LG | CT-20D15 | LG CT-20D15 Owner’s Manual

? Κ ω] ?
Α
? ⊆αΑ??? Λ Γ
∴Θ ∏ Ε ??ΤΛωο ? Ρ Α∈. Κβτ |Φ ΕΖ| ? Λ Γ
[?
|∴?∑? ∴Θ
_Λ}Φ R
π ? ∴π} ? ΦκΑ| I ν∴ Ρ Α∈. ? _ _ ?? ∴| ?
φ∴π ΦΑ ρ ?Κ}Ζ Α ? θ Α?
[⇒
? ⊆| ⊥Ρ
ΞΖ .
P/NO
:
Ω ξ ? τκΑ∑
Κ_Ρ ρ ? Ρ Α∈
3828VA0186K
? ΤΛ Α∪
πΖ
:
?
? ⊆|
:
?
_ _ ⊆|
(MC994A, 020E/F,
017E
TX)
? Λ∴
Γ
3
? Λ∴
4
Λ∴?⇔( )⊆
6
?
Γ
? ΛΥ I ν ??μ ω |ρ
ΛΥ ? Ζ? ? ΤΖ?
ΕθΖ π
? Α? Τ
? ΦκΑ⊆ Α? Κ∴ Γ
? ΛΥ I∈⊆?∈ ??μΑ ξ I Α
? Φ∴ Α Σ RΩΛ Α⊆ / ?? }Α? ? Λβτ
? ⊥ Α? ?μ ω / ? ε ? ?⊆Θ γΦλ
? _∴ θ ? ∴? ∈⊆
RΩΛ Α⊆ ( )?μ ω
? βΑα
π?
τ
RΩΛ Α⊆
? βΑα π
? }Α RΩΛ
7
? ∫} ?
8
ΥκΑ?
? Λ ω] ?
IΚ ΑΚ Α . ?? Φ∴? Σ ?
Ζ? Α . ?
Α⊆
γΦλ
} ?? Κ ξ γΦλ
} ?? Κ ξ γΦλ
? Ζ| ~ ? Λ ξ γΦλ
? Φ∴ Α Σ ∴?Θθ
21
? ε ⊆? γΦλ
)RΩΛ Α⊆ ( ? θ / ? ε ⊆? γΦλ
? ε ⊆? ⊂∪ α RΩΛ Α⊆
31
? Ω∴ⓒ ? μΑ ξ
? φωΑ⇔: Τ Α |ω
? Λ | Μ ΕΡ Α∈ ? ?Κ ΑΚ ? }Α?
? Λβτ Κ | Μ Θ Α∈
? }Α? Κ | Μ Θ Α∈
?? ε ⊆? ?? ε ? ? Λ ω] ? I?γΑ∏
? ]⊆|Α∑ ? Ξ ω
? ??(
ΤΑ
)RΩΛ Α⊆ (
61
)⊂? ∴?
ΜΣΧ
? Α ∴? ?γρ
)RΩΛ Α⊆ ( ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇
? }Α?: / ? Λβτ
? }Α
?γρ
)RΩΛ Α⊆ ( ? θ
? γρ
? _∴ ρ ? φ ?γρ
? ΩΦΑ⊆ ε ∇ ?
91
? ΞΑ⊆Θ
ΞΑδ
? μΑ ξ
? θΖ??
?
?
Κ δ
}Φ
( ?ΩΛ Α⊆ ) ? Ξ∴∪ / ? ΖΩ ? ε ⊆?, / ? ε ? ΞΑ⊆∪
)RΩΛ Α⊆ ( ⊥ Α⊆? ⊆? }Φ
)RΩΛ Α⊆ ( ? ∴I? ⊥ Απ }Φ
)RΩΛ Α⊆ ( ? Α ∴? }Φ
κχαΒ
ρεποχ
? πκΑ⇔ ?Rδ ⊃ ΕΥΠ
|Α
2
? Λ∴
Γ
? ∴ΕΑ∑
Α ?? ω
Μ Λ∴??, Κ Α⊆ ∴ΕΑ∑ εΖ⊆ π θ ? Ρ Α∈ [?
? ΦκΑ| π Φ
ΤΑ
?
_Λ
∴
?
Ρ
Α∈.
?
Λ
Α⊆ ∴ΕΑ∑ ?ΕΖ? Κ_ΛΞΖ? ?... ? Ξ ω . ? τκ Α∑ π
ρ
?π
? εΖ⊆ ?...⊆ Α⇔ π χ ⊥ΥΓ ∴Θ ? ∴Ε , ? Λ Α⊆ R }κΑ∏ ?? ? ∴πΖ ? θ ?δξ
? ∴ΕΑ∑.
ΚΥ[ ∴
...
? ∴φ Ε . I? κ∴ ? Ρ Α∈ Κθ∴
?
∴ΕΑ
? εΖ Α?
I? ? Υ∴? ~ ρ τ∴
? ΞΖ
?? ΞΑφ∴ ΘΖ? ? θΑ ω Μ θ∴γ
?...ΚεΑ⇔ ρ ? Ρ Α∈ ∴ΕΑ∑ πε Λ ⊥
?? Τ Π ?ΕΖ? Ρ Α∈ ? Ξ ω
, Εε ⊆? θ ... ? Ρ Α∈ Α? ?R⊂? ? Ω∴ⓒ.
? τκΑ∑ Κω ...
|Ζ [?
φ∴π . ΕΑ ΦΑ ρ
)?
? τκΑ∑
π I??
57 ? θ
ΩΑ⊆Θ . ?
Υ?[
? ( ?...⊆ Α⇔
0? Φ∴ ]?( ΕΑ }Φ ?
? ΑΕ Κ δ Λ
?⊥ΛΞΖ?? ΡΓ Ρ Α∈ ? πη ?...⊥Λ}ΦΑ⇔ ? ΛΥ} ~ ? Ξ ω
? |ρ
? βΑα .
I? ΦΑα∴ γ ∑ ? _}λ ... ΕΥ Π Θ Α∈∨ γρ
I? ? ∴φ Ε I? ??π ΕΖ?? ⊂Ε[ΕΑ?
? Ρ Α∈ Κθ∴ ι θΖ? ?...ΤΛ ΑφΑ? ΚΛΞ[ ?? ? ΡΓ
? Υ∴ ΕΑ ΛΖπ~ _ ? ?γρ π ?γθ Λ ? Ρ Α∈ ??
I ηΑ ?ΚΒ Ζ ? Υ∴?⊆?. I? ?...Κ∴Ε
? Ξ ω . ? τκΑ∑ π ? Λ πΛΥΑ? Κτκ ?ΚΡ Γ ?∑.
3
π ΦΑα∴? α
?αθ
? ΛΥ
Λ∴?⇔( )⊆
?
I ν
ΕθΖ π
??μ ω |ρ
ΛΥ ? Ζ? ? ΤΖ?
π Α ? ΛΥ
? ΛΥ ?μΑ ξ Θ ρ
? μΑ ξ ?Εθι
Ρ Α∈. ? Α ? Τ π ? ∈⊆?⊆ Ω ⇔ I ηΑ γΦκ Α
? ΦκΑ⊆ Α?. Κ∴ Γ ∴Θ ΕθΖ, π ΛΥ ? Ζ? ? ΤΖ? Κ_ΛΞΖ? I? |Φ
Λ∴?⇔( )? ∴ ? ΕθΖ π ΛΥ ? Ζ? ? ΤΖ? Ω ⇔
? ∴ΕΑ∑
?γρ R ? }κρ ?γρ
?
? Ρ Α∈ Λβτ
? }κρ ?γρ R ?...ΤΛ Αφ ? γρ
?...ΤΛ Αφ .
? ⊥ Α? ∈⊆ 2R }ΑπΑ . I? Κβτ ? ε ? ΛΥ
? ⊆|Α? I∈⊆?⊆
∴| . ? ΦΑα∴ ? ΩΛ Α⊆ I? ? Λ |ξ ?γρ
)Θ( ? _ΑΕ} ? ∴? 4ΦΑα∴?. ? _ΑΕ~ ? Φ∴ Α Σ R ∴Θ ∏
ΕΑ γΑπ
.
1
2
3
ARC
4
5
6
PSM
7
8
9
TV/AV
Q.VIEW
0
TEXT
MENU
9
01
3
11
21
45
5-
? ε ∇. } ?? Κ_ΛΞΖ? ? ∈⊆?⊆ [⇒
?
ε
∇
?
ΞΑ∇ ? Ρ]∑ I ν∴ ? ΛωΑδ ,
Ε}
??
] Ζ
)? Λ Λ _Μ(.
? }Α
12
I⊥ω R / Iπ R ? Φ∴ Α Σ Κβτ ∈⊆ 6I?
Ε
Ζ
Ε∴ Α Σ ?RΩΛ Α⊆ ? }Α? ?γρ Λβτ ? Ρ Α∈ ΛΥ
π
?Κ ΑΚ Α. Φ∴? Σ αΑ Ε _? } ? ? R
I⊥ω R / Iπ R ? ε ? ?⊆Θ
? ε ? ?⊆Θ ηΦλ
? }Α ?ΩΛ Α⊆?? ηΦλ
()
PR
6
VOL
R }ΑπΑ . I? Κβτ ?
I? RΩΛ Α⊆∨ }Φ ⇔
θ∴
)RΩΛ Α⊆ ( ? θ
PR
()
5
EYE
UBB/
31
41
5
SIZE
HOLD
T
X MIX
T
TIME
UPDATE
INDEX
REVEAL MODE
M
START LENGTH SP/LP ON/OFF
θ ?μ ω ΕΛΥ Κ} ? ?
)RΩΛ Α⊆ ( ? ω Ζ I∈⊆?⊆ 8π Ζ Α⊥ Μ _Ρ π ΛΥ
? ΕθΑ?( _Φ π )? ΛΥ ΧΡΑ 9
DUAL/
7
7-
ΓΛ / ρατΣδλοΓ
VOL
OK
)ΚΟ( ?π~
? ΥΑ ? γρ
MUTE
3-
Λβτ ? Ρ Α∈ ΛΥ
)RΩΛ Α⊆ ( ? ε ∇ | ?? I∈⊆?⊆
POWER
1-
V
C
R
8
CH+
CH-
QSR
REW
PLAY
FF
P/STILL
STOP
REC
-
? ε ⊆? RΕθΑ? ⊂∪ ΛθΖ
? ε ⊆?(
ΤΑ
)⊂? ∴? ΜΣΠ
-
01
Ζ . ε ⊆? ? ωη ? ηΦλ ⊥ΛΖπΑ∑
?? ε ⊆? ? ε ? Iφ∴?? / ? Λ ω] ? 11?? ε ⊆? ? ε ? ?γρ I? ? Λ ω] ? ?γρ ΩΛ Α⊆
? βΑα
? }Α
? }Α
? }Α
1/2 ?
]??Θ Ε τ ? ⊂?π
)RΩΛ Α⊆ ( ]??∪/* I?
? ε ? RΩ∴?∪ θΖ⇔ ΕΧΩΛ Α⊆ } ?
Α
τ
Ω ∑
-
21
ΩΛ Α⊆
DUAL/
UBB/
31
41
RΩΛ Α⊆ ∈⊆ 31-
IΝ Α∑ ? τ
ΩΛ Α⊆
)RΩΛ Α⊆ (
) ρ Ε∴ Α Σ ? ε ∇ ? ΩΦΑ⊆ (
)RΩΛ Α⊆ⓒ( ΒΒΥ/* ? ∈⊆ 41-
R }ΑπΑ . I? Κβτ ΒΒΥ ? ∈⊆ ΛΥ
4
I ν
? ΛΥ
??μ ω |ρ
Α?
Τ
Ζ . ? Ρ Α∈ π Ε_ κΑ RΩΛ πΑ ΞΛ ξ |Ζ ? Φ ?? β ? Α . ? Τ Φ_λ α
?
πΑ
ON/OFF
r
MENU OK
VOL
PR
VIDEO
!
AUDIO
MUTE
1
2
51
POWER
1
23
DUAL/
61
21
6
31
456
3
9
TV/AV
PSM
MENU
?∴ _.
? ∴ΕΑ∑
11
Q.VIEW
0
91
.2
R }Α?( / )Κβτ ? ∴ _ ? ∴ΕΑ∑ ωΛΑ⊃ 51-
ARC
9
78
81
71
*
21
4
? Ρ Α∈. Κβτ
π Ζ
εΖ⊆
R ΛνΑ⊆( / Κβτ ) ωΛΑ⊃ ? ΛνΑ⊆ / ? ∴ΕΑ∑ Φ 61? θΛ ? ΛνΑ⊆ ?γρ π ? Ρ Α∈ ? π Ζ Α η ∑ ? Φ [?
01
()
R }ΑπΑ . I? Κβτ ? Ρ Α∈ ΕΛΥ } ? ?
RφωΑ∑ π Ζ ??ΤΖ ∴ΕΑ Κ Α⊆ βλ Α ?? Α Τν :
Λ∴?⇔( )? ∴
PR
?
ΕθΖ π
? ΛΥ Τ_Α? 71-
)RΩΛ Α⊆ ( ?? ε ⊆? ? ε ? ΞΑ⊆∪ 81? ΞΑ⊆Θ θΖ?? ?? ε ⊆? ? ε ? ΞΑ⊆∪ Λ δ
ω π Κ δ Κ ? Ξ ω ?? Τ ? Α ? Τ π ? ?ΩΑ⇔ }ΑΕ
Α? R⊂? Τν :
π}λ. ? Α ? Τ
π ? ?ΩΑ⇔ }ΑΕ ? ⊥Λ}ΦΑ⇔ π ΩΑ⊆Θ , Ε θΖ?? ? |Μ
? ΞΑ⊆∪.
VOL
VOL
6
OK
PR
()
41
UBB/
*
[⇒
ρ
)RΩΛ Α⊆ ( ? ∴I?
? Ξ∴∪. [? π ? ∴I? ⊥
7
EYE
⊥ Απ
Απ
Ξ∴∪
-
91
|ΑΕ Κ δ Λ
)RΩΛ Α⊆ ( ? θ ?μ ω 02?ΤΖ⇒
? Υ κ . ? ?γΑ∏ ΕΥ_Γ ? ε ⊆? ηΦλ
? θ ?μ ω ΕΞΑδ ? ]?? ?? Ρ Α∈ RΩΛ Α⊆ ?μ ω ? θ ?μ ω : Τν
I?
? μ ω . [⇒ ?
?[
Τν :
? Ρ Α∈.
[?
π Θ ?? σ ∴ ? μ ω
: [⇒ *
? ΦκΑ⊆ Α? Κ∴ Γ
ΕΑ }Α? ΕκΑ⊆ Λ ΕΧ⊥ΛΞΖ??
ΛΥ ? Ζ? ? ΤΖ? Κβτ Λ
ΕκΑ⊆ Λ Κ∴ Γ ? Λ ? ΦκΑ⊆ Α?. σκΑ∑ πΛ? ρ ? Ζ? ? ΤΖ? ?| Γ ? ΦκΑ⊆ Α?, ?γρ
Α
ΞΛ ξ |Ζ ? Φ ?? β ? ΦκΑ⊆ . ΚΡ ξ ??Ω -+ ? }κΦ ΕΑ ∴ ∈ Φ
Ζ . ? Ρ Α∈ π Ε_ κΑ RΩΛ πΑ
? τ∴
ΑΑ.
ΕθΖ π
,
41
UBB /
*
? ΩΦΑ⊆ ( ? ε ∇ )ΕΖ??
... Μ
ΛΖ?.
5
π ? ΦκΑ⊆ , Κ_∴? ?ΤΛ Α...?
∈ Ζ? Λ∴?⇔( )? ∴ ? ΕθΖ
R⊂? ? ΦκΑ⊆ Α?
? Λ ξ ΚΡ Γ
π
? ΛΥ
τ∴
?ΤΖ?
:
Τν
R⊥ΛΞΖ?? Κ
ⓒ
? ⊥Α⊥ ? Λβτ
?? }Α? ? Λβτ
? Ρ Α∈. Λβτ ? ∴ _ ? ∴ΕΑ∑ ∈⊆ Rγτλ
1-
?R Iπ R ? } ?? ∈⊆ I? ? ∴ΕΑ∑ ∈⊆ Rγτλ ? ΛνΑ⊆, ?γρ π ? Ρ Α∈ Α? R⊂? 2? ?ΤΖ? π ? ⊆|Α? I∈⊆?⊆ I? ?? ε ⊆? ? ε ? ? Λ ω] ?/ ∈⊆ I? I⊥ω
?∴
? Ρ Α∈. Κβτ τ∴
R ? Ρ Α∈
θ ?
?π Ζ [ ? }Α? ?γρ
Λ∴?⇔
? ∴ΕΑ∑ ∈⊆ Rγτλ
? ΛνΑ⊆. ?γρ
3-
∴? ? ∴ _ ? ∴ΕΑ∑ ∈⊆ Rγτλ
. Εηθ Ω ⇔ ? ΛνΑ⊆ ? ∴ΕΑ∑/ Φ κω
4-
?π Ζ [ ? Ζ? Λ∴?⇔ ? ∴
? ?ΤΖ?
π
R ? Ρ Α∈ ΛΥ IΩ∴
Ν?
POWER
πΧ? ? ∴ΕΑ∑, }Φ πε ?Κ ? Ρ Α∈ Κβτ IΝ Α∑ ΤΖ∩ R⊂? : Τν
|ΑΕ ?γρ RπΑ?? π Ζ ? ∴ΕΑ∑ Κ δ ?γρ R ΛΥ ⇔ I? ? ΛνΑ⊆ ?γρ R ΛΥ ⇔
? ∴ΕΑ∑. εΖ⊆ }Φ π ? ∴ΕΑ∑
⊥ ? ? Ρ Α∈
? Φ∴ Α Σ RΩΛ Α⊆
? ⊆|Α?. I∈⊆?⊆ I? ? Φ∴ Α Σ RΩΛ Α⊆ Ε]⊆ ? Φ∴ Α Σ ⊆| RΩΛ Α⊆
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Q.VIEW
0
? ε ? ?⊆Θ γΦλ
MENU
()
? ε ?. ?⊆Θ ηΦλ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ Rγτλ
PR
VOL
? ⊥ Α? ?μ ω
[
?
]?
? θ
?Κν ∴ ? ε ? RφωΑ∑ Λ
RΩΛ Α⊆ I? ? ε ? ΕΧ⊥ Α? ?
ΞΑδ
? ∈⊆?⊆
π Ζ [
? ε ?. R⊥ Α? ∈⊆ Rγτλ
μ ω [⇒ R τΑ∑ ?
? ε ?. ?⊆Θ
I ΕΧΩΛ Α⊆ ?
TV/AV
OK
VOL
PR
()
? _∴ θ ? ∴? ∈⊆
ΚβΑ Ζ⇒. Μ
? [ ? Ω ∴ ? Φ∴ Α Σ ∴? ? _∴ θ ? ∴?
RΩΛ Α⊆ ( )?μ ω ?
RΩΛ Α⊆ ?π ? κ Ε ΕΑ τ
? βΑα
π π∴γ Α
τ
θ∴
? }Α ∈⊆
ΩΛ Α⊆ R⊥ω ( ?R Iπ )R ? Φ∴ Α Σ
RΩΛ Α⊆
? }Α
∈⊆
I?... . ?
τ
Rγτλ
1-
Rγτλ 2-
?π~ ? ]⊆ Rγτλ
3-
ΩΛ Α⊆ ?? ? _Α⊆ R I? I⊥ω ?R Iπ R ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ Rγτλ
? κ Ε.
4-
? ω∴π .
? τ
π?
Rγτλ
?? }Α RΩΛ Α⊆ . ?μ ω [⇒
1 ? }Α
? τ.
βΑα
∈⊆
θ∴
?π~. ? ]⊆ Rγτλ
? ΞΛΑ⊆?. ΕΑ τ ? θ∴
Λ ω] ?. ? θΑ?
? βΑ Ζ?
R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ?
αΑαΑ? Θ ρ Κν
5-
∴
ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ Rγτλ 6-
6
? βΑα
? βτ .
|Α
π?
∫} ?
ΕΧ⊥ΛΞΖ?? ? βΑα π Λ Ε ? ΞΑ∇ ? Ρ Α∈ ?Ε Ε ? Υ ?⊆ R?
I ηΑ . π∴γ Α Λ ? Λβτ Ξκ ?? ? κ Ε ?? ∈⊆?⊆
? }Α
|Α
? }Α
.
θ∴
? }Α ∈⊆
.
RΩΛ Α⊆
Rγτλ 1-
π ? Φ Ζ ΩΛ Α⊆ I⊥ω ?R Iπ R ? ΚΡΑ⇒ ∈⊆ Rγτλ 2π Ζ [ Λτ ∴ RΩΛ Α⊆⇒
R ? Ωη∴ ? ?
Λ ? [ ? }Α ?Ε Ζ
? ⊆Θ ? . ? ?? }Α
?π~ ? ]⊆ I?
∈⊆ Rγτλ 3π ? Φ Ζ γΦλ ΛθΖ ?? _Α⊆ ? R ? ΚΡΑ⇒
? ω∴π . ? }Α θ∴
Τν
I
:
} Ω ⇔ Κ }Α Α ? } ? ΚΞΛω
π∴ Λ ... ?? ε ⊆? ? ε ? ?γρ π
? } ? . π∴ Λ ... )Κ Λ _Μ( ? ε ∇ |∴?∑? ?γρ π
Κθ . ? θ ?μ ω Α Μ R⊂? ? }Α I⊥ω ? Φ ? θ Κν ∴ 2 ? }Α π
? ? )ΜΕΤΣΨΣ(
?? νΑ? ?? τ ΟΤΥΑ ?Α ? }Α Ε ? πΧ? ? ? ? Εθι π
? βΑα . |Α π π∴γ Α
Λ ... ? ε ? ??⊆Θ ? ΛΥ ?|Μ ? ΡΕΤΣΟΟΒ
π}λ Κν ∴ ? Υ δ ? ??⊆Θ ? ΛΥ ?|Μ |Α Ε ? πΧ? ?
? ? Εθι π
? Α ∴?. ?γρ π
I∈⊆?⊆.
Κ}∴ ΦΑ ??ΤΖ? ?|
I π Κητλ R⊂?
1 ? }Α
-
-
?
-
∪
-
?
-
MENU
AUTOOPROGRAMME
MANUALOPROGRAMME
PROGRAMMEOEDIT
LANGUAGE
()
STORAGEOFROM
SYSTEM
NORMALOSEARCH
TURBOOOSEARCH
1
BG
PR
O(O)OOKOMENUOTV
VOL
OK
VOL
AV
(
)}{0~9MENUTV
AV
1 ? }Α
PR
()
' O CONTRAST
100
ΩOBRIGHTNESSOO50
PSM
・OCOLOUROOOOOO55
≥OSHARPNESSOOO65
?OTINTOOOOOOOOO0
()}{OKMENUTV
AV
PROGRAMME
SYSTEM
FINE
SEARCH
1
BG
{{{
()}{0~9OKMENUTV
AV
2 ? }Α
CHILDOLOCK
AUTOOSLEEP
ONOOTIMER
OFFOTIMER
OFF
OFF
__:__
__:__
()}{OKMENUTV
AV
3 ? }Α
INPUT
TV
BLUEOBACK
OFF
CSM
STANDARD
SWITCHING TIME
20S
MELODYO VOLUME
30
()}{MENUTV
AV
4 ? }Α
? Λ ω] ? Ε∴ Α Σ
7
"
PROG.O2OOPROG.O__
"
SKIPOOOOOOOOOOOFF
AUTOOAVOOOOOOOOFF
BOOSTER
OFF
SYSTEM
BG
()}{0~9OKMENUTV
AV
-
?
? Λ ω] ?
I⊆|Α? ΕΑ⊥ΛΞΖ?? ? Ρ Α∈
[?
π Κ ω]
| Α? 001
ΥκΑ? γΦλ
R ε
1 ? }Α
ΚΞ]
πΖ?
? ? } ??, [⇒ ? _Φ~ ? ηΦλ ΚΥΖ Ζ ?Ε Ρ∴? 99(
)00 ? Φ∴? Σ
I⊥ω ?R Iπ R ? Φ∴? Σ ΚΥ∴ I∈⊆?⊆ I? ? ⊆|Α? I∈⊆?⊆ R⊥ΛΞΖ??
|
Μ
?
ΥκΑ?
Κ ξ γΦλ ? ΕΦ∴ ΡΛ Α.
? Λ ω] ? } ??
? Λ ? Λ ω] ?
? Ζ? . I? ? Κ ΑΚ ? ?γΑ∏ ΕΧ⊥ΛΞΖ?? ? } ??
ΕΧ Α ⊥
-
RΩΛ Α⊆ τ∴
IΚ ΑΚ Α . ?? Φ∴? Σ ? } ?? Κ ξ γΦλ
δ ?R Α ? ⊥ ?.
[?
ΕΧΚΦΑ∏ ΚΞ] Α Λ R⊥Λ}ΦΑ Α
[?
IΝ Α∑
?Λ
AUTOOPROGRAMME
MANUALOPROGRAMME
PROGRAMMEOEDIT
LANGUAGE
O(O)OOKOMENUOTV
AV
? ΥκΑ? Θ ρ
? Κ ΑΚ ? Φ∴ Ρ ΕΧ⊥ΛΞΖ??
θ∴ ? }Α ∈⊆ Rγτλ 1? Κ ΑΚ ? Φ∴ Ρ ΩΛ Α⊆ R⊥ω ?R Iπ R ? Υ∴ ∈⊆ Rγτλ 2|Α
θ∴ ?π~ ? ]⊆ Rγτλ 3? Κ ΑΚ ? Φ∴ Α Σ
? Ρ Α∈.
Κ∴ Γ
1 ? }Α
STORAGEOFROM
SYSTEM
NORMALOSEARCH
TURBOOOSEARCH
()}{0~9MENUTV
1
BG
AV
? Λ ? ΛΞ] . ?γρ ΩΛ Α⊆ I⊥ω ( ?R Iπ R )? Υ∴ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ Rγτλ
? Υ∴ ∈⊆ ΕΧ⊥ΛΞΖ?? ? Φ∴? Σ ⊆|Α? ? ΦΖ? ⊆| RΩΛ Α⊆
I∈⊆?⊆ I? ?? _Α⊆
I| ⊆| ?Iⓒ ? ⊆|Α?,
|Φ δω∴ ? ∴| ?γρ ρ ? ∴| ΕΑ ∈⊆?⊆ R?ΩΑ Λ 01
)50( ? ΥΑ [⇒ π _Ρ )5( ? ∴| I? I ? ∴| ,
Α⊆ I⊥ω ?R Iπ R ? Υ∴ ∈⊆ Rγτλ
νΑ? RΩΛ Α⊆ ? Λ )⊥ _Λ (. ? νΑ? ΩΛ
/ ? ?⊥λ ? β∴∧ / ∈ Ζ? / )?⊥ Α ΓΒ ?? _Α⊆:
? Υ∴ ∈⊆ ΕΧ⊥ΛΞΖ?? ? Λ ω] ?
/ Iπ∴ } Α / ? ε / I?⊆?ΕΑ )α∴∧ ΚΔ ? Iπ∴ } Α( Θ ? Σ/ ) Σ ? ? ? Α( Iπ∴ } Α/?⊥Λ⊆
? ω Φ (. / ⊆ Α / ? ∴ ? ΛΥ Ζ? )? ... Α? Μ I? ? _ΑΕ~( ? _ π Λ ? ΚΥΑ? Π
βΑα
π π∴γ Λ ... )? νΑ?( ⊥ _Λ ? }Α
⊂
?γρ I? ? θΑ?
? ΦΥΠ ?γρ ΩΛ
2
3
4
5
6
7
8
9
Ε Ζ πΧ? ?
? ? Εθι π
? |Μ.
π ΩΛ Α⊆⇒ γ∴?⊆? Α∨ Κ ?
I⊥ω
?
Υ∴
∈⊆ Rγτλ
Α⊆
?R Iπ R
()
PR
6-
VOL
OK
:
STORAGEOFROM
1
SYSTEM
BG
NORMALOSEARCH
TURBOOOSEARCH
2OOOOOOOOOOOOOO2%
()
7-
PSM
MENU
? θΑ?ⓒ( )? ΦΥΠ
? _∴ ρ( )? ΦΥΠ
ΚΞ] Α. Λ R⊥Λ}ΦΑ Α
? }Α .
?Λ
?? } ?? ? ΥκΑ?
π ? Φ∴ Α Σ ?ΚθΖ ∴?Θθ
Κ ? [ ? Φ∴ Α Σ ΚθΖ τ∴ ? Φ∴ Α Σ ΕΛθΖ ? ΞΑ∇ ? Ρ]∑ I ν∴
Λ ω] ?. ? θΑ?
βΑ Ζ?
Θ ρ
Rγτλ ? Κ ΑΚ ? Φ∴ Ρ R }Α? τ∴
Κν ∴ ? Κ ΑΚ , ? Φ∴ Ρ R Α⇔ π Ζ
∈⊆
|Α
∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ?
I⊥ω R I? Iπ R ? ]⊆ Rγτλ
?ω
VOL
PR
STORAGEOFROM
1
SYSTEM
BG
NORMALOSEARCH
TURBOOOSEARCH
2OOOOOOOOOOOOOO2%
MENU
Ζ?
MENU
0
? ΦΥΠ
? _∴ ρ.
Τν
πΧ? ? ? ? Εθι ?π ? θΑ? ? ΦΥΠ ?γρ
I⊥∴∏ ? _∴ ρ ? ΦΥΠ ?γρ IR⊥Λ}ΦΑ Α,
? Λ ?? } ?? ? ΥκΑ? Θ ρ ΕΛΞ] Κ }Α Α } ? ? θΑ? ? ΦΥΠ
RΩΛ Α⊆⇒. Κ ? [ ? νΑ? π ΕΛΞ] } ? ⊥ ? ? I⊥∴∏ π ? _∴ ρ ? ΦΥΠ I Α
|Α
π IΩ∴ⓒ ∴? ? νΑ? RΩΛ Α⊆ Λ γθ ξ δ ? ⊂?? Ε∴ ΡΛ Α Κ ? Λ ? Υκ Α Μ R⊂? ?? Ζ? . ? Φ∴ Ρ
? Κ ΑΚ . ? Φ∴ Ρ π ΦΖ∑ ?π~ ? ]⊆ Rγτλ
TV/AV
5-
RΩΛ Α⊆
:
?... ?
4-
1
ΕΑ Λ ? . ? βΑα π
Ζ . I∈⊆?⊆ ΑπΖ? ∈⊆
I
? βΑα .
