Acer | H7532BD | Acer H7532BD User Manual

Projektor Acer
Seria H7532BD/E152D/HE-812
Podręcznik użytkownika
Copyright © 2012. Acer Incorporated.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Podręcznik użytkownika projektora Acer serii H7532BD/E152D/HE-812
Wydanie oryginalne: 12/2012
Informacje zawarte w tej publikacji mogą okresowo ulegać zmianom bez obowiązku powiadamiania
kogokolwiek o wprowadzeniu takiej poprawki bądź zmiany. Takie zmiany zostaną zamieszczone w
nowych wydaniach tego podręcznika lub w dokumentach i publikacjach uzupełniających. Firma nie
udziela rękojmi ani gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości
niniejszego podręcznika, a w szczególności odrzuca roszczenia domniemanych gwaracji
dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.
W przewidzianym miejscu poniżej należy zapisać oznaczenie modelu, numer seryjny, datę zakupu
oraz miejsce zakupu. Numer seryjny oraz oznaczenie modelu znajdują się na etykiecie
przymocowanej do komputera. Wszelka korespondencja dotycząca komputera powinna zawierać
informacje o numerze seryjnym, oznaczeniu modelu oraz zakupie.
Zabronione jest kopiowanie jakiejkolwiek części niniejszej publikacji, przechowywanie w systemach
wyszukiwania informacji lub przekazywanie w jakiejkolwiek formie, zarówno elektronicznej, jak i
mechanicznej, kserokopii lub innej formie zapisu bez uprzedniej pisemnej zgody Acer Incorporated.
Projektor Acer serii H7532BD/E152D/HE-812
Oznaczenie modelu: __________________________
Numer seryjny: ______________________________
Data zakupu: ________________________________
Miejsce zakupu: ______________________________
Acer oraz logo Acer to zastrzeżone znaki towarowe Acer Incorporated. Nazwy lub znaki towarowe
produktów innych firm zostały wykorzystane wyłącznie do celów identyfikacji i należą one do
odpowiednich firm.
"HDMITM, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface to zastrzeżone znaki towarowe HDMI
Licensing LLC."
iii
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa i wygody
użytkowania
Przeczytaj uważnie podane instrukcje. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w
przyszłości. Należy stosować się do wszystkich instrukcji oznaczonych na
produkcie.
Przed czyszczeniem produkt należy wyłączyć
Przed czyszczeniem produkt ten należy odłączyć od gniazda ściennego. Nie należy
używać środków czyszczących w płynie lub w aerozolu. Czyszczenie należy
wykonywać zwilżoną szmatką.
Ostrzeżenie dotyczące podłączania jako urządzenie
odłączalne
Podczas podłączania urządzenia do zewnętrznego urządzenia zasilania należy
przestrzegać następujących wskazówek:
•
•
•
Przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazda sieci prądu zmiennego
na leży zainstalować zasilacz.
Przed odłączeniem zasilacza od projektora należy odłączyć przewód
zasilający.
Jeśli system posiada wiele źródeł zasilania, odłącz zasilanie od systemu
poprzez odłączenie wszystkich przewodów zasilających od zasilaczy.
Ostrzeżenie dotyczące dostępności
Upewnij się, że gniazdo zasilania do którego podłączany jest przewód zasilający jest
łatwo dostępne i położone jak najbliżej operatora. Aby odłączyć zasilanie od
urządzenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania prądem
elektrycznym.
Ostrzeżenie!
•
•
•
Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody.
Nie nalezy umieszczać tego produktu na niestabilnym wózku, podstawie lub
stole. Upadek produktu może spowodować jego poważne uszkodzenie.
Szczeliny i otwory służą do wentylacji i mają zapewnić prawidłowe działanie
produktu i chronić go przed przegrzaniem. Nie należy ich blokować lub
przykrywać. Nigdy nie należy blokować szczelin wentylacyjnych poprzez
umieszczanie produktu na łóżku, sofie lub innej podobnej powierzchni.
Nigdy nie należy umieszczać tego produktu obok lub nad grzejnikiem lub miernikiem
ciepła lub w zabudowie, jeśli nie zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja.
iv
•
•
•
Nigdy nie należy wpychać jakichkolwiek obiektów do tego produktu przez
szczeliny obudowy, ponieważ mogą one dotknąć do niebezpiecznych punktów
będących pod napięciem lub spowodować zwarcie części, a w rezultacie pożar
lub porażenie prądem elektrycznym. Nigdy nie należy dopuszczać do
przedostania się do produktu jakichkolwiek płynów.
Aby uniknąć zniszczenia komponentów wewnętrznych i zabezpieczyć przed
wyciekiem baterii, nie należy umieszczać produktu na drgającej powierzchni.
Nigdy nie należy używać podczas uprawiania sportu, ćwiczeń lub w innym
otoczeniu narażonym na wibracje, które mogą spowodować nieoczekiwane
zwarcie lub uszkodzenie urządzeń obrotowych, lampy.
Korzystanie z zasilania energią elektryczną
•
•
•
•
•
Ten produkt powinien być zasilany przy użyciu parametrów zasilania
wskazanych na etykiecie. Przy braku pewności, co do parametrów dostępnego
w danej okolicy sieci zasilającej należy sprawdzić te informacje u dostawcy lub
w lokalnym zakładzie energetycznym.
Nie należy kłaść na przewodzie zasilającym żadnych przedmiotów. Nie należy
umieszczać tego produktu w miejscu, gdzie może być nadeptywany przez
przechodzące osoby.
Jesli z tym produktem używany jest przedłużacz, należy sprawdzić, czy łączny
amperaż urządzeń połączonych do przedłużacza nie przekracza amperażu
przedłużacza. Należy również sprawdzić, czy łączny amperaż wszystkich
produktów połączonych do gniazda ściennego nie przekraczać wartości
znamionowej bezpiecznika.
Nie należy przeciążać gniazda zasilania, listwy zasilającej lub odbiornika
poprzez podłączanie zbyt wielu urządzeń. Całkowite obciążenie systemu nie
może przekraczać 80% wartości znamionowej obciążenia obwodu. Jeśli
używane są listwy zasilające, obciążenie nie powinno przekraczać 80%
wartości znamionowej prądu na wejściu listwy zasilającej.
Ten produkt adapter prądu zmiennego jest wyposażony w trzy-przewodową
wtyczkę z uziemieniem. Wtyczka ta pasuje do gniazd zasilania z uziemieniem.
Przed podłączeniem wtyczki zasilania należy upewnić się, że gniazdo zasilania
jest prawidłowo uziemione. Nie należy podłączać wtyczki do nieuziemionego
gniazda zasilania. Szczegółowe informacje można uzyskać u elektryka.
Ostrzeżenie! Kołek uziemienia pełni funkcję ochronną. Używanie gniazda
zasilania, bez prawidłowego uziemienia, może spowodować porażenie
prądem elektrycznym i/lub obrażenia.
Uwaga: Kołek uziemienia zapewnia także dobre zabezpieczenie przed
zakłóceniami wytwarzanymi przez pobliskie urządzenia elektryczne, które
mogą wpływać na wydajność tego produktu.
•
Produkt ten można używać wyłącznie z dostarczonym przewodem zasilającym.
Jeśli potrzebna jest wymiana przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy
nowy przewód spełnia następujące wymagania: typ odłączany, z certyfikatem
UL/CSA, z aprobatą VDE lub równoważną, maksymalna długość 4,5 metra
(15 stóp).
v
Naprawa produktu
Nie należy naprawiać tego produktu samodzielnie, ponieważ otwieranie lub
zdejmowanie pokryw może spowodować porażenie poprzez dotknięcie do
niebezpiecznych punktów będących pod napięciem. Wszelkie naprawy należy
powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisu.
Produkt ten należy odłączyć od ściennego gniazda zasilania i powierzyć jego
naprawę wykwalifikowanemu personelowi serwisu, gdy:
•
•
•
•
•
•
przewód zasilający zostanie uszkodzony, przecięty lub zapieczony
do produktu został wylany płyn
produkt został wystawiony na działanie deszczu lub wody
produkt został upuszczony lub uszkodzona została jego obudowa
produkt wykazuje wyraźne oznaki zmiany wydajności, co oznacza potrzebę
naprawy
produkt nie działa normalnie, mimo stosowania się do instrukcji działania
Uwaga: Należy regulować tylko te parametry, które są wymienione w
instrukcjach działania, ponieważ nieprawidłowa regulacja innych
parametrów może spowodować uszkodzenie i często wymaga dużego
nakładu pracy wykwalifikowanego technika serwisu, w celu przywrócenia
normalnego działania produktu.
Ostrzeżenie! Ze względów bezpieczeństwa w czasie dodawania lub zmiany
komponentów, nie należy używać niezgodnych części. Skontaktuj się ze
sprzedawcą w celu uzyskania informacji o możliwościach zakupu.
Urządzenie i jego elementy jego rozbudowy, mogą zawierać małe części. Należy je
trzymać poza zasięgiem małych dzieci.
Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa
•
•
•
Nie wolno zaglądać w obiektyw projektora, gdy jest włączona lampa. Jasne
światło może spowodować obrażenia oczu.
Najpierw należy włączyć projektor, a następnie źródła sygnałów.
Nie należy umieszczać tego produktu w następujących miejscach:
•
•
•
•
•
•
Słabo wentylowane lub zamknięte miejsca. Należy zachować odległość co najmniej
50 cm od ścian i zapewnić swobodny przepływ powietrza dookoła projektora.
Miejsca z nadmiernie wysoką temperaturą, takie jak wnętrze samochodu przy
zamkniętych wszystkich oknach.
Miejsca z nadmierną wilgotnością, zapyleniem lub dymem papierosowym, co może
spowodować zanieczyszczenie komponentów optycznych, skrócenie żywotności i
przyciemnienie obrazu.
Miejsca w pobliżu alarmów pożarowych.
Miejsca z temperaturą otoczenia powyżej 40 ºC/104 ºF.
Miejsca o wyskości nad poziomem morza przekraczającej 10000 stóp.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jeśli pojawią się nieprawidłowości związane z działaniem projektora należy go
natychmiast odłączyć. Nie należy używać projektora, po zauważeniu
wydobywającego się z niego dymu, dziwnego dźwięku lub zapachu. Dalsze
używanie może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. W
takim przypadku, należy go jak najszybciej odłączyć od zasilania i
skontaktować się z dostawcą.
Nie należy dłużej używać tego produktu, ponieważ może to spowodować jego
rozerwanie lub upadek. W takim przypadku należy skontaktować się z
dostawcą w celu sprawdzenia.
Nie należy narażać obiektywu projektora na działanie słońca. Może to
spowodować pożar.
Po wyłączeniu projektora, a przed odłączeniem zasilania należy upewnić się,
że zakończony został cykl chłodzenia.
Nie należy często gwałtownie odłączać zasilania lub odłączać projektor
podczas działania. Przed wyłączeniem zasilania, najlepiej jest zaczekać na
wyłączenie wentylatora.
Nie należy dotykać kratki wylotu powietrza i płyty dolnej, która może się
nagrzewać.
Jeśli używany jest filtr powietrza należy go często czyścić. Wzrost temperatury
wewnątrz urządzenia może spowodować uszkodzenie, gdy filtr/szczeliny
wentylacyjne są zablokowane przez brud lub pył.
Nie należy zaglądać do wylotu powietrza podczas działania projektora. Może to
spowodować obrażenia oczu.
Po włączeniu projektora, należy zawsze otwierać zamknięcie obiektywu lub
zdejmować nasadkę obiektywu.
Podczas działania projektora nie należy zasłaniać jego obiektywu żadnymi
obiektami, ponieważ może to spowodować rozgrzanie i zdeformowanie
obiektu, a nawet pożar. Aby tymczasowo wyłączyć lampę, naciśnij HIDE na
pilocie zdalnego sterowania.
Podczas działania lampa bardzo silnie nagrzewa się. Przed odłączeniem
zespołu lampy w celu jego wymiany należy zaczekać około 45 minut na
ochłodzenie projektora.
Nie należy używać lampy dłużej niż wynosi jej znamionowa żywotność.
Dłuższe używanie lampy może czasami spowodować jej pęknięcie.
Nigdy nie należy wymieniać zespołu lampy lub komponentów elektronicznych,
dopóki projektor nie zostanie odłączony.
Ten produkt może sam automatyczne wykrywać cykl żywotności lampy. Po
wyświetleniu komunikatu z ostrzeżeniem należy wymienić lampę.
Podczas wymiany lampy należy zaczekać na ochłodzenie urządzenia i
zastosować się do wszystkich instrukcji wymiany.
Po wymianie modułu lampy należy wyzerować funkcję "Reset godzin lampy" w
menu ekranowym "Zarządzanie".
Nie należy próbować demontować tego projektora. Wewnątrz znajdują się
części pod niebezpiecznym, wysokim napięciem, które mogą spowodować
obrażenia. Jedynym elementem, który może zostać wymieniony przez
użytkownika jest lampa, która posiada własną zdejmowaną pokrywę. Naprawy
należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisu.
Nie należy ustawiać tego projektora pionowo. Może to spowodować jego
przewrócenie, a w następstwie obrażenia lub uszkodzenia.
vii
•
Ten produkt może wyświetlać odwrócone obrazy dla instalacji przy montażu
sufitowym. Do montażu sufitowego projektora należy stosować wyłącznie
zestaw acer i po wykonaniu sprawdzić prawidłowość instalacji.
Ostrzeżenia dotyczące słuchania
W celu ochrony słuchu należy stosować się do następujących instrukcji.
•
•
•
•
•
Głośność należy zwiększać stopniowo, aż do osiągnięcia wyraźnego o komfortowego
słyszenia.
Nie należy zwiększać poziomu głośności po wyregulowaniu go do poziomu
akceptowanego przez uszy.
Nie należy zbyt długo słuchać muzyki przy wysokiej głośności.
Nie należy zwiększać głosności w celu zagłuszenia hałasu z otoczenia.
Głośność należy zmniejszyć jeśli słychać ludzi w pobliżu.
Instrukcje dotyczące usuwania
Po zużyciu nie należy usuwać tego urządzenia elektronicznego ze śmieciami
domowymi. Aby zminimalizować zanieczyszczenie i zapewnić maksymalną ochronę
środowiska należy stosować recykling. Dalsze informacje dotyczące przepisów
WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment), można uzyskać pod
adresem http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Porady dotyczące rtęci
Dla projektorów lub produktów elektronicznych, zawierających monitora lub
wyświetlacz LCD/CRT:
Lampa(y) wewnątrz tego produktu zawiera rtęć i powinna zostać poddana
recyklingowi lub usunięta w sposób zgodny z prawem lokalnym, stanowym lub
federalnym. Dalsze informacje można uzyskać w organizacji Electronic Industries
Alliance pod adresem www.eiae.org. Specyficzne instrukcje dotyczące usuwania
lampy, można uzyskać pod adresem www.lamprecycle.org
viii
Na początek
Uwagi dotyczące użytkowania
Należy:
•
•
•
Przed czyszczeniem produkt należy wyłączyć.
Do czyszczenia obudowy wyświetlacza należy stosować miękką szmatkę
zwilżoną w łagodnym detergencie.
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas należy odłączyć go od
gniazda prądu zmiennego.
Nie wolno:
•
•
•
Blokować szczelin i otworów wentylacyjnych urządzenia.
Stosować do czyszczenia urządzenia środków czyszczących o własnościach
ściernych, wosków lub rozpuszczalników.
Używać produktu w następujących warunkach:
•
W miejscach ekstremalnie gorących, zimnych lub wilgotnych.
•
W miejscach, w których może wystąpić nadmierne zapylenie i zabrudzenie.
•
W pobliżu jakichkolwiek urządzeń, które generują silne pole magnetyczne.
•
Umieszczać w bezpośrednim świetle słonecznym.
Środki ostrożności
Dla maksymalnego wydłużenia żywotności urządzenia, należy stosować się do
wszystkich ostrzeżeń, środków ostrożności i zaleceń konserwacyjnych, wskazanych
w tym podręczniku.
Ostrzeżenie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie wolno zaglądać w obiektyw projektora, gdy jest włączona lampa. światło może
spowodować obrażenia oczu.
W celu zmniejszenia zagrożenia pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy
narażać tego produktu na oddziaływanie deszczu lub wilgoci.
Nie należy otwierać, ani rozmontowywać produktu, gdyż może to spowodować porażenie
prądem elektrycznym.
Podczas wymiany lampy należy zaczekać na ochłodzenie urządzenia i zastosować się do
wszystkich instrukcji wymiany.
Produkt ten może sam automatyczne wykrywać cykl żywotności lampy. Po wyświetleniu
komunikatów z ostrzeżeniem należy wymienić lampę.
Po wymianie modułu lampy należy wyzerować funkcję "Reset godzin lampy" w menu
ekranowym "Zarządzanie".
Po wyłączeniu projektora, przed odłączeniem zasilania należy upewnić się, że zakończony
został cykl chłodzenia.
Najpierw należy włączać projektor, a następnie źródła sygnałów.
Nie należy zakładać pokrywy obiektywu podczas działania projektora.
Po osiągnięciu przez lampę końca żywotności, może się ona przepalić generując wysoki,
trzaskający dźwięk. W takim przypadku, projektor nie włączy się dopóki nie zostanie
wymieniona lampa. Aby wymienić lampę należy wykonać procedury wymienione w części
"Wymiana lampy".
Na początek
iii
viii
Uwagi dotyczące użytkowania
viii
Środki ostrożności
viii
Wprowadzenie
1
Właściwości produktu
1
Omówienie zawartości opakowania
2
Przegląd projektora
3
Widok projektora
3
Panel sterowania
4
Układ pilota zdalnego sterowania
5
Kontrola MHL (Mobilne łącze wysokiej
rozdzielczości)
7
Wprowadzenie
8
Podłączanie projektora
8
Włączanie/wyłączanie projektora
9
Włączanie projektora
9
Wyłączanie projektora
10
Regulacja projektowanego obrazu
11
Regulacja wysokości projektowanego obrazu
11
Jak zoptymalizować rozmiar obrazu i odległość
12
Jak uzyskać preferowany rozmiar obrazu
poprzez regulację odległości i powiększenia
14
Elementy sterowania użytkownika
16
Menu Instalacja
16
Acer Empowering Technology
17
Menu ekranowe (OSD)
18
Kolor
19
Obraz
21
Ustawienie
23
Zarządzanie
25
Audio
25
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i wygody
użytkowania
3D
26
Język
27
Dodatki
28
Rozwiązywanie problemów
28
Definicje LED i alarmów
32
Wymiana lampy
33
Instalacja przy montażu sufitowym
34
Specyfikacje
37
Tryby zgodności
39
Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa
44
1
Właściwości produktu
Przedstawianym produktem jest projektor single-chip DLP®. Wśród
wyróżniających go właściwości można wymienić:
•
Technologia DLP®
•
Rozdzielczość natywna 1920 x 1080 1080p
Obsługiwany współczynnik proporcji 4:3/16:9/L.Box
•
Umożliwia wyświetlanie zawartości 3D za pośrednictwem technologii łącza
DLP: obsługiwane Blue-Ray 3D i Nvidia 3DTV Play Ready
•
Wzbogać doświadczenie 3D dla zawartości 2D korzystając z funkcji konwersji
2D na 3D
•
Technologia Acer ColorBoost zapewnia żywe kolory do wyświetlania, żywych
naturalnie wyglądających obrazów
•
Wysoka jasność i współczynnik kontrastu
•
Uniwersalne tryby wyświetlania (Jasny, Stand., Film, Ciemny kinowy, Gra,
Sport, Użytk.) zapewniają optymalne działanie w każdej sytuacji
•
Zgodność z NTSC / PAL / SECAM i obsługa HDTV (720p, 1080i, 1080p)
•
Niskie zużycie energii i tryb ekonomiczny (ECO), wydłużający żywotność lampy
•
Acer EcoProjection Technology udostępnia Inteligentne zarządzanie
zasilaniem i poprawianie efektywności fizycznej
•
Przycisk Empowering Key uaktywnia narzędzia Acer Empowering Technology
(Acer eView, eTimer, ePower, e3D Management), ułatwiające regulację
ustawień
•
Wyposażony w połączenie HDMITM i MHL z obsługą HDCP
•
Wielojęzyczne menu ekranowe (OSD)
•
Wyposażony w komplet funkcji pilot zdalnego sterowania
•
Obiektyw z ręcznym nastawianiem powiększenia do 1,2X
•
Zoom cyfrowy 2x i funkcja pan (panorama)
•
Zgodność z z systemami operacyjnymi Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®,
Polski
Wprowadzenie
Polski
2
Windows® 7
Omówienie zawartości opakowania
Ten projektor jest dostarczany ze wszystkimi, wskazanymi poniżej
elementami. Należy sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne. Wt
przypadku stwierdzeni , że brakuje jakichkolwiek elementów należy
bezzwłocznie skontaktować się z dostawcą.
Projektor z pokrywą
obiektywu
Przewód zasilający
Kabel VGA
Kabel Compostive video
Karta zabezpieczenia
Podręcznik użytkownika
Pilot zdalnego sterowania
Instrukcja szybkiego
uruchomienia
2 x baterie
Torba do przenoszenia
Okulary 3D (opcjonalne)
Kabel MHL (opcjonalne)
3
Polski
Przegląd projektora
Widok projektora
Strona przednia/górna
5
6
1
7
2
8
3
4
#
1
5
Opis
9
#
Wentylacja (wylot)
6
Opis
Panel sterowania
2
Pierścień ostrości
7
Dźwignia powiększenia
3
Obiektyw z funkcją Zoom
8
Wentylacja (wlot)
4
Pokrywa obiektywu
9
Głośnik
5
Odbiorniki pilota zdalnego sterowania
Strona tylna
2 3 4
Y
VIDEO
Pb/Cb
5
6
S-VIDEO
VGA IN
7
#
9 10 11
AUDIO IN
RS232
DC OUT
Pr/Cr
1
1
8
12
Opis
#
Opis
Gniazdo zasilania
7
Złącze HDMI 2
2
Złącze sterowania USB
8
Złącze HDMI 1/MHL
3
Złącze wejścia YPbPr/YCbCr
9
Złącze wejścia audio
4
Złącze wejścia Composite video
10
Złącze RS232
5
Złącze wejścia S-Video
11
Złącze wyjścia prądu stałego 12V
6
Analogowy sygnał komputera PC/HDTV/ 12
złącze wejścia component video
Port blokady Kensington™
Polski
4
Panel sterowania
5
1
6
2
7
3
8
4
9
5
#
Funkcja
Opis
1
RESYNC
Automatyczna synchronizacja projektora ze źródłem
wejścia.
