LG | 42PG6000 | LG 42PG6000 دليل المالك

TÜRKÇE
LCD TV PLAZMA TV
KULLANIM KILAVUZU
LCD TV MODELLER‹
32LG60**
37LG60**
42LG60**
42LG61**
47LG60**
PLAZMA TV MODELLER‹
32PG60**
42PG60**
50PG60**
50PG70**
60PG70**
50PG40**
Lütfen TV’nizi çal›flt›rmadan önce bu k›lavuzu
dikkatle okuyunuz.
Gelecekte baflvurmak için saklay›n›z.
TV’nin model ve seri numaras›n› kaydediniz.
Arka kapaktaki etikete bak›n›z ve servis
gerekti¤inde bayinize bu bilgileri iletiniz.
ÇA⁄RI MERKEZ‹ : 444 6 543 (LGE)
AKSESUARLAR
■
Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir.
Kullan›m K›lavuzu
AKSESUARLAR
Afla¤›daki aksesuarlar›n TV’nizle birlikte verildi¤inden emin olunuz. E¤er aksesuarlardan biri
eksikse, lütfen TV’yi ald›¤›n›z sat›c› ile temas kurunuz.
Güç Kablosu
Piller
Bu özellik her modelde mevcut de¤ildir.
* TV yüzeyindeki leke veya parmak
izlerini parlatma bezi ile hafifçe siliniz.
Parlatma Bezi
Ekranda kullanmak üzere
parlatma bezi.
Afl›r› kuvvet uygulamay›n›z. Aksi taktirde tahrifl veya renk solmas› olabilir.
Uzaktan Kumanda
PLASMA TV modelleri
(50PG40** d›fl›nda)
(sadece 50PG60** ,
50/60PG70**)
Kablo tutucu
(32/42PG60** :1EA,
50PG40** :2EA)
Koruma kapa¤›
(Bkz. sayfa 13)
*Bu özellik tüm modellerde bulunmaz.
(sadece 32PG60**)
(sadece 50PG40** )
Kablo yönetimi klipsi
Demir Çekirdek
(Bkz. sayfa 11)
(Bu özellik her modelde mevcut
de¤ildir.)
4EA
Sehpa gövdesi için c›vatalar
(Bkz. sayfa 8)
LCD TV modelleri
(sadece 32/37LG60**)
Kablo yönetimi klipsi
Koruma kapa¤›
(Bkz. sayfa13)
32LG60** : 3EA
37LG60** : 4EA
4EA
(sadece 42LG60 ** 42LG61 **)
2EA
1EA
4EA
Sehpa gövdesi için c›vatalar
(Bkz. sayfa 8)
1
‹Ç‹NDEK‹LER
AKSESUARLAR
...................................
HAZIRLIK
‹Ç‹NDEK‹LER
Ön Pano Kontrolleri...........................................4
Arka Pano Bilgileri .............................................6
Sehpa Kurulumu ................................................8
Lütfen ürünü düflmeyecek flekilde
dikkatlice kurunuz .......................................... 9
Kablo Düzenlemesi için Arka Kapak ..............10
Döner Kaide......................................................11
Masaüstü Kaide Kurulumu..............................12
Duvara Montaj: Yatay Kurulum .....................13
Anten Ba¤lant›s›...............................................14
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
HD Al›c› Ayarlar›...............................................15
DVD Ayar› .........................................................17
VCR Ayar› ..........................................................20
CI Modülünü ekleme .......................................22
Dijital Ses Ç›k›fl› Ayarlar› ..................................23
Di¤er A/V Kayna¤› Ayarlar› .............................24
USB Girifl Ayarlar› .............................................25
PC Ayar›.............................................................26
- Bilgisayar Modu Ekran Ayarlar› ...............29
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM
KONTROLÜ
Uzaktan Kumanda Tufl Fonksiyonlar›.............34
Televizyonun Aç›lmas› .....................................36
Program Seçimi ................................................36
Ses Seviyesinin Ayarlanmas› ............................36
H›zl› menü.........................................................37
Ekran Üstü Menülerinin Seçimi ve
Ayarlanmas›....................................................38
Otomatik Program Ayarlama..........................39
Manuel Olarak Program ‹nce Ayar›
(Dijital Modda) ...............................................40
Manuel Olarak Program ‹nce Ayar›
(Analog Modda).............................................41
Program Düzenleme........................................43
Güçlendirici .......................................................46
Yaz›l›m Güncellemesi.......................................47
Tan›lama ...........................................................48
2
1
CI Bilgileri..........................................................49
Program Tablosunun Seçilmesi.......................50
Girifl Listesi ........................................................51
........................................................52
Girifl Etiketi........................................................54
AV Modu...........................................................55
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
USB cihaz›n› ba¤larken....................................56
Foto¤raf Listesi .................................................57
Müzik Listesi .....................................................61
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME
GUIDE – ELEKTRON‹K PROGRAM
KILAVUZU) (D‹J‹TAL MODDA)
- EPG’yi açma/kapama ..................................64
