LG SPK8301, LH-170SPK User guide

LG SPK8301, LH-170SPK User guide
‫فارسی‬
‫‪LHD-170SPK‬‬
‫(‪)HS7‬‬
‫‪SMART Hi-Fi AUDIO‬‬
‫بلندگوي خطي بي سيم چند اتاقي‬
‫مدل ‪SPK8301 :‬‬
‫فارسی | راهنماي ساده‬
‫لطفا ً پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را با‬
‫دقت مطالعه كنيد‪.‬‬
‫*‪*MFL68860000‬‬
‫‪1‬‬
‫‬
‫شروع به كار‬
‫شروع به كار‬
‫اطالعات ايمني‬
‫اخطار‬
‫خطر شوك الكتريكي باز نكنيد‬
‫عالمت صاعقه در داخل مثلث متساوي‬
‫االضالع به معناي هشدار كاربر مبني بر‬
‫وجود ولتاژ خطرناك در داخل دستگاه است‬
‫كه مي تواند موجب شوك الكتريكي افراد‬
‫شود‪.‬‬
‫عالمت تعجب در داخل مثلث متساوي‬
‫االضالع آگاه كردن كاربر مبني بر وجود‬
‫نكاتي پيرامون استفاده از دستگاه و نگهداري‬
‫آن است‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬به منظور پيشگيري از خطر آتش سوزي يا شوك‬
‫الكتريكي‪ ،‬دستگاه را در معرض رطوبت يا باران قرار ندهيد‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬از نصب دستگاه در محيط هاي دربسته مانند كتابخانه‬
‫خودداري كنيد‪.‬‬
‫اخطار‪ :‬اين دستگاه نبايد در معرض آب (قطرات يا پاشيده شدن)‬
‫قرار گيرد و همچنين از قرار دادن اشياء حاوي آب نظير گلدان‬
‫بر روي آن خودداري كنيد‪.‬‬
‫اخطار‪ :‬در نزديكي دستگاه از وسايل داراي ولتاژ زياد استفاده‬
‫نكنيد‪( .‬به عنوان مثال دستگاه حشره كش برقي) در غير‬
‫اينصورت دستگاه به دليل شوك الكتريكي معيوب خواهد شد‪.‬‬
‫اخطار‪ :‬از مسدود كردن روزنه هاي تهويه خودداري كنيد‪.‬‬
‫دستگاه را مطابق دستورالعمل هاي كارخانه نصب كنيد‪.‬‬
‫روزنه هاي تعبيه شده بر روي قاب دستگاه به منظور اطمينان‬
‫از عملكرد صحيح دستگاه هستند و مانع از افزايش حرارت‬
‫دستگاه مي شوند‪ .‬هرگز با قرار دادن دستگاه بر روي‬
‫رختخواب‪ ،‬مبل‪ ،‬قاليچه يا ساير سطوح ‪ ،‬اين روزنه ها را‬
‫مسدود نكنيد‪ .‬هرگز دستگاه را در محيط هاي سربسته نظير‬
‫كتابخانه يا كمد نصب نكنيد مگر آنكه تهويه مناسب صورت گيرد‬
‫و يا مطابق با دستورالعمل هاي كارخانه باشد‪.‬‬
‫توجه‪ :‬براي اطالع از جزئيات ايمني دستگاه از جمله مشخصات‬
‫دستگاه و ميزان برق‪ ،‬به برچسب اصلي واقع در زير دستگاه‬
‫مراجعه نماييد‪.‬‬
‫فقط مدل هاي داراي آداپتور برق‬
‫فقط از آداپتور ‪ AC‬ارائه شده همراه دستگاه استفاده كنيد‪ .‬از‬
‫آداپتور ساير دستگاه ها يا ساير سازندگان استفاده نكنيد‪ .‬استفاده‬
‫از كابل برق يا آداپتور متفرقه منجر به خرابي دستگاه و ابطال‬
‫ضمانت آن مي شود‪.‬‬
‫اخطار پيرامون سيم برق‬
‫توصيه مي شود اكثر لوازم برقي را به يك پريز اختصاصي‬
‫متصل كنيد‪.‬‬
‫يعني اينكه يك پريزي كه فقط برق يك دستگاه را تامين كند و‬
‫هيچ انشعاب ديگري نداشته باشد‪ .‬صفحه مشخصات فني اين‬
‫دفترچه راهنما را مطالعه كنيد‪ .‬از اتصال دوشاخه چندين دستگاه‬
‫به يك پريز خودداري كنيد‪ .‬چنين اقدامي موجب شل شدن و‬
‫خرابي پريز مي گردد‪ .‬سيم رابط‪ ،‬سيم هاي ترك خورده يا‬
‫معيوب يا سيم هايي كه روكش آنها آسيب ديده خطرناك هستند‪.‬‬
‫هريك از شرايط فوق منجر به شوك الكتريكي يا آتش سوزي مي‬
‫شوند‪ .‬به طور دوره اي از سيم دستگاه را بررسي كرده و اگر‬
‫ظاهر آن نشان دهنده خرابي بود‪ ،‬دوشاخه را از پريز خارج‬
‫نموده و براي تعويض سيم با مركز خدمات مشتريان گلديران‬
‫تماس بگيريد‪ .‬از سيم برق دستگاه در برابر آسيب هاي فيزيكي‬
‫نظير پيچيدن‪ ،‬تا شدن‪ ،‬ماندن الي در يا قرار گيري در زير پا‬
‫محافظت كنيد‪ .‬به سيم برق‪ ،‬دوشاخه و محل خروج سيم از‬
‫دستگاه توجه داشته باشيد‪ .‬براي خارج نمودن دوشاخه از پريز‪،‬‬
‫از دوشاخه بگيريد‪ .‬هنگام نصب دستگاه از دسترس بودن‬
‫دوشاخه اطمينان حاصل نماييد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫اخطار‪ :‬به منظور كاهش شوك الكتريكي از باز كردن قاب (يا‬
‫پشت) دستگاه خودداري كنيد‪ .‬هيچ قطعه قابل تعمير توسط‬
‫كاربر وجود ندارد‪ .‬براي تعمير دستگاه‪ ،‬آن را به مركز خدمات‬
‫تحويل دهيد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫شروع به كار‬
‫اين دستگاه مجهز به يك باطري قابل تعويض است‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫روش صحيح جدا كردن باطري از دستگاه‪ :‬براي جدا كردن‬
‫باطري مستعمل از دستگاه‪ ،‬مراحل نصب باطري را معكوس‬
‫نماييد‪ .‬به منظور جلوگيري از آلوده شدن محيط زيست و‬
‫درنتيجه خطر احتمالي سالمتي انسان و ساير جانداران‪ ،‬باطري‬
‫كهنه يا باطري را به داخل مخازن بازيافت بيندازيد‪ .‬هرگز‬
‫باطري يا باطري كهنه را همراه با ساير زباله هاي خانگي دفع‬
‫نكنيد‪ .‬باطري نبايد در معرض حرات زياد مانند نور مستقيم‬
‫آفتاب يا آتش قرار گيرد‪.‬‬
‫معدوم نمودن دستگاه قديمي‬
‫‪ .1‬وقتي عالمت سطل زباله چرخ دار‬
‫داراي ضربدر به دستگاهي الصاق شده‬
‫باشد بدان معنا است كه دستگاه تحت‬
‫پوشش قوانين ‪European‬‬
‫‪EC/96/2002 Directive‬‬
‫است‪.‬‬
‫‪ .2‬تمامي دستگاه هاي برقي و الكترونيكي‬
‫بايد جدا از زباله هاي خانگي و مطابق‬
‫با قوانين بازيافت شهرداري منطقه‬
‫معدوم شوند‪.‬‬
‫‪ .3‬معدوم نمودن صحيح دستگاه هاي‬
‫قديمي به پيشگيري از آلودگي محيط‬
‫زيست و سالمتي انسان كمك مي كند‪.‬‬
‫‪ .4‬براي اطالعات بيشتر پيرامون معدوم‬
‫نمودن وسايل قديمي‪ ،‬با اداره بازيافت‬
‫شهرداري منطقه تماس بگيريد‪.‬‬
‫معدوم نمودن باطري هاي مستعمل‬
‫‪ .1‬وقتي عالمت مخزن زباله چرخدار‬
‫داراي ضربدر به باطري دستگاه الصاق‬
‫شود بدان معنا است كه دستگاه تحت‬
‫پوشش قوانين ‪European‬‬
‫‪ EC/66/2006 Directive‬است‪.‬‬
‫‪ .2‬اين نماد ممكن است همراه با نمادهاي‬
‫شيميايي براي جيوه (‪ ،)gH‬كادميوم‬
‫(‪ )dC‬يا سرب (‪ )bP‬باشد البته اگر‬
‫باتري حاوي بيش از ‪ 0/0005 %‬جيوه‪،‬‬
‫‪ 0/002 %‬كادميوم يا ‪ 0/004 %‬سرب‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪ .3‬تمامي باطري ها بايد جدا از زباله هاي‬
‫عادي و توسط مامورين اداره بازيافت‬
‫معدوم شوند‪.‬‬
‫‪ .4‬نحوه صحيح معدوم نمودن باطري هاي‬
‫مستعمل به پاكيزگي محيط زيست‪،‬‬
‫سالمتي انسان و ساير جانداران كمك‬
‫مي كند‪.‬‬
‫‪ .5‬براي اطالعات بيشتر پيرامون معدوم‬
‫نمودن باطري هاي مستعمل‪ ،‬با اداره‬
‫بازيافت شهرداري منطقه تماس بگيريد‪.‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪5‬‬
‫اطالعيه تطابق‬
‫‪LG Electronics European Shared Service Center B.V.‬‬
‫‪European Standard Team‬‬
‫‪Krijgsman 1‬‬
‫‪DM Amstelveen 1186‬‬
‫‪The Netherlands‬‬
‫يا مي توانيد ‪ DoC‬اختصاصي را از تارنماي ما درخواست كنيد‪:‬‬
‫‪http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#‬‬
‫اين دستگاه يك سيستم ارسال باند عريض ‪ 2/4‬و ‪ 5‬گيگاهرتز است كه‬
‫براي استفاده در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و كشورهاي ‪ EFTA‬با‬
‫محدوديت استفاده داخلي براي ‪ 5‬گيگاهرتز ساخته شده است‪.‬‬
‫اين دستگاه بايد در فاصله حداقل ‪ 20‬سانتيمتري از بدن نصب و استفاده‬
‫گردد‪ .‬اين عبارت يك بيانيه كلي براي شرايط استفاده كاربر است‪.‬‬
‫شروع به كار‬
‫بدين وسيله مركز خدمات شركت ال جي الكترونيكس اعالم مي كند كه اين‬
‫بلندگوي خطي بي سيم چند اتاقي مطابق با شرايط اصلي و ساير معاهدات‬
‫مربوطه‪ Directive 1999/5/EC‬است‪.‬‬
‫براي دريافت متن كامل اعالميه تطابق با آدرس زير مكاتبه نماييد‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫فهرست‬
‫فهرست‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫اطالعات ايمني‬
‫قابليت هاي اصلي‬
‫مقدمه‬
‫لوازم جانبي‬
‫پانل جلو‬
‫پانل پشت‬
‫دستگاه كنترل از راه دور‬
‫نصب بلندگوي خطي‬
‫– نصب روكش پايه‬
‫نصب دستگاه بر روي ديوار‬
‫‪2‬‬
‫‬
‫اتصاالت‬
‫‪14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪16‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪18‬‬
‫اتصال آداپتور ‪AC‬‬
‫اتصال ساب ووفر بي سيم‬
‫اتصال به تلويزيون‬
‫– استفاده از كابل اپتيكال‬
‫– ‪LG Sound Sync‬‬
‫– استفاده از كابل ‪HDMI‬‬
‫– استفاده از صداي قدرتمند كانال تلويزيوني با استفاده‬
‫از بلندگوي خطي‬
‫– ‪ SIMPLINK‬چيست؟‬
‫– عملكرد ‪( ARC‬كانال بازگشت صدا)‬
‫– اطالعات تكميلي براي ‪HDMI‬‬
‫اتصال دستگاه جانبي‬
‫– اتصال ‪HDMI‬‬
‫– اتصال ‪( PORT. IN‬دستگاه سيار)‬
‫– اتصال ورودي اپتيكال‬
‫شناخت اتصال شبكه‬
‫– اتصال اصلي‬
‫– پخش گروهي با برنامه كاربردي ‪Music Flow‬‬
‫‪Player‬‬
‫نصب برنامه كاربردي “‪”Music Flow Player‬‬
‫– آغاز به كار برنامه كاربردي ‪Music Flow‬‬
‫‪Player‬‬
‫اتصال بلندگو به شبكه خانگي‬
‫– اتصال بلندگو به شبكه با استفاده از كابل شبكه‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪19‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪21‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪22‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪23‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪25‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫– اتصال بلندگو به شبكه از طريق راه اندازي ‪Wi-Fi‬‬
‫(اندرويد)‬
‫– اتصال بلندگو به شبكه از طريق راه اندازي ()‪iOS‬‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫اتصال بلندگو به شبكه (تكميلي)‬
‫– افزودن بلندگوي اضافي‬
‫‪3‬‬
‫‬
‫عملكرد‬
‫‪37‬‬
‫بهره مندي از موسيقي با برنامه كاربردي ‪Music Flow‬‬
‫‪Player‬‬
‫– بررسي كلي منوي ‪Home‬‬
‫– بررسي كلي منوي فرعي‬
‫– پخش يك ترانه‬
‫– بررسي كلي پخش‬
‫روش هاي مختلف شنيدن ترانه‬
‫– پخش گروهي‬
‫– پخش فراگير (سوراند)‬
‫– پخش يكنواخت‬
‫استفاده از ‪LG HomeChat‬‬
‫– درباره ‪LG HomeChat‬‬
‫– شروع كار با ‪LG HomeChat‬‬
‫– نمونه هاي كاربردي‬
‫تنظيم بلندگو با برنامه كاربردي ‪Music Flow Player‬‬
‫– بررسي كلي منوي تنظيم‬
‫– منوي [‪]General‬‬
‫– منوي [‪]Speakers‬‬
‫– منوي [‪]Alarms/Sleep Timer‬‬
‫– منوي [‪]Music Library‬‬
‫– منوي [‪]Account Management‬‬
‫– منوي [‪]Advanced Settings‬‬
‫– منوي [‪]Version Info.‬‬
‫– منوي [‪]Open source licenses‬‬
‫استفاده از فن آوري بي سيم بلوتوث‬
‫– درمورد بلوتوث‬
‫– شاخصه هاي بلوتوث‬
‫– گوش كردن به موسيقي دستگاه بلوتوث‬
‫ساير عملكردها‬
‫– ‪( DRC‬كنترل دامنه ديناميك)‬
‫– ‪( AV Sync‬همگام سازي صدا و تصوير)‬
‫– قطع موقت صدا‬
‫– نمايش اطالعات منبع ورودي‬
‫– تنظيم تايمر خاموش‬
‫– استفاده از دستگاه كنترل از راه دور تلويزيون‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪38‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪45‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪47‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪53‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪54‬‬
‫‪55‬‬
‫‪55‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫فهرست‬
‫‪55‬‬
‫‪55‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪56‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪57‬‬
‫– تنظيم تريبل‪ /‬باس‪ /‬ساب ووفر‬
‫– حالت شب‬
‫– فعال‪/‬غير فعال كردن روشن شدن خودكار‬
‫تنظيم صدا‬
‫– تنظيم خودكار ميزان صدا‬
‫استفاده از سرور رسانه براي رايانه‬
‫– نرم افزار رايانه اي ‪ Music Flow‬براي ويندوز‬
‫– نرم افزار ‪Essentials 4 Nero MediaHome‬‬
‫براي سيستم عامل مك‬
‫حالت آماده به كار‬
‫– حالت آماده به كار‬
‫– حالت آماده به كار شبكه‬
‫بازنشاني بلندگو‬
‫– بازنشاني كردن بلندگو‬
‫‪4‬‬
‫عيب يابي‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫عيب يابي‬
‫– عمومي‬
‫– شبكه‬
‫– برنامه كاربردي و نرم افزار رايانه‬
‫‪5‬‬
‫ضميمه‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪66‬‬
‫‪66‬‬
‫‪67‬‬
‫شرايط فايل‬
‫عالئم تجاري و امتيازها‬
‫مشخصات فني‬
‫حمل بلندگو‬
‫اطالعات مهم پيرامون خدمات شبكه‬
‫شرايط استفاده‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪58‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫برخي از محتواي اين دفترچه با توجه به نگارش برنامه كاربردي ‪ Music Flow Player‬ممكن است متفاوت از برنامه‬
‫كاربردي ‪ Music Flow Player‬باشند‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫شروع به كار‬
‫قابليت هاي اصلي‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫ساخته شده براي دستگاه آي پاد‪ /‬آي فون‪ /‬آي پد‬
‫يا اندرويد‬
‫با يك اتصال ساده از موسيقي دستگاه آي پاد‪ /‬آي فون‪ /‬آي پد يا‬
‫دستگاه اندرويد لذت ببريد‪.‬‬
‫‪LG Sound Sync‬‬
‫كنترل ميزان صداي اين دستگاه توسط دستگاه كنترل از راه‬
‫دور تلويزيون ال جي كه سازگار با عملكرد ‪LG Sound‬‬
‫‪ Sync‬است‪.‬‬
‫ورودي دستگاه سيار‬
‫به موسيقي دستگاه سيار گوش كنيد‪ MP3( .‬نوت بوك‪ ،‬غيره)‬
‫برنامه كاربردي ‪Music Flow Player‬‬
‫به موسيقي ذخيره شده در دستگاه هوشمندتان گوش كنيد‪.‬‬
‫شما مي توانيد از طريق برنامه كاربردي ‪Music Flow‬‬
‫‪ ،Player‬اين بلندگو را با آي پاد لمسي‪ /‬آي فون‪ /‬آي پد يا‬
‫دستگاه اندرويد كنترل كنيد‪ .‬اين بلندگو و دستگاه هوشمندتان بايد‬
‫به يك شبكه متصل باشند‪ .‬براي جستجوي برنامه كاربردي‬
‫‪ Music Flow PLayer‬از ‪ iTune store‬يا ‪Google‬‬
‫‪ Play Store‬ديدن كرده يا از كد ‪ QR‬زير استفاده كنيد‪ .‬براي‬
‫جزئيات بيشتر به صفحه ‪ 23‬مراجعه نماييد‪.‬‬
‫(سيستم عامل اپل)‬
‫(سيستم عامل اندرويد)‬
‫‪y y‬با توجه به نگارش برنامه كاربردي و تنظيمات دستگاه‬
‫هوشمند‪ ،‬ممكن است برنامه كاربردي ‪Music Flow‬‬
‫‪ Player‬درست عمل نكند‪.‬‬
‫‪y y‬برخي از دستگاه هاي هوشمند با اين بلندگو سازگار نيستند‪.‬‬
‫مقدمه‬
‫عالئم به كار رفته در اين دفترچه‬
‫‪,,‬توجه‬
‫بيانگر نكات خاص و قابليت هاي عملكردي دستگاه است‪.‬‬
‫<<اخطار‬
‫بيانگر موارد احتياط به منظور پيشگيري از خرابي احتمالي‬
‫ناشي از استفاده نادرست است‪.‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪9‬‬
‫لوازم جانبي‬
‫لطفا ً لوازم ارائه شده را بررسي و شناسايي كنيد‪.‬‬
‫طرح و مشخصات فني بدون اطالع قبلي قابل تغيير است‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫دستگاه كنترل از راه دور‬
‫(‪)1‬‬
‫باطري ها (‪)2‬‬
‫آداپتور (‪)1‬‬
‫سيم برق (‪)1‬‬
‫براكت ديواري (‪)2‬‬
‫شابلون نصب براكت‬
‫ديواري (‪)1‬‬
‫پيچ ها (‪)2‬‬
‫بست كابل براي جمع كردن‬
‫كابل ها (‪)2‬‬
‫پايه‬
‫اپتيكال‬
‫كابل شبكه‬
‫‪10‬‬
‫شروع به كار‬
‫پانل جلو‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪ A‬صفحه نمايش‬
‫‬
‫‪ B‬چراغ ‪LED‬‬
‫‬
‫وضعيت اتصال را نشان مي دهد‪.‬‬
‫‪ C‬حس گر دستگاه كنترل از راه دور‬
‫‪( !/1 D‬آماده به كار‪ /‬روشن)‬
‫ روشن‬‫‪ -‬تغيير وضعيت به حالت آماده به كار (صفحه ‪)58‬‬
‫‪( p/o F‬صدا)‬
‫ميزان صدا را تنظيم مي كند‪.‬‬
‫‪G‬‬
‫(‪)Wi-Fi‬‬
‫بلندگو را به شبكه متصل مي كند‪( .‬صفحه ‪)27‬‬
‫‪H‬‬
‫(افزودن)‬
‫بلندگو را به شبكه مي افزايد‪( .‬صفحه ‪)34‬‬
‫‪( F E‬عملكرد)‬
‫عملكرد و منبع ورودي را انتخاب مي كند‪.‬‬
‫پانل پشت‬
‫‪ A‬كانكتور دانلود نرم افزار (فقط براي خدمات)‬
‫‪ : ETHERNET D‬درگاه شبكه‬
‫‪( DC IN B‬ورودي آداپتور ‪)AC‬‬
‫‪ : PORTABLE IN E‬ورودي دستگاه سيار‬
‫‪ : )HDMI IN / OUT (TV ARC C‬ورودي‪ /‬خروجي‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪ : OPT. IN F‬ورودي اپتيكال‬
‫شروع به كار‬
‫دستگاه كنترل از راه دور‬
‫‪11‬‬
‫• • • • • • • • • •‪• • • • • • • • • • a‬‬
‫‪( 1‬روشن‪ /‬خاموش كردن)‪ :‬دستگاه را روشن يا خاموش مي‬
‫كند‪ .‬به حالت آماده به كار تغيير مي دهد‪.‬‬
‫‪ : FUNC‬عملكرد و منبع ورودي را انتخاب مي كند‪.‬‬
‫‪ : SOUND EFFECT‬يك حالت جلوه صوتي انتخاب مي‬
‫كند‪.‬‬
‫‪ :‬ميزان صداي باس‪ ،‬تريبل و ساب ووفر را تنظيم مي كند‪.‬‬
‫‪ : VOL o/p‬صداي بلندگو را تنظيم مي كند‪.‬‬
‫• • • • • • • • • •‪• • • • • • • • • • b‬‬
‫‪ : REPEAT‬فايل هاي تان را به صورت مكرر گوش كنيد‪.‬‬
‫‪ ( C/V‬پرش) ‪:‬‬
‫ رد (پرش) كردن رو به عقب يا جلو‪.‬‬‫‪(dM‬پخش‪ /‬مكث) ‪ :‬پخش را آغاز مي كند‪ /.‬پخش را متوقف‬
‫مي كند‪.‬‬
‫‪ : INFO‬اطالعات منبع ورودي را نشان مي دهد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫پس از پخش ترانه با برنامه كاربردي “‪Music Flow‬‬
‫‪ ”Player‬يا نرم افزار رايانه‪ ،‬مي توانيد از اين دكمه‬
‫هاي پخش استفاده كنيد‪.‬‬
‫• • • • • • • • • •‪• • • • • • • • • • c‬‬
‫‪ : DRC‬عملكرد ‪ DRC‬را فعال يا غير فعال مي كند‪.‬‬
‫‪ :‬براي كاهش صدا‪ ،‬حالت شب را در وضعيت ‪ On‬قرار‬
‫دهيد‪.‬‬
‫نصب باطري‬
‫درپوش باطري واقع در پشت دستگاه كنترل از راه دور را باز‬
‫كرده و دو باطري ‪( R03‬سايز ‪ )AAA‬با رعايت قطب صحيح‬
‫در محل قرار دهيد‪.‬‬
‫و‬
‫‪ : AUTO VOL‬حالت صداي خودكار را فعال يا غير فعال‬
‫مي كند‪.‬‬
‫‪ : AV SYNC‬صدا و تصوير را همگام مي كند‪.‬‬
‫‪ : SLEEP‬دستگاه را در زمان مقرر به طور خودكار خاموش‬
‫مي كند‪.‬‬
‫‪ : AUTO POWER‬عملكرد خاموش شدن خودكار را فعال يا‬
‫غير فعال مي كند‪( .‬صفحه ‪)56‬‬
‫شروع به كار‬
‫(بي صدا) ‪ :‬صدا را قطع مي كند‪.‬‬
‫‪ : OPTICAL‬منبع ورودي را به طور مستقيم به اپتيكال تغيير‬
‫مي دهد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫نصب بلندگوي خطي‬
‫نصب دستگاه بر روي ديوار‬
‫شما مي توانيد با اتصال دستگاه به ساير دستگاه ها‪ :‬تلويزيون‪،‬‬
‫دستگاه پخش ديسك بلو‪ -‬ري‪ ،‬دستگاه پخش‪ ،‬غيره‬
‫شما مي توانيد دستگاه بر روي ديوار نصب كنيد‪.‬‬
‫شروع به كار‬
‫صداي آنها را از طريق بلندگوي خطي بشنويد‪.‬‬
‫دستگاه را مقابل تلويزيون قرار دهيد و آن را به دستگاه مورد‬
‫نظر متصل كنيد‪ ( .‬صفحه ‪)21-16‬‬
‫ساب ووفر بي سيم را در هر جايي از اتاق مي توان قرار داد‪.‬‬
‫اما بهتر است ساب ووفر نزديك تلويزيون باشد‪ .‬براي كاهش‬
‫انعكاس ديوار‪ ،‬كمي آن را به طرف مركز اتاق بچرخانيد‪.‬‬
‫<<اخطار‬
‫از آنجايي كه پس از نصب دستگاه‪ ،‬برقراري اتصاالت‬
‫دشوار مي شود‪ ،‬الزم است كه پيش از نصب دستگاه بر‬
‫روي ديوار تمامي كابل ها را متصل كنيد‪.‬‬
‫آماده سازي وسايل‬
‫<<اخطار‬
‫‪y y‬براي داشتن بهترين اتصال بي سيم نظير بلوتوث يا‬
‫ساب ووفر بي سيم‪ ،‬از نصب دستگاه بر روي محل‬
‫فلز خودداري كنيد چرا كه ارتباط بي سيم از طريق‬
‫ماژول واقع در زير دستگاه انجام مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬هنگام نصب يا جابجايي دستگاه‪ /‬ساب ووفر مراقب‬
‫باشيد سطح آنها مخدوش نشود‪.‬‬
‫نصب روكش پايه‬
‫با استفاده از پوشش پايه مي توانيد ارتفاع دستگاه را افزايش دهيد‬
‫(ارتفاع‪ 17 :‬ميليمتر)‬
‫‪ .1‬دستگاه را وارونه كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬برچسب الصاق شده به پوشش پايه را جدا كنيد‪ .‬سپس آن را‬
‫بر روي پايه دستگاه قرار دهيد‪.‬‬
‫‪ .3‬روكش پايه را به اندازه اي فشار دهيد كه كامالً محكم شود‪.‬‬
‫دستگاه‬
‫شابلون نصب براكت‬
‫براكت ديواري‬
‫پيچ ها‬
‫(ارائه نشده است)‬
‫پيچ ها (‪)A‬‬
‫رولپالك‬
‫شروع به كار‬
‫‪ .1‬لبه پايين تلويزيون مربوط به شابلون نصب ديواري را با‬
‫پايين تلويزيون هماهنگ كرده و به محل الصاق كنيد‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ .5‬براي انطباق روزنه هاي پيچ واقع در زير دستگاه‪ ،‬دستگاه‬
‫را بر روي براكت ها قرار دهيد‪.‬‬
‫تلويزيون‬
‫‪1‬‬
‫شروع به كار‬
‫‪ .6‬با استفاده از پيچ ها دستگاه را تثبيت كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬هنگام نصب بر روي ديوار (سيماني)‪ ،‬از رولپالك استفاده‬
‫كنيد‪ .‬بايد تعدادي سوراخ بر روي ديوار ايجاد كنيد‪ .‬يك‬
‫شابلون (شابلون نصب براكت) براي سوراخ كاري ارائه‬
‫شده است‪ .‬براي بررسي محل ايجاد روزنه از شابلون‬
‫استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫براي جدا كردن دستگاه‪ ،‬مراحل نصب را معكوس كنيد‪.‬‬
‫<<اخطار‬
‫‪y y‬دستگاه را وارونه نصب نكنيد‪ .‬قطعات دستگاه آسيب‬
‫ديده و يا منجر به آسيب جاني مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬از دستگاه آويزان نشده و مانع از وارد آمدن ضربه به‬
‫آن شويد‪.‬‬
‫‪ .3‬شابلون نصب براكت ديواري را برداريد‪.‬‬
‫‪ .4‬با استفاده از پيچ هاي (‪ )A‬مطابق شكل زير براكت ها را‬
‫نصب كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫پيچ ها (‪ )A‬و رولپالك هاي نصب ديواري ارائه نشده اند‪.‬‬
‫توصيه مي شود براي نصب از ‪- 16 x 30( Hilti‬‬
‫‪ ) HUD‬استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬دستگاه را به ديوار ثابت كنيد تا نيفتد‪ .‬افتادن دستگاه‬
‫منجر به آسيب جاني يا مالي مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬پس از نصب دستگاه به ديوار مطمئن شويد كه سيم ها‬
‫در دسترس كودكان نيستند چرا كه در صورت كشيده‬
‫شدن سيم ها‪ ،‬دستگاه خواهد افتاد‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪2‬‬
‫‪14‬‬
‫اتصاالت‬
‫اتصال آداپتور ‪AC‬‬
‫اتصال ساب ووفر بي سيم‬
‫با استفاده از آداپتور ‪ AC‬ارائه شده‪ ،‬بلندگو را به پريز برق‬
‫متصل كنيد‪.‬‬
‫چراغ ساب ووفر بي سيم‬
‫‪ .1‬سيم برق ‪ AC‬تعبيه شده را به آداپتور ‪ AC‬متصل كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬كابل آداپتور ‪ AC‬را به ورودي آداپتور ‪ DC IN‬متصل‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .3‬سيم برق ‪ AC‬را به پريز برق متصل كنيد‪.‬‬
‫رنگ ‪LED‬‬
‫وضعيت‬
‫اتصاالت‬
‫سبز‬
‫(چشمك زن)‬
‫در حال برقراري ارتباط‬
‫سبز‬
‫در حال برقراري ارتباط‬
‫قرمز‬
‫ساب ووفر بي سيم در حالت آماده به‬
‫كار است يا ارتباط قطع شده است‪.‬‬
‫خاموش‬
‫سيم برق ساب ووفر بي سيم قطع است‪.‬‬
‫راه اندازي ساب ووفر بي سيم براي نخستين بار‬
‫‪ .1‬سيم برق ساب ووفر بي سيم را به پريز وصل كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬دستگاه اصلي را روشن كنيد‪ :‬دستگاه اصلي و ساب ووفربي‬
‫سيم به طور خودكار متصل مي شوند‪.‬‬
‫<<اخطار‬
‫فقط از آداپتور‪ AC‬ارائه شده همراه اين دستگاه استفاده‬
‫كنيد‪ .‬از آداپتور ساير لوازم يا كارخانه ها استفاده نكنيد‪.‬‬
‫استفاده از كابل برق يا آداپتور متفرقه منجر به خرابي‬
‫دستگاه و ابطال ضمانت نامه مي شود‪.‬‬
‫هماهنگي ساب ووفر بي سيم به طور دستي‬
‫وقتي ارتباط برقرار نباشد‪ ،‬چراغ به رنگ قرمز بوده يا چراغ‬
‫سبز ساب ووفر بي سيم چشمك مي زند و از ساب ووفر هيچ‬
‫صدايي شنيده نمي شود‪ .‬براي رفع مشكل‪ ،‬مراحل زير را دنبال‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪ .1‬صداي دستگاه اصلي را كم كنيد‪.‬‬
‫ ‪-‬عبارت ”‪ ”VOL MIN‬در صفحه نمايش نمايان مي شود‪.‬‬‫(بي صدا) بر روي دستگاه كنترل از راه دور را‬
‫‪ .2‬دكمه‬
‫مدت ‪ 3‬ثانيه فشار دهيد‪.‬‬
‫ ‪-‬عبارت “‪ ”WL RESET‬يك لحظه در صفحه نمايش‬‫نمايان مي شود‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪15‬‬
‫‪ .3‬اگر چراغ ساب ووفر بي سيم از قبل به رنگ سبز چشمك‬
‫زن بود‪ ،‬مي توانيد اين مرحله را بدون انجام كاري رد كنيد‪.‬‬
‫‬
‫دكمه ‪ PAIRING‬واقع در پشت ساب ووفر بي سيم را به‬
‫مدت بيش از ‪ 5‬ثانيه فشار دهيد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اتصاالت‬
‫ ‪-‬چراغ ساب ووفر بي سيم به طور متناوب به رنگ قرمز‬‫و سبز روشن مي شود‪.‬‬
‫‪ .4‬سيم برق دستگاه اصلي و ساب ووفر بي سيم را از پريز‬
‫خارج كنيد‪.‬‬
‫‪ .5‬پس از خاموش شدن چراغ دستگاه اصلي و ساب ووفر بي‬
‫سيم‪ ،‬دوشاخه برق آنها را دوباره به پريز متصل كنيد‪.‬‬
‫ با روشن كردن دستگاه اصلي‪ ،‬دستگاه اصلي و ساب ووفر‬
‫بي سيم به طور خودكار هماهنگ خواهند شد‪.‬‬
‫ ‪-‬با برقرارشدن ارتباط چراغ سبز ساب ووفر روشن مي‬‫شود‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬براي برقراي ارتباط بين دستگاه اصلي و ساب ووفر‬
‫و پخش صدا چند ثانيه ( شايد بيشتر) اي زمان الزم‬
‫است‪.‬‬
‫‪y y‬فاصله دستگاه اصلي و ساب ووفر هر قدر كمتر باشد‪،‬‬
‫كيفيت صدا بهتر مي شود‪ .‬توصيه مي شود ساب ووفر‬
‫و دستگاه را تا حد امكان نزديك به هم نصب كرده و‬
‫از موارد زير خودداري كنيد‪.‬‬
‫ ‪-‬قرارگيري مانع ميان ساب ووفر و دستگاه اصلي‪.‬‬‫ ‪-‬وجود دستگاهي كه از همان فركانس ارتباط بي سيم‬‫استفاده مي كند مانند تجهيزات پزشكي‪ ،‬مايكروويو‬
‫يا دستگاه شبكه بي سيم‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫اتصاالت‬
‫اتصال به تلويزيون‬
‫با در نظر گرفتن شرايط تلويزيون با استفاده از كابل ديجيتال‬
‫اپتيكال يا ‪ ،HDMI‬اين دستگاه را به تلويزيون وصل كنيد‪.‬‬
‫استفاده از كابل اپتيكال‬
‫‪2‬‬
‫‪ .1‬با استفاده از كابل اپتيكال‪ ،‬جك ‪ OPT. IN‬واقع در پشت‬
‫دستگاه را به جك ‪ OPTICAL OUT‬تلويزيون وصل‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪LG Sound Sync‬‬
‫به كمك عملكرد ‪ LG Sound Sync‬شما مي توانيد با استفاده‬
‫از دستگاه كنترل از راه دور تلويزيون اقدام به كنترل برخي از‬
‫عملكردهاي اين دستگاه كنيد‪ .‬شرط الزم براي انجام اين كار‬
‫سازگار بودن تلويزيون ال جي با عملكرد ‪LG Sound Sync‬‬
‫است‪ .‬آرم ‪ LG Sound Sync‬بايد بر روي تلويزيون باشد‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫عملكرد قابل كنترل توسط دستگاه كنترل از راه دور ال جي ‪:‬‬
‫زياد‪ /‬كم كردن صدا‪ ،‬بي صدا‬
‫براي اطالع از جزئيات بيشتر پيرامون ‪ LG Sound Sync‬به‬
‫راهنماي تلويزيون مراجعه كنيد‪.‬‬
‫كابل اپتيكال‬
‫‪ .2‬منبع ورودي را در حالت اپتيكال قرار دهيد‪ .‬دكمه ‪FUNC‬‬
‫بر روي دستگاه كنترل از راه دور يا ‪ F‬بر روي دستگاه را‬
‫چندين بار فشار دهيد تا عملكرد انتخاب شود‪.‬‬
‫‬
‫براي انتخاب مستقيم عملكرد اپتيكال دكمه ‪ OPTICAL‬بر‬
‫روي دستگاه كنترل از راه دور را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬شما مي توانيد صداي تلويزيون را از طريق بلندگوهاي‬
‫اين دستگاه بشنويد‪ .‬در برخي از تلويزيون ها بايد‬
‫گزينه بلندگوي جانبي در منوي تلويزيون را انتخاب‬
‫كنيد‪( .‬براي جزئيات بيشتر به راهنماي تلويزيون‬
‫مراجعه نماييد‪).‬‬
‫‪y y‬براي شنيدن صدا از طريق اين دستگاه‪ ،‬خروجي‬
‫صداي تلويزيون را تنظيم كنيد‪:‬‬
‫‪TV setting menu [ [Sound] [ [TV‬‬
‫‪Sound output] [ [External speaker‬‬
‫])‪(Optical‬‬
‫‪y y‬جزئيات منوي تنظيم تلويزيون با توجه به مدل تلويزيون‬
‫يا كارخانه صدا متغير است‪.‬‬
‫با توجه به امكانات دستگاه ‪ ،‬يكي از اتصاالت زير را برقرار‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬شما همچنين مي توانيد هنگام استفاده از ‪LG Sound‬‬
‫‪ Sync‬از دستگاه كنترل از راه دور اين دستگاه نيز‬
‫استفاده نماييد‪ .‬اگر بار ديگر از دستگاه كنترل از راه‬
‫دور تلويزيون استفاده كنيد‪ ،‬دستگاه با تلويزيون همگام‬
‫مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬اگر ارتباط برقرار نشد‪ ،‬وضعيت تلويزيون و روشن‬
‫بودن آن را بررسي كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬هنگام استفاده از ‪ LG Sound Sync‬شرايط اين‬
‫دستگاه و ارتباط را در موارد زير بررسي كنيد‪.‬‬
‫ ‪-‬دستگاه را خاموش كنيد‪.‬‬‫ ‪-‬عملكرد را تغيير دهيد‪.‬‬‫ ‪-‬كابل اپتيكال را قطع كنيد‪.‬‬‫‪y y‬وقتي عملكرد خاموش شدن خودكار را فعال مي كنيد‬
‫با توجه به تلويزيون مدت زمان خاموش شدن اين‬
‫دستگاه متغير است‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫ارتباط سيمي‬
‫‪ .1‬با استفاده از كابل اپتيكال‪ ،‬تلويزيون ال جي را به دستگاه‬
‫متصل كنيد‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫استفاده از كابل ‪HDMI‬‬
‫اگر اين دستگاه را به تلويزيوني كه از ‪ HDMI CEC‬و ‪ARC‬‬
‫(كانال بازگشت صدا) پشتيباني مي كند‪ ،‬متصل كنيد ديگر بدون‬
‫نياز به كابل اپتيكال مي توانيد صداي تلويزيون را از طريق‬
‫بلندگوهاي اين دستگاه بشنويد‪.‬‬
‫با استفاده از كابل ‪ HDMI‬جك )‪HDMI OUT (TV ARC‬‬
‫واقع در پشت دستگاه را به جك ‪ ARC‬تلويزيون متصل كنيد‪.‬‬
‫كابل اپتيكال‬
‫‪2‬‬
‫‪ .2‬براي شنيدن صدا از طريق اين دستگاه‪ ،‬خروجي صداي‬
‫تلويزيون را تنظيم كنيد‪:‬‬
‫‪TV setting menu [ [Sound] [ [TV Sound‬‬
‫])‪output] [ [LG Sound Sync (Optical‬‬
‫‪ .3‬با فشار دكمه ‪( 1‬روشن‪ /‬خاموش) بر روي دستگاه كنترل‬
‫از راه دور‪ ،‬دستگاه را روشن كنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬با استفاده از دكمه ‪ FUNC‬بر روي دستگاه كنترل از راه‬
‫دور يا دكمه ‪ F‬بر روي دستگاه‪ ،‬عملكرد اپتيكال را انتخاب‬
‫كنيد‪.‬‬
‫ اگر ارتباط بين تلويزيون و اين دستگاه به طور عادي‬
‫برقرار شود عبارت “‪ ”LG OPT‬در صفحه نمايش ديده‬
‫مي شود‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫جزئيات منوي تنظيمات تلويزيون بستگي به مدل تلويزيون‬
‫يا كارخانه سازنده دارد‪.‬‬
‫ارتباط بي سيم‬
‫‪ .1‬با فشار دكمه ‪( 1‬روشن‪ /‬خاموش) بر روي دستگاه كنترل‬
‫از راه دور‪ ،‬دستگاه را روشن كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬با استفاده از دكمه ‪ FUNC‬بر روي دستگاه كنترل از راه‬
‫دور يا دكمه ‪ F‬بر روي دستگاه‪ ،‬عملكرد اپتيكال را انتخاب‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪( LG Sound Sync .3‬بي سيم) را در تلويزيون راه اندازي‬
‫كنيد‪ .‬به دفترچه راهنماي تلويزيون مراجعه شود‪.‬‬
‫‬
‫اگر ارتباط عادي بين اين دستگاه و تلويزيون برقرار شود‪،‬‬
‫مدت ‪ 3‬ثانيه عبارت “‪ ”PAIRED‬در صفحه نمايش نمايان‬
‫شده و سپس عبارت “‪ ”LG TV‬ديده خواهد شد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫اگر با فشار دكمه ‪( 1‬روشن‪ /‬خاموش) تلويزيون را‬
‫خاموش كنيد‪ ،‬عملكرد ‪( LG Sound Sync‬بي سيم)‬
‫قطع خواهد شد‪ .‬براي استفاده دوباره‪ ،‬تلويزيون و دستگاه‬
‫را دوباره بايد مرتبط كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪( HDMI CECy y‬كنترل الكترونيكي كاربر) ‪ :‬با استفاده‬
‫از يك دستگاه كنترل از راه دور مي توان دستگاه هاي‬
‫(تلويزيون‪ ،‬بلندگوي خطي‪ ،‬دستگاه پخش بلو‪ -‬ري‪،‬‬
‫غيره) سازگار با ‪ CEC‬را كنترل نمود‪.‬‬
‫‪y y‬همچنين با استفاده از دكمه ‪ FUNC‬بر روي دستگاه‬
‫كنترل از راه دور يا دكمه ‪ F‬بر روي دستگاه مي توان‬
‫از عملكردهاي بيشتري چون بلوتوث استفاده كرد‪ .‬پس‬
‫از استفاده از عملكردهايي چون بلوتوث اين سيستم‪،‬‬
‫وقتي كه مي خواهيد به برنامه تلويزيوني باز گرديد‪،‬‬
‫بايد دوباره بلندگوي دلخواه تان را انتخاب كنيد تا قادر‬
‫به شنيدن صدا از طريق اين سيستم باشيد‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫كابل ‪HDMI‬‬
‫‪18‬‬
‫اتصاالت‬
‫انواع كابل ‪HDMI‬‬
‫برخي از كابل هاي ‪ HDMI‬از عملكرد ‪ ARC‬پشتيباني نمي‬
‫كنند‪ ،‬بنابراين صدايي پخش نمي شود‪.‬‬
‫هنگام اتصال اين دستگاه به تلويزيون‪ ،‬اگر صدايي پخش نشد‬
‫شايد مشكل از كابل ‪ HDMI‬باشد‪ .‬بنابراين با استفاده از كابل‬
‫™‪ HDMI‬پر سرعت مجهز به اترنت‪ ،‬اين دستگاه را به‬
‫تلويزيون متصل كنيد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫(‪)X‬‬
‫اتصاالت‬
‫(‪)X‬‬
‫(‪)O‬‬
‫كابل ‪ HDMI‬استاندارد مجهز به اترنت‬
‫كابل ‪ HDMI‬پر سرعت‬
‫كابل ‪ HDMI‬پر سرعت مجهز به اينترنت‬
‫استفاده از صداي قدرتمند كانال تلويزيوني‬
‫با استفاده از بلندگوي خطي‬
‫اتصال از طريق ‪HDMI‬‬
‫براي بهره مندي از صداي كانال زنده تلويزيوني از طريق اين‬
‫سيستم و با استفاده از كابل ‪ ،HDMI‬بايد تلويزيون تان از‬
‫جديدترين قابليت هاي ‪ HDMI‬از قبيل‬
‫( ‪( ARC‬كانال بازگشت صدا) ‪ )HDMI CEC1) /‬پشتيباني‬
‫كند‪ .‬اگر تلويزيون تان از قابليت هاي ‪ HDMI‬ذكر شده پشتيباني‬
‫مي كند‪ ،‬سيستم صوتي تان را از طريق كابل اپتيكال متصل كنيد‪.‬‬
‫‪( HDMI CEC)1‬كنترل الكترونيكي كاربر از طريق درگاه‬
‫چندرسانه اي كيفيت باال)‬
‫كنترل الكترونيكي كاربر (‪ )CEC‬عبارت است از قابليت‬
‫‪ HDMI‬كه امكان صدور فرمان و كنترل دستگاه هاي مجهز به‬
‫‪ CEC‬را به كاربر مي دهد‪ .‬اين امر از طريق دستگاه كنترل از‬
‫راه دور يكي از آنها (دستگاه ها) امكان پذير است‪.‬‬
‫※ نام هاي تجاري ‪ CEC‬عبارتند از ‪( SimpLink‬ال جي)‪،‬‬
‫‪( +Anynet‬سامسونگ)‪( BRAVIA Sync ،‬سوني)‪،‬‬
‫‪( EasyLink‬فيليپس)‪ ،‬غيره‪.‬‬
‫‪ SIMPLINK‬چيست؟‬
‫وقتي اين دستگاه و تلويزيون ال جي مجهز به ‪ SIMPLINK‬از‬
‫طريق ‪ HDMI‬به يكديگر وصل شده باشند‪ ،‬برخي از‬
‫عملكردهاي اين دستگاه ازطريق دستگاه كنترل از راه دور‬
‫تلويزيون قابل كنترل هستند‪.‬‬
‫عملكردهاي قابل كنترل توسط دستگاه كنترل از راه دور‬
‫تلويزيون ال جي عبارتند از‪ :‬روشن‪ /‬خاموش كردن‪ ،‬زياد‪ /‬كم‬
‫كردن صدا‪ ،‬غيره‪.‬‬
‫براي جزئيات بيشتر پيرامون عملكرد ‪ SIMPLINK‬به دفترچه‬
‫راهنماي تلويزيون مراجعه شود‪.‬‬
‫تلويزيون ال جي مجهز به عملكرد ‪ SIMPLINK‬داراي نشان‬
‫باال است‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬با توجه به شرايط تلويزيون‪ ،‬برخي از عملكردهاي‬
‫‪ SIMPLINK‬ممكن است به درستي كار نكرده و يا‬
‫اصالً كار نكند‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به تلويزيون يا دستگاه پخش متصل به اين‬
‫دستگاه‪ ،‬عملكرد ‪ SIMPLINK‬ممكن است درست‬
‫كار نكند‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫عملكرد ‪( ARC‬كانال بازگشت صدا)‬
‫عملكرد ‪ ARC‬تلويزيون مجهز به ‪ HDMI‬را قادر مي سازد‬
‫صدا را به ‪ HDMI OUT‬دستگاه ارسال كند‪.‬‬
‫براي استفاده از اين قابليت‪:‬‬
‫‪-‬تلويزيون بايد از ‪ HDMI-CEC‬و ‪ ARC‬پشتيباني كرده و‬‫عملكرد ‪ HDMI-CEC‬و ‪ ARC‬بايد روشن باشد‪.‬‬
‫‪-‬با توجه به تلويزيون روش تنظيم ‪ HDMI-CEC‬و ‪ARC‬‬‫متفاوت است‪ .‬براي جزئيات بيشتر پيرامون عملكرد ‪ ARC‬به‬
‫راهنماي تلويزيون مراجعه كنيد‪.‬‬
‫‪-‬بايد با استفاده از كابل ‪HDMI‬جك ‪ HDMI OUT‬دستگاه را‬‫به جك ‪ HDMI IN‬تلويزيوني كه از عملكرد ‪ ARC‬پشتيباني‬
‫مي كند متصل كنيد‪.‬‬
‫فقط يك بلندگوي خطي را مي توان به تلويزيون سازگار با‬
‫‪ ARC‬متصل كرد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬وقتي سيگنال ‪ ARC‬از تلويزيون پخش شود‪ ،‬عملكرد‬
‫‪ ARC‬به طور خودكار انتخاب مي شود‪ ،‬اينكه شما در‬
‫حال استفاده از چه عملكردي هستيد اهميتي ندارد‪.‬‬
‫‪y y‬شما مي توانيد صداي تلويزيون را از طريق بلندگوهاي‬
‫اين دستگاه بشنويد‪ .‬در برخي از تلويزيون ها بايد گزينه‬
‫بلندگوي جانبي در منوي تلويزيون را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫(براي جزئيات بيشتر به راهنماي تلويزيون مراجعه‬
‫نماييد‪).‬‬
‫‪y y‬براي شنيدن صدا از طريق اين دستگاه‪ ،‬خروجي‬
‫صداي تلويزيون را تنظيم كنيد‪:‬‬
‫‪TV setting menu [ [Sound] [ [TV‬‬
‫‪Sound output] [ [External speaker‬‬
‫])‪(HDMI ARC‬‬
‫‪y y‬جزئيات منوي تنظيم تلويزيون با توجه به مدل تلويزيون‬
‫يا كارخانه صدا متغير است‪.‬‬
‫اطالعات تكميلي براي ‪HDMI‬‬
‫‪y y‬هنگام اتصال يك دستگاه سازگار با ‪ HDMI‬يا ‪ DVI‬از‬
‫موارد زير مطمئن شويد‪:‬‬
‫دستگاه ‪ HDMI/DVI‬و اين دستگاه را خاموش كنيد‪.‬‬‫سپس دستگاه ‪ HDMI/DVI‬را روشن كرده و مدت ‪30‬‬
‫ثانيه صبر كنيد سپس اين دستگاه را روشن كنيد‪.‬‬
‫ورودي تصوير دستگاه متصل شده درست انتخاب شده‬‫باشد‪.‬‬
‫دستگاه متصل شده با ورودي ‪,576p x 720‬‬‫‪ 1080i x 1920 ,720p x 1280‬يا ‪1080p x 1920‬‬
‫سازگار باشد‪:‬‬
‫‪y y‬فقط برخي از دستگاه ‪ HDMI‬يا ‪ DVI‬سازگار با ‪ HDCP‬با‬
‫اين دستگاه كار مي كنند‪.‬‬
‫‪ -‬تصوير دستگاه غير ‪ HDCP‬به درستي نمايان نمي شود‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬اگر دستگاه ‪ HDMI‬متصل شده‪ ،‬خروجي صداي‬
‫دستگاه پخش را دريافت نكند‪ ،‬صداي دستگاه ‪HDMI‬‬
‫مخدوش شده و يا اصالً پخش نمي شود‪.‬‬
‫‪y y‬تغيير وضوح در زماني كه ارتباط برقرار است منجر‬
‫به قطع تصوير مي شود‪ .‬براي حل مشكل دستگاه‬
‫پخش را خاموش و آن را دوباره روشن كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬وقتي اتصال ‪ HDMI‬مجهز به ‪ HDCP‬تاييد نشود‪،‬‬
‫تصوير تلويزيون مشكي مي شود‪ .‬در چنين مواقعي‬
‫اتصال ‪ HDMI‬را بررسي كرده يا كابل ‪ HDMI‬را‬
‫قطع كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬اگر بر روي صفحه خطوط و يا نويز ديده مي شود‪،‬‬
‫كابل ‪ HDMI‬را بررسي كنيد (طول كابل معموالً ‪4/5‬‬
‫متر است)‪.‬‬
‫‪y y‬در حالت ‪ HDMI IN‬نمي توان وضوح تصوير را‬
‫تغيير داد‪ .‬وضوح تصوير دستگاه متصل شده را تغيير‬
‫دهيد‪.‬‬
‫‪y y‬هنگامي كه رايانه به جك ‪ HDMI IN‬متصل است‪،‬‬
‫اگر سيگنال خروجي تصوير غير عادي باشد‪ ،‬وضوح‬
‫رايانه را در حالت ‪ 1080i ،720P ،576P‬يا‬
‫‪ 1080P‬قرار دهيد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪-‬بايد از كابل ‪( HDMI‬نوع ‪ A‬پرسرعت داراي اترنت) استفاده‬‫كنيد‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫اتصاالت‬
‫اتصال دستگاه جانبي‬
‫براي بهره مندي از صدا و تصوير‬
‫شما مي توانيد از صدا و تصوير دستگاه جانبي بهره مند شويد‪.‬‬
‫اتصال ‪HDMI‬‬
‫فقط براي صدا‬
‫شما مي توانيد از صداي دستگاه متصل شده بهره مند شويد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اتصاالت‬
‫به دستگاه پخش بلو‪ -‬ري‪ ،‬پخش‬
‫‪ ،DVD‬غيره‬
‫‪ .1‬جك ‪ HDMI IN‬واقع در پشت دستگاه را به جك ‪HDMI‬‬
‫‪ OUT‬دستگاه جانبي نظير دستگاه پخش بلو‪ -‬ري‪ ،‬دستگاه‬
‫پخش ‪ ،DVD‬غيره متصل كنيد‪.‬‬
‫‪ .1‬جك ‪ HDMI IN‬واقع در پشت دستگاه را به جك ‪HDMI‬‬
‫‪ OUT‬دستگاه صوتي نظير دستگاه پخش بلو‪ -‬ري‪ ،‬دستگاه‬
‫پخش ‪ ،DVD‬غيره متصل كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬جك ‪ HDMI OUT‬واقع در پشت دستگاه را به جك‬
‫‪ HDMI IN‬تلويزيون متصل كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬منبع ورودي را در حالت ‪ HDMI IN‬قرار دهيد‪ .‬دكمه‬
‫‪ FUNC‬بر روي دستگاه كنترل از راه دور يا دكمه ‪ F‬بر‬
‫روي دستگاه را چندين بار فشار دهيد تا عملكرد مورد نظر‬
‫انتخاب شود‪.‬‬
‫‪ .3‬منبع ورودي را در حالت ‪ HDMI IN‬قرار دهيد‪ .‬دكمه‬
‫‪ FUNC‬بر روي دستگاه كنترل از راه دور يا دكمه ‪ F‬بر‬
‫روي دستگاه را چندين بار فشار دهيد تا عملكرد مورد نظر‬
‫انتخاب شود‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫اتصال ‪( PORT. IN‬دستگاه سيار)‬
‫‪21‬‬
‫اتصال ورودي اپتيكال‬
‫جك خروجي اپتيكال دستگاه هاي جانبي را به جك ‪OPTICAL‬‬
‫‪ IN‬متصل كنيد‪.‬‬
‫كابل اپتيكال‬
‫گوش كردن به موسيقي دستگاه پخش سيار‬
‫‪ .2‬با فشار دكمه ‪ FUNC‬بر روي دستگاه كنترل از راه دور يا‬
‫دكمه ‪ F‬بر روي دستگاه منبع ورودي ‪ OPTICAL‬را‬
‫انتخاب كنيد‪.‬‬
‫از اين دستگاه مي توان براي پخش موسيقي انواع دستگاه هاي‬
‫سيار يا دستگاه جانبي استفاده كرد‪.‬‬
‫‬
‫‪ .1‬دستگاه پخش سيار را به كانكتور ‪ PORTABLE IN‬اين‬
‫دستگاه وصل كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬اكنون به صداي دستگاه متصل شده گوش كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬با فشار دكمه ‪( 1‬روشن‪ /‬خاموش) دستگاه را روشن كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬با فشار دكمه ‪ FUNC‬بر روي دستگاه كنترل از راه دور يا‬
‫دكمه ‪ F‬بر روي دستگاه عملكرد ‪ POTABLE‬را انتخاب‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬دستگاه پخش سيار يا دستگاه جانبي را روشن كرده و پخش‬
‫را آغاز كنيد‪.‬‬
‫براي انتخاب مستقيم عملكرد اپتيكال‪ ،‬دكمه ‪ OPTICAL‬بر‬
‫روي دستگاه كنترل از راه دور را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .4‬براي خروج از حالت اپتيكال و بازگشت به وضعيت قبل‬
‫دكمه ‪ OPTICAL‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪ .1‬جك ‪ OPT. IN‬واقع در پشت دستگاه را به جك خروجي‬
‫اپتيكال تلويزيون (يا دستگاه ديجيتال‪ ،‬غيره) متصل كنيد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪22‬‬
‫اتصاالت‬
‫شناخت اتصال شبكه‬
‫اتصال اصلي‬
‫‬
‫‪2‬‬
‫‪A‬‬
‫اتصال سيمي يا بي سيم به روتر‬
‫‪B‬‬
‫اتصال سيمي و بي سيم‪.‬‬
‫مي توانيد از بلندگوهاي متعددي كه در اتاق هاي مختلف قرار دارند‪ ،‬استفاده كنيد‪.‬‬
‫بلندگو‬
‫شبكه‬
‫اتصاالت‬
‫يا‬
‫روتر‬
‫‪A‬‬
‫بلندگو‬
‫روتر‬
‫بلندگو (اصلي)‬
‫‪B‬‬
‫شبكه‬
‫روتر‬
‫بلندگو (اضافي)‬
‫پخش گروهي با برنامه كاربردي ‪Music Flow Player‬‬
‫شما مي توانيد از بلندگوهاي متعددي كه در اتاق هاي مختلف قرار دارند‪ ،‬استفاده كنيد‪( .‬صفحه ‪)42‬‬
‫تنظيم گروهي با برنامه‬
‫كاربردي ‪Music‬‬
‫‪Flow Player‬‬
‫دانلود برنامه كاربردي‬
‫‪Music Flow Player‬‬
‫اتصاالت‬
‫نصب برنامه كاربردي‬
‫“‪”Music Flow Player‬‬
‫‪23‬‬
‫از طريق كد ‪QR‬‬
‫از طريق كد ‪( QR‬واكنش سريع) برنامه ‪Music Flow‬‬
‫‪ Player‬را نصب كنيد‪ .‬كد ‪ QR‬را با استفاده از برنامه پويشگر‬
‫(اسكنر) پويش كنيد‪.‬‬
‫از طريق يا “‪ ”iTunes store‬يا “‪Google‬‬
‫‪”Play Store‬‬
‫‪ .1‬بر روي عالمت “‪ ”iTunes store‬يا “‪Google Play‬‬
‫‪ ”Store‬ضربه بزنيد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪ .2‬در كادر جستجو عبارت را “‪”Music Flow Player‬‬
‫تايپ كنيد و بر روي كلمه جستجو ضربه بزنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬در ليست نتايج جستجو گزينه “‪”Music Flow Player‬‬
‫را انتخاب كنيد تا دانلود شود‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬برنامه كاربردي ‪ Music Flow Player‬در نگارش‬
‫هاي زير موجود است‬
‫سيستم عامل اندرويد ‪( 2.3.3 :‬يا باالتر)‬
‫سيستم عامل اپل‪( 5.1.1 :‬يا باالتر)‬
‫‪y y‬با توجه به دستگاه‪ ،‬برنامه كاربردي ‪Music Flow‬‬
‫‪ Player‬ممكن است كار نكند‪.‬‬
‫(سيستم عامل اپل)‬
‫(سيستم عامل اندرويد)‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬مطمئن شويد كه دستگاه هوشمندتان به اينترنت متصل‬
‫است‪.‬‬
‫‪y y‬مطمئن شويد كه دستگاه هوشمندتان داراي برنامه‬
‫پويشگر است‪ .‬اگر ندارد آن را از “‪”iTunes store‬‬
‫يا“‪ ”Google Play Store‬دانلود كنيد‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫اتصاالت‬
‫آغاز به كار برنامه كاربردي ‪Music‬‬
‫‪Flow Player‬‬
‫‪ .1‬وقتي براي نخستين بار برنامه كاربردي ‪Music Flow‬‬
‫‪ Player‬را اجرا مي كنيد‪ ،‬شرايط استفاده بر روي صفحه‬
‫نمايان مي شود‪ .‬محتواي شرايط استفاده را مطالعه كرده و‬
‫گزينه [‪ ]Accept‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪ .2‬براي نصب بلندگوي خريداري شده‪ ،‬گزينه [‪ ]Start‬را‬
‫انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‬
‫“ اتصال بلندگو به شبكه خانگي” در صفحه ‪ 25‬مراجعه‬
‫نماييد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫اگر مي خواهيد به صفحه شرايط استفاده بازگرديد در‬
‫منوي تنظيمات دستگاه هوشمند برنامه كاربردي ‪Music‬‬
‫‪ Flow Player‬را از نو راه اندازي كنيد‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫اتصال بلندگو به شبكه خانگي‬
‫استفاده از شبكه سيمي بهترين عملكرد را به همراه دارد چرا كه‬
‫دستگاه ها به طور مستقيم و بدون تداخل فركانس راديويي‪ ،‬به‬
‫شبكه متصل مي شوند‪.‬‬
‫براي راهنمايي بيشتر به دفترچه راهنماي دستگاه شبكه تان‬
‫مراجعه نماييد‪.‬‬
‫آماده سازي‬
‫اتصال بلندگو به شبكه با استفاده از كابل‬
‫شبكه‬
‫بررسي كلي اتصال‬
‫سرويس باند‬
‫عريض‬
‫‪y y‬مطمئن شويد كه محيط شبكه بي سيم از روتر نصب شده در‬
‫داخل منزل تان استفاده مي كند‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪y y‬از اينكه بلندگو و دستگاه هوشمندتان به يك روتر متصل‬
‫هستند مطمئن شويد‪.‬‬
‫روتر‬
‫لوازم مورد نياز‬
‫‪y y‬روتر بي سيم‬
‫‪y y‬دستگاه هوشمند (اندرويد يا ‪) iOS‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬مطمئن شويد كه سرور ‪ DHCP‬در روتر بي سيم فعال‬
‫شده است‪.‬‬
‫‪y y‬اگر نمي توانيد بلندگو را به شبكه متصل كنيد‪ ،‬به‬
‫تنظيمات روتر رفته و مطمئن شويد كه تيك كادر‬
‫“‪Allow wireless client to see each other‬‬
‫‪ ”and access my local network‬برداشته شده‬
‫است‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫شبكه‬
‫‪26‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪ .1‬با استفاده از دكمه ي ‪ 1‬بر روي دستگاه كنترل از راه دور‬
‫يا دكمه ي ‪ !/1‬بر روي دستگاه‪ ،‬دستگاه را روشن كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬بر روي دستگاه هوشمند تان‪ ،‬برنامه ‪Music Flow‬‬
‫‪ Player‬را اجرا كنيد‪ .‬براي نصب بلندگو گزينه [‪]Start‬‬
‫را انتخاب نماييد‪.‬‬
‫‪ .5‬يك سر كابل شبكه را به درگاه ‪ ETHERNET‬بلندگو و‬
‫سر ديگر كابل را به روتر بي سيم تان وصل كنيد‪.‬‬
‫كمي صبر كنيد تا چراغ سفيد از چشمك زدن باز ايستد و‬
‫ثابت شود‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪ .6‬سپس گزينه [‪ ]Next‬بر روي صفحه را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬چراغ روي دستگاه را بررسي كرده و براي حركت به‬
‫مرحله بعد گزينه [‪ ]Next‬را انتخاب نماييد‪.‬‬
‫‪ .4‬گزينه [‪ ]Wired connection‬را بر روي صفحه انتخاب‬
‫كنيد‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪ .7‬براي پايان دادن به اتصال گزينه [‪ ]Next‬را انتخاب نماييد‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫اتصال بلندگو به شبكه از طريق راه‬
‫اندازي ‪( Wi-Fi‬اندرويد)‬
‫بررسي كلي اتصال‬
‫سرويس باند‬
‫عريض‬
‫‬
‫پس از اتصال بلندگو‪ ،‬ليستي از دستگاه هاي ذخيره سازي‬
‫متصل شده و صفحه مدت زمان موسيقي را مشاهده مي‬
‫كنيد‪ .‬دستورالعمل هاي روي صفحه را دنبال كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬استفاده از بلندگو بدون روتر امكان پذير نيست‪ .‬هنگام‬
‫استفاده از روتر سيمي‪ ،‬مي توانيد بلندگو را از طريق‬
‫نرم افزار‪ Music Flow PC‬كنترل كنيد‪( .‬صفحه‬
‫‪)56‬‬
‫‪y y‬بلندگو و دستگاه هوشمند بايد به يك روتر متصل باشند‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫روتر‬
‫‪2‬‬
‫‪28‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪ .1‬با استفاده از دكمه ي ‪ 1‬بر روي دستگاه كنترل از راه دور‬
‫يا دكمه ي ‪ !/1‬بر روي دستگاه‪ ،‬دستگاه را روشن كنيد‪.‬‬
‫چراغ به رنگ سفيد شروع به چشمك زدن مي كند‪.‬‬
‫بر روي دستگاه را فشار دهيد‪ .‬سپس چراغ به‬
‫‪ .5‬دكمه‬
‫صورت متناوب به رنگ قرمز و سفيد چشمك مي زند‪.‬‬
‫‪ .2‬بر روي دستگاه هوشمند تان‪ ،‬برنامه ‪Music Flow‬‬
‫‪ Player‬را اجرا كنيد‪ .‬براي نصب بلندگو گزينه [‪]Start‬‬
‫را انتخاب نماييد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪ .6‬سپس گزينه [‪ ]Next‬بر روي صفحه را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬چراغ روي دستگاه را بررسي كرده و براي حركت به‬
‫مرحله بعد گزينه [‪ ]Next‬را انتخاب نماييد‪.‬‬
‫‪ .4‬گزينه [‪ ]Wireless connection‬را بر روي‬
‫صفحه انتخاب كنيد‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪ .7‬اگر شبكه تان داراي رمز عبور باشد‪ ،‬صفحه امنيتي بر‬
‫روي دستگاه هوشمند نمايان مي شود‪ .‬رمز عبورتان را‬
‫وارد نماييد‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫‪ .9‬براي تكميل شدن اتصال گزينه [‪ ]Next‬را انتخاب نماييد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اتصاالت‬
‫‬
‫‪ .8‬سپس گزينه [‪ ]Next‬بر روي صفحه را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫پس از اتصال بلندگو‪ ،‬ليستي از دستگاه هاي ذخيره سازي‬
‫متصل شده و صفحه مدت زمان موسيقي را مشاهده مي‬
‫كنيد‪ .‬دستورالعمل هاي روي صفحه را دنبال كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫اگر بلندگو به شبكه متصل نشد و يا شبكه از عملكرد غير‬
‫عادي برخوردار بود‪ ،‬بلندگو را نزديك روتر قرار داده و‬
‫دوباره تالش كنيد‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫اتصاالت‬
‫اتصال بلندگو به شبكه از طريق راه‬
‫اندازي (‪iOS) Wi-Fi‬‬
‫بررسي كلي اتصال‬
‫سرويس باند‬
‫عريض‬
‫‪2‬‬
‫‪ .1‬با استفاده از دكمه ي ‪ 1‬بر روي دستگاه كنترل از راه دور‬
‫يا دكمه ي ‪ !/1‬بر روي دستگاه‪ ،‬دستگاه را روشن كنيد‪.‬‬
‫چراغ به رنگ سفيد شروع به چشمك زدن مي كند‪.‬‬
‫‪ .2‬بر روي دستگاه هوشمند تان‪ ،‬برنامه ‪Music Flow‬‬
‫‪ Player‬را اجرا كنيد‪ .‬براي نصب بلندگو گزينه [‪]Start‬‬
‫را انتخاب نماييد‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫روتر‬
‫‪ .3‬چراغ روي دستگاه را بررسي كرده و براي حركت به‬
‫مرحله بعد گزينه [‪ ]Next‬را انتخاب نماييد‪.‬‬
‫‪ .4‬گزينه [‪ ]Wireless connection‬را بر روي صفحه‬
‫انتخاب كنيد‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫بر روي دستگاه را فشار دهيد‪ .‬سپس چراغ به‬
‫‪ .5‬دكمه‬
‫صورت متناوب به رنگ قرمز و سفيد چشمك مي زند‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ .7‬در دستگاه ‪ iOS‬تان بر روي تنظيمات ‪ iOS‬رفته سپس‬
‫تنظيمات ‪ Wi-Fi‬و گزينه “‪ ”MusicFlow_Setup‬را‬
‫براي اتصال انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪ .6‬سپس گزينه [‪ ]Next‬بر روي صفحه را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬اگر گزينه “‪ ”MusicFlow_Setup‬در ليست‬
‫نيست‪ ،‬براي يافتن شبكه هاي ‪ Wi-Fi‬موجود دوباره‬
‫اسكن كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬وقتي دستگاه هوشمند به “‪”MusicFlow_Setup‬‬
‫متصل است نمي توانيد از اينترنت استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪ .8‬به محض برقرار شدن اتصال شبكه‪ ،‬به برنامه كاربردي‬
‫‪ Music Flow Player‬باز گرديد‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪ .9‬اگر شبكه تان داراي رمز عبور باشد‪ ،‬صفحه امنيتي بر‬
‫روي دستگاه هوشمند نمايان مي شود‪ .‬رمز عبورتان را‬
‫وارد نماييد‪.‬‬
‫‪ .11‬به محض برقرار شدن اتصال شبكه‪ ،‬به برنامه كاربردي‬
‫‪ Music Flow Player‬باز گرديد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪ .12‬براي تكميل شدن ارتباط‪ ،‬گزينه [‪ ]Next‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ .10‬در دستگاه ‪ iOS‬تان به قسمت تنظيمات ‪ iOS‬رفته و سپس‬
‫وارد تنظيمات ‪ Wi-Fi‬شويد و روتر بي سيم را براي اتصال‬
‫انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‬
‫پس از اتصال بلندگو‪ ،‬ليستي از دستگاه هاي ذخيره سازي‬
‫متصل شده و صفحه مدت زمان موسيقي را مشاهده مي‬
‫كنيد‪ .‬دستورالعمل هاي روي صفحه را دنبال كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫اگر بلندگو به شبكه متصل نشد و يا شبكه از عملكرد غير‬
‫عادي برخوردار بود‪ ،‬بلندگو را نزديك روتر قرار داده و‬
‫دوباره تالش كنيد‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫نكاتي پيرامون اتصال شبكه‬
‫‪y y‬بسياري از مشكالت شبكه كه در هنگام راه اندازي اتفاق مي‬
‫افتند با تنظيم دوباره روتر قابل رفع هستند‪.‬پس از اتصال‬
‫بلندگو به شبكه خانگي‪ ،‬آن را خاموش كنيد و‪ /‬يا كابل برق‬
‫روتر شبكه خانگي يا مودم كابلي را از پريز خارج كنيد‪.‬‬
‫سپس بلنگو را روشن كرده و‪ /‬يا كابل برق را دوباره به پريز‬
‫متصل كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬شبكه بي سيم با فركانس راديويي ‪ 2 /4‬گيگاهرتز عمل مي‬
‫‪y y‬كند كه همين دامنه در ساير دستگاه هايي چون تلفن بي سيم‪،‬‬
‫دستگاه هاي بلوتوث‪ ،‬فر مايكروويو مورد استفاده قرار مي‬
‫گيرد‪ ،‬بنابر اين شبكه بي سيم ممكن است تحت تاثير تداخل‬
‫فركانسي دستگاه هاي ذكر شده قرار گيرد‪.‬‬
‫‪y y‬تجهيزات شبكه بالاستفاده در شبكه خانگي تان را خاموش‬
‫كنيد‪ .‬برخي از دستگاه ها ممكن است موجب ترافيك شبكه‬
‫شوند‪.‬‬
‫‪y y‬اگر بلندگو به شبكه متصل نمي شود يا اتصال شبكه آن از‬
‫عملكرد غير عادي برخوردار است‪ ،‬بلندگو را نزديك روتر‬
‫كرده و دوباره امتحان كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به محيط شبكه خانگي و عملكرد روتر بي سيم ممكن‬
‫است اتصال بلندگو به روتر بي سيم به درستي انجام نشود‪.‬‬
‫‪y y‬بلندگو را به روتر بي سيمي كه داراي ‪ SSID‬پنهان است‬
‫نمي توان متصل نمود‪.‬‬
‫‪y y‬اگر عملكرد ديگري را انتخاب كنيد يا تنظيمات بلندگوي‬
‫متصل از طريق “‪ ”Music Flow Player‬را تغيير دهيد‪،‬‬
‫ارتباط بلندگو ممكن است قطع شود‪ .‬در چنين شرايطي‬
‫وضعيت ارتباط را بررسي نماييد‪.‬‬
‫‪y y‬حتي پس از اتصال برنامه كاربردي ‪Music Flow‬‬
‫‪ Player‬باز ممكن است دستگاه هوشمندتان موسيقي پخش‬
‫كند‪ .‬در چنين مواقعي بلندگوي متصل شده را در صفحه پخش‬
‫انتخاب نماييد‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به سرعت شبكه ‪ ،‬محتواي آنالين ممكن است به‬
‫خوبي پخش نشود‪.‬‬
‫‪y y‬تداخل سيگنال بي سيم مي تواند منجر به قطع ارتباط شبكه يا‬
‫توقف پخش شود‪.‬‬
‫‪y y‬اگر روترتان را خاموش و روشن كنيد‪ ،‬بايد بلندگوي تان را‬
‫نيز خاموش و روشن نماييد‪.‬‬
‫‪y y‬اگر روتر جديدي را نصب كنيد‪ ،‬بايد بلندگو را به تنظيمات‬
‫كارخانه بازگردانده و ارتباط شبكه را از نو راه اندازي كنيد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪y y‬شركت ما مسئول عملكرد نادرست بلندگو و‪ /‬يا قابليت اتصال‬
‫اينترنت ناشي از خطاهاي ارتباطي‪ /‬اشكاالت مربوط به‬
‫اتصال اينترنت باند عريض يا ساير دستگاه هاي مرتبط‬
‫نيست‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫اتصاالت‬
‫اتصال بلندگو به شبكه (تكميلي)‬
‫افزودن بلندگوي اضافي‬
‫بررسي كلي اتصال‬
‫شما مي توانيد از موسيقي با استفاده از يك دستگاه هوشمند و‬
‫چندين بلندگو لذت ببريد‪.‬‬
‫سرويس باند‬
‫عريض‬
‫تجهيزات مورد نياز‬
‫‪2‬‬
‫‪y y‬روتر بي سيم‬
‫‪y y‬دستگاه هوشمند (اندرويد يا ‪)iOS‬‬
‫‪y y‬بلندگوي اضافه‬
‫روتر‬
‫كابل شبكه‬
‫اتصاالت‬
‫‪,,‬توجه‬
‫تداخل فركانسي منجر به توقف پخش مي شود‪.‬‬
‫بلندگو (اصلي)‬
‫بلندگو (اضافي)‬
‫اتصاالت‬
‫‪ .1‬بلندگو (اصلي) را به شبكه متصل كنيد‪ .‬به“ اتصال بلندگو به‬
‫شبكه خانگي” در صفحه ‪ 25‬مراجعه كنيد ‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ .4‬دكمه ‪ ADD‬واقع در پشت بلندگو (اضافي) را فشار دهيد‪.‬‬
‫چراغ‬
‫قرمز مربوط به وضعيت شبكه چشمك مي زند‪.‬‬
‫‪ .2‬در دستگاه هوشمند‪ ،‬برنامه كاربردي ‪Music Flow‬‬
‫‪ Player‬را انتخاب كنيد‪ .‬بر روي منوي [‪ ]Home‬ضربه‬
‫بزنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬در منوي جانبي [‪ ]Add Speakers‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫شما همچنين مي توانيد بلندگويي ديگري را مانند نمونه‬
‫زير اضافه كنيد‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪ .5‬سپس گزينه [‪ ]Next‬بر روي صفحه را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪36‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪ .6‬براي تكميل شدن اتصال گزينه [‪ ]Next‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪,,‬توجه‬
‫اگر فاصله بين بلندگوي خطي (اصلي) متصل شده توسط‬
‫كابل شبكه و بلندگو (اضافي) متصل شده زياد باشد‪،‬‬
‫بلندگوها متصل نخواهند شد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫عملكرد‬
‫بهره مندي از موسيقي با‬
‫برنامه كاربردي ‪Music‬‬
‫‪Flow Player‬‬
‫‪37‬‬
‫بررسي كلي منوي ‪Home‬‬
‫برنامه كاربردي ‪ Music Flow Player‬را در دستگاه‬
‫هوشمندتان اجرا نماييد‪ .‬منوي [‪ ]Home‬نمايان مي شود‪.‬‬
‫با برنامه كاربردي ‪ Music Flow Player‬شما مي توانيد‬
‫موسيقي دستگاه هوشمندتان را پخش كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬براي راهنمايي بيشتر درمورد برنامه كاربردي‬
‫]‪ Music Flow Player [User Guide‬در‬
‫[‪ ]Settings] > [General‬در منوي فرعي را‬
‫روشن كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬برخي از محتواي اين قسمت ممكن است با توجه به‬
‫نگارش برنامه كاربردي ‪Music Flow Player‬‬
‫متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪ .1‬بررسي كنيد و ببينيد آيا بلندگو به شبكه متصل است‪( .‬صفحه‬
‫‪)25‬‬
‫‪ .2‬براي استفاده از بلندگو بايد برنامه كاربردي ‪Music Flow‬‬
‫‪ Player‬را دانلود و نصب نماييد‪( .‬صفحه ‪)23‬‬
‫‪ – Recommendation‬براي مشاهده توصيه‪ ،‬محل‬
‫‪a‬‬
‫جمله را كليك كنيد‪.‬‬
‫‪b‬‬
‫‪c‬‬
‫‪d‬‬
‫‪e‬‬
‫‪f‬‬
‫‪ –Favorites‬ترانه هاي دلخواه تان را نشان مي دهد‪.‬‬
‫‪ – Timeline‬ترانه هاي پخش شده با اين بلندگو را‬
‫نشان مي دهد‪.‬‬
‫‪ – Most Played‬ترانه هايي كه در اين بلندگو بيشتر‬
‫پخش شده اند را نشان مي دهد‪.‬‬
‫‪ – My Playlists‬ليست پخش را نشان مي دهد‪.‬‬
‫‪ – ?How do you feel today‬صفحه ‪music‬‬
‫‪ curation‬را نشان مي دهد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫با توجه به نگارش سيستم عامل دستگاه هوشمند يا برنامه‬
‫كاربردي “‪ ”Music Flow Player‬برخي از محتواي‬
‫اين دفترچه ممكن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫آماده سازي‬
‫‪3‬‬
‫‪38‬‬
‫عملكرد‬
‫بررسي كلي منوي فرعي‬
‫پخش يك ترانه‬
‫‪ .1‬برنامه كاربردي ‪ Music Flow Player‬را در دستگاه‬
‫هوشمندتان اجرا كنيد‪ .‬منوي [‪ ]Home‬نمايان مي شود‪.‬‬
‫‪ .1‬برنامه كاربردي ‪ Music Flow Player‬را در دستگاه‬
‫هوشمندتان اجرا كنيد‪ .‬منوي [‪ ]Home‬نمايان مي شود‪.‬‬
‫‪ .2‬بر روي منوي [‪ ]Home‬ضربه بزنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬بر روي منوي [‪ ]Home‬ضربه بزنيد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫‪ .3‬منوي فرعي نمايان مي شود‪.‬‬
‫‪ .3‬منوي فرعي نمايان مي شود‪.‬‬
‫در منوي فرعي گزينه [‪ ]My Phone‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ – Home a‬منوي ‪ Home‬را نشان مي دهد‪.‬‬
‫‪b‬‬
‫‪c‬‬
‫‪d‬‬
‫‪e‬‬
‫‪f‬‬
‫‪g‬‬
‫‪ – My Phone‬ترانه هاي موجود در اين دستگاه‬
‫هوشمند را نشان مي دهد‪.‬‬
‫‪ – Music Library‬ترانه هاي دستگاه هاي متصل‬
‫شده را نشان مي دهد‪( .‬سرور رسانه)‬
‫‪ – Streaming Services‬خدمات آنالين را نشان‬
‫مي دهد‪ .‬مي توانيد از راديو و موسيقي آنالين لذت ببريد‪.‬‬
‫‪ – Connected Speakers‬بلندگوي متصل شده را‬
‫نشان مي دهد‪.‬‬
‫‪ – Add Speakers‬به صفحه نصب بلندگو مي رود‪.‬‬
‫‪ – Settings‬منوي تنظيمات را نشان مي دهد‪.‬‬
‫‪ .4‬آلبوم مورد نظر را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪ .5‬ترانه مورد نظر را انتخاب كنيد‪ .‬سپس ترانه انتخاب شده‬
‫نشان داده شده و پخش مي گردد‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫مديريت ليست پخش‬
‫در صفحه ي آلبوم‪ ،‬بر روي [ ] ترانه ي مورد نظر ضربه‬
‫بزنيد‪ .‬منوي كشويي به طرف پايين نمايان مي شود‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫اگر بلندگو انتخاب نشده است‪ ،‬كادر انتخاب بلندگو نمايان‬
‫مي شود‪ .‬بلندگوي مورد نظر را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ – Play next‬ترانه بعدي براي پخش را انتخاب مي‬
‫‪a‬‬
‫كند‪.‬‬
‫‪ – Add to queue b‬به ليست ترانه ها اضافه مي كند‪.‬‬
‫‪ – Add to playlist‬به ليست پخش مورد نظر اضافه‬
‫‪c‬‬
‫مي كند‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫با توجه به فضاي بي سيم‪ ،‬پخش ترانه با بلندگو ممكن است‬
‫به درستي انجام نشود‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫عملكرد‬
‫بررسي كلي پخش‬
‫انتخاب جلوه ي صوتي‬
‫اين بلندگو داراي تعدادي جلوه ي صوتي فراگير از پيش تنظيم‬
‫شده است‪ .‬شما مي توانيد با ضربه بر روي عالمت [ ] حالت‬
‫صوتي دلخواه را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫شما مي توانيد اطالعات گوناگون روي صفحه پخش را تاييد و‬
‫تنظيم كنيد‪.‬‬
‫موارد نمايان شده براي اكواليزر بستگي به منبع و جلوه هاي‬
‫صوتي دارد‪.‬‬
‫‪ .1‬در هنگام پخش‪ ،‬بر روي عالمت [‬
‫شكل زير‪.‬‬
‫] ضربه بزنيد‪ ،‬مانند‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫‪ a‬بلندگويي را كه در حال پخش ترانه است نشان مي دهد‬
‫موسيقي در حال پخش را نشان مي دهد‪.‬‬
‫ محتواي مورد نظر را تكرار مي كند‪ .‬هر‬‫زمان كه آن را كليك كنيد‪ ،‬وضعيت تكرار تغيير مي‬
‫( تكرار يك ترانه) ‪-‬‬
‫‪ b‬كند‬
‫(تكرار همه ترانه‬
‫(بدون تكرار)‬
‫ها) ‪-‬‬
‫‪ .2‬بر روي عالمت ‪ D‬يا ‪ A‬ضربه بزنيد‪.‬‬
‫ ترانه هاي ليست پخش را به طور اتفاقي‬‫پخش مي كند‪.‬‬
‫پخش را تنظيم مي كند‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫ ميزان صدا را تنظيم مي كند‪.‬‬‫ پخش را متوقف مي كند‪.‬‬‫‪ - /‬پرش رو به جلو يا رو به عقب‪.‬‬
‫ جلوه ي صوتي را تنظيم مي كند‪.‬‬‫عالمت‬
‫مي شود‪.‬‬
‫را ضربه بزنيد‪ ،‬گزينه هاي مختلفي نمايان‬
‫ ترانه را در [‪ ]Favorites‬ذخيره مي كند‪.‬‬‫شما مي توانيد در زبانه [‪ ]Home‬گزينه‬
‫‪ ]Favorites[ d‬را بيابيد‪.‬‬
‫ ترانه را به [‪ ]My Playlist‬اضافه مي كند‪.‬‬‫ در شبكه هاي اجتماعي به اشتراك مي گذارد‪.‬‬‫ ترانه هايي را كه شبيه به ترانه در حال‬‫پخش هستند‪ ،‬جستجو مي كند‪.‬‬
‫‪e‬‬
‫ ليست پخش كنوني را ويرايش مي كند‪.‬‬‫ بلندگويي را براي پخش انتخاب مي كند‪.‬‬‫‪ -‬منوي موسيقي را نشان مي دهد‪.‬‬
‫‬
‫شما مي توانيد جلوه هاي صوتي مختلفي را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫جلوه صوتي‬
‫توضيح‬
‫‪Standard‬‬
‫از صداي بهينه شده بهره مند مي شويد‪.‬‬
‫از صداي طبيعي و عادي برخورد مي‬
‫شويد‪.‬‬
‫از صداي جذاب و فراگير سينمايي بهره‬
‫مند مي شويد‪.‬‬
‫جلوه صوتي خنثي ارائه مي كند‪.‬‬
‫دامنه مياني را براي تقويت صدا‪ ،‬افزايش‬
‫مي دهد‪.‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪Cinema‬‬
‫‪Flat‬‬
‫‪Boost‬‬
‫‪Treble /‬‬
‫‪Bass‬‬
‫تريبل و باس را تقويت مي كند‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬با استفاده از دكمه ‪ SOUND EFFECT‬روي‬
‫دستگاه كنترل از راه دور مي توانيد حالت صوتي‬
‫دلخواه را انتخاب نماييد‪.‬‬
‫‪y y‬در برخي از حالت هاي فراگير (سوراند)‪ ،‬صدايي‬
‫پخش نشده يا صدا كم ضعيف است‪ .‬اين بستگي به‬
‫حالت فراگير و منبع صدا دارد‪ ،‬اشكال از دستگاه‬
‫نيست‪.‬‬
‫‪y y‬پس از تغيير ورودي يا حتي پس از تغيير فايل صوتي‬
‫شايد الزم باشد‪ ،‬حالت فراگير را بازنشاني كنيد‪.‬‬
‫روش هاي مختلف شنيدن ترانه‬
‫روش هاي مختلفي براي شنيدن ترانه وجود دارد‪ :‬گروهي‪ ،‬پخش‬
‫فراگير و يكنواخت‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫اگر مي خواهيد از پخش گروهي و پخش فراگير بهره مند‬
‫شويد‪ ،‬حداقل بايد يك بلندگو از طريق كابل شبكه متصل‬
‫شده باشد‪ .‬در ارتباط بي سيم‪ ،‬پخش يكنواخت بستگي به‬
‫محل بلندگوي نصب شده دارد‪ .‬بلندگو بايد در فاصله كمي‬
‫از روتر نصب شده باشد‪ .‬براي تغيير تنظيمات ارتباط‬
‫بلندگو در زماني كه تمامي بلندگوها از قبل به صورت بي‬
‫سيم متصل شده اند‪ ،‬ابتدا يكي از بلندگوها را با كابل شبكه‬
‫متصل كنيد سپس تمامي بلندگوها را بازنشاني كنيد و‬
‫دوباره آنها را مرتبط نماييد‪ .‬براي بهره مندي از پخش‬
‫گروهي يكنواخت يا فراگير به صورت بي سيم‪ ،‬توصيه‬
‫مي شود از روتري كه از ‪ 802.11n‬پشتيباني مي كند‪،‬‬
‫استفاده نماييد‪ .‬در اين صورت تنظيمات حالت امنيتي روتر‬
‫را در وضعيت ‪ OPEN‬يا ‪ AES‬قرار دهيد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫‪y y‬وقتي ترانه را با بلندگوي دستگاه هوشمند پخش مي‬
‫كنيد‪ ،‬اكواليزر صدا پشتيباني نمي شود‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫عملكرد‬
‫پخش گروهي‬
‫شما مي توانيد چندين بلندگوي مرتبط به برنامه كاربردي‬
‫‪ Music Flow Player‬را گروه كنيد تا همگي آنها يك ترانه‬
‫ي واحد را پخش كنند‪.‬‬
‫‪ .3‬گزينه گروهي نمايان مي شود‪.‬‬
‫براي انتخاب بلندگوي مورد نظر براي پخش‪ ،‬بر روي كادر‬
‫تيك ضربه بزنيد‪ .‬سپس [‪ ]OK‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ .1‬در منوي فرعي برنامه كاربردي ‪Music Flow Player‬‬
‫گزينه [‪ ]Connected Speakers‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫‪ .4‬بلندگوها آماده پخش گروهي هستند‪.‬‬
‫‪ .2‬بلندگوهاي متصل شده نمايان مي شوند‪.‬‬
‫عالمت [ ] در بلندگويي كه مي خواهيد ترانه پخش شود‪،‬‬
‫انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬اگر بلندگوها گروه نشده باشند‪ ،‬هر كدام ترانه ي‬
‫متفاوتي را پخش خواهند كرد‪.‬‬
‫‪y y‬براي پخش يكنواخت توصيه مي شوند كمتر از ‪5‬‬
‫دستگاه را متصل كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬ضعيف شدن سيگنال به دليل فاصله زياد بين بلندگوها‬
‫يا روتر بي سيم و تداخل فركانسي منجر به پخش غير‬
‫عادي مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به فضاي بي سيم‪ ،‬عمل گروه ممكن است انجام‬
‫نشود‪.‬‬
‫‪y y‬براي پخش گروهي يكنواخت‪ ،‬توصيه مي شود‬
‫بلندگويي را كه با كابل شبكه وصل شده به عنوان‬
‫بلندگوي اصلي انتخاب كنيد‪ .‬اگر بلندگوي اصلي به‬
‫صورت بي سيم متصل شده باشد‪ ،‬آن را نزديك تر از‬
‫بلندگوي سيمي قرار دهيد‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫پخش فراگير (سوراند)‬
‫با افزودن دو بلندگوي ديگر مي توانيد از صداي فراگير بهره مند‬
‫شويد‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫‪ .3‬گزينه شرايط فراگير (سوراند) نمايان مي شود‪.‬‬
‫با ضربه به بلندگوهاي متصل شده‪ ،‬بلندگوهاي چپ و راست‬
‫را انتخاب كنيد‪ .‬سپس گزينه [ ‪ ] OK‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ .1‬در منوي جانبي برنامه كاربردي ‪Music Flow Player‬‬
‫گزينه [‪ ]Connected Speakers‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .2‬بلندگوهاي متصل شده نمايان مي شوند‪.‬‬
‫بر روي بلندگو عالمت [ ] را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬توصيه مي شود مدل هاي مشابه را در حالت فراگير‬
‫(سوراند) تنظيم نماييد‪.‬‬
‫‪y y‬فاصله زياد بين بلندگوها يا يا روتر بي سيم و تداخل‬
‫سيگنال مي تواند منجر به ضعيف شدن سيگنال و پخش‬
‫غيرعادي شود‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به شرايط بي سيم ممكن است عمل گروه انجام‬
‫نشود‪.‬‬
‫‪y y‬براي آنكه عمل پخش يكنواخت باشد‪ ،‬توصيه مي شود‬
‫بلندگوي مستر (اصلي) را از طريق كابل شبكه متصل‬
‫كنيد‪ .‬اگر بلندگوي مستر (اصلي) به صورت بي سيم‬
‫متصل شده باشد‪ ،‬آن را نزديك تر از بلندگوي متصل‬
‫شده از طريق سيم قرار دهيد‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪ .4‬بلندگوها آماده پخش فراگير (سوراند) هستند‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫عملكرد‬
‫پخش يكنواخت‬
‫شما مي توانيد به آساني بلندگو را از دستگاه هوشمند يا بلندگو به‬
‫بلندگوي ديگر تغيير دهيد بدون آنكه وقفه اي در پخش ايجاد‬
‫شود‪.‬‬
‫تغيير بلندگوي در حال پخش از دستگاه هوشمند به‬
‫يك بلندگو‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬وقتي با دستگاه هوشمندتان از منزل خارج شويد ديگر‬
‫پشتيباني نمي شود‪.‬‬
‫‪y y‬عملكرد ‪ Wi-Fi‬در دستگاه هوشمند بايد روشن باشد‪.‬‬
‫‪y y‬اگر منبع بلوتوث و دستگاه سيار باشد‪ ،‬پخش يكنواخت‬
‫پشتيباني نمي شود‪( .‬سرور رسانه و خدمات پخش‬
‫آنالين پشتيباني مي شوند)‪.‬‬
‫‪y y‬در خدمات پخش آنالين‪ ،‬پخش يكنواخت مقدور نيست‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫‪y y‬در پخش يكنواخت‪ ،‬هر بلندگو داراي مقدار صداي‬
‫موجود است‪ .‬اگر هنگام پخش هيچ صدايي از بلندگو‬
‫پخش نشود‪ ،‬ببينيد آيا ميزان صداي بلندگو در وضعيت‬
‫صفر است‪.‬‬
‫‪ .1‬اگر دستگاه هوشمندي كه در حال پخش ترانه است از بيرون‬
‫به داخل اتاقي كه بلندگوي متصل شده در آن است برده‬
‫شود‪ ،‬كادري بر روي دستگاه هوشمند نمايان شده و از شما‬
‫سوال مي كند كه كدام بلندگو ترانه را پخش كند‪.‬‬
‫‪ .2‬در ليست نمايان شده بلندگو را انتخاب كنيد‪ ،‬ترانه اي كه در‬
‫حال شنيدن آن هستيد بدون وقفه پخش مي شود‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫استفاده از ‪LG HomeChat‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬براي اطالعات بيشتر‪ ،‬به تارنماي زير مراجعه كنيد‬
‫‪http://homechat.lge.com‬‬
‫‪y y‬با توجه به منطقه‪ ،‬سرويس ‪ LG HomeChat‬ممكن‬
‫است مقدور نباشد‪.‬‬
‫درباره ‪LG HomeChat‬‬
‫‪ LG HomeChaty y‬چه نوع خدماتي است؟‬
‫‪ LG HomeChat-‬خدماتي است كه كاربران را قادر مي‬‫سازد از طريق خط پيام رسان گوشي همراه‪ ،‬با دستگاه هاي‬
‫خانگي هوشمند با زبان دوستانه و روزمره چت كنند‪.‬‬
‫‪-‬مانيتورينگ‪ :‬وضعيت صدا‪ ،‬ديدن تايمر آالرم‪ /‬خواب‬‫‪--‬گزارش وضعيت ‪ :‬آمدن به خانه‪ ،‬حالت استراحت و جشن‬
‫‪,,‬توجه‬
‫عملكردهاي قابل پشتيباني ‪ LG HomeChat‬با گذشت‬
‫زمان متغيير است‪.‬‬
‫شروع كار با ‪LG HomeChat‬‬
‫مرحله ‪ .1‬نصب برنامه ‪LINE‬‬
‫لطفا ً ببينيد آيا برنامه كاربردي ‪ LINE‬بر روي گوشي‬
‫هوشمندتان نصب شده است‪ ،‬اگر نصب نشده بود برنامه‬
‫‪ LINE‬را از بازار برنامه هاي كاربردي (مانند‬
‫‪)Google Play Store, Apple App Store‬‬
‫جستجو نصب كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫اگر بر روي نسل ‪ 4G/3G‬نصب شود‪ ،‬با توجه به‬
‫وضعيت دستگاه تان ممكن است به ديتاي بيشتري نياز‬
‫باشد‪.‬‬
‫مرحله ‪ .2‬افزودن ‪ LG HomeChat‬به عنوان‬
‫يك دوست بر روي ‪LINE‬‬
‫‪ .1‬برنامه ‪ LINE‬را اجرا نموده و بر روي دكمه ي ‪> More‬‬
‫‪ Official Accounts‬ضربه بزنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬از روي ليست برنامه ‪ LG HomeChat‬را بيابيد يا از‬
‫طريق عملكرد جستجو‪ LG HomeChat ،‬را جستجو‬
‫كرده و آن را انتخاب كنيد!‬
‫‪ LG HomeChat .3‬را به عنوان دوست اضافه كرده و‬
‫آماده چت با ‪ LG HomeChat‬باشيد‪.‬‬
‫مرحله ‪ .3‬پذيرفتن با مقررات و شرايط سرويس‬
‫‪ .1‬در كادر محاوره ‪ LG HomeChat‬بر روي پيوند شرايط‬
‫و مقررات ضربه بزنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬سن تان را تاييد كنيد‪ ( .‬شرايط سني در كشورهاي گوناگون‬
‫متفاوت است‪).‬‬
‫‪ .3‬شرايط و مقررات ما را مطالعه كنيد‪ ،‬سه كادر را تيك بزنيد‬
‫و در انتها بر روي دكمه ي ‪ I Agree‬ضربه بزنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫به منظور كنترل ايمن دستگاه‪ LG HomeChat ،‬به‬
‫كودكان خدمات ارائه نمي كند‪ ،‬مطمئن شويد كه كودكان‬
‫تان از ‪ LG HomeChat‬استفاده نمي كنند‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫‪ LG HomeChaty y‬چه نوع عملكرد صوتي ارائه مي كند؟‬
‫‪-‬كنترل‪ :‬پخش‪ ،‬مكث‪ ،Mood Station ،‬تنظيمات صدا‪ ،‬پخش‬‫اتفاقي‪ ،‬بازپخش‪ ،‬تايمر آالرم‪ /‬خواب‪ ،‬غيره‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫عملكرد‬
‫مرحله ‪ .4‬سيستم صوتي را به‬
‫‪ LG HomeChat‬متصل كنيد‬
‫‪ .1‬براي كنترل وسايل خانگي از طريق ‪ HomeChat‬بايد‬
‫برنامه ‪ Music Flow Player‬را در دستگاه هوشمندتان‬
‫نصب كرده باشيد و بلندگوها بايد به همان شبكه متصل باشند‬
‫و بلندگوي تان بايد رجيستر (ثبت) شده باشد‪ .‬براي ارتباط‬
‫براي رجيستر (ثبت) دستگاه‪ Register ،‬را وارد كنيد‪.‬‬
‫‬
‫‪3‬‬
‫اگر برنامه ‪ Music Flow Player‬را هنوز نصب نكرده‬
‫ايد‪ ،‬به قسمت نصب برنامه كاربردي ‪Musci Flow‬‬
‫‪ Player‬در صفحه ‪ 23‬مراجعه نماييد‪.‬‬
‫‪ .2‬براي اتصال بلندگوي ثبت شده به ‪Music Flow Player‬‬
‫به ‪ LG HomeChat‬بر روي دكمه ‪ audio‬كليك كنيد‪.‬‬
‫(در نگارش اندرويد كيت كت پنجره اي نمايان مي شود كه‬
‫در مورد نصب برنامه كاربردي سوال مي كند بر روي‬
‫گزينه ‪ yes‬كليك كنيد‪).‬‬
‫عملكرد‬
‫‪ .3‬دستگاه هاي موجود براي ‪ LG HomeChat‬در سمت‬
‫راست با عنوان ‪ Available‬نمايان مي شوند‪ .‬دستگاهي را‬
‫كه مي خواهيد به ‪ LG HomeChat‬متصل كنيد‪ ،‬انتخاب‬
‫كرده و بر روي ‪ next‬ضربه بزنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬اتصال با موفقيت انجام شد! بر روي عبارت ‪Return to‬‬
‫‪ LG HomeChat Conversation‬ضربه زده و با‬
‫دستگاه تان چت كنيد‪.‬‬
‫مرحله ‪ .5‬استفاده از ‪LG HomeChat‬‬
‫‪ .1‬براي صدور فرمان‪ ،‬واژه ‪ Audio‬را ادا كنيد‪ .‬براي‬
‫بررسي وضعيت كنوني صداي تان عبارت “‪Audio‬‬
‫‪ ”What”s on now‬يا “‪ ”Audio Status‬را وارد كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬براي مشاهده ليست عملكردهاي كليدي صدا و فرمان هاي‬
‫ميان بر عبارت “‪ ”Audio Commands‬يا “‪Audio‬‬
‫‪ ”Help‬را وارد كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬در هنگام استفاده از ‪ LG HomeChat‬چنانچه سوالي‬
‫داشتيد‪ ،‬براي استفاده از راهنماي كاربر عبارت ‪Help‬‬
‫را وارد نماييد‪.‬‬
‫‪y y‬براي دريافت پاسخ سريع تر پيرامون سواالت مربوط‬
‫به دستگاه با مركز خدمات ال جي الكترونيكس تماس‬
‫بگيريد‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫نمونه هاي كاربردي‬
‫‪47‬‬
‫‪Mood station‬‬
‫دكمه ي ‪Audio quick‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫با استفاده از ‪ Gracenote‬ترانه هاي آرشيو موسيقي‪ ،‬تحليل‬
‫شده و سپس بر اساس ‪ Mood‬مرتب مي شوند‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫با توجه به فايل صوتي‪ ،‬ممكن است مرتب سازي صحيح‬
‫نباشد‪.‬‬
‫ليست فرامين صوتي‬
‫‪Coming home‬‬
‫‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫عملكرد‬
‫تنظيم بلندگو با برنامه كاربردي‬
‫‪Music Flow Player‬‬
‫با استفاده از برنامه كاربردي ‪ Music Flow Player‬شما‬
‫مي توانيد بلندگوي متصل شده را در دستگاه هوشمندتان تنظيم‬
‫كنيد‪.‬‬
‫بررسي كلي منوي تنظيم‬
‫‪ .1‬در گوشي هوشمندتان برنامه كاربردي ‪Music Flow‬‬
‫‪ Player‬را اجرا كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬در منوي فرعي گزينه [‪ ]Settings‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬براي راهنمايي بيشتر درمورد برنامه كاربردي‬
‫]‪ Music Flow Player [User Guide‬در‬
‫[‪ ]Settings] > [General‬در منوي فرعي را‬
‫روشن كنيد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪y y‬برخي از محتواي اين قسمت با توجه به نگارش برنامه‬
‫كاربردي ‪ Music Flow Player‬ممكن است متفاوت‬
‫باشد‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫آماده سازي‬
‫‪ .1‬اتصال بلندگو به شبكه را بررسي كنيد‪( .‬صفحه ‪)25‬‬
‫‪ .2‬براي استفاده از بلندگو‪ ،‬بايد برنامه كاربردي ‪Music‬‬
‫‪ Flow Player‬را دانلود و نصب كرده باشيد‪( .‬صفحه‬
‫‪)23‬‬
‫‪ – General a‬براي استفاده آسان تر از بلندگو‬
‫‪b‬‬
‫‪c‬‬
‫‪d‬‬
‫‪e‬‬
‫‪f‬‬
‫‪ – Speakers‬بلندگوي متصل شده را تنظيم مي كند‪.‬‬
‫‪ – Alarms/Sleep Timer‬در زمان مقرر بلندگو را‬
‫روشن و خاموش مي كند‪.‬‬
‫‪ – Music Library‬آرشيو موسيقي را مديريت مي‬
‫كند‪.‬‬
‫‪ – Account Management‬خدمات شبكه هاي‬
‫اجتماعي و خدمات پخش رسانه را مديريت مي كند‪.‬‬
‫‪ – Advanced settings‬منوي تنظيمات پيشرفته را‬
‫نشان مي دهد‪( .‬صفحه ‪)51‬‬
‫‪ – .Version Info‬بلندگو را به آخرين نگارش‪ ،‬به‬
‫‪g‬‬
‫روز رساني مي كند‪.‬‬
‫‪ – Open source licenses‬مجوزهاي متن باز را‬
‫‪h‬‬
‫نشان مي دهد‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪49‬‬
‫منوي [‪]General‬‬
‫تنظيمات را براي استفاده آسان تر از بلندگو‪ ،‬اعمال مي كند‪.‬‬
‫‪( Lock Screen Setting‬فقط اندرويد)‬
‫اين عملكرد به شما امكان مي دهد كه ترانه را بر روي صفحه‬
‫قفل شده نمايش دهيد‪( .‬قفل صفحه به طور پيش فرض در حالت‬
‫[‪ ]ON‬است‪).‬‬
‫‪User Guide‬‬
‫‪l‬‬
‫اين عملكرد به شما امكان نمايش يا حذف راهنما در منو را مي‬
‫دهد‪.‬‬
‫‪Music Curation‬‬
‫به ‪ Music Curation‬مي رود‪.‬‬
‫‪b‬‬
‫شما مي توانيد بلندگوهاي متصل به شبكه را تنظيم كنيد‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫‪d‬‬
‫‪e‬‬
‫‪f‬‬
‫‪g‬‬
‫‪h‬‬
‫‪i‬‬
‫‪j‬‬
‫‪k‬‬
‫‪l‬‬
‫‪ – Speaker LED‬چراغ بلندگو را روشن يا خاموش‬
‫مي كند‪( .‬در حالت پيش فرض چراغ بلندگو [‪]ON‬‬
‫است‪).‬‬
‫‪ – DRC‬عملكرد را روشن يا خاموش مي كند‪( .‬صفحه‬
‫‪)54‬‬
‫‪ – Night‬عملكرد حالت شب را روشن يا خاموش مي‬
‫كند‪( .‬صفحه ‪)55‬‬
‫‪ – Auto Volume On/Off‬عملكرد صداي خودكار‬
‫روشن يا خاموش مي كند‪( .‬صفحه ‪)56‬‬
‫‪ – AV Sync‬همگام سازي صدا و تصوير را تنظيم‬
‫مي كند‪( .‬صفحه ‪)54‬‬
‫‪ – Woofer level‬ميزان صداي ووفر را تنظيم مي‬
‫كند‪( .‬صفحه ‪)55‬‬
‫‪ – Auto Display On/Off‬عملكرد نمايش خودكار‬
‫را روشن يا خاموش مي كند‪.‬‬
‫‪ – Auto Power On/Off‬عملكرد روشن‪ /‬خاموش‬
‫شدن خودكار را فعال يا غير فعال مي كند‪( .‬صفحه ‪)56‬‬
‫‪ – Connect to the TV‬راهنماي اتصال به‬
‫تلويزيون‪( .‬از طريق اپتيكال (صفحه ‪ )16‬يا ‪HDMI‬‬
‫(صفحه ‪))17‬‬
‫‪ – Initialize‬بلندگو را بازنشاني مي كند‪.‬‬
‫‪ – System version‬نگارش سيستم كنوني را نشان‬
‫مي دهد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫منوي [‪]Speakers‬‬
‫‪ – Rename a‬نام بلندگو را تغيير مي دهد‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫عملكرد‬
‫منوي [‪]Alarms/Sleep Timer‬‬
‫بلندگو را در زمان مقرر روشن يا خاموش مي كند‪.‬‬
‫آرشيو موسيقي را مديريت مي كند‪.‬‬
‫‪Alarms‬‬
‫‪Sync Schedule‬‬
‫بلندگو زمان را به شما يادآوري مي كند‪.‬‬
‫شما مي توانيد زمان براي برنامه ريزي خودكار ‪Music‬‬
‫‪ index‬را تنظيم كنيد‪ .‬روز و زمان به روز رساني را انتخاب‬
‫كنيد‪ Sync Schedule ( .‬به طور پيش فرض [‪]OFF‬‬
‫است‪).‬‬
‫آالرم انتخاب شده را حذف مي كند‪.‬‬
‫آالرم جديد اضافه مي كند‪.‬‬
‫‪Sleep Timer‬‬
‫زماني را براي خاموش شدن خودكار بلندگو تنظيم مي كند‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫منوي [‪]Music Library‬‬
‫‪ .1‬انتخاب بلندگو براي تنظيم تايمر [‪ ]Sleep Timer‬در‬
‫منوي [‪.]Alarms/Sleep Timer‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫اگر روز مورد نظر را انتخاب نكرده باشيد‪ ،‬فقط يك بار‬
‫زمان تنظيم شده شما را اجرا خواهد كرد‪.‬‬
‫‪Sync‬‬
‫آرشيو موسيقي را مديريت مي كند‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪ .1‬سرور مورد نظر را انتخاب و بر روي كادر آن تيك بزنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬تايمر مورد نظر را در بلندگوي انتخاب شده تنظيم مي كند‪.‬‬
‫‪ .2‬براي به روز رساني سرور مورد نظر بر روي گزينه‬
‫[‪ ]Update‬ضربه بزنيد‪.‬‬
‫منوي [‪]Account Management‬‬
‫انواع خدمات شبكه هاي اجتماعي و خدمات پخش رسانه آنالين‬
‫را مديريت مي كند‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫اگر برنامه كاربردي ‪ Music Flow Player‬براي‬
‫سيستم عامل ‪ iOS‬است‪ ،‬خدمات شبكه هاي اجتماعي براي‬
‫نگارش ‪ iOS 6.0‬يا باالتر پشتيباني مي شود‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫منوي [‪]Advanced Settings‬‬
‫‪Mesh Network Channel‬‬
‫‪51‬‬
‫‪Auto Music Play‬‬
‫با دستيابي دستگاه هوشمندتان به بلندكوي دلخواه‪ ،‬مي توانيد به‬
‫راحتي از طريق دستگاه هوشمند دستگاه در حال رندر يا بلندگو‬
‫را به بلندگوي ديگر تغيير دهيد‪.‬‬
‫اگر پخش عادي يا پخش گروهي با استفاده از بلندگوهاي متعدد‬
‫از جمله ارتباط بي سيم بلندگو يكنواخت نباشد‪ ،‬به منظور بهبود‬
‫سرعت شبكه‪ ،‬عملكرد به كانال شبكه مش (توري) تغيير مي كند‪.‬‬
‫‪y y‬دستگاه هوشمند بايد از بلوتوث هوشمند پشتيباني كند‪ .‬عملكرد‬
‫بلوتوث در تنظيمات دستگاه پيشرفته را روشن كنيد‪.‬‬
‫‪ .1‬گزينه [‪ ]Advanced Settings] <- [Settings‬را‬
‫انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬اين عملكرد مشروط به توانايي دستگاه هوشمند و وضعيت‬
‫شبكه ‪ Wi-Fi‬است‪.‬‬
‫‪y y‬گزينه پخش خودكار ترانه در برنامه كاربردي ‪music‬‬
‫‪ flow‬بايد روشن شده باشد‪.‬‬
‫‪y y‬اين عملكرد باطري بيشتري مصرف مي كند‪.‬‬
‫‪ .1‬در منوي تنظيمات پيشرفته مربوط به برنامه كاربردي‬
‫‪ music flow‬گزينه [‪ ]Auto Music Play‬را روشن‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬گزينه[ ‪ ]Mesh Network Channel‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫اطالعات كانال تازه تغيير كرده‪ ،‬نشان داده مي شود‪.‬‬
‫ ‪-‬دستگاه هوشمند را به برچسب روي بلندگو كامالً نزديك‬‫كنيد‪ .‬فاصله ‪ 5‬سانتيمتري توصيه مي شود‪.‬‬
‫ ‪-‬نوار كشويي را در منتهي اليه سمت چپ تنظيم كنيد‪.‬‬‫ ‪-‬زبانه كشويي را به آرامي به طرف راست حركت دهيد تا‬‫اعالن نمايش شود‪.‬‬
‫‪ .3‬كانال را براي تغيير انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬اطالعات كانال به روز رساني شده و اطالعات كانال‬
‫انتخاب را نشان مي دهد‪..‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬در هنگام تغيير كانال‪ ،‬باندگو به طور موقت قطع مي‬
‫شود‪.‬‬
‫‪y y‬در هنگام خاموش بودن بلندگو‪ ،‬اگر كانال را تغيير‬
‫دهيد در زمان روشن كردن بايد آن را اضافه كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬چنانچه پس از تغيير كانال‪ ،‬بلندگو به شبكه وصل‬
‫نشود‪ ،‬بلندگو را دوباره اضافه كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬دستگاه هوشمند بايد از عملكرد بلوتوث كم مصرف‬
‫(‪ )BLE‬پشتيباني كند‪.‬‬
‫‪y y‬مشخصات پشتيباني ‪ BLE‬با توجه به متفاوت بودن‬
‫سازندگان دستگاه اندرويد متفاوت است‪.‬‬
‫دستگاه‬
‫سيستم عامل‬
‫اندرويد‬
‫اندرويد ‪( 4.3‬يا باالتر)‬
‫اپل‬
‫‪( iOS 7.1‬يا باالتر)‬
‫عملكرد‬
‫‪ .2‬در ‪ LG Music Flow‬دستگاه هوشمند را حدود ‪ 1‬ثانيه‬
‫لمس كنيد تا پخش آغاز شود‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪52‬‬
‫عملكرد‬
‫منوي [‪]Version Info.‬‬
‫بلندگو را به آخرين نگارش به روز رساني مي كند‪.‬‬
‫‪App version info.‬‬
‫نگارش برنامه كاربردي كنوني را نشان مي دهد‪.‬‬
‫‪Device version info.‬‬
‫ثابت افزار (فرم ور) بلندگو را به آخرين نگارش به روز رساني‬
‫مي كند‪.‬‬
‫‪ .1‬بلندگويي را كه مي خواهيد به روز رساني كنيد يافته و بر‬
‫روي عالمت [ ] ضربه بزنيد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫‪ .2‬به روز رساني نرم افزار آغاز مي شود‪.‬‬
‫منوي [‪]Open source licenses‬‬
‫اطالعيه نرم افزار متن باز ‪ LGE‬را نشان مي دهد‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫استفاده از فن آوري بي سيم‬
‫بلوتوث‬
‫‪ .1‬با استفاده از دكمه ‪ FUNC‬بر روي دستگاه كنترل از راه‬
‫دور يا ‪ F‬بر روي دستگاه‪ ،‬عملكرد بلوتوث را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫عبارت “‪ ”BT READY‬در صفحه نمايش نمايان مي شود‪.‬‬
‫‪ .2‬دستگاه بلوتوث را به كار انداخته و عمل هماهنگي را انجام‬
‫دهيد‪ .‬هنگام جستجوي اين بلندگو در دستگاه بلوتوث‪ ،‬با‬
‫توجه به نوع دستگاه بلوتوث ليستي از دستگاه ها در دستگاه‬
‫بلوتوث نمايان مي شود‪ .‬بلندگوي شما با عنوان زير نمايان‬
‫مي شود‪:‬‬
‫‪“LG LHD-170SPK (XX:XX) /‬‬
‫”)‪LG HS7 (XX:XX‬‬
‫درمورد بلوتوث‬
‫بلوتوث عبارت است از فن آوري ارتباط بي سيم براي فاصله‬
‫كم‪.‬‬
‫وقتي ساير دستگاه هاي الكترونيكي از همان فركانس استفاده كنند‬
‫و يا شما دستگاه هاي بلوتوث ساير اتاق ها را متصل كنيد‪ ،‬صدا‬
‫بر اثر تداخل قطع مي شود‪.‬‬
‫‪ .3‬عبارت ‪“LG LHD-170SPK (XX:XX) /‬‬
‫”)‪ LG HS7 (XX:XX‬را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫ارتباط دستگاه ها از طريق فن آوري بي سيم بلوتوث هيچ هزينه‬
‫اي در بر ندارد‪ .‬اگر ارتباط از طريق فن آوري بي سيم بلوتوث‬
‫برقرار شده باشد گوشي همراه مجهز به فن آوري بي سيم‬
‫بلوتوث از طريق ‪ Cascade‬عمل مي كند‪.‬‬
‫شاخصه هاي بلوتوث‬
‫‪( A2DP‬شاخصه پيشرفته توزيع صدا)‬
‫‬
‫‪ .4‬وقتي عمل هماهنگي اين بلندگو با دستگاه بلوتوث موفق‬
‫باشد‪ ”PAIRED“ ،‬چراغ وضعيت بلوتوث از چشمك زدن‬
‫باز مي ايستد‪.‬‬
‫گوش كردن به موسيقي دستگاه بلوتوث‬
‫پيش از اقدام به مرحله هماهنگي‪ ،‬از روشن بودن عملكرد‬
‫بلوتوث در دستگاه هوشمند مطمئن شويد‪ .‬به راهنماي دستگاه‬
‫بلوتوث مراجعه كنيد‪ .‬به محض انجام هماهنگي‪ ،‬نيازي به انجام‬
‫دوباره هماهنگي نيست‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به نوع دستگاه بلوتوث‪ ،‬برخي دستگاه ها‬
‫داراي روش هماهنگي متفاوتي هستند‪ .‬در صورت‬
‫نياز كد پين (‪ )0000‬را وارد كنيد‪.‬‬
‫‪ .5‬به موسيقي گوش كنيد‪.‬‬
‫‬
‫براي پخش موسيقي ذخيره شده در دستگاه بلوتوث‪ ،‬به‬
‫راهنماي دستگاه بلوتوث مراجعه شود‪.‬‬
‫‬
‫با توجه به ميزان صداي دستگاه بلوتوث‪ ،‬مقدار صداي‬
‫بلوتوث قابل تنظيم است‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫‪ XX:XXy y‬بيانگر چهار رقم آخر آدرس بلوتوث‬
‫است‪ .‬به عنوان مثال اگر آدرس بلوتوث شما‬
‫‪ 9C:02:98:4A:BC‬باشد عبارت زير را بر‬
‫روي دستگاه بلوتوث خواهيد ديد‪:‬‬
‫‪“LG LHD-170SPK (XX:XX) /‬‬
‫”)‪LG HS7 (XX:XX‬‬
‫دستگاه هاي قابل اتصال‪ :‬دستگاه اندرويد‪ ،‬دستگاه ‪iOS‬‬
‫به منظور استفاده از فن آوري بي سيم بلوتوث‪ ،‬دستگاه ها بايد‬
‫قادر به تفسير شاخصه هاي معيني باشند‪ .‬اين دستگاه با شاخصه‬
‫زير سازگار است‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫‪54‬‬
‫عملكرد‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬هنگام استفاده از فن آوري بلوتوث‪ ،‬تا حد امكان فاصله‬
‫بين اين دستگاه و دستگاه بلوتوث را نزديك كنيد‪.‬‬
‫با اين وجود ممكن است در شرايط زير كار نكند ‪:‬‬
‫ ‪-‬وجود مانع ميان اين دستگاه و دستگاه بلوتوث‬‫ ‪-‬دستگاهي كه از همان فركانس فن آوري بلوتوث‬‫استفاده كند نظير تجهيزات پزشكي‪ ،‬مايكروويو يا‬
‫دستگاه شبكه بي سيم‪.‬‬
‫‪y y‬اين دستگاه از عملكرد هماهنگي خودكار بلوتوث‬
‫پشتيباني مي كند‪ .‬با اين وجود ممكن است در شرايط‬
‫زير عمل نكند ‪:‬‬
‫‪--‬وقتي اين دستگاه را راه اندازي مي كنيد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ساير عملكردها‬
‫‪( DRC‬كنترل دامنه ديناميك)‬
‫وقتي ميزان صدا كم شود‪ ،‬صدا را شفاف مي كند (فقط دالبي‬
‫ديجيتال)‪ .‬با استفاده از ‪ DRC‬در حالت [‪ ]DRC ON‬تنظيم‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪( AV Sync‬همگام سازي صدا و‬
‫تصوير)‬
‫عملكرد‬
‫‪-‬وقتي خودتان اقدام به قطع ارتباط اين دستگاه مي‬‫كنيد‪.‬‬
‫هنگام دريافت سيگنال هاي صدا از تلويزيون‪ ،‬ممكن است صدا‬
‫با تصوير هماهنگ نباشد‪ ،‬اين عملكرد‪ ،‬زمان تاخير را تنظيم مي‬
‫كند‪.‬‬
‫‪-‬وقتي اين دستگاه را در دستگاه بلوتوث قطع مي‬‫كنيد‪.‬‬
‫‪ .1‬دكمه ‪ AV SYNC‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪y y‬وقتي تداخل الكتريكي از جانب دستگاه ديگري ايجاد‬
‫شود‪ ،‬صدا قطع مي گردد‪.‬‬
‫‪y y‬شما از طريق اين دستگاه نمي توانيد دستگاه بلوتوث را‬
‫كنترل كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬عمل هماهنگي محدود به يك دستگاه بلوتوث در هر بار‬
‫است و عمل هماهنگي متعدد قابل پشتيباني نيست‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به نوع دستگاه ممكن است قادر به استفاده از‬
‫عملكرد بلوتوث نباشيد‪.‬‬
‫‪ •y y‬با استفاده از گوشي‪ MP3 ،‬نوت بوك‪ ،‬غيره مي‬
‫توانيد از سيستم بلوتوث بهره مند شويد‪.‬‬
‫‪y y‬بيشتر شدن فاصله ميان دستگاه و دستگاه بلوتوث منجر‬
‫به كاهش كيفيت صدا مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬وقتي دستگاه خاموش شود يا فاصله دستگاه بلوتوث‬
‫افزايش يابد‪ ،‬ارتباط بلوتوث قطع مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬وقتي ارتباط بلوتوث قطع مي شود‪ ،‬دستگاه بلوتوث را‬
‫بايد دوباره مرتبط كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬وقتي دستگاه به دستگاه بلوتوث مرتبط نباشد‪ ،‬عبارت‬
‫“‪ ”BT READY‬در صفحه نمايش نمايان مي شود‪.‬‬
‫‪ .2‬براي حركت رو به باال و رو به پايين زمان تاخير از دكمه‬
‫هاي ‪ C/V‬استفاده كنيد‪ .‬زمان تاخير بين صفر تا‬
‫‪ 300‬ميلي ثانيه قابل تنظيم است‪.‬‬
‫قطع موقت صدا‬
‫براي قطع صداي دستگاه دكمه‬
‫( بي صدا ) را فشار دهيد‪.‬‬
‫شما مي توانيد از اين عملكرد براي پاسخگويي به تلفن استفاده‬
‫كنيد‪ ،‬هنگامي كه اين عملكرد فعال است عبارت “‪ ”MUTE‬در‬
‫صفحه نمايش نمايان مي شود‪.‬‬
‫براي لغو‪ ،‬دكمه‬
‫صدا را تغيير دهيد‪.‬‬
‫( بي صدا ) را دوباره فشار داده و يا ميزان‬
‫عملكرد‬
‫نمايش اطالعات منبع ورودي‬
‫با فشار دكمه ‪ INFO‬مي توانيد اطالعات گوناگون منبع ورودي‬
‫را نمايش دهيد‪.‬‬
‫‪ : OPTICAL/HDMI IN/PORTABLE‬فرمت صدا‪ ،‬كانال‬
‫صدا‬
‫تنظيم تايمر خاموش‬
‫پس از فرارسيدن زمان مقرر‪ ،‬دستگاه خود به خود خاموش مي‬
‫شود‪.‬‬
‫براي انتخاب زمان تاخير بين ‪ 10‬تا ‪ 180‬دقيقه دكمه ي‬
‫‪ SLEEP‬را يك يا چند بار فشار دهيد‪.‬‬
‫براي بررسي زمان باقيمانده‪ ،‬دكمه ‪ SLEEP‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫پيش از خاموش شدن دستگاه مي توانيد زمان باقيمانده را‬
‫بررسي كنيد‪ .‬با فشار دكمه ‪ SLEEP‬زمان باقيمانده در‬
‫صفحه نمايش نمايان مي شود‪.‬‬
‫استفاده از دستگاه كنترل از راه دور‬
‫تلويزيون‬
‫شما مي توانيد حتي با دستگاه كنترل از راه دور تلويزيون ساير‬
‫سازنده ها برخي از عملكردهاي اين دستگاه را كنترل كنيد‪.‬‬
‫عملكردهاي قابل كنترل عبارتند از افزايش‪ /‬كاهش صدا و بي‬
‫صدا كردن‪.‬‬
‫دكمه ي ‪ INFO‬بر روي دستگاه كنترل از راه دور را مدت ‪3‬‬
‫ثانيه فشار دهيد‪ .‬عبارت “‪ ”ON - TV REMOTE‬نمايان شده‬
‫و شما مي توانيد با استفاده از دستگاه كنترل از راه دور‬
‫تلويزيون‪ ،‬اين دستگاه را كنترل كنيد‪.‬‬
‫براي بررسي وضعيت اين دستگاه‪ ،‬دكمه ‪ INFO‬را فشار داده و‬
‫نگهداريد‪.‬‬
‫براي خاموش كردن اين عملكرد‪ ،‬بار ديگر دكمه ي ‪ INFO‬را‬
‫فشار داده و نگهداريد عبارت “‪ ”ON - TV REMOTE‬محو‬
‫مي شود‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬برندهاي قابل پشتيباني‬
‫‪LG‬‬
‫‪Sharp‬‬
‫‪Philips Panasonic‬‬
‫‪Sony‬‬
‫‪Samsung‬‬
‫‪Toshiba‬‬
‫‪Vizio‬‬
‫‪y y‬مطمئن شويد كه خروجي صداي تلويزيون تان در‬
‫حالت [‪ ]External speaker‬تنظيم شده است‪.‬‬
‫خاموش شدن خودكار‬
‫چنانچه دستگاه اصلي به دستگاه جانبي متصل نباشد و مدت ‪20‬‬
‫دقيقه مورد استفاده قرار نگيرد‪ ،‬به منظور صرفه جويي در‬
‫مصرف برق دستگاه خاموش مي شود‪.‬‬
‫همچنين پس از شش ساعت اگر دستگاه اصلي با استفاده از‬
‫ورودي آنالوگ به دستگاه ديگري وصل باشد‪ ،‬دستگاه خاموش‬
‫مي شود‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫براي لغو عملكرد خاموش‪ ،‬دكمه ‪ SLEEP‬را چندين بار فشار‬
‫دهيد تا عبارت “‪ ”SLEEP 10‬نمايان شود سپس هنگامي كه‬
‫عبارت “‪ ”SLEEP 10‬نمايان است دوباره دكمه ‪ SLEEP‬را‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪y y‬با توجه به دستگاه كنترل از راه دور‪ ،‬اين عملكرد‬
‫ممكن است درست كار نكند‪.‬‬
‫‪y y‬وقتي برخي از عملكردهاي كنترل تلويزيون نظير‬
‫‪ HDMI CEC, SIMPLINK‬و ‪LG Sound‬‬
‫‪ Sync‬فعال باشد‪ ،‬اين عملكرد ممكن است درست كار‬
‫نكند‪.‬‬
‫تنظيم تريبل‪ /‬باس‪ /‬ساب ووفر‬
‫شما مي توانيد ميزان صداي تريبل‪ ،‬باس و ساب ووفر را به‬
‫مقدار دلخواه تنظيم كنيد‪.‬‬
‫تريبل‪ /‬باس‪ -5 :‬دسيبل تا ‪ 5‬دسيبل‬
‫‪( SUBWF‬ساب ووفر) ‪ -20 :‬دسيبل تا ‪ 6‬دسيبل‬
‫‪ .1‬براي انتخاب تريبل‪ ،‬باس يا ‪( SUBWF‬ساب ووفر) دكمه‬
‫را چندين بار فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .2‬براي تنظيم ميزان صدا دكمه ‪ VOL o/p‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫حالت شب‬
‫براي كاهش شدت صدا و بهبود دقت و نرمي صدا را در حالت‬
‫تنظيم كنيد‪.‬‬
‫دكمه بر روي دستگاه كنترل از راه دور را فشار دهيد‪ .‬شما‬
‫مي توانيد حالت شب را فعال كنيد‪ .‬براي لغو‪ ،‬دكمه را‬
‫دوباره فشار دهيد‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫عملكرد‬
‫فعال‪/‬غير فعال كردن روشن شدن خودكار‬
‫اين دستگاه توسط منبع ورودي‪ :‬اپتيكال مي تواند به طور‬
‫خودكار روشن و خاموش شود‪.‬‬
‫وقتي تلويزيون يا دستگاه جانبي متصل به اين دستگاه را روشن‬
‫مي كنيد‪ ،‬اين دستگاه سيگنال ورودي را شناسايي كرده و‬
‫عملكرد اپتيكال را انتخاب مي كند‪ .‬حاال شما مي توانيد صدا را‬
‫از دستگاه تان بشنويد‪.‬‬
‫با هر بار فشار دكمه ‪ AUTO POWER‬اين عملكرد روشن يا‬
‫خاموش مي شود‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪3‬‬
‫‪y y‬پس از آنكه دستگاه با عملكرد ‪AUTO POWER‬‬
‫روشن شد‪ ،‬چنانچه مدت زماني هيچ سيگنالي از‬
‫تلويزيون متصل از طريق ‪LG Sound Sync‬‬
‫(اپتيكال) دريافت نشود دستگاه به طور خودكار‬
‫خاموش مي شود‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪y y‬پس از آنكه دستگاه با عملكرد ‪AUTO POWER‬‬
‫روشن شد‪ ،‬چنانچه مدت زماني هيچ سيگنالي از‬
‫دستگاه جانبي دريافت نشود دستگاه به طور خودكار‬
‫خاموش مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬اگر دستگاه را به طور مستقيم خاموش كنيد‪ ،‬با‬
‫عملكرد ‪ AUTO POWER‬به طور خودكار روشن‬
‫نخواهد شد‪ .‬چنانچه پس از گذشت ‪ 5‬ثانيه از نبود‬
‫سيگنال‪ ،‬سيگنال اپتيكال وارد شود دستگاه توسط‬
‫عملكرد ‪ AUTO POWER‬روشن مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به دستگاه متصل شده‪ ،‬اين عملكرد ممكن است‬
‫كار نكند‪.‬‬
‫‪y y‬در صورت استفاده از ‪ AUTO POWER‬عملكرد‬
‫‪ SIMPLINK‬خاموش مي شود‪ .‬روشن يا خاموش‬
‫كردن ‪ SIMPLINK‬حدود ‪ 30‬ثانيه طول مي كشد‪.‬‬
‫استفاده از سرور رسانه براي‬
‫رايانه‬
‫نرم افزار سرور رايانه اين امكان را به كاربران مي دهد تا به‬
‫فايل هاي صوتي ذخيره شده در سرور رسانه دسترسي داشته و‬
‫آنها را از طريق اين بلندگوي متصل به شبكه خانگي بشنوند‪.‬‬
‫پيش از اتصال به رايانه براي پخش فايل‪ ،‬نرم افزار سرور‬
‫رسانه ( ‪ ) Media server‬بايد بر روي رايانه نصب شده‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫مطمئن شويد كه شرايط شبكه بي سيم با استفاده از روتر‬
‫در خانه نصب شده است‪.‬‬
‫‪y y‬ويندوز ‪ :‬نرم افزار رايانه اي ‪Music Flow‬‬
‫‪y y‬سيستم عامل مك‪Nero MediaHome 4 :‬‬
‫‪Essentials‬‬
‫نرم افزار رايانه اي ‪ Music Flow‬براي‬
‫ويندوز‬
‫درباره نرم افزار رايانه اي ‪Music Flow‬‬
‫نرم افزار رايانه اي ‪ Music Flow‬شما را قادر مي سازد از‬
‫فايل هاي صوتي ذخيره شده در سرور رسانه (رايانه) از طريق‬
‫بلندگو بهره مند شويد‪.‬‬
‫دانلود نرم افزار ‪Music Flow PC‬‬
‫‪ .1‬رايانه را روشن كرده و از تارنماي‬
‫‪ http://www.lg.com‬ديدن كنيد‪ .‬در صورت نياز منطقه‬
‫تان را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫تنظيم صدا‬
‫تنظيم خودكار ميزان صدا‬
‫اين دستگاه از عملكرد صداي خودكار كه ميزان صدا را به طور‬
‫خودكار تنظيم مي كند‪ ،‬پشتيباني مي كند‪.‬‬
‫وقتي خروجي صدا خيلي زياد يا خيلي كم باشد‪ ،‬دكمه‬
‫‪ AUTO VOL‬بر روي دستگاه كنترل از راه دور را فشار‬
‫دهيد‪ .‬بدين ترتيب صدا را به ميزان مناسب خواهيد داشت‪.‬‬
‫براي لغو اين عملكرد‪ ،‬زماني كه عبارت “‪ON - AUTO‬‬
‫‪ ”VOLUME‬نمايان است‪ ،‬دكمه فوق را دوباره فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .2‬بر روي زبانه ‪ support‬كليك كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬نام مدل دستگاه مندرج بر روي جلد دفترچه راهنما را در‬
‫نوار جستجو وارد كنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬فايل نرم افزار‪ ”Music Flow PC Software‬را يافته و‬
‫دانلود كنيد‪.‬‬
‫نصب نرم افزار ‪Music Flow PC‬‬
‫‪ .1‬پيش از نصب‪ ،‬تمامي برنامه هاي در حال اجرا از جمله‬
‫فاير وال (ديوار آتشين) و ضد ويروس را ببنديد‪.‬‬
‫‪ .2‬براي نصب نرم افزار ‪ Music Flow PC‬فايل‬
‫“‪ ”Setup.exe‬را از حالت فشرده خارج كرده و بر روي‬
‫آن دو بار كليك كنيد‪ .‬شرايط نصب مهيا شده و راهنماي‬
‫نصب بر روي صفحه نمايان مي شود‪.‬‬
‫‪ .3‬راهنمايي هاي پيرامون نصب را كه بر روي صفحه نمايان‬
‫مي شود‪ ،‬دنبال كنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬براي تكميل و اتمام نصب بر روي دكمه [‪ ]Exit‬كليك كنيد‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬نرم افزار ‪ Music Flow PC‬توسط سيستم عامل مك‬
‫پشتيباني نمي شود‪ .‬در صورت مك بودن سيستم عامل‬
‫از ‪ Nero MediaHome‬استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬نرم افزار ‪ Music Flow PC‬نرم افزاري‬
‫اختصاصي ويرايش شده براي به اشتراك گذاري فايل‬
‫ها و پوشه هاي اين بلندگو است‪.‬‬
‫‪y y‬اگر توضيحاتي كاملي را پيرامون نرم افزار ‪Music‬‬
‫‪ Flow PC‬مي خواهيد‪ ،‬بر روي عالمت سوال در‬
‫منوي ‪ home‬كليك كنيد‪.‬‬
‫شرايط سيستم (ويندوز)‬
‫‪57‬‬
‫نرم افزار ‪Nero MediaHome 4‬‬
‫‪ Essentials‬براي سيستم عامل مك‬
‫در مورد ‪Nero MediaHome Essentials‬‬
‫نرم افزار ‪ Nero MediaHome 4 Essentials‬براي‬
‫اشتراك گذاردن فايل هاي ويدئويي‪ ،‬صوتي و عكس ذخيره شده‬
‫در رايانه به عنوان سرور رسانه ديجيتال با اين بلندگو مي باشد‪.‬‬
‫دانلود برنامه ‪Nero MediaHome‬‬
‫‪Essentials‬‬
‫‪ .1‬رايانه را راه اندازي كنيد و از تارنماي‬
‫‪ http://www.lg.com‬ديدن كنيد‪ .‬در صورت نياز منطقه‬
‫تان را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬بر روي زبانه ‪ support‬كليك كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬كارت گرافيك‪ :‬حافظه تصوير ‪ 64‬مگابايت‪ ،‬حداقل وضوح‬
‫‪ .3‬در نوار جستجو نام مدل مندرج بر روي جلد دفترچه راهنما‬
‫را وارد كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬حافظه‪ 1 :‬گيگا بايت فضاي خالي رم‬
‫‪ 1024 × 768y y‬پيكسل و تنظيمات رنگ ‪ 16‬بيت‪.‬‬
‫‪y y‬فضاي خالي ديسك‪ 200 :‬مگا بايت‬
‫‪y y‬ویندوز ایكس پی (سرویس پك دو یا باالتر)‪،‬‬
‫ویندوز ویستا‪ ،‬ویندوز ‪،7‬‬
‫ویندوز ‪ ،8‬ویندوز ‪8.1‬‬
‫‪y y‬ویندوز مدیا پلیر نگارش ‪ 11‬یا باالتر‬
‫‪y y‬محیط شبكه ‪ 100 :‬مگابایت اترنت‬
‫به اشتراك گذاري فايل هاي موسيقي‬
‫براي پخش فايل هاي موسيقي رايانه در اين بلندگو‪ ،‬شما بايد‬
‫پوشه حاوي فايل هاي موسيقي را به اشتراك بگذاريد‪.‬‬
‫اين قسمت مراحل انتخاب پوشه هاي به اشتراك گذارده شده در‬
‫كامپيوترتان را شرح مي دهد‪.‬‬
‫‪ .1‬بر روي عالمت “ ‪” Music Flow PC Software‬‬
‫دوبار كليك كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬بر روي عالمت [ ] واقع در گوشه سمت راست باالي‬
‫صفحه كليك كنيد‪ .‬منوي تنظيمات نمايان مي شود‪.‬‬
‫‪ .3‬براي حركت به منوي به اشتراك گذاري فايل‪ ،‬در منوي‬
‫تنظيمات بر روي عالمت [ ] در سمت چپ كليك كنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬براي باز شدن پنجره [‪ ]Browse Folder‬در منوي به‬
‫اشتراك گذاري فايل عالمت [ ] را كليك كنيد‪.‬‬
‫‪ .5‬پوشه اي را كه حاوي فايل هاي مورد نظرتان براي اشتراك‬
‫است‪ ،‬انتخاب نماييد‪ .‬پوشه انتخاب شده به ليست پوشه هاي‬
‫به اشتراك گذارده شده افزوده مي شود‪.‬‬
‫‪ .4‬فايل “‪ ”Nero MediaHome 4 Essentials‬را يافته و‬
‫دانلود كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫نرم افزار ‪ ( Nero MediaHome Essentials‬براي‬
‫سيستم عامل مك) را مي توان از آدرس زير دانلود نمود‪:‬‬
‫‪http://www.nero.com/download.-‬‬‫‪php?id=nmhlgemac‬‬
‫نصب ‪Nero MediaHome Essentials‬‬
‫‪ .1‬پيش از نصب تمامي برنامه هاي در حال اجرا از جمله‬
‫ديوار آتشين (فايروال) و ضد ويروس را ببنديد‪.‬‬
‫‪ .2‬براي نصب ‪ Nero MediaHome Essentials‬بر‬
‫روي “‪ ”Setup.exe‬دوبار كليك كنيد‪ .‬فرايند نصب آماده‬
‫شده و راهنماي آن نمايان مي شود‪.‬‬
‫‪ .3‬مراحل راهنماي نصب نمايان شده بر روي صفحه را دنبال‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬براي اتمام مراحل نصب بر روي گزينه [‪ ]Exit‬كليك كنيد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫‪y y‬پردازشگر‪Intel® 2.0 GHz or AMD Sempron™ :‬‬
‫‪2000+ processors‬‬
‫‪58‬‬
‫عملكرد‬
‫شرايط سيستم (مكينتاش)‬
‫‪ Mac OS X 10.5 (Leopard)y y‬يا‬
‫‪)Snow Leopard( 10.6‬‬
‫‪y y‬رايانه مكينتاش با پردازشگر ‪Intel x86‬‬
‫‪y y‬فضاي ديسك سخت‪ 200 :‬مگابايت فضاي ديسك سخت‬
‫‪y y‬براي نصب ‪Nero MediaHome standalone‬‬
‫‪y y‬حافظه‪ 256 :‬مگابايت رم‬
‫به اشتراك گذاري فايل هاي موسيقي‬
‫براي پخش ترانه هاي رايانه با اين بلندگو بايد در رايانه فايل‬
‫هاي حاوي موسيقي را به اشتراك بگذاريد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫اين قسمت مراحل انتخاب پوشه هاي به اشتراك گذارده شده در‬
‫رايانه را شرح مي دهد‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪ .1‬بر روي عالمت “‪Nero MediaHome 4‬‬
‫‪ ”Essentials‬دوبار كليك كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬بر روي عالمت [‪ ]Network‬در قسمت چپ كليك كنيد و‬
‫در قسمت [‪ ]Network name‬نامي براي شبكه معين‬
‫كنيد‪ .‬نام شبكه انتخابي شما توسط دستگاه پخش شناسايي مي‬
‫شود‪.‬‬
‫‪ .3‬بر روي عالمت [‪ ]Shares‬در سمت چپ كليك كنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬در صفحه [‪ ]Shares‬بر روي زبانه [‪]Local Folders‬‬
‫كليك كنيد‪.‬‬
‫‪ .5‬براي باز شدن پنجره ]جستجوي پوشه[ بر روي عالمت‬
‫[‪ ]Add‬كليك كنيد‪.‬‬
‫‪ .6‬پوشه حاوي فايل هاي مورد نظر جهت اشتراك گذاري را‬
‫انتخاب كنيد‪ .‬پوشه انتخاب شده به ليست پوشه هاي به‬
‫اشتراك گذاره شده افزوده مي شود‪.‬‬
‫‪ .7‬براي شروع سرور بر روي[‪ ]Start Server‬عالمت كليك‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪,,‬توجه‬
‫‪y y‬برنامه ‪ Nero MediaHome Essentials‬نرم‬
‫افزاري اختصاصي براي به اشتراك گذاري فايل ها و‬
‫پوشه ها با اين بلندگو است‪.‬‬
‫‪y y‬اگر فايل ها و پوشه هاي به اشتراك گذارده شده‪ ،‬بر‬
‫روي دستگاه پخش نشان داده نشدند‪ ،‬در زبانه [‪Local‬‬
‫‪ ]Folders‬بر روي پوشه كليك كرده و در دكمه‬
‫[‪ ]More‬بر روي [‪ ]Rescan Folder‬كليك كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬براي اطالعات بيشترو ابزارهاي برنامه از تارنماي‬
‫‪ www.nero.com‬ديدن كنيد‪.‬‬
‫حالت آماده به كار‬
‫اگر ترانه اي براي پخش نباشد يا هيچ دكمه اي فشار داده نشود‪،‬‬
‫بلندگو وارد حالت آماده به كار مي شود‪.‬‬
‫حالت آماده به كار‬
‫گزينه ‪.1‬‬
‫اگرمدت ‪ 20‬دقيقه شبكه قطع شود و هيچ ترانه اي پخش نشود و‬
‫هيچ دكمه اي فشار داده نشود‪ ،‬بلندگو به حالت آماده به كار مي‬
‫رود‪ .‬پس از آن عبارت “‪ ”GOOD BYE‬در صفحه نمايش‬
‫نمايان شده و چراغ روي دستگاه به رنگ قرمز مي شود‪.‬‬
‫گزينه ‪.2‬‬
‫اگر مدت ‪ 3‬ثانيه دكمه ‪ !/1‬بر روي دستگاه يا دكمه ‪ 1‬بر‬
‫روي دستگاه كنترل از راه دور را فشار دهيد‪ ،‬بلندگو وارد حالت‬
‫آماده به كار مي شود‪ .‬پس از آن عبارت “‪ ”GOOD BYE‬در‬
‫صفحه نمايش نمايان شده و چراغ روي دستگاه به رنگ قرمز‬
‫مي شود‪.‬‬
‫حالت آماده به كار شبكه‬
‫گزينه ‪.1‬‬
‫هنگامي كه شبكه وصل است اگرمدت ‪ 20‬دقيقه هيچ ترانه اي‬
‫پخش نشود و هيچ دكمه اي فشار داده نشود‪ ،‬بلندگو به حالت‬
‫آماده به كار مي رود‪ .‬سپس چراغ روي دستگاه به رنگ سفيد‬
‫نيمه تاريك مي شود‪.‬‬
‫گزينه ‪.2‬‬
‫اگر دكمه ‪ !/1‬بر روي دستگاه يا دكمه ‪ 1‬بر روي دستگاه‬
‫كنترل از راه دور را فشار دهيد‪ ،‬بلندگو وارد حالت آماده به كار‬
‫شبكه مي شود‪ .‬پس از آن چراغ روي دستگاه به رنگ سفيد نيمه‬
‫تاريك مي شود‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫‪59‬‬
‫بازنشاني بلندگو‬
‫اگر بلندگو روشن نشود و يا واكنشي نشان ندهد‪ ،‬بلندگو را‬
‫بازنشاني كنيد‪.‬‬
‫بازنشاني كردن بلندگو‬
‫را فشار داده و نگهداريد تا صداي بيپ يك بار‬
‫‪y y‬دكمه‬
‫شنيده شود‪ .‬عبارت “‪ ”DISABLED‬در صفحه نمايش ديده‬
‫مي شود‪ .‬سپس تمامي درگاه هاي شبكه بي سيم غير فعال شده‬
‫و اطالعات ذخيره شده شبكه بي سيم پاك مي شوند‪.‬‬
‫‪y y‬دكمه‬
‫را فشار داده و نگهداريد تا دوبار صداي بيپ‬
‫شنيده شود‪ .‬عبارت “‪ ”RESET‬در صفحه نمايش نشان داده‬
‫مي شود‪ .‬اكنون بلندگو به تنظيمات پيش فرض كارخانه‬
‫بازنشاني شده است‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫عملكرد‬
‫‪4‬‬
‫‪60‬‬
‫عيب يابي‬
‫عيب يابي‬
‫عيب يابي‬
‫عمومي‬
‫ايراد‬
‫علت و راه حل‬
‫دستگاه درست كار نمي كند‪.‬‬
‫‪y y‬اين دستگاه و دستگاه هاي متصل شده (تلويزيون‪ ،‬ووفر‪ ،‬دستگاه پخش ‪ ،DVD‬آمپلي فاير‪،‬‬
‫غيره) را خاموش كرده و دوباره روشن كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬سيم برق اين دستگاه و دستگاه هاي متصل شده (تلويزيون‪ ،‬ووفر‪ ،‬دستگاه پخش ‪ ، DVD‬آمپلي‬
‫فاير‪ ،‬غيره) را از پريز جدا كرده و دوباره وصل كنيد‪.‬‬
‫دستگاه روشن نمي شود‪.‬‬
‫آيا سيم برق دستگاه به پريز متصل است؟‬
‫‪y y‬دوشاخه را به پريز متصل كنيد‪.‬‬
‫وقتي دكمه اي فشار داده مي‬
‫شود‪ ،‬عملي انجام نمي شود‪.‬‬
‫‪y y‬دوشاخه را از پريز خارج كرده و دوباره متصل كنيد‪.‬‬
‫آيا در هوا الكتريسته ساكن وجود دارد؟‬
‫صداي پخش نمي شود‪.‬‬
‫آيا ميزان صدا در حالت كم است؟‬
‫‪y y‬ميزان صدا را تنظيم كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬وقتي دستگاه جانبي ) ست تاپ باكس‪ ،‬دستگاه بلوتوث( به بلندگو متصل مي كنيد‪ ،‬ميزان‬
‫صداي دستگاه را تنظيم كنيد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫عيب يابي‬
‫آيا عملكرد بي صدا فعال است؟‬
‫‪y y‬براي لغو عملكرد بي صدا دكمه‬
‫را فشار داده و يا ميزان صدا را تظنيم كنيد‪.‬‬
‫آيا عملكرد به درستي انتخاب شده است؟‬
‫‪y y‬منبع ورودي را بررسي كرده و منبع ورودي صحيح را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫ووفر صدا ندارد‬
‫آيا دوشاخه ساب ووفر به پريز متصل است؟‬
‫‪y y‬دوشاخه برق ساب ووفر را در پريز محكم كنيد‪.‬‬
‫آيا هماهنگي ميان دستگاه و ساب ووفر قطع شده است؟‬
‫‪y y‬دستگاه و ساب ووفر را مرتبط كنيد‪( .‬به صفحه ‪ 14‬مراجعه شود)‬
‫دستگاه كنترل از راه دور‬
‫درست عمل نمي كند‪.‬‬
‫آيا فاصله دستگاه كنترل از راه دور از دستگاه اصلي زياد است؟‬
‫‪y y‬محدوده عملكرد دستگاه كنترل از راه دور تا ‪ 7‬متر است‪.‬‬
‫آيا مانعي بين دستگاه كنترل از راه دور و دستگاه اصلي وجود دارد؟‬
‫‪y y‬مانع را از ميان برداريد‪.‬‬
‫آيا باطري هاي دستگاه كنترل از راه دور تمام شده اند؟‬
‫‪y y‬باطري ها را تعويض كنيد‪.‬‬
‫عملكرد روشن شدن خودكار‪،‬‬
‫عمل نمي كند‬
‫‪y y‬اتصال دستگاه هاي جانبي مانند تلويزيون‪ ،‬دستگاه پخش ‪ DVD/Blu-Ray‬يا دستگاه بلوتوث‬
‫را بررسي كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬عملكرد ‪ SIMPLINK‬را بررسي كرده و آن را خاموش نماييد‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به دستگاه متصل شده ممكن است‪ ،‬اين قابليت كار نكند‪.‬‬
‫‪ LG Sound Sync‬كار‬
‫‪y y‬ببينيد آيا تلويزيون ال جي تان از عملكرد ‪ LG Sound Sync‬پشتيباني مي كند‪.‬‬
‫نمي كند‬
‫‪y y‬ارتباط ‪( LG Sound Sync‬اپتيكال يا بي سيم) را بررسي كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬تنظيمات صداي تلويزيون و اين دستگاه را بررسي كنيد‪.‬‬
‫عيب يابي‬
‫ايراد‬
‫علت و راه حل‬
‫وقتي كه صداي دستگاه كم است‬
‫موارد زير را بررسي كرده و دستگاه را مطابق آنها تنظيم كنيد‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫‪y y‬با استفاده از دستگاه كنترل از راه دور عملكرد ‪ DRC‬را از حالت [‪ ]ON‬به حالت [‪]OFF‬‬
‫ببريد‪.‬‬
‫‪y y‬در حالي كه تلويزيون به دستگاه متصل است‪ ،‬تنظيمات خروجي صداي ديجيتال را در منوي‬
‫تنظيم تلويزيون تغيير داده و از حالت [‪ ]PCM‬به [‪ ]AUTO‬يا [‪ ]BITSTREAM‬ببريد‪.‬‬
‫‪y y‬در حالي كه دستگاه به دستگاه پخش متصل است‪ ،‬تنظيمات خروجي صداي ديجيتال را در‬
‫منوي تنظيم دستگاه پخش تغيير داده و از [‪ ]PCM‬به [‪PRIMARY‬‬
‫‪ ]PASSTHROUGH‬يا [‪ ]BITSTREAM‬ببريد‪.‬‬
‫‪y y‬تنظيمات ‪ Audio DRC‬در منوي دستگاه پخش را در حالت [‪ ]OFF‬قرار دهيد‪.‬‬
‫شبكه‬
‫بلندگو به شبكه خانگي متصل‬
‫نمي شود‪.‬‬
‫ممكن است ارتباط بي سيم بر اثر تداخل فركانس راديويي حاصل از لوازم خانگي قطع شده باشد‪.‬‬
‫بلندگو را از آنها دور كنيد‪.‬‬
‫سرورهاي رسانه در ليست‬
‫دستگاه نشان داده نمي شوند‬
‫‪y y‬نرم افزار ضد ويروس يا فايروال در سرور رسانه در حال اجرا است‪ .‬برنامه هاي ضد‬
‫ويروس يا فايروال را در سرور رسانه خاموش كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬مطمئن شويد كه بلندگو به شبكه اي كه سرور رسانه متصل است‪ ،‬وصل شده است‪.‬‬
‫نمي توانم از انواع پخش‬
‫(پخش گروهي و فراگير‬
‫(سوراند)) استفاده كنم‪.‬‬
‫آيا بلندگو از طريق ‪ Wi-Fi‬به شبكه وصل شده است؟‬
‫‪ y y‬اگر مي خواهيد از انواع پخش بهره مند شويد‪ ،‬حداقل يك بلندگو بايد از طريق كابل شبكه‬
‫متصل شده باشد‪.‬‬
‫‪ y y‬براي تغيير اتصال شبكه با استفاده از اتصال سيمي‪ ،‬اگر بلندگوها فقط از طريق بي سيم‬
‫متصل شده اند‪ ،‬ارتباطات بي سيم را قطع كرده و پس از اتصال سيمي بلندگو دوباره آنها را‬
‫متصل نماييد‪.‬‬
‫‪y y‬اگر مي خواهيد از پخش گروهي يا فراگير (سوراند) بهره مند شويد توصيه مي شود حداقل يك‬
‫بلندگو بايد از طريق كابل شبكه متصل شده باشد‪.‬‬
‫‪Music Flow Player‬‬
‫درست عمل نمي كند‪.‬‬
‫آيا نرم افزار‪ Music Flow Player‬متصل است؟‬
‫‪y y‬نرم افزار ‪ Music Flow Player‬را وصل كنيد‪.‬‬
‫آيا كابل شبكه به درستي به روتر بي سيم و ‪ Music Flow Player‬متصل است؟‬
‫‪y y‬كابل شبكه را درگاه اترنت واقع در پشت ‪ Music Flow Player‬و به روتر بي سيم متصل‬
‫كنيد‪.‬‬
‫وقتي كه ‪ Music Flow Player‬متصل است آيا چراغ ‪ Music Flow Player‬عملكرد عادي‬
‫آن را نشان ميدهد؟‬
‫‪y y‬اگر در رابطه با اتصال ‪ Music Flow Player‬با مشكل مواجه هستيد‪ ،‬بلندگوها را جابجا‬
‫كنيد طوري كه به روتر بي سيم يا ‪ Music Flow Player‬نزديك شوند‪.‬‬
‫آيا روتر را خاموش و روشن كرده ايد؟‬
‫‪y y‬بايد بلندگو را خاموش و دوباره روشن كنيد‪.‬‬
‫اگر روتر جديد نصب كرده ايد‬
‫‪y y‬بايد ارتباط شبكه بلندگو را بازنشاني كرده و از نو راه اندازي كنيد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫عيب يابي‬
‫ايراد‬
‫علت و راه حل‬
‫‪62‬‬
‫عيب يابي‬
‫برنامه كاربردي و نرم افزار رايانه‬
‫ايراد‬
‫علت و راه حل‬
‫برنامه كاربردي‪Music Flow‬‬
‫‪ Player‬درست عمل نمي كند‬
‫هنگام دسترسي به برنامه كاربردي آيا خطايي حاصل شده است؟‬
‫‪y y‬از سازگاري دستگاه هوشمند با برنامه كاربردي ‪ Music Flow Player‬اطمينان حاصل‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬از آخرين به روز رساني برنامه ‪ Music Flow Player‬مطمئن شويد‪.‬‬
‫‪y y‬مطمئن شويد كه چراغ جلوي بلندگو از قرمز به سفيد تغيير كرده است‪.‬‬
‫نرم افزار ‪Music Flow‬‬
‫‪ Player‬درست عمل نمي كند‪.‬‬
‫آيا فايروال در رايانه يا دستگاه مك فعال است؟‬
‫‪y y‬تمامي فايروال ها را غير فعال كرده و دوباره امتحان كنيد‪ .‬به راهنماي فايروال يا وب سايت‬
‫مراجعه نماييد‪.‬‬
‫آيا كابل شبكه به طور صحيح به روتر بي سيم و رايانه يا مك متصل شده است؟‬
‫‪y y‬مطمئن شويد كه بلندگو و رايانه يا مك به طور صحيح به شبكه وصل شده اند و به اينترنت‬
‫دسترسي دارند‪.‬‬
‫‪y y‬ممكن است ارتباط بي سيم به دليل استفاده وسايل خانگي از فركانس راديويي مشابه قطع شود‪.‬‬
‫بلندگو و رايانه و دستگاه مك را از آنها دور كنيد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫عيب يابي‬
‫‪5‬‬
‫ضميمه‬
‫ضميمه‬
‫‪63‬‬
‫شرايط فايل‬
‫پسوندهاي فايل موجود‪“.mp3”, “.wma”, “.flac”, :‬‬
‫”‪“.m4a”, “.aac”, “.ogg”, “.wav‬‬
‫فركانس شبيه سازي‪ :‬بين ‪ 32‬تا ‪ 48‬كيلوهرتز(‪)mp3, wma‬‬
‫تا ‪ 192‬كيلوهرتز‪ 24 /‬بيت (‪)flac‬‬
‫ميزان بيت‪ :‬تا ‪ 320‬كيلوبيت در ثانيه (‪)mp3, wma‬‬
‫‪y y‬شرايط فايل هميشه سلزگار نيستند‪ .‬ممكن است محدوديت‬
‫هايي توسط قابليت هاي فايل و توانايي سرور رسانه اعمال‬
‫شده باشد‪.‬‬
‫‪y y‬برخي از فايل هاي ‪ wav‬توسط اين بلندگو پشتيباني نمي‬
‫شوند‪.‬‬
‫‪y y‬با توجه به نوع فايل يا روش هاي ضبط‪ ،‬ممكن است پخش‬
‫نشود‪.‬‬
‫‪y y‬برخي از فايل هاي حاوي ‪ DRM‬توسط اين بلندگو پشتيباني‬
‫نمي شوند‪.‬‬
‫فن آوري بي سيم بلوتوث عبارت است از يك سيستمي كه‬
‫امكان ارتباط راديويي بين دستگاه هاي الكترونيكي در فاصله‬
‫حداكثر ‪ 10‬متري را فراهم مي كند‪.‬‬
‫ارتباط دستگاه ها از طريق فن آوري بي سيم بلوتوث هيچ‬
‫هزينه اي ندارد‪ .‬گوشي همراه مجهز به فن آوري بي سيم‬
‫بلوتوث براي برقراري ارتباط از طريق فن آوري بي سيم‬
‫بلوتوث از روش ‪ Cascade‬عمل مي كند‪.‬‬
‫عالمت واژه®‪ Bluetooth‬و لوگوهاي مربوطه متعلق به‬
‫®‪ Bluetooth SIG, Inc‬بوده و استفاده از آنها توسط ال‬
‫جي الكترونيكس با اجازه آنها صورت گرفته است‪.‬‬
‫ساير عالئم و نام هاي تجاري متعلق به صاحبان مربوطه‬
‫است‪.‬‬
‫عالئم تجاري و امتيازها‬
‫توليد شده تحت امتياز البراتوارهاي دالبي‪.‬‬
‫دالبي و نماد ‪ double-D‬عالئم تجاري البراتوارهاي دالبي‬
‫هستند‪.‬‬
‫براي پتنت ‪ DTS‬از تارنماي ‪http://patents.dts.com‬‬
‫ديدن كنيد‪ .‬ساخته شده تحت مجوز ‪DTS Licensing‬‬
‫‪ . Limited‬عبارت ‪ DTS‬نماد و ‪ DTS‬به همراه نماد‬
‫همگي عالئم تجاري ثبت شده هستند و ‪DTS Digital‬‬
‫‪ Surround‬عالمت تجاري ‪DTS, Inc. © DTS, Inc‬‬
‫است‪ .‬تمامي حقوق محفوظ است‪.‬‬
‫ضميمه‬
‫واژه هاي ‪ HDMI‬و ‪HDMI High-Definition‬‬
‫‪ Multimedia Interface‬و آرم ‪ HDMI‬همگي عالئم‬
‫تجاري يا ثبت شده ‪ HDMI Licensing LLC‬در اياالت‬
‫متحده و ساير كشورها هستند‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪64‬‬
‫ضميمه‬
‫مشخصات فني‬
‫عمومي‬
‫منبع تغذيه‬
‫‪V 25‬‬
‫مصرف برق‬
‫‪ 45‬وات‬
‫‪( A 2‬آداپتور ‪)AC‬‬
‫آماده به كار شبكه‌‪ 5/8 :‬وات‬
‫(اگر تمامي درگاه هاي شبكه فعال شده باشند)‪.‬‬
‫آداپتور ‪AC‬‬
‫ابعاد (عرض ×‌ارتفاع × طول)‬
‫وزن خالص (تقريبي)‬
‫دماي كاركرد‬
‫رطوبت كاركرد‬
‫مدل ‪DA-50F25 :‬‬
‫كارخانه‪Asian Power Devices Inc. :‬‬
‫ورودي‪Hz 60/50 ~ V 240 - 100 :‬‬
‫‪A2‬‬
‫خروجي‪V 25 :‬‬
‫(‪ )82 × 45 × 1060‬ميليمتر (بدون پايه)‬
‫‪ 2/5‬كيلوگرم‬
‫‪ 5‬تا ‪ 35‬درجه سانتيگراد‬
‫‪ 5‬تا ‪ 90‬درجه سانتيگراد‬
‫ورودي‪ /‬خروجي‬
‫‪5‬‬
‫‪OPT. IN‬‬
‫‪3 V (p-p), Optical jack x 1‬‬
‫‪PORTABLE IN‬‬
‫‪0.5 Vrms (3.5 mm stereo jack) x 1‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪19 Pin (Type A, HDMI™ connector) x 1‬‬
‫‪HDMI OUT‬‬
‫فركانس نمونه سازي ورودي صداي‬
‫ديجيتال‬
‫‪19 Pin (Type A, HDMI™ connector) x 1‬‬
‫‪32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz‬‬
‫ضميمه‬
‫آمپلي فاير‬
‫مجموع‬
‫‪ 360‬وات‬
‫جلو‬
‫‪ 40‬وات × ‪ 4 ( 2‬اهم در ‪ 1‬كيلوهرتز)‬
‫سوراند‬
‫ساب ووفر‬
‫ضريب اعوجاج‬
‫‪ 40‬وات × ‪ 4 ( 2‬اهم در ‪ 1‬كيلوهرتز)‬
‫‪ 200‬وات ( ‪ 3‬اهم در ‪ 80‬هرتز)‬
‫‪% 10‬‬
‫ساب ووفر بي سيم (‪)S75A2-D‬‬
‫شرايط برق‬
‫به برچسب اصلي بر روي ساب ووفر مراجعه شود‪.‬‬
‫مصرف برق‬
‫‪ 33‬وات‬
‫نوع‬
‫‪ 1‬بلندگوي ‪ 1‬تكه‬
‫امپدانس‬
‫توان ورودي‬
‫حداكثر توان ورودي‬
‫ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)‬
‫وزن خالص (تقريبي)‬
‫‪ 3‬اهم‬
‫‪ 200‬وات‬
‫‪ 400‬وات‬
‫(‪ )261 × 390 × 171‬ميليمتر (با پايه)‬
‫‪ 5/6‬كيلوگرم‬
65
‫ضميمه‬
‫سيستم‬
Ethernet jack x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Integrated IEEE 802.11n (Draft 2.0) wireless networking
access, compatible with 802.11a/b/g/n Wi-Fi networks.
‫درگاه شبكه‬
)‫درگاه بي سيم (آنتن داخلي‬
‫بلوتوث‬
4.0
‫نگارش‬
SBC
‫كدگذاري‬
.‫طرح و مشخصات فني بدون اطالع قبلي قابل تغيير است‬y y
‫ضميمه‬
5
‫‪66‬‬
‫ضميمه‬
‫حمل بلندگو‬
‫هنگام جابجايي دستگاه‬
‫لطفا ً كارتن اصلي دستگاه و متعلقات مربوط به بسته بندي را‬
‫نگهداريد‪ .‬در صورت نياز به جابجايي‪ ،‬دستگاه را همانند روز‬
‫نخست بسته بندي كنيد‪.‬‬
‫سطح بيروني دستگاه را تميز نگهداريد‬
‫‪y y‬از مايعات فرار نظير اسپري حشره كش در نزديكي دستگاه‬
‫استفاده نكنيد‪.‬‬
‫‪y y‬كشيدن دستمال با فشار زياد موجب مخدوش شدن سطح‬
‫بيروني دستگاه مي شود‪.‬‬
‫‪y y‬مراقب باشيد كه دستگاه براي مدت زمان طوالني در تماس‬
‫با الستيك يا پالستيك نباشد‪.‬‬
‫تميز كردن دستگاه‬
‫براي تميز كردن دستگاه‪ ،‬از پارچه نرم و خشك استفاده كنيد‪.‬‬
‫اگر سطح دستگاه بيش از حد كثيف است از پارچه نرم آغشته به‬
‫مايع شوينده ماليم استفاده كنيد‪ .‬از حالل هاي قوي نظير الكل‪،‬‬
‫بنزين يا تينر استفاده نكنيد چرا كه سطح دستگاه مخدوش مي‬
‫شود‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫اطالعات مهم پيرامون خدمات‬
‫شبكه‬
‫تمامي اطالعات‪ ،‬داده ها‪ ،‬مدارك‪ ،‬ارتباطات‪ ،‬دانلودها‪ ،‬فايل ها‪،‬‬
‫متون‪ ،‬تصاوير‪ ،‬عكس ها‪ ،‬طرح ها‪ ،‬ويدئوها‪ ،‬وب كستها‪ ،‬نشريه‬
‫ها‪ ،‬ابزارها‪ ،‬منابع‪ ،‬نرم افزار‪ ،‬كد‪ ،‬برنامه‪ ،‬اپلت ها‪ ،‬ابزارك ها‪،‬‬
‫برنامه هاي كاربردي‪ ،‬محصوالت و ساير محتوا و تمامي‬
‫خدمات و پيشنهادهاي ارائه شده يا ساخته شده از جانب اشخاص‬
‫ثالث ( هر يك ارائه كننده خدمات) مسئوليت شان به عهده همان‬
‫ارائه كنندگان است‪.‬‬
‫دسترسي به محتوا و خدمات ارائه شده توسط تامين كنندگان از‬
‫طريق دستگاه ال جي الكترونيكس در هر زماني و بدون اطالع‬
‫قبلي قابل تغيير است و اين محدود به تعليق‪ ،‬حذف تمامي يا‬
‫بخشي از محتوا يا خدمات نمي شود‪.‬‬
‫ضميمه‬
‫در صورت داشتن هرگونه سوال يا مشكل پيرامون محتوا يا‬
‫خدمات بايد به تارنماي ارائه كننده خدمات مراجعه نماييد‪ .‬شركت‬
‫ال جي الكترونيكس مسئول رسيدگي به آن خدمات يا محتوا‬
‫نيست‪ .‬هر گونه سوال يا درخواست براي خدمات مربوط به‬
‫محتوا يا خدمات بايد به طور مستقيم به ارائه كنندگان آن خدمات‬
‫يا محتوا ارسال گردد‪.‬‬
‫لطفا ً به خاطر داشته باشيد كه شركت ال جي الكترونيكس هيچ‬
‫گونه مسئوليتي در قبال محتوا يا خدمات ارائه شده از جانب‬
‫تامين كنندگان محتوا يا خدمات ندارد و اين شامل تغيير‪ ،‬حذف يا‬
‫قسمتي از محتوا يا خدمات مي شود و همچنين هيچگونه ضمانت‬
‫يا گارانتي در خصوص امكان دستيابي به چنين خدمات يا‬
‫محتوايي را نمي دهد‪.‬‬
‫ضميمه‬
‫شرايط استفاده‬
‫اين مقررات و شرايط در مورد افراد يا گروه هايي صادق است‬
‫كه از بلندگوي چند اتاقي ال جي‪ ،‬اين برنامه كاربردي (نرم‬
‫افزار ال جي) استفاده مي كنند‪ .‬اين شرايط و قوانين بيانگر‬
‫مسئوليت هاي ال جي در قبال شما و “بايدها” و “نبايدها” يي‬
‫است كه شما بايد در هنگام استفاده از نرم افزار ال جي از آنها‬
‫آگاه بوده و رعايت فرماييد‪ .‬مالكيت نرم افزار ال جي متعلق به‬
‫شركت ال جي الكترونيكس است‪ .‬اين شركت در كشور كره به‬
‫ثبت رسيده و دفتر رسمي آن در به آدرس زير است‪:‬‬
‫‪Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seoul,‬‬
‫‪Korea‬‬
‫با استفاده يا دستيابي به نرم افزار ال جي‪ ،‬تاييد مي كنيد كه‬
‫شرايط و قوانين استفاده از نرم افزار را پذيرفته ايد و با آنها‬
‫موافق هستيد‪ .‬اگر با اين شرايط موافق نيستيد‪ ،‬اجازه دسترسي به‬
‫نرم افزار ال جي را نخواهيد داشت‪ .‬در صورت وجود هرگونه‬
‫مغايرت و يا تضاد بين شرايط استفاده و ساير مدارك و اسناد‬
‫مربوط به شرايط استفاده‪ ،‬اين شرايط و قوانين ارجحيت دارند‬
‫مگر آنكه در اسناد مربوطه به وضوح اشاره شده باشد‪.‬‬
‫ما مجوز غير اختصاصي استفاده از نرم افزار ال جي از پيش‬
‫نصب شده را صرفا ً جهت استفاده شخصي شما از بلندگوي چند‬
‫اتاقي به شما اعطا مي كنيم بديهي است اين مجوز براي ساير‬
‫مقاصد نيست‪.‬‬
‫شما به هيچ عنوان اجازه كپي‪ ،‬اصالح‪ ،‬استخراج اطالعات يا‬
‫مهندسي معكوس نرم افزار ما را نداريد مگر آنكه اين اجازه به‬
‫صورت قانوني به شما داده شده باشد‪ .‬اگر تخلف شما در عدول‬
‫از شرايط استفاده بر ما محرز گردد‪ ،‬ما اجازه داريم بدون اطالع‬
‫قبلي‪ ،‬حق استفاده را به حالت تعليق درآورده و امكان استفاده از‬
‫تمامي يا بخشي از خدمات را از شما سلب كنيم‪.‬‬
‫شما تاييد مي كنيد كه نرم افزار ال جي بنابر نيازهاي شخصي‬
‫شما ايجاد نشده است‪ .‬ما عاري بودن نرم افزار ال جي را از‬
‫خطاهاي نرم افزاري‪ ،‬تضمين نمي كنيم و همواره امكان وجود‬
‫خطاهاي نرم افزاري محتمل است‪ .‬ما تمامي اقدامات تجاري‬
‫معقول را براي مستمر و با كيفيت بودن نرم افزار ال جي را به‬
‫كار مي گيريم اما تضميني در خصوص بدون ايراد بودن يا‬
‫دسترسي دائمي آن نمي دهيم‪ .‬اين امكان همواره وجود دارد كه‬
‫بنا به داليل فني‪ ،‬عملكردي‪ ،‬امنيتي و قانوني‪ ،‬نرم افزار ال جي‬
‫براي استفاده شما به حالت تعليق درآمده يا محدود شود و شما‬
‫نتوانيد به قسمتي يا تمامي محتوا و خدمات دسترسي داشته باشيد‪.‬‬
‫ما هيچگونه مسئوليتي در خصوص در دسترس نبودن محتوا و يا‬
‫خدمات براي مدت معين يا مواقع خاص نداريم‪.‬‬
‫شما مي توانيد از نرم افزار ال جي براي دانلود و دستيابي به‬
‫محتوا يا برنامه هاي كاربردي اشخاص ثالث كه در نرم افزار ال‬
‫جي قرار داده شده اند استفاده كنيد‪ ،‬ما تضمين نمي كنيم كه شما‬
‫همواره به چنين محتوا يا برنامه هاي كاربردي دسترسي داشته‬
‫باشيد‪ .‬به همين دليل ما از لحاظ قانوني براي چنين مواردي‬
‫ضمانت را مشروط كرده ايم‪.‬‬
‫ما به لحاظ قانوني هيچگونه تعهدي در قبال خسارات وارد آمده‬
‫از سوي افراد مرتبط با استفاده از نرم افزار ال جي را نداريم‪.‬‬
‫ما فقط مسئول خسارات ناشي از نقض شرايط و مفاد مذكور‬
‫توسط خودمان هستيم البته به شرطي كه اين خسارات مشهود و‬
‫عيان باشند‪ ،‬در غير اينصورت (مشهود نبودن) هيچگونه‬
‫مسئوليتي متوجه ما نيست‪ .‬ضمنا ً خسارات مشهود بايد نتيجه‬
‫تخلف ما در زمان استفاده از نرم افزار ال جي از جانب شما‬
‫باشند‪.‬‬
‫هرگونه خسارت ذكر نشده در اين شرايط و قوانين‪ ،‬خواه در‬
‫قرار داد‪ ،‬شبه جرم ( از جمله سهواً) يا غير از اين‪ ،‬تمامي تعهد‬
‫ما و گروه شركت هاي ما به شما محدود به مبلغي است كه بابت‬
‫خدمات نرم افزار ال جي پرداخت كرده ايد‪ .‬حد مجاز اين‬
‫اختيارات تحت قوانين حاكم بر قرارداد است‪ ،‬برخي از حوزه‬
‫هاي قضائي هيچ گونه محدوديت مشروطي را در خصوص‬
‫استثنائات تعهد براي خسارات حتمي يا سببي قائل نمي شوند يا‬
‫مصوبات قانوني براي محدوديت ها يا استثنائات تعهد طرح مي‬
‫كنند‪ ،‬پس محدوديت ها و شرايط فوق در مورد شما اعمال نمي‬
‫گردد‪.‬‬
‫هيچيك از مفاد اين مجوزها‪ ،‬تعهد ما را براي مرگ يا آسيب‬
‫هاي جاني ناشي از سهل انگاري ما‪ ،‬محدود يا مستثني نمي كند‪.‬‬
‫نرم افزار ال جي باعث دستيابي به “برنامه هاي كاربردي” و‬
‫پيوند به ساير خدمات اشخاص ثالث نظير تامين كنندگان محتوا‬
‫مي شود‪ .‬خدماتي كه باعث دستيابي شما به برنامه هاي‬
‫كاربردي‪ ،‬محتوا و خدمات اشخاص ثالث مي شود توسط همين‬
‫اشخاص ثالث ممكن شده است و خارج از قلمرو شرايط استفاده‬
‫است‪.‬‬
‫هرگونه معامله و ارتباط شما با ارائه كنندگان شخص ثالث‪ ،‬تماما ً‬
‫بين شما و ارائه كننده مربوطه بوده و بديهي است كه بايد شرايط‬
‫و قوانين و خط مشيء آنان را در نظر بگيريد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ضميمه‬
‫بدين وسيله شما تاييد مي كنيد كه تمامي حقوق مالكيت نرم افزار‬
‫ال جي در تمامي نقاط دنيا به طور اختصاصي متعلق به ما بوده‬
‫و هيچ گونه اختيار ديگري در خصوص نرم افزار ال جي به‬
‫شما منتقل نمي شود‪ .‬شما فقط داراي اجازه استفاده محدود از نرم‬
‫افزار ال جي را مطابق با اين شرايط داريد‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫‪68‬‬
‫ضميمه‬
‫ما توصيه مي كنيم كه اين مدارك را مطالعه نماييد‪ ،‬اگر چه ما‬
‫مسئول محتواي آنان نيستيم‪ .‬ما هيچگونه مسئوليتي براي برنامه‬
‫هاي كاربردي‪ ،‬خدمات يا محتواي ارائه شده از جانب تامين‬
‫كنندگان شخص ثالث را نمي پذيريم‪.‬‬
‫ما اختيار داريم بدون اطالع‪ ،‬محدوديت هايي بر دسترسي يا‬
‫استفاده از محتوا‪ ،‬برنامه هاي كاربردي و محتواي اشخاص ثالث‬
‫اعمال كنيم‪.‬‬
‫ما هيچ گونه مسئوليت يا تعهد براي تغييرات‪ ،‬قطع‪ ،‬عدم‬
‫دسترسي‪ ،‬حذف يا تعليق محتوا‪ ،‬برنامه هاي كاربردي يا خدمات‬
‫از طريق نرم افزار ال جي را نمي پذيريم‪ .‬همچنين مسئوليتي يا‬
‫تعهدي در قبال خدمات مشتري مربوط به محتوا‪ ،‬برنامه هاي‬
‫كاربردي و خدمات نداريم‪ .‬هرگونه سوال يا درخواست پيرامون‬
‫خدمات شخص ثالث بايد مستقيما ً به تامين كننده آن محتوا يا‬
‫خدمات ارسال شود‪.‬‬
‫اين شرايط هيچ تاثيري بر حقوق قانوني شما به عنوان مشتري‬
‫ندارد‪.‬‬
‫مناسب بودن خدمات براي كودكان و ابزارهاي كنترل والدين‬
‫اين قسمت را در صورت نياز به تطبيق‪ ،‬ويرايش كنيد‪ :‬خدمات‬
‫براي كودكان زير ‪ 13‬سال نيست‪ .‬عالوه بر اين برخي از‬
‫محتواهايي كه شما از طريق استفاده از خدمات به آن دسترسي‬
‫داريد ممكن است مناسب براي كودكان نباشد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫چنانچه به كودكان اجازه دهيد از تلويزيون هوشمند ال جي به‬
‫خدمات دسترسي داشته باشد‪ ،‬در صورت مناسب نبودن آن‬
‫خدمات يا محتوا براي كودكان‪ ،‬خود شما مسئول وضعيت پيش‬
‫آمده هستيد‪.‬‬
‫ضميمه‬
‫[ تلويزيون هوشمند شما داراي ابزار كنترل والدين ( با عدد ‪4‬‬
‫رقمي است)‪ .‬اگر عدد ‪ 4‬رقمي را فعال كنيد‪ ،‬تلويزيون هوشمند‬
‫ال جي پخش را محدود مي كند مگر آنكه عدد ‪ 4‬رقمي را وارد‬
‫نماييد‪ .‬شما مسئول راه اندازي و حفظ ابزار كنترل والدين و‬
‫ساير كنترل هاي موجود هستيد‪ ،‬ما مسئوليتي در قبال صدمه‪ ،‬از‬
‫دست دادن يا آسيب ناشي از سهل انگاري شما در اين خصوص‬
‫نيستيم‪ .‬با توجه به مدل تلويزيون هوشمند ال جي شما‪ ،‬اين قابليت‬
‫ها ممكن است مقدور نباشد‪.‬‬
‫ويروس ها و امنيت‬
‫اين قسمت را مطابق با مورد استفاده‪ ،‬ويرايش كنيد‪ :‬ما تمامي‬
‫اقدامات الزم در خصوص عاري از ويروس بودن و ايمن بودن‬
‫خدمات را انجام داده ايم‪ ،‬اما اقدامات انجام شده تضميني بر‬
‫نداشتن خطاهاي نرم افزاري‪ ،‬ويروس يا ساير موارد نيست‪.‬‬
‫همچنين مسئوليتي براي خسارات ناشي از ويروس يا حمالت‬
‫سايبري يا ساير فن آوري هاي تكنولوژيكي مضر كه ممكن است‬
‫در حين استفاده از خدمات‪ ،‬تلويزيون هوشمند يا ساير متعلقات‬
‫شما را آلوده كند نمي پذيريم‪.‬‬
‫هرگونه كه تصور مي كنيد مناسب است ويرايش كنيد‪ :‬شكايات‬
‫در صورت داشتن هر گونه استفهام‪ ،‬اعتراض يا شكايت در‬
‫خصوص خدمات‪ ،‬لطفا ً با [ آدرس ايميل غير شخصي ال جي]‬
‫مكاتبه كنيد‪.‬‬
‫هرگونه كه تصور مي كنيد مناسب است ويرايش كنيد‪ :‬متفرقه‬
‫شرايط استفاده از خدمات و محتوا و مدارك مربوطه به توافق‬
‫كلي بين ما و شما در خصوص استفاده از خدمات و توافق قبلي‪،‬‬
‫تعهدات و وظايف يا پيشنهادات شفاهي يا كتبي بين ما و شما در‬
‫خصوص استفاده از خدمات اشاره دارند‪.‬‬
‫ما پذيرفته ايم كه بخشي يا تمامي حقوق و تعهدات مربوط به‬
‫شرايط استفاده را به شركت يا شخص منتقل كرده ايم‪ .‬ما فقط در‬
‫صورتي كه تاثيري بر حقوق شما در شرايط استفاده نگذارد‪ ،‬اين‬
‫امر را انجام مي دهيم‪ .‬شما مي توانيد پيمان فرعي را نپذيريد در‬
‫غير اينصورت حقوق يا تعهدات تان را برابر اين شرايط به فرد‬
‫ديگري ( به جز مواردي كه تلويزيون هوشمند ال جي تان را به‬
‫شخص ثالثي منتقل مي كنيد) منتقل كنيد مگر آنكه به صورت‬
‫كتبي با اين شرايط موافقت كنيد‪.‬‬
‫اگر ما تصميم بگيريم تعهدات مان را در قبال شما در زمان‬
‫معيني انجام ندهيم يا حقوق مان را افزايش دهيم‪ ،‬اين اقدام ما را‬
‫از تصميمات بعدي انجام تعهدات يا تقويت حقوق باز نمي دارد‪.‬‬
‫اگر بخشي از شرايط استفاده‪ ،‬توسط دادگاه غير قانوني‪ ،‬نامعتبر‬
‫قلمداد شود آن بخش حذف شده و باقي قسمت هاي شرايط استفاده‬
‫قابل اجرا و قابل اعمال خواهند بود‪.‬‬
‫اين شرايط استفاده هيچ حقوق الزم االجرايي را براي كسي كه‬
‫موافق آن نيست ايجاد نمي كند‪.‬‬
‫اين قوانين و شرايط استفاده توسط قوانين كشوري كه تلويزيون‬
‫هوشمند ال جي در آنجا فروخته مي شود و حوزه قضائي دادگاه‬
‫هاي آن كشور مورد موافقت شما و شركت ال جي الكترونيكس‬
‫است‪ ،‬اداره مي شود‪.‬‬
‫اين توافق توسط قوانين جمهوري كره اداره مي شود به استثناء‬
‫تبصره ها و شروط قانوني‪.‬‬
‫در صورت داشتن هرگونه سوال يا نظر پيرامون شرايط استفاده‬
‫لطفا ً با ‪ www.lg.com‬مكاتبه كنيد‪.‬‬
‫شرايط استفاده هر چند وقت يك بار از سوي شركت ال جي‬
‫الكترونيكس به روز رساني مي شود‪ .‬در صورت نياز به تغيير‬
‫شرايط استفاده‪ ،‬ما از طريق نرم افزار ال جي شما را از اين به‬
‫روز رساني مطلع مي كنيم‪.‬‬
‫ضميمه‬
‫اطالعيه نرم افزار متن باز‬
‫برای دریافت کد ‪ GPL, LGPL, MPL‬و سایر امتیازهای‬
‫منبع آزاد که در این محصول به کار رفته است‪ ،‬لطفا ً از تارنمای‬
‫‪ http://opensource.lge.com‬دیدن کنید‪.‬‬
‫عالوه بر کد منبع‪ ،‬تمامی شروط امتیاز اشاره شده‪ ،‬رد تعهد و‬
‫اطالعیه های کپی رایت برای دانلود موجود هستند‪.‬‬
‫ال جی الكترونیكس برروی لوح فشرده ای کد منبع آزاد را به‬
‫منظور تامین هزینه های اجرای توزیع (نظیر هزینه مدیا‪ ،‬حمل‬
‫و نقل) را تهیه کرده است از طریق ایمیل @‪opensource‬‬
‫‪ lge.com‬درخواست بفرستید‪ .‬این ویژگی به مدت ‪ 3‬سال از‬
‫زمان خرید دستگاه تان دارای اعتبار است‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫توافق نامه امتياز كاربر ®‪Gracenote‬‬
‫اين برنامه كاربردي يا دستگاه حاوي نرم افزار ‪Gracenote,‬‬
‫‪ Inc. of Emeryville, California (Gracenote)e‬است‪.‬‬
‫نرم افزار ‪ Gracenote‬اين برنامه كاربردي را قادر مي سازد‬
‫تا شناسايي ديسك و‪ /‬يا فايل را انجام داده و اطالعات مربوط به‬
‫ديسك از جمله نام‪ ،‬هنرمند‪ ،‬تراك و اطالعات عنوان (ديتاي‬
‫‪ )Gracenote‬را از سرورهاي آنالين يا ديتابيس ضميمه شده‬
‫(وابسته به سرورهاي ‪ )Gracenote‬دريافت كرده و ساير‬
‫عملكردها را انجام دهد‪ .‬شما فقط مي توانيد ديتاي ‪Gracenote‬‬
‫را به منظور عملكردهاي كاربر اين برنامه كاربردي يا دستگاه‬
‫استفاده كنيد‪.‬‬
‫شما موافقت مي كنيد كه ديتاي ‪ ،Gracenote‬نرم افزار‬
‫‪ Gracenote‬و سرورهاي ‪ Gracenote‬را براي استفاده‬
‫شخصي غير تجاري استفاده مي كنيد‪ .‬شما موافقت مي نماييد كه‬
‫نرم افزار ‪ Gracenote‬يا ديتاي ‪ Gracenote‬را كپي نكرده‬
‫و آن را به افراد ثالث منتقل نمي كنيد‪ .‬شما موافقت مي كنيد‬
‫كه از ديتاي ‪ ،Gracenote‬نرم افزار ‪ Gracenote‬فقط براي‬
‫موارد مشخص شده و مجاز استفاده مي كنيد‪.‬‬
‫خدمات ‪ Gracenote‬از تعيين كننده خاصي براي جستجوي‬
‫آثار جهت مقاصد آماري استفاده مي كند‪ .‬هدف از اختصاص‬
‫دادن تصادفي تعيين هويت عددي‪ ،‬اجازه دادن به خدمات‬
‫‪ Gracenote‬براي شمارش جستجوها بدون اطالع از موارد‬
‫مربوط به شماست‪ .‬براي اطالعات بيشتر‪ ،‬صفحه وب‬
‫‪Gracenote Privacy Policy for the Gracenote‬‬
‫‪ service‬را مطالعه نماييد‪.‬‬
‫نرم افزار ‪ Gracenote‬و هريك از موارد ديتاي‬
‫‪ Gracenote‬براي شخص شما مجاز هستند‪Gracenote .‬‬
‫هيچ تضميني در خصوص صحت ديتاي ‪ Gracenote‬كه از‬
‫سرورهاي ‪ Gracenote‬برگرفته شده اند نمي دهد‪.‬‬
‫‪ Gracenote‬حق حذف ديتا از سرورهاي ‪ Gracenote‬يا‬
‫تغيير دسته بندي ديتا را هر زمان كه الزم بداند براي خود‬
‫محفوظ مي دارد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ضميمه‬
‫شما موافقت مي نماييد كه در صورت تخلف از اين شرايط‪،‬‬
‫اجازه استفاده از ديتاي ‪ ،Gracenote‬نرم افزار ‪Gracenote‬‬
‫و سرورهاي ‪ Gracenote‬براي شما مستثني خواهد شد‪ .‬شما‬
‫موافقت مي نماييد كه در صورت ابطال مجوز شما‪ ،‬ديگر حق‬
‫استفاده از ديتاي ‪ Gracenote‬نرم افزار ‪ Gracenote‬و‬
‫سرورهاي ‪ Gracenote‬را نداريد‪ Gracenote .‬تمامي‬
‫حقوق ديتاي ‪ ، Gracenote‬نرم افزار ‪ Gracenote‬و‬
‫سرورهاي ‪ Gracenote‬از جمله مالكيت آنها را براي خود‬
‫محفوظ‬
‫مي دارد‪ .‬تحت هيچ شرايطي ‪ Gracenote‬خسارت مالي بابت‬
‫مي‬
‫اطالعات ارائه شده شما پرداخت نمي كند‪ .‬شما موافقت‬
‫نماييد كه ‪ Gracenote‬تمامي حقوق خود در اين توافق نامه را‬
‫به نام خود حفظ مي كند‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫ضميمه‬
‫هيچ تضميني بابت بدون خطا بودن نرم افزار ‪ Gracenote‬يا‬
‫سرورهاي ‪ Gracenote‬يا عملكرد نرم افزار ‪Gracenote‬‬
‫يا دسترسي دائمي سرورهاي ‪ Gracenote‬داده نمي شود‪.‬‬
‫‪ Gracenote‬هيچ تعهدي در خصوص ارائه انواع ديتا يا دسته‬
‫بندي هاي جديد و تكميلي كه ممكن است در آينده ارائه كند‪ ،‬ندارد‬
‫و آزاد است در هر زماني كه بخواهد خدمات را قطع كند‪.‬‬
‫‪ Gracenote‬هر گونه مسئوليت در قبال ضمانت بيان شده يا‬
‫اشاره شده براي مقاصد‪ ،‬عنوان خاص را رد مي كند‪.‬‬
‫‪ Gracenote‬نتايج حاصل از استفاده نرم افزار ‪Gracenote‬‬
‫يا سرورهاي ‪ Gracenote‬را تضمين نمي كند‪ .‬تحت هيچ‬
‫شرايطي ‪ Gracenote‬مسئول خسارات تصادفي يا سببي يا‬
‫زيان مالي يا سود از دست رفته نيست‪.‬‬
‫‪copyright © 2000 to present Gracenote‬‬
‫‪5‬‬
‫ضميمه‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement