LG | L1752T-BF | LG L1752T-BF دليل المالك

«∞Lº∑ªbA œ∞Oq
L1752T
L1952T
L1752TX
L1952TX
«∞LM∑Z. «ß∑ªb«A Æ∂q «∞NU±W «∞uÆUzOW « ?∑OUⓒU? Æd«¡... ±s ¢Q b
°ºNu∞W ?∞Ot «∞u u‰ ¥LJs±JUE ≠w «∞Lº∑ªbA °b∞Oq «∞ªU' «∞LCGu? °U∞Id' «?∑Hk
«∞Lº∑I∂q. ≠w Ld l ß∑ªb«±t
«∞ªb±W.
ⓒKV ´Mb ∞K∂Uzl «∞LFKu±U?
≥cA
E√´j «∞LM∑Z ´Kv «∞Lu uœ «∞LKBo ´Kv
«ⓒ]Kl
≥U±W
?bEA
«∞ªUⓒT « ß∑ªb«A ´s ¥M∑Z≠Ib --∞p E±l ß ±∑Jr, ∞CLUE E¢BMOFNU «∞u?b...
≥cA
EÆUzOW ? d«¡«?
¢BLOr¢r∞Ib
E«∞ªb±W E« ß∑ªb«A ∞K∑∏∂OX «∞∑U∞OW «_ßUßOW «∞∑FKOLU? «¢∂l «∞∫d¥o.∞LªUⓒd «∞∑Fd √E Nd°UzOW b±W
¥πV.LU «∞AU W
≠w «∞Lu uœ... «∞uÆU¥W ? d«¡«? °FLq ∞KºLUO
«_±UE
«∞L zLW
«
O
«∞L∫KOW ∞KLFU¥Od±DU°I∑t
∞ªb±W ±F∑Lb
±s ¢Q b¬
d,ⓒUÆW U°q «ß∑ªb«A
±u≠Od √Æd» √E °U∞LBMl «
¢BU‰≠Od v
?U∞W
≠Ij.
E≠w
´Kv ¥∫∑uI
´Ou»,
«∞u?b...
«∞DUÆW
±l
«∞Ld≠o
«∞DUÆW
U°q «ß∑ªbA
U°q UE E?--« «∞Lu¸œ. ¥u≠dA ∞r ?--«
°b¥q.ⓒUÆW U°q ´Kv ∞K∫Bu‰
«∞∑∏∂OX.
¢Js∞r E?--«
°Fb
«∞AU W.
«∞IU°f
±Q c
?∞v «∞u u‰ ßNu∞W ±s
´Kv «∞LFdE{W √E
≠Ij
«∞J∑OV
≥c«
¢Q b∞c«
±u« HU?
«∞∑OU¸. ∞HBq √ßUßOW ußOKW «∞DUÆW U°q ¥º∑ªbA
«∞DUÆW ±Bb¸ ±s «∞AU W
≠w ?∞Ot «∞LAU¸
°U∞u Oq. « ¢BU‰≠Od v ±Me∞p, ≠w «∞Lu uœ
¢∑º∂V ≠Ib «∞LJºu¸.... E«∞LIU°f «∞∂U∞OW «∞DUÆW U° ? ´s
«∞DUÆW ±Bb¸
≤u?
≠C I ∂Od..., Du¸... «∞∑u Oq E U° ? «∞L∑dœœ «∞∑OU¸
ß∑∂b«∞NU. ±∑ªBh °HMw « ¢BU‰¥d
v∞c«
?d¥o. √E Nd°UzOW b±W ?bEA
°∑AGOq Ær
±s
±P c ¢AJq
≠w «_ OU¡
«∞AU W:
«∞AU W.
œ« q ? ?NU
(FFO). «∞DUÆW ?¥IU・ ´Mb ?∑v
±∑Q bI«
≥cA
¢H∑`
∞KLº∑ªb±Os ¥LJs±Ju≤U? ¢u b
«∞AU W,
œ« q «∞πNb ´U∞OW ±Ju≤U? ¢u b
«∞AU
∫O`. °AJq
W
¢FLq∞r ?--« °U∞u Oq «¢Bq
« U°U?: ∞∑HUœI
±U
«∞LMUßV. °U∞AJq ¢Q±OMNU¥∑r∞r
≠Ij.
±Uzq ¸・ ´Kv «∞AU W ¢Cl
«∞LBMl °t ¥MB`?U±q «ß∑ªbA
«∞LªUⓒd: √E «∞∫d«zo ∞LMl
«∞LMe‰. ¢d"´Mb
(NO) ¢FLq«∞AU
W
¢∑d" ⓒu¥KW.∞H∑d... «∞Gd≠W ±GUœ¸...
«∞πNb. ´U∞OW Dd... ±Ju≤U? ¢∫Lq«∞b« KOW «_ e«¡ °Fi
«∞AU W. ≠∑∫U?
«∞AU W.
ⓒu¥KW∞H∑d... «ß∑ªb«A
œEE
¢d NU´Mb √E ¸´b¥W´u« n
´Mb
E uœ ´Mb «∞∫Uzj
(FFO)
œ«zLIU
«∞AU W
∞NcA ¢BLOLNU¥∑r∞r ±K∫IU? ¢COn
≠w «∞Lu uœ
«∞DUÆW ±Q c ±s «∞AU W
«∞uÆX.
1
ìKo
≠w √ OU¡ ¢Cl«_ⓒHU‰ ¢πFq
«≠Bq
±s
bI«
≥U±W
EÆUzOW ? d«¡«?
«∞∑d OV ?u‰
«∞∑Kn.
?∞v
«∞DUÆW
U°q ¥∑Fd°∫OY «∞AU
W
«∞DUÆW
¢ClE ?u∞t, °U ∞∑HU・ √E
U°q ´Kv
±∏q «∞LU¡ ±s °U∞Id» «∞AU W ¢º∑ªbA
√E «∞L °f, ¨ºq ?πd... √E «∞LD∂a, ?u √E «∞Gºq, ?u √E « ß∑∫LUA, ?u
ß∂U?W. ?u
≥cA
ßb
¢r?--« «∞FLq.
∞c«:
√£MU¡ «∞Lu∞b...
«∞∫d«¸... °Sⓒ ' ∞∑ºL` «∞ªU¸
«∞∫d¥o.∞ªDd ¥Fd{pÆb
±LU «∞AU W,
w
«∞GDU¡
´Kv «∞AU
«∞πOb.... «∞∑Nu¥W {LUE
±l
√E bE'
¢Au¥t
«∞AU W.
√œ«¡
°U∞AU W
--∞p ¥∫bA ≠Ib
´Kv √ U°l °BLU?
´Kv ¢Q£Od√I ∞NU ¥JuE ∞s E∞Js
«∞AU W.
E uœ
?∞v
? ±GKo U' ±JUE ≠w
√I
√E ÆLU' °IDFW «∞H∑∫U?
√≤U°OV ±s °U∞Id» «∞AU
¥RœI ≠Ib ⓒu¥KW,∞Lb... DCL «∞AU
´Kv "¸ÆU¡ √E Cd«¡ √E ?Ld«¡ °Il
W
E--∞p
«∞H∑∫U?,
¢ºb
«∞AU W
evitcA xirtaM DCL
°QI
≤EdI«
_E
°u{l «∞ºHKOW «∞∑Nu¥W ≠∑∫U?
±Bb¸ √E «∞∑b≠μW
KV, w¡
--∞p
W
±Uœ...
√ dE.
¢Kn.√E
°U∞Id» √E ¸ⓒV, ±ªeE
«∞AU U?
≠w «∞L∑e«¥b... «∞∫d«¸... ¢∑º∂V≠Ib
ßd¥d
?d«¸....
±s
≠w ¢Nu¥W°H∑∫U? ±eEœ...
´Lq ≠w Kq ?bEA
«∞a. ßπUœ... √E √¸¥JW√E
w¡ √I °S±U∞W ¢ºL`
¢Cl
¢GDw
W
¢Cl
«∞AU W
¢Lº`
´Kv √ U°Fp ¢Cl
Jq ´Kv «∞MIDOW «∞Au«zV °Fi ¢ENdÆb
«∞AU W.
ϮW
E±l
E{l
√I
«∞AU W.
¢∫X«ß∑ªb«±NU
¢rE?--« DCL.
´Kv ±FU∞π∑NU ¢LX«∞∑w √E
±ª∑Kn
∞KAU
?πr
W uœ...
√≠Cq ´Kv ∞K∫Bu‰ √±Js ?E °t «∞Lu v
≠w «∞Bu¸ °Fi TMNu¸ ?∞v ¥RœI
«∞∏U°∑W.
≠Ib
E{l «ß∑ªbA
°Uß∑ªb«±t, «∞Lu v
DCL ∞Ku?W «∞LLOe...
«∞bÆW --«?
«∞bÆW
--∞p
«∞BHU? ±s ¥Fb--∞p
°ª ・
≠SE
--∞p,
«∞∑MEOn ?u‰
«∞AU W. E t
≠w
¥∑º∂V Æb «∞d' "¥Uœ... _E «∞AU W ´Kv ±∂U d... ¢MEOnßUzq °d'
¢MEOnÆ∂q «∞AU
W
±I∂f ≤e?
¥πV
¢Ir ±∂KKW). (E∞OºX ¸ⓒ∂W ÆLU' ÆDFW «ß∑ªbA
b±W ?bEA
«∞∑GKOn ?´Uœ... ?u‰
«∞u?b... ≤Iq E´Mb «∞u?b....
≥cA
∞MIq ¢GKOnEßOKW √≠Cq ≥w «∞Lu«œ
≥cA
√E ?OY «∞∑GKOn. E±u«œ «∞Jd¢uE ´K∂W °S∞IU¡ ¢Ir
°NU. «∞ªU
W
°U∞Lu«œ ¢GKOHNU°S´Uœ... Ær ¬ d,±JUE ?∞v
«∞πNU" ±s « ±s «∞∑ªKh
«∞ez∂o. ´MBd ±s {μOq Æb¸ ´Kv «∞πNU"
°p. «∞ªU
∞b¥p.«∞L∫KOW
«∞ºKDU?
2
≥c«
W «∞FU±W
≠w «∞Lº∑ªbA «∞HKu¸ßMX «∞LB∂UO ¥∫∑uI
«∞LNL ? °IOW ±l «∞πNU"
∞u«z` ±l ¥∑u«≠o °LU «∞πNU"
≥c« ±s
≥c« ±s
¢∑ªKh≠
«∞∑ªKh ¥∑r√E
E¥πV
«∞AU W
«∞L∑BKW.
E«_ Ne... E«∞JL∂Ou¢d, «∞AU
W,
¢AGOq?¥IU・ ±s ¢Q
b«∞AU W,
«∞∫U±q
_ßHq.
±∑πNIU «_±U±w
E NNU ¥JuE °∫OY «∞ILU'
LU
°U∞Bu¸.... ±u{` ≥u
±s ≤U´LW ÆDFW
°LJU≤t. «ß∑Id«¸A
u?
?´b«œ Æ∂q
ÆU´b...
¢u Oq
´Kv «∞AU
«∞B∫O` « ¢πUA ≠w °U∞πNU" «∞∫U±q y
¢u Oq
W
{l
1.
ºr°∑d OV Ær 2.
¢ºLl?∑v «∞∫U±q œ≠l ±s ¢Q
b
«∞∫U±q ºr
R
A
E
R
«∞B∫O`. « ¢πUA ≠w «∞∫U±q ºr «∞∫U±q ÆU´b... °∑d OV Ær 3.
«_±U±w. ∞Kπe¡ ±u« NIU
¢JuE √E ´Kv °d≠o _´Kv «∞AU
A
E
R
RE
AR
F
RO
NT
REA
F
≠w «∞Lu{∫W «∞FMU d
´s
°p «∞ªU
W «∞AU W ¢ª∑KnÆb
«¸≠l «∞∑d OV, ±s « ≤∑NU¡ E°Lπdœ 4.
«∞∫U±q ÆU´b...
«∞∫U±q ºr
R
W
R
RON
T
∞K∑u Oq. «∞FUA «∞MLu--A
«∞∑u{O∫w «∞dßr
≥c«
≥UA
¥Bn
«∞Bu¸....
√ dE. ±d... ¢HBKNU√ ?UE‰ «∞∫U±q, ÆU´b... ¢u Oq°Fb
Æb±p.
¥R--I √E ´Dq ?∞v E¥∑Fd «∞LM∑Z ¥IlÆb ≠Ij. «∞∫U±q °IU´b... « ±ºU" ±l ´IV ´Kv ¸√ßIU «∞LM∑Z °∫Lq ¢Ir
3
«∞AU W
«∞L∑BKW
E«_ Ne... E«∞JL∂Ou¢d «∞AU
W
¢AGOq?¥IU・ ±s
¢Q b«∞AU W
?´b«œ Æ∂q
«_ dE.
«∞AU W
∞p.
°U∞Mº∂W ¸«?W «_E{U?
≥cA
√ ∏d ?∞v ¢Bq√E ?∞v ´b¥b...°Dd' «∞Ku?W E{l
˙~52˙5 :-
¢u Oq
E{l
1.«{∂j
« ¸¢HU? ±bE
20
√ U°Fp. ¢πdO
≠Ib
«∞∫U±q. EÆU´b...
«∞AU W
¸√" °Os ? ∂Fp ¢Cl
«∞AU W,
"«E¥W {∂j
´Mb
¢∫c¥d:
«_±∏q «∞u{l
E±d¥`.
√±∏q ´d E{l ∞∑∫IOo œ¸ U?
4
5
∞KAU
W
«_±U±OW «∞LOq "«E¥W ¢∑FbE √ °t «∞Lu v
±s
«∞AU W
«∞JL∂Ou¢d «ß∑ªb«A
«∞Lu uœ «∞∫U±q ÆHq «≠∑`
«∞AU W,
«¸¢HU? ∞C∂j «∞JL∂Ou¢d.NU" ±s °U∞Id» «∞∑Nu¥W Ob ±MUßV ±JUE ≠w «∞AU
W
{l 1.
ë A.
«∞∑u Oq. ∞∑Q±Os «∞LºU±Od ¸°j °S?JUA Ær --∞p, ±s « ≤∑NU¡ E´Mb « U¸.... U°q q 2.
2 «∞AU W. ±s EÆd¥V ?∞Ot «∞u u‰ ¥ºNq±MUßV ⓒUÆW ±Q c ?∞v «∞DUÆW U°q q 3.
1
«∞DUÆW
« U¸... U°q
U°q
«∞∑L∏OKOW « U¸...
-
«∞dÆLOW « U¸...
IVD
bus-D
∞KDd«".
E≠IIU ¥ª∑Kn
± ?EW
Æb ∞c«
«∞ªKHw. ∞KLMEd ±∂ºj ´d ≥c«
ⓒd«"I« «∞ªKHw «∞LMEd ≥c« E¥L∏q
?Uzj
±Q c
´U±IU:
«∞LMEd ´s °p «∞ªU
2
W «∞AU W ¢ª∑Kn
1
«∞Lu{`.
L∂Ou¢d±Q
c
PC
«∞bE‰.) q ≠w «∞ªU OW
≥cA
¢∑u≠dIVD)
-
«∞dÆLOW « U¸...
PC
MAC
±U M∑u' ±NU¥T
±MHBq ±NU¥T±I∂f ¥∑u≠d√E ¥πV ±U M∑u', √°q ß∑ªb«A
«∞J∏U≠W
´U∞w ßs 51 --E bus-D «∞Bu¸... °DUÆW ±u q ∞∑GOOd
E°BHOs. ßs 51 --E ±u q ?∞v «∞Lu≠d ∞KJU°q Hu・) (3
W ¢B∂`´Mb±U «∞∑AGOq. ∞∂b¡ «_±U±OW «∞LHU¢O` ∞u?W
"¸ ´Kv 4.«{Gj
≠w
«∞Bu¸... ¢FOOs(ETMOHW noitcnuF' gnitteS egamI 'fleS ¢MHOc¥∑r «∞∑AGOq,
¢KIUzw.°AJq --«¢OIU)
ÆOb «∞AU
≠Ij) golanA (E{l
± ?EW
«∞Fd . ?´b«œ«? √≠Cq ∞KLº∑ªbA «∞uTMOHW ≥cA ¢u≠d : --«¢OIU)? «∞Bu¸... ¢FOOs(ETMOHW noitcnuF" gnitteS egamI "fleS ≥w ±U
√¸œ? ?--« «∞Hdœ¥W. « œ U‰ U¸«? « ´b«œ«? √≠Cq ´Kv «∞Fd °C∂j ¢KIUzOIU «∞uTMOHW ≥cA ¢IuA «_E∞v, ∞KLd... «∞AU W °∑u Oq «∞Lº∑ªbA ÆOUA ´Mb
«_±U±OW °U∞Ku?W (¢KIUzw)"TES/OTUA" «∞e¸ ´Kv ≠U{Gj √ dE, ±d...U ¥bE¥IU «∞uTMOHW ≥cA ¢AGOq≠w ¢d¨VMX √E ¢AGOKNU,√£MU¡«∞AU W {∂j
´Kv «∞Lu uœ... («∞ªOU¸«? DSO «∞C∂j °IUzLW «∞LBMl) ?´b«œ«? ´Kv «∞∑FOOs (?´Uœ... teser" "yrotcaF «∞ªOU¸ ¢MHOc≠OLJMp E? «∞AU W. ±s
(«∞KGW). "egaugnaL" «∞ªOU¸ ´b« «∞IUzLW ´MU d U≠W °∑NOμW ¥IuA «∞ªOU¸ ≥c« √E ¢FKr√E ´KOp --∞p, E±l «∞AU W).
5
¢u Oq
«∞∑∫Jr ∞u?W ETMUzn
«_±U±OW «∞Ku?W ¢∫Jr´MU d
«∞uTMOHW
±Mt.
«∞ªdEA √E
«∞AU W
«∞∑∫Jr ´MBd
´Kv «∞Fd ≤EUA ?∞v ∞Kb u‰ «∞e¸
DSO
≥c«
«ß∑ªbA
UNEM «∞e¸
DEKCOLNU/DEKCOL
¥∑r ?∑v E--∞p «∞∫U∞OW, «∞∑∫Jr ?´b«œ«? °∑Q±Os «∞uTMOHW
≥cA ∞p
¢ºL`
±IBuœ. ¨Od °AJq ¢GOOd≥U
√E «∞LH∑d ±s £u«E. ∞Fb... "«∞IUzLW" UNEM «∞e¸ ´Kv « ß∑Ld«¸ ±l «{Gj
´Kv «∞Lu uœ... «∞ªOU¸«? ¢Q±Os(¢r DSO" DEKCOL «∞dßU∞W ¢ENd
(DSO)). «∞AU
W
«∞AU W
´Kv «∞Fd °ªOU¸«? «∞ªU W «∞∑∫Jr ´MU d ?ÆHU‰ ?∞GU¡ ¥LJMp
∞Fb... "«∞IUzLW" UNEM «∞e¸ ´Kv «∞CGj ⓒd¥o´s EÆX
√I ≠w (DSO)
?∞GU¡ (¢rDSO" "DEKCOLNU «∞dßU∞W ¢ENd√E «∞LH∑d ±s £u«E.
(DSO)). «∞AU W ´Kv «∞Lu uœ... «∞ªOU¸«? ¢Q±Os
«∞Lu uœ... «∞ªOU¸«?
ÆUzLW
≠w «∞Lu uœ... «∞uTMUzn ∞∑∫b¥b«∞e¸¥s ≥c¥s«ß∑ªbA
{∂DNU. √E
31 H∫W
?∞v «¸ l «∞LFKu±U?,
«∞AU W
±s ±e¥b´Kv
´Kv
«∞e¸«E
∞K∫Bu‰
(«∞LBb¸) ECRUOS «∞ªOU¸ « ∑BU¸ ±H∑UO
´Mb
«∞LOe...
¢º∑ªbA IVD. √E buS-D ±u q ∞∑MAOj «∞e¸ ≥c« «ß∑ªbA
buS-D. ≥u
« ≠∑d«{w « ´b«œ «∞AU W. °MHf L∂Ou¢dNU"I ¢u Oq
≥cA
6
«∞∑∫Jr ∞u?W ETMUzn
«∞uTMOHW
«∞AU W.
´Kv «∞Fd
ÆUzLW ±s ∞
«∞∑∫Jr ´MBd
≥c«
∑OU¸ «∞e¸
«ß∑ªbA
TES/OTUA "¸
¢KIUzOIU «∞Bu¸... {∂j
TES/OTUA «∞e¸ ´Kv «{Gj
?´b«œ«? °C∂j ¢IuA ´Mb±U
´Kv «∞Fd ≤EUA ?∞v «∞b u‰ Æ∂q œ«zLIU
?∞v ¢KIUzOIU «∞AU
W u¸... °∑Fb¥q«
«∞AU W,
d«¡
≥c«
«∞Fd ). (E{l «∞∫U∞w «∞AU
x
4201
x
(DSO). «∞AU
W
∞∫πr «_≠Cq « ´b«œ«?
≥u ∞KFd E{l
íCq
0821 °u W: 71
0821 °u W: 91
U
W
U
W
∞∑AGOq «∞e¸
≥c«
«ß∑ªbA
¢FLq´Mb±U «_"¸' √E °U∞KuE«_ Cd «∞LR d
≥c«
¥Cw¡
¢AGOKNU.?¥IU・ √E
«∞AU W
W ϮW
4201
«∞AU W
ßOIuA
ⓒ∂OFw °AJq
«∞∑AGOq). E{l (
«∞LR d ∞uE ≠SE «∞DUÆW): (¢u≠Od peelS «∞MuA E{l ≠w «∞AU
W U≤X
«∞JNd±U≤w. ?∞v
7
?--«
¥∑GOd
«∞∑AGOq "¸
«∞DUÆW
±R d
(DSO) «∞AU W ´Kv «∞Fd ≠w «∞∑∫Jr ≤EUA
«∞AU W
{∂j
´Kv ¢Fb¥ ?? d«¡ ¥B∂`«∞AU W ´Kv «∞Fd ≠w «∞∑∫Jr ≤EUA °Uß∑ªb«A
«ß∑ªb«A °JOHOW ∞∑Fd¥Hp°ºOj ±∏U‰ ¥KwE≠OLU E√ßNq. √ßd? «∞AU W ¢AGOqEÆOr E±u{FNU
°S±JU≤p E«∞∑w «∞L∑U?W E« ∑OU¸«? °U∞∑Fb¥ ? ¢HBOKw±ªDj ≥u «∞∑U∞w «∞πe¡ «∞∑∫Jr. ´MU d
«∞Bu¸...,
?πr
(DSO). «∞AU
W
´Kv «∞Fd ≤EUA °Uß∑ªb«A °NU «∞IOUA
± ?EW
«∞Bu¸.... ≠w ¢Fb¥ ?°QI «∞IOUA Æ∂q «_Æq ´Kv œÆOIW
«∞∑U∞OW: «∞ªDu«? «¢∂l «∞AU
DSO.
«{Gj ¢d¥bA,
«∞AU W
«∞cI «∞d±e
´Kv «∞Fd ∞MEUA «∞dzOºOW
¢∫b¥b
¥∑r E´Mb±U «∞e¸.
√E
W,
«∞IUzLW
03 ∞Lb...
∞∑º∑Id «∞AU
W
¢d"¥πV
´Kv «∞Fd ≤EUA °Uß∑ªb«A ¢Fb¥ ?E∞FLq
1.
¢ENd(ÆUzLW), UNEM "¸ ´Kv «{Gj
«∞e¸ «ß∑ªbA ¢∫Jr,´MBd ?∞v ∞Ku u‰ 2.
« ∑OU¸). / (¢KIUzw TES/OTUA «∞e¸ ´Kv
TES/OTUA «∞e¸ «ß∑ªbA «∞LDKu». «∞Lº∑uE ´Kv «∞Bu¸... ∞C∂j
/
«∞e¸¥s «ß∑ªbA
3.
√ dE. ≠d´OW ÆUzLW ´MU d ∞∑∫b¥b ({∂j/¢KIUzw)
«{Gj
√ dE. ETMOHW ∞∑∫b¥b«∞dzOºOW
«∞IUzLW
?∞v ∞KFuœ... («∞IUzLW) UNEM "¸ ´Kv E«?b...
(DSO). «∞AU W ´Kv «∞Lu uœ... «∞ªOU¸«?
8
±s
±d... «{Gj
4.
∞KªdEA («∞IUzLW) UNEM "¸ ´Kv ±d¢Os
{∂j
(DSO) «∞AU W ´Kv «∞Fd E{∂j
«∞AU W.
´Kv «∞Fd ≤EUA ≠w E« ´b«œ E«∞C∂j «∞∑∫Jr Æu«zr ?∞v «∞∑U∞w «∞πbE‰ ¥AOd
«∞uTMOHW
?¸
E«∞∑∂U¥s «∞AU
W
«∞Hd´OW «∞IUzLW
«∞dzOºOW «∞IUzLW
SSENTHGIRB
≤Bu? ∞C∂j
ERUTCIP
TSARTNOC
AMMAG
«∞AU W
TESERP
K0056
√∞u«E ∞∑ªBOh
ROLOC
K0039
DER
NEERG
EULB
«∞AU W
LATNOZIROH
E{l ∞C∂j
NOITISOP
LACITREV
E{uO
« ∑OU¸
KCOLC
Eœ¸ W «∞bÆOo E«∞C∂j «∞∑dœœ ∞C∂j
GNIKCART
ESAHP
«∞AU W.
SSENPRAHS
«∞Lº∑ªbA ∞∂OμW «∞AU
W ?U∞W
EGAUGNAL
∞∑ªBOh
PUTES
HORIZONTAL NOITISOP
VERTICAL
DSO
ETIHW ECNALAB
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
TEXT/MOVIE
∞KBu¸... «∞LDKu°W « ´b«œ«? ¢ªBOh√E ∞∑∫b¥b
USER
NORTALF
ENIGNE-F
NORMAL
∞KC∂j ÆU°q
¢L∏OKw?œ U‰
¸ÆLw ?œ U‰
:
?:
¸:
± ?EW
¥ª∑KnÆb
(9~31).«∞Dd«" ?ºV «∞d±u" ¢d¢OV
9
(DSO) «∞AU W ´Kv «∞Fd E{∂j
«∞AU W
« ∑OU¸
´Kv «∞Fd ≤EUA °Uß∑ªb«A ´MBd E{∂j « ∑OU¸ ? d«¡«? ´Kv «∞∑Fd・ ¢r∞Ib
E√ßLUzNU ∞Kd±u" ´d ¥KwE≠OLU (DSO).
uneM. «∞IUzLW ´MU d ∞Jq EE HNU
(DSO). «∞AU W ´Kv «∞Lu uœ... ∞KªOU¸«?
«∞IUzLW
«ßr
«∞dzOºOW
«∞IUzLW
¢ENd´MbzcU («∞IUzLW), UNEM "¸ ´Kv «{Gj
PICTURE
«∞d±u"
«∞Hd´OW «∞Iu«zr
«∞e¸ ?u‰ ¢KLO`
dEA
:
UNEM
(¢IKOq/"¥Uœ...){∂j :
?œ U‰
√ dE ≠d´OW
ÆUzLW
:
TES
¢∫b¥b
:
± ?EW
«∞b∞Oq. ≠w «∞Lu uœ...
«∞KGU? ¢Kp´s «∞AU W
´Kv ¢ENd«∞∑w «∞AU W) ´Kv («∞Fd DSO
01
ÆUzLW ∞GU? ¢ª∑KnÆb
(DSO) «∞AU W ´Kv «∞Fd E{∂j
«∞Hd´OW «∞IUzLW
«∞u n
«∞dzOºOW «∞IUzLW
PICTURE
«∞AU W..
≤Bu? ∞C∂j SSENTHGIRB
PICTURE
(«∞MBu?)
«∞AU W..
¢∂U¥s∞C∂j
TSARTNOC
(«∞∑∂U¥s)
05/0/05- U±U. ÆOLW ´Os
?∞v ¢LOqu¸ ´d ?∞v «∞FU∞OW U±U ÆOr «ß∑ªb«A ¥RœI
≠∑FLq ∞NU «∞LMªHCW «∞IOr √±U «∞AU W, ´Kv «_°Oi «∞KuE
´U‰. ¢∂U¥s--«? u¸ ´d ´Kv
AMMAG
( U±U)
dEA
√ dE ≠d´OW ÆUzLW
:
UNEM
:
¢IKOq
:
"¥Uœ...
¢∫b¥b TES
:
COLOR
TESERP
«∞AU W.
∞uE ?bœ
BGBs:
√∞u«E «{∂j
±l ¢∑
«∞IOUßOW. BGRs √∞u«E ±u« HU?
«∞AU W √∞u«E «{∂j K0056:
±l ¢∑ zr°∫OY
zr°∫OY «∞AU W
COLOR
?
?
«∞IOUßOW. BGRS √∞u«E ±u« HU?
ÆKO I ±Uzq √°Oi K0039:
«∞e¸ÆW. ?∞v
?
°p. «∞ªU W «_?Ld «∞KuE ±º∑u¥U? °∑FOOs Ær
DER
°p. «∞ªU W «_ Cd «∞KuE ±º∑u¥U? °∑FOOs Ær
NEERG
°p. «∞ªU
W
dEA
EULB
«_"¸' «∞KuE ±º∑u¥U? °∑FOOs Ær
√ dE ≠d´OW ÆUzLW
:
UNEM
:
¢IKOq
:
"¥Uœ...
TES
¢∫b¥b
:
POSITION
E«∞OºU¸. «∞OLOs ?∞v «∞Bu¸... ∞∑∫d¥p
HORIZONTAL
POSITION
VERTICAL
E«_ßHq. «_´Kv ?∞v «∞Bu¸... ∞∑∫d¥p
dEA
√ dE ≠d´OW ÆUzLW
11
:
UNEM
:
¢IKOq
:
"¥Uœ...
TES
¢∫b¥b
:
« ∑OU¸
(DSO) «∞AU W ´Kv «∞Fd E{∂j
«∞Hd´OW «∞IUzLW
«∞u n
« ∑OU¸
«∞dzOºOW «∞IUzLW
TRACKING
«∞AU W.
KCOLC
KHOW ≠w ¢ENdDu? √E ¸√ßOW √ dⓒW √¥W ∞∑IKOq
√¥CIU. «_≠Iw «∞AU W ?πr ¢GOOdßO∑r
«∞AU W. ¢d Oe∞C∂j
√E E¢MIOW √≠Iw ¢Au¥g
√¥W °S"«∞W «∞FMBd ≥c« ∞p ¥ºL`
«∞∫dE・. u¸... ¢u{O`
«∞AU W.
E{uO
TRACKING
ESAHP
dEA
œ¸ W ∞C∂j SSENPRAHS
√ dE ≠d´OW ÆUzLW
UNEM
:
:
¢IKOq
:
"¥Uœ...
¢∫b¥b TES
:
SETUP
´MU d
√ßLU¡ ´d
«∞AU W.
°NU ¥∑r«∞∑w
«∞KGW
∑OU¸
EGAUGNAL
´Kv DSO ?ⓒU¸ E{l ∞∑Fb¥q DSO NOITISOP
±ª∑KHIU «∞HOb¥u °DUÆW ? d«A UE ?--« ECNALAB
ETIHW
«_∞u«E ±º∑uE ¥ºu¡≠Ib «∞LDKu°W,
≥cA
‰
E±s «∞HOb¥u. ? U¸...
¥∑r «∞uTMOHW,
«ß∑ªb«A
« d«A ±º∑uE ∞O zr « U¸... ±º∑uE {∂j
√≠Cq ´Kv «∞∫Bu‰ °Nb・ «∞HOb¥u ∞∂DUÆW «∞IOUßw
«∞Lu« HU?
¢AuA
SETUP
«∞∑∫Jr.
´s
°º∂V
SETUP
u¸....
±R d ∞∑AGOq «∞uTMOHW ≥cA «ß∑ªbA INDICATOR
POWER
¢AGOKt.?¥IU・ √E ∞KAU W «_±U±w «∞πe¡
≠ºu・ ¢AGOq),(?¥IU・ FFO «∞ªOU¸ °∑∫b¥b ÆLX ?--«
«∞DUÆW) ±R D (
NO ´Kv °∑FOOMt ÆLX ?--« √±U «∞∑AGOq. ?¥IU・ ¥∑r
´Kv «∞Lu uœ
«∞DUÆW
dEA
¢KIUzw.°AJq «∞DUÆW ±R d ¢AGOq¥∑r≠ºu・ (¢AGOq),
:
UNEM
{∂j
{∂j
:
:
√ dE ≠d´OW ÆUzLW ¢∫b¥b TES
:
±U´b«
« ≠∑d«{OW «∞LBMl ?´b«œ«? LOl ?∞v «∞Fuœ...
"EGAUGNAL".
ßd¥l.°AJq
«∞∑AGOq ´Uœ...
TESER
YROTCAF
«∞e¸ ´Kv «{Gj
u¸... ¢∫ºOs≠w --∞p ¥ºNr∞r E?--« «∞AU W. ´Kv E«_ßuœ «_°Oi «∞Ku≤Os TMNu¸ ´Mb «∞uTMOHW ≥cA °∑AGOq Ær
±d... «_°Oi «∞KuE ¢u«"E ETMOHW °S d«¡ Ær «_±d, ∞eA E?--« « ≠∑d«{OW. «∞LBMl ?´b«œ«? °Uß∑FUœ... ≠Ir «∞AU W,
¢MUTMd¥W.? U¸... « œ U‰ ? U¸... ¢JuE
21
´Mb±U ≠Ij
«∞uTMOHW
¢Kp¢LJOs
¥∑r √ dE.
(DSO) «∞AU W ´Kv «∞Fd E{∂j
±s
«_±U±w «∞πe¡ ≠w «∞Lu uœ F) («∞L∫d"
«∞e¸ ∞Lf
´Mb
(DSO) «∞AU
W
´Kv «∞Lu uœ... «∞ªOU¸«?
U W ¢ENd A A A
«∞AU W.
«∞IUzLW
«ßr
«∞d±u"
«∞Hd´OW «∞Iu«zr
«∞IOLW ¢D∂Oo´Mb «∞AU
W
«∞IOLW ¢D∂Oo´bA
FLATRON F-ENGINE
´Mb «∞AU W
¥∂bE LU «∞AU W
´Kv ∞u≤O∑Os œ¸ ∑Os ¢ENdENIGNE-F: ¢MHOc√£MU¡
¢ENd°OMLU «_¥ºd, «∞πU≤V ´Kv «∞Lº∑ªb±W
{∂DNU. ¢r«∞∑w
«∞AU W
«∞AU W
∞K∂OμW E≠II‡U «∞Bu¸... ∞Fd ±DKu°W ?U∞W √≠Cq °∑∫b¥b«∞LOe... ≥cA ∞p ºL`
E≥Jc«) «∞Bu¸, E√≤u«? «∞GU±d... (« {U¡... «∞L∫ODW
¢ENdE«{∫IU.
«_¥Ls. «∞πU≤V ´Kv «∞Lº∑ªb±W ¨Od «∞AU W
¢º∑ªbA ∞Jw ({∂j) TES «∞e¸ ´Kv «{Gj
«∞Hd´OW «∞IUzLW
«∞u n
«∞dzOºOW «∞IUzLW
MOVIE
TEXT
«_≠ A. √E «∞HOb¥u ≠w «∞L∑∫d W ∞KdßuA (√≠ A): EIVOM
--∞p) E¨Od «∞MBu' ¢MºOIU? °d«±Z (≠w «∞MBu' ∞dßuA («∞Mh): TXET
«∞Lº∑ªbA
«∞IOLW
?Hk
RESU
¥LJMpMCR. √E ECA ¥bE¥IU: «∞ºDu? {∂j ¥LJMp
±ª∑KHW. °OμW --E {∂j
«ß∑ªb«A ?U∞W ≠w ?∑v «∞LFb∞W
ßDu? {∂j («∞ºDu?)): (ssenthgirB
«∞u{uO. E{l ¢∫b¥bevitpadA): ytiralC ECA(recnahnE
«∞KuE. E{l ¢∫b¥b
laeR): roloC MCR(tnemeganaM
«∞AU W.
±D∂IW ¨Od
ETMOHW ∞C∂j ({∂j) TES «∞e¸ ´Kv «{Gj
RESU «∞Hd´OW «∞IUzLW
...
...
USER
...
BRIGHTNESS
0
ACE
«_ Cd «∞KuE ¢∫ºOs
1
«∞KuE œ¸ W
1
RCM
2
2
«_∞u«E ¢∫ºOs
3
SAVE
ÆOLW E«?Hk ({∂j) TES "¸ °Uß∑ªb«A
-.
SAVE
«∞Hd´OW
«∞IUzLW
?bœ
«∞e¸¥s °Uß∑ªb«A (≤Fr) SEY
«∞FUœ¥W. «∞∑AGOq TMdE・ TMq ≠w
≥c«
LAMRON
(´UœI)
31
« ∑OU¸
E? ?NU
«_ DU¡ «ß∑JAU・
«∞BOU≤W. b±W «ß∑b´U¡ Æ∂q «∞Iºr
≥c«
?∞v «¸ l
«∞Bu¸... ¢ENd
°LQ c ∫O` °AJq ?¥BU∞t ±s E¢Q b «∞DUÆW U°q «≠∫h
?
«∞DUÆW
°U∞AU W «∞ªU'
U°q ≥q
±u u‰?
«∞DUÆW.
«∞DUÆW. "¸
E«∞∑∂U¥s. «∞AU
W
´Kv «{Gj
?
≤Bu? «{∂j
?
±CU¡? «∞DUÆW
?
«∞LUE" ¢∫d¥p
≠∫UE‰
«∞AU W.
«∞DUÆW, ?Hk
E{l ≠w «∞AU
W U≤X
?--«
∞∑MAOj «∞LHU¢O` ∞u?W ≠w ±H∑UO √I ´Kv «∞CGj √E
«∞JL∂Ou¢d. ¢AGOqd»
«∞JL∂Ou¢d ±s «∞IUœ±W « U¸... ¢JuE ´Mb±U «∞dßU∞W ≥cA ¢ENd
∞KAU W.
«∞d√ßw √E «_≠Iw «∞∑dœœ ≤DU' U¸A «∞HOb¥u) (°DUÆW
±d... «∞AU W °∑NOμW EÆr
«∞J∑OV
≥c«
E≥q ? «∞DUÆW ¢AGOq¢r≥q
√ Cd √E √"¸' «∞DUÆW ±R d
«∞KuE? √ Hd
?
±R d ≥q
«∞DUÆW
±R d ≥q
?
?
«∞b q (? U¸... ¸ßU∞W ¢dE ≥q
FO EGNAR «∞MDU') U¸A
"
´Kv TUO
"
«∞AU W?
≠w "«∞Lu« HU?" ƺr ¸« l
√ dE.
"
?
«∞JL∂Ou¢d °Os « U¸... U°q ¥JuE ´Mb±U «∞dßU∞W ≥cA ¢ENd
√ dE. ±d... ?UE‰ £r« U¸... U°q «≠∫h ±∑B I. E«∞AU W
? U¸...) ¢u b( ¸ßU∞W ¢dE ≥q
LANGIS ELBAC
«∞AU W?
«∞AU W?
¢GOOd≥U¥LJs °∫OY «∞∫U∞OW
"
´Kv
KCEHC
´Kv DSO" "DEKCOL «∞dßU∞W ¢ENd≥q
«∞∑∫Jr ?´b«œ«? ¢Q±Os¥LJs
«∞ªU W
«∞∑∫Jr ´MU d ?ÆHU‰ ?∞GU¡ ¥LJMp±IBuœ. ¨Od °AJq
ⓒd¥o´s EÆX √I ≠w (DSO) «∞AU W ´Kv «∞Fd °ªOU¸«?
«∞LH∑d ±s £u«E.U. ∞Fb... "«∞IUzLW" UNEM «∞e¸ ´Kv «∞CGj
¢Q±Os?∞GU¡ (¢r DSO DEKCOLNU «∞dßU∞W ¢ENd√E
(DSO)). «∞AU W ´Kv «∞Lu uœ... «∞ªOU¸«?
41
DEKCOL «∞dßU∞W ¢ENd≥q
±IHKW) «∞∑∫Jr (√œE«? DSO
UNEM "¸ ´Kv «∞CGj ´Mb
(«∞IUzLW)?
E? ?NU
«_ DU¡ «ß∑JAU・
∫O∫W ¨Od «∞AU
?∞v ¢KIUzOIU «∞AU
TES/OTUA «∞e¸ ´Kv «{Gj
W u¸... ∞C∂j
?
W
∫O`. ¨Od «∞AU W
u¸...
E{l
?´b«œ √≠Cq
°Uß∑ªb«A «∞Bu¸... E{l °C∂j ≠Ir ±d{OW, ¨Od «∞M∑UzZ
«∞AU W.
Æb
´Kv «∞Fd ≤EUA ≠w «∞d√ßw E«∞u{l
UE ?--«
±U
--<
∞LFd≠W ?´b«œ«?
≠Q´b
°DUÆW œÆW {∂j
?bA,
Æb --∞p
´d
--<
E?--«
«_≠Iw «∞u{l
«∞∑∫Jr ∞u?W
¸±e
«≠∫h
«∞bÆW
´Kv «∞HOb¥u
TES/OTUA «∞e¸ ´Kv «{Gj
W u¸... ∞C∂j
?
UE ?--« «∞bÆW. √E «∞∑dœœ ¢GOOd¢r
«∞LDKu°W.
?∞v ¢KIUzOIU «∞AU
U≤X
«_ dⓒW °∑IKOq ≠Ir ±d{OW, ¨Od «∞M∑UzZ
U≤X
?
√E ¸√ßOW √ dⓒW ¢ENd
«∞AU W.
E?--« ?´b«œ √≠Cq
KHOW ≠w Du?
«∞Fd ≤EUA ≠w KCOLC «∞d±e °Uß∑ªb«A «∞∑ªDODU? √E «∞d√ßOW
«∞AU W.
?∞v ¢KIUzOIU «∞AU
TES/OTUA «∞e¸ ´Kv «{Gj
W u¸... ∞C∂j
«_ dⓒW °∑IKOq ≠Ir ±d{OW, ¨Od «∞M∑UzZ
«∞AU W.
U≤X
?
--<
¨Od «_?d・ √E «∞Bu¸...
E?--« ?´b«œ √≠Cq
´d
--<
«∞∑∫Jr ∞u?W
«≠∫h
«_±∏q. « ´b«œ ´Kv «∞Fd u¸... «{∂j √E «∞LDKu°W
?IOIw). (∞uE
°X 42 ±s
E«{∫W.
?
«∞bÆW
√´Kv ÆOLW ´Kv «∞KuE ?´b«œ
±HJIU E«ß∑ªbA °S?JUA ±∑B I « U¸... U°q UE ?--«
±LU
¢∫Io
?
«_±d. ∞eA ?--« ¢u OKt?JUA
«∞H∑∫W.
√´Kv ÆOLW ´Kv «∞KuE ?´b«œ °∑FOOs Ær
?´b«œ«?.
E?--« «∞∑AU°p, E{l ´Kv ¢FOOMNU¢rÆb «∞AU
«∞LDKu°W.
√´Kv ¥JuE √E
°b
«∞bÆW
-
W U≤X
?∞v °∑GOOdA ≠Ir ?bA,
«∞AU W
∞uE
´UœI. ¨Od
?
«∞∑∫Jr ∞u?W
?--«
±LU
?
¢∫Io
Æb --∞p
U・U. °AJq ´U‰ «∞JNd°Uzw «∞πNb √E
UE
?
±s ¢Q b
05/zH06. 001CA-V042
51
√E √?UœI
?
±s ¢Q b
≠w ∫O` °AJq «∞HOb¥u °DUÆW ?œ¸«A
°X 42 ±s
≠w ?IOIw) (∞uE
±s
E uœ
≠w √≠Iw ¢Au¥g
´Kv «∞Fd ≤EUA ≠w ESAHP «∞d±e °Uß∑ªb«A «_≠IOW
´Kv «∞Fd E«{∂j ?´b«œ«?
´Os
´Kv
¢u±i.«∞AU
W
«_ DU¡ «ß∑JAU・
E? ?NU
«∞LCGu? «∞Id'
±s «∞AU W
«∞AU W?
¢AGOq°d≤U±Z °∑∏∂OX ÆLX ≥q
¢Q b?
¢AGOq°d≤U±Z °∑∏∂OX ÆLX ≥q
¢AGOq°d≤U±Z ¢∏∂OX±s
«∞AU W?
¥Q¢wE«∞cI «∞LdE) «∞Id' (√E «∞∑AGOq °∂d≤U±Z «∞ªU'
«∞u¥V: ±uÆl ±s «∞∑AGOq °d≤U±Z ¢∫LOq√¥CIU ¥LJMp√E «∞AU W.
.moc.egl.www//:ptth
±l
«∞∑u Oq ETMOHW ¢b´r«∞HOb¥u °DUÆW U≤X ?--«
±LU
¢∫Io
?
E«∞∑AGOq.
±∑Fd・ ¨Od "
U
U
W
«∞∑u Oq
W
«∞dßU∞W ¢ENd≥q
´Kv «∞F∏u¸ ¢r´KONU,
CDD)"? (ASEV E«∞∑AGOq
61
°u W
71
«∞Lu« HU?
≤ADW.
E±BHu≠W ±ºD` ∞uO --«?
ßr) (2,34 °u W
71
TFT DCL
W
・
«∞AU W
U
∞ ≤FJU" ±CUœ ¨
«∞Fd ±ºU?W °u W
«∞MIU? °Os «∞LºU≠W
±r
71
462
,0
(¢KIUzw)OKu≥d¢e38 :03 ¢L∏OKw
(¢KIUzw)17 OKu≥d¢e 03 ¸ÆLw
(¢KIUzw)≥d¢e57 65
«∞d√ßw «∞∑dœœ
±u V/ßU∞V ±MHBq LTT
«∞b q ≥OμW
«_≠Iw «∞∑dœœ
-
«∞∑e«±s œ q
:
-
-
,
«_ Cd) «∞KuE ´Kv («∞∑e«±s GOS
¸ÆLw
buS-D
(¸ÆLw)
¸ÆLw √EA),
ßs 51
±u q
IVD D- ±u q
« U¸... œ q
BGR
«∞b q ≥OμW
p-pv/57 (7,0
¢L∏OKw
«∞HOb¥uœ q
@ 4201 * 0821 ASEV
¢L∏OKw:
zH 4201@06 * 0821 ASEV
zH
57
«∞IBuE
«∞bÆW
¸ÆLw:
zH 0821*4201@06 ASEV
«∞LHCq
33E«?
≥
1
≥
«∞∑AGOq E{l
(«∞MuA) peelS E{l
«∞∑AGOq ?¥IU・ E{l
CDD B2
E«?
≥
1E«?
«∞?U±q «ß∑∂FUœ ¢r
«∞DUÆW
°u W 53,41 ßr/ 54,63
°u W 98,41 / ßr 28,73
°u W /80,7 ßr 00,81
¸ⓒq)
74,9
√±∂Od
«∞Fd
«∞Du‰
«∞FLo
( πr 5,3
02œ¸ W
«ß∑N "
E«∞u"E «_°FUœ
±CLs «∞?U±q
°u W 53,41 ßr/ 54,63
°u W 80,21 / ßr 05,03
°u W /82,2 ßr 08,5
E«∞∑AGOq «∞∑u Oq
«∞BU≠w
«∞LOq
-5~
±bE
«∞LOq ≤DU'
8,0 ≥d¢e05/06 ≠u∞X 001-042 ±∑dœœ ¢OU¸
œ q
«∞∂OμOW «∞EdE・
«∞∑AGOq TMdE・
«∞∫d«¸... œ¸ W
±μu¥W 53˙ ?∞v ±μu¥W 01˙
±J∏n ¨Od 08% ?∞v 01%
«∞DUÆW
«∞dⓒu°W
«∞∑ªe¥s TMdE・
«∞∫d«¸... œ¸ W
±μu¥W 06˙ ?∞v ±μu¥W -02˙
±J∏n 09%¨Od 5%?∞v
«∞dⓒu°W
±d≠o(O) ),¨Od
)
±d≠o(
±d≠o( ±d≠o(O),¨Od
«∞JL∂Ou¢d ±Q c ≤u? √E
«∞DUÆW ±Q c
≤u?
±s
±Uzq ?U±q
« U¸... U°q
«∞DUÆW
U°q
± ?EW
? FU¸ ßU°o œEE ∞K∑GOOd ´d{W ≥w «∞J∑OV
71
≥c«
≠w «∞Lu uœ... «∞LFKu±U?
°u W
91
«∞Lu« HU?
≤ADW.
E±BHu≠W ±ºD` ∞uO --«?
ßr) (91,84 °u W
91
TFT DCL
U
«∞AU W
W
∞ ≤FJU" ±CUœ ¨ ・
«∞Fd ±ºU?W °u W 91
«∞MIU? °Os «∞LºU≠W
±r
492
,0
(¢KIUzw)OKu≥d¢e38 :03 ¢L∏OKw
(¢KIUzw)17 OKu≥d¢e 03 ¸ÆLw
(¢KIUzw)≥d¢e57 65
«∞d√ßw «∞∑dœœ
±u V/ßU∞V ±MHBq LTT
«∞b q ≥OμW
«_≠Iw «∞∑dœœ
-
«∞∑e«±s œ q
:
-
-
,
«_ Cd) «∞KuE ´Kv («∞∑e«±s GOS
¸ÆLw
buS-D
(¸ÆLw)
¸ÆLw √EA),
ßs 51
±u q
IVD D- ±u q
« U¸... œ q
BGR
«∞b q ≥OμW
p-pv/57 (7,0
¢L∏OKw
«∞HOb¥u œ q
@ 4201 * 0821 ASEV
¢L∏OKw:
zH 4201@06 * 0821 ASEV
zH
57
«∞IBuE
«∞bÆW
¸ÆLw:
zH 0821*4201@06 ASEV
«∞LHCq
73E«?
≥
«∞∑AGOq E{l
1
≥
(«∞MuA) peelS E{l
≥
«∞∑AGOq ?¥IU・ E{l
CDD B2
E«?
1E«?
«∞?U±q «ß∑∂FUœ ¢r
«∞DUÆW
°u W 38,51 ßr/ 02,04
°u W 40,61 / ßr 57,04
°u W /80,7 ßr 00,81
¸ⓒq) 07,9 ( πr
02œ¸ W
√±∂Od
«ß∑N "
E«∞u"E «_°FUœ
±CLs «∞?U±q
°u W 38,51 ßr/ 02,04
°u W 11,31 / ßr 03,33
°u W /82,2 ßr 08,5
E«∞∑AGOq «∞∑u Oq
«∞Fd
«∞Du‰
«∞FLo
4,4
«∞BU≠w
«∞LOq
-5~
±bE
«∞LOq ≤DU'
8,0 ≥d¢e05/06 ≠u∞X 001-042 ±∑dœœ ¢OU¸
œ q
«∞∂OμOW «∞EdE・
«∞∑AGOq TMdE・
«∞∫d«¸... œ¸ W
±μu¥W 53˙ ?∞v ±μu¥W 01˙
±J∏n ¨Od 08% ?∞v 01%
«∞DUÆW
«∞dⓒu°W
«∞∑ªe¥s TMdE・
«∞∫d«¸... œ¸ W
±μu¥W 06˙ ?∞v ±μu¥W -02˙
09%¨Od±J∏n 5%?∞v
«∞dⓒu°W
±d≠o(O) ),¨Od
)
±d≠o(
±d≠o( ±d≠o(O),¨Od
«∞JL∂Ou¢d ±Q c ≤u? √E
«∞DUÆW ±Q c
≤u?
±s
±Uzq ?U±q
« U¸... U°q
«∞DUÆW
U°q
± ?EW
? FU¸ ßU°o œEE ∞K∑GOOd ´d{W ≥w «∞J∑OV
81
≥c«
≠w «∞Lu uœ... «∞LFKu±U?
«∞Lu« HU?
(«∞bÆW) «∞Lº∂o «∞C∂j √E{U?
(≥d¢e)«∞d√ßw «∞∑dœœ
964\13
053
*
046
07
864\13
004
*
027
046
07
06
964\13
084
*
57
005\73
084
*
046
06
978\73
006
*
008
57
008
578\64
006
*
57
527\94
426
*
06
363\84
867
*
4201
57
320\06
867
*
4201
57
186\86
078
*
2511
56
508\16
009
*
2511
06
189\36
4201
*
0821
57
679\97
4201
*
0821
«∞LHCq
.
≠Ij
(«∞bÆW) «∞Fd √E{U?
( OKu≥d¢e)«_≠Iw «∞∑dœœ
238
VGA 1
VGA 2
VGA 3
VESA 4
VESA 5
VESA 6
MAC 7
VESA 8
VESA 9
MAC 01
VESA 11
VESA *21
VESA **31
*
golanA E{l
**
«∞LR d
«∞LR d ∞uE
«_"¸' √E «_ Cd
«∞u{l
«∞∑AGOq E{l
Nd±U≤w
(«∞MuA) peelS E{l
±MDHT
«∞∑AGOq ?¥IU・ E{l
91
«∞Lu« HU?
¢FOOs√ßMUE ±u q « U¸...
1
8
9
16
17
24
D-IVD ±u q
D-IVD « U¸...
D-IVD « U¸...
«∞ºs
«∞ºs
16
S.D.M.T -2ataD
1
S.D.M.T -0ataD
17
S.D.M.T +2ataD
2
S.D.M.T +0ataD
18
S.D.M.T 4/2ataD dleihS
3
S.D.M.T 5/0ataD dleihS
19
S.D.M.T -4ataD
4
S.D.M.T -5ataD
20
S.D.M.T +4ataD
5
S.D.M.T +5ataD
21
CDD kcolC
6
S.D.M.T ataD kcolC dleihS
22
CDD ataD
7
«∞L∂U d «∞∑u Oq
« ∑AU・
S.D.M.T kcolC
S.D.M.T kcolC
+
-
¢L∏OKw¸√ßw ¢e«±s
23
9
S.D.M.T +1ataD
10
S.D.M.T ataD 3/1 dleihS
11
S.D.M.T ataD -3
12
S.D.M.T ataD
E¸√ßw)
S.D.M.T
,
«∞LBGd...) «∞∑HU{KOW « U¸... (≤Iq
02
8
S.D.M.T -1ataD
24
+3
13
V5+ rewoP
14
√≠Iw ¢e«±s V5+ (?¸ U?
,
√¸{w
15
ASEV ±FOU¸ ±l «∞L∑u«≠IW «∞∫Uzj ´Kv «∞∑d OV
œ´U±W
¢d OVOHOW
ASEV. ±l «∞L∑u«≠IW «∞∑d OV E« NW °DU≤W ±u« HU? ±l «∞AU W ¢∑DU°o
≤U´LW
ÆLU' ÆDFW √E EßUœ... ´Kv _ßHq
«∞OLOs. NW °d≠o E«£MOt
¸Ær «∞Bu¸...
1
∞HBKt.
2
{l
1.
≠w ±u{` ≥u LU «∞?U±q ºr √±ºp
2..
«_±U±w «∞πe¡ ¥JuE °∫OY «∞AU
¸Ær °U∞Bu¸... «∞Lu{` « ¢πUA ≠w «∞?U±q « c» 3.
1
2
ASEV. ±FOU¸ ±l «∞L∑u«≠IW «∞∫Uzj ´Kv «∞∑d OV
ASEV ∞Lu« HU?
W
E≠IIU
«∞∫Uzj
œ´U±W
´Kv «∞∑∏∂OX
¢I∂q«∞∫Uzj. ´Kv «∞∑∏∂OX √E ?U±q ´Kv «∞∑∏∂OX (≤u? ¬ d°LJuE «∞∑u Oq
ASEV.) ±l ±∑u«≠IW ¢∏∂OX∞u?W «∞AU W
´Kv ∞K∑d OV ASEV ?¸ Uœ«? œ∞Oq ?∞v «¸ l «∞LFKu±U?, ±s «∞Le¥b ∞LFd≠W
«∞πb«¸.
≥cA
√I
±s
notgnisneK ≤u? √±UE ≠∑∫W
d«?A ¥LJsE«∞cI ÆHq °JU°q «∞∑u Oq
∞KJL∂Ou¢d.±∑πd
12
°∑d OV Ær
4.
Digitally yours
Download PDF

advertising