- Program Seçimi ...........................................64
- NOW/NEXT (fiimdi/Sonraki) K›lavuz
Modunda Tufl ‹fllevi....................................65
- 8 Günlük K›lavuz Modunda Tufl ‹fllevi ......65
- Tarih De¤ifltirme Modunda Tufl ‹fllevi .......65
- Geniflletilmifl Aç›klama Kutusunda Tufl
‹fllevi .............................................................66
- Kay›t/Hat›rlatma Ayar Modunda Tufl
‹fllevi .............................................................66
- Takvim Liste Modunda Tufl ‹fllevi ..............66
RES‹M KONTROLÜ
Resim Boyutu (En Boy Oran›) Kontrolü ....... 67
Önceden Tan›mlanm›fl Resim Ayarlar›
- Resim Modu-Önayar ................................ 69
- Otomatik Renk Tonu Kontrolü
(S›cak/Orta/So¤uk) .................................... 70
Manuel Olarak Görüntü Ayar›
- Resim Modu-Kullan›c› seçene¤i.................71
- Resim Modu-Uzman Kontrolü...................72
Resim ‹yilefltirme Teknolojisi ...........................73
Geliflmifl – Film Modu/ Gerçek Sinema ...........74
Geliflmifl – Siyah (Koyuluk) Düzeyi..................75
Geliflmifl - Trumotion........................................76
TruMotion Gösterisi .........................................77
Göz Koruma......................................................78
TELETEKST
Açma/kapama.................................................103
BAS‹T Metin ....................................................103
ÜST Metin .......................................................103
FASTEXT (H›zl› Metin)....................................104
Özel Teletekst ‹fllevleri...................................104
SES VE D‹L KONTROLÜ
Otomatik Ses Seviyesi Belirleyicisi...................83
Önceden Tan›mlanm›fl Ses Ayarlar› –
Ses Modu ........................................................84
Ses Ayarlar›n› Düzenleme - Kullan›c› Modu ..85
SRS TruSurround XT.........................................85
Ses Temizleme ..................................................86
Balans ................................................................87
Televizyon Hoparlörleri Aç›k/Kapal› Ayar›.....88
Dijital Ses Ç›k›fl›n› Seçme..................................89
Ses S›f›rlamas› ................................................. 90
I/II
- Stereo/Çift Al›m
(Sadece Analog Modda) ............................91
- NICAM Al›m› (Sadece Analog Modda) .....92
- Hoparlör Ses Ç›k›fl Seçimi ...........................92
Ekran Üstü Menüleri için Dil/Ülke Seçimi ......93
Dil Seçimi (Sadece Dijital Modda)...................94
D‹J‹TAL TELETEKST
‹Ç‹NDEK‹LER
Resim S›f›rlama .................................................79
Güç Göstergesi..................................................80
Görüntü Yap›flmas›n› En Aza ‹ndirme (ISM)
Yöntemi ..........................................................81
Güç Tasarrufu Resim Modu.............................82
Dijital Servis içerisinden Teletekst ................105
Dijital Serviste Teletekst ................................105
EK
Sorun Giderme ...............................................106
Bak›m ..............................................................108
Ürün Özellikleri ..............................................109
Uzaktan Kumandan›n Programlanmas›.......111
IR Kodlar› ........................................................113
Harici Kontrol Cihaz› Kurulumu ...................115
ZAMAN AYARI
Saat Ayar›..........................................................95
Otomatik Açma/Kapama Zamanlay›c›s›n›
Ayarlama.........................................................96
Otomatik Kapanma Ayarlar›...........................97
Zaman Dilimi Ayar› ..........................................98
Uyku Zamanlay›c›s› Ayar› ...............................98
EBEVEYN KONTROLÜ /
DERECELEND‹RME
fiifre Belirleme ve Sistem Kilitleme.................99
Program Engelleme .......................................100
Ebeveyn Kontrolü ..........................................101
Tufl Kilidi..........................................................102
3
HAZIRLIK
ÖN PANO KONTROLLER‹
■
■
Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir.
TV’nizde koruma filmi varsa, filmi ç›kar›n›z ve ürünü parlatma beziyle siliniz.
Plazma TV modelleri
HAZIRLIK
Uzaktan Kumanda
Sensörü
GÜÇ
Güç/Bekleme Göstergesi
• Bekleme modunda k›rm›z› ›fl›k verir.
• TV aç›ld›¤›nda yeflil ›fl›k verir.
MENU
INPUT
INPUT
INPUT
4
VOL
OK
MENU
MENU
G‹R‹fi
OK
MENÜ
P
OK
VOL
PR
PR
TAMAM SES SEV‹YES‹
PROGRAM
LCD TV Modelleri
P
PROGRAM
P
HAZIRLIK
P
SES SEV‹YES‹
TAMAM
OK
Ak›ll› Sensör
MENÜ
MENU
Görüntüyü çevresel koflullara
göre ayarlar
G‹R‹fi
INPUT
GÜÇ
Uzaktan Kumanda Sensörü
Güç/Bekleme Göstergesi
• Bekleme modunda k›rm›z› ›fl›k verir.
• TV aç›ld›¤›nda Beyaz ›fl›k verir.
Not: Güç Göstergesini OPS‹YON menüsünden
ayarlayabilirsiniz.
5
HAZIRLIK
ARKA PANO B‹LG‹LER‹
■
Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir.
sadece 50PG40**
Plazma TV modelleri
HAZIRLIK
10
sadece 50PG40**
1
12
2
3
4
13
5
2
2
11
6
8
9
1
Güç Kablosu Soketi
Bu TV, AC güçle çal›fl›r. Gerilim de¤eri Özellikler sayfas›nda belirtilmifltir. TV’yi asla DC
güçle çal›flt›rmaya kalk›flmay›n›z.
7
RS-232C G‹R‹fi (KONTROL ve SERV‹S)
BA⁄LANTI NOKTASI
Bilgisayar›n RS-232C ba¤lant› noktas›na
ba¤lay›n›z.
2
HDMI Girifli
Bir HDMI sinyalini HDMI IN’e ba¤lay›n›z.
Veya DVI(VIDEO) sinyalini, DVI – HDMI
kablosu ile HDMI/DVI ba¤lant› noktas›na
ba¤lay›n›z.
8
Euro Skart Soketi (AV1/AV2)
Skart soket giriflini ya da ç›k›fl›n› harici bir
cihazdan bu jaklara ba¤lay›n›z.
9
RGB/DVI Ses Girifli
Sesi, PC veya DTV’den ba¤lay›n›z.
Anten Girifli
RF antenini bu jaka ba¤lay›n›z.
10
OPTIK D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI
De¤iflik cihaz türlerinden dijital ses ba¤lay›n›z.
Not: Bekleme modunda, bu ba¤lant› noktalar›
çal›flmaz.
PCMCIA (Personal Computer Memory Card
International Association – Kiflisel Bilgisayar
Haf›za Kart› Uluslararas› Birli¤i) Kart Yuvas›
(Bu özellik her ülkede uygun de¤ildir.)
11
S-Video Girifli
S-V‹DEO cihaz›n›n S-Video ç›k›fl›na
ba¤lay›n›z.
Ses/Video Girifli
Ses/video ç›k›fl›n› harici bir cihazdan bu jaklara ba¤lay›n›z.
12
USB Girifli
13
SADECE SERV‹S BA⁄LANTILARI NOKTASI
3
4
6
7
5
Bileflen Girifli
Bir bileflen video / ses cihaz›n› bu jaklara
ba¤lay›n›z.
6
RGB Girifli
PC’den ç›k›fl› ba¤lay›n›z.
LCD TV Modelleri
HDMI Girifli
Bir HDMI sinyalini HDMI
IN’e ba¤lay›n›z.
2
5
1
2
3
4
3
6
7
4
PCMCIA (Personal
Computer Memory Card
International Association –
Kiflisel Bilgisayar Haf›za
Kart› Uluslararas› Birli¤i)
Kart Yuvas›
(Bu özellik her ülkede
uygun de¤ildir.)
1
8
Güç Kablosu Soketi
Bu TV, AC güçle çal›fl›r. Gerilim de¤eri Özellikler sayfas›nda belirtilmifltir. TV’yi asla DC
güçle çal›flt›rmaya kalk›flmay›n›z.
RS-232C G‹R‹fi (KONTROL ve SERV‹S)
BA⁄LANTI NOKTASI
Bilgisayar›n RS-232C ba¤lant› noktas›na
ba¤lay›n›z.
RGB Girifli
PC’den ç›k›fl› ba¤lay›n›z.
RGB/DVI Ses Girifli
Sesi, PC veya DTV’den ba¤lay›n›z.
HDMI Girifli
Bir HDMI sinyalini HDMI IN’e ba¤lay›n›z.
Veya DVI(VIDEO) sinyalini, DVI – HDMI kablosu ile HDMI/DVI ba¤lant› noktas›na
ba¤lay›n›z.
HAZIRLIK
USB Girifli
9
5
Bileflen Girifli
Bir bileflen video / ses cihaz›n› bu jaklara
ba¤lay›n›z.
6
Ses/Video Girifli
Ses/video ç›k›fl›n› harici bir cihazdan bu jaklara ba¤lay›n›z.
7
OPTIK D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI
De¤iflik cihaz türlerinden dijital ses ba¤lay›n›z.
Not: Bekleme modunda, bu ba¤lant› noktalar›
çal›flmaz.
8
Euro Skart Soketi (AV1/AV2)
Skart soket giriflini ya da ç›k›fl›n› harici bir
cihazdan bu jaklara ba¤lay›n›z.
9
Anten Girifli
RF antenini bu jaka ba¤lay›n›z.
7
HAZIRLIK
SEHPA KURULUMU
Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir.
Masa tipi stand montaj›nda c›vatan›n tam olarak s›k›l›p s›k›lmad›¤›n› kontrol edin. (C›vata, tam olarak
s›k›lmad›¤› takdirde, kurulumun ard›ndan ürün öne do¤ru e¤ilebilir.) Çok fazla s›kt›¤›n›z zaman,
c›vatan›n s›k›flma kuvvetine maruz kalan bölümü deforme olabilir.
■
Sadece 32/37/42LG60**, 42LG61 **
HAZIRLIK
1
Ekran›n zarar görmesini önlemek için TV
ekra-n›n› dikkatli bir flekilde yumuflak bir
yüzeye yerlefltiriniz.
2
Sehpa Gövdesi’nin parçalar›n› TV’nin
Muhafaza Taban› ile birlefltiriniz.
Sadece 32PG60**
1
Ekran›n zarar görmesini önlemek için TV
ekran›n› dikkatli bir flekilde yumuflak bir
yüzeye yerlefltiriniz.
2
TV’yi gösterildi¤i gibi birlefltiriniz.
3
TV’nin arkas›ndaki delikleri kullanarak 4
c›vatay› iyice sabitleyiniz.
37LG60**
32LG60**
Sehpa
Gövdesi
Muhafaza
Taban›
42LG60** , 42LG61**
Sehpa Gövdesi
Muhafaza Taban›
3
4
8
TV’yi gösterildi¤i gibi birlefltiriniz.
TV’nin arkas›ndaki delikleri kullanarak 4
c›vatay› iyice sabitleyiniz.
LÜTFEN ÜRÜNÜ DÜfiÜRMEYECEK fiEK‹LDE
D‹KKATL‹CE KURUNUZ.
TV’yi duvara sabitlemek için gerekli olan parçalar› piyasadan sat›n almal›s›n›z.
‹tildi¤inde düflme ihtimalini yoketmek için TV’yi duvara yak›n olarak konumland›r›n›z.
■ Afla¤›da gösterilen talimatlar, çekildi¤inde ileri düflme ihtimalini ortadan kald›rmak üzere duvara
sabitlemek için TV’yi kurman›n güvenli bir yoludur. Bu flekilde TV’nin düflmesi önlenir ve yaralanmalara neden olmaz. Bu ifllem ayr›ca TV’nin hasar görmesini de önler. Çocuklar›n TV’ye t›rmanmas›na veya as›lmas›na izin vermeyiniz.
■
■
2
HAZIRLIK
1
1
2
1
Delikli c›vatalar› veya TV ask›lar›n›/c›vatalar›n› kullanarak ürünü duvara resimde gösterildi¤i gibi
sabitleyiniz. (TV’nizin mapalar›nda c›vata varsa, c›vatalar› gevfletiniz.).
* Delikli c›vatalar› ya da TV ask›lar›n›/c›vatalar›n› yukar›daki deliklere yerlefltiriniz ve iyice s›k›n›z.
2
Duvar ask›lar›n› duvardaki c›vatalarla sabitleyiniz. Duvara monte edilen ask›lar›n yüksekliklerini
efllefltiriniz.
3
3
Ürünü ba¤lamak için sa¤lam bir ip kullan›n›z. ‹pi, duvar ve ürün aras›nda yatay olacak
flekilde ba¤lamak daha güvenlidir.
! NOT
TV’yi tafl›rken öncelikle kablolar› sökünüz.
TV’nin boyutunu ve a¤›rl›¤›n› desteklemeye yetecek kuvvette ve büyüklükte bir platform veya
kabin kullan›n›z.
TV’yi güvenli bir flekilde kullanmak için, duvardaki ask› ile TV’deki ask›n›n yüksekli¤inin ayn›
oldu¤undan emin olunuz.
9
HAZIRLIK
KABLO DÜZENLEMES‹ ‹Ç‹N ARKA KAPAK
■
Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir.
Plazma TV modelleri
Kablolar› gerekti¤i gibi ba¤lay›n›z.
HAZIRLIK
1
‹lave cihaz ba¤lamak için, Harici cihaz Ayarlar› bölümüne bak›n.
2
KABLO YÖNET‹M‹ KL‹PS‹’ni gösterildi¤i flekilde yerlefltiriniz.
32/42PG60**
50PG40**
50PG60**, 50/60PG70**
KABLO YÖNET‹M‹ KL‹PS‹
KABLO YÖNET‹M‹ KL‹PS‹
* Kablo Tutucu’yu gösterildi¤i gibi sabitleyiniz ve kablolar› desteleyiniz.
Kablo yönetimi klipsinin ç›kar›lmas›
KABLO YÖNET‹M‹ KL‹PS‹’ni iki elinizle tutup yukar›ya do¤ru çekiniz.
42PG60** modeli için, KABLO YÖNET‹M‹ KL‹PS‹’nin ortas›na bas›p kald›r›n›z.
32PG60**
42PG60**
50PG40**
50PG60**, 50/60PG70**
KABLO YÖNET‹M‹’ni iki mandala
basarak TV’den ay›r›n›z.
! NOT
KABLO YÖNET‹M‹ KL‹PS‹’ni TV’yi kald›rmak için kullanmay›n›z.
- TV’nin düflmesi durumunda yaralanabilirsiniz ayr›ca TV de hasar görebilir.
10
LCD TV modelleri
1
HAZIRLIK
2
Deli¤i KABLO YÖNET‹M‹ KL‹PS‹’ndeki flerit ile hizalay›n›z.
KABLO YÖNET‹M‹ KL‹PS‹’ni gösterildi¤i flekilde çeviriniz.
Not: Kablo yönetimi klipsi, afl›r› güç uyguland›¤›nda k›r›labilir.
Kablolar› gerekti¤i gibi ba¤lay›n›z.
‹lave cihaz ba¤lamak için, Harici cihaz Ayarlar› bölümüne bak›n.
Demir çekirde¤in kullan›m›
(Bu özellik her modelde mevcut de¤ildir.)
Demir çekirdek, güç kablosu fifli prize tak›l›rken,
elektromanyetik dalga oluflumunu azaltmak için
kullan›l›r.
Demir çekirdek, prize ne kadar yak›n olursa, dalga
azaltmas› aç›s›ndan o derece iyidir.
Güç kablosu fifline yak›n yerlefltirin.
DÖNER KA‹DE
TV’yi monte ettikten sonra izleme konumunuza uyacak
flekilde TV donan›m›n› 20 derecelik aç›larla, elle sola ya da
sa¤a do¤ru ayarlayabilmeniz mümkündür.
11
HAZIRLIK
■
■
TV bir duvara ya da masa üstüne vb. olmak üzere de¤iflik flekillerde kurulabilir.
TV yatay yerlefltirilmek üzere tasarlanm›flt›r.
HAZIRLIK
TOPRAKLAMA
Olas› bir elektrik çarpmas›n› önlemek için mutlaka
toprak telini ba¤lay›n›z. Topraklama yöntemleri
olanakl› de¤ilse, ayr› bir devre kesici ba¤lamas› için
yetkili bir elektrikçiyle görüflünüz. TV'yi telefon
kablolar›na, paratönerlere veya gaz borular›na
ba¤layarak topraklamaya çal›flmay›n›z.
Güç
Kayna¤›
Devre Kesici
MASAÜSTÜ KA‹DE KURULUMU
Yeterli havaland›rma için TV’nin tüm çevresinde 10 cm’lik (4”) boflluk b›rak›n›z.
10 cm
10 cm
10 cm
INPUT
12
MENU
OK
VOL
PR
10 cm
DUVARA MONTAJ: YATAY KURULUM
Yeterli havaland›rma için TV etraf›nda 10 cm (4 inç) mesafe b›rak›n›z. TV’yi duvara monte
ederken LG markal› bir montaj braketi kullanman›z önerilir.
HAZIRLIK
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
MASA T‹P‹ SEHPA KULLANMAMA
■
Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir
Duvara monte birimi kurarken masa tipi sehpa kurulumu için koruma kapa¤›n› kullan›n›z.
Plazma TV modelleri
LCD TV modelleri
Koruma kapa¤›ndaki koruma ka¤›d›n› ç›kard›ktan
sonra gösterildi¤i gibi TV’ye yap›flt›r›n›z.
13
HAZIRLIK
■
Hasar olmas›n› önlemek için cihazlar aras›ndaki tüm ba¤lant›lar yap›lana kadar ana flebeke prizine
ba¤lamay›n›z.
ANTEN BA⁄LANTISI
■
■
En iyi görüntü kalitesini elde etmek için, anten yönünü
ayarlay›n›z.
Anten kablosu ve dönüfltürücü tedarik edilmemifltir.
HAZIRLIK
AV 1
Duvar
Anten
Soketi
Çok aileli Konutlar/Apartmanlar
(Duvar anten soketine ba¤lay›n›z)
AV 1
AV 2
AV 2
ANTENNA
IN
ANTENNA
IN
RF Efleksenli Kablo (75 ohm)
AV 1
Harici Anten
(VHF, UHF)
AV 2
AV 1
Tek aileli Konutlar/Evler
(Harici anten için duvar jak›na ba¤lay›n›z)
AV 2
ANTENNA
IN
ANTENNA
IN
AV 1
AV 2
UHF
ANTENNA
IN
Anten
Sinyal
Amplifikatörü
VHF
■
■
Sinyalin zay›f oldu¤u alanlarda daha iyi görüntü kalitesi elde etmek için yukar›da gösterildi¤i gibi,
AV 1
AV 2
antene bir sinyal amplifikatörü yerlefltirmeniz gerekebilir.
E¤er sinyalin iki TV için ayr›lmas› gerekiyorsa, ba¤lant› için bir anten sinyal ay›r›c›s› kullan›n›z.
ANTENNA
IN
14
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
Cihazlar›n zarar görmesini önlemek için, tüm cihaz ba¤lant›lar›n› tamamlamadan asla hiç bir güç
kablosunu prize sokmay›n›z.
■ EXTERNAL EQUIPMENT SETUP (HAR‹C‹ EK‹PMAN KURULUMU) hakk›ndaki bu bölüm, daha çok
42PG60** modellerinin diyagramlar›n› kullanmaktad›r.
■ Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir.
■
HD ALICI AYARLARI
■
Bu TV, harici bir dijital set üstü kutusu olmadan da Dijital RF/Kablo sinyallerini alabilir. Fakat, e¤er
dijital bir set üstü kutusundan ya da baflka bir dijital harici cihazdan Dijital sinyaller al›yorsan›z,
afla¤›daki flekle bak›n›z.
Bir bileflen kablosu ile ba¤lama
Dijital set üstü kutunun video ç›k›fllar›n› (Y, PB, PR),
TV üzerindeki KOMPONENT G‹R‹fi V‹DEO jaklar›na
ba¤lay›n›z.
2
Dijital set üstü kutunun ses ç›k›fl›n›, TV üzerindeki
COMPONENT IN SES jaklar›na ba¤lay›n›z.
3
Dijital set üstü kutuyu aç›n›z.
(bkz. Dijital set üstü kutu için kullan›m k›lavuzu.)
4
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT (G‹R‹fi) tuflunu
kullanarak Component (Bileflen) girifl kayna¤›n›
seçiniz.
1
2
Sinyal
Bileflen
HDMI
480i/576i
Evet
Hay›r
480p/576p
Evet
Evet
720p/1080i
Evet
Evet
1080p
Evet
Evet
(sadece 50/60Hz)
(24Hz/30Hz/50Hz/60Hz)
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
1
15
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
HDMI kablosu ile set üstü kutu ba¤lama
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
1
Dijital set üstü kutusunu, TV üzerindeki HDMI/ DVI
IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 veya HDMI IN
4(50PG40** d›fl›nda) jak›na ba¤lay›n›z.
2
Dijital set üstü kutuyu aç›n›z.
(bkz. Dijital set üstü kutu için kullan›m k›lavuzu.).
3
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT (Girifl) tuflunu
kullanarak HDMI1, HDMI2, HDMI3 veya
HDMI4(50PG40** d›fl›nda) girifl kayna¤›n› seçiniz.
1
HDMI - DVI kablosu ile ba¤lama
1
Dijital set üstü kutuyu, TV üzerindeki HDMI/DVI
IN l jak›na ba¤lay›n›z.
2
Dijital set üstü kutunun ses ç›k›fl›n›, TV üzerindeki AUDIO IN (SES IN) (RGB/DVI) jak›na ba¤lay›n›z.
3
Dijital set üstü kutuyu aç›n›z.
(bkz. Dijital set üstü kutu için kullan›m k›lavuzu.)
4
16
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT (G‹R‹fi) tuflunu kullanarak HDMI1 girifl kayna¤›n› seçiniz.
1
2
DVD AYARI
Bir bileflen kablosu ile ba¤lama
1
DVD’nin video ç›k›fllar›n› (Y, PB, PR), TV üzerindeki COMPONENT IN V‹DEO jaklar›na ba¤lay›n›z.
DVD’nin ses ç›k›fllar›n›, TV üzerindeki COMPONENT IN AUDIO jaklar›na ba¤lay›n›z.
3
DVD oynat›c›y› aç›n›z ve bir DVD yerlefltiriniz.
4
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT (G‹R‹fi) tuflunu kullanarak Component (Bileflen) girifl kayna¤›n› seçiniz.
5
Çal›flt›rma talimat› için DVD çalar›n kullan›m
k›lavuzuna bak›n›z.
2
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
2
1
Bileflen Girifl portlar›
Daha iyi bir görüntü kalitesi sa¤lamak için; afla¤›da gösterildi¤i gibi, bileflen girifl portlar›na bir
DVD oynat›c› ba¤lay›n›z.
TV üzerindeki bileflen portlar›
DVD oynat›c› üzerindeki
video ç›k›fl portlar›
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
17
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
Euro Skart kablosu ile ba¤lama
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
1
DVDnin Euro skart soketini, TV’nin AV1 Euro
skart soketine ba¤lay›n›z.
2
DVD oynat›c›y› aç›n›z ve bir DVD yerlefltiriniz.
3
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT (G‹R‹fi) tuflunu kullanarak AV1 girifl kayna¤›n› seçiniz.
E¤er AV2 Euro skart soketine ba¤lanm›flsa, AV2
girifl kayna¤›n› seçiniz.
4
1
Çal›flt›rma talimat› için DVD çalar›n kullan›m
k›lavuzuna bak›n›z.
! NOT
(R) AUDIO (L)
AUDIO/
VIDEO
Kullan›lan Euro skart kablolar›n›n sinyal korumal›
olmas› gerekir.
S-Video kablo ile ba¤lama (Sadece Plazma TV)
VIDEO
1
S-VIDEO
L
R
DVD’nin S-V‹DEO ç›k›fl›n›, TV’nin S-VIDEO girifline ba¤lay›n›z.
OUTPUT
SWITCH
2
18
ANT IN
DVD’nin ses ç›k›fllar›n›, TV üzerindeki AUDIO
(SES) girifl jaklar›na ba¤lay›n›z.
3
DVD oynat›c›y› aç›n›z ve bir DVD yerlefltiriniz.
4
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT (G‹R‹fi) tuflunu kullanarak AV3 girifl kayna¤›n› seçiniz.
5
Çal›flt›rma talimat› için DVD çalar›n kullan›m
k›lavuzuna bak›n›z.
1
ANT OUT
2
HDMI kablosunu ba¤lama
DVD’nin HDMI ç›k›fl›n›, TV üzerindeki HDMI/DVI
IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 veya HDMI IN
4(50PG40** d›fl›nda) jak›na ba¤lay›n›z.
2
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT (G‹R‹fi)
tuflunu kullanarak HDMI1, HDMI2, HDMI3 veya
HDMI4(50PG40** d›fl›nda) girifl kayna¤›n› seçiniz.
3
Çal›flt›rma talimat› için DVD çalar›n kullan›m
k›lavuzuna bak›n›z..
1
! NOT
TV, HDMI kablosu kullan›ld›¤›nda video ve ses sinyallerini efl zamanl› olarak alabilir.
E¤er DVD Otomatik HDMI’y› desteklemiyorsa, ç›k›fl
çözünürlü¤ünü uygun flekilde ayarlamal›s›n›z.
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
1
19
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
VCR AYARI
■
■
TGörüntü gürültüsünü (parazitlerini) önlemek için, VCR ile TV aras›nda uygun bir mesafe
b›rak›n›z.
Donmufl hareketsiz bir görüntü tipik olarak VCR’dan kaynaklan›r. Uzun bir süreli¤ine 4:3 resim
biçimi kullan›ld›¤›nda, ekran›n yanlar›ndaki sabit görüntüler görünür kalabilir.
RF Kablosu ile ba¤larken
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
ANT OUT
S-VIDEO
ANT IN
OUTPUT
SWITCH
VIDEO
L
R
1
2
Duvar Jak›
Anten
20
1
VCR’nin ANT OUT soketini, TV’nin ANTENNA IN (ANTEN G‹R‹fi) soketine ba¤lay›n›z.
2
Anten kablosunu VCR’nin ANT IN soketine ba¤lay›n›z.
3
VCR üzerindeki PLAY (OYNAT) tufluna bas›n›z ve görüntülemek için TV ile VCR aras›ndaki
uygun kanal› eflleyiniz.
Euro Skart kablosu ile ba¤lama
VCR’nin Euro skart soketini, TV’nin AV1 Euro
skart soketine ba¤lay›n›z.
2
VCR cihaz›na bir video kaset tak›n›z ve VCR
üstündeki PLAY (oynat) tufluna bas›n›z. (bkz.
VCR cihaz›n›n kullan›m k›lavuzu.)
3
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT (G‹R‹fi) tuflunu kullanarak AV1 girifl kayna¤›n› seçiniz.
4
E¤er AV2 Euro skart soketine ba¤lanm›flsa, AV 2
girifl kayna¤›n› seçiniz.
1
(R) AUDIO (L)
AUDIO/
VIDEO
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
1
! NOT
Kullan›lan Euro Skart kablolar›n›n sinyal korumal› olmas› gerekir.
RCA kablosu ile ba¤larken
1
TV ile VCR aras›ndaki SES/V‹DEO jaklar›n› ba¤lay›n›z. Jak renklerini efllefltiriniz (Video =sar›, Ses
Sol =beyaz ve Ses Sa¤ =k›rm›z›)
2
VCR cihaz›na bir video kaset tak›n›z ve VCR üstündeki PLAY (oynat) tufluna bas›n›z. (bkz. VCR
cihaz›n›n kullan›m k›lavuzu.)
3
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT (G‹R‹fi) tuflunu kullanarak AV3 girifl kayna¤›n› seçiniz.
! NOTE
1
S-VIDEO
VIDEO
OUTPUT
SWITCH
L
R
ANT IN
ANT OUT
Mono VCR cihaz›n›z varsa; VCR cihaz›n ses kablosunu,
TV’nin AUDIO L/MONO (SES SOL/MONO) girifline
ba¤lay›n›z.
21
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
S-Video kablo ile ba¤lama (Sadece Plazma TV)
S-VIDEO
1
VCR’nin S-V‹DEO ç›k›fl›n›, TV setinin S-VIDEO girifline ba¤lay›n›z. Normal kompozit (RCA kablosu)
girifli ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda görüntü kalitesi iyileflir.
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
2
VCR’nin ses ç›k›fllar›n›, TV üzerindeki AUDIO
(SES) girifl jaklar›na ba¤lay›n›z.
3
VCR cihaz›na bir video kaset tak›n›z ve VCR üstündeki PLAY (oynat) tufluna bas›n›z. (bkz. VCR
cihaz›n›n kullan›m k›lavuzu.)
4
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT (G‹R‹fi) tuflunu kullanarak AV3 girifl kayna¤›n› seçiniz.
VIDEO
1
CI MODÜLÜNÜ EKLEME
- Dijital TV modunda, flifreli (ödemeli) servisleri görüntülemek için.
- Bu özellikler her ülkede uygun de¤ildir.
CI Modülünü televizyonun PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International Association – Kiflisel Bilgisayar Haf›za Kart› Uluslararas›
Birli¤i) KART YUVASI’na gösterildi¤i flekilde
tak›n›z.
Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 49.
22
1
TV
ANT IN
ANT OUT
2
S-VIDEO ve VIDEO soketlerinin her ikisi de S-VHS VCR
cihaz›na ba¤l›ysa, sadece S-VIDEO seyredilebilir.
1
R
OUTPUT
SWITCH
! NOT
L
D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI AYARLARI
Televizyonun ses sinyalini Dijital Ses Ç›k›fl› (Optik) ba¤lant› noktas› ile harici ses cihaz›na gönderme.
Optik kablonun bir ucunu TV Dijital Ses (Optik)
Ç›k›fl ba¤lant› noktas›na ba¤lay›n›z.
2
Optik kablonun di¤er ucunu, ses cihaz› üzerindeki dijital ses (Optik) girifline ba¤lay›n›z.
3
AUDIO (Ses) menüsünde "TV Speaker ‹ste¤e
Ba¤l›- Off" (TV Hoparlör seçene¤i – Kapal›) olarak ayarlay›n›z. ( sayfa 88). ‹flletim için harici ses
cihaz›n›n talimat k›lavuzuna bak›n›z.
1
2
D‹KKAT
Optik ç›k›fl ba¤lant› noktas›na do¤ru bakmay›n›z.
Lazer ›fl›n›na bakmak görmenize zarar verebilir.
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
1
23
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
D‹⁄ER A/V KAYNA⁄I AYARLARI
Video kamera
Video Oyun
Cihaz›
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
VIDEO
L
R
1
24
1
TV ile harici cihaz aras›ndaki AUDIO/VIDEO (Ses/Video) jaklar›n› ba¤lay›n›z. Jak renklerini
efllefltiriniz (Video =sar›, Ses Sol =beyaz ve Ses Sa¤ =k›rm›z›).
2
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT (G‹R‹fi) tuflunu kullanarak AV3 girifl kayna¤›n› seçiniz.
3
‹lgili harici cihaz› çal›flt›r›n›z.
Harici cihaz›n kullan›m k›lavuzuna bak›n›z.
USB G‹R‹fi AYARLARI(50PG40** d›fl›nda)
1
USB cihaz›n›, TV’nin yan taraf›ndaki USB IN jaklar›na ba¤lay›n›z.
2
USB IN jaklar›n› ba¤lad›ktan sonra, USB ifllevini kullanabilirsiniz ( sayfa 56).
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
1
25
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
PC AYARI
Bu TV, Tak ve Oynat olana¤› sa¤lar ki bu da PC'nin TV ayarlar›na otomatik olarak uyum
sa¤lamas› demektir.
D-sub 15 pim kablosu ile ba¤lama
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
1
PC’nin RGB ç›k›fl›n›, TV üzerindeki RGB IN (PC)
jak›na ba¤lay›n›z.
2
PC ses ç›k›fl›n›, TV üzerindeki AUDIO IN (RGB/
DVI) jak›na ba¤lay›n›z.
3
PC’yi ve TV’yi aç›n›z
4
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT (G‹R‹fi) tuflunu kullanarak RGB girifl kayna¤›n› seçiniz.
2
1
AUDIO
RGB OUTPUT
HDMI - DVI kablosu ile ba¤lama
1
PC’nin DVI ç›k›fl›n›, TV üzerindeki HDMI/DVI IN 1
jak›na ba¤lay›n›z.
2
PC ses ç›k›fl›n›, TV üzerindeki AUDIO IN (RGB/
DVI) jak›na ba¤lay›n›z.
3
PC’yi ve TV’yi aç›n›z.
4
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT (G‹R‹fi) tuflunu kullanarak HDMI1 girifl kayna¤›n› seçiniz.
1
DVI-PC OUTPUT
26
2
AUDIO
Desteklenen Görüntü Çözünürlü¤ü
Plazma TV Modelleri
HDMI/DVI-DTV modu
RGB-PC, HDMI/DVI-PC modu
Çözünürlük
Yatay Frekans Dikey Frekans
(kHz)
(Hz)
31,468
70,08
640x480
31,469
59,94
800x600
37,879
60,31
1024x768
48,363
60,00
1280x768
47,78
59,87
640x480
Yatay Frekans Dikey Frekans
(kHz)
(Hz)
31,649
59,94
31,469
60
31,47
59,94
31,50
60
720x576
31,25
50,00
1280x720
720x480
1360x768
47,72
59,8
37,50
50,00
1920x1080
66,587
59,937
44,96
59,94
1280x1024
63,98
60,02
45,00
60
1400x1050
65,317
59,979
28,125
50,00
33,72
59,94
33,75
60
27,00
24,00
33,75
30
1920x1080
sadece 50/60PG70**, 50PG40**
56,25
50,00
67,433
59,94
67,50
60
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
720x400
Çözünürlük
LCD TV Modelleri
HDMI/DVI-DTV modu
RGB-PC, HDMI/DVI-PC modu
Çözünürlük
Yatay Frekans Dikey Frekans
(kHz)
(Hz)
Çözünürlük
Yatay Frekans Dikey Frekans
(kHz)
(Hz)
720x400
31,468
70,08
640x480
31,469
59,94
31,469
60
800x600
37,879
60,31
31,47
59,94
1024x768
48,363
60,00
31,50
60
1280x768
47,78
59,87
31,25
50,00
1360x768
47,72
59,8
31,50
50,00
1920x1080
66,647
59,988
44,96
50,94
1
Download PDF

advertising