LG BP730 El kitabı
KULLANIM KILAVUZU
Network 3D
Blu-ray Disc™ / DVD Player
Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu
ilerde başvurmak için saklayın.
BP730
P/NO : SAC35693305
2
Başlangıç
Güvenlik Bilgileri
1
UYARI
Başlangıç
ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ
AÇMAYIN
UYARI: ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK
İÇİN CİHAZ KAPAĞINI (VEYA ARKA PANELİ)
ÇIKARTMAYINIZ. KULLANICI TARAFINDAN BAKIMI
YAPILACAK PARÇA BULUNMAMAKTADIR. BAKIM
İÇİN YETKİN SERVİS ELEMANLARINA BAŞ VURUN.
Bu bir eşkenar üçgen içerisinde
bulunan ve ucu ok ile gösterilen
yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün
içerisinde güçlü miktarda
elektrik şokuna neden olabilecek
yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda
uyarmaktadır.
Bir eşkenar üçgen içerisinde
bulunan ünlem işareti kullanıcıyı
ürün ile birlikte verilen kullanım
kılavuzu içerisinde önemli işletim
ve bakım (servis) yönergelerinin
bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.
UYARI: YANGIN VE ELEKTRİK ŞOKUNU ÖNLEMEK
İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ
BIRAKMAYIN.
UYARI: Bu cihazı bir kütüphane rafı veya benzeri dar
alanlar içerisine yerleştirmeyin.
UYARI: Havalandırma açıklıklarını kapamayın.
Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları
çerçevesinde yapın.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı
yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması
ve ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu
havalandırma açıklıkları hiçbir zaman ürünü
yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine
koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir
hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını
karşılamayan kütüphane veya raf gibi yapılı yerlere
yerleştirilmemelidir.
UYARI: AÇILDIĞINDA SINIF 1M GÖRÜLEN
VE GÖRÜLMEYEN RADYASYON. OPTİK
ENSTRÜMANLARIN İÇİNE DOĞRUDAN BAKMAYIN
Bu kılavuz içerisinde tanımlananların dışında kontrol
ünitelerinin kullanılması, ayarlamalar veya diğer
tanımlanmayan işlevlerin yerine getirilmesi tehlikeli
şekilde radyasyona maruz kalmaya neden olabilir.
Güç kablosu hakkında UYARI
Pek çok cihaz için, sadece kendi güç fişlerinin tek bir
prize bağlanması önerilmektedir.
Bunun anlamı, bir elektrik prizinin sadece bir cihazı
beslemesi ve bu prizden başka bir bağlantı veya
yan besleme hatlarının çekilmemesidir. Bu kullanım
kılavuzunun özellikler sayfasına bakarak emin olun.
Duvar prizleri üzerinde aşırı yükleme yapmayın. Aşırı
yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar
prizleri, uzatma kabloları, aşırı kıvrılmış güç kabloları
veya hasarlı, çatlak kablo yalıtımı tehlike yaratır.
Bu durumlardan herhangi biri elektrik şokuna
ve yangına neden olabilir. Cihazınızın elektrik
kablosunu zaman zaman inceleyin ve herhangi
bir eskime veya yıpranma göze çarptığında,
cihazınızı fişten çekin ve kullanmayın. Kablonun
yetkin bir servis elemanı tarafından orijinalinin
aynısı ile değiştirilmesini sağlayın. Güç kablosunu,
kıvrılma, düğüm olma, delinme, kapalı kapı
arasında kalma, üstüne basılma gibi fiziksel ve
mekanik zorlanmalardan koruyunuz. Özellikle,
prizleri, duvar fişini ve kablonun cihaza giriş
noktasını kontrol ediniz. Ana elektrik bağlantısını
kesmek istediğinizde ana bağlantı prizini fişten
çekin. Cihazın kurulumunu yaparken, cihazın fişine
kolaylıkla erişebileceğinden emin olun.
Başlangıç
Bu cihaz taşınabilir pil veya akümülatör ile
donatılmıştır.
3
Kullanılmış pil ve akümülatörlerin elden
çıkarılması
1. Üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli
çöp bidonu sembolünün ürününüzün
üstünde olması, bu ürünün Avrupa
Birliği Yönergesi 2006/66/EC
kapsamında olduğunu belirtir.
UYARI: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya
sıçrama) ve içerisinde su bulunan herhangi bir cisim
(vazo gibi) cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.
3. Tüm piller ve akümülatörler,
normal atık çöplerinden ayrı
olarak, hükümet veya yerel idareler
tarafından belirlenmiş olan toplama
merkezlerinde atılmalıdır.
Eski cihazınızın atılması
1. Bu çarpı işaretli tekerlekli çöp tenekesi
sembolü ürünün 2002/96/EC Avrupa
Yönergesi kapsaminda olduğunu
gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ükünler
hükümetin ya da mahalli yetkililerin
gösterdiği toplama tesislerine
atılmalıdır.
3. Eski cihazınızın uygun biçimde atılması
çevreye ve insan sağlığına zararlı
potansiyel negatif sonuçlari önler.
4. Eski cihazınızın atılmasıyla ilgili daha
detaylı bilgi almak için lütfen mahalli
yetkililerle, katı atık servisiyle ya da
ürünü aldığınız mağaza ile irtibata
geçiniz.
EEE Yönetmeliğine uygundur.
2. Bu sembol pillerin %0.0005 oranında
civa, %0,002 oranında kadmiyum veya
%0.004 oranında kurşun içermesi
durumunda cıva (Hg), kadmiyum (Cd)
veya kurşun (Pb) kimyasal sembolleri
ile bir arada bulunabilir.
4. Bu tip kullanılmış pil/akümlatörlerin
doğru olarak atılması hem çevreye
hem de hayvan ve insan sağlığına
verilebilecek potansiyel olumsuz
sonuçları önleyecektir.
5. Kullanılmış pillerinizin/
akümülatörlerinizin atılması ile
ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki
belediyeye, çöp atım hizmeti veren
kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız
yerlere başvurabilirsiniz.
1
Başlangıç
Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde
cihazdan çıkarılması için: Eski pili veya pil
grubunu çıkarın, kurulum için izlediğiniz adımları
ters sırada yerine getirin. Çevrenin kirlenmesini ve
insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri
önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını
belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına
atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle
beraber atmayın. Geri dönüşümlü pil ve akülerin
kullanılması önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş
gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.
4
1
Başlangıç
Başlangıç
Kablosuz Ürünler için Avrupa Birliği Uyarısı
Telif Hakları Hakkında
LG Electronics, bu
ürün(lerin) 1999/5/
EC, 2004/108/
EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC ve 2011/65/EU
yönergelerinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli
şartlarını yerine getirdiğini beyan etmektedir.
yy AACS (İleri Erişim İçerik Sistemi) Blu-ray Disk
formatı için içerik koruma sistemi olarak kabul
edilmiştir. Buna benzer olarak, CSS (İçerik
Karıştırma Sistemi) DVD formatı için oynatma,
analog sinyal çıkışı vb. için AACS korumalı
içerik üzerinde belirli kısıtlamalar uygular. Bu
cihazın çalıştırılması ve cihaz için kısıtlamalar,
cihazınızın satın alınma tarihine bağlı olarak,
cihazın üretilmesinden sonra AACS tarafından
benimsenen veya değiştirilen kısıtlamalar nedeni
ile farklılık gösterebilir.
Aşağıda verilen adres ile temasa geçerek Uygunluk
Belgesi talebinde bulunabilirsiniz.
Bu ürünün uygunluk durumu için başvurulacak
irtibat bürosu:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Lütfen bunun Müşteri Hizmetleri iletişim noktası
OLMADIĞINI aklınızda bulundurun. Müşteri
Hizmetleri Bilgileri için Garanti Belgesine bakın
veya bu ürünü satın aldığınız bayii ile temasa
geçiniz.
Sadece iç mekân kullanımı için.
RF Radyasyona Maruz Kalma Beyanı
Bu cihaz, radyatörden ve vücudunuzdan en
az 20 cm uzakta olacak şekilde kurulmalı ve
çalıştırılmalıdır.
yy Ayrıca, BD-ROM Mark ve BD+ ve Blu Ray Disk
formatı içerik koruma sistemine ek olarak
kullanılmaktadır ve BD-ROM MARK ve/veya BD+
korumalı içeriğin oynatılması da dâhil olmak
üzere bazı kısıtlamalar getirebilir. AACS, BD-ROM
Mark, BD+ veya bu ürünle ilgili olarak daha fazla
bilgi edinmek için yetkili bir Müşteri Hizmetleri
Merkezi ile temas edin.
yy Pek çok BD-ROM/DVD diskleri kopyalamaya
karşı şifrelenmiştir. Bu sebeple, oynatıcınızı VCR’a
değil, doğrudan televizyonunuza bağlamanız
gerekmektedir. Cihazın VCR’a bağlanması
durumunda kopyalamaya karşı korumalı disklerin
görüntülenmesinde bozuk görüntü alınmasına
neden olur.
yy Bu ürün, A.B.D. patent ve diğer fikri mülkiyet
hakları ile korunan telif haklarını koruyucu
teknolojilerini içerisinde barındırmaktadır. Bu telif
haklarını koruyucu teknolojisi Rovi tarafından
yetkilendirilmelidir ve Rovi tarafından aksi
belirtilmediği takdirde, ev kullanımı ve diğer sınırlı
izleme amacı ile kullanılabilir. Ters mühendislik
çalışması ve demontaj yasaklanmıştır.
yy A.B.D. ve diğer ülkelerde geçerli olan Telif Hakları
Yasası, televizyon programlarının, videoların,
BD-ROM disklerin, DVD’lerin, CD’lerin diğer
malzemelerin yetkilendirilmeden kayıt edilmesi,
kullanılması, gösterilmesi ve dağıtımının
yapılması tazminat davası konusu olabilir ve/veya
hukuki suç teşkil eder.
Başlangıç
TV Renk Sistemi Hakkında Önemli
Duyuru
Bu oynatıcının renk sistemi oynatılan diske göre
değişkenlik gösterebilir.
Sadece çoklu sistem renkli televizyon bir
oynatıcıdan gönderilen tüm sinyalleri alabilir.
yy Renkli bir PAL sistem televizyonunuz varsa,
NTSC’de kaydedilmiş disk ve videoları izlerken
görüntüler size çarpık olarak ulaşacaktır.
yy Çoklu sistem renkli televizyon seti, gelen giriş
sinyaline göre otomatik olarak renk sistemini
değiştirir. Renk sisteminin otomatik olarak
değişmediği durumlarda, cihazınızı kapatıp tekrar
açtığınızda, ekran üzerinde normal görüntü elde
edilecektir.
yy NTSC renk sisteminde kaydedilmiş bir disk
televizyonunuzda düzgün görüntü vermesine
rağmen, kayıt cihazınıza düzgün olarak
kaydedilemeyebilir.
>>İkaz
yy 3D içeriklerinin uzun süre seyredilmesi baş
dönmesine ve yorgunluğa neden olabilir.
yy Hasta, çocuk ve hamile bayanların
3D modunda film seyretmeleri
önerilmemektedir.
yy 3D içerikleri seyrederken, baş ağrısı,
yorgunluk veya baş dönmesi hissederseniz,
kendinizi tekrar normal hissedinceye kadar
televizyonunuzu kapatarak dinlenmeniz
önerilir.
1
Başlangıç
Örneğin, NTSC renk sistemi ile kayda alınmış bir
disk gösterilirken görüntü NTSC sinyali olarak
görüntülenir.
5
6
İçindekiler
İçindekiler
4İşletim
1Başlangıç
32
32
32
33
33
33
34
2
Güvenlik Bilgileri
8Giriş
8
– Oynatılabilir Diskler ve bu kılavuz
içerisinde kullanılan semboller
9 – “7” Sembolünün Görüntülenmesi
Hakkında
9
– Bölgesel Kod
9
– Sistem Seçimi
10 Uzaktan kumanda
11 – Magic uzaktan kumandanın özellikleri
12 Ön Panel
12 Arka Panel
2Bağlanıyor
13
14
14
15
16
16
17
17
17
19
19
TV ünitenize bağlantı
– SIMPLINK nedir?
– Çözünürlük Ayarı
Yükselticiye Bağlantı
– Yükselticiye HDMI Çıkış Üzerinden
Bağlantı
– Yükselticiye Dijital Ses Çıkışı
Üzerinden Bağlantı
Ev Ağınız ile Bağlantı
– Kablolu Ağ Bağlantıları
– Kablolu Ağ Kurulumu
– Kablosuz Ağ Bağlantısı
– Kablosuz Ağ Kurulumu
3 Sistem Ayarları
22 Başlangıç Kurulumu
23Ayarlar
23 – Ayar seçeneklerini ayarlama
23 – [AĞ] Menüsü
25 – [EKRAN] Menüsü
27 – [DİL] Menüsü
27 – [SES] Menüsü
29 – [KİLİT] Menüsü
30 – [DİĞER] Menüsü
35
36
36
36
37
37
38
38
38
39
39
40
40
41
42
42
42
42
43
43
43
43
44
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
Home Menüsü Ekranı
– [Ev] menüsünün kullanımı
– Smart Share Kullanımı
Bağlı Cihazları Oynatma
– Disk Oynatma
– Blu-ray 3D diskin oynatılması
– Disk/USB aygıtı üzerinde dosya
oynatma
– Ağ sunucusu üzerinden dosya
oynatma
PC Ev Ağı Sunucusu Kullanma
– Nero MediaHome 4 Essentials
Kurulumu
– Dosya ve klasörlerin paylaşılması
– Nero MediaHome 4 Essentials
Hakkında
– Sistem Gereksinimleri
Genel Oynatma
– Video ve ses içeriği için temel işlemler
– Fotoğraf içeriği ile ilgili temel işlemler
– Oynatımı devam ettirir
– Son Sahne Belleği
Ekran Üstü Kumanda
– Video oynatımı kontrolü
– Fotoğraf görüntüleme kontrolü
Gelişmiş Oynatma
– Tekrar oynatma
– Belli bir kısmın tekrar oynatılması
– Seçilen zamandan itibaren oynatma
– Altyazı dilini seçme
– Değişik sesleri dinleme
– Farklı bir açıdan izleme
– TV En-Boy Oranını Değiştirme
– Altyazı Kod Sayfasını Değiştirme
– Resim Modunu Değiştirme
– İçerik bilgilerini görüntüleme
– İçerik listesi görüntüsünü değiştirme
– Bir alt yazı dosyasının seçimi
– Slayt gösterisi sırasında müzik
dinleme
– 2D içeriğine 3D’ye dönüştürme
Gelişmiş Özellikler
– Wi-Fi Direct™ Bağlantısı
– Miracast™ kullanımı
– BD-Live™ keyfi
İçindekiler
49
49
49
50
51
52
52
53
53
54
– LG Tag On
– LG AV Remote
– Özel Ses Modu
– Gracenote Medya Veritabanı
üzerinden bilgileri görüntüleme işlemi
Ses CD Kayıtları
Premium Kullanımı
LG Smart World Kullanımı
– Oturum açma
– Çevrimiçi içeriği arama
My Apps menüsünü kullanma
73
Ağ Hizmetleri ile İlgili Önemli Bilgiler
5 Sorun bulma
55
55
56
57
57
57
7
Sorun bulma
– Genel
– Ağ
– Resim
– Müşteri Desteği
– Açık kaynak yazılım bildirimi
1
2
3
4
6Ekler
58
59
59
59
61
61
62
Magic Uzaktan Kumanda Hakkında
Ağ Yazılım Güncelleme
– Ağ güncelleme bildirimi
– Yazılım Güncellemesi
Ek Bilgi
– Dosya gereksinimi
– AVCHD (Gelişmiş Video Kodlayıcı/
Kod Çözücü Yüksek Tanımlı)
63 – DLNA Hakkında
63 – Belirli Sistem Gereksinimler
63 – Uyumluluk Hakkında Notlar
64 Ses Çıkış Özellikleri
66 Alan Kodu Listesi
67 Dil Kodu Listesi
68 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
71Özellikler
72Bakım
72 – Ünite ile ilgili İşlemler
72 – Disk ile ilgili bilgiler
Oynatıcıda yüklü yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu kılavuzdaki içeriğin bir bölümü
oynatıcınıza göre farklılık gösterebilir.
5
6
8
Başlangıç
Giriş
1
Oynatılabilir Diskler ve bu kılavuz içerisinde kullanılan semboller
Başlangıç
Medya/Koşul
Logo
Sembol
Açıklama
yy Satın alınan veya kiralanan film diskleri.
e
yy “Blu-ray 3D” diskleri ve “Blu-ray 3D SADECE”
diskleri
yy BDAV formatında kaydedilen BD-R/RE diskleri.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy İçeriğinde Film, Müzik veya Fotoğraf bulunan
BD-R/RE diskler.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF ve UDF Bridge formatı
yy Satın alınan veya kiralanan film diskleri
yy Yalnızca video konumu ve sonlandırılmış olanlar
yy Aynı zamanda çift katlı diski destekler
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(12 cm)
DVD-RW (VR)
(12 cm)
Ses CD
(12 cm)
CD-R/RW
(12 cm)
Not
–
İkaz
–
o
Sonlandırılmış AVCHD formatı
y
u
i
yy İçeriğinde Film, Müzik veya Fotoğraf dosyaları
bulunan DVD±R/RW diskler.
r
Yalnızca video konumu ve sonlandırılmış olanlar
t
Ses CD
yy ISO 9660+JOLIET, UDF ve UDF Bridge formatı
y
u
i
yy İçeriğinde ses, Film, Müzik veya Fotoğraf
dosyaları bulunan CD-R/RW diskler.
,
>
Özel notları ve işletme özelliklerini gösterir.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF ve UDF Bridge formatı
Kötüye kullanım nedeni ile olası zararları
engellemek için uyarıları gösterir.
Başlangıç
,,Not
yy Kaydeden yazılım ve sonlandırmaya
bağlı olarak bazı kaydedilmiş diskler
(CD-R/RW, DVD±R/RW veya BD-R/RE)
gösterilemeyebilir.
yy Kişisel bilgisayar veya DVD veya CD
Kaydedici kullanılarak kaydedilmiş BD-R/
RE, DVD±R/RW ve CD-R/RW diskler, diskin
kirli veya çizik olması veya oynatıcı lensi
üzerinde kir veya buğu oluşması nedeni ile
oynatılamayabilir.
yy Bir kişisel bilgisayar kullanarak kaydedilmiş
disk, uyumlu formatta kaydedilmiş olsa
dahi, disk yaratmada kullanılan uygulama
yazılımının ayarlarından kaynaklanan
nedenlerden dolayı oynatılamayabilir. (Daha
detaylı bilgi için yazılım şirketi ile temasa
geçin).
yy Optimal oynatma değerlerine ulaşılabilmesi
için, bu oynatıcıda kullanılan disk ve
kayıtların belli teknik standartlara sahip
olması gerekmektedir.
yy Önceden kaydedilmiş DVD’ler otomatik
olarak bu standartlara göre ayarlanmıştır.
Pek çok kaydedilebilir disk formatları
kullanılmaktadır (CD-R’ların MP3 veya WMA
dosyaları içermeleri gibi) ve uyumlu oynatım
bazı önceden belirlenen şartların yerine
getirilmesi gerekmektedir.
yy Kullanıcıların MP3 / WMA müzik dosyalarının
internet üzerinden indiriminin izne tabi
olduğunu bilmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin böyle bir izni verme yetkisi
bulunmamaktadır. Bu izinler telif hakkını
elinde bulunduran taraftan sağlanmalıdır.
yy Tekrar yazılabilir diskleri formatlarken, LG
oynatıcıda kullanacağınız diskleri uyumlu
hale getirebilmek için disk formatlama
seçeneğini [Mastered] olarak ayarlamanız
gerekmektedir. Live Sytem (Canlı Sistem)
seçeneği belirtildiğinde, bu diskleri
LG oynatıcı üzerinde kullanamazsınız.
(Mastered/Live File Sistemi: Windows Vista
için disk formatlama sistemi)
“7” Sembolünün
Görüntülenmesi Hakkında
Televizyonunuz çalışırken “7” işareti ekran üzerinde
görüntülenebilir. Bu, kullanılan medyada, kullanım
kılavuzunda tanımlanan fonksiyonun bulunmadığını
göstermektedir.
Bölgesel Kod
Bu ünitenin arka kısmında bölgesel kod
bulunmaktadır. Bu ünite, BD-ROM veya DVD disk
etiketi ünitenin arka kısmında belirtilen diskleri veya
“ALL” (HEPSİ) oynatır.
Sistem Seçimi
Bir disk yerleştirildiğinde R (AÇ/KAPAT) üzerine
basın ve diski çıkarmayın. Ekrandaki pencerede
[OPEN] görünürken T (PAUSE) düğmesine beş
saniyeden daha uzun süre basılı tutun.
1
Başlangıç
yy Kayıt yapan cihazın durumuna göre veya
CD-R/RW (veya DVD±R/RW) diskinin
durumuna göre, bazı CD-R/RW (veya
DVD±R/RW) diskler cihaz üzerinde
oynatılamaz.
9
10
Başlangıç
Uzaktan kumanda
a Uzaktan Kumanda
Göstergesi: (RF ve Bluetooth
alıcı) Çalışırken yanıp söner.
1
Başlangıç
b 1 (GÜÇ): Üniteyi AÇAR veya
KAPATIR.
c BACK (1): Menüden çıkar ya
da önceki ekrana geri döner.
d HOME (b): Ana ekranı
görüntüler.
h
e Yön tuşları: Menüden bir
seçeneği belirler.
İşaretçi ekran üzerinde
hareket ederken gezinti
tuşuna basıldığında, işaretçi
kaybolur ve Magic uzaktan
kumanda normal bir uzaktan
kumanda gibi çalışır.
İşaretçiyi tekrar görüntülemek
için, Magic uzaktan
kumandayı iki yana sallayın.
fWheel (a): Menü veya
seçenekleri belirler ve
girdilerinizi onaylar; web
tarayıcıda ekranda kayarak bir
menüde arama yapılmasını
sağlar.
g N (Oynat/Duraklat):
Oynatmayı başlatır./
Oynatmayı duraklatır.
