LG | 32LH2010 | LG 32LH2000,32LH2010 kullanım kılavuzu

TÜRKÇE
LCD TV LED LCD TV PLAZMA TV
KULLANIM KILAVUZU
LCD TV MODELLER‹
19LU40** 42LH70* *
22LU40** 47LH70* *
19LU50** 32LF25* *
22LU50** 37LF25* *
26LU50** 42LF25* *
2LH49* *
19LH20** 3
37LH49* *
22LH20** 42LH49
26LH20** 47LH49** **
32LH20* * 32LG2***
37LH20* * 37LG2***
42LH20* * 42LG2***
32LH3*** 19LG31* *
37LH3*** 22LG31* *
42LH3*** 26LG31* *
47LH3*** 32LG33**
32LH40* * 37LG33**
37LH40* * 42LG33**
42LH40* * 32LF51**
2LF51**
47LH40* * 4
4
LF51**
32LH50* * 17
9 L D 3* *
37LH50* *
42LH50* * 2 2 L D 3* *
47LH50* * 2 6 L D 3* *
55LH50* * 3 2 L D 3* *
32LH70* *
37LH70* *
LED LCD TV MODELLER‹
4 2 L H 9 0* *
4 7 L H 9 0* *
PLAZMA TV MODELLER‹
5 0 P S 7 0* *
6 0 P S 7 0* *
5 0 P S 8 0* *
6 0 P S 8 0* *
4 2 P Q 3 5* *
5 0 P Q 3 5* *
4 2 P Q 6 5* *
5 0 P S 6 5* *
Lütfen TV’nizi çal›flt›rmadan önce bu k›lavuzu
dikkatle okuyunuz.
Gelecekte baflvurmak için saklay›n›z.
TV’nin model ve seri numaras›n› kaydediniz.
Arka kapaktaki etikete bak›n›z ve servis
gerekti¤inde bayinize bu bilgileri iletiniz.
HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface
(Yüksek Çözünürlük Multimedya Arayüzü) HDMI Licensing
LLC’ye ait marka veya kay›tl› markalard›r.
SET montaj grubu taraf›nda 12 mm(+0,5/-0,5) uzunlukta
vidalar kullan›n.
(sadece 42/47LH70**)
Set montaj grubu
(k›lavuz ara çubuksuz)
Set montaj grubu
(k›lavuz ara çubuklu)
12 mm
12 mm
K›lavuz ara çubu¤u
Duvara Montaj Braketi (Ayr› sat›l›r)
RW120
RW230
(19/22LU50**
/19/22LU40**
/19/22LH20**
/19/22LD3**
/19/22LG31**)
(26LG31**/26LU50**
/32LF25**/32LG2***
/32LG33**
/26/32LH20**/
26/32LD3**/
32LH3***/32LH40**/
32LH49**/32LH50**
/32LH70**/32LF51**)
AW-50PG60MS
(50PS70**/50PS80**
/42/50PQ35**
/42PQ65**/50PS65**)
AW-47LG30M
(32/37/42LF25**
/32/37/42LG2***
/32/37/42LG33**
/32/37/42LH20**/32LD3**
/32/37/42/47LH3***
/32/37/42/47LH40**
/32/37/42/47LH49**
/32/37/42/47LH50**
/32/37/42/47LH70**
/42/47LH90**
/32/42/47LF51**)
AW-60PG60MS
(60PS70**/60PS80**)
AW-55LH40M
(55LH50**)
AKSESUARLAR
Afla¤›daki aksesuarlar›n TV’nizle birlikte verildi¤inden emin olunuz. E¤er aksesuarlardan biri
eksikse, lütfen TV’yi ald›¤›n›z sat›c› ile temas kurunuz.
■ Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir.
MO
DE
AKSESUARLAR
AV
V
PO
W
ER
PO
W
ER
ON
/O
FF
ENER
GY
SAVIN
G
TV
/RAD
LIS
T
M
UT
E
Q.V
IEW
MAR
K
FA
V
veya
veya
ME
NU
Q.M
EN
U
RETU
RN
IN
FO
i
/ EX
IT
GU
ID
E
MA
R
FA K
V
RA
TIO
Bu özellik her modelde mevcut de¤ildir.
AVV
MO
DE
* TV yüzeyindeki leke veya
parmak izlerini parlatma
bezi ile hafifçe siliniz.
Uzaktan Kumanda
Kullan›m K›lavuzu
Demir Çekirdek
Bu özellik her modelde
mevcut de¤ildir.
Güç Kablosu
Parlatma Bezi
Ekranda kullan
mak üzere par
latma bezi.
Piller
Afl›r› kuvvet uygulamay›n›z.
Aksi taktir-de tahrifl veya
renk solmas› olabilir.
PLASMA TV modelleri
x2
veya
Kablo tutucu
(Bkz. sayfa33)
x4
Sehpa gövdesi için c›vatalar
(sadece 50PS70**/50PS80**/
42/50PQ35**/42PQ65**/50PS65**)
(Bkz. sayfa26)
Koruma kapa¤›
(Bkz. sayfa34)
Kablo yönetimi klipsi
(sadece 50/60PS70**,
50/60PS80**)
(Bkz. sayfa33)
LCD TV modelleri / LED LCD TV MODELLER‹
Kablo yönetimi klipsi
(sadece
32/37/42/47LH70**)
(Bkz. sayfa33)
Kablo tutucu
(sadece 19/22LU40**,
19/22/26LU50**)
(Bkz. sayfa 32)
Stand arka kapa¤›
(sadece
37/42/47LH70**)
(Bkz. sayfa 31)
Kablo yönetimi klipsi
(sadece 19/22LH20**,
19/22LD3**,
19/22LG31**)
(Bkz. sayfa 32)
Sehpay› sabitlemek için 1 vida
(sadece 26LG31**, 26LU50**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
26/32/37/42LH20**,26/32LD3**,
32/37/42LH3***, 32/37/42LH40**,
32/37/42LH49**, 32/37/42LH50**,
32/37LH70**, 42LH90**, 32/42LF51**)
(Bkz. sayfa30)
Sehpa gövdesi için c›vatalar
(Bkz. sayfa 25 ten 28’e)
x4
(sadece 26LG31**,
x4
32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**,
26/32/37/42LH20**,
26/32LD3**,32/37/42/4 (sadece 26LG31**,
7LH3***,
32/37/42LF25**,
32/37/42/47LH40**, 32/37/42LG2***,
32/37/42/47LH49**, 32/37/42LG33**,
32/37/42/47LH50**,
32/42LF51**)
42/47LH90**,
32/42LF51**)
x2
x8
x7
(sadece
19/22LU50**)
(sadece
26LU50**)
veya
x5
(sadece
19/22LU40**)
x3
Stand Arka
Gövdesi
Kapak
(sadece 19/22LU40**)
(Bkz. sayfa 28)
M4x20
M4x20
x8
M4x16
x3
M4x20
(sadece 32LH70**) (sadece 37LH70**) (sadece 47LH70**)
x4
M4x16
(sadece 42LH70**)
veya
Koruma kapa¤›
(19/22LU40**, 19/22/26LU50**
için hariç)
(Bkz. sayfa 34)
Koruyucu Braket ve Güç
Kablosu için C›vata
(sadece 32/37/42/47LH70**)
(Bkz. sayfa 33)
USB uzatma kablosu
(sadece 32/37/42/47LH70**)
En uygun ba¤lant› için özel
olarak tasarlanm›fl olan ve
ürünle birlikte verilen USB
uzatma kablosunun
kullan›ld›¤›ndan emin olun.
1
‹Ç‹NDEK‹LER
AKSESUARLAR
..............1
HAZIRLIK
‹Ç‹NDEK‹LER
ÖN PANO KONTROLLER‹............................. 4
ARKA PANO B‹LG‹LER‹ .............................. 16
SEHPA KURULUMU .................................. 25
TV’yi bir masaya ba¤lama .........................29
MASAÜSTÜ KA‹DE KURULUMU ............ 30
EKRANINIZIN KONUMLANDIRILMASI .....30
KENS‹NGTON GÜVENL‹K S‹STEM‹ .........30
Dikkatli kurulum tavsiyesi....................... 30
DÖNER KA‹DE ............................................31
Stand arka kapa¤›n› kullanmak için ...............31
Back Cover for Wire Arrangement ...........31
KABLO DÜZENLEMES‹ ‹Ç‹N ARKA KAPAK 32
MASA T‹P‹ SEHPA KULLANMAMA ............34
DUVARA MONTAJ: YATAY KURULUM.... 35
ANTEN BA⁄LANTISI ................................... 36
BLUETOOTH ‹fiLEV‹N‹ KULLANMAK ‹Ç‹N
HD ALICI AYARLARI................................... 37
DVD AYARI................................................. 39
VCR AYARI.................................................. 42
CI MODÜLÜNÜ EKLEME............................ 44
D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI AYARLARI.................... 45
M‹KROFON KURULUMU............................ 45
D‹⁄ER A/V KAYNA⁄I AYARLARI .............. 46
USB G‹R‹fi AYARLARI ................................. 47
PC AYARI .................................................... 48
- Bilgisayar Modu Ekran Ayarlar› ...........52
Bluetooth kullan›m›yla ilgili al›nacak önlemle ... 88
BLUETOOTH ‹fiLEV‹N‹ AYARLAMA........... 89
TV PIN KODUNU AYARLAMA....................90
BLUETOOTH KULAKLIK
- Yeni bir Bluetooth kulakl›k ba¤lama ..91
- Önceden tan›t›lan Bluetooth kulakl›¤› takma... 91
- Bluetooth kulakl›¤› kullan›mdayken ç›karma ....92
- Bluetooth kulakl›ktan TV'ye ba¤lanma
iste¤inde bulunma...................................92
KAYITLI BLUETOOTH AYGITINI YÖNETME...... 93
BLUETOOTH B‹LG‹LER‹M ............................94
HAR‹C‹ BLUETOOTH AYGITINDAN FOTO⁄RAF ALMA ...95
Harici Bluetooth ayg›t›ndan Öüzik dinleme ........95
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
UZAKTAN KUMANDA TUfi FONKS‹YONLARI............. 56
TELEV‹ZYONUN AÇILMASI ........................ 62
PROGRAM SEÇ‹M‹ ......................................62
SES SEV‹YES‹N‹N AYARLANMASI ............. 62
HIZLI MENÜ ............................................... 63
EKRAN ÜSTÜ MENÜLER‹N‹N SEÇ‹M‹ VE AYARLANMASI..... 64
OTOMAT‹K PROGRAM AYARLAMA ....... 65
MANUEL OLARAK PROGRAM ‹NCE AYARI
USB cihaz›n› ba¤larken ............................. 96
FOTO⁄RAF L‹STES‹ ..................................... 97
MÜZ‹K L‹STES‹ ...........................................101
F‹LM listesi .................................................104
DivX Kay›t Kodu........................................108
Devreden Ǜkarma ....................................109
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLAR
2
(D‹J‹TAL MODDA)............................ 68
MANUEL OLARAK PROGRAM ‹NCE AYARI
(ANALOG MODDA)....................................... 70
PROGRAM DÜZENLEME ............................ 72
GÜÇLEND‹R‹C‹ (D‹J‹TAL MODDA) ..............74
YAZILIM GÜNCELLEMES‹........................... 75
TANILAMA.................................................. 76
CI [COMMON INTERFACE (ORTAM ARAB‹R‹M)] B‹LG‹LER‹ ...... 77
PROGRAM TABLOSUNUN SEÇ‹LMES‹....... 78
favori program ayar› ................................. 79
G‹R‹fi L‹STES‹ ............................................... 80
DATA SERVICE (VER‹ H‹ZMET‹)............. 81
G‹R‹fi ET‹KET‹ .............................................. 81
Basit Menü (BAS‹T KILAVUZ) .................... 82
.................................................. 83
AV MODU................................................... 86
Bafllang›ç Ayar›na Getirme
(Orijinal fabrika ayarlar›na getirme).............87
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIK PROGRAM K›LAVUZU) (D‹J‹TAL MODDA)
ZAMAN AYARI
‹Ç‹NDEK‹LER
EPG’yi açma/kapama ................................... 110
Program seçimi..............................................110
NOW/NEXT (fiimdi/Sonraki) K›lavuz Modunda
Tufl ‹fllevi ............................................................ 110
Günlük K›lavuz Modunda Tufl ‹fllevi............111
Tarih De¤ifltirme Modunda Tufl ‹fllevi ........ 111
Geniflletilmifl Aç›klama Kutusunda Tufl ‹fllevi. 112
Kay›t/Hat›rlatma Ayar Modunda Tufl ‹fllevi ......... 112
Takvim Liste Modunda Tufl ‹fllevi ............... 112
I/II
- Stereo/Çift Al›m (Sadece Analog Modda) ...137
- NICAM Al›m› (Sadece Analog Modda). 138
- Hoparlör Ses Ç›k›fl Seçimi....................... 138
EKRAN ÜSTÜ MENÜLER ‹Ç‹N D‹L/ÜLKE SEÇ‹M‹...... 139
D‹L SEÇ‹M‹ (SADECE D‹J‹TAL MODDA) ...... 140
SAAT AYARI ................................................. 141
OTOMAT‹K AÇMA/KAPAMA ZAMANLAYICISINI
AYARLAMA .................................................. 142
UYKU ZAMANLAYICISI AYARI . . . . . . . . . . 143
RES‹M KONTROLÜ
RES‹M BOYUTU (EN BOY ORANI) KONTROLÜ ............. 113
Resim Sihirbaz› ..............................................115
enerji tasarrufu ............................................116
ÖNCEDEN TANIMLANMIfi RES‹M AYARLARI
- Resim Modu-Önayar .............................. 117
MANUEL OLARAK GÖRÜNTÜ AYARI
- Resim Modu-Kullan›c› seçene¤i ............ 118
RES‹M ‹Y‹LEfiT‹RME TEKNOLOJ‹S‹............... 119
Uzman Resim Kontrolü ............................... 120
RES‹M SIFIRLAMA ........................................ 123
LED Yerel karartma..................................123
GÜÇ GÖSTERGES‹..........................................124
‹MGE YAPIfiMASINI EN AZA ‹ND‹RME (IMAGE STICKING
MINIMIZATION - ISM) YÖNTEM‹ ................ 125
Demo Modu (Tan›t›m modu) ..................... 126
Mod ayar› ......................................................127
EBEVEYN KONTROLÜ / SINIFLANDIRMA
fi‹FRE BEL‹RLEME VE S‹STEM K‹L‹TLEME .... 144
PROGRAM ENGELLEME............................... 145
EBEVEYN KONTROLÜ (SADECE D‹J‹TAL
MODDA) ....................................................... 146
Girifl engelleme .............................................147
Tufl Kilidi ....................................................... 148
TELETEXT
ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) ......................... 149
SIMPLE TEXT (BAS‹T MET‹N) ....................... 149
TOP TEXT (ÜST MET‹N)................................ 149
FASTEXT (HIZLI MET‹N) ............................... 150
ÖZEL TELETEKST ‹fiLEVLER‹ ......................... 150
SES VE D‹L KONTROLÜ
D‹J‹TAL TELETEXT
OTOMAT‹K SES SEV‹YES‹ BEL‹RLEY‹C‹S‹..... 128
Ses Temizleme II............................................129
ÖNCEDEN TANIMLANMIfi SES AYARLARI – SES MODU ... 130
SES AYARLARINI DÜZENLEME - KULLANICI MODU ....131
SRS TRUSURROUND XT ............................... 131
Denge ........................................................... 132
TELEV‹ZYON HOPARLÖRLER‹ AÇIK/KAPALI AYARI.....132
DTV Ses ayar› (D‹J‹TAL MODDA) ............133
D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI’NI SEÇME.............................134
SES SIFIRLAMASI ............................................135
Ses tan›m› (D‹J‹TAL MODDA) ...................136
D‹J‹TAL SERV‹S ‹ÇER‹S‹NDEN TELETEKST.... 151
D‹J‹TAL SERV‹STE TELETEKST...................... 151
EK
SORUN G‹DERME ......................................... 152
BAKIM .......................................................... 154
ÜRÜN ÖZELL‹KLER‹ ...................................... 155
IR KODLARI................................................... 169
HAR‹C‹ KONTROL C‹HAZI KURULUMU ...... 170
3
HAZIRLIK
ÖN PANO KONTROLLER‹
! NOT
G
HAZIRLIK
■
Güç tüketimini azaltmak amac›yla TV bekleme moduna al›nabilir. Belirli bir süre boyunca
seyredilmeyecekse, enerji tüketimini azaltmak üzere, televizyon cihaz›n üstündeki güç dü¤mesinden kapat›lmal›d›r.
Kullan›m s›ras›nda görüntü parlakl›¤› düzeyinin düflürülmesi, tüketilen enerji miktar›n› önemli
ölçüde azalt›r, bu da genel çal›flt›rma giderini azalt›r.
Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir.
Plazma TV modelleri
D‹KKAT
G TV
uzaktan kumanda ile aç›lamad›¤›nda, TV üzerindeki ana güç dü¤mesine bas›n.
(TV, üzerinde bulunan ana güç dü¤mesinden kapat›ld›¤›nda uzaktan kumanda ile aç›lamaz.)
G Cam stand›n üzerine basmay›n veya herhangi bir darbe gelmesini önleyin.
Stand k›r›labilir ve cam k›r›klar› etraftakilerin yaralanmas›na ve TV’nin düflmesine neden olabilir.
G TV’yi sürüklemeyin. Döfleme veya ürün hasar görebilir.
50/60PS70**
PROGRAM
SES SEV‹YES‹
TAMAM
MENU
Ak›ll› Sensör
Görüntüyü çevresel
koflullara göre ayarlar
G‹R‹fi
Uzaktan Kumanda
Sensörü
GÜÇ
Güç/Bekleme Göstergesi
• Bekleme modunda k›rm›z› ›fl›k verir.
• TV aç›kken LED kapal›d›r.
4
50/60PS80**
HAZIRLIK
PROGRAM
SES SEV‹YES‹
TAMAM
MENU
Ak›ll› Sensör
Görüntüyü çevresel
koflullara göre ayarlar
Uzaktan Kumanda
Sensörü
G‹R‹fi
GÜÇ
Güç/Bekleme Göstergesi
• Bekleme modunda k›rm›z› ›fl›k verir.
• TV aç›kken LED kapal›d›r.
5
HAZIRLIK
42/50PQ35**
HAZIRLIK
Uzaktan Kumanda
Sensörü
Ak›ll› Sensör
Görüntüyü çevresel
koflullara göre ayarlar
Güç/Bekleme Göstergesi
• Bekleme modunda k›rm›z› ›fl›k verir.
• TV aç›ld›¤›nda mavi ›fl›k verir.
MENU
INPUT
MENU
INPUT
G‹R‹fi
INPUT
MENU
INPUT
6
OK
MENU
OK
P
OK
POWER
P
MENÜ
TAMAM
SES SEV‹YES‹
OK
P
P
POWER
PROGRAM
POWER
GÜÇ
HAZIRLIK
UT
42PQ65**, 50PS65**
P
PROGRAM
P
SES SEV‹YES‹
TAMAM
OK
Uzaktan Kumanda
Sensörü
MENÜ
Ak›ll› Sensör
Görüntüyü çevresel
koflullara göre ayarlar
MENU
G‹R‹fi
INPUT
Güç/Bekleme Göstergesi
• Bekleme modunda k›rm›z› ›fl›k verir.
• TV aç›kken LED kapal›d›r.
MENU
OK
P
GÜÇ
POWER
7
HAZIRLIK
LED LCD TV MODELLER‹ : 42/47LH90**
HAZIRLIK
P
PROGRAM
SES SEV‹YES‹
OK
TAMAM
MENU
MENÜ
INPUT
G‹R‹fi
GÜÇ
HOPARLÖR
Uzaktan Kumanda
Sensörü
Ak›ll› Sensör
Görüntüyü çevresel
koflullara göre ayarlar
Güç/Bekleme Göstergesi
• Bekleme modunda k›rm›z› ›fl›k verir.
• TV aç›ld›¤›nda Beyaz renkte yanar.
Not: OPTION (SEÇENEKLER) menüsünden
Güç Göstergesini aç›k veya kapal› konuma
getirebilirsiniz.
8
Ana Güç Dü¤mesi
LCD TV Modelleri : 19/22LU40**
P
PROGRAM
OK
MENU INPUT
Güç/Bekleme
Göstergesi
• Bekleme modunda k›rm›z› ›fl›k
verir.
• TV aç›kken
LED kapal›d›r.
TAMAM
HAZIRLIK
SES SEV‹YES‹
MENU
G‹R‹fi
GÜÇ
Uzaktan Kumanda Sensörü
Ana Güç
Dü¤mesi
9
HAZIRLIK
LCD TV Modelleri : 32/37/42/47LH70**
P
P
HAZIRLIK
P
PROGRAM
SES SEV‹YES‹
Ak›ll› Sensör
TAMAM
OK
Görüntüyü çevresel
koflullara göre ayarlar
Uzaktan Kumanda
Sensörü
MENÜ
MENU
Hareketli LED
G‹R‹fi
INPUT
GÜÇ(Dokunmatik Sensör)
Güç/Bekleme Göstergesi
• Bekleme modunda k›rm›z› ›fl›k verir.
• TV aç›ld›¤›nda beyaz renkte yanar.
Not: Güç Göstergesini OPS‹YON menüsünden ayarlayabilirsiniz.
Ana Güç Dü¤mesi
10
LCD TV Modelleri : 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***
(sadece 19/22/26LH20**, 19/22/26LD3**)
GÜÇ G‹R‹fi
MEN
Ü
OK
SES SEV‹YES‹
PROGRAM
HAZIRLIK
INPUT MENU
TAMAM
P
(sadece 32/37/42LH20**, 32LD3**,
32/37/42/47LH3***)
P
PROGRAM
SES SEV‹YES‹
OK
Uzaktan Kumanda Sensörü
TAMAM
MENU
MENÜ
INPUT
G‹R‹fi
GÜÇ
Güç/Bekleme Göstergesi
• Bekleme modunda k›rm›z› ›fl›k verir.
• TV aç›ld›¤›nda mavi ›fl›k verir.
Ana Güç Dü¤mesi
11
HAZIRLIK
LCD TV Modelleri : 32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**
HAZIRLIK
PROGRAM
P
SES SEV‹YES‹
TAMAM
OK
MENÜ
MENU
G‹R‹fi
INPUT
GÜÇ
Uzaktan Kumanda Sensörü
Ak›ll› Sensör
Görüntüyü çevresel koflullara
göre ayarlar
Güç/Bekleme Göstergesi
• Bekleme modunda k›rm›z› ›fl›k verir.
• TV aç›ld›¤›nda mavi ›fl›k verir.
12
Ana Güç Dü¤mesi
LCD TV Modelleri : 19/22/26LU50**
(sadece 19/22LU50**)
MENÜ TAMAM
GÜÇ G‹R‹fi
OK
PROGRAM
HAZIRLIK
INPUT MENU
SES SEV‹YES‹
P
P
(sadece 26LU50**)
P
PROGRAM
P
SES SEV‹YES‹
TAMAM
OK
MENÜ
P
MENU
G‹R‹fi
INPUT
GÜÇ
Uzaktan Kumanda Sensörü
Ana Güç
Dü¤mesi
Güç/Bekleme Göstergesi
• Bekleme modunda k›rm›z› ›fl›k verir.
• TV aç›ld›¤›nda Beyaz renkte yanar.
13
HAZIRLIK
LCD TV Modelleri : 19/22LG31**
HAZIRLIK
G‹R‹fi
MENÜ
TAMAM SES SEV‹YES‹
INPUT MENU OK
-
+
PROGRAM
-
P
+
GÜÇ
Uzaktan Kumanda Sensörü
Güç/Bekleme Göstergesi
• Bekleme modunda k›rm›z› ›fl›k verir.
• TV aç›ld›¤›nda mavi ›fl›k verir.
14
LCD TV Modelleri : 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 26LG31**, 32/42/47LF51**
PROGRAM
HAZIRLIK
P
+
SES SEV‹YES‹
-
OK
TAMAM
MENU
GÜÇ
Uzaktan Kumanda Sensörü
Güç/Bekleme Göstergesi
• Bekleme modunda k›rm›z› ›fl›k verir.
• TV aç›ld›¤›nda mavi ›fl›k verir.
MENÜ
INPUT
G‹R‹fi
Ak›ll› Sensör
Görüntüyü çevresel koflullara göre
ayarlar (Sadece 32/42/47LF51**)
15
HAZIRLIK
ARKA PANO B‹LG‹LER‹
■
Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir.
Plazma TV modelleri : 50/60PS70**, 50/60PS80**
HAZIRLIK
10
1
11
2
3
4
5
2
12
6
7
9
8
1
Güç Kablosu Soketi
Bu TV, AC güçle çal›fl›r. Gerilim de¤eri Özellikler sayfas›nda belirtilmifltir.(G p.155 ten 167’e)
TV’yi asla DC güçle çal›flt›rmaya kalk›flmay›n›z.
7
RS-232C G‹R‹fi (KONTROL ve SERV‹S)
BA⁄LANTI NOKTASI
Bilgisayar›n RS-232C ba¤lant› noktas›na ba¤lay›n›z.
2
HDMI/DVI Girifli
Bir HDMI sinyalini HDMI IN’e ba¤lay›n›z.
Veya DVI(VIDEO) sinyalini, DVI – HDMI
kablosu ile HDMI/DVI ba¤lant› noktas›na
ba¤lay›n›z.
8
Euro Skart Soketi (AV1/AV2)
Skart soket giriflini ya da ç›k›fl›n› harici bir
cihazdan bu jaklara ba¤lay›n›z.
9
Anten Girifli
Bu jaka anten veya kablo ba¤lay›n.
3
4
5
RGB/DVI Ses Girifli
Sesi, PC veya DTV’den ba¤lay›n›z.
10
OPTIK D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI
De¤iflik cihaz türlerinden dijital ses ba¤lay›n›z.
Not: Bekleme modunda, bu ba¤lant› noktalar›
çal›flmaz.
Bileflen Girifli
Bir bileflen video / ses cihaz›n› bu jaklara
ba¤lay›n›z.
CI Modülünü PCMCIA KART YUVASINA tak›n.
(Bu özellik her ülkede uygun de¤ildir.)
11
16
RGB Girifli
PC’den ç›k›fl› ba¤lay›n›z.
USB Girifli
USB depolama ayg›t›n› bu jaka ba¤lay›n.
12
6
PCMCIA (Personal Computer Memory Card
International Association – Kiflisel Bilgisayar
Haf›za Kart› Uluslararas› Birli¤i) Kart Yuvas›
S-Video Girifli
S-V‹DEO cihaz›n›n S-Video ç›k›fl›na
ba¤lay›n›z.
Ses/Video Girifli
Ses/video ç›k›fl›n› harici bir cihazdan bu jaklara ba¤lay›n›z.
HDMI
VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO
Plazma TV modelleri : 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**
R
AV IN 3
10
11
3
4
HDMI IN 3
2
2
1
VARIABLE AUDIO OUT
HDMI/DVI IN
5
6
7
1
Güç Kablosu Soketi
Bu TV, AC güçle çal›fl›r. Gerilim de¤eri Özellikler sayfas›nda belirtilmifltir.(G p.155 ten 167’e)
TV’yi asla DC güçle çal›flt›rmaya kalk›flmay›n›z.
2
RGB/DVI Ses Girifli
Sesi, PC veya DTV’den ba¤lay›n›z.
3
OPTIK D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI
De¤iflik cihaz türlerinden dijital ses ba¤lay›n›z.
Not: Bekleme modunda, bu ba¤lant› noktalar›
çal›flmaz.
4
5
6
5
VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO
HDMI IN
8
RGB Girifli
PC’den ç›k›fl› ba¤lay›n›z.
12
AV IN 3
9
7
RS-232C G‹R‹fi (KONTROL ve SERV‹S)
BA⁄LANTI NOKTASI
Bilgisayar›n RS-232C ba¤lant› noktas›na ba¤lay›n›z.
8
Bileflen Girifli
Bir bileflen video / ses cihaz›n› bu jaklara
ba¤lay›n›z.
9
Anten Girifli
Bu jaka anten veya kablo ba¤lay›n.
10
Euro Skart Soketi (AV1/AV2)
Skart soket giriflini ya da ç›k›fl›n› harici bir
cihazdan bu jaklara ba¤lay›n›z.
HDMI/DVI Girifli
Bir HDMI sinyalini HDMI IN’e ba¤lay›n›z.
Veya DVI(VIDEO) sinyalini, DVI – HDMI kablosu ile HDMI/DVI ba¤lant› noktas›na
ba¤lay›n›z.
USB IN
SERVICE ONLY
HAZIRLIK
1
PCMCIA (Personal Computer Memory Card
International Association – Kiflisel Bilgisayar
Haf›za Kart› Uluslararas› Birli¤i) Kart Yuvas›
CI Modülünü PCMCIA KART YUVASINA tak›n.
(Bu özellik her ülkede uygun de¤ildir.)
11
USB Girifli
USB depolama ayg›t›n› bu jaka ba¤lay›n.
12
S-Video Girifli
S-V‹DEO cihaz›n›n S-Video ç›k›fl›na
ba¤lay›n›z.
Ses/Video Girifli
Ses/video ç›k›fl›n› harici bir cihazdan bu jaklara ba¤lay›n›z.
17
HDMI
IN 2
VIDEO L/MONO AUDIO R
HAZIRLIK
LCD TV Modelleri : 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
(Sadece 32/37/42LG2***,
19/22/26LG31**
32/37/42LG33**,
26LG31**)
(Sadece
32/37/42LF25**) (Sadece 19/22LG31**)
AV IN
3
HAZIRLIK
H/P
10
13
3
1
USB IN
SERVICE ONLY
HDMI
IN 2
H/P
12
5
6
7
8
1
Güç Kablosu Soketi
Bu TV, AC güçle çal›fl›r. Gerilim de¤eri Özellikler sayfas›nda belirtilmifltir.(G p.155 ten 167’e)
TV’yi asla DC güçle çal›flt›rmaya kalk›flmay›n›z.
2
RGB/DVI Ses Girifli
Sesi, PC veya DTV’den ba¤lay›n›z.
3
OPTIK D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI
De¤iflik cihaz türlerinden dijital ses ba¤lay›n›z.
Not: Bekleme modunda, bu ba¤lant› noktalar›
çal›flmaz.
7
RS-232C G‹R‹fi (KONTROL ve SERV‹S) BA⁄LANTI NOKTASI
Bilgisayar›n RS-232C ba¤lant› noktas›na ba¤lay›n›z.
8
Bileflen Girifli
Bir bileflen video / ses cihaz›n› bu jaklara
ba¤lay›n›z.
9
Anten Girifli
Bu jaka anten veya kablo ba¤lay›n.
10
Euro Skart Soketi (AV1/AV2)
Skart soket giriflini ya da ç›k›fl›n› harici bir
cihazdan bu jaklara ba¤lay›n›z.
HDMI/DVI Girifli
Bir HDMI sinyalini HDMI IN’e ba¤lay›n›z.
Veya DVI(VIDEO) sinyalini, DVI – HDMI kablosu ile HDMI/DVI ba¤lant› noktas›na
ba¤lay›n›z.
RGB Girifli
PC’den ç›k›fl› ba¤lay›n›z.
H/P
9
PCMCIA (Personal Computer Memory Card
International Association – Kiflisel Bilgisayar
Haf›za Kart› Uluslararas› Birli¤i) Kart Yuvas›
CI Modülünü PCMCIA KART YUVASINA tak›n.
(Bu özellik her ülkede uygun de¤ildir.)
11
Ses/Video Girifli
Ses/video ç›k›fl›n› harici bir cihazdan bu jaklara ba¤lay›n›z.
12
Kulakl›k
Kulakl›¤›, kulakl›k soketine tak›n.
13
18
12
AV IN 3
ANTENNA IN
6
12
H/P
11
HDMI
/ DVI IN 1
5
5
5
VIDEO L/MONO AUDIO R
(RGB)
4
10
4
HDMI
IN 2
2
10
YALNIZCA BAKIM AMAÇLI BA⁄LANTI NOKTASI
VIDEO L/MONO AUDIO R
ON
H/P
OFF
LCD TV Modelleri : 19/22LU40**, 19/22/26LU50**
AV IN 3
(Sadece 26LU50**)
1
ON
OFF
ON
1
H/P
H/P
OFF
10
AV IN 3
11
H/P
(Sadece 19/22LU40**)
(Sadece 19/22/26LU50**)
2
12
HAZIRLIK
VIDEO L/MONO AUDIO R
HDMI
IN 3
H/P
4
3
ON ON
2
OFFOFF
1(DVI)
HDMI
IN 3
HDMI
IN 3
(RGB)
USB IN
SERVICE ONLY
5
VIDEO L/MONO AUDIO R
VIDEO L/MONO AUDIO R
11
13
AVAV
IN IN
3 3
HDMI / DVI IN
ANTENNA IN
COMPONENT IN
5
1
6
7
8
Güç Kablosu Soketi
Bu TV, AC güçle çal›fl›r. Gerilim de¤eri Özellikler sayfas›nda belirtilmifltir.(G p.155 ten
167’e) TV’yi asla DC güçle çal›flt›rmaya
kalk›flmay›n›z.
9
8
Bileflen Girifli
Bir bileflen video / ses cihaz›n› bu jaklara
ba¤lay›n›z.
9
Anten Girifli
2
RGB/DVI Ses Girifli
Sesi, PC veya DTV’den ba¤lay›n›z.
3
4
OPTIK D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI
De¤iflik cihaz türlerinden dijital ses ba¤lay›n›z.
Not: Bekleme modunda, bu ba¤lant› noktalar›
çal›flmaz.
Bu jaka anten veya kablo ba¤lay›n.
10
Kulakl›k
Kulakl›¤›, kulakl›k soketine tak›n.
11
Euro Skart Soketi (AV1/AV2)
Skart soket giriflini ya da ç›k›fl›n› harici bir
cihazdan bu jaklara ba¤lay›n›z.
6
RGB Girifli
PC’den ç›k›fl› ba¤lay›n›z.
7
PCMCIA (Personal Computer Memory Card
International Association – Kiflisel Bilgisayar
Haf›za Kart› Uluslararas› Birli¤i) Kart Yuvas›
CI Modülünü PCMCIA KART YUVASINA tak›n.
(Bu özellik her ülkede uygun de¤ildir.)
5
HDMI/DVI Girifli
Bir HDMI sinyalini HDMI IN’e ba¤lay›n›z.
Veya DVI(VIDEO) sinyalini, DVI – HDMI kablosu ile HDMI/DVI ba¤lant› noktas›na
ba¤lay›n›z.
10
H/PH/P
12
YALNIZCA BAKIM AMAÇLI BA⁄LANTI NOKTASI
13
Ses/Video Girifli
Ses/video ç›k›fl›n› harici bir cihazdan bu jaklara ba¤lay›n›z.
RS-232C G‹R‹fi (KONTROL ve SERV‹S)
BA⁄LANTI NOKTASI
Bilgisayar›n RS-232C ba¤lant› noktas›na
ba¤lay›n›z.
19
HAZIRLIK
LCD TV Modelleri : 32/37/42/47LH70**
HAZIRLIK
2
12
3
4
5
6
1
7
(RGB)
8
1
Güç Kablosu Soketi
Bu TV, AC güçle çal›fl›r. Gerilim de¤eri Özellikler sayfas›nda belirtilmifltir.(G p.155 ten
167’e) TV’yi asla DC güçle çal›flt›rmaya
kalk›flmay›n›z.
9
10
6
RS-232C G‹R‹fi (KONTROL ve SERV‹S)
BA⁄LANTI NOKTASI
Bilgisayar›n RS-232C ba¤lant› noktas›na ba¤lay›n›z.
7
Anten Girifli
2
USB Girifli
3
USB depolama ayg›t›n› bu jaka ba¤lay›n.
HDMI/DVI Girifli
Bir HDMI sinyalini HDMI IN’e ba¤lay›n›z.
Veya DVI(VIDEO) sinyalini, DVI – HDMI
kablosu ile HDMI/DVI ba¤lant› noktas›na
ba¤lay›n›z.
8
5
RGB Girifli
PC’den ç›k›fl› ba¤lay›n›z.
RGB/DVI Ses Girifli
Sesi, PC veya DTV’den ba¤lay›n›z.
Bu jaka anten veya kablo ba¤lay›n.
Bileflen Girifli
Bir bileflen video / ses cihaz›n› bu jaklara
ba¤lay›n›z.
9
4
S-Video Girifli
S-V‹DEO cihaz›n›n S-Video ç›k›fl›na
ba¤lay›n›z.
Ses/Video Girifli
Ses/video ç›k›fl›n› harici bir cihazdan bu jaklara ba¤lay›n›z.
11
10
OPTIK D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI
De¤iflik cihaz türlerinden dijital ses ba¤lay›n›z.
Not: Bekleme modunda, bu ba¤lant› noktalar›
çal›flmaz.
Euro Skart Soketi (AV1/AV2)
Skart soket giriflini ya da ç›k›fl›n› harici bir
cihazdan bu jaklara ba¤lay›n›z.
11
12
Kulakl›k
Kulakl›¤›, kulakl›k soketine tak›n.
PCMCIA (Personal Computer Memory Card
International Association – Kiflisel Bilgisayar
Haf›za Kart› Uluslararas› Birli¤i) Kart Yuvas›
CI Modülünü PCMCIA KART YUVASINA tak›n.
(Bu özellik her ülkede uygun de¤ildir.)
20
HDMI
IN 3
HDMI
IN 3
USB IN VIDEO L/MONO AUDIO R
SERVICE ONLY
VIDEO L/MONO AUDIO R
VIDEO L/MONO AUDIO
AV IN 3
LCD TV Modelleri : 32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**,
H/P 32/42/47LF51**)
32/37/42/47/55LH50**, 32/42/47LF51** (Sadece
(Sadece
32/37/42/47LH40**)
(Sadece
32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH49**)
10 AV IN 3
AV IN 3
H/P
(Sadece 32/42/47LF51**)
11
11
11
(Sadece
32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH49**)
1
HAZIRLIK
H/P
1
10
14
HDMI / DVI IN
AV IN 3
1(DVI)
5
2
6
7
8
Güç Kablosu Soketi
Bu TV, AC güçle çal›fl›r. Gerilim de¤eri Özellikler sayfas›nda belirtilmifltir.(G p.155 ten
167’e) TV’yi asla DC güçle çal›flt›rmaya
kalk›flmay›n›z.
4
5
OPTIK D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI
De¤iflik cihaz türlerinden dijital ses ba¤lay›n›z.
Not: Bekleme modunda, bu ba¤lant› noktalar›
çal›flmaz.
Euro Skart Soketi (AV1/AV2)
Skart soket giriflini ya da ç›k›fl›n› harici bir
cihazdan bu jaklara ba¤lay›n›z.
HDMI/DVI Girifli
Bir HDMI sinyalini HDMI IN’e ba¤lay›n›z.
Veya DVI(VIDEO) sinyalini, DVI – HDMI
kablosu ile HDMI/DVI ba¤lant› noktas›na
ba¤lay›n›z.
HDMI
IN 3
H/P
12
AV IN 3
13
H/P
H/P
H/P
7
RS-232C G‹R‹fi (KONTROL ve SERV‹S) BA⁄LANTI NOKTASI
Bilgisayar›n RS-232C ba¤lant› noktas›na
ba¤lay›n›z.
8
Bileflen Girifli
Bir bileflen video / ses cihaz›n› bu jaklara
ba¤lay›n›z.
9
Anten Girifli
Bu jaka anten veya kablo ba¤lay›n.
10
USB Girifli
USB depolama ayg›t›n› bu jaka ba¤lay›n.
11
PCMCIA (Personal Computer Memory Card
International Association – Kiflisel Bilgisayar
Haf›za Kart› Uluslararas› Birli¤i) Kart Yuvas›
CI Modülünü PCMCIA KART YUVASINA tak›n.
(Bu özellik her ülkede uygun de¤ildir.)
12
Ses/Video Girifli
Ses/video ç›k›fl›n› harici bir cihazdan bu jaklara ba¤lay›n›z.
13
Kulakl›k
6
RGB Girifli
PC’den ç›k›fl› ba¤lay›n›z.
AV IN 3
13
5
9
RGB/DVI Ses Girifli
Sesi, PC veya DTV’den ba¤lay›n›z.
3
AV IN 3
13
H/P
1
12
AV IN 3
ANTENNA IN
HDMI
IN 3
2
12
VIDEO L/MONO AUDIO R
HDMI / DVI IN
HDMI
IN 4
5
VIDEO L/MONO AUDIO R
(RGB)
5
5
L/MONO
MONO AUDIO R
VIDEO L/
HDMI
IN 3
1(DVI)
L/MONO
MONO AUDIO R
VIDEO L/
2
HDMI
IN 3
4
3
VIDEO L/MONO AUDIO R
2
3
Kulakl›¤›, kulakl›k soketine tak›n.
14
YALNIZCA BAKIM AMAÇLI BA⁄LANTI NOKTASI
21
VIDEO L/MONO AUDIO R
HDMI
IN 4
HAZIRLIK
LED LCD TV MODELLER‹ : 42/47LH90**
10
AV IN 3
HAZIRLIK
H/P
11
1
(RGB)
HDMI / DVI IN
3
2
HDMI
IN 4
4
3
5
VIDEO L/MONO AUDIO R
2
12
AV IN 3
13
1(DVI)
ANTENNA IN
5
1
2
6
7
8
Güç Kablosu Soketi
Bu TV, AC güçle çal›fl›r. Gerilim de¤eri Özellikler sayfas›nda belirtilmifltir.(G p.155 ten
167’e) TV’yi asla DC güçle çal›flt›rmaya
kalk›flmay›n›z.
9
7
RS-232C G‹R‹fi (KONTROL ve SERV‹S) BA⁄LANTI NOKTASI
Bilgisayar›n RS-232C ba¤lant› noktas›na
ba¤lay›n›z.
8
Bileflen Girifli
Bir bileflen video / ses cihaz›n› bu jaklara
ba¤lay›n›z.
RGB/DVI Ses Girifli
Sesi, PC veya DTV’den ba¤lay›n›z.
3
4
5
OPTIK D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI
De¤iflik cihaz türlerinden dijital ses ba¤lay›n›z.
Not: Bekleme modunda, bu ba¤lant› noktalar›
çal›flmaz.
Euro Skart Soketi (AV1/AV2)
Skart soket giriflini ya da ç›k›fl›n› harici bir
cihazdan bu jaklara ba¤lay›n›z.
9
Anten Girifli
10
RGB Girifli
PC’den ç›k›fl› ba¤lay›n›z.
USB depolama ayg›t›n› bu jaka ba¤lay›n.
11
PCMCIA (Personal Computer Memory Card
International Association – Kiflisel Bilgisayar
Haf›za Kart› Uluslararas› Birli¤i) Kart Yuvas›
CI Modülünü PCMCIA KART YUVASINA tak›n.
(Bu özellik her ülkede uygun de¤ildir.)
12
Ses/Video Girifli
Ses/video ç›k›fl›n› harici bir cihazdan bu jaklara ba¤lay›n›z.
13
22
Bu jaka anten veya kablo ba¤lay›n.
USB Girifli
HDMI/DVI Girifli
Bir HDMI sinyalini HDMI IN’e ba¤lay›n›z.
Veya DVI(VIDEO) sinyalini, DVI – HDMI kablosu ile HDMI/DVI ba¤lant› noktas›na
ba¤lay›n›z.
6
H/P
Kulakl›k
VIDEO L/MONO AUDIO R
HDMI
IN 2
H/P
LCD TV Modelleri : 26/32/37/42LH20**, 26/32LD3**,
(Sadece
32/37/42/47LH3***
32/37/42/47LH3***)
AV IN 3
(Sadece
32/37/42/47LH3***)
USB IN
SERVICE ONLY
H/P
10
2
10
1
HDMI
/ DVI IN 1
HAZIRLIK
HDMI
(Sadece
26/32/37/42LH20**,
26/32LD3**)
5
VIDEO L/MONO AUDIO R
5
(RGB)
USB IN
SERVICE ONLY
11
AV IN 3
HDMI
/ DVI IN 1
5
2
6
7
8
Güç Kablosu Soketi
Bu TV, AC güçle çal›fl›r. Gerilim de¤eri Özellikler sayfas›nda belirtilmifltir.(G p.155 ten
167’e) TV’yi asla DC güçle çal›flt›rmaya
kalk›flmay›n›z.
RGB/DVI Ses Girifli
Sesi, PC veya DTV’den ba¤lay›n›z.
3
4
5
5
11
AV IN 3
12
ANTENNA IN
1
HDMI
IN 2
4
3
HDMI
IN 3
2
VIDEO L/MONO AUDIO R
13
OPTIK D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI
De¤iflik cihaz türlerinden dijital ses ba¤lay›n›z.
Not: Bekleme modunda, bu ba¤lant› noktalar›
çal›flmaz.
6
12
H/P
9
7
RS-232C G‹R‹fi (KONTROL ve SERV‹S) BA⁄LANTI NOKTASI
Bilgisayar›n RS-232C ba¤lant› noktas›na ba¤lay›n›z.
8
Bileflen Girifli
Bir bileflen video / ses cihaz›n› bu jaklara
ba¤lay›n›z.
9
Anten Girifli
Bu jaka anten veya kablo ba¤lay›n.
10
Euro Skart Soketi (AV1/AV2)
Skart soket giriflini ya da ç›k›fl›n› harici bir
cihazdan bu jaklara ba¤lay›n›z.
HDMI/DVI Girifli
Bir HDMI sinyalini HDMI IN’e ba¤lay›n›z.
Veya DVI(VIDEO) sinyalini, DVI – HDMI kablosu ile HDMI/DVI ba¤lant› noktas›na
ba¤lay›n›z.
H/P
PCMCIA (Personal Computer Memory Card
International Association – Kiflisel Bilgisayar
Haf›za Kart› Uluslararas› Birli¤i) Kart Yuvas›
CI Modülünü PCMCIA KART YUVASINA tak›n.
(Bu özellik her ülkede uygun de¤ildir.)
11
Ses/Video Girifli
Ses/video ç›k›fl›n› harici bir cihazdan bu jaklara ba¤lay›n›z.
12
Kulakl›k
Kulakl›¤›, kulakl›k soketine tak›n.
RGB Girifli
PC’den ç›k›fl› ba¤lay›n›z.
13
YALNIZCA BAKIM AMAÇLI BA⁄LANTI NOKTASI
23
H/P
HAZIRLIK
LCD TV Modelleri : 19/22LH20**, 19/22LD3**
HAZIRLIK
11
1
2
12
3
4
10
COMPONENT IN
USB IN
SERVICE ONLY
H/P
(RGB)
RGB IN (PC)
HDMI / DVI IN
ANTENNA IN
5
1
6
7
8
Güç Kablosu Soketi
Bu TV, AC güçle çal›fl›r. Gerilim de¤eri Özellikler sayfas›nda belirtilmifltir.(G p.155 ten
167’e) TV’yi asla DC güçle çal›flt›rmaya
kalk›flmay›n›z.
RS-232C G‹R‹fi (KONTROL ve SERV‹S)
BA⁄LANTI NOKTASI
Bilgisayar›n RS-232C ba¤lant› noktas›na
ba¤lay›n›z.
RGB/DVI Ses Girifli
Sesi, PC veya DTV’den ba¤lay›n›z.
8
Bileflen Girifli
Bir bileflen video / ses cihaz›n› bu jaklara
ba¤lay›n›z.
9
Anten Girifli
2
3
4
5
9
7
OPTIK D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI
De¤iflik cihaz türlerinden dijital ses ba¤lay›n›z.
Not: Bekleme modunda, bu ba¤lant› noktalar›
çal›flmaz.
Euro Skart Soketi (AV1/AV2)
Skart soket giriflini ya da ç›k›fl›n› harici bir
cihazdan bu jaklara ba¤lay›n›z.
Bu jaka anten veya kablo ba¤lay›n.
10
Kulakl›k
Kulakl›¤›, kulakl›k soketine tak›n.
11
PCMCIA (Personal Computer Memory Card
International Association – Kiflisel Bilgisayar
Haf›za Kart› Uluslararas› Birli¤i) Kart Yuvas›
HDMI/DVI Girifli
Bir HDMI sinyalini HDMI IN’e ba¤lay›n›z.
Veya DVI(VIDEO) sinyalini, DVI – HDMI kablosu ile HDMI/DVI ba¤lant› noktas›na
ba¤lay›n›z.
CI Modülünü PCMCIA KART YUVASINA tak›n.
(Bu özellik her ülkede uygun de¤ildir.)
6
RGB Girifli
PC’den ç›k›fl› ba¤lay›n›z.
24
12
YALNIZCA BAKIM AMAÇLI BA⁄LANTI NOKTASI
SEHPA KURULUMU
Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir.
Masa tipi stand montaj›nda c›vatan›n tam olarak s›k›l›p s›k›lmad›¤›n› kontrol edin. (C›vata, tam olarak
s›k›lmad›¤› takdirde, kurulumun ard›ndan ürün öne do¤ru e¤ilebilir.) Çok fazla s›kt›¤›n›z zaman,
c›vatan›n s›k›flma kuvvetine maruz kalan bölümü deforme olabilir.
■
1
2
Ekran›n zarar görmesini önlemek için TV
ekra-n›n› dikkatli bir flekilde yumuflak
bir yüzeye yerlefltiriniz.
TV’nin Stand Ünitesi ile Stand Gövdesinin
parçalar›n› monte edin.
32LH70**
Sadece 26/32/37/42LH20**, 26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***, 32/37/42/47LH40**,
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**, 42/47LH90**
1
Ekran›n zarar görmesini önlemek için TV
ekra-n›n› dikkatli bir flekilde yumuflak bir
yüzeye yerlefltiriniz.
2
TV’yi gösterildi¤i gibi birlefltiriniz.
3
TV’nin arkas›ndaki delikleri kullanarak 4
c›vatay› iyice sabitleyiniz.
HAZIRLIK
Sadece 32/37/42/47LH70**
47LH70** 37LH70**
Sehpa Gövdesi
M4x20
M4x16
M4x20
Stand Ünitesi
42LH70**
M4x20
Sehpa Gövdesi
Stand Ünitesi
3
4
TV’yi gösterildi¤i gibi birlefltiriniz.
TV’nin arkas›ndaki delikleri kullanarak 4
c›vatay› iyice sabitleyiniz.
32/37LH70**
42/47LH70**
M4x20
M4x16
25
HAZIRLIK
Sadece 19/22LH20**, 19/22LD3**
Ekran›n zarar görmesini önlemek için TV
ekra-n›n› dikkatli bir flekilde yumuflak bir
yüzeye yerlefltiriniz.
2
TV’yi gösterildi¤i gibi birlefltiriniz.
1
Ekran›n zarar görmesini önlemek için TV
ekra-n›n› dikkatli bir flekilde yumuflak bir
yüzeye yerlefltiriniz.
2
TV’yi gösterildi¤i gibi birlefltiriniz.
3
TV’nin arkas›ndaki delikleri kullanarak 4
c›vatay› iyice sabitleyiniz.
HAZIRLIK
1
Sadece 50PS70**/50PS80**/
42/50PQ35**/42PQ65**/50PS65**
Muhafaza
Taban›
ÖN
26
Stand› monte ederken,
stand›n ön ve arka
bölümlerini birbirinden
ay›rt etti¤inizden ve bu
bölümleri do¤ru
flekilde monte etti¤inizden emin olun.
Sadece 19/22/26LU50**
Ekran›n zarar görmesini önlemek için TV
ekra-n›n› dikkatli bir flekilde yumuflak bir
yüzeye yerlefltiriniz.
2
Delikleri kullanarak 2 veya 3 c›vatay› iyice
s›k›n.
1
Ekran›n zarar görmesini önlemek için
TV ekra-n›n› dikkatli bir flekilde
yumuflak bir yüzeye yerlefltiriniz.
2
TV’na ait ayak ba¤lant› parças›n› ayak
parças› ile birlefltirin.
Ayak ba¤lant› parças›n› ayak parças›
içine klik sesi gelecek flekilde yerlefltirin.
HAZIRLIK
1
Sadece 19/22LG31**
Sehpa Gövdesi
(sadece 26LU50**)
Muhafaza Taban›
3
TV’yi gösterildi¤i gibi birlefltiriniz.
27
HAZIRLIK
Sadece 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
26LG31**, 32/42LF51**
1
1
Ekran›n zarar görmesini önlemek için TV
ekra-n›n› dikkatli bir flekilde yumuflak bir
yüzeye yerlefltiriniz.
2
Stand Yüzeyindeki delikleri kullanarak 3
c›vatay› iyice s›k›n.
Ekran›n zarar görmesini önlemek için TV
ekra-n›n› dikkatli bir flekilde yumuflak bir
yüzeye yerlefltiriniz.
HAZIRLIK
2
Sadece 19/22LU40**
Sehpa Gövdesi’nin parçalar›n› TV’nin
Muhafaza Taban› ile birlefltiriniz.
