LG | AV246MTQ | LG AV096MTQ,NV-246TQ,NV-126TQ,AV246MTQ دفترچه ی راهنما

‫‪FA‬‬
‫مشکل‬
‫دالیل احتمالی‬
‫رمز شبکه ‪ Wi-Fi‬که می خواهید به آن وصل‬
‫شوید‪ ،‬نادرست است‪.‬‬
‫داده‌هاي موبایل برای تلفن هوشمند شما‬
‫روشن است‪.‬‬
‫دستگاه خانگی و تلفن هوشمند‬
‫شما به شبکه ‪ Wi-Fi‬وصل‬
‫نیست‪.‬‬
‫نام شبکه بی سیم (‪ )SSID‬نادرست تنظیم‬
‫شده است‪.‬‬
‫روش برطرف کردن مشکل‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫فرکانس روتر ‪ 2.4‬گیگا هرتز نیست‪.‬‬
‫فاصله میان دستگاه و روتر بیش از اندازه‬
‫است‪.‬‬
‫توجه‬
‫• •بعضی از عملکردها ممکن است با توجه به مدل دستگاه پشتیبانی نشوند‪.‬‬
‫‪۳۸‬‬
‫•‬
‫•شبکه ‪ Wi-Fi‬را که به تلفن هوشمند شما وصل شده‬
‫است پیدا کرده و بردارید‪ ،‬سپس دستگاه خود را بر‬
‫روی ‪ LG SmartThinQ‬ثبت کنید‪.‬‬
‫•‪ Mobile data‬تلفن هوشمند خود را خاموش کرده‬
‫و با استفاده از شبکه ‪ ، Wi-Fi‬دستگاه را ثبت کنید‪.‬‬
‫•نام شبکه بی سیم (‪ )SSID‬باید ترکیبی از حروف‬
‫انگلیسی و اعداد باشد‪( .‬از عالمت های خاص استفاده‬
‫نکنید)‬
‫•فقط فرکانس روتر ‪ 2.4‬گیگا هرتز پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫روتر بی سیم را روی ‪ 2.4‬گیگا هرتز تنظیم کرده و‬
‫دستگاه را به روتر بی سیم وصل کنید‪ .‬برای کنترل‬
‫فرکانس روتر‪ ،‬با ارائه کننده خدمات اینترنت خود یا‬
‫سازنده روتر تماس بگیرید‪.‬‬
‫•فاصله میان دستگاه و روتر بیش از اندازه است‪،‬‬
‫سیگنال ممکن است ضعیف باشد و اتصال ممکن‬
‫است به درستی انجام نشود‪ .‬موقعیت روتر را طوری‬
‫تغییر دهید که به دستگاه نزدیکتر باشد‪.‬‬
‫‪FA‬‬
‫مشکل‬
‫دستگاه داخلی همچنان کار می‬
‫کند حتی زمانی که برق قطع‬
‫شده است‪.‬‬
‫هوای خارج شده از دستگاه‬
‫دارای رطوبت است‪.‬‬
‫از دستگاه خارجی آب نشت‬
‫مي كند‪.‬‬
‫صدا یا لرزش وجود دارد‪.‬‬
‫دستگاه داخلی بویی تولید‬
‫می کند‪.‬‬
‫كولر گازي هوای گرم پخش‬
‫نمی کند‪.‬‬
‫دالیل احتمالی‬
‫روش برطرف کردن مشکل‬
‫• •اجازه دهید عملکرد پاک کردن خودکار ادامه پیدا کند‬
‫زیرا هرگونه رطوبت باقی مانده در دستگاه داخلی را‬
‫عملکرد پاک کردن خودکار در حال اجرا است‪.‬‬
‫از بین می برد‪ .‬اگر این ویژگی را نمی خواهید‪ ،‬می‬
‫توانید دستگاه را خاموش کنید‪.‬‬
‫هوای خنک پخش شده از كولر گازي رطوبت • •وقتی دمای اتاق کم می شود‪ ،‬این حالت نیز از بین‬
‫خواهد رفت‪.‬‬
‫ایجاد می کند‪.‬‬
‫• •در صورت مشاهده این حالت الزم است شیر تخلیه‬
‫در عملکرد گرم کننده‪ ،‬آب تقطیر شده از مبدل‬
‫را زیر صفحه پایه وصل کنید‪ .‬با مسئول نصب تماس‬
‫حرارتی می ریزد‪.‬‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫وقتی دستگاه شروع به کار می کند یا متوقف‬
‫می شود به دلیل جابجا شدن سوپاپ های‬
‫معکوس ممکن است صدای کلیک مانندی‬
‫بشنوید‪.‬‬
‫صدای خرد شدن‪ :‬به دلیل تغییرات ناگهانی در‬
‫• •این موارد طبیعی هستند‪ .‬صدا متوقف خواهد شد‪.‬‬
‫دما و منقبض و منبسط شدن قطعات پالستیکی‬
‫موجود در دستگاه داخلی ممکن است چنین‬
‫صدایی را بشنوید‪.‬‬
‫صدای پخش شدن یا وزش باد‪ :‬این صدای‬
‫وزش خنک کننده در دستگاه تهویه هوا است‪.‬‬
‫• •اگر این بو از بین نمی رود‪ ،‬الزم است فیلتر را‬
‫ممکن است بوهایی مثل بوی دود سیگار‬
‫بشویید‪ .‬اگر این کار نیز کمکی نکرد‪ ،‬با مرکز‬
‫توسط دستگاه داخلی جذب شوند و همراه با‬
‫خدمات تماس بگیرید یا اینکه مبدل حرارتی را تمیز‬
‫هوای تولید شده به بیرون پخش شوند‪.‬‬
‫کنید‪.‬‬
‫وقتی حالت گرم کننده شروع به کار می کند‪،‬‬
‫• •این حالت طبیعی است‪ .‬لطفا ً منتظر بمانید تا دستگاه‬
‫پره ها تقریبا ً بسته است و هیچ هوایی به‬
‫هوای گرم تولید کند و هوا از طريق دستگاه داخلی‬
‫بیرون پخش نمی شود حتی زمانی که دستگاه‬
‫پخش شود‪.‬‬
‫خارجی در حال کار کردن است‪.‬‬
‫• •در حالت گرم کننده‪ ،‬هنگامی که دمای خارجی کم‬
‫می شود‪ ،‬بر روی کویل ها یخ تشکیل می شود‪ .‬این‬
‫دستگاه خارجی در حالت یخ زدایی است‪.‬‬
‫عملکرد باعث می شود یک الیه از یخ روی کویل از‬
‫بین برود و بعد از تقریبا ً ‪ 15‬دقیقه متوقف می شود‪.‬‬
‫• •ممکن است هوا به اندازه کافی گرم نشود‪.‬‬
‫دمای بیرون خیلی کم است‪.‬‬
‫‪۳۷‬‬
‫‪FA‬‬
‫مشکل‬
‫دالیل احتمالی‬
‫گردش هوا خوب نيست‪.‬‬
‫فیلتر هوا کثیف است‪.‬‬
‫دمای هوا خیلی زیاد است‪.‬‬
‫دستگاه هوای خنک تولید‬
‫نمی کند‪.‬‬
‫هوای خنک از اتاق خارج می شود‪.‬‬
‫دمای دلخواه باالتر از دمای کنونی است‪.‬‬
‫یک منبع گرما در همان نزدیکی وجود دارد‪.‬‬
‫حالت فن انتخاب شده است‪.‬‬
‫دمای بیرون خیلی زیاد است‪.‬‬
‫سرعت فن را نمی توانید تنظیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫حالت جت یا حالت عملکرد خودکار انتخاب‬
‫شده است‪.‬‬
‫دما را نمی توانید تنظیم کنید‪.‬‬
‫حالت فن یا حالت جت انتخاب شده است‪.‬‬
‫كولر گازي ناگهان خاموش می شود‪.‬‬
‫كولر گازي در حین عملکرد‬
‫متوقف می شود‪.‬‬
‫‪۳۶‬‬
‫روش برطرف کردن مشکل‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫در حین عملکرد دستگاه‪ ،‬برق قطع شده است‪.‬‬
‫•بررسی کنید هیچ پرده‪ ،‬پوشش یا تکه از مبلمان در‬
‫جلوی دستگاه تهویه هوا قرار نگرفته باشد‪.‬‬
‫•هر ‪ 2‬هفته یک بار فیلتر هوا را تمیز کنید‪.‬‬
‫•برای کسب اطالعات بیشتر به قسمت "فیلتر هوا را‬
‫تمیز کنید" مراجعه کنید‪.‬‬
‫•در تابستان خنک کردن کامل هوای داخل ساختمان‬
‫کمی طول می کشد‪ .‬در این حالت‪ ،‬حالت جت را‬
‫انتخاب کنید تا هوای داخل سریع تر خنک شود‪.‬‬
‫•مطمئن شوید هوای خنک از طریق روزنه های‬
‫موجود در اتاق به بیرون منتقل نشود‪.‬‬
‫•دمای دلخواه را روی سطحی کمتر از دمای فعلی‬
‫تنظیم کنید‪.‬‬
‫•وقتی دستگاه در حال کار کردن است‪ ،‬از منابع‬
‫حرارتی مثل فرهای برقی یا شعله پخش کن استفاده‬
‫نکنید‪.‬‬
‫•در حالت فن هوا از بدون سرمايش يا گرمايش از‬
‫طري قدستگاه پخش مي شود‪.‬‬
‫•حالت عملکرد را به عملکرد خنک کننده تغییر دهید‪.‬‬
‫•ممکن است هوا به اندازه کافی خنک نشود‪.‬‬
‫•در بعضی از حالت ها نمی توانید سرعت فن را‬
‫تنظیم کنید‪ .‬حالت عملکردی را انتخاب که در آن‬
‫بتوانید سرعت فن را تنظیم کنید‪.‬‬
‫•در بعضی از حالت ها نمی توانید دما را تنظیم کنید‪.‬‬
‫حالت عملکردی را انتخاب که در آن بتوانید دما را‬
‫تنظیم کنید‪.‬‬
‫•ممکن است زمان عملکرد تایمر تمام شده باشد و‬
‫در نتیجه دستگاه خاموش شود‪ .‬تنظیمات تایمر را‬
‫بررسی کنید‬
‫•منتظر بمانید تا برق مجددا ً وصل شود‪ .‬اگر عملکرد‬
‫"راه اندازی خودکار" را فعال کرده باشید‪ ،‬دستگاه‬
‫آخرین عملکردی را که چند دقیقه قبل از خاموش‬
‫شدن داشته است‪ ،‬ادامه می دهد‪.‬‬
‫عیب یابی‬
‫‪FA‬‬
‫عملکرد تشخیص عیب خودکار‬
‫این دستگاه دارای عملکرد تشخیص عیب خودکار است‪ .‬اگر خطایی روی دهد‪ ،‬چراغ دستگاه داخلی با فواصل ‪ 2‬ثانیه ای چشمک می زند‪ .‬در‬
‫صورت بروز این حالت‪ ،‬یا مرکز خدمات تماس بگیرید‪.‬‬
‫قبل از تماس برای انجام خدمات‬
‫لطفا ً موارد زیر را قبل از تماس با مرکز خدمات بررسی کنید‪ .‬اگر مشکل ادامه پیدا کرد‪ ،‬با مرکز خدمات تماس بگیرید‪.‬‬
‫مشکل‬
‫كولر گازي به درستی کار‬
‫نمی کند‪.‬‬
‫كولر گازي کار نمی کند‪.‬‬
‫دالیل احتمالی‬
‫روش برطرف کردن مشکل‬
‫بوی سوختگی و صداهایی عجیب از دستگاه‬
‫خارج می شود‪.‬‬
‫آب از دستگاه داخلی نشتی می کند حتی زمانی‬
‫که سطح رطوبت پایین است‪.‬‬
‫• •كولر گازي را خاموش کنید‪ ،‬دوشاخه را از پریز‬
‫ممکن است کابل برق آسیب دیده باشد یا‬
‫جدا کنید یا منبع برق را قطع کنید و با مرکز خدمات‬
‫اینکه حرارت زیادی تولید کند‪.‬‬
‫تماس بگیرید‪.‬‬
‫یک سوییچ‪ ،‬قطع کننده مدار (اتصال به زمین‬
‫ایمن) یا یک فیوز ممکن است به درستی‬
‫کار نکند‪.‬‬
‫دستگاه کد خطایی را به تشخیص خودش‬
‫نمایش می دهد‪.‬‬
‫• •بررسی کنید سیم برق به پریز وصل باشد یا عایق‬
‫اتصال كولر گازي از برق قطع شده است‪.‬‬
‫های برق روشن باشند‪.‬‬
‫• •فیوز را تعویض کنید یا بررسی کنید که قطع کننده‬
‫ممکن است فیوز پریده باشد یا منبع برق‬
‫مدار قطع نشده باشد‪.‬‬
‫قطع باشد‪.‬‬
‫• •اگر برق رفته است‪ ،‬كولر گازي را خاموش کنید‪.‬‬
‫• •بعد از وصل شدن مجدد برق‪ 3 ،‬دقیقه منتظر بمانید و‬
‫ممکن است برق رفته باشد‪.‬‬
‫سپس كولر گازي را روشن کنید‪.‬‬
‫• •بررسی کنید قطع کننده مدار قطع نشده باشد‪.‬‬
‫ولتاژ خیلی زیاد یا کم است‪.‬‬
‫كولر گازي در زمان از پیش تنظیم شده به‬
‫• •كولر گازي را روشن کنید‪.‬‬
‫صورت خودکار خاموش شده است‪.‬‬
‫• •بررسی کنید باتری ها به درستی در کنترل از راه‬
‫دور قرار گرفته باشند‪.‬‬
‫تنظیم باتری در کنترل از راه دور اشتباه است‪• • .‬اگر باتری ها به درستی در جای خود قرار گرفته‬
‫اند اما دستگاه همچنان کار نمی کند‪ ،‬باتری ها را‬
‫تعویض کنید و دوباره امتحان کنید‪.‬‬
‫‪۳۵‬‬
‫‪FA‬‬
‫فیلتر ‪ 3M‬و فیلتر سه تایی را تمیز کنید‬
‫(اختیاری)‬
‫‪1‬‬
‫برق دستگاه را قطع کنید و سیم برق را جدا کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫فیلترهای هوا را از دستگاه داخلی جدا کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫فیلترهای ‪ 3M‬و سه تایی را از دستگاه داخلی بیرون بیاورید‪.‬‬
‫نوع‪1‬‬
‫نوع‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫فیلترهای ‪ 3M‬و سه تایی را وارد دستگاه کنید‪.‬‬
‫نوع‪1‬‬
‫نوع‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫فیلترهای هوا را در جای خود قرار دهید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫کناره های روکش جلویی را بررسی کنید تا از اتصال صحیح‬
‫فیلترهای هوا مطمئن شوید‪.‬‬
‫توجه‬
‫‪4‬‬
‫‪۳۴‬‬
‫فیلترها را با استفاده از جاروبرقی تمیز کنید‪.‬‬
‫• •اینویژگی و محل فیلتر ‪ 3M‬و سه تایی بسته به مدل ممکن است‬
‫متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪FA‬‬
‫فیلتر هوا را تمیز کنید‬
‫‪7‬‬
‫قالب ها را به پایین فشار دهید تا فیلتر هوا نصب شود‪.‬‬
‫هر ‪ 2‬هفته یک بار یا در صورت لزوم بیشتر فیلترهای هوا را تمیز‬
‫کنید‪.‬‬
‫توجه‬
‫• •اگر فیلتر هوا خم شود ممکن است بشکند‪.‬‬
‫• •وقتی فیلتر هوا به درستی در جای خود قرار نگيرد گرد و خاک‬
‫و سایر مواد ممکن است وارد دستگاه داخلی شوند‪.‬‬
‫نوع‪1‬‬
‫اگر از باال به دستگاه داخلی نگاه کنید می توانید به راحتی فیلتر باالیی‬
‫را در جای خود بگذارید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫برق دستگاه را قطع کنید و سیم برق را جدا کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫زائده فیلتر هوا را نگهدارید و به آرامی آن را باال بیاورید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫آن را از دستگاه داخلی جدا کنید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫کناره های روکش جلویی را بررسی کنید تا از اتصال صحیح‬
‫فیلتر هوا مطمئن شوید‪.‬‬
‫نوع‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫برق دستگاه را قطع کنید و سیم برق را جدا کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫درپوش جلو را باز کنید‪.‬‬
‫• •هر دو سمت روکش را به آرامی باال بیاورید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫زائده های فیلترهای هوا را بگیرید و به آرامی به پايين بکشید و‬
‫سپس آنها را از دستگاه داخلی جدا کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫فیلتر را با استفاده از جاروبرقی تمیز کنید یا از آب ولرم و ماده‬
‫شوینده خنثی استفاده کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫فیلتر را با استفاده از جاروبرقی تمیز کنید یا از آب ولرم و ماده‬
‫شوینده خنثی استفاده کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫فیلترها را در سایه خشک کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫فیلتر را در سایه خشک کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫قالب های فیلترهای هوا را در روکش جلویی وارد کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫قالب های فیلتر هوا را در روکش جلویی وارد کنید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫کناره های روکش جلویی را بررسی کنید تا از اتصال صحیح‬
‫فیلترهای هوا مطمئن شوید‪.‬‬
‫‪۳۳‬‬
‫‪FA‬‬
‫نوع‬
‫توضیحات‬
‫فاصله زمانی‬
‫فیلتر هوا‬
‫فیلتر سه تایی‬
‫فیلتر ‪3M‬‬
‫یون ساز (اختیاری)‬
‫با استفاده از جاروبرقی یا شستشوی دستی‪ ،‬آن را تمیز کنید‪.‬‬
‫با استفاده از جاروبرقی يا برس تمیز کنید‪.‬‬
‫با استفاده از جاروبرقی يا برس تمیز کنید‪.‬‬
‫از یک پارچه پنبه ای خشک برای از بین بردن گرد و خاک استفاده کنید‪.‬‬
‫سطح دستگاه داخلی را با استفاده از یک پارچه نرم و خشک تمیز کنید‪.‬‬
‫از یک فرد متخصص بخواهید ظرف تخلیه آب حاصل از تقطیر را تمیز کند‪.‬‬
‫از یک فرد متخصص بخواهید لوله تخلیه آب حاصل از تقطیر را تمیز کند‪.‬‬
‫باتری های کنترل از راه دور را تعویض کنید‪.‬‬
‫از یک فرد متخصص بخواهید کویل های مبدل حرارتی و محفظه های صفحه را تمیز‬
‫کند (با یک متخصص تماس بگیرید)‪.‬‬
‫از یک فرد متخصص بخواهید فن را تمیز کند‪.‬‬
‫از یک فرد متخصص بخواهید ظرف تخلیه آب حاصل از تقطیر را تمیز کند‪.‬‬
‫از یک متخصص بخواهید بررسی کند که همه بخش های فن محکم باشد‪.‬‬
‫بخش های الکتریکی را با کمک هوا تمیز کنید‪.‬‬
‫‪ 2‬هفته‬
‫هر ‪ 3‬ماه یک بار‬
‫هر ‪ 6‬ماه یک بار‬
‫هر ‪ 6‬ماه یک بار‬
‫مرتبا ً‬
‫یک بار در سال‬
‫هر ‪ 4‬ماه یک بار‬
‫یک بار در سال‬
‫دستگاه داخلی‬
‫دستگاه بيروني‬
‫یک بار در سال‬
‫یک بار در سال‬
‫یک بار در سال‬
‫یک بار در سال‬
‫یک بار در سال‬
‫توجه‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•هنگام تمیز کردن فیلترها‪ ،‬هرگز از آبی با درجه حرارت باالتر از ‪ 40‬درجه استفاده نکنید‪ .‬ممکن است باعث ایجاد تغییر حالت یا از بین‬
‫رفتن رنگ دستگاه شود‪.‬‬
‫•هرگز از مواد فرار هنگام تمیز کردن فیلترها استفاده نکنید‪ .‬ممکن است به سطح محصول آسیب برسانند‪.‬‬
‫•فیلتر ‪ 3M‬را با آب نشویید زیرا فیلتر ممکن است آسیب ببیند (اختیاری)‪.‬‬
‫•فیلتر سه تایی را با آب نشویید زیرا فیلتر ممکن است آسیب ببیند (اختیاری)‪.‬‬
‫‪۳۲‬‬
‫مراقبت و نگهداری از دستگاه‬
‫‪FA‬‬
‫هشدار‬
‫• •قبل از تمیز کردن یا انجام کارهای مربوط به مراقبت از دستگاه‪ ،‬سیم برق را جدا کنید و منتظر بمانید تا پنکه متوقف شود‪.‬‬
‫اگر از كولر گازي به مدت طوالنی استفاده نمی کنید‪ ،‬كولر گازي را خشک کنید تا در بهترین شرایط باشد‪ .‬مرتبا ً دستگاه را تمیز کنید تا بهترین‬
‫عملکرد را داشته باشید و از بروز نقص های احتمالی جلوگیری شود‪.‬‬
‫• •كولر گازي را در حالت فن به مدت ‪ 3‬تا ‪ 4‬ساعت خشک کنید و دوشاخه را از برق جدا کنید‪ .‬اگر رطوبت داخل قطعات دستگاه باقی بماند‪،‬‬
‫ممکن است به بخش های داخلی آن آسیب وارد شود‪.‬‬
‫• •قبل از استفاده مجدد از كولر گازي قطعات داخلی كولر گازي را در حالت فن به مدت ‪ 3‬تا ‪ 4‬ساعت خشک کنید‪ .‬با این کار بوی ایجاد شده‬
‫بر اثر رطوبت از بین می رود‪.‬‬
‫فیلتر هوا‬
‫• •ویژگی ممکن است با توجه به مدل دستگاه تغییر کند‪.‬‬
‫‪۳۱‬‬
‫‪FA‬‬
‫™‪ Smart Diagnosis‬با استفاده از تلفن‬
‫هوشمند‬
‫یا‬
‫• •برای دستگاه های دارای لوگوی‬
‫اگر زمانیکه دستگاه کار نمی کند یا درست کار نمی کند می خواهید‬
‫یک تشخیص دقیق توسط مرکز اطالعات شرکت مشتريان گلدیران‬
‫انجام شود‪ ،‬از این عملکرد استفاده کنید‪.‬‬
‫™‪ Smart Diagnosis‬را نمی توان فعال کرد مگر اینکه دستگاه به‬
‫برق وصل شده باشد‪ .‬اگر امکان روشن کردن دستگاه وجود ندارد‪ ،‬در‬
‫اینصورت عیب یابی باید بدون استفاده از ™‪Smart Diagnosis‬‬
‫انجام شود‪.‬‬
‫توجه‬
‫• •حتما ً صدای محیط را به حداقل برسانید در غیر اینصورت تلفن‬
‫نمی تواند به درستی صدای بیپ را از دستگاه داخلی دریافت‬
‫کند‪.‬‬
‫‪۳۰‬‬
‫‪FA‬‬
‫نصب ‪LG SmartThinQ‬‬
‫از طریق یک گوشی هوشمند‪ ،‬برنامه كاربردي ‪LG SmartThinQ‬‬
‫را در ‪ Google Play Store‬یا ‪ Apple App Store‬جستجو‬
‫کنید‪ .‬راهنمایی های دانلود و نصب را اجرا کنید‪.‬‬
‫عملکرد ‪Wi-Fi‬‬
‫• •برای دستگاه‌هاي داراي آرم‬
‫از یک تلفن هوشمند با استفاده از قابلیت های مناسب هوشمند با دستگاه‬
‫ارتباط برقرار کنید‪.‬‬
‫™‪Smart Diagnosis‬‬
‫اطالعیه نرم افزار منبع آزاد‬
‫برای دریافت کد ‪ GPL،LGPL،MPL‬و سایر امتیاز های منبع آزاد‬
‫که در این محصول به کار رفته است‪ ،‬لطفا از وب سايت ‪http://‬‬
‫‪ opensource.lge.com‬دیدن کنید‪.‬‬
‫عالوه بر کد منبع‪ ،‬تمامی مجوزهای اشاره شده‪ ،‬رد تعهد و اطالعیه‬
‫های کپی رایت برای دانلود موجود هستند‪.‬‬
‫‪ LG Electronics‬با دریافت هزینه توزیع (شامل هزینه لوح فشرده‪،‬‬
‫ارسال و حمل و نقل)‪ ،‬کد منبع آزاد را روی ‪ CD-ROM‬در اختیار‬
‫شما قرار می دهد‪ .‬برای درخواست باید ایمیلی به @‪opensource‬‬
‫‪ lge.com‬ارسال کنید‪ .‬این پیشنهاد به مدت سه سال پس از زمان‬
‫تحویل محصول معتبر است‪ .‬این پیشنهاد برای همه کسانی که این‬
‫اطالعات را دریافت می‌کنند معتبر است‪.‬‬
‫اگر از عملکرد تشخیص هوشمند استفاده می کنید‪ ،‬اطالعات مفید مانند‬
‫روش درست استفاده از دستگاه بر اساس الگوی استفاده به شما ارائه‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫تنظیمات‬
‫به شما اجازه می دهد که گزینه های مختلف را روی دستگاه و در‬
‫برنامه كاربردي تنظیم کنید‪.‬‬
‫توجه‬
‫• •اگر روتر بی سیم‪ ،‬ارائه کننده خدمات اینترنت یا رمز خود‬
‫را عوض کنید‪ ،‬دستگاه نام نویسی شده را از اپلیکیشن ‪LG‬‬
‫‪ SmartThinQ‬پاک کرده و آن را دوباره نام نویسی کنید‪.‬‬
‫• •برنامه ممکن است برای اهداف بهبود کیفیت بدون اطالع رسانی‬
‫قبلی تغییر داده شود‪.‬‬
‫• •عملکردها‪ ،‬نسبت به مدل ممکن است تغییر کنند‪.‬‬
‫‪۲۹‬‬
‫قابلیت های هوشمند‬
‫استفاده از برنامه كاربردي ‪LG‬‬
‫‪SmartThinQ‬‬
‫مواردی که پیش از استفاده از ‪LG SmartThinQ‬‬
‫باید کنترل کنید‬
‫• •برای دستگاه‌هاي داراي آرم‬
‫‪1‬‬
‫فاصله میان دستگاه و روتر بی سیم (شبکه ‪ )Wi-Fi‬را چک‬
‫کنید‪.‬‬
‫• •اگر فاصله میان دستگاه و روتر بی سیم بیش از اندازه باشد‪،‬‬
‫قدرت سیگنال ضعیف می شود‪ .‬ثبت دستگاه ممکن است‬
‫زمان زیادی طول بکشد و یا نصب انجام نشود‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ Mobile data‬یا‪ Cellular Data ‬را در گوشی هوشمند‬
‫خود خاموش کنید‪.‬‬
‫• •برای آیفون ها‪ ،‬داده را با رفتن به ← ‪Cellular Data‬‬
‫‪ Cellular ← Settings‬خاموش کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫تلفن هوشمند خود را به روتر بی سیم وصل کنید‪.‬‬
‫‪FA‬‬
‫توجه‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪۲۸‬‬
‫•برای تایید اتصال ‪ Wi-Fi‬بررسی کنید که نماد ‪Wi-Fi‬‬
‫روی صفحه کنترل روشن باشد‪.‬‬
‫•این دستگاه‪ ،‬فقط شبکه های ‪ 2.4 Wi-Fi‬گیگا هرتز را پشتیبانی‬
‫ت‬
‫می کند‪ .‬برای کنترل فرکانس شبکه خود‪ ،‬با ارائه کننده اینترن ِ‬
‫روتر بی سیم خود‬
‫خود تماس بگیرید و یا به دفترچه راهنمای‬
‫ِ‬
‫مراجعه کنید‪.‬‬
‫•برنامه ‪ LG SmartThinQ‬هیچ گونه مسئولیتی در قبال‬
‫مشکالت اتصال شبکه یا هر گونه اشکال‪ ،‬خرابی یا خطای ناشی‬
‫از اتصال شبکه ندارد‪.‬‬
‫•اگر دستگاه در برقراری اتصال با شبکه ‪ Wi-Fi‬مشکل دارد‪،‬‬
‫ممکن است فاصله آن با روتر زیاد باشد‪ .‬یک تقويت كننده ‪Wi-‬‬
‫‪ Fi‬خریداری کنید تا قدرت سیگنال ‪ Wi-Fi‬بهبود پیدا کند‪.‬‬
‫•اتصال ‪ Wi-Fi‬ممکن است به علت محیط شبکه داخل منزل‬
‫وصل نشود یا قطع شود‪.‬‬
‫•اتصال شبکه ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات اینترنت‬
‫درست کار نکند‪.‬‬
‫•محیط بی سیم اطراف می تواند باعث کند شدن خدمات شبکه بی‬
‫سیم شود‪.‬‬
‫•دستگاه به دلیل مشکالت انتقال سیگنال بی سیم‪ ،‬قادر به ثبت‬
‫شدن نیست‪ .‬دستگاه را از برق بکشید و پیش از امتحان دوباره‪،‬‬
‫یک دقیقه صبر کنید‪.‬‬
‫•اگر ديوار آتشين در روتر بی سیم شما فعال شده است‪ ،‬آن را‬
‫غیرفعال کنید یا یک استثناء به آن اضافه کنید‪.‬‬
‫•نام شبکه بی سیم (‪ )SSID‬باید ترکیبی از حروف انگلیسی و‬
‫اعداد باشد‪( .‬از عالمت های خاص استفاده نکنید)‬
‫•رابط کاربری گوشی هوشمند (‪ )UI‬ممکن است در سیستم‬
‫عامل‌های تلفن همراه (‪ )OS‬و تولیدکنندگان مختلف تفاوت داشته‬
‫باشد‪.‬‬
‫•اگر پروتکل امنیتی روتر‪ ،‬روی ‪ WEP‬تنظیم شده باشد‪ ،‬ممکن‬
‫است نتوانید شبکه را تنظیم کنید‪ .‬لطفا آنرا به پروتکل های‬
‫امنیتی دیگر تغییر دهید (‪ WPA2‬توصیه می شود) و محصول‬
‫را دوباره ثبت کنید‪.‬‬
‫بر‬
‫‪FA‬‬
‫استفاده از عملکرد "گرمایش کم"‬
‫استفاده از عملکرد "پاک کردن خودکار"‬
‫این عملکرد‪ ،‬سیستم گرمایش را به کار می اندازد تا زمانی که کسی در‬
‫محل نیست‪ ،‬مثل زمانی که به تعطیالت رفته اید‪ ،‬حداقل دمای اتاق حفظ‬
‫شود و اجسام داخل اتاق یخ نزنند‪.‬‬
‫در حالت خنک کننده و رطوبت زدایی‪ ،‬رطوبتی در دستگاه ایجاد می‬
‫شود‪ .‬این عملکرد باعث از بین رفتن چنین رطوبتی می شود‪.‬‬
‫••‬
‫‪،‬‬
‫بر روی صفحه نشان داده می شوند‪.‬‬
‫توجه‬
‫• •این عملکرد در حالت گرم کننده قابل استفاده است‪.‬‬
‫‪،‬‬
‫• •در حین کارکرد ‪ ،LH‬وقتی دکمه هایی مانند‬
‫‪ MODE ،FAN SPEED،‬را فشار می دهید و سپس به‬
‫حالت گرم کننده‪ 30 ،‬درجه سانتی گراد‪ ،‬سرعت باال بازمی‬
‫گردید‪.‬‬
‫• •اگر دکمه ‪ JET MODE‬را در حین عملکرد ‪ LH‬فشار دهید‪،‬‬
‫این عملکرد غیرفعال می شود و حالت گرم کننده قوی فورا ً‬
‫شروع به کار می کند‪( .‬فقط برای مدل گرم کننده قوی)‬
‫• •در صورت بروز خطا‪ ،‬عملکرد ممکن است متوقف شود تا از‬
‫دستگاه محافظت شود‪.‬‬
‫• •دکمه های ‪ COMFORT AIR‬و‬
‫‪ LH‬نمی توانید مورد استفاده قرار دهید‪.‬‬
‫‪SWING‬‬
‫را در حین عملکرد‬
‫استفاده از عملکرد دور كننده پشه‬
‫این عملکرد با پخش امواجی با فرکانس باال‪ ،‬پشه ها را دور می کند‪.‬‬
‫••‬
‫بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود‪.‬‬
‫••‬
‫بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود‪.‬‬
‫توجه‬
‫• •وقتی عملکرد "پاک کردن خودکار" در حال کارکرد است‪،‬‬
‫بعضی از​عملکردها قابل استفاده نیستند‪.‬‬
‫• •اگر برق دستگاه را قطع کنید‪ ،‬فن به مدت ‪ 30‬دقیقه کار می کند‬
‫و سپس بخش های داخلی دستگاه داخلی را پاک می کند‪.‬‬
‫استفاده از عملکرد خواب راحت‬
‫این عملکرد به صورت خودکار كولر گازي را راه اندازی می کند تا‬
‫محیط راحتی برای خواب ایجاد شود‪.‬‬
‫••‬
‫‪،‬‬
‫بر روی صفحه نشان داده می شوند‪.‬‬
‫توجه‬
‫• •این عملکرد در حالت خنک کننده قابل استفاده است‪.‬‬
‫• •‪ 30‬دقیقه بعد از شروع به کار و حتی اگر دمای اتاق کاهش نیابد‬
‫و به دمای بهینه برای خواب نرسد‪ ،‬حركت پره متوقف می شود‬
‫و زاویه جریان هوای غیرمستقیم تنظیم می شود‪.‬‬
‫• •ممکن است محیط خواب راحت برای افراد مختلف‪ ،‬با یکدیگر‬
‫متفاوت باشد‪.‬‬
‫توجه‬
‫• •بدون روشن کردن كولر گازي می توانید از این عملکرد استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫••‬
‫بر روی بعضی از دستگاه های داخلی نمایش داده می شود‪.‬‬
‫‪۲۷‬‬
‫‪FA‬‬
‫استفاده از عملکرد بیصدا‬
‫لغو عملکردهای خاص‬
‫‪1‬‬
‫دکمه ‪ FUNC‬را مرتبا ً فشار دهید تا حالت دلخواه انتخاب شود‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫برای لغو عملکرد‪ ،‬دکمه ‪ SET/CANCEL‬را فشار دهید‪.‬‬
‫استفاده از عملکرد تصفيه هوا‬
‫عملکرد‬
‫محفظه یون ساز‬
‫پالسما‬
‫صفحه نمایش‬
‫توضیحات‬
‫ذرات یونی پخش شده از‬
‫محفظه یون ساز‪ ،‬باکتری‬
‫های موجود در هوا‬
‫و سایر مواد مضر را‬
‫استرلیزه می کنند‪.‬‬
‫آلودگی های میکروسکپی‬
‫و بسیار کوچک از داخل‬
‫هوای ورودی جدا می‬
‫شود تا هوای تمیز و‬
‫پاکیزه به خارج پخش‬
‫شود‪.‬‬
‫توجه‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•بدون روشن کردن كولر گازي می توانید از این عملکرد استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫•وقتی "از بین برنده دود‪/‬پالسما" در بعضی از مدل ها در حال‬
‫کارکرد است‪ ،‬المپ پالسما و المپ خنک کننده هر دو روشن‬
‫می شوند‪.‬‬
‫•در حین کارکرد‪ ،‬محفظه یون ساز را لمس نکنید‪.‬‬
‫•این عملکرد از روی صفحه نمایش کنترل از راه دور ممکن‬
‫است متفاوت کار کند‪.‬‬
‫‪۲۶‬‬
‫••‬
‫بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود‪.‬‬
‫توجه‬
‫این عملکردها با کمک ذرات و فیلترهای یونی‪ ،‬هوای تمیز و تازه را‬
‫پخش می کنند‪.‬‬
‫•‬
‫این عملکرد مانع از ایجاد سر و صدای دستگاه های خارجی شده و‬
‫برای همسایگان مزاحمت ایجاد نخواهد شد‪.‬‬
‫• •این عملکرد زمانی غیرفعال می شود که دکمه های ‪ MODE‬یا‬
‫‪ ENERGY CTRL‬یا ‪ JET MODE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• •در حالت عملکرد خنک کننده‪ ،‬گرم کننده‪ ،‬تغییر خودکار و حالت‬
‫عملکرد خودکار‪ ،‬این عملکرد قابل استفاده است‪.‬‬
‫استفاده از عملکرد مراقبت یونی‬
‫این عملکرد با توليد يون یون که توسط سطوح پوست جذب می شوند‪،‬‬
‫باعث حفظ رطوبت پوستتان می شوند‪.‬‬
‫••‬
‫تقریبا ً ‪ 3‬ثانیه روی صفحه نمایش نشان داده می شود‪.‬‬
‫توجه‬
‫• •این عملکرد در حالت خنک کننده‪ ،‬فن و در حالت یون ساز‪ ،‬قابل‬
‫استفاده است‪.‬‬
‫استفاده از عملکرد "خشک شدن جت"‬
‫این عملکرد باعث می شود رطوبت زدایی به باالترین حد برسد‪.‬‬
‫••‬
‫‪،‬‬
‫بر روی صفحه نشان داده می شوند‪.‬‬
‫توجه‬
‫• •این عملکرد در حالت خنک کننده‪ ،‬رطوبت زدایی‪ ،‬عملکرد‬
‫خودکار‪ ،‬فن و در حالت یون ساز‪ ،‬قابل استفاده است‪.‬‬
‫• •این عملکرد همزمان با کارکرد عملکرد خواب‪ ،‬قابل استفاده‬
‫نیست‪.‬‬
‫• •وقتی دکمه ‪ MODE‬را فشار می دهید‪ ،‬این عملکرد غیرفعال‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪FA‬‬
‫استفاده از عملکردهای خاص‬
‫‪1‬‬
‫دستگاه را روشن کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫دکمه ‪ FUNC‬را مرتبا ً فشار دهید تا حالت دلخواه انتخاب شود‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫برای پایان کار‪ ،‬دکمه ‪ SET/CANCEL‬را فشار دهید‪.‬‬
‫صفحه نمایش‬
‫توضیحات‬
‫با از بین بردن ذراتی که وارد دستگاه داخلی‬
‫می شوند هوا را تصفيه مي كند‪.‬‬
‫برای کم کردن صداي دستگاه های خارجی‪.‬‬
‫با توليد يون‪ ،‬هوا را براي پوست تان مرطوب‬
‫مي كند‪.‬‬
‫برای اینکه رطوبت داخلی با سرعت بیشتری‬
‫کم شود‪.‬‬
‫برای اینکه حداقل دمای اتاق حفظ شود و اجسام‬
‫داخل اتاق یخ نزنند‪.‬‬
‫باد مخصوص دور كننده پشه‪.‬‬
‫برای از بین بردن رطوبت تولید شده در دستگاه‬
‫داخلی‪.‬‬
‫برای اینکه محیط خواب راحتی داشته باشید‪.‬‬
‫توجه‬
‫• •بعضی از عملکردها ممکن است با توجه به مدل دستگاه پشتیبانی‬
‫نشوند‪.‬‬
‫• •بعضی از عملکردها از روی صفحه نمایش کنترل از راه دور‬
‫ممکن است متفاوت کار کنند‪.‬‬
‫‪۲۵‬‬
‫‪FA‬‬
‫استفاده از عملکرد صرفه جویی در مصرف‬
‫انرژی (اختیاری)‬
‫این عملکرد میزان استفاده از انرژی را در حین خنک کردن کاهش می‬
‫دهد و دمای تنظیم شده را افزایش می دهد تا روی سطحی بهینه قرار‬
‫بگیرد و محیط راحت تری ایجاد شود‪ .‬اگر دمای مورد نظر زیر ‪22‬‬
‫درجه سانتیگراد باشد دما به صورت خودکار روی ‪ 22‬درجه سانتیگراد‬
‫تنظیم می شود‪ .‬اگر دما بیشتر از ‪ 22‬درجه سانتی گراد باشد‪ ،‬ثابت‬
‫روی ‪ 22‬درجه می ماند‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫دستگاه را روشن کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫دکمه ‪ MODE‬را مرتبا ً فشار دهید تا حالت خنک کننده انتخاب‬
‫شود‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫دکمه ‪ ENERGY SAVING‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• •‬
‫بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود‪.‬‬
‫استفاده از عملکرد کنترل انرژی (اختیاری)‬
‫‪1‬‬
‫دستگاه را روشن کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫دکمه ‪ ENERGY CTRL‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• •دکمه ‪ ENERGY CTRL‬را مرتبا ً فشار دهید تا هر مرحله‬
‫انتخاب شود‪.‬‬
‫توجه‬
‫• •‪ 1‬مرحله‪ :‬ورودی برق در مقایسه با ورودی برق درجه بندی‬
‫شده تا ‪ %20‬کاهش مي يابد‪.‬‬
‫بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود‪.‬‬
‫‪−‬‬
‫‪−‬‬
‫• •‪ 2‬مرحله‪ :‬ورودی برق در مقایسه با ورودی برق درجه بندی‬
‫شده تا ‪ % 40‬کاهش مي يابد‪.‬‬
‫بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود‪.‬‬
‫‪−‬‬
‫‪−‬‬
‫• •‪ 3‬مرحله (اختیاری)‪ :‬ورودی برق در مقایسه با ورودی برق‬
‫درجه بندی شده تا ‪ %60‬کاهش میابد‪.‬‬
‫‪−‬‬
‫‪−‬‬
‫بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود‪.‬‬
‫(مرحله ‪ )2‬بر روی صفحه نمایش بعضی‬
‫• • (مرحله ‪،)1‬‬
‫از دستگاه های داخلی نمایش داده می شود‪.‬‬
‫• •این عملکرد در حالت خنک کننده قابل استفاده است‪.‬‬
‫• •وقتی حالت کنترل انرژی انتخاب می شود‪ ،‬ظرفیت ممکن است‬
‫کم شود‪.‬‬
‫فشار داده شود‪،‬‬
‫یا‬
‫• •اگر دکمه های ‪،FAN SPEED‬‬
‫دمای دلخواه در حدود ‪ 5‬ثانیه نمایش داده می شود‪.‬‬
‫• •اگر دکمه های ‪ ROOM TEMP‬فشار داده شود‪ ،‬دمای اتاق در‬
‫حدود ‪ 5‬ثانیه نمایش داده می شود‪.‬‬
‫‪۲۴‬‬
‫‪FA‬‬
‫استفاده از عملکرد نمایش انرژی (اختیاری)‬
‫استفاده از عملکرد چراغ خاموش (اختیاری)‬
‫این عملکرد میزان برق تولید شده را همزمان با کار کردن دستگاه بر‬
‫روی صفحه نمایش داخلی نشان می دهد‪.‬‬
‫روشنایی صفحه نمایش‬
‫نمایش میزان مصرف انرژی فعلی‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫توجه‬
‫دستگاه را روشن کنید‪.‬‬
‫• •صفحه نمایش را روشن‪/‬خاموش کنید‪.‬‬
‫دکمه ]‪ kW [3 s‬را به مدت ‪ 3‬ثانیه فشار دهید و نگهدارید‪.‬‬
‫‪kW‬‬
‫‪kWh‬‬
‫یا نماد‬
‫• •نماد میزان مصرف برق همزمان (‬
‫) برای مدت زمانی بر روی بعضی از دستگاه های داخلی‬
‫نمایش داده می شود‪.‬‬
‫نمایش میزان مصرف انرژی کلی (اختیاری)‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫دستگاه را روشن کنید‪.‬‬
‫دکمه ]‪ kW [3 s‬را دو بار به مدت ‪ 3‬ثانیه فشار دهید و نگهدارید‪.‬‬
‫‪kW‬‬
‫• •نماد میزان مصرف برق کلی (‪ ) kWh‬برای مدتی بر‬
‫روی بعضی از دستگاه های داخلی نمایش داده می شود‪.‬‬
‫توجه‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫می توانید روشنایی صفحه نمایش دستگاه داخلی را تنظیم کنید‪.‬‬
‫• •دکمه ‪ LIGHT OFF‬را فشار دهید‪.‬‬
‫•بر روی دستگاه كنترل از راه دور بی سیم نمایش داده نمی شود‪.‬‬
‫•‪ kW‬به معنای میزان مصرف انرژی در همان لحظه است‪.‬‬
‫•‪ kWh‬به معنای میزان مصرف انرژی کلی است‪.‬‬
‫•اگر بیشتر از ‪ kWh 99‬است که همان دامنه مورد نظر می‬
‫باشد‪ ،‬آن را روی ‪kWh 99‬نگه دارید‪.‬‬
‫•با خاموش کردن‪ ،‬مقادیر به میزان های از پیش تنظیم شده باز‬
‫می گردند‪.‬‬
‫•مقدار وات کمتر از ‪ kW(h( 10‬با واحد ‪ kW(h( 0.1‬و وات‬
‫بیشتر از ‪ kW(h( 10‬با واحد ‪ kW(h( 1‬نمایش داده می شود‪.‬‬
‫•ممکن است انرژی اصلی با میزان انرژی نمایش داده شده‬
‫متفاوت باشد‪.‬‬
‫استفاده از عملکرد هوای مطبوع (اختیاری)‬
‫عملکرد صفحه مطبوع‬
‫این عملکرد به راحتی صفحه را روی یک موقعیت از پیش تنظیم شده‬
‫قرار می دهد تا هوا به صورت مستقیم بر روی اجسام موجود در اتاق‬
‫پخش نشود‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫دستگاه را روشن کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫دکمه ‪ COMFORT AIR‬را مرتبا ً فشار دهید تا جهت دلخواه‬
‫انتخاب شود‪.‬‬
‫• •‬
‫یا‬
‫بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود‪.‬‬
‫توجه‬
‫بر روی بعضی از دستگاه های داخلی نمایش داده‬
‫یا‬
‫••‬
‫می شود‪.‬‬
‫• •این عملکرد زمانی غیرفعال می شود که دکمه ‪ MODE‬یا‬
‫‪ JET MODE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• •وقتی دکمه ‪ SWING‬را فشار می دهید‪ ،‬این عملکرد غیرفعال می‬
‫شود و جابجایی خودکار جهت عمودی تنظیم خواهد شد‪.‬‬
‫• •وقتی این عملکرد خاموش است‪ ،‬صفحه افقی بسته به حالت تنظیم‬
‫شده به صورت خودکار کار می کند‪.‬‬
‫‪۲۳‬‬
‫‪FA‬‬
‫استفاده از عملکرد خواب (اختیاری)‬
‫استفاده از عملکرد تایمر ساده (اختیاری)‬
‫وقتی به خواب می روید این عملکرد به صورت خودکار كولر گازي‬
‫را خاموش می کند‪.‬‬
‫وقتی به خواب می روید این عملکرد به صورت خودکار كولر گازي‬
‫را خاموش می کند‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫دستگاه را روشن کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫دستگاه را روشن کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫دکمه ‪ TIMER‬را مرتبا ً فشار دهید‪.‬‬
‫• •نماد زیر در پايين صفحه نمایش چشمک می زند‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫دکمه ‪ TIMER‬را مرتبا ً فشار دهید‪.‬‬
‫• •نماد زیر در پايين صفحه نمایش چشمک می زند‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫یا‬
‫دکمه‬
‫انتخاب شود‪.‬‬
‫را فشار دهید تا ساعت (حداکثر ‪ 7‬ساعت)‬
‫برای پایان کار‪ ،‬دکمه ‪ SET/CANCEL‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• •‬
‫بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود‪.‬‬
‫توجه‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫• بر روی بعضی از دستگاه های داخلی نمایش داده می شود‪.‬‬
‫•‪ 1H‬تا ‪ 7H‬فقط به مدت ‪ 5‬ثانیه بر روی صفحه نمایش دستگاه‬
‫داخلی نشان داده می شود و سپس به تنظیم دما بازخواهید گشت‪.‬‬
‫•در حالت خنک کننده و رطوبت زدایی‪ ،‬دما بعد از ‪ 30‬دقیقه به‬
‫اندازه درجه و بعد از ‪ 30‬دقیقه دیگر به اندازه ‪ 1‬درجه دیگر‬
‫افزایش مي يابد تا خواب راحت تری داشته باشید‪.‬‬
‫•دما حداکثر تا ‪ 2‬درجه از دمای از پیش تنظیم شده افزایش مي‬
‫يابد‪.‬‬
‫•هرچند که ممکن است عالمت سرعت فن روی صفحه نمایش‬
‫تغییر کند‪ ،‬سرعت فن به صورت خودکار تنظیم خواهد شد‪.‬‬
‫‪۲۲‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫یا‬
‫دکمه‬
‫انتخاب شود‪.‬‬
‫را فشار دهید تا ساعت (حداکثر ‪ 7‬ساعت)‬
‫برای پایان کار‪ ،‬دکمه ‪ SET/CANCEL‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• •‬
‫بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود‪.‬‬
‫توجه‬
‫• •وقتی "تایمر خاموش" را تنظیم می کنید‪ ،‬این عملکرد غیرفعال‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪FA‬‬
‫روشن‪/‬خاموش کردن تایمر‬
‫تنظیم تایمر خاموش‬
‫این عملکرد‪ ،‬كولر گازي را تنظیم می کند تا در زمان دلخواه شما به‬
‫صورت خودکار روشن‪/‬خاموش شود‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫دکمه ‪ TIMER‬را مرتبا ً فشار دهید‪.‬‬
‫• •نماد زیر در پايين صفحه نمایش چشمک می زند‪.‬‬
‫تنظیم تایمر روشن‬
‫‪1‬‬
‫دکمه ‪ TIMER‬را مرتبا ً فشار دهید‪.‬‬
‫• •نماد زیر در پايين صفحه نمایش چشمک می زند‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫یا‬
‫را فشار دهید تا دقیقه ها انتخاب شوند‪.‬‬
‫یا‬
‫را فشار دهید تا دقیقه ها انتخاب شوند‪.‬‬
‫برای پایان کار‪ ،‬دکمه ‪ SET/CANCEL‬را فشار دهید‪.‬‬
‫بر روی صفحه‬
‫• •بعد از تنظیم تایمر‪ ،‬زمان فعلی و نماد‬
‫نمایش داده می شود که نشان دهنده آن است که زمان‬
‫دلخواه تنظیم شده است‪.‬‬
‫برای پایان کار‪ ،‬دکمه ‪ SET/CANCEL‬را فشار دهید‪.‬‬
‫توجه‬
‫بر روی صفحه‬
‫• •بعد از تنظیم تایمر‪ ،‬زمان فعلی و نماد‬
‫نمایش داده می شود که نشان دهنده آن است که زمان‬
‫دلخواه تنظیم شده است‪.‬‬
‫• •وقتی "تایمر ساده" را تنظیم می کنید‪ ،‬این عملکرد غیرفعال می‬
‫شود‪.‬‬
‫لغو تایمر خاموش‬
‫لغو تایمر روشن‬
‫‪1‬‬
‫دکمه ‪ TIMER‬را مرتبا ً فشار دهید‪.‬‬
‫• •نماد زیر در پايين صفحه نمایش چشمک می زند‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫برای لغو تنظیم‪ ،‬دکمه ‪ SET/CANCEL‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫دکمه ‪ TIMER‬را مرتبا ً فشار دهید‪.‬‬
‫• •نماد زیر در پايين صفحه نمایش چشمک می زند‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫برای لغو تنظیم‪ ،‬دکمه ‪ SET/CANCEL‬را فشار دهید‪.‬‬
‫لغو تنظیم تایمر‬
‫• •برای لغو همه تنظیمات تایمر‪ ،‬دکمه‬
‫‪CANCEL‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫‪۲۱‬‬
‫‪FA‬‬
‫استفاده از عملکرد سرعت فن‬
‫استفاده از عملکرد جهت وزش هوا‬
‫تنظیم سرعت پنکه‬
‫این عملکرد جهت وزش هوا را به صورت عمودی (افقی) تنظیم می‬
‫کند‪.‬‬
‫• •دکمه ‪ FAN SPEED‬را مرتبا ً فشار دهید تا سرعت فن تنظیم‬
‫شود‪.‬‬
‫صفحه نمایش‬
‫سرعت‬
‫زیاد‬
‫متوسط ‪ -‬زیاد‬
‫متوسط‬
‫متوسط ‪ -‬کم‬
‫کم‬
‫باد طبیعی‬
‫‪-‬‬
‫توجه‬
‫• •سرعت فن باد طبیعی‪ ،‬بصورت خودکار تنظیم می شود‪.‬‬
‫→‬
‫→‬
‫• •نمادهای سرعت فن روی همان دستگاه های داخلی نمایش داده‬
‫مي شوند‪.‬‬
‫→‬
‫→‬
‫→‬
‫→‬
‫• •صفحه نمایش دستگاه داخلی فقط به مدت ‪ 5‬ثانیه نمایش داده می‬
‫شود و در همان مدل ها به تنظیم دما بازمی گردند‪.‬‬
‫‪۲۰‬‬
‫• •دکمه‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪SWING‬‬
‫( ‪ ) SWING‬را مرتبا ً فشار دهید و جهت دلخواه را‬
‫‪−‬‬
‫) را برای تنظیم جهت وزش باد به‬
‫(‬
‫‪−‬‬
‫صورت خودکار انتخاب کنید‪.‬‬
‫توجه‬
‫• •تنظیم جهت وزش باد به صورت افقی با توجه به مدل ممکن‬
‫است پشتیبانی نشود‪.‬‬
‫• •اگر اگر به طور دستي پره ها را تنظیم کنید ممکن است نقصی‬
‫در عملکرد دستگاه روی دهد‪.‬‬
‫• •اگر كولر گازي را دوباره راه اندازی کنید‪ ،‬با جهت وزش هوای‬
‫تنظیم شده قبلی کار می کند بنابراین پخش کننده هوا ممکن است‬
‫با نماد نشان داده شده روی کنترل از راه دور مطابقت نداشته‬
‫باشد‪ .‬در چنین حالتی دکمه ‪ SWING‬یا ‪ SWING‬را فشار دهید تا‬
‫جهت وزش هوا دوباره تنظیم شود‪.‬‬
‫• •این عملکرد از روی صفحه نمایش کنترل از راه دور ممکن‬
‫است متفاوت کار کند‪.‬‬
‫‪FA‬‬
‫استفاده از عملکرد "حالت جت"‬
‫حالت گرم کننده‬
‫‪1‬‬
‫دستگاه را روشن کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫دکمه ‪ MODE‬را مرتبا ً فشار دهید تا حالت گرم کننده انتخاب‬
‫شود‪.‬‬
‫• •‬
‫‪3‬‬
‫دکمه‬
‫تغییر سریع دمای اتاق‬
‫بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود‪.‬‬
‫یا‬
‫را فشار دهید تا دمای دلخواه تنظیم شود‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫توجه‬
‫روی صفحه واحد داخلی نمایش‬
‫• •هنگام آب شدن یخ و برفک‪،‬‬
‫داده می‌شود‪.‬‬
‫• •عالوه بر این‪ ،‬این نشانگر بر روی واحد داخلی نمایش داده‬
‫می‌شود‪:‬‬
‫‪−‬هنگامی که پیش گرمکن در حال استفاده است‪.‬‬
‫‪−‬‬
‫‪−‬‬
‫‪−‬هنگامی که درجه حرارت اتاق به دمای مشخص‬
‫رسیده باشد‪.‬‬
‫این حالت فقط هوا را داخل ساختمان پخش می کند بدون اینکه دما را‬
‫تغییر دهد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫دستگاه را روشن کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫دکمه ‪ MODE‬را مرتبا ً فشار دهید تا حالت فن انتخاب شود‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫دستگاه را روشن کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫دکمه ‪ MODE‬را مرتبا ً فشار دهید تا حالت دلخواه انتخاب‬
‫شود‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫دکمه ‪ JET MODE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• •‬
‫بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود‪.‬‬
‫توجه‬
‫حالت فن‬
‫• •‬
‫این عملکرد به شما امکان می دهد در طول تابستان به سرعت هوای‬
‫داخل ساختمان را خنک کنید و در طول زمستان به سرعت هوا را‬
‫خنک کنید‪.‬‬
‫• •حالت خنک کننده و گرم کننده‪ :‬عملکرد حالت جت در حالت های‬
‫خنک کننده‪ ،‬گرم کننده و رطوبت زدایی قابل دسترسی است‪.‬‬
‫• •فقط مدل خنک کننده‪ :‬عملکرد حالت جت در حالت های خنک‬
‫کننده‪ ،‬رطوبت زدایی‪ ،‬حالت فن و تصفيه هوا هوا قابل دسترسی‬
‫است‪.‬‬
‫بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود‪.‬‬
‫دکمه ‪ FAN SPEED‬را فشار دهید تا سرعت فن تنظیم شود‪.‬‬
‫• •در بضی از مدل ها حالت گرم کردن جت قابل استفاده نیست‪.‬‬
‫• •در حالت خنک کننده جت‪ ،‬هوای شدید برای ‪ 30‬دقیقه به بیرون‬
‫دمیده می شود‪.‬‬
‫• •بعد از گذشت ‪ 30‬دقیقه‪ ،‬دمای محیط بر روی ‪ 18‬درجه‬
‫سانتی‌گراد حفظ می‌شود‪.‬‬
‫یا‬
‫در صورتی که می‌خواهید دما را تغییر دهید‪ ،‬دکمه‬
‫را فشار دهید تا دمای مورد نظرتان را تنظیم کنید‪.‬‬
‫• •در حالت گرم کننده جت‪ ،‬هوای شدید برای ‪ 30‬دقیقه به بیرون‬
‫دمیده می شود‪.‬‬
‫• •بعد از گذشت ‪ 30‬دقیقه‪ ،‬دمای محیط بر روی ‪ 30‬درجه سانتی‬
‫گراد حفظ می‌شود‪.‬‬
‫یا‬
‫در صورتی که می‌خواهید دما را تغییر دهید‪ ،‬دکمه‬
‫را فشار دهید تا دمای مورد نظرتان را تنظیم کنید‪.‬‬
‫• •این عملکرد از روی صفحه نمایش کنترل از راه دور ممکن‬
‫است متفاوت کار کند‪.‬‬
‫‪۱۹‬‬
‫‪FA‬‬
‫عملکرد خودکار (هوش مصنوعی)‬
‫حالت تغییر حالت خودکار‬
‫فقط مدل خنک کننده‬
‫حالت خنک کننده و گرم کننده‬
‫در این حالت سرعت فن و دما به صورت خودکار بر اساس دمای اتاق‬
‫تنظیم می شود‪.‬‬
‫این حالت‪ ،‬به صورت خودکار حالت را تنظیم می کند تا دمای تنظیم‬
‫شده روی ‪ 2±‬درجه سانتی گراد باشد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫دستگاه را روشن کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫دستگاه را روشن کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫دکمه ‪ MODE‬را مرتبا ً فشار دهید تا عملکرد خودکار انتخاب‬
‫شود‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫دکمه ‪ MODE‬را مرتبا ً فشار دهید تا حالت تغییر خودکار‬
‫انتخاب شود‪.‬‬
‫• •‬
‫‪3‬‬
‫بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود‪.‬‬
‫اگر دما کمتر یا بیشتر از دمای دلخواه است‪ ،‬دکمه های‬
‫را فشار دهید تا کد عملکرد دلخواه انتخاب شود‪.‬‬
‫یا‬
‫• •‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫دکمه‬
‫بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود‪.‬‬
‫یا‬
‫را فشار دهید تا دمای دلخواه تنظیم شود‪.‬‬
‫دکمه ‪ FAN SPEED‬را فشار دهید تا سرعت فن تنظیم شود‪.‬‬
‫حالت رطوبت زدايي‬
‫کد‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬‫‪2-‬‬
‫توضیحات‬
‫سرد‬
‫کمی سرد‬
‫حفظ دمای اتاق‬
‫کمی گرم‬
‫گرم‬
‫توجه‬
‫• •در این حالت نمی توانید سرعت فن را تنظیم کنید‪ ،‬اما می توانید‬
‫پره هاي وزش جهت باد را تنظیم کنید تا به صورت خودکار‬
‫بچرخد‪.‬‬
‫‪۱۸‬‬
‫اين عملكرد به منظور پيشگيري از تشكيل قارچ يا كپك در داخل دستگاه‬
‫به دليل رطوبت زياد محيط هاي مرطوب يا رطوبت ناشي از فصل‬
‫هاي باراني‪ ،‬به كار مي رود‪ .‬در این حالت دمای اتاق تنظیم می شود و‬
‫سرعت فن به صورت خودکار تنظیم می شود تا بهترین سطح رطوبت‬
‫حفظ شود‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫دستگاه را روشن کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫دکمه ‪ MODE‬را مرتبا ً فشار دهید تا حالت رطوبت زدایی‬
‫انتخاب شود‪.‬‬
‫• •‬
‫بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود‪.‬‬
‫توجه‬
‫• •در این حالت نمی توانید دمای اتاق را تنظیم کنید‪ ،‬به صورت‬
‫خودکار تنظیم می شود‪.‬‬
‫• •دمای اتاق بر روی صفحه نمایش داده نمی شود‪.‬‬
‫‪FA‬‬
‫راه اندازی مجدد كولر گازي به صورت خودکار‬
‫استفاده از عملکرد "حالت"‬
‫وقتی كولر گازي مجددا ً بعد از قطع برق شروع به کار می کند‪ ،‬این‬
‫عملکرد تنظیمات قبلی را بازیابی می کند‪.‬‬
‫این عملکرد به شما امکان می دهد عملکرد دلخواه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫غیرفعال کردن راه اندازی مجدد خودکار‬
‫‪1‬‬
‫درپوش جلو (نوع‪ )2‬یا پره افقی (نوع‪ )1‬را باز کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫دکمه ‪ ON/OFF‬را فشار دهید و ‪ 6‬ثانیه نگهدارید‪ ،‬سپس‬
‫دستگاه دو بار صدای بیپ پخش می کند و المپ ‪ 4‬بار به‬
‫صورت دوتایی چشمک می زند‪.‬‬
‫• •برای فعالسازی مجدد این عملکرد‪ ،‬دکمه ‪ ON/OFF‬را‬
‫فشار دهید و به مدت ‪ 6‬ثانیه نگهدارید‪ .‬دستگاه دو بار صدای‬
‫بیپ می دهد و المپ ‪ 4‬بار به صورت دوتایی چشمک می‬
‫زند‪.‬‬
‫نوع‪1‬‬
‫فقط مدل خنک کننده‬
‫حالت خنک کننده‬
‫حالت عملکرد خودکار (‪)AI‬‬
‫حالت رطوبت زدايي‬
‫حالت فن‬
‫حالت خنک کننده و گرم کننده‬
‫حالت خنک کننده‬
‫حالت تغییر حالت خودکار‬
‫‪ON/OFF‬‬
‫نوع‪2‬‬
‫حالت رطوبت زدايي‬
‫حالت گرم کننده‬
‫‪ON/OFF‬‬
‫توجه‬
‫• •ویژگی ممکن است با توجه به مدل دستگاه تغییر کند‪.‬‬
‫• •اگر دکمه ‪ ON/OFF‬را به جاي ‪ 6‬ثانيه‪ ،‬بين ‪ 3‬تا ‪ 5‬ثانيه‬
‫نگهداريد دستگاه وارد حالت آزمايش (تست) می شود‪ .‬در‬
‫عملکرد آزمایشی‪ ،‬دستگاه به مدت ‪ 18‬دقیقه هوای خنکی را با‬
‫قدرت به بیرون پخش می کند و سپس به تنظیمات پیش فرض‬
‫کارخانه باز مي گردد‪.‬‬
‫حالت فن‬
‫حالت خنک کننده‬
‫‪1‬‬
‫دستگاه را روشن کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫دکمه ‪ MODE‬را مرتبا ً فشار دهید تا حالت خنک کننده انتخاب‬
‫شود‪.‬‬
‫• •‬
‫‪3‬‬
‫دکمه‬
‫بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود‪.‬‬
‫یا‬
‫را فشار دهید تا دمای دلخواه تنظیم شود‪.‬‬
‫‪۱۷‬‬
‫‪FA‬‬
‫دکمه‬
‫صفحه نمایش‬
‫توضیحات‬
‫با از بین بردن ذراتی که وارد دستگاه داخلی می شوند‬
‫هوا را تصفيه مي كند‪.‬‬
‫برای کم کردن صداي دستگاه های خارجی‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫با توليد يون‪ ،‬هوا را براي پوست تان مرطوب مي كند‪.‬‬
‫برای اینکه رطوبت داخلی با سرعت بیشتری کم شود‪.‬‬
‫‪FAN‬‬
‫‪SPEED‬‬
‫باد مخصوص دور كننده پشه‪.‬‬
‫‪MODE‬‬
‫‪TEMP‬‬
‫‪1‬‬
‫برای از بین بردن رطوبت تولید شده در دستگاه داخلی‪.‬‬
‫*‬
‫‪JET‬‬
‫‪MODE‬‬
‫برای اینکه محیط خواب راحتی داشته باشید‪.‬‬
‫]‪kW [3 s‬‬
‫‪ROOM‬‬
‫‪TEMP‬‬
‫]‪DIAGNOSIS [5 s‬‬
‫‪SET‬‬
‫‪CANCEL‬‬
‫‪CANCEL‬‬
‫‪RESET‬‬
‫‪۱۶‬‬
‫‪FUNC.‬‬
‫*‬
‫*‬
‫برای اینکه حداقل دمای اتاق حفظ شود و اجسام داخل‬
‫اتاق یخ نزنند‪.‬‬
‫‪SWING‬‬
‫‪SET UP‬‬
‫‪RESET‬‬
‫‪SWING‬‬
‫‪-‬‬
‫برای بازنشاني تنظیمات دستگاه كنترل از راه دور‪.‬‬
‫]‪℃↔℉ [5 s‬‬
‫‪FUNC.‬‬
‫‪TIMER‬‬
‫توجه‬
‫• •بعضی از عملکردها ممکن است با توجه به مدل دستگاه پشتیبانی نشوند‪.‬‬
‫• •* دکمه ها ممکن است با توجه به مدل دستگاه تغییر کنند‪.‬‬
‫• •دگمه ‪ SET/CANCEL‬را فشار دهید تا ‪( FUNC‬عملكرد) انتخاب شده شروع به كار كند‪.‬‬
‫‪FA‬‬
‫دکمه‬
‫صفحه نمایش‬
‫برای روشن‪/‬خاموش کردن كولر گازي به صورت‬
‫خودکار در زمان دلخواه‪.‬‬
‫‪TIMER‬‬
‫‪SET/‬‬
‫‪CANCEL‬‬
‫‪2‬‬
‫‪CANCEL‬‬
‫*‬
‫*‬
‫‪FAN‬‬
‫‪SPEED‬‬
‫‪MODE‬‬
‫‪TEMP‬‬
‫*‬
‫‪JET‬‬
‫‪MODE‬‬
‫‪1‬‬
‫]‪kW [3 s‬‬
‫‪ROOM‬‬
‫‪TEMP‬‬
‫]‪DIAGNOSIS [5 s‬‬
‫‪SET‬‬
‫‪CANCEL‬‬
‫‪CANCEL‬‬
‫‪RESET‬‬
‫‪SWING‬‬
‫‪SET UP‬‬
‫‪*LIGHT‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ROOM‬‬
‫‪TEMP‬‬
‫]‪℃↔℉ [5 s‬‬
‫‪TIMER‬‬
‫]‪kW [3 s‬‬
‫‪SWING‬‬
‫‪FUNC.‬‬
‫‪-‬‬
‫برای تنظیم‪/‬لغو عملکردهای خاص و تایمر‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫برای لغو تنظیمات تایمر‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫برای تنظیم زمان‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫برای تنظیم روشنایی صفحه نمایش در دستگاه داخلی‪.‬‬
‫برای نمایش دمای اتاق‪.‬‬
‫برای تغییر واحد دمای دستگاه بین سانتی گراد و‬
‫فارنهایت‪.‬‬
‫]‪°C↔°F [5 s‬‬
‫‪*ENERGY‬‬
‫‪SAVING‬‬
‫‪*COMFORT‬‬
‫‪AIR‬‬
‫‪*ENERGY‬‬
‫‪CTRL‬‬
‫‪*COMFORT‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪DIAGNOSIS‬‬
‫]‪[5 s‬‬
‫توضیحات‬
‫برای کم کردن میزان مصرف برق‪.‬‬
‫برای تنظیم جریان هوا و پخش باد‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫برای تنظیم نمایش یا عدم نمایش اطالعات مربوط به‬
‫انرژی‪.‬‬
‫برای اعمال تأثیر صرفه جویی در مصرف انرژی‪.‬‬
‫برای اینکه محیط خواب راحتی داشته باشید‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫برای اینکه به راحتی بتوانید اطالعات مربوط به مراقبت‬
‫و نگهداری از دستگاه را بررسی کنید‪.‬‬
‫‪۱۵‬‬
‫‪FA‬‬
‫استفاده از دستگاه كنترل از راه دور بی سیم‬
‫می توانید با استفاده از کنترل از راه دور راحت تر از دستگاه تهویه استفاده کنید‪.‬‬
‫دکمه‬
‫صفحه نمایش‬
‫‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫توضیحات‬
‫برای روشن‪/‬خاموش کردن كولر گازي‪.‬‬
‫برای تنظیم دمای مناسب اتاق در حالت های خنک کننده‪،‬‬
‫گرم کننده یا تغییر خودکار‪.‬‬
‫برای انتخاب حالت خنک کننده‪.‬‬
‫*‬
‫*‬
‫برای انتخاب حالت گرم کننده‪.‬‬
‫‪FAN‬‬
‫‪SPEED‬‬
‫‪MODE‬‬
‫‪TEMP‬‬
‫*‬
‫‪JET‬‬
‫‪MODE‬‬
‫‪1‬‬
‫‪MODE‬‬
‫برای انتخاب حالت فن‪.‬‬
‫]‪kW [3 s‬‬
‫‪ROOM‬‬
‫‪TEMP‬‬
‫]‪DIAGNOSIS [5 s‬‬
‫‪SET‬‬
‫‪CANCEL‬‬
‫‪CANCEL‬‬
‫‪SWING‬‬
‫‪SET UP‬‬
‫برای انتخاب حالت تغییر خودکار‪/‬عملکرد خودکار‪.‬‬
‫‪SWING‬‬
‫‪JET‬‬
‫‪MODE‬‬
‫]‪℃↔℉ [5 s‬‬
‫‪FUNC.‬‬
‫‪FAN‬‬
‫‪SPEED‬‬
‫‪TIMER‬‬
‫‪SWING SWING‬‬
‫‪RESET‬‬
‫برای انتخاب حالت رطوبت زدايي‪.‬‬
‫برای تغییر سریع دمای اتاق‪.‬‬
‫برای تنظیم سرعت فن‪.‬‬
‫برای تنظیم جهت جریان هوا به صورت افقی یا عمودی‪.‬‬
‫توجه‬
‫• •* دکمه ها ممکن است با توجه به مدل دستگاه تغییر کنند‪.‬‬
‫‪۱۴‬‬
‫‪FA‬‬
‫تنظیم زمان فعلی‬
‫‪1‬‬
‫باتری ها را در دستگاه بگذارید‪.‬‬
‫• •نماد زیر در پايين صفحه نمایش چشمک می زند‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫یا‬
‫را فشار دهید تا دقیقه ها انتخاب شوند‪.‬‬
‫کار کردن با كولر گازي بدون دستگاه از راه دور‬
‫وقتی دستگاه كنترل از راه دور در دسترس نیست‪ ،‬می توانید از دکمه‬
‫‪ ON/OFF‬دستگاه داخلی برای کارکرد دستگاه استفاده کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫درپوش جلو (نوع‪ )2‬یا پره افقی (نوع‪ )1‬را باز کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫دکمه ‪ ON/OFF‬را فشار دهید‪.‬‬
‫نوع‪1‬‬
‫برای پایان کار‪ ،‬دکمه ‪ SET/CANCEL‬را فشار دهید‪.‬‬
‫توجه‬
‫• •تایمر روشن‪/‬خاموش بعد از تنظیم زمان فعلی قابل استفاده خواهد‬
‫بود‪.‬‬
‫استفاده از عملکرد تبدیل سانتی گراد به فارنهایت‬
‫(اختیاری)‬
‫‪ON/OFF‬‬
‫نوع‪2‬‬
‫این عملکرد واحدها را بین سانتی گراد و فارنهایت تغییر می دهد‪.‬‬
‫• •دکمه‬
‫‪SWING‬‬
‫]‪℃↔℉ [5 s‬‬
‫را به مدت ‪ 5‬ثانیه فشار دهید و نگهدارید‪.‬‬
‫‪ON/OFF‬‬
‫توجه‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•اگر پره افقی به سرعت باز شود ممکن است استپ موتور از‬
‫کار بیفتد‪.‬‬
‫•سرعت فن روی زیاد تنظیم شده است‪.‬‬
‫•ویژگی ممکن است با توجه به مدل دستگاه تغییر کند‪.‬‬
‫•هنگام استفاده از دکمه اضطراری ‪ ،ON/OFF‬نمی توانید دما‬
‫را تغییر دهید‪.‬‬
‫•فقط برای مدل های خنک کننده‪ ،‬دما روی ‪ 22‬درجه سانتی گراد‬
‫تنظیم می شود‪.‬‬
‫•برای مدل های خنک کننده و گرم کننده‪ ،‬دما بین ‪ 22‬تا ‪24‬‬
‫درجه سانتی گراد تنظیم می شود‪.‬‬
‫‪۱۳‬‬
‫‪FA‬‬
‫کنترل از راه دور بی سیم‬
‫روش کارکرد‬
‫قرار دادن باتری ها در دستگاه‬
‫دستگاه كنترل از راه دور را به سمت گیرنده سیگنال در سمت راست‬
‫كولر گازي بگیرید تا کار کند‪.‬‬
‫اگر صفحه نمایش کنترل از راه دور کم رنگ شده است‪ ،‬باتری ها‬
‫را تعویض کنید‪ .‬باتری های ‪ 1.5( AAA‬ولت) را قبل از استفاده از‬
‫کنترل از راه دور در آن قرار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫درپوش محفظه باتري را بردارید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫باتری های جدید را داخل دستگاه بگذارید و بررسی کنید قطب‬
‫های ‪ +‬و ‪ -‬باتری ها به درستی در جای خود قرار گرفته باشند‪.‬‬
‫توجه‬
‫• •اگر دستگاه كنترل از راه دور را به سمت سایر وسایل الکتریکی‬
‫بگیرید ممکن است بر آنها اثر داشته باشد‪ .‬حتما ً دستگاه كنترل از‬
‫راه دور را به سمت گیرنده سیگنال دستگاه تهویه هوا بگیرید‪.‬‬
‫• •برای عملکرد صحیح‪ ،‬از یک پارچه نرم برای تمیز کردن‬
‫فرستنده سیگنال و گیرنده استفاده کنید‪.‬‬
‫• •در صورتی که محصول فاقد یک عملکرد خاص باشد‪ ،‬زمانی‬
‫که دکمه آن عملکرد بر روی دستگاه کنترل از راه دور فشار‬
‫داده شود صدای سوت شنیده نمی شود بجز برای عملکردهای‬
‫نصب نگهدارنده کنترل از راه دور‬
‫برای محافظت از دستگاه كنترل از راه دور‪ ،‬نگهدارنده را در جایی‬
‫نصب کنید که در معرض تابش مستقیم نور خورشید نباشد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫مکانی ایمن را انتخاب کنید که به راحتی قابل دسترسی باشد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫با کمک آچار پيچ گوشتي ‪ 2‬پیچ را محکم ببندید تا نگهدارنده‬
‫محکم شود‪.‬‬
‫‪۱۲‬‬
‫مسیر جریان هوا ( ‪ ،) SWING‬نمایش انرژی (]‪ ،)kW [3 s‬عملکرد‬
‫پاکسازی هوا ( )‪.‬‬
‫عملکرد‬
‫‪FA‬‬
‫نکاتی برای عملکرد دستگاه‬
‫نکاتی هایی برای صرفه جویی در مصرف انرژی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•داخل ساختمان را بیش از حد خنک نکنید‪ .‬این کار ممکن است برای سالمتتان مضر باشد و باعث می شود مقدار زیادی برق مصرف کنید‪.‬‬
‫•هنگام کار کرد دستگاه با استفاده از پرده مانع از تابش نور خورشید شوید‪.‬‬
‫•وقتی دستگاه کار می کند‪ ،‬درها و پنجره ها را به طور كامل ببندید‪.‬‬
‫•مسیر جریان هوا را به صورت افقی یا عمودی تنظیم کنید تا هوا در داخل جریان پیدا کند‪.‬‬
‫•در یک مدت زمانی کوتاه‪ ،‬سرعت فن را زیاد کنید تا هوای داخل ساختمان به سرعت گرم یا خنک شود‪.‬‬
‫•اگر برای مدت زمان طوالنی از كولر گازي استفاده می کنید‪ ،‬به طور منظم هر چند وقت يك بار پنجره ها را باز كنيد تا كيفيت هواي داخل‬
‫بهتر شود‪.‬‬
‫•هر ‪ 2‬هفته یک بار فیلتر هوا را تمیز کنید‪ .‬گرد و خاک و آلودگی های جمع شده در فیلتر هواممکن است جریان هوا را مسدود کند یا‬
‫عملکرد خنک کنندگی‪/‬از بین بردن رطوبت را ضعیف کند‪.‬‬
‫قسمت های مختلف و عملکردها‬
‫دستگاه داخلی‬
‫‪ 1‬فیلتر هوا‬
‫‪ 2‬ورودی هوا‬
‫دستگاه بيروني‬
‫‪ 1‬محفظه ورودی هوا‬
‫‪ 2‬محفظه خروجی هوا‬
‫‪ 3‬روکش جلویی‬
‫‪ 4‬خروجی هوا‬
‫‪ 5‬پخش کننده هوا (دریچه افقی)‬
‫‪ 6‬پخش کننده هوا (دریچه عمودی)‬
‫‪ 7‬دکمه روشن‪/‬خاموش‬
‫توجه‬
‫• •تعداد و محل کارکرد المپ ها با توجه به مدل كولر گازي ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫• •ویژگی ممکن است با توجه به مدل دستگاه تغییر کند‪.‬‬
‫‪۱۱‬‬
‫‪FA‬‬
‫مراقبت و نگهداری از دستگاه‬
‫••هنگام بیرون آوردن فیلتر هوا‪ ،‬هرگز بخش های فلزی كولر گازي را لمس نکنید‪.‬‬
‫••هنگام تمیز کردن‪ ،‬تعمیرات یا نگهداری از كولر گازي که در ارتفاع نصب شده است‪ ،‬از‬
‫یک وسیله محکم یا نردبان استفاده کنید‪.‬‬
‫••هرگز از مواد تمیز کننده قوی یا حالل های قوی هنگام تمیز کردن كولر گازي استفاده نکنید‬
‫و از ریختن آب بر روی دستگاه خودداری کنید‪ .‬از یک پارچه نرم استفاده کنید‪.‬‬
‫‪۱۰‬‬
‫‪FA‬‬
‫عملکرد‬
‫••اگر از کنترل از راه دور برای مدت زمان طوالنی استفاده نمی کنید‪ ،‬باتری های آن را‬
‫بیرون بیاورید‪.‬‬
‫••بررسی کنید فیلتر قبل از کارکرد كولر گازي نصب شده باشد‪.‬‬
‫••حتما ً بعد از نصب یا تعمیر دستگاه تهویه هوا بررسی کنید که خنک کننده نشتی نداشته باشد‪.‬‬
‫••هیچ جسمی را روی كولر گازي نگذارید‪.‬‬
‫••هرگز انواع مختلف باتری یا باتری های جدید و قدیمی را با یکدیگر برای کنترل از راه دور‬
‫استفاده نکنید‪.‬‬
‫••اگر رطوبت هوا زياد يا درب و پنجره باز است‪ ،‬مدت زمان استفاده از دستگاه را كم كنيد‪.‬‬
‫••در صورت نشتي باتري‪ ،‬از دستگاه كنترل از راه دور استفاده نکنید‪ .‬اگر لباس هایتان یا‬
‫پوستتان با مایع نشت شده از باتری تماس پیدا کرد‪ ،‬آن را با آب تمیز بشویید‪.‬‬
‫••از قرار گرفتن افراد‪ ،‬حیوانات یا گیاهان برای مدت زمان طوالنی در برابر هوای گرم یا‬
‫سرد تولید شده از كولر گازي خودداری کنید‪.‬‬
‫••اگر مایع نشت کرده از باتری را خوردید‪ ،‬داخل دهان تان را به طور کامل بشویید و به‬
‫پزشک مراجعه کنید‪.‬‬
‫••آب تخلیه شده از كولر گازي را نخورید‪.‬‬
‫••از این دستگاه برای اهداف خاص استفاده نکنید‪ ،‬مثالً برای نگهداری مواد غذایی یا قرار‬
‫دادن اجسام تزئینی و دیگر موارد‪ .‬این یک كولر گازي است نه یک سیستم خنک کننده دقیق‪.‬‬
‫ممکن است به وسایلتان آسیب وارد شود‪.‬‬
‫••از شارژ مجدد باتري ها يا باز كردن آنها خودداري كنيد‪.‬‬
‫‪۹‬‬
‫‪FA‬‬
‫احتیاط‬
‫برای کم کردن خطر بروز جراحت های جزئی‪ ،‬بروز نقص در عملکرد دستگاه یا آسیب به‬
‫دستگاه یا دیگر وسایل هنگام استفاده از دستگاه‪ ،‬موارد احتیاط اولیه را در نظر داشته‬
‫باشید‪ ،‬از جمله موارد زیر‪:‬‬
‫نصب‬
‫••كولر گازي را در محلی نصب نکنید که مستقیما ً در برابر وزش باد دریا باشد (به دلیل پخش‬
‫ذرات نمک)‪.‬‬
‫••شیر تخلیه را به درستی نصب کنید تا آب حاصل از میعان به راحتی تخلیه شود‪.‬‬
‫••هنگام باز کردن یا نصب كولر گازي مراقب باشید‪.‬‬
‫••ماده خنک کننده نشت کرده را در حین نصب یا تعمیرات لمس نکنید‪.‬‬
‫••كولر گازي را با کمک دو نفر یا تعداد بیشتری از افراد جابجا کنید یا از ماشین باالبر‬
‫مخصوص استفاده کنید‪.‬‬
‫••دستگاه بيروني را طوری نصب کنید که در برابر تابش مستقیم نور خورشید از آن محافظت‬
‫شود‪ .‬دستگاه داخلی دستگاه را در جایی قرار ندهید که در برابر تابش مستقیم نور خورشید‬
‫از طریق پنجره ها باشد‪.‬‬
‫••مواد بسته بندی مانند پیچ‪ ،‬میخ یا باتری ها را با استفاده از بسته بندی صحیح بعد از نصب یا‬
‫تعمیرات دور بریزید‪.‬‬
‫••كولر گازي را در جایی نصب کنید که صدای دستگاه خارجی یا دود و بخار حاصل از‬
‫آن همسایگان را ناراحت نکند‪ .‬عدم انجام این کار ممکن است باعث بروز مشکالتی با‬
‫همسایگان شود‪.‬‬
‫‪۸‬‬
‫‪FA‬‬
‫ایمنی فنی‬
‫••نصب یا تعمیرات انجام شده توسط افراد غیرمجاز ممکن است خطرهایی را برای شما و‬
‫دیگران به همراه داشته باشد‪.‬‬
‫••اطالعات موجود در این دفترچه راهنما برای استفاده توسط یک متخصص سرویس کار‬
‫مجرب است که با اصول ایمنی آشنا باشد و ابزارها و وسایل آزمایشی مناسب را در اختیار‬
‫دارد‪.‬‬
‫••اگر همه دستورالعمل های عنوان شده در این دفترچه را مطالعه و به طور كامل اجرا نكنيد‬
‫ممکن است منجر به آسيب مالي‪ ،‬جاني و‪ /‬يا مرگ شود‪.‬‬
‫••این دستگاه باید با توجه به قوانین ملی مربوط به سيم كشي نصب شود‪.‬‬
‫••اگر الزم است سیم برق تعویض شود‪ ،‬تعویض باید توسط پرسنل مجاز انجام شود و فقط باید‬
‫از قطعات اصلی برای تعویض استفاده کنید‪.‬‬
‫••این دستگاه باید به درستی بر روی زمین قرار داده شود تا خطر بروز برق گرفتگی به‬
‫حداقل برسد‪.‬‬
‫••گیره های اتصال به زمین را از روی دوشاخه برق جدا نکنید‪.‬‬
‫••اتصال پایانه زمینی آداپتور به پیچ روکش پریز دیواری باعث اتصال دستگاه به زمین نمی‬
‫شود‪ ،‬مگر اینکه پیچ داراي روكش فلزي‪ ،‬بدون عایق باشد و همچنین پریز دیواری از طریق‬
‫سیم های خانگی به زمین متصل باشد‪.‬‬
‫••اگر نسبت به اینکه آیا كولر گازي به درستی به زمین متصل شده است یا خیر دچار تردید‬
‫هستید‪ ،‬از یک متخصص برق مجرب بخواهید پریز و مدار برق دیواری را بررسی کند‪.‬‬
‫••برای دور ریختن گاز خنک کننده و عایق به کار رفته در دستگاه باید مراحل خاصی را طی‬
‫کنید‪ .‬قبل از دور ریختن این مواد‪ ،‬با یک نماینده خدمات یا فردی مشابه تماس بگیرید‪.‬‬
‫••اگر سیم برق آسیب دیده است باید توسط تولید کننده یا نماینده خدمات آن یا فرد مجرب‬
‫دیگری تعویض شود تا هیچ خطری در پی نداشته باشد‪.‬‬
‫‪۷‬‬
‫‪FA‬‬
‫••ورودی ها یا خروجی های هوا را مسدود نکنید‪.‬‬
‫••هنگام کارکرد دستگاه‪ ،‬دستها يا اشياء را از طریق ورودی یا خروجی هوا وارد دستگاه‬
‫نکنید‪.‬‬
‫••بررسی کنید سیم برق کثیف شل و دارای شکستگی نباشد‪.‬‬
‫••هرگز كولر گازي را با دستان خیس لمس نکنید‪ ،‬راه اندازی یا تعمیر نکنید‪.‬‬
‫••هیچ جسمی را روی سیم برق نگذارید‪.‬‬
‫••بخاري یا سایر وسایل گرمازا را در نزدیکی سیم برق قرار ندهید‪.‬‬
‫••تغییری در سیم برق ایجاد نکنید و طول آن را افزایش ندهید‪ .‬خراشیدگی ها یا کنده شدن‬
‫روكش سیم برق ممکن است باعث ایجاد آتش سوزی یا برق گرفتگی شود و باید در این‬
‫شرایط سیم را تعویض کنید‪.‬‬
‫ً‬
‫••در صورت قطع برق یا در شرایط وقوع صاعقه و طوفان‪ ،‬فورا سیم برق را قطع کنید‪.‬‬
‫••مراقب باشید که کابل برق در حین کار با دستگاه از برق کشیده نشود یا آسیب نبیند‪.‬‬
‫••هنگامی که دستگاه روشن است یا بالفاصله بعد از روشن کردن آن‪ ،‬لوله خنک کننده یا لوله‬
‫آب یا هیچ یک از قطعات داخلی دستگاه را لمس نکنید‪.‬‬
‫مراقبت و نگهداری از دستگاه‬
‫••برای تمیز کردن دستگاه‪ ،‬آب را به طور مستقيم بر روي آن نريزيد‪.‬‬
‫••قبل از تمیز کردن یا انجام کارهای مربوط به مراقبت از دستگاه‪ ،‬سیم برق را جدا کنید و‬
‫منتظر بمانید تا پنکه متوقف شود‪.‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪FA‬‬
‫••پريز اختصاصي و قطع کننده مدار را قبل از استفاده از كولر گازي نصب کنید‪.‬‬
‫••سیم اتصال به زمین را به لوله گاز‪ ،‬میله برق یا سیم اتصال به زمین تلفن وصل نکنید‪.‬‬
‫عملکرد‬
‫••فقط از قطعات فهرست شده در قسمت قطعات سرویس استفاده کنید‪ .‬هرگز خودتان اقدام به‬
‫تعمير دستگاه نكنيد‪.‬‬
‫••مراقب باشید کودکان از دستگاه بيروني باال نروند یا به آن ضربه نزنند‪.‬‬
‫••باتری ها را طوري معدوم كنيد که خطر آتش سوزی وجود نداشته باشد‪.‬‬
‫••فقط از خنک کننده مشخص شده بر روی برچسب كولر گازي استفاده کنید‪.‬‬
‫••اگر صدا و بویی متوجه شدید یا اگر از دستگاه دود بیرون می زند‪ ،‬فورا ً برق را قطع کنید‪.‬‬
‫••اجسام قابل اشتعال مانند بنزین‪ ،‬بنزن یا تینر را در نزدیکی كولر گازي قرار ندهید‪.‬‬
‫••اگر كولر گازي در جریان سیل و طوفان غوطه ور شده است‪ ،‬با مرکز خدمات مجاز تماس‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫••از كولر گازي برای مدت زمان طوالنی در مکانی کوچک بدون تهویه مناسب استفاده نکنید‪.‬‬
‫••در صورت نشتی گاز (مثل فرئون‪ ،‬گاز پروپان‪ LP ،‬و دیگر موارد)‪ ،‬قبل از استفاده مجدد‬
‫از دستگاه‪ ،‬به خوبی هوای محیط را تهویه کنید‪.‬‬
‫••برای تمیز کردن بخش داخلی دستگاه‪ ،‬با مرکز خدمات مجاز یا فروشنده مجاز تماس بگیرید‪.‬‬
‫استفاده از مواد شوینده سخت ممکن است باعث ایجاد فرسایش یا آسیب به دستگاه شود‪.‬‬
‫••وقتی از كولر گازي و دستگاه گرم کننده به صورت همزمان استفاده می کنید‪ ،‬حتما ً هوای‬
‫محیط را به خوبی تهویه کنید‪.‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪FA‬‬
‫نصب‬
‫••كولرگازي را روی سطحی که صاف نیست یا در مکانی که خطر افتادن آن وجود دارد‪،‬‬
‫قرار ندهید‪.‬‬
‫••هنگام نصب یا تغییر مکان كولر گازي با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید‪.‬‬
‫••صفحه و روکش جعبه کنترل را به صورت ایمن نصب کنید‪.‬‬
‫••كولر گازي را در جایی نصب نکنید که مایعات یا گازهای قابل اشتعال مانند بنزین‪ ،‬پروپان‪،‬‬
‫تینر نقاشی و دیگر موارد نگهداری می شوند‪.‬‬
‫••هنگام نصب كولر گازي بررسی کنید لوله و کابل برق که بخش های داخلی و خارجی را به‬
‫یکدیگر متصل می کنند زیاد محکم کشیده نشده باشند‪.‬‬
‫••از قطع کننده مدار استاندارد و فیوز استاندارد استفاده کنید که با درجه بندی های مشخص‬
‫شده كولر گازي مطابقت داشته باشد‪.‬‬
‫••از وارد کردن هوا و گاز به داخل سیستم خودداری کنید مگر اینکه از نوع خنک کننده ای‬
‫خاص باشد‪.‬‬
‫••از گازهای غیرقابل اشتعال (نیتروژن) برای بررسی نشتی و تصفيه هوا استفاده کنید‪ .‬استفاده‬
‫از هوای فشرده شده یا گاز قابل اشتعال ممکن است باعث بروز آتش سوزی یا انفجار شود‪.‬‬
‫••اتصال سیم های داخلی‪/‬خارجی باید محکم شود و کابل باید به درستی رد شود تا هیچ فشاری‬
‫از طرف پایانه های اتصال روی کابل وارد نشود‪ .‬اتصال های نامناسب یا شل ممکن است‬
‫باعث ایجاد حرارت یا آتش سوزی شود‪.‬‬
‫‪۴‬‬
‫دستورالعمل های ایمنی‬
‫‪FA‬‬
‫دستورالعمل های ایمنی زیر برای جلوگیری از بروز خطرهای احتمالی پیش بینی نشده یا‬
‫آسیب هایی است كه نتيجه استفاده نادرست یا غیرایمن از دستگاه است‪.‬‬
‫این دستورالعمل ها به بخش های ‘هشدار’ و ‘احتیاط’ تقسیم شده‌اند که در زیر توصیف شده‬
‫اند‪.‬‬
‫این نماد برای عملکردها و اقداماتی به کار می رود که ممکن است خطرهای احتمالی‬
‫ایجاد کنند‪ .‬بخش های همراه با این نماد را با دقت مطالعه کنید و دستورالعمل ها را‬
‫دنبال کنید تا از بروز هرگونه خطر احتمالی جلوگیری شود‪.‬‬
‫هشدار‬
‫این عبارت نشان دهنده این است که عدم دنبال کردن دستورالعمل ها ممکن است جراحت‬
‫های جدی یا مرگ را به همراه داشته باشد‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫این عبارت نشان دهنده این است که عدم دنبال کردن دستورالعمل ها ممکن است جراحت‬
‫های جزئی یا آسیب به دستگاه را به همراه داشته باشد‪.‬‬
‫دستورالعمل های ایمنی مهم‬
‫هشدار‬
‫برای جلوگيري از انفجار‪ ،‬آتش سوزی‪ ،‬مرگ‪ ،‬برق گرفتگی‪ ،‬جراحت یا سوختگی افراد‬
‫در هنگام استفاده از این دستگاه‪ ،‬موارد زير را رعايت كنيد‪:‬‬
‫کودکان حاضر در خانه‬
‫این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) که قابلیت های فیزیکی‪ ،‬حسی‬
‫یا ذهنی محدودی دارند ساخته نشده است‪ ،‬همچنین برای کسانی که تجربه و دانش کافی را‬
‫ندارند‪ ،‬مگر اینکه هنگام استفاده از دستگاه تحت نظارت یا راهنمایی فردی باشند که مسئول‬
‫حفظ ایمنی آنها است‪ .‬مراقب كودكان باشيد تا با دستگاه بازی نكنند‪.‬‬
‫‪۳‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫این دفترچه راهنما ممکن است دربرگیرنده تصاویر و‬
‫محتوایی باشد که با مدل خریداری شده توسط شما متفاوت‬
‫است‪.‬‬
‫این دفترچه راهنما ممکن است توسط سازنده تغییر کند‪.‬‬
‫دستورالعمل های ایمنی‪۳.........................................................................‬‬
‫دستورالعمل های ایمنی مهم‪۳......................................................................................‬‬
‫عملکرد‪۱۱.........................................................................................‬‬
‫نکاتی برای عملکرد دستگاه ‪۱۱...................................................................................‬‬
‫قسمت های مختلف و عملکردها‪۱۱...............................................................................‬‬
‫کنترل از راه دور بی سیم‪۱۲......................................................................................‬‬
‫راه اندازی مجدد كولر گازي به صورت خودکار‪۱۷............................................................‬‬
‫استفاده از عملکرد "حالت"‪۱۷.....................................................................................‬‬
‫استفاده از عملکرد "حالت جت" ‪۱۹...............................................................................‬‬
‫استفاده از عملکرد سرعت فن ‪۲۰.................................................................................‬‬
‫استفاده از عملکرد جهت وزش هوا ‪۲۰...........................................................................‬‬
‫روشن‪/‬خاموش کردن تایمر ‪۲۱....................................................................................‬‬
‫استفاده از عملکرد خواب (اختیاری)‪۲۲..........................................................................‬‬
‫استفاده از عملکرد تایمر ساده (اختیاری)‪۲۲.....................................................................‬‬
‫استفاده از عملکرد نمایش انرژی (اختیاری) ‪۲۳.................................................................‬‬
‫استفاده از عملکرد چراغ خاموش (اختیاری)‪۲۳.................................................................‬‬
‫استفاده از عملکرد هوای مطبوع (اختیاری) ‪۲۳.................................................................‬‬
‫استفاده از عملکرد صرفه جویی در مصرف انرژی (اختیاری) ‪۲۴...........................................‬‬
‫استفاده از عملکرد کنترل انرژی (اختیاری) ‪۲۴.................................................................‬‬
‫استفاده از عملکردهای خاص‪۲۵..................................................................................‬‬
‫قابلیت های هوشمند ‪۲۸..........................................................................‬‬
‫استفاده از برنامه كاربردي ‪۲۸...........................................................LG SmartThinQ‬‬
‫مراقبت و نگهداری از دستگاه ‪۳۱..............................................................‬‬
‫فیلتر هوا را تمیز کنید ‪۳۳..........................................................................................‬‬
‫فیلتر ‪ 3M‬و فیلتر سه تایی را تمیز کنید (اختیاری)‪۳۴..........................................................‬‬
‫عیب یابی‪۳۵.......................................................................................‬‬
‫دفترچه راهنمای‬
‫كولر گازي‬
‫قبل از استفاده از دستگاه‪ ،‬این دفترچه راهنمای کاربر را با دقت مطالعه کنید و برای مراجعه های‬
‫بعدی در دسترس نگهدارید‪.‬‬
‫نوع‪ :‬قابل اتصال به دیوار‬
‫‪www.lg.com‬‬
‫کپی رایت ‪ 2018 - 2017‬ال‌جی الکترونیکس‪ .‬تمام حقوق محفوظ می‌باشد‪.‬‬
Download PDF

advertising