LG | DV287K | LG DV287K دليل المالك

'9.30CARELLSB$5$%
'9' ι΍ήϗ΃ Ϟϐθϣ
ϚϟΎϤϟ΍ ϞϴϟΩ
'9.ί΍ήσ
ˬϪτΒο ϭ΃ϪϠϴϐθΗϭ΃ΞΘϨϤϟ΍ϞϴλϮΗ ϞΒϗ
ΔϳΎϨόΑϭ ϼϣΎϛ ΍άϫΕΎϤϴϠόΘϟ΍ΐϴΘϛ Γ˯΍ήϗ ˯ΎΟήϟ΍
ΐΠϳ ϻϭ ˬΓήϴΜϛ ϭ΃ ΔϠϴϠϗ ΔϴϤϜΑ ˯΍Ϯγ ˯ΎϤϟ΍ ϰϟ· ίΎϬΠϟ΍ ΍άϫ ξϳήόΗ ΐΠϳ ϻ ήϳάΤΗ
ίΎϬΠϟ΍ ϕϮϓ έΎϫίϷ΍ ϲϧ΍ϭ΄ϛ ˯ΎϤϟΎΑ ˯ϮϠϤϣ˯ϲηϱ΃ ϊοϭ
ήϳάΤΗ
ΔϴΑήϬϛ ΕΎϣΪλ ΙϭΪΣ ήτΧ
΢ΘϔΗ ϻ
˯ΎΑήϬϜϟ΍ ϚϠγ ιϮμΨΑ ήϳάΤΗ
ϩΪΣϰϠϋ ίΎϬΟ ϞϜϟ ΔϠμϔϨϣ Δϴ΋ΎΑήϬϛ Γή΋΍Ω ϡ΍ΪΨΘγ΍Ϟπϔϳ
ΔϴϓΎο· έΎϴΗ έΩΎμϣ ϱ΃ Ϫϟ ϥϮϜϳϻϭ ςϘϓ ίΎϬΠϟ΍ ΍άϫ ΪϳϭΰΘΑ ϡϮϘϳέΎϴΘϟ΍ έΪμϣ ϥ΃ ϱ΃
Ϊϛ΄ΘϠϟ ΍άϫ ϞϴϐθΘϟ΍ ϞϴϟΩ ϲϓ ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍ ΔΤϔλ ϊΟ΍έ Δϴϋήϓ ή΋΍ϭΩ ϭ΃
ς΋ΎΤϟΎΑ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍ έΎϴΘϟ΍ ΝέΎΨϣ ϰϠϋ ϞϤΤϟ΍ΓΩΎϳί ϡΪϋ ϰϠϋ ιήΣ΍
ϝίΎϋ ϊτϗϭ΃ ήϴϣΪΗ ϭ΃ ˬΔϴΑήϬϜϟ΍ ϙϼγϷ΍ ϕήΣϭ΃ ϭ΃ ˬΎϬϔϠΗ ϰϟ· ϚϟΫ ϱΩΆϳ ΪϘϓ
ΔϣΪλ ϭ΃ ϖϳήΣϰϟ·ϑϭήψϟ΍ ϚϠΗ Ϧϣϱ΃ϱΩΆΗΪϗΔϳΎϐϠϟ ˱΍ήτΧΪόϳϱάϟ΍ϭ ϙϼγϷ΍
Ϣϗ ˬϪϗΰϤΗ ϭ΃ ϪϔϠΘϟ έΩ΍ϮΑ ϱ΃ΕήϬχ ΍Ϋ·ϭ ˬ˱ΎϳέϭΩίΎϬΠϟ΍ ϚϠγ κΤϔΑ Ϣϗ Δϴ΋ΎΑήϬϛ
ΰϛήϣ Ϧϣ ΔϠΛΎϤϣέΎϴϏ ΔότϘΑ ϚϠδϟ΍ ϝΪΒΘγ΍ ϢΛ ˬίΎϬΠϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍Ϧϋ ϒϗϮΗϭ ˬϪϠμϔΑ
ΪϤΘόϣ ΔϣΪΧ
Ϫϴϟ ϞΜϣ ˬΔϴϜϴϧΎϜϴϣ ϭ΃ΔϳΩΎϣ ΖϧΎϛ ˯΍Ϯγ ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ Γ˯Ύγ· Ϧϣ ˯ΎΑήϬϜϟ΍ ϚϠγ ΔϳΎϤΤΑ Ϣϗ
άϓΎϨϤϟΎΑιΎΧ ϡΎϤΘϫ΍ ϙΎϨϫϦϜϴϟ ϪϴϠϋ ϲθϤϟ΍ ϭ΃ ˬϪϴϠϋ ΏΎΒϟ΍ϖϠϏ ϭ΃ ˬϪΒϘΛ ϭ΃ˬΔϴϨΜΗ ϭ΃
ίΎϬΠϟ΍ Ϧϣ ϙϼγϷ΍ ΝϭήΧ ρΎϘϧϭ ˬς΋ΎΤϟ΍ βΑΎϘϣϭ
ΪϨϋϲδϴ΋ήϟ΍ έΎϴΘϟ΍ ϞΒϛ βΑΎϗ ΐΤδΑ Ϣϗ ˬΔϴδϴ΋ήϟ΍ έΎϴΘϟ΍ ΓΪΣϭ Ϧϋ ΔϗΎτϟ΍Ϟμϔϟ
Ϫϴϟ·ϝϮλϮϟ΍ ϞϬδϳ ϊοϭϲϓ βΑΎϘϟ΍ ΩϮΟϭϦϣ Ϊϛ΄Η ˬΞΘϨϤϟ΍ΐϴϛήΗ
Δϴ΋ΎΑήϬϛ ΔϣΪλ ωϮϗϭ ήσΎΨϣ Ϧϣ ϞϴϠϘΘϠϟ ήϳάΤΗ
ϲϔϠΨϟ΍˯Ύτϐϟ΍ϭ΃ ˯Ύτϐϟ΍Δϟ΍ίΈΑϢϘΗ ϻ
ΎϬΘϧΎϴμΑ ϡΪΨΘδϤϟ΍ ϡϮϘϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ˯΍ΰΟ΃ ΪΟϮΗ ϻ
Ϛϟάϟ ϦϴϠϫΆϤϟ΍ΔϧΎϴμϟ΍ ϲμμΨΘϣ ϊϣϞϣΎόΘϟ΍ ˯ΎΟήϟ΍
ϱϭΎδΘϣ ΚϠΜϤϟ΍ ϞΧ΍Ω ϞϔγϷ΍ϰϟ· ϪΠΘϤϟ΍ ϢϬδϟ΍ΰϣέ ϞϤΤΗ ϲΘϟ΍ Δϣϼόϟ΍ ϩάϫ
ϞΧ΍Ω ϝϭΰόϣ ήϴϏ ήτΧ ΖϟϮϓ ΩϮΟϭ Ϧϣ ϡΪΨΘδϤϟ΍ ϪϴΒϨΘϟ ϡΪΨΘδΗ ωϼοϷ΍
ΔϣΪλ ωϮϗϭ ϲϓ ΐΒδΘϴϟ ˱ΎϴϓΎϛ ΖϟϮϔϟ΍ ΍άϫ έ΍ΪϘϤϧϮϜϳ Ϊϗϭ ΞΘϨϤϟ΍ ΕΎϳϮΘΤϣ
Ω΍ήϓϸϟ Δϴ΋ΎΑήϬϛ
Ϧϣ ϡΪΨΘδϤϟ΍ήϳάΤΘϟ ϡΪΨΘδΗ ωϼοϷ΍ ϱϭΎδΘϣΚϠΜϤϟ΍ϞΧ΍Ω ΐΠόΘϟ΍ Δϣϼϋ
ΔΒΣΎμϤϟ΍ ΕΎϋϮΒτϤϟ΍ ϲϓΔϧΎϴμϟ΍ϭϞϴϐθΘϟΎΑΔλΎΧ ΔϣΎϫ Ε΍ΩΎηέ· ΩϮΟϭ
ΞΘϨϤϟ΍΍άϬϟ
ϰϟ· ΞΘϨϤϟ΍ ΍άϫ νήόΗ ϻ ˬΔϴ΋ΎΑήϬϛ ΕΎϣΪλ ϭ΃ ϖ΋΍ήΣ ωϮϗϭ ήσΎΨϣ ϞϴϠϘΘϟ ϪϴΒϨΗ
ΔΑϮσήϟ΍ϭ΃ ήτϤϟ΍
ΔϬΑΎθϣΓΪΣϭ ϭ΃ ΐΘϜϟ΍ Δϧ΍ΰΧ ϞΜϣ ϖϴο ϥΎϜϣ ϲϓ Ε΍ΪόϤϟ΍ ϩάϫ ΐϴϛήΘΑϢϘΗ ϻ ήϳάΤΗ
ϪϴΒϨΗ
ΔόϨμϤϟ΍ Δϛήθϟ΍ ΕΎϤϴϠόΘϟ ˱ΎϘϓϭ ΐϴϛήΘϟΎΑ Ϣϗ ΔϳϮϬΘϟ΍ ΕΎΤΘϓ Ϧϣ ΔΤΘϓ ϱ΃ ΪδΗ ϻ
ϞϴϐθΗ ϥΎϤοϭ ΔϳϮϬΘϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ϲΟέΎΨϟ΍ϞϜϴϬϟ΍ ΔϨϴΑΎϜϟ΍ ϲϓ ΏϮϘΛϭ ΕΎΤΘϓ ΪΟϮΗ
Γέ΍ήΤϟ΍ ωΎϔΗέ΍ Ϧϣ ϪΘϳΎϤΤϟϭ Γ˯ΎϔϜΑ ΞΘϨϤϟ΍
΢τγ΃ ϱ΃ ϭ΃ΓΩΎΠγ ϭ΃ ΔϜϳέ΃ ϭ΃ ήϳήγϰϠϋΞΘϨϤϟ΍ ϊοϮΑ ΕΎΤΘϔϟ΍ Ϊγ˱ΎϣΎϤΗ ήψΤϳ
ϭ΃ ΔΒΘϜϣ ϞΜϣ ς΋ΎΣ ϰϠϋ ΔΘΒΜϣ ΙΎΛ΃ ϊτϗϲϓ ΞΘϨϤϟ΍ ΍άϫ ϊοϭ ΐΠϳ ϻΔϬΑΎθϣ ϯήΧ΃
ΔόϨμϤϟ΍ Δϛήθϟ΍ ΕΎϤϴϠόΘΑ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ϭ΃ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ΔϳϮϬΘϟ΍ ήϴϓϮΗ ϢΘϳϢϟ Ύϣ ϑέ
ήϳάΤΗ
έΰϴϟ ϡΎψϧϰϠϋ ϱϮΘΤϳΞΘϨϤϟ΍ ΍άϫ
˱
ϪΑ φϔΘΣ΍ϭ ΔϳΎϨόΑ΍άϫ ϚϟΎϤϟ΍ ϞϴϟΩ ΃ήϗ΍ ϼπϓ
ˬ΢ϴΤλ ϞϜθΑ ΞΘϨϤϟ΍ ΍άϫ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϥΎϤπϟ
˱
ϼΒϘΘδϣ
Ϫϴϟ· ωϮΟήϠϟ
ΪϤΘόϤϟ΍ ΔϣΪΨϟ΍ ΰϛήϤΑ ϞμΗ΍ ˬΔϧΎϴμϟ΍ ϰϟ· ΓΪΣϮϟ΍ ΖΟΎΘΣ΍ ϥ·
ϰϟ· ϱΩΆϳΪϗ ϞϴϟΪϟ΍ ΍άϫ ϦϤο ΓΩΪΤϤϟ΍ ϚϠΗ ήϴϏ Ε΍˯΍ήΟ· ϭ΃ ΕϼϳΪόΗ ϱ΄Α ϡΎϴϘϟ΍ ϥ·
ΓήτΧ ΕΎϋΎόηϹ νήόΘϟ΍
ωΎόη ϙΎϨϫ ϥϮϜϳ ΪϘϓ ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍ ΢Θϓ ϝϭΎΤΗ ϻ ˬέΰϴϠϟ΍ ωΎόθϟ ήηΎΒϤϟ΍ νήόΘϟ΍ ϱΩΎϔΘϟ
ωΎόθϟΎΑ ϕΪΤΗϻ ΢Θϔϟ΍ ΪϨϋ ϲ΋ήϣ έΰϴϟ
˻
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
˻˻˺˽ϞϴϐθΘϟ΍
˺˽ ΔϣΎόϟ΍ Ε΍ΰϴϤϟ΍
˺˾ΔϴϓΎο·Ε΍ΰϴϣ
˺˿ 03:0$ϒϠϣ ϭ΃ΔσϮϐπϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ ι΍ήϗ΃ ΪΣ΃ϞϴϐθΗ
˺̀ ΔΠϣήΒϤϟ΍ Γ˯΍ήϘϟ΍
˺̀ ΔΠϣήΒϤϟ΍ Ε΍έΎδϤϟ΍ έ΍ήϜΗ
˺̀ΞϣΎϧήΒϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ Ϧϣ έΎδϣ ΢δϣ
˺̀ ΎϬϠϤϛ΄Α ΞϣΎϧήΒϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ΢δϣ
˺̀ '9'95 ϪΘϐϴλ ιήϗ ϞϴϐθΗ
˺́ -3(*ιήϗνήϋ
˺́ ΢΋΍ήθϟ΍ νήϋ
˺́ ϪΘΑΎΛ ΓέϮλ
˺́ήΧ΁ ϒϠϣ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϻ΍
˺́ήϴϐμΗήϴΒϜΗ =220
˺́ ΓέϮμϟ΍ ήϳϭΪΗ
˺́έϮμϟ΍ ΓΪϫΎθϣ ˯ΎϨΛ΃ :0$03ϰϘϴγϮϣ ϰϟ· ωΎϤΘγϻ΍
˺̂'LY;0RYLHΕΎϔϠϣΪΣ΃ϞϴϐθΗ
˻˹ .DUDRNH Δϔϴχϭ ϡ΍ΪΨΘγ΍
˻˻˻˺ ΏΎόϟϷ΍
˼
˽ ΰϣήϟ΍ νήϋ ϝϮΣ
˽ϞϴϟΪϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ ίϮϣήϟ΍
˽ι΍ήϗϷ΍ ϰϠϋ ΕΎψΣϼϣ
˽ι΍ήϗϷ΍ ϊϣϞϣΎόΘϟ΍
˽ ι΍ήϗϷ΍ ϦϳΰΨΗ
˽ι΍ήϗϷ΍ ϒϴψϨΗ
˽ΔϣΪΨϟ΍ϭΔϧΎϴμϟ΍
˾Γ˯΍ήϘϠϟ ΔϠΑΎϘϟ΍ ι΍ήϗϷ΍ ω΍Ϯϧ΃
˾ ϲϤϴϠϗϹ΍ ΰϣήϟ΍
˿ ΔϴϣΎϣϷ΍ ΔΣϮϠϟ΍
̀ ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍
̀ ΪόΑ ϦϋϢϜΤΘϟ΍ϞϴϐθΗ
̀ ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ΓΪΣϭ ΔϳέΎτΑ ΐϴϛήΗ
˻˾˻˼ ϊΟ΍ήϤϟ΍
˻˼ΪόΑ ϦϋϢϜΤΘϟ΍ ΓΪΣϭ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ϯήΧ΃ ίΎϔϠΗ ΓΰϬΟ΃ ϲϓϢϜΤΘϟ΍
˻˼ ϮϳΪϴϔϟ΍ ςϤϧ Ε΍Ω΍Ϊϋ·
˻˽ΔϐϠϟ΍ ΰϣέ
˻˽ΔϘτϨϤϟ΍ ΰϣέ
˻˾ ΎϬΣϼλ·ϭϝΎτϋϷ΍ ϑΎθΘϛ΍
˻˾ ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍
̀˽ ΔϣΪϘϣ
˺˼́ Ω΍ΪϋϹ΍ϭΐϴϛήΘϟ΍
́ ϞϐθϤϟ΍ Ω΍Ϊϋ·
́'9'ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΕϼλϭ
́ ίΎϔϠΘϟΎΑ ϮϳΪϴϔϟ΍ϭ ΕϮμϟ΍ Εϼλϭ
̂ ϱέΎϴΘΧ΍ ίΎϬΠΑ ΕϮμϟ΍ ΔϠλϭ
˺˹ ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ ιήϘϟ΍ ΕΎϣϮϠόϣ νήϋ
˺˹ ΔϴϟϭϷ΍ Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍
˺˹ ϡΎόϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍
˺˺ ΔϐϠϟ΍
˺˺ΔϤ΋ΎϘϟ΍ Δϐϟ%
˺˺ ιήϘϟ΍ΕϮλϡϼϓϷ΍ΔϤΟήΗΔϐϟιήϘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ%
˺˺ νήόϟ΍
˺˺ ίΎϔϠΘϟ΍ ΪόΑ%
˺˺ νήόϟ΍ ϊοϭ%
˺˺ ϲϟ΍ϮΘϣ ΢δϣ%
˺˺ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ Ν΍ήΧ· έΎϴΘΧΎΑ%
˺˻ ΕϮμϟ΍
˺˻ '7603(* ϲϤϗήϟ΍ ϲΒϟϭΩ%
˺˻ΩΩήΘϟ΍ ΩΩήΘϟ΍ ΔϨϴϋ%
˺˻ '5& ϲϜϴϣΎϨϳΪϟ΍ ϯΪϤϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ %
˺˻ ΔϳϮΑϷ΍ ΔΑΎϗήϟ΍ Ϧϴϣ΄Θϟ΍
˺˻ ϒϴϨμΘϟ΍ %
˺˻ έϭήϤϟ΍ ΔϤϠϛ%
˺˼ ΔϘτϨϤϟ΍ΰϣέ%
˺˼ ϯήΧ΃ ΩϮϨΑ
˺˼Γ˯΍ήϘϟ΍ϲϓϢϜΤΘϟ΍ 3%&%
˺˼ ΩϮγϷ΍ϯϮΘδϤϟ΍ϊϴγϮΗ %/(%
˺˼'LY;592'%
˺˼ *DPH%
˺˼ΔΠϴΘϨϟ΍ %
ΔϣΪϘϣ
ι΍ήϗϷ΍ ϒϴψϨΗ
ΓΪϴΟήϴϏ ΓέϮλ ΓΩϮΟϲϓιήϘϟ΍ ϰϠϋ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΔΑήΗϷ΍ ϭ΃ ϊΑΎλϷ΍ ΕΎϤμΑ ΐΒδΘΗ
Ϧϣ ιήϘϟ΍ ΢δϣ΍ Γ˯΍ήϘϟ΍ϞΒϗ Δϔϴψϧ εΎϤϗ ΔότϘΑιήϘϟ΍ ϒψϧ ΕϮμϟ΍ ζϳϮθΗϭ
ΝέΎΨϟ΍ϰϟ·ϒμΘϨϤϟ΍
ϪΑ υΎϔΘΣϻ΍ϭ ΔϳΎϨόΑ ϚϟΎϤϟ΍ ϞϴϟΩ Γ˯΍ήϗ ˯ΎΟήΑ ˬΞΘϨϤϟ΍ ΍άϬϟ ΢ϴΤμϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ ϥΎϤπϟ
ϞΒϘΘδϤϟ΍ ϲϓ Ϫϴϟ· ωϮΟήϠϟ
ΔϟΎΣϲϓϭ '9' ι΍ήϗ΃ ϞϐθϤϟ ΔϧΎϴμϟ΍ϭ ϞϴϐθΘϟ΍ ϝϮΣ ΕΎϣϮϠόϣ ϞϴϟΪϟ΍ ΍άϫ ϲτόϳ
ϞϫΆϤϟ΍ ΔϣΪΨϟ΍ ΰϛήϤΑϞμΗ΍ˬΔϧΎϴμϠϟ ΓΪΣϮϟ΍ ΔΟΎΣ
ΰϣήϟ΍ νήϋ ϝϮΣ
ΔϔϴχϮϟ΍ ϥ΃ ϰϟ· ήϴθϳϭ ϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ίΎϔϠΘϟ΍ νήϋ ΔηΎη ϰϠϋ © ª ΰϣήϟ΍ήϬψϳ Ϊϗ
΍άϫ '9' ϮϳΪϴϓ ιήϗ ϲϓ Γήϓ΍ϮΘϣ ήϴϏ ϞϴϟΪϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΔΣϭήθϤϟ΍
ΕΎϔψϨϤϟ΍ϭ΃˯ϼτϟ΍ ϖϗήϣ ϭ΃ϦϳΰϨΒϟ΍ϭ΃ ϝϮΤϜϟ΍ ϞΜϣΔΒϳάϤϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ ωϮϧ ϱ΃ ϡΪΨΘδΗ ϻ
ϞϴϨϴϔϟ΍ΕΎϧ΍ϮτγϻκμΨϤϟ΍ϭ ΔϴΑήϬϜϟ΍ΕΎϨΤθϠϟΩΎπϤϟ΍ Ϋ΍Ϋήϟ΍ ϭ΃ΓήϓϮΘϤϟ΍ ΔϳέΎΠΘϟ΍
ΔϤϳΪϘϟ΍
ΔϣΪΨϟ΍ϭΔϧΎϴμϟ΍
ϞϴϟΪϟ΍΍άϫ ϲϓ ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ίϮϣήϟ΍
ΔψΣϼϣ
ΔλΎΧ ϞϴϐθΗ Ε΍ΰϴϣϭ ΕΎψΣϼϣ ϰϟ·ήϴθϳ
ΔϣΪΨϟ΍ ϲϨϔΑ ϝΎμΗϻ΍ ϞΒϗ Ϟμϔϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϊΟ΍έ
΢ϴϤϠΗ
ΔϤϬϤϟ΍ ϞϬδΗ ϥ΃ ΎϬϧ΄η Ϧϣ ΕΎΤϴϤϠΗ ϰϟ· ήϴθϳ
ΓΪΣϮϟ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍
ΰϣήϟ΍ ϪϠΜϤϳ ϱάϟ΍ιήϘϟ΍ ϰϠϋ ΔϴϟΎΘϟ΍ ίϮϣήϟ΍ Ϧϣ ϱ΃ ϰϠϋ Ϫϧ΍ϮϨϋϱϮΘΤϳ Ϣδϗ ϱ΃ ϱήδϳ
ΓΪΣϮϟ΍ ϦΤη ΪϨϋ
ϰϟ· ΔΟΎΤϟ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ ϒϴϠϐΘϟ΍ Ω΍Ϯϣϭ ϲϠλϷ΍ ϲϧϮΗήϜϟ΍ϦΤθϟ΍ ϕϭΪϨμΑ υΎϔΘΣϻ΍ ˯ΎΟήΑ
ΎϬϴϠϋ ΖΗ΃ ϲΘϟ΍ ΔϟΎΤϟΎΑΓΪΣϮϟ΍ ΔΌΒόΗ Ϊϋ΃ ˬϯϮμϘϟ΍ ΔϳΎϤΤϟ΍ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟϭ ˬΓΪΣϮϟ΍ ϦΤη
ϊϨμϤϟ΍ Ϧϣ
ι΍ήϗϷ΍ ϊϴϤΠΑ ΔϤ΋Ύϗ ϲϠϳ ΎϤϴϓ
$//
ΔϴϬΘϨϤϟ΍ '9'“55:ι΍ήϗ΃ϭ'9'
'9'
˱
ΎϔϴψϧΓΪΣϮϟ΍
΢τγ ϰϠϋυΎϔΤϠϟ
ϮϳΪϴϔϟ΍ ι΍ήϗ΃
9&'
ΓΪΣϮϟ΍ ΏήϘϟΎΑ ˬΕ΍ήθΤϟ΍ ΪϴΒϣ ϞΜϣ ˬΓήϳΎτΘϣ Ϟ΋΍Ϯγ ϡΪΨΘδΗ ϻ %
ΔϴΗϮμϟ΍ι΍ήϗϷ΍
$&'
ΚϴΣˬΔϠϳϮσ ΓήΘϔϟΓΪΣϮϟΎΑ ϚΘΤΗ ϚϴΘγϼΒϟ΍ϭ΃ ρΎτϤϟ΍Ϧϣ ΔϋϮϨμϤϟ΍ ΕΎΠΘϨϤϟ΍ ωΪΗ ϻ %
ΓΪΣϮϟ΍ ΢τγ ϰϠϋ ˱΍ήΛ΃ ϙήΘΗ ΕΎΠΘϨϤϟ΍ ϚϠΗ ϥ΃
ΓΪΣϮϟ΍ ϒϴψϨΗ
ˬΔϳΎϐϠϟ ΔΑήΘϣ ΢τγϷ΍ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· ϞϐθϤϟ΍ ϒϴψϨΘϟ ΔϤϋΎϧϭ ΔϓΎΟ εΎϤϗ Δότϗ ϡΪΨΘγ΍
˱
ϒϴϔΧ ϒψϨϣ ϝϮϠΤϤΑϼϴϠϗΔΒσήϣϭΔϤϋΎϧ εΎϤϗ Δότϗ ϡΪΨΘγΎϓ
ΕΎϔϠϣ 03
03
ΕΎϔϠϣ :0$
:0$
ΕΎϔϠϣ 'LY;
'LY;
ι΍ήϗϷ΍ ϰϠϋ ΕΎψΣϼϣ
ϥ΃ Ω΍ϮϤϟ΍ ϩάϬϟ ϦϜϤϳ ΚϴΣ ˯ϼτϟ΍ ϖϗήϣϭ΃ ϦϳΰϨΒϟ΍ϭ΃ ϝϮΤϜϟ΍ ϞΜϣ ΔϳϮϗ ΕΎΒϳάϣϡΪΨΘδΗϻ
ΓΪΣϮϟ΍ ΢τγ ϒϠΘΗ
ΓΪΣϮϟ΍ ΔϧΎϴλ
ςϗϼϟ΍ ΔγΪϋ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· ΔϐϟΎΑ ΔϗΩϭ ΔϴϟΎϋ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ίΎϬΟ Ϯϫ '9' ι΍ήϗ΃ Ϟϐθϣ
ΔΌϳΩέϥϮϜΘγ ΓέϮμϟ΍ ΓΩϮΟ ϥΈϓ ˬΖϴϠΑ ϭ΃ ΔΨδΘϣ ι΍ήϗϷ΍Ϟϐθϣ ˯΍ΰΟ΃ϭ ϱήμΒϟ΍
ι΍ήϗϷ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍
ϰϠϋ ΕΎϤμΑ ϙήΘΗ ϻ ϲϜϟϑ΍ϮΤϟ΍ Ϧϣ ιήϘϟ΍ Ϛδϣ΃ Γ˯΍ήϘϟ΍ΐϧΎΟ Ϧϣ ιήϘϟ΍ βϤϠΗ ϻ
ιήϘϟ΍ϰϠϋ Δσήη΃ ϭ΃ ϕέϭ ϱ΃ ϖμϠΗ ϻ ΢τδϟ΍
˱ ˬϡ΍ΪΨΘγ΍ ΔϋΎγ˺˹˹˹ Ϟϛ ΔϳέϭΪϟ΍ ΔϧΎϴμϟ΍ϭ κΤϔϟΎΑ ϡΎϴϘϟΎΑ ϰλϮϳ
ΔΌϴΒϟ ΎϘϓϭ
ϞϴϐθΘϟ΍
ΪϤΘόϣ ΔϣΪΧ ΰϛήϣ Ώήϗ΄Α ϝΎμΗϻ΍ ˯ΎΟήϟ΍ ˬϞϴλΎϔΘϟ΍ ϦϣΪϳΰϤϟ
ι΍ήϗϷ΍ ϦϳΰΨΗ
βϤθϟ΍ ˯Ϯο ϰϟ· ιήϘϟ΍ νήόΗ ϻ Γ˯΍ήϘϟ΍ ˯ΎϬΘϧ· ΪόΑϪΘΒϠϋ ϲϓ ιήϘϟ΍ϦϳΰΨΘΑ Ϣϗ
ήηΎΒϤϟ΍ βϤθϟ΍ ˯Ϯπϟ ˱Ύοήόϣ ΓήψΘϨϤϟ΍ ΓέΎϴδϟ΍ ϲϓ ϪϛήΘΗ ϻϭ Γέ΍ήΤϟ΍ έΩΎμϣ ϭ΃ήηΎΒϤϟ΍
˽
Γ˯΍ήϘϠϟ ΔϠΑΎϘϟ΍ ι΍ήϗϷ΍ ω΍Ϯϧ΃
ήθϨϟ΍ϭϊΒτϟ΍ ϕϮϘΣ ϰϠϋΕΎψΣϼϣ
ΔϣΪϘϣ
ϭ΃ ΎϬοήϋ ϭ΃ ΎϬΘϋ΍Ϋ· ϭ΃ϥϮϧΎϘϟ΍ ΐΟϮϤΑ ήθϨϟ΍ϭ ϊΒτϟ΍ ϕϮϘΤΑΔϴϤΤϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ Φδϧ ήψΤϳ
Γΰϴϣ ίΎϬΠϟ΍ ΍άϫίήΒϳ κϴΧήΗ ϥϭΪΑ ΎϫήϴΟ΄Η ϭ΃ ϡΎϋ ϥΎϜϣ ϲϓ ΎϬϠϴϐθΗ ϭ΃ϮϳΩ΍ήϟΎΑ ΎϬΘϋ΍Ϋ·
Ϊο ΔϳΎϤΤϟ΍ Ε΍έΎη·ϭ 0DFURYLVLRQ Δϛήη ϞΒϗ Ϧϣ ΎϫήϳϮτΗ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΦδϨϟ΍ Ϊο ΔϳΎϤΤϟ΍
ˬΎϬϠϴϐθΗ ϭι΍ήϗϷ΍ ΍άϫ έϮλ ϞϴΠδΗ˯΍ήΟ·ΪϨϋ ι΍ήϗϷ΍ ξόΑ ϰϠϋ ΔϠΠδϣ ΦδϨϟ΍
ΔϴϤΤϤϟ΍ϭ ήθϨϟ΍ ϕϮϘΣ ΔϳΎϤΣ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ΞΘϨϤϟ΍ ΍άϫ ϦϤπΘϳ ΔϫϮθϣ ΓέϮλ ήϬψΘγ
ΔϛϮϠϤϤϟ΍ϯήΧϷ΍ ΔϳήϜϔϟ΍ ΔϴϜϠϤϟ΍ ϕϮϘΣϭ ΔϨϴόϤϟ΍ ΔϴϜϳήϣϷ΍ ω΍ήΘΧϻ΍ Ε΍˯΍ήΑ ϕϮϘΣ ξόΒΑ
ΔϳΎϤΣΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϯήΧϷ΍ ϙϼϤϟ΍ ϕϮϘΣϭ 0DFURYLVLRQ Δϛήθϟ
ϲϟΰϨϤϟ΍ϡ΍ΪΨΘγϼϟ ΔμμΨϣϭ ˬ0DFURYLVLRQ Δϛήη ϞΒϗ Ϧϣ ΎμΧήϣ
ήθϨϟ΍ ϕϮϘΣ
˱
ϚϟΫϑϼΨΑ 0DFURYLVLRQΔϛήηκΧήΗϢϟΎϣˬςϘϓΓΩϭΪΤϤϟ΍ϯήΧϷ΍νήόϟ΍ΕΎϣ΍ΪΨΘγ΍ϭ
ίΎϬΠϟ΍ ϚϴϜϔΗ ϭ΃ ΔϴδϜόϟ΍ ΔγΪϨϬϟ΍ ήψΤΗ
ϪϘϓ΍ϮΘϣ ΔϴϟΎόϟ΍ ΔϴΣϮοϮϟ΍ Ε΍Ϋ ίΎϔϠΘϟ΍ ΓΰϬΟ΃ Ϟϛ Ζδϴϟ Ϫϧ΃ ϦϴϜϠϬΘδϤϟ΍ φΣϼϳ ϥ΃ ΐΠϳ
ΔϟΎΣ ϲϓϭ ΓέϮμϟ΍ ϲϓ ΎϬοήϋϢΘϳ ϝΎϤϋ΃ ϲϓ ΐΒδΘΗϥ΃ ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣϭ ΞΘϨϤϟ΍ ΍άϫ ϊϣ
ϡΪΨΘδϤϟ΍ ϡϮϘϳ ϥ΃ ΢μϨϴϓ ˬ˿˻˾ ϭ΃ ˾˻˾ ϲϟ΍ϮΘϤϟ΍ ΢δϤϟ΍ ΓέϮλ ϲϓ ϞϛΎθϣ έϮϬχ
ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ Ε΍έΎδϔΘγ΍ϙΎϨϫ ΖϧΎϛ΍Ϋ· ©ΔϴγΎϴϘϟ΍ΔϴΣϮοϮϟ΍ªΝ΍ήΧ· ϝΎμΗϻ ϞϳΪΒΘϟΎΑ
ϰΟήϳ ˬS˿˻˾ ϭ΃ S˾˻˾ ί΍ήσ '9' ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ ϊϣ ίΎϔϠΘϟ΍ ΓΰϬΟ΃ϖϓ΍ϮΘΑ
ΎϨΑ ιΎΨϟ΍ ˯ϼϤόϟ΍ ΔϣΪΧ ΰϛήϤΑ ϝΎμΗϻ΍
'9'
Ϣγ ˺˻Ϣγ́ ιήϗ
69&'9&' ϮϳΪϴϓ ιήϗ
Ϣγ ˺˻Ϣγ́ ιήϗ
ϲΗϮλ ιήϗ
Ϣγ ˺˻Ϣγ́ ιήϗ
ϲΘϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ ΔϗΎτΑϭ &'55:ϭ '9'“55: ϞϐθΗ ΓΪΣϮϟ΍ϩάϬϓˬϚϟΫϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ
-3(*ΕΎϔϠϣ ϭ΃ϭ:0$ϭ΃ϭ03ϭ΃ϭ'LY; ϭ΃ϭΕϮλϦϳϭΎϨϋϰϠϋϱϮΘΤΗ
ΕΎψΣϼϣ
'9'“55:ϭ΃ &'55:ιήϗ ϭ΃ϞϴΠδΘϟ΍ ίΎϬΟ ϑϭήχ ϰϠϋ˱˯ΎϨΑ %
ϭ΃ &'55: ι΍ήϗ΃ ξόΑ ϞϴϐθΗ ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϬϟ ϦϜϤϳ ϻˬϪδϔϧ
'9'“55:
ι΍ήϗϷ΍ ϭ΃ ϞϜθϟ΍ ΓΩΎΣι΍ήϗϷ΍ ϞΜϣ ΔϳΩΎϋ ήϴϏ ϝΎϜη΃ Ε΍Ϋ ι΍ήϗ΃Δϳ΃ ϡΪΨΘδΗ ϻ %
ϞϴϐθΘϟ΍ ϲϓ ΏϮϴϋϰϟ·ϚϟΫ ϱΩΆϳΪϘϓˬωϼοϷ΍ΔϴϧΎϤΛ
ϲϤϴϠϗϹ΍ ΰϣήϟ΍
ϩάϫ ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫΓήΧΆϣ ϰϠϋ ϪΘϋΎΒσ ϢΗΚϴΣ ΔϘτϨϤϟ΍ ΰϣέ ϰϠϋϱϮΘΤΗ ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ
ϰϠϋΩϮΟϮϤϟ΍ ϒϳήόΘϟ΍ βϔϧ ΎϬϴϠϋ ϲΘϟ΍ςϘϓ'9' ι΍ήϗ΃ϞϴϐθΗ ϊϴτΘδΗΓΪΣϮϟ΍
©ϊϴϤΠϟ΍ªϭ΃ ΓΪΣϮϟ΍ϩάϫ ΓήΧΆϣ
ΔϴϤϴϠϗϹ΍ ίϮϣήϟ΍ ϰϠϋ ΕΎψΣϼϣ
ΐΠϳ ˯Ύτϐϟ΍ϰϠϋ ˱ΎϣΎϤΗ ΔΤο΍ϭ ήΜϛ΃ϭ΃ ϢϗέΎϬΑ Δϣϼϋ ϰϠϋ ι΍ήϗϷ΍ Ϣψόϣ ϱϮΘΤΗ %
ϞϴϐθΗ ϢΘϳ ϦϠϓ ϻ·ϭ '9' ι΍ήϗ΃ ϞϐθϤϟ ϲϤϴϠϗϹ΍ ΰϣήϟ΍ ϊϣ Ϣϗήϟ΍ ΍άϫ ϖϓ΍ϮΘϳ ϥ΃
ιήϘϟ΍
ˬϞϐθϤϟ΍ Ϣϗέ Ϧϋ ϒϠΘΨϣ ϲϤϴϠϗ· ΰϣέ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ'9'ιήϗ ϞϴϐθΗ ϚΘϟϭΎΤϣ ΪϨϋ %
ΔηΎη ϰϠϋ ϲϤϴϠϗϹ΍ ΰϣήϟ΍ Ϧϣ Ϊϛ΄Η ©&KHFN5HJLRQDO&RGH ª ΔϟΎγέ ήϬψΘγ
ίΎϔϠΘϟ΍
˾
ΔϴϣΎϣϷ΍ ΔΣϮϠϟ΍
˺
˻
˼
˾
˽
˿
̀
́
ΪόΑ Ϧϋ έΎόθΘγϻ΍ ίΎϬΟ
ΎϨϫ ϰϟ·ΪόΑ ϦϋϢϜΤΘϟ΍ίΎϬΟ ϪΟϭ
˽
ΔϗΎτϟ΍ έί
ΓΪΣϮϟ΍ ϞϴϐθΗ ϒϗϮϳϭ Ϟϐθϳ
˺
νήόϟ΍ έΎσ·
ΓΪΣϮϠϟ ΔϴϟΎΤϟ΍ ΔϟΎΤϟ΍ νήόϳ
˾
ϞϴϐθΗ 3/$<.‡
Γ˯΍ήϘϟ΍ ΃ΪΒϳ
˻
ϥϮϓϭήϜϴϤϟ΍ ΎδΑΎϗ
ΎϤϫϼϜΑ ϭ΃ βΑΎϘϟΎΑ ϥϮϓϭήϜϴϤϟ΍ Ϟλ
˿
ϥϮϓϭήϜϴϤϟ΍ ϲϓΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍
ϥϮϓϭήϜϴϤϟ΍ ΕϮλ ϯϮΘδϣ ςΒπϳ
̀
ϕϼϏ·΢Θϓ 23(1&/26(:
ΎϬϘϠϐϳ ϭ΃ ιήϘϟ΍ ΔΒϠϋ ΢Θϔϳ
́
ϑΎϘϳ· 6723X‡
Γ˯΍ήϘϟ΍ ϒϗϮϳ
ϲτΨΗ 6.,3‡
ϖΑΎδϟ΍ έΎδϤϟ΍ ϭ΃ Ϟμϔϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϻ΍ϭ΃ έΎδϤϟ΍ ϭ΃Ϟμϔϟ΍Δϳ΍ΪΑ ϰϟ·ΓΩϮόϠϟ
ϲτΨΗ 6.,3 ‡
ϲϟΎΘϟ΍ έΎδϤϟ΍ ϭ΃ Ϟμϔϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϻ΍
ιήϘϟ΍ ΔΒϠϋ
ΎϨϫ˱ΎλήϗϞΧΩ΃
˼
˿
ΪόΑ ϦϋϢϜΤΘϟ΍
ΔϗΎτϟ΍ έί 32:(5
ϪϠϴϐθΗ ϒϗϮϳϭ'9' ι΍ήϗ΃ Ϟϐθϣ Ϟϐθϳ
: ϕϼϏ·ΦΘϓ23(1&/26(
ΎϬϘϠϐϳ ϭ΃ ιήϘϟ΍ ΔΒϠϋ ΢Θϔϳ
ΔϣΪϘϣ
̂ ϰϟ· ˹Ϧϣ ΔϴϤϗήϟ΍έ΍έίϷ΍
ΔϤ΋Ύϗ ϲϓ ΔϤϗήϣ ήλΎϨϋ έΎΘΨϳ
΢δϣ &/($5
ΔϤ΋Ύϗ ϲϓ Δϣϼϋ ϭ΃ ΞϣΎϧήΒϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϲϓ έΎδϣϢϗέ ΢δϤϳ
ϲόΟήϣ ήηΆϣ ΚΤΑ 0$5.(56($5&+
ίΎϔϠΘϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ έ΍έί΃
ίΎϔϠΘϟ΍ΔϗΎσ έί 32:(5
ίΎϔϠΘϟ΍ ϞϴϐθΗ ϒϗϮϳϞϐθϳ
ίΎϔϠΘϟ΍ έΪμϣ ήΘΨϳ $9
ίΎϔϠΘϟ΍Ξϣ΍ήΑΕ΍ϮϨϗ 35&+ ίΎϔϠΘϟ΍ ΓΎϨϗ ήΘΨϳ
ίΎϔϠΘϟ΍ ΕϮλ ϯϮΘδϣ 92/ ίΎϔϠΘϟ΍ ΕϮλ ϯϮΘδϣ ςΒπϳ
'9'ΔϤ΋Ύϗ'9'0(18
'9' ιήϗ ϰϠϋ ΔϤ΋Ύϗ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟ
ϥ΍ϮϨϋ7,7/(
ΔΣΎΘϣ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· ˬϥ΍ϮϨϋ ΔϤ΋Ύϗ νήόϳ
ϞϔγϷϰϠϋϷϦϴϤϳέΎδϳB"V6
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϲϓ ˱΍ήμϨϋ έΎΘΨϳ
ϝΎΧΩ· (17(5
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ έΎϴΘΧ΍ Ϊϴϛ΄Η
νήόϟ΍',63/$<
ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ νήόϟ΍ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟ
/ ωϮΟέ 5(7851
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϲϐϠϳ ΔσϮϐπϤϟ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍ ι΍ήϗ΃ έΎϬχ·
3%& Ε΍ΫϮϳΪϴϓιήϗΔϤ΋ΎϗήϬψϳ
M- ΢δϣ 6&$1
ϡΎϣϸϟ ϭ΃ ϒϠΨϠϟ ΚΤΑ
ϲτΨΗ 6.,3
ϲϟΎΘϟ΍ έΎδϤϟ΍ ϭ΃ Ϟμϔϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ
ϭ΃ Ϟμϔϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϻ΍ ϭ΃ έΎδϤϟ΍ ϭ΃ Ϟμϔϟ΍ Δϳ΍ΪΑ ϰϟ· ΓΩϮόϠϟ
ϖΑΎδϟ΍ έΎδϤϟ΍
8 ΓϮτΧΖϗΆϣ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ· 3$86(67(3
ϡ΍ΪΨΘγΎΑ Γ˯΍ήϘϠϟ έήϜΘϣ ϞϜθΑ ςϐο΍˱ΎΘϗΆϣ Γ˯΍ήϘϟ΍ ϑΎϘϳϹ
έΎσΈΑ έΎσ· έΎϴΧ
.ϞϴϐθΗ3/$<
Γ˯΍ήϘϟ΍ ΃ΪΒϳ
X·ϳϘΎϑ6723
Γ˯΍ήϘϟ΍ ϒϗϮϳ
ΕϮλ $8',2
ΔϴΗϮλ ΓΎϨϗ ϭ΃ ΕϮλ Δϐϟ έΎΘΨϳ
ϡϼϓϷ΍ΔϤΟήΗ68%7,7/(
ϡϼϓϷ΍ ΔϤΟήΗ Δϐϟ έΎΘΨϳ
Δϳϭ΍ί$1*/(
ΔΣΎΘϣ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· '9' ήϴϣΎϛ Δϳϭ΍ί έΎΘΨϳ
Ω΍Ϊϋ·6(783
ΎϬΘϟ΍ί·ϭ΃ Ω΍ΪϋϹ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϰϟ· ϝϮλϮϟ΍ Ϧϣ ϚϨϜϤϳ
ϲόΟήϣήηΆϣ 0$5.(5
Γ˯΍ήϘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΔτϘϧ ϱ΃ ϰϠϋ Δϣϼϋ ϊπϳ
ΚΤΑ 6($5&+
0$5.(56($5&+ ΔϤ΋Ύϗ νήόϳ
ϲόΟήϣ ήηΆϣ ΚΤΑ
ΞϣΎϧήΑ 352*5$0
ΞϣΎϧήΒϟ΍ήϳήΤΗ ϊοϭϝΎΧΩΈΑ Ϣϗ
ήϴϐμΗήϴΒϜΗ =220
ϮϳΪϴϔϟ΍ ΓέϮλ ήΒϜϳ
έ΍ήϜΗ 5(3($7
ϞϜϟ΍ˬϥ΍ϮϨϋ ˬέΎδϣ ˬϞμϓέ΍ήϜΗ
$%
%ΔτϘϨϟ΍ ϰϟ·$ ΔτϘϨϟ΍ Ϧϣ ϊΑΎΘΘϟ΍ έήϛ
ϲ΋΍Ϯθϋ 5$1'20
ϲ΋΍Ϯθϋ ΐϴΗήΘΑ Ε΍έΎδϣ Ϟϐθϳ
.$5$2.((&+2
ΎϬΘϟ΍ί· ϭ΃ .$5$2.( ΔϤ΋Ύϗ ϰϟ· ϝϮλϮϟ΍ Ϧϣ ϚϨϜϤϳ
ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ΓΪΣϭ ΔϳέΎτΑ ΐϴϛήΗ
ϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ ΓήΧΆϣ ϲϓ ΩϮΟϮϤϟ΍ ΔϳέΎτΒϟ΍˯ΎτϏ ωΰϧ΍
Γ΍ΫΎΤϣ ϊϣ$$$
ϢΠΣ ϦϴΘϳέΎτΑ ϞΧΩ΃ϭ ˬΪόΑ Ϧϋ
ΔΤϴΤλΓέϮμΑ ϭ Ϧϳΰϣήϟ΍
̀
ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ϞϴϐθΗ
έ΍έίϷ΍ ςϐο΍ϭ ΪόΑ Ϧϋ ήόθΘδϤϟ΍ ϮΤϧ ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ΓΪΣϭ ϪΟϭ
ήϳάΤΗ
ξόΒϟ΍ ΎϬπόΒΑ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΕΎϳέΎτΒϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ ςϠΨΗ ϻϭ ˬΓΪϳΪΠϟΎΑ ΔϤϳΪϘϟ΍ ΕΎϳέΎτΒϟ΍ ςϠΨΗ ϻ
Φϟ· ˬΔϳϮϠϘϟ΍ϭ ˬΔϴγΎϴϘϟ΍ ϞΜϣ
Ω΍ΪϋϹ΍ϭΐϴϛήΘϟ΍
ϞϐθϤϟ΍ Ω΍Ϊϋ·
ίΎϔϠΘϟΎΑ ϮϳΪϴϔϟ΍ϭ ΕϮμϟ΍ Εϼλϭ
ϥϮϜΗ ϥ΃ ϦϜϤϴϓ ϻ·ϭ ˬ9&5˰Α βϴϟϭ ΓήηΎΒϣ ίΎϔϠΘϟΎΑ'9' Ϟϐθϣ ϞϴλϮΗ Ϧϣ Ϊϛ΄Η
ΦδϨϟ΍Ϊο ΔϳΎϤΤϟ΍ ϡΎψϨϟ ˱ΎϘΒσΔϫϮθϣ '9' ΓέϮλ
˯ΎϨΛ΃ ΐϳήϗ ϮϳΩ΍έ ϭ΃9&5 ϭ΃ ίΎϔϠΗ ίΎϬΟ ϱ΃ ΕϮλ ϭ΃ΓέϮμϟ ζϳϮθΗ ΙΪΤϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ
ϖϠϏ΃ ϭ΃ ˬϮϳΩ΍ήϟ΍ ϭ΃9&5 ϭ΃ ίΎϔϠΘϟ΍ Ϧϋ ΍Ϊ˱ ϴόΑ ϞϐθϤϟ΍ϊοˬΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ ϞΜϣ ϲϓϭ Γ˯΍ήϘϟ΍
ΎϬϨϣ ιήϘϟ΍ Ν΍ήΧ· ΪόΑ ΓΪΣϮϟ΍
ΩϮΟϮϤϟ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍ ΝήΨϣ9,'(2287βΑΎϗ ϞλϮϳΪϴϓ9LGHR
9 ϮϳΪϴϔϟ΍ ϞΑΎϛ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ίΎϔϠΘϟ΍ ϲϓ ϮϳΪϴϔϟ΍ ϞΧΪϣ βΑΎϘΑ '9' ϞϐθϤΑ
'9' ι΍ήϗ΃ Ϟϐθϣ Εϼλϭ
ϮϳΪϴϓΝήΨϣ 69,'(2287βΑΎϗ Ϟλ ΕϮλϮϳΪϴϓ 69LGHR
ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ίΎϔϠΘϟ΍ ϲϓ ΕϮλϮϳΪϴϓ ϞΧΪϣ βΑΎϘΑ'9' ϞϐθϤΑ ΩϮΟϮϤϟ΍ ΕϮλ
669,'(2 ϞΑΎϛ
˱
˯ΎΟήϟ΍ ΎϬΑ ϞϐθϤϟ΍ϞϴλϮΗ ϦϜϤϳ ϕήσ ΓΪϋΪΟϮΗ ˬήΧ΁ ίΎϬΟ ϱ΃ϭίΎϔϠΘϟ΍ ωϮϨϟ ΎϘϓϭϭ
ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ϯήΧ΃ ΓΰϬΟ΃ Δϳ΃ϭ ϮϳήΘγϻ΍ ϡΎψϧϭˬϮϳΪϴϔϟ΍ϭ ίΎϔϠΘϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϟΩ΃ϰϟ· ωϮΟήϟ΍
ϞϴλϮΘϟΎΑ ΔλΎΧΔϴϓΎο· ΕΎϣϮϠόϣ
ήδϳϷ΍ΕϮμϟ΍ΝήΨϣ $8',2287 ϲδΑΎϗ Ϟλ ΕϮλ$XGLR
ϲϓ ϦϤϳϷ΍ήδϳϷ΍ ΕϮμϟ΍ ϞΧΪϣ ϲδΑΎϘΑ '9' ι΍ήϗ΃ Ϟϐθϣ ϲϓ ϦϤϳϷ΍ϭ
ΝήΨϣ$8',2287βΑΎϗ ϞμΗϻ ΕϮμϟ΍ ΕϼΑΎϛ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ $ ίΎϔϠΘϟ΍
ϞϴΠδΘϟ΍ ίΎϬΟ ϲϛΎΤϟ΍ ϞΧΪϣ βΑΎϘΑ'9' ι΍ήϗ΃ϞϐθϤΑιΎΨϟ΍ΕϮμϟ΍
ϲΗϮμϟ΍ϡΎψϨϠϟ
ίΎϔϠΘϟ΍ ΓήΧΆϣ
βΑ΍Ϯϗ Ϟλ ΐϛήϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ &RPSRQHQW9LGHR
Ϟϐθϣ ϰϠϋ&20321(17352*5(66,9(6&$1βΑΎϘϣ Ϟλϭ΃
ωϮϧ<3%35ϞΑΎϛ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ίΎϬΟ ϰϠϋ ΔϘΑΎτϤϟ΍ βΑΎϘϤϟ΍ ϰϟ·'9'
&
ΔψΣϼϣ
ΪϘϓ ˬίΎϔϠΘϟΎΑ ϥϮϜϤϟ΍ϭ ϮϳΪϴϔϟ΍ΕϮμϟ΍69LGHRϞΑΎϛ ϦϣϞϛ ϞϴλϮΗΔϟΎΣ ϲϓ
ϦϴΘϠλϮϟ΍ ϚϠΗ ϯΪΣ· ϞμϓϲϐΒϨϳ ίΎϔϠΘϟ΍ ϰϠϋ ΔΘΑΎΛ ήϴϏΔϘϳήτΑ ϮϳΪϴϔϟ΍ νήϋ ϢΘϳ
ΔϠϜθϤϟ΍ ϚϠΗ ϞΤϟ
ϲϟ΍ϮΘϣ ΢δϣ3URJUHVVLYH6FDQ
ϚϨϜϤϳ ΎϤΑέ ˬϲϤϗέ ϥϮϳΰϔϠΗ ϭ΃ ϒϳήόΘϟ΍ ϲϟΎϋ ϚΑ ιΎΨϟ΍ ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ίΎϬΟ ϥΎϛ ΍Ϋ·%
ϮϳΪϴϔϠϟ ΔϨϜϤϣ ΔϗΩ ΔΟέΩ ϰϠϋϷ '9' ϞϐθϤϟ ϲϟ΍ϮΘϤϟ΍ ΢δϤϟ΍ Ν΍ήΧ· Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϻ΍
ΔϤ΋ΎϗϲϓϞϴϐθΗ©2QªϰϠϋ ϲϟ΍ϮΘϤϟ΍ ΢δϤϟ΍ Γΰϴϣ ςΒο΍%
˺˺ ΔΤϔλ ήψϧ΍ ˬΔϴϟ΍ϮΘϤϟ΍ ΓέΎηϹ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟΩ΍ΪϋϹ΍
ήχΎϨΘϤϟ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍Εϼλϭ ϊϣ ϲϟ΍ϮΘϤϟ΍ ΢δϤϟ΍ Γΰϴϣ ϞϤόΗ ϻ%
ήϔλϷ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍ ΝήΨϣ 9,'(2287 βΑΎϗ
ϞϐθϣΓήΧΆϣ
'9' ι΍ήϗ΃
ήϳάΤΗ
Ω΍ΪϋϹ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϲϓ ίΎϔϠΘϟ΍ Ν΍ήΧ· ΪϳΩ 792XWSXW6HOHFW έΎϴΧ ςΒο ΐΠϳ
&20321(17352*5(66,9(6&$1 βΑΎϗ ϡ΍ΪΨΘγϻ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΕϮμϟ΍69LGHR βΑΎϗϭ΃ ϲϟ΍ϮΘϤϟ΍ ΢δϣΐϛήϤϟ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΨϣ
©˺˺ Ϣϗέ ΔΤϔλ ϊΟ΍έª
́
'ROE\3UR ϭ΃ ΓΎϨϗ˻ ϱήχΎϨΗ ϮϳήΘγΎΑ ΩϭΰϣΕϮλ ϢΨπϣ
ΝήΨϣ$8',2287 ϲδΑΎϗ Ϟλ 3UR/RJLF'ROE\3UR/RJLFOO
ϦϤϳϷ΍ήδϳϷ΍ΕϮμϟ΍ϞΧΪϣ ϲδΑΎϘΑ '9' ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ ϲϓ ϦϤϳϷ΍ϭήδϳϷ΍ ΕϮμϟ΍
$ ΕϮμϟ΍ ΕϼΑΎϛ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ˬϮϳήΘγϻ΍ϡΎψϧϭ΃ ˬϞΒϘΘδϤϟ΍ ϭ΃ ˬΕϮμϟ΍ ϢΨπϣ ϲϓ
ΕϮλϮϳΪϴϓ ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΟ ϭ΃ 3&0 ΓΎϨϗ˻ϲϤϗέϮϳήΘγΎΑΩϭΰϣΕϮλ ϢΨπϣ
ˬ'ROE\'LJLWDOŒ
Ε΍ϮϨϘϟ΍ΓΩΪόΘϣ Ε΍ήϔη ϚϓΓΪΣϮΑ Ωϭΰϣ
ΝήΨϣ',*,7$/$8',2287ϲδΑΎϗ Ϟλ '76ϭ΃ ˬ03(*ϭ΃
ϢΨπϣ ϲϓ ϖϓ΍ϮΘϤϟ΍ ϝΎΧΩϹ΍ βΑΎϘΑ έϮΤϤϟ΍ ΪΤΘϣ &2$;,$/; ϲϤϗήϟ΍ ΕϮμϟ΍
ϲϤϗέ ΕϮλ ϞΑΎϛ ϡΪΨΘγ΍ ΕϮμϟ΍
ϱέΎϴΘΧ΍ έϮΤϤϟ΍ ΪΤΘϣ &2$;,$/;
ϱέΎϴΘΧ΍ ίΎϬΠΑ ΕϮμϟ΍ ΔϠλϭ
ΕϮμϟ΍ Ν΍ήΧϹ ϱέΎϴΘΧϻ΍ ίΎϬΠϟΎΑ '9' Ϟϐθϣ Ϟλ
2EAROF$6$PLAYER
'9'ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΓήΧΆϣ
Ε΍ϮϨϘϟ΍ ΩΪόΘϣ ϲϤϗήϟ΍ ΕϮμϟ΍
ϞΒϘΘδϣ ϰϟ· ΝΎΘΤΘγ ΍άϬϟϭ ΕϮλ ΓΩϮΟϞπϓ΃ΔϴϤϗήϟ΍ ΓΩΪόΘϤϟ΍ Ε΍ϮϨϘϟ΍ ΔϠλϭ ϲτόΗ
Ϟϐθϣ ΎϬϤϋΪϳ ϲΘϟ΍ ΕϮμϟ΍ϝΎϜη΃ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϭ΃ ΪΣ΍ϭ ϢϋΪϳΕ΍ϮϨϘϟ΍ ΩΪόΘϣ ϮϳΪϴϓΕϮλ
ϝΎΒϘΘγϻ΍ ίΎϬΟ ϞϴϟΩ ϊΟ΍έ '76ϭ ϲϤϗήϟ΍ ϲΒϟϭΩϭ ˬ 03(*ϞΜϣϚΘλΎΧ '9'
ϝΎΒϘΘγϻ΍ίΎϬΠϟ ΔϴϣΎϣϷ΍ ΔϬΟ΍Ϯϟ΍ ϰϠϋ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ Ε΍έΎόθϟ΍ϭ
Ω΍ΪϋϹ΍ϭΐϴϛήΘϟ΍
ΕΎψΣϼϣ
ίΎϬΟϲτόϴδϓ ˬϝΎΒϘΘγϻ΍ ίΎϬΟ Ε΍έΪϗ ϊϣϲϤϗήϟ΍ Ν΍ήΧϹ΍ϖϴδϨΗ ϖΑΎτΘϳ Ϣϟ ΍Ϋ· %
ϕϼσϹ΍ ϰϠϋ ˱ΎΗϮλ ϲτόϳ Ϧϟ ϭ΃ ϱϮϗ ϩϮθϣ ΕϮλ ϝΎΒϘΘγϻ΍
ϥΎϛ ΍Ϋ· ΔϴϤϗήϟ΍ ΔϠλϮϟ΍ ήΒϋ Ε΍ϮϨϗ ΔΘδϟ ϢδΠϣ ϲϤϗέ ΕϮλ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϦϜϤϳ %
ςϘϓΕ΍ϮϨϘϟ΍ ΓΩΪόΘϣ ΔϴϤϗέ ήϴϔθΗ Ϛϓ ΓΪΣϮΑ ˱΍ΰϬΠϣ ϝΎΒϘΘγϻ΍ ίΎϬΟ
8
!
#/!8)!,
$)')4!,).054
2
,
!5$)/).054
ϞΒϘΘδϣΕϮλ ϢΨπϣ
ϭ©'ROE\ª ϦϣϞϛ ϥ· ϲΒϟϭΩ ϞϣΎόϣ Ϧϣ κϴΧήΘΑϊϨλ
˵
ϲΒϟϭΩ ϞϣΎόϤϟ ΔϳέΎΠΗ ΕΎϣϼϋ '' ΰϣέϭ ©3UR/RJLFª
ϥΎΘϣϼϋ ΎϤϫ ©'76'LJLWDO2XWªϭ©'76ª Ϧϣ Ϟϛ ϥ·
'LJLWDO7KHDWHU6\VWHPV,QF Δϛήθϟ ϥΎΘϳέΎΠΗ
̂
ΔϴϟϭϷ΍ Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍
ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋιήϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣ νήϋ
ΓέϮμϟ΍ ϞΜϣ ήλΎϨόϠϟ ΕϼϳΪόΘϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ˯΍ήΟ· ϚϨϜϤϳ ˬΩ΍ΪϋϹ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ϯήΧϷ΍˯ΎϴηϷ΍ ϦϴΑ ˬΩ΍ΪϋϹ΍ ΔϤ΋Ύϗϭ ϡϼϓϷ΍ ΔϤΟήΘϟ Δϐϟ ςΒο ˱Ύπϳ΃ ϚϨϜϤϳ ΕϮμϟ΍ϭ
˺˼ϰϟ·˺˺ ΕΎΤϔλ ήψϧ΍ ˬΩ΍ΪϋϹ΍ ΔϤ΋Ύϗ Ϧϣ ήμϨϋ Ϟϛ ϝϮΣ ϞϴλΎϔΘϟ΍ ϦϣΪϳΰϤϟ
ϪϠϴϤΤΗ ϢΗ ϱάϟ΍ ιήϘϟ΍ Ϧϋ ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ ΔϋϮϨΘϣ ΕΎϣϮϠόϣ νήϋ ϚϨϜϤϳ
ΎϬϨϣ ΝϭήΨϟ΍ϭ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ νήόϟ
6(783ϰϠϋ ΔϴϧΎΛ ΓΪϤϟ ςϐπϟ΍ ϱΩΆϴγ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ νήόϟ Ω΍Ϊϋ·6(783 ςϐο΍
ΔϴϟϭϷ΍ΔηΎθϟ΍ ϰϟ·ΓΩϮόϟ΍ ϰϟ·Ω΍Ϊϋ·
ΔϋϮϨΘϤϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ ΕΎϣϮϠόϣ νήόϟ νήϋ ',63/$<ϰϠϋςϐο΍ ˺
ϭ΃ ιήϘϟ΍ ωϮϧ ϰϠϋ ΍άϫ ϲϓ ϒϗϮΘΗϭ ΔοϭήόϤϟ΍ ήλΎϨόϟ΍ ϦϳΎΒΘΗ ϞϴϐθΘϟ΍ ΔϟΎΣ
ϲϟΎΘϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ
ΪόΑϦϋ ϢϜΤΘϟ΍ ΓΪΣϭϰϠϋ " ϰϠϋςϐο΍
ϖΑΎδϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ϰϟ· ωϮΟήϠϟ
ΪόΑϦϋ ϢϜΤΘϟ΍ ΓΪΣϭϰϠϋ B ϰϠϋςϐο΍
ϡΎόϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍
Ω΍Ϊϋ· 6(783 ςϐο΍ ˺
Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋ΎϗήϬψΘγ
έΎϴΘΧ΍ϭ΃ήϴϴϐΗϭV6 ϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσ Ϧϋ ήλΎϨόϟ΍ ΪΣ΃ έΎϴΘΧ΍ϚϨϜϤϳ ˻
B" ϰϠϋ ςϐπϟ΍ϖϳήσϦϋ Ω΍ΪϋϹ΍
ΩΪόϟ΍ έΎδϤϟ΍ϭ΃ ϲϟΎΤϟ΍ϥ΍ϮϨόϟ΍ Ϣϗέ 7LWOHέΎδϤϟ΍ ϥ΍ϮϨϋ % Ε΍έΎδϤϟ΍ ϭ΃ ϦϳϭΎϨόϠϟ ϲϟΎϤΟϹ΍
ϝϮμϔϠϟ ϲϟΎϤΟϹ΍ ΩΪόϟ΍ ϲϟΎΤϟ΍ Ϟμϔϟ΍ &KDSWHUϞμϔϟ΍ Ϣϗέ %
ϲπϘϨϤϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ Ζϗϭ 7LPHΖϗϮϟ΍ %
ΓέΎΘΨϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ ΓΎϨϗ ϭ΃ Δϐϟ $XGLRΕϮμϟ΍ %
ΓέΎΘΨϤϟ΍ ΔϤΟήΘϟ΍ 6XEWLWOHΔϤΟήΗ %
Ύϳ΍ϭΰϠϟ ϲϟΎϤΟϹ΍ ΩΪόϟ΍ΓέΎΘΨϤϟ΍ Δϳϭ΍ΰϟ΍ $QJOHΔϳϭ΍ΰϟ΍ %
ϯϮΘδϤϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ "ϰϠϋ ςϐο΍ ϢΛ ˬΏϮϠτϤϟ΍ έΎϴΨϟ΍ ΪϳΪΤΘϟV6 ϡΪΨΘγ΍ ˻
Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ Ω΍ΪϋϹ΍ϭ ˬέΎΘΨϤϟ΍ήμϨόϠϟϲϟΎΤϟ΍Ω΍ΪϋϹ΍ ΔηΎθϟ΍ ήϬψΘγ ϲϧΎΜϟ΍
ΔϠϳΪΒϟ΍
ΔψΣϼϣ
νήόϟ΍ΔηΎη ϲϔΘΨΗ ϑϮδϓ ˬΔϠϴϠϗϲϧ΍ϮΛ ϥϮπϏϲϓ έί ϱ΃ ϰϠϋ ςϐπϟ΍ ϢΘϳϢϟ ΍Ϋ·
ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ "ςϐο΍ ΎϫΪόΑϭ ˬϪΑ ΏϮϏήϤϟ΍ ϲϧΎΜϟ΍ έΎϴΨϟ΍ έΎϴΘΧϻ V6 ϡΪΨΘγ΍ ˼
ΚϟΎΜϟ΍ϯϮΘδϤϟ΍
έΎϴΘΧϻ΍ Ϊϴϛ΄Θϟ (17(5ςϐο΍ ϢΛ ˬΏϮϠτϤϟ΍ Ω΍ΪϋϹ΍ΪϳΪΤΘϟ V6 ϡΪΨΘγ΍ ˽
ΔϴϓΎο· Ε΍ϮτΧ ήλΎϨόϟ΍ ξόΑ ΐϠτΘΗ
Ω΍ΪϋϹ΍ ΔϤ΋Ύϗ Ϧϣ ΝϭήΨϠϟ ϞϴϐθΗ 3/$<ϭ΃ Ω΍Ϊϋ· 6(783 ςϐο΍ ˾
˺˹
ϲϟ΍ϮΘϣ ΢δϣ
ξϴϣϮϟ΍ ΔϠϗ ϊϣ έϮμϠϟ ΓΩϮΟϰϠϋ΃ϲϟ΍ϮΘϤϟ΍ ΢δϤϟ΍ ϮϳΪϴϓ ϲτόϳ
ϊϣϦϴϘϓ΍ϮΘϤϟ΍νήόϟ΍ΔηΎη ϭ΃ίΎϔϠΘϟΎΑ ϞϴλϮΘϠϟ ΐϛήϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍βΑ΍ϮϗϡΪΨΘδΗ ΖϨϛ΍Ϋ·
ϞϴϐθΗ 2Q ϰϠϋ ϲϟ΍ϮΘϤϟ΍ ΢δϤϟ΍ Γΰϴϣ ςΒοΎϓ ˬϲϟ΍ϮΘϤϟ΍ ΢δϤϟ΍ ΓέΎη·
ΔϐϠϟ΍
ϲϟ΍ϮΘϤϟ΍ ΢δϤϟ΍ Γΰϴϣ ϞϴϐθΘϟ
ˬΔηΎθϟ΍ ϭ΃ίΎϔϠΘϟ΍ ΔηΎηϞΧΪϣ βΑΎϘΑ'9' ϞϐθϤϟ ΐϛήϤϟ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍ ΝήΨϣ βΑΎϗ Ϟλ
ΐϛήϤϟ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍ ϝΎΧΩ· ϰϠϋ ΔηΎθϟ΍ ϭ΃ ίΎϔϠΘϟ΍ ςΒο΍ϭ
ςϐο΍ ϢΛ νήόϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϲϓϲϟ΍ϮΘϣ΢δϣ©3URJUHVVLYH6FDQª ήΘΧ΍ ˺
"
V6 ϱέί ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ϞϴϐθΗ ©2Qª ήΘΧ΍ ˻
έΎϴΘΧϻ΍Ϊϴϛ΄ΘϟϝΎΧΩ· (17(5 ςϐο΍ ˼
Ϊϴϛ΄Θϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ήϬψΘγ
έΎϴΨϟ΍
ΰϴϴϤΗ ϢΘϴγ ˬΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ Ϊϴϛ΄Θϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ έϮϬχ ΪϨϋϭ ˽
(QWHUΰϴϴϤΘϟB" ϱέί ϡΪΨΘγ΍ ϲο΍ήΘϓ΍ έΎϴΨϛ ˯Ύϐϟ·&DQFHO
Ω΍ΪϋϹ΍ϭΐϴϛήΘϟ΍
ϲϟ΍ϮΘϣ ΢δϤϟ΍ϊοϭ ϰϠϋ ϞϐθϤϟ΍ςΒπϟ ϝΎΧΩ· (17(5 ϰϠϋ ςϐο΍ ˾
ήϳάΤΗ
ΔηΎθϟ΍ ϭ΃ίΎϔϠΘϟ΍ ίΎϬΟ ϰϠϋ ΓέϮμϟ΍ Δϳ΅έ ϢΘϴγ ˬϲϟ΍ϮΘϤϟ΍ ΢δϤϟ΍ Ν΍ήΧ·ςΒο ΩήΠϤΑϭ
2Q ϰϠϋ ϲϟ΍ϮΘϤϟ΍ ΢δϤϟ΍ Γΰϴϣ ςΒο ΔϟΎΣ ϲϓϭ ςϘϓ ϲϟ΍ϮΘϤϟ΍ ΢δϤϟ΍ ϊϣ ΔϘϓ΍ϮΘϤϟ΍
ΓΪΣϮϟ΍ ϞϴϐθΗΓΩΎϋ· ΐΠϳ ˬ΄τΧΔϘϳήτΑ ϞϴϐθΗ
'9' ϞϐθϣϦϣ ιήϘϟ΍ ϝί΃ˬϻϭ΃
ΓΪϤϟ έ΍ήϤΘγϻ΍ ϊϣΪόΑ ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ ϰϠϋ ϑΎϘϳ· X6723 έί ϰϠϋςϐο΍ ϢΛ
νήϋ ϢΘϴγϭ ˬϲγΎϴϘϟ΍ Ω΍ΪϋϹ΍ϰϟ· ϮϳΪϴϔϟ΍ Ν΍ήΧ· ΓΩΎόΘγ΍ϢΘϴγ ϩήϳήΤΗ ϞΒϗϲϧ΍ϮΛβϤΧ
νήόϟ΍ΔηΎη ϰϠϋϭ΃ ϱΪϴϠϘΘϟ΍ϱήχΎϨΘϟ΍ίΎϔϠΘϟ΍ ϰϠϋϯήΧ΃ ΓήϣΓέϮμϟ΍
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ Δϐϟ
ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ νήόϟ΍ϭ Ω΍ΪϋϹ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ Δϐϟ ήΘΧ΍
ιήϘϟ΍ΕϮλϡϼϓϷ΍ΔϤΟήΗΔϐϟιήϘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ
ΔϤ΋Ύϗϭ ˬϡϼϓϷ΍ ΔϤΟήΗϭ ˬιήϘϟ΍ ΕϮλΕϮμϟ΍ έΎδϤϟ ΎϬϠπϔΗ ϲΘϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ήΘΧ΍
ιήϘϟ΍
ΎϬΑιήϘϟ΍ ϞϴΠδΗ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϠλϷ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϟ· ήϴθΗ ΔϴϠλϷ΍ ΔϐϠϟ΍
(17(5ΎϫΪόΑϭ ΔϴϤϗήϟ΍ έ΍έίϷ΍ ςϐο΍ ˬϯήΧ΃ Δϐϟ έΎϴΘΧϻ ϯήΧ΃ ΕΎϐϟ
˱ ˬΕΎϧΎΧΔόΑέ΃ Ϧϣ ϥϮϜϤϟ΍ ϞΑΎϘϤϟ΍ Ϣϗήϟ΍ ϝΎΧΩϹ
ϲϓ ΕΎϐϠϟ΍ ίϮϣέ ΔϤ΋ΎϘϟ ΎϘϓϭ
˻˽ ΔΤϔλ
&/($5 ςϐο΍ ˬ΄τΨϟ΍ ΔϐϠϟ΍ΰϣέ ϝΎΧΩΈΑ ΖϤϗ ΍Ϋ·
ΔϤΟήΘϟ΍ ϞϴϐθΗ ϒϗϮΗ ιήϘϟ΍ΔϤΟήΘϟ 2II
νήόϟ΍
ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ Ν΍ήΧ· έΎϴΘΧΎΑ
ωϮϧΐδΣ792XWSXW6HOHFW ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ Ν΍ήΧ· έΎϴΘΧ΍ Ε΍έΎϴΧ ςΒο΍
ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ϞϴλϮΗ
βΒϘϤΑϪϠϴλϮΗ ϢΗΪϗ ϚΑ ιΎΨϟ΍ ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ίΎϬΟ ϥϮϜϳΎϣΪϨϋ <3E3U
'9'Ϟϐθϣ ϰϠϋ&20321(17352*5(66,9(6&$1
˱
69LGHRβΑΎϘΑϼμΘϣ
ίΎϔϠΘϟ΍ ϥϮϜϳ ΎϣΪϨϋ 69LGHR
ίΎϔϠΘϟ΍ ΪόΑ
ϲγΎϴϘϟ΍ ˼˽ Ϯϫ ϞλϮϤϟ΍ ίΎϔϠΘϟ΍ ίΎϬΟ ΪόΑ ϥϮϜϳ ΎϣΪϨϋ ϊοϮϟ΍ ΍άϫ ήΘΧ΍˼˽
̂˺˿Ϯϫ ϞλϮϤϟ΍ ίΎϔϠΘϟ΍ ίΎϬΟ ΪόΑ ϥϮϜϳ ΎϣΪϨϋ ϊοϮϟ΍ ΍άϫ ήΘΧ΍ ̂˺˿
νήόϟ΍ ϊοϭ
©˼˽ª ϰϠϋ ˱ΎσϮΒπϣ ίΎϔϠΘϟ΍ ΪόΑ ϊοϭ ϥϮϜϳ ΎϣΪϨϋ ςϘϓ νήόϟ΍ ϊοϭ Ω΍Ϊϋ· ϞϤόϳ
ΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍ ˯΍ΰΟϷ΍ϲϓΔσήη΃ ϊϣ Δπϳήϋ ΓέϮλ νήόϳ/HWWHUER[
ΔηΎθϟ΍ Ϧϣ
˯΍ΰΟϷ΍ ϊτϘϳϭ ˱Ύϴ΋ΎϘϠΗ ΎϬϤϠϛ΄Α ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ Δπϳήϋ ΓέϮλ νήόϳ 3DQVFDQ
ΔηΎθϟ΍ϢΠΣ ϊϣϡ˯΍ϮΘΗϻ ϲΘϟ΍
˺˺
ΔϳϮΑϷ΍ΔΑΎϗήϟ΍Ϧϴϣ΄Θϟ΍
ΕϮμϟ΍
'9' ιήϗϞϜΑ ϲΗϮμϟ΍ Ν΍ήΧϹ΍ Ε΍έΎϴΧϦϣ ΔϋϮϤΠϣ ΪΟϮϳ
˱ ϞϐθϤϠϟΕϮμϟ΍ $8',2 Ε΍έΎϴΧ ςΒο΍
ϪϣΪΨΘδΗϱάϟ΍ ϲΗϮμϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ωϮϨϟ ΎϘϓϭ
ϒϴϨμΘϟ΍
ϊϴϤΟ ϒϴϨμΗ ϢΘϳ Ϣϟ ΎϬΗΎϳϮΘΤϣ ϰϠϋ ΔϔϨμϤϟ΍'9' ι΍ήϗ΃ ϞϴϐθΗ ΐϟ΍Ϯϗ ΪϤΘόΗ
ι΍ήϗϷ΍
'7603(* ϲϤϗήϟ΍ ϲΒϟϭΩ
βΑΎϗ ϥΎϛ ΍Ϋ·ΖΒϟ΍ ϖϓΪΗ ©%LWVWUHDPª ήΘΧ΍ ΖΒϟ΍ ϖϓΪΗ%LWVWUHDP
˱
ϢΨπϤΑ ϼλϮϣ
'9'ϞϐθϤϟϲϤϗήϟ΍ ΕϮμϟ΍ΝήΨϣ',*,7$/287
ϭ΃'76 ϭ΃ˬϲϤϗήϟ΍ ϲΒϟϭΩ ήϴϔθΗϚϓ ΓΪΣϮΑΩϭΰϣ ήΧ΁ ίΎϬΟ ϱ΃ ϭ΃ΕϮλ
03(*
Ϧϴϣ΄Η/2&. ΔϤ΋Ύϗ ϲϓϒϴϨμΗ ©5DWLQJªήΘΧ΍ ˺
" ςϐο΍ ϢΛ
ϥ· ΎϬΗ΄θϧ΃ ϲΘϟ΍ έϭήϤϟ΍ ΔϤϠϛ ϝΎΧΩ· ϚϴϠϋ ˬϦϴϣ΄Η/2&. Ε΍έΎϴΧ ϊϣϞϣΎόΘϠϟ ˻
ΎϬϟΎΧΩ· ϚϨϣΐϠτϴγ ˬϞόϔϟΎΑ έϭήϤϟ΍ ΔϤϠϛΖϠΧΩ΃ ϦϜΗ Ϣϟ
ϢΛ ϯήΧ΃ Γήϣ ϪϠΧΩ΃ (17(5ϰϠϋ ςϐο΍ϭ ϡΎϗέ΃ ΔόΑέ΃Ϧϣ ˱ΎϧϮϜϣ ˱΍ΰϣέ ϞΧΩ΃
ˬ(17(5ϰϠϋ ςϐπϟ΍ ϞΒϗ ΄τΧ ΙϭΪΣ ΔϟΎΣ ϲϓ ϖϘΤΘϠϟ(17(5 ςϐο΍
΢δϣ &/($5 ςϐο΍
˱
V6ϱέί ϡ΍ΪΨΘγΎΆ˺ Ϧϣ ΎϔϴϨμΗ
ήΘΧ΍ ˼
ϦϣΎΜϟ΍ϒϴϨμΘϟ΍ ΎϤϨϴΑ ˬΩϮϴϘϟ΍ Ϊη΃ϦϤπΘϳ ˺ ϝϭϷ΍ ϒϴϨμΘϟ΍́˺ Ϧϣ ϒϴϨμΘϟ΍
ΎϬϔΧ΃ Ϯϫ ́
ϥϮϜΗ ϦϠϓ ˬϦϴϣ΄Θϟ΍ ˯Ύϐϟ·8QORFN έΎϴΘΧ΍ΔϟΎΣ ϲϓϦϴϣ΄Θϟ΍ ˯Ύϐϟ·8QORFN
ϞϣΎϜϟΎΑ ιήϘϟ΍ ϞϴϐθΗϢΘϳ ϚϟάΑϭ ΔτθϧΔϳϮΑϷ΍ ΔΑΎϗήϟ΍ Γΰϴϣ
ΝϭήΨϠϟ Ω΍Ϊϋ·6(783ςϐο΍ ϢΛ ˬϒϴϨμΘϟ΍ έΎϴΘΧ΍ Ϊϴϛ΄Θϟ(17(5 ςϐο΍ ˽
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ Ϧϣ
έϭήϤϟ΍ ΔϤϠϛ
ΎϫήϴϴϐΗ ϭ΃ έϭήϣ ΔϤϠϛ ϝΎΧΩ· ϦϜϤϳ
"ςϐο΍ ϢΛϦϴϣ΄Η/2&. ΔϤ΋Ύϗ ϲϓ έϭήϣ ΔϤϠϛ ©3DVVZRUGª ήΘΧ΍ ˺
ΓΪϳΪΟ έϭήϣ ΔϤϠϛ ˯ΎθϧϹ ˻
έϭήϣ ΔϤϠϛ ϞΧΩ΃ ©1HZª έΎϴΨϟ΍ΰϴϴϤΗϢΘϳΎϣΪϨϋϝΎΧΩ· (17(5ςϐο΍
έϭήϤϟ΍ ΔϤϠϛ ϞΧΩ΃ ϝΎΧΩ·(17(5 ςϐο΍ϢΛ ϡΎϗέϷ΍ έ΍έί΃ ˱ΎϣΪΨΘδϣ ΓΪϳΪΟ
ΎϫΪϴϛ΄Θϟ ϯήΧ΃ Γήϣ
έϭήϤϟ΍ ΔϤϠϛ ήϴϴϐΘϟ
ϞΧΩ΃ ήϴϴϐΗ ©&KDQJHª έΎϴΧ ΰϴϴϤΗ ϢΘϳ ΎϣΪϨϋ ϝΎΧΩ· (17(5ςϐο΍
ϞΧΩ΃ϝΎΧΩ·(17(5 ςϐο΍ ϢΛ ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃ ˱ΎϣΪΨΘδϣΔϴϟΎΣ έϭήϣΔϤϠϛ
ϞΧΩ΃ ϝΎΧΩ·(17(5 ςϐο΍ ϢΛ ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃ ˱ΎϣΪΨΘδϣΓΪϳΪΟ έϭήϣΔϤϠϛ
ΎϫΪϴϛ΄ΘϟϯήΧ΃ ΓήϣέϭήϤϟ΍ ΔϤϠϛ
ϮϳήΘγ΍ΕϮλϢΨπϤΑ ϝΎμΗϻ΍ ΪϨϋ ήΘΧ΍ 03(*ϲϤϗήϟ΍ ϲΒϟϭΪϟ 3&0
ϭ΃ ϲϤϗήϟ΍ ϲΒϟϭΩ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΓήϔθϤϟ΍'9'ι΍ήϗ΃ΞϣΩ ϢΘϴγΓΎϨϗ˻ ϱΫ ϲϤϗέ
ΓΎϨϗ ˻3&0ΕϮλϰϟ·03(*
ϥΈϓ ˬϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ· ©2IIªΕήΘΧ΍ ΍Ϋ· '76˰ϝϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ· 2II
',*,7$/287βΑΎϗ ϝϼΧ Ϧϣ ˱ΎΟ΍ήΧ· ϥϮϜΗ Ϧϟ '76 ΓέΎη·
ϲϤϗήϟ΍ ΕϮμϟ΍ ΝήΨϣ
ΩΩήΘϟ΍ ΩΩήΘϟ΍ ΔϨϴϋ
̂˿ Ε΍έΎη·ΔΠϟΎόϣ ϰϠϋ έΩΎϗ ήϴϏ ΕϮμϟ΍ ϢΨπϣ ϭ΃ ϝΎΒϘΘγϻ΍ ίΎϬΟ ϥΎϛ ΍Ϋ·
Ε΍έΎη· ϞϛΓΪΣϮϟ΍ ϝϮΤΘγ ˬέΎϴΘΧϻ΍ ΍άϫ ΪϳΪΤΗ ΪϨϋ ΰΗήϫϮϠϴϛ ˽́ ήΘΧ΍ ˬΰΗήϫϮϠϴϛ
ΎϫήϴϔθΗ Ϛϓ ϡΎψϨϠϟ ϰϨδΘϳ ϰΘΣ ΰΗήϫ ϮϠϴϛ ˽́ϰϟ· ΰΗήϫ ϮϠϴϛ̂˿
ˬΰΗήϫϮϠϴϛ̂˿ Ε΍έΎη·ΔΠϟΎόϣ ϰϠϋ ˱΍έΩΎϗΕϮμϟ΍ ϢΨπϣϭ΃ ϝΎΒϘΘγϻ΍ ίΎϬΟ ϥΎϛ ΍Ϋ·
ΰΗήϫϮϠϴϛ̂˿ ήΘΧ΍
ϪΗ΍έΪϗ Ϧϣ ϖϘΤΘϠϟ ΕϮμϟ΍ ϢΨπϤΑ ιΎΨϟ΍ ϖϴΛϮΘϟ΍ ϊΟ΍έ
'5&ϲϜϴϣΎϨϳΪϟ΍ ϯΪϤϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍
ϝϼΧ ϦϣΔϨϜϤϣ νήϋ ΔϠϴγϭ ϕΩ΃ϭ ϰϠϋ΄Α ΕϮμϟ΍ Ε΍έΎδϣ ϰϟ· ωΎϤΘγϻ΍ ϚϧΎϜϣΈΑ
'9' ι΍ήϗ΃ Δϐϴλ
ϲΗϮμϟ΍Ν΍ήΧϺϟϲϜϴϣΎϨϳΪϟ΍ ϯΪϤϟ΍ςϐο ϲϓΐϏήΗ Ϊϗ ˬϥΎϴΣϷ΍ ξόΑ ϲϓ Ϫϧ΃ ήϴϏ
ΕϮλ ϯϮΘδϤΑ ϢϠϴϔϟ΍ ϰϟ· ωΎϤΘγϻ΍ Ϛϟ ϰϨδΘϳ ϰΘΣ Ύϫ΍Ϊϫ΃ϭΕ΍Ϯλ΃ ϰϠϋ΃ϦϴΑ ϕήϔϟ΍
ήϴΛ΄Θϟ΍΍άϫ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟϞϴϐθΗ 2QϰϠϋ'5& ςΒο΍ ΕϮμϟ΍ ˯ΎϘϧ ΪϘϓ ϥϭΩ Ϟϗ΃
ΔϤ΋ΎϘϟ΍Ϧϣ ΝϭήΨϠϟΩ΍Ϊϋ· 6(783 ϰϠϋ ςϐο΍ ˼
˺˻
'LY;592'
Ϛϟ ΢Ϥδϳ ϱάϟ΍ϭ ΐϠτϟ΍ ΐδΣ ϮϳΪϴϔϟ΍'LY;Š92' ϞϴΠδΗ ΩϮϜΑ ϙΩϭΰϧ ΎϨϧ·
ΐϠτϟ΍ ΐδΣ ϮϳΪϴϔϟ΍ ΔϣΪΧ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ϮϳΪϴϔϟ΍ ΓΰϬΟ΃ ˯΍ήηϭ έΎΠΌΘγΎΑ
ZZZGLY[FRPYRG ΓέΎϳΰΑϢϗˬΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϦϣΪϳΰϤϟ 'LY;Š92'
Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ΰϣέ ϥΎϴδϧ ϝΎΣ ϲϓ
ΔϴϟΎΘϟ΍ Ε΍ϮτΨϟ΍ ωΎΒΗΎΑ ϪΤδϣ ϚϨϜϤϳ ˬϦϴϣ΄Θϟ΍ ΰϣέ ϥΎϴδϧ ΔϟΎΣ ϲϓ
Ω΍ΪϋϹ΍ ΔϤ΋Ύϗνήόϟ Ω΍Ϊϋ· 6(783 ςϐο΍ ˺
Ϧϴϣ΄Θϟ΍ΰϣέ΢δϣϢΘϴγϭ ˬ©ª ϲϟΎΘϟ΍Ϣϗήϟ΍ϞΧΩ΃ ˻
" ςϐο΍ ΎϫΪόΑϭ ©'LY;´5´92'ªέΎϴΨϟ΍ ήΘΧ΍ ˺
ϞϴΠδΘϟ΍ ΩϮϛ ήϬψϴγϭ ©έΎϴΘΧ΍ª έΎϴΘΧ΍ ˯ΎϨΛ΃ (17(5 ςϐο΍ ˻
ΔϣΪΧ ϦϣϮϳΪϴϔϟ΍ ΓΰϬΟ΃ έΎΠΌΘγ΍ ϭ΃ ˯΍ήθϟ ϞϴΠδΘϟ΍ ΩϮϛϡΪΨΘγ΍ ϊΒΗ΍ZZZGLY[FRPYRG ϊϗϮϤϟ΍ ϰϠϋ 'LY;Š ΐϠτϟ΍ ΐδΣ ϮϳΪϴϔϟ΍
ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ϪϠϴϐθΘϟ ι΍ήϗϷ΍ ΪΣ΃ ϰϠϋ ϮϳΪϴϔϟ΍ ϞϴϤΤΘΑ Ϣϗϭ ΕΎϤϴϠόΘϟ΍
ΝϭήΨϠϟ (17(5 ςϐο΍ ˼
ΔψΣϼϣ
ϰϠϋςϘϓ'LY;Š92' ΔϣΪΧ Ϧϣ ΎϬϠϳΰϨΗ ϢΗ ϲΘϟ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍ νϭήϋ ϊϴϤΟ ϞϴϐθΗ ϦϜϤϳ
ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ
ΔϘτϨϤϟ΍ ΰϣέ
ϮϳΪϴϔϟ΍ ιήϗ ϒϴϨμΘϟ ΎϬΑΔλΎΨϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϢΗ ϲΘϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ ΰϣέ ϝΎΧΩΈΑ Ϣϗ
˻˽ ΔΤϔλ ϲϓ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϰϟ· ˱΍ΩΎϨΘγ΍ ϚϟΫϭ ˬ'9'
Ϧϴϣ΄Η/2&. ΔϤ΋Ύϗ ϲϓ ϝϭΪϟ΍ ίϮϣέ©$UHD&RGHªήΘΧ΍ ˺
" ςϐο΍ ϢΛ
ϒϴϨμΘϟ΍ ΔϘΑΎδϟ΍ ΔΤϔμϟΎΑ ΢οϮϣ Ϯϫ ΎϤϛ ˻ ΓϮτΨϟ΍ ϊΒΗ΍ ˻
V6 ϱέί ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ϝϭϷ΍ϑήΤϟ΍ ήΘΧ΍ ˼
Ω΍ΪϋϹ΍ϭΐϴϛήΘϟ΍
*DPH
ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ίΎϬΟ Δτγ΍ϮΑ ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ ϊϣ ΏΎόϟϷΎΑ ΐόϠϟ΍ ϊϴτΘδΗ
˻˻˻˺ ΔΤϔλ ϲϓ ©*DPHª ήψϧ΍
ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋΔΒόϠϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ήϬψΘγ 6HOHFW
V6έ΍έί΃ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ϲϧΎΜϟ΍ ϑήΤϟ΍ ΩΪΣϭ(17(5 ϰϠϋ ςϐο΍ ˽
ΔΠϴΘϨϟ΍
ϯήΧ΃ΩϮϨΑ
ΔϟϭΪϟ΍ΰϣέ έΎϴΘΧ΍Ϊϴϛ΄Θϟ (17(5 ςϐο΍ ˾
ΕϮμΑ ΔΑϮΤμϣ ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ ΔΠϴΘϨϟ΍ήϬψΘγ ˬΎ˱ϣΎϤΗέΎδϤϟ΍ϥ΍ϮϨόϟ΍Ϟμϔϟ΍ ˯ΎϬΘϧ΍ ΪόΑ
ϕϮΒϟ΍
ΔΠϴΘϨϟ΍ΔϔϴχϭϞϴϐθΗϞϴϐθΗ2Q
ΔΠϴΘϨϟ΍ ΔϔϴχϭϑΎϘϳ·ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ·2II
ΔΠϴΘϨϟ΍ ΔϔϴχϮϟΔΣΎΘϤϟ΍ ι΍ήϗϷ΍
'9'ι΍ήϗ΃
'9'ϲϛϭέΎϛ ι΍ήϗ΃
ϦϳέΎδϣ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϊϣ 9&'ι΍ήϗ΃
%
%
%
ΔψΣϼϣ
ϥϮϓϭήϜϳΎϤϟ΍ ϞϴλϮΗ ΪϨϋ ςϘϓ ήϓϮΘΗ ΔΠϴΘϨϟ΍ Δϔϴχϭ %
ϒϠΘΨΗ ϕϮΒϟ΍
ΕϮλ έΪμϳϦϟ ˬ́˹Ϧϣ Ϟϗ΃ ΔΠϴΘϨϟ΍ ΖϧΎϛ ϥ· %
ΔΠϴΘϨϟ΍ ϑϼΘΧΎΑ ΓέΩΎμϟ΍ ϕϮΒϟ΍ Ε΍Ϯλ΃
ϥϮϓϭήϜϳΎϤϟ΍ϥΎϛϭ ϞϴϐθΗ©2QªϰϠϋ ΔΠϴΘϨϟ΍ Δϔϴχϭ ςΒο ϢΗ ϥ· %
˱
ϰϠϋ ΔΠϴΘϨϟ΍ ήϬψΗΪϗ ˬϱΩΎόϟ΍ ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ ˯ΎϨΛ΃ ϻϮλϮϣ
ϞϴϐθΘϟ΍ ϒμΘϨϣ Ϧϋ ΔηΎθϟ΍
ϭ΃ ϞϴϐθΘϟ΍ ϑΎϘϳ·©2IIªϰϠϋ ΔΠϴΘϨϟ΍ Δϔϴχϭ ςΒο΍ ˬΔϠϜθϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓϼΘϟ
ϥϮϓϭήϜϳΎϤϟ΍ Ϟμϓ΍
Γ˯΍ήϘϟ΍ϲϓϢϜΤΘϟ΍ 3%&
ϞϴϐθΗϑΎϘϳ· 2IIϭ΃ ϞϴϐθΗ2Q ϰϠϋ 3%& Γ˯΍ήϘϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ ςΒο΍
3%&ΔϴλΎΧ Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍ ι΍ήϗ΃Γ˯΍ήϗ ϢΘΗϞϴϐθΗ2Q
ΔϴλΎΨϟ΍ ϩάϬϟ ˱ΎϘΒσΓ˯΍ήϘϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍
ϊϣ9LGHR&' ΔσϮϐπϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ ι΍ήϗ΃ϞϴϐθΗ ϢΘϳϞϴϐθΗϑΎϘϳ· 2II
$XGLR&'ΔσϮϐπϤϟ΍ ΔϴΗϮμϟ΍ι΍ήϗϷ΍ ϞϴϐθΗ ΔϘϳήσ βϔϨΑ 3%& ΔϴλΎΧ
ΩϮγϷ΍ϯϮΘδϤϟ΍ϊϴγϮΗ%/(
ΓέΪϗ Ϛϟάϛϭ ϚΑ ΔλΎΨϟ΍ ΕϼϴπϔΘϟ΍ ςΒο΍ ˬέϮμϟ΍ Γ˯΍ήϘϟ ΩϮγϷ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ έΎϴΘΧϻ
ΔηΎθϟ΍
,5(ϊτϗϱΩΎϣήϟ΍ΝέΪΗϯϮΘδϣ ϦϣϊγϮϳϞϴϐθΗ 2Q
,5(ϊτϗ ϲγΎϴϗ ϱΩΎϣέ ΝέΪΗϯϮΘδϣϞϴϐθΗϑΎϘϳ· 2II
ΔψΣϼϣ
ςϘϓ 176&ϡΎψϧ ϊϣ%/( Δϔϴχϭ ϞϤόΗ
˺˼
ϞϴϐθΘϟ΍
ΔϣΎόϟ΍ Ε΍ΰϴϤϟ΍
ι΍ήϗϷ΍
$//
$//
'9'
9&'
'LY;
$//
ϞϴϐθΘϟ΍Δϔϴχϭ
έ΍έίϷ΍
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ ϖϠϐϳ ϭ΃΢Θϔϳ
: ϖϠϏ΢Θϓ 23(1&/26(
ΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳϹ 8ϰϠϋ ςϐο΍ ˬϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃
ΧτϮΓ3$86(67(3
8·ϳϘΎϑΗθϐϴϞϣΆϗΖ
ΓέϮμΑ ΓέϮλϞϴϐθΘϟέήϜΘϣ ϞϜθΑ 8ϰϠϋ ςϐο΍
Ϟμϔϟ΍ϰϟ·ϙήΤΘϠϟ ϭ΃ 6.,3 ϰϠϋ ςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
ϲϧΎΜϟ΍ έΎδϤϟ΍Ϟμϔϟ΍ Δϳ΍ΪΑ ϰϟ· ωϮΟήϠϟ ϭ΃ ϲϟΎΘϟ΍ έΎδϤϟ΍
ίϭΎΠΗ 6.,3
ϖΑΎδϟ΍έΎδϤϟ΍Ϟμϔϟ΍ ϰϟ· ωϮΟήϠϟ ϖϓήΑϦϴΗήϣ 6.,3έί ϰϠϋ ςϐο΍
$//
έΎϴΘΧϻΓέήϜΘϣΓέϮμΑ M ϭ΃-6&$1 ςϐο΍ ˬϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃
ΔΑϮϠτϤϟ΍΢δϤϟ΍ Δϋήγ
Ε΍ϮτΧ˽˭'LY;ιήϗϭ'9'
Ε΍ϮτΧ ˼˭ΔϴΗϮμϟ΍ ΔσϮϐπϤϟ΍ ι΍ήϗϷ΍ :0$ϭ 03ϭ ΔσϮϐπϤϟ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍ ι΍ήϗ΃
'9'
9&'
'LY;
ςϘϓ ϡΎϣϸϟ
$//
M- ΢δϣ 6&$1
ΓέήϜΘϣΓέϮμΑ Mϭ΃-6&$1έί ϰϠϋ ςϐο΍ ˬϞϴϐθΘϟ΍ ϒϗϮΗ ΪϨϋ
Ε΍ϮτΧ˽ ΔΌϴτΑΔϋήδΑϞϴϐθΘϠϟ
ΏϮϠτϤϟ΍ έ΍ήϜΘϟ΍ ϊοϭέΎϴΘΧϻ ΓέήϜΘϣ ΓέϮμΑέ΍ήϜΗ 5(3($7 έί ϰϠϋ ςϐο΍ ˬϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃
ϞϴϐθΘϟ΍ ϑΎϘϳ·ϥ΍ϮϨόϟ΍Ϟμϔϟ΍'9'ϮϳΪϴϓι΍ήϗ΃
ι΍ήϗ΃ϭ ΔσϮϐπϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ι΍ήϗ΃ϭΔσϮϐπϤϟ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍ ι΍ήϗ΃
ϞϴϐθΘϟ΍ ϑΎϘϳ·ϞϜϟ΍έΎδϣ 'LY;03:0$
έ΍ήϜΘϟ΍5(3($7
9&'
'LY;
Ϧϣ ϞδϠδΘϟ΍ έ΍ήϜΗϭ%ΔτϘϧϭ$ΔτϘϧέΎϴΘΧϻ Γήϣ Ϟϛ ϲϓ ΓΪΣ΍ϭ Δτϐο $% έΰϟ΍ ςϐο΍
©ΔϳΎϬϨϟ΍ ΔτϘϧª %ΔτϘϨϟ΍ ϰϟ· ©Δϳ΍ΪΒϟ΍ ΔτϘϧª$ ΔτϘϨϟ΍
ϡϭϭί$%
'9'
9&'
'LY;
Ε΍ϮτΧ ˼ ϮϳΪϴϔϟ΍ ΓέϮλήϴΒϜΗήϴϐμΗήϴΒϜΗ =220ϰϠϋ ςϐο΍ˬΖϗΆϤϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ ϑΎϘϳ· ϭ΃ ϞϴϐθΘϟ΍ ϊοϭ˯ΎϨΛ΃ ϲϓ
B"V6 έ΍έί΃ ϡ΍ΪΨΘγΎΑΓήΒϜϤϟ΍ ΓέϮμϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϞϘϨΘϟ΍ϚϨϜϤϳ
ΝϭήΨϠϟ ΢δϣ &/($5 ϰϠϋςϐο΍
ήϴϐμΗήϴΒϜΗ=220
9&'
:0$
$&'
03
ϲ΋΍Ϯθόϟ΍ϞϴϐθΘϠϟϲ΋΍Ϯθϋ 5$1'20ςϐο΍ ˬϒϗϮΘϟ΍ ϭ΃ ϞϴϐθΘϟ΍ ϊοϭ ˯ΎϨΛ΃
ϲ΋΍Ϯθόϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍5$1'20
'9'
ήϬψΘγ ϭ΃ ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ ϥ΍ϮϨόϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ήϬψΘδϓ ˬΔϤ΋ΎϗϰϠϋ ϱϮΘΤϳ ϲϟΎΤϟ΍'9'ϥ΍ϮϨϋ ϥΎϛ΍Ϋ·
ιήϘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ
ϥ΍ϮϨόϟ΍7,7/(
'9'
ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋιήϘϟ΍ΔϤ΋Ύϗ ήϬψΗ
'9' ΔϤ΋Ύϗ
'9'
ςϐο΍ˬΎϳ΍ϭΰϟ΍ ΔϔϠΘΨϣΕ΍ήϴϣΎϜΑ ΔϠΠδϣΪϫΎθϣ ϰϠϋ ϱϮΘΤϳϱάϟ΍'9'ιήϗ νήϋ ˯ΎϨΛ΃
ΔΑϮϠτϤϟ΍ Δϳϭ΍ΰϟ΍ έΎϴΘΧϻ ΍έ΍ήϣ
$1*/(
˱
Δϳϭ΍ΰϟ΍ $1*/(
ΔΑϮϠτϤϟ΍ ΔϤΟήΘϟ΍ ΔϐϟέΎϴΘΧϻ ΓέήϜΘϣ ΓέϮμΑΔϤΟήΗ 68%7,7/(έί ϰϠϋ ςϐο΍ ˬϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃
ΔϤΟήΗ68%7,7/(
έΎδϣ ϭ΃ ΕϮλ Δϐϟ ϰϟ· ωΎϤΘγϼϟ ϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ έήϜΘϣϞϜθΑ ΕϮλ $8',2ϰϠϋ ςϐο΍
ϒϠΘΨϣ ΕϮλ
ΕϮμϟ΍ $8',2
'9'
$&'
'9'
'LY;
'9'
'LY;
9&'
˺˽
ΪϬθϣ ήΧ΁ Γήϛ΍Ϋ
ΔϣΎόϟ΍Ε΍ΰϴϤϟ΍ ϰϠϋΕΎψΣϼϣ
Γήϛ΍άϟ΍ ϲϓ ΪϬθϣήΧ΁ Ϟψϳϭ Ϫοήϋ ϢΗ ιήϗ ήΧ΁ Ϧϣ ΪϬθϣ ήΧ΂ΑϞϐθϤϟ΍ ΍άϫ φϔΘΤϳ
ϞϴϤΤΘΑΖϤϗ ΍Ϋ· ΉέΎϘϟ΍ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳΈΑ ΖϤϗ ϭ΃ ϞϐθϤϟ΍ Ϧϣ ιήϘϟ΍ Ζϋΰϧϥ·ϭ ϰΘΣ
˱Ύϴ΋ΎϘϠΗ ΪϬθϤϟ΍ ˯ΎϋΪΘγ΍ ϢΘϴδϓ ˬΓήϛ΍άϟΎΑ υϮϔΤϣ ΪϬθϣ ϪΑ ιήϗ
3%&ςΒο ΐΠϳˬΓ˯΍ήϘϟ΍ ϲϓϢϜΤΘϟ΍3%&ΔϴλΎΧ Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍ ι΍ήϗϷ ΔΒδϨϟΎΑ %
έ΍ήϜΘϟ΍ Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγϻ Ω΍ΪϋϹ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϲϓ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ· 2II ϰϠϋ
˺˼ ΔΤϔλ Γ˯΍ήϘϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ ©3%&ª ήψϧ΍
ΔψΣϼϣ
ιήϘϟ΍ Γ˯΍ήϗ˯ΪΑ ϞΒϗ ϪϠϴϐθΗϑΎϘϳΈΑ ΖϤϗ΍Ϋ·Γήϛ΍άϟ΍ ϲϓΪϬθϤϟΎΑ ϞϐθϤϟ΍΍άϫ φϔΘΤϳ ϻ
ϊοϭ ϲϓΓ˯΍ήϘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΓΪΣ΍ϭ ΓήϣϲτΨΗ6.,3 ϰϠϋ ςϐπϟ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ %
έ΍ήϜΘϟ΍ ϊοϭ ϲϓ Γ˯΍ήϘϟ΍ ˯Ύϐϟ· ϢΘϳ ˬέΎδϣ Ϟμϓ έ΍ήϜΗ
'9'
$&'
9&'
'9'ι΍ήϗ΃ ξόΑ ϊϣήϴϐμΗήϴΒϜΗ ΔϔϴχϭϞϤόΗ ϻΪϗ %
ϒϗϮΘϟ΍ ΔηΎη
ϖ΋ΎϗΩβϤΧ ΓΪϤϟ ϒϗϮΘϟ΍ϊοϭ ϲϓ'9' ι΍ήϗ΃ Ϟϐθϣ ϙήΗ ΪϨϋ ϒϗϮΘϟ΍ ΔηΎη ήϬψΗ
˱Ύϴ΋ΎϘϠΗ Ϫδϔϧ '9' Ϟϐθϣ ϒϗϮϴδϓ ˬϖ΋ΎϗΩ βϤΧ ΓΪϤϟ ϒϗϮΘϟ΍ ΔηΎη νήϋ ϢΗ ΍Ϋ·
ΔϔϠΘΨϣ Ε΍ήϴϣΎϜΑΔϠΠδϣΪϫΎθϣ ϰϠϋ ϱϮΘΤϳ'9'ιήϗ ϞϴϐθΘΑ ϡϮϘΗ ΎϣΪϨϋ %
Ϧϣ Ϫϧ· ϰϟ· ΓέΎηΈϛ ϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ίΎϔϠΘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ Δϳϭ΍ΰϟ΍ ήηΆϣ ξϣϮϴγ ˬΎϳ΍ϭΰϟ΍
Δϳϭ΍ΰϟ΍ ήϴϴϐΗ ϦϜϤϤϟ΍
ϡΎψϨϟ΍έΎϴΘΧ΍
ΓΩΎϤϟ΍Ϟμϔϟ΍ ˯ΪΑ ΪόΑ ϲϧ΍ϮΛ˼ϥϮπϏ ϲϓ ΓΪΣ΍ϭ ΓήϣϰϠϋ ςϐπϟ΍ΔϟΎΣ ϲϓ %
ΔϘΑΎδϟ΍ΔϠΠδϤϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍ϖΑΎδϟ΍Ϟμϔϟ΍ϰϟ· ϞϴϐθΘϟ΍ ϞϘΘϨϳ ϑϮγˬΔϠΠδϤϟ΍
ϰϠϋ12G6& ΔϟΎγέ ΕήϬχϥ· ΎϨΑ ιΎΨϟ΍ ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ϡΎψϧ ΐγΎϨϳ ϡΎψϧέΎϴΘΧ΍ ϚϴϠϋ
ϲϓ ήϤΘγ΍ϭ ΓϮτΧΖϗΆϤϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ ϑΎϘϳ·3$86(67(3 ςϐο΍ ˬνήόϟ΍ ΔηΎη
ΔϤψϧϷ΍ ΪΣ΃ έΎϴΘΧ΍ Ϧϣ ϦϜϤΘΗ ϲϛ ϥ΍ϮΛ ˾ Ϧϣ ήΜϛϷ ςϐπϟ΍
$872 ϭ΃176&ˬ3$/
ΔϴϓΎο· Ε΍ΰϴϣ
'9'
9&'
'LY;
ΖϗϮϟ΍ ΚΤΑ
ιήϘϟ΍ ϰϠϋ έΎΘΨϣΖϗϭ ϱ΃ΪϨϋ Γ˯΍ήϘϟ΍ ˯ΪΒϟ
Γ˯΍ήϘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ νήϋ',63/$< ςϐο΍ ˺
©ª ήϬψϳϭ ΖϗϮϟ΍ ΔϋΎγ ΔϧϮϘϳ΃ έΎϴΘΧϻV6 ςϐο΍ ˻
ϲϓ ϦϴϤϴϟ΍ϰϟ· έΎδϴϟ΍ Ϧϣϥ΍ϮΜϟ΍ϭϖ΋ΎϗΪϟ΍ϭΕΎϋΎδϟΎΑΏϮϠτϤϟ΍
˯ΪΒϟ΍Ζϗϭ ϞΧΩ΃ ˼
˳
ϢΛ ΎϬΘϠΧΩ΃ ϲΘϟ΍ ϡΎϗέϷ΍΢δϤϟ ΢δϣ &/($5 ςϐο΍ ˬ΄τΧϡΎϗέ΃ϝΎΧΩ· ΔϟΎΣ
ΔΤϴΤμϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ ϞΧΩ΃
έΎΘΨϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ Ϧϣ Γ˯΍ήϘϟ΍ ΃ΪΒΘγ Ϊϴϛ΄ΘϠϟ (17(5 ςϐο΍ ˽
'9'
9&'
'LY;
ϲόΟήϣ ήηΆϣ ΚΤΑ
ϲόΟήϣ ήηΆϣ ϝΎΧΩϹ
ήηΆϣ ϝΎΧΩϹ ρΎϘϧ ϊδΗ ϰΘΣ ϞμΗ Γήϛ΍άϟΎΑ ΔχϮϔΤϣ ρΎϘϧ Ϧϣ Γ˯΍ήϘϟ΍ ˯ΪΑϦϜϤϳ
ιήϘϟ΍ ϰϠϋ ΓΩ΍ήϤϟ΍ ΔτϘϨϟ΍ ϲϓ ϲόΟήϣ ήηΆϣ0$5.(5 ςϐο΍ ˬϲόΟήϣ
˯΍ήΟϹ΍ ΍άϫ έήϛ ΓΰϴΟϭ ΓήΘϔϟ ίΎϔϠΘϟ΍ΔηΎη ϰϠϋ ϲόΟήϤϟ΍ ήηΆϤϟ΍ ΔϧϮϘϳ΃ ήϬψΘγ
ΔϴόΟήϣ Ε΍ήηΆϣϊδΗ ϰΘΣ ϝΎΧΩϹ
ϪΤδϣ ϭ΃ ϢϠόϣ ΪϬθϣ ωΎΟήΘγϻ
ϞϴϐθΘϟ΍
ήηΆϣ ΚΤΑ ΔϤ΋Ύϗ ήϬψΗ ΚΤΑ6($5&+ ςϐο΍ ˬιήϘϟ΍ Γ˯΍ήϗ ˯ΎϨΛ΃ ˺
ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ ϲόΟήϣ
Ω΍ήϤϟ΍ ϲόΟήϤϟ΍ ήηΆϤϟ΍ Ϣϗέ έΎϴΘΧϻ B"ςϐο΍ ˬϥ΍ϮΛ̂
ϥϮπϏϲϓ ˻
˳
ϪΤδϣ ϭ΃ϪϋΎΟήΘγ΍
΢δϣ&/($5ςϐο΍ ˬϭ΃ ϢϠόϤϟ΍ ΪϬθϤϟ΍ Ϧϣ Γ˯΍ήϘϟ΍ ΃ΪΒΘγϭ(17(5 ςϐο΍ ˼
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ Ϧϣ ϲόΟήϤϟ΍ ήηΆϤϟ΍ Ϣϗέ ΢δϣ ϢΘϴγϭ
ήηΆϣ ΚΤΑ ΔϤ΋Ύϗ ϲϓ ϪϤϗέ ϝΎΧΩ· ϖϳήσ Ϧϋ ϲόΟήϣ ήηΆϣ ϱ΃ ϞϴϐθΗ ϚϨϜϤϳ ˽
ϲόΟήϣ
˺˾
ϲϠϳ ΎϤϛ ΩϭΪΤϣ ϞϐθϤϟ΍ ΍άϫ ϊϣ03:0$ιήϗ ϖϓ΍ϮΗ
ˬ03 ΰΗήϫϮϠϴϛ ˽́ ́ϕΎψϧϲϓ ΩΩήΘϟ΍ΔϨϴϋ %
:0$ ΰΗήϫϮϠϴϛ ˽́ ˼˻ϕΎτϧ ϲϓ ˬ03 ΔϴϧΎΛΖϳΎΑ ϮϠϴϛ ˼˻˹ ́ϕΎψϧϲϓ ΖΒϟ΍ϝΪόϣ %
:0$ ΔϴϧΎΛΖϳΎΑ ϮϠϴϛ ˺̂˻˼˻ϕΎτϧ ϲϓ Ϧϋ ϒϠΘΨϣ Ω΍ΪΘϣΎΑ03:0$ΕΎϔϠϣΓ˯΍ήϗ'9'ϞϐθϤϟ ϦϜϤϳ ϻ %
©ZPDª©PSª
,62̂˿˿˹Ϯϫ&'5ι΍ήϗϷ ϲϠϜθϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ %
ϡΎψϧ ˯Ύθϧ· ϊϴτΘδϳ ϻ ΞϣΎϧήΑ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ 03:0$ΕΎϔϠϣ ϞϴΠδΘΑ ΖϤϗ ΍Ϋ· %
03 ΕΎϔϠϣΓ˯΍ήϗ ϞϴΤΘδϤϟ΍ϦϤϓ ˬ'LUHFW&' ϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ ΕΎϔϠϣ
ΞϣΎϧήΑ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ϲλϮϧ ϲϟΎΘϟΎΑϭ :0$
̂˿˿˹,62 ϊϣ ϖϓ΍ϮΘϣ ΕΎϔϠϣ ϡΎψϧ ΄θϨϳ ϱάϟ΍ ˬ©(DV\&'&UHDWRUª
ϰϠϋ ϯϮΘΤΗ ϥ΃ ΐΠϳϭ ϰμϗ΃ ΪΤϛ ϑήΣ΃́Ϧϋ ΕΎϔϠϤϟ΍ ˯ΎϤγ΃ ΪϳΰΗ ϻ΃ ΐΠϳ %
ZPD ϭ΃ PS Ω΍ΪΘϣ΍
Φϟ·"³ ! ,ϞΜϣΔλΎΧ ϑήΣ΃ϰϠϋ ΕΎϔϠϤϟ΍ϯϮΘΤΗ ϻ΃ ΐΠϳ %
˿˾˹Ϧϣ Ϟϗ΃ ΪϠΠϣ ϲϓ ΕΎϔϠϤϟ΍ ΩΪϋ ϲϟΎϤΟ· ϥϮϜϳ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ %
ΔϨϴόϣ ΔϴϨϓ βϴϳΎϘϣ ˯ΎϔϴΘγϻ ΕϼϴΠδΗϭήϗ΃ '9'ι΍ήϗ΃ Ϟϐθϣ ΐϠτΘϳ %
˱
ϩάϫ ϰϠϋΎϘΒδϣΔϠΠδϤϟ΍'9'
ι΍ήϗ΃ςΒο ϢΘϳϭ Γ˯΍ήϘϠϟ ΓΩϮΟ Ϟπϓ΃ϖϴϘΤΘϟ
ϞϴΠδΘϠϟ ΔϠΑΎϘϟ΍ ι΍ήϗϷ΍ ΕΎϘϴδϨΗ Ϧϣ ΔϔϠΘΨϣϭ ΓΪϳΪϋ ω΍Ϯϧ΃ϙΎϨϫϭ βϴϳΎϘϤϟ΍
ϩάϫ ΐϠτΘΗϭ :0$ϭ΃03ΕΎϔϠϣϰϠϋϱϮΘΤΗ&'5 ϚϟΫϲϓΎϤΑ
ΔϘϓ΍ϮΘϣ Γ˯΍ήϗϥΎϤπϟ ϩϼϋ΃ ήψϧ΍ ˱ΎϘΒδϣ ΓΩϮΟϮϣ ϑϭήχ ΕΎϘϴδϨΘϟ΍
ΕΎϔϠϣ ϞϴϤΤΘϟ ΏϮϠτϣκϴΧήΘϟ΍ϥ΃΍ϮψΣϼϳ ϥ΃ ˯ϼϤόϟ΍ ϰϠϋΐΠϳϭ
΢ϨϤϟ ϕϮϘΣΔϳ΃ ΎϨΘϛήη ϚϠΘϤΗϻϭ ΖϧήΘϧϹ΍ Ϧϣ ϰϘϴγϮϤϟ΍ϭ 03:0$
ϕϮϘΣ ϚϟΎϣ Ϧϣ Ύ˱Ϥ΋΍Ω κϴΧήΘϟ΍ϰϠϋϝϮμΤϟ΍ ΐΠϳϭ κϴΧήΘϟ΍ ΍άϫ ϞΜϣ
ήθϨϟ΍ϭ ϊΒτϟ΍
ϭ΃ ΔσϮϐπϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ ι΍ήϗ΃ ΪΣ΃ ϞϴϐθΗ
03:0$ϒϠϣ
ΕΎϔϠϣ ϭ΃$XGLR&' ΔσϮϐπϤϟ΍ ΔϴΗϮμϟ΍ι΍ήϗϷ΍ ϞϴϐθΗ ϊϴτΘδΗ ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ
03:0$
03:0$ ρϮϐπϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ ιήϗ
ήϬψΘγ ˬΔσϮϐπϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ ι΍ήϗ΃ ϭ΃ ΔϠΠδϤϟ΍ ΕΎϔϠϤϟ΍ ς΋Ύγϭ ΪΣ΃ ϝΎΧΩΈΑ ϡϮϘΗ ΎϣΪϨϋ
ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ ΔϤ΋Ύϗ
(17(5ϭ΃ ϞϴϐθΗ3/$<ςϐο΍ ϢΛ ϒϠϤϟ΍έΎδϤϟ΍ έΎϴΘΧϻ V6 ϰϠϋςϐο΍
ΔϋϮϨΘϣ ϞϴϐθΗϒ΋Ύχϭϡ΍ΪΨΘγ΍ϚϨϜϤϳϞϴϐθΘϟ΍ ΃ΪΒϳϭ
˺˾˺˽ ΔΤϔλ ϊΟ΍έ
,' ΕΎϧΎϴΑ
ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Δϳ΅έϚϨϜϤϳˬΕ΍έΎδϤϟ΍ ϦϳϭΎϨϋ ϞΜϣ ΕΎϣϮϠόϣ ϰϠϋϱϮΘΤϳϒϠϣ ϞϴϐθΗ ˯ΎϨΛ΃
νήϋ ',63/$< ϰϠϋ ςϐπϟΎΑ
> 7LOWH$UWLVW$OEXP<HDU&RPPHQW @
΢ϴϤϠΗ
ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔΤϔμϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ '9'ΔϤ΋Ύϗ'9'0(18ςϐο΍ %
ϚϨϜϤϳ ˬ029,(ϭ-3(*ϭ03:0$ΕΎϔϠϣ ϞϤΤϳ ϱάϟ΍ ιήϘϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ %
029,(ϡϼϓϷ΍ϭ 3+272έϮμϟ΍ϭ086,& ϰϘϴγϮϤϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϰϟ· ϝϮΤΘϟ΍
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϰϠϋ΃ 029,(ϭ΃3+272ΔϤϠϛ ϞϠψΘγϭ086,&ϭ 7,7/( ςϐο΍
˺˿
'9'95 ϪΘϐϴλ ιήϗ ϞϴϐθΗ
ΔΠϣήΒϤϟ΍ Γ˯΍ήϘϟ΍
Δϐϴλϡ΍ΪΨΘγΎΑ ϪϠϴΠδΗ ϢΗϱάϟ΍'9'55: ιήϗ ϞϴϐθΘΑ ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ ϡϮϘΘγ
'9'ϞΠδϣϡ΍ΪΨΘγΎΑ Δϴ΋ΎϬϧ ΓέϮμΑ ΎϬΘϏΎϴλ ΖϤΗϲΘϟ΍'9'9LGHR
'9' ϞϐθϤϟ΍ ϲϓιήϗ ϱ΃ Ϧϣ ΔϠπϔϤϟ΍ Ε΍έΎδϤϟ΍ ϦϳΰΨΘΑ ΞϣΎϧήΒϟ΍Δϔϴχϭ ΢ϤδΗ
΍έΎδϣ˼˹
ϰϠϋΞϣΎϧήΒϟ΍ϱϮΘΤϳ ϥ΃ϦϜϤϳ
˱
ϞϴΠδΗ Δϐϴλ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ϪϠϴΠδΗ ϢΗ ϱάϟ΍'9'5: ιήϗ ϞϴϐθΘΑ ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ ϡϮϘΘγ
³95´ ϮϳΪϴϔϟ΍
ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ '9'95 ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ήϬψΘγϭ ˬΔϴϨϴμϟ΍ ϖϠϏ΃ϭ Ύλήϗ
˱ ϞΧΩ΃˺
03:0$ ΕΎϔϠϣ Ε΍Ϋ ς΋ΎγϮϟ΍ϭ΃ ΔσϮϐπϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ι΍ήϗ΃ ΪΣ΃ ϞΧΩ΃ ˺
ΔϠΠδ˵Ϥϟ΍
ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϭ΃ ρϮϐπϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ ιήϗ ΔϤ΋Ύϗ ήϬψΗ
% Δϣϼόϟ΍ ϲϔΘΨΗϑϮγϭ ΔΠϣήΑ 352*5$0 ϰϠϋ ςϐο΍ ˻
ΔψΣϼϣ
3URJUDPϊοϭ Ϧϣ ΝϭήΨϠϟ ΔϴϧΎΛ Γήϣ ΞϣΎϧήΑ352*5$0 ϰϠϋςϐο΍
%
Δϣϼόϟ΍ϲϔΘΨΗ ϑϮγϚϟΫ ΪόΑϭˬΔΠϣήΒϟ΍ήϳήΤΗ (GLW
ΔϤ΋Ύϗ ήϬψΗ Γ˯΍ήϘϟ΍ ϑΎϘϳ· ˯ΎϨΛ΃ ΞϣΎϧήΑ352*5$0ςϐο΍ϮϳΪϴϔϟ΍ ιήϗ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ˯ΎϬϧϹ ϯήΧ΃ Γήϣ ΞϣΎϧήΑ 352*5$0 ςϐο΍ ΞϣΎϧήΒϟ΍
νήόϟ΍΃ΪΒϳϭ (17(5ϭ΃3/$<ςϐο΍ ΎϫΪόΑϭ έΎδϣ έΎϴΘΧϻ V6 ςϐο΍ ˻
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ '9'0(18 ςϐο΍ ˼
΢ϴϤϠΗ
ΎϬϠϴϐθΗ ϞϐθϤϟ΍ ΍άϫ ϊϴτΘδϳϻ ΔϴϬΘϨϤϟ΍ ήϴϏ '9'55:ι΍ήϗϷ΍ %
ϞΠδϣ Δτγ΍ϮΑ&350ΕΎϧΎϴΒΑ ΎϬόϴϨμΗ ϢΗ'9'95ι΍ήϗ΃ξόΑ %
ι΍ήϗϷ΍ Ϧϣ ω΍ϮϧϷ΍ ϩάϫ ϢϋΪϳ ϻϞϐθϤϟ΍ '9'5(&25'(5
ˮ&350 ϮϫΎϣ
ΖΨδϧ Ξϣ΍ήΑ ϞϴΠδΗ ήθϨΑ ΢Ϥδϳ ϱάϟ΍ ΦδϨϟ΍ Ϧϣ ΔϳΎϤΤϟ΍ ϡΎψϧ Ϯϫ&350
ΓΪΣ΍ϭ Γήϣ
&RQWHQW3URWHFWLRQIRU5HFRUGDEOHΓέΎΒόϟ έΎμΘΧ΍ Ϯϫ&350
0HGLD
ΔψΣϼϣ
ϰϠϋ3%&ςΒο ΐΠϳˬΓ˯΍ήϘϟ΍ ϲϓϢϜΤΘϟ΍3%& ΔϴλΎΧ ϱΫ ϮϳΪϴϔϟ΍ ιήϘϟ ΔΒδϨϟΎΑ
©3%&ª ήψϧ΍ΔΠϣήΒϤϟ΍ Γ˯΍ήϘϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγϻ Ω΍ΪϋϹ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϲϓϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ· 2II
˺˼ ΔΤϔλ Γ˯΍ήϘϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍
ϰϠϋ έΎΘΨϤϟ΍έΎδϤϟ΍ ϊοϮϟ(17(5 ςϐο΍ ϢΛ ˬΔϤ΋Ύϗ ©/LVWªϲϓ ˱΍έΎδϣ ήΘΧ΍ ˼
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϲϓΔϴϓΎο· Ε΍έΎδϣ ϊοϮϟ Ε΍ϮτΨϟ΍ έήϛΞϣΎϧήΑ ©3URJUDPª ΔϤ΋Ύϗ
ΞϣΎϧήΑ ©3URJUDPªΔϤ΋Ύϗ ϲϓ ϪϠϴϐθΗ ˯ΪΑ Ω΍ήϤϟ΍ έΎδϤϟ΍ ήΘΧ΍ ˽
ϱάϟ΍ΐϴΗήΘϟΎΑΓ˯΍ήϘϟ΍ ΃ΪΒΗϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ(17(5ϭ΃ ϞϴϐθΗ3/$< ςϐο΍ ˾
ϲϓΕ΍έΎδϤϟ΍ Ϟϛ Γ˯΍ήϗ ϢΘΗ ϥ΃ΪόΑ Γ˯΍ήϘϟ΍ ϒϗϮΘΗϪϟ ˱ΎϘΒσ Ε΍έΎδϤϟ΍ ΔΠϣήΑΖϤΗ
ΓΪΣ΍ϭ Γήϣ ΞϣΎϧήΒϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ
ϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍Ε΍έΎδϤϟ΍ ΪΣ΃ ήΘΧ΍ˬΞϣήΒϤϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍Ϧϣ ϱΩΎόϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ ˿
ϞϴϐθΗ3/$< ςϐο΍ϭ ΔϤ΋ΎϘϟ΍
ΔΠϣήΒϤϟ΍ Ε΍έΎδϤϟ΍ έ΍ήϜΗ
ΏϮϠτϤϟ΍έ΍ήϜΘϟ΍ϊοϭέΎϴΘΧϻ έ΍ήϜΗ 5(3($7 ςϐο΍
ϞϴϐθΘϟ΍
ϲϟΎΤϟ΍ έΎδϤϟ΍ έήϜϳ έΎδϣ 7UDFN %
ΔΠϣήΒϤϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϰϠϋ Ε΍έΎδϤϟ΍ Ϟϛ έήϜϳ ϞϜϟ΍ $OO %
ΓέήϜΘϣΔϔμΑ ϞϤόϳ ϻ νήϋ ΪΟϮϳ ϻ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ· 2II %
ΔψΣϼϣ
ϢΘϳˬέΎδϣέ΍ήϜΗϊοϭ ϲϓ Γ˯΍ήϘϟ΍˯ΎϨΛ΃ΓΪΣ΍ϭΓήϣϰϠϋ ςϐπϟ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ
έ΍ήϜΘϟ΍ ϊοϭ ϲϓ Γ˯΍ήϘϟ΍ ˯Ύϐϟ·
ΞϣΎϧήΒϟ΍ΔϤ΋Ύϗ ϦϣέΎδϣ ΢δϣ
ΔϤ΋Ύϗ Ϧϣ ϪϓάΣϲϓ ΐϏήΗ ϱάϟ΍έΎδϤϟ΍ έΎϴΘΧϻB"V6ϡΪΨΘγ΍ ˺
ΞϣΎϧήΑ 3URJUDP
Ϧϣ ΪϳΰϤϟ΍ ΢δϤϟ˻˺Ε΍ϮτΨϟ΍ έήϛ ΢δϣ&/($5 έίϰϠϋ ςϐο΍ ˻
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϰϠϋΕ΍έΎδϤϟ΍
ΎϬϠϤϛ΄Α ΞϣΎϧήΒϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ΢δϣ
ϰϠϋ ςϐο΍ ϢΛ ˬϞϜϟ΍ ΢δϣ ©&OHDU$OOª έΎϴΘΧϻB"V6ϡΪΨΘγ΍
(17(5
ΔψΣϼϣ
ιήϘϟ΍ Δϟ΍ί· ΪϨϋ ϭ΃ ΔϗΎτϟ΍ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ· ΪϨϋ ˱Ύπϳ΃ Ξϣ΍ήΒϟ΍ ΢δϣ ϢΘϳ
˺̀
-3(* ιήϗ νήϋ
ήΧ΁ ϒϠϣ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϻ΍
νήϋ ˯ΎϨΛ΃ ΓΪΣ΍ϭ Γήϣ Bϭ΃"ήηΆϤϟ΍ ϭ΃ϭ΃ 6.,3 ςϐο΍
ϖΑΎδϟ΍ ϭ΃ ϲϟΎΘϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟΓέϮμϟ΍
-3(* ΕΎϔϠϣ ϞϴϐθΗ ϊϴτΘδΗ ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ
ίΎϔϠΘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ έϮλ 3+272 ΔϤ΋Ύϗ ήϬψΗ ΔΒϠόϟ΍ ϖϠϏ΃ϭ ήϗ ϞΧΩ΃ ˺
ήϴϐμΗήϴΒϜΗ =RRP
Ε΍ϮτΧ ˼ ϮϳΪϴϔϟ΍ ΓέϮλ ήϴΒϜΗ =220 ϰϠϋ ςϐο΍ ˬέϮμϟ΍ ΓΪϫΎθϣ ˯ΎϨΛ΃ ϲϓ
B"V6 έ΍έί΃ ϡ΍ΪΨΘγΎΑΓήΒϜϤϟ΍ ΓέϮμϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϞϘϨΘϟ΍ϚϨϜϤϳ
ΓέϮμϟ΍ ήϳϭΪΗ
βϜϋ ϭ΃ ΔϋΎδϟ΍ ΏέΎϘϋ ϩΎΠΗ΍ ϲϓ ΓέϮμϟ΍ ήϳϭΪΘϟ ΓέϮμϟ΍ νήϋ ˯ΎϨΛ΃V6 ςϐο΍
ΔϋΎδϟ΍ ΏέΎϘϋ ϩΎΠΗ΍
(17(5ςϐο΍ ϢΛˬ˱΍ΪϠΠϣέΎϴΘΧϻ V6 ςϐο΍ ˻
ΪϠΠϤϟ΍ ϲϓ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΕΎϔϠϤϟΎΑ ΔϤ΋Ύϗ ήϬψΗ
έϮμϟ΍ ΓΪϫΎθϣ ˯ΎϨΛ΃ :0$03 ϰϘϴγϮϣ ϰϟ· ωΎϤΘγϻ΍
ϞϐθϤϟ΍ϲϓ ΕΎϔϠϤϟ΍ϲϋϮϧ ϰϠϋ ϱϮΘΤϳϱάϟ΍ ιήϘϟ΍ϞΧΩ΃ ˺
έϮλ 3+272ΔϤ΋Ύϗ νήόϟ ϥ΍ϮϨϋ7,7/( ςϐο΍ ˻
(17(5ςϐο΍ ϢΛ ϒϠϣ ΰϴϴϤΘϟV6 ςϐο΍ ˬιΎΧ ϒϠϣ νήϋ ΕΩέ΃ ΍Ϋ·ϭ ˼
ϞϴϐθΗ 3/$<ϭ΃
έϮλ ϒϠϣέΎϴΘΧϻ V6 ςϐο΍ ˼
ϰϠϋ ςϐο΍ ˬέϮμϟ΍ ΓΪϫΎθϣ ˯ΎϨΛ΃ έϮλ3+272 ΔϤ΋Ύϗ ϰϟ· ωϮΟήϠϟ ˽
ϑΎϘϳ· 6723
(17(5ϰϠϋ ςϐο΍ ϢΛ ΔϧϮϘϳ΃ έΎϴΘΧϻ
" ϡΪΨΘγ΍ ˽
ϑΎϘϳ· 6723 ϰϠϋςϐπϟ΍ ϢΘϳ ϰΘΣ Γ˯΍ήϘϟ΍ ήϤΘδΘγ Γ˯΍ήϘϟ΍΃ΪΒΗ
΢ϴϤϠΗ
ΪϠΠϤϟ΍ ΔϤ΋Ύϗϰϟ· ωϮΟήϟ΍ ΪϳήΗϭ ϒϠϤϟ΍ Ϣ΋΍ϮϗΪΣ΃ϲϓ ΖϨϛ ΍Ϋ· %
(17(5ςϐο΍ϭ ΰϴϴϤΘϠϟV6 έ΍έί΃ ϡΪΨΘγ΍ ˬϖΑΎδϟ΍
έ΍έί΃ϡΪΨΘγ΍
ΰϴϴϤΘϠϟ
΢ϴϤϠΗ
ΔϤ΋Ύϗ Ϧϣ ΔΑϮϠτϤϟ΍ Ε΍έΎδϤϟ΍ΔΠϣήΒΑϢϗ ˬέϮμϟ΍ΓΪϫΎθϣ˯ΎϨΛ΃ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϰϟ· ωΎϤΘγϼϟ
ϩϼϋ΃ ΢οϮϣϮϫΎϤϛ ήϤΘγ΍ϢΛϰϘϴγϮϣ ©086,&ª
ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔΤϔμϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ '9'0(18ςϐο΍ %
ϲϠϳ ΎϤϛ ΩϭΪΤϣ ϞϐθϤϟ΍ ΍άϫ ϊϣ-3(*ιήϗ ϖϓ΍ϮΗ
˱ΎΘϗϭ'9'Ϟϐθϣ ϕήϐΘδϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ˬΎϫΩΪϋϭ-3(*ΕΎϔϠϣ ϢΠΤϟ ˱ΎϘϓϭ %
˱
ˬΓΪϋ ϖ΋ΎϗΪϟ ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ ˱Ύοήϋ ϯήΗϢϟ΍Ϋ·ϭ ιήϘϟ΍ ΕΎϳϮΘΤϣ Γ˯΍ήϘϟ ϼϳϮσ
-3(* ΕΎϔϠϣ ΔϗΩϞϴϠϘΘΑ Ϣϗ ˱΍ΪΟ ΔϠϳϮσ ΕΎϔϠϤϟ΍ξόΑ ϥϮϜΗ ϥ΃ϦϜϤϤϟ΍ ϦϤϓ
Ϣϗϭ ϞδϜΑ ˻˹˽́[ ˻̀˿˹ ϥϮϜΗϥ΃ ϰϠϋ ϞδϜΑ ΖϳΎΑΎΠϴϣ ˻Ϧϣ Ϟϗ΃ ϰϟ·
ήΧ΁ιήϗϕήΤΑ
˱ΎϔϠϣ ˿˾˹ ιήϘϟ΍ ϰϠϋ Ε΍ΪϠΠϤϟ΍ϭ ΕΎϔϠϤϟ΍ ΩΪϋ ϲϟΎϤΟ· ίϭΎΠΘϳ ϻ΃ ΐΠϳ %
ϭ΃ ϒϠΘΨϣϞϴΠδΗ ϖϴδϨΗΩϮΟϭ ΐΒδΑ ΔϘϓ΍ϮΘϣ ήϴϏι΍ήϗϷ΍ ξόΑ ϥϮϜΗ Ϊϗ %
ιήϘϟΎΑ ιΎΧ ϑήχ ΐΒδΑ
ςϴτΨΗϰϟ· ΎϬΨδϧΪϨϋ ©MSJªΩ΍ΪΘϣ΍ ΎϬϟ ΓέΎΘΨϤϟ΍ ΕΎϔϠϤϟ΍ ΔϓΎϛ ϥ΃ Ϊϛ΄Η %
ιήϘϟ΍
Ω΍ΪΘϣ΍ ϰϟ· ΎϬΘϴϤδΗ Ϊϋ΄ϓ ˬ©MSHJª ϭ΃ ©MSHªϮϫ ΕΎϔϠϤϟ΍ Ω΍ΪΘϣ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ·ϭ %
©MSJª ϒϠϤϟ΍
ϦϋϒϠΘΨϣΩ΍ΪΘϣ΍ ΎϬϟ ϲΘϟ΍ ΕΎϔϠϤϟ΍ ˯ΎϤγ΃Γ˯΍ήϗϦϣ'9'Ϟϐθϣ ϦϜϤΘϳ Ϧϟ %
έϮλ ΕΎϔϠϣ ΎϬϧ΃ ϰϠϋ ΕΎϔϠϤϟ΍ νήϋ ϢΘϳ ϚϟΫ ϢϏήΑϭ ©MSJª Ω΍ΪΘϣϻ΍
:LQGRZVϒθϜΘδϣ ϲϓ-3(*
!!)DVW ϊϳήγ!!! ΢΋΍ήθϟ΍ Δϋήδϟ Ε΍έΎϴΧ ϊΑέ΃ ΪΟϮΗ %
6ORZΊτΑ ! 1RUPDO ϱΩΎϋ
ΰϴϴϤΘϠϟ B"V6 έ΍έί΃ϡΪΨΘγ΍
Ϫϣ΍ΪΨΘγ΍ Ω΍ήϤϟ΍ έΎϴΨϟ΍ έΎϴΘΧϻ B" ϡΪΨΘγ΍ ˬϢΛ
ϚϨϜϤϳ ˬ029,(ϭ-3(*ϭ03:0$ΕΎϔϠϣ ϞϤΤϳ ϱάϟ΍ ιήϘϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ %
029,(ϡϼϓϷ΍ϭ 3+272έϮμϟ΍ϭ086,& ϰϘϴγϮϤϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϰϟ· ϝϮΤΘϟ΍
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϰϠϋ΃ 029,(ϭ΃3+272ΔϤϠϛ ϞϠψΘγϭ086,&ϭ 7,7/( ςϐο΍
ΔϤ΋Ύϗ ˯ΎϔΧϹ ωϮΟέ 5(7851ςϐο΍ ˬέϮμϟ΍ ΪΣ΃ ΓΪϫΎθϣ ˯ΎϨΛ΃ %
ΕΎϤϴϠόΘϟ΍
΢΋΍ήθϟ΍ νήϋ
ςϐο΍ϢΛ ΢΋΍ήθϟ΍νήϋ
ΰϴϴϤΘϟB"V6 έ΍έίϷ΍ ϡΪΨΘγ΍
(17(5
ϪΘΑΎΛ ΓέϮλ
νήϋ ˯ΎϨΛ΃ ΓϮτΧΖϗΆϣ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ·3$86(67(3 ϰϠϋ ςϐο΍ ˺
΢΋΍ήθϟ΍
ΖϗΆϣ ϑΎϘϳ· 3$86( ϊοϭ ϲϓ ϥϵ΍ ϞϐθϤϟ΍ ϞϤόϴγ
ςϐο΍ ϭ΃ϞϴϐθΗ3/$<ςϐο΍ ˬ΢΋΍ήθϟ΍νήϋϰϟ· ωϮΟήϠϟ ˻
ΔϴϧΎΛ Γήϣ ΓϮτΧΖϗΆϣ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ· 3$86(67(3
˺́
ϲϠϳ ΎϤϛ ΩϭΪΤϣ ϞϐθϤϟ΍ ΍άϫ ϊϣ'LY;ιήϗ ϖϓ΍ϮΗ
'LY;0RYLHΕΎϔϠϣΪΣ΃ϞϴϐθΗ
˾̀˿[̀˻˹ΖΤΗ'LY;ΕΎϔϠϤϟ ΡΎΘϤϟ΍ ΔϗΪϟ΍ ϢΠΣ %
ϞδϜΑϝϮσ [ νήϋ
'LY;ϒϠϣ ϞϴϐθΗ ϚϨϜϤϳ ˬ΍άϫ'9' Ϟϐθϣ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ
'LY; ΕΎϔϠϣ ϞϴΠδΗς΋ΎγϭΪΣ΃ ϞΧΩ΃ ˺
ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ ϢϠϴϓ 029,( ΔϤ΋Ύϗ ήϬψΗ
ϑήΣ ˾˿ΩϭΪΣ ϲϓ'LY;ϡϼϓ΃ΔϤΟήΗ ϒϠϣ Ϣγ΍ΡΎΘϳ %
ήϬψϴδϓˬ'LY;ϒϠϣ
ϲϓ Ϫοήϋ ϦϜϤϳ ϻ ˱΍ΰϣέ ϙΎϨϫ ϥΎϛ ΍Ϋ· %
νήόϟ΍ΔηΎη ϰϠϋ ©BªΔϣϼόϛ
ϩάϫϞϤόΗ ϻΎϤΑήϓˬΔϴϧΎΛ Ϟϛ ϲϓ˼˹Ϧϋ ΔηΎθϟ΍ Ε΍έΎσ· ΩΪϋ Ω΍ί ΍Ϋ· %
ϱΩΎϋ ϞϜθΑ ΓΪΣϮϟ΍
ˬϞΠδϤϟ΍ ϒϠϤϟ΍ϲϓ ϮϳΪϴϔϟ΍ϭ ΕϮμϟ΍ ˯ΎϨΑ ϦϴΑ ϞμϓϙΎϨϫ ϦϜϳ Ϣϟ ΍Ϋ· %
˱Ύόϣ ΎϤϫϼϛ βϴϟϭ ϮϳΪϴϔϟ΍ ϭ΃ ΕϮμϟ΍ Ν΍ήΧ· ϢΘϴδϓ
˱
ςϘϓ ΔτϘϧ˺ ϢϋΪΗ ΓΪΣϮϟΎϓ ˬ*0&ΔϴϨϘΘΑ ϼΠδϣ
ϒϠϤϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ· %
ϞϴΠδΘϟ΍ ϯϮΘδϤϟ
ˮ*0&
*OREDO0RWLRQ&RPSHQVDWLRQήϴΒόΘϠϟ έΎμΘΧ΍ ϲϫ*0&
ΔϛήΤϠϟ ϡΎόϟ΍ ξϳϮόΘϟ΍ έΎϴΨϟ΍ ΍άϫ ΡΎΘϳϭ03(*έΎϴόϣ ϲϓ ΓΩΪΤϣ ήϴϔθΗ Γ΍Ω΃ ϲϫϭ 'LY; ϞΜϣ ˬ03(* ϱήϔθϣ ξόΒϟ
ϰϤδϳ ΓΩΎϋϭˬ*0&ήϴϔθΗϦϣ ΔϔϠΘΨϣ ΕΎϳϮΘδϣϙΎϨϫ *0& ΔτϘϧ˼ ϭ΃ ˬΔτϘϧ˻ ϭ΃ ˬΔτϘϧ˺
ϞϴϐθΘϠϟΔϠΑΎϘϟ΍'LY; ΕΎϔϠϣ
³PSHJ´ˬϭ΃³PSJ´ˬϭ΃³DYL´
ϞϴϐθΘϠϟ ϞΑΎϗ ΔϤΟήΗ ϖϴδϨΗ
6XE5LSVUWW[W
6$0,VPL
6XE6WDWLRQ$OSKDVVDW[W
0LFUR'9'VXEW[W
6XE9LHZHUVXEW[W
703OD\HUW[W
'YG6XEWLWOH6\VWHPW[W
9RE6XEVXEB6XELG[VWUHDPEDVHGIRUPDW
ϞϴϐθΘϟ΍
ϞϴϐθΘϠϟΔϠΑΎϘϟ΍ ΕΎσϮτΨϤϟ΍ΕΎϘϴδϨΗ
ϭ΃³',9;[[´ˬ³',9;[[´³',9;[[´
³,9;´ˬ³03´
ϞϴϐθΘϠϟΔϠΑΎϘϟ΍ ΕϮμϟ΍ΕΎϘϴδϨΗ
³:0$´ˬ³03´ˬ³3&0´ˬ³'76´ˬ³'ROE\'LJLWDO´
ˬ03 ΰΗήϫϮϠϴϛ ˽́́ϕΎψϧϲϓ ΩΩήΘϟ΍ΔϨϴϋ %
:0$ ΰΗήϫϮϠϴϛ ˽́ ˼˻ϕΎτϧ ϲϓ ˬ03 ΔϴϧΎΛΖϳΎΑ ϮϠϴϛ ˼˻˹ ́ϕΎψϧ ϲϓ ΖΒϟ΍ ϝΪόϣ %
:0$ ΔϴϧΎΛΖϳΎΑ ϮϠϴϛ ˺̂˻˼˻ ϕΎτϧ ϲϓ
(17(5ςϐο΍ ϢΛˬ˱΍ΪϠΠϣέΎϴΘΧϻ V6 ςϐο΍ ˻
ΪϠΠϤϟ΍ ϲϓ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΕΎϔϠϤϟΎΑ ΔϤ΋Ύϗ ήϬψΗ
ΰϴϴϤΘϟV6 ϰϠϋ ςϐοΎϓ ˬϦϴόϣϒϠϣνήϋΪϳήΗ ΖϨϛ ΍Ϋ· ˼
ϞϴϐθΗ 3/$<ϭ΃(17(5 ϰϠϋςϐο΍ ϢΛˬϒϠϣ
˺˾˺˽ΔΤϔλ ϊΟ΍έ ΔϋϮϨΘϣ ϞϴϐθΗ ϒ΋Ύχϭ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϚϨϜϤϳ ςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ϢϠϴϓ029,( ΔϤ΋Ύϗ ϰϟ·ωϮΟήϠϟ ˽
ϑΎϘϳ· 6723
΢ϴϤϠΗ
ΪϠΠϤϟ΍ ΔϤ΋Ύϗϰϟ· ωϮΟήϟ΍ ΪϳήΗϭ ϒϠϤϟ΍ Ϣ΋΍ϮϗΪΣ΃ϲϓ ΖϨϛ ΍Ϋ· %
(17(5ςϐο΍ϭ ΰϴϴϤΘϠϟV6 έ΍έί΃ ϡΪΨΘγ΍ ˬϖΑΎδϟ΍
ΰϴϴϤΘϠϟ
έ΍έί΃ϡΪΨΘγ΍
ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔΤϔμϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ '9'0(18ςϐο΍ %
ϚϨϜϤϳ ˬ029,(ϭ-3(*ϭ03:0$ΕΎϔϠϣ ϞϤΤϳϱάϟ΍ ιήϘϠϟΔΒδϨϟΎΑ %
029,(ϡϼϓϷ΍ϭ 3+272έϮμϟ΍ϭ086,& ϰϘϴγϮϤϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϰϟ· ϝϮΤΘϟ΍
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϰϠϋ΃ 029,(ϭ΃3+272ΔϤϠϛ ϞϠψΘγϭ086,&ϭ 7,7/( ςϐο΍
ΔϜΒη Ϧϣ'LY; ϝ΍ΰϧ· ϖΒγϥ· ΢ϴΤλ ϞϜθΑ ιήϘϟ΍ ΔϤΟήΗνήόΗ ϻ Ϊϗ %
ΖϧήΘϧϹ΍
ΪϳήΗ ϲΘϟ΍ ΔϤΟήΘϟ΍ Δϐϟ ϰϠϋ ϱϮΘΤΗ ϻ ιήϘϠϟΔϤΟήΘϟ΍ Δϐϟ Ω΍Ϊϋ· ΔϤ΋Ύϗ ΖϧΎϛ ϥ· %
΢ϴΤλ ϞϜθΑ ΔϤΟήΘϟ΍ Δϐϟ νήϋ ϢΘϳ ϻΪϗ ˬΎϬοήϋ
'LY;ΔϤΟήΗ νήόϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΔψΣϼϣ
ΰϣέ ήϬψϴγ ϲϧ΍ϮΛ˼ΓΪϤϟ ςϐπϟ΍ ϲϓ ήϤΘγ΍ϭ ΔϤΟήΗ68%7,7/(ςϐο΍ ˺
ΔϐϠϟ΍
΢ϴΤλ ϞϜθΑ ΔϤΟήΘϟ΍ νήϋ ϢΘϳ ϥ΃ ϰϟ· ϯήΧ΁ Δϐϟ ΰϣέ έΎϴΘΧϻ B" ςϐο ˻
νήόϟ΍ έ΍ήϤΘγϻ (17(5 ςϐο ˼
ΔψΣϼϣ
ΐΠϳ ˬΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ Δτγ΍ϮΑ'LY; ωϮϧ Ϧϣ ϡϼϓϷ΍ΔϤΟήΗ ϒϠϣ Ϣγ΍νήϋ ϰϨδΘϳ ϰΘΣ
'LY; ϒϠϣ Ϣγ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϪϴϠϋ ϑήόΘϟ΍
˺̂
.DUDRNH Δϔϴχϭ ϡ΍ΪΨΘγ΍
ˬϞΠδϤϟ΍ NDUDRNH ϲϨϐϣ ϊϣ ϲ΋ΎϨΛ ϦΤϟϲϨϐΗϥ΃ ΕΩέ΃ ΍Ϋ· ΕϮλ92,&(
ΏϮϠτϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ ήΘΧ΍
NDUDRNH ιήϗ ϞϴϤΤΘΑ Ϣϗ ˺
ϊϨϤϟ ϰϧΩϷ΍ΪΤϟ΍ ϰϠϋ ϥϮϓϭήϜϴϤϟ΍ΕϮλ ϯϮΘδϣ 0,&92/ ςΒο΍ ˻
ϞϴλϮΘϟ΍ ϞΒϗ ϲϟΎόϟ΍ Υ΍ήμϟ΍ ΕϮλ ˬϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ ϲόϤδϟ΍ ωΎΟήΘγϻ΍
ϥϮϓϭήϜϴϤϟΎΑ
Ν΍ήΧϹ΍
ΕϮμϟ΍ έΎϴΘΧ΍
ϦϤϳϷ΍ ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣ
ήδϳϷ΍ ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣ
˺ΕϮλ
˺ΕϮλ
9
0,& βΑΎϘΑ ϥϮϓϭήϜϴϤϟ΍ Ϟλ ˼
˻ΕϮλ
˻ΕϮλ
9
˻ΕϮλ
˺ΕϮλ
99
ΔψΣϼϣ
˱
NDUDRNH ΔϤ΋ΎϗήϬψΗ ϦϠϓ ˬϼλϮϣ
ϥϮϓϭήϜϴϤϟ΍ϦϜϳ Ϣϟ ΍Ϋ·
ΕϮλ ΪΟϮϳ ϻ
ΕϮλ ΪΟϮϳ ϻ
ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·
Γ˯΍ήϘϟ΍˯ΪΒϟϞϴϐθΗ 3/$< ςϐο΍ ˽
ΔϴϨϏ΃ ϦϏ ϢΛ ϥϮϓϭήϜϴϤϟ΍ ΕϮλ ϯϮΘδϣ 0,&92/ ςΒο΍ ˾
́˿ Ε΍ϮτΨϟ΍ ϊΒΗΎϓ ˬ.$5$2.( έΎϴΧ ςΒο ΕΩέ΃ ΍Ϋ·
ϞϛB"ϰϠϋ ςϐπϟ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ ΔλΎΧ Ε΍ήΛΆϣ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϚϨϜϤϳ ())(&7
ϩΎϧΩ΃ ΢οϮϣ Ϯϫ ΎϤϛ ιΎΨϟ΍ ήΛΆϤϟ΍ ήϴϐΘϳ ˬΓήϣ
2IIT)/$1*(T&+2586
B"ϱέί ϰϠϋ ςϐπϟΎΑ ΕϮμϟ΍ ΔϘΒσ ήϴϴϐΗ ϚϨϜϤϳ.(<
Γ˯΍ήϘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ .$5$2.( ςϐο΍ ˿
.$5$2.( ΔϤ΋Ύϗ ήϬψΗ
ΔψΣϼϣ
˱
ΕϮμϟ΍ ϢΨπϤΑ ϼλϮϣ
'9' Ϟϐθϣ ϥϮϜϳ ΎϣΪϨϋ ΡΎΘϔϤϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ ϱΩΆϳ Ϊϗ
ϦϴϴϣΎϣϷ΍ ΕϮμϟ΍ ϱήΒϜϣ ΕϮλ ϢΘϛ ϰϟ· ϲϤϗήϟ΍ ΕϮμϟ΍ ΔϠλϭ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ϞΒϘΘδϤϟ΍
ϞΒϘΘδϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ ϢΨπϤΑ ϦϴϠλϮϤϟ΍ ϦϤϳϷ΍ήδϳϷ΍
Ε΍ήΒϜϣΝ΍ήΧϹ ϞΒϘΘδϤϟ΍ ϢΨπϤϟ΍ΕϮλϊοϭ ήϴϴϐΗ ϚϨϜϤϳ ˬΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ ϲϓϭ
ΕϮμϟ΍
(&+2ˬ0(/2'<ˬ ΏϮϠτϤϟ΍ ήμϨόϟ΍ έΎϴΘΧϻ6V ϡΪΨΘγ΍ ̀
.(<ϭ΃ 92,&(ˬ())(&7
ϩΎϧΩ΃ ϲΤϴοϮΘϟ΍ϞϜθϟ΍ ϲϓ ΢οϮϣ ϮϫΎϤϛ νήόϟ΍ ήϴϐΘϳ
.$5$2.(ΔηΎη Ϧϣ ΝϭήΨϠϟ.$5$2.( ϰϠϋ ςϐο΍ ̂
ΔψΣϼϣ
Γ˯΍ήϘϟ΍ ϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ ΔλΎΨϟ΍ Γ˯΍ήϘϟ΍ ΕΎϴϠϤϋ ˯ΎϨΛ΃ ϥϮϓϭήϜϴϤϟ΍ ήϓϮΘϳ ϻ Ϊϗ %
ΔΌϴτΒϟ΍
ςϘϓ NDUDRNHϊϣΔϘϓ΍ϮΘϤϟ΍ ι΍ήϗϷ΍ ϊϣ NDUDRNHΓΰϴϣ ϞϤόΗ %
ι΍ήϗ΃ξόΑ ϲϓϦΤϟ0(/2'<ϭ ΕϮλ92,&(ΎΘϤ΋Ύϗ ήϓ΍ϮΘΗ ϻ Ϊϗϭ %
NDUDRNH
ιήϘϟ΍ϊϣΔϘϓήϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϊΟ΍έ ˬϞϴλΎϔΘϟ΍ϦϣΪϳΰϤϟ %
'76ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ήϔθϤϟ΍ ιήϘϟ΍ Γ˯΍ήϗ ˯ΎϨΛ΃ ϥϮϓϭήϜϴϣ ΕϮλ Ν΍ήΧ· ΪΟϮϳ ϻ %
έΎΘΨϤϟ΍ ήμϨόϟ΍ ΔϤϴϗ ςΒπϟB"ϡΪΨΘγ΍ ́
B" ϱέί ϰϠϋ ςϐπϟΎΑϯΪμϟ΍ϯϮΘδϣ ςΒο ϚϨϜϤϳ (&+2
ϥ΃ϥϭΩ ςϘϓ΍ήΘδϛέϭϷ΍ ϭ΃ ΓΪϋΎδϤϟ΍ ΔϗήϔϠϟ ϲϨϐΗ ϥ΃ ΕΩέ΃ ΍Ϋ· 0(/2'<
ϑΎϘϳ·2IIϰϠϋϦΤϟ0(/2'< ςΒο΍ ˬΔϴΗϮμϟ΍ Ϊ΋ΎϘϟ΍ ΔϤϐϨΑ ΔΑϮΤμϣ ϥϮϜΗ
ϞϴϐθΘϟ΍
˻˹
$FURQ
ΏΎόϟϷ΍
ρϮϠΒϟ΍ ϊϤΟ ϲϫ ΔΒόϠϟ ΔϴγΎγϷ΍ ΕΎϤϴϠόΘϟ΍
ρϮϠΒϟ΍ Ϧϣ ήΒϛ΃ ΩΪϋ ϊϤΠϟ ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ ΃ΪΒΗ ˬΔϠΣήϤϟ΍ Ϧϣ ϲϬΘϨΗ ΎϤϨϴΣ
ήΒϛ΃ΔϋήδΑϭ
ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋΔΒόϠϟ΍ΔϤ΋Ύϗ έΎϴΧ ήϬψϴγ ˬ ˺˹ ΔϠΣήϤϟ΍ ϦϣϲϬΘϨΗ ΎϤϨϴΣ
ΐϠόΘϟ ΍άϫ'9'ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ ϊϣΏΎόϟ΃˾ ΐόϠΗ ϥ΃ ϊϴτΘδΗ
΢ϴΗΎϔϤϟ΍ ΔΌϴϬΗ
έΎδϴϟ΍ ϰϟ· ΓΪΣϮϟ΍ ϚϳήΤΘϟ B
ϦϴϤϴϟ΍ ϰϟ· ΓΪΣϮϟ΍ ϚϳήΤΘϟ "
ϱΎϬϐϨη 6KDQJKDL ΔΒόϠϟ΍
ϦϴΘϘΑΎτΘϤϟ΍ϦϴΘϠΘϜϟ΍ ϑάΣ ϖϳήσ Ϧϋ ΔΒόϠϟ΍ ϩάϬΑϊΘϤΘϟ΍ ϚϨϜϤϳ
ϚϨϜϤϳ ά˳ ΋ΪϨϋ ˬΎϬϓάΣ Ω΍ήϤϟ΍ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϠΘϜϟ΍ϭ ϰϟϭϷ΍ ΔϠΘϜϟ΍ ΪϳΪΤΘϟ ήηΆϤϟ΍ ϙήΣ
ϦϴΘϠΘϜϟ΍ ΎΘϠϛ ϑάΣ
ϦϴΗήϣ ϪϫΎΠΗ΍ ήϴϐΗςΨΑ ϦϴΘϠμΘϣ ϦϴΘϠΘϜϟ΍ ϚϠΗ ϥϮϜΗ ΎϣΪϨϋϦϴΘϠΘϛ ΪϳΪΤΗ ϚϨϜϤϳ
ςϘϓ
ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϻ΍ ϚϨϜϤϳ ˬΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ ΕϼΘϜϟ΍ Ϟϛ ϑάΣ ΪϨϋ
ϞϴϐθΘϟ΍
ήηΆϤϟ΍ϚϳήΤΘϟ B"V6
έΎϴΘΧϼϟ (17(5
˱Ύϴ΋ΎϘϠΗ Δϟ΍ίϺϟ ΔϠΑΎϘϟ΍ ΔϠΘϜϟ΍ ΪϳΪΤΗ ϢΘϳ ΓΪϋΎδϣ +(/3
ήϴμϗ Ζϗϭ Ϧϣ ΎϬϓάΣ ϢΗ ϲΘϟ΍ΔϠΘϜϟ΍ ΓΩΎόΘγ΍ ϢΗ ωϮΟέ 5(7851
˻˺
ΏΎόϟϷ΍ ϯΪΣ·
Ω΍Ϊϋ· 6(783Ω΍ΪϋϹ΍ ΔϤ΋Ύϗ ήϬψΘγ Ω΍Ϊϋ· 6(783 ςϐο΍ ˺
ϯϮΘδϤϟ΍" ϰϟ·ϝΎϘΘϧϼϟ ρ ώο΍ ϢΛ ©2WKHUª έΎϴΘΧϻV6 ϞϤόΘγ΍ ˻
ϲϧΎΜϟ΍
ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ " ςϐο΍ ϢΛΔΒόϟ ©*$0(ª έΎϴΘΧϻV6 ϞϤόΘγ΍ ˼
ΚϟΎΜϟ΍ϯϮΘδϤϟ΍
ήϬψΘγ˽ έΎϴΘΧ΍ ©6HOHFWª έΎϴΨϟ΍ ϞϴϠψΗ ˯ΎϨΛ΃ (17(5 ςϐο΍ ˽
ΔϤ΋Ύϗ
ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ΔηΎηϰϠϋ ΔΒόϠϟ΍
(17(5ςϐο΍ ϢΛΔΑϮϠτϤϟ΍ ΔΒόϠϟ΍έΎϴΘΧϻ V6 ϞϤόΘγ΍ ˾
ωϮΟέ 5HWXUQΔϤ΋Ύϗ ήϬψΗ ωϮΟέ5(7851 ςϐο΍ ˿
(17(5 ςϐο΍ ϢΛ Ϣόϧ ³<HV´ έΎϴΨϟ΍ ΪϳΪΤΘϟ B" ϡΪΨΘγ΍
ΔϘΑΎδϟ΍ ΔΒόϠϟ΍ ϰϟ· ωϮΟήϠϟ
ϪΒθϟ΍ 6DPH ΔΒόϠϟ΍
ΔηΎθϟ΍ Ϧϣ Ε΍ήϜϟ΍Ϟϛ ϑάΣϖϳήσ ϦϋΔΒόϠϟ΍ϩάϬΑ ϊΘϤΘϟ΍ ϚϨϜϤϳ
ΎϬϓάΣ Ω΍ήϤϟ΍ ΓήϜϟ΍ ΪϳΪΤΘϟ ήηΆϤϟ΍ ϙήΣ
ΓΩΪΤϤϟ΍ ΓήϜϟ΍ ϑάΣ ϢΘϴγϭ ˬϦϴΗήϣ (QWHU ςϐο΍ ϢΛ
ϑάΣ ϚϨϜϤϳςϘϓ ά˳ ΋ΪϨϋˬϦϴΘϠμΘϣ ϥϮϠϟ΍ βϔϧ ϦϣϦϴΗήϛ ϙΎϨϫϥϮϜΗ ΎϣΪϨϋ
ΎϤϫΎΘϠϛ
ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϻ΍ ϚϨϜϤϳ ˬΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ Ε΍ήϜϟ΍ ϞϛϑάΣ ΪϨϋ
΢ϴΗΎϔϤϟ΍ ΔΌϴϬΗ
ΪϳΪΤΘϟ΍ ˯Ύϐϟ· ωϮΟέ 5HWXUQ
έΎϴΘΧϼϟ (17(5
ήηΆϤϟ΍ϚϳήΤΘϟ B"V6
%ODFNMDFN
Ώήϗ΃ Ϫϗ΍έϭ΃ ωϮϤΠϣ ϥϮϜϳ ϱάϟ΍ κΨθϟ΍ Δϴϗέϭ ΔΒόϟ ϲϫ%ODFNMDFN
ϦϴΘϗΎτΑ ϰϠϋ ϲϓήμϤϟ΍ϭΐϋϼϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ϞμΤϳ ΔΒόϠϟ΍ ΢Αήϳ ˻˺ ϰϟ·
ϯΪΣ· ϞϤόΘδϳ ϭ΃ +LW ϯήΧ΃ ΔϗΎτΑ ΐΤδϳ ϥ΃ Ύϣ· ΐϋϼϟ΍ έΎΘΨϳ ϢΛ
6WDQG Ϫόϣ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΕΎϗέϮϟ΍
ϩΪϳήΗΕΎϗέϮϟ΍ ϦϣΩΪϋ ϱ΃ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ϊϴτΘδΗ
΢ϴΗΎϔϤϟ΍ ΔΌϴϬΗ
ΔΒόϠϟ΍˯ΪΒϟ (17(5
ΔϗΎτΑΐΤγ B
ΔϴϟΎΣ ΔϗΎτΑ ϝΎϤόΘγ΍ "
˺˹˹ϰϟ·˺˹ Ϧϣ ϥΎϫήϟ΍ ώϠΒϣ ϞϳΪόΘϟ V6
2WKHOOR
ϰϠϋ ϚΑ ΔλΎΨϟ΍ ϊτϘϟ΍ ϯΪΣ· ϊπΗ ϥ΄Α ΔΒόϠϟ΍ ϩάϬΑ ΐόϠϟ΍ ϊϴτΘδΗ
Ϛϟ ΔότϗϦϴΑ ϢμΨϟ΍ ϊτϗ ςΧ βΒΤΗ ΚϴΤΑ ϢμΨϟ΍ ϊτϗ ϯΪΣ· έ΍ϮΠΑˬΔΣϮϠϟ΍
˱ ΓΩϮΟϮϣ
ήϤΘδϳ ΎϬόπΗ ϲΘϟ΍ΔότϘϟ΍ϭ ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ ΎϘΒδϣ
ϊτϘϟΎΑ ΔΣϮϠϟ΍ ΊϠΘϤΗ ϥ΃ ϰϟ· ΐόϠϟ΍
΢ϴΗΎϔϤϟ΍ ΔΌϴϬΗ
έΎϴΘΧϼϟ (17(5
ήηΆϤϟ΍ϚϳήΤΘϟ B"V6
˻˻
ϊΟ΍ήϤϟ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ςϤϧΕ΍Ω΍Ϊϋ·
'RW&UDZO ΔτϘϨϟ΍ ήϬψΗ ϭ΃ΔοϭήόϤϟ΍ ΓέϮμϟ΍ ΢Οέ΄ΘΗ Ϊϗˬι΍ήϗϷ΍ξόΑ ϊϣ%
'H ΝίΎϤΘϟ΍ ˯Ύϐϟ· ϭ΃ ϱΩϮϤόϟ΍ϞΧ΍ΪΘϟ΍ϥ΃ ϲϨόϳ΍άϫ ΔϤϴϘΘδϤϟ΍ ρϮτΨϟ΍ ϰϠϋ
ΓέϮμϟ΍ ΓΩϮΟ ϦϴδΤΗ ϦϜϤϳ ˬΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ιήϘϟ΍ ϊϣ ˱ΎϣΎϤΗ ϖΑΎτΘϳ ϻ LQWHUODFH
ϮϳΪϴϔϟ΍ ςϤϧ ήϴϴϐΗ ϖϳήσ Ϧϋ
˼ ΓΪϤϟ Ϫτϐο ϲϓ ήϤΘγ΍ϭ νήϋ',63/$< έί ςϐο΍ ˬϮϳΪϴϔϟ΍ ςϤϧ ήϴϴϐΘϟ%
ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ ϮϳΪϴϔϟ΍ ςϤϧ Ϣϗέ νήϋ ϢΘϴγ ιήϘϟ΍ ϞϴϐθΗ ˯ΎϨΛ΃ ϲϧ΍ϮΛ
ϖΑΎδϟ΍˯΍ήΟϹ΍ έήϜϓ ΖϨδΤΗ Ϊϗ ϦϜΗ Ϣϟ ΍Ϋ·ϭ ΖϨδΤΗ Ϊϗ ϮϳΪϴϔϟ΍ ΓΩϮΟ ϥ΃ Ϧϣ Ϊϛ΄Η
ΓέϮμϟ΍ ΓΩϮΟ ϦδΤΘΗ ϰΘΣ
ϮϳΪϴϔϟ΍ ωΎοϭ΃ ήϴϴϐΗ ΐϴΗήΗ%
0
2'(A02'(A02'(A02'(
ΓΪΣϭ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ϯήΧ΃ ίΎϔϠΗ ΓΰϬΟ΃ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍
ΪόΑ ϦϋϢϜΤΘϟ΍
/* ίΎϔϠΘϟ ΔϗΎτϟ΍ ΡΎΘϔϣϭˬϝΎΧΩϹ΍ έΪμϣϭ ˬΕϮμϟ΍ ϯϮΘδϣ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ ϚϨϜϤϳ
ΔϘϓήϤϟ΍ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ΓΪΣϭϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ΔϗΎτϟ΍ ΡΎΘϔϣϭ ˬϝΎΧΩϹ΍ έΪμϣϭ ˬΕϮμϟ΍ ϯϮΘδϣ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ ˱Ύπϳ΃ ϚϨϜϤϳ Ϛϟάϛϭ
ΰϣέ ςΒοΎϓ ˬϩΎϧΩ΃ ϝϭΪΠϟ΍ ϲϓ έϮϛάϣ ϙίΎϔϠΗ ωϮϧ ϥΎϛ ΍Ϋ· ϯήΧϷ΍ ίΎϔϠΘϟ΍ ΓΰϬΟϷ
ΐγΎϨϤϟ΍ ϊϨμϤϟ΍
έΎϴΘΧϻ ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃ ςϐο΍ ˬίΎϔϠΘϟ΍ΔϗΎσέί ϰϠϋ έ΍ήϤΘγϻ΍ ϊϣ ςϐπϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ˺
ϩΎϧΩ΃ ϝϭΪΠϟ΍ ήψϧ΍ ίΎϔϠΘϟ΍ ϊϨμϣ ΰϣέ
ίΎϔϠΘϟ΍ΔϗΎσέί έήΣ ˻
02'( Δϴ΋ΪΒϤϟ΍ ϪΘϟΎΣ ϰϟ· ϮϳΪϴϔϟ΍ ςϤϧ ΩϮόϴγ ˬίΎϬΠϟ΍ ϕϼϏΈΑ ΖϤϗ ϥ·%
ϢϜΤΘϠϟ ΔϠΑΎϘϟ΍ ίΎϔϠΘϟ΍ ΓΰϬΟ΃ ίϮϣέ ϡΎϗέ΃
΢ϴϤϠΗ
ϮϳΪϴϔϟ΍ ωΎοϭϷ ϲϠϴμϔΗ ϒλϭ
Ϧϣ ϮϳΪϴϓΓΩΎϣ ϭ΃ϢϠϴϓ ΓΩΎϣ'9' ιήϗ ϮϳΪϴϔϟ έΪμϤϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍ ΪϳΪΤΗ ϢΘϳ02'(
ιήϘϟ΍ ΕΎϣϮϠόϣ ϝϼΧ
ϮϳΪϴϔϟ΍ ΓΩΎϣϭ΃ ϢϠϴϔϟ΍ ϯϮΘΤϣϞϴϐθΗ ΐγΎϨϳ 02'(
ϱΪϳ΍ΰΘϟ΍ ΢δϤϟ΍ΏϮϠγ΄Α ΔϠΠδϤϟ΍
Ύ˱ϴΒδϧ ΔϠϴϠϗ ΔϛήΤΑ ϮϳΪϴϔϟ΍ ϯϮΘΤϣ ϞϴϐθΗ ΐγΎϨϳ 02'(
ΔψΣϼϣ
ϲϓ ϞϴϐθΗ ©2Qª ϰϠϋ ϲϟ΍ϮΘϣ ΢δϤϟ΍ ϊοϭςΒοΪϨϋςϘϓϮϳΪϴϔϟ΍ ϊοϭ Ω΍Ϊϋ· ϞϤόϳ
Ω΍ΪϋϹ΍ ΔϤ΋Ύϗ
ΰϣήϟ΍ ϰϠϋ έϮΜόϟ΍ϢΘϳ ϰΘΣήΧϵ΍ϮϠΗ ΪΣ΍ϭ ΎϬϟΎΧΩ·ϝϭΎΣ ˬΰϣέϦϣ ήΜϛ΃ ΩϮΟϭ ΔϟΎΣ ϲϓ
ϚΑ ιΎΨϟ΍ ίΎϔϠΘϟ΍ ίΎϬΟ ϖΑΎτϳ ϱάϟ΍
ΰϣήϟ΍ Ϣϗέ
˻ ˬϲο΍ήΘϓ΍˺
˽ˬ˼ˬ˺
̀ˬ˿
̂ˬ́
˽
ϊϨμϤϟ΍
/**ROG6WDU
=HQLWK
6DPVXQJ
6RQ\
+LWDFKL
ΔψΣϼϣ
ΪόΑ ϰΘΣˬίΎϔϠΘϟ΍ ίΎϬΟ ϲϓ ΎϬϠϛ ϭ΃ έ΍έίϷ΍ξόΑ ϞϤόΗ ϻΎϤΑέˬίΎϔϠΘϟ΍ ίΎϬΠϟ ˱ΎϘϓϭϭ %
΢ϴΤμϟ΍ ϊϨμϤϟ΍ ΰϣέ ϝΎΧΩ·
˱ΎϘΒδϣ ϪϟΎΧΩ· ϢΗ ϱάϟ΍ ΰϣήϟ΍ Ϣϗέ ΢δϣ ϢΘϴγ ˬΪϳΪΟ ΰϣέ Ϣϗέ ϝΎΧΩ· ΔϟΎΣ ϲϓ %
ϱάϟ΍ΰϣήϟ΍ Ϣϗέ ςΒο ΓΩΎϋ· ϢΘϳ Ϊϗ ˬΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ΓΪΣϭ ΕΎϳέΎτΑ ϝ΍ΪΒΘγ΍ΪϨϋ %
Γήϣ ΐγΎϨϤϟ΍ ΰϣήϟ΍ Ϣϗέ ςΒο΍ ϲο΍ήΘϓϻ΍ ςΒπϟ΍ ϰϠϋίΎϔϠΘϟ΍ ίΎϬΠϟ ϪτΒο ϢΗ
ϯήΧ΃
ϊΟ΍ήϤϟ΍
˻˼
ϊΟ΍ήϤϟ΍
ΔϐϠϟ΍ ΰϣέ
ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔϴϟϭϷ΍ Ε΍Ω΍ΪϋϺϟ ΔΑϮϠτϤϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϝΎΧΩϹ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϩάϫ ϡΪΨΘγ΍
ιήϘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ˬιήϘϟ΍ ϡϼϓ΃ ΔϤΟήΗ Δϐϟ ˬιήϘϟ΍ ΕϮλ
ΰϣήϟ΍
ΔϐϠϟ΍
ΔϴϟΎϐϨδϟ΍
ΔϴϛΎϓϮϠδϟ΍
ΔϴϧΎϓϮϠδϟ΍
ΔϴϟΎϣϮμϟ΍
ΔϴϧΎΒγϹ΍
Δϴϧ΍ΩϮδϟ΍
ΔϴϠϴΣ΍Ϯδϟ΍
ΪϳϮδϟ΍
ΝϮϟΎΟΎΗ
ΔϴϜΟΎτϟ΍
ΔϴϠϴϣΎΘϟ΍
ΔϳέΎΗΎΘϟ΍
ΔϴΟϮϠϴΘϟ΍
ΔϳΪϧϼϳΎΘϟ΍
ΔϴΘΒΘϟ΍
ΔϴϨϳήΠϴΘϟ΍
ΔϴΠϧϮΘϟ΍
ΔϴϛήΘϟ΍
ΔϴϧΎϤϛήΘϟ΍
ϱϮΘϟ΍
Δϴϧ΍ήϛϭϷ΍
ΔϳΩέϭϷ΍
ΔϴϧΎΘδϜΑίϭϷ΍
ΔϴϣΎϨΘϴϔϟ΍
ΔϴϛϮΑϻϮϔϟ΍
ΔϳΰϴϠϳϮϟ΍
ϪϴϓϮϟϮϟ΍
ΎγϭΎϬϟ΍
ΔϳΪϴϴϟ΍
ΔϴΑϭέϮϴϟ΍
Δϴϟϭΰϟ΍
ΰϣήϟ΍
ΔϐϠϟ΍
ΔϴϟΎΠϨϴϠϟ΍
Δϴϧ΍ϮΘϴϠϟ΍
ΔϴϧϭΪϘϤϟ΍
ΔϳΰϴΟϻΎϤϟ΍
ΔϳΰϴϟΎϤϟ΍
ΔϳϻΎϤϟ΍
ΔϴτϟΎϤϟ΍
ΔϳϭέΎϤϟ΍
ΔϴΛ΍έΎϤϟ΍
ΔϴϨϴϓΪϟϮϤϟ΍
ΔϴϟϮϐϨϤϟ΍
Δϳέ΍ϮϨϟ΍
ΔϴϟΎΒϴϨϟ΍
ΔϴΠϳϭήϨϟ΍
ΔϳέϭϷ΍
ΔϴΑΎΠϨϴΒϟ΍
ϮΘηΎΒϟ΍
ΔϴγέΎϔϟ΍
ΔϳΪϨϟϮΒϟ΍
ΔϴϟΎϐΗήΒϟ΍
ΔϴθΘϳϮϛ
βϧϭΎϣέ ϮΘϳ΍έ
ΔϴϧΎϣϭήϟ΍
Δϴγϭήϟ΍
ϥϮϣΎγ
ΔϴΘϳήϜδϧΎδϟ΍
ΔϴϠϳΎϐϟ΍ ΔϳΪϨϠΘϜγϹ΍
ΪϳϮδϟ΍
ΔϴΗ΍ϭήϛΏήμϟ΍
ΔϴϟΎϣϮμϟ΍
ΔϳΪϨδϟ΍
ΰϣήϟ΍
ΔϐϠϟ΍
ΔϴΠϴϔϟ΍
ΔϳΪϨϠϨϔϟ΍
Δϴδϧήϔϟ΍
ΔϴϨϳΰϳήϔϟ΍
ΔϴθϴϟΎϐϟ΍
ΔϴΟέϮΠϟ΍
ΔϴϧΎϤϟϷ΍
ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍
ΔϳΪϧϼϨϳήΠϟ΍
Δϴϧ΍έ΍Ϯϐϟ΍
ΔϴΗ΍έΎΟϮΠϟ΍
ΎγϭΎϬϟ΍
ΔϳήΒόϟ΍
ΔϳΪϨϬϟ΍
ΔϳήΠϤϟ΍
ΔϳΪϨϠδϳϷ΍
ΔϴδϧϭΪϧϹ΍
΍ϮΠϨϴϟήΘϧ·
ΔϳΪϨϟήϳϷ΍
ΔϴϟΎτϳϹ΍
ΔϴϧΎΑΎϴϟ΍
ΔϴϧΎΑΎΠϟ΍
΍ΩΎϧΎϛ
ΔϳήϴϤθϜϟ΍
ΔϴΧ΍ίΎϜϟ΍
ΔϳΰϴϏήϴϜϟ΍
ΔϳέϮϜϟ΍
ΔϳΩήϜϟ΍
Δϴϧ΍ϮΘϴϠϟ΍
ΔϴϨϴΗϼϟ΍
ΔϴϔϴΗϼϟ΍
ΰϣήϟ΍
ΔϐϠϟ΍
ΔϴϧΎϳΫΎΨΑϷ΍
ΔϳέΎϓϷ΍
ΔϴϧΎϜϳήϓϷ΍
ΔϴϧΎΒϟϷ΍
ΔϳέΎϬϣϷ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴϨϴϣέϷ΍
ΔϳΰϴϣΎγϷ΍
ΔϳήϴϤϳϷ΍
ΔϴϧΎΠϴΑέΫϷ΍
ΔϳήϴϜθΒϟ΍
ΔϴϜγΎΒϟ΍
ΔϴϟΎϐϨΒϟ΍
ΔϴϨϴΗΎϬΒϟ΍
ΔϳέΎϬϴΒϟ΍
ΔϴϧϮτϳήΒϟ΍
ΔϳέΎϐϠΒϟ΍
ΔϴϣέϮΒϟ΍
ΔϴγϭέϼϴΒϟ΍
ΔϳΩϮΒϤϜϟ΍
ΔϴϧϻΎΘϜϟ΍
ΔϴϨϴμϟ΍
ΔϴϧΎϜϴγέϮϜϟ΍
ΔϴΗ΍ϭήϜϟ΍
ΔϴϜϴθΘϟ΍
ΔϴϛήϤϧ΍Ϊϟ΍
ΔϳΪϨϟϮϬϟ΍
ΔϳΰϴϠΠϧϹ΍
ϮΘϧ΍ήΒγ΍
ΔϴϧϮΘγϷ΍
ΔϴγϭέΎϔϟ΍
ΔϘτϨϤϟ΍ΰϣέ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϩάϫ ΔϘτϨϤϟ΍ΰϣέ ήΘΧ΍
ΰϣήϟ΍
6$
61
6*
6.
6,
=$
.5
(6
/.
6(
&+
7:
7+
75
8*
8$
86
8<
8=
91
=:
ΔϟϭΪϟ΍
ΔϳΩϮόδϟ΍
ϝΎϐϨδϟ΍
ΓέϮϓΎϐϨγ
ΎϴϛΎϓϮϠγ ΔϳέϮϬϤΟ
ΎϴϨϴϓϮϠγ
ϰτγϮϟ΍ΎϴϘϳήϓ΃
ΔϴΑϮϨΠϟ΍ ΎϳέϮϛ
ΎϴϧΎΒγ·
ΎϜϧϼϳήϴγ
ΪϳϮδϟ΍
΍ήδϳϮγ
ϥ΍ϮϳΎΗ
ΪϧϼϳΎΗ
ΎϴϛήΗ
΍ΪϨϏϭ΃
Ύϴϧ΍ήϛϭ΃
ΓΪΤΘϤϟ΍ΕΎϳϻϮϟ΍
ϱ΍ϮΟέϭ΃
ϥΎΘδϛΎΑίϭ΃
ϡΎϨΘϴϓ
ϱϮΑΎΒϤϳί
ΰϣήϟ΍
0<
09
0;
0&
01
0$
13
1/
$1
1=
1*
12
20
3.
3$
3<
3+
3/
37
52
58
ΔϟϭΪϟ΍
ΎϳΰϴϟΎϣ
ϒϳΪϟΎϤϟ΍
ϮϜϴδϜϴϣ
ϮϛΎϧϮϣ
ΎϴϟϮϐϨϣ
ΏήϐϤϟ΍
ϝΎΒϴϧ
΍ΪϨϟϮϫ
΍ΪϨϟϮϬΑ ΰϴϠϴΘϧ΃ έΰΟ
΍ΪϧϼϳίϮϴϧ
ΎϳήϴΠϴϧ
ΞϳϭήϨϟ΍
ϥΎϤϋ
ϥΎΘδϛΎΑ
ΎϣΎϧΎΑ
ϱ΍ϮΟ΍έΎΑ
ϦϴΒϠϔϟ΍
΍ΪϧϻϮΑ
ϝΎϐΗήΒϟ΍
ΎϴϧΎϣϭέ
γϭήϟ΍ ΩΎΤΗϻ΍
ϲ
ΰϣήϟ΍
(7
)),
)5
'(
*%
*5
*/
+0
+.
+8
,1
,'
,/
,7
-0
-3
.(
.:
/<
/8
ΔϟϭΪϟ΍
ΎϴΑϮϴΛ΃
ϲΠϴϓ
΍ΪϨϠϨϓ
Ύδϧήϓ
ΎϴϧΎϤϟ΃
ϰϤψόϟ΍ ΎϴϧΎτϳήΑ
ϥΎϧϮϴϟ΍
ΪϧϻϦϳήΟ
έΰΠϟ΍
Ξ
ϧϮϛΞϧϮϫ
ήΠϤϟ΍
ΪϨϬϟ΍
ΎϴγϭΪϧ΃
Ϟϴ΋΍ήγ·
ΎϴϟΎτϳ·
ΎϜϳΎϣΎΟ
ϥΎΑΎϴϟ΍
ΎϴϨϴϛ
ΖϳϮϜϟ΍
ΎϴΒϴϟ
ΝέϮΒϤδϛϮϟ
ΰϣήϟ΍
$)
$5
$8
$7
%(
%7
%2
%5
.+
&$
&/
&1
&2
&*
&5
+5
&=
'.
(&
(*
69
ΔϟϭΪϟ΍
ϥΎΘδϧΎϐϓ΃
ϦϴΘϨΟέϷ΍
Ύϴϟ΍ήΘγ΃
ΎδϤϨϟ΍
ΎϜϴΠϠΑ
ϥΎΗϮΑ
ΎϴϔϴϟϮΑ
Ϟϳί΍ήΒϟ΍
ΎϳΩϮϴΒϤϛ
΍ΪϨϛ
ϲϠϴθΗ
Ϧϴμϟ΍
ΎϴΒϣϮϟϮϛ
ϮϐϧϮϜϟ΍
ΎϜϳέΎΘγϮϛ
ΎϴΗϭ΍ήϛ
ϚϴθΘϟ΍ ΔϳέϮϬϤΟ
ϙέΎϤϧΪϟ΍
έϭΩ΍ϮϛϹ΍
ήμϣ
έϭΩΎϔϠδϟ΍
˻˽
ΎϬΣϼλ·ϭ ϝΎτϋϷ΍ϑΎθΘϛ΍
ϞΤϟ΍
ϞϤΘΤϤϟ΍ ΐΒδϟ΍
ΔϠϜθϤϟ΍
ς΋ΎΤϟΎΑ έΎϴΘϟ΍ άΧ΄ϣ ϲϓ ϡΎϜΣΈΑ ΔϗΎτϟ΍ ϚϠγ Ϟλ %
ϝϮμϔϣ ΔϗΎτϟ΍ ϚϠγ %
ΔϗΎσ ΪΟϮΗ ϻ
ΓάϓΎϧϲϓ ιήϘϟ΍ ήηΆϣ Γ˯Ύο· Ϧϣ ϖϘΤΗ ι΍ήϗϷ΍ ΪΣ΃ ϞΧΩ΃ %
νήόϟ΍
ιήϗ ϝΎΧΩ· ϢΘϳ Ϣϟ %
ϻ '9' Ϟϐθϣ ϦϜϟϭ ˬΔϠλϮϣ ΔϗΎτϟ΍
ϞϤόϳ
ίΎϔϠΘϟ΍ ϰϠϋ ΐγΎϨϤϟ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍ ϝΎΧΩ· ϊοϭ ήΘΧ΍ %
'9'ΓέΎη· Ν΍ήΧ· ϝΎΒϘΘγϻΔσϮΒπϣ ήϴϏ 79 %
ΓέϮλ ΪΟϮΗ ϻ
ϡΎϜΣΈΑ ϮϳΪϴϔϟ΍ ϞΑΎϛ Ϟλ %
ϡΎϜΣΈΑ ϞλϮϣ ήϴϏ ϮϳΪϴϔϟ΍ ϞΑΎϛ %
Ϛϟ ϰϨδΘϳ ϰΘΣ ϲΗϮμϟ΍ ϞΒϘΘδϤϠϟ ΢ϴΤμϟ΍ ϝΎΧΩϹ΍ ϊοϭ ήΘΧ΍ %
'9' Ϟϐθϣ ϦϣΕϮμϟ΍ ϰϟ·ωΎϤΘγϻ΍
Ν΍ήΧ· ϝΎΒϘΘγϻ ρϮΒπϣ ήϴϏ ΕϮμϟ΍ ϞΑΎϜΑ ϞλϮϤϟ΍ ίΎϬΠϟ΍ %
'9' ΓέΎη·
ΕϮμϟ΍ ϞΑΎϜΑ ϞλϮϤϟ΍ ίΎϬΠϟ΍ ϞϴϐθΘΑ Ϣϗ %
ΔϘϠϐϣ ΕϮμϟ΍ϞΑΎϜΑ ϞλϮϤϟ΍ίΎϬΠϟ΍ ΔϗΎσ %
ίΎϬΟ Ϟϐ˷ ηϢΛ ˭΢ϴΤμϟ΍ ϊοϮϟ΍ ϰϠϋ ΕϮμϟ΍ϊοϭ ςΒο΍ %
32:(5 ΔϗΎτϟ΍ ίέ ϰϠϋ ςϐπϟΎΑ ϯήΧ΃ Γήϣ ϝΎΒϘΘγϻ΍
΄τΨϟ΍ϊοϮϟ΍ ϰϠϋ ΔσϮΒπϣΕϮλ $8',2Ε΍έΎϴΧ %
ϞϴϐθΘϠϟ ϞΑΎϗ Ύλήϗ
˱ ϞΧΩ΃ %
ΔϘτϨϤϟ΍ ΩϮϛϭ ιήϘϟ΍ ωϮϧ Ϧϣ Ϊϛ΄Η
Γ˯΍ήϘϠϟ ϞΑΎϗήϴϏιήϗ ϝΎΧΩ· ϢΗ %
ϒϴϨμΘϟ΍ ϯϮΘδϣ ήϴϴϐΗ %
ρϮΒπϣϒϴϨμΘϟ΍ϯϮΘδϣ %
Ϟϐθϣϲϓ ΪόΑ Ϧϋ ήόθΘδϤϟ΍ϮΤϧΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ΓΪΣϭϪΟϭ %
'9'
ϰϠϋ ΪόΑ Ϧϋ ήόθΘδϤϟ΍ϰϟ·ΔϬΟϮϣήϴϏΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ΓΪΣϭ %
'9' Ϟϐθϣ
'9'Ϟϐθϣ Ϧϣ ΏήϘϟΎΑ ΪόΑϦϋ ϢϜΤΘϟ΍ ΓΪΣϭ Ϟϐη %
'9'ϞϐθϣϦϋ ΍Ϊ˱ Ο ΪϴόΑ ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ίΎϬΟ %
ΕϮλ ΪΟϮϳ ϻ
Γ˯΍ήϘϟ΍΃ΪΒϳ ϻ '9' Ϟϐθϣ
ϢϴϠγ ϞϜθΑ ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ ϞϤόϳ ϻ
&2$;,$/',*,7$/287
˺ [5&$ βΑΎϗˬŸ̀˾ˬωΎϘϟ΍ ϰϟ· ΔϤϘϟ΍ Ϧϣ ΖϟϮϓ˹̄˾
ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍
ϡΎψϨϟ΍
ΰΗήϫ ˿˹˾˹ˬΩΩήΘϣ έΎϴΗ ΖϟϮϓ˻˽˹˺˺˹ ΔϗΎτϟ΍ ΕΎΒϠτΘϣ
έΰϴϠϟ΍
ήΘϴϣϮϧΎϧ ˿˾˹ ΔΟϮϤϟ΍ ϝϮσ ˬέΰϴϟ ϞλϮϣ ϪΒη
ΖϟϮϓ ́ΔϗΎτϟ΍ϙϼϬΘγ΍
˱ΎΒϳήϘΗ ΩΎόΑϷ΍
3$/176&Ε΍έΎηϹ΍ ϡΎψϧ
ϡΎϋ
ΩΩήΘϟ΍ΔΑΎΠΘγ΍
ΰΗήϫ ϮϠϴϛ ˽˽ϰϟ· ΰΗήϫ ́ ΰΗήϫ ϮϠϴϛ 3&0̂˿ '9'
ΰΗήϫ ϮϠϴϛ ˻˻ϰϟ· ΰΗήϫ ́ ΰΗήϫ ϮϠϴϛ3&0˽́ '9'
ΰΗήϫ ϮϠϴϛ ˻˹ ϰϟ· ΰΗήϫ ́ &'
Ϣϣ ˻˹˻[˼˾[˽˼˹
ϡΪϗ ϥϭΩ ωΎϔΗέϻ΍ [ϝϮτϟ΍[ νήόϟ΍
Ϟσέ ˼̄˾ ϢΠϛ ˺̄˿˱ΎΒϳήϘΗ ϥίϮϟ΍
ϞϴϐθΘϟ΍ Γέ΍ήΣ ΔΟέΩ
ΖϴϬϧήϬϓ ̂˾ϰϟ· ΖϴϬϧήϬϓ˽˺ ΔϳϮΌϣ ΔΟέΩ ˼˾ϰϟ· ΔϳϮΌϣ ΔΟέΩ˾ Ϧϣ
˯ΎοϮπϟ΍ ϰϟ·ΓέΎηϹ΍ ϝΪόϣ
ςϘϓ ϱήχΎϨΗ ΝήΨϣ $1$/2*287ΕϼλϮϣϞΒϴδϳΩ ̂˹ ϦϣήΜϛ΃
̂˹ϰϟ· ˾ϞϴϐθΘϟ΍ ΔΑϮσέ
˹˹˻Ϧϣ Ϟϗ΃ϲϤϐϨϟ΍ ϩϮθΘϟ΍
ϲϜϴϣΎϨϳΪϟ΍ ϯΪϤϟ΍
'9'&' ϞΒϴδϳΩ ̂˾ Ϧϣ ήΜϛ΃
ϊΟ΍ήϤϟ΍
ΕΎϘΤϠϤϟ΍
˻ ΕΎϳέΎτΒϟ΍ ˬ˺ ΪόΑϦϋ ϢϜΤΘϟ΍ ˬ˺ ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ ˬ˺ ϮϳΪϴϔϟ΍ ϞΑΎϛ
ΝέΎΨϣ
ϮϳΪϴϔϟ΍ ΝήΨϣ9,'(2287
˺[5&$ βΑΎϗ ˬϲΒϠγ Ϧϣ΍ΰΗˬ̀˾ SS ΖϟϮϓ ˺
ϮϳΪϴϓΕϮλ ΝήΨϣ 69,'(2287
˺[SLQήϴϐλ',1 ϲΒϠγ Ϧϣ΍ΰΗ ˬŸ̀˾ωΎϘϟ΍ ϰϟ· ΔϤϘϟ΍ Ϧϣ ΖϟϮϓ˺̄˹ <
Ÿ̀˾ωΎϘϟ΍ ϰϟ· ΔϤϘϟ΍ Ϧϣ ΖϟϮϓ˹̄˼ &
ΐϛήϤϟ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍ ΝήΨϣ&20321(179,'(2287
˺[5&$ βΑΎϗ ˬϲΒϠγ Ϧϣ΍ΰΗ ˬŸ̀˾ˬωΎϘϟ΍ ϰϟ· ΔϤϘϟ΍ Ϧϣ ΖϟϮϓ˺̄˹ <
˻[5&$βΑΎϗ ˬŸ̀˾ˬωΎϘϟ΍ ϰϟ· ΔϤϘϟ΍ Ϧϣ ΖϟϮϓ˹̄̀ 3E3U
Ϣϣ ˻˹˻[˼˾[˽˼˹
ΕϮμϟ΍ ΝήΨϣ$8',2287
ˬŸ˿˹˹ ˬϞΒϴδϳΩ˹ˬΰΗήϫ ϮϠϴϛ˺ ΖϟϮϔϠϟ ϲόϴΑήΘϟ΍ έάΠϟ΍ ςγϮΘϣ Ÿ˻̄˹
˺[ϦϴϤϳ ˬέΎδϳ5&$ βΑΎϗ
ϖΒδϣ έΎόη· ϥϭΪΑ ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍ϭΕΎϤϴϤμΘϟ΍ ϩάϫ ϞϳΪόΗ ϢΘϳ ΪϗΔψΣϼϣ
˻˾
Download PDF

advertising