ΚΞ]
∈⊆
.
Rγτλ
-
8
IΚ ΑΚ Α ? Φ∴? Σ π ? ΦΥΠ
IΚ ΑΚ Α , ? Ξ] ? Φ∴? Σ δ ⊆ π ΦΥΠ
? Ξ] ? Φ∴? Σ δ ⊆ Κν ∴ ?⊥ ? Ν ? , 3
Rγτλ IΚ ΑΚ Α , ? Φ∴? Σ π ? ΦΥΠ }Α?
8
ΥκΑ?
? Λ ω] ?
γΦλ
Ζ? Α . ? } ?? Κ ξ γΦλ
1 ? }Α
AUTOOPROGRAMME
MANUALOPROGRAMME
PROGRAMMEOEDIT
LANGUAGE
O(O)OOKOMENUOTV
? ΥκΑ?
?Κ ν Ζ? Α
? } ?? Κ ξ γΦλ
2
3
4
5
6
7
8
9
MENU
0
PR
3-
1
BG
{{{
AV
Ε]⊆
5-
)5( ΕΖ... )50( I ΕΡ ?⊆⇒, δω∴
? Λ ω] ? νΑ? RΩΛ Α⊆ ? Λ ? νΑ?. ΩΛ Α⊆ I⊥ω ?R Iπ R ? ]⊆ Rγτλ
Σ ? ? ? Α( Iπ∴ } Α/?⊥Λ⊆ / ? ?⊥λ ? β∴∧ / ∈ Ζ? / )?⊥ Α ΓΒ ? ε ?. ?⊆Θ
π Λ ?? ΚΥΑ? ?Iπ∴ } Α ?? ε I?⊆?ΕΑ )α∴∧ ΚΔ ? Iπ∴ } Α( Θ ? Σ/
? ω Φ ( I? ⊆ Α I? ⊆ Α I? ? ∴ ? ΛΥΖ? )? ... Α? Μ I? ? _ΑΕ~(
()
OK
2-
4-
?_
VOL
1-
? κ ? ? Φ∴ Α Σ ⊆| RΩΛ Α⊆ ? Λ ? Φ∴ Α Σ. ΩΛ Α⊆ ? ⊥ω π ? ]⊆ Rγτλ
I| ⊆| ?I ? ⊆|Α?. I∈⊆?⊆ I? ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ ΕΧ⊥ΛΞΖ??
Ε∴| R?ΩΑ Λ 01
)
:
? βΑα
PR
? τ∴
? [ ΕΑ Λ∴Κ Γ
1 ? }Α θ∴
? }Α ∈⊆ Rγτλ
? Ζ? ? Φ∴ Ρ ΩΛ Α⊆ I⊥ω ?R Iπ R ? ΩΛ Α⊆ ∈⊆ Rγτλ
? Ζ? ? Φ∴ Ρ |Α θ∴ ?π~ ? ]⊆ Rγτλ
AV
()}{0~9OKMENU TV
TV/AV
[⇒
π . Κ∴σΓ
PROGRAMME
SYSTEM
FINE
SEARCH
1
? Ζ? ? Φ∴ Ρ
π
VOL
? ΦΥΠ πΧ?
Υκ
...
ΕΑ νΑ? ? ΞΑ∇
? }Α Ε Ζ
πΧ? ?
RΩΛ Α⊆
? ? Εθι π
? |Μ. ⊂ π RΩΛ Α⊆⇒ γ∴?⊆? Α∨ Κ ? ... ΕΥ Π
? ΦΥΠ. ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ Rγτλ
R ΛβΑ? ΤΑ ?π ? ΦΥΠ. π ΦΖ∑ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ Rγτλ
π∴γ
Λ
67-
⊥ Λ |ξ.
()
π∴ ν ∴ ?π Ζ [ ?π~ ? ]⊆ Rγτλ 8? Ξκ ?? ΕΛ ∴?⊆ | IΩ∴ Υκ ΛΞ] 9R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ 01-Rγτλ
Λ ω] ?.
ΚΞ] .
8.
? θΛΑ?? ? βΑ Ζ?
PSM
R
4
? Ζ| ~ ? Λ ξ γΦλ
γθ ωΑ . ? ⊥Λ}ΦΑ⇔
Α? R⊂?
π}λ
κ ? ? Ζ| ~ ? Λ ξ
3( R 1
)? Ξκ ?? Ζ? Α ? Φ∴ Α Σ Κ ξ Κ ∴?⊆ Λ 1? Ζ| ~. ? ηΦλ ΩΛ Α⊆ I⊥ω ?R Iπ R ? Υ∴ ∈⊆ Rγτλ 2Iπη π Υε ⇔ ? Ζ| ~ ? Λ ξ ηΦλ ?? _Α⊆
? Υ∴ ∈⊆ Rγτλ 3δ ?. ?Iπη δ ⊆?
? ΛΞ] . π∴ ν ∴ ?π Ζ [ ?π~. ? ]⊆ Rγτλ 4? θΛΑ?? ? βΑ Ζ? R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ Rγτλ 5Λ ω] ?.
RΩΛ Α⊆ IΝ Α∑ ? δω∴ ΕΑ ∴| Ε Α Λ ? Ζ| ~ ΕΑ Λ ξ Κ ω Κ ? [ ? Φ∴ Α Σ
? Φ∴ Α Σ.
9
? Λ ω] ?
ΥκΑ? γΦλ
1 ? }Α
? Φ∴ Α Σ ∴?Θθ
? Κ ΑΚ ΕΑ Φ∴ Ρ ΚΞ] Α Κ ? Λ ? Φ∴ Α Σ Κ ν RπΑ?? R Α ? μ ω [⇒ ΚΛ ?
ΕΑ Φ∴ Ρ ΚΞ] Α Κ ΩΑδ Ε∴? Σ I⊆|Α? ΚΞκ
?I ηΑ Κκ Φ . Κ∴Κ Γ ΕΒ
? Κ ΑΚ .
1 ? }Α
? }Α ∈⊆
θ∴
Rγτλ
? Φ∴ Ρ . ∴?Θθ ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ Rγτλ
? Φ∴ Α Σ. ?ΚθΖ ∴?Θθ |Α θ∴ ?π~ ? ]⊆ Rγτλ
O(O)OOKOMENUOTV
AV
123-
"
PROG.O2OOPROG.O__
"
SKIPOOOOOOOOOOOFF
AUTOOAVOOOOOOOOFF
BOOSTER
OFF
SYSTEM
BG
()}{0~9OKMENUTV
AUTOOPROGRAMME
MANUALOPROGRAMME
PROGRAMMEOEDIT
LANGUAGE
AV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TV/AV
? Φ∴? Σ ΚΦΑ?⇔
?? Υκ ? _∴. ? Φ∴ Α Σ ⊆| ΛθΖ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ Rγτλ 1? βΑα . π Φ
? ? ΡΖ Ζ ? Φ∴ Α Σ ⊆| Κ}ΑΕ
01
I|
?
?
κ
?.
? Φ∴ Α Σ ⊆| ?ΩΑ⇔ ? ⊆|Α? I∈⊆?⊆ Rγτλ 2Λ
⊆| ?I
)5( ΕΖ... )50( I ΕΡ ?⊆⇒ δω∴ ⊆| R?ΩΑ
??? Κν ∴ ? ? Φ∴ Α Σ ⊆| π ΚΞ] Α Κ ? Λ ?? Υκ ?π~. ? ]⊆ Rγτλ 3βΑ ΖΚ Α ΚΛ ?
Λ
? Ω∴ⓒ. ? Φ∴? Σ ΛΦΑ?⇔
3
R
1
()
? _∴. Φ∴ Α Σ ∴|
? Ξκ ?? Κ ∴?⊆ Λ 4-
PR
VOL
ΚΞ] Κ Ε∴ Α Σ ΚΞκ
ΚΛ ? Λ ?? Υκ ΚΞκ . π Κ∴σΓ ? [ⓒ ? Φ∴ Α Σ ΩΛ Α⊆ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ Rγτλ 1? βΑα .
π Ε Α Α ? Λ ? ΞΛΑ⊆ ? Φ∴ Α Σ ⊆| Κ}ΑΕ βΑ ΖΚ Α
)ΠΙΚΣ(. ? ΛΞκ ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ Rγτλ 2? Λβτ ΕΑΩΛ Α⊆ | Μ ?R⊂ ? }Α?. I? ? Λβτ ΩΛ Α⊆ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ Rγτλ 3-
⊂
ΚΞκ Α. Λ ? ΞΛΑ⊆? ? Υκ πΧ?
? ΛΞ] . π∴ ν ∴ ?π Ζ [ ?π~. ? ]⊆ Rγτλ 4?Ω∴. Ε∴ Α Σ ΛΞκ 4 R 1
? Ξκ ?? Κ ∴?⊆ Λ 5Ε Α? ? Λ Α Α∈?⇔ ? ⊆|Α? ΕΒ∈⊆?⊆ ΚΞκ Α Κ ? Λ ? Φ∴? Σ I⊆|Α? RΩΛ Α⊆
? Φ∴ Α Σ. RΩΛ Α⊆ IΝ Α∑ ? ⊆Θ ? ? ? ⊂?? ΕΑ ⊆|Α?
... )1(
ΚΞκ .
⊆| ? Φ∴ Α Σ : Τν
MENU
0
OK
VOL
PR
()
PSM
01
? Λ ω] ?
1 ? }Α
AUTOOPROGRAMME
MANUALOPROGRAMME
PROGRAMMEOEDIT
LANGUAGE
O(O)OOKOMENUOTV
AV
ΥκΑ?
γΦλ
)RΩΛ Α⊆ ( ?? ε ⊆? ε ? ? Κ ΑΚ ? ηΦλ
RΩΛ Α⊆ . ?μ ω IΚ ΑΚ Α ?? ε ⊆? ? ε ? γΦλ ?μ ω
RπΑ?? ?γρ R ? ΛΥ π Ζ ΛΥ π ΛΑ ΛΣ Ε ? ΞΑ∇ ? ω Ζ Θ Α∈ Α? R⊂?
ρ ? ω Ζ Θ Α∈ Κ δ ρ IΚ ΑΚ Α ?? ε ⊆? ? ε ? Κβτ RΩΛ Α⊆ Λ ? Λβτ ,
R?ΩΑ⇔ π Ζ ?Α ? γρ R IΚ ΑΚ Α ? Ρ Α∈ ΚΥ ? Λ ΟΡΥΕ(. )ΤΡΑΧΣ ? δ
?γρ π ? βΑ Ζ? π ? ⊥Λ ∴?⊆ π Κ∴σΓ Μ R⊂? ? ?? ε ⊆?. ? ε ? RαΑ⊆?
? }Α?. ?γρ π ? Κ ΑΚ ?? ε ⊆? ? ε ? ?γΦλ ? Λ ω] ?,
? κ ?. ? Φ∴ Α Σ ⊆| ΩΛ Α⊆ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ Rγτλ 1I?Κ ΑΚ Α . ?? ε ⊆? ? ε ? ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ Rγτλ 2? }Α?. I? ? Λβτ ΩΛ Α⊆ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ Rγτλ 3)ΔΕΡΟΤΣ(. ΚΞ]
π∴ μ Α⊆ ?π~ ? ]⊆ Rγτλ 4?Ω∴. Ε∴ Α Σ ηΦλ 4 R 1
? Ξκ ?? Κ ∴?⊆ Λ
5-
:
1
2
3
π
⊂??
4
5
6
7
8
9
Κθ∴
⊥ ?
? Ρ Α∈
? Κ ΑΚ
? μω
[⇒
?? ε ⊆? ? ε ? |Α Ε ? πΧ? ? ? ? Εθι π
? [ ? Τ Ζ ?? Ρ Α∈ ? Ζ? . ? Φ∴ Α Σ ?γρ
ΟΡΥΕ. ΤΡΑΧΣ ? ?δ
}Ζ? I?
TV/AV
MENU
0
Ε μ ω ? ]?? ? Ρ Α∈
π}λ
)RΩΛ Α⊆ⓒ(
RΩΛ Α⊆ . ?μ ω
ΡΕΤΣΟΟΒ ?
? μω.
ΡΕΤΣΟΟΒ ?
Τν
[⇒
θΛΦ∴ ?
}Ζ? I?
ΡΕΤΣΟΟΒ ?
? ? Εθι π
ΡΕΤΣΟΟΒ ?
?μ ω ΕΧΩΛ Α⊆ | ? Λ ω] ?, ⊆⊥Α⇔ ΕΑ _Φ γθ ωΑ ? ⊥Λ}ΦΑ⇔ Α? R⊂?
ΕΛβτ Κ} π Θ Ζ? ? ε ⊆? ΤΑ Α Μ R⊂? ? Λβτ . ?γρ π
ΡΕΤΣΟΟΒ. ?
()
? κ ?. ? Φ∴ Α Σ ⊆| ΩΛ Α⊆ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ Rγτλ 1ΡΕΤΣΟΟΒ. ? ΩΛ Α⊆
? Φ∴ Α Σ ∈⊆ Rγτλ 2? }Α?. I? ? Λβτ ΩΛ Α⊆ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ Rγτλ 3)ΔΕΡΟΤΣ(. ΚΞ]
π∴ μ Α⊆ ?π~ ? ]⊆ Rγτλ 4?Ω∴. Ε∴ Α Σ ηΦλ 4 R 1
? Ξκ ?? Κ ∴?⊆ Λ
PR
VOL
OK
VOL
PR
5-
()
Λ ω] ?.
PSM
11
? θΛΑ?? ? βΑ Ζ?
R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ?
∈⊆
Rγτλ
? ε ⊆? γΦλ
2 ? }Α
? ε ⊆? γΦλ
?
?? ΚΥΖ Ζ ??⊆Θ ?
?? ??⊆Θ ?? γΑ∑? ? ΛΦΑ Τ Π
? ε ⊆? γΦλ
Κωη Α. ? Λ ΕΑ _Λ Α? π}λ( ΧΣΤΝ ) ΖΩ ? ?δΦτΑΚ Α
2 ? }Α θ∴
? }Α ∈⊆ Rγτλ 1? κ ?. ? ε ⊆? Ε Ζ ΩΛ Α⊆ I⊥ω ?R Iπ R ? Υ∴ ∈⊆ Rγτλ 2? Υ∴ ∈⊆ Rγτλ 3? Α⊥Γ. ? ηΦλ Θ∴?∑ ?? _Α⊆
π∴ ν ∴ ?π Ζ [ ?π~ ? ]⊆ Rγτλ 4ΚΞ] .
ΜΣΠ ? ε ⊆? ΤΑ ⊂? ∴? ∈⊆
Rγτλ Ζ , ? ωη ? ηΦλ ?γρ R⊥ΛΖπΑ∑ ? τ∴
I? ? _ΛΞΖ I? ? θΛΖ I? ? Ζ Α )? ε ⊆? ? κ Ε ? ε ⊆? Κν ∴ ΤΛ
π Ε∴ ΡΛ Α Λ ?? } Α⊥ ?? _ΛΞΖ ?? θΛΖ ? Ζ Α ?? ε ⊆? ? } Α⊥ (
?... Ε∴ Α Σ
ΞεΑ φ Α⊥Φ Θ Ζ? δ ⊆? Κ}Ζ τ∴ ? ε ρ
ΚθΖ Α.
? Α⊥Γ ? ηΦλ RΘ∴?∑ ΕθΖ ΜΣΠ ? ε ⊆? ΤΑ ⊂? ∴? ∈⊆ π γτκΜ R⊂? : Τν
ΕΑ ωθ ? ηΦλ ΤΑ π ΤΛ Κ }Α Α ν ∴ ? _ΛΞΖ? RΩΛ Α⊆ π∴ πΧ? 2, ? }Α π
I? ? θΛΖ⇔ I? ? Ζ Α ? ηΦλ ?γρ ? ? ε ρ
? _ΑΕ} ? ηΦλ ?γΑ∏
? } Α⊥ . I? ? _ΛΞΖ?
'OCONTRAST
100
ΩOBRIGHTNESSOO50
・OCOLOUROOOOOO55
≥OSHARPNESSOOO65
?OTINTOOOOOOOOO0
()}{OKMENUTV
AV
ARC
)RΩΛ Α⊆ ( ? θ
PSM
RΩΛ Α⊆ . ?μ ω ? θ
? ε ⊆? ΕηΦλ } ? ? Ρ Α∈ ? [?
? Υ κ . ? γΑ∑? IΤ ?⇔ ΕΥ_Γ Α⊥Φ δ ⊆? ΕΒπη ? ⊥Λ ΛΑ∏
R }ΑπΑ . I? Κβτ ? θ ?μ ω ΛΥ ? θ ∈⊆ Rγτλ
? [? ? Υ κ . Τ ?⇔
φΦ}Α Κ }Α Α
MENU
()
OFF
PR
VOL
φΦ}Α Κ }Α Α γΦκ Α Λ δ
Τ ? Ο∴ ? ε ⊆? πΧ? ? θ ?μ ω Κβτ π Ζ
? Υκ.
? θ∴ ? _Λ ∴? Εεω ν ∴ ... ? Ωη∴ ΕΑ ? ? Φ ? θ∴ πΧ? ? |Μ ⊂ ?π
ΤΑ
π
Ζ
∴?
? ε ⊆?.
Κτ ∴
π ν ∴ ? δω∴ ΕΑ ? ? Φ
?μ ω πΧ? ? θ , ?μ ω ρ ΜΣΠ ? ε ⊆? ΤΑ ⊂? ∴? ∈⊆ π γτκΜ R⊂? : Τν
Κ }Α Α . RφωΑ∑ Α Λ ? θ
Τ ?⇔
OK
VOL
PR
()
EYE
? ε ⊆? ⊂∪ α RΩΛ Α⊆
? θ∴ ι ??
I?
? } Α⊥
IΘ ]?
⊂∪ ? } Α⊥ ?
⊂∪ ε ⊆?, Α⊂∪ ΕΟ Ν ? Λ ω] ?
? ε ⊆? ⊂∪ R ΛΥ
Θ ρ
π
θ∴?
ΧΡΑ
Α ΕΥ_Γ 3
βΑ Ζ?
)∈???(. ?? Λ Φ ∴
? ΕθΑ? _Φ π ? ΛΥ
∈⊆
Rγτλ
? Λ Φ ∴. I? ? θ∴ ι
R
4
? θΛΑ?
3(. R )4 ? } Α⊥
? ε ⊆? }Α? ?
? Λ ω] ?.
9( R )61 ? θ∴ ι
⊂∪ Ε [? Κ[ ρ ? Λ ω] ? ΥκΑ? ?Εθι ? _ Α. αΑα δ ⊆? ⊂∪ ?
9
61
? θ∴ ι. ? }Α? RΩΛ Α⊆ Λ R
ΕΑ }Α? ? ε ⊆? ? ⊥Λ}ΦΑ⇔ ε ⊆?.
)∈???( ? Λ Φ ∴
? Θ]?∑ RΩωΑ∑ ρ ? ⊆I⊥ Α ? } Α⊥ ? ε ⊆? Κ Φ ∴ Λ Τ Π ? ε ⊆? ⊂∪ ?
I⊥ω . ? Iπ
? κ∴π
?
:
Τν
? ε ⊆? ⊂∪ πΧ? ? σ ∧, ?γρ I? ? ΛνΑ⊆ ?γρ R ? Ρ Α∈ ΚΥ π Ζ I
)4:3(. ? } Α⊥ ? γρ R γΦκ θΑ? ? Φ∴? I? ? θ∴ η
Λ ?π∴. σ ∴ ? θ∴ η ? ε ⊆? ⊂∪ πΧ? ? Ζ? , ?? ε ⊆? ? ε ? ?γρ π ?-
21
? Ω∴ⓒ ? μΑ ξ
3 ? }Α
? φωΑ⇔: Τ Α |ω
CHILDOLOCK
AUTOOSLEEP
ONOOTIMER
OFFOTIMER
OFF
OFF
__:__
__:__
()}{OKMENUTV
AV
? Λ ω] ? Θ Α∈
π ΛΥ γ∴?⊆ Α Λ∴?⇔ ? ∴ ? Θ Α∈ ? ΕΥ Π γΦκ
? ΞΑδ ? [⇒ ? Λ ω] ?.
Κε∴ ?. ΕΖ?? ? βΑ Ζ? ρ R⊥ΛΞΖ? Α
3 ? }Α θ∴
? }Α ∈⊆ Rγτλ 1? φωΑ⇔. Τ Α |ω ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ Rγτλ 2? Λβτ . ?γρ ΩΛ Α⊆ Λ∴?⇔ ? ∴ ? ?ΤΖ? π ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ Rγτλ 3Λ ω] ?. ? θΛΑ?? ? βΑ Ζ? R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? ∈⊆ I? ?π~ ? ]⊆ Rγτλ 4-
π ν ∴ ? φωΑ⇔ Τ Α |ω ΕΛβτ ? ΞΑ∇ ? θ∴ πΧ? ? }ω , [? Κβτ ?π Ζ
? Λ ω] ?. βΑ Ζ? IΝ Α∑ ? Α ? Τ π I∈⊆?⊆ I π ? ητλ π Ζ ? βΑα
POWER
? Λ | Μ ΕΡ Α∈ ? ?Κ ΑΚ ? }Α?
R ΕΑ ΛΥ Κ }Α Α
ω_
κω ? Ρ Α∈ πΧ?
Κ}∴ ΦΑ . ?|Α ~
01
Ε Ζ?
? ?Κ ΑΚ ? }Α? ΕΧΩΛ Α⊆ | Μ R⊂?
? Λ ω] ? ⊆⊥Α⇔ Κ |ξ ΕθΖ ? ΛνΑ⊆ ?γρ
TV/AV
3 ? }Α
Λ ω] ?. ?
θΛΑ?? ? βΑ Ζ?
? ΛΥΖ Ζ. ⊥ΑΕ} ∈
PR
OK
? }Α ∈⊆
Rγτλ 1-
? Λβτ . ?γρ ΩΛ Α⊆ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ Rγτλ 3R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? ∈⊆ I? ?π~ ? ]⊆ Rγτλ 4-
()
VOL
θ∴
? ?Κ ΑΚ . ? }Α? ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ Rγτλ 2-
MENU
Ζ?
? Λβτ Κ | Μ Θ Α∈
R }ηΑ∑ ΕθΖ I?Κ ΑΚ Α ΕΑ Λβτ ? Ρ Α∈ } ?
3 ? }Α θ∴
? }Α ∈⊆ Rγτλ 1? Λ | Μ Θ Α∈ ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ Rγτλ 2? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ ΕΑ⊥ΛΞΖ?? ? κ Ε ? ] ? Ζ? RγΦλ 3Λ ω] ?. ? θΛΑ?? ? βΑ Ζ? R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? ∈⊆ I? ?π~ ? ]⊆ Rγτλ 4-
VOL
PR
()
? }Α? Κ | Μ Θ Α∈
⊥ΑΕ} Ζ? R }ηΑ∑
ΕθΖ ?
ΛνΑ⊆ ?γρ R ? Ρ Α∈ ΕΛΥ }Α? ? Λ | Μ ? Ρ Α∈ } ?
? ΛΥΖ Ζ.
3. ? }Α
? }Α ∈⊆
Rγτλ 1? }Α? Κ | Μ Θ Α∈ ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ Rγτλ 2? ε ?. ?⊆Θ ∈⊆ ΕΧ⊥ΛΞΖ?? ? κ Ε ? ] ? Ζ? RγΦλ 3Λ ω] ?. ? θΛΑ?? ? βΑ Ζ? R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? ∈⊆ I? ?π~ ? ]⊆ Rγτλ 4θ∴
.
?⊆ΘΑ? π ?| } 05 ⊥Απ 21 ?ΤΛ ?|Α ~ 01 ? }Α? / Λβτ ? Λ | Μ Θ Α∈ γΦλ
? ΞΛΑ⊆?. ? ] ? Ζ? ]?... ? θΖ π ? Λ | Μ Θ Α∈ ? ΦΖI |Α ~. 01 Α
:
Τν
[? Iρ ? ΛνΑ⊆ ?γρ π ?γθ Λ I? ΡΓ ? Ρ Α∈
? Λβτ . Κ | Μ Θ Α∈ ?μ ω Λβτ Λ∴?⇔
ΕΑ φωΑ∑ } ? πΧ ⊥ΑπΛ Ε Ζ? ? Λβτ Κ | Μ ?μ ω ΕΧ⊥ΛΞΖ?? ? Ρ Α∈ πΛ? π Ζ ?? ∈⊆?⊆. IΤΖ π ? ητλ Λ Α ? ΛνΑ⊆ ?γρ R ?? ∴Θ ∏ Κ }Α Α
3. ? }Α
RΩΛ Α⊆ Λ ? }Α?, / Λβτ ? ΦΑ| ? Ζ? βΑ Ζ? - τ∴ ∪
γΦκ . Λ ? }Α? / Λβτ ? Λ | Μ Θ Α∈ πΧ? ? Ρ Α∈, R }Α? / Κβτ Κ | Μ τΑ∑ ?
? }Α?. / ? Λβτ Κ | Μ γΦλ θΑ? ? ∴ _ , ? ∴ΕΑ∑ εΖ⊆ RφωΑ∑ π Ζ -
?∴
? π ? ∴ΕΑ∑ ∈⊆
-
31
? Ω∴ⓒ ? μΑ ξ
4 ? }Α
?? ε ⊆? ?? ε ? ? Λ ω] ? I?γΑ∏
?γρ R⊥ΛΞΖ?? ? Λ ?? ε ⊆?. ? ε ? ?γρ I? ? Λ ω] ? γρ ? ΖΩ γΦλ
Λε
IΩ∴
θΖ??
I
I? )ΡΧ?( Α⊥ Μ π Ζ _Ρ Κ δ π Ζ ?? ε ⊆? ? ε ?
ΕΑ Ρ Α∈.
R⊥ΛΞΖ? Λ ? Ρ Α∈ πΧ? ?
?? ΞΑ⊆Θ . ?
?
π π Ζ Θ Α∈ Κ δ π Ζ : Τν
ΕΛ δ ? ΞΑ∇ ? Ρ]∑ R ν∴ ? Λ ω] ?. ?γρ π
}Φ φ∴ ~
θΖ??
4 ? }Α θ∴
? }Α ∈⊆ Rγτλ 1? ΖΩ . RΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ Rγτλ 2?? ε ⊆?. ? ε ? I? ? Λ ω] ? ΩΛ Α⊆ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ Rγτλ 3Α? R⊂? : Τν
Κ ? Ξ ω ?? Τ ? Α ? Τ π ? ?ΩΑ⇔ }ΑΕ
? ?ΩΑ⇔ }ΑΕ
? ⊥Λ}ΦΑ⇔ π ΩΑ⊆Θ , Ε θΖ?? ? |Μ ω π Κ δ
π}λ. ?
Α? Τ π
?? ε ⊆?. ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆?⊆ Rγτλ 4∈⊆ I? ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ Rγτλ ?? ε ⊆?, ? ε ? ?γρ
? Λ ω] ? ?γρ R ∴Θ ∏
? ⊆|Α?. I∈⊆?⊆ I? ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ?
∈⊆
INPUT
TV
BLUEOBACK
OFF
CSM
STANDARD
SWITCHING TIME
20S
MELODYO VOLUME
30
()}{MENUTV
AV
POWER
π ΕΑ ητλ ?? ε ⊆? ? ε ? I? ? Λ ω] ? ?γρ RΩΛ Α⊆
? ΛΦΑ?⇔ ?π
?? ε ⊆?. ? ε ? / ? Λ ω] ?
TV/AV
MENU
? ]⊆|Α∑ ? Ξ ω
?Θ ?
πΖ?
π Ζ
? βΑα
π Κν ∴ ? ]⊆|Α∑ ? Ξ ω πΧ? ∈⊆|Α∑, ΕΞ ω Θ Α∈ Ζ Α? R⊂?
R⊂?π .
4 ? }Α
Λ ω] ?. ?
θΛΑ?? ?
?
ΕΥ_Γ
??(
()
? }Α ∈⊆
Rγτλ 1? ]⊆|Α∑. ΕΑ Ξ ω ? ΞΑ∇ ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ Rγτλ 2? }Α?. I? ? Λβτ ΩΛ Α⊆ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ Rγτλ 3βΑ Ζ? R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? ∈⊆ I? ?π~ ? ]⊆ Rγτλ 4θ∴
ΤΑ
)⊂? ∴?
PR
VOL
OK
VOL
PR
()
Χ
? ∈⊆∧ I? ? Ωη∴ I? ? Τ ∴ R ?? Α ? } Α⊥ ? ε ⊆? I ?? RΩΛ Α⊆
Κωη .
4. ? }Α
θ∴
? }Α ∈⊆
Rγτλ
Α
1-
? ??. ΤΑ ⊂? ∴? ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ Rγτλ 2? Ωη∴ I? ? Τ ∴ R ? Α I? ? } Α⊥ ? ?? ΩΛ Α⊆ ? ε ? ?⊆Θ ∈⊆ Rγτλ 3? ∈⊆∧. I?
Λ ω] ?. ? θΛΑ?? ? βΑ Ζ? R ∴Θ ∏ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ Rγτλ 4-
41
? Ω∴ⓒ ? μΑ ξ
4 ? }Α
)RΩΛ Α⊆ ( ? Α ∴? ?γρ
αΑα
INPUT
TV
BLUEOBACK
OFF
CSM
STANDARD
SWITCHINGTIME
20S
MELODYOVOLUME
30
()}{
MENU
TV
AV
φ∴ ~ π π∴γ Α Λ Ε ? ΞΑ∇ ? Λ ω] ? Θ Α∈ Ω ξ ? Λε ? Α ∴?
IΤΖ ητλ ?π Ζ Α ? Λ ω] ?, Ω ξ ? ω Ζ Α ∴? ΞΑ⊆∪ Κ δ ?ΕθΖ Κ ω] ?.
?RαΑ⊆?? ? Α ∴? ?γρ R ⊥ ΛΥ ⇔ Θ Α∈∨ π ? ΖΩ ?γρ πΧ? ? Ρ∴?, ∈⊆ π
? ΖΩ
? Υ ⊆ ?⊆Θ ?Κ_ ρ ? Λ ω] ? αΑα π ? φ∴??Κν ∴ [⇒ Ω ⇔
? ΛΥ . ∈ RΩΛ Α⊆ IΝ Α∑
:
Τν
Ε , ? ΞΑ∇ ? Λ ω] ? Θ Α∈ Ω ξ ? Α ∴? ΞΑ⊆∪ φ∴ ~ π Α ∴? Κ δ π Ζ
? θΖ?? ΕΛ δ ? ΞΑ∇ ? Ρ]∑ ? ν∴ ? Α ∴?. ?γρ
π ? Ρ Α∈ R⊥ΛΞΖ?? Λ
I∈⊆?⊆ I? ? Φ∴ Α Σ I∈⊆?⊆ Rγτλ ? Α ∴?, ?γρ
? ΞΑ⊆Θ .
