVE
{
Off
87.7
87.9
88.1
88.3
88.5
88.7
88.9
Off
106.7
106.9
107.1
107.3
107.5
107.7
107.9
‡¡
MENU
(O} {OOKOMENU
)
i
4. Press the G button to tune in a frequency on the X-wave
menu.
5. Use the number 0 to 9 or press the F / G button to match the
TV’s frequency and the FM receiver’s.
PR
VOL
SSM
{
TurboOSnd.{
AVL
{
Balance {
Woofer
{
Treble
{
Bass
{
X-WAVE
{
(O} {OOKOMENU
)
i
( )
VOL
OK
X-WAVE
88MHz
SetOFreq
Off
{
107MHz
PR
( )
FMO95.0MHz
}{ 0-9OOKOMENU
i
Note:
a. If the reception is poor or weak, select a different frequency.
b. For best results, there should be no more that 5m (16.4ft)
between the TV and FM Receiver.
c. In certain areas, the FM transmitter ability may be weak, such
as near a broadcast tower.
d. The reception sensitivity may depend on the kinds of receiver
(FM radio).
18
(‚ÕAñLW¬) ΔèeÇ¿ lFg
(‚ÕAñLW¬) ΔèeÇ¿ »\XÖ ÕAñLW¬
.„\_ñÇ¿‡ óâÜñÇ¿ ΔApAÜ_ÉÇ ΔèeÇ¿ »\XÖ ÕAñLW¿ ÅâÄÜï flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ rg‡ óv
.ΔèeÇ¿ »\XÖ ÕAñLWº /2/1 Õ¿ÕŒΩ¿ òÉp flÕ\ÄLÖ flÕèeE ltg¿
‚\_ñÇ¿ épAÜ_Ç¿ óǬ çRLK \_ïΩ¿ ΔèeÇ*
¿ ÑWZÖ äÖ éñKèeÇ¿ flÕAaæ¿ :äñÜï+ÕA_ï
épAÜ_Ç¿ òǬ AåÇA^Õ¬ áLï äñÜñÇ¿ ΔèeÇ¿ ÑWZÖ äÖ ΔèeÇ¿ flÕAa¬‡
.äñÜñÇ¿
ΔApAÜ_Ç¿ óǬ AåÇA^Õ¬ áLï \_ïΩ¿ ΔèeÇ¿ ÑWZÖ äÖ éñKèeÇ¿ flÕAaæ¿ :ÕA_ï +ÕA_ï
.óâÜñÇ¿‡ ‚\_ñÇ¿
ΔApAÜ_Ç¿ óǬ AåÇA^Õ¬ áLï äÜïæ¿ ΔèeÇ¿ ÑWZÖ äÖ éñKèeÇ¿ Δ¿ÕAaæ¿ :äñÜï+äñÜï
.óâÜñÇ¿‡ ‚\_ñÇ¿
.(‚ÕAñLW¬) »‡À]ÜÇ¿ / èï\L^º¿ qAF}L^º¿
á|Õ ÂAwLW¿ ZqE \ånK ékUÜÇ¿ ΔèeE édAXÇ¿ ΔAÖèÉqÜÇ¿ ›Cv SÖ¿\FÇ¿ ZT¡ ÕAñLW¿ Zâp
.ékUÜÇ¿ á^¿‡ SÖAà\FÇ¿
I / II /
ép¿Ã¬
èàèÖ
èï\L^
»‡À]Ö
éaAbÇ¿ òÉp “\p
èàèÖ
èï\L^
1 »‡À]Ö
„À\wÇ¿ ΔèeÇ¿ ÕAñLW¿
ÕAñLWº¿ òǬ ÑïèULÇ¿ ÅâÄÜï éwñqg èï\L^º¿ flÕAa¬ MàAú ¿Ã¬ èï\L^º¿ qAF}L^º¿ Zâp
.ΔèeÇ¿ ~Üp äñ_UK áLï ‚À\wÇ¿ qAF}L^º¿ óv‡ . /2/1 Õ]Ç¿ òÉp lthÇAE „À\wÇ¿
.„\W¡ fl\Ö /2/1 Õ]Ç¿ lt*
g¿ èï\L^º¿ òǬ ÑïèULÇ¿ “\tLJ
*
éQ‡À]Ö étÉE ép¿ÃìÇ étÉÇ¿ ÕAñLW¿
‡¡ 1 »‡À]ÜÇ¿ òǬ ÑïèULÇ¿ ÅâÄÜï ( éQ‡À]Ö étÇ ) äñLtÇ óv SÖAà\E qAF}L^¿ Zâp
.flÕ\ÄLÖ éweE /2/1 Õ]Ç¿ òÉp lthÇAE ( 2 - 1 »‡À]ÜÇ¿ ) ‡¡ 2 »‡À]ÜÇ¿
*Ç¿ òǬ éñô¿ZLEº¿ ép¿Ãæ¿ étÇ qA^ÕCE ‹è}ï è㇠:1 ÕAñLWº¿
.ΔApAÜ_
.ΔApAÜ_Ç¿ òǬ éïèàAOÇ¿ ép¿Ãæ¿ étÇ qA^ÕCE ‹è}ï è㇠:2 »‡À]ÜÇ¿
.épAÜ^ ÑÄÇ éÉewâÖ étÇ Ñ^\ï :2+1 »‡À]ÜÇ¿
(‚ÕAñLW¬) N I C A M ΔèeÇ¿ qAF}L^¬
òÇAqÇ¿ òÜ|\Ç¿ ΔèeÇ¿ ›Cv ,NICAM qAF}L^º qAF}L^º¿ ŒAåRE ¿À‡]Ö ⁄ŒAåQ ›Aú ¿Ã¬
.çÇAF}L^¿ äÄÜï ( éñnUÉÇ¿ éFú\ÜÇ¿ éñKèeÇ¿ flÀZqLÜÇ¿ flZTèÇ¿) NICAM flÀèRÇ¿
òÉp lthÇAE òÉï AÜú AåÇAF}L^¿ áLï òLÇ¿ ép¿Ãæ¿ ’èâÇ A}Fj ΔèeÇ¿ »\XÖ ÕAñLW¿ äÄÜï
.flÕ\ÄLÖ éweE /2/1 Õ]Ç¿
*
FM ‡¡ èàèÖ NICAM ÕAñLW¬ ÅâÄÜï ,(èàèÖ) ‚À\v NICAM qA^Õ¬ qAF}L^¬ Zâp - 1
.èàèÖ
FM ‡¡ èï\L^ .NICAM ÕAñLW¬ ÅâÄÜï ,èï\L^ NICAM qA^Õæ¿ qAF}L^¬ Zâp - 2
.èàèÖ FM òǬ ÑïèULÇ¿ áLï ,éwñqg èï\L_Ç¿ flÕAa¬ MàAú ¿Ã¬‡ .èàèÖ
‡¡ 1 »‡À]ÜÇ¿ NICAM ÕAñLW¬ ÅâÄÜï ,»‡À]Ö NICAM qA^Õ¬ qAF}L^¬ Zâp - 3
Zâp‡ .(èàèÖ) ‚À\wÇ¿ ÕAñLWæ¿ ‡¡ 2+1 »‡À]ÜÇ¿ NICAM ‡¡ 2 »‡À]ÜÇ¿ NICAM
(‚À\v ›èÇ) èàèÖ “\qÇ¿ éaAa ›¬ FM qA^Õ¬ rÖ èàèÖ lFhÇ¿ rg‡ ÕAñLW¬
.éaAbÇ¿ óÉp \ånK
19
M|èÇ¿ lFg
Clock
Offotime
Onotime
Autoooff
épA_Ç¿ lFg
.M|èÇ¿ éÜôA| ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
.Clock ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN F éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 2
.épA_Ç¿ lFgÇ E / D ¸e∞« r£ F Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
Clock
Offotime
Onotime
Autoooff
{
{
{
{
-i-o:o-i-
{
{
{
{
(O} {OOKOMENU
)
i
(O} {OOKOMENU
)
i
¸e∞« r£ F Õ]Ç¿ ltg¿ - 4
.OK Õ]Ç¿ ltg¿ - 5
.›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿ òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿ - 6
.é}ñ|ZÇ¿ lFgÇ E /
D
◊A}ïæ¿ / ÑñtbLÇ¿ \ÜïAK lFg
AñÄñKAÖèK‡¿ ÑïèULÇAE ‹è}ï ŒAåRÇ¿ ›Cv ,ON ÑñtbLÇ¿ rg‡ óv éwñmèÇ¿ fi[ã ‹¿ZXL^AE
flÕèeE M|èÇ¿ lFhK ›¡ GRï .ZïZULÇ¿ ~EA^ M|‡ Zâp ◊A}ïæ¿ ‡¡ ÑñtbLÇ¿ rg‡ òǬ
.◊A}ïæ¿ / ÑñtbLÉÇ Mñ|èLÇ¿ éwñm‡ ‹¿ZXL^¿ ÑF| éUñUd
.M|èÇ¿ éÜôA| ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
.Off Time ‡¡ On Time ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN F éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 2
.épA_Ç¿ lFgÇ E / D ¸e∞« r£ F Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
Clock
Offotime
Onotime
Autoooff
{
{
{
{
MENU
PR
VOL
( )
VOL
OK
-i-o:o-i-
Pr. 1
Vol.30
Off
PR
( )
(O} {OOKOMENU
)
i
.é}ñ|ZÇ¿ lFgÇ E / D ¸e∞« r£ F Õ]Ç¿ ltg¿ - 4
¸e∞« r£ F ¸e∞« jG{« ! jI≠ XÆu∞« w≠ qOGA∑∞« WHO™Ë - 5
.‹uB∞«
.OK Õ]Ç¿ ltg¿ - 6
.›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿ òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿ - 7
:énTëÖ
.ÕAnL຿ rg‡ óv l}v éwñmèÇ¿ fi[ã ÑÜqK - ¡
.M|èÇ¿ éÜôA| ÕAñLW¿ áLï ,ò|AFÇ¿ ◊A}ïæ¿ / ÑñtbLÇ¿ M|‡ flZãAbÜÇ -ƒ
M|‡ qèULï‡ M|èÇ¿ lFg ÀAqï ,ò_ñô\Ç¿ ÂAE\åÄÇ¿ …ALwÖ äÖ ÂAE\åÄÇ¿ Ñev Zâp - »
.ÑewÇ¿ rg‡ òǬ ◊A}ïæ¿ / ÑñtbLÇ¿
ApèQÕ AñôA}ÉK qèULï çÃCv M|èÇ¿ ÑñtbK éwñmèE äñLpA^ flZÜE ŒAåRÇ¿ ÑñtbK ZqE - À
.Õ¿ÕŒΩ¿ ZT¡ óÉp lthÇ¿ áK ¿Ã¬ º¬ ÕAnL຿ rg‡ óǬ
W§¸œ Íu∑º± j∂C∞ E /
D
Mñ|èLÇAE óÄñKAÖèKΩ¿ ◊A}ïæ¿
GU_Ç¿ éÜôA| qëW äÖ (AUTOSLEEP) óÄñKAÖèK‡º¿ ÕAnLàæ¿ rg‡ ÑñtbLE MÜ| ¿Ã¬
x|èK ZqE AFï\}K ~ôA|À 10 ZqE ÕAnL຿ rg‡ óǬ AñÄñKAÖèK‡¡ qèULï ŒAåRÇ¿ ›Cv Ñw^Ω
.Δ¿ÕAa¬ ‚¡ ⁄Aâã äÄK áÇ ¿Ã¬ ›èï]wñÉLÇ¿ ékUÖ qA^Õ¬
.M|èÇ¿ éÜôA| ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
óÄñKAÖèK‡º¿ ÕAnL຿ rg‡ ÕAñLWº Ñw^¡‡ óÉpΩ Õ]Ç¿ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 2
.(AUTO SLEEP)
◊A}ïæ¿ ‡¡ ÑñtÎÎÎÎÎbLÇ¿ rg‡ ÕAñLWº Ñw^¡‡ óÉpΩ Õ]Ç¿ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltÎÎÎg¿ - 3
.(AUTO SLEEP) óÄÎÎÎÎÎÎñKAÖèK‡º¿ ÕAnL຿ rÎÎÎÎÎÎgèÇ Ñw^Ω GUÎÎÎÎÎ_Ç¿ éÜôA}Ç
.G Õ]Ç¿ ‡¡ OK Õ]Ç¿ ltg¿ - 4
.›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿ òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿ - 5
20
„\WΩ¿ xôAmèÇ¿
Language
Input
Blueoback
Childolock
{
{
{
{
flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿‡ ›èï]wñÉLÇ¿ ’Ag‡¡
.flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ rg‡ ‡¡ ›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ äÖ ÑÄÇ ΔëWZÜÇ¿ lFg äÄÜï
Δ¿ZqÖ ‡¡ Mñ^Aú èïZñv ÑR_Ö ÑñdèK Zâp flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ rg‡ ‹¿ZXL^¬ áLï‡
.ŒAåRÇAE ‚\W¡
(O} {OOKOMENU
)
i
çÖ¿ZXL^¬ áLï ŒAåRÇ¿ ›Cv , qAïÕΩ¿ »\XÖ ~ï\j äp èïZñv ŒAåQ ÑñdèK Zâp :énTëÖ
.éñQÕAXÇ¿ Δ¿ZqÜÇ¿ ÑñdèLE —AXÇ¿Â]RÇ¿ \nà¡ .›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ óv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MENU
0
TV/AV
.édAXÇ¿ éÜôA}Ç¿ ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
. qAWÀæ¿ ÕAñLWº Ñw^¡‡ óÉpΩ Õ]Ç¿ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 2
ΔèeÇ¿ rg‡ ‡¡ ›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ ÕAñLWº Ñw^¡‡ óÉpΩ Õ]Ç¿ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
‡¡ (‚ÕAñLW¬) S-VIDEO ‡¡ (‚ÕAñLW¬) AV3 ‡¡ (AV2 ‡¡ AV1) AV flÕèeÇ¿‡
.ÑWZÜÇAE édAXÇ¿‡ Ñw^Ω GU_Ç¿ éÜôA| óv (‚ÕAñLW¬) COMPONENT
Language {
{
Input
Blueoback {
Childolock {
TV
AV1
AV2
Component
(O} {OOKOMENU
)
i
PR
VOL
( )
VOL
OK
PR
( )
ŒAåRE ⁄AQ ‡¡ ΔÕAÄ^‡Õèï ÎÇ¿ `F}ÜE ÑeLÖ èïZñwÇ¿ ŒAåQ : AV1 ‡¡ AV
.›èï]wñÉLÇ¿
(‚ÕAñLW¬) .›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåRE òÉp AV IN2 `F}ÜE ÑeLÖ èïZñwÇ¿ ŒAåQ : AV2
(‚ÕAñLW¬) .›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåRE òÉp AV3 `F}ÜE ÑeLÖ èïZñwÇ¿ ŒAåQ : AV3
óv ΔÕAÄ^ ‡Õèï ÑWZÜE ÑeLÖ S-VIDEO VCR èïZñwÇ¿ ŒAåQ : S-VIDEO
(‚ÕAñLW¬) .ŒAåRÇ¿
.ŒAåRÇ¿ óv ΔAàèÄÜÇ¿ ÑWZÖ `EA}ÜE éÉeLÖ ΔAàèÄÜÇ¿ : COMPONENT
(‚ÕAñLW¬)
éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿ òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿ - 4
.›èï]wñÉLÉÇ
òÉp lthÇAE flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ rg‡ ‡¡ ›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ ÕAñLW¬ ÅâÄÜï qÀAFLÇ¿ òÉp‡
.flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ /›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ
.‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ ‡¡ Ñw^¡ òǬ ‡¡ òÉp¡ óǬ Δ¿èâ}Ç¿ ÕŒ ltg¬ ,›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ óǬ ’èQ\ÉÇ
(‚ÕAñLW¬) flÕèeÇ¿‡ ΔèeÉÇ óÄñKAÖèK‡Ω¿ ÑïèULÇ¿
èïZñwÇ¿ ŒAåQ äÖ “\qñÇ çÉñtbK Zâp ÑïèULÇ¿ MÇèv »¿\WCE ÅïZÇ èïZñwÇ¿ ŒAåQ ‹A| ¿Ã¬
‡¡ AV rgèÇ¿ òǬ qèULï ◊è^ ŒAåRÇ¿ ›Cv ,Múè^ ΔÕAÄ^‡Õèï ÎÇ¿ »\XÜE ÑdèÜÇ¿
.flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ flÕAa¬ qAWÀ¬ éÇAT óv AñÄñKAÖèK‡¡ AV1
Õ¿ÕŒ¡ òÉp lthÇAE ÅñÉqv ,›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ flZãAbÖ óv \ÜL_K ›¡ ΔÀÕ¡ ¿Ã¬ äÄLJ
.‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ òÉp ‡¡ Ñw^¡ òǬ‡ óÉp¡ òǬ éú\UÇ¿
.flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ rg‡ óǬ flÀèqÉÇ flÕÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ / ›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ ltg¬
21
„\WΩ¿ xôAmèÇ¿
Language
Input
Blueoback
Childolock
qAwjΩ¿ ÑF| äÖ ÑñtbLÇ¿ râÖ …ALwÖ
.çñv áÄULÇ¿ “\tÇ q‡\Lâú ΔèÜï\Ç¿ ‹¿ZXL^¬ ‹]Éï PñUE ›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ lFg äÄÜï
.›Ã¬ ›‡ZE ›èï]wñÉLÇ¿ flZãAbÖ äÖ qAwjΩ¿ râÜÇ AåÖ¿ZXL^¬ äÄÜï éñdAXÇ¿ fi[ã‡
.édAXÇ¿ éÜôA}Ç¿ ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
. qAwjΩ¿ éïAÜT Ñw| ÕAñLWº Ñw^¿‡ óÉpΩ Õ]Ç¿ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 2
éÜôA}Ç ◊A}ïæ¿ ‡¡ ÑñtbLÇ¿ rg‡ ÕAñLWº Ñw^¡‡ óÉpΩ Õ]Ç¿ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
. qAwjΩ¿ éïAÜT Ñw}E édAXÇ¿ Ñw^Ω GU_Ç¿
.G Õ]Ç¿ ‡¡ OK Õ]Ç¿ ltg¿ - 4
éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿ òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿ - 5
.›èï]wñÉLÉÇ
{
{
{
{
(O} {OOKOMENU
)
i
(ÑÜqï ÑñtbLÇ¿ râÖ …ALwÖ) “\qÇ¿ éaAa \ånK ,ÑñtbLÇ¿ rg‡ óv Ñw}Ç¿ ÀèQ‡ rÖ
flZãAbÖ ÂAâN¡ éñÖAÖΩ¿ éTèÉÇ¿ óÉp ÕŒ ‚¡ òÉp lthÇ¿ Zâp ÅÇÇ ,éaAbÇ¿ óÉp
.›èï]wñÉLÇ¿
éÇAT óv éaAbÇ¿ óÉp qAwjΩ¿ éïAÜT Ñw| ÑñtbK ›AñE éaAa \ånK äÇ :énTëÖ
.áô¿è}Ç¿ “\p Zâp éñÖAÖΩ¿ éÜôA}Ç¿ óv ÕŒ ‚¡ óÉp lthÇ¿
MENU
PR
(‚ÕAñLW¬) ÂA|Õ]Ç¿ éñwÉXÇ¿
Ñw^Ω GU_Ç¿ éÜôA}E BLUE BACK ÂA|Õ]Ç¿ éñwÉXÉÇ ÑñtbLÇ¿ rg‡ ÕAñLWAE MÜ| ¿Ã¬
.flÕAa¬ ZQèK º ‡¡ éwñqg Δ¿ÕAa¬ ⁄Aâã ›èÄK AÖZâp éaAbÇ¿ óÉp ÂA|ÕŒ éñwÉW \ånL^
VOL
( )
VOL
OK
PR
( )
.édAXÇ¿ éÜôA}Ç¿ ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
.ÂA|Õ]Ç¿ éñwÉXÇ¿ ÕAñLWº Ñw^¡‡ óÉpΩ Õ]Ç¿ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 2
GU_Ç¿ éÜôA}Ç ◊A}ïæ¿ ‡¡ ÑñtbLÇ¿ ÕAñLWº Ñw^¡‡ óÉpΩ Õ]Ç¿ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
.ÂA|Õ]Ç¿ éñwÉXÇAE édAXÇ¿ Ñw^Ω
.G Õ]Ç¿ ‡¡ OK Õ]Ç¿ ltg¿ - 4
éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿ òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿ - 5
.›èï]wñÉLÉÇ
22
„\WΩ¿ xôAmèÇ¿
Language
Input
Blueoback
Childolock
{
{
{
{
(‚ÕAñLW¬) èïZñwÇ¿ éFqÇ
fi[ã ¿À¡ çâÄÜï ‚[Ç¿ fiZT‡ èã ƒAÎÎqÇΩAE À‡]ÜÇ¿ ŒAåRÇ¿‡ éïÕAñLW¿ éwñÎÎÎm‡ ƒAqÇΩ¿
. q‡\Làèú ΔèÜï\Ç¿ ‹¿ZXL^AE éwñmèÇ¿
.édAXÇ¿ éÜôA}Ç¿ ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
.ƒAqÇΩ¿ ÕAñLWæ Ñw^¡‡ òÉpΩ éú\UÇ¿ ÕŒ áN äñÜñÇ¿ éú\UÇ¿ ÕŒ ltg¡ - 2
.ƒAqÇΩ¿ rg‡ ÕAñLW¬ äñÜñÇ¿ éú\UÇ¿ ÕŒ ltg¡ - 3
(èïZñwÇ¿ éFqÇ éUwd rQ¿Õ) .OK Õ]Ç¿ ltg¿ áN E / D éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 4
(O} {OOKOMENU
)
i
:énTëÖ
flZãAbÜÇ¿ rg‡ óǬ ’èQ\ÉÇ éÜôA}Ç¿ ÕŒ ‡¡ flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ / ›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ ltg¿ - ¡
.›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿
„\W¡ fl\Ö ÂZFÉÇ RED \ÜTΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ flZïZQ éFqÇ ÑñtbK òv Gs\K Mâú ¿Ã¬ - ƒ
.éFqÉÇ¿ ÂAâN¡
MENU
TV/AV
PR
( )
VOL
PR
‹è}ï ‹èâÇ¿ Zâp Mñ|èLÇ¿ ŒAåRv .‹èâÉÇ Gã[K ›¡ ÑF| ŒAåRÇ¿ ÂAwj¬ \ú[LK ›Ω »ALUK º Åà¬
.éâñqÖ éñâÖŒ flZÖ ÂAh}ଠZqE ÕAnLàæ¿ rg‡ òǬ ŒAåRÇ¿ ÑïèULÇ AñÄñKAÖèK‡¡ ÑïèULÇAE
éaAbÇ¿ òÉp épA_Ç¿ “\p \ånï .~ôA|ZÇ¿ ÀZp ÕAñLWæ (‹èâÇ¿) Mñ|èLÇ¿ ŒAåQ ÕŒ ltg¬
~ôA|ZÇ¿ ÀZp äÖ ƒA_UÇ¿ òv \ÜïALÇ¿ ¡ZFï‡ 240 ‡ 180 ,120 ,90 ,60 ,30 ,20 ,10: éÜñ}Ç¿ çqFLï
.flÕALXÜÇ¿
( )
SLEEP
23
‹èâÇ¿ “\tÇ Mñ|èLÇ¿ ŒAåQ
:énTëÖ
.fl\Ö Mñ|èLÇ¿ ÕŒ ltg¬ ,Mñ|èLÇ¿ ŒAåQ óv ó}FLÜÇ¿ ‹èâÇ¿ M|‡ flZãAbÜÇ - ¡
.éâñFÜÇ¿ éaAbÇ¿ \ånK óLT Mñ|èLÇ¿ ÕŒ òÉp lthÇ¿ Õ¿\ÄK áLï ,‹èâÇ¿ Mñ|èK ÂAtÇæ - ƒ
.Mñ|èLÉÇ é}F_ÜÇ¿ éñâÖ]Ç¿ flZÜÇ¿ ótÉï ŒAåRÇ¿ ›Cv ,Mñ|èLÇ¿ ŒAåQ ÂAwj¬ Zâp - »
éñQÕAXÇ¿ Δ¿ZqÜÇ¿ ÑñdèK
Aã\ñs‡ èïZñwÇ¿ Δ¿\ñÖAú‡ èïZñwÇ¿ fl]åQ¡ ÑOÖ éñvAgæ¿ Δ¿ZqÜÇ¿ ÑñdèK ÅâÄÜï
.ÅïZÇ ŒAåRÇ¿ äp xÉLXK Z| éâñFÜÇ¿ qAÄaΩ¿‡ .ŒAåRÇAE
ANT
L IN
Y
PB
PR
L
DVD INPUT (480i)
óô¿èåÇ¿ `F}Ö
COMPONENT
OUT
AV
VIDEO
(L/MONO) AUDIO (R)
IN
\åm óv óô¿èåÇ¿ `F}Ö rÖ èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv óô¿èåÇ¿ »\XÖ `F}Ö ÑñdèK áLï - 1
.›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ
.èïZñwÇ¿ `F}Ö óv óÄÉ^ëÇ¿ ÀÀ\LÇ¿ óô¿èåE óô¿èåÇ¿ ÑEAú ÑñdèK áLï - 2
xñÇèLE —AXÇ¿ Â]RÇ¿ ‹¿ZXL^CE 0 SÖAà\FÇ¿ á|Õ óÉp èïZñwÇ¿ flAâ| äï]XK áLï - 3
.Aï‡Zï SÖAà\FÇ¿
.èïZñwÇ¿ flAâ| äï]XK áLï PñT SÖAà\FÇ¿ á|Õ ÕAñLW¬ áLï - 4
.èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv ÑñtbLÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 5
VCR
ANT
L IN
Y
PB
PR
L
DVD INPUT (480i)
COMPONENT
OUT
( éïÕAñLW¿ ) »\XÜÇ¿ / ÑWZÜÇ¿ ,flÕèeÇ¿ / ΔèeÇ¿ »ÕAXÖ
AV VIDEO
(L/MONO) AUDIO (R)
IN
ΔèeÇ¿ »ÕAXÖ rÖ èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ »ÕAXÖ ÑñdèK áLï - 1
( ÑWZÜÇ¿ `EA}Ö ) èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv `EA}ÜÇ¿ óv‡ ›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ óv flÕèeÇ¿‡
.ŒAåRÇ¿ óv »\XÜÇ¿ `EA}Ö rÖ
ÕŒ ltg¬ ŒAåRÇ¿ óv flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ »ÕAXÜE ÑeLÖ èïZñwÇ¿ ŒAåQ ›Aú ¿Ã¬ - 2
.A V 2 ,( A V 1 ‡¡) A V ÕAñLWº flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ / ›èï]wñÉLÇ¿
.èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv ÑñtbLÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 3
.éaAbÇ¿ òÉp èïZñwÇ¿ ŒAåQ äÖ “\qÇ¿ flÕèd \ånK
VCR
R AUDIO L/MONO
äp èïZñwÇ¿ lï\a òÉp ›èï]wñÉLÇ¿ AåÉF}L_ï óLÇ¿ SÖ¿\FÇ¿ ÑñR_K Ahï¡ ÅâÄÜï
.flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ »ÕAXÖ ~ï\j
VIDEO
AV2
ŒAåQ ›Ö ΔèeÇ¿ ÑEAú ÑñdèK áLï (èàèÖ) Δñ^Aú èïZñv ŒAåQ ÅïZÇ ›Aú ¿Ãæ :énTëÖ
.ŒAåRÇ¿ óv (èàèÖ)(ÕA_ï) ΔèeÇ¿ œF}Ö òǬ èïZñwÇ¿
VCR
(‚ÕAñLW¬) ΔÕAÄ^ ‡Õèï `F}Ö
óv ΔÕAÄ^‡Õèï `F}Ö rÖ èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv ΔÕAÄ^‡Õèï `F}Ö ÑñdèK áLï - 1
.›èï]wñÉLÇ¿
.èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv ÑñtbLÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 2
.çÉñdèK Zâp ÑïèUK MÇèv flÕAa¬ »\Xï ÅïZÇ èïZñwÇ¿ ŒAåQ ›Aú ¿Ã¬
flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ rg‡ òǬ çÉïèUK áLï ›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ ›Cv ,ΔÕAÄ^‡Õèï `F}ÜE
.AñÄñKAÖèK‡¡ (AV1 ‡¡) AV
Õ¿ÕŒ¡ òÉp lthÇAE ÅñÉqv ,›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ flZãAbÖ óv \ÜL_K ›¡ ΔÀÕ¡ ¿Ã¬ äÄLJ
ÕŒ ltg¬ ÅÇà ¿Zp AÜñv‡ .‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ òÉp ‡¡ Ñw^¡ òǬ‡ òÉp¡ òǬ éú\UÇ¿
AV ÕAñLWæ q‡\Lâú ΔèÜï\ÉÇ éï‡ZñÇ¿ flZTèÇ¿ òÉp flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ / ›èï]wñÉLÇ¿
.éaAbÇ¿ òÉp èïZñwÇ¿ “\p flÕèd \ånK‡ .(AV1 ‡¡)
PR
MENU OK
VOL
PR
ON/OFF
L/MONO
2
VCR
.èïZñw lï\a òÉp ›èï]wñÉLÇAE AåÇAF}L^¬ áLï óLÇ¿ SÖ¿\FÇ¿ ÑñR_K Ahï¡ ÅâÄÜï
1
ŸÕŒΩ¿‡ \hWΩ¿‡ \ÜTΩ¿ ›èÉÇAE Δ¿ÕAaæ¿ „¡ RGB ’èâÇ¿ äÖ flÕAaæ¿ :énTëÖ
òÉp AåÇA^Õ¿ áLï Δ¿ÕAaæ¿ fi[㇠.Mñúè^ ΔÕAÄ^Õèï »\XÜE l}v AåÇAF}L^¿ äÄÜï
‡¡ äÜOÇ¿ épèvZÖ éñàèï]wñÉK flAâ| äÖ ÕÀèÄïÀ ŒAåQ ‡¡ \KèñFÜÄÇ¿ ~ï\j äp qAOÜÇ¿ ÑñF^
.Aã\ñs‡ CD èKèv flZT‡ ‡¡ \KèñFÜÄÇ¿ ƒAqÇ¡ éâñúAÖ
AV1
ANT IN
VCR
24
éñQÕAXÇ¿ Δ¿ZqÜÇ¿ ÑñdèK
(éïÕAñLW¬) ( S - A V ) `EA}ÜÇ¿ óv S - flÕèeÇ¿ / ΔèeÇ¿ ÑñdèK
ANT IN
75Ω
OUT
VIDEO
(L) - AUDIO - (R)
flÕèeE ä_ULK flÕèeÇ¿ flÀèQ ›Cv ,èïZñw S- `F}ÜÇAE S-Video èïZñw ŒAåQ ÑñdèK Zâp
.\Fú¡
IN
ÀèQèÜÇ¿ èïZñv S ÎÇ¿ `F}ÜE èïZñwÇ¿ ŒAåRE ÀèQèÜÇ¿ èïZñv S ÎÇ¿ `F}Ö ÑñdèK áLï - 1
.›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåRE
.›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåRE ΔèeÇ¿ `EA}ÜE èïZñv S ÎÇ¿ ŒAåQ äÖ ΔèeÇ¿ ÑEAú ÑñdèK áLï - 2
.TV/AV ÕŒ òÉp Õ\ÄLÜÇ¿ lthÇAE AV3 ÕAñLW¬ áLï - 3
.VCR èïZñwÇ¿ ŒAåRÇ ÑñtbLÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 4
.éaAbÇ¿ òÉp èïZñwÇ¿ “\p flÕèd \ånK
VCR
ANT IN
75Ω
OUT
VIDEO
IN
VCR
ANT
L IN
Y
PB
PR
L
DVD INPUT (480i)
COMPONENT
OUT
AV
VIDEO
(L/MONO) AUDIO (R)
IN
DVD Player
R AUDIO L/MONO
VIDEO
VOL
PR
L/MONO
2
25
VCR èïZñwÇ¿ ŒAåRE AåÉñdèK áK èïZñw‡S èïZñw `EA}ÜÇ¿ äÖ Ñú MàAú ¿Ã¬ :énTëÖ
.AåÇAF}L^¬ äÄÜï óLÇ¿ óã l}v èïZñw S - flÕAaæ¿ ›Cv ,M|èÇ¿ `wà óv S-VHS
(„ÕAñLW¿) ΔAàèÄÜÇ¿ ÑW¿ZÖ `EA}Ö
( Y B-Y R-Y ‡¡ YCb Cr, YPb Pr ) ΔAàèÄÜÉÇ èïZñÎÎÎwÇ¿ »\XÖ `EA}Ö ÑñÎÎÎÎÎdèK áLï - 1
.ŒAåRÇ¿ óv ( Y PB PR ) ›èÄÜÇ¿ ÑWZÖ `ÎÎÎÎÎÎEA}Ö rÖ ( 480i ) ›èÎÎÎÎÎÎÎÎÄÜÉÇ
.(AV1 ‡¡) AV óv ΔèeÇ¿ `EA}Ö óǬ ›èÄÜÇ¿ äÖ ΔèeÇ¿ ÑEAú ÑñdèK áLï - 2
.COMPONENT ÕAñLWº flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ / ›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ óÉp lthÇ¿ áLï - 3
.ΔAàèÄÜÇ¿ óv ÑñtbLÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 4
.éaAbÇ¿ òÉp ΔAàèÄÜÇ¿ “\p flÕèd \ånK
(„ÕAñLW¿) épAÜ_Ç¿ `F}Ö
.éwñmèÇ¿ fi[ã ¿À¡ äÄÜï épAÜ_ÉÇ `F}Ö ZQèï PñT ΔëïÀèÜÇ¿ iqE óv
.›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåRE œ¡\Ç¿ épAÜ^ `F}ÜE œ¡\Ç¿ épAÜ^ `F}Ö ÑñdèK áLïï
ltg¿ épAÜ_Ç¿ óv ΔèeÇ¿ éQÕÀ lFhLJ .épAÜ_Ç¿ qëW äÖ ΔèeÉÇ ’AÜL^æ¿ ÅâÄÜï
.(éñ}vΩ¿ éú\UÇ¿) ΔèeÇ¿ flÕAåQ ÕŒ
.œ¡\Ç¿ ΔApAÜ^ óv ΔèeÇ¿ ÂAwj¬ áLï ,ΔAÄ^æ¿ ÕŒ òÉp Mktg ¿Ã¬
AV2
MENU OK
AUDIO
énTëÖ
qAkpΩ¿ …ëd¬‡ PUE éÜôA|
qAkpΩ¿ \ãAnÖ
Δèd º‡ flÕèd ZQèKº
éwñqg flÕèeÇ¿‡ ÑÜqï ΔèeÇ¿
xñqg ΔèeÇ¿‡ ÑÜqK flÕèeÇ¿
éaèbÖ flÕèeÇ¿
flÕèeÇ¿ óv –‡ZW ‡¡ ”èkW
Δ¿èâ}Ç¿ iqFÇ xñqg qAF}L^¬
›¿èÇ¡ ZQèK º
éwñqg ›¿èÇΩ¿
ÑÜqï º q‡\Làèú ΔèÜï\Ç¿
AåkFg q‡AT‡ \dAâqÇ¿ fi[ã fUv¬
(ŒAåRÇ¿ VLv‡ ébñwÇ¿ ÑñdèK) éñ_ñô\Ç¿ ébñwÇ¿
çTALwÖ VLv áK ›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ Ñã
(éwñqg flÕAa¬) „\W¡ flAâ| ƒ\Q
(?›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ óv MFOÖ) qAï\ïæ¿ fUv¬
( qèewÖ ÅÉ^) qAïÕΩ¿ fUv¬
qAïÕΩ¿ fUv¬
éñÉUÜÇ¿ fl\aèbÇ¿‡ ÑW¿ZLÇ¿ —èeXE fUv¬
(flÕèeÇ¿ äïAFK) M^¿\LàèÄÇ¿ lFg¿
flÂAgæ¿ lFg¿
›èÉÇ¿ lFg¿
ΔèeÇ¿ éQÕÀ lFg¿
q‡\Làèú ΔèÜï\Ç¿ óv ΔAïÕAkFÇ¿ fUv¬
(l}v èïZñvÇ¿ ŒAåQ) flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ »ÕAXÖ fUv¬
27
Download PDF