LG | CT-20S11KE | LG CT-20S11KE,CT-21S41KEX,CT-21S11KEX دليل المالك

0270F(AR)-01/09/05
9/30/91
9:52
AM
Page
1
? Κ ω] ?
Α
? ⊆αΑ??? Λ Γ
R ∴Θ ∏ Ε ??ΤΛωο ? Ρ Α∈. Κβτ |Φ ΕΖ| ? Λ Γ
[?
|∴?∑? ∴Θ
_Λ}Φ
π Ζ
π ? ∴π} ? ΦκΑ| I ν∴ Ρ Α∈. ?
_ _
φ∴π ΦΑ ρ ?Κ}Ζ Α ? θ Α?
Κ_Ρ ρ ? Ρ Α∈
[⇒
?? ∴| ?
? ⊆| ⊥Ρ
ΞΖ
:
:
P/NO
:
3828VA0270F
Ω ξ ? τκΑ∑
.
? ΤΛ Α∪
?
? ⊆|
?
_ _ ⊆|
(MC019A,
061D/G
TX)
0270F(AR)-01/09/05
9/30/91
9:52
AM
2
Page
? ΥΛ Α?
3
? Λ∴ Γ
4
? ΛΥ I∈⊆?∈ ??μΑ ξ I Α
Λ∴?⇔( )? ∴ ?
ΕθΖ π
? Λβτ ? Α ? ΡΑ Φ ? Τ / ? Α ?
ΛΥ ? Ζ? ? ΤΖ?
Τ / ? ΦκΑ⊆ Α? Κ∴ Γ
7
? ⊥Α⊥ ? Λβτ
? ε ? ?⊆Θ γΦλ / ? Φ∴ Α Σ RΩΛ Α⊆ / ?? }Α? ? Λβτ
? ?Κ ΑΚ ? θ∴ / ? ⊥ Α? ?μ ω / ? _∴ θ ? ∴?
)? Λ∴Ε ( ?
βΑα
π RΩΛ Α⊆? τ
? βΑα
8
π? } ?
RΩΛ Α⊆
? }Α
9
? Λ ω] ?
IΚ ΑΚ Α ?? Φ∴? Σ ?
? Λ ξ γΦλ / Ζ? Α ?
ΥκΑ? γΦλ
} ?? Κ ξ γΦλ
} ?? Κ ξ γΦλ
? Ζ| ~
? Φ∴? Σ ΘΖ?⇔ R⊥ΛΖπΑ∑ / ? ωη ? Φ∴ Α Σ / ? Φ∴ Α Σ ΚθΖ
41
? ε ⊆? γΦλ
? ε ⊆? γΦλ / ? ε ⊆?( ΤΑ )⊂? ∴? ΜΣΠ
)? Λ∴Ε ( ? _∴ θ ? ε ⊆? RΩΛ Α⊆ / )RΩΛ Α⊆ ( ? θ
61
)RΩΛ Α⊆ ( ? ε ? γΦλ
? Λ ?∈? ? ε ? γΦλ / ? ε ?( ΤΑ )⊂? ∴? ΜΣΣ
? ε ? Ξ∴∪ RΩΛ Α⊆ / )? Λ∴Ε ( ? _∴ ρ RΩΛ Α⊆? ε ?
)RΩΛ Α⊆ ( ?...⊥Λ∴ /? ]??∪ ?...⊥Λ}ΦΑ⇔
)RΩΛ Α⊆ ( ΜΑΧΙΝ ? ε ? R⊥Λ}ΦΑ⇔
91
? Ω∴ⓒ ? μΑ ξ
?? ε ⊆? ?? ε ? ? Λ ω] ? I?γΑ∏
)RΩΛ Α⊆ ( ?? ε ⊆? ε ? ? ?Κ ΑΚ ? ΛΥ
? φωΑ⇔ |Φ
? Λβτ ρ ωΛΑ⊃
)RΩΛ Α⊆ ( ? ]⊆|Α∑ ? Ξ ω / ΕΑ Λ | Μ ? Κ ΑΚ ? }Α?
I?Κ ΑΚ Α ( ? ε ? _Λ )γΦλ Λ?Α
? ? τ∴ ? Λ | Μ Θ Α∈ / ( ? ?? ΤΑ ⊂? ∴? ) ΜΣΧ
12
)?ΩΛ Α⊆ ( ? ω Ζ θΦ
)?ΩΛ Α⊆ ( ? ΦΑ ∨ ? ? Φ ∨ θΦ
)?ΩΛ Α⊆ ( ? _ Α⊆?? ?⊥ΦΑ∧ ? ∴ Μ θΦ
22
)RΩΛ Α⊆ ( ? θ
Α?
| Α?
? Φ_ κ ? φ / ? Λβτ /? }Α?
? ΞΑδ
52
? θ
)RΩΛ Α⊆ ( ποΤ( )τξεΤ ? θ
Α?
| Α?
? γρ
?μΑ ξ / ? _∴ θ ? ε ∇
? ΞΑ⊆Θ
? θΖ??
?
?
Κ δ
}Φ
( ?ΩΛ Α⊆ ) ? ΖΩ /? Ξ∴∪ ? ε ?/? ε ⊆?, ΞΑ⊆∪
)RΩΛ Α⊆ ( ⊥ Α⊆? ⊆? }Φ
( ?ΩΛ Α⊆ⓒ )
72
? _ Απ
}Φ
? πκΑ⇔ ?Rδ ⊃ ΕΥΠ
|Α
2
0270F(AR)-01/09/05
9/30/91
9:52
AM
Page
3
? Λ∴ Γ
?
Α
?? ω Μ ? Λ∴??. Λ Α⊆
? κΑ|
∴ΕΑ
? εΖ⊆ π θ ? Ρ Α∈
[?
π
Φ
ΤΑ
?π ? Ρ Α∈. π IΕΖ? ? _Λ ∴ ? Λ Α⊆ Κ_ΛΞΖ? ?... ? Ξ ω . ? τκΑ∑ π ? ΦκΑ|
? ∴ _ . ?? Λ δ ? ?
? ⊥ΥΓ ∴Θ ? Λ Α⊆, R }κΑ∏ I? ? θ ?δξ
?∴ _
ΚΥ[ ∴
? ∴φ Ε . I? κ∴ ? Ρ Α∈ Κθ∴
...
? ∴ΕΑ , ?? εΖ Α? ? Υ∴? ~ ΞΑφ∴ ρ
? ΞΖ
Α? ?R⊂?
IΩ∴ . ? ΞΑφ∴ ΘΖ? πΑ ω Μ θ∴γ [? ? ? Ρ Α∈ π ? τκΑ∑ π ΚΡ Γ
φ∴π . ΕΑ ΦΑ ρ ?RΚε ? ∴ΕΑ∑ Rπε ⊥ , Εε ⊆? θ ... ? Ρ Α∈
?
?Ξω.
? τκΑ∑
π I?? 57 ΕΑ
θ ΕΑ }Φ ?
?
? ΑΕ Κ δ Λ
ΩΑ⊆Θ . ? R⊥ΛΞΖ?? ωη R⊥Λ}ΦΑ⇔ Iπη ? ΛΥ} ~
? |ρ
? ΡΓ ? βΑα .
? αθ
I? ? β γ ∑ _}λ ... ΕΥ Π |θ IγΦλ
π ? ΦΑα∴?
? Κ∴Ε I? ? ∴φ Ε I? ??π ΕΖ?? ⊂Ε[ΕΑ?
? Ρ Α∈ Κθ∴ ρ ? ΤΛ ΑφΑ? ΚΛΞ[ I?
?∑. ? Υ∴ ΕΑ ΛΖπ~ _ ? ?γρ π γ ∏ ? Ρ Α∈ I? I ηΑ ?ΚΒ Ζ ? Υ∴?⊆?. I?
? Ξ ω . ? τκΑ∑ π ? Λ πΛΥΑ? Κτκ ?ΚΡ Γ
3
9/30/91
0270F(AR)-01/09/05
9:52
AM
Page
4
? ΛΥ I∈⊆?∈ ??μΑ ξ I Α
)? ∴ ?
? Ρ Α∈.
ΕθΖ π
}Ζ π
? ΤΖ? ΕΧ⊥ΛΞΖ?? π Α ? ΛΥ
? μΑ ξ Θ ρ
Τ π ? ∈⊆?⊆
? μΑ ξ ?Εθι Λ∴?⇔(
I ηΑ γΦκ Α
ΛΥ ? Ζ?
?
Λ∴?⇔(. )? ∴
?
ΕθΖ π
ΛΥ ? Ζ? ? ΤΖ?
? ΦκΑ⊆ Α?. Κ∴ Γ ∴Θ Λ∴?⇔, ? ∴
?γρ R ? ωε ?γρ I?
? ∴ΕΑ∑ ωΛΑ⊃ 1-
? θΖ?
? ΤΛ Αφ ? γρ
? Κ_ΛΞΖ? I? |Φ
ΕΛβτ } ?
?
Λβτ (. )ΘΑ ] ? ΤΛ Αφ
POWER
MUTE
1
⊆| ΩΛ Α⊆ I? ? Λβτ ?γρ R ? ΤΛ Αφ ?γρ
? ⊆|Α? I∈⊆?⊆
01
2-
? Ρ Α∈ ΕΛΥ Κ} ? ?
ΦΑα∴?.
2
? ω ∴?( I? ) ? ΩΛ Α⊆??
? }Α
π}λ
) ( Κ ω]
ε ∇
ΕΑ ΩΛ Α⊆ } ?
) Κ Λ _Μ ? γρ π π ∴? δωΥ ?ΩΛ Α⊆ Λ
R }ΑπΑ . I? Κβτ ?
.
4
56
7
89
MENU/INDEX
)RΩΛ Α⊆ ( ? θ /*
11
TV
4-
4
21
EYE/
θ ?μ ω ΕΛΥ Κ} ? ?
?⊥ω R / Iπ R ? Φ∴ Α Σ Κβτ ∈⊆
π Ε Ζ I? Ε∴ Α Σ ?RΩΛ Α ? }Α? ?γρ Λβτ ? Ρ Α∈ ΛΥ
?Κ ΑΚ Α ? Σ Φ∴ αΑ Ε _? } ? ? R ΕΑ γΑπ
Iπ ( R I? I⊥ω )R ? ε ? Θ Α⊆?
? ε ?. Θ Α⊆? ΛθΖ
? }Α RΩΛ Α⊆?? ηΦλ
TV/AV
0
3
?
5
? }Α
23
|Α 3-
.
Κ Λ _Μ(. ?
1
VOL
I/II/
()
PR
VOL
OK
5-
()
PR
Q.VIEW
LIST
31
6
7
?π~
? ΥΑ ? γρ θ∴ I? RΩΛ Α⊆∨ }Φ ⇔
TEXT/MIX
SIZE
HOLD
UPDATE
TIME
REVEAL
PSM
SSM/
SLEEP
M
8
? _ΑΕ~ ? Φ∴ Α Σ ⊆?
βΑ ΖΚ . ⊥Φ~
? [ ? Φ∴ Α Σ ΕΧ⊆ΘΑ∏ } ?
-
/
6
41
51
61
PICTURE
SOUND
TURBO/
)RΩΛ Α⊆ ( ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ π∴ I∈⊆?⊆
? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ θ∴ R⊥ΛΞΖ? Α Λ ? ∈⊆?⊆ [⇒
? ]Ζ
? ΩΦΑ⊆ ΕΑ ε ∇ ? ΞΑ∇ ? Ρ]∑ I ν∴ ? ΛωΑδ ,
? ε ⊆?(
ΤΑ
)⊂? ∴?
Σ
7-
9
8-
Ζ . ε ⊆? ? ωη ? ηΦλ ⊥ΛΖπΑ∑
)? Λ∴Ε ( ? _∴ ρ ? ε ? / ? _∴ θ ? ε ⊆?
? _∴ ρ. ? ε ? I? ? _∴ θ ? ε ⊆? ΕΧΩΛ Α⊆ } ? ? [ ? ]⊆ ?
9-
( ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ Ε∴ Α Σ ρ )
4
0270F(AR)-01/09/05
9/30/91
9:52
AM
Page
5
? ΛΥ I∈⊆?∈ ??μΑ ξ I Α
? ⊥ Α? ∈⊆ 01? ε ?. R }Α? I? ΕΛβτ } ? ?
? }Α
?? ε ⊆? ? ε ? Iφ∴?? / ? Λ ω] ? 11Ω ∑ ψ Ζ I?? ? γρ I? ? Λ ω] ? Κβτ ?γρ Ε ΕΑ ΩΛ Α⊆ } ?
? βΑα .
POWER
? ε ? RΩ∴?∪ θΖ⇔ ΕΑΩΛ Α⊆ ? } ? ]??Θ
MUTE
1
τ
( ?ΩΛ Α⊆ ) 21-1/2/*
τ ΕΑΩΛ Α⊆
} ??
(. ?ΩΛ Α⊆ )
R⊂?π ?
01
1
2
31-? }Α
3
? Φ∴ Α Σ. ΘΖ?⇔ θ∴
2
4
5
6
7
8
9
MENU
)RΩΛ Α⊆ ( ? ε ?(
21
EYE/
I/II/
PR()
VOL
PR
Q.VIEW
( ?ΩΛ Α⊆ ) (º/*) ? Ρ_ ? ε ? 61? Ρ_ ? ε ? ...ΩΛ Α⊆
VOL
OK
()
}Α? ? Λ | Μ Θ Α∈ ηΦλ
ΤΑ
51)⊂? ∴? /*
? ε ?. ηΦλ Ζ ? ωη ? γρ ⊥ΛΖπΑ∑
11
4
5
? Λ }Α
TV/AV
0
3
( ?ΩΛ Α⊆ ) ? Λ }Α }Α? ? Λ | Μ ∈⊆ 41-
Κ Λ _Μ )
LIST
? ? ? Λ ω] ε ∇ ? ∈⊆?⊆
[⇒
31
6
? ? ∈⊆?⊆
? Φ∴ Α Σ. ΚθΖ I? π}λ(
Κ_ΛΞΖ?
:
? ΦκΑ⊆ Α? Κ∴ Γ
PSM
SSM/
SLEEP
8
/
41
51
?⊥ΥΓ ΑΑΑ. ? }Α?
ΕκΑ⊆ ΤΡ∴ ΕΧ⊥ΛΞΖ?? Λ∴?⇔ ? ∴ ? Θ Α∈ Κβτ Λ
Α ΕκΑ⊆ Λ Κ∴ Γ
? Λ ? ΦκΑ⊆ Α?. σκΑ∑ ΕωΛ? Κ} ? ΤΛ Λ∴?⇔ ? ∴ ? σκΑ∑ Ε∴π~
? + ? }κΦ ΕΑ ∴ ∈ Φ
? ΦκΑ⊆ . σ ? ??Ω ΕΑ θ Α?
-
61
PICTURE
SOUND
TURBO/
9
Μ R⊂? ?