? Λ ω] ? ?γρ R ∴Θ ∏ ?-
POWER
⊆
MENU
()
π Ζ
? ∴ΕΑ∑(
∈⊆
)ΕΧ⊥ΛΟ Α∑ I∈⊆?⊆ I Rγτλ ? Α ∴?, ?γρ
OK
π
VOL
PR
IΚ ΑΚ Α . IΩ∴
δ ?? Ρ∴? ?⊆Θ ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ Rγτλ
? Ρ∴?. ⊆ ? ε ?π Ζ _Λ ⓒ ? ε ? ηΦλ ∈⊆ Rγτλ
?π~. ? ]⊆ Rγτλ
?( )
?
()
)RΩΛ Α⊆ ( ? ]??Θ
2
DUAL/
51
? ⊆|Α?.
Ξ∴?∪ ∪-
? Ρ∴?.
? ε ??? ε ⊆?. ?I?γΑ∏ ? Λ ω] ? I?γΑ∏ Ε ? Ξκ ??1:2 Κ ∴?⊆ Λ 1? Α ∴?. ? ε ? ΩΛ Α⊆ ∈⊆ Rγτλ 2? ΛΥ . ?|Μ ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ Rγτλ 3I? RΩΛ Α⊆ Α π Κ∴σΓ ? ε ?? Λ ΚΥ ∈ Ν ? ? ε ? ΩΛ Α⊆ ∈⊆ Rγτλ 4? ωε . ?γρ RΩΛΑ⊆
: Τν
Ωκ ?? π ΝΑ 06 ?ΤΛ Ν ? 01
? ΛΥ ∈ ?ΩΛ Α⊆
I ?R⊂? ? ωε
I?
??ΤΖ?
?
ΛΥ
∈
ΝΑ
R
RΩΛ
Α⊆
RΩΛ
Α⊆
?γρ
?γρ
⊥ ν ∴ ? Α ∴? π∴ πΧ? ? Α ∴?, ?γρ R ? ΖΩ ?γρ ⊆Θ ∏ πθ Ζ ? ωε ,
ητλ πθ Ζ Α τ ~, ? Λ ω] ? Θ Α∈ Α? R⊂? ΤΛ ? βΑα . π Ν ? 5 Τ ?
∴? ?⊥ ? τ ~ Ν ? 01 Ζ? ? Λ ω] ? Θ Α∈ ⊥ ? ωΛ? ? Ρ∴?, ∈⊆ π ?ΤΖ
PR
VOL
I-
]??∪ I?
1
?
τ
⊂?π ?
τ
5-
67-
RΩΛ Α⊆
]??Θ ( ) τ τΛ π Ε∴ Α Σ R⊥Λ}ΦΑ⇔ π Ζ
Λ ∴⊆. Εβ ? ]??∪ ? ]⊆ π ΕΑ ηΦλ
? _ ΑπΑ?. R ? ⊥Α⊥ ? ⊂?π τ ∴⊥ 1 ?? ]??∪
? _ ΑπΑ?. R ? ΟΑ ? ⊂?π τ ∴⊥ 2 ?? ]??∪
]??∪ R ? ΛΥ
)RΩΛ Α⊆ ( ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇
]?? ? Ρ Α∈ πΧ? ? [ RΩΛ Α⊆ ?μ ω ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇
? ΩΦΑ⊆ . ? ε ∇ R⊂?π R⊥Λ}ΦΑ⇔
? [ ?ΤΖ⇒
? θ Α? Κ}Ζ? ?? Λ ? Λ ω] ? ΥκΑ? θν
ΡΑ ΩΖ ? ΩΦΑ⊆ ?? ε ∇
? γ πΑ? ? ⊥ ?I⊥θΑ⊆ ? Λ ω] ?? Φ∴? Σ ? ΦΑ∑ ΕΞε ∇ ?? κ ⊆? ? ΡΖ??
? ε ∇ [⇒
Ε νΑ? ?
πΖ Ζ?. IΩ∴ⓒ
? Λ ω] ? [? π ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ [⇒ ? βω∴? π Θ Α∈
| Α⊥ ( ?ΩΦΑ⊆ ) ε ∇ ? Φ_ λ ?? νΑ? ? _∴ θ . ?? Φ∴ⓒ ? Φ_ κ ? ε ∇ I ν
πΖ?
ΦΑα∴?. ? }ΑΕ ? εωΥ ⊆| ΕΧ?ΩΑ⇔ RΩΛ Α⊆ Α Λ ?? Λ ? εωΥΑ?
Λ ?
I⊥Α Γ π ? _∴ ρ(, ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ ) νΑ? Κ _Μ ?πΑ⊥Μ Κ ? ? Ω∴ ?? ν
? ΩΦΑ⊆ . ? ε ∇ θ Α? ?RΩΛ Α⊆ ? δ ⇔ Ε_∴π Κ_ ? ΤΖ Ο
Ζπ I?
? }Α?: / ? Λβτ
? εωΥ
Κν ∴ ?π Ζ [ ? ΩΦΑ⊆ . ? ε ∇ ΩΛ Α⊆ ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ ∈⊆ Rγτλ
? βΑα . π ? ΞΛΑ⊆? ? Ω ∴? I? ? ?
? βΑα . Iπ ?? Λ | Μ
Υκ
?
Λ
ω]
?
?? ΛΑ⊆ Ψ
?R⊥ εωΥΑ? ⊆| π∴ Λ
Λ ? Λ ? ΥΑ ? εωΥ Φ ? ΟΑ ? ∴| Ε Α RΩΛ Α⊆∨ Φ ? ?⇔ ? εωΥ ?⊆|
π∴γ Α.
? ε ∇ RφωΑ∑ τ∴ ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ I? ? ε ∇ ∈⊆ Rγτλ
ν ⊆. ? _ΑΕ~ ? γρ θ ? ?π Ζ [ ? ΩΦΑ⊆ .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TEXT
()
? Φ_ λ ? φ
∈⊆
TV/AV
PR
Rγτλ ? _∴ ρ, I?? γρ ? Λ ? I? ? Φ_ λ ? φ ?γρ π ? Λ ω] ? Α? R⊂?
ΤΣΙΛ.
? γρ R ΛΥ ? γρ
PR
? εωΥ :
IΝ Α∑
RΩΛ Α⊆
?R⊂? ? ⊆|Α?. ΕΒ∈⊆?⊆ Ν Ν ∴| ? κ ? ? εωΥ ⊆| R?ΩΑ⇔ Λ 1RπΑ?? Ν ? Ο Ν ? ⊆|Α? ΕΧ Α⇔ Κ} ? I? π ΡΓ ? ΞΑφ , ? ∴| π ?γτλ ? ΩΛ Α⊆
? εΥ ?. ? εωΥ ⊆| R?ΩΑ⇔
? ΛΑ . I? ? _ΑΕ} ? εωΥ ΩΛ Α⊆ R⊥ΛΞΖ?
? Φ∴ Α Σ ∈⊆ 2-
()
ΤΖ∩
PSM
MODE
M
61
)RΩΛ Α⊆ ( ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇
? }Α
?
RΩΛ Α⊆∨
?γρ
?? I∈⊆?⊆ Ε∴ Ρ
? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ εωΥΑ? I⊆|Α? ⊆Εθ ? ?? ? γΦλ
? ΤΖ? π ? }ΑΕ ?
? ? ]⊆ π ΕΑ ητλ Ε_ RΩΛ Α⊆ Α ?
ΕΥ_Γ
ΛΥ ? Ζ?
ΕθΖ. π
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ε∴ ΡΛ Α. π Κ∴σΓ ? Λ ? εωΥ RΩΛ Α⊆ Λ ? ⊆|Α? I∈⊆?⊆ ΕΧ⊥ΛΞΖ?? 1ΚΛΥ ⇔ ?π Ζ [ ?π~. ? ]⊆ ?Rγτλ ? βΑα π ? εωΥ π∴ Λ ΤΛ I Λν∴ 2∀000∀
δω∴ ? } R ? βΑα |Α∏ φ ⇔ π ? ?? δ Α? ~ π ? ⊆|Α? I∈⊆?⊆
[⇒ RΩΛ Α⊆
πεΑπΖ ? |Μ [? ? ? εωΥ .
⊆| ΛΞ] ? ?? ∈⊆ Rγτλ 3? ?. ? ]⊆ Ε ω ? εωΥ
? ⊥ ?. Ε ω Ε∴ ΡΛ Α Λ ? Ω∴ⓒ ? Ο Ν ? ? ∈⊆?⊆ 4-
)RΩΛ Α⊆ ( ? θ
? γρ
?? δω∴ ?? Ωη∴ ? Τ ∴ ? ⊆Εθ : ? ?? ΡΑ...? Εθ∴ ? _ΛΞΖ? ? } ?
? ∈⊆∧ ?? Υ} ? ΛΑ ? Ρ π R β ∴ ? δω∴ ?? Υ} ? βΑα . |Α∏ π ?? ∈⊆∧
? ΛΑ . ? Φ ∨ R β ∴
0
? εωΥ
RΩΛ Α⊆ / ? Φ ∨ / ? Ρ π
?Φ ∨ RΕ ∨
? ∈⊆∧ ? ]⊆ ΕΧ⊥ΛΞΖ??
? η
?...Κ ΑΚ ? ]? Ζ ? ΛΖπ~ ρ ? ΛΑ ? Ρ π R ΛΥ∴∨ ? δω∴ ? ]⊆ R⊥ΛΞΖ??
? ΛΑ . ? Φ Α? π
? Ξη∴?∑ ? ∈⊆?⊆ ΕΧ⊥ΛΞΖ??
? ΛΖπ~ ρ ? ΛΑ ? εωΥ π ? η
R⊥ΛΞΖ? .
? Φ∴ Α Σ ∈⊆ πΧ? ? ΛΦΑ?⇔ ?π ? ΛΑ . Ρ π ? Κ ΑΚ
? Φ∴ Α Σ γΦλ ∈⊆ πΧ? ?ΕΑ ΛΦΑ?⇔ ? _ΑΕ~. ? ΩΛ Α⊆ R ΕΑ ∴Θ ∏ _ ? ? Τ ∴ ? ]⊆
? ΛΑ .
PR
OK
PR
R⊥ΛΞΖ? .
? ΦΑα∴?
⊆| Α ΕΧ?ΩΑ⇔
PSM
SIZE
HOLD UPDATE
MIX
TIME
δωΥ
2-
3-
4-
I⊥ω R
? εωΥ
RΩΛ Α⊆
? Φ_ κ , ? ΩΛ Α⊆ ? ε ∇ R⊥ ? Ω ⇔
)ΠΟΤ(. Κ ? ? γρ π ? ⊆|Α? I∈⊆?⊆ ΕΧ⊥ΛΞΖ?? I⊆|Α? Ν Ν
RΩΛ Α⊆
INDEX
? _∴ ρ ? φ ?γρ
T
XT
1-
REVEAL
RΩΛ Α⊆ Α ? Λ ?
βΑα
|Α∏ φ ⇔ π ΕΑ ?? ?
? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ δωΥΑ?
? }ΑΕ . ? ? ? ]⊆ π ΕΑ ητλ
⊂??
? εωΥ
RΩΛ Α⊆
? ω ∴?. ΩΛ Α⊆δωΥ ? ω ∴? ∈⊆ 1-Rγτλ
2? ∈⊆?⊆ Ε ω ? _ω ? Ξλ φ ⇔ π ? ?? ? ⊂?? ? εωΥΑ? RΩΛ Α⊆
?
.
? Φ_ κ ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ ?γρ ρ ΕΑ }ΑΕ 3⊆| ΕΧ?ΩΑ⇔ δωΥ RΩΛ Α⊆
? εωΥ
? _∴ θ . ? ε ∇ ?γρ π ? ⊆|Α? ΕΒ∈⊆?⊆ I⊆|Α? Ν Ν
4? ΛΑ . I? ? _ΑΕ} ? εωΥ ΩΛ Α⊆ ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ R⊥ΛΞΖ??
71
)RΩΛ Α⊆ ( ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇
? ΩΦΑ⊆ ε ∇ ?
ΞΑδ
? μΑ ξ
?
? Λ}Αφθ . ?
Α?
I? ? τΑ∈ Τ ⇔ Ο ? ΞΛω ? θ Α? θ∴ ? ]⊆
? βΑα .
? θ Α? ∈? IΩ∴ⓒ ∴? ? ]⊆
βξ
[?
Rγτλ
Rγτλ
[?
)? }Α?( ? Λ Ζ?
ΕΧ⊆ΚωΑ∏ ? φ RΩΛ Α⊆ Λ
? εωΥ .
? π ? εξ Λ ⊥ ρ ? ]⊆ [? Rγτλ
? ⊥ω ? εξ Λ ⊥ ρ IΩ∴ⓒ ∴? ? ]⊆ [? Rγτλ
θΛΑ?. ? θ∴ R ∴Θ ∏ IΩ∴ⓒ ∴? ? ]⊆ [? Rγτλ
]??∪.
? εωΥ .
?
? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇
εωΥ
? ΛνΑ⊆
IΝ Α∑ ? βΑα
? Φ Α Α? ΚΡΖ Ζ
π ? Λ ω] ? ε ⊆? θ∴
? ΡΖ Ζ?.
?π Ζ ? βΑα .
? εωΥ .
? _∴ ? ∴ π
?θ
? βΑα
π ? Φ ? θ∴ ν ∴ ?π Ζ [
⊆| R ΛΥ ⇔ ? Φ ? θ∴ πΧ? ? ΡΖ??, ? Φ Α Α?
? ΡΖ??. ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇
⊂?? ? εωΥ
δωΥ βΑ Ζ?
? ]⊆
[?
Κ ?π∴
Rγτλ
)? }Α?( ? ΛΟΦ Μ
? ε ∇ δωΥ Α Μ R⊂? ΥΖ∩ ?? [ IΚ ΑΚ Α ? εωΥ Κτ ∴ R }Α? τ∴
?? εωΥ ? ω∴π ? εωΥΑ? ?πΖ? I Ο∴. I? π∴π Λ δωΥΛ
ΚΛ ? ? ΩΦΑ⊆
? ητλ ?π Ζ ? |Μ. Ε Α? I⊥ω ? βΑα π πΑ?? Ε Α Α
Λ π∴γ Α Λ ? Λ ? ω∴π
? θ ⓒ ? _∴ ? ∴ π ? }Α? ⊆ ] π∴ Λ ? ]⊆ [? π
ρ ? Λ ? βΑα
IΚ ΑΚ Α . ?
IΩ∴ .
∴? ? ]⊆ [?
εωΥ
ΚθΖ
Rγτλ ? ⊥Λ ∴?⊆ τ∴
? Ξ λ
? Λ ω]
IΩ∴
. ? ε ⊆? π ? ΩΦΑ⊆ ? ε ∇ δωΥΑ? π∴ τ∴
. ∴? ? ]⊆ [? Rγτλ ? Λ ω] , ? ε ⊆? RφωΑ∑ ? τ∴
? |Μ
? ? ∴ π ? |Μ Ε Α? θ∴ ? ]⊆ [? Rγτλ ? Λ ω] ? Ε∴ Α Σ βΑ Ζ? π Ζ
? ε ∇ ?γρ ?π ? θ∴ . ∈? IΩ∴ ∴? ? ]⊆ [? ?Rγτλ ? βΑα .
?θ
? εωΥ
⊆| π∴ ? Λ ? ω∴π . ? εωΥΑ? ⊆| ΩΛ Α⊆ ? ]⊆ [? Rγτλ ? ΩΦΑ⊆
/ IΤ ∴ ? ]⊆ Rγτλ ? ω∴π ? εωΥ ΚθΖ I? ? ΛΟΦ Μ ? τ∴ ? βΑα . I⊥ω ? ω∴π
? ⊆|Α?. I∈⊆?⊆ I? ? Φ∴ Α Σ ∈⊆ I? IΩη∴
? μ ω . [⇒
Ξ∴?∪ IΩ∴ⓒ ∴? ?Rγτλ
PSM
SIZE
HOLD UPDATE
MIX
TIME
T
XT
REVEAL
81
? ΞΑ⊆Θ
? θΖ??
Κ δ
ΕΑ Ρ Α∈. ?σ ∴ Α ? ω Ζ ? Α ∴?? ? ω Ζ IΘ ]? Ο ? γΑπ ? θΖ?? Κ δ
Ζ . ? Ρ Α∈ π ΚΞΛ ξ |Ζ ? Φ ?? α Α⇔
Θ Α∈ μ ∴ π ?
ANT IN
75Ω
.
VCR
? }Φ ρ ? ω Ζ Θ Α∈ π ?
?
? }Φ
? Ξ∴∪ }Φ Κ δ Λ 1-
? Λ ω] ?.
? ω Ζ . }Φ π ? ⊥ ? Λ∴?? Ε ? ?
? ΑΕ| Α?Κ δ Λ 2Ζ? Α ? Φ∴ Α Σ ΕΛ ξ ? ΞΑ∇ ? Ρ]∑ ΕΧ⊥ΛΞΖ?? ? Φ∴ Α Σ ⊆| π ? ω Ζ
ΚΞ] Λ 3? ω Ζ . | Α? ΚΞ] Λ Τ Π ? Φ∴ Α Σ ⊆| RΩΛ Α⊆ Λ 4? ω Ζ . Θ Α∈ π ? Λβτ ∈⊆ Rγτλ 5-
( ?ΩΛ Α⊆ ) ? Ξ∴∪ / ? ΖΩ ? ε ⊆?, / ? ε ? ΞΑ⊆∪
ANT IN
75Ω
? ε ? ΞΑ⊆∪ ρ ? ω Ζ Θ Α∈ π ?? ε ⊆? ? ε ? ΞΑ⊆∪ Κ δ Λ
( ? ΖΩ }ΑΕ ) ? ω Ζ Θ Α∈ π ? }ΑΕ ?π ? Λ ω] ? Θ Α∈ π ?? ε ⊆?
OUT
VIDEO
AUDIO
IN
Ρ Α∈, ?
R⊂?
π
? Ρ Α∈. π ? Ξ∴∪ }ΑΕ ρ
ΕΑ }ΑΕ ? ω Ζ Θ Α∈ Κ δ π Ζ
ΩΛ Α⊆ ? ]⊆?Α/?Τ Rγτλ
? ΞΑ⊆∪ ΕΑΩΛ Α⊆ Κ} ? I? ? ΡΓ
? ω Ζ . ΕΡ Α∈ Λε ? Λ ω] ? Θ Α∈ π
? ΞΑ⊆∪ Α Μ
? ω Ζ . Θ Α∈ π ? Λβτ ∈⊆ Rγτλ
? βΑα . π ? ω Ζ Θ Α∈
? θ∴ δ ⊆? Κν ∴
Α
?
κ}
π
Κ ΘΖ
?Λ
?Α
1
2-
.
VCR
VIDEO
-
? ω Ζ α∴ λ π ? Λ ω] ? _Λ}Φ Α
AUDIO
-
3
? Λ ? Φ∴? Σ Κ_Ρ I ηΑ
?? ε ⊆?. ? ε ? ΞΑ⊆∪ φ∴ ~
AV
)RΩΛ Α⊆ ( ⊥ Α⊆? ⊆? }Φ
π ⊆?⊥ Α⊆? }Φ
? ω Ζ Θ Α∈ π ⊆?⊥ Α? }Φ Κ δ Λ
? Λ ω] ?.
? ω Ζ . Θ Α∈ π ? Λβτ ∈⊆ Rγτλ
Λ ? Λ ω] ? Θ Α∈ πΧ? ΚΥ , π Μ RαΑ⊆? Ξ∴∪ Ζ ? ω Ζ Θ Α∈ Α? R⊂?
I?Κ ΑΚ Α . ?Α ?? ε ⊆? ? ε ? ?γρ R ΚΥ
? Ζ? ? ΤΖ? π ?? ε ⊆? ? ε ? / ? Λ ω] ? ∈⊆ Rγτλ ⊂ πΖ? ?π Α
? βΑα . π ? ω Ζ π∴ δ ⊆? ?Κν ∴ ?Α. ΩΛ Α⊆ Λ∴?⇔ ∴
?
π Ζ . α∴ λ π ΕΑ Λ ω] ? ?⊥Λ}ΦΑ Α Λ ? Λ ? Φ∴? Σ Κ_Ρ I ηΑ
VCR
ANT IN
75Ω
ρ
:
VIDEO
2-
Τν
?? ∈⊆∧ ?? Ωη∴ ? Τ ∴ ΕΑ ? ? αΑ⊆?? I ΒΓΡ, ? ∏ ? αΑ⊆? IΦ Κ∴ Ρ Α∈ ? ΟΑ⇔ ⊥Φ π R⊆⊥Α Α Λ ? αΑ⊆?? π [⇒ ⊆?⊥ Α⊆?. }Φ π}λ
?σ ∴ Α. ? η ? |∴?∇ ?ΤΖ? I? ? θΑ? Α Α? I? ? Λ ω] ? Θ Α∈ I?
ΕΑ ? ? αΑ⊆?? I ΒΓΡ, ? ∏
RαΑ⊆?? ⊂?? ΩΑ⊆Θ θΖ?? ΕΛ δ | Μ R⊂? ?? θΑ? Α Α? ? ΟΑ⇔ ⊥Φ π R⊆⊥Α Α Λ ? Λ Ο ?? ∈⊆∧ ?? Ωη∴ ? Τ ∴
? Α . ? Τ π Κ ΘΖ ? Λ ? ?ΩΑ⇔ }ΑΕ Εωε Κ} ? I? πθ ΠΔΛ, ? I?
RΩΛ Α⊆ Α
VCR
PR
1-
AUDIO
)RΩΛ Α⊆ ( ? ∴I?
AV
⊥ Απ
}Φ
? ∴I? _ Απ }Φ Ε Α ΘΖ ? Λ ? ? ? Εθι π
? Α . ? Τ π ? ∴I? ⊥ Απ |ΑΕ π ? ∴I? ⊥ Απ }Φ ΚΟΦ Μ Λ
π ? ε ? ?⊆Θ ? ηΦλ ? ∴I?. ⊥ ΑπΑ? φ∴ ~ π ? δ ?? R ? ⊥Λ Α∏ ⊥ Απ
? ε ?. ?⊆Θ ∈⊆ Rγτλ ? ∴I?,
? ε ? πΧ? ? ⊥ Α?, ∈⊆ π γτκΜ R⊂?
RφωΑ?⇒. Λ ? ∴I? ⊥ Απ
? μω.
[⇒ I??∑
)RΩΛ Α⊆ ( ? Α ∴? }Φ
ANT IN
75Ω
CAMERA
IN
CAMERA
ΕΑ }ΑΕ ? Α ∴? Ε ΑΕ ? Θ ? ? δω∴ ? ? ⊂?? ? }ΑΕ Κ δ Λ
? Ε ι ? ? ⊂?? ?? }ΑΕ ? Ρ Α∈ ??Ω ? Λ ? Α ∴? π ? Θ ?? ? δω∴
? Ρ Α∈. ??Ω ? Θ ?? ?21 ? Φ ηΑ∑ ΕΑ }ΑΕ ? Α ∴? Ε ΑΕ ? Θ ??
?
12V
AV IN
VDEO
VCR
91
AUDIO
CAMERA
?
⊂??
? ⊆| R ? ∴Θ ∏ Ε∴ΘΑ∑ ? Α ∴?, Κ∴ Γ ω
π
? θ Α?
? Α ∴?.
ρ
] Ζ : Τν
? θ Φ π ? ∴π}
? πκΑ⇔ ?Rδ ⊃ ΕΥΠ |Α
? πκΑ⇔ νΑ ∴
δ ?
?... δ ⊆? ...Κ ΘΖ
γθ ω ?? ε ⊆? θ ? ε ?
γθ ξ ?? ε ? Κθ ? ε ⊆?
β α ? ε ⊆?
? ε ⊆? π ΩΖ?∠ I? Ωκ ⓒ
? } ?? Φθι γθ ξ R⊥Λ}ΦΑ⇔
I ?? Κ ΘΖ ...
γθ ω ?
θ
γΦκ Α ?ΤΑ?⇔ ? θ Αδ∴
[⇒
...
Λ∴?⇔ ? ∴
RπΥφ
? Ρ Α∈( ?πΛ? ? ω β )Κ δ ? ∴ _ ? ω β
ωΛΑΤ
πΛ? Κ ? Λ ω] ? Θ Α∈
γθ ω ( )RαΑ⊆? IΩ∴ⓒ
| Α? Θ∴?
? Λ ω] ??( Θ Α∈ π ) ΟΦΜ ? ∴ Α⇔ RπΥφ
ωε ⇔( )⊥ ? ⊆ Α⇔ RπΥφ
? ⊆ Α⇔ RπΥφ
?
Υ ?? β α∴? ? ΛΖ?Ω ΕΞε ∇ RπΥφ
? ε ⊆?( )ΚΦΑ ?
Λ∴?⊥Μ ?γΦλ
? γΑ∑? ?γΦλ
?
? ?γΦλ
? ε ? ?⊆Θ ?γΦλ
Λ∴?⇔ ? ∴
? π ? ΦκΑ⊆ Α? RπΥφ
π}λ( ? ζ Ζ )Θ Α∈ ?? ε ⊆? ? ε ? ΞΑ⊆∪ RπΥφ
?
??
Colour Television
OWNER'S MANUAL
Please read this manual
carefully
before
operating
your set.
Retain it for future reference.
Record model number and serial number of the set.
See the label attached
on
the back
Model number
:
Serial number
:
and quote this
require service.
cover
information to your dealer when you
Contents
Installation
3
Location and function of controls
4
Remote control handset
Front
panel
Battery installation
Basic
operation
Programme selection
Volume adjustment / Mute function / Quick
On screen language selection (option)
6
On and off /
On
view
7
screen menus
Menu selection
Setting up
TV stations
8
Auto programme tuning
Manual programme tuning
Fine
Tuning
Programme
Picture
edit
adjustment
adjustment
Picture
12
/
Eye (option)
Picture format selection
Other functions
13
Child lock / Auto
sleep
On timer / Off timer
TV and AV modes / Blue back
CSM
Teletext
(Colour
Status
Memory)
/ CAMERA mode
(option)
16
(option)
Switch
on
/ off
SIMPLE text / LIST mode
TOP text
Special
(option)
/ FASTEXT
teletext functions
Connection of external
19
equipment
Aerial socket
Audio / Video in / out sockets
(option)
Euro scart socket
(option)
Headphone socket (option)
CAMERA sockets (option)
Troubleshooting
2
check list
Back
cover
Installation
Power
This set
ed
on
operates
the label
on
on an
AC mains
the back
In the event of thunderstorms
ial and mains
supply, the voltage is as indicatapply DC power to the set.
powercuts, please pull out the aer-
cover.
or
Never
plugs.
Warning
To
prevent fire
or
shock
hazard, do
not expose the set to rain
or
moisture.
Service
Never
remove
the back
high voltage
properly, unplug it
very
cover of the set as this can expose you to
and other hazards. If the set does not operate
and call your dealer.
Aerial
Connect the aerial cable to the socket marked +75 Ω
cover.
For the best
reception
an
on
the back
outdoor aerial should be used.
Location
Position your set so that no bright light or sunlight falls directly onto
screen. Care should be taken not to expose the set to any
the
unnecessary
vibration, moisture, dust
set is
in
placed
the ventilation
or
heat. Also
position to allow a free flow
openings on the back cover.
a
ensure
that the
of air. Do not
cover
3
Location and function of controls
Remote control handset
All the functions
can
be controlled with the remote control handset.
Some functions
can
also be
panel
Before you
POWER
1
2
1
2
ARC
3
4
5
the remote control
use
1.
handset, please install the batteries.
on
from
standby
or
off to
standby.
10 2. MUTE
7
8
switches the sound
TV/AV
9
11
Q.VIEW
TEXT
0
off.
on or
3. NUMBER BUTTONS
MENU
4
switch the set
12
from
on
standby
directly
or
select
a
number.
4. Q.VIEW
5
returns to the
previously
5. TELETEXT BUTTONS
()
These buttons
PR
6
For further
VOL
VOL
OK
() /
6.
()
selects
()
DUAL/
UBB/
13
14
7
SIZE
TX
T
MIX
HOLD UPDATE
TIME
CH+
REW
PLAY
P/STILL
STOP
a
programme
item.
or a menu
programmes
7.
(option)
switches the Eye
8. VCR BUTTONS
FF
displays
or
the current mode.
EYE
control
CH-
(Programme Up/Down)
on from standby.
accepts your selection
REVEAL MODE
START LENGTH SP/LP ON/OFF
V
C
R
the 'Teletext' section.
see
OK
INDEX
M
QSR
used for teletext.
automatically.
Φ / Γ
(Volume Down/Up)
adjusts the volume.
adjusts menu settings.
scans
5
EYE
are
details,
viewed programme.
(option)
switches the set
PR
a
function
on or
off.
(option)
LG/GoldStar video cassette recorder.
REC
9. ARC
(Aspect Ratio Control)
changes the picture format.
10.PSM
(Picture Status Memory)
preferred picture setting.
recalls your
11. TV/AV
selects TV
clears the
or
AV mode.
menu
from the
screen.
12.MENU
DUAL/
selects
UBB/
14
13
(With TELETEXT)
13.I/II
or
a menu.
DUAL/*
(option)
selects the language during dual
selects the sound output.(option)
14.UBB/*
language
(option)
switches the UBB sound
4
the front
POWER
switches the set
PSM
6
3
8
on
MUTE
9
5
with the buttons
adjusted
of the set.
on or
off.
broadcast.
Location and function of controls
Front
panel
Shown is a simplified representation of front
may be somewhat different from your set.
ON/OFF
15
r
MENU OK
VOL
12
1617
PR
VIDEO
6
panel.
Here shown
AUDIO
18
!
19
20
MUTE
1
2
15.MAIN POWER (ON / OFF)
switches the set on or off.
Note : One power line lives
POWER
1
23
DUAL/
*
13
even
when the main power is off.
16.POWER/STANDBY INDICATOR (
/stand-by)
illuminates brightly when the set is in standby mode.
dims when the set is switched on.
3
456
ARC
9
78
9
TV/AV
PSM
MENU
11
Q.VIEW
0
4
12
17.REMOTE CONTROL SENSOR
10
()
PR
18.AUDIO/VIDEO IN SOCKETS (option)
Connect the audio/video out sockets of external equipment to
these sockets.
Note :If both the input jacks on the front panel and back panel
have been connected to external equipments simultaneously,
only the input jacks on the front panel can be received.
6
VOL
VOL
OK
PR
()
14
19.HEADPHONE SOCKET
Connect the headphone
(option)
plug to this
UBB/
*
7
EYE
socket.
20.EYE
(option)
adjusts picture according to the surrounding conditions.
Note : Eye is an optional function. Only a set with the eye option
can perform this function.
Note :
* : No function.
Battery
installation
The remote control handset is powered by two AA type batteries. To
load the batteries, turn the handset over and slide open the battery
compartment. Install two batteries as indicated by the polarity symbols ( + and
) marked inside the compartment. Here shown may
be somewhat different from your set.
-
14
UBB /
*
(Without TELETEXT)
Note : To avoid damage from possible battery leakage, remove the
batteries if you do not plan to use the remote control handset for an
extended period of time.
5
Basic
operation
On and off
1.
2.
Press the main power button to switch the set on.
If the set is in standby mode, press the POWER, Δ / Ε TV/AV
or NUMBER buttons on the remote control handset to switch it
,
on
fully.
Press the POWER button on the remote control handset.
The set reverts to standby mode.
4. Press the main power button on the set again. It switches the set
off and the power/standby indicator goes out in a few seconds.
3.
POWER
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Q.VIEW
0
Note : If, while the set is switched on, the mains plug is disconnected the set will switch to standby or power on when the mains
plug is replaced in the mains power socket.
Programme
selection
You can select
buttons.
a
TV/AV
MENU
()
programme number with the
Volume
adjustment
Press the
Φ
/
Γ
button to
adjust
Δ
/
Ε or
NUMBER
the volume.
PR
VOL
OK
PR
()
VOL
Mute function
Press the MUTE button. The sound is switched off and the
W
appears. You
can
cancel it
by pressing
the MUTE
or Φ
display
/
but-
Γ
ton.
Quick view
Press the Q.VIEW button to view the last programme you
were
watching.
On
screen
This is
screen
6
selection
(option)
function. The menu can be
in the desired language. First select your
an
optional
Press the
Press the
Press the
Press the
Press the
All the on
6. Press the
1.
2.
3.
4.
5.
language
displayed
language.
on
the
MENU button to display MENU 1.
Δ / Ε button to select LANGUAGE.
OK button to display the sub menu.
Δ / Ε button to select the desired language.
OK button.
screen displays will appear in the selected language.
TV/AV button to return to normal TV viewing.
On
The
screen menus
between you and your set takes place on screen with an operator
The buttons required for the operating steps are also displayed.
dialogue
menu.
Menu selection
Press the MENU button to display each menu.
Press the Δ / Ε button to select a menu item.
The selected menu item changes from green to purple.
3. Press the Φ / Γ button to change the setting of a menu item or OK button to display the sub menu.
Note :
a.
The menus automatically disappear in about 1 minute if you do not
press a button.
b. In the AV mode, MENU 1 is not displayed.
c.
In the teletext mode, menus are not displayed.
d. In the MENU 2, the display
appears at the bottom of the
menu if the eye function is on.
e.
In some models, the menu items AUTO AV, LANGUAGE, SYSTEM,
BOOSTER, SWITCHING TIME and MELODY VOLUME are not displayed on the screen menu.
f.
In some models, the menu items SWITCHING TIME and MELODY
VOLUME appears only in the Camera mode.
1.
2.
MENU
AUTOOPROGRAMME
MANUALOPROGRAMME
PROGRAMMEOEDIT
LANGUAGE
STORAGEOFROM
SYSTEM
NORMALOSEARCH
TURBOOOSEARCH
1
BG
()
PR
O(O)OOKOMENUOTV
AV
()}{0~9MENUTV
AV
VOL
MENU 1
OK
VOL
PR
()
' O CONTRAST
100
ΩOBRIGHTNESSOO50
・OCOLOUROOOOOO55
≥OSHARPNESSOOO65
?OTINTOOOOOOOOO0
()}{OKMENUTV
AV
PROGRAMME
SYSTEM
FINE
SEARCH
(
1
BG
{{{
)}{0~9OKMENUTV
PSM
AV
MENU 2
CHILDOLOCK
AUTOOSLEEP
ONOOTIMER
OFFOTIMER
OFF
OFF
__:__
__:__
()}{OKMENUTV
AV
"
PROG.O2OOPROG.O__
"
SKIPOOOOOOOOOOOFF
AUTOOAVOOOOOOOOFF
BOOSTER
OFF
SYSTEM
BG
(
)}{0~9OKMENUTV
AV
MENU 3
INPUT
TV
BLUEOBACK
OFF
CSM
STANDARD
SWITCHING TIME
20S
MELODYO VOLUME
30
()}{MENUTV
AV
MENU 4
TV PROGRAMME
7
TV stations
Setting up
MENU 1
AUTOOPROGRAMME
MANUALOPROGRAMME
PROGRAMMEOEDIT
LANGUAGE
O(O)OOKOMENUOTV
AV
Up to 100 TV stations can be stored in this set by programme numbers
(00 to 99). Once you have preset the stations, you will be able to use the
Δ / Ε or NUMBER buttons to scan the stations you programmed.
Stations can be tuned using automatic or manual modes.
Auto programme
1.
2.
3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
tuning
All stations that can be received are stored by this method. It is recommended that you use auto programme during installation of this set.
Press the MENU button to display MENU 1.
Press the Δ / Ε button to select AUTO PROGRAMME.
Press the OK button to display the AUTO PROGRAMME
STORAGEOFROM
SYSTEM
NORMALOSEARCH
TURBOOOSEARCH
(
TV/AV
4.
5.
()
PR
OK
PR
()
PSM
VOL
/
Ε
AV
button to select STORAGE FROM. Select the
of it, i.e. '05' for 5.
Press the Δ / Ε button to select SYSTEM. Select a TV system with the
Φ
/ Γ button; BG(Asia/New Zealand/M.East/Africa/Australia), I
(Hong Kong/South Africa), DK(East Europe/China/Africa/CIS) or
M(USA/Korea/Philippines).
Option:
In some models, the menu item SYSTEM is not displayed on the
screen, so that there is no necessity for selecting it at that time.
Press the Δ / Ε button to select NORMAL SEARCH or TURBO
SEARCH.
Note :
a. TURBO SEARCH is further faster than NORMAL SEARCH
and in some models, NORMAL SEARCH will automatically
store all receivable stations. TURBO SEARCH is faster but
will store them in the system selected.
b. If the programmed station has poor quality sound, select the
system again in the MANUAL PROGRAMME menu.
7. Press the OK button to begin auto programming.
6.
VOL
Δ
1
BG
beginning programme number with the Φ / Γ button or NUMBER
buttons. Any number under 10 is entered with a numeric '0' in front
MENU
0
Press the
)}{0~9MENUTV
menu.
STORAGEOFROM
1
SYSTEM
BG
NORMALOSEARCH
TURBOOOSEARCH
2OOOOOOOOOOOOOO2%
STORAGEOFROM
1
SYSTEM
BG
NORMALOSEARCH
TURBOOOSEARCH
2OOOOOOOOOOOOOO2%
MENU
MENU
(Normal search)
All receivable stations
(Turbo search)
are
stored.
To
stop auto programming, press the MENU button.
When auto programming is completed, the PROGRAMME
EDIT menu appears on the screen. See the 'Programme edit'
section to edit the stored programme.
8.
Press the TV/AV button to return to normal TV
viewing.
Auto programme scan
To automatically scan the pictures of stored programmes, press the
() or
() button for about 3 seconds. The picture of stored programmes appears
on the screen one by one.
To
8
stop
auto programme
scanning,
press any button
except VCR buttons.
TV stations
Setting up
Manual programme
MENU 1
tuning
Manual programme let you manually tune and arrange the station
in whatever order you desire.
1.
Press the MENU button to
2.
Press the
3.
Δ
/
display
MENU 1.
AUTOOPROGRAMME
MANUALOPROGRAMME
PROGRAMMEOEDIT
LANGUAGE
O(O)OOKOMENUOTV
AV
button to select MANUAL PROGRAMME.
Ε
Press the OK button to
display
the MANUAL PROGRAMME
menu.
PROGRAMME
SYSTEM
FINE
SEARCH
(
4.
Press the
1
BG
{{{
)}{0~9OKMENUTV
/ Ε button to select PROGRAMME. Select the
Δ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AV
desired programme number with the Φ / Γ button or NUMBER
buttons. Any number under 10 is entered with a numeric '0' in
front of
5.
it, i.e. '05' for
Press the
Φ
the
/
Γ
/ Ε button to select SYSTEM. Select a TV system with
button; BG (Asia/New Zealand/M.East/Africa/Australia),
Δ
(Hong Kong/South Africa),
M(USA/Korea/Philippines).
Option :
DK
In
item SYSTEM is not
some
models, the
so
menu
that there is
6.
Press the
Δ
7.
Press the
Φ
/
no
(East Europe/China/Africa/CIS)
Γ
button to
()
PR
necessity
for
displayed on the
selecting it at that time.
VOL
OK
commence
VOL
PR
searching.
If
a
station is
()
stop.
8.
Press the OK button. The
9.
To store another station
display STORED
repeat steps
will appear.
4 to 8.
PSM
10.Press the TV/AV button to return to normal TV
viewing.
tuning
Normally
fine
tuning
is
only
necessary if
reception
is poor.
'Manual programme tuning' steps 1 to 3.
Δ / Ε button to select FINE.
1.
Repeat
2.
Press the
3.
or
button to select SEARCH.
Ε
/
found the search will
Fine
MENU
0
5.
I
screen,
TV/AV
Press the
Φ
/
Γ
button to fine tune for the best
picture
and
sound.
4.
Press the OK button. The
5.
Press the TV/AV button to return to normal TV
The
display STORED
finely tuned programme will
during programme selection.
will appear.
be indicated
viewing.
by yellow
number
9
TV stations
Setting up
MENU 1
Programme
AUTOOPROGRAMME
MANUALOPROGRAMME
PROGRAMMEOEDIT
LANGUAGE
O(O)OOKOMENUOTV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
edit
This function enables you to rearrange the programmes stored by
auto programming in whatever order you desire. Also you can skip
particular programme
1.
Press the MENU button to
2.
Press the
3.
Press the OK button to
Δ
/
TV/AV
programming.
display
MENU 1.
display
the PROGRAMME EDIT
menu.
)}{0~9OKMENUTV
AV
Exchanging programmes
1.
Press the
ber. The
Φ
/
Γ
button to
station
viewing
number is shown
2.
on
the
change the left hand programme numcorresponding to the new programme
screen.
Press the NUMBER buttons to enter the desired
right
gramme number. Any number under 10 is entered with
ic '0' in front of it, i.e. '05' for 5.
()
3.
PR
PR
auto
button to select PROGRAMME EDIT.
Ε
(
MENU
OK
by
"
PROG.O2OOPROG.O__
"
SKIPOOOOOOOOOOOFF
AUTOOAVOOOOOOOOFF
BOOSTER
OFF
SYSTEM
BG
0
VOL
numbers stored
AV
4.
a numer-
Press the OK button. The station stored in the
gramme number will
number.
VOL
hand pro-
Repeat steps
now
1 to 3 to
appear
exchange
as
right hand prothe left hand programme
other programmes.
()
stored programme
Φ / Γ button to select the
programme you want to
The viewing station corresponding to the selected pro-
Skipping
1.
skip.
PSM
a
Press the
2.
gramme number is shown on the screen.
Press the Δ / Ε button to select SKIP.
3.
Press the
4.
If you select ON, the selected station is skipped.
Press the OK button. The display STORED will appear.
5.
Φ
/
Repeat steps
Γ
button to select ON
or
OFF.
skip another programme.
skipped programme numbers with the
still possible and they will be indicated by
1 to 4 to
The selection of the
NUMBER buttons is
cyan numbers during programme selection.
Note : The programme number 1 cannot be skipped.
10
Setting up
TV stations
MENU 1
Auto AV
setting (option)
an optional function.
VCR outputs a switching voltage
Auto AV is
If your
when it is switched to
back, select AUTO AV ON with the VCR connected
The set is
automatically
But if you want to
to OFF.
input.
1.
Press the
Φ
/
Γ
switched to AV mode when
keep
on
watching
TV
mode,
play-
to Euro scart.
an
AV
signal
is
set AUTO AV
button to select your desired programme
AUTOOPROGRAMME
MANUALOPROGRAMME
PROGRAMMEOEDIT
LANGUAGE
O(O)OOKOMENUOTV
AV
num-
ber.
2.
Press the
Δ
/ Ε button to select AUTO AV.
3.
Press the
Φ
/
4.
Press the OK button. The
5.
Repeat steps
Note
:
In
some
Γ
button to select ON
Only
Booster
(option)
In
models, BOOSTER is
some
can
OFF.
will appear.
1 to 4 to set another programme.
models, the menu items AUTO AV will display in
the manual program mode.
form this function.
BOOSTER
or
display STORED
perform
an
a
set with the Euro scart
optional
function.
Only
a
can
1
2
3
4
5
6
7
8
9
per-
set with
TV/AV
MENU
0
this function.
If the reception is poor at the fringe area of TV signal, select
BOOSTER to ON. When the picture condition is good, do not select
()
BOOSTER to ON.
PR
1.
Press the
Φ
/
Γ
button to select your desired programme
button to select BOOSTER.
button to select ON
num-
VOL
ber.
OK
2.
Press the
Δ
/
Ε
3.
Press the
Φ
/
Γ
4.
Press the OK button. The
5.
Repeat steps
or
OFF.
display STORED
VOL
PR
()
will appear.
1 to 4 to set another programme.
PSM
Press the TV/AV button to return to normal TV
viewing.
11
Picture
MENU 2
Picture
You
'OCONTRAST
100
ΩOBRIGHTNESSOO50
・OCOLOUROOOOOO55
≥OSHARPNESSOOO65
?OTINTOOOOOOOOO0
()}{OKMENUTV
AV
adjustment
adjustment
adjust picture contrast, brightness, colour intensity, sharpness and tint (NTSC input only) to the levels you prefer.
1. Press the MENU button to display MENU 2.
2. Press the Δ / Ε button to select the desired picture item.
3. Press the Φ / Γ button to make appropriate adjustments.
4. Press the OK button. The display STORED will appear.
To recall your preferred setting, press the PSM button until the
desired picture (DYNAMIC, MILD, USER or STANDARD)
can
appears.
DYNAMIC, MILD, USER and STANDARD
grammed
at the
ARC
are profor good picture reproduction appropriate to
each programme character and cannot be changed.
Note : If you press the PSM button after making appropriate adjustment in MENU 2, the display USER automatically appears even
though you have already set a factory preset setting; DYNAMIC,
MILD, USER and STANDARD.
PSM
Eye (option)
MENU
factory
Eye is an optional function.
This set will automatically adjust the picture according to the surrounding conditions. This will enable you to enjoy the most suitable
picture according to the surroundings.
Press the EYE button to switch the eye function
on or
off.
()
PR
VOL
OK
PR
()
EYE
VOL
OFF
When the eye function is on, the most suitable picture automatically is adjusted according to the surrounding conditions.
At this time the display
in green does not appear continuin yellow appears each time the picously but the display
ture condition changes.
Note : If you press the PSM button with the eye function, the eye
function is automatically switched off.
Picture format selection
You can watch the TV in three picture formats; STANDARD, WIDE
and ZOOM.
Press the ARC (Aspect Ratio Control) button to switch to STANDARD, WIDE or ZOOM picture format.
STANDARD (4:3)
This is the normal
picture
size 4
by
3
as
displayed
on
all TV sets.
WIDE (16:9)
This is the cinema screen picture format. Some TV stations broadcast in this picture format. To receive the picture size 16 by 9, select
WIDE.
ZOOM
This is the picture format the STANDARD picture is magnified vertically. The extreme top and bottom of the picture may be lost.
Note :
a.
When you switch the set to standby or off, the WIDE or ZOOM
picture format is reset to the STANDARD (4:3).
b. In the manual AV mode, WIDE picture format is not available.
12
Other functions
Child lock
The TV
can
MENU 3
be set
so
control it. This feature
that the remote control handset is needed to
can
be used to
1.
Press the MENU button to
2.
3.
Press the
Press the
4.
ON.
Press the OK
Δ
Φ
/
/
prevent unauthorized viewing.
display
MENU 3.
Γ
button to select CHILD LOCK.
button on the remote control handset to select
or
TV/AV button to return to normal TV
Ε
OFF
OFF
__:__
__:__
()}{OKMENUTV
AV
viewing.
With the lock on, the display CHILD LOCK ON appears on the
screen if any button on the front panel is pressed while viewing the
TV.
Auto
CHILDOLOCK
AUTOOSLEEP
ONOOTIMER
OFFOTIMER
POWER
sleep
If you select AUTO SLEEP ON the set will automatically switch itself
to standby mode approximately ten minutes after a TV station stops
broadcasting.
TV/AV
1.
Press the MENU button to
2.
Press the
Δ
3.
Press the
Φ
4.
Press the OK
display
MENU 3.
MENU
/ Ε button to select AUTO SLEEP.
/ Γ button to select ON.
or
TV/AV button to return to normal TV
viewing.
()
On timer
The set
automatically
switches
1.
Press the MENU button to
2.
Press the
on
after the
display
preset time elapses.
VOL
MENU 3.
3.
/ Ε button to select ON TIMER.
Set the desired time period with the Φ / Γ button.
4.
Press the OK
OK
Δ
or
PR
VOL
PR
TV/AV button to return to normal TV
viewing.
()
Off timer
The off timer automatically switches the set to
set time elapses.
standby
1.
Press the MENU button to
2.
3.
Press the Δ / Ε button to select OFF TIMER.
Set the desired time period with the Φ / Γ button.
4.
Press the OK
You
or
display
after the pre-
MENU 3.
TV/AV button to return to normal TV
viewing.
set the on/off timer from 10 minutes up to 12 hours 50 minutes in 10 minutes steps. The timer begins to count down from the
can
selected time
period.
Note :
a.
This set must be put into standby mode with the POWER button
on the remote control to operate the on timer function.
b. Two hours after the set is switched on by the on timer function it
will automatically switch back to standby mode unless a button
has been pressed.
c.
To view the remaining on/off time, select MENU 3.
d. To cancel the set on/off time, set the on/off timer to --:--.
e.
When you switch the main power off, the on/off time is reset.
13
Other functions
MENU 4
TV and AV modes
INPUT
TV
BLUEOBACK
OFF
CSM
STANDARD
SWITCHING TIME
20S
MELODYO VOLUME
30
()}{MENUTV
Inputs
can
be set for TV
cassette recorder
or
(VCR),
AV mode. AV mode is used when
or
other
a
video
is connected to the
equipment
set.
AV
Note : When a VCR is connected via the aerial socket the set is
used in TV mode. See the 'Connection of external equipment' section.
POWER
1.
Press the MENU button to
2.
Press the
Δ
/
Ε
button to select INPUT.
3.
Press the
Φ
/
Γ
button to select TV
Note
:
If both the
MENU 4.
display
or
AV.
panel and back panel
equipments simultaneously,
front panel can be received.
input jacks
on
the front
have been connected to external
only
4.
the
input jacks
on
the
Press the TV/AV button.
ToreturntoTVmodefromAVmodepresstheΔ/Ε,TV/AVor
TV/AV
MENU
NUMBER buttons.
Alternatively you
TV/AV button.
can
select the TV
or
AV mode
by pressing
the
Blue back
()
PR
VOL
OK
VOL
If you have set BLUE BACK ON, the blue background appears
the screen when there is no broadcasting signal.
on
PR
()
1.
Press the MENU button to
2.
Press the
Δ
/
Ε
button to select BLUE BACK.
3.
Press the
Φ
/
Γ
button to select ON
4.
Press the TV/AV button to return to normal TV
CSM
You
can
select the
1.
Press the MENU button to
2.
Press the
bluish,
as
OFF.
viewing.
Press the
you
/
Δ
GREENISH
14
or
picture colour status; standard, reddish, greenprefer.
or
4.
MENU 4.
(Colour Status Memory)
ish
3.
display
Φ
or
display
MENU 4.
Ε
button to select CSM.
/
Γ
button to select
STANDARD, REDDISH,
BLUISH.
Press the TV/AV button to return to normal TV
viewing.
Other functions
CAMERAmode
MENU 4
(option)
Camera connected to back of your TV is displayed via TV screen.
connecting Camera sockets to back of your TV, when some-
After
one
push
a
bell
button, input mode of your set revert to the camera
input signals through these socket appears on TV
melody volume ring during selected switching time.
mode and the
screen
Note
and
()}{
MENU
TV
AV
:
When
a.
INPUT
TV
BLUEOBACK
OFF
CSM
STANDARD
SWITCHINGTIME
20S
MELODYOVOLUME
30
a camera
is connected via the
camera
sockets of back of
your TV the set is used in camera mode. See the 'Connection of
external equipment' section.
b.
To return to TV mode from CAMERA mode press the
Δ
/
Ε
or
NUMBER buttons.
POWER
To exit from CAMERA mode press any buttons
POWER button) when melody rings.
c.
1.Repeat
'TV and AV
modes'steps
(except
1 to 2.
2.Press the
Φ
/
3.Press the
Δ
/ Ε button to select SWITCHING TIME.
4.Press the
Φ
/ Γ to select seconds of
Γ
button to select CAMERA.
you want to select
Note : You can select
onds in 1 second
switching
steps
or
time of
melody
revert to
off, if someone pushes
MENU
time from 10 seconds up to 60 seccan select switching time to
OFF. If you
ERA' appears in about 5 seconds
on
switching
OFF.
or
OFF, when input mode
is
for
camera
on
the
mode, the display 'CAM-
screen.
Even when TV set
bell button in the camera, TV set will be
for 10 seconds and it will be off.
5.Press the
6.Press the
Δ
Φ
a
()
PR
/ Ε button to select MELODY VOLUME.
/
Γ
to
adjust melody
volume level when
melody
rings.
7.Press the OKbutton.
VOL
OK
VOL
PR
()
Language selection
for dual
language broadcast (option)
If a programme received in two languages (dual language), you can
switch to DUAL I,or DUAL IIby pressing the DUAL/* button
repeatedly.
DUAL Isends the primary broadcast language to the loudspeakers.
DUAL IIsends the secondary broadcast language to the loudspeakers.
DUAL/
15
Teletext
Teletext is
system
an
can
Teletext is
(option)
optional function,
therefore
only
a
set with the teletext
receive the teletext broadcast.
a
free service broadcast
up-to-the-minute
information
on
by
most TV stations which
news,
gives
weather, television pro-
grammes, share prices and many other topics.
The teletext decoder of this TV can support the SIMPLE, TOP and
FASTEXT systems. SIMPLE (standard teletext) consists of a number of pages which are selected by directly entering the correpage number. TOP and FASTEXT are more modern
sponding
methods
1
2
3
4
5
6
7
8
9
allowing quick
and easy selection of teletext information.
Switch on/off
0
TV/AV
Press the TEXT button to switch to teletext. The initial page
selected page appears on the screen.
Two page numbers, TV station name, date and time
TEXT
on
the
tion,
are
or
last
displayed
headline. The first page number indicates your selecwhile the second shows the current page displayed.
screen
Press the TEXT
or
TV/AV button to switch off teletext. The
previous
mode reappears.
()
PR
SIMPLE text
PR
If the TV is in
TOP text
or
FASTEXT, press the MODE
Page selection
PSM
1.
MODE
M
Enter the desired page number as a three digit number with the
NUMBER buttons. If during selection you press a wrong number, you must complete the three digit number and then re-enter
the correct page number.
Δ / Ε button can be used to select the
2. The
ing
16
Simple text,
button to switch to LIST mode.
()
page.
preceding
or
follow-
Teletext
(option)
LIST mode
a colour button
Four teletext page numbers of your choice can be colour coded and
easily selected by pressing the corresponding coloured button on
the remote control handset.
Programming
Using the NUMBER buttons, select the page you wish to programme.
2. Wait until the page is displayed on the screen and press the OK
button. The page numbers in the colour boxes along the bottom
of the screen change to "000?".
3. Press a colour button to store the page number. From now on,
you can select this page with the same coloured button.
4. The three other coloured buttons are programmed in the same
1.
way
TOP text
The
user
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(option)
0
guide displays
the bottom of the
four
screen.
fields-red, green, yellow and blue
The
yellow
at
field denotes the next group
and the blue field indicates the next block.
Group/block/page selection
1.
2.
PR
With the blue button you can progress from block to block.
Use the yellow button to proceed to the next group with automatic overflow to the next block.
OK
3.
With the green button you can proceed to the next existing page
with automatic overflow to the next group. Alternatively the Δ
button can be used.
4.
The
red
button
Alternatively
the
permits
Ε
button
to
can
return
to
previous
PR
selection.
be used.
PSM
Direct page selection
Corresponding to the SIMPLE teletext mode, you can select a page
by entering it as a three digit number using the NUMBER buttons in
SIZE
HOLD UPDATE
MIX
TIME
INDEX
T
XT
REVEAL
TOP mode.
FASTEXT
The teletext pages are colour coded along the bottom of the screen
and are selected by pressing the corresponding coloured button.
Page selection
1.
2.
Press the INDEX button to select the index page.
can select the pages which are colour coded along the bottom line with the same coloured buttons.
You
3.
Corresponding to the SIMPLE
page by entering its three digit
4.
The
teletext mode, you can select a
page number with the NUMBER
buttons in FASTEXT mode.
ing
Δ
/
Ε
button
can
be used to select the
preceding
or
follow-
page.
17
Teletext
(option)
teletext functions
Special
REVEAL
Press this button to
tions of riddles
or
Press this button
display concealed information, such as solupuzzles.
again to remove the information from the display.
EXPAND
(SIZE)
height text.
this button to enlarge the top half of the page.
this button again to enlarge the bottom half of the page.
this button again to return to the normal display.
Selects double
Press
Press
Press
UPDATE
Displays
the TV
text page. The
corner
picture
display
of the
screen.
or
will
play
on
the
while
waiting
for the
new
tele-
will appear at the top left hand
When the updated page is available then dis-
change
Press this button to view the
HOLD
screen
or
to the page number.
updated
teletext page.
(STOP)
the automatic page change which will occur if a teletext page
consists of 2 or more sub pages. The number of sub pages and the
Stops
sub page displayed
When this button is
left-hand
corner
is, usually, shown on the screen below the time.
pressed the stop symbol is displayed at the top
of the
screen
and the automatic page
change
is
inhibited.
To continue press this button
MIX
PSM
SIZE
again.
HOLD
UPDATE
Displays
the teletext pages superimposed on the TV
picture off press this button again.
picture.
To switch the TV
T
XT
MIX
TIME
REVEAL
TIME
When
viewing
time at the
a
TV programme, press this button to display the
corner of the screen. Press this button
top right hand
the display. In the teletext mode, press this button
sub page number. The sub page number is displayed at
the bottom of the screen. To hold or change the sub page, press the
again
to
to select
remove
a
RED/GREEN,
function.
18
Δ
/
Ε or
NUMBER buttons. Press
again
to exit this
Connection of external
equipment
You
can connect additional equipment, such as VCRs, camcorders
etc. to your set. Here shown may be somewhat different from your set.
Aerial socket
Connect the RF out socket of the VCR to the aerial socket on
the back of the set.
Connect the aerial cable to the RF aerial in socket of the VCR.
Store the VCR channel on a desired programme number using
the 'Manual programme tuning' section.
4. Select the programme number where the VCR channel is
stored.
5. Press the PLAY button on the VCR.
1.
ANT IN
75Ω
2.
3.
Audio/Video in/out sockets
VCR
(option)
Connect the audio/video out sockets of the VCR to audio/video
in sockets of the set and in sockets of the VCR to out sockets of
the set.
2. If the VCR is connected to the AV sockets on the front, press the
TV/AV button to select AV 2. You should select AV 1 if AV1 sockets on the back are connected to the VCR.
3. Press the PLAY button on the VCR.
The VCR playback picture appears on the screen.
1.
You
can
also record programmes received
out sockets.
tape via audio/video
Euro scart socket
by
the TV
on
ANT IN
75Ω
OUT
VIDEO
AUDIO
IN
VCR
video
VIDEO
AUDIO
AV
(option)
Connect the Euro scart socket of the VCR to the Euro scart
socket of the set.
2. Press the PLAY button on the VCR.
If your VCR outputs a switching voltage the set will switch to AV1
mode automatically.
Otherwise press the TV/AV button on the remote control handset
to select AV. The VCR playback picture appears on the screen.
1.
You
Note
can
also record programmes received
by the TV on
video
VCR
tape.
:
ANT IN
75Ω
Signal type RGB, i.e. the signals red, green and blue can only
be selected for the Euro scart socket. These signals are transmitted, for example, by a computer, pay TV decoder, game
machine or photo CD unit, etc.
b. If you connect external equipment of signal type RGB, for example, game machine, LDP of RGB output, you have to disconnect
the input jacks on the front panel.
a.
Headphone
socket
(option)
In some models which have a headphone socket can perform this
function.
Insert the headphone plug to the headphone socket on the front panel.
You can listen to the sound through the headphone. To adjust the
headphone volume, press the Φ / Γ button.
If you press the MUTE
switched off.
CAMERA sockets
VCR
PR
V DEO
AUDIO
AV
button, the sound from the headphone is
(option)
Connect YELLOW sockets of CAMERA cable to camera sockets
(yellow) of the set and WHITE sockets of CAMERA cable to 12V
sockets (white) of the set.
Note : For information of installation of camera, please refer to your
reference paper in the box with camera.
ANT IN
75Ω
CAMERA
IN
CAMERA
12V
AVN
VIDEO
VCR
AUDIO
CAMERA
19
Troubleshooting
check list
Symptoms
No
picture,
no
Sound
sound
OK, poor picture
Picture
OK, poor sound
Picture blurred
Lines
or
streaks in
Poor
picture
reception
on some
channels
No colour
Poor colour
Remote control does not work
Check these items and try to
these
adjust
The mains plug-(plugged in and
switched on)
Is the TV switched
Try
on
another channel
(weak signal)
Check aerial
(plugged
into
Check aerial
(broken lead?)
TV?)
Check aerial
Check for local interference
Adjust
contrast
Adjust brightness
Adjust
colour
Adjust
volume
Check the batteries in remote control
Check Audio/Video sockets
(VCR only)
Download PDF

advertising