LG T8 kullanım kılavuzu

LG T8 kullanım kılavuzu
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici; Satılanı geri
vermeye hazır olduğunu bildirerek
1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden
sözleşmeden dönme,
itibaren başlar ve 2 Yıldır.
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında
2. Malın bütün parçaları dahil olmak
satış bedelinden indirim isteme,
üzere tamamı firmamızın garantisi
kapsamındadır.
- Aşırı bir masraf gerektirmediği
takdirde, bütün masrafları satıcıya
3. Malın garanti süresi içerisinde
ait olmak üzere satılanın ücretsiz
arızalanması durumunda, tamirde
onarılmasını isteme,
geçen süre garanti süresine eklenir.
Malın tamir süresi en fazla 20
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir
iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin
misli ile değiştirilmesini isteme,
arızanın servis istasyonuna,
seçimlik haklarından birini
servis istasyonunun olmaması
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih
durumunda, malın satıcısı, bayii,
ettiği bu talebi yerine getirmekle
acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya
yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya
imalatçısından-üreticisinden birisine
malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi
bildirim tarihinden itibaren başlar.
hakları üretici veya ithalatçıya karşı
Sanayi malının arızasının 10 iş günü
da kullanılabilir.
içerisinde giderilmemesi halinde,
Bu hakların yerine getirilmesi
imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın
konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı
tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer
müteselsilen sorumludur.
özelliklere sahip başka bir malını
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi
tüketicinin kullanımına tahsis etmek
tarafından piyasaya sürülmesinden
zorundadır.
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği
takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek
onarım veya malın ayıpsız misli ile
malzeme ve işçilik, gerekse montaj
değiştirilmesinin satıcı için orantısız
hatalarından dolayı arızalanması
güçlükleri beraberinde getirecek
halinde, işçilik masrafı, değiştirilen
olması hâlinde tüketici, sözleşmeden
parça bedeli ya da başka herhangi
dönme veya ayıp oranında bedelden
bir ad altında hiçbir ücret talep
indirim haklarından birini kullanabilir.
etmeksizin tamiri yapılacaktır.
Orantısızlığın tayininde malın
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak
ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve
çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük
diğer seçimlik haklara başvurmanın
ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin
tüketici açısından sorun teşkil edip
Korunması ve Piyasa Gözetim Genel
etmeyeceği gibi hususlar dikkate
Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
alınır.
GARANTİ ŞARTLARI
TÜRKÇE
LG TV Ses
Bar Kurulum
Rehberi(SJ8)
MODEL
T8
CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543
*MFL69981199*
T8.DTURLLK_(Sheet)_TUR_MFL69981199.indd 1-4
www.lg.com
Telif Hakkı © 2017 LG Electronics. Tüm hakları saklıdır
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
ithalatçısı veya üreticisinden birisi
misli ile değiştirilmesi haklarından
tarafından mala ilişkin azami
birinin seçilmesi durumunda bu
tamir süresi ferisinde düzenlenen
talebin satıcıya, üreticiye veya
raporla belirlenmesi ve bu raporun
ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren
bir nüshasının tüketiciye verilmesi
azami yirmi iş günü. Ancak, bu
zorunludur.
Kanunun 58 inci maddesi uyarınca
8 - Arızalarda kullanım hatasının
çıkarılan yönetmelik eki listede
bulunup bulunmadığının, yetkili
yer alan mallara ilişkin, tüketicinin
servis istasyonları, yetkili servis
ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte
istasyonunun mevcut olmaması
belirlenen azami tamir süresi içinde
halinde sırasıyla; malın satıcısı,
yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici
ithalatçısı veya üreticisinden birisi
diğer seçimlik haklarını kullanmakta
tarafından mala ilişkin azami tamir
serbestîr. Tüketicinin sözleşmeden
süresi içerisinde düzenlenen rapora
dönme veya ayıp oranında bedelden
ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit
indirim hakkını seçtiği durumlarda,
yapılması talebiyle uyuşmazlığın
ödemiş olduğu bedelin tümü veya
parasal değerini dikkate alarak
bedelden yapılan indirim tutarı derhâl
tüketici hakem heyetine veya tüketici
tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların
mahkemesine başvurabilir.
kullanılması nedeniyle ortaya çıkan
Ürünün kurulumunun yetkili servis
tüm masraflar, tüketicsinin seçtiği
hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. tarafından yapılması önerilir.
Tüketici bu seçimlik haklarından
biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
hükümleri uyarınca tazminat da talep
edebilir.
7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
- Tüketicinın malı tanıtma ve
kullanma kılavuzunda yer
alan hususlara aykırı olarak
kullanmasından kaynaklanan
arızalar garanti kapsamı dışındadır.
Arızalarda kullanım hatasının
bulunup bulunmadığının, yetkili
servis istasyonları, yetkili servis
istasyonunun mevcut olmaması
halinde sırasıyla; malın satıcısı,
NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.
Kullanım süresi 3 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli
yedek parça temin süresi.)
LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi
İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı Şişli - İstanbul/Turkey
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44
ÜRETİCİ FİRMA
LG Electronics Inc.
LG Twin Towers 20, Yeoi-do-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
150-721 Tel: 82-2-3777-1114
fabrika
Factory Address
PT. LG Electronics Indonesia.
Block G, MM2100 Industrial Town,
Indonesia
Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat
17520, Indonesia.
LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai
Factory
No.13 Hui Feng Dong Yi Road,
China
Huitai Industrial Park of ZhongKai
Development Zone, Huizhou city,
GuangDong, 516006 China
LG Electronics Inc.
222 LG-ro Jinwi-myeon,
Korea
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
451-713, Korea
Değerli Müşterimiz
LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarası ile, 7 gün /
24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik
kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon
numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata
geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis
telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.
444 6 543 (LGE)
[[[G]G\[ZGOsnlP
ÇAĞRI MERKEZİMİZİ
SABİT TELEFONLARDAN
ÍhĤypGtlyrlĶtĶĶGzhiĶ{G{lslmvushykhu
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
}l€hGjlwG{lslmvushypukhuGhshuGrvk|
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.
Íl}ĶytlrzĶĶuGhyh€hiĶsĶyzĶuĶU
2017-05-19 �� 11:25:04
Kurulum
DİKKAT bir TV yi taşırken
DİKKAT
Yerleştirme
Güvenli kurulum için duvar ve kurulan
ürün arasında yeterli boşluk olmalıdır.
a
(M4 x L8)
(M4 x L8)
(M4 x L14)
11 cm
(M4 x L16)
KONTROL
b
Parmaklarınızı TV ve Sound Bar
arasına sıkıştırmamaya dikkat
edin.
LG TV (Uyumlu TV modelleri)
yy OLED65/55B7
yy OLED65/55C7
LG Ses Barı
SJ8
Eğer TV niz sehpası ile birlikte
kurulmuşsa kurulumdan önce TV nizin
sehpasını ayırmanız ve o şekilde devam
etmelisiniz. Sehpayı ayırırken lütfen TV
nizin talimat kılavuzuna başvurunuz.
T8.DTURLLK_(Sheet)_TUR_MFL69981199.indd 5-8
• TV standını ayırırken veya
bağlarken çiziklerden veya
hasarlardan korumak üzere onu
ekranı yastıklı bir masa veya
düz bir yüzey üzerine gelecek
şekilde konumlandırın.
• Vidaların iyice sıkıştırıldığından
emin olun. (Eğer yeterince
güvenli sıkıştırılmazlarsa TV
kurulduktan sonra vne eğilebilir.)
Kablo yönetimi
Size verilmiş olan kablo yönetimi
klipsini kullanarak TV nizin arkasındaki
kabloları düzenleyebilirsiniz.
c
(M4 x L16)
a
b
(M4 x L14)
d
2017-05-19 �� 11:25:06
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement