LG | GR-267EJF | LG GR-267EJF دليل المالك

TABLE DES MATIERES
Ιντροδυχτιον
Ενρεγιστρεμεντ
Ιμπορταντεσ ινστρυχτιονσ δε σ χυριτ
Ιδεντιφιχατιον δεσ
Ινσταλλατιον
Ο λε
πι χεσ
πλαχερ
Ενλεπερ λα πορτε
Μονταγε δεσ χομπαρτιμεντσ χονγ λατευρ
Ινσταλλατιον δυ τυψαυ δαλιμεντατιον
ετ
ρ φριγ ρατευρ
εν εαυ
Ρ γλαγε δε λα ηαυτευρ
Φονχτιοννεμεντ
Μισε
εν
μαρχηε
Παννεαυ δε
ρ γλαγε δεσ φονχτιονσ
Ρ γλαγε δε λα τεμπ ρατυρε
Προδυχτευρ
ετ δεσ φονχτιονσ
αυτοματιθυε δε γλαχε
& διστριβυτευρ
Βαρ
Χλαψεττεσ
Πορτε-οευφσ
Χονσερπατιον
εν
χομπαρτιμεντ λ γυμεσ
Δ σοδορισευρ
Συγγεστιονσ
πουρ
λα χονσερπατιον
δεσ αλιμεντσ
Εντρετιεν
Εμπλαχεμεντ δεσ αλιμεντσ
Χονσερπατιον δεσ αλιμεντσ
Χομμεντ δ μοντερ λεσ
Ινφορματιονσ
πι χεσ
γ ν ραλεσ
Νεττοψαγε
Ρεχηερχηε δεσ
προβλ μεσ
ου
φραισ
Enregistrement
Les numeros de modele et de serie sont
disponibles sur letiquette interne du
compartiment refrigerateur de lunite. Ces numeros sont uniques pour cette
unite et ne sont pas disponibles pour dautres unites. Vous pouvez noter ces
informations ici et
conserver ce
manuel
comme
document permanent de votre
achat. Fixez votre recu ici.
Date of Purchase
:
Dealer Purchased From
:
Dealer Address
:
Dealer Phone No.
:
Model No.
:
Serial No.
:
Importantes instructions de securite
Ce refrigerateur doit etre correctement installe et
dinstallation ci-dessous avant de lutiliser.
place
selon les instructions
Ne debranchez jamais votre refrigerateur en tirant le cable dalimentation. Tenez
fermement la fiche et sortez-la de la prise.
Quand vous deplacez le refrigerateur, faites attention de
cable dalimentation ou de lendommager.
ne
pas le faire passer
sur
Quand votre refrigerateur est en marche, ne touchez pas les surfaces froides dans
compartiment congelateur, en particulier quand vous avez les mains mouillees ou
humides. La peau pourrait se coller a ces surfaces tres froides.
le
le
Debranchez le cable dalimentation de la prise pour nettoyer lunite. Ne le touchez pas
les mains humides, vous pourriez recevoir un choc electrique ou etre blesse.
avec
ne pliez pas violemment, ne tirez pas ou ne tordez pas le cable
cable endommage pourrait provoquer un incendie ou un choc
Soyez certain que lappareil est bien mis a terre.
Nendommagez pas,
dalimentation
electrique.
car un
Ne mettez jamais des produits en verre dans le
briser quand leur contenu se congele.
congelateur parce quils pourraient
se
Ne mettez jamais les mains dans le recipient a glace du producteur automatique de
Vous pourriez vous blesser pendant la production automatique des glacons.
glacons.
Ne permettez a personne de sauter, de sasseoir, de saccrocher a la porte du bar. Cela
le renverser, provoquant des dommages
pourrait endommager le refrigerateur et
personnels importants.
Νυτιλισεζ πασ δε
ραλλονγε αυ χ βλε
δαλιμεντατιον
Ρεμπλαχεμεντ
δυ χ βλε
δαλιμεντατιον
Si
possible, branchez le refrigerateur a une prise electrique individuelle pour le proteger
proteger dautres appareils ou electromenagers contre une surcharge qui
pourrait provoquer une interruption de courant.
et pour
Si le cable fourni est endommage, il doit etre remplace par
par le constructeur ou un de ses agents dassistance.
un
cable
special
ou
monte
Ιντροδυχτιον
Αττεντιον αυξ
ενφαντσ πρισ αυ
DANGER
Avant de
χονσερπεζ
Μισε
:
Enlevez les portes.
Laissez les clayettes
πι γε
Νε
: Risque denfants pris au piege.
jeter votre vieux refrigerateur ou congelateur
en place pour que les enfants ne puissent pas rentrer facilement.
Lappareil ne doit pas etre utilise par de jeunes enfants ou par des personnes
handicapees sans supervision.
Les jeunes enfants doivent etre controles pour quils ne jouent pas avec lappareil.
Ne
conservez pas ou nutilisez pas de lessence ou dautres vapeurs
inflammables a proximite de cet appareil ou de tout autre appareil.
πασ
τερρε
ou
liquides
Dans le cas dun court-circuit electrique, la mise a terre reduit les risques de choc
electrique en donnant une voie de fuite au courant electrique. Pour eviter tout risque de
choc electrique, cet appareil doit etre fourni de mise a terre.
Un choc electrique peut etre provoque par une utilisation incorrecte de la prise de mise a
terre. Consultez un electricien qualifie si vous navez pas totalement compris les
instructions de mise a terre ou si vous avez des doutes sur comment lappareil est
correctement mis a terre.
Identification des
Compartiment
congelateur
pieces
Compartiment
refrigerateur
Compartiment
produits laitiers
Lampe (superieure)
Galerie
Compartiment
de production
de glace
Clayette
Porte-bouteilles
(optionnel)
Lampe
Galerie
Clayette (type coulissant)
Compartiment snack
Bar
Clayette
Porte-oeufs
Lampe (inferieure)
Galerie
Tiroir a legumes
Galerie
Tiroir
Vis de
en
Tiroir a legumes
/Tiroir frais
Support
galerie
Support galerie
reglage
Desodoriseur
hauteur
Interrupteur de
conversion
(tiroir a legumes /
tiroir frais)
Base
ΡΕΜΑΡΘΥΕ
?
Si
vous ne
pieces
30
trouvez pas certaines
sont utilisees
uniquement
pieces
sur
dans votre
appareil,
dautres modeles.
cela veut dire que
ces
Ινσταλλατιον
Ou le
Λ ο λε πλανχηερ
εστ ροβυστε ετ
υνιφορμε
placer
Une installation instable peut provoquer des
vibrations et du bruit. Si le
lequel
vous
installez votre
pas uniforme, nivelez le
plancher sur
refrigerateur nest
refrigerateur en
reglage de la hauteur. Si
refrigerateur sur un tapis ou
linoleum, ceux-ci pourraient se decolorer
tournant la vis de
vous
du
a
placez
cause
Vis
le
de la chaleur provenant du fond du
Il faut donc poser une plate-
refrigerateur.
forme
Gardez le
Λ ο ιλψα
συφφισαμμεντ δε
διστανχε δαυτρεσ
le
refrigerateur.r.
refrigerateur a une distance
objets. Sil est trop proche,
suffisante dautres
cela
pourrait provoquer une diminution de la
capacite de congelation et une augmentation
de la consommation electrique.
οβφετσ
Λ ο υν τυψαυ
δαλιμεντατιον εν
εαυ
sous
Choisissez
un
dalimentation
πευτ
branche entre le
φαχιλεμεντ τρε
βρανχη , δανσ υν
ενδροιτ σεχ
ou un tuyau
peut facilement etre
emplacement
en eau
producteur automatique
de
et le distributeur. Un endroit sec car
glacons
le refrigerateur pourrait se
une dispersion de courant.
rouiller
ou
y avoir
Plate-forme
Λοιν δυνε
σουρχε δε
χηαλευρ ου δε
γαζ δε χηαρβον
Si la
temperature ambiante est elevee,
capacite de congelation diminue et
sur
le fond
la
la
consommation delectricite augmente.
Le gaz de charbon et la fumee peuvent
decolorer votre refrigerateur.
ΡΕΜΑΡΘΥΕ
?
Installez votre
Une
refrigerateur la ou la temperature ambiante est de 5˚C-43˚C.
temperature ambiante plus basse ou plus elevee peut provoque de mauvais
fonctionnements.
De
meme, le tuyau
pourrait geler.
31
entre le distributeur et le
producteur automatique
de
glacons
Ινσταλλατιον
Enlever la porte
Si votre porte dacces est trop etroite pour faire passer le
porte du refrigerateur et faites-le passer lateralement
enlevez la
refrigerateur,
Base
Enlevez la base en la soulevant vers le haut, puis
tirez le tuyau dalimentation pendant que vous
appuyez sur la zone , comme indique sur la
Ενλεπεζ λα βασε ετ
ενσυιτε λε τυψαυ
δαλιμεντατιον εν
figure.
εαυ
Dalimentation Perdont
Tuyau
ΡΕΜΑΡΘΥΕ
?
Si lextremite du
tuyau
est deformee ou
usee, coupez-en
un morceau.
Charniere
Ενλεπεζ λα πορτε
δυ χομπαρτιμεντ
1)
χονγ λατευρ
Debranchez tous les cables de connexion
sauf la ligne de terre, puis enlevez la
charniere du couvercle en devissant les vis.
Charniere du
superieure
couvercle
Cables de
connexion
Ligne
2)
Enlevez le
dispositif
de fixation
tournant vers la direction
soulevant la charniere
direction
en
de terre
Superieure
Charniere
le
et ensuite en
superieure
vers
la
.
2
ΡΕΜΑΡΘΥΕ
?
En enlevant la charniere
superieure,
faites attention que la
porte
ne
3) Enlevez la porte du compartiment congelateur
tombe pas
vers
lavant.
συφφισαμμεντ πουρ
θυε λον πυισσε ενλεπερ
χομπλ τεμεντ λε τυψαυ
δαλιμεντατιον εν εαυ
la soulevant vers le haut. Cette fois, la
porte doit etre suffisamment soulevee pour
que lon puisse enlever completement le
tuyau dalimentation en eau.
en
Charniere inferieure
ΡΕΜΑΡΘΥΕ
?
Deplacez la porte du compartiment refrigerateur en passant a travers la porte
posez-la par terre en nendommageant pas le tuyau dalimentation en eau.
et
Ενλεπερ λα πορτε
δυ ρ φριγ ρατευρ
1)
Devissez les vis de la charniere du couvercle
et enlevez le couvercle. Enlevez tous les
cables de connexion sauf la
2)
Enlevez le
ligne de terre.
de fixation en le
tournant vers la direction
et ensuite
enlevez la charniere superieure en la
soulevant vers la direction
dispositif
Charniere du
couvercle
Cables de
connexion
.
2
3)
Enlevez la porte du compartiment
la soulevant vers le haut.
refrigerateur en
Charniere
inferieure
32
Charniere
dacces
Ινσταλλατιον
Χομμεντ φαιρε
Faites passer le
πασσερ λε
travers la
ρ φριγ ρατευρ
de droite.
refrigerateur
porte dacces
lateralement a
comme sur
la figure
Montage des compartiments congelateur
refrigerateur
Montez-les en suivant la sequence inverse de la precedente,
porte dacces.
Installation du tuyau dalimentation
Απαντ
λινσταλλατιον
ν
ν
ν
ν
Αττεντιον
ν
33
et
apres etre passe par
la
en eau
La production automatique de glacons a besoin dune pression deau de 147~834kPa
(1.5~8.5kgf/cm2) (De cette maniere, vous pouvez remplir un verre en carton de
180cc en 10 secondes.).
Si la pression deau narrive pas a 147kPa (1.5kgf/cm2) ou plus, il faut avoir une
pompe separee pour la formation normale de glacons et lalimentation en eau froide.
Controlez que la longueur totale du tuyau dalimentation en eau ne depasse pas 12m
et faites attention que le tuyau ne soit pas plie. Une longueur de 12m ou plus de
tuyau peut provoquer des problemes dans lalimentation en eau dus a une chute de
la pression de leau.
Installez le tuyau dalimentation
Branchez-le a de leau
potable.
en eau
loin dune
source
de chaleur.
Σι λα πορτε δυ
χομπαρτιμεντ
χονγ λατευρ εστ
πλυσ βασσε θυε λα
πορτε δυ
χομπαρτιμεντ
ρ φριγ ρατευρ
Reglage
de la hauteur
Nivelez-les
hauteur de
inserant un tournevis plat dans la rainure de la vis de
et tournez-la dans le sens de la fleche (?).
en
χομπαρτιμεντ
χονγ λατευρ εστ
πλυσ ηαυτε θυε λα
de la
Διφφ ρενχε δε ηαυτευρ
Διφφ ρενχε
δε ηαυτευρ
Τουρνεπισ
Σι λα πορτε δυ
reglage
gauche
πλατ
?ισ δε ρ γλαγε δε λα
ηαυτευρ δε γαυχηε
Nivelez-les en inserant un tournevis plat dans la rainure de la vis de
hauteur de droite et tournez-la dans le sens de la fleche (?).
reglage
de la
Διφφ ρενχε δε ηαυτευρ
πορτε δυ
χομπαρτιμεντ
ρ φριγ ρατευρ
Διφφ ρενχε
δε ηαυτευρ
?ισ δε ρ γλαγε δε λα
ηαυτευρ δε δροιτε
αποιρ νιπελ
λα ηαυτευρ δεσ
Απρ σ
πορτεσ
Τουρνεπισ
πλατ
refrigerateur se fermera facilement en soulevant le cote avant en reglant
reglage de la hauteur. Si la porte ne ferme pas bien, a cause dune mauvaise
ouverture/fermeture, les performances en seront affectees.
La porte du
les vis de
Οπερατιον
Mise
en
marche
Quand votre refrigerateur
a ete installe pour la premiere fois, essayez-le pour le stabiliser
a la temperature normale dexercice pendant 2-3 heures avant de le remplir avec des
aliments frais ou congeles.
Si le fonctionnement sinterrompt, attendez 5 minutes avant de le remettre en marche.
Indication du panneau de
Σορτιε
Ιντερρυπτευρ
reglage des fonctions
Ποιγν ε
εαυ/γλα ονσ
δυ βαρ
δυ διστριβυτευρ
Βαρ
(αππλιχαβλε υνιθυεμεντ
χερταινσ μοδ λεσ)
?οψαντ δυ διστριβυτευρ
(παρτιε ινφ ριευρε δυ παννεαυ
δαφφιχηαγε δεσ φονχτιονσ)
Παννεαυ
321
δαφφιχηαγε
δεσ φονχτιονσ
ΠΟ??ΕΡ
ΦΡΕΕΖΕ
ΦΡ
Τουχηε δε ρ γλαγε
δε λα τεμπ ρατυρε
πουρ λε χομπαρτιμεντ
Τουχηε δε ρ γλαγε
δε λα τεμπ ρατυρε
πουρ λε χομπαρτιμεντ
χονγ λατευ
ρ φριγ ρατευρ
35
35
Τουχηε
χονγ λατιον
Τουχηε σ λεχτιον
διστριβυτευρ
Οπερατιον
Reglage de
la
temperature et
des fonctions
3
Χομμεντ
ρ γλερ λα
τεμπ ρατυρε δανσ
λε χομπαρτιμεντ
χονγ λατευρ
Ce voyant
indique la temperature du
compartiment congelateur.
A la premiere mise en marche ou apres
une interruption de courant, cest le 2
(standard) qui sallume.
2
ν
Χομμεντ ρ γλερ
λα τεμπ ρατυρε
δανσ λε
En
appuyant
sur
la touche
Τεμπ ρατυρε λεπ ε
(θυανδ λεσ αλιμεντσ
σε δ γ λεντ)
Φ
vous
,
FRZ
changez en sequence le reglage de la
TEMP
temperature de 2 (standard)
(Standard
eleve) 3(Fort) (Tres fort) 1 (faible)
(Standard faible).
En general, 2 (standard) sert pour la conservation des aliments. Selectionnez un
autre reglage entre 1 (faible), (Standard faible), (Standard eleve), 3(Fort) et (Tres fort)
selon la quantite de denrees conservees et la frequence dutilisation.
Ce voyant
indique la temperature du
compartiment refrigerateur.
A la premiere mise en marche ou apres
une interruption de courant, cest le 2
(standard) qui sallume.
ν
χομπαρτιμεντ
ρ φριγ ρατευρ
ν
τεμπ ρατυρε
(θυανδ λεσ αλιμεντσ
χονγελ σ σε
δ γ λεντ)
1
ν
ν
Βασσε
En
appuyant
sur
la touche
,
Βασσε
τεμπ ρατυρε
(Ρεφροιδιρ λεσ αλιμεντσ)
3
2
1
Τεμπ ρατυρε λεπ ε
(Θυανδ λεσ αλιμεντσ
σοντ χονγελ σ)
Ρ
vous
changez en sequence le reglage de la
REF
temperature de 2 (standard)
(Standard
TEMP
1 (faible)
eleve)
3(Fort)
(Tres fort)
(Standard faible).
En general, 2 (standard) sert pour la conservation des aliments. Selectionnez un
autre reglage entre 1 (faible), (Standard faible), (Standard eleve), 3(Fort) et (Tres fort)
selon la quantite de denrees conservees et la frequence dutilisation.
ΡΕΜΑΡΘΥΕ
?
?
Reglez le panneau de reglage de la temperature pour le compartiment choisi de
maniere a ce que la temperature puisse varier selon la temperature ambiante. La
temperature interne sera toujours plus basse avec le point 3.
Detachez le ruban de
pour la rendre
Αλιμεντατιον
Ce voyant
est en
χονγ λατιον
plus
protection
la surface du panneau
sur
daffichage
claire.
indique que
la fonction
congelation
marche, cette fonction est utilisee pour
ΠΟ??ΕΡ
ΦΡΕΕΖΕ
congeler des aliments ou pour la production
des glacons dans le compartiment congelateur.
ν
En
appuyant
sur
la touche
mettez en marche la fonction
ν
ν
Σ λεχτιον
le voyant sallume.
En appuyant une fois
,
vous
congelation,
la touche vous
changez le statut de reglage a
debranchement et inversement.
La congelation se debranche
automatiquement apres un certain temps.
Ce voyant
indique
sur
la selection entre
eau
POWER
FRZ
et
glacons
A la premiere mise en marche ou apres une
sallume.
interruption de courant,
Glace pilee, eau ou glacons peuvent etre
διστριβυτευρ
ν
ν
selectionnes
36
avec
la touche
.
SELECT
des fonctions
Οπερατιον
Lalerte
Αλερτε ουπερτυρε
πορτε
3 fois
sonne
Cette alerte
sonne
quand
la porte du
reste ouverte
refrigerateur
dune minute.
plus
a des intervalles de 30 secondes et sarrete a la fermeture de la
porte. La fonction Alerte
ouverture
porte fait uniquement resonner
une
sonnerie,
sans
autre fonction dindication. Si lalerte sonne
compartiments congelateur et refrigerateur,
apres la fermeture des portes des
contactez le service assistance.
La fonction
auto-diagnostic se met en marche quand lunite presente un probleme. Dans
appuyant sur n'importe quelle touche, vous nobtenez aucun resultat.
Contactez immediatement le service dassistance sans eteindre lappareil. Si lappareil est
eteint, le service dassistance aura besoin de plus de temps pour trouver la cause du
probleme.
Φονχτιον αυτο-
διαγνοστιχ
(δ τεχτιον δερρευρ)
ce
cas, en
Producteur
automatique de glacons et
Distributeur
Προδυχτευρ
αυτοματιθυε δε γλαχε
Χομμεντ σοντ
φουρνισ λεσ
γλα ονσ ετ λ∏εαυ
φροιδε
L'eau est refroidie et stockee dans le
Ροβινετ
reservoir d'eau du
compartiment refrigerateur
envoyee au distributeur. La glace
est fabriquee par le producteur automatique
et envoyee au distributeur sous forme de
glacons ou de glace pilee.
et ensuite
Διστριβυτευρ
Ρ σερποιρ
δ∏αλιμεντατιον
εν
εαυ
Χοννεχτευρ
ΡΕΜΑΡΘΥΕ
?
Il est normal que leau
de leau
Χομμεντ
υτιλισερ λε
διστριβυτευρ
ν
plus froide,
Selectionnez
une
des touches
avec un verre ou un
Γλαχε
soit pas suffisamment froide la premiere fois. Si
ajoutez quelques glacons dans le verre.
ne
autre
glace pilee,
recipient.
en
appuyant
la touche de
selection.
Vous aurez la glace pilee
en appuyant sur le levier
avec le verre
sur
?
37
glacons
Εαυ
πιλ ε
Allumez le voyant de
glace pilee
eau ou
?
Allumez le voyant de
leau en appuyant sur
la touche de
selection.
Vous aurez leau en
appuyant sur le levier
avec le verre
en
vous
appuyant
sur
desirez
le levier
Γλα ονσ
?
Allumez le voyant
des glacons
en appuyant sur la
touche de selection.
Vous aurez les glacons en
appuyant sur le levier avec
le verre.
Οπερατιον
ΡΕΜΑΡΘΥΕ
La fonction
?
courant ou
Placez les
?
glace pilee sera automatiquement selectionnee apres
quand vous rebranchez le cable dalimentation.
verres ou les autres recipients a cote de la sortie de
pourrait tomber par terre.
Vous entendrez un bruit sec 5 secondes
?
apres
que la glace
a
une
la
interruption
glace
ete fournie. Ce
de
car
celle-ci
son
est du
a la fermeture de la trappe de sortie.
Gardez votre
?
dispenses.
Essuyez leau
?
Si
?
vous
ν
γλα ονσ
ν
trappe de sortie pendant
quelques
renversee
sous
morceaux
morceaux
de
de
le distributeur
selectionnez les
quelques
Προδυχτευρ
αυτοματιθυε δε
la
verre sous
levier parce que
glace
avec un
tout de suite
glacons
glace pilee peuvent
2-3 secondes
ou
apres avoir relache le
pourraient encore etre
chiffon.
apres
encore
deau
avoir selectionne la
glace pilee,
tomber.
Il
produit automatiquement 8 glacons a la fois, 80 par jour. Mais ces quantites
peuvent changer selon plusieurs conditions y compris combien de fois la porte du
refrigerateur a ete ouverte et fermee.
La production sarrete quand le conteneur de glace est plein.
ΡΕΜΑΡΘΥΕ
?
la
Θυανδ λα
προδυχτιον
γλαχε
δε
ν
Il est normal dentendre
glace
forme
en
petits
qui
morceaux
χορρεχτεμεντ
ν
Quand il y
bruit
quand
la
glace
formee tombe dans le conteneur.
en
grumeaux
forme en grumeaux, enlevez les grumeaux du conteneur, cassezmorceaux et replacez-les dans le conteneur. Laissez de cote les
Quand la glace
les
νε
φονχτιοννε πασ
se
un
se
ne se
cassent pas.
production de glacons trop petits ou de grumeaux, la quantite deau
reglee. Contactez le service assistance.
nutilisez pas frequemment la glace, elle se formera de nouveau en grumeaux.
a
fournie doit etre
Si
vous
Interruption de courant
La glace sera degelee dans de leau et replacee dans le compartiment congelateur.
Enlevez la glace du conteneur, essuyez-le et remettez-le en place. Quand le courant
revient, la glace pilee sera automatiquement selectionnee.
ν
Lappareil vient detre installe
Lappareil qui vient detre installe
compartiment congelateur.
ν
38
a
besoin de 12 heures pour former la
glace
dans le
Αττεντιον
Eliminez les
glacons (environ 20 morceaux) et leau (environ
fabriques apres linstallation du refrigerateur.
Les premiers glacons et leau pourraient contenir des substances ou de
7
verres)
mauvaises
odeurs provenant du tuyau dalimentation en eau ou du conteneur deau. Cette
intervention est necessaire quand le refrigerateur nest pas utilise pendant une longue
periode.
les enfants du distributeur
Eloignez
Les enfants
pourraient
mal utiliser le levier du distributeur
ou
endommager
les
voyants.
Faites attention que des aliments ne
bloquent pas le passage de la glace
Si des aliments sont
a lentree du
places
passage de la glace, celle-ci pourrait ne pas
etre fournie. Ce passage pourrait aussi etre
recouvert de
la glace
Ne
pilee.
si
glace
vous
utilisez
Πορτε δυ
χονγ λατευρ
uniquement
Enlevez la glace accumulee.
conservez
jamais
des canettes
ou
des aliments dans le conteneur de
glace
dans le but de les refroidir
rapidement
Cela peut endommager la production automatique
Nutilisez
la
de
jamais
cristal
verres en
ou
des
de
glace.
recipients
faience pour
en
prendre
glace
Ces
verres ou
recipients pourraient
Mettez dabord les
glacons
se
dans le
briser.
avant de le
verre
remplir
avec
de leau
ou
dautres boissons.
Le
liquide pourrait
deborder si
Ne touchez
jamais
Cela
casser une
pourrait
Nenlevez
jamais
vous
la sortie des
piece
ou
ajoutez
les
glacons
glacons apres
avoir
les mains
avec
rempli
ou un
le
verre.
outil
blesser les mains.
le couvercle du
producteur
de
glace.
Nivelez
quelquefois la surface pour bien remplir le conteneur de glace.
glace sempile juste a cote du producteur. De cette maniere, le producteur pourrait
considerer que le conteneur est plein et stopper ainsi son fonctionnement.
La
Si le distributeur fournit de la
glace decoloree,
contactez immediatement le
service dassistance et arretez lutilisation.
Nutilisez
La
jamais un verre trop etroit ou trop profond.
glace pourrait se comprimer au niveau du passage et ainsi
tomber
en
Gardez le
Un
verre
le
refrigerateur pourrait
panne.
verre
a
une
trop proche
juste
distance de la sortie de la
de la sortie
pourrait empecher
glace.
a la glace de sortir.
Οπερατιον
Bar
(applicable uniquement a certains modeles)
Tirez le bar
Χομμεντ
λυτιλισερ
en
le tenant par la
poignee
de la porte et il souvrira.
ν
ν
Vous pouvez acceder au bar sans ouvrir la
porte du refrigerateur, cela fait consommer
moins delectricite.
La lampe interne du refrigerateur sallume
quand la porte du bar est ouverte. Vous
pouvez donc voir le contenu.
Χονσερπεζ δανσ
λε βαρ δεσ
αλιμεντσ θυε
πουσ υτιλισεζ
ν
La bar reste a la temperature correcte
a un capteur de temperature qui
fonctionne uniquement pour le bar.
grace
φρ θυεμμεντ
δεσ
βοισσονσ.
χομμε
Υτιλισεζ λα πορτε
δυ βαρ χομμε
ταβλε
ν
ν
Νενλεπεζ φαμαισ
λε χουπερχλε
ιντερνε δυ βαρ.
ν
Νε μεττεζ φαμαισ
δεσ οβφετσ λουρδσ
συρ λα πορτε δυ
βαρ ετ νε
ν
περμεττεζ πασ
αυξ
ενφαντσ δε σψ
συσπενδρε.
40
Nutilisez jamais la porte du bar comme
planche a hacher et faites attention de ne
pas lendommager avec des objets pointus.
Ne
vous
appuyez pas
Sans le couvercle
normalement.
ne
sur
bar
la porte.
ne
fonctionne pas
Ce nest pas seulement la porte qui peut
sendommager, mais lenfant peut se faire
mal.
Οπερατιον
Clayettes
Cette
Χλαψεττε δε τψπε
χουλισσαντ
de type coulissant vous
ou de retirer les aliments
clayette
permet de placer
εν περρε
plus
τρεμπ (αππλιχαβλε
υνιθυεμεντ
χερταινσ μοδ λεσ).
Πορτε-βουτειλλεσ
facilement
au
fond de la clayette.
Les bouteilles peuvent etre conservees
αχχροχη
lateralement
(αππλιχαβλε
υνιθυεμεντ
χερταινσ μοδ λεσ).
Reglage
du
porte-bouteilles qui
nimporte quelle clayette.
avec ce
peut etre place
sur
porte-bouteilles
:
peut etre enleve en le tirant vers lexterieur
et il peut etre place en laccrochant a une
Il
extremite dune
clayette
et le
poussant
vers
linterieur.
δε λα
ηαυτευρ δε λα
Ρ γλαγε
Les
clayettes du compartiment refrigerateur peuvent etre enlevees, ce qui vous permet
placer a la hauteur desiree selon vos necessites de conservation des aliments.
de les
χλαψεττε
Comment enlever
une
clayette
:
A la livraison, les clayettes sont fixees par
un systeme de blocage pour quelles ne se
deplacent pas pendant la livraison. Enlevez
dabord ces systemes de blocage, soulevez
la clayette en linclinant dans la direction ,
puis enlevez-la en la soulevant dans la
Σψστ με δε
βλοχαγε δε λα
χλαψεττε
1
2
direction .
Comment installer
Placez la
clayette
accrochez
ses
une
connexions
ouvertures. Abaissez la
clayette
accrochee
clayette
:
a la hauteur desiree et
aux
partie
dans
les
1
avant de la
ouvertures.
2
ΡΕΜΑΡΘΥΕ
?
Placez la
clayette
en
position
horizontale, sinon elle pourrait tomber.
41
Οπερατιον
Porte-oeufs
Vous pouvez deplacer le
selon la quantite doeufs.
porte-oeufs
a la
place que
desirez et
vous
[Normal]
en
choisir
un
autre
[Pour plus doeufs]
ΡΕΜΑΡΘΥΕ
Nutilisez
?
jamais
compartiment
ν
le
porte-oeufs comme recipients a glace. Il pourrait se casser.
porte-oeufs dans le compartiment congelateur ou dans le
Ne mettez jamais le
?
frais.
Conversion
en
compartiment a legumes ou
Le compartiment
legumes ou frais.
du bas du
refrigerateur peut etre
converti
en
frais
compartiment
a
Ουπερτυρε δαλιμεντατιον
αιρ φραισ
εν
Χομπαρτιμεντ
λ γυμεσ
Χομπαρτιμεντ
φραισ Ιντερρυπτευρ
Απαντ δε
αλιμεντσ.
πλαχερ λεσ
δε χονπερσιον
Φαιτεσ αττεντιον
δεφφεχτυερ λα
χονπερσιον
Le
compartiment frais maintient la temperature a un niveau plus bas par rapport
compartiment refrigerateur, ainsi la viande ou le poisson sont conserves frais.
ΡΕΜΑΡΘΥΕ
?
?
Les
legumes ou les fruits sont geles par la conversion en compartiment frais.
Faites attention deffectuer la conversion avant de placer les aliments.
Si
possible,
ne
mettez pas daliments a cote de louverture dalimentation en air frais.
linterrupteur de conversion et il serait difficile dintervenir sur
Elle est branchee a
linterrupteur.
42
au
Desodoriseur
Ce
systeme
odeurs
en
absorbe efficacement les
utilisant
un
catalyseur optique.
Σψστ με δε
δ σοδορισατιον
Χομπαρτιμε
ντ λ γυμεσ
Ποιντ δε
χονπερσιον
Χομμεντ υτιλισερ
λε σψστ με δε
δ σοδορισατιον
ν
Quand il est installe a la prise dair frais, la ou lair est aspire depuis le compartiment
refrigerateur,
ν
vous navez
rien a faire.
Utilisez des conteneurs fermes pour conserver les aliments a forte odeur. Sinon, les
autres aliments absorberont cette forte odeur.
Συγγεστιον
Emplacement
(voir page 30,
Χομπαρτιμεντ
προδυχτιον
αυτοματιθυε δε
γλαχε
La
des aliments
identification des
glace fabriquee
est
pieces)
automatiquement
conservee
Conserver le vin
Πορτε-βουτειλλεσ
Conserver les petits aliments
pain, des snacks, etc...
Χομπαρτιμεντ
σναχκ
Conserver des aliments
Χλαψεττε
χομπαρτιμεντ
χονγ λατευρ
comme
congeles
le
comme
la
viande, le poisson, les glaces, les snacks
congeles,
ν
Γαλεριεσ
χομπαρτιμεντ
χονγ λατευρ
ν
etc...
Conserver de petits paquets daliments
congeles
La temperature augmente quand la porte
est ouverte. Ne pas conserver des
aliments a longue conservation
les glaces, etc...
ν
Τιροιρ
χομπαρτιμεντ
χονγ λατευρ
ν
Conserver la viande, le poisson, le poulet,
etc... apres les avoir emballes avec un film fin.
Conserver des seiches sechees, des
anchois seches, le poivre, etc...
Χομπαρτιμεντ
προδυιτσ λαιτιερσ
Conserver les produits laitiers
beurre, le fromage, etc...
Πορτε-οευφσ βαρ
Placez le
Χλαψεττε
χομπαρτιμεντ
ρ φριγ ρατευρ
porte-oeufs
dans
son
comme
frequente
.
Conserver les garnitures
a la distance correcte.
χομπαρτιμεντ
ρ φριγ ρατευρ
le
logement.
Conserver les aliments dutilisation
les boissons, etc..
comme
Γαλεριε δυ
comme
ou
dautres aliments
Conserver les petits paquets daliments ou
les boissons comme le lait, le jus de fruit, la
Χομπαρτιμεντ
λ γυμεσ
biere, etc...
Χονπερσιον
Conserver
χομπαρτιμεντ
λ γυμεσ /
χομπαρτιμεντ
Conserver
φραισ
poisson
legumes
et fruits.
legumes, fruits, viande a decongeler,
reglant linterrupteur de
cru, etc. en
conversion si necessaire.
Faites attention de regler linterrupteur de
conversion avant de placer les aliments.
44
ον
Φοοδ
στοραγε
Συγγεστιον ον Φοοδ στοραγε
Conservation des aliments
ν
Conservez les aliments frais dans le compartiment refrigerateur. Comment est
un aliment est un facteur important pour conserver sa fraicheur
congele ou decongele
et son gout.
ν
Ne
pas des aliments qui
les bananes ou les melons.
conservez
comme
ν
un
ils
pourraient
les aliments, recouvrez-les avec un emballage en vinyle ou
recipient avec un couvercle. Cela evite levaporation de lhumidite
et aide a conserver leur
bloquez pas
gout
et leur
pouvoir
les ouvertures de ventilation
nutritif.
avec
des aliments. Une bonne circulation
dair froid permet de maintenir une temperature uniforme.
Nouvrez pas la porte trop frequemment. Cela fait penetrer de lair chaud dans le
refrigerateur et
ν
refrigerateur,
vous conservez
mettez-les dans
Ne
au
les autres aliments et faire augmenter la consommation delectricite.
Quand
ν
ν
supportent pas les basses temperatures,
Faites refroidir les aliments chauds avant de les mettre
gater
ν
ne
fait augmenter la temperature.
Ne mettez pas trop daliments dans les
galeries,
sinon les portes
pourraient
mal
se
fermer.
Χομπαρτιμεντ
χονγ λατευρ
ν
Ne
conservez
pas de bouteilles dans le
se casser en se
ν
Ne
de
ν
recongelez pas des aliments qui
gout et de pouvoir nutritif.
Quand
vous conservez
longue periode,
Χομπαρτιμεντ
ρ φριγ ρατευρ
ν
Avoid
ont ete
des aliments
mettez-les
sur
elles
pourraient
decongeles. Cela provoque
congeles
comme
des
une
perte
glaces pendant
une
la clayette et pas dans la galerie.
moist food upmost
placing
compartiment congelateur,
congelant.
refrigerator shelves,
it could freeze upon direct
contact with chilled air.
ν
ν
Always clean food prior to refrigeration. Vegetables and fruits should be washed and
wiped, and packed food should be wiped, to prevent adjacent food from spoiling.
When storing eggs in their storage rack or box, ensure that they are fresh, and always
store them in a up-right position, which keeps them fresh longer.
ΡΕΜΑΡΘΥΕ
?
Si
vous
si
portes
a
qui na pas deffet
problemes.
linterieur,
chiffon
45
placez le refrigerateur dans
souvent ses
ce
sans
ou
un
endroit chaud et
vous conservez
sur
les
humide, si vous ouvrez trop
trop de legumes, il se formera de lhumidite
performances,
mais enlevez-la
avec un
Χαρε ανδ Μαιντενανχε
Comment demonter les
pieces
ΡΕΜΑΡΘΥΕ
?
Le
demontage
se
fait
en
suivant la sequence inverse du
Debranchez lalimentation avant le
montage.
le
demontage.
Nutilisez pas trop de force pour le demontage des pieces. Elles pourraient sendommager.
Λαμπε δυ
χομπαρτιμεντ
χονγ λατευρ
montage
ou
Enlevez la lampe en la tirant dans la direction
pendant que vous soulevez le couvercle dans la
direction . Tournez lampoule dans le sens
inverse des aiguilles dune montre. On utilise
une ampoule max. 240V 60W qui peut etre
achetee dans
Λαμπε δυ
διστριβυτευρ
un
1
2
centre de service.
Enlevez le couvercle en introduisant un
tournevis plat dans louverture avant et tirez-le,
ensuite enlevez la lampe. On utilise une
ampoule max. 240V 15W qui peut etre
achetee dans un centre de service.
1
Soulevez la partie avant dans la direction
et tirez-la dans la direction .
Χλαψεττε
χομπαρτιμεντ
χονγ λατευρ
2
1
Γαλεριε ετ συππορτ
Soulevez la galerie
en la tenant des deux
cotes et tirez-la dans la direction .
2
Χοντενευρ δε
Prenez le conteneur comme sur la figure de
droite et tirez-le dans la direction
pendant
que vous le soulevez dans la direction .
γλαχε
ν
Nous recommandons de
ne
pas demonter le
conteneur sauf en cas de necessite.
ν
2
1
Faites attention de bien utiliser les deux mains
vous enlevez le conteneur, pour ne pas
le faire tomber par terre.
quand
Si le conteneur ne sadapte pas bien, tournez
le dispositif tournant.
ν
Δισποσιτιφ
τουρναντ
Le collecteur deau
λυτιλισατιον
δυ διστριβυτευρ
Απρ σ
dauto-drainage.
regulierement.
possede pas de fonction
Il faut donc le nettoyer
Enlevez le couvercle en
ne
appuyant sur le cote gauche du couvercle du
collecteur deau et essuyez-le avec un chiffon.
Appuyez sur le point indique pour enlever le
couvercle du collecteur deau.
46
Χαρε ανδ Μαιντενανχε
Pour enlever le couvercle de la
Λαμπε συπ ριευρε
δυ χομπαρτιμεντ
ρ φριγ ρατευρ
lampe,
devissez la vis a croix et tirez le couvercle
vers
lavant
en
le tenant par la partie
lampoule dans le sens
inferieure. Tournez
inverse des
On utilise
aiguilles dune montre.
ampoule max. 240V 60W qui
une
peut etre achetee dans
un
centre de
service.
Λαμπε ινφ ριευρε
χομπαρτιμεντ
ρ φριγ ρατευρ
Enlevez le couvercle
δυ
cotes et
en
lampoule
dans le
en
le tirant
sens
lavant. Tournez
inverse des
dune montre. On utilise
240V 30W
le tenant des deux
vers
une
qui peut etre
aiguilles
ampoule max.
achetee dans
un
centre de service.
Βαρ
Enlevez le logement superieur du bar et
puis tirez le couvercle dans la direction .
Le logement du bar sera enleve en le tirant
ν
ν
vers
1
le haut.
ΡΕΜΑΡΘΥΕ
?
Enlevez les
pieces de la porte du refrigerateur pour enlever
compartiment snack et le couvercle du bar.
le
Χουπερχλε
ν
χομπαρτιμεντ
λ γυμεσ
avec
la
compartiment legumes
partie arriere soulevee ( ), vous
enlevez ainsi le couvercle.
ν
Pour installer le couvercle, poussez-le
quil touche la paroi arriere.
jusqua
ce
47
compartiment legumes,
1
Tirez le couvercle du
( )
le
2
Informations generales
?αχανχεσ
Pendant la
periode
de vacances,
marche. Placez les aliments
laisserez
vous
congelables
dans le
probablement le refrigerateur en
congelateur pour les conserver. Quand
decidez de ne pas le laisser en marche, enlevez tous les aliments, debranchez le
cable dalimentation, nettoyez linterieur et laissez ouvertes les portes pour eviter la
formation de mauvaises odeurs.
vous
Ιντερρυπτιον
δε
χουραντ
La
plupart des interruptions de courant cessent en une heure ou deux et cela naffecte
pas la temperature de votre refrigerateur.
Mais il vaut mieux eviter le plus possible douvrir les portes tant que le courant nest pas
revenu.
Dans le
cas
dinterruptions
emballages
au-dessus des
Σι
πουσ
λε
δ πλαχεζ
Τυψαυ αντιχονδενσατιον
Enlevez
ou
Pour eviter
La
paroi
Ne
de courant de
longue duree,
mettez un bloc de
glace
sec
des aliments.
bloquez tous les articles que vous laissez dans le refrigerateur.
dendommager les vis de reglage en hauteur, replacez-les dans
leurs bases.
externe du
vous
refrigerateur peut devenir chaude, surtout juste apres linstallation.
inquietez pas. Cela est du au tuyau anti-condensation qui pompe du
refrigerant
chaud pour eviter la transsudation
sur
la
paroi
externe.
Nettoyage
Il est important que votre refrigerateur soit toujours propre pour eviter les mauvaises
odeurs. Les aliments renverses doivent etre immediatement elimines car ils
provoquent de lacidite
Εξτ ριευρ
Utilisez
votre
Ιντ ριευρ
une
et ils
peuvent salir les surfaces
solution tiede de
un
plastique.
de detergent pour nettoyer les finitions de
chiffon humide et ensuite sechez.
savon ou
refrigerateur. Essuyez avec
Nous recommandons
en
un
nettoyage regulier. Lavez tous les compartiments
solution de bicarbonate de soude
ou
de
detergent leger
avec une
et de leau chaude. Rincez et
sechez.
Απρ σ
λε
νεττοψαγε
Αττεντιον
Verifiez que le cable dalimentation ne soit pas endommage, que la fiche
surchauffee et quelle soit bien inseree dans la prise.
ne
soit pas
toujours le cable dalimentation de la prise de courant avant le nettoyage
parties electriques (lampes, interrupteurs, controles, etc.)
Essuyez lexces dhumidite avec une eponge ou un chiffon pour eviter que de leau ou
des liquides penetrent dans les parties electriques et provoquent un choc electrique.
Nutilisez jamais des paillettes metalliques, des brosses, des nettoyants abrasifs, des
solutions alcalines fortes, des liquides inflammable ou toxiques sur les surfaces.
Ne touchez pas le surfaces congelees avec les mains mouillees ou humides parce
quelles pourraient se coller aux surfaces congelees.
Debranchez
des
Recherche des
Avant
dappeler
problemes
le service dassistance, controlez cette liste. Elle
de temps et dargent. Cette liste inclut les problemes
derreurs de main-doeuvre ou de materiel.
Προβλ με
Χαυσε
communs
pourrait eviter des pertes
qui ne sont pas le resultat
Σολυτιον
ποσσιβλε
Marche du
refrigerateur
λε χομπρεσσευρ
δυ ρ φριγ ρατευρ
νε μαρχηε πασ
Le controle est eteint
Le refrigerateur
degivrage.
Reglez
est dans le
de
prise
courant.
Λε
ρ φριγ ρατευρ
ρεστε εν
Manque de courant.Controlez
lampes de la maison.
les
Le
de
refrigerateur
que
vous avez
est
plus grand
λονγτεμπσ
piece
ou
Controlez que la fiche soit bien
inseree.
Appelez
la
compagnie electrique.
Cest normal. Un appareil
besoin de ces conditions
ce
besoin.
plus grand a
pendant plus
longtemps.
φονχτιον τροπ
La
refrigerateur.
Cest normal pour un refrigerateur avec
degivrage automatique. Le cycle de
degivrage intervient periodiquement.
cycle
La fiche nest pas branchee a la
le controle du
Cest normal pour un refrigerateur de
fonctionner plus longtemps dans ces
conditions.
le temps sont chauds.
Le refrigerateur a recemment ete
debranche pendant un certain temps.
Le refrigerateur a besoin de quelques
heures pour refroidir completement.
La
production automatique
Le
en
marche.
de
glace
est
Une grande quantite daliments chauds
ete placee recemment dans le
a
refrigerateur.
Les portes ont ete ouvertes trop
frequemment
longtemps.
La porte du
congelateur
ou
doit fonctionner
plus
Cela fait que le refrigerateur doit
fonctionner jusqua ce quil arrive a la
temperature desiree.
De lair chaud est entre dans le
moins souvent les
refrigerateur. Ouvrez
pendant trop
portes.
refrigerateur ou du
sont legerement ouvertes.
Le controle du
trop froid.
refrigerateur
longtemps.
refrigerateur
est
regle
sur
Controlez que le refrigerateur soit nivele.
Enlevez les aliments ou les recipients
qui pourraient bloquer les portes. Voir la
section des problemes OUVERTURE/
FERMETURE des portes.
Reglez le controle sur une temperature
plus elevee jusqua ce que la temperature
soit satisfaisante.
Les bourrelets du refrigerateur ou du
congelateur sont sales, consommes,
fissures ou sadaptent mal.
Nettoyez
ou
changez
les bourrelets. Des
pertes dans le dispositif detancheite
provoquent un fonctionnement prolonge
du
refrigerateur pour
temperature desiree.
maintenir la
Προβλ με
Λε χομπρεσσευρ
δυ ρ φριγ ρατευρ
νε μαρχηε πασ
La
Χαυσε
Σολυτιον
ποσσιβλε
Le thermostat maintient le refrigerateur
a une temperature constante
Cest normal. Le refrigerateur sarrete et
reprend a fonctionner pour maintenir
constante la temperature.
temperature
est
trop froide
Λα τεμπ ρατυρε
δανσ λε χονγ λατευρ
εστ τροπ φροιδε ετ λα
τεμπ ρατυρε δανσ λε
ρ φριγ ρατευρ εστ
σατισφαισαντε.
Le controle du
le trop froid.
congelateur
Λα τεμπ ρατυρε
δανσ λε ρ φριγ ρατευρ
εστ τροπ φροιδε ετ λα
τεμπ ρατυρε δανσ λε
χονγ λατευρ εστ
σατισφαισαντε.
Le controle du
le trop froid.
refrigerateur est regle
Λεσ αλιμεντσ
χονσερπ σ δανσ
λεσ τιροιρσ σε
est
regle
sur
Reglez le controle du congelateur sur
temperature plus elevee jusqua ce
que la temperature soit satisfaisante.
une
sur
Reglez le controle du refrigerateur sur
temperature plus elevee.
une
Le controle du refrigerateur est
le trop froid.
regle
Voir solution
precedente.
sur
χονγ λεντ
Λα πιανδε
χονσερπ ε δανσ
λε τιροιρ πιανδε
σε
Les
sont
χονγ λε
Il est normal que des cristaux de glace se
forment a cause de lhumidite contenue
dans la viande.
sur
Le controle du congelateur est
le trop chaud.
Reglez le controle du congelateur sur
temperature plus basse jusqua ce
que la temperature soit satisfaisante.
Le controle du refrigerateur est regle sur
le trop chaud et cela a quelques effets
sur la temperature du congelateur.
Reglez le controle du congelateur sur une
temperature plus basse jusqua ce que la
temperature soit satisfaisante.
temperatures
trop chaudes
Λα τεμπ ρατυρε
δανσ λε χονγ λατευρ
εστ τροπ χηαυδε
Λα
La viande doit etre conservee a une
temperature a peine superieure a la
temperature de congelation de leau (32˚F,
0˚C) pour une meilleure conservation.
τεμπ ρατυρε
δανσ λε
regle
Les portes ont ete ouvertes trop souvent
ou
ρ
Λα
τεμπ ρατυρε
δανσ λε
ρ φριγ ρατευρ εστ
τροπ χηαυδε ετ λα
τεμπ ρατυρε δανσ λε
χονγ λατευρ εστ
σατισφαισαντε.
De lair chaud est entre dans le
refrigerateur/congelateur. Ouvrez
pendant trop longtemps.
portes moins
χονγ λατευρ ου
δανσ λε
φριγ ρατευρ εστ
τροπ χηαυδε
une
La porte est
legerement
ouverte.
Fermez
les
souvent.
completement
la porte.
Une grande quantite daliments chauds a
ete placee recemment dans le refrigerateur.
Attendez que le refrigerateur ou le congelateur
puisse arriver a la temperature selectionnee.
Le refrigerateur a recemment ete
debranche pendant une certaine periode.
Un refrigerateur a besoin de quelques
heures pour refroidir completement.
Le controle du
le trop chaud.
refrigerateur
est
regle sur
Reglez le controle du refrigerateur
reglage plus froid.
un
sur
Χαυσε
Προβλ με
Σολυτιον
ποσσιβλε
Son et bruit
Νιπεαυξ σονορεσ
λεπ σ θυανδ λε
ρ φριγ ρατευρ εστ
εν
μαρχηε
Νιπεαυξ σονορεσ
λεπ σ θυανδ λε
χομπρεσσευρ εστ
εν μαρχηε
Βρυιτσ δε
πιβρατιον ου δε
Les refrigerateurs modernes ont augmente
leur capacite et maintiennent une
temperature plus uniforme.
Il est normal que les niveaux
soient plus eleves.
Le refrigerateur fonctionne a
elevee au debut du cycle.
Cest normal. Le niveau sonore diminue
quand le refrigerateur continue a
fonctionner.
Le plancher
fragile.
une
pression
sonores
Controlez luniformite et la solidite du
plancher et quil puisse supporter le
nest pas uniforme ou est
χλιθυετισ
refrigerateur.
Le refrigerateur vibre sur le plancher
quand il se deplace legerement.
Enlevez
Les
Il est normal que les recipients vibrent
legerement. Deplacez-les legerement.
Controlez que le refrigerateur soit bien
nivele et fermement place sur le plancher.
objets places au-dessus du
refrigerateur vibrent.
Les
vibrent
recipients
sur
les
clayettes
du
ces
Soulevez
ou
objets.
deplacez
le
refrigerateur.
refrigerateur.
Eau/humidite/gl
ace
du
a linterieur
refrigerateur
Ληυμιδιτ σε
ρεχυειλλε συρ λεσ
παροισ ιντερνεσ δυ
Le temps est chaud et humide et
cela augmente la formation de givre a
linterieur.
Cest normal.
La porte est
Voir la section des problemes
Ouverture/fermeture des portes.
ρ φριγ ρατευρ
legerement
ouverte.
La porte est restee ouverte trop
longtemps
ou
trop
Ouvrez moins souvent la porte.
souvent.
Eau/humidite/glace
a lexterieur du
refrigerateur
Ληυμιδιτ σε
φορμε λεξτ ριευρ
δυ ρ φριγ ρατευρ
ου εντρε λεσ
πορτεσ.
Le temps est humide.
Cest normal par temps humide.
Quand lhumidite diminuera, elle
disparaitra du refrigerateur.
La porte est legerement ouverte, ce
fait sortir lair froid du refrigerateur
pour aller vers lair chaud a lexterieur.
Fermez bien la porte.
qui
Προβλ με
Χαυσε
Σολυτιον
ποσσιβλε
Odeurs dans le
refrigerateur
Linterieur doit etre
Des aliments a odeur forte
dans le refrigerateur.
Certains
linterieur avec une eponge, de
leau chaude et du bicarbonate.
nettoye.
Nettoyez
se
trouvent
ou sachets demballage
de
mauvaises
odeurs.
provoquent
recipients
Emballez
aliments.
ces
Utilisez dautres
recipients
ou
sachets
demballages.
Ouverture/Fermeture
des portes/tiroirs
Λα(λεσ) πορτε(σ)
νε σε
Λα(λεσ) πορτε(σ)
νε σε
Des aliments
φερμεντ πασ
φερμεντ πασ
Une porte
qui
ce
a
a
bloquent
la fermeture
Deplacez-les pour permettre
la porte.
de la porte.
ete fermee trop violemment
louverture de lautre
Fermez les portes delicatement.
provoque
porte.
refrigerateur nest pas nivele. Il oscille
le plancher quand il est legerement
deplace.
Reglez
Le plancher
fragile.
Controlez que le plancher soit nivele et
quil puisse supporter le refrigerateur.
Contactez un charpentier pour corriger
linclinaison du plancher.
Soulevez ou deplacez le refrigerateur
Le
la hauteur
en
reglant
les vis.
sur
Le
Ιλ εστ διφφιχιλε
δουπριρ λεσ τιροιρσ
nest pas uniforme ou est
refrigerateur touche
le
mur ou un
Des aliments touchent la
meuble.
clayette
au
sommet du tiroir.
Les
guides
sur
lesquels glisse
le tiroir
sont sales.
Deplacez ces
Nettoyez
aliments dans le tiroir.
le tiroir et les
guides.
Distributeur
Λε διστριβυτευρ
νε
Le conteneur de
προδυιτ πασ δε
γλαχε
glace
Quand la premiere glace formee
arrivera au conteneur, le distributeur
est vide.
recommencera
La temperature est
reglee
sur
trop chaud.
Reglez le controle du congelateur sur une
temperature plus basse pour produire les
glacons. Quand la premiere glace formee
arrivera
au
conteneur, le distributeur
recommencera
La soupape de la ligne dalimentation
nest pas ouverte.
en
eau
ou
du
congelateur
a fonctionner.
Ouvrez la soupape et attendez
un
peu de
temps pour la production de glace. Quand
la glace sera formee, le distributeur
recommencera
La porte du refrigerateur
nest pas fermee.
a fonctionner.
a fonctionner.
Controlez que les deux portes soient bien
fermees.
Προβλ με
Λε διστριβυτευρ
νε φουρνιτ πασ
δε γλαχε.
Λε διστριβυτευρ
δε γλαχε εστ
βλοθυ
Χαυσε
Σολυτιον
ποσσιβλε
La glace a fondu ou a gele autour de la vis
a cause dune utilisation peu frequente, de
fluctuations de temperature et/ou
dalimentation de courant.
Enlevez le conteneur de glace et degelez
le contenu. Nettoyez-le, sechez-le et
remettez-le en place. Quand la nouvelle
glace se formera, le distributeur
recommencera a fonctionner.
Les
Enlevez les glacons
distributeur.
glacons sont bloques entre le
producteur de glace et larriere du
qui bloquent
le
conteneur.
Les
glacons
se
sont
Utilisez plus frequemment le distributeur
pour eviter que les glacons se congelent
ensemble.
ensemble.
congeles
Des glacons qui ont ete achetes ou
produits dune autre maniere ont ete utilises
Utilisez uniquement des
par le refrigerateur.
glacons produits
Ouvrez la soupape de la
dalimentation en eau.
ligne
dans le distributeur
Λε διστριβυτευρ
νε φουρνιτ πασ
δεαυ
La soupape de la ligne dalimentation en
nest pas ouverte. Voir la section Le
producteur de glace ne produit pas de
eau
glace.
Λεαυ
α υν
γο τ
ετ/ου υνε
οδευρ βιζαρρε
La porte du
refrigerateur
congelateur
ne
Leau est restee trop
reservoir.
Lappareil
Βρυιτ δε
ρεμπλισσαγε
Controlez que les portes soient bien
fermees.
du
longtemps
dans le
nest pas bien branche a la
dalimentation
Βρυιτ δε γλαχε
θυι τομβε
ou
sont pas fermees.
Prelevez 7 verres deau pour rafraichir la
fourniture. Prelevez encore 7 verres pour
rincer completement le reservoir.
ligne
en eau.
Branchez lappareil a la
leau du robinet.
ligne qui
Ce bruit est normal quand la glace tombe dans le conteneur. Le volume peut varier
selon lemplacement du refrigerateur.
Ce bruit est normal
quand
le
producteur
de
glace
est
rempli
deau
apres
glace.
δεαυ
Αυτρεσ
fournit
Lisez Producteur
automatique
de
glace
et Distributeur dans ce manuel.
avoir fourni la
Download PDF

advertising