Z (Durdur): Oynatmayı
durdurur.
c/v: İleri veya geri
arama yapar. ( C/
Vtuşlarına basılı tutun)
C/V: Önceki/sonraki
parçaya veya dosyaya gider.
m (INFO/MENU): Ekran
menüsünü görüntüler veya
menüden çıkar.
l: Gerektiğinde, sanal bir
klavye kullanabilirsiniz.
(m (INFO/MENU) tuşuna
basılı tutun)
hRenkli (R, G, Y, B) tuşlar:
BD-ROM menüleri arasında
gezinmek için kullanılır. Bu
tuşlar, özel menülerde kısayol
tuşları olarak ta kullanılabilir.
Başlangıç
Magic uzaktan kumandanın
özellikleri
11
Magic uzaktan kumandanın kullanımı
Magic uzaktan kumanda cihazınızla eşli olarak çalışır.
Cihazı satın aldıktan sonra lütfen Magic uzaktan
kumandayı aşağıdaki şekilde kaydedin:
1
Başlangıç
Magic uzaktan kumandanın kaydı
WHEEL
yy İşaretçinin ekranda görünmesi için uzaktan
kumandayı yavaşça sallayın.
Magic uzaktan kumandayı kullanmak için, önce
cihazınıza kaydedin.
1. Cihazı kapatın ve yaklaşık 10 saniye bekleyin
ve ardından uzaktan kumandayı cihaza doğru
çevirerek Wheel (a) tuşuna basılı tutun.
2. Uzaktan kumanda otomatik olarak kaydedilir ve
ekranda kayıt tamamlandı mesajı belirir.
,,Not
Magic uzaktan kumandanın kaydı başarısız
olursa, cihazı kapatın ve yeniden deneyin.
Bataryanın takılması
yy İşaretçinin ekranın ortasında görünmesi için,
Magic uzaktan kumandayı sağa ve sola yavaşça
sallayın.
zaktan kumanda beş saniye hareket
yy U
ettirilmediğinde Magic işaretçi kaybolur.
Magic uzaktan kumanda kullanımı
ipucu
heel tuşuna bastığınızda Seçim menüsü olarak
yy W
ta işlev görür.
heel tuşunu kullanarak menüler arasında
yy W
gezinti yapabilirsiniz.
yy İşaretçiyi daha kolay hareket ettirmek için
bileğinizi kullanın.
,,Not
yy Magic uzak kumanda bağlantısı kararlı
değilse veya herhangi bir sorun varsa, kaydı
iptal edin ve yeniden deneyin. (sayfa 58)
Uzaktan Kumanda ünitesinin alt kısmında bulunan
pil kapağını açın ve iki adeti (1,5 V AA ) alkali pili 4
ve 5 doğru eşleşecek şekilde yerleştirin.
>>İkaz
Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın,
aksi takdirde uzaktan kumandaya zarar
verebilirsiniz.
yy İçeriğe bağlı olarak, sihirli uzaktan
kumandanın işaret özelliği çalışmaz. Kontrol
için lütfen uzaktan kumanda üzerindeki yön
tuşlarını kullanın.
12
Başlangıç
Ön Panel
1
Başlangıç
a Disk Tepsisi
e T (PLAY / PAUSE)
b Görüntüleme Penceresi
f I (STOP)
c Uzaktan Algılayıcı
g 1/! (POWER)
d R (OPEN/CLOSE)
h USB Bağlantı Noktası
Arka Panel
a AC Güç kablosu
c LAN Bağlantı Noktası
b DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
d HDMI OUT
Bağlanıyor
TV ünitenize bağlantı
Bir HDMI televizyon seti veya monitörünüz varsa
bu üniteye HDMI kablosunu kullanarak bağlantı
yapabilirsiniz. (Tip A, High Speed HDMI™ Cable).
Oynatıcının HDMI soketini bir HDMI uyumlu bir
televizyonun veya monitörün HDMI GİRİŞ fişine
takın.
HDMI ile İlgili Ek Bilgiler
yy HDMI aygıtı veya DVI uyumlu bir aygıt
bağladığınızda aşağıdaki hususlardan emin olun:
-- HDMI/DVI aygıtını ve bu cihazı kapatmayı
deneyin. Daha sonra, HDMI/DVI aygıtını açın
ve 30 saniye kadar bekleyin daha sonra bu
cihazı açın.
-- Bağlantısı yapılan aygıtın video girişi, bu ünite
için doğru olarak yapılandırılmıştır.
-- Bağlı cihaz 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i
veya 1920x1080p video girişi ile uyumludur.
yy HDCP uyumlu tüm HDMI veya DVI aygıtları bu
ürünle beraber çalışmayabilir.
-- HDCP ile uyumlu olmayan aygıt ile görüntü
düzgün olarak elde edilemeyebilir.
,,Not
yy Bağlı bir HDMI aygıtının audio çıkışları kabul
etmemesi durumunda, HDMI aygıtının audio
sesi bozuk çıkabilir veya hiç çıkmayabilir.
yy HDMI bağlantısını kullandıktan
sonra, çözünürlüğü HDMI çıktısı için
kullanabilirsiniz. (Sayfa 14’de yer alan
“Çözünürlük Ayarı”na bakınız)
HDMI
Kablosu
Televizyon
yy [Ayarlar] menüsündeki [HDMI Renk Ayarı]
seçeneğini kullanarak HDMI OUT jakından
video çıkışı türünü seçin (bkz. Sayfa 26).
yy Bağlantı yapıldıktan sonra çözünürlüğün
değiştirilmesi ünitenin kusurlu çalışmasına
neden olabilir. Bu problemi çözümlemek
için üniteyi kapatın sonra tekrar açın.
Televizyonun kaynağını HDMI’ya ayarlayın
(Televizyon ünitenizin Kullanıcı Kılavuzuna bakınız)
,,Not
En uygun bağlantıyı yapmak için TV setinizin,
Stereo Sisteminizin veya diğer aygıtların
kullanım kılavuzlarını inceleyin.
yy HDCP ile HDMI bağlantısı doğrulanamıyorsa
TV ekranı kararır. Böyle bir durumda HDMI
bağlantısını kontrol edin veya HDMI kablo
bağlantısını çıkarın.
yy Ekran üzerinde çizgiler varsa ve ses
oluşuyorsa, lütfen HDMI kablosunu kontrol
edin (uzunluk genel olarak 4.5m).
2
Bağlanıyor
Ünitenin Arkası
13
14
Bağlanıyor
SIMPLINK nedir?
Bu ünitenin bazı fonksiyonları televizyon ünitesinin
uzaktan kumandası ile kontrol edilmekte ve
SIMPLINK özelliğine sahip LG TV HDMI bağlantısını
kullanmaktadır.
2
LG TV uzaktan kumanda cihazı ile kontrol edilebilen
fonksiyonlar: Oynat, Beklet, Tara, Atla, Güç Kapalı, vb.
Bağlanıyor
SIMPLINK fonksiyonuna sahip LG TV’lerin üzerinde
yukarıdaki logo ter almaktadır.
SIMPLINK fonksiyonları hakkında daha fazla detaylı
bilgi için TV kullanım kılavuzuna başvurun.
,,Not
Çözünürlük Ayarı
Oynatıcı, HDMI OUT jakları için farklı çıkış
çözünürlükleri sağlamaktadır. Çözünürlüğü [Ayarlar]
menüsünü kullanarak değiştirebilirsiniz.
1. HOME (b) düğmesine basın.
2. a/d kullanarak [Ayarlar] seçin ve sonra
Wheel (a) tuşuna basın. [Ayarlar] menüsü
görüntülenecektir.
3. w/s kullanarak [EKRAN] seçeneğini seçebilir
ve daha sonra d basarak ikinci seviyeye
çıkabilirsiniz.
4. w/s kullanarak [Çözünürlük] seçeneğini
seçebilir ve daha sonra Wheel (a) basarak
üçüncü seviyeye çıkabilirsiniz.
Disk tipine veya oynatma durumuna bağlı
olarak bazı SIMPLINK işlevleri amacınızdan farklı
olabilir veya çalışmayabilir.
5. w/s kullanarak istenen çözünürlüğü seçebilir
ve daha sonra Wheel (a) düğmesine basarak
seçiminizi doğrulayın.
Bağlanıyor
,,Not
yy Televizyonunuz oynatıcı üzerinde seçili olan
çözünürlüğü kabul etmez ise çözünürlüğü
576p’ye aşağıdaki şekilde ayarlayabilirsiniz.
1. HOME menüsünü kapatmak için HOME
(b) tuşuna basın.
2. I (STOP) düğmesine 5 saniyeden daha
uzun basın.
yy Televizyonunuzun kabul etmediği bir
çözünürlük seçerseniz, uyarı mesajı ekrana
gelecektir. Çözünürlük değiştikten sonra,
ekranı göremezseniz, lütfen 20 saniye
bekleyin, çözünürlük otomatik olarak önceki
çözünürlüğe geri dönecektir.
yy 1080p video çıkış çerçeve hızı, bağlı bulunan
televizyon ünitesinin yetenek ve üzerinde
yapılan seçime ve BD-ROM diski içeriğinin
kendi çerçeve hızına bağlı göre otomatik
olarak 24 Hz veya 50 Hz olarak ayarlanacaktır.
Yükselticiye Bağlantı
Mevcut cihazınızın yapısına göre aşağıda
tanımlanan bağlantılardan birini gerçekleştirin.
yy HDMI Ses bağlantısı (sayfa 16)
yy Dijital Ses bağlantısı (sayfa 16)
Ses çıkışını pek çok faktör etkileyebileceğinden
dolayı, daha fazla detay için “Ses Çıkış Özellikleri” ile
ilgili bölüme bakın. (Sayfa 64).
Dijital Çoklu Kanal Ses Hakkında
Dijital çoklu kanal bağlantı en iyi ses kalitesini
sağlamaktadır. Bunun için, oynatıcınızın desteklediği
bir ve birden fazla ses formatını destekleyebilecek
çoklu kanal Ses/Video Alıcısına ihtiyacınız olacaktır.
Audio/Video alıcı ve kullanım kılavuzu üzerindeki
logoları kontrol edin. (PCM Stereo, PCM Multi-Ch,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS
ve/veya DTS-HD)
2
Bağlanıyor
yy Çözünürlüğün manüel olarak seçilmesi
durumunda HDMI soketini televizyonunuza
bağladığınızda ve televizyonunuzun bunu
kabul etmemesi durumunda çözünürlük
ayarı [Otomatik] olarak ayarlanmıştır.
15
16
Bağlanıyor
Yükselticiye HDMI Çıkış
Üzerinden Bağlantı
Yükselticiye Dijital Ses Çıkışı
Üzerinden Bağlantı
Oynatıcının HDMI OUT soketini bir HDMI kablosu
kullanarak, yükselticinin giriş soketine bağlayın.
Oynatıcının OPTICAL AUDIO OUT soketini bir optik
saysıal ses kablosu kullanarak, yükselticinin giriş
soketine bağlayın.
Ünitenin Arkası
Ünitenin Arkası
2
Bağlanıyor
HDMI
Kablosu
Optik
Kablo
Alıcı/Yükseltici
HDMI
Kablosu
Televizyon
Alıcı/Yükseltici
Yükselticinizin HDMI çıkış soketi olması
durumunda, yükselticinin HDMI çıkış soketini
televizyon üzerindeki HDMI giriş soketine bağlayın.
(Amplifikatör kullanım kılavuzuna başvurun).
Oynatıcının dijital çıkışını etkin konuma getirmeniz
gerekmektedir. (Sayfa 27’da bulunan “[SES] Menü”
sayfasına bakınız.)
Oynatıcının dijital çıkışını etkin konuma getirmeniz
gerekmektedir. (Sayfa 27’da bulunan “[SES] Menü”
sayfasına bakınız.)
Bağlanıyor
Ev Ağınız ile Bağlantı
17
Geniş Bant
Hizmeti
Bu oynatıcı ünitenin arkasında bulunan LAN
giriş noktası yardımı ile yerel alan ağına (LAN)
bağlanabilir.
Ünitenin bir geniş bant ev ağına bağlanması
durumunda, yazılım güncellemeleri, BD-LIVE
etkileşimi ve çevirim içi hizmetlere erişiminiz
sağlanmaktadır.
Yönlendirici
Bağlanıyor
Kablolu Ağ Bağlantıları
Kablolu network kullanımı, bağlı aygıtların
doğrudan ağ ile temasta olmaları ve radyo frekans
etkileşimine açık olmamaları nedeni ile en iyi
performansı sağlamaktadır.
Daha fazla bilgi için ağ cihazınıza ait dokümanlara
başvurunuz.
Onaylı DLNA Sunucuları
Oynatıcının LAN bağlantı noktasını Modem veya
Yönlendiriciniz üzerindeki ilgili bağlantı noktasına
satın alabileceğiniz LAN veya Eternet kablosu ile
bağlayabilirsiniz.
,,Not
yy LAN kablosunu takarken veya çıkarırken,
kablonun fiş kısmından tutun. Fişten
çekerken, LAN kablosundan tutup
çekmeyin, kilit üzerine basarken LAN kablo
fişinden çekin.
yy LAN bağlantı noktasına modüler telefon
kablosunu takmayın.
yy Çeşitli bağlantı düzenlemeleri olduğundan
dolayı, lütfen internet hizmet sağlayıcınız
veya iletişim hizmetleri şirketinizin sağladığı
hizmetin özelliklerini göz önüne alın.
yy DLNA sunucu içeriğine ulaşmak
istediğinizde, bu oynatıcının diğerleri ile bir
yönlendirici yardımıyla aynı yerel alan ağına
bağlanması gerekmektedir.
yy Bilgisayarınızda bir DLNA sunucu olarak
ayarlamak için, bilgisayarınızda verilen Nero
MediaHome 4 yükleyin. (sayfa 36’ya bakınız)
2
Ünitenin Arkası
Kablolu Ağ Kurulumu
Bir kablolu bağlantı ile yerel alan ağında (LAN)
DHCP sunucunun bulunması durumunda , bu
oynatıcıya otomatik olarak IP adresi atanacaktır.
Fiziksel bağlantının yapılmasını takiben, bazı ev
ağlarında oynatıcının ağ ayarlarının yapılandırılması
gerekir. [AĞ] ayarlarını aşağıdaki şekilde düzenleyin.
Hazırlık
Kablolu ağ ayarları yapılmadan önce, ev ağı
geniş bant internet bağlantısı yapılmalıdır.
18
Bağlanıyor
1. [Ayarlar] menüsünden [Bağlantı Ayarları]
seçeneğini seçin ve daha sonra Wheel (a)
basın.
2. w/s/a/d kullanarak IP modunu [Dinamik]
ve [Statik] arasında seçebilirsiniz.
Normal olarak, [Dinamik] seçilerek IP adresi
otomatik olarak atanır.
2
Bağlanıyor
2. Ağ ayarları hazırlıklarını okuyun ve sonra [Başlat]
üzerindeyken Wheel (a) tuşuna basın.
,,Not
Ağda hiçbir DHCP sunucusu yoksa ve IP
adresini manüel olarak ayarlamak istiyorsanız,
[Statik] öğesini seçtikten sonra [IP Adresi],
[Alt Ağ Mask], [Ağ geçidi] ve [DNS Sunucusu]
ayarlarını yapın.
Ağ otomatik olarak üniteye bağlanacak.
3. Ağ ayarlarını uygulamak için [Seguinte]’i seçin
ve Wheel (a)’a basın.
Ağ bağlantısı durumu ekranda görüntülenir.
Gelişmiş Ayar
Ağ ayarlarını manuel olarak ayarlamak istiyorsanız,
[Gelişmiş Ayar] menüsünden [Ağ Ayarları]’ı seçmek
için w/s’ı kullanın ve Wheel (a)’a basın.
1. [Kablolu]’yu seçmek için w/s’ı kullanın ve
Wheel (a)’a basın.
4. Kablolu ağ ayarlarını tamamlamak için [Tamam]
üzerindeyken Wheel (a)’a basın.
Bağlanıyor
Kablosuz Ağ Bağlantısı
Bir başka bağlantı seçeneği ise bir Erişim Noktası
veya kablosuz bir yönlendirici kullanmaktır. Ağ
konfigürasyonu ve bağlantı yöntemi, kullanılan
donanım ve ağ ortamına bağlı olarak değişiklik
gösterebilir.
19
Hazırlık
Kablosuz ağı yapılandırmadan önce, şu işlemler
yapılmalıdır:
-- geniş bant interneti kablosuz ev ağına
bağlayın.
-- erişim noktası veya kablosuz yönlendirici
ayarlarını yapın
-- SSID ve ağ güvenlik kodunu not edin.
Onaylı DLNA
Sunucuları
2. Ağ ayarları hazırlıklarını okuyun ve sonra [Başlat]
üzerindeyken Wheel (a)’a basın.
Erişim noktası veya
Kablosuz Yönlendirici
Geniş Bant
Hizmeti
Kablolu ağ üniteye bağlı değilse, kullanılabilir
bütün ağlar ekranda görüntülenir.
3. İstenen kablosuz ağ SSID’sini seçmek için
w/s’ı kullanın ve Wheel (a)a basın.
Detaylı bağlanma adımları ve ağ ayarları için erişim
noktası veya kablosuz yönlendiriciniz ile verilen
kurulum talimatlarına bakınız.
En iyi performans için, bu oynatıcıdan ev ağınızın
yönlendiricisine veya kablo/DSL modeme doğrudan
kablolu bağlantı en iyi seçimdir.
Kablosuz seçeneği kullanmak isterseniz, performans
zaman zaman evde bulunan diğer elektronik
cihazlar nedeni ile etkilenebilir.
Kablosuz Ağ Kurulumu
Kablosuz ağ bağlantısı için, oynatıcı ağ iletişimi için
ayarlanmalıdır. Bu ayarlama [Ayar] menüsünden
gerçekleştirilebilir. [AĞ] ayarlarını aşağıdaki şekilde
düzenleyin. Oynatıcının ağa bağlanması için
erişim noktasının veya kablosuz yönlendiricinin
ayarlanması gerekmektedir.
Erişim noktanızda koruma varsa, güvenlik
kodunu gerektiği şekilde girmelisiniz.
,,Not
Erişim noktası veya kablosuz yönlendirici için
SSID adında Latin alfabesi veya rakam dışında
başka karakterler kullanmanız durumunda,
farklı şekilde görüntülenebilir.
Bağlanıyor
1.[Ayar] menüsünden [Bağlantı Ayarları]
seçeneğini seçin ve daha sonra Wheel (a)
basın.
Kablosuz
İletişim
2
20 Bağlanıyor
Gelişmiş Ayar
Ağ ayarlarını manuel olarak ayarlamak istiyorsanız,
[Gelişmiş Ayar] menüsünden [Ağ Ayarları]’ı seçmek
için w/s’ı kullanın ve Wheel (a)’a basın.
1. [Kablosuz]’u seçmek için w/s’ı kullanın ve
Wheel (a)’a basın.
,,Not
yy WEP güvenlik modunun genellikle erişim
noktası veya kablosuz yönlendirici ayarları
için 4 anahtarı bulunmaktadır. Eğer erişim
noktanız veya kablosuz yönlendiriciniz WEP
güvenliği kullanıyorsa, ev ağınıza bağlanmak
için güvenlik kodunuz “No 1” girin.
2
Bağlanıyor
yy Erişim Noktası, ev ağınıza kablosuz olarak
bağlamanıza izin veren aygıttır.
4. w/s/a/d kullanarak IP modunu [Dinamik]
ve [Statik] arasında seçebilirsiniz.
Normal olarak, [Dinamik] seçilerek IP adresi
otomatik olarak atanır.
,,Not
Ağda hiçbir DHCP sunucusu yoksa ve IP
adresini manüel olarak ayarlamak istiyorsanız,
[Statik] öğesini seçtikten sonra [IP Adresi],
[Alt Ağ Mask], [Ağ geçidi] ve [DNS Sunucusu]
ayarlarını yapın.
5. Ağ ayarlarını uygulamak için [Seguinte]’i seçin
ve Wheel (a)’a basın.
[AP Listesi] – Menzil içerisindeki kullanılabilir
tüm erişim noktalarını ve wireless router’ları
tarar ve bir liste halinde görüntüler.
[Ağ Adı (SSID)] – Erişim noktanız, ağ adını (SSID)
yayınlamıyor olabilir. Bilgisayarınız üzerinden
erişim noktası ayarlarınızı kontrol edin ve erişim
noktanızı SSID yayınına ayarlayın ya da [Ağ Adı
(SSID)] kısmına manuel olarak ağ adını girin.
[PBC] – Erişim noktanız ya da wireless router’ınız
PBC’yi (Düğme Yapılandırması) destekliyorsa,
bu özelliği seçin ve 120 saniye içerisinde erişim
noktanızdaki Düğme’ye basın. Ağ adını (SSID)
ve erişim noktanızın güvenlik kodunu bilmeniz
gerekmez.
[PIN] – Erişim noktanız WPS (Wi-Fi Korumalı
Kurulum) tabanlı PIN Kodu yapılandırma
yöntemini destekliyorsa, bu özelliği seçin ve
ekrandaki kod numarasını not alın. Sonra,
bağlanmak için erişim noktanızın ayar
menüsünde PIN kodunu girin. Ağ aygıtınızın
belgelerine bakın.
2. Ekrandaki her bağlantı yönteminin talimatlarını
izleyin.
Ağ bağlantısı durumu ekranda görüntülenir.
6. Ağ bağlantısını tamamlamak için [Tamam] ve
Wheel (a) düğmesine basın.
,,Not
PBC ve PIN ağ bağlantısını kullanmak için,
erişim noktanızın güvenlik modu OPEN veya
AES olarak ayarlanmalıdır.
Bağlanıyor
Ağ Bağlantısı ile İlgili Notlar
yy Kurulum esnasında pek çok ağ bağlantı problemi
yönlendirici veya modemin yeniden kurulması
ile ortadan kaldırılabilir. Oynatıcıyı ev ağına
bağladıktan sonra, gücü hemen kapatın ve/veya
ev ağ yönlendiricisinin veya kablo modeminin
güç kablosunun bağlantısını kesin. Daha sonra
gücü açın ve/veya güç kablosunu tekrardan
bağlayın.
yy Şirketimiz, sizin internet bağlantınız veya bağlı
diğer donanımlar nedeni ile geniş bant internet
bağlantısında ortaya çıkabilecek iletişim hataları/
arızaları nedeni ile oynatıcıda oluşabilecek
arızalardan sorumlu değildir.
yy İnternet bağlantısı ile sağlanan BD-ROM özellikleri
şirketimizce yaratılmamış veya sağlanmamıştır
ve şirketimiz bunların çalışabilirliğinden ve
devamlılığından sorumlu değildir. Internet
Bağlantısı üzerinden sağlanan bazı disk ile ilgili
içerikler bu oynatıcı ile uyumlu olmayabilir. Böyle
bir içerik hakkında herhangi bir sorunuz varsa,
lütfen disk üreticisi ile temasa geçiniz.
yy Bazı internet içerikleri daha yüksek bant genişli
bağlantısı gerektirebilir.
yy Oynatıcının düzgün olarak bağlanmış ve
konfigürasyonun yapılandırılmış olmasına
rağmen, bazı internet içerikleri internet
üzerindeki yoğunluk, aldığınız internet servisinin
bant aralığının kalitesi veya içerik sağlayıcı
tarafında oluşan problemler nedeni ile düzgün
olarak çalışmayabilir.
yy Bazı internet bağlantılarının ise size geniş bant
internet bağlantısı sunan internet hizmet
sağlayıcı (ISP) tarafından konan kısıtlamalar
nedeni ile mümkün olmayabilir.
yy Internet servis sağlayıcı tarafından talep edilen ve
bağlantı ücretleri ile sınırlı kalmamak üzere tüm
ilgi masraflar tarafınıza aittir.
yy Bu oynatıcının kablolu bağlantısı için A 10
Base-T veya 100 Base-TX LAN bağlantı gereklidir.
Aldığınız internet servisi böyle bir bağlantıya
olanak sağlamıyorsa oynatıcıyı bağlama
imkânınız olmayacaktır.
yy xDSL hizmetlerinin kullanımı için bir yönlendirici
kullanmanız gerekmektedir.
yy DSL hizmetlerini kullanmak için bir DSL modem
ve kablolu modem hizmetlerini kullanmak için ise
bir kablolu modem kullanılması gerekmektedir.
İnternet hizmet sağlayıcınız (ISP) ile yaptığınız
sözleşmede yer alan erişim yöntemine bağlı
olarak, bu oynatıcı içinde yer alan internet
özelliklerini kullanamayabilirsiniz veya aynı anda
internet bağlantısı yapacağınız cihaz sayısında
bir kısıtlama olabilir. (Internet Servis Sağlayıcınız
üyeliği bir aygıt ile sınırlandırıyor ise, bir PC’nin
sisteme bağlı olduğu ortamlarda bu aygıtın
bağlanmasına izin verilmez.)
yy İnternet hizmet sağlayıcınızın koyduğu şartlara
bağlı olarak, bir “Yönlendiricinin” kullanılmasına
izin verilmeyebilir veya kullanımı kısıtlı olabilir.
Daha fazla bilgi için internet hizmet sağlayıcınız
ile temas kurun.
yy Kablosuz ağ 2.4 GHz radyo frekansında
çalışmaktadır ve bu frekans, kablosuz ev telefonu,
Bluetooth® aygıtlar, mikro dalga fırın gibi diğer
ev aletleri tarafından da kullanılabilir ve bu
aletlerden yayılan etkileşimden etkilenebilir.
yy Yerel ev ağı üzerinde bulunan tüm kullanılmayan
ağ cihazlarını kapatın. Bazı aygıtlar ağ trafiği
oluşturur.
yy Daha iyi iletişim sağlayabilmek amacı ile,
oynatıcıyı erişim noktasına mümkün olduğunca
yakın bir noktaya yerleştirin.
yy Bazı durumlarda, erişim noktasını veya kablosuz
yönlendiriciyi yerden en az 0,45 m yukarıya
yerleştirmek alış gücünü artırmaktadır.
yy Oynatıcıyı mümkün olduğunca erişim noktası
yakınına yerleştirin veya oynatıcının yönünü
değiştirerek kendisi ile erişim noktası arasında
herhangi bir obje olmamasını sağlayın.
yy Kablosuz cihazların alış kalitesi, erişim noktasının
tipine, oynatıcı ve erişim noktası arasındaki
uzaklığa ve oynatıcının yeri gibi pek çok faktöre
bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
yy Erişim noktası veya kablosuz yönlendiricinizi
altyapı moduna ayarlayın. Duruma göre modu
desteklenmemektedir.
2
Bağlanıyor
yy İnternet hizmet sağlayıcısına (ISP) bağlı olarak,
geçerli olan hizmet anlaşması şartlarına göre,
internet hizmeti alan aygıt sayısı sınırlı olabilir.
Daha fazla bilgi için internet hizmet sağlayıcınız
ile temas edin.
21
22 Sistem Ayarları
Başlangıç Kurulumu
Üniteyi açtığınız ilk seferde, başlangıç kurulumu
sihirbazı ekrana gelir. Başlangıç kurulumu
sihirbazında görüntüleme dilini ve ağ ayarlarını
ayarlayın.
6. w/s/a/d kullanarak IP modunu [Dinamik]
ve [Statik] arasında seçebilirsiniz.
Normal olarak, [Dinamik] seçilerek IP adresi
otomatik olarak atanır.
1. (POWER)’a basın 1.
Başlangıç kurulumu sihirbazı ekrana gelir.
2. Bir görüntüleme dili seçmek için w/s/a/d’ı
kullanın ve Wheel (a)’a basın.
7. Ağ ayarlarını uygulamak için [Seguinte]’i seçin
ve Wheel (a)’a basın.
3
3. Ekrandaki rehberi takip ederek Magic uzaktan
kumanda cihazınızın bazı özelliklerini deneyin.
Sistem Ayarları
Ağ bağlantısı durumu ekranda görüntülenir.
Ağ ayarları hakkında bilgi için, sayfa 17’deki “Ev
Ağınız ile Bağlantı” kısmına bakın.
4. Ağ ayarı hazırlıklarını okuyun ve oluşturun ve
[Başlat] üzerindeyken Wheel (a)’a basın.
Kablolu ağ bağlıysa, ağ bağlantısı ayarı otomatik
olarak tamamlanacaktır.
5. Kullanılabilir bütün ağlar ekranda görüntülenir.
[Kablolu bağlantı] ya da istenen kablosuz ağ
SSID’sini seçmek için w/s’ı kullanın ve Wheel
(a) a basın.
Erişim noktanızda koruma varsa, güvenlik
kodunu gerektiği şekilde girmelisiniz.
8. Önceki adımlarda ayarladığınız tüm ayarları
kontrol edin.
Başlangıç kurulumu ayarlarını tamamlamak
için [Bitir] üzerindeyken Wheel (a)a basın.
Eğer değiştirilecek herhangi bir ayar varsa, 1’i
seçmek için w/s/a/d kullanın ve Wheel
(a) a basın.
Sistem Ayarları 23
Ayarlar
Ayar seçeneklerini ayarlama
Oynatıcının ayarlarını [Ayarlar] menüsünü kullanarak
değiştirebilirsiniz.
1. HOME (b) düğmesine basın.
[AĞ] Menüsü
[AĞ] ayarları yazılım güncellemelerinin, BD-Live
ve çevirim içi özelliklerinin kullanılabilmesi için
gereklidir.
Bağlantı Ayarları
Ev ağ ortamınız oynatıcıya bağlanmaya hazırsa,
oynatıcının ağ iletişimi için ağ bağlantısının
kurulması gerekmektedir. (Sayfa 17’te bulunan
“Ev Ağınıza Bağlanma” bölümüne bakınız.)
Bağlantı Durumu
BD-LIVE bağlantısı
BD-Live fonskiyonları kullanılmıyorken, internet
erişimi sınırlayabilirsiniz.
[İzinli]
İnternet erişimi bütün BD-Live içerikleri için
izinlidir.
3. w/s kullanarak ilk kurulum seçeneğini
seçebilir ve daha sonra d basarak ikinci seviyeye
çıkabilirsiniz.
[İzinli]
İnternet erişimi sadece içerik sahibi lisansına
sahip BD-Live içerikleri için izinlidir. İnternet
erişimi ve AACS Online fonksiyonları lisanssız
tüm BD-Live içerikleri için yasaklanmıştır.
[Yasak]
İnternet erişimi tüm BD-Live içerikleri için
yasaklanmıştır.
4. w/s kullanarak ikinci kurulum seçeneğini
seçebilir ve daha sonra Wheel (a) basarak
üçüncü seviyeye çıkabilirsiniz.
5. w/s kullanarak istenen ayar seçebilir ve daha
sonra Wheel (a) düğmesine basarak seçiminizi
teyit edebilirsiniz.
3
Sistem Ayarları
2. a/d kullanarak [Ayarlar] seçin ve sonra
Wheel (a) tuşuna basın. [Ayarlar] menüsü
görüntülenecektir.
Bu oynatıcı üzerindeki ağ durumunu kontrol
etmek istiyorsanız, [Bağlantı Durumu] seçeneğini
işaretleyerek Wheel (a) düğmesine basarak ağ
bağlantısının ve internet bağlantısının yapılıp
yapılmadığını control edebilirsiniz.
24 Sistem Ayarları
Akıllı Servis ayarı
[Ülke ayarı.]
Çevrimiçi içerik servisini görüntülemek
istediğiniz bölgeyi seçin.
[Sıfırla]
Bölgeye bağlı olarak, [Sıfırla] fonksiyonu
kullanılmayabilir.
Aygıt Adı
Sanal klavyeyi kullanarak bir ağ adı yapabilirsiniz. Bu
oyuncu, ev ağınıza girdiğiniz adı ile tanınacaktır.
3
Wi-Fi Direct
Sistem Ayarları
Bu oynatıcı Wi-Fi Direct™ onaylı bir cihazdır. Wi-Fi
Direct cihazları bir erişim noktası veya yönlendiriciye
bağlamadan birbirine bağlanmasını sağlayan bir
teknolojidir. Wi-Fi Direct menüsünü görüntülemek
için Wheel (a) tuşuna basın. Cihaz bağlantısı için
47. sayfaya bakınız.
Ağ oynatımı
Bu fonksiyon DLNA belgeli akıllı telefon tarafından
sağlanan DLNA medya sunucusu üzerinden
aktarılan medyanın oynatılmasına olanak sağlar.
Pek çok DLNA sertifikalı akıllı telefonlar ev ağınız
üzerindeki oynatım medyasının kontrol fonksiyonu
sağlayabilmektedir. Bu fonksiyonu [Açık] konumuna
getirerek akıllı telefonunuzun bu üniteyi kontrol
etmesini sağlayın. Daha fazla bilgi için DLNA
sertifikalı akıllı telefonunuzun kullanım kılavuzuna
veya uygulamaya bakın.
,,Not
yy Bu ünite ve DLNA sertifikalı akılı telefon aynı
ağ üzerine bağlı olmalıdır.
yy DLNA sertifikalı akıllı telefonda [Ağ oynatımı]
fonksiyonunu kullanmak için bu üniteye
bağlanmadan önce HOME (b)
düğmesine basarak ana menüyü
görüntüleyin.
yy Üniteyi [Ağ oynatımı] fonksiyonunu
kullanarak kontrol ettiğinizde uzaktan
kumanda çalışmayabilir.
yy Sayfa 61’da tanımlanan kullanılabilir dosya
formatları [Ağ oynatımı] fonksiyonunda her
zaman desteklenmemektedir.
Sistem Ayarları 25
[EKRAN] Menüsü
Çözünürlük
TV İzleme Oranı
HDMI video sinyalinin çıkış çözünürlüğünü ayarlar.
Sayfa 14 çözünürlük seçeneklerine bakınız.
Televizyonunuzun tipine göre bir TV en boy oranı
seçin.
[4:3 Letter Box]
Standart 4:3 TV bağlantısı yapıldığında seçin.
Resmin alt ve üst kısımlarında bulunan bantlarla
tiyatrosal bir görüntü sağlar.
[Auto]
HDMI OUT fişinin televizyona bağlı olduğu
durumda görüntü bilgileri temin edilir (EDID)
ve bağlı televizyon ünitesi için en uygun
çözünürlük değeri seçilir.
[576p]
[4:3 Yatay Kaymalı]
576 çizgili aşamalı video çıktısı.
Standart 4:3 TV bağlantısı yapıldığında seçin.
Resmi keserek ekranınız ile aynı boya getiri.
Resmin her iki tarafı kesilmiştir.
[720p]
Bir 16:9 genişlikte TV bağlı olduğunda seçin.
4:3 görüntü orijinal 4:3 görüntü oranı olduğu
takdirde, sağında ve solunda siyah bölgelerle
birlikte görüntülenir.
[1080i]
1080 çizgili bindirmeli video çıktısı.
[1080p]
1080 çizgili aşamalı video çıktısı.
[16:9 Tam]
Ultra HD yükseltme
Bir 16:9 genişlikte TV bağlı olduğunda seçin.
4:3 görüntü yatay konumda ekranı doldurmak
üzere ayarlanır (linear orantılı).
Bu özellik HDMI bağlantısı aracılığıyla ünitenin
ilk video çözünürlüğünü Ultra HD çözünürlüğe
yükseltmesine olanak tanır.
,,Not
Çözünürlüğün 720p’nin üzerine ayarlanması
durumunda [4:3 Letter Box] ve [4:3 Yatay
Kaymalı] seçenekleri seçilemez.
[Otomatik]
Ultra HD çözünürlükte görüntü sağlayabilen
bir ekranın bağlanması halinde, ünite otomatik
olarak Ultra HD çözünürlükte video sinyali
üretir.
[Kapalı]
Ünite Yükseltme özelliğini kapatır.
,,Not
yy Ünite 24 Hz formatlı BD-ROM disk oynatma
sırasında Ultra HD çözünürlükte video sinyali
üretir.
yy Çözünürlük değiştiğinde, resim oynatımı
geçici olarak kesintiye uğrayabilir.
3
Sistem Ayarları
[16:9 Original]
720 çizgili aşamalı video çıktısı.
26 Sistem Ayarları
1080p Ekr.Modu
HDMI Renk Ayarı
Çözünürlük 1080p olarak belirlendiğinde, HDMI
donanımlı 1080p/24 Hz giriş uyumlu aygıtlarda film
içeriklerinin uygun olarak gösterimi için (1080p/24
Hz) seçin.
HDMI OUT jakından çıkış türünü seçin. Bu ayar için
lütfen görüntüleme aygıtınızın kullanıcı kılavuzuna
başvurun.
,,Not
yy [24 Hz] seçildiğinde, video aktarımları
esnasında bazı resim bozuklukları oluşabilir.
Böyle bir durumla karşılaşıldığında [50 Hz]’i
seçin.
3
yy [24 Hz]’de [1080p Ekr.Modu] ayarlanmış
olsa dahi, televizyonunuzun 1080p/24 Hz
ile uyumlu olmaması durumunda video
çıktısının çerçeve frekansı 50 Hz olarak video
kaynak formatına uyarlanır.
[YCbCr]
Bir HDMI görüntü aygıtına bağlarken seçin.
[RGB]
Bir DVI görüntü aygıtına bağlarken seçin.
3D Modu
Blu-ray 3D disk oynatıcısı için çıkış modunu
belirleyin.
[Kapalı]
Sistem Ayarları
Blu-ray 3D disk, normal bir BD-ROM disk
oynatımında olduğu gibi 2D modunda çıkış
verecektir.
[Açık]
Blu-ray 3D disk oynatımında çıkış 3D modunda
olacaktır.
Ana Menü Rehberi
Bu fonksiyon Ana Menü üzerindeki rehber
balonunun görüntülenmesine veya kaldırılmasına
olanak sağlar. Rehberin görüntülenmesi için bu
seçeneği [Açık] olarak belirleyin.
Sistem Ayarları 27
[DİL] Menüsü
[SES] Menüsü
Ekran Menüsü
Her diskte çeşitli ses çıkış opsiyonları bulunmaktadır.
Oynatıcının Ses seçeneklerini, kullandığınız ses
sistemine uygun olarak belirleyin.
[Ayarlar] menüsü ve ekran üzeri göstergeler için bir
dil seçin.
Disk Menü/Disk Sesi/Disk Alt yazısı
Audio parçası, alt yazılar ve disk menüsü için (disk
audio) tercih edilen dili seçin.
[Orijinal]
Diskin kaydedildiği orijinal dile başvurur.
[Diğer]
[Kapalı] (sadece Disk altyazı için)
Alt yazıyı kapat.
,,Not
Diske bağlı olarak, seçili dil çalışmayabilir.
Dijital Çıkış
[PCM Stereo] (HDMI, OPTICAL)
Bu seçeneği, ünitenin HDMI OUT veya DIGITAL
AUDIO OUT soketini iki kanal sayısal stereo
şifre çözücüsü bulunan aygıta bağlarken seçin.
[PCM Çoklu Kanal] (Sadece HDMI)
Bu seçeneği, ünitenin HDMI OUT soketini
çoklu kanal sayısal şifre çözücüsü bulunan
aygıta bağlarken seçin.
[DTS Tekrar Kodlama] (HDMI, OPTICAL)
Bu seçeneği, ünitenin HDMI OUT veya DIGITAL
AUDIO OUT soketini DTS şifre çözücüsü
bulunan aygıta bağlarken seçin.
[BitStream] (HDMI, OPTICAL)
Bu seçeneği, ünitenin HDMI çıkış veya DIGITAL
AUDIO OUT soketini LPCM, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS ve
DTS-HD şifre çözücüsü sahip aygıta bağlarken
seçin.
,,Not
yy [Dijital Çıkış] seçenekleri [PCM Çoklu Kanal]
olarak belirlenmesi durumunda, eğer PCM
Çoklu Kanal bilgileri HDMI aygıtından
EDID ile algılanamaz ise ses PCM stereo
formatında verilebilir.
yy [Dijital Çıkış] opsiyonunun [DTS Tekrar
Kodlama]’ye ayarlanması halinde, DTS Tekrar
Kodlama ses çıkışı BD-ROM diskleri ikincil
ses ve orijinal ses çıkışı diğer disklere yapılır
([BitStream] gibi).
3
Sistem Ayarları
Başka bir dili seçmek için Wheel (a)’a
basın. Başka bir dil seçmek için ilk olarak sayı
düğmelerine, daha sonra Wheel (a)’a basarak
67. sayfadaki dil kodu listesinde yer alan uygun
4 haneli sayıyı girin.
,,Not
Ses çıkışını pek çok faktör etkileyebileceğinden
dolayı, daha fazla detay için “Ses Çıkış
Özellikleri” ile ilgili bölüme bakın. (Sayfa 64).
28 Sistem Ayarları
Örnekleme Sıklığı (Sayısal Ses Çıkışı)
[48 kHz]
A/V alıcınızın ve yükselticinizin 192 kHz ve 96
kHz sinyallerini yönetememesi durumunda bu
seçeneği seçin. Bu seçenek seçildiğinde, bu
ünite otomatik olarak herhangi bir 192 kHz
ve 96 kHz sinyali 48 kHz sinyale çevirerek
sisteminizin şifre çözmesine olanak sağlar.
[96 kHz]
3
Sistem Ayarları
A/V alıcınızın ve yükselticinizin 192 kHz
sinyallerini yönetememesi durumunda bu
seçeneği seçin. Bu seçenek seçildiğinde, bu
ünite otomatik olarak herhangi bir 192 kHz
sinyali 96 kHz sinyale çevirerek sisteminizin şifre
çözmesine olanak sağlar.
[192 kHz]
A/V alıcınızın ve yükselticinizin 192 kHz
sinyallerini yönetebilmesi durumunda bu
seçeneği seçin.
A/V Alıcı veya Yükselticinizin dokümanlarına bakarak
bu cihazların yeteneklerini kontrol edebilirsiniz.
DRC (Dinamik Aralık Kontrolü)
Bu fonksiyon sizin bir filmi daha düşük ses ayarı ile
ses belirginliğinden herhangi bir ödün vermeden
seyretmenizi sağlar.
[Kapalı]
Bu fonksiyonu sonlandırır.
[Açık]
Dolby Digital, Dolby Digital Plus veya Dolby
TrueHD ses çıkış dinamik alanını sıkıştırır.
[Otomatik]
Dolby TrueHD ses çıkış dinamik alanı
kendiliğinden belirlenmektedir.
Dolby Digital ve Dolby Digital Plus dinamik
alanı [Açık] modunda olduğu gibi çalıştırılır.
,,Not
DRC ayarı sadece bir disk takılıyken veya ünite
tam durma modundayken değiştirilebilir.
DTS Neo:6
Oynatıcının bir HDMI bağlantısı ile çoklu kanal
Audio Alıcısına bağlanması durumunda, bu
seçeneği 2-kanal ses kaynaklı çoklu kanal surround
ses olarak ayarlayın ve keyfini çıkarın.
[Kapalı]
Stereo sesi ön hoparlörlerden vermektedir.
[Müzik]
Çoklu kanal sesleri müzik dinleme amacı ile
optimize eder.
[Sinema]
Müzik dinleme amacı ile optimize edilen çoklu
kanal seslerini film seyredilirken optimize eder.
,,Not
yy Bu fonksiyon çevirim içi hizmet ile birlikte
kullanılamaz.
yy Bu işlev için sadece 48 kHz’den daha düşük
örnekleme frekansına sahip ses kaynakları
bulunmaktadır.
yy Bu fonksiyon sadece [Dijital Çıkış] seçeneği
[PCM Çoklu Kanal] olarak ayarlandığında
kullanılır.
Sistem Ayarları 29
[KİLİT] Menüsü
DVD İzlenme Oranı
[KİLİT] ayarları sadece BD-ROM ve DVD oynatmayı
etkiler.
Blok halinde DVD’leri değerlendirme içeriklerine
göre yapılır. (Tüm disklerin değerlendirmesi
yapılmamıştır.)
[KİLİT] seçeneğinde herhangi bir özelliğe erişmek
için, oluşturduğunuz 4-haneli güvenlik kodunu
girmelisiniz.
Henüz bir parola girmediyseniz, girmeniz
istenecektir. 4 rakamlı şifrenizi iki kez girin ve Wheel
(a) basarak yeni şifrenizi belirleyin.
Parola
Şifrenizi girebilir veya değiştirebilirsiniz.
[Hiçbiri]
[Değiştir]
Mevcut şifrenizi girin ve Wheel (a) basın.
4 rakamlı şifrenizi iki kez girin ve Wheel (a)
basarak yeni şifrenizi belirleyin.
Değerleme bir (1) en fazla kısıtlamaya sahipken
değerleme sekiz (8) en az kısıtlamaya sahiptir.
[Kilidi Aç]
[Kilidi Aç], seçeneği tercih edildiğinde, ebeveyn
kontrolü etkin değildir ve disk tamamı ile
görüntülenir.
Blu-Ray Disk İzlenme Oranı
BD-ROM oynatması için yaş sınırını belirleyin.
BD-ROM görüntülemesine yaş sınırlaması getirmek
için sayı düğmelerini kullanın.
[255]
Tüm BD-ROM oynatılır.
Şifrenizi unutmanız durumunda
[0-254]
Şifrenizi unutmanız halinde aşağıdaki adımları takip
ederek şifreyi kaldırabilirsiniz.
BD-ROM üzerine kaydedilmiş değere göre
gösterimi kısıtlar.
1. Oynatıcı içerisinde disk bulunuyorsa çıkartın.
2. [Ayarlar] menüsü içerisinde [Parola] seçeneğini
işaretleyin.
3. “Kırmızı -> Yeşil -> Sarı -> Yeşil -> Sarı -> Mavi”
girmek için renkli butonları kullanın.
Parola temizlendi.
,,Not
[Blu-Ray Disk İzlenme Oranı] sadece İleri
Değerlendirme Kontrolüne sahip Blu-ray
disklerde uygulanır.
Alan Kodu
DVD video disklerin orantılanması için sayfa 66’da
verilen bölge kodları içerisinden bulunduğunu
bölge kodunu girin.
3
Sistem Ayarları
4 rakamlı şifrenizi iki kez girin ve Wheel (a)
basarak yeni şifrenizi belirleyin.
[İzlenme Oranı 1-8]
30 Sistem Ayarları
[DİĞER] Menüsü
İşaretçi
Sihirli uzaktan kumanda cihazının sihirli işaretçisinin
hızını ve büyüklüğü ayarlar.
[Hız]
Sihirli işaretçinin hareket hızını ayarlar.
[Boyut]
Sihirli işaretçinin büyüklüğünü ayarlar.
DivX® VOD
3
Sistem Ayarları
DIVX GÖRÜNTÜ HAKKINDA: DivX®, Rovi
Corporation’ın bir alt kuruluşu olan DivX, LLC
tarafından yaratılan bir dijital görüntü formatıdır.
Bu, DivX görüntü oynatan resmi DivX Sertifikalı®
bir cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX
görüntülerine dönüştürecek yazılım araçları için
divx.com adresini ziyaret edin.
DIVX VIDEO ISMARLAMA İŞLEMİ HAKKINDA: Bu
DivX® Sertifikalı aygıtın DivX Satın Alınan Video
(VOD) içeriğini gösterebilmesi için kayıt ettirilmesi
gerekmektedir. Bir kayıt numarası oluşturabilmek
için Kurulum menüsü içerisinde (DivX VOD]
bölümünü bulun. Kaydınızın nasıl yapılacağı
hakkında daha fazla bilgi almak için vod.divx.com
adresini ziyaret edin.
[Kayıt Ol]
Oynatıcınızın kayıt kodunu görüntüler.
[Kaydı Sil]
Cihazınızın etkinliğini kaldırarak etkinlik
kaldırma kodunu görüntüleyin.
,,Not
Bu oynatıcı kayıt kodu ile DivX(R) VOD’dan
indirilen tüm videolar sadece bu ünite üzerinde
oynatılabilir.
Hızlı Başlat
Bu oynatıcı düşük enerji tüketimi ile bekleme
modunda kalabilir, böylece bu birimi açtığınızda
oynatıcı hemen başlar. [Hızlı Başlat] işlevini
etkinleştirmek için bu seçeneği [Açık] olarak
ayarlayın.
,,Not
yy [Hızlı Başlat] seçeneği [Açık] olarak ayarlı
ise ve elektrik kesintisi nedeniyle AC gücü
oynatıcıya kazara yeniden bağlandıysa,
oynatıcı bekleme durumuna geçmek için
kendini otomatik olarak başlatır. Oynatıcıyı
çalıştırmadan önce, oynatıcı bekleme
moduna geçene kadar biraz bekleyin.
yy [Hızlı Başlat] [Açık] seçeneğine
ayarlandığında, güç tüketimi [Hızlı Başlat]
[Kapalı] seçeneği ayarına göre daha yüksek
olacaktır.
Otomatik Güç Kapalı
Ekran koruyucu üniteyi Durma modunda beş
dakikadan daha fazla bıraktığınızda etkinleşir. Bu
seçeneği etkin konuma getirseniz [Açık], ünite
ekran koruyucu devreye girdikten 20 dakika sonra
kendisini kapatacaktır. Bu seçeneğin [Kapalı]
konumda olması durumunda ekran koruyucu
kullanıcı tarafından ünite tekrar kullanılana kadar
açık kalacaktır.
Sistem Ayarları
31
Başlat
[Fabrika Ayarı]
Oynatıcıyı ayarlarını fabrika ön ayarlarına
ayarlayabilirsiniz.
[Veri Blu-ray belleğini sil]
BD-Live içeriğini bağlanan USB depolama
aygıtını kullanarak başlangıç durumuna getirir.
,,Not
[Fabrika Ayarı] seçeneğini kullanarak orijinal
fabrika ayarlarını seçerseniz, tüm online
hizmetler ve ağ kurulumlarını yeniden
yapılandırmanız gerekir.
3
[Bilgi]
Mevcut yazılım sürümünü görüntüler.
[Güncelle]
Yazılımı güncellemek için cihazı doğrudan
yazılım güncelleme sunucusuna
bağlayabilirsiniz (bakınız sayfa 59).
Sistem Ayarları
Yazılım
32 İşletim
Home Menüsü Ekranı
[Ev] menüsünün kullanımı
HOME (b) tuşuna basıldığında ana menü açılır.
Kategori seçmek için w/s/a/d tuşlarını kullanın
Wheel (a) tuşuna basın.
4
Smart Share Kullanımı
Disk takarak, USB aygıtı bağlayarak veya ev ağını
(DLNA) kullanarak ünitede video, fotoğraf ve ses
içeriği oynatabilirsiniz.
1. HOME (b) tuşuna basarak ana menüyü
görüntüleyin.
2. [Smart Share] öğesini seçin ve Wheel (a)
tuşuna basın.
,,Not
İşletim
Bölgeye bağlı olarak, [LG Smart World],
[Uygulamalarım] hizmeti ve [Ara] fonksiyonu
kullanılmayabilir.
a Bağlı tüm cihazları görüntüler.
a
[Smart Share] - Smart Share menüsünü
görüntüler.
b
[Premium] - Premium ana ekranını
görüntüler. (sayfa 52)
c
[LG Smart World] - Ünitede sağlanan LG
Apps adlarını görüntüler. (sayfa 52)
d
[Uygulamalarım] - [Uygulamalarım] ekranını
görüntüler. (sayfa 54)
e
[Ayarlar] - Sistem ayarlarının yapılmasını
sağlar.
f
[ ] - İstenen LG Apps ve diğer içeriklerde
arama yapılmasını sağlar.
g [
] - oturum açma menüsünü görüntüler.
b Video, fotoğraf veya ses içeriğini görüntüler.
c
Bağlı cihazda kayıtlı dosya veya klasörü
görüntüler.
İşletim 33
Bağlı Cihazları
Oynatma
Disk Oynatma
erot
1. Disk yuvasına bir disk yerleştirin.
Pek çok Audio CD, BD-ROM ve DVD-ROM
diskleri için oynatma otomatik olarak başlar.
2. HOME (b) tuşuna basın ve ardından [Smart
Share]öğesini seçin.
3. Disk simgesini seçin.
,,Not
yy Bu kılavuz içerisinde tanımlanan oynatım
fonksiyonları, tüm dosya ve medya tipleri
için geçerli olmayabilir. Bazı fonksiyonlar pek
çok faktöre bağlı olarak kısıtlanabilir.
yy Bu oynatıcıda tamamlanmamış DVD-VR
formatlı diskler oynatılmayabilir.
yy Bazı DVD-VR diskler CPRM verileri kullanılarak
DVD KAYIT CİHAZI ile oluşturulur. Bu cihaz
bu tip diskleri desteklememektedir.
Bu oynatıcı sağ ve sol göz için ayrı görüntülemeye
sahip Blu-ray 3D disklerini oynatabilir.
Hazırlık
Bir Blu-ray 3D diskini stereoskopik 3D modunda
oynatabilmek için aşağıdaki işlevlerin yerine
getirilmesi gerekmektedir:
yy Televizyon setinizin 3D hazır ve HDMI giriş(ler)
e sahip olup olmadığını kontrol edin.
erektiğinde, 3D gözlüklerinizi takarak 3D
yy G
tecrübesinin zevkini çıkarın.
D-ROM adının Blu-ray 3D disk olup
yy B
olmadığını kontrol edin.
ynatıcının HDMI çıkışı ve TV'nin HDMI girişi
yy O
arasına bir HDMI kablo (Tip A, Yüksek Hızlı
HDMI™ Kablo) bağlayın.
1. HOME (b) tuşuna basın ve [Ayarlar]
menüsünde [3D Modu] seçeneğini [Açık]
durumuna ayarlayın (sayfa 26).
2. Disk yuvasına bir disk yerleştirin.
Oynatma işlemi otomatik olarak başlar.
3. 3D-hazır TV’nin kullanıcı kitapçığına başvurarak
daha fazla bilgi edinin.
Televizyon ayarlarınızda gerekli düzenlemeleri
yaparak görüntü ayarlarını ve odaklama değerini
3D efekti için daha etkili konuma getirebilirsiniz.
>>Dikkat
yy 3D içeriklerinin uzun süre seyredilmesi baş
dönmesine ve yorgunluğa neden olabilir.
yy Hasta, çocuk ve hamile bayanların
3D modunda film seyretmeleri
önerilmemektedir.
yy 3D içerikleri seyrederken, baş ağrısı,
yorgunluk veya baş dönmesi hissederseniz,
kendinizi tekrar normal hissedinceye kadar
televizyonunuzu kapatarak dinlenmeniz
önerilir.
4
İşletim
yy BD-ROM başlıklarına bağlı olarak, düzgün
oynatım için bir USB aygıtının bağlı olması
gerekebilir.
Blu-ray 3D diskin oynatılması
e
34 İşletim
Disk/USB aygıtı üzerinde
dosya oynatma
yui
Bu cihaz disk veya USB üzerinde bulunan video,
müzik ve fotoğraf dosyalarını oynatabilir.
1. Tepsiye bir veri diski yerleştirin veya bir USB
aygıtı bağlayın.
USB aygıtı ile ilgili notlar
yy Bu oynatıcı, dosyalara (müzik, fotoğraf, film)
erişim sağlanırken FAT32 ve NTFS formatlı USB
flaş bellek/harici HDD’yi destekler. Ancak, BD-Live
için, FAT32 formatlı USB flaş bellek/harici HDD
kullanın.
yy Bu oynatıcı USB aygıt üzerinde en fazla 4
bölünmüş segmenti kabul eder.
yy İşletim esnasında (oynatma vb) USB aygıtı çekip
çıkarmayınız.
yy Bilgisayara bağlandığında, ek program kurulumu
gerektirenUSB aygıtları desteklemez.
yy USB aygıtı: USB1.1 ve USB2.0 desteği sunan USB
aygıtı.
yy Film, ses ve fotoğraf dosyaları oynatılabilir. Dosya
tipine göre çalıştırma detayları için ilgili sayfalara
başvurunuz.
4
İşletim
USB aygıtını HOME menüsünde iken bağladığınızda,
oynatıcı USB depolama aygıtında kayıtlı müzik
dosyasını otomatik olarak oynatmaya başlar. USB
depolama aygıtının çeşitli tiplerde dosya içermesi
durumunda, dosya tipinin seçimi için bir menü
açılır.
yy Veri kaybını önlemek için düzgün aralıklarla
yedekleme yapılması önerilir.
Dosya yükleme USB bellek içerisinde barındırılan
içerik sayısına bağlı olarak birkaç dakika alabilir.
Yüklemeyi durdurmak için [Cancel] seçili durumda
iken Wheel (a) tuşuna basın.
yy Dijital kamera veya mobil telefonlar
desteklenmemektedir.
2. HOME (b) tuşuna basın.
3. [Smart Share] öğesini seçin ve Wheel (a)tuşuna
basın.
4. Kategoriden istenen bağlı cihazı seçin.
5. [Film], [Fotoğraf ] veya [Müzik] öğesini seçin.
6. w/s/a/d tuşlarını kullanarak bir dosya
seçin ve dosyayı oynatmak için N (Play/Pause)
veya Wheel (a) tuşuna basın.
yy Bir USB uzatma kablosu, USB GÖBEK veya USB
Çoklu okuyucu kullanılması durumunda, USB
aygıtı tanınmayabilir.
yy Bazı USB aygıtları bu ünite ile çalışmayabilir.
yy Ünitenin USB bağlantı noktası PC’ye bağlanamaz.
Ünite bir depolama aygıtı olarak kullanılamaz.
İşletim 35
Ağ sunucusu üzerinden dosya
oynatma
yui
Bu oynatıcı, DLNA sunucuda bulunan video
dosyalarını oynatabilir, müzik ve fotoğraf dosyaları
içeriklerini ev ağınız üzerinden görüntüleyebilir.
1. Ağ bağlantısı ve ayarlarını kontrol edin (sayfa
17).
2. HOME (b) tuşuna basın.
3. [Smart Share] öğesini seçin ve Wheel (a)
tuşuna basın.
4. Kategoriden bir DLNA medya sunucusu seçin.
6. w/s/a/d tuşlarını kullanarak bir dosya
seçin ve dosyayı oynatmak için N (Play/
Pause) veya Wheel (a) tuşuna basın.
yy Oynatılamayan dosyaların simgesi
görüntülenebilir, ancak bu oynatıcıda
görüntülenemez.
yy Altyazı dosyası adı ve video dosyası adı aynı
olmalı ve aynı klasörde yer almalıdır.
yy Oynatım ve işletim kalitesi ev ağınızın
durumundan etkilenebilir.
yy Sunucunuzun ortamına bağlı olarak bağlantı
sorunları yaşayabilirsiniz.
yy Bilgisayarınızını DLNA sunucusu olarak
atamak için, verilen Nero MediaHome 4
programını bilgisayarınıza yükleyin. (sayfa
36)
4
İşletim
5. [Film], [Fotoğraf ] veya [Müzik] öğesini seçin.
,,Not
yy Dosya gereksinimleri sayfa 61'te
tanımlanmıştır.
36 İşletim
PC Ev Ağı Sunucusu
Kullanma
DLNA (Digital Living Network Alliance) Dijital Yaşam
Ağı Birliği anlamına gelir ve kullanıcılara sunucuda
kayıtlı vide fotoğraf ve ses dosyalarına erişme ve ev
ağı üzerinden bu dosyaları TV’de oynatma olanağı
sunar.
Bir dosyayı oynatmak için bilgisayara bağlanmadan
önce, Nero MediaHome 4 Essentials programının
bilgisayarınızda yüklü olmalıdır.
Nero MediaHome 4 Essentials
Kurulumu
Windows
4
İşletim
Bilgisayarınızı başlatın ve size verilen CD-ROM’u
bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın. Bir
kurulum sihirbazı kolay ve çabuk kurulum için size
ayrdımcı olacaktır. Nero MediaHome 4 Essentials
kurulumu için aşağıdaki işlemleri yerine getirin.
1. Tüm Microsoft Windows programlarını kapatın
ve çalıştırdığınız virüs koruma programlarından
çıkın.
2. Verilen CD-ROM diskini bilgisayarınızın CD-ROM
sürücüsüne takın.
3. [Nero MediaHome 4 Essentials] tıklayın.
4. Yüklemeyi başlatmak için [Run] tıklayın.
5. [Nero MediaHome 4 Essentials] tıklayın.
Kurulum için hazırlık başlar ve kurulum sihirbazı
görüntülenir.
6. [Next] düğmesini tıkladığınızda seri numarası
giriş ekranı görüntülenecektir. [Next] tıklayarak
bir sonraki adıma geçin.
7. Tüm şartları kabul etmeniz durumunda [I accept
the License Conditions] kutusunu işaretleyin ve
[Next].tıklayın. Bu sözleşmeye onay vermeden
kurulum yapılmayacaktır.
8. [Typical] ve arkasından [Next] tıklayın. Kurulum
işlemleri başlayacaktır.
9. Kimlik bilgileri alınmadan veri toplama çalışması
içerisinde yer almak istiyorsanız kutuyu
işaretleyin ve [Next] düğmesini tıklayın.
10.Yüklemeyi tamamlamak için [Exit] düğmesine
basın.
Mac OS X
1. Bilgisayarınızı başlatın ve size verilen CD-ROM
diskini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın.
2. CD-ROM sürücüsüne göz atın ve “MediaHome_4_
Essentials_MAC” klasörünü açın.
3. “Nero MediaHome.dmg” resim dosyasına çift
tıklayın. Nero MediaHome penceresi açılır.
4. Nero MediaHome penceresinde Nero
MediaHome simgesini pencere içerisindeki
Uygulamalar klasörüne ya da istenen başka bir
yere sürükleyin.
5. Şimdi sürüklediğiniz yerdeki Nero MediaHome
simgesine çift tıklayarak uygulamayı
başlatabilirsiniz.
Dosya ve klasörlerin
paylaşılması
Bilgisayarınızda bulunan film, müzik, ve/veya
fotoğraf içerikli klasörleri oynatmak için bu içeriklere
sahip klasörleri paylaşmalısınız.
Bu bölüm bilgisayarınızda paylaşılan dosyaların
seçim işlemini açıklamaktadır.
1. “Nero MediaHome 4 Essentials” simgesine çift
tıklayın.
2. Sol tarafta bulunan [Network] ikonu üzerinde
tıklayın ve [Network name] alanı üzerinde ağ
bağlantınızı tanımlayın. Girdiğiniz ağ adı oynatıcı
tarafından tanınacaktır.
3. Sol tarafta bulunan [Shares] ikonunu tıklayın.
4. [Shares] ekranı üzerinde [Local Folders]
sekmesini tıklayın.
5. [Browse Folder] penceresini açmak için Click
[Add] ikonunu tıklayın.
6. İçeriğinde paylaşmak istediğiniz dosyaların
bulunduğu klasörü seçin. Seçili klasör paylaşılan
klasör listesine eklenmiştir.
7. [Start Server] ikonunu tıklayarak sunucuyu
çalıştırın.
,,Not
yy Paylaşılan klasörler veya dosyalar oynatıcı
üzerinde görüntülenmez ise [Local Folders]
sekmesi üzerinden klasörü tıklayın ve
[Rescan Folder] üzerinde [More] düğmesini
tıklayın.
yy www.nero.com sitesinden daha fazla bilgi
alabilir ve yazılım araçlarını inceleyebilirsiniz.
İşletim 37
Nero MediaHome 4 Essentials
Hakkında
Nero MediaHome 4 Essentials, film, müzik
ve bilgisayarınız üzerinde saklanan fotoğraf
dosyalarının bir DLNA uyumlu dijital medya
sunucusu olarak bu oynatıcı ile paylaşılmasını
sağlayan yazılım ürünüdür.
,,Not
yy The Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM
bilgisayar kullanımı için tasarlanmıştır ve
bu oynatıcı veya diğer başka bir cihaz içine
yerleştirilmemelidir.
yy Temin edilen Nero MediaHome 4 Essentials
CD-ROM sadece bu oynatıcıda dosya ve
klasörlerin paylaşımı için hazırlanmış özel bir
yazılım sürümüdür.
yy Temin edilen Nero MediaHome 4 Essentials
yazılımı aşağıdaki fonksiyonları desteklemez.
Kod çevirimi, Uzaktan UI, TV kontrolü,
internet hizmetleri ve Apple iTunes.
Windows PC
yy Windows® XP (Servis Paketi 2 veya daha yenisi),
Windows Vista® (Servis Paketi gereksinimi yoktur),
Windows® 7 ( Servis Paketi gerekmiyor.),
Windows® XP Media Center Edition 2005 (Servis
Paketi 2 veya daha yenisi), Windows Server® 2003
yy Windows Vista® 64-bit sürümü (uygulama 32-bit
mod ile çalışır)
yy Windows® 7 64-bit sürümü (uygulama 32-bit
modunda çalışır)
yy Sabit sürücü gereksinimi: Sadece Nero Media
Home tipik yükleme için 200 MB sabit sürücü
alanına gereksinim vardır.
yy 1.2 GHz Intel® Pentium® III veya AMD
Sempron™ 2200+ işlemciler
yy Bellek 256 MB RAM
yy En az 32 MB video belleği olan Grafik Kartı,
800 x 600 piksel minimum çözünürlük ve 16 bit
renk ayarı.
yy Windows Internet Explorer® 6.0 veya yukarısı
-- Windows : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgewin
yy DirectX® 9.0c revizyon 30 (Ağustos 2006) veya
daha yenisi
-- Mac OS : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgemac
yy Ağ ortamı: 100 Mb Eternet, WLAN
yy Bu kitapçık Nero MediaHome 4
Essentials’ın işlevlerini İngilizce sürümünü
ile örneklendirmektedir. Kendi dilinizde
yapılacak gerçek işlevler için açıklamalara
bakınız.
Macintosh
yy Mac OS X 10,5 (Leopard) veya 10,6 (Snow
Leopard)
yy Intel x86 işlemcili Macintosh bilgisayar
yy Sabit sürücü gereksinimi: Sadece Nero Media
Home tipik yükleme için 200 MB sabit sürücü
alanına gereksinim vardır.
yy Bellek 256 MB RAM
4
İşletim
yy Temin edilen Nero MediaHome 4 Essentials
yazılımı web sitesinden indirilebilir
Sistem Gereksinimleri
38 İşletim
Genel Oynatma
Fotoğraf içeriği ile ilgili temel
işlemler
Video ve ses içeriği için temel
işlemler
Slayt gösterisi izlemek için
Oynatımı durdurmak
Oynatım esnasında Z (STOP) tuşuna basın.
Oynatıma ara vermek
N (Play/Pause) düğmesine oynatım esanasında
basın.
N (Play/Pause) düğmesine basarak oynatım
moduna geri dönebilirsiniz.
İleri ve geri tarama
4
Oynatma sırasında ileriye hızlı oynatma veya geriye
hızlı oynatma için C veya V tuşuna basılı
tutun.
İşletim
c ya da v düğmesine art arda basarak çeşitli
oynatma hızları arasında geçiş yapabilirsiniz.
Oynatım hızının yavaşlatılması
Oynatım durdurulduğunda v düğmesine arka
arkaya basarak yavaş çekim hızını ayarlayabilirsiniz.
Bir önceki/sonraki bölüm/parça/
dosyaya atlama
Oynatma esnasında C veya V basarak bir
sonraki bölüm/parça gidebilir veya çalan bölüm/
parçanın başına dönebilirsiniz.
C düğmesine iki kez hafifçe basarak bir önceki
bölüm/parça/dosyaya geri dönülür.
Sunucunun dosya lisesi menüsünde, bir klasörde
pek çok içerik yer alabilir. Bu durumda,
C veya V tuşuna basarak aynı tipteki bir
önceki veya bir sonraki içeriğe geçebilirsiniz.
N (Play/Pause) düğmesine basarak slayt
gösterisine başlayabilirsiniz.
Slayt gösterisini durdurmak için
Slayt göserisi esnasında Z (STOP) tuşuna basın.
Slayt gösterisini bellemeye almak
için
Slayt gösterisi esnasında N (Play/Pause) tuşuna
basın.
N (Play/Pause) d tuşuna basarak slayt gösterisine
tekrar başlayabilirsiniz.
Bir önceki/sonraki fotoğrafa geçme
Tam ekran üzerinde fotoğraf izlerken a veya d
tuşuna basarak bir önceki veya bir sonraki fotoğrafa
geçebilirsiniz.
İşletim 39
Oynatımı devam ettirir
eroyt
u
Diske bağlı olarak, kayıt işlemi Z (STOP) düğmesine
basıldığında gerçekleşir.
Ekran üzerinde “MZ (Resume Stop)” ibaresinin kısa
bir süre için belirmesi durumunda,
N (Play/Pause) düğmesine basarak oynatmaya
geri dönebilirsiniz (sahne noktasından).
Z (STOP) düğmesine iki kez basıldığında veya disk
çıkarıldığında “Z (Complete Stop)” ekran üzerinde
belirir. Ünite durdurulma noktasını temizleyecektir.
,,Not
yy Devam noktası, bir düğmeye basarak
temizlenebilir (örneğin; 1 (POWER),
R (OPEN/CLOSE), vb)).
yy BD-J’ye sahip BD-ROM’larda oynatmaya
devam fonksiyonu çalışmaz.
Bu ünite izlenen son diskin son sahnesini belleğinde
saklar. Son sahne, diski yerinden çıkarmanız veya
üniteyi kapatmanız durumunda dahi bellekte
saklanacaktır. Belleğe alınan sahnenin içinde
bulunduğu diski tekrar yüklediğinizde bu sahne
otomatik olarak çağrılacaktır.
,,Not
yy Farklı bir disk oynatılır, oynatılmaz, önceki
disk için Son Sahne Bellek fonksiyonu silinir.
yy Bu işlev bazı disklerde veya başlıklarda
çalışmayabilir.
yy BD-J’ye sahip BD-ROM’larda son sahne
bellek fonksiyonu çalışmaz.
yy Bu ünite, oynatmaya başlamadan önce
üniteyi kapatmanız durumunda disk
ayarlarını belleğine almaz.
4
İşletim
yy BD-ROM etkileşimli oynatımda, Z (STOP)
düğmesine bir kez basıldığında, cihaz
tamamı ile durma moduna girecektir.
Son Sahne Belleği
er
40 İşletim
Ekran Üstü Kumanda
İçerik bilgilerinin ekranda
görüntülenmesi
İçerikle ilgili çeşitli bilgileri ve ayarları
görüntüleyebilir ve ayarlarını değiştirebilirsiniz.
eroy
Video oynatımı kontrolü
eroy
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m)tuşuna
basın.
2. a/dtuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin
ve, Wheel (a) tuşuna basın.
Videoları izlerken oynatımı kontrol edebilir ve
seçenekleri belirleyebilirsiniz.
Oynatım sırasında, INFO/MENU (m)tuşuna basın.
4
a İlerleme çubuğu - Mevcut konumu ve
toplam oynatma süresini görüntüler.
İşletim
b [Disk Menüsü] - Disk üzerindeki menüye
erişim sağlar.
c [Title/Popup] - DVD başlık menüsü veya
varsa, BD-ROM açılır menüsünü görüntüler.
d [Opsiyon] - Oynatma bilgilerini görüntüler.
e [Müzik Kimliği] - Ağa bağlandığında çalan
şarkı hakkında film oynatımı devam ederken
bilgi verir.
f [Tekrarla] - İstenen bir bölümü veya diziyi
tekrarlar. (sayfa 42)
g [3D] - 3D ayarlarının yapılmasını sağlar. (sayfa
46)
a İsim - Geçerli parça numarası/toplam parça
sayısı.
b Bölüm - Geçerli bölüm numarası/toplam
bölüm sayısı.
c Saat - Geçen oynatma süresi/toplam oynatma
süresi.
d Ses - Seçili ses dosyası dili veya kanalı.
e Alt yazı - Seçili altyazı.
f Açı - Seçili açı/toplam açı sayısı.
g TV İzleme Oranı - Seçili TV en boy oranı.
h Resim Modu - Seçili resim modu.
i Film Hakkında Bilgi – Bu seçeneği seçin ve
Wheel (a) düğmesine basarak Gracenote
Medya Veritabanı üzerinden film bilgilerini
görüntüleyebilirsiniz. (Sadece BD-ROM/DVD).
İşletim
,,Not
yy Herhangi bir tuşa birkaç saniye içerisinde
basılmadığı takdirde ekran üstü kumanda
kaybolur.
yy Bazı disklerde başlık numarası seçilemez.
yy Kullanılabilir öğeler diske ve başlığa bağlı
olarak değişiklik gösterebilir.
yy Etkileşimli bir Blu-ray Disk oynatılması
esnasında bazı ayar bilgileri ekran üzerinde
gösterilir ancak bunlar değiştirilemez.
41
Slayt gösterisi seçeneklerini
ayarlama
Bir fotoğrafı tam ekran üzerinde izlerken çeşitli
seçenekleri kullanabilirsiniz.
1. Resimleri görüntülerken, INFO/MENU (m)
tuşuna basın.
2. a/d tuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve
Wheel (a) tuşuna basın
yy [Film Hakkında Bilgi] seçeneği
kullanıldığında, oynatıcı geniş bant bir
internet bağlantısı ile Gracenote Medya Veri
tabanına bağlanmalıdır.
yy LG, Gracenote teknolojisi lisansını
kullanmaktadır ve Gracenote medya
veri tabanında bulunan bilgilerin
doğruluğundan sorumlu değildir.
Resimlerin tam ekranda görüntülenmesi sırasında
oynatımı kontrolü ve seçeneklerin ayarlanmasını
sağlar.
Resimleri tam ekranda görüntülerken oynatımı
kontrol edebilir ve seçenekleri belirleyebilirsiniz.
Resimleri görüntülerken, INFO/MENU (m) tuşuna
basın.
a [Slayt Gst.] - Slayt gösterisini başlatır veya
duraklatır.
b [Müzik] - Slayt gösterisi için bir fon müziği
seçin
c [Opsiyon] - Slayt gösterisi seçeneklerini
görüntüler.
d [Döndür] - Fotoğrafı saat yönünde döndürür.
e [Yakınsa] - [Yakınsa] menüsünü görüntüler.
a [Hız] - Bir slayt gösterinde fotoğraflar arasında
bir gecikme hızı belirlemek için
a/d tuşlarını kullanın.
b [efekt] - Bir slayt gösterisinde fotoğraflar
arasında bir geçiş efekti seçmek için a/d
tuşlarını kullanın.
c [Müzik Seçimi] - Slayt gösteri için fon müziği
seçin (sayfa 46).
4
İşletim
Fotoğraf görüntüleme kontrolü
42 İşletim
Gelişmiş Oynatma
Tekrar oynatma
erotu
y
Blu-ray Disk / DVD / Video dosyaları
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m)tuşuna
basın.
2. a/dtuşlarını kullanarak [Tekrarla] belirleyin ve
Wheel (a) tuşuna basın
A-B – Seçili bölüm devamlı olarak oynatılır.
Bölüm – Geçerli bölüm tekrar tekrar oynatılır.
İsim – Geçerli parça tekrar tekrar oynatılır.
Tümü – Tüm parçalar veya dosyalar tekrar tekrar
oynatılır.
4
Kapalı – Normal oynatma moduna geri döner.
İşletim
Ses CD/Ses dosyaları
Oynatma sırasında, [Tekrarla] öğesini seçin İstenen
tekrarlama modunu seçmek için art arda basın
Wheel (a).
e – Seçili bölüm devamlı olarak oynatılır. (Sadece
Ses CD’si)
fTrack – Geçerli parça veya dosya tekrar tekrar
oynatılır.
gAll – Tüm parçalar veya dosyalar tekrar tekrar
oynatılır.
ghAll – Tüm parçalar veya dosyalar karışık sırayla
tekrar tekrar oynatılır.
h – Parçalar veya dosyalar karışık sırayla tekrar
oynatılır.
,,Not
Bu fonksiyon bazı disklerde veya parçalarda
çalışmayabilir.
Belli bir kısmın tekrar
oynatılması
eroty
Bu cihaz seçmiş olduğunuz bir kısmı tekrar
oynatabilir.
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m) tuşuna
basın.
2. a/d tuşları ile [Tekrarla] seçimini yapın ve
Wheel (a) tuşuna basın.
3. [A-B] seçimini yapın ve Wheel (a) tuşuna basın
4. Tekrarlamak istediğiniz bölümün başında Wheel
(a) tuşuna basın.
5. Bölümün sonunda Wheel (a) tuşuna basın.
Seçmiş olduğunuz kısım devamlı olarak
tekrarlanacaktır.
,,Not
yy Seçeceğiniz bölüm en az 3 saniye uzunlukta
olmalıdır.
yy Bu fonksiyon bazı disklerde veya parçalarda
çalışmayabilir.
Seçilen zamandan itibaren
oynatma
eroy
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m) tuşuna basın.
2. a/dtuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve
Wheel (a) tuşuna basın
3. [Saat] seçeneğini seçin ve İstenen başlama
saatini saat, dakika ve saniye olarak soldan sağa
doğru girin.
Örneğin, 2 saat 10 dakika ve 20 saniye için
“21020” rakamlarını girin.
Oynatılan parçayı 60 saniye ileriye veya geriye
almak için a/d tuşlarına basın.
4. Seçilen zamandan itibaren oynatmaya başlamak
için, Wheel (a) tuşuna basın.
,,Not
yy Bu fonksiyon bazı disk ya da başlıklar
üzerinde çalışmayabilir.
yy Bu fonksiyon dosya tipine ve DLNA
sunucusunun yeteneğine bağlı olarak
çalışmayabilir.
İşletim 43
Altyazı dilini seçme
eroy
Farklı bir açıdan izleme
er
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m) tuşuna
basın.
Disk içeriği, değişik açılarda yerleşik kameralardan
çekilmiş görüntüye sahipse, oynatım esnasında
değişik açılardan yapılan çekimleri izleyebilirsiniz.
2. a/dtuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve
Wheel (a) tuşuna basın
3. [Alt yazı] öğesini seçmek için w/s tuşlarını
kullanın.
4. İstenen altyazı dilini seçmek için a/d tuşlarını
kullanın.
Wheel (a) tuşuna basarak, çeşitli altyazı
seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
5. Ekran üstü kumandadan çıkmak için BACK (1)
tuşuna basın.
,,Not
Bazı diskler altyazı seçimini sadece disk
menüsünü kullanarak yapmanıza izin verir. Bu
durumda, disk menüsündeki seçeneklerden
uygun altyazıyı seçin.
2. a/dtuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve
Wheel (a) tuşuna basın
3. [Açı] öğesini seçmek için w/s tuşlarını kullanın.
4. İstenen açıyı seçmek için a/d tuşlarını
kullanın.
5. Ekran üstü kumandadan çıkmak için BACK (1)
tuşuna basın.
TV En-Boy Oranını Değiştirme
eoy
Oynatma sırasındaTV en boy oranı ayarını
değiştirebilirsiniz.
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m)tuşuna
basın.
2. a/dtuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve
Wheel (a) tuşuna basın
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m) tuşuna
basın.
3. [TV İzleme Oranı] seçimi için w/s tuşlarını
kullanın.
2. a/dtuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve
Wheel (a) tuşuna basın
4. İstenen seçeneği belirlemek için a/d tuşlarını
kullanın.
3. [Otomatik] öğesini seçmek için w/s tuşlarını
kullanın.
5. Ekran üstü kumandadan çıkmak için BACK (1)
tuşuna basın.
4. İstenen ses dosyası dilini, ses parçasını veya ses
kanalını seçmek içina/d tuşlarını kullanın.
,,Not
yy Bazı diskler ses seçimini sadece disk
menüsünü kullanarak yapmanıza izin
verir. Bu durumda, disk menüsündeki
seçeneklerden uygun sesi seçin.
yy Sesi açar açmaz, görüntü ile gerçek ses
arasında ilk başta geçici bir fark oluşabilir.
yy BD-ROM disklerinde, çoklu ses formatı (5.1
Kanal veya 7.1 Kanal) [MultiCH] ile ekran
üzerinde görüntülenmektedir.
,,Not
[TV İzleme Oranı] değerini Ekran Üzeri
kumanda üzerinde değiştirseniz bile, [Ayarlar]
menüsünde yer alan [TV İzleme Oranı]
seçeneği değişmeyecektir.
4
İşletim
Değişik sesleri dinleme
eroy
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m)tuşuna
basın.
44 İşletim
Altyazı Kod Sayfasını
Değiştirme
y
[Özel Ayarlar] seçeneğini ayarlama
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m)tuşuna
basın.
2. a/dtuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve
Wheel (a) tuşuna basın
Altyazıların kırık harfler şeklinde görünüyorsa alt yazı
kod sayfasını değiştirerek altyazıların düzgün olarak
görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.
4. [Resim Modu] seçeneğini belirlemek için w/s
tuşlarını kullanın.
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m)tuşuna
basın.
5. [Özel Ayarlar] seçeneğini belirlemek için a/d
tuşlarını kullanın ve Wheel (a) tuşuna basın.
2. a/dtuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve
Wheel (a) tuşuna basın
3. [Kod Sayfası] öğesini seçmek için, w/s tuşlarını
kullanın.
4. İstenen kod seçeneğini belirlemek için a/d
tuşlarını kullanın.
4
İşletim
6. [Resim Modu] seçeneklerini ayarlamak için,
w/s/a/d tuşlarını kullanın.
Tüm video ayarlarını sıfırlamak için [Varsayılan]
öğesini seçin ve Wheel (a) tuşuna basın.
5. Ekran üstü kumandadan çıkmak için BACK (1)
tuşuna basın.
Resim Modunu Değiştirme
eroy
Oynatım sırasında [Resim Modu] seçeneğini
değiştirebilirsiniz.
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m)tuşuna
basın.
2. a/dtuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve
Wheel (a) tuşuna basın
3. [Resim Modu] seçeneğini belirlemek için w/s
tuşlarını kullanın.
4. İstenen seçeneği belirlemek için a/d tuşlarını
kullanın.
5. Ekran üstü kumandadan çıkmak için BACK (1)
tuşuna basın.
7. [Kapat] seçeneğini belirlemek için w/s/a/
d tuşlarını kullanın ve ayarı tamamlamak için
Wheel (a) tuşuna basın.
İçerik bilgilerini görüntüleme
y
Oynatıcı içerik bilgilerini görüntüleyebilir.
1. w/s/a/dtuşlarını kullanarak bir dosya
seçin.
2. Seçenek menüsünü görüntülemek için INFO/
MENU (m) tuşuna basın.
Dosya bilgileri ekranda görüntülenir.
,,Not
Ekranda görüntülenen bilgi gerçek içerik bilgisi
ile karşılaştırıldığında doğru olmayabilir.
İşletim 45
İçerik listesi görüntüsünü
değiştirme
yui
[Smart Share] menüsünde, içerik listesi görüntüsünü
değiştirebilirsiniz.
Kırmızı (R) renkli düğmeye arka arkaya basın.
Bir alt yazı dosyasının seçimi
y
Altyazı dosyasının adının video dosyasından farklı
olması durumunda, [Film] menüsü içerisinden
altyazı dosyasını film dosyası başlatılmadan önce
seçmeniz gerekir.
1. [Film] menüsünde oynatmak istediğiniz altyazı
dosyasını seçmek için w/s/a/d tuşlarını
kullanın.
2. Wheel (a) tuşuna basın.
,,Not
yy Oynatım sırasında Z (STOP) tuşuna
basılması durumunda, altyazı seçimi iptal
edilir.
yy Bu fonksiyon ev ağı üzerindeki
sunucu üzerinden dosya oynatımı için
kullanılmamaktadır.
4
İşletim
Altyazı dosyası seçimini kaldırmak için Wheel
(a) tuşuna tekrar basın. Film dosyasını
oynatmaya başlattığınızda seçili altyazı dosyası
görüntülenir.
46 İşletim
Slayt gösterisi sırasında müzik
dinleme
i
2D içeriğine 3D’ye
dönüştürme
eroy
Fotoğraf dosyalarının gösterimi esnasında müzik
dosyalarını da dinleyebilirsiniz.
Bu özellik 2D içeriğini 3D’ye dönüştürmenize
olanak tanır. İçeriği oynatırken [3D] seçeneğinde 3D
derinliği ve mesafesini ayarlayabilirsiniz.
1. Tam ekranda fotoğraf görüntülerken, seçenek
menüsünü görüntülemek için INFO/MENU (m)
tuşuna basın.
2. a/d tuşunu kullanarak [Opsiyon] seçin ve
Wheel (a) tuşuna basın
2. [3D] öğesini seçin ve Wheel (a) butonuna
basın.
3. [Müzik Seçimi] öğesini seçmek için w/s
tuşunu kullanın ve [Müzik Seçimi] menüsünü
görüntülemek için Wheel (a) tuşuna basın.
3. İstenen seçenekleri belirlemek için w/s/a/
d tuşlarını kullanın.
4. Cihaz seçmek için w/s tuşunu kullanın ve
Wheel (a) tuşuna basın.
Geçerli fotoğraf dosyasının konumuna bağlı
olarak kullanılabilir aygıtta farklılık olabilir.
4
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m)tuşuna
basın.
Fotoğraf konumu
Kullanılabilir Aygıt
İşletim
Disk, USB
Disk, USB
DLNA sunucusu
DLNA sunucusu
5. Oynatmak istediğiniz dosya veya klasörü seçmek
için w/s tuşlarını kullanın.
[Varsayılan] seçeneğini belirleyin, ardından tüm
ayarları sıfırlamak için Wheel (a) butonuna
basın.
4. w/s/a/d tuşlarını kullanarak [Kapat]
seçeneğini belirleyin ve ayarı sona erdirmek için
Wheel (a) butonuna basın.
,,Not
yy Ultra HD çözünürlük ayarında iken, [3D]
özelliğinde [Açık] öğesini seçmeniz
durumunda, Ultra HD çözünürlük otomatik
olarak ilk çözünürlüğe geçer.
yy 30 fps (çerçeve hızı) üzerindeki film dosyaları
3D’ye dönüştürmek mümkün olmayabilir.
Üst dizini görüntülemek için g seçeneğine
tıklayın ve Wheel (a) tuşuna basın.
,,Not
Sunucudan ses dosyası seçildiğinde, klasör
seçimi mümkün değildir. Sadece dosya
seçeneği mevcuttur.
6. [Tamam] öğesini seçmek için d tuşunu
kullanınve müzik seçimini tamamlamak için
Wheel (a) tuşuna basın.
İşletim 47
Gelişmiş Özellikler
Wi-Fi Direct™ Bağlantısı
Bir Wi-Fi Direct™ sertifikalı cihaza
bağlanma
Aygıt listesinden bir sunucu seçmek için,
dosyalar veya klasörler bağlı Wi-Fi Direct™
aygıtından DLNA sunucusuyla paylaşılmalıdır.
6. w/s/a/d tuşlarını kullanarak [Film],
[Fotoğraf ] veya [Müzik] öğesini seçin ve Wheel
(a) tuşuna basın.
yui
Bu oynatıcı Wi-Fi Direct™ sertifikalı bir cihazda film,
müzik ve fotoğraf dosyalarını oynatabilir.
Wi-Fi Direct™ teknolojisi, oynatıcının bir erişim
noktası gibi bir ağ aygıtı olmadan doğrudan bir WiFi Direct™ sertifikalı cihaza bağlanmasını sağlar.
Wi-Fi Direct™ onaylı cihazda
1. Wi-Fi Direct™ onaylı cihazı açın ve Wi-Fi Direct
fonksiyonunu çalıştırın.
2. Cihaz üzerindeki DLNA uygulamasını çalıştırın.
Oynatıcınızda
4. [Direk Wi-Fi] seçeneğini işaretleyin ve Wheel (a)
tuşuna basın.
,,Not
yy Daha iyi iletişim sağlayabilmek amacı ile,
oynatıcıyı Wi-Fi Direct™ erişim noktasına
mümkün olduğunca yakın bir noktaya
yerleştirin.
yy Bu birim aynı anda sadece bir aygıta
bağlanabilir. Çoklu bağlantı mümkün
değildir.
yy Bir aygıt Wi-Fi Direct™ işlevi ile bağlıyken bir
kablosuz ağa bağlanmaya çalışırsanız, Wi-Fi
Direct™ bağlantısı zorla kesilecektir.
yy Bu oynatıcı ve Wi-Fi Direct™ farklı yerel
ağlara bağlı ise, Wi-Fi Direct™ bağlantısı
kullanılamayabilir.
5. w/s tuşları ile bir Wi-Fi Direct™ cihazı seçin ve
Wheel (a) tuşuna basın.
yy Eğer Wi-Fi Direct™ onaylı bir aygıt WiFi Direct bekleme modunda değilse, bu
oyuncu aygıtı bulamaz.
yy Wi-Fi Direct™ onaylı bir cihazı oynatıcınıza
bağladığınızda, PIN ağ bağlantısı
desteklenmez.
yy Bu ürün Group Owner modunda olan bir
Wi-Fi direct™ aygıtına bağlanamaz.
Wi-Fi Direct™ bağlantısı başlayacak. Ekrandaki
talimatları izleyin.
Mevcut Wi-Fi Direct™ cihazını yeniden taramak
istiyorsanız, [Listeyi Tazele] öğesini seçin Wheel
(a) tuşuna basın.
4
İşletim
3. [Ayarlar] menüsünde [AĞ] seçeneğini işaretleyin,
ardından Wheel (a) tuşuna basın.
7. w/s/a/dtuşlarını kullanarak bir dosya seçin
ve dosyayı oynatmak için Wheel (a) tuşuna
basın.
48 İşletim
Miracast™ kullanımı
Miracast onaylı cihazın ekranı ve sesini kablosuz
bağlantıyla oynatıcınız aracılığıyla TV ekranına
yansıtabilirsiniz.
Miracast™ onaylı cihazda
1. Miracast onaylı cihazı açın ve [Miracast] özelliğini
çalıştırın.
Oynatıcınızda
2. HOME (b) tuşuna basın.
3. [Miracast] seçeneğini işaretleyin ve Wheel (a)
tuşuna basın.
BD-Live™ keyfi
e
BD-ROM destekleyen BD-Live ağa açılım fonksiyonu
ile yeni film fragmanlarının indirilmesi gibi daha
fazla fonksiyona bu cihazı internete bağlayarak
erişebilirsiniz.
1. Ağ bağlantınızı ve ayarlarınızı kontrol edin
(sayfa 17).
2. Ön panel üzerinde bulunan USB bağlantı
noktasına bir USB depolama aygıtını yükleyin.
USB aygıtı bonus içerikleri yüklemek için
gerekmektedir.
3. HOME (b) düğmesine basın ve [Ayar] menü
üzerinden [BD-LIVE bağlantısı] seçeneğini
işaretleyin (Sayfa 23).
Diske bağlı olarak, [BD-LIVE bağlantısı] seçeneği
[Kısmen İzinli] olarak seçili ise bu fonksiyon
kullanılamayabilir.
4
4.BD-Live içeren bir BD-ROM yerleştirin.
İşletim
4. w/s tuşlarını kullanarak listeden Miracast
cihazı seçin ve Wheel (a) tuşuna basın.
Miracast özelliği otomatik olarak başlatılır.
Kullanılabilir Miracast cihazını yeniden taramak
istiyorsanız, [Listeyi Tazele] seçeneğini işaretleyin
ve Wheel (a) tuşuna basın.
,,Not
yy Daha iyi yansıtma sağlamak amacıyla,
Miracast onaylı cihazı mümkün olduğunca
oynatıcıya yakın yerleştirin.
yy Bu birim, aynı anda sadece 1 aygıta
bağlanabilir. Çoklu bağlantı mümkün
değildir.
yy Yansıtma sırasında, Kablosuz ağ veya Wi-Fi
Direct aynı anda kullanılamaz.
yy Miracast onaylı cihaz [Miracast] bekleme
modunda değilse, bu oynatıcı cihazı
bulamaz.
yy Kablosuz ağınızın durumuna bağlı olarak,
yansıtma kararsız olabilir.
yy Yansıtma sırasında, TV ayarlarınıza bağlı
olarak ekran kapanabilir. Bu durumda, lütfen
TV’nizin ekran ayarlarını yapın.
Diske bağlı olarak işlevler farklılık gösterebilir.
Disk ile birlikte verilen kılavuza bakınız.
İşletim 49
>>İkaz
Bağlı bulunan USB aygıtını içerik indirilirken
veya bir Blu-ray disk, disk tepsisindeyken
yerinden çıkarmayın. USB’nin çıkarılması
durumunda, USB aygıtı zarar görebilir ve
BD-Live özellikleri, zarar gören USB ile düzgün
olarak çalıştırılamayacaktır.Bağlantısı yapılan
UBS cihazın böyle bir eylemden zarar görmesi
duumunda, bağlantı yapılan USB cihazı
PC’ye bağlayarak formatladıktan sonra tekrar
kullanabilirsiniz.
,,Not
yy Bazı BD-Live içeriklerine, içerik sağlayıcıların
kendi kararları doğrultusunda sınırlı olarak
erişilebilir.
yy BD-Live içeriklerini yükleme ve başlatma
işlemi birkaç dakika sürebilir.
yy BD-Live için, yalnızca FAT32 formatlı USB flaş
bellek / harici HDD kullanın.
LG Tag On “LG AV Remote” uygulamasını NFC etkin
telefona yüklemenize ve açmanıza olanak tanır.
1. Verilen LG Tag On etiketini oynatıcıya yapıştırın.
,,Not
Yapıştırdıktan sonra çıkarmak zor olacağından,
önce etiketin konumuna dikkatle karar
vermenizi öneririz.
2. NFC etkin telefonunuzun arka yüzünü LG Tag
On etiketine yapıştırın
-- NFC etkin telefonunuzda “LG AV Remote”
uygulaması yüklü değilse, “LG AV Remote”
uygulamasını içeren ekrana bağlantı verilir.
-- NFC etkin telefonunuzda “LG AV Remote”
uygulaması yüklüyse, “LG AV Remote”
uygulaması etkin hale gelir.
yy NFC etkin telefonunuzun ekranı kilitli ise, LG
Tag On etiketi okunamaz.
yy Akıllı telefonunuzun kasası krom kaplı
ise, NFC kullanılamaz. Kasanın malzemesi
veya kalınlığına bağlı olarak, NFC düzgün
okunmayabilir.
LG AV Remote
Bu oynatıcıyı ev ağınız üzerinden iPhone veya
Android telefonunuz ile kontrol edebilirsiniz.
Bu oynatıcı ve telefonunuz, erişim noktası gibi
bir kablosuz ağ aygıtına bağlı olmalıdır. LG AV
Remote hakkında detaylı bilgi için “Apple iTunes”
veya “Google Android Market (Google Play Store)”
mağazasını ziyaret edin.
Özel Ses Modu
“LG AV Remote” uygulamasını akıllı telefon veya
tablet cihazınıza indirerek, kulaklığınızı takabilir ve
akıllı cihazlarınızda oynatıcınız üzerinden müzik
dinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.
Bu özellik, video sinyalinin HDMI aracılığıyla TV’ye
ve Ses sinyalinin Wi-Fi aracılığıyla akıllı telefon
ve tablete iletilmesini sağlar. Daha detaylı bilgi
için, lütfen “LG AV Remote” uygulamasında Help
bölümüne başvurun.
4
İşletim
LG Tag On
,,Not
yy Android 4.0 veya üzeri sürümlerde NFC
etkin telefonunuzun NFC özelliğini
etkinleştirmeniz gerekir.
50 İşletim
Gracenote Medya Veritabanı
üzerinden bilgileri
görüntüleme işlemi
Oynatıcı Gracenote Medya Veri Tabanına erişebilir
ve şarkı adı, şarkıcı adı, müzik tipi ve diğer metinsel
bilgileri yükleyerek liste üzerinde görüntülenmesini
sağlar.
yy İstenen müziğin Gracenote Medya Veri
Tabanında bulunmaması durumunda
ekranda bir mesaj görüntülenecektir.
Audio CD
yy Duruma bağlı olarak Gracenote Medya Veri
Tabanından müzik bilgilerini yükleme işlemi
birkaç dakika sürebilir.
Bir ses CD’si yerleştirdiğinizde, oynatıcı çalma
işlemine otomatik olarak başlar ve Gracenote
Medya Veri tabanından bilgileri yükler.
yy Seçtiğiniz dil Gracenote Medya veri
tabanında bulunmuyorsa, bilgiler kırık
harflerle görüntülenecektir.
Veri tabanı üzerinde çalan müzik ile ilgili bir bilgi
yoksa parça isimleri görüntülenmeyecektir.
yy Bu fonksiyon çevirim içi içerik ve DLNA
sunucu içeriği içine kullanılamaz.
Müzik dosyası
4
,,Not
yy Gracenote Medya Veri Tabanına erişim için
oynatıcının geniş bant internet erişimine
bağlı olması gerekmektedir.
w/s/a/d tuşlarını kullanarak bir müzik dosyası
seçin ve INFO/MENU (m) tuşuna basın.
İşletim
Oynatıcı müzik bilgilerini almak üzere Gracenote
Medya Veritabanına erişim sağlar.
Blu-ray Disk/DVD/Film dosyası
1. Filmde çalan müziğin bilgilerini edinmek
istiyorsanız, INFO/MENU (m) tuşuna basın.
2. a/d tuşlarını kullanarak [Müzik Kimliği]
seçeneğini işaretleyin ve Wheel (a) tuşuna
basın.
Oynatıcı, Gracenote Medya Veritabanından
müzik bilgilerini indirmeye başlar.
yy LG, Gracenote® teknolojisi lisansını
kullanmaktadır ve Gracenote® medya
veri tabanında bulunan bilgilerin
doğruluğundan sorumlu değildir.
yy Bu özellikte, kullanıcıların sadece kendi özel
amaçlarına yönelik olarak yaptıkları Audio
CD’ler, bu CD’lerin Gracenote Medya Veri
tabanı üzerinde bulunmadığından dolayı
desteklenmemektir.
yy Desteklenen müzik dosyası uzantıları : mp3,
wma, m4a, wav
İşletim
51
>>İkaz
Ses CD Kayıtları
Ses CD’sinde kayıtlı istediğiniz parçayı veya
tüm parçaları bir USB depolama aygıtına
kaydedebilirsiniz.
1. Ön panel üzerinde bulunan USB portuna bir
USB depolama aygıtını takın.
2. Oynatıcıya bir Ses CD’si takın.
Oynatma otomatik olarak başlar.
3. [CD Kayıt] işlemini başlatmak için kırmızı (R)
tuşuna basın.
duruş konumu
oynatım
esnasında
Parça
kaydediliyor
Parçaların tümü
parça çalınıyor
Kayıt süresi
4X hız
normal hız.
yy Ses CD’si kaydında, yalnızca FAT32 formatlı
USB flaş bellek / harici HDD kullanın.
yy Müzik parçası 192 kbps ile bir ses dosyasına
kaydedildi.
yy Yukarıdaki tabloda verilen oynatım süreler
yaklaşık sürelerdir.
yy USB depolama aygıtı tarafından gereksinim
duyulan kayıt süreleri USB aygıtın
özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.
yy USB bellek üzerine kayıt yapılırken en az
50 MB kullanılabilir alan olduğundan emin
olun.
yy Parçanın düzgün olarak kaydedilebilmesi
için parça süresinin 20 saniyeden daha uzun
olması gerekmektedir.
yy Ses CD’sinden kayıt esnasında cihazı
kapatmayın veya USB depolama aygıtını
yerinden çıkarmayın.
Sağduyulu olun
Telif haklarına saygı gösterin.
4
İşletim
,,Not
Bu oynatıcı üzerinde sunulan kayıt ve
kopyalama özellikleri sizin kişisel ve ticari
olmayan kullanımınız içindir. Bilgisayar
programları, dosyalar, yayın ve ses kayıtları gibi
kopyalamaya karşı korunmalı içeriklerin izinsiz
olarak kopyalanması telif hakları yasasına aykırı
bir durum oluşturulabilir ve suç teşkil edebilir.
Bu cihaz böyle bir amaç için kullanılmamalıdır.
LG açıkça, içeriklerin yasal olmayan şekilde
dağıtılmasından veya içeriklerin yetkisiz olarak
kullanılmasından dolayı hiçbir sorumluk
almayacağını beyan etmektedir.
52 İşletim
Premium Kullanımı
Premium özelliği ile internet aracılığıyla çeşitli içerik
hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.
LG Smart World
Kullanımı
2. HOME (b) tuşuna basın.
Bu ünitede İnternet üzerinden LG uygulama
hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. LG Smart World
üzerinden çeşitli uygulamaları kolaylıkla bulabilir ve
indirebilirsiniz.
3. a/d tuşlarını kullanarak [Premium] özelliğini
seçin ve Wheel (a) tuşuna basın.
1. Ağ bağlantısı ve ayarlarını kontrol edin (sayfa
17).
1. Ağ bağlantısı ve ayarlarını kontrol edin (sayfa
17).
2. HOME (b) tuşuna basın.
3. [LG Smart World] öğesini seçin ve Wheel (a)
tuşuna basın.
4. w/s/a/d tuşlarını kullanarak çevrimiçi
hizmet seçin ve Wheel (a) tuşuna basın.
,,Not
4
İşletim
yy Her hizmet hakkında detaylı bilgi için, içerik
sağlayıcı ile irtibat kurun veya hizmete ait
destek bağlantısını ziyaret edin.
yy Premium hizmet içeriği ve hizmetlerle ilgili
bilgiler, kullanıcı arayüzü de dahil olmak
üzere değişikliğe tabidir. Lütfen her hizmet
için ilgili web sitesine giderek en son bilgileri
alın.
yy Duruma bağlı olarak Gracenote Medya Veri
Tabanından müzik bilgilerini yükleme işlemi
birkaç dakika sürebilir.
yy Ülke ayarını değiştirmek istiyorsanız,
[Ayarlar] > [AĞ] > [Akıllı Servis ayarı] > [Ülke
ayarı.] menüsüne gidin. [Kılavuz] seçeneğini
belirleyin ve [Ülke ayarı.] menüsünde Wheel
(a)tuşuna basın.
4. a/d tuşlarını kullanarak bir kategori seçin ve
Wheel (a) tuşuna basın.
5. Bir uygulama seçmek için, w/s/a/d
tuşlarını kullanın ve ve bilgileri görüntülemek
için Wheel (a) tuşuna basın.
6. [kur] simgesi vurgulu iken Wheel (a) tuşuna
basın. Uygulama oynatıcıya yüklenir.
Oynatıcıya bir uygulama yüklemek için,
kullanıcının oturum açması gerekir. Oturum
açma hakkında daha fazla bilgi için sayfa 53 ‘e
bakınız.
7. [Uygulamalarım] ekranını görüntülemek için
kırmızı (R) tuşa basın.
8. Yüklenen uygulamayı seçin ve çalıştırmak için
Wheel (a) tuşuna basın.
,,Not
yy Bölgeye bağlı olarak, [LG Smart World],
[Uygulamalarım] hizmeti ve [Ara] fonksiyonu
kullanılmayabilir.
yy Ücretli uygulamaları yükleyebilmek için,
ücretli üye olmanız gerekmektedir. Daha
fazla bilgi için www.lgappstv.com sitesini
ziyaret edin.
İşletim 53
Oturum açma
Çevrimiçi içeriği arama
[LG Smart World] özelliğini kullanabilmek için,
hesabınızda oturum açmanız gerekir.
Çevrimiçi hizmetlerden belirli içeriklere
ulaşmakta zorluk yaşıyorsanız, [d] menüsünde
anahtar kelimeleri girerek hepsi bir arada arama
fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
1. Ana menüde, [c] simgesini seçin ve Wheel (a)
tuşuna basın.
2. Sanal klavyeyi kullanarak [ID] ve [Parola]
alanlarını doldurun.
Eğer hesabınız yoksa, kayıt için kırmızı (R) tuşa
basın.
3. [Tamam] öğesini seçmek için w/s/a/d
tuşlarını kullanın ve hesabınızda oturum açmak
için Wheel (a) tuşuna basın.
[Otomatik Giriş] kutusunu işaretlemeniz
durumunda kullanıcı adınız ve şifreniz otomatik
olarak hatırlanacak ve girişiniz bu bilgileri tekrar
girmeden yapılacaktır.
,,Not
2. w/s/a/d tuşlarını kullanarak ana menüde
[d] simgesini seçin ve Wheel (a) tuşuna basın.
[d] menüsü görüntülenecektir.
3. Wheel (a) tuşuna basın. Sanal klavye otomatik
olarak belirecektir.
4. Harfleri seçmek için w/s/a/d tuşlarını
kullanın ve sanal klavyede seçiminizi onaylamak
için Wheel (a) tuşuna basın.
5. Anahtar kelimeyi girmeyi bitirdiğinizde, [k]
öğesini seçin ve arama sonucu görüntülemek
için Wheel (a) tuşuna basın.
6. İstediğiniz içeriği seçmek için w/s/a/d
tuşlarını kullanın ve doğrudan seçili içeriğe
taşımak için Wheel (a) tuşuna basın.
,,Not
yy Bölgeye bağlı olarak, [LG Smart World],
[Uygulamalarım] hizmeti ve [Ara] fonksiyonu
kullanılmayabilir.
yy Arama fonksiyonu ile her çevrimiçi hizmet
içeriğinde arama yapılmamaktadır.
Bu fonksiyon yalnızca bazı çevrimiçi
hizmetlerde çalışmaktadır.
4
İşletim
Hesap ve uygulama bilgilerinizi görüntülemek
için, ana menüde [c] simgesini seçin ve
Wheel (a) tuşuna basın, ardından [Sayfam]
seçeneğini belirleyin.
1. HOME (b) tuşuna basın.
54 İşletim
My Apps menüsünü
kullanma
[Uygulamalarım] menüsünde yüklü bir uygulamayı
taşıyabilir veya silebilirsiniz.
1. HOME (b) tuşuna basın.
2. [Uygulamalarım] öğesini seçin ve Wheel (a)
tuşuna basın.
3. [Uygulamalarım] menüsünde, kırmızı (R) tuşa
basın.
4
Uygulamayı taşıma
İşletim
1. Bir uygulama seçin ve seçenekleri görüntülemek
için Wheel (a) tuşuna basın.
2. [Kaydır] öğesini seçmek için w/s tuşlarını
kullanın ve Wheel (a) tuşuna basın.
3. Taşımak istediğiniz konumu seçmek için
w/s/a/d tuşlarını kullanın ve Wheel (a)
basın.
Uygulamayı silme
1. Bir uygulama seçin ve seçenekleri görüntülemek
için Wheel (a) tuşuna basın.
2. [Sil] öğesini seçmek için w/s tuşlarını kullanın
ve Wheel (a) tuşuna basın.
3. [Tamam] öğesini seçmek için a/d tuşlarını
kullanın ve onaylamak için Wheel (a) tuşuna
basın.
,,Not
Bölgeye bağlı olarak, [LG Smart World],
[Uygulamalarım] hizmeti ve [Ara] fonksiyonu
kullanılmayabilir.
Sorun bulma 55
Sorun bulma
Genel
Belirti
Sebep & Çözüm
Güç gelmiyor.
yy Güç kablosunu duvar prizine sıkıca takın.
Ünite çalmaya başlamıyor.
yy Oynatılabilir bir disk yerleştirin. (Disk tipini, renk sistemini ve bölgesel
kodu kontrol edin)
yy Diskin çalınacak yüzeyi aşağıda olacak şekilde yerleştirin.
yy Diski temizleyin.
yy Değerlendirme fonksiyonunu iptal edin veya değerlendirme seviyesini
değiştirin.
Bağlı USB depolama cihazı
tanınmadı.
yy Başka bir USB kablosu kullanmayı deneyin, bazı USB kabloları USB
aygıtının normal kullanımı için yeterli akımı desteklemeyebilir.
yy USB uzatma kablosu veya USB GÖBEĞİ kullanımı durumunda, USB
aygıtı tanınamayabilir.
yy Bilgisayara bağlandığında, ek program kurulumu gerektiren USB
aygıtları desteklenmemektedir.
yy Bu ünite, sadece FAT32 veya NTFS formatlı USB Flaş Bellek ve USB
Harici HDD’yi destekler.
yy Çoklu açılar gösterilen DVD Video üzerinde kayıtlı değildir.
Müzik/fotoğraf/film dosyalarını
oynatamaz.
yy Dosyalar, ünitenin çalıştırabileceği formatta kaydedilmemiştir.
Uzaktan kumanda gerektiği
gibi çalışmıyor.
yy Uzaktan kumanda ünite üzrindeki uzaktan kontrol sensörünü
görmüyor.
yy Ünite film dosyasının kodeksini desteklememektedir.
yy Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta.
yy Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var.
yy Uzaktan kumanda içerisindeki pil zayıflamış.
Ünite fişe takılı ancak güç
açılmıyor veya kapanmıyor.
Bu ünite normal olarak
çalışmıyor.
Üniteyi aşağıdaki yöntemle ilk konumuna getirebilirsiniz.
yy Güç kablosunu prizden çekin, ena az beş saniye bekleyin ve tekrar
prize takın.
5
Sorun bulma
Açı değiştirilemez.
56 Sorun bulma
Ağ
Belirti
Sebep & Çözüm
BD-Live özelliği çalışmıyor.
yy Bağlanan USB depolama aygıtında yeteri kadar yer olmayabilir.
İçerisinde en az 1GB boş alan olan bir USB depolama aygıtı bağlayın.
yy Ünitenin yerel alan ağına doğru olarak bağlandığından ve internete
erişebildiğinden emin olun (bakınız sayfa 17)
yy Geniş bant hızınız BD-Live özelliklerini kullanmak için yeteri kadar hızlı
olmayabilir İnternet Hizmet Sağlayıcınız (ISP) ile temas ederek geniş
bant hızınızı artormanız önerilir.
yy [Ayarlar] menüsü üzerinde yer alan [BD-LIVE bağlantısı] seçeneği
[Yasak] olarak belirlenmiş. Bu seçeneği [İzinli] konumuna getirin.
Video iletişim sistemleri
(YouTube™, vs. gibi) oynatım
esnasında zaman zaman
durabilir veya “ara belleğe
alınabilir”.
yy Geniş ağ hizmet hızınız video hizmetlerini almak için yeteri kadar hızlı
olmayabilir. İnternet Hizmet Sağlayıcınız (ISP) ile temas ederek geniş
bant hızınızı artırmanız önerilir.
Media sunucuları aygıt
listesinde görüntülenmiyor.
yy Medya sunucunuz üzerinde yer alan güvenlik duvarı veya virüs
koruma yazılım programı çalışıyor. Medya sunucunuz üzerinde çalışan
güvenlik duvarını veya virüs koruma yazılım programını kapatın.
yy Oynatıcı, medya sunucunuzun bağlı olduğu yerel alan ağına bağlı
değil.
5
Sorun bulma
Oynatıcı erişim noktasına veya
kablosuz LAN yönlendiriciye
bağlanamıyor.
yy Kablosuz iletişim radyo frekansı kullanan diğer ev gereçleri tarafından
kesintiye uğrayabilir. Oynatıcı bu gibi ev aletlerinden uzağa yerleştirin.
Erişim noktası “Erişim Noktası
Adı” listesinde yer almıyor.
yy Erişim noktası veya kablosuz LAN yönlendirici SSID bilgisini iletemiyor.
Erişim noktasını, SSID’yi bilgisayarınızdan iletecek şekilde yapılandırın.
yy Erişim noktası gibi, ağ cihazınız bu oynatıcının destekleyebileceği
mevcut frekans ve kanal aralığına ayar edilememiş olabilir. Frekans
aralığı ve kanalı ağ aygıtı ayarlarından ayarlamayı deneyin.
Sorun bulma 57
Resim
Belirti
Sebep & Çözüm
Fotoğraf yok.
yy TV üzerinde uygun video giriş modunu seçerek ünite üzerindeki
görüntünün TV ekranında görüntülenmesini sağlayın.
yy Video bağlantısını güvenli olarak yapın.
yy [Ayarlar] menüsü içerisinden [HDMI Renk Ayarı] işaretleyin. Video
bağlantınıza uygun olarak bağlayın.
yy Televizyonuz, oynatıcı üzerinde ayarladığınız çözünürlük değerlerini
desteklemeyebilir. Televizyonunuzun kabul edebileceği bir çözünürlük
değeri girin.
yy Oynatıcının HDMI OUT soketi telif hakları korumasını desteklemeyen
bir DVI aygıtına bağlıdır.
Görüntüde parazitleşme
oluşmakta.
yy Televizyon setinizde kullanılan renk sisteminden farklı bir sistemde
kayıt edilmiş bir disk çalıştırıyorsunuz.
yy Televizyon setinizin çalıştırabileceği bir çözünürlük değerine ayarlayın.
Blu-ray 3D disk oynatımı
çıkış 3D modu görüntü çıkışı
vermez.
yy Oynatıcıyı televizyonunuza HDMI kablosu (Tip A, Yüksek Hızlı HDMI™
Kablosu) ile bağlayın.
yy Televizyonunuz “HDMI 3D mandatory formatı desteklemeyebilir.
yy [Ayarlar] menüsü içerisindeki [3D Modu] opsiyonu [Kapalı] konumda
bulunmakta. Bu seçeneği [Açık] konumuna getirin.
Oynatıcıyı, en son yazılımları kullanarak ürünün özelliklerini iyileştirebilir ve/veya yeni özellikler ekleyebilirsiniz.
Bu oynatıcı için en son yazılımı elde etmek için (güncellemelerin yapıldığı durumda) lütfen
http://www.lg.com/global/support sayfasını ziyaret edin veya LG Electronics Müşteri hizmetleri merkezine
uğrayın.
Açık kaynak yazılım bildirimi
GPL, LGPL ilgili kaynak kodları ve diğer açık kaynak lisanları için lütfen http://opensource.lge.com sayfasını
ziyaret edin. Kaynak kodları ile birlikte tüm ilgili lisans şartları, garanti feragatnameleri ve telif hakları
bildirimleri indirilebilir.
5
Sorun bulma
Müşteri Desteği
58 Ekler
Magic Uzaktan
Kumanda Hakkında
Magic uzaktan kumandanın yeniden
kaydı
>>İkaz
yy Etkili mesafe olan 10 metre (33 ft.) içerisinde
kullanın. Uzaktan Kumandanı daha uzun
mesafelerde kullanımı veya görüş hattının
engeller tarafından kesilmesi arızalara neden
olabilir.
yy Yakında bulunan elektronik cihazlar
iletişimde parazite yol açabilir. Magic uzaktan
kumanda ile aynı frekans aralığında (2,4 GHz)
çalışan mikrodalga fırın ve kablosuz LAN gibi
cihazlar uzaktan kumandada girişime neden
olabilir.
yy Magic uzaktan kumanda düşürüldüğünde
veya başka bir hasara maruz kaldığında
arızalanabilir.
yy Magic uzaktan kumandayı düşürmeyin veya
ağır darbelere maruz bırakmayın.
HOME (b) ve BACK (1) tuşlarını aynı anda yaklaşık
5 saniye basılı tutun. Magic uzaktan kumanda
cihazınızla eşli olmaktan çıkar.
,,Not
6
Ekler
yy S ıfırlamak ve yeniden kaydetmek için,
uzaktan kumandayı cihaza doğru çevirerek
BACK (1) tuşunu 5 saniye basılı tutun.
yy Ekranda görünen Magic işaretçinin hızını
ve şeklini ayarlayın. Magic işaretçi ayarlarına
başvurun (sayfa 30).
agic işaretçi belirli bir süre
yy M
kullanılmadığında, ekrandan kaybolur. Magic
işaretçi ekranda kaybolduğunda, Magic
uzaktan kumandayı sağa ve sola sallayın.
İşaretçi tekrar belirir.
agic işaretçi ekran üzerinde hareket
yy M
ederken gezinti tuşuna basıldığında, Magic
işaretçi kaybolur ve Magic uzaktan kumanda
normal bir uzaktan kumanda gibi çalışır.
Ekler 59
Ağ Yazılım Güncelleme
Ağ güncelleme bildirimi
Geniş bant ev ağına bağlı cihazlar için performans
artırıcı ve/veya ek özellikler veya hizmetler
sunulabilir. Yeni bir yazılımın çıkması durumunda,
ve cihazın geniş bant ev ağına bağlı olduğu
durumlarda, oynatıcı yüklenebilir güncellemeler
hakkında sizi aşağıdaki şekilde bilgilendirecektir.
Yazılım Güncellemesi
Ürünlerin daha gelişmiş kullanımını sağlamak ve/
veya yeni özellikler eklemek için en son yazılımı
kullanarak Oynatıcınızı güncelleyebilirsiniz.
Yazılımı güncellemek için cihazı doğrudan yazılım
güncelleme sunucusuna bağlayabilirsiniz.
,,Not
yy Oynatıcını üzerindeki yazılımı
güncellemeden önce, oynatıcı üzerinde
bulunan disk veya USB aygıtını çıkarın.
yy Oynatıcınızdaki yazılımı güncellemeden
önce, oynatıcıyı kapatın ve sonra tekrar açın.
Opsiyon 1:
1. Güncelleme menüsü göstericiyi açtığınızda
ekranda belirecektir.
2. a/d kullanarak istenen poziyonun belirleyin
ve sonra Wheel (a) tuşuna basın.
yy Yazılım güncelleme prosedürü sırasında,
oynatıcıyı kapatmayın veya AC gücünü
kesmeyin, veya herhangi bir tuşa
basmayın.
yy Yüklemeyi iptal ederseniz, oynatıcınızın
düzgün çalışması için gücü kapatın ve tekrar
açın.
yy Bu birim önceki yazılım sürümüne
güncellenemez.
1. Ağ bağlantınızı ve ayarlarınızı kontrol edin
(sayfa 17).
[Tamam]
Yazılım Güncellemesini başlatır.
2. [Ayarlar] menüsünden [Yazılım] seçeneğini seçin
ve daha sonra Wheel (a) basın.
[İptal]
Güncelleme menüsünden çıkar
ve gücü kapatır.
3. [Güncelle] seçeneğini seçin ve Wheel (a)
düğmesine basın.
6
Opsiyon 2:
Ekler
Bir yazılım güncellemeleri için yazılımın sunucuda
hazır olması halinde “Güncelle” ikonu Ana sayfanın
alt kısmında görünecektir. Güncellemeyi mavi (B)
renkli butona basarak başlatabilirsiniz.
Oynatıcı en yeni güncellemeleri kontrol eder.
,,Not
yy Güncellemeler kontrol edilirken Wheel (a)
’e basmak bu işlemi sonlandırır.
yy Hazırda bir güncelleme yoksa,
“Güncelleştirme bulunamadı.” mesajı çıkar.
[Ana Menü]’ne dönmek için Wheel (a)’e
basın.
60 Ekler
4. Daha yeni sürümler varsa, “Güncellemek istiyor
musunuz?” mesajı çıkar.
5. [Tamam] basarak güncellemeyi tamamlayın.
([İptal] seçilmesi durumunda güncelleme
indirimini durduracaktır.)
6. Oynatıcı sunucudan en yeni güncellemeyi
indirmeye başlar. (İndirme işlemi ev ağınızın
durumuna göre birkaç dakika sürebilir.)
7. İndirme tamamlandığında, “İndirme işlemi
tamamlandı. Güncellemek istiyor musunuz?”
mesajı çıkar.
8. Güncellemeye başlamak için [Tamam]’ı seçin.
([İptal]’i seçmek güncellemeyi sonlandırır ve
indirilen dosya yeniden kullanılamaz. Yazılımı
daha sonra tekrar güncellemek için, yazılım
güncelleme prosedürünün yeniden başlatılması
gerekir.)
>>İkaz
Yazılım güncellemesi sırasında gücü
kapatmayın.
9. Güncelleme sona erdiğinde, birkaç saniye
içerisinde güç otomatik olarak kapanacaktır.
10. Gücü yeniden açın. Sistem şimdi yeni sürümle
çalışır.
,,Not
6
Ekler
Yazılım Güncelleme işlevi, internet ortamınızın
durumuna göre düzgün olarak çalışmayabilir.
Bu durumda, en son yazılımı yetkili LG
Elektronik Hizmet Merkezi’nden alabilir, ve
sonra oynatıcınızı güncelleyebilirsiniz. Sayfa
57’teki “Müşteri Desteği”ne bakın.
Ekler
61
Ek Bilgi
Dosya gereksinimi
Film dosyaları
Dosya
Yer
Dosya
Uzantı
Kodeks Formatı
Ses
formatı
Disk,
USB
“.avi”, “.divx”, “.mpg”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(DRM free), “.vob”,
“.3gp”, “.mov”, “.trp”,
“.m2t”, “.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, “.wm”, ”.flv”, “.ts”,
“.dat”
DIVX3.11, DIVX4,
DIVX5, DIVX6 (Sadece
standart oynatım),
XVID, MPEG1 SS,
H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG2 PS, MPEG2 TS,
VC-1 SM (WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), VobSub
(.sub), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt),
TMPlayer (.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
DLNA
“.avi”, “.divx”, “.mpg”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (DRM free),
“.mov”, “.trp”, “.m2t”,
“.mpe”, “.m1v”, “.m2v”,
”.flv”, “.ts”
DIVX3.11, DIVX4,
DIVX5, DIVX6 (Sadece
standart oynatım),
XVID, MPEG1 SS,
H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG2 PS, MPEG2 TS,
VC-1 SM (WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.
txt), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt),
TMPlayer (.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
Alt yazı
Müzik Dosyaları
Dosya
Yer
Dosya
Uzantı
Disk,
USB
“.mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM free),
“.flac”
32 ile 48 kHz (WMA) arasında,
16 ile 48 kHz (MP3) arasında
32 ile 192 kbps
(WMA) arasında,
32 ile 320 kbps
(MP3) arasında
Bu oynatıcı üzerinde
bazı wav dosyaları
desteklenmemektedir.
“.mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM free)
32 ile 48 kHz (WMA) arasında,
16 ile 48 kHz (MP3) arasında
32 ile 192 kbps
(WMA) arasında,
32 ile 320 kbps
(MP3) arasında
Bu oynatıcı üzerinde
bazı wav dosyaları
desteklenmemektedir.
Bitrate
Not
Fotoğraf Dosyaları
Dosya
Yer
Dosya
Uzantı
Disk,
USB,
DLNA
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.gif”
Önerilmektedir.
Boyut
4.000 x 3.000 x 24 bit/pikselden daha az
3.000 x 3.000 x 32 bit/pikselden daha az
Not
Aşamalı ve kayıpsız
sıkıştırılan fotoğraf dosyaları
desteklenmemektedir.
yy Macintosh sürümü için verilen paket DLNA sunucusunda ASF, WMA ve WMV gibi dosya uyumu sınırları var.
6
Ekler
DLNA
Örnekleme frekansı
62 Ekler
,,Not
yy Dosya adı 180 karakter ile sınırlıdır.
yy Maksimum Dosya/Klasör sayısı: 2000’den az
(toplam dosya ve klasör sayısı)
yy Dosya sayısı ve boyutuna bağlı olarak,
medya içeriğinin okunması bir kaç dakika
sürebilir.
yy Bu oynatıcı Unicode altyazı içeriğine sahip
UTF-8 dosyalarını desteklemektedir. Bu
oynatıcı salt Unicode altyazı dosyalarını
desteklememektedir.
yy Dosya uyumu sunucuya göre değişiklik
gösterebilir.
yy Dosya türüne veya dosya kayıt yöntemine
bağlı olarak görüntü sağlanamayabilir.
yy DLNA sunucusu ile uyum, paket DLNA
sunucu ortamında (Nero MediaHome
4 Essentials) ile test edildiğinden dolayı,
medya sunucularına bağlı olarak dosya
gereksinimleri ve oynatım fonksiyonları
farklılık gösterebilir.
yy Bilgisayar üzerinde çoklu oturumda
kaydedilen disk bu oynatıcı üzerinde
desteklenmemektedir.
yy Sayfa 61’da verilen dosya gereksinimleri her
zaman uyumlu olmayabilir. Dosya özellikleri
ve medya sunucusunun yetenekleri ile ilgili
bazı kısıtlamalar olabilir.
yy “.ts”, “.m2ts”, “.mts”, “.tp”, “.Trp” veya “.m2t” gibi
bir uzantıya sahip bir video dosyasını
oynatırken, oynatıcınız altyazı dosyasını
desteklemeyebilir.
yy Video altyazı dosyalarını oynatmak,
sadece bu oynatıcı paketiyle verilen Nero
MediaHome 4 Essentials software tarafından
oluşturulmuş DLNA ortam sunucusunda
mümkündür.
yy Ekran üzerinde gösterilen toplam ses
dosyası çalma süresi VBR uzantılı dosyalar
için doğru olamayabilir.
yy USB sürücü, DVD sürücü gibi taşınabilir
medya üzerinde bulunan dosyalar medya
sunucusu üzerinden düzgün olarak
paylaşılamayabilir.
6
,,Not
yy “WMV 9 codec” ile kodlanmış “avi” dosyası
desteklenmiyor.
yy Ekran üzerinde gösterilen toplam çalma
süresi VBR uzantılı dosyalar için doğru
olamayabilir.
Ekler
yy CD/DVD veya USB 1.0/1.1 üzerinde
kayıtlı HD film dosyaları düzgün olarak
görüntülenmeyebilir. HD film dosyalarının
görüntülenmesi için Blu-Ray Disk veya USB
2.0 önerilmektedir.
yy Bu oynatıcı H.264/MPEG-4 AVC Ana Profil,
Yüksek Profil Seviye 4.1’I destekler. Yüksek
seviyeli bir dosya desteklenmeyebilir.
*1
*2
yy Bu oynatıcı GMC veya Qpel ile
kaydedilmiş dosyaları desteklememektedir.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
yy Bilgisayar üzerinde çoklu oturumda
kaydedilen disk bu oynatıcı üzerinde
desteklenmemektedir.
yy Video/ Ses kodek uyumu video dosyasına
bağlı olarak değişebilir.
AVCHD (Gelişmiş Video
Kodlayıcı/Kod Çözücü Yüksek
Tanımlı)
yy Bu oynatıcı AVCHD format disklerini oynatabilir.
Bu diskler kaydedici kameralara normal şekilde
kaydedilir ve kullanılır.
yy AVCHD formatı yüksek tanımlı bir dijital video
kamera formatıdır.
yy MPEG-4 AVC/H.264 formatı geleneksel görüntü
sıkıştırma formatınınkinden daha yüksek bir
verimlilikte görüntüleri sıkıştırabilir.
yy Bu oynatıcı “x.v.Color” formatını kullanan AVCHD
diskleri oynatabilir.
yy Kayıt özelliklerine göre bazı AVCHD formatındaki
diskler çalışmayabilir.
yy AVCHD formatı disklerinin sonlandırılması
gerekmektedir.
yy “x.v.Color” normal DVD kamera disklerinden daha
geniş bir renk çeşitliği sunmaktadır.
Ekler 63
DLNA Hakkında
Uyumluluk Hakkında Notlar
Bı oynatıcı bir DLNA Sertifikalı dijital medya
oynatıcısıdır ve DLNA uyumlu dijital medya
sunucularından (PC ve tüketici elektronik
aygıtlarından) film, fotoğraf ve müzik içeriklerini
görüntüler ve oynatır.
yy BD-ROM yeni bir format olduğundan dolayı,
bazı diskler, dijital bağlantılar ve uyumluluk ile
ilgili konular ortaya çıkabilir. Uyumluluk sorunları
yaşarsanız, yetkili Müşteri Hizmetleri Merkeziyle
irtibat kurun.
Digital Living Network Alliance (DLNA) tüketici
elektronik cihazları, bilişim endüstrisi ve mobil aygıt
şirketlerini yelpazesinde bulunduran bir endüstri
organizasyonudur. Digital Living sayısal medya
dosyalarınızı ev ağını kullanarak daha kolay paylaşım
olanağı sunar.
yy Bu ünite, resim içerisinde resim, ikincil ses ve
sanal paketler ve benzeri değişik fonksiyonların
keyfini BD-ROM destekli BONUSVIEW (BD-ROM
sürüm 2 Profil 1 sürüm 1.1) ile çıkarmanıza olanak
sağlar. İkincil video ve ses, resim içerisinde resim
fonksiyonu ile uyumlu diskler ile oynatılabilir.
Oynatılma yöntemi için diskte verilen talimatları
uygulayınız.
DLNA sertifikalandırma logosu DLNA Birlikte
Kullanılabilirlik Esasları ile uyumu ürünlerin daha
kolay bulunması için kullanılmaktadır. Bu ürün
DLNA Birlikte Kullanılabilirlik Esasları sürüm v.1.5 ile
uyumludur.
DLNA sunucu yazılımı çalıştıran bir PC veya diğer
DLNA uyumlu cihazların bu oynatıcıya bağlanması
durumunda bazı yazılım ayarlarının veya diğer
aygıtların ayarlarının yapılması gerekmektedir.
Lütfen yazılım veya donanım ile ilgili çalıştırma
talimatlarına bakınız.
Belirli Sistem Gereksinimler
Yüksek çözünürlük video oynatımı:
yy HDMI giriş soketi olan yüksek çözünürlüğe sahip
görüntü
yy Yüksek tanımlı içeriğe sahip BD-ROM disk.
Dolby® Digital Plus, Dolby TrueHD ve DTSHD çoklu
kanal ses işlevi için:
yy İçerisinde dekoder bulunan bir yükseltici/alıcı
(Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS veya DTS-HD)
yy Seçili format için gerekli ana, orta, surrond
hoparlörler ve subwoofer.
yy Bazı BD-ROM ve DVD diskleri bazı çalıştırma
komutlarının ve özelliklerinin kullanımını
sınırlandırabilir.
yy Üniteden ses çıkış için HDMI bağlantısının
kullanılması durumunda Dolby TrueHD, Dolby
Digital Plus ve DTSHD maksimum 7.1 kanalı
desteklemektedir.
yy USB aygıtını, çevirim içi içerik ile indirilen bilgiler
dâhil olmak üzere, disk ile ilgili bazı bilgilerin
depolanması için kullanabilirsiniz. Kullandığınız
disk, bu bilgilerin hangi süre için saklanacağını
kontrol edecektir.
6
Ekler
yy Bazı içerikleri için görüntüleme cihazı üzerinde
HDMI veya HDCP elverişli DVI giriş (disk üreticisi
tarafından tanımlandığı üzere).
yy Yüksek tanımlamalı içeriğin görüntülenmesi
ve standart DVD içeriğinin üst formata
dönüştürülmesi görüntüleme cihazınızda HDMI
kapasiteli bir giriş veya HDCP kapasiteli bir DVI
girişi bulunmasını gerektirebilir.
64 Ekler
Ses Çıkış Özellikleri
OPTICAL (DIGITAL AUDIO OUT) *3
Soket/Ayarları
Kaynak
Dolby Digital
PCM Stereo
DTS Tekrar Kodlama *4
BitStream
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby TrueHD
PCM 2ch
DTS 2ch
Dolby Digital
AAC
PCM 2ch
DTS
AAC
DTS
PCM 2ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
DTS
DTS
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Soket/Ayarları
Kaynak
HDMI OUT
PCM Stereo
PCM Çoklu Kanal
DTS Tekrar Kodlama *4
BitStream *1 *2
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS 2ch
Dolby TrueHD
AAC
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
AAC
DTS
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 7.1ch
DTS
DTS-HD
6
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Ekler
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 7.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 İkincil ve etkileşimli audio, çıkış bit akışı içine
[Dijital Çıkış] seçeneğinin [BitStream] şeklinde
ayarlanmış olması durumunda dahil edilemez.
(LPCM Kodeksi hariç: Çıkış içerisinde her zaman
etkileşimli ve ikincil ses bulunmaktadır.)
*2 [Dijital Çıkış] seçeneği [BitStream] olarak
belirlenmişse bu oynatıcı HDMI sesini bağlanan
HDMI cihazının kodlama özelliğine bağlı olarak
otomatik olarak seçer.
*3 PCM audio çıkışında, DIGITAL AUDIO OUT
deneme frekans çıkışı 96 kHz ile sınırlıdır.
*4 [Dijital Çıkış] opsiyonunun [DTS Tekrar
Kodlama]’a ayarlanması halinde, audio
çıkışı 48 kHz ve 5.1 Ch. Ile sınırlıdır. [Dijital
Çıkış] opsiyonunun [DTS Tekrar Kodlama]’a
ayarlanması halinde, DTS Tekrar Kodlama ses
çıkışı BD-ROM diskleri ikincil ses ve orijinal ses
çıkışı diğer disklere yapılır ([BitStream] gibi).
y HDMI ÇIKIŞ soketi televizyonunuza Yüksek Hız
HDMI™ kablosu ile bağlıysa ve Dolby Digital
Plus/Dolby TrueHD HDMI ÇIKIŞ soketinden
veriliyorsa, SAYISAL SES ÇIKIŞI “PCM 2 kanal” ile
sınırlıdır. (HDMI ve SAYISAL SES ÇIKIŞI’nın birlikte
bağlandığı durumda)
Ekler 65
yy Audio çıkışı PCM 48 kHz/16 bit MP3/WMA
dosyası için ve PCM 44,1 kHz/16 bit Audio CD
oynatma modu için belirlenmiştir.
yy [Ayarlar] menüsünden [Dijital Çıkış] ve
[Örnekleme Sıklığı] seçeneklerini kullanarak
Yükselticinizin (veya AV alıcının) kabul edeceği bir
dijital ses çıkışı ve maksimum örnekleme frekansı
seçmelisiniz (bkz. Sayfa 27).
yy [Dijital Çıkış] opsiyonu, [BitStream] ayarlı ise,
dijital audio bağlantılı (DIGITAL AUDIO OUT veya
HDMI OUT), BD-ROM’un Disk Menü buton sesi
duyulmayabilir.
yy Dijital çıkışın ses formatı alıcınızın yetenekleri ile
uyuşmuyorsa, alıcı yüksek bir ses çıkaracak veya
hiç ses çıkaramayacaktır.
yy Dijital bağlantı ile çoklu kanal Dijital Surround
Ses sadece alıcınızın Dijital çoklu kanal dekodere
sahip olması durumunda sağlanabilir.
6
Ekler
66 Ekler
Alan Kodu Listesi
Listeden bir alan kodu seçin.
AlanKod AlanKod AlanKod AlanKod
AfganistanAF FijiFJ MonakoMC SingapurSG
ArjantinAR FinlandiyaFI MongolyaMN SlovakyaSK
AvusturyaAU FransaFR FasMA SlovenyaSI
AvusturyaAT AlmanyaDE NepalNP Güney Afrika
BelçikaBE Birleşik Krallık
GB HollandaNL Güney Kore
ZA
KR
ButanBT YunanistanGR AntilleriAN İspanyaES
BolivyaBO GrönlandGL Yeni Zelanda
BrezilyaBR Hong Kong
NZ Sri Lanka
LK
HK NijeryaNG İsveçSE
KamboçyaKH MacaristanHU NorveçNO İsviçreCH
KanadaCA HindistanIN UmanOM TayvanTW
ŞiliCL EndonezyaID PakistanPK TaylandTH
ÇinCN İsrailIL PanamaPA TürkiyeTR
KolombiyaCO İtalyaIT ParaguayPY UgandaUG
KongoCG JamaikaJM FilipinlerPH UkraynaUA
CR JaponyaJP PolonyaPL Amerika Birleşik
HırvatistanHR KenyaKE PortekizPT DevletleriUS
Çek Cumhuriyeti
CZ KuveytKW RomanyaRO UruguayUY
Kosta Rica
DanimarkaDK LibyaLY Rusça Federasyonu RU ÖzbekistanUZ
SA VietnamVN
EkvatorEC LüksemburgLU Suudi Arabistan
MısırEG MalezyaMY SenegalSN ZimbabweZW
6
El Salvador
Ekler
EtiyopyaET MeksikoMX
SV MaldivlerMV
Ekler 67
Dil Kodu Listesi
Aşağıdaki başlangıç ayarları için istediğiniz dili girmek üzere bu listeyi kullanın: [Disk Sesi], [Disk Alt yazısı] ve
[Disk Menü].
DilKod
DilKod
DilKod
DilKod
Afar 6565
Fransızca 7082
Litvanca 7684
Sintçe 8368
Afrikana 6570
Frizye Dili 7089
Makedonca 7775
Singhales Dili 8373
Arnavutça 8381
Galik Dili 7176
Malagazi Dili 7771
Slovakça 8375
Ameharic 6577
Gürcüce 7565
Malay Dili 7783
Slovenya Dili 8376
Arapça 6582
Almanca 6869
Malayam Dili 7776
İspanyolca 6983
Ermenice 7289
Yunanca 6976
Maori Dili 7773
Sudan Dili 8385
Assemez Dili 6583
Grönland Dili 7576
Marati Dili 7782
Svahili Dili 8387
Aymara Dili 6588
Guarani Dili 7178
Moldovya Dili 7779
İsveççe 8386
Azeri Türkçesi 6590
Gujarati Dili 7185
Mongolca 7778
Tagalog 8476
Başkırtca 6665
Hausa Dili 7265
Nauru Dili 7865
Tacik Dili 8471
Bask Dili 6985
İbranice 7387
Nepalce 7869
Tamil Dili 8465
Bengal Dili 6678
Hindu Dili 7273
Norveççe 7879
Teugu Dili 8469
Butan Dili 6890
Macarca 7285
Oriya Dili 7982
Tay Dili 8472
Bihari 6672
İzlandaca 7383
Pencap Dili 8065
Tonga Dili 8479
Breton 6682
Endonezya Dili 7378
Afganca 8083
Türkçe8482
Bulgarca 6671
Interlingua 7365
Farsça 7065
Türkmence 8475
Birmanca 7789
İrlanda Dili 7165
Polonyaca 8076
Tvi dili 8487
Beyaz Rusça 6669
İtalyanca 7384
Portekizce 8084
Ukrayna Dili 8575
8185
Urduca 8582
9072
Japonca 7465
Hırvatça 7282
Kannada Dili 7578
Reto-Romanca8277
Özbekçe 8590
Çekçe 6783
Kaşmir Dili
7583
Romence 8279
Vietnam Dili 8673
Danca6865
Kazak Dili 7575
Rusça 8285
Volapuk Dili 8679
Flemenkçe 7876
Kırgız Dili 7589
Samoa Dili 8377
Gal Dili 6789
İngilizce 6978
Korece 7579
Sanskritce 8365
Volof Dili
8779
Esperanto 6979
Kürtçe 7585
Galce 7168
Xhosa Dili 8872
Estonya Dili 6984
Laothian Dili 7679
Sırpça 8382
Yiddiş 7473
Faroe Dili 7079
Latince 7665
Sırp-Hırvat Dili 8372
Yoruba Dili 8979
Fiji Dili 7074
Letonca 7686
Şona Dili
8378
Zulu Dili
9085
Fin Dili 7073
Lingala Dili
7678
6
Ekler
Çince Quechua Dili 68 Ekler
Kayıtlı Markalar ve
Lisanslar
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ ve logolar Blu-ray Disc kuruluşunun
ticari markalarıdır.
“DVD Logo” DVD Format/Logo Licensing
Corporation’ın ticari markasırıdır.
A.B.D. Paten No: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 & diğer A.B.D. patent numaralarına
bağlı ruhsat tahtında üretilmiştir. DTS-HD, the
Symbol, & DTS-HD ve the Symbol bir aradaki
ticari markalardır & DTS-HD Master Audio DTS,
Inc.’in bir ticari markasıdır. Ürüne yazılım dahildir.
© DTS, Inc. Tüm hakları saklıdır.
Wi-Fi CERTIFIED Logo, Wi-Fi Alliance’ait bir
sertifikasyon işaretidir.
Wi-Fi Protected Setup işareti, Wi-Fi Alliance’a ait
bir ticari markadır
Java Oracle ve/veya bağlı kuruluşlarının ticari
adıdır.
6
Ekler
HDMI ve HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya
Arabirimi terimleri ve HDMI logosu, Amerika
Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde HDMI
Licensing LLC şirketine ait ticari markalar veya
tescilli ticari markalardır.
“x.v.Colour”, Sony Corporation’a ait bir ticari
markadır.
Dolby Laboratories tarafından lisans altında
üretilmiştir. Dolby, Pro Logic, ve çift D sembolü
Dolby Laboratories’in tescilli markalarıdır.
DLNA®, the DLNA Logo ve DLNA CERTIFIED® ticari
marka, hizmet markası veya sertifika işaretleri
.Digital Living Network Alliance’a aittir.
“AVCHD” ve “AVCHD” logoları Panasonic
Corporation ve Sony Corporation’a ait ticari
markalardır.
DivX®, DivX Sertifikası® ve ilgili logolar Rovi
Corporation’ın ya da alt kuruluşlarının ticari
markalarıdır ve ruhsat tahtında kullanılırlar.
Ekler 69
Gracenote Inc.’in bu Sözleşmeden kaynaklanan
haklarını sizden kendi adına tahsil etme hakkını
elinde tuttuğunu kabul etmiş bulunuyorsunuz.
Gracenote®, Gracenote logo ve logo tipleri,
ve “Powered by Gracenote” logo Gracenote,
Inc. Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka
ülkelerde kayıtlı ticari isim veya kayıtlı ticari
isimlerdir.
Müzik tanıma teknolojisi ve ilgili veriler
Gracenote® tarafından temin edilmektedir.
Gracenote® Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi
Bu uygulama veya cihaz Gracenote, Inc. of
Emeryville, California (“Gracenote”) tarafından
sağlanan yazılım içermektedir. Gracenote tarafından
temin edilen yazılım (Gracenote Yazılımı) bu cihazın
disk ve/veya dosya tanımlaması, isim, artist, şarkı
ve şarkı bilgileri (Gracenote Veri) gibi müzik ile
ilgi bilgilerin çevirim içi sunucudan veya yerleşik
veri tabanından (birlikte, “Gracenote Sunucuları”)
kullanılmasını ve diğer fonksiyonların yerine
getirilmesini sağlar. Gracenote Verilerini sadece bu
uygulama veya cihazda kullanılan Son-Kullanıcı
fonksiyonlarına uygun olarak kullanabilirsiniz.
Bu kısıtlamalara uymadığınız takdirde, Gracenote
Verilerini, Gracenote Yazılımını ve Gracenote
Sunucusunu kullanmak için tarafınıza verilen ve tam
yetkiye sahip olmayan lisansınızın iptal edileceği
hususunu taahhüt etmektesiniz. Lisansınızın
sonlanması durumunda, Gracenote Verilerinin,
Gracenote Yazılımının ve Gracenote Sunucusunun
kısmen ve tamamen kullanımına son vereceğinizi
taahhüt etmektesiniz. Gracenote, Gracenote
Verilerinin, Gracenote Yazılımının ve Gracenote
Sunucusunun, sahiplik haklarında dahil olmak üzere
tüm haklarını saklı tutmaktadır. Hiçbir şart altında
Garcenote tarafınızdan sağlanan bir bilgi için size
ödeme yapma yükümlülüğü altına girmemektedir.
Gracenote Yazılımı ve Gracenote Verilerinin her
biri tarafınıza “OLDUĞU GİBİ” lisanslanmaktadır.
Gracenote, Gracenote Sunucuları içinde bulunan
Gracenote Verileri ile ilgili olarak verilerin doğrulu
konusunda doğrudan veya dolaylı olarak herhangi
bir garanti vermemektedir. Gracenote gerekli
gördüğü durumlarda, Gracenote Sunucularında
bulunan verileri silme ve veri kategorilerini
değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Gracenote
Yazılımı veya Gracenote Sunucusunun hatasız
çalışması veya Gracenote Yazılımı veya Gracenote
Sunucusunun kesintisiz çalışması konusunda
herhangi bir garanti verilmemektedir. Gracenote
size ilerde verebileceği yeni geliştirilmiş veri veya
ek veri tipleri veya kategorileri sunma zorunluluğu
bulunmamaktadır ve uygun gördüğü zamanda
vrdiği hizmeti sonlandırabilir.
GRACENOTE HİÇBİR ŞART ALTINDA BELİRTİLEN İLE
SINIRLI KALMAMAK ÜZERE ÜRÜNE AİT ZIMNİ VE
ÜRÜNÜN KULLANIM AMACI İLE İLGİLİ DOĞRUDAN
VEYA DOLAYLI GARANTİ VERMEMEKTEDİR.
GRACENOTE, TARAFINIZCA GRACENOTE YAZILIMI
VEYA HERHANGİ BİR GRACENOTE SUNUCUSU
KULLANILARAK ELDE EDİLEN SONUÇLAR HAKKINDA
HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR.
HİÇBİR ŞART ALTINDA, GRACENOTE DOĞRUDAN
VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN VEYA KAR
VEYA GELİR KAYBINDAN DOLAYI SORUMLU
TUTULAMAYACAKTIR.
© Gracenote, Inc. 2009
6
Ekler
Gracenote Verilerini, Gracenote Yazılımını ve
Gracenote Sunucusunu sadece kendi kişisel
kullanımınız için ticari olmayan amaçlarla
kullanmayı taahhüt etmektesiniz. Gracenote
Yazılım veya Gracenote Verilerini üçüncü bir tarafa
atamayacağınızı, kopyalamayacağınızı, transfer
etmeyeceğinizi veya iletmeyeceğinizi taahhüt
etmektesiniz. BURADA AÇIKÇA İZİN VERİLEN
AMAÇLAR DIŞINDA GRACENOTE VERİLERDEN,
GARECENOTE YAZILIMINDAN VE GRACENOTE
SUNUCULARINDAN İSTİFADE ETMEYECEĞİNİZİ
TAAHHAHÜT ETMEKTESİNİZ.
Gracenote hizmetleri istatistiksel amaçlarla, yapılan
sorgulamalar için bir tanımlayıcı kullanmaktadır.
Rastgele atanan bu dijital tanımlayıcılar Gracenote
hizmetlerinin sizin hakkınızda her hangi bir
bilgi kullanmaksızın takip edilmesi amacı ile
kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Gracenote
hizmetleri Gracenote Gizlilik Politikası ile ilgili web
sayfasını ziyaret edin.
70 Ekler
Cinavia Bildirimi
Bu ürün, ticari amaçla üretilmiş bazı film, video
ve bunlara ait müziklerin izinsiz kopyalarının
kullanımını sınırlamak için Cinavia teknolojisini
kullanır. İzinsiz bir kopyanın yasaklı kullanımı tespit
edildiğinde, bir mesaj belirecek ve oynatma veya
kopyalama yarıda kesilecektir.
Cinavia teknolojisi hakkında daha fazla bilgi
için http://www.cinavia.com adresinde Cinavia
Online Tüketici Bilgi Merkezi’ni(Online Consumer
Information Center) ziyaret edebilirsiniz. Cinavia
hakkında posta yoluyla daha fazla bilgi almak için,
Cinavia Tüketici Bilgi Merkezi(Consumer Information
Center), P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
ABD adresine posta adresinizle birlikte bir kart
gönderebilirsiniz.
Bu ürün, Verance Corporation tarafından lisanslı ve
7.369.677 sayılı ABD patenti ve bu teknolojinin belirli
yönleri için telif hakkı ve gizli korumanın yanı sıra
bekleyen ve verilmiş diğer ABD ve dünya çapındaki
patentler tarafından korunan teknolojiyi kapsar.
Cinavia, Verance Corporation’ın ticari markasıdır.
Telif Hakkı 2004-2012 Verance Corporation. Verance
tarafından tüm hakları saklıdır. Tersine mühendislik
veya parçalarına ayırma yasaktır.
6
Ekler
Ekler
71
Özellikler
Genel
Güç gereksinimi
Arka panel üzerindeki ana etikete bakınız.
Güç tüketimi
16 W
Ölçüler (E x B x D)
Yaklaşık 430 mm x 37,5 mm x 203 mm
Net Ağırlık (Yaklaşık)
1,6 kg
Çalıştırma ısısı
5 °C ila 35 °C
Çalışma rutubet seviyesi
%5 ila %90
Çıkışlar
HDMI OUT (video/ses)
19 pim (Tip A, HDMI™ Connector)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
3 V (p-p), Optik fiş x 1
Sistem
Lazer
Yarı iletken lazer
Dalga uzunluğu
405 nm / 650 nm
Sinyal sistemi
Standart PAL / NTSC renkli TV sistemi
LAN Bağlantı Noktası
Eternet fişi x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Kablosuz LAN (dahili anten)
Entegre IEEE 802.11n (5 GHz ve 2,4 GHz bantları) kablosuz ağ erişimi,
802.11a/b/g Wi-Fi ağları ile uyumlu.
Kesintisiz Güç Kaynağı (USB)
DC 5 V 0 500 mA
yy Tasarım ve özellikler herhangi bir bilgi verilmeden değiştirilebilir.
6
Ekler
72 Ekler
Bakım
Disk ile ilgili bilgiler
Diskler ile İlgili
Ünite ile ilgili İşlemler
Taşınması esnasında
Lütfen orijinal paketlemesinde kullanılan karton
kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin
bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en
üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki
orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.
Ünitenin temizlenmesi
Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez
kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak
bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek
nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi
maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden
bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.
Dış yüzeylerin temiz tutulması
yy Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu
sıvıları kullanmayın.
yy Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar
verebilir.
yy Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite
üzerinde bırakmayın.
Ünitenin Bakımı
6
Ekler
Ünite ileri teknoloji içeren hassas bir cihazdır. Optik
algılama lensleri ve disk sürücü parçalarının kirli
veya eskimiş olduğu durumlarda görüntü kalitesi
azalacaktır. Daha fazla bilgi için en yakın servis
merkezine başvurun.
Disklerin üzerlerinde kayıt bulunan taraflarını
ellemeyin. Disk üzerinde parmak izi oluşmaması için
diski kenarlarından tutarak kaldırın. Disk üzerine asla
kağıt veya bant yapıştırmayın.
Disklerin Saklanması
Disk ile işiniz bittiğinde kılıfına yerleştirin. Diskleri
doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarına maruz
bırakmayın, asla park edilmiş araç içerisinde güneşe
maruz bırakmayın.
Disklerin Temizlenmesi
Disk üzerinde yer alan parmak izleri ve toz resim
ve ses kalitesinin bozulmasına neden olur. Diski
oynatmadan önce temiz bir bezle tozunu alın. Toz
alırken merkezden dışarıya doğru silin.
Alkol, benzen, tiner gibi kuvvetli çözücüler ile
piyasada bulunan temizlik malzemeleri ve eski
vinil plaklar için kullanılan anti-statik spreyleri
kullanmayın.
Ekler 73
Ağ Hizmetleri ile İlgili
Önemli Bilgiler
Üçüncü taraflarca (her biri “Hizmet Sağlayıcı olarak
anılacaktır) temin edilen veya sunulan tüm bilgiler,
veriler, belgeler, iletişimler, indirilen içerikler,
dosyalar, metinler, görüntüler, fotoğraflar, grafikler,
videolar, web yayınları, yayınlar, araçlar, kaynaklar,
yazılımlar, kodlar, programlar, küçük uygulamalar,
uygulama parçaları, uygulamalar ve diğer içerik
(“İçerikler) ile tüm hizmetler ve sunular (“Hizmet”)
tamamı ile İçerik ve Hizmeti sunan üçüncü tarafın
sorumluluğu altındadır.
Hizmet Sağlayıcı tarafından LGE aygıtı kullanılarak
sağlanan ve erişilen İçerik ve Hizmetlerin tamamı
veya bir kısmı, daha önceden haber verilmeksizin
askıya alınması kaldırılması veya ara verilmesi ile
sınırlı kalmamak koşulu ile herhangi bir zamanda
değiştirilebilir.
İçerik ve Hizmetlerle ilgili olarak oluşacak sorularınız
veya problemleriniz ile ilgili olarak Hizmet
Sağlayıcınızın web sitesini ziyaret ederek en güncel
bilgilere erişebilirsiniz. LGE, İçerik ve Hizmetler ile
ilgili olarak müşteri ilişkileri konusunda herhangi
bir sorumluluk ve yükümlülük taşımamaktadır.
İçerik ve Hizmetler ile ilgili olarak oluşacak herhangi
bir soru veya itsel doğrudan ilgili İçerik ve Hizmet
Sağlayıcıya yapılmalıdır.
6
Ekler
Lütfen LGE’nin Hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan
İçerik ve Hizmetler veya bu İçerik ve Hizmetlerin
kaldırılması veya ara verilmesi ile ilgili olarak bir
sorumluluğu olmadığını ve bu İçerik ve Hizmetlerin
kullanılabilir veya erişilebilir olduğunu taahhüt ve
garanti etmediğini not ediniz.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement