LG | 29FG2RL | LG 29FG2RL دليل المالك

›èÉÖ ›èï]wñÉK
ÅÇAÜÉÇ ∆¿ÀAaÕæ¿ GñLú
çñǬ ’èQ\ÉÇ çE owLT¿‡ .ŒAåRÇ¿ ÑñtbK ÑF| é|ZE GñLÄÇ¿ ¿[ã fl¿\| èQ\â
ë
 F}L_Ö
òÉp é}v\ÜÇ¿ é|AkFÇ¿ \nà¡ .ŒAåRÉÇ Ñ_É_ÜÇ¿ á|\Ç¿‡ ÑïÀèÜÇ¿ á|Õ ÑR^
Zâp áÄv\j rôAFÉÇ AåÜïZ}K‡ ∆AÖèÉqÜÇ¿ fi[ã ÑñR_K rÖ ŒAåRÇ¿ xÉW ÂAktÇ¿
.éÖZXÉÇ »AñLTæ¿
: ÑïÀèÎÎÎÎÜÇ¿ á|Õ
: Ñ_É_ÜÇ¿ á|Õ
P/NO : MFL37773370-AR (CW62C)
Gñú\LÇ¿
éñôAE\åÄÇ¿ é|AkÇ¿
éÖZXÇ¿ MÇèwÇ¿‡ .ÀÀ\LÜÇ¿ ÕAñLÉÇ ó_ñô\Ç¿ ÕZeÜÇ¿ òÉp ÑÜqï ŒAåRÇ¿ ¿[ã
.éEèj\Ç¿ ‡¡ \kÜÉÇ
¿ZQ óÇAp MÇèwÇ Åg\qï ¿[ã ›Ω ŒAåRÇ¿ óv ÂAktÇ¿ Åv GâRK
çÉev¬ ,éÜñÉ^ flÕèeE ÑÜqï º ŒAåRÇ¿ ›Aú ¿Ã¬‡ .‚\W¡ \jAXÖ‡
.áÄv\j rôAFÇAE ÑeK¬‡ ÂAE\åÄÇ¿ äÖ
óô¿èåÇ¿
.ówÉXÇ¿ ÂAktÇ¿ óÉp ‹‡¡ 75 éÖëqÇAE `F}ÜÇAE óô¿èåÇ¿ ÑEAú ÑñdèK áLï
.óQÕAW óô¿èã ‹¿ZXL^¬ Ñhwï qAF}L^¬ Ñhv¡ ~ñ}ULLJ
r|èÜÇ¿
fl\aAFÜÇ¿ éqaΩ¿ ‡¡ `ÜbÇ¿ Âèg l}_ï º PñUE Åq|èÖ lFg¡
ŒAåRÇ¿ “\qK râÜÇ ∆AjAñLTæ¿ [XLK ›¡ GRï‡ .çaAbÇ¿ òÉp
ZúBK‡ .flÕ¿\UÇ¿ ‡¡ éE\KΩ¿ ‡¡ éEèj\Ç¿ ‡¡ óp¿À ›‡ZE ∆AE[Eà ‚Ω
.¿èåÉÇ \UÇ¿ ~vZLÇAE VÜ_ï rg‡ óv ’ègèÖ ŒAåRÇ¿ ›¡ Ahï¡
.ówÉXÇ¿ ÂAktÇ¿ óÉp éïèåLÇ¿ ∆AULv éñktK GâRK‡
ÕAñLÇ¿ ‹ZXL_K º‡ .ówÉXÇ¿ ÂAktÇ¿ òÉp é|AkFÇ¿ òÉp äñFÖ èã AÜú
,ÕAñLÇ¿ ’Ak}ଠ‡¡ xd¿èqÇ¿ éÇAT óv‡ .ŒAåRÇ¿ óv ¿ZE¡ \ÜL_ÜÇ¿
.éñ_ñô\Ç¿ ∆ëñdèLÇ¿‡ óô¿èåÇ¿ GU^ èQ\à
‡¡ éñÖAÖΩ¿ éTèÉÇ¿ ¶p (P O W E R) ÂAE\åÄÇ¿ ÕŒ ¶p ktg¬
ÑÜqL_Ö \ñs ŒAwÉLÇ¿ ŒAåQ › èÄï AÖZâp ŒAwÉLÇ¿ ~ÉtÇ éIàARÇ¿
.éÉïèj fl \LwÇ
.(ÕAñLÇ¿ él}à) kôAUÇ¿ [wâÖ äÖ `F}ÜÇ¿ éÇ¿ŒCE òdèï
wºOzd∞« WÆUD∞« ¸bB± s± “UNπ∞« qB≠
Ê√ Vπ| .qBH∞« “UN§ u≥ wºOzd∞« WÆUD∞« ¸bB± f∂I±
.qOGA∑K∞ «bÎF∑º± “UNπ∞« qE|
\ï[UK
ŒAåRÇ¿ “\qK º ,éñôAE\åÄÇ¿ ∆AÖZeÇ¿‡ ~ô¿\UÇ¿ \jAXÖ râÜÇ
éñQÕAXÇ¿ ∆¿ZqÜÇ¿ ÑñdèK
`F}Ö rÖ èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv ∆ÕAÄ^‡Õèï `F}Ö ÑñdèK áLï - 1 ∆¿\ñÖAú‡ èïZñwÇ¿ fl]åQ¡ ÑOÖ éñvAgæ¿ ∆¿ZqÜÇ¿ ÑñdèK ÅâÄÜï
.›èï]wñÉLÇ¿ óv ∆ÕAÄ^‡Õèï
.ÅïZÇ ŒAåRÇ¿ äp xÉLXK Z| éâñFÜÇ¿ qAÄaΩ¿‡ .ŒAåRÇAE Aã\ñs‡ èïZñwÇ¿
.èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv ÑñtbLÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 2
óô¿èåÇ¿ `F}Ö
.çÉñdèK Zâp ÑïèUK MÇèv flÕAa¬ »\Xï ÅïZÇ èïZñwÇ¿ ŒAåQ ›Aú ¿Ã¬
`F}Ö rÖ èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv óô¿èåÇ¿ »\XÖ `F}Ö ÑñdèK áLï - 1
rg‡ òǬ çÉïèUK áLï ›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ ›Cv ,∆ÕAÄ^‡Õèï `F}ÜE
.›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ \åm óv óô¿èåÇ¿
.AñÄñKAÖèK‡¡ A V 1 flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿
.èïZñwÇ¿ `F}Ö óv óÄÉ^ëÇ¿ ÀÀ\LÇ¿ óô¿èåE óô¿èåÇ¿ ÑEAú ÑñdèK áLï - 2
,›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ flZãAbÖ óv \ÜL_K ›¡ ∆ÀÕ¡ ¿Ã¬ äÄLJ
—AXÇ¿ Â]RÇ¿ ‹¿ZXL^CE 0 SÖAà\FÇ¿ á|Õ óÉp èïZñwÇ¿ flAâ| äï]XK áLï - 3
‡¡ Ñw^¡ òǬ‡ òÉp¡ òǬ éú\UÇ¿ Õ¿ÕŒ¡ òÉp lthÇAE ÅñÉqv
.Aï‡Zï SÖAà\FÇ¿ xñÇèLE
/ ›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ ltg¬ ÅÇà ¿Zp AÜñv‡ .‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ òÉp
.èïZñwÇ¿ flAâ| äï]XK áLï PñT SÖAà\FÇ¿ á|Õ ÕAñLW¬ áLï - 4
‡ \ L â ú ∆èÜï\ÉÇ éï‡ZñÇ¿ flZTèÇ¿ òÉp flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿
.èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv ÑñtbLÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 5
.éaAbÇ¿ òÉp èïZñwÇ¿ “\p flÕèd \ånK‡ . A V 1 ÕAñLWæ
›èï]wñÉLÇAE AåÇAF}L^¬ áLï óLÇ¿ SÖ¿\FÇ¿ ÑñR_K Ahï¡ ÅâÄÜï
»
\
X
Ü
Ç
¿
/
Ñ
W
Z
Ü
Ç
¿
,flÕèeÇ¿ / ∆èeÇ¿ »ÕAXÖ
.èïZñy lï\a òÉp
‚ÕAñLW¬)
\ÜTΩ¿ ›èÉÇAE ∆¿ÕAaæ¿ „¡ RGB ’èâÇ¿ äÖ flÕAaæ¿ :énTëÖ »ÕAXÖ rÖ èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ »ÕAXÖ Ñ(ñd
K áLï - 1
∆ÕAÄ^Õèï »\XÜE l}v AåÇAF}L^¿ äÄÜï ŸÕŒΩ¿‡ \hWΩ¿‡ ŒAåQ óv `EA}ÜÇ¿ óv‡ ›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ óv flÕèeÇ¿‡ ∆èèe
Ç¿
~ï\j äp qAOÜÇ¿ ÑñF^ òÉp AåÇA^Õ¿ áLï ∆¿ÕAaæ¿ fi[㇠.Mñúè^
.ŒAåRÇ¿ óv »\XÜÇ¿ `EA}Ö rÖ ( ÑWZÜÇ¿ `EA}Ö ) èïZñwÇ¿
‡¡ äÜOÇ¿ épèvZÖ éñàèï]wñÉK flAâ| äÖ ÕÀèÄïÀ ŒAåQ ‡¡ \KèñFÜÄÇ¿
.Aã\ñs‡ CD èKèv flZT‡ ‡¡ \KèñFÜÄÇ¿ ƒAqÇ¡ éâñúAÖ ŒAåRÇ¿ óv flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ »ÕAXÜE ÑeLÖ èïZñwÇ¿ ŒAåQ ›Aú ¿Ã¬ - 2
.A V 2‡¡ A V 1 ÕAñLWº flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ / ›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ ltg¬
(‚ÕAñLW¬) ∆AàèÄÜÇ¿ ÑW¿ZÖ `EA}Ö
.èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv ÑñtbLÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 3
‡¡ Y Cb Cr, Y Pb Pr ) ∆AàèÄÜÉÇ èïZñÎÎwÇ¿ »\XÖ `EA}Ö ÑñÎÎÎdèK áLï - 1
.éaAbÇ¿ òÉp èïZñwÇ¿ ŒAåQ äÖ “\qÇ¿ flÕèd \ånK
PB PR ) ›èÄÜÇ¿ ÑWZÖ `ÎÎÎEA}Ö rÖ ( 480i ) ›èÎÎÎÎÄÜÉÇ ( Y B-Y R-Y
òÉp ›èï]wñÉLÇ¿ AåÉF}L_ï óLÇ¿ SÖ¿\FÇ¿ ÑñR_K Ahï¡ ÅâÄÜï
.ŒAåRÇ¿ óv ( Y
.flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ »ÕAXÖ ~ï\j äp èïZñwÇ¿ lï\a
.A V N I 2 óv ∆èeÇ¿ `EA}Ö óǬ ›èÄÜÇ¿ äÖ ∆èeÇ¿ ÑEAú ÑñdèK áLï - 2
(
è
à
è
Ö
)
›
¿èÇ¡ ›‡ZE ∆ñ^Aú èïZñv ŒAåQ ÅïZÇ ›Aú ¿Ãæ :énTëÖ
ÕAñLWº flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ / ›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ óÉp lthÇ¿ áLï - 3 ∆èeÇ¿ œ
F}Ö òǬ èïZñwÇ¿ ŒAåQ ›Ö ∆èeÇ¿ ÑEAú ÑñdèK áLï
.C O M P O N E N T
.ŒAåRÇ¿ óv (èàèÖ)(ÕA_ï)
.∆AàèÄÜÇ¿ óv ÑñtbLÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 4
.éaAbÇ¿ òÉp ∆AàèÄÜÇ¿ “\p flÕèd \ånK
( ‚ÕAñLW¬ ) ∆ÕAÄ^ ‡Õèï `F}Ö
áÄULÇ¿ Œ¿ÕŒ¡ xôAm‡‡ äúAÖ¡
∆AïÕAkFÇ¿ Gñú\K
.AAA œA}ÜÇ¿ ›Ö ∆AïÕAlE ‹¿ZXL^CE ‡\Lâú ∆‡Üï\Ç¿ ŒAåQ ÑñtbK áLï
∆AÖëqÇAE ( + ‡ - ) éI”}Ç¿ ŒèÖ\ÇAE ›IÖ èã AÜú ∆AïÕAkE Gñú\K áLï
.∆AïÕAlFÇ¿ fl \RT ÑX¿À
‡¡
áLï ,éïÕAkFÇ¿ ƒ\_K ∆ºAÜLT¬ äÖ xÉLÇ¿ GâRK “\tÇ :énTëÖ
fl Z Ü Ç ‡ \ L â ú ∆èÜï\Ç¿ ‹¿ZXL^¬ ‚èâK º Mâú ¿Ã¬ ∆AïÕAkFÇ¿ Åv
.flZLÜÖ éñâÖŒ
2
áÄULÇ¿ Œ¿ÕŒ¡ xôAm‡‡ äúAÖ¡
.éñp\wÇ¿ flÕèeÉÇ ÑWZÜÇ¿ rg‡ ÕAñLWCE ‹è}ï
œA}ÜÇ¿
.éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿ œA}Ö lFhE ‹è}ï
◊A}ï¬
.éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿ éú\T ZÜRï
rgèÇ¿
.épA_Ç¿ ƒÕA}p fiARK¬ óv éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿ ›AÄÖ ZïZUK Zñqï
FAVOURITE .8
.çKZãAbÖ ~F^ ‚[Ç¿ SÖAà\FÇ¿ ’AQÕCE ‹è}ï
(‚ÕAñLW¬) /äñqÇ¿ . 9
.AvA}ï¬ ‡¡ ë
 ñtbK äñqÇ¿ éwñm‡ ÑïèULE ‹è}K óã‡
∆AÄ^æ¿ ÕŒ . 1 0
.∆èeÇ¿ ◊A}ï¬ ‡¡ ÑñtbLE ‹è}ï èã‡
flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ ◊¿\j¡ / ›èï]wñÉLÇ¿ . 1 1
èïÀ‡¡ rgèÇ¿ ‡¡ ›èï]wñÉLÇ¿ ÑñtbK rg‡ äñE ÕAñLWæAE ‹è}ï
.éaAbÇ¿ äÖ éÜôA}Ç¿ ÂëWæ èïZñw
*
*\II\I . 1 2
qZqÖ ÕAñLWAE ‹è}ï‡ éQ‡À]Ö étÇ ép¿Ã¬ étÉÇ¿ ÕAñLWAE ‹è}ï èã‡
(‚ÕAñLW¿) .∆èeÇ¿ »¿\W¬
. ( ‡ \ L â ú ∆èÜï\Ç¿) ZqE äp áÄULÉÇ éï‡ZñÇ¿ flZTèÇ¿
.∆AïÕAkFÇ¿ Gñú\K èQ\à , ‡\Lâú ∆èÜï\Ç¿ ‹ZXL_K ›¡ ÑF|
1
10
13
14
2
3
11
5
4
)Y E L L O W ‡¡( ~EA_Ç¿ SÖAà\FÇ¿ éï·Õ . 1 3
.çKZãAbÖ ~F^ ‚[Ç¿ SÖAà\FÇ¿ ’AQÕCE ‹è}ï
)B L U E
‡¡( éÜôA}Ç¿ . 1 4
.SÖAà\FÇ¿ ‡ZQ “\qï
.ŒAåRÇ¿ ¿[ã óv flÀèQèÖ \ñs éwñmèÇ¿ fi[ã
éñàèï]wñÉLÇ¿ —èeâÉÇ Õ¿ÕŒΩ¿ fi[ã ‹ZXL_K : éàèÉÜÇ¿ Õ¿ÕŒΩ¿
.SÖAà\FÇ¿ ÑïZqK ‡¡ (l}v M_ÄLñÉK ∆ëïÀèÜÇ)
*
5
6
9
7
8
12
ÂAE\åÄÇ¿ …ALwÖ
éñÖAÖæ¿ éTèÉÇ¿ rg‡ ‡¡ ójAñLTæ¿ rgèÇ¿ äÖ flZqÇ¿ ÑñtbLE ‹è}ï èã‡
.(ÑñtbLÉÇ ]ãAQ) ójAñLTæ¿ rg‡ òǬ ÑewÇ¿
‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡
ó_ñô\Ç¿ ÂAE\åÄÇ¿ …ALwÖ
r
g
‡
ò
Ç
¬
ó
j
A
ñ
L
T
æ
¿
r
g
‡
ä
Ö
Œ
A
å
R
Ç
¿
Ñ
ï
è
U
LE ‹è}K óã‡
.AvA}ï¬ ‡¡ ëñtbK ŒAåRÇ¿ ÑïèULE ‹è}ï èã‡
.fl\aAFÖ á|Õ ÕAñLWæ ‡¡ ÑñtbLÇ¿
òjAñLTº¿ / ÂAE\åÄÇ¿ äñFÖ
∆¿ÕAñLWæ¿ éÜôA|
.rgèÇ¿ óv ŒAåRÇ¿ ›èÄï AÖZâp éqÖº flÂAgCE õhï èã‡
.éÜôA}Ç¿ äÖ ÕAñLWæAE ‹è}ï
.ŒAåRÇ¿ ÑñtbK Zâp áLqï‡ òjAñLTº¿
Ñw^¿ òǬ / òÉp¡ òǬ SÖAà\FÇ¿ ÑñtbK ÕŒ . 4
‡¡ SÖAà\E AñLW¬‡ ◊A}ïæ¿ rg‡ äÖ ÑñtbLÉÇ ŒAåRÇ¿ ÑïèULÇ
ZqE äp áÄULÇ¿ œA_T
.éÜôA}Ç¿ óv ZâE
∆¿ÕAñLWæ¿ éÜôA|
.AñÄñKAÖèK¿ SÖ¿ \FÉÇ ÑÖAa V_ÜE ‹è}ï çà¿ òǬ évAgæAE
.éÜôA}Ç¿ äÖ ÕAñLWæAE ‹è}ï
(òÉp¡ òǬ ‡¡ Ñw^¡ òǬ) ∆èeÇ¿ flÕAåQ
~EAkÖ
.∆èeÇ¿ flÕAåQ ÑïZqLÇ
.òÇAUÇ¿ rgèÇ¿ “\qÇ ‡¡ áúÕAñLW¿ qèF}Ç
.éÜôA}Ç¿ ∆¿ÕAñLW¬ lFhÇ
(Ñw^¡ òǬ / òÉp¡ òǬ) ∆èeÇ¿ éQÕÀ
~v¿èÖ
.áô¿è}Ç¿ lFhÇ / .∆èeÇ¿ éQÕÀ lFhÇ
.òÇAUÇ¿ rgèÇ¿ “\qÇ ‡¡ ⁄ÕAñLW¬ qèF}Ç
(‚ÕAñLW¬) éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ “\p Õ¿ÕŒ¡
(Ñw^¡ òǬ / òÉp¡ òǬ SÖAà\FÇ¿)
.éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ “\qÇ AåÖ¿ZXL^¬ áLï Õ¿ÕŒΩ¿ fi[ã
.éÜôA}Ç¿ óv ZâE ‡¡ SÖAà\E ÕAñLWº
—èeâÇAE —AXÇ¿ Â]RÇ¿ \nà¡ ,ÑñdAwLÇ¿ äÖ Zï]ÜLJ
.òjAñLTº¿ rg‡ äÖ ÑñtbLÉÇ ŒAåRÇ¿ ÑïèULÇ
.éïÕAFWæ¿
( A V I N 3 ) `EA}ÜÇ¿ óv flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ ∆ëd‡
óôA}ÉLÇ¿ ◊A}ïìÇ Mñ|èLÇ¿ ÕŒ
rÖ éñQÕAXÇ¿ ∆¿ZqÜÉÇ flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ `EA}Ö ÑñdèLÇ
.∆èeÇ¿ lFhÇ ÅïZÇ ÑhwÜÇ¿ rgèÇ¿ ÂApZL^æ
.`EA}ÜÇ¿ fi[ã
(‚ÕAñLW¿) P I P éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿ Õ¿ÕŒ¡
PIP
(‚ÕAñLW¬) äñqÇ¿
.◊A}ïæ¿ ‡¡ ÑñtbLÉÇ éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿ ÑïèULE ‹è}ï
é k ñ U Ü Ç ¿ ¿ è TΩ¿ G_UE flÕèeÇ¿ lFhÇ
PR+/.éñp\wÇ¿ flÕèeÉÇ SÖAà\FÇ¿ ÕAñLWCE ‹è}ï
.éñFàARÇ¿ ‡¡ éñÖAÖΩ¿ éTèÉÇ l_FÖ ÑÄa òÉï AÜñv äñFÖ :énTëÖ
SWAP
.ÅïZÇ ›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ äp ë
 ñÉ| xÉLXï Z| äñFÜÇ¿ ÑÄbÇ¿‡
.éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿‡ éñ_ñô\Ç¿ flÕèeÇ¿ äñE qÀAFLÇAE ‹è}ï
ÑWZÜÇ¿
3
.1
.2
.3
.5
.6
.7
ò^A^Ω¿ ÑñtbLÇ¿
∆ÕAÄ^‡Õèï ÎÇ¿ »\XÜE ÑdèÜÇ¿ èïZñwÇ¿ ŒAåQ äÖ “\qñÇ
AñÄñKAÖèK‡¡ AV1 rgèÇ¿ òǬ qèULï ◊è^ ŒAåRÇ¿ ›Cv ,Múè^
.flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ flÕAa¬ qAWÀ¬ éÇAT óv
ÅñÉqv ,›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ flZãAbÖ óv \ÜL_K ›¡ ∆ÀÕ¡ ¿Ã¬ äÄLJ
Õ¿ÕŒ¡ òÉp ‡¡ Ñw^¡ òǬ‡ óÉp¡ òǬ éú\UÇ¿ Õ¿ÕŒ¡ òÉp lthÇAE
óǬ flÀèqÉÇ flÕÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ / ›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ ltg¬ .‹A|ÕΩ¿
.flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ rg‡
qAwjΩ¿ ÑF| äÖ ÑñtbLÇ¿ râÖ …ALwÖ
∆èÜï\Ç¿ ‹¿ZXL^¬ ‹]Éï PñUE ›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ lFg äÄÜï
AåÖ¿ZXL^¬ äÄÜï éñdAXÇ¿ fi[㇠.çñv áÄULÇ¿ “\tÇ ‡\Lâú
.›Ã¬ ›‡ZE ›èï]wñÉLÇ¿ flZãAbÖ äÖ qAwjΩ¿ râÜÇ
…ALwÖ) “\qÇ¿ éaAa \ånK ,ÑñtbLÇ¿ rg‡ óv Ñw}Ç¿ ÀèQ‡ rÖ
ÕŒ ‚¡ òÉp lthÇ¿ Zâp ÅÇÇ ,éaAbÇ¿ óÉp (ÑÜqï ÑñtbLÇ¿ râÖ
.›èï]wñÉLÇ¿ flZãAbÖ ÂAâN¡ éñÖAÖΩ¿ éTèÉÇ¿ óÉp
◊A}ï濇 ÑñtbLÇ¿
rg‡ òǬ ŒAåRÇ¿ ÑïèULÇ ó_ñô\Ç¿ ÂAE\åÄÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 1
.ÑñtbLÇ¿
ÕŒ óÉp ltgÕ ,ójAñLTæ¿ rgèÇ¿ óv ŒAåRÇ¿ ›Aú ¿Ã¬ - 2
∆èeÇ¿‡ ›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ ‡¡ VÖ¿\FÇ¿ ÕAñLW¬ ÕŒ ‡¡ ÂAE\åÄÇ¿
“ \ t Ç ‡ \ L â ú ∆èÜï\Ç¿ òÉp ‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ ‡¡ flÕèeÇ¿‡
.ÑÖAÄÇ¿ ÑñtbLÇ¿
. ‡ \ L â ú ∆èÜï\Ç¿ óÉp ÂAE\åÄÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 3
.ójAñLTº¿ rgèÇ¿ òǬ ŒAåRÇ¿ Àèqï [ôZâp‡
.ŒAåRÇ¿ ÂAwjæ ‚\W¡ fl\Ö ó_ñô\Ç¿ ÂAE\åÄÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 4
ÂAE\åÄÇ¿ `EA| Ñev áK‡ ŒAåRÇ¿ ÑñtbK ÂAâN¡ «ZT ¿Ã¬ :énTëÖ
rg‡ ‡¡ ÕAkLàæ¿ rg‡ óǬ qèULï ◊è^ ŒAåRÇ¿ ›Cv ,ó_ñô\Ç¿
.ÂAE\åÄÇ¿ `F}Ö óv ÂAE\åÄÇ¿ `EA| rg‡ flÀAp¬ Zâp ÑñtbLÇ¿
(‚ÕAñLW¬) ÂA|Õ]Ç¿ éñwÉXÇ¿
∆AÄ^æ¿ éwñm‡
B l u e b a c k ÂA|Õ]Ç¿ éñwÉXÉÇ ÑñtbLÇ¿ rg‡ ÕAñLWAE MÜ| ¿Ã¬
AÖZâp éaAbÇ¿ óÉp ÂA|ÕŒ éñwÉW \ånL^ Ñw^Ω GU_Ç¿ éÜôA}E
.flÕAa¬ ZQèK º ‡¡ éwñqg ∆¿ÕAa¬ ⁄Aâã ›èÄK
éÖëp \ånK‡ ∆èeÇ¿ ÂAwj¬ áLï [ôZâp‡ .∆AÄ^æ¿ ÕŒ ltg¬
ÕŒ ‡¡ ∆AÄ^æ¿ ÕŒ òÉp othÇAE ÅÇà ÂAtǬ ÅâÄÜï‡ .∆èeÇ¿ ÂAwj¬
.rï\_Ç¿ ∆èeÇ¿ ÕŒ ‡¡ (‚ÕAñLW¬) */2/1 ‡¡ * ‡¡ ∆èeÇ¿ éQÕÀ
(‚ÕAñLW¬) flÕèeÇ¿ ÑñÖ‡ éT¿Œ¬
(èE\LÇ¿) éaAbÇ¿ òÉp étÉÇ¿ÕAñLW¬
‡¡ \_ïΩ¿ GàARÇ¿ òÉp éT¿]Ö ›èï]wñÉLÇ¿ flÕèd ›èÄK ›¡ äÄÜï
éÇAT óv äÜïΩ¿
‹ZXL_K ›¡ äÄÜï éwñmèÇ¿ fi[㇠.\W√ ›AÄÖ òǬ ŒAåRÇ¿ Ñ}à
.éT¿Œæ¿ fi[ã iïèqLÇ
(‚ÕAñLW¬) éñÎÎÎÎÎÎÎÎÎgÕΩ¿ éñÎÎÎÎ_ñÎjAâtÜÇ¿ éÎÎÎÇÀAqÖ
ŒAåRÇ¿ óv ¿ZQ \ñFÄÇ¿ áRUÇ¿ ∆¿Ã ›‡¿\E éEèFàΩ¿ ÀèQèÇ éRñLâú
›èÇ ÂA}à òÉp \Nêï Z| ógÕΩ¿ ó_ñjAâtÜÇ¿ qARÜÇ¿ ›Cv ,
GÎÎÎ_UE ‡¡ éFï\| éñ_ñjAâtÖ À¿èÖ ÀèQ‡ éÇAT óv flÕèÎÎÎÎeÇ¿
›èÄï Z| ‡¡ éaAbÇ¿ òÉp ”èÎÎkW \ånK Z|‡ .ŒAåRÇ¿ Gñú\K fiARK¬
flZãAbÜÇAE ’ALÜL^æ¿ ÅâÄÜï‡ .›AúÕΩ¿ óv ‚‡A_LÖ \ñs ›èÉÇ¿
éÇ¿Œ¬) éñ_ñjAâtÜÇ¿ éÇÀAqÖ éwñm‡ ÑñtbLE éñÇAp ›¿èÇ¡ flÀèRE
.(ó_ñjAâtÜÇ¿ \ñNBLÇ¿
éÇ¿Œæ éaAbÇ¿ éÇAT lFg äÖ äÄÜLK áÇ ¿Ã¬ : énTëÖ
.~ôA|À 5 ZqE „\W¡ fl\Ö ‡AT ,éñ_ñjAâtÜÇ¿
‹èâÇ¿ “\tÇ Mñ|èLÇ¿ ŒAåQ
ŒAåRv .‹èâÉÇ Gã[K ›¡ ÑF| ŒAåRÇ¿ ÂAwj¬ \ú[LK ›Ω »ALUK º Åà¬
òǬ ŒAåRÇ¿ ÑïèULÇ AñÄñKAÖèK‡¡ ÑïèULÇAE ‹è}ï ‹èâÇ¿ Zâp Mñ|èLÇ¿
.éâñqÖ éñâÖŒ flZÖ ÂAh}ଠZqE ÕAnLàæ¿ rg‡
\ånï .~ôA|ZÇ¿ ÀZp ÕAñLWæ (‹èâÇ¿) Mñ|èLÇ¿ ŒAåQ ÕŒ ltg¬
,120 ,90 ,60 ,30 ,20 ,10: éÜñ}Ç¿ çqFLï éaAbÇ¿ òÉp épA_Ç¿ “\p
.flÕALXÜÇ¿ ~ôA|ZÇ¿ ÀZp äÖ ƒA_UÇ¿ òv \ÜïALÇ¿ ¡ZFï‡ 240 ‡ 180
.º‡¡ ÅLtÇ ÕAñLW¿ ÅñÉp‡ .éEèÉkÜÇ¿ étÉÇAE éaAbÇ¿ òÉp éÜôA}Ç¿ “\p äÄÜï
ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN M E N U éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
.M|èÇ éÜôA|
.étÉÇ¿ ÕAñLWº Ñw^¡‡ óÉpΩ éú\UÇ¿ ÕŒ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 2
étÉÇ¿ ÕAñLWº Ñw^¡‡ óÉpΩ éú\UÇ¿ ÕŒ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
.AåFs\K óLÇ¿
.flÕALXÜÇ¿ étÉÇAE \ånL^ éaAbÇ¿ óÉp éâñFÜÇ¿ “‡\qÇ¿ rñÜQ
.∆AkUÜÇ¿ éÜôA| ÕAñLWº G Õ]Ç¿ ‡¡ O K Õ]Ç¿ ltg¿
òǬ ’èQ\ÉÇ M E N U éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿ - 4
.›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿
flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿‡ ›èï]wñÉLÇ¿ ’Ag‡¡
∆èeÇ¿ rg‡ ‡¡ ›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ äÖ ÑÄÇ ∆ëWZÜÇ¿ lFg äÄÜï
.flÕèeÇ¿‡
èïZñv ÑR_Ö ÑñdèK Zâp flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ rg‡ ‹¿ZXL^¬ áLï‡
.ŒAåRÇAE ‚\W¡ ∆¿ZqÖ ‡¡ Mñ^Aú
› C v , A ï ÕΩ¿ »\XÖ ~ï\j äp èïZñv ŒAåQ ÑñdèK Zâp :énTëÖ
—AXÇ¿Â]RÇ¿ \nà¡ .›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ óv çÖ¿ZXL^¬ áLï ŒAåRÇ¿
.éñQÕAXÇ¿ ∆¿ZqÜÇ¿ ÑñdèLE
⁄AQ ‡¡ ∆ÕAÄ^‡Õèï ÎÇ¿ `F}ÜE ÑeLÖ èïZñwÇ¿ ŒAåQ : AV1
.›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåRE
ŒAåRE òÉp A V I N 2 `F}ÜE ÑeLÖ èïZñwÇ¿ ŒAåQ : AV2
.›èï]wñÉLÇ¿
ŒAåRE òÉp A V I N 3 `F}ÜE ÑeLÖ èïZñwÇ¿ ŒAåQ : AV3
.›èï]wñÉLÇ¿
ÑWZÖ `EA}ÜE éÉeLÖ ∆AàèÄÜÇ¿ : COMPONENT
(‚ÕAñLW¬) .ŒAåRÇ¿ óv ∆AàèÄÜÇ¿
:énTëÖ
.
ÕŒ ltg¬ ,Mñ|èLÇ¿ ŒAåQ óv ó}FLÜÇ¿ ‹èâÇ¿ M|‡ flZãAbÜÇ - ¡
∆èeÇ¿ rg‡ ‡¡ ›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ ÕAñLW¬ ÅâÄÜï qÀAFLÇ¿ òÉp‡
.fl\Ö Mñ|èLÇ¿
óLT Mñ|èLÇ¿ ÕŒ òÉp lthÇ¿ Õ¿\ÄK áLï ,‹èâÇ¿ Mñ|èK ÂAtÇæ - ƒ .flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ /›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ òÉp lthÇAE flÕèeÇ¿‡
.éâñFÜÇ¿ éaAbÇ¿ \ånK
òǬ ‡¡ òÉp¡ óǬ ∆¿èâ}Ç¿ ÕŒ ltg¬ ,›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ óǬ ’èQ\ÉÇ
.‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ ‡¡ Ñw^¡
éñâÖ]Ç¿ flZÜÇ¿ ótÉï ŒAåRÇ¿ ›Cv ,Mñ|èLÇ¿ ŒAåQ ÂAwj¬ Zâp - »
.Mñ|èLÉÇ é}F_ÜÇ¿
(‚ÕAñLW¬) flÕèeÇ¿‡ ∆èeÉÇ óÄñKAÖèK‡Ω¿ ÑïèULÇ¿
çÉñtbK Zâp ÑïèULÇ¿ MÇèv »¿\WCE ÅïZÇ èïZñwÇ¿ ŒAåQ ‹A| ¿Ã¬
4
éaAbÇ¿ òÉp áô¿è}Ç¿
›èï]wñÉLÇ¿ ∆AkUÖ lFg
AñÄñKAÖèK¡ SÖ¿\FÇ¿‡ ∆¿èâ}Ç¿ xñÇèK lFg éÜôA| rÖ éaAbÇ¿ òÉp ÅïZÇ ŒAåRÇ¿ äñE‡ ÅâñE Õ¿èUÇ¿ áLï
¿[ã ’AFKCE Aåâï]XK áLï AåÇAF}L^¬ äÄÜï óLÇ¿ ∆AkUÜÇ¿ rñÜQ
ÂAâN¡ éñÄñKAÖèKΩ¿ éRÖ\FÇ¿ ‹¿ZXL^CE ódèà Aâଇ .ƒèÉ^Ω¿
.ŒAåRÇ¿ ¿[ã Gñú\K
: metsyS
/ Añ}ï\v¿ / l^‡Ω¿ Ÿ\bÇ¿ / ¿ZàëïŒèñà / Añ^√) : B G
(AñÇ¿\L^¿
(Añ}ï\v¡ ƒèâQ / Sàèú Sàèã) : I
ÀAUKæ¿ PÇèàèÖèú / Añ}ï\v¡ / äñeÇ¿ / AE‡Õ‡¡ Ÿ\a) : D K
(~EA_Ç¿ óLñvè_Ç¿
(‚ÕAñLW¬) (SECAM L’/L) : L
(äñFÉwÇ¿ / AïÕèú / éñÄï\ÖΩ¿ flZULÜÇ¿ ∆AïºèÇ¿) : M
(‚ÕAñLW¬)
PUFÇ¿ rg‡ äÖ ’\^¡ rï\_Ç¿ PUFÇ¿ rg‡ - ¡: énTëÖ
AñôA}ÉK ‹è}K PUFÉÇ ∆AñÉÜqÇ¿ fi[ã ›Cv ∆ëïÀèÜÇ¿ iqE óv ‚ÀAqÇ¿
.AåÇAF}L^¬ äÄÜï óLÇ¿ ∆¿èâ}Ç¿‡ ∆AkUÜÇ¿ rñÜQ äï]XLE
áLï ,xñqg ∆èd ∆¿Ã AåLRÖ\E áK óLÇ¿ ékUÜÇ¿ MàAú ¿Ã¬ - ƒ
.éï‡ZñÇ¿ éRÖ\FÇ¿ éÜôA| óv ‚\W¡ fl\Ö ‹AnâÇ¿ÕAñLW¬
.Ahï¡ Aåg\p áLï ÑñtbLÇ¿ ∆¿èkXÇ éEèÉkÜÇ¿ Õ¿ÕŒΩ¿‡.ÑtbÜÇ¿
“\qÇ E /
D
.éÜôA}Ç¿ ÕAñLW¬
Õ]Ç¿ ltg¿ áN M E N U éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
.éÜôA| Ñú
.éÜôA}Ç¿ ZâE ÕAñLWº Ñw^¡‡ óÉpΩ Õ]Ç¿ áN äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 2
GU^ éÜôA| ‡¡ éñp\wÇ¿ éÜôA}Ç¿ “\qÇ äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
.Ñw^Ω
éÜôA| ‡¡ éñp\wÇ¿ éÜôA}Ç¿ óv ÀèâFÉÇ lFhÇ¿ rg‡ ÑïZqK áLï - 4
.Ñw^¡‡ óÎÎÎÎÎÎÉpΩ éú\UÇ¿ ÕŒ ‹¿ZXL^AE Ñw^Ω GU_Ç¿
Aï‡Zï ∆¿èâ}Ç¿ xñÇèK lFg
Õ]Ç¿ ‹¿ZXL^AE óÉpΩ¿ ‚èL_ÜÇ¿ éÜôA| óǬ éú\UÇ¿ ÅâÄÜï
Ñw^Ω¿ ‚èLÎÎ_ÜÇ¿ éÎÜôA| óǬ éú\ÎUÉLJ G Õ]Ç¿ ‡¡ ~v¿èÖ
.äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltÎÎg¿
:énTëÖ
›Cv ,M_ÄLñÉñK éïÕAFWæ¿ —èeâÇAE —AXÇ¿ rgèÇ¿ óv - ¡
.Aåg\p áLï º áô¿è}Ç¿
áLïº rï\_Ç¿‡ ‚ÀAqÇ¿ PUFÇ¿ ›Cv SECAM-L - ÎÇ¿ ∆ëïÀèÖ óv - ƒ
Aï‡Zï ∆¿èâ}Ç¿ xñÇèK lFg èã éï‡ZñÇ¿ éRÖ\FÇ¿ fi[ã äÖ “\tÇ¿
äññqK ÅâÄÜï Ah .çñv Gs\K ‚[Ç¿ GñK\LÇAE ∆AkUÜÇ¿ áñnâK‡
.SÖAà\E á|Õ ÑÄÇ ◊‡\T é_ÜXE ékUÖ á^¬
(‚ÕAñLW¬) Booster ÎÇ¿ éwñm‡
SÖAà\FÇ¿ éÜôA| óv (Start) éï¿ZFÇ¿ “\p áLï l}v ,AÜåg\p
.óÄñKAÖèKΩ¿
.∆èeÇ¿ éÜôA| “\p áLï º ,( èàèÖ ) éïÀ\wÇ¿ ∆ëïÀèÜÇ¿ óv - »
.UN{d´ r∑¥ ô WGK∞« ÊS≠ ‹ö¥œuL∞« iF° w≠ - À
éwñm‡ ÕAñLWCE á| ,›èï]wñÉLÇ¿ qA^Õæ Awñqg qAF}L^æ¿ ›Aú ¿Ã¬
ëv ,flZñQ flÕèeÇ¿ éÇAT MàAú ¿Ã¬ .ÑñtbLÇ¿ rg‡ òv Booster ÎÇ¿
.Booster ÎÇ¿ ÑñtbLE á}K
~ñ|ZÇ¿ xñÇèLÇ¿ lFg
.Awñqg qAF}L^æ¿ ›Aú ¿Ã¬ l}v ƒèÉkÖ ~ñ|ZÇ¿ xñÇèLÇ¿
á|\ÇAE çàAñE áLï ~ñ|ZÇ¿ xñÇèLÇAE çkFg áLï ‚[Ç¿ SÖAà\FÇ¿
.SÖAà\FÇ¿ ÕAñLW¬ ÂAâN¡ \wdΩ¿
SÖAà\FÇ¿ ÑïZqK
SÖ¿\E ◊[T
òǬ ∆AãARKæ¿ Õ¿ÕŒBE çv[T ƒèÉkÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ ÕAñLW¬ áLï - 1
.ÕA_ñÇ¿‡ äñÜñÇ¿ òǬ ‡¡ Ñw^¡ òǬ‡ òÉp¡
.äñK\Ö \ÜTΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¬ - 2
AåLT¿Œ¬ áLï éñÇALÇ¿ SÖ¿\FÇ¿ rñÜQ‡ ÕALXÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ ◊[T áLï
.flZT¿‡ évA_ÜÇ óÉp¡ óǬ
SÖAà\E Y_à
Õ¿ÕŒ¡ ‹¿ZXL^CE éX_à ƒèÉkÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ ÕAñLW¬ áLï - 1
äñÜñÇ¿ òǬ ‡¡ Ñw^¡ òǬ ‡¡ òÉp¡ óǬ fiARKæ¿ óv ÕAñLWæ¿
.ÕA_ñÇ¿‡
.\hWΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¬ - 2
.flZT¿‡ flèkW óÉp¡ òǬ AåLT¿Œ¬ áLï éñÇALÇ¿ SÖ¿\FÇ¿ rñÜQ
SÖAà\E Åï\UK
óǬ ∆AãARKæ¿ Õ¿ÕŒBE éÄï\UK ƒèÉkÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ ÕAñLW¬ áLï - 1
.ÕA_ñÇ¿‡ äñÜñÇ¿ òǬ ‡¡ Ñw^¡ òǬ‡ óÉp¡
.\wdΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¬ - 2
ÕŒ ‹¿ZXL^AE ƒèÉkÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ á|Õ óǬ SÖAà\FÇ¿ ⁄\T - 3
.‹A|Õº¿ Õ¿ÕŒ¡ ‡¡ Ñw^¡‡ óÉpΩ éú\UÇ¿
.éñdAXÇ¿ fi[ã ÂAåàΩ „\W¡ fl\Ö \wdΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¬ - 4
SÖAà\E á|Õ ókXK
Õ¿ÕŒΩ¿ ‹¿ZXL^CE çñkXK À¿\ÜÇ¿ SÖAà\FÇ¿ á|Õ ÕAñLW¬ áLï - 1
äñÜñÇ¿ òǬ ‡¡ Ñw^¡ òǬ‡ óÉp¡ òǬ ∆AãARKæAE édAXÇ¿
.ÕA_ñÇ¿‡
çñkXK áK ‚[Ç¿ SÖAà\FÇ¿ qèULï [ôZâp‡ .ŸÕŒΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¬ - 2
.ŸÕŒΩ¿ ›èÉÇ¿ òǬ
áK ‚[Ç¿ SÖAà\FÇ¿ Ÿëjæ „\W¡ fl\Ö ŸÕŒΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¬ - 3
›èÄï äÇ çà¡ óâqñ^ ¿[ã ›Cv SÖAà\E á|Õ ókXK Zâp‡ .çñkXK
òǬ‡ òÉp¡ òǬ ∆¿èâ}Ç¿ éú\T ÕŒ ‹¿ZXL^CE fiÕAñLW¬ ÅàAÄÖCE
Gs\K Mâú ¿Ã¬‡ .›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿ qëW Ñw^¡
SÖAà\FÇ¿ á|Õ qAWÀ¬ áLï çñkXK áK ‚[Ç¿ SÖAà\FÇ¿ ÕAñLW¬ óv
ÑïZqK óv fiÕAñLW¬ áLï ‡¡ ‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ ‹¿ZXL^CE fl\aAFÖ
. ‡ZRÇ¿ éÜôA| ‡¡ SÖAà\FÇ¿
òǬ ’èQ\ÉÇ M E N U éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿
.›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿
Auto programme
Station
AutoOprogramme
ManualOprogramme
ProgrammeOedit
FavouriteOprogramme
{
{
{
{
5
{
{
{
{
BG
I
DK
L
()O}{OOKOMENU
()O}{OOKOMENU
‡¡
∆AkUÜÇ¿ éÜôA|
Picture
PSM
XD
Contrast
Brightness
Colour
Sharpness
BG
I
DK
M
{
{
{
{
{
{
()O}{OOKOMENU
flÕèeÇ¿ éÜôA|
Programme edit
Sound
SSM
TurbooSound
AVL
Balance
X-WAVE
{
{
{
{
{
O0OOCO03
0OOARO1DOOO5OOSO69
O1OOCO03OOO6OOSO17
O2OOCO12OOO7OOSO22
O3OOSO66OOO8OOCO09
O4OOSO67OOO9OOCO11
DeleteOOOOCopy
MoveOOOOOOSkip
()}{OOKOMENU
()O}{OOKOMENU
∆èeÇ¿ éÜôA|
Time
Clock
Offotime
Onotime
Autoosleep
{
{
{
{
()O}{OOKOMENU
M|èÇ¿ éÜôA|
Special
Language
Input
Childolock
Degauss
{
{
{
{
SÖ¿\FÇ¿ ‡ZQ ÂApZL^¬
.SÖ¿\FÇ¿ ‡ZQ “\qE fl\ú¿[Ç¿ óv éà]LXÜÇ¿ SÖ¿\FÇ¿ fUv ÅâÄÜï
.ŸÕŒΩ¿ ›èÉÇAE SÖ¿\FÇ¿ iqE òÉp ÑeUK ›¡ ÅâÄÜï - ¡:énTëÖ
óv ‡¡ éñÄñKAÖèKΩ¿ éRÖ\FÇAE AåñkXLÇ SÖ¿\FÇ¿ fi[ã ∆Zp¡ Z|‡
.SÖAà\FÇ¿ ÑïZqK rg‡
SÖ¿\FÇ¿ ‡ZQ óv äñFÜÇ¿ flAâ}Ç¿ á|\E flÀ‡]ÜÇ¿ SÖ¿\FÇ¿ iqE - ƒ
ékUÜÉÇ á^¬ ‚¡ ZïZUK ‹Zp VgèK
System
System
StorageOfrom
NormalOsearch
TurboOsearch
()O}{OOKOMENU
édAW éÜôA|
E\àAÖS ¿ÇLÉñw]ïè›
flÕèeÇ¿ lFg
M|èÇ¿ lFg
◊A}ïæ¿ / ÑñtbLÇ¿ \ÜïAK lFg
‹è}ï ŒAåRÇ¿ ›Cv ,ON ÑñtbLÇ¿ rg‡ óv éwñmèÇ¿ fi[ã ‹¿ZXL^AE
M|‡ Zâp ◊A}ïæ¿ ‡¡ ÑñtbLÇ¿ rg‡ òǬ AñÄñKAÖèK‡¿ ÑïèULÇAE
ÑF| éUñUd flÕèeE M|èÇ¿ lFhK ›¡ GRï .ZïZULÇ¿ ~EA^
.◊A}ïæ¿ / ÑñtbLÉÇ Mñ|èLÇ¿ éwñm‡ ‹¿ZXL^¿
:énTëÖ
.ÕAnL຿ rg‡ óv l}v éwñmèÇ¿ fi[ã ÑÜqK - ¡
.M|èÇ¿ éÜôA| ÕAñLW¿ áLï ,ò|AFÇ¿ ◊A}ïæ¿ / ÑñtbLÇ¿ M|‡ flZãAbÜÇ -ƒ
lFg ÀAqï ,ò_ñô\Ç¿ ÂAE\åÄÇ¿ …ALwÖ äÖ ÂAE\åÄÇ¿ Ñev Zâp - »
.ÑewÇ¿ rg‡ òǬ ◊A}ïæ¿ / ÑñtbLÇ¿ M|‡ qèULï‡ M|èÇ¿
(flÕèeÇ¿ éÇAT fl\ú¿Ã) P S M
ƒAqÇΩ¿ flÕèd‡ éÇZLqÜÇ¿‡ éñÄñÖAâïZÇ¿‡ éñ^Añ}Ç¿ ÕèeÇ¿‡
äÄÜï º‡ flZñQ flÕèd áïZ}K “\tÇ râeÜÇ¿ óv AåLRÖ\E áLï
.AåÉïZqK
XD
‹¿ZXL^AE ZïZULÇ¿ flZñRÇ¿‡ éUg¿èÇ¿ flÕèeÇAE ’ALÜL^º¿ ÅâÄÜï
. LG äÖ flŒALÜÜÇ¿ óÜ|\Ç¿ r|¿èÇ¿ SÇAqÖ AñQèÇèâÄK
(‚ÕAñLW¬) äñqÇ¿
áLï éñTëd \OúΩ¿ flÕèeÇ¿ ›Cv ,äñqÇ¿ éwñm‡ ÑñtbK Zâp
. é k ñ U Ü Ç ¿ ¿ è T í Ç A}Fj AñôA}ÉK AåkFg
\ånï º \hWΩ¿ ›èÉÇAE äñFÜÇ¿ “\qÇ¿ ›Cv M|èÇ¿ ÅÇà óv‡
AñÄñKAÖèK‡¡ qèULï ŒAåRÇ¿ ›Cv Ñw^Ω GU_Ç¿ éÜôA| qëW äÖ
.fl\ÜL_Ö éweE
ékUÖ qA^Õ¬ x|èK ZqE AFï\}K ~ôA|À 10 ZqE ÕAnL຿ rg‡ óǬ Zâp fl\Ö Ñú óv \ånï \wdΩ¿ ›èÉÇAE äñFÜÇ¿ “\qÇ¿ äÄLJ
.∆¿ÕAa¬ ‚¡ ⁄Aâã äÄK áÇ ¿Ã¬ ›èï]wñÉLÇ¿
.flÕèeÇ¿ éÇAT \ññtK
Mñ|èLÇAE óÄñKAÖèKΩ¿ ◊A}ïæ¿
(AUTO SLEEP) óÄñKAÖèK‡º¿ ÕAnLàæ¿ rg‡ ÑñtbLE MÜ| ¿Ã¬
∆èeÇ¿ lFg
.ékUÜÇ¿ á^¿‡ SÖAà\FÇ¿ á|Õ ÂAwLW¿ ZqE \ånK
ép¿Ã¬
éaAbÇ¿ òÉp “\p
èàèÖ
èàèÖ
èï\L^
èï\L^
»‡À]Ö
1 »‡À]Ö
„À\wÇ¿ ∆èeÇ¿ ÕAñLW¿
ÅâÄÜï éwñqg èï\L^º¿ flÕAa¬ MàAú ¿Ã¬ èï\L^º¿ qAF}L^º¿ Zâp
óv‡ . /2/1 Õ]Ç¿ òÉp lthÇAE „À\wÇ¿ ÕAñLWº¿ òǬ ÑïèULÇ¿
ÑïèUL*Ç¿ “\tLJ .∆èeÇ¿ ~Üp äñ_UK áLï ‚À\wÇ¿ qAF}L^º¿
.„\W¡ fl\Ö /2/1 Õ]Ç¿ ltg¿ èï\L^º¿ òǬ
*
éQ‡À]Ö étÉE ép¿ÃìÇ étÉÇ¿ ÕAñLW¿
òǬ ÑïèULÇ¿ ÅâÄÜï ( éQ‡À]Ö étÇ ) äñLtÇ óv SÖAà\E qAF}L^¿ Zâp
Õ]Ç¿ òÉp lthÇAE ( 2 - 1 »‡À]ÜÇ¿ ) ‡¡ 2 »‡À]ÜÇ¿ ‡¡ 1 »‡À]ÜÇ¿
.flÕ\ÄLÖ éweE /2/1
òǬ éñô¿ZLEº¿ ép¿Ãæ¿ étÇ qA^ÕCE ‹è}ï è㇠:1 Õ*
AñLWº¿
.∆ApAÜ_Ç¿
òǬ éïèàAOÇ¿ ép¿Ãæ¿ étÇ qA^ÕCE ‹è}ï è㇠:2 »‡À]ÜÇ¿
.∆ApAÜ_Ç¿
.épAÜ^ ÑÄÇ éÉewâÖ étÇ Ñ^\ï :2+1 ‡À]ÜÇ¿
(‚ÕAñLW¬) N I C A M ∆èeÇ¿ qAF}L^¬
›Cv ,NICAM qAF}L^º qAF}L^º¿ ŒAåRE ¿À‡]Ö ⁄ŒAåQ ›Aú ¿Ã¬
flÀZqLÜÇ¿ flZTèÇ¿) NICAM flÀèRÇ¿ òÇAqÇ¿ òÜ|\Ç¿ ∆èeÇ¿
.çÇAF}L^¿ äÄÜï ( éñnUÉÇ¿ éFú\ÜÇ¿ éñKèeÇ¿
AåÇAF}L^¿ áLï òLÇ¿ ép¿Ãæ¿ ’èâÇ A}Fj ∆èeÇ¿ »\XÖ ÕAñLW¿ äÄÜï
.flÕ\ÄLÖ éweE /2/1 Õ]Ç¿ òÉp lthÇAE òÉï AÜú
*
ÕAñLW¬ ÅâÄÜï ,(èàèÖ) ‚À\v NICAM qA^Õ¬ qAF}L^¬ Zâp - 1
.èàèÖ FM ‡¡ èàèÖ NICAM
ÕAñLW¬ ÅâÄÜï ,èï\L^ NICAM qA^Õæ¿ qAF}L^¬ Zâp - 2
èï\L_Ç¿ flÕAa¬ MàAú ¿Ã¬‡ .èàèÖ FM ‡¡ èï\L^ .NICAM
.èàèÖ FM òǬ ÑïèULÇ¿ áLï ,éwñqg
ÕAñLW¬ ÅâÄÜï ,»‡À]Ö NICAM qA^Õ¬ qAF}L^¬ Zâp - 3
NICAM ‡¡ 2 »‡À]ÜÇ¿ NICAM ‡¡ 1 »‡À]ÜÇ¿ NICAM
rg‡ ÕAñLW¬ Zâp‡ .(èàèÖ) ‚À\wÇ¿ ÕAñLWæ¿ ‡¡ 2+1 »‡À]ÜÇ¿
›èÇ) èàèÖ “\qÇ¿ éaAa ›¬ FM qA^Õ¬ rÖ èàèÖ lFhÇ¿
.éaAbÇ¿ óÉp \ånK (‚À\v
(∆èeÇ¿ éÇAT fl\ú¿Ã) S S M
;óÉñXK :ÅïZÇ ÑhwÜÇ¿ ∆èeÇ¿ lFg rg‡ ÕAñLW¿ ÅâÄÜï
Ahï¡ lFhÇ¿ äÄÜï‡ ‚ÀAp PïZT ‡¡ ‹ëv¡ , ó}ñ^èÖ , Vk_Ö
.Õ]ñÇ¿èúæ¿ óv ∆èeÇ¿ ÀÀ\LÇ
.∆èeÇ¿ ÀÀ\K lFg
éñp\wÇ¿ éÜôA}Ç¿ “\qÇ ‹ZXL_ÜÇ¿ éÜôA| óv äÜïΩ¿ Õ]Ç¿ ltg¿
.‹ZXL_ÜÇ¿
rï\_Ç¿ ∆èeÇ¿ÕAñLW¬
¿]ñú\K \Oú¡ VFeï ◊è^ ∆èeÇ¿ ›Cv ,éwñmèÇ¿ fi[ã ÑñtbK Zâp
.‚ÀAqÇ¿ ∆èeÇ¿ äp ¿\ñFÄK‡
∆èeÇ¿ lFg
∆èeÇ¿ ‚èL_Ö lFg) AVL ‡¡ ›Œ¿èLÇ¿ lFg ÅâÄÜï
óÉp énvAUÜÇAE AVL ∆èeÇ¿ ‚èL_Ö lFg ‹è}ï‡ .(AñÄñKAÖèK‡¡
\ññtK éÇAT óv óLT ‚èL_ÜÇ¿ `wà óv ∆èeÇ¿ éQÕÀ ‚èL_Ö
ÑOÖ AÜ_RÖ AKèd ÕZeï èåv èE\LÇ¿ ∆èeÇ¿ AÖ¡ .SÖ¿\FÇ¿
›Cv ÑñtbLÇ¿ rg‡ òǬ DBS ÑïèULE MÜ| ¿Ã¬.¿\E‡Ω¿ ∆ºAd
ÑïèULE MÜ| ¿ÃCv .—AE éÜtâE AñÄñÖAâïÀ AKèd ÕZeñ^ ŒAåRÇ¿
ŒAåRÇ¿ ›Cv óÄñKAÖèKΩ¿ ÑñtbLÇ¿ rg‡ óǬ ∆èeÇ¿ flÕAåQ éQÕÀ
èLJ óLT ›Œ¿èLÜÇ¿ ∆èeÇ¿ éQÕÀ ‚èL_ÜE AñÄñKAÖèK¡ owLUï
AÜ_RÖ AKèd ‹Z}ï èåv èE\LÇ¿ ∆èeÇ¿ AÖ¡ .SÖ¿\FÇ¿ \ñtLE MÜ|
.‚\WΩ¿ ∆ºAd óv AÜú
(‚ÕAñLW¬) (óÄÉ^ ëÇ¿ ∆èeÇ¿) X - W A V E
.FM ÑF}L_Ö ÑëW äÖ ∆èeÇ¿ òǬ ’AÜL^º¿ Ah
 ï¡ ÅâÄÜï
:énTëÖ
.ÕW¬ ¿ÀÀ\K \LW¿ ,Aw ñqg qAF}L^º¿ ›Aú ›¬ .1
äñE évA_É¿ Zï]à º¡ ZE º ,SôALà Ñhv¡ òÉp qèeUÇÇ .2
.AÖZ| 16,4 äp FM ÑF}L_Ö‡ ›èï]wÉLÇ¿
∆ARèÖ qA^Õ¬ flZU‡ flÕZ| xqhK Z| äúAÖΩ¿ iqE óv .3
. qA^Õæ¿ »\E äÖ ƒ\}ÇAE qA≠ ¿ èã AÜú ,FM
.(FM èïÀ¿Õ) ÑF}L_É¿ ’èà òÉp qAF}L^º¿ éñ^A_U ZÜLqK Z| .4
∆èeÇ¿ »\XÖ ÕAñLW¬
∆èeÇ¿ »\XÖ ÕAñLW¿ ÅâÄÜï flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ rg‡ óv
.„\_ñÇ¿‡ óâÜñÇ¿ ∆ApAÜ_ÉÇ
.∆èeÇ¿ »\XÖ ÕAñLWº /2/1 Õ¿ÕŒΩ¿ òÉp flÕ\ÄLÖ flÕèeE ltg¿
*
çRLK \_ïΩ¿ ∆èeÇ¿ ÑWZÖ äÖ éñKèeÇ¿ flÕAaæ¿ :äñÜï+ÕA_ï
ÑWZÖ äÖ ∆èeÇ¿ flÕAa¬‡ ‚\_ñÇ¿ épAÜ_Ç¿ óǬ
.äñÜñÇ¿ épAÜ_Ç¿ òǬ AåÇA^Õ¬ áLï äñÜñÇ¿ ∆èeÇ¿
áLï \_ïΩ¿ ∆èeÇ¿ ÑWZÖ äÖ éñKèeÇ¿ flÕAaæ¿ :ÕA_ï +ÕA_ï
.óâÜñÇ¿‡ ‚\_ñÇ¿ ∆ApAÜ_Ç¿ óǬ AåÇA^Õ¬
áLï äÜïæ¿ ∆èeÇ¿ ÑWZÖ äÖ éñKèeÇ¿ ∆¿ÕAaæ¿ :äñÜï+äñÜï
.óâÜñÇ¿‡ ‚\_ñÇ¿ ∆ApAÜ_Ç¿ óǬ AåÇA^Õ¬
.(‚ÕAñLW¬) »‡À]ÜÇ¿ / èï\L^º¿ qAF}L^º¿
ékUÜÇ¿ ∆èeE édAXÇ¿ ∆AÖèÉqÜÇ¿ ›Cv SÖ¿\FÇ¿ ZT¡ ÕAñLW¿ Zâp
6
(‚ÕAñLW¬) (éñvAgæ¿ fl\teÜÇ¿ flÕèeÇ¿) P I P ÑñtbLÇ¿
- / + SÖAà\FÇ¿ Õ¿ÕŒ¡ ltg¿ .›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ óv éñp\wÇ¿
SÖAà\FÇ¿ á|Õ “\p áLï‡ .éñp\wÇ¿ flÕèeÉÇ SÖAà\E ÕAñLWº
.éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿ äÖ \_ïΩ¿ ‚èÉqÇ¿ GàARÇ¿ óÉp ÕALXÜÇ¿
éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿ œA}Ö
flÕèeÇ¿ œA}Ö ÕAñLWº œA}ÜÇ¿ ÕŒ óÉp flÕ\ÄLÖ flÕèeE ltg¿
.ƒèÉkÜÇ¿ éñp\wÇ¿
:óÉï AÜú éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿ œA}Ö \ånï
éñ_ñô\Ç¿ flÕèeÇ¿ œA}Ö 16/1
:ÕAñLWΩ¿
PIP éwñmèÇAE l}v ]åRÜÇ¿ ŒAåRÇ¿ ›¡ PñUE ,éïÕAñLW¬ éwñm‡ PIP
.¿[Äã ÑÜqï ›¡ äÄÜï
ÑW¿À flÕèeÇ¿ “\qE (flÕèd ÑW¿À flÕèd) PIP éwñmèÇ¿ ‹è}K
.flÕèeÇ¿
◊A}ï濇 ÑñtbLÇ¿
.éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿ òǬ ÑïèULÉÇ flÕèeÇ¿ ÑW¿À flÕèeÇ¿ ÕŒ ltg¬
.éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿ ÂAwjæ ‚\W¡ fl\Ö Õ]Ç¿ ltg¬
9/1 œA}ÜÇ¿
SÖAà\FÇ¿ á|Õ
(‚ÕAñLW¬) 2/1 œA}ÜÇ¿
z(‚ÕAñLW¬) COMPONENT
flÕèeÇ¿ 2/1 éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿ œA}Ö ›èÄï AÖZâp : énTëÖ
.flÕèeÇ¿ flÀèQ „èL_Ö xqhï Z| , éñ_ñô\Ç¿
AV1
AV3
AV2
éñp\wÇ¿ flÕèeÉÇ ÑWZÜÇ¿ rg‡ ÕAñLW¬
.éñp\wÇ¿ flÕèeÉÇ qAWÀæ¿ rg‡ ÕAñLWº qAWÀæ¿ ÕŒ ltg¿
flÕèeÉÇ ÑWZÜÉÇ rg‡ Ñú ›Cv Õ]Ç¿ ¿[ã ltg áLï fl\Ö Ñú óv
.fiAàÀ¡ äñFÖ èã AÜú çg\p áLï éñp\wÇ¿
éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿ MñFOK
.éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿ éú\T MOFOLÇ (STILL) ◊A}ïæ¿ ÕŒ ltg¬
.éú\UÇ¿ flÀAqL^æ ‚\W¡ fl\Ö Õ]Ç¿ ltg¬
éñp\wÇ¿‡ éñ_ñô\Ç¿ ÕèeÇ¿ äñE ÑïèULÇ¿
.éñp\wÇ¿‡ éñ_ñô\Ç¿ flÕèeÇ¿ äñE ÑïèULÉÇ S W A P Õ]Ç¿ ltg¬
ÉÇ SÖAà\E ÕAñLW¬
éñp\wÇ¿ flÕèeÇ¿ rg‡ ÑïZqK flÕèeÇ¿ ›èÄK AÖZâp \vé¿ñèpLÖ\wéÇñ¿p\flwÕÇ¿èe
flÕèeÇ¿ SÖAà\E ÕAñLW¿
ƒèÉkÜÇ¿ rgèÇ¿ ~ñ}UK áLï óLT flÕ\ÄLÖ éweE rgèÇ¿ ÕŒ ltg¬
qAkpΩ¿ …ëd¬‡ PUE éÜôA|
qAkpΩ¿ \ãAnÖ
∆èd º‡ flÕèd ZQèKº
éwñqg flÕèeÇ¿‡ ÑÜqï ∆èeÇ¿
xñqg ∆èeÇ¿‡ ÑÜqK flÕèeÇ¿
éaèbÖ flÕèeÇ¿
flÕèeÇ¿ óv –‡ZW ‡¡ ”èkW
∆¿èâ}Ç¿ iqFÇ xñqg qAF}L^¬
›¿èÇ¡ ZQèK º
éwñqg ›¿èÇΩ¿
Ñ Ü q ï º ‡ \ L à è ú ∆èÜï\Ç¿
AåkFg ‡AT‡ \dAâqÇ¿ fi[ã fUv¬
(ŒAåRÇ¿ VLv‡ ébñwÇ¿ ÑñdèK) éñ_ñô\Ç¿ ébñwÇ¿
çTALwÖ VLv áK ›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ Ñã
(éwñqg flÕAa¬) „\W¡ flAâ| ƒ\Q
(?›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ óv MFOÖ) qAï\ïæ¿ fUv¬
( è e w Ö Å É ^ ) qAïÕΩ¿ fUv¬
qAïÕΩ¿ fUv¬
éñÉUÜÇ¿ fl\aèbÇ¿‡ ÑW¿ZLÇ¿ —èeXE fUv¬
(flÕèeÇ¿ äïAFK) M^¿\LàèÄÇ¿ lFg¿
flÂAgæ¿ lFg¿
›èÉÇ¿ lFg¿
∆èeÇ¿ éQÕÀ lFg¿
‡ \ L à è ú ∆èÜï\Ç¿ óv ∆AïÕAkFÇ¿ fUv¬
(l}v èïZñvÇ¿ ŒAåQ) flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ »ÕAXÖ fUv¬
7
(‚ÕAñLW¬) ∆AÖèÉqÜÇ¿ flAâ|
éqï\_Ç¿ —èeâÇ¿ ›Cv ÅÇ[LJ ,éïÕAñLW¬ éwñm‡ (M_ÄK ƒèK) ‡¡ ∆AÖèÉqÜÇ¿ flAâ|
’A| qèj òÉp ›¿èÇΩAE Àèú ∆¿Ã ∆AÖèÉqÜÇ¿ flAâ| —èeà ∆AUwd
.ÑEA}ÜÇ¿ ›èÉÜÇ¿ Õ]Ç¿ òÉp lthÇAE AãÕAñLW¬ áLï‡ éaAbÇ¿
éUweÇ¿ ÕAñLW¬
.œ\åwÇ¿ éUwd ÕAñLWæ œ\åwÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 1
lXÇ¿ qèj òÉp ›¿èÇΩ¿ Àèú ∆¿Ã ∆AUweÇ¿ ÕAñLW¬ ÅâÄÜï - 2
.éàèÉÜÇ¿ Õ¿ÕŒΩ¿ `wâE óÉw_Ç¿
ÅâÄÜï ,lñ_FÇ¿ éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ rg‡ rÖ éÉEA}ÜÇAE - 3
Õ¿ÕŒBE ‹A|Õ¡ éNëN äÖ éUweÇ¿ á|Õ qAWÀCE éUwd ÕAñLW¬
.éqï\_Ç¿ —èeâÇ¿ rg‡ óv ‹A|ÕΩ¿
.éñÇALÇ¿ ‡¡ é}EA_Ç¿ éUweÇ¿ ÕAñLWæ SÖAà\FÇ¿ ÕŒ ‹¿ZXL^¬ äÄÜï - 4
çâÄÜï ‚[Ç¿ fiZT‡ èã —èeâÇ¿ fi[åÇ ‹AnâE À‡]ÜÇ¿ ŒAåRÇ¿
.éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ ép¿Ã¬ qAF}L^¬
óLÇ¿‡ ›èï]wñÉLÇ¿ ∆AkUÖ ánqÖ äÖ éñàARÖ éÖZW ∆AÖèÉqÜÇ¿ flAâ|
`}kÇ¿‡ ÂAFàΩ¿ —èeXE flÕèkÜÇ¿‡ flÀZRÜÇ¿ ∆AÖèÉqÜÇ¿ ‹Z}K
.flZïZp ‚\W¡ ∆ApègèÖ‡ áå^Ω¿ ÕAq^¡‡ éñàèï]wñÉLÇ¿ SÖ¿\FÇ¿‡
ápZï ›¡ äÄÜï ›èï]wñÉLÇ¿ ¿[åÇ ∆AÖèÉqÜÇ¿ flAâ}Ç fl\wbÇ¿ Åv ŒAåQ
‹AnâÇ¿‡ .éqï\_Ç¿‡ ‚\FÄÇ¿‡ ékñ_FÇ¿ —èeâÇ¿ éÜnà¡ äÖ Ñú
∆AUweÇ¿ äÖ ÀZp äÖ ›èÄLï (éñ^Añ| éïÕAFW¬ —èeà) lñ_FÇ¿
.fl\aAFÖ ÑEA}ÜÇ¿ éUweÇ¿ á|Õ qAWÀCE AãÕAñLW¬ áLï óLÇ¿
éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ ‹Anà) M_ÄñK M^Av‡ ƒèK ‚\WΩ¿ éÜnàΩ¿‡
ÕAñLW¬‡ qèdèÇ¿ ép\_E ÅÇ VÜ_K éOïZT GñÇA^¡ óåv ,(rï\_Ç¿
.éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ ∆AÖèÉqÖ
édAXÇ¿ ∆AÖèÉqÜÇ¿ flAâ| xôAm‡
◊A}ïæ¿ / ÑñtbLÇ¿
xbÄÇ¿
‡¡ ŒAtÇΩ¿ qèÉT ÑOÖ éñwLXÜÇ¿ ∆AÖèÉqÜÇ¿ “\qÇ Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬
.éqk}LÜÇ¿ ∆AÜÉÄÇ¿
.éaAbÇ¿ äÖ ∆AÖèÉqÜÇ¿ éÇ¿Œæ ‚\W¡ fl\Ö Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬
áRUÇ¿
.»‡À]Ö ’AwKÕCE fâÇ¿ ÕAñLW¬ áLï
.éUweÇ¿ äÖ òÉpΩ¿ xeâÇ¿ rñ^èLÇ Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬
.éUweÇ¿ äÖ Ñw^Ω¿ xeâÇ¿ rñ^èLÇ ‚\W¡ fl\Ö Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬
.ÀALqÜÇ¿ “\qÇ¿ óǬ ’èQ\ÉÇ ‚\W¡ fl\Ö Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬
∆AàAñFÇ¿ ZïZRK
éUweÇ ÕAnLàæ¿ ÂAâN¡ éaAbÇ¿ òÉp éñàèï]wñÉLÇ¿ flÕèeÇ¿ “\qÇ
òÉp äñFÜÇ¿ “\qÇ¿ \ånï [ôZâp‡ .flZïZRÇ¿ éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿
\v¿èK Zâp‡ .éaAbÇ¿ äÖ ‚èÉqÇ¿ \_ïΩ¿ äú\Ç¿ óv éaAbÇ¿
òǬ qèULï äñFÜÇ¿ “\qÇ¿ ›Cv ,flÀZRÜÇ¿ ∆AàAñFÇ¿ ∆¿Ã éUweÇ¿
—èeâÇ¿ éUwd flZãAbÜÇ Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬ .éUweÇ¿ á|Õ
.flÀZRÜÇ¿ éïÕAFWæ¿
MñFOLÇ¿
›Aú ¿Ã¬ «ZUï ‚[Ç¿‡ AñÄñKAÖèK¬ éUweÇ¿ \ññtK ◊A}ï¬ “\tÇ
.\Oú¡ ‡¡ äñLñp\v äñLUwd äÖ ›èÄLK éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ éUwd
áLï Aåg\p áLï óLÇ¿ éñp\wÇ¿ éUweÇ¿‡ éñp\wÇ¿ ∆AUweÇ¿ ÀZp‡
òÉp lthÇ¿ Zâp‡ .M|èÇ¿ ›AñE Ñw^¡ éaAbÇ¿ òÉp flÀAp AåàAñE
äÖ ‚èÉqÇ¿ \_ïΩ¿ äú\Ç¿ òÉp ◊A}ïæ¿ ]ÖÕ “\p áLï Õ]Ç¿ ¿[ã
.AñÄñKAÖèK¡ éUweÇ¿ ÑïZqK râÖ áLï‡ éaAbÇ¿
.‚\W¡ fl\Ö Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬ Õ¿\ÜL^æ¿ “\tÇ
.∆AÖèÉqÜÇ¿ flAâ| òǬ ÑïèULÉÇ éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ ÕŒ ltg¬
.éaAbÇ¿ òÉp \ånK fl\ñWΩ¿ éUweÇ¿ ‡¡ òLJΩ¿ éUweÇ¿
YïÕALÇ¿‡ ›èï]wñÉLÇ¿ ékUÖ á^¬‡ ∆AUweÉÇ äñÜ|Õ “\p áLï
AÜâñE ⁄ÕAñLW¬ äñFï ‡Ω¿ éUweÇ¿ á|Õ‡ .éaAbÇ¿ óÉp¡ Mñ|èLÇ¿‡
.Aåg\p áLï óLÇ¿ éñÇAUÇ¿ éUweÇ¿ äñFï óàAOÇ¿ á|\Ç¿
ÂAwj¬ “\tÇ flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ / ›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ ltg¬
.ÕèånÉÇ ~EA_Ç¿ rgèÇ¿ Àèqï [ôZâp‡ .éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿
kñ_FÇ¿ fâÇ¿
éUweÇ¿ ÕAñLW¬
.‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒBE óNëN á|\ú ƒèÉkÜÇ¿ éUweÇ¿ á|Õ qAWÀ¬ áLï - 1
GRñv ,õjAXÇ¿ á|\Ç¿ óÉp ltg‡ ÕAñLWæ¿ ÂAâN¡ «ZT ¿Ã¬‡
éUweÇ¿ á|Õ qAWÀ¬ flÀAp¬ áN éNëOÇ¿ ‹A|ÕΩ¿ qAÜúCE ‹è}K ›¡
.VñUeÇ¿
.éñÇALÇ¿ ‡¡ é}EA_Ç¿ éUweÇ¿ ÕAñLWæ çÖ¿ZXL^¬ äÄÜï SÖAà\FÇ¿ ÕŒ - 2
(‚ÕAñLW¬) éÜôA}Ç¿ rg‡ óv ›¿èÇΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ éRÖ\E
.LIST rgèÇ¿ òǬ ÑïèULÉÇ rgèÇ¿ ÕŒ ltg¬
—èeâÇ¿ ∆AUweÇ ‹A|Õ¡ éqEÕΩ ›¿èÇΩ¿ Àèú lFg äÄÜï
óÉp lthÇAE éÇèå_E AãÕAñLW¬ äÄÜï‡ ⁄ÕAñLW¬ G_UE éïÕAFWæ¿
.ZqE äp áÄULÉÇ éï‡ZñÇ¿ flZTèÇ¿ òÉp ÑEA}ÜÇ¿ ›èÉÜÇ¿ Õ]Ç¿
.AàèÉÖ ¿ÕŒ ltg¿ - 1
óv Gs\K óLÇ¿ éUweÇ¿ ÕAñLW¿ áLï ,‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ ‹¿ZXL^AE - 2
.AåLRÖ\E
AãÕAñLW¿ áK óLÇ¿ éUweÇ¿ äï]XK áLï áN ,~v¿èÖ Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
fi[ã äÖ‡ .flZT¿‡ fl\Ö ÕALXÜÇ¿ éUweÇ¿ á|Õ iñÖ‡ rÖ
.›èÉÜÇ¿ Õ]Ç¿ `wâE éUweÇ¿ fi[ã ÕAñLW¿ ÅâÄÜï énUÉÇ¿
.é}ï\kÇ¿ `wâE ‚\WΩ¿ éNëOÇ¿ éàèÉÜÇ¿ Õ¿ÕŒΩ¿ éRÖ\E áLK - 4
(‚ÕAñLW¬) ( T o p T e x t ) ‚èÉqÇ¿ rgèÇ¿
lÉXÇ¿
.éñàèï]wñÉLÇ¿ flÕèeÇ¿ òÉp ∆AÖèÉqÜÇ¿ flAâ| ∆AUwd “\p “\tÇ
.‚\W¡ fl\Ö Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬ éñàèï]wñÉLÇ¿ flÕèeÇ¿ ÂAwj¬ “\tLJ
M|èÇ¿
›AñE “\qÇ Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬ ,›èï]wñÉLÇ¿ SÖAà\E flZãAbÖ Zâp
Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬‡ .éaAbÇ¿ äÖ ‚èÉqÇ¿ äÜïΩ¿ äú\Ç¿ óv M|èÇ¿
,éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ rg‡ óv‡ .“\qÇ¿ éÇ¿ŒΩ ‚\W¡ fl\Ö
á|Õ “\p áLï‡ .éñp\wÇ¿ éUweÇ¿ á|Õ ÕAñLWæ Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬
ÑïZqK ‡¡ MñFOLÇ¿ “\tLJ .éaAbÇ¿ Ñw^¡ éñp\wÇ¿ éUweÇ¿
‡¡ Ñw^¡ òǬ ‡¡ òÉp¡ òǬ SÖAà\FÇ¿ ÕŒ owT¬ ,éñp\wÇ¿ éUweÇ¿
.éwñmèÇ¿ fi[ã äÖ …‡\XÉÇ ‚\W¡ fl\Ö ltg¬‡ .‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ ltg¬
\ÜTΩ¿ éqEÕΩ¿ ›¿èÇΩ¿ ∆ºARÖ “\qE ‹ZXL_ÜÇ¿ ÑñÇÀ ‹è}ï
\wdΩ¿ Ñ}UÇ¿‡ çaAbÇ¿ Ñw^¡ óv ŸÕŒΩ¿‡ \wdΩ¿‡ \hWΩ¿‡
.óÇALÇ¿ ⁄èÉFÇ¿ óǬ \ñbï ŸÕŒΩ¿ Ñ}UÇ¿‡ çñÇALÇ¿ épèÜRÜÇ¿ òǬ \ñbï
éUweÇ¿ ÕAñLW¬ / épèÜRÜÇ¿ /⁄èÉFÇ¿
.óÇALÇ¿ ⁄èÉFÇ¿ òǬ ⁄èÉE äÖ Ñ}âLÇ¿ ÅâÄÜï ŸÕŒΩ¿ Õ]Ç¿ ‹¿ZXL^CE - 1
rÖ éñÇALÇ¿ épèÜRÜÇ¿ òǬ ⁄\ULÉÇ \wdΩ¿ Õ]Ç¿ ‹ZXL^¬ - 2
.éñÇALÇ¿ ∆AúèÉFÇ¿ òÉp óÄñKAÖèKΩ¿ Zô¿]Ç¿ ~vZLÇ¿
éñÇALÇ¿ éUweÇ¿ òǬ qA}Làæ¿ ÅâÄÜï \hWΩ¿ Õ]Ç¿ ‹¿ZXL^CE - 3
.éñÇALÇ¿ épèÜRÜÉÇ óÄñKAÖèKΩ¿ ~vZLÇ¿ rÖ
.~EA_Ç¿ ÕAñLWæ¿ òǬ ’èQ\ÇAE VÜ_ï \ÜTΩ¿ Õ]Ç¿ - 4
.çÖ¿ZXL^¬ äÄÜï Ñw^¡ òǬ SÖAà\FÇ¿ lFg ÕŒ ›Cv qÀAFLÇAE‡
fl\aAFÜÇ¿ éUweÇ¿ ÕAñLW¬
ÕAñLW¬ ÅâÄÜï ,ékñ_FÇ¿ éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ rg‡ qëW äÖ
Õ¿ÕŒ¡ ‹¿ZXL^CE ÅÇÇ ‹A|Õ¡ éNëN äÖ AåÜ|Õ qAWÀCE éUwd
.Top rgèÇ¿ óv ‹A|ÕΩ¿
Download PDF