Acer | PH530 | Acer PH530 User Manual

Podr cznik
Projektora Acer serii PH530
Instrukcje dotyczące usuwania
Po zużyciu nie należy wyrzucać tego urządzenia elektronicznego do śmieci.
W celu zminimalizowania zanieczyszczeń i możliwie największej ochrony
środowiska naturalnego, urządzenie to należy poddać przetwarzaniu.
USA
Dla produktów elektronicznych zawierających monitor LCD/CRT lub
wyświetlacz albo wysokoprężną lampę rtęciową:
Lampa(y) wewnątrz produktu zawiera rtęć i musi być przetworzona lub
usunięta w sposób zgodny z prawem lokalnym, stanowym lub federalnym.
W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z Electronic
Industries Alliance (Stowarzyszenie producentów branży elektronicznej) pod
adresem www.eiae.org. Informacje dotyczące usuwania lamp, można uzyskać
pod, adresem www.lamprecycle.org.
Spis treści
Spis treści...................................................................................................... 1
O użytkowaniu............................................................................................... 2
Środki ostrożności.................................................................................................2
Wstęp............................................................................................................ 4
Właściwości produktu............................................................................................4
Zawartość opakowania..........................................................................................5
Opis produktu .......................................................................................................6
Zespół główny.................................................................................................................6
Panel sterowania............................................................................................................7
Pilot zdalnego.................................................................................................................8
Pilot zdalnego ste-rowania . ...........................................................................................9
Instalacja..................................................................................................... 10
Podłączanie projektora........................................................................................10
Włączanie/wyłączanie projektora........................................................................11
Włączanie projektora.................................................................................................... 11
Wyłączanie projektora...................................................................................................12
Wskaźnik ostrzeżeń......................................................................................................12
Regulacja wyświetlanego obrazu........................................................................13
Regulacja wysokości obrazu prjektora..........................................................................13
Regulacja ustawień Powiększenia/Ostrości..................................................................14
Regulowanie rozmiaru wyświetlanego obrazu..............................................................14
Elementy sterowania................................................................................... 15
Panel sterowania i pilot zdalnego sterowania.....................................................15
Menu ekranowe OSD..........................................................................................19
Korzystanie z menu ekranowego . ...............................................................................19
Color (Kolor) (tryb Computer/Video) ............................................................................20
Image (Obraz) (tryb Computer/Video)..........................................................................22
Management (Zarządzanie)(tryb Computer/Video) .....................................................24
Timer (tryb Computer/Video).........................................................................................27
Language(Język) (tryb Computer/Video) .....................................................................28
Dodatki........................................................................................................ 29
Rozwiązywanie problemów.................................................................................29
Wymiana lampy...................................................................................................32
Specyfikacje........................................................................................................34
Tryby zgodności..................................................................................................35
Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa.......................................................37
... Polski
O użytkowaniu
Środki ostrożności
Aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji urządzenia, należy stosować się
do wszystkich ostrzeżeń, środków ostrożności i zasad konserwacji, zalecanych
w tej instrukcji obsługi.
Ostrzeżenie- Nie należy zaglądać w obiektyw przy włączonej
lampie. Silne światło może spowodować uszkodzenie
oczu.
Ostrzeżenie- Wystawianie urządzenia na działanie deszczu lub
wilgoci może spowodować pożar lub porażenie
prądem.
Ostrzeżenie- Otwieranie lub demontowanie produktu może
spowodować porażenie prądem.
Ostrzeżenie- Przy wymianie lampy należy odczekać na
ostygnięcie urządzenia i zastosować się do
wszystkich instrukcji wymiany lampy.
Ostrzeżenie- Produkt ten wykrywa stan zużycia lampy. Po
wyświetleniu komunikatów ostrzegawczych, należy
wymienić lampę.
Ostrzeżenie- Po wymianie modułu lampy (patrz strona 26), należy
wyzerować funkcję “Lamp Hour Reset (Zerowanie
godzin działania lampy)” poprzez menu ekranowe
“Management (Zarządzanie)”.
Ostrzeżenie- Przed odłączeniem zasilania po uprzednim
wyłączeniu projektora, należy upewnić się, że
zakończony został cykl chłodzenia.
Ostrzeżenie- Należy najpierw włączać projektor, a następnie
źródła sygnału.
Ostrzeżenie- Nie należy zakładać przykrywki obiektywu podczas
działania projektora.
Ostrzeżenie- Po osiągnięciu stanu zużycia, lampa wypala
się, czemu może towarzyszyć się trzeszczący
dźwięk. Jeżeli pojawią się takie objawy, projektor
nie uruchomi się ponownie, dopóki nie zostanie
wymieniony moduł lampy. Aby wymienić lampę,
należy wykonać procedury wykazane w części
“Wymiana lampy”.
Polski ...
O użytkowaniu
Należy:
 Wyłączyć produkt przed rozpoczęciem czyszczenia.
 Do czyszczenia obudowy urządzenia używać miękkiej,
zwilżonej łagodnym detergentem ściereczki.
 Jeżeli produkt nie będzie długo używany, należy odłączyć
wtykę zasilania z gniazda zasilania prądem zmiennym.
Nie należy:
 Blokować szczelin i wylotów wentylacyjnych urządzenia.
 Używać do czyszczenia urządzenia środków czyszczących o
właściwościach ściernych, wosków lub rozpuszczalników.
 Używać urządzenia w następujących warunkach:
- Ekstremalna temperatura i wilgotność otoczenia.
- Obszary w których możliwe jest nadmierne zakurzenie i za
brudzenie.
- W pobliżu jakichkolwiek urządzeń generujących silne pole
magnetyczne.
- Przy bezpośrednim oddziaływaniu światła słonecznego.
... Polski
Wstęp
Właściwości produktu
Opisywanym produktem jest projektor 720P single chip
0,62” DLP ® Wśród wyróżniających go właściwości można
wymienić:
u True 720P, 1280 x 720 adresowalnych pikseli
u Technologia Single chip DLP ®
u Zgodność z sygnałami NTSC3.58/NTSC4.43/PAL/
SECAM oraz HDTVe (480p,576p,720p,1080i)
u Przyjazny dla użytkownika, o dużych możliwościach,
zestaw programów Acer Empowering, zawierający:
Acer eView Management, Acer eTimer Management
oraz Acer eOpening Management.
u W pełni wyposażony pilot zdalnego sterowania
u Zaawansowana cyfrowa korekcja keystone i wysokiej
jakości, pelnoekranowe przeskalowywanie obrazu
u Łatwy w obsłudze panel sterowania
u Kompresja SXGA+, SXGA oraz dopasowywanie
wymi arów XGA, VGA, SVGA
u Obsługa złącza HDMI i zgodność z HDCP
u Obsługa wejścia HDMI oraz zgodność z HDMI 1.0
u Obsługa HDCP 1.1 - High bandwidth Digital
Content Protection (standard zabezpieczenia przed
kopiowaniem) w wejściu HDMI
u Zgodność z systemem Mac
u Cyfrowe powiększanie i zmniejszanie
Polski ...
Wstęp
Zawartość opakowania
Projektor ten jest dostarczany ze wszystkimi pokazanymi
poniżej elementami. Należy upewnić się, że projektor jest
kompletny. Jeżeli brakuje któregokolwiek z pokazanych
elementów, należy natychmiast skontaktować się z dostawcą.
Projektor z obiektywem
Przewód zasilający 1,8m
Kabel Composite Video
Kabel HDMI 1,8m
2,0m
2 baterie
Torba do przenoszenia
Karta szybkiego
Płyta CD z intrukcją
urucho-mienia
obsługi
Kabel VGA 1,8m
Pilot zdalnego
ste-rowania
... Polski
Wstęp
Opis produktu
Zespół główny
6
1
7
2
3
Dwa odbiorniki pilota
zdalnego sterowania na
panelu przednim i na
pokrywie górnej.
6
4
5
6
7
9
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Polski ...
Dźwignia Zoom
Pierścień regulacji ostrości
Obiektyw powiększenia
Przycisk podnoszenia
Stopka podnośnika
Przycisk podnoszenia
Panel sterowania
Porty połączeń
Gniazdo zasilaniat
Wstęp
Panel sterowania
4
5
Power
Te
m
p
ce
MENU
6
Resync
1
ur
2
So
3
p
m
Le
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Menu
Wskaźnik LED temperatury
Wskaźnik LED lampy
Zasilanie i wskaźnik LED (Dioda LED zasilania)
Źródło
Resynchronizacja
FCztery kierunkowe przyciski wyboru
... Polski
Wstęp
Pilot zdalnego
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Polski ...
2
3
4
USB
S-VIDEO
VIDEO
5
Y
PB/CB
PR/CR
6
7
VGA IN
HDMI
Port blokady KensingtonTM
Złącze USB
Złącze wejścia S-Video
Złącze wejścia Composite Video
Złącze wejścia video Component
Złącze wejścia VGA (analogowy sygnał komputera)
Złącze HDMI
Wstęp
Pilot zdalnego ste-rowania
1
2
 Funkcje
“Wyciszenie”
, “Głośność +/-”
i “DVI” nie są
obsługiwane w tym
modelu.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
23
20
21
22
25
26
27
1. Kontrolka wskaźnika trans misji
2. Zasilanie
3. Ukryj
4. Source
5. Unieruchamianie
6. Źródło
7. Współczynnik kształtu
8. Wyciszenie
9.Keystone/Cztery kierunkowe
przyciski wyboru
10. Cofnij
11. Menu
12. Zoom cyfrowy
13.Kliknięcie lewym przyciskiem
myszy
24
28
14.Kliknięcie prawym
przyciskiem myszy
15. Przycisk wykonawczy
16. Mysz
17. Głośność +/18. Strona w górę/Strona w dół
19. Jasność
20. Kolor
21. RGB
22. Kontrast
23. VGA
24. S-Video
25. Component
26. Video
27. DVI
28. HDMI
... Polski
Instalacja
Podłączanie projektora
1
VGA
2
Wyjście S-Video
4
Wyjście Video
USB
3
5
USB
S-VIDEO
VIDEO
6
VGA IN
HDMI
7
Odtwarzacz DVD
przystawka
multimedialna odbiornik
HDTV
1.................................................................................................. Przewód zasilający
2................................................................................................................. Kabel VGA
3.......................................................................................... Kabel Composite Video
4.....................................................................Kabel S-Video (element opcjonalny)
5............................................................................ Kabel USB (element opcjonalny)
6................................................. 3 Kabel Component RCA (element opcjonalny)
7............................................................................................................. Kabel HDMI
 Aby zapewnić prawidłowe działanie projektora z komputerem,
należy upewnić się, że taktowanie trybu wyświetlania jest zgodne
z projektorem. Odnośne informacje znajdują się w części “Tryby
zgodności” na stronie 35.
Polski ...
0
Instalacja
Włączanie/wyłączanie projektora
Włączanie projektora
1. Zdejmij przykrywkę obiektywu.
2. Upewnij się, że prawidłowo podłączone są przewód zasilający
i kabel sygnałowy. Dioda LED zasilania będzie migać zielonym
czerwonym.
3. Włącz lampę naciskając przycisk “Zasilanie” na panelu
sterowania , po czym dioda LED zasilania zmieni kolor światła
nastałe czerwone.
4. Włącz źródło sygnału (komputer, notebook, odtwarzacz video,
itp.). Projektor automatycznie wykryje źródło sygnału.
Jeśli na ekranie wyświetlane są ikony “Lock (Blokada)” oraz “Source
(Źródło)”, oznacza to, że ten typ źródła jest zablokowany w projektorze
oraz, że nie znaleziono takiego typu sygnału wejścia
 Jeżeli na ekranie pokaże się “No signal ”, należy sprawdzić, czy
prawidłowo podłączone są kable sygnałowe.
 Jeżeli w tym samym czasie podłączanych jest wiele źródeł, aby
przełączyć się pomiędzy sygnałami, należy użyć przycisku “Źródło” na
pilocie zdalnego sterowania lub na panelu sterowania.
1
Power
Zasilanie
ce
ur
So
Resync
MENU
Należy najpierw
włączyć projektor,
a następnie źródła
sygnału.
... Polski
Instalacja
Wyłączanie projektora
1. Naciśnij przycisk “Zasilanie”, aby wyłączyć lampę projektora, na
ekranie projektora pojawi się komunikat “Please press power button
again to complete the shutdown process. Warning: DO NOT unplug
while the projector fan is still running (Ponownie naciśnij przycisk
zasilania, w celu dokończenia procesu zamykania. Ostrzeżenie:
NIE WOLNO odłączać zasilania przy pracującym wentylatorze
projektora).”. Naciśnij ponownie przycisk “Zasilanie”, aby potwierdzić
zamknięcie, w przeciwnym przypadku komuikat zniknie po upływie
5 sekund.
2. Wentylatory chłodzące kontynuują działanie przez około 60 sekund
w celu wykonania cyklu chłodzenia, a dioda LED zasilania, zmienia
kolor na szybko migające światło czerwonym. Gdy dioda LED
zacznie migać wolno, oznacza to, że projektor przeszedł do trybu
oczekiwania. Aby ponownie włączyć projektor, należy zaczekać na
dokończenie cyklu chłodzenia i przejście do trybu oczekiwania. Gdy
projektor znajduje się w trybie oczekiwania, do wznowienia jego
pracy wystarczy naciśnięcie przycisku “Zasilanie”. Za pierwszym
razem ponowne uruchomienie projektora może nie zostać wykonane,
próby są następnie wykonywane automatycznie, aż do pomyślnego
ponownego uruchomienia. Nie jest konieczne naciskanie w tym czasie
przycisku “Zasilanie” w celu włączenia projektora.
3. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego i projektora.
4. Nie należy włączać projektora natychmiast po zakończeniu procedury
wyłączania.
Wskaźnik ostrzeżeń
 Po zaświeceniu stałego, czerwonego światła wskaźnika “LAMP
(LAMPA)”, projektor wyłączy się automatycznie. Należy
skontaktować się z lokalnym dostawcą lub centrum serwisowym.
 Zaświecenie stałego, czerwonego światła wskaźnika “TEMP
(TEMPERATURA)”, oznacza, że nastąpiło przegrzanie projektora.
Na ekranie pojawi się komunikat “Projector Overheated. Lamp will
automatically turn off soon (Projektor przegrzany. Lampa zostanie
wkrótce automatycznie wyłączona)”. Projektor automatycznie
zakończy swoje działanie.
W normalnych warunkach, projektor po schłodzeniu można włączyć
ponownie. Jeżeli problem utrzymuje się, należy skontaktować się z
lokalnym dostawcą lub naszym centrum serwisowym.
Polski ...
12
 Gdy wskaźnik “TEMP (TEMPERATURA)” zamiga czerwonym
światłem, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat “Fan fail.
Lamp will automatically turn off soon. (Awaria wentylatora. Wkrótce
nastąpi automatyczne wyłączenie lampy.)” Należy skontaktować się
z lokalnym dostawcą lub centrum serwisowym.
Instalacja
Regulacja wyświetlanego obrazu
Regulacja wysokości obrazu prjektora
Projektor jest wyposażony w stopkę podnośnika do
regulacji wysokości obrazu.
Aby podnieść obraz:
1.Naciśnij przycisk podnoszenia .
2.Podnieś obraz do wymaganego kąta wysokości ,
następnie zwolnij przycisk, w celu zablokowania
położenia stopki podnośnika..
3.Używając  , wyreguluj kąt wyświetlania.
Aby opuścić obraz:
1.Naciśnij przycisk podnoszenia.
2.Obniż projektor, a następnie zwolnij przycisk, w celu
zablo kowania stopy podnoszącej.
3.Używając  , wyreguluj kąt wyświetlania.
1
Przycisk podnoszenia
2
Stopka podnośnika
3
Pokrętło regulacji nachylenia
13
... Polski
Instalacja
Regulacja ustawień Powiększenia/Ostrości
Do regulacji powiększania i zmniejszania służy dźwignia
zoom. Aby wyregulować ostrość obrazu, należy obracać
pierścień regulacji ostrości, aż do uzyskania czystego obrazu.
Projektor ogniskuje się dla odległości od 4,9 do 39,4 stóp (1,5
do 12,0 metrów).
Dźwignia Zoom
Pierścień regulacji ostrości
Regulowanie rozmiaru wyświetlanego obrazu
304.4"
(773.2cm)
277.3"
(704.2cm)
253.7"
(644.3cm)
231.0"
(586.9cm)
177.6"
(451.0cm)
161.7"
(410.8cm)
126.8"
(322.2cm)
115.5"
(293.4cm)
76.1"
(193.3cm)
69.3"
(176.1cm)
38.1"
(96.6cm)
34.7"
(88.0cm)
4.9'(1.5m)
9.8'(3.0m)
16.4' (5.0m)
23.0' (7.0m)
32.8'(10.0m)
39.4'(12.0m)
Ekran
Max.
38,1"(96,6cm)
76,1"(193,3cm)
126,8"(322,2cm)
177,6"(451,0cm)
253,7"(644,3cm)
304,4"(773,2cm)
(Przekątna)
Min.
34,7"(88,0cm)
69,3"(176,1cm)
115,5"(293,4cm)
161,7"(410,8cm)
231,0"(586,9cm)
277,3"(704,2cm)
Max.
(WxH)
30,4" × 22,8"
(77,3×58,0cm)
60,9" × 45,7"
(154,6×116,0cm)
101,5" × 76,1"
(257,7×193,3cm)
142,1" × 106,5"
(360,8×270,6cm)
202,9" × 152,2"
(515,5×386,6cm)
243,5" × 182,6"
(618,6×463,9cm)
Min.
(WxH)
27,7" × 20,8"
(70,4×52,8cm)
55,5" × 41,6"
(140,8×105,6cm)
92,4" × 69,3"
(234,7×176,1cm)
129,4" × 97,0"
(328,6×246,5cm)
184,8" × 138,6"
(469,5×352,1cm)
221,8" × 166,4"
(563,4×422,5cm)
4,9'(1,5m)
9,8'(3,0m)
16,4'(5,0m)
23,0'(7,0m)
32,8'(10,0m)
39,4'(12,0m)
Rozmiar
ekranu
Odległość
Polski ...
14
Przedstawiony wykres służy wyłącznie celom porównawczym.
Elementy sterowania
Panel sterowania i pilot zdalnego
sterowania
Istnieją dwa sposoby sterowania funkcjami: Użycie
pilota zdalnego sterowania i Panela sterowania.
Panel sterowania
Pilot zdalnego
ste-rowania
Power
ce
ur
So
p
m
Te
m
p
Le
Resync
MENU
Użycie Panela sterowania
Resync (Resynchronizacja)
Automatycznie synchronizuje projektor ze źródłem wejścia.
Source (Źródło)
Naciśnij “Źródło” aby wybrać źródła RGB, Component-p,
Component-i, S-Video, Composite video i HDTV.
Power (Zasilanie)
Informacje na ten temat znajdują się w części “Włączanie/
wyłączanie projektora” na stronach 11-12.
Menu
Naciśnij “Menu” w celu uruchomienia menu ekranowego
OSD (on screen display) lub w celu powrotu do
poprzedniego poziomu menu OSD.
Cztery kierunkowe przyciski wyboru
Użyj do wyboru elementów lub wykonania
regulacji wybranego elementu.
15
... Polski
Elementy sterowania
Użycie pilota zdalnego sterowania
Zasilanie
Informacje na ten temat znajdują się w części “Włączanie/
wyłączanie projektora” na stronach 11-12.
Resync (Resynchronizacja)
 Automatycznie synchronizuje projektor ze źródłem wejścia.
Source (Źródło)
Naciśnij “Źródło” aby wybrać źródła RGB, Component-p,
Component-i, S-Video, Composite video, HDTV oraz HDMI.
Freeze (Unieruchamianie)
Na c i śnij “Unieruchamianie”, aby zatrzymać wyświetlany
obraz.
Hide (Ukryj)
Wyłącza chwilowo video. Naciśnij “Ukryj”, aby ukryć obraz,
naciśnij ponownie aby przywrócić wyświetlanie obrazu.
Aspect Ratio (Współczynnik kształtu)
Funkcja ta służy do wyboru wymaganego współczynnika
kształtu ( 4:3/16:9/L. Box/1:1 ).
Cztery kierunkowe przyciski wyboru
Użyj
do wyboru elementów lub wykonania
regulacji wybranych elementów w menu OSD.
Keystone
 Reguluje zniekształcenia obrazu spowodowane nachylaniem
pro jektora (±16 stopni).
Menu
Naciśnij “Menu”, aby wywołać menu ekranowe (OSD). Aby
zakończyć wyświetlanie menu OSD, ponownie naciśnij “Menu”.
Zoom
Cyfrowe powiększenie/zmniejszenie.
Back (Cofnij)
 Powrót do poprzedniego poziomu operacji w menu OSD.
ysz / Kliknięcie prawym przyciskiem myszy / Kliknięcie
M
lewym przyciskiem myszy
 Funkcje te są takie same jak funkcje myszy komputera PC lub
Mac. Funkcje te są dostępne wyłącznie po podłączeniu do
komputera kablem USB
Polski ...
16
Elementy sterowania
Przycisk wykonawczy
Przycisk Acer Empowering Key udostępnia trzy unikalne funkcje
Acer, odpowiednio “Acer eView Management”, “Acer eTimer
Management” oraz “Acer eOpening Management”.
Acer eView Management
Naciśnij
"e" w celu uruchomienia podmenu “Acer

eView Managemet”.
“Acer eView Managemet” służy do wyboru trybu
wyświetlania. Dalsze informacje znajdują się w
części Menu ekranowe OSD.
Acer eTimer Management
Naciśnij
"e" w celu uruchomienia podmenu “Acer

eTimer Management”.
“Acer eTimer Management” udostępnia funkcję
przypomnienia do sterowania czasem prezentacji.
Dalsze informacje znajdują się w części Menu
ekranowe OSD.
Acer eOpening Management
Naciśnij
"e" w celu uruchomienia podmenu “Acer

eTimer Management”.
“Acer eOpening Management” umożliwia
użytkownikom zmianę ekranu startowego,
poprzez użycie osobistego obrazu. Szczegółowe
informacje znajdują się w części Menu ekranowe
OSD.
Page Up (Strona w górę) (Tylko w trybie komputera)
Przycisk ten służy do przechodzenia o stronę w górę. Funkcja
ta jest dostępna jedynie wtedy, gdy projektor jest podłączony
do komputera kablem USB.
Page Down (Strona w dół) (Tylko w trybie komputera)
Przycisk ten służy do przechodzenia o stronę w dół. Funkcja ta
jest dostępna jedynie wtedy, gdy projektor jest podłączony do
komputera kablem USB.
RGB
Naciśnij “RGB” dla optymalizacji trybu true-color.
Brightness (Jasność)
4Naciśnij “Jasność”, aby wyregulować jasność obrazu.
17
... Polski
Elementy sterowania
Color (Kolor)
4Naciśnij “Kolory”, aby wyregulować temperaturę barwową
obrazu.
Contrast (Kontrast)
4Naciśnij “Kontrast” w celu ustawienia różnicy pomiędzy
najciemniejszymi i najjaśniejszymi częściami obrazu.
VGA
4Naciśnij “VGA” w celu zmiany źródła na złącze wejścia VGA.
To złącze obsluguje analogowe sygnały RGB.
Component
4Naciśnij “Component” w celu zmiany źródła na złącze
component. Złącze to obsługuje takie sygnały jak YPbPr
(480p/576p/720p/1080i) oraz YCbCr (480i/576i).
Video
4Naciśnij “Video” w celu zmiany źródła na Composite Video.
S-Video
4Naciśnij “S-Video” w celu zmiany źródła na S-Video.
HDMI
4Naciśnij “HDMI”, aby zmienić źródło na HDMI. Złącze to
obsługuje wszystkie standardowe i wysokiej jakości formaty
video sprzętu elektronicznego .
Polski ...
18
Elementy sterowania
Menu ekranowe OSD
Projektor posiada wielojęzykowe menu On Screen Display
(Menu ekranowe), umożliwiajace wykonywanie regulacji
obrazu i zmianę różnorodnych ustawień. Projektor
automatycznie wykrywa źródło sygnału.
Korzystanie z menu ekranowego
1. Aby otworzyć menu OSD, naciśnij “Menu” na pilocie zdalnego ste
rowania lub na panelu sterowania.
2. Przy wyświetlonym OSD, użyj przyciskó
, w celu wybra nia
dowolnego elementu menu głównego. Po wybraniu wymagane go
elementu menu głównego, naciśnij
, aby wejść do podmenu w
celu ustawienia funkcji.
3. Przyciskami
wybierz wymagany element i wykonaj regulację
przyciskami
.
4. Wybierz w podmenu następny element do wykonania regulacji,
zgodnie z opisem powyżej.
5. Naciśnij “Menu” lub “Cofnij” na pilocie zdalnego sterowania
lub w.panelu sterowania,co spowoduje powrót ekranu do menu
głównego.
6. Aby opuścić OSD, ponownie naciśnij “Menu” lub “Cofnij” na
pilociezdalnego sterowania lub w panelu sterowania.Menu OSD
zostanie zamknięte, a projektor automatycznie zapisze nowe
ustawienia
Menu główne
 Funkcje “Saturation
(Nasycienie)” i
“Tint (Barwa)”
są obsługiwane
wyłącznie w trybie
Video.
Ustawienie
Podmenu
19
... Polski
Elementy sterowania
Color (Kolor)
(tryb Computer/Video)
Display Mode (Tryb wyświetlania)
Dostępnych jest wiele ustawień wstępnych zoptymalizowanych dla
różnych typów obrazów.
 Bright (Jasny): Do optymalizacji jasności.
 PC : Obrazy z komputera lub notebooka.
 Video : Domowa projekcja filmów.
 Theatre : Kolory standardowe.
 sRGB : Do optymalizacji kolorów true-color.
 User : Zapamiętuje ustawienia użytkownika.
Brightness (Jasność)
Regulacja jasności obrazu.
 Naciśnij aby przyciemnić obraz.
 Naciśnij aby rozjaśnić obraz.
Contrast (Kontrast)
Kontrast reguluje stopień różnicy pomiędzy najjaśniejszymi i
najciemniejszymi częściami obrazu. regulacja kontrastu zmienia ilość
czerni i bieli obrazu.
 Naciśnij aby zmniejszyć kontrast.
 Naciśnij
aby zwiększyć kontrast.
Color Temperture (Temp. barwowa)
Polski ...
20
Reguluje temperaturę barwową. Przy wyższej temperaturze
wyświetlany na ekranie obraz wygląda chłodniej, a przy niższej
temperaturze cieplej.
Elementy sterowania
Color (Kolor)
(tryb Computer/Video)
White Segment (Segment bieli)
Regulacja segmentu bieli służy do ustawiania wartości szczytowej
bieli chipu DMD. 0 odpowiada minimalnej wartości szczytowej, a
10 wartości maksymalnej. Jeżeli wymagany jest mocniejszy obraz,
należy ustawić wartości zbliżone do wartości maksymalnej. Dla
uzyskania łagodnego i bardziej naturalnego obrazu, należy ustawić
wartości zbliżone do wartości minimalnej.
Degamma
Efekty ciemnego otoczenia. Przy wyższej wartości gamma, następuje
rozjaśnienie ciemnego otoczenia.
Color R (czerwonego)
Dopasowanie koloru czerwonego.
Color G (zielonego)
Dopasowanie koloru zielonego.
Color B (niebieskiego)
Dopasowanie koloru niebieskiego.
Saturation (Saturacja)
 Funkcje “Saturation
(Saturacja)” oraz
“Tint (Odcień)” nie
są obsługiwane w
trybie komputera lub
w trybie DVI.
Reguluje kolory obrazu video od koloru czarno-białego do pełnej.
4Naciśnij aby zmniejszyć ilość kolorów obrazu.
4Naciśnij aby zwiększyć ilość kolorów obrazu.
Tint (Odcień)
Reguluje zrównoważenie kolorów czerwonego i zielonego.
Naciśnij
Naciśnij
aby zwiększyć ilość koloru zielonego obrazu.
aby zwiększyć ilość koloru czerwonego obrazu
21
... Polski
Elementy sterowania
Image (Obraz)
(tryb Computer/
Video)
H. Keystone (Korekcja Keystone w poziomie)
lub
w celu regulacji zniekształceń poziomych
Naciśnij przycisk
obrazu i regulacji prostopadłości krawędzi obrazu.
V. Keystone (Korekcja Keystone w pionie)
Naciśnij przycisk lub w celu regulacji zniekształceń pionowych
obrazu i regulacji prostopadłości krawędzi obrazu.
Aspect Ratio (Współczynnika proporcji)
Polski ...
22
Użyj tej funkcji w celu wybrania wymaganego współczynnika proporcji
obrazu.
16:9 : Źródło wejścia zostanie przeskalowane w celu dopasowania
do szerokości ekranu i zmniejszona zostanie wysokość w celu
wyświetlania obrazu o współczynniku kształtu 16:9.
4:3 : Źródło wejścia zostanie przeskalowane w celu dopasowania do
ekranu projekcji i zastosowany zostanie współczynnik kształtu 4:3.
L. Box : Zmiana rozmiaru obrazu (zachowanie oryginalnego
współczynnika proporcji źródła) w celu dopasowania do
szerokości 1280 pikseli, a następnie (1) OBCIĘCIE górnej i dolnej
części obrazu o zmienionym rozmiarze lub (2) DODANIE
CZARNYCH PASÓW do górnej i dolnej części obrazu o
zmienionym rozmiarze celu dopasowania do wysokości 720P.
stawienie obrazu na środku ekranu przy oryginalnej rozdzielczości
1:1 : U
pikseli, bez skalowania.
Projection (Projekcja)
Pozycja frontowa
4
Domyślne ustawienie fabryczne.
Pozycja frontowa sufitowa
4
Po wybraniu tej funkcji, projektor przekręca obraz górą w dół,
umożliwiając projekcję przy montażu sufitowym.
Pozycja tylna
4
Po wybraniu tej funkcji, projektor odwraca obraz, umożliwiając
projekcję obrazu z tyłu półprzezroczystego ekranu.
Elementy sterowania
Image (Obraz)
(tryb Computer/Video)
4
Pozycja tylna sufitowa
Po wybraniu tej funkcji, projektor jednocześnie odwraca i
przekręca obraz górą w dół. Umożliwia to projekcję obrazu z
tyłu półprzezroczystego ekranu przy montażu sufitowym
H. Position (Pozycja pozioma)
Funkcje “H. Position

(Pozycja pozioma)”,
“V. Position
(Pozycja pionowa)”,
“Frequency
(Częstotliwość)”
oraz “Tracking
(Śledzenie)” są
obsługiwane
wyłącznie w
trybie Computer
(Komputer).
Naciśnij aby przesunąć obraz w lewo.
Naciśnij aby przesunąć obraz w prawo.
V. Position (Pozycja w pionie)
Naciśnij aby przesunąć obraz w dół.
Naciśnij aby przesunąć obraz w górę.
Frequency (Częstotliwość)
“Frequency (Częstotliwość)” zmienia częstotliwość wyświetlania danych
w celu dopasowania częstotliwości karty graficznej. Po pojawieniu się
pionowego, migającego paska, regulację umożliwia ta funkcja
Tracking (Śledzenie)
“Tracking (Śledzenie)” synchronizuje taktowanie sygnału wyświetlacza z
kartą graficzną. Jeżeli wyświetlany obraz będzie niestabilny lub migający,
należy użyć tej funkcji do wykonania korekcji.
Sharpness (Ostrość)
Funkcje “Sharpness

(Ostrość)”, “Signal
Type (Typ sygnału)”
są obsługiwane
wyłącznie w trybie
Video.
Regulacja ostrości obrazu.
Naciśnij w celu zmniejszenia ostrości.
Naciśnij w celu zwiększenia ostrości.
Signal Type (Typ sygnału)
Naciśnij
lub
w celu zmiany źródła na RGB, YPbPr lub YCbCr.
23
... Polski
Elementy sterowania
Management
(Zarządzanie)
(tryb Computer/Video)
ECO Mode (Tryb ECO)
Wybierz “On (Włączony)”, aby przyciemnić lampę projektora w
celu mniejszego zużycia energii, wydłużenia żywotności lampy i
redukcji zakłóceń
Auto Shutdown (Automatyczne zamknięcie) (minuty)
Projektor wykona automatyczne zakończenie działania, przy braku
sygnału wejścia po ustawieniu czasu.
Source Lock (Blokada źródła)
Przy wyłączonej blokadzie źródła, po utraceniu bieżącego sygnału
wejścia, projektor wyszuka inne sygnały. Przy włączonej blokadzie
źródła, przed naciśnięciem przycisku “Source (Źródło)” na pilocie
zdalnego sterowania w celu użycia następnego kanału, zostanie
zastosowana funkcja “Lock (Blokada)” dla bieżącego kanału
danych
Menu Location (Położenie menu)
Wybór położenia menu na ekranie wyświetlacza.
Startup Screen (Ekran startowy)
Funkcja ta umożliwia wybór wymaganego ekranu startowego. Po
zmienieniu ustawień, zaczną one obowiązywać, po wyjściu z menu
OSD.
4Acer : Domyślny ekran startowy projektora Acer.
4User (Użytkownika) : Dostosowywany przez użytkownika
Polski ...
24
ekran startowy, pobierany z komputera do projektora
poprzez kabel USB i program narzędziowy Acer eOpening
Management (patrz opis w części poniżej).
Elementy sterowania
Management
(Zarządzanie)
(tryb Computer/Video)
Acer eOpening Management to program
narzędziowy komputera, umożliwiający
zmianę przez użytkownika domyślnego
ekranu startowego projektora Acer, na
wymagany obraz. Acer eOpening Management
można zainstalować ze znajdującego się
w pakiecie dysku CD. Podłącz projektor
do komputera znajdującym się w pakiecie
kablem USB, a następnie wykonaj program
narzędziowy Acer eOpening Management
w celu pobrania wymagane-go obrazu z
komputera do projektora. trybu pobierania.
1. Jeżeli kabel zasilania projektora był odłączony, należy go
przyłączyć.
2. Włączanie projektora
3. Upewnij się, że projektor i komputer są połączone kablem USB..
25
... Polski
Elementy sterowania
Management
(Zarządzanie)
(tryb Computer/Video)
Lamp Hour Elapse (Godziny działania lampy)
Wyświetla
dotychczasowy czas pracy lampy (w godzinach).
Lamp Reminding (Komunikat o zmianie lampy)
unkcję tą należy wybrać, aby był pokazywany lub ukrywany
F
komunikat z ostrzeżeniem o potrzebie zmiany lampy. Komunikat
pojawia się na 30 godzin przed zakończeniem działania lampy.
Lamp Hour Reset (Zerowanie godzin działania lampy)
Naciśnij
przycisk
po wybraniu “Yes (Tak) ”, w celu ustawienia
licznika godzin lampy hour counter na 0 godzin.
Reset (Zerowanie)
Naciśnij przycisk
po wybraniu “Yes (Tak)”, aby przywrócić
param-etry wyświetlania we wszystkich menu do domyślnych
wartości fabrycznych.
Polski ...
26
Elementy sterowania
Timer (tryb
Computer/ Video)
Timer Start (Uruchomienie timera)
Naciśnij
aby uruchomić/zatrzymać timera.
Timer Period (Czas timera)
Naciśnij
aby wyregulować okres działania timera.
Timer Display (Wyświetlenie timera)
Naciśnij
aby wybrać tryb wyświetlania timera na ekranie.
Timer Location (Położenie timera)
Wybierz położenie timera na ekranie.
27
... Polski
Elementy sterowania
Language (Język)
(tryb Computer/
Video)
Language (Język)
Wybierz wielojęzykowe menu OSD. Przyciskami
preferowany język.
Naciśnij
Polski ...
28
w celu potwierdzenia wyboru
lub
wybierz
Dodatki
Rozwiązywanie problemów
W przypadku pojawienia się problemu związanego
z działaniem projektora, należy sprawdzić podane
niżej informacje. Jeżeli problem pozostaje, należy
skontaktować się z lokalnym dostawcą lub centrum
serwisowym.
Problem: Brak obrazu na ekranie.
sprawdzić, czy wszystkie kable i połączenia zasilania
Należy
sąprawidłowo i pewnie podłączone, zgodnie z opiem w części “In
stalacja”.
Należy sprawdzić, czy styki złączy nie są powyginane lub
połamane.
Należy sprawdzić, czy lampa projekcji została zainstalowana
prawidłowo. Należy przeczytać informacje podane w części
“Wymiana lampy”.
Należy
upewnić się, że zdjęta została przykrywka obiektywu oraz

czy włączony został projektor.
Upewnij się, że nie jest włączona funkcja “Hide (Ukryj)”.
Problem: Obraz wyświetlony częściowo, przekrzywiony lub
wyświetlony nieprawidłowo.
Naciśnij przycisk “Resynchronizacja” na pilocie zdalnego
sterowania.
Przy korzystaniu z komputera:
Jeżeli rozdzielczość komputera jest wyższa niż 1400 x 1050,
należy wykonać następujące czynności, w celu wyzerowania
rozdzielczości.System operacyjny Windows 3.x:
1. W oknie Program Manager (Menedżer programów) systemu
Windows, kliknij ikonę “Windows Setup (Instalacja systemu
Windows)” w Main group (Grupie głównej).
2. Sprawdź, czy ustawienia rozdzielczości nie przekraczają 1400x
1050.
System operacyjny Windows 95,98,2000,XP:
1. Kliknij ikonę “My Computer (Mój komputer)”, folder “Control
Panel (Panel sterowania)”, a następnie dwukrotnie kliknij ikonę
“Display (Ekran)”.
2. Wybierz zakładkę “Setting (Ustawienia)”.
3. W opcji “Desktop Area (Obszar ekranu)” podane są ustawienia
rozdzielczości. Sprawdź czy ustawienie rozdzielczości nie prze
kracza 1400 x 1050.
Jeżeli projektor wciąż nie wyświetla całego obrazu, należy
zmienić sterownik monitora. Sprawdź następujące czynności.
4. Wykonaj podane wyżej czynności 1-2. Kliknij przycisk “Ad
vanced Properties (Zaawansowane)”.
5.Wybierz przycisk “Change (Zmień)” w zakładce “Monitor”.
29
... Polski
Dodatki
6. Kliknij “Show all devices (Pokaż wszystkie urządzenia)”
Następnie wybierz “Standard monitor types (Standardowe
typy monitorów)” w oknie “Manufacturers (Producenci)”
;wybi erz wymagany tryb rozdzielczości w oknie “Models
(Modele)”.
7. Sprawdź, czy ustawienia rozdzielczości monitora nie
przekraczają 1400 x 1050.
Dla komputerów typu Notebook PC:
1. Należy najpierw zastosować opisane powyżej czynności ustawi
ania rozdzielczości.
2. Przełącz ekran komputera Notebook PC na tryb “external dis
play only (tylko zewnętrzny monitor)” lub “CRT only (tylko
CRT)”.
Jeżeli pojawią się trudności ze zmianą rozdzielczości lub
wyświetlany obraz znieruchomieje, należy ponownie
uruchomićwszystkie urządzenia projektora.
Problem: komputerów Notebook lub PowerBook nie
wyświetla przygotowanej prezentacji.
Jeżeli używany jest komputer typu Notebook PC: Niektóre
komputery typu Notebook PC mogą wyłączać ekrany,gdy
używane jest inne urządzenie wyświetlające. Sprawdź w
dokumentacji komputera informacje o ponownym aktywowaniu
wyświetlania.
Jeżeli używany jest komputer typu Apple PowerBook: Na Panelu
sterowania, otwórz Ekran PowerBook i ustaw Video Mirroring
(Mirroring video) na “On (Włączony)”.
Problem: Obraz jest niestabilny lub miga
Do skorygowania problemu użyj funkcji “Tracking (Śledzenie)”.
Sprawdź informacje na stronie 23.
Zmień ustawienia kolorów monitora komputera.
Problem: Na obrazie pojawia się pionowy migający pas
Wykonaj regulację korzystając z funkcji “Frequency (Czestotliwość)
”. Sprawdź informacje na stronie 23.
Sprawdź i przekonfiguruj tryb wyświetlania karty graficznej, w
celu uzyskania zgodności z produktem. Sprawdź informacje na
stronie 25.
Problem: Obraz nie jest zogniskowany
Wyreguluj ustawienie Pierścieniem regulacji ostrości obiektywu
Polski ...
30
projektora. Sprawdź informacje na stronie 14.
Upewnij się, że ekran projekcji znajduje się w wymaganej
odległości 4,9 do 39,4 stóp (1,5 do 12.0 metrów) od projektora.
Dodatki
Problem: Obraz jest rozciągnięty podczas odtwarzania
DVD 16:9.
Przy domyślnym ustawieniu 4:3, projektor automatycznie
wykrywa format DVD 16:9 i i dopasowuje stosunek rozmiaru
poprzez digitalizację do pełnego ekranu.
Jeżeli obraz wciąż jest rozciągnięty, będzie potrzebna regulacja
stosunku rozmiarów poprzez wykonanie następujących
czynności:
Przy odtwarzaniu DVD w formacie 16:9, wybierz w odtwarzaczu
DVD stosunek rozmiarów obrazu 4:3.
Jeżeli w odtwarzaczu DVD nie można ustawić stosunku rozmia
ru ekranu 4:3, wybierz stosunek rozmiaru ekranu 4:3 w menu
ekranowym.
Problem: Obraz jest odwrócony.
Wybierz “Image (Obraz)” z menu OSD i wyreguluj kierunek
projek cji. patrz strona 22-23 .
Problem: Lampa przepaliła się lub generuje trzaskający
dźwięk
Po osiągnięciu końca czasu działania, lampa przepala się i
może generować trzaskający dźwięk. Po zaistnieniu takich
objawów,projektor nie uruchomi się, dopóki nie zostanie wymieni
ony moduł lampy. Aby wymienić lampę, należy wykonać proce
dury z części “Wymiana lampy”. Patrz strona 32.
Problem: Komunikaty światła LED
Komunikat
Oczekiwanie (Przewód
zasilający wejściowy)
LED zasilania
Red
LED temp
LED lampy
Wolne miganie
Świecenie lampy
Zasilanie włączone
Zasilanie wyłączone
(Chłodzenie))
Szybkie miganie
Błąd (Awaria lampy)
Błąd (Nadmierna
temperatura lampy)
Błąd (Blokada wentylatora)
Szybkie miganie
Błąd (Nadmierna
temperatura projektora.)
Błąd (defekt lampy)
=>Światło włączone
=>Światło wyłączone
31
... Polski
Dodatki
Wymiana lampy
Projektor wykrywa stan żywotności lampy. Wyświetlany jest
komunikat z ostrzeżeniem“Lamp is approaching the end of
its useful life in full power operation. Replacement Suggested!
(Zbliża się koniec użyteczności lampy dla działania z pełną
mocą. Zalecana wymiana!)” Po pojawieniu się tego komunikatu,
należy jak najszybciej wymienić lampę. Prze rozpoczęciem
wymiany lampy, należy odczekać co najmniej 30 minut na jej
ochłodzenie.
1
Ostrzeżenie:
Wnęka na lampę
jest gorąca! Przed
wymianą lampy
należy odczekać na
jej ochłodzenie!
2
3
4
Procedura wymiany lampy:
Ostrzeżenie:
To Aby zmniejszyć
ryzyko osobistych
urazów, nie wolno
dopuścić do
upuszczenia modułu
lampy i nie wolno
dotykać żarówki.
Po upuszczeniu,
żarówka
może pęknąć I
spowodować
obrażenia.
Polski ...
1. Wyłącz zasilanie projektora naciskając przycisk zasilania.
2. Odczekaj na schłodzenie projektora co najmniej 30 minut.
3. Odłącz przewód zasilający.
4. Zdejmij pokrywę.
5. Unieś i zdejmij pokrywę. 
6. Odkręć 3 śruby z modułu lampy.
7. Wyjmij moduł lampy.
Aby wymienić moduł lampy, wykonaj powyższe czynności w
kolejności odwrotnej.
Dodatki
Problem: Komunikaty ostrzegawcze
 Po zbliżeniu się do zakończenia żywotności lampy, zostanie
wyświetlony przez około 10 sekund komunikat “Lamp is
approaching the end of its useful life in full power operation.
Replacement Suggested! (Zbliża się koniec użyteczności lampy dla
działania z pełną mocą. Zalecana wymiana!)”.
 Po przekroczeniu temperatury systemu wyświetlany jest
komunikat “Lamp will automatically turn off soon. (Projektor
przegrzany. Wkrótce nastąpi automatyczne wyłączenie lampy)”.
 Jeżeli uszkodzeniu ulegnie wentylator, zostanie wyświetlony
komunikat “Fan Fail. Lamp will automatically turn off soon.
(Uszkodzonywentylator. Wkrótce nastąpi automatyczne
wyłączenie lampy)”.
33
... Polski
Dodatki
Specyfikacje
Podane poniżej dane techniczne mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. W celu
uzyskania finalnych specyfikacji, należy sprawdzić marketingowe specyfikacje Acer.
Układ elektroniczny oœwietlenia- Technologia Single Chip DLP® Texas Instruments
Lampa
- 200W z możliwoœci wymiany przez użytkownika
Liczba pikseli
- 1280pikseli (w poziomie)X 720 linii (w pionie)
Liczba wyœwietlanych kolorów - 1073,7milionów kolorów
Stosunek kontrastu
- 2500:1 (Całkowicie włączony/Całkowicie wyłączony)
Równomierność
- 90%
Poziom zakłóceń
- 31dB(A) (tryb standardowy)/28dB(A) (ECO mode)
Obiektyw projekcji
- F/2,5~2,8 f=22,29~26,72 Manualny zoom 1,2x
Rozmiar ekranu projekcji (Przek.)- Przekątna 28,7 do 300 cali
Odległość projekcji
- 3,94 do 34,28 stóp (1,2 do 10,45 metrów)
Godność video
- NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL/SECAM oraz zgodność
z HDTV
- Możliwość obsługi Composite video oraz S-Video
Częstotliwość pozioma
- Skanowanie poziome 31,5kHz~100kHz
CzęstotliwoV pionowa
- Odświeżanie pionowe 56Hz~85Hz
Zasilacz
- Uniwersalne wejście prądu zmiennego 100-240V;
Częstotliwo wejścia 50/60Hz
Złącza I/O
-Zasilanie: Gniazdo wejścia zasilania prądem
zmiennym
- Jedno 15-pinowe D-sub dla sygnału VGA
- Jedno wejście HDMI dla cyfrowego wejścia video
- Wejście video:
Jedno wejście Composite video RCA

Jedno wejście S-Video

Jeden zestaw (3 RCA) wejścia component
- USB:Jedno złącze USB
Waga
- 6,0lbs (2,7kg)
Wymiary (S x W x G)
- 11,1 x 4,1 x 10,1 cali (283 x 104 x 256 mm)
o
o
Warunki środowiskowe
- Temperatura pracy: 41~95 F (5~ 35 C)
Wilgotność: 80% maksymalnie (Bez kondensacji)
o
o
- Temperatura przechowywania: -4~140 F (-20~60 C)
Wilgotność: 80% maximum (Bez kondensacji)
Normy prawne
- FCC Class B, CE Class B, VCCI-II, UL, cUL, TUV-GS,
C-tick, PSB, PSE, CB Report, CCC
Polski ...
34
Dodatki
Tryby zgodności
Tryb
Rozdzielczość
Częstotliwość Częstotliwość
pionowa (Hz) pozioma (kHz)
Analogowy VGA - Sygnał komputera
VGA
640 x 480
60
31,50
640 x 480
72
37,90
640 x 480
75
37,50
720 x 400
70
31,50
800 x 600
56
35,20
800 x 600
60
37,90
800 x 600
72
48,10
800 x 600
75
46,90
1024 x 768
60
48,40
1024 x 768
70
56,50
1024 x 768
75
60,00
1024 x 768
85
68,70
1152 x 864
70
63,80
1280 x 1024
60
63,98
1280 x 1024
75
79,98
QuadVGA
1280 x 960
60
59,70
SXGA+
1400 x 1050
60
63,98
SVGA
XGA
SXGA
MAC
1152 x 870
75,06
68,68
MAC G4
640 x 480
60
31,35
i Mac DV
1024 x 768
75
60,00
Analogowy VGA - Taktowanie Extended Wide
1280 x 720
60
45,00
1280 x 800
60
49,702
1360 x 768
60
47,72
1440 x 900
60
55,935
640 x 480
60
31,50
720 x 400
70
31,50
800 x 600
56
35,20
800 x 600
60
37,90
800 x 600
72
48,10
800 x 600
75
46,90
Cyfrowy HDMI - Sygnał komputera
VGA
SVGA
35
... Polski
Dodatki
Częstotliwość Częstotliwość
pionowa (Hz) pozioma (kHz)
Tryb
Rozdzielczość
XGA
1024 x 768
60
48,40
1024 x 768
70
56,50
1024 x 768
75
60,00
1152 x 864
70
63,80
1280 x 1024
60
63,98
1280 x 1024
75
79,98
QuadVGA
1280 x 960
60
59,70
SXGA+(Compressed)
1400 x 1050
60
63,98
1280 x 800
60
49,702
1440 x 900
60
55,935
SVGA(Compressed)
Cyfrowy HDMI - Taktowanie Extended Wide
Cyfrowy HDMI - Sygnał video
480i
704 x 480
59,94(29,97)
15,73
480p
704 x 480
59,94
31,47
576i
720 x 576
50(25)
15,63
576p
720 x 576
50
31,25
720p
1280 x 720
60
45,00
720p
1280 x 720
50
37,50
1080i
1920 x 1080
60(30)
33,75
Component - Analogowy
Polski ...
36
480i
704 x 480
59,94(29,97)
15,73
480p
704 x 480
59,94
31,47
576i
720 x 576
50(25)
15,63
576p
720 x 576
50
31,25
720p
1280 x 720
60
45,00
720p
1280 x 720
50
37,50
1080i
1920 x 1080
60(30)
33,75
Dodatki
Przepisy i uwagi dotyczące
bezpieczeństwa
Dodatek ten zawiera listę ogólnych uwag dotyczących projektora Acer.
Uwaga FCC
Urządzenie to zostało poddane testom, które określiły, że spełnia wymagania
dla urządzeń cyfrowych klasy B określone przez Część 15 przepisów FCC.
Ograniczenia te zostały ustanowione w celu zapewnienia właściwej ochrony w
odniesieniu do szkodliwych zakłóceń w instalacjach domowych. Urządzenie
to generuje, wykorzystuje i może emitować energię częstotliwości radiowych
i jeśli nie zostanie zainstalowane zgodnie z instrukcjami, może powodować
szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej.
Jednakże, nie można zagwarantować, że zakłócenia nie wystąpią w określonej
instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje uciążliwe zakłócenia odbioru radia i
telewizji, co można sprawdzić włączając i wyłączając odbiornik telewizyjny i
radiowy, użytkownik może podjąć próbę usunięcia zakłóceń w następujący
sposób:
• Zmianę kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazda zasilania w innym obwodzie
niż ten, do którego jest podłączony odbiornik.
• Konsultację ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w
celu uzyskania pomocy.
Uwaga: Kable ekranowane
W celu zachowania zgodności z przepisami FCC, wszystkie połączenia z
innymi urządzeniami komputerowymi muszą być wykonywane z użyciem
kabli ekranowanych.
Ostrzeżenie
Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia udzielonego
przez producenta, mogą spowodować pozbawienia użytkownika prawa do
użytkowania tego komputera, udzielanego przez Federal Communications
Commission (Federalna Komisja d/s Komunikacji).
37
... Polski
Dodatki
Warunki działania
To urządzenie jest zgodne z Częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega
następującym dwóm warunkom:
1. urządzenie to nie może powodować zakłóceń, orazd
2. urządzenie to musi akceptować dowolne odbierane zakłócenia,
włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niewłaściwe
działanie.
Notice: Canadian users
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Remarque à l’intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Deklaracja zgodności dla krajów Unii Europejskiej
Niniejszym, firm Acer deklaruje, że ten projektor Acer jest zgodny z istotnymi
wymaganiami i innymi ważnymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
(Prosimy o odwiedzenie strony http:// global.acer.com.)
Соответствует сертификатам, обязательным в РФ
Polski ...
38
Dodatki
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
Należy uważnie przeczytać tę instrukcję. Należy zachować ją do
wykorzystania w przyszłości.
1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji oznaczonych
na produkcie.
2. Przed czyszczeniem należy odłączyć ten produkt od zasilania.
Nie należy stosować środków czystości w płynie lub w aerozolu.
Czyszczenie należy wykonywać szmatką zwilżoną w wodzie.
3. Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody.
4. Nie należy umieszczać tego produktu na niestabilnych wózkach,
stojakach lub stołach. Jeśli produkt upadnie, może spowodować
poważne obrażenia.
5. Produkt ten powinien być zasilany jednym typem zasilania,
wskazanym na etykiecie z oznaczeniami. Przy braku pewności, co do
typu dostępnego zasilania należy skontaktować się z dostawcą lub z
lokalnym zakładem energetycznym.
6. Nie wolno umieszczać na przewodzie zasilającym żadnych
elementów. Nie wolno umieszczać tego produktu w miejscach, gdzie
przewód zasilający może być nadeptywany przez ludzi.
7. Nigdy nie wolno wpychać do produktu żadnych obiektów poprzez
szczeliny wentylacyjne, ponieważ mogą one dotknąć do miejsc
znajdujących się pod wysokim napięciem i spowodować pożar lub
porażenie prądem elektrycznym. Nigdy nie wolno narażać produktu
na przedostanie się do jego wnętrza jakichkolwiek płynów.
8. Nie wolno próbować naprawiać tego produktu samodzielnie,
ponieważ otwieranie lub zdejmowanie pokryw, może narazić na
kontakt z miejscami będącymi pod wysokim napięciem lub na
inne niebezpieczeństwa. Wszelkie naprawy należy powierzyć
wykwalifikowanemu personelowi serwisu.
9. Produkt należy odłączyć od gniazda ściennego i powierzyć naprawę
wykwalifikowanemu personelowi serwisu, w następujących
sytuacjach:
a. Po uszkodzeniu lub przetarciu przewodu zasilającego lub wtyki.
b. Po przedostaniu się do produktu płynów.
c. Po wystawieniu produktu na działanie deszczu lub wody.
d. Jeżeli produkt nie działa normalnie, mimo stosowania się
do instrukcji działania. Należy regulować tylko te elementy
sterowania wymienione w instrukcjach działania, ponieważ
nieprawidłowa regulacja innych elementów sterowania może
spowodować uszkodzenie i często może wymagać dodatkowej
pracy wykwalifikowanego technika w celu odtworzenia
normalnego stanu produktu.
e. Jeśli produkt został upuszczony lub zniszczona została jego
obudowa. Jeśli produkt wykazuje wyraźne oznaki zmiany
jakości działania, co oznacza konieczność wykonania naprawy.
10. Aby uniknąć niebezpieczeństwa przypadkowego porażenia prądem
elektrycznym, adapter prądu zmiennego należy używać tylko wtedy,
gdy ścienne gniazdo zasilania jest prawidłowo uziemione.
39
... Polski
Download PDF

advertising