2
MENU
•
Naciśnij "MENU", aby uruchomić menu OSD
(menu ekranowe), powrócić do poprzedniej
czynności dla operacji w menu OSD lub
zakończyć menu OSD.
•
Potwierdzenie wyboru elementów.
3
LAMP
Wskaźnik LED lampy.
4
Zasilanie
Zasilanie/Wstrzymanie/Wskaźnik LED zasilania.
Sprawdź część "Włączanie/wyłączanie
projektora".
5
KEYSTONE
Regulacja obrazu w celu kompensacji
zniekształcenia spowodowanego nachyleniem
projektora (±40 stopni).
6
SOURCE
Zmiana aktywnego źródła.
7
Cztery kierunkowe przyciski wyboru Użyj
do wyboru elementów lub do
regulacji wybranych parametrów.
8
TEMP
Wskaźnik LED temperatury.
9
Empowering key
Unikalne funkcje Acer: e3D, eView, eTimer, ePower
Management.
5
1
3
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Model No:E-26091
17
18
19
20
21
22
23
24
MC.JFZ11.002
#
Ikona
Funkcja
Opis
1
Nadajnik
podczerwieni
Wysyła sygnały do projektora.
2
POWER
Sprawdź część "Włączanie/wyłączanie projektora".
3
3D
Naciśnij "3D" aby wybrać modele 3D.
4
HIDE
Chwilowe wyłączenie video. Naciśnij "HIDE" w celu ukrycia
obrazu, naciśnij ponownie w celu wyświetlenia obrazu.
5
ASPECT
RATIO
Aby wybrać wymagany współczynnik proporcji (Automat., 4:3,
16:9, L.Box).
6
SOURCE
Zmiana aktywnego źródła.
7
RESYNC
Automatyczna synchronizacja projektora ze źródłem wejścia.
8
MUTE
Włączanie/wyłączanie głośności dźwięku.
9
ZOOM
Powiększenie lub zmniejszenie wyświetlanego obrazu
projektora.
10
Empowering
key
Unikalne funkcje Acer: e3D, eView, eTimer, ePower
Management.
11
MENU
•
Naciśnij "MENU", aby uruchomić menu OSD (menu
ekranowe), powrócić do poprzedniej czynności dla operacji
w menu OSD lub zakończyć menu OSD.
•
Potwierdzenie wyboru elementów.
Polski
Układ pilota zdalnego sterowania
Polski
6
#
Ikona
Funkcja
Opis
12
KEYSTONE
Regulacja obrazu w celu kompensacji zniekształcenia
spowodowanego nachyleniem projektora (±40 stopni).
13
Cztery
kierunkowe
przyciski
wyboru
Użyj przycisku w górę, w dół, w lewo, w prawo do wyboru
elementów lub wykonaj regulację wybranych elementów.
14
Poprzednia/
Przewiń
Nie działa.
Enter/
Odtwarzaj/
Pauza
Nie działa.
Cofnij/
Zatrzymaj
Nie działa.
Następny/
Szybkie
przewijanie do
przodu
Nie działa.
15
KeyPad 0~9
Naciśnij "0~9", aby wprowadzić hasło w ustawieniach
"Ustawienia zabezpieczenia".
16
Strona w górę/
Strona w dół
Wyłącznie dla trybu komputera. Użyj tego przycisku do
wybrania następnej lub poprzedniej strony. Ta funkcja jest
dostępna wyłącznie po podłączeniu do komputera złącza USB
Ctrl (USB typ B) kablem USB.
17
COMPONENT
Naciśnij "COMPONENT" w celu zmiany źródła na Component
video.
To złącze obsługuje sygnały YPbPr (480p/576p/720p/1080i)
oraz YCbCr (480i/576i/1080i).
18
VIDEO
Do zmiany źródła na COMPOSITE VIDEO.
19
VGA
Naciśnij "VGA", aby zmienić źródło na złącze VGA. To złącze
obsługuje analogowe sygnały RGB, YPbPr (480p/576p/720p/
1080i), YCbCr (480i/576i) oraz RGBsync.
20
S-VIDEO
Do zmiany źródła na S-Video.
21
SD/USB A
Nie działa.
22
USB B
Nie działa.
23
HDMI/DVI
Aby zmienić źródło na HDMI™ lub MHL (tylko złącze HDMI 1/
MHL). (brak funkcji DVI)
24
LAN/WiFi
Nie działa.
7
Tryb sterowania MHL
Nawigacja
3
Następny tryb
1
Multimedia
Następny tryb
4
5
6
Zakończ ster. MHL
Tryb sterowania MHL
Numeryczne
Następny tryb
7
9
8
10
11
12
#
Zakończ ster. MHL
Tryb sterowania MHL
2
Ikona
Element
1
Zakończ ster. MHL
Opis
Nacisnąć dłużej, aby włączyć tryb kontroli MHL.
2
MUTE
Włączanie/wyłączanie głośności dźwięku.
3
RESYNC
Nacisnąć, aby wybrać trzy tryby kontroli MHL. (Nawigacja/
Multimedia/Numeryczne)
4
MENU
Naciśnij, aby uruchomić menu główne.
(wyłącznie dla trybu Nawigacja)
5
Ściszanie/
Zgłaśnianie
Zmniejszanie/zwiększanie głośności.
(wyłącznie dla trybu Multimedia)
6
Przyciski
kierunku
Użyj przycisku w górę, w dół, w lewo, w prawo do wyboru
elementów lub wykonaj regulację wybranych elementów.
(wyłącznie dla trybu Nawigacja)
7
Odtw./Pauza
Przełączanie między odtwarzaniem i pauzą.
(wyłącznie dla trybu Multimedia)
Wybierz
Aby wybrać plik. (wyłącznie dla trybu Nawigacja)
8
Zakończ
Aby opuścić plik. (wyłącznie dla trybu Nawigacja)
9
Wstecz
Skanuje wstecz podczas odtwarzania pliku.
(wyłącznie dla trybu Multimedia)
10
Naprzód
Skanuje naprzód podczas odtwarzania pliku.
(wyłącznie dla trybu Multimedia)
11
KeyPad 0~9
Przyciski cyfr. (wyłącznie dla trybu Numeryczne)
12
Strona w górę/
Strona w dół
Użyj przycisku do wybrania następnej lub poprzedniej
strony. (wyłącznie dla trybu Nawigacja)
Polski
Kontrola MHL (Mobilne łącze wysokiej
rozdzielczości)
Wprowadzenie
Podłączanie projektora
Wyjście S-Video
D-Sub
USB
Wyjście video
USB
MHL
5
12
Y
8
2
3
9
11
USB
Polski
8
D-Sub
Y
Y
VIDEO
B
R
Pb/Cb
G
S-VIDEO
HDMI
VGA IN
AUDIO IN
RS232
DC OUT
Pr/Cr
13
HDTV adapter
HDMI
R B G
4
1
10
Odtwarzacz DVD,
przystawka
telewizyjna, odbiornik
HDTV
#
1
2
3
4
5
6
7
7
7
R B G
R B G
HDMI
6
RS232
RS232
Odtwarzacz DVD
Opis
Przewód zasilający
Kabel USB
Kabel VGA
Kabel HDMI
Kabel audio gniazdo/gniazdo
Kabel RS232
Kabel component 3 RCA
R
W
#
8
9
10
11
12
13
Opis
Kabel S-Video
Kabel Composite video
Kabel audio Gniazdo/RCA
Kabel prądu stałego 12V
Kabel MHL (MicroUSB na HDMI)
Adapter VGA do component/HDTV
Uwaga: Aby zapewnić prawidłowe działanie projektora z komputerem
należy sprawdzić czy tryb taktowania wyświetlania jest zgodny z
projektorem.
Uwaga: Jeśli długość kabla USB przekacza 5 m, wymaga on
zasilanego przedłużacza.
9
Włączanie projektora
1
Zdejmij pokrywę obiektywu. (Ilustracja #1)
2
Upewnij się, że jest prawidłowo podłączony przewód zasilający i kabel
sygnałowy. Wskaźnik LED zasilania zacznie świecić czerwonym światłem.
3
Włącz projektor naciskając przycisk "Zasilanie" na panelu sterowania lub na
pilocie zdalnego sterowania, wskaźnik LED zasilania zmieni kolor na niebieski.
(Ilustracja #2)
4
Włącz źródło (komputer, notebook, odtwarzacz video player, itp.). Projektor
automatycznie wykryje źródło sygnału.
•
Jeśli na ekranie wyświetlone zostaną ikony "Blokada" i "Ródło" oznacza to, że
projektor jest zablokowany do specyficznego typu źródła, i nie wykryto takiego typu
sygnału wejścia.
•
Jeśli na wyświetlaczu pokaże się komunikat "Brak sygnału" upewnij się, że są
prawidłowo podłączone kable sygnałowe.
•
Przy jednoczesnym podłączeniu do wielu źródeł, użyj przycisku "Source" na panelu
sterowania lub na pilocie zdalnego sterowania albo przycisku bezpośredniego
wyboru źródła na pilocie zdalnego sterowania w celu przełączenia pomiędzy
wejściami.
2
Przycisk zasilania
1
Pokrywa obiektywu
Polski
Włączanie/wyłączanie projektora
Polski
10
Wyłączanie projektora
1
Aby wyłaczyć projektor, naciśnij przycisk zasilania. Pojawi się ten komunikat:
"Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby dokończyć proces
wyłączania." Ponownie naciśnij przycisk zasilania.
2
Po wyłączeniu projektora wskaźnik LED zasilania zmieni kolor na CZERWONY
i zacznie szybko migać, a wentylator(y) będzie(ą) kontynuował(y) pracę przez
około 2 minuty, aby zapewnić prawidłowe chłodzenie systemu. (Obsługiwany
wyłącznie w trybie "Wznów natychm")
3
Dopóki jest podłączony przewód zasilający, można nacisnąć przycisk zasilania,
aby podczas 2-minutowego procesu zamykania natychmiast włączyć ponownie
projektor. (Obsługiwany wyłącznie w trybie "Wznów natychm")
4
Po zakończeniu przez system chłodzenia, zatrzymane zostanie miganie
wskaźnika LED zasilania i zacznie on świecić stałym światłem czerwonym
wskazując tryb wstrzymania.
5
Teraz można bezpiecznie odłączyć przewód zasilający.
Wskaźniki ostrzeżeń:
•
"Przegrzanie wentylatora. Lampa wkrótce wyłączy się
automatycznie."
Ten komunikat ekranowy wskazuje przegrzanie projektora. Dla lamp z
automatycznym wyłączeniem, projektor wyłącza się automatycznie, po
czym wskaźnik LED temperatury zaczyna świecić stałym czerwonym
światłem. Skontaktuj się z lokalnym dostawcą lub z punktem serwisowym.
•
"Awaria wentylatora. Lampa wkrótce wyłączy się automatycznie."
Ten komunikat ekranowy wskazuje uszkodzenie wentylatora. Lampa
wyłączy się automatycznie, po czym nastąpi automatyczne wyłączenie
projektora i zacznie migać wskaźnik LED temperatury. Skontaktuj się z
lokalnym dostawcą lub z punktem serwisowym.
Uwaga: Gdy projektor wyłączy się automatycznie i wskaźnik LED
lampy zacznie świecić stałym czerwonym światłem należy
skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub z punktem serwisowym.
11
Regulacja wysokości projektowanego obrazu
Projektor jest wyposażony w stopkę podnośnika do regulacji wysokości obrazu.
