Acer | P1341W | Acer P1341W User Manual

Projektor Acer
Seria X1140/X1140A/
X1240/X1340W
Podręcznik użytkownika
Copyright © 2012. Acer Incorporated.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1140/X1140A/X1240/X1340W
Wydanie oryginalne: 4/2012
Informacje zawarte w tej publikacji mogą okresowo ulegać zmianom bez obowiązku powiadamiania
kogokolwiek o wprowadzeniu takiej poprawki bądź zmiany. Takie zmiany zostaną zamieszczone w
nowych wydaniach tego podręcznika lub w dokumentach i publikacjach uzupełniających. Firma nie
udziela rękojmi ani gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości
niniejszego podręcznika, a w szczególności odrzuca roszczenia domniemanych gwaracji
dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.
W przewidzianym miejscu poniżej należy zapisać oznaczenie modelu, numer seryjny, datę zakupu
oraz miejsce zakupu. Numer seryjny oraz oznaczenie modelu znajdują się na etykiecie
przymocowanej do komputera. Wszelka korespondencja dotycząca komputera powinna zawierać
informacje o numerze seryjnym, oznaczeniu modelu oraz zakupie.
Zabronione jest kopiowanie jakiejkolwiek części niniejszej publikacji, przechowywanie w systemach
wyszukiwania informacji lub przekazywanie w jakiejkolwiek formie, zarówno elektronicznej, jak i
mechanicznej, kserokopii lub innej formie zapisu bez uprzedniej pisemnej zgody Acer Incorporated.
Projektor Acer X1140/X1140A/X1240/X1340W
Oznaczenie modelu: ______________________________
Numer seryjny: __________________________________
Data zakupu:
___________________________________
Miejsce zakupu: __________________________________
Acer oraz logo Acer to zastrzeżone znaki towarowe Acer Incorporated. Nazwy lub znaki towarowe
produktów innych firm zostały wykorzystane wyłącznie do celów identyfikacji i należą one do
odpowiednich firm.
iii
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa i wygodnego
użytkowania
Przeczytaj uważnie podane instrukcje. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w
przyszłości. Należy stosować się do wszystkich instrukcji oznaczonych na
produkcie.
Przed czyszczeniem produkt należy wyłączyć.
Przed czyszczeniem produkt ten należy odłączyć od gniazda ściennego. Nie należy
używać środków czyszczących w płynie lub w aerozolu. Czyszczenie należy
wykonywać zwilżoną szmatką.
Ostrzeżenie dotyczące podłączania jako urządzenie
odłączalne
Podczas podłączania urządzenia do zewnętrznego urządzenia zasilania należy
przestrzegać następujących wskazówek:
•
•
•
Przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazda sieci prądu zmiennego
na leży zainstalować zasilacz.
Przed odłączeniem zasilacza od projektora należy odłączyć przewód
zasilający.
Jeśli system posiada wiele źródeł zasilania, odłącz zasilanie od systemu
poprzez odłączenie wszystkich przewodów zasilających od zasilaczy.
Ostrzeżenie dotyczące dostępności
Upewnij się, że gniazdo zasilania do którego podłączany jest przewód zasilający jest
łatwo dostępne i położone jak najbliżej operatora. Aby odłączyć zasilanie od
urządzenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania prądem
elektrycznym.
Ostrzeżenie!
•
•
•
Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody.
Nie nalezy umieszczać tego produktu na niestabilnym wózku, podstawie lub
stole. Upadek produktu może spowodować jego poważne uszkodzenie.
Szczeliny i otwory służą do wentylacji i mają zapewnić prawidłowe działanie
produktu i chronić go przed przegrzaniem. Nie należy ich blokować lub
przykrywać. Nigdy nie należy blokować szczelin wentylacyjnych poprzez
umieszczanie produktu na łóżku, sofie lub innej podobnej powierzchni.
Nigdy nie należy umieszczać tego produktu obok lub nad grzejnikiem lub miernikiem
ciepła lub w zabudowie, jeśli nie zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja.
•
Nigdy nie należy wpychać jakichkolwiek obiektów do tego produktu przez
szczeliny obudowy, ponieważ mogą one dotknąć do niebezpiecznych punktów
będących pod napięciem lub spowodować zwarcie części, a w rezultacie pożar
lub porażenie prądem elektrycznym. Nigdy nie należy dopuszczać do
przedostania się do produktu jakichkolwiek płynów.
iv
•
•
Aby uniknąć zniszczenia komponentów wewnętrznych i zabezpieczyć przed
wyciekiem baterii, nie należy umieszczać produktu na drgającej powierzchni.
Nigdy nie należy używać podczas uprawiania sportu, ćwiczeń lub w innym
otoczeniu narażonym na wibracje, które mogą spowodować nieoczekiwane
zwarcie lub uszkodzenie urządzeń obrotowych, lampy.
Korzystanie z zasilania energią elektryczną
•
•
•
•
•
Ten produkt powinien być zasilany przy użyciu parametrów zasilania
wskazanych na etykiecie. Przy braku pewności, co do parametrów dostępnego
w danej okolicy sieci zasilającej należy sprawdzić te informacje u dostawcy lub
w lokalnym zakładzie energetycznym.
Nie należy kłaść na przewodzie zasilającym żadnych przedmiotów. Nie należy
umieszczać tego produktu w miejscu, gdzie może być nadeptywany przez
przechodzące osoby.
Jesli z tym produktem używany jest przedłużacz, należy sprawdzić, czy łączny
amperaż urządzeń połączonych do przedłużacza nie przekracza amperażu
przedłużacza. Należy również sprawdzić, czy łączny amperaż wszystkich
produktów połączonych do gniazda ściennego nie przekraczać wartości
znamionowej bezpiecznika.
Nie należy przeciążać gniazda zasilania, listwy zasilającej lub odbiornika
poprzez podłączanie zbyt wielu urządzeń. Całkowite obciążenie systemu nie
może przekraczać 80% wartości znamionowej obciążenia obwodu. Jeśli
używane są listwy zasilające, obciążenie nie powinno przekraczać 80%
wartości znamionowej prądu na wejściu listwy zasilającej.
Ten produkt adapter prądu zmiennego jest wyposażony w trzy-przewodową
wtyczkę z uziemieniem. Wtyczka ta pasuje do gniazd zasilania z uziemieniem.
Przed podłączeniem wtyczki zasilania należy upewnić się, że gniazdo zasilania
jest prawidłowo uziemione. Nie należy podłączać wtyczki do nieuziemionego
gniazda zasilania. Szczegółowe informacje można uzyskać u elektryka.
Ostrzeżenie! Kołek uziemienia pełni funkcję ochronną. Używanie gniazda
zasilania, bez prawidłowego uziemienia, może spowodować porażenie
prądem elektrycznym i/lub obrażenia.
Uwaga: Kołek uziemienia zapewnia także dobre zabezpieczenie przed
zakłóceniami wytwarzanymi przez pobliskie urządzenia elektryczne, które
mogą wpływać na wydajność tego produktu.
•
Produkt ten można używać wyłącznie z dostarczonym przewodem zasilającym.
Jeśli potrzebna jest wymiana przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy
nowy przewód spełnia następujące wymagania: typ odłączalny, wymieniony na
liście UL, z certyfikatem CSA, aprobata VDE lub jej ekwiwalent, maksymalna
długość 4,5 metra (14,76 stóp).
v
Naprawa produktu
Nie należy naprawiać tego produktu samodzielnie, ponieważ otwieranie lub
zdejmowanie pokryw może spowodować porażenie poprzez dotknięcie do
niebezpiecznych punktów będących pod napięciem. Wszelkie naprawy należy
powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisu.
Produkt ten należy odłączyć od ściennego gniazda zasilania i powierzyć jego
naprawę wykwalifikowanemu personelowi serwisu, gdy:
•
•
•
•
•
•
przewód zasilający zostanie uszkodzony, przecięty lub zapieczony
do produktu został wylany płyn
produkt został wystawiony na działanie deszczu lub wody
produkt został upuszczony lub uszkodzona została jego obudowa
produkt wykazuje wyraźne oznaki zmiany wydajności, co oznacza potrzebę
naprawy
produkt nie działa normalnie, mimo stosowania się do instrukcji działania
Uwaga: Należy regulować tylko te parametry, które są wymienione w
instrukcjach działania, ponieważ nieprawidłowa regulacja innych
parametrów może spowodować uszkodzenie i często wymaga dużego
nakładu pracy wykwalifikowanego technika serwisu, w celu przywrócenia
normalnego działania produktu.
Ostrzeżenie! Ze względów bezpieczeństwa w czasie dodawania lub zmiany
komponentów, nie należy używać niezgodnych części. Skontaktuj się ze
sprzedawcą w celu uzyskania informacji o możliwościach zakupu.
Urządzenie i jego elementy jego rozbudowy, mogą zawierać małe części. Należy je
trzymać poza zasięgiem małych dzieci.
Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa
•
•
•
•
Nie wolno zaglądać w obiektyw projektora, gdy jest włączona lampa. Jasne
światło może spowodować obrażenia oczu.
Najpierw należy włączyć projektor, a następnie źródła sygnałów.
Nie należy umieszczać tego produktu w następujących miejscach:
•
Słabo wentylowane lub zamknięte miejsca. Należy zachować odległość co najmniej
50 cm od ścian i zapewnić swobodny przepływ powietrza dookoła projektora.
•
Miejsca z nadmiernie wysoką temperaturą, takie jak wnętrze samochodu przy
zamkniętych wszystkich oknach.
•
Miejsca z nadmierną wilgotnością, zapyleniem lub dymem papierosowym, co może
spowodować zanieczyszczenie komponentów optycznych, skrócenie żywotności i
przyciemnienie obrazu.
•
Miejsca w pobliżu alarmów pożarowych.
•
Miejsca z temperaturą otoczenia powyżej 40 ºC/104 ºF.
•
Miejsca o wyskości nad poziomem morza przekraczającej 10000 stóp.
Jeśli pojawią się nieprawidłowości związane z działaniem projektora należy go
natychmiast odłączyć. Nie należy używać projektora, po zauważeniu
wydobywającego się z niego dymu, dziwnego dźwięku lub zapachu. Dalsze
używanie może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. W
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
takim przypadku, należy go jak najszybciej odłączyć od zasilania i
skontaktować się z dostawcą.
Nie należy dłużej używać tego produktu, ponieważ może to spowodować jego
rozerwanie lub upadek. W takim przypadku należy skontaktować się z
dostawcą w celu sprawdzenia.
Nie należy narażać obiektywu projektora na działanie słońca. Może to
spowodować pożar.
Po wyłączeniu projektora, a przed odłączeniem zasilania należy upewnić się,
że zakończony został cykl chłodzenia.
Nie należy gwałtownie odłączać zasilania lub odłączać projektor od zasilania
podczas działania. Przed wyłączeniem zasilania, najlepiej jest zaczekać na
zatrzymanie wentylatora.
Nie należy dotykać kratki wylotu powietrza i płyty dolnej, która może się
nagrzewać.
Jeśli używany jest filtr powietrza należy go często czyścić. Wzrost temperatury
wewnątrz urządzenia może spowodować uszkodzenie, gdy filtr/szczeliny
wentylacyjne są zablokowane przez brud lub pył.
Nie należy zaglądać do wylotu powietrza podczas działania projektora. Może to
spowodować obrażenia oczu.
Po włączeniu projektora, należy zawsze otwierać zamknięcie obiektywu lub
zdejmować nasadkę obiektywu.
Podczas działania projektora nie należy zasłaniać jego obiektywu żadnymi
obiektami, ponieważ może to spowodować rozgrzanie i zdeformowanie
obiektu, a nawet pożar. Aby tymczasowo wyłączyć lampę, naciśnij HIDE
(UKRYJ) na pilocie zdalnego sterowania.
Podczas działania lampa bardzo silnie nagrzewa się. Przed odłączeniem
zespołu lampy w celu jego wymiany należy zaczekać około 45 minut na
ochłodzenie projektora.
Nie należy używać lampy dłużej niż wynosi jej znamionowa żywotność.
Dłuższe używanie lampy może czasami spowodować jej pęknięcie.
Nigdy nie należy wymieniać zespołu lampy lub komponentów elektronicznych,
dopóki projektor nie zostanie odłączony.
Ten produkt może sam automatyczne wykrywać cykl żywotności lampy. Po
wyświetleniu komunikatu z ostrzeżeniem należy wymienić lampę.
Podczas wymiany lampy należy zaczekać na ochłodzenie urządzenia i
zastosować się do wszystkich instrukcji wymiany.
Po wymianie modułu lampy, wyzeruj funkcję "Reset godzin lampy" w menu
ekranowym "Zarządzanie".
Nie należy próbować demontować tego projektora. Wewnątrz znajdują się
części pod niebezpiecznym, wysokim napięciem, które mogą spowodować
obrażenia. Jedynym elementem, który może zostać wymieniony przez
użytkownika jest lampa, która posiada własną zdejmowaną pokrywę. Naprawy
należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisu.
Nie należy ustawiać tego projektora pionowo. Może to spowodować jego
przewrócenie, a w następstwie obrażenia lub uszkodzenia.
Ten produkt może wyświetlać odwrócone obrazy dla instalacji przy montażu
sufitowym. Do montażu sufitowego projektora należy stosować wyłącznie
zestaw acer i po wykonaniu sprawdzić prawidłowość instalacji.
vii
Ostrzeżenia dotyczące słuchania
W celu ochrony słuchu należy stosować się do następujących instrukcji.
•
•
•
•
•
Głośność należy zwiększać stopniowo, aż do osiągnięcia wyraźnego o komfortowego
słyszenia.
Nie należy zwiększać poziomu głośności po wyregulowaniu go do poziomu
akceptowanego przez uszy.
Nie należy zbyt długo słuchać muzyki przy wysokiej głośności.
Nie należy zwiększać głosności w celu zagłuszenia hałasu z otoczenia.
Głośność należy zmniejszyć jeśli słychać ludzi w pobliżu.
Instrukcje dotyczące usuwania
Po zużyciu nie należy usuwać tego urządzenia elektronicznego ze śmieciami
domowymi. Aby zminimalizować zanieczyszczenie i zapewnić maksymalną ochronę
środowiska należy stosować recykling. Dalsze informacje dotyczące przepisów
WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment), można uzyskać pod
adresem http://www.acer-group.com/public/Sustainabilty/sustainability01.htm
Porady dotyczące rtęci
Dla projektorów lub produktów elektronicznych, zawierających monitora lub
wyświetlacz LCD/CRT:
Lampa(y) wewnątrz tego produktu zawiera rtęć i powinna zostać poddana
recyklingowi lub usunięta w sposób zgodny z prawem lokalnym, stanowym lub
federalnym. Dalsze informacje można uzyskać w organizacji Electronic Industries
Alliance pod adresem www.eiae.org. Specyficzne instrukcje dotyczące usuwania
lampy, można uzyskać pod adresem www.lamprecycle.org
viii
Na początek
Uwagi dotyczące użytkowania
Należy:
•
•
Przed czyszczeniem produkt należy wyłączyć.
•
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas należy odłączyć go od
gniazda prądu zmiennego.
Do czyszczenia obudowy wyświetlacza należy stosować miękką szmatkę
zwilżoną w łagodnym detergencie.
Nie wolno:
•
•
•
Blokować szczelin i otworów wentylacyjnych urządzenia.
Stosować do czyszczenia urządzenia środków czyszczących o własnościach
ściernych, wosków lub rozpuszczalników.
Używać produktu w następujących warunkach:
•
•
•
•
W miejscach ekstremalnie gorących, zimnych lub wilgotnych.
W miejscach, w których może wystąpić nadmierne zapylenie i zabrudzenie.
W pobliżu jakichkolwiek urządzeń, które generują silne pole magnetyczne.
Umieszczać w bezpośrednim świetle słonecznym.
Środki ostrożności
Dla maksymalnego wydłużenia żywotności urządzenia, należy stosować się do
wszystkich ostrzeżeń, środków ostrożności i zaleceń konserwacyjnych, wskazanych
w tym podręczniku.
Ostrzeżenie:
•
•
Po włączeniu projektora nie wolno zaglądać w jego obiektyw. Jasne światło może
spowodować obrażenia oczu.
W celu zmniejszenia zagrożenia pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy
narażać tego produktu na oddziaływanie deszczu lub wilgoci.
•
Nie należy otwierać, ani rozmontowywać produktu, gdyż może to spowodować porażenie
prądem elektrycznym.
•
Podczas wymiany lampy należy zaczekać na ochłodzenie urządzenia i zastosować się do
wszystkich instrukcji wymiany.
•
Produkt ten może sam automatyczne wykrywać cykl żywotności lampy. Po wyświetleniu
komunikatów z ostrzeżeniem należy wymienić lampę.
•
Po wymianie modułu lampy należy wyzerować funkcję "Reset godzin lampy" w menu
ekranowym "Zarządzanie".
•
Po wyłączeniu projektora, przed odłączeniem zasilania należy upewnić się, że zakończony
został cykl chłodzenia.
•
•
•
Najpierw należy włączać projektor, a następnie źródła sygnałów.
Nie należy zakładać pokrywy obiektywu podczas działania projektora.
Po osiągnięciu przez lampę końca żywotności, może się ona przepalić generując wysoki,
trzaskający dźwięk. W takim przypadku, projektor nie włączy się dopóki nie zostanie
wymieniona lampa. Aby wymienić lampę należy wykonać procedury wymienione w części
"Wymiana lampy".
Na początek
iii
viii
Uwagi dotyczące użytkowania
viii
Środki ostrożności
viii
Wprowadzenie
1
Właściwości produktu
1
Omówienie zawartości opakowania
2
Omówienie projektora
3
Widok projektora
3
Panel sterowania
4
Układ pilota zdalnego sterowania
5
Wprowadzenie
7
Podłączanie projektora
7
Włączanie/wyłączanie projektora
8
Włączanie projektora
8
Wyłączanie projektora
9
Regulacja projektowanego obrazu
10
Regulacja wysokości projektowanego obrazu
10
Jak zoptymalizować rozmiar obrazu i odległość
11
Jak uzyskać preferowany rozmiar obrazu
poprzez regulację odległości i powiększenia
13
Elementy sterowania użytkownika
15
Menu Instalacja
15
Acer Empowering Technology
16
Menu ekranowe (OSD)
17
Kolor
18
Obraz
20
Ustawienie
22
Zarządzanie
25
Audio
26
3D
27
Język
28
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i wygodnego
użytkowania
Dodatki
29
Rozwiązywanie problemów
29
Definicje LED i alarmów
33
Wymiana lampy
34
Instalacja przy montażu sufitowym
35
Specyfikacje
38
Tryby zgodności
40
Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa
42
1
Właściwości produktu
Przedstawianym produktem jest projektor single-chip DLP®. Wśród wyróżniających
go właściwości można wymienić:
•
Technologia DLP®
•
X1140/X1140A: Oryginalna rozdzielczość 800 x 600 SVGAObsługiwany
współczynnik proporcji
Automat. / 4:3 / 16:9
X1240:
Oryginalna rozdzielczość 1024 x 768 XGA
Obsługiwany współczynnik proporcji Automat. / 4:3 / 16:9
X1340W: Oryginalna rozdzielczość 1280 x 800 WXGAObsługiwany
współczynnik proporcji
Automat./ Pełny / 4:3 /16:9 / L.Box
•
Technologia Acer ColorBoost zapewnia żywe kolory do wyświetlania, żywych
naturalnie wyglądających obrazów
•
Wysoka jasność i współczynnik kontrastu
•
Uniwersalne tryby wyświetlania (Jasny, Prezentacja, Stand., Video, Obraz,
Gra, Edukacja, Użytk.), zapewniają optymalne działanie w każdej sytuacji
•
Zgodność z NTSC / PAL / SECAM i obsługa HDTV (720p, 1080i, 1080p)
•
Niskie zużycie energii i tryb ekonomiczny (ECO), wydłużający żywotność lampy
•
Funkcje Dynamiczny czarny / Ekstremalne przyciemnienie, pomagają w
zmniejszeniu zużycia energii lampy i wydłużeniu żywotności lampy
Dynamiczny czarny: Po włączeniu, projektor dynamicznie reguluje zużycie
energii lampy, według jasności wyświetlanego obrazu. Przy projekcji
ciemniejszych obrazów, zostanie zmniejszone zużycie energii i zwiększony
kontrast obrazu.
Ekstremalne przyciemnienie: Projektor zmniejszy zużycie energii lampy do
70%, jeśli przez 5 sekund nie zostanie wykryty sygnał wejścia.
•
Acer EcoProjection Technology udostępnia Inteligentne zarządzanie
zasilaniem i poprawianie efektywności fizycznej
•
Przycisk Empowering Key uaktywnia narzędzia Acer Empowering Technology,
ułatwiające regulację ustawień
•
Zaawansowana korekcja keystone zapewnia optymalne prezentacje
•
Wielojęzyczne menu ekranowe (OSD)
•
Obiektyw projekcji z ręcznym ustawianiem ostrości/powiększaniem
•
Zoom cyfrowy 2X i funkcja pan (panorama)
•
Zgodność z systemami operacyjnymi Microsoft® Windows® 2000, XP, 7,
Vista®, Macintosh
Polski
Wprowadzenie
Polski
2
Omówienie zawartości opakowania
Ten projektor jest dostarczany ze wszystkimi, wskazanymi poniżej elementami.
Należy sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne. W przypadku stwierdzenia, że
brakuje jakichkolwiek elementów należy bezzwłocznie skontaktować się z dostawcą.
Projektor
Przewód zasilający
Kabel VGA
Acer Projector
Security Card
Acer Projector
This CD contains
• User’s manual
• Quick Start Guide
• Acrobat® Reader®
www.acer.com
ENTER
BACK
PgUp
PgDn
SD/USB A HDMI/DVI LAN/WiFi
Karta zabezpieczenia
USBB
Podręcznik użytkownika
(CD-ROM)
Pilot zdalnego sterowania
2 x baterie
Torba do przenoszenia
(opcjonalne)
Quick Start Guide
Instrukcja szybkiego
uruchomienia
Filtr przeciwkurzowy
(opcjonalne)
3
Polski
Omówienie projektora
Widok projektora
Strona przednia/górna
4
1
5
6
2
7
3
#
Opis
#
Opis
1
Panel sterowania
5
Pierścień zoom
2
Obiektyw projekcji
6
Pierścień ostrości
3
Pokrętło regulacji nachylenia
7
Odbiornik pilota zdalnego sterowania
4
Przycisk zasilania i wskaźnik LED
zasilania
Strona tylna
(X1140)
(X1140A/X1240/X1340W)
1
2
3
8
#
4
5
1
6
7
7
Opis
3
6
9
#
Opis
1
Złącze USB
6
Złącze wejścia audio
Złącze wyjścia audio
2
Złącze pętli wyjścia monitora
7
Pokrętło regulacji nachylenia
3
Złącze analogowego sygnału RGB/
HDTV/wejścia sygnału wideo
Component
8
Gniazdo zasilania
4
Złącze RS232
9
Port blokady Kensington™
5
Złącze wejścia S-Video
Złącze wejścia Composite video
Polski
4
Panel sterowania
1
7
2
3
4
8
9
5
6
10
3
#
Funkcja
Opis
1
LAMP (LAMPA)
Wskaźnik LED lampy
2
Wskaźnik LED zasilania
Sprawdź część "Włączanie/wyłączanie
projektora".
3
Keystone
Regulacja zniekształceń obrazu
spowodowanych nachyleniem projektora (±40
stopni).
4
RESYNC
(RESYNCHRONIZACJA)
Automatyczna synchronizacja projektora ze
źródłem wejścia.
5
MENU
Aby uruchomić menu OSD (menu ekranowe),
powrócić do poprzedniej czynności dla
operacji w menu OSD lub zakończyć menu
OSD.
6
Przycisk zasilania
Sprawdź część "Włączanie/wyłączanie
projektora".
7
TEMP (TEMPERATURA)
Wskaźnik LED temperatury
8
SOURCE (źRÓDŁO)
Aby wybrać RGB, Component, S-Video,
Composite oraz HDTV.
9
Cztery kierunkowe przyciski
wyboru
Wybierz elementy lub wykonaj regulacje
wybranych elementów.
10 Empowering key
Unikalne funkcje Acer: eView, eTimer,
ePower Management, e3D.
5
ENTER
BACK
PgUp
PgDn
SD/USB A HDMI/DVI LAN/WiFi
#
1
2
3
4
5
Funkcja
POWER (Zasilanie)
ASPECT RATIO (Współ.
proporcji)
ZOOM (Powiększenie)
RESYNC
(RESYNCHRONIZACJA)
Keystone
USBB
Opis
Sprawdź część "Włączanie/wyłączanie projektora".
Wybór wymaganego współczynnika proporcji.
Powiększenie lub zmniejszenie wyświetlanego
obrazu projektora.
Automatyczna synchronizacja projektora ze źródłem
wejścia.
Regulacja zniekształceń obrazu spowodowanych
nachyleniem projektora (±40 stopni).
Cztery kierunkowe Wybierz elementy lub wykonaj regulacje wybranych
przyciski wyboru
elementów.
6
KeyPad 0~9
7
VGA
8
COMPONENT
9
S-Video
10 HDMI™;
HDMI™/DVI
11 Nadajnik podczerwieni
12 Empowering key
13 FREEZE (ZATRZYMAJ)
Naciśnij "0~9", aby wprowadzić hasło w opcji
"Ustawienie" > "Zabezpiecz." menu OSD.
Do zmiany źródła na VGA. To złącze obsługuje
analogowe sygnały RGB, YPbPr (480p/576p/720p/
1080i/1080p), oraz YCbCr (480i/576i).
(Brak funkcji)
Do zmiany źródła na S-Video.
(Brak funkcji)
Wysyła sygnały do projektora.
Unikalne funkcje Acer: eView, eTimer, ePower
Management, e3D.
Wstrzymanie obrazu na ekranie.
Polski
Układ pilota zdalnego sterowania
Polski
6
#
Funkcja
14 HIDE (Ukryj)
Opis
Naciśnij "HIDE (UKRYJ)" w celu ukrycia obrazu,
naciśnij ponownie w celu wyświetlenia obrazu.
15 SOURCE (źRÓDŁO)
Naciśnij "źRÓDŁO", aby wybrać źródła, RGB,
Component, S-Video, Composite, HDTV.
Naciśnij "MENU", aby uruchomić menu OSD (menu
ekranowe), powrócić do poprzedniej czynności dla
operacji w menu OSD lub zakończyć menu OSD.
Wyłącznie dla trybu komputera. Użyj tego przycisku
do wybrania następnej lub poprzedniej strony. Ta
funkcja jest dostępna wyłącznie po połączeniu z
komputerem poprzez kabel USB.
Do zmiany źródła na COMPOSITE VIDEO.
Włączanie/wyłączanie głośności dźwięku.
(Brak funkcji)
16 MENU
17 PgUp/PgDn
18 VIDEO
19 WYCISZENIE
20 WIRELESS
(Bezprzewodowa);
LAN/WiFi
21
Przewiń
Odtw./Pauza
Zatrz.
Szybko do przodu
22 SD/USB A
23 USB B
(Brak funkcji)
(Brak funkcji)
(Brak funkcji)
(X1140/X1140A/X1240)
(X1340W)
VZ.JDW00.001
7
Polski
Wprowadzenie
Podłączanie projektora
VGA
USB
RS232
5
Wyświetlacz
D-Sub
Odtwarzacz DVD,
przystawka
multimedialna,
odbiornik HDTV
Wyjście Video/SVideo
2
Y
W R
R B G
5
6
9
D-Sub
RS232
4
R B G
8
7
USB
1
Głośniki
3
2
D-Sub
D-Sub
Y
HDTV adapter
RS232
5
#
1
Opis
#
Opis
Przewód zasilający
6
Kabel S-Video
2
Kabel VGA
7
Kabel RS232
3
Adapter VGA do component video/
HDTV
8
Kabel USB
4
Kabel Composite video
9
3 kable RCA component
5
Kabel audio
Uwaga: Aby zapewnić prawidłowe działanie projektora z komputerem
należy sprawdzić czy tryb taktowania wyświetlania jest zgodny z
projektorem.
Polski
8
Włączanie/wyłączanie projektora
Włączanie projektora
1
Upewnij się, że jest prawidłowo podłączony przewód zasilający i kabel
sygnałowy. Wskaźnik LED zasilania zacznie świecić czerwonym światłem.
2
Włącz projektor naciskając przycisk
(POWER [Zasilanie]) w panelu
sterowania, wskaźnik LED zasilania zmieni kolor na niebieski.
3
Włącz źródło (komputer, notebook, odtwarzacz video player, itp.).
Projektor automatycznie wykryje źródło sygnału.
•
Jeśli na wyświetlaczu pokaże się komunikat "Brak sygnału" upewnij się,
że są prawidłowo podłączone kable sygnałowe.
•
Przy jednoczesnym podłączeniu do wielu źródeł, użyj przycisku
"SOURCE" w panelu sterowania lub na pilocie zdalnego sterowania albo
przycisku bezpośredniego wyboru źródła na pilocie zdalnego sterowania
w celu przełączenia pomiędzy wejściami.
1&2
9
1
Aby wyłaczyć projektor, naciśnij przycisk zasilania. Pojawi się ten
komunikat:
"Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby dokończyć proces
wyłączania."
Ponownie naciśnij przycisk zasilania.
2
Wskaźnik LED zasilania zmieni kolor na stały czerwony, wskazując tryb
oczekiwania.
3
Można teraz bezpiecznie odłączyć przewód zasilający.
Po wybraniu Natychm. wznowienie:
1
Po wyłączeniu projektora wskaźnik LED zasilania zmieni kolor na
CZERWONY i zacznie szybko migać, a wentylator(y) będzie(ą)
kontynuował(y) pracę przez około 2 minuty, aby zapewnić prawidłowe
chłodzenie systemu.
2
Dopóki jest podłączony przewód zasilający, można nacisnąć przycisk
zasilania, aby podczas 2-minutowego procesu zamykania natychmiast
włączyć ponownie projektor.
3
Po zakończeniu przez system chłodzenia, zatrzymane zostanie miganie
wskaźnika LED zasilania i zacznie on świecić stałym światłem czerwonym
wskazując tryb wstrzymania.
4
Teraz można bezpiecznie odłączyć przewód zasilający.
Wskaźniki ostrzeżeń:
•
"Przegrzanie wentylatora. Lampa Wkrótce wyłączy się
automatycznie."
Ten komunikat ekranowy wskazuje przegrzanie projektora. Dla lamp z
automatycznym wyłączeniem, projektor wyłącza się automatycznie, po
czym wskaźnik LED temperatury zaczyna świecić stałym czerwonym
światłem. Skontaktuj się z lokalnym dostawcą lub z punktem serwisowym.
•
"Awaria wentylatora. Lampa Wkrótce wyłączy się automatycznie."
Ten komunikat ekranowy wskazuje uszkodzenie wentylatora. Lampa
wyłączy się automatycznie, po czym nastąpi automatyczne wyłączenie
projektora i zacznie migać wskaźnik LED temperatury. Skontaktuj się z
lokalnym dostawcą lub z punktem serwisowym.
Uwaga: Gdy projektor wyłączy się automatycznie i wskaźnik LED
lampy zacznie świecić stałym czerwonym światłem należy
skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub z punktem
serwisowym.
Polski
Wyłączanie projektora
Polski
10
Regulacja projektowanego obrazu
Regulacja wysokości projektowanego obrazu
Projektor jest wyposażony w dwie stopki podnośnika do regulacji wysokości obrazu.
Aby podnieść obraz w górę:
1
Użyj przedniego Pokrętła regulacji nachylenia do podniesienia obrazu do
żądanego kąta wysokości.
2
Użyj tylnego Pokrętła regulacji nachylenia do dokładnego dostrojenia kąta
wyświetlania.
Aby obniżyć obraz:
1
Użyj przedniego Pokrętła regulacji nachylenia do opuszczenia obrazu do
żądanego kąta wysokości.
2
Użyj tylnego Pokrętła regulacji nachylenia do dokładnego dostrojenia kąta
wyświetlania.
2
Pokrętło regulacji nachylenia
1
Pokrętło regulacji nachylenia
11
Należy sprawdzić tabelę poniżej w celu wyszukania optymalnych rozmiarów obrazu,
osiągalnych, gdy projektor znajduje się w wymaganej odległości od ekranu.
•
X1140/X1140A/X1240
Jeśli projektor znajduje się w odległości 3 m od ekranu, uzyskanie dobrej jakości
obrazu jest możliwe dla rozmiarów obrazu pomiędzy 72" i 79".
Uwaga: Zgodnie z rysunkiem poniżej, przy odległości 3 m wymagana
jest wysokość 126 cm.
Mak
s. ro
z
Min
.r
mia
r ek
ranu
79"
ozm
iar e
kran
u
72"
Wysokość
126 cm
Wysokość Od
podstawy
115 cm
do górnej
krawędzi
obrazu
3m
Wymagana odległość
Minimalny rozmiar ekranu (min. zoom) Maksymalny rozmiar ekranu (maks. zoom)
Wymagana
Od podstawy
Od podstawy
odległość Przekątna
do górnej
do górnej Przekątna
S
(cm)
x
W
(m)
krawędzi
(cale)
S (cm) x W (cm)
krawędzi
(cale)
(cm)
<A>
obrazu(cm)
<B>
obrazu(cm)
<B>
<C>
<C>
1
24
49 x 37
38
26
54 x 40
42
1,5
36
74 x 55
58
40
81 x 60
64
2
48
98 x 74
77
53
108 x 81
85
2,5
60
123 x 92
96
66
134 x 101
106
3
72
147 x 110
115
79
161 x 121
126
3,5
84
172 x 129
134
93
188 x 141
149
4
96
196 x 147
154
106
215 x 161
170
4,5
108
221 x 165
173
119
242 x 181
190
5
120
245 x 184
192
132
269 x 202
211
6
144
294 x 221
230
159
323 x 242
254
7
168
343 x 257
269
185
376 x 282
296
8
192
392 x 294
307
212
430 x 323
339
9
216
441 x 331
346
238
484 x 363
381
10
241
490 x 368
386
265
538 x 403
424
11
265
539 x 404
424
291
591 x 444
466
12
289
588 x 441
462
318
645 x 484
509
Współczynnik zoom: 1,1 x
Polski
Jak zoptymalizować rozmiar obrazu i odległość
Polski
12
•
X1340W
Jeśli projektor znajduje się w odległości 3 m od ekranu, uzyskanie dobrej jakości
obrazu jest możliwe dla rozmiarów obrazu pomiędzy 84" i 93".
Uwaga: Zgodnie z rysunkiem poniżej, przy odległości 3 m wymagana
jest wysokość 142 cm.
Mak
s. ro
z
Min
.r
mia
r ek
ranu
93"
ozm
iar e
kran
u
84"
Wysokość
142 cm
Wysokość Od
podstawy
128 cm
do górnej
krawędzi
obrazu
3m
Wymagana odległość
Minimalny rozmiar ekranu (min. zoom) Maksymalny rozmiar ekranu (maks. zoom)
Wymagana
Od podstawy
Od podstawy
odległość Przekątna
do górnej
do górnej Przekątna
S
(cm)
x
W
(m)
krawędzi
(cale)
S (cm) x W (cm)
krawędzi
(cale)
(cm)
<A>
obrazu(cm)
<B>
obrazu(cm)
<B>
<C>
<C>
1
28
61 x 38
43
31
67 x 42
47
1,5
42
91 x 57
64
46
100 x 63
70
2
56
121 x 76
85
62
133 x 83
94
2,5
70
152 x 95
107
77
167 x 104
117
3
84
182 x 114
128
93
200 x 125
142
3,5
98
212 x 133
149
108
233 x 146
165
4
113
242 x 152
172
124
267 x 167
189
4,5
127
273 x 170
194
139
300 x 188
212
5
141
303 x 189
215
155
333 x 208
236
6
169
364 x 227
258
186
400 x 250
283
7
197
424 x 265
300
217
467 x 292
331
8
225
485 x 303
343
248
533 x 333
378
9
253
545 x 341
386
279
600 x 375
425
10
281
606 x 379
428
310
667 x 417
472
11
310
667 x 417
472
340
733 x 458
518
12
338
727 x 455
515
371
800 x 500
565
Współczynnik zoom: 1,1 x
13
Tabela poniżej pokazuje jak uzyskać wymagany rozmiar obrazu poprzez regulację
pozycji lub pokrętła zoom.
•
X1140/X1140A/X1240
Aby uzyskać rozmiar obrazu 70" należy ustawić projektor w odległości 2,6 m i 2,9 m
od ekranu i wyregulować odpowiednio poziom zoom.
70"
Wymagany
rozmiar obrazu
Wysokość
112 cm
Od
podstawy
do górnej
krawędzi
obrazu
2,6 m
2,9 m
Wymagany rozmiar obrazu
Wymagana odległość
Odległość (m)
Góra (cm)
Maks. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
Od podstawy do górnej
krawędzi obrazu < D >
1,2
48
81 x 61
1,5
1,7
64
102 x 76
1,9
2,1
80
60
122 x 91
2,3
2,5
96
70
142 x 107
2,6
2,9
112
80
163 x 122
3,0
3,3
128
90
183 x 137
3,4
3,7
144
100
203 x 152
3,8
4,2
160
120
244 x 183
4,5
5,0
192
150
305 x 229
5,7
6,2
240
180
366 x 274
6,8
7,5
288
200
406 x 305
7,6
8,3
320
250
508 x 381
9,4
10,4
400
300
610 x 457
11,3
Przekątna (cale)
<A>
S (cm) x W (cm)
30
61 x 46
40
50
Współczynnik zoom: 1,1 x
480
Polski
Jak uzyskać preferowany rozmiar obrazu poprzez
regulację odległości i powiększenia
Polski
14
•
X1340W
Aby uzyskać rozmiar obrazu 70" należy ustawić projektor w odległości 2,3 m i 2,5 m
od ekranu i wyregulować odpowiednio poziom zoom.
70"
Wymagany
rozmiar obrazu
Wysokość
107 cm
Od
podstawy
do górnej
krawędzi
obrazu
2,3 m
2,5 m
Wymagany rozmiar obrazu
Przekątna (cale)
<A>
S (cm) x W (cm)
30
65 x 40
40
Wymagana odległość
Odległość (m)
Góra (cm)
Maks. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
Od podstawy do górnej
krawędzi obrazu < D >
1,1
46
86 x 54
1,3
1,4
61
50
108 x 67
1,6
1,8
76
60
129 x 81
1,9
2,1
91
70
151 x 94
2,3
2,5
107
80
172 x 108
2,6
2,8
122
90
194 x 121
2,9
3,2
137
100
215 x 135
3,2
3,6
152
120
258 x 162
3,9
4,3
183
150
323 x 202
4,8
5,3
229
180
388 x 242
5,8
6,4
274
200
431 x 269
6,5
7,1
305
250
538 x 337
8,1
8,9
381
300
646 x 404
9,7
Współczynnik zoom: 1,1 x
457
15
Menu Instalacja
Menu Instalacja udostępnia ekran OSD do instalacji i konserwacji projektora.
OSD należy użyć po wyświetleniu na ekranie komunikatu "Brak sygnału".
1
Włącz projektor naciskając
(POWER [Zasilanie]) w panelu sterowania
lub na pilocie zdalnego sterowania.
2
Naciśnij "MENU" w panelu sterowania lub na pilocie zdalnego sterowania
w celu uruchomienia OSD dla instalacji i konserwacji.
3
Wzór tła działa jako wskazówka poprawności ustawień regulacji kalibracji i
wyrównania, takich jak rozmiar ekranu i odległość, ostrość i dalsze.
4
Menu Instalacja zawiera następujące opcje:
•
Tryb projekcji
•
Miejsce projekcji
•
Keystone Auto
•
Keystone Ręcznie
•
Ustawienia języka
•
Zerowanie do domyślnej funkcji fabrycznej
Użyj strzałek w górę i w dół do wyboru opcji, w lewo i w prawo do regulacji ustawień
wybranej opcji i strzałki w prawo do przechodzenia do podmenu w celu ustawienia funkcji.
Nowe ustawienia zostaną zapisane automatycznie po wyjściu z menu.
5
Naciśnij "MENU" w dowolnym czasie, aby opuścić menu i powrócić do
ekranu powitalnego Acer.
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Polski
16
Acer Empowering Technology
Empowering Key
Acer Empowering Key udostępnia cztery
unikalne funkcje Acer: "Acer eView
Management", "Acer eTimer
Management", "Acer ePower
Management" i Acer e3D Management.
Naciskaj wielokrotnie " ", aby
przechodzić pomiędzy funkcjami.
Acer eView Management
Naciśnij " ", aby uruchomić "Acer eView
Management".
"Acer eView Management" służy do
wyboru trybu wyświetlania. Szczegółowe
informacje znajdują się w części "Menu
ekranowe (OSD)".
Acer eTimer Management
Naciśnij " ", aby uruchomić podmenu
"Acer eTimer Management".
"Acer eTimer Management" udostępnia
funkcję przypominania, dla kontroli czasu
prezentacji. Szczegółowe informacje
znajdują się w części "Menu ekranowe
(OSD)".
Acer ePower Management
Naciśnij " ", aby uruchomić "Acer
ePower Management".
"Acer ePower Management" udostępnia
jeden skrót do wydłużania żywotności
lampy i projektora. Szczegółowe
informacje znajdują się w części "Menu
ekranowe (OSD)".
Acer e3D Management
Naciśnij " ", aby uruchomić "Acer e3D
Management".
Funkcja "Acer e3D Management"
zapewnia skrót do ustawień 3D.
Szczegółowe informacje znajdują się w
części "Menu ekranowe (OSD)".
17
Polski
Menu ekranowe (OSD)
Projektor posiada wielojęzyczne menu ekranowe (OSD), które umożliwiają
wykonywanie regulacji i zmianę różnych ustawień.
Używanie menu OSD
•
Aby otworzyć menu OSD, naciśnij “MENU” w panelu sterowania lub na pilocie
zdalnego sterowania.
•
Po wyświetleniu OSD, użyj
do wyboru dowolnych elementów w menu
głównym. Po wybraniu wymaganego elementu menu głównego, naciśnij
aby przejść do podmenu w celu ustawienia właściwości.
•
Użyj
przyciskami
,
, aby wybrać wymagany element i wyreguluj ustawienia
.
•
Wybierz następny element do regulacji w podmenu i wyreguluj w sposób
opisany powyżej.
•
Naciśnij "MENU" w panelu sterowania lub na pilocie zdalnego sterowania, po
czym ekran powróci do menu głównego.
•
Aby opuścić menu OSD, ponownie naciśnij “MENU” w panelu sterowania lub
na pilocie zdalnego sterowania. Menu zostanie zamknięte, a projektor
automatycznie zapisze nowe ustawienia.
Menu główne
Ustawienie
Podmenu
Polski
18
Kolor
Dostępnych jest wiele wstępnych ustawień fabrycznych,
zoptymalizowanych dla różnych typów obrazów.
Tryb wyświetlania
Kolor ściany
•
Jasny: Do optymalizacji jasności.
•
Prezentacja: Do prezentacji podczas spotkań z większą
jasnością.
•
Standardowy: Do powszechnie występujących
warunków.
•
Video: Do odtwarzania video w jasnym otoczeniu.
•
Obraz: Do obrazów graficznych.
•
•
Gra: Do gier.
•
Użytk.: Zapamiętanie ustawień użytkownika.
Edukacja: Dla środowiska edukacyjnego.
Funkcja ta umożlwia wybór odpowiedniego koloru, pasującego
do ściany. Dostępnych jest kilka możliwości, takich jak biały,
jasnożólty, jasnoniebieski, różowy, ciemnozielony.
Kompensacja przebarwień kolorów spowodowana kolorem
ściany w celu zapewnienia uzyskania prawidłowych odcieni.
Regulacja jasności obrazu.
Jasność
•
Naciśnij
•
Naciśnij
, aby przyciemnić obraz.
w celu rozjaśnienia obrazu.
19
Kontrast
•
Naciśnij
w celu zmniejszenia kontrastu.
•
Naciśnij
w celu zwiększenia kontrastu.
Regulacja obrazu video od czarno-białego, do pełnego
nasycenia kolorów.
Nasycenie
•
Naciśnij
do , aby zmniejszyć liczbę kolorów obrazu.
•
Naciśnij
do , aby zwiększyć liczbę kolorów obrazu.
Regulacja balansu kolorów czerwonego i zielonego.
•
Naciśnij
obrazu.
, aby zwiększyć ilość koloru zielonego
•
Naciśnij
obrazu.
do , aby zwiększyć ilość koloru czerwonego
Barwa
Temp. barwowa
Regulacja temperatury koloru. Przy wyższej temperaturze,
obraz ekranowy wygląda zimniej; przy niższej temperaturze,
obraz ekranowy wygląda cieplej.
Dynamic Black
(Dynamiczny
czarny)
Po włączeniu, projektor dynamicznie reguluje zużycie energii
lampy, według jasności wyświetlanego obrazu. Przy projekcji
ciemniejszych obrazów, zostanie zmniejszone zużycie energii
i zwiększony kontrast obrazu.
Gamma
Efekty przedstawienia ciemnej scenerii. Przy większej
wartości gamma, ciemne scenerie będą wyglądać jaśniej.
Uwaga: Funkcje “Nasycenie” i "Barwa" nie są obsługiwane w trybie komputera.
Polski
Reguluje stopień różnicy pomiędzy najjaśniejszymi a
najciemniejszymi obszarami obrazu. Regulacja kontrastu
zmienia ilość czerni i bieli obrazu.
Polski
20
Obraz
Tryb projekcji
•
Przód: Fabryczne ustawienie domyślne.
•
Tył: Odwrócenie obrazu w celu projekcji zza
przezroczystego ekranu.
•
Automat. (Automatyczne): Automatyczna regulacja
miejsca projekcji obrazu.
Miejsce projekcji •
•
Desktop (Biurko)
Ceiling (Sufit): Przekręcenie obrazu górą w dół dla
projekcji przy montażu sufitowym.
Użyj tej funkcji do wyboru wymaganego współczynnika proporcji.
•
Automat.: Zachowuje oryginalny stosunek szerokość wysokość obrazu i maksymalizuje obraz w celu
dopasowania do naturalnej poziomej lub pionowej liczby
pikseli.
•
Pełny (X1340W): Obraz zostanie wyświetlony z pełnym
wykorzystaniem poziomych i pionowych pikseli.
•
4:3: Obraz zostanie przeskalowany w celu dopasowania do
ekranu i wyświetlony przy współczynniku proporcji 4:3.
•
16:9: Obraz zostanie przeskalowany w celu dopasowania
do ekranu i wyświetlony przy współczynniku proporcji 16:9.
•
L.Box (X1340W): Utrzymuje oryginalny współczynnik
proporcji sygnału i powiększenie 1,333 razy.
Współ. proporcji
Keystone Auto
Autoamtyczna regulacja zniekształceń obrazu spowodowanych
nachyleniem projektora (±40 stopni).
21
Keystone
Ręcznie
<Uwaga> Funkacja Manual Keystone (Ręczna korekcja
Keystone) nie jest dostępna, po ustawieniu funkcji Auto
Keystone (Automatyczna korekcja Keystone) na "On (Włącz)".
Regulacja ostrości obrazu.
Ostrość
•
Naciśnij
w celu zmniejszenia ostrości.
•
Naciśnij
w celu zwiększenia ostrości.
Poz. pozioma
(Pozycja
pozioma)
•
Naciśnij
do w celu przesunięcia obrazu w lewo.
•
Naciśnij
w celu przesunięcia obrazu w prawo.
Poz. pionowa
(Pozycja
pionowa)
•
Naciśnij
do w celu przesunięcia obrazu w dół.
•
Naciśnij
w celu przesunięcia obrazu w górę.
Częstotl.
Zmienia szybkość odświeżania projektora w celu dopasowania
do częstotliwości karty graficznej komputera. Jeśli na
projektowanym obrazie pojawią się pionowe migające paski,
użyj tej funkcji do poprawienia.
Śledzenie
Synchronizuje taktowanie sygnału wyświetlania karty graficznej.
Jeśli wyświetlany obraz jest niestabilny lub migający, funkcja ta
umożliwia skorygowanie obrazu.
Uwaga: Funkcje "Poz. pozioma", "Poz. pionowa", "Częstotl." oraz "Śledzenie"
nie są obsługiwane w trybie video.
Uwaga: Funkcja "Ostrość" nie jest obsługiwana w trybie komputera.
Polski
Ręcznaregulacja zniekształceń obrazu spowodowanych
nachyleniem projektora (±40 stopni).
Polski
22
Ustawienie
Napis zamknięty
VGA OUT
(Gotowość)
Wybór preferowanego trybu ukrytych napisów spośród CC1,
CC2, CC3, CC4, (CC1 wyświela napisy w podstawowym
języku danego regionu). Wybierz "Off (Wyłącz)", aby wyłączyć
funkcję napisów. Funkcja ta jest dostępna wyłąznie po
wybraniu sygnału wejścia composite video lub S-Video i gdy
format systemu to NTSC.
Wybór "Wł." włącza tę funkcję. Projektor może wyprowadzić
sygnał VGA, gdy znajduje się w trybie wstrzymania i gdy
gniazda VGA IN (Wejście VGA) (lub VGA IN 1 [Wejście VGA
1]) oraz VGA OUT (Wyjście VGA) są prawidłowo podłączone
do urządzeń.
Włączenie tej funkcji nieznacznie zwiększa zużycie
energii w trybie wstrzymania.
Naciśnij
Resetuj
po wybraniu "Tak", aby przywrócić parametry
wyświetlania wszystkich menu do domyślnych ustawień
fabrycznych.
23
Zabezpiecz.
funkcja zabezpieczenia jest włączona, przed zmianą ustawień
zabezpieczenia należy najpierw wprowadzić "Hasło
administratora".
Domyślne ustawienie fabryczne "Hasło
administratora" to "1234"
•
Wybierz "Wł.", aby włączyć funkcję zabezpieczenia.
Należy wprowadzić hasło, w zależności od "Tryb
zabezpieczenia". Szczegółowe informacje znajdują się w
części "Hasło użytkownika".
•
Po wybraniu "Wył.", można włączyć projektor bez hasła.
Czas zakończ. (min.)
Po ustawieniu "Zabezpiecz." na "Wł.", można ustawić funkcję
czasu zakończenia.
•
•
•
•
•
Naciśnij
, aby ustawić trwanie czasu
zakończenia.
Zakres wynosi 10 minut do 990 minut.
Po określonym czasie, projektor wyświetli użytkownikowi
polecenie ponownego wprowadzenia hasła.
Fabryczne ustawienie domyślne funkcji "Czas zakończ.
(Min.)" to "Wył.".
Po włączeniu funkcji zabezpieczenia, przy włączaniu
ingprojektora pojawi się żądanie wprowadzenia hasła. W
tym oknie dialogowym można zaakceptować zarówno
hasło "Hasło użytkownika" jaki i "Hasło administratora".
Polski
Zabezpieczenie
Ten projektor udostępnia użyteczną dla administratora funkcję
zabezpieczenia, umożliwiającą zarządzanie używaniem
projektora.
Naciśnij
, aby zmienić ustawienie "Zabezpiecz.". Jeśli
Polski
24
Hasło użytkownika
•
•
Naciśnij
, aby ustawić lub zmienić "Hasło
użytkownika".
Użyj przycisków numerycznych na pilocie zdalnego
sterowania do ustawienia hasła i naciśnij "MENU" w celu
potwierdzenia.
•
•
Aby usunąć cyfry, naciśnij
•
Naciśnij
.
Wprowadź hasło po wyświetleniu okna "Potwierdź
hasło".
•
Hasło powinno mieć długość 4~8 cyfrs.
•
Po wybraniu "Żądaj hasła wyłącznie po podłączeniu
przewodu zasilającego", projektor wyświetli polecenie
dla użytkownika wprowadzania hasła po każdym
podłączeniu przewodu zasilającego.
•
Po wybraniu "Zawsze żądaj hasła podczas włączania
projektora", projektor wyświetli polecenie dla
użytkownika wprowadzania hasła po każdym włączeniu
projektora.
Hasło administratora
"Hasło administratora" można wprowadzić, gdy wyświetlone
zostaną okna dialogowe"Wprowadź hasło administratora" lub
"Wprowadź hasło".
, aby zmienić "Hasło administratora".
•
Domyślne ustawienie fabryczne "Hasło administratora"
to "1234"
Jeśli zostanie zapomniane hasło administratora należy
wykonać następujące czynności w celu przywróceniahasła
administratora:
•
Wprowadź unikalne 6-cyfrowe "Uniwersalne hasło"
wydrukowane na karcie zabezpieczenia, dostarczonej z
projektorem. To unikalne hasło zostanie zaakceptowane
przez projektor, bez względu na hasło administratora.
•
Po utraceniu karty zabezpieczenia, skontaktuj się z
lokalnym punktem serwisowym Acer.
25
Tryb ECO
Polski
Zarządzanie
Wybierz "Wł." w celu przyciemnienia lampy projektora, co obniża
zużycie energii, zmniejsza zakłócenia i wydłuża żywotność
lampy. Wybierz ”Wył” w celu powrotu do normalnego trybu.
Wybierz “Wł.”, aby włączyć tryb Duża wys n.p.m. Po włączeniu
Duża wys n.p.m tej funkcji, wentylator projektora działa z stałą pełną szybkością
w celu ochłodzenia projektora.
Wyłącz tryb
Automatyczne
wył. (Minuty)
•
Natychm. wyłącz.: Umożliwia natychmiastowe wyłączenie
projektora bez procesu chłodzenia wentylatora, poprzez
dwukrotne naciśnięcie przycisku zasilania.
•
Natychm. wznowienie: Włączenie natychmiastowego
ponownego uruchomienia projektora, w ciągu 2 sekund po
wyłączeniu.
Projektor zostanie automatycznie wyłączony , jeśli po upływie
ustawionego czasu nie zostanie wykryty żaden sygnał wejścia.
Godz. wyświetl. Wyświetla dotychczasowy czas działania lampy (w godzinach).
lampy
Poz. godziny
wyśw. lampy
Reset godzin
lampy
Funkcję tą należy wybrać w celu wyświetlania lub ukrycia
komunikatu ostrzegawczego o potrzebie zmiany lampy.
Komunikat ten jest wyświetlany na 30 godzin przed
zakończeniem czasu użyteczniości lampy.
Naciśnij
na 0 godzin.
po wybraniu "Tak", aby ustawić licznik godzin lampy
Polski
26
Audio
Głośność
Wyciszenie
•
Naciśnij
, aby zmniejszyć głośność.
•
Naciśnij
, aby zwiększyć głośność.
•
Wybierz "Wł." w celu włączenia wyciszenia.
•
Wybierz "Wył." w celu wyłączenia wyciszenia.
27
Polski
3D
Wybranie "On" (Wł.) powoduje włączenie funkcji 3D
obsługiwanych w ramach technologii TI DLP 3D.
•
Wł.
Wybierz ten element podczas używania okularów DLP 3D, karty
graficznej z poczwórnym buforem (NVIDIA/ATI...) i pliku w
formacie HQFS lub DVD z odpowiednim odtwarzaczem SW.
3D
•
Wył.
Wyłącza tryb 3D.
Jeśli w trakcie używania okularów DLP 3D widoczny będzie
dyskretny lub nakładający się obraz, może być konieczne
Synchronizacja
wykonanie polecenia "Odwrócenie", aby uzyskać najlepsze
3D, odwr.
dopasowanie sekwencji obrazu w lewo/w prawo w celu
uzyskania prawidłowego obrazu (dla DLP 3D).
Wybierz "Wł.", aby wyświetlić komunikat ostrzegawczy 3D.
Komunikat
ostrzeżenia 3D
Uwaga: Obsługiwane taktowania sygnału 3D:
Typ źródła sygnału
VGA
Obsługiwane taktowanie
640 x 480@100Hz, 640 x 480@120Hz,
800 x 600@100Hz, 800 x 600@120Hz,
1024 x 768@100Hz, 1024 x 768@120Hz
28
Polski
Dla uzyskania prawidłowych ustawień wyświetlacza 3D wymagane jest
wykonanie prawidłowych ustawień aplikacji 3D karty graficznej.
Odtwarzacze SW, takie jak Odtwarzacz stereoskopowy i DDD TriDef Media
Player mogą obsługiwać pliki w formacie 3D. Odtwarzacze te można pobrać z
podanych poniżej stron sieci web.
- Odtwarzacz stereoskopowy (Wersja próbna): http://www.3dtv.at/Downloads/
Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Wersja próbna): http://www.tridef.com/download/
TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Uwaga: "Synchronizacja 3D, odwr." jest dostępny wyłącznie przy włączonym
3D.
Język
Język
Ustawia język dla menu OSD. Użyj
wybrać preferowany język.
, aby
29
Polski
Dodatki
Rozwiązywanie problemów
Jeśli wystąpią problemy z działaniem projektora Acer należy sprawdzić następujące
informacje. Jeśli problem utrzymuje się należy skontaktować się z lokalnym
dostawcą lub z punktem serwisowym.
Problemy i rozwiązania dotyczące obrazów
#
1
2
Problem
Brak obrazu na
ekranie
Obraz wyświetlany
częściowo,
zwinięty lub
nieprawidłowo
wyświetlony (dla
komputera
(Windows 95/98/
2000/XP/Win7/
Vista))
Rozwiązanie
•
Sprawdź, czy wszystkie kable są prawidłowo
podłączone, zgodnie z opisem w sekcji
"Wprowadzenie".
•
Upewnij się, że szpilki złącza nie są wygięte lub
złamane.
•
Sprawdź, czy lampa projektora została prawidłowo
zainstalowana. Sprawdź część "Wymiana lampy".
•
Upewnij się, że projektor jest włączony.
•
Naciśnij "RESYNC" na pilocie zdalnego sterowania lub
w panelu sterowania.
•
Dla nieprawidłowo wyświetlanych obrazów:
•
Otwórz "Mój komputer >, Panel sterowania", a
następnie kliknij dwukrotnie ikonę "Ekran".
•
Wybierz zakładkę "Ustawienia".
•
Sprawdź, czy ustawienie rozdzielczości
wyświetlania jest niższe lub równe od 1600 x
1200, 1920 x 1080.
•
Kliknij przycisk "Zaawansowane właściwości".
Jeśli problem dalej pojawia się, zmień używany wyświetlacz i
wykonaj podane poniżej czynności:
•
Sprawdź, czy ustawienie rozdzielczości jest
niższe lub równe 1600 x 1200, 1920 x 1080.
•
Kliknij przycisk "Zmień" w zakładce "Monitor".
•
Kliknij "Pokaż wszystkie urządzenia >
Standardowe typy monitorów" w oknie SP;
wybierz wymagany tryb rozdzielczości w oknie
"Modele".
•
Sprawdź, czy ustawienie rozdzielczości monitora
jest niższe lub równe od 1600 x 1200, 1920 x
1080.
Polski
30
3
4
5
6
7
Obraz częściowy,
przesunięty lub
nieprawidłowo
wyświetlany
(Dla komputerów
notebook)
Na ekranie
komputea
notebooka nie
wyświetla się
prezentacja
Niestabilny lub
migający obraz
Pionowy, migający
pasek na obrazie
Brak ostrości
obrazu
•
Naciśnij "RESYNC" na pilocie zdalnego sterowania lub
w panelu sterowania.
•
Dla nieprawidłowo wyświetlanych obrazów:
•
Wykonaj czynności dla punktu (powyżej) w celu
regulacji rozdzielczości komputera.
•
Naciśnij przełączenie ustawień wyjścia. Na
przykład: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5 ]
•
W przypadku trudności ze zmianą rozdzielczości lub
przy zatrzymywaniu działania monitora należy
ponownie uruchomić cały sprzęt, włącznie z
projektorem.
•
Jesli używany jest komputer notebook wykorzystujący
system operacyjny Microsoft® Windows®: Niektóre
notebooki mogą wyłączać własne ekrany, gdy używane
jest drugie urządzenie wyświetlania. Każdy z nich
stosuje własną metodę reaktywacji. Sprawdź
podręcznik komputera w celu uzyskania szczegółowych
informacji.
•
Jesli używany jest komputer notebook wykorzystujący
system operacyjny Apple® Mac®: W opcje Preferencje
systemu, otwórz Ekran i wybierz Video Mirroring "On
(Włączone)"
•
Użyj ustawienia "Śledzenie" w celu usunięcia tego
problemu. W celu uzyskania dalszych informacji,
sprawdź część "Obraz".
•
Zmień ustawienia głębi kolorów monitora w
komputerze.
•
Użyj ustawienia "Częstotl." do wykonania regulacji. W
celu uzyskania dalszych informacji, sprawdź część
"Obraz".
•
Sprawdź i skonfiguruj ponownie tryb wyświetlania karty
graficznej w celu uzyskania jej zgodności z
projektorem.
•
•
Wyreguluj ostrość pokrętłem na obiektywie projektora.
Upewnij się, że ekran projekcji znajduje się w
wymaganej odległości:
4,9 do 19,7 stóp (1,5 do 6 metra)
W celu uzyskania dalszych informacji, sprawdź część
"Jak uzyskać preferowany rozmiar obrazu poprzez
regulację odległości i powiększenia".
31
9
10
11
Podczas
wyświetlania
"szerokoekranowe
go" tytułu DVD
obraz jest
rozciągnięty
Podczas odtwarzania DVD zakodowanego w trybie
anamorficznym lub przy współczynniku proporcji 16:9, może
się okazać konieczna regulacja następujących ustawień:
•
Podczas odtwarzania tytułu DVD w formacie 4:3 należy
zmienić format na 4:3 w menu OSD projektora.
•
Jeśli obraz jest dalej rozciągnięty, wymagana jest
regulacja współczynnika proporcji. Należy ustawić
format wyświetlania odtwarzacza DVD na współczynnik
proporcji 16:9 (szeroki).
Obraz za mały lub
za duży
•
•
•
Wyreguluj położenie dźwigni zoom na projektorze.
•
Jeśli to możliwe należy zmienić pozycję projektora, aby
znajdował się na środku ekranu i poniżej ekranu.
•
Naciśnij przyciski korekcji Keystone na pilocie zdalnego
sterowania lub w panelu sterowania, aż obraz stanie się
kwadratowy.
•
Naciśnij "MENU" w panelu sterowania lub na pilocie
zdalnego sterowania, aby otworzyć menu OSD. Przejdź
do "Obraz" > "Keystone Auto" lub "Obraz" > "Keystone
Ręcznie" w celu wykonania regulacji.
•
Wybierz w OSD "Obraz" > "Tryb projekcji", "Obraz" >
"Miejsce projekcji" i wyreguluj kierunek projekcji.
Nachylone boki
obrazu
Odwrócony obraz
Przysuń lub odsuń projektor od ekranu.
Naciśnij "MENU" na pilocie zdalnego sterowania lub w
panelu sterowania. Przejdź do "Obraz" > "Współ.
proporcji" i wypróbuj inne ustawienia.
Problemy z projektorem
#
Stan
Rozwiązanie
1
Projektor przestaje reagować na
wszystkie elementy sterowania
Jeśli to możliwe, wyłącz projektor, a następnie
odłącz przewód zasilający i przed ponownym
podłączeniem zasilania zaczekaj, co najmniej
30 sekund.
2
Przepaliła się lampa generując
trzaskający dźwięk
Po osiągnięciu przez lampę końca
przydatności, może się ona przepalić generując
wysoki, trzaskający dźwięk. W takim
przypadku, projektor nie włączy się dopóki nie
zostanie wymieniona lampa. Aby wymienić
lampę należy wykonać procedury wymienione
w części "Wymiana lampy".
Polski
8
Polski
32
Komunikaty OSD
#
1
Stan
Komunikat
Przypomnienia
Awaria wentylatora – nie działa wentylator systemowy.
"Awaria wentylatora.
Lampa Wkrótce wyłączy się automatycznie."
Przegrzanie wentylatora – przekroczona została zalecana
temperatura działania projektora i przed użyciem należy zaczekać
na jego ochłodzenie. Sprawdź, czy zostały zainstalowane filtry
przeciwkurzowe. Filtr należy oczyścić, jeśli zostanie zapchany
kurzem.
"Przegrzanie wentylatora.
Lampa Wkrótce wyłączy się automatycznie."
Wymień lampę - zbliża się maksymalny czas żywotności lampy.
Wkrótce należy ją wymienić.
"Zbliża się koniec użytecznej żywotności lampy, przy działaniu z pełną
mocą.
Zalecana wymiana!"
33
Polski
Definicje LED i alarmów
Komunikaty LED
Komunikat
Dioda LED zasilania
Dioda LED
lampy
Dioda LED
temperatury
Czerwony
Niebieski
Czerwony
Czerwony
Standby (Oczekiwanie)
(podłączony przewód
zasilający)
V
--
--
--
Włączenie zasilania
--
V
--
--
Ponowne sprawdzenie
lampy
--
Szybkie
miganie
--
--
Szybkie
miganie
--
--
--
Wyłączenie (chłodzenie
zakończone)
V
--
--
--
Błąd (awaria termiczna)
--
V
--
V
Błąd (blokada
wentylatora)
--
V
--
Szybkie
miganie
Błąd (awaria lampy)
--
V
V
--
Błąd (awaria pokrętła
kolorów)
--
V
Szybkie
miganie
--
Wyłączenie (stan
chłodzenia)
Polski
34
Wymiana lampy
Użyj śrubokręta di odkręcenia śrub(y) pokrywy, a następnie wyciągnij lampę.
Projektor automatycznie wykryje stan żywotności lampy. Pojawi się komunikat z
ostrzeżeniem "Zbliża się koniec użytecznej żywotności lampy, przy działaniu z
pełną mocą. Zalecana wymiana!" Po wyświetleniu tego komunikatu, należy jak
najszybciej wymienić lampę. Przed wymianą lampy należy upewnić się, że projektor
chłodził się, przez co najmniej 45 minut.
Ostrzeżenie: Wnęka lampy jest gorąca! Przed wymianą lampy,
zaczekaj 45 minut na ochłodzenie!
5
3
2
1
4
1
2
6
8
2
7
1
8
Wyjmowanie lampy:
1
Wyłącz projektor poprzez naciśnięcie przycisku zasilania
.
2
Zaczekaj na ochłodzenie projektora, przez co najmniej 45 minut.
3
Odłącz przewód zasilający.
4
Użyj śrubokręta do odkręcenia śruby pokrywy (Ilustracja #1).
5
Naciśnij do góry i zdejmij pokrywę.
6
Zdejmij i usuń folię zabezpieczającą lampę (Ilustracja #2).
7
Odkręć śrubę zabezpieczającą moduł lampy (Ilustracja #3).
8
Odłącz złącze lampy od projektora. Podnieś uchwyt do pozycji wyprostowanej.
Wyciągnij, silnie pociągając moduł lampy (Ilustracja #4).
Aby wymienić moduł lampy, użyj nową lampę i wykonaj wymianę według ilustracji
#5 -#8 .
Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć zagrożenie osobistych obrażeń, nie
wolno upuścić modułu lampy lub dotykać do żarówki lampy. Żarówka
może być uszkodzona i po upuszczeniu może spowodować
obrażenia.
35
aby zainstalować projektor przy montażu sufitowym, sprawdź podane poniżej
czynności:
Wywierć cztery otwory w trwałej, strukturalnej części sufitu i zamocuj podstawę
montażową.
m
m
m
13 m
20
1
.9
49mm
mm
8.4
130 mm
Uwaga: Śruby nie są dostarczane. Uzyskaj odpowiednie śruby dla
danego zestawu do montażu sufitowego.
2
Zamocuj cięgło sufitowe odpowiednimi śrubami cylidrycznymi.
Podstawa do montażu
sufitowego
- Montaż do sufitu
Krótkie cięgło
sufitowe
Długi łącznik
Przedłużka
Śruba typu A
Długość 50 mm/Średnica 8 mm -
Nasadka
długiego cylindra
Klucz imbusowy
- Do dokręcenia/
poluzowania
Śruba do dokręcania
Średni łącznik
Polski
Instalacja przy montażu sufitowym
36
Polski
3
Użyj odpowiedniej dla rozmiaru projektora wielkości śrub w celu podłaczenia
wspornika montażowego.
Śruba typu B
Duża podkładka
Mniejsza podkładka
Wspornik projektora
Podtrzymywanie projektora i
umożliwienie regulacji
Dystans
- Do odprowadzania ciepła
Uwaga: Zaleca się zachowanie rozsądnej przestrzeni pomiędzy
wspornikiem a projektorem w celu właściwego odprowadzania ciepła.
W razie potrzeby w celu zapewnienia dodatkowego podtrzymania
należy zastosować dwie podkładki.
4
Podłącz wspornik montażu sufitowego do cięgła sufitowego.
Śruba do dokręcania
Nasadka dużego cylindra
Śruba typu A
Długość 50 mm /Średnica 8 mm
Klucz imbusowy
- Do dokręcenia/
poluzowania
37
5
W razie potrzeby wyreguluj kąt i pozycję.
Polski
Śruba do dokręcania
Klucz imbusowy
30
Klucz imbusowy
Śruba do dokręcania
Uwaga: Tabela poniżej wymienia odpowiednie typy śrub i podkładek
dla każdego modelu. Zestaw śrub zawiera śruby o średnicy 3 mm.
Modele
Śruba typu B
Typ podkładki
Średnica (mm)
Długość (mm)
Duża
Mała
3
25
V
V
X1140/X1140A/X1240/
X1340W
81,5 mm
110,05 mm
55 mm
Polski
38
Specyfikacje
Wymienione poniżej specyfikacji mogą zostać zmienione bez powiadomienia. W
celu uzyskania ostatecznych specyfikacji należy poszukać opublikowanych
handlowych specyfikacji Acer.
System projekcji
DLP™
Rozdzielczość
•
X1140/X1140A:
Oryginalny: SVGA (800 x 600)
Maksymalna: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080)
•
X1240:
Oryginalny: XGA (1024 x 768)
Maksymalna: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080)
•
X1340W:
Oryginalny: WXGA (1280 x 800)
Maksymalna: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080)
Zgodność z komputerem
W celu uzyskania dalszych informacji, sprawdź część
"Tryby zgodności".
Zgodność video
NTSC (3,58/4,43), PAL (M/N), PAL 60, SECAM, HDTV
(720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i,
576i)
Współczynnik proporcji
•
X1140/X1140A/X1240:
Automat., 4:3 (natywny), 16:9
•
X1340W:
Automat., 4:3, 16:9, Full, Letter Box
Wyświetlane kolory
1,07 miliardów kolorów
Obiektyw projekcji
•
X1140/X1140A/X1240:
F = 2,56 - 2,8, f = 21,00 mm - 23,00 mm,
1:1,1 Zoom ręczny i ręczna ostrość
•
X1340W:
F = 2,56 - 2,8, f = 21,00 mm - 23,00 mm,
1:1,1 Zoom ręczny i ręczna ostrość
Rozmiar ekranu projekcji
(przekątna) z zachowaniem
ostrości
•
X1140/X1140A/X1240:
38" (96 cm) - 196" (497 cm)
•
X1340W:
44" (111 cm) - 230" (584 cm)
Odległość projekcji z zachowaniem 4,9' (1,5 m) - 19,7' (6 m)
ostrości
Współczynnik projekcji
•
•
X1140/X1140A/X1240: 53" @ 2 m (1,86 - 2,04 : 1)
X1340W: 63" @ 2 m (1,5 - 1,65 : 1)
Szybkość skanowania poziomego
31 - 99 kHz
Pionowa częstotliwość
odświeżania
48 - 120 Hz
Korekcja Keystone
+/-40 stopni (w pionie), ręczne i automatyczne
Zoom cyfrowy
2X
Audio
2W x 1
Waga
Około 2,0 kg (4,41 funta)
Wymiary (S x G x W)
264 x 220 x 78,4 mm (10,4" x 8,7" x 3,1")
39
Zasilanie
Zużycie energii (typowa)
240 W
Temperatura działania
0ºC do 35ºC / 32ºF do 95ºF
Złącza I/O
•
•
•
•
•
Gniazdo zasilania x 1
USB (Typ mini B) x 1
Wejście VGA x 1
Composite video x 1
S-Video x 1
Elementy wymienione poniżej występują wyłącznie w serii
X1140A/X1240/X1340W:
•
RS232 x 1
•
Gniazdo wejście audio 3,5 mm x 1
•
Gniazdo wyjścia audio 3,5 mm x 1
•
Wejście VGA x 2
•
Wyjście VGA x 1
Standardowa zawartość
opakowania
•
•
•
•
•
•
•
Przewód prądu zmiennego x 1
Kabel VGA x 1
Pilot zdalnego sterowania x 1
Bateria x 2 (do pilota zdalnego sterowania)
Podręcznik użytkownika (CD-ROM) x 1
Instrukcja szybkiego uruchomienia x 1
Karta zabezpieczenia x 1
Akcesoria (opcjonalne)
•
•
•
Kabel Composite video x 1
Torba do przenoszenia x 1
Filtr przeciwkurzowy x 1
* Konstrukcja i specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
Polski
Uniwersalne wejście prądu zmiennego 100 - 240 V,
częstotliwość wejścia 50/60 Hz
Polski
40
Tryby zgodności
1
Analogowy VGA – sygnał komputera
Tryb
Rozdzielczość
VGA
640 x 480
SVGA
800 x 600
XGA
1024 x 768
1152 x 864
SXGA
1280 x 1024
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
1280 x 960
1280 x 960
1400 x 1050
1600 x 1200
640 x 480
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1152 x 870
1280 x 960
Częstotliwość
pionowa [Hz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
Częstotliwość
pozioma [KHz]
31,47
37,86
37,50
43,27
61,91
35,20
37,88
48,08
46,88
53,67
77,42
48,36
56,48
60,02
68,67
98,96
63,85
67,50
77,10
63,98
76,97
79,98
91,15
60,00
75,00
65,32
75,00
31,50
35,00
37,88
48,36
60,24
68,68
41
2
3
60
75
85
60
60
60
60
60
60
60
60
47,78
60,29
68,63
45,00
49,70
55,94
65,29
47,71
66,60
67,50
37,50
Sygnał YPbPr
Tryb
Rozdzielczość
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
Częstotliwość
pionowa [Hz]
59,94
59,94
50,00
50,00
60,00
50,00
60,00
50,00
60,00
50,00
24,00
23,98
Częstotliwość
pozioma [KHz]
15,73
31,47
15,63
31,25
45,00
37,50
33,75
28,13
67,5
56,26
27,00
26,97
Video, sygnał S-Video
Tryb
Częstotliwość
pionowa [Hz]
Częstotliwość
pozioma [KHz]
fsc (MHz)
NTSC
15,73
60
3,58
PAL
15,63
50
4,43
SECAM
15,63
50
4,25 lub 4,41
PAL-M
15,73
60
3,58
PAL-N
15,63
50
3,58
PAL-60
15,73
60
4,43
NTSC4,43
15,73
60
4,43
Polski
WXGA
1280 x 768
1280 x 768
1280 x 768
1280 x 720
1280 x 800
1440 x 900
1680 x 1050
1366 x 768
1920 x 1080-RB
1920 x 1080-EIA
1024 x 600
Polski
42
Przepisy i uwagi dotyczące
bezpieczeństwa
Uwaga FCC
To urządzenie zostało poddane testom, które stwierdziły, że spełnia ono
ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 Zasad FCC.
Ograniczenia te określono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed
szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje,
wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i w przypadku
instalacji oraz stosowania niezgodnie z zaleceniami może powodować uciążliwe
zakłócenia komunikacji radiowej.
Nie ma jednak żadnych gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji.
Jesli urządzenie to powoduje zakłócenia odbioru radia lub telewizji, co można
określić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia użytkownik powinien
wyeliminować zakłócenia jednym z następujących sposobów:
•
Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
•
Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem.
•
Podłączenie urządzenia do gniazda zasilanego z innego obwodu niż odbiornik.
•
Kontakt ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym
w celu uzyskania pomocy.
Uwaga: Ekranowane kable
Wszystkie połączenia z innymi urządzeniami muszą być wykonane z użyciem kabli
ekranowanych w celu zapewnienia zgodności z przepisami FCC.
Uwaga: Urządzenia peryferyjne
Do tego urządzenia można podłączać wyłącznie urządzenia peryferyjne (urządzenia
wejścia/wyjścia, terminale, drukarki, itd.) z certyfikatem zgodności z ograniczeniami
klasy B. Działanie urządzeń bez certyfikatu będzie prawdopodobnie powodować
zakłócenia odbioru radia i telewizji.
Ostrzeżenie
Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego zezwolenia producenta, mogą
pozbawić użytkownika prawa do używania tego urządzenia, przez Federal
Communications Commission (Federalna Komisję ds. Komunikacji).
Warunki działania
Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega
następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować
szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie to musi akceptować odbierane zakłócenia,
włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niewłaściwe działanie.
Uwaga: Użytkownicy z Kanady
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.
43
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Deklaracja zgodności dla krajów Unii Europejskiej
Niniejszym, firma Acer oświadcza, że ta seria projektorów jest zgodna z istotnymi
wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Zgodność z rosyjskimi certyfikatami prawnymi
Uwaga prawna dotycząca urządzenia radiowego
Uwaga: Zamieszczona poniżej informacja prawna jest przeznaczona
wyłącznie dla modeli z bezprzewodową siecią LAN i/lub Bluetooth.
Ogólne
Ten produkt jest zgodny ze standardami częstotliwości radiowych i bezpieczeństwa
każdego z krajów lub regionów, w których został zatwierdzona do używania
bezprzewodowego. W zależności od konfiguracji, ten produkt może lub nie zawierać
bezprzewodowe urządzenia radiowe (takie jak bezprzewodowa sieć LAN i/lub
moduły Bluetooth).
Kanada – Nie wymagające licencji, niskiej mocy
urządzenia komunikacji radiowej (RSS-210)
a
Informacje ogólne
Działanie podlega następującym dwóm warunkom:
1. Urządzenie to nie może powodować zakłóceń oraz
2. Urządzenie to musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia,
włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować nieoczekiwane
działanie.
b
Działanie w paśmie 2,4 GHz
Aby zabezpieczyć licencjonowaną usługę przed zakłóceniami radiowymi,
to urządzenie można używać wewnątrz pomieszczeń, a instalacja na
zewnątrz wymaga uzyskania licencji.
Polski
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Polski
44
Lista krajów
To urządzenie można używać, w sposób zgodny z przepisami i ograniczeniami kraju, w którym
jest używane. Dalsze informacje można uzyskać w lokalnym urzędzie kraju, w którym jest
używane to urządzenie. Sprawdź najnowszą listę krajów pod adresem
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
45
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru_jan@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913, www.acer.it
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
Projector
Acer
QSV1106/QSV1107/QNX1108/QWX1109 series
X1140/X1140A/X1240/X1340W series
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC
directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production
units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
-. EN55024
-. EN61000-3-2 Class A
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized
standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in
Electrical and Electronic Equipment
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous
material are:
0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
Mercury
Lead
0.1%
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
0.1%
0.1%
Hexavalent Chromium
0.1%
Cadmium
0.01%
Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.
Polski
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Polski
46
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
The standards listed below are applied to the product if built with WLAN module or wireless
keyboard and mouse.
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:
•
Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1
-. EN62311
•
Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1
-. EN301 489-17
•
Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328
-. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
Year to begin affixing CE marking 2012.
RU Jan/Sr. Manager
Regulation Center, Acer Inc.
April. 02, 2012 Date
47
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
QSV1106/QSV1107/QNX1108/
QWX1109 series
Machine Type:
X1140/X1140A/X1240/X1340W
series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Polski
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
Download PDF

advertising