ΦκΑ⊆ Α?
π
Λ ? ΦκΑ⊆ , Κ_∴? RΤΛ Α...?
ΛΖ?.
( ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ ΕΖ?? )
5
? Λ ξ ΚΡ Γ
∈ Ζ? Λ∴?⇔ ? ∴
τ∴ Τν
? R⊥ΛΞΖ?? Κ
:
...
9/30/91
0270F(AR)-01/09/05
9:52
AM
Page
6
? ΛΥ I∈⊆?∈ ??μΑ ξ I Α
?
Α?
Τ
? ΡΑ Φ . I? ? Α Τ Φ_λ α
π ΑΦ
Ζ . ? Λ ω] ? Θ Α∈ π | ΞΛ ξ |Ζ ? Φ ?? β
VIDEO
VIDEO
(L)
6
ON/OFF
r
OK Φ VOL Γ Ε PR Δ
MENU
VIDEO
(L)-AUDIO-(R) !
P-TURBO-S
I
AUDIO
I
AUDIO
(R)
1
ON/OFF
2 3
r
4
OK Φ VOL Γ Ε PR Δ
MENU
7
6
5
VIDEO AUDIO
!
8
9
TURBO
SOUND PICTURE
!
7
!
7
!
!
VIDEO
VIDEO
6
1
2 3
4
6
5
7
8
(L)
I
AUDIO
I
9
AUDIO
(R)
PRΔ
ON/OFF
r
Φ VOL
MENU
VOLΓ
OK
PRΕ
1
2 3
4
? Λβτ ?
6
)?ΩΛ Α⊆ (
? ΞΑ⊆Θ
Τ
9
5
? }ΑΕ π ?? ε ⊆? ? ε ? ?δ ?
? ∴ _ ? ∴ΕΑ∑ ωΛΑ⊃
R }ΑπΑ I? Κβτ ? Ρ Α∈ ΕΛΥ } ⇔ ?
1
?...ΤΛ Αφ / ? ∴ΕΑ∑ Φ
2
θΖ??
?? ε ⊆? ? ε ? }ΑΕ Λ δ
? }ΑΕ [⇒
? Τ π ? ?ΩΑ⇔ }ΑΕ
Α? R⊂? Τν :
π Κ δ Κ ? Ξ ω ?? Τ ? ΡΑ Φ ? Τ / ? Α
}ΑΕ
? ⊥Λ}ΦΑ⇔ π ΩΑ⊆Θ , Ε θΖ?? ? |Μ ω
π}λ. ? ΡΑ Φ ?
Τ / ? Α ? Τ π ? ?ΩΑ⇔
ρ
Α ? ΡΑ Φ ?
? γρ π ? Ρ Α∈ ?
π Ζ Α ... θ
ΕΧγΑ∑? η ?
? Ρ Α∈. Κβτ π Ζ ? θΛ ?...ΤΛ Αφ
Λ∴?⇔. ? ∴ ?
? αΑ⊆? R?ΩΑ⇔ π Ζ ι
ΕθΖ π
⊥ Απ
)?ΩΛ Α⊆ ( ? ∴I?
? }Φ
[?
ρ
? ∴I?
⊥ Απ
}Φ
7
Λ δ
? }Α
)?ΩΛ Α⊆ ( ? θ
? Υ κ . ? Τ ?⇔
ΕΥ_Γ
? Υ κ . ? Τ ?⇔
ΕΥ_Γ
? ε ⊆? ηΦλ
3
|Α
4
? ΩΛ Α⊆??
.
ΕΑ ΩΛ Α⊆ } ?
8
? ε ⊆? ηΦλ
)?ΩΛ Α⊆ ( ? θ
? ΛΥ Τ_Α?
κΑΕ~
9
5
? ΥΑ ? γρ θ∴ I? ?ΩΛ Α⊆ }Φ ⇔
I⊥ω ( R / Iπ )R ? ε ? ?⊆Θ
? ε ? ?⊆Θ ηΦλ
? } ? ηΦλ
I⊥ω ( R / Iπ R )? Φ∴ Α Σ
? }Α .
π Ε Ζ I? Ε∴ Α Σ ...ΩΛ Α⊆
?...ΤΛ Αφ ?γρ
Λβτ ? Ρ Α∈ ΛΥ
6
0270F(AR)-01/09/05
9/30/91
9:52
AM
Page
7
? ⊥Α⊥ ? Λβτ
?? }Α? ? Λβτ
? Λβτ . ?γρ R ? Ρ Α∈ ΛΥ ? ∴ _ ? ∴ΕΑ∑ ∈⊆ Rγτλ
RΩΛ Α⊆ ∈⊆ I? ? ∴ΕΑ∑ ∈⊆ π ⊆γτλ ? ΤΛ Αφ , ? γρ π ? Ρ Α∈ Α? R⊂?
Λ∴?⇔ ? ∴ ? π ? ⊆|Α? I∈⊆?⊆ I? ?? ε ⊆? ?? ε ? ? Λ ω] ? ∈⊆ I? ? Φ∴? ?
? Α . ? Λβτ τ∴
Λ∴?⇔. ? ∴ ? π ? ∴ΕΑ∑ ∈⊆ Rγτλ
?...ΤΛ Αφ . ? γρ R ? Ρ Α∈ θ ? ?π Ζ [
? Ρ Α∈. φωΑ∑ IΩ∴ ∴? ? ∴ _ ? ∴ΕΑ∑ ∈⊆ Rγτλ
POWER
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MENU/INDEX
-
-
1
2
3
4
? Ρ Α∈ πΧ? ? ∴ _ , ? ∴ΕΑ∑ |ΑΕ πε ?Κ ? Ρ Α∈ Κβτ IΝ Α∑ ΤΖ∩ R⊂? Τν :
π ? ∴ΕΑ∑ |ΑΕ ?γρ RπΑ?? π Ζ ? Λβτ ?γρ I? ? ΛκΑ⊆ ?γρ R ΛΥ ⇔ ⊥ ?
? ∴ΕΑ∑. }Φ
? Φ∴ Α Σ RΩΛ Α⊆
? ⊆|Α?.
I∈⊆?⊆ I? ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ ΕΧ⊥ΛΞΖ?? ? Φ∴ Α Σ ⊆| RΩΛ Α⊆
? ε ? ?⊆Θ γΦλ
TV/AV
0
? ε ? ?⊆Θ ηΦλ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ Rγτλ
TV
PR
-
-
I/II/
()
? _∴ θ ? ∴?
VOL
Q.VIEW
VOL
OK
PR
ΚβΑ Ζ Α. Μ ? Λ ? Ω ∴? ? } Α? ∴? ? _∴ θ ? ∴? ∈⊆ ?γτλ
?π Α ? ωε ?γρ π ? ωη ? Φ∴ Α Σ γΦλ π Ζ π}λ ? μ ω [⇒ Κθ : Τν
ΞΛ]?. ωη Ε∴ Α Σ ?ΩΛ Α⊆ R ⊥Λ ?ⓒ ? ]⊆ [? π γτκ
πΧ? ⊂ πΖ?
()
.
? ⊥ Α? ?μ ω
SSM/
/
PICTURE
? ? ε ?. RφωΑ∑ π ?Κν ∴ ? ε ? RφωΑ∑ Λ ?π Ζ [ ? ⊥ Α?. ∈⊆ Rγτλ
I? 1/2/* I? ΜΣΣ/* I? ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ I? ? ⊥ Α? ∈⊆ π ΕΑ ητο ⊂ R τΑ∑
? _∴ ρ. ? ε ? ∈⊆ I? º/*
SOUND
? ?Κ ΑΚ ? θ∴
TURBO/
?
Α ? ΛΥ Τ π
? ΛΥ Τ π ∈⊆ I
ΚΟ
? ]⊆
?γτλ
?γτλ
? Ρ Α∈, π ? Φ∴ Ρ ? } ? Θ ρ ∴?Θθ
? θ∴ ?... }Α? Ν ? , 5 Υ ?
? ? ΛΥ ?ΤΖ? π ? ∴ΕΑ∑ ?∈⊆ ?
Α
? ?Κ ΑΚ ,
Λ∴?⇔.
⊆
)? Λ∴Ε (
? βΑα
π RΩΛ Α⊆? τ
I?... . τΛ ?ΩΛ Α⊆ ?π ? κ Ε . ΕΑ τ ? βΑα π ?
? }Α . Υκ ΩΛ Α⊆ ? }Α ∈⊆ Rγτλ
...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? Υ∴ ∈⊆ Ν ? ? ]⊆ ?γτλ
? τ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω
π ? Υ∴ ∈⊆ Ν ? ? ]⊆ ?γτλ
? ΞΛΑ⊆?. ΕΑ τ ⊥Λν ∴ ? βΑα π ? Φ ? θ∴? Θ ρ
? ΥκΑ?. |Α ...ΩΛ Α⊆ Γ ? ]⊆ I? ΚΟ ? ]⊆ ?γτλ
R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ Rγτλ
Λ ω] ?.
? τ.
Κ∴σΦ Α. ?
Λ
? θΛΑ?? ? βΑ Ζ?
7
}Α π∴
-
-
-
1
2
3
4-
0270F(AR)-01/09/05
9/30/91
9:52
AM
Page
8
? βΑα
? βτ .
|Α
ρ
I ηΑ .
π? } ?
? βΑα π Ζ ? Ρ Α∈ ?Ε Ε ? Υ ?⊆
Λ
π∴γ Α Λ ? Λβτ Ξκ ?? ? κ Ε ?? ∈⊆?⊆
? }Α
|Α
.
.
RΩΛ Α⊆
? }Α ∈⊆
ΕΛ ∴?⊆
Rγτλ
? }Α . Ε Ζ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω
? ]⊆ Ν ? ? ]⊆ ?γτλ
π
⊥ω . ⊥ΥΓ |Α I? ? ω∴π ? }Α θ∴ ? ? ]⊆ ?γτλ
⊥ω ? _ΥΓ |Α I? ? ω∴π ? }Α π Φ ? ? ηΦλ ?γρ ΚθΖ Λ
?I⊥ω . π ? Υ∴ ∈⊆ ΕΑ⊥ΛΞΖ??
Γ
|Α
? ]⊆ I? ?π~ ? ]⊆ ΕΑ⊥ΛΞΖ?? ? π ? _Λ
R ? Υ∴
? . ? ]⊆ ?γ τλ ? ⊥ω ? _ Λ |Α R ? Υ ∴
θ∴
-
-
-
-
1
2
3
4
Τν :
? Υκ . |Α π∴
Λ ... ?? ε ⊆?, RΩΛ Α⊆? ε ? ?γρ π I
π∴γ Α. Λ ... ? } ? πΧ? Κ Λ _Μ, ? ΩΦΑ⊆ ΕΑ ε ∇ ? ΞΑ∇ ? γρ π ?? ε ?. |Α π∴ Λ ... (,
) ? ω∴? ? ? ? π ∪
? π ?Λ π}λ π∴γ Α, ... Λ ?? _∴ ρ ? θΑ? ? ΦΥΠ πΧ? Λ-ΜΑΧΕΣ ? ?
POWER
MUTE
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
-
|Α
π π∴γ Α Λ ...
CH.
ρετσοοΒ
? Κ ΑΚ . ? Φ∴ Α Σ |Α π )τρατΣ( ? ΦΖ?
?
?
? τ ? }Α Ε ?
πΧ? ?
π∴
? ? Εθι π
-
? βΑα .
AutoOprogramme
ManualOprogramme
{
System
StorageOfrom
{
OBG
{
{
OOI
ProgrammeOedit
FavoriteOprogramme
{
NormalOsearch
{
ODK
{
TurboOsearch
{
OOM
Language
{
TV/AV
0
TV
PR
()O{OOKOMENUOTV
?
CH.
VOL
AV
()O}{OOKOMENUOTV
AV
ΥκΑ? |Α
Q.VIEW
PSM
{
PR.
{
User
{
System
{
Channel
{
Fine
{
Search
{
Name
{
Booster
9
MENU/INDEX
OK
PR
I/II/
()
VOL
()
OO9
{
SSM/
()O{OOKOMENUOTV
AV
()O}{OOKOMENUOTV
AV
SOUND
? ε ⊆?
CH.
|Α
SSM
{
00O-O-O-O-O-
Balance
{
01O CO 0O
3OO06O SO 1O
7
O05O SO 6O
9
TURBO/
02O CO 1O
2OO07O SO 2O
2
03O SO 6O
6OO08O CO 0O
9
04O SO 6O
7OO09O CO 1O1
DeleteOOOCopy
MoveOOOOOSkip
()O{OOKOMENUOTV
AV
? ε ?
CH.
()O}{OOKOMENUOTV
Input
{
ChildOlock
{
AutoOsleep
{
BlueOback
{
AVL
{
CSM
{
Game
AV
|Α
{
()O{OOKOMENUOTV
AV
ΩΑδ |Α
? Λ ω] ? Ε∴ Α Σ
8
9/30/91
0270F(AR)-01/09/05
9:52
AM
Page
9
? Λ ω] ?
|Α
CH.
? ΥκΑ?
AutoOprogramme
ManualOprogramme
{
ProgrammeOedit
FavoriteOprogramme
{
Language
{
()O{OOKOMENUOTV
{
{
ΥκΑ? γΦλ
I⊆|Α? ΕΧ⊥ΛΞΖ?? ? Ρ Α∈ [? π Κ ω] | Α? 001 R ε πΖ? ΚΞ]
ΕΧ Α ⊥ ? ? } ??, [⇒ ? _Φ~ ? ηΦλ ΚΥΖ Ζ ?Ε Ρ∴? )00-99( ? Φ∴? Σ
RΩΛ Α⊆ τ∴ I⊥ω ?R Iπ R ? Φ∴? Σ ΚΥ∴ I∈⊆?⊆ I? ? ⊆|Α? I∈⊆?⊆ R⊥ΛΞΖ??
Κ ξ γΦλ ? ΕΦ∴ ΡΛ Α. | Μ ? Λ ? Λ ω] ? ? ΥκΑ? ? Λ ω] ? } ??
? Ζ? . I? ? Κ ΑΚ ? ?γΑ∏ ΕΧ⊥ΛΞΖ?? ? } ??
Κ ω] . Υκ 002 R ε πΖ? ΚΞ]
? ? ? Εθι π : Τν
AV
IΚ ΑΚ Α ?? Φ∴? Σ ? } ?? Κ ξ γΦλ
δ ?R Α ? ⊥ ?.
POWER
1
4
5
7
8
ΕΧΚΦΑ∏ ΚΞ] Α Λ R⊥Λ}ΦΑ Α
[?
IΝ Α∑
? Ρ Α∈.
? ΥκΑ? Θ ρ
?Λ
? Κ ΑΚ ? Φ∴ Ρ ΕΧ⊥ΛΞΖ??
Κ∴ Γ
? ΥκΑ?. |Α ΩΛ Α⊆ Κ ∴?⊆? ? }Α ∈⊆ Rγτλ
??Κ ΑΚ Α . ? Φ∴ Α Σ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? ]⊆ Ν ? ? ]⊆ ?γτλ
?...?Κ ΑΚ . ? Φ∴ Α Σ |Α θ∴ ? ? ]⊆ ?γτλ
MUTE
2
[?
3
System
StorageOfrom
{
OBG
{
OOI
NormalOsearch
{
ODK
TurboOsearch
{
OOM
-
-
-
1
2
3
6
9
()O}{O OKOMENUOTV
MENU/INDEX
AV
TV/AV
0
TV
PR
I/II/
()
|Α
π ?I⊥ω π ? ]⊆ ΕΑ⊥ΛΞΖ?? ? Λ ω] ? νΑ? ?ΩΛ Α⊆ Λ Φ. ? ]⊆ ?γτλ
? νΑ?; π ⊥ω ? _ΥΓ
?⊥Λ∴? Α( / ?π∴ } Α / ? ?⊥λ ? β∴∧ / ∈ Ζ? / )?⊥ Α ΓΒ
Ι
Iπ∴ } Α( Θ ? / Σ ) Σ
? _ΑΕ~( ? _ π Λ ? ΚΥΑ? Π / Iπ∴ } Α / ? ε / I?⊆?ΕΑ )α∴∧ ΚΔ
Μ
?
ΛΥΖ?
?ωΦ ( / ⊆ Α /? ∴
)? ... Α?
-
4
:
:
VOL
OK
VOL
:
:
Q.VIEW
PR
()
5-?γτλ? ]⊆ΚΟI?? ]⊆Γ.
? ΛΞ] . ?γρ ΩΛ Α⊆ I⊥ω ( ?R Iπ R )? Υ∴ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ Rγτλ
I? ? ]⊆ ΕΑ⊥ΛΞΖ?? Φ∴ Α Σ ? ΦΖ? ⊆| ?ΩΛ Α⊆ Λ Φ. ? ]⊆ ?γτλ
π ? ⊆|Α? I∈⊆?⊆
I| ⊆| ?I I⊥ω . R ? _ΥΓ |Α
? ΛΞ] ?γρ
R?ΩΑ Λ 01
...ΩΛ Α⊆ 500( )I? )50( I |Φ δω∴ ? ∴| ?γρ ρ ? ∴| ? ∈⊆?⊆ ΕΑ⊥ΛΞΖ??
5.
-
-
? }
ΚΟ.
? ]⊆
?γρ I? ? θΑ? ? ΦΥΠ ?γρ ΩΛ Α⊆ I⊥ω ?R Iπ R ? Υ∴
∈⊆
?γτλ
Rγτλ
-
-
6
7
8
9
? _∴ ρ. ? ΦΥΠ
SSM/
:
SOUND
Τν
πΧ? ? ? ? Εθι π ? θΑ? ? ΦΥΠ ?γρ
I⊥∴∏ ? _∴ ρ ? ΦΥΠ ?γρ I
R⊥Λ}ΦΑ Α.
ρ ΕΛΞ] Κ }Α Α Κ} ? ΦΥΠ ? θ Α?
? Λ ?? } ?? ? ΥκΑ? Θ ⊂??
Ε∴ ΡΛ Α Κ ? Λ ? Υκ Α Μ R⊂? ?IΩ∴ ∴? RΩΛ Α⊆? νΑ? Λ γθ ξ, δ ?
? Ζ? . ? Φ∴ Ρ |Α π
?...?Κ ΑΚ . ? Φ∴ Ρ ΦΖ? ? ? ]⊆ ?γτλ 01-
[⇒
TURBO/
-
System
StorageOfrom
{
NormalOsearch
{
TurboOsearch
{
{
OOCO01O(BG)
System
StorageOfrom
{
NormalOsearch
{
TurboOsearch
{
77O7O7O736%
77O7O7O736%
MENU
MENU
( ? _∴ ρ ? ΦΥΠ )
{
OOCO01O(BG)
( ? θΑ?ⓒ )? ΦΥΠ
? Λ ?? } ?? ? ΥκΑ? Θ ρ
Rγτλ ? Κ ΑΚ , ? Φ∴ Ρ R }Α? τ∴
? βΑα . π
? Φ∴ Α Σ ?ΚθΖ ∴?Θθ |Α Κν ∴ ? ?Κ ΑΚ , ? Φ∴ Ρ R Α⇔ π Ζ
ΚθΖ . Κ ? [ ? Φ∴ Α Σ ΚθΖ τ∴ ? Φ∴ Α Σ ΕΛθΖ ? ΞΑ∇ ? Ρ]∑ I ν∴
ΚΞ] Α. Λ R⊥Λ}ΦΑ Α
? }Α
Λ ω] ? ? θΑ?
9
βΑ Ζ?
. ∈⊆
∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ?
∈⊆
Rγτλ
11-
0270F(AR)-01/09/05
9/30/91
9:52
AM
Page
10
? Λ ω] ?
Ν? .
3
ΥκΑ? γΦλ
IΚ ΑΚ Α . ? Φ∴ Α Σ _?
∈⊆ ?γτλ ? ΞΛ]?
? Φ∴ Α Σ ε ⊆? ? ?Κ ΑΚ _?
π ?ΤΖ?. ??ΤΖ? ? βΑα π ? ΞΛ]? ? Φ∴ Α Σ δ ⊆? Κν ∴
? ω Ζ . I∈⊆?⊆ πΖ? Α I∈⊆?⊆ I ?γτλ ? ?Κ ΑΚ ? Φ∴ Α Σ _? ... }Α?
Υ ? ? Φ∴ Α Σ
Ζ? Α ? } ?? Κ ξ γΦλ
?Κ ν Ζ? Α
? ΥκΑ?
? } ?? Κ ξ γΦλ
Τ∴?? ΕΞ _ Υκ
⊆|
R⊥
[⇒
? Ζ? ? Φ∴ Ρ
?I ηΑ
Κθ
π . Κ∴σΓ
{
{
Channel
{
Fine
{
Search
{
Name
{
Booster
{
|Α
{
ProgrammeOedit
FavoriteOprogramme
{
? ΥκΑ?
Language
{
()O{OOKOMENUOTV
{
AV
ΕΑ Λ∴Κ Γ
Ε∴ Α Σ.
ΩΛ Α⊆ Κ ∴?⊆? ? }Α ∈⊆ Rγτλ
? ]⊆ Ν ? ? ]⊆ ?γτλ
? Ζ? . ? Φ∴ Α Σ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π
? Ζ? . ? Φ∴ Α Σ |Α θ∴ ? ? ]⊆ ?γτλ
System
AutoOprogramme
ManualOprogramme
? τ∴
?[
? ΥκΑ?. |Α
PR.
CH.
-
-
-
1
2
POWER
MUTE
3
OO9
{
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MENU/INDEX
()O}{O OKOMENUOTV
AV
0
TV
-?γτλ 4
-?γτλ 5
? Φ∴ Α Σ. ...ΩΛ Α⊆ / ? ]⊆
( R ) ? κ ? ? Φ∴ Α Σ ⊆| RΩΛ Α⊆ ? Λ ? Φ∴ Α Σ. ⊆| ...ΩΛ Α⊆ Φ ? ]⊆
|Α
? Υ∴ ∈⊆ ΕΧ⊥ΛΞΖ??
?Iⓒ ? Φ∴ Α Σ ⊥ΥΓ
π ? ⊆|Α? I∈⊆?⊆ I? ?? _Α⊆
500(. 50)I? Κ ΛΓ I? Iⓒ I Α ? ΞΑ ΕΧγΑπ ??ΩΑ Λ 01 I| ⊆|
ΚΟ.
?γτλ
Ε
99
TV/AV
Δ
0
PR
I/II/
()
.
5
,
.
? ]⊆
|Α
)⊥ _Λ (. ? νΑ? ΩΛ Α⊆ I⊥ω ?R Iπ R ? ΩΛ Α⊆ ∈⊆ Rγτλ
π ?I⊥ω π ? ]⊆ ΕΑ⊥ΛΞΖ?? ? Λ ω] ? νΑ? ?ΩΛ Α⊆ Λ Φ. ? ]⊆ ?γτλ
? νΑ?; π ⊥ω ? _ΥΓ
?⊥Λ∴? Α( / ?π∴ } Α / ? ?⊥λ ? β∴∧ / ∈ Ζ? / )?⊥ Α ΓΒ:
-
-
-
6
7
8
VOL
Q.VIEW
OK
PR
VOL
()
Iπ∴ } Α( Θ ? / Σ ) Σ Ι
? _ΑΕ~( ? _ π Λ ? ΚΥΑ? Π / Iπ∴ } Α / ? ε / I?⊆?ΕΑ )α∴∧ ΚΔ:
? ω Φ ( / ⊆ Α / ? ∴ ? ΛΥΖ? )? ... Α? Μ
:
:
9-?γτλ? ]⊆ΚΟI?? ]⊆Γ.
01
? } Α?. ΩΛ Α⊆ I⊥ω ( ?R Iπ R )? Υ∴ ? Φ∴ Α Ρ ∈⊆ Rγτλ
11
/ ? Λ∴?? ? θΑ ? ΘΑ? ...ΩΛ Α⊆ ??⊥ω π ? ]⊆ ?γτλ Φ. ? ]⊆ ?γτλ
} ??. ⊥ω ? _ΥΓ |Α π ? Φ | ?? I? ΦΗΥ/? ? θ ? ωΑ }
⊆| I ? ⊆|Α?. I∈⊆?⊆ ΕΧ⊥ΛΞΖ?? ?⊂ ΦΑα∴? ? } ?? I⊆|Α? ΕΧΩΛ Α⊆ | R , R⊂?
)5(. ΕΖ... 500( )I? )50( Κ ΛΓ I |Φ , δω∴ ⊆| ρ R?ΩΑ Λ )01( I|
21-γτλ? ]⊆ΚΟI?? ]⊆Γ.
? ΦΥΠ. ΩΛ Α⊆ I⊥ω ?R Iπ R ? Φ∴ Ρ ∈⊆ -Rγτλ 31
|Α
⊥ω . ? _ΥΓ ρ ? ΦΥΠ
π ? ΦΥΠ ΦΖ? ? ]⊆ ?γτλ Φ. ? ]⊆ -?γτλ 41
Λ |ξ. ⊥ ? ? ΦΥΠ πΧ? Υκ R ΛβΑ? ΤΑ ?π
(. ΔΕΡΟΤΣ ) ? ΛΞ] αΑα Κν ∴ ?π Ζ [ ? ΛΞ] τ∴ ?π~ ? ]⊆ ?γτλ 51
-
SSM/
-
SOUND
TURBO/
-
PR.
{
System
{
Channel
{
Fine
{
Search
{
Name
{
Booster
{
O{{{
Stored
51.
? θΑ?
βΑ Ζ?
R
4
? Ξκ ?? Κ ∴?⊆ Λ
IΩ∴ , Υκ ΛΞ] 6171-
∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? RΩΛ Α⊆
∈⊆
Rγτλ
Λ ω] ?.
01
9/30/91
0270F(AR)-01/09/05
9:52
AM
11
Page
ΥκΑ? γΦλ
? Λ ω] ?
|Α
CH.
? ΥκΑ?
AutoOprogramme
ManualOprogramme
{
ProgrammeOedit
FavoriteOprogramme
{
Language
{
Υκ
{
?? Υ∴??
()O{OOKOMENUOTV
9
R
AV
-
0
-
Ζ.
? ηΑ?.
? [?. ? Υ∴? ?ΩΛ Α⊆ Λ
βΑ
Λ ω] ?. ? θΑ?
POWER
(.
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
ΡΕΤΣΟΟΒ
(.
Ν
Γ
R Α ? ΕΡΖ
⊥ω ? ]⊆ ΕΑ⊥ΛΞΖ??
? ΚΡΑ⇒ π ?...ΩΛ Α⊆
/ Φ ? ]⊆ π ΕΑ ητλ ? ΛΑ ? γρ ?ΩΛ Α⊆ Λ
) ? Λ} ?TM ω |? ? } ??
,
Ε
)? Λ∴Ε (
ρετσοοΒ ?
R...⊂?π ? ΦΠ
}Α
-
5
6
7-
?μ ω
?⊂?
Κβ χ Α?
1-3(.
)? Ξκ ?? ? Ζ? ? Φ∴ Α Σ Κ ξ Κ
) ? Λ} ωΛΑ⊃ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? ]⊆
Λ ω] ?. ? θΑ?
-
? ]⊆ ?γτλ
Ζ? ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ Rγτλ
ΚΟ.
ΡΕΤΣΟΟΒ
ωΛΑ⊃ ⊥ω ? _ΥΓ
9
MENU/INDEX
R⊥ ΚΥΖ Ζ
1-3(.
)? Ξκ ?? ? Ζ? ? Φ∴ Α Σ Κ ξ Κ ∴?⊆ Λ 1? ⊥ . ΩΛ Α⊆ I⊥ω R I? Iπ
R ? Υ∴ ∈⊆ Rγτλ 2⊥ . ? _ΥΓ υνεΜ π Φ ? ]⊆ ?γτλ 3?? ∴| I? + I? ? ΞΑ ? ΞΑ ?⊥ΛΞΖ?? ? Δ. ? ]⊆ ?γτλ 4
{
∴?⊆ Λ 1?γτλ 2-
3-?γτλ? ]⊆Φ.
? }Α? I? ? Λβτ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? ]⊆ ?γτλ 4-
βΑ Ζ?
ΡΕΤΣΟΟΒ. ? Λ}
5-?γτλ? ]⊆ΚΟI?? ]⊆Γ.
∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ Rγτλ 6
-
TV/AV
0
? Ζ| ~ ? Λ
TV
PR
VOL
Q.VIEW
OK
PR
γθ ωΑ . ? ⊥Λ}ΦΑ⇔
I/II/
()
1-3(.
VOL
()
π ?δ
?
ξ γΦλ
κ ? ? Ζ| ~ ? Λ ξ
)? Ξκ ?? ? Ζ? ? Φ∴ Α Σ Κ ξ Κ ∴?⊆ Λ
? Ζ| ~. ? ηΦλ ΩΛ Α⊆ I⊥ω ?R Iπ
R?
Υ∴ ∈⊆ Rγτλ
(.
ΕΝΙΦ
) ? Ζ| ~ ηΦλ ⊥ω ? _
PR.
{
System
{
Channel
{
Fine
{
Search
{
Name
{
Booster
SOUND
}{OOKOMENUOTV
? θΑ?
βΑ Ζ?
RΩΛ Α⊆
IΝ Α∑
-
1
2
ΥΓ
-
4
|Α
{{{{
{
AV
ΚΟ.
TURBO/
-
3-?γτλ? ]⊆Φ.
⊆? Iπη ...Ω Λ Α⊆ ? Ζ| ~ ΕΑ ηΦλ ? Υκ γ Φλ ∈⊆ ?γτλ
δ
SSM/
11
Α? R⊂?
π}λ
∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? RΩΛ Α⊆
? ]⊆
∈⊆
? δω∴ ΕΑ ∴| Ε Α Λ ? Ζ| ~ ΕΑ Λ ξ γΦκ Λ ? [
?γτλ
Rγτλ
Λ ω] ?.
? Φ∴ Α Σ
? Φ∴ Α Σ.
-
-
5
6
0270F(AR)-01/09/05
9/30/91
9:52
AM
Page
12
? Λ ω] ?
ΥκΑ? γΦλ
? Φ∴ Α Σ ΚθΖ
?I ηΑ ? ΞΛ] . ? Φ∴? Σ ΚΞκ I? Τ[? Κ ? μ ω [⇒
? ΞΛΑ⊆. ? Φ∴ Ρ ⊆| π ΩΑ Υκ Ε Α Α? ?γρ Λ I? IΩ∴ⓒ Ε∴? Σ I⊆|Α? R ? ΥκΑ?
1
? ΥκΑ?. |Α ΩΛ Α⊆ Κ ∴?⊆? ? }Α ∈⊆ Rγτλ
? Φ∴ Α Σ. ?ΚθΖ γΦλ ΩΛ Α⊆ I⊥ω ?R Iπ R ? ΩΛ Α⊆ ∈⊆ Rγτλ 2
? Φ∴ Α Σ. ΚθΖ |Α θ∴ ? ? ]⊆ ?γτλ 3
Εθι ΚΥ∴
CH.
AutoOprogramme
ManualOprogramme
{
|Α
{
ProgrammeOedit
FavoriteOprogramme
{
? ΥκΑ?
Language
{
{
-
-
()O{OOKOMENUOTV
AV
-
00O-O-O-O-O-
O05O SO 6O
9
01O CO 0O
3OO06O SO 1O
7
02O CO 1O
2OO07O SO 2O
2
03O SO 6O
6OO08O CO 0O
9
04O SO 6O
7OO09O CO 1O1
DeleteOOOCopy
POWER
MoveOOOOOSkip
()O}{OOKOMENUOTV
Ε∴? Σ Τ[?
R I? I⊥ω ?R Iπ R ? ΚΡΑ Α? ΕΒ∈⊆?⊆ Τ[π ? κ ? ? Φ∴ Α Σ RΩΛ Α⊆ Λ
-
?? _Α⊆. ?
??ΤΖ?. _Απ
∴Κ . ? Τ ∴ ? ]⊆
Iπ R R∈?ΤΛ Α Λ ? ΛΑ ? Φ∴? Σ ?Θ
00O-O-O-O-O-
MUTE
AV
ρ?
ΞΛΑ⊆ ? Φ∴ Α Σ
Rγτλ
Λ
-
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Τ[?
9
MENU/INDEX
O05O SO 6O
9
01O CO 0O
3OO06O SO 1O
7
TV/AV
0
02O CO 1O
2OO07O SO 2O
2
TV
03O SO 6O
6OO08O CO 0O
9
04O SO 6O
7OO09O CO 1O1
Delete
MENUOTV
PR
VOL
AV
Ε∴ Α Σ _Ψ
Iπ R ? ΚΡΑ⇒ π ? ΩΛ Α⊆ I∈⊆?⊆ ΕΧ⊥ΛΞΖ?? _Ξ ? κ ? ? Φ∴ Α Σ RΩΛ Α⊆ Λ
?? _Α⊆. ? R I? I⊥ω R I?
? Ωη∴. ? ]⊆ Rγτλ
??ΤΖ?. Ωκ ? Iπ R R∈?ΤΛ Α Λ ? ΛΑ ? Φ∴? Σ Θ ρ
-
-
1
Q.VIEW
OK
PR
I/II/
()
VOL
()
2
Ε∴ Α Σ ΚΥ∴
R I? I⊥ω ?R Iπ R ? ΚΡΑ Α? ΕΒ∈⊆?⊆ ΚΥ∴ ? κ ? ? Φ∴ Α Σ RΩΛ Α⊆ Λ 1
-
I? ?I⊥ω
π?
Υ∴ ∈⊆
?? _Α⊆. ?
? δω∴. ? ]⊆ Rγτλ
ΕΑ⊥ΛΞΖ?? ? κ ? ? Φ∴ Α Σ ⊆| R ? Φ∴ Α Σ Τ∴∨
?...⊆|Α?. I∈⊆?⊆
[⇒
Α∑ IΩ∴ⓒ ∴? ? δω∴ ? ]⊆ Rγτλ
? ΞΑδ .
-
-
-
2
3
SSM/
SOUND
4
TURBO/
00O-O-O-O-O-
O05O SO 6O
9
01O CO 0O
3OO06O SO 1O
7
02O CO 1O
2OO07O SO 2O
2
03O SO 6O
6OO08O CO 0O
9
04O SO 6O
7OO09O CO 1O1
MoveOOff
()O}{OMENUOTV
R ΕΑ ΚΡΑ Α? ?
ΞΑδ
AV
Ε∴ Α Σ ⊆| ΚΞκ
? ∈⊆?⊆ ΕΧ⊥ΛΞΖ?? ΚΞκ ? ∴?? ? Φ∴ Α Σ ⊆| RΩΛ Α⊆ Λ 1
?? _Α⊆. ? R I? I⊥ω ?R Iπ
? ∈⊆∧. ? ? R ΚΞκ Κ ? [ ? Φ∴ Α Σ ΛΥ ⇔ ?π Ζ [ ? ∈⊆∧. ? ]⊆ Rγτλ 2
⊆| ΚΞκ ?π Ζ ΚΞκ . Κ ? [ ? Φ∴ Α Σ φ ∧ IΩ∴ⓒ ∴? ? ∈⊆∧ ? ]⊆ Rγτλ 3
? } ?? Τ∴ ∈⊆ ΕΧ⊥ΛΞΖ?? RΩΛ Α⊆⇒ ΕΧ Α ? I ⊥ θ [? πΧ? Ε∴ Α Σ
π Κ∴σΓ Μ ?R⊂? Λ ω] ?. ? θΑ? ? βΑ Ζ? Ω ⇔ I⊥ω ?R Iπ R
I∈⊆?⊆ ΕΧ⊥ΛΞΖ?? ΦΑα∴? ? Φ∴ Α Σ ⊆| R?ΩΑ⇔ Λ ΚΞκ Κ ? [ ? Φ∴ Α Σ RΩΛ Α⊆
? ΡΖ?⇔. |Α I? ? Φ∴ Α Σ ΚθΖ π RΩΛ Α⊆⇒ Λ I? ? ⊆|Α?
Λ ω] ?. ? θΛΑ?? ? βΑ Ζ? R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ Rγτλ
-
-
-
21
9/30/91
0270F(AR)-01/09/05
9:52
AM
13
Page
ΥκΑ? γΦλ
? Λ ω] ?
|Α
CH.
? ΥκΑ?
AutoOprogramme
ManualOprogramme
{
ProgrammeOedit
FavoriteOprogramme
{
Language
{
? ωη ? Φ∴ Α Σ
{
ΦΑα∴?.
{
ωη
? ΥκΑ?. |Α
()O{OOKOMENUOTV
AV
AutoOprogramme
ManualOprogramme
2
4
5
6
7
8
9
MENU/INDEX
? ⊆|Α? I∈⊆?⊆ I? ?? _Α⊆
{
SOff
S56n Ca 05
Language
{
50.
? θΛΑ?? ? βΑ Ζ?
TV
PR
.VW
Q.VIEW
OK
PR
I/II/
()
? ΞΛ] .
?
ωη
AV
5
I? Iⓒ
,
? Φ∴? Σ ΩΛ Α⊆
5-
.
ΩΕΙ?.Θ ? βΑ Ζ? ∈⊆
VOL
()
Iγτλ 4-
ΕΑ⊥ΛΞΖ?? ωη Ε∴ Α Σ RΩΛ Α⊆ Λ
I| ⊆| ?Iⓒ
ΕΑ ΞΑ R?ΩΑ Λ 01
5.
R 4 ? Ξκ ?? Κ ∴?⊆ Λ ?Ω∴ Ε∴ Α Σ ΛΞ]
Ε∴? Σ. 5 R ε πΖ? ΚΞ]
ΚΟ. ? ]⊆ ?γτλ
R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ Rγτλ
Λ ω] ?.
Κ ΛΓ
TV/AV
0
I Α
Iγτλ 2Iγτλ 3-
S--O--O-O-O-O-S
S--O--O-O-O-OS--O--O-O-O-OS--O--O-O-O-O-
ΩΛ Α⊆. ?I⊥ω π ? Υ∴ ∈⊆
? Υ∴ ∈⊆
Rγτλ 1-
{
{
3
[⇒
ΚΛ ? ? μ ω
? }Α ∈⊆
{
MUTE
.
VOL
ΩΛ Α⊆ Κ ∴?⊆?
ProgrammeOedit
FavoriteOprogramme
()O}OOKOMENUOTV
1
Ε∴? Ρ ?ΩΛ Α⊆
? ωη . ? Φ∴ Α Σ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? Υ∴ ∈⊆ Ν ? ? Υ∴∋ ∈⊆
? ωη . ? Φ∴ Α Σ |Α θ∴ ? ? Υ∴ ∈⊆
CH.
POWER
?
67-
8-
π Λ ∴⊆? Εεω Iγτλ
? Φ∴? Σ ΘΖ?⇔ R⊥ΛΖπΑ∑
LIST
Ε∴? Σ
πβ∴?
? Φ∴? Σ. ΘΖ?⇔ Εθ∴ ? [? ∴? π ? ΞΛ] ? Φ∴? Σ πΥφ
? Φ∴? Σ ΘΖ?⇔ π∴
? Φ∴? Σ. ΘΖ?⇔ |Α θ∴ ? Φ∴? Σ |Α ∈⊆ π ? ητλ Λ
π ΥΛ ??ΤΖ Ε∴ Α Σ ΘΖ?⇔ R? ? βΑα . π ? Φ∴ Α Σ ΘΖ?⇔ ν ∴
Α
ΕΒ⊥ω . ? β π Φ
00O-O-O-O-O-
SSM/
O05O SO 6O
9
01O CO 0O
3OO06O SO 1O
7
02O CO 1O
2OO07O SO 2O
2
03O SO 6O
6OO08O CO 0O
9
SOUND
04O SO 6O
7OO09O CO 1O1
TURBO/
()O}{OOKOMENUOTV
[⇒ IπΖ?
AV
Τν :
I
?|Ζ ? ∈⊆∧. ΕΑ ? ? Φ∴? Σ Εθι
π ΚΥε I?
? Φ∴ Α Σ. ΚθΖ ?γρ π I? ? Κ ΑΚ ΕΑ Φ∴ Ρ
I ΚΥΖ Ζ πΖ? Κ γ? ? Φ∴? Σ ΘΖ?⇔ π ? Φ ? } Α? Ε∴| ? ]??? ? Φ∴? Σ Εθι
ΛΞκ Α ? Φ∴? Σ
-
-
?
Υκ .
R⊥
? Φ∴? Σ ΘΖ?⇔ π Ε∴ Α Σ RΩΛ Α⊆
?? _Α⊆. ? R I? I⊥ω ?R Iπ R ? Υ∴ ΕΒ∈⊆?⊆ ? Φ∴ Α Σ RΩΛ Α⊆ Λ
?π~. ? ]⊆ Rγτλ
? ΞΛΑ⊆. ? Φ∴ Α Σ ⊆| ?γρ R ? Ρ Α∈ ΛΥ ⇔ π Ζ [
? εωΥΑ? R⊥ΛΖπΑ∑
? Φ∴? Σ ΘΖ?⇔ Ω ⇔
Ε∴ Α Σ. 002( 001)I? π ΚΥΛ ⓒ ? ? Φ∴? Σ ΡΖ?⇔ δωΥΑ? πβ∴ Κ ΘΖ
Λ Λ ∴⊆? Εεω ?? _Α⊆ ? R I? I⊥ω ?R Iπ R ? ∈⊆?⊆ π ?ΕΑ ητλ
? εωΥΑ?. Κ} Γ
Λ ω] ?. ? θΑ?
31
βΑ Ζ?
∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ?
∈⊆
Rγτλ
0270F(AR)-01/09/05
9/30/91
9:52
AM
Page
14
? ε ⊆? γΦλ
? ε ⊆?(
ΤΑ
)⊂? ∴?
? ε ⊆?. |Α ΩΛ Α⊆ Κ ∴?⊆? ? }Α ∈⊆ Rγτλ
...ΩΛ Α⊆ ??⊥ω π ? ]⊆ Ν ? ? ]⊆ ?γτλ
? ε ⊆? γΦλ ...ΩΛ Α⊆ Ε / Δ ? ]⊆ Ν Φ ? ]⊆ ?γτλ
ΜΣΠ.
ΜΣΠ.
? _ΥΓ
|Α
CH.
π
PSM
{
SDynamic
User
{
SStandard
CH.
PSM
{
User
{
|Α
? ε ⊆?
123()O{OOKOMENUOTV
AV
SMild
SGame
SUser
()O}OOKOMENUOTV
AV
POWER
Γ.
Λ ω] ?. ? θΑ?
βΑ Ζ?
? ]⊆ I?
ΚΟ
? ]⊆
∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ?
∈⊆
MUTE
?γτλ 4-
Rγτλ
5-
I? | Α⊥ I? ? Α ) ? κ Ε ? ε ⊆?
I ηΑ
I θΑ? I?
ΜΣΠ ∈⊆
)⊆ ? ΕθΖ π ? ΛΥ ?ΤΖ? Ω ⇔
ΕΑ⊥ΛΞΖ?? ? _ΛΞΖ? I? ? Φ Κ∴
Ε∴ ΡΛ Α Λ ? θΑ? ?δ ⊆? ?? θΛΖ ?? Ζ Α ? } Α⊥ ?? ε ⊆ Λ∴?⇔(.
?... Θ Ζ? δ ⊆? Κ}Ζ τ∴ ? ε ρ π
ΚθΖ Α.
1
2
3
4
5
6
7
8
?⊥ΛΖπΑ∑
θΛΖ
9
MENU/INDEX
TV/AV
0
? ε ⊆? γΦλ
ΚΥΖ Ζ ??⊆Θ ?
?? ??⊆Θ ?? γΑ∑? ? ΛΦΑ Τ Π
? ε ⊆? γΦλ
Κωη Α. ? Λ ΕΑ _Λ Α? π}λ( ΧΣΤΝ ) ΖΩ ? ?δΦτΑΚ Α ?
? ε ⊆?. |Α ΩΛ Α⊆ Κ ∴?⊆? ? }Α ∈⊆ Rγτλ
...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? ]⊆ Ν ? ? ]⊆ ?γτλ
?
_ΛΞΖ?.
? _ΥΓ |Α π ? κ ? ? ε ⊆? Ε Ζ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? ]⊆ Ν Φ ? ]⊆ ?γτλ
ΕΑ _ΛΞΖ?.
CH.
PSM
{
User
{
CContrast
? ΞΑδ
TV
PR
??
123-
VOL
Q.VIEW
OK
PR
I/II/
()
VOL
()
⊥ω
{
i
CBrightness{
()O}{O OKOMENUOTV
CColour
{
CSharpness
{
CTint
{
PSM
AV
SOUND
Φ. ? ]⊆ ?γτλ
π∴π . |Α
π ? Α⊥Γ ?? ηΦλ ? ΛθΖ ? Θ∴?∑ ? ]⊆ ?γτλ
?γΦκ Α ?I⊥ω π ΕΑ ]⊆ ΦΑα∴? ? Ω∴ ? _ΛΞΖ? Ε ? ?ΩΛ Α⊆ I ηΑ
? ]⊆. [? ΕΑ⊥ΛΞΖ??
Contrast
()O}{O OKOMENUOTV
Λ ω] ?. ? θΑ?
4-
TURBO/
5-
80
AV
? _ΛΞΖ?. ε ⊆? ΕΛΞ] Α Λ} ? ?π~ ? ]⊆ Rγτλ
βΑ Ζ?
SSM/
∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ?
∈⊆
Rγτλ
67-
41
0270F(AR)-01/09/05
9/30/91
9:52
AM
Page
15
? ε ⊆? γΦλ
)RΩΛ Α⊆ ( ? θ
Ε [⇒ } ? I?
?[
? ΩΛ Α⊆ ΕΑ θ ? ]?? ? Ρ Α∈
π}λ
RΩΛ Α⊆ . ?μ ω ? θ
? μω.
Τ ?⇔ φΦ}Α Κ }Α Α ? ε ⊆? ΕηΦλ } ? ? Ρ Α∈ πΧ? ? ? ?, Εθι π
IΤ ?⇔ ΕΥ_Γ Α⊥Φ δ ⊆? ΕΒπη ? ⊥Λ ΛΑ∏
⊥ ? ? [? ? Υ κ .
? Υ κ . ? γΑ∑?
R }ΑπΑ . I? Κβτ ?
POWER
θ ?μ ω ΛΥ ? θ /* ∈⊆ Rγτλ
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
Off
φΦ}Α Κ }Α Α γΦκ Α Λ δ Τ ? Ο∴ ? ε ⊆? πΧ? ? θ , ?μ ω Κβτ
9
MENU/INDEX
TV/AV
0
TV
EYE/
I/II/
PR
ρ?
VOL
πΖ
? Υ κ . Τ ?⇔
_Λ ∴?. Εεω ν ∴ ... ? Ωη∴ ΕΑ ? ? Φ ? θ∴ πΧ? ? |Μ ⊂ ?π
? ε ⊆?. ΤΑ Κτ ∴ π Ζ ∴?
π ν ∴ ? δω∴ ΕΑ ? ? Φ ? θ∴ ?
VOL
OK
Λ∴Ε ? ε ⊆? ∈⊆ I? ΜΣΠ ? ε ⊆? ΤΑ ⊂? ∴? ∈⊆ π ΕΑ ητλ | Μ R⊂? Τν :
Κ }Α Α. RφωΑ∑ Α Λ ? θ ?μ ω πΧ? ? θ , ?μ ω
PR
Q.VIEW
)? Λ∴Ε ( ? _∴ θ ? ε ⊆? RΩΛ Α⊆
? ε ⊆? π ??γ
? θΑ? . ? ε ⊆?
PSM
ΤΑ Rα∴?|Α I Ο∴ ΚεΦ? ? ε ⊆? πΧ? ? μ ω , [⇒ Κβτ π Ζ
Ο ∴? I Ο∴ )? Λ∴Ε ( ? _∴ θ ΕΑ ε ⊆? ? ⊥Λ ΛΑ∏
? θΑ? .
R }Απ Α. I? ΕΛβτ Α Λ} ? Κ ∴?⊆? )? Λ∴Ε ( ? _∴ θ ? ε ⊆? ∈⊆ Rγτλ
SSM/
S
PICTURE
UND
SOUND
TURBO
TURBO/
θ ( Κ∴Ε )? ε ?
θ ( ... Κ∴Ε )? ε ?
?μ ω ρ ? θ /* ∈⊆ I? ΜΣΠ ? ε ⊆? ΤΑ ⊂? ∴? ∈⊆ π ΕΑ ητλ | Μ R⊂? Τν :
Κ }Α Α . RφωΑ∑ Α Λ ? Λ∴Ε ? ε ⊆? ?μ ω πΧ? ? Λ∴Ε , ? ε ⊆?
51
9/30/91
0270F(AR)-01/09/05
9:52
AM
16
Page
)RΩΛ Α⊆ ( ? ε ? γΦλ
? μω.
[⇒ I??∑
?[
?ΩΛ Α⊆ . ?μ ω ? ε ? γΦλ
? ε ? γΦλ ΕΞΑδ ? ]?? ? Ρ Α∈
?ΤΖ⇒
? ε ?(
I?
ΤΑ
,
ωη ? ε ? γΦλ ?γρ ?ΩΛ Α⊆
? ]⊆. π ? ε ? Λ∴?? I ηΑ ? ηΦλ ? πΑ? ΤΖ Π
,
?
? ε ?. |Α ΩΛ Α⊆ Κ ∴?⊆? ? }Α ∈⊆ Rγτλ
? ηΦλ ?γρ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? ]⊆ Ν ? ? ]⊆ ?γτλ
π ? ε ⊆? γΦλ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? ]⊆ Ν Φ ? ]⊆ ?γτλ
ΜΣΣ. ⊥ω
ΜΣΣ.
? _ΥΓ
|Α
CH.
SSM
{
FFlat
Balance
{
FMusic
FMovie
()O}OOKOMENUOTV
{
Balance
{
|Α
? ε ?
()O{OOKOMENUOTV
AV
123-
FSpeech
FUser
SSM
)⊂? ∴?
Iπ ? ⊥ } _κ? ΚΞ Ζ : ?
,
CH.
{
AV
POWER
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MENU/INDEX
TV/AV
0
? _ΛΞΖ?. ? ω∴π
? }Α
θ∴
? ε ?. Κ∴?? γΦλ
? _ΛΞΖ? |Α π ? ? ]⊆ ?γτλ I-
TV
PR
0.1O0.5O1.5O5.0O10OkHz
()O}{O OKOMENUOTV
πΑ? ( δ
?
,
AV
0.1O0.5O1.5O5.0O10OkHz
()O}{O OKOMENUOTV
)?⊥Λ∴
πΑ? ( δ
?
AV
,
Q.VIEW
? βΑ Ζ?
OK
PR
VOL
()
)?⊥Λ∴
? ε ?. κΑ∧ ΩΛ Α⊆ ?? _Α⊆
? Υ∴ ∈⊆ Rγτλ ?I⊥ω . ?R Iπ R ? Υ∴ Ε]⊆ ? Α⊥Γ ? ε ? _Λ
RπΖ?? ? Λ ∪? ε ?. _ΛΞΖ ΛΞ] Α ?π~ ? ]⊆ Rγτλ ?? ΛΞ] . RΩΛ Α⊆ π∴ ν ∴ ?π Ζ [
Λ ω] ?. ? θΑ?
VOL
I/II/
()
R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ?
∈⊆
Rγτλ
πΑ? ΤΖ Π Iπ ?, ⊥ } , ) _κ?, ? κ ? ? ε ? ?⊥ΛΖπΑ∑ I ηΑ
_κ? I? ? ε ? ?I?γΑ∏ Λ∴?⇔, ? ∴ ? π ΜΣΣ/* ? ]⊆ ΕΑ⊥ΛΞΖ?? _ΛΞΖ?(
? Ρ Ζ ΕΑ _Λ ? ε ? Κβτ I⊥Α? π Φ∴ Ρ ΤΖ Π I? Iπ ? I? ⊥ } I?
?... ? ε ρ
ΚθΖ Α.
ΕΑ Φ∴ Ρ ?⊂
I?
SSM/
SOUND
TURBO/
? ω∴π ? }Α π ? Α⊥Γ ? ΛθΖ RΘ∴?∑ ΕθΖ ΜΣΣ/* ? ]⊆ π γτλ R⊂? : Τν
ΕΑ ωθ Κ |Ζ ? ηΦλ Α? ? ΤΛ Κ }Α Α Κν ∴ ? _ΛΞΖ? π∴ αΑα πΧ? _ΛΞΖ?,
ΤΖ Π. I? Iπ ? ⊥ } _κ?, ? ε ρ:
_Φ}Α ? ΥΖ? ? ηΦλ Ε γρ
,
61
9/30/91
0270F(AR)-01/09/05
9:52
AM
17
Page
)RΩΛ Α⊆ ( ? ε ? γΦλ
|Α
CH.
? ε ?
SSM
{
Balance
{
? Λ ?∈? ? ε ? γΦλ
? Λ ?∈?. γΦλ
()O{OOKOMENUOTV
AV
? ε ?. |Α ΩΛ Α⊆ Κ ∴?⊆? ? }Α ∈⊆ Rγτλ 1? Λ ?∈?. ? ε ? ? ηΦλ ?γρ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? ]⊆ Ν ? ? ]⊆ ?γτλ 2Ε. / Δ I? Γ / Φ ? ∈⊆?⊆
ΕΑ⊥ΛΞΖ?? ? κ ? ? ηΦλ RΘ∴?∑ Λ 3CH.
POWER
SSM
{
Balance
{
MUTE
}{O OKOMENUOTV
1
2
5
7
8
6
∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ?
TV
OK
PR
? ε ?
π
I/II/
()
VOL
()
TURBO
Κθ ( ... ? Λ∴Ε )? ε ⊆?
? ε ? Ξ∴∪ RΩΛ Α⊆
SSM/
?? _∴ⓒ. ? _ ΑπΑ? ? ε ? Ξ∴∪ ?ΩΛ Α⊆
?? ε ⊆? ? ε ? ?γρ π
SOUND
TURBO/
? ε ?. Ξ∴∪ ...ΩΛ Α⊆ 1/2/* ? ∈⊆?⊆ π Λ ∴⊆? Εε ⊆? ?γτλ
R ΚΛΡ ? _∴ ? ε ? ΖΩ ? ε Κ ? αΑ⊆? _Α⊆+ :
?
. ? _ Απ R R⊆⊥Α Α Λ ? ? ε ? ΖΩ ? ε ? ?RαΑ⊆?
? _ ΑπΑ?
R R⊆⊥Α Α Λ ? _∴ ? ε ? ΖΩ ? ε Κ ? αΑ⊆? _Α⊆: _Α⊆+
? _∴
? _ Απ
? _ ΑπΑ?
71
Rγτλ 7-
?Κ Φ ∴? Κ∴ ]? I Ο∴ εΦ? ⊥ ? ? ε ? πΧ? ? μ ω , [⇒ Κβτ π Ζ
? θΑ? . ? ε ? Ο ∴? I Ο∴ ? Λ∴Ε ΕΑ ε ? ? ⊥Λ ΛΑ∏ ? ? θΑ? .
R }Απ . I? ΕΛβτ Λ} ? Κ ∴?⊆? )? Λ∴Ε ( ? _∴ ρ ? ε ? ∈⊆ Rγτλ
Κθ ( ? Λ∴Ε )? ε ⊆?
PICTURE
∈⊆
)? Λ∴Ε ( ? _∴ ρ RΩΛ Α⊆? ε ?
TV/AV
0
Q.VIEW
βΑ Ζ?
9
MENU/INDEX
PR
AV
3
Λ ω] ?. ? θΑ?
4
VOL
FFFFF0
R R⊆⊥Α Α Λ ?
? ε ? ΖΩ
??
. ? _∴
??
. ? _∴
? ε Κ ? αΑ⊆?? +
:
9/30/91
0270F(AR)-01/09/05
9:52
AM
Page
18
)RΩΛ Α⊆ ( ? ε ? γΦλ
)RΩΛ Α⊆ (. ? ]??∪ / ?...⊥Λ∴ ?...⊥Λ}ΦΑ⇔
⊆| ?ΩΛωΑ∑
ΕθΖ
Κν ∴ ?
Υκ Εε ? ? ΞΑδ
? θ
Α? πΧ? ? Φ∴? Σ
IΤΖ
? Υκ .
? βΑα
π π∴
1
?ΩΛ Α⊆
π Ζ
??⊥ ? Φ∴ Α Σ
R⊂?π
⊥Λ∴
⊥Λ∴
]??∪
]??∪
? ω∴?ⓒ ? ε ? ?ΩΛ Α⊆
γθ ω ?...⊥Λ∴ RαΑ⊆? Α Μ R⊂? ?...⊥Λ∴ ?...⊥Λ}ΦΑ⇔ π Ζ
? ε ?. π ~ ΚΥ_ Λ ? ω∴? ?...⊥Λ}ΦΑ⇔ ?π 1/2/*. ? ]⊆ π ΕΑ ητλ ? ω∴?ⓒ
IΩ∴ⓒ. ∴? 1/2/* ? ]⊆ ?γτλ ?...⊥Λ∴ R ? ΛΥ ? τ∴
?...ΩΛ Α⊆ R ? ΛΥ
]??Θ Ε τ ⊂?π ? τ ?ΩΛ Α⊆
1
τ τΛ
I?
?
ΛΥ
]??Θ
R
? ]??∪
? ]??∪
(
)
π Ε∴ Α Σ ?⊥Λ}ΦΑ⇔ π Ζ
Λ ∴⊆?. Εεω 1/2/* ? ]⊆ π ΕΑ ητλ ( 2 1 ? ]??∪ ) I? 2
? _ ΑπΑ?. R ?...ΕΛΖ? ? ⊂?π τ ΕΧ⊆⊥Α⇔
} ? ? 1: ?...ΩΛ Α⊆
? _ ΑπΑ?. R ? ΟΑ ? ⊂?π τ ΕΧ⊆⊥Α⇔
} ? ? 2: ? ]??∪
⊥ Απ .
ωε τ ∴⊥ 1+2
? ]??
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
)RΩΛ Α⊆ (
0
I/II/
? ε ? R⊥Λ}ΦΑ⇔
ΜΑΧΙΝ, ...⊥Λ}ΦΑ⇔ ?...⊥Λ}ΦΑ⇔ ΕΡ Α∈ ]??? Θ Α∈∨ Α?
R⊂?
?
( Υν ? ∴ Φ ? ε Κ ? ΛθΖ?? )? ΤΖ? ΜΑΧΙΝ ? Ρ ??
?⊥Λ}ΦΑ Α Λ ? Λ ? ⊂?π ∏ φΦ}Α ? ε ? Ξ∴∪ ?ΩΛ Α⊆
Λ ∴⊆?. Εεω 1/2/* ? ]⊆
? θΑ ? ∴| ? ε ? πΧ?
?⊥Λ}ΦΑ .
π ΕΑ ητλ
Α
RΩΛ Α⊆
) (, π∴? ΜΑΧΙΝ R⊆⊥Α⇔ R⊥Λ}ΦΑ⇔ π Ζ 1⊥Λ∴ , ΜΑΧΙΝ ? ⊆⊥Α⇔ R⊥Λ}ΦΑ⇔ π Ζ 2RΩΛ Α⊆
. ΜΦ R ? ΛΥ Λ γθ ω , ? _Λ∴ RαΑ⊆? Α Μ ?R⊂? .
I? 1 ? ]??∪ ΜΑΧΙΝ RΩΛ Α⊆
]??∪, ΜΑΧΙΝ R⊆⊥Α⇔ R⊥Λ}ΦΑ⇔ π Ζ 3?π Ζ )
(. ? ω∴? ? ΩΛ Α⊆ I? 1+2 ? ]??∪ ΜΑΧΙΝ I? 2 ? ]??∪ ΜΑΧΙΝ
? θ∴ αΑα R? ΜΦ R⊆⊥Α⇔ ρ
? ηΦλ ?γρ RΩΛ Α⊆
π∴? ( ) ?
ΜΦ I?
I? ⊥Λ∴
.
ΜΦ
ΜΑΧΙΝ
ΜΑΧΙΝ.
? βΑα .
π Κν ∴
81
9/30/91
0270F(AR)-01/09/05
9:52
AM
Page
19
? Ω∴ⓒ ? μΑ ξ
|Α
CH.
ΩΑδ
Input
{
ChildOlock
{
AutoOsleep
{
BlueOback
{
AVL
{
CSM
{
Game
{
()O{OOKOMENUOTV
AV
?? ε ⊆? ?? ε ? ? Λ ω] ? I?γΑ∏
? ΖΩ ? γΦλ
?? ε ⊆?. ? ε ? ?γρ I? ? Λ ω] ? ?γρ
ΕΑ Ρ Α∈. IΩ∴ θΖ?? I? Α⊥ Μ ψ Ζ _Ρ Κ δ π Ζ ?? ε ⊆? ? ε ? ?γρ R⊥ΛΞΖ?? ? Λ
Ζ Θ Α∈ Κ δ π Ζ Τν :
ΕΛ δ ? Ρ]∑? ΞΑ∇ I ν∴ ? Λ ω] ?. ?γρ π
R⊥ΛΞΖ? Λ ? Ρ Α∈ πΧ? ? ⊆ Α⇔, Ξ∴∪ φ∴ ~ π ψ
? ΞΑ⊆Θ .
? θΖ??
? ΞΑδ . ? }Α ΩΛ Α⊆ Κ ∴?⊆? ? }Α ∈⊆ Rγτλ
? ?ΩΑ⇔. ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? ]⊆ Ν ? ? ]⊆ ?γτλ
? ε ? ?γρ I? ? Λ ω] ? ?γρ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? ]⊆ Ν ? ? ]⊆ ?γτλ
ΕΑ ΖΩ . ?? ΞΑδ ⊥ω ? _ΥΓ |Α π ?Α ?? ε ⊆?
POWER
MUTE
CH.
1
4
2
3
5
Input
{
TTV
ChildOlock
{
TAV
AutoOsleep
{
BlueOback
{
AVL
{
CSM
{
Game
6
8
TV/AV
0
TV
VOL
Q.VIEW
I/II/
()
OK
PR
-
1
2
3
AV
9
MENU/INDEX
PR
-
{
()O}OOKOMENUOTV
7
-
VOL
()
? Ρ Α∈. π ?Α Ζ?Ω I? ⊥ Α⊆? ⊆? Ε ΖΩ Λε ΡΧ? ? ω Ζ Θ Α∈ : ?Α
Λ ω] ?. ? θΑ? ? βΑ Ζ? R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ Rγτλ
-
4
Α? R⊂? Τν :
? ΡΑ Φ ? Τ / ? Α ? Τ π ? ?ΩΑ⇔ }ΑΕ
? ⊥Λ}ΦΑ⇔ π ΩΑ⊆Θ , Ε θΖ?? ? |Μ ω π Κ δ Κ ? Ξ ω ?? Τ
π}λ. ? ΡΑ Φ ?
Τ / ? Α ? Τ π ? ?ΩΑ⇔ }ΑΕ
π ΕΑ ητλ ?? ε ⊆? ? ε ? ?γρ I? ? Λ ω] ? ?γρ RΩΛ Α⊆
? ΛΦΑ?⇔ ?π
?? ε ⊆?. ? ε ? ? Λ ω] ?/ ∈⊆
? ⊆|Α?. I∈⊆?⊆ I? I⊥ω R I? Iπ R ? }
?? ∈⊆ Rγτλ ? Λ ω] ?, ?γρ R ∴Θ ∏
)RΩΛ Α⊆ ( ?? ε ⊆? ε ? ? ?Κ ΑΚ ? ΛΥ
? ω Ζ Θ Α∈
SSM/
SOUND
TURBO/
θ∴ Κβτ π Ζ ? ΛΥ π Μ ΕΧΩ∴?∪ Ζ ? ω Ζ Θ Α∈ |Α? R⊂?
?Α
? γρ R ΛΥ ⇔ ⊥ ? ? Ρ Α∈ πΧ? ⊥ Μ, ⊆?⊥ Α⊆? ? Ε Ξ∴∪ ? δ
?? ε ⊆?. ? ε ? RαΑ⊆? R?ΩΑ⇔ ΤΑ π I?Κ ΑΚ Α
I∈⊆?⊆ π ΕΑ ητλ πθ ? Λ ω] ?, ?γρ βΑ Ζ? π Κ_Λ ∴ I? I⊆?? R⊂? ?
? ⊆|Α?. I∈⊆?⊆ π I? I⊥ω ?R Iπ R ? Υ∴
?? ε ⊆?. ? ε ? ?γρ R θ ?? ?? ε ⊆⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ Rγτλ
? φωΑ⇔ |Φ
π .
? ΛΥ
τ∴
Λ∴?⇔ ? ∴
R⊂?. ΕΖ?? ? Λ ω] ?
?
βΑ Ζ?
R⊥ΛΞΖ?? ]?
? Λβτ ρ ωΛΑ⊃
ΕΥ Π ? Λ ω] ? Θ Α∈ γΦλ
? φωΑ⇔ ρ R⊥ΛΞΖ? Α
? ΞΑδ ? [⇒
ΩΛ Α⊆ Κ ∴?⊆? ? }Α ∈⊆ Rγτλ
? φωΑ⇔. Τ Α |ω ...ΩΛ Α⊆ ??⊥ω π ? ]⊆ Ν ? ? ]⊆ ?γτλ
}Α ? }Α? I? ? Λβτ
?γρ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? ]⊆ Ν ? ? ]⊆ ?γτλ
? φωΑ⇔. Τ Α Ε}ω ? ΞΑδ ⊥ω ? _ΥΓ
Λ ω] ?. ? θΑ? ? βΑ Ζ? R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ Rγτλ
? ΞΑδ . ? }Α
π θ ( ? Λβτ ρ ) ωΛΑ⊃ ? θ∴
? Λ ω] ?.
ΤΑ
91
π
βΑ Ζ? IΝ Α∑
? βΑα
π
?
Α?
αΑα Κν
Τ
π∴
-
-
-
1
2
3
4
∴ ? Λβτ , ?γρ π ? }ω ?Θ ? ρ
π Ζ ?⊂ ? βΑα ,
π ∈⊆ I π ? ητλ
? φωΑ⇔ Τ Α |ω Κβτ Ε Α?
?}? .
-
π Ζ
?
Α
αΑα
? }Α
Κν ∴
Τν :
π ∈⊆ I π ? ητλ
9/30/91
0270F(AR)-01/09/05
9:52
AM
Page
20
? Ω∴ⓒ ? μΑ ξ
ΕΑ Λ | Μ ? Κ ΑΚ ? }Α?
|Α
(
Ω ⇔
Κ}∴ ΦΑ ?|Α ~
) ?...?Κ ΑΚ ? ΛνΑ⊆ ?γρ ΕΛβτ
ΠΕΕΛΣΟΤΥΑ
01 ΕθΖ
?... ΛνΑ⊆ ?γρ R
Α∨
RαΑ⊆??. I
R⊂? ? Λ ω] ?
Κ
Υκ
R⊂?
| Μ
I?Κ ΑΚ Α ΛΥ ⇔ ? Ρ Α∈ πΧ? ⊥ω ?
_ΥΓ
R⊆⊥Α⇔ Κ |ξ
ΕθΖ
ΩΛ Α⊆ Κ ∴?⊆? ? }Α ∈⊆ Rγτλ 1π ? ]⊆ Ν ? ? ]⊆ ?γτλ 2-
? ΞΑδ . ? }Α
?... ΛνΑ⊆ ?γρ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω
?...?Κ ΑΚ
(.
ΟΤΥΑ ΠΕΕΛΣ
CH.
Input
{
|Α
ChildOlock
{
ΩΑδ
AutoOsleep
{
BlueOback
{
AVL
{
CSM
{
Game
{
()O{OOKOMENUOTV
AV
)
τ ?γρ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? ]⊆ Ν ? ? ]⊆ ?γ τλ 3(. ΟΤΥΑ ΠΕΕΛΣ ) ?...?Κ ΑΚ ?... ΛνΑ⊆ γ
ρ ⊥ω ? _ ΥΓ }Α
Λ ω] ?. ? θΑ? ? βΑ Ζ? R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ Rγτλ 4-
? }Α? I? ? Λβ
POWER
MUTE
MENU/INDEX
TV/AV
)RΩΛ Α⊆ ( ? ]⊆|Α∑ ? Ξ ω
⊥ω ? _ΥΓ Ε}Α ΕΥΛΒ ΚΧΑΒ ? ]⊆|Α∑ Ξ ω ? Λβτ ?γρ ΕΑΩΛ Α⊆ | Μ R⊂?
RαΑ⊆?. Κ ΘΖ ... I? γθ ω RαΑ⊆?? Α∨ Κ ? π Ζ Α ? βΑα π ∈⊆|Α∑ Ω ω ⊥Λν ∴
? ΞΑδ . ? }Α ΩΛ Α⊆ Κ ∴?⊆? ? }Α ∈⊆ Rγτλ 1? ]⊆|Α∑. ? Ξ ω ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? ]⊆ Ν ? ? ]⊆ ?γτλ 2? _ΥΓ }Α ? }Α? I? ? Λβτ ...ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? ]⊆ Ν ? ? ]⊆ ?γτλ 3? ]⊆|Α∑. ΕΑ Ξ ω ? ΞΑδ ⊥ω
Λ ω] ?. ? θΑ? ? βΑ Ζ? R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ Rγτλ 4-
TV
PR
I?Κ ΑΚ Α ( ?
)γΦλ
ε ? _Λ
VOL
I?Κ ΑΚ Α } ? ? Ρ Α∈ πΧ? I?Κ ΑΚ Α , ?
? Φ∴? Σ.
Ε?
Λτ ∴
ΤΑ
ε ? _Λ ⓒ γΦλ Κβτ RΩΛ Α⊆∨ π Ζ
π ΤΛ ? Λ_Α? ? ε ? ?⊆Θ _Λ ⓒ π ΕΑ ΥΑπν
? ΞΑδ . ? }Α ΩΛ Α⊆ Κ ∴?⊆? ? }Α
? ηΦλ ΩΛ Α⊆ I⊥ω ?R Iπ R ? Υ∴
? Υ∴
? Λβτ . ΩΛ Α⊆ ? _Α⊆
Λ ω] ?. ? θΑ? βΑ Ζ? ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ?
Λ?Α.
? ?Κ ΑΚ
∈⊆
∈⊆
∈⊆
∈⊆
Q.VIEW
OK
PR
??
ΤΑ
VOL
()
Rγτλ 1Rγτλ 2Rγτλ 3Rγτλ 4SSM/
(?
I/II/
()
⊂? ∴? )
SLEEP
Χ
SOUND
Κωη . Α ΕΥ_Γ ? ∈⊆∧ I? ? Ωη∴ I? ? Τ ∴ R ?? Α ? } Α⊥ ? ε ⊆? I ?? ?ΩΛ Α⊆
ΩΛ Α⊆ Κ ∴?⊆? ? }Α ∈⊆ Rγτλ
??. ΤΑ ⊂? ∴? ...ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ ?γτλ
? ∈⊆∧. I? ? Ωη∴ I? ? Τ ∴ R ? Α I? ? } Α⊥ ? ?? ...ΩΛ Α⊆ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ ?γτλ
Λ ω] ?. ? θΑ? βΑ Ζ? ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ Rγτλ
? ΞΑδ . ? }Α
?
1-
-
TURBO/
2
3
4-
? ? τ∴ ? Λ | Μ Θ Α∈
?. Κ[ Γ I? |Φ ? Ρ Α∈ RφωΑ∑ ΚΛ[ ∴ ? ΚΥΛΑ∪ ... R
θ . ∈ Ζ? R }ηΑ∑ ΕθΖ ? ΛνΑ⊆ ?γρ R ? Ρ Α∈ ΛΥ I?Κ ΑΚ Α ΕΑ ΛΥ
? βΑα π ? _Απ π∴ ν ∴ ? Ζ|Α ~.
ΩΛ Α⊆ )? ?( ? Λ | Μ Θ Α∈ ∈⊆ Rγτλ
} ?? ?
π Ζ
? Λ | Μ πΡ Α∈
πΖ?
00
00:20
03:10
00:10
? ΞΛΑ⊆?. ? Ζ|Α ~
,
πΖ?
03:00
02:00
ΛΦθ ? }
? Υ_Α? π ? ΛΑ ∴ ? ΦΖI
40.
:
00
:01:00
?
30
:
Τν :
? Φ .
∴?. ? Λ | Μ ∈⊆ Rγτλ ? Λ | Μ, Θ Α∈ π ? ΛΦ} ?
Κν ∴ ΤΛ ? Λ | Μ ∈⊆ π ? ητλ Κ ∴?⊆ Λ ?
? βΑα
Λ | Μ. ? _Φ} ? ]
? Ζ?
τ ? Ρ Α∈ πΧ?
? ?|Μ βΑ Ζ? I
?, Κ | Μ τΑ∑ ?-
? Λ | Μ, Θ Α∈ RφωΑ∑
-
π Ζ
∪-
02
9/30/91
0270F(AR)-01/09/05
9:52
AM
21
Page
)?ΩΛ Α⊆ ( ? ω Ζ θΦ
|Α
CH.
ΩΑδ
Input
{
ChildOlock
{
AutoOsleep
{
BlueOback
{
AVL
{
CSM
{
Game
[⇒ I??∑
? Ρ Α∈.
?[
[?
?ΤΖ⇒
ΕΑ θ Α? ? ]?? ?? Ρ Α∈ ?ΩΛ Α⊆ ?μ
Λ∴?⇔. ? ∴
ΕΑ⊥ΛΞΖ?? I? Α⇒ ? [ ⊆? ? ⊆Εθ ? θΑ?
)?ΩΛ Α⊆ ( ? ΦΑ ∨ ? ? Φ ∨ θΦ
{
()O{OOKOMENUOTV
π}λ
? ΞΑδ . ? }Α
AV
...ΩΛ Α⊆ ?
}Α ∈⊆
1π Λ ∴⊆? Εεω ?γτλ
Iγτλ 2-
? θΑ?. ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? Υ∴ ∈⊆ Ν ?
? θΑ?. ?γρ RΩΛ Α⊆ ?
?π~. ? ]⊆ Iγτλ Ν 2 I? 1 ? θΦ ΩΛ Α⊆ ?? _Α⊆
?π~. ? ]⊆ Iγτλ Ν _Λ ⓒ ΩΛ Α⊆ ?? _Α⊆
POWER
MUTE
∈⊆ Iγτλ
2
3
4
5
6
7
8
9
?
?
?
?
Υ∴
Υ∴
Υ∴
Υ∴
Λω∴ υ. I? Λε Γ Ε ∨ ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? Υ∴
∈⊆
∈⊆ Iγτλ 3∈⊆ Iγτλ 4∈⊆ Iγτλ 5-
?Φ ∨
1
∈⊆ Iγτλ 6-
1 ? ? Ε ω ? Ζ?
Iγτλ I?
ρ ? Φ ∨ π Λε Γ ? _Α⊆ ? Υ∴
?? Λ ΥΖ?? ΕΦ Α? ΕΑ ΛΦΑ?⇔ ? βΑα π ? Φ Α? Θ ρ I∈⇔ Λω∴ υ. ?
? βΑα I⊥ω θ∴?γΑ ⊆| Α ΛΦ}
? Φ Α? Θ ρ ?⊥ΛΞΖ Μ R⊂? ?
.
? θΦ . ΦΑ⊆?? Ω_∴? }Ζ ? Α π ΚΛΡ ρ Κω∴ τ Α Κ ? Λ ? Φ Α? I? ? θκΑ?
? ]⊆
1
ω ? θΑ?
? ΕΑ⊥ΛΞΖ?? ? μ ω
θΦΛ Κβ τ
,
.
MENU/INDEX
TV/AV
0
TV
PR
VOL
Q.VIEW
OK
PR
I/II/
()
? ΦΑ ∨ 2
φ ∧ ? _Α⊆ ? Υ∴ ∈⊆ Iγτλ ? _ . ΛΥ∴ ?I⊥ω π ? Υ∴ ∈⊆ Iγτλ 6δΦΛ Α ? Λ ?Κ π Α Κε ? ? Λ ? ΦΑ Α? IπΖ?? R? ?ΤΖ?. ? ΦΑ ? Υ ⊥
IΤΖ IΩκΑ? ?R⊂? ? βΑα .
? _ω ? ? ∴ π π∴γ Α Λ ΕΑ ωθ
? ΦΑ Α? Ε }Ζ?⊆ ? _ ΛΥ∴ ? _ΑΤ ?ΚΞ_∴ ⊥ Λ∴? πΧ ? ΦΑ Α?
? Α π ? εΑΕ ? Φ Α? I? ? εΑΕ σ ∴ ? ΦΑ Α? Κ∴? Μ R⊂? ? Λ∴? .
? θΦ . ΚΞ_∴
)?ΩΛ Α⊆ ( ? _ Α⊆?? ?⊥ΦΑ∧ ? ∴ Μ θΦ
VOL
? ΞΑδ . ? }Α
()
...ΩΛ Α⊆ ?
}Α ∈⊆
1π Λ ∴⊆? Εεω ?γτλ
Iγτλ 2-
? θΑ?. ΩΛ Α⊆ ?I⊥ω π ? Υ∴ ∈⊆ Ν ? ? Υ∴
? θΑ?. ?γρ RΩΛ Α⊆ ? ? Υ∴
? Υ∴
?π~. ? ]⊆ Iγτλ Ν 2 I? 1 ? θΦ ΩΛ Α⊆ ?? _Α⊆
∈⊆
∈⊆ Iγτλ 3∈⊆ Iγτλ 4-
? ∴
SSM/
SLEEP
SOUND
TURBO/
Μ
1
?π~. ? ]⊆ ?γτλ Ν ? θΓ }Αⓒ πΖ? ...ΩΛ Α⊆ Ε / Δ ? ]⊆ ?γτλ 5?π~. ? ]⊆ ??γτλ π∴ } ...ΩΛ Α⊆ Ε / Δ ? ]⊆ ?γτλ 6?π~. ? ]⊆ ??γτλ ? Φ Κ∴ π∴ ~ ...ΩΛ Α⊆ Ε / Δ ? ]⊆ ?γτλ 7?π~. ? ]⊆ ??γτλ ω∴ } ΤΖ ? ...ΩΛ Α⊆ Ε / Δ ? ]⊆ ?γτλ 8?π~. ? ]⊆ ??γτλ ? ΦΖ? |∴π ...ΩΛ Α⊆ Γ / Φ ? ]⊆ ?γτλ 9π Ζ Σ( I? )ΕΑΚ Σ ? ∴? γ ∴ΕΑ? ν
Α? ...ΩΛ Α⊆ Ε / Δ ? ]⊆ 01-?γτλ
τλ
?π~. ? ]⊆ ??γ
? θΦ . ΛΦΖI ?π~ ? ]⊆ ??γτλ ? ΦΑ? ∴ ∏ ...ΩΛ Α⊆ Ε / Δ ? ]⊆ 11-?γτλ
Φ?
]⊆ ΕΑ⊥ ΛΞΖ?? ? ∴? ∏ ?ΩΛ Α⊆ I?... Λ π Ζ Σ, Ε νΑ? ? ∴? η∴ΕΑ?
ΝΓ /
ΕΑ⊥ ΛΞΖ?? ΦΑ? Σ ? Λ_Ζ Ζ ?ΚΡΑ⇒ ?ΩΛ Α⊆ Λ ΝΑ Α ?π~. ? ]⊆ ?γτλ
? η ∴ΕΑ? ? ∴?. ?γ∴? Λ_Ζ Ζ ?π~ ? ]⊆ ?γτλ Ν Ε / Δ / Γ / Φ ? ]⊆
Ε/Δ/Γ/Φ ? ]⊆ ΕΑ⊥ΛΞΖ?? ? ∴? γ∴Ε ...πΓ ?γρ ?ΩΛ Α⊆ Λ ΕΑΚ Σ Ε ν Α? ? ∴?
π ? ΛΥ Λ ? ∴? γ∴? ?ΕθΖ ? ∴?. ?γ∴? Λ_ Ζ Ζ ?π~ ? ]⊆ ?γτλ Ν
Ε. / Δ ? ]⊆
ΕΑ⊥ΛΞΖ?? ? ∴? ...πΓ
? _ Α⊆?? ⊥ΦΑ∧
? θΦ . ΦΖ∑ ?π~ ? ]⊆ ??γτλ _
ΦΑ∧ η
Ε. / Δ / Γ /
2
Α⊆ ...ΩΛ Α⊆ Ε / Δ ? ]⊆ ?γτλ 5Φ ? ]⊆
ΕΑ⊥ΛΞΖ?? ? _ Α⊆? π ?ΚΥ
Τν :
? θΑ? ?
12
βΑ Ζ?
?γρ R ∴Θ ∏ ?
}Α ∈⊆ I?
?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ ?γτλ IΛ ω] ?.
? Λβτ . ΦΖ∑ ? Τ ∴ ? ]⊆ ?γτλ ΘΖ Ζ? θΦ π Κ∴σΓ Μ R⊂? ?-
0270F(AR)-01/09/05
9/30/91
9:52
AM
Page
22
)RΩΛ Α⊆ ( ? θ
[⇒
Ε νΑ? ?
Α?
| Α?
]?? ? Ρ Α∈ πΧ? ? [ RΩΛ Α⊆ , ?μ ω Κ _Μ( )Κ ? I? ? θ Α? | Α?
? ΩΦΑ⊆ . ? ε ∇ R⊂?π R⊥Λ}ΦΑ⇔
? [ ?ΤΖ⇒ ? ε ∇
? θ Α? Κ}Ζ? ?? Λ ? Λ ω] ? ΥκΑ? θν
ΡΑ ΩΖ ? θ Α? | Α?
? ⊥ ?I⊥θΑ⊆ ? Λ ω] ?? Φ∴? Σ ?? κ} ? ΦΑ∑ ΕΞε ∇ ?? κ ⊆? ? ΡΖ??
πΖ Ζ?. IΩ∴ ? γ πΑ?
? ε ∇I ν
? Λ ω] ? [? ? θ Α? } Α? ? βω∴? π Θ Α∈
Ζπ I?
πΖ?
Λ ? | Α⊥ ( RΩΦΑ⊆ ) ε ∇ ? Φ_ λ ?? νΑ? ?? _∴ θ . ?? Φ∴ ? Φ_ κ
?? ν ΦΑα∴?. ? }ΑΕ ? εωΥ ⊆| ΕΧ?ΩΑ⇔ RΩΛ Α⊆ Α Λ ? Λ ? εωΥΑ?
ΤΖ Ο I⊥Α Γ π ? _∴ ρ(, ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ ) νΑ? Κ _Μ ?πΑ⊥Μ Κ ? ? Ω∴
? ΩΦΑ⊆ . ? ε ∇ θ Α? ?RΩΛ Α⊆ ? δ ⇔ Ε_∴π Κ_ ?
? }Α? / ? Λβτ
? θ Α?.
1
2
3
4
5
6
7
8
| Α?
R ΛΥ ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ ∈⊆ Rγτλ
? βΑα . π Κν ∴ ? Ω ∴? ? εωΥ I? ? ? ? εωΥ
?⊆| ? βΑα . Iπ ?? Λ | Μ ?? ΛΑ⊆ Ψ ? Λ ω] ? Υκ ?R⊥ εωΥΑ? ⊆| π∴ Λ
π∴γ Α. Λ ? Λ ? ΥΑ ? εωΥ Φ ? ΟΑ ? ∴| Ε Α RΩΛ Α⊆∨ Φ ? ?⇔ ? εωΥ
?π Ζ [ ? ΩΦΑ⊆ . ? ε ∇ RφωΑ∑ τ∴ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ Rγτλ
ν ⊆. ? _ΑΕ~ ? γρ
9
TV/AV
0
TV
PR
θ ?
()
OK
? Φ_ κ ? φ
? εωΥ
IΝ Α∑
RΩΛ Α⊆
?R⊂? ? ⊆|Α?. ΕΒ∈⊆?⊆ Ν Ν ∴| ? κ ? ? εωΥ ⊆| R?ΩΑ⇔ Λ
RπΑ?? Ν ? Ο Ν ? ⊆|Α? ΕΧ Α⇔ Κ} ? I? π ΡΓ ? ΞΑφ , ? ∴| π ?γτλ ? ΩΛ Α⊆
? εΥ ?. ? εωΥ ⊆| R?ΩΑ⇔
? ΛΑ . I? ? _ΑΕ} ? εωΥ ΩΛ Α⊆ R⊥ΛΞΖ?
? Φ∴ Α Σ ∈⊆
ΤΖ∩
1-
-
PR
()
TEXT/MIX
2
M
? }Α
?γρ π ? ?? I∈⊆?⊆ Ε∴ Ρ
? γρ ∈⊆ Rγτλ ? _∴ ρ, ? γρ I? ? Λ ? I? ? Φ_ λ ? γρ π ? Λ ω] ? Α? R⊂?
ΤΣΙΛ.
? γρ R ΛΥ
? RΩΛ Α⊆∨ ΕΥ_Γ ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ εωΥΑ? I⊆|Α? ⊆Εθ ? ?? ? γΦλ
? ? ]⊆ π ΕΑ ητλ Ε_ RΩΛ Α⊆ Α
ΕθΖ. π ΛΥ ? Ζ? ? ΤΖ? π ? }ΑΕ ?
Α . ∈⊆? ?γτλ
?
1-
Ε∴ ΡΛ Α. π Κ∴σΓ ? Λ ? εωΥ ?ΩΛ Α⊆ Λ ? ⊆|Α?, I∈⊆?⊆ ΕΑ⊥ΛΞΖ?? 2εωΥ
⊆| ? ι ρ ?ΩΛ Α⊆ Α Κ ? Λ ? εωΥ ΚΞ] Λ Ν ?π~, ? ]⊆ ?γτλ 3? Υν [⇒ ? ??ΤΖ?. ∴? ? ΞΛΑ⊆
? ?. ? ]⊆ Ε ω ? εωΥ [⇒ ?ΩΛ Α⊆
? κ∴ } . Ε ω ? Ω∴ ? Ο Ν ? ? ∈⊆?⊆ Ε∴ Ρ ΚΛ 4-
22
0270F(AR)-01/09/05
9/30/91
9:52
AM
Page
23
)RΩΛ Α⊆ ( ? θ
Α?
| Α?
)RΩΛ Α⊆ (
?θ
? γρ
?? ∈⊆∧ ?? δω∴ ?? Ωη∴ ? Τ ∴ ? ⊆Εθ ? ?? ΡΑ...? Εθ∴ ? _ΛΞΖ? ? } ?
R β ∴ ? ∈⊆∧ ?? Υ} ? ΛΑ ? Ρ π R β ∴ ? δω∴ ?? Υ} ? βΑα I⊥ω π
? ΛΑ . ? Φ ∨
? εωΥ
? Κ ΑΚ
? Κ ΑΚ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RΩΛ Α⊆ / ? Ρ π ? Φ ∨/
? ∈⊆∧ ? ]⊆ ΕΧ⊥ΛΞΖ??
? ΛΑ . ? Φ ∨ R Ε ∨ ? Λ }
? ]? Ζ ? ΛΖπ~ ρ ? ΛΑ ? Ρ π R ΛΥ∴∨ ? δω∴ ? ]⊆ R⊥ΛΞΖ?
? ΛΑ . ? Φ Α? π
? Ωη∴ ? ]⊆ ΕΧ⊥ΛΞΖ??
? ΛΖπ~ ρ ? ΛΑ ? εωΥ R ? Λ}Α⇔
? ΛΑ . Ρ π
? _ΑΕ~. ? ΩΛ Α⊆ R ΕΑ ∴Θ ∏ _ ? ? Τ ∴ ? ]⊆
I⊥ω R ? Φ∴ Α Σ γΦλ ∈⊆ πΧ? ?ΕΑ ΛΦΑ?⇔
R⊥ΛΞΖ? .
? ΦΑα∴?
? εωΥ
-
-
-
-
1
2
3
4
RΩΛ Α⊆
⊆| Α ΕΧ?ΩΑ⇔ δωΥ RΩΛ Α⊆
? Φ_ κ , ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ ?γρ Ω ⇔
ποΤ ? γρ π ? ⊆|Α? I∈⊆?⊆ ΕΧ⊥ΛΞΖ?? ?⊂ I⊆|Α? Ν
Ν
0
PR
? _∴ θ ? ε ∇
()
?Λ
PR
? βΑα
⊂?? ? θ Α? | Α? ε ∇ δωΥΑ?
? }ΑΕ . ? ? ? ]⊆ π ΕΑ ητλ RΩΛ Α⊆ Α
|Α∏ φ ⇔ π ΕΑ ?? ?
()
? εωΥ
? ∈⊆?⊆ Ε ω
? _ω
? Ξλ
φ⇔π?
RΩΛ Α⊆
δωΥ
ΩΛ Α⊆ ? ω ∴? ∈⊆ Rγτλ
?? ? ⊂?? ? εωΥΑ? RΩΛ Α⊆
? ω ∴?.
?
.
? Φ_ λ, ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ ?γρ ρ ΕΑ }ΑΕ
? εωΥ
? _∴ θ . ? ε ∇ ?γρ π ? ⊆|Α? ΕΒ∈⊆?⊆ I⊆|Α? Ν Ν
? ΛΑ . I? ? _ΑΕ} ? εωΥ ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ R⊥ΛΞΖ??
⊆| ΕΧ?ΩΑ⇔ δωΥ RΩΛ Α⊆
32
-
-
-
-
1
2
3
4
0270F(AR)-01/09/05
9/30/91
9:52
AM
Page
24
)RΩΛ Α⊆ ( ? θ
? ΞΑδ
? θ
Α?
?
?
Α?
I? ? τΑ∈ Τ ⇔ Ο ? ΞΛω ? θ Α? θ∴
? ]⊆
[?
Α?
| Α?
| Α?
?μΑ ξ
βξ
Rγτλ
? Λ}κθ .
? βΑα .
? θ Α? ∈?
IΩ∴
∴? ? ]⊆ [?
Rγτλ
? ΥΡ
ΕΧ⊆ΚωΑ∏ ? φ RΩΛ Α⊆ Λ
? εωΥ .
? π ? εξ Λ ⊥ ρ ? ]⊆ [? Rγτλ
? ⊥ω ? εξ Λ ⊥ ρ IΩ∴ ∴? ? ]⊆ [? Rγτλ
θΛΑ?. ? θ∴
R ∴Θ ∏ IΩ∴ ∴? ? ]⊆ [? Rγτλ
]??∪.
? εωΥ .
?
? Φ Α Α? ΚΡΖ Ζ
? ε ∇ εωΥ ? ΛνΑ⊆ IΝ Α∑ ? βΑα π ? Λ ω] ? ε ⊆? θ∴
? ∴ π ? βΑα π ? Φ ? θ∴ ν ∴ ?π Ζ [ ? ΡΖ Ζ?. ? ΩΦΑ⊆
πΧ? ? ΡΖ??, ? Φ Α Α? ⊂?? ? εωΥ Κ ?π∴ ?π Ζ ? βΑα .
? θ ? _∴
δωΥ βΑ Ζ? ? ]⊆ [? Rγτλ ? εωΥ .
⊆| R ΛΥ ⇔ ? Φ ? θ∴
? ΡΖ??. ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
? ΛΟΦ Μ
Α? R⊂? ΥΖ∩ ?? [ RΚ ΑΚ Α ? εωΥ Κτ ∴ R }Α? τ∴
? εωΥΑ? ?πΖ? I Ο∴. I? π∴π Λ δωΥΛ
ΚΛ ? ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇
? βΑα π πΑ?? Ε Α Α
Λ π∴γ Α Λ ? Λ ? ω∴π ?? εωΥ ? ω∴π
π ? }Α? ⊆ ] π∴ Λ ? ]⊆ [? π ? ητλ ?π Ζ ? |Μ. Ε Α? I⊥ω
IΚ ΑΚ Α . ? εωΥ ΚθΖ ρ ? Λ ? βΑα ? θ ? _∴ ? ∴
IΩ∴ . ∴? ? ]⊆ [? Rγτλ ? ⊥Λ ∴?⊆ τ∴
PR
()
PR
()
δωΥ
? Ξ λ
? Λ ω]
TEXT/MIX
SIZE
HOLD
UPDATE
TIME
REVEAL
. ? ε ⊆? π ? θ Α? | Α? δωΥΑ? π∴ τ∴
[? Rγτλ ? Λ ω] ? ε ⊆? RφωΑ∑ ? τ∴
IΩ∴ . ∴? ? ]⊆
? |Μ
? ∴ π ? |Μ Ε Α? θ∴ ? ]⊆ [? Rγτλ ? Λ ω] ?, Ε∴ Α Σ βΑ Ζ? π Ζ
?θ ?
?π ? θ∴ . ∈? IΩ∴ ∴? ? ]⊆ [? ?Rγτλ ? βΑα .
? ω∴π . ? εωΥ ⊆| ΩΛ Α⊆ ? ]⊆ [? Rγτλ ? ΩΦΑ⊆ , ? ε ∇ ?γρ
ΚθΖ I? ? ΛΟΦ Μ ? τ∴ ? βΑα . I⊥ω ? ω∴π ? εωΥ ⊆| π∴ ? Λ
I∈⊆?⊆ Rγτλ I? I⊥ω R I? Iπ R ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ RΤωο ? ω∴π , ? εωΥ
? μω.
[⇒
? ⊆|Α?.
Ξ∴?⊃ IΩ∴
∴?
?Rγτλ
42
0270F(AR)-01/09/05
9/30/91
9:52
AM
Page
25
? ΞΑ⊆Θ
? θΖ??
Κ δ
ΕΑ Ρ Α∈. ?σ ∴ Α ? ω Ζ ? Α ∴?? ? ω Ζ IΘ ]? Ο ? γΑπ ? θΖ?? Κ δ
Ζ . ? Ρ Α∈ π ΚΞΛ ξ |Ζ ? Φ ?? α Α⇔
ANT IN
L L 75Ω
OUT
VIDEO
(L) -AUDIO-(R)
IN
Θ Α∈ μ ∴ π ?
? }Φ ρ ? ω Ζ Θ Α∈ π ?
?
? }Φ
? Ξ∴∪ }Φ Κ δ Λ 1
-
? Λ ω] ?.
? ω Ζ . }Φ π ? ⊥ ? Λ∴?? Ε ? ?
? ΑΕ Κ δ Λ
? Φ∴ Α Σ ΕΛ ξ ? ΞΑ∇ ? Ρ]∑ ΕΧ⊥ΛΞΖ?? ? Φ∴ Α Σ ⊆| π ? ω Ζ | Α? ΚΞ] Λ
Ζ? Α
? ω Ζ . | Α? ΚΞ] Λ Τ Π ? Φ∴ Α Σ ⊆| RΩΛ Α⊆ Λ
? ω Ζ . Θ Α∈ π ? Λβτ ∈⊆ Rγτλ
VCR
0
-
-
2
3
.
-
-
4
5
ANT IN
L L 75Ω
( ?ΩΛ Α⊆ ) ? Ξ∴∪ / ? ΖΩ ? ε ⊆?, / ? ε ? ΞΑ⊆∪
OUT
VIDEO
(L) -AUDIO-(R)
IN
? ε ? ΞΑ⊆∪ ρ ? ω Ζ Θ Α∈ π ?? ε ⊆? ? ε ? ΞΑ⊆∪ Κ δ Λ
( ? ΖΩ }ΑΕ ) ? ω Ζ Θ Α∈ π ? }ΑΕ ?π ? Λ ω] ? Θ Α∈ π ?? ε ⊆?
? Ρ Α∈. π ? Ξ∴∪ }ΑΕ ρ
Rγτλ ? Ρ Α∈ π ?? ε ⊆? ? ε ? Ε ΞΑ⊆∪ Λε ? ω Ζ Θ Α∈ Α? R⊂?
VCR
∈⊆
.
? βΑα .
π
PR
VIDEO
...ΩΛ Α⊆ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ?
? ω Ζ . Θ Α∈ π ? Λβτ ∈⊆ Rγτλ
π ? ω Ζ Θ Α∈ ? θ∴ δ ⊆? Κν ∴
? ω Ζ α∴ λ π ? Λ ω] ? _Λ}Φ Α
-
-
-
1
2
3
? Λ ? Φ∴? Σ Κ_Ρ I ηΑ
?? ε ⊆?. ? ε ? ΞΑ⊆∪ φ∴ ~
AUDIO
AV
Τν :
?? Τ ? ΡΑ Φ ? Τ / ? Α ? Τ π ? ?ΩΑ⇔ }ΑΕ
Α? R⊂?
}ΑΕ
? ⊥Λ}ΦΑ⇔ π ΩΑ⊆Θ , Ε θΖ?? ? |Μ ω π Κ δ Κ ? Ξ ω
π}λ. ? ΡΑ Φ ?
Τ / ? Α ? Τ π ? ?ΩΑ⇔
δ ⊆? ?Ω∴?∪ Λ ... ? _
Α⊆??, ?⊥ ΦΑ∧ ? ∴ Μ θΦΑ? ρ
?
? ? π
?? ε ⊆?. ? ε ? ΞΑ⊆∪ }ΑΕ
? Λ ω] ? αΑα
VCR
I-
?-
)RΩΛ Α⊆ ( ⊥ Α⊆? ⊆? }Φ
ANT IN
75Ω
π ⊆?⊥ Α⊆? }Φ
OUT
VIDEO
IN
VCR
AUDIO
? ω Ζ Θ Α∈ π ⊆?⊥ Α⊆? }Φ Κ δ Λ
? Λ ω] ?.
? ω Ζ . Θ Α∈ π ? Λβτ ∈⊆ Rγτλ
Κ δ . π Ζ ΚΥ π Μ RαΑ⊆? Ξ∴∪ Ζ ? ω Ζ Θ Α∈ Α? R⊂?
?? ε ⊆? ? ε ? ?γρ R ΚΥ Λ ? Λ ω] ? Θ Α∈ πΧ? ⊆?⊥ Α⊆?, Ε }Φ
-
ρ
I?Κ ΑΚ Α .
-
1
2
?Α
I∈⊆?⊆ π ΕΑ ητλ πθ ? Λ ω] ?, ?γρ βΑ Ζ? π Κ_Λ ∴ I? I⊆?? R⊂? ?
∈⊆ Rγτλ ⊂ πΖ? ?π Α ? ⊆|Α?. I∈⊆?⊆ π I? I⊥ω ?R Iπ R ? Υ∴
?Α. ΩΛ Α⊆ Λ∴?⇔ ∴
? ? Ζ? ? ΤΖ? π ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ?
? βΑα . π ? ω Ζ π∴ δ ⊆? ?Κν ∴
ANT IN
LL 75Ω
.
?
ψ Ζ α∴ λ
Τ π ? ΖΩ Iφ∴??
?...αΑ⊆?? βΑ Ζ? π Κ∴σΓ Μ R⊂? Τν :
}Φ
Α⊥ Μ ? ω Ζ Θ Α∈ ⊥ Α⊆? ⊆? }Φ ?πε ? ΡΑ Φ , ? Α /
? Ρ Α∈.
? Ξ ω ΕΑ ΡΑ Γ ⊥ Α⊆?
⊆?
VCR
52
π ΕΑ Λ ω] ? R⊥Λ}ΦΑ Α Λ ? Λ ? Φ∴? Σ Κ_Ρ I ηΑ
0270F(AR)-01/09/05
9/30/91
9:52
AM
Page
26
? ΞΑ⊆Θ
? θΖ??
( ?ΩΛ Α⊆ⓒ ) ?
?γτλ ?
Κ δ
_ Απ
}Φ
_ Απ }Φ ΘΖ Τ Π ?
? μ ω . [⇒ I??∑
? ? Εθι π
? Λ ω] ?. ΕΡ Α∈ ? ∴I? ⊥ Απ Ε }Φ ? ∴I? ⊥ Απ }Φ Κ δ Λ
_ Απ
π ? ε ? ?⊆Θ ? ηΦλ ? _ Απ . Ω ⇔ ε ? ? ⊥Λ Α∏
? π} (. )? Υ∴ ? ε ? Θ Α⊆? ∈⊆
? ∴I?. ⊥ ΑπΑ? π ? ε ? RφωΑ∑ Λ ? ⊥ Α?, ∈⊆ π γτκΜ R⊂?
?ΩΛ Α⊆ . ?μ ω ? ε ? γΦλ
? μ ω . [⇒ I??∑
? [ ?ΤΖ⇒ ? ε ? γΦλ ΕΞΑδ ? ]?? ? Ρ Α∈
? Λ ω] ?. ΕΡ Α∈ ? ∴I? ⊥ Απ Ε }Φ ? ∴I? ⊥ Απ }Φ Κ δ Λ
PR
VIDEO
AUDIO
AV
62
0270F(AR)-01/09/05
9/30/91
9:52
AM
Page
27
? πκΑ⇔ ?Rδ ⊃ ΕΥΠ |Α
? πκΑ⇔ νΑ ∴
δ ?
?... δ ⊆? ...Κ ΘΖ
γθ ω ?? ε ⊆? θ ? ε ?
γθ ξ ?? ε ? Κθ ? ε ⊆?
β α ? ε ⊆?
? ε ⊆? π ΩΖ?∠ I? Ωκ ⓒ
? } ?? Φθι γθ ξ R⊥Λ}ΦΑ⇔
I ?? Κ ΘΖ ...
γθ ω ?
θ
γΦκ Α ?ΤΑ?⇔ ? θ Αδ∴
[⇒
...
Λ∴?⇔ ? ∴
RπΥφ
? Ρ Α∈( ?πΛ? ? ω β )Κ δ ? ∴ _ ? ω β
ωΛΑΤ
πΛ? Κ ? Λ ω] ? Θ Α∈
γθ ω ( )RαΑ⊆? IΩ∴ⓒ
| Α? Θ∴?
? Λ ω] ??( Θ Α∈ π ) ΟΦΜ ? ∴ Α⇔ RπΥφ
ωε ⇔( )⊥ ? ⊆ Α⇔ RπΥφ
? ⊆ Α⇔ RπΥφ
?
Υ ?? β α∴? ? ΛΖ?Ω ΕΞε ∇ RπΥφ
? ε ⊆?( )ΚΦΑ ?
Λ∴?⊥Μ ?γΦλ
? γΑ∑? ?γΦλ
?
? ?γΦλ
? ε ? ?⊆Θ ?γΦλ
Λ∴?⇔ ? ∴
? π ? ΦκΑ⊆ Α? RπΥφ
π}λ( ? ζ Ζ )Θ Α∈ ?? ε ⊆? ? ε ? ΞΑ⊆∪ RπΥφ
72
?
??
0270F(AR)-01/09/05
9/30/91
9:52
AM
Page
28
Download PDF

advertising