LG | 47LM9600 | LG 55LM9600,47LM9600,55LM96000 Brochure

.ΪϴϨ̯ Ζη΍ΩΩΎϳ ΍έ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϝΎϳήγ ϩέΎϤη ϭ ϝΪϣ ϩέΎϤη
ϪόΟ΍ήϣ ϩΎ̴ΘγΩ Ζθ̡ ΐδ̩ήΑ ϪΑ ΕΎϣΪΧ ϪΑ ίΎϴϧ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ
.ΪϴϫΩ έ΍ήϗ ϩΪϨηϭήϓ έΎϴΘΧ΍ έΩ ΍έ ΕΎϋϼσ΍ ϭ ϩΩή̯
ϝΪϣ
ϝΎϳήγ ϩέΎϤη
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
ϢϬϣ
40
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
39 ϢϬϣ
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
ϢϬϣ
38
ϢϬϣ
37 ̶Ϩϓ ΕΎμΨθϣ
.ΪϴϳΎϤϧ ϢϴψϨΗ RGB (PC) ΖϟΎΣ εϭέ ϥΎϤϫ ϪΑ ΍έ ̵ΪόΑ 3 ΖϟΎΣ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη ˬ WiDi ̶ϧΎΒϴΘθ̡ ̵΍έ΍Ω ̵Ύϫ ϝΪϣ ̵΍ήΑ •
έΎ̯ΩϮΧ ̵ΪόΑ 3 ̶ϧΎΒϴΘθ̡ ΖϟΎΣ
̵ΩϮϤϋ βϧΎ̯ήϓ
(Hz)
̶Ϙϓ΍ βϧΎ̯ήϓ
(kHz)
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom,
Single Frame Sequential
50
37,50
60
45,00
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom
50
28,12
60
33,75
24
27,00
25
28,12
30
33,75
50
56,25
60
67,50
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
ζΨ̡ ϞΑΎϗ ̵ΪόΑ 3 Ζϣήϓ
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom, Checker Board
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom, Checker Board,
Single Frame Sequential,
Row Interleaving, Column Interleaving
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom
2D to 3D
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom
2D to 3D
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom, Checker Board,
Row Interleaving, Column Interleaving
[Photo : Side by Side(Half),
Top & Bottom]
̵Ωϭέϭ
720p
1080i
HDMI-DTV
1080p
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom, Checker Board,
Single Frame Sequential,
Row Interleaving, Column Interleaving
2D to 3D
Signal
48,36
768x1024
47,71
768x1360
67,50
1080x1920
-
Others
48,36
768x1024
47,71
768x1360
67,50
1080x1920
Others
60
60
HDMI-PC
RGB-PC
-
-
50
37,50
60
45,00
50
28,12
60
33,75
24
27,00
25
28,12
30
33,75
50
56,25
60
67,50
-
-
Others
30
33,75
1080p
USB
30
33,75
1080p
DLNA
ζΨ̡ ϞΑΎϗ ̵ΪόΑ 3 Ζϣήϓ
Signal
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom
HD
2D to 3D
SD
720p
1080i
Composant
1080p
DTV
̶Ϩϓ ΕΎμΨθϣ
36
ϩΪη ̶ϧΎΒϴΘθ̡ ̵ΪόΑ 3 ΖϟΎΣ
έΎ̯ΩϮΧ ̵ΪόΑ 3 ̶ϧΎΒϴΘθ̡ ΖϟΎΣ
ζΨ̡ ϞΑΎϗ ̵ΪόΑ 3 Ζϣήϓ
̵ΩϮϤϋ βϧΎ̯ήϓ
(Hz)
̶Ϙϓ΍ βϧΎ̯ήϓ
(kHz)
Side by Side(Half), Top & Bottom,
Side by Side(Full)
31,5 / 31,469
Frame Packing, Line Alternative
63 / 62,938
Side by Side(Half), Top & Bottom,
Side by Side(Full)
60 / 59,94
31,5 / 31,469
Frame Packing, Line Alternative
Side by Side(Half), Top & Bottom,
Side by Side(Full)
Frame packing, Line Alternative
Side by Side(Half), Top & Bottom,
Side by Side(Full)
Frame packing, Line Alternative
̵Ωϭέϭ
480x640
480p
63 / 62,938
50
Frame Packing, Line Alternative
Side by Side(Half), Top & Bottom,
Side by Side(Full)
Signal
31,25
576p
62,5
50
37,50
60 / 59,94
45 / 44,96
50
75
60 / 59,94
90 / 89,91
50
28,125
60 / 59,94
33,75 / 33,72
50
56,25
720p
HDMI
1080i
60 / 59,94
67,50
23,97 / 24
27 / 26,97
25
28,125
30 / 29,976
33,75 / 33,72
24 / 23,97
54 / 43,94
25
56,25
30 / 29,976
67,5 / 67,432
50
56,25
59,94 / 60
67,5 / 67,432
Side by Side(Half), Top & Bottom,
Checker Board, MPO(Photo)
30
33,75
1080p
USB
Side by Side(Half), Top & Bottom,
Checker Board
30
33,75
1080p
DLNA
Side by Side(Half), Top & Bottom,
Side by Side(Full)
Frame packing, Line Alternative
Side by Side(Half), Top & Bottom
1080p
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
.ΩϮη ̶ϣ ζΨ̡ ̵ΪόΑ 3 ΕέϮλ ϪΑ έΎ̯ΩϮΧ έϮσ ϪΑ ̵Ωϭέϭ ̵ήϳϮμΗ ϞϳΎϓ •
35 ̶Ϩϓ ΕΎμΨθϣ
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
ΕΎϋϼσ΍ ϝΎμΗ΍ ΕέϮ̡ ΖϨϧϮ̢ϣΎ̯
HDMI/DVI-DTV ΖϟΎΣ ̶ϧΎΒϴΘθ̡
PR
PB
Y
ϥϮϳΰϳϮϠΗ ̵ϭέ ήΑ ΖϧϮ̢ϣΎ̯ ̵Ύϫ ΕέϮ̡
βϧΎ̯ήϓ
(ΰΗήϫ)̵ΩϮϤϋ
βϧΎ̯ήϓ
(ΰΗήϫϮϠϴ̯)̶Ϙϓ΍
PR
PB
Y
B-Y
Y
59,94
60
31,469
31,5
480x720
R-Y
ήΑ ήϳϮμΗ ̶ΟϭήΧ ̵Ύϫ ΕέϮ̡
DVD ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ ̵ϭέ
Cr
Cb
Y
50
31,25
576x720
Pr
Pb
Y
50
59,94
60
37,5
44,96
45
720x1280
59,94
60
50
23,97
24
29,976
30,00
50
59,94
60
33,72
33,75
28,125
26,97
27
33,716
33,75
56,25
67,43
67,5
1080x1920
ΖϨϧϮ̢ϣΎ̯
ϝΎϨ̴ϴγ
O
480i/576i
O
480p/576p
O
720p/1080i
O
(ςϘϓ ΰΗήϫ ˿˹ / ΰΗήϫ ˾˹)
1080p
ΡϮοϭ
̶Ϩϓ ΕΎμΨθϣ
ϝΎΘϴΠϳΩ ϥϮϳΰϳϮϠΗ
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I
DVB-T
BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
PAL B/B
B/B : VHF/UHF 0 to 75, CATV : 2 to
44
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
M : VHF/UHF 2 to 78, CATV 01 to 71
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
M : VHF/UHF 2 to 78, CATV 01 to 71
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
M : VHF/UHF 2 to 78, CATV 01 to 71
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
M : VHF/UHF 2 to 78, CATV 01 to 71
UHF 21 to 69
DVB-T
VHF 06 to 12,
UHF 27 to 69
DVB-T
UHF 21 to 69
DVB-T
VHF 4 to 11, 13
UHF 21 to 68
DVB-T
VHF 6 to 12,
UHF 21 to 69
DVB-T
VHF 5 to 12,
UHF 21 to 69
ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϢΘδϴγ
ϪϣΎϧήΑ ζηϮ̡
ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϢΘδϴγ
ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϢΘδϴγ
ˬϞϴϳ΍ήγ΍ ˬ̵ΰϧϭΪϧ΍
ΎϜϧϼϳήγ ˬϪϣήΑ
ϪϣΎϧήΑ ζηϮ̡
ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϢΘδϴγ
̶ΑϮϨΟ ̵ΎϘϳήϓ΁
ϪϣΎϧήΑ ζηϮ̡
ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϢΘδϴγ
̵ΰϟΎϣ ˬϡΎϨΘϳϭ
ϪϣΎϧήΑ ζηϮ̡
ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϢΘδϴγ
ˬϩήϳΰΠϟ΍ ˬϥ΍ήϳ΍
ΖϟΎΣ ˬβϧϮΗ
ϝΎΘϴΠϳΩ
ϪϣΎϧήΑ ζηϮ̡
-
ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϢΘδϴγ
BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
M : VHF/UHF 2 to 78, CATV 01 to 71
-
ϪϣΎϧήΑ ζηϮ̡
75 Ÿ
Ύϴϟ΍ήΘγ΍
ϪϣΎϧήΑ ζηϮ̡
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
75 Ÿ
έϮ̡Ύ̴Ϩγ ˬϮϧΪϧϻί
βϧ΍Ϊ̢ϣ΍ ̶ϳ΍Ϯϫ ϦΘϧ΁
ϥΎΘγϭΪϨϫ ˬ ̱ϮϟΎϧ΁ ϝΪϣ
-- ˬ ΪϨϠϳΎΗ ˬ
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
̱ϮϟΎϧ΁ ϥϮϳΰϳϮϠΗ
34
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
33 ̶Ϩϓ ΕΎμΨθϣ
55LM96**
47LM96**
55LM9600-TA / 55LM960Y-TA
47LM9600-TA / 47LM960Y-TA
331,0 x 784,0 x 1223,0
264,0 x 687,0 x 1053,0
(ήΘϤϴϠϴϣ) ϪϳΎ̡ ΎΑ
38,4 x 708,0 x 1223,0
37,9 x 612,0 x 1053,0
(ήΘϤϴϠϴϣ) ϪϳΎ̡ ϥϭΪΑ
24,2
17,6
(ήΘϤϴϠϴϣ) ϪϳΎ̡ ΎΑ
20,6
15,3
(ήΘϤϴϠϴϣ) ϪϳΎ̡ ϥϭΪΑ
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
84LM96**
60LM96**
84LM9600-TA / 84LM960Y-TA
60LM9600-TA / 60LM960Y-TA
465,0 x 978,0 x 1563,0
398,0 x 881,0 x 1393,0
(ήΘϤϴϠϴϣ) ϪϳΎ̡ ΎΑ
39,4 x 900,0 x 1563,0
38,9 x 804,0 x 1393,0
(ήΘϤϴϠϴϣ) ϪϳΎ̡ ϥϭΪΑ
ϝΪϣ
× ωΎϔΗέ΍ × νήϋ) ΩΎόΑ΍
(ϝϮσ
ϥίϭ
ϕήΑ ςϳ΍ήη
ϝΪϣ
37,4
30,8
(ήΘϤϴϠϴϣ) ϪϳΎ̡ ΎΑ
31,2
25,9
(ήΘϤϴϠϴϣ) ϪϳΎ̡ ϥϭΪΑ
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
× ωΎϔΗέ΍ × νήϋ) ΩΎόΑ΍
(ϝϮσ
ϥίϭ
ϕήΑ ςϳ΍ήη
.ΩϮη ϪόΟ΍ήϣ ϩΎ̴ΘγΩ ΐδ̩ήΑ ϪΑ ˬϕήΑ ϑήμϣ ϭ ϪϳάϐΗ ϊΒϨϣ ί΍ ωϼσ΍ ΖϬΟ
Ωή̯έΎ̯ ̵ΎϣΩ
Ωή̯έΎ̯ ΖΑϮσέ
̵έ΍ΪϬ̴ϧ ̵ΎϣΩ
̵έ΍ΪϬ̴ϧ ΖΑϮσέ
ςϴΤϣ ςϳ΍ήη
̶Ϩϓ ΕΎμΨθϣ
32
̶Ϩϓ ΕΎμΨθϣ
(WN8122E) Ϣϴγ ̶Α ϪϜΒη ϝϭ̫Ύϣ ΕΎμΨθϣ
Ωέ΍ΪϧΎΘγ΍
2400 to 2483,5 MHz
βϧΎ̯ήϓ ϪϨϣ΍Ω
ϥϮϴγϻϭΪϣ
̶ΟϭήΧ ϥ΍ϮΗ
ΎΘϳΩ ϥ΍ΰϴϣ
2400 to 2483,5 MHz: -0,79dBi
5150 to 5250 MHz: 0,62dBi
ϦΘϧ΁ ΕέΪϗ
5725 to 5850 MHz: 0,52dBi
̶ϟΎϐη΍ ΪϧΎΑ ̵ΎϨϬ̡
Ϧϳ΍ ϭ ΪϨ̯ ϢϴψϨΗ Ύϳ ϩΩ΍Ω ήϴϴϐΗ ΍έ Ωή̯έΎ̯ βϧΎ̯ήϓ Ϊϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ήΑέΎ̯ ˬΪηΎΑ ΕϭΎϔΘϣ Ζγ΍ ϦϜϤϣ έϮθ̯ ςγϮΗ ϩΩΎϔΘγ΍ ΩέϮϣ ΪϧΎΑ ϝΎϧΎ̯ Ϫ̯ ̶ϳΎΠϧ΁ ί΍ •
.Ζγ΍ ϩΪη ϢϴψϨΗ ̵΍ ϪϘτϨϣ ϝϭΪΟ βϧΎ̯ήϓ ϝϭΪΟ ϖΑΎτϣ ϝϮμΤϣ
(BM-LDS302) ΙϮΗϮϠΑ ϝϭ̫Ύϣ ΕΎμΨθϣ
Ωέ΍ΪϧΎΘγ΍
βϧΎ̯ήϓ ϪϨϣ΍Ω
(ήΜ̯΍ΪΣ) ̶ΟϭήΧ ϥ΍ϮΗ
(ήΜ̯΍ΪΣ) ΎΘϳΩ ϥ΍ΰϴϣ
̶σΎΒΗέ΍ ϪϠλΎϓ
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
.Ζγ΍ ήϴϴϐΗ ϞΑΎϗ ̶ϠΒϗ ωϼσ΍ ϥϭΪΑ ϩΎ̴ΘγΩ ˯ΎϘΗέ΍ έϮψϨϣ ϪΑ ̶Ϩϓ ΕΎμΨθϣ ϭ Ρήσ
31 ̶ΑΎϳ ΐϴϋ / ̵έ΍ΪϬ̴ϧ
̵έ΍ΪϬ̴ϧ
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϥΩή̯ ΰϴϤΗ
.ΪϴϨ̯ ΰϴϤΗ ΐΗήϣ έϮσ ϪΑ ΍έ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϩΎ̴ΘγΩ ήϤϋ ϝϮσ ζϳ΍ΰϓ΍ ϭ ήΘϬΑ ΩήϜϠϤϋ έϮψϨϣ ϪΑ
έΎτΧ΍
.ΪϴϨ̯ ΍ΪΟ ΍έ ΎϬϤϴγ ήϳΎγϭ ϕήΑ Ϣϴγ ϭ ϩΩή̯ εϮϣΎΧ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ΍ΪΘΑ΍ •
Ύϳ ϕήΑ ϭ Ϊϋέ ί΍ ̶ηΎϧ Ε΍έΎδΧ ί΍ ̵ήϴ̴θϴ̡ έϮψϨϣ ϪΑ ΍έ ϕήΑ ϢϴγˬΪϴϨ̯ ̶Ϥϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ί΍ (ίϭέ ΪϨ̩) ̶ϧϻϮσ ̶ϧΎϣί ΕΪϣ ̵΍ήΑ ̶Θϗϭ •
.Ϊϳέϭ΁ έΩ ΰϳή̡ ί΍ ϕήΑ ΕΎϧΎγϮϧ
ϪϳΎ̡ ϭ ΖϨϴΑΎ̯ ˬΏΎϗ ˬϪΤϔλ
.ΪϴϨ̯ ϙΎ̡ ΰϴϤΗ ϭ ϡήϧ ˬϚθΧ Ϫ̩έΎ̡ Ϛϳ ΎΑ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ΢τγ ˬήμΘΨϣ ̵Ύϫ ̶ϔϴΜ̯ ϭ έΎΒϏ ϭ Ωή̳ ϥΩή̯ ϙΎ̡ έϮψϨϣ ϪΑ
ϪΑ ΍έ ϥ΁ Ϫ̩έΎ̡ Ϛϳ ΎΑ β̢γ .ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ϩΪη ϖϴϗέ ϭ Ϣϳϼϣ έΎϴδΑ ϩΪϨϳϮη ϩΩΎϣ Ύϳ ΰϴϤΗ Ώ΁ ϪΑ ϪΘθϏ΁ ϡήϧ Ϫ̩έΎ̡ Ϛϳ ί΍ ˬΎϫ ̶ϔϴΜ̯ ϥΩή̯ ϙΎ̡ έϮψϨϣ ϪΑ
