LG | W2243S-PF | LG W1943TB-PF,W2243S-PF دليل المالك

TÜRKÇE
KULLANIM KILAVUZU
LCD MONİTÖR
Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle okuyun ve
ileride başvurmak için saklayın.
LCD MONİTÖR MODELLERİ
W1943SB
W1943TB
W2043SE W2043TE
W2243S
W2243T
www.lg.com
Önemli Önlemler
Yanl›fl kullan›m olas› elektrik çarpmas›na veya yang›n tehlikesine yol açabilse de
bu birim kiflisel güvenli¤inizi sa¤lamak üzere düzenlenmifl ve üretilmifltir. Bu
monitörde bulunan tüm önlemleri uygun olarak yürütmek için kurulumu, kullan›m›
ve servisi için olan afla¤›daki temel kurallara uyun.
Güvenlik
Sadece birimle birlikte verilen güç kablosunu kullan›n. Sat›c› taraf›ndan verilen
güç kablosu d›fl›nda farkl› bir kablo kullan›l›yorsa kablonun uygulanan ulusal
standartlar taraf›ndan onaylanm›fl oldu¤undan emin olun. Kablo herhangi bir
flekilde bozuksa kabloyu yenisiyle de¤ifltirmek için lütfen üretici veya en yak›n
yetkili tamir servisi sa¤lay›c›s›yla irtibata geçin.
Güç kayna¤› kablosu ana ba¤lant› kesme cihaz› olarak kullan›l›r. Kurulumdan
sonra prizin kolayl›kla eriflilebilir durumda olmas›n› sa¤lay›n.
Monitörü sadece bu k›lavuzun teknik özelliklerinde gösterilen veya ekranda
listelenmifl bir güç kayna¤›ndan iflletin. Evinizde ne tip bir güç kayna¤› sahip
oldu¤unuzdan emin de¤ilseniz sat›c›n›za dan›fl›n.
Afl›r› yüklü AC prizleri ve uzatma kablolar› tehlikelidir. Ayn› flekilde y›pranm›fl güç
kablolar› ve bozuk fifller de tehlikelidir. Elektrik çarpmas›na veya yang›n
tehlikesine neden olabilir. De¤ifltirmek için servis teknisyeninizi ça¤›r›n.
Bu ünite; fifli AC duvar prizine tak›l› oldu¤u sürece, dü¤mesinden kapatsan›z bile
üzerinde elektrik bulundurmaya devam eder.
Monitörü Açmay›n
‹çerisinde kullan›c› taraf›ndan onar›labilecek parça bulunmamaktad›r.
Monitör KAPALI oldu¤unda dahi içersinde Tehlikeli Yüksek Voltaj
bulunmaktad›r.
Monitör düzgün flekilde çal›flm›yorsa sat›c›n›zla irtibata geçin.
Yeniden Paketleme
Düzgün flekilde sa¤lamlaflt›r›lmad›kça monitörü e¤imli bir rafa yerlefltirmeyin.
Sadece üretici taraf›ndan önerilen bir stand kullan›n.
Lütfen ekran› yere düflürmeyin, sarsmay›n veya üzerine herhangi bir
nesne/oyuncak atmay›n.Aksi halde yaralanmalar meydana gelebilir, ürün
bozulabilir ve ekran hasar görebilir.
Yang›n veya Tehlikeleri Önlemek ‹çin
Oday› uzun bir süre bofl b›rakaca¤›n›z zaman monitörü KAPATIN. Evden
ayr›l›rken monitörü hiçbir zaman AÇIK b›rakmay›n.
Çocuklar›n monitör kabininin içine nesne düflürmelerine veya itmelerine engel
olun. Baz› dahili parçalar yüksek voltaj içermektedir.
Bu monitör için tasarlanmam›fl aksesuarlar› kullanmay›n.
Ekran uzun bir süre kullan›lmad›¤›nda fiflini prizden çekin.
Gök gürültüsü ve flimflek çakmas› durumunda, oldukça tehlikeli olabilece¤inden
asla güç ve sinyal kablosuna dokunmay›n. Elektrik çarpmas› meydana gelebilir.
1
Önemli Önlemler
Kurulum
Güç kablosunun üzerine hiçbir fleyin dayanmas›na veya yuvarlanmas›na izin
vermeyin ve monitörü güç kablosunun zarar görebilece¤i bir yere koymay›n.
Monitörü banyo küveti, banyo lavabosu, mutfak lavabosu, çamafl›r le¤eni, ›slak bir
zemin veya yüzme havuzu yan› gibi suya yak›n yerlerde kullanmay›n.
‹flletim s›ras›nda oluflan ›s›y› gidermek için monitörlerin kabinlerinde havaland›rma
delikleri bulunmaktad›r. Bu delikler t›kan›rsa oluflan ›s› yang›n tehlikesiyle
sonuçlanabilecek ar›zalara neden olabilir. Bu nedenle ASLA:
Monitörü yatak, kanepe, kilim vs. gibi yerlere koyarak alt›ndaki havaland›rma
deliklerini t›kamay›n.
Düzgün havaland›rma sa¤lanmad›¤› sürece monitörü gömme bir alana
yerlefltirmeyin.
Delikleri bez veya baflka maddelerle kapatmay›n.
Monitörü radyatör veya ›s› kayna¤› yak›n›na veya üzerine yerlefltirmeyin.
Aktif Matris LCD’yi kal›c› olarak çizebilece¤i, bozabilece¤i veya zarar verebilece¤i
için Aktif Matris LCD’yi sert bir maddeyle ovmay›n veya vurmay›n.
Ekranda afterimage (görüntü sonras›) oluflmas›na neden olabilece¤i için LCD
ekrana uzun süre parma¤›n›zla bast›rmay›n.
Baz› nokta hatalar› ekranda K›rm›z›, Yeflil ve Mavi lekeler olarak belirebilir. Ancak
bunun monitörün performans›na hiçbir etkisi yoktur.
LCD monitörünüz için en iyi görüntü kalitesini elde etmek için mümkünse önerilen
çözünürlü¤ü kullan›n. Önerilen çözünürlük d›fl›ndaki bir modda kullan›l›rsa
ekranda ölçekli veya ifllenmifl görüntüler ç›kabilir. Ancak bu sabit çözünürlüklü
LCD panelin özelli¤idir.
Uzun bir sure boyunca ekranda sabit bir görüntünün b›rak›lmas›, ekrana zarar
verebilir ve görüntü sabitlenmesine/kaz›nmas›na neden olabilir. Monitörde
mutlaka bir ekran koruyucusu kullan›n. Bu durum, di¤er üreticilerin ürünlerinde de
görülmektedir ve garanti kapsam›nda de¤ildir.
Metal nesnelerle ekran›n ön yüzünü ve yan taraflar›n› çizmeyin veya bu noktalara
vurmay›n. Aksi takdirde ekran hasar görebilir.
Panelin ön tarafa bakmas›n› sa¤lay›n ve tafl›mak için ürünü her iki elinizle tutun.
Ürünü düflürürseniz, hasar gören ürün elektrik çarpmas›na veya yang›na neden
olabilir. Tamir için yetkili servis merkeziyle temasa geçin.
Ürünün yüksek s›cakl›klara ve neme maruz kalmas›n› önleyin.
2
Önemli Önlemler
Temizlik
Monitör ekran›n›n ön yüzünü temizlemeden önce monitörün fiflini prizden ç›kart›n.
Hafif nemli (›slak olmayan) bir bez kullan›n. Monitörün ekran›na do¤rudan sprey
kullanmay›n. Aksi halde üzerine püskürtülen sprey elektrik çarpmas›na neden
olabilir.
Ürünü temizlerken, güç kablosunun fiflini prizden çekin ve çizilmeyi önlemek için
yumuflak bir bezle silin. Ürünü ›slak bezle temizlemeyin veya su ya da baflka
s›v›lar› do¤rudan ürün yüzeyine püskürtmeyin. Elektrik çarpmas› durumuyla
karfl›lafl›labilir. (Benzen, tiner veya alkol gibi kimyasallar kullanmay›n)
Yumuflak bir beze spreyle 2 - 4 kez su püskürtün, ard›ndan bu bezle ön
çerçeveyi silin; silme s›ras›nda bezi yaln›zca tek yönde hareket ettirin. Fazla
›slakl›k leke kalmas›na neden olabilir.
Yeniden Paketleme
Kartonu ve ambalaj malzemesini atmay›n. Birimi içinde tafl›mak için idealdir.
Birimi baflka bir yere gönderirken orijinal malzemesiyle yeniden paketleyin.
Uygun fiekilde Atma(Yaln›zca Hg lambas› kullan›lan LCD Monitör)
Bu üründe kullan›lan floresan lamba az miktarda c›va içermektedir.
Bu ürünü genel ev at›klar›yla birlikte atmay›n.
Bu ürün yerel idare yönetmeliklerine uygun flekilde at›lmal›d›r.
3
Aksesuarlar
!!! LGE ürünlerini tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz !!!
Lütfen monitörünüzle birlikte afla¤›daki ö¤elerin verildi¤inden emin olun.
Herhangi bir parçan›n eksik olmas› durumunda, sat›c›n›zla temasa geçin.
Kullan›c› K›lavuzu / Kartlar›
Güç Kablosu
(Ülkeye ba¤l› olarak farkl›l›k
gösterebilir)
DVI-D Sinyal Kablosu
(Bu özellik tüm ülkelerde
geçerli de¤ildir.)
15 pimli D-Sub Sinyal Kablosu
(Ayarlama amac›yla bu sinyal
kablosu ürüne, fabrikadan
ç›kmadan önce tak›lm›fl olabilir.)
NOT
Söz konusu aksesuarlar, burada gösterilenden daha farkl› olabilir.
Ürün için standart uyumlulu¤u sa¤lamak üzere kullan›c›, demir çekirdekli korumal› (anten)
arabirim kablosu (D-sub 15 pimli kablo, DVI kablosu) kullanmal›d›r.
4
Monitörün Tak›lmas›
Monitörü kurmadan önce monitör, bilgisayar sistemi ve ba¤l› di¤er cihazlar›n
kapal› oldu¤undan emin olun.
Stand›n Tak›lmas› veya Ç›kar›lmas›
1. Monitörü, ön yüzü afla¤›ya gelecek flekilde
yumuflak bezin üzerine yerlefltirin.
2. Stand Gövdesini resimde gösterildi¤i gibi do¤ru yönde ürünün içersine tak›n.
Stand Gövdesi
Stand Altl›¤›
3. Stand Taban› Kilidini 90° çevirerek Stand Taban›n› Stand Gövdesine
sabitleyin.
Taban Kilidi
<Kilitli>
4. Takt›ktan sonra monitörü dikkatli bir flekilde kald›r›n ve yüzü size bakacak flekilde
çevirin.
5
Monitörün Tak›lmas›
5. Stand Taban›n›, Stand Gövdesinden ay›rmak için Stand Taban› Kilidini 90°
çevirin.
<Kilitli De¤il>
Stand taban›n›, Locking Knob (Kilit Dü¤mesi) aç›k konumdayken bile
ç›karam›yorsan›z, Gösterilen dü¤meyi afla¤›ya do¤ru itin ve taban› ç›karmay›
yeniden deneyin.
Kilitleme
Dü¤mesi
6. Ç›karmak için Stand Taban›n› çekin.
ÖNEML‹
Bu resim genel ba¤lant› modelini göstermektedir. Monitörünüz resimde gösterilen
maddelerden farkl› olabilir.
Ürünü sadece stand altl›¤›n› tutarak ters flekilde tafl›may›n. Ürün düflebilir ve zarar
görebilir veya aya¤›n›z› yaralayabilir.
6
Monitörün Tak›lmas›
Monitörü kurmadan önce monitör, bilgisayar sistemi ve ba¤l› di¤er
cihazlar›n kapal› oldu¤undan emin olun.
Monitörünüzün konumland›r›lmas›
-Kurulumdan sonra aç›y› afla¤›da gösterildi¤i gibi ayarlay›n.
1. Maksimum konfor için panelin konumunu farkl› yollarla ayarlay›n.
E¤im Aral›¤›: -5°~15°
15
-5
Monitörün aç›s›n› ayarlarken ekrana
dokunmay›n veya bast›rmay›n.
ERGONOM‹K
Ergonomik ve rahat izleme konumu için ileri e¤im aç›s›n›n 5 dereceyi aflmamas›
tavsiye edilir.
7
Monitörün Tak›lmas›
W1943TB/W2043TE/W2243T
Bilgisayar ile ba¤lant›
1. Monitörü kurmadan önce monitöre, bilgisayar sistemine ve ba¤l› olan di¤er cihazlara
gelen gücün kapal› oldu¤undan emin olun.
1 ve güç kablosunu 2 ba¤lay›n, ard›ndan sinyal
kablosunun vidas›n› s›k›n.
2. S›ras›yla sinyal girifl kablosunu
A D-sub (Analog sinyal) Kablosunu ba¤lay›n
B DVI-D (Dijital sinyal) Kablosunu ba¤lay›n
NOT
Bu, arkadan görünümünün basitlefltirilmifl bir resmidir.
Bu arkadan görünüm genel bir modeli gösterir; sizin ekran›n›z gösterilenden farkl› olabilir.
Macintosh için D-Sub sinyal girifl kablosu
konnektörü kullan›rken:
Mac adaptörü
Apple Macintosh kullanimi için verilen
kablo üzerindeki 15 pin yüksek
yo¤unluklu (3 sr›a) d-sub VGA
konektörünü 15 pin 2 s›ral› konektöre
de¤ifltirmek için ayn bir fifl adaptörü
gereklidir.
Güç kablosunu ve sinyal kablosunu
resimde gösterildi¤i gibi sabitleyin.
Duvar prizi tipi
Dijital Sinyal DVI-D
(Bu özellik bütün ülkelerde bulunmamaktad›r.)
3.
Gücü açmak için ön paneldeki power (güç) dü¤mesine bas›n. Monitöre güç
geldi¤inde, 'Self Image Setting Function' (Görüntü Ayarlama ‹fllevi) özelli¤i otomatik
olarak çal›flt›r›l›r. (Yaln›zca Analog Modu)
Güç Tuflu
NOT
‘Self Image Setting Function’ (Otomatik Görüntü Ayar› ‹fllevi) ? Bu ifllev kullan›c›ya en uygun
ekran ayarlar›n› sa¤lar. Kullan›c› monitörü ilk kez takt›¤›nda bu ifllev ekran› en uygun ayr› girifl
sinyalleri ayarlar›na otomatik olarak getirir.
‘AUTO/SET’ (OTO/AYAR) Fonksiyonu? Cihaz› kullan›rken veya ekran çözünürlü¤ünü
de¤ifltirdikten sonra bulan›k ekran, bulan›k harfler, erkanda titreme veya kaym›fl ekran gibi
problemlerle karfl›lafl›rsan›z çözünürlü¤ü düzeltmek için ‘AUTO/SET’ (OTO/AYAR) ifllev
tufluna bas›n.
8
Monitörün Tak›lmas›
W1943SB/W2043SE/W2243S
Bilgisayar ile ba¤lant›
1. Monitörü kurmadan önce monitöre, bilgisayar sistemine ve ba¤l› olan di¤er cihazlara
gelen gücün kapal› oldu¤undan emin olun.
1 ve güç kablosunu 2 ba¤lay›n, ard›ndan sinyal
kablosunun vidas›n› s›k›n.
2. S›ras›yla sinyal girifl kablosunu
A D-sub (Analog sinyal) Kablosunu ba¤lay›n
NOT
Bu, arkadan görünümünün basitlefltirilmifl bir resmidir.
Bu arkadan görünüm genel bir modeli gösterir; sizin ekran›n›z gösterilenden farkl› olabilir.
Macintosh için D-Sub sinyal girifl kablosu
konnektörü kullan›rken:
Mac adaptörü
Apple Macintosh kullanimi için verilen
kablo üzerindeki 15 pin yüksek
yo¤unluklu (3 sr›a) d-sub VGA
konektörünü 15 pin 2 s›ral› konektöre
de¤ifltirmek için ayn bir fifl adaptörü
gereklidir.
Güç kablosunu ve sinyal kablosunu
resimde gösterildi¤i gibi sabitleyin.
Duvar prizi tipi
A
PC
3.
Gücü açmak için ön paneldeki power (güç) dü¤mesine bas›n. Monitöre güç
geldi¤inde, 'Self Image Setting Function' (Görüntü Ayarlama ‹fllevi) özelli¤i otomatik
olarak çal›flt›r›l›r.
Güç Tuflu
NOT
‘Self Image Setting Function’ (Otomatik Görüntü Ayar› ‹fllevi) ? Bu ifllev kullan›c›ya en uygun
ekran ayarlar›n› sa¤lar. Kullan›c› monitörü ilk kez takt›¤›nda bu ifllev ekran› en uygun ayr› girifl
sinyalleri ayarlar›na otomatik olarak getirir.
‘AUTO/SET’ (OTO/AYAR) Fonksiyonu? Cihaz› kullan›rken veya ekran çözünürlü¤ünü
de¤ifltirdikten sonra bulan›k ekran, bulan›k harfler, erkanda titreme veya kaym›fl ekran gibi
problemlerle karfl›lafl›rsan›z çözünürlü¤ü düzeltmek için ‘AUTO/SET’ (OTO/AYAR) ifllev
tufluna bas›n.
9
Kontrol Paneli ‹fllevleri
Ön Panel Kontrolleri
W1943TB/W2043TE/W2243T
1
2
3
4
5
4
5
W1943SB/W2043SE/W2243S
1
2
Tuflu
MENU (Menü)
Tuflu
3
4:3 IN WIDE (4:3 GEN‹fi EKRAN), PHOTO EFFECT
(FOTO⁄RAF EFEKT‹) ö¤elerine girmek için bu
dü¤meyi kullan›n.
Daha fazla bilgi için sayfa 14’ya baflvurun.
On Screen Display’e (Ekran Görüntüsü) girmek
veya ç›kmak için bu tufla bas›n.
OSD LOCKED/UNLOCKED
(OSD Kilitlendi/OSD Kilidi Aç›ld›)
Bu ifllev mevcut kontrol ayarlar›n› kilitlemenizi
sa¤lar. Böylece bu ayarlar kazayla de¤ifltirilmezler.
Birkaç saniye boyunca MENU (Menü) tufluna bas›l›
tutun. “OSD LOCKED” (OSD Kilitlendi) mesaj›
ç›kmal›d›r.
Birkaç saniye boyunca MENU (Menü) tufluna bas›l›
tuttu¤unuzda OSD kontrollerinin kilidini
açabilirsiniz. “OSD UNLOCKED” (OSD Kilidi Aç›ld›)
mesaj› ç›kmal›d›r.
10
Kontrol Paneli ‹fllevleri
Tufllar›
On Screen Display’de bulunan ifllevleri seçmek
veya ayarlamak için bu tufllar› kullan›n.
Ortam koflullar›na (Parlakl›k, Görüntü türü gibi)
uygun olan en iyi görüntü ayarlar›n› seçmek için
bu ifllevi kullan›n.
Daha fazla bilgi için sayfa 15’ya baflvurun.
(Kaynak
K›sayol Tuflu)
2 girifl sinyali ba¤l› durumdayken, istedi¤iniz girifl
sinyalini (D-Sub/DVI) seçebilirsiniz.
Yaln›zca bir tek sinyal ba¤l› durumdayken, bu sinyal
otomatik olarak alg›lan›r. Varsay›lan ayar D-Sub’d›r.
(Yaln›zca W1943TB/W2043TE/W2243T)
AUTO/SET
(Otomatik/
Ayar) Tuflu
On Screen Display’de (Ekran Görüntüsü) bir
seçime girmek için bu tuflu kullan›n.
AUTO IMAGE ADJUSTMENT
(Otomatik Görüntü Ayar›)
Ekran ayarlar›n›z› yaparken On Screen Display’e (OSD)
(Ekran Görüntüsü) girmeden önce her zaman AUTO/SET
(Otomatik/Ayar) tufluna bas›n. (Yaln›zca Analog Modu)
Böylece ekran görüntünüz mevcut ekran çözünürlü¤ü
boyutu (ekran modu) için otomatik olarak ideal flekilde
ayarlanacakt›r.
En iyi ekran modu
W1943SB/W1943TB : 1360 x 768
W2043SE/W2043TE : 1600 x 900
W2243S/W2243T : 1920 x 1080
Power (Güç) Tuflu Monitörü açmak veya kapatmak için bu tuflu
kullan›n.
ve Güç
Ekran normal biçimde (Aç›k Modu) çal›flt›¤› zaman
Göstergesi
güç göstergesi k›rm›z› renkte yanar. Ekran Uyku
Modu’nda (Enerji Tasarrufu) ise, bu güç göstergesi
k›rm›z› olarak h›zla yan›p söner.
11
On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Kontrol Ayar›
Ekran Ayar›
On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Kontrolü sistemiyle
görüntü boyutu, konum ve ekran parametrelerinin ayarlanmas› h›zl›
ve kolayd›r. Size kontrollerin kullan›m›n› göstermek için afla¤›da
k›sa bir örnek verilmektedir. Afla¤›daki bölüm OSD’yi kullanarak
yapabilece¤iniz mevcut ayarlar ve seçimlerin özetidir.
On Screen Display’de (Ekran Görüntüsü) ayar yapmak için afla¤›daki
ad›mlar› izleyin:
Menü ekran›
aç›l›r.
Ayar yapmak
istedi¤iniz
yere gidin.
Bir menü
simgesi seçin.
Durumu
ayarlay›n.
1
MENU (Menü) Tufluna bast›¤›n›zda OSD ana menüsü ç›kar.
2
Bir kontrole eriflmek için
3
Görüntüyü istenen seviyeye ayarlamak için
veya
Menü
ekran›ndan
ç›k›n.
Tufllar›n› kullan›n. ‹stedi¤iniz simge
iflaretlendi¤inde AUTO/SET (Otomatik/Ayar) Tufluna bas›n.
veya
Tufllar›n› kullan›n.
Di¤er alt menü maddelerini seçmek için AUTO/SET (Otomatik/Ayar)
Tufluna bas›n.
4
Farkl› bir ifllev seçmek üzere ana menüye dönmek için bir kez MENU
(Menü) Tufluna bas›n. OSD’den ç›kmak için MENU (Menü) Tufluna iki kez
bas›n.
12
Ekran Görüntüsü Seçimi ve Ayar›
Afla¤›daki tablo tüm On Screen Display (Ekran Görüntüsü) kontrol, ayarlama
ve ayar menülerini gösterir.
* : Yaln›zca Analog Girifl
Ana menü
Alt menü
Tan›m
Görüntü boyutunu ayarlamak için
kullan›l›r
4:3 IN WIDE
PHOTO
EFFECT
NORMAL
Ekran rengi modunu ayarlamak için
kullan›l›r.
GAUSSIAN BLUR
SEPIA
MONOCHROME
F-ENGINE
MOVIE
‹stenen görüntü ayarlar›n› seçmek ve
uyarlamak içindir.
INTERNET
USER
NORMAL
DEMO
PICTURE
BRIGHTNESS
Ekran›n parlakl›k, kontrast ve
gamas›n› ayarlamak içindir.
CONTRAST
GAMMA
COLOR
PRESET
(sRGB / 6500K / 9300K)
Ekran rengini uyarlamak içindir.
RED
GREEN
BLUE
TRACKING
Ekran konumunu ayarlamak
içindir.
* HORIZONTAL
* VERTICAL
* CLOCK
Ekran›n berrakl›¤›n›, dengesini ve
keskinli¤ini düzeltmek içindir.
* PHASE
SHARPNESS
SETUP
LANGUAGE
OSD POSITION
(HORIZONTAL / VERTICAL)
* WHITE BALANCE
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
Ekran durumunu kullan›c›n›n
iflletim ortam›na uyarlamak içindir.
NOT
Simgelerin s›ras› modele (13 ~ 19) ba¤l› olarak de¤iflebilir.
13
Ekran Görüntüsü Seçimi ve Ayar›
Monitörün önündeki
görüntülenir.
dü¤mesine dokundu¤unuzda, OSD ekran›
MENU(Menü): Ç›k›fl
: Kayd›r
SET (Ayarla) : Seç
Ana menü
Tan›m
4 : 3 IN WIDE
(4 : 3 GEN‹fi
EKRAN)
Ekran›n görüntü boyutunu seçmek için kullan›l›r.
WIDE
4:3
• WIDE (GEN‹fi)
: Bu ayar, video sinyali giriflinden
ba¤›ms›z olarak genifl aç›da
görüntüler.
: Görüntü sinyali oran›n› 4:3 olarak de¤ifltirir.
•4:3
PHOTO EFFECT Ekrandaki renk efektlerini seçmek için kullan›l›r.
(FOTO⁄RAF
• NORMAL (NORMAL)
EFEKT‹)
PhotoEffect (Foto¤raf Efekti) ifllevi devre d›fl›
b›rak›l›r.
Alt menüye gitmek için AUTO/SET
(OTOMAT‹K/AYARLA) dü¤mesini
kullan›n.
• GAUSSIAN BLUR (GAUS BULANIKLI⁄I)
Bu menü, ekran› daha renkli ve geçifller daha
yumuflak olacak biçimde de¤ifltirir.
• SEPIA (SEPYA)
Bu menü, ekran› Sepya tonunda (kahverengi)
olacak biçimde de¤ifltirir.
• MONOCHROME (S‹YAH BEYAZ)
Bu menü, ekran› Gri tonunda (Siyah Beyaz
Resim) olacak biçimde de¤ifltirir.
NORMAL
(NORMAL)
14
GAUSSIAN BLUR
(GAUS BULANIKLI⁄I)
SEPIA
(SEPYA)
MONOCHROME
(S‹YAH BEYAZ)
Ekran Görüntüsü Seçimi ve Ayar›
Monitörün önündeki
dü¤mesine dokundu¤unuzda, OSD
ekran› görüntülenir. Bu özellik ortama (çevre ayd›nlatmas›, görüntü çeflitleri
vs) uygun hale getirilmifl en çok istenen görüntü durumunu kolayl›kla
seçmenizi sa¤lar.
Menü Ad›
Simgeler
MENU(Menü): Kaydet ve Ç›k›fl
Alt Menü Ad›
,
F-ENGINE
: Kayd›r
Aktif durum
Aktif olmayan durum
F-ENGINE ifllevi çal›flt›r›ld›¤›nda, resimde gösterildi¤i
gibi iki farkl› ton görüntülenir. Aktif durum ekran›n sol,
aktif olmayan durum da ekran›n sa¤ taraf›nda bulunur.
‹stedi¤iniz ifllevi seçin ve ayar› kaydetmek için [MENU]
(MENÜ) dü¤mesine bas›n.
Ana menü
Alt menü
MOVIE
(F‹LM)
Tan›m
Video veya filmlerdeki animasyon görüntüleri için.
INTERNET Metin görüntüleri için (Word ifllemi vs.).
USER
(KULLA
NICI)
USER (Kullan›c›) alt menüsü ifllevini ayarlamak
için AUTO/SET (Ayarla) tufluna bas›n.
ACE (Adaptif Berrakl›k ‹yilefltirici) veya RCM
(Gerçek Renk Yönetimi) ayar›n› manuel olarak
belirleyebilirsiniz. Farkl› bir koflul kullan›yor olsan›z
da, ayarlanan de¤eri kaydedebilir veya geri
yükleyebilirsiniz.
• ACE (Adaptive Clarity Enhance) (Uyarlan›r Berrakl›k
Gelifltirme): Berrakl›k modunu seçer.
Uygulanmam›fl
Zay›f netlik ve ayd›nlatma kontrast›.
Güçlü netlik ve ayd›nlatma kontrast›.
MENU(Menü): Ç›k›fl
: Azalt›r
: Artt›r›r
SET (Ayarla) : Baflka bir alt menü seçer
• RCM (Real Color Management) (Gerçek Renk Yönetimi):
Renk modunu seçer.
Uygulanmam›fl
Somon rengi
Yeflil gelifltirme
Renk Gelifltirme
NORMAL
Normal iflletim koflullar› alt›ndad›r.
*f-ENGINE (f motoru) kapal›yken normal mod
geçerlidir.
DEMO
(TANITIM)
Bu özellik ma¤aza içinde reklam yapmak için
kullan›l›r. Ekran, sol tarafta standart modu, sa¤ tarafta
da video modunu gösterecek biçimde bölünür,
müflteriler de böylece video modu uyguland›ktan
sonraki fark› inceleyebilir.
15
Ekran Görüntüsü Seçimi ve Ayar›
OSD sistemini kullanarak bir maddenin seçilmesi ve ayarlanmas›
prosedürü gösterildi. Menüde gösterilen tüm maddelerin simgeleri,
simge adlar› ve simge tan›mlar› afla¤›da listelenmektedir.
MENU (Menü) tufluna bast›¤›n›zda
OSD ana menüsü ç›kar.
Ana menü
MENU
: Ç›k›fl
: Ayar (Azaltma/ Artt›rma)
SET
: Enter
: Baflka bir alt menü seçer.
: Alt menüyü seçmek için yeniden
bafllat›n
Tufl
‹pucu
Menü Ad›
Alt
menüler
Simgeler
NOT
Monitördeki OSD (On Screen Display) (Ekran Görüntüsü) menüsü dilleri k›lavuzdan
farkl› olabilir.
16
Ekran Görüntüsü Seçimi ve Ayar›
Ana menü
Alt menü
Tan›m
PICTURE (Resim)
BRIGHTNESS Ekran›n parlakl›¤›n› ayarlamak içindir.
(Parlakl›k)
CONTRAST
(Kontrast)
Ekran›n kontrast›n› ayarlamak içindir.
GAMMA
‹stedi¤iniz gama de¤erini ayarlay›n. :
-50 / 0 / 50
Monitörde, yüksek gama de¤erleri daha
beyaz›ms›, düflük gama de¤erleri de
siyah›ms› görüntüler verir.
(Gama)
MENU(Menü): Ç›k›fl
: Azalt›r
: Artt›r›r
SET (Ayarla) : Baflka bir alt menü seçer
COLOR(Renk)
PRESET
(Ön Ayar)
Ekran rengini belirtir.
• sRGB: Ekran rengini sRGB standart
renk özelliklerine uymas› için
ayarlar.
• 6500K: Hafif k›rm›z›ms› beyaz.
• 9300K: Hafif mavimsi beyaz.
RED
(K›rm›z›)
Kendi k›rm›z› renk seviyenizi ayarlar.
GREEN
(Yeflil)
Kendi yeflil renk seviyenizi ayarlar.
Kendi mavi renk seviyenizi ayarlar.
BLUE
MENU(Menü): Ç›k›fl
(Mavi)
: Azalt›r
: Artt›r›r
SET (Ayarla) : Baflka bir alt menü seçer
17
Ekran Görüntüsü Seçimi ve Ayar›
Ana menü
Alt menü
Tan›m
TRACKING (Stopování)
HORIZONTAL Görüntüyü sola ve sa¤a do¤ru
(Yatay)
hareket ettirmek içindir.
VERTICAL
(Dikey)
Görüntüyü yukar› ve afla¤› do¤ru
hareket ettirmek içindir.
CLOCK
(‹zleme)
Ekran›n arka plan›nda görünen
dikey çubuklar› veya çizgileri
azaltmak içindir. Ayn› zamanda
yatay ekran boyutu da de¤iflecektir.
PHASE
(Saat)
Ekran›n odak ayar›n› yapmak
içindir. Bu madde yatay paraziti
gidermenizi ve karakterlerin
görüntüsünü netlefltirmenizi veya
keskinlefltirmenizi sa¤lar.
MENU(Menü): Ç›k›fl
SHARPNESS Ekran›n netli¤ini ayarlamak içindir.
: Azalt›r
(Faz)
: Artt›r›r
SET (Ayarla) : Baflka bir alt menü seçer
18
Ekran Görüntüsü Seçimi ve Ayar›
Ana menü
Alt menü
Tan›m
SETUP (Kurulum)
W1943SB/W2043SE/W2243S
LANGUAGE
(Dil)
Kontrol adlar›n›n görüntülendi¤i dili
seçmek içindir.
OSD
POSITION
(OSD Konumu)
OSD penceresinin ekrandaki
konumunu ayarlamak içindir.
WHITE
BALANCE
(Beyaz
Dengesi)
Video kart› ç›k›fl› gerekli teknik
özelliklerden farkl›ysa renk
seviyesi video sinyali bozulmas›na
ba¤l› olarak bozulacakt›r. En iyi
görüntüyü elde etmek için bu ifllev
kullan›larak sinyal seviyesi video
kart›n›n standart ç›k›fl seviyesine
uymas› için ayarlan›r. Ekranda
siyah ve beyaz renkler
bulundu¤unda bu ifllevi
etkinlefltirin.
POWER
INDICATOR
(Güç
Göstergesi)
Monitörün ön taraf›ndaki güç
göstergesini ON (Aç›k) veya OFF
(Kapal›) olarak ayarlamak için bu
ifllevi kullan›n.
OFF (Kapal›) olarak ayarlarsan›z
kapat›lacakt›r.
ON (Aç›k) olarak ayarlad›¤›n›zda
güç göstergesi otomatik olarak
aç›lacakt›r.
FACTORY
RESET
(Fabrika
Ayarlar›na
S›f›rlama)
“LANGUAGE” (Dil) d›fl›nda varsay›lan
tüm fabrika ayarlar›n› geri yükler.
Hemen s›f›rlamak için
dü¤mesine dokunun.
W1943TB/W2043TE/W2243T
MENU(Menü) : Ç›k›fl
: Ayarla
: Ayarla
SET (Ayarla): Baflka bir alt
menü seçer
NOT
Bu, ekran görüntüsünü iyilefltirmezse, varsay›lan fabrika ayarlar›n› geri yükleyin. Gerekirse, WHITE
BALANCE (BEYAZ DENGESI) ifllevini yeniden çal›flt›r›n. Bu ifllev, yaln›zca girifl sinyali bir analog
sinyal oldu¤unda etkinlefltirilir.
19
Sorun Giderme
Servis ça¤›rmadan önce afla¤›dakileri kontrol edin.
Görüntü yok
❁ Ekran güç kablosu
düzgün ba¤lanm›fl m›?
• Güç kablosu fiflinin uygun flekilde prize tak›l›
olup olmad›¤›n› görsel olarak kontrol edin.
❁ Güç göstergesi lambas›
yan›yor mu?
• Power (Güç) dü¤mesine bas›n.
❁ Güç aç›k m› ve güç
göstergesi lambas›
k›rm›z› m›?
• Parlakl›¤› ve kontrast› ayarlay›n.
❁ Güç göstergesi lambas›
yan›p sönüyor mu?
• Monitör güç tasarrufu modundaysa ekran› geri
getirmek için mouse’u hareket ettirmeyi veya
klavyedeki herhangi bir tufla basmay› deneyin.
• Bilgisayar› açmay› deneyin.
❁ Ekranda “OUT OF
RANGE” (Alan D›fl›)
mesaj› görüyor
musunuz?
• Bilgisayardan (video kart›) gelen sinyal
monitörün yatay veya dikey frekans s›n›r›n›n
d›fl›ndaysa bu mesaj ç›kar. Bu k›lavuzun
“Teknik Özellikler” bölümüne bak›n ve
monitörünüzü yeniden yap›land›r›n.
❁ Ekranda “CHECK
SIGNAL CABLE” (Sinyal
Kablosunu Kontrol Edin)
mesaj›n› görüyor
musunuz?
• Bilgisayar›n›z ve monitörünüz aras›ndaki kablo
tak›l› olmad›¤›nda bu mesaj ç›kar. Sinyal
kablosunu kontrol edin ve yeniden deneyin.
Ekranda “OSD LOCKED” (OSD Kilitlendi) mesaj› görüyor musunuz?
❁ MENU (Menü) tufluna
bast›¤›n›zda ekranda
“OSD LOCKED” (OSD
Kilitlendi) mesaj›n›
görüyor musunuz?
• Mevcut kontrol ayarlar›n›n kazayla
de¤ifltirilmemesi için bu ayarlar› emniyet alt›na
alabilirsiniz. Birkaç saniye boyunca MENU
(Menü) tufluna bast›¤›n›zda OSD kontrollerinin
kilidini açabilirsiniz: “OSD UNLOCKED” (OSD
Kilidi Aç›ld›) mesaj› ç›kacakt›r.
20
Sorun Giderme
Monitör görüntüsü hatal›
❁ Monitör Konumu hatal›. • Monitör görüntünüzü ideal ayara otomatik olarak
ayarlamak için AUTO/ SET (Otomatik/ Ayar) tufluna
bas›n. Sonuçlardan memnun de¤ilseniz on screen
display’deki (ekran görüntüsü) H position and V
position (Yatay konum ve Dikey konum) simgesini
kullanarak görüntünün konumunu ayarlay›n.
❁ Ekran›n arka plan›nda
dikey çubuklar veya
çizgiler görünüyor.
• Monitör görüntünüzü ideal ayara otomatik olarak
ayarlamak için AUTO/ SET (Otomatik/ Ayar) tufluna
bas›n. Sonuçlardan memnun de¤ilseniz on screen
display’deki (ekran görüntüsü) CLOCK (Saat)
simgesini kullanarak dikey çubuklar› veya çizgileri
azalt›n.
• Monitör görüntünüzü ideal ayara otomatik olarak
❁ Görüntüde veya
ayarlamak için AUTO/ SET (Otomatik/ Ayar) tufluna
karakterlerde ç›kan
bas›n. Sonuçlardan memnun de¤ilseniz on screen
yatay parazit net olarak
display’deki (ekran görüntüsü) PHASE (Faz)
tan›mlanam›yor.
simgesini kullanarak yatay çubuklar› azalt›n.
• Control Panel (Kontrol Paneli) --> Display (Ekran)-->
Settings’i (Ayarlar) kontrol edin ve monitörü önerilen
çözünürlü¤e ayarlay›n veya monitör görüntüsünü
ideal ayara getirin. Renk ayar›n› 24 bitten daha
yüksek bir de¤ere (gerçek renk) ayarlay›n.
Önemli
Control Panel (Kontrol Paneli) --> Display (Ekran) --> Settings’i (Ayarlar) kontrol
edin ve frekans veya çözünürlü¤ün de¤ifltirilip de¤ifltirilmedi¤ine bak›n.
De¤ifltirilmiflse sadece video kart›n› önerilen çözünürlü¤e getirin.
Önerilen çözünürlük (en uygun çözünürlük) de¤eri seçilmedi¤inde, harfler bulan›k
görünebilir, ekran kararabilir, görüntü k›rp›labilir veya meyilli gösterilebilir. Önerilen
çözünürlük de¤erinin seçildi¤inden emin olun.
Ayarlama yöntemi bilgisayara, iflletim sistemine göre farkl›l›k gösterebilir ve
yukar›da bahsedilen çözünürlük video kart› taraf›ndan desteklenmeyebilir.
Bu durumda, lütfen bilgisayar veya video kart› üreticinize sorun.
21
Sorun Giderme
Monitör görüntüsü hatal›
❁ Ekran rengi mono veya
anormal.
• Sinyal kablosunun düzgün flekilde tak›l›p
tak›lmad›¤›n› kontrol edin ve gerekirse s›k›flt›rmak
için bir tornavida kullan›n.
• Video kart›n›n yuvaya düzgün flekilde
yerlefltirildi¤inden emin olun.
• Control Panel (Kontrol Paneli) – Settings’de
(Ayarlar) renk ayar›n› 24 bitten daha yüksek
bir de¤ere (gerçek renk) ayarlay›n.
❁ Ekran titriyor.
• Ekran›n interlace (örüntüleme) moda ayarl›
olup olmad›¤›n› kontrol edin ve bu moda
ayarl›ysa önerilen çözünürlü¤e de¤ifltirin.
“Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found)”
(Tan›nmayan monitör, Tak&Çal›flt›r (VESA DDC) monitörü
bulundu) mesaj›n› görüyor musunuz?
❁ Monitör sürücüsünü
yüklediniz mi?
• Monitörünüzle birlikte gelen monitör
sürücüsü CD’sinden (veya disket) monitör
sürücüsünü yükledi¤inizden emin olun. Veya
htpp://www.lge.com web sitemizden
sürücüyü indirebilirsiniz.
• Video kart›n›n Plug&Play (Tak&Kullan) ifllevini
destekledi¤inden emin olun.
22
Teknik Özellikler
W1943TB
Monitör
18,51 inç (47,01 cm) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama
Yans›ma Önleme kaplamas›
Diyagonal görünürlük boyutu: 47,01 cm
0,30 x 0,30 mm (Piksel aral›k)
Senkronize
Girifl
Yatay Frekans
Dikey Frekans
Girifl Biçimi
30 – 61 kHz (Otomatik)
56 – 75 Hz (Otomatik)
Ayr› Eflitleme SOG (Sync On Green) (Yeflile
Senkronize), Dijital
Video Girifli
Sinyal Girifli
Girifl Biçimi
15 pin D-Sub konektör
DVI-D konnektörü(Dijital)
RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital
Çözünürlük
Maksimum
Önerilen
60 Hz’de VESA 1360 x 768
60 Hz’de VESA 1360 x 768
Tak&Çal›flt›r
DDC 2B
Güç Tüketimi
Aç›k Mod
Uyku Mod
Kapal› Mod
Boyutlar &
A¤›rl›k
:
≤
≤
21V (tipik)
1V
1V
Stand ‹le Birlikte
44,90 cm/ 17,68 inç
36,10 cm/ 14,21 inç
18,30 cm/ 7,20 inç
Genifllik
Yükseklik
Derinlik
A¤›rl›k (ambalaj hariç)
Stand Olmadan
44,90 cm/ 17,68 inç
29,05 cm/ 11,44 inç
5,85 cm/ 2,30 inç
3,3 kg (7,28 lbs)
Aral›¤›
E¤im : -5˚~15˚
Güç Girifli
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8A
Çevresel
Koflullar
‹flletim Koflullar›
Is›
Nem
10° - 35° aras›nda
%10 - %80 aras›nda yo¤unlaflmadan
Depolama Koflullar›
Is›
-20° - 60° aras›nda
Nem
%5 - %90 aras›nda yo¤unlaflmadan
Stand Altl›¤›
Tak›l› (
), Sökük ( O )
Güç kablosu
Duvar prizi tipi
NOT
Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan de¤iflmeye tabidir.
23
Teknik Özellikler
W1943SB
Monitör
18,51 inç (47,01 cm) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama
Yans›ma Önleme kaplamas›
Diyagonal görünürlük boyutu: 47,01 cm
0,30 x 0,30 mm (Piksel aral›k)
Senkronize
Girifl
Yatay Frekans
Dikey Frekans
Girifl Biçimi
30 – 61 kHz (Otomatik)
56 – 75 Hz (Otomatik)
Ayr› Eflitleme SOG (Sync On Green) (Yeflile
Senkronize)
Video Girifli
Sinyal Girifli
Girifl Biçimi
15 pin D-Sub konektör
RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm)
Çözünürlük
Maksimum
Önerilen
60 Hz’de VESA 1360 x 768
60 Hz’de VESA 1360 x 768
Tak&Çal›flt›r
DDC 2B
Güç Tüketimi
Aç›k Mod
Uyku Mod
Kapal› Mod
Boyutlar &
A¤›rl›k
Genifllik
Yükseklik
Derinlik
:
≤
≤
21V (tipik)
1V
1V
Stand ‹le Birlikte
44,90 cm/ 17,68 inç
36,10 cm/ 14,21 inç
18,30 cm/ 7,20 inç
A¤›rl›k (ambalaj hariç)
Stand Olmadan
44,90 cm/ 17,68 inç
29,05 cm/ 11,44 inç
5,85 cm/ 2,30 inç
3,3 kg (7,28 lbs)
Aral›¤›
E¤im : -5˚~15˚
Güç Girifli
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8A
Çevresel
Koflullar
‹flletim Koflullar›
Is›
Nem
10° - 35° aras›nda
%10 - %80 aras›nda yo¤unlaflmadan
Depolama Koflullar›
Is›
-20° - 60° aras›nda
Nem
%5 - %90 aras›nda yo¤unlaflmadan
Stand Altl›¤›
Tak›l› (
), Sökük ( O )
Güç kablosu
Duvar prizi tipi
NOT
Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan de¤iflmeye tabidir.
24
Teknik Özellikler
W2043TE
Monitör
20,0 inç (50,8 cm) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama
Yans›ma Önleme kaplamas›
Diyagonal görünürlük boyutu: 50,8 cm
0,2766 x 0,2766 mm (Piksel aral›k)
Senkronize
Girifl
Yatay Frekans
Dikey Frekans
Girifl Biçimi
30 – 83 kHz (Otomatik)
56 – 75 Hz (Otomatik)
Ayr› Eflitleme SOG (Sync On Green) (Yeflile
Senkronize), Dijital
Video Girifli
Sinyal Girifli
Girifl Biçimi
15 pin D-Sub konektör
RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital
Çözünürlük
Maksimum
Önerilen
60 Hz’de VESA 1600 x 900
60 Hz’de VESA 1600 x 900
Tak&Çal›flt›r
DDC 2B
Güç Tüketimi
Aç›k Mod
Uyku Mod
Kapal› Mod
Boyutlar &
A¤›rl›k
Genifllik
Yükseklik
Derinlik
:
≤
≤
25V (tipik)
0,5V
0,5V
Stand ‹le Birlikte
48,36 cm/ 19,04 inç
37,68 cm/ 14,83 inç
18,30 cm/ 7,20 inç
A¤›rl›k (ambalaj hariç)
Stand Olmadan
48,36 cm/ 19,04 inç
31,40 cm/ 12,36 inç
6,30 cm/ 2,48 inç
3,2 kg (7,05 lbs)
Aral›¤›
E¤im : -5˚~15˚
Güç Girifli
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,0A
Çevresel
Koflullar
‹flletim Koflullar›
Is›
Nem
10° - 35° aras›nda
%10 - %80 aras›nda yo¤unlaflmadan
Depolama Koflullar›
Is›
-20° - 60° aras›nda
Nem
%5 - %90 aras›nda yo¤unlaflmadan
Stand Altl›¤›
Tak›l› (
), Sökük ( O )
Güç kablosu
Duvar prizi tipi
NOT
Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan de¤iflmeye tabidir.
25
Teknik Özellikler
W2043SE
Monitör
20,0 inç (50,8 cm) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama
Yans›ma Önleme kaplamas›
Diyagonal görünürlük boyutu: 50,8 cm
0,2766 x 0,2766 mm (Piksel aral›k)
Senkronize
Girifl
Yatay Frekans
Dikey Frekans
Girifl Biçimi
30 – 83 kHz (Otomatik)
56 – 75 Hz (Otomatik)
Ayr› Eflitleme SOG (Sync On Green) (Yeflile
Senkronize)
Video Girifli
Sinyal Girifli
Girifl Biçimi
15 pin D-Sub konektör
RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm)
Çözünürlük
Maksimum
Önerilen
60 Hz’de VESA 1600 x 900
60 Hz’de VESA 1600 x 900
Tak&Çal›flt›r
DDC 2B
Güç Tüketimi
Aç›k Mod
Uyku Mod
Kapal› Mod
Boyutlar &
A¤›rl›k
Genifllik
Yükseklik
Derinlik
:
≤
≤
25V (tipik)
0,5V
0,5V
Stand ‹le Birlikte
48,36 cm/ 19,04 inç
37,68 cm/ 14,83 inç
18,30 cm/ 7,20 inç
A¤›rl›k (ambalaj hariç)
Stand Olmadan
48,36 cm/ 19,04 inç
31,40 cm/ 12,36 inç
6,30 cm/ 2,48 inç
3,2 kg (7,05 lbs)
Aral›¤›
E¤im : -5˚~15˚
Güç Girifli
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,0A
Çevresel
Koflullar
‹flletim Koflullar›
Is›
Nem
10° - 35° aras›nda
%10 - %80 aras›nda yo¤unlaflmadan
Depolama Koflullar›
Is›
-20° - 60° aras›nda
Nem
%5 - %90 aras›nda yo¤unlaflmadan
Stand Altl›¤›
Tak›l› (
), Sökük ( O )
Güç kablosu
Duvar prizi tipi
NOT
Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan de¤iflmeye tabidir.
26
Teknik Özellikler
W2243T
Monitör
21,53 inç (54,686 cm) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama
Yans›ma Önleme kaplamas›
Diyagonal görünürlük boyutu: 54,686 cm
0,248 x 0,248 mm (Piksel aral›k)
Senkronize
Girifl
Yatay Frekans
Dikey Frekans
Girifl Biçimi
30 – 83 kHz (Otomatik)
56 – 75 Hz (Otomatik)
Ayr› Eflitleme SOG (Sync On Green) (Yeflile
Senkronize), Dijital
Video Girifli
Sinyal Girifli
Girifl Biçimi
15 pin D-Sub konektör
DVI-D konnektörü(Dijital)
RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital
Çözünürlük
Maksimum
Önerilen
60 Hz’de VESA 1920 x 1080
60 Hz’de VESA 1920 x 1080
Tak&Çal›flt›r
DDC 2B
Güç Tüketimi
Aç›k Mod
Uyku Mod
Kapal› Mod
Boyutlar &
A¤›rl›k
:
≤
≤
40V (tipik)
1V
1V
Stand ‹le Birlikte
51,64 cm/ 20,33 inç
39,61 cm/ 15,59 inç
19,80 cm/ 7,80 inç
Genifllik
Yükseklik
Derinlik
A¤›rl›k (ambalaj hariç)
Stand Olmadan
51,64 cm/ 20,33 inç
33,27 cm/ 13,10 inç
6,20 cm/ 2,44 inç
3,8 kg (8,38 lbs)
Aral›¤›
E¤im : -5˚~15˚
Güç Girifli
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,0A
Çevresel
Koflullar
‹flletim Koflullar›
Is›
Nem
10° - 35° aras›nda
%10 - %80 aras›nda yo¤unlaflmadan
Depolama Koflullar›
Is›
-20° - 60° aras›nda
Nem
%5 - %90 aras›nda yo¤unlaflmadan
Stand Altl›¤›
Tak›l› (
), Sökük ( O )
Güç kablosu
Duvar prizi tipi
NOT
Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan de¤iflmeye tabidir.
27
Teknik Özellikler
W2243S
Monitör
21,53 inç (54,686 cm) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama
Yans›ma Önleme kaplamas›
Diyagonal görünürlük boyutu: 54,686 cm
0,248 x 0,248 mm (Piksel aral›k)
Senkronize
Girifl
Yatay Frekans
Dikey Frekans
Girifl Biçimi
30 – 83 kHz (Otomatik)
56 – 75 Hz (Otomatik)
Ayr› Eflitleme SOG (Sync On Green) (Yeflile
Senkronize)
Video Girifli
Sinyal Girifli
Girifl Biçimi
15 pin D-Sub konektör
RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm)
Çözünürlük
Maksimum
Önerilen
60 Hz’de VESA 1920 x 1080
60 Hz’de VESA 1920 x 1080
Tak&Çal›flt›r
DDC 2B
Güç Tüketimi
Aç›k Mod
Uyku Mod
Kapal› Mod
Boyutlar &
A¤›rl›k
Genifllik
Yükseklik
Derinlik
:
≤
≤
40V (tipik)
1V
1V
Stand ‹le Birlikte
51,64 cm/ 20,33 inç
39,61 cm/ 15,59 inç
19,80 cm/ 7,80 inç
A¤›rl›k (ambalaj hariç)
Stand Olmadan
51,64 cm/ 20,33 inç
33,27 cm/ 13,10 inç
6,20 cm/ 2,44 inç
3,8 kg (8,38 lbs)
Aral›¤›
E¤im : -5˚~15˚
Güç Girifli
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,0A
Çevresel
Koflullar
‹flletim Koflullar›
Is›
Nem
10° - 35° aras›nda
%10 - %80 aras›nda yo¤unlaflmadan
Depolama Koflullar›
Is›
-20° - 60° aras›nda
Nem
%5 - %90 aras›nda yo¤unlaflmadan
Stand Altl›¤›
Tak›l› (
), Sökük ( O )
Güç kablosu
Duvar prizi tipi
NOT
Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan de¤iflmeye tabidir.
28
Teknik Özellikler
Ön Ayar Modlar› (Çözünürlük)
W1943SB/W1943TB
Monitör Modlar› (Çözünürlük)
1
2
3
4
5
6
7
8
*9
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
Yatay Frekans (kHz)
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
47,712
Dikey Frekans (Hz)
70
60
75
60
75
75
60
75
60
W2043SE/W2043TE
Monitör Modlar› (Çözünürlük)
1
2
3
4
5
6
7
8
*9
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
Yatay Frekans (kHz)
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1600 x 900
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,123
67,500
60,000
29
Dikey Frekans (Hz)
70
60
75
60
75
60
75
75
60
Teknik Özellikler
W2243S/W2243T
Monitör Modlar› (Çözünürlük)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*12
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
Yatay Frekans (kHz)
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1680 x 1050
1920 x 1080
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,123
67,500
63,981
79,976
65,290
67,500
Dikey Frekans (Hz)
70
60
75
60
75
60
75
75
60
75
60
60
* Önerilen Mod
Gösterge
MOD
Aç›k Mod
Uyku Modu
Kapal› Mod
LED Rengi
K›rm›z›
Yan›p Sönen K›rm›z›
Kapal›
30
Montaj plakas›n›n kurulmas›
Bu monitör, Montaj plakas›n›n veya de¤ifltirilebilir cihaz›n teknik
özelliklerine uygundur.
1. Monitörü, ön yüzü afla¤›ya gelecek flekilde
yumuflak bezin üzerine yerlefltirin.
2. Stand Taban›n›, Stand Gövdesinden ay›rmak için Stand Taban› Kilidini 90°
çevirin.
<Kilitli De¤il>
Stand taban›n›, Locking Knob (Kilit Dü¤mesi) aç›k konumdayken bile
ç›karam›yorsan›z, Gösterilen dü¤meyi afla¤›ya do¤ru itin ve taban› ç›karmay›
yeniden deneyin.
Kilitleme
Dü¤mesi
3. Ç›karmak için Stand Taban›n› çekin.
31
Montaj plakas›n›n kurulmas›
4.
Montaj plakas›n› kurun.
Duvar montaj plakas› (Ay›rma amaçl›)
Bu stand tipinde veya duvar montaj› tipindedir
ve Duvar montaj plakas›yla tak›labilir. Ayr›nt›l›
bilgi için lütfen Duvar montaj plakas› sat›n
al›nd›¤›nda verilen kurulum k›lavuzuna
baflvurun. LG, duvar montaj›n›n kalifiye bir
uzman kurulumcu taraf›ndan yap›lmas›n›
önerir.
Kensington Güvenlik Yuvas›
Tüm bilgisayar ma¤azalar›ndan ayr›
olarak sat›n al›nabilecek kilitleme
kablosuna tak›l›d›r.
32
Ürünü kullanmadan önce mutlaka Önemli
Tedbirleri okuyun.
Kullanım Kılavuzunu (CD) ileride ihtiyacınızın
olması ihtimaline karşı saklayın.
SET’in model ve seri numarası SET’in arka
ve yan tarafında bulunur. Servise ihtiyacınız
olması ihtimaline karşılık bir yere kaydedin.
MODEL
SERİ NO.
Download PDF

advertising