LG | SXP45SS | LG SX-P428,SX-P428T,SX-P432S,SX-P428W,SXP45WB,SXP45SS دفترچه ی راهنما

Ύϣϧϫ΍έ ϱ Ϫ̩έΗϓΩ
www.lg.com
ΕΎΟέΩϧϣ ΕγέϬϓ
̶ϓέόϣ
˼ .................................................................................................... ΕΎϋϼρ΍ ϥΩέϛ Ωέ΍ϭ
˼ ...................................................................................................... ϲρΎϳΗΣ΍ ϡϬϣ ΕΎϛϧ
˺˼ ......................................................................................................... ΕΎόρϗ ̶ϳΎγΎϧη
˺̊ ............................................................................................................... Ώλϧ ϝΣϣ
Ώλϧ
˺̋ ............................................................................................................ ΏέΩ ϥΗη΍ΩέΑ
˺̌ .......................................................................................................... ΏέΩ ̶ϧϳί̴ϳΎΟ
˺̌ ............................................................................... Ώ΁ Ϫϟϭϟ ̵ί΍Ωϧ΍ ϩ΍έ ϭ Ώλϧ ̶̴ϧϭ̴̩
˺́ ............................................................................................................. ωΎϔΗέ΍ ϡϳυϧΗ
˺̂ .................................................................................................................... ωϭέη
Ωέ̰Ϡϣϋ
˺̂ ....................................................................................... ϩΎ̴ΗγΩ ̵ΎϫΩέ̰Ϡϣϋ ϭ ΎϣΩ ϡϳυϧΗ
˻˹ .................................................................................................... έ̴ηϳΎϣϧ ϭ ΎϣΩ ϡϳυϧΗ
˻˺ .............................................................................................. ϩΎ̴ΗγΩ ̵ΎϫΩέ̰Ϡϣϋ ϡϳυϧΗ
˻˻ ...................................................................... (Hygiene Fresh+) ϪΗϓέηϳ̡ ̶Ηη΍ΩϬΑ έΗϠϳϓ
˻˼ ............................................................................................ ίΎγ Φϳ ϭ ίϳέΑ΁ ̵ί΍Ωϧ΍ ϩ΍έ
˻̀ ..............................................................................................
˻́ ....................................................................................................................... ϭη̯
˻́ ............................................................................................................ ΕΎϳϧΑϟ ϪυϔΣϣ
˻̂ ........................................................................................................... ϲϏέϣ ϡΧΗ ΎΟ
˻̂ ..................................................................................................................... έϳ̳ϭΑ
˻̂ .................................................................................................... έίϳέϓ / ϝΎ̩Χϳ Ϫγϔϗ
˼˹ ................................................................................................ ϩίΎΗ ̶ϳ΍ΫϏ Ω΍ϭϣ ϪυϔΣϣ
˼˻ ............................................................................................... ̶ϳ΍ΫϏ Ω΍ϭϣ ̵ίΎγ ϩέϳΧΫ
ΩέϭϣέΩ ΩΎϬϧηϳ̡
Ω΍ϭϣ ̵ίΎγ ϩέϳΧΫ
̶ϳ΍ΫϏ
˼˼ ........................................................................................................ ̶ϣϭϣϋ ΕΎϋϼρ΍
̵έ΍ΩϬ̴ϧ ϭ ΕΑϗ΍έϣ
˼˺ ........................................................................................................ ̶ϳ΍ΫϏ Ω΍ϭϣ ϝΣϣ
˼˼ ............................................................................................................... ϥΩέ̯ ίϳϣΗ
˼̊ ........................................................................................................ Ωϧϣηϭϫ ιϳΧηΗ
˼̋ ................................................................................................................ ϲΑΎϳ Ώϳϋ
˼́ ...............................................................................................̶ϣϳΩϗ ϝϳΎγϭ ϥΩέ̯ ϡϭΩόϣ
˼̂ ..................................................................................................... ... Εγ΍ ̶όϳΑρ ϥϳ΍
.Ωϧ̯ ̶ϣ ϩΩΎϔΗγ΍ ίΗέϫ 50 / Εϟϭ 220 ϩΎ̴ΗγΩ ϥϳ΍
ΎΑ ϲγϧ΍έΗ ΩϳΎΑ Ύϣη ΩϧΗγϫ Εϟϭ ˺˺˹ ϕέΑ ϱ΍έ΍Ω Ϫϛ ϲϘρΎϧϣ έΩ ϩΎ̴ΗγΩ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍ ϱ΍έΑ
.Ωϳϧ̯ ̵έ΍ΩϳέΧέ̡ϣ΁ Εϟϭ ϭϠϳ̯ ˻̄˹ ί΍ εϳΑ ̶ΗέΩϗ
˻
̶ϓέόϣ
Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ϡΎϳ̡ ˬΩϭη ̶ϣ έ̯ΫΗϣ Ύϣη ϪΑ ΍έ ̶ϧϣϳ΍ ̵Ύϫ ϡΎϳ̡ ϪϧΎηϧ ϥϳ΍ .Εγ΍ ̶ϧϣϳ΍ έ΍Ωηϫ ϪϧΎηϧ Εϣϼϋ ϥϳ΍
ϝϳΑϗ ί΍ ̶ΗΎϣϠ̯ ϭ ϪϧΎηϧ ϩ΍έϣϫ ϪΑ Ύϫ ϡΎϳ̡ ̶ϣΎϣΗ .Εγ΍ ϩΎ̴ΗγΩ ϪϣΩλ Ύϳ ϭ ̶ϣγΟ Ώϳγ΁ Ύϳ ̱έϣ Ε΍έρΧ έ̴ϧΎϳΑ
.ΩϧΗγϫ έϳί ϡϳϫΎϔϣ ̵΍έ΍Ω ΕΎϣϠ̯ ϥϳ΍ .ΩϧηΎΑ ̶ϣ ρΎϳΗΣ΍ Ύϳ έ΍Ωηϫ <έρΧ
˼
̶ϓέόϣ
Ωϧϭη
ϩΎ̴ΗγΩ ϪΑ
ίϳέΑ΁
ϭ ΩηΎΑ ϻΎΑ ϪΑϭέ ϩΎ̴ΗγΩ ϕέΑ ϪΧΎηϭΩ
ϪΑ έΟϧϣ ϪΟϳΗϧ έΩ Ϫϛ ΩϧϳΑΑ Ώϳγ΁ Ύϳ ϭ ϩΩέϛ Ϋϭϔϧ ϪΧΎηϭΩ ϝΧ΍Ω ϪΑ Ώ΁ Εγ΍ ϥϛϣϣ
.Ωϭη ϲϣ ϲϛϳέΗϛϟ΍ ϙϭη Ύϳ ϱίϭγ εΗ΁
.Ωϭηϧ Ϫϟ ϭ ϩΩϧΎϣϧ ϝΎ̩Χϳ έϳί έΩ ϕέΑ ϡϳγ ΩϳηΎΑ Ώϗ΍έϣ Ώλϧ ϡΎ̴ϧϫ έΩ
. Ωέϳ̴ϧ έ΍έϗ ϡϳγ ϱϭέ έΑ ϩΎ̴ΗγΩ ΩϳηΎΑ Ώϗ΍έϣ έ΍ϭϳΩ Εϣγ ϪΑ ϝΎ̩Χϳ ϥΩ΍Ω ϝϫ ϡΎ̴ϧϫ
ϕέΑ Ύϳ ϱίϭγ εΗ΁ ΏΟϭϣ ϭ ϩΩί ϪϣΩλ ϕέΑ ϡϳγ ϪΑ Εγ΍ ϥϛϣϣ έΎϛ ϥϳ΍
.Ωϭη ϲ̴Ηϓέ̳
.Ωϳ΋Ύϣϧ ΝέΎΧ ϕέΑ ίϳέ̡ ί΍ ΍έ ϪΧΎηϭΩ ˬϝΎ̩Χϳ ϲϠΧ΍Ω ύ΍έ̩ νϳϭόΗ Ύϳ ϲ΋ΎΟΑΎΟ ˬϥΩέϛ ίϳϣΗ ϡΎ̴ϧϫ
ϥΩί ϪϗέΟ ί΍ ϱέϳ̴ηϳ̡ έϭυϧϣ ϪΑ Εϛϭγ ϝΧ΍Ω έΩ ϲϛϳΗγϻ ϪϘϠΣ ΩϭΟϭ ί΍
.ΩϳϳΎϣϧ ϝλΎΣ ϥΎϧϳϣρ΍
̊
̶ϓέόϣ
.Ωϳέϭ΁έΩ ίϳέ̡ ί΍ ΍έ ϪΧΎηϭΩ ˬΩέ΍ϭϣ έϳΎγ Ύϳ ϩΎ̴ΗγΩ ϥΩέϛ ίϳϣΗ ϡΎ̴ϧϫ
.Ωϭη ϲϣ ϲ̴Ηϓέ̳ ϕέΑ Ύϳ ϩΎ̴ΗγΩ ϲΑ΍έΧ ϪΑ έΟϧϣ ϥϳϣί ϡϳγ ΕγέΩΎϧ ϝΎλΗ΍
ϩΩΎϔΗγ΍ ΎϬϧ΁ ί΍ ˬΩϭη ϲϣ ϝη ίϳέ̡ Ύϳ ϭ ΩϧϧϳΑ ϲϣ Ώϳγ΁ ϕέΑ ϡϳγ ‫؞‬ϗέΑ ϪΧΎηϭΩ ϪϛϳϧΎϣί
.ΩϳϳΎϣϧ νϳϭόΗ Ε̯έη ̶̳ΩϧϳΎϣϧ Ύϳ ϭ ϩΩϧίΎγ ργϭΗ ΍έ ΎϬϧ΁ ϪϠλΎϓϼΑ ϭ ϩΩέ̰ϧ
έρΧ ίϭέΑ ί΍ ΎΗ Ωέϳ̳ Εέϭλ ϥ΍έϳΩϠ̳ ΕΎϣΩΧ ίϛέϣ ργϭΗ ΩϳΎΑ ϥ΁ νϳϭόΗ ˬϕέΑ ϡϳγ ϲ̳ΩϳΩ Ώϳγ΁ Εέϭλ έΩ
.Ωϭη ϱέϳ̳ϭϠΟ
̋
̶ϓέόϣ
εΗ΁ ˬΏϳγ΁ ϪΟϳΗϧ έΩ ϭ ˯Ύϳη΍ ρϭϘγ ϝΎϣΗΣ΍ ϝΎ̩Χϳ ΏέΩ ϥΗγΑ ϭ ίΎΑ ϡΎ̴ϧϫ έΩ
.Ωέ΍Ω ΩϭΟϭ ϲϛϳέΗϛϟ΍ ϙϭη Ύϳ ϱίϭγ
ΕΎϣΩΧ ίϛέϣ ΎΑ ϭ ΩϳηϛΑ ϕέΑ ί΍ ΍έ ϥ΁ ϡϳγ ˬΩϭη ϩΎ̴ΗγΩ ϲϗέΑ ϱΎϫ Εϣγϗ Ωέ΍ϭ Ώ΁ Ϫϛ ϲΗέϭλ έΩ
.Ωϳέϳ̴Α αΎϣΗ
.Ωϳϧϛ ϱέ΍ΩΩϭΧ ϝΎ̩Χϳ ϝΧ΍Ω έΩ ϲϫΎ̴ηϳΎϣί΁ Ω΍ϭϣ Ύϳ ϭέ΍Ω ϱέ΍ΩϬ̴ϧ ί΍
.ΩϧϳΎϣϧ ΩΎΟϳ΍ ˬΩϭη έρΧ ϪΑ έΟϧϣ Ϫϛ ϱ΍ ϩέυΗϧϣ έϳϏ εϧϛ΍ϭ
̌
̶ϓέόϣ
ϱΎϫ ϱέ̡γ΍
ˬϥ΍ΩϠ̳ ϥΩ΍Ω έ΍έϗ ί΍
ίϛέϣ ϝϧγέ̡ ϲγέέΑ ϪΑ ρϭϧϣ ϩΩέϛ Ϋϭϔϧ ϥ΁ ϝΧ΍Ω ϪΑ Ώ΁ Ϫϛ ϲϟΎ̩Χϳ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍
.Εγ΍ ΕΎϣΩΧ
ϕέΑ ίϳέ̡
R600a
Ωϫ΍ϭΧ
.Ωϳϧϛ ϱέ΍ΩΩϭΧ έΎϛ ϝΎΣ έΩ ϝΎ̩Χϳ ϲϳΎΟΑΎΟ ί΍
ωϭϧ ̵ϭέ έΑ ̵έϳΛΎΗ ϭ ϩΩϭΑ ̶όϳΑρ ̵έϣ΍ ϥϳ΍) .Εγ΍ ̵ΩΎϋ ˬϩΎ̴ΗγΩ Ε̯έΣ ί΍ ϝλΎΣ έϭγέ̡ϣ̯ Εϗϭϣ είέϟ ̵΍Ωλ
(.ΩϳΩέ̳ Ωϫ΍ϭΧ ϊρϗ ̶ηίέϟ ̵΍Ωλ ˬϝΎ̩Χϳ ϥΩη ϥ̯Ύγ ί΍ α̡ .Ωέ΍Ωϧ έϭγέ̡ϣ̯ έϣϋ Ύϳ ϭ Ωέ̯έΎ̯
έϧϳΗ
Thinner
ΕΎϣΩΧ ίϛέϣ
̀
̶ϓέόϣ
ϝόϓ
.ΩϳϫΩϧ έ΍έϗ
έΎϛ ϥϳ΍ ΕϳΎϋέ ϡΩϋ
ΎΑ έ̴ϣ Εγϳϧ ίΎΟϣ ϪΑέΟΗ ϲΑ Ύϳ ϪΑέΟΗ ϡϛ ˬϝϭϠόϣ ˬ(ϥΎϛΩϭϛ ϪϠϣΟ ί΍) ϥ΍ϭΗΎϧ Ω΍έϓ΍ ργϭΗ ϩΎ̴ΗγΩ ϥϳ΍ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍
.ϲϧϣϳ΍ ΕΎϛϧ ΕϳΎϋέ ϭ ϝϭ΋γϣ Ω΍έϓ΍ ΕέΎυϧ
.Ωϳϧ̯ ̵έ΍ΩΩϭΧ ϩΎ̴ΗγΩ ΏέΩ ιϭλΧϣ ΩΑγ ϝΧ΍Ω έΩ ϪΑΎηϭϧ ̵Ύϫ ̶ρϭϗ Ύϳ ϭ Ώ΁ ̵Ύϫ ̵έρΑ ΩΎϳί Ω΍ΩόΗ ϥΩ΍Ω έ΍έϗ ί
ϪΑ Ύϫ ϪΑΎηϭϧ ̶ρϭϗ Ύϳ ϭ Ώ΁ ̵έρΑ ϥΗΧΎγ ΝέΎΧ ϡΎ̴ϧϫ έΩ ΕΣ΍έΟ ίϭέΑ Ύϳ ϭ ΏέΩ ϝΧ΍Ω ΩΑγ ̶Α΍έΧ ΙϋΎΑ ϝϣϋ ϥϳ΍
.ΩϳΩέ̳ Ωϫ΍ϭΧ ΎϬϧ΁ ϥΩέϭ΁ έΩ ΕϬΟ ΩϳΩη έΎηϓ ϥΩη Ωέ΍ϭ υΎΣϟ
.Ωϧϧϛϧ ϩΩΎϔΗγ΍ ϱίΎΑ ϪϠϳγϭ ϥ΍ϭϧϋ ϪΑ ϩΎ̴ΗγΩ ί΍ ΎΗ ΩϳηΎΑ ϥΎϛΩϭϛ Ώϗ΍έϣ
ΕΣ΍έΟ
αέΗγΩ έΩ ϥ΁ ϪΧΎηϭΩ ˬΏλϧ ί΍ α̡ Ϫ̯ Ωέϳ̳ έ΍έϗ ΩϭΧ ϝΣϣ έΩ ̶Ηέϭλ ϪΑ ΩϳΎΑ ϩΎ̴ΗγΩ
.ΩηΎΑ
.Ωϳϧίϧ ΕγΩ έίϳέϓ ϝΧ΍Ω ϑϭέυ Ύϳ ϲϳ΍ΫϏ Ω΍ϭϣ ϪΑ Ώϭρέϣ ΕγΩ ΎΑ
́
̶ϓέόϣ
Ώϳγ΁ ϪΑ έΟϧϣ Ωϧ΍ϭΗ ̶ϣ έΎ̯ ϥϳ΍ ϡΎΟϧ΍ ϡΩϋ .Ωϳϧϛ ϊρϗ ΍έ ϩΎ̴ΗγΩ ϕέΑ ϥΎϳέΟ ˬΏλϧ ί΍ εϳ̡ .̶̰ϳέΗ̰ϟ΍ ̭ϭη έρΧ
.Ωϭη ̱έϣ Ύϳ ΩϳΩη
έϭΑϋ ̶ΑϧΎΟ ΕέϭλΑ ΍έ ϝΎ̩Χϳ ϭ Ωϳϧ̯ ΍ΩΟ ΍έ ϝΎ̩Χϳ ΏέΩ Εγ΍ ̮ϳέΎΑ ϲϠϳΧ ϝΎ̩Χϳ έϭΑϋ ϱ΍έΑ ϱΩϭέϭ ΏέΩ έ̳΍
.ΩϳϫΩ
.Ωϭη Ύϣη Ώϳγ΁ ΙϋΎΑ Εγ΍ ϥ̰ϣϣ ϥϳ΍ .Ωϳϧ̰ϧ ϝΧ΍Ω ϥ΁ έΩ ΍έ ΩϭΧ ΕγΩίΎγ Φϳ ϩΎ̴ΗγΩ ΩέϛϠϣϋ ϡΎ̴ϧϫ έΩ
.Ωϳϧ̯ ΍ΩΟ ΕγΩ ϭΩέϫ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍ ΎΑ ΍έ ϱέ΍ΩϬ̴ϧ ϩίΎΗ ϪυϔΣϣ Ϫηϳϣϫ
.Ωϭη Ύϣη Ώϳγ΁ ΏΟϭϣ Ωϧ΍ϭΗ ϲϣ ϥ΁ ϥϳ̴ϧγ ϥίϭ ˬΕγ΍ ϲϳ΍ΫϏ Ω΍ϭϣ ί΍ ϪΗηΎΑϧ΍ ϪυϔΣϣ ϥϳ΍ Ϫϛ ϲϣΎ̴ϧϫ
.Ωϳϧ̯ ίΎΑ ϝϣΎ̯ έϭρ ϪΑ ΍έ ϝΎ̩Χϳ ΏέΩ ˬϝΎ̩Χϳ ϱέ΍ΩϬ̴ϧ ϩίΎΗ ϪυϔΣϣ ϥΩέ̯ ΍ΩΟ/ϝλϭ ϡΎ̴ϧϫ
.Ωϳϧ̯ ΍ΩΟ/ϝλϭ εϭέ ϥϳϣϫ ϪΑ ΍έ έίϳέϓ ̵ϭη̯ Ωϳϧ΍ϭΗ ̶ϣ Ύϣη
ϲϳ΍ΫϏ Ω΍ϭϣ ί΍ ϪΗηΎΑϧ΍ ϪυϔΣϣ ϥϳ΍ Ϫϛ ϲϣΎ̴ϧϫ) .Ωϳϧ̯ ΍ΩΟ ΕγΩ ϭΩέϫ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍ ΎΑ ΍έ ϱέ΍ΩϬ̴ϧ ϩίΎΗ ϪυϔΣϣ Ϫηϳϣϫ
(.Ωϭη Ύϣη Ώϳγ΁ ΏΟϭϣ Ωϧ΍ϭΗ ϲϣ ϥ΁ ϥϳ̴ϧγ ϥίϭ ˬΕγ΍
ίΎΑ ϝϣΎ̯ έϭρ ϪΑ ΍έ ϝΎ̩Χϳ ΏέΩ ˬϝΎ̩Χϳ (ϩίΎΗ ϱ΍ϭϫ) V Fresh Ύϳ ϭ ϩίΎΗ ϪυϔΣϣ ϥΩέ̯ ϝλϭ / ̵ίΎγ΍ΩΟ ϡΎ̴ϧϫ
.Ωϳϧ̯
.Ωϳέ΍ΩϬ̴ϧ ίϳϣΗ ϭ ίΎΑ ΍έ ϝΧ΍Ω ϱΎϫ Εϣγϗ Ύϳ ϪϧΩΑ ϱϭέ έΑ ΍ϭϫ ϪϳϭϬΗ ϱΎϫ Ϫϧίϭέ
.ΩηΎΑ ϩΩη ϪϳλϭΗ ϪϧΎΧέΎϛ ϱϭγ ί΍ Ϫϛ ϥ΁ έ̴ϣ
ϪΑ
ϩΩϧηϭέϓ
̂
̶ϓέόϣ
ϡί΍ϭϟ
ίϳέΑ΁
ίϳέΑ΁
.Ωϳϧϛ ΝέΎΧ Φϳ ϝργ ί΍ ΍έ Ύϫ Φϳ ˬϕέΑ ϥΎϳέΟ ϊρϗ ϡΎ̴ϧϫ έΩ
ίϳέΑ΁
ϲϧΩϳϣΎη΁
ίϳέΑ΁ ϱ΍έ΍Ω
.Ωϭη ϲϣ ϲϧΎΟ ϪΛΩΎΣ ϪΑ έΟϧϣ ϭ ϪΗγϛη ϱέρΑ ˬϱέρΑ ϱϭΗΣϣ ΩΎϣΟϧ΍ ΎΑ
˺˹
̶ϓέόϣ
ϩέϳ̴ΗγΩ ϪϠϳϣ
.Ωϭη ϪΛΩΎΣ ϪΑ έΟϧϣ ϭ ϩΩέϭΧ έγ
έΩ (̵Ω ̵΍ ϝ΍ ύ΍έ̩) LEDˬ Ωϧ̯ ϝΎόϓ ΍έ (ϥηϭέ) POWER Ύϳ (έΎϛΩϭΧ) AUTO ΕϟΎΣ έΑέΎ̯ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴ϧϫ
̶̰ϳΩίϧ έΩ (̵Ω ̵΍ ϝ΍ ύ΍έ̩) LED Ύϳ΁ Ϫ̯ Ωϳϧ̯ ̶γέέΑ ϝΎ̩Χϳ ΏέΩ ϥΩέ̯ ίΎΑ ΎΑ .Ωη Ωϫ΍ϭΧ ϥηϭέ έΗϠϳϓ ̶̰ϳΩίϧ
έΟϧϣ Ωϧ΍ϭΗ ϲϣ έϣ΍ ϥϳ΍ .Ωϳϧϛ ϱέ΍ΩΩϭΧ ϥϓ ϝΧ΍Ω έΩ ϲΟέΎΧ ˯Ύϳη΍ Ύϳ Εη̴ϧ΍ ϥΩ΍Ω έ΍έϗ ί΍ .Ϫϧ Ύϳ Εγ΍ ϥηϭέ έΗϠϳϓ
.Ωϭη ϩΎ̴ΗγΩ ιϘϧ Ύϳ ϭ Ύϣη Ώϳγ΁ ϪΑ
.ΩϳϳΎϣϧ ̵έ΍ΩΩϭΧ ϥ΁ ϥΗγη ί΍ (Hygiene Fresh+) ϪΗϓέηϳ̡ ̶Ηη΍ΩϬΑ έΗϠϳϓ ̶ϳ΍έΎ̯ υϔΣ ΕϬΟ
ί΍ Εγ΍ ϥ̰ϣϣ ˬϥ΁ νϳϭόΗ ΦϳέΎΗ ί΍ εϳΑ (Hygiene Fresh+) ϪΗϓέηϳ̡ ̶Ηη΍ΩϬΑ έΗϠϳϓ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍ Εέϭλ έΩ
.Ωϭη ϪΗγΎ̯ ϥ΁ ̶ϳ΍Ωί ϭΑ ϭ ̵έΗ̯ΎΑΩο ̶ϳ΍έΎ̯
.ΩηΎΑϧ έΛϭϣ αϭέϳϭ ω΍ϭϧ΍ Ύϳ ϭ Ύϫ ̵έΗ̯ΎΑ ϡΎϣΗ ̵΍έΑ Εγ΍ ϥ̰ϣϣ έΗϠϳϓ ϥϳ΍
.΍ΫϏ ΩϭΧ ϱέΗϛΎΑ ϱ΍έΑ Ϫϧ Εγ΍ έΛϭϣ ϝΎ̩Χϳ ϝΧ΍Ω Ωηέ ϝΎΣ έΩ ϱέΗϛΎΑ ϱ΍έΑ έΗϠϳϓ ϥϳ΍
.ΩϳίϳέΑ έϭΩ ΍έ ϩΩη ΩϳϟϭΗ (ϥ΍ϭϳϟ 7 ΩϭΩΣ) Ώ΁ ϭ (ΏϟΎϗ 20 ΩϭΩΣ) Φϳ ˬϝΎ̩Χϳ ̵ί΍Ωϧ΍ ϩ΍έ ϭ Ώλϧ ί΍ α̡
.Εγ΍ Ώ΁ ϪυϔΣϣ Ύϳ Ώ΁ ̵΍έΟϣ Ϫϟϭϟ ί΍ ϝλΎΣ Ϫ̯ ΩϧηΎΑ ̶ϣόρ Ύϳ ϭ Ε΍έΫ ̵΍έ΍Ω Εγ΍ ϥ̰ϣϣ ΍ΩΗΑ΍ έΩ Ώ΁ ϭ Φϳ
.Εγ΍ ̵έϭέο ϡ΍Ωϗ΍ ϥϳ΍ ΩηΎΑ ϩΩηϧ ϩΩΎϔΗγ΍ ̶ϧϻϭρ ϥΎϣί ΕΩϣ ̵΍έΑ ϝΎ̩Χϳ Ϫ̯ ̶Ηέϭλ έΩ
.Ωϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ έϭΩ ίϳέΑ΁ί΍ ΍έ ϥΎ̯Ωϭ̯
.Ωϧϭη Ύϫ ̟ϣϻ ̶Α΍έΧ ϭ Ώϳγ΁ ΙϋΎΑ ϩΎΑΗη΍ ϥΩ΍Ω έΎηϓ ΎΑ Εγ΍ ϥ̰ϣϣ ϥΎ̯Ωϭ̯
˺˺
̶ϓέόϣ
.ΩηΎΑ ϩΩέ̰ϧ ΩϭΩγϣ ΍έ Φϳ ̵΍έΟϣ ̶ϳ΍ΫϏ Ω΍ϭϣ Ϫ̯ ΩϳηΎΑ Ώϗ΍έϣ
ϩΩη ΩέΧ Φϳ ί΍ ρϘϓ έ̳΍ ϥϳϧ̩ϣϫ .Ωη Ωϫ΍ϭΧϧ ΝέΎΧ ίϳέΑ΁ ί΍ Φϳ ˬΩηΎΑ ϩΩέ̯ έϳ̳ Φϳ ̵΍έΟϣ ̵Ωϭέϭ έΩ ΍ΫϏ έ̳΍
.Ωϳϧ̯ ̭Ύ̡ ΍έ ϩΩη ϪΗηΎΑϧ΍ Φϳ έΩϭ̡ ΕϟΎΣ ϥϳ΍ έΩ .Ωϭη ϩΩϳηϭ̡ Φϳ έΩϭ̡ ΎΑ ϥ̰ϣϣ Φϳ ̵΍έΟϣ Ωϭη ϩΩΎϔΗγ΍
.ΩϳϫΩϧ έ΍έϗ Φϳ ϪυϔΣϣ έΩ ΍έ ϲϳ΍ΫϏ Ω΍ϭϣ έϳΎγ Ύϳ ϭ Ύϫ ̶ϧΩϳηϭϧ ̶ρϭϗ ˬϊϳέγ ϥΩέ̯ ̮ϧΧ ϑΩϫ ΎΑ ί̳έϫ
.ΩϧίΑ ϪϣΩλ έΎ̯ΩϭΧ ίΎγ Φϳ ϪΑ Εγ΍ ϥ̰ϣϣ ̶ΗΎϣ΍Ωϗ΍ ϥϳϧ̩
.Ωϳϧ̰ϧ ϩΩΎϔΗγ΍ ̭ίΎϧ ϑϭέυ Ύϳ ϝΎΗγϳέ̯ Ϫηϳη ί΍ Φϳ ̵έϭ΁ ϊϣΟ ̵΍έΑ ί̳έϫ
.Ωϧϭη ϪΗγ̰η Εγ΍ ϥ̰ϣϣ ̶ϓϭέυ Ύϳ ϭ ϥ΍ϭϳϟ ϥϳϧ̩
.Ωϳϧϛ έ̡ έ̴ϳΩ ̵Ύϫ ̶ϧΩϳηϭϧ Ύϳ ϭ Ώ΁ ΎΑ ΍έϧ΁ α̡γ ϭ ΩϳίϳέΑ ϥ΍ϭϳϟ ϝΧ΍Ω ΍έ Φϳ ΍ΩΗΑ΍
.Ωϭη ϩΩϳηΎ̡ ϑ΍έρ΍ ϪΑ Εγ΍ ϥ̰ϣϣ Ωϭη ϪϓΎο΍ ϥ΍ϭϳϟ ̮ϳ έΩ ΩϭΟϭϣ ϊϳΎϣ ϪΑ Φϳ έ̳΍
.Ωϳϧ̰ϧ αϣϟ ΍έ Φϳ ̶ΟϭέΧ ˯Ύϳη΍ έϳΎγ Ύϳ ΕγΩ ΎΑ ί̳έϫ
.Ωϭη ΕγΩ ̶̳ΩϳΩ Ώϳγ΁ Ύϳϭ ϩΎ̴ΗγΩ ί΍ ̶ηΧΑ ̶̴Ηγ̰η ΙϋΎΑ Εγ΍ ϥ̰ϣϣ ϥΩέ̯ αϣϟ
.Ωϳϧίϧ έΎϧ̯ ΍έ ίΎγ Φϳ εηϭ̡ ί̳έϫ
.Ωϭη έ̡ Φϳ ϪυϔΣϣ ΎΗ Ωϳϧϛ έ΍ϭϣϫ ΍έ Ύϫ Φϳ ΢ργ έΎΑ ϙϳ ΕϗϭΩϧ̩ έϫ
Φϳ ϝϣϋ ϪΟϳΗϧ έΩ ϭ Εγ΍ ϩΩη έ̡ Φϳ ϪυϔΣϣ Ϫϛ Ωϭη ϲϣ Ω΍ΩϣϠϗ ϥϳϧ̩ ˬίΎγ Φϳ ϲϛϳΩίϧ έΩ Φϳ ϥΩη ϪΗηΎΑϧ΍ ϝϳϟΩ ϪΑ
.Ωϭη ϲϣ ϑϗϭΗϣ ϱίΎγ
.Ωϳϧϛϧ ϩΩΎϔΗγ΍ ϩΎ̴ΗγΩ ί΍ ϭ ˬΩϳέϳ̴Α αΎϣΗ ΕΎϣΩΧ ί̯έϣ ΎΑ ϪϠλΎϓϼΑ ˬΩϭΑ ϲ̴ϧέ ϩΩη ΩϳϟϭΗ Φϳ έ̳΍
.Ωϳϧϛϧ ϩΩΎϔΗγ΍ ΩϧϠΑ Ύϳ ϙϳέΎΑ ϲϠϳΧ ϥ΍ϭϳϟ ί΍
.Ωϭη ϲϣ Ώϭϳόϣ ϝΎ̩Χϳ ˬΏϳΗέΗ ϥϳ΍ ϪΑ ϭ ˬΩϧ̯ έϳ̳ Φϳ ̵΍έΟϣ έΩ Εγ΍ ϥ̰ϣϣ Φϳ
.Ωϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ Φϳ ̶ΟϭέΧ ί΍ ΏγΎϧϣ ϪϠλΎϓ ̮ϳ έΩ ΍έ ϥ΍ϭϳϟ
.Ωϭη Φϳ ΝϭέΧ ί΍ ϊϧΎϣ Εγ΍ ϥ̰ϣϣ ̶ΟϭέΧ ϪΑ ̮ϳΩίϧ ΩΣ ί΍ εϳΑ ϥ΍ϭϳϟ
Ώϳγ΁ έΎ̩Ω Ύϣη ϭ ϪΗγϛη ΎϬϧ΁ ˬϑϭέυ ϥϭέΩ ϱϭΗΣϣ ΩΎϣΟϧ΍ ΎΑ ϭ Ωϳϭη ϲ̳ΩίΎϣέγ έΎ̩Ω Εγ΍ ϥϛϣϣ ϝϳϟΩ ϥϳϣϫ ϪΑ
.Ωϳϭη
.Ωϳϧϛ ϲγέέΑ ΍έ Ωϭη ϲϣ ϲϛϳέΗϛϟ΍ ϪϗέΟ ίϭέΑ ί΍ ϊϧΎϣ Ϫϛ ϲϛϳΗγϻ ̲ϧϳέϭ΍
.ΩηΎΑ ϩΩη ύ΍Ω ΕΩϣ ϲϧϻϭρ ϥΩϧΎϣ ϥηϭέ έΛ΍ έΑ Εγ΍ ϥϛϣϣ Ϫϛ ΍έ̩ Ωϳϧίϧ ΕγΩ ̟ϣϻ ϪΑ
.ϩΎ̴ΗγΩ ί΍ ϪϧϳϬΑ ϩΩΎϔΗγ΍ έϭυϧϣ ϪΑ
ϪυϔΣϣ ϝΧ΍Ω έΩ Ω΍ί΁ ̵΍ϭϫ εΩέ̳ ί΍ Ϫ̯ ΍έ̩ ΩϳϫΩϧ έ΍έϗ ϩΎ̴ΗγΩ ̵έΎϧ̯ ̵Ύϫ Ϫ̩ϳέΩ ϪΑ ̮ϳΩίϧ ̶ϠϳΧ ΍έ ϲϳ΍ΫϏ Ω΍ϭϣ
.ΩϳΎϣϧ ̶ϣ ̵έϳ̳ϭϠΟ ϝΎ̩Χϳ
.ΩϳϳΎϣϧ ̵έ΍ΩΩϭΧ έίϳέϓ ϪυϔΣϣ ϝΧ΍Ω έΩ έ΍Ω ίΎ̳ ϭ ΕΎϧΑέϛ ̵ϭΎΣ ̵ΎϬϳϧΩϳηϭϧ ϥΩ΍Ω έ΍έϗ ί΍
ίϳϧ έΎ̯ ϡΎϣΗ΍ ί΍ α̡ ϭ ϩΩϳη̯ ϥϭέϳΑ ϩΩΎΗγϳ΍ ϼϣΎ̯ ΍έ ϩΎ̴ΗγΩ ˬϝΎ̩Χϳ Εη̡ ϥΩϭϣϧίϳϣΗ Ύϳ αϳϭέγ ˬΏλϧ ϥΎϣί έΩ
.Ωϳϧ΍Ωέ̳έΑ ΏϘϋ ϪΑ ϩΩΎΗγϳ΍
.ΩϳϳΎϣϧ ̵έ΍ΩΩϭΧ ϩΎ̴ΗγΩ ϥϳ΍ έΩ ϝΎόΗη΍ ϝΑΎϗ ΕΧϭγ ΎΑ ϝγϭέ΋΁ ̵Ύϫ ̶ρϭϗ ΩϧϧΎϣ ϩέΟϔϧϣ Ω΍ϭϣ ̵έ΍ΩϬ̴ϧ ί΍
˺˻
̶ϓέόϣ
έΎϛΩϭΧ ίΎγ Φϳ
ϪΗϓέηϳ̡ ̶Ηη΍ΩϬΑ έΗϠϳϓ
(Hygiene Fresh+)
έΩ Ϫγϔϗ
έΩ Ϫγϔϗ
ϥΩ΍Ω έ΍έϗ ̵΍έΑ ΕΎϘΑρ ί΍ Ωϳϧ΍ϭΗ ̶ϣ ˬΩϳϧ̯ ΝέΎΧ ΍έ έίϳέϓ ̵Ύϫϭη̯ Ύϣη έ̳΍ : ΕΎϘΑρ
.Εη΍Ω Ωϫ΍ϭΧϧ έίϳέϓ Ωέ̰Ϡϣϋ έΑ ̵έϳΛΎΗ έΎ̯ ϥϳ΍ .Ωϳϧ̯ ϩΩΎϔΗγ΍ ̶ϳ΍ΫϏ Ω΍ϭϣ
ˬΩηΎΑ Ύϫϭη̯ ϥϳΑ ΕΎΣϔλ ̵΍έ΍Ω Ύϣη έίϳέϓ Ϫ̰ϳΗέϭλ έΩ
.ΩϳϳΎϣϧ ΝέΎΧ έΗηϳΑ ̵Ύοϓ ϥΗη΍Ω ̵΍έΑ ΍έ έίϳέϓ ̵Ύϫϭη̯ Ωϳϧ΍ϭΗ ̶ϣ .˺
.Εγ΍ ϩΩη ϪΑγΎΣϣ Ύϫϭη̯ ϥϭΩΑ ̵Ύοϓ ̵ΎϧΑϣ έΑ ϩΩη ϡϼϋ΍ Εϳϓέυ έ΍ΩϘϣ .˻
ˬίΎγΧϳ ϩΎ̴ΗγΩ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍ ϡΩϋ Εέϭλ έΩ :(̶ΑΎΧΗϧ΍) ΏέΩ ϝΧ΍Ω ϪϘΑρ
.Εη΍Ω Ωϳϫ΍ϭΧ ΍έ ΏέΩ ϝΧ΍Ω έΗηϳΑ ̵Ύοϓ ί΍ ̵έ΍ΩέΑ ϩέϬΑ ϥΎ̰ϣ΍
έϳϳϐΗ
ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍
ΏέΩ ΕΎγϔϗ
έΎϛΩϭΧ ίΎγ Φϳ ϥΩέ̯ ̶ϟΎΧ ϭ ̵ίΎγ΍ΩΟ .(Ωϳϧ̯ ϪόΟ΍έϣίΎγΧϳ ϭ ίϳέΑ΁ ̵ί΍Ωϧ΍ ϩ΍έ εΧΑ ϪΑ) ίΎγ Φϳ ϥΩέ̯ εϭϣΎΧ .Ωϳϧϛ Ώλϧ ρΎϳΗΣ΍ ΎΑ ΍έ έΩ ϪΑ ρϭΑέϣ ϱΎϫ Ϫγϔϗ -
˼3
̊4
1
˺
2
˻
.ΩϳϫΩ έ΍έϗ ˻ Ϫϧίϭέ ϝΧ΍Ω έΩ ΍έ ˺ Εϣγϗ Ż
.Ωϧϭη ϝλϭ ( ̊ ) Εη̡ έΩ ΩϳΎΑ ( ˼ ) Ώϼϗ ϭΩ έϫ Ż
ϥϳϣί ϪΑ ΏέΩ ϥΩέ̯ ίΎΑ ΎΑ Εγ΍ ϥ̰ϣϣ .ΩϳϫΩϧ έ΍έϗ Εϣγϗ ϥϳ΍ έΩ ΍έ ΩϧΗϓ΍ ̶ϣ ϥϳϳΎ̡ ϪΑ ̶ΗΣ΍έ ϪΑ Ϫ̯ ϱΩέ΍ϭϣ Ż
.Ωϧϧ̯ ρϭϘγ
˺˼
Ώλϧ
.Ωϳϧϛ ϱέ΍ΩΩϭΧ
ϻΎΑ Εϣγϗ
ϩΩΎϔΗγ΍ Ωέ΍ϭϣ
ϩΎ̴ΗγΩ ί΍
:Εγ΍ ϩΩη ϪΗϓέ̳ έυϧ έΩ έϳί Ωέ΍ϭϣ ϝϳΑϗ ί΍ ϪΑΎηϣ ̵Ύϫ ϥΎ̰ϣ ϭ ̶̴ϧΎΧ ϩΩΎϔΗγ΍ ̵΍έΑ ϩΎ̴ΗγΩ ϥϳ΍
˭̵έΎ̯ ̵Ύϫ ρϳΣϣ έϳΎγ ϭ Ε΍έ΍Ω΍ ˬΎϫ ϩίΎϐϣ έΩ ϥΎϧ̯έΎ̯ ϩΩΎϔΗγ΍ Ωέϭϣ ϪϧΎΧί̡η΁ ˭̶ϧϭ̰γϣ ̵Ύϫ ρϳΣϣ έϳΎγ ϭ ϥΎϳέΗηϣ ϩΩΎϔΗγ΍ Ωέϭϣ ̵Ύϫ ϝΗϣ ϭ Ύϫ ϝΗϫ έΩ ϭ ϪϋέίϣέΩ ϊϗ΍ϭ ̵Ύϫ ϪϧΎΧ ˭ϪϧΎΣΑλ ϭ ΕΧΗ ΎΑ ̵΍ ϪϧΎΧ έϓΎγϣ ̵Ύϫ ρϳΣϣ .̶ηϭέϓ ϩΩέΧ έϳϏ ̵Ύϫ ϩΩΎϔΗγ΍ ϭ ̲ϧϳέΗϳ̯ -
˺̊
Ώλϧ
έ΍Ωηϫ
̶̰ϳέΗ̰ϟ΍ ̭ϭη έρΧ
ϥϳ΍ ϡΎΟϧ΍ ϡΩϋ .Ωϳϧ̯ ϊρϗ ΍έ ϝΎ̩Χϳ ϕέΑ ϥΎϳέΟ Ώλϧ ί΍ ϝΑϗ
.Ωϭη ̱έϣ Ύϳ ̵ΩΟ ΕΣ΍έΟ ϪΑ έΟϧϣ Ωϧ΍ϭΗ ̶ϣ έΎ̯
Ώ΁ ̵΍έΟϣ Ϫϟϭϟ
ΏέΩ ΍ΩΗΑ΍ ˬΕγ΍ ϙϳέΎΑ ϝΎ̩Χϳ έϭΑϋ ϱ΍έΑ ϱΩϭέϭ ΏέΩ έ̳΍
.Ωϳϧϛ Ωέ ϭϠϬ̡ ί΍ ΍έ ϥ΁ α̡γ Ωϳϧϛ ΍ΩΟ ΍έ ϝΎ̩Χϳ
ϩέϳ̳
Ϫ̯ ̶ϓΎ̯ ϩί΍Ωϧ΍ ϪΑ
΍έ Ώ΁ ̵΍έΟϣ Ϫϟϭϟ
ϝϣΎ̯ έϭρ ϪΑ ϥ΍ϭΗΑ
Ωϳη̯ ϥϭέϳΑ
.Ωϳέϭ΁έΩ α̡γ ϭ ϩΩέϛ ΩϧϠΑ ΍έ έίϳέϓ ΏέΩ (
.Ωϭη ϩΩϳηϛ ϥϭέϳΑ ϝϣΎϛ έϭρ ϪΑ Ώ΁ Ϫϟϭϟ Ϫϛ ΩϳέΑΑ ϻΎΑ ϱ΍ ϩί΍Ωϧ΍ ϪΑ ΍έ ΏέΩ
ϪΟϭΗ
Ύϣ΍ ΩϳϫΩ έ΍έϗ ϥϳϣί ϱϭέ έΑ ΍έ ϥ΁ α̡γ ϭ ϩΩ΍Ω έϭΑϋ ΍έ ϝΎ̩Χϳ ΏέΩ •
.ΩϧϳΑϧ Ώϳγ΁ Ώ΁ Ϫϟϭϟ ΩϳηΎΑ Ώϗ΍έϣ
.Ωϳέϭ΁έΩ
ϩέϳ̳
ϪΟϭΗ
.Ωϳϧ̰ϧ ̭Ύ̡ ΍έ ϻϭϟ Ύϳ έη΍ϭ ΢ργ ϥϏϭέ •
˺̋
Ώλϧ
̟̩
Max
5
4
3
2
1
Min
1
FRZ
TEMP
2
REF
TEMP
3
4
5
Max
Ώ΁ ̵΍έΟϣ Ϫϟϭϟ ̵ί΍Ωϧ΍ ϩ΍έ ϭ Ώλϧ
Ώλϧ ί΍ ϝΑϗ
.Ωέ΍Ω (kgf/cm2 8.5~.5) ϝΎ̰γΎ̡ ϭϠϳ̯ 834 ΎΗ 47 ϥϳΑ Ώ΁ έΎηϓ ϪΑ ίΎϳϧ έΎϛΩϭΧ ίΎγ Φϳ ϝϣϋ •
(Ωϭη έ̡ ϪϳϧΎΛ 3 ί΍ έΗϣ̯ έΩ ϝϣΎ̯ έϭρ ϪΑ (̶γ ̶γ 80) ̵ΫϏΎ̯ ϥ΍ϭϳϟ ̮ϳ Ϫ̯ Ύϧόϣ ϥϳ΍ ϪΑ)
̟ϣ̡ ̮ϳ ΩϳέΧ ̵΍έΑ Ϫ̯ Εγ΍ ϡίϻ ˬΩγέϧ έΗ ϥϳϳΎ̡ Ύϳ (kgf/cm2 .5) ϝΎ̰γΎ̡ ϭϠϳ̯ 47 ϥ΍ίϳϣ ϪΑ Ώ΁ έΎηϓ έ̳΍ •
.ΩϳϳΎϣϧ ϡ΍Ωϗ΍ ίϳέΑ΁ ϭ ίΎγΧϳ ϱΩΎϋ ΩέϛϠϣϋ έϭυϧϣΑ ϪϧΎ̳΍ΩΟ έΎηϓ
.Ωϭηϧ ϡΧ Ϫϟϭϟ Ϫ̯ ΩϳηΎΑ Ώϗ΍έϣϭ ΩηΎΑ έΗϣ 8 ΎΗ ΩϳΎΑ Ώ΁ ̵΍έΟϣ Ϫϟϭϟ ϝ̯ ϝϭρ •
.ΩϳΎϳΑ ΩϭΟϭΑ ϝ̰ηϣ ϪϳϠΧΗ ε̰ϫί Ώ΁ έΎηϓ ΕϠϋ ϪΑ Ώ΁ ̵΍έΟϣ έΩ Εγ΍ ϥ̰ϣϣ ΩηΎΑ έΗηϳΑ Ύϳ έΗϣ 8 Ϫϟϭϟ έ̳΍
.Ωϳϧ̯ Ώλϧ Ύϣέ̳ ί΍ ̵έΎϋ ϝΣϣ ̮ϳ έΩ ΍έ Ώ΁ ̵΍έΟϣ Ϫϟϭϟ •
.Ωϳϧ̯ ϝλϭ ̶ϧΩϳϣΎη΁ Ώ΁ ϥίΧϣ ϪΑ ΎϬϧΗ •
έ΍Ωηϫ
.Ωϳϧ̯ ϪόΟ΍έϣ Ώ΁ έΗϠϳϓ ϡί΍ϭϟ ϪΗγΑ ϝΧ΍Ω ϝϣόϟ΍έϭΗγΩ ϪΑ ̵ί΍Ωϧ΍ ϩ΍έ ϭ Ώλϧ ̵΍έΑ •
.Ωϳϧϛ ϱέ΍ΩΩϭΧ ϪϧϬϛ ϱΎϫ ̲ϧϠη ϱέϳ̳έΎϛΑ ί΍ ϭ Ωϳϧϛ ϩΩΎϔΗγ΍ ϩΎ̴ΗγΩ ΎΑ ϩΩη Ϫοέϋ ΩϳΩΟ ̲ϧϠη ί΍ ρϘϓ :ϡϬϣ ϪΗ̰ϧ
˺̌
Ώλϧ
˺̀
Ώλϧ
έΎ̩΁ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍ ϡΎ̴ϧϫ
έ΍έϗ ϡϳυϧΗ ϝΣϣ έΩ E έη΍ϭ ˬΩϳϧ̯ ϡϳυϧΗ ΍έ ΏέΩ ωΎϔΗέ΍
(έίϳέϓ ρϘϓ) .Ω΍Ω έ΍έϗ ϥ΍ϭΗ ϲϣ έη΍ϭ Ϫγ έΛ̯΍ΩΣ .ΩϳϫΩ
̵έΗηϣ ̵Ύϣϧϫ΍έ Ϫ̩έΗϓΩ ΎΑ ϩ΍έϣϫ ϝ̰η E έη΍ϭ ΩΩϋ ϭΩ
.Εγ΍ ϩΩη ̵ΩϧΑ ϪΗγΑ
ΕϛέΣ ΕϬΟ ϑϼΧ
ΕϬΟ
Φϳ ΏϟΎϗ
ϱΩϧΑ ϪΗγΑ Ϫ̩έΎ̡ϛϳ
˺́
Ωέ̰Ϡϣϋ
έ̴ηϳΎϣϧ ϪΣϔλ Ωέ̰Ϡϣϋ
˺
˻
˼
̊
̋
̌
̀
́
̂
ίΎγΧϳ ϭ ίϳέΑ΁ ΏΎΧΗϧ΍ ιΧΎη ˼
Ϫϣ̯Ω έΎηϓ ΎΑ ϩΩη ΩέΧ Φϳ Ύϳ ̵΍ ϪΑΣ Φϳ Ϫ̯ ΩϫΩ ̶ϣ ϥΎηϧ
.Ωη Ωϫ΍ϭΧ ΝέΎΧ ϪρϭΑέϣ ΏΎΧΗϧ΍
ίΎγΧϳ (εϭϣΎΧ/ϥηϭέ) ON/OFF ιΧΎη ̊
ϥ΍ϭΗ ̶ϣ ΩηΎΑ ϥηϭέ “ϥηϭέ ίΎγΧϳ” Ϫϣ̯Ω Ϫ̯ ̶ϧΎϣί
. Ωέ̯ ΏΎΧΗϧ΍ ΍έ “εϭϣΎΧ” Ύϳ “ϥηϭέ”
έίϳέϓ ̵ΎϣΩ ̋
ϪΑ ΍έ έίϳέϓ ϪυϔΣϣ ̵΍έΑ ϩΩη ΏΎΧΗϧ΍ Εέ΍έΣ ϪΟέΩ
.ΩϫΩ ̶ϣ ϥΎηϧ ΕϳΎϬϧέΎϓ Ύϳ Ω΍έ̴ϳΗϧΎγ
ϝΎ̩Χϳ ̵ΎϣΩ ̌
ϪΑ ΍έ ϝΎ̩Χϳ ϪυϔΣϣ ̵΍έΑ ϩΩη ΏΎΧΗϧ΍ Εέ΍έΣ ϪΟέΩ
.ΩϫΩ ̶ϣ ϥΎηϧ ΕϳΎϬϧέΎϓ Ύϳ Ω΍έ̴ϳΗϧΎγ
ϲΗη΍ΩϬΑέΗϠϳϓ ιΧΎη ̀
.ΩϫΩ ̶ϣ ϥΎηϧ ΍έ Εη΍ΩϬΑ έΗϠϳϓ ̶Ϡόϓ Εϳόοϭ ιΧΎη ϥϳ΍
ίϳέΑ΁ ύ΍έ̩ ιΧΎη ́
ϪΣϔλ ˬΩϭη ϩΩη ϩΩ΍Ω έΎηϓ “ύ΍έ̩” Ϫϣ̯Ω Ϫ̯ ̶ϣΎ̴ϧϫ
.ΩϫΩ ̶ϣ ϥΎηϧ ΍έ ΏΧΗϧϣ Ωέ̰Ϡϣϋ ˬεϳΎϣϧ
̵ϭέ έΑ ιΧΎη ϥϳ΍ ˬΕγ΍ ϥηϭέ ίϳέΑ΁ ύ΍έ̩ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴ϧϫ
.Ωϭη ̶ϣ έϫΎυ έ̴ηϳΎϣϧ ϪΣϔλ
ϝϔϗ Εϳόοϭ ˺
ϝέΗϧ̯ ϪΣϔλ ̶Ϡόϓ Εϳόοϭ Ϫ̯ ΩϫΩ ̶ϣ ϥΎηϧ ιΧΎη ϥϳ΍
.Εγ΍ ϝϔϗ ˬΎϫΩέϛϠϣϋ
ϊϳέγ ΩΎϣΟϧ΍ ˻
(ϊϳέγ ΩΎϣΟϧ΍) EXPRESS FRZ Ϫϣ̯Ω Ϫ̯ ̶ϣΎ̴ϧϫ
Ωέ̰Ϡϣϋ Ϫ̯ ΩϫΩ ̶ϣ ϥΎηϧ εϳΎϣϧ ϪΣϔλ ˬΩϭη ϩΩ΍Ω έΎηϓ
Εγ΍ ϩΩη ϝΎόϓ ϩΩη ΏΎΧΗϧ΍
Ώ΁ έΗϠϳϓ Εϳόοϭ ̂
.ΩϫΩ ϲϣ ϥΎηϧ ΍έ Ώ΁ έΗϠϳϓ ϲϠόϓ Εϳόοϭ ιΧΎη ϥϳ΍
.Ωϳϧ̯ ϩΎ̴ϧέΗϠϳϓ ιΧΎη ΩΩΟϣ ϡϳυϧΗ ϪΑ
˺̂
Ωέ̰Ϡϣϋ
έ̴ηϳΎϣϧ ϭ ΎϫΎϣΩ ϡϳυϧΗ
ΕΎϣϳυϧΗ ϑϠΗΧϣ ϑϳρ ϪΑ ΎΗ ΩϳϫΩ έΎηϓ FREEZER Ϫϣ̯Ω ˬέίϳέϓ ϪυϔΣϣ ϱΎϣΩ ϡϳυϧΗ ̵΍έΑ
.Ωϳϧ̯ ΍Ωϳ̡ ̶γέΗγΩ
̵ΎϣΩ ϡϳυϧΗ
έίϳέϓ
ϑϠΗΧϣ ϑϳρ ϪΑ ΎΗ ΩϳϫΩ έΎηϓ ϝΎ̩Χϳ Ϫϣ̯Ω ˬREFRIGERATOR ϪυϔΣϣ ϱΎϣΩ ϡϳυϧΗ ̵΍έΑ
..Ωϳϧ̯ ΍Ωϳ̡ ̶γέΗγΩ ΕΎϣϳυϧΗ
̵ΎϣΩ ϡϳυϧΗ
ϝΎ̩Χϳ
ϪΟϭΗ
ϱΎϣΩ ϥΎϣϫ ϩΩ΍Ω ϥΎηϧ ̵ΎϣΩ Ϫ̯΍έ̩ ΩηΎΑ ΕϭΎϔΗϣ Εγ΍ ϥ̰ϣϣ ̶ϳ΍ΫϏ Ω΍ϭϣ Εϳόοϭ ϪΑ ϪΟϭΗ ΎΑ ̶ϠΧ΍Ω ̶όϗ΍ϭ ̵ΎϣΩ •
.Εγϳϧ ϝΎ̩Χϳ ϝΧ΍Ω ̶όϗ΍ϭ ̵ΎϣΩ ϭ ΩηΎΑ ̶ϣ έυϧ Ωέϭϣ
.Εγ΍ ϩΩη ϡϳυϧΗ Ω΍έ̴ϳΗϧΎγ -9 έίϳέϓ νέϓ εϳ̡ ϱΎϣΩ ϭ Ω΍έ̴ϳΗϧΎγ ϪΟέΩ 4 ϝΎ̩Χϳ νέϓ εϳ̡ ϱΎϣΩ
.Ωϭη έ΍ΩϳΎ̡ ΎϣΩ ΎΗ Ωϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ϡϳυϧΗ ϥϳ΍ ΎΑ ΍έ ΎϬϧ΁ (ίϭέ ̮ϳ) ΕϋΎγ 24 ΕΩϣ ϪΑ
.Ωϳϧ̯ ϡϳυϧΗ Εγ΍ ϩΩη ϩΩ΍Ω ϥΎηϧ ϻΎΑ έΩ Ϫ̯ ̶Ϡ̰η ϪΑ ΍έ ϪυϔΣϣ ϱΎϣΩ α̡γ
Ω΍έ̴ϳΗϧΎγ 7 ~ Ω΍έ̴ϳΗϧΎγ :ϝΎ̩Χϳ ϝέΗϧ̯ ϱΎϣΩ Ϫϧϣ΍Ω •
Ω΍έ̴ϳΗϧΎγ -24 ~ Ω΍έ̴ϳΗϧΎγ -4 :έίϳέϓ ϝέΗϧ̯ ϱΎϣΩ Ϫϧϣ΍Ω
˻˹
Ωέ̰Ϡϣϋ
ΎϫΩέ̰Ϡϣϋ ϡϳυϧΗ
.ΩϳϫΩ έΎηϓ ΍έ ϪϣϛΩ ˬΕΎϣϳυϧΗ έϳΎγ ΏΎΧΗϧ΍ ϭ ϩ΍ϭΧϟΩ ΩέϛϠϣϋ ϩΩϫΎηϣ ϱ΍έΑ
ϪϳϠ̯ ΎΗ Ωϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ϭ ϩΩ΍Ω έΎηϓ ϪϳϧΎΛ Ϫγ ΕΩϣ ϪΑ ΍έ(ALARM/LOCK) ”ϝϔϗ / ϡέϻ΁“ Ϫϣ̯Ω
ϪϳϧΎΛ 3 ΍ΩΩΟϣ ϝϔϗ ΕϟΎΣ ί΍ ϥΩέ̯ ΝέΎΧ έϭυϧϣΑ .ΩϧΩέ̳ ϝϔϗ εϳΎϣϧ ϪΣϔλ ̵Ύϫ Ωέ̰Ϡϣϋ
.Ωϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ϭ ϩΩ΍Ω έΎηϓ
ϝΎόϓ ϩϭΣϧ
ϝϔϗ ϥΩέ̯
ϝέΗϧ̯ ϪΣϔλ
ϊϳέγ ΩΎϣΟϧ΍ Ωέ̰Ϡϣϋ ΎΗ ΩϳϫΩ έΎηϓ έΎΑ ̮ϳ ΍έ (ϊϳέγ ΩΎϣΟϧ΍) EXPRESS FRZ Ϫϣ̯Ω
̵ϭέ έΑ (ϊϳέγ ΩΎϣΟϧ΍) EXPRESS FRZ Εϣϼϋ ˬϥΩη ϝΎόϓ ϡΎ̴ϧϫ ϪΑ .Ωϭη ϝΎόϓ
ΎϣΩ ϥϳέΗΩέγ ϪΑ ΍έ έίϳέϓ ϪυϔΣϣ ϊϳέγ ΩΎϣΟϧ΍ Ωέ̰Ϡϣϋ .Ωϭη ̶ϣ ϥηϭέ εϳΎϣϧ ϪΣϔλ
ΩλέΩ 20 ΩϭΩΣ ΎΗ ΍έ Φϳ ΕΧΎγ ϝϣϋ ϥϳ΍ Ϫ̯ Ωϧ̯ ̶ϣ ϡϳυϧΗ ϪΗϋΎγ 24 ϩέϭΩ ̮ϳ ̵΍έΑ
.Ωϭη ̶ϣ εϭϣΎΧ έΎ̯ΩϭΧ ΕέϭλΑ α̡γ ϭ ˬΩϫΩ ̶ϣ εϳ΍ίϓ΍
ϥΩέ̯ ϝΎόϓ
ϊϳέγ ΩΎϣΟϧ΍
ϪΟϭΗ
.Ωϭη ϑϗϭΗϣ ϊϳέγ ΩΎϣΟϧ΍ Ωέ̰Ϡϣϋ ΎΗ ΩϳϫΩ έΎηϓ ϩέΎΑϭΩ ΍έ Ϫϣ̯Ω •
ΩΩΟϣ ϡϳυϧΗ
έΗϠϳϓ ιΧΎη
ύ΍έ̩ ΎΗ ΩϳϫΩ έΎηϓ ϪϳϧΎΛ 3 ΕΩϣ ΍έ LIGHT/FILTER ϪϣϛΩ Ώ΁ έΗϠϳϓ νϳϭόΗ ί΍ α̡
.Ωϭη ϲϧΎηϧίΎΑ έΗϠϳϓ
ϪΟϭΗ
έϭρ ϪΑ Φϳ ΏϟΎϗ Ύϳ Ώ΁ ϡόρ Ύϳ ϭ ϩΩϳγέ 0 ϪΑ Ώ΁ έΗϠϳϓ ιΧΎη Ϫϛ Ωϳϧϛ νϭϋ ϲϧΎϣί ΍έ έΗϠϳϓ Ωϭη ϲϣ ϪϳλϭΗ •
.Ωϧϛ έϳϳϐΗ ϲϬΟϭΗ ϝΑΎϗ
ϭ
ϭέ
̵Ω
̶ρϭρΧ ϝΎλΗ΍
̵Ύϫ Ϫϟϭϟ ί΍ Ϫ̯
̶ϣ Ώόηϧϣ Ώ΁
.Ωϧϭη
.ϝΎ̩Χϳ ϪΑ ̵Ωϭέϭ ϝΎλΗ΍ ρϭρΧ
Χ
ϭέ
̶Ο
˻˺
Ωέ̰Ϡϣϋ
(Hygiene Fresh+) ϪΗϓέηϳ̡ ̶Ηη΍ΩϬΑ έΗϠϳϓ
̶Ηη΍ΩϬΑ έΗϠϳϓ
ϪΗϓέηϳ̡
Hygiene)
(
.Ωέ΍Ω ΍έ Ύϫ ̵έΗ̯ΎΑ ϥΩέΑ ϥϳΑ ί΍ ΕϬΟϳϳΎϳέΗ̯ΎΑ Ωο ̵Ωέ̰Ϡϣϋ (Hygiene Fresh+) ϪΗϓέηϳ̡ ̶Ηη΍ΩϬΑ έΗϠϳϓ
.ΩΩέ̳ ̶ϣ ϝΎ̩Χϳ ϪυϔΣϣ ϝΧ΍Ω ωϭΑρϣΎϧ ̵ϭΑ ϥΩη ϑέρέΑ ΙϋΎΑ ̶ϳ΍Ωί ϭΑ Ωέ̰Ϡϣϋ ϥϳϧ̩ϣϫ
ˬ(
)̶ϫ΍ϭ̳ έϭΩλ ̶ϠϠϣϟ΍ ϥϳΑ ϥΎϣίΎγ ργϭΗ (Hygiene Fresh+) ϪΗϓέηϳ̡ ̶Ηη΍ΩϬΑ έΗϠϳϓ Ωέ̰Ϡϣϋ
.Εγ΍ ϪΗϓέ̳ έ΍έϗ ΩϳϳΎΗ ϭ ΕγΗ Ωέϭϣ
.Ωέϳ̳ έ΍έϗ ϩΩΎϔΗγ΍ Ωέϭϣ ϡϭ΍Ωϣ Ύϧ έϭρΑ Ωϧ΍ϭΗ ̶ϣ Ωέ̰Ϡϣϋ ϥϳ΍ •
έΗϠϳϓ ϪΑ ̮ϳΩίϧ (LED) ύ΍έ̩ ˬΩϫΩ ̶ϣ έ΍έϗ ϥηϭέ Ύϳ έΎ̯ΩϭΧ Εϳόοϭ έΩ ΍έ ϩΎ̴ΗγΩ ˬϩΩϧϧ̯ ϑέλϣ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴ϧϫ í
ίΎΑ ΍έ ϝΎ̩Χϳ ΏέΩ έϳΧ Ύϳ Εγ΍ ϥηϭέ έΗϠϳϓ ϪΑ ̮ϳΩίϧ (LED) ύ΍έ̩ Ύϳ΁ Ϫ̯ ϥϳ΍ ̶γέέΑ ΕϬΟ .Ωη Ωϫ΍ϭΧ ϥηϭέ
.ΩϳϳΎϣϧ
Εγ΍ ϥ̰ϣϣ έΎ̯ ϥϳ΍ .ΩϳέϭΎϳϧ έΎηϓ ϥ΁ ϪΑ (Hygiene Fresh+) ϪΗϓέηϳ̡ ̶Ηη΍ΩϬΑ έΗϠϳϓ ΏΎϗ ϥΩϭϣϧ ΍ΩΟ ΕϬΟ í
.Ωϭη έΗϠϳϓ ̶Α΍έΧ ΙϋΎΑ
.ΩηΎΑϧ Ωϳϔϣ Ύϫ ̵έΗ̯ΎΑ ω΍ϭϧ΍ ̶ϣΎϣΗ ϥΩέΑ ϥϳΑ ί΍ ΕϬΟ Εγ΍ ϥ̰ϣϣ έΗϠϳϓ ϥϳ΍ í
Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ̵έΗ̯ΎΑ ̵΍έΑ Ϫϧ Εγ΍ Ωϳϔϣ ΩϧϳΎϣϧ ̶ϣ Ωηέ ϝΎ̩Χϳ ϥϭέΩ έΩ Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ̵έΗ̯ΎΑ ϥΩέΑ ϥϳΑ ί΍ ΕϬΟ έΗϠϳϓ ϥϳ΍ í
.Ωϧέ΍Ω ΩϭΟϭ ̶ϳ΍ΫϏ Ω΍ϭϣ ϝΧ΍Ω
ϪΑ Εη̳ίΎΑ
ϩΩΎϔΗγ΍ ΕϟΎΣ
έΗϠϳϓ ί΍
Ϫϣ̯Ω ˬϥηϭέ Ύϳ έΎ̯ΩϭΧ ΕϟΎΣ ϪΑ Εη̳ίΎΑ ̵΍έΑ ˬ(Hygiene Fresh+) ϪΗϓέηϳ̡ ̶Ηη΍ΩϬΑ έΗϠϳϓ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍ ΕϬΟ
.ΩϳϫΩ έΎηϓ ΍έ
ϥϳ΍ ϪΑ (Hygiene Fresh+) ϪΗϓέηϳ̡ ̶Ηη΍ΩϬΑ έΗϠϳϓ Ωέ̰Ϡϣϋ ˬϩΩϧϧ̯ ϑέλϣ ργϭΗ Ϫϣ̯Ω ϥΩ΍Ω έΎηϓ έΎΑ έϫ ΎΑ)
(.εϭϣΎΧ ϥηϭέ έΎ̯ΩϭΧ εϭϣΎΧ :Ωϭϣϧ Ωϫ΍ϭΧ έϳϳϐΗ ΏϳΗέΗ
˻˻
Ωέ̰Ϡϣϋ
ίϳέΑ΁ ̵ί΍Ωϧ΍ ϩ΍έ
ιΧΎη ϡϳυϧΗ
ON/OFF
/ϥηϭέ)
.Φϳ (εϭϣΎΧ
ΎΗ Ωϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ϪϳϧΎΛ 3 ί΍ εϳΑ ̵΍έΑ ϭ ϩΩ΍Ω έΎηϓ ΍έ Φϳ (εϭϣΎΧ/ϥηϭέ) ON / OFF Ϫϣ̯Ω
.Ωϭη Ωϭη ϲϧΎηϧίΎΑ (εϭϣΎΧ/ϥηϭέ) ON / OFF ιΧΎη
ϪΟϭΗ
.ΩϳϫΩ έ΍έϗ OFF ΕϟΎΣ έΩ ΍έ ίΎγ Φϳ Ωϳϧ̯ ϩΩΎϔΗγ΍ έΎϛΩϭΧ ίΎγ Φϳ ί΍ Ωϳϫ΍ϭΧ ̶ϣϧέ̳΍ •
.ΩϳϫΩ έ΍έϗ ON ΕϟΎΣ έΩ ΍έ ίΎγ Φϳ Ωϳϧ̯ ϩΩΎϔΗγ΍ έΎϛΩϭΧ ίΎγ Φϳ ί΍ Ωϳϫ΍ϭΧ ̶ϣέ̳΍
.Ωϭη ϥηϭέ ϩΩη ΩέΧ Φϳ Εϣϼϋ ΎΗ ΩϳϫΩ έΎηϓ ΍έ (Φϳ ωϭϧ) ICE TYPE Ϫϣ̯Ω
.Ωϭη ΝέΎΧ ϩΩη ΩέΧ Φϳ ΎΗ ΩϳϫΩ έΎηϓ έ̴ϳΩ ϑέυ Ύϳ ϥ΍ϭϳϟ ̮ϳ ΎΑ ΍έ Φϳ ΝϭέΧ ΩϳϠ̯
ΩέΧ Φϳ ΝϭέΧ
ϩΩη
ϥηϭέ (ϲΑϟΎϗ Φϳ) Cubed Ice Εϣϼϋ ΎΗ ΩϳϫΩ έΎηϓ ΍έ (Φϳ ωϭϧ) ICE TYPE Ϫϣ̯Ω
.Ωϭη ΝέΎΧ ̵΍ ϲΑϟΎϗ Φϳ ΎΗ ΩϳϫΩ έΎηϓ έ̴ϳΩ ϑέυ Ύϳ ϥ΍ϭϳϟ ̮ϳ ΎΑ ΍έ Φϳ ΝϭέΧ ΩϳϠ̯ .Ωϭη
Φϳ ΏϟΎϗ ΝϭέΧ
ϪΟϭΗ
ϱΎϫ ΏϟΎϗ ΎΗ Ωϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ Φϳ Ύϳ Ώ΁ ΝϭέΧ ί΍ α̡ ϪϳϧΎΛ Ωϧ̩ ̵΍έΑ ϑϭέυ έϳΎγ Ύϳ ϥ΍ϭϳϟ •
έ̳΍ Ϫ̯ Εγ΍ ϩΩη ̶Σ΍έρ ̵΍ Ϫϧϭ̳ ϪΑ ίϳέΑ΁ .Ωϧϭη ΝέΎΧ ϩΩϧΎϣϳϗΎΑ Ώ΁ Ε΍έρϗ Ύϳ Φϳ
.Ωέ̯ Ωϫ΍ϭΧϧ έΎ̯ ˬΩϧηΎΑ ίΎΑ ϝΎ̩Χϳ ϱΎϫ ΏέΩ
ύ΍έ̩ ϝέΗϧ̯
ίϳέΑ΁
ύ΍έ̩ ΎΗ ΩϳϫΩ έΎηϓ ΍έ ίϳέΑ΁ (έΗϠϳϓ/ύ΍έ̩) LIGHT/FILTER Ϫϣ̯Ω
.Ωϭη εϭϣΎΧ ϭ ϥηϭέ ίϳέΑ΁
Ώ΁ ΩϳϠ̯
Φϳ ΩϳϠ̯
ΕγέΩ εϭέ
ϩΎΑΗη΍ εϭέ
ρΎϳΗΣ΍
΍έ ϥ΁ ˬϙϳέΎΑ ϪϧΎϫΩ Ώ΁ ϑέυ ϥΩέ̯ έ̡ ϡΎ̴ϧϫ ϪΑ .ΩϳϫΩ έ΍έϗ ίϳέΑ΁ ϪϧΎϫΩ ϙϳΩίϧ ϥΎϛϣ΍ ΩΣ ΎΗ
Ώ΍
̵΍ Ϫηϳη Ύϳ ϝΎΗγϳέ̯ ϥ΍ϭϳϟ έΩ Φϳ ϥΗΧϳέ ί΍ Ύϳ ϝΎΗγϳέ̯ ϥ΍ϭϳϟ Ϫ̯΍έ̩ Ωϳϧ̯ ̵έ΍ΩΩϭΧ ΏϭϏέϣΎϧ
.Ωϧ̰ηΑ Εγ΍ ϥ̰ϣϣ ΏϭϏέϣΎϧ ̵΍ Ϫηϳη
Φϳ
˻˼
Ωέ̰Ϡϣϋ
ϩΩΎϔΗγ΍ ί΍ α̡
ίϳέΑ΁ ί΍
έϭρ ϪΑ ΩϳΎΑ ϥϳ΍έΑΎϧΑ ϭ Εγϳϧ ϪϳϠΧΗ ΩέϛϠϣϋ ϱ΍έ΍Ω ϩΎ̴ΗγΩ ϥ̯ ϊϣΟ Ώ΁
.Ωϭη ίϳϣΗ ΏΗέϣ
΍έϧ΁ ϪϟϭΣ ΎΑ ϭ ϪΗη΍ΩέΑ ΍έ εηϭ̡ ˬϥ̯ ϊϣΟ Ώ΁ ̵ϭϠΟ ϥΩϳη̯ ϥϭέϳΑ ΎΑ
.Ωϳϧ̯ ̮ηΧ
ίΎγ Φϳ
ργϭΗ ΩϳΎΑ ρϘϓ Ϫϣ̯Ω ϥϳ΍ *
.Ωϭη ϝέΗϧ̯ ΕΎϣΩΧ έϭϣΎϣ
ίΎγ Φϳ
έΎϛΩϭΧ
έΎϛΩϭΧ ϥϛ ϊρϗ ϩέϳ̴ΗγΩ
ϥϳ΍ .Ωϧ̯ ΩϳϟϭΗ Φϳ ΏϟΎϗ 20 ΎΗ 70 ϥϳΑ Ϫϧ΍ίϭέ ϭ Φϳ ΏϟΎϗ 7 έΎ̯ΩϭΧ ΕέϭλΑ ϪόϓΩέϫ Ωϧ΍ϭΗ ̶ϣ έΎϛΩϭΧ ίΎγ Φϳ •
.ΩηΎΑ ΕϭΎϔΗϣ ϩέϳϏ ϭ έίϳέϓ έΎΑ ˬΏέΩ ϥΩέ̯ ίΎΑ ˬ ρϳΣϣ ̵ΎϣΩ ϪϠϣΟ ί΍ ϑϠΗΧϣ ϝϣ΍ϭϋ έΛ΍ έΑ Εγ΍ ϥ̰ϣϣ έ΍ΩϘϣ
.Ωϭη ̶ϣ ϑϗϭΗϣ Ωϭη έ̡ Φϳ ϪυϔΣϣ Ϫ̯ ̶ϧΎϣί Φϳ ΩϳϟϭΗ •
ϪΟϭΗ
.Εγ΍ ϲόϳΑρ ϪυϔΣϣ ϝΧ΍Ω έΩ ϩΩη ΩϳϟϭΗ Φϳ ϥΩΎΗϓ΍ ϱ΍Ωλ •
έ΍Ωηϫ
.Ωϭη Ύϣη Ώϳγ΁ ΙϋΎΑ Εγ΍ ϥ̰ϣϣ έΎϛ ϥϳ΍ .Ωϳϧ̰ϧ ϝΧ΍Ω ϥ΁ έΩ ΍έ ΩϭΧ ΕγΩ ˬίΎγ Φϳ ΩέϛϠϣϋ ϡΎ̴ϧϫ έΩ •
˻̊
Ωέ̰Ϡϣϋ
ίΎγ Φϳ ̶Ηϗϭ
ϝϣϋ ΕΧ΍ϭϧ̰ϳ
Ωϧ̯ ̶ϣϧ
Ωϧ΍ ϩΩϳΑγ̩ ϡϫ ϪΑ Ύϫ Φϳ
ΎϬϧ΁ α̡γ ϭ ˬϪΗγ̰η ̮̩ϭ̯ ΕΎόρϗ ϪΑ ΍έ ΎϬϧ΁ ˬϩΩέϭ΁ έΩ Φϳ ϪυϔΣϣ ί΍ ΍έ Φϳ ϩΩϭΗ ˬΩϧΑγ̩ ̶ϣ ϡϫ ϪΑ Ύϫ Φϳ ̶Ηϗϭ •
.ΩϳίϳέΑ Φϳ ϪυϔΣϣ ϝΧ΍Ω ϩέΎΑϭΩ ΍έ
ϪΑ ίΎϳϧ ίΎγ Φϳ ϪΑ ϱΩϭέϭ Ώ΁ έ΍ΩϘϣ ˬΩϧ̯ ̶ϣ ΩϳϟϭΗ ϡϫ ϪΑ ϩΩέηϓ Ύϳ ϭ ̮̩ϭ̯ ΩΣ ί΍ εϳΑ Φϳ ΕΎόρϗ ίΎγ Φϳ ̶Ηϗϭ •
.Ωϳέϳ̴Α αΎϣΗ ΕΎϣΩΧ ί̯έϣ ΎΑ .Ωέ΍Ω ϡϳυϧΗ
.Ωϧϭη ϲϣ Φϳ ϩΩϭΗ ϪΑ ϝϳΩΑΗ Ύϫ Φϳ ˬΩϳϧϛϧ ϩΩΎϔΗγ΍ Φϳ ί΍ ϲϧΎϣί ΕΩϣ ϱ΍έΑ έ̳΍ •
ϕέΑ ϥΎϳέΟ ϊρϗ
΍έ ϥ΁ α̡γ ϭ ϪΗΧ΍Ωϧ΍ έϭΩ ΍έϧ΁ ϝΧ΍Ω Φϳ ˬ Ωϳέϭ΁ έΩ ΍έ Φϳ ϪυϔΣϣ .Ωϭη ϪΗΧϳέ έίϳέϓ ϪυϔΣϣ ϪΑ Εγ΍ ϥ̰ϣϣ Φϳ •
̶ϣ ΏΎΧΗϧ΍ έΎ̯ΩϭΧ έϭρ ϪΑ ϩΩη ΩέΧ Φϳ ˬϩΎ̴ΗγΩ ϥΩέ̯ ϥηϭέ ί΍ α̡ .Ωϳϧ̯ Ώλϧ εϳΎΟ έΩ ϩέΎΑϭΩ ϭ ϩΩέ̯ ̮ηΧ
.Ωϭη
Εγ΍ ϩΩη Ώλϧ ϲ̳ίΎΗ ϪΑ Ϫϛ ϲϟΎ̩Χϳ
.Ωϧϛ Φϳ ΩϳϟϭΗ ϪΑ ωϭέη ϩΎ̴ΗγΩ έίϳέϓ ΎΗ Ωηϛ ϲϣ ϝϭρ ΕϋΎγ 2 ΩϭΩΣ •
έϳΎγ
ΎϫΩέϛϠϣϋ
ΏέΩ ϥΩϧΎϣ ίΎΑ έ΍Ωηϫ
30 ϲϧΎϣί ϝλ΍ϭϓ έΩ ϭ έΎΑ 3 έ΍Ωηϫ ̲ϧί ΩέΫ̴Α ϝΎ̩Χϳ ΏέΩ ϭ ϲ̴ϧΎΧ έΎΑ ΏέΩ ϥΩϧΎϣ ίΎΑ ί΍ ϪϘϳϗΩ ϙϳ Ϫ̩ϧΎϧ̩ •
.Ωϳ΁ ϲϣ έΩ ΍Ωλ ϪΑ ϱ΍ ϪϳϧΎΛ
.Ωϳέϳ̴Α αΎϣΗ ̶ϠΣϣ ΕΎϣΩΧ ί̯έϣ ΎΑ Ύϔρϟ Ωέ̯ ΍Ωϳ̡ Ϫϣ΍Ω΍ ΏέΩ ϥΩη ϪΗγΑ ί΍ α̡ ̶ΗΣ έ΍Ωηϫ έ̳΍ •
(Ω΍έϳ΍ ιϳΧηΗ) ιϳΧηΗ Ωέ̰Ϡϣϋ
΍Ωϳ̡ έΎϛΩϭΧ έϭρ ϪΑ ΍έ ϲΑ΍έΧ ωϭϧ ϲΑ΍έΧ ιϳΧηΗ ΩέϛϠϣϋ ˬΩϭη ΩΎΟϳ΍ ϱΩ΍έϳ΍ Ϫ̩ϧΎϧ̩ ϝΎ̩Χϳ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍ ϡΎ̴ϧϫ έΩ •
.Ωϧϛ ϲϣ
.Ωέϛ Ωϧϫ΍ϭΧϧ ϝϣϋ Ύϫ ύ΍έ̩ ϭ Ύϫ ϪϣϛΩ ˬΩϭη Ώϭϳόϣ ϩΎ̴ΗγΩ έ̳΍ •
Εϗϭ Ωϭη εϭϣΎΧ ϩΎ̴ΗγΩ έ̳΍ .Ωϳέϳ̴Α αΎϣΗ ΕΎϣΩΧ ί̯έϣ ΎΑ ϪϠλΎϓϼΑ Ϫ̰ϠΑ Ωϳϧ̰ϧ εϭϣΎΧ ΍έ ϩΎ̴ΗγΩ ΕϟΎΣ ϥϳ΍ έΩ
.Ωϭη ϩΩΎΗϓ΍ έΎ̯ ί΍ εΧΑ ̶ϳΎγΎϧη ϪΑ ϕϓϭϣ ΕΎϣΩΧ αΩϧϬϣ ΎΗ Εγ΍ίΎϳϧ ̵έΎϳγΑ
˻̋
Ωέ̰Ϡϣϋ
Ώ΁ ϥϳϣΎΗ ϩϭΣϧ
Φϳ /Ωέγ
.Ωϭη ϲϣ ϩΩΎΗγέϓ ίϳέΑ΁ Εϣγϗ ϪΑ ϥΩη Ωέγ ί΍ α̡ Ώ΁ ϥίΧϣ έΩ ΩϭΟϭϣ Ώ΁
Φϳ ϩΩέΧ Ύϳ ΏϟΎϗ Εέϭλ ϪΑ ΎΟϧ΁ έΩ ϭ Ωϭη ϲϣ ϝΎγέ΍ ίϳέΑ΁ Εϣγϗ ϪΑ ϭ ϩΩη ϪΗΧΎγ έΎϛΩϭΧ ίΎγ Φϳ Εϣγϗ έΩ Φϳ
.Ωϳ΁ ϲϣ έΩ
ϪΟϭΗ
.ΩϳίϳέΑ Φϳ ϥ΍ϭϳϟ ϝΧ΍Ω ˬΩηΎΑέΗΩέγ Ώ΁ Ωϳϫ΍ϭΧ ̶ϣ έ̳΍ .Εγϳϧ Ωέγ ̶ϠϳΧ ΍ΩΗΑ΍ έΩ Ώ΁ Ϫ̯ Εγ΍ ̶όϳΑρ ϥϳ΍ •
.ΩϳίϳέΑ έϭΩ ΍έ ϩΩη ΩϳϟϭΗ (ϥ΍ϭϳϟ 7 ΩϭΩΣ) Ώ΁ ϭ (ΏϟΎϗ 20 ΩϭΩΣ) Φϳ ˬϝΎ̩Χϳ ̵ί΍Ωϧ΍ ϩ΍έ ϭ Ώλϧ ί΍ α̡
.Εγ΍ Ώ΁ ϪυϔΣϣ Ύϳ Ώ΁ ̵΍έΟϣ Ϫϟϭϟ ί΍ ϝλΎΣ Ϫ̯ ΩηΎΑ ̶ϣόρ Ύϳ ϭ Ε΍έΫ ̵΍έ΍Ω Εγ΍ ϥ̰ϣϣ ΍ΩΗΑ΍ έΩ Ώ΁ ϭ Φϳ
.Εγ΍ ̵έϭέο ϡ΍Ωϗ΍ ϥϳ΍ ΩηΎΑ ϩΩηϧ ϩΩΎϔΗγ΍ ̶ϧϻϭρ ϥΎϣί ΕΩϣ ̵΍έΑ ϝΎ̩Χϳ Ϫ̯ ̶Ηέϭλ έΩ
ρΎϳΗΣ΍
.Ωϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ έϭΩ ίϳέΑ΁ί΍ ΍έ ϥΎ̯Ωϭ̯
.Ωϧϭη Ύϫ ̟ϣϻ ̶Α΍έΧ ϭ Ώϳγ΁ ΙϋΎΑ ϩΎΑΗη΍ ϥΩ΍Ω έΎηϓ ΎΑ Εγ΍ ϥ̰ϣϣ ϥΎ̯Ωϭ̯
.ΩϧηΎΑ ϩΩέ̰ϧ ΩϭΩγϣ ΍έ Φϳ ̵΍έΟϣ ̶ϳ΍ΫϏ Ω΍ϭϣ Ϫ̯ ΩϳηΎΑ Ώϗ΍έϣ
ΩέΧ Φϳ ί΍ ρϘϓ έ̳΍ ϥϳϧ̩ϣϫ .Ωη Ωϫ΍ϭΧϧ ΝέΎΧ ίϳέΑ΁ ί΍ Φϳ ˬΩϧηΎΑ ϩΩέ̯ έϳ̳ Φϳ ̵΍έΟϣ ̵Ωϭέϭ έΩ ϲϳ΍ΫϏ Ω΍ϭϣ έ̳΍
.Ωϳϧ̯ ̭Ύ̡ ΍έ ϩΩη ϪΗηΎΑϧ΍ Φϳ έΩϭ̡ ΕϟΎΣ ϥϳ΍ έΩ .Ωϭη ϩΩϳηϭ̡ Φϳ έΩϭ̡ ΎΑ ϥ̰ϣϣ Φϳ ̵΍έΟϣ Ωϭη ϩΩΎϔΗγ΍ ϩΩη
.ΩϳϫΩϧ έ΍έϗ Φϳ ϪυϔΣϣ έΩ ΍έ ϲϳ΍ΫϏ Ω΍ϭϣ έϳΎγ Ύϳ ϭ Ύϫ ̶ϧΩϳηϭϧ ̶ρϭϗ ˬϊϳέγ ϥΩέ̯ ̮ϧΧ ϑΩϫ ΎΑ ί̳έϫ
.ΩϧίΑ ϪϣΩλ έΎ̯ΩϭΧ ίΎγ Φϳ ϪΑ Εγ΍ ϥ̰ϣϣ ̶ΗΎϣ΍Ωϗ΍ ϥϳϧ̩
.Ωϳϧ̰ϧ ϩΩΎϔΗγ΍ ̭ίΎϧ ϑϭέυ Ύϳ ϝΎΗγϳέ̯ Ϫηϳη ί΍ Φϳ ̵έϭ΁ ϊϣΟ ̵΍έΑ ί̳έϫ
.ΩϧϧϛηΑ Εγ΍ ϥϛϣϣ Ύϫ ϥ΍ϭϳϟ Ύϳ ϑϭέυ ϝϳΑϗ ϥϳ΍
.Ωϳϧ̯έ̡έ̴ϳΩ ̵Ύϫ ̶ϧΩϳηϭϧ Ύϳ ϭ Ώ΁ ΎΑ ΍έϧ΁ α̡γ ϭ ΩϳίϳέΑ ϥ΍ϭϳϟ ϝΧ΍Ω ΍έ Φϳ ΍ΩΗΑ΍
.Ωϭη ϩΩϳηΎ̡ ϑ΍έρ΍ ϪΑ Εγ΍ ϥ̰ϣϣ Ωϭη ϪϓΎο΍ ϥ΍ϭϳϟ ̮ϳ έΩ ΩϭΟϭϣ ϊϳΎϣ ϪΑ Φϳ έ̳΍
.Ωϳϧ̰ϧ αϣϟ ΍έ Φϳ ̶ΟϭέΧ έ̴ϳΩ έ΍ίΑ΍ Ύϳ ΕγΩ ΎΑ ί̳έϫ
.Ωϭη ΕγΩ ̶̳ΩϳΩ Ώϳγ΁ Ύϳϭ ϩΎ̴ΗγΩ ί΍ ̶ηΧΑ ̶̴Ηγ̰η ΙϋΎΑ Εγ΍ ϥ̰ϣϣ ϥΩέ̯ αϣϟ
.Ωϳϧίϧ έΎϧ̯ ΍έ ίΎγ Φϳ εηϭ̡ ί̳έϫ
.Ωϳϧϛ έ΍ϭϣϫ ΍έ ϥίΧϣ ϝΧ΍Ω ϱΎϫ Φϳ έΎΑ ϙϳ Εϗϭ Ωϧ̩ έϫ
΍έ ϱίΎγ Φϳ ΩέϛϠϣϋ ˬΕγ΍ ϩΩη έ̡ Φϳ ϑέυ Ϫϛϧϳ΍ έϭλΗ ΎΑ ϩΎ̴ΗγΩ ˬίΎγ Φϳ ϲϛϳΩίϧ έΩ Φϳ ϥΩη ϪΗηΎΑϧ΍ ϭ ϊϣΟΗ ΎΑ
.Ωϧϛ ϲϣ ϑϗϭΗϣ
.Ωϳϧϛϧ ϩΩΎϔΗγ΍ ϩΎ̴ΗγΩ ί΍ ϭ ˬΩϳέϳ̴Α αΎϣΗ ΕΎϣΩΧ ί̯έϣ ΎΑ ϪϠλΎϓϼΑ ˬ Εγ΍ ϲ̴ϧέ ϩΩη ΩϳϟϭΗ Φϳ έ̳΍
.Ωϳϧϛϧ ϩΩΎϔΗγ΍ ΩϧϠΑ Ύϳ ϙϳέΎΑ ϲϠϳΧ ϱΎϫ ϥ΍ϭϳϟ ί΍
.Ωϭη Ώϭϳόϣ ϥ̰ϣϣ ϝΎ̩Χϳ ˬΏϳΗέΗ ϥϳ΍ ϪΑ ϭ ˬΩϧ̯ έϳ̳ Φϳ ̵΍έΟϣ έΩ Εγ΍ ϥ̰ϣϣ Φϳ
.Ωϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ Φϳ ̶ΟϭέΧ ί΍ ΏγΎϧϣ ϪϠλΎϓ ̮ϳ έΩ ΍έ ϥ΍ϭϳϟ
.Ωϭη Φϳ ΝϭέΧ ί΍ ϊϧΎϣ Εγ΍ ϥ̰ϣϣ ̶ΟϭέΧ ϪΑ ̮ϳΩίϧ ΩΣ ί΍ εϳΑ ϥ΍ϭϳϟ
˻̌
Ωέ̰Ϡϣϋ
.Ωϳη̰Α ϻΎΑ ϑέρ ϪΑ ΍έ έΎΑ εϭ̡έΩ
˻̀
Ωέ̰Ϡϣϋ
.Ωϳϧϛ ΩϧϠΑ ϻΎΑ Εϣγ ϪΑ
˻́
Ωέ̰Ϡϣϋ
ϥϳΑ ί΍ ΍έ ϝΎ̩Χϳ ϝΧ΍Ω ΩΑ ϱϭΑ Ωϳϧ΍ϭΗ ϲϣ έϳ̳ϭΑ ϡΗγϳγ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍ ΎΑ
.Ω΍Ω έ΍έϗ ϩΩΎϔΗγ΍ Ωέϭϣ ΕΎόϓΩ ϪΑ ϥ΍ϭΗ ϲϣ ΍έ έϳ̳ ϭΑ ˬΩϳέϳΑΑ
έϳ̳ϭΑ
ϭγέΎϬ̩ ϲΗηϭ̳ ̨ϳ̡ έΎ̩΁ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍ ΎΑ
έϳ̳ϭΑ
˻̂
Ωέ̰Ϡϣϋ
(ϥϭέϳΑ Εϣγ ϪΑ)
˼˹
̶ϳ΍ΫϏ Ω΍ϭϣ ̵ίΎγ ϩέϳΧΫ ΩέϭϣέΩ ΩΎϬϧηϳ̡
̶ϳ΍ΫϏ Ω΍ϭϣ ϝΣϣ
ϩΩη ϱΩϧΑ ϪΗγΑ
ΕΩϣ ϱ΍έΑ ΍έ
.Ωϳϧϛ ϱέ΍ΩϬ̴ϧ ϙηΧ Εέϭλ ϪΑ
ϪϘΑρ
.ΩϳϫΩ έ΍έϗ έ̴ϳΩϛϳ ί΍ ΏγΎϧϣ ϪϠλΎϓ ΎΑ ΍έ ϲϳ΍ΫϏ Ω΍ϭϣ Ύϳ ϑϭέυ
˼˺
̶ϳ΍ΫϏ Ω΍ϭϣ ̵ίΎγ ϩέϳΧΫ ΩέϭϣέΩ ΩΎϬϧηϳ̡
ΏέΩ
ϥϭ̩
Ωϳϭη
Ωϧϭη
ϲϏέϣ ϡΧΗΎΟ
ϩί΍Ωϧ΍ ί΍ εϳΑ ϱέ΍ΩϬ̴ϧ Ύϳ ΏέΩ έέϛϣ ϥΩέϛ ίΎΑ ˬΏϭρέϣ ϭ ϡέ̳ ρϳΣϣ έΩ ϝΎ̩Χϳ ϱέ΍ΩϬ̴ϧ Εέϭλ έΩ
ϙϳ ΎΑ .Ωέ΍Ωϧ ϝΎ̩Χϳ ΩέϛϠϣϋ έΑ ϱέϳΛΎΗ Ϫϛ Ωϭη ϲϣ ϝΧ΍Ω ϱΎοϓ έΩ Ώ΁ Ε΍έρϗ ϝϳϛηΗ ΏΟϭϣ ˬΕΎΟϳίΑγ
.Ωϳϧϛ ϙΎ̡ ΍έ ΕΑϭρέ ϙηΧ Ϫ̩έΎ̡
˼˻
̵έ΍ΩϬ̴ϧ ϭ ΕΑϗ΍έϣ
ίϳέ̡ ί΍ ΍έ ϩΎ̴ΗγΩ ϪΧΎηϭΩ ϭ ϩΩέϛ ΝέΎΧ ΍έ ϲϳ΍ΫϏ Ω΍ϭϣ ϲϣΎϣΗ ˬΩϳ΍ ϪΗϓέ̳ ϝΎ̩Χϳ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍ ϡΩϋ ϪΑ ϡϳϣλΗ έ̳΍
.Ωϳέ΍Ϋ̴Α ίΎΑ ΍έ ϥ΁ ΏέΩ ˬϝΎ̩Χϳ ϝΧ΍Ω ϥΗϓέ̳ ϭΑ ί΍ ϱέϳ̳ϭϠΟ έϭυϧϣ ϪΑ .Ωϳϧϛ ίϳϣΗ ΍έ ϝΧ΍Ω ϪυϔΣϣ ˬΩϳϧϛ ΝέΎΧ
ϱΎϣΩ
ϲϛϳΗγϻ ̲ϧϳέϭ΍
.Ωϳϧϛ ϙηΧ α̡γ ϭ ϩΩϳηϛ Ώϭρέϣ Ϫ̩έΎ̡ έυϧ Ωέϭϣ ΢ργ ϱϭέ
ϲϗέΑ
˼˼
̵έ΍ΩϬ̴ϧ ϭ ΕΑϗ΍έϣ
Ωϧϣηϭϫ ιϳΧηΗ
Ύϣη ϥϔϠΗ ϕϳέρ ί΍ ΍έ Ύϫ ϩΩ΍Ω Ϫ̯ Ωέ΍Ω ΍έ ΕϳϠΑΎϗ ϥϳ΍ Ύϣη ϩΎ̴ΗγΩ ˬ ΩϭΧ ϝΎ̩Χϳ ΎΑ ϝ̰ηϣ Ϫϧϭ̳ έϫ ϥΗη΍Ω Εέϭλ έΩ
ϡϳϘΗγϣ έϭρΑ ΍έΎϣ ϩΩϳΩ είϭϣ΁ ϥϳλλΧΗϣ ΎΑ ϥΩέ̯ ΕΑΣλ ΕϳϠΑΎϗ Ύϣη ϪΑ ϥϳ΍ .ΩϫΩ ϝΎϘΗϧ΍ ̶Ο ϝ΍ ΕΎϣΩΧ ί̯έϣ ϪΑ
ϩΩΎϔΗγ΍ ϝ̰ηϣ ϝϳϠΣΗ ϭ ϪϳίΟΗ ̵΍έΑ ϥ΁ ί΍ ϭ ϩΩέ̯ ρΑο ΍έ Ύϣη ϩΎ̴ΗγΩ ί΍ ϩΩη ϝϘΗϧϣ ̵Ύϫ ϩΩ΍Ω ιλΧΗϣ .ΩϫΩ ̶ϣ
.Ω΍Ω Ωϧϫ΍ϭΧ Ϫ΋΍έ΍ ΍έέΛϭϣ ϭ ϊϳέγ ιϳΧηΗ ϭ ϩΩέ̯
Ωϧϣηϭϫ ιϳΧηΗ ̶̳̫ϳϭ ί΍ .Ωϳέϳ̴Α αΎϣΗ ϥ΍έϳΩϠ̳ ΕΎϣΩΧ ί̯έϣ ΎΑ ˬΕγ΍ ϝ̰ηϣ ̵΍έ΍Ω Ύϣη έίϳέϓ ϭ ϝΎ̩Χϳ έ̳΍
ϕϭΑ .ΩηΎΑ ϩΩη ϩΩ΍Ω Ύϣη ϪΑ ϥ΍έϳΩϠ̳ αΎϣΗ ί̯έϣ ϝϣΎϋ ργϭΗ έΎ̯ ϥϳ΍ ϡΎΟϧ΍ ϪΑ έϭΗγΩ Ϫ̯ Ωϳϧ̯ ϩΩΎϔΗγ΍ ̶ϣΎ̴ϧϫ ΎϬϧΗ
.Εγ΍ α̰ϓ ϩΎ̴ΗγΩ ̵΍Ωλ ϪΑ ϪϳΑη ϭ ̶όϳΑρ ˬΩϳϭϧη ̶ϣ Ύϣη Ϫϛ ̶ϟΎϘΗϧ΍ ̵Ύϫ
Ώϳϋ Ωϭη ̶ϣϧ ϥηϭέ Ύϣη ϝΎ̩Χϳ έ̳΍ .ΩηΎΑ ϝλϭ ϕέΑ ϪΑ Ύϣη ϝΎ̩Χϳ Ϫ̯ Εγ΍ ϝΎόϓ ̶ϧΎϣί ΎϬϧΗ Ωϧϣηϭϫ ιϳΧηΗ
.Ωϭη ̶ϣ ϡΎΟϧ΍ Ωϧϣηϭϫ ιϳΧηΗ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍ ϥϭΩΑ ΩϳΎΑ ̶ΑΎϳ
ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍
ιϳΧηΗ
Ωϧϣηϭϫ
ϡΎΟϧ΍ ϪΑ έϭΗγΩ Ϫϛ Ωϳϧϛ ϩΩΎϔΗγ΍ ϲϧΎϣί ρϘϓ Ωϧϣηϭϫ ιϳΧηΗ ϲ̳̫ϳϭ ί΍ .Ωϳέϳ̴Α αΎϣΗ ϥ΍έϳΩϠ̳ ΕΎϣΩΧ ί̯έϣ ΎΑ ˬϝϭ΍
.ΩηΎΑ ϩΩη έΩΎλ ΕΎϣΩΧ ίϛέϣ ργϭΗ ϥ΁
ϪϳϧΎΛ Ϫγ ̵΍έΑ ΍έ Lock Ϫϣ̯Ω ˬεϳΎϣϧ ϪΣϔλ ϝϔϗ ̵΍έΑ .Ωϳϧϛ ϝϔϗ ΍έ εϳΎϣϧ ϪΣϔλ .˺
ΩϳΎΑ Ύϣη ˬΕγ΍ ϩΩη ϝϔϗ ϪϘϳϗΩ Ξϧ̡ ί΍ εϳΑ εϳΎϣϧ ϪΣϔλ έ̳΍) .Ωϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ϭ ϩΩ΍Ω έΎηϓ
(.Ωϳϧ̯ ϝΎόϓ ΍έ ϥ΁ ϩέΎΑϭΩ α̡γ ϭ ϩΩέ̯ ϝΎόϓ έϳϏ ΍έ ϝϔϗ
.Ωϳϧ̯ ίΎΑ ΍έ ϝΎ̩Χϳ ΏέΩ Εγ΍έ Εϣγ .˻
΍έ ϥϔϠΗ ϲηϭ̳ ϥϓϭέϛϳϣ Εϣγϗ ˬαΎϣΗ ίϛέϣ ί΍ έϭΗγΩ έϭΩλ ΎΑ .˼
.Ωϳέϳ̴Α ϝΎ̩Χϳ ΏέΩ Εγ΍έ ϱϻϭϟ έΩ ϊϗ΍ϭ ϱϭ̳ΩϧϠΑ ϝΑΎϘϣ
Freezer Temperature Ϫϣ̯Ω ϭ̳ ΩϧϠΑ ϝΑΎϘϣ έΩ ΩϭΧ ̶ηϭ̳ ϥΗη΍Ω Ϫ̴ϧ ΎΑ ϥΎϣίϣϫ .̊
. Ωϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ϭ ϩΩ΍Ω έΎηϓ ϪϳϧΎΛ Ϫγ ΕΩϣ ϪΑ ΍έ(έίϳέϓ ̵ΎϣΩ)
.Ωϳϧϛ Ύϫέ ΍έ (έίϳέϓ ̵ΎϣΩ) Freezer Temperature Ϫϣ̯Ω ϕϭΑ Ϫγ ϥΩϳϧη ί΍ ΩόΑ .̋
.Ωγέ ϥΎϳΎ̡ ϪΑ ̲ϧί ϝΎϘΗϧ΍ Ϫ̯ ̶ϧΎϣί ΎΗ Ωϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ϕϭϓ ϝΣϣ έΩ ΍έ ϥϔϠΗ .̌
.Ω΍Ω Ωϫ΍ϭΧ ϥΎηϧ ΍έ εέΎϣη ϥϳ΍ εϳΎϣϧ ϪΣϔλ ϭ ˬΩη̯ ̶ϣ ϝϭρ ϪϳϧΎΛ ˼ ΩϭΩΣ Ωϧϭέ ϥϳ΍
έγ ί΍ ΍έ ιλΧΗϣ ΎΑ ΩϭΧ ̵ϭ̴Ηϔ̳ ˬΩη ϑϗϭΗϣ ̲ϧί ̵΍Ωλ ϭ Ωϳγέ ϥΎϳΎ̡ ϪΑ αϭ̰όϣ εέΎϣη Ϫ̯ ̶ϣΎ̴ϧϫ
.Ωέϛ Ωϫ΍ϭΧ ϙϣϛ Ύϣη ϪΑ Ω΍έϳ΍ ιϳΧηΗ έΩ ϩΩη ϝϘΗϧϣ ΕΎϋϼρ΍ ϝϳϠΣΗ ϭ ϪϳίΟΗ ΎΑ ϭ΍ ˬΩϳέϳ̴Α
ϪΟϭΗ
.ΩϳϫΩϧ Ε̯έΣ ΍έ ΩϭΧ ϥϔϠΗ ΩϧΗγϫ ϝΎϘΗϧ΍ ϝΎΣ έΩ Ύϫ ̲ϧί Ϫ̯ ̶ϧΎϣί ˬϪΟϳΗϧ ϥϳέΗϬΑ ̵΍έΑ •
.Ωϳϧ̯ ̶όγ ϩέΎΑϭΩ ΎΗ Ωϭη ϪΗγ΍ϭΧ Ύϣη ί΍ Εγ΍ ϥ̰ϣϣ ˬΩηΎΑϧ Ύϫ ϩΩ΍Ω ϕϳϗΩ ρΑο ϪΑ έΩΎϗ αΎϣΗ ί̯έϣ ϝϣΎϋ έ̳΍ •
.Ωέ΍Ϋ̴Α έϳΛΎΗ Ωέ̰Ϡϣϋ ϥϳ΍ έΑ Εγ΍ ϥ̰ϣϣ ϪϘρϧϣ αΎγ΍ έΑ αΎϣΗ Εϳϔϳ̯ ΕϭΎϔΗ •
Εγ΍ έΗϬΑ ΕΎϣΩΧ Ϫ΋΍έ΍ ϪΑ έΟϧϣ ˬΕΎρΎΑΗέ΍ έΗϬΑ Ωέ̰Ϡϣϋ ̵΍έΑ ΕΑΎΛ ϥϔϠΗ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍ •
Ωϧ΍ϭΗ ̶ϣ έϣ΍ ϥϳ΍ Ωϭη ϩΎ̴ΗγΩ ϪΑ Ύϣη ϥϔϠΗ ί΍ Ύϫ ϩΩ΍Ω ϑϳόο ϝΎϘΗϧ΍ ϪΑ έΟϧϣ Εγ΍ ϥ̰ϣϣ ΩΑ ̵Ύϫ αΎϣΗ Εϳϔϳ̯ •
.Ωϭη Ωϧϣηϭϫ ιϳΧηΗ έΩ ϝϼΗΧ΍ ΙϋΎΑ
˼̊
̵έ΍ΩϬ̴ϧ ϭ ΕΑϗ΍έϣ
ϝϭλΣϣ
ˬέΎϛΩϭΧ ϡΎϣΗ ϲϳ΍Ωί Φϳ ϪΑ ίϬΟϣ ϝΎ̩Χϳ ϱ΍έΑ ΕϟΎΣ ϥϳ΍
ϡΎΟϧ΍ έΎΑ ϙϳ ΕϗϭΩϧ̩ έϫ ϲϳ΍Ωί Φϳ ϝϛϳγ .Εγ΍ ϲόϳΑρ
.Ωϭη ϲϣ
Ωϧ΍
ϲϳ΍ΫϏ Ω΍ϭϣ
˼̋
̵έ΍ΩϬ̴ϧ ϭ ΕΑϗ΍έϣ
˼̌
̵έ΍ΩϬ̴ϧ ϭ ΕΑϗ΍έϣ
.Ωϧέ΍Ω ϲϣ Ϫ̴ϧ έΗ ϝΩΎόΗϣ ΍έ ΎϣΩ
ϊρϗ ΍Ωλ ΩϫΩ Ϫϣ΍Ω΍ ϥΩέϛέΎϛ ϪΑ ϝΎ̩Χϳ Ϫϛ ϲΗϗϭ
.Ωϭη ϲϣ
είέϟ ϝΎΣ έΩ ϝΎ̩Χϳ ΕΎϘΑρ έΩ
.ΩϧΗγϫ
˼̀
̵έ΍ΩϬ̴ϧ ϭ ΕΑϗ΍έϣ
(Ύϫ εϛϭέ) Ύϫ εηϭ̡ ϭ
ϭ Ύϣϧϫ΍έ Ϫ̩έΗϓΩ έΩ ΝέΩϧϣ ϱΎϫ ϝϣόϟ΍έϭΗγΩ ΕϳΎϋέ έΩ ϱέΎ̴ϧ΍ ϝϬγ ϭ Εγ΍ ϱΩΎϋ Ωέ΍ϭϣ ϭίΟ Ϫϛ ϲϳΎϫ΍Ωλ
.ΩϧΗγϳϧ ΕϧΎϣο εηϭ̡ ϭίΟ ΏγΎϧϣΎϧ ϱ΍ϭϫ ϭ Ώ΁ ρϳ΍έη έΩ ϩΎ̴ΗγΩ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍
̶ϣϳΩϗ ϝϳΎγϭ ϥΩέ̯ ϡϭΩόϣ
ΕϓΎϳίΎΑ ϝΑΎϗ
ϡίϻ ϝΣ΍έϣ
˼́
̵έ΍ΩϬ̴ϧ ϭ ΕΑϗ΍έϣ
έίϳέϓ
ϲϟΎϛη΍
ϡϧΑη Ύϳ ϲΧϳ
˼̂
Download PDF

advertising