LG | L1732P-SN | LG L1732P-SN دليل المالك

«∞Lº∑ªbA œ∞Oq
L1732P
L1932P
«∞LM∑Z. «ß∑ªb«A Æ∂q ≥U±W EÆUzOW ? d«¡«? Æd«¡... ±s ¢Q b
°ºNu∞W ?∞Ot «∞u u‰ ¥LJs±JUE ≠w «∞Lº∑ªbA °b∞Oq «∞ªU' «∞LCGu? °U∞Id' «?∑Hk
«∞Lº∑I∂q. ≠w Ld l ß∑ªb«±t
«∞ªb±W.
ⓒKV ´Mb ∞K∂Uzl «∞LFKu±U?
≥cA
E√´j «∞LM∑Z ´Kv «∞Lu uœ «∞LKBo ´Kv
«ⓒ]Kl
?bEA
«∞ªUⓒT « ß∑ªb«A ´s ¥M∑Z≠Ib --∞p E±l ß ±∑Jr, ∞CLUE E¢BMOFNU «∞u?b...
≥cA
¢BLOr¢r∞Ib
E«∞ªb±W E« ß∑ªb«A ∞K∑∏∂OX «∞∑U∞OW «_ßUßOW «∞∑FKOLU? «¢∂l «∞∫d¥o.∞LªUⓒd «∞∑Fd √E Nd°UzOW b±W
¥πV.LU «∞AU W
≠w «∞Lu uœ... «∞uÆU¥W ? d«¡«? °FLq ∞KºLUO
«_±UE
«∞L zLW
«
O
«∞L∫KOW ∞KLFU¥Od±DU°I∑t ±s
∞ªb±W ±F∑Lb d±u≠O
¢Q b¬
d,ⓒUÆW U°q «ß∑ªb«A
√Æd» √E °U∞LBMl « ¢BU‰≠Od v
?U∞W
E≠w
≠Ij.
«∞u?b...
±l
«∞Ld≠o
«∞DUÆW
U°q «ß∑ªbA
´Kv ¥∫∑uI «∞DUÆW U°q UE E?--« «∞Lu¸œ. ¥u≠dA ∞r ?--«
´Ou»,
°b¥q.ⓒUÆW U°q ´Kv ∞K∫Bu‰
«∞∑∏∂OX.
¢Js∞r E?--«
°Fb
«∞AU W.
«∞IU°f
±Q c
?∞v «∞u u‰ ßNu∞W ±s
´Kv «∞LFdE{W √E
≠Ij
«∞J∑OV
≥c«
¢Q b∞c«
±u« HU?
«∞∑OU¸. ∞HBq √ßUßOW ußOKW «∞DUÆW U°q ¥º∑ªbA
≠w ?∞Ot «∞LAU¸
«∞DUÆW ±Bb¸ ±s «∞AU W
°U∞u Oq. « ¢BU‰≠Od v ±Me∞p, ≠w «∞Lu uœ
¢∑º∂V ≠Ib «∞LJºu¸.... E«∞LIU°f «∞∂U∞OW «∞DUÆW U° ? ´s
«∞DUÆW ±Bb¸
v∞c«
?d¥o. √E Nd°UzOW b±W ?bEA
±s « ±∑Q
≤u?
≠C I ∂Od..., Du¸... «∞∑u Oq E U° ? «∞L∑dœœ «∞∑OU¸
ß∑∂b«∞NU. ±∑ªBh °HMw « ¢BU‰¥d
°∑AGOq Ær
±P c ¢AJq
≠w «_ OU¡
«∞AU W:
«∞AU W.
œ« q ? ?NU
(FFO). «∞DUÆW ?¥IU・ ´Mb ?∑v
≥cA
¢H∑`
∞KLº∑ªb±Os ¥LJs±Ju≤U? ¢u b
«∞AU W,
∫O`.
bI
œ« q «∞πNb ´U∞OW ±Ju≤U? ¢u b
°AJq «∞AU
W
¢FLq∞r ?--« °U∞u Oq «¢Bq
« U°U?: ∞∑HUœI
«∞LMUßV. °U∞AJq ¢Q±OMNU¥∑r∞r
≠Ij.
±U
±Uzq ¸・ ´Kv «∞AU W ¢Cl
«∞LBMl °t ¥MB`?U±q «ß∑ªbA
«∞LªUⓒd: √E «∞∫d«zo ∞LMl
«∞LMe‰. ¢d"´Mb
(NO) ¢FLq«∞AU
W
¢∑d" ⓒu¥KW.∞H∑d... «∞Gd≠W ±GUœ¸...
«∞πNb. ´U∞OW Dd... ±Ju≤U? ¢∫Lq«∞b« KOW «_ e«¡ °Fi
œEE
¢d NU´Mb √E ¸´b¥W´u« n
(FFO)
Uœ«zLI «∞AU W
ìKo
«∞AU W. ≠∑∫U?
«∞AU W.
ⓒu¥KW∞H∑d... «ß∑ªb«A
´Mb
E uœ ´Mb «∞∫Uzj
≠w √ OU¡ ¢Cl«_ⓒHU‰ ¢πFq
∞NcA ¢BLOLNU¥∑r ∞r ±K∫IU? ¢COn
≠w «∞Lu uœ
«∞DUÆW ±Q c ±s «∞AU W
«∞uÆX.
«≠Bq
±s «
bI
«∞∑d OV ?u‰
«∞∑Kn.
?∞v
«∞DUÆW
U°q ¥∑Fd°∫OY «∞AU
W
«∞DUÆW
¢ClE ?u∞t, °U ∞∑HU・ √E
U°q ´Kv
±∏q «∞LU¡ ±s °U∞Id» «∞AU W ¢º∑ªbA
√E «∞L °f, ¨ºq ?πd... √E «∞LD∂a, ?u √E «∞Gºq, ?u √E « ß∑∫LUA, ?u
ß∂U?W. ?u
≥cA
ßb
¢r?--« «∞FLq.
∞c«:
√£MU¡ «∞Lu∞b...
«∞∫d«¸... °Sⓒ ' ∞∑ºL` «∞ªU¸
«∞∫d¥o.∞ªDd ¥Fd{pÆb
±LU «∞AU W,
w
«∞GDU¡
´Kv «∞AU
«∞πOb.... «∞∑Nu¥W {LUE
±l
√E bE'
¢Au¥t
«∞AU W.
√œ«¡
--∞p ¥∫bA ≠Ib
°U∞AU W
´Kv √ U°l °BLU?
´Kv ¢Q£Od√I ∞NU ¥JuE ∞s E∞Js
«∞AU W.
E uœ
?∞v
¥RœI
≠Ib
«∞AU U?
? ±GKo U' ±JUE ≠w «∞AU
√I
√≤U°OV ±s °U∞Id» «∞AU
ⓒu¥KW,∞Lb... DCL «∞AU
´Kv "¸ÆU¡ √E Cd«¡ √E ?Ld«¡ °Il
W
E--∞p
«∞H∑∫U?,
¢ºb
W
√E ÆLU' °IDFW «∞H∑∫U?
evitcA xirtaM DCL
°QI
≤EdI
«
_E
°u{l «∞ºHKOW «∞∑Nu¥W ≠∑∫U?
±Bb¸ √E «∞∑b≠μW
KV, w¡
--∞p
W
±Uœ...
√ dE.
¢Kn.√E
°U∞Id» √E ¸ⓒV, ±ªeE
≠Ib
«∞∫d«¸...
«∞L∑e«¥b...
¢∑º∂V
≠w
ßd¥d
?d«¸....
±s
≠w ¢Nu¥W°H∑∫U? ±eEœ...
´Lq ≠w Kq ?bEA
«∞a. ßπUœ... √E √¸¥JW√E
w¡ √I °S±U∞W ¢ºL`
¢Cl
¢GDw
W
¢Cl
«∞AU W
¢Lº`
´Kv √ U°Fp ¢Cl
Jq ´Kv «∞MIDOW «∞Au«zV °Fi ¢ENdÆb
«∞AU W.
ϮW
E±l
E{l
√I
«∞AU W.
¢∫X«ß∑ªb«±NU
¢rE?--« DCL.
´Kv ±FU∞π∑NU ¢LX«∞∑w √E
±ª∑Kn
∞KAU
?πr
W uœ...
√≠Cq ´Kv ∞K∫Bu‰ √±Js ?E °t «∞Lu v
«∞bÆW
E{l «ß∑ªbA
≠Ib °Uß∑ªb«±t, «∞Lu v --∞p °ª ・
«∞Bu¸
°Fi
TMNu¸
?∞v
¥RœI
≠w
«∞∏U°∑W. «∞bÆW --«? DCL ∞Ku?W «∞LLOe... «∞BHU? ±s ¥Fb--∞p ≠SE --∞p,
«∞∑MEOn ?u‰
«∞AU W. E t
≠w
¥∑º∂V Æb «∞d' "¥Uœ... _E «∞AU W ´Kv ±∂U d... ¢MEOnßUzq °d'
¢MEOnÆ∂q «∞AU
W
±I∂f ≤e?
¥πV
ÆDFW
¸ⓒ∂W
ÆLU'
±∂KKW).
(E∞OºX
¢Ir
«ß∑ªbA
b±W ?bEA
«∞∑GKOn ?´Uœ... ?u‰
«∞u?b... ≤Iq E´Mb «∞u?b....
≥cA
∞MIq ¢GKOnEßOKW √≠Cq ≥w «∞Lu«œ
≥cA
√E ?OY «∞∑GKOn. E±u«œ «∞Jd¢uE ´K∂W °S∞IU¡ ¢Ir
°NU. «∞ªU
W
°U∞Lu«œ ¢GKOHNU°S´Uœ... Ær ¬ d,±JUE ?∞v
«∞πNU" ±s « ±s «∞∑ªKh
«∞ez∂o. ´MBd ±s {μOq Æb¸ ´Kv «∞πNU"
°p. «∞ªU
∞b¥p.«∞L∫KOW
«∞ºKDU?
≥c«
W «∞FU±W
≠w «∞Lº∑ªbA «∞HKu¸ßMX «∞LB∂UO ¥∫∑uI
«∞LNL ? °IOW ±l «∞πNU"
∞u«z` ±l ¥∑u«≠o °LU «∞πNU"
≥c« ±s
≥c« ±s
¢∑ªKh≠
«∞∑ªKh ¥∑r√E
E¥πV
«∞AU W
«∞L∑BKW.
E«_ Ne... E«∞JL∂Ou¢d, «∞AU
W,
«∞∫U±q
≤U´LW.
¢AGOq?¥IU・ ±s ¢Q
ÆU´b...
?"«∞W
b«∞AU W,
/ «∞∫U±q ÆU´b... ¢u Oq
≠w «∞LIU°KW
«∞H∑∫U? ±l «∞∫U±q ÆU´b...
¥∑r ´Mb±U ?U±q °IU´b... «∞LeEœ...
±s ≠Ij
«∞AU U?
«∞GKo
«∞∂U¸".... «∞∫U±q √ e«¡
Eϡu"
°º∂V
? U°W
1.
≠w «∞ªDUⓒOn °L∫U--«... Ær 2.
«∞H∑∫U?.
«∞IU´b... ≥cA ß∫V
?´b«œ Æ∂q
ÆLU' ÆDFW √E EßUœ... ´Kv _ßHq «_±U±w «∞πe¡ ¥JuE °∫OY «∞AU W {l
«∞AU W. ÆU´b...
3.
√œ
q
«∞ªDUⓒOn
≠w
«∞KºUE ?"«∞W ¥LJs
∞p ¢∫bA
¢∫c¥d:
_´Kv.
≠Ib E?
DU・
«∞H∑∫W
«∞ºU´W
´IU¸» «¢πUA ≠w «∞∫U±q
ÆU´b... ±s
«∞ªKHw
°U∞πe¡ «∞Lu uœ
ÆDFW
4.
±Fb≤OW
¸°j
«ß∑ªbA
«∞∂d«¨w
≠w
«∞∫U±q. ∞∑∏∂OX
«¢πUA ´Jf °∑bE¥dA
«∞∂d«¨w
≠p
ÆDFW
±Fb≤OW
«ß∑ªbA «∞∫U±q
≠w
ÆU´b... ´s «∞AU W
≠Bq ≠w ¢d¨V´Mb±U 5.
«∞ºU´W.
´IU¸»
«∞∂d«¨w
100
100
≠w «∞Lu{∫W «∞FMU d
Æb±p.
¥R--I √E
´s
°p «∞ªU
W «∞AU W ¢ª∑KnÆb
´Dq ?∞v E¥∑Fd «∞LM∑Z ¥IlÆb
∞K∑u Oq. «∞FUA «∞MLu--A
«∞∑u{O∫w «∞dßr
≥c«
≥UA¥Bn
«∞Bu¸....
√ dE. ±d... ¢HBKNU√ ?UE‰ «∞∫U±q, ÆU´b... ¢u Oq°Fb
≠Ij. «∞∫U±q °IU´b... « ±ºU"
U¸√ßI
´IV
´Kv
«∞LM∑Z °∫Lq ¢Ir
±l
3
¢u Oq
«∞AU W
«∞L∑BKW
E«_ Ne... E«∞JL∂Ou¢d «∞AU
W
¢AGOq?¥IU・ ±s ¢Q
b«∞AU W
?´b«œ Æ∂q
«_ dE.
«∞AU W
∞p.
°U∞Mº∂W ¸«?W «_E{U?
≥cA
œ¸ W 053˙ «∞L∫u¸: ?u‰ «∞bE¸«E
√ ∏d ?∞v ¢Bq√E ?∞v ´b¥b...°Dd' «∞Ku?W E{l
˙~52˙5 :-
±bE
±Kr) (0\08 °u W 51\3 «_ÆBv
«∞∫b
E{l
1.«{∂j
« ¸¢HU? ±bE
« ¸¢HU?: ≤DU'
±Kr 0\08
«∞GKo ±ºLU¸ °S"«∞W √E I Ær
«∞ºU´W.
´IU¸» ?d W °U¢πUA œ¸ W 09 «∞Ku?W ?œ«¸... ¥LJMp: ¸√ßw E
6.) AH∫W ?∞v «¸§l «∞LFKu±U?,
?œ«¸...
√£MU¡ «∞IU´b...
∞Lf ´bA
« œ«¸.... ETMOHW «ß∑ªb«A
±s ±e¥b´Kv
íIw
∞K∫Bu‰ (
±s ¢Q b
´Mb
«∞d√"
«_±∏q «∞u{l
E±d¥`.
√±∏q ´d E{l ∞∑∫IOo œ¸ U?
4
5
∞KAU
W
¢u Oq
«_±U±OW «∞LOq "«E¥W ¢∑FbE √ °t «∞Lu v
±s
«∞AU W
¢u Oq
«∞JL∂Ou¢d «ß∑ªb«A
«∞Lu uœ «∞∫U±q ÆHq «≠∑`
«∞AU W,
«¸¢HU? ∞C∂j «∞JL∂Ou¢d. NU" ±s °U∞Id» «∞∑Nu¥W Ob ±MUßV ±JUE ≠w «∞AU
{l 1.
W
ë A.
«∞∑u Oq. ∞∑Q±Os «∞LºU±Od ¸°j °S?JUA Ær
« ≤∑NU¡ E´Mb « U¸.... U°q q 2.
EÆd¥V ?∞Ot «∞u u‰ ¥ºNq±MUßV ⓒUÆW ±Q c ?∞v
«∞AU W. ±s
«∞DUÆW
--∞p, ±s
«∞DUÆW
U°q q 3.
« U¸... U°q
U°q
«∞∑L∏OKOW « U¸... «∞dÆLOW « U¸...
bus-D
IVD
∞KDd«".
E≠II ¥ª∑Kn
U
± ?EW
∞c«
≥c«
∞KLMEd
´d
±∂ºj
«∞ªKHw.
U:´U±I «ⓒd«"I
«∞LMEd ≥c« E¥L∏q
?Uzj
±Q c
«∞ªKHw
´s
°p «∞ªU
2
W «∞AU W ¢ª∑KnÆb
1
«∞Lu{`. «∞LMEd
L∂Ou¢d±Q
c
PC
MAC
±U M∑u' ±NU¥T
∞∑GOOd ±MHBq ±NU¥T±I∂f ¥∑u≠d√E
M∑u', √°q ß∑ªb«A
Hu・) (3 «∞J∏U≠W ´U∞w ßs 51 --E bus-D «∞Bu¸... °DUÆW ±u q
E°BHOs. ßs 51 --E ±u q ?∞v «∞Lu≠d ∞KJU°q
¥πV ±U
PC
«∞AU W
"¸ ´Kv «{Gj 4.
¢B∂`´Mb±U «∞∑AGOq. ∞∂b¡ «_±U±OW «∞LHU¢O` ∞u?W ≠w
noitcnuF' gnitteS egamI 'fleS ¢MHOc¥∑r «∞∑AGOq, ÆOb
¢KIUzw.°AJq U)--«¢OI «∞Bu¸... ¢FOOs(ETMOHW
≠Ij) golanA (E{l
± ?EW
«∞Fd . ?´b«œ«? √≠Cq ∞KLº∑ªbA «∞uTMOHW ≥cA ¢u≠d : U)?--«¢OI «∞Bu¸... ¢FOOs(ETMOHW noitcnuF" gnitteS egamI "fleS ≥w ±U
√¸œ? ?--« «∞Hdœ¥W. « œ U‰ U¸«? « ´b«œ«? √≠Cq ´Kv «∞Fd °C∂j U¢KIUzOI «∞uTMOHW ≥cA ¢IuA «_E∞v, ∞KLd... «∞AU W °∑u Oq «∞Lº∑ªbA ÆOUA ´Mb
«_±U±OW °U∞Ku?W (¢KIUzw)"TES/OTUA" «∞e¸ ´Kv ≠U{Gj √ dE, ±d...U U¥bE¥I «∞uTMOHW ≥cA ¢AGOq≠w ¢d¨VMX √E ¢AGOKNU,√£MU¡«∞AU W {∂j
´Kv «∞Lu uœ... («∞ªOU¸«? DSO «∞C∂j °IUzLW «∞LBMl) ?´b«œ«? ´Kv «∞∑FOOs (?´Uœ... teser" "yrotcaF «∞ªOU¸ ¢MHOc≠OLJMp E? «∞AU W. ±s
(«∞KGW). "egaugnaL" «∞ªOU¸ ´b« «∞IUzLW ´MU d U≠W °∑NOμW ¥IuA «∞ªOU¸ ≥c« √E ¢FKr√E ´KOp --∞p, E±l «∞AU W).
5
) «∞∑IUzw («∞∑bE¥d
otuA toviP ETMOHW
«ß∑ªb«A
otuA toviP ETMOHW «∞Dd«" ≥c« O´br
(«∞∑bE¥d
«∞∑KIUzw).
citamotuA « ´b«œ °∑∫b¥bÆr £r«∞Ld≠o, etroF reganaM °d≤U±Z °∑∏∂OX √E I Ær «∞uTMOHW, ≥cA E ß∑ªb«A
(¢KIUzw).
«∞πNU".) d«zp ´Mb « ≠∑d«{w « ´b«œ ≥u (¥bEI) launaM «∞ªOU¸ (¥Fb
«∞∑∏∂OX. ⓒd¥IW?u‰ «∞∑HU Oq ±s ±e¥b´Kv ∞K∫Bu‰ «∞LCGu? °U∞Id' «∞Ld≠o «∞∑∏∂OX œ∞Oq ?∞v «∞d u? ¥d v
-<
(¢bE¥d) toviP -< ( OU¸) noitpO -< etroF reganaM ?bœ (¢KIUzw),citamotuA «∞ªOU¸ ∞∑∫b¥b
-
-
«∞∑KIUzw) «∞∑bE¥d (¢LJOselbanE otuA toviP
± ?EW
«_?bA.
¢Kp¢JuE
√E tfosorciM tenretnI
E «∞JL∂Ou¢d,NU" E√œ«¡ «∞HOb¥u∞∂DUÆW
rerolpxE
0.6
°d≤U±Z E uœ etroF reganaM °d≤U±Z ¥∑DKV
E≠II «∞∑IUzw) («∞∑bE¥d otuA
U
toviP ∞uTMOHW (ßd´∑NU) « ß∑πU°W EÆX ¥ª∑Kn
SOD. ≤EUA E{l
±b´u±W «∞uTMUzn
≠w
«∞∑KIUzw) («∞∑bE¥d
œ¸ W. 09 °LIb«¸ «∞ºU´W ´IU¸» ?d W °U¢πUA «∞AU
«∞AU W. °∑bE¥d
«∞Lu{`. «∞LMEd
«∞IOUA
´Mb _ßHq
W ¢bE¥d¥LJMp«∞AU W: ¢bE¥d
°Ob¥p«∞CGj ´bA ´Kv «?d'
´s °p «∞ªU W «∞AU W ¢ª∑KnÆb ∞c« U:´U±I «
> «∞ºU´W
toviP otuA
ⓒd«"I «∞ªKHw «∞LMEd
´IU¸» °U¢πUA «∞∑bE¥d
ÆKO I « Æb¸I «∞AU
W
> ∞KªKn «∞AU W
<
°S±U∞W Ær
¢ ±f ?∑v ¢bE¥d≥U√£MU¡
«_¸{OW. «∞AU
6
W
ϭl <
>
:
¢M∂Ot
≥c« E¥L∏q
œ¸ W 09 °LIb«¸ «∞∑bE¥d
´Mb <
«∞∑∫Jr ∞u?W ETMUzn
«_±U±OW «∞Ku?W ¢∫Jr´MU d
«∞ºHKw «∞πe¡
«∞uTMOHW
±Mt.
«∞ªdEA √E
«∞AU W
«∞∑∫Jr ´MBd
´Kv «∞Fd ≤EUA ?∞v ∞Kb u‰ «∞e¸
DSO
≥c«
«ß∑ªbA
UNEM «∞e¸
DEKCOLNU/DEKCOL
¢GOOd≥U¥∑r ?∑v E--∞p «∞∫U∞OW, «∞∑∫Jr ?´b«œ«? °∑Q±Os «∞uTMOHW
≥cA ∞p
¢ºL`
±IBuœ. ¨Od °AJq
√E «∞LH∑d ±s £u«EU. ∞Fb... ∞Lb... («∞IUzLW) UNEM "¸ ´Kv °Uß∑Ld«¸ «{Gj
´Kv «∞Lu uœ... «∞ªOU¸«? ¢Q±Os(¢r DSO" DEKCOL «∞dßU∞W ¢ENd
«∞AU
(DSO)
≠w
(DSO)). «∞AU
W
W
´Kv «∞Lu uœ... «∞ªOU¸«? ¢∫Jr´MU d ¢Q±Os?∞GU¡ ¥LJMp
∞Lb... («∞IUzLW) UNEM «∞e¸ ´Kv °U∞CGj EÆX
√I
«∞dßU∞W ¢ENd√E «∞LH∑d ±s £u«EU. ∞Fb...
(¢rDSO" "DEKCOLNU
(DSO)). «∞AU W ´Kv «∞Lu uœ... «∞ªOU¸«? ¢Q±Os?∞GU¡
«∞Lu uœ... «∞ªOU¸«?
ÆUzLW
≠w «∞Lu uœ... «∞uTMUzn ∞∑∫b¥b«∞e¸¥s ≥c¥s«ß∑ªbA
{∂DNU. √E
«∞AU W
´Kv
«∞Cu¡) (´d weiVthgiL ∞KªOU¸ « ∑BU¸ ±H∑UO
-+
-
«∞e¸«E
«∞e¸«En
∞K∂OμW ‡UE≠II «∞Bu¸... ∞Fd ±DKu°W ?U∞W √≠Cq °∑∫b¥b«∞LOe... ≥cA ∞p ¢ºL`
E≥Jc«) «∞Bu¸, E√≤u«? «∞GU±d... (« {U¡... «∞L∫ODW
¨U±d... ?{U¡... («∞MNU¸): ?YAD
œ« MW ¨U±d... ?{U¡... («∞KOq): ?THGIN
--∞p) E¨Od «∞MBu' ¢MºOIU? °d«±Z (≠w «∞MBu' ∞dßuA («∞Mh): ?TXET
«_≠ A. √E «∞HOb¥u≠w «∞L∑∫d W ∞KdßuA (√≠ A): ?EIVOM
«∞ObE¥W «∞dßuA √E ∞KBu¸ ≠u¢u¨d«≠OW):( u¸ ?OTOHP
«∞FUœ¥W. «∞∑AGOq TMdE・ TMq ≠w ≥c« (´UœI): ?LAMRON
ßUⓒFW
´Mb
«∞LOe... ≥cA
(«∞LBb¸) ECRUOS «∞ªOU¸ « ∑BU¸ ±H∑UO
IVD. √E bus-D ±u q ∞∑MAOj «∞e¸ ≥c«
¢º∑ªbA
«ß∑ªbA
bus-D. ≥u
« ≠∑d«{w
« ´b«œ
«∞AU W. °MHf L∂Ou¢d
NU"I ¢u Oq
7
+
«∞e¸
«∞∑∫Jr ∞u?W ETMUzn
«∞uTMOHW
«∞AU W.
´Kv «∞Fd
ÆUzLW ±s
«∞∑∫Jr ´MBd
≥c«
∞ ∑OU¸ «∞e¸
TES/OTUA "¸
«ß∑ªbA
¢KIUzOI «∞Bu¸... {∂j
U
TES/OTUA «∞e¸ ´Kv «{Gj
?´b«œ«? °C∂j ¢IuA ´Mb±U
´Kv «∞Fd ≤EUA ?∞v «∞b u‰ Æ∂q Uœ«zLI
?∞v
¢KIUzOI «∞AU
U
W u¸... °∑Fb¥q«
«∞AU W,
d«¡
≥c«
«∞Fd ). (E{l «∞∫U∞w «∞AU
ßOIuA
W ϮW
(DSO). «∞AU
∞∫πr «_≠Cq « ´b«œ«?
≥u
∞KFd E{l √≠Cq
0821X4201 °u W: 71
0821X4201 °u W: 91
¢AGOKNU.?¥IU・ √E
«∞AU
°AJq
ⓒ∂OFw
W
«∞AU W
W
≥c«
∞∑AGOq «∞e¸
¢FLq´Mb±U «_"¸' °U∞KuE «∞LR d
U
W
U
W
«ß∑ªbA
≥c«
¥Cw¡
«∞∑AGOq). E{l (
«∞LR d ∞uE ≠SE «∞DUÆW): (¢u≠Od peelS «∞MuA E{l ≠w «∞AU
W U≤X
«∞JNd±U≤w. ?∞v
8
?--«
¥∑GOd
«∞∑AGOq "¸
«∞DUÆW
±R d
«∞AU W
{∂j
´Kv ¢Fb¥ ?? d«¡ ¥B∂`«∞AU W ´Kv «∞Fd ≠w «∞∑∫Jr ≤EUA °Uß∑ªb«A
«∞AU
W
±∏U‰
EçNq.
°JOHOW
∞∑Fd¥Hp
°ºOj
E≠OLU
¢AGOqEÆOr E±u{FNU
«ß∑ªb«A
çd?
¥Kw
±ªDj ≥u
«∞L∑U?W
E« ∑OU¸«? °U∞∑Fb¥ ? ¢HBOKw
°S±JU≤p E«∞∑w
«∞∑U∞w «∞πe¡ «∞∑∫Jr. ´MU d
«∞Bu¸...,
?πr
(DSO). «∞AU
W
´Kv «∞Fd ≤EUA °Uß∑ªb«A °NU «∞IOUA
± ?EW
«∞Bu¸.... ≠w ¢Fb¥ ?°QI «∞IOUA Æ∂q «_Æq ´Kv œÆOIW 03
«∞∑U∞OW: «∞ªDu«? «¢∂l «∞AU
DSO.
«{Gj ¢d¥bA,
«∞AU W
«∞cI «∞d±e
´Kv «∞Fd ∞MEUA «∞dzOºOW
¢∫b¥b
¥∑r E´Mb±U «∞e¸.
W,
«∞IUzLW
∞Lb... ∞∑º∑Id «∞AU W
¢d"¥πV
´Kv «∞Fd ≤EUA °Uß∑ªb«A ¢Fb¥ ?E∞FLq
1.
¢ENd(ÆUzLW), UNEM "¸ ´Kv «{Gj
«∞e¸ «ß∑ªbA ¢∫Jr,´MBd ?∞v ∞Ku u‰ 2.
« ∑OU¸). / (¢KIUzw TES/OTUA «∞e¸ ´Kv
-+
√E
TES/OTUA «∞e¸ «ß∑ªbA «∞LDKu». «∞Lº∑uE ´Kv «∞Bu¸... ∞C∂j -+
/
«∞e¸¥s «ß∑ªbA
3.
√ dE. ≠d´OW ÆUzLW ´MU d ∞∑∫b¥b ({∂j/¢KIUzw)
«{Gj
?∞v ∞KFuœ... («∞IUzLW) UNEM "¸ ´Kv E«?b... ±d... «{Gj 4.
´Kv «∞Lu uœ... «∞ªOU¸«? ±s ∞KªdEA («∞IUzLW) UNEM "¸ ´Kv ±d¢Os
√ dE. ETMOHW ∞∑∫b¥b«∞dzOºOW
(DSO). «∞AU
W
«∞IUzLW
(DSO)
«∞AU W
´Kv «∞Fd E{∂j « ∑OU¸
´Kv «∞Fd ≤EUA ≠w E« ´b«œ E«∞C∂j «∞∑∫Jr Æu«zr ?∞v «∞∑U∞w «∞πbE‰ ¥AOd
«∞AU W.
«∞uTMOHW
?¸
E«∞∑∂U¥s «∞AU
W
«∞Hd´OW «∞IUzLW
«∞dzOºOW «∞IUzLW
SSENTHGIRB
≤Bu? ∞C∂j
ERUTCIP
TSARTNOC
AMMAG
«∞AU W
TESERP
K0056
√∞u«E ∞∑ªBOh
ROLOC
K0039
DER
NEERG
EULB
«∞AU W
LATNOZIROH
E{l ∞C∂j
NOITISOP
LACITREV
«∞AU W
E£∂U? E{uO
KCOLC
∞∑∫ºOs
GNIKCART
ESAHP
«∞Lº∑ªbA ∞∂OμW «∞AU
W ?U∞W
EGAUGNAL
∞∑ªBOh
PUTES
HORIZONTAL NOITISOP
VERTICAL
DSO
ETIHW ECNALAB
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
∞KC∂j ÆU°q
¢L∏OKw?œ U‰
¸ÆLw ?œ U‰
:
?:
¸:
± ?EW
(01~31).«∞Dd«"
10
?ºV
«∞d±u" ¢d¢OV
¥ª∑KnÆb
(DSO)
«∞AU W
´Kv «∞Fd E{∂j « ∑OU¸
«∞AU W
´Kv «∞Fd ≤EUA °Uß∑ªb«A ´MBd E{∂j « ∑OU¸ ? d«¡«? ´Kv «∞∑Fd・ ¢r∞Ib
uneM. «∞IUzLW ´MU d ∞Jq EE HNU E√ßLUzNU ∞Kd±u" ´d
¥KwE≠OLU (DSO).
DSO).
( «∞AU W ´Kv «∞Lu uœ... ∞KªOU¸«?
«∞IUzLW
«ßr
«∞dzOºOW
«∞IUzLW
¢ENd
´MbzcU («∞IUzLW), UNEM "¸ ´Kv «{Gj
PICTURE
«∞d±u"
«∞Hd´OW «∞Iu«zr
«∞e¸ ?u‰ ¢KLO`
UNEM:
dEA
(¢IKOq/"¥Uœ...){∂j :
?œ U‰
-+
TES:
√ dE ≠d´OW ÆUzLW ¢∫b¥b
:
± ?EW
«∞b∞Oq. ≠w «∞Lu uœ...
«∞KGU? ¢Kp´s «∞AU W
´Kv ¢ENd«∞∑w «∞AU W) ´Kv («∞Fd DSO ÆUzLW ∞GU?
11
¢ª∑KnÆb
(DSO)
«∞AU W
´Kv «∞Fd E{∂j « ∑OU¸
«∞Hd´OW «∞IUzLW
«∞u n
«∞dzOºOW «∞IUzLW
PICTURE
«∞AU W..
≤Bu? ∞C∂j SSENTHGIRB
PICTURE
(«∞MBu?)
«∞AU W..
¢∂U¥s∞C∂j
TSARTNOC
(«∞∑∂U¥s)
05/0/05- U±U. ÆOLW ´Os
AMMAG
?∞v ¢LOqu¸ ´d ?∞v «∞FU∞OW U±U ÆOr «ß∑ªb«A ¥RœI
≠∑FLq ∞NU «∞LMªHCW «∞IOr √±U «∞AU W, ´Kv «_°Oi «∞KuE
´U‰. ¢∂U¥s--«? u¸ ´d ´Kv
( U±U)
dEA
√ dE ≠d´OW ÆUzLW
TESERP
«∞AU W.
ÆKO I
ÆKO I
«∞∫Ld.... ?∞v
«∞e¸ÆW. ?∞v
∞uE ?bœ
±Uzq √°Oi ?K0056:
±Uzq √°Oi ?K0039:
°p. «∞ªU W «_?Ld «∞KuE ±º∑u¥U? °∑FOOs Ær
DER
°p. «∞ªU W «_ Cd «∞KuE ±º∑u¥U? °∑FOOs Ær
NEERG
W
«_"¸' «∞KuE ±º∑u¥U? °∑FOOs Ær
UNEM
:
-
¢IKOq
: +
"¥Uœ...
¢∫b¥b TES
:
COLORCOLOR
dEA
°p. «∞ªU
:
EULB
√ dE ≠d´OW ÆUzLW
:
UNEM
:
-
¢IKOq
: +
"¥Uœ...
¢∫b¥b TES
:
POSITION
E«∞OºU¸. «∞OLOs ?∞v «∞Bu¸... ∞∑∫d¥p
HORIZONTAL
POSITION
VERTICAL
E«_ßHq. «_´Kv ?∞v «∞Bu¸... ∞∑∫d¥p
dEA
√ dE ≠d´OW ÆUzLW
12
:
UNEM
:
-
¢IKOq
: +
"¥Uœ...
¢∫b¥b TES
:
(DSO)
«∞AU W
´Kv «∞Fd E{∂j « ∑OU¸
«∞Hd´OW «∞IUzLW
«∞u n
«∞dzOºOW «∞IUzLW
TRACKING
«∞AU W.
KCOLC
KHOW ≠w ¢ENdDu? √E ¸√ßOW √ dⓒW √¥W ∞∑IKOq
U.ôCI
«∞AU W
?πr ¢GOOdßO∑r
«_≠Iw
«∞AU W.
TRACKING
ESAHP
¢d Oe∞C∂j
√E E¢MIOW √≠Iw ¢Au¥g
√¥W °S"«∞W «∞FMBd ≥c« ∞p ¥ºL`
«∞∫dE・. u¸... ¢u{O`
dEA
√ dE ≠d´OW ÆUzLW
:
UNEM
:
-
¢IKOq
: +
"¥Uœ...
¢∫b¥b TES
:
SETUP
´MU d √ßLU¡ ´d °NU ¥∑r«∞∑w
«∞AU W.
«∞KGW
∑OU¸
EGAUGNAL
«∞∑∫Jr.
´Kv DSO ?ⓒU¸ E{l ∞∑Fb¥q DSO NOITISOP
´s U±ª∑KHI
«∞HOb¥u °DUÆW ? d«A UE ?--« ECNALAB
ETIHW
¢AuA °º∂V «_∞u«E ±º∑uE ¥ºu¡≠Ib «∞LDKu°W,
≥cA
«∞uTMOHW,
¥∑r
«ß∑ªb«A ‰ E±s «∞HOb¥u. ? U¸...
« d«A ±º∑uE ∞O zr « U¸... ±º∑uE {∂j
√≠Cq ´Kv «∞∫Bu‰ °Nb・ «∞HOb¥u ∞∂DUÆW «∞IOUßw
«∞Lu« HU?
SETUP
MENU
-
+
SET
+
SET
SETUP
u¸....
INDICATOR
POWER
¢AGOKt.?¥IU・ √E ∞KAU W «_±U±w «∞πe¡
≠ºu・ ¢AGOq),(?¥IU・ FFO «∞ªOU¸ °∑∫b¥bÆLX ?--«
«∞DUÆW) ±R D (
NO ´Kv °∑FOOMt ÆLX ?--« √±U «∞∑AGOq. ?¥IU・ ¥∑r
¢KIUzw.°AJq «∞DUÆW ±R d ¢AGOq¥∑r≠ºu・ (¢AGOq),
´Kv «∞Lu uœ
«∞DUÆW
±R d ∞∑AGOq «∞uTMOHW
≥cA
«ß∑ªbA
MENU
-
dEA
:
UNEM
{∂j
{∂j
:
:
-
+
√ dE ≠d´OW ÆUzLW ¢∫b¥b TES
:
±U´b«
« ≠∑d«{OW «∞LBMl ?´b«œ«? LOl ?∞v «∞Fuœ...
"EGAUGNAL".
ßd¥l.°AJq
TESER
YROTCAF
«∞∑AGOq ´Uœ... + «∞e¸ ´Kv «{Gj
u¸... ¢∫ºOs≠w --∞p ¥ºNr∞r E?--« «∞AU W. ´Kv E«_ßuœ «_°Oi «∞Ku≤Os TMNu¸ ´Mb «∞uTMOHW ≥cA °∑AGOq Ær
±d... «_°Oi «∞KuE ¢u«"E ETMOHW °S d«¡ Ær «_±d, ∞eA E?--« « ≠∑d«{OW. «∞LBMl ?´b«œ«? °Uß∑FUœ... ≠Ir «∞AU W,
¢MUTMd¥W.? U¸... « œ U‰ ? U¸... ¢JuE
13
´Mb±U ≠Ij
«∞uTMOHW
¢Kp¢LJOs
¥∑r √ dE.
«∞BOU≤W.
b±W «ß∑b´U¡
≥c«
Æ∂q «∞Iºr
?∞v «¸ l
«∞Bu¸... ¢ENd
°LQ c ∫O` °AJq ?¥BU∞t ±s E¢Q b «∞DUÆW U°q «≠∫h
°U∞AU W «∞ªU'
«∞DUÆW
U°q ≥q
±u u‰?
«∞DUÆW.
«∞DUÆW. "¸
E«∞∑∂U¥s. «∞AU
«∞LUE" ¢∫d¥p
≠∫UE‰
«∞AU W.
«∞DUÆW, ?Hk
E{l ≠w
∞∑MAOj «∞LHU¢O` ∞u?W ≠w ±H∑UO
W
±CU¡? «∞DUÆW
´Kv «{Gj
≤Bu? «{∂j
«∞AU W U≤X
±R d E≥q
«∞DUÆW
¢AGOq¢r≥q
?
√ Cd √E √"¸' «∞DUÆW
?
«∞KuE? √ Hd
?--«
±R d ≥q
«∞DUÆW
±R d ≥q
«∞CGj √E
´Kv
√I
«∞JL∂Ou¢d. ¢AGOqd»
«∞JL∂Ou¢d ±s «∞IUœ±W « U¸... ¢JuE ´Mb±U «∞dßU∞W ≥cA ¢ENd
∞KAU W.
«∞d√ßw √E «_≠Iw «∞∑dœœ ≤DU' U¸A «∞HOb¥u) (°DUÆW
±d... «∞AU W °∑NOμW
EÆr «∞J∑OV
≥c«
«∞b q (? U¸... ¸ßU∞W ¢dE ≥q
FO EGNAR «∞MDU') U¸A
"
«∞AU W?
≠w "«∞Lu« HU?" ƺr ¸« l
√ dE.
´Kv TUO
"
"
«∞JL∂Ou¢d °Os « U¸... U°q ¥JuE ´Mb±U «∞dßU∞W ≥cA ¢ENd
√ dE. ±d... ?UE‰ £r« U¸... U°q «≠∫h ±∑B I E«∞AU W
.
? U¸...) ¢u b( ¸ßU∞W ¢dE ≥q
KCEHC LANGIS ELBAC
«∞AU W?
«∞AU W?
«∞AU W ´Kv
(DSO)
√I ≠w
«∞dßU∞W ¢ENd√E «∞LH∑d
«∞Lu uœ... «∞ªOU¸«? ¢Q±Os?∞GU¡
±s
.
£u«EU
´Kv
´Kv DSO" "DEKCOL «∞dßU∞W ¢ENd≥q
°AJq ¢GOOd≥U¥LJs °∫OY «∞∫U∞OW «∞∑∫Jr ?´b«œ«? ¢Q±Os¥LJs
«∞Lu uœ... «∞ªOU¸«? ¢∫Jr´MU d ¢Q±Os?∞GU¡ ¥LJMp±IBuœ. ¨Od
UNEM «∞e¸ ´Kv °U∞CGj EÆX
"
∞Fb... ∞Lb...
(«∞IUzLW)
DSO
DEKCOLNU
(¢r
(DSO)). «∞AU W ´Kv
14
«∞dßU∞W ¢ENd≥q
(√œE«? DSO DEKCOL
«∞CGj ´Mb ±IHKW)
«∞∑∫Jr
(«∞IUzLW)? UNEM "¸ ´Kv
E? ?NU
«_ DU¡ «ß∑JAU・
∫O∫W ¨Od «∞AU
?∞v ¢KIUzOI «∞AU
U
TES/OTUA «∞e¸ ´Kv ?«{Gj
W u¸... ∞C∂j
W
∫O`. ¨Od «∞AU W
u¸...
E{l
?´b«œ √≠Cq
U≤X
°Uß∑ªb«A «∞Bu¸... E{l °C∂j ≠Ir ±d{OW, ¨Od «∞M∑UzZ
«∞AU W.
Æb
E?--«
´Kv «∞Fd ≤EUA ≠w «∞d√ßw E«∞u{l «_≠Iw «∞u{l ¸±e
UE ?--«
±U
--<
∞LFd≠W ?´b«œ«?
°DUÆW œÆW {∂j
≠Q´b
Æb --∞p
?bA,
´d
--<
«∞∑∫Jr ∞u?W
UE ?--« «∞bÆW. √E «∞∑dœœ ¢GOOd¢r
«∞LDKu°W.
?∞v U¢KIUzOI «∞AU
?«≠∫h
«∞bÆW
´Kv «∞HOb¥u
TES/OTUA «∞e¸ ´Kv ?«{Gj
W u¸... ∞C∂j
«_ dⓒW °∑IKOq ≠Ir ±d{OW, ¨Od «∞M∑UzZ
U≤X
√E ¸√ßOW √ dⓒW ¢ENd
«∞AU W.
E?--« ?´b«œ √≠Cq
KHOW ≠w Du?
«∞Fd ≤EUA ≠w KCOLC «∞d±e °Uß∑ªb«A «∞∑ªDODU? √E «∞d√ßOW
«∞AU W.
?∞v U¢KIUzOI «∞AU
TES/OTUA «∞e¸ ´Kv ?«{Gj
W u¸... ∞C∂j
¨Od «_?d・ √E «∞Bu¸...
´Kv «∞Fd ≤EUA ≠w ESAHP «∞d±e °Uß∑ªb«A «_≠IOW
E«{∫W.
--<
´Kv «∞Fd E«{∂j ?´b«œ«?
´Os
´d
U≤X
--<
«∞∑∫Jr ∞u?W
?«≠∫h
«_±∏q. « ´b«œ ´Kv «∞Fd u¸... «{∂j √E «∞LDKu°W
?IOIw). (∞uE
U±HJI
E uœ
≠w √≠Iw ¢Au¥g
E?--« ?´b«œ √≠Cq
«_ dⓒW °∑IKOq ≠Ir ±d{OW, ¨Od «∞M∑UzZ
«∞AU W.
´Kv
°X 42 ±s
«∞bÆW
√´Kv ÆOLW ´Kv «∞KuE ?´b«œ
E«ß∑ªbA °S?JUA ±∑B I « U¸... U°q UE ?--«
±LU
?¢∫Io
«_±d. ∞eA ?--« ¢u OKt?JUA
«∞H∑∫W.
≠w ?IOIw) (∞uE
≠w
°AJq «∞HOb¥u °DUÆW ?œ¸«A
∫O`
°X 42 ±s
«∞AU W
∞uE
´UœI. ¨Od
±s ?¢Q b
√´Kv ÆOLW ´Kv «∞KuE ?´b«œ °∑FOOs ?Ær
?´b«œ«?.
-
Æb «∞AU W U≤X
E?--« «∞∑AU°p, E{l ´Kv ¢FOOMNU¢r
«∞LDKu°W.
√E √?UœI
«∞bÆW
«∞∑∫Jr ∞u?W
?--«
?∞v °∑GOOdA ≠Ir ?bA,
±LU
¢∫Io
Æb --∞p
. °b√E¥JuE√´Kv±s U・U °AJq ´U‰ «∞JNd°Uzw «∞πNb √E
UE
±s ¢Q b
05/zH06. 001CA-V042
15
?
?
«∞AU
W
¢u±i.
«_ DU¡ «ß∑JAU・
E? ?NU
«∞AU W?
«∞LCGu? «∞Id'
±s «∞AU W
¢AGOq°d≤U±Z
¢∏∂OX±s ¢Q b
?
¢AGOq°d≤U±Z °∑∏∂OX ÆLX ≥q
¢AGOq°d≤U±Z °∑∏∂OX ÆLX ≥q
«∞AU W?
¥Q¢wE«∞cI «∞LdE) «∞Id' (√E «∞∑AGOq °∂d≤U±Z «∞ªU'
«∞u¥V: ±uÆl ±s «∞∑AGOq °d≤U±Z ¢∫LOqU√¥CI ¥LJMp√E «∞AU W.
.moc.egl.www//:ptth
±l
«∞∑u Oq ETMOHW ¢b´r«∞HOb¥u °DUÆW
U≤X
?--«
±LU
¢∫Io
E«∞∑AGOq.
?
±∑Fd・ ¨Od "
U
U
W
«∞∑u Oq
W
«∞dßU∞W ¢ENd≥q
´Kv «∞F∏u¸ ¢r´KONU,
CDD)"? (ASEV E«∞∑AGOq
16
°u W
71
«∞Lu« HU?
≤ADW.
--«?
E±BHu≠W ±ºD` ∞uO
ßr) (2,34 °u W
TFT DCL
71
∞ ≤FJU"
«∞Fd
U
±CUœ ¨ ・
±ºU?W
°u W
«∞MIU? °Os «∞LºU≠W
±r
OKu≥d¢e38
:03
,0
71
62
«_≠Iw «∞∑dœœ
(¢KIUzw)
¢L∏OKw
03
17
OKu≥d¢e
(¢KIUzw)
¸ÆLw
57
65
≥d¢e
(¢KIUzw)
«∞d√ßw «∞∑dœœ
±MHBq LTT
«∞b q ≥OμW
-
«∞AU W
W
«∞∑e«±s œ q
:
-
-
«_ Cd) «∞KuE ´Kv («∞∑e«±s GOS
¸ÆLw
buS-D
(¸ÆLw)
¸ÆLw √EA),
zH
57
@
ßs 51
0821
*
zH 4201@06
*
« U¸... œ q
0821
¢L∏OKw
BGR
ASEV
¢L∏OKw:
ASEV
«∞b q ≥OμW
¸ÆLw:
«∞LHCq
CDD B2
53E«?
«∞∑AGOq E{l
:
E«?
1
≥
E«?
1
≥
¸ⓒq)
«∞Fd
«∞Du‰
«∞FLo
/35, ßr 02,42
31,21
( πr
«∞LOq
«∞L∫u¸ ?u‰ «∞bE¸«E
œ¸ W 053
√±∂Od 0,1 ≥d¢e05/06 ≠u∞X
±bE
«ß∑N "
E«∞u"E «_°FUœ
±Uzq/œE«¸) ?U±q (±l
01%
±μu¥W 06˙ ?∞v ±μu¥W -02˙
±J∏n 59%¨Od 5%?∞v
001-042 ±∑dœœ ¢OU¸
±d≠o(O) ),¨Od
)
±d≠o(
±d≠o( ±d≠o(O),¨Od
«∞JL∂Ou¢d ±Q c ≤u? √E
«∞DUÆW ±Q c
«∞bE¸«E / «∞LOq ≤DU'
±bE
«∞∑AGOq TMdE・
«∞∫d«¸... œ¸ W
«∞dⓒu°W
«∞∑ªe¥s TMdE・
«∞∫d«¸... œ¸ W
«∞dⓒu°W
±μu¥W 53˙ ?∞v ±μu¥W 01˙
?∞v
«∞DUÆW
«∞BU≠w
5,5
-5~52œ¸ W
±J∏n ¨Od 08%
E«∞∑AGOq «∞∑u Oq
(«∞MuA) peelS E{l
«∞∑AGOq ?¥IU・ E{l
°u W 53,51 ßr/ 00,93
°u W 39,61 / ßr 00,34
9
«∞bÆW
«∞IBuE
zH 0821*4201@06 ASEV
°u W
«∞HOb¥uœ q
IVD D- ±u q
p-pv/57 (7,0
4201
±u q
≤u?
±s
«∞DUÆW
œ q
«∞∂OμOW «∞EdE・
±Uzq/œE«¸ ?U±q
« U¸... U°q
«∞DUÆW
U°q
± ?EW
? FU¸ ßU°o œEE ∞K∑GOOd ´d{W ≥w «∞J∑OV
17
≥c«
≠w «∞Lu uœ... «∞LFKu±U?
°u W
91
«∞Lu« HU?
≤ADW.
E±BHu≠W ±ºD` ∞uO
--«?
ßr) (91,84 °u W
TFT DCL
91
∞ ≤FJU"
«∞Fd
±ºU?W
°u W
:03
91
492
,0
«_≠Iw «∞∑dœœ
(¢KIUzw)
¢L∏OKw
03
17
OKu≥d¢e
(¢KIUzw)
¸ÆLw
57
65
≥d¢e
(¢KIUzw)
«∞d√ßw «∞∑dœœ
±MHBq LTT
«∞b q ≥OμW
-
«∞AU W
W
±CUœ ¨ ・
«∞MIU? °Os «∞LºU≠W
±r
OKu≥d¢e38
U
«∞∑e«±s œ q
:
-
-
«_ Cd) «∞KuE ´Kv («∞∑e«±s GOS
¸ÆLw
buS-D
(¸ÆLw)
¸ÆLw √EA),
zH
57
@
ßs 51
zH 4201@06
*
¢L∏OKw
ASEV
0821
*
« U¸... œ q
0821
BGR
«∞b q ≥OμW
ASEV
¸ÆLw:
«∞LHCq
CDD B2
93E«?
«∞∑AGOq E{l
:
E«?
1
≥
E«?
1
≥
¸ⓒq)
«∞Fd
«∞Du‰
«∞FLo
/35, ßr 02,42
11,41
( πr 4,6
«∞LOq
«∞L∫u¸ ?u‰ «∞bE¸«E
œ¸ W 053
√±∂Od 0,1 ≥d¢e05/06 ≠u∞X
±bE
«ß∑N "
E«∞u"E «_°FUœ
±Uzq/œE«¸) ?U±q (±l
01%
±μu¥W 06˙ ?∞v ±μu¥W -02˙
59%¨Od±J∏n 5%?∞v
001-042 ±∑dœœ ¢OU¸
±d≠o(O) ),¨Od
)
±d≠o(
±d≠o( ±d≠o(O),¨Od
«∞JL∂Ou¢d ±Q c ≤u? √E
«∞DUÆW ±Q c
«∞bE¸«E / «∞LOq ≤DU'
±bE
«∞∑AGOq TMdE・
«∞∫d«¸... œ¸ W
«∞dⓒu°W
«∞∑ªe¥s TMdE・
«∞∫d«¸... œ¸ W
«∞dⓒu°W
±μu¥W 53˙ ?∞v ±μu¥W 01˙
?∞v
«∞DUÆW
«∞BU≠w
-5~52œ¸ W
±J∏n ¨Od 08%
E«∞∑AGOq «∞∑u Oq
(«∞MuA) peelS E{l
«∞∑AGOq ?¥IU・ E{l
°u W 39,61 ßr/ 00,34
°u W 25,71 / ßr 05,44
9
«∞bÆW
«∞IBuE
¢L∏OKw:
zH 0821*4201@06 ASEV
°u W
«∞HOb¥u œ q
IVD D- ±u q
p-pv/57 (7,0
4201
±u q
≤u?
±s
«∞DUÆW
œ q
«∞∂OμOW «∞EdE・
±Uzq/œE«¸ ?U±q
« U¸... U°q
«∞DUÆW
U°q
± ?EW
? FU¸ ßU°o œEE ∞K∑GOOd ´d{W ≥w «∞J∑OV
18
≥c«
≠w «∞Lu uœ... «∞LFKu±U?
(«∞bÆW) «∞Lº∂o «∞C∂j √E{U?
«∞LHCq
≠Ij.
07
964\13
053
*
046
07
864\13
004
*
027
06
964\13
084
*
046
57
005\73
084
*
046
06
978\73
006
*
008
57
578\64
006
*
008
57
527\94
426
*
238
06
363\84
867
*
4201
57
320\06
867
*
4201
57
186\86
078
*
2511
56
508\16
009
*
2511
06
189\36
4201
*
0821
57
679\97
4201
*
0821
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
1
2
34
5
6
7
8
9
01
11
*21
**31
*
golanA E{l
**
«∞LR d
√"¸'
«∞∑AGOq E{l
Nd±U≤w
(«∞MuA) peelS E{l
±MDHT
«∞∑AGOq ?¥IU・ E{l
«∞Lu« HU?
¢FOOs√ßMUE ±u q « U¸...
1
8
917
16
24
D-IVD ±u q
D-IVD « U¸...
D-IVD « U¸...
«∞ºs
«∞ºs
« ∑AU・
16
S.D.M.T -2ataD
S.D.M.T -0ataD
17
S.D.M.T +2ataD
S.D.M.T +0ataD
18
S.D.M.T 4/2ataD dleihS
S.D.M.T 5/0ataD dleihS
19
S.D.M.T -4ataD
S.D.M.T -5ataD
20
S.D.M.T +4ataD
S.D.M.T +5ataD
21
CDD kcolC
S.D.M.T ataD kcolC dleihS
22
CDD ataD
«∞L∂U d «∞∑u Oq
S.D.M.T kcolC
S.D.M.T kcolC
+
-
¢L∏OKw¸√ßw ¢e«±s
23
S.D.M.T -1ataD
24
S.D.M.T +1ataD
10
S.D.M.T ataD 3/1 dleihS
11
S.D.M.T ataD -3
12
S.D.M.T ataD
E¸√ßw)
S.D.M.T
,
«∞LBGd...) «∞∑HU{KOW « U¸... (≤Iq
20
123456789
+3
13
V5+ rewoP
14
V5+ (?¸ U?
¢e«±s
íIw
,
√¸{w
15
ASEV ±FOU¸ ±l «∞L∑u«≠IW «∞∫Uzj ´Kv «∞∑d OV
œ´U±W
¢d OVOHOW
ASEV. ±l «∞L∑u«≠IW «∞∑d OV E« NW °DU≤W ±u« HU? ±l «∞AU W ¢∑DU°o
ASEV ∞Lu« HU? UE≠II «∞∫Uzj ´Kv «∞∑∏∂OX
«∞∑∏∂OX √E ?U±q ´Kv «∞∑∏∂OX (≤u? ¬ d°LJuE «∞∑u Oq
«∞AU W ≥cA ¢I∂q«∞∫Uzj. ´Kv
±l ±∑u«≠IW ¢∏∂OX∞u?W
ASEV.)
?¸ Uœ«? œ∞Oq ?∞v «¸ l «∞LFKu±U?, ±s «∞Le¥b ∞LFd≠W
«∞πb«¸. ´Kv ∞K∑d OV ASEV
≠∑∫W
notgnisneKñUE
« ∑OU¸I
≤u?
√I ±s d«?A ¥LJsE«∞cI ÆHq °JU°q «∞∑u Oq
∞KJL∂Ou¢d.±∑πd
21
Digitally yours
Download PDF

advertising