LG | 50PQ2000 | LG 50PQ2000 دليل المالك

TÜRKÇE
PLAZMA TV
KULLANIM KILAVUZU
PLAZMA TV
4 2 P Q 1 0* *
5 0 P Q 1 0* *
4 2 P Q 1 1* *
5 0 P Q 1 1* *
4 2 P Q 2 0* *
5 0 P Q 2 0* *
4 2 P Q 3 0* *
5 0 P Q 3 0* *
MODELLER‹
4 2 P Q 6 0* *
5 0 P Q 6 0* *
5 0 P S 2 0* *
5 0 P S 3 0* *
5 0 P S 6 0* *
6 0 P S 4 0* *
Lütfen TV’nizi çal›flt›rmadan önce bu k›lavuzu
dikkatle okuyunuz.
Gelecekte baflvurmak için saklay›n›z.
TV’nin model ve seri numaras›n› kaydediniz.
Arka kapaktaki etikete bak›n›z ve servis
gerekti¤inde bayinize bu bilgileri iletiniz.
Model:
Seri No.:
ÇA⁄RI MERKEZ‹ : 444 6 543 (LGE)
HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface (Yüksek
Çözünürlük Multimedya Arayüzü) HDMI Licensing LLC’ye ait marka veya
kay›tl› markalard›r.
AKSESUARLAR
■
AKSESUARLAR
Afla¤›daki aksesuarlar›n TV’nizle birlikte verildi¤inden emin olunuz. E¤er aksesuarlardan biri
eksikse, lütfen TV’yi ald›¤›n›z sat›c› ile temas kurunuz.
Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir.
ENER
AV
V
MO
DE
GY SAV
ING
RAT
IO
PO
W
ER
ENER
GY
SAVIN
G
LIS
T
Owner's
Manual
M
UT
E
Q.V
IEW
veya
ME
NU
Q.M
EN
U
RETU
RN
IN
FO
FR
/ EX
EE
ZE
IT
i
GU
ID
E
MA
R
FA K
V
Kullan›m K›lavuzu
Piller
Uzaktan Kumanda
x2
x4
Güç Kablosu
Koruma kapa¤›
(Bkz. sayfa 8)
Demir Çekirdek
Kablo yönetimi klipsi
(Bkz. sayfa 8)
(sadece 60PS40**)
(Bu ö¤e tüm
modellerde yer almaz.)
Sehpa gövdesi için
c›vatalar
(Bkz. sayfa 8)
(60PS40** için hariç)
Duvara Montaj Braketi
(Ayr› sat›l›r)
Kablo tutucu
(Bkz. sayfa 8)
Bu ö¤e tüm modellerde yer almaz.
Parlatma Bezi
Ekranda kullanmak üzere parlatma bezi.
* TV yüzeyindeki leke veya parmak izlerini
parlatma bezi ile hafifçe siliniz.
AW-50PG60MS
(60PS40** için hariç)
AW-60PG60MS
(sadece 60PS40**)
Afl›r› kuvvet uygulamay›n›z. Aksi taktir-de
tahrifl veya renk solmas› olabilir.
Demir çekirde¤in kullan›m› (Bu ö¤e tüm modellerde yer almaz.)
Demir çekirdek, güç kablosu fifli prize tak›l›rken,
elektromanyetik dalga oluflumunu azaltmak için
kullan›l›r.
Demir çekirdek, prize ne kadar yak›n olursa, dalga
azaltmas› aç›s›ndan o derece iyidir.
Güç kablosu fifline yak›n yerlefltirin.
1
‹Ç‹NDEK‹LER
AKSESUARLAR
..............1
HAZIRLIK
‹Ç‹NDEK‹LER
ÖN PANO KONTROLLER‹ . . . . . . . . . . . . . . 4
ARKA PANO B‹LG‹LER‹ . . . . . . . . . . . . . . . 6
SEHPA KURULUMU . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KABLO DÜZENLEMES‹ ‹Ç‹N ARKA KAPAK 8
MASAÜSTÜ KA‹DE KURULUMU . . . . . . . . 8
Dikkatli kurulum tavsiyesi . . . . . . . . . . . . . 9
DUVARA MONTAJ: YATAY KURULUM . . . 9
ANTEN BA⁄LANTISI . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DÖNER KA‹DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
HD ALICI AYARLARI . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DVD AYARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
VCR AYARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
CI MODÜLÜNÜ EKLEME . . . . . . . . . . . . . 19
D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI AYARLARI . . . . . . . . . 19
D‹⁄ER A/V KAYNA⁄I AYARLARI . . . . . . . 20
USB G‹R‹fi AYARLARI . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PC AYARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
- Bilgisayar Modu Ekran Ayarlar› . . . . 24
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM
KONTROLÜ
UZAKTAN KUMANDA TUfi FONKS‹YONLARI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
TELEV‹ZYONUN AÇILMASI . . . . . . . . . . . 32
Ayarlar›n bafllat›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . 32
PROGRAM SEÇ‹M‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
SES SEV‹YES‹N‹N AYARLANMASI . . . . . . 32
HIZLI MENÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
EKRAN ÜSTÜ MENÜLER‹N‹N SEÇ‹M‹ VE
AYARLANMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
MANUEL OLARAK PROGRAM ‹NCE AYARI
(D‹J‹TAL MODDA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
MANUEL OLARAK PROGRAM ‹NCE AYARI
(ANALOG MODDA) . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
PROGRAM DÜZENLEME . . . . . . . . . . . . . 39
YAZILIM GÜNCELLEMES‹ . . . . . . . . . . . . . 42
TANILAMA (Diagnostics) . . . . . . . . . . . . . 43
CI [COMMON INTERFACE (ORTAM
ARAB‹R‹M)] B‹LG‹LER‹ . . . . . . . . . . . . . . . 44
2
PROGRAM TABLOSUNUN SEÇ‹LMES‹ . . . 45
G‹R‹fi L‹STES‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
DATA SERVICE (VER‹ H‹ZMET‹) . . . . . . . . 49
G‹R‹fi ET‹KET‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
AV MODU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Basit Menü (BAS‹T KILAVUZ) . . . . . . . . . 51
Bafllang›ç Ayar›na Getirme (Orijinal fabrika
ayarlar›na getirme) . . . . . . . . . . . . . . . . .52
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
USB cihaz›n› ba¤larken . . . . . . . . . . . . . . 53
FOTO⁄RAF L‹STES‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
MÜZ‹K L‹STES‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
F‹LM listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
DivX Kay›t Kodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Devreden Ǜkarma . . . . . . . . . . . . . . . . .66
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME
GUIDE – ELEKTRONIK PROGRAM
K›LAVUZU) (D‹J‹TAL MODDA)
- EPG’yi açma/kapama . . . . . . . . . . . . . 67
- Program seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
- NOW/NEXT (fiimdi/Sonraki) K›lavuz
Modunda Tufl ‹fllevi . . . . . . . . . . . . . . . 68
- 8 Günlük K›lavuz Modunda Tufl ‹fllevi 68
- Tarih De¤ifltirme Modunda Tufl ‹fllevi 69
- Geniflletilmifl Aç›klama Kutusunda Tufl
‹fllevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
- Kay›t/Hat›rlatma Ayar Modunda Tufl
‹fllevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
- Takvim Liste Modunda Tufl ‹fllevi . . . . 70
RES‹M KONTROLÜ
RES‹M BOYUTU (EN BOY ORANI)
KONTROLÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
enerji tasarrufu / GÜÇ TASARRUFU . . . .73
ÖNCEDEN TANIMLANMIfi RES‹M AYARLARI
- Resim Modu-Önayar . . . . . . . . . . . . . . . 74
MANUEL OLARAK GÖRÜNTÜ AYARI
- Resim Modu-Kullan›c› seçene¤i . . . . . . 75
RES‹M ‹Y‹LEfiT‹RME TEKNOLOJ‹S‹ . . . . . . 76
Uzman Resim Kontrolü . . . . . . . . . . . . . . 78
SES VE D‹L KONTROLÜ
OTOMAT‹K SES SEV‹YES‹ BEL‹RLEY‹C‹S‹ . 85
ÖNCEDEN TANIMLANMIfi SES AYARLARI –
SES MODU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Sound Setting Adjustment -User Mode . 87
SES AYARLARINI DÜZENLEME - KULLANICI
MODU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Ses Temizleme II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Denge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
TELEV‹ZYON HOPARLÖRLER‹ AÇIK/KAPALI
AYARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI’NI SEÇME . . . . . . . . . . 90
SES SIFIRLAMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Ses tan›m› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
I/II
- Stereo/Çift Al›m (Sadece Analog Modda) .
93
- NICAM Al›m› (Sadece Analog Modda) . 94
- Hoparlör Ses Ç›k›fl Seçimi . . . . . . . . . . . 94
EKRAN ÜSTÜ MENÜLER ‹Ç‹N D‹L/ÜLKE
SEÇ‹M‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
D‹L SEÇ‹M‹ (SADECE D‹J‹TAL MODDA) . . 96
EBEVEYN KONTROLÜ / SINI FLANDIRMA
fi‹FRE BEL‹RLEME VE S‹STEM K‹L‹TLEME 100
PROGRAM ENGELLEME . . . . . . . . . . . . . 101
EBEVEYN KONTROLÜ (SADECE D‹J‹TAL
MODDA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Girifl engelleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Tufl Kilidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
‹Ç‹NDEK‹LER
RES‹M SIFIRLAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
‹MGE YAPIfiMASINI EN AZA ‹ND‹RME
(IMAGE STICKING
MINIMIZATION - ISM) YÖNTEM‹ . . . . . . . 82
Demo Modu (Tan›t›m modu) . . . . . . . . . .83
Mod ayar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
TELETEXT
ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) . . . . . . . . . . 105
SIMPLE TEXT (BAS‹T MET‹N) . . . . . . . . . 105
TOP TEXT (ÜST MET‹N) . . . . . . . . . . . . . 105
FASTEXT (HIZLI MET‹N) . . . . . . . . . . . .106
ÖZEL TELETEKST ‹fiLEVLER‹ . . . . . . . . . . 106
D‹J‹TAL TELETEXT
D‹J‹TAL SERV‹S ‹ÇER‹S‹NDEN TELETEKST 107
D‹J‹TAL SERV‹STE TELETEKST . . . . . . . . 107
EK
SORUN G‹DERME . . . . . . . . . . . . . . . .
BAKIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÜRÜN ÖZELL‹KLER‹ . . . . . . . . . . . . . . .
IR KODLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAR‹C‹ KONTROL C‹HAZI KURULUMU
. 108
. 110
. 111
. 113
. 114
ZAMAN AYARI
SAAT AYARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
OTOMAT‹K AÇMA/KAPAMA ZAMANLAYICISINI AYARLAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
UYKU ZAMANLAYICISI AYARI . . . . . . . . 99
3
HAZIRLIK
ÖN PANO KONTROLLER‹
■
Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir.
D‹KKAT
GTV
HAZIRLIK
uzaktan kumanda ile aç›lamad›¤›nda, TV üzerindeki ana güç dü¤mesine bas›n. (TV, üzerinde
bulunan ana güç dü¤mesinden kapat›ld›¤›nda uzaktan kumanda ile aç›lamaz.)
42/50PQ11**, 42/50PQ30**, 50PS30**
Uzaktan Kumanda
Sensörü
Ak›ll› Sensör
Görüntüyü çevresel
koflullara göre
ayarlar(42/50PQ11**
için hariç)
Güç/Bekleme Göstergesii
• Bekleme modunda k›rm›z› ›fl›k verir.
• TV aç›ld›¤›nda mavi ›fl›k verir.
INPUT
INPUT
OK
MENU
INPUT
MENU
G‹R‹fi
MENU
OK
MENÜ
P
TAMAM
SES PSEV‹YES‹
OK
POWER
PROGRAM
GÜÇ
POWER
P
42/50PQ10**, 42/50PQ20**, 50PS20**
Ak›ll› Sensör (42/50PQ10** için hariç)
Görüntüyü çevresel
OK
MENU
P
koflullara
göre
ayarlar
INPUT
Uzaktan
Kumanda
Sensörü
POWER
Güç/Bekleme Göstergesii
• Bekleme modunda k›rm›z› ›fl›k
verir.
• TV aç›ld›¤›nda mavi ›fl›k verir.
INPUT
MENU
OK
INPUT
G‹R‹fi
4
MENÜ
P
MENU
TAMAM
OK
SES SEV‹YES‹
P
PROGRAM
GÜÇ
P
PROGRAM
P
HAZIRLIK
UT
42/50PQ60**, 50PS60**
SES SEV‹YES‹
TAMAM
Uzaktan
Kumanda
Sensörü
OK
MENÜ
Ak›ll› Sensör
Görüntüyü çevresel
koflullara göre ayarlar
MENU
G‹R‹fi
INPUT
Güç/Bekleme Göstergesii
• Bekleme modunda k›rm›z› ›fl›k verir.
• TV aç›kken LED kapal›d›r.
MENU
OK
GÜÇ
POWER
P
60PS40**
Uzaktan Kumanda
Sensörü
GÜÇ
Güç/Bekleme Göstergesii
• Bekleme modunda k›rm›z› ›fl›k verir.
• TV aç›ld›¤›nda yeflil ›fl›k verir.
INPUT
MENU
INPUT
OK
MENU
G‹R‹fi
OK
-
OK
MENU
INPUT
-
MENÜ
-
+
+
+
P
P
P
TAMAM SES SEV‹YES‹
PROGRAM
5
HAZIRLIK
■
USB IN
SERVICE ONLY
ARKA PANO B‹LG‹LER‹
Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir.
42/50PQ10**, 42/50PQ11**
USB IN
SERVICE ONLY
HAZIRLIK
1
7
3
USB IN
SERVICE ONLY
SERVICE
ONL
2
8
HDMI IN
(CONTROL & SERVICE)
4
5
1
Güç Kablosu Soketi
Bu TV, AC güçle çal›fl›r. Gerilim de¤eri Özellikler sayfas›nda belirtilmifltir. TV’yi asla DC
güçle çal›flt›rmaya kalk›flmay›n›z.
2
OPTIK D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI
Dijital sesi de¤iflik türde ekipmanlara ba¤lay›n.
Dijital Ses Bileflenine ba¤lay›n.
Optik ses kablosu kullan›n.
3
Euro Skart Soketi (AV1/AV2)
Skart soket giriflini ya da ç›k›fl›n› harici bir
cihazdan bu jaklara ba¤lay›n›z.
4
HDMI Girifli
Bir HDMI sinyalini HDMI IN’e ba¤lay›n›z.
6
5
Bu ba¤lant› noktas› Service (Servis) veya
Hotel (Otel) modu için kullan›l›r.
6
Anten Girifli
RF antenini bu jaka ba¤lay›n›z.
7
PCMCIA (Personal Computer Memory Card
International Association – Kiflisel Bilgisayar
Haf›za Kart› Uluslararas› Birli¤i) Kart Yuvas›
CI Modülünü PCMCIA KART YUVASINA tak›n.
(Bu özellik her ülkede uygun de¤ildir.)
8
6
RS-232C G‹R‹fi (KONTROL ve SERV‹S)
BA⁄LANTI NOKTASI
Bilgisayar›n RS-232C ba¤lant› noktas›na
ba¤lay›n›z.
YALNIZCA BAKIM AMAÇLI BA⁄LANTI NOKTASI
HDMI IN 3
R
AV IN 3
10
HAZIRLIK
VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO
42/50PQ20**, 42/50PQ30**, 42/50PQ60**, 50PS20**,
50PS30**, 50PS60**, 60PS40**
11
3
4
HDMI IN 3
2
2
1
VARIABLE AUDIO OUT
HDMI/DVI IN
5
6
7
1
Güç Kablosu Soketi
Bu TV, AC güçle çal›fl›r. Gerilim de¤eri Özellikler sayfas›nda belirtilmifltir. TV’yi asla DC
güçle çal›flt›rmaya kalk›flmay›n›z.
2
RGB/DVI Ses Girifli
Sesi, PC veya DTV’den ba¤lay›n›z.
3
OPTIK D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI
Dijital sesi de¤iflik türde ekipmanlara ba¤lay›n.
Dijital Ses Bileflenine ba¤lay›n.
Optik ses kablosu kullan›n.
4
Euro Skart Soketi (AV1/AV2)
Skart soket giriflini ya da ç›k›fl›n› harici bir
cihazdan bu jaklara ba¤lay›n›z.
5
HDMI Girifli
Bir HDMI sinyalini HDMI IN’e ba¤lay›n›z. Veya
DVI(VIDEO) sinyalini, DVI – HDMI kablosu ile
HDMI/DVI ba¤lant› noktas›na ba¤lay›n›z.
6
5
L/MONO
MONO AUDIO R S-VIDEO
VIDEO L/
HDMI IN
RGB Girifli
PC’den ç›k›fl› ba¤lay›n›z.
8
7
USB IN
SERVICE ONLY
1
12
AV IN 3
9
RS-232C G‹R‹fi (KONTROL ve SERV‹S)
BA⁄LANTI NOKTASI
Bilgisayar›n RS-232C ba¤lant› noktas›na
ba¤lay›n›z.
Bu ba¤lant› noktas› Service (Servis) veya
Hotel (Otel) modu için kullan›l›r.
8
Bileflen Girifli
Bir bileflen video / ses cihaz›n› bu jaklara
ba¤lay›n›z.
9
Anten Girifli
RF antenini bu jaka ba¤lay›n›z.
10
PCMCIA (Personal Computer Memory Card
International Association – Kiflisel Bilgisayar
Haf›za Kart› Uluslararas› Birli¤i) Kart Yuvas›
CI Modülünü PCMCIA KART YUVASINA tak›n.
(Bu özellik her ülkede uygun de¤ildir.)
11
USB Girifli
USB depolama ayg›t›n› bu jaka ba¤lay›n.
12
Ses/Video Girifli
Ses/video ç›k›fl›n› harici bir cihazdan bu jaklara ba¤lay›n›z.
S-Video Girifli
S-V‹DEO cihaz›n›n S-Video ç›k›fl›na ba¤lay›n›z.
7
HAZIRLIK
KABLO DÜZENLEMES‹
‹Ç‹N ARKA KAPAK
SEHPA KURULUMU
(60PS40** için hariç)
■
■
HAZIRLIK
Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir.
Masa tipi stand montaj›nda c›vatan›n tam olarak
s›k›l›p s›k›lmad›¤›n› kontrol edin. (C›vata, tam olarak
s›k›lmad›¤› takdirde, kurulumun ard›ndan ürün öne
do¤ru e¤ilebilir.) Çok fazla s›kt›¤›n›z zaman,
c›vatan›n s›k›flma kuvvetine maruz kalan bölümü
deforme olabilir.
Ekran›n zarar görmesini önlemek için TV
ekran›n› dikkatli bir flekilde yumuflak bir
yüzeye yerlefltiriniz.
■
Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir.
Kablolar› gerekti¤i gibi ba¤land›ktan sonra,
KABLO TUTUCUSUNU afla¤›da gösterildi¤i
gibi tak›n ve kablolar› bir araya toplay›n.
1
KABLO TUTUCU
2
sadece 60PS40**
TV’yi gösterildi¤i gibi birlefltiriniz.
KABLO YÖNET‹C‹S‹ klipsini gösterildi¤i gibi
aç›n.
KABLO
YÖNET‹M‹
KL‹PS‹
3
TV’nin arkas›ndaki delikleri kullanarak 4
c›vatay› iyice sabitleyiniz.
Kablo yönetimi klipsinin ç›kar›lmas›
KABLO YÖNET‹C‹S‹ KL‹PS‹N‹ iki elinizle
kavray›n ve geriye do¤ru çekin.
! NOT
G
ÖN
Stand› monte ederken,
stand›n ön ve arka
bölümlerini birbirinden
ay›rt etti¤inizden ve bu
bölümleri do¤ru flekilde
monte etti¤inizden
emin olun.
MASAÜSTÜ
KA‹DE KURULUMU
! NOT
KABLO YÖNET‹M‹ KL‹PS‹N‹ TV’yi kald›rmak
için kullanmay›n›z.
- TV düflerse yaralanabilirsiniz ya da TV
hasarlanabilir.
Masa tipi sehpa kullanmadan
Yeterli havaland›rma için TV’nin tüm çevresinde
10 cm’lik (4”) boflluk b›rak›n›z.
■ Gösterilen resim sizin TV’nizden farkl› olabilir.
Duvara montaj birimini kurarken koruma
kapa¤›n› kullan›n. KORUMA KAPA⁄I’n› geçme
sesi (klik) duyulana kadar TV’nin içine
sokunuz.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
8
koruma kapa¤›
DIKKATLI KURULUM TAVSIYESI
DUVARA MONTAJ: YATAY
KURULUM
TV’yi duvara monte ederken, LG Markal› bir
montaj braketi kullan›lmas›n› öneririz.
A VESA standard›n› destekleyen bir duvara montaj
braketi sat›n alman›z› öneririz.
A LG, duvar montaj›n›n kalifiye bir uzman kurulumcu taraf›ndan yap›lmas›n› önerir.
A
! NOT
1
1
2
2
1
2
Delikli c›vatalar› veya TV ask›lar›n›/c›vatalar›n› kullanarak ürünü duvara resimde gösterildi¤i gibi sabitleyiniz. (TV’nizin mapalar›nda c›vata varsa, c›vatalar›
gevfletiniz.).
* Delikli c›vatalar› ya da TV ask›lar›n›/c›vatalar›n›
yukar›daki deliklere yerlefltiriniz ve iyice s›k›n›z.
Duvar ask›lar›n› duvardaki c›vatalarla sabitleyiniz.
Duvara monte edilen ask›lar›n yüksekliklerini
efllefltiriniz.
3
Duvar montaj›, zemine dik olan sa¤lam bir duvara
yap›lmal›d›r.
G Ürünü tavana veya e¤ik bir duvara monte etmek
isterseniz, özel bir duvar montaj› kullan›lmal›d›r.
G Duvar montaj›n›n tak›laca¤› yüzey TV setinin
a¤›rl›¤›n› destekleyecek güçte olmal›d›r (örn. beton,
do¤al kaya, tu¤la ve delikli blok).
G Tak›lan vidalar›n türü ve uzunlu¤u kullan›lan duvar
montaj›na göre de¤iflir. Daha fazla bilgi için, montaj birimiyle birlikte verilen talimatlara bak›n.
G LG, afla¤›daki durumlarda, yanl›fl kurulum
nedeniyle meydana gelebilecek kazalardan ve
mülkiyet veya TV’nin görebilece¤i hasarlardan
sorumlu tutulamaz:
- Uyumsuz bir VESA duvar montaj› kullan›ld›¤›nda.
- Vidalalar yüzeye, TV’nin düflmesine ve kiflisel
yaralanmalara yol açabilecek flekilde uygunsuz
tak›ld›¤›nda.
- Önerilen Kurulum yöntemine uyulmad›¤›nda.
G
HAZIRLIK
TV’nin güvenli¤ini sa¤lamak ve duvara sabitlemek
için gerekli bileflenleri piyasadan sat›n almal›s›n›z.
A ‹tildi¤inde düflme ihtimalini yoketmek için TV’yi
duvara yak›n olarak konumland›r›n›z.
A Afla¤›da gösterilen talimatlar, çekildi¤inde ileri
düflme ihtimalini ortadan kald›rmak üzere duvara
sabitlemek için TV’yi kurman›n güvenli bir
yoludur. Bu flekilde TV’nin düflmesi önlenir ve
yaralanmalara neden olmaz. Bu ifllem ayr›ca
TV’nin hasar görmesini de önler. Çocuklar›n TV’ye
t›rmanmas›na veya as›lmas›na izin vermeyiniz.
A
TV bir duvara ya da masa üstüne vb. olmak
üzere de¤iflik flekillerde kurulabilir.
■ TV yatay yerlefltirilmek üzere tasarlanm›flt›r.
■
10 cm
10 cm
10 cm
3
10 cm
Ürünü hizalamak için, sa¤lam bir ip kullanarak ba¤lay›n. ‹pi, duvar ve ürün aras›nda
yatay olacak flekilde ba¤lamak daha güvenlidir
10 cm
! NOT
A
TV’yi tafl›rken öncelikle kablolar› sökünüz.
TV’nin boyutunu ve a¤›rl›¤›n› desteklemeye yetecek
kuvvette ve büyüklükte bir platform veya kabin kullan›n›z.
TV’yi güvenli bir flekilde kullanmak için, duvardaki
ask› ile TV’deki ask›n›n yüksekli¤inin ayn›
oldu¤undan emin olunuz.
TOPRAKLAMA
Olas› bir elektrik çarpmas›n› önlemek için mutlaka toprak telini ba¤lay›n›z. Topraklama yöntemleri olanakl› de¤ilse, ayr› bir
devre kesici ba¤lamas› için yetkili bir elektrikçiyle görüflünüz.
TV'yi telefon kablolar›na, paratönerlere veya gaz borular›na
ba¤layarak topraklamaya çal›flmay›n›z.
Güç
Kayna¤›
Devre Kesici
B
Model
42PQ10**
50PQ10**
42PQ11**
50PQ11**
42PQ20**
50PQ20**
42PQ30**
50PQ30**
42PQ60**
50PQ60**
50PS20**
50PS30**
50PS60**
60PS40**
VESA Standart
Miktar
(A * B)
Vida
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
600 * 400 M8
4
9
HAZIRLIK
■
Hasar olmas›n› önlemek için cihazlar aras›ndaki tüm ba¤lant›lar yap›lana kadar ana flebeke prizine
ba¤lamay›n›z.
ANTEN BA⁄LANTISI
■
HDMI IN 3
■
En iyi görüntü kalitesini elde etmek için, anten yönünü
ayarlay›n›z.
Anten kablosu ve dönüfltürücü tedarik edilmemifltir.
VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO
HAZIRLIK
AV IN 3
Duvar
Anten
Soketi
Çok aileli Konutlar/Apartmanlar
(Duvar anten soketine ba¤lay›n›z)
RF Efleksenli Kablo (75 ohm)
Harici Anten
(VHF, UHF)
Tek aileli Konutlar/Evler
(Harici anten için duvar jak›na ba¤lay›n›z)
UHF
Anten
Sinyal
Amplifikatörü
VHF
■
■
Sinyalin zay›f oldu¤u alanlarda daha iyi görüntü kalitesi elde etmek için yukar›da gösterildi¤i gibi,
antene bir sinyal amplifikatörü yerlefltirmeniz gerekebilir.
E¤er sinyalin iki TV için ayr›lmas› gerekiyorsa, ba¤lant› için bir anten sinyal ay›r›c›s› kullan›n›z.
DÖNER KA‹DE
TV’yi monte ettikten sonra izleme konumunuza uyacak flekilde TV donan›m›n› 20 derecelik aç›larla,
elle sola ya da sa¤a do¤ru ayarlayabilmeniz mümkündür.
10
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
■
■
■
Cihazlar›n zarar görmesini önlemek için, tüm cihaz ba¤lant›lar›n› tamamlamadan asla hiç bir güç
kablosunu prize sokmay›n›z.
EXTERNAL EQUIPMENT SETUP (HAR‹C‹ EK‹PMAN KURULUMU) hakk›ndaki bu bölüm, daha çok
42PQ30** modellerinin diyagramlar›n› kullanmaktad›r.
Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir.
HD ALICI AYARLARI
■
Bu TV, harici bir dijital set üstü kutusu olmadan da Dijital RF/Kablo sinyallerini alabilir. Fakat, e¤er
dijital bir set üstü kutusundan ya da baflka bir dijital harici cihazdan Dijital sinyaller al›yorsan›z,
afla¤›daki flekle bak›n›z.
Bir bileflen kablosu ile ba¤lama
(42/50PQ10**, 42/50PQ11** için hariç)
Dijital set üstü kutunun video ç›k›fllar›n› (Y, PB, PR),
TV üzerindeki KOMPONENT IN V‹DEO jaklar›na
ba¤lay›n›z.
2
Dijital set üstü kutunun ses ç›k›fl›n›, TV üzerindeki
COMPONENT IN AUDIO jaklar›na ba¤lay›n›z.
3
Dijital set üstü kutuyu aç›n›z.
(bkz. Dijital set üstü kutu için kullan›m k›lavuzu.)
4
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT tuflunu kullanarak Component girifl kayna¤›n› seçiniz.
Sinyal
Bileflen
HDMI
480i/576i
O
X
480p/576p
O
O
720p/1080i
O
O
O
O
(sadece 50/60Hz)
(24Hz/30Hz/50Hz/60Hz)
1080p
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
1
1
2
(42/50PQ10**, 42/50PQ11** için)
HDMI IN
* Bileflen HDMI adaptörü kullanarak HD
yay›n alabilirsiniz.
(HDMI adaptörüne bilefleni web sitesi
üzerinden veya ma¤azalardan alabilirsiniz.)
HDMI OUT
HDMI adaptörüne bir bileflen ile ba¤lamak için
Bileflende HDMI
adaptörü
11
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
HDMI kablosu ile set üstü kutu ba¤lama
Dijital set üstü kutusunu, TV üzerindeki HDMI/ DVI
IN 1, HDMI IN, HDMI IN 2 veya HDMI IN 3 jak›na
ba¤lay›n›z.
1
HDMI IN
2
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
2
Dijital set üstü kutuyu aç›n›z.
(bkz. Dijital set üstü kutu için kullan›m k›lavuzu.).
1
HDMI/DVI IN
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT tuflunu kullanarak HDMI1, HDMI2 veya HDMI3 girifl kayna¤›n›
seçiniz.
3
1
! NOT
G
HDMI kablonuzun 1.3 sürümünün üzerinde olup
olmad›¤›n› kontrol edin.
HDMI kablolar› HDMI sürüm 1.3’ü desteklemiyorsa,
ekranda titreflim oluflabilir veya ekran görüntüsü
olmayabilir. Bu durumda, HDMI sürüm 1.3’ü
destekleyen en yeni kablolar› kullan›n.
HDMI - DVI kablosu ile ba¤lama
(42/50PQ10**, 42/50PQ11** için hariç)
1
Dijital set üstü kutuyu, TV üzerindeki HDMI/DVI
IN l jak›na ba¤lay›n›z.
HDMI IN
2
2
3
4
12
Dijital set üstü kutunun ses ç›k›fl›n›, TV üzerindeki AUDIO IN (RGB/DVI) jak›na ba¤lay›n›z.
Dijital set üstü kutuyu aç›n›z.
(bkz. Dijital set üstü kutu için kullan›m k›lavuzu.)
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT tuflunu kullanarak HDMI1 girifl kayna¤›n› seçiniz.
1
HDMI/DVI IN
1
2
DVD AYARI
Bir bileflen kablosu ile ba¤lama
(42/50PQ10**, 42/50PQ11** için hariç)
1
DVD’nin video ç›k›fllar›n› (Y, PB, PR), TV üzerindeki COMPONENT IN V‹DEO jaklar›na ba¤lay›n›z.
DVD’nin ses ç›k›fllar›n›, TV üzerindeki COMPONENT IN AUDIO jaklar›na ba¤lay›n›z.
3
DVD oynat›c›y› aç›n›z ve bir DVD yerlefltiriniz.
4
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT tuflunu kullanarak Component girifl kayna¤›n› seçiniz.
5
Çal›flt›rma talimat› için DVD çalar›n kullan›m
k›lavuzuna bak›n›z.
2
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
2
1
Bileflen Girifl portlar›
Daha iyi bir görüntü kalitesi sa¤lamak için; afla¤›da gösterildi¤i gibi, bileflen girifl portlar›na bir
DVD oynat›c› ba¤lay›n›z.
TV üzerindeki bileflen portlar›
DVD oynat›c› üzerindeki
video ç›k›fl portlar›
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
13
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
Euro Skart kablosu ile ba¤lama
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
1
DVDnin Euro skart soketini, TV’nin AV1 Euro
skart soketine ba¤lay›n›z.
2
DVD oynat›c›y› aç›n›z ve bir DVD yerlefltiriniz.
3
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT tuflunu kullanarak AV1 girifl kayna¤›n› seçiniz.
E¤er AV2 Euro skart soketine ba¤lanm›flsa, AV2
girifl kayna¤›n› seçiniz.
4
1
Çal›flt›rma talimat› için DVD çalar›n kullan›m
k›lavuzuna bak›n›z.
AUDIO/
VIDEO
Scart
Ç›k›fl
Girifl
Video
Ses
RGB
AV1
O
O
O
Video / Ses
yaln›zca ATV
AV2
O
O
X
ATV, DTV, AV1/2/3 ç›k›fl› mevcuttur.
Ç›k›fl Tipi
Geçerli girifl
modu
Dijital TV
AV2 (Kay›t ekipman›
AV2 (Monitör
kullan›larak zamanlanm›fl
Ç›k›fl›)
DTV kayd› devam ederken.)
AV1 (TV
Ç›k›fl›)
X
O
O
O
AV1/2/3
O
O
O
Komponent/RGB/HDMI
O
X
O
14
VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO
! NOT
O
(Girifl modu otomatik olarak
DTV’ye dönüfltürülür.)
Kullan›lan Euro skart kablolar›n›n sinyal korumal›
olmas› gerekir.
AV IN 3
G
O
HDMI IN 3
Analog TV
(R) AUDIO (L)
G
TV Ç›k›fl›: Analog TV
video sinyallerini ç›k›fl
olarak verir.
Monitör Ç›k›fl›: Geçerli
ekran görüntüsünü ç›k›fl
olarak verir.
AV3, Komponent, RGB :
42/50PQ10**,
42/50PQ11** için hariç.
S-Video kablo ile ba¤lama
(42/50PQ10**, 42/50PQ11** için hariç)
DVD’nin ses ç›k›fllar›n›, TV üzerindeki AUDIO
(SES) girifl jaklar›na ba¤lay›n›z.
3
DVD oynat›c›y› aç›n›z ve bir DVD yerlefltiriniz.
4
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT tuflunu kullanarak AV3 girifl kayna¤›n› seçiniz.
5
Çal›flt›rma talimat› için DVD çalar›n kullan›m
k›lavuzuna bak›n›z.
L
R
OUTPUT
SWITCH
1
MONO AUDIO R S-VIDEO
VIDEO L/MONO
2
S-VIDEO
AV
V IN 3
ANT IN
ANT OUT
2
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
1
HDMI IN 3
VIDEO
DVD’nin S-V‹DEO ç›k›fl›n›, TV’nin S-VIDEO girifline ba¤lay›n›z.
HDMI kablosunu ba¤lama
1
2
3
DVD’nin HDMI ç›k›fl›n›, TV üzerindeki HDMI/DVI
IN 1, HDMI IN, HDMI IN 2 veya HDMI IN 3 jak›na
ba¤lay›n›z.
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT tuflunu kullanarak HDMI1, HDMI2 veya HDMI3 girifl
kayna¤›n› seçiniz.
HDMI IN
2
1
HDMI/DVI IN
Çal›flt›rma talimat› için DVD çalar›n kullan›m
k›lavuzuna bak›n›z..
1
! NOT
TV, HDMI kablosu kullan›ld›¤›nda video ve ses
sinyallerini efl zamanl› olarak alabilir.
G E¤er DVD Otomatik HDMI’y› desteklemiyorsa, ç›k›fl
çözünürlü¤ünü uygun flekilde ayarlamal›s›n›z.
G HDMI kablonuzun 1.3 sürümünün üzerinde olup
olmad›¤›n› kontrol edin.
HDMI kablolar› HDMI sürüm 1.3’ü desteklemiyorsa,
ekranda titreflim oluflabilir veya ekran görüntüsü
olmayabilir. Bu durumda, HDMI sürüm 1.3’ü
destekleyen en yeni kablolar› kullan›n.
G
15
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
VCR AYARI
■
TGörüntü gürültüsünü (parazitlerini) önlemek için, VCR ile TV aras›nda uygun bir mesafe
b›rak›n›z.
RF Kablosu ile ba¤larken
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
ANT OUT
S-VIDEO
ANT IN
OUTPUT
SWITCH
VIDEO
L
R
1
2
Duvar Jak›
Anten
VCR’nin ANT OUT soketini, TV’nin ANTENNA IN soketine ba¤lay›n›z.
2
Anten kablosunu VCR’nin ANT IN soketine ba¤lay›n›z.
3
VCR üzerindeki PLAY tufluna bas›n›z ve görüntülemek için TV ile VCR aras›ndaki uygun
kanal› eflleyiniz.
16
R S-VIDEO
HDMI IN 3
1
Euro Skart kablosu ile ba¤lama
VCR’nin Euro skart soketini, TV’nin AV1 Euro
skart soketine ba¤lay›n›z.
2
VCR cihaz›na bir video kaset tak›n›z ve VCR
üstündeki PLAY (oynat) tufluna bas›n›z. (bkz.
VCR cihaz›n›n kullan›m k›lavuzu.)
3
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT tuflunu kullanarak AV1 girifl kayna¤›n› seçiniz.
4
E¤er AV2 Euro skart soketine ba¤lanm›flsa, AV 2
girifl kayna¤›n› seçiniz.
1
AUDIO/
VIDEO
Scart
Ç›k›fl
Girifl
Video
Ses
RGB
AV1
O
O
O
Video / Ses
yaln›zca ATV
AV2
O
O
X
ATV, DTV, AV1/2/3 ç›k›fl› mevcuttur.
Ç›k›fl Tipi
Geçerli girifl
modu
Dijital TV
AV1 (TV
Ç›k›fl›)
AV2 (Kay›t ekipman›
AV2 (Monitör
kullan›larak zamanlanm›fl
Ç›k›fl›)
DTV kayd› devam ederken.)
X
O
O
O
AV1/2/3
O
O
O
Komponent/RGB/HDMI
O
X
O
Analog TV
(R) AUDIO (L)
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
1
G
O
O
(Girifl modu otomatik olarak
DTV’ye dönüfltürülür.)
G
TV Ç›k›fl›: Analog TV
video sinyallerini ç›k›fl
olarak verir.
Monitör Ç›k›fl›: Geçerli
ekran görüntüsünü ç›k›fl
olarak verir.
AV3, Komponent, RGB :
42/50PQ10**,
42/50PQ11** için hariç.
! NOT
Kullan›lan Euro Skart kablolar›n›n sinyal korumal› olmas› gerekir.
17
(42/50PQ10**, 42/50PQ11** için hariç)
1
2
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
3
TV ile VCR aras›ndaki AUDIO/V‹DEO jaklar›n›
ba¤lay›n›z. Jak renklerini efllefltiriniz (Video =sar›, Ses Sol =beyaz ve Ses Sa¤ =k›rm›z›)
VCR cihaz›na bir video kaset tak›n›z ve VCR üstündeki PLAY (oynat) tufluna bas›n›z. (bkz. VCR
cihaz›n›n kullan›m k›lavuzu.)
VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO
RCA kablosu ile ba¤larken
HDMI IN 3
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
1
AV
V IN 3
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT tuflunu kullanarak AV3 girifl kayna¤›n› seçiniz.
S-VIDEO
VIDEO
L
ANT IN
R
OUTPUT
SWITCH
ANT OUT
! NOT
Mono VCR cihaz›n›z varsa; VCR cihaz›n ses kablosunu,
TV’nin AUDIO L/MONO girifline ba¤lay›n›z.
S-Video kablo ile ba¤lama
(42/50PQ10**, 42/50PQ11** için hariç)
S-VIDEO
VCR’nin ses ç›k›fllar›n›, TV üzerindeki AUDIO
(SES) girifl jaklar›na ba¤lay›n›z.
3
VCR cihaz›na bir video kaset tak›n›z ve VCR üstündeki PLAY (oynat) tufluna bas›n›z. (bkz. VCR
cihaz›n›n kullan›m k›lavuzu.)
4
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT tuflunu kullanarak AV3 girifl kayna¤›n› seçiniz.
! NOT
18
S-VIDEO ve VIDEO soketlerinin her ikisi de S-VHS VCR
cihaz›na ba¤l›ysa, sadece S-VIDEO seyredilebilir.
HDMI IN 3
2
VIDEO
L
R
OUTPUT
SWITCH
MONO AUDIO R S-VIDEO
VIDEO L/MONO
1
VCR’nin S-V‹DEO ç›k›fl›n›, TV setinin S-VIDEO girifline ba¤lay›n›z. Normal kompozit (RCA kablosu)
girifli ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda görüntü kalitesi iyileflir.
AV
V IN 3
1
ANT IN
ANT OUT
2
CI MODÜLÜNÜ EKLEME
- Dijital TV modunda, flifreli (ödemeli) servisleri görüntülemek için.
- Bu özellikler her ülkede uygun de¤ildir.
1
1
S-VIDEO
HDMI IN 3
Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 44.
! NOT
G
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
CI Modülünü televizyonun PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International Association – Kiflisel Bilgisayar Haf›za Kart› Uluslararas›
Birli¤i) KART YUVASI’na gösterildi¤i flekilde
tak›n›z.
CI modülünün PCMCIA kart yuvas›na do¤ru yönde
tak›ld›¤›ndan emin olun. Modül do¤ru
tak›lmad›¤›nda, TV’nin ve PCMCIA kart yuvas›n›n zarar
görmesine neden olabilir.
D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI AYARLARI
Televizyonun ses sinyalini Dijital Ses Ç›k›fl› (Optik) ba¤lant› noktas› ile harici ses cihaz›na gönderme.
5.1 kanal hoparlörler ile dijital yay›nlar›n keyfini sürmek isterseniz, TV’nin arkas›ndaki OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT (OPT‹K D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI) ba¤lant› noktas›n› DVD Ev Sinema Sistemine (ya
da amfiye) ba¤lay›n.
1
2
Optik kablonun bir ucunu TV Dijital Ses (Optik)
Ç›k›fl ba¤lant› noktas›na ba¤lay›n›z.
IN
Optik kablonun di¤er ucunu, ses cihaz› üzerindeki dijital ses (Optik) girifline ba¤lay›n›z.
1
VI IN
3
AUDIO (Ses) menüsünde "TV Speaker ‹ste¤e
Ba¤l›- Off" (TV Hoparlör seçene¤i – Kapal›) olarak ayarlay›n›z. ( sayfa 89). ‹flletim için harici ses
cihaz›n›n talimat k›lavuzuna bak›n›z.
2
D‹KKAT
Optik ç›k›fl ba¤lant› noktas›na do¤ru bakmay›n›z.
Lazer ›fl›n›na bakmak görmenize zarar verebilir.
19
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
D‹⁄ER A/V KAYNA⁄I AYARLARI
(42/50PQ10**, 42/50PQ11** için hariç)
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
3
Video kamera
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT tuflunu kullanarak AV3 girifl kayna¤›n› seçiniz.
‹lgili harici cihaz› çal›flt›r›n›z.
Harici cihaz›n kullan›m k›lavuzuna bak›n›z.
VIDEO
HDMI IN 3
2
TV ile harici cihaz aras›ndaki AUDIO/VIDEO jaklar›n› ba¤lay›n›z. Jak renklerini efllefltiriniz
(Video =sar›, Ses Sol =beyaz ve Ses Sa¤ =k›rm›z›).
L/MONO
MONO AUDIO R S-VIDEO
VIDEO L/
1
1
AV
V IN 3
USB G‹R‹fi AYARLARI
(42/50PQ10**, 42/50PQ11** için hariç)
1
USB cihaz›n›, TV’nin yan taraf›ndaki USB IN jak-
2
USB IN jaklar›n› ba¤lad›ktan sonra, USB ifllevini
lar›na ba¤lay›n›z.
1
20
O
VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO
HDMI IN 3
kullanabilirsiniz ( sayfa 53).
AV IN 3
Video Oyun
Cihaz›
L
R
PC AYARI(42/50PQ10**, 42/50PQ11** için hariç)
Bu TV, Tak ve Oynat olana¤› sa¤lar ki bu da PC'nin TV ayarlar›na otomatik olarak uyum
sa¤lamas› demektir.
D-sub 15 pim kablosu ile ba¤lama
HDMI IN
2
PC’nin RGB ç›k›fl›n›, TV üzerindeki RGB IN (PC)
jak›na ba¤lay›n›z.
2
PC ses ç›k›fl›n›, TV üzerindeki AUDIO IN (RGB/
DVI) jak›na ba¤lay›n›z.
3
PC’yi ve TV’yi aç›n›z
4
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT tuflunu
kullanarak RGB girifl kayna¤›n› seçiniz.
1
HDMI/DVI IN
2
1
AUDIO
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
1
RGB OUTPUT
HDMI - DVI kablosu ile ba¤lama
HDMI IN
1
PC’nin DVI ç›k›fl›n›, TV üzerindeki HDMI/DVI IN 1
jak›na ba¤lay›n›z.
2
1
HDMI/DVI IN
2
PC ses ç›k›fl›n›, TV üzerindeki AUDIO IN (RGB/
DVI) jak›na ba¤lay›n›z.
3
PC’yi ve TV’yi aç›n›z.
4
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT tuflunu
kullanarak HDMI1 girifl kayna¤›n› seçiniz.
1
DVI-PC OUTPUT
2
AUDIO
21
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
Desteklenen Görüntü Çözünürlü¤ü
RGB-PC, HDMI/DVI-PC modu
Çözünürlük
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
22
HDMI/DVI-DTV modu
Yatay Frekans Dikey Frekans
(kHz)
(Hz)
720x400
31,468
70,08
640x480
31,469
59,94
800x600
37,879
60,31
Çözünürlük
640x480
720x480
Yatay Frekans Dikey Frekans
(Hz)
(kHz)
31,469
59,94
31,469
60
31,47
59,94
31,50
60
1024x768
48,363
60,00
1280x768
47,78
59,87
720x576
31,25
50,00
1360x768
47,72
59,8
1280x720
37,50
50,00
1920x1080
(RGB-PC)
66,587
59,93
44,96
59,94
45,00
60
1920x1080
(HDMI-PC)
67,50
28,125
50,00
33,72
59,94
60,00
1920x1080
33,75
60
27,00
24,00
33,75
30
56,25
50,00
67,433
59,94
67,50
60
! NOT
G
PC (Bilgisayar) modu için 1024x768, 60 Hz
(42PQ20**, 42PQ30**, 42PQ60**) /
1360x768, 60 Hz (50PQ20**, 50PQ30**,
50PQ60**) / 1920x1080, 60 Hz(50PS20**,
50PS30**, 50PS60**, 60PS40**) ayarlar›n›n
kullan›lmas›n› öneririz. Bu ayarlar en iyi
görüntü kalitesini sa¤lar.
PC’nin ses ç›k›fl kablosunu TV’nin Ses girifline ba¤lay›n›z. (Ses kablolar› TV’ye dahil edilmemifltir).
E¤er ses kart› kullan›yorsan›z, PC’nin sesini istenen flekilde ayarlay›n›z.
E¤er PC’nin grafik kart› ayn› anda hem dijital
hem analog RGB ç›k›fl› vermiyorsa, PC ç›k›fl›n›
TV’de göstermek için RGB veya HDMI IN (veya
HDMI/DVI IN)’den sadece birini ba¤lay›n›z.
E¤er PC’nin grafik kart› ayn› anda hem dijital
hem analog RGB ç›k›fl› vermiyorsa, TV’yi RGB veya HDMI modlar›ndan birine ayarlay›n›z; (TV di¤er modu kendili¤inden Tak ve Kullan olarak
ayarlar) .
DVI kablosuna ba¤l› bir HDMI kullan›yorsan›z
video kart›na ba¤l› olarak DOS modu çal›flmayabilir.
E¤er çok uzun RGB-PC kablosu kullan›rsan›z, ekranda kar›flma oluflabilir. 5 metreden daha k›sa
kablo kullanman›z› öneririz. Bu en iyi görüntü
kalitesi sa¤lar.
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
Sabit bir görüntünün uzun süre cihaz›n ekran›nda kalmas›ndan kaç›n›n›z. Sabit görüntü ekranda kal›c› iz b›rakabilir; mümkün oldu¤unca ekran koruyucu kullan›n›z.
PC modunda çözünürlük, dikey flablon, kontrast
veya parlakl›k ile ilgili parazit olabilir. Bu durumda net bir görüntü elde edene dek PC modunu baflka bir çözünürlü¤e ayarlay›n›z veya yenileme h›z›n› de¤ifltiriniz veya menüden parlakl›k ve kontrast ayarlar›n› de¤ifltiriniz. PC grafik
kart›-n›n yenileme h›z› de¤ifltirilemiyorsa, PC
grafik kart›n› de¤ifltiriniz veya PC grafik kart›n›n
üreticisine dan›fl›n›z.
Yatay ve dikey frekanslar ile ilgili senkronizasyon girifl dalga flekli ayr›d›r.
PC’nin monitor ç›k›fl›na ba¤l› olan sinyal kablosunu TV’nin RGB (PC) portuna veya PC’nin HDMI
ç›k›fl portuna ba¤l› olan sinyal kablosunu TV
üzerindeki HDMI IN (veya HDMI/DVI IN) portuna
ba¤lay›n›z.
23
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
Bilgisayar Modu Ekran Ayarlar›(42/50PQ10**, 42/50PQ11** için hariç)
Ekran S›f›rlamas›
Konum, Boyut ve Faz ayarlar›n› fabrika ç›k›fl ayarlar›na döndürür.
Bu fonksiyon afla¤›daki modlarda çal›fl›r: RGB [PC].
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
RES‹M
Kaydır
Tamam
E
• Kontrast
100
• Parlakl›k
50
• Keskinlik
70
• Renk
70
• Ton
0
EKRAN
Kaydır
RETURN önc.
Çözünürlük
Oto Yapılandır.
Konum
R
Ayarlamak için
G
• Geliflmifl Kontrol
• Resim S›f›rlama
Evet
Boyut
Hay›r
Faz
Ekran
Ekran
Sıfırla
1 MENU
RES‹M seçene¤ini belirleyiniz.
2
OK
Ekran seçene¤ini belirleyiniz.
OK
Sıfırla seçene¤ini belirleyiniz.
3
4
5
OK
OK
G
Evet seçene¤ini belirleyiniz.
Sıfırla ifllevini çal›flt›r›n›z.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
24
Otomatik Konfigürasyon (sadece RGB [PC] modunda)
Otomatik olarak görüntü konumunu ayarlar ve görüntü karars›zl›¤›n› en aza indirir. Ayarland›ktan
sonra görüntü hala düzgün de¤ilse, TV’niz düzgün olarak çal›flmaktad›r, ancak daha fazla ayar
yapmak gerekmektedir.
Bu ifllev ekran konumu, boyutu ve evresinin otomatik olarak ayarlanmas› için kullan›l›r. Otomatik
yap›land›rma ifllemi devam ederken ekrandaki görüntü birkaç saniye süreyle titreflir.
EKRAN
RES‹M
Kaydır
Kaydır
RETURN Önc.
Tamam
Çözünürlük
E
• Kontrast
100
• Parlakl›k
50
• Keskinlik
70
• Renk
70
• Ton
0
Oto Yapılandır.
Konum
G
Ayarlamak için
Evet
R
G
Hay›r
Boyut
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
Oto Yapılandır.
• Geliflmifl Kontrol
Faz
• Resim S›f›rlama
Ekran
Ekran
Sıfırla
1 MENU
RES‹M seçene¤ini belirleyiniz.
2
Ekran seçene¤ini belirleyiniz.
3
4
5
OK
• Görüntü do¤ru olarak konumlanmam›flsa
Otomatik Ayar’› yeniden deneyiniz.
• RGB (PC) modunda Otomatik Ayar’dan sonra
görüntü tekrar ayar gerektiriyorsa Konum,
Boyut veya Faz ayarlar›n› yapabilirsiniz.
OK
Oto Yapılandır. seçene¤ini belirleyiniz.
OK
Evet seçene¤ini belirleyiniz.
OK
Oto Yapılandır. ifllevini çal›flt›r›n›z.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
25
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
Çözünürlük Seçme
Normal bir görüntü görüntülemek için, RGB modu çözünürlü¤ü ile PC modu seçimini efllefltiriniz.
Bu fonksiyon afla¤›daki modlarda çal›fl›r: RGB [PC]
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
EKRAN
RES‹M
Kaydır
Çözünürlük
E
• Kontrast
100
• Parlakl›k
50
• Keskinlik
70
• Renk
70
• Ton
0
Kaydır
Tamam
G
RETURN Önc.
1024 x 768
1280 x 768
Oto Yapılandır.
1360 x 768
Konum
R
G
Boyut
• Geliflmifl Kontrol
• Resim S›f›rlama
Ekran
Ekran
1 MENU
2
3
4
OK
OK
Faz
Sıfırla
RES‹M seçene¤ini belirleyiniz.
Ekran seçene¤ini belirleyiniz.
Çözünürlük seçene¤ini belirleyiniz.
‹stenilen çözünürlü¤ü seçiniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için GER‹ DÖN tufluna bas›n›z.
26
Ekran ayarlamalar›: Konum, Boyut, Faz
Otomatik ayardan sonra görüntü net de¤ilse, özellikle karakterler titriyorsa, görüntü faz›n›
manuel olarak ayarlay›n.
Bu fonksiyon afla¤›daki modlarda çal›fl›r: RGB[PC].
Kaydır
Tamam
EKRAN
Kaydır
RETURN
Önc.
E
• Kontrast
100
• Parlakl›k
50
• Keskinlik
70
• Renk
70
• Ton
Çözünürlük
Oto Yapılandır.
D
0
Konum
R
• Geliflmifl Kontrol
• Resim S›f›rlama
G
F
G
E
G
Boyut
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
RES‹M
Faz
Ekran
Ekran
S›f›rla
1 MENU
2
3
4
OK
OK
RES‹M seçene¤ini belirleyiniz.
Ekran seçene¤ini belirleyiniz.
Konum, Boyut veya Faz seçene¤ini belirleyiniz.
Uygun ayarlar› yap›n›z.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
27
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ
UZAKTAN KUMANDA TUfi FONKS‹YONLARI
(Sadece 42/50PQ10**, 42/50PQ11**, 42/50PQ20**, 42/50PQ30**)
Uzaktan kumanday› kullan›rken TV’nin uzaktan kumanda alg›lay›c›s›na do¤ru tutunuz.
POWER
TV/RAD Radyo, TV ve DTV kanal›n› seçer.
POWER SAVING
POWER SAVING
V MODE
AV MODE
AV MODU AV cihazlar›n› ba¤larken görüntü ve sesleri seçmenize yard›mc› olur. (G p.50)
1
POWER (GÜÇ) TV’yi beklemedeyken (standby) açar veya aç›kken
kapatarak beklemeye al›r.
POWER
ENERGY SA
SAVING
VING
AV
V MODE
INPUT (G‹R‹fi) Harici girifl modu, düzenli aral›kla döner. (G p.46)
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
1
ENERGY SAVING TV’nin güç tasarruf modunu ayarlar.(G p.73)
veya POWER SAVING
1
LIST
Q.VIEW
POWER
POWER SAVING
AV MODE
MUTE
0-9 numara tuflu Bir program seçer.
Bir menüdeki numaral› ö¤eleri seçer.
Q. VIEW (HIZLI ‹zledi¤iniz bir önceki programa döner.
GÖRÜNTÜLEME)
LIST
Q.VIEW
LIST (L‹STE) Program tablosunu gösterir.(G p.45)
MUTE
THUMBSTICK Ekran üstü menüleri aras›nda dolaflman›za ve ter(Yukar›/Afla¤›/ cihlerinize göre sistem ayarlar› yapman›za imkan
Sol/Sa¤) verir.
LIST
OK (TAMAM) Seçiminizi kabul eder veya o anki geçerli modu
gösterir.
Q.VIEW
MENU (MENÜ) Bir menü seçer.
Tüm ekran üstü görüntüleri siler ve herhangi bir
menüden TV görüntüsüne geri döner.(G p.34)
MUTE
RETURN(EXIT) Kullan›c›n›n etkileflimli bir uygulamada, EPG veya
GER‹ DÖN(ÇIK) di¤er kullan›c› etkileflim ifllevinde bir ad›m geri
gitmesine izin verir.
MENU
RETURN / EXIT
Coloured Bu tufllar teleteks (sadece TELETEKS modellerinde),
buttons
(Renkli tufllar) Programme Edit (Program düzenle) için kullan›l›r.
2
Q.MENU INFO
i
GUIDE
MARK
FAV
2
TELETEKST Bu tufllar teletekst için kullan›l›r. Daha fazla bilgi
TUfiLARI için, ‘Teletekst’ bölümüne bak›n›z. (G p.105)
SUBTITLE Dijital modda tercih etti¤iniz alt yaz›y› ça¤›r›r.
(ALTYAZI)
2
FAV
Q.MENU INFO
28
i
GUIDE
Televizyona ba¤l› AV cihazlar›n›n listesini gösterir.
Bu tufla bast›¤›n›zda, Simplink menüsü ekranda
belirir. (G p.47)(42/50PQ10**, 42/50PQ11** için hariç)
POWER
POWER SAVING
POWER SAVING
V MODE
AV MODE
VOLUME Ses seviyesini ayarlar.
(Ses Seviyesi
Yukar›/Afla¤›)
MUTE (SESS‹Z) Sesi açar veya kapat›r.
POWER
Program
Bir program› seçer.
Yukar›/Afla¤›
SAYFA
Bir tam ekran bilgisinden di¤erine geçer.
YUKARI/AfiA⁄I
LIST
Q.VIEW
POWER
POWER SAVING
AV MODE
MUTE
LIST
SIMPLINK / SIMPLINK veya USB menüsünü kontrol eder
USB Menüsü Foto¤raf Listesi (Foto¤raf Listesi ve Müzik Listesi
kontrol tufllar› veya Film Listesi (yaln›zca 42/50PQ60**, 50PS60**
için)).
Q.VIEW
Q. MENU ‹stenilen h›zl› menü kayna¤›n› seçer. (En-boy Oran›,
(HIZLI MENÜ) Resim Modu, Ses Modu, Ses, Uyuma Zamanı, USB
Ǜkarma) (G p.33)
MUTE
INFO i Mevcut ekran bilgilerini gösterir.
(B‹LG‹)
LIST
Q.VIEW
GUIDE(KILAVUZ) Program takvimini gösterir. (G p.67)
FAV Seçilmifl favori program› gösterir.
(FAVOR‹LER)
MUTE
MARK (‹flaretle) USB menüsündeki programlar› iflaretler ve iflareti
kald›r›r.(42/50PQ10**, 42/50PQ11** için hariç)
MENU
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
ENERGY SA
SAVING
VING
AV
V MODE
RETURN / EXIT
Pillerin Tak›lmas›
Q.MENU INFO
GUIDE
i
MARK
FAV
FAV
Q.MENU INFO
i
■
Pil bölmesinin arkas›ndaki kapa¤›n› aç›n›z ve kutuplar›
do¤ru yerlefltirerek pilleri tak›n›z (+ ile +, - ile -) .
■
‹ki adet 1,5 V AAA pil tak›n›z. Kullan›lm›fl ve eski pillerle
yeni pilleri bir arada kullanmay›n›z.
■
Kapa¤› kapat›n›z.
■
Pilleri yerinden ç›karmak için, pilleri takma ifllemlerini ters
s›ra ile yap›n.
GUIDE
29
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
(42/50PQ10**, 42/50PQ11**, 42/50PQ20**, 42/50PQ30** için hariç)
ENERGY TV’nin güç tasarruf modunu ayarlar.(G p.73)
SAVING
ENERGY SAVING
RATIO (Oran) ‹stedi¤iniz resim format›n› seçer.(G p.71)
RATIO
POWER (GÜÇ) TV’yi beklemedeyken (standby) açar veya aç›kken
kapatarak beklemeye al›r.
INPUT (G‹R‹fi) Harici girifl modu, düzenli aral›kla döner.(G p.46)
TV/RAD Radyo, TV ve DTV kanal›n› seçer.
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
Q. MENU ‹stenilen h›zl› menü kayna¤›n› seçer. (En-boy
(HIZLI MENÜ) Oran›, Resim Modu, Ses Modu, Ses, Uyuma
Zamanı, USB Ç›karma) (G p.33)
MENU (MENÜ) Bir menü seçer.
Tüm ekran üstü görüntüleri siler ve herhangi bir
menüden TV görüntüsüne geri döner.(G p.34)
GUIDE(KILAVUZ) Program takvimini gösterir. (G p.67)
THUMBSTICK Ekran üstü menüleri aras›nda dolaflman›za ve ter(Yukar›/Afla¤›/ cihlerinize göre sistem ayarlar› yapman›za imkan
Sol/Sa¤) verir.
OK (TAMAM) Seçiminizi kabul eder veya o anki geçerli modu
gösterir.
RETURN(EXIT) Kullan›c›n›n etkileflimli bir uygulamada, EPG veya
GER‹ DÖN(ÇIK) di¤er kullan›c› etkileflim ifllevinde bir ad›m geri
gitmesine izin verir.
INFO i
(B‹LG‹) Mevcut ekran bilgilerini gösterir.
AV cihazlar›n› ba¤larken görüntü ve sesleri seçmAV MODU enize yard›mc› olur. (G p.50)
Coloured Bu tufllar teleteks (sadece TELETEKS modellerinde),
buttons Programme Edit (Program düzenle) için kullan›l›r.
(Renkli tufllar)
1
1
TELETEKST Bu tufllar teletekst için kullan›l›r. Daha fazla bilgi
TUfiLARI için, ‘Teletekst’ bölümüne bak›n›z. (G p.105)
FREEZE
SUBTITLE Dijital modda tercih etti¤iniz alt yaz›y› ça¤›r›r.
(ALTYAZI)
Televizyona ba¤l› AV cihazlar›n›n listesini gösterir.
Bu tufla bast›¤›n›zda, Simplink menüsü ekranda
belirir.(G p.47)
FREEZE (DON- O an ekranda olan görüntüyü duraklat›r.
DUR)
30
ENERGY SAVING
RATIO
VOLUME Ses seviyesini ayarlar.
(Ses Seviyesi
Yukar›/Afla¤›)
MARK (‹flaretle) USB menüsündeki programlar› iflaretler ve iflareti kald›r›r.
FAV Seçilmifl favori program› gösterir.
(FAVOR‹LER)
MUTE (SESS‹Z) Sesi açar veya kapat›r.
Program Bir program› seçer.
Yukar›/Afla¤›
0-9 numara tuflu Bir program seçer.
Bir menüdeki numaral› ö¤eleri seçer.
LIST (L‹STE) Program tablosunu gösterir.(G p.45)
Q. VIEW (HIZLI ‹zledi¤iniz bir önceki programa döner.
GÖRÜNTÜLEME)
SIMPLINK / SIMPLINK veya USB menüsünü kontrol eder
USB Menüsü (Foto¤raf Listesi ve Müzik Listesi veya Film Listesi
kontrol tufllar› (yaln›zca 42/50PQ60**, 50PS60** için)).
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
SAYFA Bir tam ekran bilgisinden di¤erine geçer.
YUKARI/AfiA⁄I
Pillerin Tak›lmas›
FREEZE
■
Pil bölmesinin arkas›ndaki kapa¤›n› aç›n›z ve kutuplar›
do¤ru yerlefltirerek pilleri tak›n›z (+ ile +, - ile -) .
■
‹ki adet 1,5 V AAA pil tak›n›z. Kullan›lm›fl ve eski pillerle
yeni pilleri bir arada kullanmay›n›z.
■
Kapa¤› kapat›n›z.
■
Pilleri yerinden ç›karmak için, pilleri takma ifllemlerini ters
s›ra ile yap›n.
31
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
TELEV‹ZYONUN AÇILMASI
- TV'niz aç›ld›¤›nda özelliklerini kullanabilirsiniz.
1
Önce, güç kablosunu düzgünce ba¤lay›n ve TV üzerindeki ana güç dü¤mesini (
2
Kimli¤i Ayarla : Kapal›
Bekleme modundayken TV’yi açmak için, TV’nin INPUT veya P ▲ ▼ dü¤mesine bas›n veya uzaktan
kumandan›n üzerindeki POWER (GÜÇ) dü¤mesine bas›n; TV aç›l›r.
Kimli¤i Ayarla : Aç›k
Bekleme modunda TV’yi açmak için TV üzerindeki INPUT veya P ▲ ▼ tufluna ya da uzaktan kumanda üzerindeki POWER, INPUT, P
veya NUMARA tufluna bas›n›z. Daha sonra
TV’niz aç›l›r.
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
Ayarlar›n bafllat›lmas›
1
TV aç›ld›ktan sonra ekranda OSD (Ekran Üstü Gösterim) görüntülenirse; Language (Dil),
Mode Setting (Mod Ayar›), Country (Ülke), Auto tuning (Oto Ayarlama) ayarlar›n›
yapabilirsiniz.
Not:
a. ‹lk ayar› tamamlamadan kapat›rsan›z, Initial Setting (Bafllang›ç Ayar›) menüsü yeniden
görüntülenebilir.
b. Geçerli OSD’yi önceki OSD’ye geçirmek için RETURN tufluna bas›n›z.
c. Onaylanm›fl DTV yay›n standartlar›na sahip olmayan ülkelerde, DTV yay›n ortam›na ba¤l›
olarak baz› DTV özellikleri çal›flmayabilir.
Home Use (Ev Kullanımı)” modu, ev ortam› için en iyi ayard›r ve bu TV’nin fabrika ç›k›fl
d.“H
modudur.
e.“SStore Demo (Ma¤aza Demosu)” modu, ma¤aza ortam› için en iyi ayard›r. E¤er kullan›c›
görüntü kalitesi verisini de¤ifltirirse, “SStore Demo (Ma¤aza Demosu)” modu, belirli bir süre
sonra ürünü bizim taraf›m›zdan ayarlanan görüntü kalitesine getirir.
f. Mod (Home Use (Ev Kullanımı), Store Demo (Ma¤aza Demosu)) OPS‹YON menüsündeki
Mod Ayar› yap›larak de¤ifltirilebilir.
PROGRAM SEÇ‹M‹
1
Bir program numaras› seçmek için, P
NUMARA tufllar›na bas›n›z.
veya
SES SEV‹YES‹N‹N AYARLANMASI
1
Ses seviyesini ayarlamak için,
+ veya – tufluna bas›n›z.
Sesi kapatmak istiyorsan›z, MUTE tufluna bas›n›z.
MUTE,
+ veya -, AV Mod dü¤mesine basarak bu ifllevi
iptal edebilirsiniz..
32
) kontrol edin.
HIZLI MENÜ
TV’nizin OSD’si (Ekran Üstü Gösterge) bu kullanma k›lavuzunda gösterilenlerden farkl› olabilir.
Q.Menu (H›zl› Menü), kullan›c›lar›n s›k kulland›¤› özellikler menüsüdür.
• Uyuma Zamanı: Uyku zamanlay›c›s›n› ayarlar.
• USB Çıkart: USB cihaz›n› ç›karmak için “USB
Eject” seçiniz.(42/50PQ10**, 42/50PQ11** için hariç)
Q.Menu
En Boy Oranı
16:9
Zoom Ayar›
Resim Modu
Standard
Ses Modu
Standard
L+R
Ses
Uyuma Zamanı
Kapal›
USB Çıkart
Ǜkart
(42/50PQ10**, 42/50PQ11** için hariç)
Kapat
1Q. MENU
2
3
OK
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
• ‹zleme Oranı: ‹stenen görüntü format›n› seçer.
Zoom Setting (Yak›nlaflt›rma Ayar›) için Oran
Menüsünden 14:9, Yakınla fltırma ve Sinema
Yakınlafltırması’yi seçiniz. Yak›nlaflt›rma Ayar›
tamamlan-d›ktan sonra ekran H›zl› Menüye geri
döner.
• Resim Modu: ‹stedi¤iniz Resim Modunu seçer.
• Ses Modu: ‹zlenen görüntüler için en iyisini
belirleyen ses kombinasyonunu otomatik olarak
ayarlama özelli¤idir. ‹stedi¤iniz Ses Modunu
seçer.
• Ses: Ses ç›k›fl›n› seçer.
Menüleri görüntüleyiniz.
veya
‹stedi¤iniz Kayna¤› seçiniz.
OK
• Normal TV görüntüsüne dönmek için HIZLI MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
33
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
EKRAN ÜSTÜ MENÜLER‹N‹N SEÇ‹M‹ VE AYARLANMASI
TV’nizin OSD’si (Ekran Üstü Gösterim) bu kullanma k›lavuzunda gösterilenlerden farkl› olabilir.
AYAR
Kaydır
TAMAM
Oto Ayarlama
RES‹M
Kaydır
En Boy Oranı
SES
TAMAM
: 16:9
Oto Ses
Enerji tasarrufu : Akıllı Sensör
Manuel Ayarlama
Resim Modu
Program Düzenle
Kaydır
: Kapal›
Net Ses II
: Aç›k
: Canlı
• Seviye
3
-
+
0
L
R
• Kontrast
100
Hata Tanıma
• Parlakl›k
50
CI Bilgisi
• Keskinlik
70
• SRS TruSurround XT : Aç›k
• Renk
70
• Tiz
50
• Ton
0
• Bass
50
Yazılım Güncelleme
: Aç›k
Denge
Ses Modu
R
G
: Standard
E
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
OPS‹YON
Kaydır
Menü Dili
: Türkiye
Ses Dili
: Türkiye
Altyaz› Dili
: Türkiye
‹flitme Eng. (
)
E
SAAT
TAMAM
: MHEG
Ülke
: UK
Kaydır
AYAR
RES‹M
SES
SAAT
Kapatma Zamanı
: Kapal›
Açma Zamanı
: Kapal›
Uyuma Zamanı
: Kapal›
Girifl Etiketi
SIMPLINK
E
OPS‹YON
: Aç›k
K‹L‹T
G‹R‹fi
USB
(42/50PQ10**, 42/50PQ11** için hariç)
K‹L‹T
Kilit Sistemi
Kaydır
TAMAM
Kaydır
USB
TAMAM
Anten
Foto¤raf Listesi
Parola Olufltur
AV1
Müzik Listesi
Kanalı Bloke Et
AV2
Film Listesi
AV3
DivX Tescil Kodu
Komponent
Etkinli¤i Kaldırma
Ebeveyn Rehberi
: Kapal›
G‹R‹fi
: Kapal›
Girifl Blo¤u
Kaydır
TAMAM
RGB
HDMI1
HDMI2
E
(Sadece 42/50PQ60**, 50PS60**)
(42/50PQ10**, 42/50PQ11** için hariç)
1 MENU
2
3
Menüleri görüntüleyiniz.
Bir menü ö¤esi seçiniz.
OK
OK
Aç›l›r menüye gidiniz.
! NOT
34
TAMAM
Saat
: Kapal›
Data Service
TAMAM
CI Bilgisi Analog modda kullan›lamaz.
• INFO (B‹LG‹) dü¤mesine bas›n, Simple Manual
(Basit K›lavuz) Menüsünü iflaretleyebilirsiniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ
tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN
(GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
OTOMAT‹K PROGRAM AYARLAMA
Tüm kullan›labilir programlar› otomatik olarak bulmak ve saklamak için bu özelli¤i kullan›n›z.
Otomatik programlamay› bafllatt›¤›n›zda, önceden kaydedilen tüm servis bilgileri silinir.
Depolanabilen maksimum program say›s› 500’dür. Ancak bu say› yay›n sinyallerine ba¤l› olarak ufak
de¤ifliklikler gösterebilir.
Kaydır
TAMAM
AYAR
Oto
Oto Ayarlama
Ayarlama
Oto
Oto Ayarlama
Ayarlama
Manuel Ayarlama
Manuel Ayarlama
TAMAM
Program Düzenle
Program Düzenle
Yazılım Güncelleme
Kaydır
: Aç›k
Yazılım Güncelleme
Hata Tanıma
Hata Tanıma
CI Bilgisi
CI Bilgisi
: Aç›k
Tüm servis bilgileri güncellenecek. Devam edilsin mi?
Evet
Hay›r
SECAM L Taraması
Otomatik Numaralama
1 MENU
2
3
4
OK
OK
OK
AYAR’› seçiniz.
Oto Ayarlama seçene¤ini belirleyiniz.
Evet seçene¤ini belirleyiniz.
• Kilit Sistemi “Aç›k”ta 4 basamakl› bir flifre girmek için SAYI tufllar›n› kullan›n›z.
• Otomatik ayarlamay› aç›k tutmak için
tuflunu kullanarak EVET’i seçiniz. Sonra OK
tufluna bas›n›z. Aksi taktirde, HAYIR seçene¤ini seçiniz.
• Otomatik Numaraland›rma : Yay›n
yapan istasyonlar taraf›ndan ayar
amac›yla gönderilen program numaralar›n›n kullan›l›p kullan›lmayaca¤›n›
belirler
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
AYAR
Otomatik ayarlama ifllevini çal›flt›r›n›z.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
35
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
MANUEL OLARAK PROGRAM ‹NCE AYARI
(D‹J‹TAL MODDA)
Manuel Ayarlama, program listenize bir program› manuel olarak
eklemenize olanak tan›r.
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
AYAR
Kaydır
AYAR
TAMAM
Oto Ayarlama
Oto Ayarlama
Manuel
Manuel Ayarlama
Ayarlama
Manuel
Manuel Ayarlama
Ayarlama
Program Düzenle
Yazılım Güncelleme
: Aç›k
Kaydır
TAMAM
F
DTV
G
Program Düzenle
Alıcınız bu kanalı kanal listenize
ekleyecek.
Yazılım Güncelleme
: Aç›k
UHF
CH.
Hata Tanıma
Hata Tanıma
CI Bilgisi
CI Bilgisi
Kötü
30
Normal
‹yi
Güncelle
Kapat
1 MENU
AYAR’› seçiniz.
• Kilit Sistemi “Aç›k”ta 4 basamakl› bir flifre gir-
mek için NUMARA tufllar›n› kullan›n›z.
2
3
4
OK
OK
Manuel Ayarlama
seçene¤ini belirleyiniz.
DTV‘yi seçiniz.
‹stedi¤iniz kanal numaras›n› seçiniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
36
MANUEL OLARAK PROGRAM ‹NCE AYARI
(ANALOG MODDA)
Manuel Ayarlama, istasyonlar› manuel olarak bulup istedi¤iniz s›rayla düzenlemenize
imkan verir.
AYAR
Kaydır
Kaydır
AYAR
TAMAM
Oto Ayarlama
Oto Ayarlama
Manuel
Manuel Ayarlama
Ayarlama
Manuel
Manuel Ayarlama
Ayarlama
Program Düzenle
Program Düzenle
TAMAM
TV
F
Saklama
G
3
BG
Hata Tanıma
Bant
V/UHF
CI Bilgisi
CI Bilgisi
Kanal
Yazılım Güncelleme
: Aç›k
0
Ara
F G
Ad
C 02
Kaydet
Kapat
1 MENU
2
3
OK
OK
AYAR’› seçiniz.
Manuel Ayarlama
seçene¤ini belirleyiniz.
6
7
4
veya
3
4
5
6
8
9
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
9
2
veya
8
TV‘yi seçiniz.
1
V/UHF veya Kablo’yu
seçiniz.
‹stedi¤iniz kanal
numaras›n›
seçiniz
Aramay› bafllat›n›z.
OK
Kaydet’i seçiniz.
‹stedi¤iniz program
numaras›n› seçiniz.
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
Sistem
: Aç›k
Hata Tanıma
Yazılım Güncelleme
0
5
Bir TV sistemi seçiniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
• Kilit Sistemi ‘Aç›k’ta 4 basamakl› bir flifre girmek için NUMARA tufllar›n› kullan›n›z.
• L : SECAM L/L' (Fransa)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Avrupa / Do¤u Avrupa / Asya / Yeni Zelanda / Orta Do¤u / Afrika
/Avustralya)
I: PAL I/II (‹NG‹LTERE / ‹rlanda / Hong Kong / Güney Afrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Do¤u Avrupa / Çin / Afrika / BDT)
• Bir baflka kanal› kaydetmek için 4 – 9 aras›ndaki ad›mlar› tekrarlay›n›z.
37
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
AYAR
Kaydır
TAMAM
AYAR
Oto Ayarlama
Oto Ayarlama
Manuel
Manuel Ayarlama
Ayarlama
Manuel
Manuel Ayarlama
Ayarlama
Program Düzenle
Program Düzenle
Kaydır
TAMAM
TV
F
Saklama
G
3
Sistem
: Aç›k
BG
Hata Tanıma
Hata Tanıma
Bant
V/UHF
CI Bilgisi
CI Bilgisi
Kanal
Yazılım Güncelleme
: Aç›k
Yazılım Güncelleme
0
Ara
F G
Ad
C 02
Kaydet
Kapat
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
■
‹stasyon ad› atanmas›
Her program numaras›na befl karakterli bir istasyon ad› atayabilirsiniz.
1 MENU
2
3
AYAR’› seçiniz.
5
OK
6
OK
Manuel Ayarlama
seçene¤ini belirleyiniz.
OK
TV‘yi seçiniz.
OK
7
4
OK
Ad’› seçiniz.
OK
Konumu seçiniz ve ikinci
karakter için seçiminizi
yap›n›z ve bu flekilde
devam ediniz.
A – Z aras› harfleri, 0 – 9
aras› rakamlar›, +/– ve
boflluk kullanabilirsiniz.
Kapat’› seçiniz.
Kaydet’i seçiniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
38
PROGRAM DÜZENLEME
Bir program numaras› atland›¤›nda, TV görüntüsü varken P
seçemezsiniz.
tufluyla bu program numaras›n›
Atlanm›fl program› seçmek isterseniz, NUMARA tufllar›yla do¤rudan program numaras›n› giriniz
veya Program Düzenle menüsünden o program› seçiniz.
Bu fonksiyon size kaydedilmifl programlar› atlama olana¤› sa¤lar.
Baz› ülkelerde, sadece SARI renkli tuflu kullanarak da program numaras›n› tafl›mak mümkündür.
Kaydır
YLE TV1
TAMAM
Radyo
DTV
1 YLE TV1
2 YLE TV2
Oto Ayarlama
4 TV4 Stockholm
5 YLE FST
Manuel Ayarlama
6 CNN
Program Düzenle
Düzenle
Program
9 YLE Teema
Favori Liste
TV
8 YLE24
14 TV4 Film
24 TV4 Fakta
50 TV400
Hata Tanıma
24 TV4 Fakta
84 Kanal Lokal
CI Bilgisi
24 TV4 Fakta
86 Info/3sat
Yazılım Güncelleme
: Aç›k
87 Doku/Kika
88 TVE 1
E
FAV Favori
Program de¤ifltir
Navigasyon
P
Sayfa De¤iflikli¤i
Kaydır
1 MENU
AYAR’› seçiniz.
RETURN Önceki
Atla
• Kilit Sistemi ‘Aç›k’ta 4 basamakl› bir flifre
girmek için NUMARA tufllar›n› kullan›n›z.
2
OK
3
4
OK
Program Düzenle’yi seçiniz.
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
1
AYAR
Program Düzenle’ye giriniz.
Kaydedilecek veya atlanacak
program› seçiniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
39
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
(DTV/RADYO MODUNDA)
Bir program numaras›n› atlamak
■
1
Atlanacak olan program numaras›n›
seçiniz.
2
MAV‹ Atlanan program numaras›n› maviye
dönüfltürünüz.
3
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
40
• Programlar atland›¤›nda, atlanan prog-
ram mavi renkte görünür ve bu programlar TV izleme s›ras›nda P
tufllar›
ile seçilemez.
• Atlanm›fl bir program› seçmek isterseniz,
NUMARA tufllar›yla do¤rudan program
numaras›n› giriniz veya program düzenleme ya da EPG’de o program› seçiniz.
MAV‹ Atlanan program› b›rak›n›z.
■
1
Favori program›n seçilmesi
MARK
FAV
Favori program
numaran›z› seçiniz.
• Bu ifllem seçilen program› otomatik
olarak favori program listenize dahil
eder.
TV MODUNDA
Bu fonksiyonla kaydedilmifl programlar› silebilir veya atlayabilirsiniz.
Ayr›ca baz› kanallar›n yerini de¤ifltirebilir ve baflka program numaralar› kullanabilirsiniz.
Otomatik S›ralama
■
1
YEfi‹L
Otomatik S›ralamay› bafllat.
• Otomatik S›ralama ifllemi etkinlefltirildikten
sonra art›k program düzenleyemezsiniz.
Program silme
■
Silinecke olan program numaras›n› seçiniz.
• Seçilmifl program silinir, takip eden tüm
programlar bir üste kayar.
2
KIRMIZI
Silinen program numaras›n› k›rm›z›ya dönüfltürünüz.
3
KIRMIZI
Silinen program› b›rak›n›z.
Program›n yerini de¤ifltirme
■
1
Yeri de¤ifltirilecek olan program numaras›n› seçiniz.
2
Yeri de¤ifltirilen program numaras›n› SARI
renge dönüfltürünüz.
SARI
3
SARI
Yeri de¤ifltirilen program› b›rak›n›z.
Program numaras› atlama
■
1
Atlanacak olan program numaras›n›
seçiniz.
2
Atlanan program numaras›n› maviye
MAV‹ dönüfltürünüz.
3
MAV‹ Atlanan program› b›rak›n›z.
■
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
1
Favori Program Seçme
1
MARK
Favori program numaran›z› seçiniz.
• Bir program numaras› atland›¤›nda, normal
TV görüntüsü varken P
tufluyla bu
program numaras›n› seçemezsiniz.
• Atlanm›fl bir program› seçmek isterseniz,
NUMARA tufllar›yla do¤rudan program numaras›n› giriniz veya program düzenleme ya
da EPG’de o program› seçiniz.
• Seçilen program, favori program liste-
sine eklenir.
FAV
41
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
YAZILIM GÜNCELLEMES‹
Yaz›l›m Güncelleme, yaz›l›m›n dijital karasal yay›n sistemi ile indirilebilmesi demektir.
AYAR
Kaydır
AYAR
TAMAM
Oto Ayarlama
Oto Ayarlama
Manuel Ayarlama
Manuel Ayarlama
Program Düzenle
Hata Tanıma
Program Düzenle
Kapalı
Software
Update
: On
Yazılım Güncelleme
: Aç›k
Açık
Hata Tanıma
CI Bilgisi
CI Bilgisi
Yazılım
Yazılım Güncelleme
Güncelleme
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
1 MENU
:: Aç›k
Aç›k
OK
2
4
Yaz›l›m Güncellemesi’ni
seçiniz.
TAMAM
Aç›k veya Kapal› konumunu
seçiniz.
• E¤er Aç›k’› seçerseniz, yeni
yaz›l›m bulundu¤unu belirten bir kullan›c› onay mesaj
kutusu görünecektir.
3
AYAR’› seçiniz.
OK
Kaydır
OK
Kaydediniz.
* “Yaz›l›m Güncelleme”yi ayarlarken
Bazen güncellenen dijital
yaz›l›m bilgilerinin iletiminde TV ekran›nda afla¤›daki menü ç›kar.
?
Yazılım güncellemesi mevcut.
Yükelmek istiyor musunuz?
(Ver. 02.54.00)
tuflunu kullanarak YES
(Evet) seçiniz, afla¤›daki resmi
göreceksiniz.
i
Simple Update (Basit
Güncelleme): Geçerli güncelleme
ak›fl› için
?
Yeni yazılım, afla¤ıda belirtilen tarih
ve saatte güncellefltirilmifltir.
(Ver. 02.54.00)
i
7%
Hay›r
Evet
Güncelleme Tamamlandı.
TV yeniden bafllatılıcak.
i
Yazılım Güncelleniyor.
(Ver. 02.33.00) G (Ver. 02.54.00)
TV yaz›l›m›n›z uzaktan kumandan›z› veya
ilgili tuflu kullanarak TV’n nizi
kapatt›¤›n›zda güncellefltirilir.
Evet
TV' yi açmak güncellemeyi durduracak. Durdurmak istiyor musunuz?
Yaz›l›m Güncellemesi
tamamland›ktan sonra,
Sistem tekrar bafllar.
Kapat
Hay›r
Güç kapal› iken indirme ifllemi bafllar.
Güncelleme s›ras›nda güç aç›l›rsa ifllem
durumu gösterilir.
10/Eylül. 2008 00:00
fiimdi yüklemek ister misiniz?
Evet
Hay›r
Schedule Update (Programl› Güncelleme):
Zamanlanm›fl güncelleme ak›fl› için
Yaz›l›m Güncelleme menüsü "Kapal›”
iken bunu "Aç›k" olarak de¤ifltirmenizi
belirten bir mesaj görünür.
42
- Yaz›l›m Güncellemesi ‹fllemi s›ras›nda, lütfen afla¤›dakilere dikkat ediniz:
• TV gücünün kesilmemesi gerekir.
• TV kapat›lmamal›d›r.
• Anten ç›kar›lmamal›d›r.
• Yaz›l›m Güncellemesi’nden sonra, güncellenen yaz›l›m sürümünü Diagnostics (Hata Tanıma)
menüsünden onaylayabilirsiniz.
• Yaz›l›m›n karfl›dan yüklenmesi bir saat sürebilece¤inden, yükleme s›ras›nda gücün aç›k
kald›¤›ndan emin olun.
TANILAMA
(Diagnostics)
Bu ifllev Üretici, Model/Tip, Seri Numaras› ve Yaz›l›m Sürümü bilgilerini görüntülemenize olanak
tan›r.
Ayarlanan *MUX’un bilgilerini ve sinyal gücünü gösterir.
Seçilen MUX’un sinyal bilgilerini ve servis ad›n› gösterir.
(*MUX: Dijital yay›nlarda kanal dizinlerinin say›s› daha fazla (tek bir MUX birden çok kanal
içerir.))
AYAR
TAMAM
Oto Ayarlama
Üretici : LG Electronics Inc.
MODEL / TIP : 50PQ3000-ZA
Seri No : SKJY1107
Yazılım Sürümü : V1.16.1
Manuel Ayarlama
D
Program Düzenle
Yazılım Güncelleme
: Aç›k
Kanal 30
Kanal 34
Hata
Hata Tanıma
Tanıma
Kanal 36
CI Bilgisi
Kanal 38
Kanal 54
Kanal 60
E
RETURN
1 MENU
Önc.
Beliren Pencere MENU Ç›k›fl
AYAR’› seçiniz.
2
Hata Tanıma’y› seçiniz.
OK
3
OK
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
Mühendislik Hata Tanıma
Kaydır
Üretici, Model/Tip, Seri Numaras› ve Yaz›l›m Sürümü’nü görüntüleyiniz.
4
OK
Kanal bilgilerini görüntüleyiniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
43
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
CI [COMMON INTERFACE (ORTAM ARAB‹R‹M)] B‹LG‹LER‹
Bu ifllev, baz› flifreli servisleri (ödemeli servisler) izlemenize olanak tan›r. CI Modülünü ç›kar›rsan›z,
ödemeli servisleri izleyemezsiniz.
Modül CI yuvas›na tak›ld›¤›nda, modül menüsüne eriflebilirsiniz. Bir modül ve ak›ll› kart sat›n almak
için bayinizle görüflünüz. CI modülünü TV’ye tekrar tekrar takmay›n›z veya ç›karmay›n›z. Bu, bozulmaya neden olabilir. CI Modülünü takt›ktan sonra TV aç›ld›¤›nda herhangi bir ses ç›k›fl› alamayabilirsiniz.
Bu, CI modülü ve ak›ll› kart ile uyumsuz olabilir.
CI (Common Interface – Ortak Arabirim) ifllevleri, ülke yay›n koflullar›na ba¤l› olarak mümkün
olmayabilir.
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
i
AYAR
Kaydır
TAMAM
Vlaccess Modülü
Aç›klamalar
Oto Ayarlama
Yetkilendirmeler
Manuel Ayarlama
Modül Bilgileri
Program Düzenle
Yazılım Güncelleme
: Aç›k
Hata Tanıma
CI
CI Bilgisi
Bilgisi
Ö¤eyi seçiniz
• Bu OSD sadece aç›klama için olup menü seçenekleri ve ekran format› Dijital ödemeli servis
sa¤lay›c›s›na göre de¤ifliklik gösterebilir.
• CI (Common Interface – Ortak Arabirim) menü
ekran›n› ve servisinizi bayinize dan›flarak de¤ifltirebilirsiniz.
1 MENU
AYAR’› seçiniz.
2
OK
3
OK
CI Bilgisi’ni seçiniz.
‹stenilen ö¤eyi seçiniz: Modül bilgileri, ak›ll› kart bilgileri, dil,
yaz›l›m indirme, vb.
4
OK
Kaydediniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
44
PROGRAM TABLOSUNUN SEÇ‹LMES‹
Program tablosunu görüntüleyerek bellekte hangi programlar›n kay›tl› oldu¤unu kontrol edebilirsiniz.
Kilitli Program durumunda
görünür.
■
Program Listesi’nin görüntülenmesi
Program Listesi’ni görüntüleyiniz.
LIST
■
Program listesinde bir program seçilmesi
1
Bir program seçiniz.
2
OK
■
fiu anda izlemekte oldu¤unuz
programdan, mod TV’den
DTV’ye, Radyo’ya geçer.
Seçilen progran numaras›na geçiniz.
Program listesi sayfalar›nda dolafl›lmas›
2
1
P
■
TV/RAD
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
1
• Tabloda mavi programlar bulunabilir. Bunlar,
atlanmak üzere otomatik programlama taraf›ndan veya program düzenleme (programme edit) modunda ayarlanm›fllard›r.
• Program L‹STES‹’nde kanal numaras›yla görünen baz› programlar, bunlara isim atanmam›fl
oldu¤unu belirtir.
P
A
G
E
Sayfalar› çeviriniz.
LIST
Normal TV görüntüsüne dönünüz.
Favori program tablosunun görüntülenmesi
1 MARK
FAV
Favori Program tablosunu görüntüleyiniz.
45
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
G‹R‹fi L‹STES‹
HDMI ve AV1, 2 (SKART) sadece bir tespit pimi ile tan›nabilir, dolay›s›yla sadece harici bir cihaz voltaj› tan›d›¤›nda etkinlefltirilir.
TV/RAD tuflunu kullanarak Harici Girifl’ten RF Girifli’ne ve DTV/RADIO/TV modunda en son izlenen programa
geçebilirsiniz.
Anten
AV1
(Sadece 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
HDMI
AV2
Anten
AV1
AV2
Komponent
( 42/50PQ10**,
42/50PQ11**
HDMI3
HDMI2
HDMI1
RGB
için hariç)
( 42/50PQ10**, 42/50PQ11** için hariç)
1
OK
INPUT
Girifl kayna¤›n› seçiniz.
• Ayr›ca G‹R‹fi menüsünü
ayarlayabilirsiniz.
G‹R‹fi
Kaydır
Anten
Anten
AV1
AV2
AV3
Komponent
RGB
HDMI1
HDMI2
46
AV3
E
TAMAM
• Anten: DTV/TV izlerken bunu seçiniz.
• AV1, AV2, AV3 : VCR veya harici ekipman izlerken bunu seçiniz.
• Komponent: Konektöre ba¤l› olarak DVD veya Dijital set üstü kutu kullan›rken bunu seçiniz.
• RGB: Konektöre ba¤l› olarak PC kullan›rken
bunu seçiniz.
• HDMI1, HDMI2, HDMI3 : Konektöre ba¤l› olarak DVD, PC veya Dijital set üstü kutu kullan›rken bunu seçiniz.
( 42/50PQ10**, 42/50PQ11** için hariç)
Bu ifllev, sadece SIMPLINK logosuna sahip cihazlarla çal›fl›r.
Lütfen SIMPLINK logosunu kontrol edin.
Bu TV HDMI - CEC fonksiyonu olan baflka ürünlerle kullan›ld›¤›nda düzgün çal›flmayabilir.
Bu sizin ilave kablo ve ayarlar olmaks›z›n HDMI kablosu ile ekrana ba¤l› di¤er AV cihazlar›n› kontrol etmenize ve oynatman›za olanak tan›r.
SIMPLINK menüsünü istemiyorsan›z, "Kapalı" (Kapal›) seçene¤ini seçin.
SIMPLINK ifllevi, HDMI IN 3 girifli taraf›ndan desteklenmemektedir.
OPS‹YON
Kaydır
OPS‹YON
TAMAM
: Türkiye
Menü Dili
Ses Dili
: Türkiye
Ses Dili
: Türkiye
Altyaz› Dili
: Türkiye
Altyaz› Dili
: Türkiye
)
: Türkiye
: Kapal›
‹flitme Eng. (
Data Service
: MHEG
Data Service
: MHEG
Ülke
: UK
Ülke
: UK
Girifl Etiketi
SIMPLINK
SIMPLINK
)
: Kapal›
Girifl Etiketi
Aç›k
:: Aç›k
SIMPLINK
SIMPLINK
E
E
TAMAM
Kapalı
Aç›k
:: Aç›k
Açık
3
OPS‹YON seçene¤ini belirleyiniz.
OK
Aç›k veya Kapal› konumunu seçiniz.
4
2
OK
SIMPLINK‘iseçiniz.
OK
Kaydediniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
SIMPLINK ‹fllevleri
Disk oynat›m›
Ba¤l› AV cihazlar›n›
, OK, G, A, l l, FF ve GG tufllar›na basarak kontrol edebilirsiniz.
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
Menü Dili
‹flitme Eng. (
1 MENU
Kaydır
Direct Play (Do¤rudan Oynat›m)
AV cihazlar›n› TV’ye ba¤lad›ktan sonra, herhangi bir ilave ayara gerek olmaks›z›n cihazlar› kontrol edebilir ve
medya oynatabilirsiniz.
AV cihaz›n› seçme
TV’ye ba¤l› olan AV cihazlar›ndan birini seçmenize ve çal›flt›rman›za olanak tan›r.
Tüm cihazlar› kapatma
TV’yi kapatt›¤›n›zda tüm ba¤l› cihazlar kapan›r.
Ses ç›k›fl›na geçme
Ses ç›k›fl›na geçmenin kolay bir yolunu sunar.
Sync Power on (Senkronize Güç açma)
HDMI ba¤lant› noktas›na ba¤l› Simplink ifllevine sahip ekipman yürütmeye bafllad›¤›nda, TV otomatik olarak aç›k
moduna geçer.
* TV’ye bir HDMI kablosu ile ba¤l› olan ama SIMPLINK deste¤i olmayan cihazlar bu ifllevi desteklemez.
Not: SIMPLINK ifllevini çal›flt›rmak için, 1.3 Sürümünün üzerinde bir HDMI kablosuyla birlikte *CEC ifllevi kullan›lmal›d›r.
(*CEC: Tüketici Elektronik Ürünleri Denetimi).
47
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
SIMPLINK logosu bulunan Ev Sinema Sistemine ba¤lanma.
TV’nin arkas›ndaki HDMI/DVI IN 1 veya HDMI IN
2 ba¤lant› noktas› ile Ev Sinema Sisteminin
HDMI ç›k›fl ba¤lant› noktas›n› HDMI kablolar›n›
kullanarak ba¤lay›n.
1
2
TV’nin arkas›ndaki Digital Audio (Dijital Ses)
ç›k›fl› ba¤lant› noktas› ile Ev Sinema Sisteminin
Digital Audio (Dijital Ses) girifl ba¤lant› noktas›n›
optik kablolar› kullanarak ba¤lay›n.
3
Speaker (Hoparlör) menüsünde SIMPLINK
dü¤mesine basarak Home Theater (Ev Sinema
Sistemi) seçene¤ini belirtin.
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
Bir medya cihaz›n› ev sinemas› ifllevi ile seçti¤inizde veya
çal›flt›rd›¤›n›zda, hoparlör otomatik olarak ev
sinemas›n›n hoparlörüne (HT hoparlör) geçer.
1
HDMI/DVI IN
1
2
Ev Sinema
Sistemi
! NOT
TV’nin HDMI/DVI IN veya HDMI IN terminalini HDMI kablosu ile SIMPLINK cihaz›n›n arka terminaline
(HDMI terminali) ba¤lay›n›z.
Uzaktan kumandadaki INPUT tuflunu kullanarak Girifl kayna¤›na geçtikten sonra, SIMPLINK taraf›ndan
kontrol edilen bir cihaz›n iflletimini durdurabilirsiniz.
SIMPLINK Menüsü
tufluna bas›n›z, ard›ndan istenen SIMPLINK kayna¤›n› seçmek için OK tufluna bas›n›z.
1
TV izleme: Geçerli olan moddan ba¤›ms›z olarak bir önceki TV program›na geçer.
2
D‹SK oynat›m›: Ba¤l› diskleri seçip oynatabilirsiniz. Birden fazla disk oldu¤unda, disk bafll›klar› ekran›n alt›nda uygun bir flekilde görüntülenir.
1
2
3
3
VCR oynat›m›: Ba¤l› VCR’yi kontrol edebilir ve
oynatabilirsiniz.
4
HDD Kay›tlar›n› oynatma: HDD’de depolanan kay›tlar› kontrol edebilir ve oynatabilirsiniz.
5
Ev Sinemas› Ses Ç›k›fl›/TV Ses Ç›k›fl›: Ses Ç›k›fl› için Ev Sinemas› veya TV hoparlörünü seçebilirsiniz.
4
5
• Ev sinemas›: Ayn› anda sadece biri desteklenir
• DVD, Kaydedici: Tek seferde en fazla ikisi desteklenir
• VCR: Ayn› anda sadece biri desteklenir
48
HDMI IN
2
Seçilen Cihaz
Herhangi bir cihaz ba¤l›
de¤ilken (gri olarak
görünür)
Bir cihaz ba¤l› iken
(parlak renkte görünür)
DATA SERVICE (VER‹ H‹ZMET‹)
(Bu menü yaln›zca ‹rlanda’da çal›fl›r. )
Bu ifllev, her ikisi de ayn› anda sunuluyorsa, kullan›c›lar›n M H E G (Dijital Teletext)) ile T e l e t e x t
aras›nda seçim yapmas›na olanak sa¤lar.
Yaln›zca biri sunuluyorsa, belirledi¤iniz tercihten ba¤›ms›z olarak M H E G veya T e l e t e x t etkinlefltirilir.
OPS‹YON
Kaydır
OPS‹YON
OK
Menü Dili
: Türkiye
Menü Dili
Ses Dili
: Türkiye
Ses Dili
: Türkiye
Altyaz› Dili
: Türkiye
Altyaz› Dili
: Türkiye
‹flitme Eng. ( )
Data Service
Service
Data
: Kapal›
MHEG
:: MHEG
‹flitme Eng. ( )
Data Service
Service
Data
Ülke
: irlanda
Ülke
: Kapal›
MHEG
MHEG
MHEG
:: MHEG
Teletext
: irlanda
SIMPLINK
2
OK
OK
: Türkiye
Girifl Etiketi
E
: Aç›k
SIMPLINK
3
OPS‹YON seçene¤ini
belirleyiniz.
D a t a S e r v i c e ö¤esini belirleyin.
E
: Aç›k
M H E G veya T e l e t e x t
ö¤esini belirleyin.
OK
4
OK
Kaydediniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
G‹R‹fi ET‹KET‹
Herbir girifl kayna¤› için bir etiket seçer.
OPS‹YON
Kaydır
OK
Kaydır
AV2
Menü Dili
: Türkiye
Menü Dili
: Türkiye
AV3
Ses Dili
: Türkiye
Ses Dili
Altyaz› Dili
: Türkiye
Altyaz› Dili
F
: Kapal›
‹flitme Eng. (
Data Service
: MHEG
Data Service
Ülke
: UK
Ülke
: UK HDMI2
Girifl Etiketi
HDMI3
: Aç›k
)
Girifl Etiketi
Etiketi
Girifl
SIMPLINK
E
: Aç›k
OPS‹YON seçene¤ini belirleyiniz.
SIMPLINK
)
E
G
OK
: Türkiye
Komponent
: Türkiye
RGB
: Kapal›
HDMI1
: MHEG
‹flitme Eng. (
1 MENU
AV1
OPS‹YON
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
Girifl Etiketi
1 MENU
Kaydır
( 42/50PQ10**,
42/50PQ11**
için hariç)
Kapat
3
OK
Kayna¤› seçiniz.
4
2
OK
Girifl Etiketi’ni seçiniz.
Etiketi seçiniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
49
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
AV MODU
AV cihazlar›n› harici girifle ba¤larken optimum görüntü ve sesleri seçebilirsiniz.
Kapal›
Sinema
Spor
Oyun
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
50
1 AV MODE
2
AV MODUNU devre d›fl› b›rak›r.
Video ve sesi film izlemek üzere en iyi duruma getirir.
Video ve sesi spor etkinliklerini izlemek üzere en iyi duruma getirir.
Video ve sesi oyun oynamak için en iyi duruma getirir.
Kapal›
Sinema
Oyun
Spor
‹stedi¤iniz kayna¤› seçmek için AV MODE tufluna ardarda bas›n›z.
OK
• AV modu’nda Sinema Modunu seçerseniz, Sinema modu
RES‹M ve SES menüsünde s›ras›yla hem Resim Modu hem
de Ses Modu için seçilir.
• AV modu’nda “Kapalı” seçerseniz, bafllang›çta belirlemifl
oldu¤unuz resim ve görüntü seçilir.
Basit Menü (BAS‹T KILAVUZ)
TV bilgilerine, basit k›lavuzu TV’de görüntüleyerek kolayca ve etkin biçimde eriflebilirsiniz.
Kaydır
TAMAM
E
Ülke
: UK
Girifl Etiketi
SIMPLINK
: Aç›k
Tufl Kilidi
: Kapal›
Basit
Basit Menü
Menü
Kimli¤i Ayarla
1 MENU
:1
ISM Metodu
: Normal
Demo Modu
: Kapalı
E
OPS‹YON seçene¤ini belirleyiniz.
2
OK
Basit Menü seçene¤ini belirleyin.
OK
K›lavuzun görmek istedi¤iniz bölümünü seçin.
3
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
OPS‹YON
• Normal TV görüntüsüne dönmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
51
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
Bafllang›ç Ayar›na Getirme
(Orijinal fabrika ayarlar›na getirme)
Bu ifllev bütün ayarlar› bafllatma durumuna getirir. Ancak, Picture Mode (Resim Modu) için
G ü n d ü z ve
G e c e ayarlar› bafllatma durumuna getirilemez.
Baflka bir flehre veya ülkeye tafl›nd›¤›n›zda ürünü bafllatma ayarlar›na döndürmek yararl› olur.
Fabrika Ayarları (Fabrika Ayarlar›na S›f›rlama) tamamland›¤›nda Bafllatma ayar›n› yeniden
çal›flt›rmal›s›n›z.
Kilit Sistemi menüsü "Aç›k" iken, flifre girme mesaj› görünür.
TAMAM
OPS‹YON
E
SIMPLINK
: Aç›k
SIMPLINK
Tufl Kilidi
: Kapal›
Tufl Kilidi
Basit Menü
Basit Menü
: Aç›k
: Kapal›
Tüm kullanıcı ayarları ve kanal ayarları
:1
sıfırlanacak.
Yine de devam edilsin mi?
:1
Kimli¤i Ayarla
ISM Metodu
: Normal
ISM Metodu
Demo Modu
: Kapalı
Demo Modu
: Normal
Evet
: Kapalı
Mod Ayarı
: Home Use (Ev Kullanımı)
Mod Ayarı
: Home Use (Ev Kullanımı)
OPS‹YON seçene¤ini belirleyiniz.
2
OK
TAMAM
Kimli¤i Ayarla
Fabrika Ayarları Sıfırlama
1 MENU
Kaydır
E
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
Kaydır
OPS‹YON
Hayır
Fabrika
Fabrika Sıfırla
Sıfırla
• Kilit Sistemi "Aç›k” iken flifrenizi unutursan›z,
uzaktan kumanda kontrol ahizesinde '7', '7',
'7', '7' tufllar›na bas›n›z.
Fabrika Ayarları Sıfırlama
seçene¤ini belirleyiniz.
3
OK
Evet seçene¤ini belirleyiniz.
4
OK
Fabrika Ayarlar›na S›f›rlamay› Bafllat).
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
52
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
42/50PQ10**, 42/50PQ11** modellerinde USB ifllevini kullanmak mümkün de¤ildir.
G
USB cihaz›n› ba¤larken
Bir USB cihaz› takt›¤›n›zda, otomatik olarak bu aç›lan menü görüntülenir.
Aç›lan menü görüntülenmezse, USB menüsünden Müzik Listesi, Foto¤raf Listesi veya Film Listesi
ö¤esini seçebilirsiniz (yaln›zca, 42/50PQ60**, 50PS60** için).
Menu (Menü), EPG veya Schedule (Zamanlama) listesi içeren OSD (Ekran Üstü Gösterim)
etkinlefltirildi¤inde “AÇILAN MENÜ” görüntülenmez.
USB cihazda, yeni bir klasör ekleyemez veya mevcut klasörü silemezsiniz.
cihaz›n›, TV’nin yan taraf›ndaki
1 USB
USB IN jaklar›na ba¤lay›n›z.
• Bu TV JPEG, MP3 ve SD Divx biçimlerini
destekler.
VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO
2
3
USB haf›za kart›
FOTO⁄RAF L‹STE’ni veya
MÜZK.LSTS.’ni veya F‹LM L‹STES‹’ni
(Sadece 42/50PQ60**, 50PS60**)
seçiniz.
USB cihaz›n› ç›karman önce USB Ç›kar
menüsünü seçiniz.
1
2
FOTO⁄RAF L‹STE
MÜZK.LSTS.
Q. MENU
Ç›kar’› seçiniz.
OK
F‹LM L‹STES‹
AV IN 3
OK
USB cihaz›n› kullan›rken dikkat edilmesi gerekenler
G Sadece
bir USB depolama cihaz› tan›nabilir.
depolama cihaz› bir USB hub’› ile ba¤lanm›flsa cihaz tan›namaz.
G Otomatik tan›ma program› kullanan bir USB depolama cihaz› tan›namayabilir.
G Kendi sürücüsünü kullanan bir USB depolama cihaz› tan›namayabilir.
G USB depolama cihaz›n›n tan›nma h›z› cihaza göre de¤iflebilir.
G Ba¤l› olan USB depolama cihaz› çal›fl›rken TV’yi kapatmay›n›z veya USB cihaz›n› ç›karmay›n›z. Bu tür cihazlar birden ayr›l›r veya ç›kar›l›rsa kay›tl› dosyalar veya USB depolama cihaz› zarar görebilir.
G PC’ye yapay olarak tak›l› USB depolama cihaz› ba¤lamay›n›z. Cihaz, ürünün bozulmas›na veya oynatamamas›na neden olabilir. Sadece normal müzik dosyalar› veya resim dosyalar› içeren bir USB depolama
cihaz› kullanmay› asla unutmay›n›z.
G Lütfen sadece Windows iflletim sistemi ile gelen FAT16, FAT32, NTFS dosya sistemi ile biçimlendirilmifl bir
USB depolama cihaz› kullan›n›z. Windows taraf›ndan desteklenmeyen farkl› bir yard›mc› uygulama program› ile biçimlendirilmifl bir depolama cihaz›n›n kullan›lmas› durumunda tan›namayabilir.
G USB
USB depolama ayg›t›ndaki veriler, NTFS dosya sisteminde silinemez.
harici güç kayna¤› gerektiren bir USB depolama cihaz›na güç ba¤lay›n›z. Aksi taktirde, cihaz
tan›namayabilir.
G Lütfen USB depolama cihaz›n› USB üreticisinin sundu¤u kablo ile ba¤lay›n›z. Ba¤lanan kablo USB üreticisinin sundu¤u kablo de¤ilse veya afl›r› uzun bir kablo ise cihaz tan›namayabilir.
G Baz› USB depolama cihazlar› desteklenemeyebilir veya sorunsuz çal›flt›r›lamayabilir.
G En fazla 999 dosya ve klasör desteklenir. Bu say›n›n üzerindeki dosya ve klasörler tan›nmaz.
G USB depolama ayg›t›ndaki veriler tan›nmayabilir.
En fazla 128 ‹ngiliz alfabesi karakteri bir dosya ad› olarak tan›nabilir.
G USB ayg›t›ndaki verilerin zarar görmesi olas›l›¤›na karfl› önemli dosyalar›n›z› yedekleyin.. Veri yönetimi
tüketicinin sorumlulu¤unda olup sonuç olarak üretici veri zarar›na neden olan ürünü kapsam dahiline
almaz.
G USB, Standby (Bekleme) Modunda ba¤land›ysa, söz konusu sabit disk TV aç›ld›¤›nda otomatik
olarak yüklenir.
G Bir USB harici sabit disk için önerilen kapasite 1TB veya daha az, USB bellek için ise 32GB veya daha
azd›r.
G Önerilen kapasiteden daha fazlas›na sahip olan herhangi bir cihaz düzgün çal›flmayabilir.
G "Enerji Tasarrufu" ifllevine sahip bir USB harici sabit disk çal›flmazsa, düzgün çal›flmas›n› sa¤lamak
için sabit diski kapat›n ve yeniden aç›n.
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
HDMI IN 3
USB cihaz›n› ç›kar›rken
G Lütfen,
53
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
! NOT
■
G
Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir.
USB bellek çubu¤unu kaybetmemek için USB konnektörünü
(ayr›ca sat›n al›nmas› gerekir) kullanarak USB bellek çubu¤unu
TV’nin USB konnektörü tutucusuna tak›n.
USB konnektörü tutucusu
USB
Girifli
Ba¤lant›
Noktas›
USB Konnektörü (ayr›ca sat›n al›nmal›d›r)
- USB konnektörünün bir ucunu USB
bellek çubu¤una, di¤er ucunu da USB
konnektörü tutucusuna tak›n.
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
FOTO⁄RAF L‹STES‹
Ekran Üstü Gösterim TV’nizden farkl› olabilir. Resimler, TV iflletimine yard›mc› olmak üzere
örnektir.
PHOTO (*.JPEG) (FOTO⁄RAF (*.JPEG)) destek dosyas›
Temel sat›r: 15360 x 8640
Progresif biçim: 1024 x 768
• Sadece JPEG dosyalar›n› oynatabilirsiniz.
• JPEG aras›nda sadece temel sat›r taramas› desteklenmektedir (sadece SOF0, SOF1).
• Desteklenmeyen dosyalar bitmap biçiminde görüntülenir.
Ekran Bileflenleri
1 MENU
USB‘yi seçiniz.
2
OK
Foto¤raf Listesi’ni seçiniz.
OK
2
1
Bir üst düzey dosyaya gider
2
Geçerli sayfa / Toplam sayfa
3
‹flaretli foto¤raflar›n toplam
say›s›
4
USB Aygıtı
Foto¤raf Listesi
Sayfa 2/3
Sürücü1
‹flaretli Yok
Bofl Alan 150MB
Üst Klasör
KY103
KY101
KY104
KY105
4
Kullan›labilir USB belle¤i
KY102
5
Uzaktan kumandadaki
karfl›l›k gelen tufllar
JMJ001
JMJ005
JMJ002
JMJ006
JMJ003
JMJ007
1366x768, 125KB
1
Üst Klasör
Nagivasyon
54
3
JMJ004
Opsiyon
5
P
JMJ008
Sayfa De¤iflikli¤i
MARK
‹flaretle
RETURN
Ç›k›fl
Foto¤raf Seçimi ve PopUp Menüsü
USB cihaz›
Foto¤raf Listesi
‹flaretli Yok
Sayfa 2/3
Bofl Alan 150MB
Üst Klasör
Sürücü1
1366x768, 125KB
Üst Klasör
Nagivasyon
KR103
KR101
KR104
KR102
KR105
JMJ001
JMJ005
JMJ002
JMJ006
JMJ003
JMJ007
JMJ004
Opsiyon
P
JMJ008
Sayfa De¤iflikli¤i
‹flaretle
MARK
RETURN
Ç›k›fl
‹flaretli Yok
Sayfa 2/3
Sürücü1
Up Folder
KR103
KR101
KR104
JMJ001
JMJ002
JMJ003
Nagivasyon
1
JMJ005
Tmnü ‹flrtle
Sil
OK
3
OK
Tmnü ‹flrtle: Ekrandaki tüm foto¤raflar›
iflaretler.
Tmnn‹flrtnKld: ‹flaretlenen tüm
foto¤raflar›n seçimini iptal eder.
Sil: Seçili foto¤raf ö¤esini siler.
Kapat: Pop-up menüyü kapat›r.
JMJ007
Kapat
Sayfa De¤iflikli¤i
JMJ008
MARK
‹flaretle
RETURN
Ç›k›fl
‹stenilen foto¤raflar› seçiniz.
PopUp menüyü gösteriniz.
OK
JMJ006
Hedef klasörü veya sürücüyü seçiniz.
2
4
Opsiyon
P
Görünüm: Seçili ö¤eyi görüntüler.
KR105
Görünüm
JMJ004
Up Folder
1366x768, 125KB
KR102
1366x768, 125KB
Bofl Alan 150MB
‹stenen PopUp menüyü seçiniz.
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
USB cihaz›
Foto¤raf Listesi
• Foto¤raf sayfas›nda gezinmek için P
tuflunu kullan›n›z.
• Foto¤raf› iflaretlemek veya iflareti kald›rmak için MARK tuflunu kullan›n›z. Bir veya
daha fazla foto¤raf iflaretlendi¤inde, iflaretlenen foto¤raflar› tek tek veya slayt
gösteri fleklinde görüntüleyebilirsiniz. ‹flaretlenen foto¤raf yoksa, tüm foto¤raflar›
tek tek veya klasördeki tüm foto¤raflar›
slayt gösteri fleklinde görüntüleyebilirsiniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
55
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
Menüyü Tam Ekran olarak ayarlamak
USB cihaz›nda kay›tl› foto¤raflar› tam ekran boyutunda görüntülemek üzere ayarlar› de¤ifltirebilirsiniz.
Tam ekran foto¤raf görüntüleme ekran›nda ayr›nt›l› ifllemler yap›labilir.
USB Aygıtı
Foto¤raf Listesi
Sayfa 2/3
125KB
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
Üst Klasör
Nagivasyon
Bofl Alan 150MB
Üst Klasör
Sürücü1
1366x768,
‹flaretli Yok
KR103
KR101
KR104
KR102
KR105
JMJ001
JMJ005
JMJ002
JMJ006
JMJ003
JMJ007
JMJ004
Opsiyon
P
JMJ008
Sayfa De¤iflikli¤i
MARK
‹flaretle
RETURN
Ç›k›fl
USB Aygıtı
Foto¤raf Listesi
‹flaretli Yok
Sayfa 2/3
Bofl Alan 150MB
Üst Klasör
Sürücü1
KR103
KR101
KR104
1366x768, 125KB
KR102
JMJ001
JMJ002
1366x768,
125KB
JMJ003
Üst Klasör
Nagivasyon
1
KR105
Görünüm
JMJ005
Tmnü ‹flrtle
Sil
P
Sayfa De¤iflikli¤i
1/17
JMJ007
Kapat
JMJ004
Opsiyon
JMJ006
Slayt Gösterisi
JMJ008
MARK
‹flaretle
RETURN
Ç›k›fl
Hedef klasörü veya sürücüyü seçiniz.
OK
3
OK
4
5
56
Opsiyon Gizle
• Foto¤raf sayfas›nda gezinmek için P
‹stenilen foto¤raflar› seçiniz.
PopUp menüyü gösteriniz.
Görüntüle’yi seçiniz
OK
Sil
Foto¤raf›n en-boy oran›, tam ekranda gösterilen
foto¤raf›n boyutunu de¤ifltirebilir.
Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN tufluna
bas›n›z.
tuflunu kullan›n›z.
2
BGM
Seçilen foto¤raf, tam ekran olarak görüntülenir.
6
OK
(Döndür, Sil,
Slayt Gösterisi, BGM,
Opsiyon veya Gizle’› seçiniz
• Önceki veya sonraki foto¤raf› seçmek
1/17
Slayt Gösterisi
BGM
Sil
Opsiyon Gizle
için
tuflunu kullan›n›z.
• Tam ekran menüsünde seçim yapmak ve
menüyü kontrol etmek için
tuflunu kullan›n›z.
Slayt Gösterisi: Herhangi bir resim seçilmezse, slayt gösterisi s›ras›nda geçerli klasördeki tüm foto¤raflar görüntülenir. Seçildi¤inde, seçilen foto¤raflar slayt gösterisi
s›ras›nda görüntülenir.
■ Option (Opsiyon) seçene¤inde slayt gösterinin süresini
belirleyiniz.
BGM: Foto¤raflar tam ekran iken müzik dinleyiniz.
■ BGM cihaz›n› ve albümü Option (Opsiyon)
seçene¤inde belirleyiniz.
■
Döndür: Foto¤raflar› döndürünüz.
Foto¤raf› saat yönünde 90°, 180°, 270°, 360°
döndürür.
Sil: Foto¤raflar› siliniz.
Opsiyon: Slide Speed (Slayt H›z›) ve Music Folder (Müzik
Klasörü) de¤erlerini belirleyiniz.
■ De¤erleri ayarlamak için
ve OK tuflunu kullan›n›z. Daha sonra TAMAM tufluna gidip ayarlar› kaydetmek için OK tufluna bas›n›z.
■ BGM çal›n›rken Müzik Klasörünü de¤ifltiremezsiniz.
G
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
Slaytlar arası geçifl zamanını kurmak için
e basın
Kayma Hızı
Hızlı
Mzk Klasörü
Müzik
TAMAM
‹ptal
Gizle : Tam ekran menüsünü gizler.
■ Tam ekranda menüyü tekrar görmek için OK tufluna
bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
57
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
MÜZ‹K L‹STES‹
Sat›n al›nan müzik dosyalar› (*.MP3), telif hakk› k›s›tlamalar›na tabi olabilir. Bu model, bu
dosyalar›n çal›nmas›n› desteklemeyebilir.
USB cihaz›n›zdaki müzik dosyas› bu birimle çal›nabilir.
Ekranüstü Gösterimler TV’nizden farkl› olabilir. Resimler, TV iflletimine yard›mc› olmak üzere
örnektir.
MÜZ‹K (*.MP3) destek dosyas›
Bit h›z› 32 ~ 320 kbps
• Örnekleme h›z› MPEG1 katman 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
Ekran Bileflenleri
1 MENU
USB’yi seçiniz.
2
OK
OK
2
1
2
Bir üst düzey dosyaya
gider
Müzik Listesi’
Geçerli sayfa / Toplam
sayfa
3
‹flaretli müziklerin toplam
say›s›
4
Kullan›labilir USB belle¤i
5
Uzaktan kumandadaki
karfl›l›k gelen tufllar
3
4
USB Aygıtı
‹flaretli Yok
Sayfa 2/3
Müzik
Bofl Alan 150MB
Bafll›k
Süre
Üst Klasör
1:340, 120KB
1
Üst Klasör
Nagivasyon
Opsiyon
5
58
Müzik Listesi’ni seçiniz.
P
Sayfa De¤iflikli¤i
MARK
‹flaretle
RETURN
Ç›k›fl
Müzik Seçimi ve PopUp (Aç›l›r) Menü
Göründü¤ü gibi, sayfa bafl›na en fazla 6 müzik parças› listelenir.
USB Aygıtı
Müzik Listesi’ Page 2/3
‹flaretli Yok
Müzik
Bofl Alan 150MB
Süre
Bafll›k
1:340, 120KB
Üst Klasör
Navigasyon
Opsiyon
P
Sayfa De¤iflikli¤i
MARK
‹flaretle
RETURN
Ç›k›fl
‹flaretli Yok
Bofl Alan 150MB
Bafll›k
Müzik
Süre
Üst Klasör
4395KB
1Kbps
Oynat
FotoileOynt
Tmnü ‹flrtle
1:340, 120KB
Sil
Kapat
Üst Klasör
Navigasyon
1
P
Sayfa De¤iflikli¤i
MARK
‹flaretle
RETURN
Ç›k›fl
Hedef klasörü veya sürücüyü seçiniz.
2
OK
3
OK
4
Opsiyon
‹stenilen müzikleri seçiniz.
PopUp menüyü gösteriniz.
OK
‹stenen PopUp menüyü seçiniz.
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
USB Aygıtı
Müzik Listesi’ Sayfa 2/3
Oynat (Durdurma s›ras›nda): Seçilen
müzikleri oynat›r. Bir müzi¤in oynat›m› bitti¤inde seçili olan bir sonraki müzik oynat›l›r. Oynat›lacak seçili müzik kalmad›¤›nda
geçerli klasördeki bir sonraki müzik oynat›l›r. Baflka bir klasöre gider ve OK tufluna
basarsan›z, oynat›lmakta olan geçerli müzik durur.
‹flrtlri Oynt: Seçilen müzikleri oynat›r. Bir
müzi¤in oynat›m› bitti¤inde otomatik
olarak seçili olan bir sonraki müzik
oynat›l›r.
Oynatmay› Durdur (Oynat›m s›ras›nda):
Müzik oynat›m›n› durdurur.
FotoileOynt: Seçilen müziklerin oynat›m›n›
bafllat›r ve daha sonra Foto¤raf Listesine
gider.
Tmnü ‹flrtle: Klasördeki tüm müzikleri
iflaretler.
Tmnn‹flrtnKld: ‹flaretlenen tüm müziklerin
seçimini iptal eder.
Sil: Seçilen müzikleri siler.
Kapat: Pop-up menüyü kapat›r.
Üst Klasör
• Müzik sayfas›nda gezinmek için P
tu-flunu kullan›n›z.
• Bir müzi¤i iflaretlemek veya iflareti kald›rmak için MARK tuflunu kullan›n›z. Bir veya
daha fazla müzik dosyas› ifla-retlendi¤inde
iflaretlenen müzikler s›rayla oynat›l›r.
Örne¤in devaml› olarak sadece bir müzi¤i
dinlemek istiyorsan›z sadece o müzi¤i
iflaretleyip oynat›n›z. Herhangi bir müzik
iflaretlenmezse, klasördeki tüm müzikler
s›ras›yla oynat›l›r.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
59
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
60
■
Oynat›m s›ras›nda bir süreli¤ine herhangi bir tufla
basmazsan›z, oynat›m bilgi kutusu (afla¤›da gösterildi¤i gibi) ekran koruyucu olarak gezinir.
■
Ekran Koruyucu?
Ekran Koruyucu, sabit bir görüntünün ekranda
uzun süre kalmas› nedeniyle oluflan ekran piksel
hasar›n› önlemek içindir.
! NOT
Müzik oynat›l›rken, müzik parças›n›n arkas›nda
görüntülenir.
Zarar görmüfl veya bozuk bir müzik oynat›lmaz ama oynatma süresinde 00:00 görüntülenir.
Telif hakk› korumal› ödemeli bir servisten indirilen bir müzik bafllat›lmaz ama oynatma
süresinde uygun olmad›¤› bilgisi görüntülenir.
OK, ■ tufllar›na basarsan›z ekran koruyucu durdurulur.
Uzaktan kumanda üzerindeki PLAY (G), Pause (III), A, GG, FF tufllar› da bu modda kullan›labilir.
Sonraki müzi¤i seçmek için GG , önceki müzi¤i seçmek için FF tuflunu kullanabilirsiniz.
F‹LM LISTESI (YALN›ZCA 42/50PQ60**, 50PS60** IÇIN)
USB alg›land›¤›nda film listesi etkinlefltirilir. TV’de film dosyalar› oynat›l›rken kullan›l›r.
USB klasöründe bulunan ve oynat›lmas› desteklenen filmleri görüntüler.
Klasörde bulunan tüm filmlerin ve kullan›c›n›n istedi¤i dosyalar›n oynat›lmas›na izin verir.
Video düzenleme desteklenmez, ancak dosyalar silinebilir.
Klasör bilgilerini ve DivX dosyas›n› görüntüleyen bir film listesidir.
Dört sürücüye kadar destekler.
Uzant› ad›
Video Kodu Çözücüsü
Ses Codec Bilefleni
mpg, mpeg, mpe, vob, dat
MPEG1, MPEG2
AC3,MPEG,MP3,PCM
Avi, divx, m4v
MPEG 4-SP, MPEG4-ASP, Divx 3.xx,Divx 4.xx,
Divx 5.xx, Divx 6.xx(Oynatma),
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
F‹LM(*.avi/*.Divx) destekli dosya
Video biçimi: MPEG1 , MPEG2, MPEG4 (Microsoft MPEG4-V2, V3 formatlar›n› desteklemez),
DivX 3.xx , DivX 4.xx, DivX 5.xx , DivX VOD ( DRM ) , XviD, DivX 6.xx(Oynatma)
Ses biçimi: Mpeg, Mp3, PCM, Dolby Digital
Örnekleme frekans›: 8~48 khz aras›nda
Bit h›z›: 8~320 kb/sn aras›nda
Altyaz› biçimi: *.smi/ *.srt/ *.sub(MicroDVD, SubViewer 2.0)/ *.ass/ *.ssa/*.txt (DVD Altyaz›
Sistemi)
• Türüne veya kay›t yöntemlerine ba¤l› olarak, DivX biçimleri oynat›lamayabilir.
• Kaydedilen dosyan›n video ve ses yap›s› birbirine kar›flt›r›lmam›flsa, ya video ya da ses
ç›kt›s› verilir.
• Yürütülebilir DivX için maksimum bit h›z› 4 Mbps’dir.
• Maksimum FPS (Kare/Saniye) say›s›na yaln›zca SD düzeyinde ulafl›labilir. FPS, çözünürlü¤e
ba¤l› olarak 25 FPS (720*576) veya 30 FPS’dir (720*480).
• 25 FPS veya 30 FPS’den yüksek dosyalar düzgün oynat›lamayabilir.
• GMC(Global Motion Compensation) ile kodlanan dosyalar izlenemeyebilir.
• Film izlerken, Movie List ve Photo List kullan›ld›¤› durumlarda, görüntü modu ayarlamas›
çal›flmamaktad›r.
Çözünürlük
720x576@25p
AC3,MPEG,MP3,PCM
720x480@30p
Xvid
61
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
Ekran Bileflenleri
1 MENU
2
USB’yi seçiniz.
OK
OK
2
1
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
2
3
4
5
Bir üst düzey dosyaya
gider
Sayfa 2/3
4
‹flaretli Yok
Bofl Alan 1.8GB
Bafll›k
film
Süre
Üst Klasör
‹flaretli film bafll›klar›n›n
toplam say›s›
The Aviator_(2004)_5CH_AV3_1CD
The Aviator_(2004)_5CH_AV3_2CD
Kullan›labilir USB belle¤i
Uzaktan kumandadaki
karfl›l›k gelen tufllar
3
USB Aygıtı
Film Listesi
Geçerli sayfa / Toplam
sayfa
Film Listesi’i seçin
1
704 x 400, 34MB
Üst Klasör
Nagivasyon
Opsiyon
Scent of a woman.(1992).Dvdrip
01:34:45
The Incredibles [REPACK_AC3_5.0c-CiM
01:15:30
The Incredibles [REPACK_AC3_5.0c-CiM
01:30:20
Sayfa De¤iflikli¤i
MARK
‹flaretle
RETURN
Ç›k›fl
5
! NOT
DivX film dosyas› ve ilgili alt yaz› dosyas› ayn› klasöre yerlefltirilmelidir.
G Bir video dosyas›n›n görüntülenebilmesi için dosya ad›n›n ve içindeki alt bafll›k dosya ad›n›n
ayn› olmas› gerekir.
/ )
G Bir film oynat›l›rken, belirli bir çerçeveye do¤ru ileri veya geri gitmek için sol/sa¤ (
tufllar›n› kullan›n.
(Bir film oynat›l›rken sol/sa¤ ( / ) tufllar› baz› dosyalar için düzgün çal›flmayabilir).
G
62
Film Seçimi ve Aç›lan Menü
Afla¤›daki gösterildi¤i gibi, her sayfada 6 film bafll›¤› listelenir.
USB Aygıtı
Film Listesi
Sayfa 2/3
‹flaretli Yok
film
Bofl Alan 1.8GB
Süre
Bafll›k
Üst Klasör
The Aviator_(2004)_5CH_AV3_1CD
The Aviator_(2004)_5CH_AV3_2CD
Scent of a woman.(1992).Dvdrip
704 x 400, 34MB
Navigasyon
01:15:30
The Incredibles [REPACK_AC3_5.0c-CiM
01:30:20
Opsiyon
Sayfa De¤iflikli¤i
MARK
‹flaretle
RETURN
Ç›k›fl
USB Aygıtı
Film Listesi
Sayfa 2/3
‹flaretli Yok
film
Bofl Alan 1.8GB
Bafll›k
Süre
Üst Klasör
The Aviator_(2004)_5CH_AV3_1CD
704x400, 34MB
704 x 400, 34MB
Üst Klasör
Navigasyon
1
Kapat 01:30:20
The Incredibles [REPACK_AC3_5.0c-CiM
Sayfa De¤iflikli¤i
MARK
‹flaretle
RETURN
Ç›k›fl
Hedef klasörü veya sürücüyü seçiniz.
• Dosyalar›n desteklenmedi¤i durumlarda,
desteklenmeyen dosyayla ilgili bir mesaj
görüntülenir.
2
OK
3
OK
4
Opsiyon
The Aviator_(2004)_5CH_AV3_2CD
Oynat
Scent of a woman.(1992).Dvdrip
01:34:45
Tmnü ‹flrtle
01:15:30
The Incredibles [REPACK_AC3_5.0c-CiM
Sil
Oynat : Seçili film bafll›¤›n› oynat›r.
Ekran de¤iflirken Divx Play yürütülür.
G Tmnü ‹flrtle : Klasördeki tüm film
bafll›klar›n› iflaretler.
Tmnn‹flrtnKld: Tüm iflaretli film
bafll›klar›n›n iflaretini kald›r›r.
G Kapat : Aç›lan menüyü kapat›r.
G
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
Üst Klasör
01:34:45
The Incredibles [REPACK_AC3_5.0c-CiM
‹stenen film bafll›klar›n› seçer.
PopUp menüyü gösteriniz.
OK
‹stenen PopUp menüyü seçiniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
63
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
DivX Ses Dili ve Altyaz› Dili
Resim Boyutu
F
Tam Ekran
Altyazı Dili
G
0
Ses Dili
1/1
Alt Yazı Dosyası
0
. Dil
Latince 1
. Eflitle
0
. Konum
0
TAMAM
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
1
‹stedi¤iniz seçene¤i belirtin.
• DivX oynat›l›rken RED (KIRMIZI) dü¤mesine
basarsan›z bu mesaj görüntülenir.
2
Resim Boyutu, Altyaz› Dili, Ses Dili,
OK
Alt Yazı Dosyası , Dil, Eflitle veya
Konum seçene¤ini belirtin.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
Uzaktan kumanday› kullanma
FF
/ GG
Görüntü oynat›l›rken,
h›zland›rmak için yinelemeli olarak R E W( FF) dü¤mesine bas›n FF -> FFF ->
FFFF -> FFFFF ->FFFFFF .
F F( GG) dü¤mesine yinelemeli olarak basarak h›zland›r›n: GG-> GGG -> GGGG
-> GGGGG -> GGGGGG.
■
II
Oynatma s›ras›nda P a u s e ( I I) (Duraklat (I I)) dü¤mesine bas›n.
■ Ekrandaki görüntü hareketsiz olarak gösterilir.
■
P L A Y ( G)
64
Bu dü¤melere yinelemeli olarak bas›lmas›, h›zl› ileri/geri sarma h›z›n› art›r›r.
Oynatma s›ras›nda
or
dü¤mesi kullan›ld›¤›nda, ekranda konumu
gösteren bir imleç görüntülenir.
Normal oynatmaya dönmek için P L A Y ( G) (OYNAT ( )) dü¤mesine bas›n.
DIVX KAY›T KODU (YALN›ZCA 42/50PQ60**, 50PS60** IÇIN)
TV’nin DivX kay›t kodu numaras›n› onaylay›n. Kay›t numaras›n› kullanarak, www.divx.com/vod
adresinden film kiralayabilir veya sat›n alabilirsiniz.
Baflka bir TV’nin DivX kay›t koduna sahipseniz, kiralanan veya sat›n al›nan DivX dosyas›n› oynatman›za izin verilmez. (Yaln›zca, sat›n al›nan TV’nin kay›t koduyla eflleflen DivX dosyalar›
oynat›labilir.)
USB
Kaydır
USB
TAMAM
Foto¤raf Listesi
Foto¤raf Listesi
Müzik Listesi
Müzik Listesi
Film Listesi
Film Listesi
DivX
DivX Tescil
Tescil Kodu
Kodu
DivX Tescil Kodu
Etkinli¤i Kaldırma
Etkinli¤i Kaldırma
Kaydır
TAMAM
DivX(R) ¤ste¤e Ba¤lı Video
Tescil kodunuz: *** *******
Daha fazla bilgi edinmek için www.divx.com/vod adresini ziyaret edin
i
1 MENU
2
USB seçme.
OK
DivX Tescil Kodu seçme.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna
bas›n›z.
3
DivX Tescil Kodu görüntüleme.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹
DÖN) tufluna bas›n›z.
“DivX premium içerikli DivX vidolar›n›n oynat›lmas› için sertifikaland›r›lm›flt›r”
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
Kapat
DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, DivX Inc. taraf›ndan yarat›lan bir say›sal
video format›d›r. Bu cihaz resmi olarak, DivX video gösterimi için DivX
Sertifikal› bir cihazd›r. Daha fazla bilgi edinmek için ve dosyalar›n›z› DixX
video format›na aktarabilmeniz için lütfen www.divx.com sayfas›n› ziyaret
edin.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA: Bu DivX Certified® cihaz›n DivX
Video-on-Demand (VOD) oynat›m› için kay›t edilmesi gerekmektedir. Bir
kay›t kodu oluflturabilmek için, cihaz›n›z›n kurulum menüsü bölümünde DivX
VOD bölümünü bulun. vod.divx.com adresine girdikten sonra bu kod ile birlikte kayd›n›z› gerçeklefltirin ve DivX VOD hakk›nda daha fazla bilgi edinin.
! NOT
Desteklenen film dosyas›
Çözünürlük: 720x576 GxY pikselin alt›.
Çerçeve h›z›: 30 çerçeve/sn de¤erinin alt›nda
Video Codec Bilefleni: MPEG1 , MPEG2, MPEG4 (Microsoft MPEG4-V2, V3 formatlar›n› desteklemez), DivX 3.xx , DivX 4.xx, DivX 5.xx , DivX VOD ( DRM ) , XviD, DivX 6.xx(Oynatma)
G Yükleme s›ras›nda baz› dü¤meler çal›flmayabilir.
G
65
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
DEVREDEN Ç›KARMA (YALN›ZCA 42/50PQ60**, 50PS60** IÇIN)
TV için yeni bir DivX kullan›c› kimlik do¤rulamas› almak için mevcut kimlik do¤rulama bilgilerini
silin.
Bu ifllev çal›flt›r›ld›ktan sonra DivX DRM dosyalar›n› görüntülemek için yeniden bir DivX kullan›c›
kimlik do¤rulamas› girilmesi gerekir.
USB
Kaydır
TAMAM
USB
Kaydır
TAMAM
Foto¤raf Listesi
Foto¤raf Listesi
Müzik Listesi
Müzik Listesi
Film Listesi
Film Listesi
DivX Tescil Kodu
Etkinli¤i Kaldırma
Kaldırma : Kapalı
Etkinli¤i
i Cihazınızı etkisiz hale getirmek istiyor
DivX Tescil Kodu
musunuz?
EEtkinli¤i
t k i nKaldırma
l i ¤ i : Kapalı
Kaldırma
DivX(R) ¤ste¤e Ba¤lı Video
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
Evet
Hayır
1
MENU
USB seçme.
2
OK
Etkinli¤i kaldırma’› seçin.
OK
Evet veya Hayırkonumunu seçiniz.
3
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
66
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE –
Elektronik program k›lavuzu) (D‹J‹TAL MODDA)
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – Elektronik program k›lavuzu) (D‹J‹TAL MODDA)
Bu sistemde mevcut tüm görüntüleme seçeneklerinde gezinmenize yard›mc› olmak için bir Elektronik
Program K›lavuzu (EPG) bulunmaktad›r.
EPG; program listeleri, tüm kullan›labilir servislerin bafllang›ç ve bitifl zamanlar› gibi bilgileri sa¤lar.
EPG’de ayr›ca, program hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler de mevcuttur (bu programlar›n bulunurlu¤u ve miktar› ilgili yay›nc›ya ba¤l› olarak de¤ifliklik gösterir).
Bu ifllev, sadece EPG bilgisi yay›n flirketleri taraf›ndan yay›nland›¤› zaman kullan›labilir.
EPG, sonraki 8 günün program ayr›nt›lar›n› görüntüler.
Teletekst Program› ile görüntülenir.
Mevcut ekran bilgilerini gösterir.
Altyaz› Program› ile görüntülenir.
Radyo Program› ile görüntülenir.
Kar›fl›k Program ile görüntülenir.
MHEG Program› ile görüntülenir.
Dolby Program ile görüntülenir.
AAC Program› ile birlikte görüntülenir.
Yay›nlanan program›n izleme
oran›n› ifade eder
Yay›nlanan program›n izleme
oran›n› ifade eder
Dolby Digital PLUS Program› ile birlikte
görüntülenir.
480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p : Yay›nlanan program›n çözünürlü¤ünü ifade eder
EPG’yi açma/kapama
1
EPG’yi açar veya kapat›r.
Program seçimi
Program Kılavuzu
1 YLE TV1
Tümü
1
6/Mart(Pztesi)
14:00
15:00
1 YLE TV1
veya
P
‹stedi¤iniz program›
seçiniz.
Kungskonsumente
Bilgi Yok
Bilgi Yok
Bilgi Yok
2 YLE TV2
TV2: Farmen
4 TV..
Bilgi Yok
5 YLE FST
6 CNN
Bilgi Yok
Bilgi Yok
8 YLE24
2
6/ Mart 2006 15:09
E
GUIDE
...
...
... ...
Tänään otsikoissa
E
TV/RAD Radyo
OK
Seçilen program› görüntüleyiniz.
Mod
FAV Favori
Tarih
INFO i Bilgi
Takvim
Program de¤ifltir
Program Listesi
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIK
PROGRAM K›LAVUZU) (D‹J‹TAL MODDA)
DTV Program› ile görüntülenir.
67
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE –
Elektronik program k›lavuzu) (D‹J‹TAL MODDA)
NOW/NEXT (fiimdi/Sonraki) K›lavuz Modunda Tufl ‹fllevi
Yay›nlanmakta olan bir program› ve bunun ard›ndan zamanlanm›fl program› görüntüleyebilirsiniz.
EPG modunu de¤ifltirir.
Program Kılavuzu
1 YLE TV1
fiimdi
Tümü
SARI
MAV‹
Zamanlay›c› Kayd›/Hat›rlat›c› ayar
moduna girer.
1 YLE TV1
2 YLE TV2
Your World Today
4 TV..
Legenen om Den....
Naturtimmen
Lyssna
Glamour
8 YLE24
Tänään otsikoissa
E
TV/RAD Radyo
OK
‹leri
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
That ’70s show
5 YLE FST
6 CNN
Zamanlay›c› Kayd›/Hat›rlat›c› liste
moduna girer.
6/ Mart 2006 15:09
E
KIRMIZI
INFO i Bilgi
FAV Favori
Mod
Seçilen programa geçer.
Program de¤ifltir
Takvim
Program Listesi
fi‹MD‹K‹ veya SONRAK‹ Program›
seçer.
GUIDE
veya
EPG’yi kapat›r.
Yay›n Program›n› seçer.
Sayfa Yukar›/Afla¤›.
Ayr›nt› bilgileri aç›k veya kapal›
8 Günlük K›lavuz Modunda Tufl ‹fllevi
KIRMIZI
EPG modunu de¤ifltirir.
Program Kılavuzu
1 YLE TV1
Tümü
GREEN Tarih ayar moduna girer.
SARI
Zamanlay›c› Kayd›/Hat›rlat›c› ayar
moduna girer.
6/Mart(Pztesi)
14:00
OK
Kungskonsumente
Bilgi Yok
Bilgi Yok
Bilgi Yok
2 YLE TV2
TV2: Farmen
4 TV..
Bilgi Yok
5 YLE FST
6 CNN
Bilgi Yok
Bilgi Yok
8 YLE24
...
...
... ...
Tänään otsikoissa
E
Mod
FAV Favori
Tarih
INFO i Bilgi
Takvim
Program de¤ifltir
Program Listesi
Seçilen programa geçer.
fi‹MD‹K‹ veya SONRAK‹ Program›
seçer.
P
15:00
1 YLE TV1
TV/RAD Radyo
MAV‹ Zamanlay›c› Kayd›/Hat›rlat›c› liste
moduna girer.
6/ Mart 2006 15:09
E
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIK
PROGRAM K›LAVUZU) (D‹J‹TAL MODDA)
P
Yay›n Program›n› seçer.
68
TV veya RADYO Program›n› seçer.
TV/RAD
Sayfa Yukar›/Afla¤›.
GUIDE
TV/RAD
veya
EPG’yi kapat›r.
TV veya RADYO Program›n› seçer.
Ayr›nt› bilgileri aç›k veya kapal›.
Tarih De¤ifltirme Modunda Tufl ‹fllevi
YEfi‹L Tarih ayar modunu kapat›r.
Program Kılavuzu
1 YLE TV1
Seçilen tarihe geçer.
E
OK
14:00
15:00
1 YLE TV1
Kungskonsumente
Bilgi Yok
Bilgi Yok
2 YLE TV2
Tarih seçer.
6/ Mart 2006 15:09
6/Mart(Pztesi)
ALL
TV2: Farmen
4 TV..
Bilgi Yok
5 YLE FST
6 CNN
Bilgi Yok
Bilgi Yok
8 YLE24
...
...
Bilgi Yok
Tänään otsikoissa
... ...
E
Tarih De¤iflimi
Tarih ayar modunu kapat›r.
GUIDE
veya
Trh.Çkfl.
EPG’yi kapat›r.
Metin Yukar›/Afla¤›.
Zamanlay›c› Kayd›/Hat›rlat›c› ayar moSARI duna girer.
Bilgi
6/ Mart 2006 15:09
6/ Mart 2006
Ayr›nt› bilgileri aç›k veya kapal›.
GUIDE
veya
EPG’yi kapat›r.
INFO i
Bilgi Ç›k›fl
Takvim
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIK
PROGRAM K›LAVUZU) (D‹J‹TAL MODDA)
Geniflletilmifl Aç›klama Kutusunda Tufl ‹fllevi
69
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE –
Elektronik program k›lavuzu) (D‹J‹TAL MODDA)
Kay›t/Hat›rlatma Ayar Modunda Tufl ‹fllevi
Kay›t için bafllang›ç ve bitifl saatini ayarlar; an›msat›c›y› yaln›zca bafllang›ç saati için ayarlar ve bitifl
saatini gri (devre d›fl›) b›rak›r.
Bu ifllev sadece pim 8 kay›t sinyali kullanan kay›t cihaz›n›n SCART kablo kullanarak DTV-OUT(AV2)
terminaline ba¤l› olmas› durumunda kullan›labilir.
OK
K›lavuz veya Zamanlay›c› liste
moduna geçer.
Zamanlay›c› Kayd›/Hat›rlatma’y›
kaydeder.
Takvim
6/ Mart 2006 15:09
Tipo
Program
Kayıt
6CNN
Tarih
Bafllangıç Saati Bitifl Saati
E
SARI
10
Mart.
17 : 00
17 : 30
E
Guardar
‹ptal
Type (Tip), Program, Tarih veya
Bafllang›ç/Bitifl saati seçme.
‹fllev ayar›.
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIK
PROGRAM K›LAVUZU) (D‹J‹TAL MODDA)
70
Takvim Liste Modunda Tufl ‹fllevi
Program listesi oluflturduysan›z, o s›rada baflka bir program izliyor olsan›z bile, zamanlanan saat
geldi¤inde zamanlanm›fl program görüntülenir.
SARI
Yeni Manuel Zamanlay›c› ayar modu
ekler.
Program Listesi
6/ Mart 2006 12:09
Kayıt
Bafll›k
Saat
Tarih
Program
6/ Mart
YEfi‹L Takvim Listesi düzenleme moduna
girer.
6/ Mart
6/ Mart
6/ Mart
6/ Mart
KIRMIZI
Seçilmifl ö¤eyi siler.
6/ Mart
Sil
MAV‹ K›lavuz moduna döner.
Takvim Listesi’ni seçer.
Düzelt
Yeni
Kılavuz
RES‹M KONTROLÜ
RES‹M BOYUTU (EN BOY ORANI) KONTROLÜ
Ekran› de¤iflik resim biçimlerinde izleyebilirsiniz; 16:9, Sadece Tarayın, Orj‹nal,, 4:3, 14:9,
Yakınlafltırma, Sinema Yakınlafltırması ve Tam Genifl.
Sabit bir görüntü ekranda uzun bir süre görüntülenirse, bu sabit görüntü ekranda iz b›rakabilir ve görünür kalabilir.
tuflunu kullanarak büyütme oran›n› ayarlayabilirsiniz.
Bu fonksiyon afla¤›daki sinyallerde çal›fl›r:
1Q. MENU
2
OK
‹zleme Oranı‘n› seçiniz.
‹stedi¤iniz resim format›n›
seçiniz.
• Orj‹nal
TV’niz bir genifl ekran sinyali ald›¤› taktirde
otomatik olarak resim format› yay›n›na
dönüfltürür.
RES‹M KONTROLÜ
• 16:9
Bu seçim, tüm ekran› kaplayaca¤› flekilde
görüntüyü yatay olarak do¤rusal oranda
ayarlaman›z› sa¤lar (4:3 formatl› DVD’leri
seyretmek için elveriflli).
• En Boy Oranı’n› RES‹M menüsünden de
ayarlayabilirsiniz.
• Zoom Setting (Yak›nlaflt›rma Ayar›) için
Oran Menüsünden 14:9, Yakınlafltırma
ve Sinema Yakınlafltırması seçiniz. Yak›nlaflt›rma Ayar› tamamland›ktan sonra
ekran H›zl› Menüye geri döner.
Orj‹nal
• Sadece Tarayın
Afla¤›daki Seçim yüksek çözünürlük
görüntüsünde or‹j‹nal resimde kay›p
olmaks›z›n en iyi resim kalitesini
alman›z› sa¤lar.
Not: Orijinal Resimde parazit varsa,
kenarlarda parazit görebilirsiniz.
• 4:3
Bu seçim görüntüyü orijinal 4:3 en-boy oran›yla
seyretmenizi sa¤lar, ekran›n sa¤›nda ve solunda gri bantlar görünür.
Sadece Tarayın
71
RES‹M KONTROLÜ
• 14:9
14:9 formatl› görüntüleri veya 14:9 modunda
genel TV program›n› görüntüleyebilirsiniz. 14:9
ekran›, 4:3 ile ayn› flekilde görüntülenir ama
sola ve sa¤a büyütülür.
• Yakınlafltırma
Bu seçim görüntüyü, oranda de¤ifliklik
olmaks›z›n tüm ekran› kaplayacak
flekilde seyretmenizi sa¤lar. Ancak
görüntü üst ve alttan k›rp›lm›fl
olacakt›r.
• Sinema Yakınlafltırması
Görüntüyü, hem yatay olarak geniflletilmifl hem de düfley olarak k›rp›lm›fl
biçimde de¤ifltirmek istedi¤inizde
Cinema Zoom (Sinema Yak›nlaflt›rmas›)
seçene¤ini kullan›n.Resim, de¤ifltirme
ve ekran kaplamas› aras›nda ödün verecek flekilde uyarlan›r.
Ayar aral›¤› 1-16’d›r.
RES‹M KONTROLÜ
• Tam Genifl
TV’niz, genifl ekran sinyalini ald›¤›nda, ekran›n
tamam›n› dolduracak biçimde, do¤rusal
orant›da görüntüyü yatay veya dikey olarak
ayarlaman›za olanak tan›r.
Tam Genifl
! NOT
G
72
Komponent (720p alt›), HDMI modunda yaln›zca 4:3, 16:9 (Genifl), 14:9, Yak›nlaflt›rma
veya Sinema Yak›nlaflt›rmas› ayarlar›n› seçebilirsiniz.
Sadece RGB/HDMI[PC] modunda sadece 4:3 ve 16:9 (Genifl) formatlar›n› seçebilirsiniz.
DTV/HDMI/Component (720p üzeri) modunda, Sadece Tarayın kullan›labilir.
ENERJI TASARRUFU / GÜÇ TASARRUFU
Plazma ekran›n güç tüketimini azalt›r.
Varsay›lan fabrika ayar›, Energy Star gereksinimleriyle uyumludur ve evde izlenmeye uygun
rahatl›k düzeyine göre ayarlanm›flt›r.
Enerji tasarrufu düzeyini ayarlayarak veya Resim Modu ayarlar›n› yaparak, ekran›n›z›n
parlakl›¤›n› art›rabilirsiniz.
Picture Mode – Cinema modunda, Enerji Tasarufu veya Güç Tasarufu fonksiyonlar› çal›flmamaktad›r.
Sadece 42/50PQ20**, 42/50PQ30**,
42/50PQ60**, 50PS20**, 50PS30**,
50PS60**, 60PS40**
RES‹M
Kaydır
En Boy Oranı
Sadece 42/50PQ10**, 42/50PQ11**
RES‹M
TAMAM
En Boy Oranı
: 16:9
Güç Tasarrufu
Enerjitasarrufu
tasarrufu : :Akıllı
AkıllıSensör
Sensör
Enerji
Resim Modu
: Canlı
• Kontrast
• Parlakl›k
• Keskinlik
• Renk
F
Düflük
Resim Modu
G
2
3
OK
OK
: Canlı
• Parlakl›k
• Keskinlik
• Renk
• Ton
0
Kapal›
Kapalı
100
Minimum
50
Orta
70
Maksimum
70
0
R
G
E
E
1 MENU
: 16:9
: Kapal›
: Kapal›
• Kontrast
70
Orta
70
Maksimum
TAMAM
RES‹M seçene¤ini belirleyiniz.
Enerji tasarrufu’i veya Güç
Tasarrufu seçin.
Ak›ll› Sensör(42/50PQ10**,
42/50PQ11** için hariç),, Kapal›,
Minimum, Orta veya
Maksimum’u seçin.
(42/50PQ10**, 42/50PQ11** için hariç)
• Intelligent Eye fonksiyonu aç›k iken, en
uygun görüntü çevresel koflullara göre
otomatik olarak ayarlan›r.
• Ak›ll› Sensör : Görüntüyü çevresel koflullara göre ayarlar.
RES‹M KONTROLÜ
• Ton
Akıllı Sensör
100
Kapalı
50
Minimum
Kaydır
Ak›ll› Sensör seçildi¤inde,(42/50PQ10**, 42/50PQ11** için hariç)
4
OK
Düflük, Orta veya Yüksek seçene¤ini
belirtin.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
73
RES‹M KONTROLÜ
ÖNCEDEN TANIMLANMIfi RES‹M AYARLARI
Resim Modu-Önayar
Canlı
Standard
Sinema
Spor
Oyun
Kontrast, renk ve çözünürlü¤ü gelifltirir.
Standart kalitede ekran› görüntüler.
Videoyu, film izlemek üzere en iyi duruma getirir.
Videoyu, spor etkinliklerini izlemek üzere en iyi duruma getirir.
Videoyu, oyun oynamak üzere en iyi duruma getirir.
Kaydır
RES‹M
En Boy Oranı
TAMAM
: 16:9
En Boy Oranı
Enerji tasarrufu : Akıllı Sensör
ResimModu
Modu
Resim
RES‹M
Kaydır
: 16:9
Canlı
Canlı
Enerji tasarrufu : Akıllı Sensör
Canlı
: :Canlı
ResimModu
Modu
Resim
TAMAM
Standard
Canlı
: :Canlı
Sinema
RES‹M KONTROLÜ
• Kontrast
100
• Kontrast
100
• Parlakl›k
50
• Parlakl›k
50
Spor
• Keskinlik
70
• Keskinlik
70
Oyun
• Renk
70
• Renk
70
Uzman1
• Ton
0
• Ton
0
Uzman2
R
G
E
E
1
MENU
2
OK
3
OK
RES‹M seçene¤ini belirleyiniz.
Resim Modu’nu seçiniz.
Canl›, Standard, Sinema, Spor
veya Oyun’u seçiniz.
• Resim Modu, seti en iyi görüntüyü verecek flekilde ayarlar. Program kategorisine ba¤l› olarak Resim Modu menüsündeki ön ayarl› de¤eri seçiniz.
• Resim Modunu H›zl› Menü’den de ayarlayabilirsiniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
74
MANUEL OLARAK GÖRÜNTÜ AYARI
Resim Modu-Kullan›c› seçene¤i
• Kontrast
Görüntüdeki ayd›nl›k ve karanl›k seviyeleri aras›ndaki fark› ayarlar.
• Parlakl›k
Görüntüdeki beyaz miktar›n› artt›r›r ya da azalt›r.
• Keskinlik
Görüntünün ayd›nl›k ve karanl›k alanlar› aras›ndaki s›n›rda netlik seviyesini ayarlar. Seviye ne
kadar düflükse görüntü de o kadar yumuflak olur.
• Renk
Tüm renklerin yo¤unlu¤unu ayarlar.
• Ton
K›rm›z› ve yeflil seviyeleri aras›ndaki dengeyi ayarlar.
Kaydır
RES‹M
En Boy Oranı
TAMAM
: 16:9
Kaydır
En Boy Oranı
Enerji tasarrufu : Akıllı Sensör
ResimModu
Modu
Resim
RES‹M
: 16:9
Canlı
Canlı
Enerji tasarrufu : Akıllı Sensör
Canlı
: :Canlı
TAMAM
ResimModu
Modu
Resim
Standard
Canlı
: :Canlı
• Kontrast
100
• Kontrast
100
• Parlakl›k
50
• Parlakl›k
50
Spor
• Keskinlik
70
• Keskinlik
70
Oyun
• Renk
70
• Renk
70
Uzman1
• Ton
0
• Ton
0
Uzman2
G
E
1 MENU
RES‹M seçene¤ini belirleyiniz.
2
OK
RES‹M KONTROLÜ
R
E
Sinema
Resim Modu’nu seçiniz.
3
OK
Canl›, Standard, Sinema, Spor veya Oyun’u seçiniz
OK
Kontrast, Parlakl›k, Keskinlik, Renk veya Ton’u seçiniz.
4
5
OK
Uygun ayarlar› yap›n›z.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
! NOT
G
RGB/HDMI[PC] modunda renk, netlik ve ton ayar› yapamazs›n›z.
Uzman1/2 seçildi¤inde, Contrast (Kontrast), Brightness (Parlakl›k), H Sharpness
(Yatay Keskinlik), V Sharpness (Dikey Keskinlik), Colour (Renk) veya Tint (Ton)
seçimlerini yapabilirsiniz.
75
RES‹M KONTROLÜ
RES‹M ‹Y‹LEfiT‹RME TEKNOLOJ‹S‹
Ekran› her bir Resim Moduna göre tek tek ayarlayabilir veya özel video ekran›na göre video de¤erini
belirleyebilirsiniz.
Video de¤erini her bir girifl için farkl› ayarlayabilirsiniz.
Tek tek video modlar›nda ayar yapt›ktan sonra, ekran› varsay›lan fabrika ayarlar›na s›f›rlamak isterseniz, her bir Resim Modu için “Picture Reset” (Resim Sıfırlama) ifllevini yürütün.
RES‹M
Kaydır
TAMAM
RES‹M
Kaydır
TAMAM
E
E
Derecesi
• Kontrast Renk100
F
Orta
• Kontrast
100
• Parlakl›k
50
• Parlakl›k Dinamik
50 Kontrast
Yüksek
• Keskinlik
70
• KeskinlikDinamik
70 Renk
Yüksek
• Renk
70
• Renk
• Ton
0
R
•
G
••Geliflmifl
GeliflmiflKontrol
Kontrol
RES‹M KONTROLÜ
• Resim Sıfırlama
Ekran
Ekran
70 Filtresi
Gürültü
• Ton
0 •
Gama
••Geliflmifl
GeliflmiflKontrol
Kontrol
Siyah Seviye
• Resim Sıfırlama
Film Modu
G
Orta
Orta
Yüksek
Kapalı
Renk Gamı
Standard
Kenar Düzeltici
Kapalı
Kapat
1 MENU
2
RES‹M seçene¤ini belirleyiniz.
OK
Geliflmifl Kontrol’ü seçiniz.
OK
fiu kaynaklardan istedi¤inizi seçebilirsiniz. : Renk Derecesi, Dinamik
Kontrast, Dinamik Renk, Gürültü Filtresi, Gama, Siyah Seviye, Film
Modu, Renk Gami veya Kenar Düzeltici.
3
4
‹stedi¤iniz Kayna¤› seçiniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
76
Renk Derecesi
(So¤uk/Orta/s›cak)
■
Otomatik üç renk ayar›ndan birini seçiniz. K›rm›z› gibi s›cak
renkleri artt›rmak için ‘s›cak’a, daha az yo¤un olan renkleri
daha mavi görmek içinse ‘so¤uk’ a ayarlay›n›z.
■
Ekran›n parlakl›¤›na göre kontrast› ayarlayarak en iyi düzeyde
tutulmas›n› sa¤lar. Parlak k›s›mlar›n daha parlak ve koyu
k›s›mlar›n daha koyu yap›lmas›yla ton geçifli çözünürlü¤ü
iyilefltirilir. Bu özellik dinamik kontrast ile ilgilidir ve karartma
ve di¤er girifl sinyallerini kullanarak kontrast kontrollerinin vermeyi amaçlad›¤› bulunma hissini art›r›r.
■
Ekran renklerini ayarlayarak, daha canl›, daha zengin ve daha
net görünmelerini sa¤lar. Bu özellik ton, doygunluk ve parlakl›¤› gelifltirerek k›rm›z›, mavi, yeflil ve beyazlar›n daha canl›
görünmesini sa¤lar.
■
Video kalitesinden ödün vermeden ekran gürültüsünü azalt›r.
Bu özellik ayn› zamanda, yinelenen gürültüyü ve MPEG
gürültüsünü azaltmak için kullan›l›r (Karlanma/Önleme).
Dinamik Kontrast
(Kapalı/Düflük/Yüksek)
Dinamik Renk
(Kapalı/Düflük/Yüksek)
Gürültü Filtresi
(Kapalı/Düflük/Orta/Yüksek)
Gama
(Düflük/Orta/Yüksek)
Görüntünün karanl›k alan› ve orta düzeyde gri alan›ndaki
parlakl›¤› ayarlayabilirsiniz.
• Düflük: Görüntünün koyu ve orta düzeyde gri alan›n› daha
parlak yapar.
• Orta: Özgün resmin ton geçifllerini yans›t›r.
• Yüksek: Görüntünün koyu ve orta düzeyde gri alan›n› daha
koyu yapar.
■
Siyah Seviye
(Düflük/Yüksek)
Film Modu
(Aç›k/Kapalı)
Renk Gami
(Genifl/Standard)
Kenar Düzeltici
(Kapalı/Aç›k)
■
tik olarak Yüksek ya da Düflük seviyesine ayarlama.
Ekran›n koyu bölümlerinin daha koyu görünmesini sa¤lar.
Ekran›n siyah düzeyini uygun düzeye ayarlay›n.
Bu fonksiyon afla¤›daki modlarda çal›fl›r: AV (NTSC-M),
HDMI veya Komponent (Bileflen).
Bu ifllev, afla¤›daki modlarda “Düflük” veya “Yüksek” ayar›
belirtmeyi sa¤lar: AV(NTSC-M), HDMI veya Komponent.
Di¤er durumlarda, “Siyah Seviye” “Auto” (Otomatik)
olarak ayarlan›r.
■
Filmde kaydedilen video kliplerin daha do¤al görünmesini
sa¤lar.
Bu özellik sadece TV, AV ve Bileflen 480i/576i/1080i modunda çal›fl›r (Sadece Film Modu).
■
Renk Gami (Genifl/Standard): Ç›kt› görüntüsünün renk yelpazesini de¤ifltirir.
• Genifl: Girifl görüntüsünden ba¤›ms›z olarak TV’de bulunan en
genifl renk yelpazesini kullanarak zengin renk tonlar›n›
oluflturur.
• Standard: Girifl görüntü dosyas›n›n çözünürlü¤üne ve biçimine
ba¤l› olarak gereken uluslararas› standartlar› karfl›lamak
amac›yla renk yelpazesini de¤ifltirerek hassas renk tonlar›
oluflturur.
■
Videoda köfleleri daha net ve belirgin olmakla birlikte,
do¤al gösterir. Video karelerini, afl›r› yo¤unlaflt›rmaks›z›n
vurgular.
RES‹M KONTROLÜ
• Düflük: Ekran yans›mas› koyulafl›r
• Yüksek: Ekran yans›mas›n›n parlakl›¤› artar
• Otomatik: Ekran›n Siyah Düzeyini gerçeklefltirme ve otoma-
77
RES‹M KONTROLÜ
Uzman Resim Kontrolü
Kategorileri Uzman 1 ve Uzman 2 fleklinde bölerek kullan›c›lar için optimum resim kalitesi sunan
ve kullan›c›lar›n uygun gördükleri flekilde ayarlayabildikleri daha fazla kategori sa¤lar.
Video kalitesiyle ilgili ayr›nt›l› ö¤e belirli videolar› kullanarak ince video ayar› yapmaya
yo¤unlaflt›¤›ndan, bu özellik genel videolar için etkili olmayabilir.
RES‹M
Kaydır
TAMAM
RES‹M
Kaydır
TAMAM
E
En Boy Oranı
: 16:9
• Parlakl›k Dinamik Kontrast
50
Enerji tasarrufu : Akıllı SensörCanlı
ResimModu
Modu
Resim
Uzman1.
: :Canlı
• Kontrast
Standard
70
Oyun
• Renk
70
Uzman1
• Ton
0 R
Uzman2
E
Orta
• Renk
G
Ekran
G
70Seviye
Siyah
• Ton
0
Film Modu
••Geliflmifl
GeliflmiflKontrol
Kontrol
Renk Standardı
• Resim Sıfırlama
Renk Gamı
Yüksek
Kapalı
SD
Standard
Kenar Düzeltici
Kapalı
D
RES‹M KONTROLÜ
50
Spor
• Keskinlik
Kapalı
Kapalı
• V (Dikey) Keskinlik
70
Gama
100
Sinema
• Parlakl›k
F
• H (Yatay) Keskinlik
Gürültü Filtresi
Kapat
1 MENU
2
3
4
5
6
OK
RES‹M seçene¤ini belirleyiniz.
Resim Modu’nu seçiniz.
OK
Uzman 1 veya Uzman 2’yi seçiniz.
OK
Uzman Kontrolü’nü seçiniz.
OK
‹stedi¤iniz Kayna¤› seçiniz.
Uygun ayarlar› yap›n›z.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
78
Dinamik Kontrast
■
Ekran›n parlakl›¤›na göre kontrast› ayarlayarak en iyi düzeyde
tutulmas›n› sa¤lar. Parlak k›s›mlar›n daha parlak ve koyu
k›s›mlar›n daha koyu yap›lmas›yla ton geçifli çözünürlü¤ü
iyilefltirilir. Bu özellik dinamik kontrast ile ilgilidir ve karartma
ve di¤er girifl sinyallerini kullanarak kontrast kontrollerinin vermeyi amaçlad›¤› bulunma hissini art›r›r.
■
Video kalitesinden ödün vermeden ekran gürültüsünü azalt›r.
Bu özellik ayn› zamanda, yinelenen gürültüyü ve MPEG
gürültüsünü azaltmak için kullan›l›r (Karlanma/Önleme).
(Kapalı/Düflük/Yüksek)
Gürültü Filtresi
(Kapalı/Düflük/Orta/Yüksek)
Gama
(Düflük/Orta/Yüksek)
Görüntünün karanl›k alan› ve orta düzeyde gri alan›ndaki
parlakl›¤› ayarlayabilirsiniz.
• Düflük: Görüntünün koyu ve orta düzeyde gri alan›n› daha
parlak yapar.
• Orta: Özgün resmin ton geçifllerini yans›t›r.
• Yüksek: Görüntünün koyu ve orta düzeyde gri alan›n› daha
koyu yapar.
Siyah Seviye
(Düflük/Yüksek)
• Düflük: Ekran yans›mas› koyulafl›r
• Yüksek: Ekran yans›mas›n›n parlakl›¤› artar
• Otomatik: Ekran›n Siyah Düzeyini gerçeklefltirme ve otoma-
■
■
Film Modu
(Aç›k/Kapalı)
■
Filmde kaydedilen video kliplerin daha do¤al görünmesini
sa¤lar.
Bu özellik sadece TV, AV ve Bileflen 480i/576i/1080i modunda çal›fl›r (Sadece Film Modu).
Kenar Düzeltici
(SD/HD)
■
Colour Standard (SD/HD) (Renk Standard› (SD/HD)): Renk
yelpazesi Standard (Standart) olarak ayarland›¤›nda uygulanacak olan renk yelpazesi için uluslararas› standard›
belirler.
• SD: EBU (Avrupa Yay›n Birli¤i) Renk Koordinasyon
Standard›’n› karfl›lamak için ç›kt› görüntüsünü ayarlayarak renk hassasl›¤›n› art›r›r.
• HD: ITU.BT-709 (Yüksek Çözünürlüklü Sinyal Uluslararas›
Renk Koordinasyon Standard›) koflullar›n› karfl›lamak için
ç›kt› görüntüsünü ayarlayarak renk hassasl›¤›n› art›r›r.
Renk Gami
(Genifl/Standard)
■
Renk Gami (Genifl/Standard): Ç›kt› görüntüsünün renk yelpazesini de¤ifltirir.
• Genifl: Girifl görüntüsünden ba¤›ms›z olarak TV’de bulunan en
genifl renk yelpazesini kullanarak zengin renk tonlar›n›
oluflturur.
• Standard: Girifl görüntü dosyas›n›n çözünürlü¤üne ve biçimine
ba¤l› olarak gereken uluslararas› standartlar› karfl›lamak
amac›yla renk yelpazesini de¤ifltirerek hassas renk tonlar›
oluflturur.
Kenar Düzeltici
(Kapalı/Aç›k)
■
Videoda köfleleri daha net ve belirgin olmakla birlikte,
do¤al gösterir. Video karelerini, afl›r› yo¤unlaflt›rmaks›z›n
vurgular.
RES‹M KONTROLÜ
tik olarak Yüksek ya da Düflük seviyesine ayarlama.
Ekran›n koyu bölümlerinin daha koyu görünmesini sa¤lar.
Ekran›n siyah düzeyini uygun düzeye ayarlay›n.
Bu fonksiyon afla¤›daki modlarda çal›fl›r: AV (NTSC-M),
HDMI veya Komponent (Bileflen).
Bu ifllev, afla¤›daki modlarda “Düflük” veya “Yüksek” ayar›
belirtmeyi sa¤lar: AV(NTSC-M), HDMI veya Komponent.
Di¤er durumlarda, “Siyah Seviye” “Auto” (Otomatik)
olarak ayarlan›r.
79
RES‹M KONTROLÜ
■
Beyaz Dengesi
(Orta/S›cak/So¤uk)
Beyaz Dengesi (Orta/S›cak/So¤uk)
• Beyaz dengesini ayarlar.
■
Desen (‹ç/D›fl)
• Beyaz dengesi ayarlan›rken Internal Pattern (‹ç Desen) veya External
Pattern (D›fl Desen) seçeneklerinden hangisinin kullan›laca¤›n› belirler.
■
Red Gain/Green Gain/Blue Gain (K›rm›z›/Yeflil/Mavi Kazan›m›)
• Yüksek düzeyde beyaz dengesi ayar› yapar.
■
Red Offset/Green Offset/Blue Offset (K›rm›z›/Yeflil/Mavi Ofseti)
• Düflük düzeyde beyaz dengesi ayar› yapar.
■
Renk Yönetim Sistemi
Colour (Renk) (K›rm›z›/Yeflil/Mavi/Sar›/Camgöbe¤i/Macenta)
• Alana göre renk doygunlu¤unu ayarlar.
■
Tint (Renk Tonu) (K›rm›z›/Yeflil/Mavi/Sar›/Camgöbe¤i/Macenta)
• Alana göre renk tonunu ayarlar.
RES‹M KONTROLÜ
80
RES‹M SIFIRLAMA
Seçilen resim modlar›n›n ayarlar› varsay›lan fabrika ayarlar›na döner.
RES‹M
Kaydır
TAMAM
RES‹M
E
100
• Kontrast
100
• Parlakl›k
50
• Parlakl›k
50
• Keskinlik
70
• Keskinlik
70
• Renk
70
• Ton
0
i
R
•
G
R
0
•G
• Geliflmifl Kontrol
••Resim
ResimSıfırlama
Sıfırlama
Ekran
RES‹M seçene¤ini belirleyiniz.
RES‹M KONTROLÜ
OK
• Renk
70
Video yapılandırma
sıfırlanıyor...
• Ton
ResimSıfırlama
Sıfırlama
••Resim
Ekran
2
TAMAM
E
• Kontrast
• Geliflmifl Kontrol
1 MENU
Kaydır
Resim S›f›rlama seçene¤ini belirleyiniz.
3
OK
Ayarlanan de¤eri bafllang›ca döndürür.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
81
RES‹M KONTROLÜ
‹MGE YAPIfiMASINI EN AZA ‹ND‹RME (IMAGE STICKING
MINIMIZATION - ISM) YÖNTEM‹
Donmufl veya bir sabit görüntünün ekranda uzun süre kalmas›, görüntüyü de¤ifltirdi¤inizde bile
ekranda kalan bir gölge (hayalet görüntü) oluflmas›na neden olur. Sabit bir görüntünün ekranda
uzun süre kalmas›na izin vermeyin.
Orbiter
Döndürücü, hayalet görüntülerin önlenmesine yard›mc› olabilir. Buna ra¤men en iyisi sabit bir
görüntünün ekranda uzun süre kalmas›na izin vermemektir. Kal›c› bir görüntüyü önlemek için
ekran her iki dakikada bir hareket edecektir.
Renk Yıkama
Ekran biraz oynad›¤›nda ve beyaz desen dönüflümlü olarak gösterildi¤inde oluflan renk blo¤u.
Geçici görüntü gölgesi kald›r›ld›¤›nda ve renk deseni çal›fl›r durumdayken, meydana gelen
görüntü gölgesini alg›lamak güçtür.
Beyaz Y›kama
Beyaz y›kama kal›c› görüntüleri ekrandan giderir.
Not: Yo¤un bir kal›c› görüntüyü Beyaz y›kama ile tamamen temizlemek mümkün olmayabilir.
TAMAM
OPS‹YON
E
Ülke
: UK
Girifl Etiketi
2
Ülke
: UK
SIMPLINK
: Aç›k
SIMPLINK
: Aç›k
Tufl Kilidi
: Kapal›
Tufl Kilidi
: Kapal›
Basit Menü
Kimli¤i Ayarla
:1
Kimli¤i Ayarla
ISM Metodu
Metodu
ISM
Normal
:: Normal
ISM Metodu
Metodu
ISM
: Kapalı
Demo Modu
Demo Modu
TAMAM
Girifl Etiketi
Basit Menü
1 MENU
Kaydır
E
RES‹M KONTROLÜ
Kaydır
OPS‹YON
E
OPS‹YON seçene¤ini belirleyiniz.
Normal
:1
Orbiter
Normal Renk Yıkama
:: Normal
E
: Kapalı
Beyaz Yıkama
• Bu fonksiyona gerek duymuyorsan›z
Normal’e ayarlay›n›z.
OK
ISM Metodu’ni seçiniz.
OK
Normal, Orbiter, Renk Yıkama veya Beyaz Yıkama y› seçiniz.
3
4
OK
Kaydediniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
82
DEMO MODU (TAN›T›M MODU)
XD Demo (XD Tan›t›m›) aç›k ve XD Demo (XD Tan›t›m›) kapal› aras›ndaki fark› görmek için kullan›n.
Kaydır
TAMAM
E
Ülke
: UK
Girifl Etiketi
OPS‹YON
Kaydır
TAMAM
E
OPS‹YON
Ülke
: UK
Girifl Etiketi
SIMPLINK
: Aç›k
SIMPLINK
: Aç›k
Tufl Kilidi
: Kapal›
Tufl Kilidi
: Kapal›
Basit Menü
Basit Menü
:1
Kimli¤i Ayarla
:1
ISM Metodu
Demo Modu
Modu
Demo
: Normal
Kapalı
:: Kapalı
ISM Metodu
Demo Modu
Modu
Demo
: Normal
Kapalı
:: Kapalı
E
E
Kapalı
Kapalı
Açık
1 MENU
OPS‹YON seçene¤ini belirleyiniz.
2
OK
3
OK
RES‹M KONTROLÜ
Kimli¤i Ayarla
Demo Modu’u seçin.
Aç›k veya Kapal› konumunu seçiniz.
Demo Modu’nu durdurmak için herhangi bir
dü¤meye bas›n.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
83
RES‹M KONTROLÜ
MOD AYAR›
Home Use (Ev Kullanımı)” moduna ayarlaEv ortam›n›za en uygun görüntü kalitesi için TV’yi “H
man›z› öneririz.
"SStore Demo (Ma¤aza Demosu)" modu, ma¤aza ortam›nda görüntüleme aç›s›ndan en uygun
ayard›r.
Mod Ayarı
OPS‹YON
Kaydır
TAMAM
E
Ortam seçiliyor.
Girifl Etiketi
SIMPLINK
: Aç›k
Tufl Kilidi
: Kapal›
Basit Menü
RES‹M KONTROLÜ
Kimli¤i Ayarla
:1
ISM Metodu
: Normal
Demo Modu
Mod Ayarı
Ayarı
Mod
: Kapalı
Use (Ev Kullanımı)
::Home
Home
Use
‹stedi¤iniz ayarlama modunu seçin.
Store Demo (Ma aza Demosu)
Home Use (Ev Kullanımı)
Bu TV'yi evde kullanmak için [Home
Use] (Ev Kullanımı) seçene¤ini belirleyin. Bu TV'yi ma¤azada kullanmak
için [Store Demo] (Ma¤aza Demosu)
seçene¤ini belirleyin.
E
1 MENU
OPS‹YON seçene¤ini belirleyiniz.
2
OK
Mod Ayar›’i seçin.
3
OK
Store Demo (Ma¤aza Demosu) veya Home Use (Ev Kullanımı)
modunu seçin.
4
OK
Kaydediniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
84
SES VE D‹L KONTROLÜ
OTOMAT‹K SES SEV‹YES‹ BEL‹RLEY‹C‹S‹
AVL, programlar› de¤ifltirdi¤inizde ayn› ses seviyesinde kal›r
Her bir yay›n istasyonunun sinyal koflullar› kendine göre oldu¤undan, kanal her de¤iflti¤inde ses
ayar› yap›lmas› gerekebilir. Bu özellik, kullan›c›lar›n her bir program için otomatik ayarlar
yaparak istikrarl› bir ses düzeyi kullanmalar›na olanak sa¤lar.
SES
Kaydır
Oto Ses
Net Ses II
Denge
Kaydır
Kapal›
:: Kapal›
Net Ses II
3
-
+
0
L
R
: Standard
: Aç›k
• Seviye
Denge
Ses Modu
TAMAM
Kapal›
Aç›k
Aç›k
3
-
+
0
L
R
: Standard
• SRS TruSurround XT : Aç›k
• SRS TruSurround XT : Aç›k
• Tiz
50
• Tiz
50
• Bass
50
• Bass
50
E
E
SES’i seçiniz.
2
OK
Oto Ses seçene¤ini belirleyiniz.
OK
Aç›k veya Kapal› konumunu seçiniz.
3
SES VE D‹L KONTROLÜ
1 MENU
SES
Oto Ses
Ses
Oto
: Aç›k
• Seviye
Ses Modu
TAMAM
: Kapal›
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
85
SES VE D‹L KONTROLÜ
ÖNCEDEN TANIMLANMIfi SES AYARLARI – SES MODU
Tercih etti¤iniz ses ayar›n› belirtebilirsiniz; Standard , Müzik, Sinema, Spor veya Oyun. Ayr›ca Tiz
ve Bas ayar›n› da yapabilirsiniz.
Ses Modu sayesinde TV setiniz program içeri¤ine en uygun ses seçeneklerini kendili¤inden
ayarlad›¤› için özel bir ayar yapmaya gerek kalmadan en iyi sesi elde edersiniz.
Standard, Müzik, Sinema, Spor veya Oyun seçenekleri en uygun ses kalitesi için fabrikada önceden ayarlanm›flt›r.
Standard
Müzik
Sinema
Spor
Oyun
Standart kalitede ses sa¤lar.
Sesi, müzik dinlemek üzere en uygun duruma getirir.
Sesi, film izlemek üzere en iyi duruma getirir.
Sesi, spor etkinliklerini izlemek üzere en iyi duruma getirir.
Sesi, oyun oynamak üzere en iyi duruma getirir.
SES
Kaydır
TAMAM
SES
Oto Ses
: Kapal›
Oto Ses
Net Ses II
: Aç›k
Net Ses II
• Seviye
Denge
Ses Modu
3
-
+
0
L
R
: Standard
: Aç›k
Denge
Ses
SesModu
Modu
3
-
0
• SRS TruSurround XT : Aç›k-
50
• Tiz
50
-
• Bass
50
• Bass
50
-
SES VE D‹L KONTROLÜ
SES’i seçiniz.
E
+
Standard
Standard
::Standard
Standard
• Tiz
E
TAMAM
: Kapal›
• Seviye
• SRS TruSurround XT : Aç›k
1 MENU
Kaydır
Müzik
Sinema
Spor
+
+
+
Oyun
• Ses Modu’nu Q.Menu’den de ayarlayabilirsiniz.
2
OK
Ses Modu’nu seçiniz.
3
OK
Standard, Müzik, Sinema, Spor veya Oyun’u seçiniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
86
SES AYARLARINI DÜZENLEME - KULLANICI MODU
SES
Kaydır
Oto Ses
Net Ses II
Denge
SES
-
+
0
L
R
Standard (Kullanıcı)
: Standard
: Aç›k
• Seviye
Denge
Ses
SesModu
Modu
TAMAM
: Kapal›
Net Ses II
3
-
3
0
::Standard
Standard (Kullanıcı)
+
Standard (User)
Standard
• SRS TruSurround XT : Aç›k
• SRS TruSurround XT :
Müzik
+
• Tiz
50
• Tiz
50
-
Sinema
+
• Bass
50
• Bass
50
-
Spor
+
E
1 MENU
Kaydır
Oto Ses
: Aç›k
• Seviye
Ses Modu
TAMAM
: Kapal›
E
Aç›k-
Oyun
SES’i seçiniz.
2
OK
Ses Modu’nu seçiniz.
3
OK
Standard, Müzik, Sinema, Spor veya Oyun’u seçiniz.
OK
Tiz veya Bass’› seçin.
5
OK
‹stedi¤iniz ses seviyesini ayarlay›n›z.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için
MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için
RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
SRS TRUSURROUND XT
Gerçekçi ses için bu seçene¤i belirtin.
1 MENU
• SRS TruSurround XT : TruSurround XT, 5.1
Ses’i seçiniz.
2
OK
çok kanall› içeri¤i iki hoparlör üzerinden
çalma sorununu çözen patently bir SRS
teknolojisidir.
SRS TruSurround XT‘yi seçiniz.
3
OK
SES VE D‹L KONTROLÜ
4
Aç›k veya Kapal› konumunu seçiniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için
MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için
RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
SRS Labs, Inc. Firmas›n›n ticari markas›d›r.
TruSurround XT teknolojisi, SRS Labs, Inc. lisans› alt›ndad›r.
87
SES VE D‹L KONTROLÜ
Ses Temizleme II
‹nsan ses aral›¤›n› di¤erlerinden ayr›flt›rarak kullan›c›lar›n insan seslerini daha iyi duymalar›na
yard›mc› olur.
SES
Kaydır
Oto Ses
Net Ses II
Denge
Kaydır
Oto Ses
: Aç›k
• Seviye
Ses Modu
SES
TAMAM
: Kapal›
: Kapal›
Net Ses II
3
-
+
0
L
R
: Aç›k
• Seviye
Denge
: Standard
Ses Modu
2
3
Aç›k
Aç›k
3
-
+
0
L
R
: Standard
• SRS TruSurround XT : Aç›k
• SRS TruSurround XT : Aç›k
• Tiz
50
• Tiz
50
• Bass
50
• Bass
50
E
1 MENU
TAMAM
Kapalı
E
SES’i seçiniz.
• Seviye de¤erini ‘-6’ ile ’+6’ aras›nda belirler.
OK
Ses Temizleme II’yi seçin.
OK
Aç›k veya Kapal› konumunu seçiniz.
Ses Temizleme II seçildi¤inde,
4
OK
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ
tufluna bas›n›z.
SES VE D‹L KONTROLÜ
‹stedi¤iniz düzeyi seçin.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN
(GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
Denge
Hoparlörlerin ses dengesini tercih etti¤iniz seviyelere ayarlayabilirsiniz.
SES
Kaydır
Oto Ses
Net Ses II
Denge
2
3
88
OK
Kaydır
-
+
0
L
R
: Standard
: Aç›k
• Seviye
Denge
Denge
Ses Modu
TAMAM
: Kapal›
Net Ses II
3
3 Denge
00
+
0
F
L
R
G
: Standard
• SRS TruSurround XT : Aç›k
• SRS TruSurround XT : Aç›k
• Tiz
50
• Tiz
50
• Bass
50
• Bass
50
E
1 MENU
SES
Oto Ses
: Aç›k
• Seviye
Ses Modu
TAMAM
: Kapal›
Kapat
E
SES’i seçiniz.
Denge’› seçiniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için
MENÜ tufluna bas›n›z.
OK
‹stedi¤iniz ayarlamalar› yap›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için
RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
TELEV‹ZYON HOPARLÖRLER‹ AÇIK/KAPALI AYARI
TV’nin dahili hoparlör durumunu ayarlayabilirsiniz.
AV1, AV2, AV3(42/50PQ10**, 42/50PQ11** için hariç), COMPONENT(42/50PQ10**, 42/50PQ11** için hariç),
RGB(42/50PQ10**, 42/50PQ11** için hariç) ve HDMI1’de HDMI - DVI kablosu ile video sinyali olmasa bile TV
hoparlörü çal›flabilir.
Harici bir Hi-Fi sistem kullanmak isterseniz, dahili TV hoparlörlerini kapat›n›z.
SES
Kaydır
TAMAM
SES
Kaydır
E
0
Ses Modu
L
R
: Standard
Denge
Ses Modu
• SRS TruSurround XT : Aç›k
50
• Tiz
50
• Bass
50
• Bass
50
Dijital Ses Çıkıflı : Oto.
TV Hoparlörü
TV Hoparlörü
: Açık
E
Kapalı
Aç›k
Açık
SES’i seçiniz.
OK
TV Hoparlörü’nü seçiniz.
OK
Aç›k veya Kapal› konumunu seçiniz.
SES VE D‹L KONTROLÜ
3
• Reset
Dijital Ses Çıkıflı : Oto.
: Açık
R
: Standard
• SRS TruSurround XT : Aç›k
E
2
0
L
• Tiz
• Reset
1 MENU
TAMAM
E
Denge
! NOT
G
Simplink ev sinema sistemi çal›fl›r durumdayken TV hoparlörü kapat›l›rsa, ses ç›k›fl› otomatik
olarak Ev Sinema Sistemine geçer, ancak TV hoparlörü aç›ld›¤›nda ses ç›k›fl› TV hoparlörüne
yönelir.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
89
SES VE D‹L KONTROLÜ
D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI’NI SEÇME
Bu ifllev tercih etti¤iniz Dijital Ses Ç›k›fl›’n› seçmenize olanak tan›r.
Kanal Dolby Dijital ses ile yay›nlan›rsa, TV sadece DOLBY Dijital ç›k›fl verebilir.
Dolby Digital kullan›labiliyorsa, Digital Audio Out (Dijital Ses Ç›k›fl›) menüsünde Auto (Otomatik)
seçildi¤inde SPDIF (Sony Philips Dijital Arayüzü) ses ç›k›fl›n› Dolby Digital olarak verir.
Dolby Digital kullan›lam›yorsa, Digital Audio Out (Dijital Ses Ç›k›fl›) menüsünde Auto (Otomatik)
seçildi¤inde, SPDIF ç›k›fl› PCM (Puls kodu modülasyonu) olur.
Dolby Dijital Ses yay›n› yapan bir kanalda hem Auto (Otomatik) hem de Audio (Ses) dili ayarlansa
bile, sadece Dolby Dijital çal›n›r.
Bu çip üzerindeki örnekleme h›z› dönüfltürücüsü 44,1 ila 48 kHz aral›¤›n› desteklemiyorsa, bu
içeri¤in her zaman dijital ç›k›flta stereo PCM üretmesi gerekir.
SES
Kaydır
TAMAM
SES
E
Ses Modu
0
L
R
: Standard
Denge
Ses Modu
TAMAM
L
R
0
: Standard
• SRS TruSurround XT : Aç›k
• SRS TruSurround XT : Aç›k
• Tiz
50
• Tiz
• Bass
50
• Bass
• Reset
• Reset
Dijital Ses Çıkıflı : Oto.
Dijital Ses Çıkıflı : Oto.
TV Hoparlörü
TV Hoparlörü
: Açık
E
SES VE D‹L KONTROLÜ
1 MENU
Kaydır
E
Denge
SES’i seçiniz.
2
OK
Dijital Ses Ç›k›fl›’n› seçiniz.
OK
Oto. veya PCM‘yi seçiniz.
3
50
50
Dolby
Oto. Digital
PCM
: Açık
E
Dolby Laboratories lisans› ile
üretilmifltir. “Dolby” ve çift-D
sembolü Dolby
Laboratories’in ticari
markalar›d›r.
• HDMI modunda iken baz› DVD
oynat›c›lar›n SPDIF sesi vermeme olas›l›¤›
vard›r. Bu taktirde, DVD oynat›c›n›n dijital ses ç›k›fl›n› PCM olarak ayarlay›n›z.
(HDMI modunda DOLBY DIGITAL PLUS
ifllevi desteklenmez.)
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
90
SES SIFIRLAMASI
Seçilen Ses Modu’nun ayarlar› varsay›lan fabrika ayarlar›na döner.
Kaydır
TAMAM
SES
E
• Seviye
Denge
Ses Modu
Net Ses II
: Aç›k
3
-
+
0
L
R
• Tiz
50
• Bass
50
-
3
-
+
0
L
R
: Standard
+
• Tiz
50
-
+
+
• Bass
50
-
+
• Sıfırla
E
• Sıfırla
E
SES’i seçiniz.
2
OK
Sıfırla seçene¤ini belirleyiniz.
3
OK
Ayarlanan de¤eri bafllang›ca döndürür.
SES VE D‹L KONTROLÜ
1 MENU
• Seviye
moduXTyapılandırması
sıfırlanıyor...
TruSurround
: Aç›k
•i SRSSes
• SRS TruSurround XT : Aç›k
-
TAMAM
: Aç›k
Denge
Ses Modu
: Standard
Kaydır
E
SES
Net Ses II
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
91
SES VE D‹L KONTROLÜ
SES TAN›M›
(SADECE D‹J‹TAL MODDA)
program›ndaki geçerli durumu anlatan sesli aç›klama sa¤lar.
Ses Tanımı Aç›k (Sesli Aç›klama Aç›k) seçene¤i belirlendi¤inde; ana yay›n sesi ve Sesli Aç›klama
özelli¤i, yaln›zca Sesli Aç›klama içeren programlar için sa¤lan›r.
Main Audio (Ana Ses) ayar› AAC veya Dolby Digital Plus Audio ise, Audio Description (Sesli Aç›klama)
desteklenmez.
SES
Kaydır
TAMAM
SES
TAMAM
E
E
• SRS TruSurround XT : Aç›k
• Tiz
50
• Tiz
50
• Bass
50
• Bass
50
• Reset
• Reset
Dijital Ses Çıkıflı : Oto.
SES VE D‹L KONTROLÜ
1 MENU
Kaydır
• SRS TruSurround XT : Aç›k
Dijital Ses Çıkıflı : Oto.
TV Hoparlörü
: Açık
TV Hoparlörü
: Açık
Ses Tanımı
Tanımı
Ses
Açık
:: Açık
• Ses :
Ses Tanımı
: Açık
0
• Ses :
Kapalı
0
Açık
Aç›k
SES’i seçiniz.
2
OK
Ses Tanımı’› seçin.
OK
Aç›k veya Kapal› konumunu seçiniz.
3
Ses Tan›m› seçildi¤inde,
4
OK
‹stedi¤iniz ses düzeyini seçin.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
92
I/II
Stereo/Çift Al›m (Sadece Analog Modda)
Bir program seçildi¤inde, istasyon ses bilgisi, program numaras› ve istasyon ad› ile birlikte
görünür.
1Q. MENU
2
SES’i seçiniz..
Ses ç›k›fl›n› seçiniz.
OK
Ekran Üstü Gösterim
Mono
MONO
Stereo
STEREO
Çift
Ç‹FT I, Ç‹FT II, Ç‹FT I+II
■ Mono ses seçimi
Stereo yay›n al›m›nda stereo sinyali zay›fsa mono yay›n al›m›na geçebilirsiniz. Mono yay›n
al›m›nda, ses netli¤i art›r›l›r.
■ ‹kili Dil Yay›n›nda Dil Seçimi
Program iki dilde al›nabiliyorsa (ikili dil) DUAL I (Ç‹FT I), DUAL II (Ç‹FT II) veya DUAL I+II (Ç‹FT I+II)
moduna geçebilirsiniz.
DUAL I
DUAL II
DUAL I+II
SES VE D‹L KONTROLÜ
Yay›n
: Hoparlörlere birincil yay›n dilini gönderir.
: Hoparlörlere ikincil yay›n dilini gönderir.
: Her bir hoparlöre ayr› bir dil gönderir.
93
SES VE D‹L KONTROLÜ
NICAM Al›m› (Sadece Analog Modda)
E¤er TV’de NICAM al›m› için al›c› bulunuyorsa, yüksek kaliteli NICAM (Yak›n Ani Eriflilebilir Ses
Çoklulu¤u) dijital sesi alabilirsiniz.
Ses ç›k›fl›, al›nan yay›n›n türüne göre seçilebilir.
1
NICAM mono al›nd›¤›nda, NICAM MONO veya FM MONO seçilebilir.
2
NICAM stereo al›nd›¤›nda, NICAM STEREO veya FM MONO seçilebilir. Stereo
sinyal zay›fsa, FM MONO’ya geçin.
3
NICAM dual (ikili) al›nd›¤›nda, NICAM DUAL I, NICAM DUAL II, NICAM DUAL I +
II, veya FM MONO’yu seçebilirsiniz.
SES VE D‹L KONTROLÜ
Hoparlör Ses Ç›k›fl Seçimi
AV, Component, RGB ve HDMI modlar›nda, sol ve sa¤ hoparlörler için ç›k›fl sesini seçebilirsiniz.
Ses ç›k›fl›n› seçiniz.
L+R : L (sol) ses giriflinden giren ses sinyali, sol hoparlöre; R (sa¤) ses giriflinden giren
ses sinyali sa¤ hoparlöre gönderilir.
L+L : L (sol) ses giriflinden giren ses sinyali sol ve sa¤ hoparlörlere gönderilir.
R+R : R (sa¤) ses giriflinden giren ses sinyali sol ve sa¤ hoparlörlere gönderilir.
94
EKRAN ÜSTÜ MENÜLER ‹Ç‹N D‹L/
ÜLKE SEÇ‹M‹
TV ilk defa aç›ld›¤›nda ekranda kurulum rehberi ç›kar.
1
OK
‹stedi¤iniz dili seçiniz.
OK
Ülkenizi seçiniz.
2
* E¤er Dil/Ülke seçimini de¤ifltirmek isterseniz
1 MENU
2
OPS‹YON seçene¤ini belirleyiniz.
Menü Dili veya Ülke’yi seçiniz.
OK
3
OK
OK
Kaydediniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
SES VE D‹L KONTROLÜ
4
‹stedi¤iniz dili veya ülkeyi seçiniz.
! NOT
RETURN’e basarak Kurulum Rehberi kurulumunu tamamlamazsan›z veya OSD’de (On
Screen Display – Ekran Üstü Gösterim) zaman afl›m›na u¤rarsan›z, TV aç›ld›¤›nda kurulum
tamamlanana kadar kurulum menüsü sürekli görünür
E¤er yanl›fl ülkeyi seçerseniz, teletekst, ekranda do¤ru olarak ç›kmaz ve teletekst ifllemi
süresinde sorunlar ortaya ç›kabilir.
CI (Common Interface – Ortak Arabirim) ifllevi, ülke yay›n flartlar›na göre geçerli olmayabilir.
DTV modu kontrol tufllar›, ülke yay›n flartlar›na göre çal›flmayabilir.
Dijital yay›n düzenlemesinin tam oturmad›¤› ülkelerde, baz› DTV ifllevleri dijital yay›n
koflullar›na ba¤l› olarak çal›flmayabilir.
"UK" (Birleflik Krall›k) Ülke Ayar›, yaln›zca Birleflik Krall›k’ta etkinlefltirilmelidir.
G Ülke ayar› "--" olarak ayarland›¤›nda; Avrupa yerüstü dijital standart yay›n programlar›
sa¤lan›r, ancak baz› DTV ifllevleri düzgün çal›flmayabilir.
95
SES VE D‹L KONTROLÜ
D‹L SEÇ‹M‹
(SADECE D‹J‹TAL MODDA)
Ses ifllevi, tercih edilen dilin seçimine izin verir.
Seçilen konuflma dilinde ses verisi yay›nlanmazsa varsay›lan dil çal›n›r.
‹ki veya daha fazla altyaz› dili yay›nlan›yorsa Altyaz› ifllevini kullan›n›z. Seçilen dilde altyaz› verisi
yay›nlanmazsa varsay›lan dildeki altyaz› görüntülenir.
Konuflma Dili ve Altyaz› Dili için birincil olarak seçti¤iniz diller desteklenmedi¤i taktirde ikincil
kategoriden dil seçebilirsiniz.
1 MENU
1 MENU
OPS‹YON seçene¤ini belirleyiniz.
2
2
Ses Dili veya Altyaz› Dili’ni
seçiniz.
OK
OPS‹YON seçene¤ini
belirleyiniz.
‹flitme Eng.’i (
seçiniz.
OK
3
3
Aç›k veya Kapal› konumunu
seçiniz.
OK
‹stedi¤iniz dili seçiniz.
OK
)
4
OK
SES VE D‹L KONTROLÜ
Kaydediniz.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN tufluna bas›n›z.
< Konuflma Dili Seçimi >
‹ki veya daha fazla konuflma dili yay›nland›¤› taktirde konuflma dilini seçebilirsiniz.
G AAC, Dolby Digital veya Dolby Digital PLUS
al›nd›¤›nda, L+R, L+L veya R+R seçimlerini yapamazs›n›z.
1Q. MENU
2
OK
Konuflma Dili OSD Bilgileri
Gösterim
N.A
SES’i seçiniz.
Bir konuflma dili seçiniz.
Durum
Kullan›lamaz
MPEG Ses
Dolby Dijital Ses
“Görme Engelliler” için Ses
“‹flitme Engelliler” için Ses
Dolby Digital Plus Audio
AAC Ses
3
<Altyaz› Dili Seçimi>
‹ki veya daha fazla dilde altyaz› yay›n› yap›ld›¤›
taktirde, uzaktan kumanda üzerindeki SUBTITLE
(Altyaz›) tuflu ile altyaz› dilini seçebilirsiniz.
Bir altyaz› dili seçmek için
tufluna bas›n›z.
L+R, L+L veya R+R seçiniz.
Altyaz› Dili OSD Bilgileri
Gösterim
N.A
Durum
Kullan›lamaz
Teletekst Altyaz›s›
“A¤›r ‹fliten”ler için Altyaz›
- Ses/altyaz›lar servis sa¤lay›c› taraf›ndan yay›nlanan 1 - 3 karakter aras› basit bir flekilde görüntülenebilir.
- Yard›mc› Ses’i seçti¤inizde (“Görme/‹flitme Engelliler” için Ses) TV, Ana sesin bir k›sm›n› d›flar›
verebilir.
96
ZAMAN AYARI
SAAT AYARI
Dijital sinyal al›m› s›ras›nda saat otomatik olarak ayarlan›r (Sadece TV’de DTV sinyali yoksa saati
manuel olarak ayarlayabilirsiniz.).
Açma/kapama zamanlay›c› fonksiyonunu kullanmadan önce saati do¤ru olarak kurmal›s›n›z.
Zaman Dilimi flehrini seçti¤inizde, TV zaman›, Zaman Dilimi ve saatin dijital sinyal taraf›ndan
otomatik olarak ayarland›¤› ve yay›n sinyali ile al›nd›¤› GMT (Greenwich Mean Time) bilgisine
ba¤l› olarak zaman ofset bilgisi taraf›ndan ayarlan›r.
DTV modunda Saat ayar› yap›ld›ktan sonra, saati de¤ifltiremezsiniz; ancak Time Zone (Saat Dilimi)
içindeki flehir ad› de¤ifltirildi¤inde, saat ayar›nda 1 saatlik bir de¤ifliklik yapabilirsiniz.
SAAT
Kaydır
TAMAM
SAAT
Kaydır
TAMAM
Tarih
Saat
Saat
Saat
Saat
Kapatma Zamanı
: Kapal›
Kapatma Zamanı
Açma Zamanı
: Kapal›
Açma Zamanı
Uyuma Zamanı
: Kapal›
Uyuma Zamanı
01
Ay
: Kapal›
Yıl
: Kapal›
Mart
2007
: Kapal›
Saat
16
Dakika
09
Zaman Dilimi
F
Londra
G
GMT
Kapat
1 MENU
2
OK
Saat’i seçiniz.
3
OK
ZAMAN AYARI
SAAT’› seçiniz.
Y›l, Tarih, Saat veya Zaman Dilimi seçene¤ini belirtin.
4
Y›l, tarih, saat ve Zaman Dilimi seçeneklerini ayarlay›n.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
97
ZAMAN AYARI
OTOMAT‹K AÇMA/KAPAMA ZAMANLAYICISINI
AYARLAMA
Kapanma saat› ifllevi, önceden ayarlanan zamanda TV’yi otomatik olarak bekleme moduna al›r.
Açma zaman› ifllevi ile TV kendili¤inden aç›ld›ktan sonra, iki saat boyunca hiçbir tufla bas›lmazsa
bu süre sonunda TV kendili¤inden bekleme moduna geçer.
‹kisi de ayn› zamana programlanm›flsa, Kapama Zamanlay›c›s› ifllevi bask›n ç›karak Açma
Zamanlay›c›s› ifllevini geçersiz k›lar.
Açma Zamanlay›c›s›n›n çal›flabilmesi için TV bekleme modunda olmal›d›r.
SAAT
Kaydır
SAAT
TAMAM
Saat
Kaydır
Saat
TAMAM
25 / Feb. 2005 22:26
Kapatma Zamanı
: Kapal›
Kapatma Zamanı
Açma
Açma Zamanı
Zamanı
:: Kapal›
Kapal›
:Açma
Kapal›Zamanı
Uyuma Zamanı
: Kapal›
Açma Zamanı
Uyuma Zamanı
Tekrarlama
: Kapal›
Saat
: Kapal›
Dakika
: Kapal›
F
Kapalı
G
00
00
Mod
DTV
Program
1
Ses :
30
Kapat
1 MENU
ZAMAN AYARI
2
OK
• Açma/Kapatma Zamanı ifllevini devre d›fl›
b›rakmak için Kapal›’y› seçiniz.
• Sadece Açma Zaman› ifllevi için
SAAT’› seçiniz.
1
Kapatma Zamanı veya Açma
Zaman›’n› seçiniz.
OK
2
On Time (Açma Zaman›’) seçildi¤inde,
3
4
5
6
OK
Tekrarla’y› seçiniz.
Kapal›, Bir kez, Günlük, Pzt ~ Cum,
Pzt ~ Cts, Cts ~ Paz veya Paz’› seçiniz.
Saati ayarlay›n›z.
3
Mod’› seçiniz.
TV, DTV, Radio, AV1, AV2,
AV3(42/50PQ10**, 42/50PQ11** için
hariç) Component(42/50PQ10**,
42/50PQ11** için hariç),,
RGB(42/50PQ10**, 42/50PQ11** için
hariç)
, HDMI1, HDMI2(42/50PQ10**,
42/50PQ11** için hariç) veya
HDMI3(42/50PQ10**, 42/50PQ11** için
hariç) yu seçiniz.
Program› ayarlay›n›z.
Dakikay› ayarlay›n›z.
4
Aç›l›fltaki ses seviyesini
ayarlay›n›z.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
98
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN
(GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
UYKU ZAMANLAYICISI AYARI
Uyumadan önce TV’yi kapatmay› hat›rlamak zorunda de¤ilsiniz.
Uyku zamanlay›c›s› önceden ayarlanan süre sonunda TV’yi otomatik olarak bekleme moduna
geçirir.
1Q. MENU
Uyuma Zamanı’n› seçiniz.
2
OK
Kapal›, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 veya 240 dk.’y› seçiniz.
• TV’yi kapatt›¤›n›zda, önceden ayarlanan uyku zamanlay›c›s› iptal edilir.
• Uyuma Zamanı seçene¤ini SAAT menüsünden de ayarlayabilirsiniz.
ZAMAN AYARI
99
EBEVEYN KONTROLÜ / SINIFLANDIRMA
fi‹FRE BEL‹RLEME VE S‹STEM K‹L‹TLEME
fiifreyi giriniz, uzaktan kumanda ahizesinde ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’’a bas›n›z.
Program Bloklama, Aile Kontrol ve Girifl Bloklama fonksiyonlar›n› yeniden çal›flt›r›n.
K‹L‹T
Kaydır
Kilit Sistemi
Sistemi
Kilit
TAMAM
Kapal›
:: Kapal›
Kaydır
KilitSistemi
Sistemi
Kilit
Kapalı
Kapal›
::Kapal›
Kapalı
Parola Olufltur
Parola Olufltur
Aç›k
Kanalı Bloke Et
Kanalı Bloke Et
Ebeveyn Rehberi
: Kapal›
Girifl Blo¤u
1 MENU
K‹L‹T
Ebeveyn Rehberi
TAMAM
: Kapal›
Girifl Blo¤u
K‹L‹T’i seçiniz.
2
EBEVEYN KONTROLÜ / SINIFLANDIRMA
OK
Kilit Sistemi’yi seçiniz.
OK
Aç›k’› seçiniz.
• fiifrenizi unutursan›z, uzaktan kumanda
kontrol ahizesinde '7', '7', '7', '7'
tufllar›na bas›n›z.
• Program Bloklama, Aile Kontrol ve Girifl
Bloklama fonlsiyonlar› Aç›k konumda
çal›fl›r
3
4
5
OK
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
fiifreyi belirleyiniz.
4-haneli bir flifre giriniz.
Bu say›y› unutmay›n›z!
Onaylamak için yeni flifreyi tekrar giriniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
100
PROGRAM ENGELLEME
Sizin veya çocuklar›n›z›n izlemesini istemedi¤iniz programlar› engeller.
Bu ifllevi, Kilit Sistemi “Aç›k”› seçerek kullanabilirsiniz.
Engellenen bir program› izlemek için parola girin.
1
K‹L‹T
Kaydır
Kilit Sistemi
YLE TV1
TAMAM
: Kapal›
Radio
2 YLE TV2
4 TV4 Stockholm
5 YLE FST
6 CNN
Parola Olufltur
TV
8 YLE24
9 YLE Teema
Kanalı Bloke Et
Ebeveyn Rehberi
DTV
1 YLE TV1
24 TV4 Fakta
14 TV4 Film
50 TV400
: Kapal›
Girifl Blo¤u
Program De¤iflikli¤i
Nagivasyon
P
Sayfa De¤iflikli¤i
RETURN Önceki
Bloke Et/Çöz
K‹L‹T’i seçiniz.
2
Kanalı Bloke Et’yi seçiniz.
OK
3
OK
Kanalı Bloke Et k›sm›na giriniz.
4
YEfi‹L
Kilitlenecek olan program› seçiniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
EBEVEYN KONTROLÜ / SINIFLANDIRMA
1 MENU
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
101
EBEVEYN KONTROLÜ / SINIFLANDIRMA
EBEVEYN KONTROLÜ
(SADECE D‹J‹TAL MODDA)
Bu ifllev, yay›n yapan istasyondan gelen bilgiye göre çal›fl›r. Dolay›s›yla, sinyalde yanl›fl bilgi varsa
bu ifllev çal›flmaz.
Bu menüye eriflim için bir flifre gerekir.
Bu cihaz, cihaz› kapatt›¤›n›zda bile, en son ayarlanm›fl olan seçene¤i an›msayacak flekilde
programlanm›flt›r.
Ayarlanan derecelendirme s›n›r›na göre, yetiflkinlerin izleyebilece¤i baz› TV programlar›n› çocuklar›n izlemesini önler.
Derecelendirilen bir program› izlemek için parola girin.
K‹L‹T
Kaydır
Kilit Sistemi
TAMAM
: Kapal›
Parola Olufltur
Kanalı Bloke Et
: Kapal›
Girifl Blo¤u
1 MENU
Kilit Sistemi
Kaydır
TAMAM
: Kapal›
Parola Olufltur
Kanalı Bloke Et
Ebeveyn Rehberi
K‹L‹T
EbeveynRehberi
Rehberi
Ebeveyn
Girifl Blo¤u
F
Kapal›
::Kapal›
Kapalı
G
Kapat
K‹L‹T’i seçiniz.
2
EBEVEYN KONTROLÜ / SINIFLANDIRMA
OK
Ebeveyn Rehberi’ni seçiniz.
OK
Uygun ayarlar› yap›n›z.
3
4
OK
Kaydediniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
102
GIRIfl ENGELLEME
Bir girifli engellemenizi sa¤lar.
K‹L‹T
Kaydır
Kilit Sistemi
TAMAM
: Kapal›
K‹L‹T
Kilit Sistemi
Parola Olufltur
Parola Olufltur
Kanalı Bloke Et
Kanalı Bloke Et
Ebeveyn Rehberi
: Kapal›
Ebeveyn Rehberi
GiriflBlo¤u
Blo¤u
Girifl
Girifl Blo¤u
Kaydır
TAMAM
:AV1
Kapal›
F
Kapalı
AV2
Kapalı
AV3
: Kapal›
Komponent
Kapalı
RGB
Kapalı
HDMI1
Kapalı
G
Kapalı
HDMI2
Kapalı
HDMI3
Kapalı
(42/50PQ10**,
42/50PQ11** için
hariç)
Kapat
1 MENU
K‹L‹T’i seçiniz.
2
Girifl Blo¤u’u seçin.
3
OK
Kayna¤› seçin.
4
OK
Kapal› veya Aç›k’› seçiniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
EBEVEYN KONTROLÜ / SINIFLANDIRMA
OK
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
103
EBEVEYN KONTROLÜ / SINIFLANDIRMA
Tufl Kilidi
TV, kontrol edilmesi uzaktan kumanda aletini gerektirecek flekilde ayarlanabilir. ‹zinsiz seyretmeyi önlemek için bu özellik kullan›labilir.
OPS‹YON
Kaydır
TAMAM
OPS‹YON
E
: Türkiye
Ses Dili
: Türkiye
Altyaz› Dili
: Türkiye
Altyaz› Dili
: Türkiye
)
: Kapal›
‹flitme Eng. (
Data Service
: MHEG
Data Service
: MHEG
Ülke
: UK
Ülke
: UK
Girifl Etiketi
: Aç›k
: Kapal›
E
EBEVEYN KONTROLÜ / SINIFLANDIRMA
OK
OPS‹YON seçene¤ini
belirleyiniz.
Tufl Kilidi’ni seçiniz.
Aç›k veya Kapal›
konumunu seçiniz.
4
OK
Kaydediniz.
SIMPLINK
Tufl Kilidi
E
3
OK
)
: Kapal›
Girifl Etiketi
SIMPLINK
TuflKilidi
Kilidi
Tufl
2
TAMAM
E
Ses Dili
‹flitme Eng. (
1 MENU
Kaydır
: Aç›k
Kapalı
: Kapal›
: Kapal›
Açık
Açık
• Kimli¤i Ayarla : Kapal›
Key Lock ‘On’ (Tufl Kilidi Etkin) durumdayken TV
kapal›ysa, TV’nin INPUT, P ▲ veya ▼ dü¤mesine
veya uzaktan kumandan›n POWER (GÜÇ)
dü¤mesine bast›¤›n›zda set aç›l›r.
Kimli¤i Ayarla : Aç›k
Tufl Kilidi ‘Aç›k’ durumdayken, TV kapat›l›rsa, TV
üstündeki INPUT, P ▲ veya ▼ tufluna ya da uzaktan kumanda üstündeki POWER, INPUT, P
veya NUMARA tufllar›na bas›n›z.
• Tufl Kilidi Aç›k durumdayken TV izlenirken TV’nin
ön panosundaki tufllardan birine bas›l›rsa ‘ X Tufl
Kilidi Aç›k’ göstergesi ekranda belirir.
( r / I dü¤mesi d›fl›nda)
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN tufluna bas›n›z.
104
TELETEXT
POWER
Bu özellikler her ülkede uygun de¤ildir.
AV
V MODE
ENERGY SAVING
SAVING
LIST
Q.VIEW
Teletekst, pek çok TV istasyonunun ücretsiz olarak sundu¤u bir
yay›n hizmetidir ve haberler, hava durumu, televizyon programlar›, hisse fiyatlar› ve di¤er pek çok konuda son dakika bilgileri
sa¤lar.
Bu setin teletekst çözücüsü (dekoder) SIMPLE (BAS‹T) , TOP (ÜST)
ve FASTEXT (HIZLI metin) sistemleriyle uyumludur. BAS‹T (standart teletekst) , ilgili sayfa numaras›n›n do¤rudan girilmesiyle
seçilen sayfalar› içerir. ÜST ve HIZLI metin, teletekst bilgilerinin
seçilmesini çabuklaflt›ran ve kolaylaflt›ran daha yeni yöntemlerdir.
ON/OFF (AÇMA/KAPAMA)
Teletekste geçmek için TEXT tufluna bas›n›z. Görüntülenen ilk
veya son sayfa ekranda belirir. ‹ki adet sayfa numaras›, TV
istasyon ismi, tarih ve zaman ekran bafll›¤›nda belirir. ‹lk sayfa
numaras›, seçiminizi, ikinci sayfa numaras› o anda ekranda
gösterilen sayfay› belirtir.
Teleteksten ç›kmak için TEXT tufluna bas›n›z. Bir önceki mod
yeniden belirir.
MUTE
MENU
Q.MENU INFO
RETURN / EXIT
i
GUIDE
FAV
MARK
FREEZE
SIMPLE TEXT (BAS‹T MET‹N)
■ Sayfa seçimi
1
2
‹stenen sayfan›n numaras›n› 3 basamakl› olarak NUMARA tufllar›yla giriniz. Bu s›rada yanl›fl bir
rakam girerseniz, önce 3 basamakl› say›y› tamamlay›p, daha sonra do¤ru sayfa numaras›n›
giriniz
Bir önceki veya bir sonraki sayfay› seçmek için P
tuflu kullan›labilir.
TOP TEXT (ÜST MET‹N)
■ Blok/ grup / sayfa seçimi
1
2
3
4
TELETEXT
Kullan›c› k›lavuzu ekran›n›n en alt k›sm›nda, k›rm›z›, yeflil, sar› ve mavi olmak üzere 4 alan gösterilir. Sar› alan bir sonraki grubu, mavi alan bir sonraki blo¤u belirtir.
Mavi tuflla bloktan blo¤a ilerleyebilirsiniz.
Otomatik olarak bir sonraki blo¤a geçecek flekilde, bir sonraki gruba ilerlemek için sar› tuflu
kullan›n›z.
Otomatik olarak bir sonraki gruba geçecek flekilde, varolan bir sonraki sayfaya ilerlemek için
yeflil tuflu kullan›n›z. Alternatif olarak P
tuflu da kullan›labilir.
K›rm›z› tufl, önceki seçime döner. Alternatif olarak P
tuflu da kullan›labilir.
■ Do¤rudan sayfa seçimi
SIMPLE (BAS‹T) teletekst modunda oldu¤u gibi TOP (ÜST) modunda, bir sayfay› NUMARA
tufllar›yla üç basamakl› numaras›n› girerek seçebilirsiniz.
105
TELETEXT
FASTEXT (HIZLI MET‹N)
Teletekst sayfalar› ekran›n alt k›sm›nda bir flerit boyunca renklerle kodlanm›flt›r ve sayfaya karfl›l›k
gelen renkli tufla bas›larak seçilebilirler.
■ Sayfa seçimi
1
2
3
4
T.OPT tufluna bast›ktan sonra i menüsünü seçmek için
tuflunu kullan›n›z. Dizin sayfa-s›n›
görüntüleyiniz.
Ekran›n alt k›sm›ndaki flerit boyunca renklerle kodlanm›fl olan sayfalar›, ilgili renkteki tufla
basarak seçebilirsiniz.
FASTEXT (HIZLI Metin) telektekst modunda da SIMPLE (BAS‹T) teletekst modunda oldu¤u gibi,
bir sayfay› NUMARA tufllar›yla üç basamakl› numaras›n› girerek seçebilirsiniz.
Bir önceki veya bir sonraki sayfay› seçmek için P
tuflu kullan›labilir.
ÖZEL TELETEKST ‹fiLEVLER‹
■
T. OPT tufluna bas›n›z ve sonra Metin Seçene¤i menüsünü seçmek için
tuflunu kullan›n›z.
i
Metin Seçene¤i
A Dizin
Her bir dizin sayfas›n› seçer.
Dizin
Saat
■ Saat
Bir TV program›n› izlerken, ekran›n sa¤ üst köflesinde saati görüntülemek için bu
menüyü seçiniz.
Teletekst modunda, bir alt sayfa numaras› seçmek için bu tufla bas›n›z. Alt sayfa
numaras› ekran›n en alt›nda görünür. Alt sayfay› ekranda tutmak veya
de¤ifltirmek için RED/GREEN (KIRMIZI/YEfi‹L),
veya NUMARA tufllar›na bas›n›z.
Tut
Göster
Güncelle
Kapat
TELETEXT
■ Tut
Bir teletekst sayfas› 2 ya da daha fazla alt sayfay› içerdi¤inde meydana gelen otomatik sayfa de¤ifltirmeyi durdurur. Alt sayfa say›s› ve o anki alt sayfan›n hangisi oldu¤u, genellikle ekranda zaman’›n alt›nda gösterilir. Bu menü seçildi¤inde ekran›n sol üst köflesinde durdurma sembolü görünür ve
otomatik sayfa de¤ifltirme etkisiz hale gelmifl olur.
?
■ Göster
Bilmece veya bulmaca çözümleri gibi gizlenmifl bilgileri görmek için bu menüyü seçiniz.
■ Güncelle
Yeni bir teletekst sayfas› beklerken TV görüntüsünü gösterir. Göüntü, ekran›n sol üst köflesinde
belirecektir. Güncellenmifl sayfa bulundu¤unda görüntü sayfa numaras›na dönüflecektir.
Güncellenmifl teletekst sayfas›n› görüntülemek için tekrar bu menüyü seçiniz.
106
D‹J‹TAL TELETEXT
* Bu ifllev yaln›zca ‹ngiltere/‹rlanda’da çal›fl›r.
TV, metin, grafik, vb. gibi farkl› aç›lardan oldukça gelifltirilmifl dijital teletekste eriflim sa¤lar. Bu dijital teletekst, dijital teletekst yay›n› yapan özel dijital teletekst servislerine ve belirli servislere eriflebilir.
SUBTITLE (Altyaz›) tufluna basarak, teleteksti görüntülemek için altyaz› dili menüsünde kapal› seçene¤ini belirlemelisiniz.
D‹J‹TAL SERV‹S ‹ÇER‹S‹NDEN TELETEKST
1
Dijital teletekst yay›n› yapan bir dijital servis seçmek için say›sal tufllara ya da P
tufluna bas›n›z. Hangilerinin dijital teletekst servisler oldu¤unu ö¤renmek için EPG servis listesine bak›n›z.
2
Dijital teletekstteki göstergeleri izleyin ve TEXT,
OK,
, KIRMIZI, YEfi‹L, SARI, MAV‹ veya
NUMARA, vb. tufllar›na basarak bir sonraki ad›ma
geçiniz.
3
Dijital teletekst servisini de¤ifltirmek için, say›sal
tufllar veya P
tuflu ile farkl› bir servis seçiniz.
D‹J‹TAL SERV‹STE TELETEKST
Dijital teletekst yay›n› yapan belirli bir servis seçmek için say›sal tufllara ya da P
tufluna bas›n›z.
2
Teletekste geçmek için TEXT tufluna veya renkli
tufla bas›n›z.
3
Dijital teletekstteki göstergeleri izleyin ve OK,
, KIRMIZI, YEfi‹L, SARI, MAV‹ veya NUMARA tufllar›na basarak bir sonraki ad›ma geçiniz
ve ayn› flekilde devam ediniz.
4
Dijital teleteksti kapatmak ve TV izlemeye geri
dönmek için TEXT veya renkli tufla bas›n›z.
D‹J‹TAL TELETEXT
1
Baz› servisler, KIRMIZI tufla basarak metin servislerine eriflmenize olanak tan›yabilir.
107
EK
SORUN G‹DERME
TV düzgün çal›flm›yor.
■
Uzaktan kumanda
çal›flm›yor
■
■
Güç
aniden kapand›
■
■
■
TV ile uzaktan kumanda aras›nda bir engel oluflturan bir nesne olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Uzaktan kumanday› do¤rudan TV’ye tuttu¤unuzdan emin olunuz.
Pillerin do¤ru kutuplarla tak›ld›¤›ndan emin olunuz (+ için +, - için -).
Yeni pil tak›n›z.
Uyku zamanlay›c›s› ayarl› m›?
Güç kontrol ayarlar›n› gözden geçiriniz. Güç kayna¤› m› kesildi?
15 dakika boyunca sinyal al›nmazsa veya herhangi bir ifllem yap›lmazsa,
TV otomatik olarak Bekleme moduna girer.
Video fonksiyonu çal›flm›yor.
■
■
Görüntü yok,
ses yok
■
■
■
Cihaz› açt›ktan sonra
görüntünün belirmesi
zaman al›yor
Renk yok veya renk
zay›f ya da görüntü
zay›f
■
Bu normaldir, TV’nin bafllama sürecinde görüntü bast›r›lm›flt›r.
Görüntü 5 dakika içinde belirmemiflse servis merkezinizle ba¤lant›
kurunuz.
■
Menü seçene¤inde Colour (Renk)’i ayarlay›n.
Cihaz ile VCR aras›nda yeterli bir mesafe bulundurunuz.
Baflka bir kanal› deneyiniz. Problem yay›ndan kaynaklan›yor olabilir.
Video kablolar› düzgün tak›lm›fl m›?
Yeniden parlak bir görüntü elde etmek için, herhangi bir fonksiyonu
etkinlefltiriniz.
■
■
■
■
Yatay/dikey çubuklar
var veya görüntü
titriyor
EK
Baz› kanallar›n
al›m› zay›f
Görüntüde
çizgiler ya da çubuklar var
■
Çevrede kar›flma yapan elektrikli bir cihaz olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
■
‹stasyon veya kablo kanal›nda problem mevcutsa, baflka bir istasyona geçiniz.
■
■
‹stasyon sinyali zay›fsa, sinyali kuvvetlendirmek için antenin konumunu
de¤ifltiriniz.
Muhtemel kar›fl›m kaynaklar›n› araflt›r›n›z.
■
Anteni kontrol ediniz (Antenin konumunu de¤ifltiriniz).
A
HDMI ba¤lant›s›nda
resim görüntülenmiyor
108
TV’nin aç›l›p aç›lmad›¤›n› kontrol ediniz.
Baflka bir kanal› deneyiniz. Problem yay›ndan kaynaklan›yor olabilir.
Güç kablosu prize düzgün tak›l› m›?
Antenin yönünü ve/veya konumunu kontrol ediniz.
Ayn› prize bir baflka ürün takarak prizi test ediniz.
HDMI kablonuzun 1.3 sürümünün üzerinde olup olmad›¤›n› kontrol edin.
HDMI kablolar› HDMI sürüm 1.3’ü desteklemiyorsa, ekranda titreflim
oluflabilir veya ekran görüntüsü olmayabilir. Bu durumda, HDMI sürüm
1.3’ü destekleyen en yeni kablolar› kullan›n.
Ses fonksiyonu çal›flm›yor.
■
Görüntü var,
Ses yok
Hoparlörlerden biri
ses vermiyor
Cihazdan de¤iflik bir
ses geliyor
HDMI veya USB
ba¤lant›s› s›ras›nda
ses yok
+ veya – tufluna bas›n›z.
Ses susturulmufl mu? MUTE (Sessiz) tufluna bas›n›z.
Baflka bir kanal› deneyiniz. Problem yay›ndan kaynaklan›yor olabilir.
Video kablolar› düzgün tak›lm›fl m›?
■
■
■
Menü seçene¤inde Denges’yi ayarlay›n›z.
■
Ortam s›cakl›¤› veya nem de¤iflimleri, set aç›ld›¤›nda veya kapand›¤›nda s›rad›fl› bir sese neden olabilir. Bu sette bir ar›za oldu¤u anlam›na
gelmez.
A
A
HDMI kablosunu, sürüm 1.3 uyumlulu¤u aç›s›ndan kontrol edin.
USB kablosunu, sürüm 2.0 uyumlulu¤u aç›s›ndan kontrol edin.
*Bu özellik tüm modellerde bulunmaz.
PC modunda problem var. (Sadece PC modu uyguland›¤›nda)
Sinyal kapsam d›fl›
(Geçersiz format)
Arka planda dikey
çubuk veya fleritler
var ve Yatay Parazit
ve Yanl›fl konum
Ekran rengi dengesiz
veya tek renk
■
Çözünürlü¤ü, yatay frekans› ya da dikey frekans› ayarlay›n›z.
■
Girifl kayna¤›n› kontrol ediniz.
■
Otomatik konfigürasyonu kullan›n›z veya saati, faz› veya H/V konumunu ayarlay›n›z. (‹ste¤e ba¤l›)
■
Sinyal kablosunu kontrol ediniz.
PC video kart›n› yeniden tak›n›z.
■
RES‹M ayarlar›yla ilgili bir sorun var.
A
TV’nin o anda Store Demo (Ma¤aza Demosu) moduna ayarl› oldu¤u
anlam›na gelir.
Home Use (Ev Kullanımı) moduna geçmek için flunlar› yapmal›s›n›z:
TV Menüsünden, OPS‹YON -> Mod Ayar› -> Home Use (Ev Kullanımı)
ö¤elerini seçin.
Böylece, Home Use (Ev Kullanımı) moduna geçme ifllemi tamamlanm›fl oldu.
EK
Kullan›c› resim
ayarlar›n›
de¤ifltirdi¤inde, TV
belirli bir süre sonra
otomatik olarak ilk ayar
de¤erlerine döner.
109
EK
BAKIM
Erken ar›zalar önlenebilir. Dikkatli ve düzenli temizlik, yeni TV’nizin ömrünü uzatabilir.
Dikkat: Temizli¤e bafllamadan önce gücü kapatt›¤›n›zdan ve elektrik kablosunu fiflten çekti¤inizden emin olun
Ekran›n Temizlenmesi
1
Ekran›n›zdaki tozlar› bir süreli¤ine yoketmenin iyi bir yolu, yumuflat›c› veya bulafl›k deterjan›
kar›flt›r›lm›fl ›l›k su ile yumuflak bir bezi nemlendirmektir. Bezi neredeyse kuru oluncaya
kadar s›k›n›z ve ekran› silmek için kullan›n›z.
2
Ekranda çok su olmamas›n› sa¤lay›n›z. Açmadan önce su veya nemin buharlaflmas›na izin
veriniz.
Kabinin Temizlenmesi
■
■
Kir ya da tozu temizlemek için kabini yumuflak, kuru ve tüysüz bir bezle siliniz.
Islak bez kullanmay›n›z.
Uzun Süre Olmama
D‹KKAT
EK
110
TV’nizi uzun süre kullanmadan b›rakmay› düflünüyorsan›z (örne¤in tatillerde), olas›
y›ld›r›m veya voltaj dalgalanmalar›ndan zarar görmesini önlemek için güç kablosunu prizden çekiniz.
ÜRÜN ÖZELL‹KLER‹
MODELLER
Boyutlar
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
sehpa ile
sehpas›z
sehpa ile
A¤›rl›k
sehpas›z
Güç gereksinimi
MODELS
MODELLER
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
A¤›rl›k
42PQ30**
50PQ30**
42PQ2000-ZA
42PQ2010-ZB
50PQ2000-ZA
50PQ2010-ZB
42PQ3000-ZA
50PQ3000-ZA
1031,2 x 720,9 x 308,0 mm 1216,7 x 818,1 x 353,0 mm 1031,2 x 720,9 x 308,0 mm 1216,7 x 818,1 x 353,0 mm
47,9 x 32,2 x 13,9 inç
40,6 x 28,4 x 12,1 inç
40,6 x 28,4 x 12,1 inç
47,9 x 32,2 x 13,9 inç
1031,2 x 656,7 x 80,8mm 1216,7 x 759,0 x 83,0 mm 1031,2 x 656,7 x 80,8mm 1216,7 x 759,0 x 83,0 mm
40,6 x 25,9 x 3,2 inç
47,9 x 29,9 x 3,3 inç
40,6 x 25,9 x 3,2 inç
47,9 x 29,9 x 3,3 inç
24,8 kg / 54,7 lb
22,7 kg / 50,1 lb
33,7kg / 74,3 lb
31,2 kg / 68,8 lb
24,8 kg / 54,7 lb
22,7 kg / 50,1 lb
AC100-240V~ 50/60Hz
430W
33,7kg / 74,3 lb
31,2 kg / 68,8 lb
AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
320W
430W
42PQ60**
42PQ6000-ZA
42PQ6010-ZB
50PQ60**
50PQ6000-ZA
sehpa ile
1040,8 x 725,8 x 308 mm
41,0 x 28,6 x 12,1 inç
1228,8 x 824,6 x 353,0 mm
48,4 x 32,5 x 13,9 inç
sehpas›z
1040,8 x 669,2 x 76,8 mm
41,0 x 26,4 x 3,1 inç
1228,8 x 772,0 x 78,9 mm
48,4 x 30,4 x 3,1 inç
25,3kg / 55,8 lb
23,3 kg / 51,4 lb
35 kg / 77,2 lb
32,5 kg / 71,7 lb
sehpa ile
sehpas›z
Güç gereksinimi
AC100-240V~ 50/60Hz
320W
Güç Tüketimi
AC100-240V~ 50/60Hz
430W
Televizyon Sistemi
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
Program Kapsam›
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
Harici Anten Empedans›
Ortam Koflulu
75 Ω
Çal›flma S›cakl›¤›
Çal›flma Esnas›ndaki
Nem Oran›
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Depolama S›cakl›¤›
Depolama Nemi
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
%80’den az
%85’ten az
EK
■
50PQ20**
AC100-240V~ 50/60Hz
320W
Güç Tüketimi
Boyutlar
42PQ20**
Kaliteyi iyilefltirmek için, yukar›da gösterilen özellikler haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir,
111
EK
MODELLER
Boyutlar
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
sehpa ile
sehpas›z
sehpa ile
A¤›rl›k
sehpas›z
Güç gereksinimi
MODELLER
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
42PQ1000-ZD/ZA 50PQ1000-ZD/ZA
50PQ11**
42PQ1100-ZE
50PQ1100-ZE
1031,2 x 720,9 x 308,0 mm
40,6 x 28,4 x 12,1 inç
1216,7 x 818,1 x 353,0 mm 1031,2 x 720,9 x 308,0 mm
47,9 x 32,2 x 13,9 inç
40,6 x 28,4 x 12,1 inç
1216,7 x 818,1 x 353,0 mm
47,9 x 32,2 x 13,9 inç
1031,2 x 656,7 x 80,8mm
40,6 x 25,9 x 3,2 inç
1216,7 x 759.,0 x 83,0 mm 1031,2 x 656,7 x 80,8mm
47,9 x 29,9 x 3,3 inç
40,6 x 25,9 x 3,2 inç
1216,7 x 759,0 x 83,0 mm
47,9 x 29,9 x 3,3 inç
24,3 kg / 53,6 lb
22,2 kg / 49,0 lb
33,7kg / 74,3 lb
31,2 kg / 68,8 lb
33,7kg / 74,3 lb
31,2 kg / 68,8 lb
24,3 kg / 53,6 lb
22,2 kg / 49,0 lb
AC100-240V~ 50/60Hz
430W
50PS30**/ 50PS20**
50PS3000-ZB
50PS2000-ZB
AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
320W
430W
50PS60**
60PS40**
50PS6000-ZC
60PS4000-ZA
1216,7 x 818,1 x 353,0 mm
47,9 x 32,2 x 13,9 inç
1228,8 x 824,6 x 353,0 mm
48,4 x 32,5 x 13,9 inç
1468 x 1028,8 x 395,5 mm
57,7 x 40,5 x 15,5 inç
sehpas›z
1216,7 x 759,0 x 83,0 mm
47,9 x 29,9 x 3,3 inç
1228,8 x 772,0 x 78,9 mm
48,4 x 30,4 x 3,1 inç
1468 x 949,5 x 88,5 mm
57,7 x 37,3 x 3,4 inç
35,4 kg / 78,0 lb
32,8 kg / 72,3 lb
36,3 kg / 80,0 lb
33,8 kg / 74,5 lb
53,06 kg / 116,9 lb
47,16 kg / 103,9 lb
AC100-240V~ 50/60Hz
490W
AC100-240V~ 50/60Hz
490W
AC100-240V~ 50/60Hz
580W
sehpas›z
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
Televizyon Sistemi
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
Program Kapsam›
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
75 Ω
Harici Anten Empedans›
Ortam Koflulu
EK
■
Çal›flma S›cakl›¤›
Çal›flma Esnas›ndaki
Nem Oran›
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Depolama S›cakl›¤›
Depolama Nemi
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
%80’den az
%85’den az
Kaliteyi iyilefltirmek için, yukar›da gösterilen özellikler haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir,
MODELLER
Desteklenen film dosyalar›
112
42PQ11**
sehpa ile
sehpa ile
A¤›rl›k
50PQ10**
AC100-240V~ 50/60Hz
320W
Güç Tüketimi
Boyutlar
42PQ10**
42PQ60**
50PQ60**
50PS60**
42PQ6000-ZA
50PQ6000-ZA
50PS6000-ZC
Bkz. sayfa 61
IR KODLARI
Kod (H.desimal)
08
0B
f0
45
43
AB
07
06
40
41
44
28
AA
30
02
03
00
01
1E
09
10 ~19
53
1A
72
71
63
61
20
21
39
7E
95
65
79
‹fllev
GÜÇ
G‹R‹fi
TV/RAD
HIZLI MENÜ
MENÜ
KILAVUZ
Sol ( )
Sa¤ ( )
Yukar› ( )
Afla¤› ( )
TAMAM ( )
RETURN/EXIT
INFO i (B‹LG‹)
AV MODU
+
P
P
FAV(MARK)
SESS‹Z
Numara Tuflu 0~9
L‹STE
HIZLI GÖRÜNTÜLEME
KIRMIZI Tufl
YEfi‹L Tufl
SARI Tufl
MAV‹ Tufl
MET‹N
T.Seçene¤i
ALTYAZI
SIMPLINK
ENERGY SAVING veya POWER SAVING
FREEZE (DONDUR)
RATIO (ORAN)
Not
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
TUfiU (GÜÇ AÇIK/KAPALI)
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
(42/50PQ10**,
42/50PQ11** için
hariç)
(42/50PQ10**,
42/50PQ11**,
42/50PQ20**,
42/50PQ30** için
hariç)
EK
113
EK
HAR‹C‹ KONTROL C‹HAZI KURULUMU
RS-232C Kurulumu
RS-232C (seri ba¤lant› noktas›) girifl jak›n› harici
bir kumanda cihaz›na (örne¤in bir bilgisayar
veya bir A/V kontrol sistemi) ba¤layarak ürün
fonksiyonlar›n› d›flar›dan kontrol edebilirsiniz.
Kontrol cihaz›n›n seri portunu, ürün arka panosundaki RS-232C jak›na ba¤lay›n›z.
Not: RS-232C ba¤lant› kablolar› ürünle birlikte
verilmez.
Konnektör tipi; D Tipi 9 pim Erkek
No.
Pim ad›
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ba¤lant› yok
RXD (Veri al)
TXD (Veri gönder)
DTR (DTE taraf› haz›r)
TOPRAK
DSR (DCE taraf› haz›r)
RTS (Gönderme iste¤i)
CTS (Göndermeye aç›k)
Ba¤lant› yok
1
5
6
9
RS-232C Konfigürasyonlar›
7 Telli Konfigürasyonlar (Standart RS-232C kablosu)
EK
114
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
3 Kablolu Konfigürasyon (Standart de¤il)
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
Kimlik ayar› (Set ID)
Bu fonksiyonu, cihaz kimlik numaras›n› belirlemek için kullan›n›z.
‘Gerçek Veri Eflleme’ tablosuna baflvurunuz. sayfa 119
OPS‹YON
Kaydır
TAMAM
OPS‹YON
E
: UK
Girifl Etiketi
: UK
Girifl Etiketi
: Aç›k
SIMPLINK
: Aç›k
Tufl Kilidi
: Kapal›
Tufl Kilidi
: Kapal›
Basit Menü
1 MENU
Ülke
SIMPLINK
Basit Menü
Kimli¤i Ayarla
Ayarla
Kimli¤i
:: 11
Kimli¤i Ayarla
Ayarla
Kimli¤i
:: 11
ISM Metodu
: Normal
ISM Metodu
: Normal
: Kapalı
Demo Modu
Demo Modu
TAMAM
E
Ülke
Kaydır
E
E
F
: Kapalı
1
G
Kapat
OPS‹YON seçene¤ini belirleyiniz.
2
OK
Kimli¤i Ayarla’n› seçiniz.
3
OK
‹stedi¤iniz TV Kimlik numaras›n› seçmek için Kimli¤i Ayarla‘n› ayarlay›n›z.
K‹ML‹K AYARI ayar aral›¤› 1 -99’dur.
EK
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
115
EK
‹letiflim Parametreleri
■
■
■
■
Baud h›z› : 9600 bps (UART)
Veri uzunlu¤u : 8 bit
Parite : Yok
■
■
Durdurma biti: 1 bit
‹letiflim kodu : ASCII kodu
Çapraz ba¤l› (ters) kablo kullan›n›z.
Gönderim / Alma Protokolü
Gönderim
[1. Komut][ 2. Komut][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Komut Baflvuru Listesi
KOMUT
1
EK
01. Güç
02. En-Boy Oran›
03. Ekran karartma
04. Ses kapatma
05. Ses Seviyesi Kontrolü
06. Kontrast
07. Parlakl›k
08. Renk
09. Ton
10. Netlik
11. OSD Seç
12. Uzak. kum. kilit modu
13. Tiz
14. Bass
15. Denge
16. Renk Derecesi h2
17. Anormal Durum
18. ISM Metodu
19. Enerji tasarrufu
20. Oto. Konfigürasyon
21. Ayar Komutu
22. Kanal Ekleme/Atlama
23. Tufl
24. Girifl seçimi (Ana)
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
j
j
j
m
m
m
x
DATA
KOMUT
2
(Heksadesimal)
a
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
r
s
t
u
z
p
q
u
a
b
c
b
00 ~ 01
(Bkz. s. 117)
(Bkz. s. 117)
00 ~ 01
00 ~ 64
00 ~ 64
00 ~ 64
00 ~ 64
00 ~ 64
00 ~ 64
00 ~ 01
00 ~ 01
00 ~ 64
00 ~ 64
00 ~ 64
00 ~ 02
FF
(Bkz. s. 119)
(Bkz. s. 119)
01
(Bkz. s. 119)
00 ~ 01
Key C ode
(Bkz. s. 120)
* [1. Komut] : TV’yi kontrol etmek üzere ilk komut.
(j, k, m veya x)
* [2. Komut] : TV’yi kontrol etmek üzere ikinci
komut.
* [Set ID] :
Seçim menüsünde, istenen monitör
kimlik numaras›n› seçmek üzere set
kimli¤ini ayarlayabilirsiniz. Ayar
aral›¤› 1 ~ 99’dur. Set ID. ‘0’›
seçerken, ba¤l› bulunan her set
kontrol edilir. Set ID. menüde onluk
sistemle (1~99), gönderme/alma
protokolünde ise onalt›l›k sistemle
(0x0~0x63) gösterilir.
* [Data] :
Komut verisini göndermek için.
Komutun durumunu okumak için ‘FF’
verisini gönderiniz.
* [Cr] :
Sat›rbafl› Yapmak
ASCII kodu ‘0x0D’
*[ ] :
ASCII kodu ‘boflluk (0x20)’
OK Al›nd› Bildirimi
[2. Komut][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Cihaz normal veri al›rken bu formatta ACK
(al›nd› bildirimi) gönderir. Bu s›rada e¤er veri,
veri okuma moduysa, bu o anki durum verisini
belirtir. E¤er veri, veri yazma moduysa, PC’nin
verisini geri gönderir.
Hata Al›nd› Bildirimi
[2. Komut][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* Cihaz, uygulanamaz fonksiyonlara veya
iletiflim hatalar›na iliflkin anormal veriler
al›rken bu formatta ACK (al›nd› bildirimi) gönderir.
* 17 ~ 24 aras› ayarlar s›ras›nda ekranda bir menü
görünmez.
* Not: Dvix veya EMF gibi USB ifllemleri s›ras›nda Power
(ka) (Güç; komut: ka) ve Key (mc) (Tufl; komut: mc)
Data 00: Geçersiz kod
d›fl›ndaki hiçbir komut çal›flt›r›lmaz ve NG olarak ifllenir.
116
01. Güç (Komut k a)
TV’nin Açma/Kapama kontrolü içindir.
Gönderim
04. Ses Kapatma (Komut: k e)
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Güç Kapal›
Ack
01 : Açma
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Güç Aç›k/Kapal› durumunu göstermek için.
Gönderim
[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Ack
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Benzer flekilde, e¤er di¤er fonksiyonlar bu formatta ‘0xFF’ verisi gönderirlerse, Al›nd› bildirim
verisi geri beslemesi, herbir fonksiyonla ilgili
durumu belirtir.
* TV gücü Aç›k iken ekranda OK Ack., Error Ack.
ve di¤er mesajlar görüntülenebilir.
02. En-boy Oran› (Komut : k c) (Ana Görüntü Boyutu)
Ekran format›n› ayarlamak için. (Ana resim format›) Ekran format›n› HIZLI MENÜ veya RES‹M
menüsündeki En-Boy Oran›n› kullanarak da
ayarlayabilirsiniz.
Gönderim
[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]]
Data 01: Normal ekran (4:3)
02: Genifl ekran (16:9)
04 : Yakınlafltırma
06 : Orijinal
Ack
07 : 14:9
08 : Sadece Tarayın
0B : Tam Genifl
10~1F : Sinema
Yakınlafltırması1~16
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* PC giriflini kullanarak, en-boy oran›n› 16:9 veya
4:3 olarak seçebilirsiniz.
* DTV/HDMI (1080i 50Hz/60 Hz, 720p 50 Hz/60
Hz, 1080P 24 Hz/30 Hz/50 Hz/60 Hz),
Komponent (720P, 1080i, 1080p 50/60 Hz)
modunda, Sadece Tarayın kullan›labilir.
* Tam genifllik özelli¤i yaln›zca ATV, AV1,2,3 için
desteklenir.
03. Ekran Karartma (Komut: k d)
[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Ekran karartma kapal› (Görüntü aç›k)
Video sesi kapal› özelli¤i devre d›fl›
01: Ekran karartma aç›k (Görüntü kapal›)
10 : Video sesi kapal› özelli¤i etkin
Ack
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Yaln›zca video sesi kapal› özelli¤i etkin durumdayken, TV Ekran Üstü Gösterim (OSD) menüsünü
görüntüler. Ancak Ekran sesi kapal› özelli¤inin etkin
oldu¤u durumda, TV’de Ekran Üstü Gösterim (OSD)
menüsü görüntülenmez.
Gönderim
[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Ses susturma aç›k (Ses kapal›)
01: Ses susturma kapal› (Ses aç›k)
Ack
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Ses Seviyesi Kontrolü (Komut : k f)
Ses seviyesini ayarlamak için.
Ses seviyesini uzaktan kumanda üstündeki VOLUME tufllar›yla da ayarlayabilirsiniz.
Gönderim
[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 ~ Maks.: 64
* ‘Gerçek veri eflleme 1’ tablosuna
baflvurunuz. Bkz. sayfa 119.
Ack
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Kontrast (Komut : k g)
Ekran kontrast›n› ayarlamak için.
Kontrast› RES‹M menüsünden de ayarlayabilirsiniz.
Gönderim
[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 ~ Maks.: 64
* ‘Gerçek veri eflleme 1’ tablosuna baflvurun.
Bkz. sayfa 119.
Ack
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Parlakl›k (Komut : k h)
Ekran parlakl›¤›n› ayarlamak için.
Parlakl›¤› RES‹M menüsünden de ayarlayabilirsiniz.
Gönderim
[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 ~ Maks.: 64
* ‘Gerçek veri eflleme 1’ tablosuna baflvurunuz.
Bkz. sayfa 119.
Ack
EK
Ekran karartma Aç›k/Kapal› seçimi için.
Gönderim
Ses susturma Aç›k/Kapal› kontrolü için.
Susturma ayar›n› uzaktan kumanda üstündeki
MUTE tufluyla da yapabilirsiniz.
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Renk (Komut : k i)
Ekran rengini ayarlamak için.
Rengi RES‹M menüsünden de ayarlayabilirsiniz.
Gönderim
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 ~ Maks.: 64
* ‘Gerçek veri eflleme 1’ tablosuna baflvurunuz.
Bkz. sayfa 119.
Ack
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
117
EK
09. Ton (Komut: k j)
Ekran tonunu ayarlamak için.
Tonu RES‹M menüsünden de ayarlayabilirsiniz.
Gönderim
[k] [j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data K›rm›z› : 00 ~ Yeflil : 64
* ‘Gerçek veri eflleme 1’ tablosuna baflvurun.
Bkz. sayfa 119.
Ack
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Netlik (Komut: k k)
Ekran netli¤ini ayarlamak için.
Netli¤i RES‹M menüsünden de ayarlayabilirsiniz.
Gönderim
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 ~ Maks.: 64
* ‘Gerçek veri eflleme 1’ tablosuna baflvurunuz.
Bkz. sayfa 119.
Ack
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
11. OSD Seç (Komut: k l)
Uzaktan kumanda ederken OSD (Ekranüstü
Gösterim) Aç›k/Kapal› seçimi için.
Gönderim
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
01 : OSD aç›k
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
EK
12. Uzaktan kumanda kilit modu (Komut: k m)
Monitör ve uzaktan kumanda üstündeki ön
pano kontrollerini kilitlemek için.
Gönderim
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Kilit kapal›
01 : Kilit aç›k
Ack
[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Uzaktan kumanday› kullanm›yorsan›z bu modu
kullan›n›z. Ana güç aç›ld›¤›nda/kapand›¤›nda,
d›flardan kontrol kilidi etkisiz hale gelir.
* Local Power Key (Yerel Güç Tuflu) düzgün çal›fl›r.
13. Tiz (Komut: k r)
G Sesin tizli¤ini ayarlamak içindir.
Tizli¤i SES menüsünden de ayarlayabilirsiniz.
Gönderim
[k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 ~ Maks.: 64
* ‘Gerçek veri eflleme 1’ tablosuna
baflvurunuz. Bkz. sayfa 119.
Ack
118
G Sesin bas›n› ayarlamak içindir.
Bas› SES menüsünden de ayarlayabilirsiniz.
Gönderim
[k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 ~ Maks.: 64
* ‘Gerçek veri eflleme 1’ tablosuna
baflvurunuz. Bkz. sayfa 119.
Ack
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
15. Denge (Komut : k t)
Denge ayar› için.
Denge ayar›n› AUDIO (Ses) menüsünden de yapabilirsiniz.
Gönderim
Data 00: OSD kapal›
Ack
14. Bass (Komut : k s)
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 ~ Maks.: 64
* ‘Gerçek veri eflleme 1’ tablosuna baflvurunuz.
Bkz. sayfa 119.
Ack
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
16. Renk S›cakl›¤› (Komut : k u)
Renk s›cakl›¤›n› ayarlamak için. Renk s›cakl›¤›n›
RES‹M menüsünden de ayarlayabilirsiniz.
Gönderim
[k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Orta
Ack
01 :So¤uk
02: S›cak
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
17. Anormal Durum (Komut: k z)
Anormal bir durumu teflhis etmek için.
Gönderim
[k][z][ ][Set ID][ ][FF][ ][Cr]
Data FF: Oku
Ack
[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data 00: Normal (Güç aç›k ve sinyal var)
01: Sinyal yok (Güç aç›k)
02: TV’yi uzaktan kumandayla kapat
03: TV’yi uyku zamanlamas›yla kapat
04: TV’yi RS-232C fonksiyonuyla kapat
05: 5V düflük
06: AC düflük
07: TV’yi Fan Alarm› fonksiyonuyla kapat
08: TV’yi Kapama zaman› fonksiyonuyla kapat
09: TV’yi Otomatik Uyku fonksiyonuyla kapat
a: TV’yi AV kart alg›lamas› ile kapat
* Bu fonksiyon “salt okunur"dur.
18. ISM Metodu (Komut: j p)
21. Ayar Komutu (Komut: m a)
ISM yöntemini kontrol etmek için. ISM yöntemini
OPS‹YON menüsünden de ayarlayabilirsiniz.
Gönderim
[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]
Data 02: Orbiter
04: Beyaz Yıkama
08: Normal
20 : Renk Yıkama
Data 00: Yüksek kanal verisi
Data 01: Düflük kanal verisi
ör. No. 47 -> 00 2F (2FH)
No. 394 -> 01 88 (188H),
DTV No. 0 -> Dikkate almay›n›z
Data 020x00 : ATV Ana
0x10 : DTV Ana
0x20 : Radyo
Kanal veri aral›¤›
Analog - Min: 00 ~ Maks.: 63 (0~99)
Dijital - Min: 00 ~ Maks.: 3E7 (0~999)
Ack
[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Kanal› afla¤›daki fiziksel numaralardan
birine ayarlay›n›z.
Gönderim
19. Enerji tasarrufu (Komut: j q)
Ack
G TV’nin güç tüketimini azaltmak içindir. Güç
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Tasarrufunu SEÇENEK menüsünden de ayarlayabilirsiniz.
Gönderim
Data Min : 00 ~ Maks.: FF
[j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
22. Kanal Ekleme/Atlama (Komut: m b)
Data 00: Kapalı
01: Minimum (En Düflük)
02: Orta
03: Maksimum (En Yüksek)
10 : Ak›ll› Sensör – Düflük
11 : Ak›ll› Sensör – Orta
12 : Ak›ll› Sensör – Yüksek
Geçerli Program›n durum atlamas›n›
ayarlamak için.
Gönderim
[m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
(42/50PQ10**,
42/50PQ11** için
hariç)
Ack
Data 00: Atla
01: Ekle
Ack
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
20. Otomatik Konfigürasyon (Komut: j u)
Otomatik olarak görüntü konumunu ayarlamak ve görüntü titremesini en aza indirmek
için. Sadece RGB (PC) modunda çal›fl›r.
Gönderim
[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01 : Ayarlanacak
Ack
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Gerçek veri eflleme 1
* Gerçek veri eflleme 2
F : Ad›m 15 (Set ID 15)
10 : Ad›m 16 (Set ID 16)
28 : 0
Ad›m 0
64 : Ad›m 100
6E : Ad›m 110
EK
A : Ad›m 10 (Set ID 10)
00:-40
01 :-39
02:-38
00 :
4E : +38
4F : +39
50 : +40
73 : Ad›m 115
74 : Ad›m 116
C7 : Ad›m 199
FE : Ad›m 254
FF : Ad›m 255
119
EK
23. Tufl (Komut: m c)
IR uzaktan kumanda tufl kodunu göndermek için.
Gönderim
[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Kilit kodu – Bkz. sayfa 113.
Ack
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
24. Girifl seçimi (Komut: x b)
(Ana Resim Girifli)
Ana resim için girifl kayna¤›n› seçmek için.
Gönderim
[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Yap›s›
MSB
0
LSB
0
0
0
Harici Girifl
0
0
0
Girifl Numaras›
Harici Girifl
Data
0
0
0
0
DTV
0
0
0
1
Analog
0
0
1
0
AV
0
1
0
0
Bileflen
0
1
0
1
RGB
1
0
0
1
HDMI
Girifl Numaras›
Data
0
0
0
0
Girifl1
0
0
0
1
Girifl2
0
0
1
0
Girifl3
EK
(42/50PQ10**, 42/50PQ11**
için hariç)
Ack
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
120
0
Kullanım süresi 10 yıldır. ( Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça
temin süresi ).
NAKL‹YE VE TAfiIMA SIRASINDA D‹KKAT ED‹LMES‹ GEREKENLER
1- Cihazın fiflini prizden çıkarınız
2- Taflıma sırasında ekranı düflürmeyin , sarsmayarak darbe görmesini önleyiniz.
3- Ürünü normal kullanma konumunda taflıyınız, mümkünse orjinal malzemesiyle paketleyerek
taflıyın .
4- Taflıma sırasında cihazın üstüne a¤ır bir fley koymayınız.
5- Mümkünse iki kifli taflıyınız.
6- Kesinlikle cihazınızı panel üzerine yatırmayınız.
ENERJ‹ TASARRUF B‹LG‹LER‹
1- Plazma veya LCD TV nizi kullanmadı¤ınız sürede kapalı tutun
2- Uzun süre kullanmayacaksınız cihazın fiflini muhakkak çıkarın
3- Kısa aralıklarda cihazınızı stand-by konumunda bırakabilirsiniz
EK
121
EK
YETK‹L‹ SERV‹S L‹STES‹
fiehir
Yetkili Servis
Adres
ADANA
TEKN‹K ELEKTRON‹K
GÜZELYALI MAH. U⁄UR MUMCU BLV. TOHUMCUO⁄LU APT. NO:10/D SEYHAN
Telefon
0322 231 12 65
ADANA
DATA ELEKTRON‹K
REfiATBEY MAH.CUMHUR‹YET CAD.NO:5 SEYHAN
0322 456 25 72
ADIYAMAN
TEKN‹K ELEKTRON‹K
GÖLEBATMAZ CAD. ORMAN B‹NASI ARKASI NO:94/B
0416 216 12 62
0312 255 67 68
ANKARA
MERKEZ ELEKTRON‹K
2. MESA 12. CAD. NO: 61 BATIKENT
ANKARA
S‹MGE ELEKTRON‹K
BA⁄CI CAD. NO: 20/A ETL‹K
0312 325 18 76
ANKARA
GÜNEfi ELEKTRON‹K
GÜÇLÜ KAYA MAH.S‹LEL‹LER CAD.NO.15/B KEÇ‹ÖREN
0312 359 21 36
ANKARA
S‹STEM ‹LET‹fi‹M
TURAN GÜNEfi BULVARI 4. CAD. 69/A ÇANKAYA
0312 442 17 37
ANKARA
ONUR ELEKTRON‹K EfiYA
HOfiDERE CAD. HAL‹TZ‹YA SOK. 4/A ÇANKAYA
0312 442 04 42
PINARBAfiI MAH. BEfi‹KTAfi SOK. NO: 28/C KEÇ‹ÖREN
0312 357 08 08
0312 367 64 64
SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
ANKARA
TÜDEfi ELEKTRON‹K TUR‹ZM
T‹C. SAN. LTD. fiT‹.
ANKARA
Y‹⁄‹TLER ELEKTRON‹K
MEHMET AL‹ ALTUN CAD. NO: 13/B AKDERE
ANTALYA
MEHMET ÖZDEM‹R
fi‹R‹NYALI MAH.1486 SOK.MEHMET HAMURLU APT.NO:16/1
0242 316 51 61
ANTALYA
fiENGÖZ ELEKTRON‹K
SARAY MAH.MEHMET ÇAVUfi SOK.CEB‹ APT.NO.11 ALANYA
0242 512 37 85
ANTALYA
YILDIRIM ELEKTRON‹K
KIZILSARAY MAH. 81.SOK GÜVEN APT. NO.24
0242 241 30 85
ANTALYA
OLCAY ELEKTRON‹K
YUKARI PAZARCI MAH.M.AK‹F ERSOY CAD.4072 SOK.NO.5 MANAVGAT
0242 746 76 03
ANTALYA
ERTUNÇ ELEKTRON‹K
fiEKERHANE MAH.ÖZEL HAYAT HASTANES‹ KARfiISI ALANYA
0242 513 63 14
BURSA
KURTULUfi ELEKTRON‹K
BEYAZID CAD. KASAPO⁄LU PLAZA NO:24/11
0224 372 31 47
BURSA
ULUDA⁄ ELEKTRON‹K
fiEHREKÜSTÜ MAH. DE⁄‹RMEN SOKAK NO:7/46
0224 224 06 68
DEN‹ZL‹
CEZAY‹RL‹ ELEKTRON‹K
BAKIRLI MAH.‹ZM‹R BULVARI NO:183
0258 371 81 91
D‹YARBAKIR
TELEV‹ZYON HASTANES‹
KURT‹SMA‹L PAfiA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO: 9
0412 224 39 79
ELAZI⁄
GRUP ELEKTRON‹K
RIZA‹YE MAH.‹ZZETPAfiA CAD.NO.30 ELAZI⁄
0424 233 38 27
ERZURUM
ERZURUM ELEKTRON‹K
A. YONCALIK MAH. fiER‹FEFEND‹ CAD. ALPEREN S‹TES‹ NO. 8
0442 213 83 81
GAZ‹ANTEP
ÜNAL fiENSÖYLER ELEKTRON‹K SANAY‹ DE⁄‹RM‹ÇEM MH.MUAMMER AKSOY BULV.8 NL.SK.NO:17/A fiEH‹TKAM‹L
0342 215 15 78
VE T‹CARET L‹M‹TED fi‹RKET‹
GAZ‹ANTEP
ATEfi SO⁄UTMA
B‹NEVLER MAH.ABDULKAD‹R AKSU BULV.68 NOLU SOK.PARK APT. ALTI NO:4
0342 360 86 86
‹STANBUL
ELEKTRO CENTER ELEKTRON‹K
HATBOYU CAD. CAN‹K PASAJI NO:2/69 YEfi‹LKÖY
0212 663 56 08
SAN. VE T‹C.LTD.fiT‹.
‹STANBUL
MTV ELEKTRON‹K SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹
PAZARBAfiI MAH. LOKMANCIO⁄LU SK. NO:11/A ÜSKÜDAR
0216 391 73 63
‹STANBUL
ECE ELEKTRON‹K SAN.‹Ç VE
SAHRAYICED‹T MAH.ATATÜRK CAD.D‹LKUM S‹T.NO:55-4 KADIKÖY
0216 386 90 66
DIfi T‹C.LTD.fiT‹
EK
122
‹STANBUL
HAKAN ELEKTRON‹K
PINARTEPE MAH. ATATÜRK CAD. BADEM SOK. NO:6 GÜRPINAR-BÜYÜKÇEKMECE
0212 880 12 72
‹STANBUL
KAFKAS ELEKTRON‹K
HAREKET ORDUSU SK. NO.20 BAHÇEL‹EVLER
0212 502 52 98
‹STANBUL
AYDIN V‹DEO
HAM‹D‹YE CAD. fiAH. AS HAN KAT:2 NO:36/28 S‹RKEC‹
0212 526 23 30
‹ZM‹R
NAMIK KIRAR
SAN. S‹T. 6. SOK. NO:29 ÖDEM‹fi
0232 544 85 51
‹ZM‹R
TEKN‹K ELEKTON‹K
FEVZ‹ ÇAKMAK CAD. NO:74 fi‹R‹NYER
0232 448 19 91
‹ZM‹R
ÇANKAYA D‹J‹TAL ELEKTRON‹K SERV‹S
1372 SOKAK NO:17/1-A ÇANKAYA
0232 425 02 86
‹ZM‹R
TEKN‹K TELEV‹ZYON
1879 SOK. NO:61/A KARfiIYAKA
0232 369 61 75
‹ZM‹R
FEN ELEKTRON‹K
‹NÖNÜ CAD. NO:232/B-C HATAY
0232 227 13 90
KAHRAMANMARAfi GÜNGÖR ELEKTRON‹K
HAYRULLAH MAH. MAL‹K EJDER CAD. ARIKAN S‹T. B/BLOK NO:24/C
0344 223 03 40
KAYSER‹
MIZRAK ELEKTRON‹K
FAT‹H MH.O⁄UZ CAD.SERGEN AP.ALTI NO: 11/A KOCAS‹NAN
0352 222 65 15
KIRIKKALE
KARDEfiLER ELEKTRON‹K
GÜZELTEPE MAH.CELAL AT‹K CAD.NO.41/B
0318 224 47 42
KOCAEL‹
ANIT ELEKTRON‹K
ATATÜRK BULVARI NO:27-29/3 ‹ZM‹T
0262 325 46 67
MALATYA
TAYFUN ELEKTRON‹K
KANAL BOYU KERNEK CAM‹‹ KARfiISI ‹PEK CAD.MISTO⁄LU APT:9/A
0422 323 54 68
MAN‹SA
BALABAN ELEKTRON‹K
PEKER MAH. HAKKI ‹PL‹KÇ‹ CAD. N0: 35/A
0236 232 11 89
MERS‹N
HAKAN ELEKTRON‹K
FAT‹H MAH.GMK BULVARI NO:43/D MEZ‹TL‹/MERS‹N
0324 336 80 86
MERS‹N
ÖZEMEK ELEKTRON‹K
‹HSAN‹YE MAH.fiAMAN APT.ALTI 4902 SK.NO.26/A
0324 336 22 01
MU⁄LA
ÖZLÜK ELEKTRON‹K
RECA‹ GÜREL‹ CAD. BAKKALO⁄LU PASAJI NO.30/22
0252 214 43 98
MU⁄LA
B‹RCAN ELEKTRON‹K
CUMHUR‹YET CAD. NO:137 ORTACA/
0252 282 25 17
R‹ZE
CEYLAN ELEKTRON‹K
PALANDÖKEN CADDES‹ NO. 6
0464 217 97 96
SAMSUN
MEGA ELEKTRON‹K
BAHÇEL‹EVLER MAH.100.YIL BULVARI NO:273
0362 230 69 62
fiANLIURFA
BAYER ELEKTRON‹K
MARD‹N YOLU CAD. T‹CARET L‹SES‹ KARfiISI ABUZERO⁄LU APT. 76/A
0414 312 15 18
TRABZON
NATURAL SOUND
FAT‹H MAHALLES‹ HACI Z‹YA HAB‹BO⁄LU CADDES‹ NO. 21
0462 224 41 55
LG ELECTRONICS
T‹CARET A.fi.
Kaptanpafla Mah. Piyalepafla Bulvarı No : 73
Ortado¤u Plaza Kat : 7
fiiflli - ‹stanbul - Turkey
Tel: ( 0 212 ) 314 52 52
Fax: ( 0 212 ) 222 61 44
Download PDF

advertising