LG | 21FU7RL | LG 21FU7RL دليل المالك

›èÉÖ ›èï]wñÉK
ÅÇAÜÉÇ Δ¿ÀAaÕæ¿ GñLú
çñǬ ’èQ\ÉÇ çE owLT¿‡ .ŒAåRÇ¿ ÑñtbK ÑF| é|ZE GñLÄÇ¿ ¿[ã fl¿\| èQ\â
ë
 F}L_Ö
òÉp é}v\ÜÇ¿ é|AkFÇ¿ \nà¡ .ŒAåRÉÇ Ñ_É_ÜÇ¿ á|\Ç¿‡ ÑïÀèÜÇ¿ á|Õ ÑR^
Zâp áÄv\j rôAFÉÇ AåÜïZ}K‡ ΔAÖèÉqÜÇ¿ fi[ã ÑñR_K rÖ ŒAåRÇ¿ xÉW ÂAktÇ¿
.éÖZXÉÇ »AñLTæ¿
: ÑïÀèÎÎÎÎÜÇ¿ á|Õ
: Ñ_É_ÜÇ¿ á|Õ
P/NO : MFL42111502 (CW81A/B,MKJ33981403/4/5/6 TX) a
¿ÇÜULèïAΔ
8.........................................(‚ÕAñLW¬) ΔèeÇ¿ lFg
9...........................................................M|èÇ¿ lFg
9....................................................„\WΩ¿ xôAmèÇ¿
(‚ÕAñLW¬) (éñvAgæ¿ fl\teÜÇ¿ flÕèeÇ¿) P I P ÑñtbLÇ¿
1 0.....................................................................
1 0....................................(éïÕAñLW¬) ΔAÖèÉqÜÇ¿ flAâ|
qAkpΩ¿ …ëd¬‡ PUE éÜôA|
2.................................................................Gñú\LÇ¿
2......................................éñQÕAXÇ¿ Δ¿ZqÜÇ¿ ÑñdèK
3....................................áÄULÇ¿ Œ¿ÕŒ¡ xôAm‡‡ äúAÖ¡
5..................................................ò^A^Ω¿ ÑñtbLÇ¿
5...............................................éaAbÇ¿ òÉp áô¿è}Ç¿
6 .......................................›èï]wñÉLÇ¿ ΔAkUÖ lFg
7........................................................flÕèeÇ¿ lFg
¿ÇL\úñG
óô¿èåÇ¿
éñôAE\åÄÇ¿ é|AkÇ¿
.ówÉXÇ¿ ÂAktÇ¿ óÉp ‹‡¡ 75 éÖëqÇAE `F}ÜÇAE óô¿èåÇ¿ ÑEAú ÑñdèK áLï
.óQÕAW óô¿èã ‹¿ZXL^¬ Ñhwï qAF}L^¬ Ñhv¡ ~ñ}ULLJ
MÇèwÇ¿‡ .ÀÀ\LÜÇ¿ ÕAñLÉÇ ó_ñô\Ç¿ ÕZeÜÇ¿ òÉp ÑÜqï ŒAåRÇ¿ ¿[ã
ÕAñLÇ¿ ‹ZXL_K º‡ .ówÉXÇ¿ ÂAktÇ¿ òÉp é|AkFÇ¿ òÉp äñFÖ èã AÜú
,ÕAñLÇ¿ ’Ak}ଠ‡¡ xd¿èqÇ¿ éÇAT óv‡ .ŒAåRÇ¿ óv ¿ZE¡ \ÜL_ÜÇ¿
.éñ_ñô\Ç¿ ΔëñdèLÇ¿‡ óô¿èåÇ¿ GU^ èQ\à
wºOzd∞« WÆUD∞« ¸bB± s± “UNπ∞« qB≠
r|èÜÇ¿
fl\aAFÜÇ¿ éqaΩ¿ ‡¡ `ÜbÇ¿ Âèg l}_ï º PñUE Åq|èÖ lFg¡
ŒAåRÇ¿ “\qK râÜÇ ΔAjAñLTæ¿ [XLK ›¡ GRï‡ .çaAbÇ¿ òÉp
ZúBK‡ .flÕ¿\UÇ¿ ‡¡ éE\KΩ¿ ‡¡ éEèj\Ç¿ ‡¡ óp¿À ›‡ZE ΔAE[Eà ‚Ω
.¿èåÉÇ \UÇ¿ ~vZLÇAE VÜ_ï rg‡ óv ’ègèÖ ŒAåRÇ¿ ›¡ Ahï¡
.ówÉXÇ¿ ÂAktÇ¿ óÉp éïèåLÇ¿ ΔAULv éñktK GâRK‡
Ê√ Vπ| .qBH∞« “UN§ u≥ wºOzd∞« WÆUD∞« ¸bB± f∂I± .qOGA∑K∞ «bÎF∑º± “UNπ∞« qE|
\ï[UK
ŒAåRÇ¿ “\qK º ,éñôAE\åÄÇ¿ ΔAÖZeÇ¿‡ ~ô¿\UÇ¿ \jAXÖ râÜÇ
.éEèj\Ç¿ ‡¡ \kÜÉÇ
:énTëÖ
éÖZXÇ¿
¿ZQ óÇAp MÇèwÇ Åg\qï ¿[ã ›Ω ŒAåRÇ¿ óv ÂAktÇ¿ Åv GâRK
çÉev¬ ,éÜñÉ^ flÕèeE ÑÜqï º ŒAåRÇ¿ ›Aú ¿Ã¬‡ .‚\W¡ \jAXÖ‡
.áÄv\j rôAFÇAE ÑeK¬‡ ÂAE\åÄÇ¿ äÖ
éñQÕAXÇ¿ Δ¿ZqÜÇ¿ ÑñdèK
‡¡ YCb Cr, YPb Pr ) ΔAàèÄÜÉÇ èïZñÎ ÎwÇ¿ »\XÖ `EA}Ö ÑñÎ Î ÎdèK áLï - 1
PB PR ) ›èÄÜÇ¿ ÑWZÖ `Î Î Î EA}Ö rÖ ( 480i ) ›èÎ Î Î Î ÄÜÉÇ ( Y B-Y R-Y
.ŒAåRÇ¿ óv ( Y
‡¡) AV óv ΔèeÇ¿ `EA}Ö óǬ ›èÄÜÇ¿ äÖ ΔèeÇ¿ ÑEAú ÑñdèK áLï - 2
.(AV1
ÕAñLWº flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ / ›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ óÉp lthÇ¿ áLï - 3
.COMPONENT
.ΔAàèÄÜÇ¿ óv ÑñtbLÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 4
.éaAbÇ¿ òÉp ΔAàèÄÜÇ¿ “\p flÕèd \ånK
óô¿èåÇ¿ `F}Ö
óô¿èåÇ¿ `F}Ö rÖ èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv óô¿èåÇ¿ »\XÖ `F}Ö ÑñdèK áLï - 1
.›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ \åm óv
.èïZñwÇ¿ `F}Ö óv óÄÉ^ëÇ¿ ÀÀ\LÇ¿ óô¿èåE óô¿èåÇ¿ ÑEAú ÑñdèK áLï - 2
—AXÇ¿ Â]RÇ¿ ‹¿ZXL^CE 0 SÖAà\FÇ¿ á|Õ óÉp èïZñwÇ¿ flAâ| äï]XK áLï - 3
.Aï‡Zï SÖAà\FÇ¿ xñÇèLE
.èïZñwÇ¿ flAâ| äï]XK áLï PñT SÖAà\FÇ¿ á|Õ ÕAñLW¬ áLï - 4
.èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv ÑñtbLÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 5
( éïÕAñLW¿ ) »\XÜÇ¿ / ÑWZÜÇ¿ ,flÕèeÇ¿ / ΔèeÇ¿ »ÕAXÖ
( S - A V ) `EA}ÜÇ¿ óv S - flÕèeÇ¿ / ΔèeÇ¿ ÑñdèK `EA}ÜE èïZñwÇ¿ ŒAåQÇ flÕèeÇ¿/ΔèeÇ¿ »\X `FA}Ö Ñd‡¡ - 1
(éïÕAñLW¬)
.›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ óv flÕèeÇ¿/ΔèeÇ¿
flÕèeÇ¿ flÀèQ ›Cv ,èïZñy S- `F}ÜÇAE S-Video èïZñy ŒAåQ ÑñdèK Zâp
.\Fú¡ flÕèeE ä_ULK
èïZñv S ÎÇ¿ `F}ÜE èïZñwÇ¿ ŒAåRE ÀèQèÜÇ¿ èïZñv S ÎÇ¿ `F}Ö ÑñdèK áLï - 1
.›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåRE ÀèQèÜÇ¿
ŒAåRE ΔèeÇ¿ `EA}ÜE èïZñv S ÎÇ¿ ŒAåQ äÖ ΔèeÇ¿ ÑEAú ÑñdèK áLï - 2
.›èï]wñÉLÇ¿
.TV/AV ÕŒ òÉp Õ\ÄLÜÇ¿ lthÇAE AV2 ÕAñLW¬ áLï - 3
.VCR èïZñzÇ¿ ŒAåRÇ ÑñtbLÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 4
.éaAbÇ¿ òÉp èïZñwÇ¿ “\p flÕèd \ånK
ŒAåRE AåÉñdèK áK èïZñy‡ S èïZñy `EA}ÜÇ¿ äÖ Ñú MàAú ¿Ã¬ :énTëÖ
óã l}v èïZñy S - flÕAaæ¿ ›Cv ,M|èÇ¿ `wà óv S-VHS VCR èïZñzÇ¿
.AåÇAF}L^¬ äÄÜï óLÇ¿
(„ÕAñLW¿) épAÜ_Ç¿ `F}Ö
.éwñmèÇ¿ fi[ã ¿À¡ äÄÜï épAÜ_ÉÇ `F}Ö ZQèï PñT ΔëïÀèÜÇ¿ iqE óv
.›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåRE œ¡\Ç¿ épAÜ^ `F}ÜE œ¡\Ç¿ épAÜ^ `F}Ö ÑñdèK áLïï
óv ΔèeÇ¿ éQÕÀ lFhLJ .épAÜ_Ç¿ qëW äÖ ΔèeÉÇ ’AÜL^æ¿ ÅâÄÜï
.(éñ}vΩ¿ éú\UÇ¿) ΔèeÇ¿ flÕAåQ ÕŒ ltg¿ épAÜ_Ç¿
.œ¡\Ç¿ ΔApAÜ^ óv ΔèeÇ¿ ÂAwj¬ áLï ,ΔAÄ^æ¿ ÕŒ òÉp Mktg ¿Ã¬
.éïÕAñLW¿ éwñm‡ ΔèeÇ¿ lFg
fi[ã ¿À¡ çâÄÖ ‚[Ç¿ fiZT‡ èã ΔèeÇ¿ lFg éñdAXE À‡]ÜÇ¿ ŒAåRÇ¿
.éwñmèÇ¿
.›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåRE œ¡\Ç¿ épAÜ^ `F}ÜE œ¡\Ç¿ épAÜ^ `F}Ö ÑñdèK áLïï
ŒAåRÇ¿ óv flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ »ÕAXÜE ÑeLÖ èïZñwÇ¿ ŒAåQ ›Aú ¿Ã¬ - 2
( A V 1 ‡¡) A V ÕAñLWº flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ / ›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ ltg¬
.A V 2 ‡¡
.èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv ÑñtbLÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 3
.éaAbÇ¿ òÉp èïZñwÇ¿ ŒAåQ äÖ “\qÇ¿ flÕèd \ånK
lï\a òÉp ›èï]wñÉLÇ¿ AåÉF}L_ï óLÇ¿ SÖ¿\FÇ¿ ÑñR_K Ahï¡ ÅâÄÜï
.flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ »ÕAXÖ ~ï\j äp èïZñwÇ¿
(‚ÕAñLW¬) ΔÕAÄ^ ‡Õèï `F}Ö
`F}Ö rÖ èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv ΔÕAÄ^‡Õèï `F}Ö ÑñdèK áLï - 1
.›èï]wñÉLÇ¿ óv ΔÕAÄ^‡Õèï
.èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv ÑñtbLÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 2
.çÉñdèK Zâp ÑïèUK MÇèv flÕAa¬ »\Xï ÅïZÇ èïZñwÇ¿ ŒAåQ ›Aú ¿Ã¬
rg‡ òǬ çÉïèUK áLï ›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ ›Cv ,ΔÕAÄ^‡Õèï `F}ÜE
.AñÄñKAÖèK‡¡ ( A V 1 ‡¡) A V flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿
ÅñÉqv ,›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ flZãAbÖ óv \ÜL_K ›¡ ΔÀÕ¡ ¿Ã¬ äÄLJ
Õ¿ÕŒ¡ òÉp ‡¡ Ñw^¡ òǬ‡ òÉp¡ òǬ éú\UÇ¿ Õ¿ÕŒ¡ òÉp lthÇAE
òÉp flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ / ›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ ltg¬ ÅÇà ¿Zp AÜñv‡ .‹A|ÕΩ¿
\ånK‡ .( A V 1 ‡¡) A V ÕAñLWæ q‡\Lâú ΔèÜï\ÉÇ éï‡ZñÇ¿ flZTèÇ¿
.éaAbÇ¿ òÉp èïZñwÇ¿ “\p flÕèd
òÉp ›èï]wñÉLÇAE AåÇAF}L^¬ áLï óLÇ¿ SÖ¿\FÇ¿ ÑñR_K Ahï¡ ÅâÄÜï
.èïZñw lï\a
(„ÕAñLW¿) ΔAàèÄÜÇ¿ ÑW¿ZÖ `EA}Ö
2
áÄULÇ¿ Œ¿ÕŒ¡ xôAm‡‡ äúAÖ¡
1
ΔèÜï\Ç¿) ZqE äp áÄULÉÇ éï‡ZñÇ¿ flZTèÇ¿ ‹¿ZXL^CE Aåñv áÄULÇ¿ äÄÜï xôAmèÇ¿ rñÜQ
1 1 .ŒAåRÇ¿ éÖZ}Ö òv éTèÉÇ¿ òÉp Õ¿ÕŒΩ¿ äÖ Ahï¡ AåkFg äÄÜï xôAmèÇ¿ iqE‡ (‡\Lâú
1
13
14
2
. ( ‡ \ L â ú ΔèÜï\Ç¿) ZqE äp áÄULÉÇ éï‡ZñÇ¿ flZTèÇ¿
1
2
3
.ΔAïÕAkFÇ¿ Gñú\K èQ\à , ‡\Lâú ΔèÜï\Ç¿ ‹ZXL_K ›¡ ÑF|
4
5
6
7
8
ÂAE\åÄÇ¿ …ALwÖ . 1
rg‡ òǬ ÑewÇ¿ rg‡ ‡¡ ójAñLTæ¿ rgèÇ¿ äÖ flZqÇ¿ ÑñtbLE ‹è}ï èã‡
(ÑñtbLÉÇ ]ãAQ) ójAñLTæ¿
9
‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ . 2
0
3
8 á|Õ ÕAñLWæ ‡¡ ÑñtbLÇ¿ rg‡ òǬ ójAñLTæ¿ rg‡ äÖ ŒAåRÇ¿ ÑïèULE ‹è}K óã‡
.fl\aAFÖ
PR
Δ¿ÕAñLWæ¿ éÜôA| . 3
.éÜôA}Ç¿ äÖ ÕAñLWæAE ‹è}ï
4
VOL
OK
VOL
PR
5
6
7
9
12
( éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ SÖAà\E rÖ )
( flÕèd ÑW¿À flÕèd SÖAà\E rÖ )
0
OK
VOL
PR
UPDATE/
HOLD/
5
( éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ SÖAà\E rÖ )
( flÕèd ÑW¿À flÕèd ›‡ZE )
3
(‚ÕAñLW¬) éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ “\p Õ¿ÕŒ¡ . 5
.éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ “\qÇ AåÖ¿ZXL^¬ áLï Õ¿ÕŒΩ¿ fi[ã
.éïÕAFWæ¿ —èeâÇAE —AXÇ¿ Â]RÇ¿ \nà¡ ,ÑñdAwLÇ¿ äÖ Zï]ÜLJ
óôA}ÉLÇ¿ ◊A}ïìÇ Mñ|èLÇ¿ ÕŒ . 6
.ΔèeÇ¿ lFhÇ ÅïZÇ ÑhwÜÇ¿ rgèÇ¿ ÂApZL^æ
(‚ÕAñLW¿) P I P éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿ Õ¿ÕŒ¡ . 7
PR
VOL
Ñw^¿ òǬ / òÉp¡ òǬ SÖAà\FÇ¿ ÑñtbK ÕŒ . 4
.éÜôA}Ç¿ óv ZâE ‡¡ SÖAà\E AñLW¬‡ ◊A}ïæ¿ rg‡ äÖ ÑñtbLÉÇ ŒAåRÇ¿ ÑïèULÇ
.AñÄñKAÖèK¿ SÖ¿ \FÉÇ ÑÖAa V_ÜE ‹è}ï çà¿ òǬ évAgæAE
(òÉp¡ òǬ ‡¡ Ñw^¡ òǬ) ΔèeÇ¿ flÕAåQ
.ΔèeÇ¿ flÕAåQ ÑïZqLÇ
.éÜôA}Ç¿ Δ¿ÕAñLW¬ lFhÇ
~v¿èÖ
.òÇAUÇ¿ rgèÇ¿ “\qÇ ‡¡ ⁄ÕAñLW¬ qèF}Ç
PIP
.◊A}ïæ¿ ‡¡ ÑñtbLÉÇ éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿ ÑïèULE ‹è}ï
PR+/.éñp\wÇ¿ flÕèeÉÇ SÖAà\FÇ¿ ÕAñLWCE ‹è}ï
SWAP
.éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿‡ éñ_ñô\Ç¿ flÕèeÇ¿ äñE qÀAFLÇAE ‹è}ï
ÑWZÜÇ¿
.éñp\wÇ¿ flÕèeÉÇ ÑWZÜÇ¿ rg‡ ÕAñLWCE ‹è}ï
œA}ÜÇ¿
.éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿ œA}Ö lFhE ‹è}ï
◊A}ï¬
.éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿ éú\T ZÜRï
rgèÇ¿
.épA_Ç¿ ƒÕA}p fiARK¬ óv éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿ ›AÄÖ ZïZUK Zñqï
áÄULÇ¿ Œ¿ÕŒ¡ xôAm‡‡ äúAÖ¡
FAVOURITE .8
.çKZãAbÖ ~F^ ‚[Ç¿ SÖAà\FÇ¿ ’AQÕCE ‹è}ï
1
11
10
*
(éïÕAñLW¬) /äñqÇ¿ . 9
.AvA}ï¬ ‡¡ ë
 ñtbK äñqÇ¿ éwñm‡ ÑïèULE ‹è}K óã‡
13
Q.VIEW
LIST
14
ΔAÄ^æ¿ ÕŒ . 1 0
.ΔèeÇ¿ ◊A}ï¬ ‡¡ ÑñtbLE ‹è}ï èã‡
2
flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ ◊¿\j¡ / ›èï]wñÉLÇ¿ . 1 1
éÜôA}Ç¿ ÂëWæ èïZñw èïÀ‡¡ rgèÇ¿ ‡¡ ›èï]wñÉLÇ¿ ÑñtbK rg‡ äñE ÕAñLWæAE ‹è}ï
.éaAbÇ¿ äÖ
*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
3
/2/1 . 1 2
(‚ÕAñLW¿) .ΔèeÇ¿ »¿\W¬ qZqÖ ÕAñLWAE ‹è}ï‡ éQ‡À]Ö étÇ ép¿Ã¬ étÉÇ¿ ÕAñLWAE ‹è}ï èã‡
PR
)Y E L L O W ‡¡( ~EA_Ç¿ SÖAà\FÇ¿ éï·Õ . 1 3
.çKZãAbÖ ~F^ ‚[Ç¿ SÖAà\FÇ¿ ’AQÕCE ‹è}ï
4
)B L U E
8
VOL
OK
VOL
‡¡( éÜôA}Ç¿ . 1 4
.SÖAà\FÇ¿ ‡ZQ “\qï
PR
12
.ŒAåRÇ¿ ¿[ã óv flÀèQèÖ \ñs éwñmèÇ¿ fi[ã
*
6
9
M_ÄLñÉK ΔëïÀèÜÇ) éñàèï]wñÉLÇ¿ —èeâÉÇ Õ¿ÕŒΩ¿ fi[ã ‹ZXL_K : éàèÉÜÇ¿ Õ¿ÕŒΩ¿
.SÖAà\FÇ¿ ÑïZqK ‡¡ (l}v (flÕèd ÑW¿À flÕèd / éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ ›‡ZE )
ΔAïÕAkFÇ¿ Gñú\K
GU^¿ .AAA œA}ÜÇ¿ äÖ éïÕAkE äï\RT ‹¿ZXL^CE ‡\Lâú ΔèÜï\Ç¿ ŒAåQ ÑñtbK áLï
AÜú äñLïÕAkE Gñú\K áLï‡ .ΔAïÕAkFÇ¿ ÂAks VLwE ‹è}K óLT ‡\Lâú ΔèÜï\Ç¿ ÂAks ~v\E
.éïÕAkFÇ¿ ◊ës ÑW¿À ΔAÖëqÇAE + ‡ - éñFk}Ç¿ ŒèÖ\ÇAE äñFÖ èã
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
PR
Mâú ¿Ã¬ ΔAïÕAkFÇ¿ Åv áLï ,éïÕAkFÇ¿ ƒ\_K ΔºAÜLT¬ äÖ xÉLÇ¿ GâRK “\tÇ :énTëÖ
.flZLÜÖ éñâÖŒ flZÜÇ ‡\Lâú ΔèÜï\Ç¿ ‹¿ZXL^¬ ‚èâK º
VOL
OK
VOL
PR
7
( éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ ›‡ZE )
( flÕèd ÑW¿À flÕèd SÖAà\E rÖ )
4
áÄULÇ¿ Œ¿ÕŒ¡ xôAm‡‡ äúAÖ¡
~EAkÖ .òÇAUÇ¿ rgèÇ¿ “\qÇ ‡¡ áúÕAñLW¿ qèF}Ç
(Ñw^¡ òǬ / òÉp¡ òǬ) ΔèeÇ¿ éQÕÀ
.áô¿è}Ç¿ lFhÇ / .ΔèeÇ¿ éQÕÀ lFhÇ
(Ñw^¡ òǬ / òÉp¡ òǬ SÖAà\FÇ¿)
.éÜôA}Ç¿ óv ZâE ‡¡ SÖAà\E ÕAñLWº
.òjAñLTº¿ rg‡ äÖ ÑñtbLÉÇ ŒAåRÇ¿ ÑïèULÇ
éñÖAÖæ¿ éTèÉÇ¿
ó_ñô\Ç¿ ÂAE\åÄÇ¿ …ALwÖ
.AvA}ï¬ ‡¡ ëñtbK ŒAåRÇ¿ ÑïèULE ‹è}ï èã‡
òjAñLTº¿ / ÂAE\åÄÇ¿ äñFÖ
.rgèÇ¿ óv ŒAåRÇ¿ ›èÄï AÖZâp éqÖº flÂAgCE õhï èã‡
.ŒAåRÇ¿ ÑñtbK Zâp áLqï‡ òjAñLTº¿
ZqE äp áÄULÇ¿ œA_T
Δ¿ÕAñLWæ¿ éÜôA|
.éÜôA}Ç¿ äÖ ÕAñLWæAE ‹è}ï
-
-
ò^A^Ω¿ ÑñtbLÇ¿
)Y E L L O W ‡¡(
éqï\_Ç¿ éï·\Ç¿
◊A}ï濇 ÑñtbLÇ¿
Mâú òLÇ¿ fl\ñWΩ¿ flAâ}Ç¿ éï·\Ç éqï\_Ç¿ éï·\Ç¿ ÕŒ ltg¿
.AãZãAbK
rg‡ òǬ ŒAåRÇ¿ ÑïèULÇ ó_ñô\Ç¿ ÂAE\åÄÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 1
.ÑñtbLÇ¿
ÕŒ óÉp ltgÕ ,ójAñLTæ¿ rgèÇ¿ óv ŒAåRÇ¿ ›Aú ¿Ã¬ - 2
ΔèeÇ¿‡ ›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ ‡¡ VÖ¿\FÇ¿ ÕAñLW¬ ÕŒ ‡¡ ÂAE\åÄÇ¿
“ \ t Ç ‡ \ L â ú ΔèÜï\Ç¿ òÉp ‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ ‡¡ flÕèeÇ¿‡
.ÑÖAÄÇ¿ ÑñtbLÇ¿
. ‡ \ L â ú ΔèÜï\Ç¿ óÉp ÂAE\åÄÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 3
.ójAñLTº¿ rgèÇ¿ òǬ ŒAåRÇ¿ Àèqï [ôZâp‡
.ŒAåRÇ¿ ÂAwjæ ‚\W¡ fl\Ö ó_ñô\Ç¿ ÂAE\åÄÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 4
ΔAÄ^æ¿ éwñm‡
éÖëp \ånK‡ ΔèeÇ¿ ÂAwj¬ áLï [ôZâp‡ .ΔAÄ^æ¿ ÕŒ ltg¬
ÕŒ ‡¡ ΔAÄ^æ¿ ÕŒ òÉp othÇAE ÅÇà ÂAtǬ ÅâÄÜï‡ .ΔèeÇ¿ ÂAwj¬
.rï\_Ç¿ ΔèeÇ¿ ÕŒ ‡¡ (èE\LÇ¿) */2/1 ‡¡ * ‡¡ ΔèeÇ¿ éQÕÀ
(èE\LÇ¿) éaAbÇ¿ òÉp étÉÇ¿ÕAñLW¬
ÕAñLW¿ ÅñÉp‡ .éEèÉkÜÇ¿ étÉÇAE éaAbÇ¿ òÉp éÜôA}Ç¿ “\p äÄÜï
.º‡¡ ÅLtÇ
ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
.M|èÇ éÜôA|
.étÉÇ¿ ÕAñLWº Ñw^¡‡ óÉpΩ éú\UÇ¿ ÕŒ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 2
étÉÇ¿ ÕAñLWº Ñw^¡‡ óÉpΩ éú\UÇ¿ ÕŒ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
.AåFs\K óLÇ¿
.flÕALXÜÇ¿ étÉÇAE \ånL^ éaAbÇ¿ óÉp éâñFÜÇ¿ “‡\qÇ¿ rñÜQ
.ΔAkUÜÇ¿ éÜôA| ÕAñLWº G Õ]Ç¿ ‡¡ OK Õ]Ç¿ ltg¿
òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿ - 4
.›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿
`EA| Ñev áK‡ ŒAåRÇ¿ ÑñtbK ÂAâN¡ «ZT ¿Ã¬ :énTëÖ
ÕAkLàæ¿ rg‡ óǬ qèULï ◊è^ ŒAåRÇ¿ ›Cv ,ó_ñô\Ç¿ ÂAE\åÄÇ¿
`F}Ö óv ÂAE\åÄÇ¿ `EA| rg‡ flÀAp¬ Zâp ÑñtbLÇ¿ rg‡ ‡¡
.ÂAE\åÄÇ¿
SÖAà\FÇ¿ ÕAñLW¬
Õ¿ÕŒ¡ ‡¡ SÖAà\FÇ¿ ÕŒ ‹¿ZXL^CE SÖAà\FÇ¿ á|Õ ÕAñLW¬ ÅâÄÜï
.‹A|ÕΩ¿
ΔèeÇ¿ éQÕÀ lFg
.ΔèeÇ¿ éQÕÀ lFhÇ ΔèeÇ¿ éQÕÀ ÕŒ ltg¬
éaAbÇ¿ òÉp áô¿è}Ç¿
Õ]Ç¿ ‹¿ZXL^AE óÉpΩ¿ ‚èL_ÜÇ¿ éÜôA| óǬ éú\UÇ¿ ÅâÄÜï
Ñw^Ω¿ ‚èLÎÎ_ÜÇ¿ éÎÜôA| óǬ éú\ÎUÉLJ G Õ]Ç¿ ‡¡ ~v¿èÖ
.äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltÎÎg¿
:énTëÖ
›Cv ,M_ÄLñÉñK éïÕAFWæ¿ —èeâÇAE —AXÇ¿ rgèÇ¿ óv - ¡
.Aåg\p áLï º áô¿è}Ç¿
.ΔèeÇ¿ éÜôA| “\p áLï º ,( èàèÖ ) éïÀ\wÇ¿ ΔëïÀèÜÇ¿ óv -ƒ
.UN{d´ r∑¥ ô WGK∞« ÊS≠ ‹ö¥œuL∞« iF° w≠ - »
5
éÜôA| rÖ éaAbÇ¿ òÉp ÅïZÇ ŒAåRÇ¿ äñE‡ ÅâñE Õ¿èUÇ¿ áLï
.ÑtbÜÇ¿
.Ahï¡ Aåg\p áLï ÑñtbLÇ¿ Δ¿èkXÇ éEèÉkÜÇ¿ Õ¿ÕŒΩ¿‡
.éÜôA}Ç¿ ÕAñLW¬
Ñú “\qÇ E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
.éÜôA|
.éÜôA}Ç¿ ZâE ÕAñLWº Ñw^¡‡ óÉpΩ Õ]Ç¿ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 2
GU^ éÜôA| ‡¡ éñp\wÇ¿ éÜôA}Ç¿ “\qÇ äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
.Ñw^Ω
éÜôA| ‡¡ éñp\wÇ¿ éÜôA}Ç¿ óv ÀèâFÉÇ lFhÇ¿ rg‡ ÑïZqK áLï - 4
.Ñw^¡‡ óÎÎÎÎÎÎÉpΩ éú\UÇ¿ ÕŒ ‹¿ZXL^AE Ñw^Ω GU_Ç¿
éaAbÇ¿ òÉp áô¿è}Ç¿
Station
Auto prog.
AutoOprog.
Manual
Prog.Oedit
Favourite
{
{
{
{
(O} {OOKOMENU
)
System
Storage
Normal
Turbo
{
{
{
{
{
BG
I
DK
L
{
{
{
{
{
{
2
‡¡
BG
I
DK
M
(O} {OOKOMENU
)
i
i
ΔAkUÜÇ¿ éÜôA|
Manual
Picture
PSM
XD
CSM
Contrast
Brightness
Colour
Sharpness
{
{
{
{
{
{
{
(O} {OOKOMENU
)
Storage
System
Channel
Fine
Search
Name
(O} {OOKOMENU
)
i
i
flÕèeÇ¿ éÜôA|
Prog. edit
Sound
SSM
TurboOSnd.
AVL
Balance
Treble
Bass
X-WAVE
OOOOCO1DOOOO5OOSO69
O1OOCO03OOOO6OOSO17
O2OOCO12OOOO7OOSO22
O3OOSO66OOOO8OOCO09
O4OOSO67OOOO9OOCO11
{
{
{
{
{
{
{
DeleteOOOCopy
MoveOOOOOSkip
(O} {OOKOMENU
)
i
(O} {OOKOMENU
)
i
Favourite
ΔèeÇ¿ éÜôA|
Time
Clock
OffOtime
OnOtime
AutoOoff
AutoOprog.
Manual
Prog.Oedit
Favourite
{
{
{
{
(O} {OOKOMENU
)
{
{
{
{
560 C0 0 5
( O} {O0_9OOKOMENU
)
i
i
M|èÇ¿ éÜôA|
Special
Language
Input
ChildOlock
{
{
{
(O} {OOKOMENU
)
i
édAW éÜôA|
›èï]wñÉLÇ¿ SÖAà\E
›èï]wñÉLÇ¿ ΔAkUÖ lFg
áLï ,xñqg Δèd Δ¿Ã AåLRÖ\E áK óLÇ¿ ékUÜÇ¿ MàAú ¿Ã¬ - ƒ
.éï‡ZñÇ¿ éRÖ\FÇ¿ éÜôA| óv ‚\W¡ fl\Ö ‹AnâÇ¿ÕAñLW¬
Aï‡Zï Δ¿èâ}Ç¿ xñÇèK lFg
Aï‡Zï Δ¿èâ}Ç¿ xñÇèK lFg èã éï‡ZñÇ¿ éRÖ\FÇ¿ fi[ã äÖ “\tÇ¿
äññqK ÅâÄÜï Ah .çñv Gs\K ‚[Ç¿ GñK\LÇAE ΔAkUÜÇ¿ áñnâK‡
.SÖAà\E á|Õ ÑÄÇ ◊‡\T é_ÜXE ékUÖ á^¬
(èE\LÇ¿) Booster ÎÇ¿ éwñm‡
l}v .éïÕAñLW¬ éwñm‡ Booster ÎÇ¿ \FLqï ΔëïÀèÜÇ¿ iqE òv
.éwñmèÇ¿ fi[ã ‹Z}ï ›¡ äÄÜï Booster ÎÇ¿ éwñmèE À‡]ÜÇ¿ ŒAåRÇ¿
~ñ|ZÇ¿ xñÇèLÇ¿ lFg
.Awñqg qAF}L^æ¿ ›Aú ¿Ã¬ l}v ƒèÉkÖ ~ñ|ZÇ¿ xñÇèLÇ¿
á|\ÇAE çàAñE áLï ~ñ|ZÇ¿ xñÇèLÇAE çkFg áLï ‚[Ç¿ SÖAà\FÇ¿
.SÖAà\FÇ¿ ÕAñLW¬ ÂAâN¡ \wdΩ¿
AñÄñKAÖèK¡ SÖ¿\FÇ¿‡ Δ¿èâ}Ç¿ xñÇèK lFg
¿[ã ’AFKCE Aåâï]XK áLï AåÇAF}L^¬ äÄÜï óLÇ¿ ΔAkUÜÇ¿ rñÜQ
ÂAâN¡ éñÄñKAÖèKΩ¿ éRÖ\FÇ¿ ‹¿ZXL^CE ódèà Aâଇ .ƒèÉ^Ω¿
.ŒAåRÇ¿ ¿[ã Gñú\K
/ Añ}ï\v¿ / l^‡Ω¿ Ÿ\bÇ¿ / ¿ZàëïŒèñà / Añ^√) : BG
(AñÇ¿\L^¿
(Añ}ï\v¡ ƒèâQ / Sàèú Sàèã) : I
ÀAUKæ¿ PÇèàèÖèú / Añ}ï\v¡ / äñeÇ¿ / AE‡Õ‡¡ Ÿ\a) : DK
(~EA_Ç¿ óLñvè_Ç¿
(‚ÕAñLW¬) (SECAM L’/L) : L
(äñFÉwÇ¿ / AïÕèú / éñÄï\ÖΩ¿ flZULÜÇ¿ ΔAïºèÇ¿) : M
: énTëÖ
iqE óv ‚ÀAqÇ¿ PUFÇ¿ rg‡ äÖ ’\^¡ rï\_Ç¿ PUFÇ¿ rg‡ - ¡
äï]XLE AñôA}ÉK ‹è}K PUFÉÇ ΔAñÉÜqÇ¿ fi[ã ›Cv ΔëïÀèÜÇ¿
.AåÇAF}L^¬ äÄÜï óLÇ¿ Δ¿èâ}Ç¿‡ ΔAkUÜÇ¿ rñÜQ
6
›èï]wñÉLÇ¿ ΔAkUÖ lFg
áK ‚[Ç¿ SÖAà\FÇ¿ Ÿëjæ „\W¡ fl\Ö ŸÕŒΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¬ - 3
›èÄï äÇ çà¡ óâqñ^ ¿[ã ›Cv SÖAà\E á|Õ ókXK Zâp‡ .çñkXK
òǬ‡ òÉp¡ òǬ Δ¿èâ}Ç¿ éú\T ÕŒ ‹¿ZXL^CE fiÕAñLW¬ ÅàAÄÖCE
Gs\K Mâú ¿Ã¬‡ .›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿ qëW Ñw^¡
SÖAà\FÇ¿ á|Õ qAWÀ¬ áLï çñkXK áK ‚[Ç¿ SÖAà\FÇ¿ ÕAñLW¬ óv
ÑïZqK óv fiÕAñLW¬ áLï ‡¡ ‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ ‹¿ZXL^CE fl\aAFÖ
. ‡ZRÇ¿ éÜôA| ‡¡ SÖAà\FÇ¿
òǬ ’èQ\ÉÇ M E N U éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿
.›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿
ÑhwÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿
.fl\aAFÖ éÉhwÜÇ¿ ÅRÖ¿\E ÕAñLW¿ ÅÇ VñLK éwñmèÇ¿ fi[ã
SÖ¿\FÇ¿ ‡ZQ ÂApZL^¬
‡ZQ “\qE fl\ú¿[Ç¿ óv éà]LXÜÇ¿ SÖ¿\FÇ¿ fUv ÅâÄÜï
.SÖ¿\FÇ¿
SÖAà\FÇ¿ ÑïZqK
Ah .éà]LXÜÇ¿ SÖ¿\FÇ¿ ókXK ‡¡ ◊[T äÖ ÅâÄÜK éwñmèÇ¿ fi[ã
áLï ‡¡ „\W¡ SÖ¿\E ‹A|Õ¡ òǬ ΔAkUÜÇ¿ iqE Åï\UK ÅâÄÜï
.ÕALXÜÇ¿ éRÖ\FÇ¿ á|Õ óv éñÇAW ékUÜÇ ΔAàAñE rg‡
SÖ¿\E ◊[T
òǬ ΔAãARKæ¿ Õ¿ÕŒBE çv[T ƒèÉkÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ ÕAñLW¬ áLï - 1
.ÕA_ñÇ¿‡ äñÜñÇ¿ òǬ ‡¡ Ñw^¡ òǬ‡ òÉp¡
.äñK\Ö \ÜTΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¬ - 2
AåLT¿Œ¬ áLï éñÇALÇ¿ SÖ¿\FÇ¿ rñÜQ‡ ÕALXÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ ◊[T áLï
.flZT¿‡ évA_ÜÇ óÉp¡ óǬ
SÖAà\E Y_à
Õ¿ÕŒ¡ ‹¿ZXL^CE éX_à ƒèÉkÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ ÕAñLW¬ áLï - 1
äñÜñÇ¿ òǬ ‡¡ Ñw^¡ òǬ ‡¡ òÉp¡ óǬ fiARKæ¿ óv ÕAñLWæ¿
.ÕA_ñÇ¿‡
.\hWΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¬ - 2
.flZT¿‡ flèkW óÉp¡ òǬ AåLT¿Œ¬ áLï éñÇALÇ¿ SÖ¿\FÇ¿ rñÜQ
SÖAà\E Åï\UK
:énTëÖ
ΔZp¡ Z|‡ .ŸÕŒΩ¿ ›èÉÇAE SÖ¿\FÇ¿ iqE òÉp ÑeUK ›¡ ÅâÄÜï - ¡ óǬ ΔAãARKæ¿ Õ¿ÕŒBE éÄï\UK ƒèÉkÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ ÕAñLW¬ áLï - 1
.ÕA_ñÇ¿‡ äñÜñÇ¿ òǬ ‡¡ Ñw^¡ òǬ‡ óÉp¡
rg‡ óv ‡¡ éñÄñKAÖèKΩ¿ éRÖ\FÇAE AåñkXLÇ SÖ¿\FÇ¿ fi[ã
.\wdΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¬ - 2
.SÖAà\FÇ¿ ÑïZqK
ÕŒ ‹¿ZXL^AE ƒèÉkÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ á|Õ óǬ SÖAà\FÇ¿ ⁄\T - 3
SÖ¿\FÇ¿ ‡ZQ óv äñFÜÇ¿ flAâ}Ç¿ á|\E flÀ‡]ÜÇ¿ SÖ¿\FÇ¿ iqE - ƒ
.‹A|Õº¿ Õ¿ÕŒ¡ ‡¡ Ñw^¡‡ óÉpΩ éú\UÇ¿
.ékUÜÉÇ á^¬ ‚¡ ZïZUK ‹Zp VgèK
.éñdAXÇ¿ fi[ã ÂAåàΩ „\W¡ fl\Ö \wdΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¬ - 4
SÖAà\E á|Õ ókXK
Õ¿ÕŒΩ¿ ‹¿ZXL^CE çñkXK À¿\ÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ á|Õ ÕAñLW¬ áLï - 1
äñÜñÇ¿ òǬ ‡¡ Ñw^¡ òǬ‡ óÉp¡ òǬ ΔAãARKæAE édAXÇ¿
.ÕA_ñÇ¿‡
çñkXK áK ‚[Ç¿ SÖAà\FÇ¿ qèULï [ôZâp‡ .ŸÕŒΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¬ - 2
.ŸÕŒΩ¿ ›èÉÇ¿ òǬ
flÕèeÇ¿ lFg
áLï éñTëd \OúΩ¿ flÕèeÇ¿ ›Cv ,äñqÇ¿ éwñm‡ ÑñtbK Zâp
.ékñUÜ Ç ¿ ¿èT í Ç A}Fj AñôA}ÉK AåkFg
\ånï º \hWΩ¿ ›èÉÇAE äñFÜÇ¿ “\qÇ¿ ›Cv M|èÇ¿ ÅÇà óv‡
.fl\ÜL_Ö éweE
Zâp fl\Ö Ñú óv \ånï \wdΩ¿ ›èÉÇAE äñFÜÇ¿ “\qÇ¿ äÄLJ
.flÕèeÇ¿ éÇAT \ññtK
flÕèeÇ¿ lFg
éQÕÀ‡ flÂAg濇 äïAFLÇ¿ PñT äÖ flÕèeÇ¿ lFg ÅâÄÜï
NTSC ΔëWZÜÉÇ) AåKAtFd‡ ›¿èÇΩ¿ ZïZUK éQÕÀ‡ ›¿èÇΩ¿
.AåÉhwK óLÇ¿ ΔAïèL_ÜÇAE (l}v
7
(flÕèeÇ¿ éÇAT fl\ú¿Ã) P S M
ƒAqÇΩ¿ flÕèd‡ éÇZLqÜÇ¿‡ éñÄñÖAâïZÇ¿‡ éñ^Añ}Ç¿ ÕèeÇ¿‡
äÄÜï º‡ flZñQ flÕèd áïZ}K “\tÇ râeÜÇ¿ óv AåLRÖ\E áLï
.AåÉïZqK
XD
‹¿ZXL^AE ZïZULÇ¿ flZñRÇ¿‡ éUg¿èÇ¿ flÕèeÇAE ’ALÜL^º¿ ÅâÄÜï
. LG äÖ flŒALÜÜÇ¿ óÜ|\Ç¿ r|¿èÇ¿ SÇAqÖ AñQèÇèâÄK
(éïÕAñLW¬) äñqÇ¿
éïÕAñLWæ¿ äñqÇAE À‡]ÜÇ¿ ŒAåRÇ¿ l}v .éïÕAñLW¬ éwñm‡ äñqÇ¿
.éwñmèÇ¿ fi[åE ‹è}ï ›¡ äÄÜï ‚[Ç¿ èã
flÕèeÇ¿ lFhE ‹è}ï ŒAåRÇ¿ ›Cv ,ΔëïÀèÜÇ¿ iqE óv
äÖ ÅâÄÜï ◊è^ ¿[㇠.ékñUÜÇ¿ ¿èTíÇ A}Fj AñôA}ÉK
flÂAgæ¿ ¿èT¡ G_UE éF^AâÖ flÕèd ÑhvBE ’ALÜL^æ¿
.ékñUÜÇ¿
.AvA}ï¬ ‡¡ ëñtbK äñqÇ¿ éwñm‡ ÑïèULÇ */äñqÇ¿ ÕŒ ltg¬
ΔèeÇ¿ lFg
.(‚ÕAñLW¬) »‡À]ÜÇ¿ / èï\L^º¿ qAF}L^º¿
(ΔèeÇ¿ éÇAT fl\ú¿Ã) S S M
ékUÜÇ¿ ΔèeE édAXÇ¿ ΔAÖèÉqÜÇ¿ ›Cv SÖ¿\FÇ¿ ZT¡ ÕAñLW¿ Zâp
.ékUÜÇ¿ á^¿‡ SÖAà\FÇ¿ á|Õ ÂAwLW¿ ZqE \ånK
;óÉñXK :ÅïZÇ ÑhwÜÇ¿ ΔèeÇ¿ lFg rg‡ ÕAñLW¿ ÅâÄÜï
éaAbÇ¿ òÉp “\p
èàèÖ
èï\L^
1 »‡À]Ö
Ahï¡ lFhÇ¿ äÄÜï‡ ‚ÀAp PïZT ‡¡ ‹ëv¡ , ó}ñ^èÖ , Vk_Ö
.Õ]ñÇ¿èúæ¿ óv ΔèeÇ¿ ÀÀ\LÇ
ép¿Ã¬
èàèÖ òǬ ’èQ\ÉÇ M E N U éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿
.›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿
èï\L^
»‡À]Ö
rï\_Ç¿ ΔèeÇ¿ÕAñLW¬
„À\wÇ¿ ΔèeÇ¿ ÕAñLW¿
ÅâÄÜï éwñqg èï\L^º¿ flÕAa¬ MàAú ¿Ã¬ èï\L^º¿ qAF}L^º¿ Zâp
óv‡ . /2/1 Õ]Ç¿ òÉp lthÇAE „À\wÇ¿ ÕAñLWº¿ òǬ ÑïèULÇ¿
ÑïèUL*Ç¿ “\tLJ .ΔèeÇ¿ ~Üp äñ_UK áLï ‚À\wÇ¿ qAF}L^º¿
.„\W¡ fl\Ö /2/1 Õ]Ç¿ ltg¿ èï\L^º¿ òǬ
*
éQ‡À]Ö étÉE ép¿ÃìÇ étÉÇ¿ ÕAñLW¿
ÑïèULÇ¿ ÅâÄÜï ( éQ‡À]Ö étÇ ) äñLtÇ óv SÖAà\E qAF}L^¿ Zâp
òÉp lthÇAE ( 2 - 1 »‡À]ÜÇ¿ ) ‡¡ 2 »‡À]ÜÇ¿ ‡¡ 1 »‡À]ÜÇ¿ òǬ
.flÕ\ÄLÖ éweE /2/1 Õ]Ç¿
òǬ éñô¿ZLEº¿ ép¿Ãæ¿ étÇ qA^ÕCE ‹è}ï è㇠:*
1 ÕAñLWº¿
.ΔApAÜ_Ç¿
òǬ éïèàAOÇ¿ ép¿Ãæ¿ étÇ qA^ÕCE ‹è}ï è㇠:2 »‡À]ÜÇ¿
.ΔApAÜ_Ç¿
.épAÜ^ ÑÄÇ éÉewâÖ étÇ Ñ^\ï :2+1 ‡À]ÜÇ¿
¿]ñú\K \Oú¡ VFeï ◊è^ ΔèeÇ¿ ›Cv ,éwñmèÇ¿ fi[ã ÑñtbK Zâp
.‚ÀAqÇ¿ ΔèeÇ¿ äp ¿\ñFÄK‡
ΔèeÇ¿ lFg
ΔèeÇ¿ ‚èL_Ö lFg) AVL ‡¡ ›Œ¿èLÇ¿ lFg ÅâÄÜï
óÉp énvAUÜÇAE AVL ΔèeÇ¿ ‚èL_Ö lFg ‹è}ï‡ .(AñÄñKAÖèK‡¡
\ññtK éÇAT óv óLT ‚èL_ÜÇ¿ `wà óv ΔèeÇ¿ éQÕÀ ‚èL_Ö
ÑOÖ AÜ_RÖ AKèd ÕZeï èåv èE\LÇ¿ ΔèeÇ¿ AÖ¡ .SÖ¿\FÇ¿
›Cv ÑñtbLÇ¿ rg‡ òǬ DBS ÑïèULE MÜ| ¿Ã¬.¿\E‡Ω¿ ΔºAd
ÑïèULE MÜ| ¿ÃCv .—AE éÜtâE AñÄñÖAâïÀ AKèd ÕZeñ^ ŒAåRÇ¿
›Cv óÄñKAÖèKΩ¿ ÑñtbLÇ¿ rg‡ óǬ ΔèeÇ¿ flÕAåQ éQÕÀ
óLT ›Œ¿èLÜÇ¿ ΔèeÇ¿ éQÕÀ ‚èL_ÜE AñÄñKAÖèK¡ owLUï ŒAåRÇ¿
AKèd ‹Z}ï èåv èE\LÇ¿ ΔèeÇ¿ AÖ¡ .SÖ¿\FÇ¿ \ñtLE MÜ| èLJ
.‚\WΩ¿ ΔºAd óv AÜú AÜ_RÖ
(‚ÕAñLW¬) (óÄÉ^ ëÇ¿ ΔèeÇ¿) X - W A V E
(‚ÕAñLW¬) N I C A M ΔèeÇ¿ qAF}L^¬
.FM ÑF}L_Ö ÑëW äÖ ΔèeÇ¿ òǬ ’AÜL^º¿ Ah
 ï¡ ÅâÄÜï
›Cv ,NICAM qAF}L^º qAF}L^º¿ ŒAåRE ¿À‡]Ö ⁄ŒAåQ ›Aú ¿Ã¬
flÀZqLÜÇ¿ flZTèÇ¿) NICAM flÀèRÇ¿ òÇAqÇ¿ òÜ|\Ç¿ ΔèeÇ¿
.çÇAF}L^¿ äÄÜï ( éñnUÉÇ¿ éFú\ÜÇ¿ éñKèeÇ¿
AåÇAF}L^¿ áLï òLÇ¿ ép¿Ãæ¿ ’èâÇ A}Fj ΔèeÇ¿ »\XÖ ÕAñLW¿ äÄÜï
.flÕ\ÄLÖ éweE /2/1 Õ]Ç¿ òÉp lthÇAE òÉï AÜú
*
ÕAñLW¬ ÅâÄÜï ,(èàèÖ) ‚À\v NICAM qA^Õ¬ qAF}L^¬ Zâp - 1
.èàèÖ FM ‡¡ èàèÖ NICAM
ÕAñLW¬ ÅâÄÜï ,èï\L^ NICAM qA^Õæ¿ qAF}L^¬ Zâp - 2
èï\L_Ç¿ flÕAa¬ MàAú ¿Ã¬‡ .èàèÖ FM ‡¡ èï\L^ .NICAM
.èàèÖ FM òǬ ÑïèULÇ¿ áLï ,éwñqg
ÕAñLW¬ ÅâÄÜï ,»‡À]Ö NICAM qA^Õ¬ qAF}L^¬ Zâp - 3
NICAM ‡¡ 2 »‡À]ÜÇ¿ NICAM ‡¡ 1 »‡À]ÜÇ¿ NICAM
ÕAñLW¬ Zâp‡ .(èàèÖ) ‚À\wÇ¿ ÕAñLWæ¿ ‡¡ 2+1 »‡À]ÜÇ¿
èàèÖ “\qÇ¿ éaAa ›¬ FM qA^Õ¬ rÖ èàèÖ lFhÇ¿ rg‡
.éaAbÇ¿ óÉp \ånK (‚À\v ›èÇ)
:énTëÖ
.ÕW¬ ¿ÀÀ\K \LW¿ ,Aw ñqg qAF}L^º¿ ›Aú ›¬ .1
äñE évA_É¿ Zï]à º¡ ZE º ,SôALà Ñhv¡ òÉp qèeUÇÇ .2
.AÖZ| 16,4 äp FM ÑF}L_Ö‡ ›èï]wÉLÇ¿
ΔARèÖ qA^Õ¬ flZU‡ flÕZ| xqhK Z| äúAÖΩ¿ iqE óv .3
. qA^Õæ¿ »\E äÖ ƒ\}ÇAE qA≠ ¿ èã AÜú ,FM
èïÀ¿Õ) ÑF}L_É¿ ’èà òÉp qAF}L^º¿ éñ^A_U ZÜLqK Z| .4
.(FM
ΔèeÇ¿ »\XÖ ÕAñLW¬
ΔèeÇ¿ »\XÖ ÕAñLW¿ ÅâÄÜï flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ rg‡ óv
.„\_ñÇ¿‡ óâÜñÇ¿ ΔApAÜ_ÉÇ
»\XÖ ÕAñLWº
*/2/1 Õ¿ÕŒΩ¿ òÉp flÕ\ÄLÖ flÕèeE.ΔlètegÇ¿¿
çRLK \_ïΩ¿ ΔèeÇ¿ ÑWZÖ äÖ éñKèeÇ¿ flÕAaæ¿ :äñÜï+ÕA_ï
ÑWZÖ äÖ ΔèeÇ¿ flÕAa¬‡ ‚\_ñÇ¿ épAÜ_Ç¿ óǬ
.äñÜñÇ¿ épAÜ_Ç¿ òǬ AåÇA^Õ¬ áLï äñÜñÇ¿ ΔèeÇ¿
áLï \_ïΩ¿ ΔèeÇ¿ ÑWZÖ äÖ éñKèeÇ¿ flÕAaæ¿ :ÕA_ï +ÕA_ï
.óâÜñÇ¿‡ ‚\_ñÇ¿ ΔApAÜ_Ç¿ óǬ AåÇA^Õ¬
áLï äÜïæ¿ ΔèeÇ¿ ÑWZÖ äÖ éñKèeÇ¿ Δ¿ÕAaæ¿ :äñÜï+äñÜï
.óâÜñÇ¿‡ ‚\_ñÇ¿ ΔApAÜ_Ç¿ óǬ AåÇA^Õ¬
8
M|èÇ¿ lFg
lFg ÀAqï ,ò_ñô\Ç¿ ÂAE\åÄÇ¿ …ALwÖ äÖ ÂAE\åÄÇ¿ Ñev Zâp - »
.ÑewÇ¿ rg‡ òǬ ◊A}ïæ¿ / ÑñtbLÇ¿ M|‡ qèULï‡ M|èÇ¿
Mñ|èLÇAE óÄñKAÖèKΩ¿ ◊A}ïæ¿
äÖ (AUTO OFF) óÄñKAÖèK‡º¿ ÕAnLàæ¿ rg‡ ÑñtbLE MÜ| ¿Ã¬
óǬ AñÄñKAÖèK‡¡ qèULï ŒAåRÇ¿ ›Cv Ñw^Ω GU_Ç¿ éÜôA| qëW
ékUÖ qA^Õ¬ x|èK ZqE AFï\}K ~ôA|À 10 ZqE ÕAnL຿ rg‡
.Δ¿ÕAa¬ ‚¡ ⁄Aâã äÄK áÇ ¿Ã¬ ›èï]wñÉLÇ¿
◊A}ïæ¿ / ÑñtbLÇ¿ \ÜïAK lFg
‹è}ï ŒAåRÇ¿ ›Cv ,ON ÑñtbLÇ¿ rg‡ óv éwñmèÇ¿ fi[ã ‹¿ZXL^AE
M|‡ Zâp ◊A}ïæ¿ ‡¡ ÑñtbLÇ¿ rg‡ òǬ AñÄñKAÖèK‡¿ ÑïèULÇAE
ÑF| éUñUd flÕèeE M|èÇ¿ lFhK ›¡ GRï .ZïZULÇ¿ ~EA^
.◊A}ïæ¿ / ÑñtbLÉÇ Mñ|èLÇ¿ éwñm‡ ‹¿ZXL^¿
:énTëÖ
.ÕAnL຿ rg‡ óv l}v éwñmèÇ¿ fi[ã ÑÜqK - ¡
éÜôA| ÕAñLW¿ áLï ,ò|AFÇ¿ ◊A}ïæ¿ / ÑñtbLÇ¿ M|‡ flZãAbÜÇ -ƒ
.M|èÇ¿
„\WΩ¿ xôAmèÇ¿
AåÖ¿ZXL^¬ äÄÜï éñdAXÇ¿ fi[㇠.çñv áÄULÇ¿ “\tÇ ‡\Lâú
.›Ã¬ ›‡ZE ›èï]wñÉLÇ¿ flZãAbÖ äÖ qAwjΩ¿ râÜÇ
…ALwÖ) “\qÇ¿ éaAa \ånK ,ÑñtbLÇ¿ rg‡ óv Ñw}Ç¿ ÀèQ‡ rÖ
ÕŒ ‚¡ òÉp lthÇ¿ Zâp ÅÇÇ ,éaAbÇ¿ óÉp (ÑÜqï ÑñtbLÇ¿ râÖ
.›èï]wñÉLÇ¿ flZãAbÖ ÂAâN¡ éñÖAÖΩ¿ éTèÉÇ¿ óÉp
éñÎÎÎÎÎÎÎÎÎgÕΩ¿ éñÎÎÎÎ_ñÎjAâtÜÇ¿ éÎÎÎÇÀAqÖ
ŒAåRÇ¿ óv ¿ZQ \ñFÄÇ¿ áRUÇ¿ Δ¿Ã ›‡¿\E éEèFàΩ¿ ÀèQèÇ éRñLâú
›èÇ ÂA}à òÉp \Nêï Z| ógÕΩ¿ ó_ñjAâtÜÇ¿ qARÜÇ¿ ›Cv ,
GÎÎÎ_UE ‡¡ éFï\| éñ_ñjAâtÖ À¿èÖ ÀèQ‡ éÇAT óv flÕèÎÎÎÎeÇ¿
›èÄï Z| ‡¡ éaAbÇ¿ òÉp ”èÎÎkW \ånK Z|‡ .ŒAåRÇ¿ Gñú\K fiARK¬
flZãAbÜÇAE ’ALÜL^æ¿ ÅâÄÜï‡ .›AúÕΩ¿ óv ‚‡A_LÖ \ñs ›èÉÇ¿
éÇ¿Œ¬) éñ_ñjAâtÜÇ¿ éÇÀAqÖ éwñm‡ ÑñtbLE éñÇAp ›¿èÇ¡ flÀèRE
.(ó_ñjAâtÜÇ¿ \ñNBLÇ¿
éÇ¿Œæ éaAbÇ¿ éÇAT lFg äÖ äÄÜLK áÇ ¿Ã¬ : énTëÖ
.~ôA|À 5 ZqE „\W¡ fl\Ö ‡AT ,éñ_ñjAâtÜÇ¿
‹èâÇ¿ “\tÇ Mñ|èLÇ¿ ŒAåQ
flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿‡ ›èï]wñÉLÇ¿ ’Ag‡¡
ΔèeÇ¿ rg‡ ‡¡ ›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ äÖ ÑÄÇ ΔëWZÜÇ¿ lFg äÄÜï
.flÕèeÇ¿‡
ÑR_Ö ÑñdèK Zâp flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ rg‡ ‹¿ZXL^¬ áLï‡
.ŒAåRÇAE ‚\W¡ Δ¿ZqÖ ‡¡ Mñ^Aú èïZñv
› C v , A ï ÕΩ¿ »\XÖ ~ï\j äp èïZñv ŒAåQ ÑñdèK Zâp :énTëÖ
—AXÇ¿Â]RÇ¿ \nà¡ .›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ óv çÖ¿ZXL^¬ áLï ŒAåRÇ¿
.éñQÕAXÇ¿ Δ¿ZqÜÇ¿ ÑñdèLE
⁄AQ ‡¡ ΔÕAÄ^‡Õèï ÎÇ¿ `F}ÜE ÑeLÖ èïZñwÇ¿ ŒAåQ : AV1
.›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåRE
ŒAåRE òÉp AV IN2 `F}ÜE ÑeLÖ èïZñwÇ¿ ŒAåQ : AV2
.(‚ÕAñLW¬) ›èï]wñÉLÇ¿
ÑWZÖ `EA}ÜE éÉeLÖ ΔAàèÄÜÇ¿ : COMPONENT
(‚ÕAñLW¬) .ŒAåRÇ¿ óv ΔAàèÄÜÇ¿
ΔèeÇ¿ rg‡ ‡¡ ›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ ÕAñLW¬ ÅâÄÜï qÀAFLÇ¿ òÉp‡
.flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ /›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ òÉp lthÇAE flÕèeÇ¿‡
òǬ ‡¡ òÉp¡ óǬ Δ¿èâ}Ç¿ ÕŒ ltg¬ ,›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ óǬ ’èQ\ÉÇ
.‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ ‡¡ Ñw^¡
éÄ\T ÑR_Ö »\W
ŒAåRv .‹èâÉÇ Gã[K ›¡ ÑF| ŒAåRÇ¿ ÂAwj¬ \ú[LK ›Ω »ALUK º Åà¬
òǬ ŒAåRÇ¿ ÑïèULÇ AñÄñKAÖèK‡¡ ÑïèULÇAE ‹è}ï ‹èâÇ¿ Zâp Mñ|èLÇ¿
.éâñqÖ éñâÖŒ flZÖ ÂAh}ଠZqE ÕAnLàæ¿ rg‡
\ånï .~ôA|ZÇ¿ ÀZp ÕAñLWæ (‹èâÇ¿) Mñ|èLÇ¿ ŒAåQ ÕŒ ltg¬
,120 ,90 ,60 ,30 ,20 ,10: éÜñ}Ç¿ çqFLï éaAbÇ¿ òÉp épA_Ç¿ “\p
.flÕALXÜÇ¿ ~ôA|ZÇ¿ ÀZp äÖ ƒA_UÇ¿ òv \ÜïALÇ¿ ¡ZFï‡ 240 ‡ 180
:énTëÖ
óv “\qï ‚[Ç¿ ›èï]wÉLÇ¿ ŒAåRE V I D E O I N éÉd‡ ÑñdèLE MÜ| ¿Ã¬
ÑR_Ö ‡¡ óàAOÇ¿ ›èï]wÉLÇ¿ ŒAåQ “\qñ^ ,C O M P O N E N T étñd
.A V I N étñd óv éÄ\UÇ¿
flÕèeÇ¿‡
:énTëÖ
ÕŒ ltg¬ ,Mñ|èLÇ¿ ŒAåQ óv ó}FLÜÇ¿ ‹èâÇ¿ M|‡ flZãAbÜÇ - ¡
.fl\Ö Mñ|èLÇ¿
óLT Mñ|èLÇ¿ ÕŒ òÉp lthÇ¿ Õ¿\ÄK áLï ,‹èâÇ¿ Mñ|èK ÂAtÇæ - ƒ
.éâñFÜÇ¿ éaAbÇ¿ \ånK
éñâÖ]Ç¿ flZÜÇ¿ ótÉï ŒAåRÇ¿ ›Cv ,Mñ|èLÇ¿ ŒAåQ ÂAwj¬ Zâp - »
.Mñ|èLÉÇ é}F_ÜÇ¿
ΔèeÉÇ
óÄñKAÖèK‡Ω¿
ÑïèULÇ¿
(‚ÕAñLW¬)
çÉñtbK Zâp ÑïèULÇ¿ MÇèv »¿\WCE ÅïZÇ èïZñwÇ¿ ŒAåQ ‹A| ¿Ã¬
ΔÕAÄ^‡Õèï ÎÇ¿ »\XÜE ÑdèÜÇ¿ èïZñwÇ¿ ŒAåQ äÖ “\qñÇ
(A V 1 ‡¡) A V rgèÇ¿ òǬ qèULï ◊è^ ŒAåRÇ¿ ›Cv ,Múè^
.flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ flÕAa¬ qAWÀ¬ éÇAT óv AñÄñKAÖèK‡¡
ÅñÉqv ,›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ flZãAbÖ óv \ÜL_K ›¡ ΔÀÕ¡ ¿Ã¬ äÄLJ
Õ¿ÕŒ¡ òÉp ‡¡ Ñw^¡ òǬ‡ óÉp¡ òǬ éú\UÇ¿ Õ¿ÕŒ¡ òÉp lthÇAE
.‹A|ÕΩ¿
rg‡ óǬ flÀèqÉÇ flÕÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ / ›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ ltg¬
.flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿
qAwjΩ¿ ÑF| äÖ ÑñtbLÇ¿ râÖ …ALwÖ
ΔèÜï\Ç¿ ‹¿ZXL^¬ ‹]Éï PñUE ›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ lFg äÄÜï
9
(‚ÕAñLW¬) (éñvAgæ¿ fl\teÜÇ¿ flÕèeÇ¿) P I P ÑñtbLÇ¿
- / + SÖAà\FÇ¿ Õ¿ÕŒ¡ ltg¿ .›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ óv éñp\wÇ¿
SÖAà\FÇ¿ á|Õ “\p áLï‡ .éñp\wÇ¿ flÕèeÉÇ SÖAà\E ÕAñLWº
.éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿ äÖ \_ïΩ¿ ‚èÉqÇ¿ GàARÇ¿ óÉp ÕALXÜÇ¿
éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿ œA}Ö
flÕèeÇ¿ œA}Ö ÕAñLWº œA}ÜÇ¿ ÕŒ óÉp flÕ\ÄLÖ flÕèeE ltg¿
.ƒèÉkÜÇ¿ éñp\wÇ¿
:óÉï AÜú éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿ œA}Ö \ånï
:ÕAñLWΩ¿
PIP éwñmèÇAE l}v ]åRÜÇ¿ ŒAåRÇ¿ ›¡ PñUE ,éïÕAñLW¬ éwñm‡ PIP
.¿[Äã ÑÜqï ›¡ äÄÜï
ÑW¿À flÕèeÇ¿ “\qE (flÕèd ÑW¿À flÕèd) PIP éwñmèÇ¿ ‹è}K
.flÕèeÇ¿
◊A}ï濇 ÑñtbLÇ¿
.éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿ òǬ ÑïèULÉÇ flÕèeÇ¿ ÑW¿À flÕèeÇ¿ ÕŒ ltg¬
.éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿ ÂAwjæ ‚\W¡ fl\Ö Õ]Ç¿ ltg¬
éñ_ñô\Ç¿ flÕèeÇ¿ œA}Ö 16/1
éñp\wÇ¿ flÕèeÉÇ ÑWZÜÇ¿ rg‡ ÕAñLW¬
9/1 œA}ÜÇ¿
éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿ MñFOK
.éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿ éú\T MOFOLÇ (STILL) ◊A}ïæ¿ ÕŒ ltg¬
.éú\UÇ¿ flÀAqL^æ ‚\W¡ fl\Ö Õ]Ç¿ ltg¬
.éñp\wÇ¿ flÕèeÉÇ qAWÀæ¿ rg‡ ÕAñLWº qAWÀæ¿ ÕŒ ltg¿
flÕèeÉÇ ÑWZÜÉÇ rg‡ Ñú ›Cv Õ]Ç¿ ¿[ã ltg áLï fl\Ö Ñú óv
.fiAàÀ¡ äñFÖ èã AÜú çg\p áLï éñp\wÇ¿
COMPONENT
(éïÕAñLW¬)
AV1
AV 2
éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿ rg‡ ÑïZqK
éñp\wÇ¿‡ éñ_ñô\Ç¿ ÕèeÇ¿ äñE ÑïèULÇ¿
rgèÇ¿ ~ñ}UK áLï óLT flÕ\ÄLÖ éweE rgèÇ¿ ÕŒ ltg¬
ƒèÉkÜÇ¿
.éñp\wÇ¿‡ éñ_ñô\Ç¿ flÕèeÇ¿ äñE ÑïèULÉÇ SWAP Õ]Ç¿ ltg¬
éñp\wÇ¿ flÕèeÉÇ SÖAà\E ÕAñLW¬
flÕèeÇ¿ ›èÄK AÖZâp \v¿èLÖ éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿ SÖAà\E ÕAñLW¿
(éïÕAñLW¬) ΔAÖèÉqÜÇ¿ flAâ|
.ÕèånÉÇ ~EA_Ç¿ rgèÇ¿ Àèqï [ôZâp‡ .éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿
kñ_FÇ¿ fâÇ¿
éUweÇ¿ ÕAñLW¬
.‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒBE óNëN á|\ú ƒèÉkÜÇ¿ éUweÇ¿ á|Õ qAWÀ¬ áLï - 1
GRñv ,õjAXÇ¿ á|\Ç¿ óÉp ltg‡ ÕAñLWæ¿ ÂAâN¡ «ZT ¿Ã¬‡
éUweÇ¿ á|Õ qAWÀ¬ flÀAp¬ áN éNëOÇ¿ ‹A|ÕΩ¿ qAÜúCE ‹è}K ›¡
.VñUeÇ¿
‡¡ é}EA_Ç¿ éUweÇ¿ ÕAñLWæ çÖ¿ZXL^¬ äÄÜï SÖAà\FÇ¿ ÕŒ - 2
.éñÇALÇ¿
(‚ÕAñLW¬) éÜôA}Ç¿ rg‡ óv ›¿èÇΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ éRÖ\E
.LIST rgèÇ¿ òǬ ÑïèULÉÇ rgèÇ¿ ÕŒ M ltg¬
—èeâÇ¿ ΔAUweÇ ‹A|Õ¡ éqEÕΩ ›¿èÇΩ¿ Àèú lFg äÄÜï
óÉp lthÇAE éÇèå_E AãÕAñLW¬ äÄÜï‡ ⁄ÕAñLW¬ G_UE éïÕAFWæ¿
.ZqE äp áÄULÉÇ éï‡ZñÇ¿ flZTèÇ¿ òÉp ÑEA}ÜÇ¿ ›èÉÜÇ¿ Õ]Ç¿
.AàèÉÖ ¿ÕŒ ltg¿ - 1
óv Gs\K óLÇ¿ éUweÇ¿ ÕAñLW¿ áLï ,‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ ‹¿ZXL^AE - 2
.AåLRÖ\E
AãÕAñLW¿ áK óLÇ¿ éUweÇ¿ äï]XK áLï áN ,~v¿èÖ Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
énUÉÇ¿ fi[ã äÖ‡ .flZT¿‡ fl\Ö ÕALXÜÇ¿ éUweÇ¿ á|Õ iñÖ‡ rÖ
.›èÉÜÇ¿ Õ]Ç¿ `wâE éUweÇ¿ fi[ã ÕAñLW¿ ÅâÄÜï
.é}ï\kÇ¿ `wâE ‚\WΩ¿ éNëOÇ¿ éàèÉÜÇ¿ Õ¿ÕŒΩ¿ éRÖ\E áLK - 4
›Cv ÅÇ[LJ ,éïÕAñLW¬ éwñm‡ (M_ÄK ƒèK) ‡¡ ΔAÖèÉqÜÇ¿ flAâ|
çâÄÜï ‚[Ç¿ fiZT‡ èã —èeâÇ¿ fi[åÇ ‹AnâE À‡]ÜÇ¿ ŒAåRÇ¿
.éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ ép¿Ã¬ qAF}L^¬
óLÇ¿‡ ›èï]wñÉLÇ¿ ΔAkUÖ ánqÖ äÖ éñàARÖ éÖZW ΔAÖèÉqÜÇ¿ flAâ|
`}kÇ¿‡ ÂAFàΩ¿ —èeXE flÕèkÜÇ¿‡ flÀZRÜÇ¿ ΔAÖèÉqÜÇ¿ ‹Z}K
.flZïZp ‚\W¡ ΔApègèÖ‡ áå^Ω¿ ÕAq^¡‡ éñàèï]wñÉLÇ¿ SÖ¿\FÇ¿‡
ápZï ›¡ äÄÜï ›èï]wñÉLÇ¿ ¿[åÇ ΔAÖèÉqÜÇ¿ flAâ}Ç fl\wbÇ¿ Åv ŒAåQ
‹AnâÇ¿‡ .éqï\_Ç¿‡ ‚\FÄÇ¿‡ ékñ_FÇ¿ —èeâÇ¿ éÜnà¡ äÖ Ñú
ΔAUweÇ¿ äÖ ÀZp äÖ ›èÄLï (éñ^Añ| éïÕAFW¬ —èeà) lñ_FÇ¿
éÜnàΩ¿‡ .fl\aAFÖ ÑEA}ÜÇ¿ éUweÇ¿ á|Õ qAWÀCE AãÕAñLW¬ áLï óLÇ¿
,(rï\_Ç¿ éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ ‹Anà) M_ÄñK M^Av‡ ƒèK ‚\WΩ¿
ΔAÖèÉqÖ ÕAñLW¬‡ qèdèÇ¿ ép\_E ÅÇ VÜ_K éOïZT GñÇA^¡ óåv
.éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿
◊A}ïæ¿ / ÑñtbLÇ¿
.ΔAÖèÉqÜÇ¿ flAâ| òǬ ÑïèULÉÇ éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ ÕŒ ltg¬
.éaAbÇ¿ òÉp \ånK fl\ñWΩ¿ éUweÇ¿ ‡¡ òÇ‡Ω¿ éUweÇ¿
YïÕALÇ¿‡ ›èï]wñÉLÇ¿ ékUÖ á^¬‡ ΔAUweÉÇ äñÜ|Õ “\p áLï
AÜâñE ⁄ÕAñLW¬ äñFï ‡Ω¿ éUweÇ¿ á|Õ‡ .éaAbÇ¿ óÉp¡ Mñ|èLÇ¿‡
.Aåg\p áLï óLÇ¿ éñÇAUÇ¿ éUweÇ¿ äñFï óàAOÇ¿ á|\Ç¿
ÂAwj¬ “\tÇ flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ / ›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ ltg¬
10
(éïÕAñLW¬) ΔAÖèÉqÜÇ¿ flAâ|
ΔAàAñFÇ¿ ZïZRK
éUweÇ ÕAnLàæ¿ ÂAâN¡ éaAbÇ¿ òÉp éñàèï]wñÉLÇ¿ flÕèeÇ¿ “\qÇ