.ΪϴϨ̯ ϚθΧ ϞϣΎ̯ έϮσ
έΎτΧ΍
.ΩϮη ̶ϣ ϪΤϔλ ̶Α΍ήΧ ϪΑ ήΠϨϣ ˬΪϴϧΰϧ ΖγΩ ϪΤϔλ ϪΑ ̶Ϡ̯ έϮσ ϪΑ
.ΩϮη ̶ϣ ήϳϮμΗ ̵ϭέήΑ ζΧ ϭ ςΧ ΩΎΠϳ΍ ϪΑ ήΠϨϣ ˬΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ϪΤϔλ ζϟΎϣ Ύϳ ϥ΁ ϥΩ΍Ω Ϟϫ ϦϴϨ̪Ϥϫ ϭ ϥΎΘθ̴ϧ΍ ϙϮϧ ˬΰϴΗ ˯Ύϴη΍ ςγϮΗ ϪΤϔλ ήΑ ϥΩέϭ΁ έΎθϓ ί΍
.ΩϮη ̶ϣ ϥ΁ ̶Α΍ήΧ ϪΑ ήΠϨϣ Ϫ̯ ΍ή̩ ΪϳήΒϧ έΎ̯ ϪΑ ϩΎ̴ΘγΩ ΩέϮϣ έΩ ̶ϳΎϴϤϴη ϩΩΎϣ ϪϧϮ̴̪ϴϫ
.ΩϮη ̶ϣ ϥ΁ ̶Α΍ήΧ Ύϳ ̶ϜϳήΘϜϟ΍ ϙϮη ˬ̵ίϮγ ζΗ΁ ϪΑ ήΠϨϣ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΑ Ώ΁ Ωϭέϭ ΕέϮλ έΩ .ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ϩΎ̴ΘγΩ ΢τγ ̵ϭέήΑ ΕΎόϳΎϣ ϥΪϴηΎ̡ ί΍
•
•
•
•
ϕήΑ Ϣϴγ
.ΪϴϨ̯ ΰϴϤΗ ΐΗήϣ έϮσ ϪΑ ΍έ ϕήΑ Ϣϴγ ̵ϭέήΑ ϪΘϓΎϳ ϊϤΠΗ ̶ϔϴΜ̯ Ύϳ έΎΒϏ ϭ Ωή̳
̶ΑΎϳ ΐϴϋ
έΎϫ ΢ϟ
Ω΍ήϳ΍
.ΪϴϨ̯ ϥΎΤΘϣ΍ ϩέΎΑϭΩ ϭ ϩΩή̯ ̶γέήΑ ΍έ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ̵ϭέήΑ έϭΩ ϩ΍έ ί΍ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ έϮδϨγ •
.Ζγ΍ ϪΘϓή̳ έ΍ήϗ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ϭ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϦϴΑ ̶όϧΎϣ Ύϳ΁ ΪϴϨϴΒΑ •
.( ΎΑ
ˬ ΎΑ ) .Ϊϧ΍ ϪΘϓή̳ έ΍ήϗ ΖγέΩ ϭ ΪϨϨ̯ ̶ϣ έΎ̯ ΖγέΩ Ύϫ ̵ήσΎΑ Ύϳ΁ ΪϴϨϴΒΑ •
ϩΎ̴ΘγΩ ΎΑ ϥϮϳΰϳϮϠΗ
.ΪϨ̯ ̶Ϥϧ έΎ̯ ϝήΘϨ̯
.Ζγ΍ Ϧηϭέ ϥϮϳΰϳϮϠΗ Ύϳ΁ ΪϴϨϴΒΑ •
.Ζγ΍ ϞμΘϣ ΰϳή̡ ϪΑ ϩΎ̴ΘγΩ ϪΧΎηϭΩ Ύϳ΁ •
.ΪϳϮη ϦΌϤτϣ ϕήΑ ΩϮΟϭ ί΍ ΰϳή̡ ϪΑ ϡί΍Ϯϟ ήϳΎγ ϝΎμΗ΍ ΎΑ •
ϥΎϳΎϤϧ ̵ήϳϮμΗ ̨ϴϫ
ϩΪϴϨη ̶ϳ΍Ϊλ ϭ ϩΩϮΒϧ
.ΩϮη ̶Ϥϧ
.ΪηΎΑ ϊτϗ ϕήΑ ϥΎϳήΟ Ζγ΍ ϦϜϤϣ .ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ ΍έ ϕήΑ ϝήΘϨ̯ ΕΎϤϴψϨΗ •
.ΪηΎΑ ϝΎόϓ έΎ̯ΩϮΧ ϥΩή̯ εϮϣΎΧ ΩήϜϠϤϋ ϥΎϣί ΕΎϤϴψϨΗ ΖϤδϗ έΩ ΪϳΎη •
.ΩϮη ̶ϣ εϮϣΎΧ έΎ̯ΩϮΧ έϮσ ϪΑ ϪϘϴϗΩ 15 ί΍ β̡ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ˬΩϮθϧ ΖϓΎϳέΩ ̶ϟΎϨ̴ϴγ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ΖϟΎΣ έΩ Ϫ̪ϧΎϨ̩ •
̶ϧΎϬ̳Ύϧ έϮσ ϪΑ ϥϮϳΰϳϮϠΗ
.ΩϮη ̶ϣ εϮϣΎΧ
.ΪϴϨ̯ εϮϣΎΧ / Ϧηϭέ ΍έ ϥϮϳΰϳϮϠΗ έϭΩ ϩ΍έ ί΍ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ •
.ΪϴϨ̯ ϞμΘϣ ϩέΎΑϭΩ ΍έ RGB/HDMI ϞΑΎ̯ •
.ΪϴϨ̯ ̵ί΍Ϊϧ΍ ϩ΍έ ϩέΎΑϭΩ ΍έ ϪϧΎϳ΍έ ϭ ϥϮϳΰϳϮϠΗ •
ϪϧΎϳ΍έ ϪΑ ϝΎμΗ΍ ϡΎ̴Ϩϫ
ΩϮΟϮϣ ϝΎϨ̴ϴγ" ΕέΎΒϋ
ήΒΘόϣ Ύϧ Ζϣήϓ Ύϳ Ζδϴϧ
.ΩϮη ̶ϣ ϥΎϳΎϤϧ "Ζγ΍
ήΑέΎ̯ ̵ΎϤϨϫ΍έ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
30
Ϟμϔϣ ΕΎϋϼσ΍ ϪΑ ̶ΘΣ΍έ ϪΑ ΎΗ ΪϨ̯ ̶ϣ ϚϤ̯ ΎϤη ϪΑ ήΑέΎ̯ ̵ΎϤϨϫ΍έ
.ΪϴηΎΑ ϪΘη΍Ω ̶γήΘγΩ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϥϮϣ΍ήϴ̡
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ HOME ϪϤ̯Ω ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΑ ̶ΑΎϴΘγΩ ̵΍ήΑ
έΎθϓ ΍έ
ϭ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ User Guide ϪϨϳΰ̳
.ΪϴϫΩ
΍έ ̵Ωϭέϭ ϊΒϨϣ ϪΤϔλ Ύϳ ̶Ϡόϓ ϩΪϫΎθϣ ϝΎΣ έΩ ̵ ϪϣΎϧήΑ
.ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ήψϧ ΩέϮϣ ϩϭή̳ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ΩέϮϣ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ
Ζ̯ήΣ ΕΎΤϔλ έΩ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ᰜ/ᰝ ̵Ύϫ ϪϤ̯Ω ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ
.ΪϴϨ̯
ΖγήϬϓ έΩ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΍έ ϥΎΗήψϧ ΩέϮϣ ΩήϜϠϤϋ ΢ϴοϮΗ
.ΪϴϨ̯ ϮΠΘδΟ
ϪΟϮΗ
̵ΎϤϨϫ΍έ ΖϤδϗ (User Guide)
+20( 6HWWLQJV 237,21 /DQJXDJH
6HOHFWV0HQX/DQJXDJHDQG$XGLR/DQJXDJHGLVSOD\HGRQWKHVFUHHQ
0HQX/DQJXDJH 6HOHFWVDODQJXDJHIRUWKHGLVSOD\WH[W
>,Q'LJLWDO0RGH2QO\@
$XGLR/DQJXDJH :KHQZDWFKLQJDGLJLWDOEURDGFDVWFRQWDLQLQJVHYHUDODXGLR
ODQJXDJHV\RXFDQVHOHFWWKHODQJXDJH\RXZDQW
>,Q'LJLWDO0RGH2QO\@
8VHWKH6XEWLWOHIXQFWLRQZKHQWZRRUPRUHVXEWLWOHODQJXDJHV
6XEWLWOH
DUHEURDGFDVW
/DQJXDJH
‫ږ‬,IVXEWLWOHGDWDLQDVHOHFWHGODQJXDJHLVQRWEURDGFDVWWKH
GHIDXOWODQJXDJHVXEWLWOHZLOOEHGLVSOD\HG
7U\1RZ
=RRP2XW
&ORVH
.ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ ΍έ ϩΪη ΏΎΨΘϧ΍ ̵ϮϨϣ ΢ϴοϮΗ
.ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ᰜ/ᰝ ̵Ύϫ ϪϤ̯Ω ί΍ ΕΎΤϔλ έΩ Ζ̯ήΣ ̵΍ήΑ
Ζ̯ήΣ ϩΪη ΏΎΨΘϧ΍ ̵ϮϨϣ ϪΑ ϢϴϘΘδϣ έϮσ ϪΑ ήΑέΎ̯ ̵ΎϤϨϫ΍έ ί΍
.ΪϨ̯ ̶ϣ
.ΪϨ̯ ̶ϣ ̶ϳΎϤϧ Ϛ̩Ϯ̯ Ύϳ ̶ϳΎϤϨ̳έΰΑ ΍έ ϪΤϔλ
ϪϤ̯Ω έΎθϓ ΎΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη •
.ΪϴηΎΑ ϪΘη΍Ω ̶γήΘγΩ ήΑέΎ̯
1
2
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
ήΑέΎ̯ ̵ΎϤϨϫ΍έ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
29 έϭΩ ϩ΍έ ί΍ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ
έϭΩ ϩ΍έ ί΍ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
2
1
΢ϴΤλ ΐτϗ ΖϳΎϋέ ΎΑ (AAA ϢΠΤΑ Ζϟϭ 1.5) ̵Ύϫ ̵ήσΎΑ ˬΪϴϨ̯ ίΎΑ ΍έ ̵ήσΎΑ εϮ̡έΩ ˬΎϫ ̵ήσΎΑ ϥΩ΍Ω έ΍ήϗ ̵΍ήΑ
ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϑήσ ϪΑ ΍έ ϥ΁ ϚϴΠϣ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϡΎ̴Ϩϫ .ΪϳΪϨΒΑ ΍έ ̵ήσΎΑ εϮ̡έΩ ϭ ϩΩ΍Ω έ΍ήϗ ϞΤϣ έΩ
ϭ
.Ϊϳήϴ̴Α
.ΪϴϳΎϤϧ αϮϜόϣ ΍έ ̵ήσΎΑ ΐμϧ ϞΣ΍ήϣ ˬΎϫ ̵ήσΎΑ ϥΩέϭ΁έΩ ̵΍ήΑ
έΎτΧ΍
.ΪϨϴΑ ̶ϣ ΐϴγ΁ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ Ϫ̯ ΍ή̩ ΪϴϨϜϧ ϡΎϏΩ΍ Ϣϫ ΎΑ ΍έ ϪϨϬ̯ ϭ Ϯϧ ̵Ύϫ ̵ήσΎΑ ΰ̳ήϫ •
.ΪϨϨ̯ ̶Ϥϧ έΎ̯ ΎϫΩήϜϠϤϋ ί΍ ̶πόΑ ΎϫέϮθ̯ ̶ΧήΑ έΩ ϭ ̱ϮϟΎϧ΁ ϥϮϳΰϳϮϠΗ έΩ •
OK
̶ϣ ΪϴϳΎΗ ΍έ ΎϤη ΏΎΨΘϧ΍ ϭ ϩΩή̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ Ύϫ ϪϨϳΰ̳ Ύϳ ΎϫϮϨϣ
.ΪϨ̯
BACK
.ΩΩή̳ ̶ϣ ίΎΑ ϞΒϗ ϪϠΣήϣ ϪΑ
GUIDE
.ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ ΍έ ϪϣΎϧήΑ ̵ΎϤϨϫ΍έ
EXIT
ϪϣΎϧήΑ ζϳΎϤϧ ϪΑ ϭ ϩΩή̯ ϑάΣ ΍έ ϪΤϔλ ̵ϭέ ζϳΎϤϧ
.ΩΩή̳ ̶ϣ ίΎΑ ϥϮϳΰϳϮϠΗ
̶̴ϧέ ̵ΎϫΪϴϠ̯
( ̶Α΁
Ωέί
ΰΒγ
ΰϣήϗ
)
.ΎϫϮϨϣ ̶ΧήΑ έΩ ϩ̬ϳϭ ̵ΎϫΩήϜϠϤϋ ϪΑ ̶ΑΎϴΘγΩ ̵΍ήΑ
Ω̭ϡϩ ϩ΍̵ ̵̟΍ϡ ϥϡ΍ ( TEXT T.OPT )
.Ϊϧϭέ ̶ϣ έΎ̯ ϪΑ ΎϤϧ ϡΎϴ̡ ̵΍ήΑ Ύϫ ϪϤ̯Ω Ϧϳ΍
SUBTITLE
.ΪϴϨ̯ ϪόΟ΍ήϣ ΎϤϧ ϡΎϴ̡ ΖϤδϗ ϪΑ ήΘθϴΑ ΕΎϴ΋ΰΟ ̵΍ήΑ
.ΪϨ̯ ̶ϣ ϥ΍ϮΧ΍ήϓ ΍έ ϥΎΗ ϩ΍ϮΨϟΩ βϳϮϧήϳί ϝΎΘϴΠϳΩ ΖϟΎΣ έΩ
Q.MENU
ϊϳήγ ̵ΎϫϮϨϣ ϪΑ ̶ΑΎϴΘγΩϮϳΰϳϮϠΗ ϪϣΎϧήΑ ϪΑ Ζθ̳ίΎΑ
LIVE TV
ϝήΘϨ̯ ̵Ύϫ ϪϤ̯Ω
(
) ϝήΘϨ̯ ̵Ύϫ ϪϤ̯Ω
ϩΎ̴ΘγΩ Ύϳ Smart Share ̵ΎϫϮϨϣ Ύϳ DVR ˬϡϮϴϣή̡ ̵΍ϮΘΤϣ
.ΪϨ̯ ̶ϣ ϝήΘϨ̯ ΍έ SIMPLINK ΎΑ έΎ̳ίΎγ ̵Ύϫ
(DVR Ύϳ SIMPLINK Ύϳ USB)
REC
.Ωϭέ ̶ϣ έΎ̯ ϪΑ DVR ̵ϮϨϣ ϢϴψϨΗ ̵΍ήΑ
INFO
΍έ ϪΤϔλ ̶ϳΎϨηϭέ ϥ΍ΰϴϣ ˬϕήΑ ϑήμϣ ζϫΎ̯ έϮψϨϣ ϪΑ
ENERGY SAVING
.ΔϗΎτϟ΍ ϙϼϬΘγ΍ Ϧϣ ΪΤϟ΍ϭ ΔηΎθϟ΍ ωϮτγ ςΒπϟ
SIMPLINK
ϖϳήσ ί΍ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΑ ϞμΘϤϣ AV ̵Ύϫ ϩΎ̴ΘγΩ ϪΑ ̶ΑΎϴΘγΩ
.HDMI-CEC ΩήϜϠϤϋ ϭ HDMI
.ΪϨ̯ ̶ϣ ίΎΑ ΍έ SIMPLINK ̵ϮϨϣ
RATIO
POWER
.ΪϨ̯ ̶ϣ εϮϣΎΧ Ύϳ Ϧηϭέ ΍έ ϥϮϳΰϳϮϠΗ
User Guide
.ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ ΍έ ήΑέΎ̯ ̵ΎϤϨϫ΍έ
RATIO
.ΪϫΩ ̶ϣ ήϴϴϐΗ ΍έ ήϳϮμΗ ΩΎόΑ΍
INPUT
.ΪϫΩ ̶ϣ ήϴϴϐΗ ΍έ ̵Ωϭέϭ ϊΒϨϣ
TV/RAD
.ΪϨ̯ ̶ϣ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ DTV ϭ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ˬϮϳΩ΍έ ϪϣΎϧήΑ
Ω΍Ϊϋ΍ ̵Ύϫ ϪϤ̯Ω
.ΪϨϨ̯ ̶ϣ Ωέ΍ϭ ΍έ ΩΪϋ
INPUT
TV /
RAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
FAV
P
MUTE
SETTINGS
GUIDE
.ΪϨ̯ ̶ϣ ϢϴψϨΗ ΍έ ΍Ϊλ ϥ΍ΰϴϣ
FAV
.ϥΎΗ ϩ΍ϮΨϟΩ ϝΎϧΎ̯ ΖγήϬϓ ϪΑ ̶γήΘγΩ
EXIT
SUBTITLE
T.OPT
Q.MENU
LIVE TV
REC
ENERGY
INFO
SAVING
LIST
.ϩΪη ϩήϴΧΫ ̵Ύϫ ϪϣΎϧήΑ ΖγήϬϓ ϪΑ ̶ΑΎϴΘγΩ
Q.VIEW
.ΩΩή̳ ̶ϣ ίΎΑ ̶ϠΒϗ ϩΪη ϩΪϫΎθϣ ϪϣΎϧήΑ ϪΑ
HOME MY APPS
OK
TEXT
P
A
G
E
.Ωϭέ ̶ϣ έΎ̯ ϪΑ ̵ΪόΑ Ϫγ ήϳϭΎμΗ ̵ΎηΎϤΗ ̵΍ήΑ
MUTE
.ΪϨ̯ ̶ϣ ϊτϗ ΍έ ΍Ϊλ
P
.ΪϫΩ ̶ϣ ήϴϴϐΗ ΍έ Ϊη ϩήϴΧΫ ̵Ύϫ ϝΎϧΎ̯ Ύϳ Ύϫ ϪϣΎϧήΑ
PAGE
.ΪόΑ Ύϳ ϞΒϗ ϪΤϔλ ϪΑ Ζ̯ήΣ
SETTINGS
̶Ϡλ΍ ̵ΎϫϮϨϣ ϪΑ ̶ΑΎϴΘγΩ
HOME
.΍ΪΒϣ ̵ΎϫϮϨϣ ϪΑ ̶ΑΎϴΘγΩ
MY APPS
..ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ ΍έ ̵ΩήΑέΎ̯ ̵Ύϫ ϪϣΎϧήΑ ΖγήϬϓ
ΖϬΟ έΎϬ̩ ̵Ύϫ ϪϤ̯Ω
(Ζγ΍έ / ̠̩ / ϦϴϳΎ̡
/ ϻΎΑ )
.ΪϫΩ ̶ϣ Ζ̯ήΣ ΍έ Ύϫ ϪϨϳΰ̳ Ύϳ ΎϫϮϨϣ
ϚϴΠϣ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ̵ΎϫΩήϜϠϤϋ
28
έϭΩ ϩ΍έ ί΍ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ΖΒΛ
ϚϴΠϣ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ΖΒΛ ϩϮΤϧ
ϚϴΠϣ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ̵ϭέήΑ ΍έ
Ϫ̪ϧΎϨ̩
ϪΑ ρϮΑήϣ ΕΎϋϼσ΍ ϭ ϩΪη ήϫΎχ ϪΤϔλ Ϧϳ΍ ˬΪϴϫΩ έΎθϓ
.ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ ΍έ ϪΤϔλ ϭ ̶Ϡόϓ ϪϣΎϧήΑ
̶ϣ ΎϤη ϭ ΩϮη ̶ϣ ϥΎϳΎϤϧ ̵ΪϴϠ̯ ϪΤϔλ ˬϪϤ̯Ω Ϧϳ΍ έΎθϓ ΎΑ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϪϣΎϧήΑ ϩέΎϤη Ϊϴϧ΍ϮΗ
ΪϴϫΩ Ζ̯ήΣ ϪΤϔλ ϦϴϳΎ̡ ϪΑ ΍έ ϚϴΠϣ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ή̳΍
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ My Apps ̵ΎϫϮϨϣ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ
΍έ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ˬέΎ̯ΩϮΧ ΖΒΛ έϮψϨϣ ϪΑ 1
΍έ
ϪϤ̯Ω ϭ ϩΩή̯ Ϧηϭέ
ϡΎϤΗ΍ ϡΎϐϴ̡ ˬΖΒΛ ϞϤϋ ϡΎϤΗ΍ ΎΑ .ΪϴϫΩ έΎθϓ
.ΩϮη ̶ϣ ϥΎϳΎϤϧ ϪΤϔλ ̵ϭέήΑ
ˬΖΒΛ ϞϤϋ ϥΩϮΑ ϖϓϮϣΎϧ ΕέϮλ έΩ 2
β̢γ ˬΪϴϨ̯ εϮϣΎΧ ϭ Ϧηϭέ ΍έ ϥϮϳΰϳϮϠΗ
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ
ϪϤ̯Ω
1
2
3
ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ρΎϴΘΣ΍
ϚϴΠϣ
ΕέϮλ έΩ .Ζγ΍ ήΘϣ 10 ΎΗ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ΩήϜϠϤϋ ϪϠλΎϓ•
̶ϣ ϞλΎΣ ρΎΒΗέ΍ ̵ΎτΧ ϪϠλΎϓ ζϳ΍ΰϓ΍ Ύϳ ϊϧΎϣ ϦΘϓή̳ έ΍ήϗ
.ΩϮη
̶σΎΒΗέ΍ ̵ΎτΧ ΩΎΠϳ΍ ϥΎϜϣ΍ Ύϫ ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩϮΑ ϚϳΩΰϧ ΕέϮλ έΩ•
̵Ύϫ ϩΎ̴ΘγΩ Ύϳ ήϓϭήϜϳΎϣ ήϴψϧ ̶ϗήΑ ̵Ύϫ ϩΎ̴ΘγΩ .Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ
ϚϴΠϣ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ΎΑ ϥΎδϜϳ ΪϧΎΑ ̵ΎϨϬ̡ ί΍ Ϫ̯ Ϣϴγ ̶Α ϪϜΒη
.ΪϧϮη ̶ϣ ϝϼΘΧ΍ ΐΟϮϣ ˬΪϨϨ̯ ̶ϣ ϩΩΎϔΘγ΍ (ΰΗήϫΎ̴ϴ̳ 2/4)
ˬϚϴΠϣ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩΎΘϓ΍ Ύϳ ϪΑήο ϥΪϣ΁ Ωέ΍ϭ ΕέϮλ έΩ•
.ΪϳΩ Ϊϫ΍ϮΧ ΐϴγ΁
ϡί΍Ϯϟ Ύϳ Ω΍ήϓ΍ ̶ϜϳΩΰϧ έΩ ϚϴΠϣ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϡΎ̴Ϩϫ•
.ΪϨϜϧ ΩέϮΧήΑ ΎϬϧ΁ ΎΑ ΪϴηΎΑ ΐϗ΍ήϣ ϝΰϨϣ
̶ϨϤϳ΍ ϪΑ ρϮΑήϣ ΕΎϣΪΧ Ϫ΋΍έ΍ ϪΑ έΩΎϗ ΏΎμϧ ϭ ϩΪϧίΎγ ϪϧΎΧέΎ̯•
ϝΎϤΘΣ΍ ̵ΩήΑέΎ̯ Ϣϴγ ̶Α ̵Ύϫ ϩΎ̴ΘγΩ Ϫ̯ ΍ή̩ Ζδϴϧ Ω΍ήϓ΍
.Ϊϧέ΍Ω ΍έ ̶ϜϳήΘϜϟ΍ Ν΍Ϯϣ΍ ϞΧ΍ΪΗ
ϥϮϳΰϳϮϠΗ ΎΑ ήΘϣ 1 ί΍ ζϴΑ ΖϨϳϮ̡ βδ̯΍ Ϫ̯ ΩϮη ̶ϣ ϪϴλϮΗ•
ήΘϤ̯ ΖϨϳϮ̡ βδ̯΍ ϪϠλΎϓ Ϫ̯ ̶ΗέϮλ έΩ .ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ϪϠλΎϓ
ί΍ ϚϴΠϣ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ βϧΎ̯ήϓ ϞΧ΍ΪΗ ϞϴϟΩ ϪΑ ΪηΎΑ ήΘϣ 1 ί΍
.ΩϮΑ Ϊϫ΍ϮΨϧ έ΍ΩέϮΧήΑ ̵ΩΎϋ ΩήϜϠϤϋ
ϚϴΠϣ έϭΩ ϩ΍έ ί΍ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ΩΪΠϣ ΖΒΛ ϩϮΤϧ
ϭ BACK ̵Ύϫ ϪϤ̯Ω ϪϴϧΎΛ 5 ΕΪϣ 1
Ζδϳέ ΎΗ ΪϴϫΩ έΎθϓ ϥΎϣΰϤϫ ΍έ HOME
ΖΒΛ ϪΑ ϡ΍Ϊϗ΍ ϕϮϓ ϞΣ΍ήϣ ϖΒσ β̢γ ˬΩϮη
.ΪϴϨ̯ ϚϴΠϣ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ
ˬϚϴΠϣ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ΩΪΠϣ ΖΒΛ ̵΍ήΑ 2
ϑήσ ϪΑ ΍έ BACK ϪϤ̯Ω ϪϴϧΎΛ 5 ΕΪϣ
ξΤϣ ϪΑ) .ΪϴϫΩ έΎθϓ ϭ ϪΘϓή̳ ϥϮϳΰϳϮϠΗ
ϚϤθ̩ ή̴ϧΎθϧ ύ΍ή̩ Ζδϳέ ΕΎϴϠϤϋ ϡΎϤΗ΍
(.Ϊϧί ̶ϣ
ϚϴΠϣ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϩϮΤϧ
ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ˬΩϮη ϮΤϣ ή̴ϧΎθϧ Ϫ̪ϧΎϨ̩
Ζ̯ήΣ Ζγ΍έ ϭ ̠̩ ϪΑ ̶Ϥ̯ ΍έ ϚϴΠϣ
έΎ̯ΩϮΧ έϮσ ϪΑ ή̴ϧΎθϧ β̢γ .ΪϴϫΩ
.ΩϮη ̶ϣ ϥΎϳΎϤϧ ϪΤϔλ ̵ϭέήΑ
̶λΎΧ ϥΎϣί ΕΪϣ ̵΍ήΑ ή̴ϧΎθϧ Ϫ̪ϧΎϨ̩
Ϊϫ΍ϮΧ ϮΤϣ Ωήϴ̴ϧ έ΍ήϗ ϩΩΎϔΘγ΍ ΩέϮϣ
.Ϊη
ή̴ϧΎθϧ ϩΪϧήϴ̳ ϑήσ ϪΑ ΍έ ή̴ϧΎθϧ ΪϳΎΑ ΎϤη
ϭ ϻΎΑ ϑήσ ϪΑ β̢γ ϭ ϪΘϓή̳ ϥϮϳΰϳϮϠΗ
.ΪϴϫΩ Ζ̯ήΣ Ζγ΍έ ϭ ̠̩ ˬϦϴϳΎ̡
ΕΪϣ ˬΪηΎΒϧ ΖγέΩ ή̴ϧΎθϧ ΩήϜϠϤϋ ή̳΍
ϥ΁ ί΍ β̢γ ϭ ϩΩή̯ ήΒλ ϪϴϧΎΛ 10
.ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍
1
«
2
«
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
ϥϮϳΰϳϮϠΗ ΎΑ ˱ΎϤΘΣ ΪϳΎΑ ΍έ ϥ΁ ˬϚϴΠϣ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ί΍ ζϴ̡
.ΪϴϨ̯ ̲ϨϫΎϤϫ
27 ϚϴΠϣ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ̵ΎϫΩήϜϠϤϋ
ϚϴΠϣ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ̵ΎϫΩήϜϠϤϋ
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
1
2
΍έ ̵ήσΎΑ Ϊη ϥΎϳΎϤϧ".Magic Remote Control battery is low. Change the battery" ϡΎϐϴ̡ ̶Θϗϭ
.ΪϴϨ̯ ξϳϮόΗ
ϭ ϪψϔΤϣ ϞΧ΍Ω ΐδ̩ήΑ ϪΑ ϪΟϮΗ ΎΑ ΍έ(AA Ζϟϭ 1.5) ̵Ύϫ ̵ήσΎΑ ϭ ϩΩή̯ ίΎΑ ΍έ ̵ήσΎΑ εϮ̡έΩ ̵ήσΎΑ ξϳϮόΗ ̵΍ήΑ
΍έ ϥ΁ ϚϴΠϣ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϡΎ̴Ϩϫ .ΪϳΪϨΒΑ ΍έ ̵ήσΎΑ ΏέΩ ϭ .ΪϴϫΩ έ΍ήϗ ϞΤϣ έΩ ϭ ΐτϗ ΢ϴΤλ ΖϳΎϋέ
.Ϊϳήϴ̴Α ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϑήσ ϪΑ
.ΪϴϨ̯ βϜϋήΑ ΍έ ΐμϧ ϞΣ΍ήϣ Ύϫ ̵ήσΎΑ ϥΩέϭ΁έΩ ̵΍ήΑ
έΎτΧ΍
.ΪϨϴΑ ̶ϣ ΐϴγ΁ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ˬΪϴϨϜϧ ϡΎϏΩ΍ Ϣϫ ΎΑ ΍έ ϪϨϬ̯ ϭ Ϯϧ ̵Ύϫ ̵ήσΎΑ •
(RF ϩΪϨΘγήϓ) ή̴ϧΎθϧ
(̶ΗϮλ ̵ϮΠΘδΟ)Voice Search
(Ωέ΍Ω ̶̴ΘδΑ ϝΪϣ ϪΑ)
εϮϣΎΧ Ύϳ Ϧηϭέ ΍έ ϥϮϳΰϳϮϠΗ
.ΪϨ̯ ̶ϣ
HOME
̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΑ ̶ΑΎϴΘγΩ
BACK
.ΩΩή̳ ̶ϣίΎΑ ̶ϠΒϗ ϪϠΣήϣ ϪΑ
ΖϬΟέΎϬ̩ ̵Ύϫ ϪϤ̯Ω
( ϻΎΑ
ϦϴϳΎ̡
̠̩ Ζγ΍έ )
.ΪϨ̯ ̶ϣ Ζ̯ήΣ ΎϫΩήϜϠϤϋ Ύϳ ΎϫϮϨϣ ϥΎϴϣ έΩ
Wheel(OK)
Ωέ΍ϭ ΕΎϋϼσ΍ ϭ ϩΩή̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ Ύϫ ϪϨϳΰ̳ Ύϳ ΎϫϮϨϣ
.ΪϨ̯ ̶ϣ ΪϴϳΎΗ ΍έ ϩΪη
.ΪϨ̯ ̶ϣ Ζ̯ήΣ ϩΪη ϩήϴΧΫ ̵Ύϫ ϝΎϧΎ̯ έΩ
Ζ̯ήΣ ϡΎ̴Ϩϫ ΍έ ΖϬΟέΎϬ̩ ̵Ύϫ ϪϤ̯Ω Ϫ̪ϧΎϨ̩
̶ϣ ϮΤϣ ή̴ϧΎθϧ ˬΪϴϫΩ έΎθϓ ϪΤϔλ ̵ϭέήΑ ή̴ϧΎθϧ
̵ΩΎϋ ϝήΘϨ̯ Ϛϳ ΪϨϧΎϣ ϚϴΠϣ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ϭ ΩϮη
.ΪϨ̯ ̶ϣ ϞϤϋ
΍έ ϚϴΠϣ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ή̴θϳΎϤϧ ΩΪΠϣ ζϳΎϤϧ ̵΍ήΑ
.ΪϴϫΩ ϥΎϜΗ Ζγ΍έ ϭ ̠̩ ϪΑ
.ΪϨ̯ ̶ϣ ϢϴψϨΗ ΍έ ΍Ϊλ ϥ΍ΰϴϣ
ϪΑ ̵ΪόΑ Ϫγ ήϳϭΎμΗ ̵ΎηΎϤΗ ̵΍ήΑ
.Ωϭέ ̶ϣ έΎ̯
MY APPS
΍έ ̵ΩήΑέΎ̯ ̵Ύϫ ϪϣΎϧήΑ ΖγήϬϓ
.ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ
MUTE
.ΪϨ̯ ̶ϣ ϊτϗ ΍έ ΍Ϊλ
Ϊη ϩήϴΧΫ ̵Ύϫ ϝΎϧΎ̯ Ύϳ Ύϫ ϪϣΎϧήΑ
.ΪϫΩ ̶ϣ ήϴϴϐΗ ΍έ
(̶ΗϮλ ̵ϮΠΘδΟ)Voice Search
.Ζγ΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϞΑΎϗ ϩΪη ̶ϧΎΒϴΘθ̡ ̵Ύϫ ϝΪϣ ΐΨΘϨϣ ̵ΎϫΩήϜϠϤϋ ̵΍ήΑ ςϘϓ ϭ ϩΩϮΑ ΎΘΑ ωϮϧ ί΍ ϪΨδϧ Ϧϳ΍ •
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ϪΤϔλ ̵ϭέ ήΑ ΍έ ̶ΗϮλ ̵ϮΠΘδΟ Ζϣϼϋ 1
.ΩϮη ̶ϣ ϥΎϳΎϤϧ ϪΤϔλ ̵ϭέ ήΑ ̶ϣΎϐϴ̡ ˬΪη ̶ϳΎγΎϨη ΍Ϊλ ̶Θϗϭ .ΪϴϨ̯ ΖΒΤλ ϩΩήϤη ϭ ϡ΍έ΁ 2
.ΪηΎΑ ήΘϤϴΘϧΎγ 15 ί΍ ζϴΑ ΪϳΎΒϧ ΎϤη ΕέϮλ ί΍ ϚϴΠϣ ϝήΘϨ̯ ϪϠλΎϓ •
ΕϻΎμΗ΍
USB IN
1 HDD IN 2 USB
3 USB Apps
Ύϳ ̶ΒϧΎΟ ΖΨγ ̮δϳΩ Ϯϳ΍έΩˬ̵έϮϤϣ ζϠϓ ήϴψϧ USB ϩήϴΧΫ ϩΎ̴ΘγΩ
ϪΑ ̶ΑΎϴΘγΩ ΎΑϭ ϩΩή̯ Ϟλϭ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΑ ΍έ USB ϪψϓΎΣ ϥ΍ϮΨΗέΎ̯
ϩΩΎϔΘγ΍ ̵ήϳϮμΗ ϭ ̶ΗϮλ ΩΪόΘϣ ̵Ύϫ ϞϳΎϓ ί΍ Smart share ̵ϮϨϣ
.ΪϴϨ̯
HDD
(Ζγ΍ ϩΪθϧ Ϫ΋΍έ΍)
Hub
(Ζγ΍ ϩΪθϧ Ϫ΋΍έ΍)
USB
(Ζγ΍ ϩΪθϧ Ϫ΋΍έ΍)
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
USB ϝΎμΗ΍
ϪΟϮΗ
ϩΎ̴ΘγΩ ή̳΍ .ΪϨϨ̰ϧ έΎ̯ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ Ύϫ USB Hub ί΍ ̶ΧήΑ •
έϮσ ϪΑ ΍έ ϥ΁ ˬΩϮΒϧ ̶ϳΎγΎϨη ϞΑΎϗ USB Hub ϪΑ ϞμΘϣ USB
.ΪϴϨ̯ Ϟλϭ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΑ ϢϴϘΘδϣ
26
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
25 ΕϻΎμΗ΍
΍Ϊλ ϝΎμΗ΍
ΖϳίϮ̢ϣΎ̯ ϝΎμΗ΍
ϢΘδϴγ ί΍ ̶ϠΧ΍Ω ̵ΎϫϮ̳ΪϨϠΑ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ̵ΎΟ ϪΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
.ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ̶ΒϧΎΟ ̶ΗϮλ
ϪΑ ̶ΒϧΎΟ ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ΍έ ̱ϮϟΎϧ΁ ήϳϮμΗ ϭ ΍Ϊλ ̵Ύϫ ϝΎϨ̴ϴγ
ΖϳίϮ̢ϣΎ̯ ϞΑΎ̯ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ .ΪϨ̯ ̶ϣ ϝΎγέ΍ ϥϮϳΰϳϮϠΗ
.ήϳί ϞϜη ϖΑΎτϣ .ΪϴϨ̯ Ϟλϭ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΑ ΍έ ̶ΒϧΎΟ ϩΎ̴ΘγΩ
(.ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ϩΪη Ϫ΋΍έ΍ ΖϨϧϮ̢ϣΎ̯ ήϳϮμΗ ϞΑΎ̯ ί΍)
ϪΟϮΗ
ϩΩΎϔΘγ΍ ̶ΒϧΎΟ ̶ΗϮλ ϢΘδϴγ ί΍ ̶ϠΧ΍Ω ̵Ϯ̳ΪϨϠΑ ̵ΎΟ ϪΑ Ϫ̪ϧΎϨ̩ •
.ΪϴϨ̯ εϮϣΎΧ ΍έ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ̵ΎϫϮ̳ΪϨϠΑ ˬΪϴϨ̯
ϝΎΘϴΠϳΩ ϝΎϜϴΘ̡΍ ̵΍Ϊλ ϝΎμΗ΍
.ΪϨ̯ ̶ϣ ϝΎγέ΍ ̶ΒϧΎΟ ϩΎ̴ΘγΩ ϪΑ ΍έ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϝΎΘϴΠϳΩ ̵΍Ϊλ ϝΎϨ̴ϴγ
ϖΑΎτϣ ϝΎϜϴΘ̡΍ ̵΍Ϊλ ϞΑΎ̯ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ΍έ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϭ ̶ΒϧΎΟ ϩΎ̴ΘγΩ
.ΪϴϨ̯ Ϟλϭ ή̴ϳΪϜϳ ϪΑ ήϳί ϞϜη
AV
VIDEO
IN
AUDIO
COMPONENT
PR
PB
Y
OUT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO
Ωέί
Ϫ΋΍έ΍ ΖϳίϮ̢ϣΎ̯ ϞΑΎ̯ ί΍)
(.ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ϩΪη
Ϊϴϔγ
Ωέί
Ϊϴϔγ
ΰϣήϗ
Ωέί
(Ζγ΍ ϩΪθϧ Ϫ΋΍έ΍)
ΰϣήϗ
(Ζγ΍ ϩΪθϧ Ϫ΋΍έ΍)
ΰϣήϗ
Ϊϴϔγ
Ωέί
ϝΎΘϴΠϳΩ ̵΍Ϊλ ϢΘδϴγ
ϪΟϮΗ
.ΪϴϨϜϧ ϩΎ̴ϧ ϝΎϜϴΘ̡΍ ̶ΟϭήΧ ΕέϮ̡ ϪΑ •
.Ζγ΍ έΎΑ ϥΎϳί ̶ϳΎϨϴΑ ̵΍ήΑ έΰϴϟ Ϫόη΍ ϪΑ ϥΩή̯ ϩΎ̴ϧ
Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ (̶ΗϮλ ϞϳΎϓ ̶̢̯ ί΍ ΖψϓΎΤϣ) ACP ϪΑ ΰϬΠϣ ̵΍Ϊλ •
.ΪϨ̯ ϊτϗ ΍έ ϝΎΘϴΠϳΩ ̵΍Ϊλ ̶ΟϭήΧ
VIDEO L(MONO) AUDIO R
Blu-Ray / HD Cable Box /
DVD / VCR
ΕϻΎμΗ΍
24
RGB-PC ϝΎμΗ΍
ϪΑ ̶ΒϧΎΟ ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ΍έ ̱ϮϟΎϧ΁ ήϳϮμΗ ϭ ΍Ϊλ ̵Ύϫ ϝΎϨ̴ϴγ
ΖϨϧϮ̢ϣΎ̯ ϞΑΎ̯ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ .ΪϨ̯ ̶ϣ ϝΎγέ΍ ϥϮϳΰϳϮϠΗ
.ήϳί ϞϜη ϖΑΎτϣ .ΪϴϨ̯ Ϟλϭ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΑ ΍έ ̶ΒϧΎΟ ϩΎ̴ΘγΩ
̵΍ήΑ .ΪϨ̯ ̶ϣ ϝΎγέ΍ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΑ ϪϧΎϳ΍έ ί΍ ΍έ ήϳϮμΗ ϝΎϨ̴ϴγ
.ΪϴϨ̯ Ϟλϭ ΍έ ΍Ϊλ ϞΑΎ̯ ˬ΍Ϊλ ϝΎϨ̴ϴγ ϝΎγέ΍
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
ΖϨϧϮ̢ϣΎ̯ ϝΎμΗ΍
IN
AV
VIDEO
(PC)
RGB
COMPONENT
AUDIO
PR
PB
Y
(Ζγ΍ ϩΪθϧ Ϫ΋΍έ΍)
Ωέί
(RGB/DVI)
AUDIO
(Ζγ΍ ϩΪθϧ Ϫ΋΍έ΍)
ΰΒγ
Ϫ΋΍έ΍ ΖϳίϮ̢ϣΎ̯ ϞΑΎ̯ ί΍)
(.ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ϩΪη
Ϫ΋΍έ΍ ΖϨϧϮ̢ϣΎ̯ ϞΑΎ̯ ί΍)
(.ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ϩΪη
RGB OUT (PC) AUDIO OUT
ΰΒγ
ΰΒγ
̶Α΁
ΰΒγ
ΰϣήϗ
̶Α΁
ΰϣήϗ
ΰϣήϗ
̶Α΁
ΰϣήϗ
ΰϣήϗ
Ϊϴϔγ
ΰϣήϗ
Ϊϴϔγ
Ωέί
(Ζγ΍ ϩΪθϧ Ϫ΋΍έ΍)
Ϊϴϔγ
Blu-Ray
R
L
HD Cable Box
DVD
AUDIO
VIDEO
ϪΟϮΗ
Ύϳ ϩΩϮΑ Ϊϴϔγ ϭ ϩΎϴγ ήϳϮμΗ ΪϧϮθϧ Ϟλϭ ΖγέΩ Ύϫ ϞΑΎ̯ ή̳΍ •
.Ζγ΍ ϪΘΨϳέ Ϣϫ ϪΑ ϥ΁ ̵Ύϫ ̲ϧέ
PC
23 ΕϻΎμΗ΍
HDMI ϪΑ DVI ϝΎμΗ΍
MHL ϝΎμΗ΍
̶ϣ ϝΎγέ΍ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΑ ̶ΒϧΎΟ ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ΍έ ϝΎΘϴΠϳΩ ̵ήϳϮμΗ ϝΎϨ̴ϴγ
ϩΎ̴ΘγΩ DVI-HDMI ϞΑΎ̯ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ϭ ήϳί ϞϜη ϖΑΎτϣ .ΪϨ̯
ϞΑΎ̯ ˬ΍Ϊλ ϝΎϨ̴ϴγ ϝΎγέ΍ ̵΍ήΑ .ΪϴϨ̯ Ϟλϭ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΑ ΍έ ̶ΒϧΎΟ
.ΪϴϨ̯ Ϟλϭ ΍έ ΍Ϊλ
4(MHL)
3
Ύϫ ΕέϮ̡ Ϧϳ΍ .ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ϝΎμΗ΍ ̵΍ήΑ ΍έ HDMI ̵Ωϭέϭ ΕέϮ̡
.Ϊϧέ΍Ϊϧ Ϣϫ ΎΑ ̶ΗϭΎϔΗ ̨ϴϫ
(RGB/DVI)
AUDIO
3
1(ARC)
2
1
(ARC)
/DVI IN
2
/DVI IN
4(MHL)
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
ϩΎ̳έΩ ί΍ Ζγ΍ ΕέΎΒϋ (ϞϳΎΑϮϣ High-de¿nition ϝΎμΗ΍ ) MHL
ϪΑ ϩ΍ήϤϫ ̵Ύϫ ̶ηϮ̳ ϝΎΘϴΠϳΩ ̵ήϳϮμΗ ϭ ̶ΗϮλ ̵Ύϫ ϝΎϨ̴ϴγ ϝΎϘΘϧ΍
ϥϮϳΰϳϮϠΗ
MHL ϞΑΎ̯
(Ζγ΍ ϩΪθϧ Ϫ΋΍έ΍)
(Ζγ΍ ϩΪθϧ Ϫ΋΍έ΍)
(Ζγ΍ ϩΪθϧ Ϫ΋΍έ΍)
ϩ΍ήϤϫ ̶ηϮ̳
ϪΟϮΗ
ήϤϫ ̶ηϮ̳ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ̵ϭέ ήΑ ϩ΍ήϤϫ ̶ηϮ̳ ϪΤϔλ ϩΪϫΎθϣ ̵΍ήΑ •
.ΪϴϨ̯ Ϟλϭ
ΕέϮ̡ ϪΑ ΍έ ϩ΍
.Ζγ΍ MHL ̵΍έ΍Ω ̵Ύϫ ̶ηϮ̳ ̵΍ήΑ ςϘϓ ΖϴϠΑΎϗ Ϧϳ΍ •
ϞΑΎϗ έϭΩ ϩ΍έ ί΍ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ϖϳήσ ί΍ Ύϫ ϦθϴϜϴϠ̡΍ ί΍ ̶ΧήΑ •
.Ζγ΍ ϡΎΠϧ΍
Blu-Ray / HD Cable Box /
DVD / PC
ϪΟϮΗ
DVI ϪΑ HDMI ϞΑΎ̯ Ϫ̯ ̶ΗέϮλ έΩ ˬϚϴϓ΍ή̳ ΕέΎ̯ ϪΑ ϪΟϮΗ ΎΑ •
.ΪϨ̯ ̶Ϥϧ ϞϤϋ DOS ΖϟΎΣ ˬΪηΎΑ ϩΩΎϔΘγ΍ ϝΎΣ έΩ
ΕϻΎμΗ΍
HDMI ϝΎμΗ΍
ϪΟϮΗ
•
•
•
ϝΎγέ΍ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΑ ̶ΒϧΎΟ ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ΍έ ϝΎΘϴΠϳΩ ̵ήϳϮμΗ ϝΎϨ̴ϴγ
̶ΒϧΎΟ ϩΎ̴ΘγΩ HDMI ϞΑΎ̯ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ϭ ήϳί ϞϜη ϖΑΎτϣ .ΪϨ̯ ̶ϣ
.ΪϴϨ̯ Ϟλϭ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΑ ΍έ
Ύϫ ΕέϮ̡ Ϧϳ΍ .ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ϝΎμΗ΍ ̵΍ήΑ ΍έ HDMI ̵Ωϭέϭ ΕέϮ̡
Ϊϧέ΍Ϊϧ Ϣϫ ΎΑ ̶ΗϭΎϔΗ ̨ϴϫ
4(MHL)
•
2
1(ARC)
(΍Ϊλ Ζθ̳ίΎΑ ϝΎϧΎ̯) ARC
ARC ϭ SIMPLINK ί΍ Ϫ̯ ΍έ ̶ΒϧΎΟ ̶ΗϮλ ϩΎ̴ΘγΩ •
ΕέϮ̡ ϪΑ ΪϨ̯ ̶ϣ ̶ϧΎΒϴΘθ̡
.ΪϴϨ̯ ϞμΘϣ
̶ΒϧΎΟ ̶ΗϮλ ϩΎ̴ΘγΩˬ Ζϋήγ ή̡ HDMI ϞΑΎ̯ ϝΎμΗ΍ ϡΎ̴Ϩϫ •
ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ΪϨ̯ ̶ϣ ̶ϧΎΒϴΘθ̡ ϝΎ̰ϴΘ̡΍ ̵Ύϫ ̶ΟϭήΧ ί΍ Ϫ̯
.Ωέ΍Ϊϧ ϝΎ̰ϴΘ̡΍ ϞΑΎ̯ ϪΑ ̵ίΎϴϧ ή̴ϳΩ SIMPLINK ΖϴϠΑΎϗ
/DVI IN
: ϩΪη ̶ϧΎΒϴΘθ̡ HDMI ̶ΗϮλ Ζϣήϓ •
Up to 192 ϰΘΣ) PCM ϭ Dolby Digital
(ΩϮη ̶Ϥϧ ̶ϧΎΒϴΘθ̡ ˬ32/44.1/48/88/96/176/192,DTS
(Ζγ΍ ϩΪθϧ Ϫ΋΍έ΍)
Blu-Ray / HD Cable Box /
HD STB / DVD / PC
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
•
3
ϝΎμΗ΍ ί΍ ΩϮη ̶ϣ ϪϴλϮΗ ήϳϮμΗ Ζϴϔϴ̯ ϦϳήΘϬΑ ϦΘη΍Ω έϮψϨϣ ϪΑ
.ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ HDMI
ϝήΘϨ̯) CEC ΖϴϠΑΎϗ ϪΑ ΰϬΠϣ Ζϋήγή̡ HDMI ϞΑΎ̯ ί΍
.ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ (ήΑέΎ̯ ̶ϜϴϧϭήΘϜϟ΍
Ζϴϔϴ̯ ΎΗ ϝΎϨ̴ϴγ ϝΎϘΘϧ΍ έϮψϨϣ ϪΑ HDMI Ζϋήγή̡ ̵Ύϫ ϞΑΎ̯
.Ζϓή̳ Ϊϫ΍ϮΧ έ΍ήϗ ϩΩΎϔΘγ΍ ΩέϮϣ ήΗϻΎΑ ̶ΘΣ ϭ1080p
: ϩΪη ̶ϧΎΒϴΘθ̡ DTV ̵΍Ϊλ
22
21 ΕϻΎμΗ΍
ϦΘϧ΁ ϝΎμΗ΍
ϞΑΎ̯ Ϛϳ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ
.ΪϴϨ̯ Ϟλϭ
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
̵έ΍ϮϳΩ ϦΘϧ΁ ΰϳή̡ ϪΑ ΍έ ϥϮϳΰϳϮϠΗ (Ϣϫ΍ 75 )
ΕϻΎμΗ΍
ϩΪϤϋ έϮσ ϪΑ 47/55LM96** ̵ΎϬϟΪϣ ϱ΍ήΑ ΕϻΎμΗ΍ ί΍ ΖϤδϗ Ϧϳ΍
.Ζγ΍ ϩΩήϛ ϩΩΎϔΘγ΍ ήϳϮμΗ ί΍
̵΍ήΑ ϭ ΪϴϨ̯ Ϟλϭ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΑ ΍έ ϥϮ̳ΎϧϮ̳ ̶ΒϧΎΟ ̵Ύϫ ϩΎ̴ΘγΩ
ήΘθϴΑ ΕΎϋϼσ΍ ̵΍ήΑ .ΪϴϫΩ ήϴϴϐΗ ΍έ ̵Ωϭέϭ ̵Ύϫ ΖϟΎΣ ϥ΁ ΏΎΨΘϧ΍
ϩ΍ήϤϫ ϩΪη Ϫ΋΍έ΍ ̵ΎϤϨϫ΍έ Ϫ̩ήΘϓΩ ϪΑ ̶ΒϧΎΟ ϩΎ̴ΘγΩ ϝΎμΗ΍ ϥϮϣ΍ήϴ̡
ΪϴϨ̯ ϪόΟ΍ήϣ ϩΎ̴ΘγΩ
̵Ύϫ ϩΎ̴ΘγΩ ˬ HD ̵Ύϫ ϩΪϧήϴ̳ : ΩϮΟϮϣ ϩΪη Ϫ΋΍έ΍ ̵Ύϫ ϩΎ̴ΘγΩ
ϩήϴΧΫ ϩΎ̴ΘγΩ ˬ̶ΗϮλ ̵Ύϫ ϢΘδϴγ ˬΎϫ ΖγΎ̯ Ϯ΋Ϊϳϭ ˬ DVD ζΨ̡
.̶ΒϧΎΟ ̵Ύϫ ϩΎ̴ΘγΩ ήϳΎγ ϭ ̵ίΎΑ ̵Ύϫ ϩΎ̴ΘγΩ ˬϪϧΎϳ΍έ ˬ USB
ANTENNA / CABLE
ϪΟϮΗ
ϪΟϮΗ
ϩΩΎϔΘγ΍ ϝΎϨ̴ϴγ ήΘϴϠϴ̢γ΍ ί΍ ϥϮϳΰϳϮϠΗ 2 ί΍ ζϴΑ ϝΎμΗ΍ ̵΍ήΑ
.ΪϴϨ̯
ϩΪϨϨ̯ ΖϳϮϘΗ ί΍ ΪηΎΑ ϒϴόο ήϳϮμΗ Ζϴϔϴ̯ Ϫ̯ ̶ΗέϮλ έΩ
.ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ϝΎϨ̴ϴγ
ϩΪη ϞμΘϣ ϦΘϧ΁ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ήϳϮμΗ Ζϴϔϴ̯ Ϫ̯ ̶ΗέϮλ έΩ
.ΪϴϫΩ ήϴϴϐΗ ΍έ ϦΘϧ΁ ΖϬΟ ˬΪηΎΑ ΐγΎϨϣΎϧ
.Ζγ΍ ϩΪθϧ Ϫ΋΍έ΍ ϝΪΒϣ ϭ ϦΘϧ΁ ϞΑΎ̯
•
•
•
•
.Ζγ΍ ΕϭΎϔΘϣ ϒϠΘΨϣ ̵Ύϫ ϩΎ̴ΘγΩ έΩ ̶ΒϧΎΟ ϩΎ̴ΘγΩ ϝΎμΗ΍
ϪΑ ΍έ ̶ΒϧΎΟ ϩΎ̴ΘγΩ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ̵Ωϭέϭ ΐϴΗήΗ ί΍ ήψϨϓήλ
.ΪϴϨ̯ Ϟλϭ ϥϮϳΰϳϮϠΗ
Ϯ΋Ϊϳϭ Ύϳ DVD ςΒο ϩΎ̴ΘγΩ ̵ϭέήΑ ΍έ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪϣΎϧήΑ ή̳΍
ί΍ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ̵Ωϭέϭ ϞΑΎ̯ Ϫ̯ ΪϳϮη ϦΌϤτϣ ˬΪϴϨ̯ ̶ϣ ςΒο ΖγΎ̯
.Ζγ΍ ϩΪη ςΒο ΖγΎ̯ Ϯ΋Ϊϳϭ Ύϳ DVD ςΒο ϩΎ̴ΘγΩ ϖϳήσ
ϪόΟ΍ήϣ ςΒο ϩΎ̴ΘγΩ ̵ΎϤϨϫ΍έ Ϫ̩ήΘϓΩ ϪΑ ήΘθϴΑ ΕΎϋϼσ΍ ̵΍ήΑ
.ΪϴϳΎϤϧ
̶ΒϧΎΟ ϩΎ̴ΘγΩ ̵ΎϤϨϫ΍έ Ϫ̩ήΘϓΩ ϪΑ Ωή̯έΎ̯ ̵ΎϤϨϫ΍έ ̵΍ήΑ
.ΪϴϳΎϤϧ ϪόΟ΍ήϣ
Ϫ΋΍έ΍ ϞΑΎ̯ ί΍ Ϊϳ΍ ϩΩή̯ Ϟλϭ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΑ ΍έ ̵ίΎΑ ϝϮδϨ̯ ή̳΍
.ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ̵ίΎΑ ϝϮδϨ̯ ϩ΍ήϤϫ ϩΪη
̵Ϯ̴ϟ΍ ˬΡϮοϭ ΎΑ ϩ΍ήϤϫ ̶ϳΎϫΰϳϮϧ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ϪϧΎϳ΍έ ΖϟΎΣ έΩ
ϩΪϫΎθϣ ΕέϮλ έΩ .ΪηΎΑ ϩ΍ήϤϫ ̶ϳΎϨηϭέ Ύϳ Ζγ΍ήΘϨ̯ ˬ̵ΩϮϤϋ
ήϳϮμΗ ˯ΎϴΣ΍ Υήϧ ˬΪϴϫΩ ήϴϴϐΗ ΍έ ϪϧΎϳ΍έ ̶ΟϭήΧ ΡϮοϭ ˬΰϳϮϧ
ήϳϮμΗ ̵ϮϨϣ έΩ ΍έ Ζγ΍ήΘϨ̯ ϭ ̶ϳΎϨηϭέ ϥ΍ΰϴϣ Ύϳ ΪϴϫΩ ήϴϴϐΗ ΍έ
.ΩϮη ϥΎϳΎϤϧ ήϳϮμΗ ΎΗ ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ
ΕέΎ̯ ϪΑ ϪΟϮΗ ΎΑ ΡϮοϭ ΕΎϤϴψϨΗ ί΍ ̶ΧήΑ ϪϧΎϳ΍έ ΖϟΎΣ έΩ
.ΩϮθϧ ϥΎϳΎϤϧ ̶ΘγέΩ ϪΑ Ζγ΍ ϦϜϤϣ Ϛϴϓ΍ή̳
•
•
•
•
•
•
•
̵ίΎγ ϩΩΎϣ΁ ϭ ̵ΪϨΑ Ϣϫήγ
ΎϬϠΑΎ̯ ϥΩή̯ ϊϤΟ
έΎτΧ΍
.ΪϴϨ̯ ΖΑΎΛ ϞΑΎ̯ ϩήϴ̳ ΎΑ ϭ ϩΩή̯ ϊϤΟ ΍έ ΎϬϠΑΎ̯
1
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
ΎΑ Ϫ̯ ΍ή̩ Ϊϳήϴ̴ϧ ϕήΑ ϞΑΎ̯ ϩήϴ̳ ϭ ϞΑΎ̯ ΖδΑ ί΍ ̶ϳΎΠΑΎΟ ϡΎ̴Ϩϫ •
ΕέΎδΧ ϥΪϣ΁ Ωέ΍ϭ ήΑ ϩϭϼϋ Ϧϴϣί ̵ϭέ ήΑ ϥΩΎΘϓ΍ ϭ ϥΪη ϪΘδϜη
.Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ΰϴϧ ̶ϧΎΟ ΐϴγ΁ ϝΎϤΘΣ΍ ˬ̶ϟΎϣ
20
ϞΑΎ̯ ϩήϴ̳
.ΪϴϫΩ έ΍ήϗ ϞΑΎ̯ ϩήϴ̳ ϞΧ΍Ω ϭ ϩΩή̯ ϊϤΟ ΍έ Ύϫ ϞΑΎ̯
ϞΑΎ̯ ΖδΑ
2
19 ̵ίΎγ ϩΩΎϣ΁ ϭ ̵ΪϨΑ Ϣϫήγ
έ΍ϮϳΩ ̵ϭέήΑ ΐμϧ
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
έΎτΧ΍
ΐμϧ Ύϳ ϩΩ΍Ω Ζ̯ήΣ ΍έ ϥϮϳΰϳϮϠΗ β̢γ ˬΪϴϨ̯ ϊτϗ ΍έ ϕήΑ ΍ΪΘΑ΍
.Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̶ϜϳήΘϜϟ΍ ϙϮη ϝΎϤΘΣ΍ ΕέϮλ Ϧϳ΍ ήϴϏ έΩ ˬΪϴϨ̯
ϝΎϤΘΣ΍ ΪϴϨ̯ ΐμϧ ΐϳέ΍ έ΍ϮϳΩ Ύϳ ϒϘγ ̵ϭέήΑ ΍έ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ή̳΍
̶Ο ϝ΍ ϩ̬ϳϭ ̵έ΍ϮϳΩ Ζ̯΍ήΑ ί΍ .Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ΪϳΪη ΐϴγ΁ ϭ ϥΩΎΘϓ΍
.Ϊϳήϴ̴Α αΎϤΗ ίΎΠϣ ΕΎϣΪΧ ΰ̯ήϣ ΎΑ ϭ ϩΩή̯ ϩΩΎϔΘγ΍
΍ή̩ ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ Ύϫ ̨ϴ̡ ΪΣ ί΍ ζϴΑ ϥΩή̯ Ζϔγ ί΍
.ΩΩή̳ ̶ϣ ςϗΎγ ΖϧΎϤο ί΍ ϭ ϩΪϳΩ ΐϴγ΁ ϥϮϳΰϳϮϠΗ Ϫ̯
ϩΩΎϔΘγ΍ VESA Ωέ΍ΪϧΎΘγ΍ ΎΑ ϖΑΎτϣ ̵έ΍ϮϳΩ Ζ̯΍ήΑ ϭ Ύϫ ̨ϴ̡ ί΍
Ύϳ ΖγέΩΎϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ί΍ ̶ηΎϧ ΕέΎδΧ Ύϳ ΐϴγ΁ ϪϧϮ̳ήϫ .ΪϴϨ̯
.ΩΩή̳ ̶ϣ ΖϧΎϤο ϥΪη ςϗΎγ ΚϋΎΑ ΐγΎϨϣΎϧ ΕΎϘϠόΘϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
•
•
Ζ̯΍ήΑ ϭ ΪϴϨ̯ ΐμϧ ΖϗΩ ΎΑ ϥϮϳΰϳϮϠΗ Ζθ̡ ϪΑ ΍έ ̵έ΍ϮϳΩ Ζ̯΍ήΑ
ϡΎ̴Ϩϫ .ΪϴϨ̯ ΐμϧ ϦϴϣίήΑ ΩϮϤϋ ϢϜΤϣ έ΍ϮϳΩ Ϛϳ ̵ϭέήΑ ΍έ ̵έ΍ϮϳΩ
ΕέϮθϣ ΏήΠϣ Ω΍ήϓ΍ ΎΑ ˱Ύϔτϟ ϥΎϤΘΧΎγ Ωέ΍Ϯϣ ήϳΎγ ϪΑ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϝΎμΗ΍
.ΪϴϨ̯
̵΍ ϪϓήΣ ΏΎμϧ ςγϮΗ ̵έ΍ϮϳΩ ΐμϧ Ϫ̯ ΪϨ̯ ̶ϣ ϪϴλϮΗ ̶Ο ϝ΍
.ΩϮη ϡΎΠϧ΍
•
•
ήΘϤϴΘϧΎγ10
ήΘϤϴΘϧΎγ10
ήΘϤϴΘϧΎγ10
ϪΟϮΗ
VESA Ωέ΍ΪϧΎΘγ΍ ̵Ύϫ ̨ϴ̡ ̶Ϩϓ ΕΎμΨθϣ έΩ Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ̨ϴ̡ ί΍
.ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ Ζγ΍ ϩΪϣ΁
̶Ϡλ΍ ΕΎότϗ ϭ ΐμϧ ̵ΎϤϨϫ΍έ ϞϣΎη ̵έ΍ϮϳΩ ΐμϧ ϪϋϮϤΠϣ
.Ζγ΍
Ϫ̯ ΪϳϮη ϦΌϤτϣ .Ζγ΍ ΕϭΎϔΘϣ ̵έ΍ϮϳΩ ϪϳΎ̡ ϪΑ ϪΘδΑ Ύϫ ̨ϴ̡ ϝϮσ
.Ϊϳ΍ ϩΩή̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ΐγΎϨϣ ̨ϴ̡ ί΍
.ΪϴϨ̯ ϪόΟ΍ήϣ ̵έ΍ϮϳΩ Ζ̯΍ήΑ ̵ΎϤϨϫ΍έ ϪΑ ˬήΘθϴΑ ΕΎϋϼσ΍ ̵΍ήΑ
ΪϳΎΑ ΍έ ϡί΍Ϯϟ ϞϴΒϗ Ϧϳ΍ ΎϤη ϭ ϩΩϮΑ ̵έΎϴΘΧ΍ ̵έ΍ϮϳΩ ΐμϧ Ζ̯΍ήΑ
.ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΪϳήΧ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϩΪϨηϭήϓ ί΍
•
ήΘϤϴΘϧΎγ10
•
•
•
•
ΎΑ ϖΑΎτϣ ̵έ΍ϮϳΩ Ζ̯΍ήΑ ϭ ϩΩΎϔΘγ΍ ΩέϮϣ ̵Ύϫ ̨ϴ̡ Ϫ̯ ΪϳϮη ϦΌϤτϣ
αϮϗ ̵έ΍ϮϳΩ ΐμϧ ϪϋϮϤΠϣ Ωέ΍ΪϧΎΘγ΍ ΩΎόΑ΍ .Ζγ΍ .VESA Ωέ΍ΪϧΎΘγ΍
.Ζγ΍ ήϳί ϝϭΪΟ ϖΑΎτϣ
̵έ΍ϮҨΩ ΐμϧ Ζ̯΍ήΑ
60/84LM96**
400 x 600
M8
4
LSW600B
47/55LM96**
ϝΪϣ
400 x 400 (B x A) VESA
M6
Ωέ΍ΪϧΎΘγ΍ ̨ϴ̡
4
Ύϫ ̨ϴ̡ Ω΍ΪόΗ
LSW400BX ̵έ΍ϮϳΩ ΐμϧ Ζ̯΍ήΑ
LSW400BXG
A
B
̵ίΎγ ϩΩΎϣ΁ ϭ ̵ΪϨΑ Ϣϫήγ
18
ΰϴϣ ̵ϭέ ήΑ ϥΩ΍Ω έ΍ήϗ
έ΍ϮϳΩ ̵ϭέ ήΑ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ΖϴΒΜΗ
.Ζγ΍ ΎϬϟΪϣ ̶ΧήΑ ̵΍ήΑ ςϘϓ ΖϴϠΑΎϗ Ϧϳ΍
1
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
.ΪϴϫΩ έ΍ήϗ ΰϴϣ ̵ϭέ ήΑ ΩϮϤϋ έϮσ ϪΑ ΍έ ϥϮϳΰϳϮϠΗ
ί΍ (Ϟϗ΍ΪΣ) ̵ήΘϤϴΘϧΎγ 10 ϪϠλΎϓ ˬΐγΎϨϣ ϪϳϮϬΗ ̵΍ήΑ .ΪϴϨ̯ ΩΎΠϳ΍ έ΍ϮϳΩ
ήΘϤϴΘϧΎγ10
ήΘϤϴΘϧΎγ10
̵Ύϫ Ζ̯΍ήΑ Ύϳ ΪϴϨ̯ Ζϔγ ϭ ϩΩ΍Ω έ΍ήϗ ΍έ ̵΍ ϪϘϠΣ ̵Ύϫ ̨ϴ̡
.ΪϴϨ̯ ΐμϧ ϥϮϳΰϳϮϠΗ Ζθ̡ ̵ϭέήΑ ΍έ Ύϫ ̨ϴ̡ ϭ ϥϮϳΰϳϮϠΗ
ˬΩέ΍Ω ΩϮΟϭ ̶ϳΎϫ ̨ϴ̡ ˬ̵΍ ϪϘϠΣ ̵Ύϫ ̨ϴ̡ ϞΤϣ έΩ Ϫ̪ϧΎϨ̩ .Ϊϳέϭ΁έΩ ΍έ ΎϬϧ΁ ΍ΪΘΑ΍
ΐμϧ έ΍ϮϳΩ ̵ϭέήΑ ̨ϴ̡ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ΍έ ̵έ΍ϮϳΩ ̵Ύϫ Ζ̯΍ήΑ
΍έ ϥϮϳΰϳϮϠΗ Ζθ̡ ̵΍ ϪϘϠΣ ̵Ύϫ ̨ϴ̡ ϭ ̵έ΍ϮϳΩ Ζ̯΍ήΑ ϞΤϣ .ΪϴϨ̯
.ΪϴϨ̯ ϥ΍ΰϴϣ
Ϣϫ ϪΑ ϪϤδΗ Ϛϳ ΎΑ ΍έ ̵έ΍ϮϳΩ ̵Ύϫ Ζ̯΍ήΑ ϭ ̵΍ ϪϘϠΣ ̵Ύϫ ̨ϴ̡
.ΪϴϨ̯ ϞμΘϣ
.ΪϴϨ̯ ϞλΎΣ ϥΎϨϴϤσ΍ ϪϤδΗ ϥΩϮΑ ̶Ϙϓ΍ ί΍
1
0
ϧΎγ1
ήΘϤϴΘ
ήΘϤϴΘϧΎγ10
.ΪϴϨ̯ ϞμΘϣ ΰϳή̡ ϪΑ ΍έ ϕήΑ Ϣϴγ
έΎτΧ΍
2
ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ̶Ηέ΍ήΣ ϊΑΎϨϣ ̶ϜϳΩΰϧ έΩ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϥΩ΍Ω έ΍ήϗ ί΍ •
.ΩΩή̳ ̶ϣ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ̶Α΍ήΧ ΐΟϮϣ Ϫ̯ ΍ή̩
3
ήΘϬΑ ΪϳΩ ̵΍ήΑ ϥϮϳΰϳϮϠΗ Ϫϳϭ΍ί ϢϴψϨΗ
΍έ ϥ΁ Ϫϳϭ΍ί ϭ ΪϴϧΎΧή̪Α Ζγ΍έ Ύϳ ̠̩ ϪΑ ϪΟέΩ 10 ΍έ ϥϮϳΰϳϮϠΗ
.ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ ϥΎΗΪϳΩ ΖϴόϗϮϣ ΎΑ
έΎτΧ΍
ϥ΍ΰϳϭ΁ ϥ΁ ί΍ Ύϳ ϪΘϓήϧ ϻΎΑ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ί΍ ϥΎ̯ΩϮ̯ ΎΗ ΪϴηΎΑ ΐϗ΍ήϣ •
ΪϧϮθϧ
2
Û10
Û10
ϪΟϮΗ
Ύϳ ΖϨϴΑΎ̯ ̮ϳ ί΍ ϥϮϳΰϳϮϠΗ Ϣ̰Τϣ έ΍ήϘΘγ΍ ί΍ ϥΎϨϴϤσ΍ ̵΍ήΑ •
.ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ΪϨϤΗέΪϗ ϭ ̱έΰΑ ϪΤϔλ
Ϧϳ΍ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη .Ϊϧ΍ ϩΪθϧ Ϫϳ΍έ΍ Ύϫ ϪϤδΗ ϭ Ύϫ ̨ϴ̡ ˬΎϫ Ζϛ΍ήΑ •
.ΪϴϳΎϤϧ ϱέ΍ΪϳήΧ ΩϮΧ ϪϘτϨϣ ϩΎ̴ηϭήϓ ί΍ ΍έ Ωέ΍Ϯϣ
έΎτΧ΍
.ΪϴηΎΑ ΩϮΧ ϥΎΘθ̴ϧ΍ ΐϗ΍ήϣ ϥϮϳΰϳϮϠΗ Ϫϳϭ΍ί ϢϴψϨΗ ϡΎ̴Ϩϫ •
ϪϜϴΗέϮλέΩ.Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ΎϬϧ΁ ΐϴγ΁ ϭ ϥΎΘθ̴ϧ΍ ϥΩή̯ ήϴ̳ ϝΎϤΘΣ΍
ϪΛΩΎΣ ίϭήΑ ϭ ϥ΁ ϥΩΎΘϓ΍ ϝΎϤΘΣ΍ ΩϮη ϞϳΎϣ ΪΣ ί΍ ζϴΑ ϥϮϳΰϳϮϠΗ
.Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ
ϮϠΟ
Ζθ̡
17 ̵ίΎγ ϩΩΎϣ΁ ϭ ̵ΪϨΑ Ϣϫήγ
ϥϮϳΰϳϮϠΗ ̵ί΍Ϊϧ΍ ϩ΍έ
.ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ΕϭΎϔΗ ΎϤη ϥϮϳΰϳϮϠΗ ΎΑ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ΎΠϨϳ΍ έΩ ϩΪη ϩΩ΍Ω ϥΎθϧ ήϳϮμΗ
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
ϪϳΎ̡ ϝΎμΗ΍
3
1
M4 x 20
M4 x 20
ϪϳΎ̡ ̵ ϪϧΪΑ
ϮϠΟ
ϪϳΎ̡
ϻΎΑ ̵ΎϤϧ
2
έΎτΧ΍
ή̳΍ ) .ΪϳϮη ϦΌϤτϣ Ϊϧ΍ ϩΪη Ζϔγ ϞϣΎ̯ έϮσ ϪΑ Ύϫ ̨ϴ̡ Ϫ̰Ϩϳ΍ ί΍ •
ϮϠΟ ϪΑ ΐμϧ ί΍ β̡ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ˬΪϧϮθϧ Ζϔγ ϞϣΎ̯ έϮσ ϪΑ Ύϫ ̨ϴ̡
(Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ϞϳΎϤΘϣ
ήϴϏ έΩ ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ Ύϫ ̨ϴ̡ ΪΣί΍ ζϴΑ ϥΩή̯ Ζϔγ ί΍ •
.ΪϧϮη ̶ϣ Ϟη ϭ ϩΪη ίήϫ ΕέϮμϨϳ΍
έΎτΧ΍
ϞΣ΍ήϣ ϥΩή̯ αϮϜόϣ ΎΑ έ΍ϮϳΩ ̵ϭέ ήΑ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ΐμϧ ί΍ ζϴ̡ •
.ΪϴϨ̯ ΍ΪΟ ΍έ ϪϳΎ̡ ˬϪϳΎ̡ ΐμϧ
έΎτΧ΍
ϪΑ ϭέ ϥ΁ ϪΤϔλ ϪϜϴϟΎΣ έΩ ΍έ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ˬϪϳΎ̡ ϥΩή̯ έ΍Ϯγ ̵΍ήΑ •
ϥ΁ ϪΤϔλ ΎΗ ΪϴϫΩ έ΍ήϗ ϡήϧ ΢τγ Ύϳ ζϟΎΑ ̵ϭέ ήΑ Ζγ΍ ϦϴϳΎ̡
.ΩϮθϧ εϭΪΨϣ
̵ίΎγ ϩΩΎϣ΁ ϭ ̵ΪϨΑ Ϣϫήγ
ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϞϤΣ ϭ ϥΩή̯ ΪϨϠΑ
ΎΗ ΪϴϨ̯ ϪόϟΎτϣ ΍έ ήϳί Ωέ΍Ϯϣ ˬϥϮϳΰϳϮϠΗ ϞϤΣ Ύϳ ϥΩή̯ ΪϨϠΑ ϡΎ̴Ϩϫ
ί΍ ήψϧ ϑήλ ϦϴϨ̪Ϥϫ ϭ ΩϮθϧ εϭΪΨϣ Ύϳ ϩΪϳΪϧ ΐϴγ΁ ϥϮϳΰϳϮϠΗ
.Ωήϴ̳ ΕέϮλ ϥΎϨϴϤσ΍ ΎΑ ϞϤΣ ϞϤϋ ϩί΍Ϊϧ΍ ϭ ωϮϧ
έΎτΧ΍
ΐϴγ΁ ϪΑ ήΠϨϣ Ζγ΍ ϦϜϤϣ Ϫ̯ ΍ή̩ ˬΪϴϜϧ βϤϟ ΍έ ϪΤϔλ ϩΎ̴̪ϴϫ •
ήϳϭΎμΗ ΩΎΠϳ΍ ̵΍ήΑ ϩΩΎϔΘγ΍ ΩέϮϣ ̵Ύϫ ϞδϜϴ̡ ί΍ ̶ΧήΑ Ύϳ ϪΤϔλ
.ΩϮθΑ
.ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ΪϳΪη ΕΎηΎόΗέ΍ Ύϳ ϥΎϜΗ ί΍ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϞϤΣ ϡΎ̴Ϩϫ •
ϪΑ ΍έ ϥ΁ ΰ̳ήϫ ϭ ϪΘϓή̳ ΩϮϤϋ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ˬϥϮϳΰϳϮϠΗ ϞϤΣ ϡΎ̴Ϩϫ •
.ΪϴϨϜϧ Ζγ΍έ Ύϳ ̠̩ ϪΑ ϞϳΎϤΘϣ Ύϳ ϮϠϬ̡
ΕΎϘϠόΘϣ Ύϳ ϦΗέΎ̯ έΩ ΍έ ϥ΁ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϞϤΣ ̵΍ήΑ ΩϮη ̶ϣ ϪϴλϮΗ •
.ΪϴϫΩ έ΍ήϗ ̶Ϡλ΍ ̵ΪϨΑ ϪΘδΑ
Ύϫ ϞΑΎ̯ ̶ϣΎϤΗ ϭ ϕήΑ Ϣϴγ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϥΩή̯ ΪϨϠΑ Ύϳ ̶ϳΎΠΑΎΟ ί΍ ζϴ̡ •
.ΪϴϨ̯ ΍ΪΟ ΍έ
΍ήϳί ΪηΎΑ ϥΎΗΩϮΧ ϑήσ ϪΑ ΪϳΎΒϧ ϪΤϔλ ˬϥϮϳΰϳϮϠΗ ϦΘϓή̳ ϡΎ̴Ϩϫ •
.Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ϪΤϔλ ϥΪη εϭΪΨϣ ϥΎϜϣ΍
.Ϊϳήϴ̴Α ϢϜΤϣ ΍έ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϦϴϳΎ̡ ϭ ϻΎΑ ΖϤδϗ •
ϪΤϔλ ΖϤδϗ Ύϳ Ϯ̳ΪϨϠΑ ˬ̵΍ Ϫθϴη ΖϤδϗ ί΍ Ϫ̯ ΪϳϮη ϦΌϤτϣ
.Ϊϳ΍ ϪΘϓή̴ϧϮ̳ΪϨϠΑ
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
Ϧϳ΍ ϪΑ ϡ΍Ϊϗ΍ ήϔϧ 2 ΪϳΎΑ Ϟϗ΍ΪΣ ̱έΰΑ ̵Ύϫ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϞϤΣ ϡΎ̴Ϩϫ •
.ΪϨϨ̯ έΎ̯
ήϳί ϞϜη ϖΑΎτϣ ΍έ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ˬΖγΩ ςγϮΗ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϞϤΣ ϡΎ̴Ϩϫ •
.Ϊϳήϴ̴Α
16
15 ̵ίΎγ ϩΩΎϣ΁ ϭ ̵ΪϨΑ Ϣϫήγ
Ύϫ ϪϤ̯Ω ϭ ΍ΰΟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
ϪΤϔλ
OK
S
SETTINGS
INPUT
ΎϫϮ̳ΪϨϠΑ
1
̶δϤϟ ̵Ύϫ ϪϤ̯Ω
ΪϨϤηϮϫ ΩήϜϠϤϋ ϭ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ̵Ύϫή̳ βΣ
ϥΩϮΑ Ϧηϭέ ή̴ϧΎθϧ
΢ϳήθΗ
.ϩΪη ϩήϴΧΫ ̵Ύϫ ϪϣΎϧήΑ ϦϴϳΎ̡ ϪΑ ϭέ Ύϳ ϻΎΑ ϪΑ ϭέ Ζ̯ήΣ
ϪϤ̯Ω
.ΪϨ̯ ̶ϣ ϢϴψϨΗ ΍έ ΍Ϊλ ϢΠΣ
.ΪϨ̯ ̶ϣ ΪϴϳΎΗ ΍έ ̵Ωϭέϭ Ϛϳ Ύϳ ΪϨ̯ ̶ϣ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩΪη έϮϧή̡ ̵ϮϨϣ ϪϨϳΰ̳
.ΎϫϮϨϣ ί΍ ΝϭήΧ ϭ ΎϤη ̵Ύϫ ϩΩ΍Ω ϩήϴΧΫ Ύϳ ̶Ϡλ΍ ̵ΎϫϮϨϣ ϪΑ ̶ΑΎϴΘγΩ
.ΪϫΩ ̶ϣ ήϴϴϐΗ ΍έ ̵Ωϭέϭ ϊΒϨϣ
.ΪϨ̯ ̶ϣ εϮϣΎΧ Ύϳ Ϧηϭέ ΍έ ϥϮϳΰϳϮϠΗ
.ΪϨ̯ ̶ϣ ϢϴψϨΗ ϑ΍ήσ΍ ςϴΤϣ έϮϧ ϪΑ ϪΟϮΗ ΎΑ ΍έ ήϳϮμΗ Ζϴϔϴ̯ - ΪϨϤηϮϫ ή̳ βΣ
ϪΟϮΗ
.ΪϴϨ̯ ϝΎόϓ ήϴϏ Ύϳ ϝΎόϓ ΍έ ϥΩϮΑ Ϧηϭέ ή̴ϧΎθϧ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ̶Ϡλ΍ ̵ΎϫϮϨϣ έΩ (ϪϨϳΰ̳) OPTION ΏΎΨΘϧ΍ ΎΑ •
1
̵ίΎγ ϩΩΎϣ΁ ϭ ̵ΪϨΑ Ϣϫήγ
14
.ΪϴϨ̯ ΐμϧ ήϳί ϖΑΎτϣ ΍έ ϥ΁ ϖϳΎϋ ϥΩϮΑ ΩϮΟϮϣ ΕέϮλ έΩ •
.ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ΐμϧ ̵΍ήΑ ϖϳΎϋ Ϧϳ΍ ί΍ ˬΩέ΍Ω ΩϮΟϭ ϦΘϧ΁ ϝΎϨ̴ϴγ GND ϪϧΪΑ ϭ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϥΎϴϣ ̫ΎΘϟϭ ϞοΎϔΗ Ϫ̯ ̶ϠΤϣέΩ «
ϪΑ ήΠϨϣ ΪΣ ί΍ ζϴΑ Εέ΍ήΣ Ϧϳ΍ ϭ ϩΪη Εέ΍ήΣ έΎ̩Ω ϦΘϧ΁ Ζ̯ΎΘϨ̯ ϞΤϣ ˬΩέ΍Ω ΩϮΟϭ ϦΘϧ΁ GND ϪϧΪΑ ϭ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϥΎϴϣ ̫ΎΘϟϭ ϞοΎϔΗ ή̳΍
.ΩϮη ̶ϣ ϪΛΩΎΣ ίϭήΑ
.ΪϴϨ̯ Ϟλϭ ̵έ΍ϮϳΩ ΰϳή̡ ϪΑ ΩϮη ̶ϣ ϪϴλϮΗ .ΪϴϨ̯ ϊτϗ ΍έ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϦΘϧ΁ ϕήΑ ̫ΎΘϟϭ ˬϥϮϳΰϳϮϠΗ ̵ΎηΎϤΗ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ̶ϨϤϳ΍ ζϳ΍ΰϓ΍ έϮψϨϣ
ϪΑ «
ϥΩϮΑ Ϟλϭ ί΍ ΐμϧ ί΍ ζϴ̡ .ΪϴϨϜϧ ΍ΪΟ ΍έ ϥ΁ ή̴ϳΩ ϦΘϧ΁ ϖϳΎϋ ΐμϧ ί΍ β̡ ˱Ύϔτϟ β̡ ΪϴϨ̯ Ϟλϭ ̵έ΍ϮϳΩ ϦΘϧ΁ ΰϳή̡ ϪΑ Ϊϴϫ΍ϮΧ ̶Ϥϧ ή̳΍
.ΪϳϮη ϦΌϤτϣ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϦΘϧ΁
.ΪϳϮη ϦΌϤτϣ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϦΘϧ΁ ϥΩϮΑ Ϟλϭ ί΍ ΐμϧ ί΍
ζϴ̡ «
ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΑ ϝΎμΗ΍
έ΍ϮϳΩ
ANTENNA/
CABLE IN
ϦΘϧ΁ /ϞΑΎ̯
Ύϳ
ϖϳΎϋ
β̯ΎΑ ̟ΎΗ Ζγ ϪΑ ϝΎμΗ΍
.ΪϴϨ̯ Ϟλϭ β̯ΎΑ ̟ΎΗ Ζγ Ύϳ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΑ ΍έ ή̴ϳΩ ήγ ϭ ϦΘϧ΍ ϚΟ Ύϳ ϞΑΎ̯ ϪΑ ΍έ ϖϳΎϋ ήγ Ϛϳ
ϢΘδϴγ ϞΑΎ̯ ϪΑϭ - Ϧϴϣί ϝΎμΗ΍ ϪΑ ΰϬΠϣ Ε΍ΰϴϬΠΗ ήϳΎγ ϖϳήσ ί΍ Ύϳ ϕήΑ ϝΎμΗ΍ ϖϳήσ ί΍ Ϧϴϣί ϝΎμΗ΍ ϢΘδϴγ ϪΑ ϞμΘϣ Ε΍ΰϴϬΠΗ
ϝΎμΗ΍ Ϧϳ΍ ήΑΎϨΑ .ΪϧϮη ̵ίϮγ ζΗ΁ ίϭήΑ ήτΧ ϪΑ ήΠϨϣ ϊϗ΍Ϯϣ ϭ ςϳ΍ήη ί΍ ̶ΧήΑ έΩ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ˬϝΎϴδ̯΍Ϯ̯ ϞΑΎ̯ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ϊϳίϮΗ
ΪηΎΑ ̶ϣ ̶Ϩϴόϣ βϧΎ̯ήϓ ϪϨϣ΍Ω ̵΍έ΍Ω ϭ Ζγ΍ ϩΪη Ϫϳ΍έ΍ Ζγ΍ ̶ϜϳήΘϜϟ΍ ϖϳΎϋ ̵΍έ΍Ω Ϫ̯ ̵΍ Ϫότϗ ϖϳήσ ί΍ ϞΑΎ̯ ϊϳίϮΗ ϢΘδϴγ ϪΑ
(ΩϮη ϪόΟ΍ήϣ EN 60728-11 ϪΑ Ϛϴϧ΍ϮϟΎ̳ ϖϳΎϋ)
.Ωή̯ Ϊϫ΍ϮΧ Ζϓ΍ ̵έΪϗ ϝΎϨ̴ϴγ ΖϴγΎδΣ ˬ RF ϖϳΎϋ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϡΎ̴Ϩϫ
ΪϧϮη ̵έ΍ΪϳήΧ ϪϧΎ̳΍ΪΟ ΪϳΎΑ Ϫ̯ ̵Ωέ΍Ϯϣ
.ΪϨΘδϫ ήϴϴϐΗ ϞΑΎϗ ̶ϠΒϗ ωϼσ΍ ϥϭΪΑ Ζϴϔϴ̯ ΩϮΒϬΑ έϮψϨϣ ϪΑ ˬΪϧϮη ̵έ΍ΪϳήΧ ϪϧΎ̳΍ΪΟ ΪϳΎΑ Ϫ̯ ̵Ωέ΍Ϯϣ
.Ϊϳήϴ̴Α αΎϤΗ ϩΎ̴ΘγΩ ϩΪϨηϭήϓ ΎΑ ϡϼϗ΍ Ϧϳ΍ ΪϳήΧ ̵΍ήΑ
.ΪϨϨ̯ ̶ϣ έΎ̯ ̶λΎΧ ̵Ύϫ ϝΪϣ ΎΑ ςϘϓ ϡί΍Ϯϟ Ϧϳ΍
P
ϭ
ζΨ̡ ϭΩ ̵Ύϫ ϚϨϴϋ
ϭ
̵ΪόΑ 3 ̵ΎϤϨϴγ ̵Ύϫ ϚϨϴϋ
AN-MR300
ϚϴΠϣ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ
.ΪϨ̯ ήϴϴϐΗ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ̶Σ΍ήσ ϭ ϝΪϣ ˬ ϩΪϧίΎγ ̶θϣ ςΧ ϭ ςϳ΍ήη Ύϳ ϝϮμΤϣ ̵ΎϫΩήϜϠϤϋ ˯ΎϘΗέ΍ ϪΑ ϪΟϮΗ ΎΑ
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
ϪΟϮΗ
13 ̵ίΎγ ϩΩΎϣ΁ ϭ ̵ΪϨΑ Ϣϫήγ
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
P
Ύϫ ̵ήΗΎΑ ϭ έϭΩ ϩ΍έ ί΍ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ
(AAA)
(ΩϮη ϪόΟ΍ήϣ 29 ϪΤϔλ ϪΑ)
ϚϴΠϣ ϝήΘϨ̯
(AA) Ύϫ ̵ήΗΎΑ
(ΩϮη ϪόΟ΍ήϣ 27 ϪΤϔλ ϪΑ)
ΎϤϨϫ΍έ ̵ Ϫ̩ήΘϓΩ
ϪϳΎ̡ ̵Ύϫ ̨ϴ̡
M4 x 20, 8 EA
(ΩϮη ϪόΟ΍ήϣ 17 ϪΤϔλ ϪΑ)
ϪϳΎ̡
(ΩϮη ϪόΟ΍ήϣ 17 ϪΤϔλ ϪΑ)
ϪϳΎ̡ ̵ ϪϧΪΑ ΖϤδϗ
(ΩϮη ϪόΟ΍ήϣ 17 ϪΤϔλ ϪΑ)
̵ΪόΑ 3 ̵ΎϤϨϴγ ϚϨϴϋ
ϭ ϝΪϣ ϪΑ ̶̴ΘδΑ Ύϫ ϚϨϴϋ Ω΍ΪόΗ
Ωέ΍Ω ΪμϘϣ έϮθ̯
ΖϨϧϮ̢ϣΎ̯ ήϳϮμΗ ϞΑΎ̯
(ΩϮη ϪόΟ΍ήϣ 24 ϪΤϔλ ϪΑ)
ΖϳίϮ̢ϣΎ̯ ήϳϮμΗ ϞΑΎ̯
(ΩϮη ϪόΟ΍ήϣ 25 ˬ24 ϪΤϔλ ϪΑ)
ϩΪϨϫΩ ϼΟ ϝΎϤΘγΩ
(Ωέ΍Ω ̶̴ΘδΑ ϝΪϣ ϪΑ)
ϩΎ̴ΘγΩ ϙΎΧ ϭ Ωή̳ ϥΩή̯ ϙΎ̡ ̵΍ήΑ
ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ Ϧϳ΍ ί΍
ζΨ̡ ϭΩ ϚϨϴϋ
(Ωέ΍Ω ̶̴ΘδΑ ϝΪϣ ϪΑ)
Ύϳ
ϖϳΎϋ
(Ωέ΍Ω ̶̴ΘδΑ ϝΪϣ ϪΑ)
(ΩϮη ϪόΟ΍ήϣ 14 ϪΤϔλ ϪΑ)
̵ίΎγ ϩΩΎϣ΁ ϭ ̵ΪϨΑ Ϣϫήγ / ΐμϧ ϞΣ΍ήϣ
12
ϪΟϮΗ
•
•
•
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
.ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ΕϭΎϔΗ ΎϤη ϥϮϳΰϳϮϠΗ ΎΑ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ΎΠϨϳ΍ έΩ ϩΪη ϩΩ΍Ω ϥΎθϧ ήϳϮμΗ
.ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ΕϭΎϔΗ ̶Ϥ̯ Ϫ̩ήΘϓΩ Ϧϳ΍ ήϳϭΎμΗ ΎΑ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ΎϤη ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΤϔλ ̵ϭέ ήϳϮμΗ
.ΪηΎΑ ΕϭΎϔΘϣ ̵Ωϭέϭ ϊΒϨϣ ϭ ΎϤη ϩΎ̴ΘγΩ ϝΪϣ ϪΑ ϪΟϮΗ ΎΑ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ΩϮΟϮϣ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳ ϭ ΎϫϮϨϣ
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ϩΩϭΰϓ΍ ϥϮϳΰϳϮϠΗ Ϧϳ΍ ϪΑ ϩΪϨϳ΁ έΩ ΪϳΪΟ ̵Ύϫ ΖϴϠΑΎϗ
.ΪϴϫΩ έ΍ήϗ έΎψΘϧ΍ ΖϟΎΣ έΩ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΍έ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϕήΑ ϑήμϣ ζϫΎ̯ έϮψϨϣ ϪΑ
.ΩϮη ̶ϳϮΟ Ϫϓήλ ̵̫ήϧ΍ ϑήμϣ έΩ ΎΗ ΪϴϨ̯ εϮϣΎΧ ˱ΎϤΘΣ ΍έ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ΪϴϨ̯ ̶Ϥϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ί΍ ̶ϬΟϮΗ ϞΑΎϗ ϥΎϣί ΕΪϣ ̵΍ήΑ ή̳΍
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ̶ϳϮΟ Ϫϓήλ ϕήΑ ̵έΎΟ ̵Ύϫ ϪϨϳΰϫ ϑήμϣ έΩ ΪϴϨ̯ Ϣ̯ ΍έ ϪΤϔλ ̶ϳΎϨηϭέ ϥ΍ΰϴϣ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ Ϫ̪ϧΎϨ̩
•
•
•
ΐμϧ ϞΣ΍ήϣ
.ΪϴϳΎϤϧ ϞλΎΣ ϥΎϨϴϤσ΍ ΕΎϘϠόΘϣ ̶ϣΎϤΗ ϥΩϮΑ ΩϮΟϮϣ ί΍ ϭ ϩΩή̯ ίΎΑ ΍έ ϦΗέΎ̯
.ΪϴϨ̯ Ϟλϭ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΑ ΍έ ϪϳΎ̡
.ΪϴϨ̯ Ϟλϭ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΑ ΍έ ̶ΒϧΎΟ ϩΎ̴ΘγΩ
.ΪϳϮη ϦΌϤτϣ ϪϜΒη ϝΎμΗ΍ ϥΩϮΑ ΩϮΟϮϣ ί΍
.ΩϮΑ Ϊϫ΍ϮΧ ϪϜΒη ̵ΎϫΩήϜϠϤϋ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϪΑ έΩΎϗ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ΪηΎΑ έ΍ήϗήΑ ϪϜΒη ϝΎμΗ΍ ̶Θϗϭ
1
2
3
4
̵ίΎγ ϩΩΎϣ΁ ϭ ̵ΪϨΑ Ϣϫήγ
ϦΗέΎ̯ ϥΩή̯ ίΎΑ
΍έ ϩΎ̴ΘγΩ Ϫ̯ ̶ϫΎ̴ηϭήϓ ΎΑ ˬΕΎϘϠόΘϣ ί΍ Ϛϳήϫ ΩϮΒϧ ΕέϮλ έΩ .ΪϴϨ̯ ϞλΎΣ ϥΎϨϴϤσ΍ ϦΗέΎ̯ ϞΧ΍Ω έΩ ΎϬϧ΁ ΩϮΟϭ ί΍ ϭ ϩΩή̯ ̶γέήΑ ΍έ ήϳί έ΍ΩϮϤϧ
.Ϊϳήϴ̴Α αΎϤΗ Ϊϳ΍ ϩΩή̯ ̵έ΍ΪϳήΧ ΎΠϧ΁ ί΍
.ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ΕϭΎϔΗ ̶Ϥ̯ ̶όϗ΍ϭ ϝϮμΤϣ ΎΑ Ζγ΍ ϦϜϤϣ Ϫ̩ήΘϓΩ Ϧϳ΍ έΩ ϩΪη ϩΩ΍Ω ϥΎθϧ ήϳϭΎμΗ
έΎτΧ΍
.ΪϴϨϜϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ϪϗήϔΘϣ ϞϳΎγϭ ί΍ ϩΎ̴ΘγΩ ήϤϋ ϝϮσ ϑάΣ ϭ ̶ϨϤϳ΍ έϮψϨϣ ϪΑ •
.ΪηΎΑ ̶Ϥϧ ΖϧΎϤο ζηϮ̡ ΖΤΗ ̶Ϡλ΍ήϴϏ ϡί΍Ϯϟ ϩΩΎϔΘγ΍ ί΍ ̶ηΎϧ ̶Α΍ήΧ •
.ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ϥ΁ ϥΪϨ̯ ί΍ ˬΖγ΍ ϩΪη ϕΎμϟ΍ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΤϔλ ϪΑ Ϫ̯ ΪϨΘδϫ ̶̯ίΎϧ ϖϠσ ̵΍έ΍Ω Ύϫ ϝΪϣ ̶ΧήΑ •
ϪΟϮΗ
.ΪηΎΑ ΕϭΎϔΘϣ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ϝϮμΤϣ ϩ΍ήϤϫ ϩΪη Ϫ΋΍έ΍ ϡί΍Ϯϟ ΎϤη ϩΎ̴ΘγΩ ϝΪϣ ϪΑ ϪΟϮΗ ΎΑ •
.Ζγ΍ ήϴϴϐΗ ϞΑΎϗ ̶ϠΒϗ ωϼσ΍ ϥϭΪΑ Ϫ̩ήΘϓΩ Ϧϳ΍ ̵΍ϮΘΤϣ Ύϳ ̶Ϩϓ ΕΎμΨθϣ ˬϩΎ̴ΘγΩ ΩήϜϠϤϋ ˯ΎϘΗέ΍ έϮψϨϣ ϪΑ •
.ΪϨηΎΑ ήΘϤϴϠϴϣ 18 νήϋ ϭ ήΘϤϴϠϴϣ 10 ί΍ ήΘϤ̯ ΖϣΎΨο ̵΍έ΍Ω ΪϳΎΑ USB ̵Ύϫ ϩΎ̴ΘγΩ ϭ HDMI ̵Ύϫ ϞΑΎ̯ ˬΏϮϠτϣ ϝΎμΗ΍ ̵΍ήΑ •
ϩΩΎϔΘγ΍ ΪϨ̯ ̶ϧΎΒϴΘθ̡ USB 2.0 ί΍ Ϫ̯ ̶τΑ΍έ ϞΑΎ̯ ί΍ ΪϨΘδϴϧ USB ΕέϮ̡ ΎΑ ΐγΎϨϣ USB ϚϴΘγ΍ ̵έϮϤϣ Ύϳ USB ϞΑΎ̯ Ϫ̯ ̶ΗέϮλ έΩ
.ΪϴϳΎϤϧ
B
B
A
mm 10
A
(A)*
mm 18
(B)*
11 ̶ϨϤϳ΍ ̵Ύϫ ϞϤόϟ΍έϮΘγΩ
έΎτΧ΍
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
ΪϳΩ ςϳ΍ήη
ΪϳΩ ϪϠλΎϓ •
αΎδΣ΍ ̵ΪόΑ Ϫγ ήϳϭΎμΗ ̵ΎηΎϤΗ ϡΎ̴Ϩϫ ή̳΍ .ΪηΎΑ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ΐϳέ΍ ήτϗ ήΑ΍ήΑϭΩ ΪϳΎΑ ϪϠλΎϓ Ϟϗ΍ΪΣ ̵ΪόΑ Ϫγ ήϳϭΎμΗ ̵ΎηΎϤΗ ϡΎ̴Ϩϫ .ΪϳϮη έϭΩ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ί΍ ΪϴϨ̯ ̶ϣ ̶ΘΣ΍έΎϧ
Ω΍ήϓ΍ Ϧγ
ϥΎ̯ΩϮ̯ •
.Ζγ΍ ωϮϨϤϣ ϝΎγ 5 ήϳί ϥΎ̯ΩϮ̯ ̵΍ήΑ ̵ΪόΑ Ϫγ ̵Ύϫ ϢϠϴϓ ̵ΎηΎϤΗ / ϩΩΎϔΘγ΍ΪϧϮη ΪΣ ί΍ ζϴΑ ϥΎΠϴϫ Ύϳ ΪΣ ί΍ ζϴΑ ΖϴϟΎόϓ έΎ̩Ω Ζγ΍ ϦϜϤϣ Ζγ΍ Ϊηέ ϝΎΣ έΩ ϥΎη ̶ϳΎϨϴΑ ϩϮϗ Ϫ̯ ϥ΁ ϞϴϟΩ ϪΑ ϝΎγ 10 ήϳί ϥΎ̯ΩϮ̵̯ΪόΑ Ϫγ ήϳϭΎμΗ ̵ΎηΎϤΗ ϡΎ̴Ϩϫ (ΪϨϨ̯ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΤϔλ ϪΑ ϥΪϳή̡ έΩ ̶όγ Ύϳ ΪϨϧΰΑ ΖγΩ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΤϔλ ϪΑ ΪϨϨ̯ ̶όγ : ϝΎΜϣ ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ)
.ΪϴηΎΑ ϪΘη΍Ω ϥΎ̯ΩϮ̯ ϪΑ ̶λΎΧ ϪΟϮΗ ϭ ΖΒϗ΍ήϣ
ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ΎϬϧ΁ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ .ΪϧϮη ̶ϣ ΪϳΩ ϑϼΘΧ΍ έΎ̩Ω ήΘθϴΑ Ζγ΍ ϝΎδ̳έΰΑ Ω΍ήϓ΍ ί΍ ήΘϤ̯ ϥΎη Ϣθ̩ ϭΩ ϦϴΑ ϪϠλΎϓ ϪϜϧ΁ ϞϴϟΩ ϪΑ ϥΎ̯ΩϮ̯.ΪϨϨ̯ ̶ϣ ΖϓΎϳέΩ ΍έ ̵ΪόΑ Ϫγ ΪϳΩ ϖϤϋ ϝΎδ̳έΰΑ Ω΍ήϓ΍ ί΍ ζϴΑ ̵ΪόΑ Ϫγ ήϳϭΎμΗ ̵ΎηΎϤΗ
ϥΎϧ΍ϮΟϮϧ •
Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ ΩϮη ̶ϣ ϪϴλϮΗ .ΪϨϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ ̶ΘϴγΎδΣ ζϨ̯΍ϭ ˬ̵ΪόΑ Ϫγ ήϳϭΎμΗ έΩ ̶ϳΎϨηϭέ ϚϳήΤΗ ϪΑ ΖΒδϧ ϝΎγ 19 ί΍ ήΘϤ̯ ϥΎϧ΍ϮΟϮϧ.ΪϨθϜΑ ̵ΪόΑ Ϫγ ήϳϭΎμΗ ̵ΎηΎϤΗ ί΍ ΖγΩ ΪϨϨ̯ ̶ϣ ̶̴ΘδΧ αΎδΣ΍
Ϧδϣ Ω΍ήϓ΍ •
ϥϮϳΰϳϮϠΗ ί΍ ̵ήΗ ϚϳΩΰϧ ϪϠλΎϓ έΩ ΪϴϨϜϧ ̶όγ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ .ΪϨϨ̯ ̶ϣ ΖϓΎϳέΩ ήΘϤ̯ ϥ΍ϮΟ Ω΍ήϓ΍ ΎΑ ϪδϳΎϘϣ έΩ ΍έ ̵ΪόΑ Ϫγ ϩϮϠΟ Ϧδϣ Ω΍ήϓ΍.ΪϴϨϴθϨΑ
̵ΪόΑ Ϫγ ̵Ύϫ ϚϨϴϋ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϡΎ̴Ϩϫ έΎτΧ΍
.ΩϮΑ Ϊϴϫ΍ϮΨϧ ̵ΪόΑ Ϫγ ήϳϭΎμΗ ̵ΎηΎϤΗ ϪΑ έΩΎϗ ΕέϮλ Ϧϳ΍ ήϴϏ έΩ ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ϚϨϴϋ ί΍ ˱ΎϤΘΣ ̵ΪόΑ Ϫγ ήϳϭΎμΗ ̵ΎηΎϤΗ ϡΎ̴Ϩϫ •
.ΪϴϨϜϧ ϩΩΎϔΘγ΍ φϓΎΤϣ ϚϨϴϋ Ύϳ ̶ΑΎΘϓ΁ ˬ̶Βσ ϚϨϴϋ ̵ΎΟ ϪΑ ̵ΪόΑ Ϫγ ϚϨϴϋ ί΍ ΰ̳ήϫ
.ΩϮη ̶ϣ ήϳϮμΗ ϥΪη εϭΪΨϣ Ύϳ Ϣθ̩ έΎθϓ ϪΑ ήΠϨϣ ϩΪη Ρϼλ΍ ̵ΪόΑ Ϫγ ϚϨϴϋ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
.ΩϮη ̶ϣ ϥ΁ ϞϜη ήϴϴϐΗ ϪΑ ήΠϨϣ .ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ΩΎϳί Ύϳ Ϣ̯ ̵ΎϣΩ έΩ ̵ΪόΑ Ϫγ ̵Ύϫ ϚϨϴϋ ϥΩ΍Ω έ΍ήϗ ί΍
̶ϳΎϴϤϴη Ω΍Ϯϣ Ύϳ ΰϴΗ ˯Ύϴη΍ ΰ̳ήϫ .ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ϡήϧ Ϫ̩έΎ̡ ί΍ ϥΩή̯ ΰϴϤΗ ϡΎ̴Ϩϫ .ΪϧϮη ̶ϣ εϭΪΨϣ ̶ΘΣ΍έ ϪΑ ϭ ϩΩϮΑ ϩΪϨϨϜη ̵ΪόΑ Ϫγ ̵Ύϫ ϚϨϴϋ
.ΪϴθϜϧ ϥ΁ ̵Ύϫ Ϫθϴη ̵ϭέήΑ
•
•
•
•
̶ϨϤϳ΍ ̵Ύϫ ϞϤόϟ΍έϮΘγΩ
10
̵ΪόΑ Ϫγ ήϳϭΎμΗ ̵ΎηΎϤΗ
ΎηΎϤΗ ςϳ΍ήη
ΎηΎϤΗ ϥΎϣί •
ήΠϨϣ ̵ΪόΑ Ϫγ ήϳϭΎμΗ ΕΪϣ ̶ϧϻϮσ ̵ΎηΎϤΗ .ΪϴϨ̯ ΩΎΠϳ΍ Ϫϔϗϭ ϪϘϴϗΩ 15 ΎΗ 5 ϦϴΑ ΖϋΎγ 1 ήϫ ̵΍ί΍ έΩ ˬ̵ΪόΑ Ϫγ ̵Ύϫ ϢϠϴϓ ̵ΎηΎϤΗ ϡΎ̴Ϩϫ.ΩϮη ̶ϣ Ϣθ̩ έΎθϓ Ύϳ ̶̴ΘδΧ ˬϪΠϴ̳ήγ ˬΩέΩήγ ϪΑ
Ϧϣΰϣ ̵Ύϫ ̵έΎϤϴΑ ̵΍έ΍Ω Ύϳ έϮϧ ϪΑ αΎδΣ Ω΍ήϓ΍
̶ϣ ̶ϧΎϬ̳Ύϧ ΕϼϤΣ Ύϳ ̵ΩΎϋήϴϏ Ϣ΋ϼϋ έΎ̩Ω Ϊϧήϴ̳ ̶ϣ έ΍ήϗ ̵ΪόΑ Ϫγ ί΍ ̶λΎΧ ήϳϭΎμΗ Ύϳ ΪϳΪη ̵ΎϫέϮϧ νήόϣ έΩ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ Ω΍ήϓ΍ ί΍ ̶ΧήΑ
.ΪϧϮη
.ΪϴϨϜϧ ϩΎ̴ϧ ̵ΪόΑ Ϫγ ήϳϭΎμΗ ϪΑ Ϊϳέ΍Ω ϥϮΧ έΎθϓ Ύϳ ̶ΒϠϗ ̵Ύϫ ̵έΎϤϴΑ ˬωήλ ήϴψϧ Ϧϣΰϣ ̵ΎϬϳέΎϤϴΑ Ύϳ / ΪϴΘδϫ έ΍ΩέΎΑ Ύϳ Ϊϳέ΍Ω ωϮϬΗ αΎδΣ΍ ή̳΍
έΎ̩Ω Ζγ΍ ϦϜϤϣ Ω΍ήϓ΍ Ϧϳ΍ .ΪϨϨϜϧ ϩΎ̴ϧ ̵ΪόΑ Ϫγ ήϳϭΎμΗ ϪΑ ΩϮη ̶ϣ ϪϴλϮΗ ˬΪϨΘδϫ ̵ΩΎϋήϴϏ Ωέ΍Ϯϣ Ύϳ Ϣθ̩ ϭΩ ήϫ ΪϳΪη ϒόο έΎ̩Ω Ϫ̯ ̵Ω΍ήϓ΍
.ΪϧϮη ̶ΘΣ΍έΎϧ Ύϳ ̶ϨϴΑϭΩ
ϪΑ ϦϴϨ̪Ϥϫ ϭ ϩΪη ΡϮοϭ ϥ΍Ϊϴϣ ϖϤϋ ΪϳΩ έΩ ϝΎϜη΍ έΎ̩Ω Ζγ΍ ϦϜϤϣ ΪϴΘδϫ ϢδϴΗΎϤϜϴΘγ΍ Ύϳ ̶ϳΎϨϴΑ ΪϳΪη ϒόο ˬϢθ̩ ϚϣΩήϣ ϑ΍ήΤϧ΍ έΎ̩Ω ή̳΍
.ΪϴϳΎϤϧ ΩΎΠϳ΍ Ϫϔϗϭ ΎηΎϤΗ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ̵ΩΎϋ Ω΍ήϓ΍ ί΍ ζϴΑ ΩϮη ̶ϣ ϪϴλϮΗ .ΪϴϨ̯ ̶̴ΘδΧ αΎδΣ΍ ήϳϮμΗ ϭΩ ϩΪϫΎθϣ ϞϴϟΩ
•
•
•
•
.ΪϴϳΎϤϧ ϡ΍Ϊϗ΍ ϥΎΗΪϳΩ Ρϼλ΍ ϪΑ ΖΒδϧ ̵ΪόΑ Ϫγ ήϳϭΎμΗ ̵ΎηΎϤΗ ί΍ ζϴ̡ ˬΖδϴϧ ϥΎδϜϳ ϥΎΗ ̠̩ ϭ Ζγ΍έ Ϣθ̩ ΪϳΩ Ϫ̪ϧΎϨ̩ •
.ΪϴθϜΑ ̵ΪόΑ Ϫγ ήϳϭΎμΗ ̵ΎηΎϤΗ ί΍ ΖγΩ ΎϤη ΩϮη ̶ϣ ΚϋΎΑ Ϫ̯ ̶Ϥ΋ϼϋ
.ΪϴϨϜϧ ϩΎ̴ϧ ̵ΪόΑ Ϫγ ήϳϭΎμΗ ϪΑ ΪϴϨ̯ ̶ϣ ̵έΎ̯ή̡ ˬ̶Α΍ϮΧ Ϣ̯ ί΍ ̶ηΎϧ ̶̴ΘδΧ αΎδΣ΍ Ϫ̪ϧΎϨ̩ •
.ΪϴϨ̯ ΖΣ΍ήΘγ΍ Ϣ΋ϼϋ ϥΪη ϑήσήΑ ΎΗ ϭ ϩΪϴθ̯ ̵ΪόΑ Ϫγ ήϳϭΎμΗ ̵ΎηΎϤΗ ί΍ ΖγΩ ήϳί Ϣ΋ϼϋ αΎδΣ΍ ϡΎ̴Ϩϫ •
ˬϢθ̩ ̵έΎΗ ˬΐϠϗ ζ̢Η ˬωϮϬΗ ˬϪΠϴ̳ήγ ˬΩέΩ Ϣθ̩ ˬΩέΩήγ ϥϮ̩ ̶Ϥ΋ϼϋ .ΪϴϨ̯ ΕέϮθϣ Ϛηΰ̡ ΎΑ ΪϨΘη΍Ω ϡϭ΍ΪΗ Ϣ΋ϼϋ Ϫ̯ ̶ΗέϮλέΩ «
.Ϣθ̩ ΖϳΫ΍ ϭ ̶̴ΘδΧ ˬ̶ϨϴΑϭΩ ˬ̶ΘΣ΍έΎϧ-
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
έ΍Ϊθϫ
9
̶ϨϤϳ΍ ̵Ύϫ ϞϤόϟ΍έϮΘγΩ
έΎτΧ΍
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
.Ϊϳήϴ̴Α αΎϤΗ ΕΎϣΪΧ ΰ̯ήϣ ΎΑ ϝΎγ έΩ έΎΑ Ϛϳ ˬϩΎ̴ΘγΩ ̶ϠΧ΍Ω ΖϤδϗ ϥΩή̯ ΰϴϤΗ έϮψϨϣ ϪΑ •
.ΩϮη ̶ϣ ̶ϜϴϧΎϜϣ ΏϮϴϋ ϪΑ ήΠϨϣ έΎΒϏ ϭ Ωή̳ ϊϤΠΗ
ˬϪΧΎηϭΩ ΐϴγ΁ ήϴψϧ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ̶Α΍ήΧ ΕέϮλ έΩ .ΪϴϨ̯ έ΍ά̳΍ϭ ΕΎϣΪΧ ΰ̯ήϣ ϞϨγή̡ ϪΑ ΍έ βϳϭήγ έϮϣ΍ ̶ϣΎϤΗ •
ϭ ϥ΍έΎΑ νήόϣ έΩ ϩΎ̴ΘγΩ ̵ήϴ̳ έ΍ήϗ ˬϩΎ̴ΘγΩ ϞΧ΍Ω έΩ ϡΎδΟ΍ ϥΩΎΘϓ΍ ˬΕΎόϳΎϣ Ύϳ Ώ΁ ϥΪη ϩΪϴηΎ̡ ϕήΑ Ϣϴγ
.ΩϮη ϡΎΠϧ΍ βϳϭήγ ϞϤϋ Ϫ̯ ΪϳΎΑ ϥ΁ ϥΩΎΘϓ΍ Ύϳ ϩΎ̴ΘγΩ ϥΪη Ώ΍ήΧ ˬΖΑϮσέ
̵ΩΎϋ ήϣ΍ Ϧϳ΍ .Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ϥΩή̯ Ϧηϭέ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ϚϤθ̩ ̶Ϥ̯ ϥ΍ΰϴϣ ϝΎϤΘΣ΍ ˬϩΎ̴ΘγΩ ϥΩϮΑ Ωήγ ΕέϮλ έΩ •
.Ζδϴϧ ϩΎ̴ΘγΩ ̶Α΍ήΧ ϪϟΰϨϣ ϪΑ ϭ ϩΩϮΑ
Ϧηϭέ ̶̴ϧέ ϭ ̶Ϝθϣ ρΎϘϧ Ζγ΍ ϦϜϤϣ.Ζγ΍ έ΍ΩέϮΧήΑ ϞϜδϴ̡ ϥϮϴϠϴϣ 6 ΎΗ 2 ΡϮοϭ ΎΑ ϻΎΑ ̵έϭ΁ Ϧϓ ί΍ ϞϧΎ̡ Ϧϳ΍ •
.Ωέ΍Ϊϧ ϩΎ̴ΘγΩ ΩήϜϠϤϋ ήΑ ̵ήϴΛΎΗ ϭ ϩΩϮΒϧ ̶Α΍ήΧ ̵ΎϨόϣ ϪΑ Ϧϳ΍ .ΩϮη ϩΪϳΩ ϪΤϔλ ̵ϭέήΑ (ΰΒγ Ύϳ ̶Α΁ ˬΰϣήϗ)
.ΪηΎΑ ̶Ϥϧ ξϳϮόΗ Ύϳ ΕΩϮϋ ̵΍ήΑ ̶ϠϴϟΩ ϭ ϩΪη νέΎϋ ΚϟΎΛ ιΎΨη΍ ΕϻϮμΤϣ έΩ ϩΪϳΪ̡ Ϧϳ΍
ϻΎΑ / Ζγ΍έ / ̠̩) Ωέ΍Ω ΎϤη ΪϳΩ ΖϴόϗϮϣ ϪΑ ̶̴ΘδΑ Ϧϳ΍ ϭ ΪϳϮη ϞϧΎ̡ έΩ ̶ϳΎϨηϭέ ϭ ̲ϧέ ΕϭΎϔΗ ϪΟϮΘϣ Ζγ΍ ϦϜϤϣ •
(ϦϴϳΎ̡ /
.ΩϮη ̶Ϥϧ ΏϮδΤϣ Ω΍ήϳ΍ ϭ Ωέ΍Ϊϧ ϩΎ̴ΘγΩ ΩήϜϠϤϋ ϪΑ ̶σΎΒΗέ΍ ϭ Ζγ΍ ϞϧΎ̡ ΖϴλϮμΧ ϞϴϟΩ ϪΑ ωϮοϮϣ Ϧϳ΍
̵ϭέ ̵ϮϨϣ ˬϝΎϧΎ̯ ϡέ΁ ϝΎΜϣ ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ) ΖΑΎΛ ήϳϮμΗ ΕΪϣ ̶ϧϻϮσ ζϳΎϤϧ •
ϪΠϴΘϧ έΩ ϭ ϪΤϔλ ΐϴγ΁ ϪΑ ήΠϨϣ(̶ϧϮϳΰϳϮϠΗ ̵ίΎΑ ί΍ ̵΍ ϪϨΤλ ˬϪΤϔλ
ζϳΎϤϧ ί΍ .Ζδϴϧ ΖϧΎϤο ζηϮ̡ ΖΤΗ ΩέϮϣ Ϧϳ΍ .ΩϮη ̶ϣ ̶̴ΘΧϮγ ήϳϮμΗ
2 ̵Ω ̶γ ϝ΍ ̵Ύϫ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ̵΍ήΑ) ̶ϧϻϮσ ϥΎϣί ΕΪϣ ̵΍ήΑ Ϧ̯Ύγ ήϳϮμΗ
̵έ΍ΩΩϮΧ (ΖϋΎγ 1 ί΍ ζϴΑ ΎϤγϼ̡ ̵Ύϫ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ̵΍ήΑ ϭ ήΘθϴΑ Ύϳ ΖϋΎγ
.ΪϴϨ̯
̵έ΍ΩΩϮΧ 4:3 ήϳϮμΗ ΩΎόΑ΍ ΎΑ ̶ϧϻϮσ ϥΎϣί ΕΪϣ ̵΍ήΑ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ̵ΎηΎϤΗ ί΍
.ΩϮη ̶ϣ ϞϧΎ̡ ̵Ύϫ ϩέΎϨ̯ έΩ ϝΎϜη΍ ΐΟϮϣ Ϫ̯ ΍ή̩ ΪϴϨ̯
β̡ Ύϳ ξϳϮόΗ ήΑ ̶ϠϴϟΩ ϭ ΪΘϓ΍ ̶ϣ ϕΎϔΗ΍ ΚϟΎΛ ιΎΨη΍ ΕϻϮμΤϣ έΩ ήϣ΍ Ϧϳ΍
.Ζδϴϧ ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩ΍Ω
΍Ϊλ ΩΎΠϳ΍ •
ϦϴϨ̪Ϥϫ ϭ ρΎδΒϧ΍ Ύϳ ̶ϜϴΘγϼ̡ ϡί΍Ϯϟ νΎΒϘϧ΍ ϞϴϟΩ ϪΑ ϥ΁ ϥΩή̯ εϮϣΎΧ Ύϳ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ̵ΎηΎϤΗ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ϥΩέϮΧ ϙήΗ ̵΍Ϊλ : ϕήΗ ̵΍Ϊλ
̵΍Ϊλ Ϧϳ΍ : ̶ϗήΑ έ΍Ϊϣ ϡϮϫ / ϞϧΎ̡ ίϭ ίϭ ̵΍Ϊλ .ΪΘϓ΍ ̶ϣ ϕΎϔΗ΍ ϡί΍Ϯϟ ήΘθϴΑ ̵΍ήΑ ΎϣΩ ήϴϴϐΗ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ΍Ϊλ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ ΖΑϮσέ ΩϮΟϭ
ϥ΍ΰϴϣ Ϧϳ΍ ϒϠΘΨϣ ΕϻϮμΤϣ έΩ .Ζγ΍ ϡίϻ ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩΎΘϓ΍ έΎ̯ ϪΑ ̵΍ήΑ ϥΎϳήΟ ̵ΩΎϳί ϥ΍ΰϴϣ Ϫ̯ Ζγ΍ έ΍Ϊϣ ϊϳήγ ήϴϴϐΗ ί΍ ϞλΎΣ ϒϴόο
.Ζγ΍ ΕϭΎϔΘϣ
.Ωέ΍Ϊϧ ϩΎ̴ΘγΩ ΩήϜϠϤϋ ήΑ ̵ήϴΛΎΗ ΍Ϊλ Ϧϳ΍
̶ϨϤϳ΍ ̵Ύϫ ϞϤόϟ΍έϮΘγΩ
8
έΎτΧ΍
ϭ ϩΪϴθ̯ ϥϭήϴΑ ΰϳή̡ ί΍ ΍έ ϪΧΎηϭΩ ϥΪη ΏϮϴόϣ Ύϳ ϭ ̭ήΗ ˬ ΖϟΎΣ ήϴϴϐΗ ΕέϮλ έΩ ϭ ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ ΍έ ϥϮϳΰϳϮϠΗ Ϣϴγ έΎΑ ̮ϳ Ζϗϭ ΪϨ̩ ήϫ •
.Ϊϳήϴ̴Α αΎϤΗ ΕΎϣΪΧ ΰ̯ήϣ ΎΑ Ϣϴγ ξϳϮόΗ έϮψϨϣ ϪΑ.ΪϴϨ̰ϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ϩΎ̴ΘγΩ ί΍
