LG | BH9530TW | LG BH9530TW دليل المالك

KULLANIM KILAVUZU
Cinema 3D Sound Blu-ray™
Ev Sinema Sistemi
Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu
ilerde başvurmak için saklayın.
BH9230BW (BH9230BW, S93B1-S, S93T1-C/W, T2, W3-4)
BH9430PW (BH9430PW, S93T1-S/C/W, S93B1-S, T2, W3-4)
BH9530TW (BH9530TW, S93T1-S/C/W, T2, W3-4)
P/NO : SAC35693715
2
Başlangıç
Güvenlik Bilgileri
1
UYARI
Başlangıç
ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ
AÇMAYIN
UYARI: ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK
İÇİN CİHAZ KAPAĞINI (VEYA ARKA PANELİ)
ÇIKARTMAYINIZ. KULLANICI TARAFINDAN BAKIMI
YAPILACAK PARÇA BULUNMAMAKTADIR. BAKIM
İÇİN YETKİN SERVİS ELEMANLARINA BAŞ VURUN.
Bu bir eşkenar üçgen içerisinde
bulunan ve ucu ok ile gösterilen
yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün
içerisinde güçlü miktarda
elektrik şokuna neden olabilecek
yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda
uyarmaktadır.
Bir eşkenar üçgen içerisinde
bulunan ünlem işareti kullanıcıyı
ürün ile birlikte verilen kullanım
kılavuzu içerisinde önemli işletim
ve bakım (servis) yönergelerinin
bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.
UYARI: YANGIN VE ELEKTRİK ŞOKUNU ÖNLEMEK
İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ
BIRAKMAYIN.
UYARI: Bu cihazı bir kütüphane rafı veya benzeri dar
alanlar içerisine yerleştirmeyin.
UYARI: Havalandırma açıklıklarını kapamayın.
Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları
çerçevesinde yapın.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı
yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması
ve ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu
havalandırma açıklıkları hiçbir zaman ürünü
yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine
koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir
hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını
karşılamayan kütüphane veya raf gibi yapılı yerlere
yerleştirilmemelidir.
Bu kılavuz içerisinde tanımlananların dışında kontrol
ünitelerinin kullanılması, ayarlamalar veya diğer
tanımlanmayan işlevlerin yerine getirilmesi tehlikeli
şekilde radyasyona maruz kalmaya neden olabilir.
Güç kablosu hakkında UYARI
Pek çok cihaz için, sadece kendi güç fişlerinin tek bir
prize bağlanması önerilmektedir.
Bunun anlamı, bir elektrik prizinin sadece bir cihazı
beslemesi ve bu prizden başka bir bağlantı veya
yan besleme hatlarının çekilmemesidir. Bu kullanım
kılavuzunun özellikler sayfasına bakarak emin olun.
Duvar prizleri üzerinde aşırı yükleme yapmayın. Aşırı
yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar
prizleri, uzatma kabloları, aşırı kıvrılmış güç kabloları
veya hasarlı, çatlak kablo yalıtımı tehlike yaratır.
Bu durumlardan herhangi biri elektrik şokuna
ve yangına neden olabilir. Cihazınızın elektrik
kablosunu zaman zaman inceleyin ve herhangi
bir eskime veya yıpranma göze çarptığında,
cihazınızı fişten çekin ve kullanmayın. Kablonun
yetkin bir servis elemanı tarafından orijinalinin
aynısı ile değiştirilmesini sağlayın. Güç kablosunu,
kıvrılma, düğüm olma, delinme, kapalı kapı
arasında kalma, üstüne basılma gibi fiziksel ve
mekanik zorlanmalardan koruyunuz. Özellikle,
prizleri, duvar fişini ve kablonun cihaza giriş
noktasını kontrol ediniz. Ana elektrik bağlantısını
kesmek istediğinizde ana bağlantı prizini fişten
çekin. Cihazın kurulumunu yaparken, cihazın fişine
kolaylıkla erişebileceğinden emin olun.
Başlangıç
Bu cihaz taşınabilir pil veya akümülatör ile
donatılmıştır.
3
Kullanılmış pil ve akümülatörlerin elden
çıkarılması
1.Üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli
çöp bidonu sembolünün ürününüzün
üstünde olması, bu ürünün Avrupa
Birliği Yönergesi 2006/66/EC
kapsamında olduğunu belirtir.
UYARI: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya
sıçrama) ve içerisinde su bulunan herhangi bir cisim
(vazo gibi) cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.
3.Tüm piller ve akümülatörler,
normal atık çöplerinden ayrı
olarak, hükümet veya yerel idareler
tarafından belirlenmiş olan toplama
merkezlerinde atılmalıdır.
Eski cihazınızın atılması
1. Bu çarpı işaretli tekerlekli çöp tenekesi
sembolü ürünün 2002/96/EC Avrupa
Yönergesi kapsaminda olduğunu
gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ükünler
hükümetin ya da mahalli yetkililerin
gösterdiği toplama tesislerine
atılmalıdır.
3. Eski cihazınızın uygun biçimde atılması
çevreye ve insan sağlığına zararlı
potansiyel negatif sonuçlari önler.
4. Eski cihazınızın atılmasıyla ilgili daha
detaylı bilgi almak için lütfen mahalli
yetkililerle, katı atık servisiyle ya da
ürünü aldığınız mağaza ile irtibata
geçiniz.
EEE Yönetmeliğine uygundur.
2.Bu sembol pillerin %0.0005 oranında
civa, %0,002 oranında kadmiyum veya
%0.004 oranında kurşun içermesi
durumunda cıva (Hg), kadmiyum (Cd)
veya kurşun (Pb) kimyasal sembolleri
ile bir arada bulunabilir.
4.Bu tip kullanılmış pil/akümlatörlerin
doğru olarak atılması hem çevreye
hem de hayvan ve insan sağlığına
verilebilecek potansiyel olumsuz
sonuçları önleyecektir.
5.Kullanılmış pillerinizin/
akümülatörlerinizin atılması ile
ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki
belediyeye, çöp atım hizmeti veren
kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız
yerlere başvurabilirsiniz.
1
Başlangıç
Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde
cihazdan çıkarılması için: Eski pili veya pil
grubunu çıkarın, kurulum için izlediğiniz adımları
ters sırada yerine getirin. Çevrenin kirlenmesini ve
insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri
önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını
belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına
atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle
beraber atmayın. Geri dönüşümlü pil ve akülerin
kullanılması önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş
gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.
4
Başlangıç
Kablosuz Ürünler için Avrupa Birliği Uyarısı
1
Başlangıç
LG Electronics, bu ürün(lerin) 1999/5/EC, 2004/108/
EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC ve 2011/65/EU
yönergelerinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli
şartlarını yerine getirdiğini beyan etmektedir.
Aşağıda verilen adres ile temasa geçerek Uygunluk
Belgesi talebinde bulunabilirsiniz.
Bu ürünün uygunluk durumu için başvurulacak
irtibat bürosu:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Lütfen bunun Müşteri Hizmetleri iletişim noktası
OLMADIĞINI aklınızda bulundurun. Müşteri
Hizmetleri Bilgileri için Garanti Belgesine bakın
veya bu ürünü satın aldığınız bayii ile temasa
geçiniz.
Sadece iç mekân kullanımı için.
RF Radyasyona Maruz Kalma Beyanı
Bu cihaz, radyatörden ve vücudunuzdan en
az 20 cm uzakta olacak şekilde kurulmalı ve
çalıştırılmalıdır.
Telif Hakları Hakkında
yy AACS (İleri Erişim İçerik Sistemi) Blu-ray Disk
formatı için içerik koruma sistemi olarak kabul
edilmiştir. Buna benzer olarak, CSS (İçerik
Karıştırma Sistemi) DVD formatı için oynatma,
analog sinyal çıkışı vb. için AACS korumalı
içerik üzerinde belirli kısıtlamalar uygular. Bu
cihazın çalıştırılması ve cihaz için kısıtlamalar,
cihazınızın satın alınma tarihine bağlı olarak,
cihazın üretilmesinden sonra AACS tarafından
benimsenen veya değiştirilen kısıtlamalar nedeni
ile farklılık gösterebilir.
yy Ayrıca, BD-ROM Mark ve BD+ ve Blu Ray Disk
formatı içerik koruma sistemine ek olarak
kullanılmaktadır ve BD-ROM MARK ve/veya BD+
korumalı içeriğin oynatılması da dâhil olmak
üzere bazı kısıtlamalar getirebilir. AACS, BD-ROM
Mark, BD+ veya bu ürünle ilgili olarak daha fazla
bilgi edinmek için yetkili bir Müşteri Hizmetleri
Merkezi ile temas edin.
yy Pek çok BD-ROM/DVD diskleri kopyalamaya
karşı şifrelenmiştir. Bu sebeple, oynatıcınızı VCR’a
değil, doğrudan televizyonunuza bağlamanız
gerekmektedir. Cihazın VCR’a bağlanması
durumunda kopyalamaya karşı korumalı disklerin
görüntülenmesinde bozuk görüntü alınmasına
neden olur.
yy Bu ürün, A.B.D. patent ve diğer fikri mülkiyet
hakları ile korunan telif haklarını koruyucu
teknolojilerini içerisinde barındırmaktadır. Bu telif
haklarını koruyucu teknolojisi Rovi tarafından
yetkilendirilmelidir ve Rovi tarafından aksi
belirtilmediği takdirde, ev kullanımı ve diğer sınırlı
izleme amacı ile kullanılabilir. Ters mühendislik
çalışması ve demontaj yasaklanmıştır.
yy A.B.D. ve diğer ülkelerde geçerli olan Telif Hakları
Yasası, televizyon programlarının, videoların,
BD-ROM disklerin, DVD’lerin, CD’lerin diğer
malzemelerin yetkilendirilmeden kayıt edilmesi,
kullanılması, gösterilmesi ve dağıtımının
yapılması tazminat davası konusu olabilir ve/veya
hukuki suç teşkil eder.
Başlangıç
5
TV Renk Sistemi Hakkında Önemli
Duyuru
Bu oynatıcının renk sistemi oynatılan diske göre
değişkenlik gösterebilir.
Sadece çoklu sistem renkli televizyon bir
oynatıcıdan gönderilen tüm sinyalleri alabilir.
yy Renkli bir PAL sistem televizyonunuz varsa,
NTSC’de kaydedilmiş disk ve videoları izlerken
görüntüler size çarpık olarak ulaşacaktır.
yy Çoklu sistem renkli televizyon seti, gelen giriş
sinyaline göre otomatik olarak renk sistemini
değiştirir. Renk sisteminin otomatik olarak
değişmediği durumlarda, cihazınızı kapatıp tekrar
açtığınızda, ekran üzerinde normal görüntü elde
edilecektir.
yy NTSC renk sisteminde kaydedilmiş bir disk
televizyonunuzda düzgün görüntü vermesine
rağmen, kayıt cihazınıza düzgün olarak
kaydedilemeyebilir.
>>İkaz
yy 3D içeriklerinin uzun süre seyredilmesi baş
dönmesine ve yorgunluğa neden olabilir.
yy Hasta, çocuk ve hamile bayanların
3D modunda film seyretmeleri
önerilmemektedir.
yy 3D içerikleri seyrederken, baş ağrısı,
yorgunluk veya baş dönmesi hissederseniz,
kendinizi tekrar normal hissedinceye kadar
televizyonunuzu kapatarak dinlenmeniz
önerilir.
1
Başlangıç
Örneğin, NTSC renk sistemi ile kayda alınmış bir
disk gösterilirken görüntü NTSC sinyali olarak
görüntülenir.
6
İçindekiler
İçindekiler
1Başlangıç
2
Güvenlik Bilgileri
8Giriş
8
– Oynatılabilir Diskler ve bu kılavuz
içerisinde kullanılan semboller
9 – “7” Sembolünün Görüntülenmesi
Hakkında
9
– Bölgesel Kod
9
– Sistem Seçimi
10 Uzaktan kumanda
11 Ön Panel
11 Arka Panel
12 Sistemin yerleştirilmesi
13 Hoparlör Bağlantısı
13 – Hoparlörlerin üniteye bağlanması
13 – Arka hoparlörleri kablosuz alıcıya
bağlama
14 Kablosuz hoparlör bağlantısı
14 – Kablosuz hoparlör bağlantısı, manüel
2Bağlanıyor
15
16
16
16
17
17
18
18
19
19
20
21
21
TV ünitenize bağlantı
– SIMPLINK nedir?
– ARC (ses Dönüş Kanalı) fonksiyonu
– Çözünürlük Ayarı
Harici aygıtlar ile bağlantı
– AUX Bağlantısı
– OPTİK GİRİŞ bağlantısı
– HDMI 1/2 bağlantısı
Ev Ağınız ile Bağlantı
– Kablolu Ağ Bağlantıları
– Kablolu Ağ Kurulumu
– Kablosuz Ağ Bağlantısı
– Kablosuz Ağ Kurulumu
3 Sistem Ayarları
24 Başlangıç Kurulumu
25Ayarlar
25 – Ayar seçeneklerini ayarlama
26 – [AĞ] Menüsü
27 – [EKRAN] Menüsü
28 – [DİL] Menüsü
29 – [SES] Menüsü
31 – [KİLİT] Menüsü
32 – [DİĞER] Menüsü
4İşletim
34
34
35
35
35
36
36
36
37
38
39
39
39
40
40
41
41
41
41
42
42
43
43
44
45
45
45
45
46
Ses Efekti
3D Ses Efekti
Home Menüsü Ekranı
– [Ev] kullanımı
– Smart Share Kullanımı
Bağlı Cihazları Oynatma
– Disk Oynatma
– Blu-ray 3D diskin oynatılması
– Disk/USB aygıtı üzerinde dosya
oynatma
– Ağ sunucusu üzerinden dosya
oynatma
Using Home Network Server for PC
– Nero MediaHome 4 Essentials
Kurulumu
– Dosya ve klasörlerin paylaşılması
– Nero MediaHome 4 Essentials
Hakkında
– Sistem Gereksinimleri
Genel Oynatma
– Video ve ses içeriği için temel işlemler
– Fotoğraf içeriği ile ilgili temel işlemler
– Disk menüsünün kullanılması
– Oynatımı devam ettirir
– Son Sahne Belleği
Ekran Üstü Kumanda
– Video oynatımı kontrolü
– Fotoğraf görüntüleme kontrolü
Gelişmiş Oynatma
– Tekrar oynatma
– Belli bir kısmın tekrar oynatılması
– Seçilen zamandan itibaren oynatma
– Altyazı dilini seçme
İçindekiler
46
46
46
47
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
52
52
53
53
54
54
54
56
56
57
57
58
58
59
59
– Değişik sesleri dinleme
– Farklı bir açıdan izleme
– TV En-Boy Oranını Değiştirme
– Altyazı Kod Sayfasını Değiştirme
– Resim Modunu Değiştirme
– İçerik bilgilerini görüntüleme
– İçerik listesi görüntüsünü değiştirme
– Bir alt yazı dosyasının seçimi
– Slayt gösterisi sırasında müzik
dinleme
– 2D içeriğine 3D’ye dönüştürme
Gelişmiş Özellikler
– Wi-Fi Direct™
– Miracast™ kullanımı
– BD-Live™ Keyfi
– Ses CD’si kaydı
– Recording from AUX source
– LG Tag On
– LG AV Remote
iPod’unuzun Çalıştırılması
– iPod’un keyfini ekran üzerinden çıkarın
– iPod IN konumunun keyfini çıkarın
USB klavye veya fare kullanımı
Premium Kullanımı
LG Smart World Kullanımı
– Oturum açma
– Çevrimiçi içeriği arama
My Apps menüsünü kullanma
Bluetooth teknolojisini kullanma
– Bluetooth aygıtlarına depolanan müzik
dinleme
7
5 Sorun bulma
61
61
62
63
63
63
63
Sorun bulma
– Genel
– Ağ
– Resim
– Ses
– Müşteri Desteği
– Açık kaynak yazılım bildirimi
1
2
6Ekler
64 Sağlanan Uzaktan Kumandayla TV’yi
Kontrol Etme
64 – Kumandayı TV’nizi kontrol edecek
şekilde ayarlama
65 Ağ Yazılım Güncelleme
65 – Ağ güncelleme bildirimi
65 – Yazılım Güncellemesi
67 Ek Bilgi
67 – Dosya gereksinimi
68 – AVCHD (Gelişmiş Video Kodlayıcı/
Kod Çözücü Yüksek Tanımlı)
69 – DLNA Hakkında
69 – Belirli Sistem Gereksinimler
69 – Uyumluluk Hakkında Notlar
70 Ses Çıkış Özellikleri
71 Alan Kodu Listesi
72 Dil Kodu Listesi
73 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
76Özellikler
80Bakım
80 – Ünite ile ilgili İşlemler
80 – Disk ile ilgili bilgiler
81 Ağ Hizmetleri ile İlgili Önemli Bilgiler
Oynatıcıda yüklü yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu kılavuzdaki içeriğin bir bölümü
oynatıcınıza göre farklılık gösterebilir.
3
4
5
6
8
Başlangıç
Giriş
1
Oynatılabilir Diskler ve bu kılavuz içerisinde kullanılan semboller
Başlangıç
Medya/Koşul
Logo
Sembol
Açıklama
yy Satın alınan veya kiralanan film diskleri.
e
yy “Blu-ray 3D” diskleri ve “Blu-ray 3D SADECE”
diskleri
yy BDAV formatında kaydedilen BD-R/RE diskleri.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy İçeriğinde Film, Müzik veya Fotoğraf bulunan
BD-R/RE diskler.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF ve UDF Bridge formatı
yy Satın alınan veya kiralanan film diskleri
yy Yalnızca video konumu ve sonlandırılmış olanlar
yy Aynı zamanda çift katlı diski destekler
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(12 cm)
DVD-RW (VR)
(12 cm)
Ses CD
(12 cm)
CD-R/RW
(12 cm)
Not
–
İkaz
–
o
Sonlandırılmış AVCHD formatı
y
u
i
yy İçeriğinde Film, Müzik veya Fotoğraf dosyaları
bulunan DVD±R/RW diskler.
r
Yalnızca video konumu ve sonlandırılmış olanlar
t
Ses CD
yy ISO 9660+JOLIET, UDF ve UDF Bridge formatı
y
u
i
yy İçeriğinde ses, Film, Müzik veya Fotoğraf
dosyaları bulunan CD-R/RW diskler.
,
>
Özel notları ve işletme özelliklerini gösterir.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF ve UDF Bridge formatı
Kötüye kullanım nedeni ile olası zararları
engellemek için uyarıları gösterir.
Başlangıç
,,Not
yy Kaydeden yazılım ve sonlandırmaya
bağlı olarak bazı kaydedilmiş diskler
(CD-R/RW, DVD±R/RW veya BD-R/RE)
gösterilemeyebilir.
yy Kişisel bilgisayar veya DVD veya CD
Kaydedici kullanılarak kaydedilmiş BD-R/
RE, DVD±R/RW ve CD-R/RW diskler, diskin
kirli veya çizik olması veya oynatıcı lensi
üzerinde kir veya buğu oluşması nedeni ile
oynatılamayabilir.
yy Bir kişisel bilgisayar kullanarak kaydedilmiş
disk, uyumlu formatta kaydedilmiş olsa
dahi, disk yaratmada kullanılan uygulama
yazılımının ayarlarından kaynaklanan
nedenlerden dolayı oynatılamayabilir. (Daha
detaylı bilgi için yazılım şirketi ile temasa
geçin).
yy Optimal oynatma değerlerine ulaşılabilmesi
için, bu oynatıcıda kullanılan disk ve
kayıtların belli teknik standartlara sahip
olması gerekmektedir.
yy Önceden kaydedilmiş DVD’ler otomatik
olarak bu standartlara göre ayarlanmıştır.
Pek çok kaydedilebilir disk formatları
kullanılmaktadır (CD-R’ların MP3 veya WMA
dosyaları içermeleri gibi) ve uyumlu oynatım
bazı önceden belirlenen şartların yerine
getirilmesi gerekmektedir.
yy Kullanıcıların MP3 / WMA müzik dosyalarının
internet üzerinden indiriminin izne tabi
olduğunu bilmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin böyle bir izni verme yetkisi
bulunmamaktadır. Bu izinler telif hakkını
elinde bulunduran taraftan sağlanmalıdır.
yy Tekrar yazılabilir diskleri formatlarken, LG
oynatıcıda kullanacağınız diskleri uyumlu
hale getirebilmek için disk formatlama
seçeneğini [Mastered] olarak ayarlamanız
gerekmektedir. Live Sytem (Canlı Sistem)
seçeneği belirtildiğinde, bu diskleri
LG oynatıcı üzerinde kullanamazsınız.
(Mastered/Live File Sistemi: Windows Vista
için disk formatlama sistemi)
“7” Sembolünün
Görüntülenmesi Hakkında
Televizyonunuz çalışırken “7” işareti ekran üzerinde
görüntülenebilir. Bu, kullanılan medyada, kullanım
kılavuzunda tanımlanan fonksiyonun bulunmadığını
göstermektedir.
Bölgesel Kod
Bu ünitenin arka kısmında bölgesel kod
bulunmaktadır. Bu ünite, BD-ROM veya DVD disk
etiketi ünitenin arka kısmında belirtilen diskleri veya
“ALL” (HEPSİ) oynatır.
Sistem Seçimi
Bir disk yerleştirildiğinde B (AÇ/KAPAT) üzerine
basın ve diski çıkarmayın. Ekrandaki pencerede
[OPEN] (AÇ) görünürken M (PAUSE) (DURAKLAT)
düğmesine beş saniyeden daha uzun süre basılı
tutun.
1
Başlangıç
yy Kayıt yapan cihazın durumuna göre veya
CD-R/RW (veya DVD±R/RW) diskinin
durumuna göre, bazı CD-R/RW (veya
DVD±R/RW) diskler cihaz üzerinde
oynatılamaz.
9
10
Başlangıç
Uzaktan kumanda
1
• • • • • • a • • • • • • Başlangıç
1 (POWER): Üniteyi AÇAR veya
KAPAR.
B (OPEN/CLOSE): Disk tepsisini
açar veya kapatır.
FUNCTION: Giriş konumunu
değiştirir.
0-9 dijital düğmeler: Menü
üzerinde numaralandırılmış
seçenekleri seçer.
CLEAR: Şifre belirleme veya ağ
bağlantısı sırasında sayıyı siler.
REPEAT (h): İstenen bir
bölümü veya kısmı tekrarlar.
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): İleri veya geri
arama yapar.
C/V (SKIP): Bir önceki/
sonraki bölüm/parça/dosyaya
atlar.
Z (STOP): Oynatımı durdurur.
z (PLAY): Oynatımı başlatır.
M (PAUSE): Oynatmayı beklemeye
alma.
SPEAKER LEVEL: İstenen
hoparlöre ait ses seviyesini
ayarlayın.
SOUND EFFECT: Ses efekt
konumunu seçer.
Pillerin Yerleştirilmesi
VOL +/-: Hoparlör sesini ayarlar.
OPTICAL/TV SOUND: Giriş
konumunu doğrudan optik’e
çevirir.
MUTE: Ünitenin sesini kapatır.
• • • • • • c • • • • • •
Uzaktan Kumanda cihazının
arkasında yer alan pil bölmesinin
kapağını çıkarın ve iki adet
R03 (AAA boyutu) pili 4 ve 5
kutupları doğru gelecek şekilde
yerleştirin.
HOME ( ): Ana sayfayı görüntüler
veya [Ev] ‘den çıkar.
3D SOUND: Bir 3D ses efekt
modunu seçer.
INFO/MENU (m): Ekran Üzeri
Gösterime devam eder veya çıkar.
Yön düğmeleri: Menüden bir
seçeneği seçer.
ENTER (b): Menü seçeneğini
doğrular.
BACK ( ): Menüden çıkar ya da
önceki ekrana geri döner.
TITLE/POPUP: DVD menü başlığı
veya varsa BD-ROM açılır menü
görüntülenir.
DISC MENU: Disk üzerindeki
menüye erişir.
• • • • • • d • • • • • •
Renkli (R, G, Y, B) düğmeler: BDROM menüleri arasında gezinmek
için kullanılır. Bu tuşlar, özel
menülerde kısayol tuşları olarak ta
kullanılabilir.
SUBTITLE: Alt yazı dilini seçer.
AUDIO: Ses için dil veya ses
kanalını seçer.
SLEEP: Ünitenin belli bir süre
sonra kapanacağı belirli zaman
dilimini ayarlar.
? : Bu tuş kullanılmıyor.
MIC/ECHO (Seçime Bağlı):
Mikrofon konumunu veya
mikrofonun eko konumunu
seçer. İstenen konumu seçtikten
sonra, VOL +/- tuşuna basarak
mikrofonun ses düzeyini veya
mikrofonun eko seviyesini
ayarlayın.
X (REC): Ses CD’si veya AUX
kaynağından USB’ye kayıt.
TV Kontrol Düğmeleri:
Bkz. sayfa 64.
Başlangıç
11
Ön Panel
1
Başlangıç
a Disk Yuvası
b İşlem düğmeleri
R (OPEN/CLOSE)
T (PLAY / PAUSE)
I (STOP)
F (Fonksiyon)
Giriş kaynağını veya fonksiyonu değiştirir.
VOL. -/+
1/I (POWER)
c MIC 1/2 (Seçime Bağlı)
d iPod/ iPhone/ iPad/ USB Bağlantı Noktası
e Görüntüleme Penceresi
f Uzaktan Algılayıcı
>>İkaz
Dokunmatik düğmelerin kullanımına yönelik
önlemler
yy Dokunmatik düğmelere ıslak ve kirli el ile
dokunmayın.
- Rutubetli ortamlarda dokunmatik
düğmeleri kullanmadan önce üzerindeki
nemi silin.
yy Dokunmatik düğmelere sertçe basmayın.
- Lüzumundan fazla bastırılması durumunda
dokunmatik düğme algılayıcıları bozulabilir.
yy İstenen fonksiyonu doğru olarak çalıştırmak
için düğmeye basın.
yy Metal nesneler gibi iletken malzemelerin
dokunmatik tuşlar ile temasa etmemesi
konusunda yeteri kadar dikkatli olun. Arızaya
neden olabilir.
Arka Panel
a AC Güç kablosu
b Hoparlör bağlantısı
c Cooling Fan
d AUX (L/R) INPUT
e OPTICAL IN
f WIRELESS konektör
g USB Bağlantı Noktası (USB klavye veya fare
bağlantısı için)
h HDMI IN 1/2
i HDMI OUT TO TV
j LAN Bağlantı Noktası
C
12
A
G
Başlangıç
F
A
A
A
Sistemin
yerleştirilmesi
>>İkaz
Çocukların hoparlör* yuvasına ellerini veya
yy E
A
başka objeleri sokmadıklarından emin olun.
*Hoparlör yuvası: Bas sesini güçlendirmek
için hoparlör kutusu (kaplaması) üzerinde
yer alan bir delik.
1
Başlangıç
Aşağıdaki şekil sistemin konumlandırması
için örnek
A
DBu kılavuz içerisindeki şekiller
olarak sunulmaktadır.
yy Orta hoparlörü, çocukların erişebileceği
açıklama mahiyetinde verilmiş olup esas üründen
yerlerden güvenli şekilde uzak bir yere
farklılık gösterebilir.
yerleştirin.
En iyi surround ses için, subwoofer harici tüm
Aksi takdirde hoparlörlerin düşmesine,
hoparlörler dinleme pozisyonundan (A) belli
birC D E F G
AB
kişisel yaralanmalara ve/veya mülkün zarar
uzaklığa konmalıdır.
görmesine neden olabilir.
B
yy Hoparlörlerin içerisinde manyetik parçalar
B
bulunmaktadır ve bu nedenle CRT üzerinde
C
renk bozulmaları olabilir Televizyon ekranı
B
CG
veya bilgisayar monitörü. Lütfen hoparlörleri
televizyon veya bilgisayar ekranınızdan
C
GB
A
uzağa yerleştirin.
G
A A
F
CA A
yy Subwoofer’ı kullanmadan önce, koruyucu
A A
A
vinili çıkarın.
GB
E
A
B
yy Bu ürün 3D Ses efekti sağlamak üzere özel
E
E
A
A
A A
olarak tasarlanmıştır. Diğer hoparlörler
bağlandığında normal çalışmayabilir.
A
A
DE
A
E
A ABCD
A sol
ve Ön sol üst hoparlör (L)/
C
A A Ön
B
ED E F G
sağE
ve F
Ön G
sağ üst hoparlör (R):
CD
A AA
B Ön
E F G
Ön hoparlörleri monitör veya ekranın yan taraflarına
ekranla mümkün olduğunca aynı hizada yerleştirin.
A A B C Merkezi
D E Fhoparlör:
G
E
A Merkezi hoparlörü monitör veya ekranın altına veya
üstüne yerleştirin.
A A B C D Çevresel
E F Gsol ve Çevresel sol üst hoparlör (L)/
F G sağ ve Çevresel sağ üst hoparlör (R):
A B C D E Çevresel
Bu hoparlörleri kendi dinleme pozisyonunuzun
arka tarafın yerleştirin ve yüzleri içe dönük olarak
konumlandırın.
E
A
B C D E F Subwoofer:
G
Subwoofer’ın pozisyonu, düşük bas sesin
yöneysel olmaması neden ile çok kritik değildir.
Ancak, subwooferların ön hoparlöre yakın
konumlandırılması doğru olur. Duvar yansımalarını
önlemek amacı ile odanın merkezine doğru hafifçe
döndürebilirsiniz.
C D E F G Ünite
Başlangıç
Hoparlör Bağlantısı
Arka hoparlörleri kablosuz
alıcıya bağlama
Arka hoparlörleri, hoparlör kabloları ile kablosuz
alıcıya bağlayın.
1. Hoparlör kablolarını oynatıcıya bağlayın. Her
hoparlör kabloları renk kodlandırılmıştır. İlgili
hoparlörler için renkleri eşleşen konektörleri
kullanın. Hoparlör kablolarını oynatıcıya
bağlarken, konektörü klik sesi duyana kadar itin.
Konektör rengi
Hoparlör
Pozisyon
Yeşil
Merkez
Merkez
Turuncu
Subwoofer
Herhangi bir
ön pozisyon
Kırmızı
Ön sağ ve
Ön sağ üst
Ön sağ
White
Ön sol ve
Ön sol üst
Ön sol
2. Hoparlör kablosunu hoparlör üzerindeki
konektöre bağlayın.
İlgili hoparlör için uygun renkli etiket kullanın.
Hoparlör kablolarını kablosuz alıcıya bağlarken,
konektörü tıklama sesi gelene kadar girdirin.
Etiket rengi /
Konektör rengi
Hoparlör
Pozisyon
Gri
Arka sağ ve
Arka sağ
üst
Arka sağ
Blue
Arka sol ve
Arka sol üst
Arka sol
1
Başlangıç
Hoparlörlerin üniteye
bağlanması
13
14
Başlangıç
Kablosuz hoparlör
bağlantısı
1
Başlangıç
1. Wireless TX’i işaretli kısım ünitenin arka
tarafındaki WIRELESS konektöre takın.
,,Not
yy WIRELESS konektöre bu üniteye özel Wireless
TX dışında başka bir aygıt takmayın. Ünite
zarar görebilir veya kolayca çıkarılamaz.
yy Yakınlarda kuvvetli elektromanyetik dalga
yayan bir cihaz varsa, parazit oluşabilir.
Üniteyi (kablosuz alıcı ve ana ünite) bu tür
ortamlardan uzaklaştırın.
yy Wireless TX ve kablosuz alıcı arasında iletişim
kurulması bir kaç saniye (bazen biraz daha
uzun) sürebilir.
Hat
2. Kablosuz alıcının güç kablosunu elektrik prizine
takın.
3. Oynatıcıyı açtığınızda, kablosuz hoparlörlerin
bağlantısı otomatik olarak yapılacaktır.
-- Bağlantı tamamlandığında, görüntü
ekranında ( ) simgesini görebilirsiniz.
Kablosuz alıcının LED göstergesi
LED Rengi
İşlem
Sarı (Yanıp
sönüyor)
Bağlantı tamamlanmadı.
Sarı
Bağlantı tamamlandı.
Kırmızı
Bağlantı bekleme modunda
veya başarısız.
Kapalı
(Görüntü yok)
AC güç kablosu prize takılı değil.
yy Açık bir alanda kablosuz bağlantı için uygun
aralık 20 m’dir.
Kablosuz hoparlör bağlantısı,
manüel
Bağlantı tamamlanmadığı takdirde, kablosuz
hoparlör bağlantısını manüel olarak yapabilirsiniz.
30. sayfadaki “Kablosuz hoparlörleri bağlayın”
bölümüne bakınız.
Bağlanıyor
TV ünitenize bağlantı
Bir HDMI televizyon seti veya monitörünüz varsa
bu üniteye HDMI kablosunu kullanarak bağlantı
yapabilirsiniz. (Tip A, High Speed HDMI™ Cable).
Oynatıcının HDMI soketini bir HDMI uyumlu bir
televizyonun veya monitörün HDMI GİRİŞ fişine
takın.
15
HDMI ile İlgili Ek Bilgiler
yy HDMI aygıtı veya DVI uyumlu bir aygıt
bağladığınızda aşağıdaki hususlardan emin olun:
-- HDMI/DVI aygıtını ve bu cihazı kapatmayı
deneyin. Daha sonra, HDMI/DVI aygıtını açın
ve 30 saniye kadar bekleyin daha sonra bu
cihazı açın.
-- Bağlantısı yapılan aygıtın video girişi, bu ünite
için doğru olarak yapılandırılmıştır.
Ünitenin Arkası
yy HDCP uyumlu tüm HDMI veya DVI aygıtları bu
ürünle beraber çalışmayabilir.
-- HDCP ile uyumlu olmayan aygıt ile görüntü
düzgün olarak elde edilemeyebilir.
HDMI
Kablosu
Televizyon
Televizyonun kaynağını HDMI’ya ayarlayın
(Televizyon ünitenizin Kullanıcı Kılavuzuna bakınız).
,,Not
En uygun bağlantıyı yapmak için TV setinizin,
Stereo Sisteminizin veya diğer aygıtların
kullanım kılavuzlarını inceleyin.
,,Not
yy Bağlı bir HDMI aygıtının audio çıkışları kabul
etmemesi durumunda, HDMI aygıtının audio
sesi bozuk çıkabilir veya hiç çıkmayabilir.
yy HDMI bağlantısını kullandıktan
sonra, çözünürlüğü HDMI çıktısı için
kullanabilirsiniz. (Sayfa 16’de yer alan
“Çözünürlük Ayarı”na bakınız)
yy [Ayarlar] menüsündeki [HDMI Renk Ayarı]
seçeneğini kullanarak HDMI OUT jakından
video çıkışı türünü seçin (bkz. Sayfa 28).
yy Bağlantı yapıldıktan sonra çözünürlüğün
değiştirilmesi ünitenin kusurlu çalışmasına
neden olabilir. Bu problemi çözümlemek
için üniteyi kapatın sonra tekrar açın.
yy HDCP ile HDMI bağlantısı doğrulanamıyorsa
TV ekranı kararır. Böyle bir durumda HDMI
bağlantısını kontrol edin veya HDMI kablo
bağlantısını çıkarın.
yy Ekran üzerinde çizgiler varsa ve ses
oluşuyorsa, lütfen HDMI kablosunu kontrol
edin (uzunluk genel olarak 4.5m (15 ft.)).
2
Bağlanıyor
-- Bağlı cihaz 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i
veya 1920x1080p video girişi ile uyumludur.
16
Bağlanıyor
SIMPLINK nedir?
Bu ünitenin bazı fonksiyonları televizyon ünitesinin
uzaktan kumandası ile kontrol edilmekte ve
SIMPLINK özelliğine sahip LG TV HDMI bağlantısını
kullanmaktadır.
2
LG TV uzaktan kumanda cihazı ile kontrol edilebilen
fonksiyonlar: Oynat, Beklet, Tara, Atla, Güç Kapalı, vb.
Bağlanıyor
SIMPLINK fonksiyonuna sahip LG TV’lerin üzerinde
yukarıdaki logo ter almaktadır.
SIMPLINK fonksiyonları hakkında daha fazla detaylı
bilgi için TV kullanım kılavuzuna başvurun.
,,Not
Çözünürlük Ayarı
Oynatıcı, HDMI OUT jakları için farklı çıkış
çözünürlükleri sağlamaktadır. Çözünürlüğü [Ayarlar]
menüsünü kullanarak değiştirebilirsiniz.
1. HOME ( ) düğmesine basın
2. A/D kullanarak [Ayarlar] seçin ve sonra
ENTER (b) tuşuna basın. [Ayarlar] menüsü
görüntülenecektir.
3. W/S kullanarak [EKRAN] seçeneğini seçebilir
ve daha sonra D basarak ikinci seviyeye
çıkabilirsiniz.
4. W/S kullanarak [Çözünürlük] seçeneğini
seçebilir ve daha sonra ENTER (b) basarak
üçüncü seviyeye çıkabilirsiniz.
Disk tipine veya oynatma durumuna bağlı
olarak bazı SIMPLINK işlevleri amacınızdan farklı
olabilir veya çalışmayabilir.
ARC (ses Dönüş Kanalı)
fonksiyonu
ARC fonksiyonu HDMI yeteneğine sahip televizyon
ünitesinin ses akışını bu oynatıcının HDMI ÇIKIŞ’ına
gönderilmesini sağlar.
Bu fonksiyonu kullanmak için:
-- Televizyon üniteniz HDMI-CEC ve ARC
fonksiyonlarını desteklemesi ve HDMI-CEC ve
ARC’ın açık konumda olması gerekmektedir.
-- HDMI-CEC ve ARC kurulumu televizyon ünitesine
bağlı olarak değişiklik gösterebilir. ARC fonksiyonu
ile ilgili detay bilgi için televizyonunuzun
kullanım kılavuzuna bakın.
-- HDMI kablosunu kullanmanız gerekmektedir (Tip
A, Ethernet ile Yüksek hız HDMI™ kablosu)
-- Bu oynatıcı üzerinde bulunan HDMI ÇIKIŞ’ı
kullanarak ARC fonksiyonunu destekleyen HDMI
GİRİŞ bağlantısını yapmalısınız.
-- ARC ile uyumlu televizyona sadece tek bir Ev
Sineması aygıtını bağlayabilirsiniz.
,,Not
[SIMPLINK / ARC] özelliğini etkinleştirmek için,
bu özelliği [Açık] durumuna getirin. (33. sayfa)
5. W/S kullanarak istenen çözünürlüğü seçebilir
ve daha sonra ENTER (b) düğmesine basarak
seçiminizi doğrulayın.
Bağlanıyor
,,Not
yy Televizyonunuz oynatıcı üzerinde seçili olan
çözünürlüğü kabul etmez ise çözünürlüğü
576p’ye aşağıdaki şekilde ayarlayabilirsiniz.
1. HOME menüsünü kapatmak için HOME
( ) tuşuna basın.
2. Z (STOP) düğmesine 5 saniyeden daha
uzun basın.
yy Televizyonunuzun kabul etmediği bir
çözünürlük seçerseniz, uyarı mesajı ekrana
gelecektir. Çözünürlük değiştikten sonra,
ekranı göremezseniz, lütfen 20 saniye
bekleyin, çözünürlük otomatik olarak önceki
çözünürlüğe geri dönecektir.
Harici aygıtlar ile
bağlantı
AUX Bağlantısı
Harici bir bileşenden gelen ses kaynağını bu
sistemin hoparlörleri üzerinden dinleyebilirsiniz.
Aygıtınızın analog ses çıkış fişini ünite üzerinde
bulunan AUX L/R (INPUT) girişine takın. Ardından
FUNCTION tuşuna basarak [AUX] özelliğini seçin.
Ön panel üzerinde yer alan F (Fonksiyon) düğmesi
ile giriş konumunu seçebilirsiniz.
Ünitenin Arkası
yy 1080p video çıkış çerçeve hızı, bağlı bulunan
televizyon ünitesinin yetenek ve üzerinde
yapılan seçime ve BD-ROM diski içeriğinin
kendi çerçeve hızına bağlı göre otomatik
olarak 24 Hz veya 50 Hz olarak ayarlanacaktır.
Beyaz
Kırmızı
Aygıtınızın audio çıkış
soketine (TV, VCR, vb.)
2
Bağlanıyor
yy Çözünürlüğün manüel olarak seçilmesi
durumunda HDMI soketini televizyonunuza
bağladığınızda ve televizyonunuzun bunu
kabul etmemesi durumunda çözünürlük
ayarı [Otomatik] olarak ayarlanmıştır.
17
18
Bağlanıyor
OPTİK GİRİŞ bağlantısı
HDMI 1/2 bağlantısı
Cihazınızdan gelen sesin keyfini, hoparlör
sistemi ile yapacağınız dijital optik fiş bağlantı ile
tamamlayabilirsiniz.
Bu bağlantı ile bileşeninizde bulunan resim ve ses
dosyalarının keyfini çıkarabilirsiniz.
Bileşeninizin optik çıkış fişini ünite üzerindeki OPTİK
GİRİŞ soketine takın. Ardından FUNCTION tuşuna
basarak [OPTICAL] özelliğini seçin. Veya doğrudan
OPTICAL/TV SOUND seçeneğine basabilirsiniz.
2
Bileşeninizin HDMI ÇIKIŞ fişini bu ünite üzerindeki
HDMI 1 veya 2 soketine takın. Ardından FUNCTION
tuşuna basarak [HDMI IN 1/2] özelliğini seçin.
Ön panel üzerinde yer alan F (Fonksiyon) düğmesi
ile giriş konumunu seçebilirsiniz.
Ön panel üzerinde yer alan F (Fonksiyon) düğmesi
ile giriş konumunu seçebilirsiniz.
Bağlanıyor
Ünitenin Arkası
Ünitenin Arkası
Bileşeninizin HDMI
ÇIKIŞ soketine (set
top box, dijital uydu
alıcısı, video oyun
konsolu, vb.)
,,Not
Aygıtınızın dijital
optik çıkış soketine
yy HDMI IN 1/2 modunda video
çözünürlüğünü değiştiremezsiniz. Bağlı
bileşenin video çözünürlüğünü değiştirin.
yy Video çıkış sinyallerinin kişisel bilgisayarınızı
HDMI IN 1/2 fişine bağladığınızda normal
olmaması durumunda, kişisel bilgisayarınızın
çözünürlüğünü 576p, 720p, 1080i veya
1080p’ye değiştirin.
yy Oynatıcı ses sinyallerini HDMI girişlerinden
hem HDMI çıkışına hem de cihazın
hoparlörlerine gönderir.
Bağlanıyor
Ev Ağınız ile Bağlantı
Kablolu network kullanımı, bağlı aygıtların
doğrudan ağ ile temasta olmaları ve radyo frekans
etkileşimine açık olmamaları nedeni ile en iyi
performansı sağlamaktadır.
Ünitenin bir geniş bant ev ağına bağlanması
durumunda, yazılım güncellemeleri, BD-LIVE
etkileşimi ve çevirim içi hizmetlere erişiminiz
sağlanmaktadır.
Geniş Bant
Hizmeti
Yönlendirici
2
Onaylı DLNA Sunucuları
Daha fazla bilgi için ağ cihazınıza ait dokümanlara
başvurunuz.
Oynatıcının LAN bağlantı noktasını Modem veya
Yönlendiriciniz üzerindeki ilgili bağlantı noktasına
satın alabileceğiniz LAN veya Eternet kablosu ile
bağlayabilirsiniz.
,,Not
yy LAN kablosunu takarken veya çıkarırken,
kablonun fiş kısmından tutun. Fişten
çekerken, LAN kablosundan tutup
çekmeyin, kilit üzerine basarken LAN kablo
fişinden çekin.
yy LAN bağlantı noktasına modüler telefon
kablosunu takmayın.
yy Çeşitli bağlantı düzenlemeleri olduğundan
dolayı, lütfen internet hizmet sağlayıcınız
veya iletişim hizmetleri şirketinizin sağladığı
hizmetin özelliklerini göz önüne alın.
yy DLNA sunucu içeriğine ulaşmak
istediğinizde, bu oynatıcının diğerleri ile bir
yönlendirici yardımıyla aynı yerel alan ağına
bağlanması gerekmektedir.
yy Bilgisayarınızda bir DLNA sunucu olarak
ayarlamak için, bilgisayarınızda verilen Nero
MediaHome 4 yükleyin. (sayfa 39’ya bakınız)
Ünitenin Arkası
Bağlanıyor
Kablolu Ağ Bağlantıları
Kablolu network kullanımı, bağlı aygıtların
doğrudan ağ ile temasta olmaları ve radyo frekans
etkileşimine açık olmamaları nedeni ile en iyi
performansı sağlamaktadır.
19
20 Bağlanıyor
2
Kablolu Ağ Kurulumu
Gelişmiş Ayar
Bir kablolu bağlantı ile yerel alan ağında (LAN)
DHCP sunucunun bulunması durumunda , bu
oynatıcıya otomatik olarak IP adresi atanacaktır.
Fiziksel bağlantının yapılmasını takiben, bazı ev
ağlarında oynatıcının ağ ayarlarının yapılandırılması
gerekir. [AĞ] ayarlarını aşağıdaki şekilde düzenleyin.
Ağ ayarlarını manuel olarak ayarlamak istiyorsanız,
[Gelişmiş Ayar] menüsünden [Ağ Ayarları]’ı seçmek
için W/S’ı kullanın ve ENTER (b)’a basın.
1. [Kablolu]’yu seçmek için W/S’ı kullanın ve
ENTER (b)’a basın.
Hazırlık
Bağlanıyor
Kablolu ağ ayarları yapılmadan önce, ev ağı
geniş bant internet bağlantısı yapılmalıdır.
1. [Ayarlar] menüsünden [Bağlantı Ayarları]
seçeneğini seçin ve daha sonra ENTER (b)
basın.
2. Ağ ayarları hazırlıklarını okuyun ve sonra [Başlat]
üzerindeyken ENTER (b) tuşuna basın.
Ağ otomatik olarak üniteye bağlanacak.
2. W/S/A/D kullanarak IP modunu [Dinamik]
ve [Statik] arasında seçebilirsiniz.
Normal olarak, [Dinamik] seçilerek IP adresi
otomatik olarak atanır.
,,Not
Ağ üzerinde DHCP sunucusu olmadığı ve IP
adresini manüel olarak atamak istediğinizde,
[Statik] seçiminden sonra W/S/A/D ve
dijital tuşlar yardımı ile [IP Adresi], [Alt Ağ Mask],
[Ağ geçidi] ve [DNS Sunucusu] ayarlarını yapın.
Rakamlarım girişi sırasında herhangi bir hata
oluşursa, CLEAR düğmesine basarak belirgin
kısımları temizleyin.
3. Ağ ayarlarını uygulamak için [Seguinte]’i seçin
ve ENTER (b)’a basın.
Ağ bağlantısı durumu ekranda görüntülenir.
4. Kablolu ağ ayarlarını tamamlamak için [Tamam]
üzerindeyken ENTER (b)’a basın.
Bağlanıyor
Kablosuz Ağ Bağlantısı
Bir başka bağlantı seçeneği ise bir Erişim Noktası
veya kablosuz bir yönlendirici kullanmaktır. Ağ
konfigürasyonu ve bağlantı yöntemi, kullanılan
donanım ve ağ ortamına bağlı olarak değişiklik
gösterebilir.
21
Hazırlık
Kablosuz ağı yapılandırmadan önce, şu işlemler
yapılmalıdır:
-- geniş bant interneti kablosuz ev ağına
bağlayın.
-- erişim noktası veya kablosuz yönlendirici
ayarlarını yapın
-- SSID ve ağ güvenlik kodunu not edin.
Onaylı DLNA Sunucuları
2. Ağ ayarları hazırlıklarını okuyun ve sonra [Başlat]
üzerindeyken ENTER (b) tuşuna basın.
Erişim noktası veya
Kablosuz Yönlendirici
Geniş Bant
Hizmeti
Kablolu ağ üniteye bağlı değilse, kullanılabilir
bütün ağlar ekranda görüntülenir.
3. İstenen kablosuz ağ SSID’sini seçmek için
W/S’ı kullanın ve ENTER (b)a basın.
Detaylı bağlanma adımları ve ağ ayarları için erişim
noktası veya kablosuz yönlendiriciniz ile verilen
kurulum talimatlarına bakınız.
En iyi performans için, bu oynatıcıdan ev ağınızın
yönlendiricisine veya kablo/DSL modeme doğrudan
kablolu bağlantı en iyi seçimdir.
Kablosuz seçeneği kullanmak isterseniz, performans
zaman zaman evde bulunan diğer elektronik
cihazlar nedeni ile etkilenebilir.
Kablosuz Ağ Kurulumu
Kablosuz ağ bağlantısı için, oynatıcı ağ iletişimi için
ayarlanmalıdır. Bu ayarlama [Ayarlar] menüsünden
gerçekleştirilebilir. [AĞ] ayarlarını aşağıdaki şekilde
düzenleyin. Oynatıcının ağa bağlanması için
erişim noktasının veya kablosuz yönlendiricinin
ayarlanması gerekmektedir.
Erişim noktanızda koruma varsa, güvenlik
kodunu gerektiği şekilde girmelisiniz.
,,Not
Erişim noktası veya kablosuz yönlendirici için
SSID adında Latin alfabesi veya rakam dışında
başka karakterler kullanmanız durumunda,
farklı şekilde görüntülenebilir.
Bağlanıyor
1. [Ayarlar] menüsünde [Bağlantı Ayarları]
seçeneğini işaretleyin, ardından ENTER (b)
tuşuna basın.
Kablosuz İletişim
2
22 Bağlanıyor
Gelişmiş Ayar
Ağ ayarlarını manuel olarak ayarlamak istiyorsanız,
[Gelişmiş Ayar] menüsünden [Ağ Ayarları]’ı seçmek
için W/S’ı kullanın ve ENTER (b)’a basın.
1. [Kablosuz]’u seçmek için W/S’ı kullanın ve
ENTER (b)’a basın.
,,Not
2
Bağlanıyor
yy WEP güvenlik modunun genellikle erişim
noktası veya kablosuz yönlendirici ayarları
için 4 anahtarı bulunmaktadır. Eğer erişim
noktanız veya kablosuz yönlendiriciniz WEP
güvenliği kullanıyorsa, ev ağınıza bağlanmak
için güvenlik kodunuz “No 1” girin.
yy Erişim Noktası, ev ağınıza kablosuz olarak
bağlamanıza izin veren aygıttır.
4. W/S/A/D kullanarak IP modunu [Dinamik]
ve [Statik] arasında seçebilirsiniz.
Normal olarak, [Dinamik] seçilerek IP adresi
otomatik olarak atanır.
,,Not
Ağ üzerinde DHCP sunucusu olmadığı ve IP
adresini manüel olarak atamak istediğinizde,
[Statik] seçiminden sonra W/S/A/D ve
dijital tuşlar yardımı ile [IP Adresi], [Alt Ağ Mask],
[Ağ geçidi] ve [DNS Sunucusu] ayarlarını yapın.
Rakamlarım girişi sırasında herhangi bir hata
oluşursa, CLEAR düğmesine basarak belirgin
kısımları temizleyin.
5. Ağ ayarlarını uygulamak için [Seguinte]’i seçin
ve ENTER (b)’a basın.
[AP Listesi] - Menzil içerisindeki kullanılabilir
tüm erişim noktalarını ve wireless router’ları
tarar ve bir liste halinde görüntüler.
[Ağ Adı (SSID)] – Erişim noktanız, ağ adını (SSID)
yayınlamıyor olabilir. Bilgisayarınız üzerinden
erişim noktası ayarlarınızı kontrol edin ve erişim
noktanızı SSID yayınına ayarlayın ya da [Ağ Adı
(SSID)] kısmına manuel olarak ağ adını girin.
[PBC] – Erişim noktanız ya da wireless router’ınız
PBC’yi (Düğme Yapılandırması) destekliyorsa,
bu özelliği seçin ve 120 saniye içerisinde erişim
noktanızdaki Düğme’ye basın. Ağ adını (SSID)
ve erişim noktanızın güvenlik kodunu bilmeniz
gerekmez.
[PIN] – Erişim noktanız WPS (Wi-Fi Korumalı
Kurulum) tabanlı PIN Kodu yapılandırma
yöntemini destekliyorsa, bu özelliği seçin ve
ekrandaki kod numarasını not alın. Sonra,
bağlanmak için erişim noktanızın ayar
menüsünde PIN kodunu girin. Ağ aygıtınızın
belgelerine bakın.
2. Ekrandaki her bağlantı yönteminin talimatlarını
izleyin.
,,Not
Ağ bağlantısı durumu ekranda görüntülenir.
6. Kablolu ağ ayarlarını tamamlamak için [Tamam]
üzerindeyken ENTER (b)’a basın.
PBC ve PIN ağ bağlantısını kullanmak için,
erişim noktanızın güvenlik modu OPEN veya
AES olarak ayarlanmalıdır.
Bağlanıyor 23
Ağ Bağlantısı ile İlgili Notlar
yy Kurulum esnasında pek çok ağ bağlantı problemi
yönlendirici veya modemin yeniden kurulması
ile ortadan kaldırılabilir. Oynatıcıyı ev ağına
bağladıktan sonra, gücü hemen kapatın ve/veya
ev ağ yönlendiricisinin veya kablo modeminin
güç kablosunun bağlantısını kesin. Daha sonra
gücü açın ve/veya güç kablosunu tekrardan
bağlayın.
yy Şirketimiz, sizin internet bağlantınız veya bağlı
diğer donanımlar nedeni ile geniş bant internet
bağlantısında ortaya çıkabilecek iletişim hataları/
arızaları nedeni ile oynatıcıda oluşabilecek
arızalardan sorumlu değildir.
yy İnternet bağlantısı ile sağlanan BD-ROM özellikleri
şirketimizce yaratılmamış veya sağlanmamıştır
ve şirketimiz bunların çalışabilirliğinden ve
devamlılığından sorumlu değildir. Internet
Bağlantısı üzerinden sağlanan bazı disk ile ilgili
içerikler bu oynatıcı ile uyumlu olmayabilir. Böyle
bir içerik hakkında herhangi bir sorunuz varsa,
lütfen disk üreticisi ile temasa geçiniz.
yy Bazı internet içerikleri daha yüksek bant genişli
bağlantısı gerektirebilir.
yy Oynatıcının düzgün olarak bağlanmış ve
konfigürasyonun yapılandırılmış olmasına
rağmen, bazı internet içerikleri internet
üzerindeki yoğunluk, aldığınız internet servisinin
bant aralığının kalitesi veya içerik sağlayıcı
tarafında oluşan problemler nedeni ile düzgün
olarak çalışmayabilir.
yy Bazı internet bağlantılarının ise size geniş bant
internet bağlantısı sunan internet hizmet
sağlayıcı (ISP) tarafından konan kısıtlamalar
nedeni ile mümkün olmayabilir.
yy Internet servis sağlayıcı tarafından talep edilen ve
bağlantı ücretleri ile sınırlı kalmamak üzere tüm
ilgi masraflar tarafınıza aittir.
yy Bu oynatıcının kablolu bağlantısı için A 10
Base-T veya 100 Base-TX LAN bağlantı gereklidir.
Aldığınız internet servisi böyle bir bağlantıya
olanak sağlamıyorsa oynatıcıyı bağlama
imkânınız olmayacaktır.
yy xDSL hizmetlerinin kullanımı için bir yönlendirici
kullanmanız gerekmektedir.
yy İnternet hizmet sağlayıcınızın koyduğu şartlara
bağlı olarak, bir “Yönlendiricinin” kullanılmasına
izin verilmeyebilir veya kullanımı kısıtlı olabilir.
Daha fazla bilgi için internet hizmet sağlayıcınız
ile temas kurun.
yy Kablosuz ağ 2.4GHz radyo frekansında
çalışmaktadır ve bu frekans, kablosuz ev telefonu,
Bluetooth® aygıtlar, mikro dalga fırın gibi diğer
ev aletleri tarafından da kullanılabilir ve bu
aletlerden yayılan etkileşimden etkilenebilir.
yy Yerel ev ağı üzerinde bulunan tüm kullanılmayan
ağ cihazlarını kapatın. Bazı aygıtlar ağ trafiği
oluşturur.
yy Daha iyi iletişim sağlayabilmek amacı ile,
oynatıcıyı erişim noktasına mümkün olduğunca
yakın bir noktaya yerleştirin.
yy Bazı durumlarda, erişim noktasını veya kablosuz
yönlendiriciyi yerden en az 0,45m yukarıya
yerleştirmek alış gücünü artırmaktadır.
yy Oynatıcıyı mümkün olduğunca erişim noktası
yakınına yerleştirin veya oynatıcının yönünü
değiştirerek kendisi ile erişim noktası arasında
herhangi bir obje olmamasını sağlayın.
yy Kablosuz cihazların alış kalitesi, erişim noktasının
tipine, oynatıcı ve erişim noktası arasındaki
uzaklığa ve oynatıcının yeri gibi pek çok faktöre
bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
yy Erişim noktası veya kablosuz yönlendiricinizi
altyapı moduna ayarlayın. Duruma göre modu
desteklenmemektedir.
2
Bağlanıyor
yy İnternet hizmet sağlayıcısına (ISP) bağlı olarak,
geçerli olan hizmet anlaşması şartlarına göre,
internet hizmeti alan aygıt sayısı sınırlı olabilir.
Daha fazla bilgi için internet hizmet sağlayıcınız
ile temas edin.
yy DSL hizmetlerini kullanmak için bir DSL modem
ve kablolu modem hizmetlerini kullanmak için ise
bir kablolu modem kullanılması gerekmektedir.
İnternet hizmet sağlayıcınız (ISP) ile yaptığınız
sözleşmede yer alan erişim yöntemine bağlı
olarak, bu oynatıcı içinde yer alan internet
özelliklerini kullanamayabilirsiniz veya aynı anda
internet bağlantısı yapacağınız cihaz sayısında
bir kısıtlama olabilir. (Internet Servis Sağlayıcınız
üyeliği bir aygıt ile sınırlandırıyor ise, bir PC’nin
sisteme bağlı olduğu ortamlarda bu aygıtın
bağlanmasına izin verilmez.)
24 Sistem Ayarları
Başlangıç Kurulumu
Üniteyi açtığınız ilk seferde, başlangıç kurulumu
sihirbazı ekrana gelir. Başlangıç kurulumu
sihirbazında görüntüleme dilini ve ağ ayarlarını
ayarlayın.
5. W/S/A/D kullanarak IP modunu [Dinamik]
ve [Statik] arasında seçebilirsiniz.
Normal olarak, [Dinamik] seçilerek IP adresi
otomatik olarak atanır.
1. (POWER)’a basın 1.
Başlangıç kurulumu sihirbazı ekrana gelir.
2. Bir görüntüleme dili seçmek için W/S/A/D’ı
kullanın ve ENTER (b)’a basın.
6. Ağ ayarlarını uygulamak için [Seguinte]’i seçin
ve ENTER (b)’a basın.
3
Sistem Ayarları
3. Ağ ayarı hazırlıklarını okuyun ve oluşturun ve
[Başlat] üzerindeyken ENTER (b)’a basın.
Ağ bağlantısı durumu ekranda görüntülenir.
Ağ ayarları hakkında bilgi için, sayfa 19’deki “Ev
Ağınız ile Bağlantı” kısmına bakın.
7. [Seguinte] seçeneğini belirleyin ve ENTER (b)
tuşuna basın.
Kablolu ağ bağlıysa, ağ bağlantısı ayarı otomatik
olarak tamamlanacaktır.
4. Kullanılabilir bütün ağlar ekranda görüntülenir.
[Kablolu bağlantı] ya da istenen kablosuz ağ
SSID’sini seçmek için W/S’ı kullanın ve ENTER
(b)a basın.
Kablosuz hoparlör ayarları ile ilgili bilgileri
okuyarak gerekli hazırlıkları yapın.
8. [Seguinte] seçeneğini belirleyin ve ENTER (b)
tuşuna basın.
Erişim noktanızda koruma varsa, güvenlik
kodunu gerektiği şekilde girmelisiniz.
Sistem Ayarları 25
9. Hoparlörlerin test tonu sinyallerini doğrulamak
için ENTER (b) tuşuna basın.
Ayarlar
Ayar seçeneklerini ayarlama
Oynatıcının ayarlarını [Ayarlar] menüsünü kullanarak
değiştirebilirsiniz.
1. HOME ( ) düğmesine basın
Test ton sinyalini doğruladıktan sonra, [Durdur]
vurgulu iken, ENTER (b) tuşuna basın.
[Seguinte] seçeneğini belirleyin ve ENTER (b)
tuşuna basın.
10. T V açık iken, bu ünitenin hoparlörü aracılığıyla
TV sesini otomatik olarak dinleyebilirsiniz. TV ve
bu ünite optik kablo ile bağlanmalıdır.
11. Önceki adımlarda ayarladığınız tüm ayarları
kontrol edin.
Başlangıç kurulumu ayarlarını tamamlamak
için [Bitir] üzerindeyken ENTER (b)a basın.
Eğer değiştirilecek herhangi bir ayar varsa, 1 ’i
seçmek için W/S/A/D’ı kullanın ve ENTER
(b)a basın.
3. W/S kullanarak ilk kurulum seçeneğini
seçebilir ve daha sonra D basarak ikinci seviyeye
çıkabilirsiniz.
4. W/S kullanarak ikinci kurulum seçeneğini
seçebilir ve daha sonra ENTER (b) basarak
üçüncü seviyeye çıkabilirsiniz.
5. W/S kullanarak istenen ayar seçebilir ve daha
sonra ENTER (b) düğmesine basarak seçiminizi
teyit edebilirsiniz.
Sistem Ayarları
Hareket etmek için W tuşuna basın ve [Açık]
veya [Kapalı] özelliğini seçmek için A/D
tuşuna basın. [Seguinte] ve ardından ENTER (b)
tuşuna basın.
3
2. A/D kullanarak [Ayarlar] seçin ve sonra
ENTER (b) tuşuna basın. [Ayarlar] menüsü
görüntülenecektir.
26 Sistem Ayarları
[AĞ] Menüsü
[AĞ] ayarları yazılım güncellemelerinin, BD-Live
ve çevirim içi özelliklerinin kullanılabilmesi için
gereklidir.
[Ülke ayarı.]
Bağlantı Ayarları
[Başlat]
Ev ağ ortamınız oynatıcıyı bağlamaya hazırsa,
oynatıcının ağ iletişimi için kablolu ağ bağlantısının
kurulması gerekmektedir. (Sayfa 19’te bulunan
“Ev Ağınıza Bağlanma” bölümüne bakınız.)
Bölgeye bağlı olarak, [Başlat] fonksiyonu
kullanılmayabilir.
Bağlantı Durumu
3
Akıllı Servis ayarı
Sistem Ayarları
Bu oynatıcı üzerindeki ağ durumunu kontrol
etmek istiyorsanız, [Bağlantı Durumu] seçeneğini
işaretleyerek ENTER (b) düğmesine basarak ağ
bağlantısının ve internet bağlantısının yapılıp
yapılmadığını control edebilirsiniz.
BD-LIVE bağlantısı
BD-Live fonskiyonları kullanılmıyorken, internet
erişimi sınırlayabilirsiniz.
[İzinli]
İnternet erişimi bütün BD-Live içerikleri için
izinlidir.
[Kısmen İzinli]
İnternet erişimi sadece içerik sahibi lisansına
sahip BD-Live içerikleri için izinlidir. İnternet
erişimi ve AACS Online fonksiyonları lisanssız
tüm BD-Live içerikleri için yasaklanmıştır.
[Yasak]
İnternet erişimi tüm BD-Live içerikleri için
yasaklanmıştır.
Çevrimiçi içerik servisini görüntülemek
istediğiniz bölgeyi seçin.
Aygıt Adı
Sanal klavyeyi kullanarak bir ağ adı yapabilirsiniz. Bu
oyuncu, ev ağınıza girdiğiniz adı ile tanınacaktır.
Direk Wi-Fi
Bu oynatıcı Wi-Fi Direct™ onaylı bir cihazdır.
Wi-Fi Direct™ cihazları bir erişim noktası veya
yönlendiriciye bağlamadan birbirine bağlanmasını
sağlayan bir teknolojidir. Wi-Fi Direct menüsünü
görüntülemek için ENTER (b) tuşuna basın. Cihaz
bağlantısı için 50. sayfaya bakınız.
Ağ oynatımı
Bu fonksiyon DLNA belgeli akıllı telefon tarafından
sağlanan DLNA medya sunucusu üzerinden
aktarılan medyanın oynatılmasına olanak sağlar.
Pek çok DLNA sertifikalı akıllı telefonlar ev ağınız
üzerindeki oynatım medyasının kontrol fonksiyonu
sağlayabilmektedir. Bu fonksiyonu [Açık] konumuna
getirerek akıllı telefonunuzun bu üniteyi kontrol
etmesini sağlayın. Daha fazla bilgi için DLNA
sertifikalı akıllı telefonunuzun kullanım kılavuzuna
veya uygulamaya bakın.
,,Not
yy Bu ünite ve DLNA sertifikalı akılı telefon aynı
ağ üzerine bağlı olmalıdır.
yy DLNA sertifikalı akıllı telefonda [Ağ oynatımı]
fonksiyonunu kullanmak için bu üniteye
bağlanmadan önce HOME ( )
düğmesine basarak ana menüyü
görüntüleyin.
yy Üniteyi [Ağ oynatımı] fonksiyonunu
kullanarak kontrol ettiğinizde uzaktan
kumanda çalışmayabilir.
yy Sayfa 67’da tanımlanan kullanılabilir dosya
formatları [Ağ oynatımı] fonksiyonunda her
zaman desteklenmemektedir.
Sistem Ayarları 27
[EKRAN] Menüsü
Çözünürlük
TV İzleme Oranı
HDMI video sinyalinin çıkış çözünürlüğünü ayarlar.
Sayfa 16 çözünürlük seçeneklerine bakınız.
Televizyonunuzun tipine göre bir TV en boy oranı
seçin.
[4:3 Letter Box]
Standart 4:3 TV bağlantısı yapıldığında seçin.
Resmin alt ve üst kısımlarında bulunan bantlarla
tiyatrosal bir görüntü sağlar.
[Auto]
HDMI OUT fişinin televizyona bağlı olduğu
durumda görüntü bilgileri temin edilir (EDID)
ve bağlı televizyon ünitesi için en uygun
çözünürlük değeri seçilir.
[1080p]
[4:3 Yatay Kaymalı]
1080 çizgili aşamalı video çıktısı.
Standart 4:3 TV bağlantısı yapıldığında seçin.
Resmi keserek ekranınız ile aynı boya getiri.
Resmin her iki tarafı kesilmiştir.
[1080i]
Bir 16:9 genişlikte TV bağlı olduğunda seçin.
4:3 görüntü orijinal 4:3 görüntü oranı olduğu
takdirde, sağında ve solunda siyah bölgelerle
birlikte görüntülenir.
[720p]
720 çizgili aşamalı video çıktısı.
[576p]
576 çizgili aşamalı video çıktısı.
[16:9 Tam]
Ultra HD yükseltme
Bir 16:9 genişlikte TV bağlı olduğunda seçin.
4:3 görüntü yatay konumda ekranı doldurmak
üzere ayarlanır (linear orantılı).
Bu özellik HDMI bağlantısı aracılığıyla ünitenin
ilk video çözünürlüğünü Ultra HD çözünürlüğe
yükseltmesine olanak tanır.
,,Not
Çözünürlüğün 720p’nin üzerine ayarlanması
durumunda [4:3 Letter Box] ve [4:3 Yatay
Kaymalı] seçenekleri seçilemez.
[Auto]
Ultra HD çözünürlükte görüntü sağlayabilen
bir ekranın bağlanması halinde, ünite otomatik
olarak Ultra HD çözünürlükte video sinyali
üretir.
[Kapalı]
Ünite Yükseltme özelliğini kapatır.
,,Not
yy Ünite 24 Hz formatlı BD-ROM disk oynatma
sırasında Ultra HD çözünürlükte video sinyali
üretir.
yy Çözünürlük değiştiğinde, resim oynatımı
geçici olarak kesintiye uğrayabilir.
3
Sistem Ayarları
[16:9 Original]
1080 çizgili bindirmeli video çıktısı.
28 Sistem Ayarları
1080p Ekr.Modu
Çözünürlük 1080p olarak belirlendiğinde, HDMI
donanımlı 1080p/24 Hz giriş uyumlu aygıtlarda film
içeriklerinin uygun olarak gösterimi için (1080p/24
Hz) seçin.
,,Not
yy [24 Hz] seçildiğinde, video aktarımları
esnasında bazı resim bozuklukları oluşabilir.
Böyle bir durumla karşılaşıldığında [50 Hz]’i
seçin.
3
yy [24 Hz]’de [1080p Ekr.Modu] ayarlanmış
olsa dahi, televizyonunuzun 1080p/24 Hz
ile uyumlu olmaması durumunda video
çıktısının çerçeve frekansı 50 Hz olarak video
kaynak formatına uyarlanır.
Sistem Ayarları
HDMI Renk Ayarı
HDMI OUT jakından çıkış türünü seçin. Bu ayar için
lütfen görüntüleme aygıtınızın kullanıcı kılavuzuna
başvurun.
[YCbCr]
Bir HDMI görüntü aygıtına bağlarken seçin.
[RGB]
Bir DVI görüntü aygıtına bağlarken seçin.
3D Modu
Blu-ray 3D disk oynatıcısı için çıkış modunu
belirleyin.
[Kapalı]
Blu-ray 3D disk, normal bir BD-ROM disk
oynatımında olduğu gibi 2D modunda çıkış
verecektir.
[Açık]
Blu-ray 3D disk oynatımında çıkış 3D modunda
olacaktır.
Ana Menü Rehberi
Bu fonksiyon Ana Menü üzerindeki rehber
balonunun görüntülenmesine veya kaldırılmasına
olanak sağlar. Rehberin görüntülenmesi için bu
seçeneği [Açık] olarak belirleyin.
[DİL] Menüsü
Ekran Menüsü
[Ayarlar] menüsü ve ekran üzeri göstergeler için bir
dil seçin.
Disk Menü / Disk Sesi / Disk Alt
yazısı
Audio parçası, alt yazılar ve disk menüsü için (disk
audio) tercih edilen dili seçin.
[Orijinal]
Diskin kaydedildiği orijinal dile başvurur.
[Diğer]
Başka bir dili seçmek için ENTER (b)’a
basın. Başka bir dil seçmek için ilk olarak sayı
düğmelerine, daha sonra ENTER (b)’a basarak
72. sayfadaki dil kodu listesinde yer alan uygun
4 haneli sayıyı girin.
[Kapalı] (sadece Disk altyazı için)
Alt yazıyı kapat.
,,Not
Diske bağlı olarak, seçili dil çalışmayabilir.
Sistem Ayarları 29
[SES] Menüsü
DRC (Dinamik Aralık Kontrolü)
Her diskte çeşitli ses çıkış opsiyonları bulunmaktadır.
Oynatıcının Ses seçeneklerini, kullandığınız ses
sistemine uygun olarak belirleyin.
Bu fonksiyon sizin bir filmi daha düşük ses ayarı ile
ses belirginliğinden herhangi bir ödün vermeden
seyretmenizi sağlar.
,,Not
Ses çıkışını pek çok faktör etkileyebileceğinden
dolayı, daha fazla detay için “Ses Çıkış
Özellikleri” ile ilgili bölüme bakın. (Sayfa 70)
Dijital Çıkış
[PCM Stereo] (Sadece HDMI)
[PCM Çoklu Kanal] (Sadece HDMI)
Bu seçeneği, ünitenin HDMI OUT soketini çoklu
kanal sayısal şifre çözücüsü bulunan aygıta
bağlarken seçin.
[DTS Tekrar Kodlama] (Sadece HDMI)
Bu seçeneği, ünitenin HDMI OUT soketini DTS
şifre çözücüsü bulunan aygıta bağlarken seçin.
[BitStream] (Sadece HDMI)
Bu seçeneği, ünitenin HDMI OUT soketini
LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS ve DTS-HD şifre çözücüsü sahip
aygıta bağlarken seçin.
,,Not
yy [Dijital Çıkış] seçenekleri [PCM Çoklu Kanal]
olarak belirlenmesi durumunda, eğer PCM
Çoklu Kanal bilgileri HDMI aygıtından
EDID ile algılanamaz ise ses PCM stereo
formatında verilebilir.
yy [Dijital Çıkış] opsiyonunun [DTS Tekrar
Kodlama]’ye ayarlanması halinde, DTS Tekrar
Kodlama ses çıkışı BD-ROM diskleri ikincil
ses ve orijinal ses çıkışı diğer disklere yapılır
([BitStream] gibi).
yy Bu ayar harici bir aygıttaki giriş sinyalinde
bulunmamaktadır.
Bu fonksiyonu sonlandırır.
[Açık]
Dolby Digital, Dolby Digital Plus veya Dolby
TrueHD ses çıkış dinamik alanını sıkıştırır.
[Otomatik]
Dolby TrueHD ses çıkış dinamik alanı
kendiliğinden belirlenmektedir.
Dolby Digital ve Dolby Digital Plus dinamik
alanı [Açık] modunda olduğu gibi çalıştırılır.
,,Not
DRC ayarı sadece bir disk takılıyken veya ünite
tam durma modundayken değiştirilebilir.
3
Sistem Ayarları
Bu seçeneği, ünitenin HDMI OUT soketini iki
kanal sayısal stereo şifre çözücüsü bulunan
aygıta bağlarken seçin.
[Kapalı]
30 Sistem Ayarları
Kablosuz hoparlörleri bağlayın
HD AV Senk.
ID ünitenin üretimi sırasında belirlenir. Girişim
oluştuğunda veya yeni bir kablosuz ünite
kullanmaya başlarsanız, ID yeniden belirlenmelidir.
Bazen Dijital TV resim ile ses arasında bir gecikme
yapabilir. Böyle bir durum oluşursa, sesi geciktirerek
görüntünün gelmesine kadar “beklemesini”
sağlayabilirsiniz. Bu işleme HD AV Senkronizasyon
adı verilir. A D kullanarak yukarı ve aşağı doğru
kayarak gecikme süresini 0 ile 300 msaniye arasında
atayabilirsiniz.
Hoparlör Ayarı
3
Sistem Ayarları
En iyi ses düzenini elde etmek için, hoparlör
kurulum görüntüsünü kullanarak bağladığınız
hoparlör seslerini ve sizin dinleme pozisyonuna
olan uzaklığınızı belirleyin. Test işlevini kullanarak
hoparlör ses seviyelerini aynı düzeye getirin.
Otomatik ses seviyesi
Otomatik Ses özelliği açık iken, ses çok yüksek veya
düşük ise, ünite üretilen ses seviyesini otomatik
olarak ayarlayarak yükseltir veya düşürür. Böylece
çok yüksek veya düşük olmayan yeterli bir ses
seviyesinde müzik dinleme keyfini çıkarabilirsiniz.
Yarı Karaoke
[Hoparlör]
Ayarlamak istediğiniz hoparlörü seçin.
[Ses]
Her bir hoparlörün ses çıkış seviyesini ayarlayın.
[Mesafe]
Her hoparlör arasındaki mesafeyi ve dinleme
pozisyonunu ayarlayın.
[Deneme/ Tst ses yk]
Hoparlörler bir test sesi verecektir.
[Tamam]
Ayarları doğrular.
Bir bölüm/kısım tamamen sona erdiğinde bu
fonksiyon bir müzik eklentisi ile ekran üzerinde
toplanan skoru gösterir.
[Açık]
Şarkı söylemeyi tamamladığınızda ekranda
skorunuz görüntülenecektir.
[Kapalı]
Müzik eklentisi duyulmayacak ve skor ekranda
görüntülenmeyecektir.
,,Not
yy Film izlerken, bölüm değiştirme sırasında
skor veya coşku görüntüleniyorsa, SETUP
menüsünden Yarı Karaoke’yi “kapatın” veya
MIC takmadan izleyin.
yy S emi Karaöke fonksiyonu sadece bir
mikrofon üniteye takılı iken çalışır.
yy Fanfar ve puan yalnızca BD-ROM ve DVD
başlıklı oynatma için uygulanır.
Sistem Ayarları
31
[KİLİT] Menüsü
Blu-Ray Disk İzlenme Oranı
[KİLİT] ayarları sadece Blu-ray Disc ve DVD
oynatmayı etkiler.
BD-ROM oynatması için yaş sınırını belirleyin.
BD-ROM görüntülemesine yaş sınırlaması getirmek
için sayı düğmelerini kullanın.
[KİLİT] seçeneğinde herhangi bir özelliğe erişmek
için, oluşturduğunuz 4-haneli güvenlik kodunu
girmelisiniz.
Henüz bir parola girmediyseniz, girmeniz
istenecektir. 4 rakamlı şifrenizi iki kez girin ve ENTER
(b) basarak yeni şifrenizi belirleyin.
Parola
Şifrenizi girebilir veya değiştirebilirsiniz.
[Hiçbiri]
[Değiştir]
Mevcut şifrenizi girin ve ENTER (b) basın.
4 rakamlı şifrenizi iki kez girin ve ENTER (b)
basarak yeni şifrenizi belirleyin.
Şifrenizi unutmanız durumunda
Şifrenizi unutmanız halinde aşağıdaki adımları takip
ederek şifreyi kaldırabilirsiniz.
1. Oynatıcı içerisinde disk bulunuyorsa çıkartın.
2. [Ayarlar] menüsü içerisinde [Parola] seçeneğini
işaretleyin.
3. “210499” sayısını girmek için Numara tuşlarını
kullanın. Parola temizlendi.
,,Not
ENTER (b) basmadan önce bir hata oluşursa
CLEAR düğmesine basın. Sonra doğru
rakamları girin.
DVD İzlenme Oranı
Blok halinde DVD’leri değerlendirme içeriklerine
göre yapılır. (Tüm disklerin değerlendirmesi
yapılmamıştır.)
[İzlenme Oranı 1-8]
Değerleme bir (1) en fazla kısıtlamaya sahipken
değerleme sekiz (8) en az kısıtlamaya sahiptir.
[Kilidi Aç]
[Kilidi Aç], seçeneği tercih edildiğinde, ebeveyn
kontrolü etkin değildir ve disk tamamı ile
görüntülenir.
Tüm BD-ROM oynatılır.
[0-254]
BD-ROM üzerine kaydedilmiş değere göre
gösterimi kısıtlar.
,,Not
[Blu-Ray Disk İzlenme Oranı] sadece İleri
Değerlendirme Kontrolüne sahip Blu-ray
disklerde uygulanır.
Alan Kodu
DVD video disklerin orantılanması için sayfa 71’da
verilen bölge kodları içerisinden bulunduğunu
bölge kodunu girin.
3
Sistem Ayarları
4 rakamlı şifrenizi iki kez girin ve ENTER (b)
basarak yeni şifrenizi belirleyin.
[255]
32 Sistem Ayarları
[DİĞER] Menüsü
İmleç
USB fare imlecinin hızını ve boyutunu ayarlar.
[Hız]
USB farenin hareket hızını ayarlar.
[Boyut]
USB fare işaretçisinin boyutunu ayarlar.
,,Not
3
İşaretçi fonksiyonu internet kullanımını
kolaylaştırmak için optimize edilmiştir.
Sistem Ayarları
DivX® VOD
DIVX GÖRÜNTÜ HAKKINDA: DivX®, Rovi
Corporation’ın bir alt kuruluşu olan DivX, LLC
tarafından yaratılan bir dijital görüntü formatıdır.
Bu, DivX görüntü oynatan resmi DivX Sertifikalı®
bir cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX
görüntülerine dönüştürecek yazılım araçları için
divx.com adresini ziyaret edin.
DIVX VIDEO ISMARLAMA İŞLEMİ HAKKINDA: Bu
DivX® Sertifikalı aygıtın DivX Satın Alınan Video
(VOD) içeriğini gösterebilmesi için kayıt ettirilmesi
gerekmektedir. Bir kayıt numarası oluşturabilmek
için Kurulum menüsü içerisinde (DivX VOD]
bölümünü bulun. Kaydınızın nasıl yapılacağı
hakkında daha fazla bilgi almak için vod.divx.com
adresini ziyaret edin.
[Kayıt Ol]
Oynatıcınızın kayıt kodunu görüntüler.
[Kaydı Sil]
Cihazınızın etkinliğini kaldırarak etkinlik
kaldırma kodunu görüntüleyin.
,,Not
Bu oynatıcı kayıt kodu ile DivX(R) VOD’dan
indirilen tüm videolar sadece bu ünite üzerinde
oynatılabilir.
Hızlı Başlat
Bu oynatıcı düşük enerji tüketimi ile bekleme
modunda kalabilir, böylece bu birimi açtığınızda
oynatıcı hemen başlar. [Hızlı Başlat] işlevini
etkinleştirmek için bu seçeneği [Açık] olarak
ayarlayın.
,,Not
yy [Hızlı Başlat] seçeneği [Açık] olarak ayarlı
ise ve elektrik kesintisi nedeniyle AC gücü
oynatıcıya kazara yeniden bağlandıysa,
oynatıcı bekleme durumuna geçmek için
kendini otomatik olarak başlatır. Oynatıcıyı
çalıştırmadan önce, oynatıcı bekleme
moduna geçene kadar biraz bekleyin.
yy [Hızlı Başlat] [Açık] seçeneğine
ayarlandığında, güç tüketimi [Hızlı Başlat]
[Kapalı] seçeneği ayarına göre daha yüksek
olacaktır.
Otomatik Güç Kapalı
Ekran koruyucu üniteyi Durma modunda beş
dakikadan daha fazla bıraktığınızda etkinleşir. Bu
seçeneği etkin konuma getirseniz [Açık], ünite
ekran koruyucu devreye girdikten 15 dakika sonra
kendisini kapatacaktır. Bu seçeneğin [Kapalı]
konumda olması durumunda ekran koruyucu
kullanıcı tarafından ünite tekrar kullanılana kadar
açık kalacaktır.
,,Not
Ayar menüsü açıkken [Otomatik Güç
Kapalı] işlevini ayarladığınızda, ana ünite
harici bir aygıta bağlandığında ve 20 dakika
kullanılmadığında bu ünite kendini kapatarak
elektrikten tasarruf edecektir.
Dolayısıyla ana ünite analog giriş kullanarak
diğer bir aygıta bağlandığından altı saat sonra
bunu yapınız.
Sistem Ayarları 33
TV Sesi Bağlanıyor
TV açık iken, bu ünitenin hoparlörü aracılığıyla TV
sesini otomatik olarak dinleyebilirsiniz. TV ve bu
ünite optik kablo ile bağlanmalıdır.
Yazılım
[Bilgi]
Mevcut yazılım sürümünü görüntüler.
[Güncelle]
Yazılımı güncellemek için cihazı doğrudan
yazılım güncelleme sunucusuna
bağlayabilirsiniz (bakınız sayfa 65).
SIMPLINK / ARC
Hareket etmek için W tuşuna basın ve [Açık] veya
[Kapalı] özelliğini seçmek için A/D tuşuna basın.
[Tamam] ve ardından ENTER (b) tuşuna basın.
[Fabrika Ayarı]
Oynatıcıyı ayarlarını fabrika ön ayarlarına
ayarlayabilirsiniz.
[Veri Blu-ray belleğini sil]
BD-Live içeriğini bağlanan USB depolama
aygıtını kullanarak başlangıç durumuna getirir.
,,Not
[Fabrika Ayarı] seçeneğini kullanarak orijinal
fabrika ayarlarını seçerseniz, tüm online
hizmetler ve ağ kurulumlarını yeniden
yapılandırmanız gerekir.
-- ARC özelliği, HDMI özellikli TV’nin ünitenin HDMI
OUT portuna ses yayını göndermesine olanak
tanır.
[SIMPLINK / ARC] özelliğini etkinleştirmek için, bu
özelliği [Açık] durumuna getirin. (16. sayfa)
3
Sistem Ayarları
Başlat
-- SIMPLINK özelliği üniteyi LG TV uzaktan kumanda
cihazı ile kontrol etmenize olanak sağlar.
34 İşletim
Ses Efekti
[Kull. EQ] Ayarlanması
Uygun ses konumunu seçebilirsiniz. SOUND EFFECT
düğmesine televizyon ekranı üzerinde veya ön
panelde istenilen konum gelene kadar arka arkaya
basın. Ses kaynağı ve efektlere bağlı olarak ekolayzır
için görüntülenen şekiller farklı olabilir.
[Doğal Artı]: 9.1 kanal ile aynı doğal ses efektinin
keyfinin çıkarabilirsiniz.
[Natural]: Rahat ve doğal sesin keyfini
çıkarabilirsiniz.
1. W/S kullanarak istenen frekansı seçin.
[Bypass]: Çoklu kanal surround ses yazılım sinyalleri
kaydedildiği şekilde çalacaktır.
[İptal] seçeneğini seçtikten sonra ENTER (b) tuşuna
basarak ayarları iptal edebilirsiniz.
[Sıfırla] opsiyonunu seçtikten sonra ENTER (b)
tuşuna basarak tüm ayarları sıfırlayın.
[Bas Kuvvet]: Ön sol ve sağ ile subwoofedan gelen
bas sesini kuvvetlendirir.
[Temiz Ses]: Bu konum sesleri daha temiz hale
sokar ve konuşma seslerinin kalitesini artırır.
4
[Oyun]: Video oyunları oynarken daha fazla sanal
seslerin keyfini çıkarabilirsiniz.
İşletim
[Gece]: Bu konum gece saatlerinde daha düşük
sesle film seyretmek istediğinizde yararlı olabilir.
[Up Scaler]: MP3 dosyalarını veya diğer sıkıştırılmış
dosyalardan müzik dinlerken, ses kalitesini
artırabilirsiniz. Bu konum sadece 2 kanal kaynakta
kullanılabilir.
[Ses gücü]: Bas ve tiz sesi güçlendirir.
[Kull. EQ]: Belirli bir frekansı yükseltip azaltarak ses
ayarını yapabilirsiniz.
2. A/D kullanarak istenen seviyeyi seçin.
3D Ses Efekti
3D Ses özelliği olarak, ses sadece öne ve arkaya
verilmez aynı zamanda yukarı da verilerek daha
geniş bir yayılım sağlanarak etrafı saran sinematik
surround ses elde edilir. 3D SES düğmesine
televizyon ekranı üzerinde veya ön panelde
istenilen mod gelene kadar arka arkaya basın.
[3D Müzik]: Bu mod, konser salonunda müzik
dinleme keyfini mükemmel surround ses sistemi ile
sunmaktadır.
[3D Film]: Bu mod, sinema benzeri film seyretme
keyfini mükemmel surround ses sistemi ile
sunmaktadır.
İşletim 35
Home Menüsü Ekranı
[Ev] kullanımı
HOME ( )tuşuna basıldığında ana menü açılır.
Kategori seçmek için W/S/A/D tuşlarını
kullanın ENTER (b) tuşuna basın.
Smart Share Kullanımı
Disk takarak, USB aygıtı bağlayarak veya ev ağını
(DLNA) kullanarak ünitede video, fotoğraf ve ses
içeriği oynatabilirsiniz.
1.HOME ( ) tuşuna basarak ana menüyü
görüntüleyin.
2. [Smart Share] öğesini seçin ve ENTER (b)tuşuna
basın.
,,Not
4
a Bağlı tüm cihazları görüntüler.
b Video, fotoğraf veya ses içeriğini görüntüler.
a [Smart Share] - Smart Share menüsünü
görüntüler.
b [Premium] - Premium ana ekranını
görüntüler. (Sayfa 56)
c [LG Smart World] - Ünitede bulunan LG
Apps adlarını görüntüler. (Sayfa 57)
d [Uygulamalarım] - [Uygulamalarım]
ekranını görüntüler. (Sayfa 58)
e [Girdi] - Giriş konumunu değiştirir.
f [Ayarlar] - Sistem ayarlarını ayarlar.
g [Ara] - İstenen LG Apps ve diğer içeriklerde
arama yapılmasını sağlar.
h [Log In] - oturum açma menüsünü
görüntüler.
c Bağlı cihazda kayıtlı dosya veya klasörü
görüntüler.
İşletim
Bölgeye bağlı olarak, [LG Smart World],
[Uygulamalarım] hizmeti ve [Arama] fonksiyonu
kullanılmayabilir.
36 İşletim
Bağlı Cihazları
Oynatma
Disk Oynatma
erot
1. Disk yuvasına bir disk yerleştirin:
Pek çok Audio CD, BD-ROM ve DVD-ROM
diskleri için oynatma otomatik olarak başlar.
2. HOME ( ) tuşuna basın ve ardından [Smart
Share]öğesini seçin.
3. Disk simgesini seçin.
,,Not
4
yy Bu kılavuz içerisinde tanımlanan oynatım
fonksiyonları, tüm dosya ve medya tipleri
için geçerli olmayabilir. Bazı fonksiyonlar pek
çok faktöre bağlı olarak kısıtlanabilir.
İşletim
yy BD-ROM başlıklarına bağlı olarak, düzgün
oynatım için bir USB aygıtının bağlı olması
gerekebilir.
yy Bu oynatıcıda tamamlanmamış DVD-VR
formatlı diskler oynatılmayabilir.
yy Bazı DVD-VR diskler CPRM verileri kullanılarak
DVD KAYIT CİHAZI ile oluşturulur. Bu cihaz
bu tip diskleri desteklememektedir.
Blu-ray 3D diskin oynatılması
e
Bu oynatıcı sağ ve sol göz için ayrı görüntülemeye
sahip Blu-ray 3D disklerini oynatabilir.
Hazırlık
Bir Blu-ray 3D diskini stereoskopik 3D modunda
oynatabilmek için aşağıdaki işlevlerin yerine
getirilmesi gerekmektedir:
yy Televizyon setinizin 3D yeteneğine ve HDMI
giriş(ler)e sahip olup olmadığını kontrol
edin.
erektiğinde, 3D gözlüklerinizi takarak 3D
yy G
tecrübesinin zevkini çıkarın.
yy BD-ROM’un Blu-ray 3D disk olup olmadığını
kontrol edin.
yy HDMI kablosunu (Tip A, Yüksek Hızlı
HDMI™ Kablosu) oynatıcının HDMI çıkış ve
televizyon HDMI girişi arasındaki bağlantı
için kullanın.
1. HOME ( )tuşuna basın ve [Ayarlar] menüsünde
[3D Modu] seçeneğini [Açık] durumuna
ayarlayın (sayfa 28).
2. Disk yuvasına bir disk yerleştirin:
Oynatma işlemi otomatik olarak başlar.
3. 3D-hazır TV’nin kullanıcı kitapçığına başvurarak
daha fazla bilgi edinin.
Televizyon ayarlarınızda gerekli düzenlemeleri
yaparak görüntü ayarlarını ve odaklama değerini
3D efekti için daha etkili konuma getirebilirsiniz.
>>İkaz
yy 3D içeriklerinin uzun süre seyredilmesi baş
dönmesine ve yorgunluğa neden olabilir.
yy Hasta, çocuk ve hamile bayanların
3D modunda film seyretmeleri
önerilmemektedir.
yy 3D içerikleri seyrederken, baş ağrısı,
yorgunluk veya baş dönmesi hissederseniz,
kendinizi tekrar normal hissedinceye kadar
televizyonunuzu kapatarak dinlenmeniz
önerilir.
İşletim 37
Disk/USB aygıtı üzerinde
dosya oynatma
yui
Bu cihaz disk veya USB üzerinde bulunan video,
müzik ve fotoğraf dosyalarını oynatabilir.
1. Bir veri diskini tepsiye yerleştirin veya bir USB
aygıtını bağlayın.
USB aygıtı ile ilgili notlar
yy Bu oynatıcı, dosyalara (müzik, fotoğraf, film)
erişim sağlanırken FAT32 ve NTFS formatlı USB
flaş bellek/harici HDD’yi destekler. Ancak, BD-Live
ve Ses CD’si kaydında, FAT32 formatlı USB flaş
bellek / harici HDD kullanın.
yy Bu oynatıcı USB aygıt üzerinde en fazla 4
bölünmüş segmenti kabul eder.
yy İşletim esnasında (oynatma vb) USB aygıtı çekip
çıkarmayınız.
yy Bilgisayara bağlandığında, ek program kurulumu
gerektirenUSB aygıtları desteklemez.
yy USB aygıtı: USB1.1 ve USB2.0 desteği sunan USB
aygıtı.
yy Film, ses ve fotoğraf dosyaları oynatılabilir. Dosya
tipine göre çalıştırma detayları için ilgili sayfalara
başvurunuz.
Dosya yükleme USB bellek içerisinde barındırılan
içerik sayısına bağlı olarak birkaç dakika alabilir.
Yüklemeyi durdurmak için [İptal] seçili durumda
iken ENTER (b) tuşuna basın.
2. HOME ( ) tuşuna basın.
3. [Smart Share] öğesini seçin ve ENTER (b)
tuşuna basın.
4. Kategoriden istenen bağlı cihazı seçin.
5. [Film], [Fotoğraf ] veya [Müzik] öğesini seçin.
6. W/S/A/D tuşlarını kullanarak bir dosya
seçin ve dosyayı oynatmak için d(PLAY) veya
ENTER (b) tuşuna basın.
yy Veri kaybını önlemek için düzgün aralıklarla
yedekleme yapılması önerilir.
yy Bir USB uzatma kablosu, USB GÖBEK veya USB
Çoklu okuyucu kullanılması durumunda, USB
aygıtı tanınmayabilir.
yy Bazı USB aygıtları bu ünite ile çalışmayabilir.
yy Dijital kamera veya mobil telefonlar
desteklenmemektedir.
yy Ünitenin USB bağlantı noktası PC’ye bağlanamaz.
Ünite bir depolama aygıtı olarak kullanılamaz.
4
İşletim
USB aygıtını HOME menüsünde iken bağladığınızda,
oynatıcı USB depolama aygıtında kayıtlı müzik
dosyasını otomatik olarak oynatmaya başlar. USB
depolama aygıtının çeşitli tiplerde dosya içermesi
durumunda, dosya tipinin seçimi için bir menü
açılır.
38 İşletim
Ağ sunucusu üzerinden dosya
oynatma
yui
Bu oynatıcı, DLNA sunucuda bulunan video
dosyalarını oynatabilir, müzik ve fotoğraf dosyaları
içeriklerini ev ağınız üzerinden görüntüleyebilir.
1. Ağ bağlantısı ve ayarlarını kontrol edin (sayfa
19).
2. HOME ( ) tuşuna basın.
3. [Smart Share] öğesini seçin ve ENTER (b)tuşuna
basın.
4
4. Kategoriden bir DLNA medya sunucusu seçin.
İşletim
5. [Film], [Fotoğraf ] veya [Müzik] öğesini seçin.
6. W/S/A/Dtuşlarını kullanarak bir dosya
seçin ve dosyayı oynatmak için d(PLAY) veya
ENTER (b) tuşuna basın.
,,Not
yy Dosya gereksinimleri sayfa 67'te
tanımlanmıştır.
yy Oynatılamayan dosyaların simgesi
görüntülenebilir, ancak bu oynatıcıda
görüntülenemez.
yy Altyazı dosyası adı ve video dosyası adı aynı
olmalı ve aynı klasörde yer almalıdır.
yy Oynatım ve işletim kalitesi ev ağınızın
durumundan etkilenebilir.
yy Sunucunuzun ortamına bağlı olarak bağlantı
sorunları yaşayabilirsiniz.
yy Bilgisayarınızını DLNA sunucusu olarak
atamak için, verilen Nero MediaHome 4
programını bilgisayarınıza yükleyin. (sayfa
39)
İşletim 39
PC Ev Ağı Sunucusunu
kullanma
DLNA, Digital Living Network Alliance (Dijital Yaşam
Ağı Birliği) anlamına gelir ve kullanıcılara sunucuda
kayıtlı video, fotoğraf ve ses dosyalarına erişme
ve bu dosyaları ev ağı aracılığıyla TV’de oynatma
olanağı sunar.
Bir dosyayı oynatmak için PC’ye bağlanmadan önce,
PC’nizde Nero MediaHome 4 Essentials programı
yüklü olmalıdır.
Nero MediaHome 4 Essentials
Kurulumu
Windows
1. Tüm Microsoft Windows programlarını kapatın
ve çalıştırdığınız virüs koruma programlarından
çıkın.
2. Verilen CD-ROM diskini bilgisayarınızın CD-ROM
sürücüsüne takın.
3. [Nero MediaHome 4 Essentials] tıklayın.
4. Yüklemeyi başlatmak için [Run] tıklayın.
5. [Nero MediaHome 4 Essentials] tıklayın.
Kurulum için hazırlık başlar ve kurulum sihirbazı
görüntülenir.
6. [Seguinte] düğmesini tıkladığınızda seri
numarası giriş ekranı görüntülenecektir.
[Seguinte] tıklayarak bir sonraki adıma geçin.
7. Tüm şartları kabul etmeniz durumunda [I accept
the License Conditions] kutusunu işaretleyin
ve [Seguinte].tıklayın. Bu sözleşmeye onay
vermeden kurulum yapılmayacaktır.
8. [Typical] ve arkasından [Seguinte] tıklayın.
Kurulum işlemleri başlayacaktır.
9. Kimlik bilgileri alınmadan veri toplama çalışması
içerisinde yer almak istiyorsanız kutuyu
işaretleyin ve [Seguinte] düğmesini tıklayın.
10.Yüklemeyi tamamlamak için [Exit] düğmesine
basın.
1. Bilgisayarınızı başlatın ve size verilen CD-ROM
diskini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın.
2. CD-ROM sürücüsüne göz atın ve
“MediaHome_4_Essentials_MAC” klasörünü
açın.
3. “Nero MediaHome.dmg” resim dosyasına çift
tıklayın. Nero MediaHome penceresi açılır.
4. Nero MediaHome penceresinde Nero
MediaHome simgesini pencere içerisindeki
Uygulamalar klasörüne ya da istenen başka bir
yere sürükleyin.
5. Şimdi sürüklediğiniz yerdeki Nero MediaHome
simgesine çift tıklayarak uygulamayı
başlatabilirsiniz.
Dosya ve klasörlerin
paylaşılması
Bilgisayarınızda bulunan film, müzik, ve/veya
fotoğraf içerikli klasörleri oynatmak için bu içeriklere
sahip klasörleri paylaşmalısınız.
Bu bölüm bilgisayarınızda paylaşılan dosyaların
seçim işlemini açıklamaktadır.
1. “Nero MediaHome 4 Essentials” simgesine çift
tıklayın.
2. Sol tarafta bulunan [AĞ] ikonu üzerinde
tıklayın ve [Network name] alanı üzerinde ağ
bağlantınızı tanımlayın. Girdiğiniz ağ adı oynatıcı
tarafından tanınacaktır.
3. Sol tarafta bulunan [Shares] ikonunu tıklayın.
4. [Shares] ekranı üzerinde [Local Folders]
sekmesini tıklayın.
5. [Browse Folder] penceresini açmak için Click
[Add] ikonunu tıklayın.
6. İçeriğinde paylaşmak istediğiniz dosyaların
bulunduğu klasörü seçin. Seçili klasör paylaşılan
klasör listesine eklenmiştir.
7. [Start Server] ikonunu tıklayarak sunucuyu
çalıştırın.
,,Not
yy Paylaşılan klasörler veya dosyalar oynatıcı
üzerinde görüntülenmez ise [Local Folders]
sekmesi üzerinden klasörü tıklayın ve
[Rescan Folder] üzerinde [More] düğmesini
tıklayın.
yy www.nero.com sitesinden daha fazla bilgi
alabilir ve yazılım araçlarını inceleyebilirsiniz.
4
İşletim
Bilgisayarınızı başlatın ve size verilen CD-ROM’u
bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın. Bir
kurulum sihirbazı kolay ve çabuk kurulum için size
ayrdımcı olacaktır. Nero MediaHome 4 Essentials
kurulumu için aşağıdaki işlemleri yerine getirin.
MAC OS X
40 İşletim
Nero MediaHome 4 Essentials
Hakkında
Nero MediaHome 4 Essentials, film, müzik
ve bilgisayarınız üzerinde saklanan fotoğraf
dosyalarının bir DLNA uyumlu dijital medya
sunucusu olarak bu oynatıcı ile paylaşılmasını
sağlayan yazılım ürünüdür.
,,Not
yy The Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM
bilgisayar kullanımı için tasarlanmıştır ve
bu oynatıcı veya diğer başka bir cihaz içine
yerleştirilmemelidir.
yy Temin edilen Nero MediaHome 4 Essentials
CD-ROM sadece bu oynatıcıda dosya ve
klasörlerin paylaşımı için hazırlanmış özel bir
yazılım sürümüdür.
4
yy Temin edilen Nero MediaHome 4 Essentials
yazılımı aşağıdaki fonksiyonları desteklemez.
Kod çevirimi, Uzaktan UI, TV kontrolü,
internet hizmetleri ve Apple iTunes.
İşletim
yy Temin edilen Nero MediaHome 4 Essentials
yazılımı web sitesinden indirilebilir
Sistem Gereksinimleri
Windows PC
yy Windows® XP (Servis Paketi 2 veya daha yenisi),
Windows Vista® (Servis Paketi gereksinimi yoktur),
Windows® 7 ( Servis Paketi gerekmiyor.),
Windows® XP Media Center Edition 2005 (Servis
Paketi 2 veya daha yenisi), Windows Server® 2003
yy Windows Vista® 64-bit sürümü (uygulama 32-bit
mod ile çalışır)
yy Windows® 7 64-bit sürümü (uygulama 32-bit
modunda çalışır)
yy Sabit sürücü gereksinimi: Sadece Nero Media
Home tipik yükleme için 200 MB sabit sürücü
alanına gereksinim vardır.
yy 1.2 GHz Intel® Pentium® III veya AMD
Sempron™ 2200+ işlemciler
yy Bellek 256 MB RAM
yy En az 32 MB video belleği olan Grafik Kartı,
800 x 600 piksel minimum çözünürlük ve 16 bit
renk ayarı.
yy Windows Internet Explorer® 6.0 veya yukarısı
-- Windows : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgewin
yy DirectX® 9.0c revizyon 30 (Ağustos 2006) veya
daha yenisi
-- Mac OS : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgemac
yy Ağ ortamı: 100 Mb Eternet
yy Bu kitapçık Nero MediaHome 4
Essentials’ın işlevlerini İngilizce sürümünü
ile örneklendirmektedir. Kendi dilinizde
yapılacak gerçek işlevler için açıklamalara
bakınız.
Macintosh
yy Mac OS X 10,5 (Leopard) veya 10,6 (Snow
Leopard)
yy Intel x86 işlemcili Macintosh bilgisayar
yy Sabit sürücü gereksinimi: Sadece Nero Media
Home tipik yükleme için 200 MB sabit sürücü
alanına gereksinim vardır.
yy Bellek 256 MB RAM
İşletim
41
Genel Oynatma
Fotoğraf içeriği ile ilgili temel
işlemler
Video ve ses içeriği için temel
işlemler
Slayt gösterisi izlemek için
Oynatımı durdurmak
Oynatım esnasında Z (STOP) tuşuna basın.
Oynatıma ara vermek
M (PAUSE) düğmesine oynatım esanasında basın.
d (PLAY) düğmesine basarak oynatım moduna geri
dönebilirsiniz.
Çerçeveleri tek tek oynatma (Video)
Film oynatım esnasında M (PAUSE) düğmesine
basın.
Kare kare oynatmak için M (PAUSE) arka arkaya
basın.
Oynatma sırasında hızlı ileri veya hızlı geri almak için
c veya v düğmesine basın.
c veya v düğmesine art arda basarak çeşitli
oynatma hızları arasında geçiş yapabilirsiniz.
Oynatım hızının yavaşlatılması
Oynatım durdurulduğunda v düğmesine arka
arkaya basarak yavaş çekim hızını ayarlayabilirsiniz.
Slayt gösterisini durdurmak için
Slayt göserisi esnasında Z (STOP) tuşuna basın.
Slayt gösterisini bellemeye almak
için
Slayt gösterisi esnasında M (PAUSE) tuşuna basın.
d (PLAY) d tuşuna basarak slayt gösterisine tekrar
başlayabilirsiniz.
Bir önceki/sonraki fotoğrafa geçme
Tam ekran üzerinde fotoğraf izlerken A veya D
tuşuna basarak bir önceki veya bir sonraki fotoğrafa
geçebilirsiniz.
Disk menüsünün kullanılması
ero
Disk menüsünü görüntülemek için
İçeriğinde menü bulunan bir diskin yüklenmesi ile
menü ekranı görüntülenebilir. Oynatım esnasında
disk menüsünü görüntülemek istiyorsanız DISC
MENU tuşuna basın.
Bir önceki/sonraki bölüm/parça/
dosyaya atlama
W/S/A/D tuşlarını kullanarak menü içerisinde
gezebilirsiniz.
Oynatma esnasında C veya V basarak bir
sonraki bölüm/parça gidebilir veya çalan bölüm/
parçanın başına dönebilirsiniz.
Açılır menünün görüntülenmesi
C düğmesine iki kez hafifçe basarak bir önceki
bölüm/parça/dosyaya geri dönülür.
Sunucunun dosya lisesi menüsünde, bir klasörde
pek çok içerik yer alabilir. Bu durumda,
C veya V tuşuna basarak aynı tipteki bir
önceki veya bir sonraki içeriğe geçebilirsiniz.
Bazı BD-ROM diskleri oynatım sırasında
görüntülenen açılır menülere sahiptir.
TITLE/POPUP tuşuna oynatım esnasında bastıktan
sonra W/S/A/D tuşlarını kullanarak menü
içerisinde gezebilirsiniz.
4
İşletim
İleri ve geri tarama
d (PLAY) düğmesine basarak slayt gösterisine
başlayabilirsiniz.
42 İşletim
Oynatımı devam ettirir
eroyt
u
Diske bağlı olarak, kayıt işlemi Z (STOP) düğmesine
basıldığında gerçekleşir.
Ekran üzerinde “MZ (Resume Stop)” ibaresinin kısa
bir süre için belirmesi durumunda,
d (PLAY) düğmesine basarak oynatmaya geri
dönebilirsiniz (sahne noktasından).
Z (STOP) düğmesine iki kez basıldığında veya disk
çıkarıldığında “Z (Complete Stop)” ekran üzerinde
belirir. Ünite durdurulma noktasını temizleyecektir.
,,Not
yy Devam noktası, bir düğmeye basarak
temizlenebilir (örneğin; 1 (POWER),
B (OPEN/CLOSE), vb)).
4
yy BD-J’ye sahip BD-ROM’larda oynatmaya
devam fonksiyonu çalışmaz.
İşletim
yy BD-ROM etkileşimli oynatımda, Z (STOP)
düğmesine bir kez basıldığında, cihaz
tamamı ile durma moduna girecektir.
Son Sahne Belleği
er
Bu ünite izlenen son diskin son sahnesini belleğinde
saklar. Son sahne, diski yerinden çıkarmanız veya
üniteyi kapatmanız durumunda dahi bellekte
saklanacaktır. Belleğe alınan sahnenin içinde
bulunduğu diski tekrar yüklediğinizde bu sahne
otomatik olarak çağrılacaktır.
,,Not
yy Farklı bir disk oynatılır, oynatılmaz, önceki
disk için Son Sahne Bellek fonksiyonu silinir.
yy Bu işlev bazı disklerde veya başlıklarda
çalışmayabilir.
yy BD-J’ye sahip BD-ROM’larda son sahne
bellek fonksiyonu çalışmaz.
yy Bu ünite, oynatmaya başlamadan önce
üniteyi kapatmanız durumunda disk
ayarlarını belleğine almaz.
İşletim 43
Ekran Üstü Kumanda
İçerik bilgilerinin ekranda
görüntülenmesi
İçerikle ilgili çeşitli bilgileri ve ayarları
görüntüleyebilir ve ayarlarını değiştirebilirsiniz.
eroy
Video oynatımı kontrolü
eroy
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m) tuşuna
basın.
2. A/Dtuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin
ve, ENTER (b) tuşuna basın.
Videoları izlerken oynatımı kontrol edebilir ve
seçenekleri belirleyebilirsiniz.
Oynatım sırasında, INFO/MENU (m) tuşuna basın.
a İlerleme çubuğu - Mevcut konumu ve
toplam oynatma süresini görüntüler.
4
c [Başlık/Açılır pencere] - DVD başlık menüsü
veya varsa, BD-ROM açılır menüsünü
görüntüler.
a İsim – Geçerli parça numarası/toplam parça
sayısı
d [Opsiyon] - Oynatma bilgilerini görüntüler.
b Bölüm – Geçerli bölüm numarası/toplam
bölüm sayısı
e [Tekrarla] - İstenen bir bölümü veya diziyi
tekrarlar. (sayfa 45)
c Saat – Geçen oynatma süresi/toplam
oynatma süresi
f [3D] - 3D ayarlarının yapılmasını sağlar. (sayfa
49)
d Ses – Seçili ses dosyası dili veya kanalı
e Alt yazı – Seçili altyazı
f Açı – Seçili açı/toplam açı sayısı
g TV İzleme Oranı – Seçili TV en boy oranı
h Resim Modu – Seçili resim modu
İşletim
b [Disk Menü] - Disk üzerindeki menüye erişim
sağlar.
44 İşletim
,,Not
yy Herhangi bir tuşa birkaç saniye içerisinde
basılmadığı takdirde ekran üstü kumanda
kaybolur.
yy Bazı disklerde başlık numarası seçilemez.
yy Kullanılabilir öğeler diske ve başlığa bağlı
olarak değişiklik gösterebilir.
yy Etkileşimli bir Blu-ray Disk oynatılması
esnasında bazı ayar bilgileri ekran üzerinde
gösterilir ancak bunlar değiştirilemez.
Slayt gösterisi seçeneklerini
ayarlama
Bir fotoğrafı tam ekran üzerinde izlerken çeşitli
seçenekleri kullanabilirsiniz.
1. Resimleri görüntülerken, INFO/MENU (m)
tuşuna basın.
2. A/Dtuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve
ENTER (b) tuşuna basın.
Fotoğraf görüntüleme kontrolü
i
Resimlerin tam ekranda görüntülenmesi sırasında
oynatımı kontrolü ve seçeneklerin ayarlanmasını
sağlar.
4
Resimleri tam ekranda görüntülerken oynatımı
kontrol edebilir ve seçenekleri belirleyebilirsiniz.
İşletim
Resimleri görüntülerken, INFO/MENU (m) tuşuna
basın.
a [Hız] - Slayt gösterisi içerisindeki fotoğrafların
gecikme hızını seçmek için A/D kullanın.
b [efekt] - Fotoğraflar ile slayt gösterisi arasında
Geçiş için A/D kullanılan efekt.
c [Müzik Seçimi] – Slayt gösterisi için bir arka
plan müziği seçin (sayfa 49).
a [Slayt Gst.] - Slayt gösterisini başlatır veya
duraklatır.
b [Müzik] - Slayt gösterisi için bir fon müziği
seçin (sayfa 49).
c [Opsiyon] - Slayt gösterisi seçeneklerini
görüntüler.
d [Döndür] - Fotoğrafı saat yönünde döndürür.
e [Yakınsa] - [Yakınsa] menüsünü görüntüler.
İşletim 45
Gelişmiş Oynatma
Tekrar oynatma
erotu
y
Blu-ray Disk / DVD / Video dosyaları
Oynatma sırasında, REPEAT (h) tuşuna basarak
istenen tekrar modunu seçin.
A-B – Seçili bölüm devamlı olarak oynatılır.
Bölüm – Geçerli bölüm tekrar tekrar oynatılır.
İsim – Geçerli parça tekrar tekrar oynatılır.
Tümü – Tüm parçalar veya dosyalar tekrar tekrar
oynatılır.
Kapalı – Normal oynatma moduna geri döner.
Normal oynatma moduna geri dönmek için, CLEAR
tuşuna basın.
Oynatma sırasında, REPEAT (h) tuşuna basarak
istenen tekrar modunu seçin.
– Seçili bölüm devamlı olarak oynatılır. (Sadece
Ses CD’si)
Parça– Geçerli parça veya dosya tekrar tekrar
oynatılır.
Tümü – Tüm parçalar veya dosyalar tekrar
tekrar oynatılır.
Tümü – Tüm parçalar veya dosyalar karışık
sırayla tekrar tekrar oynatılır.
– Parçalar veya dosyalar karışık sırayla tekrar
oynatılır.
Normal oynatma moduna geri dönmek için, CLEAR
tuşuna basın.
,,Not
Bu fonksiyon bazı disklerde veya parçalarda
çalışmayabilir.
Bu cihaz seçmiş olduğunuz bir kısmı tekrar
oynatabilir.
1. Oynatma sırasında, [A-B] seçimi için REPEAT
(h) tuşuna basın ve tekrar oynatmak
istediğiniz bölümün başında ENTER (b) tuşuna
basın.
2. Bölümün sonunda ENTER (b) tuşuna basın.
Seçmiş olduğunuz kısım devamlı olarak
tekrarlanacaktır.
3. Normal oynatma moduna geri dönmek için,
CLEAR tuşuna basın.
,,Not
yy Seçeceğiniz bölüm en az 3 saniye uzunlukta
olmalıdır.
yy Bu fonksiyon bazı disklerde veya parçalarda
çalışmayabilir.
Seçilen zamandan itibaren
oynatma
eroy
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m) tuşuna
basın.
2. A/Dtuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve
ENTER (b) tuşuna basın
3. [Saat] seçeneğini seçin ve İstenen başlama
saatini saat, dakika ve saniye olarak soldan sağa
doğru girin.
Örneğin, 2 saat 10 dakika ve 20 saniye için
“21020” rakamlarını girin.
Oynatılan parçayı 60 saniye ileriye veya geriye
almak içinA/D tuşlarına basın.
4. Seçilen zamandan itibaren oynatmaya başlamak
için, ENTER (b) tuşuna basın.
,,Not
yy Bu fonksiyon bazı disk ya da başlıklar
üzerinde çalışmayabilir.
yy Bu fonksiyon dosya tipine ve DLNA
sunucusunun yeteneğine bağlı olarak
çalışmayabilir.
4
İşletim
Ses CD/Ses dosyaları
Belli bir kısmın tekrar
oynatılması
eroty
46 İşletim
Altyazı dilini seçme
eroy
Farklı bir açıdan izleme
er
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m) tuşuna basın.
Disk içeriği, değişik açılarda yerleşik kameralardan
çekilmiş görüntüye sahipse, oynatım esnasında
değişik açılardan yapılan çekimleri izleyebilirsiniz.
2. A/D tuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve
ENTER (b) tuşuna basın
3. [Alt yazı] öğesini seçmek için W/S tuşlarını
kullanın.
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m) tuşuna
basın.
4. İstenen altyazı dilini seçmek için A/D tuşlarını
kullanın.
2. A/D tuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve
ENTER (b) tuşuna basın
3. [Angle] öğesini seçmek için W/S tuşlarını
kullanın.
ENTER (b) tuşuna basarak, çeşitli altyazı
seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
5. Ekran üstü kumandadan çıkmak için BACK (1)
tuşuna basın.
,,Not
4
İşletim
Bazı diskler altyazı seçimini sadece disk menüsünü
kullanarak yapmanıza izin vermektedir. Böyle
bir durumda, TITLE/POPUP veya DISC MENU
düğmesine basın ve disk menüde görüntülenen
uygun altyazı seçeneğini belirleyin.
Değişik sesleri dinleme
eroy
4. İstenen açıyı seçmek için A/D tuşlarını
kullanın.
5. Ekran üstü kumandadan çıkmak için BACK (1)
tuşuna basın.
TV En-Boy Oranını Değiştirme
eoy
Oynatma sırasındaTV en boy oranı ayarını
değiştirebilirsiniz.
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m) tuşuna
basın.
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m) tuşuna basın.
2. A/D tuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin
ve ENTER (b) tuşuna basın
2. A/Dtuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve
ENTER (b) tuşuna basın
3. [TV İzleme Oranı] seçimi için W/S tuşlarını
kullanın.
3. [Ses] öğesini seçmek için W/S tuşlarını kullanın.
4. İstenen seçeneği belirlemek için A/D tuşlarını
kullanın.
4. İstenen ses dosyası dilini, ses parçasını veya ses
kanalını seçmek için A/D tuşlarını kullanın.
,,Not
yy Bazı diskler ses seçimini sadece disk
menüsünü kullanarak yapmanıza izin
vermektedir. Bu durumda, TITLE/POPUP
veya DISC MENU tuşuna basın ve disk
menüsünde görüntülenen uygun ses
seçeneğini işaretleyin.
yy Sesi açar açmaz, görüntü ile gerçek ses
arasında ilk başta geçici bir fark oluşabilir.
yy BD-ROM disklerinde, çoklu ses formatı (5.1
Kanal veya 7.1 Kanal) [MultiCH] ile ekran
üzerinde görüntülenmektedir.
yy Doğrudan AUDIO düğmesine basarak OnScreen ekranda [Ses] seçeneği seçebilirsiniz.
5. Ekran üstü kumandadan çıkmak için BACK (1)
tuşuna basın.
,,Not
[TV İzleme Oranı] değerini Ekran Üzeri
kumanda üzerinde değiştirseniz bile, [Ayarlar]
menüsünde yer alan [TV İzleme Oranı]
seçeneği değişmeyecektir.
İşletim 47
Altyazı Kod Sayfasını
Değiştirme
y
Altyazıların kırık harfler şeklinde görünüyorsa alt yazı
kod sayfasını değiştirerek altyazıların düzgün olarak
görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m) tuşuna
basın.
[Özel Ayarlar] seçeneğini ayarlama
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m) tuşuna
basın.
2. A/D tuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin
ve ENTER (b) tuşuna basın
4.[Resim Modu] seçeneğini belirlemek için W/S
tuşlarını kullanın.
5. [Özel Ayarlar] seçeneğini belirlemek için A/D
tuşlarını kullanın ve ENTER (b)tuşuna basın.
2. A/Dtuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve
ENTER (b) tuşuna basın
3. [Kod Sayfası] öğesini seçmek için, W/S
tuşlarını kullanın.
4. İstenen kod seçeneğini belirlemek için A/D
tuşlarını kullanın.
5.[Resim Modu] seçeneklerini ayarlamak için, W/
S/A/D tuşlarını kullanın.
6. [Kapat] seçeneğini belirlemek için W/S/A/
D tuşlarını kullanın ve ayarı tamamlamak için
ENTER (b) tuşuna basın.
5. Ekran üstü kumandadan çıkmak için BACK (1)
tuşuna basın.
İçerik bilgilerini görüntüleme
y
Resim Modunu Değiştirme
eroy
Oynatıcı içerik bilgilerini görüntüleyebilir.
Oynatım sırasında [Resim Modu] seçeneğini
değiştirebilirsiniz.
2. Seçenek menüsünü görüntülemek için INFO/
MENU (m) tuşuna basın.
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m) tuşuna
basın.
2. A/D tuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin
ve ENTER (b) tuşuna basın
3.[Resim Modu] seçeneğini belirlemek için W/S
tuşlarını kullanın.
4. İstenen seçeneği belirlemek için A/D tuşlarını
kullanın.
5. Ekran üstü kumandadan çıkmak için BACK (1)
tuşuna basın.
1. W/S/A/D tuşlarını kullanarak bir dosya
seçin.
Dosya bilgileri ekranda görüntülenir.
Oynatım sırasında, TITLE/POPUP tuşuna basarak
dosya bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
,,Not
Ekranda görüntülenen bilgi gerçek içerik bilgisi
ile karşılaştırıldığında doğru olmayabilir.
4
İşletim
Tüm video ayarlarını sıfırlamak için [Varsayılan]
öğesini seçin ve ENTER (b) tuşuna basın.
48 İşletim
İçerik listesi görüntüsünü
değiştirme
yui
[Smart Share] menüsünde, içerik listesi görüntüsünü
değiştirebilirsiniz.
Kırmızı (R) renkli düğmeye arka arkaya basın.
Bir alt yazı dosyasının seçimi
y
Altyazı dosyasının adının video dosyasından farklı
olması durumunda, [Film] menüsü içerisinden
altyazı dosyasını film dosyası başlatılmadan önce
seçmeniz gerekir.
1.[Film] menüsünde oynatmak istediğiniz altyazı
dosyasını seçmek için W/S/A/D tuşlarını
kullanın.
2. ENTER (b) tuşuna basın.
4
İşletim
Altyazı dosyası seçimini kaldırmak için ENTER
(b) tuşuna tekrar basın. Film dosyasını
oynatmaya başlattığınızda seçili altyazı dosyası
görüntülenir.
,,Not
yy Oynatım sırasında Z (STOP) tuşuna
basılması durumunda, altyazı seçimi iptal
edilir.
yy Bu fonksiyon ev ağı üzerindeki
sunucu üzerinden dosya oynatımı için
kullanılmamaktadır.
İşletim 49
Slayt gösterisi sırasında müzik
dinleme
i
2D içeriğine 3D’ye
dönüştürme
eroy
Fotoğraf dosyalarının gösterimi esnasında müzik
dosyalarını da dinleyebilirsiniz.
Bu özellik 2D içeriğini 3D’ye dönüştürmenize
olanak tanır. İçeriği oynatırken [3D] seçeneğinde 3D
derinliği ve mesafesini ayarlayabilirsiniz.
1. Tam ekranda fotoğraf görüntülerken, seçenek
menüsünü görüntülemek için INFO/MENU (m)
tuşuna basın.
2. A/D tuşunu kullanarak [Opsiyon] seçin ve
ENTER (b) tuşuna basın
3. [Müzik Seçimi] öğesini seçmek için W/S
tuşunu kullanın ve [Müzik Seçimi] menüsünü
görüntülemek için ENTER (b) tuşuna basın.
4. Cihaz seçmek için W/S tuşunu kullanın ve
ENTER (b)tuşuna basın.
Geçerli fotoğraf dosyasının konumuna bağlı
olarak kullanılabilir aygıtta farklılık olabilir.
Kullanılabilir Aygıt
Disk, USB
Disk, USB
DLNA sunucusu
DLNA sunucusu
5. Oynatmak istediğiniz dosya veya klasörü seçmek
için W/S tuşlarını kullanın.
Üst dizini görüntülemek için g seçeneğine
tıklayın ve ENTER (b) tuşuna basın.
,,Not
Sunucudan ses dosyası seçildiğinde, klasör
seçimi mümkün değildir. Sadece dosya
seçeneği mevcuttur.
6. [Tamam] öğesini seçmek için D tuşunu
kullanınve müzik seçimini tamamlamak için
ENTER (b) tuşuna basın.
2. [3D] öğesini seçin ve ENTER (b) tuşuna basın.
3. W/S/A/D ile istenen seçenekleri belirleyin.
[Varsayılan] öğesini seçin ve ENTER (b) tuşuna
basarak tüm ayarları sıfırlayın.
4. W/S/A/D ile [Kapat] seçeneğini belirleyin
ve sonra ENTER (b) tuşuna basarak ayarlama
işlemini tamamlayın.
,,Not
yy Ultra HD çözünürlük ayarında iken, [3D]
özelliğinde [Açık] öğesini seçmeniz
durumunda, Ultra HD çözünürlük otomatik
olarak ilk çözünürlüğe geçer.
yy 30 fps (çerçeve hızı) üzerindeki film dosyaları
3D’ye dönüştürmek mümkün olmayabilir.
4
İşletim
Fotoğraf konumu
1. Oynatma sırasında, INFO/MENU (m) tuşuna
basın.
50 İşletim
Gelişmiş Özellikler
Wi-Fi Direct™
Bir Wi-Fi Direct™ sertifikalı cihaza
bağlanma
yui
Mevcut Wi-Fi Direct™ cihazını yeniden taramak
istiyorsanız, [Listeyi Tazele] öğesini seçin ENTER
(b) tuşuna basın.
Aygıt listesinden bir sunucu seçmek için,
dosyalar veya klasörler bağlı Wi-Fi Direct™
aygıtından DLNA sunucusuyla paylaşılmalıdır.
6. W/S/A/D tuşlarını kullanarak [Film],
[Fotoğraf ] veya [Müzik] öğesini seçin ve ENTER
(b) tuşuna basın.
Bu oynatıcı Wi-Fi Direct™ sertifikalı bir cihazda film,
müzik ve fotoğraf dosyalarını oynatabilir.
Wi-Fi Direct™ teknolojisi, oynatıcının bir erişim
noktası gibi bir ağ aygıtı olmadan doğrudan bir WiFi Direct™ sertifikalı cihaza bağlanmasını sağlar.
Wi-Fi Direct™ onaylı cihazda
1. Wi-Fi Direct™ onaylı cihazı açın ve Wi-Fi Direct
fonksiyonunu çalıştırın.
2. Cihaz üzerindeki DLNA uygulamasını çalıştırın.
4
Oynatıcınızda
İşletim
3. [Ayarlar] menüsünde [AĞ] seçeneğini işaretleyin,
ardından ENTER (b) tuşuna basın.
4. [Direk Wi-Fi] seçeneğini işaretleyin ve ENTER (b)
tuşuna basın.
7. W/S/A/D eyi kullanarak br dosya seçin ve
dosyayı oynatmak için ENTER (b).
,,Not
yy Daha iyi iletişim sağlayabilmek amacı ile,
oynatıcıyı Wi-Fi Direct™ erişim noktasına
mümkün olduğunca yakın bir noktaya
yerleştirin.
yy Bu birim aynı anda sadece bir aygıta
bağlanabilir. Çoklu bağlantı mümkün
değildir.
yy Bu oynatıcı ve Wi-Fi Direct™ farklı yerel
ağlara bağlı ise, Wi-Fi Direct™ bağlantısı
kullanılamayabilir.
5. W/S tuşları ile bir Wi-Fi Direct™ cihazı seçin ve
ENTER (b) tuşuna basın.
yy Eğer Wi-Fi Direct™ onaylı bir aygıt WiFi Direct bekleme modunda değilse, bu
oyuncu aygıtı bulamaz.
yy Wi-Fi Direct™ onaylı bir cihazı oynatıcınıza
bağladığınızda, PIN ağ bağlantısı
desteklenmez.
yy Bu ürün Group Owner modunda olan bir
Wi-Fi direct™ aygıtına bağlanamaz.
Wi-Fi Direct™ bağlantısı başlayacak. Ekrandaki
talimatları izleyin.
İşletim
Miracast™ kullanımı
Miracast onaylı cihazın ekranı ve sesini kablosuz
bağlantıyla oynatıcınız aracılığıyla TV ekranına
yansıtabilirsiniz.
Miracast™ onaylı cihazda
1. Miracast onaylı cihazı açın ve [Miracast] özelliğini
çalıştırın.
Oynatıcınızda
2. HOME ( ) tuşuna basın.
3. [Miracast] seçeneğini işaretleyin ve ENTER (b)
tuşuna basın.
51
BD-Live™ Keyfi
e
Ağ genişletme fonksiyonuna sahip BD-ROM desteği
sunan BD-Live bu cihazla internete bağlanarak yeni
film fragmanlarını indirme gibi birçok özellikten
yararlanmanıza olanak tanır.
1. Ağ bağlantısı ve ayarlarını kontrol edin (sayfa
19).
2. Ön panel üzerinde bulunan USB portuna bir
USB depolama aygıtını takın.
Hediye içerikleri indirmek için USB depolama
aygıtı gerekmektedir.
3. HOME ( )tuşuna basın ve [Ayarlar]
menüsündeki [BD-LIVE bağlantısı] seçeneğine
tıklayın (sayfa 26).
Diske bağlı olarak, [BD-LIVE bağlantısı] seçeneği
[Kısmen İzinli] olarak ayarlanmış ise, bu
fonksiyon kullanılamayabilir.
4. BD-Live içeriğine sahip BD-ROM yerleştirin.
Miracast özelliği otomatik olarak başlatılır.
Kullanılabilir Miracast cihazını yeniden taramak
istiyorsanız, [Listeyi Tazele] seçeneğini işaretleyin
ve ENTER (b) tuşuna basın.
,,Not
yy Daha iyi yansıtma sağlamak amacıyla,
Miracast onaylı cihazı mümkün olduğunca
oynatıcıya yakın yerleştirin.
yy Bu birim, aynı anda sadece 1 aygıta
bağlanabilir. Çoklu bağlantı mümkün
değildir.
yy Yansıtma sırasında, Kablosuz ağ veya Wi-Fi
Direct aynı anda kullanılamaz.
yy Miracast onaylı cihaz [Miracast] bekleme
modunda değilse, bu oynatıcı cihazı
bulamaz.
yy Kablosuz ağınızın durumuna bağlı olarak,
yansıtma kararsız olabilir.
yy Yansıtma sırasında, TV ayarlarınıza bağlı
olarak ekran kapanabilir. Bu durumda, lütfen
TV’nizin ekran ayarlarını yapın.
Diske bağlı olarak işlemlerde farklılık olabilir. Disk
ile birlikte verilen kılavuza başvurun.
>>İkaz
Bağlı bulunan USB aygıtını içerik indirilirken
veya bir Blu-ray disk, disk tepsisindeyken
yerinden çıkarmayın. Aksi takdirde, bağlı USB
aygıtı zarar görebilir ve BD-Live özellikleri, zarar
gören USB ile düzgün olarak çalıştırılamaz.
Bağlı UBS aygıtının böyle bir eylemden zarar
görmesi durumunda, bağlı USB aygıtını PC’ye
takarak biçimlendirip tekrar kullanabilirsiniz.
,,Not
yy Bazı BD-Live içeriklerine, içerik sağlayıcıların
kendi kararları doğrultusunda sınırlı olarak
erişilebilir.
yy BD-Live içeriklerini yükleme ve başlatma
işlemi birkaç dakika sürebilir.
yy BD-Live için, yalnızca FAT32 formatlı USB flaş
bellek / harici HDD kullanın.
İşletim
4. W/S tuşlarını kullanarak listeden Miracast
cihazı seçin ve ENTER (b) tuşuna basın.
4
52 İşletim
,,Not
Ses CD’si kaydı
Ses CD’sinde kayıtlı istediğiniz parçayı veya
tüm parçaları bir USB depolama aygıtına
kaydedebilirsiniz.
1. Ön panel üzerinde bulunan USB portuna bir
USB depolama aygıtı takın.
2. Oynatıcıya bir Ses CD’si takın.
Oynatma otomatik olarak başlayacaktır.
3. [CD Kayıt] işlemini başlatmak için (X) REC
tuşuna basın.
duruş konumu
oynatım
esnasında
Parça
kaydediliyor
Parçaların tümü
parça çalınıyor
Kayıt süresi
4X hız
normal hız.
AUX kaynağından kayıt
4
İşletim
AUX kaynağından bir USB bellek aygıtına kayıt
yapabilirsiniz.
1. Ön panel üzerinde bulunan USB portuna bir
USB depolama aygıtını takın.
2. AUX modunda iken, dış kaynaktan oynatmayı
başlatın (Bkz. “AUX Bağlantısı”, 17. sayfa).
3. Uzaktan kumanda üzerindeki (X) REC tuşuna
basın.
-- Kayıt “EXT_REC” klasörüne dosya olarak
kaydedilir.
yy Kayıt için, yalnızca FAT32 formatlı USB flaş
bellek / harici HDD kullanın.
yy Müzik parçası 192 kbps ile bir ses dosyasına
kaydedilir. AUX kaynağı 128 kbps ile ses
dosyasına kaydedilir.
yy Tabloda verilen ses CD’si kayıt süresi yaklaşık
bir değerdir.
yy USB depolama aygıtı tarafından gereksinim
duyulan kayıt süreleri USB aygıtın
özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.
yy USB bellek üzerine kayıt yapılırken en az
50 MB kullanılabilir alan olduğundan emin
olun.
yy Düzgün kayıt için, kayıt kaynağının uzunluğu
20 saniyeden fazla olmalıdır.
yy Kayıt sırasında oynatıcıyı kapatmayın veya
bağlı USB depolama aygıtını yerinden
çıkarmayın.
>>İkaz
Bu oynatıcı üzerinde sunulan kayıt ve
kopyalama özellikleri sizin kişisel ve ticari
olmayan kullanımınız içindir. Bilgisayar
programları, dosyalar, yayın ve ses kayıtları gibi
kopyalamaya karşı korunmalı içeriklerin izinsiz
olarak kopyalanması telif hakları yasasına aykırı
bir durum oluşturulabilir ve suç teşkil edebilir.
Bu cihaz böyle bir amaç için kullanılmamalıdır.
LG açıkça, içeriklerin yasal olmayan şekilde
dağıtılmasından veya içeriklerin yetkisiz olarak
kullanılmasından dolayı hiçbir sorumluk
almayacağını beyan etmektedir.
Sağduyulu olun
Telif haklarına saygı gösterin.
İşletim 53
LG Tag On
LG Tag On “LG AV Remote” uygulamasını NFC etkin
telefona yüklemenize ve açmanıza olanak tanır.
1. Verilen LG Tag On etiketini oynatıcıya yapıştırın.
,,Not
Yapıştırdıktan sonra çıkarmak zor olacağından,
önce etiketin konumuna dikkatle karar
vermenizi öneririz.
2. NFC etkin telefonunuzun arka yüzünü LG Tag
On etiketine yapıştırın.
-- NFC etkin telefonunuzda “LG AV Remote”
uygulaması yüklü değilse, “LG AV Remote”
uygulamasını içeren ekrana bağlantı verilir.
-- NFC etkin telefonunuzda “LG AV Remote”
uygulaması yüklüyse, “LG AV Remote”
uygulaması etkin hale gelir.
,,Not
yy NFC etkin telefonunuzun ekranı kilitli ise, LG
Tag On etiketi okunamaz.
yy Akıllı telefonunuzun kasası krom kaplı
ise, NFC kullanılamaz. Kasanın malzemesi
veya kalınlığına bağlı olarak, NFC düzgün
okunmayabilir.
LG AV Remote
Bu oynatıcıyı ev ağınız üzerinden iPhone veya
Android telefonunuz ile kontrol edebilirsiniz.
Bu oynatıcı ve telefonunuz, erişim noktası gibi
bir kablosuz ağ aygıtına bağlı olmalıdır. “LG AV
Remote” hakkında detaylı bilgi için “Apple iTunes”
veya “Google Android Market (Google Play Store)”
mağazasını ziyaret edin.
4
İşletim
yy Android 4.0 veya üzeri sürümlerde NFC
etkin telefonunuzun NFC özelliğini
etkinleştirmeniz gerekir.
54 İşletim
iPod’unuzun
Çalıştırılması
Müziği iPod’unuz ile keyifle dinleyebilirsiniz.
iPod hakkında daha fazla bilgi için iPod Kullanım
Kılavuzuna bakınız.
Hazırlık
iPod bağlantısını yapmadan önce, bu üniteyi
kapatın ve sesi en kısık düzeye indirin.
,,Not
iPod’unuz ile birlikte verilen iPod kablosunu
kullanın.
4
1. iPod’u ön panelde bulunan USB portuna
bağlayın.
Bu üniteyi açarsanız, iPod’unuz otomatik olarak
açılarak şarj etmeye başlayacaktır.
İşletim
iPod’u ANA menü içerisinde bağlamanız
durumunda, müzik otomatik olarak çalmaya
başlar.
2. W/S/A/D kullanarak dosyayı seçin
ve ENTER (b) tuşuna basarak bir dosyayı
dinlemeye başlayın.
REPEAT (h)düğmesine basın . İstenen tekrar
konumunu seçmek için: Track (;), All (:),
Shuffle All (l :), Shuffle (l), Kapalı
(Göütüyok)
,,Not
iPod’un Ekran Üstü Menü dili basit Çince olarak
seçili ise güçlü kaydırma işlevi normal olarak
çalışmayabilir.
iPod IN konumunun keyfini
çıkarın
Doğrudan iPod cihazınızdan kontrol edin. iPod
cihazınızdaki müzik dosyalarını verilen uzaktan
kumanda ile kontrol edebilirsiniz.
1. iPod’u ön panelde bulunan USB portuna
bağlayın.
Bu üniteyi açarsanız, iPod’unuz otomatik olarak
açılarak şarj etmeye başlayacaktır.
2. FUNCTION düğmesine basarak iPod in
fonksiyonunu seçin.
iPod’un keyfini ekran
üzerinden çıkarın
1. iPod’u ön panelde bulunan USB portuna
bağlayın.
2. HOME ( ) tuşuna basın.
3. A/D tuşlarını kullanarak [Smart Share] öğesini
seçin, menüde iPod öğesini seçin.
4. W/S/A/D tuşlarını kullanarak dosyayı seçin
ve oynatmak için ENTER (b) tuşuna basın.
Güçlü
kaydırma
Ekran üzerinde güçlü kaydırma ile bir içeriği
kolaylıkla arayabilirsiniz.
D öğesini kullanarak güçlü kaydırma özelliğini
seçin ve istediğiniz içeriğin ilkini seçin.
W/S/A/D
Menüden bir seçeneği seçer.
ENTER (b)
Müzik çalınması ve video
gösterimini başlatır.
M veya d
(PLAY)
Oynatım esnasında beklemeye
almak için. Tekrar başlatmak
için M veya d (PLAY) tuşuna
basın.
(Bas ve basılı
tut)
c/v
Bir şarkıyı hızlı ileri sarar veya
geri alır
C/V
Oynatılan videoyu ileri veya
geri yönde atlar.
İşletim 55
,,Not
,,Not
yy “CHECK” veya “Connected iPod model
is not supported” bağlı Ipod modeli
desteklenmiyor mesajı aşağıdaki durumlarda
ekranda görüntülenir.
-- iPod’unuzun istenen fonksiyonu yerine
getiremeyecek durumdadır.
yy Bu ünite aşağıdaki modelleri destekler.
- iPad nano 4G, 5G, 6G, 7G
- iPod touch 3G, 4G, 5G
- iPhone 3GS, 4, 4S, 5
- iPad, iPad2, iPad3, iPad4
- iPad mini
yy “CHECK” veya “Please update iPod software”
( Ipod’un yazılımını kontrol edin) mesajı
aşağıdaki durumda ekranda görüntülenir.
-- iPod’unuzun yazılımı güncel değil.
/iPod yazılımınızı en son sürüm ile
güncelleştirin.
yy iPod’unuz ile bir probleminiz varsa lütfen
www.apple.com/support/ipod.
yy iPod’unuzun tipine göre, iPod’unuzun
uyumluluğu değişkenlik gösterebilir.
yy iPod Touch ve iPhone iPod ünitesinden
işletim açısından farklılık gösterebilir.
Bu ünite ile kullanım için el kontrollere
gereksinim duyabilirsiniz. (örneğin,
“kaydırarak kilit açma”)
yy iPod Touch veya iPhone ile herhangi bir
uygulamayı kullanmak, arama yapmak, SMS
mesajları alıp göndermek için isterseniz, bu
üniteye bağlı iPod yuvasından çıkardıktan
sonra bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
yy iPod’unuzun yazılım sürümüne bağlı olarak,
iPod’unuzu bu ünite üzerinden kontrol
etmeniz mümkün olmayabilir. En son yazılım
sürümünü yüklemenizi öneririz.
4
İşletim
yy Bu ünitenin bir hata mesajı vermesi
durumunda hata mesaj içeriklerini
değerlendirin. “CHECK” veya “Please check
your iPod” (Lütfen iPod’unuzu kontrol
edin) mesajı aşağıdaki durumda ekranda
görüntülenir.
-- Bu ünite ve iPod cihazınız arasındaki
iletişim kesildi.
/iPod’unuzu bu ünite üzerinden ayırın ve
tekrar bağlayın.
-- iPod’unuz tam olarak yerine
oturtulmamış.
-- Bu ünite iPodunuzu bilinmeyen aygıt
olarak algılar.
yy iPod’unuzun güçü çok düşük.
/Bataryanın şarj edilmesi gerekmektedir.
/iPodUn şarjı bitmeye yakın olduğu
durumda, şarj uzun sürebilir.
56 İşletim
USB klavye veya fare
kullanımı
Metin yazmak ve menülerde gezmek için, USB
klavye ve/veya fare bağlayabilirsiniz.
1. Arka panel üzerinde bulunan USB portuna bir
USB klavye veya fare bağlayın.
2. Klavyeyi kullanarak metin yazın veya fareyi
kullanarak menülerde gezinin.
Premium Kullanımı
Premium özelliği ile internet aracılığıyla çeşitli içerik
hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.
1. Ağ bağlantısı ve ayarlarını kontrol edin (sayfa
19).
2. HOME ( ) tuşuna basın.
3. A/D tuşlarını kullanarak [Premium] özelliğini
seçin ve ENTER (b)tuşuna basın.
,,Note
4
Aşağıdaki klavye ve farelerin kullanılması
tavsiye edilir.
-- Logitech Wireless Combo MK520
-- Logitech Wireless Combo MK320
-- Logitech Wireless Combo MK260
-- Microsoft Wireless Desktop 5000
-- Microsoft Wireless Desktop 3000
-- Microsoft Wireless Desktop 2000
-- Microsoft Wireless Desktop 800
4. W/S/A/D tuşlarını kullanarak çevrimiçi
hizmet seçin ve ENTER (b)tuşuna basın.
,,Not
İşletim
yy Her hizmet hakkında detaylı bilgi için, içerik
sağlayıcı ile irtibat kurun veya hizmete ait
destek bağlantısını ziyaret edin.
yy Premium hizmet içeriği ve hizmetlerle ilgili
bilgiler, kullanıcı arayüzü de dahil olmak
üzere değişikliğe tabidir. Lütfen her hizmet
için ilgili web sitesine giderek en son bilgileri
alın.
yy Premium özelliklerini kablosuz bir bağlantı
ile kullanmanız durumunda radyo frekansı
ile çalışan ev aletlerinin etkileşimi nedeni ile
veri akış hızında değişkenlik yaşanabilir.
yy Ülke ayarını değiştirmek istiyorsanız,
[Ayarlar] > [AĞ] > [Akıllı Servis ayarı] > [Ülke
ayarı.] menüsüne gidin. [Kılavuz] seçeneğini
belirleyin ve [Ülke ayarı.] menüsünde ENTER
(b) tuşuna basın.
yy Ses efektini değiştirirken, internet ortamınıza
bağlı olarak ses çıkışı gecikebilir.
İşletim 57
LG Smart World
Kullanımı
Bu ünitede İnternet üzerinden LG uygulama
hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. LG Smart World
üzerinden çeşitli uygulamaları kolaylıkla bulabilir ve
indirebilirsiniz.
1. Ağ bağlantısı ve ayarlarını kontrol edin (sayfa
19).
2. HOME ( ) tuşuna basın.
3. [LG Smart World] öğesini seçin ve ENTER (b)
tuşuna basın.
Oturum açma
[LG Smart World] özelliğini kullanabilmek için,
hesabınızda oturum açmanız gerekir.
1. Ana menüde, [ ] simgesini seçin ve ENTER (b)
tuşuna basın.
2. Sanal klavyeyi kullanarak [Kimlik] ve [Parola]
alanlarını doldurun.
Eğer hesabınız yoksa, kayıt için kırmızı (R) tuşa
basın.
3.[Tamam] öğesini seçmek için W/S/A/D
tuşlarını kullanın ve hesabınızda oturum açmak
için ENTER (b) tuşuna basın.
[Otomatik Giriş] kutusunu işaretlemeniz
durumunda kullanıcı adınız ve şifreniz otomatik
olarak hatırlanacak ve girişiniz bu bilgileri tekrar
girmeden yapılacaktır.
,,Not
5. Bir uygulama seçmek için, W/S/A/D
tuşlarını kullanın ve ve bilgileri görüntülemek
için ENTER (b) tuşuna basın.
6. [Install] simgesi vurgulu iken ENTER (b) tuşuna
basın. Uygulama oynatıcıya yüklenir.
Oynatıcıya bir uygulama yüklemek için,
kullanıcının oturum açması gerekir. Oturum
açma hakkında daha fazla bilgi için sayfa 57 ‘e
bakınız.
7. [Uygulamalarım] ekranını görüntülemek için
kırmızı (R) tuşa basın.
8. Yüklenen uygulamayı seçin ve çalıştırmak için
ENTER (b) tuşuna basın.
,,Not
yy Bölgeye bağlı olarak, [LG Smart World],
[Uygulamalarım] hizmeti ve [Arama]
fonksiyonu kullanılmayabilir.
yy Ücretli uygulamaları yükleyebilmek için,
ücretli üye olmanız gerekmektedir. Daha
fazla bilgi için www.lgappstv.com sitesini
ziyaret edin.
yy Ses efektini değiştirirken, internet ortamınıza
bağlı olarak ses çıkışı gecikebilir.
4
İşletim
4. A/D tuşlarını kullanarak bir kategori seçin ve
ENTER (b)tuşuna basın.
Hesap ve uygulama bilgilerinizi görüntülemek
için, ana menüde [ ] simgesini seçin ve
ENTER (b) tuşuna basın, ardından [My Page]
seçeneğini belirleyin.
58 İşletim
Çevrimiçi içeriği arama
Çevrimiçi hizmetlerden belirli içeriklere
ulaşmakta zorluk yaşıyorsanız, [ ] menüsünde
anahtar kelimeleri girerek hepsi bir arada arama
fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
1. HOME ( ) tuşuna basın.
2. W/S/A/Dtuşlarını kullanarak ana menüde
[ ] simgesini seçin ve ENTER (b)tuşuna basın.
Ekranda sanal klavye ile birlikte [ ] menüsü
açılır.
My Apps menüsünü
kullanma
[Uygulamalarım] menüsünde yüklü bir uygulamayı
taşıyabilir veya silebilirsiniz.
1. HOME ( ) tuşuna basın.
2.[Uygulamalarım] öğesini seçin ve ENTER (b)
tuşuna basın.
3. ENTER (b) tuşuna basın. Sanal klavye otomatik
olarak belirecektir.
4. Harfleri seçmek için W/S/A/D tuşlarını
kullanın ve sanal klavyede seçiminizi onaylamak
için ENTER (b) tuşuna basın.
5. Anahtar kelimeyi girmeyi bitirdiğinizde, [ ]
öğesini seçin ve arama sonucu görüntülemek
için ENTER (b) tuşuna basın.
4
İşletim
6. İstediğiniz içeriği seçmek için W/S/A/
D tuşlarını kullanın ve doğrudan seçili içeriğe
taşımak için ENTER (b) tuşuna basın.
,,Not
yy Bölgeye bağlı olarak, [LG Smart World],
[Uygulamalarım] hizmeti ve [Arama]
fonksiyonu kullanılmayabilir.
yy Arama fonksiyonu ile her çevrimiçi hizmet
içeriğinde arama yapılmamaktadır.
Bu fonksiyon yalnızca bazı çevrimiçi
hizmetlerde çalışmaktadır.
3. [Uygulamalarım] menüsünde, kırmızı (R) tuşa
basın.
Uygulamayı taşıma
1. Bir uygulama seçin ve seçenekleri görüntülemek
için ENTER (b) tuşuna basın.
2. [Kaydır] öğesini seçmek için W/S tuşlarını
kullanın ve ENTER (b) tuşuna basın.
3. Taşımak istediğiniz konumu seçmek için W/
S/A/D tuşlarını kullanın ve ENTER (b) basın.
Uygulamayı silme
1. Bir uygulama seçin ve seçenekleri görüntülemek
için ENTER (b) tuşuna basın.
2. [Sil] öğesini seçmek için W/S tuşlarını kullanın
ve ENTER (b) tuşuna basın.
3. [Tamam] öğesini seçmek için A/D tuşlarını
kullanın ve onaylamak için ENTER (b) tuşuna
basın.
,,Not
yy Bölgeye bağlı olarak, [LG Smart World],
[Uygulamalarım] hizmeti ve [Arama]
fonksiyonu kullanılmayabilir.
yy Ses efektini değiştirirken, internet ortamınıza
bağlı olarak ses çıkışı gecikebilir.
İşletim 59
Bluetooth teknolojisini
kullanma
Bluetooth hakkında
Bluetooth®, kısa menzilli bağlantı için kablosuz
iletişim teknolojisidir.
Mevcut menzil 10 metre içindedir.
(Bağlantı diğer elektronik dalga ile etkileşime
girdiğinde ses kesintiye uğrayabilir veya Bluetooth’u
diğer odalardan bağlayabilirsiniz.)
Bluetooth® kablosuz teknolojisi kapsamında aygıtları
tek tek bağlamak şarjı bitirmez.
Eğer bağlantı Bluetooth® kablosuz teknolojisi
kullanılarak yapılmışsa, Bluetooth® kablosuz
teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile
çalışabilir.
Kullanılabilir Aygıtlar:Cep telefonu, MP3, Dizüstü,
PDA
Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için,
aygıtlar belirli profilleri yorumlayabilmelidir. Bu ünite
aşağıdaki profil ile uyumludur.
A2DP (gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
Ünitenizi ve Bluetooth aygıtınızı
eşleştirme
Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce,
Bluetooth özelliğinin Bluetooth aygıtınızda
açıldığından emin olun. Bluetooth aygıtınızın
kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi
yerine getirildiğinde, tekrar yerine getirilmesi
gerekmez.
1. FUNCTION (İŞLEV)’i kullanarak Bluetooth
seçeneğini belirleyin.
Ekran penceresinde “BT READY” görünür.
2. Bluetooth aygıtını çalıştırın ve eşleştirme işlemini
yerine getirin. Bluetooth aygıtı ile bu ünite için
arama yaparken, Bluetooth aygıtınızın türüne
bağlı olarak bulunan aygıtların listesi Bluetooth
aygıtında görünebilir. Üniteniz “LG-HTS” olarak
görünür.
3. Bu ünite Bluetooth aygıtınız ile başarılı bir
şekilde eşleştirildiğinde, bu ünitenin Bluetooth
LED’i yanar ve ekran penceresinde “BTPAIRED”
görünür.
,,Not
Bluetooth aygıtının türüne bağlı olarak, bazı
aygıtlar farklı eşleştirme şekillerine sahip
olabilir.
4. Müzik dinleyin.
Bluetooth aygıtınızda saklanan bir müziği
dinlemek için, Bluetooth aygıtınızın kullanım
kılavuzuna bakın.
,,Not
Ünitenin işlevini değiştirirseniz, Bluetooth
işlevinin bağlantısı kesilir, tekrar eşleştirme
yapın.
4
İşletim
Bluetooth Profilleri
Bluetooth aygıtlarına
depolanan müzik dinleme
60 İşletim
,,Not
yy Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile
etkileşime girdiğinde ses kesintiye
uğrayabilir.
yy Bu ünite ile Bluetooth aygıtınızı kontrol
edemezsiniz.
yy Eşleştirme, ünite başına bir Bluetooth
aygıtı ile sınırlıdır ve çoklu eşleştirme
desteklenmemektedir.
yy Bluetooth’unuz ve set arasındaki mesafe 10
m’nin altında olmasına rağmen, her ikisinin
arasında engeller varsa, Bluetooth aygıtınız
bağlanamaz.
yy Aygıtın türüne bağlı olarak, Bluetooth
işlevini kullanamazsınız.
yy Bluetooth’u bağlamadığınızda, ekran
penceresinde “BT READY” görünür.
4
İşletim
yy Tıbbi donanımlar, mikrodalga veya kablosuz
LAN aygıtları gibi cihazların kullanılması ile
oluşan elektriksel arızalanmalarda, bağlantı
kesilecektir.
yy Bir kişi Bluetooth aygıtı ile oyuncu arasında
durursa sveya iletişimi keserse, bağlantı
kesilecektir.
yy Bluetooth ile ünite arasındaki mesafeyi
unutursanız, ses kalitesi düşer ve Bluetooth
ile ünite arasındaki mesafe Bluetooth’un
çalışma aralığının dışına çıktığında düşük
bağlantı kesilir.
yy Ana üniteyi kapatırsanız veya cihazı ana
üniteden 10 m’den fazla uzaklaştırırsanız
Bluetooth kablosuz teknolojisi bulunan
aygıtın bağlantısı kesilir.
Sorun bulma
61
Sorun bulma
Genel
Belirti
Sebep & Çözüm
Güç gelmiyor.
yy Güç kablosunu duvar prizine sıkıca takın.
Ünite çalmaya başlamıyor.
yy Oynatılabilir bir disk yerleştirin. (Disk tipini, renk sistemini ve bölgesel
kodu kontrol edin)
yy Diskin çalınacak yüzeyi aşağıda olacak şekilde yerleştirin.
yy Diski temizleyin.
yy Değerlendirme fonksiyonunu iptal edin veya değerlendirme seviyesini
değiştirin.
Bağlı USB depolama cihazı
tanınmadı.
yy Başka bir USB kablosu kullanmayı deneyin, bazı USB kabloları USB
aygıtının normal kullanımı için yeterli akımı desteklemeyebilir.
yy USB uzatma kablosu veya USB GÖBEĞİ kullanımı durumunda, USB
aygıtı tanınamayabilir.
yy Bilgisayara bağlandığında, ek program kurulumu gerektiren USB
aygıtları desteklenmemektedir.
yy Bu ünite, sadece FAT32 veya NTFS formatlı USB Flaş Bellek ve USB
Harici HDD’yi destekler.
yy Çoklu açılar gösterilen DVD Video üzerinde kayıtlı değildir.
Müzik/fotoğraf/film dosyalarını
oynatamaz.
yy Dosyalar, ünitenin çalıştırabileceği formatta kaydedilmemiştir.
Uzaktan kumanda gerektiği
gibi çalışmıyor.
yy Uzaktan kumanda ünite üzrindeki uzaktan kontrol sensörünü
görmüyor.
yy Ünite film dosyasının kodeksini desteklememektedir.
yy Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta.
yy Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var.
yy Uzaktan kumanda içerisindeki pil zayıflamış.
Ünite fişe takılı ancak güç
açılmıyor veya kapanmıyor.
Bu ünite normal olarak
çalışmıyor.
Üniteyi aşağıdaki yöntemle ilk konumuna getirebilirsiniz.
yy Güç kablosunu prizden çekin, ena az beş saniye bekleyin ve tekrar
prize takın.
5
Sorun bulma
Açı değiştirilemez.
62 Sorun bulma
Ağ
Belirti
Sebep & Çözüm
BD-Live özelliği çalışmıyor.
yy Bağlanan USB depolama aygıtında yeteri kadar yer olmayabilir.
İçerisinde en az 1GB boş alan olan bir USB depolama aygıtı bağlayın.
yy Ünitenin yerel alan ağına doğru olarak bağlandığından ve internete
erişebildiğinden emin olun (bakınız sayfa 19).
yy Geniş bant hızınız BD-Live özelliklerini kullanmak için yeteri kadar hızlı
olmayabilir İnternet Hizmet Sağlayıcınız (ISP) ile temas ederek geniş
bant hızınızı artormanız önerilir.
yy [Ayarlar] menüsü üzerinde yer alan [BD-LIVE bağlantısı] seçeneği
[Yasak] olarak belirlenmiş. Bu seçeneği [İzinli] konumuna getirin.
Video iletişim sistemleri
(YouTube™, vs. gibi) oynatım
esnasında zaman zaman
durabilir veya “ara belleğe
alınabilir”.
yy Geniş ağ hizmet hızınız video hizmetlerini almak için yeteri kadar hızlı
olmayabilir. İnternet Hizmet Sağlayıcınız (ISP) ile temas ederek geniş
bant hızınızı artırmanız önerilir.
Media sunucuları aygıt
listesinde görüntülenmiyor.
yy Medya sunucunuz üzerinde yer alan güvenlik duvarı veya virüs
koruma yazılım programı çalışıyor. Medya sunucunuz üzerinde çalışan
güvenlik duvarını veya virüs koruma yazılım programını kapatın.
yy Oynatıcı, medya sunucunuzun bağlı olduğu yerel alan ağına bağlı
değil.
5
Sorun bulma
Oynatıcı erişim noktasına veya
kablosuz LAN yönlendiriciye
bağlanamıyor.
yy Kablosuz iletişim radyo frekansı kullanan diğer ev gereçleri tarafından
kesintiye uğrayabilir. Oynatıcı bu gibi ev aletlerinden uzağa yerleştirin.
Erişim noktası “Erişim Noktası
Adı” listesinde yer almıyor.
yy Erişim noktası veya kablosuz LAN yönlendirici SSID bilgisini iletemiyor.
Erişim noktasını, SSID’yi bilgisayarınızdan iletecek şekilde yapılandırın.
yy Erişim noktası gibi, ağ cihazınız bu oynatıcının destekleyebileceği
mevcut frekans ve kanal aralığına ayar edilememiş olabilir. Frekans
aralığı ve kanalı ağ aygıtı ayarlarından ayarlamayı deneyin.
Sorun bulma 63
Resim
Belirti
Sebep & Çözüm
Fotoğraf yok.
yy TV üzerinde uygun video giriş modunu seçerek ünite üzerindeki
görüntünün TV ekranında görüntülenmesini sağlayın.
yy Video bağlantısını güvenli olarak yapın.
yy [Ayarlar] menüsü içerisinden [HDMI Renk Ayarı] işaretleyin. Video
bağlantınıza uygun olarak bağlayın.
yy Televizyonuz, oynatıcı üzerinde ayarladığınız çözünürlük değerlerini
desteklemeyebilir. Televizyonunuzun kabul edebileceği bir çözünürlük
değeri girin.
yy Oynatıcının HDMI OUT soketi telif hakları korumasını desteklemeyen
bir DVI aygıtına bağlıdır.
Görüntüde parazitleşme
oluşmakta.
yy Televizyon setinizde kullanılan renk sisteminden farklı bir sistemde
kayıt edilmiş bir disk çalıştırıyorsunuz.
yy Televizyon setinizin çalıştırabileceği bir çözünürlük değerine ayarlayın.
Blu-ray 3D disk oynatımı
çıkış 3D modu görüntü çıkışı
vermez.
yy Oynatıcıyı televizyonunuza HDMI kablosu (Tip A, Yüksek Hızlı HDMI™
Kablosu) ile bağlayın.
yy Televizyonunuz “HDMI 3D mandatory formatı desteklemeyebilir.
yy [Ayarlar] menüsü içerisindeki [3D Modu] opsiyonu [Kapalı] konumda
bulunmakta. Bu seçeneği [Açık] konumuna getirin.
5
Belirti
Sebep & Çözüm
Ses yok veya bozuk geliyor.
yy Ünite tarama, yavaş veya bekleme konumundadır.
yy Ses düzeyi düşük.
yy Hoparlör kablo bağlantılarını kontrol edin. (sayfa 13)
Müşteri Desteği
Oynatıcıyı, en son yazılımları kullanarak ürünün özelliklerini iyileştirebilir ve/veya yeni özellikler ekleyebilirsiniz.
Bu oynatıcı için en son yazılımı elde etmek için (güncellemelerin yapıldığı durumda) lütfen
http://www.lg.com sayfasını ziyaret edin veya LG Electronics Müşteri hizmetleri merkezine uğrayın.
Açık kaynak yazılım bildirimi
GPL, LGPL ilgili kaynak kodları ve diğer açık kaynak lisanları için lütfen http://opensource.lge.com sayfasını
ziyaret edin. Kaynak kodları ile birlikte tüm ilgili lisans şartları, garanti feragatnameleri ve telif hakları
bildirimleri indirilebilir.
Sorun bulma
Ses
64 Ekler
Sağlanan Uzaktan
Kumandayla TV’yi
Kontrol Etme
Aşağıdaki düğmeleri kullanarak televizyonunuzu
kontrol edebilirsiniz.
6
Düğmeleri
Kullanarak
Yapabilecekleriniz
1 (TV POWER)
Televizyonu açıp kapama.
AV/INPUT
Televizyon ile diğer giriş
kaynağı arasında bulunan
giriş kaynağını açın.
PR/CH W/S
Aşağı veya yukarı doğru
giderek bellekteki kanalları
tarayın.
VOL +/–
Televizyonun ses ayarının
yapılmasını sağlar.
Ekler
,,Not
Bağlanan üniteye göre, televizyonun kontrolü
için bazı düğmeleri kullanamayabilirsiniz.
Kumandayı TV’nizi kontrol
edecek şekilde ayarlama
V’nizi ürünle verilen uzaktan kumandayla
çalıştırabilirsiniz.
TV’niz aşağıdaki tabloda listelenmişse, uygun üretici
kodunu girin.
1. 1 (TV POWER) düğmesini basılı tutarken sayı
düğmelerini kullanarak TV’nizin üretici kodunu
girin (aşağıdaki tabloya bakın).
Üretici
Kod Numarası
LG
1(Varsayılan), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2. Ayarı tamamlamak için 1 (TV POWER)
düğmesini serbest bırakın.
Televizyonunuza bağlı olarak, doğru kodu
girmenize rağmen, düğmelerden bazısı veya
tamamı televizyon üzerinde etkin olmayabilir
Uzaktan kumanda aletinin pillerini yenilediğinizde,
ayarladığınız kod silinerek ön değere atanmış
olabilir. Geçerli olan kodu tekrardan girin.
Ekler 65
Ağ Yazılım Güncelleme
Ağ güncelleme bildirimi
Geniş bant ev ağına bağlı cihazlar için performans
artırıcı ve/veya ek özellikler veya hizmetler
sunulabilir. Yeni bir yazılımın çıkması durumunda,
ve cihazın geniş bant ev ağına bağlı olduğu
durumlarda, oynatıcı yüklenebilir güncellemeler
hakkında sizi aşağıdaki şekilde bilgilendirecektir.
Yazılım Güncellemesi
Ürünlerin daha gelişmiş kullanımını sağlamak ve/
veya yeni özellikler eklemek için en son yazılımı
kullanarak Oynatıcınızı güncelleyebilirsiniz.
Yazılımı güncellemek için cihazı doğrudan yazılım
güncelleme sunucusuna bağlayabilirsiniz.
,,Not
yy Oynatıcını üzerindeki yazılımı
güncellemeden önce, oynatıcı üzerinde
bulunan disk veya USB aygıtını çıkarın.
yy Oynatıcınızdaki yazılımı güncellemeden
önce, oynatıcıyı kapatın ve sonra tekrar açın.
Opsiyon 1:
1. Güncelleme menüsü göstericiyi açtığınızda
ekranda belirecektir.
2. A/D kullanarak istenen poziyonun belirleyin
ve sonra ENTER (b) tuşuna basın.
yy Yazılım güncelleme prosedürü sırasında,
oynatıcıyı kapatmayın veya AC gücünü
kesmeyin, veya herhangi bir tuşa
basmayın.
yy Yüklemeyi iptal ederseniz, oynatıcınızın
düzgün çalışması için gücü kapatın ve tekrar
açın.
yy Bu birim önceki yazılım sürümüne
güncellenemez.
1. Ağ bağlantınızı ve ayarlarınızı kontrol edin
(sayfa 19).
[Tamam]
Yazılım Güncellemesini başlatır.
2. [Ayarlar] menüsünden [Yazılım] seçeneğini seçin
ve daha sonra ENTER (b) basın.
[İptal]
Güncelleme menüsünden çıkar
ve gücü kapatır.
3. [Güncelle] seçeneğini seçin ve ENTER (b)
düğmesine basın.
6
Opsiyon 2:
Ekler
Bir yazılım güncellemeleri için yazılımın sunucuda
hazır olması halinde “Güncelle” ikonu Ana sayfanın
alt kısmında görünecektir. Güncellemeyi mavi (B)
renkli butona basarak başlatabilirsiniz.
Oynatıcı en yeni güncellemeleri kontrol eder.
,,Not
yy Güncellemeler kontrol edilirken ENTER (b)’e
basmak bu işlemi sonlandırır.
yy Hazırda bir güncelleme yoksa,
“Güncelleştirme bulunamadı.” mesajı çıkar.
[Ana Menü]’ne dönmek için ENTER (b)’e
basın.
66 Ekler
4. Daha yeni sürümler varsa, “Güncellemek istiyor
musunuz?” mesajı çıkar.
5. [Tamam] basarak güncellemeyi tamamlayın.
([İptal] seçilmesi durumunda güncelleme
indirimini durduracaktır.)
6. Oynatıcı sunucudan en yeni güncellemeyi
indirmeye başlar. (İndirme işlemi ev ağınızın
durumuna göre birkaç dakika sürebilir.)
7. İndirme tamamlandığında, “İndirme işlemi
tamamlandı. Güncellemek istiyor musunuz?”
mesajı çıkar.
8. Güncellemeye başlamak için [Tamam]’ı seçin.
([İptal]’i seçmek güncellemeyi sonlandırır ve
indirilen dosya yeniden kullanılamaz. Yazılımı
daha sonra tekrar güncellemek için, yazılım
güncelleme prosedürünün yeniden başlatılması
gerekir.)
>>İkaz
Yazılım güncellemesi sırasında gücü
kapatmayın.
9. Güncelleme sona erdiğinde, birkaç saniye
içerisinde güç otomatik olarak kapanacaktır.
10.Gücü yeniden açın. Sistem şimdi yeni sürümle
çalışır.
,,Not
6
Ekler
Yazılım Güncelleme işlevi, internet ortamınızın
durumuna göre düzgün olarak çalışmayabilir.
Bu durumda, en son yazılımı yetkili LG
Elektronik Hizmet Merkezi’nden alabilir, ve
sonra oynatıcınızı güncelleyebilirsiniz. Sayfa
63’teki “Müşteri Desteği”ne bakın.
Ekler 67
Ek Bilgi
Dosya gereksinimi
Film dosyaları
Dosya
Yer
Dosya
Uzantı
Kodeks Formatı
Disk,
USB
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(DRM free), “.vob”,
“.3gp”, “.mov”, “.trp”,
“.m2t”, “.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, “.wm”, ”.flv”, “.ts”,
“.dat”
DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5.
DIVX6 (Sadece standart
oynatım)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(DRM free), “.mov”, “.trp”,
“.m2t”, “.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, ”.flv”, “.ts”
DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5.
DIVX6 (Sadece standart
oynatım)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.
txt), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
DLNA
Ses
formatı
Alt yazı
Müzik Dosyaları
Dosya
Uzantı
Disk,
USB
DLNA
Örnekleme frekansı
Bitrate
Not
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM free),
“.flac”
32 ile 48 kHz (WMA)
arasında, 16 ile 48 kHz
(MP3) arasında
32 ile 192 kbps
(WMA) arasında,
32 ile 320 kbps (MP3)
arasında
Bu oynatıcı üzerinde
bazı wav dosyaları
desteklenmemektedir.
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM free)
32 ile 48 kHz (WMA)
arasında, 16 ile 48 kHz
(MP3) arasında
32 ile 192 kbps
(WMA) arasında,
32 ile 320 kbps (MP3)
arasında
Bu oynatıcı üzerinde
bazı wav dosyaları
desteklenmemektedir.
Fotoğraf Dosyaları
Dosya
Yer
Disk,
USB,
DLNA
Dosya
Uzantı
Önerilmektedir.
Boyut
“.jpg”, “.jpeg”, 4.000 x 3.000 x 24 bit/pikselden daha az
“.png”, “.gif” 3.000 x 3.000 x 32 bit/pikselden daha az
Not
Aşamalı ve kayıpsız
sıkıştırılan fotoğraf dosyaları
desteklenmemektedir.
yy Macintosh sürümü için verilen paket DLNA sunucusunda ASF, WMA ve WMV gibi dosya uyumu sınırları var.
6
Ekler
Dosya
Yer
68 Ekler
,,Not
yy Dosya adı 180 karakter ile sınırlıdır.
yy Maksimum Dosya/Klasör sayısı: 2000’den az
(toplam dosya ve klasör sayısı)
yy Dosya sayısı ve boyutuna bağlı olarak,
medya içeriğinin okunması bir kaç dakika
sürebilir.
yy Bu oynatıcı Unicode altyazı içeriğine sahip
UTF-8 dosyalarını desteklemektedir. Bu
oynatıcı salt Unicode altyazı dosyalarını
desteklememektedir.
yy Dosya uyumu sunucuya göre değişiklik
gösterebilir.
yy Dosya türüne veya dosya kayıt yöntemine
bağlı olarak görüntü sağlanamayabilir.
yy DLNA sunucusu ile uyum, paket DLNA
sunucu ortamında (Nero MediaHome
4 Essentials) ile test edildiğinden dolayı,
medya sunucularına bağlı olarak dosya
gereksinimleri ve oynatım fonksiyonları
farklılık gösterebilir.
yy Bilgisayar üzerinde çoklu oturumda
kaydedilen disk bu oynatıcı üzerinde
desteklenmemektedir.
yy Sayfa 67’da verilen dosya gereksinimleri her
zaman uyumlu olmayabilir. Dosya özellikleri
ve medya sunucusunun yetenekleri ile ilgili
bazı kısıtlamalar olabilir.
yy “.ts”, “.m2ts”, “.mts”, “.tp”, “.Trp” veya “.m2t” gibi
bir uzantıya sahip bir video dosyasını
oynatırken, oynatıcınız altyazı dosyasını
desteklemeyebilir.
yy Video altyazı dosyalarını oynatmak,
sadece bu oynatıcı paketiyle verilen Nero
MediaHome 4 Essentials software tarafından
oluşturulmuş DLNA ortam sunucusunda
mümkündür.
yy Ekran üzerinde gösterilen toplam ses
dosyası çalma süresi VBR uzantılı dosyalar
için doğru olamayabilir.
yy USB sürücü, DVD sürücü gibi taşınabilir
medya üzerinde bulunan dosyalar medya
sunucusu üzerinden düzgün olarak
paylaşılamayabilir.
6
,,Not
yy “WMV 9 codec” ile kodlanmış “avi” dosyası
desteklenmiyor.
yy Bu ünite, ID3 Bütünleşik etiket MP3
dosyalarını desteklememektedir.
Ekler
yy Ekran üzerinde gösterilen toplam çalma
süresi VBR uzantılı dosyalar için doğru
olamayabilir.
yy CD/DVD veya USB 1.0/1.1 üzerinde
kayıtlı HD film dosyaları düzgün olarak
görüntülenmeyebilir. HD film dosyalarının
görüntülenmesi için Blu-Ray Disk veya USB
2.0 önerilmektedir.
yy Bu oynatıcı H.264/MPEG-4 AVC Ana Profil,
Yüksek Profil Seviye 4.1’I destekler. Yüksek
seviyeli bir dosya desteklenmeyebilir.
*1
*2
yy Bu oynatıcı GMC veya Qpel ile
kaydedilmiş dosyaları desteklememektedir.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
yy Bilgisayar üzerinde çoklu oturumda
kaydedilen disk bu oynatıcı üzerinde
desteklenmemektedir.
yy Video/ Ses kodek uyumu video dosyasına
bağlı olarak değişebilir.
AVCHD (Gelişmiş Video
Kodlayıcı/Kod Çözücü Yüksek
Tanımlı)
yy Bu oynatıcı AVCHD format disklerini oynatabilir.
Bu diskler kaydedici kameralara normal şekilde
kaydedilir ve kullanılır.
yy AVCHD formatı yüksek tanımlı bir dijital video
kamera formatıdır.
yy MPEG-4 AVC/H.264 formatı geleneksel görüntü
sıkıştırma formatınınkinden daha yüksek bir
verimlilikte görüntüleri sıkıştırabilir.
yy Bu oynatıcı “x.v.Color” formatını kullanan AVCHD
diskleri oynatabilir.
yy Kayıt özelliklerine göre bazı AVCHD formatındaki
diskler çalışmayabilir.
yy AVCHD formatı disklerinin sonlandırılması
gerekmektedir.
yy “x.v.Color” normal DVD kamera disklerinden daha
geniş bir renk çeşitliği sunmaktadır.
Ekler 69
DLNA Hakkında
Uyumluluk Hakkında Notlar
Bı oynatıcı bir DLNA Sertifikalı dijital medya
oynatıcısıdır ve DLNA uyumlu dijital medya
sunucularından (PC ve tüketici elektronik
aygıtlarından) film, fotoğraf ve müzik içeriklerini
görüntüler ve oynatır.
yy BD-ROM yeni bir format olduğundan dolayı,
bazı diskler, dijital bağlantılar ve uyumluluk ile
ilgili konular ortaya çıkabilir. Uyumluluk sorunları
yaşarsanız, yetkili Müşteri Hizmetleri Merkeziyle
irtibat kurun.
Digital Living Network Alliance (DLNA) tüketici
elektronik cihazları, bilişim endüstrisi ve mobil aygıt
şirketlerini yelpazesinde bulunduran bir endüstri
organizasyonudur. Digital Living sayısal medya
dosyalarınızı ev ağını kullanarak daha kolay paylaşım
olanağı sunar.
yy Bu ünite, resim içerisinde resim, ikincil ses ve
sanal paketler ve benzeri değişik fonksiyonların
keyfini BD-ROM destekli BONUSVIEW (BD-ROM
sürüm 2 Profil 1 sürüm 1.1) ile çıkarmanıza olanak
sağlar. İkincil video ve ses, resim içerisinde resim
fonksiyonu ile uyumlu diskler ile oynatılabilir.
Oynatılma yöntemi için diskte verilen talimatları
uygulayınız.
DLNA sertifikalandırma logosu DLNA Birlikte
Kullanılabilirlik Esasları ile uyumu ürünlerin daha
kolay bulunması için kullanılmaktadır. Bu ürün
DLNA Birlikte Kullanılabilirlik Esasları sürüm v.1.5 ile
uyumludur.
DLNA sunucu yazılımı çalıştıran bir PC veya diğer
DLNA uyumlu cihazların bu oynatıcıya bağlanması
durumunda bazı yazılım ayarlarının veya diğer
aygıtların ayarlarının yapılması gerekmektedir.
Lütfen yazılım veya donanım ile ilgili çalıştırma
talimatlarına bakınız.
Belirli Sistem Gereksinimler
Yüksek çözünürlük video oynatımı:
yy HDMI giriş soketi olan yüksek çözünürlüğe sahip
görüntü
yy Yüksek tanımlı içeriğe sahip BD-ROM disk.
yy Bazı BD-ROM ve DVD diskleri bazı çalıştırma
komutlarının ve özelliklerinin kullanımını
sınırlandırabilir.
yy USB aygıtını, çevirim içi içerik ile indirilen bilgiler
dâhil olmak üzere, disk ile ilgili bazı bilgilerin
depolanması için kullanabilirsiniz. Kullandığınız
disk, bu bilgilerin hangi süre için saklanacağını
kontrol edecektir.
6
Ekler
yy Bazı içerikleri için görüntüleme cihazı üzerinde
HDMI veya HDCP elverişli DVI giriş (disk üreticisi
tarafından tanımlandığı üzere).
yy Yüksek tanımlamalı içeriğin görüntülenmesi
ve standart DVD içeriğinin üst formata
dönüştürülmesi görüntüleme cihazınızda HDMI
kapasiteli bir giriş veya HDCP kapasiteli bir DVI
girişi bulunmasını gerektirebilir.
70 Ekler
Ses Çıkış Özellikleri
Soket/Ayarları
Kaynak
HDMI OUT
PCM Stereo
PCM Multi-Ch
DTS Tekrar Kodlama *3
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 İkincil ve etkileşimli audio, çıkış bit akışı içine
[Dijital Çıkış] seçeneğinin [BitStream] şeklinde
ayarlanmış olması durumunda dahil edilemez.
(LPCM Kodeksi hariç: Çıkış içerisinde her zaman
etkileşimli ve ikincil ses bulunmaktadır.)
*2 [Dijital Çıkış] seçeneği [BitStream] olarak
belirlenmişse bu oynatıcı HDMI sesini bağlanan
HDMI cihazının kodlama özelliğine bağlı olarak
otomatik olarak seçer.
6
BitStream *1 *2
Ekler
*3 [Dijital Çıkış] opsiyonunun [DTS Tekrar
Kodlama]’a ayarlanması halinde, audio
çıkışı 48 kHz ve 5.1 Ch. Ile sınırlıdır. [Dijital
Çıkış] opsiyonunun [DTS Tekrar Kodlama]’a
ayarlanması halinde, DTS Tekrar Kodlama ses
çıkışı BD-ROM diskleri ikincil ses ve orijinal ses
çıkışı diğer disklere yapılır ([BitStream] gibi).
yy Audio çıkışı PCM 48 kHz/16 bit MP3/WMA
dosyası için ve PCM 44,1 kHz/16 bit Audio CD
oynatma modu için belirlenmiştir.
yy [Dijital Çıkış] opsiyonu, [BitStream] ayarlı ise,
dijital audio bağlantılı (HDMI OUT), BD-ROM’un
Disk Menü buton sesi duyulmayabilir.
yy Dijital çıkışın ses formatı alıcınızın yetenekleri ile
uyuşmuyorsa, alıcı yüksek bir ses çıkaracak veya
hiç ses çıkaramayacaktır.
yy Dijital bağlantı ile çoklu kanal Dijital Surround
Ses sadece alıcınızın Dijital çoklu kanal dekodere
sahip olması durumunda sağlanabilir.
yy Bu ayar, harici bir aygıttaki giriş sinyalinde
bulunmamaktadır.
Ekler
71
Alan Kodu Listesi
Listeden bir alan kodu seçin.
AlanKod AlanKod AlanKod AlanKod
AfganistanAF FijiFJ MonakoMC SingapurSG
ArjantinAR FinlandiyaFI MongolyaMN SlovakyaSK
AvusturyaAU FransaFR FasMA SlovenyaSI
AvusturyaAT AlmanyaDE NepalNP Güney Afrika
ZA
BelçikaBE Birleşik Krallık
KR
GB HollandaNL Güney Kore
ButanBT YunanistanGR AntilleriAN İspanyaES
BolivyaBO GrönlandGL Yeni Zelanda
BrezilyaBR Hong Kong
NZ Sri Lanka
LK
HK NijeryaNG İsveçSE
KamboçyaKH MacaristanHU NorveçNO İsviçreCH
KanadaCA HindistanIN UmanOM TayvanTW
ŞiliCL EndonezyaID PakistanPK TaylandTH
ÇinCN İsrailIL PanamaPA TürkiyeTR
KolombiyaCO İtalyaIT ParaguayPY UgandaUG
KongoCG JamaikaJM FilipinlerPH UkraynaUA
Kosta Rica
CR JaponyaJP PolonyaPL Amerika Birleşik
HırvatistanHR KenyaKE PortekizPT DevletleriUS
CZ KuveytKW RomanyaRO UruguayUY
DanimarkaDK LibyaLY Rusça Federasyonu RU ÖzbekistanUZ
Çek Cumhuriyeti
SA VietnamVN
MısırEG MalezyaMY SenegalSN ZimbabweZW
EkvatorEC LüksemburgLU Suudi Arabistan
El Salvador
SV MaldivlerMV
Ekler
EtiyopyaET MeksikoMX
6
72 Ekler
Dil Kodu Listesi
Aşağıdaki başlangıç ayarları için istediğiniz dili girmek üzere bu listeyi kullanın: [Disk Sesi], [Disk Alt yazısı] ve
[Disk Menü].
6
Ekler
DilKod
DilKod
DilKod
DilKod
Afar 6565
Fransızca 7082
Litvanca 7684
Sintçe 8368
Afrikana 6570
Frizye Dili 7089
Makedonca 7775
Singhales Dili 8373
Arnavutça 8381
Galik Dili 7176
Malagazi Dili 7771
Slovakça 8375
Ameharic 6577
Gürcüce 7565
Malay Dili 7783
Slovenya Dili 8376
Arapça 6582
Almanca 6869
Malayam Dili 7776
İspanyolca 6983
Ermenice 7289
Yunanca 6976
Maori Dili 7773
Sudan Dili 8385
Assemez Dili 6583
Grönland Dili 7576
Marati Dili 7782
Svahili Dili 8387
Aymara Dili 6588
Guarani Dili 7178
Moldovya Dili 7779
İsveççe 8386
Azeri Türkçesi 6590
Gujarati Dili 7185
Mongolca 7778
Tagalog 8476
Başkırtca 6665
Hausa Dili 7265
Nauru Dili 7865
Tacik Dili 8471
Bask Dili 6985
İbranice 7387
Nepalce 7869
Tamil Dili 8465
Bengal Dili 6678
Hindu Dili 7273
Norveççe 7879
Teugu Dili 8469
Butan Dili 6890
Macarca 7285
Oriya Dili 7982
Tay Dili 8472
Bihari 6672
İzlandaca 7383
Pencap Dili 8065
Tonga Dili 8479
Breton 6682
Endonezya Dili 7378
Afganca 8083
Türkçe8482
Bulgarca 6671
Interlingua 7365
Farsça 7065
Türkmence 8475
Birmanca 7789
İrlanda Dili 7165
Polonyaca 8076
Tvi dili 8487
Beyaz Rusça 6669
İtalyanca 7384
Portekizce 8084
Ukrayna Dili 8575
Çince 9072
Japonca 7465
Quechua Dili 8185
Urduca 8582
Hırvatça 7282
Kannada Dili 7578
Reto-Romanca8277
Özbekçe 8590
Çekçe 6783
Kaşmir Dili
7583
Romence 8279
Vietnam Dili 8673
Danca6865
Kazak Dili 7575
Rusça 8285
Volapuk Dili 8679
Flemenkçe 7876
Kırgız Dili 7589
Samoa Dili 8377
Gal Dili 6789
İngilizce 6978
Korece 7579
Sanskritce 8365
Volof Dili
8779
Esperanto 6979
Kürtçe 7585
Galce 7168
Xhosa Dili 8872
Estonya Dili 6984
Laothian Dili 7679
Sırpça 8382
Yiddiş 7473
Faroe Dili 7079
Latince 7665
Sırp-Hırvat Dili 8372
Yoruba Dili 8979
Fiji Dili 7074
Letonca 7686
Şona Dili
8378
Zulu Dili
9085
Fin Dili 7073
Lingala Dili
7678
Ekler 73
Kayıtlı Markalar ve
Lisanslar
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ ve logolar Blu-ray Disc kuruluşunun
ticari markalarıdır.
“DVD Logo” DVD Format/Logo Licensing
Corporation’ın ticari markasırıdır.
Java Oracle ve/veya bağlı kuruluşlarının ticari
adıdır.
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 ve
diğer A.B.D ve dünyanın başka yerlerinde verilen
ve başvurusu yapılan patentler doğrultusunda
verilen lisanslar ile üretilmektedir. DTS-HD, the
Symbol, ile DTS-HD ve the Symbol ikisi bir arada
ticari markalardır ve DTS-HD Master Audio |
Essential ise DTS, Inc.’in bir ticari markasıdır. Ürüne
yazılım dahildir. © DTS, Inc. Tüm hakları saklıdır.
Wi-Fi CERTIFIED Logo, Wi-Fi Alliance’ait bir
sertifikasyon işaretidir.
Wi-Fi Protected Setup işareti, Wi-Fi Alliance’a ait
bir ticari markadır
“AVCHD” ve “AVCHD” logoları Panasonic Corporation
ve Sony Corporation’a ait ticari markalardır.
HDMI, HDMI logosu ve High-Definition
Multimedia Interface (Yüksek Çözünürlük Multi
Medya Arayüzü) HDMI Licensing LLC’ye ait marka
veya kayıtlı markalardır.
Dolby Laboratories tarafından lisans altında
üretilmiştir. Dolby, Pro Logic, ve çift D sembolü
Dolby Laboratories’in tescilli markalarıdır.
DLNA®, the DLNA Logo ve DLNA CERTIFIED® ticari
marka, hizmet markası veya sertifika işaretleri
.Digital Living Network Alliance’a aittir.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” ve “Made
for iPad” elektronik aksesuarın özellikle iPod,
iPhone veya iPad’e bağlanmak için tasarlandığı
ve Apple performans standartlarını karşılaması
için geliştirici tarafından onaylandığı anlamına
gelmektedir. Apple, bu aygıtın kullanılması ile
ilgili veya güvenlik ve mevzuat standartlarına
uygunluğu konusunda herhangi bir sorumluluk
taşımamaktadır. Lütfen bu aksesuarın iPod,
iPhone veya iPad ile kullanımının kablosuz
performansını etkileyebileceğini unutmayın.
DivX®, DivX Sertifikası® ve ilgili logolar Rovi
Corporation’ın ya da alt kuruluşlarının ticari
markalarıdır ve ruhsat tahtında kullanılırlar.
Ekler
“x.v.Colour”, Sony Corporation’a ait bir ticari
markadır.
6
74 Ekler
Audyssey Laboratories lisansı altında
üretilmiştir. ABD patentleri ve yabancı patentler
beklemededir. [Lisanslı Audyssey Ticari Markası]
Audyssey Laboratories şirketine ait bir tescilli
ticari markadır.
6
Ekler
Ekler 75
Cinavia Bildirimi
Bu ürün, ticari amaçla üretilmiş bazı film, video
ve bunlara ait müziklerin izinsiz kopyalarının
kullanımını sınırlamak için Cinavia teknolojisini
kullanır. İzinsiz bir kopyanın yasaklı kullanımı tespit
edildiğinde, bir mesaj belirecek ve oynatma veya
kopyalama yarıda kesilecektir.
Cinavia teknolojisi hakkında daha fazla bilgi
için http://www.cinavia.com adresinde Cinavia
Online Tüketici Bilgi Merkezi’ni(Online Consumer
Information Center) ziyaret edebilirsiniz. Cinavia
hakkında posta yoluyla daha fazla bilgi almak için,
Cinavia Tüketici Bilgi Merkezi(Consumer Information
Center), P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
ABD adresine posta adresinizle birlikte bir kart
gönderebilirsiniz.
Bu ürün, Verance Corporation tarafından lisanslı ve
7.369.677 sayılı ABD patenti ve bu teknolojinin belirli
yönleri için telif hakkı ve gizli korumanın yanı sıra
bekleyen ve verilmiş diğer ABD ve dünya çapındaki
patentler tarafından korunan teknolojiyi kapsar.
Cinavia, Verance Corporation’ın ticari markasıdır.
Telif Hakkı 2004-2012 Verance Corporation. Verance
tarafından tüm hakları saklıdır. Tersine mühendislik
veya parçalarına ayırma yasaktır.
6
Ekler
76 Ekler
Özellikler
Genel
Güç gereksinimi
Arka panel üzerindeki ana etikete bakınız.
Güç tüketimi
Arka panel üzerindeki ana etikete bakınız.
Ölçüler (E x B x D)
Yaklaşık 444 mm x 65 mm X 292,5 mm
Net Ağırlık (Yaklaşık)
3,5 kg
Çalıştırma ısısı
5 °C ila 35 °C (41 °F ila 95 °F)
Çalışma rutubet seviyesi
5 % ila 90 %
Giriş/Çıkış
HDMI IN/OUT (video/ses)
19 pim (Tip A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN
2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA fiş (Sol, Sağ) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)
3 V (p-p), Optik fiş x 1
MIC IN
6.3 mm soket
Yükseltici
Güç Çıkışı (8 Ω/ 4 Ω/ 3 Ω), (RMS), THD 10 %
6
Ekler
Toplam
1460 W
Ön
180 W x 2
Merkez
180 W
Arka
180 W x 2
Sub Woofer
200 W (Pasif )
3D Efekti - Ön Üst Hoparlör
90 W x 2
3D Efekti - Arka Üst Hoparlör
90 W x 2
Sistem
Lazer
Yarı iletken lazer
Dalga uzunluğu
405 nm / 650 nm
Sinyal sistemi
Standart PAL / NTSC renkli TV sistemi
LAN Bağlantı Noktası
Eternet fişi x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Kablosuz LAN (dahili anten)
Entegre IEEE 802.11n (5 GHz ve 2.4 GHz bantları) kablosuz ağ erişimi,
802.11a/b/g Wi-Fi ağ ile uyumlu.
Kesintisiz Güç Kaynağı (USB)
DC 5 V 0 2.1 A (Ön) / DC 5 V 0 300 mA (Arka)
Ekler 77
Hoparlörler (BH9230BW)
Ön Hoparlörler (Sol/Sağ) (S93B1-S)
2 yönlü 2 hoparlör
Maksimum Giriş gücü
360 W
Empedans Değeri
4Ω
Net Ölçüler
(E x B x D)
88 mm X 294 mm X 85 mm
Giriş Gücü
180 W
Net Ağırlık
1.2 kg
2 yönlü 2 hoparlör
Maksimum Giriş gücü
360 W
Empedans Değeri
4Ω
Net Ölçüler
(E x B x D)
88 mm X 294 mm X 85 mm
Giriş Gücü
180 W
Net Ağırlık
1.2 kg
1 yönlü 1 hoparlör
Maksimum Giriş gücü
360 W
Empedans Değeri
4Ω
Net Ölçüler
(E x B x D)
360 mm X 81 mm X 70 mm
Giriş Gücü
180 W
Net Ağırlık
1.1 kg
1 yönlü 1 hoparlör
Maksimum Giriş gücü
400 W
Empedans Değeri
3Ω
Net Ölçüler
(E x B x D)
251 mm X 336 mm X 310 mm
Giriş Gücü
200 W
Net Ağırlık
5.9 kg
1 yönlü 1 hoparlör
Maksimum Giriş gücü
180 W
Empedans Değeri
8Ω
Net Ölçüler
(E x B x D)
Tümleşik Ön hoparlörler
Giriş Gücü
90 W
Net Ağırlık
Tip
Arka Hoparlörler (Sol/Sağ) (S93B1-S)
Tip
Merkezi hoparlör (S93T1-C)
Tip
Subwoofer (S93T1-W)
Tip
Ön Üst Hoparlör (Sol/Sağ)
Tip
6
Tip
1 yönlü 1 hoparlör
Maksimum Giriş gücü
180 W
Empedans Değeri
8Ω
Net Ölçüler
(E x B x D)
Tümleşik Arka hoparlörler
Giriş Gücü
90 W
Net Ağırlık
Ekler
Arka Üst Hoparlör (Sol/Sağ)
78 Ekler
Hoparlörler (BH9430PW)
Ön Hoparlörler (Sol/Sağ) (S93T1-S)
2 yönlü 3 hoparlör
Maksimum Giriş gücü
360 W
Empedans Değeri
4Ω
Net Ölçüler
(E x B x D)
270 mm X 1300 mm X 270 mm
Giriş Gücü
180 W
Net Ağırlık
5.3 kg
2 yönlü 2 hoparlör
Maksimum Giriş gücü
360 W
Empedans Değeri
4Ω
Net Ölçüler
(E x B x D)
88 mm X 294 mm X 85 mm
Giriş Gücü
180 W
Net Ağırlık
1.2 kg
1 yönlü 1 hoparlör
Maksimum Giriş gücü
360 W
Empedans Değeri
4Ω
Net Ölçüler
(E x B x D)
360 mm X 81 mm X 70 mm
Giriş Gücü
180 W
Net Ağırlık
1.1 kg
1 yönlü 1 hoparlör
Maksimum Giriş gücü
400 W
Empedans Değeri
3Ω
Net Ölçüler
(E x B x D)
251 mm X 336 mm X 310 mm
Giriş Gücü
200 W
Net Ağırlık
5.9 kg
1 yönlü 1 hoparlör
Maksimum Giriş gücü
180 W
Empedans Değeri
8Ω
Net Ölçüler
(E x B x D)
Tümleşik Ön hoparlörler
Giriş Gücü
90 W
Net Ağırlık
Tip
Arka Hoparlörler (Sol/Sağ) (S93B1-S)
Tip
Merkezi hoparlör (S93T1-C)
Tip
Subwoofer (S93T1-W)
Tip
Ön Üst Hoparlör (Sol/Sağ)
Tip
6
Ekler
Arka Üst Hoparlör (Sol/Sağ)
Tip
1 yönlü 1 hoparlör
Maksimum Giriş gücü
180 W
Empedans Değeri
8Ω
Net Ölçüler
(E x B x D)
Tümleşik Arka hoparlörler
Giriş Gücü
90 W
Net Ağırlık
Ekler 79
Hoparlörler (BH9530TW)
Ön Hoparlörler (Sol/Sağ) (S93T1-S)
2 yönlü 3 hoparlör
Maksimum Giriş gücü
360 W
Empedans Değeri
4Ω
Net Ölçüler
(E x B x D)
270 mm X 1300 mm X 270 mm
Giriş Gücü
180 W
Net Ağırlık
5.3 kg
2 yönlü 3 hoparlör
Maksimum Giriş gücü
360 W
Empedans Değeri
4Ω
Net Ölçüler
(E x B x D)
270 mm X 1300 mm X 270 mm
Giriş Gücü
180 W
Net Ağırlık
5.3 kg
1 yönlü 1 hoparlör
Maksimum Giriş gücü
360 W
Empedans Değeri
4Ω
Net Ölçüler
(E x B x D)
360 mm X 81 mm X 70 mm
Giriş Gücü
180 W
Net Ağırlık
1.1 kg
1 yönlü 1 hoparlör
Maksimum Giriş gücü
400 W
Empedans Değeri
3Ω
Net Ölçüler
(E x B x D)
251 mm X 336 mm X 310 mm
Giriş Gücü
200 W
Net Ağırlık
5.9 kg
1 yönlü 1 hoparlör
Maksimum Giriş gücü
180 W
Empedans Değeri
8Ω
Net Ölçüler
(E x B x D)
Tümleşik Ön hoparlörler
Giriş Gücü
90 W
Net Ağırlık
Tip
Arka Hoparlörler (Sol/Sağ) (S93T1-S)
Tip
Merkezi hoparlör (S93T1-C)
Tip
Subwoofer (S93T1-W)
Tip
Ön Üst Hoparlör (Sol/Sağ)
Tip
6
Tip
1 yönlü 1 hoparlör
Maksimum Giriş gücü
180 W
Empedans Değeri
8Ω
Net Ölçüler
(E x B x D)
Tümleşik Arka hoparlörler
Giriş Gücü
90 W
Net Ağırlık
Kablosuz alıcı (W3-4)
Güç gereksinimi
Alıcının altında bulunan marka etiketine bakınız.
Güç tüketimi
Alıcının altında bulunan marka etiketine bakınız.
Ölçüler (E x B x D)
245 mm X 190 mm X 80,2 mm
Net Ağırlık (Yaklaşık)
1,21 kg
yy Tasarım ve özellikler herhangi bir bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Ekler
Arka Üst Hoparlör (Sol/Sağ)
80 Ekler
Bakım
Disk ile ilgili bilgiler
Diskler ile İlgili
Ünite ile ilgili İşlemler
Taşınması esnasında
Lütfen orijinal paketlemesinde kullanılan karton
kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin
bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en
üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki
orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.
Ünitenin temizlenmesi
Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez
kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak
bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek
nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi
maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden
bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.
Dış yüzeylerin temiz tutulması
yy Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu
sıvıları kullanmayın.
yy Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar
verebilir.
yy Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite
üzerinde bırakmayın.
Ünitenin Bakımı
6
Ekler
Ünite ileri teknoloji içeren hassas bir cihazdır. Optik
algılama lensleri ve disk sürücü parçalarının kirli
veya eskimiş olduğu durumlarda görüntü kalitesi
azalacaktır. Daha fazla bilgi için en yakın servis
merkezine başvurun.
Disklerin üzerlerinde kayıt bulunan taraflarını
ellemeyin. Disk üzerinde parmak izi oluşmaması için
diski kenarlarından tutarak kaldırın. Disk üzerine asla
kağıt veya bant yapıştırmayın.
Disklerin Saklanması
Disk ile işiniz bittiğinde kılıfına yerleştirin. Diskleri
doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarına maruz
bırakmayın, asla park edilmiş araç içerisinde güneşe
maruz bırakmayın.
Disklerin Temizlenmesi
Disk üzerinde yer alan parmak izleri ve toz resim
ve ses kalitesinin bozulmasına neden olur. Diski
oynatmadan önce temiz bir bezle tozunu alın. Toz
alırken merkezden dışarıya doğru silin.
Alkol, benzen, tiner gibi kuvvetli çözücüler ile
piyasada bulunan temizlik malzemeleri ve eski
vinil plaklar için kullanılan anti-statik spreyleri
kullanmayın.
Ekler
81
Ağ Hizmetleri ile İlgili
Önemli Bilgiler
Üçüncü taraflarca (her biri “Hizmet Sağlayıcı olarak
anılacaktır) temin edilen veya sunulan tüm bilgiler,
veriler, belgeler, iletişimler, indirilen içerikler,
dosyalar, metinler, görüntüler, fotoğraflar, grafikler,
videolar, web yayınları, yayınlar, araçlar, kaynaklar,
yazılımlar, kodlar, programlar, küçük uygulamalar,
uygulama parçaları, uygulamalar ve diğer içerik
(“İçerikler) ile tüm hizmetler ve sunular (“Hizmet”)
tamamı ile İçerik ve Hizmeti sunan üçüncü tarafın
sorumluluğu altındadır.
Hizmet Sağlayıcı tarafından LGE aygıtı kullanılarak
sağlanan ve erişilen İçerik ve Hizmetlerin tamamı
veya bir kısmı, daha önceden haber verilmeksizin
askıya alınması kaldırılması veya ara verilmesi ile
sınırlı kalmamak koşulu ile herhangi bir zamanda
değiştirilebilir.
İçerik ve Hizmetlerle ilgili olarak oluşacak sorularınız
veya problemleriniz ile ilgili olarak Hizmet
Sağlayıcınızın web sitesini ziyaret ederek en güncel
bilgilere erişebilirsiniz. LGE, İçerik ve Hizmetler ile
ilgili olarak müşteri ilişkileri konusunda herhangi
bir sorumluluk ve yükümlülük taşımamaktadır.
İçerik ve Hizmetler ile ilgili olarak oluşacak herhangi
bir soru veya itsel doğrudan ilgili İçerik ve Hizmet
Sağlayıcıya yapılmalıdır.
6
Ekler
Lütfen LGE’nin Hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan
İçerik ve Hizmetler veya bu İçerik ve Hizmetlerin
kaldırılması veya ara verilmesi ile ilgili olarak bir
sorumluluğu olmadığını ve bu İçerik ve Hizmetlerin
kullanılabilir veya erişilebilir olduğunu taahhüt ve
garanti etmediğini not ediniz.
Download PDF

advertising