LG | BX580 | LG BX580 kullanım kılavuzu

TÜRKÇE
KULLANIM KILAVUZU
Ağ 3D Blu-ray /
DVD Oynatıcısı
Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde
başvurmak için saklayın.
MODEL
BX580
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 1
2010.5.17 5:53:28 PM
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 2
2010.5.17 5:53:30 PM
Güvenlik Bilgileri
1
Güvenlik Bilgileri
ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ
AÇMAYIN
UYARI: ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN CİHAZ
KAPAĞINI (VEYA ARKA PANELİ) ÇIKARTMAYINIZ.
KULLANICI TARAFINDAN BAKIMI YAPILACAK PARÇA
BULUNMAMAKTADIR. BAKIM İÇİN YETKİN SERVİS
ELEMANLARINA BAŞ VURUN.
Bu bir eşkenar üçgen içerisinde
bulunan ve ucu ok ile gösterilen
yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün
içerisinde güçlü miktarda elektrik
şokuna neden olabilecek yalıtımsız
tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda
uyarmaktadır.
Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan
ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile
birlikte verilen kullanım kılavuzu
içerisinde önemli işletim ve bakım
(servis) yönergelerinin bulunduğunu
konusunda uyarmaktadır.
Dikkat Edilecek Hususlar ve
Uyarılar
UYARI: YANGIN VE ELEKTRİK ŞOKUNU ÖNLEMEK
İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ
BIRAKMAYIN.
UYARI: Bu cihazı bir kütüphane rafı veya benzeri dar
alanlar içerisine yerleştirmeyin.
UYARI: Havalandırma açıklıklarını kapamayın.
Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları
çerçevesinde yapın.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı
yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması
ve ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu
havalandırma açıklıkları hiçbir zaman ürünü
yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine
koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 3
1
hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını
karşılamayan kütüphane veya raf gibi yapılı yerlere
yerleştirilmemelidir.
Güvenlik Bilgileri
UYARI
3
UYARI: Bu cihaz bir Lazer Sistemi kullanır.
Bu ürünün doğru kullanımı için lütfen kullanım
kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilerde referans
amacı ile kullanmak için saklayın. Cihazınızın bakıma
gereksinimi olduğunda lütfen yetkili servisinizi arayın.
Bu kılavuz içerisinde tanımlananların dışında kontrol
ünitelerinin kullanılması, ayarlamalar veya diğer
tanımlanmayan işlevlerin yerine getirilmesi tehlikeli
şekilde radyasyona maruz kalmaya neden olabilir.
Lazer ışınına doğrudan maruz kalmamak için ürünü
açmayı denemeyiniz. Açıldığında görülebilen lazer
ışını vardır. LAZER IŞININA BAKMAYIN.
Güç kablosu hakkında UYARI
Pek çok cihaz için, sadece kendi güç fişlerinin tek bir
prize bağlanması önerilmektedir.
Bunun anlamı, bir elektrik prizinin sadece bir cihazı
beslemesi ve bu prizden başka bir bağlantı veya
yan besleme hatlarının çekilmemesidir. Bu kullanım
kılavuzunun özellikler sayfasına bakarak emin olun.
Duvar prizleri üzerinde aşırı yükleme yapmayın. Aşırı
yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar
prizleri, uzatma kabloları, aşırı kıvrılmış güç kabloları
veya hasarlı, çatlak kablo yalıtımı tehlike yaratır.
Bu durumlardan herhangi biri elektrik şokuna ve
yangına neden olabilir. Cihazınızın elektrik kablosunu
zaman zaman inceleyin ve herhangi bir eskime veya
yıpranma göze çarptığında, cihazınızı fişten çekin
ve kullanmayın. Kablonun yetkin bir servis elemanı
tarafından orijinalinin aynısı ile değiştirilmesini
sağlayın. Güç kablosunu, kıvrılma, düğüm olma,
delinme, kapalı kapı arasında kalma, üstüne basılma
gibi fiziksel ve mekanik zorlanmalardan koruyunuz.
Özellikle, prizleri, duvar fişini ve kablonun cihaza giriş
noktasını kontrol ediniz. Ana elektrik bağlantısını
kesmek istediğinizde ana bağlantı prizini fişten
2010.5.17 5:53:30 PM
4
Güvenlik Bilgileri
çekin. Cihazın kurulumunu yaparken, cihazın fişine
kolaylıkla erişebileceğinden emin olun.
”Bu cihaz taşınabilir pil veya akümülatör ile
donatılmıştır.
1
Güvenlik Bilgileri
Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde
cihazdan çıkarılması için: Eski pili veya pil grubunu
çıkarın, kurulum için izlediğiniz adımları ters sırada
yerine getirin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile
hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek
amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş
noktalarda bulunan toplama kutularına atın.
Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber
atmayın. Geri dönüşümlü pil ve akülerin kullanılması
önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa
maruz bırakılmamalıdır.
Kablosuz Ürünler için Avrupa Birliği Uyarısı
LG Electronics, bu ürün(lerin) 2004/108/EC,
2006/95/EC ve 2009/125/EC yönergelerinin
ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını
yerine getirdiğini beyan etmektedir.
Avrupa temsilcisi: LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
Hollanda (Tel : +31-(0)36-547-8888)
UYARI: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya
sıçrama) ve içerisinde su bulunan herhangi bir cisim
(vazo gibi) cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.
Eski cihazlarınızın atılması
1. Üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli
çöp bidonu sembolünün bir ürünün
üstünde olması, bu ürünün Avrupa
Birliği Yönergesi 2002/96/EC kapsamında
olduğunu belirtir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler,
normal çöplerden ayrı olarak hükümet
veya yerel idareler tarafından belirlenmiş
olan yerlere atılmalıdır.
3. Bu tip eski eşyalarınızın doğru
olarak atılması hem çevreye hem de
insan sağlına verilebilecek zararları
önleyecektir.
4. Bu tip eski eşyalarınızın atılması ile
ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki
belediyeye, çöp atım hizmeti veren
kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız
yerlere başvurabilirsiniz.
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 4
2010.5.18 9:58:36 AM
Güvenlik Bilgileri
TV Renk Sistemi Hakkında Önemli Duyuru
• AACS (İleri Erişim İçerik Sistemi) BD formatı için
içerik koruma sistemi olarak kabul edilmiştir.
Buna benzer olarak, CSS (İçerik Karıştırma Sistemi)
DVD formatı için oynatma, analog sinyal çıkışı
vb. için AACS korumalı içerik üzerinde belirli
kısıtlamalar uygular. Bu cihazın çalıştırılması ve
cihaz için kısıtlamalar, cihazınızın satın alınma
tarihine bağlı olarak, cihazın üretilmesinden sonra
AACS tarafından benimsenen veya değiştirilen
kısıtlamalar nedeni ile farklılık gösterebilir.
Bu oynatıcının renk sistemi oynatılan diske göre
değişkenlik gösterebilir.
• Buna ek olarak, BD-ROM Mark ve BD+ formatı
içerik koruma sistemine ek olarak kullanılmaktadır
ve BD-ROM Mark ve/veya BD+ korumalı içeriğin
oynatılması da dâhil olmak üzere bazı kısıtlamalar
getirebilir. AACS, BD-ROM Mark, BD+ veya bu
ürünle ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için
yetkili bir Müşteri Hizmetleri Merkezi ile temas
edin.
• Pek çok BD-ROM/DVD diskleri kopyalamaya
karşı şifrelenmiştir. Bu sebeple, oynatıcınızı VCR’
a değil, doğrudan televizyonunuza bağlamanız
gerekmektedir. Cihazın VCR’a bağlanması
durumunda kopyalamaya karşı korumalı disklerin
görüntülenmesinde bozuk görüntü alınmasına
neden olur.
Örneğin, NTSC renk sistemi ile kayda alınmış bir
disk gösterilirken görüntü NTSC sinyali olarak
görüntülenir.
Sadece çoklu sistem renkli televizyon bir oynatıcıdan
gönderilen tüm sinyalleri alabilir.
• Renkli bir PAL sistem televizyonunuz varsa,
NTSC’de kaydedilmiş disk ve videoları izlerken
görüntüler size çarpık olarak ulaşacaktır.
• Çoklu sistem renkli televizyon seti, gelen giriş
sinyaline göre otomatik olarak renk sistemini
değiştirir. Renk sisteminin otomatik olarak
değişmediği durumlarda, cihazınızı kapatıp tekrar
açtığınızda, ekran üzerinde normal görüntü elde
edilecektir.
1
Güvenlik Bilgileri
Telif Hakları Hakkında
5
• NTSC renk sisteminde kaydedilmiş bir disk
televizyonunuzda düzgün görüntü vermesine
rağmen, kayıt cihazınıza düzgün olarak
kaydedilemeyebilir.
• Bu ürün, A.B.D. patent ve diğer fikri mülkiyet
hakları ile korunan telif haklarını koruyucu
teknolojilerini içerisinde barındırmaktadır. Bu
telif haklarını koruyucu teknolojisi Macrovision
tarafından yetkilendirilmelidir ve aksi belirtilmediği
takdirde, ev kullanımı ve diğer sınırlı izleme amacı
ile kullanılabilir. Ters mühendislik çalışması ve
demontaj yasaklanmıştır.
• A.B.D. ve diğer ülkelerde geçerli olan Telif Hakları
Yasası, televizyon programlarının, videoların,
BD-ROM disklerin, DVD’lerin, CD’lerin diğer
malzemelerin yetkilendirilmeden kayıt edilmesi,
kullanılması, gösterilmesi ve dağıtımının yapılması
tazminat davası konusu olabilir ve/veya hukuki suç
teşkil eder.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 5
2010.5.17 5:53:30 PM
6
İçindekiler
3
Kurulum
14
TV ünitenize bağlantı
14
1
Güvenlik Bilgileri
3
Dikkat Edilecek Hususlar ve
Uyarılar
15
SIMPLINK nedir?
16
Bileşen Video Bağlantısı
16
Video/Ses (Sol/Sağ)
Bağlantısı
17
18
2
Hazırlık
8
Giriş
HDMI Bağlantısı
Çözünürlük Ayarı
Yükselticiye Bağlantı
18
Yükselticiye HDMI Çıkış
Üzerinden Bağlantı
19
Yükselticiye Dijital Ses Çıkışı
Üzerinden Bağlantı
19
Yükselticiye 2 Kanal Ses
Çıkışı Üzerinden Bağlantı
8
“ ” Sembolünün
Görüntülenmesi Hakkında
8
Bu Kılavuzda Kullanılan
Semboller
8
Temin Edilen Aksesuarlar
9
Oynatılabilir Diskler
10
Dosya uyumluluğu
11
Bölgesel Kod
24
11
AVCHD (Gelişmiş Video
Kodlayıcı/Kod Çözücü
Yüksek Tanımlı)
24
Ayar seçeneklerini ayarlama
25
[EKRAN] Menüsü
Belirli Sistem Gereksinimleri
26
[DİL] Menüsü
Uyumluluk Hakkında Notlar
27
[SES] Menüsü
Uzaktan kumanda
29
[KİLİT] Menüsü
Ön Panel
30
[AĞ] Menüsü
Arka Panel
30
[DİĞER] Menüsü
11
11
12
13
13
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 6
20
Ev Ağınız ile Bağlantı
20
Kablolu Ağ Bağlantıları
21
23
Kablolu Ağ Kurulumu
USB aygıt bağlantısı
23
USB aygıt üzerinden
oynatma işlevi
Ayarlar
2010.5.17 5:53:31 PM
7
4
5
İşlem
Bakım
32
34
Genel Oynatma
Blu-ray 3D diskin
oynatılması
65
Disk ile ilgili bilgiler
65
Ünite ile ilgili İşlemler
36
İleri Seviye Oynatma
40
Ekranda Görüntüleme
6
43
BD-LIVE keyfi
Sorun Bulma
44
Bir film dosyası oynatma ve VR
diski
66
44
45
45
46
47
48
Bir alt yazı dosyasının
seçimi
Altyazı kod sayfasının
değiştirilmesi
Fotoğraf Görüntüleme
Fotoğraf görüntülerken
kullanılabilecek seçenekler
Slayt gösterisi esnasında bir
müzik dosyası dinleme
Müzik dinlenmesi
48
Ses CD Kayıtları
50
Gracenote Medya Veritabanı
üzerinden bilgileri
görüntüleme işlemi
51
56
1
2
Genel
67
Resim
67
Ses
68
Ağ
3
7
4
Ekler
69
Sağlanan Uzaktan Kumandayla
TV’yi Kontrol Etme
70
Ağ Yazılım Güncelleme
72
Alan Kodu Listesi
73
Dil Kodu Listesi
5
74
Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
Ev ağınız üzerinden içeriklerin
oynatılması
76
Ses Çıkış Özellikleri
78
Video Çıkış Çözünürlüğü
NetCast™ Eğlence Erişimi’nin
kullanılması
79
Özellikler
80
Ağ Hizmetleri ile İlgili Önemli
Bilgiler
81
Açık kaynak yazılım bildirimi
56
YouTube™ videolarının
oynatılması
60
Picasa™ Web Albümlerinin
görüntülenmesi
63
AcuuWeather’in kullanımı
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 7
6
7
2010.5.17 5:53:31 PM
8
Hazırlık
2
Hazırlık
2
Giriş
MOVIE
Hazırlık
MOVIE-N
“ ” Sembolünün
Görüntülenmesi Hakkında
Televizyonunuz çalışırken “ ” işareti ekran
üzerinde görüntülenebilir. Bu, kullanılan
medyada, kullanım kılavuzunda tanımlanan
fonksiyonun bulunmadığını göstermektedir.
Bu Kılavuzda Kullanılan
Semboller
MUSIC
MUSIC-N
PHOTO
USB/Disk üzerindeki film
dosyaları
DLNA sunucu veya PC üzerinde
bulunan film dosyaları
USB/Disk üzerinde bulunan
müzik dosyaları
DLNA sunucu veya PC üzerinde
bulunan müzik dosyaları
Fotoğraf dosyaları
Temin Edilen Aksesuarlar
NOT
Özel notları ve işletme özelliklerini gösterir.
Video Kablosu (1)
Ses kablosu (1)
UYARI
Kötüye kullanım nedeni ile olası zararları
engellemek için uyarıları gösterir.
Başlığında aşağıdaki sembollerden birisine
sahip olan bölüm sadece belirtilen sembolle
gösterilen disk için geçerlidir.
BD
DVD
Uzaktan Kumanda (1) Piller (2)
BD-ROM disk
DVD-Video, DVD±R/RW Video
modunda ya da VR modundadır
ve sonlandırılmıştır
AVCHD
DVD±R/RW, AVCHD
formatındadır
ACD
Ses CDleri
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 8
Nero MediaHome4
Essentials yazılım
CD-ROM (1)
2010.5.17 5:53:31 PM
Hazırlık
Oynatılabilir Diskler
Blu-ray Diskler
- Satın alınan veya kiralanan film
diskleri.
- İçeriğinde Film, Müzik veya
Fotoğraf bulunan BD-R/RE
diskler.
- “Blu-ray 3D” diskleri ve “Blu-ray
3D SADECE” diskleri
DVD±R (8 cm / 12 cm disk)
- Video modunda ve sadece
sonlandırılanlar
- Aynı zamanda çift katlı diski
destekler
- Sonlandırılmış AVCHD formatı
- İçeriğinde Film, Müzik veya
Fotoğraf bulunan DVD±R
diskler.
DVD-RW (8 cm / 12 cm disk)
- VR modu, Video modu ve
sadece sonlandırılmıştır
- Sonlandırılmış AVCHD formatı
- İçeriğinde Film, Müzik veya
Fotoğraf bulunan DVD-RW
diskler.
DVD+RW (8 cm / 12 cm disk)
- Video modunda ve sadece
sonlandırılanlar
- Sonlandırılmış AVCHD formatı
- İçeriğinde Film, Müzik veya
Fotoğraf bulunan DVD+RW
diskler.
Ses CD’si (8 cm / 12 cm disk)
CD-R/RW (8 cm / 12 cm disk)
İçeriğinde Film, Müzik veya
Fotoğraf bulunan CD-R/RW
diskler.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 9
NOT
• Kayıt yapan cihazın durumuna göre veya CD-R/
RW (veya DVD±R/RW) diskinin durumuna göre,
bazı CD-R/RW (veya DVD±R/RW) diskler cihaz
üzerinde oynatılamaz.
• Kaydeden yazılım ve sonlandırmaya bağlı olarak
bazı kaydedilmiş diskler (CD-R/RW, DVD±R/RW
veya BD-R/RE) gösterilemeyebilir.
• Kişisel bilgisayar veya DVD veya CD Kaydedici
kullanılarak kaydedilmiş BD-R/RE, DVD±R/RW
ve CD-R/RW diskler, diskin kirli veya çizik olması
veya oynatıcı lensi üzerinde kir veya buğu
oluşması nedeni ile oynatılamayabilir.
2
Hazırlık
DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm disk)
Satın alınan veya kiralanan film
diskleri
9
• Bir kişisel bilgisayar kullanarak kaydedilmiş disk,
uyumlu formatta kaydedilmiş olsa dahi, disk
yaratmada kullanılan uygulama yazılımının
ayarlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı
oynatılamayabilir. (Daha detaylı bilgi için yazılım
şirketi ile temasa geçin).
• Optimal oynatma değerlerine ulaşılabilmesi için,
bu oynatıcıda kullanılan disk ve kayıtların belli
teknik standartlara sahip olması gerekmektedir.
• Önceden kaydedilmiş DVD’ler otomatik olarak
bu standartlara göre ayarlanmıştır. Pek çok
kaydedilebilir disk formatları kullanılmaktadır
(CD-R’ların MP3 veya WMA dosyaları içermeleri
gibi) ve uyumlu oynatım bazı önceden belirlenen
şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.
• Hibrit diskin bir tarafında BD-ROM ve DVD (veya
CD) katmanlarından her ikisi de bulunmaktadır.
Bu gibi disklerde, BD-ROM tabakası sadece bu
oynatıcıda oynatılabilecektir.
• Kullanıcıların MP3 / WMA müzik dosyalarının
internet üzerinden indiriminin izne tabi
olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Şirketimizin
böyle bir izni verme yetkisi bulunmamaktadır. Bu
izinler telif hakkını elinde bulunduran taraftan
sağlanmalıdır.
• Tekrar yazılabilir diskleri formatlarken, LG
oynatıcıda kullanacağınız diskleri uyumlu hale
getirebilmek için disk formatlama seçeneğini
[Mastered] olarak ayarlamanız gerekmektedir.
Live Sytem (Canlı Sistem) seçeneği
belirtildiğinde, bu diskleri LG oynatıcı üzerinde
kullanamazsınız. (Mastered/Live File Sistemi:
Windows Vista için disk formatlama sistemi)
2010.5.17 5:53:32 PM
10
Hazırlık
Dosya uyumluluğu
NOT
Genel Bakış
• CD veya USB 1.0/1.1 üzerinde bulunan HD
(yüksek çözünürlü) film dosyaları düzgün olarak
görüntülenemeyebilir. BD, DVD veya USB
2.0 HD (yüksek çözünürlü) film dosyaları için
önerilmektedir.
Kullanılabilir Dosya uzantıları: “.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.mp3”, “.wma”, “.wav”
•
Kullanılabilir dosya uzantıları DLNA
sunucusuna bağlı olarak değişiklik
gösterebilir.
• Bu gösterici H.264/MPEG-4 AVC profili Ana,
Yüksek Seviye 4.1’i destekler. Daha üst bir dosya
seviyesi için, ekranda bir uyarı mesajı belirecektir.
•
Bu oynatıcı üzerinde bazı “wav” dosyaları
desteklenmemektedir.
•
Dosya adı 180 karakter ile sınırlıdır.
• Bu oynatıcı GMC*1 veya Qpel*2 ortamında
kaydedilmiş dosyaları desteklememektedir. Bu
ortamlar MPEG4 standardında DivX veya XVID
video şifre çözümleme teknikleridir.
2
Hazırlık
•
Dosya sayısı ve boyutuna bağlı olarak,
medya içeriğinin okunması bir kaç dakika
sürebilir.
Maksimum Dosya/Klasör sayısı: 2000’den az
(toplam dosya ve klasör sayısı)
CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE Formatı:
ISO 9660+JOLIET, UDF ve UDF Bridge formatı
*1 GMC - Global Görüntü Dengelemesi
*2 Qpel – Çeyrek piksel
MÜZİK
Örnekleme frekansı:
8 - 48 kHz (WMA), 11 - 48 kHz (MP3) arasında
Bit oranı: 8 - 320 kbps (WMA, MP3) arasında
FİLM
Kullanılabilir çözünürlük boyutu:
1920 x 1080 (W x H) piksel
Gösterilebilir altyazılar: SubRip (.srt / .txt),
SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer
1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer
(.txt), DVD Subtitle System (.txt)
NOT
• Bu ünite, ID3 Bütünleşik etiket MP3 dosyalarını
desteklememektedir.
• Ekran üzerinde gösterilen toplam çalma süresi
VBR uzantılı dosyalar için doğru olamayabilir.
•
VobSub (.sub) [Ana Link] özelliği içerisinde
yoktur.
Oynatılabilir Kodlama formatı: “DIVX3.xx”,
“DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “XVID”, “DIVX6.xx”
(Sadece standart oynatım), H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG1 SS, MPEG2 PS, MPEG2 TS
Oynatılabilir Ses formatı: “Dolby Digital”,
“DTS”, “MP3”, “WMA”, “AAC”, “AC3”
FOTOĞRAF
Önerilen boyut:
4000 x 3000 x 24 bit/pikselden daha az
3000 x 3000 x 32 bit/pikselden daha az
•
Aşamalı ve kayıpsız sıkıştırılan fotoğraf
dosyaları desteklenmemektedir.
•
Tüm WWA ve AAC Ses formatları bu cihaz
ile uyumlu değildir.
Örnekleme frekansı:
32-48 kHz (WMA), 16-48 kHz (MP3) arasında.
Bit oranı: 20-320Kbps (WMA),
32-320Kbps (MP3) arasında.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 10
2010.5.17 5:53:32 PM
Hazırlık
Bölgesel Kod
Bu ünitenin arka kısmında bölgesel kod
bulunmaktadır. Bu ünite, BD-ROM veya DVD
disk etiketi ünitenin arka kısmında belirtilen
diskleri veya “ALL” (HEPSİ) oynatır
•
Bu oynatıcı AVCHD format disklerini
oynatabilir. Bu diskler kaydedici kameralara
normal şekilde kaydedilir ve kullanılır.
•
AVCHD formatı yüksek tanımlı bir dijital
video kamera formatıdır.
•
MPEG-4 AVC/H.264 formatı geleneksel
görüntü sıkıştırma formatınınkinden
daha yüksek bir verimlilikte görüntüleri
sıkıştırabilir.
•
Bazı AVCHD diskler “x.v.Color” formatını
kullanır.
•
Bu oynatıcı “x.v.Color” formatını kullanan
AVCHD diskleri oynatabilir.
•
Kayıt özelliklerine göre bazı AVCHD
formatındaki diskler çalışmayabilir.
•
AVCHD formatı disklerinin sonlandırılması
gerekmektedir.
•
“x.v.Color” normal DVD kamera disklerinden
daha geniş bir renk çeşitliği sunmaktadır.
Belirli Sistem Gereksinimleri
Yüksek çözünürlük video oynatımı:
•
Yüksek çözünürlük COMPONENT veya HDMI
giriş soketi olan görüntüleyici.
•
Yüksek tanımlı içeriğe sahip BD-ROM disk.
•
Bazı içerikleri için görüntüleme cihazı
üzerinde HDMI veya HDCP elverişli DVI giriş
(disk üreticisi tarafından tanımlandığı üzere).
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 11
Kopyalamaya karşı korumalı içerik için
yükseltilmiş standart çözünürlük DVD,
HDMI veya HDCP kapasiteli DVI girişinin
görüntüleyiciye aktarılması gerekmektedir.
Dolby® Digital Plus, Dolby TrueHD ve DTSHD
çoklu kanal ses işlevi için:
•
İçerisinde dekoder bulunan bir yükseltici/
alıcı (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS veya DTS-HD)
•
Seçili format için gerekli ana, orta, surrond
hoparlörler ve subwoofer.
2
Hazırlık
AVCHD (Gelişmiş Video
Kodlayıcı/Kod Çözücü Yüksek
Tanımlı)
•
11
Uyumluluk Hakkında Notlar
•
BD-ROM yeni bir format olduğundan dolayı,
bazı diskler, dijital bağlantılar ve uyumluluk
ile ilgili konular ortaya çıkabilir. Uyumluluk
sorunları yaşarsanız, yetkili Müşteri
Hizmetleri Merkeziyle irtibat kurun.
•
Yüksek çözünürlük içerik ve standart DVD
içeriğinin yükseltilmesi için görüntüleme
cihazı üzerinde HDMI duyarlı giriş veya
HDCP duyarlı DVI giriş gerekmektedir.
•
Bazı BD-ROM ve DVD diskleri bazı çalıştırma
komutlarının ve özelliklerinin kullanımını
sınırlandırabilir.
•
Üniteden ses çıkış için HDMI bağlantısının
kullanılması durumunda Dolby TrueHD,
Dolby Digital Plus ve DTSHD maksimum 7.1
kanalı desteklemektedir.
•
USB aygıtını, çevirim içi içerik ile indirilen
bilgiler dahil olmak üzere, disk ile ilgili bazı
bilgilerin depolanması için kullanabilirsiniz.
Kullandığınız disk bu bilginin ne kadar
süreyle saklanacağını kontrol eder.
2010.5.17 5:53:32 PM
12
Hazırlık
Uzaktan kumanda
• • • • • • a• • • • • •
1 (POWER): Üniteyi AÇAR
veya KAPAR.
Z (OPEN/CLOSE): Disk
2
tepsisini açar veya kapatır.
Hazırlık
0-9 dijital düğmeler: Menü
üzerindeki dijital seçenekleri
veya tuş takımı üzerinden
harflerin girişinin yapılmasını
sağlar.
CLEAR: Marker Search
(İşaretleyici Arama)
menüsündeki bir işaretleyiciyi
veya parola girerken bir sayıyı
siler.
RETURN (O): Menüden
çıkar veya oynatmaya devam
eder. Oynatmaya devan etme
fonksiyonu BD-ROM diske bağlı
olarak çalışmayabilir.
TITLE/POP-UP: DVD menü
başlığı veya varsa BD-ROM açılır
menü görüntülenir.
• • • • • • b• • • • • •
• • • • • • d• • • • • •
m/M (SCAN): İleri veya geri
Renkli (R, G, Y, B) düğmeler:
BD-ROM menülerinde
gezinmek için kullanılır. Aynı
zamanda [Film], [Fotoğraf ],
[Müzik], [Ana Link] ve [NetCast]
menüsü için de kullanılır.
x (STOP): Oynatımı durdurur.
N (PLAY): Oynatımı başlatır.
X (PAUSE): Oynatmayı
beklemeye alma.
• • • • • • c• • • • • •
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 12
ENTER ( ): Menü seçeneğini
doğrular.
DISC MENU: Disk üzerindeki
menüye erişir.
./> (SKIP): Bir önceki/
sonraki bölüm/parça/dosyaya
atlar.
Uzaktan Kumanda cihazının
arkasında yer alan pil
bölmesinin kapağını çıkarın
ve iki adet RO3 (AAA boyutu)
pili ve kutupları doğru
gelecek şekilde yerleştirin.
Yön düğmeleri: Menüden bir
seçeneği seçer.
REPEAT: İstenen bir bölümü
veya kısmı tekrarlar.
arama yapar.
Pillerin Yerleştirilmesi
INFO/DISPLAY ( ): Ekran
Üzeri Gösterime devam eder
veya çıkar.
HOME ( ): Ana sayfayı
görüntüler veya [Ana Menü]
‘dan çıkar.
MARKER: Oynatma esnasında
herhangi bir yeri işaretler.
SEARCH: Search (Ara)
menüsünü görüntüler veya
çıkar.
ZOOM: [Yakınsa] menüsünü
görüntüler veya çıkar.
TV Kontrol Düğmeleri:
Bkz. sayfa 69.
MUSIC ID: Ağa bağlandığında
çalan şarkı hakkında film
oynatımı devam ederken bilgi
verir.
2010.5.17 5:53:32 PM
Hazırlık
13
Ön Panel
2
f N/X (PLAY / PAUSE)
b Z (OPEN/CLOSE)
g x (STOP)
c 1 POWER Düğmesi
h ./> (SKIP)
d Görüntüleme Penceresi
i USB Bağlantı Noktası
Hazırlık
a Disk Tepsisi
e Uzaktan Algılayıcı
Arka Panel
a AC Güç kablosu
e LAN Bağlantı Noktası
b DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
f HDMI ÇIKIŞ (Tip A, Sürüm 1.3)
c VIDEO OUT
g DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
d 2CH AUDIO OUT (Sol/Sağ)
h COMPONENT VIDEO OUT (Y PB PR)
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 13
2010.5.17 5:53:33 PM
14
Kurulum
3
Kurulum
TV ünitenize bağlantı
3
Mevcut cihazınızın yapısına göre aşağıda
tanımlanan bağlantılardan birini gerçekleştirin.
Kurulum
•
HDMI bağlantısı (sayfa 14-15)
•
Bileşen Video bağlantısı (sayfa 16)
•
Video/Ses (Sol/Sağ) Bağlantısı (sayfa 16)
HDMI Bağlantısı
Bir HDMI televizyon seti veya monitörünüz
varsa bu üniteye HDMI kablosunu kullanarak
bağlantı yapabilirsiniz. (Tip A, Sürüm 1.3).
Oynatıcının HDMI soketini bir HDMI uyumlu bir
televizyonun veya monitörün HDMI GİRİŞ fişine
takın.
HDMI Bağlantısı
NOT
BD Oynatıcısı
• TV ünitenize ve bağlamak istediğiniz
diğer cihazların durumuna göre, cihazınızı
bağlamanın çeşitli yöntemleri bulunmaktadır.
Bu kullanım kılavuzu içerisinde yer alan bağlantı
yöntemlerinden birini kullanın.
• En uygun bağlantıyı yapmak için TV setinizin,
Stereo Sisteminizin veya diğer aygıtların kullanım
kılavuzlarını inceleyin.
• Oynatıcının AUDIO OUT soketini ses sisteminizin
(müzik çalar) giriş soketine bağlamayın.
HDMI
Kablosu
Televizyon
• Cihaz bağlantınızı VCR üzerinden yapmayınız.
Görüntü kopyalama koruma sistemi nedeni ile
bozulabilir.
Televizyonun kaynağını HDMI’ya ayarlayın
(Televizyon ünitenizin Kullanıcı Kılavuzuna
bakınız)
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 14
2010.5.17 5:53:33 PM
Kurulum
NOT
• Bağlı bir HDMI aygıtının audio çıkışları kabul
etmemesi durumunda, HDMI aygıtının audio
sesi bozuk çıkabilir veya hiç çıkmayabilir.
• HDMI bağlantısını kullandıktan sonra,
çözünürlüğü HDMI çıktısı için kullanabilirsiniz.
(Sayfa 17’de yer alan “Çözünürlük Ayarı”na
bakınız)
• [Ayar] menüsündeki [HDMI Renk Ayarı]
seçeneğini kullanarak HDMI OUT jakından video
çıkışı türünü seçin (bkz. Sayfa 26).
SIMPLINK nedir?
Bu ünitenin bazı fonksiyonları televizyon
ünitesinin uzaktan kumandası ile kontrol
edilmekte ve SIMPLINK özelliğine sahip LG TV
HDMI bağlantısını kullanmaktadır.
LG TV uzaktan kumanda cihazı ile kontrol
edilebilen fonksiyonlar: Oynat, Beklet, Tara, Atla,
Güç Kapalı, vb.
SIMPLINK fonksiyonları hakkında daha fazla
detaylı bilgi için TV kullanım kılavuzuna
başvurun.
•
SIMPLINK fonksiyonuna sahip LG TV’lerin
üzerinde yukarıdaki logo ter almaktadır.
• Ekran üzerinde çizgiler varsa ve ses oluşuyorsa,
lütfen HDMI kablosunu kontrol edin (uzunluk
genel olarak 4.5m).
3
Kurulum
• Bağlantı yapıldıktan sonra çözünürlüğün
değiştirilmesi ünitenin kusurlu çalışmasına
neden olabilir. Bu problemi çözümlemek için
üniteyi kapatın sonra tekrar açın.
HDCP ile HDMI bağlantısı doğrulanamıyorsa
TV ekranı kararır. Böyle bir durumda HDMI
bağlantısını kontrol edin veya HDMI kablo
bağlantısını çıkarın.
15
NOT
Disk tipine veya oynatma durumuna bağlı olarak
bazı SIMPLINK işlevleri amacınızdan farklı olabilir
veya çalışmayabilir.
HDMI ile İlgili Ek Bilgiler
•
HDMI aygıtı veya DVI uyumlu bir aygıt
bağladığınızda aşağıdaki hususlardan emin
olun:
- HDMI/DVI aygıtını ve bu cihazı kapatmayı
deneyin. Daha sonra, HDMI/DVI aygıtını
açın ve 30 saniye kadar bekleyin daha
sonra bu cihazı açın.
- Bağlantısı yapılan aygıtın video girişi, bu
ünite için doğru olarak yapılandırılmıştır.
- Bağlı cihaz 720x576p, 1280x720p,
1920x1080i veya 1920x1080p video girişi
ile uyumludur.
•
HDCP uyumlu tüm HDMI veya DVI aygıtları
bu ürünle beraber çalışmayabilir.
- HDCP ile uyumlu olmayan aygıt
ile görüntü düzgün olarak elde
edilemeyebilir.
- Bu oynatıcı oynatmayı gerçekleştirmez ve
TV ekranı kararır.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 15
2010.5.17 5:53:33 PM
16
Kurulum
Bileşen Video Bağlantısı
Video/Ses (Sol/Sağ) Bağlantısı
COMPONENT VIDEO OUT soketini, bileşen
video kablolarını kullanarak TV üzerindeki ilgili
giriş soketlerine takın. Oynatıcının sol ve sağ
AUDIO OUT soketlerini, TV üzerinde bulunan
ses sol ve sağ GİRİŞ soketlerine ses kablolarını
kullanarak bağlayın.
Oynatıcı üzerinde VIDEO OUT soketini TV
üzerindeki video soket girişine video kablosunu
kullanarak bağlayın. Oynatıcının sol ve sağ
AUDIO OUT soketlerini, TV üzerinde bulunan
ses sol ve sağ IN soketlerine ses kablolarını
kullanarak bağlayın.
Bileşen Bağlantısı
Video/Ses Bağlantısı
BD Oynatıcısı
BD Oynatıcısı
3
Kurulum
Bileşen video
kablosu
Ses
kablosu
Video Kablosu
Ses
kablosu
Televizyon
Televizyon
NOT
COMPONENT VIDEO OUT bağlantısını kullandığınızda,
çıktı çözünürlüğünü değiştirebilirsiniz. (Sayfa 17’de
yer alan “Çözünürlük Ayarı”na bakınız)
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 16
2010.5.17 5:53:34 PM
Kurulum
Çözünürlük Ayarı
Oynatıcı, HDMI OUT ve COMPONENT VIDEO
OUT jakları için farklı çıkış çözünürlükleri
sağlamaktadır. Çözünürlüğü [Ayar] menüsünü
kullanarak değiştirebilirsiniz.
1. HOME düğmesine basın (
).
2. I/i kullanarak [Ayar] seçin ve sonra
ENTER ( ) tuşuna basın.
[Ayar] menüsü görüntülenecektir.
17
NOT
• Televizyonunuz oynatıcı üzerinde seçili olan
çözünürlüğü kabul etmez ise çözünürlüğü
576p’ye aşağıdaki şekilde ayarlayabilirsiniz.
1. Disk tepsisini açmak için Z basın.
2 x (STOP) düğmesine 5 saniyeden daha uzun
basın.
• Video çıktısının çözünürlüğünü bir kaç faktör
etkilediğinden dolayı sayfa 78’de yer alan “Video
Çıkış Çözünürlüğü” kısmına bakın.
3
Kurulum
3. U/u kullanarak [EKRAN] seçeneğini seçebilir
ve daha sonra i basarak ikinci seviyeye
çıkabilirsiniz.
4. U/u kullanarak [Çözünürlük] seçeneğini
seçebilir ve daha sonra ENTER ( ) basarak
üçüncü seviyeye çıkabilirsiniz.
5. U/u kullanarak istenen çözünürlüğü
seçebilir ve daha sonra ENTER ( )
düğmesine basarak seçiminizi doğrulayın.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 17
2010.5.17 5:53:34 PM
18
Kurulum
Yükselticiye Bağlantı
Mevcut cihazınızın yapısına göre aşağıda
tanımlanan bağlantılardan birini gerçekleştirin.
•
HDMI Ses bağlantısı (sayfa 18)
•
Dijital Ses bağlantısı (sayfa 19)
•
2CH Analog Ses bağlantısı (sayfa 19)
Ses çıkışını pek çok faktör etkileyebileceğinden
dolayı, daha fazla detay için “Ses Çıkış Özellikleri
” ile ilgili bölüme bakın. (Sayfa 76-77).
Yükselticiye HDMI Çıkış
Üzerinden Bağlantı
Oynatıcının HDMI OUT soketini bir HDMI
kablosu kullanarak, yükselticinin giriş soketine
bağlayın. Oynatıcının dijital çıkışını etkin
konuma getirmeniz gerekmektedir. (Sayfa
27-28’da bulunan “[SES] Menü” sayfasına
bakınız.)
HDMI Bağlantısı
BD Oynatıcısı
3
Kurulum
Dijital Çoklu Kanal Ses Hakkında
Dijital çoklu kanal bağlantı en iyi ses kalitesini
sağlamaktadır. Bunun için, oynatıcınızın
desteklediği bir ve birden fazla ses formatını
destekleyebilecek çoklu kanal Ses/Video
Alıcısına ihtiyacınız olacaktır. Alıcını kılavuzuna
ve alıcının ön panelinde bulunan logolara
bakın. (PCM Stereo, PCM Çoklu Kanal, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS
and/or DTS-HD)
HDMI kablosu
Alıcı/Yükseltici
HDMI
kablosu
Televizyon
Yükselticinizin HDMI çıkış soketi olması
durumunda, yükselticinin HDMI çıkış soketini
televizyon üzerindeki HDMI giriş soketine
bağlayın.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 18
2010.5.17 5:53:34 PM
Kurulum
Yükselticiye Dijital Ses Çıkışı
Üzerinden Bağlantı
Yükselticiye 2 Kanal Ses Çıkışı
Üzerinden Bağlantı
Oynatıcının DIGITAL AUDIO OUT yükseltici
üzerinde ilgili giriş soketine (OPTICAL veya
COAXIAL) bağlayın. Opsiyonel bir dijital ses
kablosu kullanın. Oynatıcının dijital çıkışını
etkin konuma getirmeniz gerekmektedir.
(Sayfa 27-28’da bulunan “[SES] Menü” sayfasına
bakınız.)
Oynatıcının sol ve sağ 2CH AUDIO OUT
soketlerini, yükseltici, alıcı veya stereo
sisteminin ses sağ ve sol soketlerine ses
kablolarını kullanarak bağlayın.
Dijital Ses Bağlantısı
19
2 Kanal Analog Ses Bağlantısı
BD Oynatıcısı
3
BD Oynatıcısı
Kurulum
Ses kablosu
VEYA
OR
Koaksiyel
Kablo
Optik
Kablo
Alıcı/Yükseltici
Alıcı/Yükseltici
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 19
2010.5.17 5:53:34 PM
20
Kurulum
Ev Ağınız ile Bağlantı
Kablolu Ağ Bağlantıları
Yönlendirici/Modem
Bu oynatıcı ünitenin arkasında bulunan LAN
giriş noktası yardımı ile yerel alan ağına (LAN)
bağlanabilir.
Ünitenin bir geniş bant ev ağına bağlanması
durumunda, yazılım güncellemeleri, Home
Link, BD-LIVE etkileşimi ve çevirim içi hizmetlere
erişim sağlanmaktadır.
3
Kablolu Ağ Bağlantıları
Kurulum
Oynatıcının LAN bağlantı noktasını Modem
veya Yönlendiriciniz üzerindeki ilgili bağlantı
noktasına kolaylıkla satın alabileceğiniz LAN
veya Eternet kablosu (CAT5 veya daha iyisi ve
RJ45 konektör) ile bağlayabilirsiniz. Kablolu
bağlantı için düzenlenen aşağıdaki örmek
konfigürasyonda, oynatıcı içeriğe PC’lerden
birinden ulaşabilmektedir.
Geniş Bant
Hizmeti
Bilgisayar
Bilgisayar
Lan Kablosu
NOT
• LAN kablosunu takarken veya çıkarırken,
kablonun fiş kısmından tutun. Fişten çekerken,
LAN kablosundan tutup çekmeyin, kilit üzerine
basarken LAN kablo fişinden çekin.
• LAN bağlantı noktasına modüler telefon
kablosunu takmayın.
• Çeşitli bağlantı düzenlemeleri olduğundan
dolayı, lütfen internet hizmet sağlayıcınız veya
iletişim hizmetleri şirketinizin sağladığı hizmetin
özelliklerini göz önüne alın.
BD Oynatıcısı
• PC veya DLNA üzerinden erişim içeriği istendiği
durumda, bu oynatıcının diğerleri ile bir
yönlendirici yardımı ile aynı yerel alan ağına
bağlanması gerekmektedir.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 20
2010.5.17 5:53:34 PM
Kurulum
Kablolu Ağ Kurulumu
Bir kablolu bağlantı ile yerel alan ağında (LAN)
DHCP sunucunun bulunması durumunda , bu
oynatıcıya otomatik olarak IP adresi atanacaktır.
Fiziksel bağlantının yapılmasını takiben,
bazı ev ağlarında oynatıcının ağ ayarlarının
yapılandırılması gerekir. [AĞ] ayarlarını aşağıdaki
şekilde düzenleyin.
Hazırlık
Kablolu ağ ayarları yapılmadan önce, ev ağı
geniş bant internet bağlantısı yapılmalıdır.
NOT
Ağ üzerinde DHCP sunucusu olmadığı ve IP
adresini manüel olarak atamak istediğinizde,
[Statik] seçiminden sonra U/u/I/i ve dijital tuşlar
yardımı ile [IP Adresi], [Alt Ağ Mask], [Ağ geçidi]
ve [DNS Sunucusu] ayarlarını yapın. Rakamlarım
girişi sırasında herhangi bir hata oluşursa, CLEAR
düğmesine basarak belirgin kısımları temizleyin.
3. Ağ ayarlarını uygulamaya koymak için
[Tamam] ve ENTER ( ) düğmesine basın.
4. Oynatıcı ağ bağlantınızı kontrol etmenizi
isteyecektir.
Ağ bağlantısını tamamlamak için [Tamam]
ve ENTER ( ) düğmesine basın.
5. Yukarıda, 4. adımda, [Deneme] seçimi yapılıp
ENTER ( ) tuşuna basıldığında ağ bağlantı
durumu ekran üzerinde görüntülenecektir.
Test işlemini aynı zamanda [Ayar] menüsü
üzerinde [Bağlantı Durumu] kullanılarak
yapılabilir.
3
Kurulum
1. [Ayar] menüsünden [Bağlantı Ayarları]
seçeneğini seçin ve daha sonra ENTER ( )
basın.
21
2. U/u/I/i kullanarak IP modunu [Dinamik]
ve [Statik] arasında seçebilirsiniz.
Normal olarak, [Dinamik] seçilerek IP adresi
otomatik olarak atanır.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 21
2010.5.17 5:53:35 PM
22
Kurulum
aittir.
Ağ Bağlantısı ile İlgili Notlar:
•
Kurulum esnasında pek çok ağ bağlantı
problemi yönlendirici veya modemin
yeniden kurulması ile ortadan kaldırılabilir.
Oynatıcıyı ev ağına bağladıktan sonra,
gücü hemen kapatın ve/veya ev ağ
yönlendiricisinin veya kablo modeminin
güç kablosunun bağlantısını kesin. Daha
sonra gücü açın ve/veya güç kablosunu
tekrardan bağlayın.
•
İnternet hizmet sağlayıcısına (ISP) bağlı
olarak, geçerli olan hizmet anlaşması
şartlarına göre, internet hizmeti alan aygıt
sayısı sınırlı olabilir. Daha fazla bilgi için
internet hizmet sağlayıcınız ile temas edin.
•
Şirketimiz, sizin internet bağlantınız veya
bağlı diğer ekipmanlar nedeni ile ortaya
çıkabilecek iletişim hataları/arızaları nedeni
ile oynatıcıda oluşabilecek hatalardan
sorumlu değildir.
3
Kurulum
•
İnternet bağlantısı özelliği vasıtasıyla
sağlanan BD-ROM disklerin özellikleri
şirketimiz tarafından oluşturulmamış veya
sağlanmamıştır ve şirketimizin çalışır veya
sürekli hazır durumda bulunmalarına yönelik
bir sorumluluğu yoktur. Internet Bağlantısı
üzerinden sağlanan bazı disk ile ilgili içerikler
bu oynatıcı ile uyumlu olmayabilir. Böyle bir
içerik hakkında herhangi bir sorunuz varsa,
lütfen disk üreticisi ile temasa geçiniz.
•
Bazı internet içerikleri daha yüksek bant
genişli bağlantısı gerektirebilir.
•
Oynatıcı uygun şekilde bağlansa ve
yapılandırılsa bile, internetin yoğun olması,
internet servisinizin kalitesi veya bant
genişliği ya da içerik sağlayıcığınızdaki
sorunlar nedeniyle bazı internet içerikleri
uygun şekilde çalışmayabilir.
•
Bazı internet bağlantıları ise size geniş bant
internet bağlantısı sunan internet hizmet
sağlayıcı (ISP) tarafından konan kısıtlamalar
nedeni ile mümkün olmayabilir.
•
Internet servis sağlayıcı tarafından talep
edilen ve bağlantı ücretleri ile sınırlı
kalmamak üzere tüm ilgi masraflar tarafınıza
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 22
•
Bu oynatıcının kablolu bağlantısı için A
10 Base-T veya 100 Base-TX LAN bağlantı
gereklidir. Aldığınız internet servisi böyle bir
bağlantıya olanak sağlamıyorsa oynatıcıyı
bağlama imkânınız olmayacaktır.
•
xDSL hizmetlerinin kullanımı için bir
yönlendirici kullanmanız gerekmektedir.
•
DSL hizmetlerini kullanmak için bir DSL
modem ve kablolu modem hizmetlerini
kullanmak içinse bir kablolu modem
kullanılması gerekmektedir. İnternet hizmet
sağlayıcınız (ISP) ile yaptığınız sözleşmede
yer alan erişim yöntemine bağlı olarak,
bu oynatıcı içinde yer alan internet
özelliklerini kullanamayabilirsiniz veya aynı
anda internet bağlantısı yapacağınız cihaz
sayısında bir kısıtlama olabilir.
•
İnternet hizmet sağlayıcınızın koyduğu
şartlara bağlı olarak, bir “Yönlendiricinin
kullanılmasına izin verilmeyebilir veya
kullanımı kısıtlı olabilir. Daha fazla bilgi için
internet hizmet sağlayıcınız ile doğrudan
temas edin.
2010.5.17 5:53:35 PM
Kurulum
USB aygıt bağlantısı
23
3. I/i basarak [Film], [Fotoğraf ] veya [Müzik]
dosyalarını seçin ve ENTER ( ) düğmesine
basın.
Bu cihaz USB üzerinde bulunan film, müzik ve
fotoğraf dosyalarını oynatabilir.
USB aygıt üzerinden oynatma
işlevi
1. USB aygıtını USB bağlantı noktasına tam
olarak oturtun.
4. I/i kullanarak [USB] seçeneğini seçin ve
ENTER ( ) düğmesine basın.
3
Kurulum
USB aygıt bağlantısı
USB aygıtını Home menüde bağladığınızda,
oynatıcı USB bellek üzerinde bulunan müzik
dosyasını otomatik olarak çalmaya başlar. USB
bellek aygıtının çeşitli dosyaları barındırması
durumunda, dosya tipinin seçimi için bir menü
görüntülenecektir.
Dosya yükleme USB bellek içerisinde
barındırılan içerik sayısına bağlı olarak birkaç
dakika alabilir. Yüklemeyi durdurmak için [İptal]
seçili konumda iken ENTER ( ) tuşuna basın.
2. HOME düğmesine basın (
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 23
5. U/u/I/i kullanarak bir dosyayı seçin
ve PLAY veya ENTER ( ) tuşuna basarak
dosyayı oynatın.
6. USB aygıtını dikkatlice çıkartın.
).
2010.5.17 5:53:35 PM
24
Kurulum
NOT
• Bu oynatıcı, çeşitli dosyalara erişim amacı ile
(müzik, fotoğraf, film) USB flaş bellek, FAT16,
FAT32 ve NTFS formatında düzenlenmiş harici
HDD’ı desteklemektedir. Ancak, BD-LIVE ve Ses
CD kayıt işlemleri için sadece FAT16 ve FAT32
formatları desteklenmektedir. BD-LIVE ve Ses CD
kayıt esnasında, FAT16 veya FAT32 formatında
düzenlenmiş USB flaş bellek/harici HDD kullanın.
Ayarlar
Ayar seçeneklerini ayarlama
Oynatıcının ayarlarını [Ayar] menüsünü
kullanarak değiştirebilirsiniz.
1. HOME düğmesine basın (
).
• USB aygıtı internet vasıtasıyla BD-LIVE disklerden
yararlanmak için yerel depolama amacıyla
kullanılabilir.
3
• Bu ünite USB aygıtının 4 bellek bölümüne kadar
destekleyebilir.
Kurulum
• USB Flash Sürücüleri çalıştırma sırasında (örn.,
oynatma) çıkarmayın.
• Bilgisayara bağlandığında, ek program kurulumu
gerektiren USB’ler desteklenmemektedir.
• USB aygıtı USB1.1 ve USB2.0 USB destekleyen
USB aygıtı.
2. I/i kullanarak [Ayar] seçin ve sonra
ENTER ( ) tuşuna basın.
[Ayar] menüsü görüntülenecektir.
• Film, müzik ve fotoğraf içerikli dosyalar
oynatılabilir. Her dosyanın çalıştırılmasına ilişkin
ayrıntılı bilgi için ilgili sayfalara bakın.
• Veri kaybını önlemek için düzenli yedekleme
önerilir.
• Bir USB uzatma kablosunun, USB HUB’ın
veya USB Çoklu Okuyucunun kullanılması
durumunda, USB aygıtı tanınamayabilir.
• Bazı USB aygıtları bu ünitede çalışmayabilir.
• Dijital kamera ve cep telefonu
desteklenmemektedir.
3. U/u kullanarak ilk kurulum seçeneğini
seçebilir ve daha sonra i basarak ikinci
seviyeye çıkabilirsiniz.
• Ünitedeki USB bağlantı noktası bilgisayara
bağlanamayabilir. Bu ünite bir depolama aygıtı
gibi kullanılmayabilir.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 24
2010.5.17 5:53:36 PM
Kurulum
4. U/u kullanarak ikinci kurulum seçeneğini
seçebilir ve daha sonra ENTER ( ) basarak
üçüncü seviyeye çıkabilirsiniz.
25
NOT
Çözünürlüğün 720p’nin üzerine ayarlanması
durumunda [4:3 Letter Box] ve [4:3 Yatay Kaymalı]
seçenekleri seçilemez.
Çözünürlük
Bileşen ve HDMI video sinyalinin çıkış
çözünürlüğünü ayarlar. Sayfa 17 ve sayfa 78
çözünürlük seçeneklerine bakınız.
5. U/u kullanarak istenen ayar seçebilir ve
daha sonra ENTER ( ) düğmesine basarak
seçiminizi teyit edebilirsiniz.
TV İzleme Oranı
Televizyonunuzun tipine göre bir TV en boy
oranı seçin.
[4:3 Letter Box]
Standart 4:3 TV bağlantısı yapıldığında seçin.
Resmin alt ve üst kısımlarında bulunan
bantlarla tiyatrosal bir görüntü sağlar.
[4:3 Yatay Kaymalı]
Standart 4:3 TV bağlantısı yapıldığında seçin.
Resmi keserek ekranınız ile aynı boya getiri.
Resmin her iki tarafı kesilmiştir.
[16:9 Original]
Bir 16:9 genişlikte TV bağlı olduğunda
seçin. 4:3 görüntü orijinal 4:3 görüntü oranı
olduğu takdirde, sağında ve solunda siyah
bölgelerle birlikte görüntülenir.
3
Kurulum
[EKRAN] Menüsü
[Otomatik]
HDMI OUT fişinin televizyona bağlı olduğu
durumda görüntü bilgileri temin edilir
(EDID) ve bağlı televizyon ünitesi için en
uygun çözünürlük değeri seçilir. Sadece
COMPONENT VIDEO OUT’ının bağlı olduğu
durumda, çözünürlük ön ayarlı olarak 1080i
olarak değiştirilir.
[1080p]
1080 çizgili aşamalı video çıktısı.
[1080i]
1080 çizgili bindirmeli video çıktısı.
[720p]
720 çizgili aşamalı video çıktısı.
[576p]
576 çizgili aşamalı video çıktısı.
[576i]
576 çizgili bindirmeli video çıktısı.
[16:9 Tam]
Bir 16:9 genişlikte TV bağlı olduğunda
seçin. 4:3 görüntü yatay konumda ekranı
doldurmak üzere ayarlanır (linear orantılı).
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 25
2010.5.17 5:53:36 PM
26
Kurulum
1080p Ekr.Modu
Çözünürlük 1080p olarak belirlendiğinde, HDMI
donanımlı 1080p/24 Hz giriş uyumlu aygıtlarda
film içeriklerinin uygun olarak gösterimi için
(1080p/24 Hz) seçin.
[DİL] Menüsü
Ekran Menüsü
[Ayar] menüsü ve ekran üzeri göstergeler için
bir dil seçin.
NOT
• [24 Hz] seçildiğinde, video aktarımları esnasında
bazı resim bozuklukları oluşabilir. Böyle bir
durumla karşılaşıldığında [50 Hz]’i seçin.
3
Kurulum
• [24 Hz]’de [1080p Ekr.Modu] ayarlanmış olsa
dahi, televizyonunuzun 1080p/24 Hz ile uyumlu
olmaması durumunda video çıktısının çerçeve
frekansı 50 Hz veya 60 Hz olarak video kaynak
formatına uyarlanır.
HDMI Renk Ayarı
HDMI OUT jakından çıkış türünü seçin. Bu ayar
için lütfen görüntüleme aygıtınızın kullanıcı
kılavuzuna başvurun.
[YCbCr]
Bir HDMI görüntü aygıtına bağlarken seçin.
[RGB]
Bir DVI görüntü aygıtına bağlarken seçin.
Disk Menü/Disk Sesi/Disk Alt yazısı
Audio parçası, alt yazılar ve disk menüsü için
(disk audio) tercih edilen dili seçin.
[Orijinal]
Diskin kaydedildiği orijinal dile başvurur.
[Diğer]
Başka bir dili seçmek için ENTER ( )’e
basın. Başka bir dil seçmek için ilk olarak
sayı düğmelerine, daha sonra ENTER ( )’a
basarak 73. sayfadaki dil kodu listesinde yer
alan uygun 4 haneli sayıyı girin.
[Kapalı] (sadece Disk altyazı için)
Alt yazıyı kapat.
NOT
Diske bağlı olarak, seçili dil çalışmayabilir.
3D Modu
Blu-ray 3D disk oynatıcısı için çıkış modunu
belirleyin. Blu-ray 3D disk ile ilgili olarak daha
fazla bilgi için sayfa 35’ye bakınız.
[Kapalı]
Blu-ray 3D disk, normal bir BD-ROM disk
oynatımında olduğu gibi 2D modunda çıkış
verecektir.
[Açık]
Blu-ray 3D disk oynatımında çıkış 3D
modunda olacaktır.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 26
2010.5.17 5:53:36 PM
Kurulum
[SES] Menüsü
Her diskte çeşitli ses çıkış opsiyonları
bulunmaktadır. Oynatıcının Ses seçeneklerini,
kullandığınız ses sistemine uygun olarak
belirleyin.
NOT
Ses çıkışını pek çok faktör etkileyebileceğinden
dolayı, daha fazla detay için “Ses Çıkış Özellikleri” ile
ilgili bölüme bakın. (Sayfa 76-77).
HDMI / Dijital Çıkış
[PCM Stereo]
Bu seçeneği, ünitenin HDMI OUT veya
DIGITAL AUDIO OUT soketini iki kanal
dijital stereo şifre çözücüsü bulunan aygıta
bağlarken seçin.
[PCM Çoklu Kanal] (Sadece HDMI)
Bu seçeneği, ünitenin HDMI OUT soketini
çoklu kanal dijital şifre çözücüsü bulunan
aygıta bağlarken seçin.
[DTS Tekrar Kodlama]
Bu seçeneği, ünitenin HDMI OUT veya
DIGITAL AUDIO OUT soketini DTS şifre
çözücüsü bulunan aygıta bağlarken seçin.
[Birincil Pass-Thru]
Bu seçeneği, ünitenin HDMI çıkış veya
DIGITAL AUDIO OUT soketini LPCM, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS ve DTS-HD şifre çözücüsü sahip aygıta
bağlarken seçin.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 27
NOT
• [HDMI] seçenekleri [PCM Çoklu Kanal] olarak
belirlenmesi durumunda, eğer PCM Çoklu Kanal
bilgileri HDMI aygıtından EDID ile algılanamaz
ise ses PCM stereo formatında verilebilir.
• [HDMI] veya [Dijital Çıkış] opsiyonunun [DTS
Tekrar Kodlama]’ye ayarlanması halinde, DTS
Tekrar Kodlama ses çıkışı BD-ROM diskleri ikincil
ses ve orijinal ses çıkışı diğer disklere yapılır
([Birincil Pass-Thru] gibi).
Örnekleme Sıklığı
(Dijital Ses Çıkışı)
3
[192 kHz]
A/V alıcınızın ve yükselticinizin 192 kHz
sinyallerini yönetebilmesi durumunda bu
seçeneği seçin.
Kurulum
Ses çıkış formatını, HDMI veya Dijital Ses giriş
soketi donanımlı bir cihazın soketinin oynatıcı
üzerinde bulunan HDMI OUT veya DIGITAL
AUDIO OUT soketlerine bağlarken ayarlayın.
27
[96 kHz]
A/V alıcınızın ve yükselticinizin 192 kHz
sinyallerini yönetememesi durumunda bu
seçeneği seçin. Bu seçenek seçildiğinde, bu
ünite otomatik olarak herhangi bir 192 kHz
sinyali 96 kHz sinyale çevirerek sisteminizin
şifre çözmesine olanak sağlar.
[48 kHz]
A/V alıcınızın ve yükselticinizin 192 kHz
ve 96 kHz sinyallerini yönetememesi
durumunda bu seçeneği seçin. Bu seçenek
seçildiğinde, bu ünite otomatik olarak
herhangi bir 192 kHz ve 96 kHz sinyali
48 kHz sinyale çevirerek sisteminizin şifre
çözmesine olanak sağlar.
A/V Alıcı veya Yükselticinizin dokümanlarına
bakarak bu cihazların yeteneklerini kontrol
edebilirsiniz.
2010.5.17 5:53:36 PM
28
Kurulum
DRC (Dinamik Aralık Kontrolü)
DTS Neo:6
Bu fonksiyon sizin bir filmi daha düşük ses
ayarı ile ses belirginliğinden herhangi bir ödün
vermeden seyretmenizi sağlar.
Oynatıcının bir HDMI bağlantısı ile çoklu kanal
Audio Alıcısına bağlanması durumunda, bu
seçeneği 2-kanal ses kaynaklı çoklu kanal
surround ses olarak ayarlayın ve keyfini çıkarın.
[Kapalı]
Bu fonksiyonu sonlandırır.
[Açık]
Dolby Digital, Dolby Digital Plus veya Dolby
TrueHD ses çıkış dinamik alanını sıkıştırır.
3
Kurulum
[Otomatik]
Dolby TrueHD ses çıkış dinamik alanı
kendiliğinden belirlenmektedir.
Dolby Digital ve Dolby Digital Plus dinamik
alanı [Açık] modunda olduğu gibi çalıştırılır.
NOT
DRC ayarı sadece bir disk takılıyken veya ünite tam
durma modundayken değiştirilebilir.
[Kapalı]
Stereo sesi ön hoparlörlerden vermektedir.
[Müzik]
Çoklu kanal sesleri müzik dinleme amacı ile
optimize eder.
[Sinema]
Müzik dinleme amacı ile optimize edilen
çoklu kanal sesleri film seyredilirken
optimize eder.
NOT
• Bu fonksiyon çevirim içi hizmet ile birlikte
kullanılamaz.
• Bu işlev için sadece 48 kHz’den daha düşük
örnekleme frekansına sahip ses kaynakları
bulunmaktadır.
• Bu fonksiyon sadece [HDMI] seçeneği [PCM
Çoklu Kanal] olarak ayarlandığında kullanılır.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 28
2010.5.17 5:53:37 PM
Kurulum
[KİLİT] Menüsü
[KİLİT] ayarları sadece BD ve DVD oynatmayı
etkiler.
[KİLİT] seçeneğinde herhangi bir özelliğe
erişmek için, oluşturduğunuz 4-haneli güvenlik
kodunu girmelisiniz.
Henüz bir parola girmediyseniz, girmeniz
istenecektir. 4 rakamlı şifrenizi iki kez girin ve
ENTER ( ) basarak yeni şifrenizi belirleyin.
Parola
DVD İzlenme Oranı
Blok halinde DVD’leri değerlendirme
içeriklerine göre yapılır. (Tüm disklerin
değerlendirmesi yapılmamıştır.)
[İzlenme Oranı 1-8]
Değerleme bir (1) en fazla kısıtlamaya
sahipken değerleme sekiz (8) en az
kısıtlamaya sahiptir.
[Kilidi Aç]
[Kilidi Aç], seçeneği tercih edildiğinde,
ebeveyn kontrolü etkin değildir ve disk
tamamı ile görüntülenir.
3
Şifrenizi girebilir veya değiştirebilirsiniz.
[Değiştir]
Mevcut şifrenizi girin ve ENTER ( ) basın.
4 rakamlı şifrenizi iki kez girin ve ENTER ( )
basarak yeni şifrenizi belirleyin.
Şifrenizi unutmanız durumunda
BD İzlenme Oranı
BD-ROM oynatımı için yaş limiti koyar.
BD-ROM görüntülemesine yaş sınırlaması
getirmek için sayı düğmelerini kullanın.
Kurulum
[Hiçbiri]
4 rakamlı şifrenizi iki kez girin ve ENTER ( )
basarak yeni şifrenizi belirleyin.
29
[255]
Tüm BD-ROM oynatılır.
[0-254]
BR-ROM üzerine kaydedilmiş değere göre
gösterimi kısıtlar.
Şifrenizi unutmanız halinde aşağıdaki adımları
takip ederek şifreyi kaldırabilirsiniz.
1. Oynatıcı içerisinde disk bulunuyorsa çıkartın.
2. [Ayar] menüsü içerisinde [Parola] seçeneğini
işaretleyin.
3. “210499” sayısını girmek için Numara
tuşlarını kullanın. Parola temizlendi.
NOT
NOT
[BD İzlenme Oranı] sadece İleri Değerlendirme
Kontrolüne sahip BD disklerde uygulanabilir.
Alan Kodu
DVD video disklerin orantılanması için
sayfa 72’da verilen bölge kodları içerisinden
bulunduğunu bölge kodunu girin.
ENTER ( ) basmadan önce bir hata oluşursa CLEAR
düğmesine basın. Sonra doğru rakamları girin.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 29
2010.5.17 5:53:37 PM
30
Kurulum
[AĞ] Menüsü
[AĞ] ayarları yazılım güncellemelerinin,
BD-LIVE Home Link ve NetCast özelliklerinin
kullanılabilmesi için gereklidir.
Bağlantı Ayarları
Ev ağ ortamınız oynatıcıya bağlanmaya hazırsa,
oynatıcının ağ iletişimi için ağ bağlantısının
kurulması gerekmektedir. (Sayfa 20-22’te
bulunan “Ev Ağınıza Bağlanma” bölümüne
bakınız.)
3
Kurulum
Bağlantı Durumu
Bu oynatıcı üzerindeki ağ durumunu kontrol
etmek istiyorsanız, [Bağlantı Durumu]
seçeneğini işaretleyerek ENTER ( ) düğmesine
basarak ağ bağlantısının ve internet
bağlantısının yapılıp yapılmadığını control
edebilirsiniz.
BD-LIVE bağlantısı
BD-LIVE fonskiyonları kullanılmıyorken, internet
erişimi sınırlayabilirsiniz.
[İzinli]
İnternet erişimi bütün BD-LIVE içerikleri için
izinlidir.
[Kısmen İzinli]
İnternet erişimi sadece içerik sahibi lisansına
sahip BD-LIVE içerikleri için izinlidir. İnternet
erişimi ve AACS Online fonksiyonları lisanssız
tüm BD-LIVE içerikleri için yasaklanmıştır.
[DİĞER] Menüsü
DivX VOD
DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, DivX, Inc
tarafından yaratılmış olan bir digital video
formatıdır. Bu resmi olarak DivX Sertifikalı DivX
video oynatan bir aygıttır. www.divx.com
sayfasını ziyaret ederek daha fazla bilgi alabilir
ve dosyalarınızı DivX video formatına çevirmek
için gerekli yazılım araçlarını bulabilirisiniz.
DIVX VIDEO ISMARLAMA İŞLEMİ HAKKINDA:
Bu DivX® Sertifikalı aygıtın DivX Ismarlama
Video (VOD) içeriğini gösterebilmesi için kayıt
ettirilmesi gerekmektedir.
Bir kayıt numarası oluşturabilmek için [Ayar]
menüsü içerisinde (DivX VOD] bölümünü
bulun. Kodu edindikten sonra vod.divx.
com adresini ziyaret ederek kayıt işlemini
tamamlayabilir ve DivX VOD hakkında daha
fazla bilgi edinebilirsiniz.
[Kayıt Ol]
Oynatıcınızın kayıt kodunu görüntüler.
[Kaydı Sil]
Cihazınızın etkinliğini kaldırarak etkinlik
kaldırma kodunu görüntüleyin.
NOT
Bu oynatıcı kayıt kodu ile DivX VOD’dan indirilen
tüm videolar sadece bu ünite üzerinde oynatılabilir.
[Yasak]
İnternet erişimi tüm BD-LIVE içerikleri için
yasaklanmıştır.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 30
2010.5.17 5:53:37 PM
Kurulum
Otomatik Güç Kapalı
Ekran koruyucu üniteyi Durma modunda beş
dakikadan daha fazla bıraktığınızda etkinleşir.
Bu seçeneği etkin konuma getirseniz [Açık],
ünite ekran koruyucu devreye girdikten 25
dakika sonra kendisini kapatacaktır.
Bu seçeneğin [Kapalı] konumda olması
durumunda ekran koruyucu kullanıcı tarafından
ünite tekrar kullanılana kadar açık kalacaktır.
31
Yazılım
[Bilgi]
Mevcut yazılım sürümünü görüntüler.
[Güncelle]
Yazılımı güncellemek için cihazı doğrudan
yazılım güncelleme sunucusuna
bağlayabilirsiniz (bakınız sayfa 70-71).
Feragatname
Başlat
[Fabrika Ayarı]
Oynatıcıyı ayarlarını fabrika ön ayarlarına
ayarlayabilirsiniz.
3
Kurulum
[Veri tb belleğini sil]
BD içeriğini bağlı USB depolama aygıtını
kullanarak başlangıç durumuna getirir.
ENTER ( )’a basarak sayfa 80’de yer alan
Ağ Hizmet Feragatnamesini gözden
geçirebilirsiniz.
NOT
Oynatıcıyı [Fabrika Ayarı] seçeneğini kullanarak
fabrika çıkış ön ayarlarına döndürürseniz, ağ
ayarlarını yeniden yapılandırmanız gerekmektedir.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 31
2010.5.17 5:53:37 PM
32
İşlem
4
İşlem
Genel Oynatma
5. I/i kullanarak [Disk] seçeneğini seçin ve
ENTER ( ) düğmesine basın.
Disklerin Oynatılması
1. Z (OPEN/CLOSE) ve bir diski disk tepsisi
üzerine yerleştirin.
Bir disk takın
Bu adım, bu ünite üzerine bir disk ve USB
aygıtının aynı anda kullanıma alındığında
gereklidir.
4
İşlem
6. U/u/I/i kullanarak bir dosyayı seçin ve
B (PLAY) veya ENTER ( ) tuşuna basarak
dosyayı oynatın.
NOT
2. Z (OPEN/CLOSE) düğmesine basarak disk
sürücüsünü kapayın.
Pek çok Audio CD, BD-ROM ve DVD-ROM
diskleri için oynatma otomatik olarak başlar.
3. HOME düğmesine basın (
).
• Bu kılavuz içerisinde tanımlanan oynatım
fonksiyonları, tüm dosya ve medya tipleri için
geçerli olmayabilir. Bazı fonksiyonlar pek çok
faktöre bağlı olarak kısıtlanabilir.
• BD-ROM başlıklarına bağlı olarak, düzgün
oynatım için bir USB aygıtının bağlı olması
gerekebilir.
4. I/i basarak [Film], [Fotoğraf ] veya [Müzik]
dosyalarını seçin ve ENTER ( ) düğmesine
basın.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 32
2010.5.17 5:53:37 PM
İşlem
Oynatımı durdurmak
Oynatım esnasında x (STOP) düğmesine basın.
Disk menüsünün kullanılması
BD
DVD
AVCHD
Oynatıma ara vermek
Disk menüsünü görüntülemek için
Oynatım esnasında X (PAUSE) düğmesine
basın.
B (PLAY) düğmesine basarak oynatım moduna
geri dönebilirsiniz.
İçeriğinde menü bulunan bir dikin yüklenmesi
ile menü ekranı görüntülenebilir. Oynatım
esnasında disk menüsünü görüntülemek
istiyorsanız DISC MENU düğmesine basın.
Çerçeveleri tek tek oynatma
U/u/I/i düğmelerini kullanarak menü
seçenekleri arasında dolaşabilirsiniz.
Film oynatım esnasında X (PAUSE) düğmesine
basın.
Kare kare oynatmak için X (PAUSE) arka arkaya
basın.
Açılır menünün görüntülenmesi
İleri ve geri tarama
Bazı BD-ROM diskleri oynatım sırasında
görüntülenen açılır menülere sahiptir.
Oynatım esnasında TITLE/POPUP düğmesine
basın ve U/u/I/i düğmelerini kullanarak
menü seçenekleri üzerinde dolaşın.
4
İşlem
Oynatma sırasında hızlı ileri veya hızlı geri
almak için m ya da M düğmesine basın.
m ya da M düğmesine art arda basarak
çeşitli oynatma hızları arasında geçiş
yapabilirsiniz.
33
Oynatım hızının yavaşlatılması
Oynatım durdurulduğunda M düğmesine
arka arkaya basarak yavaş çekim hızını
ayarlayabilirsiniz.
Bir önceki/sonraki bölüm/parça/
dosyaya atlama
Oynatma esnasında . veya > basarak
bir sonraki bölüm/parça gidebilir veya çalan
bölüm/parçanın başına dönebilirsiniz.
. düğmesine iki kez hafifçe basarak bir
önceki bölüm/parça/dosyaya geri dönülür.
[Ana Link] menüsü içerisinde mevcut klasör ile
birlikte pek çok içerik bulunabilir. Bu durumda,
. veya > basarak aynı tipteki bir önceki
veya bir sonraki içeriğe geçebilirsiniz.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 33
2010.5.17 5:53:38 PM
34
İşlem
Oynatımı devam ettirir
BD
ACD
DVD AVCHD MOVIE MOVIE-N
MUSIC MUSIC-N
Diske bağlı olarak, kayıt işlemi x (STOP)
düğmesine basıldığında gerçekleşir.
Ekran üzerinde “Xx (Resume Stop)” ibaresinin
kısa bir süre için belirmesi durumunda,
B (PLAY) düğmesine basarak oynatmaya geri
dönebilirsiniz (sahne noktasından).
x (STOP) düğmesine iki kez basıldığında veya
disk çıkarıldığında “x (Complete Stop)” ekran
üzerinde belirir. Ünite durdurulma noktasını
temizleyecektir.
Blu-ray 3D diskin oynatılması
Bu oynatıcı sağ ve sol göz için ayrı
görüntülemeye sahip Blu-ray 3D disklerini
oynatabilir.
Hazırlık
Bir Blu-ray 3D diskini stereoskopik 3D modunda
oynatabilmek için aşağıdaki işlevlerin yerine
getirilmesi gerekmektedir:
a
b
NOT
4
• Devam noktası, bir düğmeye basarak
temizlenebilir (örneğin; 1 (POWER),
Z (OPEN/CLOSE), vb)).
İşlem
• BD-J’ye sahip BD-Video’larda oynatmaya devam
fonksiyonu çalışmaz.
c
d
• BD-ROM etkileşimli oynatımda, x (STOP)
düğmesine bir kez basıldığında, cihaz tamamı ile
durma moduna girecektir.
a Televizyon setinizin 3D yeteneğine ve
HDMI 1.4 giriş(ler)e sahip olup olmadığını
kontrol edin.
b Gerektiğinde, 3D gözlüklerinizi takarak 3D
tecrübesinin zevkini çıkarın.
Ek 3D gözlüklerinden satın almak
istiyorsanız, 3D-hazır TV formunu satın
aldığınız mağazaya gidin.
c BD-ROM’un Blu-ray 3D disk olup olmadığını
kontrol edin (Sayfa 35)
d HDMI kablosunu (sürüm 1.3 veya daha
yenisi) oynatıcının HDMI çıkış ve televizyon
HDMI girişi arasındaki bağlantı için kullanın.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 34
2010.5.17 5:53:38 PM
İşlem
1. HOME ( ) düğmesine basarak [Ayar]
menüsü üzerinden [3D Modu] seçeneğini
[Açık] konumuna getirin. (Sayfa 26)
2. Z (OPEN/CLOSE) ve bir diski disk tepsisi
üzerine yerleştirin.
3. Z (OPEN/CLOSE) düğmesine basarak disk
sürücüsünü kapayın.
Çalma/Oynatma işlevi otomatik olarak
başlayacaktır.
3D içeriği gösterime başladığında 3D ikonu
ekran üzerinde belirecektir.
4. 3D-hazır TV’nin kullanıcı kitapçığına
başvurarak daha fazla bilgi edinin.
3D ile Blu-ray 3D Diskleri
“Blu-ray 3D” logosuna sahip
BD-ROM diskleri bu oynatıcı
üzerinde 3D modunda çıkış ile
görüntülenebilir. Televizyon
setiniz Blu-ray 3D-hazır
TV* değilse, çıkış 2D olarak
izlenebilir.
“Blu-ray 3D ONLY” logosuna
sahip BD-ROM diskleri bu
oynatıcı üzerinde 3D modunda
çıkış ile görüntülenebilir.
Televizyonunuzun veya
oynatıcınızın Blu-ray 3D-hazır
aygıt olmaması durumunda, “
Blu-ray 3D ONLY” disk oynatımı
kullanılamaz.
* 3D-hazır televizyon “HDMI 1.4 3D zorunlu
format” ile uyumlu olan televizyon setidir.
4
İşlem
Televizyon ayarlarınızda gerekli
düzenlemeleri yaparak görüntü ayarlarını ve
odaklama değerini 3D efekti için daha etkili
konuma getirebilirsiniz.
35
NOT
“Blu-ray 3D” ve “Blu-ray 3D ONLY”, disk içeriğinde
3D içerik olsa dahi BD-ROM diskiniz üzerine
yazdırılamayabilir.
UYARI
• 3D içeriklerinin uzun süre seyredilmesi baş
dönmesine ve yorgunluğa neden olabilir.
• Hasta, çocuk ve hamile bayanların 3D modunda
film seyretmeleri önerilmemektedir.
• 3D içerikleri seyrederken, baş ağrısı, yorgunluk
veya baş dönmesi hissederseniz, kendinizi tekrar
normal hissedinceye kadar televizyonunuzu
kapatarak dinlenmeniz önerilir.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 35
2010.5.17 5:53:38 PM
36
İşlem
İleri Seviye Oynatma
AVCHD
BD
DVD
AVCHD
ACD
Bu aygıt seçmiş olduğunuz bir kısmı tekrar
çalabilir.
Tekrar Oynatma
BD
DVD
MUSIC-N
Belli bir kısmın tekrar edilmesi
ACD
MUSIC
1. Çalma esnasında, REPEAT düğmesine
basarak [A-] tekrar etmesini istediğiniz
bölümün başında basın.
Oynatma esnasında, REPEAT düğmesine
arka arkaya basarak istenilen tekrar modunu
seçebilirsiniz.
2. Bölümün sonunda gelindiğinde, tekrar
ENTER ( ) düğmesine basın. Seçtiğiniz
kısım sürekli olarak tekrarlanır.
BD/DVD
A- – Seçili kısım devamlı olarak
tekrarlanacaktır.
Bölüm – Seçili bölüm devamlı olarak
tekrarlanacaktır.
İsim – Seçili parça devamlı olarak
tekrarlanacaktır.
3. Normal oynatıma geri dönmek için art
arda REPEAT düğmesine basarak [Kapalı]
seçeneğini belirleyin.
4
İşlem
Normal oynatıma geri dönmek için art
arda REPEAT düğmesine basarak [Kapalı]
seçeneğini belirleyin.
NOT
• Seçeceğiniz bölüm en az 3 saniye uzunlukta
olmalıdır.
• Bu fonksiyon bazı disklerde veya parçalarda
çalışmayabilir.
Audio CD/Müzik dosyaları
Track – Seçili parça veya dosya devamlı
olarak çalınacaktır.
All – Tüm parçalar veya dosyalar
devamlı olarak çalacaktır.
– Parçalar veya dosyalar karışık sıra ile
çalınacaktır.
All – Parçalar veya dosyalar karışık
sıra ile tekrarlayarak çalacaktır.
A-B – Seçili kısım devamlı olarak
tekrarlanacaktır. (Sadece Audio CD)
Normal oynatıma dönmek için CLEAR
düğmesine basın.
NOT
•
> düğmesine Bölüm/Parça tekrar esnasında
basıldığında, tekrarlanarak çalma iptal edilecektir.
• Bu fonksiyon bazı disklerde veya parçalarda
çalışmayabilir.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 36
2010.5.17 5:53:39 PM
İşlem
Oynayan görüntüyü büyütme
Bir İşaretleyicinin silinmesi
BD
DVD
PHOTO
1. SEARCH düğmesine bastığınızda arama
menüsü görüntülenecektir.
AVCHD MOVIE MOVIE-N
37
1. Oynatma veya duraklatma modunda,
[Yakınsa] menüsünü görüntülemek için
ZOOM’a basın.
2. Kırmızı (R) veya yeşil (G) renkli düğmelere
basarak resmi uzaklaştırın veya yaklaştırın.
Yakınlaştırılmış/Uzaklaştırılmış resim
üzerinde U/u/I/i düğmelerini kullanarak
gezinebilirsiniz.
3. Tekrar normal resim boyutuna dönmek için
sarı (Y) renkli düğmeye basın.
4. [Yakınsa] menüsünden çıkmak için
RETURN (O) düğmesine basın.
2. Bir işaret numarasını vurgulamak için u’
a basın. I/i düğmesini kullanarak silmek
istediğiniz işaretli sahneyi seçin.
3. CLEAR’e basın ve işaretli sahneyi arama
menüsünden silin.
NOT
• Bu fonksiyon, diske, oynatılan objeye veya
sunucu yeteneğine bağlı olarak çalışmayabilir.
Oynatmayı belleğe alınan dokuz noktadan
başlatabilirsiniz.
• Başlığın toplam uzunluğu 10 saniyeden azsa, bu
işlev kullanılamaz.
BD
DVD
4
İşlem
AVCHD MOVIE MOVIE-N
• Tüm işaretli noktalar oynatılan objenin tamamen
durdurulma modunda (x), objenin isminin
değiştirilmesi veya diskin çıkarılması durumunda
silinecektir.
İşaretleyici Arama
İşaretleyici girmek için
1. Oynatım esnasında MARKER düğmesine
istediğiniz noktada basın. İşaretleyici ikonu
televizyon ekranında kısa bir süre için
belirecektir.
2. 1. adımı tekrarlayarak dokuz adet işaretleyici
koyabilirsiniz.
İşaretli yerin oynatılması
1. SEARCH düğmesine bastığınızda arama
menüsü görüntülenecektir.
2. Görüntülemek istediğiniz sahneye ait işaret
numarasını girin. Oynatım seçili işaretin
bulunduğu sahneden başlayacaktır.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 37
2010.5.17 5:53:39 PM
38
İşlem
Arama menüsünü kullanma
BD
DVD
AVCHD MOVIE MOVIE-N
Arama menüsünü kullanarak oynatıma nereden
başlamayacağınızı kolaylıkla seçebilirsiniz.
İçerik listesinin görüntüsünün
değiştirilmesi
MOVIE MOVIE-N MUSIC MUSIC-N PHOTO
Bir noktanın aranması
[Film], [Müzik], [Fotoğraf ] veya [Ana Link]
menülerinde içerik listesi görüntüsünü
değiştirebilirsiniz.
1. Oynatım sırasında, arama menüsünü
göstermek için SEARCH tuşuna basın.
Yöntem 1
Kırmızı (R) renkli düğmeye arka arkaya basın.
2. Oynatımı 15 saniye ileri veya geri atlatmak
için I/i basın.
I/i düğmesini basılı tutarak atlamak
istediğiniz bir noktayı seçebilirsiniz.
4
İşaretli noktadan oynatımı başlatma
İşlem
1. SEARCH düğmesine bastığınızda arama
menüsü görüntülenecektir.
2. u düğmesine basarak işaretleyici numarasını
vurgulu duruma getirin. I/i düğmesini
kullanarak oynatmak istediğiniz işaretli
sahneyi seçin.
3. ENTER ( ) düğmesine basarak işaretli
noktadan itibaren oynatımı başlatın.
NOT
• Bu fonksiyon, diske, oynatılan objeye veya
sunucu yeteneğine bağlı olarak çalışmayabilir.
• Bu fonksiyon bazı [Ana Link] içeriklerinde dosya
tipine ve DLNA sunucunun özelliğine bağlı
olarak çalışmayabilir.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 38
2010.5.17 5:53:40 PM
İşlem
Yöntem 2
Son Sahne Belleği
1. İçerik listesinde INFO/DISPLAY ( )
düğmesine basarak seçenek menüsünü
görüntüleyin.
2. [Gör. Değişimi] seçeneğini U/u düğmesini
kullanarak seçin.
3. ENTER ( ) düğmesine basarak içerik listesi
görünümünü değiştirin.
İçerik bilgilerinin
görüntülenmesi MOVIE
39
BD
DVD
Bu ünite izlenen son diskin son sahnesini
belleğinde saklar. Son sahne, diski yerinden
çıkarmanız veya üniteyi kapatmanız durumunda
dahi bellekte saklanacaktır. Belleğe alınan sahnenin
içinde bulunduğu diski tekrar yüklediğinizde bu
sahne otomatik olarak çağrılacaktır.
NOT
MOVIE-N
• Farklı bir disk oynatılır, oynatılmaz, önceki disk
için Son Sahne Bellek fonksiyonu silinir.
Oynatıcı içerik bilgilerini
görüntüleyebilmektedir.
• Bu işlev bazı disklerde veya başlıklarda
çalışmayabilir.
1. U/u/I/i kullanarak bir dosya seçin.
• BD-J’ye sahip BD-Video’larda son sahne bellek
fonksiyonu çalışmaz.
2. INFO/DISPLAY ( ) düğmesine basarak
seçenek menüsünü görüntüleyin.
4
İşlem
3. U/u kullanarak [Bilgi] seçeneğini seçin ve
ENTER ( ) düğmesine basın.
• Bu ünite, oynatmaya başlamadan önce üniteyi
kapatmanız durumunda disk ayarlarını belleğine
almaz.
Dosya bilgileri ekranda görüntülenecektir.
Film gösterisi sırasında, dosya bilgilerini
TITLE/POPUP düğmesine basarak
görüntüleyebilirsiniz.
NOT
Ekranda görüntülenen bilgi gerçek içerik bilgisi ile
karşılaştırıldığında doğru olmayabilir.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 39
2010.5.17 5:53:40 PM
40
İşlem
Ekranda Görüntüleme
İçerikli ilgili olarak çeşitli bilgileri ve ayarları
görüntüleyebilir ve ayarlarını değiştirebilirsiniz.
İçerik bilgilerinin ekranda
görüntülenmesi
BD
DVD
AVCHD MOVIE MOVIE-N
1. Oynatım esnasında, INFO/DISPLAY ( )
düğmesine bastığınızda çeşitli oynatım
bilgileri görüntülenecektir.
a
b
c
4
İşlem
d
e
f
g
h
i
a İsim – Şu andaki parça numarası/toplam
parça sayısı
b Bölüm – Şu andaki bölüm numarası/
toplam bölüm sayısı
i Film Hakkında Bilgi – Bu seçeneği
seçin ve ENTER ( ) düğmesine basarak
Gracenote Medya Veritabanı üzerinden
film bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
(Sadece BD/DVD).
2. U/u kullanarak bir opsiyonu seçin.
3. I/i düğmesini kullanarak seçili opsiyonun
ayarlaması yapılır.
4. Ekran görüntülemesinden çıkmak için
RETURN (O) düğmesine basın.
NOT
• Herhangi bir düğme birkaç saniye içerisinde
basılmadığı takdirde ekrandaki üzeri görüntü yok
olacaktır.
• Bazı disklerde başlık numarası seçilemez.
• Başlık ve diske bağlı olarak yapılabilecek işlemler
değişiklik gösterebilir.
• BD etkileşimli başlık oynuyorsa, bazı ayar
bilgileri ekranda gösterilir ancak değiştirilmesi
yasaklanmıştır.
• [Film Hakkında Bilgi] seçeneği kullanıldığında,
oynatıcı geniş bant bir internet bağlantısı ile
Gracenote Medya Veri tabanına bağlanmalıdır.
• Gracenote Medya veri tabanı üzerinden alınan
bilgi doğru değilse veya bilgi alınamıyorsa lütfen
www.gracenote.com adresinden destek alın.
• LG, Gracenote® teknolojisi lisansını
kullanmaktadır ve Gracenote® medya veri
tabanında bulunan bilgilerin doğruluğundan
sorumlu değildir.
c Saat – geçen oynatma süresi/toplam
oynatma süresi
d Ses – seçili ses dili veya kanalı
e Alt yazı – seçilmiş olan altyazı
f Açı – Seçili açı/toplam açı sayısı
g TV İzleme Oranı – seçili televizyon enboy oranı
h Resim Modu – seçili resim modu
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 40
2010.5.17 5:53:40 PM
İşlem
Seçili zamandan oynatma
BD
DVD
NOT
AVCHD MOVIE MOVIE-N
1. Oynatım esnasında INFO/DISPLAY ( )
düğmesine basın.
Zaman arama kutusu geçen oynatım
süresini gösterir.
• Bazı diskler ses seçimini sadece disk menüsünü
kullanarak yapmanıza izin vermektedir. Böyle
bir durumda, TITLE/POP-UP veya DISC MENU
düğmesine basın ve disk menüde görüntülenen
uygun ses seçeneğini belirleyin.
2. [Saat] seçeneğini seçin ve sonra gereken
başlangıç zamanını saat, dakika ve saniye
olarak soldan sağa girin.
• Sesi açar açmaz, görüntü ile gerçek ses arasında
ilk başta geçici bir fark oluşabilir.
Örneğin 2 saat 10 dakika ve 20 saniye için
“21020” rakamlarını girin.
I/i düğmesine basıldığında, çalınan parça
veya oynatım 60 saniye ileri veya geri yönde
atlar.
3. ENTER ( ) düğmesine basarak seçili
zamandan itibaren oynatımı başlatın.
• Bu işlev bazı disklerde veya başlıklarda
çalışmayabilir.
• Bu fonksiyon bazı [Ana Link] içeriklerinde dosya
tipine ve DLNA sunucunun özelliğine bağlı
olarak çalışmayabilir.
Değişik seslerin dinlenmesi
BD
DVD
AVCHD MOVIE MOVIE-N
1. Oynatım esnasında, INFO/DISPLAY ( )
düğmesine basarak Ekran Üzeri Görünün
penceresini açın.
2. [Ses] seçeneğini U/u düğmesini kullanarak
seçin.
• BD-ROM disklerinde, çoklu ses formatı (5.1 Kanal
veya 7.1 Kanal) [MultiCH] ile ekran üzerinde
görüntülenmektedir.
Altyazı dili seçme
BD
DVD
AVCHD MOVIE MOVIE-N
1. Oynatım esnasında, INFO/DISPLAY ( )
düğmesine basarak Ekran Üzeri Görünün
penceresini açın.
4
İşlem
NOT
41
2. [Alt yazı] seçeneğini U/u düğmesini
kullanarak seçin.
3. I/i düğmesini kullanarak istenen altyazıyı
seçin.
4. Ekran görüntülemesinden çıkmak için
RETURN (O) düğmesine basın.
NOT
Bazı diskler ses seçimlerini yalnızca disk
menüsünden yapmanıza izin verir. Bu durumda
TITLE/POPUP veya DISC MENU düğmelerine basın
ve disk menüsündeki seçimlerden uygun sesi
belirleyin.
3. I/i kullanarak istenen seslendirme dilini,
audio parça veya audio kanal seçimini
yapabilirsiniz.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 41
2010.5.17 5:53:41 PM
42
İşlem
Farklı bir açıdan izleme
BD
DVD
BD
Diskte farklı kamera açılarında kaydedilmiş
sahneler varsa, oynatma sırasında bunları farklı
bir kamera açısıyla değiştirebilirsiniz.
1. Oynatım esnasında, INFO/DISPLAY ( )
düğmesine basarak Ekran Üzeri Görünün
penceresini açın.
2. [Açı] seçeneğini U/u düğmesini kullanarak
seçin.
3. I/i düğmesini kullanarak istenen açıyı
seçin.
4. Ekran görüntülemesinden çıkmak için
RETURN (O) düğmesine basın.
4
İşlem
TV En-Boy oranının
değiştirilmesi
BD
DVD
Resim Modunun Değiştirilmesi
AVCHD MOVIE MOVIE-N
DVD
AVCHD MOVIE MOVIE-N
Oynatım esnasında [Resim Modu] seçeneğini
değiştirebilirsiniz.
1. Oynatım esnasında, INFO/DISPLAY ( )
düğmesine basarak Ekran Üzeri Görünün
penceresini açın.
2. [Resim Modu] seçeneğini U/u düğmesini
kullanarak seçin.
3. I/i düğmesini kullanarak istenen opsiyonu
seçin.
4. Ekran görüntülemesinden çıkmak için
RETURN (O) düğmesine basın.
[Özel Ayarlar] opsiyonunun
ayarlanması
1. Oynatım esnasında, INFO/DISPLAY ( )
düğmesine basarak Ekran Üzeri Görünün
penceresini açın.
Oynatım esnasında TV en-boy oranını
değiştirebilirsiniz.
2. [Resim Modu] seçeneğini U/u düğmesini
kullanarak seçin.
1. Oynatım esnasında, INFO/DISPLAY ( )
düğmesine basarak Ekran Üzeri Görünün
penceresini açın.
3. I/i kullanarak [Özel Ayarlar] opsiyonunu
belirleyin ve sonra ENTER ( ) tuşuna basın.
2. [TV İzleme Oranı] seçeneğini U/u
düğmesini kullanarak seçin.
3. I/i düğmesini kullanarak istenen opsiyonu
seçin.
4. Ekran görüntülemesinden çıkmak için
RETURN (O) düğmesine basın.
4. [Resim Modu] ayarlamalarını U/u/I/i
düğmelerini kullanarak seçin.
NOT
[TV İzleme Oranı] değerinin Ekran Üzeri
görüntüleme opsiyonu kullanılarak değiştirilse dahi
[Ayar] menüsü içerisinde yer alan [TV İzleme Oranı]
opsiyonu değişmeyecektir.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 42
[Varsayılan] opsiyonunu seçin ve ENTER ( )
düğmesine basarak tüm video ayarlarını
sıfırlayın.
5. U/u/I/i kullanarak [Kapat] opsiyonunu
seçin ve sonra ENTER ( ) tuşuna basarak
ayarlama işlemini tamamlayın.
2010.5.17 5:53:41 PM
İşlem
BD-LIVE keyfi
Bu ünite, resim içerisinde resim, ikincil ses ve
sanal paketler gibi değişik fonksiyonların keyfini
BD-Video destekli BONUSVİEW (BD-ROM sürüm
2 Profil 1 sürüm 1.1/ Final Standard Profile) ile
çıkarmanıza olanak sağlar. İkincil video ve ses,
resim içerisinde resim fonksiyonu ile uyumlu
diskler ile oynatılabilir. Oynatılma yöntemi için
diskte verilen talimatları uygulayınız.
BONUSVİEW fonksiyonuna ek olarak BD-LIVE
destekleyen ve ağ gelişme fonksiyonuna sahip
BD-LIVE video (BD-ROM sürüm 2, Profil 2)
kullanımı ile yeni filmlerin fragmanlarını indirme
gibi daha fazla fonksiyonu kullanmanıza olanak
tanır.
2. Ön panel üzerinde bulunan USB bağlantı
noktasına bir USB depolama aygıtını
yükleyin.
USB aygıtı bonus içerikleri yüklemek için
gerekmektedir.
USB aygıt bağlantısı
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 43
3. HOME ( ) düğmesine basın ve [Ayar]
menü üzerinden [BD-LIVE bağlantısı]
seçeneğini işaretleyin (Sayfa 30).
Diske bağlı olarak, [BD-LIVE bağlantısı]
seçeneği [Kısmen İzinli] olarak seçili ise bu
fonksiyon kullanılamayabilir.
4. BD-LIVE içeren bir BD-ROM yerleştirin.
Diske bağlı olarak işlevler farklılık gösterebilir.
Disk ile birlikte verilen kılavuza bakınız.
UYARI
Bağlı bulunan USB aygıtını içerik indirilirken veya
bir Blu-ray disk, disk tepsisindeyken yerinden
çıkarmayın. USB’nin çıkarılması durumunda, USB
aygıtı zarar görebilir ve BD-LIVE özellikleri, zarar
gören USB ile düzgün olarak çalıştırılamayacaktır.
Bağlantısı yapılan UBS cihazın böyle bir eylemden
zarar görmesi duumunda, bağlantı yapılan USB
cihazı PC’ye bağlayarak formatladıktan sonra tekrar
kullanabilirsiniz.
4
İşlem
1. Ağ bağlantınızı ve ayarlarınızı kontrol edin
(sayfa 20-22).
43
NOT
• Bazı BD-LIVE içerikler belli bölgelerde içerik
sunucusunun kendi kararı yönünde sınırlı erişime
tabi olabilir.
• BD-LIVE içeriklerini yükleme ve başlatma işleri
birkaç dakika sürebilir.
2010.5.17 5:53:41 PM
44
İşlem
Bir film dosyası
oynatma ve VR diski
NOT
• Dosya gereksinimleri sayfa 10’da tanımlanmıştır.
• Çeşitli oynatım fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sayfa 32-42’e bakınız.
Video Kayıt (VR) formatında kaydedilmiş DVDRW disklerini, disk veya USB içerisinde kayıtlı
film dosyalarını izleyebilirsiniz.
1. HOME düğmesine basın (
).
• Bitmemiş DVD-VR diskleri bu oynatıcıda
oynatılmayabilir.
• Bazı DVD-VR diskler DVD RECORDER tarafından
CPRM verileri ile yapılmıştır. Ünite bu tarz diskleri
desteklemektedir.
SIMPLINK nedir?
CPRM bir kopyalama koruma sistemidir (sinyal
karıştırılmış sistem) ve yayınlanan programları
“bir kez” kopyalama izni vermektedir. CPRM
Kaydedilebilir Ortam için İçerik Koruma anlamına
gelir.
4
2. I/i kullanarak [Film] seçeneğini seçin ve
ENTER ( ) düğmesine basın.
İşlem
3. I/i kullanarak [Disk] veya [USB] seçeneğini
seçin ve ENTER ( ) düğmesine basın.
Bir alt yazı dosyasının seçimi
MOVIE
Bir film dosyasının adı ile alt yazı dosyasının adı
aynı ise alt yazı dosyası film dosyası otomatik
olarak oynatılacaktır.
Alt yazı dosyasının adının film dosyasından
farklı olması durumunda, [Film] menüsü
içerisinden alt yazı dosyasının film dosyası
başlatılmadan önce seçilmesi gerekmektedir.
Bu adım, bu ünite üzerine bir disk ve USB
aygıtının aynı anda kullanıma alındığında
gereklidir.
1. [Film] menüsü içerisinden U/u/I/i
kullanarak alt yazı dosyasını seçin.
2. ENTER’a ( ) basın.
4. U/u/I/i kullanarak bir dosyayı seçin ve
B (PLAY) veya ENTER ( ) tuşuna basarak
dosyayı oynatın.
ENTER ( ) düğmesine tekrar basarak
altyazı dosya seçimini kaldırabilirsiniz. Film
dosyasını oynatmaya başladığınızda seçili
alt yazı dosyası görüntülenecektir.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 44
2010.5.17 5:53:41 PM
İşlem
NOT
45
Fotoğraf Görüntüleme
Oynatım esnasında x (STOP) düğmesine
basıldığında altyazı dosya seçimi iptal olacaktır.
Bu oynatıcıyı kullanarak fotoğraf dosyalarını
görüntüleyebilirsiniz.
Altyazı kod sayfasının
değiştirilmesi
1. HOME düğmesine basın (
).
MOVIE MOVIE-N
Altyazıların düzgün olarak görüntülenmemesi
durumunda alt yazı kod sayfasını değiştirerek
altyazıların düzgün olarak görüntülenmesini
sağlayabilirsiniz.
1. Oynatım esnasında, INFO/DISPLAY ( )
düğmesine basarak Ekran Üzeri Görünün
penceresini açın.
3. I/i kullanarak [Disk] veya [USB] seçeneğini
seçin ve ENTER ( ) düğmesine basın.
4
İşlem
2. [Kod Sayfası] seçeneğini U/u düğmesini
kullanarak seçin.
2. I/i kullanarak [Fotoğraf ] seçeneğini seçin
ve ENTER ( ) düğmesine basın.
3. I/i düğmesini kullanarak istenen kod
opsiyonu seçin.
Bu adım, bu ünite üzerine bir disk ve USB
aygıtının aynı anda kullanıma alındığında
gereklidir.
4. Ekran görüntülemesinden çıkmak için
RETURN (O) düğmesine basın.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 45
4. U/u/I/i kullanarak dosyayı seçin ve
ENTER ( ) düğmesine basarak fotoğrafları
izleyin.
2010.5.17 5:53:42 PM
46
İşlem
Slayt gösterisi izlemek için
B (PLAY) düğmesine basarak slayt gösterisine
başlayabilirsiniz.
Slayt gösterisini durdurmak için
Slayt gösterisi esnasında x (STOP) düğmesine
basın.
Slayt gösterisini durdurmak için
Slayt gösterisi esnasında X (PAUSE) düğmesine
basın.
B (PLAY) düğmesine basarak slayt gösterisine
tekrar başlayabilirsiniz.
Bir önceki/sonraki fotoğrafa geçme
4
Tam ekran üzerinde fotoğraf izlerken I veya i
basarak bir önceki veya bir sonraki fotoğrafa
geçebilirsiniz.
İşlem
NOT
• Dosya gereksinimleri sayfa 10’da tanımlanmıştır.
• Çeşitli oynatım fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sayfa 32-42’e bakınız.
Fotoğraf görüntülerken
kullanılabilecek seçenekler
a
b
c
d
e
f
g
h
a Şu andaki fotoğraf/Toplam fotoğraf
sayısı– I/i kullanarak bir önceki/sonraki
fotoğrafı görüntüleyin.
b Slayt Gst. – Slayt gösterisini başlatmak
veya durdurmak için ENTER ( )
düğmesine basın.
c Müzik Seçimi – Slayt gösterisi için bir arka
plan müziği seçin (sayfa 47).
d Müzik –Arka plan müziğini başlatmak
veya durdurmak için ENTER ( )
düğmesine basın.
e Döndür – ENTER ( ) düğmesine basarak
fotoğrafı döndürün.
f Yakınsa – [Yakınsa] menüsünü
görüntülemek için ENTER ( ) düğmesine
basın.
g efekt – Fotoğraflar ile slayt gösterisi
arasında Geçiş için I/i kullanılan efekt.
Bir fotoğrafı tam ekran üzerinde izlerken çeşitli
seçenekleri kullanabilirsiniz.
h Hız – Slayt gösterisi içerisindeki
fotoğrafların gecikme hızını seçmek için
I/i kullanın.
1. Tam ekranda bir fotoğraf izlerken
INFO/DISPLAY ( ) basıldığında seçenek
menüsü görüntülenir.
3. Menüden çıkmak için RETURN (O)
düğmesine basın.
2. U/u kullanarak bir opsiyonu seçin.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 46
2010.5.17 5:53:42 PM
İşlem
Slayt gösterisi esnasında bir
müzik dosyası dinleme
Fotoğraf dosyalarının gösterimi esnasında
müzik dosyalarını da dinleyebilirsiniz.
1. HOME düğmesine basın (
).
2. I/i kullanarak [Fotoğraf ] veya [Ana Link]
içeriğini seçin ve ENTER ( ) tuşuna basın.
3. I/i kullanarak [Disk] veya [USB] seçeneğini
seçin ve ENTER ( ) düğmesine basın.
47
7. U/u kullanarak aygıtı seçin ve sonra
ENTER ( ) tuşuna basın.
Seçebileceğiniz aygıtlar tam ekran
görüntüleme yaparken fotoğraf dosyasının
bulunduğu yere göre değişebilir
Fotoğrafların
yeri
Kullanılabilir Aygıt
Disk
Disk, USB
USB
Disk, USB
PC üzerinden
Klasör Paylaşımı
(CIFS)
CIFS
DLNA sunucusu DLNA sunucusu
8. U/u kullanarak oynatmak istediğiniz dosya
veya klasörü seçin.
4
İşlem
[Ana Link] için bir sunucu seçimi
veya paylaşım dosyasına gereksinim
bulunmaktadır.
4. U/u/I/i kullanarak dosyayı seçin ve ENTER
( ) düğmesine basarak fotoğrafları izleyin.
5. INFO/DISPLAY ( ) düğmesine basarak
seçenek menüsünü görüntüleyin.
6. U/u kullanarak [Müzik Seçimi] seçeneğini
seçebilir ve [Müzik Seçimi] menüsünün
görüntülenmesi için ENTER ( ) tuşuna
basabilirsiniz.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 47
Bir klasör seçerek ENTER ( ) tuşuna basarak
alt dizinleri görüntüleyebilirsiniz.
seçerek ENTER ( ) tuşuna basarak üst
dizinleri görüntüleyebilirsiniz.
NOT
[Ana Link] kullanımı ile müzik seçildiğinde klasör
seçimi mümkün değildir. [Ana Link] üzerinden
sadece dosya seçimi mümkündür.
9. i kullanarak [Tamam] seçin ve
ENTER ( ) düğmesine basarak müzik
seçimini tamamlayın.
2010.5.17 5:53:43 PM
48
İşlem
Müzik dinlenmesi
NOT
• Dosya gereksinimleri sayfa 10’da tanımlanmıştır.
Oynatıcı Ses CD’leri ve müzik dosyalarını
çalabilmektedir.
1. HOME düğmesine basın (
• Çeşitli çalma fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sayfa 32-42’e bakınız.
).
Ses CD Kayıtları
Ses CD’si üzerinde yer alan bir parçayı veya
parçaların tamamını bir USB depomla aygıtına
kaydedebilirsiniz.
2. I/i kullanarak [Müzik] seçeneğini seçin ve
ENTER ( ) düğmesine basın.
4
3. I/i kullanarak [Disk] veya [USB] seçeneğini
seçin ve ENTER ( ) düğmesine basın.
1. Ön panel üzerinde bulunan USB bağlantı
noktasına bir USB depolama aygıtını
yükleyin.
2. Z (OPEN/CLOSE) ve bir ses diskini, disk
tepsisi üzerine yerleştirin.
İşlem
Z (OPEN/CLOSE) düğmesine basarak disk
sürücüsünü kapayın. Çalma işlevi otomatik
olarak başlayacaktır.
3. INFO/DISPLAY ( ) düğmesine basarak
seçenek menüsünü görüntüleyin.
Bu adım, bu ünite üzerine bir disk ve USB
aygıtının aynı anda kullanıma alındığında
gereklidir.
4. U/u/I/i kullanarak bir müzik veya şarkı
içeren dosyayı seçin ve ENTER ( ) tuşuna
basarak çalmaya başlayın.
4. U/u kullanarak [CD Kayıt] seçeneğini seçin
ve [CD Kayıt] menüsünün görüntülenmek
için ENTER ( ) tuşuna basın.
5. Kopyalamak istediğiniz şarkıyı menü
üzerinde U/u kullanarak seçin ve daha
sonra ENTER ( ) tuşuna basın.
Bu işlemi tekrarlayarak dilediğiniz kadar
parça seçebilirsiniz.
Ses CD’si üzerindeki tüm parçaları
seçin.
Açılır pencereden bir kodlama
seçeneğini seçer. (128kbps,
192kbps, 320kbps veya kayıpsız).
Kayıt işlemini iptal eder ve bir
önceki ekrana geri döner.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 48
2010.5.17 5:53:43 PM
İşlem
6. U/u/I/i kullanarak [Başlat] seçin ve sonra
ENTER ( ) tuşuna basın.
7. U/u/I/i kullanarak kaydedilecek klasörü
seçin.
49
NOT
• Aşağıda tabloda örnek olarak 4 dakikalık çalma
süresi olan bir parçanın 192 kbps hızda ortalama
kayıt süresini gösterilmektedir.
duruş modu
çalma esnasında
1.4 dakika
2 dakika
• Yukarıdaki tabloda verilen süreler yaklaşık
sürelerdir.
Yeni bir klasör yaratmak istiyorsanız,
U/u/I/i kullanarak [Yeni Klasör] seçin ve
ENTER ( ) düğmesine basın.
Sanal klavyeyi kullanarak bir klasör adı girin
ve ENTER ( ) düğmesine [Tamam] seçili
konumda iken basın.
Ses CD’si kayıt işlemini durdurmak isterseniz,
[İptal] belirgin konumda iken ENTER ( )
tuşuna basın.
9. Ses CD kayıt işlemi tamamlandığında bir
mesaj görüntülenecektir.
ENTER ( ) düğmesine basarak kayıt
için belirlenen klasör içerisinde müzik
dosyalarının kayıt edildiğinden emin olun.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 49
• USB bellek üzerine kayıt yapılırken en az 50 MB
kullanılabilir alan olduğundan emin olun.
• Parçanın düzgün olarak kaydedilebilmesi için
parça süresinin 20 saniyeden daha uzun olması
gerekmektedir.
• Ses CD’sinden kayıt esnasında cihazı kapatmayın
veya USB depolama aygıtını yerinden çıkarmayın.
Bilgisayar programları, dosyalar, yayın ve ses kayıtları
gibi kopyalamaya karşı korunmalı içeriklerin izinsiz
olarak kopyalanması telif hakları yasasına aykırı bir
durum oluşturulabilir ve suç teşkil edebilir.
Bu cihaz böyle bir amaç için kullanılmamalıdır.
Sağduyulu olun.
Telif haklarına saygı gösterin.
4
İşlem
8. U/u/I/i kullanarak [Tamam] seçin ve
ENTER ( ) düğmesine basarak Otomatik
CD kaydına başlayın.
• USB depolama aygıtı tarafından gereksinim
duyulan kayıt süreleri USB aygıtın özelliklerine
göre değişiklik gösterebilir.
2010.5.17 5:53:44 PM
50
İşlem
Gracenote Medya Veritabanı
üzerinden bilgileri görüntüleme
işlemi
Oynatıcı Gracenote Medya Veri Tabanına
erişebilir ve şarkı adı, şarkıcı adı, müzik tipi ve
diğer metinsel bilgileri yükleyerek liste üzerinde
görüntülenmesini sağlar.
4
NOT
• Gracenote Medya Veri Tabanına erişim için
oynatıcının geniş bant internet erişimine bağlı
olması gerekmektedir.
• İstenen müziğin Gracenote Medya Veri
Tabanında bulunmaması durumunda ekranda
bir mesaj görüntülenecektir.
Audio CD
• Gracenote Medya veri tabanı üzerinden alınan
bilgi doğru değilse veya bilgi alınamıyorsa lütfen
www.gracenote.com adresinden destek alın.
Bir ses CD’si yerleştirdiğinizde, oynatıcı çalma
işlemine otomatik olarak başlar ve Gracenote
Medya Veri tabanından bilgileri yükler.
• Duruma bağlı olarak Gracenote Medya Veri
Tabanından müzik bilgilerini yükleme işlemi
birkaç dakika sürebilir.
Veri tabanı üzerinde çalan müzik ile ilgili bir
bilgi yoksa parça isimleri görüntülenmeyecektir.
• Seçtiğiniz dil Gracenote Medya veri tabanında
bulunmuyorsa, bilgiler kırık harflerle
görüntülenecektir.
Müzik dosyası
• Bu fonksiyon NetCast çevirimiçi içerik ve DLNA
sunucu içeriği içine kullanılamaz.
İşlem
1. U/u/I/i kullanarak bir müzik dosyasını
seçin.
2. INFO/DISPLAY ( ) düğmesine basarak
seçenek menüsünü görüntüleyin.
3. U/u kullanarak [Bilgi] seçeneğini seçin ve
ENTER ( ) düğmesine basın.
Oynatıcı Gracenote Medya Veri Tabanına
erişecektir.
• LG, Gracenote® teknolojisi lisansını
kullanmaktadır ve Gracenote® medya veri
tabanında bulunan bilgilerin doğruluğundan
sorumlu değildir.
• Bu özellikte, kullanıcıların sadece kendi özel
amaçlarına yönelik olarak yaptıkları Audio
CD’ler, bu CD’lerin Gracenote Medya Veri
tabanı üzerinde bulunmadığından dolayı
desteklenmemektir.
BD/DVD/Film dosyası
Film oynatımı esnasında arka plan müziği
için MUSIC ID düğmesine basarak Gracenote
Medya Veri Tabanından müzik yükleyebilirsiniz.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 50
2010.5.17 5:53:44 PM
İşlem
Ev ağınız üzerinden
içeriklerin oynatılması
Oynatıcı ev ağınıza bağlı PC ve DLNA sertifikalı
medya sunucusu üzerinde bulunan içeriklere
göz atabilir ve bu içerikleri çalıştırabilir.
DLNA Hakkında
51
DLNA medya sunucusuna
erişim
1. Ağ bağlantınızı ve ayarlarınızı kontrol edin
(sayfa 20-22).
2. HOME düğmesine basın (
).
3. I/i kullanarak [Ana Link] seçeneğini seçin
ve ENTER ( ) düğmesine basın.
4. Liste içerisinden U/u kullanarak bir DLNA
medya sunucusunu seçin ve ENTER ( )
basın.
Bı oynatıcı bir DLNA Sertifikalı dijital medya
oynatıcısıdır ve DLNA uyumlu dijital medya
sunucularından (PC ve tüketici elektronik
aygıtlarından) film, fotoğraf ve müzik içeriklerini
görüntüler ve oynatır.
DLNA sertifikalandırma logosu DLNA Birlikte
Kullanılabilirlik Esasları ile uyumu ürünlerin
daha kolay bulunması için kullanılmaktadır.
Bu ürün DLNA Birlikte Kullanılabilirlik Esasları
sürüm v.1.5 ile uyumludur.
DLNA sunucu yazılımı çalıştıran bir PC veya
diğer DLNA uyumlu cihazların bu oynatıcıya
bağlanması durumunda bazı yazılım ayarlarının
veya diğer aygıtların ayarlarının yapılması
gerekmektedir. Lütfen yazılım veya donanım ile
ilgili çalıştırma talimatlarına bakınız.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 51
4
Kullanılabilir medya sunucuları tekrar
taramak isterseniz, Yeşil (G) renkli düğmeye
basın.
İşlem
Digital Living Network Alliance (DLNA) tüketici
elektronik cihazları, bilişim endüstrisi ve mobil
aygıt şirketlerini yelpazesinde bulunduran bir
endüstri organizasyonudur. Digital Living dijital
medyanın ev içerisinde kablolu ağ kullanımı ile
kolay paylaşımını sağlamaktadır.
NOT
Medya sunucusuna bağlı olarak bu oynatıcının
sunucudan yetki alması gerekebilir.
5. U/u/I/i kullanarak dosyayı seçin ve
ENTER ( ) düğmesine basarak oynatmaya
başlayabilirsiniz.
2010.5.17 5:53:44 PM
52
İşlem
NOT
NOT
• Dosya gereksinimleri sayfa 10’da tanımlanmıştır.
• The Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM
bilgisayar kullanımı için tasarlanmıştır ve
bu oynatıcı veya diğer başka bir cihaz içine
yerleştirilmemelidir.
• Çeşitli oynatım fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sayfa 32-42’e bakınız.
• [Ana Link] fonksiyonlarının uyumlulukları ve
kullanılabilir fonksiyonları DLNA paket sunucu
ortamında (Nero MediaHome 4 Essentials)
test edildiğinden dolayı, [Ana Link] menüsü
üzerindeki dosya gereksinimleri ve oynatma
fonksiyonları medya sunucusuna bağlı olarak
değişkenlik gösterebilir.
• Temin edilen Nero MediaHome 4 Essentials CDROM sadece bu oynatıcıda dosya ve klasörlerin
paylaşımı için hazırlanmış özel bir yazılım
sürümüdür.
• Temin edilen Nero MediaHome 4 Essentials
yazılımı aşağıdaki fonksiyonları desteklemez.
Kod çevirimi, Uzaktan UI, TV kontrolü, internet
hizmetleri ve Apple iTunes
• Sayfa 10’da verilen dosya gereksinimleri her
zaman uyumlu olmayabilir. Dosya özellikleri ve
medya sunucusunun yetenekleri ile ilgili bazı
kısıtlamalar oluşabilir.
• Bu kitapçık Nero MediaHome 4 Essentials
’ın işlevlerini İngilizce sürümünü ile
örneklendirmektedir. Kendi dilinizde yapılacak
gerçek işlevler için açıklamalara bakınız.
• [Ana Link] menüsü üzerinde çalıştırılamayan
dosyaların ufak bir görüntüsü gösterilebilir ancak
bu dosyalar oynatıcı üzerinde çalıştırılamaz.
4
İşlem
• [Ana Link] menüsü üzerinde çalıştırılamayan bir
dosya varsa, oynatıcı bu dosyayı atlayarak bir
sonraki dosyaya geçer.
• Bu oynatıcı paketi içerisinde, film altyazı
dosyalarının görüntülenmesi sadece temin
edilen Nero MediaHome 4 Essentials yazılımının
DLNA medya sunucusu tarafından kullanılması
ile görüntülenir.
Nero MediaHome 4 Essentials
Kurulumu
Nero MediaHome 4 Essentials’ın kurulumunu
yapmadan önce aşağıda verilen system
gereksinimlerini inceleyin.
•
Windows® XP (Servis Paketi 2 veya daha
yenisi), Windows Vista® (Servis Paketi
gereksinimi yoktur), Windows® XP Media
Center Edition 2005 (Servis Paketi 2 veya
daha yenisi), Windows Server® 2003
• USB sürücü, DVD sürücü gibi taşınabilir medya
üzerinde bulunan dosyalar medya sunucusu
üzerinden düzgün olarak paylaşılamayabilir.
•
Windows Vista® 64-bit sürümü (uygulama
32-bit mod ile çalışır)
•
Sabit sürücü gereksinimi: Sadece Nero
Media Home tipik yükleme için 200 MB
sabit sürücü alanına gereksinim vardır.
Nero MediaHome 4 Essentials
Hakkında
•
1.2 GHz Intel® Pentium® III veya AMD
Sempron™ 2200+ işlemciler
•
Bellek 256 MB RAM
•
En az 32 MB video belleği olan Grafik Kartı,
800 x 600 piksel minimum çözünürlük ve 16
bit renk ayarı.
•
Windows Internet Explorer® 6.0 veya yukarısı
•
DirectX® 9.0c revizyon 30 (Ağustos 2006)
veya daha yenisi
• Altyazı dosya adı ve film dosya adı aynı olmalı ve
hre iki dosya aynı klasör içerisinde yer almalıdır.
• [Ana Link] fonksiyonlarının oynatılması ve işlevsel
kalitesi ev ağının durumu ile bağlantılıdır.
Nero MediaHome 4 Essentials, film, müzik
ve bilgisayarınız üzerinde saklanan fotoğraf
dosyalarının bir DLNA uyumlu dijital medya
sunucusu olarak bu oynatıcı ile paylaşılmasını
sağlayan yazılım ürünüdür.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 52
2010.5.17 5:53:45 PM
İşlem
•
Ağ ortamı: 100 Mb Eternet
Dosya ve klasörlerin paylaşılması
Bilgisayarınızı başlatın ve Nero MediaHome 4
Essentials CD-ROM’u bilgisayarınızın CD-ROM
sürücüsüne takın. Bir kurulum sihirbazı kolay
ve çabuk kurulum için size ayrdımcı olacaktır.
Nero MediaHome 4 Essentials kurulumu için
aşağıdaki işlemleri yerine getirin.
Bilgisayarınızda bulunan film, müzik, ve/veya
fotoğraf içerikli klasörleri [Ana Link] işlevlerini
kullanarak oynatmak için bu içeriklere sahip
klasörleri paylaşmalısınız.
1. Tüm Microsoft Windows programlarını
kapatın ve çalıştırdığınız virüs koruma
programlarından çıkın.
1. Masa üzerinde “Nero MediaHome 4
Essentials” ikonu üzerinde çift tıklayın.
2. Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM’u
bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın.
3. [Nero MediaHome 4 Essentials] tıklayın.
Kurulum için hazırlık başlar ve kurulum
sihirbazı görüntülenir.
4. [Next] düğmesini tıkladığınızda seri
numarası giriş ekranı görüntülenecektir.
[Next] tıklayarak bir sonraki adıma geçin.
6. [Typical] ve arkasından [Next] tıklayın.
Kurulum işlemleri başlayacaktır.
7. Kimlik bilgileri alınmadan veri toplama
çalışması içerisinde yer almak istiyorsanız
kutuyu işaretleyin ve [Next] düğmesini
tıklayın.
8. Yüklemeyi tamamlamak için [Exit]
düğmesine basın.
Bu bölüm bilgisayarınızda paylaşılan dosyaların
seçim işlemini açıklamaktadır.
2. Sol tarafta bulunan [Network] ikonu
üzerinde tıklayın ve [Network name]
alanı üzerinde ağ bağlantınızı tanımlayın.
Girdiğiniz ağ adı oynatıcı tarafından
tanınacaktır.
3. Sol tarafta bulunan [Shares] ikonunu tıklayın.
4. [Shares] ekranı üzerinde [Local Folders]
sekmesini tıklayın.
5. [Browse Folder] penceresini açmak için Click
[Add] ikonunu tıklayın.
4
İşlem
5. Tüm şartları kabul etmeniz durumunda [I
accept the License Conditions] kutusunu
işaretleyin ve [Next].tıklayın. Bu sözleşmeye
onay vermeden kurulum yapılmayacaktır.
53
6. İçeriğinde paylaşmak istediğiniz dosyaların
bulunduğu klasörü seçin. Seçili klasör
paylaşılan klasör listesine eklenmiştir.
7. [Start Server] ikonunu tıklayarak sunucuyu
çalıştırın.
NOT
• Paylaşılan klasörler veya dosyalar oynatıcı
üzerinde görüntülenmez ise [Local Folders]
sekmesi üzerinden klasörü tıklayın ve [Rescan
Folder] üzerinde [More] düğmesini tıklayın.
• www.nero.com sitesinden daha fazla bilgi alabilir
ve yazılım araçlarını inceleyebilirsiniz.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 53
2010.5.17 5:53:45 PM
54
İşlem
Bir paylaşım klasörüne
bilgisayarınız üzerinden erişim
NOT
• Dosya gereksinimleri sayfa 10’da tanımlanmıştır.
1. Yerel alan ağınıza bağlı olan bilgisayarınızı
başlatın.
• Çeşitli oynatım fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sayfa 32-42’e bakınız.
2. Bilgisayarınızda film, fotoğraf veya müzik
içeren dosyaları paylaşıma açın.
• [Ana Link] menüsü üzerinde çalıştırılamayan
dosyaların ufak bir görüntüsü gösterilebilir ancak
bu dosyalar oynatıcı üzerinde çalıştırılamaz.
3. Oynatıcı üzerinde ağ bağlantınızı ve
ayarlarınızı kontrol edin (sayfa 20-22).
4. HOME düğmesine basın (
• [Ana Link] menüsü üzerinde çalıştırılamayan
bir müzik dosyası varsa, oynatıcı bu dosyayı
atlayarak bir sonraki dosyaya geçer.
).
• Altyazı dosya adı ve film dosya adı aynı olmalı ve
her iki dosya aynı klasör içerisinde yer almalıdır.
5. I/i kullanarak [Ana Link] seçeneğini seçin
ve ENTER ( ) düğmesine basın.
• [Ana Link] fonksiyonlarının oynatılması ve işlevsel
kalitesi ev ağının durumu ile bağlantılıdır.
6. Liste içerisinden U/u kullanarak bir paylaşım
klasörü seçin ve ENTER ( ) basın.
• USB sürücü, DVD sürücü gibi taşınabilir medya
üzerinde bulunan dosyalar düzgün olarak
paylaşılamayabilir.
• Bilgisayar ortamınıza bağlı olarak bağlantı
sorunları yaşayabilirsiniz.
4
İşlem
Bilgisayar Özellikleri
Kullanılabilir paylaşım dosyalarını tekrar
taramak isterseniz, Yeşil (G) renkli düğmeye
basın.
NOT
Paylaşım dosyasına bağlı olarak, klasöre erişim
için bu oynatıcı bir ağ kullanıcı adı ve şifresinin
girilmesini isteyebilir.
7. U/u/I/i kullanarak dosyayı seçin ve
ENTER ( ) düğmesine basarak oynatmaya
başlayabilirsiniz.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 54
•
Windows® XP (Servis Paketi 2 veya daha
yükseği), Windows Vista® (Servis Paketi
gerekli değildir) Windows 7® (Servis Paketi
gerekli değildir.)
•
1.2 GHz Intel® Pentium® III veya AMD
Sempron™ 2200+ işlemciler
•
Ağ ortamı: 100 Mb Eternet
NOT
Windows® XP veya Windows Vista® kullanıyorsanız,
dosya paylaşımı ile ilgili olarak daha fazla bilgi için
aşağıda verilen adresi ziyaret ediniz.
2010.5.17 5:53:45 PM
İşlem
Ağ kullanıcı adı ve şifrenin girilmesi
Bilgisayarınızın çalışma ortamına bağlı olarak,
paylaşım dosyalarına erişmek için kullanıcı adı
ve şifre girmeniz gerekebilir.
1. Sanal klavye menüsü, kullanıcı adı
ve şifre istendiğinde otomatik olarak
görüntülenecektir.
2. U/u/I/i kullanarak bir karakter seçin
ve sonra ENTER ( ) yaparak sanal klavye
üzerindeki seçiminizi teyit edin.
55
3. Ağ kullanıcı adını ve şifrenizi girdikten sonra,
U/u/I/i kullanarak [Tamam] seçin ve
ENTER ( ) tuşuna basarak klasöre erişiminizi
sağlayın.
Ağ kullanıcı adı ve şifresi bir kez klasöre
erişildikten sonra kolaylık sağlamak amacı
ile hatırlanacaktır. Ağ kullanıcı adınızın ve
şifrenizin hatırlanmasını istemiyorsanız,
kırmızı renkli (R) düğmeye basarak [Hatırla]
seçenek kutusunu klasör erişim öncesinde
temizleyin.
Aksan işaretli bir harf girişi yapmak için, harfi
genişletilmiş karakter setinden seçiniz.
Örnek: “D” yi seçin ve INFO/DISPLAY ( )
butonuna basarak genişletilmiş karakter
setini görüntüleyin. I/i kullanarak “D” veyar
“Ď” seçtikten sonra ENTER ( )’a basın.
4
İşlem
[Temizle] – Tüm girilen karakterleri temizleme.
[Boşluk] – İmlecin bulunduğu noktaya bir
boşluk ekler.
[<–] – İmlecin bulunduğu noktanın
öncesindeki karakteri siler.
[ABC / abc / #+-=&] – Klavye menü ayarlarını
büyük harflere, küçük harflere veya sembollere
değiştirin.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 55
2010.5.17 5:53:45 PM
56
İşlem
NetCast™ Eğlence
Erişimi’nin
kullanılması
NetCast Eğlence Erişim özelliğine ulaşarak
internet üzerinden çeşitli içerik hizmetleri
alabilirsiniz.
1. Ağ bağlantınızı ve ayarlarınızı kontrol edin
(sayfa 20-22).
2. HOME düğmesine basın (
).
3. I/i kullanarak [NetCast] seçeneğini seçin
ve ENTER ( ) düğmesine basın.
4
4. I/i kullanarak bir seçeneğini seçin ve
ENTER ( ) düğmesine basın.
İşlem
YouTube™ – Sayfa 56 - 59‘ a bakınız.
YouTube™ videolarının
oynatılması
Internet üzerinden bilgisayarınızda veya LG BD
oynatıcı üzerinden YouTube™ videolara göz
atabilir, arayabilir ve seyredebilirsiniz.
YouTube™ videoların
televizyonunuzdan izlenmesi
1. Oynatıcı üzerinde, [NetCast] menüsü
üzerinde I/i kullanarak ve ENTER ( )
düğmesine basarak [YouTube™] seçeneğini
seçin.
2. U basarak seçenek menü sekmesini açın.
3. I/i kullanarak bir opsiyonunu seçin ve
sonra ENTER ( ) tuşuna basarak video
arama işlemine başlayın.
4. I/i videoyu seçin ve sonra ENTER ( ) veya
B (oynat) tuşuna basarak videoyu izleyin.
Picasa™ Web Albums – Sayfa 60 - 62’ye
bakınız.
Düğme
İşlem
AccuWeather – Sayfa 63 - 64‘e bakınız.
B veya
ENTER
Videoyu içerik ayrıntısıyla
oynatmaya başlar.
INFO/
DISPLAY
Tam ekranda oynatım ve
içerik ayrıntılı oynatım ekranı
arasında değiştirir.
X
Video oynarken durdurmak
için. Durdurulmuş bir videoyu
oynatmaya devam etmek için,
B tekrar basın.
x
Videoyu durdurur ve ilgili
videolar listesini gösterir.
./>
Oynatımı ileri veya geri atlatır.
5. NetCast üzerinden çevirim içi içeriklerin
keyfini çıkarırken, mavi (B) renkli düğmeye
basarak NetCast Ana Sayfasını ziyaret
edebilirsiniz.
NOT
• NetCast özelliklerini kablosuz bir bağlantı ile
kullanmanız durumunda radyo frekansı ile
çalışan ev aletlerinin etkileşimi nedeni ile veri
akış hızında değişkenlik yaşanabilir.
• NetCast ana sayfasının arka planında
AccuWeather tarafından sağlanan tercih ettiğiniz
şehre ait hava durumu bilgileri yer alır.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 56
2010.5.17 5:53:46 PM
İşlem
57
YouTube™ menüsü hakkında
YouTube™ menüsünde çeşitli opsiyonlar
bulunmaktadır. U/u/I/i kullanarak bir
opsiyonunu seçin ve sonra ENTER ( ) tuşuna
basarak aşağıda tanımlanan altr seçeneklere
ulaşabilirsiniz.
Özellikli – Tanıtılan videoların listesi
görüntülenecek.
Yeni Videolar – En son güncellenen videolar
listesi görüntülenecek.
En Sık Görnt – En çok izlenen videolar listesi
görüntülenecek. Süre seçeneği ekranın en
altında gözükür.
En Çok Oy Alan – You Tube sunucusu en fazla
oy alan videoların listesi görüntülenecektir.
Süre seçeneği ekranın en altında gözükür.
Geçmiş – Bu ünite üzerinde oynatılmış olan
videoların listesi görüntülenecektir. En fazla 25
video kaydı saklanabilmektedir.
Sık Kullanılan – Bu seçenek sadece giriş
yapıldığı takdirde görüntülenecektir.
YouTube™ sunucusu üzerinde bulunan ve
hesabınızda kayıtlı olan videoların listesini
görüntüleyecektir. Bazı videolar, sunucu içinde
düzenlenmiş olsalar dahi [Sık Kullanılan]
listesinde görüntülenmeyebilir.
• YouTube™ menüsü video listesinde 5 video
listeleyebilir. Yeşil (G) veya sarı (Y) düğmelerine
basarak önceki veya sonraki 5 videoyu listede
görüntüleyebilirsiniz.
• YouTube™ menüsü üzerinde [En Sık Görnt]
veya [En Çok Oy Alan] seçeneklerinden birini
seçtiğinizde tarih aralığı seçeneği ekranın alt
kısmında açılacaktır. U/u/I/i kullanarak bir
zaman aralığını seçin ve sonra ENTER ( ) tuşuna
basarak istenen zaman aralığı içerisindeki video
listelerini görüntüleyin.
• Oynatıcı üzerinden aranan video listesi ile PC
ile web üzerinden aranan liste arasında fark
oluşabilir.
• Bağlantı cihazının geniş bant hızına bağlı olarak
YouTube™ videolarının oynatılması esnasında
bekleme, durma veya sıklıkla ara belleğe alma
işlemleri oluşabilir. Minimum 1.5 Mbps bağlantı
hızı tavsiye ederiz. En iyi oynatım şartı için, 4.0
Mbps bağlantı hızına gerek vardır. Bazen geniş
bant hızınız ISP’nizin şebeke şartlarına göre
farklılık gösterebilir. Güvenilir ve hızlı bir bağlantı
kurmakta sorunlarınız varsa, veya bağlantı hızınızı
arttırmak istiyorsanız ISP’nizle görüşün. Birçok ISP
çeşitli geniş bant hız seçenekleri sunmaktadır.
4
İşlem
Ara – Sanal klavye görüntülenecektir. Daha
fazla bilgi için sayfa 59’da yer alan “Videoları
aratma” kısmına bakınız.
NOT
Oturum Aç (Oturumu Kapat) – Sanal
klavyeyi görüntüleyerek giriş yapmanızı
sağlar veya çıkış penceresini açar. “YouTube™
hesabınız ile giriş” ile ilgili daha detaylı bilgi için
sayfa 59’a bakın.
Yerel Site – Hangi ülkenin videolarını görmek
istediğinizi seçin. [Yerel Site] menüsünde
listelenen ülkeler YouTube™ web sitesi
üzerinde listelenen ülkelerden farklı olabilir.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 57
2010.5.17 5:53:46 PM
58
İşlem
Sanal klavyenin kullanılması
Tuş takımı modu
Karakter girişi yapmak amacı ile sanal klavye
üzerinde iki tuş bulunmaktadır. Sarı (Y) renkli
düğmeye bastığınızda klavye modu ve tuş
takımı modu arasında geçiş sağlayabilirsiniz.
Bu mod ile uzaktan kumanda tuşlarını
kullanarak karakter girişi yapabilirsiniz.
Düğmelere istenen harf görüntüleninceye
kadar bir, iki, üç veya dört kez basın.
Klavye Modu
U/u/I/i kullanarak bir harf seçin ve ve daha
sonra ENTER ( ) düğmesine basarak seçiminizi
teyit edin.
Düğme
İşlem
CLEAR
İmlecin bulunduğu noktanın
öncesindeki karakteri siler.
REPEAT
İmlecin bulunduğu noktaya bir
boşluk ekler.
m/M
Uzaktan kumandanın
kullandığı karakter setini
değiştirir (#+-=&, 123, ABC veya
abc).
4
İşlem
[İptal] – Bir önceki ekrana döner.
[Boşluk] – İmlecin bulunduğu noktaya bir
boşluk ekler.
[Geri] – İmlecin bulunduğu noktanın
öncesindeki karakteri siler.
[ABC / abc / #+-=&] – Sanal klavye menü
ayarlarını büyük harfe, küçük harfe veya
sembollere değiştirir.
NOT
Tuş takımı modu sadece [YouTube™] ve [Picasa™
Web Albums] özellikleri ile kullanılabilir.
CLEAR düğmesine basarak girilen tüm
karakterler silinir.
Umlat işaretli bir karakterin girişinin yapılması:
1. U/u/I/i kullanarak sanal klavye üzerinde
bir harf seçin.
2. INFO/DISPLAY ( ) düğmesine basarak
geliştirilmiş karakter dizinini görüntüleyin.
3. I/i kullanarak karakteri seçin ve sonra
ENTER ( ) tuşuna basın.
Klavye üzerinden girilebilecek dil seçenekleri
şunlardır: İngilizce, İspanyolca, İtalyanca,
Fransızca, Almanca, Flemenkçe, Portekizce,
Fince, Lehçe ve Çekçe.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 58
2010.5.17 5:53:46 PM
İşlem
Videoları aratma
Videoları 128 karakteri geçmeyecek bir arama
sözcüğü girerek arayabilirsiniz.
1. I/i kullanarak [Ara] seçeneğini menüden
seçin ve ENTER ( ) tuşuna basarak sanal
klavyeyi görüntüleyin.
Sanal klavyenin kullanımı için Sayfa 58’
de verilen “Sanal klavye Kullanımı” ile ilgili
bilgilere başvurabilirsiniz.
59
2. U/u/I/i kullanarak bir karakter seçin
ve sonra ENTER ( ) yaparak sanal klavye
üzerindeki seçiminizi teyid edin.
Sanal klavyenin kullanımı için Sayfa 58’
de verilen “Sanal klavye Kullanımı” ile ilgili
bilgilere başvurabilirsiniz.
3. Kullanıcı adını ve şifrenizi girdikten sonra,
giriş işlemini tamamlamak için ilkönce
[Tamam] ve sonra ENTER ( ) düğmelerine
basın.
4. Oturumu kapatmak istiyorsanız,
YouTube™ menüsünden [Oturumu Kapat]’ı
seçin ve ENTER ( )’e basın.
Bir karakter girildiğinde en fazla 5 öneri
kelimesi görüntülenecektir.
Kaydedilmiş bir kullanıcı adını seçin ve
ENTER ( ) düğmesine basın. Klavye, seçilen
kullanıcı adı girilmiş olarak görüntülenecektir.
Sadece şifrenizi yazarak giriş yapabilirsiniz.
4
İşlem
2. Arama kelimelerinin girişini tamamladıktan
sonra [Tamam] ve arkasından ENTER ( )
basarak listelenen ilgili vidoları
görüntüleyebilirsiniz.
Bu ünite daha önceden giriş yapan 5
kullanıcının kullanıcı adlarını otomatik
olarak saklar. Kullanıcı adı listesi [Oturum Aç]
seçeneğini seçtiğinizde belirecektir.
YouTube™ hesabınıza giriş
[Sık Kul.] video listesinden YouTube™
sunucusunda yer bulunan videolarınızı izlemek
için YouTube™ hesabınıza giriş yapmanız
gerekmektedir.
1. I/i kullanarak [Oturum Aç] seçeneğini
menüden seçin ve ENTER ( ) tuşuna
basarak sanal klavyeyi görüntüleyin.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 59
[X] sembolünü seçerek ENTER ( ) tuşuna
bastığınızda kaydedilmiş kullanıcı adı
silinecektir.
2010.5.17 5:53:46 PM
60
İşlem
Picasa™ Web Albümlerinin
görüntülenmesi
Fotoğraf görüntülerken
kullanılabilecek seçenekler
Bir fotoğrafı tam ekran üzerinde izlerken çeşitli
seçenekleri kullanabilirsiniz.
Picasa™ çevirim içi hizmeti ile arkadaşlarınızın
ve ailenizin fotoğraflarına bakarak hoşça zaman
geçirin.
Picasa™ Web Albümünün
televizyondan izlenmesi
1. Oynatıcı üzerinde, [NetCast] menüsü
üzerinde I/i kullanarak [Picasa™ Web
Albums] seçeneğini seçin ve ENTER ( )
düğmesine basın.
Albüm içerisindeki fotoğraflar ekran
üzerinde görüntülenecektir.
4
İşlem
2. U/u/I/i kullanarak fotoğrafı seçin ve
ENTER ( ) düğmesine basarak fotoğrafları
tam ekran boyutunda izleyin.
Düğme
İşlem
B
Slayt gösterisinin başlatılması.
INFO/
DISPLAY
Fotoğraf seçenek menüsünü
görüntüler.
X
Slayt gösterisini beklemeye
alır. Slayt gösterisini tekrar
başlatmak için B basın.
x
Slayt gösterisini durdurun ve
Picasa™ menüsüne geri döner.
I/i
Bir önceki veya sonraki
fotoğrafa geçer.
1. Tam ekranda bir fotoğraf izlerken
INFO/DISPLAY ( ) basıldığında seçenek
menüsü görüntülenir.
2. U/u kullanarak bir opsiyonu seçin.
a
b
c
d
e
f
g
a Şu andaki fotoğraf/Toplam fotoğraf
sayısı – I/i kullanarak bir önceki/sonraki
fotoğrafı görüntüleyin.
b Slayt Gst. – Slayt gösterisini başlatmak
veya durdurmak için ENTER ( )
düğmesine basın.
c NetCast Arkadaş Listesine Ekle –
Mevcut fotoğraf sahibini arkadaş listeme
ekle.
d Döndür – ENTER ( ) düğmesine basarak
fotoğrafı döndürün.
e Yakınsa – [Yakınsa] menüsünü
görüntülemek için ENTER ( ) düğmesine
basın.
f efekt – Slayt gösterisi içerisindeki
fotoğrafların geçiş efektini seçmek için
I/i kullanın.
g Hız – Slayt gösterisi içerisindeki
fotoğrafların gecikme hızını seçmek için
I/i kullanın.
3. Menüden çıkmak için RETURN (O)
düğmesine basın.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 60
2010.5.17 5:53:47 PM
İşlem
Picasa™ menüsü hakkında
Arkadaş eklenmesi
Picasa™ menüsünde çeşitli opsiyonlar
bulunmaktadır. U/u/I/i kullanarak bir
opsiyonunu seçin ve sonra ENTER ( ) tuşuna
basarak aşağıda tanımlanan alt seçeneklere
ulaşabilirsiniz.
[NetCast Arkadaşlar] menüsü üzerinden
arkadaş eklemeniz durumunda, arkadaşlarınızın
herkesin izlemesine izin verdiği fotoğraflarını
görüntüleyebilirsiniz.
NetCast Arkadaşlar – Arkadaş listeniz
görüntülenecektir.
Ara – Bir arama kelimesi girerek
ilgili fotoğrafları bulma. Sanal klavye
görüntülenecektir. (Sayfa 62)
Fotolarım – Benim Picasa™ Web Albümüm
içerisinde yer alan fotoğrafları görüntüler.
Bu seçenek sadece giriş yapıldığı takdirde
görüntülenecektir.
Sık Kul. – Picasa™ içerisinde düzenlenmiş
ve hesabınız içerisinde yer alan 50 en çok
kullanılan web albümünü görüntüler. Bu
seçenek sadece giriş yapıldığı takdirde
görüntülenecektir.
Oturum Aç (Oturumu Kapat) – Sanal
klavyeyi görüntüleyerek giriş yapmanızı sağlar
veya çıkış penceresini açar. (Sayfa 62)
1. U/u/I/i kullanarak Picasa™ menü üzerinde
[NetCast Arkadaşlar] seçeneğini seçin ve
ENTER ( ) düğmesine basın.
2. Sanal klavyeyi görüntülemek için ENTER ( )
düğmesine basın.
4
3. Sanal klavyeyi kullanarak isim girin.
İşlem
Ev – Gösterilen fotoğrafların listesi
görüntülenecektir.
61
Sanal klavyenin kullanımı için Sayfa 58’
de verilen “Sanal klavye Kullanımı” ile ilgili
bilgilere başvurabilirsiniz.
4. U/u/I/i kullanarak [Tamam] seçin ve
ENTER ( ) basarak arkadaşlarınızın web
albümlerini görüntüleyin.
NOT
• Bir arkadaşınızı listeden çıkarmak istediğinizde,
web albüm seçili konumda iken yeşil (G) renkli
düğmeye basın.
• Daha fazla arkadaş eklemek istediğinizde liste
üzerinde kırmızı (R) renkli düğmeye basın.
• Arkadaşlarınızın web albümlerini 50’yi
geçmemek üzere ekleyebilirsiniz.
NOT
[Fotolarım] ve [Sık Kul.] içerisinde görüntülenen
fotoğraflar bilgisayar ile ağ tarayıcı üzerinden
görüntülenen fotoğraflardan farklı olabilir.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 61
2010.5.17 5:53:47 PM
62
İşlem
Fotoğraf arama
Bir arama kelimesi girerek ilgili fotoğrafları
bulabilirsiniz.
1. U/u/I/i kullanarak Picasa™ menü üzerinde
[Ara] seçeneğini seçin ve ENTER ( )
düğmesine basın.
2. Sanal klavyeyi kullanarak arama kelimesi
girin.
Sanal klavyenin kullanımı için Sayfa 58’
de verilen “Sanal klavye Kullanımı” ile ilgili
bilgilere başvurabilirsiniz.
3. U/u/I/i kullanarak [Tamam] seçin ve
ENTER ( ) basarak arama sonuçlarını
görüntüleyin.
NOT
4
İşlem
Arama sonuçları, aynı arama web tarayıcısı
kullanılarak bilgisayar ile yapılan aramadan değişik
sonuçlar verebilir.
Hesabınıza giriş
2. Sanal klavyeyi kullanarak kullanıcı adınızı
girin ve ENTER ( ) düğmesine [Tamam]
seçili konumda iken basın.
Sanal klavyenin kullanımı için Sayfa 58’
de verilen “Sanal Klavye Kullanımı” ile ilgili
bilgilere başvurabilirsiniz.
3. Sanal klavyeyi kullanarak şifrenizi girin
ve ENTER ( ) düğmesine [Tamam] seçili
konumda iken basın.
Web albümünüz ekran üzerinde
görüntülenecektir.
4. Çıkış yapmak istediğinizde, Picasa™ menüsü
üzerinden [Oturumu Kapat] seçin ve
ENTER ( ) düğmesine basın.
Bu ünite daha önceden giriş yapan 5
kullanıcının kullanıcı adlarını otomatik
olarak saklar. Kullanıcı adı listesi [Oturum Aç]
seçeneğini seçtiğinizde belirecektir.
Kaydedilmiş bir kullanıcı adını seçin ve
ENTER ( ) düğmesine basın. Klavye, seçilen
kullanıcı adı girilmiş olarak görüntülenecektir.
Sadece şifrenizi yazarak giriş yapabilirsiniz.
Web albümünüzde yer alan fotoğraflarınızı
ekran üzerinde görüntülemek için Picasa™
hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir.
1. U/u/I/i kullanarak Picasa™ menü üzerinde
[Oturum Aç] seçeneğini seçin ve ENTER ( )
düğmesine basın.
[X] sembolünü seçerek ENTER ( ) tuşuna
bastığınızda kaydedilmiş kullanıcı adı
silinecektir.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 62
2010.5.17 5:53:48 PM
İşlem
AcuuWeather’in kullanımı
63
6. U/u/I/i kullanarak [Ev] seçeneğini seçin
ve sonra ENTER ( ) tuşuna basarak istenen
şehir için hava durumunu görüntüleyin.
AccuWeather.com sitesinden çevirim içi yerel
ve global hava durumunu inceleyebilirsiniz.
Hava durumu bilgilerinin
görüntülenmesi
1. Oynatıcı üzerinde, [NetCast] menüsü
üzerinde I/i kullanarak ve ENTER ( )
düğmesine basarak [AccuWeather]
seçeneğini seçin.
Ekran üzerinde şehir seçim menüsü
görüntülenecektir.
Kırmızı (R) düğmeye basıldığında görüntüyü
Fahrenhayt veya Santigrat olarak verir.
7. I/i kullanarak bir önceki veya bir sonraki,
şehir seçeneğini seçin ve sonra
ENTER ( ) tuşuna basarak istenen şehir için
hava durumunu görüntüleyin.
Bu işlev [Şehr List.] içerisinde birden fazla
şehir olması durumunda çalışır.
4
İşlem
NOT
• Hava durumu bilgileri her zaman doğru değildir.
2. [Şehri Sık Kullanılan Şehir Listesine Ekle]
seçili konumda iken ENTER ( ) düğmesine
basın.
• Kendi diliniz AccuWeather veritabanında
bulunmuyorsa hava durumu İngilizce olarak
görüntülenebilir.
3. U/u kullanarak bir bölge seçin ve
ENTER ( ) düğmesine basın.
4. U/u/I/i kullanarak bir ülke seçin ve
ENTER ( ) düğmesine basın.
5. U/u/I/i kullanarak bir şehir seçin ve
ENTER ( ) düğmesine basın.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 63
2010.5.17 5:53:48 PM
64
İşlem
Daha falz şehir ekleme
1. I/i kullanarak AccuWeather menüsü
üzerinden [Şehr List.] seçin ve ENTER ( )
düğmesine basın.
2. [Şehri Sık Kullanılan Şehir Listesine Ekle]
seçili konumda iken ENTER ( ) düğmesine
basın.
4
3. U/u/I/i kullanarak bir bölge, şehir veya
ülke seçin ve ENTER ( ) düğmesine basın.
İşlem
4. 5 şehir eklemek için yukarıdaki adım 2 ve 3’
ü tekrarlayın.
[X] sembolünü seçerek ENTER ( )
tuşuna bastığınızda kaydedilmiş şehir adı
silinecektir.
5. U/u kullanarak [Şehr List.] listesinden bir
şehir seçin ve sonra ENTER ( ) tuşuna
basarak istenen şehir için hava durumunu
görüntüleyin.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 64
2010.5.17 5:53:48 PM
Bakım
65
5
Bakım
Disk ile ilgili bilgiler
Ünite ile ilgili İşlemler
Diskler ile İlgili
Taşınması esnasında
Disklerin üzerlerinde kayıt bulunan taraflarını
ellemeyin. Disk üzerinde parmak izi oluşmaması
için diski kenarlarından tutarak kaldırın. Disk
üzerine asla kağıt veya bant yapıştırmayın.
Lütfen orijinal paketlemesinde kullanılan karton
kutu ve paketleme malzemesini saklayın.
Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu
olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi
fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde
paketleyin.
Disklerin Saklanması
Disk ile işiniz bittiğinde kılıfına yerleştirin.
Diskleri doğrudan güneş ışığına veya ısı
kaynaklarına maruz bırakmayın, asla park
edilmiş araç içerisinde güneşe maruz
bırakmayın.
Disk üzerinde yer alan parmak izleri ve toz
resim ve ses kalitesinin bozulmasına neden
olur. Diski oynatmadan önce temiz bir bezle
tozunu alın. Toz alırken merkezden dışarıya
doğru silin.
Alkol, benzen, tiner gibi kuvvetli çözücüler ile
piyasada bulunan temizlik malzemeleri ve eski
vinil plaklar için kullanılan anti-statik spreyleri
kullanmayın.
•
Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi
uçucu sıvıları kullanmayın.
•
Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye
zarar verebilir.
•
Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli
ünite üzerinde bırakmayın.
5
Bakım
Disklerin Temizlenmesi
Dış yüzeylerin temiz tutulması
Ünitenin temizlenmesi
Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir
bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda
yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı
deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin.
Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın
üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit
malzemeleri temizlik için kullanmayın.
Ünitenin Bakımı
Ünite ileri teknoloji içeren hassas bir
cihazdır. Optik algılama lensleri ve disk
sürücü parçalarının kirli veya eskimiş olduğu
durumlarda görüntü kalitesi azalacaktır. Daha
fazla bilgi için en yakın servis merkezine
başvurun.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 65
2010.5.17 5:53:49 PM
66
Sorun bulma
6
Sorun Bulma
Genel
Belirti
Sebep & Çözüm
Güç gelmiyor.
•
Güç kablosunu duvar prizine sıkıca takın.
Ünite çalmaya başlamıyor.
•
Oynatılabilir bir disk yerleştirin. (Disk tipini, renk sistemini ve
bölgesel kodu kontrol edin)
•
Diskin çalınacak yüzeyi aşağıda olacak şekilde yerleştirin.
•
Diski, disk tepsisi üzerine yuvasına oturacak şekilde düzgünce
yerleştirin.
•
Diski temizleyin.
•
Değerlendirme fonksiyonunu iptal edin veya değerlendirme
seviyesini değiştirin.
Açı değiştirilemez.
•
Çoklu açılar gösterilen DVD Video üzerinde kayıtlı değildir.
Müzik/fotoğraf/film
dosyalarını oynatamaz.
•
Dosyalar, ünitenin çalıştırabileceği formatta kaydedilmemiştir.
•
Ünite film dosyasının kodeksini desteklememektedir.
Uzaktan kumanda gerektiği
gibi çalışmıyor.
•
Uzaktan kumanda ünite üzrindeki uzaktan kontrol sensörünü
görmüyor.
6
•
Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta.
Sorun bulma
•
Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var.
•
Uzaktan kumanda içerisindeki pil zayıflamış.
Ünite fişe takılı ancak güç
açılmıyor veya kapanmıyor.
Bu ünite normal olarak
çalışmıyor.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 66
Üniteyi aşağıdaki yöntemle ilk konumuna getirebilirsiniz.
1. POWER düğmesini basın ve en az beş saniye boyunca basılı
tutun. Bu üniteye gelen gücü kesecek ve tekrar üniteyi
çalıştıracaktır.
2. Güç kablosunu prizden çekin, ena az beş saniye bekleyin ve
tekrar prize takın.
2010.5.17 5:53:49 PM
Sorun bulma
67
Resim
Belirti
Sebep & Çözüm
Fotoğraf yok.
•
TV üzerinde uygun video giriş modunu seçerek ünite
üzerindeki görüntünün TV ekranında görüntülenmesini
sağlayın.
•
Video bağlantısını güvenli olarak yapın.
•
[Ayar] menüsü içerisinden [HDMI Renk Ayarı] işaretleyin.
Video bağlantınıza uygun olarak bağlayın.
•
Televizyonuz, oynatıcı üzerinde ayarladığınız çözünürlük
değerlerini desteklemeyebilir. Televizyonunuzun kabul
edebileceği bir çözünürlük değeri girin.
•
Oynatıcının HDMI OUT soketi telif hakları korumasını
desteklemeyen bir DVI aygıtına bağlıdır.
•
Televizyon setinizde kullanılan renk sisteminden farklı bir
sistemde kayıt edilmiş bir disk çalıştırıyorsunuz.
•
Televizyon setinizin çalıştırabileceği bir çözünürlük değerine
ayarlayın.
•
Oynatıcınızı bir HDMI kablo (Sürüm 1.3 veya daha yenisi) ile
televizyonunuza bağlayın.
•
Televizyonunuz “HDMI 1.4 3D mandatory formatı
desteklemeyebilir.
•
[Ayar] menüsü içerisindeki [3D Modu] opsiyonu [Kapalı]
konumda bulunmakta. Bu seçeneği [Açık] konumuna getirin.
Görüntüde parazitleşme
oluşmakta.
Blu-ray 3D disk oynatımı
çıkış 3D modu görüntü
çıkışı vermez.
6
Belirti
Sebep & Çözüm
Ses yok veya bozuk geliyor.
•
Ses bağlantısını güvenli olarak yapın.
•
Yükseltici giriş kaynak ayarları veya yükseltici bağlantısı hatalı.
•
Ünite tarama, yavaş veya bekleme modundadır.
•
Ses düzeyi düşük.
•
Bağlanan yükselticinin oynatıcıdan çıkışı yapılan ss formatı ile
uyumlu olduğunu kontrol edin.
•
Oynatıcının HDMI OUT soketi DVI aygıtına bağlı. DVI aygıtı ses
sinyallerini kabul etmemektedir.
•
Oynatıcının HDMI OUT soketi bağlı olan aygıtı kontrol ederek
oynatıcıdan gönderilen ses formatı ile uyumlu olduğundan
emin olun.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 67
Sorun bulma
Ses
2010.5.17 5:53:50 PM
68
Sorun bulma
Ağ
Belirti
Sebep & Çözüm
BD-LIVE özelliği çalışmıyor.
•
Bağlanan USB depolama aygıtında yeteri kadar yer
olmayabilir. İçerisinde en az 1GB boş alan olan bir USB
depolama aygıtı bağlayın.
•
Ünitenin yerel alan ağına doğru olarak bağlandığından ve
internete erişebildiğinden emin olun (bakınız sayfa 20-22)
•
Geniş bant hızınız BD-LIVE özelliklerini kullanmak için yeteri
kadar hızlı olmayabilir İnternet Hizmet Sağlayıcınız (ISP) ile
temas ederek geniş bant hızınızı artormanız önerilir.
•
[Ayar] menüsü üzerinde yer alan [BD-LIVE bağlantısı] seçeneği
[Yasak] olarak belirlenmiş. Bu seçeneği [İzinli] konumuna
getirin.
Video iletişim sistemleri
(YouTube™, vs. gibi)
oynatım esnasında zaman
zaman durabilir veya “ara
belleğe alınabilir”
•
Geniş ağ hizmet hızınız video hizmetlerini almak için yeteri
kadar hızlı olmayabilir. İnternet Hizmet Sağlayıcınız (ISP) ile
temas ederek geniş bant hızınızı artırmanız önerilir.
Bilgisayarınız veya medya
sunucusu üzerinden
paylaşılan klasör veya
dosyalar [Ana Link] menüsü
üzerinde görüntülenmez.
•
Medya sunucunuz üzerinde yer alan güvenlik duvarı veya
virüs koruma yazılım programı çalışıyor. Medya sunucunuz
veya bilgisayarınız üzerinde çalışan güvenlik duvarını veya
virüs koruma yazılım programını kapatın.
•
Oynatıcı, bilgisayarınız veya medya sunucusunun bağlı
olduğu network üzerinde yer almıyor.
6
Sorun bulma
Müşteri Desteği
Oynatıcıyı, en son yazılımları kullanarak ürünün özelliklerini iyileştirebilir ve/veya yeni özellikler
ekleyebilirsiniz. Bu oynatıcı için en son yazılımı elde etmek için (güncellemelerin yapıldığı
durumda) lütfen http://lgservice.com sayfasını ziyaret edin veya LG Electronics Müşteri
hizmetleri merkezine uğrayın.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 68
2010.5.17 5:53:51 PM
Ekler
69
7
Ekler
Sağlanan Uzaktan
Kumandayla TV’yi
Kontrol Etme
Aşağıdaki düğmeleri kullanarak
televizyonunuzu kontrol edebilirsiniz.
Düğme
İşlem
1 (TV POWER) Televizyonu açıp kapama.
PR/CH U/u
Aşağı veya yukarı doğru
giderek bellekteki kanalları
tarayın.
VOL +/–
Televizyonun ses ayarının
yapılmasını sağlar.
TV’nizi ürünle verilen uzaktan kumandayla
çalıştırabilirsiniz.
TV’niz aşağıdaki tabloda listelenmişse, uygun
üretici kodunu girin.
1. 1 (TV POWER) düğmesini basılı tutarken
sayı düğmelerini kullanarak TV’nizin üretici
kodunu girin (aşağıdaki tabloya bakın).
Üretici
Kod Numarası
LG
1 (Varsayılan), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2. Ayarı tamamlamak için 1 (TV POWER)
düğmesini serbest bırakın.
Televizyonunuza bağlı olarak, doğru kodu
girmenize rağmen, düğmelerden bazısı
veya tamamı televizyon üzerinde etkin
olmayabilir Uzaktan kumanda aletinin pillerini
yenilediğinizde, ayarladığınız kod silinerek
ön değere atanmış olabilir. Geçerli olan kodu
tekrardan girin.
7
Ekler
AV/INPUT
Televizyon ile diğer giriş
kaynağı arasında bulunan
giriş kaynağını açın.
Kumandayı TV’nizi kontrol
edecek şekilde ayarlama
NOT
Bağlanan üniteye göre, televizyonun kontrolü için
bazı düğmeleri kullanamayabilirsiniz.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 69
2010.5.17 5:53:52 PM
70
Ekler
Ağ Yazılım
Güncelleme
Opsiyon 2:
Bir yazılım güncellemeleri için yazılımın
sunucuda hazır olması halinde “Güncelle”
ikonu Ana sayfanın alt kısmında görünecektir.
Güncellemeyi mavi (B) renkli butona basarak
başlatabilirsiniz.
Ağ güncelleme bildirimi
Geniş bant ev ağına bağlı cihazlar için
performans artırıcı ve/veya ek özellikler veya
hizmetler sunulabilir. Yeni bir yazılımın çıkması
durumunda, ve cihazın geniş bant ev ağına
bağlı olduğu durumlarda, oynatıcı yüklenebilir
güncellemeler hakkında sizi aşağıdaki şekilde
bilgilendirecektir.
Yazılım Güncellemesi
Ürünlerin daha gelişmiş kullanımını
sağlamak ve/veya yeni özellikler eklemek
için en son yazılımı kullanarak Oynatıcınızı
güncelleyebilirsiniz. Yazılımı güncellemek
için cihazı doğrudan yazılım güncelleme
sunucusuna bağlayabilirsiniz.
Opsiyon 1:
1. Güncelleme menüsü göstericiyi açtığınızda
ekranda belirecektir.
2. I/i kullanarak istenen poziyonun belirleyin
ve sonra ENTER ( ) tuşuna basın.
UYARI
• Oynatıcını üzerindeki yazılımı güncellemeden
önce, oynatıcı üzerinde bulunan disk veya USB
aygıtını çıkarın.
• Oynatıcınızdaki yazılımı güncellemeden önce,
oynatıcıyı kapatın ve sonra tekrar açın.
• Yazılım güncelleme prosedürü sırasında,
oynatıcıyı kapatmayın veya AC gücünü
kesmeyin, veya herhangi bir tuşa basmayın.
• Yüklemeyi iptal ederseniz, oynatıcınızın düzgün
çalışması için gücü kapatın ve tekrar açın.
[Tamam]
Yazılım Güncellemesini başlatır.
7
Ekler
[İptal]
Güncelleme menüsünden çıkar ve bir
sonraki başlatımı görüntüler.
• Bu birim önceki yazılım sürümüne
güncellenemez.
1. Ağ bağlantınızı ve ayarlarınızı kontrol edin
(sayfa 20-22).
2. [Ayar] menüsünden [Yazılım] seçeneğini
seçin ve daha sonra ENTER ( ) basın.
[Gizle]
Güncelleme menüsüne çıkar ve sunucuya
yeni bir yazılım yüklenene kadar görünmez.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 70
2010.5.17 5:53:52 PM
Ekler
3. [Güncelle] seçeneğini seçin ve ENTER ( )
düğmesine basın.
71
8. Güncellemeye başlamak için [Tamam]’ı
seçin.
([İptal]’i seçmek güncellemeyi sonlandırır
ve indirilen dosya yeniden kullanılamaz.
Yazılımı daha sonra tekrar güncellemek için,
yazılım güncelleme prosedürünün yeniden
başlatılması gerekir.)
UYARI
Oynatıcı en yeni güncellemeleri kontrol
eder.
NOT
NOT
• Güncellemeler kontrol edilirken ENTER (
basmak bu işlemi sonlandırır.
Yazılım güncellemesi sırasında gücü kapatmayın.
)’e
• Hazırda bir güncelleme yoksa, “Güncelleştirme
bulunamadı.” mesajı çıkar. [Ana Menü]’ne
dönmek için ENTER ( )’e basın.
4. Daha yeni sürümler varsa, “Yeni bir
güncelleştirme bulundu. İndirmek istiyor
musunuz?” mesajı çıkar.
Yazılımda sürücü güncellemesi bulunuyorsa, işlem
sırasında disk tepsisi açılabilir.
9. Güncelleme tamamlandığında, “Güncelleme
tamamlandı.” mesajı belirir, 5 saniye sonra
güç otomatik olarak kapatılır.
10. Gücü yeniden açın. Sistem şimdi yeni
sürümle çalışır.
NOT
Yazılım Güncelleme işlevi, internet ortamınızın
durumuna göre düzgün olarak çalışmayabilir.
Bu durumda, en son yazılımı yetkili LG Elektronik
Hizmet Merkezi’nden alabilir, ve sonra oynatıcınızı
güncelleyebilirsiniz. Sayfa 68’teki “Müşteri Desteği”
ne bakın.
5. Güncellemeyi indirmek için [Tamam]’ı seçin.
(İptal]’i seçmek güncellemeyi sonlandırır.)
7
Ekler
6. Oynatıcı sunucudan en yeni güncellemeyi
indirmeye başlar. (İndirme işlemi ev ağınızın
durumuna göre birkaç dakika sürebilir.)
7. İndirme tamamlandığında, “İndirme işlemi
tamamlandı. Güncellemek istiyor musunuz?”
mesajı çıkar.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 71
2010.5.17 5:53:53 PM
72
Ekler
Alan Kodu Listesi
Listeden bir alan kodu seçin.
Alan
Kod Alan
Afganistan
7
AF Fiji
Kod Alan
Kod Alan
Kod
FJ Monako
MC Singapur
SG
SK
Arjantin
AR Finlandiya
FI Mongolya
MN Slovakya
Avusturya
AU Fransa
FR Fas
MA Slovenya
Avusturya
AT Almanya
DE Nepal
NP Güney Afrika
ZA
Belçika
BE Birleşik Krallık
GB Hollanda
NL Güney Kore
KR
Butan
BT Yunanistan
GR Antilleri
AN İspanya
ES
Bolivya
BO Grönland
GL Yeni Zelanda
NZ Sri Lanka
LK
Brezilya
BR Hong Kong
HK Nijerya
NG İsveç
SE
Kamboçya
KH Macaristan
HU Norveç
NO İsviçre
CH
Kanada
CA Hindistan
IN Uman
OM Tayvan
TW
Şili
CL Endonezya
ID Pakistan
PK Tayland
TH
SI
Çin
CN İsrail
IL Panama
PA Türkiye
TR
Kolombiya
CO İtalya
IT Paraguay
PY Uganda
UG
Kongo
CG Jamaika
JM Filipinler
PH Ukrayna
UA
PL Amerika Birleşik
PT Devletleri
RO Uruguay
UY
Özbekistan
UZ
Kosta Rica
CR Japonya
JP Polonya
Hırvatistan
HR Kenya
KE Portekiz
Çek Cumhuriyeti
CZ Kuveyt
Danimarka
DK Libya
Ekvator
EC Lüksemburg
KW Romanya
LY Rusça
LU Federasyonu
Mısır
EG Malezya
El Salvador
SV Maldivler
MY Suudi Arabistan
MV Senegal
Etiyopya
ET Meksiko
MX
US
RU Vietnam
VN
SA Zimbabwe
ZW
SN
Ekler
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 72
2010.5.17 5:53:53 PM
Ekler
73
Dil Kodu Listesi
Aşağıdaki başlangıç ayarları için istediğiniz dili girmek üzere bu listeyi kullanın: [Disk Sesi],
[Disk Alt yazısı] ve [Disk Menü].
Dil
Kod Dil
Kod Dil
Kod Dil
Kod
6565
Fransızca
7082
Litvanca
7684
Sintçe
8368
Afrikana
6570
Frizye Dili
7089
Makedonca
7775
Singhales Dili
8373
Arnavutça
8381
Galik Dili
7176
Malagazi Dili
7771
Slovakça
8375
Ameharic
6577
Gürcüce
7565
Malay Dili
7783
Slovenya Dili
8376
Arapça
6582
Almanca
6869
Malayam Dili
7776
İspanyolca
6983
Ermenice
7289
Yunanca
6976
Maori Dili
7773
Sudan Dili
8385
Assemez Dili
6583
Grönland Dili
7576
Marati Dili
7782
Svahili Dili
8387
Aymara Dili
6588
Guarani Dili
7178
Moldovya Dili
7779
İsveççe
8386
Azeri Türkçesi
6590
Gujarati Dili
7185
Mongolca
7778
Tagalog
8476
Başkırtca
6665
Hausa Dili
7265
Nauru Dili
7865
Tacik Dili
8471
Bask Dili
6985
İbranice
7387
Nepalce
7869
Tamil Dili
8465
Bengal Dili
6678
Hindu Dili
7273
Norveççe
7879
Teugu Dili
8469
Butan Dili
6890
Macarca
7285
Oriya Dili
7982
Tay Dili
8472
Bihari
6672
İzlandaca
7383
Pencap Dili
8065
Tonga Dili
8479
Breton
6682
Endonezya Dili 7378
Afganca
8083
Türkçe
8482
Bulgarca
6671
Interlingua
7365
Farsça
7065
Türkmence
8475
Birmanca
7789
İrlanda Dili
7165
Polonyaca
8076
Tvi dili
8487
Beyaz Rusça
6669
İtalyanca
7384
Portekizce
8084
Ukrayna Dili
8575
Çince
9072
Japonca
7465
Quechua Dili
8185
Urduca
8582
Hırvatça
7282
Kannada Dili
7578
Reto-Romanca 8277
Özbekçe
8590
Çekçe
6783
Kaşmir Dili
7583
Romence
8279
Vietnam Dili
8673
Danca
6865
Kazak Dili
7575
Rusça
8285
Volapuk Dili
8679
Flemenkçe
7876
Kırgız Dili
7589
Samoa Dili
8377
Gal Dili
6789
İngilizce
6978
Korece
7579
Sanskritce
8365
Volof Dili
8779
Esperanto
6979
Kürtçe
7585
Galce
7168
Xhosa Dili
8872
Estonya Dili
6984
Laothian Dili
7679
Sırpça
8382
Yiddiş
7473
Faroe Dili
7079
Latince
7665
Sırp-Hırvat Dili
8372
Yoruba Dili
8979
Fiji Dili
7074
Letonca
7686
Şona Dili
8378
Zulu Dili
9085
Fin Dili
7073
Lingala Dili
7678
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 73
7
Ekler
Afar
2010.5.17 5:53:53 PM
74
Ekler
Kayıtlı Markalar ve
Lisanslar
“Blu-ray Disc”, “Blu-ray” ve “Blu-ray disc” logoları Blu-ray
Disc Derneğinin ticari markalarıdır.
“Blu-ray 3D” ve “Blu-ray 3D” logoları Blu-ray Disc
Derneğinin ticari markalarıdır.
“DVD Logo” DVD Format/Logo Licensing Corporation’ın
ticari markasırıdır.
DLNA®, the DLNA Logo ve DLNA CERTIFIED® ticari marka,
hizmet markası veya sertifika işaretleri .Digital Living
Network Alliance’a aittir.
“AVCHD” ve “AVCHD” logoları Panasonic Corporation ve
Sony Corporation’a ait ticari markalardır.
Picasa™ Web Albums Google Inc’in ticari markasıdır.
“BD-LIVE” logosu Blu-ray Disk Birliğidir.
“BONUSVIEW” Blu-ray Disc Association’na ait ticari bir
markadır.
Java ve Java tabanlı ticari marka ve logoları Sun
Microsystem Inc., ABD ve diğer ülkelerde ticari marka
veya kayıtlı ticari markadır.
7
Ekler
Dolby Laboratories tarafından lisans altında üretilmiştir.
Dolby, Pro Logic, ve çift D sembolü Dolby Laboratories’in
tescilli markalarıdır.
HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia
Interface (Yüksek Çözünürlük Multi medya Ara yüzü)
HDMI Licensing LLC’ye ait marka veya kayıtlı markalardır.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 74
Üretimi lisans altında A.B.D. Patent numaraları: 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,272,567; 7,333,929; 7,392,195 ve diğer A.B.D
ve dünyanın başka yerlerinde verilen ve başvurusu yapılan
patentler doğrultusunda yapılmaktadır. DTS tescilli bir
markadır ve DTS logoları, Sembolü, DTS-HD ve DTSHD Master Audio DTS, Inc © 1996-2008 DTS, Inc. tescilli
markalarıdır. Her hakkı saklıdır.
DivX, DivX Inc.’in kayıtlı markasıdır ve lisans altında
kullanılır.
“x.v.Colour”, Sony Corporation’a ait bir ticari markadır.
LG ürünleri içerisine, bekleme modunda kullanılmak
üzere yenilikçi bir güç tüketim sistemi yerleştirilmiştir.
Bu sebeple, sadece küçük miktarlarda elektrik gücü,
prizin takılı olduğu durumda tüketilecektir.
2010.5.17 5:53:53 PM
Ekler
Gracenote®, Gracenote logo ve logo tipleri, ve “Powered
by Gracenote” logo Gracenote, Inc. Amerika Birleşik
Devletleri ve/veya başka ülkelerde kayıtlı ticari isim veya
kayıtlı ticari isimlerdir.
Müzik tanıma teknolojisi ve ilgili veriler Gracenote®
tarafından temin edilmektedir.
Gracenote® Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi
Bu uygulama veya cihaz Gracenote, Inc. of Emeryville,
California (“Gracenote”) tarafından sağlanan yazılım
içermektedir. Gracenote tarafından temin edilen yazılım
(Gracenote Yazılımı) bu cihazın disk ve/veya dosya
tanımlaması, isim, artist, şarkı ve şarkı bilgileri (Gracenote
Veri) gibi müzik ile ilgi bilgilerin çevirim içi sunucudan
veya yerleşik veri tabanından (birlikte, “Gracenote
Sunucuları”) kullanılmasını ve diğer fonksiyonların
yerine getirilmesini sağlar. Gracenote Verilerini sadece
bu uygulama veya cihazda kullanılan Son-Kullanıcı
fonksiyonlarına uygun olarak kullanabilirsiniz.
Gracenote Verilerini, Gracenote Yazılımını ve Gracenote
Sunucusunu sadece kendi kişisel kullanımınız için ticari
olmayan amaçlarla kullanmayı taahhüt etmektesiniz.
Gracenote Yazılım veya Gracenote Verilerini üçüncü
bir tarafa atamayacağınızı, kopyalamayacağınızı,
transfer etmeyeceğinizi veya iletmeyeceğinizi taahhüt
etmektesiniz. BURADA AÇIKÇA İZİN VERİLEN AMAÇLAR
DIŞINDA GRACENOTE VERİLERDEN, GARECENOTE
YAZILIMINDAN VE GRACENOTE SUNUCULARINDAN
İSTİFADE ETMEYECEĞİNİZİ TAAHHAHÜT ETMEKTESİNİZ.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 75
Gracenote hizmetleri istatistiksel amaçlarla, yapılan
sorgulamalar için bir tanımlayıcı kullanmaktadır. Rastgele
atanan bu dijital tanımlayıcılar Gracenote hizmetlerinin
sizin hakkınızda her hangi bir bilgi kullanmaksızın takip
edilmesi amacı ile kullanılmaktadır. . Daha fazla bilgi için
Gracenote hizmetleri Gracenote Gizlilik Politikası ile ilgili
web sayfasını ziyaret edin.
Gracenote Yazılımı ve Gracenote Verilerinin her biri
tarafınıza “OLDUĞU GİBİ” lisanslanmaktadır. Gracenote,
Gracenote Sunucuları içinde bulunan Gracenote
Verileri ile ilgili olarak verilerin doğrulu konusunda
doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir garanti
vermemektedir. Gracenote gerekli gördüğü durumlarda,
Gracenote Sunucularında bulunan verileri silme ve
veri kategorilerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
Gracenote Yazılımı veya Gracenote Sunucusunun hatasız
çalışması veya Gracenote Yazılımı veya Gracenote
Sunucusunun kesintisiz çalışması konusunda herhangi
bir garanti verilmemektedir. Gracenote size ilerde
verebileceği yeni geliştirilmiş veri veya ek veri tipleri veya
kategorileri sunma zorunluluğu bulunmamaktadır ve
uygun gördüğü zamanda vrdiği hizmeti sonlandırabilir.
GRACENOTE HİÇBİR ŞART ALTINDA BELİRTİLEN İLE SINIRLI
KALMAMAK ÜZERE ÜRÜNE AİT ZIMNİ VE ÜRÜNÜN
KULLANIM AMACI İLE İLGİLİ DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI
GARANTİ VERMEMEKTEDİR. GRACENOTE, TARAFINIZCA
GRACENOTE YAZILIMI VEYA HERHANGİ BİR GRACENOTE
SUNUCUSU KULLANILARAK ELDE EDİLEN SONUÇLAR
HAKKINDA HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR.
HİÇBİR ŞART ALTINDA, GRACENOTE DOĞRUDAN
VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN VEYA KAR VEYA GELİR
KAYBINDAN DOLAYI SORUMLU TUTULAMAYACAKTIR.
© Gracenote, Inc. 2009
7
Ekler
Bu kısıtlamalara uymadığınız takdirde, Gracenote
Verilerini, Gracenote Yazılımını ve Gracenote
Sunucusunu kullanmak için tarafınıza verilen ve tam
yetkiye sahip olmayan lisansınızın iptal edileceği
hususunu taahhüt etmektesiniz. Lisansınızın sonlanması
durumunda, Gracenote Verilerinin, Gracenote Yazılımının
ve Gracenote Sunucusunun kısmen ve tamamen
kullanımına son vereceğinizi taahhüt etmektesiniz.
Gracenote, Gracenote Verilerinin, Gracenote Yazılımının
ve Gracenote Sunucusunun, sahiplik haklarında dahil
olmak üzere tüm haklarını saklı tutmaktadır. Hiçbir şart
altında Garcenote tarafınızdan sağlanan bir bilgi için
size ödeme yapma yükümlülüğü altına girmemektedir.
Gracenote Inc.’in bu Sözleşmeden kaynaklanan haklarını
sizden kendi adına tahsil etme hakkını elinde tuttuğunu
kabul etmiş bulunuyorsunuz.
75
2010.5.17 5:53:54 PM
76
Ekler
Ses Çıkış Özellikleri
Soket/Ayarları
Kaynak
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
Dijital Çıkış (DIGITAL AUDIO OUT) *4
Analog 2CH
Çıkış
PCM Stereo
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
Soket/Ayarları
Kaynak
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
7
DTS Tekrar Kodlama*3 *5
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
Birincil Pass-Thru
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
HDMI OUT
PCM Stereo PCM Çoklu Kanal *3 DTS Tekrar Kodlama*3 *5 Birincil Pass-Thru *1 *2 *3
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 7.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 7.1ch
DTS
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS
PCM 2ch
PCM 7.1ch
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 7.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
Ekler
*1 İkincil ve etkileşimli audio, çıkış bit akışı
içine [Dijital Çıkış] veya [HDMI] seçeneğinin
[Birincil Pass-Thru] şeklinde ayarlanmış
olması durumunda dahil edilemez. (LPCM
Kodeksi hariç: Çıkış içerisinde her zaman
etkileşimli ve ikincil ses bulunmaktadır.)
*3 [HDMI] seçeneğinde The [PCM Çoklu Kanal]/
[Birincil Pass-Thru] ayarı ve [Dijital Çıkış]
seçeneğinde [DTS Tekrar Kodlama] beraber
ayarlanamaz. Her ikisininde ayarladığını
durumda [HDMI] veya [Dijital Çıkış] seçeneği
otomatik olarak [PCM Stereo] ayarlanacaktır.
*2 [HDMI] seçeneği [Birincil Pass-Thru]
olarak belirlenmişse bu oynatıcı HDMI
sesini bağlanan HDMI cihazının kodlama
özelliğine bağlı olarak otomatik olarak seçer.
*4 PCM audio çıkışında, DIGITAL AUDIO OUT
deneme frekans çıkışı 96 kHz ile sınırlıdır.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 76
2010.5.17 5:53:54 PM
Ekler
*5 [HDMI] veya [Dijital Çıkış] opsiyonunun
[DTS Tekrar Kodlama]’a ayarlanması halinde,
audio çıkışı 48 kHz ve 5.1 Ch. Ile sınırlıdır.
[HDMI] veya [Dijital Çıkış] opsiyonunun [DTS
Tekrar Kodlama]’a ayarlanması halinde, DTS
Tekrar Kodlama ses çıkışı BD-ROM diskleri
ikincil ses ve orijinal ses çıkışı diğer disklere
yapılır ([Birincil Pass-Thru] gibi).
[HDMI] seçeneğinin [PCM Çoklu Kanal]
ve [Dijital Çıkış] seçeneğinin [Birincil PassThru] ayarlanması ve Dolby Digital Plus veya
TrueHD oynatımın yürütüldüğü durumunda
DIGITAL AUDIO OUT “PCM 2ch” ile limitlidir.
•
HDMI sürümünün 1.3 olması ve Dolby
Digital Plus/Dolby TrueHDçıkışının HDMI
OUT soketinden yapıldığı durumda,
DIGITAL AUDIO OUT “PCM 2ch” ile sınırlıdır
(HDMI ve DIGITAL AUDIO OUT’un beraberf
bağlanması durumunda).
•
Audio çıkışı PCM 48 kHz/16 bit MP3/WMA
dosyası için ve PCM 44,1 kHz/16 bit Audio
CD oynatma modu için belirlenmiştir.
•
Bazı Blu-ray diskleri üzerine kaydedilen
Dolby TrueHD ses kayıtları Dolby Digital ve
TrueHD’den oluşmaktadır. Dolby Digital ses
DIGITAL AUDIO OUT soketleri ile çalınmakta
ve TrueHD ses çıkışı sağlanamadığında
ekran üzerinde “DD” görüntülenir. (örneğin,
[HDMI] nin [PCM Stereo] ve [Dijital Çı]’un
[Birincil Pass-Thru] olması gibi)
•
[Ayar] menüsünden [Dijital Çıkış], [HDMI] ve
[Örnekleme Sıklığı] seçeneklerini kullanarak
Yükselticinizin (veya AV alıcının) kabul
edeceği bir dijital ses çıkışı ve maksimum
örnekleme frekansı seçmelisiniz (bkz. Sayfa
27).
•
[Dijital Çıkış] veya [HDMI] opsiyonu, [Birincil
Pass-Thru] ayarlı ise, dijital audio bağlantılı
(DIGITAL AUDIO OUT veya HDMI), BD-ROM’
un Disk Menü buton sesi duyulmayabilir.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 77
Dijital çıkışın ses formatı alıcınızın
yetenekleri ile uyuşmuyorsa, alıcı yüksek bir
ses çıkaracak veya hiç ses çıkaramayacaktır.
•
Dijital bağlantı ile çoklu kanal Dijital
Surround Ses sadece alıcınızın Dijital çoklu
kanal dekodere sahip olması durumunda
sağlanabilir.
7
Ekler
•
•
77
2010.5.17 5:53:54 PM
78
Ekler
Video Çıkış
Çözünürlüğü
Kopya korumalı ortam dosyası oynatılırken
Video Çıkış
Çözünürlük
576i
COMPONENT VIDEO OUT
HDMI OUT
HDMI bağlı
576p
HDMI bağlı değil
576i
576p
576p
576p
720p
720p
720p
1080i
1080i
1080p /24 Hz
1080p / 24 Hz
576i
1080i
1080i
1080p / 50 Hz
1080p / 50 Hz
576i
1080i
Korumalı medya aracının kopyası oynarken
Video Çıkış
Çözünürlük
576i
HDMI bağlı
576p
HDMI bağlı değil
576i
576p
576p
720p
720p
576i
576p
1080i
1080i
576i
576p
1080p /24 Hz
1080p / 24 Hz
576i
576p
1080p / 50 Hz
1080p / 50 Hz
576i
576p
HDMI OUT bağlantısı
7
COMPONENT VIDEO OUT
HDMI OUT
Ekler
•
Çözünürlüğün manüel olarak seçilmesi
durumunda HDMI soketini televizyonunuza
bağladığınızda ve televizyonunuzun bunu
kabul etmemesi durumunda çözünürlük
ayarı [Otomatik] olarak ayarlanmıştır.
•
Televizyonunuzun kabul etmediği bir
çözünürlük seçerseniz, uyarı mesajı ekrana
gelecektir. Çözünürlük değiştikten sonra,
ekranı göremezseniz, lütfen 20 saniye
bekleyin, çözünürlük otomatik olarak önceki
çözünürlüğe geri dönecektir.
576p
•
1080p video çıkış çerçeve hızı, bağlı
bulunan televizyon ünitesinin yetenek ve
üzerinde yapılan seçime ve BD-ROM diski
içeriğinin kendi çerçeve hızına bağlı göre
otomatik olarak 24 Hz veya 50 Hz olarak
ayarlanacaktır.
COMPONENT VIDEO OUT bağlantısı
BD veya DVD video akışı analog çıkışta
yükseltmeye engel olabilir.
VIDEO OUT bağlantısı
VIDEO OUT soket çözünürlüğü her zaman 576i
çözünürlüğe ayarlıdır.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 78
2010.5.17 5:53:54 PM
Ekler
79
Sistem
Özellikler
Lazer:
Yarı iletken lazer,
Genel
Dalga uzunluğu:
405 nm / 650 nm
Güç gereksinimi:
AC 200-240 V ~, 50/60 Hz
Sinyal sistemi:
Standart PAL/NTSC renkli TV sistemi
Güç tüketimi:
22 W
Frekans yanıtı:
20 Hz’den 20 kHz
(48 kHz, 96 kHz, 192 kHz örnekleme)
Ölçüler (E x B x D):
Yaklaşık 430 x 44 x 204 mm ayaksız olarak
Sinyal - gürültü oranı:
Net Ağırlık (Yaklaşık):
100 dB fazla
(Sadece ANALOG OUT konektörleri)
2.2 kg
Çalıştırma ısısı:
Harmonik bozulum:
5°C ila 35°C
%0.008’den az
Çalışma rutubet seviyesi:
Dinamik sınır:
5 % ila 90 %
95 dB’den fazla
LAN Bağlantı Noktası:
Eternet fişi x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Çıkışlar
Kesintisiz Güç Kaynağı (USB):
DC 5 V
VIDEO OUT:
1.0 V (p-p), 75 Ω, senkronize negatif, RCA fiş x 1
COMPONENT VIDEO OUT:
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, senkronize negatif,
RCA fiş x 1,
(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA fiş x 2
HDMI OUT (video/audio):
19 pin (HDMI standart, Tip A, sürüm 1.3)
Tasarım ve özellikler herhangi bir bilgi
verilmeden değiştirilebilir.
7
Ekler
ANALOG AUDIO OUT:
2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA fiş (Sol, Sağ) x 1
•
500 mA
DIGITAL OUT (COAXIAL):
0,5 V (p-p), 75 Ω, RCA soket x 1
DIGITAL OUT (OPTICAL):
3 V (p-p), Optik fiş x 1
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 79
2010.5.17 5:53:55 PM
80
Ekler
Ağ Hizmetleri ile İlgili
Önemli Bilgiler
LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUN AĞ HİZMETLERİNİN
KULLANILMASI AŞAĞIDAKİ ŞART VE KOŞULLARA
BAĞLIDIR.
Ağ hizmetlerinin kullanımı tamamı ile sizin
sorumluluğunuzda olacak bir internet bağlantısı
gerektirir ve ayrıca satılır. Aldığınız hizmetlerin kalite,
yetenek, ve teknik sınırlamalarına bağlı olarak ağ
hizmetleri sınırlı veya kısıtlı olabilir.
Ağ hizmetleri üçüncü tarafların sağladığı bir hizmettir
ve telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer
fikri mülkiyet kanunları ile koruma altında olabilir.
Ağ hizmetleri tamamı ile kişisel ve ticari olmayan
kullanımınız için sağlanmaktadır. İçerik ve hizmet
sağlayıcılar tarafından açıkca yetkilendilendirilmedi
ğiniz hallerde, bu cihaz ile ulaşabileceğiniz içerik ve
hizmetleri değiştirmeniz, kopyalamanız, yayınlamanız,
yüklemeniz, afişe etmeniz, göndermeniz, tercüme
etmeniz, satmanız, bu içerik ve hizmetlerden
yararlanarak benzer içerik ve hizmetler yaratmanız,
kullanmanız, herhangi bir şekilde dağıtmanız
veya içerik veya hizmeti yayınlamanız için izin
verilmemektedir.
7
Ekler
LG AĞ HİZMETLERİNİZİN KULLANIMI KONUSUNDA
HERHANGİ BİR SORUMLULUK ALMAMAKTADIR.
AĞ HİZMETLERİ “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTADIR.
KANUNLARCA MÜSAADE EDİLDİĞİ KADARI İLE LG
(i) BU ÜRÜN İLE SAĞLANAN AĞ HİZMETLERİNİN
DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, HUKUKİ
GEÇERLİLİĞİ VEYA EKSİKSİZ OLMASI KONUSUNDA;
VEYA (ii) AĞ HİZMETLERİNİN VİRÜS İÇERMEDİĞİ VEYA
BU ÜRÜNE, BİLGİSAYARINIZA, TELEVİZYONUNUZA,
DİĞER CİHAZLARINIZA VEYA DİĞER MÜLKE ZARAR
VERMEYECEĞİ KONUSUNDA HERHANGİ BİR BEYANDA
BULUNMAMAKTA VE GARANTİ VERMEMEKTEDİR.
LG AÇIKÇA İMA YOLU İLE YAPILAN, TİCARİ
ELVERİŞLİLİK VEYA BELLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUĞU
KONUSUNDA DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇ BİR
GARANTİYİ KABUL ETMEZ.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 80
HİÇBİR KOŞUL ALTINDA VE HİÇBİR HUKUKİ TEORİYE
BAĞLI OLMAKSIZIN, SÖZLEŞME, TAZMİNAT
YÜKÜMLÜLÜĞÜ KISITLI SORUMLULUK OLSUN VEYA
OLMASIN, LG ÜÇÜNCÜ TARAFLARA DOĞRUDAN,
DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, YASAL, SONUCA BAĞLI
VEYA DİĞER ZARARLAR VEYA AVUKAT ÜCRETLERİ,
ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ AĞ
HİZMETLERİ NEDENİ İLE ORTAYA ÇIKAN MASRAFLAR
VEYA BÖYLE ZARARLARIN DAHA ÖNCEDEN
TAHMİN EDİLEBİLİR OLMASINA RAĞMEN SORUMLU
OLMAYACAKTIR.
Network Hizmetleri her hangi bir zamanda kesintiye
uğrayabilir veya sonlanabilir ve LG ağ hizmetlerinin
belli bir süre kullanılabilir olmaması konusunda
herhangi bir beyanda bulunmamakta ve garanti
vermemektedir. Ağ Hizmetlerinin kullanılması bu
hizmetleri sağlayan üçüncü tarafın şart ve koşullarına
bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Ağ hizmetleri üçüncü
taraf ağ yapıları ve imkanları ile gerçekleştirilir ve
LG’nin bu konuda her hangi bir kontrolü yoktur.
LG, AĞ HİZMETLERİNDE HERHANGİ BİR KESİLME
VEYA DURMADAN DOLAYI BİR SORUMLULUK VEYA
YÜKÜMLÜLÜK ALTINA GİRMEYECEKTİR.
LG, Ağ Hizmetleri ile ilgili olarak hrehangi bir
sorumluluk veya yükümlülük üstlenmemektedir.
Herhangi bir soru veya istek doğrudan ilgili Ağ
Hizmetleri sağlayıcısına yönlendirilmelidir.
“Ağ Hizmetleri”in anlamı, bu ürün ile erişim sağlanan
üçüncü taraf veri, yazılım, bağlantı, mesajlar, video ve
diğer içerikleri kapsamakta veya bunlarla bağlantılı
çalışmaktadır.
“LG” anlamı LG Electronics, Inc. kendi ana şirketi ve
tüm alt kuruluşları, iştirakleri ve dünya üzerindeki
global şirketlerini kapsamaktadır.
2010.5.17 5:53:55 PM
Ekler
Açık kaynak yazılım
bildirimi
Bu ürün içerisinde kullanılan ve aşağıda yer alan GPL
çalıştırılabilirleri ve LGPL kitaplığı GPL2.0/LGPL2.1
Lisans Sözleşmesine tabidir.
GPL ÇALIŞTIRILABİLİRLERİ: Linux kernel 2.6, bash,
busybox, cramfs, dhcpcd, e2fsprogs, fdisk, mkdosfs,
mtd-utils, net-tools, procps, samba-3.0.25b, sysutils,
tcpdump, tftpd, tinylogin, unzip, utelnetd
LGPL KİTAPLIĞI: uClibc, DirectFB, blowfish, cairo,
ffmpeg, iconv, libusb, mpg123
gSOAP Public License 1.3 LIBRARY: gsoap
LG Electronics size kaynak kodunu bir CD-ROM
üzerinde, böyle bir dağıtımı yapılabilmesi (CD,
nakliye, elleçleme) için gerekli meblağ karşılığında
aşağıdaki e-posta adresine yapacağınız isteğe karşın
gönderecektir. opensource@lge.com
Bu teklif, ürünün LG Electronics tarafından dağıtımına
başlanmasından itibaren üç (3) yıl için geçerlidir.
GPL ve LGPL lisanslarının bir kopyasını http://www.
gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html ve http://
www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html .
gSOAP’a ait halk lisansları http://www.cs.fsu.
edu/~engelen/license.html adresinden temin
edebilirsiniz.
Bu yazılım kısmen Independent JPEG Group Telif
Hakkı © 1991 - 1998, Thomas G. Lane.tarafından
yapılan çalışma tabanlıdır.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 81
• OpenSSL:
– cryptographic software yazan Eric Young
(eay@cryptsoft.com).
– Tim Hudson tarafından yazılan yazılım
(tjh@cryptsoft.com).
– OpenSSL Projesi tarafından OpenSSL Toolkit
için kullanılacak yazılım.
(http://www.openssl.org)
• png: telif hakkı © 2004 Glenn Randers-Pehrson
• portmap : telif hakkı © 1990 The Regents of the
University of California.
• ptmalloc : copyright © 2001-2006 Wolfram Gloger
• UnitTest++ : Telif Hakkı © 2006 Noel Llopis and
Charles Nicholson
• UPnP SDK : Telif Hakkı © 2000-2003 Intel
Corporation
• strace :
Telif Hakkı © 1991, 1992 Paul Kranenburg.
Telif Hakkı © 1993 Branko Lankester.
Telif Hakkı © 1993 Ulrich Pegelow.
Telif Hakkı © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain
Telif Hakkı © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey
Telif Hakkı © 1999,2000 Wichert Akkerman
• xml2 : Telif Hakları © 1998 -2003, Daniel Veillard
• XML-RPC For C/C++:
Telif Hakkı © 2001 by First Peer, Inc. Tüm hakları
saklıdır.
Telif Hakları © 2001 Eric Kidd. Tüm hakları saklıdır.
• zlib : telif hakkı © 1995-2002 Jean-loup Gailly ve
Mark Adler.
Tüm hakları saklıdır.
Bu yazılımın ve ilgili belge dosyalarının (“Yazılım”
) bir kopyasını edinen kişilere, yazılımı kullanma,
kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama,
dağıtma, alt lisans yapma ve/veya Yazılım’ın
kopyalarını satma hakları dahil olmak üzere Yazılım
uygulamalarını kullanma hakkının ücretsiz olarak
sağlanması ve Yazılımın tedarik edildiği kişilere bu
yönde izin verilmesi aşağıdaki koşullara tabidir.
YAZILIM, TİCARETE UYGUNLUK, BELİRLİ BİR AMACA
UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİSİ GİBİ
(ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN) AÇIK VEYA
GİZLİ HERHANGİ BİR GARANTİ SAĞLANMAKSIZIN
“OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTADIR. YAZARLAR
VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİ, YAZILIM VEYA
YAZILIMIN KULLANIMI VEYA YAZILIMLA İLGİLİ DİĞER
UYGULAMALARDAN KAYNAKLANAN VEYA BU
UYGULAMALARLA BAĞLANTILI VEYA BAĞLANTISIZ
OLARAK OLUŞAN HASARLARDAN VE DİĞER
YÜKÜMLÜLÜKLERDEN KONTRAT, HAKSIZ FİİL VEYA
DİĞER YOLLARLA SORUMLU TUTULAMAZ.
7
Ekler
Bu ürün ayrıca aşağıdaki unsurlarıda içermektedir:
• boost C++: copyright © Beman Dawes 1999-2003
• c-ares : Telif Hakları © 1998 Massachusetts Institute
of Technology
• curl: Telif Hakları © 1996 - 2008, Daniel Stenberg
• expat: copyright © 2006 expat maintainers
• freetype: copyright © 2003 The FreeType Project
(www.freetype.org).
• jpeg: Bu yazılım kısmen Independent JPEG
Group Telif Hakkı © 1991 - 1998, Thomas G. Lane.
tarafından yapılan çalışma tabanlıdır.
• mng: Telif Hakkı © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn
Randers-Pehrson
• ntp : copyright © David L. Mills 1992-2006
81
2010.5.17 5:53:55 PM
8
7
6
5
4
3
2
1
|ÇEL
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ADANA
ADANA
ADANA
HAKAN ELEK.
YILDIRIM ELEK
V|ZYON ELEKTRON|K
ÍENGÖZ ELEK.
OLCAY ELEK.
ERTUNÇ ELEKTRON|K - HAKKI ERTUNÇ
TEKN|K ELEK.
Data Teknik
BULUT ELEKTRON|K-CAH|T BULUT
ASC Name
0 324 358 29 48
0 242 241 30 85
0 242 316 51 61
0 242 512 37 85
0 242 746 76 03
0 242 513 63 14
0322 231 12 65
No:10/D Seyhan
0 322 456 25 72
0 322 234 33 79
Phone
|hsaniye mah.4902 Sok. Íaman Apt. No: 26/ A
Fatih Mah. 87. Sok. Öz Zafer Apt. A Blok No:6 Mezitli
Kızılsaray Mah. 81 Sok. Güven Apt. No:24
Íirinyalı Mah. 1486 Sok.Mehmet Hamurlu Apt.No. 16/1
Saray Mah. Mehmet Çavuß Sk. Cebi Apt. No:5/A Alanya
Yukarı Pazarcı Mah. Mehmet Akif Cad. 4072 sk. No:5 Manavgat
Íekerhane mh. Yunusgücüo©lu sk. M.Gücü Apt.No:6 Alanya
Güzelyalı mah. U©ur Mumcu bulvarı Tohumcuo©lu apt.
Reßatbey Mah. Cumhuriyet Caddesi No:5/A Seyhan
Toros Mah. 105 Sk. Öztoros Apt. No:15/E Seyhan
Adress
No City
9
|stasyon Mah. |stasyon Cad. No:185
Hayrullah Mah. Malik ejder cad.Arıkan Sitesi B blok No 24/c
0 474 223 83 89
|zmir Bulvarı Bakırlı kavßa©ı No:183
Kanalboyu Kernek Camii karßısı Mıstoglu apt altı No.9 a-b
0 324 336 22 01
0 258 371 81 91
0 422 325 96 96
Sanayi sit. 6. Sk. No:29 Ödemiß
1372 sk No:17/1A Sigortacı |ßhanı Çankaya
ÖZEMEK ELEKTRON|K TAAH.T|C.VE SAN.LTD.ÍT|
ERDAL KAYA-ÖZ JAPON ELEKTRON|K
0 232 425 02 86
Çakmak Cd. No:137/B Íirinyar
|ÇEL
KARS
CEZAY|RL| ELEKTRON|K-M.EROL CEZAY|RL|
TAYFUN ELEK.
0 232 544 85 51
10
MALATYA
BULENT CIKIKCI- DIGITAL ELEKTRON|K
0 232 448 19 91
CUMHUR|YET CAD. NO:137 Ortaca
1.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:22/B
|zzet Paßa Mah. H. Tevfik Efendi Sok. No:30/A
DENIZLI
ÇAVUÍO˝LU ELEK
0 236 232 11 89
Recayi Güreli Cad. Bakkalo©lu Pasajı No:30/22
0 344 223 46 00
14
IZMIR
TEKN|K ELEK.
0 252 282 25 17
GÜNGÖR ELEKTRON|K
15
IZMIR
BALABAN ELEK.
0 252 214 43 98
K.MARAÍ
16
IZMIR
B|RCAN ELEKT.
Kurtismailpaßa 7. Sok. Gençkalan apt. altı No:9
Gölebatmaz cd. No:32/A
11
17
MANISA
ÖZLÜK ELEK.
0 416 216 12 62
Íerif Efendi Cad. Íair Nefi |lkö©retim Okulu karßısı No.136
18
MUGLA
0 412 224 39 79
0 424 233 38 27
19
MUGLA
RIFAT ERD|NÇ-TEKN|K ELEKTRON|K
Mardin Yolu Cd.Ticaret Lisesi kar.Abuzero©ulları Apt.8/C
0 342 215 15 78-79 De©irmiçem Mah. Muammer Aksoy Bulvarı No:58/B Íehitkamil
0 442 214 05 82
20
ADIYAMAN
Güçlükaya Mah. Zileliler No:15/B Keçiören
GRUP ELEK.
21
DIYARBAKIR TELEV|ZYON HASTANES|
0 414 312 15 16
ERZURUM
22
GAZIANTEP ÜNAL ÍENSÖYLER ELEK.
0 312 359 21 36
ELAZIG
23
BAYER ELEK.
13
24
GÜNEÍ ELEK.
12
25
ANKARA
ÍANLIURFA
ERZURUM ELEKTRON|K T|CARET SANAY|
L|M|TED Í|RKET|
27
26
2010.5.17 5:53:55 PM
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 82
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
GAZIANTEP Ateß So©utma
KOCAEL|
|STANBUL
|STANBUL
|STANBUL
|STANBUL
|STANBUL
|STANBUL
|STANBUL
|STANBUL
BURSA
BURSA
TRABZON
SAMSUN
R|ZE
KIRIKKALE
KAYSERI
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANIT ELEKTRON|K NAZM| AYDO˝AN
ULUDAG ELEKTRON|K
MTV ELEK.
KAFKAS ELEK.
HAKAN ELEK.
ELEKTRO CENTER LTD.ÍT|
ECE ELEKTRON|K
Do©u Elektronik
AYDIN V|DEO ELEKTRON|K TEKN|K H|Z.
SAN. T|C. LTD. ÍT|.
ULUDA˝ ELEKTRON|K AL| ÖZDEM|R
KURTULUÍ ELEK.
NATURAL SOUND
MEGA ELEKTRON|K EÍYA MOB|L.AV|ZE DAY.
TÜK.MALL.|M.SAN.T|C.LTD.ÍT|.
CEYLAN ELEK.
KARDEÍLER ELEKTRON|K-AL| ÍIH GAÇKA
MIZRAK ELEKTRON|K-MEHMET MIZRAK
TÜDEÍ ELEK
Simge Elektronik
ONUR ELEK. LTD.
MERKEZ ELEK.
ASC Name
0 342 3608686
0 262 325 46 67-32
0 212 240 76 78
0 216 343 52 42
0 212 502 52 98
0 212 880 12 72
0 212 663 56 08 -57
0 216 386 90 66
0 216 398 60 60
0 212 526 23 30
0 224 224 06 68
0 224 327 31 47
0 462 224 41 55
0 362 230 69 62
0 464 217 92 96
0 318 224 47 42
0 352 222 65 15
0 312 357 08 08
0 312 325 18 76
0 312 442 04 42
0 312 257 02 22
Phone
Bineveler Mah. Abdulkadir Aksu Blv. 68 nolu sk. Park Apt.No:4
Atatürk Bulvarı No:27-29
19 MAYIS MH. 19 MAYIS CD.N.19 ß|ßL|
Nuh Kuyusu Cd.Lokmacıo©lu Sk.No:11A Altunizade
HAREKET ORDUSU SK.NO :20 |NC|RL| Büyükçekmece
Atatürk Cad. Badem Sok. No:6 Büyükçekmece
Hat boyu Cd. Canik pasajı No:69 Yeßilköy
Çelik sok. Baydar apt.no:13 D SAHRAYICED|D
Fatih Bulvarı Íen Caddesi No:7 Sultanbeyli
Hamidiye Cad. Íah As.|ßhanı Kat:2 No:36/28 Sirkeci
Íehreküstü Mah. De©irmen Sok. No:7 Halıcıo©lu |ß Hanı No:46
Beyazıt Cad. Kasapo©lu Plaza No:24
Fatih Mh. Hacı Ziya Habibo©lu Cd. No:21
Bahçeli Evler Mah. Yüzyıl Bulv. No:273
Palandöken Cad. No:3
GÜZELTEPE MAH. CELALAT|K CAD. NO:4/B
Fatih mah. O©uz Cad. Sergen Apt. Altı No:11/A Kocasinan
Beßiktaß sk. No:28/C Keçiören
Ba©cı cad. No:20 /A Etlik Keçiören
Hoßdere cd. Halit Ziya sk. No:4/A Çankaya
Yeni Batı mah. 12.cad. 2.Mesa Çarßısı No:61 Batıkent
Adress
No City
48
2010.5.17 5:54:2 PM
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 83
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 84
2010.5.17 5:54:2 PM
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 85
2010.5.17 5:54:2 PM
LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi
|THALATÇl F|RMA
ÜRET|Ç| F|RMA
LG ELECTRONICS T|CARET A. Í.
PT.LG ELECTRONICS INDONESIA
Kaptanpaßa Mahallesi Piyalepaßa Bulvarı
BLOK G MM2100 INDUSTRIAL TOWN CIBITUNG,
No:14 Ortado©u Plaza Kat:7 34360
BEKASI 17520 WEST JAVA -
Okmeydanı / Íißli / |stanbul
INDONESIA
Tel : (0 212) 222 85 70
Fax : (0 212) 222 61 44
CALL CENTER TELEFON NUMARASI:
444-6-543
ENERGY STAR® ortağı olarak
LG, bu ürünün veya bu ürün
modellerinin, enerji yeterliliği
bakımından ENERGY STAR®
talimatlarına uymasına karar
vermiştir.
ENERGY STAR® tescilli bir A.B.D.
markasıdır.
BX581-P_BTURLLK-TURK.indd 86
2010.5.17 5:54:2 PM
Download PDF

advertising