Aby podnieść obraz w górę:
1
Naciśnij zwolnienie stopki podnośnika. (Ilustracja #1)
2
Podnieś obraz pod wymaganym kątem (Ilustracja #2), a następnie zwolnij
przycisk w celu zablokowania pozycji stopki podnośnika.
3
Użyj Pokrętło regulacji nachylenia (Ilustracja #3) do dokładnego dostrojenia
kąta wyświetlania.
Aby obniżyć obraz:
1
Naciśnij zwolnienie stopki podnośnika. (Ilustracja #1)
2
Obniż obraz do wymaganego kąta (Ilustracja #2), a następnie zwolnij przycisk
w celu zablokowania pozycji stopki podnośnika.
3
Użyj Pokrętło regulacji nachylenia (Ilustracja #3) do dokładnego dostrojenia
kąta wyświetlania.
1
Przycisk
zwalniania nóżki
podnoszenia
3
Pokrętło regulacji
nachylenia
2
Nóżka podnoszenia
3
Pokrętło regulacji
nachylenia
Polski
Regulacja projektowanego obrazu
Polski
12
Jak zoptymalizować rozmiar obrazu i odległość
Należy sprawdzić tabelę poniżej w celu wyszukania optymalnych rozmiarów obrazu,
osiągalnych, gdy projektor znajduje się w wymaganej odległości od ekranu. Na
przykład: Jeśli projektor znajduje się w odległości 3 m od ekranu, uzyskanie dobrej
jakości obrazu jest możliwe dla rozmiarów obrazu pomiędzy 75" i 90".
Uwaga: Zgodnie z rysunkiem poniżej, przy odległości 3m wymagana
jest wysokość 131 cm.
Ma
ks.
roz
m
Min
. ro
iar
ekr
anu
zm
iar
ekr
an
u
B
90"
75 "
Wysokość: 131 cm
od podstawy do
górnej krawędzi
obrazu
Wysokość:
109 cm
C
A
Wymagana odległość 3 m
Rysunek: Stała odległość przy różnym powiększeniu i rozmiarze ekranu.
13
Wymagana
Odległość
(m)
Przekątna
<A>
(cale)
<B>
0,5
13
Góra
(Min. zoom)
S (cm) x
W (cm)
28 x 16
Góra
Rozmiar ekranu
(Maks. zoom)
Od podstawy
do górnej
Przekątna
krawędzi
(cale)
obrazu(cm)
<B>
<C>
18
15
S (cm) x
W (cm)
Od podstawy
do górnej
krawędzi
obrazu(cm)
<C>
33 x 19
22
1
25
56 x 31
36
30
67 x 38
44
1,5
38
83 x 47
54
45
100 x 56
65
2
50
111 x 63
73
60
133 x 75
87
2,5
63
139 x 78
91
75
167 x 94
109
3
75
167 x 94
109
90
200 x 113
131
3,5
88
194 x 109
127
105
233 x 131
152
4
100
222 x 125
145
120
267 x 150
174
4,5
113
250 x 141
163
136
300 x 169
196
5
125
278 x 156
181
151
333 x 188
218
5,5
138
306 x 172
199
166
367 x 206
239
6
151
333 x 188
218
181
400 x 225
261
6,5
163
361 x 203
236
196
433 x 244
283
7
176
389 x 219
254
211
467 x 263
305
7,5
188
417 x 234
272
226
500 x 281
326
8
201
444 x 250
290
241
533 x 300
348
8,5
213
472 x 266
308
256
567 x 319
370
9
226
500 x 281
326
271
600 x 338
392
9,5
238
528 x 297
344
286
633 x 356
413
10
251
556 x 313
363
301
667 x 375
435
Współczynnik zoom: 1,2x
Polski
Rozmiar ekranu
Polski
14
Jak uzyskać preferowany rozmiar obrazu poprzez
regulację odległości i powiększenia
A
60"
Wymagany
rozmiar obrazu
D
Wysokość:
87 cm od
podstawy do
górnej
krawędzi
obrazu
2m
2,4 m
C
B
Wymagana odległość
Tabela poniżej pokazuje jak uzyskać wymagany rozmiar obrazu poprzez regulację
pozycji lub pokrętła zoom. Na przykład: aby uzyskać rozmiar obrazu 60" należy
ustawić projektor w odległości 2,0 m i 2,4 m od ekranu i wyregulować odpowiednio
poziom zoom.
15
Odległość (m)
Góra (cm)
Przekątna (cale)
<A>
S (cm) x W (cm)
Maks. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
Od podstawy do górnej
krawędzi obrazu
<D>
30
66 x 37
1,0
1,2
43
40
89 x 50
1,3
1,6
58
50
111 x 62
1,7
2,0
72
60
133 x 75
2,0
2,4
87
70
155 x 87
2,3
2,8
101
80
177 x 100
2,7
3,2
116
90
199 x 112
3,0
3,6
130
100
221 x 125
3,3
4,0
144
120
266 x 149
4,0
4,8
173
150
332 x 187
5,0
6,0
217
180
398 x 224
6,0
7,2
260
200
443 x 249
6,6
8,0
289
250
553 x 311
8,3
10,0
361
300
664 x 374
10,0
12,0
433
Współczynnik zoom: 1,2x
Polski
Wymagany rozmiar obrazu
Polski
16
Elementy sterowania użytkownika
Menu Instalacja
Menu Instalacja udostępnia ekran OSD do instalacji i konserwacji projektora. OSD
należy użyć po wyświetleniu na ekranie komunikatu "Brak sygnału wejścia".
Opcje menu zawierają ustawienia i regulacje dotyczące rozmiaru ekranu i
odległości, ostrości, korekcji keystone i dalsze.
1
Włącz lampę naciskając przycisk "Zasilanie" w panelu sterowania.
2
Naciśnij przycisk menu w panelu sterowania w celu uruchomienia OSD do
instalacji i konserwacji projektora.
Instalacja
Tryb projekcji
Instalacja
Miejsce projekcji
Tryb projekcji
Keystone Auto
Miejsce projekcji
Keystone Auto
Keystone Ręcznie
Język
Resetuj
Wybierz
Wył.
Język
Nac.
Wyreguluj
Wył.
Keystone Ręcznie
Polski
Zakończ
Polski
Resetuj
Nac.
Wybierz
Wyreguluj
Zakończ
3
Wzór tła działa jako wskazówka poprawności ustawień regulacji kalibracji i
wyrównania, takich jak rozmiar ekranu i odległość, ostrość i dalsze.
4
Menu Instalacja zawiera następujące opcje:
• Tryb projekcji
• Miejsce projekcji
• Ustawienia Keystone Auto
• Ustawienia Keystone Ręcznie
• Ustawienia języka
• Zerowanie do domyślnej funkcji fabrycznej
Użyj strzałek w górę i w dół do wyboru opcji, w lewo i w prawo do regulacji
ustawień wybranej opcji i strzałki w prawo do przechodzenia do podmenu w
celu ustawienia funkcji. Nowe ustawienia zostaną zapisane automatycznie po
wyjściu z menu.
5
Naciśnij przycisk menu w dowolnym czasie, aby opuścić menu i powrócić do
ekranu powitalnego Acer.
17
Acer Empowering Key udostępnia cztery funkcje, określane odpowiednio jako "Acer
eView Management", "Acer eTimer Management", "Acer ePower Management" i
"Acer e3D Management.
Naciśnij przycisk "
jego funkcji.
", aby uruchomić główne menu ekranowe w celu modyfikacji
Po wyświetleniu Empowering Menu, użyj przycisku "
Acer eView Management
Jasny
Gra
Stand.
Sport
Film
Użytk.
" do wyboru menu głównego.
"Acer eView Management" służy do
wyboru trybu wyświetlania. Szczegółowe
informacje znajdują się w części Menu
ekranowe.
Ciemny kinowy
Acer eTimer Management
Uruchom
Okres
Alarm
Wyświetl
"Acer eTimer Management" udostępnia
funkcję przypominania, dla kontroli czasu
prezentacji. Szczegółowe informacje
znajdują się w części Menu ekranowe.
Nac.
0 Minuty
Średnia
Odliczanie w dół
Lokalizacja
Acer ePower Management
Tryb ECO
Wył.
Duża wys n.p.m.
Wył.
"Acer ePower Management" udostępnia
użytkownikowi skrót do funkcji wydłużania
żywotności projektora. Szczegółowe
informacje znajdują się w części Menu
ekranowe.
Automatyczne wył.
Acer e3D Management
3D
Odwrócone 3D L/P
Wył.
Odwrócony
2D do 3D
Wł.
Tryb 2D na 3D
Film
"Acer e3D Management" udostępnia
funkcje 3D. Szczegółowe informacje
znajdują się w części Menu ekranowe.
Polski
Acer Empowering Technology
Polski
18
Menu ekranowe (OSD)
Projektor posiada wielojęzyczne menu ekranowe OSD, które umożliwia
wykonywanie regulacji i zmianę różnych ustawień.
Używanie menu OSD
•
Aby otworzyć menu OSD, naciśnij "MENU" na pilocie zdalnego sterowania lub w panelu
sterowania.
•
Po wyświetleniu OSD, użyj przycisków
do wyboru dowolnych elementów w menu
głównym. Po wybraniu wymaganego elementu menu głównego, naciśnij
do podmenu w celu ustawienia właściwości.
•
•
•
•
Użyj przycisków
, aby przejść
do wyboru wymaganego elementu i wyreguluj ustawienia
przyciskami
.
Wybierz następny element do regulacji w podmenu i wyreguluj w sposób opisany powyżej.
Naciśnij "MENU" na pilocie zdalnego sterowania lub w panelu sterowania, ekran powróci
do menu głównego.
Aby opuścić OSD, ponownie naciśnij "MENU" na pilocie zdalnego sterowania lub w
panelu sterowania. Menu OSD zostanie zamknięte, a projektor automatycznie zapisze
nowe ustawienia.
Kolor
Menu
główne
Stand.
Tryb wyświetlania
Kolor Ściany
Jasność
Kontrast
Nasycenie
Ustawienie
Barwa
Temp. barwowa
Nac.
Dynamiczny czarny
Wył.
Gamma
Zaawansowane
Wybierz
Podmenu
Nac.
Wyreguluj
Menu główne
19
Polski
Kolor
Kolor
Stand.
Tryb wyświetlania
Kolor Ściany
Jasność
Kontrast
Nasycenie
Barwa
Temp. barwowa
Nac.
Dynamiczny czarny
Wył.
Gamma
Zaawansowane
Nac.
Wybierz
Wyreguluj
Menu główne
Tryb wyświetlania
Dostępnych jest wiele wstępnych ustawień fabrycznych,
zoptymalizowanych dla różnych typów obrazów.
•
Jasny: Do optymalizacji jasności.
•
Stand.: Do powszechnie występujących warunków.
•
Film: W celu uzyskania jaśniejszego i ogólnego odtwarzania
filmów/ materiału wideo / zdjęć.
•
Ciemny kinowy: W przypadku przyciemnionego materiału
filmowego.
•
Gra: Do gier.
•
Sport: Do obrazów sportowych.
•
Użytk.: Zapamiętanie ustawień użytkownika.
Kolor Ściany
Użyj tej funkcji do wyboru odpowiedniego koloru, zależnie od koloru
ściany. Dostępnych jest kilka możliwości, tj. biały, jasnożółty,
jasnoniebieski, różowy, ciemnozielony. Kolory te kompensują
zniekształcenia koorów spowodowane kolorem ściany, umożliwiając
pokazywanie prawidłowych odcieni obrazu.
Jasność
Regulacja jasności obrazu.
Kontrast
Nasycenie
Barwa
•
Naciśnij
w celu przyciemnienia obrazu.
•
Naciśnij
w celu rozjaśnienia obrazu.
"Kontrast" reguluje różnicę pomiędzy najjaśniejszymi a
najciemniejszymi obszarami obrazu. Regulacja kontrastu zmienia ilość
czerni i bieli obrazu.
•
Naciśnij
w celu zmniejszenia kontrastu.
•
Naciśnij
w celu zwiększenia kontrastu.
Regulacja obrazu video od czarno-białego, do pełnego nasycenia
kolorów.
•
Naciśnij
do, aby zmniejszyć liczbę kolorów obrazu.
•
Naciśnij
do, aby zwiększyć liczbę kolorów obrazu.
Regulacja balansu kolorów czerwonego i zielonego.
•
Naciśnij
do, aby zwiększyć ilość koloru zielonego obrazu.
•
Naciśnij
do, aby zwiększyć ilość koloru czerwonego obrazu.
Polski
20
Temp. barwowa
Tryb
Użyj tej funkcji do wyboru CT1 (5500K), CT2 (6500K, Natywny), CT3
(7500K), tryb Użytk.
Temp. barwowa
Tryb
Wzmocnienie R
Wzmocnienie G
Wzmocnienie B
Odchylenie R
Odchylenie G
Odchylenie B
Wybierz
Użytk.
Wyreguluj
Zakończ
Wzmocnienie R
Regulacja wzmocnienia koloru czerwonego w celu optymalizacji
temperatury barwowej.
Wzmocnienie G
Regulacja wzmocnienia koloru zielonego dla optymalizacji temperatury
barwowej.
Wzmocnienie B
Regulacja wzmocnienia koloru niebieskiego dla optymalizacji
temperatury barwowej.
Odchylenie R
Regulacja odchylenia koloru czerwonego w celu optymalizacji
temperatury barwowej.
Odchylenie G
Regulacja odchylenia koloru zielonego w celu optymalizacji
temperatury barwowej.
Odchylenie B
Regulacja odchylenia koloru niebieskiego w celu optymalizacji
temperatury barwowej.
Dynamiczny czarny
Wybierz "Wł.", aby automatycznie zoptymalizować wyświetlanie
ciemnych scen filmu, umożliwiając pokazywanie niesamowitych
szczegółów.
Gamma
Efekty przedstawienia ciemnej scenerii. Przy większej wartości
gamma, ciemne scenerie wyglądają jaśniej.
Zaawansowane
Wsk. zarz. kolor.
Regulacja kolorów czerwonego, zielonego, niebieskiego,
ciemnoniebieskiego, żółtego i magenta.
Zaawansowane
Wsk. zarz. kolor.
Wsk. barwy
Wsk. nasyc.
Wsk. wzmoc.
Wł.
Doskonałe kolory
Wart. maks. bieli
Wył.
Tryb Film
Redukcja zakłóceń
Zwiększ. czarn.
Wybierz
Wył.
Wyreguluj
Zakończ
Wsk. barwy
Regulacja balansu kolorów czerwonego i zielonego.
Wsk. nasyc.
Zmniejsza lub zwiększa nasycenie wybranego koloru.
Wsk. wzmoc.
Dostosowuje kontrast wybranego koloru.
Doskonałe kolory
Daje rozszerzone ekranowe spektrum kolorów, które zapewnia
zwiększone nasycenie kolorów dla obrazów jasnych, żywych.
Wart. maks. bieli
Zwiększa nasycenie kolorów białych, które jest zbliżone do 100%.
(tylko źródła wideo)
Tryb Film
Ustawia obraz zoptymalizowany do 24-ramkowego trybu True Film.
Redukcja zakłóceń
Dostosowuje redukcję szumu sygnału. "0" oznacza, że redukcja szumu
jest wyłączona, ">0" zwiększa redukcję szumu.
Zwiększ. czarn.
Zapewnia to optymalny poziom czerni dla każdego źródła
analogowego.
Uwaga: Funkcje "Nasycenie" i "Barwa" nie są obsługiwane w trybie komputera
lub w trybie HDMI.
21
Polski
Obraz
Obraz
Tryb projekcji
Miejsce projekcji
Współ. proporcji
Automat.
Wł.
Keystone Auto
Keystone Ręcznie
Ostrość
Poz. pozioma
Poz. pionowa
Częstotl.
Śledzenie
Automat.
Zakres kolorów HDMI
Inf. o wyszuk. HDMI
Wybierz
Automat.
Wyreguluj
Menu główne
Tryb projekcji
Miejsce projekcji
•
Przednia: Fabryczne ustawienie domyślne.
•
Tylna: Odwrócenie obrazu, co umożliwia projekcję z tyłu
półprzezroczystego ekranu.
•
•
Automat.: Automatyczna regulacja lokalizacji obrazu.
•
Biurko
•
Sufit: Przekręcenie obrazu górą w dół w celu projekcji przy montażu
sufitowym.
Współ. proporcji
Użyj tej funkcji do wyboru wymaganego współczynnika proporcji.
•
Automat.: Zachowuje oryginalny stosunek szerokość - wysokość
obrazu i maksymalizuje obraz w celu dopasowania do naturalnej
poziomej lub pionowej liczby pikseli.
•
4:3: Obraz zostanie przeskalowany w celu dopasowania do ekranu i
wyświetlony przy współczynniku proporcji 4:3.
•
16:9: Obraz zostanie przeskalowany w celu dopasowania do
szerokości ekranu, a wysokość zostanie dopasowana w celu
wyświetlenia obrazu, przy współczynniku proporcji 16:9.
•
L.Box: Zachowanie oryginalnego współczynnika kształtu i
powiększenia do 1,333 razy.
Keystone Auto
Automatyczna regulacja obrazu w pionie.
Keystone Ręcznie
Regulacja zniekształcenia obrazu spowodowanego nachyleniem projekcji.
(±40 stopni)
<Uwaga> Funkcja Keystone Ręcznie jest niedostępna po ustawieniu
Keystone Auto na "Wł.".
Ostrość
Regulacja ostrości obrazu.
•
Naciśnij
do w celu zmniejszenia ostrości.
•
Naciśnij
do w celu zwiększenia ostrości.
22
Polski
Poz. pozioma
Poz. pionowa
•
Naciśnij
do w celu przesunięcia obrazu w lewo.
•
Naciśnij
do w celu przesunięcia obrazu w prawo.
•
Naciśnij
do w celu przesunięcia obrazu w dół.
•
Naciśnij
do w celu przesunięcia obrazu w górę.
Częstotl.
"Częstotl." zmienia szybkość odświeżania projektora w celu dopasowania
do częstotliwości karty graficznej komputera. Jeśli na projektowanym
obrazie widoczne są pionowe migające paski, użyj tej funkcji w celu
wykonania niezbędnych regulacji.
Śledzenie
Synchronizuje taktowanie sygnału wyświetlania projektora z kartą
graficzną. Jeśli wyświetlany obraz jest niestabilny lub migający, funkcja ta
umożliwia skorygowanie obrazu.
Zakres kolorów
HDMI
Wyreguluj zakres kolorów danych obrazu HDMI w celu korekcji błędu
wyświetlania.
•
Automat.: Automatyczna regulacja poprzez informacje z
odtwarzacza.
•
Ogr. zakres: Przetwarzanie obrazu wejścia, zgodnie z ograniczonym
zakresem kolorów.
•
Pełny zakres: Przetwarzanie obrazu wejścia, zgodnie z pełnym
zakresem kolorów.
Inf. o wyszuk.
HDMI
Regulacja współczynnika overscan obrazu HDMI na ekranie.
•
Automat.: Automatyczna regulacja poprzez informacje z
odtwarzacza.
•
Underscan: Zawsze brak funkcji overscan na obrazie HDMI.
•
Overscan: Stałe utrzymanie funkcji overscan na obrazie HDMI.
Uwaga: Funkcje "Poz. pozioma", "Poz. pionowa", "Częstotl." i "Śledzenie" nie
są obsługiwane w trybie HDMI lub wideo.
Uwaga: Funkcje "Zakres kolorów HDMI" i "Inf. o wyszuk. HDMI" są obsługiwane
tylko w trybie HDMI.
23
Polski
Ustawienie
Ustawienie
Wył.
Napis zamknięty
Automat. Ekran
Wył.
Resetuj
Nac.
Zabezpiecz.
Nac.
Wybierz
Wyreguluj
Menu główne
Napis zamknięty
Wybór preferowanego trybu ukrytych napisów spośród NZ1, NZ2, NZ3,
NZ4, (NZ1 wyświetla napisy w głównym języku danego regionu).
Wybierz "Wył." w celu wyłączenia funkcji napisów. Funkcja ta jest
dostępna wyłącznie po wybraniu sygnału wejścia composite video lub
S-Video, a jej format systemu to NTSC.
<Uwaga> Ustaw współczynnik proporcji ekranu na 4:3. Funkcja ta nie
jest dostępna dla współczynnika proporcji "16:9" lub "Automat.".
Automat. Ekran
Domyślne ustawienie to Wł., przesunięcie elektronicznego ekranu w
górę/w dół będzie zależało od włączenia/wyłączenia projektora.
Resetuj
Naciśnij przycisk
i wybierz "Tak", aby przywrócić domyślne
wartości fabryczne wszystkich menu.
Zabezpiecz.
Zabezpiecz.
Ten projektor udostępnia użyteczną dla administratora funkcję
zabezpieczenia, umożliwiającą zarządzanie używaniem projektora.
Zabezpiecz.
Zabezpiecz.
Czas zakończ. (min.)
Wył.
Wył.
Zmień
Zmień
Hasło użytkownika
Hasło administratora
** Zawsze żądaj hasła podczas włączania projektora. **
Wybierz
Wyreguluj
Zakończ
Naciśnij
, aby zmienić ustawienie "Zabezpiecz.". Jeśli funkcja
zabezpieczenia jest włączona, przed zmianą ustawień zabezpieczenia
należy wprowadzić "Hasło administratora".
•
Wybierz "Wł.", aby włączyć funkcję zabezpieczenia. Aby
korzystać z projektora, użytkownik musi wprowadzić hasło.
Szczegółowe informacje znajdują się w części "Hasło
użytkownika".
•
Po wybraniu "Wył.", użytkownik może włączyć projektor bez
hasła.
Czas zakończ. (min.)
Po uaktywnieniu opcji "Zabezpiecz." poprzez przełączenie na "Wł.",
administrator może ustawić funkcję czasu zakończenia.
•
•
•
•
•
Naciśnij
lub
, aby wybrać okres czasu dla zakończenia.
Zakres wynosi 10 minut do 990 minut.
Po określonym czasie, projektor wyświetli polecenie dla
użytkownika ponownego wprowadzenia hasła.
Domyślne ustawienie fabryczne "Czas zakończ. (min.)" to "Wył.".
Po włączeniu funkcji zabezpieczenia, przy włączaniu projektora
pojawi się żądanie wprowadzenia hasła. W tym oknie
dialogowym można zaakceptować zarówno hasło "Hasło
użytkownika" jaki i "Hasło administratora".
24
Polski
Hasło użytkownika
Ustaw hasło użytkownika
Nowe hasło
Potwierdź hasło
•
•
Naciśnij
, aby ustawić lub zmienić "Hasło użytkownika".
Naciśnij przyciski numeryczne, aby ustawić hasło na pilocie
zdalnego sterowania i naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia.
•
Naciśnij
•
•
•
Wprowadź hasło po wyświetleniu okna "Potwierdź hasło".
Hasło powinno mieć długość 4 do 8 znaków.
Po wybraniu "Żądaj hasła wyłącznie po podłączeniu przewodu
zasilającego.", projektor wyświetli polecenie dla użytkownika
wprowadzania hasła po każdym podłączeniu przewodu
zasilającego.
Po wybraniu "Zawsze żądaj hasła podczas włączania
projektora.", użytkownik musi wprowadzić hasło za każdym
razem kiedy projektor jest włączany.
Hasło może zawierać 4~8 cyfr.
Zakończ
Wejście
Ustaw hasło użytkownika
Zakończone ustawianie hasła.
Wybierz preferowany tryb zabezpieczenia.
Żądaj hasła wyłącznie po podłączeniu przewodu zasilającego.
Zawsze żądaj hasła podczas włączania projektora.
Wybierz
Potwierdź
Zakończ
Ustaw hasło administratora
Nowe hasło
Potwierdź hasło
Hasło może zawierać 4~8 cyfr.
Wejście
Zakończ
•
w celu usunięcia znaku.
Hasło administratora
"Hasło administratora" może być wykorzystywane w oknach
dialogowych "Wprowadź hasło administratora" i "Wprowadź hasło".
•
Naciśnij
, aby zmienić "Hasło administratora".
•
Domyślne ustawienie fabryczne "Hasło administratora" to "1234".
Jeśli użytkownik zapomni hasła administratora należy wykonać
następujące czynności w celu jego odzyskania:
•
Niepowtarzalne 6-cyfrowe hasło "Hasło uniwersalne"
wydrukowane na karcie Karta zabezpieczenia (sprawdź
akcesoria w pudełku). Unikalne hasło to numer, który zawsze
będzie akceptowany przez projektor niezależnie od hasła Hasło
administratora.
•
Po zgubieniu karty zabezpieczenia i numeru należy skontakować
się z punktem serwisowym Acer.
25
Polski
Zarządzanie
Zarządzanie
Tryb ECO
Wył.
Duża wys n.p.m.
Wył.
Wyłącz tryb
Natychm. wyłącz.
Automatyczne wył.
Godz. wyświetl. lampy
Poz. godziny wyśw. lampy
Tak
Reset godzin lampy
Nac.
Wyreguluj
Wybierz
Menu główne
Tryb ECO
Wybierz "Wł." w celu przyciemnienia lampy projektora, co obniża
zużycie energii, wydłuża żywotność lampy i zmniejsza zakłócenia.
Wybierz "Wył." w celu powrotu do normalnego trybu.
Duża wys n.p.m.
Wybierz "Wł.", aby włączyć tryb Duża wys n.p.m. Pełna szybkość pracy
wentylatorów w celu zapewnienia prawidłowego chłodzenia projektora
na dużej wysokości.
Wyłącz tryb
•
Natychm. wyłącz.: Wyłączenie projektora bez wentylatora
chłodzącego.
Wznów natychm: Wznowienie systemu po ponownym
naciśnięciu przycisku zasilania w ciągu 2 minut.
•
Automatyczne wył.
Projektor wyłącza się automatycznie przy braku sygnału wejścia po
ustalonym czasie. (domyślna wartość to 120 minut)
Godz. wyświetl.
lampy
Wyświetla dotychczasowy czas działania lampy. (w godzinach)
Poz. godziny wyśw.
lampy
Uaktywnij tę funkcję, aby wyświetlić przypomnienie o potrzebie
wymiany lampy, na 30 godzin przez spodziewanym końcem
funkcjonowania lampy.
Reset godzin lampy
Naciśnij przycisk
lampy na 0 godzin.
i wybierz "Tak" w celu ustawienia licznika godzin
Audio
Audio
Głośność
Wyciszenie
Wył.
Wł./wył. zasil. Głośn.
Średnia
Głośność alarmu
Średnia
Wybierz
Głośność
•
Wyciszenie
Wyreguluj
Menu główne
Naciśnij
, aby zmniejszyć głośność.
•
Naciśnij
, aby zwiększyć głośność.
•
•
Wybierz "Wł." w celu wyciszenia dźwięku.
Wybierz "Wył." w celu przywrócenia dźwięku.
Polski
26
Wł./wył. zasil. Głośn.
Wybierz tę funkcję do regulacji głośności powiadamiania, w czasie
włączania/wyłączania projektora.
Głośność alarmu
Wybierz tę funkcję do regulacji głośności wszelkich powiadomień z
ostrzeżeniem.
3D
3D
3D
Wył.
2D do 3D
Nac.
Format 3D
Nac.
Odwrócone 3D L/P
Odwrócony
Komunikat ostrzeżenia 3D
Wybierz
3D
Wł.
Wyreguluj
Menu główne
Wybierz "Wł.", aby włączyć funkcję DLP 3D.
•
Wł.: Wybierz ten element podczas używania okularów DLP 3D,
karty graficznej z obsługą 3D 120Hz i pliku w formacie HQFS
lub DVD z odpowiednim odtwarzaczem programowym.
•
Wył.: Wyłączenie trybu 3D.
2D do 3D
2D do 3D
Wył.
2D do 3D
Zdjęcia
Tryb
Konwergencja
Odwrócony
Niska
Głębia
Wybierz
Wyreguluj
Zakończ
2D do 3D
Obsługuje większość treści 2D.
Wybierz "Wł.", aby włączyć funkcję 2D na 3D obsługiwaną przez
technologię DLP 3D. Użyj okularów DLP 3D, aby uzyskać
prawidłowe charakterystyki.
<Uwaga> "2D do 3D" jest obsługiwane tylko w trybie HDMI.
Tryb
Wybierz tryb z "Zdjęcia", "Film" i "Użytk." jako preferowane
ustawienie 3D.
Konwergencja
Wybierz efekt konwergencji z "Wewnętrzny", "Średnia" i
"Zewnętrzny" jako preferowane ustawienie 3D w trybie "Użytk.".
Głębia
Wybierz efekt głębi z "Niska", "Średnia" i "Silny" jako preferowane
ustawienie 3D w trybie "Użytk.".
Format 3D
Wyreguluj format 3D do prawidłowego wyświetlania treści 3D.
<Uwaga> "Uszczelka ramy" jest obsługiwane tylko w trybie HDMI.
Format 3D
[Automat.]
Uszczelka ramy
Połowy obok
Obok siebie - Pełny
Góra i dół
Kolejność ramek
Naprzemienne wyświetlanie klatek
Zakończ
Wybierz
Potwierdź
Odwrócone 3D L/P
Jeśli po założeniu okularów DLP 3D widoczny jest dyskretny lub
nakładający się obraz należy wykonać komendę "Odwrócony", aby
uzyskać najlepsze dopasowania sekwencji lewego/prawego obrazu
w celu uzyskania prawidłowego obrazu (dla DLP 3D).
27
Wybierz "Wł.", aby wyświetlić komunikat ostrzeżenia 3D.
Polski
Komunikat ostrzeżenia
3D
Uwaga: Zostało włączone wyświetlanie 3D.
1. Upewnij się, że sygnały i okulary 3D są poprawne.
2. Aby nie oglądać obrazów 3D należy pamiętać, aby wyłączyć funkcję 3D.
3. Jeśli wyświetlanie 3D nie jest poprawne, włącz funkcję Synchronizacja 3D, odwr.
4. Opcje trybu wyświetlania będą wyłączone w trybie 3D.
Uwaga: Dla uzyskania prawidłowych ustawień wyświetlacza 3D, wymagane jest
wykonanie prawidłowych ustawień aplikacji 3D karty graficznej.
Uwaga: Odtwarzacze SW, takie jak Odtwarzacz stereoskopowy i DDD TriDef
Media Player mogą obsługiwać pliki w formacie 3D. Te trzy odtwarzacze te
można pobrać z podanych poniżej stron sieci web,
- Stereoscopic Player (Wersja próbna):
http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Wersja próbna):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Uwaga: Funkcja "Odwrócone 3D L/P" jest dostępna wyłącznie po włączeniu 3D.
Uwaga: Jeśli 3D będzie nadal włączone, po włączeniu zasilania projektora,
pojawi się ekran przypomnienia. Należy dopasować ustawienia, w zależności od
celu.
Język
Język
Wybierz
Język
Potwierdź
Menu główne
Wybór wielojęzycznego menu OSD. Użyj przycisku
do wybrania preferowanego języka menu.
•
Naciśnij
w celu potwierdzenia wyboru.
lub
Polski
28
Dodatki
Rozwiązywanie problemów
Jeśli wystąpią problemy z działaniem projektora Acer należy sprawdzić następujące
informacje. Jeśli problem utrzymuje się należy skontaktować się z lokalnym
dostawcą lub z punktem serwisowym.
Problemy i rozwiązania dotyczące obrazów
#
1
Problem
Brak obrazu na
ekranie
Rozwiązanie
•
•
•
•
2
Obraz wyświetlany
częściowo,
zwinięty lub
wyświetlany
nieprawidłowo (dla
komputera PC
(Windows 2000/
XP/Vista/
Windows 7))
•
Podłączenie zgodnie z opisem w części
"Wprowadzenie".
Upewnij się, że szpilki złącza nie są wygięte lub
złamane.
Sprawdź, czy lampa projektora została prawidłowo
zainstalowana. Sprawdź część "Wymiana lampy".
Upewnij się, że zdjęta została przykrywka obiektywu
oraz, że projektor jest włączony.
Naciśnij "RESYNC" na pilocie zdalnego sterowania lub
w panelu sterowania.
•
Dla nieprawidłowo wyświetlanych obrazów:
•
Otwórz "Mój komputer", otwórz folder "Panel
sterowania", a następnie kliknij dwukrotnie ikonę
"Ekran".
•
Wybierz zakładkę "Ustawienia".
•
Sprawdź, czy ustawienie rozdzielczości
wyświetlania jest niższe lub równe od WUXGA RB (1920 x 1200).
•
Kliknij przycisk "Zaawansowane właściwości".
Jeśli problem dalej pojawia się, zmień używany wyświetlacz i
wykonaj podane poniżej czynności:
•
Sprawdź, czy ustawienie rozdzielczości jest
niższe lub równe od WUXGA -RB (1920 x 1200).
•
Kliknij przycisk "Zmień" w zakładce "Monitor".
•
Kliknij "Pokaż wszystkie urządzenia". Następnie,
wybierz "Standardowe typy monitorów" w oknie
SP; wybierz wymagany tryb rozdzielczości w
oknie "Modele".
•
Sprawdź, czy ustawienie rozdzielczości
wyświetlacza monitora jest niższe lub równe od
WUXGA-RB (1920 x 1200).
29
Obraz częściowy,
przesunięty lub
nieprawidłowo
wyświetlany (dla
komputerów
notebook)
•
•
•
4
Na ekranie
komputea
notebooka nie
wyświetla się
prezentacja
•
•
5
Niestabilny lub
migający obraz
•
•
6
Pionowy, migający
pasek na obrazie
•
•
7
Brak ostrości
obrazu
•
•
•
Naciśnij "RESYNC" na pilocie zdalnego sterowania lub
w panelu sterowania.
Dla nieprawidłowo wyświetlanych obrazów:
•
Wykonaj czynności dla punktu (powyżej) w celu
regulacji rozdzielczości komputera.
•
Naciśnij przełączenie ustawień wyjścia. Na
przykład: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
W przypadku trudności ze zmianą rozdzielczości lub
przy zatrzymywaniu działania monitora należy
ponownie uruchomić cały sprzęt, włącznie z
projektorem.
Jesli używany jest komputer notebook wykorzystujący
system operacyjny Microsoft® Windows®: Niektóre
notebooki mogą wyłączać własne ekrany, gdy używane
jest drugie urządzenie wyświetlania. Każdy z nich
stosuje własną metodę reaktywacji. Sprawdź
podręcznik komputera w celu uzyskania szczegółowych
informacji.
Jesli używany jest komputer notebook wykorzystujący
system operacyjny Apple® Mac®: W opcji Preferencje
systemu, otwórz Ekran i wybierz Video Mirroring "Wł.".
Wyreguluj ustawienia poprzez "Śledzenie" w celu
usunięcia tego problemu. W celu uzyskania dalszych
informacji, sprawdź część "Obraz".
Zmień ustawienia głębi kolorów monitora w
komputerze.
Użyj ustawienia "Częstotl." do wykonania regulacji. W
celu uzyskania dalszych informacji, sprawdź część
"Obraz".
Sprawdź i skonfiguruj ponownie tryb wyświetlania karty
graficznej w celu uzyskania jej zgodności z
projektorem.
Sprawdź, czy zdjęta została pokrywa obiektywu.
Wyreguluj ostrość pokrętłem na obiektywie projektora.
Upewnij się, że ekran projekcji znajduje się w
wymaganej odległości 4,9 do 32,7 stopy (1,5 do 10,0
metrów) od projektora. W celu uzyskania dalszych
informacji, sprawdź część "Jak uzyskać preferowany
rozmiar obrazu poprzez regulację odległości i
powiększenia".
Polski
3
Polski
30
8
Podczas
wyświetlania
"szerokoekranowe
go" tytułu DVD
obraz jest
rozciągnięty
Podczas odtwarzania DVD zakodowanego w trybie
anamorficznym lub przy współczynniku proporcji 16:9, może
się okazać konieczna regulacja następujących ustawień:
•
Podczas odtwarzania tytułu DVD w formacie 4:3 należy
zmienić format na 4:3 w menu OSD projektora.
•
Jeśli obraz jest dalej rozciągnięty, wymagana jest
regulacja współczynnika proporcji. Należy ustawić
format wyświetlania odtwarzacza DVD na współczynnik
proporcji 16:9 (szeroki).
•
Podczas odtwarzania tytułu DVD w formacie
Letterbox(LBX) należy zmienić format na
Letterbox(LBX) w menu OSD projektora.
9
Obraz za mały lub
za duży
•
•
•
Wyreguluj położenie dźwigni zoom na projektorze.
Przysuń lub odsuń projektor od ekranu.
Naciśnij "MENU" na pilocie zdalnego sterowania lub w
panelu sterowania. Przejdź do "Obraz --> Współ.
proporcji" i spróbuj innych ustawień.
10
Nachylone boki
obrazu
•
Jeśli to możliwe należy zmienić pozycję projektora, aby
znajdował się na środku ekranu.
Naciśnij przycisk "Keystone / " na pilocie zdalnego
sterowania, aż do pionowego ustawienia boków.
Naciśnij "MENU" na pilocie zdalnego sterowania.
Przejdź do "Obraz -> Keystone Auto" i wybierz "Wył." w
menu OSD, jeśli przycisk "Keystone" nie jest dostępny
na pilocie zdalnego sterowania.
•
•
11
Odwrócony obraz
•
Wybierz w OSD "Obraz --> Projekcja" i wyreguluj
kierunek projekcji.
Problemy z projektorem
#
Stan
Rozwiązanie
1
Projektor przestaje reagować na
wszystkie elementy sterowania
Jeśli to możliwe, wyłącz projektor, a następnie
odłącz przewód zasilający i przed ponownym
podłączeniem zasilania zaczekaj, co najmniej
30 sekund.
2
Przepaliła się lampa generując
trzaskający dźwięk
Po osiągnięciu przez lampę końca
przydatności, może się ona przepalić generując
wysoki, trzaskający dźwięk. W takim
przypadku, projektor nie włączy się dopóki nie
zostanie wymieniona lampa. Aby wymienić
lampę należy wykonać procedury wymienione
w części "Wymiana lampy".
31
#
1
Stan
Komunikat
Przypomnienia
Awaria wentylatora – nie działa wentylator systemowy.
Awaria wentylatora.
Lampa wkrótce wyłączy się automatycznie.
Przegrzanie wentylatora – przekroczona została zalecana
temperatura działania projektora i przed użyciem należy zaczekać
na jego ochłodzenie.
Przegrzanie wentylatora.
Lampa wkrótce wyłączy się automatycznie.
Wymień lampę - zbliża się maksymalny czas żywotności lampy.
Wkrótce należy ją wymienić.
Zbliża się koniec użytecznej żywotności lampy, przy działaniu z pełną mocą.
Zalecana wymiana!
Polski
Komunikaty OSD
Polski
32
Definicje LED i alarmów
Komunikaty LED
Komunikat
Wtyczka zasilania
Dioda LED
lampy
Temp_LED
Czerwony
Czerwony
Dioda LED zasilania
Czerwony
Miganie
Miganie
Miganie
WŁĄCZENIE/ WŁĄCZENIE/ WŁĄCZENIE/
WYŁĄCZENIE WYŁĄCZENIE WYŁĄCZENIE
co 100ms
co 100ms
co 100ms
Niebieski
--
Oczekiwanie
--
--
WŁĄCZ
--
Przycisk zasilania włączone
--
--
--
WŁĄCZ
Ponowne sprawdzenie
lampy
--
--
--
Miganie
0,5 sekundy
H(Wł.),
0,5 sekundy
L(Wył.)
Stan chłodzenia
--
--
Miganie
0,5 sekundy
H(Wł.),
0,5 sekundy
L(Wył.)
--
Przycisk zasilania w pozycji
OFF (Wyłączenie):
Chłodzenie zakończone;
Tryb wstrzymania
--
--
WŁĄCZ
--
WŁĄCZ
WŁĄCZ
WŁĄCZ
--
Błąd wyłącznika termicznego
(T ≧ 105°C) (Przegrzanie
lampy), menu OSD pokazuje
“Przegrzanie wentylatora.”
Pobieranie firmware
--
WŁĄCZ
--
WŁĄCZ
Błąd czujnika termicznego
(T ≧ 43°C), menu OSD
pokazuje “Przegrzanie
wentylatora.”
--
WŁĄCZ
--
WŁĄCZ
OSD pokazuje na czerwono
komunikat o błędzie
zablokowania wentylatora
“Awaria wentylatora. Lampa
wkrótce wyłączy się
automatycznie.”
--
Miganie
0,5 sekundy
H(Wł.),
0,5 sekundy
L(Wył.)
--
WŁĄCZ
Błąd lampy (Lampa, balast)
WŁĄCZ
--
--
WŁĄCZ
Miganie
0,5 sekundy
H(Wł.),
0,5 sekundy
L(Wył.)
--
--
WŁĄCZ
Awaria pokrętła kolorów
33
Użyj śrubokręta di odkręcenia śrub(y) pokrywy, a następnie wyciągnij lampę.
Projektor automatycznie wykryje stan żywotności lampy. Wyświetlony zostanie
komunikat ostrzegawczy "Zbliża się koniec użytecznej żywotności lampy, przy
działaniu z pełną mocą. Zalecana wymiana!". Po wyświetleniu tego komunikatu,
należy jak najszybciej wymienić lampę. Przed wymianą lampy należy upewnić się,
że projektor chłodził się, przez co najmniej 30 minut.
Ostrzeżenie: Wnęka lampy jest gorąca! Przed wymianą lampy należy
zaczekać na jej ochłodzenie.
1
3
2
4
Wymiana lampy
1
Wyłącz projektor poprzez naciśnięcie przycisku zasilania.
2
Zaczekaj na ochłodzenie projektora przez co najmniej 30 minut.
3
Odłącz przewódp zasilający .
4
Użyj śrubokręta do odkręcenia śruby pokrywy. (Ilustracja #1)
5
Naciśnij do góry i zdejmij pokrywę.
6
Odkręć trzy śruby mocujące moduł lampy (Ilustracja #2) i pchnij lampę.
(Ilustracja #3)
7
Wyjmij używając siły moduł lampy. (Ilustracja #4)
W celu założenia modułu lampy, wykonaj poprzednią czynność w kolejności
odwrotnej.
Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo osobistych
obrażeń, należy uważać, aby nie upuścić modułu lampy lub nie
dotknąć żarówki lampy. Żarówka może potłuc się i spowodować
obrażenia, jeśli zostanie upuszczona.
Polski
Wymiana lampy
Instalacja przy montażu sufitowym
Aby zainstalować projektor przy montażu sufitowym, sprawdź podane poniżej
czynności:
Wywierć cztery otwory w trwałej, strukturalnej części sufitu i zamocuj podstawę
montażową.
m
m
m
13 m
20
1
,9
49mm
130 mm
mm
8,4
Polski
34
Uwaga: Śruby nie są dostarczane. Uzyskaj odpowiednie śruby dla
danego zestawu do montażu sufitowego.
2
Zamocuj cięgło sufitowe, czterema odpowiedniego typu śrubami
cylindrycznymi.
Podstawa do montażu
sufitowego
Krótkie cięgło
- Montaż do sufitu
Długi łącznik
Przedłużka
Śruba typu A
Długość 50 mm/średnica 8 mm -
Nasadka długiego
cylindra
Klucz imbusowy
- Do dokręcania/luzowania
Śruba do dokręcania
Średni łącznik
35
3
Śruba typu B
Mniejsza podkładka
Duża podkładka
Wspornik projektora
Obsługa projektora i umożliwienie regulacji
Dystans
- Do odprowadzania
ciepła
Uwaga: Zaleca się zachowanie rozsądnej przestrzeni pomiędzy
wspornikiem a projektorem w celu właściwego odprowadzania ciepła.
W razie potrzeby w celu zapewnienia dodatkowego podtrzymania
należy zastosować dwie podkładki.
4
Podłącz wspornik montażu sufitowego do cięgła montażu sufitowego.
Nasadka dużego cylindra
Klucz imbusowy
Śruba typu A
Długość 50 mm/ średnica 8 mm
- Do dokręcania/luzowania
Śruba do dokręcania
Polski
Użyj odpowiedniej dla rozmiaru projektora ilości śrub w celu podłączenia
wspornika montażowego.
36
W razie potrzeby wyreguluj kąt i pozycję.
Polski
5
Śruba do dokręcania
Klucz imbusowy
Klucz imbusowy
Śruba do dokręcania
Uwaga: Tabela poniżej wymienia odpowiednie typy śrub i podkładek
dla każdego modelu. Zestaw śrub zawiera śruby o średnicy 3 mm.
Modele
Typ podkładki
Długość (mm)
Duża
Mała
3
25
V
V
SPEC. ŚRUBY M3 x 25 mm
87,35 mm
H7532BD/E152D/
HE-812
Śruba typu B
Średnica (mm)
150,00 mm
37
Wymienione poniżej specyfikacji mogą zostać zmienione bez powiadomienia. W
celu uzyskania ostatecznych specyfikacji należy poszukać opublikowanych
handlowych specyfikacji Acer.
System projekcji
DLP®
Rozdzielczość
Natywny: 1080P (1920 x 1080), Maksymalnie: UXGA
(1600 x 1200), WSXGA+ (1680 x 1050), 1080P (1920 x
1080), WUXGA-RB (1920 x 1200)
Zgodność z komputerem
IBM PC i kompatybilne, standardy Apple Macintosh, iMac
oraz VESA: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA,
WXGA+, WSXGA+
Zgodność video
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p,
576p), SDTV (480i, 576i)
Współczynnik proporcji
4:3, 16:9, L.Box
Wyświetlane kolory
1,07 miliona kolorów
Obiektyw projekcji
Ręczne powiększanie i ustawianie ostrości i F = 2,55,
f = 22,37 mm ~ 26,73 mm, 1:1,2
Rozmiar ekranu projekcji
(przekątna)
38" (0,96 m) - 300" (7,62 m)
Odległość projekcji
4,9' (1,5 m) - 32,7' (10,0 m)
Współczynnik projekcji
60"@ 2m (1,50 - 1,80:1)
Szybkość skanowania poziomego
15k - 100 kHz
Pionowa częstotliwość odświeżania 24-120Hz
Typ lampy
230 W z możliwością wymiany przez użytkownika
Korekcja Keystone
+/-40 stopni
Audio
Wewnętrzny głośnik z 1 wyjściami 3 W
Waga
3,2 kg (7,05 funta)
Wymiary (S x G x W)
294 mm x 229 mm x 95 mm (11,6" x 9,02" x 3,8")
Zoom cyfrowy
2X
Zasilanie
Wejście prądu zmiennego 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Zużycie energii
300 W ±10% dla trybu zwykłego
250 W ±10% dla trybu ECO
Wstrzymanie < 0,5 W
Temperatura działania
od 0ºC do 40ºC / od 32ºF do 104ºF
Złącza I/O
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gniazdo zasilania x1
Wejście VGA x1
Composite video x1
S-Video x1
3 RCA Component video x1
HDMI x2
Gniazdo wejścia 3,5 mm x1
3-pinowe gniazdo RS232 min dim x1
USB x1: do zdalnego sterowania przez komputer
Gniazdo prądu stałego (12 V) x1
Polski
Specyfikacje
Polski
38
Standardowa zawartość
opakowania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przewód prądu zmiennego x1
Kabel VGA x1
Kabel Composite video x1
Pilot zdalnego sterowania x1
Bateria x 2 (dla pilota)
Instrukcja użytkownika (CD-ROM) x 1
Instrukcja szybkiego uruchomienia x1
Karta zabezpieczenia x1
Torba do przenoszenia x1
* Konstrukcja i specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
39
Polski
Tryby zgodności
A. Analogowy VGA
1
Analogowy VGA – sygnał komputera
Tryby
Rozdzielczość
Częstotliwość
pionowa [Hz]
Częstotliwość
pozioma [KHz]
VGA
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
34,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
40
Polski
2
Analogowy VGA - wydłużone taktowanie przy obrazie
szerokoekranowym
Tryby
Rozdzielczość
WXGA
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1366x768
1920x1080
WSXGA+
3
Częstotliwość
pionowa [Hz]
60
75
85
60
120
60
60
60
60
60
Częstotliwość
pozioma [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
92,9
49,6
55,9
65,3
47,7
67,5
Sygnał analogowy VGA - Component
Tryby
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
Rozdzielczość
720x480
(1440x480)
720x576
(1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Częstotliwość
pionowa [Hz]
Częstotliwość
pozioma [KHz]
59,94(29,97)
15,7
50(25)
15,6
59,94
50
60
50
60(30)
50(25)
23,97/24
60
50
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27
67,5
56,3
41
1
HDMI – Sygnał komputera
Tryby
Rozdzielczość
VGA
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
Częstotliwość
pionowa [Hz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
Częstotliwość
pozioma [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
34,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
Polski
B. Cyfrowy HDMI
42
Polski
2
HDMI - Wydłużone taktowanie przy obrazie szerokoekranowym
Tryby
Rozdzielczość
WXGA
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1366x768
1920x1080
WSXGA+
3
4
Częstotliwość
pionowa [Hz]
60
75
85
60
120
60
60
60
60
60
Częstotliwość
pozioma [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
92,9
49,6
55,9
65,3
47,7
67,5
Częstotliwość
pozioma [KHz]
15,7
31,5
15,6
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27
67,5
56,3
HDMI – Sygnał video
Tryby
Rozdzielczość
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
720x480(1440x480)
720x480
720x576(1440x576)
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
Częstotliwość
pionowa [Hz]
59,94(29,97)
59,94
50(25)
50
60
50
60(30)
50(25)
1080p
1080p
1080p
1920x1080
1920x1080
1920x1080
23,97/24
60
50
HDMI - 1.4a Taktowanie 3D
Tryby
Rozdzielczość
720p (Uszczelka ramy)
720p (Uszczelka ramy)
1080p (Uszczelka ramy)
720p (Góra i dół)
720p (Góra i dół)
1080i (Góra i dół)
1080i (Góra i dół)
1080p (Góra i dół)
1080p (Góra i dół)
1280x720
1280x720
1920x1080
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Częstotliwość
pionowa [Hz]
50
60
24
50
60
50 (25)
60 (30)
24
50
Częstotliwość
pozioma [KHz]
37,5
45,0
27,0
37,5
45,0
28,1
33,8
27,0
56,3
43
Ograniczenia zakresu
źródła grafiki monitora
1920x1080
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Szybkość
skanowania
poziomego:
Szybkość
skanowania
pionowego:
Maks. częstotliwość
pikseli:
60
60
50 (25)
60 (30)
50
60
67,5
45,0
28,1
33,8
56,3
67,5
15k - 100 kHz
24-120 Hz
Analogowy:165 MHz
Cyfrowy:165 MHz
C. Cyfrowy MHL
Tryby
Rozdzielczość
VGA
480i
576i
480p
480p_2x
576p
576p_2x
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
640x480
720x480(1440x480)
720x576(1440x576)
720x480
1440x480
720x576
1440x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Szybkość
skanowania
poziomego:
Szybkość
skanowania
pionowego:
Maks. częstotliwość
pikseli:
Ograniczenia zakresu
źródła grafiki monitora
Częstotliwość
pionowa [Hz]
59,94/60
59,94/60
50(25)
59,94/60
59,94/60
50
50
59,94/60
50
60(30)
50(25)
23,97/24
25
29,97/30
Częstotliwość
pozioma [KHz]
31,5
15,7
15,6
31,5
31,5
31,3
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
28,1
33,8
15k - 50 kHz
24-60 Hz
Cyfrowy: 75 MHz
Polski
1080p (Góra i dół)
720p (Połowy obok)
1080i (Połowy obok)
1080i (Połowy obok)
1080p (Połowy obok)
1080p (Połowy obok)
Polski
44
Przepisy i uwagi dotyczące
bezpieczeństwa
Uwaga FCC
To urządzenie zostało poddane testom, które stwierdziły, że spełnia ono
ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 Zasad FCC.
Ograniczenia te określono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed
szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje,
wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i w przypadku
instalacji oraz stosowania niezgodnie z zaleceniami może powodować uciążliwe
zakłócenia komunikacji radiowej.
Nie ma jednak żadnych gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji.
Jeżeli urządzenie to powoduje uciążliwe zakłócenia odbioru radia i telewizji, co
można sprawdzić poprzez włączenie i wyłączenie sprzętu, użytkownik może podjąć
próbę usunięcia zakłóceń poprzez jeden lub więcej następujących środków:
•
Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
•
Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem.
•
Podłączenie urządzenia do gniazda zasilanego z innego obwodu niż odbiornik.
•
Kontakt ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym
w celu uzyskania pomocy.
Uwaga: Ekranowane kable
Wszystkie połączenia z innymi urządzeniami muszą być wykonane z użyciem kabli
ekranowanych w celu zapewnienia zgodności z przepisami FCC.
Uwaga: Urządzenia peryferyjne
Do tego urządzenia można podłączać wyłącznie urządzenia peryferyjne (urządzenia
wejścia/wyjścia, terminale, drukarki, itd.) z certyfikatem zgodności z ograniczeniami
klasy B. Działanie urządzeń bez certyfikatu będzie prawdopodobnie powodować
zakłócenia odbioru radia i telewizji.
Ostrzeżenie
Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego zezwolenia producenta, mogą
pozbawić użytkownika prawa do używania tego urządzenia, przez Federal
Communications Commission (Federalna Komisję ds. Komunikacji).
Warunki działania
Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega
następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować
szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie to musi akceptować odbierane zakłócenia,
włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niewłaściwe działanie.
Uwaga: Użytkownicy z Kanady
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.
45
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Deklaracja zgodności dla krajów Unii Europejskiej
Niniejszym, firma Acer oświadcza, że ta seria projektorów jest zgodna z istotnymi
wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Zgodność z rosyjskimi certyfikatami prawnymi
Uwaga prawna dotycząca urządzenia radiowego
Uwaga: Zamieszczona poniżej informacja prawna jest przeznaczona
wyłącznie dla modeli z bezprzewodową siecią LAN i/lub Bluetooth.
Ogólne
Ten produkt jest zgodny ze standardami częstotliwości radiowych i bezpieczeństwa
każdego z krajów lub regionów, w których został zatwierdzona do używania
bezprzewodowego. W zależności od konfiguracji, ten produkt może lub nie zawierać
bezprzewodowe urządzenia radiowe (takie jak bezprzewodowa sieć LAN i/lub
moduły Bluetooth).
Kanada – Nie wymagające licencji, niskiej mocy
urządzenia komunikacji radiowej (RSS-210)
a
Informacje ogólne
Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:
1. Urządzenie to nie może powodować zakłóceń oraz
2. Urządzenie to musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia,
włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować nieoczekiwane
działanie.
b
Działanie w paśmie 2,4 GHz
Aby zabezpieczyć licencjonowaną usługę przed zakłóceniami radiowymi,
to urządzenie można używać wewnątrz pomieszczeń, a instalacja na
zewnątrz wymaga uzyskania licencji.
Lista krajów
To urządzenie musi być używane przy zachowaniu ścisłej zgodności z przepisami i
ograniczeniami kraju w którym będzie używane. W celu uzyskania dalszych informacji należy się
kontaktować z naszym lokalnym biurem w kraju, w którym będzie używane urządzenie.
Najnowszą Iistę krajów można sprawdzić pod adresem
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
Polski
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi,
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru_jan@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913, www.acer.it
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
Projector
Acer
M1P1142
H7532BD/E152D/HE-812 series
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC
directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that
production units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
-. EN55024
-. EN61000-3-2 Class A
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous
material are:
Lead
Mercury
Hexavalent Chromium
!
0.1%
0.1%
0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
Cadmium
0.1%
0.1%
0.01%
Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting
of ecodesign requirements for energy-related product.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi,
New Taipei City 221, Taiwan
The standards listed below are applied to the product if built with WLAN
module or wireless keyboard and mouse.
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
z Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1
-. EN62311
z Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1
-. EN301 489-17
z Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328
-. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
Year to begin affixing CE marking 2012.
_______________________________
RU Jan/Sr. Manager
Regulation Center, Acer Inc.
Dec. 7, 2012
Date
-
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
M1P1142
Machine Type:
H7532BD/E152D/HE-812 series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising