LG | CT-29K30ET | LG CT-29K30ET,CT-29K30E,CF-29H32E,CT-25H32E,CT-25H32EN,CT-29H32EN Owner’s Manual

? Κ ω] ?
Α
R ∴Θ ∏
Ε
? ⊆αΑ??? Λ Γ
??ΤΛωο ? Ρ Α∈. Κβτ |Φ ΕΖ| ? Λ Γ
[?
|∴?∑? ∴Θ
_Λ}Φ
πΖ
π ? ∴π} ? ΦκΑ| I ν∴ Ρ Α∈. ?
_ _
φ∴π ΦΑ ρ ?Κ}Ζ Α ? θ Α?
Κ_Ρ ρ ? Ρ Α∈
[⇒
?? ∴| ?
? ⊆| ⊥Ρ
ΞΖ
:
:
P/NO
:
3828VA0179F
(MC8CB, 007K, 017E/F/G/H,
Ω ξ ? τκΑ∑
.
? ΤΛ Α∪
?
? ⊆|
?
_ _ ⊆|
020D/E/F
TX)
? ΥΛ Α?
3
? Λ∴ Γ
4
Λ∴?⇔( )⊆
? ΛΥ I ν ??μΑ ξ I Α
? ΕθΖ π ΛΥ ? Ζ? ? ΤΖ?
? ΦκΑ⊆ Κ∴ Γ
? Α? Τ
7
? ⊥Α⊥ ? Λβτ
?? }Α? ? Λβτ
? Φ∴ Α Σ ?ΩΛ Α⊆
? ε ? ?⊆Θ γΦλ
? _∴ θ ? ∴? / ? ⊥ Α? ?μ ω
)?ΩΛ Α⊆ ( ? βΑα π ? τ ?ΩΛ Α⊆
? βΑα
8
π? } ?
? }Α
9
? Λ ω] ?
ΥκΑ?
?ΩΛ Α⊆
γΦλ
I?Κ ΑΚ Α ? Φ∴ Α Σ Κ ξ γΦλ
Ζ? Α ? Φ∴ Α Σ Κ ξ γΦλ
? Ζ| ~ ? Λ ξ
? Φ∴ Α Σ ΚθΖ
21
? ε ⊆? γΦλ
? ε ⊆? γΦλ
)?ΩΛ Α⊆ ( ? θ
? ε ⊆? ⊂∪ ?ΩΛ Α⊆
31
)?ΩΛ Α⊆ ( ? ε ? γΦλ
? ε ? γΦλ
]??∪ / ?⊥Λ∴ ?⊥Λ}ΦΑ⇔
ΜΑΧΙΝ ?⊥Λ}ΦΑ⇔
? ε ? Ξ∴∪ ?ΩΛ Α⊆
61
? Ω∴ⓒ ? μΑ ξ
? }Α? Κ | Μ / ?...?Κ
ΑΚ ? }Α?
/ ? φωΑ⇔ Τ Α |ω
( ?ΩΛ Α⊆ ) ? Λ∴? ? θΑ?
? ]⊆|Α∑( )? Ξ ω ?? ε ⊆? ?? ε ? ? Λ ω] ? I?γΑ∏
)?ΩΛ Α⊆ ( Λ?Α / )?ΩΛ Α⊆ ( ΕΑ ? ∈?Τ / ? ??( ΤΑ )⊂? ∴? ΜΣΧ
91
)?ΩΛ Α⊆ ( ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇
R }Α? / Κβτ
( ?ΩΛ Α⊆ ) ? θ ? ε ∇ / ? Φ_ κ ? ε ∇
Κ _Μ πΑ⊥Μ
? ΞΑδ
12
? _∴ θ ? ε ∇
? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ ?μΑ ξ
? ΞΑ⊆Θ
? θΖ??
?
)?ΩΛ Α⊆ ( ? Ξ∴∪
22
Κ δ
? }Φ
/ ? ΖΩ ?? ε ⊆?, ? ε ? }ΑΕ
)?ΩΛ Α⊆ ( ⊥ Α⊆? ⊆? }Φ
)?ΩΛ Α⊆ ( ? ∴I? ⊥ Απ }Φ
? πκΑ⇔
δ ⊃ ? ωΥφ
|Α
2
? Λ∴ Γ
?
Α
∴ΕΑ ? }Ζ⊆?
?? ω Μ ? Λ∴??, Λ Α⊆ ? ∴ _ ? εΖ⊆ π θ ? Ρ Α∈ [?
? Ρ Α∈. π ? _Λ ∴ Λ Α⊆ ? }Ζ⊆? εΖ⊆ ?⊥ΛΞΖ?? Λ ?... ? Ξ ω . ? τκΑ∑ π ? ΦκΑ|
?? ? . ? ∴ΕΑ∑ }ΑΕ ⊥ΥΓ ∴Θ ? ∴ΕΑ∑ πε I? ? ∴πΖ ? θ ?δξ ΤΑ ?π
π
Φ
? ∴φ Ε . I? κ∴ ? Ρ Α∈ Κθ∴ ι ΚΡ Γ ?
∴ΕΑ
? εΖ Α?
ΚΥ[ ∴
I? ? Υ∴? ~ ρ τ∴
? ΞΖ
? Ρ Α∈ ? Ξ ω
IΩ∴ⓒ. ? ΞΑφ∴ ΘΖ? πΑ ω Μ θ∴γ
φ∴π . ? ΦΑ ρ ?φ Γ ? Ρ Α∈ ∴ΕΑ∑ πε Λ ⊥ Εε ⊆? θ ... ? Ρ Α∈ Α? ?R⊂?
|Ζ [?
Iπη ? ΛΥ} ~ ? Ξ ω . ? τκΑ∑ π I??
57
? τκΑ∑ π ΚΡ Γ
?
ΕΑ θ ΕΑ }Φ ?
?
? ΑΕ Κ δ Λ
ΩΑ⊆Θ . ? ?⊥ΛΞΖ??
ΡΓ
?⊥Λ}ΦΑ⇔
? |ρ
π ? ΦΑα∴? ? β Iαθ I? η Iαθ Κ_}λ ... ΕΥ Π ? Ρ Α∈ ?γρ ΚΥΖ Ζ Λ
IΚ∴Ε I? ⊆φ Ε I? ? Λ]?∈?? ⓒ ? Ρ Α∈ Κθ∴ ι θΖ? ? ΤΛ ΑφΑ? RΚΞΑ⊂ ? ΡΓ ? βΑα .
?ΚΒ Ζ ?I ηΑ ??π . ΕΖ?? Τ∴?⊆? I?
ΚΖπ~ R Α Λ ? ? [ ? γρ π ? Ρ Α∈ I?
? Ρ Α∈.
3
Ω ξ
? Λ
πΛΥΑ?
Κτκ ?ΚΡ Γ ΕΥ∴ ? ?∑
? ΛΥ
?Εθι ΕθΖ. π
I ν
??μΑ ξ I Α
? μΑ ξ Θ ρ
ΛΥ ? Ζ? ? ΤΖ? ΕΑ⊥ΛΞΖ?? π Α ? ΛΥ
? μΑ ξ
Α ? Τ π ? ∈⊆?⊆ ΕΑ⊥ΛΞΖ?? γΦκ Α I ηΑ
Ρ Α∈. ?
? εωΥ
I ν∴ ? ΦκΑ⊆ Α?. Κ∴ Γ ∴Θ
ΕθΖ π
ΕθΖ π ΛΥ ? Ζ? ? ΤΖ?
ΛΥ ? Ζ? ? ΤΖ? Κ_ΛΞΖ? I? |Φ
POWER
1
2
MUTE
1
2
3
ARC
4
5
6
PSM
7
8
9
TV/AV
Q.VIEW
0
TEXT
MENU
01
? ΛΑ .
3
? ∴ΕΑ∑
?γρ
ωε I? ?...ΤΛ Αφ ?γρ
Λβτ ? Ρ Α∈ ΕΛΥ } ? ωΛΑ⊃
11
1-
21
[?
?...ΤΛ Αφ .
4
31
5
? ⊥ Α?
2-
? ε ? Rσ ∧ I? ΕωΛ? } ? ? [ⓒ ? ωΛΑ⊃
()
PR
? ⊆|Α? I∈⊆?⊆
⊆| ...ΩΛ Α⊆ I? ? Λβτ ?γρ R ?...ΤΛ Αφ ?γρ
3-
VOL
OK
PR
()
? _ΑΕ~ ? Φ∴ Α Σ ⊆? 4⊆? Λ ? _ΑΕ~ ? Φ∴ Α Σ R ∴Θ ∏
5
5-
7
( ?ΩΛ Α⊆ ) ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ I∈⊆?⊆
VOL
6
? Ρ Α∈ ΕΛΥ Κ} ? ?
ΦΑα∴?.
5
I/II
SIZE
INDEX
51
8
? ΩΦΑ⊆ ε ∇ ? ∈⊆?⊆ [⇒ Κ_ΛΞΖ?
?
? ]Ζ
? ΩΦΑ⊆ ΕΑ ε ∇ ΞΑ∇ ? Ρ]∑ I ν∴ ? ΛωΑδ ,
41
EYE SURROUND SSM
T
X MIX
T
HOLD UPDATE
TIME
REVEAL MODE
M
START LENGTH SP/LP ON/OFF
?⊥ω R / Iπ R ? Φ∴ Α Σ Κβτ ∈⊆
? }Α .
π ? Φ Ζ I? ? Φ∴ Α Σ ΕΑΩΛ Α⊆ } ? ?
?...ΤΛ Αφ . ?γρ ? Ρ Α∈ ΕΛβτ } ? ?
6-
9
V
C
R
CH+
CH
QSR
REW
PLAY
FF
P/STILL
STOP
REC
Iπ R I? I⊥ω R ? ε ? Θ Α⊆?
? ε ? Θ Α⊆? ΛθΖ
?ΩΛ Α⊆?? ηΦλ
? }Α
?π~
? ΥΑ ? γρ θ∴ I? ?ΩΛ Α⊆∨ }Φ ⇔
SURROUND SSM
( ?ΩΛ Α⊆ ) ? θ
R }ΑπΑ I? Κβτ ? θ ?μ ω ΕΛΥ Κ} ? ?
( ?ΩΛ Α⊆ ) ? Ρ_ ? ε ?
? Ρ_ ? ε ? ...ΩΛ Α⊆
-
7
I/II
8
51
41
8EYE
DUAL/
UBB/
61
7
SIZE
HOLD
UPDATE
INDEX
51
ΓΛ.
( ?ΩΛ Α⊆ ) ? ω Ζ I∈⊆?⊆
π Ζ Α⊥ Μ _Ρ π ΛΥ
9DUAL/
UBB/
51
61
( ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ Ε∴ Α Σ ρ )
4
? ΛΥ
I ν
??μΑ ξ I Α
? ΕθΑ?( _Φ π )? ΛΥ
-
01
? ε ⊆? IΕθΑ? ⊂∪ ΛθΖ
11
?? ε ⊆? ? ε ? Iφ∴?? / ? Λ ω] ?
?? ε ⊆? ? ε ? ? γρ ? Λ ω] ? ...ΩΛ Α⊆
21
MUTE
1
2
-
POWER
1
23
DUAL/
*
-
51
3
ΤΑ
⊂? ∴? )
Ζ ε ⊆? ? ωη ? ηΦλ ...⊥ΛΖπΑ∑
( ? ε ⊆?
456
ARC
? βΑα
01
78
9
?...ΤΛ Αφ ? γρ
TV/AV
21
Q.VIEW
PSM
0
? }Α
Ω ∑
? Λβτ γρ ? Ρ Α∈ ΛΥ
MENU
? }Α
31
4
? }Α
11
()
-
31
...ΩΛ Α⊆
PR
( ?ΩΛ Α⊆ ) ( ? ε ?
6
? ε ? ηΦλ Ζ ? ωη
VOL
VOL
OK
⊂? ∴? )
? γρ
-
41
...⊥ΛΖπΑ∑
)?ΩΛ Α⊆ (
I? ]??∪/ 51-1/2/
]??Θ Ε τ ? ⊂?π IΝ Α∑ ? τ ...ΩΛ Α⊆
?⊥Λ∴ Εε ? ? ⊂?π IΝ Α∑ ? ω∴?ⓒ ? ε ? ...ΩΛ Α⊆
PR
()
8
8
SURROUND SSM
ΤΑ
EYE
41
? ΦκΑ⊆ Α? Κ∴ Γ
? τ∴ ΑΑ. ? }Α?
ΕκΑ⊆ ΤΡ∴ φ∴ ~ π Κθ ΕθΖ π ΛΥ ? Ζ? ? ΤΖ?
σκΑ∑
Κ∴ Γ ? Λ ? ΦκΑ⊆ .
πΛ? ρ Ξ ξ Λ∴?⇔ ? ∴ ? R| Γ ? ΦκΑ⊆ Α? ΚΥ
Α ΕκΑ⊆ Λ
? + ? }κΦ Ε∴ ∈ Φ
? ΦκΑ⊆ . σ ? ??Ω ΕΑ θ Α?
-
8
41
SURROUND SSM
Μ
61
7
UBB /
*
EYE
61
UBB /
*
( ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ ΕΖ?? )
5
R⊂? ? ΦκΑ⊆ Α?
π
Λ ? ΦκΑ⊆ , Κ_∴? ?ΤΛ Α...?
ΛΖ?.
?Λξ
ΚΡ Γ τ∴
∈ Ζ? Λ∴?⇔ ? ∴
:
Τν
? ?⊥ΛΞΖ?? Κ ⓒ ...
? ΛΥ ?μΑ ξ I Α
?
Α?
Τ
? ΡΑ Φ . I? ? Α Τ Φ_λ α
π ΑΦ
Ζ . ? Λ ω] ? Θ Α∈ π | ΞΛ ξ |Ζ ? Φ ?? β
?
Α?
Τ
? ΡΑ Φ ?
11
POWER
r
MENU OK
VOL
PR
VIDEO
(L/MONO)-AUDIO-(R) !
4
2 3
6
11
01
8
!
VIDEO
01
1
Τ
21
(L/MONO)
I
AUDIO
I
POWER
r
MENU OK
VOL
PR
VIDEO
AUDIO
(R)
!
11
2 3
1
4
6
01
8
11
21
!
VIDEO
r
v
TV/AV
2
1
3
5
-+
VOL
PR
7
9
VIDEO
01
(L/MONO)-AUDIO-(R) !
AUDIO
11
01
21
⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? I∈⊆?⊆ πΧ? ? ? ? Εθι π : Τν
?? ?I∈⊆?⊆
? Ρ Α∈. Iπ Κ ΘΖ ? π} ( )? Υ∴ ? ε ? ?Θ Α⊆? ? ∴I⊥ ( )? Υ∴ ? }
)? μ
ω(
v
1
?
?? ε
r
2
TV/AV
3
5
-+
VOL
PR
7
9
( I⊥ω R / Iπ R )? Φ∴ Α Σ
? }Α .
π Ε Ζ I? Ε∴ Α Σ ...ΩΛ Α⊆
?...ΤΛ Αφ ?γρ Λβτ ? Ρ Α∈ ΛΥ
I⊥ω ( R / Iπ R ) ? ε ? ?⊆Θ
? ε ? ?⊆Θ ηΦλ
? } ? ηΦλ
)Ε/Δ(
-
9-
/
( ?ΩΛ Α⊆ )
-
01
? }ΑΕ
( ?ΩΛ Α⊆ ) ? ∴I? ⊥
[? ρ ?
∴I?
Απ
}Φ 11⊥ Απ Λ δ
( ?ΩΛ Α⊆ ) ? θ
? Υ κ ? Τ ?⇔ ΕΥ_Γ ? ε ⊆? ηΦλ
01
!
11
21
? ∴ _ ? ∴ΕΑ∑ ωΛΑ⊃
R }ΑπΑ I? Κβτ ? Ρ Α∈ ΕΛΥ } ⇔ ?
?...ΤΛ Αφ / ? ∴ΕΑ∑ Φ
? π Ζ Α ... θ ΕΧγΑ∑? η ?
πΖ
? θΛ ?...ΤΛ Αφ ? γρ π ? Ρ Α∈
? Ρ Α∈. Κβτ
ΕθΖ π ? ΛΥ Τ_Α?
? }Α
?? ε ⊆? ? ε ? }ΑΕ Λ δ
? }ΑΕ [⇒ ρ ? ΞΑ⊆Θ θΖ??
? }Φ
AUDIO
? }Α
? Φ∴ Α Σ. ?ΩΛ Α⊆ I? ? μΑ ξ ηΦλ
?...ΤΛ Αφ ?γρ Λβτ ? Ρ Α∈ ΛΥ
π ?? ε ⊆? ? ε ? ?δ ?
8
VIDEO
-
21
-
-
-
-
ΕΑΩΛ Α⊆ } ? ?
?δ ⊆? δ ? / Κ ω] ?
?? ε ⊆? ? ε ? I? ? Λ ω] ? ?γρ ...ΩΛ Α⊆
? βΑα
? }Α Ω ∑
? Λβτ ?γρ R ? Ρ Α∈ ΛΥ
?...ΤΛ Αφ ? γρ
κΑΕ~
? ΥΑ ? γρ θ∴ I? ?ΩΛ Α⊆ }Φ ⇔
)? μ ω (
-
-
1
2
3
4
5
6
7-
( ?ΩΛ Α⊆ ) ?? θ ? ε ? ?⊆Θ ...ΩΛ Α⊆
? ?Κ ΑΚ ? Φ∴ Ρ I? ? ε ⊆? ?Ε ?
? } ? . π∴ Λ ... Ε Α ? ΞΛε∴?
6
? ⊥Α⊥ ? Λβτ
?? ωΑ? ? Λβτ
POWER
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Q.VIEW
0
TV/AV
? Λβτ . ?γρ R ? Ρ Α∈ ΛΥ ? ∴ _ ? ∴ΕΑ∑ ∈⊆ ?γτλ
? Φ∴? Σ ?ΩΛ Α⊆ ∈⊆ I? ? ∴ΕΑ∑ ∈⊆ π ?γτο ?...ΤΛ Αφ ? γρ π ? Ρ Α∈ Α? R⊂?
ΛΥ ? Ζ? ? ΤΖ? π ? ⊆|Α? I∈⊆?⊆ I? ?? ε ⊆? ?? ε ? ? Λ ω] ? ∈⊆ I?
? Α . ? Λβτ τ∴ ΕθΖ π
ΕθΖ. π ΛΥ ? Ζ? ? ΤΖ? π ? ∴ΕΑ∑ ∈⊆ ?γτλ
?...ΤΛ Αφ . ? γρ R ? Ρ Α∈ θ ? ?π Ζ [
R ? Ρ Α∈ ΕΛΥ } ? π IΩ∴ⓒ. ∴? ? Ρ Α∈ π ? ∴ _ ? ∴ΕΑ∑ ∈⊆ ?γτλ
Ν ? . Εηθ Ω ⇔ ?... ΛνΑ⊆ ?γρ / ? ∴ΕΑ∑ Φ κω ?π Ζ [ ? φωΑ∑ ?γρ
1-
-
-
2
3
4
? Ρ Α∈ πΧ? ? ∴ _ ? ∴ΕΑ∑ |ΑΕ πε ?Κ ? Ρ Α∈ Κβτ IΝ Α∑ ΤΖ∩ R⊂? : Τν
π ? ∴ΕΑ∑ |ΑΕ ?γρ RπΑ?? π Ζ ? ∴ΕΑ∑ Κ δ ?γρ I? ?... ΛνΑ⊆ ?γρ R ΛΥ ⇔
? ∴ΕΑ∑. }Φ
MENU
? Φ∴ Α Σ ?ΩΛ Α⊆
? ⊆|Α?. I∈⊆?⊆ I? ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ ΕΑ⊥ΛΞΖ?? ? Φ∴ Α Σ ⊆| ?ΩΛ Α⊆
()
PR
VOL
OK
? ε ? ?⊆Θ γΦλ
? ε ? ?⊆Θ ηΦλ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆
VOL
?γτλ
PR
? ⊥ Α? ?μ ω
()
SURROUND SSM
I/II
? ? ε ?. RφωΑ∑ π ?Κν ∴ ? ε ? RφωΑ∑ Λ ?π Ζ [ ? ⊥ Α?. ∈⊆ ?γτλ
/ 2 / 1 I? ΜΣΣ I? ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ I? ? ⊥ Α? ∈⊆ π ΕΑ ητο ⊂ R τΑ∑
)I?
? Ρ_ . ? ε ? ∈⊆ I? ( / ]??∪
? _∴ θ ? ∴?
ΚβΑ Ζ Α. Μ
? Λ ? Ω ∴?
? } Α?
∴? ? _∴ θ ? ∴? ∈⊆
( ?ΩΛ Α⊆ ) ?
?ΩΛ Α⊆ ?π ? κ Ε . ΕΑ τ
? βΑα
π
? }Α π∴
1. ? }Α
? τ.
? θΛΑ??
7
βΑα
π?
τ
?γτλ
?ΩΛ Α⊆
? ?ΩΛ Α⊆ . ?μ ω [⇒
I?.... τΛ
θ∴
? }Α ∈⊆ ?γτλ
?γτλ
...ΩΛ Α⊆ I⊥ω ?R Iπ R ? ]⊆
? ω∴π . ? }Α θ∴ ?π~ ? ]⊆ ?γτλ
? κ Ε . ? τ ...ΩΛ Α⊆ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ I? ? Φ∴ Α Σ ?ΩΛ Α⊆ ∈⊆ ?γτλ
?π~. ? ]⊆ ?γτλ
?
βΑα
? ΞΛΑ⊆?. ΕΑ τ ⊥Λν ∴
π ? Φ ? θ∴? Θ ρ
? βΑ Ζ? R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ ?γτλ
Λ ω] ?.
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6-
? βΑα
? κ Ε ?? ∈⊆?⊆ ? βτ .
|Α
ρ
? βΑα
π? } ?
π Ζ ? Ρ Α∈
?Ε
Ε ? Υ ?⊆ Λ
Ξκ ??
I ηΑ . π∴γ Α Λ ? Λβτ
? }Α
? ω∴π .
? }Α
θ∴
?ΩΛ Α⊆
? }Α ∈⊆ ?γτλ
? }Α .
?
Φ
Ζ
...ΩΛ
Α⊆
?ΩΛ
Α⊆ ∈⊆ ?γτλ
? Φ∴ Α Σ
π
? ΞΛΑ⊆? ? }Α Ε ? ΚΛτ ∴
R ? Ωη∴
?π~ ? ]⊆ I? ? }Α Ε Ζ γΦλ ΛθΖ ?...ΩΛ Α⊆ ∈⊆ ?γτλ
|Α
.
θ∴
? ⊆Θ ? .
AUTOOPROGRAMME
MANUALOPROGRAMME
PROGRAMMEOEDIT
-
-
1
2
3
1
STORAGEOFROM
SYSTEM
BG
NORMALOSEARCH
TURBOOOSEARCH
LANGUAGE
()OOKOMENUOTV
-
AV
()O}{O0_9OMENUOTV
AV
MENU 1
' O CONTRAST
75
ΩOBRIGHTNESSOO50
BG
2
・OCOLOUROOOOOO50
≥OSHARPNESSOOO50
?OTINTOOOOOOOOO0
CHANNEL
FINE
SEARCH
()O}{OOKOMENUOTV
()O}{O0_9OOKOMENUOTV
AV
MENU
1
PROGRAMME
SYSTEM
V/UHF
{{{
AV
MENU 2
()
PR
ºOSURROUNDOOOOFF
"
PROG.O2OOPROG.O__
"
SKIPOOOOOOOOOOOFF
AUTOOAVOOOOOOOOFF
()O}{OOKOMENUOTV
()O}{O0_9OOKOMENUOTV
EQUALIZEROFLAT
O¢OBALANCEOOOOOO0
VOL
OK
VOL
PR
AV
AV
()
MENU 3
CHILDOLOCK
OFF
OFF
AUTOOSLEEP
ONOOTIMER
__:__
OFFOTIMER
GAME
__:__
()O}{OMENUOTV
AV
MENU 4
INPUT
TV
BLUEOBACK
OFF
CSM
STANDARD
TILT
0
AVL
OFF
()O}{OOKOMENUOTV
AV
MENU 5
TV
Programme
:
? ∈⊆?⊆.
IΤΖ
π Κητλ
Τν
I
R⊂? Κ}∴ ΦΑ ??ΤΖ? ?| } Ω ⇔ ??Κ ΑΚ Α ? } ? ΚΞΛω
1. ? }Α π∴
Λ ... ?? ε ⊆? ? ε ? ?ΩΛ Α⊆ ?γρ π
π∴γ Α. Λ ... ? } ? πΧ? Κ Λ _Μ, ? ΩΦΑ⊆ ΕΑ ε ∇ ? ΞΑ∇ ? γρ π
? Λβτ . ?γρ π ? θ ?μ ω Α Μ R⊂? ? }Α , I⊥ω ? Φ ? θ∴ [? ν ∴ 2 ? }Α π
Κν ∴. ... 3 ? }Α πΧ? (,
) ? ω∴? ? ? ? π
? τ , ?? ε ⊆?, ? ε ? I?Κ ΑΚ , ? }Α Ε ? πΧ? ?
? ? Εθι π
? βΑα . |Α π π∴γ Α
...
Λ
?? νΑ? ?? ? ? ?⊆Θ
?
ΞΑδ
|Α
?...ΩΛ Α⊆??
Ε ? πΧ? ? ? ? Εθι π
? ?Κ ΑΚ ΕΑ Λβτ
? ??ΩΛ Α⊆
? Λ?Α ? ?Κ ΑΚ ?? ΛΥ ? ?? ??⊆Θ ?? τ ?? ε ⊆? ? ε
? βΑα . |Α π π∴γ Α
Λ∴? ?? θΑ? ?? ∈?Τ ? ε ⊆?
Λ ... ?? νΑ? ?
-
?-
∪-
?
-
?
-
1
8
? Λ ω] ?
) ? Φ∴? Σ ΕΒ⊆|Α? ? Ρ Α∈ [? π Κ ω] ? Υκ 001 R ε πΖ? ΚΞ]
ΚθΖ I∈⊆?⊆ ?⊥ΛΞΖ?? π |Α?⊆? ⊥Λ ? πΧ ΥκΑ? ? _Φ~ ? ηΦλ ?Ε Ρ∴? (. 99
ΕΦ∴ ΡΛ Α. | Μ ? Λ ? ΥκΑ? _? ? ⊆|Α? I∈⊆?⊆ I? ? Φ∴? Σ
? ΥκΑ?
? Ζ?ⓒ. I? ?...?Κ ΑΚ ? γθ ΕΑ⊥ΛΞΖ?? Κ ω Α γΦλ
R
AUTOOPROGRAMME
MANUALOPROGRAMME
PROGRAMMEOEDIT
LANGUAGE
()OOKOMENUOTV
ΥκΑ? γΦλ
0
?...?Κ ΑΚ Φ∴ Α Σ ? Λ
AV
ξ γΦλ
ΕΒ? δ ?R Α ? ⊥ ?. Ε [? ΚΞ] Α Λ ?⊥Λ}ΦΑ Α
? Λ ? ΥκΑ? Θ ρ
[?
IΝ
Α∑
? Ρ Α∈.
Κ∴ Γ
? ?Κ ΑΚ ? Φ∴ Α Σ Κ_ΛΞΖ?
1. ? }Α θ∴
? }Α ∈⊆ ?γτλ 1?...?Κ ΑΚ . ? Φ∴ Α Σ ...ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ?ΩΛ Α⊆ ∈⊆ ?γτλ 2?...?Κ ΑΚ . ? Φ∴ Α Σ |Α θ∴ ?π~ ? ]⊆ ?γτλ 3-
1
2
3
STORAGEOFROM
SYSTEM
4
5
6
7
8
9
1
BG
NORMALOSEARCH
TURBOOOSEARCH
()O}{O0_9OMENUOTV
AV
TV/AV
MENU
0
()
?⊆Θ ∈⊆ ΕΑ⊥ΛΞΖ?? ? ΦΖ? Ε∴ Α Σ ⊆| ?ΩΛ Α⊆ ? Λ ? ΛΞ] . ...ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ ?γτλ
5.
ΕΖ... 50 I ΕΡ ?⊆⇒. δω∴ ? ∴| ρ R?ΩΑ Λ 01 I| ⊆| ?Iⓒ ? ⊆|Α?. I∈⊆?⊆ I? ? ε ?
? ε ?. ?⊆Θ Ε]⊆ ? Λ ω] ? νΑ? ?ΩΛ Α⊆ ? Λ ? νΑ?.. ...ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ ?γτλ
Σ ) Σ Ι ? ( ?⊥Λ∴? Α / ?π∴ } Α / ? ?⊥λ ? β∴∧ / ∈ Ζ? / )?⊥ Α ΓΒ
? _ π Λ ?? ΚΥΑ? ?Iπ∴ } Α ?? ε I?⊆?ΕΑ )α∴∧ ΚΔ ? Iπ∴ } Α( Θ ? /
? ω Φ (. I? ⊆ Α I? ? ∴ ? ΛΥΖ? )? ... Α? Μ I? ? _ΑΕ~(
:
PR
Λ
VOL
OK
...
ΕΑ
VOL
PR
-
4
5
?ΩΛ Α⊆
νΑ? ? ΞΑ∇ ...|Α Ε Ζ πΧ? ? ? ? Εθι ?π ?ΩΛ Α⊆ . ?μ ω ? νΑ?
? |Μ. ⊂ π ...ΩΛ Α⊆⇒ γ∴?⊆? Κ ΘΖ ... ?Ε[ ? βΑα π π∴γ
? _∴ ρ. ? ΦΥΠ I? ? θΑ? ? ΦΥΠ ...ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ ?γτλ
-
6
Τν
:
()
-
⊥Λ}ΦΑ⇔.? }ΑΕ ? ν Ρ ρ ΛΞ] ( π}λ ⊥Λ}ΦΑ⇔ΜΑΧΙΝ / ?⊥Λ∴ ) ? θΑ?ⓒ ? ΦΥΠ I
?ΩΛ Α⊆⇒. Κ ? [ ? νΑ? π}λ Ξ]? ? ? θΑ?ⓒ ? ΦΥΠ
I⊥∴∏ ? _∴ ρ ? ΦΥΠ ?
∴? ? νΑ? ?ΩΛ Α⊆ Λ γθ ω , δ ? Θ ?? Α ? Φ∴ Ρ ? αΑ⊆? Α Μ R⊂? ∪
? Ζ?ⓒ. ? Φ∴ Α Σ |Α π IΩ∴
?...?Κ ΑΚ . ? Φ∴ Ρ ΛΦΖI ?π~ ? ]⊆ ?γτλ
-
-
-
NORMAL
TURBO
STORAGEOFROM
SYSTEM
1
S TORAGEOFROM
SYSTEM
BG
SEARCH
SEARCH
TURBO
SEARCH
( πΑ?ⓒ )ΕΥΠ
1
BG
2%
)ΕΥΠ⊥∴ ρ(
ΚΞ] Α. Λ ⊥Λ}ΦΑ⇔ ? }ΑΕ
? ΥκΑ? Θ ρ
. ∈⊆ ?γτλ ?...?Κ ΑΚ ? Φ∴ Ρ
∴?Θθ |Α πΧ? ?...?Κ ΑΚ ? Φ∴
? }Α
R }Α? τ∴
Ρ R Α⇔ π Ζ
π Κν ∴ ? Φ∴ Α Σ
?
ΞΑ∇
ΚΞ] . Κ ? [ ? Φ∴ Α Σ ΛθΖ ? Φ∴ Α Σ ?ΚθΖ Ε ∴?Θθ
? Ρ]∑ I ν∴
θΛΑ?? ? βΑ Ζ? R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ ?γτλ
? βΑα .
7
MENU
MENU
?
SEARCH
2
2%
2
NORMAL
-
-
8
Λ ω] ?.
Ν ? . 3 Υ ? ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ ?γτλ
IΚ ΑΚ Α . ? Φ∴ Α Σ _?
? ΞΛ]? ? Φ∴ Α Σ ε ⊆? ? ?Κ ΑΚ _?
π ?ΤΖ?. ??ΤΖ? ? βΑα π ? ΞΛ]? ? Φ∴ Α Σ δ ⊆? Κν ∴
? ω Ζ . I∈⊆?⊆ πΖ? Α I∈⊆?⊆ I ?γτλ ? ?Κ ΑΚ ? Φ∴ Α Σ _? ... }Α?
9
? Λ ω] ?
ΥκΑ? γΦλ
Ζ? Α ? Φ∴ Α Σ Κ ξ γΦλ
Κκ Φ . Κ∴Κ Γ ΕΒ
? ΥκΑ?
?Κ ν Ζ? Α ? Λ ξ ηΦλ ?
Α ΚΛ ? ? Ζ? ? Φ∴ Ρ
1. ? }Α θ∴
? }Α ∈⊆ ?γτλ 1? Ζ?ⓒ. ? Φ∴ Α Σ ...ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ ?γτλ 2? Ζ? . ? Φ∴ Ρ |Α θ∴ ?π~ ? ]⊆ ?γτλ 3-
MANUALOPROGRAMME
PROGRAMMEOEDIT
LANGUAGE
()OOKOMENUOTV
AV
1
PROGRAMME
SYSTEM
CHANNEL
FINE
SEARCH
AUTOOPROGRAMME
BG
2
V/UHF
{{{
()O}{O0_9OOKOMENUOTV
AV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
?γτλ 4-
ΕΑ⊥ΛΞΖ?? ? κ ? ? Φ∴ Α Σ ⊆| ?ΩΛ Α⊆ ? Λ ? Φ∴ Α Σ. ...ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆
I| ⊆| ?I ? ⊆|Α?. I∈⊆?⊆ I? ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆
Ε∴| R?ΩΑ Λ 01
5.
ΕΖ... I ΕΡ ?⊆⇒,
? ε ?. ?⊆Θ Ε]⊆ ? Λ ω] ? νΑ? ?ΩΛ Α⊆ ? Λ ? νΑ?. ...ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ ?γτλ
Σ ) Σ Ι ? ( ?⊥Λ∴? Α / ?π∴ } Α / ? ?⊥λ ? β∴∧ / ∈ Ζ? / )?⊥ Α ΓΒ
? _ π Λ ?? ΚΥΑ? ?Iπ∴ } Α ?? ε I?⊆?ΕΑ )α∴∧ ΚΔ ? Iπ∴ } Α( Θ ? /
? ω Φ (. I? ⊆ Α I? ? ∴ ? ΛΥΖ? )? ... Α? Μ I? ? _ΑΕ~(
δω∴
50
...
? ΞΑ∇
? }Α Ε Ζ
? ? Εθι π
ΕΑ νΑ?
? |Μ. ⊂ π ...ΩΛ Α⊆⇒ γ∴?⊆? Α∨ Κ ? ... ?ΕΥ Π
? θΑ ? Λ∴?? ...ΩΛ Α⊆ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ ??γτλ ? } Α?. ...ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ ?γτλ
Α ΕΥ_Γ ? ΑΕ | ?? I? ? θ ? ωΑ ~ ? Λ∴?? I? ΘΖ?
Λ I , ?R⊂? κ ?.
? ⊆|Α?. ΕΒ∈⊆?⊆ ΦΑα∴? ? } Α? ⊆| ?ΩΛ Α⊆
? ΦΥΠ. ...ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ ?γτλ
⊥ Λ |ξ. ? ΦΥΠ πΧ? Υκ ? ΛβΑ? ΤΑ ?π ? ΦΥΠ. π ΦΖ∑ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ ?γτλ
ΚΞ] .
π∴ ν ∴ ?π Ζ [ ? ?π~ ? ]⊆ ?γτλ
9.
R 4 ? Ξκ ?? Κ ∴?⊆ Κ IΩ∴ⓒ Υκ ΛΞ]
Λ ω] ?. ? θΛΑ?? ? βΑ Ζ? R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ ?γτλ
π π∴γ Λ
TV/AV
5
MENU
0
?ΩΛ Α⊆
:
? βΑα
-
πΧ? ?
()
-
PR
VOL
OK
-
-
-
.
-
-
? Ζ| ~ ? Λ
6
7
8
VOL
PR
()
9
01
11
ξ γΦλ
γθ ωΑ . ?...⊥Λ}ΦΑ⇔
Α? R⊂? πΑ?? π}λ γ∴?⊆ⓒ ? Ζ| ~ ? Λ ξ
R ? Ξκ ?? π Ζ? Α ? Φ∴ Α Σ Κ ξ Κ ∴?⊆ Λ 1ΕΑ⊥ΛΞΖ?? ? κ ? ? Φ∴ Α Σ ⊆| ?ΩΛ Α⊆ ? Λ ? Φ∴ Α Σ. ...ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ ?γτλ 2I| ⊆| ?I ? ⊆|Α?. I∈⊆?⊆ I? ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆
ΕΡ ?⊆⇒ ΕΑ ∴| R?ΩΑ Λ 01
3.
1
0
5.
I 50ΕΖ...
? Ζ| ~. ? Λ ξ ...ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ π ? ητλ Λ
δ ?. ?Iπη δ ⊆? πη ? Ζ| ~ Λ
ξ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ ?γτλ
? ΛΞ] . π∴ ν ∴ ?π Ζ [ ?π~. ? ]⊆ ?γτλ
? θΛΑ?? ? βΑ Ζ? R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ ?γτλ
Λ ω] ?.
?ΩΛ Α⊆ ?Ν Α∑ ? δω∴ ΕΑ ∴| Ε Α Λ ? Ζ| ~ ΕΑ Λ ξ Κ ω Κ ? [ ? Φ∴ Α Σ
345-
6-
? Φ∴ Α Σ.
01
? Λ ω] ?
ΥκΑ? γΦλ
? Φ∴ Α Σ ∴?Θθ
AUTOOPROGRAMME
MANUALOPROGRAMME
PROGRAMMEOEDIT
LANGUAGE
()OOKOMENUOTV
AV
ΕΑ Φ∴ Ρ ΚΞ] Α Κ ? Λ ? Φ∴? Σ Κ ν πΑ?? ? Α Α? ? μ ω [⇒
ΚΛ ?
ΚΞ] Α Κ ΩΑδ Ε∴? Σ I⊆|Α? ΚΞκ
?I ηΑ Κκ Φ . Κ∴Κ Γ ΕΒ ?...?Κ ΑΚ
?...?Κ ΑΚ . ΕΑ Φ∴ Ρ
1. ? }Α θ∴
? }Α ∈⊆ ?γτλ 1? Φ∴ Ρ . ∴?Θθ ...ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ ?γτλ 2? Φ∴ Α Σ. ?ΚθΖ ∴?Θθ |Α θ∴ ?π~ ? ]⊆ ?γτλ 3-
"
PROG.O2OOPROG.O__
"
SKIPOOOOOOOOOOOFF
AUTOOAVOOOOOOOOFF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
()O}{O0_9OOKOMENUOTV
TV/AV
? Φ∴? Σ ΚΦΑ?⇔
Υκ ? _∴. ? Φ∴ Α Σ ⊆| ΛθΖ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ ?γτλ
? βΑα . π Φ
? ? ΡΖ Ζ ? Φ∴ Α Σ ⊆| Κ}ΑΕ
01
?|
?
?
κ
?.
? Φ∴ Α Σ ⊆| ?ΩΑ⇔ ? ⊆|Α? ?∈⊆?⊆ ?γτλ
Λ
⊆| ?I
5.
ΕΖ... 50 Iⓒ ΕΡ ?⊆⇒ ⊆| ρ R?ΩΑ
? ? Κν ∴ ? ? Φ∴ Α Σ ⊆| π ΚΞ] Α Κ ? Λ ?? Υκ ?π~. ? ]⊆ ?γτλ
βΑ ΖΚ Α ΚΛ ?
MENU
0
AV
Λ ??
-
-
1
2
0
()
? Ω∴ⓒ. ? Φ∴? Σ ΛΦΑ?⇔
PR
VOL
OK
PR
VOL
3
? _∴. Φ∴ Α Σ ∴|
R 1 ? Ξκ ?? Κ ∴?⊆ Λ
-
-
3
4
ΚΞ] . Κ Ε∴ Α Σ ΚΞκ
ΚΛ ? Λ ?? Υκ ΚΞκ . π Κ∴σΓ ? [ ? Φ∴ Α Σ ...ΩΛ Α⊆ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ ?γτλ 1
? βΑα . π Ε Α Α
? Λ ? ΞΛΑ⊆ ? Φ∴? Σ ⊆| Κ}ΑΕ βΑ ΖΚ Α
? ΛΞκ . ...ΩΛ Α⊆ ? Φ∴? Σ ∈⊆ ?γτλ 2
? Λβτ ΕΑΩΛ Α⊆ | Μ ?R⊂? ? }Α?. I? ? Λβτ ...ΩΛ Α⊆ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ ?γτλ 3
ΚΞκ Α. Λ ? ΞΛΑ⊆? ? Υκ πΧ?
? ΛΞ] . π∴ ν ∴ ?π Ζ [ ?π~. ? ]⊆ ?γτλ 4?Ω∴. Ε∴ Α Σ ΛΞκ 4 R 1 ? Ξκ ?? Κ ∴?⊆ Λ
Α Α∈?⇔
⊂ Ε Α?
?Λ
? ⊆|Α? ΕΒ∈⊆?⊆ ΚΞκ Α Κ ? Λ ? Φ∴? Σ I|Α? ?ΩΛ Α⊆
? Φ∴ Α Σ. ?ΩΛ Α⊆ IΝ Α∑ ? ⊆Θ ? ΕΑ ? ΕΑ ⊆|Α?
... 1
ΚΞκ .
? Φ∴ Α Σ ⊆| Τν :
-
-
()
-
-
5
( ?ΩΛ Α⊆ ) ?? ε ⊆? ε ? ?...?Κ ΑΚ ? ηΦλ
?ΩΛ Α⊆ . ?μ ω I?Κ ΑΚ Α ?? ε ? ? ε ? γΦλ ?μ ω
π
Ζ ΛΥ π ΛΑ
?
ΛΥ
RπΑ?? ?γρ R
ΛΣ Ε ? ΞΑ∇ ? ω Ζ Θ Α∈ Α? R⊂?
?
ω
Ζ
Θ
Α∈
Κ
δ
I?Κ
ΑΚ
Α
??
ε
⊆? ? ε ? Κβτ ?ΩΛ Α⊆ Λ ? Λβτ
ρ
ρ
1?Α
π
Ζ
I?Κ
ΑΚ
Α
?
Ρ
Α∈
ΚΥ ? Λ ⊥ Α⊆?. ⊆? ? δ
R?ΩΑ⇔
? γρ R
?
βΑ
Ζ?
Μ
?...⊥Λ
∴?⊆
Κ∴σΓ
R⊂? ? ?? ε ⊆?. ? ε ? RαΑ⊆?
?γρ π
π
π
? }Α?. ?γρ π ?...?Κ ΑΚ ?? ε ⊆? ? ε ? IγΦλ ? Λ ω] ?
? κ ?. ? Φ∴ Α Σ ⊆| ...ΩΛ Α⊆ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ ?γτλ 1I?Κ ΑΚ . ?? ε ⊆? ? ε ? ...ΩΛ Α⊆ ? ∴ Α Σ ∈⊆ ?γτλ 2? }Α?. I? ? Λβτ ...ΩΛ Α⊆ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ ?γτλ 3ΚΞ] .
π∴ μ Α⊆ ?π~. ? ]⊆ ?γτλ 4?Ω∴. Ε∴ Α Σ ηΦλ 4 R 1 ? Ξκ ?? Κ ∴?⊆ Λ 5Λ ω] ?. ? θΛΑ?? ? βΑ Ζ? R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ ?γτλ
11
? ε ⊆? γΦλ
? ε ⊆? γΦλ
Κωη Α. ?
Λ ΕΑ
_Λ Α? ?
?? ?ΤΖ? ?? εΦτ ?
?? ??⊆Θ ?? γΑ∑? ? ΛΦΑ γΦλ
π}λ. ΧΣΤΝ
: Τν
νΑ? ? ? δΦτ ?ΩΛ Α⊆
2. ? }Α θ∴
1
? }Α ∈⊆ ?γτλ
2
?γτλ
? κ ?. ? ε ⊆? Ε Ζ ...ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆
? Α⊥Φ . ? ΛθΖ ? Θ∴?∑ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ ?γτλ 3
? ΛΞ] . π∴ ν ∴ ?π Ζ [ ?π~. ? ]⊆ ?γτλ 4
-
'OCONTRAST
75
ΩOBRIGHTNESSOO50
・OCOLOUROOOOOO50
≥OSHARPNESSOOO50
?OTINTOOOOOOOOO0
()O}{OOKOMENUOTV
AV
-
PSM
-
-
? ε ⊆? Κν ∴ ΤΛ ΜΣΠ ? ]⊆ ?γτλ Ζ . ? ωη ? ηΦλ I?γΑ∏ R⊥ΛΖπΑ∑ ? τ∴
I? ? } Α⊥ ? κ Ε ?? ε ⊆? (. θΛΖ I? ? Α _ΛΞΖ?, )| Α⊥ , ? κ Ε
? Α⊥Φ ? Ρ Ζ? ? ε ⊆? ...⊥Λ _Α ? ε ρ π Φ∴ Ρ ? θΛΖ I? ? Ζ Α
?... Ε∴ Α Σ
ΞεΑ φ
ΚθΖ Α.
? _ΛΞΖ? π∴ πΧ? 2 ? }Α π ? Α⊥Γ ? ΛθΖ RΘ∴?∑ ΕθΖ ΜΣΠ ? ]⊆ π γτλ R⊂? Τν :
? θΛΖ⇔. I? ? Ζ Α I? ? } Α⊥ ΕΑ ηΦλ ? ε ρ _Φ}Α ? ηΦλ Α? ? ΤΛ I?Κ ΑΚ Α ν ∴
MENU
()
PR
( ?ΩΛ Α⊆ ) ? θ
?ΩΛ Α⊆ . ?μ ω ? θ
? [? ? Υ κ . Τ ?⇔ φΦ}Α ??Κ ΑΚ Α ? ε ⊆? ΕηΦλ ? Ρ Α∈ [? } ?
? Υ κ . Τ ?⇔ φΦ}Α δ Τ ? Ο∴ ΕΑ ε ⊆? ?...⊥Λ ΛΑ∏
R }ΑπΑ . I? Κβτ ? θ ?μ ω ΛΥ ? θ ∈⊆ ?γτλ
VOL
OK
VOL
PR
()
EYE
OFF
φΦ}Α I?Κ ΑΚ Α γΦκ Α Λ
δ Τ ? Ο∴ ? ε ⊆? πΧ? ? θ ?μ ω Κβτ π Ζ
? Υ κ . Τ ?⇔
ΕΑ ? ? θ∴ ? _Λ ∴? Εεω ν ∴ ... ? Ωη∴ ΕΑ ? ? θ∴ πΧ? ? |Μ ⊂ π
? ε ⊆?. ΤΑ π Α ΚΛτ ∴ ∴?
π ν ∴ ? δω∴
??Κ ΑΚ Α. RφωΑ Α Λ ? θ ?μ ω πΧ? ? θ ?μ ω ρ ΜΣΠ ? ]⊆ π γτλ R⊂? Τν :
? ε ⊆? ⊂∪ α ?ΩΛ Α⊆
? θ∴ ι ?? ⊂∪ ? } Α⊥ ? ⊂∪ ε ⊆?, Α⊂∪ ΕΟ Ν ? Λ ω] ? βΑ Ζ?
? ε ⊆? ⊂∪ R ΛΥ ΧΡΑ ? ΕθΑ? _Φ π ? ΛΥ ∈⊆ ?γτλ )∈???(. ?? Λ Φ ∴
? Λ Φ ∴. I? ? θ∴ ι I? ? } Α⊥
3
? Λ ω] ?. IΘ ]? Θ
?
ρ
⊂∪ Ε [? Κ[ ρ ? Λ ω] ?
ΥκΑ? ?Εθι
? θ∴ ι. ? }Α? ?ΩΛ Α⊆ Λ
?
?
Α ΕΥ_Γ 3
π θ∴?
9
R
61
R
4 ? θΛΑ?
(
9
αΑα
R
4
? } Α⊥
? ε ⊆? }Α? ?
R )61 ? θ∴ ι
? _ Α.
δ ⊆? ⊂∪ ?
ΕΑ }Α? ? ε ⊆? ?...⊥Λ}ΦΑ⇔ ε ⊆?.
( ∈??? ) ? Λ Φ ∴
Α ? βΑα Λ
? } Α⊥ ? ε ⊆? Κ Φ ∴ Λ Τ Π ? ε ⊆? ⊂∪ ?
?
. ? ? _Α⊆ ? I⊥ω ? Iπ
? κ∴π ? Θ]?∑ RΩωΑ∑
?π~. ? ]⊆ Ν ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ I? ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ ?γτλ ? ε ⊆? }Α⊥Α? ηΦλ
? ΛΞ] . π∴ ν ∴ π Ζ [
Λ ?π∴? . ? ... ? θ∴ η ? ε ⊆? ⊂∪ πΧ? ?? ε ⊆? ? ε ? ?γρ π : Τν
Λ ?π∴ σ ∴ ? θ∴ η ? ε ⊆? ⊂∪ ? ? Ζ? ?? ε ⊆? ? ε ? ?γρ π I4:3.
? } Α⊥ ? }Α? ΤΛ Κ Φ ∴⇒ Λ ? ]??? ? ε ⊆? ⊂∪ ? ∴I⊥ ?? }Α?
? ]??? I? ? θ∴ η ? ε ⊆? ⊂∪ πΧ? ? }Α? I? ? ΛνΑ⊆ ?γρ R ? ΛΥ π Ζ ?ρ
4:3.
? } Α⊥ ? γρ R θ
?
21
( ?ΩΛ Α⊆ ) ? ε ? γΦλ
? μω.
EQUALIZEROFLAT
O¢OBALANCEOOOOOO0
[⇒ I??∑
?[
?ΤΖ⇒
?ΩΛ Α⊆ . ?μ ω ? ε ? γΦλ
? ε ? γΦλ ΕΞΑδ ? ]?? ? Ρ Α∈
ºOSURROUNDOOOOFF
()O}{OOKOMENUOTV
? ε ? γΦλ
AV
? ΥΖ Π I? Iπ ? ⊥ } , πΑ?ⓒ, δ ? ? ε ?: ηΦλ ? ωη ?γθ ?ΩΛ Α⊆
Κωη Α. ? Λ ? _ Λ Α? π ? ε ? Κ∴?? γΦλ ?I ηΑ Κωη . Α ? θΑ?ⓒ
? ?Ε∴?. δΑ...? π Α Ρ_ Iδ ?? R Λ Α∪ R ?
? Ρ_ ?? ε ?
3. ? }Α θ∴
? }Α ∈⊆ ?γτλ 1? κ ?, ? ε ? π ε∴ ...ΩΛ Α⊆ ? ∴I⊥ ( )? Υ∴ ? } ?? ∈⊆ ?γτλ 2?... ]⊆
? Ρ_ . ? ε ? I? ? _ ΑπΛ Κ ?∈? I? ?
? κ ?. ? ηΦλ Θ∴?∑ ? ε ? Θ Α⊆? ∈⊆ ?γτλ 3-
R ?... ]⊆.
?ΩΛ Α⊆ I? ? θΑ?ⓒ ? ΥΖ Π I?
-
? ε ? ?∈
? π ? I? ? ⊥ } I? ? θΑ?ⓒ ? ε ? ?ΩΛ Α⊆ Λ
? ∴I⊥ (. )? Υ∴ ? } ?? ∈⊆ π ΕΑ ητλ ? _ΛΞΖ?
TV/AV
MENU
FLAT
MUSIC
MOVIE
FLAT
MUSIC
MOVIE
SPEECH
SPEECH
USER
()
OOOOOOOOO0.1O 1.0O 10OkHz
USER
OOOOOOOOO0.1O0.5O1.5O5.0O10OkHz
()OMENUOTV
()OMENUOTV
OK
PR
()
SURROUND SSM
AV
Τ
PR
VOL
AV
VOL
,
Λ R ?... ]⊆ ?ΤΖ? πΧ? ? θΑ?ⓒ ? ΥΖ Π I? ? π ? I? ? ⊥ } I? ? ε ? ΤΑ π
? θΑ? ? ΥΖ Π I? ? π ? I? ? ⊥ } I? ? θΑ? ?? ε ? ? βΑα . π π∴γ Α
Ε∴ Α Σ. ΞεΑ φ ? Α⊥Γ ? Ρ Ζ ? ε ? ΛΑ∪ ? ε ρ π Ε∴ ΡΛ Α Λ
)? Υ∴ ? ε ? Θ Α⊆? Ε]⊆ ? ε ? κΑ∧ ?ΩΛ Α⊆ Λ ? _ΛΞΖ? ?ΩΛ Α⊆ ΤΑ π
ΕΑ Ζ⊆Θ ? ∴I⊥ ( )? Υ∴ ? } ?? Ε]⊆ ? Α⊥Γ ? ε ? _ Λ ⓒ γ Φλ ρ ? π} (
π∴ ν ∴ ?π Ζ [ ) ?π~( ? ]⊆ ?γτλ Κωη Α. ? Λ
? Φ Α Α?(. )Τωο
? _ ΑπΑ?
? π} (. )? Υ∴ ? ε ? Θ Α⊆? ∈⊆ π ΕΑ ητλ ? _ ΑπΑ? Ε ? Λ ?∈? _Λ
?∈
ⓒ ?γΦλ
? Ρ_ ? ε ?
? π} ( )? Υ∴ ? ε ? Θ Α⊆? ∈⊆ π ΕΑ ητλ ? }Α? I? ? Λβτ ?ΩΛ Α⊆ Λ
? Ρ_ . ? ε ? ∈⊆ I?
Λ ω] ?. ? θΑ?
? βΑ Ζ?
R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ?
∈⊆ ?γτλ 4-
? ε ? R Κε ΤΛ ΜΣΣ ? ]⊆ ?γτλ ? ηΦλ, π ? ωη ?ΩΛ Α⊆∨ ...⊥ΛΖπΑ∑
? θΑ? ?? δ ?? ? _ΛΞΖ?( ?ΩΛ Α⊆ I? ΤΖ Π Iπ ?, ⊥ } , )π Α?ⓒ, ? κ
?
? Α⊥Γ ? Ρ Ζ ? ε ? ΛΑ∪ ? ε ρ π Ε∴ Ρ Λ Α Λ ?? ΥΖ Π ?? π ? ?? ⊥ }
?... Ε∴ Α Σ
ΞεΑ φ
ΚθΖ Α.
πΧ? 3
π∴
_
31
? }Α
π ? Α⊥Γ ? η Φλ ΕθΖ ΜΣΣ ? ]⊆ π γτκΜ R⊂? Τν
ΤΛ Κ }Α Α ν ∴ ? _ΛΞΖ?( ?ΩΛ Α⊆ )
? ? ε ρ,
? ΥΖ Π. I? ? π ? I? ? ⊥ } I? ? θΑ? ε
Φ~ γΦλ Α∨ Α? ?
:
( ?ΩΛ Α⊆ ) ? ε ? γΦλ
? ]??∪. / ?...⊥Λ∴ ?...⊥Λ}ΦΑ⇔
⊆|
?ΩΛωΑ∑ ΕθΖ
Κν ∴
? Υκ Εε ? ? ΞΑδ
? θ
Α? πΧ? ? Φ∴? Σ IΤΖ ?ΩΛ Α⊆
? Υκ .
? βΑα
π π∴
πΖ
??⊥ ? Φ∴ Α Σ
? ⊂?π
π∴?ⓒ
Μ
Σ
Ο
?⊥Λ∴
]??∪
? ω∴?ⓒ ? ε ? ?ΩΛ Α⊆
?...ΩΛ Α⊆ R ? ΛΥ
γθ ω ?...⊥Λ∴ RαΑ⊆? Α Μ R⊂? ?...⊥Λ∴ ?...⊥Λ}ΦΑ⇔ π Ζ
/ ]??∪ I?
/ 2 / 1 ? ]⊆ π ΕΑ ητλ ? ω∴?ⓒ
?...⊥Λ}ΦΑ⇔
Λ ? ω∴?
?π
2
1
/ / ? ]⊆ ?γτλ ?...⊥Λ∴ R ? ΛΥ ? τ∴ ? ε ?. π ~ ΚΥ_
∴?
IΩ∴ⓒ.
.
]??Θ Ε τ ⊂?π ? τ ?ΩΛ Α⊆
? ]??∪ I? 1 ? ]??∪ R ? ΛΥ
( ]??Θ τ ) τΛ π Ε∴ Α Σ ?⊥Λ}ΦΑ⇔ π Ζ
Εεω Λ ∴⊆?.
]??∪/ I?
2I?)? ]??∪1-2(ΕΑ ητλπ ? ]⊆1/2/
? _ ΑπΑ?. R ?...ΕΛΖ? ? ⊂?π τ ΕΧ⊆⊥Α⇔
} ? ? 1: ?...ΩΛ Α⊆
? _ ΑπΑ?. R ? ΟΑ ? ⊂?π τ ΕΧ⊆⊥Α⇔
} ? ? 2: ? ]??∪
⊥ Απ .
ωε τ ∴⊥ 2
1 ? ]??
-
I/II
41
( ?ΩΛ Α⊆ ) ? ε ? γΦλ
Χ
.
ΜΦ
I? ? ω∴?
Α
?⊥Λ}ΦΑ⇔
...⊥Λ}ΦΑ⇔ ?...⊥Λ}ΦΑ⇔ ΕΡ Α∈ ]??? Θ Α∈∨ Α? R⊂?
( ? Υν ? ∴ Φ ? ε Κ ? ΛθΖ?? )? ΤΖ? ΜΑΧΙΝ ? Ρ ??
?⊥Λ}ΦΑ Α Λ ? Λ ? ⊂?π ∏ φΦ}Α ? ε ? Ξ∴∪ ?ΩΛ Α⊆
Εεω Λ ∴⊆?.
? ]⊆1/2/
I? ]??∪/
? θΑ ? ∴| ? ε ? πΧ?
?⊥Λ}ΦΑ .
π ΕΑ ητλ
Α
ΜΑΧΙΝ
ΜΑΧΙΝ,
?ΩΛ Α⊆
? ω∴?
ΜΑΧΙΝ
? αΑ⊆? ?⊥Λ}ΦΑ⇔ π Ζ
? ω∴? .
ΜΦ I? ?⊥Λ∴ ΜΑΧΙΝ ?ΩΛ Α⊆
ΜΑΧΙΝ
πΖ
.
?⊥Λ∴
?⊥Λ}ΦΑ⇔
?R⊂?
ΜΦ
Α
.
R ? ΛΥ Λ γθ ω ?...⊥Λ∴ RαΑ⊆? Μ
1
ΜΑΧΙΝ ? ]??Θ ? αΑ⊆? ?⊥Λ}ΦΑ⇔ π Ζ
I? ? ]??Θ ? αΑ⊆? ?ΩΛ Α⊆
ΜΦ ? αΑ⊆? ?ΩΛ Α⊆ ?π Ζ ? ω∴? . ? αΑ⊆? I? 2 / 1 ? ]??Θ I? 2 ? ]??Θ
? βΑα . π ν ∴ ( ? ω∴?ⓒ )
? θ∴ πΧ?
1
-
2
-
-
3
? ε ? Ξ∴∪ ?ΩΛ Α⊆
?? _∴ⓒ.
?
Ξ∴∪ ...ΩΛ Α⊆
_ ΑπΑ?
? ε ? Ξ∴∪ ?ΩΛ Α⊆
/ ]??∪ ? ]⊆ I?
/
2
/
1
?? ε ⊆? ? ε ? ?γρ π
? ∈⊆?⊆ π Λ ∴⊆? Εε ⊆?
?γτλ
? ε ?.
? _∴ⓒ
? _ Απ
?
I/II
51
?
? _ ΑπΑ?
?
? _ ΑπΑ?
? ε ? RαΑ⊆?
R R⊆⊥Α Α Λ ? _∴ ? ε ? ΖΩ
? ε Κ ?? αΑ⊆?
. ? _ Απ R ? ? ε ? ΖΩ
R R⊆⊥Α Α Λ ? _∴ ? ε ? ΖΩ ? ε Κ ? αΑ⊆?
R R⊆⊥Α Α Λ ? ? ε ? ΖΩ
?? _∴ⓒ.
? ε Κ ? αΑ⊆?
?? _∴ⓒ.
+
:
:
+
:
+
Ρ
? Ω∴ⓒ ? μΑ ξ
? φωΑ⇔ Τ Α |ω
CHILDOLOCK
? Λ ω] ? Θ Α∈
π ΛΥ γ∴?⊆ Α Λ∴?⇔ ? ∴ ? Θ Α∈ ? ?ΕΥ Π γΦκ
? ΞΑδ ? [⇒ ? Λ ω] ?.
Κε∴ ?. ΕΖ?? ? βΑ Ζ? ρ ?⊥ΛΞΖ? Α
AUTOOSLEEP
__:__
OFFOTIMER
GAME
__:__
()O}{OMENUOTV
θ∴ ? }Α ∈⊆ ?γτλ
? φωΑ⇔. Τ Α |ω ...ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ ?γτλ
? Λβτ . ?γρ ...ΩΛ Α⊆ Λ∴?⇔ ? ∴ ? ?ΤΖ? π ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ ?γτλ
? θΛΑ?? ? βΑ Ζ? R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? ∈⊆ I? ?π~ ? ]⊆ ?γτλ
Λ ω] ?.
4. ? }Α
OFF
OFF
ONOOTIMER
AV
1
-
2
-
3
-
4
-
π ν ∴ ? φωΑ⇔ Τ Α |ω ΕΛβτ ? ΞΑ∇ ? θ∴ πΧ? ? }ω , [? Κβτ ?π Ζ
? Λ ω] ?. βΑ Ζ? IΝ Α∑ ? Α ? Τ π I∈⊆?⊆ Iⓒ π ? ητλ π Ζ ? βΑα
π ?∈⊆?⊆ I π ?
ητλ π Ζ ? βΑα
π ?...φωΑ⇔ }ω ? Φ Α?
?}? .
R ΕΑ ΛΥ Κ } Α Α
ω_
π∴
[?
ν ∴ ... Τν :
?... Α ? Τ
?Ν Α∑
? Λ | Μ ΕΡ Α∈ ?...?Κ ΑΚ ? }Α?
TV/AV
κω ? Ρ Α∈ πΧ? ?...?Κ ΑΚ ? }Α? ΕΑΩΛ Α⊆ | Μ R⊂?
01 Ε Ζ?
? Λ ω] ? ⊆⊥Α⇔ Κ |ξ ΕθΖ ?... ΛνΑ⊆ ?γρ
MENU
Κ}∴ ΦΑ . ?|Α ~
θ∴ ? }Α ∈⊆ ?γτλ
?...?Κ ΑΚ . ? }Α? ...ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ ?γτλ
? Λβτ . ?γρ ...ΩΛ Α⊆ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ ?γτλ
R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? ∈⊆ I? ?π~ ? ]⊆ ?γτλ
4. ? }Α
Λ ω] ?. ?
θΛΑ?? ? βΑ Ζ?
1
-
2
-
3
-
()
4
-
PR
? Λβτ Κ | Μ Θ Α∈
? ΛΥΖ Ζ. ⊥ΑΕ} ∈
Λ ω] ?. ?
θΛΑ?? ?
Ζ?
R }ηΑ∑
??Κ ΑΚ Α ΕΑ Λβτ ? Ρ Α∈ } ?
ΕθΖ
4. ? }Α
θ∴ ? }Α ∈⊆ ?γτλ
? Λ | Μ. Θ Α∈ ...ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ ?γτλ
? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ ΕΑ⊥ΛΞΖ?? ? κ Ε ? ] ? Ζ? IγΦλ
βΑ Ζ? R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? ∈⊆ I? ?π~ ? ]⊆ ?γτλ
VOL
OK
VOL
PR
1
-
2
-
()
3
-
4
-
}Α? ? Λ | Μ Θ Α∈
? ΛΥΖ Ζ. ⊥ΑΕ} Ζ? R }ηΑ∑ ΕθΖ ? ΛνΑ⊆ ?γρ R ? Ρ Α∈ ΕΛΥ }Α? ? Λ | Μ Θ Α∈ } ?
4. ? }Α θ∴
1
? }Α ∈⊆ ?γτλ
2
?γτλ
? }Α?. Κ | Μ Θ Α∈ ...ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆
? ε ?. ?⊆Θ ∈⊆ ΕΑ⊥ΛΞΖ?? ? κ Ε ? ] ? Ζ? ?γΦλ 3
Λ ω] ?. ? θΛΑ?? ? βΑ Ζ? R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? ∈⊆ I? ?π~ ? ]⊆ ?γτλ 4
-
-
-
-
π ?| }
05
⊥Απ 21
? ΞΛΑ⊆?. ? ]
?ΤΛ ?|Α ~
? Ζ?
]?...
01
? θΖ
? }Α? / Λβτ ? Λ | Μ Θ Α∈ γΦλ
01 Α
?⊆ΘΑ?
π ? Λ | Μ Θ Α∈ ? ΦΖI ?|Α ~.
Τν :
?... ΛνΑ⊆ ?γρ π ?γθ Λ I? ΡΓ ? Ρ Α∈ [?
? Λβτ . Κ | Μ Θ Α∈ ?μ ω Λβτ Λ∴?⇔
ΕΑ φωΑ∑ } ? πΧ ⊥ΑπΛ Ε Ζ? ? Λβτ Κ | Μ ?μ ω ΕΑ⊥ΛΞΖ?? ? Ρ Α∈ πΛ? π Ζ
? ∈⊆?⊆. IΤΖ π ? ητλ Λ Α ?... ΛνΑ⊆ ?γρ R ?? ∴Θ ∏ Κ } Α Α
4. ? }Α ?ΩΛ Α⊆
Λ ? }Α? / Λβτ ? ΦΑ| ? Ζ? βΑ Ζ? τ∴
/
Λβτ
?
Λ
|
Μ Θ Α∈ πΧ? ? Ρ Α∈ R }Α? / Κβτ Κ | Μ τΑ∑
?
}Α?
Λ
γΦκ .
? }Α?. ? Λβτ Κ | Μ γΦλ θΑ? ? ∴ _ ? ∴ΕΑ∑ εΖ⊆ RφωΑ∑ π Ζ
?∴
? π ? ∴ΕΑ∑ ∈⊆
-
ρ
I
-
?
-
∪
-
?
-
61
? Ω∴ⓒ ? μΑ ξ
( ?ΩΛ Α⊆ ) ?
CHILDOLOCK
OFF
OFF
AUTOOSLEEP
ONOOTIMER
__:__
OFFOTIMER
GAME
__:__
()O}{OMENUOTV
AV
Λ∴? ? θΑ?
?ΩΛ Α⊆ ?μ ω
[⇒
ΤΑ?⇔ πΑ , ?⊆Θ ? ΛΥ}~ ? Ρ Α∈. [? ρ ? Λ∴? ΕΑ θΑ? ? ⊥Λ ΛΑ∏
? ε ? Θ Α⊆? I∈⊆?⊆ ΕΑ⊥ΛΞΖ?? I⊥ω R ? ]?⇔
? ΛΥ∴ ? ω∴?α Κ ρ I?
? ∴I⊥ (. )? Υ∴ ?? } ?? ? π} ( )? Υ∴
4. ? }Α θ∴
? }Α ∈⊆ ?γτλ 1? Λ∴? . ? θΦ ...ΩΛ Α⊆ ? ∴I⊥ ( )? Υ∴ ? } ?? ∈⊆ ?γτλ 2Ε]⊆ ? _Α⊆? Α ? Λ Θ _Ζ? Τ∴∨ ? θΦ . ΛΦΖI ?π~ ? ]⊆ ?γτλ 3? _ Ζ? ?Iφ ~ ? ∴I⊥ ? Υ∴ Ε]⊆ ? _ Ζ? RΚΡΑ⇒ ?IγΦλ ? π} ? Υ∴
? θΦ π ΚΥ}} Α ? Λ ? Ζ⊆Θ π ∴ ? Λ ? θΦ . ΛΑΕθ π Ζ ?π~ Ε]⊆
I?Κ ΑΚ Α.
( ?ΩΛ Α⊆ⓒ ) ? θΦ π ΕθΖ π ? ΛΥ
Λ ( Λ∴?⇔ ⊆ ? ) ΕθΖ π ? ΛΥ [?
π Τε Μ R⊂?
? Λ∴? . ? θΦ ?⊥ΛΞΖ?? π Ζ ?⊥ΛΞΖ?
?ΩΛ Α⊆ Α .
Κ ⊆ Ζ⇒
TV/AV
MENU
POWER
MUTE
TV/AV
MENU
()
PR
PR
VOL
OK
VOL
VOL
OK
VOL
PR
PR
()
-
I? ?... ΛνΑ⊆ ?γρ R ? }Α? ?γ ρ
? Ρ Α∈ ΛΥ : ? ∴ΕΑ∑ ωΛΑ⊃
? Λβτ . ?γρ R ?... ΛνΑ⊆ ?γρ
R }ΑπΑ. I? Κβτ ? ε ? ΛΥ : ? ⊥ Α? ωΛΑ⊃
? θΦ . Κβτ ?γρ
?? Ξ∴?∪ ? θΦ |Α θ∴ : ? }Α
? π}
( )? Υ∴ ? ε ? Θ Α⊆? ∈⊆ ? ∴I⊥ ( )? Υ∴ ? } ?? ∈⊆
? θΦ . θΓ π Ζ ? _Ζ? Rφ ∧ I? ΛΥ ) ?π~(: ∈⊆
-
Τν :
∈⊆ ?γτλ
? θΦ , Ε∴ Α Σ Κβτ
? }Α
? θΦ . ΦΖ∑ ( ?π~ )
71
IΝ Α∑
? γρ
. ∈⊆ I? ?? ε
? ]⊆ ?γτλ ?
[?
? Ξ∴?∪ I⊆?? R⊂?
I-
? / ? Λ ω] ?
⊆? ? ε
θΦ π ? ⊥Λ ∴?⊆ I⊆?? R⊂? ?-
? Ω∴ⓒ ? μΑ ξ
?? ε ⊆? ?? ε ? ? Λ ω] ? I?γΑ∏
? ε ? ?γρ ?⊥ΛΞΖ?? ? Λ ?? ε ⊆?. ? ε ? ?γρ I? ? Λ ω] ? γρ ? ΖΩ γΦλ
ΕΑ Ρ Α∈. Λε IΩ∴ θΖ?? I I? ( ΡΧ? ) Α⊥ Μ π Ζ _Ρ Κ δ π Ζ ?? ε ⊆?
?⊥ΛΞΖ?
Λ ? Ρ Α∈ πΧ? ?
? ΞΑ⊆Θ . ?
?
}Φ φ∴ ~ π π Ζ Θ Α∈ Κ δ
θΖ??
1
:
Τν
()O}{OOKOMENUOTV
AV
ΕΛ δ ? ΞΑ∇ ? Ρ]∑ ? ν∴ ? Λ ω] ?. ?γρ π
5.
? ε ? I?
πΖ
INPUT
TV
BLUEOBACK
OFF
CSM
STANDARD
TILT
0
AVL
OFF
? }Α
θ∴
? ΖΩ . ...ΩΛ Α⊆
?
?? ε ⊆? ? ε ? I? ? Λ ω] ? ...ΩΛ Α⊆ ? ε ?
? }Α ∈⊆ ?γτλ
Φ∴ Α Σ ∈⊆ ?γτλ
?⊆Θ ∈⊆ ?γτλ
1
-
-
-
2
3
2.
?? ε ⊆?
?? ε ⊆? ε ? ?γθΑ? ? ΘΖ
? Ξ ξ.
? Λ ω ? ?δ I? ⊥ Α⊆? ⊆? Ε }Φ Λε ? ω Ζ Θ Α∈ 1?Α:
2?Α:
)?ΩΛ Α⊆ (. ? Α ? Τ π 2?Α ΕΑ }ΑΕ Λε ? ω Ζ Θ Α∈?γτλ
4
?? ε ⊆?. ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ ∈? ?π~ ? ]⊆
∈⊆ I? ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ ?γτλ ?? ε ⊆? ? ε ? ?γρ
? Λ ω] ? ?γρ R ∴Θ ∏
? ⊆|Α?. I∈⊆?⊆ I? ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ?
Α:
-
∈⊆
TV/AV
π ΕΑ ητλ ?? ε ⊆? ? ε ? I? ? Λ ω] ? ?γρ ?ΩΛ Α⊆
? ΛΦΑ?⇔ ?π
?? ε ⊆?. ? ε ? / ? Λ ω] ?
?Θ ?
πΖ?
π Ζ ? βΑα
? ]⊆|Α∑ ? Ξ ω
π Κν ∴ ? ]⊆|Α∑ ? Ξ ω πΧ? ∈⊆|Α∑ ΕΞ ω Θ Α∈ Ζ Α? R⊂?
R⊂?π .
θ∴ ? }Α ∈⊆ ?γτλ
? ]⊆|Α∑. ΕΑ Ξ ω ? ΞΑ∇ ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ ?γτλ
?... }Α?. I? ? Λβτ ...ΩΛ Α⊆ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ ?γτλ
Ζ? R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? ∈⊆ I? ?π~ ? ]⊆ ?γτλ
5.
Λ ω] ?. ?
MENU
θΛΑ?? ? βΑ
? }Α
1
-
-
-
()
2
PR
3
4
-
VOL
OK
(?
??
ΤΑ
⊂? ∴? )
PR
Κωη . Α ΕΥ_Γ ? ∈⊆∧ I? ? Ωη∴ I? ? Τ ∴ R ?? Α ? } Α⊥ ? ε ⊆? I ?? ?ΩΛ Α⊆
θ∴ ? }Α ∈⊆ ?γτλ
ΤΑ ⊂? ∴? ...ΩΛ Α⊆
? Φ∴ Α Σ ∈⊆ ?γτλ
Α⊥ ? ?? ...ΩΛ Α⊆ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ ?γτλ
/ ? Λ ω] ? ∈⊆ I? ?π~ ? ]⊆ ?γτλ
Λ ω] ?. ? θΛΑ??
5.
?
??.
? ∈⊆∧. I? ? Ωη∴ I? ? Τ ∴ R ? Α I? ? }
? βΑ Ζ? R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ?
VOL
Χ
()
? }Α
-
-
-
1
2
3
4
-
( ?ΩΛ Α⊆ ) ? ∈?Τ
}
ΤΑ
?ΩΛ Α⊆ . ?μ ω ? ∈?Τ
I?
?
?
_∴
]?Τ
?
Λ
ω]
?
δ ⊆? Κ ? I? ?
?
ΡΑ
Γ
π
π
? μ ω ? [⇒ IΩ∴. Α? R ? Ρ Α∈
? ∈?Τ . [⇒ ΕΛθ ι Κ_ΛΞΖ? I?
? βΑ Ζ?
? ∈?Τ . ...ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ ?γτλ
? ∈?Τ . ηΦλ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ ?γτλ
R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ I? ?π~ ? ]⊆ ?γτλ
Λ ω] ?. ? θΛΑ??
-
-
Λ
(. )?ΩΛ Α⊆ ( ? ε ? ?⊆Θ _Λ ⓒ )γΦλ
ΤΛ ? ε ? Ζ⊆Θ Λ_Α?ⓒ _Λ
ⓒ ΕΥωο ?
?Κ ΑΚ ? ε ? γΦλ } ?
? Φ∴? Σ. ΕΛτ ∴
θ∴ ? }Α ∈⊆ ?γτλ
ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ ?γτλ
? }Α?. I? ? Λβτ ...ΩΛ Α⊆ ? ε ? ΕΖ⊆Θ ? ΞΑ∇ ? ]⊆ ?γτλ
R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ I? ?π~ ? ]⊆ ?γτλ
Λ ω] ?. ? θΛΑ??
5.
? }Α
Λ?Α.
? βΑ Ζ?
4
-
?
| Μ?
2
3
-
-
-
-
1
2
3
4
81
( ?ΩΛ Α⊆ ) ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇
? ε ∇ [⇒ Ε νΑ? ? ]?? ? Ρ Α∈ πΧ? ? [ ?ΩΛ Α⊆ ?μ ω ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇
? ΩΦΑ⊆ . ? ε ∇ R⊂?π ?⊥Λ}ΦΑ⇔
? [ ?ΤΖ⇒
? θ Α? Κ}Ζ? ?? Λ ? Λ ω] ? ΥκΑ? θν
ΡΑ ΩΖ ? ΩΦΑ⊆ ?? ε ∇
? γ πΑ? ? ⊥ ?I⊥θΑ⊆ ? Λ ω] ?? Φ∴? Σ ? ΦΑ∑ ΕΞε ∇ ?? κ ⊆? ? ΡΖ??
πΖ Ζ?. IΩ∴ⓒ
I ν
? βω π Θ
[?
I?
? Λ ω] ?
Α∈
π ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ [⇒
) ? Φ_ λ ?? νΑ? ?? _∴ θ . ?? Φ∴ⓒ ? Φ_ κ ? ε ∇
πΖ?
ΦΑα∴?. ? }ΑΕ ? εωΥ ⊆| ΕΧ?ΩΑ⇔ ?ΩΛ Α⊆ Α Λ ?? Λ ? εωΥΑ?
Λ ?
Κ
Λ_Μ
?
ε
∇
?πΑ⊥Μ
?? ν
?
Ω∴ⓒ
?
ΩΦΑ⊆
Κ
?
νΑ? )
π (, ? _∴ ρ
? ΩΦΑ⊆ . ? ε ∇ θ Α? ??ΩΛ Α⊆ ? δ ⇔ Ε_∴π Κ_ ? ΤΖ Ο ?⊥Α Γ
Ζπ
( | Α⊥ RΩΦΑ⊆
ε ∇
? }Α? / ? Λβτ
Κν ∴ ?π Ζ [ ? ΩΦΑ⊆ . ? ε ∇ ...ΩΛ Α⊆ ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ ∈⊆ ?γτλ
? βΑα . π ? ΞΛΑ⊆? ? Ω ∴? I? ? ?
Υκ
? βΑα . Iπ ?? Λ | Μ
?
Λ
ω]
?
?? ΛΑ⊆ Ψ
??⊥ εωΥΑ? ⊆| π∴ Λ
π∴γ Α. Λ ? Λ ? ΥΑ ? εωΥ Ε ? ΟΑ ? ∴| Ε Α ?ΩΛ Α⊆∨ Φ ? ?⇔ ? εωΥ ?⊆|
? ε ∇ RφωΑ∑ τ∴ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ I? ? ε ∇ ∈⊆ ?γτλ
ν ⊆. ? _ΑΕ~ ? γρ θ ? ?π Ζ [ ? ΩΦΑ⊆ .
? εωΥ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TEXT
TV/AV
? }Α
? εωΥ
IΝ Α∑
?γρ
?ΩΛ Α⊆
?R⊂? ? ⊆|Α?. ΕΒ∈⊆?⊆ Ν Ν ∴| ? κ ? ? εωΥ ⊆| R?ΩΑ⇔ Λ 1
RπΑ?? Ν ? Ο Ν ? ⊆|Α? ΕΧ Α⇔ Κ} ? I? π ΡΓ ? ΞΑφ , ? ∴| π ?γτλ ?...ΩΛ Α⊆
? εΥ ?. ? εωΥ ⊆| R?ΩΑ⇔
? ΛΑ . I? ? _ΑΕ} ? εωΥ ...ΩΛ Α⊆ ?⊥ΛΞΖ?
? Φ∴ Α Σ ∈⊆ 2
) _Μ( ? }Α ?γρ π ? ?? ∈⊆ Ε∴ Ρ
I? Κ _Μ( )Κ ? ? θ ⓒ ? φ I? ? Φ_ λ ? φ ?γρ π ? Λ ω] ? Θ Α∈ Α? ?R⊂?
? }Α .
?γρ R ΛΥ ? γρ ?ΩΛ Α⊆ ∈⊆ ?γτλ (, Κ _Μ πΑ⊥Μ ) ? _∴ ρ ? φ
()
ΤΖ∩
-
-
PR
OK
?? ? γΦλ
ΕΥ_Γ ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ εωΥΑ? ?⊆|Α? ⊆Εθ ?
ΛΥ ? Ζ? ? ΤΖ? π ? }ΑΕ ? ? ? ]⊆ π ΕΑ ητλ Ε_ ?ΩΛ Α⊆ Α ?
Ε∴ ΡΛ Α. π Κ∴σΓ ? Λ ? εωΥ ?ΩΛ Α⊆ Λ ? ⊆|Α? I∈⊆?⊆ ΕΑ⊥ΛΞΖ?? 1
2
? βΑα
? εωΥ
?ΩΛ Α⊆∨
PR
ΕθΖ. π
()
-
ΚΛΥ ⇔ ?π Ζ [ |Μ. ? ]⊆ ??γτλ
π
δω∴. ? } R ? βΑα |Α∏ φ ⇔ π ?
[⇒ ?ΩΛ Α⊆
πεΑπΖ ? |Μ [? ? ? εωΥ
π∴ Λ ΤΛ ? Λν∴
?? δ Α? ~ π ? ⊆|Α? I∈⊆?⊆
.
⊆| ΛΞ] ? ?? ∈⊆ ?γτλ
? ?. ? ]⊆ Ε ω ? εωΥ
? ⊥ ?. Ε ω Ε∴ ΡΛ Α Λ ? Ω∴ⓒ ? Ο Ν ? ? ∈⊆?⊆
-
-
-
3
4
MODE
M
(. ?ΩΛ Α⊆ⓒ ) (
Κ _Μ
Κ ?)?θ ⓒ? φ
|Α∏ π ?? ∈⊆∧ ?? δω∴ ?? Ωη∴ ? Τ ∴ ? ⊆Εθ ? ?? ΡΑ...? Εθη∴ ? _ΛΞΖ? ? } ?
? ΛΑ . ? Φ ∨ R β ∴ ? ∈⊆∧ ?? Υ} ? ΛΑ ? Ρ π R β ∴ ? δω∴ ?? Υ}
? εωΥ .
? βΑα .
?ΩΛ Α⊆ / ? Φ ∨ / ? Ρ π
?Φ ∨ RΕ ∨
? ∈⊆∧ ? ]⊆ ΕΑ⊥ΛΞΖ??
? η
? Κ ΑΚ ? ]? Ζ ? ΛΖπ~ ρ ? ΛΑ ? Ρ π R ΛΥ∴∨ ? δω∴ ? ]⊆ ?⊥ΛΞΖ??
? ΛΑ . ? Φ Α? π
? Ξη∴?∑ ? ∈⊆?⊆ ΕΑ⊥ΛΞΖ??
? ΛΖπ~ ρ ? ΛΑ ? εωΥ π ? η
?⊥ΛΞΖ? .
? Φ∴ Α Σ ∈⊆ πΧ? ? ΛΦΑ?⇔ ?π ? ΛΑ . Ρ π ? Κ ΑΚ
γΦλ ∈⊆ πΧ? ? ΛΦΑ?⇔ ?π ? _ΑΕ~. ?...ΩΛ Α⊆ R ΕΑ ∴Θ ∏ _ ? ? Τ ∴ ? ]⊆
? ΛΑ .
?⊥ΛΞΖ? .
⊆| Α ΕΧ?ΩΑ⇔
91
δωΥ
?ΩΛ Α⊆
12
-
34-
I⊥ω R ? Φ∴ Α Σ
? ΦΑα∴?
? εωΥ
?ΩΛ Α⊆
? Φ_ κ , ?...ΩΛΦΑ⊆ ? ε ∇ R⊥ ? Ω ⇔
? γρ. I? ? ⊆|Α? I∈⊆?⊆ ?ΕΑ⊥ΛΞΖ?? I⊆|Α? Ν Ν
( ?ΩΛ Α⊆ ) ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇
Κ _Μ πΑ⊥Μ
?ΩΛ Α⊆ Α ? Λ
? βΑα
|Α∏ φ ⇔ π ΕΑ ?? ?
? _∴ ρ ? φ
-
⊂??
? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ δωΥΑ?
? }ΑΕ . ? ? ? ]⊆ π ΕΑ ητλ
? εωΥ
?ΩΛ Α⊆
? ω ∴?. δωΥ ...ΩΛ Α⊆ ? ω ∴? ∈⊆ ?γτλ
?
. ? ∈⊆?⊆ Ε ω ? _ω ? Ξλ φ ⇔ π ? ?? ? ⊂?? ? εωΥΑ? ?ΩΛ Α⊆
δωΥ ?ΩΛ Α⊆
? Φ_ λ ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ ?γρ ρ ΕΑ }ΑΕ
ΕΧ?ΩΑ⇔
⊆|
? εωΥ
? _∴ θ . ? ε ∇ ?γρ π ? ⊆|Α? ΕΒ∈⊆?⊆ I⊆|Α? Ν Ν
? ΛΑ : I? ? _ΑΕ} ? εωΥ ...ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ ?⊥ΛΞΖ??
? ΩΦΑ⊆ ε ∇ ?
ΞΑδ
?
? Λ}κθ . ?
Α?
123-
4-
? μΑ ξ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
βξ
I? ? τΑ∈ Τ ⇔ Ο ? ΞΛω ? θ Α? θ∴ [?? ]⊆ ?γτλ
? βΑα .
? θ Α? ∈? IΩ∴ⓒ ∴? ? ]⊆ [? ?γτλ
( ? Λ Ζ? ) ? }Α?
ΕΧ⊆ΚωΑ∏ ? φ ?ΩΛ Α⊆ Λ
? εωΥ .
? π ? εξ Λ ⊥ ρ ? ]⊆ [? ?γτλ
? ⊥ω ? εξ Λ ⊥ ρ IΩ∴ⓒ ∴? ? ]⊆ [? ?γτλ
θΛΑ?. ? θ∴ R ∴Θ ∏ IΩ∴ⓒ ∴? ? ]⊆ [? ?γτλ
0
]??∪.
? εωΥ .
?
()
? Φ Α Α? ΚΡΖ Ζ
? ε ∇
εωΥ
? ΛνΑ⊆
IΝ Α∑ ? βΑα
π ? Λ ω] ? ε ⊆? θ∴
? ΡΖ Ζ?. ? ΩΦΑ⊆
π ? Φ ? θ∴ ν ∴ ?π Ζ [
? _∴ ? ∴ π ? βΑα
? Φ ? θ∴ πΧ? ? ΡΖ??, ? Φ Α Α? ⊂??
?θ
? εωΥ
Κ ?π∴ ?π Ζ
? εωΥ .
? ΡΖ??. ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇
δωΥ Α Μ
R⊂?
ΥΖ∩
?? [ⓒ
δωΥ βΑ Ζ?
RΚ ΑΚ Α
? εωΥΑ? ?πΖ? I Ο∴. I? π∴π Λ δωΥΛ
? βΑα π πΑ?? Ε Α Α
π∴γ Α
?
π ? }Α?
PR
PR
? βΑα .
()
⊆| R ΛΥ ⇔
? ]⊆
[? ?γτλ
( ? }Α? ) ? ΛΟΦ Μ
R }Α? τ∴
SIZE
? εωΥ Κτ ∴
ΚΛ ? ?...ΩΛΦΑ⊆ ? ε ∇
TX
T
MIX
HOLD UPDATE
TIME
INDEX
REVEAL
Λ ? ω∴π ?? εωΥ ? ω∴π
Λ
Λ
Λ ? ]⊆ [? π ? ητλ ?π Ζ ? |Μ. Ε Α? I⊥ω
εωΥ ΚθΖ
? θ ⓒ ? _∴ ? ∴
ρ ? Λ ? βΑα
IΩ∴ⓒ. ∴? ? ]⊆ [? ?γτλ ? ⊥Λ ∴?⊆ τ∴
⊆ ] π∴
RΚ ΑΚ Α . ?
? Ξ λ
? Λ ω] . ? ε ⊆? π ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ δωΥΑ? π∴ τ∴
IΩ∴ⓒ. ∴? ? ]⊆ [? ?γτλ ? Λ ω] ? ε ⊆? RφωΑ∑ ? τ∴
? |Μ
? ∴ π ? |Μ Ε Α? θ∴ ? ]⊆ [? ?γτλ ? Λ ω] ? Ε∴ Α Σ βΑ Ζ? π Ζ
?π ? θ∴ . ∈? IΩ∴ ∴? ? ]⊆ [? ??γτλ ? βΑα . ? θ ⓒ ?
? ω∴π . ? εωΥ ⊆| ...ΩΛ Α⊆ ? ]⊆ [? ?γτλ ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ ?γρ
ΚθΖ I? ? ΛΟΦ Μ ? τ∴ ? βΑα . I⊥ω ? ω∴π ? εωΥ ⊆| π∴ ? Λ
? ⊆|Α?. I∈⊆?⊆ I? ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ I? IΩη∴ / IΤ ∴ ? ]⊆ ?γτλ ? ω∴π ? εωΥ
? μ ω . [⇒
Ξ∴?∪ IΩ∴ⓒ ∴? ??γτλ
02
? ΞΑ⊆ΘΦ
? θΖ??
Κ δ
ΕΑ Ρ Α∈. ?σ ∴ Α ? ω Ζ ? Α ∴?? ? ω Ζ IΘ ]? Ο ? γΑπ ? θΖ?? Κ δ
Ζ . ? Ρ Α∈ π ΚΞΛ ξ |Ζ ? Φ ?? α Α⇔
ANT IN
75Ω
?
? }Φ
? Λ ω] ?. Θ Α∈ μ ∴ π ? ? }Φ ρ ? ω Ζ Θ Α∈ π ? ? Ξ∴∪ }Φ Κ δ Λ 1? ω Ζ . }Φ π ? ⊥ ? Λ∴?? Ε ? ?
? ΑΕ Κ δ Λ 2?
ΞΑ∇
Ζ? Α ? Φ∴ Α Σ ΕΛ ξ
? Ρ]∑ ΕΑ⊥ΛΞΖ?? ? Φ∴ Α Σ ⊆| π ? ω Ζ | Α? ΚΞ] Λ 3? ω Ζ . | Α? ΚΞ] Λ Τ Π ? Φ∴ Α Σ ⊆| ?ΩΛ Α⊆ Λ 4? ω Ζ . Θ Α∈ π ? Λβτ ∈⊆ ?γτλ 5-
VCR
.
VIDEO
!
(L/MONO)-AUDIO-(R)
( ?ΩΛ Α⊆ ) ?? ε ⊆? ? ε ? Ξ∴∪ / ΖΩ }ΑΕ
VCR
ANT IN
75Ω
OUT
AV1 VIDEO (L/MONO) AUDIO (R)
IN
?? ε ⊆? ? ε ? ΖΩ ρ ? ω Ζ Ρ Α∈ ?? ε ⊆? ? ε ? Ξ∴∪ Κ δ Λ
? ε ? Ξ∴∪ ρ ? ω Ζ Ρ Α∈ ?? ε ⊆? ? ε ? ? ΖΩ ? Λ ω] ? Ρ Α∈
? Λ ω] ?. Ρ Α∈ ?? ε ⊆?
I? ? Α ? Τ π ?? ε ⊆? ? ε ? Ε ΞΑ⊆∪ Λε ? ω Ζ Θ Α∈ Α? R⊂?
τλ ? ΡΑ Φ
? ε ? 2?Α ...ΩΛ Α⊆ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ?ΩΛ Α⊆ ∈⊆ ?γ
Α Μ R⊂? 1. ?? ε ⊆? ? ε ? 1?Α ? ΞΑ⊆∪ ?ΩΛ Α⊆ ? ΡΓ 2. ?? ε ⊆?
? ω Ζ . ΕΡ Α∈ ? Λε
? ω Ζ . Ρ Α∈ ? Λβτ ∈⊆ ?γτλ
? βΑα . π ? ω Ζ π∴ δ ⊆? Κν ∴
-
1
2-
3-
α∴ λ π ? Λ ω] ? Θ Α∈ π ?⊥Λ}ΦΑ Α Λ ? Λ ? Φ∴? Σ Κ_Ρ I ηΑ
?? ε ⊆?. ? ε ? ΞΑ⊆∪ }ΑΕ φ∴ ~ π π Ζ
VCR
( ?ΩΛ Α⊆ ) ⊥ Α⊆? ⊆? }Φ
VIDEO
AUDIO
!
VCR
? Λ ω] ?. π ⊥ Α⊆? ⊆? }Φ ρ ? ω Ζ Θ Α∈ π ⊥ Α⊆? ⊆? }Φ Κ δ Λ 1? ω Ζ . Θ Α∈ π ? Λβτ ∈⊆ ?γτλ 2Λ ? Λ ω] ? Θ Α∈ πΧ? ΚΥ π Μ RαΑ⊆? Ξ∴∪ Ζ ? ω Ζ Θ Α∈ Α? R⊂?
I?Κ ΑΚ Α . 1?Α ?? ε ⊆? ? ε ? ?γρ R ΚΥ
? Ζ? ? ΤΖ? π ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ ?γτλ ⊂ πΖ? ?π Α
? βΑα . π ? ω Ζ π∴ δ ⊆? ?Κν ∴ 1?Α. ...ΩΛ Α⊆ Λ∴?⇔ ∴
?
π Ζ . α∴ λ π ΕΑ Λ ω] ? ?⊥Λ}ΦΑ Α Λ ? Λ ? Φ∴? Σ Κ_Ρ I ηΑ
:
Τν
?ΩΛ Α⊆ Α
?? ∈⊆∧ ?? Ωη∴ ? Τ ∴ ΕΑ ? ? αΑ⊆?? I ΒΓΡ ? ∏ ? αΑ⊆?
Φ Κ∴ Ρ Α∈ ? ΟΑ⇔ ⊥Φ π R⊆⊥Α Α Λ ? αΑ⊆?? π [⇒ ⊥ Α⊆?. ⊆? }Φ π}λ
?σ ∴ Α. ? η ? |∴?∇ ?ΤΖ? I? ? θΑ? Α Α? I? ? Λ ω] ? Θ Α∈ I?
,
ANT IN
75Ω
OUT
VIDEO
AUDIO
IN
VCR
( ?ΩΛ Α⊆ⓒ ) ?
!
VIDEO
!
VIDEO
? μω.
[⇒ I??∑
_ Απ
I Α? [ ? Ξεφ ? Α? π ( Ζπ
?
-
(L/MONO)
I
AUDIO
I
(R)
AUDIO
?γτλ ? _ Απ
π ? ε ? ?⊆Θ ? ηΦλ
? ∴I?.
⊥ ΑπΑ?
12
[⇒ I??∑
ΘΖ Τ Π ?
? _ Απ
⊥ ΑπΑ?
)
}Φ
? ? Εθι π
}Φ ΚΟΦ Μ Λ
? ΡΑ Φ . ? Τ
ε ? ? ⊥Λ Α∏
? π} (. )? Υ∴ ? ε ? Θ Α⊆? ∈⊆
? _ Απ .
Ω ⇔
π ? ε ? RφωΑ∑ Λ ? ⊥ Α?, ∈⊆ π γτκΜ R⊂?
VCR
? μω.
}Φ
? ∴I?
_ Απ
?[
?ΤΖ⇒
?ΩΛ Α⊆ . ?μ ω ? ε ? γΦλ
? ε ? γΦλ ΕΞΑδ ? ]?? ? Ρ Α∈
? πκΑ⇔ ?Rδ ⊃ ΕΥΠ
|Α
? πκΑ⇔ νΑ ∴
δ ?
?... δ ⊆? ...Κ ΘΖ
γθ ω ?? ε ⊆? θ ? ε ?
γθ ξ ?? ε ? Κθ ? ε ⊆?
β α ? ε ⊆?
? ε ⊆? π ΩΖ?∠ I? Ωκ ⓒ
? } ?? Φθι γθ ξ R⊥Λ}ΦΑ⇔
I ?? Κ ΘΖ
γθ ω ?
θ
γΦκ Α ?ΤΑ?⇔ ? θ Αδ∴
[⇒
...
Λ∴?⇔ ? ∴
...
??
?
RπΥφ
? Ρ Α∈( ?πΛ? ? ω β )Κ δ ? ∴ _ ? ω β
ωΛΑΤ
πΛ? Κ ? Λ ω] ? Θ Α∈
γθ ω ( )RαΑ⊆? IΩ∴ⓒ
| Α? Θ∴?
? Λ ω] ??( Θ Α∈ π ) ΟΦΜ ? ∴ Α⇔ RπΥφ
ωε ⇔( )⊥ ? ⊆ Α⇔ RπΥφ
? ⊆ Α⇔ RπΥφ
?
Υ ?? β α∴? ? ΛΖ?Ω ΕΞε ∇ RπΥφ
? ε ⊆?( )ΚΦΑ ?
Λ∴?⊥Μ ?γΦλ
? γΑ∑? ?γΦλ
?
? ?γΦλ
? ε ? ?⊆Θ ?γΦλ
Λ∴?⇔ ? ∴
? π ? ΦκΑ⊆ Α? RπΥφ
π}λ( ? ζ Ζ )Θ Α∈ ?? ε ⊆? ? ε ? ΞΑ⊆∪ RπΥφ
22
Colour Television
OWNER'S MANUAL
Please read this manual
carefully
before
operating your set.
Retain it for future reference.
Record model number and serial number of the set.
See the label attached
and quote this
information to your dealer when you require service.
Model number
:
Serial number
:
on
the back
cover
Contents
Installation
3
Location and function of controls
4
Remote control handset
Battery installation
panel / Front panel
Side
Basic
7
operation
On and off
Programme selection
adjustment
Volume
Mute function / Quick view
On
On
screen
language
selection
(option)
8
screen menus
Menu selection
up TV stations
Auto programme tuning
Manual programme tuning
9
Setting
Fine
tuning
Programme
edit
12
Picture
adjustment
adjustment
Eye (option)
Picture
Picture format selection
Sound
13
adjustment (option)
adjustment
Stereo/Dual reception
NICAM reception
Sound
Sound output selection
Other functions
16
Child lock / Auto
Game
sleep
/ On timer / Off timer
(option)
TV and AV modes / Blue back
CSM
Teletext
(Colour
Status
Memory)
/ Tilt
(option)
/ AVL
(option)
19
(option)
Switch on/off
SIMPLE text / TOP text
Special
(option)
/ FASTEXT
teletext functions
Connection of external
equipment
21
Aerial socket
Audio/Video in/out sockets
(option)
Euro scart socket
(option)
Headphone socket (option)
Troubleshooting
2
check list
22
Installation
Power
This set operates on an AC mains supply, the voltage is as indicated on the label on the back cover. Never apply DC power to the set.
In the event of thunderstorms
ial and mains
or
powercuts, please pull
out the aer-
plugs.
Warning
To prevent fire
moisture.
or
shock hazard, do not expose the set to rain
or
Service
Never
remove
the back
high voltage
properly, unplug it
very
cover of the set as this can expose you to
and other hazards. If the set does not operate
and call your dealer.
Aerial
Connect the aerial cable to the socket marked +75 Ω
cover.
For the best
reception
an
on
the back
outdoor aerial should be used.
Location
Position your set so that no bright light or sunlight falls directly onto
screen. Care should be taken not to expose the set to any
unnecessary vibration, moisture, dust or heat. Also ensure that the
the
set is
placed
the ventilation
in
position to allow a free flow
openings on the back cover.
a
of air. Do not
cover
3
Location and function of controls
POWER
1
2
2
3
ARC
4
5
6
PSM
7
8
9
TV/AV
Q.VIEW
0
TEXT
MENU
10
11
3
12
13
4
can
be controlled with the remote control handset.
Some functions
can
also be
panel
MUTE
1
All the functions
with the buttons
adjusted
on
the front
of the set.
Remote control handset
Before you use the remote control handset,
teries. See the next page.
1.
install the bat-
POWER
switches the set
5
please
on
from
standby
or
off to
standby.
2. MUTE
()
switches the sound
on or
off.
PR
3. NUMBER BUTTONS
6
VOL
VOL
OK
switch the set
on
from
standby
or
directly
select
a
number.
PR
4. Q.VIEW
()
returns to the
5
EYE SURROUND SSM
5. TELETEXT BUTTONS
15
78
5
14
I/II
SIZE
T
X MIX
T
HOLD UPDATE
TIME
These buttons
CH+
CH
QSR
viewed programme.
(option)
used for teletext.
see
the 'Teletext' section.
REVEAL MODE
6.
M
V
C
R
are
For further details,
INDEX
REW
PLAY
FF
P/STILL
STOP
REC
() /
()
selects
a
(Programme Up/Down)
programme or a menu item.
switches the set on from standby.
scans programmes automatically.
START LENGTH SP/LP ON/OFF
9
previously
Φ /Γ
(Volume Down/Up)
adjusts the volume.
adjusts menu settings.
OK
accepts your selection
7.
SURROUND SSM
15
148
EYE
(option)
Eye
switches the
I/II
8. SURROUND
or
function
displays
on or
the current mode.
off.
(option)
selects surround sound.
EYE
DUAL/
UBB/
16
7
control
15
DUAL/
UBB/
16
15
SIZE
HOLD
UPDATE
INDEX
(With TELETEXT)
4
9. VCR BUTTONS
a
(option)
LG/Goldstar video cassette recorder.
Location and function of controls
10. ARC
(Aspect Ratio Control)
changes the picture format.
11.PSM (Picture Status
recalls your preferred
Memory)
picture setting.
MUTE
1
2
12. TV/AV
selects TV
clears the
or
POWER
1
23
DUAL/
*
AV mode.
menu
switches the set
15
from the
on
from
screen.
3
standby.
456
ARC
10
78
9
TV/AV
PSM
MENU
12
13. MENU
selects
Q.VIEW
a menu.
0
13
4
14. SSM
(Sound Status Memory) (option)
preferred sound setting.
()
PR
recalls your
15. I/II/
DUAL/
(option)
language during dual language broadcast.
mono sound during stereo broadcast.
or
6
VOL
VOL
selects the
selects
11
OK
PR
()
16. UBB/
(option)
switches the UBB sound
7
8
on or
SURROUND SSM
off.
EYE
14
Note
:
No function.
:
Battery
installation
The remote control handset is
powered by
two AA
type batteries. To
load the batteries, turn the handset over and slide open the battery
compartment. Install two batteries as indicated by the polarity sym-
bols(
+
and
-
)
marked inside the compartment.
14
8
SURROUND SSM
7
16
UBB /
damage from possible battery leakage, remove the
batteries if you do not plan to use the remote control handset for an
extended period of time.
Note
:
To avoid
16
UBB /
*
EYE
*
(Without TELETEXT)
5
Location and function of controls
Shown is a simplified representation of front or side panel.
Here shown may be somewhat different from your set.
Side
panel
!
11
VIDEO
10
Front
panel
(L/MONO)
I
POWER
1
r
MENU OK
234
VOL
6
PR
VIDEO
(L/MONO)-AUDIO-(R) !
8
10
11
12
AUDIO
I
(R)
POWER
11
r
MENU OK
VOL
PR
VIDEO
!
AUDIO
!
134
2
8
6
11
10
12
VIDEO
10
AUDIO
v
r
123
TV/AV
-+
VOL
PR
7
9
5
Note : In some models,TV/AV,
are located on the top of the set.
v
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
r
123
5
MAIN POWER
switches the set on or off.
POWER/STANDBY INDICATOR
illuminates brightly when the set is in standby
mode.
dims when the set is switched on.
REMOTE CONTROL SENSOR
MENU
selects a menu.
TV/AV
selects TV or AV mode.
clears the menu from the screen.
switches the set on from standby.
OK
accepts your selection or displays the current
mode.
8.
(Function)
selects volume, EYE (option), picture items or
brief auto programme while the menus not dis-
play.
6
TV/AV
-+
VOL
PR
7
9
VIDEO
(L/MONO)-AUDIO-(R) !
10
11
12
(Function) and +/- (Δ/Ε) buttons
VIDEO
AUDIO
10
!
11
12
Δ / Ε (Programme Up/Down)
selects a programme or a menu item.
switches the set on from standby.
Φ / Γ
(Volume Down/Up)
adjusts the volume.
adjusts menu settings.
(Δ/Ε)
adjusts the function or
9. +/-
selects a programme.
switches the set on from standby.
10.AUDIO/VIDEO IN SOCKETS (AV2) (option)
Connect the audio/video out sockets of external equipment to these sockets.
11.HEADPHONE SOCKET (option)
Connect the headphone plug to this socket.
12.EYE (option)
adjusts picture according to the surrounding
conditions.
Basic
operation
On and off
1.
2.
Press the main power button to switch the set on.
If the set is in standby mode, press the POWER, Δ /Ε TV/AV
or NUMBER buttons on the remote control handset to switch it
,
on
fully.
Press the POWER button on the remote control handset.
The set reverts to standby mode.
4. Press the main power button on the set again. It switches the set
off and the power/standby indicator goes out in a few seconds.
3.
POWER
Note : If, while the set is switched on, the mains plug is disconnected the set will switch to standby or power on when the mains
plug is replaced in the mains power socket.
Programme
selection
You can select
buttons.
a
programme number with the
Volume
adjustment
Press the
Φ
/Γ button to
Δ
/Ε
or
NUMBER
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Q.VIEW
0
TV/AV
MENU
()
adjust
the volume.
PR
VOL
OK
Mute function
VOL
PR
()
Press the MUTE button. The sound is switched off and the
W appears. You
I/II/
(or
DUAL/
can
)
cancel it
or
by pressing
the MUTE,
Φ
/Γ
display
SSM,
,
SURROUND SSM
SURROUND button.
I/II
Quick view
Press the Q.VIEW button to view the last programme you
were
watching.
On
screen
This is
screen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
language
selection
(option)
an optional function. The menu can be
in the desired language. First select your
Press the
Press the
Press the
Press the
Press the
All the on
Press the
displayed
language.
on
the
MENU button to display MENU 1.
Δ /Ε button to select LANGUAGE.
OK button to display the sub menu.
Δ /Ε or Φ /Γ button to select the desired language.
OK button.
screen displays will appear in the selected language.
TV/AV button to return to normal TV viewing.
7
On
screen menus
The
an
dialogue
operator
also
between you and your set takes place on screen with
The buttons required for the operating steps are
menu.
displayed.
Menu selection
1.
2.
Press the MENU button to display each menu.
Press the Δ /Ε button to select a menu item.
The selected menu item changes from green to purple.
3. Press the Φ /Γ button to change the setting of a menu item
OK button to display the sub menu.
AUTOOPROGRAMME
MANUALOPROGRAMME
PROGRAMMEOEDIT
1
STORAGEOFROM
SYSTEM
BG
NORMALOSEARCH
TURBOOOSEARCH
LANGUAGE
()OOKOMENUOTV
or
AV
()O}{O0_9OMENUOTV
AV
MENU 1
MENU
' O CONTRAST
75
ΩOBRIGHTNESSOO50
1
PROGRAMME
SYSTEM
BG
2
・OCOLOUROOOOOO50
≥OSHARPNESSOOO50
?OTINTOOOOOOOOO0
CHANNEL
FINE
SEARCH
()O}{OOKOMENUOTV
()O}{O0_9OOKOMENUOTV
AV
V/UHF
{{{
AV
MENU 2
()
PR
VOL
OK
ºOSURROUNDOOOOFF
"
PROG.O2OOPROG.O__
"
SKIPOOOOOOOOOOOFF
AUTOOAVOOOOOOOOFF
()O}{OOKOMENUOTV
()O}{O0_9OOKOMENUOTV
EQUALIZEROFLAT
O¢OBALANCEOOOOOO0
VOL
PR
AV
AV
()
MENU 3
CHILDOLOCK
OFF
OFF
AUTOOSLEEP
ONOOTIMER
__:__
OFFOTIMER
GAME
__:__
()O}{OMENUOTV
AV
MENU 4
INPUT
TV
BLUEOBACK
OFF
CSM
STANDARD
TILT
0
AVL
OFF
()O}{OOKOMENUOTV
AV
MENU 5
TV
Programme
Note :
a. The menus automatically disappear in about 1 minute if you do
not press a button.
b. In the AV mode, MENU 1 is not displayed.
c. In the teletext mode, menus are not displayed.
d. In the MENU 2, the display
appears at the bottom of
the menu if the eye function is on.
e. In mono models, MENU 3 does not appear.
f. In some models, the menu items AUTO AV, LANGUAGE, TINT,
AVL, TILT,GAME and SYSTEM are not displayed on the screen
menu.
8
Setting up
TV stations
Up to 100 TV stations can be stored in this set by programme numbers
(00 to 99). Once you have preset the stations, you will be able to use
the Δ / Ε or NUMBER buttons to scan the stations you programmed.
Stations can be tuned using automatic or manual modes.
MENU 1
AUTOOPROGRAMME
MANUALOPROGRAMME
PROGRAMMEOEDIT
Auto programme
LANGUAGE
tuning
All stations that can be received are stored by this method. It is recommended that you use auto programme during installation of this set.
1.
2.
3.
Press the MENU button to display MENU1.
Press the Δ /Ε button to select AUTO PROGRAMME.
Press the OK button to display the AUTO PROGRAMME
STORAGEOFROM
SYSTEM
()OOKOMENUOTV
AV
menu.
1
BG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NORMALOSEARCH
TURBOOOSEARCH
()O}{O0_9OMENUOTV
AV
/Ε button to select STORAGE FROM. Select the
beginning programme number with the Φ /Γ button or NUMBER
buttons. Any number under 10 is entered with a numeric '0' in
front of it, i.e. '05' for 5.
5. Press the Δ/Ε button to select SYSTEM. Select a TV system with
the Φ /Γ button; BG(Asia/New Zealand/M.East/Africa/Australia),
4.
6.
Press the
I(Hong Kong/South Africa), DK(East Europe/China/Africa/CIS) or
M(USA/Korea/Philippines).
Option :
SYSTEM is an optional function.
In some models, the menu item SYSTEM is not displayed on the
screen, so that there is no necessity for selecting it at that time.
Press the Δ /Ε button to select NORMAL SEARCH
SEARCH.
or
TURBO
Note :
NORMAL SEARCH (Stereo / NICAM reception models only)
will automatically store all receivable systems.
b. TURBO SEARCH is further faster than NORMAL SEARCH.
TURBO SEARCH is faster but will only store the system
selected.
c. If the programmed signal has poor quality sound, select the
system again in the MANUAL PROGRAMME menu.
7. Press the OK button to begin auto programming.
S TORAGEOFROM
SYSTEM
NORMAL
1
BG
2
STORAGEOFROM
SYSTEM
NORMAL
SEARCH
SEARCH
TURBO
2%
2
MENU
0
()
PR
VOL
OK
VOL
PR
a.
TURBO
TV/AV
Δ
()
1
BG
SEARCH
SEARCH
2%
MENU
MENU
(Normal search)
(Turbo search)
All receivable stations are stored.
To stop auto programming, press the MENU button.
When auto programming is completed, the PROGRAMME
EDIT menu appears on the screen. See the 'Programme edit'
section to edit the stored programme.
8. Press the TV/AV button to return to normal TV viewing.
Auto programme scan
To automatically scan the pictures of stored programmes, press the
()
or
() button for about 3 seconds. The picture of stored programmes
appears on the screen one by one.
To stop auto programme
scanning, press any
button except VCR buttons.
9
TV stations
Setting up
MENU 1
Manual programme
AUTOOPROGRAMME
MANUALOPROGRAMME
PROGRAMMEOEDIT
tuning
Manual programme lets you manually tune and arrange the stations in whatever order you desire.
LANGUAGE
()OOKOMENUOTV
AV
1.
2.
3.
Press the MENU button to display MENU1.
Press the Δ /Ε button to select MANUAL PROGRAMME.
Press the OK button to display the MANUAL PROGRAMME
menu.
1
PROGRAMME
SYSTEM
1
2
CHANNEL
FINE
SEARCH
3
BG
2
V/UHF
{{{
()O}{O0_9OOKOMENUOTV
4
5
6
7
8
9
TV/AV
MENU
0
Press the Δ /Ε button to select PROGRAMME. Select the
desired programme number with the Φ /Γ button or NUMBER
buttons. Any number under 10 is entered with a numeric '0' in
front of it, i.e. '05' for 5.
5. Press the Δ/Ε button to select SYSTEM. Select a TV system with the
Φ/Γ button; BG(Asia/New Zealand/M.East/Africa/Australia), I(Hong
4.
Kong/South Africa/U.K), DK(East Europe/China/Africa/CIS) or
M(USA/Korea/Philippines).
Option:
In some models, the menu item SYSTEM is not displayed on the
screen, so that there is no necessity for selecting it at that time.
()
PR
VOL
OK
PR
()
VOL
6.
Press the Δ /Ε button to select CHANNEL. Press the Φ /Γ button to select V/UHF or CABLE as required. If possible, then
select the channel number directly with the NUMBER buttons.
Press the Δ /Ε button to select SEARCH.
Press the Φ /Γ button to commence searching. If a station is
found the search will stop.
9. Press the OK button. The display STORED will appear.
10.To store another station repeat steps 4 to 9.
11. Press the TV/AV button to return to normal TV viewing.
7.
8.
Fine
tuning
Normally
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10
AV
fine
tuning
is
only necessary
if
reception
is poor.
'Manual programme tuning' steps 1 to 3.
Press the Δ /Ε button to select PROGRAMME. Select the
desired programme number with the Φ /Γ button or NUMBER
buttons. Any number under 10 is entered with a numeric '0' in
front of it, i.e. '05' for 5.
Press the Δ /Ε button to select FINE.
Press the Φ /Γ button to fine tune for the best picture and
sound.
Press the OK button. The display STORED will appear.
Press the TV/AV button to return to normal TV viewing.
The finely tuned programme will be indicated by yellow number
during programme selection.
Repeat
Setting up
Programme
TV stations
MENU 1
edit
This function enables you to rearrange the programmes stored by
auto programming in whatever order you desire. Also you can skip
particular programme numbers stored by auto programming.
1.
2.
3.
Press the MENU button to display MENU 1.
Press the Δ /Ε button to select PROGRAMME EDIT.
Press the OK button to display the PROGRAMME EDIT
AUTOOPROGRAMME
MANUALOPROGRAMME
PROGRAMMEOEDIT
LANGUAGE
()OOKOMENUOTV
AV
menu.
"
PROG.O2OOPROG.O__
"
SKIPOOOOOOOOOOOFF
AUTOOAVOOOOOOOOFF
()O}{O0_9OOKOMENUOTV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AV
Exchanging programmes
1.
Press the Φ/Γ button to change the left hand programme
number. The viewing station corresponding to the new
programme number is shown on the screen.
2. Press the NUMBER buttons to enter the desired right hand
programme number. Any number under 10 is entered with
a numeric '0' in front of it, i.e. '05' for 5.
3. Press the OK button. The station stored in the right hand programme number will now appear as the left hand programme
number.
4. Repeat steps 1 to 3 to exchange other programmes.
a stored programme
Press the Φ /Γ button to select the programme you want to skip.
The viewing station corresponding to the selected programme
number is shown on the screen.
2. Press the Δ /Ε button to select SKIP.
3. Press the Φ /Γ button to select ON or OFF.
If you select ON, the selected station is skipped.
4. Press the OK button. The display STORED will appear.
5. Repeat steps 1 to 4 to skip another programme.
The selection of the skipped programme numbers with the
NUMBER buttons is still possible and they will be indicated by
cyan numbers during programme selection.
Note : The programme number 1 cannot be skipped.
Skipping
1.
TV/AV
MENU
0
()
PR
VOL
OK
VOL
PR
()
Auto AV setting (option)
Auto AV is an optional function.
If your VCR outputs a switching voltage when it is switched to playback, select AUTO AV ON with the VCR connected to Euro scart.
The set is automatically switched to AV1 mode when an AV signal
is input. But if you want to keep on watching TV mode, set AUTO
AV to OFF.
1. Press the Φ/Γ button to select your desired programme
number.
2. Press the Δ /Ε button to select AUTO AV.
3. Press the Φ /Γ button to select ON or OFF.
4. Press the OK button. The display STORED will appear.
5. Repeat steps 1 to 4 to set another programme.
Press the TV/AV button to return to normal TV
viewing.
11
Picture
MENU 2
Picture
adjustment
adjustment
You
'OCONTRAST
75
ΩOBRIGHTNESSOO50
・OCOLOUROOOOOO50
≥OSHARPNESSOOO50
?OTINTOOOOOOOOO0
()O}{OOKOMENUOTV
ARC
PSM
MENU
AV
adjust picture contrast, brightness, colour intensity, sharptint to the levels you prefer.
Note : TINT can be selected for NTSC only.
1. Press the MENU button to display MENU 2.
2. Press the Δ /Ε button to select the desired picture item.
3. Press the Φ /Γ button to make appropriate adjustments.
4. Press the OK button. The display STORED will appear.
To recall your preferred setting, press the PSM button until the
desired picture (STANDARD, USER, DYNAMIC or MILD)
appears. STANDARD, DYNAMIC and MILD are programmed at
the factory for good picture reproduction appropriate to each programme character and cannot be changed.
Note : If you press the PSM button after making appropriate adjustment in MENU 2, the display USER automatically appears even
though you have already set a factory preset setting; STANDARD,
can
ness and
DYNAMIC
or
MILD.
Eye (option)
Eye is an optional function.
This set will automatically adjust the picture according to the surrounding conditions. This will enable you to enjoy the most suitable
picture according to the surroundings.
()
PR
VOL
OK
VOL
Press the EYE button to switch the eye function
on or
off.
PR
()
OFF
EYE
When the eye function is on, the most suitable picture automatically is adjusted according to the surrounding conditions.
in green does not appear continuAt this time the display
in yellow appears each time the picously but the display
ture condition changes.
Note : If you press the PSM button with the eye function, the eye
function is automatically switched off.
Picture format selection
You can watch the TV in three picture formats; STANDARD, WIDE
and ZOOM.
Press the ARC (Aspect Ratio Control) button to switch to
STANDARD, WIDE or ZOOM picture format.
STANDARD (4:3)
This is the normal
picture
size 4
by
3
as
displayed
on
all TV sets.
WIDE (16:9)
This is the cinema screen picture format. Some TV stations broadcast in this picture format. To receive the picture size 16 by 9, select
WIDE.
ZOOM
This is the picture format the STANDARD picture is magnified to fill
the whole screen but the extreme top, bottom, left and right of the
picture are lost.
To adjust the picture size, press the Δ / Ε or Φ / Γ button then OK button.
display STORED will appear.
Note :
a. In the manual AV mode, WIDE picture format is not available
and the vertical size of the ZOOM picture format is zoomed out
to the STANDARD (4:3).
b. When you switch the set to standby or off, the WIDE or ZOOM
picture format is reset to the STANDARD (4:3).
The
12
Sound
The sound
Only
a
adjustment
is
set with the sound
adjustment (option)
optional function.
adjustment option can perform
MENU 3
an
this func-
tion.
EQUALIZEROFLAT
O¢OBALANCEOOOOOO0
ºOSURROUNDOOOOFF
Sound
adjustment
()O}{OOKOMENUOTV
You
AV
select your preferred sound setting; Flat, Music, Movie or
Speech as you prefer. Also you can adjust the sound frequency to
the levels you prefer. The surround sound creates an all around
sound as in a concert hall.
can
1.
Press the MENU button to display MENU 3.
Press the Δ /Ε button to select the desired sound item; EQUALIZER, BALANCE or SURROUND.
3. Press the Φ /Γ button to make desired adjustment.
2.
EQUALIZER
Select FLAT, MUSIC, MOVIE, SPEECH
the Δ /Ε button.
or
USER
by pressing
TV/AV
MENU
FLAT
MUSIC
MOVIE
FLAT
MUSIC
MOVIE
SPEECH
SPEECH
USER
OOOOOOOOO0.1O 1.0O 10OkHz
USER
OOOOOOOOO0.1O0.5O1.5O5.0O10OkHz
()OMENUOTV
()OMENUOTV
AV
()
(RF STEREO, FLAT)
(AV STEREO, FLAT)
PR
AV
VOL
OK
VOL
PR
In
of FLAT, MUSIC, MOVIE, SPEECH, each correspondis displayed on the screen. FLAT, MUSIC,
MOVIE, SPEECH are programmed at the factory for good
sound reproduction appropriate to each programme character.
case
ing equalizer
In
()
SURROUND SSM
of USER, select the sound band with the Φ /Γ button and
make appropriate sound level with the Δ /Ε button as you prefer.
Press the OK button and the display STORED will appear.
case
BALANCE
Adjust the balance level
SURROUND
Select ON or OFF
button.
4.
by pressing
by pressing
the
the
Φ
Φ /Γ
button.
/Γ button
Press the TV/AV button to return to normal TV
or
SURROUND
viewing.
To recall your preferred setting, press the SSM button until the
desired sound (FLAT, MUSIC, MOVIE, SPEECH or USER)
appears. FLAT, MUSIC, MOVIE and SPEECH are programmed at
the factory for good sound reproduction appropriate to each programme character and cannot be changed.
If you press the SSM button after making appropriate adjust3, the display USER automatically appears even
though you have already set a factory preset setting; FLAT,
MUSIC, MOVIE or SPEECH.
Note
:
ment in MENU
13
Sound
adjustment (option)
Stereo/Dual
reception
When
a programme is selected, the sound information for the station appears after the programme number and station name disap-
pear.
Broadcast
On Screen
Mono
MONO
Stereo
STEREO
Dual
DUAL I
Display
Mono sound selection
In stereo
reception if the stereo signal is weak, you can switch to
by pressing the I/II/ or DUAL/ button. In mono reception
depth of sound is improved. To switch back to stereo, press the
or DUAL/
button again.
mono
the
I/II/
Language
selection for dual
language
broadcast
If a programme received in two languages (dual language), you
switch to DUAL I, DUAL II or DUAL I II by pressing the I/II/
DUAL/
button
can
or
repeatedly.
primary broadcast language to the loudspeakers.
DUAL II sends the secondary broadcast language to the loudspeakers.
DUAL I II sends a separate language to each loudspeaker.
DUAL I sends the
I/II
14
Sound
NICAM
adjustment (option)
reception
If your set is equipped with the receiver for NICAM reception, the
high quality NICAM (Near Instantaneous Companding Audio
Multiplex) digital sound can be received.
Sound output can be selected according to the type of received
broadcast as follows by pressing the I/II/
or DUAL/
button
repeatedly.
NICAM
1. When
MONO
2. When
or
mono
NICAM stereo
STEREO
is
received, you
is
received, you
can
select NICAM
can
select NICAM
FM MONO.
or
FM MONO. If the stereo
signal
is weak, switch to FM
MONO.
3. When NICAM dual is received, you can select DUAL I, DUAL
II or DUAL I II or MONO. When FM mono is selected the dis-
play
MONO appears
on
the
screen.
Sound output selection
In AV mode, you
can
select output sound for the left and
right
loud-
speakers.
Repeatedly press
the I/II/
or
DUAL/
button to select the sound
output.
L+R
:
signal from audio L input is sent to left loudspeaker and
signal from audio R input is sent to right loud-speaker.
Audio signal from audio L input is sent to left and right loudspeakers.
Audio signal from audio R input is sent to left and right loudspeakers.
Audio
audio
L+L
R+R
:
:
I/II
15
Other functions
Child lock
MENU 4
CHILDOLOCK
OFF
OFF
AUTOOSLEEP
ONOOTIMER
__:__
OFFOTIMER
GAME
__:__
()O}{OMENUOTV
AV
The TV can be set
trol it. This feature
1.
2.
3.
4.
so
that the remote control handset is needed to
be used to prevent unauthorised viewing.
con-
can
Press the MENU button to display MENU 4.
Press the Δ /Ε button to select CHILD LOCK.
Press the Φ /Γ button on the remote control handset to select ON.
Press the OK or TV/AV button to return to normal TV viewing.
With the lock on, the display CHILD LOCK ON appears on the
screen if any button on the front panel is pressed while viewing the
TV.
Note : The display CHILD LOCK ON not appears on the screen if any
button on the front panel is pressed while displaying the menus.
Auto
sleep
TV/AV
MENU
If you select AUTO SLEEP ON the set will automatically switch
itself to standby mode approximately ten minutes after a TV station
stops broadcasting.
1.
2.
3.
4.
()
Press
Press
Press
Press
the MENU button to display MENU 4.
the Δ /Ε button to select AUTO SLEEP.
the Φ /Γ button to select ON.
the OK or TV/AV button to return to normal TV
viewing.
PR
On timer
VOL
OK
VOL
The set
PR
()
automatically
switches
on
after the preset time
elapses.
1. Press the MENU button to display MENU 4.
2. Press the Δ /Ε button to select ON TIMER.
3. Set the desired time period with the Φ /Γ button.
4. Press the OK or TV/AV button to return to normal TV
viewing.
Off timer
The off timer automatically switches the set to
set time elapses.
standby
after the pre-
1. Press the MENU button to display MENU 4.
2. Press the Δ /Ε button to select OFF TIMER.
3. Set the desired time period with the Φ /Γ button.
4. Press the OK or TV/AV button to return to normal TV
viewing.
can set the on/off timer from 10 minutes up to 12 hours 50 minutes in 10 minutes steps. The timer begins to count down from the
You
selected time
period.
Note :
a. This set must be put into standby mode with the POWER button
on the remote control to operate the on timer function.
b. Two hours after the set is switched on by the on timer function it
will automatically switch back to standby mode unless a button
has been pressed.
c.
To view the remaining on/off time, select MENU 4.
d. To cancel the set on/off time, set the on/off timer to --:--.
e. When you switch the main power off, the on/off time is reset.
16
Other functions
Game
(option)
This is
optional function.
enjoy the game with
MENU 4
CHILDOLOCK
You
AUTOOSLEEP
an
can
this set. To make
to remove insect come down from above with
1.
Press the MENU button to
2.
Press the
display
a
Φ
good
/Γ
,
Δ
score,
try
/Ε button.
OFF
OFF
ONOOTIMER
__:__
OFFOTIMER
GAME
__:__
()O}{OMENUOTV
AV
MENU 4.
/Ε button to select GAME.
3. Press the OK button to start game.Move gun to left and right
with the Φ/Γ button, and adjust direction of gun with the
Δ
Δ/Ε button, and shoot a gun with OK button when playing the
game. The game score will automatically be displayed.
Remote control for
Game(option)
TV/AV
This remote control is
If it's
supplied
optional supply.
playing
to you, use it when
MENU
the game.
POWER
()
MUTE
TV/AV
PR
MENU
VOL
OK
VOL
PR
PR
()
OK
VOL
VOL
PR
POWER
:
switches the set
on
MUTE
:
switches the sound
TV/AV
:
exit game mode
MENU
:
display game
menu
PR Δ/Ε /VOL Φ/Γ /OK
:
from
on or
stand-by
or
off to
standby
off
and exit game mode
or shoot a gun when
control
playing
the game
Note
:
a.
If you want to exit this mode while the game is
press the TV/AV or MENU button.
b.
If you want to continue the game, press the OK button to start.
being played,
17
Other functions
MENU 5
TV and AV modes
INPUT
TV
OFF
BLUEOBACK
CSM
STANDARD
TILT
0
AVL
OFF
()O}{OOKOMENUOTV
AV
Inputs can be set for TV or AV mode. AV mode is used when a video
cassette recorder (VCR), or other equipment is connected to the
set.
Note : When a VCR is connected via the aerial socket the set is
used in TV mode. See the 'Connection of external equipment' section.
1.
2.
3.
Press the MENU button to display MENU 5.
Press the Δ /Ε button to select INPUT.
Press the Φ/Γ button to select TV, AV 1 (AV) or AV 2.
The two AV modes are :
AV 1 (AV) : VCR connected to the Euro scart socket or phone
jack on the back
AV 2 : VCR connected to the AV2 sockets on the front panel
(option)
TV/AV
MENU
4. Press the OK or TV/AV button.
To return to TV mode from AV mode press the Δ/Ε, TV/AV
NUMBER buttons.
Alternatively you
can
select the TV
or
AV mode
TV/AV button.
by pressing
or
the
Blue back
If you have set BLUE BACK ON, the blue background appears
the screen when there is no broadcasting signal.
()
PR
VOL
OK
PR
()
VOL
1.
2.
3.
4.
Press
Press
Press
Press
CSM
the MENU button to display MENU 5.
the Δ /Ε button to select BLUE BACK.
the Φ /Γ button to select ON or OFF.
the OK or TV/AV button to return to normal TV
on
viewing.
(Colour Status Memory)
You can select the picture colour status; standard, reddish, greenish or bluish, as you prefer.
1.
2.
3.
Press the MENU button to display MENU 5.
Press the Δ /Ε button to select CSM.
Press the Φ /Γ button to select STANDARD, REDDISH,
GREENISH or BLUISH.
4. Press the OK or TV/AV button to return to normal TV viewing.
Tilt
(option)
Tilt is an optional function.
The TV picture may tilt to the left or right if the TV set moves to
another position. This function can be used to compensate the tilt.
1.
2.
3.
4.
Press
Press
Press
Press
AVL
AVL
the MENU button to display MENU 5.
the Δ /Ε button to select TILT.
the Φ /Γ button to adjust the tilt.
the OK or TV/AV button to return to normal TV
(Auto Volume Leveler) (option)
automatically keeps
change programmes.
1.
2.
3.
4.
18
viewing.
on
an
equal
volume level
even
Press the MENU button to display MENU 5.
Press the Δ /Ε button to select AVL.
Press the Φ / Γ button to select ON or OFF.
Press the OK or TV/AV button to return to normal TV
if you
viewing.
Teletext
(option)
Teletext or TOP text is an optional function, therefore only
the teletext system can receive the teletext broadcast.
a
set with
free service broadcast by most TV stations which gives
information on news, weather, television programmes, share prices and many other topics.
Teletext is
a
up-to-the-minute
The teletext decoder of this TV can support the SIMPLE, TOP and
FASTEXT systems. SIMPLE (standard teletext) consists of a number of pages which are selected by directly entering the corresponding page number. TOP and FASTEXT are more modern
methods allowing quick and easy selection of teletext information.
Switch on/off
Press the TEXT button to switch to teletext. The initial page or last
selected page appears on the screen.
Two page numbers, TV station name, date and time are displayed
on the screen headline. The first page number indicates your selection, while the second shows the current page displayed.
Press the TEXT or TV/AV button to switch off teletext. The previous
mode reappears.
SIMPLE text
selection
Enter the desired page number as a three digit number with the
NUMBER buttons. If during selection you press a wrong number, you must complete the three digit number and then re-enter
the correct page number.
2. The Δ /Ε button can be used to select the preceding or follow-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TEXT
TV/AV
Page
1.
()
PR
ing page.
a colour button in LIST mode
If the TV is in SIMPLE text, TOP text or FASTEXT, press the MODE
button to switch to LIST mode.
Four teletext page numbers of your choice can be colour coded and
easily selected by pressing the corresponding coloured button on
the remote control handset.
1. Using the NUMBER buttons, select the page you wish to pro-
Programming
OK
PR
()
gramme.
2. Wait until the page is displayed on the screen and press the OK
button. The page numbers in the colour boxes along the bottom
of the screen change to "000?".
3. Press a colour button to store the page number. From now on,
you can select this page with the same coloured button.
4. The three other coloured buttons are programmed in the same way.
TOP text
MODE
M
(option)
The user guide displays four fields-red, green, yellow and blue at
the bottom of the screen. The yellow field denotes the next group
and the blue field indicates the next block.
selection
1. With the blue button you can progress from block to block.
2. Use the yellow button to proceed to the next group with automatic overflow to the next block.
3. With the green button you can proceed to the next existing page
with automatic overflow to the next group. Alternatively the Δ
button can be used.
4. The red button permits to return to previous selection.
Alternatively the Ε button can be used.
Group/block/page
Direct page selection
Corresponding to the SIMPLE teletext mode, you can select a page
by entering it as a three digit number using the NUMBER buttons in
TOP mode.
19
Teletext
(option)
FASTEXT
The teletext pages are colour coded along the bottom of the screen
and are selected by pressing the corresponding coloured button.
selection
1. Press the INDEX button to select the index page.
2. You can select the pages which are colour coded along the bottom line with the same coloured buttons.
3. Corresponding to the SIMPLE teletext mode, you can select a
page by entering its three digit page number with the NUMBER
buttons in FASTEXT mode.
4. The Δ /Ε button can be used to select the preceding or follow-
Page
ing page.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Special
teletext functions
REVEAL
Press this button to display concealed information, such
as solutions of riddles or puzzles.
Press this button again to remove the information from
the display.
0
SIZE (EXPAND)
Selects double height text.
Press this button to enlarge the top half of the page.
Press this button again to enlarge the bottom half of the
()
page.
Press this button
PR
again
to return to the normal
display.
UPDATE
the TV picture on the screen while waiting for
will appear
teletext page. The display
or
at the top left hand corner of the screen. When the
will
or
updated page is available then display
change to the page number.
Press this button to view the updated teletext page.
Displays
PR
the
()
new
HOLD
TX
T
SIZE
HOLD UPDATE
MIX
TIME
REVEAL
INDEX
(STOP)
the automatic page change which will occur if a
teletext page consists of 2 or more sub pages. The number of sub pages and the sub page displayed is, usually,
shown on the screen below the time. When this button is
pressed the stop symbol is displayed at the top left-hand
corner of the screen and the automatic page change is
inhibited.
To continue press this button again.
Stops
MIX
Displays
picture.
the teletext pages
To switch the TV
TIME
When
picture
superimposed
off press this button
on
the TV
again.
TV programme, press this button to
at the top right hand corner of the
screen. Press this button again to remove the display.
In the teletext mode, press this button to select a sub
page number. The sub page number is displayed at
the bottom of the screen. To hold or change the sub
page, press the RED/GREEN, Δ/Ε or NUMBER buttons. Press again to exit this function.
viewing a
display the time
20
Connection of external
equipment
You
can connect additional equipment, such as VCRs, camcorders
etc. to your set. Here shown may be somewhat different from your
set.
ANT IN
75Ω
Aerial socket
1. Connect the RF out socket of the VCR to the aerial socket on
the back of the set.
2. Connect the aerial cable to the RF aerial in socket of the VCR.
3. Store the VCR channel on a desired programme number using
the 'Manual programme tuning' section.
4. Select the programme number where the VCR channel is
stored.
5. Press the PLAY button on the VCR.
VCR
VIDEO
Audio/Video in/out sockets
VCR.
Press the PLAY button on the VCR.
The VCR playback picture appears on the
You
can
can
OUT
AV1 VIDEO (L/MONO) AUDIO (R)
IN
screen.
also record programmes received
out sockets.
by
the TV
on
video
VCR
(option)
1. Connect the Euro scart socket of the VCR to the Euro scart
socket of the set.
2. Press the PLAY button on the VCR.
If your VCR outputs a switching voltage the set will switch to
AV1(AV) mode automatically.
Otherwise press the TV/AV button on the remote control handset to select AV 1 (AV). The VCR playback picture appears on
the screen.
You
VCR
ANT IN
75Ω
tape via audio/video
Euro scart socket
!
(option)
1. Connect the audio/video out sockets of the VCR to audio/video
in sockets of the set and in sockets of the VCR to out sockets of
the set.
2. If the VCR is connected to the AV sockets on the front or side
panel, press the TV/AV button to select AV 2. You should select
AV 1 (AV) if AV1 (AV) sockets on the back are connected to the
3.
(L/MONO)-AUDIO-(R)
also record programmes received
by
the TV
on
VIDEO
AUDIO
!
VCR
video
tape.
Note : Signal type RGB, i.e. the signals red, green and blue can
only be selected for the Euro scart socket. These signals are transmitted, for example, by a computer, pay TV decoder, game
machine or photo CD unit, etc.
ANT IN
75Ω
OUT
VIDEO
AUDIO
IN
VCR
Headphone
socket
(option)
In some models which have a headphone socket can perform this
function.
Insert the headphone plug to the headphone socket on the front or
side panel.
You can listen to the sound through the headphone. To adjust the
headphone volume, press the Φ /Γ button.
If you press the MUTE button, the sound from the
switched off.
headphone
!
VIDEO
!
VIDEO
(L/MONO)
I
AUDIO
AUDIO
I
(R)
is
VCR
21
Troubleshooting
Symptoms (
No
picture,
no
check list
)
sound
Sound OK, poor
picture
Picture OK, poor sound
Picture blurred
Lines
or
streaks in
Poor
picture
reception
on some
channels
No colour
Poor colour
Remote control does not work
Check these items and try to
adjust these ( )
The mains plug-(plugged in and
switched on)
Is the TV switched
Try
on
another channel
(weak signal)
Check aerial
(plugged
Check aerial
(broken lead?)
into
TV?)
Check aerial
Check for local interference
Adjust
contrast
Adjust brightness
Adjust
colour
Adjust
volume
Check the batteries in remote control
Check Audio/Video sockets
22
(VCR only)
Download PDF

advertising