LG | DV235 | LG DV235 دليل المالك

'9' ι΍ήϗ΃ Ϟϐθϣ
ϚϟΎϤϟ΍ ϞϴϟΩ
'9 ί΍ήσ
[[[ %
ˬϪτΒο ϭ΃ ϪϠϴϐθΗ ϭ΃ ΞΘϨϤϟ΍ ϞϴλϮΗ ϞΒϗ
ΔϳΎϨόΑϭ ϼϣΎϛ ΍άϫΕΎϤϴϠόΘϟ΍ΐϴΘϛ Γ˯΍ήϗ ˯ΎΟήϟ΍
[[[ %
[[[ %
3120)/
ήϳάΤΗ
ΔϴΑήϬϛ ΕΎϣΪλ ΙϭΪΣ ήτΧ
΢ΘϔΗ ϻ
ΔϣΪϘϣ
˯ΎϤϟ΍ϰϟ· ίΎϬΠϟ΍ ΍άϫ ξϳήόΗΐΠϳ ϻ ήϳάΤΗ
˯ΎϤϟΎΑ ˯ϮϠϤϣ ˯ϲηϱ΃ϊοϭ ΐΠϳϻϭ ˬΓήϴΜϛ ϭ΃ ΔϠϴϠϗ ΔϴϤϜΑ ˯΍Ϯγ
ίΎϬΠϟ΍ ϕϮϓ έΎϫίϷ΍ϲϧ΍ϭ΄ϛ
˯ΎΑήϬϜϟ΍ ϚϠγ ιϮμΨΑ ήϳάΤΗ
ϩΪΣϰϠϋ ίΎϬΟ ϞϜϟ ΔϠμϔϨϣ Δϴ΋ΎΑήϬϛ Γή΋΍Ω ϡ΍ΪΨΘγ΍Ϟπϔϳ
ϱ΃ Ϫϟ ϥϮϜϳ ϻϭ ςϘϓ ίΎϬΠϟ΍ ΍άϫΪϳϭΰΘΑ ϡϮϘϳ έΎϴΘϟ΍έΪμϣϥ΃ϱ΃
ϲϓ ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍ ΔΤϔλ ϊΟ΍έ Δϴϋήϓ ή΋΍ϭΩ ϭ΃ ΔϴϓΎο· έΎϴΗ έΩΎμϣ
Ϊϛ΄ΘϠϟ ΍άϫ ϞϴϐθΘϟ΍ ϞϴϟΩ
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ϲΑήϬϜϟ΍ έΎϴΘϟ΍ΝέΎΨϣ ϰϠϋϞϤΤϟ΍ ΓΩΎϳί ϡΪϋ ϰϠϋ ιήΣ΍
ϭ΃ ˬΔϴΑήϬϜϟ΍ ϙϼγϷ΍ ϕήΣ ϭ΃ ϭ΃ ˬΎϬϔϠΗ ϰϟ· ϚϟΫ ϱΩΆϳ ΪϘϓ ς΋ΎΤϟΎΑ
ϱ΃ ϱΩΆΗΪϗ ΔϳΎϐϠϟ ˱΍ήτΧΪόϳ ϱάϟ΍ϭϙϼγϷ΍ϝίΎϋ ϊτϗ ϭ΃ ήϴϣΪΗ
ϚϠγ κΤϔΑ Ϣϗ Δϴ΋ΎΑήϬϛΔϣΪλ ϭ΃ϖϳήΣ ϰϟ· ϑϭήψϟ΍ ϚϠΗ Ϧϣ
ˬϪϠμϔΑ Ϣϗ ˬϪϗΰϤΗ ϭ΃ ϪϔϠΘϟ έΩ΍ϮΑ ϱ΃ ΕήϬχ ΍Ϋ·ϭ ˬ˱ΎϳέϭΩ ίΎϬΠϟ΍
Ϧϣ ΔϠΛΎϤϣ έΎϴϏ ΔότϘΑ ϚϠδϟ΍ϝΪΒΘγ΍ϢΛ ˬίΎϬΠϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ Ϧϋ ϒϗϮΗϭ
ΪϤΘόϣ ΔϣΪΧ ΰϛήϣ
ϭ΃ ΔϳΩΎϣΖϧΎϛ ˯΍Ϯγ ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ Γ˯Ύγ· Ϧϣ ˯ΎΑήϬϜϟ΍ϚϠγ ΔϳΎϤΤΑϢϗ
ϲθϤϟ΍ ϭ΃ ˬϪϴϠϋ ΏΎΒϟ΍ϖϠϏ ϭ΃ˬϪΒϘΛ ϭ΃ˬΔϴϨΜΗϭ΃ Ϫϴϟ ϞΜϣ ˬΔϴϜϴϧΎϜϴϣ
ΝϭήΧρΎϘϧϭ ˬς΋ΎΤϟ΍ βΑΎϘϣϭάϓΎϨϤϟΎΑιΎΧ ϡΎϤΘϫ΍ ϙΎϨϫ ϦϜϴϟϪϴϠϋ
ίΎϬΠϟ΍ϦϣϙϼγϷ΍
έΎϴΘϟ΍ ϞΒϛβΑΎϗ ΐΤδΑ Ϣϗ ˬΔϴδϴ΋ήϟ΍ έΎϴΘϟ΍ ΓΪΣϭ ϦϋΔϗΎτϟ΍ Ϟμϔϟ
ϞϬδϳ ϊοϭ ϲϓβΑΎϘϟ΍ ΩϮΟϭ Ϧϣ Ϊϛ΄Η ˬΞΘϨϤϟ΍ ΐϴϛήΗΪϨϋ ϲδϴ΋ήϟ΍
Ϫϴϟ· ϝϮλϮϟ΍
Δϴ΋ΎΑήϬϛ ΔϣΪλ ωϮϗϭ ήσΎΨϣ Ϧϣ ϞϴϠϘΘϠϟ ήϳάΤΗ
ϲϔϠΨϟ΍˯Ύτϐϟ΍ϭ΃ ˯Ύτϐϟ΍Δϟ΍ίΈΑϢϘΗ ϻ
ΎϬΘϧΎϴμΑ ϡΪΨΘδϤϟ΍ ϡϮϘϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ˯΍ΰΟ΃ ΪΟϮΗ ϻ
Ϛϟάϟ ϦϴϠϫΆϤϟ΍ΔϧΎϴμϟ΍ ϲμμΨΘϣ ϊϣϞϣΎόΘϟ΍ ˯ΎΟήϟ΍
ϞϔγϷ΍ ϰϟ· ϪΠΘϤϟ΍ ϢϬδϟ΍ ΰϣέ ϞϤΤΗ ϲΘϟ΍ Δϣϼόϟ΍ ϩάϫ
ϡΪΨΘδϤϟ΍ ϪϴΒϨΘϟ ϡΪΨΘδΗ ωϼοϷ΍ ϱϭΎδΘϣ ΚϠΜϤϟ΍ ϞΧ΍Ω
ΞΘϨϤϟ΍ΕΎϳϮΘΤϣ ϞΧ΍ΩϝϭΰόϣήϴϏ ήτΧ ΖϟϮϓΩϮΟϭ Ϧϣ
ΔϣΪλ ωϮϗϭ ϲϓΐΒδΘϴϟ ˱ΎϴϓΎϛ ΖϟϮϔϟ΍ ΍άϫέ΍ΪϘϤϧϮϜϳ Ϊϗϭ
Ω΍ήϓϸϟ Δϴ΋ΎΑήϬϛ
ϡΪΨΘδΗ ωϼοϷ΍ ϱϭΎδΘϣ ΚϠΜϤϟ΍ ϞΧ΍Ω ΐΠόΘϟ΍Δϣϼϋ
ϞϴϐθΘϟΎΑ ΔλΎΧ ΔϣΎϫ Ε΍ΩΎηέ· ΩϮΟϭ Ϧϣ ϡΪΨΘδϤϟ΍ ήϳάΤΘϟ
ΞΘϨϤϟ΍΍άϬϟ ΔΒΣΎμϤϟ΍ΕΎϋϮΒτϤϟ΍ ϲϓ ΔϧΎϴμϟ΍ϭ
νήόΗ ϻˬΔϴ΋ΎΑήϬϛ ΕΎϣΪλ ϭ΃ ϖ΋΍ήΣ ωϮϗϭ ήσΎΨϣϞϴϠϘΘϟ ϪϴΒϨΗ
ΔΑϮσήϟ΍ ϭ΃ ήτϤϟ΍ ϰϟ· ΞΘϨϤϟ΍ ΍άϫ
ΐΘϜϟ΍ Δϧ΍ΰΧ ϞΜϣ ϖϴο ϥΎϜϣ ϲϓ Ε΍ΪόϤϟ΍ ϩάϫ ΐϴϛήΘΑ ϢϘΗ ϻ ήϳάΤΗ
ΔϬΑΎθϣΓΪΣϭ ϭ΃
ϪϴΒϨΗ
ΕΎϤϴϠόΘϟ˱ΎϘϓϭ ΐϴϛήΘϟΎΑ Ϣϗ ΔϳϮϬΘϟ΍ ΕΎΤΘϓ Ϧϣ ΔΤΘϓϱ΃ ΪδΗ ϻ
ΔόϨμϤϟ΍ Δϛήθϟ΍
ΔϳϮϬΘϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ϲΟέΎΨϟ΍ ϞϜϴϬϟ΍ ΔϨϴΑΎϜϟ΍ ϲϓ ΏϮϘΛϭ ΕΎΤΘϓ ΪΟϮΗ
Γέ΍ήΤϟ΍ ωΎϔΗέ΍ ϦϣϪΘϳΎϤΤϟϭ Γ˯ΎϔϜΑΞΘϨϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ϥΎϤοϭ
ΓΩΎΠγ ϭ΃ ΔϜϳέ΃ ϭ΃ ήϳήγ ϰϠϋΞΘϨϤϟ΍ϊοϮΑ ΕΎΤΘϔϟ΍ Ϊγ ˱ΎϣΎϤΗ ήψΤϳ
ΙΎΛ΃ϊτϗ ϲϓ ΞΘϨϤϟ΍ ΍άϫϊοϭ ΐΠϳ ϻ ΔϬΑΎθϣ ϯήΧ΃ ΢τγ΃ ϱ΃ ϭ΃
ϭ΃ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ΔϳϮϬΘϟ΍ ήϴϓϮΗ ϢΘϳϢϟΎϣϑέ ϭ΃ ΔΒΘϜϣ ϞΜϣ ς΋ΎΣ ϰϠϋ ΔΘΒΜϣ
ΔόϨμϤϟ΍ Δϛήθϟ΍ ΕΎϤϴϠόΘΑ ϡ΍ΰΘϟϻ΍
ήϳάΤΗ
έΰϴϟ ϡΎψϧϰϠϋ ϱϮΘΤϳΞΘϨϤϟ΍ ΍άϫ
ϞϜθΑΞΘϨϤϟ΍ ΍άϫ ϡ΍ΪΨΘγ΍ϥΎϤπϟ
˱
΍άϫ ϚϟΎϤϟ΍ϞϴϟΩ΃ήϗ΍ϼπϓ
ˬ΢ϴΤλ
˱
ϼΒϘΘδϣ
Ϫϴϟ· ωϮΟήϠϟ ϪΑ φϔΘΣ΍ϭ ΔϳΎϨόΑ
ϞμΗ΍ ˬΔϧΎϴμϟ΍ ϰϟ· ΓΪΣϮϟ΍ ΖΟΎΘΣ΍ ϥ·
ΪϤΘόϤϟ΍ ΔϣΪΨϟ΍ ΰϛήϤΑ
ϞϴϟΪϟ΍ ΍άϫ ϦϤο ΓΩΪΤϤϟ΍ ϚϠΗ ήϴϏ Ε΍˯΍ήΟ· ϭ΃ ΕϼϳΪόΗ ϱ΄Α ϡΎϴϘϟ΍ ϥ·
ΓήτΧ ΕΎϋΎόηϹ νήόΘϟ΍ ϰϟ· ϱΩΆϳ Ϊϗ
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍ ΢Θϓ ϝϭΎΤΗϻ ˬέΰϴϠϟ΍ ωΎόθϟ ήηΎΒϤϟ΍ νήόΘϟ΍ ϱΩΎϔΘϟ
ωΎόθϟΎΑϕΪΤΗϻ ΢Θϔϟ΍ ΪϨϋ ϲ΋ήϣ έΰϴϟ ωΎόη ϙΎϨϫ ϥϮϜϳ ΪϘϓ
˻
ΔϣΪϘϣ
ϰϠϋΔϴϟΎΘϟ΍ ίϮϣήϟ΍ Ϧϣ ϱ΃ ϰϠϋ Ϫϧ΍ϮϨϋ ϱϮΘΤϳ Ϣδϗ ϱ΃ϱήδϳ
ΰϣήϟ΍ ϪϠΜϤϳ ϱάϟ΍ ιήϘϟ΍
ι΍ήϗϷ΍ ϊϴϤΠΑ ΔϤ΋Ύϗ ϲϠϳ ΎϤϴϓ
$//
ΔϴϬΘϨϤϟ΍ '9'“55:ι΍ήϗ΃ϭ'9'
'9'
ϮϳΪϴϔϟ΍ ι΍ήϗ΃
9&'
ΔϴΗϮμϟ΍ι΍ήϗϷ΍
$&'
ΕΎϔϠϣ03
03
ΕΎϔϠϣ:0$
:0$
ΕΎϔϠϣ03(*
03(*
ι΍ήϗϷ΍ ϰϠϋ ΕΎψΣϼϣ
ι΍ήϗϷ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍
Ϧϣ ιήϘϟ΍ Ϛδϣ΃ Γ˯΍ήϘϟ΍ ΐϧΎΟ Ϧϣ ιήϘϟ΍ βϤϠΗ ϻ
ϱ΃ ϖμϠΗ ϻ΢τδϟ΍ ϰϠϋ ΕΎϤμΑ ϙήΘΗ ϻ ϲϜϟϑ΍ϮΤϟ΍
ιήϘϟ΍ϰϠϋ Δσήη΃ϭ΃ ϕέϭ
ι΍ήϗϷ΍ ϦϳΰΨΗ
νήόΗ ϻ Γ˯΍ήϘϟ΍ ˯ΎϬΘϧ· ΪόΑ ϪΘΒϠϋ ϲϓ ιήϘϟ΍ ϦϳΰΨΘΑ Ϣϗ
ϻϭ Γέ΍ήΤϟ΍ έΩΎμϣ ϭ΃ ήηΎΒϤϟ΍ βϤθϟ΍ ˯Ϯο ϰϟ· ιήϘϟ΍
ήηΎΒϤϟ΍βϤθϟ΍ ˯Ϯπϟ ˱Ύοήόϣ ΓήψΘϨϤϟ΍ ΓέΎϴδϟ΍ϲϓ ϪϛήΘΗ
ι΍ήϗϷ΍ ϒϴψϨΗ
ιήϘϟ΍ ϰϠϋ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔΑήΗϷ΍ ϭ΃ ϊΑΎλϷ΍ ΕΎϤμΑ ΐΒδΘΗ
ιήϘϟ΍ ϒψϧ ΕϮμϟ΍ ζϳϮθΗϭ ΓΪϴΟ ήϴϏ ΓέϮλ ΓΩϮΟ ϲϓ
ϒμΘϨϤϟ΍ Ϧϣ ιήϘϟ΍ ΢δϣ΍ Γ˯΍ήϘϟ΍ ϞΒϗ Δϔϴψϧ εΎϤϗ ΔότϘΑ
ΝέΎΨϟ΍ ϰϟ·
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
˿˼ ΔϣΪϘϣ
˼ϞϴϟΪϟ΍΍άϫ ϲϓ ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ίϮϣήϟ΍
˼ ι΍ήϗϷ΍ ϰϠϋ ΕΎψΣϼϣ
˽ Γ˯΍ήϘϠϟ ΔϠΑΎϘϟ΍ ι΍ήϗϷ΍ ω΍Ϯϧ΃
˾ϲϤϴϠϗϹ΍ ΰϣήϟ΍
˾ ΔϴϣΎϣϷ΍ ΔΣϮϠϟ΍
˿ΪόΑ ϦϋϢϜΤΘϟ΍
́̀ ΐϴϛήΘϟ΍
̀ ϞϐθϤϟ΍ Ω΍Ϊϋ·
̀ ίΎϔϠΘϟ΍ΕϼϴλϮΗ
́ϱέΎϴΘΧ΍ ίΎϬΠΑ ΕϮμϟ΍ ΔϠλϭ
˺˹̂ Ω΍ΪϋϹ΍
̂ΔϴϟϭϷ΍ Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍
̂ϡΎόϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍
̂ ΔϐϠϟ΍Ω΍Ϊϋ·
˺˹̂ νήόϟ΍Ω΍Ϊϋ·
˺˹ΕϮμϟ΍Ω΍Ϊϋ·
˺˹ ϯήΧ΃ Ε΍Ω΍Ϊϋ·
˺˽˺˺ ϞϴϐθΘϟ΍
˺˻˺˺ΔϣΎόϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ Ε΍ΰϴϣ
ΕΎϔϠϣϭΔϴΗϮμϟ΍ι΍ήϗϷ΍ϞϴϐθΘϟ Ϣ΋΍ϮϘϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍
˺˼03:0$
˺˼ -3(* ΕΎϔϠϣ ϞϴϐθΘϟ Ϣ΋΍ϮϘϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍
˺˽03(* ΕΎϔϠϣ ϞϴϐθΘϟ Ϣ΋΍ϮϘϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍
˺˽ ΔϐϠϟ΍ ΰϣέ
˺˾ϊΟ΍ήϤϟ΍
˺˾ ΎϬΣϼλ·ϭ ϝΎτϋϷ΍ϑΎθΘϛ΍
˺˾ ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍
ϞϴϟΪϟ΍΍άϫ ϲϓ ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ίϮϣήϟ΍
ΰϣήϟ΍ νήϋ ϝϮΣ
˯ΎϨΛ΃ ίΎϔϠΘϟ΍νήϋ ΔηΎη ϰϠϋ © ª ΰϣήϟ΍ήϬψϳ Ϊϗ
ήϴϏ ϞϴϟΪϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΔΣϭήθϤϟ΍ ΔϔϴχϮϟ΍ ϥ΃ ϰϟ· ήϴθϳϭ ϞϴϐθΘϟ΍
ΩΪΤϤϟ΍ ςϴγϮϟ΍ ϰϠϋ ΓήϓϮΘϣ
ϦϳΰϨΒϟ΍ ϭ΃ ϝϮΤϜϟ΍ ϞΜϣ ΔΒϳάϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ ωϮϧ ϱ΃ ϡΪΨΘδΗ ϻ
Ϋ΍Ϋήϟ΍ϭ΃ ΓήϓϮΘϤϟ΍ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕΎϔψϨϤϟ΍ ϭ΃ ˯ϼτϟ΍ ϖϗήϣ ϭ΃
ϞϴϨϴϔϟ΍ ΕΎϧ΍Ϯτγϻ κμΨϤϟ΍ϭ ΔϴΑήϬϜϟ΍ ΕΎϨΤθϠϟ ΩΎπϤϟ΍
ΔϤϳΪϘϟ΍
˼
Γ˯΍ήϘϠϟ ΔϠΑΎϘϟ΍ ι΍ήϗϷ΍ ω΍Ϯϧ΃
03(* ϒϠϣ ΕΎΒϠτΘϣ
Ϯϫ ϡϼϓϷ΍ ΔϤΟήΘϟϭ 03(*ΕΎϔϠϣ˯ΎϤγϷ ϰμϗϷ΍ ΪΤϟ΍ %
˱ΎϓήΣ ˻˹
03(*ϒϠϣ Ε΍Ω΍ΪΘϣ΍ %
³PSHJ´ ϭ΃ ˬ³PSJ´ ϭ΃ ˬ³DYL´
ϞϴϐθΘϠϟ ΔϠΑΎϘϟ΍03(*ΔϤΟήΗ %
6XE5LSVUWW[W
6$0,VPL
6XE6WDWLRQ$OSKDVVDW[W
0LFUR'9'VXEW[W
9REVXEVXE
6XE9LHZHUVXEW[W
703OD\HUW[W
'9'6XEWLWOH6\VWHPW[W
ϞϴϐθΘϠϟΔϠΑΎϘϟ΍ ΕΎσϮτΨϤϟ΍ΕΎϘϴδϨΗ %
³,9´ˬ³,9´ˬ³03´
ϞϴϐθΘϠϟ ΔϠΑΎϘϟ΍ ΕϮμϟ΍ ΕΎϘϴδϨΗ %
³03´ˬ³3&0´ˬ³$&´
03 ΰΗήϫϮϠϴϛ ˽́́ϕΎψϧϲϓ ΩΩήΘϟ΍ΔϨϴϋ %
03 ΔϴϧΎΛΖϳΎΑ ϮϠϴϛ ˼˻˹ ́ϕΎψϧ ϲϓ ΖΒϟ΍ ϝΪόϣ %
03(*ΕΎϔϠϣ ΔϴϧΎΛΖϳΎΑΎΠϴϣ˿ ϦϣϞϗ΃
,62 &'55:'9'“55:)RUPDW %
ιήϘϟ΍ΕΎϔϠϤϠϟ ϰμϗϷ΍ ΪΤϟ΍ %
Ε΍ΪϠΠϤϟ΍ϭ ΕΎϔϠϤϠϟ ϲϟΎϤΟϹ΍ Ϣϗήϟ΍ ˿˾˹ ϦϣϞϗ΃
03(* ϖϴδϨΗ ϰϠϋ ΕΎψΣϼϣ
ΕΎϔϠϣ ΓΪΣϮϟ΍ϩάϫϢϋΪΗ Ϣϟ ΍Ϋ· ³ ´ ΰϣήϟ΍ ήϬψϴγ %
03(*
ϒϠϣ ϲϓ ϮϳΪϴϔϟ΍ϭ ΕϮμϟ΍ ˯ΎϨΑ ϦϴΑ Ϟμϓ ϙΎϨϫ ϦϜϳ Ϣϟ ΍Ϋ· %
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΔηΎη ϰϟ· ωϮΟήϟ΍ ϢΘϴδϓˬϞΠδϤϟ΍ 03(*
ϒϠϣ Ϣγ΍ ϲϓ ϪϨϋ ήϴΒόΘϟ΍ έάόΘϳ ΰϣέ ϙΎϨϫ ϥΎϛ ΍Ϋ· %
©Bª Δϣϼόϛ Ϫοήϋ ϢΘϳ ΪϘϓ ˬ03(*
43(/Δτγ΍ϮΑ ήϔθϤϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ ϢϋΪΗ ϻ %
˱
ΔτϘϧ˺ ϢϋΪΗ ΓΪΣϮϟΎϓ ˬ*0&ΔϴϨϘΘΑ ϼΠδϣ
ϒϠϤϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ· %
ϞϴΠδΘϟ΍ ϯϮΘδϤϟ ςϘϓ
03:0$ ϲΗϮμϟ΍ϒϠϤϟ΍ΕΎΒϠτΘϣ
'9' ϮϳΪϴϓ
ϭ΃ Ύϫ΅΍ήη ϦϜϤϳ ϲΘϟ΍ ϡϼϓϷ΍ ϞΜϣ ι΍ήϗϷ΍
ΎϫήϴΟ΄Η
'9'5
ςϘϓΔϴϬΘϨϤϟ΍ ι΍ήϗϷ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍ ϊοϭ
'9'5:
ςϘϓΔϴϬΘϨϤϟ΍ ι΍ήϗϷ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍ ϊοϭ
'9'5
ςϘϓϮϳΪϴϔϟ΍ϊοϭ
˱ ΔϘΒτϟ΍ ΝϭΩΰϣ ιήϘϟ΍ ϢϋΪϳ
Ύπϳ΃
'9'5:
ςϘϓϮϳΪϴϔϟ΍ϊοϭ
69&'9&' ϮϳΪϴϓ ιήϗ
ϲΗϮλ ιήϗ
&'5&'5:
ϱϮΘΤΗ ϲΘϟ΍&'5&'5: ι΍ήϗ΃
ϭ΃03(* ΕΎϔϠϣ ϭ΃ ΔϴΗϮλ ϦϳϭΎϨϋ ϰϠϋ
-3(*ϭ΃ :0$ϭ΃03
΢ϴϤϠΗ
ι΍ήϗ΃ ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ ϞϐθΗ ˬϚϟ΍Ϋ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ
ι΍ήϗϷ΍ϭ ˬ&'55:ι΍ήϗ΃ϭ'9'“55:
ΕΎϔϠϣ ϭ΃ ΕϮμϟ΍ ϦϳϭΎϨϋ ϰϠϋ ϱϮΘΤΗ ϲΘϟ΍ ΔΟϭΩΰϤϟ΍
-3(* ϭ΃ϭ ˬ:0$ϭ΃ ˬ03ϭ΃03(*
ΔψΣϼϣ
³ZPD´ˬ³PS´ ϒϠϤϟ΍ Ε΍Ω΍ΪΘϣ΍ %
ΩΩήΘϟ΍ ΔϨϴϋ
03 ΰΗήϫϮϠϴϛ ˽́́ ϕΎψϧ ϲϓ
:0$ ΰΗήϫϮϠϴϛ ˽́˼˻ ϕΎψϧ ϲϓ
ΖΒϟ΍ϝΪόϣ
03 ΔϴϧΎΛΖϳΎΑ ϮϠϴϛ ˼˻˹ ́ ϕΎψϧ ϲϓ
:0$ ΔϴϧΎΛΖϳΎΑ ϮϠϴϛ ˺̂˻ ˼˻ ϕΎψϧ ϲϓ
,62 &'55:'9'“55:)RUPDW
ιήϘϟ΍ΕΎϔϠϤϠϟ ϰμϗϷ΍ ΪΤϟ΍
Ε΍ΪϠΠϤϟ΍ϭ ΕΎϔϠϤϠϟ ϲϟΎϤΟϹ΍ Ϣϗήϟ΍ ˿˾˹ ϦϣϞϗ΃
ΔϣΪϘϣ
ϝϮσ[νήῢ˻˹[˾̀˿ΕΎϔϠϤϟ ΡΎΘϤϟ΍ ΔϗΪϟ΍ ϢΠΣ %
ϞδϜΑ
%
ϦϜϤϳ ϻˬϪδϔϧ ιήϘϟ΍ ϭ΃ ϞϴΠδΘϟ΍ ίΎϬΟ ϑϭήχ ϰϠϋ˱˯ΎϨΑ %
ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ι΍ήϗϷ΍ ξόΑ ϞϴϐθΗ
%
ι΍ήϗϷ΍ ϞΜϣ ΔϳΩΎϋ ήϴϏ ϝΎϜη΃ Ε΍Ϋ ι΍ήϗ΃ Δϳ΃ ϡΪΨΘδΗ ϻ %
ϚϟΫϱΩΆϳ ΪϘϓˬωϼοϷ΍ΔϴϧΎϤΛι΍ήϗϷ΍ ϭ΃ϞϜθϟ΍ ΓΩΎΣ
ϞϴϐθΘϟ΍ϲϓΏϮϴϋ ϰϟ·
%
%
˽
ήθϨϟ΍ϭ ϊΒτϟ΍ ϕϮϘΣ ϰϠϋ ΕΎψΣϼϣ
ΓέϮμϟ΍ ϒϠϣ ΕΎΒϠτΘϣ
ΔϣΪϘϣ
ΐΟϮϤΑ ήθϨϟ΍ϭ ϊΒτϟ΍ ϕϮϘΤΑ ΔϴϤΤϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ Φδϧ ήψΤϳ
ΎϬϠϴϐθΗ ϭ΃ ϮϳΩ΍ήϟΎΑ ΎϬΘϋ΍Ϋ· ϭ΃ ΎϬοήϋ ϭ΃ ΎϬΘϋ΍Ϋ· ϭ΃ ϥϮϧΎϘϟ΍
ίΎϬΠϟ΍΍άϫίήΒϳ κϴΧήΗ ϥϭΪΑ ΎϫήϴΟ΄Η ϭ΃ϡΎϋϥΎϜϣ ϲϓ
Δϛήη ϞΒϗ ϦϣΎϫήϳϮτΗ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΦδϨϟ΍ ΪοΔϳΎϤΤϟ΍ Γΰϴϣ
ϰϠϋ ΔϠΠδϣ ΦδϨϟ΍ Ϊο ΔϳΎϤΤϟ΍ Ε΍έΎη·ϭ 0DFURYLVLRQ
ϭ ι΍ήϗϷ΍ ΍άϫ έϮλ ϞϴΠδΗ ˯΍ήΟ· ΪϨϋ ι΍ήϗϷ΍ ξόΑ
ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ΞΘϨϤϟ΍ ΍άϫ ϦϤπΘϳ ΔϫϮθϣ ΓέϮλ ήϬψΘγ ˬΎϬϠϴϐθΗ
ω΍ήΘΧϻ΍ Ε΍˯΍ήΑ ϕϮϘΣ ξόΒΑΔϴϤΤϤϟ΍ϭ ήθϨϟ΍ ϕϮϘΣ ΔϳΎϤΣ
ΔϛϮϠϤϤϟ΍ϯήΧϷ΍ ΔϳήϜϔϟ΍ΔϴϜϠϤϟ΍ϕϮϘΣϭ ΔϨϴόϤϟ΍ ΔϴϜϳήϣϷ΍
ϥ΃ ΐΠϳ ϯήΧϷ΍ ϙϼϤϟ΍ ϕϮϘΣϭ 0DFURYLVLRQ Δϛήθϟ
Ϧϣ ΎμΧήϣ
ήθϨϟ΍ ϕϮϘΣ ΔϳΎϤΣ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϥϮϜϳ
˱
ϲϟΰϨϤϟ΍ϡ΍ΪΨΘγϼϟ ΔμμΨϣϭ ˬ0DFURYLVLRQ Δϛήη ϞΒϗ
κΧήΗ Ϣϟ Ύϣ ˬςϘϓΓΩϭΪΤϤϟ΍ ϯήΧϷ΍ νήόϟ΍ΕΎϣ΍ΪΨΘγ΍ϭ
ϭ΃ ΔϴδϜόϟ΍ΔγΪϨϬϟ΍ ήψΤΗϚϟΫ ϑϼΨΑ 0DFURYLVLRQ Δϛήη
ίΎϬΠϟ΍ ϚϴϜϔΗ
³MSJ´ ϒϠϤϟ΍ Ε΍Ω΍ΪΘϣ΍ %
˻0%Ϧϣ Ϟϗ΃ ϥϮϜΗϥ΄Α ϰλϮϳΓέϮμϟ΍ ϢΠΣ %
,62 &'55:'9'“55:)RUPDW %
ιήϘϟ΍ΕΎϔϠϤϠϟ ϰμϗϷ΍ ΪΤϟ΍ %
Ε΍ΪϠΠϤϟ΍ϭ ΕΎϔϠϤϠϟ ϲϟΎϤΟϹ΍ Ϣϗήϟ΍ ˿˾˹ ϦϣϞϗ΃
-3(* ΕΎϔϠϣ ϰϠϋ ΕΎψΣϼϣ
ΔϣϮϋΪϣ ήϴϏ ΔσϮϐπϤϟ΍ ϭ΃ ΔόΑΎΘΘϤϟ΍ -3(*έϮλ %
ϞΠδϣ ϕήϐΘδϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ˬΎϫΩΪϋϭ-3(*ΕΎϔϠϣ ϢΠΤϟ ˱ΎϘϓϭ %
ιήϘϟ΍ ΕΎϳϮΘΤϣ Γ˯΍ήϘϟ ϖ΋ΎϗΩ ΓΪϋ '9'
ϲϤϴϠϗϹ΍ ΰϣήϟ΍
ϰϠϋ ϪΘϋΎΒσ ϢΗ ΚϴΣ ΔϘτϨϤϟ΍ ΰϣέ ϰϠϋ ϱϮΘΤΗ ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ
ι΍ήϗ΃ ϞϴϐθΗ ϊϴτΘδΗ ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ ΓήΧΆϣ
ΓήΧΆϣ ϰϠϋ ΩϮΟϮϤϟ΍ ϒϳήόΘϟ΍ βϔϧ ΎϬϴϠϋ ϲΘϟ΍ ςϘϓ'9'
©ϊϴϤΠϟ΍ª ϭ΃ ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ
Ε΍Ϋ ίΎϔϠΘϟ΍ΓΰϬΟ΃ Ϟϛ Ζδϴϟ Ϫϧ΃ ϦϴϜϠϬΘδϤϟ΍φΣϼϳ ϥ΃ΐΠϳ
ΐΒδΘΗ ϥ΃ ϦϜϤϤϟ΍Ϧϣϭ ΞΘϨϤϟ΍΍άϫϊϣ ϪϘϓ΍ϮΘϣΔϴϟΎόϟ΍ ΔϴΣϮοϮϟ΍
ϞϛΎθϣ έϮϬχ ΔϟΎΣ ϲϓϭ ΓέϮμϟ΍ϲϓ ΎϬοήϋ ϢΘϳ ϝΎϤϋ΃ ϲϓ
ϡϮϘϳ ϥ΃ ΢μϨϴϓ ˬ˿˻˾ ϭ΃˾˻˾ϲϟ΍ϮΘϤϟ΍ ΢δϤϟ΍ ΓέϮλ ϲϓ
΍Ϋ· ©ΔϴγΎϴϘϟ΍ ΔϴΣϮοϮϟ΍ª Ν΍ήΧ· ϝΎμΗϻ ϞϳΪΒΘϟΎΑ ϡΪΨΘδϤϟ΍
ϊϣ ίΎϔϠΘϟ΍ ΓΰϬΟ΃ ϖϓ΍ϮΘΑϖϠόΘϳΎϤϴϓ Ε΍έΎδϔΘγ΍ ϙΎϨϫ ΖϧΎϛ
ϝΎμΗϻ΍ ϰΟήϳ ˬS˿˻˾ ϭ΃ S˾˻˾ ί΍ήσ '9' ι΍ήϗ΃ Ϟϐθϣ
ΎϨΑ ιΎΨϟ΍˯ϼϤόϟ΍ ΔϣΪΧ ΰϛήϤΑ
ΔϴϤϴϠϗϹ΍ ίϮϣήϟ΍ ϰϠϋ ΕΎψΣϼϣ
ΔΤο΍ϭ ήΜϛ΃ ϭ΃ Ϣϗέ ΎϬΑ Δϣϼϋ ϰϠϋ ι΍ήϗϷ΍Ϣψόϣ ϱϮΘΤΗ %
ΰϣήϟ΍ϊϣ Ϣϗήϟ΍ ΍άϫ ϖϓ΍ϮΘϳ ϥ΃ ΐΠϳ ˯Ύτϐϟ΍ ϰϠϋ˱ΎϣΎϤΗ
ιήϘϟ΍ ϞϴϐθΗ ϢΘϳ ϦϠϓ ϻ·ϭ '9' ι΍ήϗ΃ ϞϐθϤϟ ϲϤϴϠϗϹ΍
ϲϤϴϠϗ· ΰϣέ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ'9'ιήϗ ϞϴϐθΗ ϚΘϟϭΎΤϣ ΪϨϋ %
ΔϟΎγέ ήϬψΘγˬϞϐθϤϟ΍Ϣϗέ Ϧϋ ϒϠΘΨϣ
ΰϣήϟ΍ Ϧϣ Ϊϛ΄Η ©&KHFN5HJLRQDO&RGH ª
ίΎϔϠΘϟ΍ ΔηΎηϰϠϋ ϲϤϴϠϗϹ΍
ΔϴϣΎϣϷ΍ ΔΣϮϠϟ΍
˺
ϲτΨΗ 6.,3 ˾
Ϟμϔϟ΍ϰϟ·ϝΎϘΘϧϻ΍ ϭ΃ έΎδϤϟ΍ ϭ΃ Ϟμϔϟ΍ Δϳ΍ΪΑ ϰϟ· ΓΩϮόϠϟ
ϖΑΎδϟ΍ έΎδϤϟ΍ ϭ΃
ϲτΨΗ 6.,3 ˿
ϲϟΎΘϟ΍ έΎδϤϟ΍ ϭ΃ Ϟμϔϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϻ΍
ϲΑήϬϜϟ΍ έΎϴΘϟ΍ ήηΆϣϭ ϲΑήϬϜϟ΍ έΎϴΘϟ΍ 32:(5 έί ̀
ΓΪΣϮϟ΍ ϞϴϐθΗ ϒϗϮϳϭ Ϟϐθϳ
ϊοϭ ϲϓ ΓΪΣϮϟ΍ ϥϮϜΗ ΎϣΪϨϋ ήϤΣϷ΍ ϥϮϠϟΎΑΊπϳ
ϞϴϐθΘϟ΍
ϥϮϓϭήϜϴϤϟ΍ ϲϓΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ́
ϥϮϓϭήϜϴϤϟ΍ ΕϮλ ϯϮΘδϣ ςΒπϳ
˾
˻
˼ ˽
˾ ˿
̀
́
ΪόΑ Ϧϋ έΎόθΘγϻ΍ ίΎϬΟ
ΎϨϫ ϰϟ·ΪόΑ ϦϋϢϜΤΘϟ΍ίΎϬΟ ϪΟϭ
˺
ϕϼϏ·΢Θϓ 23(1&/26(:
ΎϬϘϠϐϳ ϭ΃ ιήϘϟ΍ ΔΒϠϋ ΢Θϔϳ
˻
ϞϴϐθΗ 3/$<.
Γ˯΍ήϘϟ΍ ΃ΪΒϳ ˼
ϑΎϘϳ· 6723X ˽
Γ˯΍ήϘϟ΍ ϒϗϮϳ
ΪόΑ ϦϋϢϜΤΘϟ΍
˼
ΔϣΪϘϣ
'9' ΔϤ΋Ύϗ'9'0(18
'9' ιήϗ ϰϠϋ ΔϤ΋Ύϗ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟ
ϥ΍ϮϨϋ7,7/(
ΔΣΎΘϣ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· ˬϥ΍ϮϨϋ ΔϤ΋Ύϗ νήόϳ
˺
ϞϔγϷϰϠϋϷϦϴϤϳέΎδϳB"V6
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϲϓ ˱΍ήμϨϋ έΎΘΨϳ
ϝΎΧΩ·(17(5
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ έΎϴΘΧ΍ Ϊϴϛ΄Η
νήόϟ΍',63/$<
ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ νήόϟ΍ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟ
/ ωϮΟέ 5(7851
3%& Ε΍ΫϮϳΪϴϓ ιήϗ ΔϤ΋Ύϗ ήϬψϳ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϐϠϳ
˽
ΕϮλ $8',2
'9' ιήϗ ϰϠϋ ΔϤ΋Ύϗ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟ
˻
˼
˽
ϡϼϓϷ΍ ΔϤΟήΗ68%7,7/(
ϡϼϓϷ΍ ΔϤΟήΗ Δϐϟ έΎΘΨϳ
Δϳϭ΍ί $1*/(
ΔΣΎΘϣ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· '9' ήϴϣΎϛ Δϳϭ΍ί έΎΘΨϳ
Ω΍Ϊϋ·6(783
ΎϬΘϟ΍ί·ϭ΃ Ω΍ΪϋϹ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϰϟ· ϝϮλϮϟ΍ Ϧϣ ϚϨϜϤϳ
$%
%ΔτϘϨϟ΍ ϰϟ·$ ΔτϘϨϟ΍ Ϧϣ ϊΑΎΘΘϟ΍ έήϛ
έ΍ήϜΗ 5(3($7
ϞϜϟ΍ˬϥ΍ϮϨϋ ˬέΎδϣ ˬϞμϓέ΍ήϜΗ
ήϴϐμΗήϴΒϜΗ =220
ϮϳΪϴϔϟ΍ ΓέϮλ ήΒϜϳ
ΔΣΎΘϣ ήϴϏ έ΍έί΃
ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ϞϴϐθΗ
ςϐο΍ϭ ΪόΑ Ϧϋ ήόθΘδϤϟ΍ϮΤϧΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ΓΪΣϭ ϪΟϭ
έ΍έίϷ΍
ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ΓΪΣϭ ΔϳέΎτΑ ΐϴϛήΗ
ΓΪΣϭ ΓήΧΆϣ ϲϓ ΩϮΟϮϤϟ΍ ΔϳέΎτΒϟ΍ ˯ΎτϏ ωΰϧ΍
$$$ ϢΠΣ ΔΘϳέΎτΑ ϞΧΩ΃ϭ ˬΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍
ΔΤϴΤλ ΓέϮμΑϭ Ϧϳΰϣήϟ΍ Γ΍ΫΎΤϣ ϊϣ
ΔϳϮϠϗ ΔϳέΎτΑϡ΍ΪΨΘγΎΑ ϲλϮϧ
˺
ΔϗΎτϟ΍ έί 32:(5
ϪϠϴϐθΗ ϒϗϮϳϭ '9' ι΍ήϗ΃ Ϟϐθϣ Ϟϐθϳ
: ϕϼϏ·ΦΘϓ23(1&/26(
ΎϬϘϠϐϳ ϭ΃ ιήϘϟ΍ ΔΒϠϋ ΢Θϔϳ
̂ ϰϟ· ˹ Ϧϣ ΔϴϤϗήϟ΍ έ΍έίϷ΍
ΔϤ΋Ύϗ ϲϓ ΔϤϗήϣ ήλΎϨϋ έΎΘΨϳ
΢δϣ &/($5
ήϴϐμΗήϴΒϜΗ ϊοϭ Ϧϣ ΝϭήΨϟ΍
˻
M- ΢δϣ 6&$1
ϡΎϣϸϟ ϭ΃ϒϠΨϠϟ ΚΤΑ
ϲτΨΗ 6.,3
ϲϟΎΘϟ΍ έΎδϤϟ΍ ϭ΃ Ϟμϔϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ
ϭ΃ Ϟμϔϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϻ΍ ϭ΃ έΎδϤϟ΍ ϭ΃ Ϟμϔϟ΍ Δϳ΍ΪΑ ϰϟ· ΓΩϮόϠϟ
ϖΑΎδϟ΍ έΎδϤϟ΍
8 ΓϮτΧΖϗΆϣ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ· 3$86(67(3
ϡ΍ΪΨΘγΎΑ Γ˯΍ήϘϠϟ έήϜΘϣ ϞϜθΑ ςϐο΍˱ΎΘϗΆϣ Γ˯΍ήϘϟ΍ ϑΎϘϳϹ
έΎσΈΑ έΎσ· έΎϴΧ
.ϞϴϐθΗ3/$<
Γ˯΍ήϘϟ΍ ΃ΪΒϳ
XϑΎϘϳ·6723
Γ˯΍ήϘϟ΍ ϒϗϮϳ
˿
ϡΪϘΘϤϟ΍ ίΎϔϠΘϟ΍ ϞϴλϮΗ
ΕϮμϟ΍ϭ ϮϳΪϴϔϟ΍ ΕϼϴλϮΗ
&20321(179,'(2287387 βΑ΍Ϯϗ Ϟλ
ΕϮμϟ΍ ΝήΨϣ$8',2287387ϭ ϮϳΪϴϔϟ΍ ΝήΨϣ
ίΎϔϠΘϟ΍ ϲϓ ΕϮμϟ΍ϭ ϮϳΪϴϔϟ΍ ϞΧΪϣ βΑ΍ϮϘΑ'9' Ϟϐθϣ ϰϠϋ
$ΕϮλ ϞΑΎϛϭ& ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ϞϐθϤϟ΍ Ω΍Ϊϋ·
ϭ΃ ίΎϔϠΗ ίΎϬΟ ϱ΃ ΕϮλ ϭ΃ΓέϮμϟ ζϳϮθΗ ΙΪΤϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ
ˬΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ ϞΜϣ ϲϓϭΓ˯΍ήϘϟ΍˯ΎϨΛ΃ ΐϳήϗ ϮϳΩ΍έ ϭ΃9&5
ϖϠϏ΃ ϭ΃ ˬϮϳΩ΍ήϟ΍ ϭ΃9&5 ϭ΃ ίΎϔϠΘϟ΍ Ϧϋ ΍Ϊ˱ ϴόΑ ϞϐθϤϟ΍ ϊο
ΎϬϨϣ ιήϘϟ΍ Ν΍ήΧ· ΪόΑ ΓΪΣϮϟ΍
ίΎϔϠΘϟ΍ΕϼϴλϮΗ
46
ΐϴϛήΘϟ΍
˱
ϦϜϤϳ ϕήσ ΓΪϋΪΟϮΗ ˬήΧ΁ ίΎϬΟ ϱ΃ϭ ίΎϔϠΘϟ΍ωϮϨϟ ΎϘϓϭϭ
%
ϡ΍ΪΨΘγ΍ ΔϟΩ΃ ϰϟ·ωϮΟήϟ΍˯ΎΟήϟ΍ΎϬΑ ϞϐθϤϟ΍ ϞϴλϮΗ
ϯήΧ΃ ΓΰϬΟ΃ Δϳ΃ϭ ϮϳήΘγϻ΍ ϡΎψϧϭ ˬϮϳΪϴϔϟ΍ϭ ίΎϔϠΘϟ΍
ϞϴλϮΘϟΎΑ ΔλΎΧ ΔϴϓΎο· ΕΎϣϮϠόϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ
!
#
˰Α βϴϟϭ ΓήηΎΒϣ ίΎϔϠΘϟΎΑ'9'Ϟϐθϣ ϞϴλϮΗ Ϧϣ Ϊϛ΄Η %
˱ΎϘΒσΔϫϮθϣ'9' ΓέϮλ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϦϜϤϴϓ ϻ·ϭ ˬ9&5
ΦδϨϟ΍ Ϊο ΔϳΎϤΤϟ΍ ϡΎψϨϟ
ϲγΎγϷ΍ ίΎϔϠΘϟ΍ ϞϴλϮΗ
ΕϮμϟ΍ϭ ϮϳΪϴϔϟ΍ ΕϼϴλϮΗ
ϭ ϮϳΪϴϔϟ΍ ΝήΨϣ9,'(2287387 βΑΎϗ Ϟλ
ϞϐθϤΑΩϮΟϮϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ΝήΨϣ$8',2287387
ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ίΎϔϠΘϟ΍ ϲϓΕϮμϟ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍ ϞΧΪϣ βΑ΍ϮϘΑ'9'
$ΕϮλ ϞΑΎϛϭ9 ϮϳΪϴϔϟ΍ ϞΑΎϛ
2EAROF$6$PLAYER
'9'
ι΍ήϗ΃ Ϟϐθϣ ΓήΧΆϣ
46
ϊΑΎΘΘϤϟ΍ ϮϳΪϴϔϟΎΑ ωΎΘϤΘγϼϟ
ΔϤ΋Ύϗ ϲϓϞϴϐθΗ ³2Q´ϰϠϋ >ϲϟ΍ϮΘϤϟ΍ ΢δϤϟ΍@ Γΰϴϣ ςΒο΍ %
˺˹ ΔΤϔλ ήψϧ΍ ˬΔϴϟ΍ϮΘϤϟ΍ ΓέΎηϹ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ Ω΍ΪϋϹ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ϥϮϜϣ ΔϠλϭ ϊϣ ϻ· ϲϟ΍ϮΘϤϟ΍ ΢δϤϟ΍ ϞϤόϳ ϻ %
!
ήϳάΤΗ
ήϬψΘδϓˬϲϟ΍ϮΘϤϟ΍ ΢δϤϟ΍ ϖϴδϨΘϟ ίΎϔϠΘϟ΍ ϝϮΒϗ ϡΪϋΔϟΎΣ ϲϓ
ΔηϮθϣ ΓέϮμϟ΍
ϞϴϐθΗ >2Q@ ϰϠϋ >ϲϟ΍ϮΘϤϟ΍ ΢δϤϟ΍@ Γΰϴϣ ςΒπΑ ΖϤϗ ΍Ϋ·
ϞϴϐθΘϟ΍ ϑΎϘϳ· >2II@ ϰϠϋ έΎϴΨϟ΍ϊπΗ ϥ΃ΐΠϴϓ ˬ΄τΨϟΎΑ
ιήϘϟ΍ΔΒϠϋ ϖϠϏ΃ ϢΛ ΓΪΣϮϟ΍ Ϧϣ ιήϗϱ΃ ϝί΃
βϤΧ Ϧϣ ήΜϛϷ ϑΎϘϳ· 6723 έί ϰϠϋ έ΍ήϤΘγΎΑ ςϐο΍
ϥ΍ϮΛ
˳
2EAROF$6$PLAYER
'9'
ι΍ήϗ΃ Ϟϐθϣ ΓήΧΆϣ
ΔψΣϼϣ
ΕϮμϟ΍ ΝήΨϣ$8',2287387 βΑΎϗ ϞμΗ ϻ
ϡΎψϨϠϟ ϒΗΎϬϟ΍ ϞΧΪϣ βΑΎϘΑ'9' ι΍ήϗ΃ ϞϐθϤΑ ιΎΨϟ΍
ϲΗϮμϟ΍
̀
6
ϞΒϘΘδϣΕϮλ ϢΨπϣ
!MPLIFIER2ECEIVER
ϱέΎϴΘΧ΍ ίΎϬΠΑ ΕϮμϟ΍ ΔϠλϭ
ΕϮμϟ΍ Ν΍ήΧϹ ϱέΎϴΘΧϻ΍ ίΎϬΠϟΎΑ '9' Ϟϐθϣ Ϟλ
ϭ΃ ΓΎϨϗ ˻ ϱήχΎϨΗ ϮϳήΘγΎΑ Ωϭΰϣ ΕϮλ ϢΨπϣ
3UR/RJLF'ROE\3UR/RJLFOO
8
!
ΓΎϨϘϟ΍ ϲ΋ΎϨΛϲϤϗέ ϮϳήΘδΑΩϭΰϣ ΕϮλ ϢΨπϣ
ΓΪΣϮΑ Ωϭΰϣ ΕϮλϮϳΪϴϓ ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΟ ϭ΃ 3&0
ˬ'ROE\'LJLWDOŒΕ΍ϮϨϘϟ΍ ΓΩΪόΘϣ Ε΍ήϔηϚϓ
ϞϐθϤϟ΍ βΑ΍Ϯϗ ΪΣ΃ Ϟλϭ΃'76ϭ΃ ˬ03(*ϭ΃
2EAROF$6$PLAYER
'9'
ι΍ήϗ΃ Ϟϐθϣ ΓήΧΆϣ
©'ROE\ª ϦϣϞϛ ϥ· ϲΒϟϭΩ ϞϣΎόϣ Ϧϣ κϴΧήΘΑϊϨλ
˵
ϞϣΎόϤϟΔϳέΎΠΗΕΎϣϼϋ '' ΰϣέϭ ©3UR/RJLFªϭ
ϲΒϟϭΩ
©'76'LJLWDO2XWªϭ©'76ª Ϧϣ Ϟϛ ϥ·
'LJLWDO7KHDWHU Δϛήθϟ ϥΎΘϳέΎΠΗ ϥΎΘϣϼϋ ΎϤϫ
6\VWHPV,QF
ΐϴϛήΘϟ΍
ήδϳϷ΍ΕϮμϟ΍ΝήΨϣ $8',2287387 ϲδΑΎϗ Ϟλ
ΕϮμϟ΍ ϞΧΪϣ ϲδΑΎϘΑ'9' ι΍ήϗ΃ Ϟϐθϣ ϲϓ ϦϤϳϷ΍ϭ
ϡΎψϧ ϭ΃ ˬϞΒϘΘδϤϟ΍ ϭ΃ˬΕϮμϟ΍ϢΨπϣ ϲϓ ϦϤϳϷ΍ήδϳϷ΍
$ ΕϮμϟ΍ ΕϼΑΎϛ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ˬϮϳήΘγϻ΍
ΕϮμϟ΍ ΝήΨϣ ',*,7$/$8',2287387
ϝΎΧΩϹ΍ βΑΎϘΑ έϮΤϤϟ΍ ΪΤΘϣ &2$;,$/;ϲϤϗήϟ΍
ϲϤϗέ ΕϮλ ϞΒϛ ϡΪΨΘγ΍ ΕϮμϟ΍ ϢΨπϣ ϲϓ ϖϓ΍ϮΘϤϟ΍
ϱέΎϴΘΧ΍ έϮΤϤϟ΍ ΪΤΘϣ FRD[LDO;
Ε΍ϮϨϘϟ΍ ΩΪόΘϣ ϲϤϗήϟ΍ ΕϮμϟ΍
ΕϮλ ΓΩϮΟ Ϟπϓ΃ ΔϴϤϗήϟ΍ ΓΩΪόΘϤϟ΍ Ε΍ϮϨϘϟ΍ ΔϠλϭ ϲτόΗ
ϢϋΪϳΕ΍ϮϨϘϟ΍ ΩΪόΘϣ ϮϳΪϴϓΕϮλ ϞΒϘΘδϣ ϰϟ· ΝΎΘΤΘγ΍άϬϟϭ
'9' Ϟϐθϣ ΎϬϤϋΪϳϲΘϟ΍ ΕϮμϟ΍ ϝΎϜη΃ ϦϣήΜϛ΃ ϭ΃ ΪΣ΍ϭ
ϊΟ΍έ'76ϭ ϲϤϗήϟ΍ ϲΒϟϭΩϭ ˬ 03(*ϞΜϣϚΘλΎΧ
ΔϬΟ΍Ϯϟ΍ ϰϠϋ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ Ε΍έΎόθϟ΍ϭ ϝΎΒϘΘγϻ΍ ίΎϬΟ ϞϴϟΩ
ϝΎΒϘΘγϻ΍ ίΎϬΠϟ ΔϴϣΎϣϷ΍
ΔψΣϼϣ
ίΎϬΟΕ΍έΪϗ ϊϣ ϲϤϗήϟ΍Ν΍ήΧϹ΍ ϖϴδϨΗ ϖΑΎτΘϳ Ϣϟ ΍Ϋ· %
Ϧϟ ϭ΃ ϱϮϗϩϮθϣ ΕϮλ ϝΎΒϘΘγϻ΍ ίΎϬΟ ϲτόϴδϓ ˬϝΎΒϘΘγϻ΍
ϕϼσϹ΍ ϰϠϋ˱ΎΗϮλ ϲτόϳ
ήΒϋ Ε΍ϮϨϗ ΔΘδϟ ϢδΠϣ ϲϤϗέ ΕϮλ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϦϜϤϳ %
Ϛϓ ΓΪΣϮΑ ˱΍ΰϬΠϣ ϝΎΒϘΘγϻ΍ ίΎϬΟ ϥΎϛ ΍Ϋ· ΔϴϤϗήϟ΍ ΔϠλϮϟ΍
ςϘϓ Ε΍ϮϨϘϟ΍ ΓΩΪόΘϣ ΔϴϤϗέ ήϴϔθΗ
́
ΔϴϟϭϷ΍ Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍
ϡΎόϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍
Ω΍Ϊϋ· 6(783 ςϐο΍ ˺
Ω΍ΪϋϹ΍ ΔϤ΋Ύϗ ήϬψΘγ
ΕϼϳΪόΘϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ˯΍ήΟ· ϚϨϜϤϳ ˬΩ΍ΪϋϹ΍ ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ΕϮμϟ΍ϭΓέϮμϟ΍ ϞΜϣήλΎϨόϠϟ
ϰϠϋ ςϐο΍ ϢΛ ˬΏϮϠτϤϟ΍ έΎϴΨϟ΍ ΪϳΪΤΘϟV6 ϡΪΨΘγ΍ ˻
ϲϧΎΜϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ "
ˬϪΑ ΏϮϏήϤϟ΍ ϲϧΎΜϟ΍ έΎϴΨϟ΍ έΎϴΘΧϻ V6 ϡΪΨΘγ΍ ˼
ΚϟΎΜϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ " ςϐο΍ ΎϫΪόΑϭ
˺
ςϐο΍ ϢΛ ˬΏϮϠτϤϟ΍ Ω΍ΪϋϹ΍ΪϳΪΤΘϟ V6 ϡΪΨΘγ΍ ˽
ήλΎϨόϟ΍ ξόΑ ΐϠτΘΗ έΎϴΘΧϻ΍Ϊϴϛ΄Θϟ (17(5
ΔϴϓΎο· Ε΍ϮτΧ
˻
ΝϭήΨϠϟ ϞϴϐθΗ3/$<ϭ΃ Ω΍Ϊϋ· 6(783 ςϐο΍ ˾
Ω΍ΪϋϹ΍ ΔϤ΋Ύϗ Ϧϣ
˽
ΔϐϠϟ΍Ω΍Ϊϋ·
Ω΍ΪϋϹ΍
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ Δϐϟ
ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ νήόϟ΍ϭ Ω΍ΪϋϹ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ Δϐϟ ήΘΧ΍
ιήϘϟ΍ΔϤ΋ΎϗϡϼϓϷ΍ ΔϤΟήΗ Δϐϟ ιήϘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ
ˬιήϘϟ΍ ΕϮλ ΕϮμϟ΍ έΎδϤϟ ΎϬϠπϔΗ ϲΘϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ήΘΧ΍
ιήϘϟ΍ΔϤ΋Ύϗϭ ˬϡϼϓϷ΍ ΔϤΟήΗϭ
ϞϴΠδΗ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϠλϷ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϟ· ήϴθΗ ΔϴϠλϷ΍ ΔϐϠϟ΍
ΎϬΑ ιήϘϟ΍
ΔϴϤϗήϟ΍ έ΍έίϷ΍ ςϐο΍ ˬϯήΧ΃ Δϐϟ έΎϴΘΧϻ ϯήΧ΃ ΕΎϐϟ
ΔόΑέ΃ Ϧϣ ϥϮϜϤϟ΍ ϞΑΎϘϤϟ΍ Ϣϗήϟ΍ ϝΎΧΩϹ (17(5 ΎϫΪόΑϭ
˱ ˬΕΎϧΎΧ
˺˽ ΔΤϔλ ϲϓ ΕΎϐϠϟ΍ ίϮϣέΔϤ΋ΎϘϟ ΎϘϓϭ
&/($5 ςϐο΍ ˬ΄τΨϟ΍ ΔϐϠϟ΍ΰϣέ ϝΎΧΩΈΑ ΖϤϗ ΍Ϋ·
΢δϣ
̂
˼
ΔϐϠϟ΍ ˺
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ Δϐϟ %
ιήϘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϡϼϓϷ΍ ΔϤΟήΗ Δϐϟ ιήϘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ %
νήόϟ΍ ˻
ίΎϔϠΘϟ΍ ΪόΑ %
νήόϟ΍ ϊοϭ %
ϲϟ΍ϮΘϣ ΢δϣ %
ΕϮμϟ΍ ˼
'7603(* ϲϤϗήϟ΍ ϲΒϟϭΩ %
ΩΩήΘϟ΍ ΩΩήΘϟ΍ ΔϨϴϋ %
ϲϜϴϣΎϨϳΪϟ΍ϯΪϤϟ΍ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ '5& %
ϯήΧ΃ΩϮϨΑ ˽
Γ˯΍ήϘϟ΍ϲϓϢϜΤΘϟ΍ 3%& %
03(*ΕΎϔϠϣΔϤΟήΗ %
ΔϤΟήΘϟ΍ϞϴϐθΗ ϒϗϮΗ ± ιήϘϟ΍ΔϤΟήΘϟ 2II
ΎϬϨϣ ΝϭήΨϟ΍ϭ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ νήόϟ
νήόϟ΍Ω΍Ϊϋ·
ίΎϔϠΘϟ΍ ΪόΑ
ςϐπϟ΍ ϱΩΆϴγ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ νήόϟ Ω΍Ϊϋ·6(783 ςϐο΍
ΔηΎθϟ΍ ϰϟ· ΓΩϮόϟ΍ ϰϟ· Ω΍Ϊϋ·6(783 ϰϠϋΔϴϧΎΛΓΪϤϟ
ΔϴϟϭϷ΍
ίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΟ ΪόΑ ϥϮϜϳ ΎϣΪϨϋ ϊοϮϟ΍΍άϫ ήΘΧ΍˼˽
ϲγΎϴϘϟ΍ ˼˽ Ϯϫ ϞλϮϤϟ΍
ΪόΑϦϋ ϢϜΤΘϟ΍ ΓΪΣϭϰϠϋ " ϰϠϋςϐο΍
ίΎϔϠΘϟ΍ ίΎϬΟ ΪόΑ ϥϮϜϳ ΎϣΪϨϋ ϊοϮϟ΍ ΍άϫ ήΘΧ΍ ̂˺˿
̂˺˿ Ϯϫ ϞλϮϤϟ΍
ΪόΑϦϋ ϢϜΤΘϟ΍ ΓΪΣϭϰϠϋ B ϰϠϋςϐο΍
ϲϟΎΘϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ
ϖΑΎδϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ϰϟ· ωϮΟήϠϟ
ΩΩήΘϟ΍ ΩΩήΘϟ΍ ΔϨϴϋ
νήόϟ΍ ϊοϭ
ϪΗ΍έΪϗ Ϧϣ ϖϘΤΘϠϟ ΕϮμϟ΍ ϢΨπϤΑ ιΎΨϟ΍ ϖϴΛϮΘϟ΍ ϊΟ΍έ
ίΎϔϠΘϟ΍ ΪόΑ ϊοϭ ϥϮϜϳ ΎϣΪϨϋ ςϘϓ νήόϟ΍ ϊοϭ Ω΍Ϊϋ· ϞϤόϳ
©˼˽ª ϰϠϋ ˱ΎσϮΒπϣ
ΕϮμϟ΍ ϢΨπϣ ϭ΃ ϝΎΒϘΘγϻ΍ ίΎϬΟ ϥΎϛ ΍Ϋ· ΰΗήϫϮϠϴϛ ˽́ήΘΧ΍ ˬΰΗήϫϮϠϴϛ̂˿ Ε΍έΎη· ΔΠϟΎόϣ ϰϠϋ έΩΎϗ ήϴϏ
Ϟϛ ΓΪΣϮϟ΍ ϝϮΤΘγ ˬέΎϴΘΧϻ΍ ΍άϫ ΪϳΪΤΗ ΪϨϋΰΗήϫϮϠϴϛ
ϰϨδΘϳ ϰΘΣΰΗήϫ ϮϠϴϛ˽́ϰϟ· ΰΗήϫ ϮϠϴϛ̂˿ Ε΍έΎη·
ΎϫήϴϔθΗ Ϛϓ ϡΎψϨϠϟ
ΕϮμϟ΍ ϢΨπϣ ϭ΃ ϝΎΒϘΘγϻ΍ ίΎϬΟ ϥΎϛ ΍Ϋ· ΰΗήϫϮϠϴϛ ̂˿ήΘΧ΍ ˬΰΗήϫϮϠϴϛ̂˿ Ε΍έΎη· ΔΠϟΎόϣ ϰϠϋ ˱΍έΩΎϗ
ΰΗήϫϮϠϴϛ
ϲϜϴϣΎϨϳΪϟ΍ϯΪϤϟ΍ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ '5&
ϯήΧ΃ Ε΍Ω΍Ϊϋ·
Γ˯΍ήϘϟ΍ϲϓϢϜΤΘϟ΍ 3%&
ΎϬϤϠϛ΄Α ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ Δπϳήϋ ΓέϮλ νήόϳ 3DQVFDQ
ΔηΎθϟ΍ ϢΠΣ ϊϣϡ˯΍ϮΘΗ ϻ ϲΘϟ΍ ˯΍ΰΟϷ΍ ϊτϘϳϭ ˱Ύϴ΋ΎϘϠΗ
ϲϟ΍ϮΘϣ ΢δϣ
ΔϠϗϊϣ έϮμϠϟ ΓΩϮΟ ϰϠϋ΃ ϲϟ΍ϮΘϤϟ΍ ΢δϤϟ΍ ϮϳΪϴϓϲτόϳ
ϞϴλϮΘϠϟ ΐϛήϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ βΑ΍Ϯϗ ϡΪΨΘδΗΖϨϛ ΍Ϋ· ξϴϣϮϟ΍
΢δϤϟ΍ ΓέΎη· ϊϣ ϦϴϘϓ΍ϮΘϤϟ΍ νήόϟ΍ ΔηΎη ϭ΃ ίΎϔϠΘϟΎΑ
ϞϴϐθΗ 2Q ϰϠϋ ϲϟ΍ϮΘϤϟ΍ ΢δϤϟ΍ Γΰϴϣ ςΒοΎϓ ˬϲϟ΍ϮΘϤϟ΍
Ϊϴϛ΄Θϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ήϬψΘγ έΎϴΘΧϻ΍Ϊϴϛ΄Θϟ (17(5 ςϐο΍
ήϳάΤΗ
ήϬψΘδϓˬϲϟ΍ϮΘϤϟ΍ ΢δϤϟ΍ ϖϴδϨΘϟ ίΎϔϠΘϟ΍ ϝϮΒϗ ϡΪϋΔϟΎΣ ϲϓ
ϰϠϋ >ϲϟ΍ϮΘϤϟ΍ ΢δϤϟ΍@ΓΰϴϣςΒπΑΖϤϗ ΍Ϋ· ΔηϮθϣ ΓέϮμϟ΍
>2II@ϰϠϋ έΎϴΨϟ΍ ϊπΗϥ΃ ΐΠϴϓˬ΄τΨϟΎΑ ϞϤόΗ>2Q@
ΔΒϠϋ ϖϠϏ΃ ϢΛ ΓΪΣϮϟ΍Ϧϣιήϗϱ΃ϝί΃ ϞϴϐθΘϟ΍ ϑΎϘϳ·
Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ΓΪΣϮΑ ϑΎϘϳ·6723 ϰϠϋ ςϐο΍ϢΛ ιήϘϟ΍
ϥ΍ϮΛ
˳ βϤΧ Ϧϣ ήΜϛϷ ΪόΑ
2IIϭ΃ ϞϴϐθΗ2Q ϰϠϋ 3%& Γ˯΍ήϘϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ ςΒο΍
ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ·
ΕϮμϟ΍Ω΍Ϊϋ·
3%&ΔϴλΎΧ Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍ ι΍ήϗ΃ Γ˯΍ήϗ ϢΘΗ ϞϴϐθΗ2Q
ΔϴλΎΨϟ΍ ϩάϬϟ ˱ΎϘΒσΓ˯΍ήϘϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍
ιήϗϞϜΑ ϲΗϮμϟ΍ Ν΍ήΧϹ΍ Ε΍έΎϴΧϦϣ ΔϋϮϤΠϣ ΪΟϮϳ
˱ ϞϐθϤϠϟ ΕϮμϟ΍$8',2 Ε΍έΎϴΧ ςΒο΍ '9'
ΎϘϓϭ
ϪϣΪΨΘδΗ ϱάϟ΍ ϲΗϮμϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ωϮϨϟ
ΔσϮϐπϤϟ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍ ι΍ήϗ΃ ϞϴϐθΗ ϢΘϳ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ·2II
ϞϴϐθΗ ΔϘϳήσ βϔϨΑ3%&ΔϴλΎΧ ϊϣ9LGHR&'
$XGLR&' ΔσϮϐπϤϟ΍ ΔϴΗϮμϟ΍ ι΍ήϗϷ΍
03(* ΔϤΟήΗ
νϭήόϤϟ΍ ϲο΍ήΘϓϻ΍ 03(* ΔϤΟήΗ ϢΠΣϞϳΪόΗ ϦϜϤϳ
03(* ϞϴϐθΗ ˯ΎϨΛ΃
Ω΍ΪϋϹ΍
ΕϮλ ϯΪϫ΃ϭ ΕϮλ ϰϠϋ΃ ϦϴΑ ϕήϔϟ΍ ϲϜϴϣΎϨϳΪϟ΍ ϯΪϤϟ΍ ϥ·
ϖϴδϨΘΑ ήϔθϣ'9' ιήϗϞϴϐθΗ ˯ΎϨΛ΃ ϪτϐοϦϜϤϳ
ιήϗ ϞϴϐθΗ ΪϨϋ ΔϤϬϤϟ΍ ϩάϫ άϴϔϨΗ ϢΘϳ 'ROE\'LJLWDO
ϯϮΘδϤΑ'ROE\'LJLWDOϖϴδϨΘΑ ϞΠδϣ'9'9,'(2
ϯΪϤϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍'5& ςΒο΍ ςγϮΘϣϭ΃ ξϔΨϨϣ ΕϮλ
ήϴΛ΄Θϟ΍΍άϫ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟϞϴϐθΗ 2Q ϰϠϋ ϲϜϴϣΎϨϳΪϟ΍
ϲϓ Δσήη΃ ϊϣΔπϳήϋΓέϮλ νήόϳ /HWWHUER[
ΔηΎθϟ΍Ϧϣ ΔϴϠϔδϟ΍ϭ ΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍
'7603(* ϲϤϗήϟ΍ ϲΒϟϭΩ
ϞϴΠδΗ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϠλϷ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϟ· ήϴθΗ ΔϴϠλϷ΍ ΔϐϠϟ΍
ΎϬΑ ιήϘϟ΍
>%LWVWUHDP@ ήΘΧ΍ ΖΒϟ΍ Ε΍ΪΣϭϖϓΪΗ %LWVWUHDP
',*,7$/$8',2 βΑΎϗϥΎϛ ΍Ϋ· ΖΒϟ΍ Ε΍ΪΣϭϖϓΪΗ
˱
ϼλϮϣΓΪΣϮϠϟ
ϲϤϗήϟ΍ ΕϮμϟ΍ΝήΨϣ 287387
ήϴϔθΗ ϚϓΓΪΣϮΑΩϭΰϣήΧ΁ίΎϬΟϱ΃ ϭ΃ΕϮλ ήΒϜϤΑ
03(*ϭ΃'76 ϭ΃ ˬ'ROE\'LJLWDO
ϝΎμΗϻ΍ ΪϨϋ ήΘΧ΍ 03(*ϲϤϗήϟ΍ ϲΒϟϭΪϟ 3&0
ΞϣΩ ϢΘϴγ ΓΎϨϗ˻ ϱΫ ϲϤϗέ ϮϳήΘγ΍ ΕϮλ ϢΨπϤΑ
ϭ΃ ϲϤϗήϟ΍ ϲΒϟϭΩ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΓήϔθϤϟ΍'9' ι΍ήϗ΃
ΓΎϨϗ ˻3&0ΕϮλϰϟ·03(*
³2II´ ΕήΘΧ΍ ΍Ϋ· '76˰ϟ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ·2II
Ϧϣ˱ΎΟ΍ήΧ· ϥϮϜΗϦϟ'76 ΓέΎη·ϥΈϓ ˬϞϴϐθΗϑΎϘϳ·
',*,7$/$8',2287387 βΑΎϗ ϝϼΧ
ϲϤϗήϟ΍ ΕϮμϟ΍ ΝήΨϣ
˺˹
ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ ιήϘϟ΍ ΕΎϣϮϠόϣ νήϋ
ΔϣΎόϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ Ε΍ΰϴϣ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ήλΎϨόϟ΍ ξόΑ ήϴϴϐΗ ϦϜϤϳ
ΐϧΎΟϩΎΠΗ΍ ϊϣ ˬϪΒϠόϟ΍ ϲϓ έΎΘΨϤϟ΍ ιήϘϟ΍ ϞϴϤΤΘΑϢϗ ˺
ϰϠϋϷ Γ˯΍ήϘϟ΍
Γ˯΍ήϘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ νήϋ ',63/$< ςϐο΍ ˺
έΎδϤϟ΍ ϥ΍ϮϨόϟ΍ Ϣϗέ
Γ˯΍ήϘϟ΍ ˯ΪΒϟ ϞϴϐθΗ .3/$< ςϐο΍ ˻
ςϘϓ '9'ιήϗ΃ Ϟμϔϟ΍ Ϣϗέ
ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳϹ ϑΎϘϳ· X6723 ϰϠϋ ςϐο΍ ˼
˺˻ΔΤϔμϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ΚΤΑ
ήμϨϋ έΎϴΘΧϻ B" ςϐο΍ ˻
έΎΘΨϤϟ΍ήμϨόϟ΍ΰϴϴϤΗ ϢΗ
Ω΍ΪϋϹ΍ήϴϴϐΘϟ V6 ςϐο΍ ˼
(17(5 ςϐο΍
˱ΎΒγΎϨϣ ϚϟΫ ϥΎϛ ΍Ϋ· ΔϴϤϗήϟ΍ έ΍έίϷ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ˱Ύπϳ΃ ϦϜϤϳ
ϥ΍ϮϨόϟ΍Ϣϗέ ϝΎΧΩ· ˬϝΎΜϤϟ΍ϞϴΒγ ϰϠϋ
ΔψΣϼϣ
ϲϔΘΨϴδϓ ΔϠϴϠϗ ϥ΍ϮΛ ΓΪϤϟέίϱ΃ ϰϠϋ ςϐπϟ΍ ϡΪϋ ΔϟΎΣ ϲϓ
ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ νήόϟ΍
$//
ΖϗΆϤϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ ϑΎϘϳ·
83$86(67(3 ϰϠϋ ςϐο΍ ˬϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃
ΖϗΆϤϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ ϑΎϘϳϹ ΓϮτΧϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
9&'
ϞϴϐθΘϟ΍
03(* '9'
έΎσΈΑ έΎσ· ϞϴϐθΘϟ΍
83$86(67(3 ϰϠϋςϐο΍
Γ˯΍ήϘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ έήϜΘϣ ϞϜθΑ ΓϮτΧΖϗΆϣ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ·
$//
΢δϤϟ΍ ϲτΨΗ
ϲτΨΗ6.,3 ϰϠϋ ςϐο΍ ˬϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃
ϭ΃ ϲϟΎΘϟ΍ έΎδϤϟ΍Ϟμϔϟ΍ ϰϟ· ϙήΤΘϠϟ ϭ΃ ϲϧΎΜϟ΍ έΎδϤϟ΍Ϟμϔϟ΍ Δϳ΍ΪΑ ϰϟ· ωϮΟήϠϟ
ϖϓήΑ ϦϴΗήϣ ϲτΨΗ 6.,3έί ϰϠϋ ςϐο΍
ϖΑΎδϟ΍ έΎδϤϟ΍Ϟμϔϟ΍ ϰϟ· ωϮΟήϠϟ
$//
ήϴϐΘϣ ϊϳήγ ΢δϣ
΢δϣ 6&$1ςϐο΍ ˬϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃
΢δϤϟ΍ Δϋήγ έΎϴΘΧϻ ΓέήϜΘϣ ΓέϮμΑ M ϭ΃-
ΔΑϮϠτϤϟ΍
Ε΍ϮτΧ˽ ˭'9'
Ε΍ϮτΧ ˼ ˭03(*ˬ:0$ˬ03ˬ$&'ˬ9&'
˺˺
΢ϴϤϠΗ
©8XªιήϘϟ΍ ΐδΣ ΎϬϓΎϘϳ·ϢΗ ϲΘϟ΍ΔτϘϨϟ΍ ΓΪΣϮϟ΍ ϞΠδΗ %
ϑΎϨΌΘγϻϞϴϐθΗ 3/$< ϰϠϋςϐο΍ ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋήϬψΗ
ΪϬθϤϟ΍ ΔτϘϧ ΪϨϋ Ϧϣ ϞϴϐθΘϟ΍
ϭ΃ ϯήΧ΃Γ˱ ήϣϑΎϘϳ·X6723ϰϠϋςϐπϟ΍ ΔϟΎΣϲϓ %
ΓΪΣϮϟ΍ ϡϮϘΘγ ˬΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ ©Xª ήϬψΗ ιήϘϟ΍ Ν΍ήΧ· ϢΗ
ϒϗϮΘϟ΍ ΔτϘϧ ΢δϤΑ
Ν΍ήΧϹ ϕϼϏ·΢Θϓ :23(1&/26( ςϐο΍ ˽
ιήϘϟ΍
ϕϼϏϹ ϕϼϏ·΢Θϓ :23(1&/26( ςϐο΍
32:(5 ϰϠϋςϐο΍ ϭ΃ ιήϘϟ΍ΔΒϠϋ
ϢΘϴγϭ Ύϴ΋ΎϘϠΗ ιήϘϟ΍ ΔΒϠϋ ϕϼϏ· ϢΘϴγ ˬϲΑήϬϜϟ΍ έΎϴΘϟ΍
ΓΪΣϮϟ΍ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ·
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΔηΎηνήϋ ΪϨϋ
˱ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΔηΎη νήϋ ϢΘϳ Ϊϗ
ϭ΃'9' ι΍ήϗ΃ϞϴϤΤΗ ΪόΑ ϻϭ΃
ΔϤ΋Ύϗ ϰϠϋ ϱϮΘΤΗ ϲΘϟ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍ ι΍ήϗ΃
'9'
Ϟμϔϟ΍ϥ΍ϮϨόϟ΍ έΎϴΘΧϻ B"V6 έ΍έίϷ΍ ϡΪΨΘγ΍
Γ˯΍ήϘϟ΍ ˯ΪΒϟ(17(5 ςϐο΍ ϢΛ ˬϪοήϋ ΏϮϠτϤϟ΍
'9'0(18ϭ΃ ϥ΍ϮϨϋ7,7/( ςϐο΍
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΔηΎη ϰϟ·ωϮΟήϠϟ '9' ΔϤ΋Ύϗ
9&'
Ϫοήϋ ΏϮϠτϤϟ΍ έΎδϤϟ΍ έΎϴΘΧϻ ΔϴϤϗήϟ΍ έ΍έίϷ΍ ϡΪΨΘγ΍ %
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΔηΎη ϰϟ· ωϮΟήϠϟ ωϮΟέ 5(7851 ςϐο΍
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγϻϞϴϐθΘϟ΍Ε΍˯΍ήΟ·ϭΔϤ΋ΎϘϟ΍Ω΍Ϊϋ· ϒϠΘΨϳ Ϊϗ %
ϞϛϰϠϋΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ ϊΒΗ΍ ιήϘϟ΍ωϮϧΐδΣ
>2II@ ϰϠϋ 3%& ςΒοϚϨϜϤϳ ΔϤ΋ΎϗΔηΎη
˺˹ ΔΤϔμϟ΍ ήψϧ΍ Ω΍ΪϋϹ΍ ΔϤ΋Ύϗ Ϧϣ ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
'9'
'9' ΔϤ΋Ύϗ
έΰϟ΍ ϰϠϋ ςϐπϟ΍ ΪϨϋ ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ ιήϘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ήϬψΗ
'9'ΔϤ΋Ύϗ'9'0(18
'9'
03(* '9'
˯ϲτΒϟ΍ νήόϟ΍
΢δϣ 6&$1έί ϰϠϋ ςϐο΍ ˬϞϴϐθΘϟ΍ ϒϗϮΗ ΪϨϋ
ΔΌϴτΑ ΔϋήδΑ ϞϴϐθΘϠϟ ΓέήϜΘϣ ΓέϮμΑ Mϭ΃-
ςϘϓ ϡΎϣϸϟϭ Ε΍ϮτΧ˽
Δϳϭ΍ΰϟ΍ έΎϴΘΧ΍
ΔϠΠδϣ ΪϫΎθϣ ϰϠϋ ϱϮΘΤϳ ϱάϟ΍'9'ιήϗ νήϋ ˯ΎϨΛ΃
΍έ΍ήϣ
Δϳϭ΍ί$1*/( ςϐο΍ ˬΎϳ΍ϭΰϟ΍ ΔϔϠΘΨϣ Ε΍ήϴϣΎϜΑ
˱
ΔΑϮϠτϤϟ΍ Δϳϭ΍ΰϟ΍ έΎϴΘΧϻ
03(* '9'
9&'
ΔϤΟήΘϟ΍ έΎϴΘΧ΍
$//
ΓέήϜΘϤϟ΍ Γ˯΍ήϘϟ΍
ΓέϮμΑ έ΍ήϜΗ5(3($7 έί ϰϠϋ ςϐο΍ ˬϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃
ΏϮϠτϤϟ΍ έ΍ήϜΘϟ΍ ϊοϭ έΎϴΘΧϻ ΓέήϜΘϣ
ϞϴϐθΘϟ΍ ϑΎϘϳ·ϥ΍ϮϨόϟ΍Ϟμϔϟ΍ ˭'9'
˭:0$ˬ03ˬ$&'ˬ03(*ˬ9&'
ϞϴϐθΘϟ΍ ϑΎϘϳ·ϞϜϟ΍έΎδϣ
ΓέϮμΑ ΔϤΟήΗ68%7,7/(έί ϰϠϋ ςϐο΍ ˬϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃
ΔΑϮϠτϤϟ΍ ΔϤΟήΘϟ΍ Δϐϟ έΎϴΘΧϻ ΓέήϜΘϣ
ΔψΣϼϣ
9&'
03(* '9'
ΕϮμϟ΍έΎϴΘΧ΍
ϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ έήϜΘϣ ϞϜθΑ ΕϮλ$8',2ϰϠϋ ςϐο΍
ϒϠΘΨϣ ΕϮλ έΎδϣ ϭ΃ ΕϮλ Δϐϟ ϰϟ· ωΎϤΘγϼϟ
ϒϗϮΘϟ΍ ΔηΎη
ϲϓ'9' ι΍ήϗ΃ Ϟϐθϣ ϙήΗ ΪϨϋ ϒϗϮΘϟ΍ ΔηΎη ήϬψΗ
ϒϗϮΘϟ΍ ΔηΎη νήϋ ϢΗ΍Ϋ· ϖ΋ΎϗΩβϤΧ ΓΪϤϟ ϒϗϮΘϟ΍ ϊοϭ
˱Ύϴ΋ΎϘϠΗ Ϫδϔϧ '9' Ϟϐθϣ ϒϗϮϴδϓ ˬϖ΋ΎϗΩ βϤΧ ΓΪϤϟ
03(* '9'
ΖϗϮϟ΍ ΚΤΑ
ιήϘϟ΍ ϰϠϋ έΎΘΨϣΖϗϭ ϱ΃ΪϨϋ Γ˯΍ήϘϟ΍ ˯ΪΒϟ
Γ˯΍ήϘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ νήϋ ',63/$< ςϐο΍ ˺
ΖϗϮϟ΍ ΔϋΎγ ΔϧϮϘϳ΃ έΎϴΘΧϻ Bϭ΃" ςϐο΍ ˻
ϥ΍ϮΜϟ΍ϭ
ϖ΋ΎϗΪϟ΍ϭ ΕΎϋΎδϟΎΑ ΏϮϠτϤϟ΍ ˯ΪΒϟ΍ Ζϗϭ ϞΧΩ΃ ˼
˳
έΎΘΨϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ Ϧϣ Γ˯΍ήϘϟ΍ ΃ΪΒΘγ ϦϴϤϴϟ΍ ϰϟ·έΎδϴϟ΍ Ϧϣ
΢δϣ&/($5 ςϐο΍ ˬ΄τΧ ϡΎϗέ΃ ϝΎΧΩ· ΔϟΎΣ ϲϓ
ΔΤϴΤμϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ ϞΧΩ΃ ϢΛ ΎϬΘϠΧΩ΃ ϲΘϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ ΢δϤϟ
ϡΎψϨϟ΍έΎϴΘΧ΍
ίΎϔϠΘϟ΍ ϡΎψϨϟΐγΎϨϤϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ϊοϭ έΎϴΘΧ΍ ΐΠϳ
ΔηΎη ϰϠϋιήϗΪΟϮϳ ϻ 1R'LVF ΔϟΎγήϟ΍ΕήϬχ ΍Ϋ·
3$86(67(3 ϰϠϋ έ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ ˬίΎϔϠΘϟ΍
ϰΘΣ ϥ΍ϮΛ βϤΧ Ϧϋ ΪϳΰΗ ΓΪϤϟ ΓϮτΧΖϗΆϣ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ·
$XWR ϭ΃ ˬ176& ϭ΃ ˬ3$/ ϡΎψϧ έΎϴΘΧ΍ Ϛϟ ϰϨδΘϳ
ϲ΋ΎϘϠΗ
ΓΪΣ΍ϭ Γήϣ ίϭΎΠΗ 6.,3ϰϠϋςϐπϟ΍ ΔϟΎΣϲϓ %
Γ˯΍ήϘϟ΍ ˯Ύϐϟ· ϢΘϳ ˬέΎδϣϞμϓέ΍ήϜΗ ϊοϭ ϲϓ Γ˯΍ήϘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃
έ΍ήϜΘϟ΍ ϊοϭ ϲϓ
$//
$% ϞϴϐθΗ έ΍ήϜΗ
ΪϳΪΤΗ ϰϟ·$% έΰϟ΍ϰϠϋ ςϐπϟ΍ ϱΩΆϳ ˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
$ΔτϘϨϟ΍Ϧϣ ϞδϠδΗέ΍ήϜΗϭ%ΔτϘϨϟ΍ϭ$ ΔτϘϨϟ΍
ΔϳΎϬϨϟ΍ ΔτϘϧ % ΔτϘϨϟ΍ ϰϟ· Δϳ΍ΪΒϟ΍ ΔτϘϧ
˯ΎϐϟϺϟ ϯήΧ΃ Γήϣ $% ςϐο΍
ϞϴϐθΘϟ΍
9&'
ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍3%&ΔϴλΎΧ ϱΫϮϳΪϴϔϟ΍ ιήϘϟΔΒδϨϟΎΑ %
ϞϴϐθΘϟ΍ ϑΎϘϳ·2IIϰϠϋ3%& ςΒο ΐΠϳ ˬΓ˯΍ήϘϟ΍
³3%&´ ήψϧ΍ έ΍ήϜΘϟ΍ Δϔϴχϭ ϡ΍ΪΨΘγϻ Ω΍ΪϋϹ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϲϓ
˺˹ ΔΤϔλ Γ˯΍ήϘϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍
ήϴϐμΗήϴΒϜΗ=RRP
9&'
03(* '9'
ςϐο΍ ˬΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ· ϭ΃ϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ ˯ΎϨΛ΃ ϲϓ
ϮϳΪϴϔϟ΍ ΓέϮλ ήϴΒϜΗ ήϴϐμΗήϴΒϜΗ =220 ϰϠϋ
ΔϴϠϤϋ ϒϗϮΘΘγ ˬ03(* ϒϠϣ ϞϴϐθΗ ΔϟΎΣ ϲϓ
˱ΎΘϗΆϣ ϞϴϐθΘϟ΍
έ΍έί΃ ϡ΍ΪΨΘγΎΑΓήΒϜϤϟ΍ ΓέϮμϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϞϘϨΘϟ΍ϚϨϜϤϳ
΢δϣ&/($5 ϰϠϋ ςϐο΍ B"V6
ΝϭήΨϠϟ
ΔψΣϼϣ
ι΍ήϗ΃ ξόΑ ϊϣ ήϴϐμΗήϴΒϜΗ=RRP Δϔϴχϭ ϞϤόΗ ϻ Ϊϗ
'9'
'9'
ϥ΍ϮϨόϟ΍7,7/(
ΔϤ΋Ύϗ ήϬψΘγ ˬΔϤ΋Ύϗ'9' ιήϘϟ ϲϟΎΤϟ΍ ϥ΍ϮϨόϟΎΑ ϥΎϛ ΍Ϋ·
έΰϟ΍ ϰϠϋ ςϐπϟ΍ ΪϨϋ ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ ϥ΍ϮϨόϟ΍
ιήϘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ήϬψΘγ ϭ΃ ϥ΍ϮϨϋ7,7/(
˺˻
-3(* ΕΎϔϠϣ ϞϴϐθΘϟ Ϣ΋΍ϮϘϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍
-3(* ΕΎϔϠϣ ϞϴϐθΗ ϊϴτΘδΗ ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ
ΔϴΗϮμϟ΍ ι΍ήϗϷ΍ϞϴϐθΘϟϢ΋΍ϮϘϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍
03:0$ ΕΎϔϠϣϭ
ϰϠϋ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ήϬψΘγϭ ˬ-3(* ϒϠϣ ς΋Ύγϭ ϯΪΣ· ϞΧΩ΃ ˺
ίΎϔϠΘϟ΍ ΔηΎη
ΔσϮϐπϤϟ΍ ΔϴΗϮμϟ΍ι΍ήϗϷ΍ ϞϴϐθΗ ϊϴτΘδΗ ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ
03:0$ΕΎϔϠϣ ϭ΃$XGLR&'
ρϮϐπϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ ιήϗ
ίΎϔϠΘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ ΔϤ΋Ύϗ ήϬψΗ ˬϲΗϮλ ιήϗ ϝΎΧΩ· ΩήΠϤΑ
ϰϠϋ ςϐο΍ ϢΛ έΎδϣ έΎϴΘΧϻ V6 ϰϠϋςϐο΍
Γ˯΍ήϘϟ΍ ˯ΪΒϟ (17(5ϭ΃ ϞϴϐθΗ3/$<
ϞϴϐθΗ3/$<ςϐο΍ϭ ΪϠΠϣ ΪϳΪΤΘϟV6 ςϐο΍ ˻
ΪϠΠϤϟ΍ ΕΎϳϮΘΤϣ Δϳ΅ήϟ (17(5 ϭ΃
ϞϴϐθΗ3/$<ςϐο΍ϭ ϒϠϣ ΪϳΪΤΘϟV6 ςϐο΍ ˼
΢΋΍ήθϟ΍ νήϋ ΃ΪΒϳ (17(5 ϭ΃
ϞϴϐθΘϟ΍
΢΋΍ήθϟ΍ νήϋ ϑΎϘϳ·
03:0$
ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ ϑΎϘϳ· 6723 ςϐο΍ˬ΢΋΍ήθϟ΍ νήϋ˯ΎϨΛ΃
ΔϤ΋ΎϘϟ΍
ςϐο΍ ϢΛ ˬΪϠΠϣ έΎϴΘΧϻ V6 ςϐο΍ ˺
ΪϠΠϤϟ΍ ΕΎϳϮΘΤϣ Δϳ΅ήϟ (17(5ϭ΃ ϞϴϐθΗ3/$<
ΖϗΆϤϟ΍ ΢΋΍ήθϟ΍ νήϋ ϑΎϘϳ·
ϰϠϋ ςϐο΍ ϢΛϒϠϣ έΎϴΘΧϻ V6 ςϐο΍ ˻
Γ˯΍ήϘϟ΍ ΃ΪΒΗ (17(5ϭ΃ ϞϴϐθΗ3/$<
ΓϮτΧΖϗΆϣ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ·3$86(67(3 ϰϠϋςϐο΍
ςϐο΍ˬ΢΋΍ήθϟ΍ νήϋϰϟ· ωϮΟήϠϟ΢΋΍ήθϟ΍ νήϋ˯ΎϨΛ΃
3$86(67(3ςϐο΍ ϭ΃ϞϴϐθΗ3/$<
ΔϴϧΎΛΓήϣ ΓϮτΧΖϗΆϣ ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·
ήΧ΁ ϒϠϣ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϻ΍
ϲτΨΗ ϭ΃ ίϭΎΠΗ 6.,3 ϰϠϋςϐο΍
ϲϟΎΘϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ ΓέϮμϟ΍ ΓΪϫΎθϣ ˯ΎϨΛ΃ ΓΪΣ΍ϭ Γήϣ
ϖΑΎδϟ΍ ϭ΃
ΓέϮμϟ΍ ήϴϐμΗ ήϴΒϜΗ
ΓέϮλήϴΒϜΘϟ ήϴΒϜΗ ΔϴλΎΧϡΪΨΘγ΍ ΢΋΍ήθϟ΍ νήϋ˯ΎϨΛ΃
ϮϳΪϴϔϟ΍
έ΍έί΃ ϡ΍ΪΨΘγΎΑΓήΒϜϤϟ΍ ΓέϮμϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϞϘϨΘϟ΍ϚϨϜϤϳ
B"V6
ΝϭήΨϠϟ ΢δϣ &/($5 ϰϠϋςϐο΍
ΓέϮμϟ΍ ήϳϭΪΗ
ϲϓ ΓέϮμϟ΍ήϳϭΪΘϟ ΢΋΍ήθϟ΍νήϋ ˯ΎϨΛ΃B" ςϐο΍
ΔϋΎδϟ΍ ΏέΎϘϋ ϩΎΠΗ΍ βϜϋ ϭ΃ ΔϋΎδϟ΍ ΏέΎϘϋ ϩΎΠΗ΍
ΓέϮμϟ΍ ήϳϭΪΗ
ΓέϮμϟ΍ βϜόϟ ΓέϮλ νήϋ ˯ΎϨΛ΃V6 ϰϠϋςϐο΍
Ύ˱ϴδϜϋ ϭ΃ Ύ˱ϴϘϓ΃
˺˼
΢ϴϤϠΗ
ΰϴϴϤΘϟ V6 ϡΪΨΘγ΍ˬϰϠϋ΃ ϞϴϟΩ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϻ΍ΕΩέ΃΍Ϋ· %
(17(5ϭ΃ ϞϴϐθΗ3/$<ςϐο΍ϭ
ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ '9'ΔϤ΋Ύϗ'9'0(18ςϐο΍ %
ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ ϥ΍ϮϨϋ 7,7/( ςϐο΍ ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔΤϔμϟ΍
ΔϘΑΎδϟ΍ ΔΤϔμϟ΍
ΔϐϠϟ΍ ΰϣέ
03(* ΕΎϔϠϣ ϞϴϐθΘϟ Ϣ΋΍ϮϘϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍
ΔϴϟϭϷ΍ Ε΍Ω΍ΪϋϺϟ ΔΑϮϠτϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ϝΎΧΩϹ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϩάϫ ϡΪΨΘγ΍
ιήϘϟ΍ ΔϤ΋ΎϗˬιήϘϟ΍ϡϼϓ΃ ΔϤΟήΗ Δϐϟ ˬιήϘϟ΍ ΕϮλ ΔϴϟΎΘϟ΍
03(* ΕΎϔϠϣ ϞϴϐθΘϟ Ϣ΋΍ϮϘϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍
ΔϴϟΎΠϨϴϠϟ΍
Δϴϧ΍ϮΘϴϠϟ΍
ΔϴϧϭΪϘϤϟ΍
ΔϳΰϴΟϻΎϤϟ΍
ΔϳΰϴϟΎϤϟ΍
ΔϳϻΎϤϟ΍
ΔϴτϟΎϤϟ΍
ΔϳϭέΎϤϟ΍
ΔϴΛ΍έΎϤϟ΍
ΔϴϨϴϓΪϟϮϤϟ΍
ΔϴϟϮϐϨϤϟ΍
Δϳέ΍ϮϨϟ΍
ΔϴϟΎΒϴϨϟ΍
ΔϴΠϳϭήϨϟ΍
ΔϳέϭϷ΍
ΔϴΑΎΠϨϴΒϟ΍
ϮΘηΎΒϟ΍
ΔϴγέΎϔϟ΍
ΔϳΪϨϟϮΒϟ΍
ΔϴϟΎϐΗήΒϟ΍
ΔϴθΘϳϮϛ
βϧϭΎϣέ ϮΘϳ΍έ
ΔϴϧΎϣϭήϟ΍
Δϴγϭήϟ΍
ϥϮϣΎγ
ΔϴΘϳήϜδϧΎδϟ΍
ΔϴϠϳΎϐϟ΍ ΔϳΪϨϠΘϜγϹ΍
ΪϳϮδϟ΍
ΔϴΗ΍ϭήϛΏήμϟ΍
ΔϴϟΎϣϮμϟ΍
ΔϳΪϨδϟ΍
ΔϴϟΎϐϨδϟ΍
ΔϴϛΎϓϮϠδϟ΍
ΔϴϧΎϓϮϠδϟ΍
ΔϴϟΎϣϮμϟ΍
ΔϴϧΎΒγϹ΍
Δϴϧ΍ΩϮδϟ΍
ΔϴϠϴΣ΍Ϯδϟ΍
ΪϳϮδϟ΍
ΝϮϟΎΟΎΗ
ΔϴϜΟΎτϟ΍
ΔϴϠϴϣΎΘϟ΍
ΔϳέΎΗΎΘϟ΍
ΔϴΟϮϠϴΘϟ΍
ΔϳΪϧϼϳΎΘϟ΍
ΔϴΘΒΘϟ΍
ΔϴϨϳήΠϴΘϟ΍
ΔϴΠϧϮΘϟ΍
ΔϴϛήΘϟ΍
ΔϴϧΎϤϛήΘϟ΍
ϱϮΘϟ΍
Δϴϧ΍ήϛϭϷ΍
ΔϳΩέϭϷ΍
ΔϴϧΎΘδϜΑίϭϷ΍
ΔϴϣΎϨΘϴϔϟ΍
ΔϴϛϮΑϻϮϔϟ΍
ΔϳΰϴϠϳϮϟ΍
ϪϴϓϮϟϮϟ΍
ΎγϭΎϬϟ΍
ΔϳΪϴϴϟ΍
ΔϴΑϭέϮϴϟ΍
Δϴϟϭΰϟ΍
ΔϴϧΎϳΫΎΨΑϷ΍
ΔϳέΎϓϷ΍
ΔϴϧΎϜϳήϓϷ΍
ΔϴϧΎΒϟϷ΍
ΔϳέΎϬϣϷ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴϨϴϣέϷ΍
ΔϳΰϴϣΎγϷ΍
ΔϳήϴϤϳϷ΍
ΔϴϧΎΠϴΑέΫϷ΍
ΔϳήϴϜθΒϟ΍
ΔϴϜγΎΒϟ΍
ΔϴϟΎϐϨΒϟ΍
ΔϴϨϴΗΎϬΒϟ΍
ΔϳέΎϬϴΒϟ΍
ΔϴϧϮτϳήΒϟ΍
ΔϳέΎϐϠΒϟ΍
ΔϴϣέϮΒϟ΍
ΔϴγϭέϼϴΒϟ΍
ΔϳΩϮΒϤϜϟ΍
ΔϴϧϻΎΘϜϟ΍
ΔϴϨϴμϟ΍
ΔϴϧΎϜϴγέϮϜϟ΍
ΔϴΗ΍ϭήϜϟ΍
ΔϴϜϴθΘϟ΍
ΔϴϛήϤϧ΍Ϊϟ΍
ΔϳΪϨϟϮϬϟ΍
ΔϳΰϴϠΠϧϹ΍
ϮΘϧ΍ήΒγ΍
ΔϴϧϮΘγϷ΍
ΔϴγϭέΎϔϟ΍
ΔϴΠϴϔϟ΍
ΔϳΪϨϠϨϔϟ΍
Δϴδϧήϔϟ΍
ΔϴϨϳΰϳήϔϟ΍
ΔϴθϴϟΎϐϟ΍
ΔϴΟέϮΠϟ΍
ΔϴϧΎϤϟϷ΍
ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍
ΔϳΪϧϼϨϳήΠϟ΍
Δϴϧ΍έ΍Ϯϐϟ΍
ΔϴΗ΍έΎΟϮΠϟ΍
ΎγϭΎϬϟ΍
ΔϳήΒόϟ΍
ΔϳΪϨϬϟ΍
ΔϳήΠϤϟ΍
ΔϳΪϨϠδϳϷ΍
ΔϴδϧϭΪϧϹ΍
΍ϮΠϨϴϟήΘϧ·
ΔϳΪϨϟήϳϷ΍
ΔϴϟΎτϳϹ΍
ΔϴϧΎΑΎϴϟ΍
ΔϴϧΎΑΎΠϟ΍
΍ΩΎϧΎϛ
ΔϳήϴϤθϜϟ΍
ΔϴΧ΍ίΎϜϟ΍
ΔϳΰϴϏήϴϜϟ΍
ΔϳέϮϜϟ΍
ΔϳΩήϜϟ΍
Δϴϧ΍ϮΘϴϠϟ΍
ΔϴϨϴΗϼϟ΍
ΔϴϔϴΗϼϟ΍
ήϬψΘγϭ ˬ03(* ϒϠϣ ϞϴΠδΗ ς΋Ύγϭ ϯΪΣ· ϞΧΩ΃ ˺
ίΎϔϠΘϟ΍ΔηΎη ϰϠϋΔϤ΋ΎϘϟ΍
ϞϴϐθΗ3/$<ςϐο΍ϭ ΪϠΠϣ ΪϳΪΤΘϟV6 ςϐο΍ ˻
ΪϠΠϤϟ΍ ΕΎϳϮΘΤϣ Δϳ΅ήϟ (17(5 ϭ΃
ϞϴϐθΗ3/$<ςϐο΍ϭ ΪϠΠϣ ΪϳΪΤΘϟV6 ςϐο΍ ˼
Γ˯΍ήϘϟ΍ ΃ΪΒΗ (17(5 ϭ΃
ΕΎϔϠϣ ΓΪΣϮϟ΍ϩάϫϢϋΪΗ Ϣϟ ΍Ϋ· ³ ´ΰϣήϟ΍ήϬψϴγ %
03(*
ΕΎϔϠϣ ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ ϰτΨΘΘγ ˬϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ %
ϞϴϐθΘϠϟ ΔϠΑΎϘϟ΍ ήϴϏ 03(*
ςϐο΍ ˬϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϰϟ· ωϮΟήϠϟ ˽
ϑΎϘϳ· 6723
΢ϴϤϠΗ
ϞϴϐθΘϟ΍
ΰϴϴϤΘϟV6ϡΪΨΘγ΍ ˬϰϠϋ΃ ϞϴϟΩ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϻ΍ΕΩέ΃ %
(17(5ϭ΃ ϞϴϐθΗ3/$< ςϐο΍ϭ
ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔΤϔμϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ '9'0(18ςϐο΍ %
ΔϘΑΎδϟ΍ΔΤϔμϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ ϥ΍ϮϨϋ 7,7/( ςϐο΍
ϞϴϤΤΗϖΒγ ϥ· ΢ϴΤλ ϞϜθΑιήϘϟ΍ ΔϤΟήΗ νήόΗϻ Ϊϗ %
ΖϧήΘϧϹ΍ΔϜΒη Ϧϣ 03(*
ΔϋϮϨΘϣ Γ˯΍ήϗ ϒ΋Ύχϭ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϚϨϜϤϳ %
˺˻˺˺ ΔΤϔλ ϊΟ΍έ
03(* ΔϤΟήΗΔϐϟ νήόΑ ΔλΎΧΔψΣϼϣ
ωΎΒΗ΍˯ΎΟήϟ΍ ˬ΢ϴΤλ ϞϜθΑ ΔϤΟήΘϟ΍ Δϐϟ νήϋ ϢΘϳϢϟ ΍Ϋ·
ϩΎϧΩ΃ ΔΤοϮϤϟ΍ Ε΍ϮτΨϟ΍
ϡϼϓϷ΍ΔϤΟήΗ 68%7,7/( ϰϠϋ έ΍ήϤΘγϻ΍ ϊϣ ςϐο΍ ˺
ΔϐϠϟ΍ΰϣέ ήϬψϴγ ϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ϲϧ΍ϮΛ ˼ ΓΪϤϟ
νήϋ ϢΘϳϥ΃ ϰϟ· ϯήΧ΁ Δϐϟ ΰϣέέΎϴΘΧϻ B" ςϐο ˻
΢ϴΤλ ϞϜθΑ ΔϤΟήΘϟ΍
(17(5 ϰϠϋ ςϐο΍ ˼
ΔψΣϼϣ
03(* ˰ΑιΎΨϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ΔϐϟϒϠϣ Ϣγ΍ΰϴϴϤΗΐΠϳ
ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ ϝϼΧ ϦϣνήόϠϟ 03(* ϒϠϣϢγΎΑ
˺˽
ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍
ΎϬΣϼλ·ϭ ϝΎτϋϷ΍ϑΎθΘϛ΍
ϡΎϋ
ΔϗΎτϟ΍ ΕΎΒϠτΘϣ %
ΰΗήϫ ˿˹˾˹ˬΩΩήΘϣ έΎϴΗ ΖϟϮϓ˻˽˹˺˺˹
ΖϟϮϓ ˾ΔϗΎτϟ΍ ϙϼϬΘγ΍ %
˱ΎΒϳήϘΗ ΩΎόΑϷ΍ %
ΔλϮΑ ̀̄̂[˺̄˽[˺˽̄˻ Ϣϣ ˻˹˹[˼˾[˼˿˹
ϡΪϗ ϥϭΩ ωΎϔΗέϻ΍ [ϝϮτϟ΍[ νήόϟ΍
Ϟσέ ˼̄˺ ϢΠϛ ˺̄˽˱ΎΒϳήϘΗ ϥίϮϟ΍ %
ϞϴϐθΘϟ΍ Γέ΍ήΣ ΔΟέΩ %
ΔϳϮΌϣ ΔΟέΩ˼˾ϰϟ· ΔϳϮΌϣ ΔΟέΩ˾ Ϧϣ
ΖϴϬϧήϬϓ ̂˾ϰϟ· ΖϴϬϧήϬϓ˽˺
̂˹ϰϟ· ˾ϞϴϐθΘϟ΍ ΔΑϮσέ %
ΔϗΎσ ΪΟϮΗ ϻ
ς΋ΎΤϟΎΑ έΎϴΘϟ΍ άΧ΄ϣ ϲϓ ϡΎϜΣΈΑ ΔϗΎτϟ΍ ϚϠγ Ϟλ %
ΝέΎΨϣ
ϮϳΪϴϔϟ΍ ΝήΨϣ9,'(2287387 %
˺[5&$ βΑΎϗ ˬϲΒϠγ Ϧϣ΍ΰΗ ˬŸ̀˾ SS ΖϟϮϓ ˺
&20321(179,'(2287PUT %
ΐϛήϤϟ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍ ΝήΨϣ
ˬϲΒϠγ Ϧϣ΍ΰΗ ˬŸ̀˾ˬωΎϘϟ΍ ϰϟ· ΔϤϘϟ΍ Ϧϣ ΖϟϮϓ˺̄˹ <
˺[5&$ βΑΎϗ
ˬŸ̀˾ˬωΎϘϟ΍ ϰϟ· ΔϤϘϟ΍ Ϧϣ ΖϟϮϓ˹̄̀ 3E3U
˻[5&$βΑΎϗ
ΕϮμϟ΍ ΝήΨϣ$8',2287387 %
ˬΰΗήϫ ϮϠϴϛ˺ ΖϟϮϔϠϟ ϲόϴΑήΘϟ΍ έάΠϟ΍ ςγϮΘϣ Ÿ˻̄˹
˺[ϦϴϤϳ ˬέΎδϳ5&$ βΑΎϗ ˬŸ˿˹˹ ˬϞΒϴδϳΩ˹
&2$;,$/',*,7$/$8',2287387 %
έϮΤϤϟ΍ ΪΤΘϣ ϲϤϗήϟ΍ ΕϮμϟ΍ ΝήΨϣ
ˬŸ̀˾ˬωΎϘϟ΍ ϰϟ· ΔϤϘϟ΍ Ϧϣ ΖϟϮϓ˹̄˾
˺ [5&$ βΑΎϗ
ϊΟ΍ήϤϟ΍
ϡΎψϨϟ΍
έΰϴϟ ϞλϮϣϪΒηέΰϴϠϟ΍ %
3$/176&Ε΍έΎηϹ΍ ϡΎψϧ %
ΩΩήΘϟ΍ ΔΑΎΠΘγ΍ %
ΰΗήϫ ϮϠϴϛ ˽˽ϰϟ· ΰΗήϫ ́ ΰΗήϫ ϮϠϴϛ̂˿3&0'9'
ΰΗήϫ ϮϠϴϛ ˻˹ϰϟ· ΰΗήϫ ́ ΰΗήϫ ϮϠϴϛ˽́3&0'9'
ΰΗήϫ ϮϠϴϛ ˻˹ ϰϟ· ΰΗήϫ ́ &'
ϞΒϴδϳΏ˾ ϦϣήΜϛ΃˯ΎοϮπϟ΍ ϰϟ· ΓέΎηϹ΍ ϝΪόϣ %
ςϘϓ ϱήχΎϨΗ ΝήΨϣ $1$/2*287 ΕϼλϮϣ
˹˹˻Ϧϣ Ϟϗ΃ϲϤϐϨϟ΍ϩϮθΘϟ΍ %
'9'&' ϞΒϴδϳΩ ̂˾Ϧϣ ήΜϛ΃ ϲϜϴϣΎϨϳΪϟ΍ ϯΪϤϟ΍ %
ˬ˺ ΕϮμϟ΍ ϞΑΎϛ ˬ˺ ϮϳΪϴϔϟ΍ ϞΑΎϛΕΎϘΤϠϤϟ΍ %
˺ΕΎϳέΎτΒϟ΍ˬ˺ ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍
ΔψΣϼϣ
ϖΒδϣ έΎόη· ϥϭΪΑΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍ϭ ΕΎϤϴϤμΘϟ΍ϩάϫ ϞϳΪόΗ ϢΘϳ Ϊϗ
˺˾
ϞϤόϳ ϻ '9' Ϟϐθϣ ϦϜϟϭ ˬΔϠλϮϣ ΔϗΎτϟ΍
ι΍ήϗϷ΍ ΪΣ΃ ϞΧΩ΃ %
ΓέϮλ ΪΟϮΗ ϻ
ίΎϔϠΘϟ΍ ϰϠϋ ΐγΎϨϤϟ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍ ϝΎΧΩ· ϊοϭ ήΘΧ΍ %
ϡΎϜΣΈΑ ϮϳΪϴϔϟ΍ ϞΑΎϛ Ϟλ %
ΕϮλ ΪΟϮϳ ϻ
ΕϮμϟ΍ ϞΒϘΘδϤϟ ΢ϴΤμϟ΍ ϝΎΧΩϹ΍ ϊοϭ έΎϴΘΧ΍ %
ΕϮμϟ΍ ϞΑΎϜΑ ϞλϮϤϟ΍ ίΎϬΠϟ΍ ϞϴϐθΘΑ Ϣϗ %
΢ϴΤμϟ΍ ϊοϮϟ΍ ϰϠϋ ΕϮλ $8',2έΎϴΨϟ΍ ςΒο΍ %
˺˹ ΔΤϔλ
Γ˯΍ήϘϟ΍΃ΪΒϳ ϻ '9' Ϟϐθϣ
ϞϴϐθΘϠϟ ϞΑΎϗ Ύλήϗ
˱ ϞΧΩ΃ %
ΔϘτϨϤϟ΍ ΩϮϛϭ ιήϘϟ΍ ωϮϧ Ϧϣ Ϊϛ΄Η
ϢϴϠγ ϞϜθΑ ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ ϞϤόϳ ϻ
ϲϓ ΪόΑ ϦϋήόθΘδϤϟ΍ ϮΤϧ ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ ϪΟϭ %
'9' Ϟϐθϣ
'9'Ϟϐθϣ Ϧϣ ΏήϘϟΎΑ ΪόΑϦϋ ϢϜΤΘϟ΍ ΓΪΣϭ Ϟϐη %
ΔψΣϼϣ
ϞϴϟΩ Γ˯΍ήϗ ˯ΎΟήΑˬΞΘϨϤϟ΍ ΍άϬϟ ΢ϴΤμϟ΍ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ ϥΎϤπϟ %
ϞΒϘΘδϤϟ΍ ϲϓ Ϫϴϟ· ωϮΟήϠϟ ϪΑ υΎϔΘΣϻ΍ϭ ΔϳΎϨόΑ ϚϟΎϤϟ΍
ϞϐθϤϟΔϧΎϴμϟ΍ϭ ϞϴϐθΘϟ΍ ϝϮΣ ΕΎϣϮϠόϣ ϞϴϟΪϟ΍ ΍άϫϲτόϳ %
ϞμΗ΍ˬΔϣΪΨϠϟ ΓΪΣϮϟ΍ ΔΟΎΣ ΔϟΎΣϲϓϭ '9' ι΍ήϗ΃
ϞϫΆϤϟ΍ ΔϣΪΨϟ΍ ϊϗϮϤΑ
Download PDF

advertising