.ΪϳϮη ΰϳή̡ ϪΧΎηϭΩ ̵ϭέήΑ ϙΎΧ ϭ Ωή̳ ϊϤΠΗ ί΍ ϊϧΎϣ •
.Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̵ίϮγ ζΗ΁ ήτΧ
Ύϳ ΏέΩ ̵ϻ ϥΪϧΎϣ ˬϥΪη ΎΗ ˬϥΪη Ϫϟ ˬϥΪη ϢΧ ήϴψϧ ̶Ϝϳΰϴϓ ΕϻΎϜη΍ Ύϳ ΖγέΩΎϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ήΑ΍ήΑ έΩ ϕήΑ Ϣϴγ ί΍ •
ϪΘη΍Ω ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ Ϣϴγ ΝϭήΧ ϞΤϣ ϭ ΰϳή̡ ˬϪΧΎηϭΩ ϪΑ ̶λΎΧ ϪΟϮΗ ϩέ΍ϮϤϫ .ΪϴϨ̯ ΖψϓΎΤϣ Ύ̡ ήϳί έΩ ϥΪϧΎϣ
.ΪϴηΎΑ
εϭΪΨϣ Ϫ̯ ΍ή̩ ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ έΎ̯ΩϮΧ Ύϳ Ω΍Ϊϣ ˬϦΧΎϧ ήϴψϧ ΰϴΗ ˯Ύϴη΍ Ύϳ ΖγΩ ςγϮΗ ϞϧΎ̡ ϪΑ έΎθϓ ϥΩή̯ Ωέ΍ϭ ί΍ •
.ΩϮη ̶ϣ
ϦϜϤϣ Ϫ̯ ΍ή̩ .ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ̶ϧϻϮσ ϥΎϣί ΕΪϣ ̵΍ήΑ ϥ΁ ̵ϭέήΑ ϥΎΘθ̴ϧ΍ ϥΩ΍Ω έ΍ήϗ Ύϳ ϪΤϔλ ϪΑ ϥΩί ΖγΩ ί΍ •
.ΪϳΎϤϧ ΩΎΠϳ΍ ϪΤϔλ ̵ϭέήΑ ̶ΗΪϣ ϩΎΗϮ̯ Ε΍ήΛ΍ Ζγ΍
ΰϴϤΗ ΍έ ϥ΁ ϡήϧ Ϫ̩έΎ̡ Ϛϳ ΎΑ β̢γ ΪϴθϜΑ ϥϭήϴΑ ΰϳή̡ ί΍ ΍έ ϪΧΎηϭΩ ΍ΪΘΑ΍ ϥ΁ ϡί΍Ϯϟ ϭ ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩή̯ ΰϴϤΗ ϡΎ̴Ϩϫ •
.ΩϮη ̶ϣ ϥ΁ ̲ϧέ ήϴϴϐΗ Ύϳ ϥΪη εϭΪΨϣ ϪΑ ήΠϨϣ ΪΣ ί΍ ζϴΑ ̵ϭήϴϧ ϝΎϤϋ΍ .ΪϴϨ̯
Ύϳ ϭέΩϮΧ ϩΪϨϨ̯ ϕ΍ήΑ ˬ̵Ϯη Ϫθϴη ί΍ ΰ̳ήϫ .ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ΏϮσήϣ ϝΎϤΘγΩ ΎΑ ϥΩή̯ ϙΎ̡ Ύϳ Ώ΁ ϥΪϴηΎ̡ ί΍
.ΪϴϨϜϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ϞϜϟ΍ ˬϦϳΰϨΑ ˬβ̯΍ϭ Ύϳ ήΑί Ω΍Ϯϣ ˬ̶ΘόϨλ Ω΍Ϯϣ
Ύϳ ̶̳ΪϴγϮ̡ ˬϞϜη ήϴϴϐΗ) .ΩϮη ̶ϣ ϩΎ̴ΘγΩ ̶Α΍ήΧ Ύϳ ̵ίϮγ ζΗ΁ ˬ̶ϜϳήΘϜϟ΍ ϙϮη ϪΑ ήΠϨϣ ΕέϮλ Ϧϳ΍ ήϴϏ έΩ
(̶Θθϧ
.ΪϴηΎΑ ϩΩή̯ εϮϣΎΧ ̨ϴϳϮγ ςγϮΗ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ή̳΍ ̶ΘΣ ˬΪϴϨϜϧ ΍ΪΟ ϕήΑ ϥΎϳήΟ ί΍ ΍έ ϥ΁ ˬΖγ΍ ϞμΘϣ ΰϳή̡ ϪΑ ϩΎ̴ΘγΩ Ϫ̯ ̶ϧΎϣί ΎΗ •
.ΪϴθϜϧ Ϣϴγ ί΍ ΍έ ϥ΁ ϪΧΎηϭΩ ϥΩέϭ΁έΩ ϡΎ̴Ϩϫ •
.Ωή̯ Ϊϫ΍ϮΧ ίϭήΑ ̵ίϮγ ζΗ΁ ˬϕήΑ ϞΑΎ̯ ϞΧ΍Ω ̵Ύϫ Ϣϴγ ϥΪη ϊτϗ ΕέϮλ έΩ
.ΪϴϨ̯ ΍ΪΟ ΍έ Ύϫ ϞΑΎ̯ ̶ϣΎϤΗ ϭ ϦΘϧ΁ ˬϕήΑ ̵Ύϫ ϞΑΎ̯ β̢γ .ΪϴϨ̯ εϮϣΎΧ ΍έ ϥ΁ ΍ΪΘΑ΍ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ̶ϳΎΠΑΎΟ ϡΎ̴Ϩϫ •
.ΩϮη ̶ϣ ̶ϜϳήΘϜϟ΍ ϙϮη Ύϳ ̵ίϮγ ζΗ΁ ϪΑ ήΠϨϣ ϪΠϴΘϧ έΩ ϭ ϩΪϳΩ ΐϴγ΁ ϕήΑ Ϣϴγ Ύϳ ϥϮϳΰϳϮϠΗ
.Ζγ΍ Ϧϴ̴Ϩγ ϩΎ̴ΘγΩ Ϫ̯ ΍ή̩ .ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ̶ϜϤ̯ ̵ϭήϴϧ ί΍ ϝϮμΤϣ ̶ϳΎΠΑΎΟ Ύϳ ϦΗέΎ̯ ϥΩή̯ ίΎΑ ϡΎ̴Ϩϫ •
.ΩϮη ̶ϣ ΖΣ΍ήΟ ϪΑ ήΠϨϣ ΕέϮλ Ϧϳ΍ ήϴϏ έΩ
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
̶ϣ ύ΍Ω ̶ϠϴΧ Ϫ̯ ΍ή̩ˬΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ϪϳϮϬΗ ̵Ύϫ Ϫϧίϭέ ϪΑ ϥΩί ΖγΩ ί΍ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ΕΪϣ ̶ϧϻϮσ ̵ΎηΎϤΗ ϡΎ̴Ϩϫ •
.Ωέ΍Ϊϧ ̵ήΛ΍ ϥϮϳΰϳϮϠΗ Ωή̯έΎ̯ ήΑ ωϮοϮϣ Ϧϳ΍.ΪϧϮη
7
̶ϨϤϳ΍ ̵Ύϫ ϞϤόϟ΍έϮΘγΩ
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
έΎτΧ΍
ϞμΘϣ ϥϮϳΰϳϮϠΗ Ζθ̡ ϪΑ ΪϳΎΑ ΍έ (ΩϮη ̵έ΍ΪϳήΧ ΪϳΎΑ ϪϧΎ̳΍ΪΟ) VESA Ωέ΍ΪϧΎΘγ΍ ϡί΍Ϯϟ ˬέ΍ϮϳΩ ̵ϭέήΑ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ΐμϧ ΕέϮλ έΩ •
.ΩϮη ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϥΩΎΘϓ΍ ί΍ ϊϧΎϣ ΎΗ ΪϳήΒΑ έΎ̯ ϪΑ ΍έ (ΩϮη ̵έ΍ΪϳήΧ ϪϧΎ̳΍ΪΟ) ΐμϧ Ζ̯΍ήΑ ΪϳΎΑ έ΍ϮϳΩ ̵ϭέήΑ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ΐμϧ ϡΎ̴Ϩϫ .ΪϴϨ̯
.ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ϪϧΎΧέΎ̯ ̵Ϯγ ί΍ ϩΪη ϪϴλϮΗ ̶ΒϧΎΟ ϡί΍Ϯϟ ί΍ ςϘϓ •
.Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̶ϜϳήΘϜϟ΍ ϙϮη Ύϳ ̵ίϮγ ζΗ΁ ϝΎϤΘΣ΍ Ϫ̯ ΍ή̩ .ΪϴϨ̯ ΕέϮθϣ ΏήΠϣ κΨη Ϛϳ ΎΑ ˬϦΘϧ΁ ϝΎμΗ΍ ϡΎ̴Ϩϫ •
.ΪηΎΑ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ΐϳέ΍ ήτϗ ήΑ΍ήΑ 7 ΎΗ 5 ϥϮϳΰϳϮϠΗ ί΍ Ω΍ήϓ΍ ϪϠλΎϓ Ϫ̯ ϢϴϨ̯ ̶ϣ ϪϴλϮΗ •
.Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̶ϳΎϨϴΑ ϥΪη έΎΗ ϝΎϤΘΣ΍ ˬϥϮϳΰϳϮϠΗ ΕΪϣ ̶ϧϻϮσ ̵ΎηΎϤΗ ΕέϮλ έΩ
.ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ϩΪη ϪϴλϮΗ ̵Ύϫ ̵ήσΎΑ ί΍ ςϘϓ •
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ΏϮϴόϣ έϭΩ ϩ΍έ ί΍ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ΕέϮλ Ϧϳ΍ ήϴϏ έΩ
.ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ϪϨϬ̯ ϭ Ϯϧ ̵ήσΎΑ ϡΎϏΩ΍ ί΍ •
.ΩϮη ̶ϣ ̶Θθϧ ϭ Εέ΍ήΣ ζϳ΍ΰϓ΍ ϪΑ ήΠϨϣ ήϣ΍ Ϧϳ΍
.ΪϳϮη ϦΌϤτϣ Ζδϴϧ έϭΩ ϩ΍έ ί΍ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ϭ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϦϴΑ ̶όϧΎϣ ̨ϴϫ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ί΍ •
έΎ̩Ω ΪϳΪη ̵ΎϫέϮϧ ήϳΎγ Ύϳ ΪϴηέϮΧ έϮϧ ΎΑ ΕέϭΎΠϣ ΕέϮλ έΩ έϭΩ ϩ΍έ ί΍ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ϞλΎΣ ϝΎϨ̴ϴγ •
.ΩϮη ̶ϣ ϝϼΘΧ΍
.ΪϴϨ̯ ϚϳέΎΗ ΍έ ϕΎΗ΍ ̵Ωέ΍Ϯϣ ϦϴϨ̩ έΩ
.ΪϴϳΎϤϧ ϞλΎΣ ϥΎϨϴϤσ΍ ϩΪη ϞμΘϣ ̵Ύϫ ϞΑΎ̯ ΐγΎϨϣ ϝϮσ ί΍ ̵ίΎΑ ϝϮδϨ̯ ϥϮ̩ ̶ϣί΍Ϯϟ ϪΑ ϩΎ̴ΘγΩ ϝΎμΗ΍ ϡΎ̴Ϩϫ •
.Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ Ω΍ήϓ΍ ΖΣ΍ήΟ Ύϳ ϥ΁ ̶Α΍ήΧ ϭ ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩΎΘϓ΍ ϝΎϤΘΣ΍ ΕέϮλ Ϧϳ΍ ήϴϏ έΩ
.ΪϴϨϜϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ΰϳή̡ ί΍ ϪΧΎηϭΩ ϥΩέϭ΁έΩ ϭ ϝΎμΗ΍ εϭέ ί΍ ΰ̳ήϫ ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩή̯ εϮϣΎΧ / Ϧηϭέ ̵΍ήΑ •
.ΩϮη ̶ϣ ̶ϜϳήΘϜϟ΍ ϙϮη Ύϳ ̶ϜϴϧΎϜϣ ΏϮϴϋ ϪΑ ήΠϨϣ ήϣ΍ Ϧϳ΍
.ΪϴϨ̯ ΖϳΎϋέ ΍έ ϦϴϳΎ̡ έΩ ϩΪϣ΁ ΐμϧ ̵Ύϫ ϞϤόϟ΍έϮΘγΩ ϩΎ̴ΘγΩ ϥΪη ύ΍Ω ί΍ ̵ήϴ̴θϴ̡ έϮψϨϣ ϪΑ •
.ΪηΎΑ ήΘϣ ̶ΘϧΎγ 10 ί΍ ζϴΑ ΪϳΎΑ έ΍ϮϳΩ ϭ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪϠλΎϓ
«
.ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ (ΪϤ̯ Ύϳ ϪϧΎΨΑΎΘ̯ ήϴψϧ) ΍Ϯϫ ϥΎϳήΟ ΪϗΎϓ ̵Ύϫ ϥΎϜϣ έΩ ϩΎ̴ΘγΩ ΐμϧ
ί΍ «
.ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ϡήϧ ΡϮτγ Ύϳ εήϓ ̵ϭέήΑ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϥΩ΍Ω έ΍ήϗ
ί΍ «
.Ζγ΍ ϩΪθϧ ΩϭΪδϣ ϩΩή̡ Ύϳ ϝΎϤΘγΩ ςγϮΗ ϪϳϮϬΗ ̵Ύϫ Ϫϧίϭέ Ϫ̯ ΪϳϮη ϦΌϤτϣ
«
.Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̵ίϮγ ζΗ΁ ϝΎϤΘΣ΍ ΕέϮλ Ϧϳ΍ ήϴϏ έΩ
5~7 times
̶ϨϤϳ΍ ̵Ύϫ ϞϤόϟ΍έϮΘγΩ
6
έ΍Ϊθϫ
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
.ΪϴϳΎϤϧ ̵έ΍ΩΩϮΧ ϦΘϧ΁ Ύϳ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΑ ϥΩί ΖγΩ ί΍ ϕήΑ ϭ Ϊϋέ ϭ ̶ϧΎϓϮσ ̵΍Ϯϫ έΩ •
.Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̶ϜϳήΘϜϟ΍ ϙϮη ϝΎϤΘΣ΍
.ΪϴϨ̯ ίΎΑ ΍Ϯϫ ϪϳϮϬΗ ̵΍ήΑ ΍έ Ύϫ ϩήΠϨ̡ ϭ ϩΩΰϧ ΖγΩ ΰϳή̡ ϪΑ ίΎ̳ ̶Θθϧ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ •
.Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ϪϗήΟ ήΛ΍ήΑ ̵ίϮγ ζΗ΁ ϝΎϤΘΣ΍
.ΪϴϨϜϧ ϩΎ̴ΘγΩ έΩ ήϴϴϐΗ ΩΎΠϳ΍ Ύϳ ήϴϤόΗ ϪΑ ϡ΍Ϊϗ΍ ϥΎΗΩϮΧ ΰ̳ήϫ •
.Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̵ίϮγ ζΗ΁ ϭ ̶ϜϳήΘϜϟ΍ ϙϮη ϝΎϤΘΣ΍
.Ϊϳήϴ̴Α αΎϤΗ ΕΎϣΪΧ ΰ̯ήϣ ΎΑ ϢϴψϨΗ Ύϳ ήϴϤόΗ ̵΍ήΑ
.Ϊϳήϴ̴Α αΎϤΗ ΕΎϣΪΧ ΰ̯ήϣ ΎΑ ϭ ϩΪϴθ̯ ϥϭήϴΑ ΰϳή̡ ί΍ ϪϠλΎϓϼΑ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ϪΧΎηϭΩ ˬήϳί ςϳ΍ήη έΩ •
ϩΎ̴ΘγΩ ϪΑ ϪΑήο ϥΪϣ΁ Ωέ΍ϭ «
ϩΎ̴ΘγΩ ϥΪη ΏϮϴόϣ
«
ϩΎ̴ΘγΩ ϞΧ΍Ω ϪΑ ̶ΟέΎΧ ϡΎδΟ΍ Ωϭέϭ
«
ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ̵ΩΎϋήϴϏ ΩϭΩ Ύϳ ϮΑ έΎθΘϧ΍
«
.ΩϮη ̶ϣ ̶ϜϳήΘϜϟ΍ ϙϮη Ύϳ ̵ίϮγ ζΗ΁ ϪΑ ήΠϨϣ
ήΠϨϣ ϙΎΧ ϭ Ωή̳ ϊϤΠΗ .ΪϴθϜΑ ϥϭήϴΑ ΰϳή̡ ί΍ ΍έ ϪΧΎηϭΩ ΪϴϨ̯ ̶Ϥϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ̶ϧϻϮσ ϥΎϣί ΕΪϣ ̵΍ήΑ ή̳΍ •
.ΩϮη ̶ϣ ̵ίϮγ ζΗ΁ ϭ ̶ϜϳήΘϜϟ΍ ϙϮη ˬ̶Θθϧ ϪΑ ήΠϨϣ ϪΠϴΘϧ έΩ ϭ ϖϳΎϋ ϒϴόπΗ Ύϳ ̵ίϮγ ζΗ΁ ϪΑ
ήϴψϧ Ώ΁ ̵ϭΎΣ ˯Ύϴη΍ ϥΩ΍Ω έ΍ήϗ ί΍ ϦϴϨ̪Ϥϫ Ωήϴ̳ έ΍ήϗ Ώ΁ Ε΍ήτϗ Ύϳ Ώ΁ ϥΪη ϩΪϴηΎ̡ νήόϣ έΩ ΪϳΎΒϧ ϩΎ̴ΘγΩ •
.ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ϩΎ̴ΘγΩ ̵ϭέήΑ ϥ΍ΪϠ̳
έΎτΧ΍
.ΪϨϜϧ ΩέϮΧήΑ ΎϬϧ΁ ΎΑ ϦΘϧ΁ ϥΩΎΘϓ΍ ΕέϮλ έΩ Ϫ̯ ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ΩϮΟϭ ϕήΑ ρϮτΧ ϭ ̶ϳ΍Ϯϫ ϦΘϧ΁ ϦϴΑ ΪϳΎΑ ̶ϓΎ̯ ϪϠλΎϓ •
.ΩϮη ̶ϣ ̶ϜϳήΘϜϟ΍ ϙϮη ϪΑ ήΠϨϣ ΕέϮλ Ϧϳ΍ ήϴϏ έΩ •
.ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ϞϳΎϣ Ύϳ έ΍ΪϳΎ̡Ύϧ ΡϮτγ ̵ϭέήΑ ϩΎ̴ΘγΩ ΐμϧ ί΍
.ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ζόΗήϣ ΡϮτγ ̵ϭέήΑ ϩΎ̴ΘγΩ ΐμϧ ί΍ ϦϴϨ̪Ϥϫ •
.Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̶ϧΎΟ ΐϴγ΁ ϝΎϤΘΣ΍ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ̶Α΍ήΧήΑ ϩϭϼϋ ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩΎΘϓ΍ ΎΑ ΕέϮλ Ϧϳ΍ ήϴϏ έΩ
ϩΎ̴ΘγΩ ΪΣ ί΍ ζϴΑ ζΧή̩ ί΍ ϊϧΎϣ Ϫ̯ ΪϴϫΩ ϡΎΠϧ΍ ̶ΗΎϣ΍Ϊϗ΍ ΪϳΎΑ Ϊϳ΍ ϩΩή̯ ΐμϧ ϪϳΎ̡ ̵ϭέήΑ ΍έ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ή̳΍ •
.ΩϮη ̶ϣ ̶ϧΎΟ ΐϴγ΁ ΚϋΎΑ ϭ ϩΩΎΘϓ΍ ϩΎ̴ΘγΩ ΕέϮλ Ϧϳ΍ ήϴϏ έΩ .ΩϮη
5
̶ϨϤϳ΍ ̵Ύϫ ϞϤόϟ΍έϮΘγΩ
έ΍Ϊθϫ
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
ϩΪθϧ ϥ΍ΰϳϭ΁ ϝΎϨ̴ϴγ ̵Ύϫ ϞΑΎ̯ ϭ ϕήΑ ϞΑΎ̯ ί΍ ϥϮϳΰϳϮϠΗ Ϫ̯ ΪϳϮη ϦΌϤτϣ έ΍ϮϳΩ ̵ϭέήΑ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ΐμϧ ϡΎ̴Ϩϫ •
.Ζγ΍
.ΩϮη ̶ϣ ̶ϜϳήΘϜϟ΍ ϙϮη ϭ ̵ίϮγ ζΗ΁ ϪΑ ήΠϨϣ ΕέϮλ Ϧϳ΍ ήϴϏ έΩ
.ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ϕήΑ ̶ϫ΍έ Ϫγ ϥΩήΑ έΎ̯ ϪΑ ί΍ •
.ΩϮη ̶ϣ ̵ίϮγ ζΗ΁ ϭ Εέ΍ήΣ ζϳ΍ΰϓ΍ ϪΑ ήΠϨϣ ΕέϮλ Ϧϳ΍ ήϴϏ έΩ
.ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ̶ΒϧΎΟ ̵Ύϫ ϩΎ̴ΘγΩ ΐμϧ ϡΎ̴Ϩϫ ϥ΁ ϥΩΎΘϓ΍ Ύϳ ϩΎ̴ΘγΩ ϦΘΧ΍Ϊϧ΍ ί΍ •
.ΩϮη ̶ϣ ΖΣ΍ήΟ Ύϳ ϩΎ̴ΘγΩ ΐϴγ΁ ϪΑ ήΠϨϣ ΕέϮλ Ϧϳ΍ ήϴϏ έΩ
.Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ έϭΩ ϥΎ̯ΩϮ̯ αήΘγΩ ί΍ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ϡί΍Ϯϟ ̵Ύϫ ϚϴΘγϼ̡ Ϫδϴ̯ Ύϳ ϩΎ̴ΘγΩ ϦΗέΎ̯ ϞΧ΍Ω ΖΑϮσέ Ϊο Ω΍Ϯϣ •
ϥ΁ ϥΪϧ΍Ωή̳ήΑ ϪΑ έ΍Ω΍ϭ ΍έ Ωήϓ ˬ̶ϓΩΎμΗ ϥΪη ϩΪϴόϠΑ ΕέϮλ έΩ .ΪϨΘδϫ ϙΎϧήτΧ έΎϴδΑ ΖΑϮσέ Ϊο Ω΍Ϯϣ
ϪΑ ήΠϨϣ Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ ϩΎ̴ΘγΩ ΕΎϘϠόΘϣ ̵Ύϫ ϚϴΘγϼ̡ ϩϭϼόΑ .ΪϴϳΎϤϧ ϪόΟ΍ήϣ ̶ϧΎϣέΩ ΰ̯ήϣ ϦϳήΗ ϚϳΩΰϧ ϪΑ ϭ ΪϴϨ̯
.Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ έϭΩ ϥΎ̯ΩϮ̯ αήΘγΩ ί΍ ΍έ ΎϬϧ΁ .ΪϧϮη ̶̴ϔΧ
.ΪϧϮη ϥ΍ΰϳϭ΁ ϥ΁ ί΍ Ύϳ ϪΘϓέ ϻΎΑ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ί΍ ϥΎ̯ΩϮ̯ ΪϴϫΪϧ ϩίΎΟ΍ •
.Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ΖΣ΍ήΟ ϭ ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩΎΘϓ΍ ϝΎϤΘΣ΍ ΕέϮλ Ϧϳ΍ ήϴϏ έΩ
.ΪϨόϠΒϧ ΍έ ΎϬϧ΁ ϥΎ̯ΩϮ̯ ΎΗ ΪϴϨ̯ ϡϭΪόϣ ΢ϴΤλ έϮσ ϪΑ ΍έ ϪϨϬ̯ ̵Ύϫ ̵ήσΎΑ •
.ΪϴϳΎϤϧ ϪόΟ΍ήϣ Ϛηΰ̡ ϪΑ ΍έϮϓ ϥΪη ϩΪϴόϠΑ ΕέϮλ έΩ
.ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ϞΑΎ̯ ή̴ϳΩήγ ̵Ύϫ Ϫϧίϭέ έΩ ̵ΩΎϫ ˯Ύϴη΍ ϥΩ΍Ω έ΍ήϗ ί΍ Ωέ΍Ω έ΍ήϗ ΰϳή̡ έΩ ϪΧΎηϭΩ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ •
.ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ϕήΑ ϞΑΎ̯ ϪΑ ϥΩί ΖγΩ ί΍ ΰϳή̡ ϪΑ ϪΧΎηϭΩ ϝΎμΗ΍ ί΍ β̡ ϦϴϨ̪Ϥϫ
.Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̶ϜϳήΘϜϟ΍ ϙϮη ϝΎϤΘΣ΍
(Ωέ΍Ω ̶̴ΘδΑ ϝΪϣ ϪΑ)
.ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ϩΎ̴ΘγΩ ̶ϜϳΩΰϧ έΩ ϝΎόΘη΍ ϞΑΎϗ ˯Ύϴη΍ ̵έ΍ΪϬ̴ϧ Ύϳ ϥΩήΑ έΎ̯ ϪΑ ί΍ •
.Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ϝΎόΘη΍ ϞΑΎϗ Ω΍Ϯϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ έΩ ̶ΘϗΩ ̶Α ήΛ΍ήΑ ̵ίϮγ ζΗ΁ Ύϳ έΎΠϔϧ΍ ϝΎϤΘΣ΍
ήϴψϧ ϝΎόΘη΍ ϞΑΎϗ ˯Ύϴη΍ ϦϴϨ̪Ϥϫ ϭ ϩΎ̴ΘγΩ ϞΧ΍Ω έΩ Ϣϴγ Ύϳ ήγ ϕΎΠϨγ ˬϪϜγ ήϴψϧ ̵ΰϠϓ ˯Ύϴη΍ ϦΘΧ΍Ϊϧ΍ ί΍ •
.ΪϴηΎΑ ϥΎ̯ΩϮ̯ ΐϗ΍ήϣ ϩέ΍ϮϤϫ .ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ΖϳήΒ̯ ϭ άϏΎ̯
ΩϮΟϭ ΖΣ΍ήΟ Ύϳ ̵ίϮγ ζΗ΁ Ύϳ ̶ϜϳήΘϜϟ΍ ϙϮη ϝΎϤΘΣ΍ ϩΎ̴ΘγΩ ϞΧ΍Ω ϪΑ ̶ΟέΎΧ ˯Ύϴη΍ Ωϭέϭ ΕέϮλ έΩ
.Ϊϳήϴ̴Α αΎϤΗ ΕΎϣΪΧ ΰ̯ήϣ ΎΑ ϭ ϩΪϴθ̯ ϥϭήϴΑ ΰϳή̡ ί΍ ΍έ ϪΧΎηϭΩ .Ωέ΍Ω
ζΗ΁ ϝΎϤΘΣ΍ .ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ (ϦϳΰϨΑ Ύϳ ήϨϴΗ) ϝΎόΘη΍ ϞΑΎϗ Ω΍Ϯϣ ΎΑ ϥ΁ ϥΩή̯ ΰϴϤΗ Ύϳ ϩΎ̴ΘγΩ ̵ϭέήΑ Ώ΁ ϥΪϴηΎ̡ ί΍ •
.Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̶ϜϳήΘϜϟ΍ ϙϮη Ύϳ ̵ίϮγ
.ΪϳϮη ϥ΁ ϪΤϔλ ΎΑ ϡΎδΟ΍ ΩέϮΧήΑ ί΍ ϊϧΎϣ ϭ ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ΎΑ ˯Ύϴη΍ ΩέϮΧήΑ ί΍ •
.Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ΎϤη ΖΣ΍ήΟ ϭ ϥ΁ ̶Α΍ήΧ ϝΎϤΘΣ΍
Des
icca
nt
̶ϨϤϳ΍ ̵Ύϫ ϞϤόϟ΍έϮΘγΩ
4
̶ϨϤϳ΍ ̵Ύϫ ϞϤόϟ΍έϮΘγΩ
έ΍Ϊθϫ
.ΪϴϫΪϧ έ΍ήϗ ήϳί ̵Ύϫ ϞΤϣ έΩ ΍έ έϭΩ ϩ΍έ ί΍ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ϭ ϥϮϳΰϳϮϠΗ •
.Ζγ΍ ΏΎΘϓ΁ ϢϴϘΘδϣ έϮϧ νήόϣ έΩ Ϫ̯ ̶ϠΤϣ
«
.ϡΎϤΣ ήϴψϧ ΏϮσήϣ έΎϴδΑ ̵Ύϫ ϞΤϣ «
.̶Ηέ΍ήΣ ϊΑΎϨϣ ήϳΎγ ϭ ϪϨϴϣϮη ˬ̫ΎϓϮη ϥϮ̪Ϥϫ ̶Ηέ΍ήΣ ϊΑΎϨϣ ̶ϜϳΩΰϧέΩ «
.ΩϮη ̶ϣ ϩΎ̴ΘγΩ Ωέ΍ϭ ϦϏϭέ Ύϳ έΎΨΑ ̶ΘΣ΍έ ϪΑ ΕέϮλ Ϧϳ΍ έΩ Ϫ̯ ϩΪϨϨ̯ ΏϮσήϣ ϩΎ̴ΘγΩ Ύϳ ϪϧΎΧΰ̢η΁έΩ «
.ΪϨΘδϫ ΩΎΑ Ύϳ ϥ΍έΎΑ νήόϣ έΩ Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ϞΤϣ «
.ϥ΍ΪϠ̳ ήϴψϧ Ώ΁ ̵ϭΎΣ ϑϭήχ ̶ϜϳΩΰϧέΩ «
.ΩϮη ̶ϣ ϩΎ̴ΘγΩ ϞϜη ήϴϴϐΗ Ύϳ ̶Α΍ήΧ ˬ̶ϜϳήΘϜϟ΍ ϙϮη ˬ̵ίϮγ ζΗ΁ ϪΑήΠϨϣ Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΕέϮλ Ϧϳ΍ ήϴϏ έΩ
.ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ϙΎΧ ϭ Ωή̳ ϢϴϘΘδϣ νήόϣ έΩ ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩ΍Ω έ΍ήϗ ί΍ •
.ΩϮη ̵ίϮγ ζΗ΁ ϪΑ ήΠϨϣ Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ
.ΪηΎΑ αήΘγΩ έΩ ϩέ΍ϮϤϫ ΪϳΎΑ ϪΧΎηϭΩ .Ζγ΍ ϩΎ̴ΘγΩ ϕήΑ ϊτϗ ̵΍ήΑ ϪΧΎηϭΩ •
ˬΪηΎΑ έΎΒϏ ϭ Ωή̳ ί΍ ϩΪϴηϮ̡ Ύϳ ΏϮσήϣ ϪΧΎηϭΩ Ϫ̯ ̶ΗέϮλ έΩ .Ϊϴϧΰϧ ΖγΩ ϪΧΎηϭΩ ϪΑ ΏϮσήϣ ϥΎΘγΩ ΎΑ ΰ̳ήϫ •
.ΪϴϨ̯ ϙΎ̡ Ύϳ ϩΩή̯ ϚθΧ ϞϣΎ̯ έϮσ ϪΑ ΍έ ϥ΁
.Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ΪΣ ί΍ ζϴΑ ΖΑϮσέ ϞϴϟΩ ϪΑ ΎϤη ϪΑ ̶ϜϳήΘϜϟ΍ ϙϮη ϝΎϤΘΣ΍
Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ϩΎ̴ΘγΩ ΰΟ ϪΑ) .ΪϳϮη ϦΌϤτϣ ˬΪϳ΍ ϩΩή̯ Ϟλϭ Ϧϴϣί ϝΎμΗ΍ ̵΍έ΍Ω ΰϳή̡ ϪΑ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ϕήΑ ϞΑΎ̯ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ί΍ •
(.ΪϨΘδϴϧ Ϧϴϣί ϝΎμΗ΍ ̵΍έ΍Ω
.Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ΎϤη ΐϴγ΁ Ύϳ ̶ϜϳήΘϜϟ΍ ϙϮη ϝΎϤΘΣ΍
.ΪϴϫΩ έ΍ήϗ ΰϳή̡ έΩ ϞϣΎ̯ έϮσ ϪΑ ΍έ ϕήΑ ϞΑΎ̯ •
.Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̵ίϮγ ζΗ΁ ϝΎϤΘΣ΍ ΪηΎΒϧ ϢϜΤϣ ϕήΑ ϞΑΎ̯ ή̳΍
.ΪϳϮη ϦΌϤτϣ Ζδϴϧ ̵έΎΨΑ ϥϮ̩ ̶Ηέ΍ήΣ ϊΑΎϨϣ ΎΑ αΎϤΗ έΩ ϩΎ̴ΘγΩ ϕήΑ Ϣϴγ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ί΍ •
.ΩϮη ̶ϣ ̶ϜϳήΘϜϟ΍ ϙϮη Ύϳ ̵ίϮγ ζΗ΁ ϪΑ ήΠϨϣ
.ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ϕήΑ ̵Ύϫ ϞΑΎ̯ Ύϳ ϩΎ̴ΘγΩ ̵ϭέήΑ Ϧϴ̴Ϩγ ˯Ύϴη΍ ϥΩ΍Ω έ΍ήϗ ί΍ •
.ΩϮη ̶ϣ ̶ϜϳήΘϜϟ΍ ϙϮη ϭ ̵ίϮγ ζΗ΁ ϪΑ ήΠϨϣ ΕέϮλ Ϧϳ΍ ήϴϏ έΩ
.ΩϮθϧ ̵έΎΟ ϥ΁ ί΍ ϥ΍έΎΑ Ώ΁ ΎΗ ΪϴϨ̯ ϢΧ ΍έ ϥΎϤΘΧΎγ ΝέΎΧ ϭ ϞΧ΍Ω ϥΎϴϣ ϦΘϧ΁ ϞΑΎ̯ •
.ΩϮη ̶ϣ ̶ϜϳήΘϜϟ΍ ϙϮη ϭ ϥ΁ ̶Α΍ήΧ ϪΑ ήΠϨϣ ϩΎ̴ΘγΩ ϞΧ΍Ω ϪΑ Ώ΁ Ωϭέϭ
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
.ΪϴϨ̯ ϪόϟΎτϣ ΖϗΩ ΎΑ ΍έ ̶ϨϤϳ΍ ̵Ύϫ ϞϤόϟ΍έϮΘγΩ Ϧϳ΍ ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ί΍ ζϴ̡ ˱Ύϔτϟ
3
Ω΍ί΁ ϊΒϨϣ έ΍ΰϓ΍ ϡήϧ Ϫϴϋϼσ΍ / ΎϫίΎϴΘϣ΍
ΎϫίΎϴΘϣ΍
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
.ΪϴϨ̯ ϥΪϳΩ www.lg.com ̵ΎϤϧέΎΗ ί΍ ΎϫίΎϴΘϣ΍ ϥϮϣ΍ήϴ̡ ήΘθϴΑ ΕΎϋϼσ΍ ̵΍ήΑ .ΪϨΘδϫ ΕϭΎϔΘϣ ϝΪϣ ϪΑ ϪΟϮΗ ΎΑ ϩΪη ̶ϧΎΒϴΘθ̡ ̵ΎϫίΎϴΘϣ΍
.ΪϨΘδϫ ̶Βϟ΍Ω ̵Ύϫέ΁ϮΗ΍ήΑϻ ̵έΎΠΗ Ϣ΋ϼϋ ϭΰΟ D ϭ Dolby Ζϣϼϋ .̶Βϟ΍Ω ̵Ύϫέ΁ϮΗ΍ήΑϻ ίΎϴΘϣ΍ ΖΤΗ ϩΪη ΪϴϟϮΗ
HDMI Licensing LLC ϩΪη ΖΒΛ ̵έΎΠΗ Ϣ΋ϼϋ High-Definition Multimedia Interfaceϭ HDMI ϡέ΁ ϭ HDMI
.ΪϨΘδϫ
Ζ̯ήη ςγϮΗ ϩΪη ϪΘΧΎγ ϝΎΘϴΠϳΩ ήϳϮμΗ Ζϣήϓ ί΍ Ζγ΍ ΕέΎΒϋ DivX® :DIVX VIDEO ϩέΎΑέΩ
ϭ ήΘθϴΑ ΕΎϋϼσ΍ ̵΍ήΑ .Ζγ΍ DivX ήϳϭΎμΗ ζΨ̡ ίΎϴΘϣ΍ ̵΍έ΍Ω ϩΎ̴ΘγΩ Ϧϳ΍ .Rovi ϊϳΎϨλ ϪόΑΎΗ ̵Ύϫ Ζ̯ήη ί΍
.ΪϴϨ̯ ϥΪϳΩ divx.com ̵ΎϤϧέΎΗ ί΍ DivX ήϳϭΎμΗ ϪΑ Ύϫ ϞϳΎϓ ϞϳΪΒΗ έ΍ΰϓ΍ ϡήϧ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
̵Ύϫ ϢϠϴϓ ζΨ̡ ̵΍ήΑ ϭ ϩΩϮΑ ̶Ϥγέ ίΎϴΘϣ΍ ̵΍έ΍Ω ϩΎ̴ΘγΩ Ϧϳ΍ :DIVX VIDEO-ON-DEMANDΩέϮϣ έΩ
ΖϤδϗ ˬΖΒΛ Ϊ̯ ΖϓΎϳέΩ ̵΍ήΑ .ΩϮη ΖΒΛ ΪϳΎΑ ϩΪη ̵έ΍ΪϳήΧ
.ΪϴϨ̯ ϪόΟ΍ήϣ divx.com ̵ΎϤϧέΎΗ ϪΑ ΖΒΛ ϩϮΤϧ ί΍ ήΘθϴΑ ωϼσ΍ ̵΍ήΑ .ΪϴΑΎϴΑ ΍έ ϥΎΗ ϩΎ̴ΘγΩ ̵ϮϨϣ έΩ DivX VOD
.Ζγ΍ ίΎΘϤϣ ̵΍ϮΘΤϣ ϪϠϤΟ ί΍ HD 1080p Ζϴϔϴ̯ ΎΗ DivX® ήϳϮμΗ ζΨ̡ ϪΑ έΩΎϗ "
.ΪϨΘδϫ Rovi Corporation ̵έΎΠΗ Ϣ΋ϼϋ ϭΰΟ ϪσϮΑήϣ ̵Ύϫ ϡέ΁ ϭ
,
:ήϳί ̵ΎϬϫέΎϤη ϪΑ Ύ̰ϳήϣ΁ έΩ ω΍ήΘΧ΍ ϖΣ ϦϳΪϨ̩ Ύϳ ̮ϳ ζηϮ̡ ΖΤΗ"
"7,295,673;7,460,668;7,515,710;7,519,274
5,956,674;5,974,380;6,487,535 : Ύ̰ϳήϣ΁ έΩ ω΍ήΘΧ΍ ΖΒΛ ϖΣ ϩέΎϤη ίΎϴΘϣ΍ ΖΤΗ ϩΪη ϪΘΧΎγ
.Ζγ΍ © DTS,Inc ̵έΎΠΗ Ζϣϼϋ DTS 2.0+Digital Out ΕέΎΒϋ ϭ ϪσϮΑήϣ Ϣϳϼϋ ϭDTS Ζϣϼϋ ˬ DTS
.Ζγ΍ υϮϔΤϣ ϩΩϮΑ DTS,Inc ϪΑ ϖϠόΘϣ ϥ΁ ϕϮϘΣ ̶ϣΎϤΗ.Ζγ΍ έ΍ΰϓ΍ ϡήϧ ̵ϭΎΣ ϩΎ̴ΘγΩ
Ω΍ί΁ ϊΒϨϣ έ΍ΰϓ΍ ϡήϧ Ϫϴϋϼσ΍
̵ΎϤϧέΎΗ ί΍ ˱Ύϔτϟ ˬΖγ΍ ϪΘϓέ έΎ̯ ϪΑ ϝϮμΤϣ Ϧϳ΍ έΩ Ϫ̯ Ω΍ί΁ ϊΒϨϣ ̵ΎϫίΎϴΘϣ΍ ήϳΎγ ϭ MPL ϭ LGPL ϭ GPL Ϊ̯ ΖϓΎϳέΩ ̵΍ήΑ
.ΪϴϨ̯ ϥΪϳΩ http://opensource.lge.com
.ΪϨΘδϫ ΩϮΟϮϣ ΩϮϠϧ΍Ω ̵΍ήΑ Ζϳ΍έ ̶̢̯ ̵Ύϫ Ϫϴϋϼσ΍ ϭ ΪϬόΗ Ωέ ˬϩΪη ϩέΎη΍ ίΎϴΘϣ΍ ρϭήη ̶ϣΎϤΗ ˬϊΒϨϣ Ϊ̯ ήΑ ϩϭϼϋ
(ϞϘϧ ϭ ϞϤΣ ˬΎϳΪϣ ϪϨϳΰϫ ήϴψϧ) ϊϳίϮΗ ̵΍ήΟ΍ ̵Ύϫ ϪϨϳΰϫ ϦϴϣΎΗ έϮψϨϣ ϪΑ ΍έ Ω΍ί΁ ϊΒϨϣ Ϊ̯ ̵΍ ϩΩήθϓ ΡϮϟ ̵ϭέήΑ βϜϴϧϭήΘϜϟ΍ ̶Ο ϝ΍
έΎΒΘϋ΍ ̵΍έ΍Ω ϥΎΗ ϩΎ̴ΘγΩ ΪϳήΧ ϥΎϣί ί΍ ϝΎγ 3 ΕΪϣ ϪΑ ̶̳̬ϳϭ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ ϩΩή̯ ϪϴϬΗ opensource@lge.com ϥΩή̯ ίΎΑ ̵΍ήΑ ϞϴϤϳ΍ ϖϳήσ ί΍
.Ζγ΍
ΖγήϬϓ
31
ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϥΩή̯ ΰϴϤΗ
ϪϳΎ̡ ϭ ΖϨϴΑΎ̯ ˬΏΎϗ ˬϪΤϔλ ϕήΑ Ϣϴγ -
31
31
31
̶ΑΎϳ ΐϴϋ
31
̶Ϩϓ ΕΎμΨθϣ
32
ϢϬϣ
38
έ΍Ϊθϫ
ΐϴγ΁ ΕΪη ϪΑ ˬέ΍Ϊθϫ ̵Ύϫ ϡΎϐϴ̡ ϦΘϓή̳ ϩΪϳΩΎϧ ΕέϮλ έΩ •
.Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̱ήϣ ϝΎϤΘΣ΍ ̶ΘΣ Ύϳ ϩΪϳΩ
έΎτΧ΍
Ύϳ ΖΣ΍ήΟ ϝΎϤΘΣ΍ ˬέΎτΧ΍ ̵Ύϫ ϡΎϐϴ̡ ϦΘϓή̳ ϩΪϳΩΎϧ ΕέϮλ έΩ •
.Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ϩΎ̴ΘγΩ ̶Α΍ήΧ
ϪΟϮΗ
ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ΢ϴΤλ ϩΩΎϔΘγ΍ ϩϮΤϧ ΪϨ̯ ̶ϣ ϚϤ̯ ΎϤη ϪΑ ΕΎϜϧ Ϧϳ΍ •
ΖϗΩ ΎΑ ΍έ ΕΎϜϧ ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ί΍ ζϴ̡ ˱Ύϔτϟ .ΪϴϨ̯ ϙέΩ ΍έ
.ΪϴϨ̯ ϪόϟΎτϣ
ΖγήϬϓ
ΎϫίΎϴΘϣ΍
3
Ω΍ί΁ ϊΒϨϣ έ΍ΰϓ΍ ϡήϧ Ϫϴϋϼσ΍
3
̶ϨϤϳ΍ ̵Ύϫ ϞϤόϟ΍έϮΘγΩ
4
̵ΪόΑ Ϫγ ήϳϭΎμΗ ̵ΎηΎϤΗ
10
ΐμϧ ϞΣ΍ήϣ
12
̵ίΎγ ϩΩΎϣ΁ ϭ ̵ΪϨΑ Ϣϫήγ
12
ϦΗέΎ̯ ϥΩή̯ ίΎΑ
ΪϧϮη ̵έ΍ΪϳήΧ ϪϧΎ̳΍ΪΟ ΪϳΎΑ Ϫ̯ ̵Ωέ΍Ϯϣ
Ύϫ ϪϤ̯Ω ϭ ΍ΰΟ΍
ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϞϤΣ ϭ ϥΩή̯ ΪϨϠΑ
ϥϮϳΰϳϮϠΗ ̵ί΍Ϊϧ΍ ϩ΍έ
ϪϳΎ̡ ϝΎμΗ΍ ΰϴϣ ̵ϭέ ήΑ ϥΩ΍Ω έ΍ήϗ έ΍ϮϳΩ ̵ϭέήΑ ΐμϧ ΎϬϠΑΎ̯ ϥΩή̯ ϊϤΟ -
12
14
15
16
17
17
18
19
20
ΕϻΎμΗ΍
21
ϦΘϧ΁ ϝΎμΗ΍
HDMI ϝΎμΗ΍
HDMI ϪΑ DVI ϝΎμΗ΍
MHL ϝΎμΗ΍
RGB-PC ϝΎμΗ΍
ΖϨϧϮ̢ϣΎ̯ ϝΎμΗ΍
΍Ϊλ ϝΎμΗ΍
ΖϳίϮ̢ϣΎ̯ ϝΎμΗ΍
ϝΎΘϴΠϳΩ ϝΎϜϴΘ̡΍ ̵΍Ϊλ ϝΎμΗ΍ USB ϝΎμΗ΍
21
22
23
23
24
24
25
25
25
26
ϚϴΠϣ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ̵ΎϫΩήϜϠϤϋ
27
ϚϴΠϣ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ρΎϴΘΣ΍
έϭΩ ϩ΍έ ί΍ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ΖΒΛ
ϚϴΠϣ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϩϮΤϧ
28
28
28
έϭΩ ϩ΍έ ί΍ ϝήΘϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ
29
ήΑέΎ̯ ̵ΎϤϨϫ΍έ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
30
ΔϴΑήόϟ΍
̶γέΎϓ
̵έ΍ΪϬ̴ϧ
2
̵ΎϤϨϫ΍έ Ϫ̩ήΘϓΩ
LED LCD ϥϮϳΰϳϮϠΗ
ϩΩή̯ ϪόϟΎτϣ ΖϗΩ ϪΑ ΍έ ΎϤϨϫ΍έ Ϫ̩ήΘϓΩ Ϧϳ΍ ˬϩΩΎϔΘγ΍ ί΍ ζϴ̡ ˱Ύϔτϟ
.Ϊϳέ΍ΪϬ̴ϧ ̵ΪόΑ ̵Ύϫ ϩΩΎϔΘγ΍ ̵΍ήΑ ΍έ ϥ΁ ϭ
LM96**
www.lg.com
Download PDF