Muhafaza Taban›
Sehpa Gövdesi
3
Stand Arka Gövdesinin parçalar›n› TV’ye
monte edin.
Muhafaza Taban›
3
TV’yi gösterildi¤i flekilde birlefltiriniz.
Stand Arka Gövdesi
4
4
4 adet c›vatay› TV’nin arkas›ndaki delikleri kullanarak s›k›ca sabitleyiniz.
Kapak parçalar›n› TV’deki Stand Arka
Gövdesine monte edin.
Kapak
Stand Arka Gövdesi
28
SEHPANIN SÖKÜLMES‹
■
Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir.
Sadece 19/22LU40**
1
Sadece 19/22/26LU50**
1
Ekran›n zarar görmesini önlemek için TV
ekra-n›n› dikkatli bir flekilde yumuflak bir
yüzeye yerlefltiriniz.
2
C›vatalar› gevfletin ve stand› TV’den ay›r›n.
Kapa¤› TV’den ç›kar›n.
Kapa¤› ç›karmak için ok yönünde bast›r›n.
HAZIRLIK
2
Ekran›n zarar görmesini önlemek için TV
ekra-n›n› dikkatli bir flekilde yumuflak bir
yüzeye yerlefltiriniz.
Kapak
3
C›vatalar› gevfletin ve ard›ndan Stand Arka
Gövdesini TV’den ay›r›n.
(sadece26LU50**)
3
C›vatalar› TV’den sökün.
Stand Yüzeyini TV’den ay›r›n.
Stand Arka Gövdesi
4
C›vatalar› gevfletin ve ard›ndan Stand
Yüzeyini TV’den ay›r›n.
Muhafaza
Taban›
4
(sadece26LU50**)
Stand Gövdesini TV’den ay›r›n.
Sehpa Gövdesi
5
Muhafaza Taban›
C›vatalar› gevfletin ve ard›ndan Stand
Gövdesini TV’den ay›r›n.
Sehpa
Gövdesi
29
HAZIRLIK
TV’yi bir masaya ba¤lama (sadece
26LG31**, 26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 26/32/37/42LH20**, 26/32LD3**,
32/37/42LH3***, 32/37/42LH40**, 32/37/42LH49**,
32/37/42LH50**, 32/37LH70**, 42LH90**, 32/42LF51**)
HAZIRLIK
■ Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir.
Olas› bir yaralanmaya ya da ürünün zarar görmesine neden olacak flekilde TV’nin ileriye/geriye çekilememesi için, TV masaya
ba¤lanmal›d›r. Sadece verilen viday› kullan›n›z.
EKRANINIZIN KONUMLANDIRILMASI
(Sadece 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**)
■
■
Gösterilen resim sizin TV’nizden farkl› olabilir.
Maksimum konfor için, pano konumunu de¤iflik
flekillerde deneyiniz.
• E¤im aral›¤›
12
0
0
3
! NOT
1-Vida
(ürünün parças› olarak verilir)
G Afla¤›daki
model, E¤im ve Dönme özellikleri
bulunmayan, sabit stand tipi modeli oldu¤undan,
fazla bast›r›lmas› sete zarar verebilir.
-19/22/26LU50**, 19/22LU40**
Ayak
KENS‹NGTON GÜVENL‹K S‹STEM‹
■
Bu özellik her modelde mevcut de¤ildir.
Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir.
TV’nin arka panosunda Kensington Güvenlik Sistemi konnektörü vard›r. Kensington Güvenlik sistemi kablosunu
afla¤›da gösterildi¤i gibi ba¤lay›n›z.
Kensington Güvenlik Sisteminin montaj› ve kullan›m›
hakk›nda ayr›nt›l› bilgi edinmek için, Kensington Güvenlik
Sistemi taraf›ndan haz›rlanan kullan›m k›lavuzuna bak›n›z.
‹lave bilgi için, Kensington flirketinin , http://www.kensington.com internet sayfas›ndaki adresi ile temasa geçiniz.
Kensington dizüstü bilgisayarlar ve LCD projektörler gibi
pahal› elektronik cihazlar için güvenlik sistemleri satar.
■
Masa
! UYARI
TV’nin düflmesini önlemek için kurulum talimatlar›
izlenerek TV tabana/duvara güvenli bir flekilde ba¤lanmal›d›r. Cihaz›n devrilmesi, sars›lmas› ya da sallanmas›
yaralanmaya neden olabilir.
MASAÜSTÜ KA‹DE KURULUMU
Düzgün havaland›rman›n sa¤lanabilmesi amac› ile televizyonunuzun her kenar›nda 10 cm boflluk b›rak›n.
10 cm
10 cm
30
10 cm
10 cm
NOT
- Kensington Güvenlik Sistemi opsiyonel bir aksesuard›r.
NOTLAR
a. Dokununca TV so¤uk ise, aç›ld›¤›nda küçük bir "k›rp›flma"
olabilir. Bu normaldir, TV’de hiçbir sorun yoktur.
b. Ekranda, parlak k›rm›z›, yeflil veya mavi lekeler gibi görünen baz› küçük nokta kusurlar› görünebilir. Ancak bunlar›n monitör performans›na hiçbir olumsuz etkisi yoktur.
c. LCD ekrana dokunmay›n›z veya parmaklar›n›z› uzun
süre karfl›s›nda tutmay›n›z. Aksi halde ekran üzerinde
geçici flekil bozukluklar› ortaya ç›kabilir.
DÖNER KA‹DE
DIKKATLI KURULUM TAVSIYESI
A
A
A
Gösterilen resim sizin TV’nizden farkl› olabilir.
■
TV’yi monte ettikten sonra izleme konumunuza uya
cak flekilde TV donan›m›n› 20 derecelik aç›larla,
elle sola ya da sa¤a do¤ru ayarlayabilmeniz mümkündür.
1
1
2
2
1
(için hariç 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LU40**,
19/22/26LU50**,19/22LG31**)
HAZIRLIK
TV’nin güvenli¤ini sa¤lamak ve duvara sabitlemek için gerekli bileflenleri piyasadan sat›n
almal›s›n›z.
‹tildi¤inde düflme ihtimalini yoketmek için TV’yi duvara
yak›n olarak konumland›r›n›z.
Afla¤›da gösterilen talimatlar, çekildi¤inde ileri düflme ihtimalini ortadan kald›rmak üzere duvara sabitlemek için
TV’yi kurman›n güvenli bir yoludur. Bu flekilde TV’nin
düflmesi önlenir ve yaralanmalara neden olmaz. Bu ifllem
ayr›ca TV’nin hasar görmesini de önler. Çocuklar›n TV’ye
t›rmanmas›na veya as›lmas›na izin vermeyiniz.
Stand arka kapa¤›n› kullanmak
için(sadece 37/42/47LH70**)
Delikli c›vatalar› veya TV ask›lar›n›/c›vatalar›n› kullanarak ürünü duvara resimde gösterildi¤i gibi sabitleyiniz. (TV’nizin mapalar›nda c›vata varsa, c›vatalar› gevfletiniz.).
* Delikli c›vatalar› ya da TV ask›lar›n›/c›vatalar›n›
yukar›daki deliklere yerlefltiriniz ve iyice s›k›n›z.
Gösterilen resim sizin TV’nizden farkl› olabilir.
Stand arka kapa¤›n› gösterildi¤i gibi tak›n.
■
Duvar ask›lar›n› duvardaki c›vatalarla sabitleyiniz.
Duvara monte edilen ask›lar›n yüksekliklerini
efllefltiriniz.
2
3
stand arka kapa¤›
Dü¤meyi parmaklar›n›zla kavray›n ve çekin.
3
Ürünü hizalamak için, sa¤lam bir ip kullanarak ba¤lay›n. ‹pi, duvar ve ürün aras›nda
yatay olacak flekilde ba¤lamak daha güvenlidir
! NOT
TV’yitafl›rkenönceliklekablolar›sökünüz.
TV’ninboyutunuvea¤›rl›¤›n›desteklemeyeyetecekkuvvetteve
büyüklüktebirplatformveyakabinkullan›n›z.
TV’yigüvenlibirflekildekullanmakiçin,duvardakiask›ileTV’deki
ask›n›nyüksekli¤ininayn›oldu¤undaneminolunuz.
31
HAZIRLIK
KABLO DÜZENLEMES‹ ‹Ç‹N ARKA KAPAK
HAZIRLIK
LCD TV modelleri / LED LCD TV
MODELLER‹ : 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
26LG31**, 26/32/37/42LH20**,
26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***,
32/37/42/47LH40**,
32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**,
42/47LH90**, 32/42/47LF51**
1
Kablolar› gerekti¤i gibi
ba¤lay›n›z.
‹lave cihaz ba¤lamak için,
Harici cihaz Ayarlar›
bölümüne bak›n.
2
KABLO YÖNET‹C‹S‹ klipsini gösterildi¤i gibi
aç›n.
KABLO YÖNET‹M‹ KL‹PS‹
LCD TV modelleri :
19/22LU40**, 19/22/26LU50**
Kablolar› gerekti¤i gibi ba¤land›ktan sonra,
KABLO TUTUCUSUNU afla¤›da gösterildi¤i gibi
tak›n ve kablolar› bir araya toplay›n.
32
LCD TV modelleri : 32/37/42/47LH70**
1
Deli¤i, KABLO YÖNET‹C‹S‹ KL‹PS‹ üzerindeki
t›rnakla hizalay›n.
KABLO YÖNET‹C‹S‹ KL‹PS‹’ni gösterildi¤i gibi
döndürün.
Not: Kablo Yönetim klipsini kullan›rken afl›r›
kuvvet uygulanmas› ürüne zarar verebilir.
Plazma TV modelleri : 42/50PQ35**,
42PQ65**, 50PS65**
Kablolar› gerekti¤i gibi ba¤land›ktan sonra, KABLO
TUTUCUSUNU afla¤›da gösterildi¤i gibi tak›n ve kablolar›
bir araya toplay›n.
HAZIRLIK
KABLO TUTUCU
Plazma TV modelleri: 50/60PS70**,
50/60PS80**
1
Kablolar› gerekti¤i gibi ba¤land›ktan sonra, KABLO
TUTUCUSUNU afla¤›da gösterildi¤i gibi tak›n ve
kablolar› bir araya toplay›n.
‹lave cihaz ba¤lamak için, Harici cihaz
Ayarlar› bölümüne bak›n.
2
KABLO YÖNET‹M‹ KL‹PS‹’ni gösterildi¤i
flekilde yerlefltiriniz.
KABLO YÖNET‹M‹ KL‹PS‹
2
Kablolar› gerekti¤i gibi ba¤lay›n›z.
‹lave cihaz ba¤lamak için, Harici cihaz
Ayarlar› bölümüne bak›n.
KABLO TUTUCU
Güç kablosunun sabitlenmesi
(sadece 32/37/42/47LH70**)
1
Güç kablosunu, resimde gösterildi¤i gibi Koruyucu
Braket ve c›vata ile sabitleyin. Güç kablosunun
kazayla yerinden ç›kmas›n› önlemeye yard›mc› olur.
C›vata
KABLO YÖNET‹M‹ KL‹PS‹
Kablo yönetimi klipsinin ç›kar›lmas›
(sadece 50/60PS70**, 50/60PS80**)
KABLO YÖNET‹M‹ KL‹PS‹’ni iki elinizle tutup
yukar›ya do¤ru çekiniz.
Koruyucu Braket
! NOT
KABLO YÖNET‹M‹ KL‹PS‹’ni TV’yi kald›rmak için kullanmay›n›z.
- TV’nin düflmesi durumunda yaralanabilirsiniz ayr›ca TV de hasar görebilir.
33
HAZIRLIK
MASA T‹P‹ SEHPA KULLANMAMA
(için hariç19/22LU40**, 19/22/26LU50**)
Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir
Duvara montaj birimini kurarken koruma kapa¤›n› kullan›n.
■
sadece 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**
Plazma TV modelleri
HAZIRLIK
1
Ekran›n zarar görmesini önlemek için TV
ekra-n›n› dikkatli bir flekilde yumuflak bir
yüzeye yerlefltiriniz.
2
C›vatalar› TV’den sökün.
3
Stand› TV’den ç›kar›n.
4
Koruma Kapa¤›n› TV’ye tak›n.
Koruma kapa¤›
KORUMA KAPA⁄I’n› geçme sesi (klik) duyulana
kadar TV’nin içine sokunuz.
LCD TV modelleri / LED LCD TV MODELLER‹
sadece 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**
Koruma kapa¤›
Koruma kapa¤›ndaki koruyucu ka¤›d›
söktükten sonra, ka¤›d› resimde
gösterildi¤i gibi TV’ye yap›flt›r›n.
sadece 26/32/37/42LH20**, 26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***, 32/37/42/47LH40**,
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**
KORUMA KAPA⁄I’n›
geçme sesi (klik) duyulana kadar TV’nin içine
Koruma kapa¤›
sokunuz.
sadece 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 26LG31**, 32/42/47LF51**
34
KORUMA KAPA⁄I’n›
geçme sesi (klik) duyulana
kadar TV’nin içine
sokunuz.
Koruma kapa¤›
Koruma kapa¤›
5
TV’nin arkas›ndaki delikleri kullanarak 4
c›vatay› iyice sabitleyiniz.
TV bir duvara ya da masa üstüne vb. olmak
üzere de¤iflik flekillerde kurulabilir.
■ TV yatay yerlefltirilmek üzere tasarlanm›flt›r.
■
A
B
TOPRAKLAMA
Güç
Kayna¤›
Devre Kesici
DUVARA MONTAJ: YATAY
KURULUM
TV’yi duvara monte ederken, LG Markal› bir
montaj braketi kullan›lmas›n› öneririz.
A VESA standard›n› destekleyen bir duvara montaj
braketi sat›n alman›z› öneririz.
A LG, duvar montaj›n›n kalifiye bir uzman kurulumcu taraf›ndan yap›lmas›n› önerir.
A Önce USB uzatma kablosunu USB IN (G‹R‹fi)
terminaline tak›n, ard›ndan da duvara as›n.
(sadece 32/37/42/47LH70**)
A
! NOT
Duvar montaj›, zemine dik olan sa¤lam bir duvara
yap›lmal›d›r.
G Ürünü tavana veya e¤ik bir duvara monte etmek
isterseniz, özel bir duvar montaj› kullan›lmal›d›r.
G Duvar montaj›n›n tak›laca¤› yüzey TV setinin
a¤›rl›¤›n› destekleyecek güçte olmal›d›r (örn.
beton, do¤al kaya, tu¤la ve delikli blok).
G Tak›lan vidalar›n türü ve uzunlu¤u kullan›lan duvar
montaj›na göre de¤iflir. Daha fazla bilgi için, montaj birimiyle birlikte verilen talimatlara bak›n.
G LG, afla¤›daki durumlarda, yanl›fl kurulum
nedeniyle meydana gelebilecek kazalardan ve
mülkiyet veya TV’nin görebilece¤i hasarlardan
sorumlu tutulamaz:
- Uyumsuz bir VESA duvar montaj› kullan›ld›¤›nda.
- Vidalalar yüzeye, TV’nin düflmesine ve kiflisel
yaralanmalara yol açabilecek flekilde uygunsuz
tak›ld›¤›nda.
- Önerilen Kurulum yöntemine uyulmad›¤›nda.
G
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Model
19/22LU40**
19/22LU50**
26LU50**
19/22LG31**
26LG31**
32LF25**
37/42LF25**
32LG2***
37/42LG2***
32LG33**
37/42LG33**
19/22LH20**
26/32LH20**
37/42LH20**
19/22LD3**
26/32LD3**
32LH3***
37/42/47LH3***
32LH40**
37/42/47LH40**
32LH49**
37/42/47LH49**
32LH50**
37/42/47LH50**
55LH50**
32LH70**
37/42/47LH70**
42/47LH90**
32LF51**
42/47LF51**
50PS70**
60PS70**
50PS80**
60PS80**
42/50PQ35**
42PQ65**
50PS65**
VESA Standart
Miktar
(A * B)
Vida
4
100 * 100 M4
4
100 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
100 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
100 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
100 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
200 * 100 M4
200 * 200 M6
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
400 * 400 M6
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
200 * 200 M6
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
400 * 400 M6
4
600 * 400 M8
4
400 * 400 M6
4
600 * 400 M8
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
HAZIRLIK
Olas› bir elektrik çarpmas›n› önlemek için mutlaka toprak telini ba¤lay›n›z. Topraklama yöntemleri olanakl› de¤ilse, ayr› bir
devre kesici ba¤lamas› için yetkili bir elektrikçiyle görüflünüz.
TV'yi telefon kablolar›na, paratönerlere veya gaz borular›na
ba¤layarak topraklamaya çal›flmay›n›z.
35
HAZIRLIK
■
Hasar olmas›n› önlemek için cihazlar aras›ndaki tüm ba¤lant›lar yap›lana kadar ana flebeke prizine
ba¤lamay›n›z.
ANTEN BA⁄LANTISI
■
HAZIRLIK
■
En iyi görüntü kalitesini elde etmek için, anten yönünü
ayarlay›n›z.
Anten kablosu ve dönüfltürücü tedarik edilmemifltir.
Duvar
Anten
Soketi
Çok aileli Konutlar/Apartmanlar
(Duvar anten soketine ba¤lay›n›z)
RF Efleksenli Kablo (75 Ω)
Harici Anten
(VHF, UHF)
Tek aileli Konutlar/Evler
(Harici anten için duvar jak›na ba¤lay›n›z)
UHF
Anten
Sinyal
Amplifikatörü
VHF
■
■
Sinyalin zay›f oldu¤u alanlarda daha iyi görüntü kalitesi elde etmek için yukar›da gösterildi¤i gibi,
antene bir sinyal amplifikatörü yerlefltirmeniz gerekebilir.
E¤er sinyalin iki TV için ayr›lmas› gerekiyorsa, ba¤lant› için bir anten sinyal ay›r›c›s› kullan›n›z.
Demir çekirde¤in kullan›m› (Bu özellik her modelde mevcut de¤ildir.)
Demir çekirdek, güç kablosu fifli prize tak›l›rken,
elektromanyetik dalga oluflumunu azaltmak için
kullan›l›r.
Demir çekirdek, prize ne kadar yak›n olursa, dalga
azaltmas› aç›s›ndan o derece iyidir.
36
Güç kablosu fifline yak›n yerlefltirin.
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
Cihazlar›n zarar görmesini önlemek için, tüm cihaz ba¤lant›lar›n› tamamlamadan asla hiç bir güç
kablosunu prize sokmay›n›z.
■
HAR‹C‹ EK‹PMAN KURULUMUN’a ait olan bu bölümde a¤›rl›kl› olarak 50/60PS70**, 50/60PS80**
modellerine ait çizimler kullan›lmaktad›r. .
■
Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir.
■
HD ALICI AYARLARI
■
Bu TV, harici bir dijital set üstü kutusu olmadan da Dijital RF/Kablo sinyallerini alabilir. Fakat, e¤er
dijital bir set üstü kutusundan ya da baflka bir dijital harici cihazdan Dijital sinyaller al›yorsan›z,
afla¤›daki flekle bak›n›z.
1
Dijital set üstü kutunun video ç›k›fllar›n› (Y, PB, PR),
TV üzerindeki KOMPONENT IN V‹DEO jaklar›na
ba¤lay›n›z.
2
Dijital set üstü kutunun ses ç›k›fl›n›, TV üzerindeki
COMPONENT IN AUDIO jaklar›na ba¤lay›n›z.
3
Dijital set üstü kutuyu aç›n›z.
(bkz. Dijital set üstü kutu için kullan›m k›lavuzu.)
4
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT tuflunu kullanarak Component girifl kayna¤›n› seçiniz.
1
2
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
Bir bileflen kablosu ile ba¤lama
G Desteklenen
HDMI Ses biçimi: Dolby Digital, PCM
DTS Audio format› desteklenmemektedir.
Sinyal
Bileflen
HDMI
480i/576i
O
X
480p/576p
O
O
720p/1080i
O
O
1080p
O
(sadece 50 Hz / 60 Hz)
O
(24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz)
37
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
HDMI kablosu ile set üstü kutu ba¤lama
1
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
Dijital set üstü kutusunu, TV üzerindeki H D M I / D V I
I N 1, H D M I I N 2(için hariç 19/22LH20**, 19/22LD3**,
19/22LG31**),, H D M I I N 3 (için hariç 19/22LU40**,
19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 26LG31**) veya H D M I I N 4 (sadece
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**,
50/60PS80**) jak›na ba¤lay›n›z.
2
Dijital set üstü kutuyu aç›n›z.
(bkz. Dijital set üstü kutu için kullan›m k›lavuzu.).
3
Uzaktan kumanda üzerindeki H D M I 1, H D M I 2(için
hariç 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**),
H D M I 3(için hariç 19/22LU40**, 19/22LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
26LG31**) veya H D M I 4(sadece 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**,
42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**) girifl
kayna¤›n› seçiniz.
1
! NOT
G HDMI
kablonuzun sürümünün 1.3 veya üzerinde
olup olmad›¤›n› kontrol edin.
HDMI kablolar› HDMI sürüm 1.3’ü desteklemiyorsa,
ekranda titreflim oluflabilir veya ekran görüntüsü
olmayabilir. Bu durumda, en az HDMI sürüm 1.3’ü
destekleyen en yeni kablolar› kullan›n.
HDMI - DVI kablosu ile ba¤lama
38
1
Dijital set üstü kutuyu, TV üzerindeki HDMI/DVI
IN l jak›na ba¤lay›n›z.
2
Dijital set üstü kutunun ses ç›k›fl›n›, TV üzerindeki AUDIO IN (RGB/DVI) jak›na ba¤lay›n›z.
3
Dijital set üstü kutuyu aç›n›z.
(bkz. Dijital set üstü kutu için kullan›m
k›lavuzu.)
4
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT tuflunu kullanarak HDMI1 girifl kayna¤›n› seçiniz.
1
2
DVD AYARI
Bir bileflen kablosu ile ba¤lama
1
DVD’nin video ç›k›fllar›n› (Y, PB, PR), TV üzerindeki
COMPONENT IN V‹DEO jaklar›na ba¤lay›n›z.
1
DVD’nin ses ç›k›fllar›n›, TV üzerindeki COMPONENT IN
AUDIO jaklar›na ba¤lay›n›z.
3
DVD oynat›c›y› aç›n›z ve bir DVD yerlefltiriniz.
2
4
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT tuflunu kullanarak
Component girifl kayna¤›n› seçiniz.
5
Çal›flt›rma talimat› için DVD çalar›n kullan›m k›lavuzuna
bak›n›z.
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
2
Bileflen Girifl portlar›
Daha iyi bir görüntü kalitesi sa¤lamak için; afla¤›da gösterildi¤i gibi, bileflen girifl portlar›na bir
DVD oynat›c› ba¤lay›n›z.
TV üzerindeki bileflen portlar›
DVD oynat›c› üzerindeki
video ç›k›fl portlar›
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
39
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
Euro Skart kablosu ile ba¤lama
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
1
DVDnin Euro skart soketini, TV’nin AV1 Euro skart
soketine ba¤lay›n›z.
2
DVD oynat›c›y› aç›n›z ve bir DVD yerlefltiriniz.
3
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT tuflunu kullanarak AV1 girifl kayna¤›n› seçiniz.
E¤er AV2 Euro skart soketine ba¤lanm›flsa, AV2 girifl
kayna¤›n› seçiniz.
4
1
Çal›flt›rma talimat› için DVD çalar›n kullan›m k›lavuzuna bak›n›z.
Girifl
Scart
AV1
Video
O
AV2
O
Ç›k›fl Tipi
Geçerli girifl modu
Ses
O
RGB
O
O
X
AV1
(TVÇ›k›fl›)
(R) AUDIO (L)
AUDIO/
VIDEO
Ç›k›fl
Video / Ses
Yaln›zca analog
Analog, DTV, AV1/2/3 ç›k›fl› mevcuttur.
AV2
(MonitörÇ›k›fl›)
AV2 (Kay›t ekipman› kullan›larak zamanlanm›fl DTV kayd› devam ederken.)
Dijital TV
X
O
O
Analog TV, AV1/3
O
O
O
Komponent/RGB
O
X
HDMI
(Girifl modu DTV’ye
dönüfltürülür.)
X
X
AV2
O
O
G
TV Ç›k›fl›: Analog TV sinyallerini ç›k›fl olarak verir.
Monitör Ç›k›fl›: Geçerli
ekran görüntüsünü ç›k›fl
olarak verir..
O
! NOT
Kullan›lan Euro skart kablolar›n›n sinyal korumal› olmas› gerekir.
S-Video kablo ile ba¤lama
(sadece 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
1
DVD’nin S-V‹DEO ç›k›fl›n›, TV’nin S-VIDEO girifline
ba¤lay›n›z.
2
DVD’nin ses ç›k›fllar›n›, TV üzerindeki AUDIO (SES) girifl jaklar›na ba¤lay›n›z.
VIDEO
S-VIDEO
40
DVD oynat›c›y› aç›n›z ve bir DVD yerlefltiriniz.
4
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT tuflunu kullanarak AV3 girifl kayna¤›n› seçiniz.
5
Çal›flt›rma talimat› için DVD çalar›n kullan›m k›lavuzuna bak›n›z.
R
OUTPUT
SWITCH
1
3
L
ANT IN
ANT OUT
2
HDMI kablosunu ba¤lama
DVD’nin HDMI ç›k›fl›n›, TV üzerindeki H D M I / D V I I N 1,
H D M I I N 2(için hariç 19/22LH20**, 19/22LD3**,
19/22LG31**),, H D M I I N 3 (için hariç 19/22LU40**,
19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 26LG31**) veya H D M I I N 4 (sadece
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**,
50/60PS80**) jak›na ba¤lay›n›z.
2
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT tuflunu kullanarak H D M I 1, H D M I 2(için hariç 19/22LH20**,
19/22LD3**, 19/22LG31**), H D M I 3(için hariç
19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 26LG31**) veya H D M I 4(sadece
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**,
50/60PS80**)girifl kayna¤›n› seçiniz.
3
Çal›flt›rma talimat› için DVD çalar›n kullan›m
k›lavuzuna bak›n›z.
1
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
1
! NOT
TV, HDMI kablosu kullan›ld›¤›nda video ve ses
sinyallerini efl zamanl› olarak alabilir.
G E¤er DVD Otomatik HDMI’y› desteklemiyorsa, ç›k›fl
çözünürlü¤ünü uygun flekilde ayarlamal›s›n›z.
G HDMI kablonuzun sürümünün 1.3 veya üzerinde
olup olmad›¤›n› kontrol edin.
HDMI kablolar› HDMI sürüm 1.3’ü desteklemiyorsa,
ekranda titreflim oluflabilir veya ekran görüntüsü
olmayabilir. Bu durumda, en az HDMI sürüm 1.3’ü
destekleyen en yeni kablolar› kullan›n.
G
41
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
VCR AYARI
■
TGörüntü gürültüsünü (parazitlerini) önlemek için, VCR ile TV aras›nda uygun bir mesafe
b›rak›n›z.
RF Kablosu ile ba¤larken
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
ANT OUT
S-VIDEO
ANT IN
OUTPUT
SWITCH
VIDEO
L
R
1
2
Duvar Jak›
Anten
42
1
VCR’nin ANT OUT soketini, TV’nin ANTENNA IN soketine ba¤lay›n›z.
2
Anten kablosunu VCR’nin ANT IN soketine ba¤lay›n›z.
3
VCR üzerindeki PLAY tufluna bas›n›z ve görüntülemek için TV ile VCR aras›ndaki uygun
kanal› eflleyiniz.
Euro Skart kablosu ile ba¤lama
VCR’nin Euro skart soketini, TV’nin AV1 Euro skart
soketine ba¤lay›n›z.
2
VCR cihaz›na bir video kaset tak›n›z ve VCR üstündeki PLAY (oynat) tufluna bas›n›z. (bkz. VCR
cihaz›n›n kullan›m k›lavuzu.)
3
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT tuflunu kullanarak AV1 girifl kayna¤›n› seçiniz.
1
E¤er AV2 Euro skart soketine ba¤lanm›flsa, AV 2
girifl kayna¤›n› seçiniz.
4
Ç›k›fl
Girifl
Scart
AV1
Video
O
AV2
O
Ç›k›fl Tipi
Geçerli girifl modu
Ses
O
RGB
O
O
X
AV1
(TVÇ›k›fl›)
Video / Ses
(R) AUDIO (L)
AUDIO/
VIDEO
Yaln›zca analog
Analog, DTV, AV1/2/3 ç›k›fl› mevcuttur.
AV2
(MonitörÇ›k›fl›)
AV2 (Kay›t ekipman› kullan›larak zamanlanm›fl DTV kayd› devam ederken.)
Dijital TV
X
O
O
Analog TV, AV1/3
O
O
O
Komponent/RGB
O
X
HDMI
(Girifl modu DTV’ye
dönüfltürülür.)
X
X
AV2
O
O
G
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
1
TV Ç›k›fl›: Analog TV sinyallerini ç›k›fl olarak verir.
Monitör Ç›k›fl›: Geçerli
ekran görüntüsünü ç›k›fl
olarak verir..
O
! NOT
Kullan›lan Euro skart kablolar›n›n sinyal korumal› olmas› gerekir.
RCA kablosu ile ba¤larken (için hariç 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22LH20**,
19/22LD3**, 19/22LG31**, 32/37/42LF25**)
1
2
TV ile VCR aras›ndaki AUDIO/V‹DEO jaklar›n› ba¤lay›n›z.
Jak renklerini efllefltiriniz (Video =sar›, Ses Sol =beyaz ve
Ses Sa¤ =k›rm›z›)
1
VCR cihaz›na bir video kaset tak›n›z ve VCR üstündeki
PLAY (oynat) tufluna bas›n›z. (bkz. VCR cihaz›n›n kullan›m k›lavuzu.)
3
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT tuflunu kullanarak
AV3 girifl kayna¤›n› seçiniz.
! NOT
S-VIDEO ve VIDEO soketlerinin her ikisi de S-VHS VCR
cihaz›na ba¤l›ysa, sadece S-VIDEO seyredilebilir.
S-VIDEO
VIDEO
OUTPUT
SWITCH
L
R
ANT IN
ANT OUT
43
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
S-Video kablo ile ba¤lama
(sadece 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
S-VIDEO
1
VIDEO
L
R
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
OUTPUT
SWITCH
2
ANT IN
VCR’nin S-V‹DEO ç›k›fl›n›, TV setinin S-VIDEO girifline
ba¤lay›n›z. Normal kompozit (RCA kablosu) girifli ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda görüntü kalitesi iyileflir.
ANT OUT
VCR’nin ses ç›k›fllar›n›, TV üzerindeki AUDIO (SES) girifl jaklar›na ba¤lay›n›z.
1
3
VCR cihaz›na bir video kaset tak›n›z ve VCR üstündeki PLAY (oynat) tufluna bas›n›z. (bkz. VCR cihaz›n›n
kullan›m k›lavuzu.)
4
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT tuflunu kullanarak AV3 girifl kayna¤›n› seçiniz.
2
! NOT
S-VIDEO ve VIDEO soketlerinin her ikisi de S-VHS VCR
cihaz›na ba¤l›ysa, sadece S-VIDEO seyredilebilir.
CI MODÜLÜNÜ EKLEME
- Dijital TV modunda, flifreli (ödemeli) servisleri görüntülemek için.
- Bu özellikler her ülkede uygun de¤ildir.
1
CI Modülünü televizyonun PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association – Kiflisel
Bilgisayar Haf›za Kart› Uluslararas› Birli¤i) KART YUVASI’na gösterildi¤i flekilde tak›n›z.
Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 77.
! NOT
CI modülünün PCMCIA kart yuvas›na do¤ru yönde tak›ld›¤›ndan
emin olun. Modül do¤ru tak›lmad›¤›nda, TV’nin ve PCMCIA kart
yuvas›n›n zarar görmesine neden olabilir.
G
44
1
Gösterildi¤i gibi bu
noktay› kontrol edin
ve CI Modülünü tak›n.
D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI AYARLARI
Televizyonun ses sinyalini Dijital Ses Ç›k›fl› (Optik) ba¤lant› noktas› ile harici ses cihaz›na gönderme.
5.1 kanal hoparlörler ile dijital yay›nlar›n keyfini sürmek isterseniz, TV’nin arkas›ndaki OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT (OPT‹K D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI) ba¤lant› noktas›n› DVD Ev Sinema Sistemine (ya da
amfiye) ba¤lay›n.
Optik kablonun bir ucunu TV Dijital Ses (Optik) Ç›k›fl ba¤lant› noktas›na ba¤lay›n›z.
2
Optik kablonun di¤er ucunu, ses cihaz› üzerindeki dijital ses (Optik)
girifline ba¤lay›n›z.
3
AUDIO (Ses) menüsünde "TV Speaker ‹ste¤e Ba¤l›- Off" (TV Hoparlör
seçene¤i – Kapal›) olarak ayarlay›n›z. ( sayfa 132). ‹flletim için harici ses cihaz›n›n talimat k›lavuzuna bak›n›z.
1
2
D‹KKAT
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
1
Optik ç›k›fl ba¤lant› noktas›na do¤ru bakmay›n›z.
Lazer ›fl›n›na bakmak görmenize zarar verebilir.
M‹KROFON KURULUMU
(için hariç 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
Sesi kulakl›kla dinleyebilirsiniz.
1
Kulakl›¤›, kulakl›k soketine tak›n.
2
Kulakl›¤›n ses düzeyini ayarlamak için
+ veya
&& dü¤mesine bas›n. MUTE (SESS‹Z) dü¤mesine
basarsan›z, kulakl›ktan duyulan ses kapan›r.
! NOT
G
G
G
AUD‹O menü seçenekleri, kulakl›¤›n kullan›lmas› ile birlikte ifllevlerini yerine getiremez.
Kulakl›¤›n ba¤l› oldu¤u durumda AV MODE de¤iflikli¤i yap›lmas› halinde, de¤ifliklik video’ya
uygulan›r ancak audio’ya uygulanmaz.
Optik Say›sal Audio Ç›k›fl› kullakl›k tak›l› oldu¤unda etkin de¤ildir.
45
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
D‹⁄ER A/V KAYNA⁄I AYARLARI (için hariç 19/22LU40**,
19/22LU50**, 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**, 32/37/42LF25**)
Video kamera
Video Oyun Cihaz›
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
VIDEO
R
1
1
46
L
TV ile harici cihaz aras›ndaki AUDIO/VIDEO jaklar›n› ba¤lay›n›z. Jak renklerini efllefltiriniz
(Video =sar›, Ses Sol =beyaz ve Ses Sa¤ =k›rm›z›).
2
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT tuflunu kullanarak AV3 girifl kayna¤›n› seçiniz.
3
‹lgili harici cihaz› çal›flt›r›n›z.
Harici cihaz›n kullan›m k›lavuzuna bak›n›z.
USB G‹R‹fi AYARLARI (için hariç 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)
1
USB cihaz›n› TV’deki USB IN jak›na tak›n.
2
USB IN jaklar›n› ba¤lad›ktan sonra, USB ifllevini kullanabilirsiniz ( sayfa 96).
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
1
47
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
PC AYARI
Bu TV, Tak ve Oynat olana¤› sa¤lar ki bu da PC'nin TV ayarlar›na otomatik olarak uyum
sa¤lamas› demektir.
D-sub 15 pim kablosu ile ba¤lama
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
1
PC’nin RGB ç›k›fl›n›, TV üzerindeki RGB IN (PC)
jak›na ba¤lay›n›z.
2
PC ses ç›k›fl›n›, TV üzerindeki AUDIO IN (RGB/
DVI) jak›na ba¤lay›n›z.
3
PC’yi ve TV’yi aç›n›z
4
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT tuflunu
kullanarak RGB girifl kayna¤›n› seçiniz.
2
1
AUDIO
48
RGB OUTPUT
HDMI - DVI kablosu ile ba¤lama
PC’nin DVI ç›k›fl›n›, TV üzerindeki HDMI/DVI IN
1 jak›na ba¤lay›n›z.
2
PC ses ç›k›fl›n›, TV üzerindeki AUDIO IN (RGB/
DVI) jak›na ba¤lay›n›z.
3
PC’yi ve TV’yi aç›n›z.
4
Uzaktan kumanda üzerindeki INPUT tuflunu
kullanarak HDMI1 girifl kayna¤›n› seçiniz.
1
DVI-PC OUTPUT
2
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
1
AUDIO
49
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
Desteklenen Görüntü Çözünürlü¤ü
Plazma TV modelleri
HDMI/DVI-DTV modu
RGB-PC, HDMI/DVI-PC modu
Çözünürlük
720x400
Yatay Frekans Dikey Frekans
(kHz)
(Hz)
31,468
70,08
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
640x480
31,469
59,94
800x600
37,879
60,31
1024x768
48,363
60,00
1280x768
47,78
59,87
Çözünürlük
Yatay Frekans Dikey Frekans
(kHz)
(Hz)
31,649
59,94
31,469
60
31,47
59,94
31,50
60
720x576
31,25
50,00
1280x720
37,50
50,00
640x480
720x480
1360x768
47,72
59,80
1920x1080
66,587
59,934
44,96
59,94
1280x1024
63,98
60,02
45,00
60
1400x1050
65,317
59,979
28,125
50,00
33,72
59,94
33,75
60
27,00
24,00
1920x1080
(için hariç 42/50PQ35**, 42PQ65**)
33,750
30
56,25
50,00
67,433
59,94
67,50
60
LCD TV modelleri / LED LCD TV MODELLER‹
HDMI/DVI-DTV modu
RGB-PC, HDMI/DVI-PC modu
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Vertical
Frequency(Hz)
Çözünürlük
720x400
31,468
70,08
720x480
31,469/31,5
59,94/60
640x480
31,469
59,94
720x576
31,25
50
1280x720
37,5
50
44,96/45
59,94/60
33,72/33,75
59,94/60
800x600
37,879
60,31
1024x768
48,363
60,00
1280x768
47,78
59,87
1360x768
47,72
59,80
1280x1024
63,595
60,00
1920x1080
66,587
59,93
(RGB-PC)
1920x1080
67,5
60,00
1440x900
55,5
59,90
1400x1050
64,744
59,948
1680x1050
65,16
59,94
(HDMI-PC)
50
(için hariç
19/22LU40**,
19LU50**,
19/22/26/32/37/
42LH20**,
19/22/26/32LD3**,
32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**,
26LG31**)
(için hariç
19/22LU40**,
19LU50**,
19/22/26/32/37/
42LH20**,
19/22/26/32LD3**,
32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**,
19/22/26LG31**)
(sadece19LG31**)
(sadece 22LG31**)
1920x1080
Yatay Frekans Dikey Frekans
(kHz)
(Hz)
28,125
50
26,97/27
23,97/24
33,716/33,75
29,976/30,00
56,25
50
67,43/67,5
59,94/60
! NOT
ba¤lay›n›z.
PC’nin ses ç›k›fl kablosunu TV’nin Ses girifline
ba¤lay›n›z. (Ses kablolar› TV’ye dahil edilmemifltir).
E¤er ses kart› kullan›yorsan›z, PC’nin sesini istenen flekilde ayarlay›n›z.
E¤er PC’nin grafik kart› ayn› anda hem dijital
hem analog RGB ç›k›fl› vermiyorsa, PC ç›k›fl›n›
TV’de göstermek için RGB veya HDMI IN (veya
HDMI/DVI IN)’den sadece birini ba¤lay›n›z.
E¤er PC’nin grafik kart› ayn› anda hem dijital
hem analog RGB ç›k›fl› vermiyorsa, TV’yi RGB veya HDMI modlar›ndan birine ayarlay›n›z; (TV di¤er modu kendili¤inden Tak ve Kullan olarak
ayarlar) .
DVI kablosuna ba¤l› bir HDMI kullan›yorsan›z
video kart›na ba¤l› olarak DOS modu çal›flmayabilir.
E¤er çok uzun RGB-PC kablosu kullan›rsan›z, ekranda kar›flma oluflabilir. 5 metreden daha k›sa
kablo kullanman›z› öneririz. Bu en iyi görüntü
kalitesi sa¤lar.
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
Sabit bir görüntünün uzun süre cihaz›n ekran›nda kalmas›ndan kaç›n›n›z. Sabit görüntü ekranda kal›c› iz b›rakabilir; mümkün oldu¤unca ekran koruyucu kullan›n›z.
PC modunda çözünürlük, dikey flablon, kontrast
veya parlakl›k ile ilgili parazit olabilir. Bu durumda net bir görüntü elde edene dek PC modunu baflka bir çözünürlü¤e ayarlay›n›z veya yenileme h›z›n› de¤ifltiriniz veya menüden parlakl›k ve kontrast ayarlar›n› de¤ifltiriniz. PC grafik
kart›-n›n yenileme h›z› de¤ifltirilemiyorsa, PC
grafik kart›n› de¤ifltiriniz veya PC grafik kart›n›n
üreticisine dan›fl›n›z.
Yatay ve dikey frekanslar ile ilgili senkronizasyon girifl dalga flekli ayr›d›r.
G PC (Bilgisayar) modu için 1920x1080, 60 Hz (
19/22LU40**, 19LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 42/50PQ35**,
42PQ65** d›fl›nda), 1360x768, 60 Hz (yaln›zca
19/22LU40**, 19LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 26LG31**, 50PQ35**), 1024x768,
60 Hz(yaln›zca 42PQ35**, 42PQ65**) , 1440x900,
60 Hz(yaln›zca 19LG31**) , 1680x1050, 60
Hz(yaln›zca 22LG31**) kullan›lmas›n› öneriyoruz.
En iyi görüntü kalitesini bu ayarlar sa¤layacakt›r.
PC’nin monitor ç›k›fl›na ba¤l› olan sinyal kablosunu TV’nin RGB (PC) portuna veya PC’nin HDMI
ç›k›fl portuna ba¤l› olan sinyal kablosunu TV
üzerindeki HDMI IN (veya HDMI/DVI IN) portuna
51
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
Bilgisayar Modu Ekran Ayarlar›
Ekran S›f›rlamas›
Konum, Boyut ve Faz ayarlar›n› fabrika ç›k›fl ayarlar›na döndürür.
Bu fonksiyon afla¤›daki modlarda çal›fl›r: RGB [PC].
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
RES‹M
Kaydır
Tamam
E
• Kontrast
90
• Parlakl›k
50
• Keskinlik
70
• Renk
60
• Ton
0
EKRAN
Kaydır
Önc.
Çözünürlük
Oto Yapılandır.
Konum
K
Y
• Geliflmifl Kontrol
• Resim S›f›rlama
Boyut
Ayarlamak için
Evet
Hayır
Faz
Ekran
Ekran
Ayarları
1 MENU
2
RES‹M seçene¤ini belirleyiniz.
OK
EKRAN seçene¤ini belirleyiniz.
OK
Ayarları seçene¤ini belirleyiniz.
3
4
OK
Evet seçene¤ini belirleyiniz.
5
OK
Ayarları ifllevini çal›flt›r›n›z.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
52
Ekran ayarlamalar›: Konum, Boyut, Faz
Otomatik ayardan sonra görüntü net de¤ilse, özellikle karakterler titriyorsa, görüntü faz›n›
manuel olarak ayarlay›n.
Bu fonksiyon afla¤›daki modlarda çal›fl›r: RGB[PC].
Kaydır
TAMAM
EKRAN
Kaydır
Önc.
E
• Kontrast
90
• Parlakl›k
50
• Keskinlik
70
• Renk
60
• Ton
0
Çözünürlük
Oto Yapılandır.
Konum
K
Y
• Geliflmifl Kontrol
• Resim S›f›rlama
Boyut
Faz
Ekran
Ekran
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
RES‹M
Ayarları
1 MENU
RES‹M seçene¤ini belirleyiniz.
2
OK
EKRAN seçene¤ini belirleyiniz.
3
OK
4
OK
5
OK
Konum, Boyut veya Faz seçene¤ini belirleyiniz.
Uygun ayarlar› yap›n›z.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
53
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
Çözünürlük Seçme
Normal bir görüntü görüntülemek için, RGB modu çözünürlü¤ü ile PC modu seçimini efllefltiriniz.
Bu fonksiyon afla¤›daki modlarda çal›fl›r: RGB [PC]
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
RES‹M
Kaydır
Tamam
EKRAN
Çözünürlük
E
• Kontrast
90
• Parlakl›k
50
• Keskinlik
70
• Renk
60
• Ton
0
Oto Yapılandır.
Kaydır
Önc.
1024 x 768
1280 x 768
1360 x 768
Konum
K
Y
Boyut
• Geliflmifl Kontrol
• Resim S›f›rlama
Ekran
Ekran
1 MENU
2
Faz
Ayarları
RES‹M seçene¤ini belirleyiniz.
OK
EKRAN seçene¤ini belirleyiniz.
OK
Çözünürlük seçene¤ini belirleyiniz.
3
4
OK
5
‹stenilen çözünürlü¤ü seçiniz.
OK
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
54
Otomatik Konfigürasyon (sadece RGB [PC] modunda)
Otomatik olarak görüntü konumunu ayarlar ve görüntü karars›zl›¤›n› en aza indirir. Ayarland›ktan
sonra görüntü hala düzgün de¤ilse, TV’niz düzgün olarak çal›flmaktad›r, ancak daha fazla ayar
yapmak gerekmektedir.
Bu ifllev ekran konumu, boyutu ve evresinin otomatik olarak ayarlanmas› için kullan›l›r. Otomatik
yap›land›rma ifllemi devam ederken ekrandaki görüntü birkaç saniye süreyle titreflir.
EKRAN
RES‹M
Kaydır
Tamam
90
• Parlakl›k
50
• Keskinlik
70
• Renk
60
• Ton
0
Önc.
Çözünürlük
E
• Kontrast
Kaydır
Oto Yapılandır.
Konum
K
Boyut
Y
• Geliflmifl Kontrol
Ayarlamak için
Evet
HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI
Oto Yapılandır.
Hayır
Faz
• Resim S›f›rlama
Ekran
Ekran
Ayarları
1 MENU
RES‹M seçene¤ini belirleyiniz.
2
EKRAN seçene¤ini belirleyiniz.
OK
3
OK
• Görüntü do¤ru olarak konumlanmam›flsa
Otomatik Ayar’› yeniden deneyiniz.
• RGB (PC) modunda Otomatik Ayar’dan sonra
görüntü tekrar ayar gerektiriyorsa Konum,
Boyut veya Faz ayarlar›n› yapabilirsiniz.
Oto Yapılandır. seçene¤ini belirleyiniz.
4
OK
Evet seçene¤ini belirleyiniz.
5
OK
Oto Yapılandır. ifllevini çal›flt›r›n›z.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
55
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ
UZAKTAN KUMANDA TUfi FONKS‹YONLARI
(sadece 32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**,
32/42/47LF51**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42PQ65**, 50PS65**)
Uzaktan kumanday› kullan›rken TV’nin uzaktan kumanda alg›lay›c›s›na do¤ru tutunuz.
ENERGY TV’nin Enerji Tasarruf modunu ayarlar. (G p.116)
SAVING (ENERJ‹
TASARRUFU)
RATIO (Oran) Görüntü için istedi¤iniz En/Boy Oran›n› seçer.(G p.113)
POWER (GÜÇ) TV’yi beklemedeyken (standby) açar veya aç›kken
kapatarak beklemeye al›r.
INPUT (G‹R‹fi) Harici girifl modu, düzenli aral›kla döner.(G p.80)
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
TV/RAD Radyo, TV ve DTV kanal›n› seçer.
Q. MENU ‹stenilen h›zl› menü kayna¤›n› seçer. (‹zleme Oran›,
(HIZLI MENÜ) Net Ses II, Resim Modu, Ses Modu, Ses, Uyma
Zaman›, Favori, USB Ayg›t›) (G p.63)
Bir menü seçer.
MENU (MENÜ) Tüm ekran üstü görüntüleri siler ve herhangi bir
menüden TV görüntüsüne geri döner.(G p.64)
GUIDE(KILAVUZ) Program takvimini gösterir. (G p.110)
THUMBSTICK Ekran üstü menüleri aras›nda dolaflman›za ve ter(Yukar›/Afla¤›/ cihlerinize göre sistem ayarlar› yapman›za imkan
Sol/Sa¤) verir.
OK (TAMAM) Seçiminizi kabul eder veya o anki geçerli modu
gösterir.
RETURN(EXIT) GER‹ Kullan›c›n›n etkileflimli bir uygulamada, EPG veya
DÖN(ÇIK) di¤er kullan›c› etkileflim ifllevinde bir ad›m geri
gitmesine izin verir.
INFO i (B‹LG‹) Mevcut ekran bilgilerini gösterir.
AV MODU
Coloured
buttons Bu tufllar teleteks (sadece TELETEKS modellerinde),
(Renkli tufllar) Programme Edit (Program düzenle) için kullan›l›r.
1
1
1
AV cihazlar›n› ba¤larken görüntü ve sesleri seçmenize yard›mc› olur. (G p.86)
TELETEKST Bu tufllar teletekst için kullan›l›r. Daha fazla bilgi için,
TUfiLARI ‘Teletekst’ bölümüne bak›n›z. (G p.149)
SUBTITLE Dijital modda tercih etti¤iniz alt yaz›y› ça¤›r›r.
(ALTYAZI)
Televizyona ba¤l› AV cihazlar›n›n listesini gösterir.
Bu tufla bast›¤›n›zda, Simplink menüsü ekranda belirir.(G
p.83)
56
VOLUME Ses seviyesini ayarlar.
(Ses Seviyesi
Yukar›/Afla¤›)
MARK (‹flaretle) USB menüsündeki programlar› iflaretler ve iflareti kald›r›r.
FAV (FAVOR‹LER) Seçilmifl favori program› gösterir.
MUTE (SESS‹Z) Sesi açar veya kapat›r.
Program Bir program› seçer.
Yukar›/Afla¤›
0-9 numara tuflu Bir program seçer.
Bir menüdeki numaral› ö¤eleri seçer.
LIST (L‹STE) Program tablosunu gösterir.(G p.78)
Q. VIEW (HIZLI ‹zledi¤iniz bir önceki programa döner.
GÖRÜNTÜLEME)
SIMPLINK / USB SIMPLINK veya USB menüsünü kontrol eder
Menüsü kontrol (Foto¤raf Listesi ve Müzik Listesi veya Film Listesi
tufllar› (sadece 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**,
42PQ65**, 50PS65**)).
FREEZE O an ekranda olan görüntüyü duraklat›r.(sadece
(DONDUR) Plazma TV modelleri)
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
SAYFA Bir tam ekran bilgisinden di¤erine geçer.
YUKARI/AfiA⁄I
Pillerin Tak›lmas›
Pil bölmesinin arkas›ndaki kapa¤›n› aç›n›z ve kutuplar›
do¤ru yerlefltirerek pilleri tak›n›z (+ ile +, - ile -) .
■ ‹ki adet 1,5 V AAA pil tak›n›z. Kullan›lm›fl ve eski pillerle
yeni pilleri bir arada kullanmay›n›z.
■ Kapa¤› kapat›n›z.
■ Pilleri yerinden ç›karmak için, pilleri takma ifllemlerini ters
s›ra ile yap›n.
■
57
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ
UZAKTAN KUMANDA TUfi FONKS‹YONLARI
(Sadece 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 42/50PQ35**)
Uzaktan kumanday› kullan›rken TV’nin uzaktan kumanda alg›lay›c›s›na do¤ru tutunuz.
TV/RAD Radyo, TV ve DTV kanal›n› seçer.
AV MODU AV cihazlar›n› ba¤larken görüntü ve sesleri seçmenize yard›mc› olur. (G p.86)
POWER (GÜÇ) TV’yi beklemedeyken (standby) açar veya aç›kken
kapatarak beklemeye al›r.
POWER
AV MODE
ENERGY SAVING
INPUT (G‹R‹fi) Harici girifl modu, düzenli aral›kla döner. (G p.80)
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
ENERGY SAVING TV’nin Enerji Tasarruf modunu ayarlar. (G p.116)
(ENERJ‹ TASARRUFU)
0-9 numara tuflu Bir program seçer.
Bir menüdeki numaral› ö¤eleri seçer.
Q. VIEW (HIZLI ‹zledi¤iniz bir önceki programa döner.
GÖRÜNTÜLEME)
LIST
Q.VIEW
LIST (L‹STE) Program tablosunu gösterir. (G p.78)
MUTE
THUMBSTICK Ekran üstü menüleri aras›nda dolaflman›za ve ter(Yukar›/Afla¤›/ cihlerinize göre sistem ayarlar› yapman›za imkan
Sol/Sa¤) verir.
OK (TAMAM) Seçiminizi kabul eder veya o anki geçerli modu
gösterir.
MENU (MENÜ) Bir menü seçer.
Tüm ekran üstü görüntüleri siler ve herhangi bir
menüden TV görüntüsüne geri döner. (G p.64)
RETURN(EXIT) Kullan›c›n›n etkileflimli bir uygulamada, EPG veya
GER‹ DÖN(ÇIK) di¤er kullan›c› etkileflim ifllevinde bir ad›m geri
gitmesine izin verir.
RETURN / EXIT
MENU
Coloured Bu tufllar teleteks (sadece TELETEKS modellerinde),
buttons Programme Edit (Program düzenle) için kullan›l›r.
(Renkli tufllar)
1
Q.MENU INFO
i
GUIDE MARK
FAV
1
TELETEKST Bu tufllar teletekst için kullan›l›r. Daha fazla bilgi için,
TUfiLARI ‘Teletekst’ bölümüne bak›n›z. (G p.149)
SUBTITLE Dijital modda tercih etti¤iniz alt yaz›y› ça¤›r›r.
(ALTYAZI)
Televizyona ba¤l› AV cihazlar›n›n listesini gösterir.
Bu tufla bast›¤›n›zda, Simplink menüsü ekranda
belirir. (G p.83)
58
VOLUME Ses seviyesini ayarlar.
(Ses Seviyesi
Yukar›/Afla¤›)
MUTE (SESS‹Z) Sesi açar veya kapat›r.
Program Bir program› seçer.
Yukar›/Afla¤›
POWER
AV MODE
ENERGY SAVING
SIMPLINK Simplink’i kontrol eder. .
kontrol tufllar›
LIST
Q.VIEW
MUTE
Q. MENU ‹stenilen h›zl› menü kayna¤›n› seçer. (‹zleme Oran›,
(HIZLI MENÜ) Net Ses II, Resim Modu, Ses Modu, Ses, Uyma
Zaman›, Favori, USB Ayg›t›) (G p.63)
INFO i Mevcut ekran bilgilerini gösterir.
(B‹LG‹)
GUIDE(KILAVUZ) Program takvimini gösterir. (G p.110)
FAV Seçilmifl favori program› gösterir.
(FAVOR‹LER)
MARK (‹flaretle) Picture Wizard (Resim Sihirbaz›) ayarlar›n›n
uygulanaca¤› girifl kayna¤›n› seçin.
RETURN / EXIT
MENU
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
SAYFA Bir tam ekran bilgisinden di¤erine geçer.
YUKARI/AfiA⁄I
Pillerin Tak›lmas›
Q.MENU INFO
i
GUIDE MARK
FAV
Pil bölmesinin arkas›ndaki kapa¤›n› aç›n›z ve kutuplar›
do¤ru yerlefltirerek pilleri tak›n›z (+ ile +, - ile -) .
■ ‹ki adet 1,5 V AAA pil tak›n›z. Kullan›lm›fl ve eski pillerle
yeni pilleri bir arada kullanmay›n›z.
■ Kapa¤› kapat›n›z.
■ Pilleri yerinden ç›karmak için, pilleri takma ifllemlerini ters
s›ra ile yap›n.
■
59
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ
UZAKTAN KUMANDA TUfi FONKS‹YONLARI
(Sadece 42/47LH90**)
Uzaktan kumanday› kullan›rken TV’nin uzaktan kumanda alg›lay›c›s›na do¤ru tutunuz.
POWER
POWER (GÜÇ) TV’yi beklemedeyken (standby) açar veya aç›kken
kapatarak beklemeye al›r.
ON/OFF
TV/RAD
ON (Aç›k) /OFF (Kapal›) Dü¤me ›fl›kland›r›lmas› aç›k veya kapal›.
TV/RAD Radyo, TV ve DTV kanal›n› seçer.
E N E R G Y S A V I N G TV’nin Enerji Tasarruf modunu ayarlar.(G p . 1 1 6)
(ENERJ‹ TASARRUFU)
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
INFO i (B‹LG‹) Mevcut ekran bilgilerini gösterir.
INPUT (G‹R‹fi) Harici girifl modu, düzenli aral›kla döner.(G p . 8 0)
0-9 numara tuflu Bir program seçer.
Bir menüdeki numaral› ö¤eleri seçer.
LIST (L‹STE) Program tablosunu gösterir.(G p . 7 8)
MARK
Q. VIEW (HIZLI ‹zledi¤iniz bir önceki programa döner.
GÖRÜNTÜLEME)
FAV
MENU (MENÜ) Bir menü seçer.
Tüm ekran üstü görüntüleri siler ve herhangi bir
menüden TV görüntüsüne geri döner.(G p . 6 4)
Q. MENU ‹stenilen h›zl› menü kayna¤›n› seçer. (‹zleme Oran›,
(HIZLI MENÜ) Net Ses II, Resim Modu, Ses Modu, Ses, Uyma
Zaman›, Favori, USB Ayg›t›)(G p . 6 3)
THUMBSTICK Ekran üstü menüleri aras›nda dolaflman›za ve tercih(Yukar›/Afla¤›/ Sol/Sa¤) lerinize göre sistem ayarlar› yapman›za imkan verir.
OK (TAMAM)
Seçiminizi kabul eder veya o anki geçerli modu gösterir.
GUIDE(KILAVUZ) Program takvimini gösterir. (G p . 1 1 0)
RETURN(EXIT) GER‹ Kullan›c›n›n etkileflimli bir uygulamada, EPG veya
DÖN(ÇIK) di¤er kullan›c› etkileflim ifllevinde bir ad›m geri
gitmesine izin verir.
Coloured Bu tufllar teleteks (sadece TELETEKS modellerinde),
buttons Programme Edit (Program düzenle) için kullan›l›r.
(Renkli tufllar)
1
AV MODE
RATIO
1
TELETEKST Bu tufllar teletekst için kullan›l›r. Daha fazla bilgi için,
TUfiLARI ‘Teletekst’ bölümüne bak›n›z.(G p . 1 4 9)
SUBTITLE Dijital modda tercih etti¤iniz alt yaz›y› ça¤›r›r.
(ALTYAZI)
60
POWER
ON/OFF
TV/RAD
VOLUME Ses seviyesini ayarlar.
(Ses Seviyesi
Yukar›/Afla¤›)
FAV (FAVOR‹LER) Seçilmifl favori program› gösterir.
MARK (‹flaretle) USB menüsündeki programlar› iflaretler ve iflareti kald›r›r.
MUTE (SESS‹Z) Sesi açar veya kapat›r.
SAYFA Bir tam ekran bilgisinden di¤erine geçer.
YUKARI/AfiA⁄I
SIMPLINK / USB SIMPLINK veya USB menüsünü kontrol eder
Menüsü kontrol (Foto¤raf Listesi ve Müzik Listesi veya Film Listesi
tufllar›
MARK
FAV
Televizyona ba¤l› AV cihazlar›n›n listesini gösterir.
Bu tufla bast›¤›n›zda, Simplink menüsü ekranda
belirir.(G p . 8 3)
RATIO (Oran) Görüntü için istedi¤iniz En/Boy Oran›n› seçer.(G
p . 1 1 3)
AV MODU AV cihazlar›n› ba¤larken görüntü ve sesleri seçmenize yard›mc› olur.(G p . 8 6)
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
Program Bir program› seçer.
Yukar›/Afla¤›
Pillerin Tak›lmas›
Pil bölmesinin arkas›ndaki kapa¤›n› aç›n›z ve kutuplar›
do¤ru yerlefltirerek pilleri tak›n›z (+ ile +, - ile -) .
■ ‹ki adet 1,5 V AAA pil tak›n›z. Kullan›lm›fl ve eski pillerle
yeni pilleri bir arada kullanmay›n›z.
■ Kapa¤› kapat›n›z.
■ Pilleri yerinden ç›karmak için, pilleri takma ifllemlerini ters
s›ra ile yap›n.
■
AV MODE
RATIO
61
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ
TELEV‹ZYONUN AÇILMASI
- TV'niz aç›ld›¤›nda özelliklerini kullanabilirsiniz.
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
1
‹lk önce güç kablosunu do¤ru olarak ba¤lay›n.
TV ünitesinin Ana Güç dü¤mesini aç›n. (sadece 42/47LH90**, 32/37/42/47LH70**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3***, 32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**, 19/22LU40**, 19/22/26LU50**)
Bu s›rada, TV bekleme moduna geçer.
2
Bekleme modunda TV’yi açmak için, TV üzerindeki r / I(yaln›zca LCD TV/LED LCD TV), INPUT
veya P D E (veya P
) tufluna ya da uzaktan kumanda üzerindeki POWER(GÜÇ), INPUT, P
veya NUMARA tufluna bas›n›z. TV’niz aç›lacakt›r.
Ayarlar›n bafllat›lmas›
TV’yi açt›ktan sonra ekranda OSD (On Screen Display - Ekran Üstü Gösterim) gösterilirse r / I
(yaln›zca LCD TV), Dil, Mod Ayarı, Ülke, Saat Dilimi, Otomatik programlama ayarlar›n› yapabilirsiniz.
Not:
a. ‹lk ayar› tamamlamadan kapat›rsan›z, Initial Setting (Bafllang›ç Ayar›) menüsü yeniden görüntülenebilir.
b. Geçerli OSD’yi önceki OSD’ye geçirmek için RETURN tufluna bas›n›z.
c. Onaylanm›fl DTV yay›n standartlar›na sahip olmayan ülkelerde, DTV yay›n ortam›na ba¤l›
olarak baz› DTV özellikleri çal›flmayabilir.
Ev Kullanımı” modu, ev ortam› için en iyi ayard›r ve bu TV’nin fabrika ç›k›fl modudur.
d. “E
Ma¤aza Demosu” modu, ma¤aza ortam› için en iyi ayard›r. E¤er kullan›c› görüntü kalitesi
e. “M
Ma¤aza Demosu” modu, belirli bir süre sonra ürünü bizim taraf›m›zdan
verisini de¤ifltirirse, “M
ayarlanan görüntü kalitesine getirir.
Ev Kullanımı, Ma¤aza Demosu) OPS‹YON menüsündeki Mod Ayar› yap›larak de¤ifltirf. Mod (E
ilebilir.
PROGRAM SEÇ‹M‹
1
Bir program numaras› seçmek için, P
NUMARA tufllar›na bas›n›z.
veya
SES SEV‹YES‹N‹N AYARLANMASI
1
Ses seviyesini ayarlamak için,
bas›n›z.
+ veya – tufluna
Sesi kapatmak istiyorsan›z, MUTE tufluna bas›n›z.
MUTE,
+ veya -, AV Mod dü¤mesine basarak
bu ifllevi iptal edebilirsiniz..
62
HIZLI MENÜ
TV’nizin OSD’si (Ekran Üstü Gösterge) bu kullanma k›lavuzunda gösterilenlerden farkl› olabilir.
Q.Menu (H›zl› Menü), kullan›c›lar›n s›k kulland›¤› özellikler menüsüdür.
F
‹zleme Oranı
G
16:9
Ses: Ses ç›k›fl›n› seçer.
Uyuma Zamanı: Uyku zamanlay›c›s›n› ayarlar.
F a v o u r i : Favori program› seçer.
USB Aygıtı: USB cihaz›n› ç›karmak için “Ç›kart” seçiniz.
(için hariç 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)
E n e r j i t a s a r r u f u : ‹stedi¤iniz Enerji Tasarruf
modunu seçer.(sadece 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)
F
‹zleme Oranı
G
16:9
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
‹zleme Oranı: ‹stenen görüntü format›n› seçer.
Zoom Setting (Yak›nlaflt›rma Ayar›) için Oran
Menüsünden 14:9, Zoom1 ve Zoom2’yi seçiniz.
Yak›nlaflt›rma Ayar› tamamlan-d›ktan sonra ekran
H›zl› Menüye geri döner.
N e t S e s I I : ‹nsan ses aral›¤›n› di¤erlerinden
ayr›flt›rarak kullan›c›lar›n insan seslerini daha iyi
duymalar›na yard›mc› olur.
Resim Modu: ‹stedi¤iniz Resim Modunu seçer.
Ses Modu: ‹zlenen görüntüler için en iyisini
belirleyen ses kombinasyonunu otomatik olarak
ayarlama özelli¤idir. ‹stedi¤iniz Ses Modunu seçer.
(için hariç 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, (sadece 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)
19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)
1Q. MENU
Menüleri görüntüleyiniz.
2
‹stedi¤iniz Kayna¤› seçiniz.
3
• Normal TV görüntüsüne dönmek için Q.MENÜ tufluna bas›n›z.
OK
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
63
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ
EKRAN ÜSTÜ MENÜLER‹N‹N SEÇ‹M‹ VE AYARLANMASI
TV’nizin OSD’si (Ekran Üstü Gösterim) bu kullanma k›lavuzunda gösterilenlerden farkl› olabilir.
AYAR
Kaydır
RES‹M
Tamam
Kaydır
: 16:9
Oto Ayarlama
‹zleme Oranı
Manuel Ayarlama
Resim Sihirbazı
Güçlendiridi
: Kapal›
• Seviye
: Standard
Tamam
: Kapal›
Oto Ses
: Kapal›
Resim Modu
: Kapal›
Kaydır
Net Ses II
Enerji tasarrufu
Program Düzenleme
SES
Tamam
Denge
3
-
+
0
L
R
• Arka lfl›k
70
Hata Tanıma
• Kontrast
90
• SRS TruSurround XT : Kapal›
CI Bilgisi
• Parlakl›k
50
• Tiz
50
• Keskinlik
70
• Bass
50
Yazılım Güncelleme
: Aç›k
: Standard
Ses Modu
E
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
OPS‹YON
Kaydır
E
SAAT
Tamam
Menü Dili (Language) : Türk‹çe
SETUP
: Türk‹çe
Altyaz› Dili
‹flitme Eng.(
)
Tamam
Saat
: Türk‹çe
Ses Dili
Kaydır
SES
RES‹M
Kapatma Zamanı : Kapal›
SAAT
: Kapal›
Açma Zamanı
: Kapal›
Uyuma Zamanı : Kapal›
: UK
Ülke
Girifl Etiketi
SIMPLINK
: Aç›k
OPS‹YON
: Kapal›
Tufl Kilidi
BLUETOOTH
K‹L‹T
E
USB
veya
(sadece 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**,32/37/42/47LH70**,
42/47LH90**,50/60PS70**,50/60PS80**,
42/50PQ35**,42PQ65**,50PS65**)
G‹R‹fi
K‹L‹T
Kaydır
Tamam
BLUETOOTH
Kaydır
G‹R‹fi
Tamam
Kaydır
Tamam
USB
Bluetooth
: Kapal›
Anten
Foto¤raf Listesi
Parola Olufltur
TV PIN Kodu
: 0000
AV1
Müzik Listesi
Kanalı Bloke Et
Bluetooth Kulakl›k : Çıkanldı
AV2
Film Listesi
AV3
Divx Kay›t Kodu
Komponent
Etkinli¤i kald›rma
Kilit Sistemi
Ebeveyn Rehberi
: Kapal›
: Engelleme Kapal›
v
e
y
a
Kay›th Bluetooth Ayg›t›
Bluetooth Bilgilerim
Girifl Blo¤u
Kaydır
RGB
HDMI1
HDMI2
(sadece 32/37/42/47LH70**,
42/47LH90**, 50/60PS70**,
50/60PS80**)
1 MENU
Bir menü ö¤esi seçiniz.
OK
3
OK
E
(için hariç 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
(sadece 32/37/42/47LH40**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)
Menüleri görüntüleyiniz.
2
Aç›l›r menüye gidiniz.
• INFO (B‹LG‹) dü¤mesine bas›n, Simple Manual (Basit K›lavuz) Menüsünü
iflaretleyebilirsiniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
! NOT
64
Tamam
ISM Metodu ve Power Saving (Güç Tasarrufu) sadece Plazma TV modellerinde kullan›labilir.
Ayd›nlatma, Güç Göstergesi, TruMotion, TruMotion Demo, Basit K›lavuz özellikleri yaln›zca LCD
TV/LED LCD TV modellerinde kullan›labilir.
TruMotion, TruMotion Demo sadece 37/42/47/52LG70** modellerinde kullan›labilir.
CI Bilgisi ve Güçlendirici, Analog modda kullan›lamaz.(için hariç 32/37/42/47LH70**,
50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
OTOMAT‹K PROGRAM AYARLAMA
(Finlandiya ve ‹sveç d›fl›ndaki ülkeler için)
(LCD TV Modellerinde Finlandiya ve ‹sveç d›fl›ndaki ülkeler için ve Plazma TV Modelleri)
Tüm kullan›labilir programlar› otomatik olarak bulmak ve saklamak için bu özelli¤i kullan›n›z.
Otomatik programlamay› bafllatt›¤›n›zda, önceden kaydedilen tüm servis bilgileri silinir.
Depolanabilen maksimum program say›s› 500’dür. Ancak bu say› yay›n sinyallerine ba¤l› olarak ufak
de¤ifliklikler gösterebilir.
Kaydır
AYAR
Tamam
Oto
OtoAyarlama
Ayarlama
Oto Ayarlama
Oto
Ayarlama
Manuel Ayarlama
Manuel Ayarlama
Program Düzenleme
Güçlendiridi
Yazılım Güncelleme
Kaydır
Tamam
Program Düzenleme
: Kapal›
Güçlendiridi
: Aç›k
Yazılım Güncelleme
Hata Tanıma
Hata Tanıma
CI Bilgisi
CI Bilgisi
: Kapal›
Anten ba¤lantınızı denetleyin.
Otomatik Ayarlama sırasında
: Aç›k
önceki kanal bilgileri
güncellenecektir
SECAM L Taraması
Otomatik Numaralama
Bafllat
Kapat
1 MENU
2
OK
AYAR’› seçiniz.
Oto Ayarlama seçene¤ini belirleyiniz.
3
OK
Bafllat seçene¤ini belirleyiniz.
4
OK
Oto Ayarlama ifllevini çal›flt›r›n›z.
• Kilit Sistemi “Aç›k”ta 4 basamakl› bir flifre
girmek için SAYI tufllar›n› kullan›n›z.
• Otomatik ayarlamay› aç›k tutmak için
tuflunu kullanarak EVET’i seçiniz. Sonra
Bafllat tufluna bas›n›z. Aksi taktirde, Kapat
seçe-ne¤ini seçiniz.
• Otomatik Numaraland›rma : Yay›n
yapan istasyonlar taraf›ndan ayar
amac›yla gönderilen program numaralar›n›n kullan›l›p kullan›lmayaca¤›n›
belirler.
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
AYAR
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
65
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ
OTOMAT‹K PROGRAM AYARLAMA
(Sadece Finlandiya ve ‹sveç için)
DVB-C Oto Ayarlama (DVB-C Otomatik Ayarlama), DVB kabloyu destekleyen ülkelerdeki kullan›c›lara yönelik bir
menüdür.
Tüm kullan›labilir programlar› otomatik olarak bulmak ve saklamak için bu özelli¤i kullan›n›z.
Otomatik programlamay› bafllatt›¤›n›zda, önceden kaydedilen tüm servis bilgileri silinir.
Anteni seçmek isterseniz:
AYAR
Kaydır
Tamam
AYAR
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
AutoAyarlama
Tuning
Oto
Auto
Tuning
Oto Ayarlama
Manuel Ayarlama
Manuel Ayarlama
Program Düzenleme
Program Düzenleme
Yazılım Güncelleme
: Aç›k
Yazılım Güncelleme
Hata tanıma
Hata tanıma
CI Bilgisi
CI Bilgisi
Kaydır
LütTamam
fen TV Ba¤lant›n›z› seçin
Anten ba¤lantınızı denetleyin.
Otomatik Ayarlama sırasında
önceki kanal bilgileri
güncellenecektir
: On
Kablo
Anten
SECAM L Taraması
Otomatik Numaralama
Kapat
Bafllat
Kapat
1 MENU
AYAR’› seçiniz.
2
OK
3
OK
• Kilit Sistemi “Aç›k”ta 4 basamakl› bir flifre girmek
için SAYI tufllar›n› kullan›n›z.
• Otomatik ayarlamay› aç›k tutmak için
tuflunu kullanarak EVET’i seçiniz. Sonra OK tufluOto Ayarlama seçene¤ini belirleyiniz.
na bas›n›z. Aksi taktirde, HAYIR seçe-ne¤ini seçiniz.
• Otomatik Numaraland›rma : Yay›n yapan istasyonlar
taraf›ndan ayar amac›yla gönderilen program
numaralar›n›n kullan›l›p kullan›lmayaca¤›n› belirler.
Anten’› seçiniz..
4
OK
Bafllat seçene¤ini belirleyiniz.
5
OK
Otomatik ayarlama ifllevini çal›flt›r›n›z.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
66
Kablolu yay›n› seçmek istedi¤inizde
AYAR
Kaydır
Tamam
AYAR
Kaydır
AutoAyarlama
Tuning
Oto
Oto Ayarlama
Auto
Tuning
Manuel Ayarlama
Manuel Ayarlama
Program Düzenleme
Tamam
Lütfen TV Ba¤lant›n›z› seçin
F
Program Düzenleme
: Aç›k
Yazılım Güncelleme
Yazılım Güncelleme
Hata tanıma
Hata tanıma
CI Bilgisi
CI Bilgisi
6875
Modülasyon
640AM
Network ID
Kablo
Kapat
1 MENU
AYAR’› seçiniz.
2
0
OK
Kapat
• Kilit Sistemi “Aç›k”ta 4 basamakl› bir flifre girmek
için SAYI tufllar›n› kullan›n›z.
• Otomatik ayarlamay› aç›k tutmak için
tuflunu
kullanarak EVET’i seçiniz. Sonra OK tufluna bas›n›z.
Aksi taktirde, HAYIR seçe-ne¤ini seçiniz.
3
OK
4
OK
K a b l o’› seçiniz...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Uygun ayarlar› yap›n›z.
0
5
OK
Bafllat seçene¤ini belirleyiniz.
6
OK
Otomatik ayarlama ifllevini çal›flt›r›n›z.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹
DÖN)tufluna bas›n›z.
Mevcut programlar›n h›zl› ve do¤ru biçimde aranabilmesi için afla¤›daki de¤erler gereklidir.
Genel olarak kullan›lan de¤erler "varsay›lan" olarak sa¤lan›r.
Bununla birlikte, do¤ru ayarlar için lütfen kablo servis sa¤lay›c›n›za baflvurun.
DVB kablo modunda Auto Tuning (Otomatik Ayarlama) ifllevi çal›flt›r›l›rken Full (Tam) seçene¤inin
belirlenmesi, kullan›labilir kanallar› bulmak üzere 110 MHz ila 862 MHz aras›ndaki tüm frekanslar›n
aranmas›n› sa¤lar.
Default (varsay›lan ön de¤er) seçilmeden yap›lan aramalarda, aramay› Full (tam) opsiyonunu seçerek
yerine getirin.
Ancak, Full seçilerek yap›lan program aramalar›nda Otomatik Ayar zaman› uzun sürebilir.
• F r e k a n s : Kullan›c› tan›ml› bir frekans aral›¤› girin.
• S e m b o l h ı z ı : Kullan›c› tan›ml› bir sembol h›z› girin (Sembol h›z›: Modem gibi ayg›tlar›n kanala sembol gönderme h›z›).
• Modülasyon : Kullan›c› tan›ml› modülasyon girin. (Modülasyon: Ses ve video sinyallerinin tafl›y›c›ya yüklenmesi).
• N e t w o r k I D(Yaln›zca ‹sveç): Her kullan›c›ya tahsis edilen benzersiz tan›mlay›c›.
Not:
G Finlandiya veya ‹sveç seçeneklerinden birini iflaretledikten sonra K a b l o seçene¤ini seçerseniz, ön
ayar› Aç›k konumda olan Channel Auto Update – Kanal Otomatik Güncelleme menüsünü görüntüleyebilirsiniz.
G Aç›k pozisyonda tutulmas› halinde kanal bilgileri a¤ bilgileri de¤ifltikçe otomatik olarak güncellenecektir.
G Channel Auto Update (Kanal Otomatik Güncelleme) Kapal› pozisyonda ise kanal bilgileri güncellenmeyecektir.
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
Oto Ayarlama seçene¤ini belirleyiniz.
G
362000
Sembol h›z›(kS/s)
: On
Anten
OK
Varsay›lan
Frekans(kHz)
OTOMAT‹K PROGRAM AYARLAMA
“— —” Ülke Ayarlar›n› seçti¤inizde, (Finlandiya ve ‹sveç hariç olmak üzere)
Finlandiya ve ‹sveç hariç olmak üzere di¤er ülkelerde DVB-C seyretmek için ‘—’ Ülke in OPS‹YON seçin
Oto Ayarlama için Kullan›c› veya Tam modlar›ndan birini seçebilirsiniz.
Kullan›c› modunda ayarlama yap›ld›¤›nda ilgili ev frekans› bilgilerinin de¤iflmesine gerek olabilir ve
ilgili bilgi hizmet veren Kablo Servis Operatörüne (SO) ba¤l›d›r.
Tam modunda baz› kanallar ilgili Kablo Servis Operatörü (SO)taraf›ndan engellenebilir ve ayarlama
uzun zaman alabilir.
Not:
G Kablolu hizmet sa¤lay›c›n›z verdikleri hizmet için ücret talep edebilirler veya i baz› flart ve koflullara
uyman›z› isteyebilirler.
G DVB-C Kablo baz› kablolu hizmet sa¤lay›c›lar› ile düzgün olarak çal›flmayabilir.
G DVB-C dijital kablo yay›n› ile uyumluluk garanti edilmemektedir.
67
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ
MANUEL OLARAK PROGRAM ‹NCE AYARI (D‹J‹TAL MODDA)
Manuel Ayarlama, program listenize bir program› manuel olarak eklemenize olanak tan›r.
(Finlandiya ve ‹sveç d›fl›ndaki ülkeler için
& Finlandiya, ‹sveç veya “--” seçilmesi durumunda Anten seçene¤i tercih
edildi¤inde)
AYAR
Kaydır
AYAR
Tamam
Kaydır
F
Oto Ayarlama
Oto Ayarlama
ManualAyarlama
Tuning
Manuel
Manuel
ManualAyarlama
Tuning
Program Düzenleme
Yazılım Güncelleme
Program Düzenleme
: Aç›k
Yazılım Güncelleme
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
Hata tanıma
Hata tanıma
CI Bilgisi
CI Bilgisi
TamamDTV
G
Alıcınız bu kanalı kanal listenize
ekleyecek.
UHF CH.
30
: On
Kötü
Normal
‹yi
Güncelle
Kapat
1 MENU
AYAR’› seçiniz.
• Kilit Sistemi “Aç›k”ta 4 basamakl› bir flifre girmek için
NUMARA tufllar›n› kullan›n›z.
2
OK
Manuel Ayarlama
seçene¤ini belirleyiniz.
3
OK
DTV‘yi seçiniz.
4
‹stedi¤iniz kanal numaras›n› seçiniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
68
(Finlandiya, ‹sveç veya “--” seçene¤inde Kablolu yay›n seçildi¤inde (DVB kablo
modu)
DTV
F
AYAR
Kaydır
AYAR
Tamam
Kaydır
Oto Ayarlama
Oto Ayarlama
ManualAyarlama
Tuning
Manuel
ManualAyarlama
Tuning
Manuel
Program Düzenleme
Yazılım Güncelleme
362000
Sembol h›z›(kS/s)
6875
Modülasyon
640AM
Program Düzenleme
: Aç›k
Yazılım Güncelleme
Hata tanıma
Hata tanıma
CI Bilgisi
CI Bilgisi
G
Tamam
Frekans(kHz)
: On
Kötü
Normal
‹yi
1 MENU
• Kilit Sistemi “Aç›k”ta 4 basamakl› bir flifre girmek için
AYAR’› seçiniz.
NUMARA tufllar›n› kullan›n›z.
2
OK
Manuel Ayarlama
seçene¤ini belirleyiniz.
3
OK
4
OK
DTV‘yi seçiniz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Uygun ayarlar› yap›n›z.
0
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
Ekle
Kapat
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
DVB kablosu modunda bir program›n düzgün biçimde eklenebilmesi için Frequency (Frekans), Symbol
rate (Sembol h›z›) ve Modulation mode (Modülasyon modu) de¤erlerinin belirtilmesi gerekir.
Do¤ru ayar de¤erleri için lütfen kablo servis sa¤lay›c›n›za baflvurun.
69
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ
MANUEL OLARAK PROGRAM ‹NCE AYARI
(ANALOG MODDA)
Manuel Ayarlama, istasyonlar› manuel olarak bulup istedi¤iniz s›rayla düzenlemenize imkan
verir.
AYAR
Kaydır
AYAR
Tamam
Kaydır
Oto Ayarlama
Oto Ayarlama
ManualAyarlama
Tuning
Manuel
Manual Ayarlama
Tuning
Manuel
Program Düzenleme
Program Düzenleme
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
: Aç›k
Yazılım Güncelleme
Hata tanıma
CI Bilgisi
CI Bilgisi
TV
F
Saklama
Yazılım Güncelleme
Hata tanıma
Tamam
G
3
: OnSistem
BG
Bant
V/UHF
Kanal
0
iyi
F G
Ara
F G
ad
C 02
Kaydet
Kapat
1 MENU
6
V/UHF veya Kablo’yu
seçiniz.
AYAR’› seçiniz.
7
2
OK
Manuel Ayarlama
seçene¤ini belirleyiniz.
TV‘yi seçiniz.
OK
veya
1
2
3
4
5
6
7
8
9
‹stedi¤iniz program
numaras›n› seçiniz.
2
3
4
5
6
7
8
9
‹stedi¤iniz kanal
numaras›n› seçiniz
Aramay› bafllat›n›z.
9
4
1
0
8
3
OK
veya
Kaydet’i seçiniz.
0
5
Bir TV sistemi seçiniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
• Kilit Sistemi ‘Aç›k’ta 4 basamakl› bir flifre girmek için NUMARA tufllar›n› kullan›n›z.
• L : SECAM L/L' (Fransa)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Avrupa / Do¤u Avrupa / Asya / Yeni Zelanda / Orta Do¤u / Afrika
/Avustralya)
I: PAL I/II (‹NG‹LTERE / ‹rlanda / Hong Kong / Güney Afrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Do¤u Avrupa / Çin / Afrika / BDT)
• Bir baflka kanal› kaydetmek için 4 – 9 aras›ndaki ad›mlar› tekrarlay›n›z.
70
AYAR
Kaydır
AYAR
Tamam
Kaydır
Oto Ayarlama
Oto Ayarlama
ManualAyarlama
Tuning
Manuel
Manuel
ManualAyarlama
Tuning
Program Düzenleme
Program Düzenleme
Yazılım Güncelleme
: Aç›k
BG
Bant
CI Bilgisi
G
3
: Aç›kSistem
Hata tanıma
CI Bilgisi
TV
F
Saklama
Yazılım Güncelleme
Hata tanıma
Tamam
V/UHF
Kanal
0
iyi
F G
Ara
F G
ad
C 02
Kaydet
■
‹stasyon ad› atanmas›
Her program numaras›na befl karakterli bir istasyon ad› atayabilirsiniz.
1 MENU
5
AYAR’› seçiniz.
2
OK
Manuel Ayarlama
seçene¤ini belirleyiniz.
OK
6
3
OK
TV‘yi seçiniz.
OK
Konumu seçiniz ve ikinci
karakter için seçiminizi
yap›n›z ve bu flekilde
devam ediniz.
A – Z aras› harfleri, 0 – 9
aras› rakamlar›, +/– ve
boflluk kullanabilirsiniz.
Kapat’› seçiniz.
7
4
■
OK
OK
Ad’› seçiniz.
Kaydet’i seçiniz.
‹nce Ayar (için hariç 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
Kapat
‹nce ayar normalde sadece yay›n iyi al›namad›¤›nda gereklidir.
1 MENU
2
OK
3
OK
4
AYAR’› seçiniz.
Manuel Ayarlama
seçene¤ini belirleyiniz.
5
TV‘yi seçiniz.
6
‹yi’› seçiniz.
En iyi görüntü ve ses ayar›n›
yap›n›z.
OK
Ma¤aza’i seçiniz
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
71
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ
PROGRAM DÜZENLEME
Bir program numaras› atland›¤›nda, TV görüntüsü varken P
seçemezsiniz.
tufluyla bu program numaras›n›
Atlanm›fl program› seçmek isterseniz, NUMARA tufllar›yla do¤rudan program numaras›n› giriniz
veya Program Düzenle menüsünden o program› seçiniz.
Bu fonksiyon size kaydedilmifl programlar› atlama olana¤› sa¤lar.
Auto Tuning (Otomatik Ayar) ifllemi bafllat›l›rken “Automatic Numbering” (“Otomatik Numaralama”)
özelli¤i iflaretli de¤ilse, “Move” (“Tafl›”) ifllevini kullanarak program numaras›n› de¤ifltirebilirsiniz.
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
1
AYAR
Kaydır
YLE TV1
Tamam
Oto Ayarlama
RADYO
2 YLE TV2
4 TV4 Stokholm
5 YLE FST
6 CNN
Manuel Ayarlama
: Aç›k
Hata tanıma
CI Bilgisi
TV
8 YLE24
14 TV4 Film
9 YLE Teema
Programme
Edit
Program
Düzenleme
Yazılım Güncelleme
DTV
1 YLE TV1
24 TV4 Fakta
50 TV400
24 TV4 Fakta
84 Kanal Lokal
24 TV4 Fakta
86 Bilgi/3sat
88 TVE 1
87 Doku/Kika
E
Program de¤ifltir
Navigasyon
P
Sayfa De¤iflikli¤i
Onceki
Atla
1 MENU
• Kilit Sistemi ‘Aç›k’ta
AYAR’› seçiniz.
4 basamakl› bir flifre gir-
mek için NUMARA tufllar›n› kullan›n›z.
2
OK
Program Düzenle’yi seçiniz.
3
OK
4
Program Düzenle’ye giriniz.
Kaydedilecek veya atlanacak
program› seçiniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
72
(DTV/RADYO MODUNDA)
■
Bir program numaras›n› atlamak
1
Atlanacak olan program numaras›n› seçiniz.
2
MAV‹ Program numaras›n› mavi olarak de¤ifltirin.
3
• Programlar atland›¤›nda, atlanan prog-ram mavi
renkte görünür ve bu prog-ramlar TV izleme
s›ras›nda P
tufllar› ile seçilemez.
• Atlanm›fl bir program› seçmek isterseniz, NUMARA
tufllar›yla do¤rudan program numaras›n› giriniz veya
program düzenleme ya da EPG’de o program›
seçiniz.
MAV‹ Serbest b›rak›n.
Bu fonksiyonla kaydedilmifl programlar› silebilir veya atlayabilirsiniz.
Ayr›ca baz› kanallar›n yerini de¤ifltirebilir ve baflka program numaralar› kullanabilirsiniz.
■
Program silme
1
Silinecke olan program numaras›n› seçiniz.
2 KIRKIRMIZI
■
Program numaras›n› k›rm›z› olarak
de¤ifltirin.
Silin.
MAV‹ Serbest b›rak›n.
• Seçilmifl program silinir, takip eden tüm programlar bir üste kayar.
3
Yeri de¤ifltirilecek olan program numaras›n› seçiniz.
2
YEfi‹L
YEfi‹L Serbest b›rak›n.
Program numaras›n› yeflil olarak de¤ifltirin.
Otomatik S›ralama
1 SARI
■
MIZI
Program›n yerini de¤ifltirme
1
■
3 KIRKIR-
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
TV MODUNDA
• Otomatik S›ralama ifllemi etkinlefltirildikten sonra art›k
program düzenleyemezsiniz.
Otomatik S›ralamay› bafllat.
Program numaras› atlama
1
Atlanacak olan program numaras›n› seçiniz.
2
MAV‹ Program numaras›n› mavi olarak de¤ifltirin.
3
MAV‹ Serbest b›rak›n.
• Bir program numaras› atland›¤›nda, normal TV görüntüsü
varken P
tufluyla bu program numaras›n› seçemezsiniz.
• Atlanm›fl bir program› seçmek isterseniz, NUMARA tufllar›yla do¤rudan program numaras›n› giriniz veya program
düzenleme ya da EPG’de o program› seçiniz.
73
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ
GÜÇLEND‹R‹C‹
(D‹J‹TAL MODDA)
(için hariç 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**,
42PQ65**, 50PS65**)
Yay›n al›m› zay›fsa Booster (Güçlendirici) seçene¤ini On (Aç›k) konumuna getiriniz.
Sinyal güçlü iken “Off” (Kapal›) seçene¤ini belirleyiniz.
AYAR
Kaydır
AYAR
Tamam
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
Oto Ayarlama
Oto Ayarlama
Manuel Ayarlama
Manuel Ayarlama
Program Düzenleme
Yazılım Güncelleme
Tamam
Program Düzenleme
: Aç›k
Güçlendiridi
Booster
Kaydır
: Aç›k
Güçlendiridi
Güçlendiridi
Kapal›
: On
Yazılım Güncelleme
Aç›k
On
: On
Hata tanıma
Hata tanıma
CI Bilgisi
CI Bilgisi
1 MENU
AYAR’› seçiniz.
2
OK
Güçlendirici’yi seçiniz.
3
OK
Aç›k veya Kapal› konumunu seçiniz.
4
OK
Kaydediniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
74
YAZILIM GÜNCELLEMES‹
Yaz›l›m Güncelleme, yaz›l›m›n dijital karasal yay›n sistemi ile indirilebilmesi demektir.
AYAR
Kaydır
AYAR
Tamam
Oto Ayarlama
Manuel Ayarlama
Manuel Ayarlama
Software
Update
Yazılım
Güncelleme
Hata tanıma
Hata tanıma
CI Bilgisi
CI Bilgisi
On
:: On
Aç›k
On
OK
4
OK
Kaydediniz.
* “Yaz›l›m Güncelleme”yi ayarlarken
Yaz›l›m güncellemesi mevcut.
fiimdi yüklemek ister misiniz?
(yaklafl›k süre : 30 dk ~ 2 saat)
TV yaz›l›m›n›z uzaktan kumandan›z› veya
ilgili tuflu kullanarak TV’n nizi kapatt›¤›n›zda
güncellefltirilir.
Fiflten ç›karmay›n!
Evet
Hay›r
tuflunu kullanarak YES
(Evet) seçiniz, afla¤›daki resmi
göreceksiniz.
Yaz›l›m Güncellemesi
tamamland›ktan sonra,
Sistem tekrar bafllar.
Yaz›l›m yükleme sürüyor.
Ver. 03.01.00
Ver. 03.02.00
E
Bazen güncellenen dijital yaz›l›m
bilgilerinin iletiminde TV
ekran›nda afla¤›-daki menü ç›kar.
i
Yeni yaz›l›m baflar›yla yüklendi.
65%
Gizle
Durdur
Simple Update (Basit Güncelleme): Geçerli
güncelleme ak›fl› için
Güç kapal› iken indirme ifllemi bafllar.
Yeni yazılım, afla¤ıda belirtilen tarih ve saatte
Güncelleme s›ras›nda güç aç›l›rsa ifllem
güncellefltirilmifltir.
00/00/0 00:00
durumu gösterilir.
fiimdi yüklemek ister misiniz?
Evet
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
Aç›k veya Kapal› konumunu seçiniz.
• E¤er Aç›k’› seçerseniz, yeni yaz›l›m
bulundu¤unu belirten bir kullan›c›
onay mesaj kutusu görünecektir.
3
Yaz›l›m Güncellemesi’ni
seçiniz.
OK
Kapal›
Yazılım
Güncelleme
Software
Update
On
:: Aç›k
AYAR’› seçiniz.
2
Tamam
Program Düzenleme
Program Düzenleme
1 MENU
Kaydır
Oto Ayarlama
Hay›r
Schedule Update (Programl› Güncelleme):
Zamanlanm›fl güncelleme ak›fl› için
Yaz›l›m Güncelleme menüsü "Kapal›” iken
bunu "Aç›k" olarak de¤ifltirmenizi belirten
bir mesaj görünür.
- Yaz›l›m Güncellemesi ‹fllemi s›ras›nda, lütfen afla¤›dakilere dikkat ediniz:
• TV gücünün kesilmemesi gerekir.
• TV kapat›lmamal›d›r.
• Anten ç›kar›lmamal›d›r.
• Yaz›l›m Güncellemesi’nden sonra, güncellenen yaz›l›m sürümünü Diagnostics (Hata Tanıma) menüsünden onaylayabilirsiniz.
• Yaz›l›m›n karfl›dan yüklenmesi bir saat sürebilece¤inden, yükleme s›ras›nda gücün aç›k kald›¤›ndan emin olun.
75
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ
TANILAMA
Bu ifllev Üretici, Model/Tip, Seri Numaras› ve Yaz›l›m Sürümü bilgilerini görüntülemenize olanak tan›r.
Ayarlanan *MUX’un bilgilerini ve sinyal gücünü gösterir.
Seçilen MUX’un sinyal bilgilerini ve servis ad›n› gösterir.
(*MUX: Dijital yay›nlarda kanal dizinlerinin say›s› daha fazla (tek bir MUX birden çok kanal içerir.))
Mühendislik Hata Tanıma
AYAR
Kaydır
Üretici : : LG Electronics Inc.
MODEL : 42LH7000
Seri No : SKJY1107
Yazılım Sürümü : V1.10.00
Tamam
Oto Ayarlama
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
Manuel Ayarlama
D
CH 30
CH 34
Program Düzenleme
Yazılım Güncelleme
: Aç›k
Hata
tanıma
Diagnostics
CH 36
CI Bilgisi
CH 38
CH 54
CH 60
E
Önc.
1 MENU
Beliren Pencere MENU Çıkfl
AYAR’› seçiniz.
2
OK
Hata Tanıma’y› seçiniz.
3
OK
Üretici, Model/Tip, Seri Numaras› ve Yaz›l›m Sürümü’nü görüntüleyiniz.
4
OK
Kanal bilgilerini görüntüleyiniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
76
CI [COMMON INTERFACE (ORTAM ARAB‹R‹M)] B‹LG‹LER‹
Bu ifllev, baz› flifreli servisleri (ödemeli servisler) izlemenize olanak tan›r. CI Modülünü ç›kar›rsan›z,
ödemeli servisleri izleyemezsiniz.
Modül CI yuvas›na tak›ld›¤›nda, modül menüsüne eriflebilirsiniz. Bir modül ve ak›ll› kart sat›n almak
için bayinizle görüflünüz. CI modülünü TV’ye tekrar tekrar takmay›n›z veya ç›karmay›n›z. Bu, bozulmaya neden olabilir. CI Modülünü takt›ktan sonra TV aç›ld›¤›nda herhangi bir ses ç›k›fl› alamayabilirsiniz.
Bu, CI modülü ve ak›ll› kart ile uyumsuz olabilir.
CI (Common Interface – Ortak Arabirim) ifllevleri, ülke yay›n koflullar›na ba¤l› olarak mümkün
olmayabilir.
Kaydır
Vlaccess Modülü
Tamam
Aç›klamalar
Oto Ayarlama
Yetkilendirmeler
Manuel Ayarlama
Modül Bilgileri
Program Düzenleme
Yazılım Güncelleme
: Aç›k
Hata tanıma
CI Bilgisi
Information
CI
Ö¤eyi seçiniz
• Bu OSD sadece aç›klama için olup menü seçenekleri
ve ekran format› Dijital ödemeli servis sa¤lay›c›s›na
göre de¤ifliklik gösterebilir.
• CI (Common Interface – Ortak Arabirim) menü ekran›n› ve servisinizi bayinize dan›flarak de¤ifltirebilirsiniz.
1 MENU
AYAR’› seçiniz.
2
OK
CI Bilgisi’ni seçiniz.
OK
‹stenilen ö¤eyi seçiniz: Modül bilgileri, ak›ll› kart bilgileri, dil,
yaz›l›m indirme, vb.
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
i
AYAR
3
4
OK
Kaydediniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için RETURN (GER‹ DÖN) tufluna bas›n›z.
77
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ
PROGRAM TABLOSUNUN SEÇ‹LMES‹
Program tablosunu görüntüleyerek bellekte hangi programlar›n kay›tl› oldu¤unu kontrol edebilirsiniz.
Program Listesi
Mini Sözlük
Kilitli Program durumunda görünür.
2 BBC
3 BBC
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
Çıkfl
1
■
Program Listesi’nin görüntülenmesi
Program Listesi’ni görüntüleyiniz.
LIST
■
• Tabloda mavi programlar bulunabilir. Bunlar, atlanmak üzere otomatik programlama taraf›ndan
veya program düzenleme (Program Düzenleme)
modunda ayarlanm›fllard›r.
• Program L‹STES‹’nde kanal numaras›yla görünen
baz› programlar, bunlara isim atanmam›fl oldu¤unu belirtir.
Program listesinde bir program seçilmesi
1
Bir program seçiniz.
2
■
OK
TV/RAD
O an izlemekte oldu¤unuz programdan
TV, DTV ve Radio (Radyo) modlar›
aras›nda geçifl yap›l›r.
Seçilen progran numaras›na geçiniz.
Program listesi sayfalar›nda dolafl›lmas›
1
P
78
1 BBC
P
A
G
E
2
Sayfalar› çeviriniz.
LIST
Normal TV görüntüsüne dönünüz.
favori program ayar›
A
Favori program seçimi
Favori programlar, TV’nin aradaki tüm programlar› taramas›n› beklemek zorunda kalmadan
tercih etti¤iniz programlar› h›zl› bir flekilde taraman›za olanak sa¤layan kullan›fll› bir özelliktir.
F
G
Favourite
F
G
Favourite
(için hariç 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)
(sadece 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)
1
3
P
veya
1
2
3
4
5
6
7
8
9
‹stedi¤iniz program› seçin.
Favourite (Favori) seçene¤ini seçin.
0
2Q. MENU
4Q. MENU
Favourite (Favori) seçene¤ini seçin.
TV izlemeye geri dönün.
• Böylece, seçilen program otomatik olarak favori program listenize eklenir.
A
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
Favourite
Favourite
Favori program listesini görüntüleme
Favori Liste
1 MARK
1 BBC
FAV
2 BBC
Favourite Programme (Favori Program) Listesini
görüntüler.
3 BBC
Çıkfl
79
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ
G‹R‹fi L‹STES‹
HDMI ve AV1, 2 (SKART) sadece bir tespit pimi ile tan›nabilir, dolay›s›yla sadece harici bir cihaz voltaj› tan›d›¤›nda etkinlefltirilir.
TV/RAD tuflunu kullanarak Harici Girifl’ten RF Girifli’ne ve DTV/RADIO/TV modunda en son izlenen programa
geçebilirsiniz.
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
Anten
AV1
AV2
AV3
Komponent
HDMI4
HDMI3
HDMI2
HDMI1
RGB
(sadece 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**,
42/47LH90**, 50/60PS70**,
50/60PS80**)
(için hariç 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**)
(için hariç 19/22LU40**, 19/22LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**)
1
INPUT
OK
Girifl kayna¤›n› seçiniz.
• Anten veya K a b l o: DTV/TV izlerken bunu seçiniz. (Dijital kablo verisi sadece Finlandiya,
‹sveç ve “--” etkindir)
• AV1, AV2, AV3 : VCR veya harici ekipman izlerken bunu seçiniz.
• Komponent: Konektöre ba¤l› olarak DVD veya
Dijital set üstü kutu kullan›rken bunu seçiniz.
• RGB: Konektöre ba¤l› olarak PC kullan›rken
bunu seçiniz.
• H D M I 1, H D M I 2(için hariç 19/22LH20**,
19/22LD3**, 19/22LG31**), H D M I 3(için hariç
19/22LU40**, 19/22LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
26LG31**), H D M I 4(sadece
32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**,
50/60PS70**, 50/60PS80**) : Konektöre
ba¤l› olarak DVD, PC veya Dijital set üstü
kutu kullan›rken bunu seçiniz.
80
DATA SERVICE (VER‹ H‹ZMET‹)
(Bu menü yaln›zca ‹rlanda’da çal›fl›r. )
Bu ifllev, her ikisi de ayn› anda sunuluyorsa, kullan›c›lar›n M H E G (Dijital Teletext)) ile T e l e t e x t
aras›nda seçim yapmas›na olanak sa¤lar.
Yaln›zca biri sunuluyorsa, belirledi¤iniz tercihten ba¤›ms›z olarak M H E G veya T e l e t e x t etkinlefltirilir.
OPS‹YON
Kaydır
OPS‹YON
Tamam
Menü Dili (Language) : Türk‹çe
Kaydır
Menü Dili (Language) : Türk‹çe
Ses Dili
: Türk‹çe
Ses Dili
Altyaz› Dili
: Türk‹çe
Altyaz› Dili
: Kapal›
‹flitme Eng.(
Bilgi Servisi
Servisi
Bilgi
MHEG
:: MHEG
Bilgi Servisi
Servisi
Bilgi
: Kapal›
MHEG
MHEG
:: MHEG
Ülke
: ‹rlanda
Ülke
rlanda
: ‹Teletext
)
‹flitme Eng.(
Tamam
Girifl Etiketi
: Türk‹çe
: Türk‹çe
)
Girifl Etiketi
SIMPLINK
: Aç›k
SIMPLINK
E
: Aç›k
E
OK
OPS‹YON seçene¤ini belirleyiniz.
M H E G veya T e l e t e x t
ö¤esini belirleyin.
4
2
B i l g i S e r v i s i ö¤esini belirleyin.
OK
OK
Kaydediniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
G‹R‹fi ET‹KET‹
Herbir girifl kayna¤› için bir etiket seçer.
OPS‹YON
Kaydır
: Türk‹çe
: Türk‹çe
Altyaz› Dili
‹flitme Eng.(
)
: Kapal›
: UK
Ülke
InputEtiketi
Label
Girifl
Girifl Etiketi
SIMPLINK
Tufl Kilidi
Kaydır
Tamam
AV2
Menü Dili (Language) : Türk‹çe AV3
Ses Dili
: Türk‹çe
Komponent
Altyaz› Dili
: Türk‹çe
RGB
‹flitme Eng.( )
: Kapal›
HDMI1
Ülke
: UK
Menü Dili (Language) : Türk‹çe
Ses Dili
AV1
OPS‹YON
Tamam
: Aç›k
SIMPLINK
: Kapal›
Tufl Kilidi
(için hariç 19/22LH20**,
19/22LD3**,
19/22LG31**)
(için hariç 19/22LU40**,
HDMI2
: Aç›k
: Kapal›
E
E
HDMI3
HDMI4
Kapat
(sadece 32/37/42/47LH49**,
19/22LU50**,
19/22/26/32/37/42LH
20**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**,
26LG31**)
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
3
1 MENU
32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**,
50/60PS70**, 50/60PS80**)
3
1 MENU
OK
OPS‹YON seçene¤ini belirleyiniz.
2
Kayna¤› seçiniz.
4
OK
Girifl Etiketi’ni seçiniz.
Etiketi seçiniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
81
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ
Basit Menü (BAS‹T KILAVUZ)
TV bilgilerine, basit k›lavuzu TV’de görüntüleyerek kolayca ve etkin biçimde eriflebilirsiniz.
OPS‹YON
Kaydır
Tamam
: Türk‹çe
Ses Dili
: Türk‹çe
Altyaz› Dili
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
‹flitme Eng.(
)
: Kapal›
Ülke
: UK
Girifl Etiketi
SIMPLINK
: Aç›k
Tufl Kilidi
Simple
Simple Manual
Manual
: Kapal›
E
1 MENU
2
OK
3
OK
OPS‹YON seçene¤ini belirleyiniz.
Basit Menü seçene¤ini belirleyin.
K›lavuzun görmek istedi¤iniz bölümünü seçin.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
82
Bu ifllev, sadece SIMPLINK logosuna sahip cihazlarla çal›fl›r.
Lütfen SIMPLINK logosunu kontrol edin.
Bu TV HDMI - CEC fonksiyonu olan baflka ürünlerle kullan›ld›¤›nda düzgün çal›flmayabilir.
Bu sizin ilave kablo ve ayarlar olmaks›z›n HDMI kablosu ile ekrana ba¤l› di¤er AV cihazlar›n› kontrol etmenize ve oynatman›za olanak tan›r.
SIMPLINK menüsünü istemiyorsan›z, "Kapalı" (Kapal›) seçene¤ini seçin.
Kaydır
Tamam
Menü Dili (Language) : Türk‹çe
: Türk‹çe
Ses Dili
Altyaz› Dili
: Türk‹çe
Altyaz› Dili
: Kapal›
‹flitme Eng.(
)
Ülke
2
OK
3
OK
Kaydır
Tamam
Menü Dili (Language) : Türk‹çe
Ses Dili
‹flitme Eng.(
1 MENU
OPS‹YON
: UK
Ülke
Girifl Etiketi
SIMPLINK
SIMPLINK
:: Aç›k
On
Girifl Etiketi
SIMPLINK
SIMPLINK
Tufl Kilidi
: Kapal›
Tufl Kilidi
E
: Türk‹çe
: Türk‹çe
)
: Kapal›
: UK
Kapal›
On
:: On
Aç›k
On
: Kapal›
E
OPS‹YON seçene¤ini belirleyiniz.
SIMPLINK‘iseçiniz.
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
OPS‹YON
Aç›k veya Kapal› konumunu seçiniz.
4
OK
Kaydediniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
83
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ
SIMPLINK logosu bulunan Ev Sinema Sistemine ba¤lanma.
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
1
TV’nin arkas›ndaki H D M I / D V I I N 1, H D M I I N 2(için
hariç 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**),, H D M I I N
3 (için hariç 19/22LU40**, 19/22LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
26LG31**) veya H D M I I N 4 (sadece 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**,
42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**) ba¤lant› noktas› ile Ev Sinema Sisteminin HDMI ç›k›fl ba¤lant›
noktas›n› HDMI kablolar›n› kullanarak ba¤lay›n.
2
TV’nin arkas›ndaki Digital Audio (Dijital Ses) ç›k›fl›
ba¤lant› noktas› ile Ev Sinema Sisteminin Digital
Audio (Dijital Ses) girifl ba¤lant› noktas›n› optik
kablolar› kullanarak ba¤lay›n.
3
2
Speaker (Hoparlör) menüsünde SIMPLINK
dü¤mesine basarak Home Theater (Ev Sinema
Sistemi) seçene¤ini belirtin.
Ev Sinema
Sistemi
Bir medya cihaz›n› ev sinemas› ifllevi ile seçti¤inizde veya
çal›flt›rd›¤›n›zda, hoparlör otomatik olarak ev sinemas›n›n
hoparlörüne (HT hoparlör) geçer.
! NOT
84
1
TV’nin HDMI/DVI IN veya HDMI IN terminalini, HDMI kablosu ile SIMPLINK ayg›t›n›n HDMI terminaline ba¤lay›n.
Uzaktan kumandadaki INPUT tuflunu kullanarak Girifl kayna¤›na geçtikten sonra, SIMPLINK taraf›ndan
kontrol edilen bir cihaz›n iflletimini durdurabilirsiniz.
SIMPLINK ‹fllevleri
Disk oynat›m›
Ba¤l› AV cihazlar›n›
, OK, G, A, l l, FF ve GG tufllar›na basarak kontrol edebilirsiniz. ( Ô tuflu bu
tür ifllevlere sahip de¤ildir.)
Direct Play (Do¤rudan Oynat›m)
AV cihazlar›n› TV’ye ba¤lad›ktan sonra, herhangi bir ilave ayara gerek olmaks›z›n cihazlar› kontrol edebilir
ve medya oynatabilirsiniz.
AV cihaz›n› seçme
TV’ye ba¤l› olan AV cihazlar›ndan birini seçmenize ve çal›flt›rman›za olanak tan›r.
Tüm cihazlar› kapatma
TV’yi kapatt›¤›n›zda tüm ba¤l› cihazlar kapan›r.
Sync Power on (Senkronize Güç açma)
HDMI ba¤lant› noktas›na ba¤l› Simplink ifllevine sahip ekipman yürütmeye bafllad›¤›nda, TV otomatik olarak
aç›k moduna geçer.
* TV’ye bir HDMI kablosu ile ba¤l› olan ama SIMPLINK deste¤i olmayan cihazlar bu ifllevi desteklemez.
Not: SIMPLINK ifllevini çal›flt›rmak için, 1,3 Sürümünün üzerinde bir HDMI kablosuyla birlikte *CEC ifllevi
kullan›lmal›d›r. (*CEC: Tüketici Elektronik Ürünleri Denetimi).
SIMPLINK Menüsü
tufluna bas›n›z, ard›ndan istenen SIMPLINK kayna¤›n› seçmek için OK tufluna bas›n›z.
1
TV izleme: Geçerli olan moddan ba¤›ms›z olarak bir önceki TV program›na geçer.
2
E
D‹SK oynat›m›: Ba¤l› diskleri seçip oynatabilirsiniz. Birden
fazla disk oldu¤unda, disk bafll›klar› ekran›n alt›nda uygun
bir flekilde görüntülenir.
E
1
2
Seçilen Cihaz
3
4
E
5
E
5
HDD Kay›tlar›n› oynatma: HDD’de depolanan kay›tlar›
kontrol edebilir ve oynatabilirsiniz.
Herhangi bir cihaz ba¤l›
de¤ilken (gri olarak
görünür)
E
4
VCR oynat›m›: Ba¤l› VCR’yi kontrol edebilir ve oynatabilirsiniz.
E
3
Change Device
OK
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
Ses ç›k›fl›na geçme
Ses ç›k›fl›na geçmenin kolay bir yolunu sunar.
Bir cihaz ba¤l› iken
(parlak renkte görünür)
Ev Sinemas› Ses Ç›k›fl›/TV Ses Ç›k›fl›: Ses Ç›-k›fl› için Ev
Sinemas› veya TV hoparlörünü seçe-bilirsiniz.
• Ev sinemas›: Ayn› anda sadece biri desteklenir
• DVD, Kaydedici:Ayn› anda bir (19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**), iki (19/22LU40**,
19/22LU50**, 26/32/37/42LH20**, 26/32LD3**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 26LG31**), üç (32/37/42/47LH3***, 32/37/42/47LH40**, 26LU50**,
32/42/47LF51**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**) veya dört (32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**) adede
kadar desteklenir.
• VCR: Ayn› anda sadece biri desteklenir
85
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ
AV MODU
AV cihazlar›n› harici girifle ba¤larken optimum görüntü ve sesleri seçebilirsiniz.
Kapal›
Sinema
Spor
Oyun
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
1AV MODE
AV MODUNU devre d›fl› b›rak›r.
Video ve sesi film izlemek üzere en iyi duruma getirir.
Video ve sesi spor etkinliklerini izlemek üzere en iyi duruma getirir.
Video ve sesi oyun oynamak için en iyi duruma getirir.
Kapal›
Sinema
Oyun
Spor
‹stedi¤iniz kayna¤› seçmek için AV MODE tufluna ardarda bas›n›z.
2
OK
• AV modu’nda Sinema Modunuseçerseniz, Sinema modu RES‹Mve SES
menüsünde s›ras›yla hem Resim Moduhem de Ses Moduiçin seçilir.
• AV modu’nda “Kapalı” seçerseniz, bafllang›çta belirlemifl oldu¤unuz resim ve
görüntü seçilir.
86
Bafllang›ç Ayar›na Getirme
(Orijinal fabrika ayarlar›na getirme)
Bu ifllev bütün ayarlar› bafllatma durumuna getirir. Ancak, Picture Mode (Resim Modu) için
G ü n d ü z ve
G e c e ayarlar› bafllatma durumuna getirilemez.
Baflka bir flehre veya ülkeye tafl›nd›¤›n›zda ürünü bafllatma ayarlar›na döndürmek yararl› olur.
Fabrika Ayarları (Fabrika Ayarlar›na S›f›rlama) tamamland›¤›nda Bafllatma ayar›n› yeniden
çal›flt›rmal›s›n›z.
Kilit Sistemi menüsü "Aç›k" iken, flifre girme mesaj› görünür.
Kaydır
Tamam
OPS‹YON
E
E
: Aç›k
SIMPLINK
: Aç›k
Tufl Kilidi
: Kapal›
Tufl Kilidi
: Kapal›
:1
Basit Menü Tüm kullanıcı ayarları ve
kanal ayarları
sıfırlanacak.
Kimli¤i Ayarla
:1
Yine de devam edilsin mi?
Güç Göstergesi
Demo Modu
: Aç›k
Demo Modu
Mod Ayarı
:Ma¤aza Demosu
Mod Ayarı
Kimli¤i Ayarla
Güç Göstergesi
OPS‹YON seçene¤ini belirleyiniz.
2
3
: Aç›k
Evet
:Ma¤aza Demosu
Hay›r
FabrikaAyarları
Ayarları
Fabrika
Fabrika
Ayarları
Fabrika Ayarları
OK
OK
SIMPLINK
Basit Menü
1 MENU
Kaydır
• Kilit Sistemi "Aç›k” iken flifrenizi unutursan›z,
uzaktan kumanda kontrol ahizesinde '7', '7',
'7', '7' tufllar›na bas›n›z.
Fabrika Ayarlar› seçene¤ini
belirleyiniz.
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
OPS‹YON
OK
Evet seçene¤ini belirleyiniz.
4
OK
Fabrika Ayarlar›na S›f›rlamay› Bafllat).
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
87
BLUETOOTH ‹fiLEV‹N‹ KULLANMAK ‹Ç‹N
(sadece 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)
Bluetooth Nedir?
Bluetooth; bilgisayar, cep telefonu ve PDA gibi çeflitli ileri teknoloji ayg›tlar›n yan› s›ra dijital cihazlar›,
aralar›nda kablo ba¤lant›s› gerektirmeden veri al›flverifli yapmalar›na olanak tan›yacak biçimde, 2,4
GHz’lik frekans ile birbirine ba¤layan k›sa mesafeli a¤ teknolojisidir.
Bluetooth iletiflim ifllevini kullanarak Bluetooth özellikli kablosuz kulakl›k takabilir veya bu TV’yi kullanarak
Bluetooth ifllevine sahip cep telefonundan resim alabilir (yaln›zca JPEG) ve müzik dinleyebilirsiniz.
BLUETOOTH ‹fiLEV‹N‹ KULLANMAK ‹Ç‹N
• ‹letiflim teknik özellikleri : Bluetooth Specification (Teknik Özellik) sürüm 2.0 + EDR (Geliflmifl Veri H›z›)
• Ç›k›fl: Bluetooth Specification (Teknik Özellik) Güç S›n›f› 2
• Maksimum iletiflim Menzili: Aç›k görüfl hatt› yaklafl›k 10m (30 ft)
• Frekans band›: 2,4 GHz band› (2,4 GHz’den 2,4835 GHz’e)
• Bluetooth modülü: EAX57538201 (LG Electronics)
• Uyumlu Bluetooth Profili:
GAVDP (Genel Ses/Video Da¤›t›m Profili)
A2DP (Geliflmifl Ses Da¤›t›m Profili)
HSP (Kulakl›k Profili)
OPP (Nesne ‹tme Profili)
BIP (Basic Imaging Profile – Temel Görüntüleme Profili)
FTP (File Transfer Profile – Dosya Aktar›m Protokolü)
0678
Precautions when using the Bluetooth
(Bluetooth kullan›m›yla ilgili al›nacak önlemler)
10 metrelik(-45°’den 45°’e) menzil içinde kullan›n.
Ayg›t› menzil d›fl›ndayken veya menzil içinde önünde engeller varken kullanmaya çal›fl›rsan›z,
iletiflim hatas› oluflabilir.
G ‹letiflim hatas›, etraftaki ayg›tlara ba¤l› olarak da oluflabilir.
G Ayn› 2,4 GHz frekans›n› kullanan ürünler (Kablosuz LAN, mikrodalga f›r›n, vb.) de ayn› frekans
band› geniflli¤ini kulland›¤›ndan iletiflim hatas›na neden olabilir.
G Ayg›t arama süresi, Bluetooth ayg›tlar›n›n say›s›na ve çal›flma durumuna ba¤l› olarak
farkl›l›k gösterir.
G Ayg›t say›s›n›n azalmas›, arama olas›l›¤›n› art›r›r.
G Uygun kablosuz ayg›tlarda elektromanyetik dalga giriflimi görülebilir.
G Yap›sal olarak uygun olan kablosuz ayg›tlarda elektronik dalga giriflimi olabilece¤inden, bunlar
insan sa¤l›¤›yla ilgili hizmetlerde kullan›lamaz.
G Belirli bir anda yaln›zca tek bir Bluetooth ayg›t› ba¤layabilirsiniz.
G Bluetooth kulakl›k kullan›rken, di¤er Bluetooth ayg›tlar›ndan foto¤raf alamaz (yaln›zca
JPEG) veya müzik dinleyemezsiniz.
G Bluetooth ile ilgili di¤er ayr›nt›lar için Bluetooth ayg›t›n›n kullan›c› k›lavuzuna bak›n.
G USB (Photo List (Foto¤raf Listesi), Music List (Müzik Listesi), Movie List (Film Listesi);
yaln›zca 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**,
50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**) ve Bluetooth ayn› anda
desteklenmez.
G Çal›flt›rma, afla¤›daki iki koflula ba¤l›d›r: (1) Bu ayg›t, (zararl›) giriflime neden olamaz ve (2) bu
ayg›t d›flar›dan gelen giriflimleri almal›d›r; söz konusu giriflim, (cihaz›n) istenmeyen çal›flmas›na
neden olabilir.
G
QDID (Nitelikli Tasar›m Kimli¤i) : B014836
88
BLUETOOTH ‹fiLEV‹N‹ AYARLAMA
Bluetooth kulakl›¤› kullanarak yay›nlanan sesi dinlemek istedi¤inizde veya harici bir ayg›ttan jpeg
görüntüleri alarak bunlar› TV’de izlemek ya da cep telefonundan müzik dinlemek (Bluetooth ayg›t›)
istedi¤inizde, herhangi bir kablo ba¤lant›s› yapmadan kablosuz iletiflim özelli¤ini kullanabilirsiniz.
“On” (Aç›k) seçene¤ini belirleyerek BLUETOOTH menüsünü kullanabilirsiniz.
Bluetooth ifllevini kullanmak istemezseniz, “Off” (Kapal›) seçene¤ini belirleyin.
Ayg›t, harici Bluetooth ayg›t›na ba¤l›ysa “Off” (Kapal›) seçene¤ini ayg›t ba¤lant›s›n› seçtikten sonra
belirleyebilirsiniz.
BLUETOOTH
2
OK
3
OK
4
OK
Bluetooth
Off
: Kapal›
TV PIN Kodu
: 0000
Tamam
BLUETOOTH
Bluetooth
Bluetooth
TV PIN Kodu
Kaydır
Tamam
Off
::Kapal›
Off
Aç›k
:On
0000
Bluetooth Kulakl›k : Çıkanldı
Bluetooth Kulakl›k : Çıkanldı
Kay›th Bluetooth Ayg›t›
Kay›th Bluetooth Ayg›t›
Bluetooth Bilgilerim
Bluetooth Bilgilerim
BLUETOOTH seçene¤ini belirleyin.
Bluetooth seçene¤ini belirleyin.
On (Aç›k) veya Off (Kapal›) seçene¤ini belirleyin.
BLUETOOTH ‹fiLEV‹N‹ KULLANMAK ‹Ç‹N
1 MENU
Kaydır
Kaydedin.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
89
BLUETOOTH ‹fiLEV‹N‹ KULLANMAK ‹Ç‹N
TV PIN KODUNU AYARLAMA
Harici bir Bluetooth ayg›t› ba¤lant›s›n› onaylamak veya harici Bluetooth ayg›t›na ba¤lanmak için
kullan›l›r, PIN kodunu girilmesi gerekir.
Harici Bluetooth ayg›t›n›n PIN kodunun ayarlanmas›yla ilgili ayr›nt›lar için ilgili ayg›t›n kullan›c›
k›lavuzuna bak›n.
TV Pin kodu en çok 10 rakamdan oluflabilir.
TV Pin en az 2 basamakl› olmal›d›r.
BLUETOOTH
Kaydır
BLUETOOTH
Tamam
: Kapal›
Bluetooth
: Kapal›
TV PIN Kodu
: 0000
TV PIN
PIN Kodu
TV
0000
:: 0000
Bluetooth Kulakl›k : Çıkanldı
Tamam
TV PIN Kodunu Ayarla
0 0 0 0_
Bluetooth Kulakl›k : Çıkanldı
Kay›th Bluetooth Ayg›t›
Kay›th Bluetooth Ayg›t›
Bluetooth Bilgilerim
Bluetooth Bilgilerim
BLUETOOTH seçene¤ini belirleyin.
E
BLUETOOTH ‹fiLEV‹N‹ KULLANMAK ‹Ç‹N
1 MENU
Kaydır
Bluetooth
Sil
OK
• Basamaklar› birer birer silmek için
dü¤mesine bas›n.
2
OK
3
OK
TV PIN Kodu seçene¤ini belirleyin.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
‹stedi¤iniz PIN numaras›n› belirleyin.
0
4
OK
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
90
BLUETOOTH KULAKLIK
Bluetooth kulakl›¤› seçti¤inizde, kablosuz iletiflim arac›l›¤›yla Bluetooth kulakl›¤›yla TV sesini dinleyebilirsiniz.
‹lk kez kullanmadan önce ayg›t›, baflka bir yeni Bluetooth ayg›t›yla efllefltirmelisiniz. Di¤er ayr›nt›lar için ilgili
ayg›t›n kullan›c› k›lavuzuna bak›n.
En fazla 12 ayg›t efllefltirilebilir.
Ünite, Bluetooth kulakl›k aramas› yaparken, “Stop” (Durdur) (OK dü¤mesi) d›fl›ndaki dü¤melerin hiçbiri çal›flmaz.
Yeni bir Bluetooth kulakl›k ba¤lama
Yeni Bluetooth kulakl›k aramas›n›, yaln›zca Ayg›t Ba¤lant›s›n›n olmad›¤› durumda yapabilirsiniz.
Aramay› çal›flt›rd›¤›n›zda, yan›t veren Bluetooth kulakl›klar›n›n tümü listede gösterilir.
Yeni Bluetooth ayg›t› bulunduktan sonra, ayg›t ba¤lant›s›n›n yap›lmas› için PIN numaras› do¤rulan›r.
Di¤er ayr›nt›lar için ilgili ayg›t›n kullan›c› k›lavuzuna bak›n.
Finlandiya, ‹sveç veya “--”, Kablolu yay›n ile birlikte seçildi¤inde (DVB kablo modu) Bluetooth kulakl›ktan
stereo ses duyamazs›n›z.
4. Yaln›zca stereo özellikli bir kulakl›¤› takmaya çal›flt›¤›n›zda, “Invalid format” (“Geçersiz format")
mesaj› görüntülenir.
1 MENU
BLUETOOTH seçene¤ini
belirleyin.
4
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
2
Bluetooth kulakl›¤›
seçene¤ini belirleyin.
OK
3
OK
YEfi‹L
5
OK
Bluetooth kulakl›¤› PIN numaras›n›
belirleyin. PIN numaras› için ilgili
ayg›t›n kullan›c› k›lavuzuna bak›n.
Bluetooth kulakl›¤› tak›n.
Bluetooth Kulakl›k
seçene¤ini belirleyin.
Önceden tan›t›lan Bluetooth kulakl›¤› takma
Bluetooth kulakl›klar, geçerli durumda kullan›lmakta olan kulakl›k en üstte olmak üzere, son kullan›lma s›ras›na
göre listelenir.
Zaten kay›tl› olan Bluetooth ayg›t›na ba¤lan›rken, ayg›t› seçtikten sonra herhangi bir PIN do¤rulamas›
olmadan, do¤rudan ayg›ta ba¤lanabilirsiniz.
1 MENU
2
OK
BLUETOOTH seçene¤ini
belirleyin.
4
Bluetooth kulakl›¤›
seçene¤ini belirleyin.
5
OK
BLUETOOTH ‹fiLEV‹N‹ KULLANMAK ‹Ç‹N
*Finlandiya, ‹sceç veya “--” seçene¤inde Kablolu yay›n seçildi¤inde (DVB kablo modu).
1. Bluetooth kulakl›k varsa, ba¤lant›s› kesilir.
2. Tüm kulakl›k ayg›t listeleri silinir.
3. Bluetooth modu kapat›l›r.
Seçilen Bluetooth kulakl›k
ba¤lant›s›n›n yap›lmas›yla ilgili
mesaj görüntülenir.
Yes (Evet) veya No (Hay›r)
seçene¤ini belirleyin.
OK
Bluetooth kulakl›¤› tak›n.
3
OK
‹stedi¤iniz Bluetooth
kulakl›¤› seçin.
• Bluetooth kulakl›¤› ba¤lad›ktan/kulland›ktan sonra gücü ve TV’yi kapat›p, ard›ndan yeniden
açt›¤›n›zda, kulakl›k ayar› otomatik olarak Disconnected (Ba¤l› De¤il) durumuna getirilir.
• Bluetooth kulakl›¤› takt›ktan sonra TV hoparlörü Mute (Sessiz) durumuna getirilir ve ses
yaln›zca kulakl›ktan verilir.
91
BLUETOOTH ‹fiLEV‹N‹ KULLANMAK ‹Ç‹N
Bluetooth kulakl›¤› kullan›mdayken ç›karma
1 MENU
BLUETOOTH seçene¤ini
belirleyin.
2
OK
OK
3
OK
Bluetooth kulakl›¤› ç›kar›n.
Bluetooth kulakl›¤›
seçene¤ini belirleyin.
Bluetooth kulakl›ktan TV'ye ba¤lanma iste¤inde bulunma
BLUETOOTH ‹fiLEV‹N‹ KULLANMAK ‹Ç‹N
Bluetooth menüsü "On" (Aç›k) ayar›ndayken, kulakl›ktan bir
ba¤lant› iste¤i al›nd›¤›nda flu mesaj görüntülenir:
Bu özellik, kulakl›klar›n tümü taraf›ndan desteklemez. (‹lgili
Bluetooth kulakl›¤›n›n kullan›c› k›lavuzuna bak›n.)
Baz› kulakl›k üniteleri ba¤land›¤›nda, Kay›tl› Ayg›t Listesi’nde
yer almad›klar› halde, aç›l›p kapanma esnas›nda ba¤lant› kurmaya çal›flabilir.
1
OK
Evet
Hay›r
Yes (Evet) veya No (Hay›r) seçene¤ini belirleyin.
! NOT
G
LG afla¤›daki kulakl›klar›n kullan›lmas›n› önermektedir.
-Mono/Stereo : Nokia : BH501 / Jabra : BT620s /
Sony : DR-BT30Q / Philips : SHB7100 /
Plantronics : Pulsar590 / Motorola : HT820 /
Motorola : S9 / LG : HBS200
-Yaln›zca Stereo : Logitech : Freepulse-wireless
-Yaln›zca Mono : Motorola : H800 / Jabra :
BT250v / Jabra : BT2040 / Plantronics :
Discovery665 / Nokia : BH-900 / Sony Ericsson :
HBH-GV435 / Samsung : WEP500 / LG: Prada
HBM-510
Kulakl›¤›n tampon bellek boyutuna ba¤l›
olarak ses gecikmesi söz konusu olabilir.
Bluetooth uyumlulu¤u resmi olarak onaylanan
stereo/mono kulakl›klar aranabilir ve ba¤lanabilir.
G Bluetooth ayg›tlar aras›nda A2DP veya HSP ifllevini
destekleyen stereo/mono kulakl›klar ba¤lanabilir.
G
G
92
Kulaklı¤ınızı takmak istiyor musunuz?
TV’nin çevresindeki ortam afla¤›daki gibiyse,
ayg›t aramas› veya ba¤lant›s› düzgün
yap›lamayabilir.
- Güçlü elektromanyetik dalga mevcut ise.
- Çok say›da Bluetooth ayg›t var ise.
-Kulakl›k kapal›ysa, yerinde de¤ilse veya
ar›zal›ysa.
- Mikrodalga f›r›n, kablosuz LAN, plazma
›fl›¤›, gazl› ocak, vb. Gibi ürünler ayn›
frekans aral›¤›n› kulland›¤›ndan, bu durum
iletiflim hatas›na neden olabilir.
Ayn› anda yaln›zca tek bir Bluetooth
kulakl›k ba¤lanabilir.
G TV’nin kapat›lmas›, vb. nedeniyle kesilen
ba¤lant›, otomatik olarak yeniden kurulmaz.
‹lgili ayg›t ba¤lant›s›n› kurmay› yeniden
deneyin.
G Kulakl›k çal›fl›rken baz› ifllemler daha yavafl
gerçeklefltirilebilir.
G Simplink çal›flt›r›l›rken kulakl›¤› kulland›ktan
sonra simplink Home Theater (simplink Ev
Sinema Sistemi) seçene¤ini belirleseniz de,
ünite otomatik olarak Ev Sinema Sistemi
hoparlörlerine geçmez.
G Kulakl›k ba¤lant›s› sürekli olarak baflar›s›z
oluyorsa, ayg›t› bir kez daha efllefltirin.
G Mono kulakl›klar›n ses kalitesi, stereo olanlar›nki kadar yüksek de¤ildir.
G
Mono kulakl›klar, TV ile olan mesafe artt›¤›nda,
giriflimde etkilenebilr, bunun nedeni stereo
kulakl›klarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha farkl› bir
iletim yöntemi kullanmalar›d›r.
G Bluetooth kulakl›k kullan›l›rken, Ses Düzeyi
Ayarlama +/- ve Ses Kapatma tufllar›
çal›flmaz, Audio (Ses) menüsü varsay›lan
de¤ere döner ve devre d›fl› b›rak›l›r.
G Bluetooth’un aç›k olmas› ve kay›tl› her hangi
bir ayg›t›n aç›lmas› halinde, TV seti otomatik
olarak, baflka bir girifl modunda seyrediyor
olsan›z dahi Bluetooth’a yönlenecektir. Böyle
bir durumda blueetooth’u kapat›n.
KAYITLI BLUETOOTH AYGITINI YÖNETME
Kay›tl› herhangi bir ayg›t yoksa, Registered B/T Device (Kay›tl› B/T Ayg›t›) menüsü devre d›fl› b›rak›l›r
ve kullan›lamaz.
12 ayg›t kaydedildikten sonra baflka ayg›t kayd› yapamazs›n›z ve harici ayg›t art›k TV ile
efllefltirilemez. Bu durumda kay›tl› ayg›tlardan birini (TV’ye ba¤l› bir ayg›t varsa öncelikle ba¤lant›s›n›
kesin) silmelisiniz, daha sonra baflka bir ayg›t› kaydedebilirsiniz.
BLUETOOTH
Kaydır
Tamam
BLUETOOTH
Bluetooth
: Kapal›
Bluetooth
TV PIN Kodu
: 0000
TV PIN Kodu
Bluetooth Kulakl›k : Çıkanldı
Registered
Bluetooth
Device
Kay›th Bluetooth
Ayg›t›
Bluetooth Bilgilerim
Kaydır
Bluetooth Kulakl›k : Çıkanldı
FreePulse_Wireless
Registered
Bluetooth
Device
Kay›th Bluetooth
Ayg›t›
LG L600V
Bluetooth Bilgilerim
Ba¤la
1 MENU
Tamam
Kay›th Bluetooth Ayg›t›
: Kapal›
00:0d:44:84:14:62
: 0000
Sil
2
OK
3
OK
A
Registered Kay›tl› bluetooth cihaz›
seçene¤ini belirleyin.
Kay›tl› Bluetooth ayg›t›n› iflaretleyin.
Kay›tl› Bluetooth kulakl›¤› ba¤lama
1
Ba¤lanmak istedi¤iniz kay›tl› Bluetooth kulakl›¤› seçin.
2
MAV‹ Seçilen Bluetooth kulakl›k ba¤lant›s›n›n yap›lmas›yla ilgili mesaj
görüntülenir.
3
OK
A
Yes (Evet) veya No (Hay›r) seçene¤ini belirleyin.
Kay›tl› Bluetooth ayg›t›n› silme
"Delete" (Sil) ifllevi, TV’ye ba¤l› olmayan ayg›t› seçerken kullan›labilir.
1
2
Kald›rmak istedi¤iniz Bluetooth ayg›t›n› belirleyin.
KIRMIZI
Seçilen Bluetooth ayg›t›n›n silinmesiyle ilgili mesaj görüntülenir.
3
OK
A
BLUETOOTH ‹fiLEV‹N‹ KULLANMAK ‹Ç‹N
BLUETOOTH seçene¤ini belirleyin.
Yes (Evet) veya No (Hay›r) seçene¤ini belirleyin.
Kay›tl› Bluetooth ayg›t›n› ç›karma
"Disconnect" (Ba¤lant› Kes) ifllevi, TV’ye ba¤l› olmayan ayg›t› seçerken kullan›labilir.
1
2
Geçerli durumda TV’ye ba¤l› olan Bluetooth ayg›t› seçin.
MAV‹ Bluetooth ayg›t›n› ç›kar›n.
93
BLUETOOTH ‹fiLEV‹N‹ KULLANMAK ‹Ç‹N
BLUETOOTH B‹LG‹LER‹M
Bu ifllev, kullan›c›ya My Bluetooth Information (Bluetooth Bilgilerim) bölümünde belirtilen ayr›nt›lar›
sa¤lar.
"Edit" (Düzenle) ifllevi, TV herhangi bir ayg›ta ba¤l› de¤ilken kullan›labilir.
My device name (Ayg›t›m›n ad›) bölümünü düzenleyebilirsiniz.
My device Address (Ayg›t›m›n Adresi) bölümünü iflaretleyebilirsiniz.
BLUETOOTH
Kaydır
Tamam
BLUETOOTH
Kaydır
Bluetooth
: Kapal›
Bluetooth
: Kapal›
TV PIN Kodu
: 0000
TV PIN Kodu
: 0000
OK
Bluetooth Kulakl›k : Çıkanldı
Bluetooth Kulakl›k : Çıkanldı
Kay›th Bluetooth Ayg›t›
Kay›th Bluetooth Ayg›t›
Aygıt Adım
My
Bluetooth
Info.
Bluetooth
Bilgilerim
My
Bluetooth
Info.
Bluetooth
Bilgilerim
5 0 P S 7 0 0 0 - Z A
BLUETOOTH ‹fiLEV‹N‹ KULLANMAK ‹Ç‹N
Aygıt Adresim
0 0 : 0 5 : c 9 : f f : 0 0 f : 0 7
Düzelt
1 MENU
OK
BLUETOOTH seçene¤ini belirleyin.
2
Bluetooth bilgilerim
seçene¤ini belirleyin.
OK
3
OK
MAV‹
OK
Kaydedin.
Ayg›t ad›n› girin. A – Z aras› harfleri, 0 – 9 aras› rakamlar›,
+/– ve boflluk kullanabilirsiniz.
4
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
94
HAR‹C‹ BLUETOOTH AYGITINDAN FOTO⁄RAF ALMA
Harici Bluetooth ayg›t›ndan TV’ye foto¤raf (yaln›zca JPEG) gönderilmesiyle ilgili ayr›nt›lar için
ilgili ayg›t›n kullan›c› k›lavuzuna bak›n.
Dosya(lar)
alınıyor
F
1/3
G
E
Kapat
•
‹stedi¤iniz foto¤raflar› seçin.
■
(Rotate) (Döndür): Foto¤raflar› döndürür.
tuflunun üstündeki OK (tamam) dü¤mesine bas›lmas›yla foto¤raf› saat yönünde 90° döndürür.
• Al›nabilecek toplam maksimum görüntü boyutu 10 MB’dir.
• Bluetooth kulakl›¤› kullan›rken görüntü alamazs›n›z.
• Bluetooth ayg›t›ndan müzik dinlerken görüntü dosyas› alamazs›n›z.
• Harici Bluetooth ayg›t› foto¤raf gönderirken foto¤raf› almay› durdurmak için RETURN dü¤mesine
bas›n.Sonuç olarak, önceden al›nm›fl tüm foto¤raflar silinir.
• Baz› Bluetooth ayg›tlar›nda bir görüntü (JPEG) dosyas›n› TV setine aktaramayabilirsiniz.
Harici Bluetooth ayg›t›ndan Öüzik dinleme
Harici Bluetooth ayg›t›ndan TV’ye al›nan müziklerin dinlenmesiyle ilgili ayr›nt›lar için ilgili ayg›t›n
kullan›c› k›lavuzuna bak›n.
Harici ayg›t olarak A2DP özelli¤ini destekleyen Bluetooth ayg›t› kullanmal›s›n›z
BLUETOOTH ‹fiLEV‹N‹ KULLANMAK ‹Ç‹N
dü¤mesini kullanarak Close (Kapat) seçene¤ini
belirledi¤inizde, OSD 8Ekran üstü gösterim) kaybolur. OK (TAMAM)
dü¤mesine yeniden bast›¤›n›zda yeniden görüntülenir.
• Baz› Bluetooth ayg›tlar›nda ise, TV hoparlör sisteminden müzik dinleyemeyebilirsiniz.
Listening to bluetooth music
TV'ye Dönmek için
• Ses düzeyini ayarlamak için
+ veya - dü¤mesine bas›n.
• Sesi kapatmak isterseniz MUTE (SESS‹Z) dü¤mesine bas›n.
• Normal TV görünümüne dönmek için RETURN (GER‹ DÖN) dü¤mesine bas›n.
! NOT
G
G
Bluetooth kulakl›¤› kullan›rken müzik dinleyemezsiniz.
Görüntü dosyas› al›rken müzik dinleyemezsiniz.
95
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51** modellerinde USB ifllevini
kullanmak mümkün de¤ildir.
G
USB cihaz›n› ba¤larken
Bir USB cihaz› takt›¤›n›zda, otomatik olarak bu aç›lan menü görüntülenir.
Menu (Menü), EPG veya Schedule (Zamanlama) listesi içeren OSD (Ekran Üstü Gösterim)
etkinlefltirildi¤inde “AÇILAN MENÜ” görüntülenmez.
Aç›lan menü görüntülenmezse, USB menüsünden Music List (Müzik Listesi), Photo List (Foto¤raf
Listesi) veya Movie List (Film Listesi) ö¤esini seçebilirsiniz (yaln›zca, 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**,
42PQ65**, 50PS65**).
USB cihazda, yeni bir klasör ekleyemez veya mevcut klasörü silemezsiniz.
1 USB cihaz›n› TV’deki USB IN jak›na tak›n.
• Yaln›zca foto¤raf (JPEG), müzik (MP3) ve film
(DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV,
TS, TRP, TP) (yaln›zca, 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**,
50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**,
50PS65**) dosyalar› desteklenir.
USB cihaz›n› ç›kar›rken
USB haf›za kart›
2
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
96
FOTO L‹ST.’ni veya MÜZ‹K L‹ST.’ni veya
F‹LM L‹ST.’ni(sadece 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**,
42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**,
42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**).
USB cihaz›n› ç›karman önce USB Ç›kar
menüsünü seçiniz.
1Q. MENU
USB Ç›kar’› seçiniz.
2
3
OK
FOTO L‹ST.
MÜZ‹K L‹ST.
F‹LM L‹ST.
OK
USB cihaz›n› kullan›rken dikkat edilmesi gerekenler
Sadece bir USB depolama cihaz› tan›nabilir.
USB depolama cihaz› bir USB hub’› ile ba¤lanm›flsa cihaz tan›namaz.
Otomatik tan›ma program› kullanan bir USB depolama cihaz› tan›namayabilir.
Kendi sürücüsünü kullanan bir USB depolama cihaz› tan›namayabilir.
USB depolama cihaz›n›n tan›nma h›z› cihaza göre de¤iflebilir.
Ba¤l› olan USB depolama cihaz› çal›fl›rken TV’yi kapatmay›n›z veya USB cihaz›n› ç›karmay›n›z. Bu tür cihazlar birden
ayr›l›r veya ç›kar›l›rsa kay›tl› dosyalar veya USB depolama cihaz› zarar görebilir.
PC’ye yapay olarak tak›l› USB depolama cihaz› ba¤lamay›n›z. Cihaz, ürünün bozulmas›na veya oynatamamas›na neden
olabilir. Yaln›zca normal müzik, görüntü veya film dosyalar› içeren bir USB depolama ayg›t› kullanman›z gerekti¤ini
hiçbir zaman unutmay›n.
Lütfen, yaln›zca Windows iflletim sistemiyle birlikte sa¤lanan FAT32 dosya sistemi veya NTFS dosya sistemi olarak biçimlendirilmifl bir USB depolama ayg›t› kullan›n.
Harici güç beslemesi gerektiren USB depolama ayg›t›n› (0,5 A üzerinde) ayr› bir güç kayna¤›na ba¤lay›n. Bu
yap›lmazsa, ayg›t tan›nmayabilir.
Lütfen USB depolama ayg›t›n›, ayg›t üreticisi taraf›ndan sa¤lanan kabloyu kullanarak ba¤lay›n.
USB depolama ayg›t›ndaki veriler tan›nmayabilir.
USB depolama cihaz›n›n dosya hizalamas› Window XP’ye benzer olup dosya ad› 100 ‹ngilizce karaktere kadar
tan›yabilir.
USB bellek ayg›t›nda depolanan veriler zarar görebilece¤inden önemli dosyalar› yedekledi¤inizden emin olun. Veri
kay›plar›yla ilgili herhangi bir sorumluluk alm›yoruz.
USB HDD biriminin harici bir güç kayna¤› yoksa, USB ayg›t› alg›lanamayabilir. Bu durumda harici güç kayna¤›n›
ba¤lamay› unutmay›n.
- Harici güç için lütfen bir güç adaptörü kullan›n.Harici güç kayna¤› için bir USB kablosu taraf›m›zca garanti edilmemektedir.
USB depolama ayg›t›ndaki veriler, NTFS dosya sisteminde silinemez.
USB bellek ayg›t›n›zda birden fazla bölüm varsa veya USB çoklu kart okuyucu kullan›yorsan›z, en çok 4 bölüm veya USB
bellek ayg›t› kullanabilirsiniz.
Yaln›zca FAT32 dosya sistemi silme ifllevini destekler.
USB bellek ayg›t› USB çoklu kart okuyucuya ba¤lan›rsa, bellek ayg›t›n›n birim verileri alg›lanamayabilir.
USB bellek ayg›t› düzgün çal›flm›yorsa, ba¤lant›s›n› kesip yeniden ba¤lay›n.
USB bellek ayg›t›n›n alg›lanma h›z› ayg›ta göre de¤iflir.
USB, Standby (Bekleme) Modunda ba¤land›ysa, söz konusu sabit disk TV aç›ld›¤›nda otomatik olarak yüklenir.
Bir USB harici sabit disk için önerilen kapasite 1 TB veya daha az, USB bellek için ise 32 GB veya daha azd›r.
Önerilen kapasiteden daha fazlas›na sahip olan herhangi bir cihaz düzgün çal›flmayabilir.
"Enerji Tasarrufu" ifllevine sahip bir USB harici sabit disk çal›flmazsa, düzgün çal›flmas›n› sa¤lamak için sabit diski kapat›n ve
yeniden aç›n.
USB 2.0’dan daha düflük modeldeki USD depolama ayg›tlar› da desteklenir. Ancak bunlar, film listesinde düzgün çal›flmayabilir.
! NOT
■
G
Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir.
USB bellek çubu¤unu kaybetmemek için USB konnektörünü (ayr›ca sat›n al›nmas› gerekir) kullanarak
USB bellek çubu¤unu TV’nin USB konnektörü tutucusuna tak›n. (sadece Plasma TV)
USB konnektörü tutucusu
USB
Girifli
Ba¤lant›
Noktas›
USB Konnektörü (ayr›ca sat›n al›nmal›d›r)
- USB konnektörünün bir ucunu USB
bellek çubu¤una, di¤er ucunu da USB
konnektörü tutucusuna tak›n.
FOTO⁄RAF L‹STES‹
PHOTO (*.JPEG) (FOTO⁄RAF (*.JPEG)) destek dosyas›
Temel sat›r: 64 x 64 to 15360 x 8640
Progresif : 64 x 64 to 1920 x 1440
• Sadece JPEG dosyalar›n› oynatabilirsiniz.
• Desteklenmeyen dosyalar önceden tan›ml› simge biçiminde
görüntülenir.
Ekran Bileflenleri
2
1 MENU
USB‘yi seçiniz.
OK
OK
Foto¤raf Listesi’ni seçiniz.
2
1
Bir üst düzey dosyaya gider
2
Geçerli sayfa / Toplam sayfa
3
‹flaretli foto¤raflar›n toplam say›s›
4
Foto¤raf Listesi
1366x768, 125KB
1
Üst Klasör
Navigasyon
‹flaretli Yok
Üst Klasör
JMJ001
Uzaktan kumandadaki karfl›l›k
gelen tufllar
3
Sayfa 2/3
Sürücü1
Açılır Menü
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
USB depolama ayg›t›ndaki foto¤raf dosyalar›n› görüntüleyebilirsiniz.
Ekran Üstü Gösterim TV’nizden farkl› olabilir. Resimler, TV iflletimine yard›mc› olmak üzere örnektir.
Photo List fonksiyonu ile foto¤raflara bakarken resim modunu de¤ifltiremezsiniz.
KY103
09/10/2008
KY101
09/10/2008
KY104
09/10/2008
KY102
09/10/2008
KY105
09/10/2008
JMJ001
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
JMJ002
09/10/2008
JMJ006
09/10/2008
JMJ003
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ004
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
Sayfa De¤iflikli¤i
MARK
‹flaretle
Çıkıfl
4
97
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
Foto¤raf Seçimi ve PopUp Menüsü
Foto¤raf Listesi
Sayfa 2/3
Sürücü1
JMJ001
1366x768, 125KB
Üst Klasör
Navigasyon
Açılır Menü
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
Foto¤raf Listesi
Sayfa 2/3
Sürücü1
‹flaretli Yok
Üst Klasör
KR103
09/10/2008
KR101
09/10/2008
KR104
09/10/2008
KR102
09/10/2008
KR105
09/10/2008
JMJ001
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
JMJ002
09/10/2008
JMJ006
09/10/2008
JMJ003
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ004
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
Sayfa De¤iflikli¤i
MARK
1366x768, 125KB
Navigasyon
1
Açılır Menü
Görünüm: Seçili ö¤eyi görüntüler.
Tümünü ‹flaretle: Ekrandaki tüm
foto¤raflar› iflaretler.
Tümümün iflaretini kaldır.: ‹flaretlenen
tüm foto¤raflar›n seçimini iptal eder.
G Sil veya ‹flaretliyi Sil (yaln›zca FAT32
dosya sistemi) : Seçili foto¤raf ö¤esini
siler.
Kapat: Pop-up menüyü kapat›r.
KR103
09/10/2008
KR104
09/10/2008
KR101
09/10/2008
KR102
09/10/2008
KR105
09/10/2008
JMJ001
Görünüm
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
JMJ002
09/10/2008
JMJ003
09/10/2008
JMJ004
09/10/2008
1366x768, 125KB
Tümünü ‹flaretle
Sil
Kapat
Üst Klasör
Çıkıfl
‹flaretli Yok
Üst Klasör
JMJ001
‹flaretle
Sayfa De¤iflikli¤i
MARK
JMJ006
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
‹flaretle
Çıkıfl
Hedef klasörü veya sürücüyü seçiniz.
• Foto¤raf sayfas›nda gezinmek için P
2
3
4
tuflunu kullan›n›z.
OK
OK
‹stenilen foto¤raflar› seçiniz.
PopUp menüyü gösteriniz.
OK
‹stenen PopUp menüyü seçiniz.
• Foto¤raf› iflaretlemek veya iflareti kald›r-
mak için MARK tuflunu kullan›n›z.Bir veya
daha fazla foto¤raf iflaretlendi¤inde,
iflaretli foto¤raflar› tek tek veya bir
Slayt gösterisi halinde görüntüleyebilirsiniz. ‹flaretli foto¤raf yoksa,
klasördeki foto¤raflar› tek tek görüntüleyebilir veya klasördeki tüm
foto¤raflar› Slayt gösterisi halinde
izleyebilirsiniz.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
98
Foto¤raflar›n görüntülenmesi
Ayr›nt›l› ifllem talimatlar› tam boyutlu foto¤raf görüntüleme ekran›nda verilmektedir.
Foto¤raf Listesi
Sayfa 2/3
Sürücü1
JMJ001
1366x768, 125KB
Üst Klasör
Navigasyon
Açılır Menü
Sayfa 2/3
Sürücü1
KR103
09/10/2008
KR101
09/10/2008
KR104
09/10/2008
KR102
09/10/2008
KR105
09/10/2008
JMJ001
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
JMJ002
09/10/2008
JMJ006
09/10/2008
JMJ003
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ004
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
Sayfa De¤iflikli¤i
MARK
KR101
1366x768, 125KB
09/10/2008
Navigasyon
1
09/10/2008
KR104
09/10/2008
KR102
09/10/2008
KR105
09/10/2008
JMJ001
Görünüm
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
JMJ002
09/10/2008
JMJ003
09/10/2008
JMJ004
Açılır Menü
KR103
1366x768, 125KB
Tümünü ‹flaretle
Sil
Kapat
Üst Klasör
Çıkıfl
‹flaretli Yok
Üst Klasör
JMJ001
‹flaretle
09/10/2008
Sayfa De¤iflikli¤i
MARK
JMJ006
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
‹flaretle
Çıkıfl
Hedef klasörü veya sürücüyü seçiniz.
1/17
Slide Göst.
BGM
Sil
Ops‹yon Gizle
Foto¤raf›n en-boy oran›, tam ekranda gösterilen
foto¤raf›n boyutunu de¤ifltirebilir.
Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN tufluna
bas›n›z.
• Foto¤raf sayfas›nda gezinmek için P
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
Foto¤raf Listesi
‹flaretli Yok
Üst Klasör
tuflunu kullan›n›z.
2
3
OK
OK
4
5
‹stenilen foto¤raflar› seçiniz.
PopUp menüyü gösteriniz.
Görüntüle’yi seçiniz
OK
Seçilen foto¤raf, tam ekran olarak görüntülenir.
99
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
6
OK
(Döndür, Sil,
Slide Göst., BGM,
Opsiyon veya Gizle’› seçiniz
• Önceki veya sonraki foto¤raf› seçmek için
1/17
Slide Göst.
Sil
Ops‹yon Gizle
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
Slide Göst.: Herhangi bir resim seçilmezse, slayt gösterisi
s›ras›nda geçerli klasördeki tüm foto¤raflar görüntülenir.
Baz› foto¤raflar seçiliyse, bu foto¤raflar slayt gösterisi
halinde görüntülenir.
■ Option (Opsiyon) seçene¤inde slayt gösterinin süresini
belirleyiniz.
G
B G M (Arka Plan Müzi¤i): Foto¤raflar tam ekran iken
müzik dinleyiniz.
■Bu ifllevi kullanmadan önce Options (Seçenekler) alt›nda
BGM için Music Folder (Müzik Klasörü) ö¤esini ayarlay›n.
■
■
Döndür: Foto¤raflar› döndürünüz.
Foto¤raf› saat yönünde 90°, 180°, 270°, 360° döndürür.
Resim geniflli¤i, desteklenen yükseklikten daha büyük
olursa, resim döndürülemez.
Sil: (yaln›zca FAT32 dosya sistemi) : Foto¤raflar› siliniz.
Opsiyon: BGM için Slide Speed (Slayt H›z›) ve Music
Folder (Müzik Klasörü) de¤erlerini ayarlay›n.
■ De¤erleri ayarlamak için
ve OK tuflunu kullan›n›z.
Daha sonra TAMAM tufluna gidip ayarlar› kaydetmek
için OK tufluna bas›n›z.
■ BGM çal›n›rken Müzik Klasörünü de¤ifltiremezsiniz.
G
100
BGM
tuflunu kullan›n›z.
• Tam ekran menüsünde seçim yapmak ve
menüyü kontrol etmek için
tuflunu kullan›n›z.
Gizle : Tam ekran menüsünü gizler.
■ Tam ekranda menüyü tekrar görmek için OK tufluna
bas›n›z.
Slaytlar arası geçiflzamanını kurmak için F Ge basın.
Kayma Hızı
Hızlı
Mzk Klasörü
Müzik
OK
‹ptal
MÜZ‹K L‹STES‹
USB depolama ayg›t›ndaki müzik dosyalar›n› çalabilirsiniz.
Sat›n al›nan müzik dosyalar› (*.MP3), telif hakk› k›s›tlamalar›na tabi olabilir. Bu model, bu
dosyalar›n çal›nmas›n› desteklemeyebilir.
USB cihaz›n›zdaki müzik dosyas› bu birimle çal›nabilir.
Ekranüstü Gösterimler TV’nizden farkl› olabilir. Resimler, TV iflletimine yard›mc› olmak üzere
örnektir.
MÜZ‹K (*.MP3) destek dosyas›
Bit h›z› 32’den 320’ye
• Örnekleme h›z› MPEG1 katman 3:32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• Örnekleme h›z› MPEG2 katman 3:16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
• Örnekleme h›z› MPEG2.5 katman 3:8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
Ekran Bileflenleri
1 MENU
2
USB’yi seçiniz.
OK
OK
Müzik Listesi’ni seçiniz.
3
1
2
Preview (Önizleme): Dosya için
albüm kab› varsa (Albüm Kapa¤›
Resmi), bu kap görüntülenir.
Bir üst düzey dosyaya gider
3
Geçerli sayfa / Toplam sayfa
4
‹flaretli müziklerin toplam
say›s›
Müzik Listesi
1
Sayfa 2/3
Uzaktan kumandadaki
karfl›l›k gelen tufllar
‹flaretli Yok
Müzik
S003
Bafllık
Süre
Üst Klasör
S001
S002
00:00/01:34
5
4
2
Üst Klasör
Navigasyon
Açılır Menü
S003
01:34
S004
03:23
S005
04:28
Sayfa De¤iflikli¤i
MARK
‹flaretle
Çıkıfl
5
101
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
Müzik Seçimi ve PopUp (Aç›l›r) Menü
Göründü¤ü gibi, sayfa bafl›na en fazla 6 müzik parças› listelenir.
Müzik Listesi
Sayfa 2/3
‹flaretli Yok
Süre
Bafllık
Müzik
S003
Üst Klasör
S001
S002
00:00/01:34
01:34
03:23
S005
Üst Klasör
Navigasyon
S003
S004
Açılır Menü
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
Müzik Listesi
04:28
Sayfa De¤iflikli¤i
Sayfa 2/3
MARK
Bafllık
4395KB
1Kbps
Üst Klasör
00:00/01:34
1
2
3
4
Oynat
S001
FotoileOynt
S002
Tümünü ‹flaretle
S003
Sil
S004
Kapat
04:28
S005
Üst Klasör
Açılır Menü
Çıkıfl
‹flaretli Yok
Müzik
S003
Navigasyon
‹flaretle
Sayfa De¤iflikli¤i
MARK
‹flaretle
Çıkıfl
Hedef klasörü veya sürücüyü seçiniz.
‹stenilen müzikleri seçiniz.
OK
OK
PopUp menüyü gösteriniz.
OK
‹stenen PopUp menüyü seçiniz.
Oynat (Durdurma s›ras›nda): Seçilen
müzikleri oynat›r.
Kay›ttan yürütülen bir müzik parças›
bitti¤inde, bir sonraki seçili parça çalar.
Oynat›lacak seçili müzik kalmad›¤›nda
geçerli klasördeki bir sonraki müzik oynat›l›r. Baflka bir klasöre gider ve OK tufluna
basarsan›z, oynat›lmakta olan geçerli müzik durur.
‹flrtlri Oynt: Seçilen müzikleri oynat›r. Bir
müzi¤in oynat›m› bitti¤inde otomatik
olarak seçili olan bir sonraki müzik
oynat›l›r.
Oynatmay› Durdur (Oynat›m s›ras›nda):
Müzik oynat›m›n› durdurur.
FotoileOynt: Seçilen müziklerin
oynat›m›n› bafllat›r ve daha sonra
Foto¤raf Listesine gider.
Tümünü ‹flaretle: Klasördeki tüm müzikleri iflaretler.
Tümümün iflaretini kaldır.: ‹flaretlenen
tüm müziklerin seçimini iptal eder.
G Sil veya ‹flaretliyi Sil(yaln›zca FAT32
dosya sistemi) : Seçilen müzikleri siler.
Kapat: Pop-up menüyü kapat›r.
•Müzik sayfas›nda yukar›/afla¤› ilerlemek için
P
dü¤mesini kullan›n.
• Bir müzi¤i iflaretlemek veya iflareti kald›r-mak
için MARK tuflunu kullan›n›z. Bir veya daha
fazla müzik dosyas› ifla-retlendi¤inde iflaretlenen müzikler s›rayla oynat›l›r. Örne¤in devaml›
olarak sadece bir müzi¤i dinlemek istiyorsan›z
sadece o müzi¤i iflaretleyip oynat›n›z.
Herhangi bir müzik iflaretlenmezse, klasördeki
tüm müzikler s›ras›yla oynat›l›r.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
102
■
Oynat›m s›ras›nda bir süreli¤ine herhangi bir tufla
basmazsan›z, oynat›m bilgi kutusu (afla¤›da gösterildi¤i gibi) ekran koruyucu olarak gezinir.
■
Ekran Koruyucu?
Ekran Koruyucu, sabit bir görüntünün ekranda
uzun süre kalmas› nedeniyle oluflan ekran piksel
hasar›n› önlemek içindir.
! NOT
Müzik dosyas› çal›nd›¤›nda, bafll›¤›n arkas›nda
görüntülenir.
Zarar görmüfl veya bozuk bir müzik oynat›lmaz ama oynatma süresinde 00:00 görüntülenir.
Telif hakk› korumal› ödemeli bir servisten indirilen bir müzik bafllat›lmaz ama oynatma
süresinde uygun olmad›¤› bilgisi görüntülenir.
OK, ■ tufllar›na basarsan›z ekran koruyucu durdurulur.
Uzaktan kumanda üzerindeki PLAY (G), Pause (III), A, GG, FF tufllar› da bu modda kullan›labilir.
Sonraki müzi¤i seçmek için GG , önceki müzi¤i seçmek için FF tuflunu kullanabilirsiniz.
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
G
103
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
F‹LM LISTESI (YALN›ZCA 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**,
42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65** IÇIN)
USB depolama ayg›t›ndaki film dosyalar›n› yürütebilirsiniz.
USB alg›land›¤›nda film listesi etkinlefltirilir. TV’de film dosyalar› oynat›l›rken kullan›l›r.
USB klasöründe bulunan ve oynat›lmas› desteklenen filmleri görüntüler.
Klasörde bulunan tüm filmlerin ve kullan›c›n›n istedi¤i dosyalar›n oynat›lmas›na izin verir.
Klasör bilgilerini ve film dosyas›n› görüntüleyen bir film listesidir.
Ekran Üstü Gösterim (OSD) TV’nizdekinden farkl› olabilir. Görüntüler, TV’nin çal›flt›r›lmas›nda
kolayl›k sa¤lamas› amac›yla örnek olarak verilmektedir.
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
F‹LM(*.dat/*.mpg/*.mpeg/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mkv/*.avi/*.divx) destekli dosya
Video biçimi: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC
Ses biçimi: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HEAAC
Bit h›z›: 32 kbps ile 320 kbps aras›nda (MP3)
Örnekleme frekans›: *.smi/*.srt/*.sub(DVD Altyaz› Sistemi)
1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivx)
• Kullan›c› taraf›ndan oluflturulan baz› alt yaz›lar düzgün çal›flmayabilir.
• Baz› özel karakterler alt yaz›larda desteklenmez.
• HTML etiketleri alt yaz›larda desteklenmez.
• Desteklenen dillerin d›fl›ndaki dillerde sunulan alt yaz› dilleri kullan›lamaz.
• Harici alt yaz› dosyas› zaman bilgisinin oynat›lmas› yükselen bir s›rada yap›land›r›lmal›d›r.
• Seslendirme dili de¤ifltirildi¤inde, ekranda geçici kesintiler (görüntü donmas›, daha h›zl› oynatma, vb.) oluflabilir.
• Bozuk bir film dosyas› düzgün gösterilemeyebilir veya baz› oynat›c› ifllevleri kullan›lamayabilir.
• Baz› kodlay›c›larla oluflturulan film dosyalar› düzgün görüntülenmeyebilir.
• Kaydedilen dosyan›n video ve ses yap›s› birbirine kar›flt›r›lmam›flsa, ya video ya da ses ç›kt›s› verilir.
• Çerçeveye ba¤l› olarak, en yüksek 1920x1080@25/30P veya 1280x720@50/60P çözünürlü¤e
sahip HD videolar› desteklenir.
• Çerçeveye ba¤l› olarak, 1920x1080@25/30P veya 1280x720@50/60P de¤erinden daha yüksek
çözünürlük de¤erine sahip Videolar düzgün çal›flmayabilir.
• Belirtilen tür ve formatlar d›fl›ndaki film dosyalar› düzgün çal›flmayabilir.
• Yürütülebilir film dosyas› için maksimum bit h›z› 20 M’dir.
• H.264/AVC’te düzey 4.1 veya daha üzeri olarak kodlanm›fl profillerin, sorunsuz olarak
kay›ttan yürütülmesini garanti edemiyoruz.
• DTS Audio codec bilefleni desteklenmez.
• Dosya boyutu 30 GB’den fazla olan film dosyalar›n›n kay›ttan yürütülmesi desteklenmez.
• DivX film dosyas› ve ilgili alt yaz› dosyas› ayn› klasöre yerlefltirilmelidir.
• Bir video dosyas›n›n görüntülenebilmesi için dosya ad›n›n ve içindeki alt bafll›k dosya ad›n›n
ayn› olmas› gerekir.
• Yüksek h›z özelli¤ini desteklemeyen bir USB ba¤lant›s›yla video oynat›lmas›, düzgün sonuç vermeyebilir.
• GMC(Global Motion Compensation) ile kodlanan dosyalar izlenemeyebilir.
• Movie List fonksiyonu ile film izlerken, görüntüyü uzaktan kumanda ünitesi üzerindeki Enerji
Tasarufu ve AV modu dü¤mesi ile ayarlayabilirsiniz. Her görüntü modu için kullan›c› ayar›
çal›flmamaktad›r.
Dosya
Video Kodu Çözücüsü
Ses Codec Bilefleni
Maks Çözünürlük
Uzant› ad›
mpg, mpeg, vob
MPEG1, MPEG2
Dolby Digital,MPEG,MP3,LPCM
dat
MPEG1
Dolby Digital,MPEG,MP3,LPCM
ts,trp,tp
MPEG2, H.264/AVC
Dolby Digital,AAC,MPEG
mp4
MPEG4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Dvix 4.12, Dvix 5.x
Dolby Digital,HEAAC,
AAC,MPEG,MP3,LPCM
Dvix 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03
Xvid 1.10–beta 1, Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC
avi
MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1
Dolby Digital,HEAAC,AAC,MPEG,
MP3,LPCM
Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC
104
mkv
H.264/AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP , MPEG4 ASP
divx
MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1
Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC
Dolby Digital,HEAAC,AAC,MPEG,MP3,LPCM
Dolby Digital,HEAAC,AAC,MPEG,
MP3,LPCM
1920x1080@30p
Ekran Bileflenleri
1 MENU
2
USB’yi seçiniz.
OK
OK
Film Listesi’i seçin
2
1
Bir üst düzey dosyaya gider
2
Geçerli sayfa / Toplam sayfa
3
‹flaretli film bafll›klar›n›n
toplam say›s›
4
Film Listesi
3
Sayfa 2/3
‹flaretli Yok
Bafllık
movie
M003
Süre
Üst Klasör
Uzaktan kumandadaki
karfl›l›k gelen tufllar
M001
M002
M003
640x480, 720KB
M004
M005
Üst Klasör
Navigasyon
Açılır Menü
4
Sayfa De¤iflikli¤i
MARK
‹flaretle
Çıkıfl
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
1
105
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
Film Seçimi ve Aç›lan Menü
Film Listesi
Sayfa 2/3
movie
M003
‹flaretli Yok
Bafllık
Süre
Üst Klasör
M001
M002
M003
1:340, 120KB
M004
M005
Üst Klasör
Navigasyon
Açılır Menü
Film Listesi
Sayfa 2/3
Sayfa De¤iflikli¤i
MARK
‹flaretle
‹flaretli Yok
Bafllık
movie
M003
Süre
1366x768, 125KB
Oynat
M002
Tümünü ‹flaretle
M003
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
1:340, 120KB
Üst Klasör
1
Sil
M004
Açılır Menü
Kapat
M005
Sayfa De¤iflikli¤i
MARK
‹flaretle
Preview (Önizleme): Geçerli dosyan›n
önizleme videosunu görüntüler.
G Oynat : Seçili film bafll›¤›n› oynat›r.
Ekran de¤iflirken Divx Oynat yürütülür.
G Tümümün iflaretini kaldır. : Klasördeki
tüm film bafll›klar›n› iflaretler.
G Sil veya ‹flaretliyi Sil(yaln›zca FAT32
dosya sistemi) : Seçili Film ö¤esini siler.
G K a p a t : Aç›lan menüyü kapat›r.
G
Üst Klasör
M001
Navigasyon
Çıkıfl
Çıkıfl
Hedef klasörü veya sürücüyü seçiniz.
• Film sayfas›nda gezinmek için P
dü¤mesini kullan›n.
2
• Bir filmi iflaretlemek veya iflaretini
‹stenen film bafll›klar›n› seçer.
OK
3
OK
kald›rmak için M A R K dü¤mesini kullan›n.
Bir veya daha fazla film dosyas› iflaretlendi¤inde, iflaretli filmler s›rayla oynat›l›r.
PopUp menüyü gösteriniz.
4
OK
‹stenen PopUp menüyü seçiniz.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
! NOT
Dosyalar›n desteklenmedi¤i durumlarda, desteklenmeyen dosyayla ilgili bir mesaj görüntülenir.
G
106
Movie List (Film Listesi) ifllevini kullanma, oynatma
Resim Boyutu
F
Tam
G
1
Ses Dili
Altyaz› Dili
Latince 1
. Eflflitle
0
. Konum
0
Kapat
R e s i m B o y u t u : Filmin oynat›lmas›
s›rada, istedi¤iniz görüntü format›n›
belirler.
G Ses Dili & Altyaz› Dili : Filmin
oynat›lmas› s›ras›nda ses/alt yaz› Dil
Grubunu de¤ifltirir.
G Eflitle : Filmin oynat›lmas› s›ras›nda alt
yaz› eflitleme süresini, 0,5 saniyelik
ad›mlar halinde, -10 saniye ile +10
saniye aral›¤›nda ayarlar.
G K o n u m : Filmin oynat›lmas› s›ras›nda alt
yaz› konumunu alta veya üste getirir.
G
Ops‹yon
Dil Deste¤i
Latince1
‹ngilizce, ‹spanyolca, Frans›zca, Almanca,
‹talyanca, ‹sveççe, Fince, Felemenkçe, Portekizce,
Danca, Rumence, Norveççe, Arnavutça, Kelt dili,
Gal dili, ‹rlanda dili, Katalan dili, Valencian dili
Latince2
Boflnakça, Lehçe, H›rvatça, Çekçe,
Slovakça, Slovence, S›rpça, Macarca
Latince4
Estonya dili, Letonya dili, Litvanya dili
Kril
Bulgarca, Makedon dili, Rusça, Ukrayna dili, Kazakça
Yunanca
Türkçe
! NOT
Yunanca
Türkçe
G Sadece
Uzaktan kumanday› kullanma
FF
/ GG
II
Görüntü oynat›l›rken,
H›zland›rmak için R E W( FF)
dü¤mesine ard› ard›na bas›n
FF(x2) -> FFF(x4) -> FFFF(x8) -> FFFFF(x16) ->FFFFFF(x32).
H›zland›rmak için F F( GG) dü¤mesine ard› ard›na bas›n
GG(x2)-> GGG(x4) -> GGGG(x8) -> GGGGG(x16) -> GGGGGG(x32).
■ Bu dü¤melere yinelemeli olarak bas›lmas›, h›zl› ileri/geri sarma h›z›n› art›r›r.
Oynatma s›ras›nda Pause(II) (Duraklat(II)) dü¤mesine bas›n.
■ Ekrandaki görüntü hareketsiz olarak gösterilir.
■ A¤›r çekim için, Pause(II) (Duraklat(II)) dü¤mesine bas›n ve sonra daF
F F (GG) dü¤mesini kullan›n.
■ Duraklat›ld›ktan sonra 10 dakika süreyle uzaktan kumanda tufllar›ndan
hiçbirisine bas›lmazsa, TV yeniden kay›ttan yürütme durumuna döner.
■
P L A Y ( G)
ASCII KODU ile kaydedilen dosyalarda harici film altyaz›lar› desteklenmektedir.
G Altyaz›lar›n her sat›r›nda sadece 500 alfabe
karakteri ve 500 rakam desteklenmektedir.
G ltyaz› dosyas›nda sadece 10,000 senkronize
blok desteklenmektedir.
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
Alt Yaz› Dili
Oynatma s›ras›nda
veya
dü¤mesi kullan›ld›¤›nda, ekranda konumu gösteren bir imleç görüntülenir.
Normal kay›ttan yürütmeye dönmek için P L A Y( G) dü¤mesine bas›n.
Ekran›n›z›n parlakl›¤›n› art›rmak için Enerji tasarrufu
dü¤mesine ard› ard›na bas›n. (Bkz. sayfa 116)
AV MODE
‹stenen kayna¤› seçmek için AV MODE (AV MODU) dü¤mesine ard› ard›na bas›n. (Bkz. sayfa 86)
107
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
DIVX KAY›T KODU (YYALN›ZCA 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65** IÇIN)
TV’nin DivX kay›t kodu numaras›n› onaylay›n. Kay›t numaras›n› kullanarak, www.divx.com/vod
adresinden film kiralayabilir veya sat›n alabilirsiniz.
Baflka bir TV’nin DivX kay›t koduna sahipseniz, kiralanan veya sat›n al›nan DivX dosyas›n› oynatman›za izin verilmez. (Yaln›zca, sat›n al›nan TV’nin kay›t koduyla eflleflen DivX dosyalar›
oynat›labilir.)
USB
Kaydır
USB
Tamam
Foto¤raf Listesi
Foto¤raf Listesi
Müzik Listesi
Müzik Listesi
Kaydır
Tamam
DivX(R) ‹ste ¤e Ba¤lı Video
Kayıt kodunuz: xxxxxxxxxx
Daha fazla bilgi edinmek için
Divx Kay›t
Reg. code
Divx
Kodu
www.divx.com/vod adresini ziyaret edin
Etkinli¤i kald›rma
i
Film Listesi
Film Listesi
Divx
Kodu
DivxKay›t
Reg. code
Etkinli¤i kald›rma
Kapat
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
1 MENU
USB seçme.
2
OK
Divx Kay›t Kodu seçme.
OK
Divx Kay›t Kodu görüntüleme.
3
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, DivX Inc. taraf›ndan yarat›lan bir say›sal
video format›d›r.
Bu cihaz resmi olarak, DivX video gösterimi için DivX Sertifikal› bir cihazd›r.
Daha fazla bilgi edinmek için ve dosyalar›n›z› DixX video format›na aktarabilmeniz için lütfen www.divx.com sayfas›n› ziyaret edin. DIVX VIDEO-ONDEMAND HAKKINDA: Bu DivX Certified® cihaz›n DivX Video-on-Demand
(VOD) oynat›m› için kay›t edilmesi gerekmektedir. Bir kay›t kodu oluflturabilmek için, cihaz›n›z›n kurulum menüsü bölümünde DivX VOD bölümünü
bulun. vod.divx.com adresine girdikten sonra bu kod ile birlikte kayd›n›z›
gerçeklefltirin ve DivX VOD hakk›nda daha fazla bilgi edinin.
“DivX HD 1080p’ye kadar olan DivX vidolar›n› oynatmak için sertifikaland›r›lm›flt›r”.
“Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”
! NOT
Film dosyalar› afla¤›daki koflullarda desteklenir:
Çözünürlük: 1920x1080 GxY pikselin alt›
Çerçeve h›z›: 30 kare/saniye alt› (1920x1080), 60 kare/saniye alt› (1280x720 alt›)
G Video Codec Bilefleni : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6,
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2
G
108
DEVREDEN Ç›KARMA (YYALN›ZCA 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65** IÇIN)
Devreden ç›karman›n amac›, kullan›labilir tüm ayg›tlar› web sunucusundan (web_server) etkinlefltirmifl ve
daha fazla ayg›t› etkinlefltirme olanaklar› engellenmifl kullan›c›lar için ayg›tlar›n devreden ç›kar›lmas›na
olanak sa¤lamakt›r. DivX VOD tüketicinin tek bir hesap alt›nda 6’ya kadar ayg›t› etkinlefltirmesine olanak
sa¤lamaktayd›; ancak bu ayg›tlardan birini de¤ifltirmek veya devre d›fl› b›rakmak için tüketicinin DivX
Destek ile görüflmesi ve silme talebinde bulunmas› gerekmekteydi. fiimdi, bu eklenen özellik sayesinde,
tüketiciler ayg›t› kendileri devre d›fl› b›rakabilir ve böylece, DivX VOD ayg›tlar›n› daha iyi yönetebilir.
USB
Kaydır
Tamam
USB
Kaydır
Tamam
Foto¤raf Listesi
Foto¤raf Listesi
Müzik Listesi
Müzik Listesi
Film Listesi
Film Listesi
Divx Kay›t Kodu
Divx Kay›t Kodu
Etkinli¤i
kald›rma
Deactivation
Etkinli¤i kald›rma Cihazınızı etkisiz hale getirmek istiyor musunuz?
DivX(R) ‹ste ¤e Ba¤lı Video
Bu cihaz etkisiz hale getirildi.
Etkinlik kaldırma kodunuz: xxxxxxxx
www.divx.com/vod adresini ziyaret edin
i
i
DivX(R) ‹ste ¤e Ba¤lı Video
Evet
Hay›r
Kapat
USB seçme.
2
OK
Etkinli¤i kaldırma’› seçin.
3
OK
E v e t seçme.
USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N
1 MENU
4
OK
Etkinli¤i kald›rma (Devreden Ç›kar) ö¤esini görüntüler.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
109
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE –
Elektronik program k›lavuzu) (D‹J‹TAL MODDA)
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – Elektronik program k›lavuzu) (D‹J‹TAL MODDA)
Bu sistemde mevcut tüm görüntüleme seçeneklerinde gezinmenize yard›mc› olmak için bir Elektronik Program
K›lavuzu (EPG) bulunmaktad›r.
EPG; program listeleri, tüm kullan›labilir servislerin bafllang›ç ve bitifl zamanlar› gibi bilgileri sa¤lar. EPG’de ayr›ca,
program hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler de mevcuttur (bu programlar›n bulunurlu¤u ve miktar› ilgili yay›nc›ya ba¤l›
olarak de¤ifliklik gösterir).
Bu ifllev, sadece EPG bilgisi yay›n flirketleri taraf›ndan yay›nland›¤› zaman kullan›labilir.
EPG, sonraki 8 günün program ayr›nt›lar›n› görüntüler.
Mevcut ekran bilgilerini gösterir.
DTV
Teletekst Program› ile görüntülenir.
DTV Program› ile görüntülenir.
Altyaz› Program› ile görüntülenir.
Radyo Program› ile görüntülenir.
Kar›fl›k Program ile görüntülenir.
MHEG Program› ile görüntülenir.
Dolby Program ile görüntülenir.
AAC Program› ile birlikte görüntülenir.
Dolby Digital PLUS Program› ile birlikte görüntülenir.
Yay›nlanan program›n izleme oran›n› ifade eder
576i/p, 720p, 1080i/p : Yay›nlanan proYay›nlanan program›n izleme oran›n› ifade eder gram›n çözünürlü¤ünü ifade eder
EPG’yi açma/kapama
1GUIDE
EPG’yi açar veya kapat›r.
1
2
veya
P
‹stedi¤iniz program› seçiniz.
Seçilen program› görüntüleyiniz.
NOW/NEXT (fiimdi/Sonraki) K›lavuz Modunda Tufl ‹fllevi
Yay›nlanmakta olan bir program› ve bunun ard›ndan zamanlanm›fl program› görüntüleyebilirsiniz.
KIRMIZI
EPG modunu de¤ifltirir.
Program Kılavuzu
1 YLE TV1
DTV
SARI
Zamanlay›c› Kayd›/Hat›rlat›c› ayar
moduna girer.
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
MAV‹
Zamanlay›c› Kayd›/Hat›rlat›c› liste
moduna girer.
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
TUMU
1 YLE TV1
Your World Today
4 TV..
Legenen om Den....
Naturtimmen
Lyssna
Glamour
8 YLE24
INFO
FAV Favori
Seçilen bir programa ilerledikten sonra
EPG kaybolur.
fi‹MD‹K‹ veya SONRAK‹ Program›
seçer.
P
Sayfa Yukar›/Afla¤›.
Mod
GUIDE
TV/RAD
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
Tänään otsikoissa
E
DTV
OK
‹LER‹
That ’70s show
2 YLE TV2
5 YLE FST
6 CNN
6 Apr. 2007 15:09
fi‹MD‹
DTV
DTV
Yay›n Program›n› seçer.
110
OK
E
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIK
PROGRAM K›LAVUZU) (D‹J‹TAL MODDA)
Program seçimi
i Bilgi
Program de¤ifltir
Takvim
veya
TV/RAD RADYO
Program Listesi
EPG’yi kapat›r.
TV veya RADYO Program›n› seçer.
Ayr›nt› bilgileri aç›k veya kapal›
Günlük K›lavuz Modunda Tufl ‹fllevi
EPG modunu de¤ifltirir.
Program Kılavuzu
1 YLE TV1
DTV
TUMU
DTV
YEfi‹L
Tarih ayar moduna girer.
DTV
DTV
Zamanlay›c› Kayd›/Hat›rlat›c› ayar
moduna girer.
14:00
4 TV..
5 YLE FST
6 CNN
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
8 YLE24
DTV
DTV
...
E
FAVDTV Favori
Zamanlay›c› Kayd›/Hat›rlat›c› liste
MAV‹ moduna girer.
Seçilen bir programa ilerledikten sonra
EPG kaybolur.
INFO
i Bilgi
Program de¤ifltir
Tarih
Mod
Takvim
TV/RAD RADYO
Program Listesi
Sayfa Yukar›/Afla¤›.
P
OK
15:00
Kungskonsumente
Antigues Roadshow
Mint Extra
TV2: Farmen The Drum
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
...
... ...
Tänään otsikoissa
2 YLE TV2
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
SARI
6 Apr. (Fri.)
1 YLE TV1
DTV
6 Apr. 2007 15:09
E
KIRMIZI
GUIDE
EPG’yi kapat›r.
veya
Program› seçer.
TV/RAD
TV veya RADYO Program›n› seçer.
Yay›n Program›n› seçer.
Ayr›nt› bilgileri aç›k veya kapal›.
Program Kılavuzu
DTV
1 YLE TV1
TUMU
E
DTV
6 Apr. 2007 15:09
6 Apr. (Fri.)
14:00
E
Tarih ayar modunu kapat›r.
E
YEfi‹L
15:00
E
OK
Seçilen tarihe geçer.
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
Tarih seçer.
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
Tarih ayar modunu kapat›r.
GUIDE
veya
EPG’yi kapat›r.
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV..
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
...
Kungskonsumente
Antigues Roadshow
Mint Extra
TV2: Farmen The Drum
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
...
... ...
Tänään otsikoissa
E
Kuupäeva muutmine
Kuupäevast väljumine
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIK
PROGRAM K›LAVUZU) (D‹J‹TAL MODDA)
Tarih De¤ifltirme Modunda Tufl ‹fllevi
111
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE –
Elektronik program k›lavuzu) (D‹J‹TAL MODDA)
Geniflletilmifl Aç›klama Kutusunda Tufl ‹fllevi
DTV
Bilgi
Metin Yukar›/Afla¤›.
SARI
DTV
6 Apr. 2007
Zamanlay›c› Kayd›/Hat›rlat›c› ayar moduna girer.
veya
6 Apr. 2007 15:09
DTV
Ayr›nt› bilgileri aç›k veya kapal›.
E
GUIDE
INFO
EPG’yi kapat›r.
i Info. Çıkıfl
Takvim
Kay›t/Hat›rlatma Ayar Modunda Tufl ‹fllevi
Kay›t için bafllang›ç ve bitifl saatini ayarlar; an›msat›c›y› yaln›zca bafllang›ç saati için ayarlar ve bitifl saatini gri (devre d›fl›) b›rak›r.
Bu ifllev sadece pim 8 kay›t sinyali kullanan kay›t cihaz›n›n SCART kablo kullanarak DTV-OUT(AV2) terminaline ba¤l› olmas›
durumunda kullan›labilir.
Guide (Rehber) veya Schedule (Zamanlama) moduna geçer.
Kaydetme tarihini seçin.
Tarih
6 Mart..
15:09
Bitifl Saati
Program
17 : 30
That ’70s sh
E
Önc.
Tamam
Date (Tarih), Start/End time (Bafllangݍ/Bitifl saati)
veya Programme (Program) ö¤esini seçer.
OK
Zamanlay›c› Kayd›/Hat›rlatma’y› kaydeder.
Takvim Liste Modunda Tufl ‹fllevi
Program listesi oluflturduysan›z, o s›rada baflka bir program izliyor olsan›z bile, zamanlanan saat
geldi¤inde zamanlanm›fl program görüntülenir.
Aç›lan pencere ç›kt›¤›nda yaln›zca Up/Down/OK/Return (Yukar›/Afla¤›/Tamam/Geri Dön) tufllar› çal›fl›r.
Program Listesi Sayfa 1/1
KIRMIZI
Yeni Manual Recording (Manuel Kay›t)
ayar modu ekler.
Bafllangıç Saati
Fri. 6 Apr. 2007 15:09
Bitifl Saati
Bafllık
6 May
16:00
Friend1
6 May
18:00
Friend2
Tümünü Sil
ayar modu ekler.
Hatırlat
DTV 19 Dave
(Fri.)06/05/2007
16:00
GUIDE
MAV‹ veya
K›lavuz moduna döner.
D
E
Kapat
De¤ifltir/Sil
Kaydır
Yeni Zamanlayıcı
EPG’yi kapat›r.
‹stedi¤iniz seçene¤i (Modify (De¤ifltir) / Delete
(Sil) / Delete Tümü (Tümünü Sil)) belirtin.
Friend2
16:00
De¤ifltir
Sil
YEfi‹L Yeni Timer Watching (Zamanlay›c› ‹zleme)
OK
112
Bafllangıç Saati
E
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIK
PROGRAM K›LAVUZU) (D‹J‹TAL MODDA)
Record (Kay›t) veya Remain (Kalan) ö¤esini seçer.
‹fllev ayar›.
P
Sayfa De¤iflikli¤i
Yeni Hatırlatma
Çıkıfl
Program Kılavuzu
Takvim Listesi’ni seçer.
P
Sayfa Yukar›/Afla¤›.
RES‹M KONTROLÜ
RES‹M BOYUTU (EN BOY ORANI) KONTROLÜ
Ekran› de¤iflik resim biçimlerinde izleyebilirsiniz; 16:9, Sadece Tarayın, Orilinal, 4:3, 14:9,
Yakınlafltırma, Sinema Zoom ve Tam Genifl.
Sabit bir görüntü ekranda uzun bir süre görüntülenirse, bu sabit görüntü ekranda iz b›rakabilir ve görünür kalabilir.
tuflunu kullanarak büyütme oran›n› ayarlayabilirsiniz.
Bu fonksiyon afla¤›daki sinyallerde çal›fl›r:
1Q. MENU
‹zleme Oranı‘n› seçiniz.
2
‹stedi¤iniz resim format›n› seçiniz.
• Or‹j‹nal
TV’niz bir genifl ekran sinyali ald›¤› taktirde
otomatik olarak resim format› yay›n›na
dönüfltürür.
Or‹j‹nal
• Sadece Tarayın
Afla¤›daki Seçim yüksek çözünürlük görüntüsünde or‹j‹nal resimde kay›p olmaks›z›n en
iyi resim kalitesini alman›z› sa¤lar.
Not: Orijinal Resimde parazit varsa, kenarlarda
parazit görebilirsiniz.
Sadece Tarayın
RES‹M KONTROLÜ
• 16:9
Bu seçim, tüm ekran› kaplayaca¤› flekilde görüntüyü
yatay olarak do¤rusal oranda ayarlaman›z› sa¤lar (4:3
formatl› DVD’leri seyretmek için elveriflli).
• ‹zleme Oranı’n› RES‹M menüsünden de
ayarlayabilirsiniz.
• Zoom Setting (Yak›nlaflt›rma Ayar›) için
Oran Menüsünden 14:9, Yakınlafltırma
ve Sinema Zoom seçiniz. Yak›nlaflt›rma
Ayar› tamamland›ktan sonra ekran H›zl›
Menüye geri döner.
• Tam Genifl
TV’niz, genifl ekran sinyalini ald›¤›nda, ekran›n
tamam›n› dolduracak biçimde, do¤rusal orant›da
görüntüyü yatay veya dikey olarak ayarlaman›za
olanak tan›r.
Tam Genifl
113
RES‹M KONTROLÜ
• 4:3
Bu seçim görüntüyü orijinal 4:3 en-boy oran›yla
seyretmenizi sa¤lar, ekran›n sa¤›nda ve solunda gri bantlar görünür.
• 14:9
14:9 formatl› görüntüleri veya 14:9 modunda
genel TV program›n› görüntüleyebilirsiniz. 14:9
ekran›, 4:3 ile ayn› flekilde görüntülenir ama
sola ve sa¤a büyütülür.
• Yakınlafltırma
Bu seçim görüntüyü, oranda de¤ifliklik
olmaks›z›n tüm ekran› kaplayacak flekilde
seyretmenizi sa¤lar. Ancak görüntü üst ve
alttan k›rp›lm›fl olacakt›r.
• Sinema Zoom
Resmi do¤ru orant›da büyütmek
istedi¤inizde, Sinema Zoom (Sinema
Yak›nlaflt›rmas›) seçene¤ini belirtin.
Not: Resmi büyütürken veya
küçültürken görüntü bozulabilir.
RES‹M KONTROLÜ
FveyaGdü¤mesi: Sinema Zoom
(Sinema Yak›nlaflt›rmas›) büyütme
oran›n› ayarlar. Ayar aral›¤› 1 ~16’d›r.
E veyaG dü¤mesi: Ekran› tafl›r.
! NOT
G
G
G
G
G
114
Komponent modunda yaln›zca 4:3, 16:9 (Genifl), 14:9, Yak›nlaflt›rma veya Sinema Zoom
ayarlar›n› seçebilirsiniz.
16:9 (Genifl), 14:9, Yak›nlaflt›rma veya Sinema Zoom
HDMI modunda yaln›zca 4:3, Or‹j‹nal,1
ayarlar›n› seçebilirsiniz.
Yaln›zca RGB-PC, HDMI-PC modunda 4:3, 16:9 (Genifl) seçeneklerini belirleyebilirsiniz.
DTV/HDMI/Komponent (720p üzeri) modunda, Sadece Tarayın kullan›labilir.
Analog/AV modunda, Full Wide (Tam Ekran) özelli¤i kullan›labilir.
Resim Sihirbaz›
Bu özellik özgün görüntünün resim kalitesini ayarlaman›za izin verir.
Black and Beyaz Seviyesi vb. özellikleri de¤ifltirerek ekran kalitesini kalibre.etmek için bunu
kullan›n. Genel kullan›c›lar, aflamalar› tek tek izleyerek ekran kalitesini kolayl›kla ayarlayabilir.
Görüntüyü Low (Düflük), Recommended (Önerilen) veya High (Yüksek) olarak ayarlad›¤›n›zda,
de¤iflen sonucu bir örnek olarak görebilirsiniz.
RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC modunda de¤iflken Renk, Tonlama ve H/V Netlik de¤erleri etkin de¤ildir.
Resim Sihirbazı
RES‹M
Kaydır
Tamam
Resim Sihirbazı ile orijinal görüntünün resim kalitesini
ayarlayabilirsiniz.
: 16:9
‹zleme Oranı
Resim Sihirbazı
Enerji tasarrufu
Resim Modu
: Kapal›
: Standard
• Arka lfl›k
70
• Kontrast
90
• Parlakl›k
50
• Keskinlik
70
E
RES‹M seçene¤ini belirleyiniz.
‹ler‹
• Ayarlamay› son aflamadan önce b›rak›rsan›z,
de¤ifliklikler uygulanmaz.
•Ayar de¤eri Expert1 (Uzman1) olarak kaydedilir.
•Resim Sihirbaz› görüntü kalitesini ayarlad›ktan
2
OK
OK
Resim Sihirbaz›’› seçin.
sonra, Energy Saving (Enerji Tasarrufu) seçene¤i
Off (Kapal›) olarak de¤iflir. (yaln›zca LCD
TV/LED LCD TV)
3
OK
4
OK
RES‹M KONTROLÜ
1 MENU
Önceki
Black (Siyah) düzeyi, White (Beyaz) düzeyi, Colour (Renk), Tint (Ton), H teravus, V teravus,,
Ton(sadece 42/47LH90**), Dinamik Kontrast(sadece 42/47LH90**), Renk Kazanımı(sadece
42/47LH90**) Arka lfl›k (Ayd›nlatma) (yaln›zca LCD TV/LED LCD TV) ayarlar›n› yap›n.
Ayarlar›n uygulanaca¤› girifl kayna¤›n› seçin.
5
OK
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
115
RES‹M KONTROLÜ
ENERJI TASARRUFU
TV’nin güç tüketimini azalt›r.
Varsay›lan fabrika ayar›, Energy Star gereksinimleriyle uyumludur ve evde izlenmeye uygun
rahatl›k düzeyine göre ayarlanm›flt›r.
Enerji tasarrufu düzeyini ayarlayarak veya Resim Modu ayarlar›n› yaparak, ekran›n›z›n
parlakl›¤›n› art›rabilirsiniz.
MHEG modunda Energy Saving (Enerji Tasarrufu) düzeyi ayarlan›rken, MHEG tamamland›ktan sonra
Energy Saving (Enerji Tasarrufu) ayar› uygulan›r.
Bir radyo istasyonuna geçildi¤inde ‘Video Sessiz’ (Ekran kapal›) seçene¤inin belirlenmesi, güç
tasarrufu sa¤lar. (yaln›zca, LCD TV/LED LCD TV)
sadece L C D T V/LED LCD TV
RES‹M
‹zleme Oranı
Kaydır
sadece P l a s m a T V
RES‹M
Tamam
: 16:9
Resim Sihirbazı
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
Oto.
Kapal›
: Standard Off
Enerjitasarrufu
tasarrufu : :Akıllı
AkıllıSensör
Sensör
Enerji
Akıllı Sensör
: Canlı
Resim Modu
F
Düflük
G
Kapal›
• Arka lfl›k Minimum
70
• Kontrast Orta
90
• Kontrast 100 Minimum
• Parlakl›k
50 Orta
• Parlakl›k Maksimum
50
• Keskinlik Video
70 Sessiz
• Keskinlik
70 Maksimum
• Renk
70
E
1 MENU
Tamam
Resim Sihirbazı
Enerjitasarrufu
tasarrufu : :Off
Kapal›
Enerji
Resim Modu
Kaydır
: 16:9
‹zleme Oranı
E
RES‹M seçene¤ini belirleyiniz.
RES‹M KONTROLÜ
2
1 MENU
RES‹M seçene¤ini belirleyiniz.
2
OK
OK
Enerji tasarrufu’i seçin.
3
Enerji tasarrufu’i seçin.
3
OK
Oto.(için hariç 19/22LU40**,
19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
19/22/26LG31**,
19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***),, Kapal›,
Minimum, Orta ,M
Maksimum
veya Video Sessiz.
Ak›ll› Sensör, Kapal›,
Minimum, Orta veya
Maksimum.
OK
• Ak›ll› Sensör
Düflük, O r t a veya Yüksek
seçene¤ini belirtin.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
• Screen off (Ekran kapal›) seçildi¤inde, 3 saniye sonunda TV kapan›r.
• “Enerji tasarrufu-Auto (19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
116
19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3*** d›fl›nda), Minimum,
Medium, Maximum” (Enerji Tasarrufu, Otomatik, En Düflük, Orta, En Yüksek)” için ayar yaparsan›z, Arka lfl›k
(Ayd›nlatma) özelli¤i çal›flmaz (yaln›zca, LCD TV/LED LCD TV).
• Ayr›ca, uzaktan kumandadaki Energy Saving (Enerji Tasarrufu) dü¤mesini kullanarak da bu özelli¤i ayarlayabilirsiniz.
• TV’nin içinde ak›ll› sensör varsa, Auto (Otomatik) ayar› seçildi¤inde ortam›n koflullar›na göre ak›ll› sensör
taraf›ndan Arka lfl›k (Ayd›nlatma) da otomatik olarak ayarlan›r.
RES‹M KONTROLÜ
ÖNCEDEN TANIMLANMIfi RES‹M AYARLARI
Resim Modu-Önayar
Canlı
Standard
Do¤al
Sinema
Spor
Oyun
Kontrast, parlakl›k, renk ve keskinli¤i güçlendirerek canl› görüntüler sa¤lar.
En genel ekran görüntüsü durumudur.
En do¤al ekran görüntüsü durumudur.
Videoyu, film izlemek üzere en iyi duruma getirir.
Videoyu, spor etkinliklerini izlemek üzere en iyi duruma getirir.
Videoyu, oyun oynamak üzere en iyi duruma getirir.
sadece P l a s m a T V
sadece L C D T V/LED LCD TV
RES‹M
Kaydır
‹zleme Oranı
: 16:9
Resim Sihirbazı
Enerji tasarrufu
ResimModu
Modu
Resim
RES‹M
Tamam
Akıllı Sensör
Kaydır
‹zleme Oranı
: 16:9
Resim Sihirbazı
Canlı
Canlı
: Akıllı Sensör
Standard
: :Canlı
Canlı
Sinema
Enerji tasarrufu
: Kapal›
Canlı
StandardStandard
: :Standard
Standard
Tamam
Resim
ResimModu
Modu
Canlı
Canlı
Standard
@@@@@@@@@@@@@@@@@
N@@@@@e@@@@@?@@5
?@@@@@e@@V'@@@(Y
?@@@@@@@@@e@@@??
?@@@@@e@@W&@@@)X
J@@@@@e@@@@@?@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@
Sinema
• Kontrast
100
Sport
• Parlakl›k
50
Oyun
• Keskinlik
70
Uzman1
• Renk
70
E
Uzman2
• Arka lfl›kDo¤al
80
• KontrastSinema
90
• Parlakl›kSport
50
• KeskinlikOyun
60
E
Sport
Oyun
Uzman1
Uzman2
Uzman1
Uzman2
MENU
2
OK
3
RES‹M seçene¤ini belirleyiniz.
( sadece 50/60PS80**) (için hariç 50/60PS80**)
RES‹M seçene¤ini belirleyiniz.
2
OK
Resim Modu’nu seçiniz.
Ak›ll› Sensör (için hariç 19/22LU40**,
19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***),Canl›, Standard,
Sinema, Do¤al,Spor veya Oyun’u seçiniz.
OK
Resim Modu’nu seçiniz.
OK
Canl›, Standard,
Sinema
(veya Sinema), Spor veya
Oyun’u seçiniz.
3
@@@@@@@@@@@@@@@@@
N@@@@@e@@@@@?@@5
?@@@@@e@@V'@@@(Y
?@@@@@@@@@e@@@??
?@@@@@e@@W&@@@)X
J@@@@@e@@@@@?@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@
RES‹M KONTROLÜ
1
1 MENU
• Resim Modu, seti en iyi görüntüyü verecek flekilde ayarlar. Program kategorisine ba¤l› olarak Resim Modu menüsündeki ön ayarl› de¤eri seçiniz.
• Ak›ll› Sensör fonksiyonu aç›k iken, en uygun görüntü çevresel koflullara göre otomatik olarak ayarlan›r. (için hariç 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***)
• Resim Modunu H›zl› Menü’den de ayarlayabilirsiniz.
• Ak›ll› Sensör: Görüntüyü çevresel koflullara göre ayarlar (için hariç 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3**,
32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**,
19/22/26LG31**,
32/37/42/47LH3***).
•
@@@@@@@@@@@@@@@@@
N@@@@@e@@@@@?@@5
?@@@@@e@@V'@@@(Y
?@@@@@@@@@e@@@??
?@@@@@e@@W&@@@)X
J@@@@@e@@@@@?@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@
Sinema(( sadece 50/60PS80**) :Bu mod, size evde sinema izleme deneyimini sa¤layacak sinema kalitesi
modudur. Kullan›c›, ayr›ca ayar yapmaks›z›n, sinema ortam›ndaki ekran kalitesini en tatmin edici
düzeyde yaflayabilecektir. Sinema, en karanl›k ortamlarda, en uygun ekran kalitesini ifade eder.
seçilirken, ‹zleme Oranı (En/boy oran›) Just scan (Sadece tara) olarak de¤iflir.
@@@@@@@@@@@@@@@@@
N@@@@@e@@@@@?@@5
?@@@@@e@@V'@@@(Y
?@@@@@@@@@e@@@??
?@@@@@e@@W&@@@)X
J@@@@@e@@@@@?@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@
•
@@@@@@@@@@@@@@@@@
N@@@@@e@@@@@?@@5
?@@@@@e@@V'@@@(Y
?@@@@@@@@@e@@@??
?@@@@@e@@W&@@@)X
J@@@@@e@@@@@?@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@
Sinema (Thomlinson Holman Deneyi) Y›ld›z Savafllar› filmini yöneten George Lucas ve Thomlinson
taraf›ndan belirlenen THX ses ve video sertifikas› standard›d›r.
Bu, THX görüntü alan›nda sertifika alacak üründür ve hem donan›m hem de yaz›l›m anlam›nda görüntü
standard› spesifikasyonunu geçen ekran kalitesini garanti eder.
117
RES‹M KONTROLÜ
MANUEL OLARAK GÖRÜNTÜ AYARI
Resim Modu-Kullan›c› seçene¤i
• Arka Iflık (sadece LCD TV/LED LCD TV)
Ekran parlakl›¤›n› kontrol etmek için LCD panelin parlakl›¤›n› ayarlay›n›z.
Setin parlakl›¤›n› ayarlarken, ayd›nlatman›n da ayarlanmas› önerilir.
• Kontrast
Görüntüde siyah ile beyaz aras›ndaki sinyal düzeyini ayarlar. Görüntünün parlak k›sm› doygunlaflt›¤›nda, Contrast (Kontrast) ayar›n› kullanabilirsiniz.
• Parlakl›k
Görüntüdeki sinyalin taban düzeyini ayarlar.
• Keskinlik
Görüntünün ayd›nl›k ve karanl›k alanlar› aras›ndaki s›n›rda netlik seviyesini ayarlar. Seviye ne
kadar düflükse görüntü de o kadar yumuflak olur.
• Renk
Tüm renklerin yo¤unlu¤unu ayarlar.
• Ton
K›rm›z› ve yeflil seviyeleri aras›ndaki dengeyi ayarlar.
Ak›ll› Sensör (için hariç 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
Bu ifllev “A
32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***)”de
kullan›lamaz.
RES‹M
‹zleme Oranı
Kaydır
RES‹M
Tamam
: 16:9
‹zleme Oranı
Resim Sihirbazı
Enerji tasarrufu
ResimModu
Modu
Resim
: Kapal›
Enerji tasarrufu
Standard
: :Standard
Resim
ResimModu
Modu
RES‹M KONTROLÜ
• Kontrast
90
• Parlakl›k
50
• Kontrast Sport
90
• Parlakl›k Oyun
50
• Keskinlik
70
• Keskinlik
E
2
OK
Do¤al
: :Standard
Standard
• Arka lfl›k Sinema
80
70
RES‹M seçene¤ini belirleyiniz.
3
: Kapal›
Canlı
Standard
Standard
• Arka lfl›k
1 MENU
Resim Modu’nu seçiniz.
Canl›, Standard, Do¤al, Sinema
(veya
Sinema), Spor veya
Oyun’u seçiniz.
Tamam
: 16:9
Resim Sihirbazı
E
OK
Kaydır
Akıllı Sensör
60 Uzman1
Uzman2
Arka lfl›k (Ayd›nlatma) kullanman›n
yararlar› (Yaln›zca LCD TV/LED LCD TV)
- Elektrik tüketimi %60’a kadar azal›r.
- Siyah parlakl›¤› azal›r. (Siyah rengin
derinli¤i daha fazla oldu¤undan, daha iyi
bir kalite tan›m›n›n keyfini sürebilirsiniz.)
- Özgün sinyal çözünürlü¤ünü korumak
suretiyle parlakl›¤› ayarlayabilirsiniz.
@@@@@@@@@@@@@@@@@
N@@@@@e@@@@@?@@5
?@@@@@e@@V'@@@(Y
?@@@@@@@@@e@@@??
?@@@@@e@@W&@@@)X
J@@@@@e@@@@@?@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@
4
OK
Ak›ll› Sensör (sadece LCD TV/LED LCD TV), Kontrast, Parlakl›k, Keskinlik, Renk veya Ton’u
seçiniz.
OK
Uygun ayarlar› yap›n›z.
5
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
! NOT
G
118
RGB-PC/HDMI-PC modunda renk, netlik ve ton ayar› yapamazs›n›z.
Uzman1/2 seçildi¤inde, Ak›ll› Sensör (sadece LCD TV/LED LCD TV), Contrast (Kontrast),
Brightness (Parlakl›k), H teravus (Yatay Keskinlik), V teravus (Dikey Keskinlik), Colour (Renk)
veya Tint (Ton) seçimlerini yapabilirsiniz.
RES‹M ‹Y‹LEfiT‹RME TEKNOLOJ‹S‹
Ekran› her bir Resim Moduna göre tek tek ayarlayabilir veya özel video ekran›na göre video de¤erini
belirleyebilirsiniz.
Video de¤erini her bir girifl için farkl› ayarlayabilirsiniz.
Tek tek video modlar›nda ayar yapt›ktan sonra, ekran› varsay›lan fabrika ayarlar›na s›f›rlamak isterseniz, her bir Resim Modu için “Resim Sıfırlama” (S›f›rla) ifllevini yürütün.
Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir.
RES‹M
Kaydır
RES‹M
Tamam
E
• Kontrast
• Parlakl›k
50
70
• Renk
60
Gürültü
Filtresi
• Keskinlik
R
R
G
G
Gama
• Colour
90
Orta
50
Düflük
60
Orta
60
Geliflmifl Kontrol
••Advanced
Control
• Tint
0
Siyah
Seviye
•
Advanced
Control
•
Advanced
Control
Göz koruması
• Resim Sıfırlama
• Picture Reset
Gerçek Sinema
• Ton
0
K
Y
Ekran
Ekran
G
OrtaTamam
F
Kaydır
Dinamik Kontrast
• Contrast
Dinamik
Renk
• Parlakl›k
90
• Keskinlik
Ton
Oto.
Kapal›
Düflük
E
Kapat
sadece L C D T V
/LED LCD TV
G
Orta
G
Orta
Dinamik Renk
Düflük
Gürültü Filtresi
Orta
Gama
Orta
Siyah Seviye
Oto.
Film Modu
Aç›k
E
Kapat
sadece P l a s m a T V
RES‹M seçene¤ini belirleyiniz.
2
OK
3
OK
4
Geliflmifl Kontrol’ü seçiniz.
RES‹M KONTROLÜ
1 MENU
F
Dinamik Kontrast
Orta
R
Aç›k
TruMotion
E 100Hz
Ton
fiu kaynaklardan istedi¤inizi seçebilirsiniz. :
Ton, Dinamik Kontrast, Dinamik Renk, Gürültü Filtresi, Gama, Siyah Seviye, Göz
koruması( sadece LCD TV/LED LCD TV), Gerçek Sinema( sadece LCD TV/LED LCD TV),
Film Modu( sadece Plasma TV), TruMotion 100Hz veya TruMotion 200Hz( sadece
LCD TV/LED LCD TV), Renk Gami, Edge Enhancer, xvYCC veya OPC( sadece LCD TV/LED
LCD TV)).(Sayfa 121 ile 122’e baflvurun)
‹stedi¤iniz Kayna¤› seçiniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
119
RES‹M KONTROLÜ
Uzman Resim Kontrolü
Kategorileri Uzman 1 ve Uzman 2 fleklinde bölerek kullan›c›lar için optimum resim kalitesi sunan
ve kullan›c›lar›n uygun gördükleri flekilde ayarlayabildikleri daha fazla kategori sa¤lar.
Bu ayr›ca, bir uzman›n belirli videolar› kullanarak TV performans›n› optimize etmesi için
kullan›labilir.
Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir.
RES‹M
Kaydır
: 16:9
‹zleme Oranı
Enerji tasarrufu
Standard
: Kapal›
Do¤al
Expert1
: :Standard
• Arka lfl›k Sinema
80
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(R
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
F
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(R
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
Ekran
Uzman2
Kapal›
Kaydır
TruMotion
100Hz
• Ton
• Kontrast Sport
90
• Parlakl›k Oyun
50
Uzman1
• Keskinlik
60 Uzman1
E
Ton
Gürültü Filtresi
• Kontrast
Gama
R
G
• Parlakl›k
R
G
Siyah Seviye
• Keskinlik
Gerçek
• RenkSinema
Canlı
Resim Sihirbazı
ResimModu
Modu
Resim
RES‹M
Tamam
Akıllı Sensör
Ton
F
Gürültü Filtresi
Orta
Gama
Oto.
Siyah Seviye
Aç›k
Film Modu
90
50
70
60
0
G
Tamam
Kapal›
R
Düflük
R
G
R
Renk Gamı
E
Kenar Düzeltici
xvYCC
High
Kapat
sadece L C D T V
/LED LCD TV
G
Orta
G
Oto.
Aç›k
Renk Standardı
• Advanced
Renk
StandardıControl
SD
• Resim Sıfırlama
Renk Gamı
Standard
E
Kapal›
Kapal›
SD
Standard
Kenar Düzeltici
High
Oto.
E
Kapat
sadece L C D T V
RES‹M KONTROLÜ
1 MENU
RES‹M seçene¤ini belirleyiniz.
2
OK
Resim Modu’nu seçiniz.
3
OK
Uzman 1 veya
Uzman 2’yi seçiniz.
4
OK
Uzman Kontrolü’nü seçiniz.
OK
‹stedi¤iniz Kayna¤› seçiniz.
5
6
Uygun ayarlar› yap›n›z.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
120
G
Bu özellik her modelde mevcut de¤ildir.
Ton
[Geliflmifl Kontrol]
(So¤uk/Orta/s›cak)
Dinamik Kontrast
(Kapalı/Düflük/ Orta( sad
ece L C D T V/LED LCD
TV) Yüksek)
Dinamik Renk
(Kapalı/Düflük/Yüksek)
Gürültü Filtresi
(Kapalı/Düflük/Orta/Yüksek)
Gama
(Düflük/Orta/Yüksek)
Siyah Seviye
(Düflük/Yüksek)
Gerçek Sinema/Film
Modu
(Aç›k/Kapal›)
Üç otomatik renk ayar›ndan birini seçin. K›rm›z› gibi s›cak renkleri zenginlefltirmek
için s›cak ya da görüntüyü mavimsi yapmak için so¤uk tercihini ayarlay›n.
■
Ekran›n parlakl›¤›na göre kontrast› ayarlayarak en iyi düzeyde tutulmas›n›
sa¤lar. Parlak k›s›mlar›n daha parlak ve koyu k›s›mlar›n daha koyu
yap›lmas›yla görüntü iyilefltirilir.
■
Ekran renklerini ayarlayarak, daha canl›, daha zengin ve daha net görünmelerini sa¤lar. Bu özellik ton, doygunluk ve parlakl›¤› gelifltirerek
k›rm›z›, mavi, yeflil ve beyazlar›n daha canl› görünmesini sa¤lar.
■
Video kalitesinden ödün vermeden ekran gürültüsünü azalt›r.
Görüntünün karanl›k alan› ve orta düzeyde gri alan›ndaki parlakl›¤› ayarlayabilirsiniz.
• Düflük : Görüntünün koyu ve orta düzeyde gri alan›n› daha parlak yapar.
• Orta: Özgün resmin düzeylerini yans›t›r.
• Yüksek Görüntünün koyu ve orta düzeyde gri alan›n› daha koyu yapar.
• Düflük: Ekran görüntüsü koyulafl›r.
• Yüksek: Ekran görüntüsü daha parlak hale gelir.
• Otomatik: Ekran›n Siyah Düzeyini gerçeklefltirme ve otomatik olarak Yüksek
ya da Düflük seviyesine ayarlama.
■ Ekran›n siyah düzeyini uygun düzeye ayarlay›n.
■ Bu ifllev, afla¤›daki modlarda “Düflük” veya “Yüksek” ayar› belirtmeyi sa¤lar: AV(NTSC-M), HDMI
veya Komponent. Di¤er durumlarda, “Siyah Seviye” “Oto.” (Otomatik) olarak ayarlan›r.
*Bu özellik tüm modellerde bulunmaz.
■ Ekran›n parlakl›¤›n› ayarlayarak, ekran›n afl›r› parlak olmas›n› önler. Afl›r› parlak
görüntüleri karart›r.
■ “Resim Modu-Canlı, Sinema” (Resim Modu-Canl›, Sinema, Ak›ll› Sensör (için hariç
19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***) için bu
özellik devre d›fl›d›r.
■
■
■
■
TruMotion 100Hz veya
TruMotion 200Hz
(Kapalı/Düflük/Yüksek)
Titreflim etkisini ortadan kald›rarak videoyu sinema görüntüsüyle izleyebilirsiniz.
Film seyrederken bu ifllevi kullan›n.
Bu ifllev TruMotion özelli¤i kapal› oldu¤unda çal›flabilir.
*Bu özellik tüm modellerde bulunmaz.
• Yüksek : Daha yumuflak resim geçifli sa¤lar.
• Düflük : Yumuflak resim geçifli sa¤lar. Standard kullan›m için bu ayar› kullan›n›z.
• Kapal› : “Yüksek” ve “Düflük” ayar›nda parazit olursa bu ayar› kullan›n›z.
■ TruMotion 100Hz özelli¤i, h›zl› hareket eden sahnelerde saniyede
yüz resim görüntüleyerek bulan›kl›¤›n alg›lanmas›n› azalt›r.
■ TruMotion 200Hz, saniyede 200 kare görüntüleyerek geliflmifl 100Hz
teknolojisini taray›c› arka ayd›nlatmayla birlefltirir. Bu teknoloji, Intertek
& TüV Rheinland taraf›ndan onaylanm›flt›r.
■ Film Kayna¤›na ve h›zl› bir görüntüye ulaflmak istedi¤iniz zaman herhangi bir hareket titreflimi veya bulan›kl›¤› olmaks›z›n en iyi resim
kalitesini elde etmek için kullan›l›r.
■ Bu özellik, RGB-PC,HDMI-PC modunda etkisiz k›l›nm›flt›r.
■ "TruMotion 100Hz veya TruMotion 200Hz" özelli¤ini
etkinlefltirdi¤inizde ekranda parazit görünebilir.
Bu takdirde "TruMotion 100Hz veya TruMotion 200Hz"u “Off”
(Kapal›) olarak ayarlay›n›z.
RES‹M KONTROLÜ
Göz koruması
(Aç›k/Kapal›)
■
121
RES‹M KONTROLÜ
• Standard (Standart): Görüntü özelliklerinden ba¤›ms›z olarak, girifl sinyali
Renk Gamı
(Genifl/Standard)
standard›na göre özgün renk üretme modu.
• Wide (Genifl): Görüntünün zengin renk alan›n› kullanma ve ayarlama modu.
Kenar Düzeltici
(LCD TV/LED LCD
TV:(Kapalı/Düflük/Yüksek)
Plasma TV:Aç›k/Kapal›)
■
Yans›t›labilecek renk alan› kullan›m›n› en üst düzeye ç›kar›r.
■
Videoda köfleleri daha net ve belirgin olmakla birlikte, do¤al gösterir.
Bu fonksiyon “Picture Mode-Cinema, Expert” modunda etkindir.(Yaln›zca LCD
TV/LED LCD TV)
■
*Bu özellik tüm modellerde bulunmaz.
■ Daha zengin renkleri yans›tma ifllevidir.
■ HDMI üzerinden xvYCC sinyali girifli varsa, bu ifllev “Resim Modu - Sinema,
Uzman” (Resim modu - Sinema, Uzman) alt›ndan etkinlefltirilir.
xvYCC
(Oto./Kapal›/Aç›k)
*Bu özellik tüm modellerde bulunmaz.
■ Ayn› parlakl›¤› korudu¤u halde güç tüketimini azaltma teknolojisi
olarak, bunun güç tüketimini azaltma ve kontrast› art›rma etkisi
vard›r.
OPC
(Aç›k/Kapal›)
Renk Standardı
(SD/HD)
■
A
Uzman Deseni
(Kapal›/Uzman1/Uzman2)
RES‹M KONTROLÜ
Renk Filtresi
(Kapal›/Kırmızı/Yeflil/Mavi)
Uzman ayar› için gerekli model budur.
Bu ifllev, DTV izledi¤iniz s›rada “Resim Modu - Uzman” (Resim Modu - Uzman)
alt›ndan etkinlefltirilir.
Videonun belirli renklerine filtre uygulamak üzere kullan›lan ifllevdir.
Renk doygunlu¤u ve tonunu do¤ru flekilde ayarlamak için RGB filtresini kullanabilirsiniz.
■
■
Ekran›n genel renklerini hissetti¤iniz biçimde ayarlamak için kullan›lan ifllevdir.
a. • Method (Yöntem): 2 Points (2 Nokta)
• Pattern (Desen): Inner (‹ç), Outer (D›fl)
Ton
• Red/Green/Blue Contrast (K›rm›z›/Yeflil/Mavi Kontrast), Red/Green/Blue
Brightness (K›rm›z›/Yeflil/Mavi Parlakl›k):
[Uzman Kontrolü](LCD
Ayar aral›¤› -50 ~ +50’dir.
TV/LED LCD TV)
b. • Method (Yöntem): 10 point IRE (10 nokta IRE) (LCD TV/LED LCD TV), 20 Point
IRE (20 Nokta IRE) (Plazma TV)
Beyaz Dengesi(Plazma
• Pattern (Desen): Inner (‹ç) / Outer (D›fl)
TV)
• IRE (Radyo Mühendisleri Enstitüsü) video sinyalinin büyüklü¤ünü
görüntülemeye yarayan birimdir ve 10, 20, 30 - 100(LCD TV/LED LCD TV), 5,
(Orta/Sıcak/So¤uk)
10, 15 - 100(Plazma TV) aras›nda ayarlanabilir. Her
bir ayara göre Red (K›rm›z›), Green (Yeflil) veya Blue (Mavi) ayar› yapabilirsiniz.
• Luminance (Parlakl›k): Bu ifllev, 2.2 gama için hesaplanan ayd›nlatma
de¤erini görüntüler. 100 IRE noktas› için istedi¤iniz ayd›nlatma de¤erini
girebilirsiniz, ard›ndan 10 IRE ile 90 IRE aras›nda, her 10 ad›mda bir 2.2 gama
için hedef ayd›nlatma de¤eri görüntülenir. (Yaln›zca LCD TV/LED LCD TV).
• Red/Green/Blue (K›rm›z›/Yeflil/Mavi): Ayar aral›¤› -50 ~ +50’dir.
Renk Yönetimi Sistemi
122
A
Farkl› bir videonun rengini HD renge dönüfltürür. Bu ifllev, SD video
(BT-601) ve HD video (BT-709) renk biçimi için ayarl›d›r.
Uzmanlar taraf›ndan test desenlerinden yararlan›larak ayarlamalar yapmak için
kullan›lan araç olarak, di¤er renkleri etkilemeksizin, 6 renk alan›n›
(K›rm›z›/Yeflil/Mavi/Camgöbe¤i/Macenta/Sar›) seçici olarak ayarlamak için kullan›labilir.
■ Genel video için ayarlamalar yapt›¤›n›zda bile, renk fark› belirgin olmayabilir.
K›rm›z›/Yeflil/Mavi/Sar›/Camgöbe¤i/Macenta tonlar›n› ayarlar.
• Red/Green/Blue/Yellow/Cyan, Magenta Colour (K›rm›z›/Yeflil/Mavi/Sar›/Camgöbe¤i,
Macenta): Ayar aral›¤› -30 ~ +30 fleklindedir.
• Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta Tint (K›rm›z›/Yeflil/Mavi/Sar›/Camgöbe¤i/Macenta
Tonu): Ayar aral›¤› -30 ~ +30 fleklindedir.
■ Bu özellik, RGB-PC ve HDMI (PC) modunda devre d›fl›d›r.
■
RES‹M SIFIRLAMA
Seçilen resim modlar›n›n ayarlar› varsay›lan fabrika ayarlar›na döner.
RES‹M
Kaydır
RES‹M
Tamam
Kaydır
E
E
90
• Kontrast
90
• Parlakl›k
50
• Parlakl›k
50
• Keskinlik
70
• Renk
60
• Ton
0
• Keskinlik
70
? Tüm resim ayarları yapıldı.
• Renk
60
Devam edilsin mi?
G
• Ton
0 R
K
Y
• Advanced Control
PictureSıfırlama
Reset
••Resim
• Advanced Control
Evet
PictureSıfırlama
Reset
••Resim
Ekran
3
RES‹M seçene¤ini belirleyiniz.
OK
Hay›r
Ekran
1 MENU
2
Tamam
• Kontrast
OK
Evet veya Hay›r konumunu
seçiniz.
4
Resim S›f›rlama seçene¤ini
belirleyiniz.
OK
Ayarlanan de¤eri bafllang›ca döndürür.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
(sadece 42/47LH90**)
Girdi sa¤lanan video sinyallerinin ekran bölgelerindeki analizinden sonra fon ›fl›¤›n› kontrast oran›n›
iyilefltirmek amac› ile ayarlar.
RES‹M
Kaydır
RES‹M
Tamam
Kaydır
E
E
• Parlakl›k
50
• Parlakl›k
50
• Keskinlik
70
• Keskinlik
70
• Renk
60
• Renk
60
• Ton
0
• Ton
0
R
G
• Advanced Control
• Resim Sıfırlama
: Off
: Kapal›
RES‹M seçene¤ini belirleyiniz.
G
• Resim Sıfırlama
Ekran
1 MENU
R
• Advanced Control
Ekran
LED Yerel
Yerel Karartma
Karartma
LED
Tamam
RES‹M KONTROLÜ
LED Yerel karartma
LED
LED Yerel
Yerel Karartma
Kapal›
: Kapal›
: Off
Açık
Açık
3
OK
Aç›k veya Kapal› konumunu
seçiniz.
2
OK
LED Yerel Karartma seçin.
• Press the M E N U button to return to normal TV viewing.
• Press the R E T U R N button to move to the previous menu screen.
123
RES‹M KONTROLÜ
GÜÇ GÖSTERGES‹ (için hariç 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
19/22/26LH20**, 19/22/26LD3**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 32/42/47LF51**, 50/60PS70**,
50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
Güç aç›kken, hareket eden LED’in parlakl›¤›n› ve sesi ayarlaman›za yard›mc› olur.
B afll a n g ı ç S e s i(Sadece 32/37/42/47LH70**)
Ayg›t aç›ld›¤›nda uygulanacak olan Startup Sound (Bafllang›ç Ses Düzeyi) ayar›n›
Kapal›/Low/Medium/High (Kapal›/Düflük/Orta/Yüksek) de¤erinden birine getirin.
B e k l e m e I flı ¤ı
TV’nin önündeki gösterge lambas›n›n, bekleme modundayken Off (Kapal›), Low (Düflük)
veyaHigh (Yüksek) olarak ayarlanmas›n› belirler. (Sadece 32/37/42/47LH70**)
TV’nin önündeki gösterge lambas›n›n, bekleme modundayken On (Aç›k) veya Off (Kapal›)
olarak ayarlanmas›n› belirler. (için hariç 32/37/42/47LH70**)
G ü ç Iflı ¤ı
TV’nin önündeki gösterge lambas›n›n, güç aç›ld›¤›nda On (Aç›k) veya Off (Kapal›) olarak
ayarlanmas›n› belirler.
OPS‹YON
Kaydır
Tamam
OPS‹YON
Kaydır
Tamam
E
E
SIMPLINK
: Açık
SIMPLINK
: Açık
Tufl Kilidi
: Kapal›
Tufl Kilidi
: Kapal›
Basit Menü
Basit Menü
:1
Kimli¤i Ayarla
:1
Bafllangıç Sesi
Demo Modu
: Açık
Güç Göstergesi
Göstergesi
Güç
Demo Modu
Mod Ayarı
:Ma¤aza Demosu
Mod Ayarı
Kimli¤i Ayarla
Güç Göstergesi
Fabrika Ayarları
F
: On
Bekleme
Iflı¤ı
:Ma¤aza Demosu
Güç Iflı¤ı
Fabrika Ayarları
Orta
G
Açık
Açık
Kapat
RES‹M KONTROLÜ
1 MENU
OPS‹YON seçene¤ini belirleyiniz.
2
OK
Güç Göstergesi’ni seçiniz.
3
OK
Bafllangıç Sesi(Sadece32/37/42/47LH70**),
Bekleme Iflı¤ı veya Güç Ifl›¤› ’nu seçiniz.
4
‹stedi¤iniz Kayna¤› seçiniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
124
‹MGE YAPIfiMASINI EN AZA ‹ND‹RME (IMAGE STICKING
MINIMIZATION - ISM) YÖNTEM‹ (SSadece PLASMA TV)
Donmufl veya bir sabit görüntünün ekranda uzun süre kalmas›, görüntüyü de¤ifltirdi¤inizde bile
ekranda kalan bir gölge (hayalet görüntü) oluflmas›na neden olur. Sabit bir görüntünün ekranda
uzun süre kalmas›na izin vermeyin.
Döndürücü
Döndürücü, hayalet görüntülerin önlenmesine yard›mc› olabilir. Buna ra¤men en iyisi sabit bir
görüntünün ekranda uzun süre kalmas›na izin vermemektir. Kal›c› bir görüntüyü önlemek için
ekran her iki dakikada bir hareket edecektir.
Ters Çevirme
Bu ifllev, ekran›n pano rengini ters çevirir. Pano rengi 30 dakikada bir kendili¤inden tersine
çevrilecektir.
Beyaz Y›kama
Beyaz y›kama kal›c› görüntüleri ekrandan giderir.
Not: Yo¤un bir kal›c› görüntüyü Beyaz y›kama ile tamamen temizlemek mümkün olmayabilir.
Renk Yıkama
Ekran biraz oynad›¤›nda ve beyaz desen dönüflümlü olarak gösterildi¤inde oluflan renk blo¤u.
Geçici görüntü gölgesi kald›r›ld›¤›nda ve renk deseni çal›fl›r durumdayken, meydana gelen görüntü gölgesini alg›lamak güçtür.
OPS‹YON
Kaydır
Tamam
OPS‹YON
E
: Açık
SIMPLINK
: Açık
Tufl Kilidi
: Kapal›
Tufl Kilidi
: Kapal›
Basit Menü
:1
Kimli¤i Ayarla
: Normal
Metodu
ISM Method
:1
Normal
::Normal
Demo Modu
: On
Demo Modu
: On
Mod Ayarı
:Ma¤aza Demosu
Mod Ayarı
Orbiter
:Ma¤aza Demosu
Renk Yıkama
Fabrika Ayarları
OPS‹YON seçene¤ini belirleyiniz.
2
Normal
Beyaz Yıkama
RES‹M KONTROLÜ
Kimli¤i Ayarla
ISM
ISM Metodu
Method
Fabrika Ayarları
OK
Tamam
E
SIMPLINK
Basit Menü
1 MENU
Kaydır
• Bu fonksiyona gerek duymuyorsan›z
Normal’e ayarlay›n›z.
ISM Metodu’ni seçiniz.
3
OK
Normal, Orbiter, R e n k Y ı k a m a veya Beyaz Yıkama’y› seçiniz.
4
OK
Kaydediniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
125
RES‹M KONTROLÜ
DEMO MODU (TAN›T›M MODU)
Bu TV’nin farkl› logolar›n› aç›klamak için slayt gösterisini görüntüleyin.
Ev Kullanımı modunda Demo Modu (Tan›t›m Modu) kullan›lamaz.
Ma¤aza Demosu (Ma¤aza Tan›t›m) modunda, Demo Modu (Tan›t›m Modu) otomatik olarak On (Aç›k)
ayarl›d›r.
Ma¤aza Demosu (Ma¤aza Tan›t›m) modunda Demo Modu (Tan›t›m Modu) Off (Kapal›) olarak
ayarland›¤›nda, Demo Modu (Tan›t›m Modu) çal›flmaz ve yaln›zca ekran s›f›rlan›r.
Demo modunda 5 dakika durduktan sonra, ekran otomatik olarak s›f›rlan›r.
OPS‹YON
Kaydır
OPS‹YON
Tamam
Kaydır
Tamam
E
E
SIMPLINK
: Açık
SIMPLINK
: Açık
Tufl Kilidi
: Kapal›
Tufl Kilidi
: Kapal›
Basit Menü
Basit Menü
:1
Kimli¤i Ayarla
Kimli¤i Ayarla
Güç Göstergesi
:1
Güç Göstergesi
DemoModu
Modu
Demo
On
: Açık
Mod Ayarı
:Ma¤aza Demosu
DemoModu
Modu
Demo
Mod Ayarı
Fabrika Ayarları
On
: On
Kapal›
Kapal›
:Ma¤aza Demosu
Açık
On
Açık (LED
(LED Açık)
Açık)
Açık
Fabrika Ayarları
Açık (LED Kapalı)
(için hariç 50/60PS70**, (sadece 50/60PS70**,
50/60PS80**)
50/60PS80**)
RES‹M KONTROLÜ
1 MENU
2
OK
OPS‹YON seçene¤ini belirleyiniz.
Demo Modu’u seçin.
3
OK
TV’nin de¤iflik logosunu göstermek için On (Aç›k) seçene¤ini kullan›n.
4
OK
TV izlemeye geri dönün.
Tan›t›m› durdurmak isterseniz, herhangi bir dü¤meye bas›n. (MUTE (SESS‹Z),
dü¤meleri d›fl›nda).
+ ,-
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
126
MOD AYAR›
Ev Kullanımı” moduna ayarlaman›z› öneririz.
Ev ortam›n›za en uygun görüntü kalitesi için TV’yi “E
Ma¤aza Demosu" modu, ma¤aza ortam›nda görüntüleme aç›s›ndan en uygun ayard›r.
"M
OPS‹YON
Kaydır
OPS‹YON
Tamam
Kaydır
Tamam
E
SIMPLINK
: Açık
SIMPLINK
Tufl Kilidi
: Kapal›
Tufl Kilidi
Kimli¤i Ayarla
:1
Güç Göstergesi
Güç Göstergesi
Demo Modu
Mode
Setting
Mod Ayarı
Fabrika Ayarları
E
OK
3
Ev Kullanımı
Bu TV'yi evde kullanmak için [Ev Kullanımı]
seçene¤ini belirleyin. Bu TV'yi ma¤azada kullanmak için [Ma¤aza Demosu] seçene¤ini belirleyin.
OPS‹YON seçene¤ini belirleyiniz.
Mod Ayar›’i seçin.
RES‹M KONTROLÜ
2
Ortam
seçiliyor.
:1
‹stedi¤iniz ayarlama modunu seçin.
: Açık
M
a¤aDemosu
zDemosu
a Demosu
: Ma¤aza
:Ma¤aza
Demo Modu
: Açık
Mode
Setting
: Ma¤azaDemosu
Demosu
Mod Ayarı
:Ma¤aza
Fabrika Ayarları
1 MENU
: Kapal›
Basit Menü
Basit Menü
Kimli¤i Ayarla
: Açık
Ma¤aza Demosu veya Ev Kullanımı modunu seçin.
OK
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
127
SES VE D‹L KONTROLÜ
OTOMAT‹K SES SEV‹YES‹ BEL‹RLEY‹C‹S‹
AVL, programlar› de¤ifltirdi¤inizde ayn› ses seviyesinde kal›r
Her bir yay›n istasyonunun sinyal koflullar› kendine göre oldu¤undan, kanal her de¤iflti¤inde ses
ayar› yap›lmas› gerekebilir. Bu özellik, kullan›c›lar›n her bir program için otomatik ayarlar
yaparak istikrarl› bir ses düzeyi kullanmalar›na olanak sa¤lar.
Ses kalitesi veya düzeyi istedi¤iniz gibi de¤ilse, farkl› kullan›c› ortamlar›na yönelik ayarlar› sa¤lamak
üzere ayr› bir ev sinema sistemi veya amfi kullanman›z önerilir.
SES
Kaydır
Oto Ses
Auto
Volume
::Kapal›
Kapal›
Net Ses II
: Kapal›
• Seviye
Denge
Ses Modu
Tamam
Oto
AutoSes
Volume
Net Ses II
3
-
+
0
L
K
2
Kaydır
: :Kapal›
Kapal›
: Kapal›
• Seviye
Denge
Ses Modu
: Standard
Tamam
Kapal›
Kapal›
Açık
3
-
+
0
L
K
: Standard
• SRS TruSurround XT : Kapal›
• SRS TruSurround XT : Kapal›
• Tiz
50
• Tiz
50
• Bass
50
• Bass
50
E
E
1 MENU
SES
SES’i seçiniz.
SES VE D‹L KONTROLÜ
OK
Oto Ses seçene¤ini belirleyiniz.
OK
Aç›k veya Kapal› konumunu seçiniz.
3
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
128
Ses Temizleme II
‹nsan ses aral›¤›n› di¤erlerinden ayr›flt›rarak kullan›c›lar›n insan seslerini daha iyi duymalar›na
yard›mc› olur.
SES
Kaydır
Oto Ses
: Kapal›
Net Ses
II II
Clear
Voice
Kapal›
: :Kapal›
• Seviye
Denge
Ses Modu
SES
Tamam
3
-
+
0
L
K
: Kapal›
Clear
Voice
Net Ses
II II
: Kapal›
• Seviye
Ses Modu
: Standard
Tamam
Kapal›
Kapal›
Açık
3 -
+
L
K
0
Denge
: Standard
• SRS TruSurround XT : Kapal›
• SRS TruSurround XT : Kapal›
• Tiz
50
• Tiz
50
• Bass
50
• Bass
50
E
E
1 MENU
Kaydır
Oto Ses
SES’i seçiniz.
• Net Ses II (Ses Temizleme II) için “On”
OK
Ses Temizleme II’yi seçin.
OK
Aç›k veya Kapal› konumunu seçiniz.
3
“On” (Aç›k) seçiliyken Net Ses (Ses Temizleme) Düzeyi ayar›
4
OK
Seviye (Düzey) ö¤esini seçin.
OK
‹stedi¤iniz ayarlamalar› yap›n›z.
SES VE D‹L KONTROLÜ
2
(Aç›k) ayar›n› seçerseniz, SRS
TruSurround XT özelli¤i çal›flmaz.
• Seviye de¤erini ‘-6’ ile ’+6’ aras›nda belirler.
5
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
129
SES VE D‹L KONTROLÜ
ÖNCEDEN TANIMLANMIfi SES AYARLARI – SES MODU
Tercih etti¤iniz ses ayar›n› belirtebilirsiniz; Standard , Müzik, Sinema, Spor veya Oyun. Ayr›ca Tiz
ve Bas ayar›n› da yapabilirsiniz.
Ses Modu sayesinde TV setiniz program içeri¤ine en uygun ses seçeneklerini kendili¤inden
ayarlad›¤› için özel bir ayar yapmaya gerek kalmadan en iyi sesi elde edersiniz.
Standard, Müzik, Sinema, Spor veya Oyun seçenekleri en uygun ses kalitesi için fabrikada önceden ayarlanm›flt›r.
Standard
Müzik
Sinema
Spor
Oyun
Standart kalitede ses sa¤lar.
Sesi, müzik dinlemek üzere en uygun duruma getirir.
Sesi, film izlemek üzere en iyi duruma getirir.
Sesi, spor etkinliklerini izlemek üzere en iyi duruma getirir.
Sesi, oyun oynamak üzere en iyi duruma getirir.
SES
Kaydır
Tamam
Kaydır
Oto Ses
: Kapal›
Oto Ses
: Kapal›
Net Ses II
: Kapal›
Net Ses II
: Kapal›
• Seviye
Denge
Sound
Mode
Ses
Modu
3
-
+
0
L
K
: Standard
• Tiz
50
• Bass
• Seviye
Denge
Sound
Mode
Ses Modu
• SRS TruSurround XT : Kapal›
50
E
SES VE D‹L KONTROLÜ
1 MENU
SES
SES’i seçiniz.
::Standard
Standard
3
-
0
L
Tamam
+
K
Standard
Standard
Müzik
• SRS TruSurround XT - : Kapal›
Sinema
• Tiz
50
Sport
• Bass
50
Oyun
E
+
+
+
• Ses Modu’nu Q.Menu’den de ayarlayabilirsiniz.
2
OK
Ses Modu’nu seçiniz.
3
OK
Standard, Müzik, Sinema, Spor veya Oyun’u seçiniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
130
SES AYARLARINI DÜZENLEME - KULLANICI MODU
SES
Kaydır
Oto Ses
: Kapal›
Net Ses II
: Kapal›
• Seviye
Denge
Sound
Mode
Ses Modu
Tamam
SES
Oto Ses
Net Ses II
3
-
+
0
L
K
Denge
3
-
0
L
+
R
Standard
Standard (Kullanıcı)
::Standard
Standard (Kullanıcı) Müzik
• SRS TruSurround XT : Kapal›
Kapal›
• SRS TruSurround XT :Sinema
• Tiz
50
• Tiz
50
Sport
• Bass
50
• Bass
50
Oyun
E
E
1 MENU
Tamam
: Kapal›
• Seviye
Sound
Mode
Ses Modu
: :Standard
Standard (Kullanıcı)
Kaydır
: Kapal›
SES’i seçiniz.
2
OK
Ses Modu’nu seçiniz.
3
OK
Standard, Müzik, Sinema, Spor veya Oyun’u seçiniz.
4
OK
5
‹stedi¤iniz ses seviyesini ayarlay›n›z.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
SRS TRUSURROUND XT
Gerçekçi ses için bu seçene¤i belirtin.
1 MENU
• SRS TruSurround XT : TruSurround XT,
Ses’i seçiniz.
5.1 çok kanall› içeri¤i iki hoparlör
üzerinden çalma sorununu çözen patently bir SRS teknolojisidir.
2
OK
SRS TruSurround XT‘yi seçiniz.
OK
Aç›k veya Kapal› konumunu seçiniz.
SES VE D‹L KONTROLÜ
OK
Tiz veya Bass’› seçin.
3
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
SRS Labs, Inc. Firmas›n›n ticari markas›d›r.
TruSurround XT teknolojisi, SRS Labs, Inc. lisans› alt›ndad›r.
131
SES VE D‹L KONTROLÜ
Denge
Hoparlörlerin ses dengesini tercih etti¤iniz seviyelere ayarlayabilirsiniz.
SES
Tamam
SES
Tamam
Oto Ses
: Kapal›
Oto Ses
Net Ses II
: Kapal›
Net Ses II
• Seviye
Denge
Balance
Ses Modu
3
-
+
0
LL
KR
Kaydır
: Kapal›
: Kapal›
• Seviye
Denge
Balance
: Standard
Tamam
3
L-
Denge
0L L
0
Ses Modu
R+
0R
: Standard
L
K
G
Kapat
• SRS TruSurround XT : Kapal›
• SRS TruSurround XT : Kapal›
• Tiz
50
• Tiz
• Bass
50
• Bass
E
F
R
50
50
E
3
1 MENU
SES’i seçiniz.
OK
2
OK
‹stedi¤iniz ayarlamalar› yap›n›z.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
Denge’› seçiniz.
TELEV‹ZYON HOPARLÖRLER‹ AÇIK/KAPALI AYARI
TV’nin dahili hoparlör durumunu ayarlayabilirsiniz.
AV1, AV2, AV3, KOMPONENT, RGB ve HDMI1’de HDMI - DVI kablosu ile video sinyali olmasa bile TV
hoparlörü çal›flabilir.
Harici bir Hi-Fi sistem kullanmak isterseniz, dahili TV hoparlörlerini kapat›n›z.
SES VE D‹L KONTROLÜ
SES
Kaydır
SES
Tamam
Kaydır
E
E
• SRS TruSurround XT : Kapal›
• SRS TruSurround XT : Kapal›
• Tiz
50
• Tiz
50
• Bass
50
• Bass
50
• Sıfırla
• Sıfırla
Dijital Ses Çıkıflı
TV Speaker
Hoparlörü
TV
: PCM
Kapal›
:: On
Dijital Ses Çıkıflı
: PCM
Kapal›
Kapal›
TVHoparlörü
Hoparlörü
TV
Kapal›
:: Açık
Açık
Ses Tanımı
: Açık
Ses Tanımı
: Açık
•Ses :
1 MENU
2
OK
Tamam
0
-
+
•Ses :
0
-
+
3
SES’i seçiniz.
OK
Aç›k veya Kapal› konumunu
seçiniz.
TV Hoparlörü’nü seçiniz. • Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
! NOT
G Simplink
132
ev sinema sistemi çal›fl›r durumdayken TV hoparlörü kapat›l›rsa, ses ç›k›fl› otomatik olarak Ev
Sinema Sistemine geçer, ancak TV hoparlörü aç›ld›¤›nda ses ç›k›fl› TV hoparlörüne yönelir.
G TV Speaker (TV Hoparlörü) Off (Kapal›) olarak ayarland›¤›nda, AUDIO (SES) ifllevindeki baz›
menüler devre d›fl› b›rak›l›r.
DTV Ses ayar› (D‹J‹TAL MODDA)
(Bu menü yaln›zca ‹sveç’te çal›fl›r. )
Bir girifl sinyalinde farkl› ses türleri varsa, bu ifllev istedi¤iniz ses tipini seçmenize olanak sa¤lar.
SES
Kaydır
SES
Tamam
Kaydır
E
E
• SRS TruSurround XT : Kapal›
• SRS TruSurround XT : Kapal›
• Tiz
50
• Tiz
50
• Bass
50
• Bass
50
• Sıfırla
Dijital Ses Çıkıflı
• Sıfırla
: PCM
Dijital Ses Çıkıflı
2
OK
: PCM
TV Hoparlörü
: Açık
DTVAudio
Ses Ayarı
Oto.
DTV
Setting :: Oto.
TV Hoparlörü
: Açık
DTVAudio
Ses Ayarı
Oto.
DTV
Setting : :Oto.
Ses Tanımı
Ses Tanımı
: Açık
E
1 MENU
Tamam
: Açık
Oto.
Oto.
HE-AAC
Dolby Digital
E
MPEG
SES’i seçiniz.
DTV Ses Ayar›n› seçin.
OK
Oto. (Otomatik), HE-AAC, Dolby Digital
veya MPEG aras›ndan seçim yap›n.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
SES VE D‹L KONTROLÜ
3
• Oto.: Ç›k›fl, otomatik olarak HE-AAC > Dolby Digital > MPEG biçiminde s›ralan›r.
• HE-AAC, Dolby Digital, MPEG: Kullan›c›lar›n istedikleri ses tipini seçmesine olanak tan›r.
MPEG seçildi¤inde, ç›k›fl her zaman için MPEG olur.
MPEG desteklenmiyorsa, HE-AAC ve Dolby Digital belirtilen s›rada seçilir.
• Bkz. sayfa 140. (Konuflma Dili Seçimi)
133
SES VE D‹L KONTROLÜ
D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI’NI SEÇME
Bu ifllev tercih etti¤iniz Dijital Ses Ç›k›fl›’n› seçmenize olanak tan›r.
Kanal Dolby Dijital ses ile yay›nlan›rsa, TV sadece DOLBY Dijital ç›k›fl verebilir.
Dolby Digital kullan›labiliyorsa, Digital Audio Out (Dijital Ses Ç›k›fl›) menüsünde Auto (Otomatik)
seçildi¤inde SPDIF (Sony Philips Dijital Arayüzü) ses ç›k›fl›n› Dolby Digital olarak verir.
Dolby Digital kullan›lam›yorsa, Digital Audio Out (Dijital Ses Ç›k›fl›) menüsünde Auto (Otomatik)
seçildi¤inde, SPDIF ç›k›fl› PCM (Puls kodu modülasyonu) olur.
Dolby Dijital Ses yay›n› yapan bir kanalda hem Dolby Dijital hem de Audio (Ses) dili ayarlansa bile,
sadece Dolby Dijital çal›n›r.
SES
Kaydır
SES
Tamam
Kaydır
E
E
• SRS TruSurround XT : Kapal›
• SRS TruSurround XT : Kapal›
• Tiz
50
• Tiz
50
• Bass
50
• Bass
50
• Sıfırla
SES VE D‹L KONTROLÜ
2
OK
PCM
PCM
:: PCM
PCM
TV Hoparlörü
TV Hoparlörü
: Açık
: Açık
: Açık
Ses Tanımı
0
-
+
: Açık
• Ses :
0
-
+
Dolby Laboratories lisans› ile
üretilmifltir. “Dolby” ve çift-D
sembolü Dolby Laboratories’in
ticari markalar›d›r.
SES’i seçiniz.
Dijital Ses Ç›k›fl›’n› seçiniz.
3
OK
Oto.
Dijital
Dijital Ses
Ses Çıkıflı
Çıkıflı
• Ses :
1 MENU
• Sıfırla
Dijital
DijitalSes
SesÇıkıflı
Çıkıflı : :PCM
PCM
Ses Tanımı
Tamam
• HDMI modunda iken baz› DVD oynat›c›lar›n
SPDIF sesi vermeme olas›l›¤› vard›r. Bu taktirde,
DVD oynat›c›n›n dijital ses ç›k›fl›n› PCM olarak
ayarlay›n›z.(HDMI modunda, Dolby Digital
Plus ifllevi desteklenmez.)
Oto. veya PCM‘yi seçiniz.
Ö¤e
Oto.(Speaker On)
(Otomatik –
Hoparlör Aç›k)
Oto.(Speaker Off)
(Hoparlör Kapal›)
PCM
Ses Girifli
MPEG
DD
DD+
HE-AAC
MPEG
DD
DD+
HE-AAC
PCM
Dijital Ses ç›k›fl›
PCM
DD
DD
PCM
PCM
DD
DD
DD
PCM
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
134
SES SIFIRLAMASI
Seçilen Ses Modu’nun ayarlar› varsay›lan fabrika ayarlar›na döner.
SES
Kaydır
Tamam
SES
Kaydır
E
E
• SRS TruSurround XT : Kapal›
• SRS TruSurround XT : Kapal›
• Tiz
50
• Tiz
50
• Bass
50
• Bass
50
•• Sıfırla
Sıfırla
Dijital Ses Çıkıflı
TV Hoparlörü
Ses Tanımı
2
OK
i
: PCM
•Reset
Sıfırlayapılandırması sıfırlanıyor...
Ses •modu
Dijital Ses Çıkıflı
: Açık
TV Hoparlörü
: Açık
• Ses :
1 MENU
Tamam
Ses Tanımı
0
-
+
: PCM
: Açık
: Açık
• Ses :
0
-
+
SES’i seçiniz.
Ayarları seçene¤ini belirleyiniz.
OK
Ayarlanan de¤eri bafllang›ca döndürür.
SES VE D‹L KONTROLÜ
3
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
135
SES VE D‹L KONTROLÜ
SES TAN›M› (D‹J‹TAL MODDA)
Bu ifllev görme engellilere yöneliktir ve temel ses özelliklerine ek olarak, bir TV program›ndaki
geçerli durumu anlatan sesli aç›klama sa¤lar.
Audio Description On (Sesli Aç›klama Aç›k) seçene¤i belirlendi¤inde; ana yay›n sesi ve Sesli
Aç›klama özelli¤i, yaln›zca Sesli Aç›klama içeren programlar için sa¤lan›r.
SES
Kaydır
Tamam
SES
Kaydır
E
E
• SRS TruSurround XT : Kapal›
• SRS TruSurround XT : Kapal›
• Tiz
50
• Tiz
50
• Bass
50
• Bass
50
• Sıfırla
Dijital Ses Çıkıflı
TV Hoparlörü
SesTanımı
Tanımı
Ses
• Sıfırla
: PCM
Dijital Ses Çıkıflı
: Açık
Açık
: :Açık
• Ses :
-
0
1 MENU
Tamam
: PCM
TV Hoparlörü
: Açık
Ses
Ses Tanımı
Tanımı
:: Açık
Açık
+
• Ses :
Kapal›
Açık
On
0
-
+
SES’i seçiniz.
2
OK
SES VE D‹L KONTROLÜ
3
OK
Ses Tanımı’› seçin.
Aç›k veya Kapal› konumunu seçiniz.
“On” (Aç›k) seçiliyken Audio Description (Sesli Aç›klama) Ses Düzeyi ayar›
4
OK
Volume (Ses Düzeyi) ö¤esini seçin.
OK
Ayarlanan de¤eri bafllang›ca döndürür.
5
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
136
I/II
Stereo/Çift Al›m (Sadece Analog Modda)
Bir program seçildi¤inde, istasyon ses bilgisi, program numaras› ve istasyon ad› ile birlikte
görünür.
1Q. MENU
SES’i seçiniz..
2
Ses ç›k›fl›n› seçiniz.
OK
Yay›n
Ekran Üstü Gösterim
Mono
MONO
Stereo
STEREO
Çift
Ç‹FT I, Ç‹FT II, Ç‹FT I+II
■ ‹kili Dil Yay›n›nda Dil Seçimi
Program iki dilde al›nabiliyorsa (ikili dil) DUAL I (Ç‹FT I), DUAL II (Ç‹FT II) veya DUAL I+II (Ç‹FT I+II)
moduna geçebilirsiniz.
DUAL I
DUAL II
DUAL I+II
: Hoparlörlere birincil yay›n dilini gönderir.
: Hoparlörlere ikincil yay›n dilini gönderir.
: Her bir hoparlöre ayr› bir dil gönderir.
SES VE D‹L KONTROLÜ
■ Mono ses seçimi
Stereo yay›n al›m›nda stereo sinyali zay›fsa mono yay›n al›m›na geçebilirsiniz. Mono yay›n
al›m›nda, ses netli¤i art›r›l›r.
137
SES VE D‹L KONTROLÜ
NICAM Al›m› (Sadece Analog Modda)
E¤er TV’de NICAM al›m› için al›c› bulunuyorsa, yüksek kaliteli NICAM (Yak›n Ani Eriflilebilir Ses
Çoklulu¤u) dijital sesi alabilirsiniz.
Ses ç›k›fl›, al›nan yay›n›n türüne göre seçilebilir.
SES VE D‹L KONTROLÜ
138
1
NICAM mono al›nd›¤›nda, NICAM MONO veya FM MONO seçilebilir.
2
NICAM stereo al›nd›¤›nda, NICAM STEREO veya FM MONO seçilebilir. Stereo
sinyal zay›fsa, FM MONO’ya geçin.
3
NICAM dual (ikili) al›nd›¤›nda, NICAM DUAL I, NICAM DUAL II, NICAM DUAL I +
II, veya FM MONO’yu seçebilirsiniz.
Hoparlör Ses Ç›k›fl Seçimi
AV, Komponent, RGB ve HDMI modlar›nda, sol ve sa¤ hoparlörler için ç›k›fl sesini seçebilirsiniz.
Ses ç›k›fl›n› seçiniz.
L+R : L (sol) ses giriflinden giren ses sinyali, sol hoparlöre; R (sa¤) ses giriflinden giren
ses sinyali sa¤ hoparlöre gönderilir.
L+L : L (sol) ses giriflinden giren ses sinyali sol ve sa¤ hoparlörlere gönderilir.
R+R : R (sa¤) ses giriflinden giren ses sinyali sol ve sa¤ hoparlörlere gönderilir.
EKRAN ÜSTÜ MENÜLER ‹Ç‹N D‹L/
ÜLKE SEÇ‹M‹
TV ilk defa aç›ld›¤›nda ekranda kurulum rehberi ç›kar.
1
OK
‹stedi¤iniz dili seçiniz.
OK
Ülkenizi seçiniz.
2
* E¤er Dil/Ülke seçimini de¤ifltirmek isterseniz
1
MENU
OPS‹YON seçene¤ini belirleyiniz.
2
OK
Menü Dili veya Ülke’yi seçiniz.
3
OK
‹stedi¤iniz dili veya ülkeyi seçiniz.
4
Kaydediniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
! NOT
SES VE D‹L KONTROLÜ
OK
RETURN’e basarak Kurulum Rehberi kurulumunu tamamlamazsan›z veya OSD’de (On
Screen Display – Ekran Üstü Gösterim) zaman afl›m›na u¤rarsan›z, TV aç›ld›¤›nda kurulum
tamamlanana kadar kurulum menüsü sürekli görünür
E¤er yanl›fl ülkeyi seçerseniz, teletekst, ekranda do¤ru olarak ç›kmaz ve teletekst ifllemi
süresinde sorunlar ortaya ç›kabilir.
CI (Common Interface – Ortak Arabirim) ifllevi, ülke yay›n flartlar›na göre geçerli olmayabilir.
DTV modu kontrol tufllar›, ülke yay›n flartlar›na göre çal›flmayabilir.
Dijital yay›n düzenlemesinin tam oturmad›¤› ülkelerde, baz› DTV ifllevleri dijital yay›n
koflullar›na ba¤l› olarak çal›flmayabilir.
"UK" (Birleflik Krall›k) Ülke Ayar›, yaln›zca Birleflik Krall›k’ta etkinlefltirilmelidir.
Ülke kodu ayar›n›n “—” olarak yap›lmas› durumunda, Avrupa bölgesel/kablo dijital standartta
yay›nlanan programlar› izlemek mümkün olabilir ancak DTV fonksiyonu do¤ru çal›flmayabilir.
139
SES VE D‹L KONTROLÜ
D‹L SEÇ‹M‹
(SADECE D‹J‹TAL MODDA)
Ses ifllevi, tercih edilen dilin seçimine izin verir.
Seçilen konuflma dilinde ses verisi yay›nlanmazsa varsay›lan dil çal›n›r.
‹ki veya daha fazla altyaz› dili yay›nlan›yorsa Altyaz› ifllevini kullan›n›z. Seçilen dilde altyaz› verisi
yay›nlanmazsa varsay›lan dildeki altyaz› görüntülenir.
Konuflma Dili ve Altyaz› Dili için birincil olarak seçti¤iniz diller desteklenmedi¤i taktirde ikincil
kategoriden dil seçebilirsiniz.
1 MENU
1 MENU
OPS‹YON seçene¤ini belirleyiniz.
2
2
Ses Dili veya Altyaz› Dili’ni seçiniz.
OK
OPS‹YON seçene¤ini belirleyiniz.
3
OK
‹flitme Eng.’i (
seçiniz.
OK
Aç›k veya Kapal› konumunu
seçiniz.
)
3
OK
‹stedi¤iniz dili seçiniz.
4
OK
Kaydediniz.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN tufluna bas›n›z.
SES VE D‹L KONTROLÜ
< Konuflma Dili Seçimi >
‹ki veya daha fazla konuflma dili yay›nland›¤› taktirde konuflma dilini seçebilirsiniz.
1Q. MENU
2
Konuflma Dili OSD Bilgileri
Gösterim
N.A
SES’i seçiniz.
Bir konuflma dili seçiniz.
3
<Altyaz› Dili Seçimi>
‹ki veya daha fazla dilde altyaz› yay›n› yap›ld›¤›
taktirde, uzaktan kumanda üzerindeki SUBTITLE
(Altyaz›) tuflu ile altyaz› dilini seçebilirsiniz.
Bir altyaz› dili seçmek için
tufluna bas›n›z.
Durum
Kullan›lamaz
MPEG Ses
Dolby Dijital Ses
“Görme Engelliler” için Ses
“‹flitme Engelliler” için Ses
Dolby Digital Plus Ses
AAC Ses
L+R, L+L veya R+R seçiniz.
Altyaz› Dili OSD Bilgileri
Gösterim
N.A
Durum
Kullan›lamaz
Teletekst Altyaz›s›
“A¤›r ‹fliten”ler için Altyaz›
- Ses/altyaz›lar servis sa¤lay›c› taraf›ndan yay›nlanan 1 - 3 karakter aras› basit bir flekilde görüntülenebilir.
- Yard›mc› Ses’i seçti¤inizde (“Görme/‹flitme Engelliler” için Ses) TV, Ana sesin bir k›sm›n› d›flar›
verebilir.
140
ZAMAN AYARI
SAAT AYARI
Dijital sinyal al›m› s›ras›nda saat otomatik olarak ayarlan›r (Sadece TV’de DTV sinyali yoksa saati
manuel olarak ayarlayabilirsiniz.).
Açma/kapama zamanlay›c› fonksiyonunu kullanmadan önce saati do¤ru olarak kurmal›s›n›z.
Zaman Dilimi flehrini seçti¤inizde, TV zaman›, Zaman Dilimi ve saatin dijital sinyal taraf›ndan
otomatik olarak ayarland›¤› ve yay›n sinyali ile al›nd›¤› GMT (Greenwich Mean Time) bilgisine
ba¤l› olarak zaman ofset bilgisi taraf›ndan ayarlan›r.
DTV modunda Saat ayar› yap›ld›ktan sonra, saati de¤ifltiremezsiniz; ancak Time Zone (Saat Dilimi)
içindeki flehir ad› de¤ifltirildi¤inde, saat ayar›nda 1 saatlik bir de¤ifliklik yapabilirsiniz.
SAAT
Kaydır
Tamam
SAAT
Kaydır
Tamam
01
Tarih
Clock
Saat
Clock
Saat
Kapatma Zamanı : Kapal›
Açma Zamanı
Kapatma Zamanı : Kapal›
: Kapal›
Açma Zamanı
Uyuma Zamanı : Kapal›
: Kapal›
Uyuma Zamanı : Kapal›
Ay
Mart.
Yıl
2008
Saat
16
Dakika
09
Zaman Dilimi
London
GMT
Kapat
1 MENU
OK
3
OK
4
Saat’i seçiniz.
Year (Y›l), Month (Ay), Date (Tarih), Time (Saat) veya Time
Zone (Saat Dilimi) seçene¤ini belirleyin.
ZAMAN AYARI
2
SAAT’› seçiniz.
Year (Y›l), Month (Ay), Date (Tarih), Time (Saat) veya
Time Zone (Saat Dilimi) seçene¤ini ayarlay›n.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
141
ZAMAN AYARI
OTOMAT‹K AÇMA/KAPAMA ZAMANLAYICISINI
AYARLAMA
Kapanma saat› ifllevi, önceden ayarlanan zamanda TV’yi otomatik olarak bekleme moduna al›r.
Açma zaman› ifllevi ile TV kendili¤inden aç›ld›ktan sonra, iki saat boyunca hiçbir tufla bas›lmazsa
bu süre sonunda TV kendili¤inden bekleme moduna geçer.
‹kisi de ayn› zamana programlanm›flsa, Kapama Zamanlay›c›s› ifllevi bask›n ç›karak Açma
Zamanlay›c›s› ifllevini geçersiz k›lar.
Açma Zamanlay›c›s›n›n çal›flabilmesi için TV bekleme modunda olmal›d›r.
SAAT
Kaydır
SAAT
Tamam
Saat
Saat
Tamam
1 Mart. 2007 16:09
Kapatma Zamanı : Off
Tekrarlama F Kapal›
Açma Zamanı
Kapal›
Uyuma
Zamanı :: Kapal›
Saat
00
Kapatma Zamanı : Kapal›
Açma
Zamanı
On Time
Kaydır
?O2@@@@@6Ke?
?W2@@@@@@@@@6X?
?7@@(Y@@?I'@@1?
J@@(Y?@@eV'@@L
7@(Ye@@e?V'@)
@@H?e@@fN@@
@@f@@f?@@
@@f@@@@@@@@@
@@f@@@@@@@@@
@@L?hW@@
3@)Xg?W&@@
N@@)X?fW&@@?
?3@@)Ke?O&@@5?
?V4@@@@@@@@@0Y?
?I4@@@@@0Me?
: Kapal›
Uyuma Zamanı : Kapal›
Dakika
G
00
G‹r‹fl
Anten
Program
TV1
Ses :
30
Kapat
1 MENU
• Açma/Kapatma Zamanı ifllevini devre d›fl›
b›rakmak için Kapal›’y› seçiniz.
• Sadece Açma Zaman› ifllevi için
SAAT’› seçiniz.
1
2
OK
ZAMAN AYARI
Kapatma Zamanı veya Açma
Zaman›’n› seçiniz.
3
OK
4
5
2
Tekrarla’y› seçiniz.
Kapal›, Bir kez, Günlük, Pzt ~ Cum,
Pzt ~ Cts, Cts ~ Paz veya Paz’› seçiniz.
3
G‹r‹fl’› seçiniz.
Anten veya Kablo, AV 1, AV2, AV3
3, Komponent, RGB
veya HDMI1, HDMI2(için hariç 19/22LH20**,
19/22LD3**,19/22LG31**),, HDMI3(için hariç
19/22LU40**, 19/22LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 26LG31**),, HDMI4(sadece
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**,
50/60PS80**)’u seçiniz.
Program› ayarlay›n›z.
Saati ayarlay›n›z.
4
6
Aç›l›fltaki ses seviyesini
ayarlay›n›z.
Dakikay› ayarlay›n›z.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
142
UYKU ZAMANLAYICISI AYARI
Uyumadan önce TV’yi kapatmay› hat›rlamak zorunda de¤ilsiniz.
Uyku zamanlay›c›s› önceden ayarlanan süre sonunda TV’yi otomatik olarak bekleme moduna
geçirir.
1Q. MENU
Uyuma Zamanı’n› seçiniz.
2
Kapal›, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 veya 240 dk.’y› seçiniz.
• TV’yi kapatt›¤›n›zda, önceden ayarlanan uyku zamanlay›c›s› iptal edilir.
• Uyuma Zamanı seçene¤ini SAAT menüsünden de ayarlayabilirsiniz.
ZAMAN AYARI
143
EBEVEYN KONTROLÜ / SINIFLANDIRMA
fi‹FRE BEL‹RLEME VE S‹STEM K‹L‹TLEME
fiifreyi giriniz, uzaktan kumanda ahizesinde ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’’a bas›n›z.
Bir kanal kilitliyse, kilidi geçici olarak açmak için parolay› girin.
K‹L‹T
Kaydır
Tamam
Kaydır
::Off
Kapal›
Kapal›
Kapal›
Parola Olufltur
Parola Olufltur
Aç›k
Kanalı Bloke Et
Kanalı Bloke Et
Ebeveyn Rehberi
: Engelleme Kapal›
Ebeveyn Rehberi
Tamam
: Engelleme Kapal›
Girifl Blo¤u
Girifl Blo¤u
1 MENU
K‹L‹T
Lock
System
Kilit Sistemi
: Kapal›
Off
Kilit
K‹l‹tSistemi
System
• fiifrenizi unutursan›z, uzaktan kumanda
kontrol ahizesinde '7', '7', '7', '7'
tufllar›na bas›n›z.
K‹L‹T’i seçiniz.
2
EBEVEYN KONTROLÜ / SINIFLANDIRMA
OK
Kilit Sistemi’yi seçiniz.
OK
Aç›k’› seçiniz.
3
4
OK
5
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
fiifreyi belirleyiniz.
4-haneli bir flifre giriniz.
Bu say›y› unutmay›n›z!
Onaylamak için yeni flifreyi tekrar giriniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
144
PROGRAM ENGELLEME
Sizin veya çocuklar›n›z›n izlemesini istemedi¤iniz programlar› engeller.
Bu ifllevi, Kilit Sistemi “Aç›k”› seçerek kullanabilirsiniz.
Engellenen bir program› izlemek için parola girin.
1
K‹L‹T
Kilit Sistemi
Kaydır
YLE TV1
DTV
Tamam
2 YLE TV2
4 TV4 Stockholm
5 YLE FST
6 CNN
: Kapal›
Kanalı Bloke Et
TV
8 YLE24
9 YLE Teema
Parola Olufltur
Ebeveyn Rehberi
RADYO
1 YLE TV1
24 TV4 Fakta
14 TV4 Film
50 TV400
: Engelleme Kapal›
Girifl Blo¤u
Program de¤ifltir
Navigasyon
P
Sayfa De¤iflikli¤i
Onceki
Block Et/Çöz
1 MENU
K‹L‹T’i seçiniz.
2
OK
Kanalı Bloke Et’yi seçiniz.
3
OK
Kanalı Bloke Et k›sm›na giriniz.
YEfi‹L Kilitlenecek olan program› seçiniz.
EBEVEYN KONTROLÜ / SINIFLANDIRMA
4
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
145
EBEVEYN KONTROLÜ / SINIFLANDIRMA
EBEVEYN KONTROLÜ
(SADECE D‹J‹TAL MODDA)
Bu ifllev, yay›n yapan istasyondan gelen bilgiye göre çal›fl›r. Dolay›s›yla, sinyalde yanl›fl bilgi varsa
bu ifllev çal›flmaz.
Bu menüye eriflim için bir flifre gerekir.
Bu cihaz, cihaz› kapatt›¤›n›zda bile, en son ayarlanm›fl olan seçene¤i an›msayacak flekilde
programlanm›flt›r.
Ayarlanan derecelendirme s›n›r›na göre, yetiflkinlerin izleyebilece¤i baz› TV programlar›n› çocuklar›n izlemesini önler.
Derecelendirilen bir program› izlemek için parola girin.
Kilit Sistemi
Kaydır
K‹L‹T
Tamam
Kilit Sistemi
: Kapal›
Parola Olufltur
Parola Olufltur
Kanalı Bloke Et
Kanalı Bloke Et
Ebeveyn Rehberi
Rehberi
Ebeveyn
Ebeveyn Rehberi
:: Engelleme Kapal›
Girifl Blo¤u
Girifl Blo¤u
Engelleme
Kapalı:
Kaydır
Tamam Tüm
programlara izin verilir
: Off
10 ve üstü
11 ve üstü
12 ve üstü
:: Blocking
Off
Engelleme
13 ve
üstü
14 ve üstü
15 ve üstü
16 ve üstü
17 ve üstü
18 ve üstü
E
K‹L‹T
Engelleme Kapal›
1 MENU
O2@@@@@@@@@6X?
W2@@@@@@@@@@@@)K
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@?hg
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhg
7@@@@@@@0MI4@@@@@@@)X?hf
?J@@@@@@(Mf?I'@@@@@1?hf
?7@@@@@(Y?gN@@@@@@Lhf
J@@@@@(Yh?3@@@@@1hf
7@@@@@H?h?N@@@@@@hf
@@@@@@hf3@@@@@hf
@@@@@5hfN@@@@@hf
@@@@@Hhf?@@@@@L?he
@@@@@?hf?@@@@@1?he
@@@@@?hf?3@@@@@?he
@@@@@?hf?N@@@@@?he
@@@@@?
@@@@@?he
@@@@@?
@@@@@?he
@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
K‹L‹T’i seçiniz.
2
OK
Ebeveyn Rehberi’ni seçiniz.
OK
Uygun ayarlar› yap›n›z.
3
EBEVEYN KONTROLÜ / SINIFLANDIRMA
4
OK
Kaydediniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
146
GIRIfl ENGELLEME
Bir girifli engellemenizi sa¤lar.
Bu ifllevi, Kilit Sistemi “Aç›k”› seçerek kullanabilirsiniz.
AV1
K‹L‹T
Kilit Sistemi
Kaydır
Tamam
K‹L‹T
Kilit Sistemi
: Kapal›
F
AV2
Kaydır
AV3
: Off
Komponent
Kapal›
Kapal›
Parola Olufltur
Kanalı Bloke Et
Kanalı Bloke Et
Ebeveyn Rehberi
Ebeveyn Rehberi HDMI1
: Blocking Off
: Engelleme Kapal›
Input
Block
Girifl Blo¤u
G
Tamam
Parola Olufltur
Girifl
InputBlo¤u
Block
Kapal›
Kapal›
RGB
Kapal›
Kapal›
HDMI2
Kapal›
HDMI3
Kapal›
HDMI4
Kapal›
Kapat
(sadece 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**,
50/60PS70**, 50/60PS80**)
1 MENU
(için hariç 19/22LH20**,
19/22LD3**, 19/22LG31**)
(için hariç 19/22LU40**,
19/22LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20*
*, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**,
26LG31**)
K‹L‹T’i seçiniz.
2
OK
Girifl Blo¤u’u seçin.
3
Kayna¤› seçin.
4
OK
Kapal› veya Aç›k’› seçiniz.
5
OK
Kaydediniz.
EBEVEYN KONTROLÜ / SINIFLANDIRMA
OK
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
147
EBEVEYN KONTROLÜ / SINIFLANDIRMA
Tufl Kilidi
TV, kontrol edilmesi uzaktan kumanda aletini gerektirecek flekilde ayarlanabilir. ‹zinsiz seyretmeyi önlemek için bu özellik kullan›labilir.
OPS‹YON
Kaydır
Tamam
Menü Dili (Language): Türk‹çe
: Türk‹çe
Ses Dili
: Türk‹çe
Altyaz› Dili
: Türk‹çe
Altyaz› Dili
: Türk‹çe
: Kapal›
‹flitme Eng.(
: UK
Country
)
Country
Girifl Etiketi
: Aç›k
Kapal›
:: Kapal›
E
OK
Tamam
)
: Kapal›
: UK
Girifl Etiketi
SIMPLINK
Tufl
Key Kilidi
Lock
2
Kaydır
Menü Dili (Language): Türk‹çe
Ses Dili
‹flitme Eng.(
1 MENU
OPS‹YON
OPS‹YON seçene¤ini
belirleyiniz.
Tufl Kilidi’ni seçiniz.
3
SIMPLINK
Tufl
KeyKilidi
Lock
E
: Aç›k
Kapal›
: :Kapal›
Kapal›
On
Aç›k
• Tufl Kilidi ‘Aç›k’ durumdayken, TV kapat›l›rsa, TV
üstündeki r / I, INPUT, P D veya E(veya P
)
tufluna ya da uzaktan kumanda üstündeki
POWER(GÜÇ), INPUT, P
veya NUMARA
tufllar›na bas›n›z.
• Tufl Kilidi Aç›k durumdayken TV izlenirken TV’nin
ön panosundaki tufllardan birine bas›l›rsa ‘
Tufl
Kilidi Aç›k’ göstergesi ekranda belirir. ( r / I dü¤mesi
d›fl›nda : Sadece Plasma TV)
?W2@@@@6X?
??
?7@@@@@@)X
J@@@@@@@@)X?
?
?W&@@@@@@@@@1?
??
W&@@@@@@@@@@@L
?W&@@@@@@@@@@@@)X?hg?
W&@@@@@@@@@@@@@@)Xhg?
7@@@@@@@@@@@@@@@@1hg?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?hf?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhf?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?he?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?he?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhe?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?h?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xh?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1h?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?g?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xg?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?f?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xf?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1f?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?e?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xe?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X??
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
OK
Aç›k veya Kapal›
konumunu seçiniz.
EBEVEYN KONTROLÜ / SINIFLANDIRMA
4
OK
Kaydediniz.
• Normal TV görüntüsüne dönmek için MENÜ tufluna bas›n›z.
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
148
TELETEXT
Bu özellikler her ülkede uygun de¤ildir.
Teletekst, pek çok TV istasyonunun ücretsiz
olarak sundu¤u bir yay›n hizmetidir ve haberler, hava durumu, televizyon programlar›, hisse
fiyatlar› ve di¤er pek çok konuda son dakika
bilgileri sa¤lar.
Bu setin teletekst çözücüsü (dekoder) SIMPLE
(BAS‹T) , TOP (ÜST) ve FASTEXT (HIZLI metin)
sistemleriyle uyumludur. BAS‹T (standart
teletekst) , ilgili sayfa numaras›n›n do¤rudan
girilmesiyle seçilen sayfalar› içerir. ÜST ve HIZLI
metin, teletekst bilgilerinin seçilmesini çabuklaflt›ran ve kolaylaflt›ran daha yeni yöntemlerdir.
ON/OFF (AÇMA/KAPAMA)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@(M?fI4@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MI4@@@@@@@0Yh?@V4@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@?eI4@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?f?I4@@@0Mhe?@e?I4@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@?hI4@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?@f?I4@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Me@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@?he?I4@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?@g?I'@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?@hV4@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?W5?f?W@@@@@@@@@@@@@@@@f@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?@heI'@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??I4@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y??7H?f?7@@@@@@@@@@@@@@X?f@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?@he?V'@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?fI'@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?fJ5g?@@@@@@@@@@@@@@@1?f@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?@hfV4
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?V4@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X?f?O.Yg?@@@@@@@@@@@@@@@@?f@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?fO2@@@@6KhfW2@@@@@@6Xh?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?I'@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(?4)Ke?O20Y?g?@@@@@@@@@@@@@@@@?f@?hg
4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MgW2@@@@@@@@6Xh?W&@@@@@@@@)X?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hV'@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0YeI4@@@0M?h?@@@@@@@@@@@@@@@@?f@?hg
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Xh7@@@@@@@@@@1hW&@@@@@@@@@@1?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?V'@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?3@@@@@@@@@@@@@@5?f@?hg
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1g?J@@@@@@@@@@@@L?g7@@@@@@@@@@@@Lg?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?heV4@@0
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?V4@@@@@@@@@@@@0Y?f@?hg
N@h@@@@@@@@@@@@@@g?7@@@@@@@@@@@@1?g@@@@@@@@@@@@@1g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
@?hg
?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
@?hg
?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
@?hg
?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
I4@@@@@@@@@@@@@@0M
@?hg
?@h3@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?
@?hg
?@hN@@@@@@@@@@@@5g?3@@@@@@@@@@@@5?g3@@@@@@@@@@@@5g?@hg @?h?W2@@@@6K?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
O2@@@@6Xhf?W2@@@@6X?h@?hg
?@h?3@@@@@@@@@@@Hg?N@@@@@@@@@@@@H?gV'@@@@@@@@@@(Yg?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?hW&@@@@@@@6X?heW2@@@@@@@)X?heW&@@@@@@)Xh@?hg
?@h?V'@@@@@@@@@@?h3@@@@@@@@@@5h?V'@@@@@@@@(Y?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?W&@@@@@@@@@1?he7@@@@@@@@@)Xh?W&@@@@@@@@)X?g@?hg
?@heV4@@@@@@0MheV4@@@@@@@@0YheV4@@@@@@0Yh?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?7@@@@@@@@@@@Lh?J@@@@@@@@@@@1h?7@@@@@@@@@@1?g@?hg
?@hf?I40M?
I4@@@@0M
?I40M?he?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?@hg @?g?@@@@@@@@@@@@1h?7@@@@@@@@@@@@hJ@@@@@@@@@@@@?g@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@h7@@@@@@@@@@@@?g@?hg
?@
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@?g@?hg
?@
?@hg @?g?@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@h3@@@@@@@@@@@@?g@?hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?W2@@@@6K?
O2@6K?hf?O2@@@@6K?h?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?@@@@@@@@@@@@5h?3@@@@@@@@@@@@hN@@@@@@@@@@@@?g@?hg
?@heW&@@@@@@@6X?h?W2@@@@@@6X?h?W2@@@@@@@@6X?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?3@@@@@@@@@@@Hh?N@@@@@@@@@@@5h?@@@@@@@@@@@5?g@?hg
?@h?W&@@@@@@@@@)XhW&@@@@@@@@)XhW&@@@@@@@@@@1?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?V'@@@@@@@@@5?he3@@@@@@@@@(Yh?3@@@@@@@@@@H?g@?hg
?@hW&@@@@@@@@@@@1g?W&@@@@@@@@@@)X?g7@@@@@@@@@@@@Lg?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?hV'@@@@@@@0Y?heV4@@@@@@@(Y?h?V4@@@@@@@@@h@?hg
?@h7@@@@@@@@@@@@@g?7@@@@@@@@@@@@1?g@@@@@@@@@@@@@1g?@hg @?h?V4@@@@0M?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
I4@@@@0Yhf?I4@@@@0M?h@?hg
?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?
@?hg
?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?
@?hg
?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?
@?hg
?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg @?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?hg
?@h3@@@@@@@@@@@@@g?3@@@@@@@@@@@@@?g3@@@@@@@@@@@@5g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?
3Lhg
?@hV'@@@@@@@@@@@5g?N@@@@@@@@@@@@5?gN@@@@@@@@@@@@Hg?@hg @?hW2@@@@@6X?hf?W2@@@@@6Xhf?O2@@@@6K?hN1hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?V'@@@@@@@@@(Yh3@@@@@@@@@@(Y?g?3@@@@@@@@@@5?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?W&@@@@@@@)XhfW&@@@@@@@)X?h?W2@@@@@@@@@h?@hg
?@heV'@@@@@@@0Y?hV'@@@@@@@@(Yh?V4@@@@@@@@0Y?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?gW&@@@@@@@@@)X?h?W&@@@@@@@@@1?h?7@@@@@@@@@@L?g?@hg
?@he?V4@@@@0M?he?V4@@@@@@0Y?he?I4@@@@0M?h?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g7@@@@@@@@@@@1?h?7@@@@@@@@@@@Lh?@@@@@@@@@@@1?g?@hg
?@
?@hg @?g@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@1hJ@@@@@@@@@@@@?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@h7@@@@@@@@@@@@?g?@hg
?@
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@?g?@hg
?@
?@hg @?g@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@h3@@@@@@@@@@@@?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?O2@@@@@6XhfO2@@@@6KhfW2@@@@@@6Xh?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g3@@@@@@@@@@@5?h?@@@@@@@@@@@@5hN@@@@@@@@@@@@?g?@hg
?@h?W2@@@@@@@@)X?hW2@@@@@@@@6Xh?W&@@@@@@@@)X?g?@hg @?gN@@@@@@@@@@@H?h?3@@@@@@@@@@@Hh?3@@@@@@@@@@5?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?7@@@@@@@@@@)Xh7@@@@@@@@@@1hW&@@@@@@@@@@1?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?3@@@@@@@@@5he?V'@@@@@@@@@5?h?V'@@@@@@@@(Y?g?@hg
?@hJ@@@@@@@@@@@@1g?J@@@@@@@@@@@@L?g7@@@@@@@@@@@@Lg?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?V4@@@@@@@0YhfV4@@@@@@@0Y?heV'@@@@@@(Yh?@hg
?@h7@@@@@@@@@@@@@g?7@@@@@@@@@@@@1?g@@@@@@@@@@@@@1g?@hg @?h?I4@@@0M
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
I4@@@0M?hf?V4@@@@0Y?h?@hg
?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?J@?
?@hg
?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?75?
?@hg
?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@H?
?@hg
?@h3@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg ?@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hg
?@hN@@@@@@@@@@@@5g?3@@@@@@@@@@@@@?g3@@@@@@@@@@@@5g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?@hg
?@h?3@@@@@@@@@@@Hg?N@@@@@@@@@@@@5?gN@@@@@@@@@@@(Yg?@hg ?@heW2@@@@@6X?hf?W2@@@@@6XhfW2@@@@@6K?h?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?V'@@@@@@@@@@?h3@@@@@@@@@@(Y?g?@@@@@@@@@@(Y?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?W&@@@@@@@)XhfW&@@@@@@@)X?h?W&@@@@@@@@@h?@hg
?@heV4@@@@@@0MheV4@@@@@@@@0YheI4@@@@@@0Yh?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hW&@@@@@@@@@)X?h?W&@@@@@@@@@)Xh?7@@@@@@@@@@L?g?@hg
?@hf?I4@0M
I4@@@@0M
I4@0M?he?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h7@@@@@@@@@@@1?h?7@@@@@@@@@@@1hJ@@@@@@@@@@@1?g?@hg
?@
?@hg ?@h@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@h7@@@@@@@@@@@@?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@?g?@hg
?@
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@?g?@hg
?@he?O2@@@@@6Xhf?O2@@@6KhfW2@@@@@@6Xh?@hg ?@h@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?W2@@0M?I4@)X?h?O2@@@@@@@6Xh?W&@(M?I4@@)X?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h3@@@@@@@@@@@5?h?3@@@@@@@@@@@5h3@@@@@@@@@@@@?g?@hg
?@h?7@(M?fI')Xh@@@@@@@@@@@1hW&@(Y?e?I'@1?g?@hg ?@hN@@@@@@@@@@@H?h?N@@@@@@@@@@@HhV'@@@@@@@@@@5?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hJ@(Yg?N@1g?J@@@@@@@@@@@@L?g7@(YgV'@Lg?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?3@@@@@@@@@5hf3@@@@@@@@@5?h?V'@@@@@@@@(Y?g?@hg
?@h7@H?g?C@@g?7@@@@@@@@@@@@1?g@@Y?g?V@1g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?V4@@@@@@@0YhfV4@@@@@@@0Y?heV'@@@@@@0Yh?@hg
?@h@@?@?@@@@@@(Y@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@6?2@@@@@@@g?@hg ?@he?I4@@@0M
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
I4@@@0M?hf?V4@@@0Mhe?@hg
?@h@@?@?@@@@?@H?@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?@hg
?@h@@?@?@@@@@@?J@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?@hg
?@h3@W@@@@@0?@?7@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?@hg
?@hN@@Ug?J@5g?3@@@@@@@@@@@@@?g3@X?g?@@5g?@hg ?@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hg
?@h?3@)X?fW&@Hg?N@@@@@@@@@@@@5?gN@)Kg?@(Yg?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?@hg
?@h?V'@)Ke?O&@5?h3@@@@@@@@@@(Y?g?@@@6KeO2@(Y?g?@hg ?@he?O2@@@@@6XhfW2@@@@@@6XhfW2@@@@@6K?h?3L?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@heV4@@@@@@@0Y?hV4@@@@@@@@0YheI4@@@@@@0Yh?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?W2@@0M?I'@)X?h?W&@@@@@@@@)X?h?W&@(M?I4@@@h?N1?hf
?@hfI4@@0M
I4@@@@0M
I4@@0Mhe?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?7@(M?e?V'@1?h?7@@@@@@@@@@1?h?7@(Y?e?I'@L?h@?hf
?@
?@hg ?@h?@@UgS@@Lh?@@@@@@@@@@@@?hJ@@YgV@1?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
O2@@6K
?O2@@6K?h?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@V1?@@@@@(Y@1hJ@@@@@@@@@@@@?h7@@@@@@@@@@@@?h@?hf
?@he?W2@@@@@@@@6X?g?@@@@@@@@@@@@?hW2@@@@@@@@6Xg?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@?@?@@@@@H?@@h7@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
?@heW&@@@@@@@@@@)Xg?@@@@@@@@@@@@?g?W&@@@@@@@@@@)X?f?@hg ?@h?@?@@@@@@@e@@h@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he7@@@@@@@@@@@@1g?@@@@@@@@@@@@?g?7@@@@@@@@@@@@1?f?@hg ?@h?@W@@@@@@@?J@5h3@@@@@@@@@@@@?h3@@@@@@@@@@@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?J@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@?gJ@@@@@@@@@@@@@@?f?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@Ug?7@HhN@@@@@@@@@@@@?hN@X?gW@@?h@?hf
?@h?7@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@X?h7@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg ?@h?3@)X?f?@5?h?3@@@@@@@@@@5?h?3)Xf?W&@5?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@hW2@@@@@@)Xh@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?V'@)KeO2@(Y?h?V'@@@@@@@@(Y?h?V')K?eO&@(Y?h@?hf
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?W&@@@@@@@@)X?g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@heV4@@@@@@0YhfV4@@@@@@0YhfV4@@@@@@0Yhe@?hf
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?7@@@@@@@@@@1?g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg ?@hfI4@@0M
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
I4@@0M
I4@@0Mhf@?hf
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@Lg@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
@?hf
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@1g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
@?hf
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg J5
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?hf
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
7HheO2@@@@6K
O2@@@@6K
@?hf
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@5g@@@@@@@@@@@@@@@?@5e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?hW2@@0?4@@@6X
W2@@@@@@@@6Xhf@?hf
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?3@@@@@@@@@@@Hg@@@@@@@@@@@@@@@?@?e?@hg @?h7@(MfI'@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?W&@@@@@@@@@@1hf@?hf
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?V'@@@@@@@@@5?g@@@@@@@@@@@@@@@?@1e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?J@(Y?f?V'@L?
?7@@@@@@@@@@@@hf@?hf
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@hV'@@@@@@@0Y?g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?7@Hf@?eN@1?
?@@@@@@@@@@@@@W)X?h@?hf
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@h?V4@@@@0M?h@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?@@?f@?e?3@?
?@@@@@@@@@@@@@@@1?h@?hf
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg @?g?@@??@@@@@@@?N@?he@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?@@??@@@@@@@e@?he@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg @?g?@@?f@?f@?he@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?@@?f@?f@?
@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@hW2@@@@@@6Xh@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?@@?f@?f@?he?W2@@@@@6Xg?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?W&@@@@@@@@)X?g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg @?g?@@?he@?heW&@0M?I4@)X?f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?7@@@@@@@@@@1?g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?@@?he@?h?W&@gW@)Xf?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@Lg@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?@@?he@?h?7@@@6?2@@@Y@1f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@1g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg @?g?@@?f?O2@e@?h?@@V'@@@@@5?@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?@@?e?O2@@@e@?h?@@?N@@@@@H?3@f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?@@??W2@@@@@e@?h?@@?J@@@@@L??@f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@5g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg @?g?@@??7@@@@@5e@?h?@@?7@@@@@1?7@f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?3@@@@@@@@@@@Hg@@@@@@@@@@@@@@@?@5e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?@@??@@@@@0Ye@?h?3@W@0?'@@@X@5f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
?@h?3@@@@@@@@@@@@@@g?V'@@@@@@@@@5?g3@@@@@@@@@@@@@@?(Ye?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?@@?he@?h?N@@U??V4@>@@Hf?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
?@h?N@@@@@@@@@@@@@@hV'@@@@@@@0Y?gN@@@@@@@@@@@@@@?f?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?@@?he@?he3@)Ke?V@@5?f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
?@he3@@@@@@@@@@@@5he@@@@@@he?3@@@@@@@@@@@@5?f?@hg @?g?@@?he@?heV4@@@@@@@0Y?f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h3Lhf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@heV'@@@@@@@@@@(Yg?@?&@@@@@@@@@?g?V'@@@@@@@@@@(Y?f?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?@@?he@?hfI4@@@0M?g?@@@@@@@@@@@@@@@@?hN1hf
?@he?V4@@@@@@@@0Y?g?@@@@@@@@@@@@?hV4@@@@@@@@0Yg?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?@@?he@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@hf
?@
I4@@0Mhe?@@@@@@@@@@@@?he?I4@@0M?h?@hg @?g?@@?he@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@hf
?@
?@@@@@@@@@@@@?
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?@@??@@@@@@@e@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@?hJ5hf
?@
?@@@@@@@@@@@@?
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?@@??@@@@@@@e@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@?h7Hhf
?@h?@?@@@@@@@@@@?@?
@6X?
?@hg @?g?@@?h?J@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
?@h?@?@@@@@@@@@@?@?
?J@@1?@6?2@@@@@@@@@@f?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?@@?h?7@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
?@h?@@@@@@@@@@@@?@?
?7@?@?@@@@@@@@@@@@@@f?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?3@LhJ@5?
?@@@@@@@@@@@@@hf@?hf
?@h?@@@@@e@@@@@?@?
?3@@@@@@@@@@?@@@@@@@f?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?N@)X?f?W&@H?he?O2@@@6Kh?3@@@@@@@@@@@5hf@?hf
?@h?@@@@@@@@?@@@@@?
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?h3@)KfO&@5hO2@@@@@@@@@@@@@@6Ke?V'@@@@@@@@@(Yhf@?hf
?@hfW@@@@@@X
?W@@@@@@he?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?hV4@@@@@@@@0Yf?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?V4@@@@@@@0Y?hf@?hf
?@he?W&@@@@@@)X?
W&@@@@@@@@h?@hg @?heI4@@@@0Mf?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?I4@@@0M?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?hf
?@heW&(MfI')X
?W&(M?e?I'@L?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
@?hf
?@he7@H?f?N@1
?7@HgV'1?g?@hg @?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
@?hf
?@h?J@5h3@
?@5?g?N@Lg?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
@?hf
?@h?7@HhN@L?
?@H?h@1g?@hg @?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
@?hf
?@h?3@?h?@1?
?@he@@g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@?hf
?@h?N@LhJ@5?
?@L?g?J@5g?@hg @?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
@?hf
?@he@1h7@H?
?@1?g?7@Hg?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
@?hf
?@he3@L?f?J@5
?3@?g?@5?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
@?hf
?@heV')KfO&(Yhe?O2@@@@6K?h?V'@6KeO2@(Y?g?@hg @?hf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?hf
?@he?V4@@@@@@0Y?gO2@@@@@@@@@@@@@@6KgV4@@@@@@0Yh?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?hfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?hf@?hf
?@hf?I4@@0M?f?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?fI4@@0Mhe?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?hf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhf@?hf
?@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
?@hg @?he?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1hf@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@?hf
?@
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?he@?hf
?@
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?@hg 3LheJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?he@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)?
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
N1he7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@?hf
?@
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhe@?hf
?@
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?W2@6X?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YW2@6X?he?@hg ?@he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1he@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
?@
W&@@@)X?V'@@@@@@@0M?g?I4@@@@@@@@(YW&@@@)Xhe?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
?@
7@@@@@)X?V'@@@@0M?hfI'@@@@(YW&@@@@@1he?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hf?J@@@@@@@)X?V4@0M?
?V4@@0YW&@@@@@@@L?h?@hg ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
?@hf?7@@@@@@@@)XgO2@@@@@@@@@6K?gW&@@@@@@@@1?h?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
?@hfJ@@@@@@@@@@1fW2@@@@@@@@@@@@@6K?f7@@@@@@@@@@Lh?@hg ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hf7@@@@@@@@@@@e?W&@@@@@@@@@@@@@@@@6X?e@@@@@@@@@@@1h?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
?@he?J@@@@@@@@@@@5eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xe3@@@@@@@@@@@L?g?@hg ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?7@@@@@@@@@@(Y?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?V'@@@@@@@@@@1?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
?@he?@@@@@@@@@@@H??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??N@@@@@@@@@@@?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
?@he?@@@@@@@@@@5eJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Le3@@@@@@@@@@?g?@hg ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@heJ@@@@@@@@@@He7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1eN@@@@@@@@@@Lg?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
?@he7@@@@@@@@@@??J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@1g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5he@?hf
?@he@@@@@@@@@@5??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L??@@@@@@@@@@@g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhe@?hf
?@he@@@@@@@@@@H??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??3@@@@@@@@@@g?@hg ?@he3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??N@@@@@@@@@@g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@heN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?he@?hf
?@he@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@g?@hg ?@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?he@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@?hf
?@he@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf@?hf
?@he@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??J@@@@@@@@@@g?@hg ?@hf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhf@?hf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he@@@@@@@@@@L??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5??7@@@@@@@@@@g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hf@?hf
?@he@@@@@@@@@@1??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H??@@@@@@@@@@@g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hf?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hf@?hf
?@he3@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@5g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hf?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhf?J5?hf
?@heN@@@@@@@@@@Le3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5eJ@@@@@@@@@@Hg?@hg ?@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?hf?7H?hf
?@he?@@@@@@@@@@1eN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Ye7@@@@@@@@@@?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@hg
?@he?@@@@@@@@@@@L??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H??J@@@@@@@@@@@?g?@hg ?@h?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?3@@@@@@@@@@)X?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5eW&@@@@@@@@@@5?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hW&@(M??I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?I'@)Xg?@hg
?@he?N@@@@@@@@@@@1eV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Ye7@@@@@@@@@@@H?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h7@(YfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@XfV'@1g?@hg
?@hf3@@@@@@@@@@5e?V4@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?e@@@@@@@@@@@5h?@hg ?@h@(Y?f?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y@@V@@@6K?V'@L?f?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hfN@@@@@@@@@(Yf?I4@@@@@@@@@@@@0M?f3@@@@@@@@@@Hh?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@g?J@HhN@XI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?@@X@@@@@@?N@1?f?@hg
?@hf?3@@@@@@@(Y?g?I4@@@@@@@@0M?gV'@@@@@@@@5?h?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@g?7@?h?@1?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?e@V@@@(Y@@L?@@?f?@hg
?@hf?N@@@@@@(Y?W2@@6K?
?O2@@6XV'@@@@@@@H?h?@hg ?@g?3@?h?@@?eI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?f@?@@@H?@@1?@@?f?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
3@@@@(Y?W&@@@@@6K?he?O2@@@@@)XV'@@@@@5he?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@g?N@LhJ@5?f?I4@@@@@@@@@@@@@@@0Mh@W@@@??@@@X@5?f?@hg
?@
V'@@(Y?W&@@@@@@@@6K?g?O2@@@@@@@@)XV'@@@(Yhe?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h@1h7@H?h?I4@@@@@@@0Mhf@@U?f?B@@H?f?@hg
?@
?V40Y?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XV4@0Y?he?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@h3@h@5
3@)Xg@5g?@hg
?@
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@hV'@6K??O2@(Y
V'@)K??O2@(Yg?@hg
?@
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?@hg ?@h?V4@@@@@@0Y?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?V4@@@@@@0Y?g?@hg
?@
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,?
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?W@@@@X?
?I4@@0M?h?@hg
?@
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?3L?g?@?&@@@@1?@?
?@hg
?@
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@@@@@@@?@@@@@@@?e?@hg
?@
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?@hg ?N1?g?@@@@?@@@?@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?g?@@@@@@@@?@?
@@@?@@@@@@@?@@?@@@H?e?@hg
?@
?S@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?@hg @?g?@@@0?4@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@?@@@@@@@?@@@@@@f?@hg
?@heW2@@@@@@@6?2@@<?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Me@@@@@@@@@?@@@@@@@?e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?he@@?@@@
?@@@?@@?@@@?@@@@@@f?@hg
?@he7@@@@@@@@@@@@@f?I4@@@@@@@@@@@@0M?f@@@@@@@@@?@@@@@@@?e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?
?@hg
?@he@@@@@@@@@?@@@@
@@@@@@@@@?@@@@@@@?e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?fW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kf?@hg
?@he3@@@@@@@@@@@@@
@?4@@@@@@@@(?4@@@?e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?e?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@hg
?@heV4@@@@@@@@@@@@
@@@@@Yh?@hg @?e?7(M
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@@@gI'@?e?@hg
?@hf?W@@@@@@@X
?W2@@@@@@@6Xg?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?e?@H?
?@@@he?@6Xhe?@@@g?N@?e?@hg
?@hfW&@0MI4@@)X?
?7@(M?eI'@1g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?e?@
?@@@he?@@1he?@@@h@?e?@hg
?@he?W&(M?e?I'@1?
J@(Yf?V'@L?f?@hg @?e?@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@@@he?@@@he?@@@h@?e?@hg
?@he?7@HgV'@L
7@HW2@@@6XN@1?f?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?e?@e?@@@@@@@@@@@6Xe@@@@@@@@@@@6X?W2@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@6X?e@?e?@hg
?@he?@5?g?N@1
@5?7@@(Y@)T@@?f?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?e?@e?@@@@@@@@@@@@1e@@@@@@@@@@@@1?7@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@1?e@?e?@hg
?@he?@H?h@@
@??@@@H?@@@Y@?f?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@?e?@hg
?@he?@L?h@@
@1?@@@e@@@@@?f?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@?e?@hg
?@he?@1?h@@
3@L?gW@5?f?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@?e?@hg
?@he?3@Lg?J@5
N@)Xf?W&@H?f?@hg @?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@?e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@he?N@)X?fO&(Y
?3@)K?eO&@5g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?e?@e?3@@@@@@@@@@@5e3@@@@@@@@@@@5?3@@@@@@@@@@@(?'@@@@@@@@@@@5?e@?e?@hg
?@hf3@)KeO2@(Y?
?V4@@@@@@@0Yg?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?e?@e?V4@@@@@@@@@0YeV4@@@@@@@@@0Y?V4@@@@@@@@@0Y?N@@@@@@@@@@0Y?e@?e?@hg
?@hfV4@@@@@@0Y
@@@@@?h?@hg @?e?@h@@@@@?h?W@?@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
J@@?hf@?e?@hg
?@
@@@@@@@@@?g?@hg @?e?@h@@@@@?h?7@@@?h?@@6X?f7@@@@@@6?2@@@?e@?e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@
@@@@@@@@H?g?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?e?@h@@@@@?h?@@@@?h?@@@,?f@@@@@@@@@@@@@?e@?e?@hg
?@
@@@@@@@@h?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?e?@h@@@@@?h?@@@@?h?@@0Y?f@@@@@0?4@@@@@?e@?e?@hg
?@
@@@@@@@@h?@hg @?e?@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?e?@hg
?@
?@hg @?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@6K?e@?e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@fW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xe?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@f7@
@1e?@hg @?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@@@@??@?@e@@@?h?@@@@@@@6K?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@@@@@@@@?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g
?@f@5?W2@@@@@@@@@6XeW2@@@@@@@@@6X??W2@@@@@@@@@6XeW2@@@@@@@@@6X?@@e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke
?@f@H?7@@@@@@@@@@@1e7@@@@@@@@@@@1??7@@@@@@@@@@@1e7@@@@@@@@@@@1?@@e?@hg @?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@f@??@@@@@@@@@@@@@L?@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@f@??@@@@@@@@@@@@@1?@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg @?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@f@??@@@@@@@@@@@@@5?@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?e?@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@f@??@@@@@@@@@@@@@H?@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?e?@e?@@@?@?2@@@@@@e?@@@?@@@@@@@?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@f@??3@@@@@@@@@@@5e3@@@@@@@@@@@5??3@@@@@@@@@@@5e3@@@@@@@@@@@5?@@e?@hg @?e?@e?@?@?@@@@@@@@@e?@@@?@@?@@@@W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@f@??V4@@@@@@@@@0YeV4@@@@@@@@@0Y??V4@@@@@@@@@0YeV4@@@@@@@@@0Y?@@e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@f@?
@@e?@hg @?e?@e?@@@@@@@@@?@@5eJ@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?e?@e?@@@@@@@@@@@@?e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@f@?
@@e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?e?@eJ@(Mg?I'1?J@(M?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@f@??@@@@@@@@@@@@@h?W2@@@@@@@@@@6X?hW2@@@@@@@@@@6X@@e?@hg @?e?@e7@H?hN@?7@Y?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@f@??@@@@@@@@@@@@@L?g?7@@@@@@@@@@@@1?h7@?@@??@e@?@@@@e?@hg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@?e?@e@@he?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@f@??@@@@@@@@@@@@@1?g?@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@e?@hg @?e?@e@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?@f@??@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kh
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@Le?@e3@gO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@f@??@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?f
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@6X@)K??@eV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@f@??@@@@@@@@@@@@@5?g?@@@@@@@@@@@@@@?f?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@f@??3@@@@@@@@@@@(Y?g?@@@@@@@@@@@@@5?eO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@f@??V4@@@@@@@@@0YheI4@@@@@@@@@0Y?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
Xg?@f@?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
)X?f?@f@?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@)Kf?@f@??@@@@@@@@@@@@6X?g?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@6Ke?@f@??@he?B1?g?7@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@6K?@f@??@f@@@?f@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@@@@@f@??@f@@@?f@?eO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@@@@@@@@@@??@f@@@??O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?hf?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?e?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??
Kh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6
@6Xg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@)X?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@)Xf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@)K?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@6K?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Teletekste geçmek için TEXT tufluna bas›n›z.
Görüntülenen ilk veya son sayfa ekranda belirir. ‹ki adet sayfa numaras›,
TV istasyon ismi, tarih ve zaman ekran bafll›¤›nda belirir. ‹lk sayfa
numaras›, seçiminizi, ikinci sayfa numaras› o anda ekranda gösterilen sayfay› belirtir.
Teleteksten ç›kmak için TEXT tufluna bas›n›z. Bir önceki mod yeniden
belirir.
SIMPLE TEXT (BAS‹T MET‹N)
■ Sayfa seçimi
1
2
‹stenen sayfan›n numaras›n› 3 basamakl› olarak NUMARA tufllar›yla giriniz. Bu s›rada yanl›fl bir
rakam girerseniz, önce 3 basamakl› say›y› tamamlay›p, daha sonra do¤ru sayfa numaras›n›
giriniz
Bir önceki veya bir sonraki sayfay› seçmek için P
tuflu kullan›labilir.
TOP TEXT (ÜST MET‹N)
Kullan›c› k›lavuzu ekran›n›n en alt k›sm›nda, k›rm›z›, yeflil, sar› ve mavi olmak üzere 4 alan gösterilir. Sar› alan bir sonraki grubu, mavi alan bir sonraki blo¤u belirtir.
1
2
3
4
Mavi tuflla bloktan blo¤a ilerleyebilirsiniz.
Otomatik olarak bir sonraki blo¤a geçecek flekilde, bir sonraki gruba ilerlemek için sar› tuflu
kullan›n›z.
Otomatik olarak bir sonraki gruba geçecek flekilde, varolan bir sonraki sayfaya ilerlemek için
yeflil tuflu kullan›n›z. Alternatif olarak P
tuflu da kullan›labilir.
K›rm›z› tufl, önceki seçime döner. Alternatif olarak P
tuflu da kullan›labilir.
TELETEXT
■ Blok/ grup / sayfa seçimi
■ Do¤rudan sayfa seçimi
SIMPLE (BAS‹T) teletekst modunda oldu¤u gibi TOP (ÜST) modunda, bir sayfay› NUMARA
tufllar›yla üç basamakl› numaras›n› girerek seçebilirsiniz.
149
TELETEXT
FASTEXT (HIZLI MET‹N)
Teletekst sayfalar› ekran›n alt k›sm›nda bir flerit boyunca renklerle kodlanm›flt›r ve sayfaya karfl›l›k
gelen renkli tufla bas›larak seçilebilirler.
■ Sayfa seçimi
1
2
3
4
T.OPT tufluna bast›ktan sonra
menüsünü seçmek için
tuflunu kullan›n›z. Dizin sayfa-s›n›
görüntüleyiniz.
Ekran›n alt k›sm›ndaki flerit boyunca renklerle kodlanm›fl olan sayfalar›, ilgili renkteki tufla
basarak seçebilirsiniz.
FASTEXT (HIZLI Metin) telektekst modunda da SIMPLE (BAS‹T) teletekst modunda oldu¤u gibi,
bir sayfay› NUMARA tufllar›yla üç basamakl› numaras›n› girerek seçebilirsiniz.
Bir önceki veya bir sonraki sayfay› seçmek için P
tuflu kullan›labilir.
ÖZEL TELETEKST ‹fiLEVLER‹
■
T. OPT tufluna bas›n›z ve sonra Metin Seçene¤i menüsünü seçmek için
kullan›n›z.
tuflunu
Metin Seçene¤i
A D‹Z‹N (INDEX)
Her bir dizin sayfas›n› seçer.
Dizin
Saat
■ Saat(TIME)
Bir TV program›n› izlerken, ekran›n sa¤ üst köflesinde saati görüntülemek için
bu menüyü seçiniz.
Teletekst modunda, bir alt sayfa numaras› seçmek için bu tufla bas›n›z. Alt sayfa
numaras› ekran›n en alt›nda görünür. Alt sayfay› ekranda tutmak veya
de¤ifltirmek için RED/GREEN (KIRMIZI/YEfi‹L),
veya NUMARA tufllar›na bas›n›z.
Tut
Göster
Güncelle
Kapat
TELETEXT
■ Tut(HOLD)
Bir teletekst sayfas› 2 ya da daha fazla alt sayfay› içerdi¤inde meydana gelen otomatik sayfa de¤ifltirmeyi durdurur. Alt sayfa say›s› ve o anki alt sayfan›n hangisi oldu¤u, genellikle ekranda zaman’›n alt›nda gösterilir. Bu menü seçildi¤inde ekran›n sol üst köflesinde durdurma sembolü görünür ve
otomatik sayfa de¤ifltirme etkisiz hale gelmifl olur.
■ Göster (REVEAL)
Bilmece veya bulmaca çözümleri gibi gizlenmifl bilgileri görmek için bu menüyü seçiniz.
■ Güncelle (UPDATE)
Yeni bir teletekst sayfas› beklerken TV görüntüsünü gösterir. Göüntü, ekran›n sol üst köflesinde
belirecektir. Güncellenmifl sayfa bulundu¤unda görüntü sayfa numaras›na dönüflecektir.
Güncellenmifl teletekst sayfas›n› görüntülemek için tekrar bu menüyü seçiniz.
150
D‹J‹TAL TELETEXT
* Bu ifllev yaln›zca Birleflik Krall›k ve ‹rlanda’da çal›fl›r.
TV, metin, grafik, vb. gibi farkl› aç›lardan oldukça gelifltirilmifl dijital teletekste eriflim sa¤lar. Bu dijital teletekst, dijital teletekst yay›n› yapan özel dijital teletekst servislerine ve belirli servislere eriflebilir.
SUBTITLE (Altyaz›) tufluna basarak, teleteksti görüntülemek için altyaz› dili menüsünde kapal› seçene¤ini belirlemelisiniz.
D‹J‹TAL SERV‹S ‹ÇER‹S‹NDEN TELETEKST
1
Dijital teletekst yay›n› yapan bir dijital servis seçmek
için say›sal tufllara ya da P
tufluna bas›n›z.
2
Dijital teletekstteki göstergeleri izleyin ve TEXT, OK,
, KIRMIZI, YEfi‹L, SARI, MAV‹ veya NUMARA,
vb. tufllar›na basarak bir sonraki ad›ma geçiniz.
3
Dijital teletekst servisini de¤ifltirmek için, say›sal tufllar
veya P
tuflu ile farkl› bir servis seçiniz.
D‹J‹TAL SERV‹STE TELETEKST
Dijital teletekst yay›n› yapan belirli bir servis seçmek
için say›sal tufllara ya da P
tufluna bas›n›z.
2
Teletekste geçmek için TEXT tufluna veya renkli tufla
bas›n›z.
3
Dijital teletekstteki göstergeleri izleyin ve OK,
, KIRMIZI, YEfi‹L, SARI, MAV‹ veya NU-MARA tufllar›na basarak bir sonraki ad›ma geçiniz ve ayn› flekilde devam ediniz.
4
Dijital teleteksti kapatmak ve TV izlemeye geri dönmek
için TEXT veya renkli tufla bas›n›z.
D‹J‹TAL TELETEXT
1
Baz› servisler, KIRMIZI tufla basarak metin servislerine
eriflmenize olanak tan›yabilir.
151
EK
SORUN G‹DERME
TV düzgün çal›flm›yor.
■
Uzaktan kumanda
çal›flm›yor
■
■
Güç
aniden kapand›
TV ile uzaktan kumanda aras›nda bir engel oluflturan bir nesne olup olmad›¤›n›
kontrol ediniz. Uzaktan kumanday› do¤rudan TV’ye tuttu¤unuzdan emin olunuz.
Pillerin do¤ru kutuplarla tak›ld›¤›ndan emin olunuz (+ için +, - için -). A Do¤ru uzaktan iflletim modunun ayarland›¤›ndan emin olunuz: TV, STB, vb.
Yeni pil tak›n›z.
■
Uyku zamanlay›c›s› ayarl› m›?
■ Güç kontrol ayarlar›n› gözden geçiriniz. Güç kayna¤› m› kesildi?
ATV aç›ksa ve girifl sinyali yoksa, 15 dakika sonra TV otomatik olarak kapan›r.
Video fonksiyonu çal›flm›yor.
■
■
Görüntü yok,
ses yok
■
■
■
Cihaz› açt›ktan sonra
görüntünün belirmesi
zaman al›yor
Renk yok veya renk
zay›f ya da görüntü
zay›f
■
Bu normaldir, TV’nin bafllama sürecinde görüntü bast›r›lm›flt›r.
Görüntü 5 dakika içinde belirmemiflse servis merkezinizle ba¤lant›
kurunuz.
■
Menü seçene¤inde Colour (Renk)’i ayarlay›n.
Cihaz ile VCR aras›nda yeterli bir mesafe bulundurunuz.
Baflka bir kanal› deneyiniz. Problem yay›ndan kaynaklan›yor olabilir.
Video kablolar› düzgün tak›lm›fl m›?
Yeniden parlak bir görüntü elde etmek için, herhangi bir fonksiyonu
etkinlefltiriniz.
■
■
■
■
Yatay/dikey çubuklar
var veya görüntü
titriyor
EK
Baz› kanallar›n
al›m› zay›f
Görüntüde
çizgiler ya da çubuklar var
■
Çevrede kar›flma yapan elektrikli bir cihaz olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
■
‹stasyon veya kablo kanal›nda problem mevcutsa, baflka bir istasyona geçiniz.
■
■
‹stasyon sinyali zay›fsa, sinyali kuvvetlendirmek için antenin konumunu
de¤ifltiriniz.
Muhtemel kar›fl›m kaynaklar›n› araflt›r›n›z.
■
Anteni kontrol ediniz (Antenin konumunu de¤ifltiriniz).
A
152
HDMI ba¤lant›s›nda
resim görüntülenmiyor
TV’nin aç›l›p aç›lmad›¤›n› kontrol ediniz.
Baflka bir kanal› deneyiniz. Problem yay›ndan kaynaklan›yor olabilir.
Güç kablosu prize düzgün tak›l› m›?
Antenin yönünü ve/veya konumunu kontrol ediniz.
Ayn› prize bir baflka ürün takarak prizi test ediniz.
HDMI kablonuzun sürümünün 1.3 veya üzerinde olup olmad›¤›n› kontrol edin.
HDMI kablolar› HDMI sürüm 1.3’ü desteklemiyorsa, ekranda titreflim
oluflabilir veya ekran görüntüsü olmayabilir. Bu durumda, en az HDMI
sürüm 1.3’ü destekleyen en yeni kablolar› kullan›n.
Ses fonksiyonu çal›flm›yor.
■
Görüntü var,
Ses yok
Hoparlörlerden biri
ses vermiyor
Cihazdan de¤iflik bir
ses geliyor
HDMI veya USB
ba¤lant›s› s›ras›nda
ses yok
+ veya – tufluna bas›n›z.
Ses susturulmufl mu? MUTE (Sessiz) tufluna bas›n›z.
Baflka bir kanal› deneyiniz. Problem yay›ndan kaynaklan›yor olabilir.
Video kablolar› düzgün tak›lm›fl m›?
■
■
■
Menü seçene¤inde Denges’yi ayarlay›n›z.
■
Ortam s›cakl›¤› veya nem de¤iflimleri, set aç›ld›¤›nda veya kapand›¤›nda s›rad›fl› bir sese neden olabilir. Bu sette bir ar›za oldu¤u anlam›na
gelmez.
A
A
HDMI kablosunu, sürüm 1.3 uyumlulu¤u aç›s›ndan kontrol edin.
USB kablosunu, sürüm 2.0 uyumlulu¤u aç›s›ndan kontrol edin.
*Bu özellik tüm modellerde bulunmaz.
PC modunda problem var. (Sadece PC modu uyguland›¤›nda)
Sinyal kapsam d›fl›
(Geçersiz format)
Arka planda dikey
çubuk veya fleritler
var ve Yatay Parazit
ve Yanl›fl konum
Ekran rengi dengesiz
veya tek renk
■
Çözünürlü¤ü, yatay frekans› ya da dikey frekans› ayarlay›n›z.
■
Girifl kayna¤›n› kontrol ediniz.
■
Otomatik konfigürasyonu kullan›n›z veya saati, faz› veya H/V konumunu ayarlay›n›z. (‹ste¤e ba¤l›)
■
Sinyal kablosunu kontrol ediniz.
PC video kart›n› yeniden tak›n›z.
■
RES‹M ayarlar›yla ilgili bir sorun var.
A
TV’nin o anda Ma¤aza Demosu moduna ayarl› oldu¤u anlam›na
gelir.
Ev Kullanımı moduna geçmek için flunlar› yapmal›s›n›z:
TV Menüsünden, OPS‹YON -> Mod Ayar› -> Ev Kullanımı ö¤elerini
seçin.
Böylece, Ev Kullanımı moduna geçme ifllemi tamamlanm›fl oldu.
EK
Kullan›c› resim
ayarlar›n›
de¤ifltirdi¤inde, TV
belirli bir süre sonra
otomatik olarak ilk ayar
de¤erlerine döner.
153
EK
BAKIM
Erken ar›zalar önlenebilir. Dikkatli ve düzenli temizlik, yeni TV’nizin ömrünü uzatabilir.
Dikkat: Temizli¤e bafllamadan önce gücü kapatt›¤›n›zdan ve elektrik kablosunu fiflten çekti¤inizden emin olun
Ekran›n Temizlenmesi
1
Ekran›n›zdaki tozlar› bir süreli¤ine yoketmenin iyi bir yolu, yumuflat›c› veya bulafl›k deterjan›
kar›flt›r›lm›fl ›l›k su ile yumuflak bir bezi nemlendirmektir. Bezi neredeyse kuru oluncaya
kadar s›k›n›z ve ekran› silmek için kullan›n›z.
2
Ekranda çok su olmamas›n› sa¤lay›n›z. Açmadan önce su veya nemin buharlaflmas›na izin
veriniz.
Kabinin Temizlenmesi
■
■
Kir ya da tozu temizlemek için kabini yumuflak, kuru ve tüysüz bir bezle siliniz.
Islak bez kullanmay›n›z.
Uzun Süre Olmama
D‹KKAT
TV’nizi uzun süre kullanmadan b›rakmay› düflünüyorsan›z (örne¤in tatillerde), olas›
y›ld›r›m veya voltaj dalgalanmalar›ndan zarar görmesini önlemek için güç kablosunu prizden çekiniz.
EK
154
ÜRÜN ÖZELL‹KLER‹
32LH40**
MODELLER
sehpa ile
Boyutlar
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
A¤›rl›k
sehpas›z
sehpa ile
sehpas›z
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
37LH40**
32LH4010-ZD
32LH4020-ZC
37LH4000-ZA
37LH4010-ZD
37LH4020-ZC
804,4 mm x 586,3 mm x 223,8 mm 804,4 mm x 589,1 mm x 210,9 mm
924,7 mm x 666,7 mm x 296,2 mm
924,7 mm x 667,7 mm x 270,6 mm
804,4 mm x 529,2 mm x 81,0 mm 804,4 mm x 529,.2 mm x 81,0 mm
924,7 mm x 599,9 mm x 89,6 mm
924,7 mm x 599,9 mm x 89,6 mm
32LH4000-ZA
12,7 kg
11,5 kg
12,7 kg
11,5 kg
15,8 kg
14,0 kg
15,8 kg
14,0 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
180 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
180 W
42LH40**
MODELS
MODELLER
Boyutlar
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
A¤›rl›k
sehpa ile
47LH4000-ZA
47LH4010-ZD
47LH4020-ZC
1036,0 mm x 721,3 mm x 296,2 mm 1036,0 mm x 722,3 mm x 270,6 mm 1153,2 mm x 791,5 mm x 337,4 mm 1153,2 mm x 793,3 mm x 319,0 mm
1036,0 mm x 655,4 mm x 89,8 mm
1036,0 mm x 655,4 mm x 89,8 mm
1153,2 mm x 719,0 mm x 99,8 mm
1153,2 mm x 719,0 mm x 99,8 mm
sehpa ile
sehpas›z
18,9 kg
17,1 kg
18,9 kg
17,1 kg
22,2 kg
19,6 kg
22,2 kg
19,6 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
210 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
210 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
280 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
280 W
CI Modülü Boyutu
(Genifllik x Yükseklik x Derinlik)
Çal›flma S›cakl›¤›
Çal›flma Esnas›ndaki
Nem Oran›
Depolama S›cakl›¤›
Depolama Nemi
■
42LH4010-ZD
42LH4020-ZC
sehpas›z
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
Ortam Koflulu
42LH4000-ZA
47LH40**
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
0 C den 40 C ye
% 85’ten az
-20 C den 60 C ye
% 85’ten az
Kaliteyi iyilefltirmek için, yukar›da gösterilen özellikler haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
EK
155
EK
32LH50**
MODELLER
Boyutlar
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
A¤›rl›k
32LH5000-ZB
37LH50**
32LH5010-ZD
32LH5020-ZE
37LH5000-ZB
sehpa ile
815,0 mm x 583,8 mm x 223,8 mm 815,0 mm x 585,6 mm x 210,9 mm
940,8 mm x 665,2 mm x 296,2 mm 940,8 mm x 666,2 mm x 270,6 mm
sehpas›z
815,0 mm x 529,6 mm x 82,0 mm
815,0 mm x 529,6 mm x 82,0 mm
940,8 mm x 603,5 mm x 90,6 mm
940,8 mm x 603,5 mm x 90,6 mm
sehpa ile
sehpas›z
12,6 kg
11,4 kg
12,6 kg
11,4 kg
16,3 kg
14,5 kg
16,3 kg
14,5 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
180 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
180 W
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
42LH50**
MODELS
MODELLER
Boyutlar
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
A¤›rl›k
42LH5000-ZB
47LH50**
42LH5010-ZD
42LH5020-ZE
47LH5000-ZB
47LH5010-ZD
47LH5020-ZE
sehpa ile
1052,2 mm x 719,1 mm x 296,2 mm 1052,2 mm x 720,1 mm x 270,6 mm
1173,4 mm x 789,7 mm x 337,4 mm
1173,4 mm x 791,4 mm x 319,0 mm
sehpas›z
1052,2 mm x 657,3 mm x 90,8 mm
1052,2 mm x 657,3 mm x 90,8 mm
1173,4 mm x 723,4 mm x 100,8 mm
1173,4 mm x 723,4 mm x 100,8 mm
sehpa ile
sehpas›z
19,0 kg
17,2 kg
19,0 kg
17,2 kg
23,4 kg
20,8 kg
23,6 kg
20,8 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
210 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
210 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
260 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
260 W
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
CI Modülü Boyutu
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Genifllik x Yükseklik x Derinlik)
Ortam Koflulu
Çal›flma S›cakl›¤›
Çal›flma Esnas›ndaki
Nem Oran›
Depolama S›cakl›¤›
Depolama Nemi
Desteklenen film dosyalar›
■
EK
156
37LH5010-ZD
37LH5020-ZE
0 C den 40 C ye
% 85’ten az
-20 C den 60 C ye
% 85’ten az
Bkz. sayfa 104
Kaliteyi iyilefltirmek için, yukar›da gösterilen özellikler haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
55LH50**
MODELLER
Boyutlar
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
A¤›rl›k
55LH5000-ZB
sehpa ile
1357,0 mm x 901,0 mm x 423,0 mm
sehpas›z
1357,0 mm x 835,4 mm x 109,6 mm
sehpa ile
sehpas›z
36,4 kg
32,9 kg
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
350 W
Power Consumption
42LH90**
47LH90**
42LH9000-ZA
47LH9000-ZA
sehpa ile
1065,9 mm x 776 mm x 361,7 mm
1179 mm x 851,4 mm x 398,8 mm
sehpas›z
1065,9 mm x 716,4 mm x 94,4 mm
1179 mm x 780,6 mm x 105,9 mm
sehpa ile
sehpas›z
23,2 kg
19,5 kg
27,3 kg
23,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
190 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
220 W
MODELS
MODELLER
Boyutlar
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
A¤›rl›k
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
CI Modülü Boyutu
(Genifllik x Yükseklik x Derinlik)
Ortam Koflulu
Çal›flma S›cakl›¤›
Çal›flma Esnas›ndaki
Nem Oran›
0 C den 40 C ye
Depolama S›cakl›¤›
Depolama Nemi
-20 C den 60 C ye
Desteklenen film dosyalar›
■
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
% 85’ten az
% 85’ten az
Bkz. sayfa 104
Kaliteyi iyilefltirmek için, yukar›da gösterilen özellikler haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
EK
157
EK
MODELLER
Boyutlar
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
A¤›rl›k
19LG3100-ZA
22LG3100-ZA
26LG3100-ZA
522,2 mm x 431,5 mm x 189,0 mm
663,3 mm x 508,2 mm x 227,3 mm
sehpas›z
458,8 mm x 344,5 mm x 69,0 mm
522,2 mm x 384,2 mm x 69,0 mm
663,3 mm x 449,8 mm x 80,0 mm
sehpa ile
sehpas›z
4,5 kg
4,2 kg
5,6 kg
5,34 kg
10,1 kg
8,6 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
50 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
55 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
110 W
32LG33**
37LG33**
42LG33**
32LG3300-ZA
37LG3300-ZA
42LG3300-ZA
801,8 mm x 604,2 mm x 227,3 mm
919,6 mm x 682,3 mm x 293,8 mm
1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm
sehpas›z
801,8 mm x 544,1 mm x 79,0 mm
919,6 mm x 610,3 mm x 89,0 mm
1032,8 mm x 670,1 mm x 92,0 mm
sehpa ile
sehpas›z
13,4 kg
18,8 kg
11,9 kg
16,2 kg
23,6 kg
21,0 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
150 W
180 W
sehpa ile
A¤›rl›k
26LG31**
458,8 mm x 391,0 mm x 189,2 mm
MODELLER
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
22LG31**
sehpa ile
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
Boyutlar
19LG31**
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
MODELLER
sehpa ile
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
210 W
32LF51**
42LF51**
47LF51**
32LF5100-ZA
42LF5100-ZA
47LF5100-ZA
813,8 mm x 598,8 mm x 227,3 mm
1034,0 mm x 735,0 mm x 293,8 mm
1156,2 mm x 813,1 mm x 342,9 mm
813,8 mm x 540,4 mm x 79,0 mm
1034,0 mm x 663,0 mm x 92,0 mm
1156,2 mm x 739,2 mm x 103,0 mm
14,1 kg
22,5 kg
29,2 kg
12,6 kg
20,0 kg
24,6 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
150 W
210 W
280 W
Boyutlar
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
sehpas›z
A¤›rl›k
sehpa ile
sehpas›z
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
CI Modülü Boyutu
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Genifllik x Yükseklik x Derinlik)
EK
Ortam Koflulu
Çal›flma S›cakl›¤›
Çal›flma Esnas›ndaki
Nem Oran›
Depolama S›cakl›¤›
Depolama Nemi
■
158
0 C den 40 C ye
% 85’ten az
-20 C den 60 C ye
% 85’ten az
Kaliteyi iyilefltirmek için, yukar›da gösterilen özellikler haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
MODELLER
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
A¤›rl›k
22LU50**
19LU5000-ZA
19U5010-ZB
19LU5020-ZC
22LU5000-ZA
22U5010-ZB
22LU5020-ZC
26LU50**
26LU5000-ZA
26U5010-ZB
26LU5020-ZC
462,0 mm x 373,0 mm x 182,0 mm
529,1 mm x 416,6 mm x 196,0 mm
668,0 mm x 538,3 mm x 236 mm
sehpas›z
462,0 mm x 305,0 mm x 65,0 mm
529,1 mm x 342,3 mm x 65,0 mm
668,0 mm x 456,0 mm x 81,0 mm
sehpa ile
sehpas›z
4,4 kg
3,7 kg
5,4 kg
4,6 kg
8,9 kg
7,7 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
40 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
55 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
110 W
sehpa ile
Boyutlar
19LU50**
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
19LU40**
MODELS
MODELLER
Boyutlar
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
A¤›rl›k
22LU4000-ZB
22LU4010-ZC
542,9 mm x 429,3 mm x 196,0 mm 542,9 mm x 429,3 mm x 196,0 mm
sehpas›z
474,0 mm x 357,9 mm x 65,0 mm
474,0 mm x 357,9 mm x 65,0 mm
542,9 mm x 397,8 mm x 65,0 mm
542,9 mm x 397,8 mm x 65,0 mm
sehpa ile
sehpas›z
4,4 kg
3,9 kg
4,4 kg
3,9 kg
5,5 kg
5,0 kg
5,5 kg
5,0 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
40 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
40 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
55 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
55 W
CI Modülü Boyutu
(Genifllik x Yükseklik x Derinlik)
Çal›flma S›cakl›¤›
Çal›flma Esnas›ndaki
Nem Oran›
Depolama S›cakl›¤›
Depolama Nemi
■
19LU4010-ZC
474,0 mm x 390,0 mm x 182,0 mm 474,0 mm x 390,0 mm x 182,0 mm
sehpa ile
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
Ortam Koflulu
19LU4000-ZB
22LU40**
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
0 C den 40 C ye
% 85’ten az
-20 C den 60 C ye
% 85’ten az
Kaliteyi iyilefltirmek için, yukar›da gösterilen özellikler haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
EK
159
EK
MODELLER
Boyutlar
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
A¤›rl›k
A¤›rl›k
sehpas›z
462,4 mm x 308,0 mm x 65,0 mm
533,4 mm x 351,7 mm x 65,0 mm
sehpa ile
sehpas›z
3,8 kg
3,6 kg
4,8 kg
4,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
40 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
55 W
26LH20**
26LH2000-ZA
26LH2010-ZB
26LH2020-ZC
26LH201C-ZA
32LH20**
32LH2000-ZA
32LH2010-ZB
32LH2020-ZC
32LH201C-ZA
sehpa ile
667,0 mm x 504,0 mm x 224,0 mm
667,0 mm x 507,0 mm x 211,0 mm 805,0 mm x 583,0 mm x 224,0 mm 805,0 mm x 586,0 mm x 211,0 mm
sehpas›z
667,0 mm x 446,2 mm x 80,0 mm
667,0 mm x 446,2 mm x 80,0 mm 805,0 mm x 528,0 mm x 79,9mm
sehpa ile
sehpas›z
8,9 kg
7,8 kg
8,9 kg
7,8 kg
11,5 kg
10,3 kg
11,5 kg
10,3 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
110 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
110 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
150 W
MODELLER
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
A¤›rl›k
22LH2000-ZA / 22LH2010-ZB
22LH2020-ZC / 22LH201C-ZA
533,4 mm x 397,0 mm x 171,0 mm
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
Boyutlar
19LH2000-ZA / 19LH2010-ZB
19LH2020-ZC / 19LH201C-ZA
462,4 mm x 353,0 mm x 171,0 mm
MODELS
MODELLER
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
22LH20**
sehpa ile
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
Boyutlar
19LH20**
37LH20**
37LH2000-ZA
37LH2010-ZB
37LH2020-ZC
37LH201C-ZA
42LH20**
42LH2000-ZA
42LH2010-ZB
42LH2020-ZC
42LH201C-ZA
sehpa ile
922,0 mm x 659,0 mm x 297,0 mm 922,0 mm x 660,0 mm x 270,6 mm 1028,0 mm x 715,4 mm x 297,0 mm 1028,0 mm x 716,4 mm x 270,6 mm
sehpas›z
922,0 mm x 595,0 mm x 88,0 mm
sehpa ile
sehpas›z
14,8 kg
13,0 kg
14,8 kg
13,0 kg
18,0 kg
16,2 kg
18,0 kg
16,2 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
180 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
180 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
210 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
210 W
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
CI Modülü Boyutu
922,0 mm x 595,0 mm x 88,0 mm 1028,0 mm x 655,0 mm x 88,7 mm 1028,0 mm x 655,0 mm x 88,7 mm
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Genifllik x Yükseklik x Derinlik)
EK
Ortam Koflulu
■
160
805,0 mm x 528,0 mm x 79,9mm
Çal›flma S›cakl›¤›
Çal›flma Esnas›ndaki
Nem Oran›
0 C den 40 C ye
Depolama S›cakl›¤›
Depolama Nemi
-20 C den 60 C ye
% 85’ten az
% 85’ten az
Kaliteyi iyilefltirmek için, yukar›da gösterilen özellikler haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
MODELLER
Boyutlar
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
A¤›rl›k
805,0 mm x 583,0 mm x 224,0 mm 805,0 mm x 586,0 mm x 211,0 mm 922,0 mm x 659,0 mm x 297,0 mm 922,0 mm x 660,0 mm x 270,6 mm
sehpas›z
805,0 mm x 531,0 mm x 79,9 mm 805,0 mm x 531,0 mm x 79,9 mm 922,0 mm x 595,0 mm x 88,0 mm 922,0 mm x 595,0 mm x 88,0 mm
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
MODELS
MODELLER
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
A¤›rl›k
37LH3***
37LH3000-ZA
37LH3010-ZB/
37LH3020-ZD
37LH3030-ZE/
37LH3800-ZD
37LH3040-ZG
37LH301C-ZA
sehpa ile
sehpa ile
sehpas›z
Boyutlar
32LH3***
32LH3000-ZA
32LH3010-ZB/
32LH3020-ZD
32LH3030-ZE/
32LH3800-ZD
32LH3040-ZG
32LH301C-ZA
sehpa ile
sehpas›z
sehpa ile
sehpas›z
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
CI Modülü Boyutu
12,1 kg
11,0 kg
12,1 kg
11,0 kg
14,9 kg
13,1 kg
14,9 kg
13,1 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
150 W, 110 W (32LH3800)
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
180 W, 120 W (37LH3800)
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
180 W
42LH3***
42LH3000-ZA
42LH3010-ZB/
42LH3020-ZD
42LH3030-ZE/
42LH3800-ZD
42LH3040-ZG
42LH301C-ZA
47LH3***
47LH3010-ZB/
47LH3000-ZA
47LH3030-ZE/
47LH3020-ZD
47LH3040-ZG
47LH301C-ZA
1028,0 mm x 715,4 mm x 297,0 mm 1028,0 mm x 716,4 mm x 270,6 mm 1140,6 mm x 784,8 mm x 337,4 mm 1140,6 mm x 788,3 mm x 318,9 mm
1028,0 mm x 658,6 mm x 88,7 mm 1028,0 mm x 658,6 mm x 88,7 mm 1140,6 mm x 722,9 mm x 99,0 mm 1140,6 mm x 722,9 mm x 99,0 mm
18,0 kg
16,2 kg
18,0 kg
16,2 kg
22,5 kg
19,9 kg
22,5 kg
19,9 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
210 W, 150 W (42LH3800)
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
210 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
280 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
280 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Genifllik x Yükseklik x Derinlik)
Ortam Koflulu
Çal›flma S›cakl›¤›
Çal›flma Esnas›ndaki
Nem Oran›
Depolama S›cakl›¤›
Depolama Nemi
■
0 C den 40 C ye
% 85’ten az
-20 C den 60 C ye
% 85’ten az
Kaliteyi iyilefltirmek için, yukar›da gösterilen özellikler haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
EK
161
EK
32LH70**
32LH7000-ZA/32LH7010-ZD
32LH7020-ZC/32LH7030-ZE
37LH70**
37LH7000-ZA/37LH7010-ZD
37LH7020-ZC/37LH7030-ZE
sehpa ile
803 mm x 632,9 mm x 284,8 mm
903 mm x 689,1 mm x 299,5 mm
sehpas›z
803 mm x 584,2 mm x 75mm
903 mm x 639,4 mm x 51,8 mm
sehpa ile
sehpas›z
13,5 kg
11,6 kg
16,2 kg
14,1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W
MODELLER
Boyutlar
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
A¤›rl›k
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
42LH70**
47LH70**
42LH7000-ZA/42LH7010-ZD
42LH7020-ZC/42LH7030-ZE
47LH7000-ZA/47LH7010-ZD
47LH7020-ZC/47LH7030-ZE
sehpa ile
1009,7 mm x 753,6 mm x 334,4 mm
1123,5 mm x 823,4 mm x 372,8 mm
sehpas›z
1009,7 mm x 695,4 mm x 39,7 mm
1123,5 mm x 765,4 mm x 40,9 mm
sehpa ile
sehpas›z
19,8 kg
17,2 kg
26,4 kg
22,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
230 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
300 W
MODELS
MODELLER
Boyutlar
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
A¤›rl›k
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
CI Modülü Boyutu
(Genifllik x Yükseklik x Derinlik)
Ortam Koflulu
Çal›flma S›cakl›¤›
Çal›flma Esnas›ndaki
Nem Oran›
Depolama S›cakl›¤›
Depolama Nemi
Desteklenen film dosyalar›
■
EK
162
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
0 C den 40 C ye
% 85’ten az
-20 C den 60 C ye
% 85’ten az
Bkz. sayfa 104
Kaliteyi iyilefltirmek için, yukar›da gösterilen özellikler haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
32LH49**
37LH49**
32LH4900-ZD
37LH4900-ZD
sehpa ile
804,4 mm x 589,1 mm x 210,9 mm
924,7 mm x 667,7 mm x 270,6mm
sehpas›z
804,4 mm x 529,2 mm x 81,0mm
924,7 mm x 599,9 mm x 89,6mm
sehpa ile
sehpas›z
12,7 kg
11,5 kg
15,8 kg
14,0 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W
42LH49**
47LH49**
42LH4900-ZD
47LH4900-ZD
MODELLER
Boyutlar
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
A¤›rl›k
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
MODELS
MODELLER
Boyutlar
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
A¤›rl›k
sehpa ile
1036,0 mm x 722,3 mm x 270,6 mm
1153,2 mm x 793,3 mm x 319,0mm
sehpas›z
1036,0 mm x 655,4 mm x 89,8mm
1153,2 mm x 719,0 mm x 99,8mm
sehpa ile
sehpas›z
18,9 kg
17,1 kg
22,2 kg
19,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
260 W
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
CI Modülü Boyutu
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Genifllik x Yükseklik x Derinlik)
Ortam Koflulu
Çal›flma S›cakl›¤›
Çal›flma Esnas›ndaki
Nem Oran›
Depolama S›cakl›¤›
Depolama Nemi
Desteklenen film dosyalar›
■
0 C den 40 C ye
% 85’ten az
-20 C den 60 C ye
% 85’ten az
Bkz. sayfa 104
Kaliteyi iyilefltirmek için, yukar›da gösterilen özellikler haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
EK
163
EK
32LF25**
MODELLER
Boyutlar
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
A¤›rl›k
37LF25**
32LF2510-ZB
32LF2500-ZA
37LF2500-ZA
37LF2510-ZB
sehpa ile
801,8 mm x 604,2 mm x 227,8 mm
801,8 mm x 604,2 mm x 227,3 mm
919,6 mm x 682,3 mm x 289,0 mm
919,6 mm x 682,3 mm x 293,8 mm
sehpas›z
801,8 mm x 544,1 mm x 79,0 mm
801,8 mm x 544,1 mm x 79,0 mm
919,6 mm x 610,3 mm x 89,0 mm
919,6 mm x 610,3 mm x 89,0 mm
sehpa ile
sehpas›z
13,4 kg
13,4 kg
18,8 kg
18,8 kg
11,9 kg
11,9 kg
16,2 kg
16,2 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
150 W
150 W
180 W
180 W
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
42LF25**
MODELS
MODELLER
Boyutlar
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
A¤›rl›k
sehpa ile
1032,8 mm x 742,3 mm x 289,0 mm
1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm
sehpas›z
1032,8 mm x 670,1 mm x 92,0 mm
1032,8 mm x 670,1 mm x 92,0 mm
sehpa ile
sehpas›z
23,6 kg
21,0 kg
23,6 kg
21,0 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
CI Modülü Boyutu
(Genifllik x Yükseklik x Derinlik)
Ortam Koflulu
■
EK
164
42LF2510-ZB
42LF2500-ZA
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Çal›flma S›cakl›¤›
Çal›flma Esnas›ndaki
Nem Oran›
0 C den 40 C ye
Depolama S›cakl›¤›
Depolama Nemi
-20 C den 60 C ye
% 85’ten az
% 85’ten az
Kaliteyi iyilefltirmek için, yukar›da gösterilen özellikler haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
MODELLER
Boyutlar
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
A¤›rl›k
A¤›rl›k
A¤›rl›k
801,8 mm x 544,1 mm x 79,0 mm
919,6 mm x 610,3 mm x 89,0 mm
1032,8 mm x 670,1 mm x 92,0 mm
sehpa ile
sehpas›z
13,4 kg
18,8 kg
11,9 kg
16,2 kg
23,6 kg
21,0 kg
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
150 W
180 W
AC 100-240 V~50 / 60 Hz
210 W
19LD3**
22LD3**
19LD320-ZA
22LD320-ZA
sehpa ile
462,4 mm x 353,0 mm x 171,0 mm
533,4 mm x 397,0 mm x 171,0 mm
sehpas›z
462,4 mm x 308,0 mm x 65,0 mm
533,4 mm x 351,7 mm x 65,0 mm
sehpa ile
sehpas›z
3,8 kg
3,6 kg
4,8 kg
4,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
30 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
50 W
26LD3**
32LD3**
26LD320-ZA
32LD320-ZA
sehpa ile
667,0 mm x 504,0 mm x 224,0 mm
805,0 mm x 583,0 mm x 224,0 mm
sehpas›z
667,0 mm x 446,2 mm x 80,0 mm
805,0 mm x 528,0 mm x 79,9 mm
sehpa ile
sehpas›z
8,9 kg
7,8 kg
11,5 kg
10,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
CI Modülü Boyutu
Çal›flma S›cakl›¤›
Çal›flma Esnas›ndaki
Nem Oran›
Depolama S›cakl›¤›
Depolama Nemi
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
EK
(Genifllik x Yükseklik x Derinlik)
■
42LG2100-ZA
sehpas›z
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
Ortam Koflulu
37LG2100-ZA
1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm
MODELS
MODELLER
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
32LG2100-ZA
32LG2200-ZA
919,6 mm x 682,3 mm x 293,8 mm
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
Boyutlar
42LG2***
801,8 mm x 604,2 mm x 227,3 mm
MODELLER
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
37LG2***
sehpa ile
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
Boyutlar
32LG2***
0 C den 40 C ye
% 85’ten az
-20 C den 60 C ye
% 85’ten az
Kaliteyi iyilefltirmek için, yukar›da gösterilen özellikler haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
165
EK
50PS70**
60PS70**
50PS7000-ZA
60PS7000-ZA
sehpa ile
1228,8 mm x 835,8 mm x 309 mm
1465,4 mm x 986,4 mm x 371 mm
sehpas›z
1228,8 mm x 784,5 mm x 78,9 mm
1465,4 mm x 932,2 mm x 82,1 mm
sehpa ile
sehpas›z
38,1 kg
34,1 kg
53,3 kg
46,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
490 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
580 W
50PS80**
60PS80**
50PS8000-ZA
60PS8000-ZA
sehpa ile
1228,8 mm x 835,8 mm x 309 mm
1465,4 mm x 986,4 mm x 371 mm
sehpas›z
1228,8 mm x 795,1 mm x 78,9 mm
1465,4 mm x 926,7 mm x 82,1 mm
sehpa ile
sehpas›z
38,3 kg
34,3 kg
53,6 kg
46,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
490 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
580 W
MODELLER
Boyutlar
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
A¤›rl›k
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
MODELS
MODELLER
Boyutlar
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
A¤›rl›k
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
CI Modülü Boyutu
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Genifllik x Yükseklik x Derinlik)
Ortam Koflulu
Çal›flma S›cakl›¤›
Çal›flma Esnas›ndaki
Nem Oran›
Depolama S›cakl›¤›
Depolama Nemi
Desteklenen film dosyalar›
■
EK
166
0 C den 40 C ye
% 85’ten az
-20 C den 60 C ye
% 85’ten az
Bkz. sayfa 90
Kaliteyi iyilefltirmek için, yukar›da gösterilen özellikler haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
42PQ35**
50PQ35**
42PQ3500-ZB
50PQ3500-ZB
sehpa ile
1031,2 mm x 720,9 mm x 308,0 mm
1216,7 mm x 818,1 mm x 353,0 mm
sehpas›z
1031,2 mm x 656,7 mm x 80,8mm
1216,7 mm x 759,0 mm x 83,0 mm
sehpa ile
sehpas›z
24,3 kg
22,2 kg
33,7 kg
31,2 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
320 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
430 W
MODELS
MODELLER
Boyutlar
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
A¤›rl›k
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
CI Modülü Boyutu
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Genifllik x Yükseklik x Derinlik)
Ortam Koflulu
Çal›flma S›cakl›¤›
Çal›flma Esnas›ndaki
Nem Oran›
Depolama S›cakl›¤›
Depolama Nemi
Desteklenen film dosyalar›
■
0 C den 40 C ye
% 85’ten az
-20 C den 60 C ye
% 85’ten az
Bkz. sayfa 104
Kaliteyi iyilefltirmek için, yukar›da gösterilen özellikler haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
EK
167
EK
MODELS
MODELLER
Boyutlar
(Genifllik x Yükseklik x
Derinlik)
A¤›rl›k
42PQ65**
50PS65**
42PQ6500-ZA
50PS6500-ZA
sehpa ile
1040,8 mm x 725,8 mm x 308 mm
1228,8 mm x 824,6 mm x 353,0 mm
sehpas›z
1040,8 mm x 669,2 mm x 76,8 mm
1228,8 mm x 772,0 mm x 78,9 mm
sehpa ile
sehpas›z
25,3 kg
23,3 kg
36,3 kg
33,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
320 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
490 W
Güç gereksinimi
Güç Tüketimi
CI Modülü Boyutu
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Genifllik x Yükseklik x Derinlik)
Ortam Koflulu
0 C den 40 C ye
Çal›flma S›cakl›¤›
Çal›flma Esnas›ndaki
Nem Oran›
% 85’ten az
-20 C den 60 C ye
Depolama S›cakl›¤›
Depolama Nemi
% 85’ten az
Desteklenen film dosyalar›
■
Bkz. sayfa 104
Kaliteyi iyilefltirmek için, yukar›da gösterilen özellikler haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
Televizyon Sistemi
Program Kapsam›
Dijital TV
Analog TV
DVB-T
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,
DVB-C (Yaln›zca ‹sveç, Finlandiya)
SECAM L/L’
VHF, UHF
VHF: E2 den E12’ye, UHF: E21’den E69’a
CATV: S1’den S20’ye, HYPER: S21’den S47’ye
Harici Anten Empedans›
EK
168
75 Ω
75 Ω
IR KODLARI
* Bu özellik her modelde mevcut de¤ildir.
Kod (H.desimal)
95
08
0B
79
F0
45
43
AB
40
41
07
06
44
28
AA
30
02
03
1E
09
00
01
10~19
53
1A
72
71
63
61
20
21
39
7E
65
‹fllev
Enerji tasarrufu
GÜÇ
G‹R‹fi
RATIO
TV/RAD
HIZLI MENÜ
MENÜ
KILAVUZ
Yukar› (
)
Afla¤› (
)
Sol ( )
Sa¤ ( )
TAMAM ( )
RETURN/ÇıKıfl
INFO i (B‹LG‹)
AV MODU
+
FAV ( MARK )
MUTE
P
P
Numara Tuflu 0~9
L‹STE
HIZLI GÖRÜNTÜLEME
KIRMIZI Tufl
YEfi‹L Tufl
SARI Tufl
MAV‹ Tufl
MET‹N
T.Seçene¤i
ALTYAZI
SIMPLINK
FREEZE (DONDUR)
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
Not
TUfiU
TUfiU (GÜÇ AÇIK/KAPALI)
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
TUfiU
EK
169
EK
HAR‹C‹ KONTROL C‹HAZI KURULUMU
RS-232C Kurulumu
RS-232C (seri ba¤lant› noktas›) girifl jak›n› harici
bir kumanda cihaz›na (örne¤in bir bilgisayar
veya bir A/V kontrol sistemi) ba¤layarak ürün
fonksiyonlar›n› d›flar›dan kontrol edebilirsiniz.
Kontrol cihaz›n›n seri portunu, ürün arka panosundaki RS-232C jak›na ba¤lay›n›z.
Not: RS-232C ba¤lant› kablolar› ürünle birlikte
verilmez.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
?@@@@@@??I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Me@@@@@@
?
?@@@@@@?eN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?e@@@@@@
?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
??
?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
??
?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xe??
?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X??
?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@?e?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@?e?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@?f?I4@@@@@@@@@@@@@@0M?f@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@?he?@@@@@hf@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@?he?@@@@@hf@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@?he?@@@@@hf@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@?he?@@@@@hf@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@?he?@@@@@hf@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@?he?@@@@@hf@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@?he?@@@@@hf@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@?he?@@@@@hf@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?3@@@@@?he?@@@@@hf@@@@@5
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@?he?@@@@@hf@@@@0Y
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6
?@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Konnektör tipi; D Tipi 9 pim Erkek
No.
Pim ad›
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ba¤lant› yok
RXD (Veri al)
TXD (Veri gönder)
DTR (DTE taraf› haz›r)
TOPRAK
DSR (DCE taraf› haz›r)
RTS (Gönderme iste¤i)
CTS (Göndermeye aç›k)
Ba¤lant› yok
1
5
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?hg
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?hg
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kh
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?f
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Kf
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xe
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1e
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5e
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Ye
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?e
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?f
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?g
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hg
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?hg
6
9
RS-232C Konfigürasyonlar›
7 Te
EK
170
Konf gürasyon ar Standart RS 232C kab osu
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
3 Kab o u Konf gürasyon (Standart de¤ )
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
Kimlik ayar› (Set ID)
Bu fonksiyonu, cihaz kimlik numaras›n› belirlemek için kullan›n›z.
‘Gerçek Veri Eflleme’ tablosuna baflvurunuz. sayfa 175
OPS‹YON
Kaydır
OPS‹YON
Tamam
Kaydır
E
: On
SIMPLINK
: On
Tufl Kilidi
: Kapal›
Tufl Kilidi
: Kapal›
Basit Menü
Basit Menü
Set
ID Ayarla
Kimli¤i
Tamam
E
SIMPLINK
Set
ID Ayarla
Kimli¤i
::11
::11
Güç Göstergesi
Güç Göstergesi
F
1
Demo Modu
: On
Demo Modu
: On
Mod Ayarı
:Ma¤aza Demosu
Mod Ayarı
:Ma¤aza Demosu
Kapat
G
Fabrika Ayarları
Fabrika Ayarları
1 MENU
OPS‹YON seçene¤ini belirleyiniz.
2
OK
3
OK
Kimli¤i Ayarla’n› seçiniz.
‹stedi¤iniz TV Kimlik numaras›n› seçmek için Kimli¤i Ayarla‘n›
ayarlay›n›z. K‹ML‹K AYARI ayar aral›¤› 1 -99’dur.
EK
• Bir önceki menü ekran›na gitmek için RETURN (GER‹ DÖN)tufluna bas›n›z.
171
EK
‹letiflim Parametreleri
■
■
■
■
Baud h›z› : 9600 bps (UART)
Veri uzunlu¤u : 8 bit
Parite : Yok
■
■
Durdurma biti: 1 bit
‹letiflim kodu : ASCII kodu
Çapraz ba¤l› (ters) kablo kullan›n›z.
Gönderim / Alma Protokolü
Gönderim
[1. Komut][ 2. Komut][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Komut Baflvuru Listesi
KOMUT
1
EK
01. Güç
02. En-Boy Oran›
03. Ekran karartma
04. Ses kapatma
05. Ses Seviyesi Kontrolü
06. Kontrast
07. Parlakl›k
08. Renk
09. Ton
10. Netlik
11. OSD Seç
12. Uzak. kum. kilit modu
13. Tiz
14. Bass
15. Denge
16. Renk S›cakl›¤›
17. ISM Metodu
18. Enerji tasarrufu
19. Oto. Konfigürasyon
20. Ayar Komutu
21. Kanal Ekleme/Atlama
22. Tufl
23. Arka Iflık
24. Girifl seçimi (Ana)
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
j
j
j
m
m
m
m
x
DATA
KOMUT
2
(Heksadesimal)
a
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
r
s
t
u
p
q
u
a
b
c
g
b
00’dan 01’e
(Bkz. s. 173)
00’dan 01’e
00’dan 01’e
00’dan 64’a
00’dan 64’a
00’dan 64’a
00’dan 64’a
00’dan 64’a
00’dan 64’a
00’dan 01’e
00’dan 01’e
00’dan 64’a
00’dan 64’a
00’dan 64’a
00’dan 02’e
(Bkz. s. 175)
00’dan 04’e
01
(Bkz. s. 175)
00’dan 01’e
Key C ode.
00’dan 64’a
(Bkz. s. 176)
* 17 ile 23 aras›nda, ekranda menü görüntülenmez.
* [1. Komut] : TV’yi kontrol etmek üzere ilk komut.
(j, k, m veya x)
* [2. Komut] : TV’yi kontrol etmek üzere ikinci
komut.
* [Set ID] :
Seçim menüsünde, istenen monitör
kimlik numaras›n› seçmek üzere set
kimli¤ini ayarlayabilirsiniz. Ayar
aral›¤› 1 ~ 99’dur. Set ID. ‘0’›
seçerken, ba¤l› bulunan her set
kontrol edilir. Set ID. menüde onluk
sistemle (1’den 99’a), gönderme/alma
protokolünde ise onalt›l›k sistemle
(0x0’dan 0x63’e) gösterilir.
* [Data] :
Komut verisini göndermek için.
Komutun durumunu okumak için ‘FF’
verisini gönderiniz.
* [Cr] :
Sat›rbafl› Yapmak
ASCII kodu ‘0x0D’
*[ ] :
ASCII kodu ‘boflluk (0x20)’
OK Al›nd› Bildirimi
[2. Komut][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Cihaz normal veri al›rken bu formatta ACK
(al›nd› bildirimi) gönderir. Bu s›rada e¤er veri,
veri okuma moduysa, bu o anki durum verisini
belirtir. E¤er veri, veri yazma moduysa, PC’nin
verisini geri gönderir.
Hata Al›nd› Bildirimi
[2. Komut][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* Cihaz, uygulanamaz fonksiyonlara veya
iletiflim hatalar›na iliflkin anormal veriler
al›rken bu formatta ACK (al›nd› bildirimi) gönderir.
* Not: Dvix veya EMF gibi USB ifllemleri s›ras›nda Power
(ka) (Güç; komut: ka) ve Key (mc) (Tufl; komut: mc)
Data 00: Geçersiz kod
d›fl›ndaki hiçbir komut çal›flt›r›lmaz ve NG olarak ifllenir.
172
01. Güç (Komut k a)
TV’nin Açma/Kapama kontrolü içindir.
Gönderim
04. Ses Kapatma (Komut: k e)
Ses susturma Aç›k/Kapal› kontrolü için.
Susturma ayar›n› uzaktan kumanda üstündeki MUTE
tufluyla da yapabilirsiniz.
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Gönderim
Data 00: Güç Kapal›
Ack
[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
01 : Açma
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Güç Aç›k/Kapal› durumunu göstermek için.
Gönderim
[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Benzer flekilde, e¤er di¤er fonksiyonlar bu formatta ‘0xFF’ verisi gönderirlerse, Al›nd› bildirim
verisi geri beslemesi, herbir fonksiyonla ilgili
durumu belirtir.
* TV gücü Aç›k iken ekranda OK Ack., Error Ack.
ve di¤er mesajlar görüntülenebilir.
02. En-boy Oran› (Komut : k c) (Ana Görüntü Boyutu)
Ekran format›n› ayarlamak için. (Ana resim format›) Ekran format›n› HIZLI MENÜ veya RES‹M
menüsündeki En-Boy Oran›n› kullanarak da
ayarlayabilirsiniz.
Gönderim
[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]]
Data 01: Normal ekran (4:3)
02: Genifl ekran (16:9)
04 : Yakınlafltırma
06 : Orijinal
Ack
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Ses Seviyesi Kontrolü (Komut : k f)
Ses seviyesini ayarlamak için.
Ses seviyesini uzaktan kumanda üstündeki VOLUME tufllar›yla da ayarlayabilirsiniz.
Gönderim
Ack
Data 00: Ses susturma aç›k (Ses kapal›)
01: Ses susturma kapal› (Ses aç›k)
Ack
[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 ’dan Maks.: 64
* ‘Gerçek veri eflleme 1’ tablosuna
baflvurunuz. Bkz. sayfa 175.
Ack
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Kontrast (Komut : k g)
Ekran kontrast›n› ayarlamak için.
Kontrast› RES‹M menüsünden de ayarlayabilirsiniz.
Gönderim
[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
07 : 14:9
Data Min : 00 ’dan Maks.: 64
09 : Tam Genifl
* ‘Gerçek veri eflleme 1’ tablosuna
0B : Sadece Tarayın
baflvurunuz. Bkz. sayfa 175.
10’dan 1F’e Film
Ack
Yak›nlaflt›rma 1’den 16’ya
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* PC giriflini kullanarak, en-boy oran›n› 16:9 veya
4:3 olarak seçebilirsiniz.
* DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50 Hz /
60 Hz, 1080P 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz),
Komponent (720P, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz)
modunda, Sadece Tarayın kullan›labilir.
* Full Wide (Tam Genifl) özelli¤i yaln›zca
ATV, AV1,2,3 için desteklenir.
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Parlakl›k (Komut : k h)
Ekran parlakl›¤›n› ayarlamak için.
Parlakl›¤› RES‹M menüsünden de ayarlayabilirsiniz.
Gönderim
[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 ’dan Maks.: 64
* ‘Gerçek veri eflleme 1’ tablosuna
baflvurunuz. Bkz. sayfa 175.
Ack
[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data 00: Ekran karartma kapal› (Görüntü aç›k)
Video sesi kapal› özelli¤i devre d›fl›
01: Ekran karartma aç›k (Görüntü kapal›)
10 : Video sesi kapal› özelli¤i etkin
Ack
08. Renk (Komut : k i)
Ekran rengini ayarlamak için.
Rengi RES‹M menüsünden de ayarlayabilirsiniz.
Gönderim
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
*Yaln›zca video sesi kapal› özelli¤i etkin durumdayken,
TV Ekran Üstü Gösterim (OSD) menüsünü görüntüler.
Ancak Ekran sesi kapal› özelli¤inin etkin oldu¤u
durumda, TV’de Ekran Üstü Gösterim (OSD) menüsü
görüntülenmez.
EK
03. Ekran Karartma (Komut: k d)
Ekran karartma Aç›k/Kapal› seçimi için.
Gönderim
Data Min : 00 ’dan Maks.: 64
* ‘Gerçek veri eflleme 1’ tablosuna
baflvurunuz. Bkz. sayfa 175.
Ack
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
173
EK
09. Ton (Komut: k j)
Ekran tonunu ayarlamak için.
Tonu RES‹M menüsünden de ayarlayabilirsiniz.
13. Tiz (Komut: k r)
G Sesin tizli¤ini ayarlamak içindir.
Tizli¤i SES menüsünden de ayarlayabilirsiniz.
Gönderim
Gönderim
[k] [j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 ’dan Maks.: 64
* ‘Gerçek veri eflleme 1’ tablosuna
baflvurunuz. Bkz. sayfa 175.
Ack
Data K›rm›z› : 00 ’dan Yeflil : 64
* ‘Gerçek veri eflleme 1’ tablosuna
baflvurunuz. Bkz. sayfa 175.
Ack
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Netlik (Komut: k k)
14. Bass (Komut : k s)
Ekran netli¤ini ayarlamak için.
Netli¤i RES‹M menüsünden de ayarlayabilirsiniz.
Gönderim
G Sesin bas›n› ayarlamak içindir.
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 ’dan Maks.: 64
* ‘Gerçek veri eflleme 1’ tablosuna
baflvurunuz. Bkz. sayfa 175.
Ack
Data Min : 00 ’dan Maks.: 64
* ‘Gerçek veri eflleme 1’ tablosuna
baflvurunuz. Bkz. sayfa 175.
Ack
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
11. OSD Seç (Komut: k l)
Uzaktan kumanda ederken OSD (Ekranüstü
Gösterim) Aç›k/Kapal› seçimi için.
Gönderim
Bas› SES menüsünden de ayarlayabilirsiniz.
Gönderim
[k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
15. Denge (Komut : k t)
Denge ayar› için.
Denge ayar›n› AUDIO (Ses) menüsünden de yapabilirsiniz.
Gönderim
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: OSD kapal›
Ack
Data Min : 00 ’dan Maks.: 64
* ‘Gerçek veri eflleme 1’ tablosuna
baflvurunuz. Bkz. sayfa 175.
Ack
01 : OSD aç›k
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Uzaktan kumanda kilit modu (Komut: k m)
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Monitör ve uzaktan kumanda üstündeki ön
pano kontrollerini kilitlemek için.
Gönderim
16. Renk S›cakl›¤› (Komut : k u)
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Kilit kapal›
Ack
01 : Kilit aç›k
[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Uzaktan kumanday› kullanm›yorsan›z bu modu
kullan›n›z. Ana güç aç›ld›¤›nda/kapand›¤›nda,
d›flardan kontrol kilidi etkisiz hale gelir.
* Local Power Key (Yerel Güç Tuflu) düzgün
EK
174
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
çal›fl›r.
Renk s›cakl›¤›n› ayarlamak için. Renk s›cakl›¤›n›
RES‹M menüsünden de ayarlayabilirsiniz.
Gönderim
[k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Orta
Ack
01 :So¤uk
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
02: S›cak
20. Ayar Komutu (Komut: m a)
17. ISM Metodu(Sadece Plasma TV) (Komut: j p)
ISM yöntemini kontrol etmek için. ISM yöntemini
OPS‹YON menüsünden de ayarlayabilirsiniz.
Gönderim
Kanal› afla¤›daki fiziksel numaralardan
birine ayarlay›n›z.
Gönderim
[m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]
[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 02: Orbiter
04: Beyaz Yıkama
08: Normal
20 : Renk Yıkama
Ack
[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
18. Enerji tasarrufu (Komut: j q)
G TV’nin güç tüketimini azaltmak içindir. Güç
Tasarrufunu SEÇENEK menüsünden de ayarlayabilirsiniz.
Gönderim
[j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Yüksek kanal verisi
Data 01: Düflük kanal verisi
ör. No. 47 -> 00 2F (2FH)
No. 394 -> 01 8A (18AH),
DTV No. 0 -> Dikkate almay›n›z
Data 02
0x00 : ATV Ana
0x10 : DTV Ana
0x20 : Radyo
Kanal veri aral›¤›
Analog - Min: 00 ’dan Maks.: 63 (0’dan 99’a)
Dijital - Min: 00 ’dan Maks.: 3E7 (0’dan 999’a)
(‹sveç, Finlandiya, Norveç, Danimarka, ‹rlanda Hariç)
Dijital - Min: 00 ’dan Maks.: 270F (0’dan 9999’a)
(Yaln›zca ‹sveç, Finlandiya, Norveç, Danimarka, ‹rlanda
için Geçerli)
Ack
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Enerji Tasarrufu
‹fllevi
Düzey
7 6 5 4
3 2 1 0
0 0 0 0 Düflük Güç
0 0 0 0
Kapalı
0 0 0 0 Düflük Güç
0 0 0 1
Minimum
0 0 0 0 Düflük Güç
0 0 1 0
Orta
0 0 0 0 Düflük Güç
0 0 1 1
Maksimum
0 0 0 0 Düflük Güç
0 1 0 0
Otomatik
0 0 0 0 Düflük Güç
0 1 0 1
Ekran Kapal› (sadece
LCD TV/LED LCD TV)
0 0 0 1 Ak›ll› Sensör
0 0 0 1 Ak›ll› Sensör
0 0 0 0 Düflük(sadece
P l a s m a T V)
0 0 0 1 Orta(sadece
P l a s m a T V)
0 0 0 1 Ak›ll› Sensör
0 0 1 0 Yüksek(sadece
P l a s m a T V)
Aç›klama
Data Min : 00 ’dan Maks.: 7DH
21. Kanal Ekleme/Atlama (Komut: m b)
Geçerli Program›n durum atlamas›n›
ayarlamak için.
Gönderim
[m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Atla
01: Ekle
Ack
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Ack
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
(için hariç 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***, 50/60PS70**, 50/60PS80**,
42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
19. Otomatik Konfigürasyon (Komut: j u)
[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01 : Ayarlanacak
Ack
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Gerçek veri eflleme 2
A : Ad›m 10 (Set ID 10)
00:-40
01 :-39
02:-38
F : Ad›m 15 (Set ID 15)
10 : Ad›m 16 (Set ID 16)
28 : 0
00 :
Ad›m 0
64 : Ad›m 100
6E : Ad›m 110
4E : +38
4F : +39
50 : +40
EK
Otomatik olarak görüntü konumunu ayarlamak ve görüntü titremesini en aza indirmek
için. Sadece RGB (PC) modunda çal›fl›r.
Gönderim
* Gerçek veri eflleme 1
73 : Ad›m 115
74 : Ad›m 116
C7 : Ad›m 199
FE : Ad›m 254
FF : Ad›m 255
175
EK
22. Tufl (Komut: m c)
IR uzaktan kumanda tufl kodunu göndermek için.
Gönderim
24. Girifl seçimi (Komut: x b)
(Ana Resim Girifli)
Ana resim için girifl kayna¤›n› seçmek için.
Gönderim
[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Kilit kodu – Bkz. sayfa 169.
[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Yap›s›
Ack
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
MSB
0
LSB
0
0
0
Harici Girifl
23. Arka Plan Ifl›¤›n›n Kontrolü (Komut: m g)
(sadece LCD TV//LED LCD TV)
0
0
0
Girifl Numaras›
Harici Girifl
Data
Arka Plan Ifl›¤›n› kontrol etmek için.
Gönderim
0
0
0
0
DTV
[m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
0
0
0
1
Analog
Data : data Min: 00 ’dan Max: 64
0
0
1
0
AV
0
1
0
0
Bileflen
0
1
0
1
RGB
1
0
0
1
HDMI
Ack
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Girifl Numaras›
Data
0
0
0
0
Girifl1
0
0
0
1
Girifl2
0
0
1
0
Girifl3
Ack
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
EK
176
0
Aç›k kaynak yaz›l›m bildirimi
Bu üründe kullan›lan GPL yürütülebilirleri ve LGPL/MPL kütüphanesi GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1
Lisans Anlaflmalar›’na tabidir:
GPL YÜRÜTÜLEB‹L‹RLER‹:
• Linux kernel 2.6
• busybox
• lzo
LGPL KÜTÜPHANELER‹:
• uClibc
MPL KÜTÜPHANELER‹:
• Nanox
LG Electronics, LG Electronics’in “opensource@lge.com” adresinden e-posta ile istenmesi halinde
da¤›t›m, ortam maliyeti, nakliye ve ifllem yapma maliyetlerini kapsayan bir ücret karfl›l›¤›nda CD
ROM’da kaynak kodunu sa¤lar.
Bu teklif, bu ürünün LG Electronics taraf›ndan da¤›t›m tarihinden itibaren üç (3) y›ll›¤›na geçerlidir.
GPL, LGPL ve MPL lisanslar›n›n bir kopyas›n› from http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl2.0.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html, http://www.mozilla.org/MPL/MPL1.1.html adresinden temin edebilirsiniz.
Ayr›ca, GPL, LGPL lisanslar›n›n çevirilerini http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html ve http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html ve adreslerinden
edinebilirsiniz.
Bu yaz›l›m, Ba¤›ms›z JPEG Grubu’nun çal›flmalar›n›n bir bölümüne dayan›r
telif hakk› © 1991 – 1998, Thomas G. Lane.
Bu ürün afla¤›dakileri kapsar
• libpng kitapl›¤›: Telif hakk› © 2004 Glenn Randers-Pehrson
• Zlib s›k›flt›rma kitapl›¤›: Telif Hakk› © 1995-2002 Jean-loup Gailly ve Mark Adler.
• Tinyxml kitapl›¤›: Telif hakk› (c) 2000-2006 Lee Thomason
EK
177
EK
Kullanım süresi 10 yıldır. ( Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça
temin süresi ).
NAKL‹YE VE TAfiIMA SIRASINDA D‹KKAT ED‹LMES‹ GEREKENLER
1- Cihazın fiflini prizden çıkarınız
2- Taflıma sırasında ekranı düflürmeyin , sarsmayarak darbe görmesini önleyiniz.
3- Ürünü normal kullanma konumunda taflıyınız, mümkünse orjinal malzemesiyle paketleyerek
taflıyın .
4- Taflıma sırasında cihazın üstüne a¤ır bir fley koymayınız.
5- Mümkünse iki kifli taflıyınız.
6- Kesinlikle cihazınızı panel üzerine yatırmayınız.
ENERJ‹ TASARRUF B‹LG‹LER‹
1- Plazma veya LCD TV nizi kullanmadı¤ınız sürede kapalı tutun
2- Uzun süre kullanmayacaksınız cihazın fiflini muhakkak çıkarın
3- Kısa aralıklarda cihazınızı stand-by konumunda bırakabilirsiniz
EK
178
YETK‹L‹ SERV‹S L‹STES‹
fiehir
Yetkili Servis
Adres
ADANA
TEKN‹K ELEKTRON‹K
GÜZELYALI MAH. U⁄UR MUMCU BLV. TOHUMCUO⁄LU APT. NO:10/D SEYHAN
Telefon
0322 231 12 65
ADANA
DATA ELEKTRON‹K
REfiATBEY MAH.CUMHUR‹YET CAD.NO:5 SEYHAN
0322 456 25 72
ADIYAMAN
TEKN‹K ELEKTRON‹K
GÖLEBATMAZ CAD. ORMAN B‹NASI ARKASI NO:94/B
0416 216 12 62
ANKARA
MERKEZ ELEKTRON‹K
2. MESA 12. CAD. NO: 61 BATIKENT
0312 255 67 68
ANKARA
S‹MGE ELEKTRON‹K
BA⁄CI CAD. NO: 20/A ETL‹K
0312 325 18 76
ANKARA
GÜNEfi ELEKTRON‹K
GÜÇLÜ KAYA MAH.S‹LEL‹LER CAD.NO.15/B KEÇ‹ÖREN
0312 359 21 36
ANKARA
S‹STEM ‹LET‹fi‹M
TURAN GÜNEfi BULVARI 4. CAD. 69/A ÇANKAYA
0312 442 17 37
ANKARA
ONUR ELEKTRON‹K EfiYA
HOfiDERE CAD. HAL‹TZ‹YA SOK. 4/A ÇANKAYA
0312 442 04 42
PINARBAfiI MAH. BEfi‹KTAfi SOK. NO: 28/C KEÇ‹ÖREN
0312 357 08 08
0312 367 64 64
SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
ANKARA
TÜDEfi ELEKTRON‹K TUR‹ZM
T‹C. SAN. LTD. fiT‹.
ANKARA
Y‹⁄‹TLER ELEKTRON‹K
MEHMET AL‹ ALTUN CAD. NO: 13/B AKDERE
ANTALYA
MEHMET ÖZDEM‹R
fi‹R‹NYALI MAH.1486 SOK.MEHMET HAMURLU APT.NO:16/1
0242 316 51 61
ANTALYA
fiENGÖZ ELEKTRON‹K
SARAY MAH.MEHMET ÇAVUfi SOK.CEB‹ APT.NO.11 ALANYA
0242 512 37 85
ANTALYA
YILDIRIM ELEKTRON‹K
KIZILSARAY MAH. 81.SOK GÜVEN APT. NO.24
0242 241 30 85
ANTALYA
OLCAY ELEKTRON‹K
YUKARI PAZARCI MAH.M.AK‹F ERSOY CAD.4072 SOK.NO.5 MANAVGAT
0242 746 76 03
ANTALYA
ERTUNÇ ELEKTRON‹K
fiEKERHANE MAH.ÖZEL HAYAT HASTANES‹ KARfiISI ALANYA
0242 513 63 14
BURSA
KURTULUfi ELEKTRON‹K
BEYAZID CAD. KASAPO⁄LU PLAZA NO:24/11
0224 372 31 47
BURSA
ULUDA⁄ ELEKTRON‹K
fiEHREKÜSTÜ MAH. DE⁄‹RMEN SOKAK NO:7/46
0224 224 06 68
DEN‹ZL‹
CEZAY‹RL‹ ELEKTRON‹K
BAKIRLI MAH.‹ZM‹R BULVARI NO:183
0258 371 81 91
D‹YARBAKIR
TELEV‹ZYON HASTANES‹
KURT‹SMA‹L PAfiA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO: 9
0412 224 39 79
ELAZI⁄
GRUP ELEKTRON‹K
RIZA‹YE MAH.‹ZZETPAfiA CAD.NO.30 ELAZI⁄
0424 233 38 27
ERZURUM
ERZURUM ELEKTRON‹K
A. YONCALIK MAH. fiER‹FEFEND‹ CAD. ALPEREN S‹TES‹ NO. 8
GAZ‹ANTEP
ÜNAL fiENSÖYLER ELEKTRON‹K SANAY‹ DE⁄‹RM‹ÇEM MH.MUAMMER AKSOY BULV.8 NL.SK.NO:17/A fiEH‹TKAM‹L
GAZ‹ANTEP
ATEfi SO⁄UTMA
B‹NEVLER MAH.ABDULKAD‹R AKSU BULV.68 NOLU SOK.PARK APT. ALTI NO:4
0342 360 86 86
‹STANBUL
ELEKTRO CENTER ELEKTRON‹K
HATBOYU CAD. CAN‹K PASAJI NO:2/69 YEfi‹LKÖY
0212 663 56 08
0442 213 83 81
0342 215 15 78
VE T‹CARET L‹M‹TED fi‹RKET‹
SAN. VE T‹C.LTD.fiT‹.
‹STANBUL
MTV ELEKTRON‹K SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹
PAZARBAfiI MAH. LOKMANCIO⁄LU SK. NO:11/A ÜSKÜDAR
0216 391 73 63
‹STANBUL
ECE ELEKTRON‹K SAN.‹Ç VE
SAHRAYICED‹T MAH.ATATÜRK CAD.D‹LKUM S‹T.NO:55-4 KADIKÖY
0216 386 90 66
DIfi T‹C.LTD.fiT‹
‹STANBUL
HAKAN ELEKTRON‹K
PINARTEPE MAH. ATATÜRK CAD. BADEM SOK. NO:6 GÜRPINAR-BÜYÜKÇEKMECE
0212 880 12 72
‹STANBUL
KAFKAS ELEKTRON‹K
HAREKET ORDUSU SK. NO.20 BAHÇEL‹EVLER
0212 502 52 98
‹STANBUL
AYDIN V‹DEO
HAM‹D‹YE CAD. fiAH. AS HAN KAT:2 NO:36/28 S‹RKEC‹
0212 526 23 30
‹ZM‹R
NAMIK KIRAR
SAN. S‹T. 6. SOK. NO:29 ÖDEM‹fi
0232 544 85 51
‹ZM‹R
TEKN‹K ELEKTON‹K
FEVZ‹ ÇAKMAK CAD. NO:74 fi‹R‹NYER
0232 448 19 91
‹ZM‹R
ÇANKAYA D‹J‹TAL ELEKTRON‹K SERV‹S
1372 SOKAK NO:17/1-A ÇANKAYA
0232 425 02 86
‹ZM‹R
TEKN‹K TELEV‹ZYON
1879 SOK. NO:61/A KARfiIYAKA
0232 369 61 75
‹ZM‹R
FEN ELEKTRON‹K
‹NÖNÜ CAD. NO:232/B-C HATAY
0232 227 13 90
HAYRULLAH MAH. MAL‹K EJDER CAD. ARIKAN S‹T. B/BLOK NO:24/C
0344 223 03 40
KAYSER‹
MIZRAK ELEKTRON‹K
FAT‹H MH.O⁄UZ CAD.SERGEN AP.ALTI NO: 11/A KOCAS‹NAN
0352 222 65 15
KIRIKKALE
KARDEfiLER ELEKTRON‹K
GÜZELTEPE MAH.CELAL AT‹K CAD.NO.41/B
0318 224 47 42
KOCAEL‹
ANIT ELEKTRON‹K
ATATÜRK BULVARI NO:27-29/3 ‹ZM‹T
0262 325 46 67
MALATYA
TAYFUN ELEKTRON‹K
KANAL BOYU KERNEK CAM‹‹ KARfiISI ‹PEK CAD.MISTO⁄LU APT:9/A
0422 323 54 68
0236 232 11 89
MAN‹SA
BALABAN ELEKTRON‹K
PEKER MAH. HAKKI ‹PL‹KÇ‹ CAD. N0: 35/A
MERS‹N
HAKAN ELEKTRON‹K
FAT‹H MAH.GMK BULVARI NO:43/D MEZ‹TL‹/MERS‹N
0324 336 80 86
MERS‹N
ÖZEMEK ELEKTRON‹K
‹HSAN‹YE MAH.fiAMAN APT.ALTI 4902 SK.NO.26/A
0324 336 22 01
MU⁄LA
ÖZLÜK ELEKTRON‹K
RECA‹ GÜREL‹ CAD. BAKKALO⁄LU PASAJI NO.30/22
0252 214 43 98
MU⁄LA
B‹RCAN ELEKTRON‹K
CUMHUR‹YET CAD. NO:137 ORTACA/
0252 282 25 17
R‹ZE
CEYLAN ELEKTRON‹K
PALANDÖKEN CADDES‹ NO. 6
0464 217 97 96
SAMSUN
MEGA ELEKTRON‹K
BAHÇEL‹EVLER MAH.100.YIL BULVARI NO:273
0362 230 69 62
fiANLIURFA
BAYER ELEKTRON‹K
MARD‹N YOLU CAD. T‹CARET L‹SES‹ KARfiISI ABUZERO⁄LU APT. 76/A
0414 312 15 18
TRABZON
Natural SOUND
FAT‹H MAHALLES‹ HACI Z‹YA HAB‹BO⁄LU CADDES‹ NO. 21
0462 224 41 55
EK
KAHRAMANMARAfi GÜNGÖR ELEKTRON‹K
179
LG ELECTRONICS
T‹CARET A.fi.
Kaptanpafla Mah. Piyalepafla Bulvarı No : 73
Ortado¤u Plaza Kat : 7
fiiflli - ‹stanbul - Turkey
Tel: ( 0 212 ) 314 52 52
Fax: ( 0 212 ) 222 61 44
Download PDF

advertising