LG | W2600H-PF | LG W2600H-PF دليل المالك

Kullan›c› K›lavuzu
W2600H
W2600HP
Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü
okudu¤unuzdan emin olun. Kullan›c› K›lavuzu’nu (CD) ileride
baflvurmak üzere eriflilir bir yerde saklay›n.
Ürünün üzerindeki etikete bak›n ve servis istedi¤inizde
sat›c›n›za bilgi verin.
Önemli Önlemler
Yanl›fl kullan›m olas› elektrik çarpmas›na veya yang›n tehlikesine yol
açabilse de bu birim kiflisel güvenli¤inizi sa¤lamak üzere düzenlenmifl ve
üretilmifltir. Bu monitörde bulunan tüm önlemleri uygun olarak yürütmek
için kurulumu, kullan›m› ve servisi için olan afla¤›daki temel kurallara
uyun.
Güvenlik
Sadece birimle birlikte verilen güç kablosunu kullan›n. Sat›c› taraf›ndan
verilen güç kablosu d›fl›nda farkl› bir kablo kullan›l›yorsa kablonun
uygulanan ulusal standartlar taraf›ndan onaylanm›fl oldu¤undan emin
olun. Kablo herhangi bir flekilde bozuksa kabloyu yenisiyle de¤ifltirmek
için lütfen üretici veya en yak›n yetkili tamir servisi sa¤lay›c›s›yla irtibata
geçin.
Güç kayna¤› kablosu ana ba¤lant› kesme cihaz› olarak kullan›l›r.
Kurulumdan sonra prizin kolayl›kla eriflilebilir durumda olmas›n› sa¤lay›n.
Monitörü sadece bu k›lavuzun teknik özelliklerinde gösterilen veya
ekranda listelenmifl bir güç kayna¤›ndan iflletin. Evinizde ne tip bir güç
kayna¤› sahip oldu¤unuzdan emin de¤ilseniz sat›c›n›za dan›fl›n.
Afl›r› yüklü AC prizleri ve uzatma kablolar› tehlikelidir. Ayn› flekilde
y›pranm›fl güç kablolar› ve bozuk fifller de tehlikelidir. Elektrik çarpmas›na
veya yang›n tehlikesine neden olabilir. De¤ifltirmek için servis
teknisyeninizi ça¤›r›n.
Monitörü Açmay›n
‹çerisinde kullan›c› taraf›ndan onar›labilecek parça bulunmamaktad›r.
Monitör KAPALI oldu¤unda dahi içersinde Tehlikeli Yüksek Voltaj
bulunmaktad›r.
Monitör düzgün flekilde çal›flm›yorsa sat›c›n›zla irtibata geçin.
Yeniden Paketleme
Düzgün flekilde sa¤lamlaflt›r›lmad›kça monitörü e¤imli bir rafa
yerlefltirmeyin.
Sadece üretici taraf›ndan önerilen bir stand kullan›n.
Lütfen ekran› yere düflürmeyin, sarsmay›n veya üzerine herhangi bir
nesne/oyuncak atmay›n.Aksi halde yaralanmalar meydana gelebilir,
ürün bozulabilir ve ekran hasar görebilir.
Yang›n veya Tehlikeleri Önlemek ‹çin:
Oday› uzun bir süre bofl b›rakaca¤›n›z zaman monitörü KAPATIN.
Evden ayr›l›rken monitörü hiçbir zaman AÇIK b›rakmay›n.
Çocuklar›n monitör kabininin içine nesne düflürmelerine veya itmelerine
engel olun. Baz› dahili parçalar yüksek voltaj içermektedir.
Bu monitör için tasarlanmam›fl aksesuarlar› kullanmay›n.
Ekran uzun bir süre kullan›lmad›¤›nda fiflini prizden çekin.
Gök gürültüsü ve flimflek çakmas› durumunda, oldukça tehlikeli
olabilece¤inden asla güç ve sinyal kablosuna dokunmay›n. Elektrik
çarpmas› meydana gelebilir.
1
Önemli Önlemler
Kurulum
Güç kablosunun üzerine hiçbir fleyin dayanmas›na veya yuvarlanmas›na izin
vermeyin ve monitörü güç kablosunun zarar görebilece¤i bir yere koymay›n.
Monitörü banyo küveti, banyo lavabosu, mutfak lavabosu, çamafl›r le¤eni, ›slak bir
zemin veya yüzme havuzu yan› gibi suya yak›n yerlerde kullanmay›n.
‹flletim s›ras›nda oluflan ›s›y› gidermek için monitörlerin kabinlerinde havaland›rma
delikleri bulunmaktad›r. Bu delikler t›kan›rsa oluflan ›s› yang›n tehlikesiyle
sonuçlanabilecek ar›zalara neden olabilir. Bu nedenle ASLA:
Monitörü yatak, kanepe, kilim vs. gibi yerlere koyarak alt›ndaki havaland›rma
deliklerini t›kamay›n.
Düzgün havaland›rma sa¤lanmad›¤› sürece monitörü gömme bir alana
yerlefltirmeyin.
Delikleri bez veya baflka maddelerle kapatmay›n.
Monitörü radyatör veya ›s› kayna¤› yak›n›na veya üzerine yerlefltirmeyin.
Aktif Matris LCD’yi kal›c› olarak çizebilece¤i, bozabilece¤i veya zarar verebilece¤i
için Aktif Matris LCD’yi sert bir maddeyle ovmay›n veya vurmay›n.
Ekranda afterimage (görüntü sonras›) oluflmas›na neden olabilece¤i için LCD
ekrana uzun süre parma¤›n›zla bast›rmay›n.
Baz› nokta hatalar› ekranda K›rm›z›, Yeflil ve Mavi lekeler olarak belirebilir. Ancak
bunun monitörün performans›na hiçbir etkisi yoktur.
LCD monitörünüz için en iyi görüntü kalitesini elde etmek için mümkünse önerilen
çözünürlü¤ü kullan›n. Önerilen çözünürlük d›fl›ndaki bir modda kullan›l›rsa
ekranda ölçekli veya ifllenmifl görüntüler ç›kabilir. Ancak bu sabit çözünürlüklü
LCD panelin özelli¤idir.
Uzun bir sure boyunca ekranda sabit bir görüntünün b›rak›lmas›, ekrana zarar
verebilir ve görüntü sabitlenmesine/kaz›nmas›na neden olabilir. Monitörde
mutlaka bir ekran koruyucusu kullan›n. Bu durum, di¤er üreticilerin ürünlerinde de
görülmektedir ve garanti kapsam›nda de¤ildir.
Temizlik
Monitör ekran›n›n ön yüzünü temizlemeden önce monitörün fiflini prizden ç›kart›n.
Hafif nemli (›slak olmayan) bir bez kullan›n. Monitörün ekran›na do¤rudan sprey
kullanmay›n. Aksi halde üzerine püskürtülen sprey elektrik çarpmas›na neden
olabilir.
Yeniden Paketleme
Kartonu ve ambalaj malzemesini atmay›n. Birimi içinde tafl›mak için idealdir.
Birimi baflka bir yere gönderirken orijinal malzemesiyle yeniden paketleyin.
Uygun fiekilde Atma
Bu üründe kullan›lan floresan lamba az miktarda c›va içermektedir.
Bu ürünü genel ev at›klar›yla birlikte atmay›n.
Bu ürün yerel idare yönetmeliklerine uygun flekilde at›lmal›d›r.
2
Monitörün Tak›lmas›
Monitörü kurmadan önce monitör, bilgisayar sistemi ve ba¤l› di¤er cihazlar›n
kapal› oldu¤undan emin olun.
Stand ünitesini takma veya ç›karma
1.
Monitörü ön yüzü afla¤›ya gelecek flekilde bir yast›¤›n veya yumuflak
bir bezin üzerine yerlefltirin.
2.
Stand Gövdesindeki ask›lar ile Stand Ünitesindeki eflleflen yuvalar›
hizalay›n.
3.
Ask›lar› yuvalara yerlefltirin.
Ask›
Stand Gövdesi
Stand Ünitesi
Yuva
Uyar›
Stand ünitesi olan bu monitörlerden bant ve kilitleme pimi yaln›zca ünite
ç›kar›ld›¤›nda ç›kar›labilir.
Aksi halde, stand›n ç›k›nt›l› k›s›mlar› yaralanman›za neden olabilir.
3
Monitörün Tak›lmas›
4.
Viday› sa¤a döndürerek monitörü Stand Ünitesine tak›n.
Vida : Vida tutucuyu kullanarak viday› çevirin.
5.
Takt›¤›n›z kablonun difli parças›na ba¤land›ktan sonra öne bakacak
flekilde monitörü kald›r›n ve çevirin.
6.
Monitör ve Stand Ünitesini ay›rmak için sola çevirerek viday› ç›kar›n.
Önemli
Bu resim genel ba¤lant› modelini göstermektedir. Monitörünüz resimde
gösterilen maddelerden farkl› olabilir.
Ürünü sadece stand altl›¤›n› tutarak ters flekilde tafl›may›n. Ürün düflebilir ve zarar
görebilir veya aya¤›n›z› yaralayabilir.
4
Monitörün Tak›lmas›
Monitörü kurmadan önce monitör, bilgisayar sistemi ve ba¤l› di¤er cihazlar›n
kapal› oldu¤undan emin olun.
Monitörünüzün konumland›r›lmas›
1. Maksimum konfor için panelin konumunu farkl› yollarla ayarlay›n.
E¤im Aral›¤›: -5°~20°
Dönme Aral›¤› : 350˚
Yükseklik Aral›¤› : maksimum 3,94 inç (100,0mm)
100,0mm
* Yüksekli¤i ayarlamak
için Kilitleme pimini
ç›kard›¤›n›zdan emin olun.
Ergonomik
EYüksekli¤i ayarlamak için, Kilitleme pimini ç›kard›ktan sonra tekrar takman›z gerekmez.
Ergonomik ve rahat bir görüntüleme konumu elde etmek için monitörün öne e¤im
aç›s›n›n 5 dereceyi geçmemesi önerilir.
5
Monitörün Tak›lmas›
Bilgisayar›n Kullan›lmas›
1. Bilgisayar› ve ürünü kapatt›¤›n›zdan emin olun. S›ras›yla sinyal girifl kablosunu
ve güç kablosunu 2 ba¤lay›n, ard›ndan sinyal kablosunun vidas›n› s›k›n.
A Dsub Kablosunu ba¤lay›n (Bilgisayar)
B Dsub Kablosunu ba¤lay›n (Mac)
C DVI-D Kablosunu ba¤lay›n
NOT
Bu, arkadan görünümünün basitlefltirilmifl bir
resmidir.
Bu arkadan görünüm genel bir modeli gösterir; sizin
ekran›n›z gösterilenden farkl› olabilir.
Ürün için standart uyumlulu¤u sa¤lamak üzere
kullan›c›, demir çekirdekli korumal› (anten) arabirim
kablosu (D-sub 15 pimli kablo, DVI kablosu)
kullanmal›d›r.
Güç kablosu 2
1 Sinyal Kablosu
Mac adaptörü
Apple Macintosh kullanimi için
verilen kablo üzerindeki 15
pin yüksek yo¤unluklu (3
sr›a) d-sub VGA
Bilgisayar konektörünü 15 pin 2 s›ral›
konektöre de¤ifltirmek için
ayn bir fifl adaptörü
gereklidir.
Mac
Duvar
prizi tipi
Bilgisayar
Dijital Sinyal DVI
(bu özellik bütün ülkelerde bulunmamaktad›r.)
2. Gücü açmak için yan anahtar panelindeki dü¤mesine
dokunun. Monitöre güç geldi¤inde, 'Self Image Setting
Function' (Görüntü Ayarlama ‹fllevi) otomatik olarak
çal›flt›r›l›r. (Yaln›zca Analog Modu)
Power (Güç) Tuflu
NOT
‘Self Image Setting Function’ (Otomatik Görüntü Ayar› ‹fllevi) ? Bu ifllev kullan›c›ya en uygun
ekran ayarlar›n› sa¤lar. Kullan›c› monitörü ilk kez takt›¤›nda bu ifllev ekran› en uygun ayr› girifl
sinyalleri ayarlar›na otomatik olarak getirir.
‘AUTO/SET (OTOMAT‹K/AYARLA) ‹fllevi'? Ayg›t› kullan›rken veya ekran çözünürlü¤ünü
de¤ifltirdikten sonra bulan›k ekran, belirgin olmayan harfler, ekran titreflimi veya e¤ik ekran
gibi sorunlarla karfl›lafl›rsan›z, AUTO/SET (OTOMAT‹K/AYARLA) ifllev dü¤mesine
dokunarak çözünürlü¤ü iyilefltirin
6
1
Harici Cihazlara Ba¤lama
USB (Evrensel Seri Veri Yolu) Kablosunu Ba¤lama
"USB (Evrensel Seri Veri Yolu)" farkl› masaüstü çevre birim ayg›tlar›n›z› kolay bir
flekilde bilgisayar›n›za ba¤lamaya yönelik bir yeniliktir. USB’yi kullanarak farenizi,
klavyenizi ve di¤er çevre birim ayg›tlar›n› bilgisayar›n›za ba¤lamak yerine ekran›n›za
ba¤layabilirsiniz. Bu durum sisteminizi ayarlarken size esneklik sa¤lar. USB sayesinde,
tek bir USB ba¤lant› noktas›na en fazla 120 ayg›ttan oluflan bir dizi ba¤layabilirsiniz ve
bilgisayar çal›fl›rken takabilir veya otomatik tan›ma, yap›land›rma özelliklerini kullanarak
ç›karabilirsiniz. Bu ekranda, di¤er 2 USB ayg›t›n›n tak›lmas›na olanak sa¤layan VER‹
YOLUNDAN güç alan dahili bir USB hub bulunur.
1.
USB kablosunu kullanarak, ekran›n yukar› ak›m ba¤lant› noktas›n› USB
uyumlu bir bilgisayar›n veya baflka bir hub'›n afla¤› ak›m ba¤lant› noktas›na
ba¤lay›n. (Bilgisayarda bir USB ba¤lant› noktas› bulunmas› gerekir)
2. USB uyumlu çevre birim ayg›tlar›n› ekran›n afla¤› ak›m ba¤lant› noktalar›na
ba¤lay›n.
USB afla¤› ak›m Ba¤lant› Noktas›
Fare, bellek çubu¤u veya USB sabit disk vb.
gibi USB uyumlu çevre birimlerinin
kablolar›n› tak›n.
USB yukar› ak›m Ba¤lant› Noktas› x 1
Masaüstü veya dizüstü bilgisayarlar›n afla¤›
ak›m konnektörlerine ba¤lay›n. (Bununla birlikte
bilgisayar›n USB deste¤ine ve USB ba¤lant›
noktas›na sahip olmas› gerekir.)
3. Monitörün USB ba¤lant› noktas› USB 2,0 ve Yüksek H›z kablolar›n› destekler.
Veri H›z›
Güç Tüketimi
Yüksek H›z
Tam H›z
Düflük H›z
480Mbps
12Mbps
1,5Mbps
2,5W
(Maks., her Ba¤lant› Noktas›)
2,5W
2,5W
(Maks., her Ba¤lant› Noktas›)
(Maks., her Ba¤lant› Noktas›)
Not
USB hub ifllevini etkinlefltirmek için, ekran USB kablosu ile USB uyumlu bir
bilgisayara (iflletim sistemi) veya USB kablosuna sahip baflka bir hub'a (kapal›)
ba¤l› olmal›d›r.
USB kablosunu ba¤larken, kablo taraf›ndaki konnektörün flekli ile ba¤lanacak
taraftaki fleklin ayn› oldu¤undan emin olun.
Ekran güç tasarruf modunda olsa bile, USB uyumlu ayg›tlar ekran›n USB
ba¤lant› noktalar›na (yukar› ve afla¤› ak›m) tak›ld›klar›nda çal›flacaklard›r.
7
Harici Cihazlara Ba¤lama
Kablolar› düzenlenmek için
Güç kordonunu ve sinyal kablosunu flekilde gösterildi¤i gibi ba¤lay›n,
ard›ndan grubu kablo tutucusu 1 ve 2 ile sabitleyin.
2.
1. Kablo tutucusu 1’i yuvaya tak›n.
Güç kordonunu ve sinyal
kablosunu kablo tutucusu 1’e
yerlefltirin.
Kablo Tutucusu 1
3. Güç
kablosunu ve sinyal kablosunu kablo tutucusu 2’ye yerlefltirin.Bir
elinizle kablo tutucusu 2’nin alt›na bast›r›rken, di¤er elinizle resimde
gösterildi¤i gibi üst taraf›ndan çekin.
Çekin
Bast›r›n
Kablo Tutucusu 2
8
Kontrol Paneli ‹fllevleri
Ön Panel Kontrolleri
ZOOMING
(EZ YAKINLAfiTIRMA)
Tuflu
EZ Zoom, ekran çözünürlü¤ünü tek ad›ml›k art›mlar
biçiminde azalt›r. Dü¤meye bir kez dokunulmas›,
çözünürlü¤ü bir birim azalt›rken; dü¤meye ikinci kez
dokunulmas›, çözünürlü¤ü orijinal ekran ayarlar›na
döndürür.
‘EZ ZOOMING’ tufluna bir kez dokunulmas›,
görüntünün boyutunu büyüterek karakterleri ve
resimleri daha kolay görebilmenizi sa¤lar.
Bu özelli¤i kullanabilmek için ekte verilen CD-ROM’daki forteManager
Program›n› yükleyin.
Önerilen çözünürlük seviyeleri flunlard›r : 1920 x 1200, 1680 x 1050, 1600 x
1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600.
Ayar de¤eri, iflletim sistemine veya video kart›na ba¤l› olarak de¤ifliklik gösterir.
Daha fazla bilgi için lütfen bilgisayar üreticisi taraf›ndan haz›rlanan kullan›c›
k›lavuzuna bak›n.
MENU (Menü)
Tuflu
On Screen Display’e (Ekran Görüntüsü) girmek
veya ç›kmak için bu tufla bas›n.
OSD LOCKED/UNLOCKED
(OSD Kilitlendi/OSD Kilidi Aç›ld›)
Bu ifllev, geçerli kontrol ayarlar›n› kilitlemenizi sa¤lar;
bu sayede kontrol ayarlar› yanl›fll›kla de¤iflmez.
Birkaç saniye süreyle MENU (MENÜ) dü¤mesine
dokunun. "OSD LOCKED" (OSD K‹L‹TL‹) mesaj›
görüntülenmelidir.
Kilidi açmak isterseniz, yeniden birkaç saniye süreyle
MENU (MENÜ) dü¤mesine dokunun. "OSD LOCKED"
(OSD K‹L‹D‹ AÇILDI) mesaj› görüntülenmelidir.
9
Kontrol Paneli ‹fllevleri
Tufllar›
On Screen Display’de bulunan ifllevleri seçmek
veya ayarlamak için bu tufllar› kullan›n.
Daha fazla bilgi için sayfa 17’ya baflvurun.
(Kaynak
K›sayol Tuflu)
D-Sub veya DVI konektörünü etkin k›lmak için bu tuflu
kullan›n. Bu özellik monitöre iki bilgisayar ba¤l›
oldu¤unda kullan›l›r. Varsay›lan ayar D-Sub’d›r.
On Screen Display’de (Ekran Görüntüsü) bir seçime
AUTO/SET
(Otomatik/ Ayar) girmek için bu tuflu kullan›n.
Tuflu
AUTO IMAGE ADJUSTMENT
(Otomatik Görüntü Ayar›)
Ekran ayarlar›n›z› yaparken, On Screen Display
(OSD – Ekran Üstü Gösterim) seçeneklerine
girmeden önce her zaman için AUTO/SET
(OTOMAT‹K/AYARLA) dü¤mesine dokunun. Bu,
otomatik olarak geçerli ekran çözünürlü¤ü boyutu
(ekran modu) için görüntüleme ayarlar›n›z› ideal
de¤erlere getirir.
En iyi ekran modu
1920 x 1200
Power (Güç) Tuflu
Monitörü açmak veya kapatmak için bu tuflu
kullan›n.
Power Indicator Monitör normal flekilde çal›flt›¤›nda (Aç›k Mod) bu
gösterge yeflil veya mavi renkte yanar. Monitör
(Güç Göstergesi) Uyku modundaysa bu gösterge sar› renge döner.
10
On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Kontrol Ayar›
Ekran Ayar›
On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Kontrolü sistemiyle
görüntü boyutu, konum ve ekran parametrelerinin ayarlanmas› h›zl›
ve kolayd›r. Size kontrollerin kullan›m›n› göstermek için afla¤›da
k›sa bir örnek verilmektedir. Afla¤›daki bölüm OSD’yi kullanarak
yapabilece¤iniz mevcut ayarlar ve seçimlerin özetidir.
NOT
Görüntü ayarlar›n› yapmadan önce ekran›n en az 30 dakika dengelenmesine izin verin.
On Screen Display’de (Ekran Görüntüsü) ayar yapmak için afla¤›daki
ad›mlar› izleyin:
MENU (MENÜ) Dü¤mesine dokundu¤unuzda OSD (Ekran Üstü Gösterim) ana
menüsü belirir.
Bir kontrole eriflmek için
veya
Dü¤melerini kullan›n. ‹stedi¤iniz simge
vurguland›¤›nda, AUTO/SET (OTOMAT‹K/AYARLA) Dü¤mesine dokunun.
Görüntüyü istenilen seviyeye ayarlamak için
/
Dü¤melerini kullan›n. Di¤er alt
menü ö¤elerini seçmek için AUTO/SET (OTOMAT‹K/AYARLA) Dü¤mesini kullan›n.
Ana menüye dönmek ve baflka bir ifllev seçmek için MENU (MENÜ) Dü¤mesine
dokunun. OSD menüsünden ç›kmak için MENU (MENÜ) Dü¤mesine iki kez dokunun.
11
On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Seçimi ve Ayar›
Afla¤›daki tablo tüm On Screen Display (Ekran Görüntüsü) kontrol, ayarlama
ve ayar menülerini gösterir.
Ana menü
PICTURE
(RES‹M)
Alt menü
A
D
BRIGHTNESS (PARLAKLIK)
Ekran›n parlakl›k, kontrast
ve gamas›n› ayarlamak
içindir.
CONTRAST (KONTRAST)
GAMMA (GAMA)
COLOR
(RENK)
PRESET
(ÖN AYAR)
Referans
sRGB
6500K
9300K
Ekran rengini uyarlamak
içindir.
RED (KIRMIZI)
GREEN (YEfi‹L)
BLUE (MAV‹)
POSITION
(KONUM)
TRACKING
(‹ZLEME)
HORIZONTAL (YATAY)
Ekran konumunu
ayarlamak içindir.
VERTICAL (D‹KEY)
CLOCK (SAAT)
PHASE (FAZ)
Ekran›n berrakl›¤›n›,
dengesini ve keskinli¤ini
düzeltmek içindir.
SHARPNESS (KESK‹NL‹K)
LANGUAGE (D‹L)
SETUP
(KURULUM)
OSD
POSITION
HORIZONTAL (YATAY)
(OSD KONUMU)
VERTICAL (D‹KEY)
Ekran durumunu
kullan›c›n›n iflletim
ortam›na uyarlamak
içindir.
WHITE BALANCE
(BEYAZ DENGES‹ )
POWER INDICATOR
(GÜÇ GÖSTERGES‹)
SOUND (SES)
4 : 3 IN WIDE
(4 : 3 GEN‹fi EKRAN)
FACTORY RESET
(FABR‹KA AYARLARINA SIFIRLAMA)
FLATRON
F-ENGINE
MOVIE/TEXT (Film/ Metin)
‹stenen görüntü ayarlar›n›
seçmek ve uyarlamak
içindir.
USER (Kullan›c›)
NORMAL
: Ayarlanabilir
A: Analog Girifl
D: Dijital Girifl
NOT
Simgelerin s›ras› modele (12~ 17) ba¤l› olarak de¤iflebilir.
12
On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Seçimi ve Ayar›
OSD sistemini kullanarak bir maddenin seçilmesi ve ayarlanmas›
prosedürü gösterildi. Menüde gösterilen tüm maddelerin simgeleri,
simge adlar› ve simge tan›mlar› afla¤›da listelenmektedir.
MENU (MENÜ) Dü¤mesine dokundu¤unuzda OSD (Ekran Üstü Gösterim) ana
menüsü belirir.
Menü
Ad›
PICTURE
Alt menüler
Simgeler
Tufl ‹pucu
MENU
: Ç›k›fl
: Ayar (Azaltma/ Artt›rma)
SET
: Enter
: Baflka bir alt menü seçer.
NOT
Monitördeki OSD (On Screen Display) (Ekran Görüntüsü) menüsü dilleri k›lavuzdan
farkl› olabilir.
13
On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Seçimi ve Ayar›
Ana menü
Alt menü
Tan›m
PICTURE (Resim)
PICTURE
BRIGHTNESS
(Parlakl›k)
Ekran›n parlakl›¤›n› ayarlamak içindir.
CONTRAST
(Kontrast)
GAMMA
(Gama)
Ekran›n kontrast›n› ayarlamak içindir.
MENU(Menü): Ç›k›fl
: Azalt›r
: Artt›r›r
SET (Ayarla) : Baflka bir alt menü seçer
Kendi gama de¤erinizi ayarlar: 50/0/50
Monitörde yüksek gama de¤erleri
beyaz›ms› görüntüler gösterir ve
düflük gama de¤erleri yüksek
kontrastl› görüntüler gösterir.
COLOR(Renk)
PRESET
(Ön Ayar)
Ekran rengini belirtir.
• sRGB: Ekran rengini SRGB standart
renk özelliklerine uymas› için
ayarlar.
• 6500K: Hafif k›rm›z›ms› beyaz.
• 9300K: Hafif mavimsi beyaz.
RED (K›rm›z›)
Kendi k›rm›z› renk seviyenizi ayarlar.
GREEN (Yeflil)
Kendi yeflil renk seviyenizi ayarlar.
COLOR
MENU(Menü): Ç›k›fl
BLUE (Mavi)
: Azalt›r
: Artt›r›r
SET (Ayarla) : Baflka bir alt menü seçer
14
Kendi mavi renk seviyenizi ayarlar.
On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Seçimi ve Ayar›
Ana menü
Alt menü
Tan›m
POSITION (Konum)
POSITION
HORIZONTAL
(Yatay)
Görüntüyü sola ve sa¤a do¤ru
hareket ettirmek içindir.
VERTICAL
(Dikey)
Görüntüyü yukar› ve afla¤› do¤ru
hareket ettirmek içindir.
MENU(Menü): Ç›k›fl
: Azalt›r
: Artt›r›r
SET (Ayarla) : Baflka bir alt menü seçer
TRACKING (Stopování)
TRACKING
CLOCK
(‹zleme)
Ekran›n arka plan›nda görünen dikey
çubuklar› veya çizgileri azaltmak
içindir. Ayn› zamanda yatay ekran
boyutu da de¤iflecektir.
PHASE (Saat)
Ekran›n odak ayar›n› yapmak içindir.
Bu madde yatay paraziti gidermenizi
ve karakterlerin görüntüsünü
netlefltirmenizi veya keskinlefltirmenizi
sa¤lar.
SHARPNESS
MENU(Menü): Ç›k›fl
(Faz)
: Azalt›r
: Artt›r›r
SET (Ayarla) : Baflka bir alt menü seçer
15
Ekran›n netli¤ini ayarlamak içindir.
On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Seçimi ve Ayar›
Ana menü
SETUP
(Kurulum)
Alt menü
Tan›m
LANGUAGE
(Dil)
Kontrol adlar›n›n görüntülendi¤i dili seçmek
içindir.
OSD POSITION
(OSD Konumu)
OSD penceresinin ekrandaki konumunu
ayarlamak içindir.
WHITE
BALANCE
(Beyaz
Dengesi)
Video kart› ç›k›fl› gerekli teknik özelliklerden
farkl›ysa renk seviyesi video sinyali
bozulmas›na ba¤l› olarak bozulacakt›r. En iyi
görüntüyü elde etmek için bu ifllev kullan›larak
sinyal seviyesi video kart›n›n standart ç›k›fl
seviyesine uymas› için ayarlan›r. Ekranda
siyah ve beyaz renkler bulundu¤unda bu ifllevi
etkinlefltirin.
Monitörün ön taraf›ndaki güç göstergesini ON
POWER
INDICATOR (Güç (Aç›k) veya OFF (Kapal›) olarak ayarlamak için
bu ifllevi kullan›n.
Göstergesi))
OFF (Kapal›) olarak ayarlarsan›z kapat›lacakt›r.
ON (Aç›k) olarak ayarlad›¤›n›zda güç göstergesi
otomatik olarak aç›lacakt›r.
MENU(Menü) : Ç›k›fl
: Ayarla
: Ayarla
SET (Ayarla): Baflka bir alt
menü seçer
SOUND
(SES)
Monitör kapal› veya aç›kken ya da menü
dü¤mesine dokunuldu¤unda ç›kan sesi,
kullan›c›n›n ON1, ON2 veya kapal› ayar›na
getirmesine olanak tan›yan bir ifllevdir.
4 : 3 IN
WIDE (4 : 3
GEN‹fi
EKRAN)
Ekran›n görüntü boyutunu seçmek için kullan›n.
WIDE
Resolution
1600x1200
1280x1024
1152x864
1024x768
800x600
640x480
720x480
4:3
*4:3 : Girifl videosu sinyal oran›na ba¤l›
olarak en iyi hale getirilmifl bir ekran oran›
olarak de¤ifltirilir. (1280X1024 girifl sinyali
5:4 oran›, 1024X768 girifl sinyali de 4:3
oran› olarak de¤ifltirilir.)
Screen ratio
4:3
5:4
4:3
4:3
4:3
4:3
3:2
4 : 3 IN WIDE’›n (4 : 3 GEN‹fi EKRAN) 4:3
biçimini desteklemedi¤i girifl sinyali afla¤›daki
gibidir. - 26 inç monitör için 720x400, 1280x768,
1360x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1200.
FACTORY
RESET (Fabrika
Ayarlar›na
S›f›rlama)
“LANGUAGE” (Dil) d›fl›nda varsay›lan tüm
fabrika ayarlar›n› geri yükler.
Hemen s›f›rlamak için dü¤mesine
dokunun.
Bu, monitör görüntüsünü düzeltmiyorsa varsay›lan fabrika ayarlar›n› geri yükleyin.
Gerekirse beyaz dengesi ifllevini yeniden uygulay›n. Bu ifllev sadece girifl sinyali
bir analog sinyal oldu¤unda etkinleflecektir.
16
On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Seçimi ve Ayar›
Monitörün önündeki
dü¤mesine dokundu¤unuzda, OSD ekran›
görüntülenir.
Menü Ad›
Simgeler
Alt Menü Ad›
FLATRON F-ENGINE
Uygulad›¤›nda ekran
Uygulanmad›¤›nda ekran
F-ENGINE ifllevini çal›flt›rd›¤›n›zda, gösterildi¤i
biçimde ekranda iki ton görüntülenir. Uygulanan
(geçerli) ekranda sol tarafta, ton uygulanmayan
ekran da sa¤ tarafta görüntülenir. Ayarlanan ekran›
kullanmak için SET (AYARLA) dü¤mesine dokunun.
Ana menü
Alt menü
Tan›m
MOVIE
Bu özellik ortama (çevre ayd›nlatmas›, görüntü çeflitleri
/TEXT
vs) uygun hale getirilmifl en çok istenen görüntü
(Film/Metin) durumunu kolayl›kla seçmenizi sa¤lar.
MOVIE (Film): Video veya filmlerdeki animasyon
görüntüleri için
MENU(Menü): Ç›k›fl
, : Kayd›r
SET (Ayarla) : Seç
TEXT (Metin): Metin görüntüleri için (Word ifllemi vs.)
User (Kullan›c›)
User
(Kullan›c›) Parlakl›k, ACE veya RCM’yi manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Farkl› bir
ortam kullan›rken dahi ayarlanan de¤eri kaydedebilir veya geri
yükleyebilirsiniz.
USER (KULLANICI) alt menü ifllevini
ayarlamak için SET (AYARLA) Dü¤mesine
dokunun.
...
(Brightness) (Parlakl›k): Ekran parlakl›¤›n› ayarlar.
...ACE (Adaptive Clarity Enhance) (Uyarlan›r Berrakl›k Gelifltirme): Berrakl›k modunu seçer.
Uygulanmam›fl
Zay›f netlik ve ayd›nlatma kontrast›.
Güçlü netlik ve ayd›nlatma kontrast›.
...RCM (Real Color Management) (Gerçek Renk Yönetimi): Renk modunu seçer.
MENU(Menü): Ç›k›fl
: Azalt›r
: Artt›r›r
SET (Ayarla) : Baflka bir alt menü seçer
0
Uygulanmam›fl
2
Renk tonu
1
Yeflil gelifltirme
3
Renk Gelifltirme
SET tuflunu kullanarak SAVE alt menüsünü seçin ve tufllar›
kullanarak YES (Evet) de¤erini kaydedin.
NORMAL Normal iflletim koflullar› alt›ndad›r.
17
Sorun Giderme
Servis ça¤›rmadan önce afla¤›dakileri kontrol edin.
Görüntü yok
❁ Monitörün güç kablosu
tak›l› m›?
• Güç kablosunun prize düzgün flekilde tak›l›p
tak›lmad›¤›na bak›n ve kontrol edin.
❁ Güç göstergesinin ›fl›¤›
yan›yor mu?
• Güç dü¤mesine dokunun.
❁ Güç göstergesi sar›
renk mi?
• Monitör güç tasarrufu modundaysa ekran›
geri getirmek için mouse’u hareket ettirmeyi
veya klavyedeki herhangi bir tufla basmay›
deneyin.
•Bilgisayar› açmay› deneyin.
❁ Ekranda “OUT OF
RANGE” (Alan D›fl›)
mesaj› görüyor
musunuz?
• Bilgisayardan (video kart›) gelen sinyal monitörün
❁ Ekranda “CHECK
SIGNAL CABLE”
(Sinyal Kablosunu
Kontrol Edin) mesaj›n›
görüyor musunuz?
• Bilgisayar›n›z ve monitörünüz aras›ndaki kablo
yatay veya dikey frekans s›n›r›n›n d›fl›ndaysa bu
mesaj ç›kar. Bu k›lavuzun “Teknik Özellikler”
bölümüne bak›n ve monitörünüzü yeniden
yap›land›r›n.
tak›l› olmad›¤›nda bu mesaj ç›kar. Sinyal
kablosunu kontrol edin ve yeniden deneyin.
Ekranda “OSD LOCKED” (OSD Kilitlendi) mesaj› görüyor musunuz?
❁ MENU (Menü) tufluna
bast›¤›n›zda ekranda
“OSD LOCKED” (OSD
Kilitlendi) mesaj›n› görüyor
musunuz?
• Mevcut kontrol ayarlar›n›n kazayla de¤ifltirilmemesi
için bu ayarlar› emniyet alt›na alabilirsiniz.
Birkaç saniye boyunca MENU (Menü) tufluna
bast›¤›n›zda OSD kontrollerinin kilidini açabilirsiniz:
“OSD UNLOCKED” (OSD Kilidi Aç›ld›) mesaj›
ç›kacakt›r.
18
Sorun Giderme
Monitör görüntüsü hatal›
❁ Monitör Konumu hatal›. •
Ekran görüntünüzü, otomatik olarak ideal ayar›na
getirmek için AUTO/SET (OTOMAT‹K/AYARLA)
Dü¤mesine dokunun. Tatmin edici bir sonuç elde
edemezseniz, OSD menüsündeki H (yatay) konumu ve
V (dikey) konumu simgesini kullanarak görüntü
konumunu ayarlay›n.
❁ Ekran›n arka plan›nda
dikey çubuklar veya
çizgiler görünüyor.
• Ekran görüntünüzü, otomatik olarak ideal ayar›na
❁ Görüntüde veya
karakterlerde ç›kan
yatay parazit net
olarak
tan›mlanam›yor.
• Ekran görüntünüzü, otomatik olarak ideal ayar›na
getirmek için AUTO/SET (OTOMAT‹K/AYARLA)
dü¤mesine dokunun. Tatmin edici bir sonuç elde
edemezseniz, OSD menüsündeki CLOCK (SAAT)
simgesini kullanarak dikey çubuk veya flerit say›s›n›
azalt›n.
getirmek için AUTO/SET (OTOMAT‹K/AYARLA)
dü¤mesine dokunun. Tatmin edici bir sonuç elde
edemezseniz, OSD menüsündeki PHASE (FAZ)
simgesini kullanarak yatay çubuk say›s›n› azalt›n.
• Control Panel (Kontrol Paneli) --> Display (Ekran) -->
Settings’i (Ayarlar) kontrol edin ve monitörü önerilen
çözünürlü¤e ayarlay›n veya monitör görüntüsünü
ideal ayara getirin. Renk ayar›n› 24 bitten daha
yüksek bir de¤ere (gerçek renk) ayarlay›n.
Önemli
Control Panel (Kontrol Paneli) --> Display (Ekran) --> Settings’i (Ayarlar)
kontrol edin ve frekans veya çözünürlü¤ün de¤ifltirilip de¤ifltirilmedi¤ine bak›n.
De¤ifltirilmiflse sadece video kart›n› önerilen çözünürlü¤e getirin.
En ‹yi Çözünürlü¤ü Önerme Nedenleri : Görünüm oran› 16:10’dur. Girifl
çözünürlü¤ü 16:10 de¤ilse ( 16:9, 5:4, 4:3 gibi), bulan›k harfler, bulan›k ekran,
kesik ekran görüntüsü veya kaym›fl ekran gibi sorunlarla karfl›laflabilirsiniz.
Ayarlama yöntemi bilgisayara, iflletim sistemine göre farkl›l›k gösterebilir ve
yukar›da bahsedilen çözünürlük video kart› taraf›ndan desteklenmeyebilir.
Bu durumda, lütfen bilgisayar veya video kart› üreticinize sorun.
19
Sorun Giderme
Monitör görüntüsü hatal›
❁ Ekran rengi mono veya • Sinyal kablosunun düzgün flekilde tak›l›p tak›lmad›¤›n›
anormal.
kontrol edin ve gerekirse s›k›flt›rmak için bir tornavida
kullan›n.
• Video kart›n›n yuvaya düzgün flekilde
yerlefltirildi¤inden emin olun.
• Control Panel (Kontrol Paneli) – Settings’de
(Ayarlar) renk ayar›n› 24 bitten daha yüksek bir
de¤ere (gerçek renk) ayarlay›n.
❁ Ekran titriyor.
• Ekran›n interlace (örüntüleme) moda ayarl› olup
olmad›¤›n› kontrol edin ve bu moda ayarl›ysa
önerilen çözünürlü¤e de¤ifltirin.
Monitör sürücüsünü yüklediniz mi?
❁ Monitör sürücüsünü
yüklediniz mi?
• Monitörünüzle birlikte gelen monitör
sürücüsü CD’sinden (veya disket) monitör
sürücüsünü yükledi¤inizden emin olun. Veya
htpp://www.lge.com web sitemizden
sürücüyü indirebilirsiniz.
❁ “Unrecognized monitor,
Plug&Play (VESA DDC)
monitor found)”
(Tan›nmayan monitör,
Tak&Çal›flt›r (VESA
DDC) monitörü bulundu)
mesaj›n› görüyor
musunuz?
• Video kart›n›n Plug&Play (Tak&Kullan) ifllevini
destekledi¤inden emin olun.
20
Teknik Özellikler
Monitör
Senkronize Girifl
W2600H
26 inç (64,868 cm) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama
Yans›ma Önleme Kaplamas›
Diyagonal görünürlük boyutu: 64,868 cm
0,2865 mm piksel aral›k
Yatay Frekans:
30 – 83 kHz (Otomatik)
Dikey Frekans:
56 – 75 Hz (Otomatik)
Girifl Biçimi:
Ayr› Eflitleme
SOG (Sync On Green)(Yeflile Senkronize),Dijital(HDCP)
Sinyal Girifli:
15 pin D-Sub konektör
DVI-D konnektörü(Dijital)
Girifl Biçimi:
RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital
Çözünürlük
Maksimum:
Önerilen:
60 Hz’de VESA 1920 x 1200
60 Hz’de VESA 1920 x 1200
Tak&Çal›flt›r
DDC 2B
Güç Tüketimi
Aç›k Mod
Uyku Mod
Kapal› Mod
Video Girifli
Boyutlar & A¤›rl›k
:
≤
≤
50 V (Tipik),65 V (USB Tam Yüklü)
1V
1V
Stand ‹le Birlikte
Stand Olmadan
Genifllik 60,19 cm/ 23,70 inç
60,19 cm/ 23,70 inç
Yükseklik 46,32 cm/ 18,24 inç(Min.) 41,37 cm/ 16,29 inç
56,32 cm/ 22,17 inç(Maks.)
Derinlik 27,02 cm/ 10,64 inç
8,10 cm/ 3,19 inç
A¤›rl›k (ambalaj hariç)
10,6 kg (23,37 lbs)
Aral›k
E¤im
Dönüfl
Yükseklik
Güç Girifli
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,2A
Çevresel Koflullar
‹flletim Koflullar›
Is›
10° - 35° aras›nda
Nem
%10 - %80 aras›nda yo¤unlaflmadan
Depolama Koflullar›
Is›
-20° - 60° aras›nda
Nem
%5 - %90 aras›nda yo¤unlaflmadan
-5˚~20˚
350˚
100 mm / 3,94 inç
21
Teknik Özellikler
W2600H
Stand Altl›¤›
Tak›l› (
Güç kablosu
Duvar prizi tipi veya PC fifli tipi
USB
Standart
USB 2,0, Kendi Gücü Var
Veri H›z›
Maks. 480 Mbps
Güç Tüketimi
Maks. 2,5W x 4
), Sökük ( O )
NOT
Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan de¤iflmeye tabidir.
22
Teknik Özellikler
Monitör
Senkronize Girifl
W2600HP
26 inç (64,868 cm) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama
Yans›ma Önleme Kaplamas›
Diyagonal görünürlük boyutu: 64,868 cm
0,2865 mm piksel aral›k
Yatay Frekans:
30 – 83 kHz (Otomatik)
Dikey Frekans:
56 – 75 Hz (Otomatik)
Girifl Biçimi:
Ayr› Eflitleme
SOG (Sync On Green)(Yeflile Senkronize),Dijital(HDCP)
Sinyal Girifli:
15 pin D-Sub konektör
DVI-D konnektörü(Dijital)
Girifl Biçimi:
RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital
Çözünürlük
Maksimum:
Önerilen:
60 Hz’de VESA 1920 x 1200
60 Hz’de VESA 1920 x 1200
Tak&Çal›flt›r
DDC 2B
Güç Tüketimi
Aç›k Mod
Uyku Mod
Kapal› Mod
Video Girifli
Boyutlar & A¤›rl›k
:
≤
≤
110 V (Tipik),130 V (USB Tam Yüklü)
1V
1V
Stand ‹le Birlikte
Stand Olmadan
Genifllik 60,19 cm/ 23,70 inç
60,19 cm/ 23,70 inç
Yükseklik 46,32 cm/ 18,24 inç(Min.) 41,37 cm/ 16,29 inç
56,32 cm/ 22,17 inç(Maks.)
Derinlik 27,02 cm/ 10,64 inç
8,10 cm/ 3,19 inç
A¤›rl›k (ambalaj hariç)
9,7 kg (21,38 lbs)
Aral›k
E¤im
Dönüfl
Yükseklik
Güç Girifli
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,2A
Çevresel Koflullar
‹flletim Koflullar›
Is›
10° - 35° aras›nda
Nem
%10 - %80 aras›nda yo¤unlaflmadan
Depolama Koflullar›
Is›
-20° - 60° aras›nda
Nem
%5 - %90 aras›nda yo¤unlaflmadan
-5˚~20˚
350˚
100 mm / 3,94 inç
23
Teknik Özellikler
W2600HP
Stand Altl›¤›
Tak›l› (
Güç kablosu
Duvar prizi tipi veya PC fifli tipi
USB
Standart
USB 2,0, Kendi Gücü Var
Veri H›z›
Maks. 480 Mbps
Güç Tüketimi
Maks. 2,5W x 4
), Sökük ( O )
NOT
Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan de¤iflmeye tabidir.
24
Teknik Özellikler
Ön Ayar Modlar› (Çözünürlük)
Monitör Modlar› (Çözünürlük)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
*17
VGA
VESA
VESA
VGA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
Yatay Frekans (kHz)
Dikey Frekans (Hz)
31,469
37,500
35,162
31,500
37,879
46,875
48,363
60,023
67,500
47,776
60,289
63,981
79,976
75,000
64,674
65,290
74,038
59,940
75,000
59,901
70,156
60,317
75,000
60,004
75,029
75,000
59,870
74,893
60,020
75,025
60,000
59,883
60,454
59,950
640 x 480
640 x 480
720 x 480
720 x 400
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 768
1280 x 768
1280 x 1024
1280 x 1024
1600 x 1200
1680 x 1050
1680 x 1050
1920 x 1200
* Önerilen Mod
Gösterge
MOD
Aç›k Mod
Uyku Modu
Kapal› Mod
LED Rengi
Mavi
Sar›
Kapal›
25
Montaj plakas›n›n kurulmas›
Bu monitör, Montaj plakas›n›n veya de¤ifltirilebilir cihaz›n teknik
özelliklerine uygundur.
1.
Monitörü ön yüzü afla¤›ya bakacak
flekilde koyduktan sonra, yüzeyinin
zarar görmesini engellemek için
yumuflak bir bezin veya yast›¤›n
üzerine yerlefltirdi¤inizden emin
olun.
2.
Bir tornavida yard›m›yla üst
k›sm›n› ve stand› ay›r›n.
3.
Montaj plakas›n› kurun.
Duvar montaj plakas› (Ay›rma amaçl›)
Bu stand tipinde veya duvar montaj› tipindedir
ve Duvar montaj plakas›yla tak›labilir. Ayr›nt›l›
bilgi için lütfen Duvar montaj plakas› sat›n
al›nd›¤›nda verilen kurulum k›lavuzuna
baflvurun.
Kensington Güvenlik Yuvas›
Tüm bilgisayar ma¤azalar›ndan
ayr› olarak sat›n al›nabilecek
kilitleme kablosuna tak›l›d›r.
26
Digitally yours
Download PDF