LG | F1443KDS | LG F1443KDS دليل المالك

KULLANMA KILAVUZU
ÇAMAfiIR MAK‹NES‹
Lütfen çamafl›r makinenizi çal›flt›rmadan önce bu kullan›m
k›lavuzunu dikkatle okuyunuz ve ileride bir baflvuru kayna¤›
olarak muhafaza ediniz.
F1443KDS(1~9)
P/No. MFL63288751
www.lg.com
‹
çindekiler
‹çindekiler ...................................2
Ürün Özellikleri ...........................3
Uyar›lar
Öneml‹ güvenl‹k tal‹matlari ...................4
Bu talimatlar›saklay›n›z..........................4
Teknik özellikler ..........................5
Kurulum
Ambalaj›n aç›lmas› ................................6
Tafl›ma c›vatalar›n›n ç›kar›lmas› ............6
Kurulum için yer ihtiyac› ........................7
Su besleme hortumunun ba¤lanmas› ...9
Boflaltma hortumunun montaj› ............11
Seviyeleme .........................................12
LG Tam Otomatik Çamafl›r Makinesini
sat›n ald›¤›n›z için teflekkür ederiz.
Cihaz›n güvenli montaj, kullan›m ve
bak›m talimat›n› içeren bu kullanma
k›lavuzunu lütfen dikkatle okuyunuz.
Gelecekte baflvurmak için saklay›n›z.
Çamafl›r makinenizin model ve seri
numaras›n› kaydediniz.
Model No.
Seri No.
Sat›fl Tarihi:
Makinenin kullan›m›
Çamafl›r makinesinin çal›flt›r›lmas› ......14
Y›kama öncesi dikkat edilecekler ........15
Y›kama programlar› tablosu ................16
‹ste¤e ba¤l› ilave parçalar ...................17
Çal›flt›rma bilgisi ..................................18
Kumanda paneli ..................................19
‹lave program ......................................20
- Erteleme Süresi ................................20
- Buharlı Yıkama .................................20
- Favori................................................20
- Ön Y›kama ........................................20
Seçenekler ..........................................21
- Seçenek............................................21
- Durulama .........................................21
- S›cakl›k .............................................21
Di¤er fonksiyonlar ...............................21
- Durulama + S›kma ............................21
- Sadece S›kma...................................21
- Tazeleme Program› ..........................21
Çocuk Kilidi .........................................22
Bip Aç›k/Kapal› ....................................22
Kazan Temizlemesi.............................23
Kap› Kilidi ve Saptama ........................23
2
Deterjan ekleme
Deterjan ve yumuflat›c› ekleme ...........24
Bak›m
Su girifl filtresi......................................26
Boflaltma pompas› filtresi ....................27
Deterjan ve yumuflat›c› çekmecesi......28
Y›kama tamburu..................................29
Makinenin temizli¤i..............................29
So¤uk koflullar ....................................29
Ar›za Bulma ve Giderme K›lavuzu
Problem Teflhisi ..................................30
Hata Mesajlar› .....................................32
SMARTDIAGNOSIS™ Kullanimi........33
Müflteri bilgi merkezi.................34
Garanti flartlar› ..........................35
Ü rün Özellikleri
Redresörlü Do¤rudan Tahrik Sistemi
Geliflmifl F›rças›z DC motor, tamburu kay›fl-kasna¤a gerek kalmadan
do¤rudan tahrik eder.
6 hareketli
Makine, seçilmifl y›kama program›na ba¤l› olarak, çeflitli tambur
hareketlerini veya farkl› hareketlerin kombinasyonunu yapma
özelli¤ine sahiptir.
Makinenin y›kama performans›, kontrollü bir s›kma h›z› ve tamburun
sola ve sa¤a dönme kabiliyeti birlefltirilerek, her zaman mükemmel
sonucu vermek üzere son derece iyilefltirilmifltir.
K›r›fl›kl›klara karfl› koruma
Tamburun farkl› dönüflü ile k›r›fl›kl›k asgariye iner.
Dahili ›s›t›c›
Dahili ›s›t›c›, suyu otomatik olarak seçilmifl programdaki en iyi
s›cakl›¤a ›s›t›r.
Ak›ll› Y›kama sistemi ile daha ekonomik
Ak›ll› Y›kama Sistemi, yükün miktar›n› ve su s›cakl›¤›n› alg›lar ve
sonra enerjiyi ve su tüketimini en azda tutmak için en uygun su
seviyesini ve y›kama süresini belirler.
ˆ
¡…–¯ˆ ¿„
Çocuk Kilidi
Çocuk Kilidi, makinenin çal›flmas› s›ras›nda ayarlar› de¤ifltirmek üzere
çocuklar›n herhangi bir tufla basmas›n› önler.
Düflük ses kontrol sistemi
Makine yükün miktar›n› ve dengeyi alg›lar ve santrijüf ses seviyesini
en aza indirmek üzere, yükü düzgün flekilde da¤›t›r.
3
U yar›lar
KULLANMADAN ÖNCE MONTAJLA ‹LG‹L‹ BÜTÜN TAL‹MAT VE AÇIKLAMALARI OKUYUN.
UYARI!
Güvenli¤iniz için, yang›n veya patlama tehlikesini ve elektrik çarpmas›n› azaltmak
ve mal hasar›n›, bedensel yaralanmalar› veya hayat kayb›n› önlemek üzere
bu k›lavuzdaki bilgiler mutlaka takip edilmelidir.
ÖNEML‹ GÜVENL‹K TAL‹MATLARI
UYARI: Çamafl›r makinesini kullan›rken, yang›n ve elektrik çarpma tehlikesini veya bedensel
yaralanmalar› azaltmak için, afla¤›dakiler dahil olmak üzere temel önlemleri al›n›z.
• Kurmadan önce, makinenin d›fl›n› hasar bak›m›ndan
kontrol ediniz. E¤er hasar varsa, makineyi kurmay›n›z.
• Çamafl›r makinesini hava flartlar›na maruz kalacak bir
yere kurmay›n›z veya depolamay›n›z.
• Kumanda sistemlerini kurcalamay›n›z.
• Kullan›c› bak›m talimatlar›nda veya di¤er talimatlarda
anlayabilece¤iniz ve kabiliyetinize uygun bak›m iflleri
özellikle önerilmedi¤i sürece, onar›m yapmay›n›z veya
herhangi bir parçay› de¤ifltirmeyiniz.
• Cihazlar›n alt›nda ve etraf›nda iplik, ka¤›t, bez parçalar›,
kimyasallar, vs. gibi yan›c› malzemeler bulundurmay›
n›z.
• Bu cihaz küçük çocuklar›n veya sakatl›¤› bulunan
kiflilerin denetimsiz kullanmalar› için uygun de¤ildir
Çocuklar›n bu makinenin veya bir baflka cihaz›n
üzerine ç›kmalar›na, içine girmelerine veya onunla
oynamalar› na izin vermeyiniz.
• Evcil hayvanlar› cihazdan uzak tutunuz.
• Makinenin kapa¤›n› aç›k b›rakmay›n›z.
• Aç›k bir makine kapa¤›, çocuklar›n kapa¤›a as›lmalar›na
veya içine girmelerine neden olabilir.
• Çal›fl›rken makinenin içine asla uzanmay›n›z.
Tamburun tamamen durmas›n› bekleyiniz.
• Çamas›r y›kama ifllemi, kumafllar›n alev geciktiricili¤ini
azaltabilir.
• Böyle bir sonucu önlemek için, kumafl üreticilerinin
y›kama ve bak›m önerilerine dikkatlice uyunuz.
• Alev alabilir veya patlayabilir maddeler (balmumu, ya¤,
benzin, gres giderici, kuru temizleme solventleri, gaz
ya¤›, vs . gibi) içinde temizlenmifl, y›kanm›fl, dald›r›lm›fl
veya lekelendirilmifl ürünleri y›kamay›n›z veya
kurulamay›n›z. Ya¤, tüm programdan sonra haznenin
içinde kalabilir ve kurutma s›ras›nda yang›n ç›kabilir.
Bu nedenle, ya¤l› giysileri makineye koymay›n›z.
• Makinenin kapa¤›n› h›zla çarpmay›n›z veya kilitli
oldu¤unda zorla açmaya çal›flmay›n›z. Bu durum
makineye zarar verebilir.
• Makine yüksek s›cakl›kta çal›fl›rken, ön kapa¤› çok
s›cak olabilir. Dokunmay›n›z.
• Herhangi bir bak›m veya temizlik çal›flmas›ndan önce,
elektrik çarpmas›n› önlemek için, makinenin fiflini
prizden çekiniz veya güç da¤›t›m panelindeki sigortay›
veya devre kesiciyi ç›kar›n›z.
• Makinenin fiflini ç›kar›rken, kablodan as›lmay›n›z. Aksi
takdirde, güç kablosu hasar görebilir.
• E¤er bu makinenin hasarl› kablo veya fifl dahil olmak
üzere, hasarl›, ar›zal›, k›smen sökülmüfl veya eksik
veya k›r›lm›fl parçalar› varsa, makineyi asla
çal›flt›rmay›n›z.
• Eski bir makineyi hurdaya atmadan önce fiflini çekiniz.
Fifli kullan›lmaz duruma getiriniz. Hatal› kullan›lmas›n›
önlemek için, kabloyu makinenin arkas›ndan kesiniz.
• Bir cihaz su içinde kald›¤› zaman, lütfen teknik servisi
aray›n›z. Elektrik çarpmas› ve yang›n tehlikesi!
• Yeni hortum setleri kullan›lan su tesisat›na ba¤l›
cihazda eski hortum setlerini tekrar kullanmay›n›z.
• Bedensel yaralanma tehlikesini azaltmak için, uzun
konçlu eldivenler ve güvenlik gözlükleri dahil önerilen
tüm güvenlik yöntemlerine ba¤l› kal›n›z. Bu k›lavuzda
yaz›l› olan güvenlik uyar›lar›n›n takip edilmemesi
durumunda, mal hasar›, yaralanma veya ölüm
meydana gelebilir.
• Makinenin kapa¤› aç›k oldu¤unda, kapa¤› afla¤›ya
do¤ru kuvvetlice bast›rmay›n›z. Makine devrilebilir.
