LG | 29FU6RL | LG 29FU6RL دليل المالك

ÅÇAÜÉÇ ∆¿ÀAaÕæ¿ GñLú
›èÉÖ ›èï]wñÉK
ëF}L_Ö çñǬ ’èQ\ÉÇ çE owLT¿‡ .ŒAåRÇ¿ ÑñtbK ÑF| é|ZE GñLÄÇ¿ ¿[ã fl¿\| èQ\â
AåÜïZ}K‡ ∆AÖèÉqÜÇ¿ fi[ã ÑñR_K rÖ ŒAåRÇ¿ xÉW ÂAktÇ¿ òÉp é}v\ÜÇ¿ é|AkFÇ¿ \nà¡ .ŒAåRÉÇ Ñ_É_ÜÇ¿ á|\Ç¿‡ ÑïÀèÜÇ¿ á|Õ ÑR^
.éÖZXÉÇ »AñLTæ¿ Zâp áÄv\j rôAFÉÇ
: ÑïÀèÎÎÎÎÜÇ¿ á|Õ
: Ñ_É_ÜÇ¿ á|Õ
P/NO : MFL66681004-AR(CW91D)(1007-REV00) www.lg.com
Gñú\LÇ¿
éÖZXÇ¿
¿ ZQ óÇAp MÇèwÇ Åg\qï ¿[ã ›Ω ŒAåRÇ¿ óv ÂAktÇ¿ Åv GâRK
çÉev¬ ,éÜñÉ^ flÕèeE ÑÜqï º ŒAåRÇ¿ ›Aú ¿Ã¬‡ .‚\W¡ \jAXÖ‡
.áÄv\j rôAFÇAE ÑeK¬‡ ÂAE\åÄÇ¿ äÖ
óô¿èåÇ¿
ÂAktÇ¿ óÉp ‹‡¡ 75 éÖëqÇAE `F}ÜÇAE óô¿èåÇ¿ ÑEAú ÑñdèK áLï
.ówÉXÇ¿
.óQÕAW óô¿èã ‹¿ZXL^¬ Ñhwï ÑAF}L^¬ Ñhv¡ ~ñ}ULLJ
r|èÜÇ¿
fl\aAFÜÇ¿ éqaΩ¿ ‡¡ `ÜbÇ¿ Âèg l}_ï º PñUE Åq|èÖ lFg¡
ŒAåRÇ¿ “\qK râÜÇ ∆AjAñLTæ¿ [XLK ›¡ GRï‡ .çaAbÇ¿ òÉp
ZúBK‡ .flÕ¿\UÇ¿ ‡¡ éE\KΩ¿ ‡¡ éEèj\Ç¿ ‡¡ óp¿À ›‡ZE ∆AE[Eà ‚Ω
.¿èåÉÇ \UÇ¿ ~vZLÇAE VÜ_ï rg‡ óv ’ègèÖ ŒAåRÇ¿ ›¡ A hï¡
.ówÉXÇ¿ ÂAktÇ¿ óÉp éïèåLÇ¿ ∆AULv éñktK GâRK‡
éñôAE\åÄÇ¿ é|AkÇ¿
‫ ﻳﻮﺟﺪ‬،‫ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﺲ ﺗﻴﺎﺭ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﺘﺮﺩﺩ‬
‫ﺍﳉﻬﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﳏﺪﺩﴽ ﰲ ﺍﳌﻠﺼﻖ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﻟﻐﻄﺎﺀ‬
‫ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻄﻠﻘﴼ ﻃﺎﻗﺔ ﺗﻴﺎﺭ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ‬.‫ﺍﳋﻠﻔﻲ‬
‫ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻒ ﺍﻟﺮﻋﺪﻳﺔ‬.‫ﺛﺎﺑﺖ ﳍﺬﺍ ﺍﳉﻬﺎﺯ‬
‫ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺳﺤﺐ ﺍﳍﻮﺍﺋﻲ ﻭﻗﺎﺑﺲ‬،‫ﺃﻭ ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬
.‫ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‡¡ éñÖAÖΩ¿ éTèÉÇ¿ ¶p (POWER) ÂAE\åÄÇ¿ ÕŒ ¶p ktg¬
ÑÜqL_Ö \ñs ŒAwÉLÇ¿ ŒAåQ › èÄï AÖZâp ŒAwÉLÇ¿ ~ÉtÇ éIàARÇ¿
.éÉïèj fl \LwÇ
.(ÕAñLÇ¿ él}à) kôAUÇ¿ [wâÖ äÖ `F}ÜÇ¿ éÇ¿ŒCE òdèï
\ï[UK
ŒAåRÇ¿ “\qK º ,éñôAE\åÄÇ¿ ∆AÖZeÇ¿‡ ~ô¿\UÇ¿ \jAXÖ râÜÇ
.éEèj\Ç¿ ‡¡ \kÜÉÇ
éñQÕAXÇ¿ ∆¿ZqÜÇ¿ ÑñdèK
( ‚ÕAñLW¬ ) ∆ÕAÄ^ ‡Õèï `F}Ö
`F}Ö rÖ èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv ∆ÕAÄ^‡Õèï `F}Ö ÑñdèK áLï - 1
.›èï]wñÉLÇ¿ óv ∆ÕAÄ^‡Õèï
.èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv ÑñtbLÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 2
.çÉñdèK Zâp ÑïèUK MÇèv flÕAa¬ »\Xï ÅïZÇ èïZñwÇ¿ ŒAåQ ›Aú ¿Ã¬
rg‡ òǬ çÉïèUK áLï ›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ ›Cv ,∆ÕAÄ^‡Õèï `F}ÜE
.A ñÄñKAÖèK‡¡ AV1VflÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿
,›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ flZãAbÖ óv \ÜL_K ›¡ ∆ÀÕ¡ ¿Ã¬ äÄLJ
Ñw^¡ òǬ‡ òÉp¡ òǬ éú\UÇ¿ Õ¿ÕŒ¡ òÉp lthÇAE ÅñÉqv
/ ›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ ltg¬ ÅÇà ¿Zp AÜñv‡ .‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ òÉp ‡¡
€‡\Lâú ∆èÜï\ÉÇ éï‡ZñÇ¿ flZTèÇ¿ òÉp flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿
.éaAbÇ¿ òÉp èïZñwÇ¿ “\p flÕèd \ånK‡ .AV1 ÕAñLWæ
›èï]wñÉLÇAE AåÇAF}L^¬ áLï óLÇ¿ SÖ¿\FÇ¿ ÑñR_K Ahï¡ ÅâÄÜï
.èïZñy lï\a òÉp
\ÜTΩ¿ ›èÉÇAE ∆¿ÕAaæ¿ „¡ RGB ’èâÇ¿ äÖ flÕAaæ¿ :énTëÖ
∆ÕAÄ^Õèï »\XÜE l}v AåÇAF}L^¿ äÄÜï ŸÕŒΩ¿‡ \hWΩ¿‡
~ï\j äp ÑAOÜÇ¿ ÑñF^ òÉp AåÇA^Õ¿ áLï ∆¿ÕAaæ¿ fi[㇠.Mñúè^
‡¡ äÜOÇ¿ épèvZÖ éñàèï]wñÉK flAâ| äÖ ÕÀèÄïÀ ŒAåQ ‡¡ \KèñFÜÄÇ¿
.Aã\ñs‡ CD èKèv flZT‡ ‡¡ \KèñFÜÄÇ¿ ƒAqÇ¡ éâñúAÖ
(‚ÕAñLW¬) ∆AàèÄÜÇ¿ ÑW¿ZÖ `EA}Ö
‡¡ Y Cb Cr, Y Pb Pr ) ∆AàèÄÜÉÇ èïZñÎÎwÇ¿ »\XÖ `EA}Ö ÑñÎÎÎdèK áLï - 1
( Y PB PR ) ›èÄÜÇ¿ ÑWZÖ `ÎÎEA}Ö rÖ ( 480i ) ›èÎÎÎÄÜÉÇ ( Y B-Y R-Y
.ŒAåRÇ¿ óv
. AV IN1 óv ∆èeÇ¿ `EA}Ö óǬ ›èÄÜÇ¿ äÖ ∆èeÇ¿ ÑEAú ÑñdèK áLï - 2
ÕAñLWº flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ / ›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ óÉp lthÇ¿ áLï - 3
.COMPONENT
.∆AàèÄÜÇ¿ óv ÑñtbLÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 4
.éaAbÇ¿ òÉp ∆AàèÄÜÇ¿ “\p flÕèd \ånK
óô¿èåÇ¿ `F}Ö
óô¿èåÇ¿ `F}Ö rÖ èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv óô¿èåÇ¿ »\XÖ `F}Ö ÑñdèK áLï - 1
.›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ \åm óv
`F}Ö óv óÄÉ^ëÇ¿ ÀÀ\LÇ¿ óô¿èåE óô¿èåÇ¿ ÑEAú ÑñdèK áLï - 2
.èïZñwÇ¿
‫ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ‬VCR ‫ ﻗﻢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ ﻗﻨﺎﺓ‬- ٣
.“‫ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻘﺴﻢ ”ﺿﺒﻂ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‬
.èïZñwÇ¿ flAâ| äï]XK áLï PñT SÖAà\FÇ¿ á|Õ ÕAñLW¬ áLï - 4
.èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv ÑñtbLÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 5
(‚ÕAñLW¬) »\XÜÇ¿ / ÑWZÜÇ¿ ,flÕèeÇ¿ / ∆èeÇ¿ »ÕAXÖ
»ÕAXÖ rÖ èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ »ÕAXÖ ÑñdèK áLï - 1
ŒAåQ óv `EA}ÜÇ¿ óv‡ ›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ óv flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿
.ŒAåRÇ¿ óv »\XÜÇ¿ `EA}Ö rÖ ( ÑWZÜÇ¿ `EA}Ö ) èïZñwÇ¿
ŒAåRÇ¿ óv flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ »ÕAXÜE ÑeLÖ èïZñwÇ¿ ŒAåQ ›Aú ¿Ã¬ - 2
AV2 ‡¡ AV1 ÕAñLWº flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ / ›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ ltg¬
.(‚ÕAñLW¬)
.èïZñwÇ¿ ŒAåQ óv ÑñtbLÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 3
.éaAbÇ¿ òÉp èïZñwÇ¿ ŒAåQ äÖ “\qÇ¿ flÕèd \ånK
òÉp ›èï]wñÉLÇ¿ AåÉF}L_ï óLÇ¿ SÖ¿\FÇ¿ ÑñR_K A hï¡ ÅâÄÜï
.flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ »ÕAXÖ ~ï\j äp èïZñwÇ¿ lï\a
(èàèÖ) ›¿èÇ¡ ›‡ZE ∆ñ^Aú èïZñv ŒAåQ ÅïZÇ ›Aú ¿Ãæ :énTëÖ
∆èeÇ¿ œF}Ö òǬ èïZñwÇ¿ ŒAåQ ›Ö ∆èeÇ¿ ÑEAú ÑñdèK áLï
.ŒAåRÇ¿ óv (èàèÖ)(ÕA_ï)
، (‫ )ﺇﺧﺘﻴﺎﺭﻱ‬AV2 ‫ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺑﻮﺻﻠﺔ‬
‫ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ‬L+L ‫ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﲢﺪﻳﺪ ﳕﻂ‬
.(‫* )ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ‬/I/II
2
áÄULÇ¿ Œ¿ÕŒ¡ xôAm‡‡ äúAÖ¡
èïÀ‡¡ rgèÇ¿ ‡¡ ›èï]wñÉLÇ¿ ÑñtbK rg‡ äñE ÕAñLWæAE ‹è}ï
.éaAbÇ¿ äÖ éÜôA}Ç¿ ÂëWæ èïZñw
.(‡\Lâú ∆èÜï\Ç¿) ZqE äp áÄULÉÇ éï‡ZñÇ¿ flZTèÇ¿
*\II\I .10
ÑZqÖ ÕAñLWAE ‹è}ï‡ éQ‡À]Ö étÇ ép¿Ã¬ étÉÇ¿ ÕAñLWAE ‹è}ï èã‡
(‚ÕAñLW¿) .∆èeÇ¿ »¿\W¬
)YELLOW ‡¡( ~EA_Ç¿ SÖAà\FÇ¿ éï·Õ .11
.çKZãAbÖ ~F^ ‚[Ç¿ SÖAà\FÇ¿ ’AQÕCE ‹è}ï
‫ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻚ ﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﺮﳝﻮﺕ ﻛﻨﺘﺮﻭﻝ )ﻭﺣﺪﺓ‬
.‫ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ‬،(‫ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ‬
1
8
11
.ŒAåRÇ¿ ¿[ã óv flÀèQèÖ \ñs éwñmèÇ¿ fi[ã :
‫ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡﻫﺬﻩﺍﻷﺯﺭﺍﺭﻟﻌﺮﺽﺍﻟﺘﻠﻴﺘﻜﺴﺖ‬: éàèÉÜÇ¿ Õ¿ÕŒΩ¿
*
.(‫”ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ“ )ﻣﻮﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻠﻴﺘﻜﺴﺖ ﻓﻘﻂ‬
∆AïÕAkFÇ¿ Gñú\K
.AAA œA}ÜÇ¿ ›Ö ∆AïÕAlE ‹¿ZXL^CE ‡\Lâú ∆‡Üï\Ç¿ ŒAåQ ÑñtbK áLï
∆AÖëqÇAE ( + ‡ - ) éI”}Ç¿ ŒèÖ\ÇAE ›IÖ èã AÜú ∆AïÕAkE Gñú\K áLï
.∆AïÕAlFÇ¿ fl \RT ÑX¿À
,éïÕAkFÇ¿ ƒ\_K ∆ºAÜLT¬ äÖ xÉLÇ¿ GâRK “\tÇ :énTëÖ
flZÜÇ ‡\Lâú ∆èÜï\Ç¿ ‹¿ZXL^¬ ‚èâK º Mâú ¿Ã¬ ∆AïÕAkFÇ¿ Åv áLï
.flZLÜÖ éñâÖŒ
‡¡
éñÖAÖæ¿ éTèÉÇ¿
ó_ñô\Ç¿ ÂAE\åÄÇ¿ …ALwÖ
.A vA}ï¬ ‡¡ ëñtbK ŒAåRÇ¿ ÑïèULE ‹è}ï èã‡
òjAñLTº¿ / ÂAE\åÄÇ¿ äñFÖ
.rgèÇ¿ óv ŒAåRÇ¿ ›èÄï AÖZâp éqÖº flÂAgCE õhï èã‡
.ŒAåRÇ¿ ÑñtbK Zâp áLqï‡ òjAñLTº¿
ZqE äp áÄULÇ¿ œA_T
‫ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺇﻻ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ‬:‫ﻣﻼﺣﻈﺔ‬
‫ ﻓﻠﻦ‬،‫ )ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﺧﺮﻯ‬.‫ﺍﳌﺮﻓﻖ ﻓﻘﻂ‬
(.‫ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
∆¿ÕAñLWæ¿ éÜôA|
.éÜôA}Ç¿ äÖ ÕAñLWæAE ‹è}ï
~EAkÖ /
.òÇAUÇ¿ rgèÇ¿ “\qÇ ‡¡ áúÕAñLW¿ ÑèF}Ç
(Ñw^¡ òǬ / òÉp¡ òǬ) ∆èeÇ¿ éQÕÀ
.áô¿è}Ç¿ lFhÇ / .∆èeÇ¿ éQÕÀ lFhÇ
(Ñw^¡ òǬ / òÉp¡ òǬ SÖAà\FÇ¿)
.éÜôA}Ç¿ óv ZâE ‡¡ SÖAà\E ÕAñLWº
.òjAñLTº¿ rg‡ äÖ ÑñtbLÉÇ ŒAåRÇ¿ ÑïèULÇ
(AV IN2) ‫ اﻟﺼﻮرة‬/‫ﻣﻘﺎﺑﺲ اﻟﺼﻮت‬
‫ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺍﳋﺎﺻﺔ‬/‫ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻣﻘﺎﺑﺲ ﺧﺮﺝ ﺻﻮﺕ‬
.‫ﺑﺎﳉﻬﺎﺯ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﳌﻘﺎﺑﺲ‬
.éñFàARÇ¿ ‡¡ éñÖAÖΩ¿ éTèÉÇ l_FÖ ÑÄa òÉï AÜñv äñFÖ :énTëÖ
›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ äp ëñÉ| xÉLXï Z| äñFÜÇ¿ ÑÄbÇ¿‡
.ÅïZÇ
3
2
9
3
4
5
6
7
UPDATE/
HOLD/
10
ÂAE\åÄÇ¿ …ALwÖ
rg‡ ‡¡ ójAñLTæ¿ rgèÇ¿ äÖ flZqÇ¿ ÑñtbLE ‹è}ï èã‡
.(ÑñtbLÉÇ ]ãAQ) ójAñLTæ¿ rg‡ òǬ ÑewÇ¿
‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡
rg‡ òǬ ójAñLTæ¿ rg‡ äÖ ŒAåRÇ¿ ÑïèULE ‹è}K óã‡
.fl\aAFÖ á|Õ ÕAñLWæ ‡¡ ÑñtbLÇ¿
∆¿ÕAñLWæ¿ éÜôA|
.éÜôA}Ç¿ äÖ ÕAñLWæAE ‹è}ï
Ñw^¿ òǬ / òÉp¡ òǬ SÖAà\FÇ¿ ÑñtbK ÕŒ
‡¡ SÖAà\E AñLW¬‡ ◊A}ïæ¿ rg‡ äÖ ÑñtbLÉÇ ŒAåRÇ¿ ÑïèULÇ
.éÜôA}Ç¿ óv ZâE
.AñÄñKAÖèK¿ SÖ¿ \FÉÇ ÑÖAa V_ÜE ‹è}ï çà¿ òǬ évAgæAE
(òÉp¡ òǬ ‡¡ Ñw^¡ òǬ) ∆èeÇ¿ flÕAåQ
.∆èeÇ¿ flÕAåQ ÑïZqLÇ
.éÜôA}Ç¿ ∆¿ÕAñLW¬ lFhÇ
~v¿èÖ
.òÇAUÇ¿ rgèÇ¿ “\qÇ ‡¡ ⁄ÕAñLW¬ ÑèF}Ç
(‚ÕAñLW¬) éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ “\p Õ¿ÕŒ¡
.éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ “\qÇ AåÖ¿ZXL^¬ áLï Õ¿ÕŒΩ¿ fi[ã
—èeâÇAE —AXÇ¿ Â]RÇ¿ \nà¡ ,ÑñdAwLÇ¿ äÖ Zï]ÜLJ
.éïÕAFWæ¿
.1
.2
.3
.4
.5
óôA}ÉLÇ¿ ◊A}ïìÇ Mñ|èLÇ¿ ÕŒ .6
.∆èeÇ¿ lFhÇ ÅïZÇ ÑhwÜÇ¿ rgèÇ¿ ÂApZL^æ
(‚ÕAñLW¬) /äñqÇ¿ .7
.A vA}ï¬ ‡¡ ë
 ñtbK äñqÇ¿ éwñm‡ ÑïèULE ‹è}K óã‡
∆AÄ^æ¿ ÕŒ .8
.∆èeÇ¿ ◊A}ï¬ ‡¡ ÑñtbLE ‹è}ï èã‡
flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ ◊¿\j¡ / ›èï]wñÉLÇ¿ .9
*
ò^A^Ω¿ ÑñtbLÇ¿
∆èeÇ¿ ÕŒ ‡¡ (‚ÕAñLW¬) */2/1 ‡¡ * ‡¡ ∆èeÇ¿ éQÕÀ ÕŒ ‡¡
.rï\_Ç¿
(‫ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ )اﺧﺘﻴﺎري‬
ÕAñLW¿ ÅñÉp‡ .éEèÉkÜÇ¿ étÉÇAE éaAbÇ¿ òÉp éÜôA}Ç¿ “\p äÄÜï
.º ‡¡ ÅLtÇ
ÕAñLWº E / D Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
.M|èÇ éÜôA|
‫ )ﻣﻮﺍﻓﻖ( ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ‬OK ‫ ﺃﻭ‬G ‫ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ‬- ٢
.(‫ )ﺍﻟﻠﻐﺔ‬Language
‫ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ‬F / G ‫ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ‬- ٣
.‫ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻚ‬
.flÕALXÜÇ¿ étÉÇAE \ånL^ éaAbÇ¿ óÉp éâñFÜÇ¿ “‡\qÇ¿ rñÜQ
‫ )ﻗﺎﺋﻤﺔ( ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬MENU ‫ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ‬
.(‫ )ﺧﺎﺹ‬Special
òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿ - 4
.›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿
◊A}ï濇 ÑñtbLÇ¿
rg‡ òǬ ŒAåRÇ¿ ÑïèULÇ ó_ñô\Ç¿ ÂAE\åÄÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 1
.ÑñtbLÇ¿
ÕŒ óÉp ltgÕ ,ójAñLTæ¿ rgèÇ¿ óv ŒAåRÇ¿ ›Aú ¿Ã¬ - 2
∆èeÇ¿‡ ›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ ‡¡ VÖ¿\FÇ¿ ÕAñLW¬ ÕŒ ‡¡ ÂAE\åÄÇ¿
“\tÇ ‡\Lâú ∆èÜï\Ç¿ òÉp ‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ ‡¡ flÕèeÇ¿‡
.ÑÖAÄÇ¿ ÑñtbLÇ¿
.‡\Lâú ∆èÜï\Ç¿ óÉp ÂAE\åÄÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 3
.ójAñLTº¿ rgèÇ¿ òǬ ŒAåRÇ¿ Àèqï [ôZâp‡
.ŒAåRÇ¿ ÂAwjæ ‚\W¡ fl\Ö ó_ñô\Ç¿ ÂAE\åÄÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 4
ÂAE\åÄÇ¿ `EA| Ñev áK‡ ŒAåRÇ¿ ÑñtbK ÂAâN¡ «ZT ¿Ã¬ :énTëÖ
rg‡ ‡¡ ÕAkLàæ¿ rg‡ óǬ ÑèULï ◊è^ ŒAåRÇ¿ ›Cv ,ó_ñô\Ç¿
.ÂAE\åÄÇ¿ `F}Ö óv ÂAE\åÄÇ¿ `EA| rg‡ flÀAp¬ Zâp ÑñtbLÇ¿
∆AÄ^æ¿ éwñm‡
éÖëp \ånK‡ ∆èeÇ¿ ÂAwj¬ áLï [ôZâp‡ .∆AÄ^æ¿ ÕŒ ltg¬
∆AÄ^æ¿ ÕŒ òÉp othÇAE ÅÇà ÂAtǬ ÅâÄÜï‡ .∆èeÇ¿ ÂAwj¬
‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺧﺮى‬
›èÇ ÂA}à òÉp \Nêï Z| ógÕΩ¿ ó_ñjAâtÜÇ¿ ÑARÜÇ¿ ›Cv ,
GÎÎÎ_UE ‡¡ éFï\| éñ_ñjAâtÖ À¿èÖ ÀèQ‡ éÇAT óv flÕèÎÎÎÎeÇ¿
›èÄï Z| ‡¡ éaAbÇ¿ òÉp ”èÎÎkW \ånK Z|‡ .ŒAåRÇ¿ Gñú\K fiARK¬
flZãAbÜÇAE ’ALÜL^æ¿ ÅâÄÜï‡ .›AúÕΩ¿ óv ‚‡A_LÖ \ñs ›èÉÇ¿
éÇ¿Œ¬) éñ_ñjAâtÜÇ¿ éÇÀAqÖ éwñm‡ ÑñtbLE éñÇAp ›¿èÇ¡ flÀèRE
.(ó_ñjAâtÜÇ¿ \ñNBLÇ¿
AâtÜÇ¿ éÇ¿Œæ éaAbÇ¿ éÇAT lFg äÖ äÄÜLK áÇ ¿Ã¬ : énTëÖ
.~ôA|À 5 ZqE „\W¡ fl\Ö ‡AT ,éñ_ñj
‹èâÇ¿ “\tÇ Mñ|èLÇ¿ ŒAåQ
ŒAåRv .‹èâÉÇ Gã[K ›¡ ÑF| ŒAåRÇ¿ ÂAwj¬ \ú[LK ›Ω »ALUK º Åà¬
òǬ ŒAåRÇ¿ ÑïèULÇ AñÄñKAÖèK‡¡ ÑïèULÇAE ‹è}ï ‹èâÇ¿ Zâp Mñ|èLÇ¿
.éâñqÖ éñâÖŒ flZÖ ÂAh}ଠZqE ÕAnLàæ¿ rg‡
\ånï .~ôA|ZÇ¿ ÀZp ÕAñLWæ (‹èâÇ¿) Mñ|èLÇ¿ ŒAåQ ÕŒ ltg¬
,120 ,90 ,60 ,30 ,20 ,10: éÜñ}Ç¿ çqFLï éaAbÇ¿ òÉp épA_Ç¿ “\p
.flÕALXÜÇ¿ ~ôA|ZÇ¿ ÀZp äÖ ƒA_UÇ¿ òv \ÜïALÇ¿ ¡ZFï‡ 240 ‡ 180
:énTëÖ
ÕŒ ltg¬ ,Mñ|èLÇ¿ ŒAåQ óv ó}FLÜÇ¿ ‹èâÇ¿ M|‡ flZãAbÜÇ - ¡
.fl\Ö Mñ|èLÇ¿
óLT Mñ|èLÇ¿ ÕŒ òÉp lthÇ¿ Õ¿\ÄK áLï ,‹èâÇ¿ Mñ|èK ÂAtÇæ - ƒ
.éâñFÜÇ¿ éaAbÇ¿ \ånK
éñâÖ]Ç¿ flZÜÇ¿ ótÉï ŒAåRÇ¿ ›Cv ,Mñ|èLÇ¿ ŒAåQ ÂAwj¬ Zâp - »
.Mñ|èLÉÇ é}F_ÜÇ¿
(‫ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ )اﺧﺘﻴﺎري‬
‫ )ﺗﺸﻐﻴﻞ( ﻣﻦ ﺃﺟﻞ‬On ‫ﰲ ﺣﺎﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳋﻴﺎﺭ‬
‫ ﺳﺘﻨﻄﻔﺊ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻭﺳﻴﺘﻢ‬،(‫ )ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬Saving
.‫ ﺛﻮﺍﻥ‬١٠ ‫ﺑﺪﺀ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﳕﻂ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼﻝ‬
٪٧٠
٪
٧٠ ‫ﻳﻮﻓﺮ ﳕﻂ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬
.‫ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬
.‫ ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ‬،‫ﻭﻻ ﻳﺼﺪﺭ ﺇﻻ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻓﻘﻂ‬
‫ ﳝﻜﻨﻚ ﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ‬،‫ﺑﻌﺪ ﺑﺪﺀ ﳕﻂ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫ )ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﺪﻡ ﻋﺮﺽ‬F / G ‫ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ‬
(.‫ﺷﺮﻳﻂ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ‬
‫( ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ‬F / G ‫ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻔﺘﺎﺡ )ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺯﺭ‬
.‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬
Energy
flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿‡ ›èï]wñÉLÇ¿ ’Ag‡¡
∆èeÇ¿ rg‡ ‡¡ ›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ äÖ ÑÄÇ ∆ëWZÜÇ¿ lFg äÄÜï
.flÕèeÇ¿‡
èïZñv ÑR_Ö ÑñdèK Zâp flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ rg‡ ‹¿ZXL^¬ áLï‡
.ŒAåRÇAE ‚\W¡ ∆¿ZqÖ ‡¡ Mñ^Aú
›Cv , AïÕΩ¿ »\XÖ ~ï\j äp èïZñv ŒAåQ ÑñdèK Zâp :énTëÖ
—AXÇ¿Â]RÇ¿ \nà¡ .›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ óv çÖ¿ZXL^¬ áLï ŒAåRÇ¿
.éñQÕAXÇ¿ ∆¿ZqÜÇ¿ ÑñdèLE
⁄AQ ‡¡ ∆ÕAÄ^‡Õèï ÎÇ¿ `F}ÜE ÑeLÖ èïZñwÇ¿ ŒAåQ : AV1
.›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåRE
ŒAåRE òÉp AV IN2 `F}ÜE ÑeLÖ èïZñwÇ¿ ŒAåQ : AV2
.(‚ÕAñLW¬) ›èï]wñÉLÇ¿
∆AàèÄÜÇ¿ ÑWZÖ `EA}ÜE éÉeLÖ ∆AàèÄÜÇ¿ : COMPONENT
.(‚ÕAñLW¬) .ŒAåRÇ¿ óv
∆èeÇ¿ rg‡ ‡¡ ›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ ÕAñLW¬ ÅâÄÜï ÑÀAFLÇ¿ òÉp‡
.flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ /›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ òÉp lthÇAE flÕèeÇ¿‡
òǬ ‡¡ òÉp¡ óǬ ∆¿èâ}Ç¿ ÕŒ ltg¬ ,›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ óǬ ’èQ\ÉÇ
.‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ ‡¡ Ñw^¡
(‚ÕAñLW¬) flÕèeÇ¿‡ ∆èeÉÇ óÄñKAÖèK‡Ω¿ ÑïèULÇ¿
çÉñtbK Zâp ÑïèULÇ¿ MÇèv »¿\WCE ÅïZÇ èïZñwÇ¿ ŒAåQ ‹A| ¿Ã¬
∆ÕAÄ^‡Õèï ÎÇ¿ »\XÜE ÑdèÜÇ¿ èïZñwÇ¿ ŒAåQ äÖ “\qñÇ
AñÄñKAÖèK‡¡ AV1 rgèÇ¿ òǬ ÑèULï ◊è^ ŒAåRÇ¿ ›Cv ,Múè^
.flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ flÕAa¬ ÑAWÀ¬ éÇAT óv
ÅñÉqv ,›èï]wñÉLÇ¿ rg‡ flZãAbÖ óv \ÜL_K ›¡ ∆ÀÕ¡ ¿Ã¬ äÄLJ
Õ¿ÕŒ¡ òÉp ‡¡ Ñw^¡ òǬ‡ óÉp¡ òǬ éú\UÇ¿ Õ¿ÕŒ¡ òÉp lthÇAE
óǬ flÀèqÉÇ flÕÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ / ›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ ltg¬ .‹A|ÕΩ¿
.flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ rg‡
ÑAwjΩ¿ ÑF| äÖ ÑñtbLÇ¿ râÖ …ALwÖ
∆èÜï\Ç¿ ‹¿ZXL^¬ ‹]Éï PñUE ›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ lFg äÄÜï
râÜÇ AåÖ¿ZXL^¬ äÄÜï éñdAXÇ¿ fi[㇠.çñv áÄULÇ¿ “\tÇ ‡\Lâú
.›Ã¬ ›‡ZE ›èï]wñÉLÇ¿ flZãAbÖ äÖ ÑAwjΩ¿
…ALwÖ) “\qÇ¿ éaAa \ånK ,ÑñtbLÇ¿ rg‡ óv Ñw}Ç¿ ÀèQ‡ rÖ
ÕŒ ‚¡ òÉp lthÇ¿ Zâp ÅÇÇ ,éaAbÇ¿ óÉp (ÑÜqï ÑñtbLÇ¿ râÖ
.›èï]wñÉLÇ¿ flZãAbÖ ÂAâN¡ éñÖAÖΩ¿ éTèÉÇ¿ óÉp
(‚ÕAñLW¬) éñÎÎÎÎÎÎÎÎÎgÕΩ¿ éñÎÎÎÎ_ñÎjAâtÜÇ¿ éÎÎÎÇÀAqÖ
ŒAåRÇ¿ óv ¿ ZQ \ñFÄÇ¿ áRUÇ¿ ∆¿Ã ›‡¿\E éEèFàΩ¿ ÀèQèÇ éRñLâú
4
éaAbÇ¿ òÉp áô¿è}Ç¿
›èï]wñÉLÇ¿ ∆AkUÖ lFg
AñÄñKAÖèK¡ SÖ¿\FÇ¿‡ ∆¿èâ}Ç¿ xñÇèK lFg éÜôA| rÖ éaAbÇ¿ òÉp ÅïZÇ ŒAåRÇ¿ äñE‡ ÅâñE Õ¿èUÇ¿ áLï
¿[ã ’AFKCE Aåâï]XK áLï AåÇAF}L^¬ äÄÜï óLÇ¿ ∆AkUÜÇ¿ rñÜQ
ÂAâN¡ éñÄñKAÖèKΩ¿ éRÖ\FÇ¿ ‹¿ZXL^CE ódèà Aâଇ .ƒèÉ^Ω¿
.ŒAåRÇ¿ ¿[ã Gñú\K
Auto programme
.éÜôA}Ç¿ ÕAñLW¬
Õ]Ç¿ ltg¿ áN MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ ltg¿ - 1
.éÜôA| Ñú
‫ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‬D / E ‫ ﰒ ﺯﺭ‬،(‫ )ﻣﻮﺍﻓﻖ‬OK ‫ ﺃﻭ‬،G ‫ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ‬- ٢
“\qÇ E /
D
.‫ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
.F / G ‫ ﻗﻢ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺰﺭ‬- ٣
‫ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻋﻠﻰ‬
‫ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ( ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ‬MENU ‫ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺯﺭ‬
OK ‫ ﺃﻭ‬،G ‫ ﻭﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ‬،‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺩﱏ‬
.(‫)ﻣﻮﺍﻓﻖ‬
OOCO01O(BG)
7
.A hï¡ Aåg\p áLï ÑñtbLÇ¿ ∆¿èkXÇ éEèÉkÜÇ¿ Õ¿ÕŒΩ¿‡.ÑtbÜÇ¿
36%
MENU
‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬
‫ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﳕﻂ‬
.‫ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ‬
‫اﻟﺘﺨﻄﻲ إﻟﻰ رﻗﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬
.(‫ ﺣﺪﺩ ﻋﻨﺼﺮ )ﲣﻄﻲ‬،‫ ﰲ ﳕﻂ ﺍﳌﺤﻄﺔ‬- ١
،(‫ )ﺗﺸﻐﻴﻞ‬ON ‫ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‬F / G ‫ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ‬- ٢
.(‫ )ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ‬OFF ‫ﺃﻭ‬
‫ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻚ‬،‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﲣﻄﻲ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ‬
D / E ‫ﻟﻦ ﺗﺼﺒﺢ ﻗﺎﺩﺭﴽ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺯﺭ‬
‫ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ‬.‫ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺘﻠﻔﺎﺯ‬
‫ ﻓﻘﻢ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ‬،‫ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﲣﻄﻴﻪ‬
NUMBER ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﺯﺭﺍﺭ‬
.(‫)ﺭﻗﻤﻴﺔ‬
òǬ ’èQ\ÉÇ MENU éÜôA}Ç¿ ÕŒ òÉp flÕ\ÄLÖ éweE ltg¿
.›èï]wñÉLÉÇ éïÀAqÇ¿ flZãAbÜÇ¿
‫ﺣﺬف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬
:énTëÖ
›Cv ,M_ÄLñÉñK éïÕAFWæ¿ —èeâÇAE —AXÇ¿ rgèÇ¿ óv - ¡
.Aåg\p áLï º áô¿è}Ç¿
Degauss ‫ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ‬،‫ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺩﻳﻼﺕ‬- .‫ﺏ‬
.(‫)ﻣﺴﺢ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﳌﻤﻐﻨﻂ‬
Language ‫ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ‬،‫ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺩﻳﻼﺕ‬- .‫ﺝ‬
.(‫)ﺍﻟﻠﻐﺔ‬
Treble ‫ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ‬،‫ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺩﻳﻼﺕ‬- .‫ﺩ‬
‫ ﻟﻜﻦ‬،(‫ )ﺻﻮﺕ ﺍﳉﻬﲑ‬Bass ‫ ﻭ‬،(‫)ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ‬
.(‫ )ﻣﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺼﻮﺕ‬Equalizer ‫ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮﺽ إﻋﺪاد‬
Station
AutoOprogramme
Programme
Skip
Delete
Swap
SoundOsystem
ColourOsystem
Fine
.(‫ ﺣﺪﺩ ﻋﻨﺼﺮ )ﺣﺬﻑ‬،‫ ﰲ ﳕﻂ ﺍﳌﺤﻄﺔ‬- ١
،(‫ )ﺗﺸﻐﻴﻞ‬ON ‫ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‬F / G ‫ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ‬- ٢
.(‫ )ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ‬OFF ‫ﺃﻭ‬
‫ )ﻣﻮﺍﻓﻖ( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻴﺰﺓ‬OK ‫ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ‬
‫ ﰒ ﻳﺘﻢ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ‬،‫ )ﺗﺸﻐﻴﻞ( ﳏﺪﺩﺓ‬ON
‫ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻷﻋﻠﻰ‬،‫ﺍﳌﺤﺪﺩ‬
.‫ﲟﻘﺪﺍﺭ ﻣﻮﺿﻊ ﻭﺍﺣﺪ‬
()O}{OOKOMENU
.(‫ ﺣﺪﺩ ﻋﻨﺼﺮ )ﺗﺒﺪﻳﻞ‬،‫ ﰲ ﳕﻂ ﺍﳌﺤﻄﺔ‬- ١
.‫ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ‬F / G ‫ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ‬- ٢
‫ )ﻣﻮﺍﻓﻖ( ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ‬OK ‫ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ‬
.‫ﺍﳊﺎﱄ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺤﺪﺩ‬
()O}{OOKOMENU
‫اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑﲔ رﻗﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬
‫ﻧﻈﺎم اﻟﺼﻮت‬
:OOToOstart
:OO1
:OOOff
:OOOff
:OO
:OOBG
:OOAuto
:OO{{{
∆AkUÜÇ¿ éÜôA|
Picture
PSM
XD
CSM
Contrast
Brightness
Colour
Sharpness
Tint
Sound
:OODynamic
:OOOff
:OOStandard
:OO100
:OO60
:OO60
:OO60
:OO0
flÕèeÇ¿ éÜôA|
SSM
TurbooSound
AVL
Balance
Treble
Bass
:OOFlat
:OOOff
:OOOff
:OO0
:OO50
:OO50
: System
/ Añ}ï\v¿ / l^‡Ω¿ Ÿ\bÇ¿ / ¿ZàëïŒèñà / Añ^√) : BG
(AñÇ¿\L^¿
(Añ}ï\v¡ ƒèâQ / Sàèú Sàèã) : I
ÀAUKæ¿ PÇèàèÖèú / Añ}ï\v¡ / äñeÇ¿ / AE‡Õ‡¡ Ÿ\a) : DK
(~EA_Ç¿ óLñvè_Ç¿
(äñFÉwÇ¿ / AïÕèú / éñÄï\ÖΩ¿ flZULÜÇ¿ ∆AïºèÇ¿) : M
(‚ÕAñLW¬)
‫ﻧﻈﺎم اﻷﻟﻮان‬
AUTO ‫ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺿﺒﻂ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﰲ ﺃﻭﺿﺎﻉ‬
NTSC4.43‫ ﻭ‬، (‫)إﺧﺘﻴﺎري‬NTSC ، PAL60 ، PAL ، (‫)ﺃﻭﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ‬
.SECAM ‫ ﻭ‬، (‫)إﺧﺘﻴﺎري‬
~ñ|ZÇ¿ xñÇèLÇ¿ lFg
.A wñqg ÑAF}L^æ¿ ›Aú ¿Ã¬ l}v ƒèÉkÖ ~ñ|ZÇ¿ xñÇèLÇ¿
á|\ÇAE çàAñE áLï ~ñ|ZÇ¿ xñÇèLÇAE çkFg áLï ‚[Ç¿ SÖAà\FÇ¿
.SÖAà\FÇ¿ ÕAñLW¬ ÂAâN¡ \wdΩ¿
5
()O}{OOKOMENU
Time
∆èeÇ¿ éÜôA|
Clock
Offotime
Onotime
Onotimeovolume
Autoosleep
:OO-i-o:o-i:OO-i-o:o-i:OO-i-o:o-i:OO30
:OOOff
()O}{OOKOMENU
M|èÇ¿ éÜôA|
Special
Language
Input
Childolock
Degauss
Energy saving
()O}{OOKOMENU
édAW éÜôA|
E\àAÖS ¿ÇLÉñw]ïè›
:OOEnglish
:OOTV
:OOOff
:OOOff
: Off
flÕèeÇ¿ lFg
(‫ )ذاﻛﺮة ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻟﻮان‬CSM
‫ أو ﺿﺎرب إﻟﻰ‬،‫ ﻗﻴﺎﺳﻲ‬،‫ﳝﻜﻨﻚ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ‬
‫ ﺣﺴﺒﻤﺎ‬،‫ أو ﺿﺎرب إﻟﻰ اﻷﺧﻀﺮ أو ﺿﺎرب إﻟﻰ اﻷزرق‬،‫اﳊﻤﺮة‬
‫ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﳌﺼﺪﺭ ﺩﺧﻞ‬
:‫ﻣﻼﺣﻈﺔ‬
.RGB
(flÕèeÇ¿ éÇAT fl\ú¿Ã) PSM
.‫ ﺗﻔﻀﻞ‬ƒAqÇΩ¿ flÕèd‡ éÇZLqÜÇ¿‡ éñÄñÖAâïZÇ¿‡ éñ^Añ}Ç¿ ÕèeÇ¿‡
‫ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺿﺒﻂ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻭ إﺿﺎءة ﻭ ﻟﻮن ﻭ ﺣﺪة ﻭ ﺗﻈﻠﻴﻞ‬º‡ flZñQ flÕèd áïZ}K “\tÇ râeÜÇ¿ óv AåLRÖ\E áLï
.AåÉïZqK äÄÜï
‫ ﻓﻘﻂ( ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ‬NTSC ‫اﻟﺼﻮرة )ﺩﺧﻞ‬
XD
.‫ﺗﻔﻀﻠﻬﺎ‬
‹¿ZXL^AE ZïZULÇ¿ flZñRÇ¿‡ éUg¿èÇ¿ flÕèeÇAE ’ALÜL^º¿ ÅâÄÜï
.LG äÖ flŒALÜÜÇ¿ óÜ|\Ç¿ r|¿èÇ¿ SÇAqÖ AñQèÇèâÄK
M|èÇ¿ lFg
‫ﺿﺒﻂ اﻟﺼﻮت ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫ ﳝﻜﻨﻚ ﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮﻯ‬،‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬
.‫ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺃﻭﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
Mñ|èLÇAE óÄñKAÖèKΩ¿ ◊A}ïæ¿
Auto ‫ )ﺗﺸﻐﻴﻞ( ﰲ ﻋﻨﺼﺮ‬On ‫ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ‬
‫ ﻓﺴﻮﻑ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺍﳉﻬﺎﺯ‬،(‫ )ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺍﻷﻭﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ‬sleep
‫ﺃﻭﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﺇﱃ ﳕﻂ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﺸﺮ‬
.‫ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻒ ﳏﻄﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺚ‬
◊A}ïæ¿ / ÑñtbLÇ¿ \ÜïAK lFg
‹è}ï ŒAåRÇ¿ ›Cv ,ON ÑñtbLÇ¿ rg‡ óv éwñmèÇ¿ fi[ã ‹¿ZXL^AE
M|‡ Zâp ◊A}ïæ¿ ‡¡ ÑñtbLÇ¿ rg‡ òǬ AñÄñKAÖèK‡¿ ÑïèULÇAE
ÑF| éUñUd flÕèeE M|èÇ¿ lFhK ›¡ GRï .ZïZULÇ¿ ~EA^
.◊A}ïæ¿ / ÑñtbLÉÇ Mñ|èLÇ¿ éwñm‡ ‹¿ZXL^¿
.ÕAnL຿ rg‡ óv l}v éwñmèÇ¿ fi[ã ÑÜqK - ¡:énTëÖ
ÕAñLW¿ áLï ,ò|AFÇ¿ ◊A}ïæ¿ / ÑñtbLÇ¿ M|‡ flZãAbÜÇ - ƒ
.M|èÇ¿ éÜôA|
,ò_ñô\Ç¿ ÂAE\åÄÇ¿ …ALwÖ äÖ ÂAE\åÄÇ¿ Ñev Zâp - »
/ ÑñtbLÇ¿ M|‡ ÑèULï‡ M|èÇ¿ lFg ÀAqï
.ÑewÇ¿ rg‡ òǬ ◊A}ïæ¿
∆èeÇ¿ lFg
éaAbÇ¿ òÉp “\p
èàèÖ
èï\L^
1 »‡À]Ö
ép¿Ã¬
èàèÖ
èï\L^
»‡À]Ö
„À\wÇ¿ ∆èeÇ¿ ÕAñLW¿
ÅâÄÜï éwñqg èï\L^º¿ flÕAa¬ MàAú ¿Ã¬ èï\L^º¿ ÑAF}L^º¿ Zâp
óv‡ . /2/1 Õ]Ç¿ òÉp lthÇAE „À\wÇ¿ ÕAñLWº¿ òǬ ÑïèULÇ¿
ÑïèUL*Ç¿ “\tLJ .∆èeÇ¿ ~Üp äñ_UK áLï ‚À\wÇ¿ ÑAF}L^º¿
.„\W¡ fl\Ö /2/1 Õ]Ç¿ ltg¿ èï\L^º¿ òǬ
éQ‡*À]Ö étÉE ép¿ÃìÇ étÉÇ¿ ÕAñLW¿
òǬ ÑïèULÇ¿ ÅâÄÜï ( éQ‡À]Ö étÇ ) äñLtÇ óv SÖAà\E ÑAF}L^¿ Zâp
Õ]Ç¿ òÉp lthÇAE ( 2 - 1 »‡À]ÜÇ¿ ) ‡¡ 2 »‡À]ÜÇ¿ ‡¡ 1 »‡À]ÜÇ¿
.flÕ\ÄLÖ éweE /2/1
AñLWº¿
òǬ éñô¿ZLEº¿ ép¿Ãæ¿ étÇ ÑA^ÕCE ‹è}ï è㇠:1 Õ*
.∆ApAÜ_Ç¿
.∆ApAÜ_Ç¿ òǬ éïèàAOÇ¿ ép¿Ãæ¿ étÇ ÑA^ÕCE ‹è}ï è㇠:2 »‡À]ÜÇ¿
.épAÜ^ ÑÄÇ éÉewâÖ étÇ Ñ^\ï :2+1 ‡À]ÜÇ¿
(‚ÕAñLW¬) NICAM ∆èeÇ¿ ÑAF}L^¬
,NICAM ÑAF}L^º ÑAF}L^º¿ ŒAåRE ¿À‡]Ö ⁄ŒAåQ ›Aú ¿Ã¬
flÀZqLÜÇ¿ flZTèÇ¿) NICAM flÀèRÇ¿ òÇAqÇ¿ òÜ|\Ç¿ ∆èeÇ¿ ›Cv
.çÇAF}L^¿ äÄÜï ( éñnUÉÇ¿ éFú\ÜÇ¿ éñKèeÇ¿
AåÇAF}L^¿ áLï òLÇ¿ ép¿Ãæ¿ ’èâÇ A}Fj ∆èeÇ¿ »\XÖ ÕAñLW¿ äÄÜï
.flÕ\ÄLÖ éweE /2/1 Õ]Ç¿ òÉp lthÇAE òÉï AÜú
ÕAñLW¬ ÅâÄÜï ,(èàèÖ) ‚À\v*NICAM ÑA^Õ¬ ÑAF}L^¬ Zâp - 1
.èàèÖ FM ‡¡ èàèÖ NICAM
ÕAñLW¬ ÅâÄÜï ,èï\L^ NICAM ÑA^Õæ¿ ÑAF}L^¬ Zâp - 2
èï\L_Ç¿ flÕAa¬ MàAú ¿Ã¬‡ .èàèÖ FM ‡¡ èï\L^ .NICAM
.èàèÖ FM òǬ ÑïèULÇ¿ áLï ,éwñqg
ÕAñLW¬ ÅâÄÜï ,»‡À]Ö NICAM ÑA^Õ¬ ÑAF}L^¬ Zâp - 3
NICAM ‡¡ 2 »‡À]ÜÇ¿ NICAM ‡¡ 1 »‡À]ÜÇ¿ NICAM
rg‡ ÕAñLW¬ Zâp‡ .(èàèÖ) ‚À\wÇ¿ ÕAñLWæ¿ ‡¡ 2+1 »‡À]ÜÇ¿
›èÇ) èàèÖ “\qÇ¿ éaAa ›¬ FM ÑA^Õ¬ rÖ èàèÖ lFhÇ¿
.éaAbÇ¿ óÉp \ånK (‚À\v
(∆èeÇ¿ éÇAT fl\ú¿Ã) SSM
،(‫ )ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ‬Music ،(‫ )ﻣﺴﻄﺢ‬Flat ‫ﺍﻟﺼﻮﺕ‬
‫ )ﺭﻳﺎﺿﺔ( ﻣﱪﳎﺔ‬Sport ‫ ﻭ‬،(‫ )ﻓﻴﻠﻢ‬Movie ‫ﻭ‬
‫ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺕ ﺃﺻﻠﻲ ﺟﻴﺪ ﰲ ﺍﳌﺼﻨﻊ ﻭﻻ‬
.‫ﳝﻜﻦ ﺗﻐﻴﲑﻩ‬
rï\_Ç¿ ∆èeÇ¿ÕAñLW¬
¿]ñú\K \Oú¡ VFeï ◊è^ ∆èeÇ¿ ›Cv ,éwñmèÇ¿ fi[ã ÑñtbK Zâp
.‚ÀAqÇ¿ ∆èeÇ¿ äp ¿\ñFÄK‡
‫ﺿﺒﻂ اﻟﺼﻮت‬
،
،‫اﻟﺘﻮازن‬
‫ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺿﺒﻂ‬
‫ ﺻﻮت‬،‫ اﻟﺼﻮت ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻄﺒﻘﺔ‬،(‫ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺃﻭﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ‬
(AVL
AVL) ‫ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺃﻭﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ‬،،‫اﳉﻬﻴﺮ‬
‫ )ﻣﺴﺎﻭﻱ ﻣﺴﺘﻮﻯ‬AVL ‫ﻭ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﻮﺕ‬
‫ ﻳﺆﺩﻱ‬.‫ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺣﱴ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻚ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ‬
‫ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮ ﺇﱃ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺻﻮﺕ ﳏﻴﻄﻲ ﳑﺎﺛﻞ‬
.‫ﻟﻠﺼﻮﺕ ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺍﳊﻔﻼﺕ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ‬
∆èeÇ¿ »\XÖ ÕAñLW¬
∆èeÇ¿ »\XÖ ÕAñLW¿ ÅâÄÜï flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ rg‡ óv
.„\_ñÇ¿‡ óâÜñÇ¿ ∆ApAÜ_ÉÇ
.∆èeÇ¿ »\XÖ ÕAñLWº /2/1 Õ¿ÕŒΩ¿ òÉp flÕ\ÄLÖ flÕèeE ltg¿
çRLK \_ïΩ¿ ∆èeÇ¿ Ñ*
WZÖ äÖ éñKèeÇ¿ flÕAaæ¿ :äñÜï+ÕA_ï
ÑWZÖ äÖ ∆èeÇ¿ flÕAa¬‡ ‚\_ñÇ¿ épAÜ_Ç¿ óǬ
.äñÜñÇ¿ épAÜ_Ç¿ òǬ AåÇA^Õ¬ áLï äñÜñÇ¿ ∆èeÇ¿
‫ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﲰﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﺧﻞ‬:(‫ )ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ‬R+R ‫ ﺃﻭ‬L+L
‫ )ﺃﳝﻦ( ﻳﺘﻢ ﺇﺭﺳﺎﳍﺎ ﺇﱃ‬R ‫ )ﺃﻳﺴﺮ( ﺃﻭ‬L ‫ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﻮﺕ‬
.‫ﻛﻼ ﻣﻦ ﲰﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﻭﺍﻟﻴﻤﲎ‬
:‫ﻣﻼﺣﻈﺔ‬
.‫ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﻮﺩﻳﻼﺕ‬R+R ‫ ﺃﻭ‬L+L ‫ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ‬
.(‚ÕAñLW¬) »‡À]ÜÇ¿ / èï\L^º¿ ÑAF}L^º¿
ékUÜÇ¿ ∆èeE édAXÇ¿ ∆AÖèÉqÜÇ¿ ›Cv SÖ¿\FÇ¿ ZT¡ ÕAñLW¿ Zâp
.ékUÜÇ¿ á^¿‡ SÖAà\FÇ¿ á|Õ ÂAwLW¿ ZqE \ånK
6
(‚ÕAñLW¬) ∆AÖèÉqÜÇ¿ flAâ|
.Top rgèÇ¿ óv ‹A|ÕΩ¿
éqï\_Ç¿ —èeâÇ¿
’A| Ñèj òÉp ›¿èÇΩAE Àèú ∆¿Ã ∆AÖèÉqÜÇ¿ flAâ| —èeà ∆AUwd
.ÑEA}ÜÇ¿ ›èÉÜÇ¿ Õ]Ç¿ òÉp lthÇAE AãÕAñLW¬ áLï‡ éaAbÇ¿
éUweÇ¿ ÕAñLW¬
.œ\åwÇ¿ éUwd ÕAñLWæ œ\åwÇ¿ ÕŒ ltg¬ - 1
lXÇ¿ Ñèj òÉp ›¿èÇΩ¿ Àèú ∆¿Ã ∆AUweÇ¿ ÕAñLW¬ ÅâÄÜï - 2
.éàèÉÜÇ¿ Õ¿ÕŒΩ¿ `wâE óÉw_Ç¿
ÅâÄÜï ,lñ_FÇ¿ éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ rg‡ rÖ éÉEA}ÜÇAE - 3
Õ¿ÕŒBE ‹A|Õ¡ éNëN äÖ éUweÇ¿ á|Õ ÑAWÀCE éUwd ÕAñLW¬
.éqï\_Ç¿ —èeâÇ¿ rg‡ óv ‹A|ÕΩ¿
‡¡ é}EA_Ç¿ éUweÇ¿ ÕAñLWæ SÖAà\FÇ¿ ÕŒ ‹¿ZXL^¬ äÄÜï - 4
.éñÇALÇ¿
édAXÇ¿ ∆AÖèÉqÜÇ¿ flAâ| xôAm‡
xbÄÇ¿
‡¡ ŒAtÇΩ¿ ÑèÉT ÑOÖ éñwLXÜÇ¿ ∆AÖèÉqÜÇ¿ “\qÇ Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬
.éqk}LÜÇ¿ ∆AÜÉÄÇ¿
.éaAbÇ¿ äÖ ∆AÖèÉqÜÇ¿ éÇ¿Œæ ‚\W¡ fl\Ö Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬
áRUÇ¿
.»‡À]Ö ’AwKÕCE fâÇ¿ ÕAñLW¬ áLï
.éUweÇ¿ äÖ òÉpΩ¿ xeâÇ¿ rñ^èLÇ Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬
äÖ Ñw^Ω¿ xeâÇ¿ rñ^èLÇ ‚\W¡ fl\Ö Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬
.éUweÇ¿
.ÀALqÜÇ¿ “\qÇ¿ óǬ ’èQ\ÉÇ ‚\W¡ fl\Ö Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬
‫ﲢﺪﻳﺚ‬
‫ﻋﺮﺽ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ‬
‫ ﺳﻴﻈﻬﺮ‬.‫ﻟﺼﻔﺤﺔ ﺗﻠﻴﻜﺴﺖ )ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ( ﺟﺪﻳﺪﺓ‬
‫ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﰲ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻣﻦ‬
‫ ﺳﻴﺘﻢ‬،‫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﳌﺤﺪﺛﺔ‬.‫ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ‬
‫ ﺍﺿﻐﻂ‬.‫ﺗﻐﻴﲑ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺇﱃ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬
.‫ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﺭ ﻟﻌﺮﺽ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻴﻜﺴﺖ ﺍﳌﺤﺪﺛﺔ‬
MñFOLÇ¿
›Aú ¿Ã¬ «ZUï ‚[Ç¿‡ A ñÄñKAÖèK¬ éUweÇ¿ \ññtK ◊A}ï¬ “\tÇ
.\Oú¡ ‡¡ äñLñp\v äñLUwd äÖ ›èÄLK éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ éUwd
áLï Aåg\p áLï óLÇ¿ éñp\wÇ¿ éUweÇ¿‡ éñp\wÇ¿ ∆AUweÇ¿ ÀZp‡
òÉp lthÇ¿ Zâp‡ .M|èÇ¿ ›AñE Ñw^¡ éaAbÇ¿ òÉp flÀAp AåàAñE
äÖ ‚èÉqÇ¿ \_ïΩ¿ äú\Ç¿ òÉp ◊A}ïæ¿ ]ÖÕ “\p áLï Õ]Ç¿ ¿[ã
.A ñÄñKAÖèK¡ éUweÇ¿ ÑïZqK râÖ áLï‡ éaAbÇ¿
.‚\W¡ fl\Ö Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬ Õ¿\ÜL^æ¿ “\tÇ
lÉXÇ¿
flÕèeÇ¿ òÉp ∆AÖèÉqÜÇ¿ flAâ| ∆AUwd “\p “\tÇ
.éñàèï]wñÉLÇ¿
.‚\W¡ fl\Ö Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬ éñàèï]wñÉLÇ¿ flÕèeÇ¿ ÂAwj¬ “\tLJ
M|èÇ¿
›AñE “\qÇ Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬ ,›èï]wñÉLÇ¿ SÖAà\E flZãAbÖ Zâp
\Ö Õ]Ç¿ ¿[ã ltg¬‡ .éaAbÇ¿ äÖ ‚èÉqÇ¿ äÜïΩ¿ äú\Ç¿ óv M|èÇ¿
ltg¬ ,éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ rg‡ óv‡ .“\qÇ¿ éÇ¿ŒΩ ‚\W¡ fl
éUweÇ¿ á|Õ “\p áLï‡ .éñp\wÇ¿ éUweÇ¿ á|Õ ÕAñLWæ Õ]Ç¿ ¿[ã
\wÇ¿ éUweÇ¿ ÑïZqK ‡¡ MñFOLÇ¿ “\tLJ .éaAbÇ¿ Ñw^¡ éñp\wÇ¿
Õ¿ÕŒ¡ ltg¬ ‡¡ Ñw^¡ òǬ ‡¡ òÉp¡ òǬ SÖAà\FÇ¿ ÕŒ owT¬ ,éñp
.éwñmèÇ¿ fi[ã äÖ …‡\XÉÇ ‚\W¡ fl\Ö ltg¬‡ .‹A|ÕΩ¿
7
›Cv ÅÇ[LJ ,éïÕAñLW¬ éwñm‡ (M_ÄK ƒèK) ‡¡ ∆AÖèÉqÜÇ¿ flAâ|
çâÄÜï ‚[Ç¿ fiZT‡ èã —èeâÇ¿ fi[åÇ ‹AnâE À‡]ÜÇ¿ ŒAåRÇ¿
.éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ ép¿Ã¬ ÑAF}L^¬
óLÇ¿‡ ›èï]wñÉLÇ¿ ∆AkUÖ ánqÖ äÖ éñàARÖ éÖZW ∆AÖèÉqÜÇ¿ flAâ|
`}kÇ¿‡ ÂAFàΩ¿ —èeXE flÕèkÜÇ¿‡ flÀZRÜÇ¿ ∆AÖèÉqÜÇ¿ ‹Z}K
.flZïZp ‚\W¡ ∆ApègèÖ‡ áå^Ω¿ ÕAq^¡‡ éñàèï]wñÉLÇ¿ SÖ¿\FÇ¿‡
ápZï ›¡ äÄÜï ›èï]wñÉLÇ¿ ¿[åÇ ∆AÖèÉqÜÇ¿ flAâ}Ç fl\wbÇ¿ Åv ŒAåQ
‹AnâÇ¿‡ .éqï\_Ç¿‡ ‚\FÄÇ¿‡ ékñ_FÇ¿ —èeâÇ¿ éÜnà¡ äÖ Ñú
∆AUweÇ¿ äÖ ÀZp äÖ ›èÄLï (éñ^Añ| éïÕAFW¬ —èeà) lñ_FÇ¿
.fl\aAFÖ ÑEA}ÜÇ¿ éUweÇ¿ á|Õ ÑAWÀCE AãÕAñLW¬ áLï óLÇ¿
éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ ‹Anà) M_ÄñK M^Av‡ ƒèK ‚\WΩ¿ éÜnàΩ¿‡
ÕAñLW¬‡ ÑèdèÇ¿ ép\_E ÅÇ VÜ_K éOïZT GñÇA^¡ óåv ,(rï\_Ç¿
.éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ ∆AÖèÉqÖ
◊A}ïæ¿ / ÑñtbLÇ¿
.∆AÖèÉqÜÇ¿ flAâ| òǬ ÑïèULÉÇ éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ ÕŒ ltg¬
.éaAbÇ¿ òÉp \ånK fl\ñWΩ¿ éUweÇ¿ ‡¡ òÇ‡Ω¿ éUweÇ¿
YïÕALÇ¿‡ ›èï]wñÉLÇ¿ ékUÖ á^¬‡ ∆AUweÉÇ äñÜ|Õ “\p áLï
AÜâñE ⁄ÕAñLW¬ äñFï €‡Ω¿ éUweÇ¿ á|Õ‡ .éaAbÇ¿ óÉp¡ Mñ|èLÇ¿‡
.Aåg\p áLï óLÇ¿ éñÇAUÇ¿ éUweÇ¿ äñFï óàAOÇ¿ á|\Ç¿
—èeâÇ¿ ÂAwj¬ “\tÇ flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ / ›èï]wñÉLÇ¿ ÕŒ ltg¬
.ÕèånÉÇ ~EA_Ç¿ rgèÇ¿ Àèqï [ôZâp‡ .éïÕAFWæ¿
kñ_FÇ¿ fâÇ¿
éUweÇ¿ ÕAñLW¬
.‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒBE óNëN á|\ú ƒèÉkÜÇ¿ éUweÇ¿ á|Õ ÑAWÀ¬ áLï - 1
GRñv ,õjAXÇ¿ á|\Ç¿ óÉp ltg‡ ÕAñLWæ¿ ÂAâN¡ «ZT ¿Ã¬‡
éUweÇ¿ á|Õ ÑAWÀ¬ flÀAp¬ áN éNëOÇ¿ ‹A|ÕΩ¿ ÑAÜúCE ‹è}K ›¡
.VñUeÇ¿
.éñÇALÇ¿ ‡¡ é}EA_Ç¿ éUweÇ¿ ÕAñLWæ çÖ¿ZXL^¬ äÄÜï SÖAà\FÇ¿ ÕŒ - 2
(‚ÕAñLW¬) éÜôA}Ç¿ rg‡ óv ›¿èÇΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ éRÖ\E
.LIST rgèÇ¿ òǬ ÑïèULÉÇ rgèÇ¿ ÕŒ ltg¬
— è e â Ç ¿ ∆A U w e Ç ‹ A | Õ ¡ é q E Õ Ω › ¿ è Ç Ω ¿ À è ú l F g ä Ä Ü ï
óÉp lthÇAE éÇèå_E AãÕAñLW¬ äÄÜï‡ ⁄ÕAñLW¬ G_UE éïÕAFWæ¿
.ZqE äp áÄULÉÇ éï‡ZñÇ¿ flZTèÇ¿ òÉp ÑEA}ÜÇ¿ ›èÉÜÇ¿ Õ]Ç¿
.A àèÉÖ ¿ÕŒ ltg¿ - 1
Gs\K óLÇ¿ éUweÇ¿ ÕAñLW¿ áLï ,‹A|ÕΩ¿ Õ¿ÕŒ¡ ‹¿ZXL^AE - 2
.AåLRÖ\E óv
AãÕAñLW¿ áK óLÇ¿ éUweÇ¿ äï]XK áLï áN ,~v¿èÖ Õ]Ç¿ ltg¿ - 3
fi[ã äÖ‡ .flZT¿‡ fl\Ö ÕALXÜÇ¿ éUweÇ¿ á|Õ iñÖ‡ rÖ
.›èÉÜÇ¿ Õ]Ç¿ `wâE éUweÇ¿ fi[ã ÕAñLW¿ ÅâÄÜï énUÉÇ¿
.é}ï\kÇ¿ `wâE ‚\WΩ¿ éNëOÇ¿ éàèÉÜÇ¿ Õ¿ÕŒΩ¿ éRÖ\E áLK - 4
(‚ÕAñLW¬) (Top Text) ‚èÉqÇ¿ rgèÇ¿
\ÜTΩ¿ éqEÕΩ¿ ›¿èÇΩ¿ ∆ºARÖ “\qE ‹ZXL_ÜÇ¿ ÑñÇÀ ‹è}ï
\wdΩ¿ Ñ}UÇ¿‡ çaAbÇ¿ Ñw^¡ óv ŸÕŒΩ¿‡ \wdΩ¿‡ \hWΩ¿‡
⁄èÉFÇ¿ óǬ \ñbï ŸÕŒΩ¿ Ñ}UÇ¿‡ çñÇALÇ¿ épèÜRÜÇ¿ òǬ \ñbï
.óÇALÇ¿
éUweÇ¿ ÕAñLW¬ / épèÜRÜÇ¿ /⁄èÉFÇ¿
⁄èÉFÇ¿ òǬ ⁄èÉE äÖ Ñ}âLÇ¿ ÅâÄÜï ŸÕŒΩ¿ Õ]Ç¿ ‹¿ZXL^CE - 1
.óÇALÇ¿
rÖ éñÇALÇ¿ épèÜRÜÇ¿ òǬ ⁄\ULÉÇ \wdΩ¿ Õ]Ç¿ ‹ZXL^¬ - 2
.éñÇALÇ¿ ∆AúèÉFÇ¿ òÉp óÄñKAÖèKΩ¿ Zô¿]Ç¿ ~vZLÇ¿
éñÇALÇ¿ éUweÇ¿ òǬ ÑA}Làæ¿ ÅâÄÜï \hWΩ¿ Õ]Ç¿ ‹¿ZXL^CE - 3
.éñÇALÇ¿ épèÜRÜÉÇ óÄñKAÖèKΩ¿ ~vZLÇ¿ rÖ
.~EA_Ç¿ ÕAñLWæ¿ òǬ ’èQ\ÇAE VÜ_ï \ÜTΩ¿ Õ]Ç¿ - 4
äÄÜï Ñw^¡ òǬ SÖAà\FÇ¿ lFg ÕŒ ›Cv ÑÀAFLÇAE‡
.çÖ¿ZXL^¬
fl\aAFÜÇ¿ éUweÇ¿ ÕAñLW¬
ÕAñLW¬ ÅâÄÜï ,ékñ_FÇ¿ éïÕAFWæ¿ —èeâÇ¿ rg‡ ÑëW äÖ
Õ¿ÕŒ¡ ‹¿ZXL^CE ÅÇÇ ‹A|Õ¡ éNëN äÖ AåÜ|Õ ÑAWÀCE éUwd
ÑAkpΩ¿ …ëd¬‡ PUE éÜôA|
ÑAkpΩ¿ \ãAnÖ
∆èd º‡ flÕèd ZQèKº
éwñqg flÕèeÇ¿‡ ÑÜqï ∆èeÇ¿
xñqg ∆èeÇ¿‡ ÑÜqK flÕèeÇ¿
éaèbÖ flÕèeÇ¿
flÕèeÇ¿ óv –‡ZW ‡¡ ”èkW
∆¿èâ}Ç¿ iqFÇ xñqg ÑAF}L^¬
›¿èÇ¡ ZQèK º
éwñqg ›¿èÇΩ¿
ÑÜqï º ‡\Làèú ∆èÜï\Ç¿
AåkFg ‡AT‡ \dAâqÇ¿ fi[ã fUv¬
(ŒAåRÇ¿ VLv‡ ébñwÇ¿ ÑñdèK) éñ_ñô\Ç¿ ébñwÇ¿
çTALwÖ VLv áK ›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ Ñã
(éwñqg flÕAa¬) „\W¡ flAâ| ƒ\Q
(?›èï]wñÉLÇ¿ ŒAåQ óv MFOÖ) ÑAï\ïæ¿ fUv¬
(èewÖ ÅÉ^) ÑAïÕΩ¿ fUv¬
ÑAïÕΩ¿ fUv¬
éñÉUÜÇ¿ fl\aèbÇ¿‡ ÑW¿ZLÇ¿ —èeXE fUv¬
(flÕèeÇ¿ äïAFK) M^¿\LàèÄÇ¿ lFg¿
flÂAgæ¿ lFg¿
›èÉÇ¿ lFg¿
∆èeÇ¿ éQÕÀ lFg¿
‡\Làèú ∆èÜï\Ç¿ óv ∆AïÕAkFÇ¿ fUv¬
(l}v èïZñvÇ¿ ŒAåQ) flÕèeÇ¿‡ ∆èeÇ¿ »ÕAXÖ fUv¬
8
Download PDF

advertising