òÉp äñFÜÇ¿ “\qÇ¿ \ånï [ôZâp‡ .flZïZRÇ¿ éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿
\v¿èK Zâp‡ .éaAbÇ¿ äÖ ‚èÉqÇ¿ \_ïΩ¿ äú\Ç¿ óv éaAbÇ¿
òǬ qèULï äñFÜÇ¿ “\qÇ¿ ›Cv ,flÀZRÜÇ¿ ΔAàAñFÇ¿ Δ¿Ã éUweÇ¿
—èeâÇ¿ éUwd flZãAbÜÇ Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬ .éUweÇ¿ á|Õ
.flÀZRÜÇ¿ éïÕAFWæ¿
MñFOLÇ¿
›Aú ¿Ã¬ «ZUï ‚[Ç¿‡ AñÄñKAÖèK¬ éUweÇ¿ \ññtK ◊A}ï¬ “\tÇ
.\Oú¡ ‡¡ äñLñp\v äñLUwd äÖ ›èÄLK éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ éUwd
áLï Aåg\p áLï óLÇ¿ éñp\wÇ¿ éUweÇ¿‡ éñp\wÇ¿ ΔAUweÇ¿ ÀZp‡
òÉp lthÇ¿ Zâp‡ .M|èÇ¿ ›AñE Ñw^¡ éaAbÇ¿ òÉp flÀAp AåàAñE
äÖ ‚èÉqÇ¿ \_ïΩ¿ äú\Ç¿ òÉp ◊A}ïæ¿ ]ÖÕ “\p áLï Õ]Ç¿ ¿[ã
.AñÄñKAÖèK¡ éUweÇ¿ ÑïZqK râÖ áLï‡ éaAbÇ¿
.‚\W¡ fl\Ö Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬ Õ¿\ÜL^æ¿ “\tÇ
lÉXÇ¿
.éñàèï]wñÉLÇ¿ flÕèeÇ¿ òÉp ΔAÖèÉqÜÇ¿ flAâ| ΔAUwd “\p “\tÇ
.‚\W¡ fl\Ö Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬ éñàèï]wñÉLÇ¿ flÕèeÇ¿ ÂAwj¬ “\tLJ
(‚ÕAñLW¬) ( T o p T e x t ) ‚èÉqÇ¿ rgèÇ¿
\ÜTΩ¿ éqEÕΩ¿ ›¿èÇΩ¿ ΔºARÖ “\qE ‹ZXL_ÜÇ¿ ÑñÇÀ ‹è}ï
\wdΩ¿ Ñ}UÇ¿‡ çaAbÇ¿ Ñw^¡ óv ŸÕŒΩ¿‡ \wdΩ¿‡ \hWΩ¿‡
⁄èÉFÇ¿ óǬ \ñbï ŸÕŒΩ¿ Ñ}UÇ¿‡ çñÇALÇ¿ épèÜRÜÇ¿ òǬ \ñbï
.óÇALÇ¿
éUweÇ¿ ÕAñLW¬ / épèÜRÜÇ¿ /⁄èÉFÇ¿
⁄èÉFÇ¿ òǬ ⁄èÉE äÖ Ñ}âLÇ¿ ÅâÄÜï ŸÕŒΩ¿ Õ]Ç¿ ‹¿ZXL^CE - 1
.óÇALÇ¿
rÖ éñÇALÇ¿ épèÜRÜÇ¿ òǬ ⁄\ULÉÇ \wdΩ¿ Õ]Ç¿ ‹ZXL^¬ - 2
.éñÇALÇ¿ ΔAúèÉFÇ¿ òÉp óÄñKAÖèKΩ¿ Zô¿]Ç¿ ~vZLÇ¿
éñÇALÇ¿ éUweÇ¿ òǬ qA}Làæ¿ ÅâÄÜï \hWΩ¿ Õ]Ç¿ ‹¿ZXL^CE - 3
.éñÇALÇ¿ épèÜRÜÉÇ óÄñKAÖèKΩ¿ ~vZLÇ¿ rÖ
.~EA_Ç¿ ÕAñLWæ¿ òǬ ’èQ\ÇAE VÜ_ï \ÜTΩ¿ Õ]Ç¿ - 4
.çÖ¿ZXL^¬ äÄÜï Ñw^¡ òǬ SÖAà\FÇ¿ lFg ÕŒ ›Cv qÀAFLÇAE‡
fl\aAFÜÇ¿ éUweÇ¿ ÕAñLW¬
ÕAñLW¬ ÅâÄÜï ,ékñ_FÇ¿ éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ rg‡ qëW äÖ
Õ¿ÕŒ¡ ‹¿ZXL^CE ÅÇÇ ‹A|Õ¡ éNëN äÖ AåÜ|Õ qAWÀCE éUwd
.Top rgèÇ¿ óv ‹A|ÕΩ¿
éqï\_Ç¿ —èeâÇ¿
M|èÇ¿
›AñE “\qÇ Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬ ,›èï]wñÉLÇ¿ SÖAà\E flZãAbÖ Zâp
Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬‡ .éaAbÇ¿ äÖ ‚èÉqÇ¿ äÜïΩ¿ äú\Ç¿ óv M|èÇ¿
ltg¬ ,éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ rg‡ óv‡ .“\qÇ¿ éÇ¿ŒΩ ‚\W¡ fl\Ö
éUweÇ¿ á|Õ “\p áLï‡ .éñp\wÇ¿ éUweÇ¿ á|Õ ÕAñLWæ Õ]Ç¿ ¿[ã
éUweÇ¿ ÑïZqK ‡¡ MñFOLÇ¿ “\tLJ .éaAbÇ¿ Ñw^¡ éñp\wÇ¿
ltg¬ ‡¡ Ñw^¡ òǬ ‡¡ òÉp¡ òǬ SÖAà\FÇ¿ ÕŒ owT¬ ,éñp\wÇ¿
.‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡
.éwñmèÇ¿ fi[ã äÖ …‡\XÉÇ ‚\W¡ fl\Ö ltg¬‡
’A| qèj òÉp ›¿èÇΩAE Àèú Δ¿Ã ΔAÖèÉqÜÇ¿ flAâ| —èeà ΔAUwd
.ÑEA}ÜÇ¿ ›èÉÜÇ¿ Õ]Ç¿ òÉp lthÇAE AãÕAñLW¬ áLï‡ éaAbÇ¿
éUweÇ¿ ÕAñLW¬
.œ\åwÇ¿ éUwd ÕAñLWæ œ\åwÇ¿ ÕŒ i ltg¬ - 1
lXÇ¿ qèj òÉp ›¿èÇΩ¿ Àèú Δ¿Ã ΔAUweÇ¿ ÕAñLW¬ ÅâÄÜï - 2
.éàèÉÜÇ¿ Õ¿ÕŒΩ¿ `wâE óÉw_Ç¿
ÅâÄÜï ,lñ_FÇ¿ éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ rg‡ rÖ éÉEA}ÜÇAE - 3
Õ¿ÕŒBE ‹A|Õ¡ éNëN äÖ éUweÇ¿ á|Õ qAWÀCE éUwd ÕAñLW¬
.éqï\_Ç¿ —èeâÇ¿ rg‡ óv ‹A|ÕΩ¿
‡¡ é}EA_Ç¿ éUweÇ¿ ÕAñLWæ SÖAà\FÇ¿ ÕŒ ‹¿ZXL^¬ äÄÜï - 4
.éñÇALÇ¿
édAXÇ¿ ΔAÖèÉqÜÇ¿ flAâ| xôAm‡
xbÄÇ¿
‡¡ ŒAtÇΩ¿ qèÉT ÑOÖ éñwLXÜÇ¿ ΔAÖèÉqÜÇ¿ “\qÇ Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬
.éqk}LÜÇ¿ ΔAÜÉÄÇ¿
.éaAbÇ¿ äÖ ΔAÖèÉqÜÇ¿ éÇ¿Œæ ‚\W¡ fl\Ö Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬
áRUÇ¿
.»‡À]Ö ’AwKÕCE fâÇ¿ ÕAñLW¬ áLï
.éUweÇ¿ äÖ òÉpΩ¿ xeâÇ¿ rñ^èLÇ Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬
.éUweÇ¿ äÖ Ñw^Ω¿ xeâÇ¿ rñ^èLÇ ‚\W¡ fl\Ö Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬
.ÀALqÜÇ¿ “\qÇ¿ óǬ ’èQ\ÉÇ ‚\W¡ fl\Ö Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬
11
qAkpΩ¿ …ëd¬‡ PUE éÜôA|
qAkpΩ¿ \ãAnÖ
Δèd º‡ flÕèd ZQèKº
éwñqg flÕèeÇ¿‡ ÑÜqï ΔèeÇ¿
xñqg ΔèeÇ¿‡ ÑÜqK flÕèeÇ¿
éaèbÖ flÕèeÇ¿
flÕèeÇ¿ óv –‡ZW ‡¡ ”èkW
Δ¿èâ}Ç¿ iqFÇ xñqg qAF}L^¬
›¿èÇ¡ ZQèK º
éwñqg ›¿èÇΩ¿
Ñ Ü q ï º ‡ \ L à è ú ΔèÜï\Ç¿
AåkFg ‡AT‡ \dAâqÇ¿ fi[ã fUv¬
(ŒAåRÇ¿ VLv‡ ébñwÇ¿ ÑñdèK) éñ_ñô\Ç¿ ébñwÇ¿
çTALwÖ VLv áK ›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ Ñã
(éwñqg flÕAa¬) „\W¡ flAâ| ƒ\Q
(?›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ óv MFOÖ) qAï\ïæ¿ fUv¬
( è e w Ö Å É ^ ) qAïÕΩ¿ fUv¬
qAïÕΩ¿ fUv¬
éñÉUÜÇ¿ fl\aèbÇ¿‡ ÑW¿ZLÇ¿ —èeXE fUv¬
(flÕèeÇ¿ äïAFK) M^¿\LàèÄÇ¿ lFg¿
flÂAgæ¿ lFg¿
›èÉÇ¿ lFg¿
ΔèeÇ¿ éQÕÀ lFg¿
‡ \ L à è ú ΔèÜï\Ç¿ óv ΔAïÕAkFÇ¿ fUv¬
(l}v èïZñvÇ¿ ŒAåQ) flÕèeÇ¿‡ ΔèeÇ¿ »ÕAXÖ fUv¬
Download PDF

advertising