LG | HT762TZ-A2 | LG HT762TZ-A2 دليل المالك

+77=$B'0$5//.B$5$%,&B
'9' ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΟ
ϚϟΎϤϟ΍ ϞϴϟΩ
+77= ί΍ήτϟ
+77=$ Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΓΪΣϮϟ΍
6+7=6 ΕϮμϟ΍ Ε΍ήΒϜϣ
6+7=&
6+7=:
2
˱
ϪτΒο ϭ΃ ϪϠϴϐθΗϭ΃ ΞΘϨϤϟ΍ϞϴλϮΗ ϞΒϗ ΔϳΎϨόΑϭ ϼϣΎϛ
΍άϫ ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ ΐϴΘϛ Γ˯΍ήϗϰΟήϳ
ϪϴΒϨΗ
Δϴ΋ΎΑήϬϛ ΔϣΪμϟ νήόΘϟ΍ ήτΧ
΢Θϔϟ΍ωϮϨϤϣ
ΔϗΎτϟ΍ ϚϠγ ιϮμΨΑ ϪϴΒϨΗ
˭ΔμμΨϣ Γή΋΍Ω ϰϠϋ ΓΰϬΟϷ΍ Ϣψόϣ ϊοϮΑ ϰλϮϳ
βϴϟϭΔϗΎτϟΎΑ ςϘϓ ίΎϬΠϟ΍ ΍άϫ ϯϮγ ΩϭΰΗ ϻϲΘϟ΍ϭ ΪΣ΍ϭ άϔϨϣ Ε΍ΫΓή΋΍Ω ΩϮΟϭ ϰϨόϤΑ
Δϴϋήϓή΋΍ϭΩϭ΃ ΔϴϓΎο·άϓΎϨϣϱ΃ ΎϬΑ
Ϊϴϛ΄Θϟ΍ ϲϓ Γ˱ ΩΎϳί ϚϟΎϤϟ΍ ϞϴϟΩϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍ ΔΤϔλ ϊΟ΍έ
ΎϬΘϗΎσϕϮϓ ς΋ΎΤϟΎΑ έΎϴΘϟ΍ άϓΎϨϣϞϤΤΗ ϻ
ΔϟΎτΘγϻ΍ ϙϼγ΃ ϭ΃ ς΋ΎΤϟΎΑέΎϴΘϟ΍ άϓΎϨϣ ϭ΃ ˬΎϬΘϗΎσ ϕϮϓ ϞϤΤΘΗϲΘϟ΍ ς΋ΎΤϟΎΑ έΎϴΘϟ΍ άϓΎϨϣ
ήΒΘόΗ ΔΧϭήθϤϟ΍ ϭ΃ ΔϔϟΎΘϟ΍ ϙϼγϷ΍ ϝί΍Ϯϋ ˬΔϴϟΎΒϟ΍ ΔϗΎτϟ΍ ϙϼγ΃ϭ΃ ˬΔϔϟΎΘϟ΍ ϭ΃ ΔϛϮϜϔϤϟ΍
ήτΧ έΩΎμϣ
˱
ΎϘϳήΣϭ΃ΔϴΑήϬϛ
ΔϣΪλ ΕϻΎΤϟ΍ ϩάϫϦϣ ϱ΃ Ϧϋ ϢΠϨϳ Ϊϗ
ϒϟΎΗ Ϫϧ΃ ϪϠϜη Ϧϣ ΢πΗ΍ ΍Ϋ·ϭ ϚϳΪϟ ΩϮΟϮϤϟ΍ ίΎϬΠϟ΍ ϚϠγ κΤϔΑ ΔϤψΘϨϣ Ε΍ήΘϓ ϰϠϋ Ϣϗ
έΎϴϏ ΔότϘΑ ϚϠδϟ΍ ϝΪΒΘγ΍ϭ ίΎϬΠϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ Ϧϋ ϒϗϮΗϭ βΑΎϘϟ΍ Ϧϣ ϪϋΰϨΑ ϢϘϓ ˬΪγΎϓ ϭ΃
ΪϤΘόϣ ΔϧΎϴλ ϲ΋ΎμΧ΃ ϯΪϟ ΔΤϴΤλ
ϲϠϟ΍ ϭ΃ϲϨΜϠϟ ϪοήόΗ ϞΜϣ ϲϜϴϧΎϜϴϤϟ΍ ϭ΃ ϲϘϳΰϴϔϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ ˯Ϯγ Ϧϣ ΔϗΎτϟ΍ ϚϠγϲϤΣ΍
ϪϗϮϓ ήϴδϟ΍ϭ΃ ϪϴϠϋ ΏΎΒϟ΍ ϖϠϏϭ΃ ιήϘϟ΍ ϭ΃
ίΎϬΠϟ΍ Ϧϣ ϚϠδϟ΍ ΎϫΪϨϋ ΝήΨϳ ϲΘϟ΍ ΔτϘϨϟ΍ϭς΋ΎΤϟ΍ άϓΎϨϣϭ βΑΎϘϤϠϟ ΎλΎΧ
˱ Ύ˱ϣΎϤΘϫ΍ ςϋ΃
βϴ΋ήϟ΍ έΪμϤϟ΍Ϧϣ ϚϠδϟ΍ βΑΎϗ ΐΤγ΍ ˬβϴ΋ήϟ΍ έΪμϤϟ΍Ϧϣ ΔϗΎτϟ΍ Ϟμϔϟ
βΑΎϘϟ΍ ϰϟ· ϝϮλϮϟ΍ ΔϟϮϬγ Ϧϣ Ϊϛ΄Η ˬίΎϬΠϟ΍ ΐϴϛήΗ ΪϨϋ
Δϴ΋ΎΑήϬϛ ΔϣΪμϟ νήόΘϟ΍ ήτΧ ϞϴϠϘΘϟ ϪϴΒϨΗ
ϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟ΍ ϭ΃ ˯Ύσ ώϟ΍ωΰϨΗ ϻ
ΎϬΘϧΎϴλϡΪΨΘδϤϠϟ ϦϜϤϳ ΔϴϠΧ΍Ω ϊτϗΪΟϮΗ ϻ
ΔϧΎϴμϟΎΑ ϡΎϴϘϠϟ ϦϴμΘΨϤϟ΍ ΔϧΎϴμϟ΍ ϲϔχϮϤΑ ΔϧΎόΘγϻ΍ ϚϴϠϋ
ΩϮΟϮϤϟ΍ϭ ϢϬγ α΃έ ϰϠϋ ϱϮΘΤϤϟ΍ϭ ΍άϫ ˯ϲπϤϟ΍ εϼϔϟ΍ΰϣέ ϑΪϬϳ
ΪϬΟ ΩϮΟϭ ϰϟ· ϡΪΨΘδϤϟ΍ ϪϴΒϨΗ ϰϟ· ωϼοϷ΍ ϱϭΎδΘϣ ΚϠΜϣ ϞΧ΍ΪΑ
Ύϣ ϮϫϭˬΞΘϨϤϠϟ ϱϭΎΤϟ΍ϕϭΪϨμϟ΍ ϞΧ΍Ω ΔϟϭΰόϣΓΩΎϣ ϥϭΪΑ ήϴτΧϲ΋ΎΑήϬϛ
ιΎΨηϸϟ Δϴ΋ΎΑήϬϛ ΔϣΪλ ΙϭΪΣ Ϧϋ ΊΒϨϳ ήτΧ ϞϴϜθΘϟ ϲϔϜϳ
ϪϴΒϨΗ ϰϟ·ωϼοϷ΍ ϱϭΎδΘϣ ΚϠΜϣ ϞΧ΍ΪΑ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΐΠόΘϟ΍ Δϣϼϋ ϑΪϬΗ
ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ ϦϤοΔϣΎϫ ΔϣΪΧ ΔϧΎϴλϭ ϞϴϐθΗ ΕΎϤϴϠόΗΩϮΟϮΑ ϡΪΨΘδϤϟ΍
ΞΘϨϤϟ΍΍άϫ ϊϣΔϘϓήϤϟ΍
ήτϤϠϟ ίΎϬΠϟ΍ ΍άϫ νήόΗ ϻˬΔϴ΋ΎΑήϬϛ ΔϣΪλϭ΃ϖϳήΣΙϭΪΣ ήτΧ ΐϨΠΘϟ ήϳάΤΗ
ΔΑϮσήϟ΍ ϭ΃
ϚϟΫ ϪΑΎη Ύϣ ϭ΃ ΔΒΘϜϣ ϞΜϣ ϖϠϐϣ ϥΎϜϣ ϲϓ ίΎϬΠϟ΍ ΐϛήΗ ϻ ϪϴΒϨΗ
ϞΒϗ Ϧϣ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ΕΎϤϴϠόΘϠϟ˱ΎϘΒσ ΐϴϛήΘϟΎΑ Ϣϗ ΔϳϮϬΘϟ΍ΕΎΤΘϓ Ϧϣ ϥ΃ ΪδΗ ϻήϳάΤΗ
ϊϨμϤϟ΍
ϕϮΛϮϤϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠϤϋ Ϊϴϛ΄Θϟϭ ΔϳϮϬΘϠϟϲϫίΎϬΠϟ΍ ϞϜϴϬΑ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕΎΤΘϔϟ΍ϭ Ε΍ήϐΜϟ΍
ΔϴϟΎόϟ΍ Γέ΍ήΤϟ΍ Ϧϣ ΞΘϨϤϟ΍ ΔϳΎϤΤϟϭ ΞΘϨϤϠϟ ΎϬΑ
ϭ΃ ΔϜϳέ΃ϭ΃ ήϳήγϰϠϋΞΘϨϤϟ΍ ϊοϭϖϳήσϦϋ ϕϼσϹ΍ ϰϠϋ ΕΎΤΘϔϟ΍ Ϊγ ΐΠϳ ϻ
ΔϬΑΎθϣ ϯήΧ΃ ΢τγ΃ ϭ΃ ρΎδΑ
΍Ϋ· ϻ· ϒϓέϷ΍ϭΐΘϜϟ΍ Δϧ΍ΰΨϛ ϥ΍έΪΠϟ΍ ϲϓΔΘϴΒϣ ΕΎΒϴϛήΗ ϲϓ ΞΘϨϤϟ΍΍άϫ ϊοϭΐΠϳϻ
ϊϨμϤϟ΍ ΕΎϤϴϠόΗωΎΒΗ΍ ϢΗ ϭ΃ ΓΪϴΟΔϳϮϬΗ ϙΎϨϫ ΖϧΎϛ
ϪϴΒϨΘΗ
έΰϴϟ ϡΎψϧϡΪΨΘδϳΞΘϨϤϟ΍ ΍άϫ
ϪΑ υΎϔΘΣϻ΍ϭ ΔϳΎϨόΑ ϡΪΨΘδϤϟ΍ ϞϴϟΩ Γ˯΍ήϗ ϰΟή˵ϳ ˬΞΘϨϤϟ΍ ΍άϬϟ ϢϴϠδϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ ϥΎϤπϟ
˱
ϼΒϘΘδϣ
Ϫϴϟ· ωϮΟήϠϟ
ΪϤΘόϣ ΔϧΎϴλ ΰϛήϤΑ ϞμΗΎϓ ˬΔϧΎϴμϟ΍ ϰϟ· ΓΪΣϮϟ΍ ΖΟΎΘΣ΍ ΍Ϋ·
ϰϟ· ΎϨϫ ΓΩΪΤϤϟ΍ ήϴϏ Ε΍˯΍ήΟ· ϭ΃ ςΒπϟ΍ Ε΍ϭΩ΃ ϭ΃ ϢϜΤΘϟ΍ ΢ϴΗΎϔϣ ϡ΍ΪΨΘγ΍ Ϧϋ ΞΘϨϳ Ϊϗ
ήϴτΧ ωΎόηϹ νήόΘϟ΍
ϱϭΎΤϟ΍ ϕϭΪϨμϟ΍ ΢Θϓ ϝϭΎΤΗ ϻ ˬέΰϴϠϟ΍ ωΎόθϟ ήηΎΒϤϟ΍ νήόΘϟ΍ ΐϨΠΘϟ
΢Θϔϟ΍ ΪϨϋ ϲ΋ήϣ έΰϴϟ ωΎόη· ΝήΨϳ ΚϴΣ
έΰϴϠϟ΍ωΎόηϲϓϙήψϧΰϛήΗ ϻ
˯Ύϴη΃ Δϳ΃ ϊοϭ ϡΪϋϭ ˬήΛΎϨΘϤϟ΍ ϭ΃ ςϗΎδΘϤϟ΍ ˯ΎϤϠϟ ίΎϬΠϟ΍ ξϳήόΗ ϡΪϋ ΐΠϳ ϪϴΒϨΗ
ίΎϬΠϟ΍ ϰϠϋ ˬέϮϫΰϟ΍ ϲϧ΍ϭ΄ϛ Ϟ΋΍ϮδϟΎΑ ΔΌϠΘϤϣ
˻
ΔϣΪΨϟ΍ϭΔϧΎϴμϟ΍
ΔϣΪΨϟ΍ ϲϨϔΑ ϝΎμΗϻ΍ ϞΒϗ Ϟμϔϟ΍΍άϫϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϰϟ· ϊΟέ΍
ΓΪΣϮϟ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍
ΔϣΪϘϣ
˼ΔϣΪΨϟ΍ϭΔϧΎϴμϟ΍
˽ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ ϞΒϗ Ύϣ
˾ΔϴϔϠΨϟ΍ ΔΣϮϠϟ΍ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍
˿ ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ίΎϬΟ
ΓΪΣϮϟ΍ ϦΤη ΪϨϋ
ΔΌΒόΘϟ΍ Ω΍ϮϣϭΔϴϠλϷ΍ ϦΤθϟ΍ ΓϮΒόΑ υΎϔΘΣϻ΍ ˯ΎΟήΑ
ΎϬΘΌΒόΗ ΔϘϳήσ βϔϨΑΓΪΣϮϟ΍ ΔΌΒόΗ Ϊϋ΄ϓ ˬΓΪΣϮϟ΍ ϦΤηϰϟ· ΔΟΎΣ ϲϓ ΖϨϛ ΍Ϋ·
ΔϳΎϤΣ ϰμϗ΃ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟϚϟΫϭ ϊϨμϤϟ΍ ϲϓ ΔϴϠλϷ΍
ϲΟέΎΨϟ΍ ΢τδϟ΍ ΔϓΎψϧ ϰϠϋ υΎϔΤϟ΍
ΓΪΣϮϟ΍ Ϧϣ ΏήϘϟΎΑˬΔϳήθΤϟ΍ Ε΍ΪϴΒϤϟ΍ ϞΜϣ ˬΓήϳΎτΘϤϟ΍Ϟ΋΍Ϯδϟ΍ ϡΪΨΘδΗ ϻ %
ˬΔϠϳϮσ Ε΍ήΘϔϟ ΓΪΣϮϟ΍ βϣϼΗ ΔϴϜϴΘγϼΒϟ΍ ϭ΃ ΔϴσΎτϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ ϙήΘΗ ϻ %
ΓΪΣϮϟ΍ ΢τγ ϰϠϋΕΎϣϼϋ ϙήΘΗΎϬϧϷ ϚϟΫϭ
ΓΪΣϮϟ΍ ϒϴψϨΗ
ΔϓΎΟϭΔϤϋΎϧ εΎϤϗ Δότϗ ϡΪΨΘγ΍ ˬϞϐθϤϟ΍ϒϴψϨΘϟ
˱ ΔϠϠΒϣ ΔϤϋΎϧ εΎϤϗ Δότϗ ϡΪΨΘγΎϓ ˬΔϳΎϐϠϟ ΔΨδΘϣ ΓΪΣϮϟ΍ ΢τγ΃ ΖϧΎϛ ΍Ϋ·
ϼϴϠϗ
ΔϔϴϔΧΔϔψϨϣ ΓΩΎϣϝϮϠΤϤΑ
ˬ˯ϼτϟ΍ ϒϔΨϣ ήϨϴΘϟ΍ ϭ΃ ϦϳΰϨΒϟ΍ ϭ΃ ϝϮΤϜϟ΍ ϞΜϣ ΔϳϮϘϟ΍ ΕΎΒϳάϤϟ΍ ϡΪΨΘδΗ ϻ
ΓΪΣϮϟ΍ ΢τγ ϒϠΘΗ Ϊϗ ΎϬϧϷ ϚϟΫϭ
ΓΪΣϮϟ΍ ΔϧΎϴλ
˱
ΔϗΪϟΎΑΰϴϤΘϳ ΔϴϨϘΘϟ΍ ϲϟΎϋ΍ίΎϬΟ
'9'&' ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΟ ήΒΘόϳ
ϞϘΘδϓ ˬι΍ήϗϷ΍ ϙήΤϣϭ ΔϳήμΒϟ΍ρΎϘΘϟϻ΍ ΔγΪϋ ˯΍ΰΟ΃ ΖϴϠΑ ϭ΃ ΖΨδΗ΍ ΍Ϋ·
ΓέϮμϟ΍ ΓΩϮΟ
ϞϛΪόΑ ϢψΘϨϣ ϞϜθΑ ΔϧΎϴμϟ΍ϭ κΤϔϟΎΑ ϡΎϴϘϟΎΑ ϰλϮϳ ˬϞϴϐθΘϟ΍ ΔΌϴΑΐδΣ
ΰϛήϣΏήϗ΄Α ϝΎμΗϻ΍ ˯ΎΟήΑ ˬϞϴλΎϔΘϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ΔϋΎγ Ϛϟ ΪϤΘόϣ ΔϣΪΧ
Ω΍ΪϋϹ΍ϭΐϴϛήΘϟ΍
̀ ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ϞϴλϮΗ
́ ϱέΎϴΘΧϻ΍ ίΎϬΠϟ΍ ϞϴλϮΗ
́ ϲ΋΍ϮϬϟ΍ ϞϴλϮΗ
̂ ϲ΋΍ϮϬϟ΍ ϞϴλϮΗ
̂ΕϮμϟ΍Ε΍ήΒϜϣ ϡΎψϧϞϴλϮΗ
˺˹+'0, ΔϠλϭ
˺˺ ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋιήϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣ νήϋ
˺˺ ΔϴϟϭϷ΍ Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍
˺˽˺˺ϡΎόϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍
˺˺ ΔϐϠϟ΍
˺˻νήόϟ΍ ΔηΎη
˺˼ΕϮλ $XGLR
˺˼ ˾̄˺ ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣ Ω΍Ϊϋ·
˺˽ΔϴϠ΋Ύόϟ΍ ΔΒϗ΍ήϤϟ΍ ϞϔϘϟ΍
˺˽ ϯήΧ΃ήλΎϨϋ
ϞϴϐθΘϟ΍
˺˾ ΔϣΎόϟ΍Ε΍ΰϴϤϟ΍
˺˿ ΔϴϓΎοϹ΍ Ε΍ΰϴϤϟ΍
˺˿ίΎϔϠΘϟΎΑ ϢϜΤΘϟ΍
˺̀ :0$03˼ϒϠϣ ϭ΃ ΔσϮϐπϤϟ΍ΕϮμϟ΍ι΍ήϗ΃ ΪΣ΃ ϞϴϐθΗ
˺̀ ΞϣήΒϤϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍
˺́ -3(* ΕΎϔϠϣ ΪΣ΃ νήϋ
˺̂'LY;0RYLHΕΎϔϠϣΪΣ΃ϞϴϐθΗ
˻˹ '9' ΕϮλ ι΍ήϗ΃
˻˺ϮϳΩ΍ήϟ΍ ΕΎτΤϤϟ ϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍
˻˺ ϮϳΩ΍ήϟ΍ ϰϟ· ωΎϤΘγϻ΍
˻˻ ϡϮϨϟ΍ ΖϗΆϣ ςΒο
˻˻ ϢϴΘόΘϟ΍
˻˻ ΕϮμϟ΍ ϢΘϛ
˻˻ ϝΎΧΩϹ΍έΪμϣέΎϴΘΧ΍
˻˻;76;76SUR
˻˻ ϱήϫΎψϟ΍ ΕϮμϟ΍
˻˻ ΕϮμϟ΍ ϊοϭ
ϊΟήϣ
˻˼ΔϐϠϟ΍Ω΍Ϯϛ΃
˻˼ΔϘτϨϤϟ΍ ΩϮϛ
˻˽˻˾ ΎϬΣϼλ·ϭϝΎτϋϷ΍ ϑΎθϜΘγ΍
˻˿ ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍
˼
ϞϴϐθΘϠϟ ΔϠΑΎϘϟ΍ ι΍ήϗϷ΍ ω΍Ϯϧ΃
'9' ι΍ήϗ΃
Ϣγ Ϣγ ιήϗ
ΔϣΪϘϣ
ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ ϞΒϗ Ύϣ
υΎϔΘΣϻ΍ϭ ΔϳΎϨόΑ ϚϟΎϤϟ΍ ϞϴϟΩ Γ˯΍ήϗ ϰΟή˵ϳ ˬΞΘϨϤϟ΍ ΍άϬϟ ϢϴϠδϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ ϥΎϤπϟ
˱
ϼΒϘΘδϣ
Ϫϴϟ· ωϮΟήϠϟ ϪΑ
ΔσϮϐπϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ ι΍ήϗ΃
Ϣγ Ϣγ ιήϗ
'9'“5:ϭ '9'“5 ι΍ήϗ΃ ϞϴϐθΗ ΓΪΣϮϟ΍ϩάϬϟϦϜϤϳ ˬϚϟάϟ ΔϓΎοϹΎΑ
ϭ΃03ΕΎϔϠϣ ϭ΃ ΕϮλ ϦϳϭΎϨϋ ϰϠϋ ϱϮΘΤΗ ϲΘϟ΍&'5:ϭ΃&'5ϭ
'LY;ϭ΃-3(*ϭ΃:0$
ΕΎψΣϼϣ
˱ %
&'55:ιήϗ ϭ΃ϞϴΠδΘϟ΍ ίΎϬΟ ϑϭήψϟΎϘϓϭ
ι΍ήϗ΃ ξόΑϞϴϐθΗ ϦϜϤϳϻ ˬϪδϔϧ '9'5:ˬ'9'5: ϭ΃
ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ '9'5:ˬ'9'5:ϭ΃&'55:
ΐϧΎΟ ιήϘϟ΍ ϲΒϧΎΟ Ϧϣ ϱ΃ ϰϠϋ ΕΎϘμϠϣ ϭ΃ ϡΎΘΧ΃ Δϳ΃ ϖμϠΑ ϢϘΗ ϻ %
ϞϴΠδΘϟ΍ΐϧΎΟϭ΃ ϖμϠϤϟ΍
ϰϠϋΔϤϤμϤϟ΍ ϞΜϣ ϢψΘϨϣ ήϴϏ ϞϜθΑΔϤϤμϣ ΔσϮϐπϣ Ύλ΍ήϗ΃
ϡΪΨΘδΗϻ %
˱
ωϼοϷ΍ϲϧΎϤ˵Λ ϭ΃ΐϠϗ ϞϜη
ϞϴϐθΘϟ΍ ϲϓ ϞϠΧ ΙϭΪΣ ϲϓ ϚϟΫ ΐΒδΘϳ ΪϘϓ
ΔϘτϨϤϟ΍ ΩϮϛ
ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ ΓΪϋΎϗ ϰϠϋ ϪΘϋΎΒσ ΖϤΗΔϘτϨϤϟ΍ ΩϮϛ ϰϠϋ ϱϮΘΤΗ ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ
ΩϮϜϟ΍ βϔϧ ΎϬϴϠϋ ϲΘϟ΍'9' ι΍ήϗ΃ ϯϮγ ϞϴϐθΗ ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ ϊϴτΘδΗ ϻ
ϊϴϤΟ ³$//´ ΎϬϴϠϋϊΒσϲΘϟ΍ ϭ΃ ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ ΓήΧΆϣϰϠϋωϮΒτϤϟ΍
ι΍ήϗϷ΍
ΔϘτϨϤϟ΍Ω΍Ϯϛ΃ ϰϠϋΕΎψΣϼϣ
ήΜϛ΃ ϭ΃Ϣϗέ ϪϠΧ΍ΪΑ ΪΟϮϳ ϱϭήϛϞϜη ϰϠϋ'9'ι΍ήϗ΃ Ϣψόϣ ϱϮΘΤΗ %
˯Ύτϐϟ΍ ϰϠϋ ΡϮοϮΑ ήϬψϳ
ιΎΨϟ΍'9' Ϟϐθϣ ϰϠϋ ΩϮΟϮϤϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ ΩϮϛ Ϣϗήϟ΍΍άϫ ϖΑΎτϳ ϥ΃ ΪΑϻ
ιήϘϟ΍ ϞϴϐθΗέάόΘϴγ ϭ΃ ϚΑ
ΩϮΟϮϤϟ΍ ΩϮϜϟ΍ Ϧϋ ϒϠΘΨϣ ΔϘτϨϣ ΩϮϛ ϪΑ'9'ιήϗ ϞϴϐθΗ ΖϟϭΎΣ ΍Ϋ· %
³&KHFN5HJLRQDO&RGH´ ΔϟΎγέ ήϬψΘδϓ ˬϚΑ ιΎΨϟ΍ ϞϐθϤϟ΍ ϰϠϋ
ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ΔηΎη ϲϓΔϘτϨϤϟ΍ ΩϮϛ Ϧϣ ϖϘΤΗ
"6,03/,1. Δϔϴχϭ ϲϫ Ύϣ
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ ϖϳήσ ϦϋΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫϒ΋Ύχϭ ξόΑ ϲϓϢϜΤΘϟ΍ϢΘϳ
ΔϔϴχϮΑΩϭΰϤϟ΍/* ίΎϔϠΗϭ ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ ϞϴλϮΗ ΪϨϋ ίΎϔϠΘϟΎΑ ΔλΎΨϟ΍ ΪόΑ
+'0,ΔϠλϭ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ6,03/,1.
/*ίΎϔϠΘΑ ΔλΎΨϟ΍ ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ ϖϳήσ ϦϋΎϬϴϓ ϢϜΤΘϠϟ ΔϠΑΎϘϟ΍ ϒ΋ΎχϮϟ΍ %
ˬ΢δϣ6FDQϭ ˬΖϗΆϣ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ· 3DXVHϭ ˬϞϴϐθΗ 3OD\
Φϟ· ˬΔϗΎτϟ΍ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ· 3RZHU2IIϭ ˬϑΎϘϳ· 6WRSϭ ˬϲτΨΗ 6NLSϭ
Ϧϣ ΪϳΰϣϰϠϋ ϞμΤϠϟ ίΎϔϠΘϟΎΑ ιΎΨϟ΍ ϚϟΎϤϟ΍ ϞϴϟΩ ϰϟ· ωϮΟήϟ΍˯ΎΟήΑ %
6,03/,1. ΔϔϴχϮΑ ϖϠόΘϳΎϤϴϓ ϞϴλΎϔΘϟ΍
'9'&' ϝΎΒϘΘγ΍ίΎϬΟ ΔϧΎϴλϭ ϞϴϐθΗϦϋ ΕΎϣϮϠόϣ ϞϴϟΪϟ΍΍άϫ ήϓϮϳ
ΪϤΘόϣ ΔϣΪΧ ΰϛήϤΑϞμΗΎϓ ˬΔϣΪΨϟ΍ ϰϟ·ΓΪΣϮϟ΍ ΖΟΎΘΣ΍ ΍Ϋ·
ΰϣένήϋϝϮΣ
ϲΘϟ΍ ΔϔϴχϮϟ΍ ϥ΃ ϰϟ· ήϴθϳϭ ϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ ήϬψϳ Ϊϗ
Ϧϴόϣ '9' ϮϳΪϴϓ ιήϗ ϲϓ ΔΣΎΘϣ ήϴϏ΍άϫϚϟΎϤϟ΍ ϞϴϟΩ ϲϓ ΎϬΣήη ϢΗ
ϞϴϟΪϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϡΪΨΘδϤϟ΍ ΰϣήϟ΍
ΔψΣϼϣ
ΔλΎΧ ϞϴϐθΗ κ΋ΎμΧϭ ΕΎψΣϼϣ ΩϮΟϭ ϰϟ·ήϴθΗ
΢ϴϤϠΗ
ϡΎϬϤϟ΍ άϴϔϨΗ ϦϣϞϬδΗ ϲΘϟ΍ ΕΎΤϴϤϠΘϟ΍ϭ΢΋ΎμϨϟ΍ ϰϟ· ήϴθϳ
ιήϘϟ΍ ϰϠϋ ϻ· ΔϴϟΎΘϟ΍ ίϮϣήϟ΍ ΪΣ΃ϰϠϋϪϧ΍ϮϨϋ ϱϮΘΤϳ ϱάϟ΍ ϢδϘϟ΍ ϖΒτϨϳ ϻ
ΰϣήϟ΍΍άϬΑϞΜϤϤϟ΍
'9'
'9'
ΔσϮϐπϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ ι΍ήϗ΃ $&'
03
03 ΕΎϔϠϣ
:0$ ΕΎϔϠϣ :0$
-3(* ΕΎϔϠϣ -3(*
'LY; ΕΎϔϠϣ 'LY;
'ROE\/DERUDWRULHV ϲΒϟϭΩ ϞϣΎόϣ Ϧϣ κϴΧήΘΑ ϊϨλ
ΕΎϣϼϋ ϲϫ GRXEOH' ΰϣήϟ΍ϭ ³3UR/RJLF´ϭ ³'ROE\´ ϥΎΘϣϼόϟ΍
'ROE\/DERUDWRULHV ˰ϟ ΔϳέΎΠΗ
ΓέϮθϨϣ ήϴϏ Δϳήγ ϝΎϤϋ΃
'ROE\/DERUDWRULHV ήθϨϟ΍ ϕϮϘΣ
ΔχϮϔΤϣ ϕϮϘΤϟ΍ ΔϓΎϛ
'LJLWDO7KHDWHU6\VWHPV Δϛήη Ϧϣ κϴΧήΘΑ ϊϴϨμΘϟ΍ ϢΗ
ϭ ω΍ήΘΧϻ΍ Γ˯΍ήΑ Ϣϗέ ˬΓΪΤΘϤϟ΍ ΕΎϳϻϮϟΎΑ ,QF
Ε΍˯΍ήΑ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ϭ ϭ ϭ ϭ
ϰϠϋ ϲΘϟ΍ϭ ΓέΪμϤϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ˯ΎΤϧ΃ ϊϴϤΟ ϲϓϭ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΕΎϳϻϮϟ΍ ϲϓ ω΍ήΘΧϻ΍
έ΍ΪλϹ΍ Ϛηϭ
Δϛήθϟ ϥΎΘϳέΎΠΗ ϥΎΘϣϼϋ ³'76'LJLWDO6XUURXQG´ϭ ³'76´
Δϛήη ˬ ήθϨϟ΍ ϕϮϘΣ'LJLWDO7KHDWHU6\VWHPV,QF
ΔχϮϔΤϣϕϮϘΤϟ΍ΔϓΎϛ ˬ'LJLWDO7KHDWHU6\VWHPV,QF
ϩϼϋ΃ ΢οϮϤϟ΍ έΎόθϟ΍ ϰϠϋ 6,03/,1.ΔϔϴχϮΑΩϭΰϤϟ΍/* ίΎϔϠΗ ϱϮΘΤϳ %
$+'0, ϞΑΎϛ Ϧϣ ΙΪΣ΃ ϞΑΎϛ ϡΪΨΘγ΍ %
˽
ΔϴϔϠΨϟ΍ ΔΣϮϠϟ΍ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍
ϖϠϏ΢Θϓ 23(1&/26( έί
ι΍ήϗϷ΍ ΝέΩ ',6&7UD\
92/80( ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ ΓΪΣϭ
ΕϮμϟ΍ϯϮΘδϣ
ǀŻƾƭŽȚ
νήόϟ΍ ΔηΎη
ΔϣΪϘϣ
86% άϔϨϣ
86% άϔϨϤΑ ϪϠλ
Γήϛ΍Ϋ Γήϛ΍Ϋ ίΎϬΠϟ
Φϟ· 86%
5HPRWHVHQVRU
ΪόΑ ϦϋϢϜΤΘϟ΍ ίΎϬΟήόθΘδϣ
ϞϴϐθΗΔϔϴχϮϟ΍)81&3/$<"
ϢΛ ˬ˱ΎΒϳήϘΗ ϥ΍ϮΛ ΓΪϤϟ ˱΍ήϤΘδϣ ˱Ύτϐο έΰϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ςϐο΍
ϯήΧ΃ Δϔϴχϭ έΎϴΘΧϻ έήϜΘϣ ϞϜθΑςϐο΍
3$86(8021267(5(2
ϮϳήΘγ΍ϱΩΎΣ΃ΖϗΆϣ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ· 67
0,&
ϥϮϓϭήϜϴϤϟ΍ βΑΎϘΑ ϥϮϓϭήϜϴϤϟ΍ Ϟλ
0,&
$8',2,1 ϞϴλϮΗ άϔϨϣ
ΕϮμϟ΍ ϞΧΪϣ
ΔϗΎτϟ΍ ϚϠγ
6723 έί
X ϑΎϘϳϹ΍
ΚΤΑϲτΨΗΔϔϟ΍Ϯϣ 781,1*6.,36($5&+
ΕϮμϟ΍ήΒϜϣΕϼλϮϣ
63($.(5
)0 ϲ΋΍Ϯϫ ϞλϮϣ
$8; ϞϴλϮΗ άϔϨϣ
$8',2,QSXW
ΕϮλ ϞΧΪϣ /5
ΔϴϓΎοϹ΍ ΓΰϬΟϷ΍
ϦϴϤϳέΎδϳ
-/.)4/2
).054
,!582
($-)/54
9
#/-0/.%.46)$%/02/'2%33)6%3#!.
/54054
ΪϳήΒΘϟ΍ ΔΣϭήϣ
237,&$/,1 ϞϴλϮΗ άϔϨϣ
ϱήμΒϟ΍ϞΧΪϤϟ΍
ϱή΋΍Ϊϟ΍ $0 ϲ΋΍ϮϫΕϼλϮϣ
νήόϟ΍ ΔηΎη Ν΍ήΧ· ΔϠϴλϮΗ
ϮϳΪϴϔϟ΍ ΕΎϧϮϜϣ ΝήΧ &20321(179,'(2287 ϑ΍ήσ΃
<3%35 ϝΎΧΩ· άϓΎϨϣ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ϥϮϳΰϔϠΘϟΎΑ ϞϴλϮΘϟ΍
ϣΨήΝ+'0,+'0,287
ϳϮϓή·Χή΍Ν+'0,ϭ΍ΟϬΔΟϮΩΓϋΎϟϴΔ
ϟϠϔϴΪϳϮϭ΍ϟμϮΕ΍ϟήϗϤϲ
˱ ΔϴϜϴΗΎΘγϻ΍˯ΎΑήϬϜϟ΍ΕΎϨΤη ύ΍ήϓ· ΐΒδϳ ΪϘϓ ΔϴϔϠΨϟ΍ ΔΣϮϠϟ΍ ϰϠϋΓΩϮΟϮϤϟ΍βΑΎϘϤϠϟ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ϥϮϨδϟ΍ βϤϠΗ ϻ
ΓΪΣϮϠϟΎ˱Ϥ΋΍ΩΎϔϠΗ
˾
ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ίΎϬΟ
ΔϗΎσ 32:(5
ΔΟϮϤϟ΍ 781(5 έί
$0ϭ )0 ΕΎΟϮϣ ϡΎψϨϟ΍ ϒϟ΍Ϯϣ ΪϳΪΤΘϟ
$8;
ϞΧΪϟ΍ έΪμϣ έΎϴΘΧϻ
86%
ς΋ΎγϮϟ΍ ΓΩΪόΘϣ ΕΎϔϠϤϟ΍ ϞϴϐθΘϟ
έ΍ήϜΘϟ΍ 5(3($7
ϞϜϟ΍ ϭ΃ ϥ΍ϮϨόϟ΍ ϭ΃ έΎδϤϟ΍ ϭ΃ Ϟμϔϟ΍ έ΍ήϜΘϟ
$%έ΍ήϜΗ5(3($7$%
ϊΑΎΘΘϟ΍ έ΍ήϜΗ
ΕϮμϟ΍ $8',2
&'ΕϮλ ΓΎϨϗ ϭ΃'9' ΕϮμϟ΍ Δϐϟ ΪϳΪΤΘϟ
ΕϮμϟ΍ ϊοϭ 6281'
ΕϮμϟ΍ ϊοϭ ΪϳΪΤΘϟ
V6ϥϮϓϭήϜϴϤϟ ΕϮλ ϯϮΘδϣ 0,&92/
ϥϮϓϭήϜϴϤϟ΍ΕϮλϯϮΘδϣ ςΒπϟ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ 0(18
'9' ιήϗ ΔϤ΋Ύϗϰϟ· ϝϮλϮϠϟ
=220
Ω΍ΪϋϹ΍ 6(783
ΎϬϓάΣϭ΃ Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟ
ΔηΎθϟ΍ ',63/$<
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ ίΎϬΟ ΔηΎη ϰϠϋ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ νήϋ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟ
ωϮΟέ 5(7851
Ω΍ΪϋϹ΍ ΔϤ΋Ύϗ ΢δϤϟ
Ϟϔγ΃ ϰϠϋ΃ϦϴϤϳ έΎδϳ B"V6
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϲϓΕ΍έΎϴΨϟ΍ΪΣ΃ έΎϴΘΧϻ
ϝΎΧΩ· ҏ(17(5
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ έΎϴΘΧ΍ ϝϮΒϘϟ
ϖΒδϣ ςΒο ҏ35(6(7
ϮϳΩ΍ήϟ΍ ΞϣΎϧήΑ έΎϴΘΧϻ
ϒϟ΍Ϯϣ781
ΔΑϮϠτϤϟ΍ ϮϳΩ΍ήϟ΍ ΔτΤϣ ϒϴϟϮΘϟ
ϡΎϗέϷ΍ έ΍έί΃
Ε΍έΎϴΨϟ΍ ΪϳΪΤΘϟϭ΃ ΓήηΎΒϣ ΞϣΎϧήΒϟ΍ Ϣϗέϭ΃ ΔϣΪΨϟ΍ ΪϳΪΤΘϟ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϲϓ ΔϤϗήϤϟ΍
ΔϗΪϟ΍ 5(62/87,21
ίΎϔϠΘϟ΍ ωϮϨϟ ˱ΎϘΒσ ΔϗΪϟ΍ ήϴϐϳ
45.%2
/0%.#,/3%
0/7%2
!58
$6$
53"
!5$)/
2%0%!4
3/5.$
3#!.
4)4,%
34/0
://-
02/'-%-/
!"
34)4,%
3+)0
3#!.
0,!9
3%450
#,%!2
0!53%34%0
$)30,!9
2%452.
-%.5
%.4%2
3,%%0
6/,
-54%
-!2+%2
2%3/,54)/.
3%!2#(
($-)
$)--%2
02
6/,
0/7%2
).054
ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ίΎϬΟ ΔϳέΎτΑ ΐϴϛήΗ
ˬΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ίΎϬΟ Ϧϣ ϲϔϠΨϟ΍ ΐϧΎΠϟ΍ ϲϓ ΩϮΟϮϤϟ΍ ΔϳέΎτΒϟ΍ ˯ΎτϏ ϊϠΧ΍
ϞϜθΑ ϭ ϦϴΘϣϼόϟ΍ Γ΍ΫΎΤϣ ϊϣ $$ϢΠΣ 5 ϲΘϳέΎτΑ ϞΧΩ΃ϭ
΢ϴΤλ
: ϖϠϏ΢Θϓ 23(1&/26(
ϪϘϠϏϭ ι΍ήϗϷ΍ ΝέΩ ΢Θϔϟ
'9' ι΍ήϗ΃
&''9' ΝήΨϟ΍ έΪμϣ ΪϳΪΤΘϟ
φϔΣ 0(02ΞϣΎϧήΑ 352*
ΎϬΘϟ΍ί· ϭ΃ Ξϣ΍ήΒϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟ
ϒϟ΍ϮϤϟ΍ ϲϓωΎϳάϤϟ΍ ΕΎτΤϣΩΩήΗ ϝΎΧΩϹ
ΔϤΟήΘϟ΍ 67,7/(
'9' ΔϤΟήΘϟ΍ Δϐϟ έΎϴΘΧϻ
΢δϣ &/($5
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϲϓΔϣϼϋΔϟ΍ί· ϭ΃Ξϣ΍ήΒϟ΍ΔϤ΋Ύϗ ϲϓέΎδϣ ϢϗέΔϟ΍ίϹ
6V ΕϮμϟ΍ ϯΪλ ϯϮΘδϣ
ΕϮμϟ΍ ϯΪλϯϮΘδϣ ςΒπϟ
M- ΊτΑ΢δϣ 6&$16/2:
ϡΎϣϸϟϒϠΨϠϟ ˯ϲτΒϟ΍ ϞϴϐθΘϠϟ ϡΎϣϸϟ ϭ΃ϒϠΨϠϟ ΚΤΒϠϟ
5(9(56()25:$5'6.,3
ϲϣΎϣ΃ϲδϜϋ ίϭΎΠΗ
ϥ΍ϮϨόϟ΍ 7,7/(
ΔΣΎΘϣ ΖϧΎϛ΍Ϋ· ˭ιήϘϟ΍ ϦϳϭΎϨϋΔϤ΋Ύϗ νήόϟ
X ϑΎϘϳ· 6723
" ϞϴϐθΗ 3/$<
8 ΓϮτΧΖϗΆϣ ϑΎϘϳ· ҏ3$86(67(3
960
;763UR
ήϴΒϛ ΕϮλ ήϴΛ΄Η ήϴϓϮΘϟ
ϥϮϜδϟ΍ 6/((3
ΩΪΤϣ Ζϗϭ ϲϓ ϲ΋ΎϘϠΘϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ· ϰϠϋ ϡΎψϨϟ΍ ςΒπϟ
ΕϮμϟ΍ ϢΘϛ ҏ087(
ΕϮμϟ΍ ΔΟέΩ 92/80(
ΕϮμϟ΍ ϯϮΘδϣ ςΒπϟ
Δϣϼόϟ΍ 0$5.(5
ϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΔτϘϧ ΪϳΪΤΘϟ
ΚΤΒϟ΍ 6($5&+
ΔϣϼόϟΎΑ ΚΤΑ 0$5.(56($5&+ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ νήόϟ
+'0,
ϑΎϘϳ·2))ϭ΃ ςθϧ+'0,ϰϟ·+'0, ϊοϭϝΪΒϳ
ςθϧ ήϴϏ ϞϴϐθΗ
ϡΎΘόϤϟ΍ ',00(5
˯ΎϨΛ΃ΔϴϣΎϣϷ΍ ΔΣϮϠϟ΍ ϰϠϋ νήόϟ΍ έΎσ· ωϮτγ ήϴϴϐΘϟ
ΔϗΎτϟ΍ ΔϟΎΣ νήϋ
ίΎϔϠΘϟ΍ 79
˺˿ ΔΤϔμϟ΍ ήψϧ΍ ςϘϓίΎϔϠΗ ίΎϔϠΘϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϠϟ
ΪόΑϦϋ ϢϜΤΘϟ΍ ίΎϬΟ ϞϴϐθΗϕΎτϧ
ϰϠϋ ςϐο΍ϭ ΪόΑ Ϧϋ έΎόθΘγϻ΍Γ΍Ω΃ϰϟ· ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ίΎϬΟϪΟϭ
έ΍έίϷ΍
ΪόΑϦϋέΎόθΘγϻ΍ Γ΍Ω΃ ΔϬΟ΍ϭ Ϧϣ ϡ ϡΪϗ ϲϟ΍ϮΣΔϓΎδϤϟ΍%
ΪόΑ Ϧϋ έΎόθΘγϻ΍ Γ΍Ω΃ΔϬΟ΍ϭϦϣ ϩΎΠΗ΍ Ϟϛ ϲϓΔΟέΩ ϲϟ΍ϮΣ Δϳϭ΍ΰϟ΍ %
Φϟ΍ ˬΔϳϮϠϗ ϭ΃ ΔϴγΎϴϗ ΔϔϠΘΨϣ ΕΎϳέΎτΑ ω΍Ϯϧ΃ ϦϴΑ ΍Ϊ˱ Α΃ ςϠΨΗ ϻ ΔϤϳΪϗ ϯήΧ΃ ϊϣ ΓΪϳΪΟ ΕΎϳέΎτΑ ϡΪΨΘδΗ ϻ ϪϴΒϨΗ
˿
Ω΍ΪϋϹ΍ϭ ΐϴϛήΘϟ΍
ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ϞϴλϮΗ
ϮϳΪϴϔϟ΍ ϞϴλϮΗ
ϞΒϘΘδϣ Ϧϣ νήόϟ΍ ΔηΎη ΝήΨϣ021,725287 βΑΎϗ Ϟλ
ϞΑΎϛ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ίΎϔϠΘϟ΍ ϲϓ ϮϳΪϴϔϟ΍ ϞΧΪϣ9,'(2,1βΑΎϘΑ'9'&'
9 ϖϓήϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍
˱ ϚϟΫϭˬΔϴϟΎΘϟ΍ ΕϼϴλϮΘϟ΍ ΪΣ΄Α Ϣϗ
ϙίΎϬΟ ΕΎϴϧΎϜϣϹ ΎϘϓϭ
ΕΎΤϴϤϠΗ
ˬΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍ ϲϓΐϏήΗϲΘϟ΍ ϯήΧϷ΍ΓΰϬΟϷ΍ϭ ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ ίΎϬΟ ϰϠϋ ΍Ω˱ ΎϤΘϋ΍ %
ΐϛήϤϟ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍ ϞϴλϮΗ
'9' ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΠΑ ϞϴλϮΘϟ΍ ΎϬΑϚϨϜϤϳϲΘϟ΍ ϕήτϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϚϟΎϨϫ
ΐϛήϤϟ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍ ΝήΨϣ&20321(179,'(2287 βΑ΍Ϯϗ Ϟλ
ϩΎϧΩ΃ ΔΤοϮϤϟ΍ ΕϼϴλϮΘϟ΍ϯΪΣ· ϡΪΨΘγ΍ &'
ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ίΎϔϠΘϟ΍ ϲϓ ΔϘϓ΍ϮΘϤϟ΍ ϝΎΧΩϹ΍ βΑΎϘϤΑ '9'&' ϞΒϘΘδϤΑΓΩϮΟϮϤϟ΍
9&5ϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ ΓΰϬΟ΄ΑΔλΎΨϟ΍ ΕΎΒϴΘϜϟ΍ϰϟ· ωϮΟήϟ΍ ˯ΎΟήϟ΍ %
<3%35& ϞΑΎϛ
Ϟπϓ΃ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ήϣϷ΍ ϡΰϟ ΎϤϠϛϯήΧϷ΍ ΓΰϬΟϷ΍ϭ ϮϳήΘγϻ΍ϡΎψϧϭ
ˬ©˱ΎϴϤϗέΰϫΎΟª ϭ΃ ΔϴΣϮοϮϟ΍ ϰϟΎϋ ϚΑ ιΎΨϟ΍ ίΎϔϠΘϟ΍ ίΎϬΟϥΎϛ ΍Ϋ· %
ΕϼϴλϮΘϟ΍
'9'&' ϞΒϘΘδϤϟ ϲϟ΍ϮΘϤϟ΍ ΢δϤϟ΍ Ν΍ήΧ· Γΰϴϣ Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϻ΍ ϚϨϜϤϴϓ
ΔϨϜϤϣϮϳΪϴϓ ΔϗΩ ϰϠϋ΃ ϰϠϋϝϮμΤϠϟ
ϪϴΒϨΗ
Ω΍ΪϋϹ΍ϭΐϴϛήΘϟ΍
ϰϠϋΔΒϳήϏ ΓέϮλ ήϬψΘδϓ ˬΔϗΪϟ΍ ωϮϨϟ ίΎϔϠΘϟ΍ ϝϮΒϗ ϡΪϋ ΔϟΎΣϲϓ
ϦϜϤϳ ϲΘϟ΍ ΔϗΪϟ΍ ςΒο΍ ϢΛˬίΎϔϠΘϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ϞϴϟΩ Γ˯΍ήϗ ˯ΎΟήΑ ΔηΎθϟ΍
ΎϬϟϮΒϗ ίΎϔΘϠϟ
%
ΕΎψΣϼϣ
9,'(2ϲΘϠλϮϟϞϴϐθΗϑΎϘϳ·2))ϰϠϋ+'0, ϊοϭ ςΒο ΐΠϳ
ΐϛήϤϟ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍ &RPSRQHQWYLGHRϭ ϮϳΪϴϔϟ΍ ΝήΨϣ 287
ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ίΎϬΠΑ ΓήηΎΒϣ '9'&'ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΟ ϞϴλϮΗ Ϧϣ Ϊϛ΄Η %
ϚΑιΎΨϟ΍ ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ϲϓ $9 ϞΧΩ ΩΪΣ
ίΎϬΟ ήΒϋ ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ ίΎϬΠΑ'9'&'ϝΎΒϘΘγ΍ίΎϬΟ ϞϴλϮΘΑϢϘΗ ϻ %
9&5ϮϳΪϴϔϟ΍
ΦδϨϟ΍ Ϊο ΔϳΎϤΤϟ΍ ϡΎψϧ Δτγ΍ϮΑ '9' ΓέϮλ ζϳϮθΗ ϢΘϳ Ϊϗ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ ίΎϬΟ Ϧϣ ϲϔϠΨϟ΍ ΐϧΎΠϟ΍
-/.)4/2
).054
,!582
($-)/54
9
#/-0/.%.46)$%/02/'2%33)6%3#!.
/54054
9
6)$%/
).054
,
&
#/-0/.%.46)$%/
02/'2%33)6%3#!.).054
9
'9'&' ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΟϦϣϲϔϠΨϟ΍ ΐϧΎΠϟ΍
̀
ϱέΎϴΘΧϻ΍ ίΎϬΠϟ΍ ϞϴλϮΗ
2 ϱήμΒϟ΍ ϞΧΪϤϟ΍ 237,&$/,1 ϞϴλϮΗ
ϞλϮϤΑ Φϟ·ϲϤϗήϟ΍ίΎϬΠϟ΍ ϭ΃'9' ϞϐθϤϟ ϱήμΒϟ΍ ΝήΨϤϟ΍ Ϟλ
ϱήμΒϟ΍ϞΧΪϤϟ΍ 237,&$/,1
ϲϓΎοϹ΍ίΎϬΠϟ΍
'9' Ϟϐθϣ
Φϟ· ˬϲϤϗήϟ΍ ίΎϬΠϟ΍ ϭ΃
' ΕϮμϟ΍ ϞΧΪϣ $8',2,1 ϞϴλϮΗ
/54
).
6)$%/
!5$)/,
άϔϨϤΑ Φϟ·303ϭ΃03 Ϟϐθϣ ϝϮϤΤϤϟ΍ ίΎϬΠϠϟ Ν΍ήΧϹ΍ άϔϨϣ Ϟλ
ΕϮμϟ΍ $8',2 ϝΎΧΩ· ϞϴλϮΗ
8
!5$)/2
/04)#!,
/54
έΎδϳϦϴϤϳ ΕϮμϟ΍ ΝήΨϣ $8',2287 ϰϟ·
03 Ϟϐθϣ ϭ΃ ˬ86% Γήϛ΍Ϋ
Φϟ· ˬΓήϛ΍άϟ΍ ΕΎϗΎτΑ ΉέΎϗ ϭ΃
$
2
ϞΧΪϣ ΕϮλ $9,1$8',2/5 ϰϟ·
ϦϴϤϳέΎδϳ ϮϳΪϴϔϟ΍ΕϮμϟ΍
-/.)4/2
).054
,!582
($-)/54
9
#/-0/.%.46)$%/02/'2%33)6%3#!.
/54054
'9'&' ϞΒϘΘδϣ ΓήΧΆϣ
8 86% ϝΎμΗ΍
ΕϮμϟ΍ϞΧΪϣ $8',2,1 ϰϟ·
8 άϔϨϤΑΦϟ· ˬ03Ϟϐθϣ ϭ΃86%Γήϛ΍άΑ ιΎΨϟ΍86% άϔϨϣ Ϟλ
ΓΪΣϮϟ΍ΔϣΪϘϤΑΩϮΟϮϤϟ΍
'
ϝϮϤΤϣ ίΎϬΟ
ΓΪΣϮϟ΍ Ϧϣ 86% ίΎϬΟΔϟ΍ί·
ΕϮμϟ΍ΝήΨϣ $8',2287 ϰϟ·
ϲϓ XϑΎϘϳ· 6723ϰϠϋ ϦϴΗήϣςϐο΍ ϭ΃ ϒϠΘΨϣ Δϔϴχϭϊοϭ ήΘΧ΍ ΪΣ΍ϭ ϒλ
ϲ΋΍ϮϬϟ΍ ϞϴλϮΗ
ϮϳΩ΍ήϟ΍ ϰϟ· ωΎϤΘγϼϟ )0$0ϲ΋΍Ϯϫ ϞϴλϮΘΑ Ϣϗ
ϲ΋΍ϮϬϟ΍ $0ϞλϮϤΑ ϱή΋΍Ϊϟ΍$0ϲ΋΍Ϯϫ ϞϴλϮΘΑ Ϣϗ %
ϲ΋΍ϮϬϟ΍ )0ϞλϮϤΑ ϲϜϠδϟ΍)0ϲ΋΍Ϯϫ ϞϴλϮΘΑ Ϣϗ %
ΕΎψΣϼϣ
ϝΎΒϘΘγ΍ίΎϬΟ Ϧϋ ΍Ϊ˱ ϴόΑϱή΋΍Ϊϟ΍$0ϲ΋΍ϮϬΑ φϔΘΣ΍ ˬζϳϮθΘϟ΍ ϊϨϤϟ %
ϯήΧϷ΍ ΕΎϧϮϜϤϟ΍ϭ '9'&'
ϞϣΎϜϟΎΑ ϲϜϠδϟ΍ )0ϲ΋΍Ϯϫ Ϊϣ Ϧϣ Ϊϛ΄Η %
ϥΎϜϣϹ΍ έΪϘΑ Ύ˱ϴϘϓ΃ ϪΑ φϔΘΣ΍ ˬϲϜϠδϟ΍ )0ϲ΋΍ϮϫϞϴλϮΗΪόΑ %
ΓΪΣϮϟ΍ Ϧϣ 86%ίΎϬΟ Δϟ΍ίΈΑ Ϣϗ ΕΎψΣϼϣ
ϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ 86%ίΎϬΟ ΝήΨΘδΗ ϻ %
έϮμϟ΍ ΕΎϔϠϣϭ ˬ03:0$ϰϘϴγϮϤϟ΍ ΕΎϔϠϣ ϞϴϐθΗ ϦϜϤϳ %
ϮϳΪϴϔϟ΍ ΕΎϔϠϣϭ ˬ-3(*
86%+8%ϡ΍ΪΨΘγ΍ ΎϬϨϜϤϳ ϻ ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ %
ΎϬΑ ϰλϮϤϟ΍ Γήϛ΍άϟ΍ ΕΎϗΎτΑ %
&RPSDFW)ODVK&DUG&)&ˬ0LFUR'ULYH0'ˬ6PDUW
0HGLD&DUG60&ˬ0HPRU\6WLFN06ˬ6HFXUH
'LJLWDO&DUG6'ˬ0XOWL0HGLD&DUG00&ˬ0HPRU\
6WLFN3UR063UR
)$7ˬ)$7ϊϣ ϖϓ΍ϮΘΗ ΎϬΑ ϰλϮϤϟ΍ ΕΎϗΎτΒϟ΍ ϯϮγ ϡΪΨΘδΗ ϻ ϞϴλϮΘΑ ϡϮϘΗΎϣΪϨϋ ϲϓΎο· ΞϣΎϧήΑΖϴΒΜΗΐϠτΘΗ ϲΘϟ΍ ΓΰϬΟϷ΍ ϢϋΩ ϢΘϳ ϻ %
ήΗϮϴΒϤϛ ίΎϬΠΑ ΓΪΣϮϟ΍
ϖϓήϣ ϱή΋΍Ϊϟ΍ $0 ϲ΋΍Ϯϫ
ϖϓήϣ ϲϜϠδϟ΍ )0 ϲ΋΍Ϯϫ
-/.)4/2
).054
,!582
($-)/54
ΔϗΎτϟ΍ ϚϠγ ϞϴλϮΗ Ϧϣ Ϊϛ΄Η ˬ86%ΐϠμϟ΍ ιήϘϟ΍ ϙήΤϣ ΔϟΎΣ ϲϓ %
ϞϴϐθΗ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ86% ΐϠμϟ΍ ιήϘϟ΍ ϙήΤϤΑ ϲϓΎοϹ΍
ι΍ήϗϷ΍ ϙήΤϣϲϓΔϴγΎγ΃ ϡΎδϗ΃ ΔόΑέ΃ ϰϟ· ϞμϳΎϣϢϋΩ ϢΘϳ ϖ΋ϻ
ϪϤϋΩ ϢΘϳ ϦϠϓ ˬϖΤϠϣ Ϣδϗ ϙΎϨϫ ϥΎϛ ΍Ϋ·
ϙήΤϤϟ΍ ΪϠΠϣ νήϋ ϢΘϴδϓ ˬήΜϛ΃ ϭ΃ ϦϴϨΛ΍86%ίΎϬΟϙήΤϣ ϥΎϛ΍Ϋ· %
ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ
ςϐοΎϓ ˬ΍Ϊ˱ ϠΠϣ έΎΘΨΗ ϥ΃ ΪόΑ ΔϴϟϭϷ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϰϟ· ϝΎϘΘϧϻ΍ ΕΩέ΃΍Ϋ·
ωϮΟέ 5(7851
9
#/-0/.%.46)$%/02/'2%33)6%3#!.
/54054
Δϟ΍ϮΠϟ΍ ϒΗ΍ϮϬϟ΍ϭ ΔϴϤϗήϟ΍ Ε΍ήϴϣΎϜϟ΍ ϢϋΩ ϢΘϳ ϻ %
$ ΔϴϓΎοϹ΍ ΓΰϬΟϷ΍ ϞΧΪϣ $8;,1 ϝΎμΗ΍
$8;$8',2,QSXW ϞϴλϮΗ άϔϨϤΑ ϲϓΎοϹ΍ ίΎϬΠϠϟ Ν΍ήΧϹ΍ άϔϨϣ Ϟλ
ϦϴϤϳέΎδϳϲϓΎοϹ΍ ίΎϬΠϟ΍ ΕϮλ ϝΎΧΩ· /5
́
ΕϮμϟ΍Ε΍ήΒϜϣ ϡΎψϧϞϴλϮΗ
ΎϬϠϴλϮΗϭ ΕΎϋΎϤδϟ΍ ϊϴϤΠΗ
ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣ ϞϴλϮΗ ϑ΍ήσ΄Α ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣ ϙϼγ΃ϞϴλϮΘΑ Ϣϗ
ΕϮμϟ΍ ήΒϜϤΑ ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣϞϣΎΣ ΐϴϛήΘΑ ϢϗˬΕϮμϟ΍ Ε΍ήΒϜϣ ϞϴλϮΗ ϞΒϗ
΢οϮϣ Ϯϫ ΎϤϛ
ΕϮμϟ΍Ε΍ήΒϜϣ ϒ΋ΎχϭςΒπΑ Ϣϗ ˬϦϜϤϣ ϲΒϧΎΟΕϮλ Ϟπϓ΃ ϰϠϋϝϮμΤϠϟ
Φϟ΍ϭ ΔϓΎδϤϟ΍ϭ ΕϮμϟ΍ ϯϮΘδϣ ϞΜϣ
ϲϣΎϣϷ΍ ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣ
έΎδϳ
ϲϣΎϣϷ΍ ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣ
ϦϴϤϳ
ǛǣƾŻ
ǀƇƄź
ȜNjŸƾƲŽȚ
ϲϔϠΨϟ΍ ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣ
ϦϴϤϳ
ϲϔϠΨϟ΍ ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣ
ϦϴϤϳ
ςγϭϷ΍ ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣ
ǛǣƾƲŽȚ ǁƸƃƅƄŮ ǛŻ Ȉ
ȲǾų ǜž ȜNjŸƾƲŽȚ ǟƴŸ
ƿƇŴȚȶ ǛǣƾƲŽȚ ǍƁȶNjů
ȝǞƫŽȚ ǍƃƳž ǙƴŴ
ȜȢǞűǞƓȚ ǀƇƄƱŽȚ ǍƃŸ
ȜNjŸƾƲŽƾŮ
Ω΍ΪϋϹ΍ϭΐϴϛήΘϟ΍
ΕϮμϟ΍ήΒϜϣ ϚϠγΐΤγ΍ ήΒϜϤΑ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΔΤΘϔϟ΍ ήΒϋ
ΕϮμϟ΍
ϲϋήϔϟ΍ ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣ
ΕΎψΣϼϣ
ϰϠϋ ΐγΎϨϤϟ΍ ϞϴλϮΘϟ΍ ϑήσ ϊϣ ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣ ϞΑΎϛ ΔϘΑΎτϣ Ϧϣ Ϊϛ΄Η %
ΐϟΎδϟΎΑ ΐϟΎδϟ΍ϭ ΐΟϮϤϟΎΑ ΐΟϮϤϟ΍ ΕΎϧϮϜϤϟ΍
˱
ϪΘϘΒτϟ ΍Ϊ˱ ϘΘϔϣ ΎηϮθϣ
ΕϮμϟ΍ έΪμϴδϓ ˬΕϼΒϜϟ΍ ΐϴϛήΗ βϜϋϢΗ ΍Ϋ·
ϰϠϋΕϮμϟ΍ ήΒϜϣ ΖϴΒΜΘΑϢϗ ήΒϜϣ ήϳϭΪΗ ϝϼΧ Ϧϣ ϞϣΎΤϟ΍
ΕϮμϟ΍
ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣ ϚϠγ ϞϴλϮΘΑ Ϣϗ
ήΒϜϣ ϰϠϋ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ϑ΍ήσϷΎΑ
ΕϮμϟ΍
˱ Ϟϗ΃ ϝΎΧΩ· ϯϮΘδϣ ϊϣ ΔϴϣΎϣϷ΍ ΕϮμϟ΍Ε΍ήΒϜϣ ϡΪΨΘδΗ ΖϨϛ ΍Ϋ· %
Ϧϣ ϼϴϠϗ
Ϊ΋΍ί ΕϮλ Ν΍ήΧ· ΐϨΠΘϟΔϳΎϨόΑ ΕϮμϟ΍ ϯϮΘδϣςΒπΑ ϢϘϓ ˬϰμϗϷ΍ΪΤϟ΍
ΕϮμϟ΍ Ε΍ήΒϜϣ Ϧϣ ΪΤϟ΍ Ϧϋ
ΕΎψΣϼϣ
Ϣ΋ΎϘϟ΍ϭΕϮμϟ΍ ήΒϜϣϦϴΑ ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣϚϠγ ΖϴΒΜΘΑϢϘΗ ϻ %
ΐϴϛήΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣ ρϮϘγ ϲϓ ΐΒδΘΗ ϻ %
̂
'9'&' ϞΒϘΘδϣ ΓήΧΆϣ
-/.)4/2
).054
,!582
($-)/54
9
#/-0/.%.46)$%/02/'2%33)6%3#!.
/54054
+'0, ΔϠλϭ
+'0, ϝϮΣ
˱ ϖ΋Ύϔϟ΍ ϒϳήόΘϟ΍ Ε΍Ϋ ΓΩΪόΘϤϟ΍ ς΋ΎγϮϟ΍ ΔϬΟ΍ϭ +'0, ϢϋΪΗ
ΕϮμϟ΍ Ϧϣ ϼϛ
˰ϟ ϞϬγ ϲϤϗέΝ΍ήΧ· ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ϱΩήϔϟ΍ ϲϤϗήϟ΍ ϝΎμΗϻ΍ ϰϠϋ ϮϳΪϴϔϟ΍ϭ
'9,˰ΑΩϭΰϣ ίΎϔϠΗϭ΃+'0,
ϝΎμΗϻ΍ΐϠτΘϳΎϤϨϴΑ ˬ+'0,ϞΑΎϛ+'0, ˰Α Ωϭΰϣ ίΎϔϠΘΑ ϝΎμΗϻ΍ ΐϠτΘϳ
+'0,ϞΑΎϛ ΐϧΎΠΑ'9,ΊϳΎϬϣ ϰϟ·'9, ˰Α Ωϭΰϣ ίΎϔϠΘΑ
+
+'0, ϊϣ ϖϓ΍ϮΘϤϟ΍ ίΎϔϠΘϟ΍
($-)
ΔϗΪϟ΍ ςΒο
ϮϳΪϴϔϟ΍ ΝήΨϣ&20321(179,'(2287 ˰ϟ ΔϗΪϟ΍ ήϴϴϐΗ ϦϜϤϳ
Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ΓΪΣϭ ϲϓ ΔϗΪϟ΍5(62/87,21 ϰϠϋ ςϐπϟΎΑ ΐϛήϤϟ΍
ϩΎϧΩ΃ ΔΤοϮϤϟ΍ ϲϫ ΔΣΎΘϤϟ΍ ΔϗΪϟ΍ Ε΍Ω΍Ϊϋ· ΪόΑ
ΔΣΎΘϤϟ΍ ΔϗΪϟ΍
176&
S[
L[
S[
S[
L[
S[
S[
L[
L[
Ν΍ήΧϹ΍ ΔϠλϭ
3$/
S[ +'0,9,'(2287
+'0, ϮϳΪϴϓ ΝήΨϣ
L [
S[
S[
L[
&20321(17
S[
S[ ΝήΨϣ9,'(2287
ΐϛήϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍
L[
L[
021,725287
νήόϟ΍ ΔηΎη ΝήΨϣ
ϮϳΪϴϔϟ΍ ϭ΃ ϦδΤϤϟ΍ ϭ΃ ˬϲγΎϴϘϟ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍ ϢϋΪϟ Ε΍έΪϗ ϰϠϋ+'0, ΔϴϨϘΗ ϱϮΘΤΗ
ˬΔϴγΎϴϘϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ Ε΍ϮϨϘϠϟ ϢδΠϤϟ΍ΕϮμϟ΍ ϢϋΩ ΐϧΎΠΑϭϖ΋Ύϔϟ΍ϒϳήόΘϟ΍ ϱΫ
ϰΘΣϱΩΩήΗϕΎτϧϭ ˬρϮϐπϣ ήϴϏ ϲϤϗέϮϳΪϴϓϰϠϋ+'0, Ε΍ΰϴϣ ϱϮΘΤΗ
˱
ϝΎμΗ΍ϭ ˬΓΩΪόΘϣΕϼλϮϣϭ ΕϼΑΎϛϦϣϻΪΑ
ϞλϮϣϭ ˬΔϴϧΎΛΖϳΎΑΎΠϴΟ ˾
'79ΓΰϬΟ΃ ϞΜϣ$9ΓΰϬΟ΃ϭ$9 έΪμϣ ϦϴΑ
+LJK'H¿QLWLRQ 0XOWLPHGLD ϭ ˬ+'0, έΎόη ϭ ˬ+'0,
+'0,OLFHQVLQJΔϛήθϟ ΔϠΠδϣ ΔϳέΎΠΗ ΕΎϣϼϋ ϲϫ ,QWHUIDFH
//&
'9'&' ϞΒϘΘδϤΑ ΎϤϬϠλϭ ϚϨϜϤϳ ˬ+'0, ίΎϔϠΗ ϭ΃ ΔηΎη ϚϳΪϟ ϥΎϛ ΍Ϋ·
+'0, ϞΑΎϛ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ϞΒϘΘδϣ ϰϠϋ ΩϮΟϮϤϟ΍ +'0,ΝήΨϣ+'0,287 βΑΎϗϞλ ϭ΃ ϖϓ΍ϮΘϤϟ΍+'0,ίΎϔϠΗ ϰϠϋ ΩϮΟϮϤϟ΍+'0,βΑΎϘΑ'9'&'
+ ΔηΎη
ίΎϔϠΘϟΎΑ ιΎΨϟ΍ ϚϟΎϤϟ΍ ϞϴϟΩ ϊΟ΍έ +'0, ϰϠϋ ίΎϔϠΘϟ΍έΪμϣ ςΒο΍ +'0,ϰϠϋ ςϐπϟΎΑ+'0,ϊοϭ ήΘΧ΍ˬϑΎϘϳ·VWRS ϊοϭ ϲϓ Ω΍ήϤϟ΍ ΔϗΪϟ΍έΎϴΘΧϻΓέήϜΘϣ ΔϔμΑ ΔϗΪϟ΍ 5(62/87,21 ςϐο΍
ΎϫήϴϴϐΗ
ΕΎψΣϼϣ
ϥΎϤπϟϰϠϋϷ ϞΑΎϜϟ΍ ϞλϮϣ ϰϠϋ ΩϮΟϮϤϟ΍ ϢϬδϟ΍ ϩΎΠΗ΍ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ %
'9'&' ϞΒϘΘδϤΑΩϮΟϮϤϟ΍ϞλϮϤϟΎΑΔΤϴΤμϟ΍Γ΍ΫΎΤϤϟ΍
+'0, έί ϞϤόϳ ϦϠϓ ˬ+'0,ϞΑΎϛϞϴλϮΗ ϡΪϋ ΔϟΎΣϲϓ %
ˬΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ ρϮτΧ ϭ΃ ˯ΎοϮο ΩϮΟϭ ΔϟΎΣ ϲϓ %
+'0,ϞΑΎϛ κΤϓ˯ΎΟήΑ +'&3ϊϣ ΔϘϓ΍ϮΘϤϟ΍'9,ΓΰϬΟ΃ ΔϓΎϛ ϞϤόΗ ϻ %
ΕΎψΣϼϣ
ήϴϴϐΘΑ ϢϘϓ ˬϱήχΎϨΘϟ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍ Εϼλϭϊϣ ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋΓέϮμϟ΍ ήϬψΗ Ϣϟ ΍Ϋ· %
Lϭ΃L ϰϟ· ΔηΎθϟ΍ ΔϗΩ
ϞϴϐθΗ ϦϜϤϳ ˬΐϛήϤϟ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍ ΝήΨϣ ϰϠϋLϭSΔϗΪϠϟ%
ˬΦδϨϟ΍Ϊο ˱ΎϴϤΤϣ ιήϘϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ· ςϘϓ ΦδϨϟ΍ Ϊο ΔϴϤΤϤϟ΍ ήϴϏι΍ήϗϷ΍
S3$/S176& ΔϗΪϟΎΑ Ϫοήϋ ϢΘϴδϓ
ϊϣSϭˬSϭˬSϭˬLϭˬSΔϗΪϟ΍ ϞϤόΗ ϻ %
ΔηΎη ΝήΨϣ 021,725287 ΔϳήχΎϨΘϟ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍ Εϼλϭ
νήόϟ΍
'9'&'ϞΒϘΘδϣ ϊϣ ϭ΃ ˬΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ ΔϴΠϠΛ ˯ΎοϮο ήϬψΘδϓ ˬ+'&3ϢϋΪϳϻ ίΎϔϠΘϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ· %
ΓίϭΰϬϣ ΓέϮμϟ΍ ϥϮϜΘγ
΢ϴϤϠΗ
SS ϭ΃ ˬSΔϗΪϟ΍ήϴϴϐΗϚϨϜϤϳˬ+'0, ϝΎμΗ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ΪϨϋ
ϰϠϋ ςϐπϟΎΑ ϚϟΫϭ+'0, Ν΍ήΧϹ SˬL ϭ΃
ΪόΑ ϦϋϢϜΤΘϟ΍ ΓΪΣϭ ϲϓΔϗΪϟ΍5(62/87,21
5*% ϊοϭ ϲϓΓέϮμϟ΍ ϦϣΩϮδϴϟ <3%35ϥϮϜϤϟ΍ ΝήΨϴγ%
03 νήόϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ 0(18ϢΠΣήϴϐΘϴδϓ ˬΔϗΪϟ΍ ήϴϴϐΗ ΔϟΎΣϲϓ%
-3(*'LY;
ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ ΔΒϳήϏΓέϮλ ήϬψΘδϓ ˬΔϗΪϟ΍ ωϮϨϟ ίΎϔϠΘϟ΍ϝϮΒϗ ϡΪϋ ΔϟΎΣ ϲϓ%
ΎϬϟϮΒϗ ίΎϔΘϠϟ ϦϜϤϳ ϲΘϟ΍ΔϗΪϟ΍ ςΒο ϢΛ ˬίΎϔϠΘϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϞϴϟΩ Γ˯΍ήϗ ˯ΎΟήΑ
ήϳάΤΗ
ϰϟ·+'0,ϞλϮϤΑ'9'&' ϞΒϘΘδϣϞϴλϮΗ˯ΎϨΛ΃ΔϗΪϟ΍ήϴϴϐΗϱΩΆϳ Ϊϗ
ϪϠϐη ϢΛ'9'&' ϞΒϘΘδϣϞϴϐθΗ ϒϗϭ΃ ˬΔϠϜθϤϟ΍ ϞΤϟ ϞϴϐθΘϟ΍ϲϓ ΏϮϴϋ
ϯήΧ΃ Γήϣ
˺˹
ϡΎόϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍
ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋιήϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣ νήϋ
ϪϠϴϤΤΗ ϢΗ ϱάϟ΍ ιήϘϟ΍ ϦϋΔηΎθϟ΍ ϰϠϋΔϋϮϨΘϣ ΕΎϣϮϠόϣ νήϋ ϚϨϜϤϳ
Ω΍Ϊϋ· >6(783@ ϰϠϋ ςϐο΍ Ω΍Ϊϋ· 6HWXS ΔϤ΋Ύϗ ήϬψΗ
ΔϋϮϨΘϤϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ ΕΎϣϮϠόϣ νήόϟ νήϋ ',63/$< ϰϠϋ ςϐο΍ ΔϟΎΣ ϭ΃ ιήϘϟ΍ωϮϧ ϰϠϋ ΍άϫ ϲϓ ϒϗϮΘΗϭ ΔοϭήόϤϟ΍ήλΎϨόϟ΍ ϦϳΎΒΘΗ
ϞϴϐθΘϟ΍
ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ "ϰϠϋ ςϐο΍ ϢΛ ˬΏϮϠτϤϟ΍ έΎϴΨϟ΍ ΪϳΪΤΘϟV6 ϡΪΨΘγ΍ ϲϧΎΜϟ΍ϯϮΘδϤϟ΍
Ω΍Ϊϋ· ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ˬΩΪΤϤϟ΍ ήμϨόϠϟ ϲϟΎΤϟ΍ Ω΍ΪϋϹ΍ ΔηΎθϟ΍ νήόΘγ
ΔϠϳΪΑ Ε΍Ω΍Ϊϋ·
ϭ΃ ήϴϴϐΘϟ΍ϭV6 ϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσ Ϧϋ ήλΎϨόϟ΍ ΪΣ΃ έΎϴΘΧ΍ϚϨϜϤϳ B" ϰϠϋ ςϐπϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ Ω΍ΪϋϹ΍ έΎϴΘΧ΍
ϲϟΎϤΟϹ΍ΩΪόϟ΍ έΎδϤϟ΍ϭ΃ ϲϟΎΤϟ΍ ϥ΍ϮϨόϟ΍Ϣϗέ έΎδϤϟ΍ϥ΍ϮϨϋ %
Ε΍έΎδϤϟ΍ ϭ΃ ϦϳϭΎϨόϠϟ
ϝϮμϔϠϟ ϲϟΎϤΟϹ΍ ΩΪόϟ΍ ϲϟΎΤϟ΍ Ϟμϔϟ΍ Ϣϗέ Ϟμϔϟ΍ %
ϲπϘϨϤϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ Ζϗϭ ΖϗϮϟ΍ %
ΓέΎΘΨϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ΓΎϨϗϭ΃ Δϐϟ ΕϮμϟ΍ %
ΓέΎΘΨϤϟ΍ ΔϤΟήΘϟ΍ ΔϤΟήΘϟ΍ %
Ύϳ΍ϭΰϠϟ ϲϟΎϤΟϹ΍ ΩΪόϟ΍ΓέΎΘΨϤϟ΍ Δϳϭ΍ΰϟ΍ Δϳϭ΍ΰϟ΍ %
έΎΘΨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ ςϤϧΕϮμϟ΍ %
ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ "ςϐο΍ ϢΛ ΏϮϏήϤϟ΍ ϲϧΎΜϟ΍ έΎϴΨϟ΍ ΪϳΪΤΘϟV6 ϡΪΨΘγ΍ ΚϟΎΜϟ΍ϱϮΘδϤϟ΍
(17(5ϰϠϋ ςϐο΍ ϢΛ ˬΏϮϠτϤϟ΍ Ω΍ΪϋϹ΍ ΪϳΪΤΘϟ V6 ϡΪΨΘγ΍ ΔϴϓΎο·Ε΍ϮτΨΑϡΎϴϘϟ΍ ήλΎϨόϟ΍ ξόΑ ΐϠτΘΗ έΎϴΘΧϻ΍ Ϊϴϛ΄Θϟ ϝΎΧΩ·
ΔϤ΋Ύϗ Ϧϣ ΝϭήΨϠϟ ϞϴϐθΗ3/$<ϭ΃ Ω΍Ϊϋ·6(783 ϰϠϋςϐο΍ Ω΍Ϊϋ· 6HWXS
Ω΍ΪϋϹ΍ϭΐϴϛήΘϟ΍
ΔψΣϼϣ
ΕΎϣϮϠόϤϟ΍νήϋ ϲϔΘΨϳϑϮδϓ ˬΔϠϴϠϗ ϲϧ΍ϮΜϟ έί ϱ΃ϰϠϋ ςϐπϟ΍ϢΘϳ Ϣϟ ΍Ϋ·
ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ
ΔϐϠϟ΍
ΔϴϟϭϷ΍ Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍
Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ˯΍ήΟ· ϚϨϜϤϳ ˬΩ΍ΪϋϹ΍ 6HWXS ΔϤ΋Ύϗ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϖϳήσ Ϧϋ
ΕϮμϟ΍ϭ ΓέϮμϟ΍ ϞΜϣ ήλΎϨόϟ΍ ϰϠϋ ΕϼϳΪόΘϟ΍
ϯήΧ΃ ˯Ύϴη΃ ϦϴΑ Ϧϣ Ω΍ΪϋϹ΍ 6HWXS ΔϤ΋Ύϗϭ ΔϤΟήΘϠϟ Δϐϟ ςΒο ϚϨϜϤϳ ΎϤϛ
ήψϧ΍ ˬ6HWXS ΔϤ΋Ύϗϲϓ ήμϨϋ ϞϜΑ ΔλΎΨϟ΍ ϞϴλΎϔΘϟ΍ ϰϠϋϝϮμΤϠϟ
˺˽ϰϟ·˺˺ ΕΎΤϔλ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍ 26'
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍ϭ 6HWXS ΔϤ΋ΎϘϟ Δϐϟ ΪϳΪΤΘϟ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ Ϧϣ ΝϭήΨϟ΍ϭ νήόϠϟ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍νήόϟΩ΍Ϊϋ· 6(783 ϰϠϋςϐο΍
ΔϴϟϭϷ΍ ΔηΎθϟ΍ϰϟ·ϚΑ ΓΩϮόϟ΍ ϰϟ· 6(783 ϰϠϋ ΔϴϧΎΛΔτϐο ϱΩΆΘγ
ιήϘϟ΍ ΔϤ΋ΎϗΔϤΟήΗΕϮλ
ϲϟΎΘϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ
ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ίΎϬΟ ϲϓ ΩϮΟϮϤϟ΍ " ϰϠϋςϐο΍
ΔϤ΋Ύϗϭ ΔϤΟήΘϟ΍ϭ ιήϘϟ΍ ΕϮλ ϲΗϮμϟ΍ έΎδϤϟ΍ ϲϓ ΎϬϠπϔΗ ϲΘϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ΩΪΤϳ
ιήϘϟ΍
˺˺
ϞϴΠδΗ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϠλϷ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϟ· ήϴθϳ ± ΔϴϠλϷ΍ 2ULJLQDO
ΎϬΑ ιήϘϟ΍
ϢΛ ϡΎϗέϷ΍ έ΍έί΃ ϰϠϋ ςϐο΍ ˬϯήΧ΃ Δϐϟ έΎϴΘΧϻϯήΧ΃ ΕΎϐϟ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϘϤϟ΍ Ϣϗήϟ΍ϝΎΧΩϹ (17(5 ϰϠϋςϐο΍
˻˼ΔΤϔλ ϲϓ ΔϐϠϟ΍ ΩϮϛ ΔϤ΋ΎϘϟ ˱ΎϘϓϭ Ω΍Ϊϋ΃ Ϧϣ
ϰϠϋ ςϐπϟΎΑ ϢϘϓ ˬ΄τΨϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ΩϮϛ ϝΎΧΩΈΑ ΖϤϗ ΍Ϋ·
΢δϣ &/($5
ϖΑΎδϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ϰϟ· ωϮΟήϠϟ
ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ίΎϬΟ ϲϓ ΩϮΟϮϤϟ΍ B ςϐο΍
νήόϟ΍ΔηΎη ',63/$<
ϪϋΎϔΗέ΍ ϰϟ· ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ νήϋ ΔΒδϧ
ϲϫ ϪϋΎϔΗέ΍ ϰϟ· Ϫοήϋ ΔΒδϧ ϥϮϳΰϔϴϠΗ ίΎϬΟ ϞϴλϮΗ ΪϨϋ ΎϫήΘΧ΍ ΔϴγΎϴϘϟ΍ ΔΒδϨϟ΍
ϪϋΎϔΗέ΍ ϰϟ· Ϫοήϋ ΔΒδϧ ϥϮϳΰϔϴϠΗ ίΎϬΟ ϞϴλϮΗ ΪϨϋ ΎϫήΘΧ΍ ϲϫ
νήόϟ΍ ΔηΎη ϊοϭ
ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ νήϋ ΔΒδϧ ϊοϭςΒοϢΘϳ ΎϣΪϨϋϻ· νήόϟ΍ Ω΍Ϊϋ· ϊοϭ ϞϤόϳ ϻ
©ª ϰϠϋ ϪϋΎϔΗέ΍ ϰϟ·
ϱ΃ΰΟ ϲϓ ΕΎΟϮϣ ΩϮΟϭ ϊϣ ΓήϴΒϛ ΓέϮλ νήόΗ ±/HWWHUER[
ϲϠϔδϟ΍ϭ ϱϮϠόϟ΍ ΔηΎθϟ΍
ϞϣΎϜϟΎΑ ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ ΓήϴΒϛΓέϮλ ˱ΎϴϜϴΗΎϣϮΗϭ΃ νήόΗ ±3DQVFDQ
ΔΒγΎϨϤϟ΍ ήϴϏ ˯΍ΰΟϷ΍ έϮϬχ ϊϨϤΗϭ
˺˻
ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣ Ω΍Ϊϋ·
ΕϮμϟ΍ $8',2
ϱΫ ϦϤπϤϟ΍ ϢδΠϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ Γήϔη Ϛϓ ΞϣΎϧήΒϟ ΔϴϟΎΘϟ΍ Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍˯΍ήΟΈΑϢϗ
ΓΎϨϘϟ΍
ςΒο΍ ϲΗϮμϟ΍ Ν΍ήΧϹ΍ Ε΍έΎϴΧ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϤΑ '9' ιήϗ Ϟϛ ΪϳϭΰΗ ϢΗ
˱ ϝΎΒϘΘγϻ΍ ίΎϬΟ ϲϓ ΕϮμϟ΍ $8',2 Ε΍έΎϴΧ
ϲΗϮμϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ωϮϨϟ ΎϘϓϭ
ϪϣΪΨΘδΗ ϱάϟ΍
6SHDNHU6HWXSΔϤ΋Ύϗ ήϬψΘϟ ϝΎΧΩ·(17(5 ϰϠϋ ςϐο΍ ΕϮμϟ΍ήΒϜϣΩ΍Ϊϋ·
'5& ϲϜϴϣΎϨϳΪϟ΍ ϕΎτϨϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍
Ω΍ΪϋϹ΍ϭΐϴϛήΘϟ΍
ΏϮϠτϤϟ΍ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣέΎϴΘΧϻ V6 ϡΪΨΘγ΍ V6B" έ΍έί΃ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ωΎοϭϷ΍ ςΒο΍ ϙέΎϴΘΧ΍Ϊϴϛ΄ΘϟϝΎΧΩ· (17(5 ϰϠϋ ςϐο΍ ΔϘΑΎδϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϰϟ· ΓΩϮόϟ΍
ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣ έΎϴΘΧ΍
ϪτΒο ΪϳήΗ ϱάϟ΍ ΕϮλ ήΒϜϣ ήΘΧ΍
ˬϦϤϳ΃ ϲϣΎϣ΃ ϲϣΎϣϷ΍ ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣ ˬήδϳ΃ ϲϣΎϣ΃ ϲϣΎϣϷ΍ ΕϮμϟ΍ήΒϜϣ@
6XE:RRIHU ϲϋήϔϟ΍ ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣ ˬςγϭ΃ ςγϭϷ΍ ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣ
>ϦϤϳ΃ ϲϔϠΧ ϲϔϠΨϟ΍ ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣ ήδϳ΃ ϲϔϠΧ ϲϔϠΨϟ΍ ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣ
ΔψΣϼϣ
'ROE\ κϴΧήΗ ΔϴϗΎϔΗ΍ ΐΟϮϤΑ ΕϮμϟ΍Ε΍ήΒϜϣ Ε΍Ω΍Ϊϋ· ξόΑ ϊϨϣ ϢΘϳ
ϝΎΘϴΠϳΩ ϲΒϟϭΩ 'LJLWDO
ϢΠΤϟ΍
Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ ϩάϫ ήϴϴϐΗϚϨϜϤϳϦϠϓ ˬΔΘΑΎΛΕϮμϟ΍ήΒϜϣ Ε΍Ω΍Ϊϋ· ϥ΃ ΎϤΑ
ΕϮμϟ΍ϯϮΘδϣ
ΩΪΤϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣϲϓΝ΍ήΧϹ΍ ϯϮΘδϣ ςΒπϟ B" ϰϠϋςϐο΍
ϞΒδϳΩ ± ϞΒδϳΩ
ΔϓΎδϤϟ΍
ϝΎϛϮϓ 9RFDO
NDUDRNH'9'ιήϗ ϞϴϐθΗ ΪϨϋ ϞϴϐθΗ2QϰϠϋ9RFDO ςΒπΑ Ϣϗ
Ε΍ϮϨϘϟ΍ ΩΪόΘϣ
ϲόϴΒτϟ΍ ϮϳήΘδϟ΍ ΕϮλ ϦϤο ιήϘϟ΍ ϲϓ NDUDRNH Ε΍ϮϨϗΞϣΪϨΘγ
+'$9 Ϧϣ΍ΰΗ
ϲϤϗέ ίΎϔϠΗϡ΍ΪΨΘγ΍ ΪϨϋ
ϮϳΪϴϔϟ΍ ΓέΎη· ϝΎγέ· ήΧ΄Η ΐΒδΑ έϮϔϟ΍
ϰϠϋ$9 ΓέΎη· ϝΎγέ· ˱ΎϧΎϴΣ΃ έάόΘϳ Ϊϗ
˱
ΕϮμϟ΍ΓέΎηΈΑΔϧέΎϘϣ
˱ΎΘϗϭ ϕ΍ήϐΘγ΍ΐΒδΑϭ
˱
ΔϴϤϗέ ΓέΎη· ϰϟ· ϱήχΎϨΘϟ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍ΓέΎη·ϞϳϮΤΘϟ ϼϳϮσ
ϲϤϗήϟ΍ ίΎϔϠΘϟ΍ ϲϓ
ήΒϜϣ Ϧϣ ΕϮμϟ΍ϭ ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ ΓέϮμϟΎΑϊΘϤΘδΗ ϻ΃ ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣ Ϫϧ΃ ϲϨόϳ΍άϫϭ
ΪϬθϤϟ΍ βϔϧ ϲϓ ϚϟΫϥΎϛϮϟϰΘΣΖϗϮϟ΍ βϔϧ ϲϓ ΕϮμϟ΍
Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ ϩάϫ ήϴϴϐΗϚϨϜϤϳϦϠϓ ˬΔΘΑΎΛΕϮμϟ΍ήΒϜϣ Ε΍Ω΍Ϊϋ· ϥ΃ ΎϤΑ
ήϴΧ΄Θϟ΍ΖϗϭςΒοϚϨϜϤϳ ˬ+'$9Ϧϣ΍ΰΗ+'$96\QF ΔϤ΋Ύϗ ϲϓ
ΔϳέϮϓ $9 ΓέΎη·ϝΎγέ·ϰϠϋϝϮμΤϟ΍ ϰϨδΘϳϰΘΣΕϮμϟ΍ΓέΎηϹ
έΎΒΘΧϻ΍
ϲϠϠϴϣ ˼˹˹a˹ ΔϴϧΎΛϲϠϠϴϣ ˺˹ ΓΪΣϭϊϣ ήϴΧ΄Θϟ΍ Ζϗϭ ςΒοϚϨϜϤϳ%
ΔϴϧΎΛ
ϯϮΘδϣ ϞϳΪόΘΑ Ϣϗ ΕϮλ ήΒϜϣ Ϟϛ Ε΍έΎη· έΎΒΘΧϻ B" ϰϠϋςϐο΍
ϡΎψϨϟ΍ ϲϓ ΔχϮϔΤϤϟ΍έΎΒΘΧϻ΍ Ε΍έΎη· ΕϮλ ϯϮΘδϣ ΔϘΑΎτϤϟ ΕϮμϟ΍
ίΎϔϠΘϟ΍ ωϮϧ ΐδΣ ήϴΧ΄Θϟ΍ Ζϗϭ ϒϠΘΨϳ%
ίΎϔϠΘϟ΍ ωϮϧ ϊϣϖϓ΍ϮΘϤϟ΍ ϞΜϣϷ΍ ήϴΧ΄Θϟ΍ Ζϗϭ ςΒοϲϐΒϨϳ Ϛϟάϟϭ
)URQW5 ϦϤϳϷ΍ϲϣΎϣϷ΍ @ςγϭϷ΍ @ )URQW/ ήδϳϷ΍ϲϣΎϣϷ΍
ήΒϜϣ@ 5HDU/ ήδϳϷ΍ϲϔϠΨϟ΍@ 5HDU5 ϦϤϳϷ΍ϲϔϠΨϟ΍ @
ϲϋήϔϟ΍ ΕϮμϟ΍
˺˼
ήΜϛ΄Α ΞϣΎϧήΑ ΕϮλέΎδϣ ϰϟ·ωΎϤΘγϻ΍ ϚϨϜϤϳ ˬ'9' ϖϴδϨΗ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ϲϤϗήϟ΍ ΕϮμϟ΍ ΔϴϨϘΗ ϞπϔΑ ϚϟΫϭ ˬΔϴόϗ΍ϭϭ ΔϗΩ ϕήτϟ΍
ϦϴΑ ϕήϔϟ΍ΕϮμϟ΍ Ν΍ήΧϹϲϜϴϣΎϨϳΪϟ΍ ϕΎτϨϟ΍ςϐο ϲϓΐϏήΗ Ϊϗ ˬϚϟΫϊϣϭ
ΎϬ΋Ϊϫ΃ϭ Ύ˱ΒΨλ Ε΍ϮλϷ΍ ήΜϛ΃
ΡϮοϭΓΰϴϣ ΪϘϔΗ ϥ΃ ϥϭΩξϔΨϨϣ ΕϮμΑ ϢϠϴϓ ϰϟ·ωΎϤΘγϻ΍ ϚϟΫΪόΑ ϚϨϜϤϳ
ήϴΛ΄Θϟ΍΍άϫ ςϴθϨΘϟϞϴϐθΗ 2QϰϠϋ'5& ςΒπΑ Ϣϗ ΕϮμϟ΍
ςϘϓ ϝΎΘϴΠϳΩ ϲΒϟϭΩ 'ROE\'LJLWDOΔϛήη ϯήΧ΃
ΔϴϠ΋Ύόϟ΍ ΔΒϗ΍ήϤϟ΍ ϞϔϘϟ΍
GE
ΔΣϼϣΕ΍ΰϴϣ ΔϴλΎΨϟ΍ ϩάϫήϓϮΗ Γ˯΍ήϘϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ 3%& ΔϴλΎΧ
ϡ΍ΪΨΘγϻ ϞϴϐθΗ >2Q@ ήΘΧ΍ ι΍ήϗϷ΍ ξόΑ ϲϓ ήϓϮΘΗ ϲΘϟ΍ϭ ΔλΎΧ
ΔϴλΎΨϟ΍ ϩάϫ
'LY;5 ϞϴΠδΗ
΢ϴΘϳ ϱάϟ΍ΐϠτϟ΍ ΐδΣϮϳΪϴϔϟ΍ 'LY;Š92'ϞϴΠδΗ ΩϮϛ Ϛϟ ήϓϭϥ
ΐϠτϟ΍ ΐδΣϮϳΪϴϔϟ΍ ΔϣΪΧ ϰϠϋ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍ ΓΰϬΟ΃ ˯΍ήηϭέΎΠΌΘγ΍ Ϛϟ
ZZZGLY[FRPYRG ΓέΎϳΰΑϢϗˬΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϦϣΪϳΰϤϟ 'LY;Š92'
ϢΛ ˬ'LY;5ϞϴΠδΗ³'LY;55HJLVWUDWLRQ´ έΎϴΧ ΩΪΣ " ϰϠϋςϐο΍
ήϬψϴγϭ ΪϳΪΤΗ ³6HOHFW´ ΪϳΪΤΗ ˯ΎϨΛ΃ ϝΎΧΩ· (17(5 ϰϠϋ ςϐο΍ ΔϣΪΧ Ϧϣ ϮϳΪϴϔϟ΍ έΎΠΌΘγ΍ ϭ΃ ˯΍ήθϟ ϞϴΠδΘϟ΍ ΩϮϛ ϡΪΨΘγ΍ϞϴΠδΘϟ΍ ΩϮϛ
ϊΒΗ΍ ZZZGLY[FRPYRGϊϗϮϣ ϰϠϋΓΩϮΟϮϤϟ΍'LY;Š92'
ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ϪϠϴϐθΘϟ ι΍ήϗϷ΍ ΪΣ΃ ϰϠϋ ϮϳΪϴϔϟ΍ ϞϳΰϨΘΑ Ϣϗϭ ΕΎϤϴϠόΘϟ΍
ΝϭήΨϠϟ ϝΎΧΩ· (17(5 ςϐο΍ ΔψΣϼϣ
ΔϣΪΧ Ϧϣ ΎϬϠϳΰϨΗ ϢΗ ϲΘϟ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍ νϭήϋ ϊϴϤΟ ϞϴϐθΗ ϚϨϜϤϳ
ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ςϘϓ 'LY;Š92'
ϙϭέΎϛ ϪΒη 6HPL.DUDRNH
ϢΗ ΎϣΔϔϴχϮϟ΍ ϩάϫ νήόΗ ˬϞϣΎϛ ϞϜθΑ έΎδϣϥ΍ϮϨϋϞμϓ ˯ΎϬΘϧ΍ΪϨϋ ΐΣΎμϣΔόΠόΟ ΕϮλ ϊϣ ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋϩί΍ήΣ·
ϙϭέΎϛ ϪΒη 6HPL.DUDRNH ΔϔϴχϮϟ ΔΣΎΘϤϟ΍ ι΍ήϗϷ΍ ϦϴΘϋΎγ ϦϋΪϳΰΗ ϲΘϟ΍ '9'.DUDRNH ι΍ήϗ΃'9'ι΍ήϗ΃
ϩί΍ήΣ· ϢΗ Ύϣ νήϋ ϢΘϴγ ˬ˯ΎϨϐϟ΍ Ϧϣ ˯ΎϬΘϧϻ΍ΪϨϋ ϞϴϐθΗ 2Q
ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ
ϰϠϋϩί΍ήΣ· ϢΗ Ύϣϭ ΔόΠόΟ ΕϮλ νήϋ ϢΘϳϻ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ· 2II
ΔηΎθϟ΍
ΔψΣϼϣ
'9'&'ϊοϭ ϲϓ ΔϔϴχϮϟ΍ ϩάϫ ϞϤόΗ %
ςϘϓ ϥϮϓϭήϜϴϤϟ΍ ϞϴλϮΗ ΪϨϋ ϙϭέΎϛ ϪΒη 6HPL.DUDRNH Δϔϴχϭήϓ΍ϮΘΗ %
ϪΒη6HPL.DUDRNH Δϔϴχϭ ³2II´ ϞϴϐθΗϒϗϭ΃ ˬϡϼϓϷ΍ ΓΪϫΎθϣ %
6(783ΔϤ΋Ύϗ ϲϓ ϥϮϓϭήϜϴϤϟ΍0,& ϞϴλϮΗϥϭΩ ΎϬΑ ϊΘϤΘγ΍ ϭ΃ϙϭέΎϛ
Ϟμϓ ήϴϴϐΗ ˯ΎϨΛ΃ ϩί΍ήΣ· ϢΗ Ύϣϭ΃ΔόΠόΠϟ΍ ΕϮλ ήϬχ ΍Ϋ· Ω΍ΪϋϹ΍
ϒϴϨμΘϟ΍
˱ ΔϔϨμϤϟ΍'9' ι΍ήϗ΃ ϞϴϐθΗ ϕϮόϳ
ϊϴϤΟ ϒϴϨμΗ ϢΘϳ Ϣϟ ΎϬΗΎϳϮΘΤϤϟ ΎϘϓϭ
ι΍ήϗϷ΍
"ϰϠϋ ςϐο΍ ϢΛ ϞϔϘϟ΍/RFNΔϤ΋Ύϗ ϲϓ ϒϴϨμΗ5DWLQJ ήΘΧ΍ ϲΘϟ΍ έϭήϤϟ΍ ΔϤϠϛ ϝΎΧΩ· ϚϴϠϋ ΐΠϳ ˬϞϔϘϟ΍/RFNΕ΍έΎϴΧϰϟ·ϝϮλϮϠϟ ΐϟΎτϣ Ζϧ΄ϓ ˬϥϵ΍ ϰϟ·έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛ ΖϠΧΩ΃Ϊϗ ϦϜΗϢϟ ΍Ϋ· ΎϬ΋ΎθϧΈΑ ΖϤϗ
Γήϣ ΎϬϠΧΩ΃ ϝΎΧΩ·(QWHU ϰϠϋ ςϐο΍ϭ έϭήϤϟ΍ ΔϤϠϛ ϞΧΩ΃ ϚϟΫ ˯΍ήΟΈΑ
˱΄τΧ ΖΒϜΗέ΍ ΍Ϋ· ΎϬΘΤλ Ϧϣ Ϊϛ΄ΘϠϟ ϝΎΧΩ·(QWHU ϰϠϋςϐο΍ϭϯήΧ΃
΢δϣ &/($5ϰϠϋ ςϐοΎϓ ˬϝΎΧΩ·(17(5 ϰϠϋ ςϐπϟ΍ ϞΒϗ
˱
V6ϱέί ϡ΍ΪΨΘγΎΑϰϟ· Ϧϣ ΎϔϴϨμΗ
ΩΪΣ ϞΜϤϳϭ ΩϮϴϘϟ΍ ήΜϛ΃ ϰϠϋ ΪΣ΍ϭϒϴϨμΘϟ΍ϱϮΘΤϳ Ϧϣ ϒϴϨμΘϟ΍ ΩϮϴϘϟ΍ Ϟϗ΃ ΔϴϧΎϤΛ ϒϴϨμΘϟ΍
ςθϨΗ ϦϠϓ ˬϞϔϘϟ΍ ˯Ύϐϟ·XQORFNΕΩΪΣ ΍Ϋ·ϞϔϘϟ΍˯Ύϐϟ· 8QORFN ϞϣΎϜϟΎΑ ιήϘϟ΍ ϞϴϐθΗ ϢΘϳϭ ΔϴϠ΋Ύόϟ΍ ΔΑΎϗήϟ΍ Γΰϴϣ
ϰϠϋ ςϐο΍ ϢΛ ˬϒϴϨμΘϠϟ ϙέΎϴΘΧ΍ Ϊϴϛ΄Θϟ ϝΎΧΩ·(17(5 ϰϠϋ ςϐο ΔϤ΋ΎϘϟ΍Ϧϣ ΝϭήΨϠϟΩ΍Ϊϋ· 6(783
έϭήϤϟ΍ ΔϤϠϛ
ΎϫήϴϴϐΗ ϭ΃έϭήϤϟ΍ ΔϤϠϛϝΎΧΩ· ϚϨϜϤϳ
ςϐο΍ ϢΛϞϔϘϟ΍/2&.ΔϤ΋ΎϗϰϠϋ έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛ3DVVZRUG ΩΪΣ " ϰϠϋ
ϒϴϨμΘϟ΍ ϖΒγ ΎϤϴϓ ΢οϮϣ Ϯϫ ΎϤϛ ΓϮτΨϟ΍ϊΒΗ΍ έΎϴΨϟ΍ ΰϴϴϤΗ ΪϨϋ ϝΎΧΩ·(17(5ϰϠϋ ςϐο΍ ˬέϭήϤϟ΍ ΔϤϠϛ ήϴϴϐΘϟ ϝΎΧΩ·(QWHU ϰϠϋ ςϐο΍ϭέϭήϤϟ΍ ΔϤϠϛ ϞΧΩ΃ήϴϴϐΗ ³&KDQJH´
ΎϬΘΤλ Ϧϣ Ϊϛ΄ΘϠϟ ϝΎΧΩ· (QWHU ϰϠϋ ςϐο΍ϭϯήΧ΃Γήϣ ΎϬϠΧΩ΃
ΔϤ΋ΎϘϟ΍Ϧϣ ΝϭήΨϠϟΩ΍Ϊϋ· 6(783 ϰϠϋ ςϐο΍ έϭήϤϟ΍ ΔϤϠϛ ϥΎϴδϧ ΔϟΎΣ ϲϓ
ΔϴϟΎΘϟ΍Ε΍ϮτΨϟ΍ ωΎΒΗΎΑ ΎϬΤδϣ ϚϨϜϤϳ ˬέϭήϤϟ΍ ΔϤϠϛΖϴδϧ ΍Ϋ·
Ω΍ΪϋϹ΍ 6HWXSΔϤ΋Ύϗ νήόϟ Ω΍Ϊϋ·6(783 ϰϠϋ ςϐο΍ (17(5 ϰϠϋ ςϐο΍ϭ ©ª ϡΎϗέ΃ ϦϣϥϮϜϤϟ΍ ΩΪόϟ΍ ϞΧΩ΃ έϭήϤϟ΍ ΔϤϠϛ ΢δϣ ϢΗ ϝΎΧΩ·
ΔϘτϨϤϟ΍ ΩϮϛ $UHD&RGH
ιήϗϒϴϨμΘϟ ΎϬΑ ΔλΎΨϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϢΗ ΚϴΣ ΔϘτϨϤϟ΍ ΩϮϛϞΧΩ΃
˻˼ ΔΤϔλ ϲϓ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϰϟ· ˱΍ΩΎϨΘγ΍ ϚϟΫϭ ˬ'9' ϮϳΪϴϔϟ΍
ςϐο΍ ϢΛϞϔϘϟ΍/RFN ΔϤ΋ΎϗϰϠϋ ΔϘτϨϤϟ΍ΩϮϛ ³$UHD&RGH´ ΩΪΣ " ϰϠϋ
ϒϴϨμΘϟ΍ ΔϘΑΎδϟ΍ ΓήϘϔϟ΍ ϲϓ ΢οϮϣ Ϯϫ ΎϤϛ ΓϮτΨϟ΍ϊΒΗ΍ V6 ϱέί ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ϝϭϷ΍ϑήΤϟ΍ ΩΪΣ V6ϱέί ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ϲϧΎΜϟ΍ ϑήΤϟ΍ ΩΪΣϭ" ϰϠϋ ςϐο΍ ΔϘτϨϤϟ΍ΩϮϜϟ ϙέΎϴΘΧ΍ Ϊϴϛ΄ΘϟϝΎΧΩ· (17(5 ϰϠϋ ςϐο΍ ˺˽
ϞϴϐθΘϟ΍
ΔϣΎόϟ΍ Ε΍ΰϴϤϟ΍
ι΍ήϗϷ΍
$//
'9'
'LY;
$//
'9'
'LY;
$&'
03
έ΍έίϷ΍
:0$
ΓέϮμΑ ΓέϮλϞϴϐθΘϟέήϜΘϣ ϞϜθΑ 8ϰϠϋ ςϐο΍
Ϟμϔϟ΍ ϰϟ·ϝΎϘΘϧϼϟ ϭ΃ ίϭΎΠΗ 6.,3 ϰϠϋ ςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
ϲϟΎΤϟ΍ έΎδϤϟ΍Ϟμϔϟ΍ Δϳ΍ΪΑ ϰϟ· ωϮΟήϠϟ ϭ΃ ϲϟΎΘϟ΍ έΎδϤϟ΍
ϖΑΎδϟ΍ έΎδϤϟ΍Ϟμϔϟ΍ ϰϟ· ωϮΟήϠϟ ϖϓήΑ ϦϴΗήϣ ίϭΎΠΗ 6.,3ϰϠϋ ςϐο΍
ίϭΎΠΗ 6.,3
ΪϳΪΤΘϟέήϜΘϣ ϞϜθΑ Mϭ΃- ΢δϣ 6&$1 ϰϠϋ ςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
ΔΑϮϠτϤϟ΍΢δϤϟ΍ Δϋήγ
M- ΢δϣ 6&$1
BBϭBBBϭBBBBϭBBBBBϭBBBBBB ϭ΃ '9'
""ϭ"""ϭ""""ϭ"""""ϭ""""""
'LY;ιήϗ
ϭBBϭBBBϭBBBBϭBBBBBϭ ϭ΃
""ϭ"""ϭ""""ϭ"""""ϭ
ρϮϐπϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ ιήϗ $XGLR&'ϭ :0$03
"";ϭ;ϭ;΃ϭM;ϭ;ϭ;
έ΍ήϜΘϟ΍ϊοϭ ΪϳΪΤΘϟέήϜΘϣ ϞϜθΑέ΍ήϜΗ5(3($7ϰϠϋ ςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃
ΏϮϠτϤϟ΍
ϞϴϐθΘϟ΍ ϑΎϘϳ·ϥ΍ϮϨόϟ΍Ϟμϔϟ΍ '9' ϮϳΪϴϓ ι΍ήϗ΃
ϞϴϐθΘϟ΍ ϑΎϘϳ·ϞϜϟ΍έΎδϣ 'LY;03:0$ι΍ήϗ΃ϭ ρϮϐπϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ ιήϗ
έ΍ήϜΗ5(3($7
'9'
ΔτϘϨϟ΍ϭ$ ΔτϘϨϟ΍ ΪϳΪΤΘϟ $%έ΍ήϜΗ5(3($7$%ϰϠϋ ςϐο΍ ˬϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃
ϰϠϋ ςϐο΍ ΔϳΎϬϨϟ΍ ΔτϘϧ%ΔτϘϨϟ΍ ϰϟ· Δϳ΍ΪΒϟ΍ ΔτϘϧ$ΔτϘϨϟ΍Ϧϣ ϊΑΎΘΘϟ΍έ΍ήϜΘϟ%
ΝϭήΨϠϟ $%έ΍ήϜΗ5(3($7$%
5(3($7$%$%ΗϜή΍έ
'9'
ΓέϮλ ήϴΒϜΘϟ=220ϰϠϋ ςϐο΍ˬΖϗΆϤϟ΍ ϑΎϘϳϹ΍ ϊοϭ ϲϓ ϭ΃ ϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃
έ΍έί΃ ϡ΍ΪΨΘγΎΑΓήϐμϤϟ΍ΓήΒϜϤϟ΍ ΓέϮμϟ΍ ϝϼΧ ϞϘϨΘϟ΍ ϚϨϜϤϳ Ε΍ϮτΧ ϮϳΪϴϔϟ΍
B"V6
ϡϭϭί =220
'9'
ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ ϥ΍ϮϨόϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ήϬψΗ ˬΔϤ΋Ύϗ ϰϠϋ ϱϮΘΤϳ ϲϟΎΤϟ΍'9'ϥ΍ϮϨϋ ϥΎϛ΍Ϋ·
ιήϘϟ΍ ήϬψϳ Ϊϗ ϻ·ϭ
ϥ΍ϮϨόϟ΍7,7/(
$//
ϞϴϐθΘϟ΍
ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ ιήϘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ήϬψΗ
'9'
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ 0(18
'9'
'LY;
ΔϤΟήΘϟ΍Δϐϟ ΪϳΪΤΘϟέήϜΘϣ ϞϜθΑΔϤΟήΗ67,7/( ϰϠϋ ςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃
ΔΑϮϠτϤϟ΍
ΔϤΟήΗ 68%7,7/(
'9'
'LY;
ΕϮλ Δϐϟ ϰϟ· ωΎϤΘγϼϟ ϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ έήϜΘϣϞϜθΑ ΕϮλ $8',2 ϰϠϋ ςϐο΍
ϒϠΘΨϣΕϮλέΎδϣ ϭ΃
$8',2ODQJXDJH
ΕϮμϟ΍ Δϐϟ
'9'
˺˾
ϒ΋ΎχϮϟ΍
ϪϘϠϐϳϭ΃ ι΍ήϗϷ΍ ΝέΩ ΢Θϔϳ :ϖϠϏ΢Θϓ 23(1&/26(
˱
ΎΘϗΆϣϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳϹ
8ϰϠϋ ςϐο΍ ˬϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃
8ΖϗΆϤϟ΍ ϑΎϘϳϹ΍ 3$86(
$//
ΪϳΪΤΘϟ -ϭ΃M ΊτΑ 6/2:ϰϠϋ ςϐο΍ ˬΖϗΆϤϟ΍ ϑΎϘϳϹ΍ ϊοϭ ϲϓ
ΔΑϮϠτϤϟ΍ Δϋήδϟ΍
'9'
4 ϭ ϭ ϭ ϭ΃ Tϭ ϭ ϭ ΊτΑ 6/2:
ϒϗϮΘϟ΍ ΔηΎη
ΔϣΎόϟ΍Ε΍ΰϴϤϟ΍ ϰϠϋΕΎψΣϼϣ
ΓΪϤϟ ϑΎϘϳϹ΍ 6WRS ϊοϭϲϓ ΓΪΣϮϟ΍ ϙήΘΗ ΎϣΪϨϋ ϒϗϮΘϟ΍ ΔηΎηήϬψΗ
ϖ΋ΎϗΩ βϤΧ ϲϟ΍ϮΣ
'9'ι΍ήϗ΃ ξόΑ ϰϠϋήϴϐμΗήϴΒϜΗ=220ϞϤόϳ ϻΪϗ %
'9'
ϲϟΎΤϟ΍ ϥ΍ϮϨόϟ΍ ϲϓ ςϘϓ ΔΣΎΘϣ $%έ΍ήϜΗ Δϔϴχϭ ϥϮϜΗ %
ΔϴϓΎοϹ΍Ε΍ΰϴϤϟ΍
ήϴΧϷ΍ ΪϬθϤϟ΍ Γήϛ΍Ϋ
Ϫοήϋ ϢΘϳϱάϟ΍ ήϴΧϷ΍ ιήϘϟ΍ Ϧϣ ήϴΧϷ΍ ΪϬθϤϟ΍ ΍άϫϝΎΒϘΘγϻ΍ ίΎϬΟ φϔΤϳ
ίΎϬΟϦϣ ιήϘϟ΍ Δϟ΍ίΈΑ ΖϤϗ Ϯϟ ϰΘΣ Γήϛ΍άϟ΍ ϲϓ ήϴΧϷ΍ ΪϬθϤϟ΍ ϰϘΒϳϭ
ϝΎΒϘΘγϻ΍ίΎϬΟ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳΈΑ ΖϤϗ ϭ΃ϝΎΒϘΘγϻ΍
'9'
03
ΔϋήδΑ Γ˯΍ήϘϟ΍
:0$ $&' ΔψΣϼϣ
ΔϋήδΑ ϞϴϐθΘϟ΍ ϦϜϤϳ
ΔϋήδΑ ΕϮμϟ΍ ϰϟ· ωΎϤΘγϻ΍ϭ έϮμϟ΍ ΓΪϫΎθϤΑ ΔϋήδΑ ϞϴϐθΘϟ΍ ΢Ϥδϳ
ιήϘϟ΍ ϰϠϋ ΔϳΩΎόϟ΍ ΔϋήδϟΎΑ ϞϴϐθΘϟ΍ Ϧϣ ήΒϛ΃
ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳΈΑ ΖϤϗ ΍Ϋ· Γήϛ΍άϟ΍ ϲϓ ιήϘϟ΍ ΪϬθϣ ϝΎΒϘΘγϻ΍ίΎϬΟ φϔΤϳ ϻ
ιήϘϟ΍ ϞϴϐθΗ ϲϓ ˯ΪΒϟ΍ ϞΒϗ ϝΎΒϘΘγϻ΍ ίΎϬΟ
ήϬψΗ ΔϋήδΑ ϞϴϐθΘϠϟ ϞϴϐθΗ3/$<" ςϐο΍ ˬΓ˯΍ήϘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ ³"[´
˱Ύϴ΋ΎϘϠΗ ΪϬθϤϟ΍ ΍άϫ ˯ΎϋΪΘγ΍ ϢΘϴδϓ ˬϪΑ ΪϬθϤϟ΍ φϔΣ ϢΗ ιήϗ ϞϴϤΤΘΑ ΖϤϗ ΍Ϋ·
ΝϭήΨϠϟ ϯήΧ΃Γήϣ ϞϴϐθΗ 3/$<" ςϐο΍ ϡΎψϨϟ΍ ΪϳΪΤΗ
12 ΔϟΎγήϟ΍ ΕήϬχ ΍Ϋ· ίΎϔϠΘϟ΍ ϡΎψϨϟ ΐγΎϨϤϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϊοϭ έΎϴΘΧ΍ ΐΠϳ
8ϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ ϊϣ ςϐο΍ ˬνήόϟ΍ έΎσ· ϲϓ ιήϗ ΪΟϮϳ ϻ ',6&
ΓϮτΧΖϗΆϣ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ·3$86(67(38 ϭ΃ ΔϴϣΎϣϷ΍ ΔΣϮϠϟ΍ϲϓ
ϡΎψϧ έΎϴΘΧ΍ Ϛϟ ϰϨδΘϳ ϰΘΣ ϲϧ΍ϮΛβϤΧϦϣ ήΜϛϷ ΪόΑ ΪϨϋϢϜΤΘϟ΍ ΓΪΣϭ ϲϓ
176& ϭ΃ ˬ3$/
ΓέϮμϟ΍ νήϋ ϢΘϳ ϻ Ϊϗ ˬϚϧϮϳΰϔϠΗϡΎψϧ ϊϣΩΪΤϤϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϖϓ΍ϮΗϡΪϋΪϨϋ %
ΔϴόϴΒτϟ΍ ΎϬϧ΍Ϯϟ΄Α
˱
ϼμΘϣ
'9'&'ϝΎΒϘΘγϻ΍ίΎϬΟ ϥϮϜϳ ΎϣΪϨϋ ϡΎψϨϟ΍΍άϫ ήΘΧ΍ 176&
176& ϡΎψϧ ϥϮϳΰϔϴϠΘΑ
˱
ϼμΘϣ
'9'&'ϝΎΒϘΘγϻ΍ίΎϬΟ ϥϮϜϳ ΎϣΪϨϋ ϡΎψϨϟ΍΍άϫ ήΘΧ΍ 3$/
3$/ ϡΎψϧ ϥϮϳΰϔϴϠΘΑ
'9'
ιήϘϟ΍ ϰϠϋ ϩέΎϴΘΧ΍ϢΗ Ζϗϭϱ΃ ϲϓ ϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΪΒϟ
ϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ νήϋ ',63/$< ϰϠϋ ςϐο΍ ³´ήϬψϳ ΎϫΪϨϋϭ ΔϴϨϣΰϟ΍ ΔϋΎδϟ΍ΰϣέ ΪϳΪΤΘϟ V6 ϰϠϋ ςϐο΍ ϰϟ· έΎδϴϟ΍ Ϧϣ ϲϧ΍ϮΜϟ΍ϭ ϖ΋ΎϗΪϟ΍ϭ ΕΎϋΎδϟΎΑ ΏϮϠτϤϟ΍ ˯ΪΒϟ΍ Ζϗϭ ϞΧΩ΃ ΢δϣ&/($5 ϰϠϋ ςϐοΎϓ ˬΔΤϴΤλήϴϏ Ύ˱ϣΎϗέ΃ΖϠΧΩ΃ ΍Ϋ· ϦϴϤϴϟ΍
ΔΤϴΤμϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ ϞΧΩ΃ ϢΛ ΎϬΘϠΧΩ΃ ϲΘϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ ΢δϤϟ
ΩΪΤϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ Ϧϣ ϞϴϐθΘϟ΍ ΃ΪΒϳ ΎϬΘΤλ ϦϣΪϛ΄ΘϠϟ (17(5 ϰϠϋ ςϐο΍ '9'
ίΎϔϠΘϟΎΑ ϢϜΤΘϟ΍
/*ϒ΋ΎχϭϚϟάϛϭ'9'&' ϞΒϘΘδϣ ϞϴϐθΗ ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ΓΪΣϭ ϥΎϜϣΈΑ
ΓΩϭΪΤϤϟ΍
/* ίΎϔϠΗ ϞϴϐθΘϟ ϩΎϧΩ΃ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ ϊΒΗ΍
/* ίΎϔϠΘϟ ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ΓΪΣϭ ίϮϣέ ςΒο
ςϐο΍ ϢΛ ίΎϔϠΘϟ΍ ϞϴϐθΗ32:(579ϰϠϋ έ΍ήϤΘγϻ΍ ϊϣ ςϐο΍
ίΎϔϠΘϟ΍ ϞϴϐθΗ ϢΘϳ ϰΘΣ ΓέήϜΘϣ ΔϔμΑ ϞϔγϷϰϠϋϷΓΎϨϗ 35 έί
ϪϠϴϐθΗ ϑΎϘϳ· ϭ΃
35ϭ ίΎϔϠΘϟ΍ ϞϴϐθΗ 32:(579 έ΍έί΃ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϢΘϳ ,1387ϭˬΕϮμϟ΍ ϯϮΘδϣ ςΒο92/ϭ ˬϞϔγϷϰϠϋϷ ΓΎϨϗ
ίΎϔϠΗ ϞϴϐθΘϟ ΪόΑϦϋ ϢϜΤΘϟ΍ ΓΪΣϮΑΓΩϮΟϮϤϟ΍ ϝΎΧΩϹ΍
ΔψΣϼϣ
ϊϣϝϭΎΣˬΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ΓΪΣϭ ϞΒϗϦϣϚΑιΎΨϟ΍ ίΎϔϠΘϟ΍ ϞϴϐθΗ ϡΪϋΔϟΎΣϲϓϭ
/* ίΎϔϠΗ ϊϣ ΔϘϓήϤϟ΍ ΔϴϠλϷ΍ ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ΓΪΣϭ ϡΪΨΘγ΍ ϭ΃ ήΧϵ΍ ΰϣήϟ΍
ˬϦϴόϨμϤϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ ίϮϣήϟ΍ ωϮϨΗ ΐΒδΑϭ *ROG6WDUϭ /*
ίΎϔϠΗ Ϧϣ Ε΍ί΍ήτϟ΍ϞϛΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ΓΪΣϭ ϞϐθΗϥ΃ϦϤπΗ ϻ ΎϨΘϛήη ϥΈϓ
/*
'LY; ΖϗϮϟΎΑ ΚΤΒϟ΍
'LY; ΔϣϼόϟΎΑ ΚΤΒϟ΍
Δϣϼϋ ϝΎΧΩ·
ˬΔϣϼϋ ϝΎΧΩϹ Γήϛ΍άϟΎΑΔχϮϔΤϣ ρΎϘϧ ϊδΗ ϰϟ·Ϟμϳ Ύϣ ϞϴϐθΗ ˯ΪΑϚϨϜϤϳ
ήϬψϳ ιήϘϟ΍ϰϠϋ ΔΑϮϠτϤϟ΍ ΔτϘϨϟ΍ΪϨϋ Δϣϼϋ 0$5.(5 ϰϠϋςϐο΍
ϝΎΧΩϺϟ έήϛ ήϴμϗ ΖϗϮϟ ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ Δϣϼόϟ΍ 0$5.(5 ΰϣέ
ΕΎϣϼϋ ϊδΗ ϰΘΣ
ϪΤδϣ ϭ΃ΔϣϼϋϪϴϠϋ ωϮοϮϣΪϬθϣ ˯ΎϋΪΘγ΍
ΔϤ΋Ύϗ ήϬψΗ ΚΤΑ6($5&+ ϰϠϋ ςϐο΍ˬιήϘϟ΍ ϞϴϐθΗ˯ΎϨΛ΃ ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ ΔϣϼόϟΎΑ ΚΤΒϟ΍
ΪϳήΗ Δϣϼϋ Ϣϗέ ΪϳΪΤΘϟ B"ϰϠϋ ςϐο΍ ˬϥ΍ϮΛ ϥϮπϏ ϲϓ ΎϬΤδϣ ϭ΃Ύϫ˯ΎϋΪΘγ΍
ΰϴϤϤϟ΍ ΪϬθϤϟ΍ Ϧϣ ϞϴϐθΘϟ΍ ΃ΪΒϳ ΎϫΪϨϋϭ ϝΎΧΩ·(17(5 ϰϠϋ ςϐο΍ Δϣϼόϟ΍ Ϣϗέ ΢δϣ ϢΘϳ ΎϫΪϨϋϭ ΢δϣ &/($5 ϰϠϋ ςϐο΍ ϭ΃ ΔϣϼόΑ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ Ϧϣ
ΔϣϼόϟΎΑΚΤΒϟ΍ΔϤ΋Ύϗ ϲϓ ΎϬϤϗέ ϝΎΧΩΈΑ Δϣϼϋ Δϳ΃ ϞϴϐθΗ ϚϨϜϤϳ ˺˿
ΞϣήΒϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍
ϲϓ ιήϗϱ΃ Ϧϣ ΔϠπϔϤϟ΍ϚΗ΍έΎδϣϦϳΰΨΗΔϴϧΎϜϣ·ΞϣΎϧήΒϟ΍ ΓΰϴϣϚϟ ΢ϴΘΗ
ϝΎΒϘΘγϻ΍ ίΎϬΟ Γήϛ΍Ϋ
έΎδϣ ϰϠϋΞϣΎϧήΒϟ΍ϱϮΘΤϳ ϥ΃ϦϜϤϳ
ΎλήϗϞΧΩ΃
˱
03:0$ ι΍ήϗ΃ ϭ΃ρϮϐπϤϟ΍ΕϮμϟ΍ ιήϗ
ϭ΃ ΔσϮϐπϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ ι΍ήϗ΃ ΪΣ΃ ϞϴϐθΗ
03:0$ϒϠϣ
ΕΎϔϠϣ ϭ΃ΔσϮϐπϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ ι΍ήϗ΃ ϞϴϐθΗ ΓΪΣϮϟ΍ϩάϬϟ ϦϜϤϳ
03:0$
ρϮϐπϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ ιήϗ03:0$
352* ϰϠϋ ςϐο΍ ϢΛˬΔϤ΋ΎϘϟ΍ ³/LVW´ϲϓ Ε΍έΎδϤϟ΍ ΪΣ΃ ΩΪΣ
$GG´ ΰϣέ ΩΪΣ ϭ΃ ΞϣΎϧήΑ
(17(5 ϰϠϋ ςϐο΍ ϢΛ ˬΔϓΎο· ³
ΞϣΎϧήΑ ³3URJUDP´ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϰϠϋ ΩΪΤϤϟ΍ έΎδϤϟ΍ ϊοϮϟ ϝΎΧΩ·
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϰϠϋ ΔϴϓΎο· Ε΍έΎδϣ ϊοϮϟ Ε΍ϮτΨϟ΍ ϩάϫ έήϛ
$GG
ΔψΣϼϣ
´ ΰϣέ ΩΪΣ ιήϘϟ΍ ϲϓ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ Ε΍έΎδϤϟ΍ ϊϴϤΟ ΔϓΎο· ϚϨϜϤϳ
ϝΎΧΩ· (17(5 ϰϠϋ ςϐο΍ ϢΛ ˬ³ϞϜϟ΍ ΔϓΎο·´ ³$OO
³3URJUDP´ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϰϠϋϪϠϴϐθΗ ˯ΪΑ ϲϓ ΐϏήΗ ϱάϟ΍έΎδϤϟ΍ ΩΪΣ ΞϣΎϧήΑ
ΔϴϟΎΘϟ΍ΔΤϔμϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ ΔϤ΋Ύϗ 0(18 ϰϠϋςϐο΍
˯ΪΒϠϟ ϝΎΧΩ· (17(5ϭ΃ ϞϴϐθΗ3/$< ϰϠϋ ςϐο΍ Ε΍έΎδϤϟ΍ ϪΑΖΠϣήΑ ϱάϟ΍ ΐϴΗήΘϟΎΑϞϴϐθΘϟ΍ ΃ΪΒϳ
3URJUDP ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϰϠϋ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ Ε΍έΎδϤϟ΍ ΔϓΎϛ ϞϴϐθΗ ΪόΑ ϞϴϐθΘϟ΍ ϒϗϮΘϳ
ΓΪΣ΍ϭ ΓήϤϟ ΞϣΎϧήΑ
ΔϤ΋Ύϗ Ϧϣ ΍έΎδϣ
ΩΪΣ ˬΞϣήΒϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍Ϧϣ ϱΩΎόϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ ϑΎϨΌΘγϻ ˱
ϢΛ ˬ03:0$ϭ΃ ρϮϐπϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ ιήϗ$8',2&'
ϞϴϐθΗ 3/$< ϰϠϋςϐο΍
ΔΠϣήΒϤϟ΍ Ε΍έΎδϤϟ΍ έ΍ήϜΗ
ΰϣέ ήϬψϳ ΎϫΪϨϋϭ ιήϗ ϞϴϐθΗ ΪϨϋ έ΍ήϜΗ5(3($7 ϰϠϋ ςϐο΍ έ΍ήϜΘϟ΍
ΏϮϠτϤϟ΍έ΍ήϜΘϟ΍ ϊοϭ ΪϳΪΤΘϟέ΍ήϜΗ 5(3($7 ϰϠϋ ςϐο΍ ϞϴϐθΘϟ΍
ϲϟΎΤϟ΍ έΎδϤϟ΍έήϜϳ έΎδϣ 75$&. ‡
ΔΠϣήΒϤϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϰϠϋ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ Ε΍έΎδϤϟ΍ ϊϴϤΟ έήϜϳ ϞϜϟ΍ $// ‡
έήϜΘϣ ϞϜθΑ ϞϴϐθΘϟ΍ ϢΘϳϻ νήϋ ΪΟϮϳϻ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ· 2II ‡
ΞϣΎϧήΑ ³3URJUDP´ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ Ϧϣ Ε΍έΎδϤϟ΍ ΪΣ΃ ΢δϣ
3URJUDPΔϤ΋ΎϘϟ΍ Ϧϣ ϪϓάΣ ϲϓΐϏήΗϱάϟ΍ έΎδϤϟ΍ ΪϳΪΤΘϟV6 ϡΪΨΘγ΍ ΞϣΎϧήΑ
˱ ΢δϣ &/($5 ϰϠϋςϐο΍ ³
'HOHWH´ΰϣέ ΩΪΣ ˬϚϟΫ Ϧϣ ϻΪΑ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϰϠϋ ΩΪΤϤϟ΍ έΎδϤϟ΍ ϊοϮϟϝΎΧΩ·(17(5 ϰϠϋ ςϐο΍ ϢΛ ˬ³ϑάΣ´
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ Ε΍έΎδϤϟ΍Ϧϣ Ϊϳΰϣ΢δϤϟΕ΍ϮτΨϟ΍ϩάϫ έήϛ ΞϣΎϧήΑ3URJUDP
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϰϠϋ
ϞϣΎϜϟΎΑ ΞϣΎϧήΒϟ΍ &RPSOHWH3URJUDP ΔϤ΋Ύϗ ΢δϣ
ϰϠϋ ςϐο΍ ϢΛ ˬ³ϞϜϟ΍ ϑάΣ
'HODOO´ ΪϳΪΤΘϟ V6 ϡΪΨΘγ΍
ϝΎΧΩ· (17(5
ΔψΣϼϣ
˱ ϢΘϳ
ιήϘϟ΍ Δϟ΍ί· ΪϨϋ Ξϣ΍ήΒϟ΍ ΢δϣ Ύπϳ΃
˺̀
ΕϮλ ιήϗ ϞϴΠδΘϟ03:0$¿OHV ΕΎϔϠϣ ΪΣ΃ ϝΎΧΩΈΑ ϚϣΎϴϗ έϮϓ
ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ ΔϤ΋Ύϗ ήϬψΗ ˬρϮϐπϣ
ϭ΃ ϞϴϐθΗ3/$<ςϐο΍ ϢΛ ϒϠϣέΎδϣ ΪϳΪΤΘϟV6 ϰϠϋςϐο΍
ϞϴϐθΘϟ΍ ΃ΪΒϳ ΎϫΪϨϋϭ ˬϝΎΧΩ· (17(5
ΔϋϮϨΘϣ ϞϴϐθΗϒ΋Ύχϭϡ΍ΪΨΘγ΍ ϚϨϜϤϳ
˺˾ ΔΤϔλ ϊΟ΍έ
,'Δϣϼϋ ,'7$*
ΓΪϫΎθϣϦϜϤϳ ˬέΎδϤϟ΍ ϦϳϭΎϨϋϞΜϣ ΕΎϣϮϠόϣϰϠϋ ϱϮΘΤϳ ϒϠϣ ϞϴϐθΗΪϨϋ ‡
νήϋ ',63/$< ϰϠϋ ςϐπϟΎΑ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍
ωϮϨϟ΍*HQUHϭ ϡϮΒϟϷ΍$OEXPϭ ϥΎϨϔϟ΍ $UWLVWϭ ΔϴϨϏϷ΍621*@
>ϖϴϠόΘϟ΍ &RPPHQWϭ
ΕΎΤϴϤϠΗ
ΔϴϟΎΘϟ΍ΔΤϔμϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ ΔϤ΋Ύϗ 0(18 ϰϠϋ ςϐο΍ ‡
ΔσϮϐπϤϟ΍ ι΍ήϗϷ΍ΪΣ΃ ϰϠϋ -3(*ϭ 03:0$ ϦϴΑ ϞϳΪΒΘϟ΍ ϚϨϜϤϳ ‡
-3(*ϭ 03:0$ ΎϬΑϲΘϟ΍
3+272ϭ΃ ϰϘϴγϮϣ086,&ϭ ϥ΍ϮϨόϟ΍ 7,7/( ϰϠϋςϐο΍
ΎϫΪϳΪΤΗ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϰϠϋ΃ ϲϓ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΓέϮλ
ϲϠϳ ΎϣϰϠϋ ϞϐθϤϟ΍΍άϫ ϊϣ 03:0$ ιήϗ ϖϓ΍ϮΗ ήμΘϘϳ
ϕΎτϧ ϲϓϭ ˬ03 ΰΗήϫ ϮϠϴϛ ϕΎτϧ ϲϓ ϲϨϴόϟ΍ ΩΩήΘϟ΍ ‡
:0$ ΰΗήϫ ϮϠϴϛ ϮϠϴϛϭ ˬ03 ΖϳΎΑ ϮϠϴϛ ϕΎτϧ ϲϓ ΖΒϟ΍ ϝΪόϣ ‡
:0$ ΖϳΎΑ
03:0$ϒϠϣ Γ˯΍ήϗ '9'&'ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΟ ϰϠϋ έάόΘϳ ‡
³PS´³ZPD´ Ϧϋ ϒϠΘΨϳ ϒϠϣ Ω΍ΪΘϣ΍ ϰϠϋ ϱϮΘΤϳ ϱάϟ΍
,62ϲϠόϔϟ΍&'5 ϖϴδϨΗϥϮϜϳ ϥ΃ΐΠϳ ‡
˯Ύθϧ· ϪϴϠϋ έάόΘϳΞϣΎϧήΑ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ 03:0$ΕΎϔϠϣ ΖϠΠγ ΍Ϋ· ‡
ϞϴϐθΗ έάόΘϴδϓ ˬ'LUHFW&' ˬϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ ϒϠϤϟ΍ ΔϤψϧ΃ ΪΣ΃
ˬ(DV\&'&UHDWRU ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ϚϴλϮϧ 03:0$ ΕΎϔϠϣ
,62 ϒϠϣϡΎψϧ ΊθϨ˵ϳϱάϟ΍
ϥ΃ ΐΠϳϭ ϰμϗ΃ ΪΤΑ ϑήΣ΃ ϰϠϋ ΕΎϔϠϤϟ΍ ˯ΎϤγ΃ ϱϮΘΤΗ ϥ΃ ΐΠϳ ‡
ZPD ϭ΃ PS Ω΍ΪΘϣ΍ ϦϤπΘΗ
Φϟ΍ _ ! ª ˮ ϞΜϣ ΔλΎΧ ϑήΣ΃ ϰϠϋ ϱϮΘΤΗ ϻ΃ΐΠϳ ‡
ϦϣϞϗ΃ιήϘϟ΍ ϰϠϋ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ϲϟΎϤΟϹ΍ ΕΎϔϠϤϟ΍ ΩΪϋ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ ‡
ΕϼϴΠδΘϟ΍ι΍ήϗϷ΍ ϲϔΗ ϥ΃ ϰϟ· ΍άϫ '9'&' ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΟ ΝΎΘΤϳ
ϞϴϐθΗ ΓΩϮΟ Ϟπϓ΃ ϖϴϘΤΘϟ ΔϨϴόϣ ΔϴϨϓ ήϴϳΎόϤΑ
ήϴϳΎόϤϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗ ϞΒϗ Ϧϣ ΔϠΠδϤϟ΍ '9' ι΍ήϗ΃ ςΒο ϢΘϳ
ϚϟΫϲϓ ΎϤΑ ϞϴΠδΘϠϟ ΔϠΑΎϘϟ΍ ι΍ήϗϷ΍ ΕΎϘϴδϨΗ Ϧϣ ΔϔϠΘΨϣ ω΍Ϯϧ΃ ΓΪϋ ΪΟϮΗ
ω΍ϮϧϷ΍ ϩάϫ ΐϠτΘΗϭ :0$ϭ΃03ΕΎϔϠϣ ϰϠϋ ϱϮΘΤΗ ϲΘϟ΍&'5
˱ ρϭήθϟ΍ ξόΑ ΩϮΟϭ
ϖϓ΍ϮΘϣ ϞϴϐθΗ ϥΎϤπϟ ϩϼϋ΃ ήψϧ΍ ΎϘΒδϣ
03 ΕΎϔϠϣ ϞϳΰϨΘϟ ϥΫ· ΩϮΟϭΐϠτΘ˵ϳ Ϫϧ΃ΔψΣϼϣ ˯ϼϤόϟ΍ ϰϠϋ ΐΠϳ
ΖϧήΘϧϹ΍ Ϧϣ ϰϘϴγϮϤϟ΍ϭ :0$
ϥΫϹ΍ ΍άϫ ϞΜϣ ΢Ϩϣ ΎϨΘϛήθϟ ϖΤϳ ϻϭ
ήθϨϟ΍ ϕϮϘΣ ϚϟΎϣ ϦϣϥΫϹΎΑ ΔΒϟΎτϤϟ΍Ύ˱Ϥ΋΍Ω ΐΠϳ
-3(* ΕΎϔϠϣ ΪΣ΃ νήϋ
ϲϠϳ ΎϣϰϠϋ ϞϐθϤϟ΍΍άϫ ϊϣ -3(* ιήϗ ϖϓ΍ϮΗ ήμΘϘϳ
˱
˱ '9'&'ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΟ ϕήϐΘδϳ Ϊϗ %
ΕΎϳϮΘΤϣ Γ˯΍ήϘϟ ϼϳϮσ
ΎΘϗϭ
ΎϫΩΪϋϭ -3(* ΕΎϔϠϣ ϢΠΣ ϰϠϋ ϚϟΫ ϒϗϮΘϳϭ ιήϘϟ΍
ϰϨόϤϓˬϖ΋ΎϗΩ ΓΪϋ ΪόΑ ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ Δοϭήόϣ ΕΎϣϮϠόϣ ΪϫΎθΗϢϟ ΍Ϋ·
-3(* ΕΎϔϠϣΔϗΩϞϴϠϘΘΑ ϢϘϓ ΍Ϊ˱ Ο ΍ήϴΒϛ
˱ ΕΎϔϠϤϟ΍ ξόΑϢΠΣϥ΃ ϚϟΫ
ϩάϫ Φδϧ΍ϭ ϞδϜΑî˰ϛ ϞδϜΑ ΎΠϴϣ ϦϣϞϗ΃ϰϟ·
ΪϳΪΟ ιήϗ ϰϠϋ ΕΎϔϠϤϟ΍
-3(* ΕΎϔϠϣ ϰϠϋ ϱϮΘΤΗι΍ήϗ΃ϞϴϐθΗΓΪΣϮϟ΍ ϩάϬϟ ϦϜϤϳ
-3(* ΕϼΠγ ϝϮΣ ΕΎψΣϼϤϟ΍ ΃ήϗ΍ ˬ-3(* ΕϼΠγ ϞϴϐθΗ ϞΒϗ
ϦϤϳϷ΍ ΐϧΎΠϟ΍ ϰϠϋ ΓΩϮΟϮϤϟ΍
ΝέΪϟ΍ ϖϠϏ΃ϭ Ύλήϗ
˱ ϞΧΩ΃ ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ ΓέϮλ 3+272 ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ήϬψΗ
0(/4/
ϰϠϋ ΓΩϮΟϮϤϟ΍Ε΍ΪϠΠϤϟ΍ϭ ΕΎϔϠϤϟ΍ ΩΪϋ ϲϟΎϤΟ·ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ %
Ϧϣ Ϟϗ΃ ιήϘϟ΍
0REVIEW
,IST
*0%'&OLDER
*0%'&OLDER
ΔϟΎΣ ϭ΃ ϒϠΘΨϤϟ΍ϞϴΠδΘϟ΍ϖϴδϨΗ ΐΒδΑι΍ήϗϷ΍ ξόΑ ϞϤόΗϻ Ϊϗ %
ιήϘϟ΍
*0%'&OLDER
*0%'&OLDER
*0%'&OLDER
*0%'&OLDER
*0%'&OLDER
*0%'&OLDER
ΪϨϋ ³MSJ´ Ε΍Ω΍ΪΘϣ΍ ϰϠϋ ϱϮΘΤΗ ΓΩΪΤϤϟ΍ ΕΎϔϠϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϥ΃ Ϊϛ΄Η %
ρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍ϲϓ ΎϬΨδϧ
ϰΟήϴϓ ˬ³MSHJ´ ϭ΃ ³MSH´ Ε΍Ω΍ΪΘϣ΍ ϰϠϋ ϱϮΘΤΗ ΕΎϔϠϤϟ΍ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· %
³MSJ´ ϒϠϤϛ ΎϬΘϴϤδΗ ΓΩΎϋ·
ϲΘϟ΍ ΕΎϔϠϤϟ΍ ˯ΎϤγ΃ Γ˯΍ήϗ ΍άϫ'9'&'ϝΎΒϘΘγ΍ίΎϬΟ ϰϠϋέάόΘϴγ %
έϮλ ΕΎϔϠϤϛ ΕΎϔϠϤϟ΍ νήϋ ϊϣ ϰΘΣ ³MSJ´Ω΍ΪΘϣ΍ ϰϠϋ ϱϮΘΤΗϻ
:LQGRZV([SORUHUϲϓ-3(*
ϝΎΧΩ· (17(5ϰϠϋ ςϐο΍ ϢΛ ˬΪϠΠϣ ΪϳΪΤΘϟV6 ϰϠϋ ςϐο΍ ΪϠΠϤϟ΍ ϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΕΎϔϠϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗ ήϬψΗ
ΪϠΠϤϟ΍)ROGHU ΔϤ΋Ύϗ ϰϟ·ωϮΟήϟ΍ ΪϳήΗϭ ϒϠϣ ΔϤ΋Ύϗϲϓ ΖϨϛ ΍Ϋ·
ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ίΎϬΟ ϰϠϋ ΓΩϮΟϮϤϟ΍V6 έ΍έί΃ ϡΪΨΘγ΍ ˬΔϘΑΎδϟ΍
ϝΎΧΩ· (17(5ϰϠϋ ςϐο΍ϭ
ΰϴϴϤΘϟ
ϒϠϣ ΰϴϴϤΘϟV6 ϰϠϋ ςϐο΍ ˬϦϴόϣϒϠϣνήϋΪϳήΗ ΖϨϛ ΍Ϋ· ϞϴϐθΗ 3/$<ϭ΃ ϝΎΧΩ·(17(5 ϰϠϋ ςϐο΍ϭ
ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ ϑΎϘϳ· 6723 ϰϠϋ ςϐπϟ΍ ϚϨϜϤϳ ˬϒϠϣ νήϋ ˯ΎϨΛ΃
-3(* ΔϤ΋ΎϗΔϘΑΎδϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍
΢΋΍ήθϟ΍ Δϋήγ 6OLGH6SHHG˰ϟ Ε΍έΎϴΧ ΔόΑέ΃ ΪΟϮΗ %
ˬΔϳΩΎϋ 1RUPDO ˬΔΌϴτΑ6ORZ
ϞϴϐθΘϟ΍ ϑΎϘϳ· ,, ϭ Δόϳήγ )DVW
Δϋήδϟ΍ΪϳΪΤΘϟ V6B"ϡΪΨΘγ΍
ϰϠϋ ςϐο΍ ϢΛ ˬϪϣ΍ΪΨΘγ΍ ϲϓ ΐϏήΗ ϱάϟ΍ έΎϴΨϟ΍ ΪϳΪΤΘϟB" ϡΪΨΘγ΍ ϢΛ
ϝΎΧΩ· (17(5
ϦϠϓ ˬϞϴϐθΘϟ΍ ϑΎϘϳ· 2IIϰϠϋ Δϋήδϟ΍6SHHGέΎϴΧςΒπΑ ΖϤϗ΍Ϋ· %
ΔΤϳήθϟ΍ ςϴθϨΗ ϢΘϳ
΢΋΍ήθϟ΍ νήϋ 6OLGH6KRZ
ϢΛ ΢΋΍ήθϟ΍ νήϋ6OLGH6KRZ
ΰϴϴϤΘϟV6B" ϡΪΨΘγ΍
ϝΎΧΩ· (17(5 ϰϠϋςϐο΍
ΔΘΑΎΜϟ΍ ΓέϮμϟ΍
νήϋ ˯ΎϨΛ΃ ΓϮτΧΖϗΆϣ ϑΎϘϳ· 3$86(67(3ϰϠϋ ςϐο΍ 3$86(ϊοϭ ϰϟ· ϥϵ΍ '9'&'ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΟ ϞϘΘϨϴγ ΢΋΍ήθϟ΍
ΖϗΆϣϑΎϘϳ·
ϞϴϐθΗ3/$< ϰϠϋ ςϐο΍ˬ΢΋΍ήθϟ΍ νήϋ ϰϟ·ωϮΟήϠϟ ϯήΧ΃ Γήϣ ΓϮτΧΖϗΆϣ ϑΎϘϳ· 3$86(67(3ϭ΃
ήΧ΁ ϒϠϣ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϻ΍
νήϋ ˯ΎϨΛ΃ ΓΪΣ΍ϭ Γήϣ ϭ΃ ίϭΎΠΗ 6.,3 ϰϠϋςϐο΍
ϖΑΎδϟ΍ ϭ΃ ϲϟΎΘϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ ΓέϮλ
ΓέϮμϟ΍ Γέ΍ΪΘγ΍
ϩΎΠΗ΍ϲϓ ΓέϮμϟ΍ ήϳϭΪΘϟ ΓέϮλ νήϋ˯ΎϨΛ΃V6B" ϰϠϋςϐο΍
ΔϋΎδϟ΍ ΏέΎϘϋ ϩΎΠΗ΍βϜϋ ϭ΃ ΔϋΎδϟ΍ ΏέΎϘϋ
˺́
ΔϴϟΎΘϟ΍ ΩϮϴϘϟ΍ ϰϠϋ ϞϐθϤϟ΍ ΍άϫ ϊϣ 'LY; ιήϗ ϖϓ΍ϮΗ ϒϗϮΘϳ
î νήϋîϦϣ Ϟϗ΃'LY;ϒϠϤϟΡΎΘϤϟ΍ ΔϗΪϟ΍ϢΠΣ %
ϞδϜΑ ωΎϔΗέ΍
˱ ˰Α ΡΎΘϣ'LY;ΔϤΟήΗ ϒϠϣ Ϣγ΍ %
ΎϓήΣ
Ϫοήϋ ϢΘϳ Ϊϗ ˬ'LY;ϒϠϣ ϲϓ ϪϨϋ ήϴΒόΘϟ΍ έάόΘϳ ΩϮϛ ϙΎϨϫ ϥΎϛ ΍Ϋ· %
νήόϟ΍ΔηΎη ϰϠϋ ³B´Δϣϼόϛ
ϩάϫϞϤόΗ ϻΪϗˬΔϴϧΎΛ ϞϜϟ ϰϠϋΪϳΰϳ ΔηΎθϟ΍έϮλ ΩΪϋ ϥΎϛ΍Ϋ· %
ϱΩΎϋ ϞϜθΑ ΓΪΣϮϟ΍
'LY;0RYLH ΕΎϔϠϣ ΪΣ΃ ϞϴϐθΗ
΍άϫ '9'&'ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΟ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ'LY; ιήϗ ϞϴϐθΗ ϚϨϜϤϳ
ΝέΪϟ΍ ϖϠϏ΃ϭ Ύλήϗ
˱ ϞΧΩ΃ ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟΔηΎηϰϠϋ ϢϠϴϓ 029,( ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ήϬψΗ
-/6)%
,IST
-OVIE&OLDER
-OVIE&OLDER
-OVIE&OLDER
ˬΔϠΠδϤϟ΍ ΕΎϔϠϤϟΎΑ ΔλΎΨϟ΍ ΕϮμϟ΍ϭ ϮϳΪϴϔϟ΍ ΔϴϨΑ ϊοϭ ϢΘϳ Ϣϟ ΍Ϋ· %
ΕϮμϟ΍ ϭ΃ ϮϳΪϴϔϟ΍ Ύϣ· Ν΍ήΧ· ϢΘϴδϓ
-OVIE&OLDER
-OVIE&OLDER
-OVIE&OLDER
-OVIE&OLDER
-OVIE&OLDER
ϞϴϐθΘϠϟϞΑΎϘϟ΍ 'LY; ϒϠϣ
³GLY[´ϭ ³PSHJ´ϭ ³PSJ´ϭ ³DYL´ %
ϞϴϐθΘϠϟ ϞΑΎϘϟ΍ ΔϤΟήΘϟ΍ ϖϴδϨΗ
6XE5LSVUWW[W
6XE5LSVUWW[W
6$0,VPL
6XE6WDWLRQ$OSKDVVDW[W
0LFUR'9'VXEW[W
6XE9LHZHUVXEW[W
9RE6XEVXE
ϝΎΧΩ· (17(5ϰϠϋ ςϐο΍ ϢΛ ˬΪϠΠϣ ΪϳΪΤΘϟV6 ϰϠϋ ςϐο΍ ΪϠΠϤϟ΍ ϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΕΎϔϠϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗ ήϬψΗ
ˬΪϠΠϣ)ROGHU ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϰϟ· ωϮΟήϟ΍ ΪϳήΗϭ ϒϠϣ ΔϤ΋Ύϗ ϲϓ ΖϨϛ ΍Ϋ·
ΰϴϴϤΘϟ ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ίΎϬΟ ϰϠϋ ΓΩϮΟϮϤϟ΍V6 έ΍έί΃ϡΪΨΘγ΍
ϝΎΧΩ· (17(5 ϰϠϋ ςϐο΍ϭ
ϒϠϣ ΰϴϴϤΘϟV6 ϰϠϋ ςϐο΍ ˬϦϴόϣϒϠϣνήϋΪϳήΗ ΖϨϛ ΍Ϋ· ϞϴϐθΗ 3/$<ϭ΃ ϝΎΧΩ·(17(5 ϰϠϋ ςϐο΍ϭ
ΝϭήΨϠϟ ϑΎϘϳ· 6723 ςϐο΍ ϞϴϐθΘϠϟ ϞΑΎϘϟ΍ ΰϴϣήΘϟ΍ ϖϴδϨΗ
'LY[ ΔϤΟήΗ νήόϟ έΎόη·
³',9;[[´ϭ ³',9;[[´ϭ ³',9;[[´ %
³,9;´ϭ ³03´ϭ
έ΍ήϤΘγϻ΍ ϊϣ ςϐο΍ ˬϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΔΤϴΤλ ΔϘϳήτΑ ΔϤΟήΘϟ΍ νήϋ ϢΘϳ Ϣϟ ΍Ϋ·
ΪϳΪΤΘϟ67,7/(ϰϠϋ ςϐο΍ϢΛ ˬϥ΍ϮΛϲϟ΍ϮΣΓΪϤϟ 67,7/( ϰϠϋ
ΔΤϴΤλ ΔϘϳήτΑ ΔϤΟήΘϟ΍ νήϋ ϢΘϳ ϰΘΣ ήΧ΁ Δϐϟ ΩϮϛ
ϞϴϐθΘϠϟ ϞΑΎϘϟ΍ ΕϮμϟ΍ ϖϴδϨΗ
³:0$´ϭ³ 03´ϭ³ 3&0´ϭ³ '76´ϭ³ $&´ %
ϕΎτϧ ϲϓϭ ˬ03 ΰΗήϫ ϮϠϴϛ ϕΎτϧ ϲϓϲϨϴόϟ΍ΩΩήΘϟ΍ %
:0$ ΰΗήϫ ϮϠϴϛ ϞϴϐθΘϟ΍
ϭ ˬ03 ΖϳΎΑ ϮϠϴϛ ϕΎτϧ ϲϓ ΖΒϟ΍ ϝΪόϣ %
:0$ ΖϳΎΑ ϮϠϴϛ
ΕΎΤϴϤϠΗ
ΔϴϟΎΘϟ΍ΔΤϔμϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ ΔϤ΋Ύϗ 0(18ϰϠϋ ςϐο΍ %
ΓέϮλ3+272ϭ ϰϘϴγϮϣ 086,&ΔϤ΋Ύϗ ϦϴΑ ϞϳΪΒΘϟ΍ ϚϨϜϤϳ %
ΎϬΑ ϲΘϟ΍ ΔσϮϐπϤϟ΍ ι΍ήϗϷ΍ ΪΣ΃ ϰϠϋ ϢϠϴϓ 029,(ϭ
086,&ϭ ϥ΍ϮϨόϟ΍ 7,7/(ΔϤϠϛ ϰϠϋ ςϐο΍ 03:0$
ϰϠϋ΃ ϲϓ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ϢϠϴϓ029,(ϭ ΓέϮλ 3+272ϭ ϰϘϴγϮϣ
ΎϫΪϳΪΤΗ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍
ΕΎψΣϼϣ
ςϐπϟΎΑ ΔϤΟήΘϟ΍ ϞϴϐθΗ ©68%7,7/(21ªϊοϭ ΪϳΪΤΗ Ϧϣ Ϊϛ΄Η %
'LY; ϒϠϣ ϞϴϐθΗ ϞΒϗ ΓήϣϞϛϲϓ ΔϤΟήΘϟ΍ ϒϠϣ ϰϠϋ
ΔϤΟήΘϟ΍ ΔϐϟϥϮϜΗ ˬϒϠϤϟ΍ϲϓ ϦϴΘϐϟ Ϧϣ ήΜϛ΃ϰϠϋ ΔϤΟήΘϟ΍˯΍ϮΘΣ΍ ΪϨϋ %
ςϘϓ ΔΣΎΘϤϟ΍ ϲϫ ΔϴϠλϷ΍
'LY; ϒϠϣνήϋ ˯ΎϨΛ΃ ϥϮϓϭήϜϴϤϟ΍ ϞϤόϳϻ ‡
˯ΎϨΛ΃ ϱήϫΎψϟ΍9,578$/ΕϮμϟ΍ϭΕϮμϟ΍ ϊοϭ ςΒο ϚϴϠϋέάόΘϳ %
'LY; ϒϠϣ ϞϴϐθΗ
˺̂
ϯήΧ΃ ΔϋϮϤΠϣ ϰϟ· ϝΎϘΗ
ΔϔϠΘΨϣ ΕΎϋϮϤΠϣ ϰϠϋ ϯϮΘΤϤϟ΍ ϢδϘΗ'9'$XGLR ΕϮλ ι΍ήϗ΃ ξόΑ
ΔϔϠΘΨϣ ΕΎϋϮϤΠϣ ϰϟ· ΔϋήδΑ ϝϮλϮϟ΍ Ϧϣ ϚΑ ιΎΨϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ ίΎϬΟ ϚϨϜϤϳ
ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ νήόϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃
HϒϗϮΘϟ΍ ϊοϭ ϲϓ νήόϟ΍ ϞϴϐθΗ ˯ΎϨΛ΃ ',63/$< ϰϠϋ ςϐο΍
ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ΰϣέ έΎϴΘΧϻ V6 ϰϠϋ ςϐο΍
ΔϋϮϤΠϤϟ΍ϢϗέέΎϴΘΧϻ ± ϡΎϗέϷ΍ έ΍έί΃ ϭ΃B" ϰϠϋ ςϐο΍
ΔψΣϼϣ
ϦϜϤϳ ϻ ϲϔΨϣ ϯϮΘΤϣ ˯Ύθϧ·ϰϠϋ ιήϘϟ΍ϒϟΆϣ ϞϤόϳ ϥΎϴΣϷ΍ξόΑ ϲϓ
ϰϠϋ ϞϔϘϟ΍ ΰϣέ ήϬχ΍Ϋ· έϭήϣ ΔϤϠϛ ϝΎΧΩ· ϖϳήσϦϋ ϻ· Ϫϴϟ· ϝϮλϮϟ΍
ϑϼϏϰϠϋ ϥΎϴΣϷ΍ ξόΑ ϲϓΎϫΪΠΘγ έϭήϤϟ΍ ΔϤϠϛϞΧΩ΄ϓ ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ ΔηΎη
ΐϳϮϟ΍ ϊϗ΍Ϯϣ ΪΣ΃ ϰϠϋ ϭ΃ ιήϘϟ΍
ΎϬϧ·± ϩάϫ έϭήϤϟ΍ ΔϤϠϛ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ϑήΣ΃'9'&' ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΟ ϞΠδϳ ϻ
ιήϘϟ΍ ϒ΋Ύχϭ Ϧϣ Δϔϴχϭ
ξόΑ ήϓ΍ϮΘΗϻ ςϘϓ ˬϒϠΘΨϳ '9'$XGLR ΕϮλ ι΍ήϗ΃ ϒϴϟ΄Η ϥ΃ ΎϤΑ
ϪϠϐθΗ ϱάϟ΍ ιήϘϠϟ ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ ήϬψΗ ϲΘϟ΍ Ε΍έΎϴΨϟ΍
'9' ΕϮλ ι΍ήϗ΃
ήϴϓϮΗ ϲϓ'9'ΡΎΠϧ Ϧϋ ΞΗΎϧ ΪϳΪΟ ιήϗ ϖϴδϨΗ ˯Ύθϧ·'9'$XGLR Ϊόϳ
ϲϓΪϳΪΟ ήϴΛ΄Η ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ΔϴϟΎϋ ΓΩϮΠΑ Ε΍ϮϨϘϟ΍ ΩΪόΘϣϭ ρϮϐπϣ ήϴϏΕϮλ
'9'έΎόθΑ'9'$XGLR ΕϮμϟ΍ ιήϗ ΰϴϴϤΗ ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣ ΕϮμϟ΍ ΓΩϮΟ
Ϫδϔϧ ιήϘϟ΍ ϰϠϋ ϭ΃ ιήϘϟ΍ ϑϼϏ ϰϠϋ ΩϮΟϮϤϟ΍ DXGLR
ι΍ήϗ΃Ϧϣ ϰϠϋ΃ ΓΩϮΠΑ ϮϳήΘγ ΕϮλήϴϓϮΗ'9'$XGLR ιήϘϟ ϦϜϤϳ
ϮϠϴϛ˺̂˻ϰΘΣ Ϟμϳ ϲϨϴϋ ΩΩήΗ ϝΪόϤΑ$XGLR&' ΔσϮϐπϤϟ΍ ΕϮμϟ΍
ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣ &'ΔσϮϐπϤϟ΍ ι΍ήϗϸϟ ΰΗήϫ ϮϠϴϛ ˽˽̄˺ ˰Α ΔϧέΎϘϣ ΰΗήϫ
ϦϣΖΑ˻˽ϰϟ· Ϟμϳ ϝΪόϤΑ'9'$XGLR ι΍ήϗϷ ϲϤϗέ ΕϮλ ϲϘϠΗ
&'ΔϳΩΎόϟ΍ ΔσϮϐπϤϟ΍ ι΍ήϗϸϟ ΖΑ ˺˿ ˰Α ΔϧέΎϘϣ ΕΎϧΎϴΒϟ΍
ϑΎόο΃ ΔόΒγ ϰϟ· ϞμΗ ϲΟΫϮϤϨϟ΍'9'$XGLR ΕϮλ ιήϗ ΕΎϧΎϴΑ Δόγ
ΓΩϮΠϟ Ύϣ· ˬϰϘϴγϮϤϠϟΔϴϓΎοϹ΍ ΔΣΎδϤϟ΍ ϩάϫ ϡΪΨΘδΗ &' ρϮϐπϤϟ΍ ιήϘϟ΍
ϭ΃ϥΎϨϔϠϟ ϲϠλϷ΍ ϞϴΠδΘϟ΍ ϰϟ· Ώήϗ΃ ϥϮϜΗ ΔϣΪϘΘϣ ΔϗΪΑ Ε΍ϮϨϘϟ΍ΩΪόΘϣ ΕϮλ
ϰϠϋ'9'$XGLR ΕϮλ ι΍ήϗ΃ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϱϮΘΤϳ ΓΪϣ ϝϮσϷ΍ΕϼϴΠδΘϠϟ
ΕΎϤϠϛ ϭ΃ ϞϴϐθΘϟ΍ Ϣ΋΍Ϯϗϭ΃ ϥΎϨϔϟ΍ ΓΎϴΣ Ϧϋ Ε΍άΒϧϞΜϣ ˬΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ ήϬψϳ κϧ
έϮμϠϟνέΎόϣ ϰϠϋϱϮΘΤΗ'9'$XGLR ΕϮλ ι΍ήϗ΃ ξόΑ ϲϧΎϏϷ΍
ΐϴϠϛ ϮϳΪϴϔϟ΍ ϭ΃
ϯήΧ΃ ΔΤϔλ νήϋ
ˬΕΎϳϮΘΤϤϟ΍ ϦϣήϴΜϜϟ΍ ϞϤΣ Ϧϣ'9'$XGLR ΕϮλ ι΍ήϗ΃ ϦϜϤΘϟ ˱΍ήψϧ
ιήϘϟ΍ ϰϠϋ ΡΎΘϣϮϫ ΎϣΔϳ΅ήϟΓΪϳΪϋ ϕήσ ϙΎϨϬϓ
ϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ',63/$< ϰϠϋ ςϐο΍
ΔΤϔμϟ΍ ΰϣέ έΎϴΘΧϻ V6 ϰϠϋ ςϐο΍
ΔΤϔμϟ΍ Ϣϗέ έΎϴΘΧϻ B" ϰϠϋ ςϐο΍
Γήϓ΍ϮΘϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϥϷ ήΧϵιήϗ ϦϣΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ ήϬψϳ ΎϣϒϠΘΨϴγ
ιήϘϟ΍ ˯Ύθϧ· ΎϬΑϢΗ ϲΘϟ΍ΔϘϳήτϟ΍ ϰϠϋ ΪϤΘόΗ
ΔψΣϼϣ
ξόΑ ήϓ΍ϮΘΗϻ ΪϘϓ ˬϒϠΘΨϳ '9'$XGLR ΕϮλ ι΍ήϗ΃ ϒϴϟ΄Η ϥ΃ ΎϤΑ
ϪϠϐθΗ ϱάϟ΍ ιήϘϠϟ ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ ήϬψΗ ϲΘϟ΍ Ε΍έΎϴΨϟ΍
˻˹
ϮϳΩ΍ήϟ΍ϰϟ·ωΎϤΘγϻ΍
ϮϳΩ΍ήϟ΍ ΕΎτΤϤϟ ϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍
˱ ςΒο΍
˱ '9'&' ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΟ Γήϛ΍Ϋ ϲϓ ϮϳΩ΍ήϟ΍ ΕΎτΤϣ ΎϘΒδϣ
ήψϧ΍ϻϭ΃
ήδϳϷ΍ ΐϧΎΠϟ΍ ϰϠϋ ©ϮϳΩ΍ήϟ΍ ΕΎτΤϤϟ ϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍ª
˱ ΔτΤϣ ςΒο ϚϨϜϤϳ
0:$0ϭ΃ )0ϰϠϋ ΎϘΒδϣ
ΕϮμϟ΍ ϯϮΘδϣ ξϔΨΑ ΖϤϗ Ϛϧ΃ Ϊϛ΄Η ˬϒϴϟϮΘϟ΍ ˯΍ήΟ· ϞΒϗ
0:$0ϭ΃ )0ήϬψΗ ϰΘΣ ΩΩήΘϟ΍ ϕΎτϧ781(5 ϰϠϋ ςϐο΍ νήόϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ
ΎϬϟΎΒϘΘγ΍ ϢΗΔτΤϣήΧ΁ ϒϴϟϮΗ ϢΘϳ
ϰϠϋ ΩϮΟϮϤϟ΍ ϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍ 35(6(7 ϰϠϋ ςϐο΍ ϲΘϟ΍ ϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍ΔτΤϣΪϳΪΤΘϟ έήϜΘϣϞϜθΑΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ίΎϬΟ
ΎϫΪϳήΗ
'9'&' ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΟ ϡϮϘϳ ˬέΰϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ΎϬϴϓ ςϐπΗ Γήϣ Ϟϛ ϲϓ
Γήϣ Ϟϛ ϲϓ ΓΪΣ΍ϭ ϖΒδϣ ςΒο ΔτΤϣ ϒϴϟϮΘΑ
ςϐπΗ Γήϣ Ϟϛ ϲϓ ϝΩΎΒΘϟΎΑ 0:$0ϭ΃ )0 Ϧϣ Ϟϛ ϚϟΫΪόΑήϴϐΘϴγϭ ΩΩήΘϟ΍ ϕΎτϧ 781(5 ϰϠϋΎϬϴϓ
ήηΆϣ ΃ΪΒϳ ϰΘΣ ϒϴϟϮΗ 781 ϰϠϋ έ΍ήϤΘγϻ΍ ϊϣ ςϐο΍ ϩήϳήΤΘΑ Ϣϗ ϢΛ ˬήϴϐΘϟ΍ ϲϓ ΩΩήΘϟ΍
ϲϓ '9'&'ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΟ ϒϴϟϮΗ ΪϨϋΕ΍ϮϨϘϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ϒϗϮΘϳ
ϮϳΩ΍έ ΔτΤϣ
ϰϠϋ ΕϮμϟ΍ ϯϮΘδϣ92/80( ήϳϭΪΘΑΕϮμϟ΍ϯϮΘδϣςΒο΍ ΕϮμϟ΍ ϯϮΘδϣ ϭ΃92/80( ϰϠϋ ςϐπϟΎΑ ϭ΃ ΔϴϣΎϣϷ΍ ΔΣϮϠϟ΍
έήϜΘϣ ϞϜθΑ ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ίΎϬΟ ϰϠϋ ΩϮΟϮϤϟ΍ ϭ΃
ίΎϬΟ ϰϠϋ ΩϮΟϮϤϟ΍ Γήϛ΍ΫΔΠϣήΑ 352*0(02ϰϠϋ ςϐο΍ ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍
νήόϟ΍ ΔηΎη ϲϓ ϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍ Ϣϗέ ξϣϮϴγ
ϮϳΩ΍ήϟ΍ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ·
ϢϜΤΘϟ΍ίΎϬΟ ϰϠϋ ϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍ 35(6(7 ϰϠϋ ςϐο΍ ϩΪϳήΗϱάϟ΍ ϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍ Ϣϗέ ΪϳΪΤΘϟΪόΑ Ϧϋ
'9'&'ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΟ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳϹ ΔϗΎτϟ΍ 32:(5 ϰϠϋςϐο΍
86%ϭ΃$8;ϭ΃&''9' ϯήΧ΃Δϔϴχϭ ϊοϭΩΪΣ ϭ΃
˱
ΎϘΒδϣ
ΔσϮΒπϤϟ΍ ήϴϏ ϮϳΩ΍ήϟ΍ ΕΎτΤϣ ϰϟ· ωΎϤΘγϻ΍
ΓϮτΨϟ΍ ϲϓ ϲ΋ΎϘϠΘϟ΍ ϭ΃ ϱϭΪϴϟ΍ ϒϴϟϮΘϟ΍ ϡΪΨΘγ΍%
ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ έήϜΘϣ ϞϜθΑ ϒϴϟϮΗ 781 ϰϠϋ ςϐοȚ%
ϱϭΪϴϟ΍ϒϴϟϮΘϟ΍
ΔΣϮϠϟ΍ ϰϠϋ ϒϴϟϮΗ 781 ϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ ϊϣ ςϐο΍%
ϲ΋ΎϘϠΘϟ΍ ϒϴϟϮΘϟ΍ ϝϮμΤϠϟ ϦϴΘϴϧΎΛ ϲϟ΍ϮΤϟ ΔϴϣΎϣϷ΍
˱
ΓήηΎΒϣ
ϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍ ϮϳΩ΍έ ΕΎτΤϣ ϯΪΣ· ΪϳΪΤΗ
ΪϳΪΤΘϟ ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ίΎϬΟ ϰϠϋ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ έ΍έί΃ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϚϨϜϤϳ
ϰϟ·ωΎϤΘγϼϟ ˬϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋΓ˱ ήηΎΒϣϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍ ϮϳΩ΍έ ΕΎτΤϣ ϯΪΣ·
Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ίΎϬΟ ϰϠϋ ΩϮΟϮϤϟ΍ ϰϠϋ ςϐο΍ ˬ ϢϗέϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍ΔτΤϣ
ϝϼΧ ϢΛ ϰϠϋ ςϐο΍ ˬ ϢϗέϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍ΔτΤϣϰϟ· ωΎϤΘγϼϟ ΪόΑ
ϥ΍ϮΛ ϞϴϐθΘϟ΍
Ϛϟ ϊΟήϤϛ
)0ΞϣΎϧήΑ ϲϓ ζϳϮθΗ ΩϮΟϭ ΔϟΎΣ ϲϓ%
˯ΎϔΧϹ ΔϴϣΎϣϷ΍ ΔΣϮϠϟ΍ ϰϠϋ ϮϳήΘγ΍ϱΩΎΣ΃ 021267 ϰϠϋςϐο΍
ˬϮϳήΘγ΍ ήϴΛ΄Η ϙΎϨϫ ϥϮϜϳ Ϧϟ νήόϟ΍ ΔηΎη Ϧϣ ϮϳήΘγ΍ ³67(5(2´
ήϴΛ΄Η ΓΩΎόΘγϻ ϯήΧ΃ Γήϣ έΰϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ςϐο΍ ϝΎΒϘΘγϻ΍ ϦδΤΘϴγϦϜϟϭ
ϮϳήΘγϻ΍
ϝΎΒϘΘγϻ΍ ϦϴδΤΘϟ%
ΓΩϭΰϤϟ΍ ΕΎϴ΋΍ϮϬϟ΍ ϪϴΟϮΗ Ϊϋ΃
˻˺
ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ίΎϬΟ ϰϠϋ ΩϮΟϮϤϟ΍ΩΩήΘϟ΍ ϕΎτϧ781(5 ϰϠϋ ςϐο΍ νήόϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ 0:$0ϭ΃)0 ήϬψϳ ϰΘΣ
Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ίΎϬΟϰϠϋΓήϛ΍ΫΔΠϣήΑ 352*0(02ϰϠϋ ςϐο΍ ϯήΧ΃ Γήϣ ΪόΑ
ΔτΤϤϟ΍ ϦϳΰΨΗ ϢΘϳ
ϯήΧϷ΍ ΕΎτΤϤϟ΍ ϦϳΰΨΘϟ ϰϟ· Ϧϣ Ε΍ϮτΨϟ΍ έήϛ ΔϔϴόοΓέΎη· Ε΍Ϋ ΔτΤϣϒϴϟϮΗ
ϒϴϟϮΘϟ ΓϮτΨϟ΍ ϲϓ έήϜΘϣ ϞϜθΑ ϒϴϟϮΗ 781 ϰϠϋςϐο΍
Ύ˱ϳϭΪϳ ΔτΤϤϟ΍
ΔϧΰΨϤϟ΍ ϮϳΩ΍ήϟ΍ ΕΎτΤϣ ΔϓΎϛ ΢δϣϝ
ΓΪϤϟ Γήϛ΍Ϋ Γήϛ΍ΫΔΠϣήΑ352*0(02ϰϠϋ έ΍ήϤΘγϻ΍ ϊϣ ςϐο΍
ˬνήόϟ΍ΔηΎη ϰϠϋϮΤϣ ©(5$6($//ª ήϬψΗ ΎϫΪϨϋϭϦϴΘϴϧΎΛ ϲϟ΍ϮΣ
΢δϣ ϢΘϴϓ ˬΔϴϧΎΛ Γήϣ Γήϛ΍ΫΔΠϣήΑ352*0(02 ϰϠϋ ςϐο΍ ϢΛ
ϮϳΩ΍ήϟ΍ ΕΎτΤϣ
ΖϨϛϭ ϮΤϣ ©(5$6($//ª ϊοϭ ϰϟ· ϝϮΧΪϟΎΑ ΪϤϋ ήϴϐΑ ΖϤϗ ΍Ϋ·%
ˬΔϠϴϠϗϲϧ΍ϮΛ ΪόΑ ΡΎΘϔϣ ϱ΃ϰϠϋ ςϐπΗϼϓˬΓήϛ΍άϟ΍ ΢δϣ ϲϓ ΐϏήΗ ϻ
ϱΩΎόϟ΍ϊοϮϟ΍ ϰϟ· ήϴϐΘΗϭϮΤϣ ©(5$6($//ª ϲϔΘΨΘγ
ΔψΣϼϣ
ΔηΎη ϲϓϞϤΘϜϣ)8// ΔϟΎγήϟ΍ ήϬψΘδϓ ˬΕΎτΤϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϝΎΧΩ· ϢΗ ΍Ϋ·
ϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍ ϡΎϗέ΃ ΪΣ΃ ξϣϮϳ ϢΛ ˬΔψΤϠϟ νήόϟ΍
ϩϼϋ΃ Ωέ΍ϭ Ϯϫ ΎϤϛ Ε΍ϮτΨϟ΍ ϊΒΗ΍ ˬϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍ Ϣϗέ ήϴϴϐΘϟ
;76;763UR
ϥϮϜδϟ΍ ΖϗΆϣ Ω΍Ϊϋ·
;763UR ϰϠϋ ΎϬϴϓ ςϐπΗ Γήϣ Ϟϛ ϲϓ ϲϟΎΘϟ΍ ΐϴΗήΘϟΎΑ Ω΍ΪϋϹ΍ ήϴϐΘϳ
Ζϗϭ ϲϓ Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗ ϪϠϴϐθΗ ϑΎϘϳ· ϢΘϴϟ'9'&' ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΟ ςΒο ϚϨϜϤϳ
Ϧϴόϣ
;76321@1250$/@;7621
;763%
ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ Ϛϟ ΕϮλ Ϟπϓ΃/* ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟ ΓΪϳήϔϟ΍ ΕϮμϟ΍ ΓΩϮΟ ΊθϨ˵Η
ϲΤϟ΍ ΕϮμϟ΍ έΪμϤΑ έϮόθϠϟϭ ϲϠλϷ΍ ΕϮμϠϟ ϡΎΘϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍
;76%
;76 ίΰόϳ ˬΔϣΎόϟ΍ ϰϘϴγϮϤϠϟ Ύ˱ϴΒδϧ ϒϴόο ήϴϬΟ ΕϮμΑ ϢϠϴϔϟ΍ ϞϴϐθΗ ΪϨϋ
ˬ&+%<3$66 ϊοϭ ϲϓϚ΋ΎοέϹ ϙΪϨϋ ήΒϜϤϟ΍ ΕϮμΑ αΎδΣϹ΍
Ε΍ήΒϜϣ Δτγ΍ϮΑ ΕϮμϟ΍ έΪμϣ ϞϴϐθΘΑ ϲϟΎόϟ΍ νήόϟ΍ ήϴΛ΄Η;76 ΊθϨ˵Η
ΔϴϣΎϣϷ΍ ΕΎϋΎϤδϠϟΔΒδϨϟΎΑ ϮϫΎϤϛ ΔϴϔϠΨϟ΍ ΕϮμϟ΍
ΔψΣϼϣ
ΏϮϠτϤϟ΍ ϥϮϜδϟ΍ Ζϗϭ ςΒπϟ ϥϮϜγ 6/((3 ϰϠϋςϐο΍
νήόϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ ϥϮϜδϟ΍ Ζϗϭϭ ϥϮϜγ 6/ ήηΆϤϟ΍ϦϣϞϛ ήϬψϳ
6/((3 ϰϠϋ ΎϬϴϓ ςϐπΗ Γήϣ Ϟϛ ϲϓ ϲϟΎΘϟ΍ ΐϴΗήΘϟΎΑ Ω΍ΪϋϹ΍ ήϴϐΘϳ
ϥϮϜγ
@@@@@@@6/
·ϳϘΎϑΗθϐϴϞ2))@@@@@
ΔψΣϼϣ
'9'&' ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΟ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ· ϞΒϗϲϘΒΘϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ Ϧϣ ϖϘΤΘϟ΍ ϚϨϜϤϳ
νήόϟ΍ ΔηΎη ϲϓϲϘΒΘϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ήϬψϴϓ ϥϮϜγ 6/((3 ϰϠϋςϐο΍
ϰϟ·&+Ϧϣ ήϴϴϐΘϟ΍ ΪϨϋ ΖϗΆϣ ϞϜθΑ;76 ϊοϭ ϞϴτόΗ ϢΘϳ
&+ ϰϟ· ϩήϴϴϐΗΪϨϋ ϪϨϴϜϤΗϢΘϳ ΎϤϨϴΑ ˬ&+
ϢϴΘόΗ 'LPPHU
ΔϟΎΣϲϓ ΔϴϣΎϣϷ΍ ΔΣϮϠϟ΍ ϰϠϋνήόϟ΍ ΔηΎηωϮτγ ΔΟέΩ ΔϔϴχϮϟ΍ ϩάϫ ήϴϐΘγ
ΔϗΎτϟ΍ ϞϴϐθΗ
έήϜΘϣ ϞϜθΑ ϢϴΘόΗ ',00(5 ϰϠϋςϐο΍
ϱήϫΎψϟ΍ ΕϮμϟ΍
ϱήϫΎψϟ΍ ΕϮμϟ΍ ςΒπϟ 960 ϰϠϋςϐο΍
ǍƸŰƺƄŽȚ
ȩǍƯŽȚ
ȢƾƯŮLjȚ ǠŰǾŰ ǞƁǍƄŴȚ H;DFG3>
ȝȚǞƶƲŽȚ ȢNjƯƄž ȝǞǧ H;DFG3>
ȤNjƫƓȚ
QV
QV
ΩΎόΑϷ΍ϲΛϼΛ ϮϳήΘγ΍%
ˬϮϳήΘγ΍έΩΎμϤΑ ΓΩϭΰϣ ΔϴϨϘΗρϮΒπϤϟ΍5HDOWLPH' ΕϮλϡΪϘϳ
ΕϮλ Ε΍ήϴΛ΄Η ϥϮόϤΘδϤϟ΍ ΏήΠϳ Ϊϗ ϮϳήΘγϻ΍ ΕϮμϟ΍ Ε΍ήΒϜϤϟ ϦδΤϣϭ
ϢϬΑ ΔλΎΨϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍ ΓΩΪόΘϣ ΕϼϐθϤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΔθϫΪϣ ΔϳήϫΎχ
Ε΍ϮϨϘϟ΍ ΩΪόΘϣ ΕϮμϟ΍%
ΕϮλϰϟ·FK ϲϓ ϞϐθϤϟ΍ΕϮμϟ΍ήϴϴϐΘΑ Ε΍ϮϨϘϟ΍ΩΪόΘϣΕϮμϟ΍ ϡϮϘϳ
βϔϧ ϲϓ ΕϮμϟ΍ ϰϟ·ϊϤΘδΗϚϧ΄Α ϙήόθϳ ϚϟάϟϭFK ϲϓ ϱήϫΎχ
ϰτγϮϟ΍ ΕϮμϟ΍ Ε΍ήΒϜϣϭϯήδϴϟ΍ϭ ϰϨϤϴϟ΍ΕϮμϟ΍ Ε΍ήΒϜϣ Ϧϣ ΖϗϮϟ΍
ΕϮμϟ΍ ϊοϭ
ΕϮμϟ΍ ϢΘϛ 0XWH
ˬϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋϚΗΪΣϭ ΕϮλϢΘϜϟ ΕϮμϟ΍ ϢΘϛ087( ϰϠϋςϐο΍
ϒΗΎϬϟ΍ ϰϠϋ ΩήϠϟ ϚΗΪΣϭ ΕϮλ ϢΘϛ ϚϨϜϤϳ
ϝΎΧΩϹ΍έΪμϣέΎϴΘΧ΍
ϭ΃$8;,1 ϞλϮϤΑ ϞμΘΗ Ε΍ΪΣϭ ϱ΃ ϭ΃ ϮϳΪϴϔϟ΍ ΓΰϬΟ΃ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϚϧΎϜϣΈΑ
ϚϟΎϤϟ΍ϞϴϟΩ ϊΟ΍έ ˬϞϴϐθΘϟ΍ ϝϮΣ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϦϣΪϳΰϤϟ 2SWLFDO ϞλϮϣ
ΓΪΣϮϟ΍ ϊϣ ϖϓήϤϟ΍
ΪϳΪΤΘϟ έήϜΘϣ ϞϜθΑ ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ίΎϬΟ ϰϠϋ ΩϮΟϮϤϟ΍$8; ϰϠϋςϐο΍
ΏϮϠτϤϟ΍ ϝΎΧΩϹ΍ έΪμϣ
έΰϟ΍΍άϫϰϠϋ ΎϬϴϓ ςϐπΗ Γήϣ Ϟϛ ϲϓϲϟΎΘϟ΍ ΐϴΗήΘϟΎΑ ΔϔϴχϮϟ΍ϊοϭήϴϐΘϳ
$8;$8',2,1ΕϼλϮϣ Ϧϣ ΔϴϠΛΎϤΘϟ΍ ΓέΎηϹ΍ ΪϳΪΤΗ $8;%
ϦϴϤϳέΎδϳ
ΔϴϤϗήϟ΍ΓέΎηϹ΍ έΎϴΘΧϻ ΔϴϓΎοϹ΍ ΓΰϬΟϷ΍ ϞϴϐθΗ $8;237%
ϱήμΒϟ΍ϞΧΪϤϟ΍ 237,&$/,1 ϞϴλϮΗ άϔϨϣ Ϧϣ ΔϳήμΒϟ΍
ΔΠϣήΒϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ ΕϻΎΠϣ ΪΣ΃ ΪϳΪΤΘΑϢδΠϣ ΕϮμΑ ωΎΘϤΘγϻ΍ ΔϟϮϬδΑ ϚϨϜϤϳ
˱ ςϘϓ FKΕϮλ Ϫϴϟ· ωΎϤΘγϻ΍ ΪϳήΗ ϱάϟ΍ ΞϣΎϧήΒϟ΍ ϖϓϭ ΎϘΒδϣ
έήϜΘϣϞϜθΑΕϮλ 6281' έί ϰϠϋ ςϐο΍
άϔϨϣ ϦϣΔϳήχΎϨΘϟ΍ ΓέΎηϹ΍ έΎϴΘΧϻ ΕϮμϟ΍ ϞΧΪϣ $8',2,1%
ΕϮμϟ΍ϞΧΪϣ $8',2,1 ϞϴλϮΗ
+$//@&/8%@678',2@2167$*(@%<3$66
3/OO029,(@&+85&+@7+($7(5 @
%<3$66@3/OO075;@3/OO086,&
ΩΩήΘϟ΍ ΔϨϴϋ ϥϮϜΗ ΎϣΪϨϋ ςϘϓ ϱήμΒϟ΍ ϞΧΪϤϟ΍2SWLFDO Δϔϴχϭήϓ΍ϮΘΗ%
ΰΗήϫϮϠϴϛ ϯήΧϷ΍ΓΪΣϮϠϟ
˱ ϚϨϜϤϳ ΎϤϛ%
Δϔϴχϭ )81&έί ϰϠϋ ςϐπϟΎΑ ϝΎΧΩϹ΍ έΪμϣ ΪϳΪΤΗ Ύπϳ΃
ΔϴϣΎϣϷ΍ ΔΣϮϠϟ΍ ϰϠϋ
ϞϜθΑ ςϐο΍ ϢΛ ˬϥ΍ϮΛ ϲϟ΍ϮΤϟέΰϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ έ΍ήϤΘγϻ΍ ϊϣ ςϐο΍
ϝΎΧΩϹ΍ έΪμϣΪϳΪΤΘϟ έήϜΘϣ
ΔψΣϼϣ
%<3$66 ϮϫϲϟϭϷ΍ΕϮμϟ΍ ϊοϭ
ΔψΣϼϣ
˻˻
ϊΟ΍ήϤϟ΍
ΕΎϐϠϟ΍ ίϮϣέ
ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔϴϟϭϷ΍ Ε΍Ω΍ΪϋϺϟ ΔΑϮϠτϤϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϝΎΧΩϹ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϩάϫ ϡΪΨΘγ΍
ιήϘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ˬιήϘϟ΍ ϡϼϓ΃ ΔϤΟήΗ Δϐϟ ˬιήϘϟ΍ ΕϮλ
ΰϣήϟ΍
ΔϐϠϟ΍
ΔϴϟΎϐϨδϟ΍
ΔϴϛΎϓϮϠδϟ΍
ΔϴϧΎϓϮϠδϟ΍
ΔϴϟΎϣϮμϟ΍
ΔϴϧΎΒγϹ΍
Δϴϧ΍ΩϮδϟ΍
ΔϴϠϴΣ΍Ϯδϟ΍
ΪϳϮδϟ΍
ΝϮϟΎΟΎΗ
ΔϴϜΟΎτϟ΍
ΔϴϠϴϣΎΘϟ΍
ΔϳέΎΗΎΘϟ΍
ΔϴΟϮϠϴΘϟ΍
ΔϳΪϧϼϳΎΘϟ΍
ΔϴΘΒΘϟ΍
ΔϴϨϳήΠϴΘϟ΍
ΔϴΠϧϮΘϟ΍
ΔϴϛήΘϟ΍
ΔϴϧΎϤϛήΘϟ΍
ϱϮΘϟ΍
Δϴϧ΍ήϛϭϷ΍
ΔϳΩέϭϷ΍
ΔϴϧΎΘδϜΑίϭϷ΍
ΔϴϣΎϨΘϴϔϟ΍
ΔϴϛϮΑϻϮϔϟ΍
ΔϳΰϴϠϳϮϟ΍
ϪϴϓϮϟϮϟ΍
ΎγϭΎϬϟ΍
ΔϳΪϴϴϟ΍
ΔϴΑϭέϮϴϟ΍
Δϴϟϭΰϟ΍
ΰϣήϟ΍
ΔϐϠϟ΍
ΔϴϟΎΠϨϴϠϟ΍
Δϴϧ΍ϮΘϴϠϟ΍
ΔϴϧϭΪϘϤϟ΍
ΔϳΰϴΟϻΎϤϟ΍
ΔϳΰϴϟΎϤϟ΍
ΔϳϻΎϤϟ΍
ΔϴτϟΎϤϟ΍
ΔϳϭέΎϤϟ΍
ΔϴΛ΍έΎϤϟ΍
ΔϴϨϴϓΪϟϮϤϟ΍
ΔϴϟϮϐϨϤϟ΍
Δϳέ΍ϮϨϟ΍
ΔϴϟΎΒϴϨϟ΍
ΔϴΠϳϭήϨϟ΍
ΔϳέϭϷ΍
ΔϴΑΎΠϨϴΒϟ΍
ϮΘηΎΒϟ΍
ΔϴγέΎϔϟ΍
ΔϳΪϨϟϮΒϟ΍
ΔϴϟΎϐΗήΒϟ΍
ΔϴθΘϳϮϛ
βϧϭΎϣέ ϮΘϳ΍έ
ΔϴϧΎϣϭήϟ΍
Δϴγϭήϟ΍
ϥϮϣΎγ
ΔϴΘϳήϜδϧΎδϟ΍
Δ ϴϠϳΎϐϟ΍ ΔϳΪϨϠΘϜγϹ΍
ΪϳϮδϟ΍
ΔϴΗ΍ϭήϛΏήμϟ΍
ΔϴϟΎϣϮμϟ΍
ΔϳΪϨδϟ΍
ΰϣήϟ΍
ΔϐϠϟ΍
ΔϴΠϴϔϟ΍
ΔϳΪϨϠϨϔϟ΍
Δϴδϧήϔϟ΍
ΔϴϨϳΰϳήϔϟ΍
ΔϴθϴϟΎϐϟ΍
ΔϴΟέϮΠϟ΍
ΔϴϧΎϤϟϷ΍
ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍
ΔϳΪϧϼϨϳήΠϟ΍
Δϴϧ΍έ΍Ϯϐϟ΍
ΔϴΗ΍έΎΟϮΠϟ΍
ΎγϭΎϬϟ΍
ΔϳήΒόϟ΍
ΔϳΪϨϬϟ΍
ΔϳήΠϤϟ΍
ΔϳΪϨϠδϳϷ΍
ΔϴδϧϭΪϧϹ΍
΍ϮΠϨϴϟήΘϧ·
ΔϳΪϨϟήϳϷ΍
ΔϴϟΎτϳϹ΍
ΔϴϧΎΑΎϴϟ΍
ΔϴϧΎΑΎΠϟ΍
΍ΩΎϧΎϛ
ΔϳήϴϤθϜϟ΍
ΔϴΧ΍ίΎϜϟ΍
ΔϳΰϴϏήϴϜϟ΍
ΔϳέϮϜϟ΍
ΔϳΩήϜϟ΍
Δϴϧ΍ϮΘϴϠϟ΍
ΔϴϨϴΗϼϟ΍
ΔϴϔϴΗϼϟ΍
ΰϣήϟ΍
ΔϐϠϟ΍
ΔϴϧΎϳΫΎΨΑϷ΍
ΔϳέΎϓϷ΍
ΔϴϧΎϜϳήϓϷ΍
ΔϴϧΎΒϟϷ΍
ΔϳέΎϬϣϷ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴϨϴϣέϷ΍
ΔϳΰϴϣΎγϷ΍
ΔϳήϴϤϳϷ΍
ΔϴϧΎΠϴΑέΫϷ΍
ΔϳήϴϜθΒϟ΍
ΔϴϜγΎΒϟ΍
ΔϴϟΎϐϨΒϟ΍
ΔϴϨϴΗΎϬΒϟ΍
ΔϳέΎϬϴΒϟ΍
ΔϴϧϮτϳήΒϟ΍
ΔϳέΎϐϠΒϟ΍
ΔϴϣέϮΒϟ΍
ΔϴγϭέϼϴΒϟ΍
ΔϳΩϮΒϤϜϟ΍
ΔϴϧϻΎΘϜϟ΍
ΔϴϨϴμϟ΍
ΔϴϧΎϜϴγέϮϜϟ΍
ΔϴΗ΍ϭήϜϟ΍
ΔϴϜϴθΘϟ΍
ΔϴϛήϤϧ΍Ϊϟ΍
ΔϳΪϨϟϮϬϟ΍
ΔϳΰϴϠΠϧϹ΍
ϮΘϧ΍ήΒγ΍
ΔϴϧϮΘγϷ΍
ΔϴγϭέΎϔϟ΍
ΔϘτϨϤϟ΍ΰϣέ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ΔϘτϨϤϟ΍ΰϣέ ήΘΧ΍
ϊΟ΍ήϤϟ΍
ΔϘτϨϤϟ΍
6$
61
6*
6.
6,
=$
.5
(6
/.
6(
&+
7:
7+
75
8*
8$
86
8<
8=
91
=:
˻˼
ΔϟϭΪϟ΍
ΔϳΩϮόδϟ΍
ϝΎϐϨδϟ΍
ΓέϮϓΎϐϨγ
ΎϴϛΎϓϮϠγ ΔϳέϮϬϤΟ
ΎϴϨϴϓϮϠγ
ϰτγϮϟ΍ΎϴϘϳήϓ΃
ΔϴΑϮϨΠϟ΍ ΎϳέϮϛ
ΎϴϧΎΒγ·
ΎϜϧϼϳήϴγ
ΪϳϮδϟ΍
΍ήδϳϮγ
ϥ΍ϮϳΎΗ
ΪϧϼϳΎΗ
ΎϴϛήΗ
΍ΪϨϏϭ΃
Ύϴϧ΍ήϛϭ΃
ΓΪΤΘϤϟ΍ΕΎϳϻϮϟ΍
ϱ΍ϮΟέϭ΃
ϥΎΘδϛΎΑίϭ΃
ϡΎϨΘϴϓ
ϱϮΑΎΒϤϳί
ΔϘτϨϤϟ΍
0<
09
0;
0&
01
0$
13
1/
$1
1=
1*
12
20
3.
3$
3<
3+
3/
37
52
58
ΔϟϭΪϟ΍
ΎϳΰϴϟΎϣ
ϒϳΪϟΎϤϟ΍
ϮϜϴδϜϴϣ
ϮϛΎϧϮϣ
ΎϴϟϮϐϨϣ
ΏήϐϤϟ΍
ϝΎΒϴϧ
΍ΪϨϟϮϫ
΍ΪϨϟϮϬΑ ΰϴϠϴΘϧ΃ έΰΟ
΍ΪϧϼϳίϮϴϧ
ΎϳήϴΠϴϧ
ΞϳϭήϨϟ΍
ϥΎϤϋ
ϥΎΘδϛΎΑ
ΎϣΎϧΎΑ
ϱ΍ϮΟ΍έΎΑ
ϦϴΒϠϔϟ΍
΍ΪϧϻϮΑ
ϝΎϐΗήΒϟ΍
ΎϴϧΎϣϭέ
ϲ
γϭήϟ΍ ΩΎΤΗϻ΍
ΔϘτϨϤϟ΍
(7
)),
)5
'(
*%
*5
*/
+0
+.
+8
,1
,'
,/
,7
-0
-3
.(
.:
/<
/8
ΔϟϭΪϟ΍
ΎϴΑϮϴΛ΃
ϲΠϴϓ
΍ΪϨϠϨϓ
Ύδϧήϓ
ΎϴϧΎϤϟ΃
ϰ
Ϥψόϟ΍ ΎϴϧΎτϳήΑ
ϥΎϧϮϴϟ΍
ΪϧϻϦϳήΟ
έΰΠϟ΍
ΞϧϮϛΞϧϮϫ
ήΠϤϟ΍
ΪϨϬϟ΍
ΎϴγϭΪϧ΃
Ϟϴ΋΍ήγ·
ΎϴϟΎτϳ·
ΎϜϳΎϣΎΟ
ϥΎΑΎϴϟ΍
ΎϴϨϴϛ
ΖϳϮϜϟ΍
ΎϴΒϴϟ
ΝέϮΒϤδϛϮϟ
ΔϘτϨϤϟ΍
$)
$5
$8
$7
%(
%7
%2
%5
.+
&$
&/
&1
&2
&*
&5
+5
&=
'.
(&
(*
69
ΔϟϭΪϟ΍
ϥΎΘδϧΎϐϓ΃
ϦϴΘϨΟέϷ΍
Ύϴϟ΍ήΘγ΃
ΎδϤϨϟ΍
ΎϜϴΠϠΑ
ϥΎΗϮΑ
ΎϴϔϴϟϮΑ
Ϟϳί΍ήΒϟ΍
ΎϳΩϮϴΒϤϛ
΍ΪϨϛ
ϲϠϴθΗ
Ϧϴμϟ΍
ΎϴΒϣϮϟϮϛ
ϮϐϧϮϜϟ΍
ΎϜϳέΎΘγϮϛ
ΎϴΗϭ΍ήϛ
Ϛ
ϴθΘϟ΍ ΔϳέϮϬϤΟ
ϙέΎϤϧΪϟ΍
έϭΩ΍ϮϛϹ΍
ήμϣ
έϭΩΎϔϠδϟ΍
ΎϬΣϼλ·ϭϝΎτϋϷ΍ ϑΎθϜΘγ΍
ΔϣΪΨϟ΍ ΰϛήϤΑ ϝΎμΗϻ΍ ϞΒϗ ϞϤΘΤϤϟ΍ ΔϠϜθϤϟ΍ ΐΒγ ΔϓήόϤϟ ϲϟΎΘϟ΍ ϞϴϟΪϟ΍ ϊΟ΍έ
ϞΤϟ΍
ΐΒδϟ΍
ς΋ΎΤϟ΍ ϰϠϋ ΔϗΎτϟ΍ άΧ΄ϤΑ έΎϴΘϟ΍ ϞΒϛ ϞϴλϮΘΑ Ϣϗ %
DXGLRϭ΃'9'ήηΆϣΓ˯Ύο· Ϧϣ ϖϘΤΗ ˱ΎλήϗϞΧΩ΃ %
νήϋ ΔηΎη ϰϠϋ ρϮϐπϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ ιήϗ&'
'9'
ϰΘΣ ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ϰϠϋ ΐγΎϨϤϟ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍ ϝΎΧΩ· ϊοϭ ΩΪΣ %
'9'&' ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΟ ΎϬϠΒϘΘδϳ ϲΘϟ΍ ΓέϮμϟ΍ ήϬψΗ
ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ
ν΍ήϋϷ΍
έΎϴΘϟ΍ϞΒϛϞμϓ ϢΗ %
ΔϗΎσ ΪΟϮΗ ϻ
ιήϗ ϱ΃ϝΎΧΩ·ϢΘϳ Ϣϟ % ίΎϬΟ ϞϤόϳ ϻ ϦϜϟϭ ˬΔϗΎτϟ΍ ϞϴϐθΗ ϢΗ
'9'&' ϝΎΒϘΘγ΍
ΓέΎη·Ν΍ήΧ· ϝΎΒϘΘγϻ Ϊόϣ ήϴϏ ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ ίΎϬΟ %
'9' ιήϗ
ΓέϮλ ΪΟϮΗ ϻ
ϡΎϜΣΈΑ βΑΎϘϤϟΎΑ ϮϳΪϴϔϟ΍ ϞΒϛ ϞϴλϮΘΑ Ϣϗ %
΢ϴΤλ ϞϜθΑ ϞλϮϣ ήϴϏ ϮϳΪϴϔϟ΍ ϞΒϛ %
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ ϞϴϐθΘΑ Ϣϗ %
ϞλϮϤϟ΍ ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ ίΎϬΟ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ· ϢΗ %
ϰΘΣ ΕϮμϟ΍ ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΠϟ ΢ϴΤμϟ΍ ϝΎΧΩϹ΍ ϊοϭΩΪΣ %
'9'&' ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΟ ϦϣΕϮμϟ΍ ωΎϤγ ϚϨϜϤϳ
ΝήΧ ϝΎΒϘΘγϻ Ϊόϣ ήϴϏΕϮμϟ΍ϞΒϜΑ ϞμΘϤϟ΍ ίΎϬΠϟ΍ %
'9' ΓέΎη·
ωΎϤγ ϯϮγ ϢΘϳ ϻ ϭ΃ ΕϮλ ΪΟϮϳ ϻ
΍Ϊ˱ Ο ξϔΨϨϣ ΕϮλ
ϡΎϜΣΈΑ βΑΎϘϤϟΎΑ ΕϮμϟ΍ ϞΒϛ ϞϴλϮΘΑ Ϣϗ %
ϡΎϜΣΈΑ ΔϠλϮϣ ήϴϏ ΕϮμϟ΍ ΕϼΒϛ %
ΕϮμϟ΍ ϞΒϜΑ ϞλϮϤϟ΍ ίΎϬΠϟ΍ ϞϴϐθΘΑ Ϣϗ %
ΕϮμϟ΍ ϞΒϜΑ ϞλϮϤϟ΍ ίΎϬΠϟ΍ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ· ϢΗ %
ΪϳΪΟ ϞΒϜΑ ϪϟΪΒΘγ΍ %
ϒϟΎΗ ϞλϮϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ ϞΒϛ %
ιήϘϟ΍ ϒϴψϨΘΑ Ϣϗ %
DXGLRϭ΃'9'ήηΆϣΓ˯Ύο· Ϧϣ ϖϘΤΗ ˱ΎλήϗϞΧΩ΃ %
νήϋ ΔηΎη ϰϠϋ ρϮϐπϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ ιήϗ&'
'9'
ΦδΘϣιήϘϟ΍ %
ΔΌϴγ νήόϟ΍ ΓέϮλ ΓΩϮΟ
ιήϗ ϱ΃ ϝΎΧΩ· ϢΘϳ Ϣϟ % ϲϓ'9'&' ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΟ ΃ΪΒϳ ϻ
ϞϴϐθΘϟ΍
ϡΎψϧϭ ιήϘϟ΍ ωϮϧ Ϧϣ Ϊϛ΄Η ϞϴϐθΘϠϟ ϞΑΎϗ Ύλήϗ
˱ ϞΧΩ΃ %
ΔϘτϨϤϟ΍ ΩϮϛϭ ϥ΍ϮϟϷ΍
ϞϴϐθΘϠϟϞΑΎϗ ήϴϏ ιήϗϝΎΧΩ· ϢΗ %
ϞϔγϷ ϞϴϐθΘϟ΍ΐϧΎΟϪΠΘϳΚϴΤΑ ιήϘϟ΍ ϊο %
ΏϮϠϘϤϟΎΑ ιήϘϟ΍ ϊοϭ ϢΗ %
ΓΪόϤϟ΍ ΔϟΩϷ΍ ϦϴΑ ιήϘϟ΍ ϦϴΑ ιήϘϟ΍ ϊοϭϢΘϳ Ϣϟ %
ιήϘϟ΍ ςΒπϟ
΢ϴΤλ ϞϜθΑ ι΍ήϗϷ΍ ΝέΩ ϲϓ ΩϮΟϮϤϟ΍ ιήϘϟ΍ ϊο %
ϞϴϟΪϟ΍ ϞΧ΍Ω
ιήϘϟ΍ ϒϴψϨΘΑ Ϣϗ %
ΦδΘϣιήϘϟ΍ %
ΔηΎη ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳϹ Ω΍Ϊϋ· 6(783 έί ϰϠϋ ςϐο΍ %
ΔϤ΋ΎϘϟ΍
ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ΔηΎη ϰϠϋΔϤ΋Ύϗ ΪΟϮΗ %
ήϴϴϐΘΑ Ϣϗϭ΃ϒϴϨμΘϟ΍5DWLQJ Δϔϴχϭ ˯ΎϐϟΈΑ Ϣϗ %
ϒϴϨμΘϟ΍ ϯϮΘδϣ
ϒϴϨμΘϟ΍ ϯϮΘδϣ ςΒο ϢΗ %
ιήϘϟ΍ ϒϴψϨΘΑ Ϣϗ %
ΦδΘϣιήϘϟ΍ %
ϡΎϜΣΈΑ ΕΎϧϮϜϤϟ΍ϭ ΕϮμϟ΍ Ε΍ήΒϜϣ ϞϴλϮΘΑ Ϣϗ %
ήϴϏ ϞϜθΑ ΕΎϧϮϜϤϟ΍ϭ ΕϮμϟ΍ Ε΍ήΒϜϣ ϞϴλϮΗ ϢΗ %
΢ϴΤλ
ΕϮμϟ΍ ΕΎϧϮϜϣ Ϧϋ ΍Ϊ˱ ϴόΑ ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ ίΎϬΟ ϞϘϧ΍ %
Ϧϣ ΍Ϊ˱ ΟΎ˱Βϳήϗ '9'&' ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΟ ϊοϭ ϢΗ %
ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍
ζϳϮθΗ ϭ΃ϦϴϨσΕϮλ ΪΟϮϳ
˻˽
ϞΤϟ΍
ΐΒδϟ΍
ϡΎϜΣΈΑ ϲ΋΍ϮϬϟ΍ ϞϴλϮΘΑ Ϣϗ %
ν΍ήϋϷ΍
΢ϴΤλ ήϴϏ ϞϜθΑ ϪϠϴλϮΗ ϭ΃ ϲ΋΍ϮϬϟ΍ ϊοϭ ϢΗ %
Δϴϋ΍ΫϹ΍ ΕΎτΤϤϟ΍ ϒϴϟϮΗ έάόΘϳ
ϲϓ ΔϴΟέΎΨϟ΍ ΕΎϴ΋΍ϮϬϟ΍ ΪΣ΃ϞϴλϮΗϭ ΕΎϴ΋΍ϮϬϟ΍ ςΒπΑ Ϣϗ %
Γέϭήπϟ΍ ΔϟΎΣ
Ύ˱ϳϭΪϳ ΔτΤϤϟ΍ ϒϴϟϮΘΑ Ϣϗ %
ϒϴϟϮΘϟ΍ ΪϨϋ ˱΍ΪΟ Δϔϴόο ΕΎτΤϤϟ΍ ΓέΎη· ΓϮϗ %
ϲ΋ΎϘϠΘϟ΍ ϒϴϟϮΘϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ
˱
˻˺ΔΤϔλ ΎϘΒδϣΕΎτΤϤϟ΍
ςΒο΍ %
˱ ΕΎτΤϣΔϳ΃ ςΒο ϢΘϳ Ϣϟ %
ΕΎτΤϣ ΢δϣ ϢΗ ϭ΃ΎϘΒδϣ
ΕΎτΤϣ Ϧϋ ΚΤΒϟΎΑ ϒϴϟϮΘϟ΍ ΪϨϋ ϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍
ϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍
ΪόΑ Ϧϋ έΎόθΘγϻ΍ Γ΍Ω΃ ϰϟ· ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ίΎϬΟ ϪΟϭ %
'9'&' ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΠϟ
έΎόθΘγϻ΍ Γ΍Ω΃ϰϟ· ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ίΎϬΟϪϴΟϮΗ ϢΘϳ Ϣϟ %
'9'&' ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΠΑ ιΎΨϟ΍ ΪόΑ Ϧϋ
ϞϜθΑ ΪόΑ ϦϋϢϜΤΘϟ΍ίΎϬΟ ϞϤόϳ ϻ
΢ϴΤλ
ϡΪϗΔϓΎδϣ ϕΎτϧ ϲϓΪόΑ ϦϋϢϜΤΘϟ΍ίΎϬΟ ϡΪΨΘγ΍ %
ϡ ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΟϦϋ΍Ϊ˱ Ο ΪϴόΑ ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ ίΎϬΟ %
'9'&'
ϖ΋Ύόϟ΍ ΍άϫ Δϟ΍ίΈΑ Ϣϗ %
ίΎϬΟϭΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ίΎϬΟ έΎδϣ ϲϓ ϖ΋ΎϋΪΟϮϳ %
'9'&' ϝΎΒϘΘγ΍
ΓΪϳΪΟ ϯήΧ΄Α ΕΎϳέΎτΒϟ΍ ϩάϫ ϝΪΒΘγ΍ %
Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍ ίΎϬΟ ϲϓ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΕΎϳέΎτΒϟ΍ ΔϨΤη ΩΎϔϧ %
ΪόΑ
ίΎϬΟ ϰϠϋ ΩϮΟϮϤϟ΍ ϢϴΘόΗ',00(5ϰϠϋ ςϐο΍ %
ΪόΑ Ϧϋ ϢϜΤΘϟ΍
ϊΟ΍ήϤϟ΍
˻˾
ΔϴϣΎϣϷ΍ ΔΣϮϠϟ΍ΔηΎη ϰϠϋ˯ϲη νήϋ ϢΘϳ Ϣϟ %
ΔϤΘόϣ ΔϴϣΎϣϷ΍ ΔΣϮϠϟ΍ νήϋ ΔηΎη
˱΍ΪΟ
ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍
βϴ΋ήϟ΍ ϖμϠϤϟ΍ ϰϟ· ϊΟέ΍
ΔϗΎτϟ΍ έΪμϣ
βϴ΋ήϟ΍ ϖμϠϤϟ΍ ϰϟ· ϊΟέ΍
ΔϗΎτϟ΍ ϙϼϬΘγ΍
ϲϓΎμϟ΍ ϥίϮϟ΍
ϖϤόϟ΍îωΎϔΗέϻ΍îνήόϟ΍ΔϴΟέΎΨϟ΍ΩΎόΑϷ΍
ϲϘϓ΃ ϞϴϐθΘϟ΍ ΔϟΎΣ ˬΔϳϮΌϣ ΔΟέΩ ϰϟ· ΔϳϮΌϣ ΔΟέΩΓέ΍ήΤϟ΍ ΔΟέΩ
ϞϴϐθΘϟ΍ ρϭήη
ϰϟ·
ϞϴϐθΘϟ΍ ΔΑϮσέ
έΰϴϠϟ΍
176&ˬ3$/
ΓέΎηϹ΍ ϡΎψϧ
ΰΗήϫ ϮϠϴϛ ϰϟ· ΰΗήϫ
ΕϮμϟ΍ ΩΩήΘϟ΍ ΔΑΎΠΘγ΍
$)LOWHUήΘϠϓΰΗήϫϮϠϴϛ ˬϞΒδϳΩˬϞϴϐθΗ ΕΎϤϴϠόΗ ΪΟϮΗ ϻ ˬΰΗήϫ ϮϠϴϛ ϞϴδϳΩ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΕϮμϟ΍ ζϳϮθΘϟ΍ϰϟ·ΓέΎηϹ΍ΔΒγ
ϞΒδϳΩ Ϧϣ ήΜϛ΃
ΕϮμϟ΍ ϲϜϴϣΎϨϳΪϟ΍ ϕΎτϨϟ΍
/3)ΰΗήϫϮϠϴϛ Ε΍ϭ ϊοϮϣϲϓ ˬΰΗήϫϮϠϴϛ ΕϮμϟ΍ ϲϋΎϘϳϹ΍ζϳϮθΘϟ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ ϞΧΪϣ
5&$[ βΑΎϗ ˬϲΒϠγ Ϧϣ΍ΰΗ ˬȍωΎϘϟ΍ ϰϟ· ΔϤϘϟ΍ Ϧϣ ΖϟϮϓ
ϮϳΪϴϔϟ΍ Ν΍ήΧ·
5&$îβΒϘϣ ˬϲΒϠγ Ϧϣ΍ΰΗ ˬϡϭ΃ ˬΓϭέάϟ΍ ϰϟ· Γϭέάϟ΍ ΖϟϮϓ < 5&$îβΒϘϣ ˬϲΒϠγ Ϧϣ΍ΰΗ ˬϡϭ΃ ˬΓϭέάϟ΍ ϰϟ· Γϭέάϟ΍ ΖϟϮϓ 3%35 ϮϳΪϴϔϟ΍ ΕΎϧϮϜϣ ΝήΧ
ςγϮΘϤϟ΍ ΩΩήΘϟ΍
ϱΩΎΣ΃ ϞΒδϳΩ ζϳϮθΘϟ΍ ϰϟ·ΓέΎηϹ΍ ΔΒδϧ
ΰΗήϫ ΩΩήΘϟ΍ΔΑΎΠΘγ΍
ϒϴϟϮΘϟ΍ ϕΎτϧ
ΰΗήϴϫϮϠϴϛ ςγϮΘϤϟ΍ ΩΩήΘϟ΍
ϲϠϛ ϲϘϓ΍ϮΗϪϳϮθΗˬΰΗήϫ ϮϠϴϛΪϨϋϡϭ΃ˬΕ΍ Ε΍ϭ Ε΍ϭ
ϮϳήΘγϻ΍ ϊοϭ
ϱήμΒϟ΍ ϞΧΪϤϟ΍ 237,&$/,1ˬΕϮμϟ΍ ϞΧΪϣ$8',2,1
ϝΎΧΩϹ΍ βΑ΍Ϯϗ
+'0,ΝήΨϣ+'0,287νήόϟ΍ ΔηΎη ΝήΨϣ021,725287
ΐϛήϤϟ΍ ϮϳΪϴϔϟ΍ ΝήΨϣ &20321(179,'(2287
ϲϔϠΨϟ΍ϲϣΎϣϷ΍ ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣ
ςγϭϷ΍ ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣ
ϝΎόϔϟ΍ ήϴϏϲϋήϔϟ΍ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣ
6+7=6
6+7=&
6+7=:
ΕϮλ ήΒϜϣ ϩΎΠΗ΍
ΕϮλ ήΒϜϣ ϩΎΠΗ΍
ΕϮλ ήΒϜϣ ϩΎΠΗ΍
Ν΍ήΧϹ΍ βΑ΍Ϯϗ
ΕϮμϟ΍ ϢΨπϣ
ϲϠϛϲϘϓ΍ϮΗ ϪϳϮθΗ ˬΕ΍Ε΍ϭ Ε΍ϭ ϡΎϣ΃
ϢδΠϤϟ΍ ϊοϮϟ΍
Ε΍ϭ ςγϮϟ΍ ϒϗϮΘϳϭΕϮμϠϟΝ΍ήΧ·ΪΟϮϳϻΪϗ
ϲϠϛ ϲϘϓ΍ϮΗϪϳϮθΗˬΰΗήϫ ϮϠϴϛΪϨϋϡϭ΃ˬΕ΍ Ε΍ϭ Ε΍ϭ ϢδΠϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ ΕϮμϟ΍ ϊοϭ Ε΍Ω΍Ϊϋ· ϰϠϋ ϚϟΫ έΪμϤϟ΍ϭ
ϲϠϛ ϲϘϓ΍ϮΗ ΔϳϮθΗ ˬΰΗήϫΪϨϋϡϭ΃ ˬΕ΍ Ε΍ϭ ϲϋήϔϟ΍ ΕϮμϟ΍ ήΒϜϣ
$0
>0:@
ΰΗήϫ ϮϠϴϛ ±ΰΗήϫ ϮϠϴϛ ±
ϒϟ΍ϮϤϟ΍
ϒϴϟϮΘϟ΍ ϕΎτϧ
ΰΗήϫ ΎΠϴϣ )0
ΰΗήϫΎΠϴϣϭ΃ ΰΗήϫ ΎΠϴϣϭ΃ ΰΗήϫ ΎΠϴϣ
ϮϳΪϴϓ
5&$[ βΑΎϗ ˬϲΒϠγ Ϧϣ΍ΰΗ ˬȍˬωΎϘϟ΍ ϰϟ· ΔϤϘϟ΍ Ϧϣ ΖϟϮϓ
'9'&'
ϱήΤΑϞϴϣ ϲΟϮϣ ϝϮσ ˬϞλϮϣϪΒη έΰϴϟ
ϡΎϋ
ϢΠϛ Ϣϣ î î ωϮϨϟ΍
ϡϭ΃ ϡϭ΃ ΔϣϭΎϘϤϟ΍
ΰΗήϫ ±
ΰΗήϫ ±
ΩΩήΘϟ΍ ΔΑΎΠΘγ΍
ήΘϣ Ε΍ϭ ϞΒδϳΩ ήΘϣ Ε΍ϭ ϞΒδϳΩ ήΘϣ Ε΍ϭ ϞΒδϳΩ ΕϮμϟ΍ςϐοϯϮΘδϣ
Ε΍ϭ Ε΍ϭ Ε΍ϭ ΓέΪϘϤϟ΍ ϝΎΧΩϹ΍ ΔϗΎσ
Ε΍ϭ Ε΍ϭ Ε΍ϭ ΔϠΧΪϣ ΔϗΎσ ϰμϗ΃
ήΘϣ ϲϠϠϴϣ [[
ήΘϣ ϲϠϠϴϣ [[
ήΘϣ ϲϠϠϴϣ [[
ΔϴϓΎμϟ΍ΩΎόΑϷ΍
ϖϤϋîωΎϔΗέ΍îνήϋ
ϢΠϛ ϢΠϛ ϢΠϛ ϲϓΎμϟ΍ ϥίϮϟ΍
ΕϮμϟ΍ Ε΍ήΒϜϣ
ϡϭ΃ ΰΗήϫ ±
έΎόη· ϥϭΪΑ ήϴϴϐΘϠϟ Δοήϋ ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍ϭ ΕΎϤϴϤμΘϟ΍ ϩάϫ
3120)/
Download PDF