BU TAL‹MATI SAKLAYINIZ
TOPRAKLAMA TAL‹MATI
Bu cihaz topraklanmal›d›r. Ar›za veya bozulma durumunda, topraklama sistemi, elektrik ak›m› ile ilgili en az direnç yolu
sa¤layarak elektrik çarpma riskini azalt›r. Bu cihaz, bir topraklama iletkeni ve fifli olan bir kordon ile donat›lm›flt›r. Bunun
fifli mutlaka, tüm yerel kurallara ve talimatlara göre kurulmufl ve topraklanm›fl uygun bir prize tak›lmal›d›r.
• Bir adaptör kullanmay›n›z, aksi halde topraklama fifl i iptal olur.
• Uygun bir priz yok ise bir elektrikçiye dan›fl›n›z.
UYARI : Uygun olmayan iletken ba¤lant›s› elektrik çarpmas› riski do¤urabilir. Cihaz›n uygun flekilde
toprakland›¤›ndan flüpheniz varsa, bir kalifiye elektrikçiye veya servis teknisyenine bafl vurunuz. E¤er
evinizdeki prize uymuyorsa, cihazla verilen fifli de¤ifltirmeyiniz, kalifiye bir elektrikçinin uygun bir priz
takmas›n› sa¤lay›n›z.
4
T
eknik özellikler
Tafl›ma c›vatalar›
Elektrik fifli
Çekmece
• Besleme kablosu hasar görürse,
tehlikeyi önlemek için, mutlaka
üretici veya yetkili servis veya
benzer bir kalifiye kifli taraf›ndan
de¤ifltirilmelidir.
(Deterjan ve
yumuflat›c› için)
Resttid
1:15
1%
Washing
3
40°C
Temp.
Rinse
Kumanda paneli
란제리
Boflaltma
hortumu
Tambur
Boflaltma pompas› filtresi
Kapak
Boflaltma tapas›
Ayarlanabilir ayaklar
Alçaltma bafll›¤›
■ Ad›
: Önden yüklemeli çamafl›r makinesi
■ Güç kayna¤›
: 220 - 240 V~, 50 Hz
■ Boyut
: 600 mm(G)
■ A¤›rl›¤›
: 70 kg
■ Maks. Watt
: 2200W (Yıkama) / 1100W (Buhar)
■ Y›kama kapasitesi
: 11 kg
■ Su tüketimi
: 77 lt. (7 lt / kg)
■ ‹zin verilen su bas›nc›
: 100 ~ 1000 kPa (1.0 ~ 10.0 kgf / cm2)
640 mm(D) 850 mm(Y)
Cihaz›n kalitesini iyilefltirmek için, görünüfl ve teknik özellikler bilgi vermeden
de¤ifltirilebilir.
■ Aksesuarlar
Girifl hortumu (1 adet) Seçenek
Anahtar
5
K
urulum
■ Ambalaj›n aç›lmas›
1. Karton kutuyu ve stropor ambalaj›
ç›kar›n›z.
2. Çamafl›r makinesini kald›r›n›z ve taban
ambalaj›n› ç›kar›n›z.
Çamafl›r
Makinesi
3. Güç besleme kablosunu ve boflaltma
hortumunu tutan bant› ç›kar›n›z.
4. Girifl hortumunu tamburdan ç›kar›n›z.
Taban ambalaj›
Taban ambalaj›ndaki anahtar›
seviye ayar› için muhafaza ediniz.
Anahtar
UYARI!
Ambalaj malzemeleri (ör. filmler, stropor köpük) çocuklar için tehlikeli olabilir.
Bo¤ulma riski vard›r!
Bütün paketleme malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.
■ Tafl›ma c›vatalar›n›n ç›kar›lmas›
Tafl›ma s›ras›nda iç hasar› önlemek için, 3 özel c›vata ile kilitlenmifltir. Makineyi
çal›flt›rmadan önce, c›vatalar› lastik tapalarla birlikte ç›kar›n›z. Bunlar ç›kar›lmaz ise, yo¤un
titreflim, ses ve ar›za meydana gelebilir.
1. 3 c›vatay› verilen anahtarla sökünüz.
2. 3 c›vatay›, lastik tapalarla birlikte hafifçe
çevirerek birlikte d›flar› al›n›z.
Tafl›ma c›vatalar›n› ilerde
kullanmak üzere muhafaza
ediniz.
3. C›vata deliklerini verilen tapalarla
kapat›n›z.
Tafl›ma
c›vatalar›
6
K
urulum
■ Kurulum için yer ihtiyac›
Yerleflim
Çamafl›r
Makinesi
Yaklafl›k
2 cm.
• Yer seviyesi :
Tüm makinenin alt›nda izin verilen e¤im: 1°.
• Elektrik prizi :
Makinenin yerinin her iki taraf›nda mutlaka 1.5 metre
içinde olmal›d›r. Prize birden fazla cihaz›n fiflini
takmay›n›z.
• Ek boflluk :
Duvar için, 10cm : arka / 2cm: Sa¤ ve sol taraf.
Makinenin üzerinde hiç bir zaman çamafl›r ürünleri
koymay› n›z veya depolamay›n›z. Bunlar makine
yüzeyine veya kumanda paneline zarar verebilir.
Konumland›rma
• Makineyi düz ve sert bir yere kurunuz.
• Makinenin etraf›ndaki hava dolaflm›n›n hal›, kilim, vs taraf›ndan engellenmemesini
sa¤ay›n›z.
• Yerdeki e¤rilikleri, makinenin alt›na ahflap parçalar›, karton veya benzer malzeme
yerlefltirerek asla düzeltmeye çal›flmay›n›z.
• Makineyi bir gazl› oca¤›n veya kömür yanan bir soban›n yak›n›na koymak zorunda
kal›rsan›z, oca¤›n veya soban›n taraf›na mutlaka alüminyum folyo ile kapl› bir izolasyon
malzemesi (85 x 60 cm) yerlefltirmelisiniz.
• Çamafl›r makinesi, s›cakl›¤› 0°C’nin alt›na düflebilen odalara kesinlikle kurulmamal›d›r.
• Makine kuruldu¤unda, lütfen bir ar›za durumunda teknisyenlerin kolayca eriflebilece¤i bir
konumda olmas›n› sa¤lay›n›z.
• Makine kuruldu¤unda, birlikte verilen tafl›ma c›vatas› anahtar›n› kullanarak, dört aya¤›
ayarlay›p dengeye getiriniz ve makineyle alt›na sokuldu¤u yüzey aras›nda yaklafl›k 20 mm
boflluk b›rak›n›z.
• Bu cihaz, deniz tafl›tlar›nda veya karavan, hava tafl›t› gibi hareketli sistemlerde kullan›lmak
üzere tasarlanmam›flt›r.
7
K
urulum
Elektrik ba¤lant›s›
• Bir uzatma kablosu veya çift adaptör kullanmay›n›z.
• Besleme kordonu hasar görürse, tehlikeyi önlemek için, mutlaka üretici veya yetkili
servis veya benzer bir kalifiye kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.
• Kullan›mdan sonra, makinenin fiflini daima çekiniz ve su ba¤lant›s›n› kapat›n›z.
• Makineyi, elektrik ak›m› tesisat kurallar›na göre olan topraklanm›fl bir sokete ba¤lay›n›z.
• Cihaz mutlaka fifline kolay eriflilebilecek flekilde konumland›r›lmal›d›r.
• Makine ile ilgili onar›mlar mutlaka sadece kalifiye personel taraf›ndan yap›lmal›d›r.
• Ehliyetsiz kifliler taraf›ndan yap›lan onar›mlar, yaralanmaya veya ciddi ar›zalara neden
olabilir. Yetkili bölge servisinizle ba¤lant› kurunuz.
• Çamafl›r makinesini s›cakl›¤› donma noktas›n›n alt›na düflebilecek odalara kurmay›n›z.
Donmufl hortumlar bas›nç alt›nda patlayabilir. Elektronik kumanda panelinin güvenirlili¤i
donma noktas›n›n alt›ndaki s›cakl›klarda zay›flayabilir.
• E¤er cihaz k›fl aylar›nda ve donma noktas›n›n alt›ndaki s›cakl›klarda teslim edilirse:
Makineyi çal›flt›rmadan önce birkaç saat oda s›cakl›¤›nda bekletiniz.
D‹KKAT
Güç Kablosu hakk›nda UYARI
Cihazlar›n ço¤unun kendileri için ayr›lm›fl özel bir devreye ba¤lanmas› tavsiye edilir; baflka
bir deyiflle cihazlar, ilave bir priz veya ek devresi olmayan, sadece o elektronik cihaza güç
veren tekli bir prize ba¤lanmal›d›r. Emin olmak için, bu kullanma k›lavuzunun teknik
özellikler bölümüne göz at›n›z.
Duvar prizlerini afl›r› yüklemeyiniz. Afl›r› yüklenmifl duvar prizleri, gevflek veya hasarl›
duvar prizleri, uzatma kablolar›, y›pranm›fl güç kablolar› ya da hasarl› veya çatlak tel
yal›t›mlar› tehlikelidir. Bu durumlardan her biri elektrik çarpmas›na veya yang›na yol
açabilir. Cihaz›n›z›n kablosunu periyodik olarak kontrol ediniz ve e¤er görüntüsünde bir
hasar veya bozukluk tespit ederseniz, prizden çekip cihaz› kullanmay› b›rak›n›z ve yetkili
servisten edindi¤iniz ayn› nitelikteki yeni kabloyla de¤ifltiriniz.
Güç kablosunu; bükülme, dolaflma, s›k›flt›rma, kap›ya s›k›flma veya ezilme gibi fiziksel
veya mekanik y›pranmaya karfl› koruyunuz. Fifllere, duvar prizlerine ve kablonun cihazdan
ç›kt›¤› noktalara özellikle dikkat ediniz.
D‹KKAT
Bu cihaz küçük çocuklar›n veya sakatl›¤› bulunan kiflilerin denetimsiz kullanmalar› için
uygun de¤ildir Cihazla oynamad›klar›ndan emin olmak için küçük çocuklar gözetilmelidir.
8
K
urulum
■ Su besleme hortumunun ba¤lanmas›
• Su besleme bas›nc› mutlaka 100 kPa ve 1000 kPa (1.0 ~ 10.0 kgf /cm2) aras›nda olmal›d›r.
• Girifl hortumunu vanaya ba¤lad›¤›n›zda, s›y›rmay›n›z veya difl atlatmay›n›z.
• E¤er su besleme bas›nc› 1000 kPa de¤erinden yüksek ise, bir bas›nç düflürme cihaz›
tak›lmal›d›r.
• Hortumun durumunu periyodik olarak kontrol ediniz ve gerekti¤inde hortumu de¤ifltiriniz.
1. Ad›m: Girifl hortumu lastik contas›n›n kontrolü
• Su girifl hortumu ile birlikte iki adet lastik
conta verilmektedir.
Bunlar su kaçaklar›n› önlemek için kullan›
l›r. Musluklarla olan ba¤lant›n›n yeterli
s›k›l›kta olmas›n› sa¤lay›n›z.
Hortum
rakoru
Lastik
conta
2. Ad›m: Hortumun su muslu¤una ba¤lanmas›
A Tipi: Vidal› tip hortumun vida diflli muslu¤a ba¤lanmas›
• Hortum rakorunu su besleme muslu¤una
vidalay›n›z.
B Tipi: Vidal› tip hortumun vida diflsiz muslu¤a ba¤lanmas›
Üst rakor
Lastik conta
1. Adaptör halka plakas›n› ve 4 adet adaptör
s›kma vidas›n› sökünüz.
2. Adaptörü, lastik conta su geçirmez bir
ba¤lant› oluflturacak flekilde muslu¤un
sonuna kadar itiniz. Adaptör halka
plakas›n› ve 4 adet viday› s›k›n›z.
Sabitleme vidas›
Plaka
Su besleme
hortumu
3. Su besleme hortumunu, hortumun
içindeki lastik conta tamamen muslu¤a
yap›flacak flekilde dik olarak yukar›ya
do¤ru itiniz ve sonra sa¤a do¤ru
vidalayarak s›k›n›z.
9
K
urulum
C Tipi: Tek temasl› tip hortumun vida diflsiz muslu¤a ba¤lanmas›
1. Adaptör halka plakas›n› ve 4 adet
adaptör s›kma vidas›n› sökünüz.
2. E¤er musluk adaptörü takmak için çok
büyükse, k›lavuz plakay› ç›kar› n›z.
Halka plaka
K›lavuz plaka
3. Adaptörü, lastik conta su geçirmez bir
ba¤lant› oluflturacak flekilde muslu¤un
sonuna kadar itiniz.
Adaptör halka plakas›n› ve 4 adet viday›
s›k›n›z.
4. Rakor kilitleme plakas›n› afla¤›ya do¤ru
çekiniz, girifl hortumunu adaptöre do¤ru
itiniz ve rakor kilitleme plakas›n› serbest
b›rak›n›z. Adaptörün yerine
kilitlenmesini sa¤- lay›n›z.
Hortumu muslu¤a ba¤ladıktan
sonra suyu açınız ve hortumdaki
yabancı maddeleri ve kiri
temizlemek için suyu bir süre
bofla akıtınız.
Kilitleme plakas›
3. Ad›m: Hortumun makineye ba¤lanmas›
• Hortumda bir dolaflma ve ezilme olmamas›
n› sa¤lay›n›z.
Makinenizde iki adet vana varsa:
• K›rm›z› rakoru olan girifl hortumu s›cak su
taraf› içindir.
• Makinenizde iki adet vana varsa, s›cak
vana kullan›larak enerji tasarrufu sa¤lan›r.
Ba¤lant›y› tamamlad›ktan sonra hortumdan su s›z›yorsa, ayn› ad›mlar› tekrarlay›n›z.
Su besleme için en geleneksel musluk tipini kullan›n›z. Muslu¤un kare veya çok büyük
olmas› durumunda, muslu¤u adaptöre yerlefltirmeden önce boflluk halkas›n› ç›kar›n›z.
Yatay musluk kullan›lm›fl
Yatay musluk
10
Uzatmal› musluk
Kare musluk
K
urulum
Boflaltma hortumunun montaj›
• Boflaltma hortumu yerden 100 cm’den
daha yükse¤e yerlefltirilmemelidir.
Makinenin içindeki su boflalmaz veya
yavafl boflal›r.
Yaklafl›k 100 cm.
• Boflaltma hortumunu do¤ru flekilde
güvenlik alt›na almak, zemini su
kaça¤›rndan dolay› hasara karfl› korur.
maks. 100 cm.
Yaklafl›k 145 cm.
• E¤er boflaltma hortumu çok uzun ise,
makineye do¤ru geri zorlamay›n›z. Bu
durum anormal sese neden olur.
Yaklafl›k 105 cm.
• Boflaltma hortumunu bir lavaboya
koydu¤unuz zaman, bir iple s›k›ca
sabitleyiniz.
• Bofl altma hortumunu do¤ru flekilde
güvenlik alt›na almak, zemini su
kaça¤›ndan dolay› hasara karfl› korur.
Çamafl›r küveti
Hortum
Tutucu
maks. 100 cm
maks. 100 cm
Kablo
ba¤›
11
K
urulum
■ Seviyeleme
1. Çamafl›r makinesinin uygun flekilde
seviyelendirilmesi, afl›r› sesi ve titreflimi
önler. Cihaz› yatay ve sert bir zemine,
tercihen bir odan›n köflesine kurunuz.
Ahflap veya asma tavan zeminli
yüzey afl›r› titreflim ve dengesizlik
meydana getirir.
Yükseltme
Alçaltma
Kilitleme
somunu
Tüm kilitleme
somunlar› n› iyice
s›k›flt›r›n›z.
2. E¤er zemin düzgün de¤ilse, ayarlanabilir
ayaklar› gerekti¤i flekilde ayarlay›n›z
(ayaklar›n alt›na tahta parças›, vs. sokmay›
n›z). Dört aya¤›n da dengeli flekilde zemine
oturmufl olmas›na dikkat ediniz ve sonra
cihaz›n tam olarak terazisinde olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz (su terazisi ile).
• Makine tam yatay oldu¤u zaman, kilitleme
somunlar›n› s›k›flt›r›n›z. Tüm somunlar
mutlaka s›k›flt›r›lmal›d›r.
• Diyagonal (çapraz) Kontrol
Makinenin üst plakas›n›n kenarlar›ndan
çapraz flekilde afla¤›ya do¤ru bast›r›ld›¤›
zaman, makine hiç bir flekilde yukar›-afla¤›
oynamamal›d›r (Lütfen iki yönde de kontrol
ediniz). Makinenin üst plakas›na çapraz
flekilde afla¤›ya do¤ru bast›r›ld›¤› zaman
makine sallan›rsa, ayaklar› tekrar
ayarlay›n›z.
E¤er makine yüksek bir platforma kurulduysa, düflme tehlikesini önlemek için
mutlaka güvenli bir flekilde sabitlenmelidir.
12
K
urulum
Beton zeminler
• Kurulum yüzeyi mutlaka temiz, kuru ve yatay olmal›d›r.
• Makineyi düz ve sert bir yere kurunuz.
Seramik zeminler (kaygan yüzeyler)
• Her aya¤› kaymaz malzemeden olan parçan›n üzerine koyunuz ve makineyi seviyelendiriniz
(Kaymaz malzemeyi 70 x 70 mm olarak kesiniz ve bu parçalar› makinenin yerlefltirilece¤i kuru
seramik yüzeye yap›flt›r›n›z).
• Kaymaz malzeme, merdiven basamaklar›nda kaymay› önlemek için kullan›lan kendi kendine
yap›flan bir malzemedir.
Ahflap zeminler (asma yüzeyler)
• Ahflap zeminler özellikle titreflime duyarl›d›r.
Lastik Bafll›k
• Tireflimi önlemek için, her aya¤›n alt›na en az 2 zemin
kirifline vidalarla tutturulmufl olan en az 15 mm kal›nl›¤›nda
lastik bafll›klar yerlefltirilmesini önermekteyiz.
• E¤er mümkünse, makineyi zeminin daha sa¤lam oldu¤u oda köflelerinden birisine kurunuz.
• Titreflimi azaltmak için lastik bafll›klar› tak›n›z.
• Bu lastik bafll›klar› LG yedek parça bölümünden temin edebilirsiniz
(Sip. No. 4620ER4002B).
• Makinenin uygun yerlefltirilmesi ve seviyelendirilmesi, uzun, düzgün ve güvenilir
flekilde çal›flmas›n› sa¤lar.
• Makine mutlaka %100 yatay olmal› ve sa¤lam bir flekilde durmal›d›r.
• Yük alt›nda iken köflelerde kesinlikle “yaylanmamal›d›r”.
• Kurulum yüzeyi mutlaka temiz, cilas›z ve ya¤la ilgili kaplamalardan ar›nm›fl olmal›d›r.
• Makinenin ayaklar›n›n ›slanmamas›na dikkat ediniz. E¤er ayaklar ›slan›rsa, kayma
meydana gelebilir.
13
M akinenin kullan›m›
Çamafl›r makinesinin çal›flt›r›lmas›
1. Çamafl›r› grupland›r›n›z
(Bkz sayfa 15).
2. Kapa¤› aç›n ve çamafl›r› yerlefltiriniz.
3. Güç dü¤mesine bas›n›z.
4. Bir Program seçiniz
(Bkz. 16 ~ 18. sayfalar).
fiimdi seçeneklerden birisini seçiniz
(Bkz. sayfa 20 ~ 23).
■ ‹lave Program
■ S›cakl›k
■ S›kma kuvveti
■ Di¤er fonksiyonlar
5. Deterjan ekleyiniz
(Bkz 24 ~ 25. sayfalar).
6. Çal›flt›r/Duraklat dü¤mesine bas›n›z.
14
M akinenin kullan›m›
■ Y›kama öncesi dikkat edilecekler
Y›kama s›cakl›¤›
Normal y›kama
Sürekli bask›l›
y›kama
Narin
El ile y›kama
Y›kamay›n›z
Çamafl›r grupland›rma...
Kirli
Y›kama
s›cakl›¤›
Renkli
Dokuma
tipi
1. Bak›m Etiketleri
Giysilerinizdeki bak›m etiketlerine dikkat ediniz.
Bu size kumafl›n›z›n dokuma iceri.ini ve nas›l y›kanmas›
gerekti¤ini anlat›r.
2. Grupland›rma
En iyi sonucu almak için, çamafl›rlar›n›z› ayn› y›kama
program› nda y›kanabilecek flekilde grupland›r›n›z. Su
s›cakl›¤›, s›kma kuvveti ve farkl› dokumalar farkl› flekillerde
y›kamay› gerektirirler. Koyu renkleri daima soluk ve beyaz
renklerden ayr› tutunuz. Bunlar› ayr› y›kay›n›z, aksi halde
boya ve iplik tifti¤i beyazlar› n renk atmas›na neden olabilir.
Mümkün ise, çok kirlileri az kirlilerle birlikte y›kamay›n›z.
• Kirlilik (Çok, Normal, Az)
Giysileri kirlilik durumuna göre ay›r›n›z.
• Renk (Beyaz, Aç›k Renkler, Koyu Renkler)
Beyaz olanlar› renkli olanlardan ay›r›n›z.
• Tüylenme (Tüylenen çamafl›rlar, Tüy toplayan çamafl›rlar)
Tüylenen ve tüy toplayan çamafl›rlar› ayr› ayr› y›kay›n›z.
3. Makineyi yüklerken dikkat etme
Büyük ve küçük parçalar› bir yüklemede birlefltiriniz. Önce
büyük parçalar› yükleyiniz. Büyük parçalar toplam çamafl›r›n
yar›s›ndan fazla olmamal› d›r. Tekli parçalar› y›kamay›n›z. Bu
durum dengenin bozulmas›na neden olabilir. Bir veya iki
benzer parça ilave ediniz.
• Tüm ceplerin bofl olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Çivi, saç
tokas›, kibrit, kalem, bozuk para ve anahtar gibi eflyalar hem
makinenize, hem de giysilerinize zarar verebilir.
• Giysilere tak›lmamas› için, fermuarlar›, kancalar› ve klipsleri
kapat›n›z.
• Bilhassa yaka ve manfletlerdeki kir ve lekelerin ç›kar›lmas›
na yard›mc› olmak üzere, y›kama öncesi suda çözülmüfl bir
mktar deterjan› f›rça ile bu bölgelere tatbik ediniz.
• Esnek contada (gri renkli) k›vr›lma olup olmad›¤›n› kontrol
ediniz ve küçük eflya parçalar›n› ç›kar›n›z.
• Tamburun içini kontrol ediniz ve önceki y›kamadan kalan
herhangi bir eflyay› ç›kar›n›z.
• Giysi ve contan›n hasar görmesini önlemek için, esnek
contada bulunan giysi veya eflya parçalar›n› ç›kar›n›z.
‹lk y›kamadan önce bir program seçiniz (Pamuklu 60°C, yar›m doz deterjan ilave ediniz) ve çamafl›rs›z
y›kama yap›n›z. Bu y›kama, makinenin üretimi s›ras›nda kalan art›klar›n ve suyun tamburdan
uzaklaflmas›n› sa¤lar.
15
M akinenin kullan›m›
Y›kama programlar› tablosu
• Çamafl›r tipine göre önerilen y›kama programlar›.
Program
Aç›klama
Pamuklu
Çeflitli tambur hareketlerini birlefltirerek,
daha iyi performans sa¤lar.
Eko
Pamuklu
Daha az enerji tüketimi ile en
uygun y›kama performans› sa¤lar.
Bu program, y›kamadan sonra
Ütü
ütüleme ihtiyac› olmayan gündelik
‹stemeyen T-shirtler için uygundur.
Karıflık
Anti alerjik
yıkama
Sessiz
Yıkama
Dokuma tipi
Renk atmayan giysiler (T-shirt,
gece elbisesi, pijama, vs.) ve az
kirli beyaz pamuklu (iç çamafl›r›).
Uygun
s›cakl›k
40°C (So¤uk ile
95°C aras›)
Derecel
60°C (So¤uk ile endirme
60°C aras›)
Polyamit, Akrilik, Polyester
(Sentetik giysiler).
40°C (So¤uk ile
60°C aras›)
Çeflitli kumafllar›n ayn› anda
y›kanmas›n› sa¤lar.
Özel giysiler hariç çeflitli kumafll›
giysiler (‹pek/narin, spor giysisi,
koyu renk kumafllar, yün, yatak
çarflaflar›, nevresimler, perdeler).
40°C (So¤uk ile
40°C aras›)
Allerji yapan mayt, polen ve kedi tüyü
gibi canl›lar› ve nesneleri uzaklaflt›r›r.
Pamuklu, iç çamafl›r›, yast›k k›l›flar›,
yatak örtüleri, bebek çamafl›rlar›.
Az ses ve titreflim yapar ve gece
yar›s› elektri¤ini kullanarak para
tasarrufu sa¤lar.
Renk atmayan giysiler (T-shirt,
gece elbisesi, pijama, vs.) ve az
kirli beyaz pamuklu (iç çamafl›r›).
Tazeleme K›r›fl›kl›klar› 20 dakikada buhar
ile düzeltir.
Yorgan
Bu program, yatak örtüleri, yast›k
k›l›flar›, divan örtüleri, vs. gibi
büyük parçalar içindir.
Spor
Giysileri
Bu program, yürüyüfl ve koflu
gibi spor giysileri için uygundur.
Kar›fl›k pamuklu, polyester
kar›fl›k T-shirtler, bluzler.
Maks.
yük
5.5 kg
60°C
40°C (So¤uk ile
60°C aras›)
6.5 kg
Seçim yok
3 parça
Özel kumafllar (narin, yün, ipek, vs.)
hariç dolgulu pamuklu yatak tak›mlar›:
Yatak örtüleri, çarflaflar, yast›k k›l›flar›,
battaniyeler, az dolgulu divan örtüleri. 40°C (So¤uk ile
40°C aras›)
Ak›ll› kumafl, Su geçirmez kumafl,
Koyun yünü ve Su geçirmez, rüzgar
geçirmez, nefes alan kumafl markas›.
1 tek
ebat
Mümkün ise, renk atan kumafllar için
lütfen bu program› kullan›n›z. Bu
çevrim renk atmay› önler (Lütfen
renkliler için olan deterjan kullan›n›z).
Pamuklu veya kar›fl›k dokumadan
koyu renkli giysiler.
Narin
Bu program, iç çamafl›r›, bluz,
vs. gibi narin çamafl›rlar içindir.
Narin, kolay zarar gören
çamafl›rlar.
Yünlü
Yünlü kumafllar›n y›kanmas›n›
sa¤lar (Lütfen makinede y›kanabilir
yünler için olan deterjan kullan›n›z).
Sadece saf yeni yünden yap›lm›fl
olan makinede y›kanabilir yünlüler.
40°C (So¤uk ile
40°C aras›)
Hızlı Program Bu program, h›zl› y›kama sa¤lar.
Küçük yükleme ve az kirliler için.
30
Az kirli renkli çamafl›rlar.
30°C (So¤uk ile
40°C aras›)
60 dakikada daha iyi y›kama
Yo¤un performans› ve enerji verimlili¤i
Yıkama 60
sa¤lar.
Pamuklu ve kar›fl›k dokumal›
60°C (So¤uk ile
giysiler (Normal kirli çamafl›r için 60
5.5 kg
60°C aras›)
dakika içinde özel PROGRAM).
Koyu
Renkliler
16
30°C (So¤uk ile
40°C aras›)
3.0 kg
M akinenin kullan›m›
• Su S›cakl›¤›: Y›kama programlar›na uyan su s›cakl›¤›n› seçiniz.
Y›kama s›ras›nda, daima giysi üreticilerinin bak›m etiketlerine veya talimatlar›na uyunuz.
• EN60456 ve IEC60456 normuna uygunluk testi için, "Eko Pamuklu 60°C + Yo¤un"
program seçene¤ini ayarlay›n›z.
• Test sonuçlar›, su bas›nc›na, su sertli¤ine, su girifl s›cakl›¤›na, oda s›cakl›¤›na, leke
ç›karan deterjan›n yükleme derecesinin tipine ve miktar›na, flebeke elektri¤indeki
dalgalanmalara ve seçilmifl olan ilave seçeneklere ba¤l›d›r.
Makine ile y›kanabilir Woolmark ürünleri için bu makinenin yün y›kama
dönme devri (dolafl›m›), giysi etiketindeki uyar›lara ve bu M0912 çamafl›r
makinesinin üreticisi taraf›ndan bildirilen talimata göre y›kama yap›lmas›
flart›yla Woolmark taraf›ndan onaylanm›flt›r.
Nötr deterjan önerilmektedir. Yün program›n›n, kumafl bak›m› için hafif döndürme
ve düflük h›zl› s›kma özellikleri vard›r.
‹ste¤e Ba¤l› ‹lave Parçalar
Program
Zaman
Buharlı
Erteleme Yıkama
Favori
Ön
Y›kama
Ekstra
Durulama Zaman
Durulama + S›kma tasarruflu
Yo¤un
Pamuklu
Eko Pamuklu
Ütü ‹stemeyen
Karıflık
Anti alerjik yıkama
*
Sessiz Yıkama
Tazeleme
*
Yorgan
Spor Giysileri
Koyu Renkliler
Narin
Yünlü
Hızlı Program 30
Yo¤un Yıkama 60
*
* : Bu seçenek otomatik olarak programa dahildir ve ç›kar›lamaz.
17
M akinenin kullan›m›
Çal›flt›rma bilgisi
Program
18
Maks. devir/dk.
Pamuklu
1400
Eko Pamuklu
1400
Ütü ‹stemeyen
1000
Sessiz Yıkama
1000
Karıflık
1400
Yorgan
1000
Anti alerjik yıkama
1400
Tazeleme
X
Spor Giysileri
800
Koyu Renkliler
1400
Narin
800
Yünlü
800
Hızlı Program 30
1400
Yo¤un Yıkama 60
1400
M akinenin kullan›m›
■ Kumanda paneli
Akıllı teflhis fonksiyonu sadece
üzerinde 'SMARTDIAGNOSIS™'
iflareti olan ürünlerde vardır.
lave program
dü¤meleri
S›kma seçme
dü¤mesi
LCD
gösterge
1%
Kalan Süre
1:15
Yıkama
Durulama
Güç
tuflu
Program
seçme
dü¤mesi
Çal›flt›r/
Duraklat
dü¤mesi
Çocuk
Kilidi
3
Sıcaklık
40°C
Seçenek
Bip Durulama S›cakl›k
Dü¤mesi Aç›k/Kapal› tuflu
tuflu
Kazan
Temizlemesi
Güç
LCD gösterge
• Çal›flt›rmak ve kapatmak için Güç
dü¤mesine bas›n.
• Erteleme Süresi fonksiyonunu iptal etmek
için, güç dü¤mesine bas›lmal›d›r.
• Bu gösterge, makinenizin ayarlar›n›, kalan
tahmini süreyi, seçenekleri ve durum
mesajlar›n› gösterir. Gösterge tüm
program boyunca çal›fl›r durumdad›r.
Program seçme dü¤mesi
Seçenekler
• Çamafl›r tipine göre mevcut y›kama programlar›.
• Seçilen program› göstermek üzere lamba yanar.
Çal›flt›r/Duraklat
• Çal›flt›r/Duraklat tuflu, y›kama program›n›
bafllatmak veya duraklatmak için
kullan›l›r.
• Y›kama program›n›n geçici olarak
durdurulmas› gerekirse, Çal›flt›r/Duraklat
tufluna bas›n›z.
• Duraklama s›ras›nda, elektrik enerjisi 4
dakika sonra otomatik olarak kapat›l›r.
‹lave program
• Bu tufllar›, seçilmifl program ile ilgili olan
istenen program seçeneklerini seçmek
için kullan›n›z.
• Bu özellik ilave program›n seçilmesini
sa¤lar ve secildi.i zaman yanar.
Dilin de¤ifltirilmesi
• Güç dü¤mesine basarak makineyi
çal›flt›r›n›z.
• Gücü aç›n›z, ard›ndan Bir dil seçiniz
menüsü ç›kana kadar 3 saniye Zaman
Erteleme ve Buharlı Yıkama dü¤melerine
birlikte bas›n›z.
Select a Language
English
Italiano
Español
Deutsch
Português
19
M akinenin kullan›m›
■ ‹lave program
Zaman Erteleme
Favori
Makine otomatik olarak bafllayacak ve belli
bir süre sonunda ifli bitirecek flekilde
erteleme süresini ayarlayabilirsiniz.
Favori program›, seçilmifl bir y›kama
program› n›n gelecekte kullan›lmas› için
saklanmas› n› sa¤lar.
Erteleme süresi, program›n
bafllamas› de¤il bitifli ile ilgilidir.
Gerçek çal›flma süresi su
s›cakl›¤›na, y›kama yüküne ve di¤er
etkenlere göre de¤iflebilir.
1. Güç dü¤mesine bas›n›z.
2. Bir program seçiniz.
3. Erteleme Süresi tufluna bas›n›z ve
gerekli zaman› ayarlay›n›z.
4. Çal›flt›r/Duraklat tufluna bas›n›z.
1. Güç tufluna bas›n›z.
2. Bir program seçiniz.
3. Süreci seçiniz (Y›kama metodu, durulama
say›s›, s›kma h›z›, su s›cakl›¤›, vs.).
4. Favori program dü¤mesini yaklafl›k 3
saniye bas›l› tutunuz.
fiimdi Favori program gelecek için
kaydedilmifltir.
Program› tekrar kullanmak için, Favori
program›n› seçiniz ve Çal›flt›r/Duraklat tufluna
bas›n›z.
Buharlı Yıkama
Ön Y›kama
Buharlı Yıkama, düflük enerji tüketimi ile y›kama performans›n›n artmas›n› sa¤lar.
Yenileme program› giysilerdeki k›r›fl›kl›klar›
azalt›r.
Çamafl›r çok fazla kirli ise, “Ön Y›kama”
süreci etkilidir.
1. Güç tufluna bas›n›z.
2. Buhar sürecini seçiniz.
3. Buharlı Yıkama tufluna bas›n›z.
4. Çal›flt›r/Duraklat tufluna bas›n›z.
Buharlı Yıkama
• Çok fazla lekeli giysiler, iç çamafl›rlar› veya
bebek giysileri için.
• Pamuklu, Eko Pamuklu, Karıflık,
Ütü ‹stemeyen, Yorgan, Anti alerjik yıkama,
Tazeleme programlar› için mevcuttur.
• Tazeleme program› daima Buharlı Yıkama
ile birliktedir.
• Buharlı Yıkama program›n›, yün, ipek ve
kolay renk atan giysiler gibi narin kumafllar
için kullanmay›n›z.
20
1. Güç dü¤mesine bas›n›z.
2. Bir program seçiniz.
3. Ön y›kama tufluna bas›n›z.
4. Çal›flt›r/Duraklat dü¤mesine bas›n›z.
M akinenin kullan›m›
■ Seçenekler
■ Di¤er fonksiyonlar
Seçenekler
Durulama+s›kma
• Ekstra Durulama: En iyi sonuçlar ve
temizleyici durulama için.
1. Güç dü¤mesine bas›n›z.
• Durulama+Sıkma: Bu özellik, taze
lekelerin kumafllara yerleflmesini
önlemede yard›mc› olabilir. Bu ayr› bir
programd›r.
3. Seçenek tufluna bas›n›z
(Durulama+S›kma yanar).
• Zaman tasarruflu: Bu seçenek, bir y›kama
program›n›n süresini azaltmak için
kullan›labilir.
• Yo¤un: Çamafl›rlar normal ve çok kirli ise,
“Yo¤un” seçene¤i etkilidir.
2. Bir program seçiniz.
4. Çal›flt›r/Duraklat dü¤mesine bas›n›z.
Sadece S›kma
1. Güç tufluna bas›n›z.
2. S›kma h›z›n› seçiniz.
3. Çal›flt›r/Duraklat dü¤mesine bas›n›z.
Durulama
• Durulama+ + Bekletme: Durulama
iflleminden sonra durulamay› tekrar ilave
ediniz, bafllatma tufluna tekrar bas›l›ncaya
kadar çal›flma bekletilir.
• Normal + Bekletme: Durulama sona
erdi¤inde, bafllatma tufluna tekrar
bas›l›ncaya kadar çal›flma bekletilir.
• Durulama++ : Durulama iki kere yap›l›r.
• Durulama +: Durulama bir kere yap›l›r.
“S›kma yok” özelli¤ini secti.inizde,
h›zl› boflaltmak için k›sa süre daha
düflük h›zla döner.
Tazeleme Program›
1. Güç dü¤mesine bas›n›z.
2. Tazeleme program›n› seçiniz.
3. Do¤ru öge görüntülenene kadar tekrar
tekrar Buharlı Yıkama tufluna bas›n›z.
4. Çal›flt›r/Duraklat dü¤mesine bas›n›z.
S›cakl›k
• S›cakl›k tufluna bas›larak, su s›cakl›¤›
seçilebilir.
- So¤uk
- 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C
• Su s›cakl›¤› programa göre seçilebilir.
Daha iyi performans için 3 veya
daha az parça yükleyiniz.
Tazeleme program› sona
erdi¤inde, makinenin tamburu
k›r›fl›kl›klar› önlemek için yavafl
olarak 30 dakika kadar daha
döner. Bu süre içinde herhangi bir
tufla basarak kapa¤›açabilirsiniz.
21
M akinenin kullan›m›
■ Çocuk Kilidi
Bu fonksiyonu makinenin kurcalanmas›n› önlemek için tufllar› kilitlemek üzere seçiniz.
“Çocuk Kilidi” sadece y›kama program› s›ras›nda ayarlanabilir.
Kumanda panelinin kilitlenmesi
20%
Kalan Süre
1:20
Çocuk kilidi açık
Durulama
3
Sıcaklık
60°C
1. Seçenek tufllar›na ayn› anda 3 saniye bas›n›z.
2. Bir sinyal sesi duyulur ve LCD Göstergesinde
anl›k olarak '
' sembolü görülür. Çocuk
kilidi devreye girdi¤inde, Güç tuflu hariç bütün
tufllar kilitlenir.
Güç tuflu kapat›ld›¤›nda, çocuk kilidi
fonksiyonu s›f›rlanmaz. Di¤er baflka
fonksiyonlara eriflmeden önce, mutlaka
çocuk kilidini devreden ç›karmal›s›n›z.
Kumanda panelinin kilidinin aç›lmas›
20%
Kalan Süre
1:20
1. Seçenek tufllar›na ayn› anda 3 saniye bas›n›z.
60°C
2. Bir sinyal sesi duyulur ve mevcut program ile
ilgili kalan süre LCD Göstergesinde tekrar
belirir.
Çocuk kilidi kapalı
Durulama
3
Sıcaklık
■ Bip sesi Aç›k/Kapal›
Bip sesi Aç›k/Kapal› fonksiyonu sadece y›kama program› s›ras›nda ayarlanabilir.
1. Güç dü¤mesine bas›n›z.
2. Çal›flt›r/Duraklat tufluna bas›n›z.
3. Bip sesi Aç›k/Kapal› fonksiyonunu ayarlamak
için, Seçenek ve Durulama tufllar›na ayn›
anda 3 saniye bas›n›z ve tutunuz.
Bip sesi Aç›k/Kapal› fonksiyonu ayarlan›nca, bu
ayar makine kapat›ld›ktan sonra bile haf›zada
tutulur.
Bip sesini kapatmak isterseniz, sadece
bu ifllemi tekrarlay›n›z.
22
M akinenin kullan›m›
■ Kazan Temizlemesi
Kazan Temizlemesi, çamafl›r makinesinin içini temizlemek için olan özel bir programd›r.
Bu programda yüksek s›kma h›z›nda yüksek bir su seviyesi kullan›l›r. Bu ifllemi düzenli olarak
yap›n›z.
1. Çamafl›r makinesindeki bütün giysileri ya da
eflyay› ve kapa¤› kapat›n›z.
Kalan Süre
1:30
2. Deterjan ve yumuflat›c› çekmecesini aç›n›z
ve ana y›kama bölmesine kireç çözücü
madde (ör. Calgon) ilave ediniz.
Kazan Temizlemei
Durulama
---
Sıcaklık
---
3. Deterjan ve yumuflat›c› çekmecesini
yavaflça kapay›n›z.
4. Makinenin Güç tufluna bas›n›z ve sonra
Durulama ve S›cakl›k tufllar›na bas›n›z ve 3
saniye tutunuz. Sonra LCD Göstergesinde
"Temizlemei" sembolü gösterilir.
5. Bafllatmak için Çal›flt›r/Duraklat tufluna
bas›n›z.
6. Program sona erdikten sonra, makinenin
kapak aç›kl›¤›n›n, esnek contan›n ve kapak
cam›n›n kurumas› için, makinenin kapa¤›n›
aç›k b›rak›n›z.
Deterjan bölmesine herhangi bir deterjan ilave etmeyiniz.
Afl›r› köpüklenme meydana gelebilir ve makineden s›zabilir.
D‹KKAT
Evde küçük bir çocuk varsa, makinenin kapa¤›n› uzun süre aç›k tutmay›n›z.
■ Kapak Kilidi ve Saptama
A
1%
Kalan Süre
•
“Kapak Kilidi” – Güvenlik nedenleriyle,
makine çal›fl›rken kapa¤› kilitlidir ve “Kapak
Kilitli” ikonu yanmaktad›r.
“Kapak Kilitli” ikonu söndükten sonra, kapa¤›
güvenli bir flekilde açabilirsiniz.
•
Çamafl›r makinesi yavafl olarak
döndü¤ünde ve tambura ne kadar çamafl›r
yüklenmifl olduüunu alg›lad›¤›nda, “Saptama”
ikonu yanar.
Bu çok k›sa bir süredir.
---
Saptama
Durulama
B
3
Sıcaklık
60°C
23
D eterjan ekleme
■ Deterjan ve yumuflat›c› ekleme
Deterjan ve yumuflat›c› çekmecesi
• Sadece ana y›kama için ➔
• Ön y›kama + Ana y›kama ➔
Kumafl
yumuflat›c›s›
Ana y›kama
için deterjan
Ön y›kama
için deterjan
UYARI!
Tüm y›kama deterjanlar›n› zehirlenme tehlikesi
nedeniyle çocuklardan uzak tutunuz.
Gere¤inden fazla deterjan, çamafl›r suyu veya
yumuflat›c› taflmalara sebep olabilir.
Uygun miktarda detarjan kulland›¤›n›zdan
emin olun.
Kumafl yumuflat›c›s› ilave etme
• Azami dolum seviyesini aflmay›n›z.
Afl›r› doldurma durumunda, kumafl yumuflat›c›s›
makineye erken verilece¤i için, giysilerde leke
olabilir. Deterjan ve yumuflat›c› çekmecesini
yavaflça kapay›n›z.
• Kumafl yumuflat›c›s›n› deterjan çekmecesinde 2
günden daha fazla b›rakmay›n›z
(Kumafl yumuflat›c›s› sertleflebilir).
• Yumuflat›c›, son durulama program›nda
otomatik olarak ilave edilir.
• Su besleme ifllemi s›ras›nda çekmeceyi
açmay›n›z.
• Solventlere (benzen, vs.) izin verilmez.
Kumafl yumuflat›c›s›n› do¤rudan giysilerin üzerine dökmeyiniz.
24
D eterjan ekleme
Deterjan dozaj›
• Deterjan kullan›m›, deterjan üreticisinin talimat›na göre yap›lmal›d›r.
• Çok fazla deterjan kullan›l›rsa, çok fazla köpüklenme olabilir ve bu durum y›kama
sonucunu azalt›r veya motora fazla yük bindirir.
• En iyi sonuç için toz detarjan kullanmanız tavsiye edilir.
• E¤er sıvı deterjan kullanmak isterseniz, deterjan üreticisi tarafından önerilen kullanma
talimatlarına uyunuz.
• E¤er yıkamayı hemen bafllatacaksanız sıvı deterjanı, ana deterjan gözüne koyabilirsiniz.
• E¤er ön yıkama veya gecikmeli bafllatmayı seçtiyseniz sıvı deterjan kullanmayınız, çünkü
bekleme sırasında sıvı deterjan sertleflebilir.
• Çok fazla köpüklenme olursa, lütfen deterjan miktar›n› azalt›n›z.
• Deterjan kullan›m›n›n su s›cakl›¤›na, su sertli¤ine, yükün boyutuna ve kirlilik durumuna
göre ayarlanmaya ihtiyac› olabilir. ‹yi sonuç almak için, afl›r› köpüklenmeden kaç›n›n›z.
UYARI!
Deterjanın sertleflmesine izin vermeyin.
Sertleflen deterjan, tıkanmaya, kötü durulamaya veya kötü kokulara sebep olabilir.
• Tam doluluk: Üreticinin önerisine göre.
• K›smi doluluk: Normal miktar›n 3/4'ü.
• Minimum doluluk: Tam dolulu¤un 1/2'si.
• Deterjan, program›n bafllang›c›nda deterjan çekmecesinden f›flk›rt›l›r.
Su yumuflat›c›n›n ilave edilmesi
• Kireç giderici (ör. Calgon) gibi bir su
yumuflat›c›s›, su sertl¤inin afl›r› oldu¤u
yörelerdeki deterjan miktar›n› k›smak için
kullan›labilir. Paketin üzerinde belirtilen miktara
göre ilave ediniz. Önce deterjan›, sonra su
yumuflat›c›y› ilave ediniz.
• Deterjan miktar›n› yumuflak su için oldu¤u gibi
kullan›n›z.
Tablet kullan›m›
1. Kapa¤› aç›n›z ve tabletleri tambura at›n›z.
2. Çamafl›r› tambura yükleyiniz ve kapa¤›
kapat›n›z.
25
B
ak›m
• Makinenin içini temizlemeden önce, elektrik çarpma tehlikesini önlemek için, güç
kablosunun fiflini çekiniz.
• E¤er makine uzunca bir süre kullan›lmayacak ise (ör. tatil), özellikle makinenin çok
yak›n›nda bir su gideri yok ise, su muslu¤unu kapat›n›z.
Su girifl filtresi
• Deterjan ve yumuflat›c› çekmecesine su girmedi¤i zaman, kumanda panelinde "
hata mesaj› yan›p söner.
"
• E¤er su çok sertse veya kireç art›klar› içerirse, su girifl filtresi t›kanabilir.
Bu nedenle filtrenin zaman zaman temizlenmesi iyi bir fikirdir.
1. Su muslu¤unu kapat›n›z.
2. Su girifl hortumunu sökünüz.
3. Sert bir f›rça kullanarak filtreyi temizleyiniz.
4. Girifl hortumunu s›k›flt›r›n›z.
26
B
ak›m
Boflaltma pompas› filtresi
• Boflaltma filtresi, çamafl›rdan arta kalan iplikleri ve küçük parçalar› toplar. Makinenizin
rahat çal›flmas›n› sa¤lamak için, filtrenin temiz olup olmad›¤›n› düzenli flekilde kontrol
ediniz.
D‹KKAT
Önce boflaltma hortumunu kullanarak boflalt›n›z ve sonra iplik veya nesneleri ç›kartmak
için pompa filtresini aç›n›z.
Su s›cak oldu¤unda boflalt›rken dikkatli olunuz.
• Boflaltma pompas›n› temizlemeden önce, acil boflaltma yaparken veya acil bir durumda
kapa¤› açarken, suyun so¤umas›n› bekleyiniz.
1. Alt kapak bafll›¤›n› aç›n›z. Hortumu d›flar›
çekiniz.
2
Boflalan suyu
toplama kab›.
2. Boflaltma tapas›n› aç›n›z.
Sola do¤ru çevirerek filtreyi aç›n›z.
1
3. Pompa filtresindeki yabanc› maddeleri
uzaklaflt›r›n›z.
4. Temizlikten sonra, pompa filtresini tak›n›z ve
boflaltma tapas›n› yerlefltiriniz.
5. Alt kapak bafll›¤›n› kapat›n›z.
27
B
ak›m
Deterjan ve yumuflat›c› çekmecesi
• Bir süre sonra, deterjanlar ve kumafl yumuflat›c›lar› çekmecede kal›nt› b›rak›rlar.
• Zaman zaman, akan bir su jeti ile temizlenmelidir.
• Gerekti¤inde bu çekmece, t›rnak afla¤›ya do¤ru bast›r›larak ve d›flar› çekilerek, makineden
tamamen ç›kart›labilir.
• Temizli¤i kolaylaflt›rmak için kumafl yumuflat›c›s›n›n üst k›sm› ç›kar›labilir.
1. Deterjan ve yumuflat›c› çekmecesini d›flar›
çekiniz.
2. Deterjan ve yumuflat›c› çekmecesini akan su
alt›nda temizleyiniz.
3. Çekmece yuvas›n›n içini eski bir difl f›rças›yla
temizleyiniz.
4. Deterjan ve yumuflat›c› çekmecesini tekrar
yerlefltiriniz.
28
B
ak›m
Y›kama tamburu
• Suyu sert olan bir yörede yafl›yorsan›z, gözle görülmeyen ve bu nedenle kolayca uzaklaflt›r›lamayan
yerlerde sürekli olarak kireç birikebilir. Zaman içinde kireç tabakas› cihazlar› t›kar ve e¤er kontrol
alt›nda tutulmazsa, cihazlar› de¤ifltirme durumunda kal›nabilir.
• Makinenin tamburu paslanmaz çelikten yap›lm›fl olmas›na ra¤men, tamburda kalm›fl olan küçük metal
nesneler (ataç, emniyet pimi) nedeniyle pas noktac›klar› meydana gelebilir.
• Y›kama tamburu zaman zaman temizlenmelidir.
• Kireç giderici maddeler, boyalar veya beyazlat›c› maddeler kullan›yorsan›z, çamafl› makinesine uygun
olduklar›ndan emin olunuz.
• Kireç gidericiler, makineye k›smen hasar verebilecek kimyasallar içerebilir.
• Bu lekecikleri bir paslanmaz çelik temizleme maddesi ile ç›kar›n›z.
• Çelik yünü asla kullanmay›n›z.
■ Makinenin temizli¤i
D›fl k›s›m
• Makinenizin uygun bak›m› onun ömrünü uzatabilir.
• Makinenin d›fl k›sm› s›cak suyla ve afl›nd›rmayan nötr bir ev deterjan› ile temizlenebilir.
• Su lekeciklerini derhal siliniz. Islak bez ile siliniz.
• Keskin nesneleri yüzeye çarpmay›n›z.
• Metil alkol, inceltici veya benzer ürünler kullanmay›n›z.
‹ç k›s›m
• Makinenin kapak aç›kl›¤›n›, esnek contay› ve kapak cam›n› kurulay›n›z.
• Makineyi s›cak su kullanarak tam bir program çal›flt›r›n›z.
• Gerekti¤inde ifllemi tekrarlay›n›z.
Sert su kal›nt›lar›n› uzaklaflt›rmak için, sadece çamafl›r makinesi için güvenli
etiketi olan temizleyicileri kullan›n›z.
■ So¤uk koflullar
E¤er makine don olabilen veya s›cakl›¤› donma noktas›n›n alt›nda bulunan bir yerde depolan›rsa, makinenin
hasar görmesini önlemek için afla¤›daki talimatlara uyunuz:
• Su muslu¤unu kapat›n›z.
• Hortumlar› su tesisat›ndan ay›r›n›z ve hortumlardaki suyu boflalt›n›z.
• Elektrik kordonunu uygun flekilde topraklanm›flprize tak›n›z.
• Bofl olan makine tamburuna 1galon (3.8 litre) zehirsiz araç antifrizi ekleyiniz. Kapa¤› kapat›n›z.
• S›kma program›n› ayarlay›n›z ve tüm suyu boflaltmak için, 1 dakika s›kma yapt›r›n›z. Tüm antifriz d›flar›
at›lmaz.
• Elektrik kordonunu ç›kar›n›z, tamburun içini kurutunuz ve kapa¤› kapat›n›z.
• Deterjan ve yumuflat›c› çekmecesini ç›kar›n›z, bölmelerdeki fazla suyu boflalt›n›z ve kurutunuz.
• Makineyi dik flekilde depolay›n›z.
• Depolamadan sonra antifrizi uzaklaflt›rmak için, deterjan kullanarak makineyi tam bir program bofl olarak
çal›flt›r›n›z. Makineye çamafl›r koymay›n›z.
29
A
r›za Bulma ve Giderme K›lavuzu
• Bu çamafl›r makinesi, ar›zalar› erken bir safhada alg›layarak teflhis eden ve uygun flekilde
müdahale eden otomatik güvenlik fonksiyonlar› ile donat›lm›flt›r. Makine uygun flekilde
çal›flmad›¤›nda veya hiç çal›flmad›¤›nda, yetkili servise baflvurmadan önce afla¤›daki
noktalar› kontrol ediniz.
Problem Teflhisi
Belirtiler
Olas› Neden
Çözüm
Tak›rt› ve fl›k›rt›
sesi
• Tamburda veya pompada bozuk
para veya emniyet pimi gibi
yabanc› nesneler vard›r.
Küt küt vurma sesi
• Çok fazla çamafl›r yükü küt küt
E¤er ses devam ederse, muhtemelen
vurma sesi yapabilir. Bu genellikle makinenin balans› bozulmufltur.
normal bir durumdur.
Durdurunuz ve çamafl›r yükünü
yeniden da¤›t›n›z.
Titreme sesi
• Tüm tafl›ma c›vatalar› ve ambalaj
malzemeleri ç›kar›ld› m›?
• Tüm ayaklar yere tam olarak
oturuyor mu?
E¤er kurulum s›ras›nda sökülmediyse,
tafl›ma c›vatalar›n› sökmek için, kurulum
k›lavuzuna bak›n›z.
Çamafl›r yükü tambura düzgün olarak
da¤›t›lmam›flt›r. Makineyi durdurunuz
ve çamafl›r yükünü yeniden da¤›t›n›z.
Su kaça¤› var.
• Doldurma hortumlar› veya
boflaltma hortumu musluk veya
makine taraf›nda gevflektir.
Hortum bafllant›lar›n› kontrol ediniz ve
s›k›n›z.
• Evin gider borular› t›kanm›flt›r.
Gider borusunun t›kanmas›n›
gideriniz. Gerekirse su tesisatç›s›na
baflvurunuz.
Afl›r› köpüklenme.
Su makineye
giremiyor
veya yavafl giriyor.
Makineyi durdurunuz ve tamburu ve
boflaltma filtresini kontrol ediniz.
Makine tekrar çal›flt›r›l›nca ses devam
ederse, yetkili servise baflvurunuz.
Çok fazla deterjan veya uygun olmayan
deterjan, su kaçaklar›na neden
olabilen afl›r› köpüklenme yapabilir.
• Bölgedeki su beslemesi uygun
de¤ildir.
Evdeki bir baflka musluflu kontrol
ediniz.
• Su besleme muslu¤u tam olarak
aç›lmam›flt›r.
Musluflu tam olarak aç›n›z.
Hortumu düzgünlefltiriniz.
• Su girifl hortumu/hortumlar›
k›vr›lm›flt›r.
Girifl hortumunun filtresini kontrol
ediniz.
• Girifl hortumunun/hortumlar›n›n
filtresi t›kanm›flt›r.
Makinenin içindeki
su boflalm›yor
veya yavafl
boflal›yor.
30
• Boflaltma hortumu k›vr›lm›fl veya
t›kanm›flt›r.
Boflaltma hortumunu temizleyiniz ve
düzgünlefltiriniz.
• Boflaltma filtresi t›kanm›flt›r.
Boflaltma filtresini temizleyiniz.
A
r›za Bulma ve Giderme K›lavuzu
Belirtiler
Makine çal›flmaya
bafllam›yor.
Olas› Neden
• Elektrik kordonunun fifli
tak›lmam›fl veya ba¤lant› gevflek
olabilir.
Fiflin duvardaki prize tam uymas›n›
sa¤lay›n›z.
• Evin sigortas› atm›flt›r, devre
kesici ayr›lm›flt›r veya güç
kesilmesi olmufltur.
Devre kesiciyi s›f›rlay›n›z veya
sigortay› de¤ifltiriniz. Sigortan›n
kapasitesini artt›rmay›n›z. E¤er
problem devrenin afl›r› bir yüklenmesi
ise, kalifiye bir elektrikçiye düzelttiriniz.
Su muslu¤unu aç›n›z.
• Su besleme muslu¤u
aç›lmam›flt›r.
Makine s›kma
yapm›yor.
Çözüm
• Kapa¤›n s›k›ca kapal› oldu¤unu
kontrol ediniz.
Kapa¤› kapat›n›z ve Çal›flt›r/Duraklat
tufluna bas›n›z. Çal›flt›r/Duraklat
tufluna bast›ktan sonra, makinenin
dönmeye bafllamas› k›sa bir zaman
alabilir. Dönme bafllamadan önce,
kapak mutlaka kilitlenmelidir.
Yükü dengelemeye yard›mc› olmas›
için, 1 veya 2 daha küçük çamafl›r
ilave ediniz.
Uygun s›kmay› sa¤lamak için, yükü
yeniden düzenleyiniz.
Kapak aç›lm›yor.
Makine çal›flmaya bafllay›nca, kapak
güvenlik nedenleriyle aç›lamaz.
“Kapak Kilitlii” ikonunun yand›¤›n›
kontrol ediniz. “Kapak Kilitlii” ikonu
söndükten sonra, kapa¤› güvenli bir
flekilde açabilirsiniz.
Y›kama program›
süresi gecikmifl.
Y›kama süresi, çamafl›r miktar›na, su
bas›nc›na, su s›cakl›¤›na ve di¤er
kullan› m koflullar›na göre de¤iflebilir.
Dengesizlik alg›land›ysa veya köpük
ç›kartma program› çal›fl›rsa, y›kama
süresi artar.
Çamafl›r yumuflat›c›s›
taflmas›
Yumuflat›c› çok erken
boflalt›ld›.
Gere¤inden fazla yumuflat›c›
taflmalara sebep olabilir.
Uygun miktarda yumuflat›c›
kulland›¤›n›zdan emin olmak için
yumuflat›c› kullanma talimatlar›na
uyunuz. Azami doldurma çizgisini
aflmay›n›z.
Deterjan gözünü yavafl kapat›n›z.
Y›kama esnas›nda deterjan gözünü
açmay›n›z.
31
A
r›za Bulma ve Giderme K›lavuzu
Hata Mesajlar›
Belirtiler
Olas› Neden
Çözüm
• Bölgedeki su beslemesi uygun de¤ildir.
• Su besleme musluklar› tam olarak
aç›lmam›flt›r.
• Su girifl hortumu/hortumlar› k›vr›lm›flt›r.
• Girifl hortumunun/hortumlar›n›n filtresi
t›kanm›flt›r.
Evdeki bir baflka muslu¤u kontrol
ediniz.
Muslu¤u tam olarak aç›n›z.
Hortumu/hortumlar› düzgünlefltiriniz.
Girifl hortumunun filtresini kontrol
ediniz.
• Boflaltma hortumu k›vr›lm›fl veya
t›kanm›flt›r.
• Boflaltma filtresi t›kanm›flt›r.
Boflaltma hortumunu temizleyiniz ve
düzgünlefltiriniz.
Boflaltma filtresini temizleyiniz.
• Çamafl›r yükü çok azd›r.
• Çamafl›r yükü dengeli de¤ildir.
• Cihaz bir dengesizlik saptama ve
düzeltme sistemine sahiptir. Tek olarak
a¤›r çamafl›rlar yüklenirse (ör. banyo
örtüsü, bornoz, vs.), bu dönmeyi
durdurabilir veya hatta s›kma program›n›
tamamen kesebilir.
• E¤er program›n sonunda çamafl›rlar hala
çok ›slak ise, yükü dengelemek üzere
daha küçük giysiler ilave ediniz ve s›kma
program›n› tekrar ediniz.
Yükü dengelemeye yard›mc› olmas›
için, 1 veya 2 daha küçük çamafl›r
ilave ediniz.
Uygun s›kmay› sa¤lamak için, yükü
yeniden düzenleyiniz.
• Kapa¤›n aç›k olmamas›na
dikkat ediniz.
Kapa¤› kapat›n›z.
Elektrik kordonunu ç›kar›n›z ve servis
ça¤›r›n›z.
• Su, ar›zal› su vanas› nedeniyle afl›r›
doluyordur.
Su muslu¤unu kapay›n›z.
Kordonun fiflini ç›kar›n›z.
Servis ça¤›r›n›z.
• Su seviye sensörü ar›zal›d›r.
32
• Motorda afl›r› yük vard›r.
Motorun so¤umas› için makineyi 30
dakika durdurunuz; sonra program›
tekrar bafllat›n›z.
• Makinede bir güç ar›zas› vard›r.
Program› tekrar bafllat›n›z.
• Su kaça¤› vard›r.
Servis ça¤›r›n›z.
A
r›za Bulma ve Giderme K›lavuzu
Akıllı teflhis fonksiyonu sadece üzerinde 'SMARTDIAGNOSIS' iflareti olan ürünlerde vardır.
Gürültü önleme özelli¤i olan telefonlarda akıllı teflhis fonksiyonu çalıflmayabilir.
SMARTDIAGNOSIS™ Kullanimi
• Bu özelli¤i sadece ça¤rı merkezi tarafından kullanmanız söylendi¤i zaman kullanın.
Aktarılan veriler faks cihazına benzer ses çıkardı¤ı için ça¤rı merkezi dıflında anlaflılması
mümkün de¤ildir.
• SMARTDIAGNOSIS™ e¤er çamaflır makinanız açılmıyorsa çalıflmayacaktır.
Bu durumda sorun giderme SMARTDIAGNOSIS™ kullanılmadan yapılmalıdır.
E¤er çamaflır makinanız ile ilgili sorun yaflarsanız ça¤rı merkezini arayınız.
Ça¤rı merkezinin yönlendirmelerini ve afla¤ıdaki adımları takip ediniz.
1. Çamaflır makinanızı açmak için güç dü¤mesine
basınız. Baflka bir dü¤meye basmayınız ya da
program seçme kadranını döndürmeyiniz.
2. Ça¤rı merkezi tarafından söylendi¤i zaman
telefonunuzun mikrofonunu güç dü¤mesine iyice
yaklafltırınız.
3. Telefonun mikrofonunu güç dü¤mesine yakın tutarken “Sıcaklık” dü¤mesine 3 saniye
basılı tutunuz.
4. Telefonu veri aktarımı bitene kadan aynı flekilde tutunuz.
Bu süre ortalama 17 saniyedir ve ekran kalan süreyi gösterecektir.
• En iyi sonuncu almak için veri aktarımı sırasında telefonunuzu hareket ettirmeyiniz.
• E¤er ça¤rı merkezi yetkilimiz uygun bir veri alamazsa ifllemi tekrar etmenizi rica edebilir.
• Veri aktarımı sırasında güç dü¤mesine basarsınız SMARTDIAGNOSIS™. ifllemini
yarıda kesmifl olursunuz.
5. Ekrandaki kalan süre sıfırlandı¤ında ve veri aktarımı durdu¤unda ça¤rı merkezi yetkilisi
ile tekrar konuflmaya bafllayabilirsiniz. Yetkilimiz aktarılan verilerin yorumlanması
konusunda size yardımcı olacaktır.
33
M üflteri bilgi merkezi
U.S.A.
Canada
Mexico
Panama
Rep.Dominicana
Nicaragua
El Salvador
Costa Rica
Puerto Rico
Trinidad & Tobago
Grenada
St Kitts
St Lucia
St Vincent
Jamaica
Ecuador
Guatemala
Honduras
Venezuela
Chile
Bolivia
Paraguay
Brazil
Peru
Argentina
Uruguay
Colombia
Thailand
Philippines
Australia
Indonesia
Vietnam
India
Malaysia
Singapore
China
Taiwan
Hongkong
U.A.E.
Jordan
Syria
Iraq
Lebanon
Nigeria
Pakistan
Tunisia
34
1-800-243-0000
1-888-542-2623
018003471919 / 018002885454
800-5454
1-800-751-5454
001-800-507-0007
00-800-6309
0-800-507 5454
001-800-510-9564
1-877-4909112
1-877-8415314
1-800-2050547
1-877-8415311
1-877-8415310
1-800-2342675
1-800-545454
1-801-422-5454
800-7919270
0-800-5424477
800-26-1054
800-10-0545
009-800110021
0800-707-5454 / 4004-5400
0-800-1-2424
0800-888-5454 / 0810-555-5454
000-405-4089
01 8000 91 0683
0-2878-5757 / 1800-545454
+632.9025544
1300 542 273
0800-123-7777
1800-1503
1800-180-9999
1-800-822-822
65 6512 0555 / 65 65120-550 /
65 6512-9207
400-819-9999
0800-89-8899
852-3543 7777
800-54
0800-221-54 / 06-560-8530
011-54-9-54
078 0199 7940 / 078 0199 7954
1273
01-2716520,21,22 / 070-9811-5454
0800 15454
80-100-543
Kenya
Israel
Algeria
Iran
South Africa
Morocco
Turkey
Egypt
Russia
Ukraine
Estonia
Latvia
Lithuania
Belarus
Kazakhstan
U.K.
Germany
Greece
Czech
Slovak
Spain
Sweden
Denmark
Finlan
Norway
Rumania
Bulgaria
Hungary
France
Netherlands
Belgium
Luxembourg
Italy
Portugal
Poland
Austria
Cote d’Ivoire
Ghana
Senegal
Cameroon
D.R Congo
Gabon
Angola
Gambia
Mali
800545454
1-700-700-909
021 36 54 54
9685
800545454
801005454
444 6 543
19960
8-800-200-7676
0-800-303-000
8009990
8 0003 271
8 800 30-800
8 820 0071 1111
8-8000-805-805
0844-847-5454
01805-4737-84
801-11-200-900
420-810 555 810
421-850 111 154
902-500-234
0771-41-4379
8088-5758
0800-116-587
800-18-740
40-31-2283542
0700-1-5454
36-06-40-545454
0825-825-592
0900-543-5454
015-200-255
32-15-200-255
199600099
351-808-78-5454
801-54-54-54
438-1014-4131
800-00-777
21-22-3392
33-8596900
33420428
15167856
72-17-90
222-334394/7
222-338138
4396669
20 29 00 58
G aranti flartlar›
Eski cihaz›n›z›n imha edilmesi
1. Bu, üzeri çizilmifl daire içerisindeki çöp kutusu sembolü bir
ürüne ilifltirildi¤inde, o ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC’nin
kapsam› içinde bulundu¤u anlafl›l›r.
2. Bütün elektrikli ve elektronik ürünler, belediyenin normal çöp
toplama hizmetlerinden yararlan›lmadan, hükümet ya da yetkili
yerel birimler taraf›ndan onaylanm›fl toplama tesisleri
vas›tas›yla at›lmal›d›r.
3. Eski cihaz›n›z›n at›k yöntemlerine uygun bir flekilde at›lmas›,
çevre ve insan sa¤l›¤› aç›s›ndan olas› olumsuz sonuçlar›n
ortaya ç›kmas›n›n önlenmesine yard›mc› olacakt›r.
4. Eski cihaz›n›z›n imha edilmesine iliflkin daha fazla bilgi
edinmek için lütfen yaflad›¤›n›z bölgede bulunan çöp
hizmetlerinden sorumlu yetkili büroya, at›k hizmetleri birimine
ya da ürünü sat›n alm›fl oldu¤unuz ma¤azaya baflvurunuz.
5. EEE Yönetmeligine uygundur.
Cihaz› imha edece¤iniz zaman, ana güç kablosunu kesiniz ve fifli yok ediniz.
Küçük çocuklar›n içine girmesini önlemek için, kapak kilidini kullan›lmaz duruma getiriniz.
Kapsam d›fl› olan hususlar:
• Makineyi nas›l kullanaca¤›n›z› ö¤retmek üzere evinize yap›lan servis seyahatleri.
• Makine ürün plaketinde gösterilen voltaj de¤erinden farkl› bir voltaja ba¤lan›rsa.
• E¤er ar›za, kaza, ihmal, kötü kullan›m veya do¤al afet nedeniyle olduysa.
• E¤er ar›za normal ev aletleri kullan›m› veya kullanma k›lavuzuna göre kullan›m d›fl›ndaki
etkenlerden meydana geldiyse.
• Ürünün kullan›m›yla ilgili talimatlar›n temin edilmesi veya ürünün kurulumunun de¤ifltirilmesi.
• E¤er ar›za, örne¤in fare veya hamam böce¤i gibi canl›lar nedeniyle olduysa.
• Su boflaltma sesi, s›kma sesi veya uyar› bip sesleri gibi normal kabul edilen ses veya titreflim.
• Kurulumu düzeltme. Örne¤in, makinenin teraziye al›nmas›, boflaltman›n ayarlanmas›.
• Kullan›m k›lavuzu taraf›ndan önerilen normal bak›m.
• Pompa ve hortum filtresi içinde bulunan, örne¤in çivi, kum tanesi, sütyen telleri, dü¤meler, vs. gibi
yabanc› maddelerin / nesnelerin makineden ç›kar›lmas›.
• Sigortalar›n de¤ifltirilmesi veya evin elektrik tesisat›n›n veya evin su tesisat›n›n düzeltilmesi.
• Yetkisiz onar›mlar›n düzeltilmesi.
• Bu cihazdaki olas› kusurlar nedeniyle meydana gelen tesadüfi veya risk yüzünden olusan mal
hasar›.
• Bu ürün ticari amaçla kullan›l›rsa, garanti verilemez.
(Örne¤in: Halka aç›k banyolar, pansiyon evler, spor merkezleri, yurtlar gibi kamu mekanlar›).
E¤er ürün normal servis alan›n›n d›fl›na kurulursa, ürün onar›m› ile ilgili gerekli olan herhangi bir
nakliye masraf› veya bir ar›zal› parça de¤iflimi ürün sahibi taraf›ndan karfl›lan›r.
35
36
37
F
38
aydali Bilgiler
F
aydali Bilgiler
39
Download PDF

advertising