Acer | K335 | Acer K335 User Manual

Projektor Acer
Seria K335/L320/LK-W20
Podręcznik użytkownika
Copyright © 2013. Acer Incorporated.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Podręcznik użytkownika projektora Acer serii K335/L320/LK-W20
Wydanie oryginalne: 02/2013
Informacje zawarte w tej publikacji mogą okresowo ulegać zmianom bez obowiązku powiadamiania
kogokolwiek o wprowadzeniu takiej poprawki bądź zmiany. Takie zmiany zostaną zamieszczone w
nowych wydaniach tego podręcznika lub w dokumentach i publikacjach uzupełniających. Firma nie
udziela rękojmi ani gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości
niniejszego podręcznika, a w szczególności odrzuca roszczenia domniemanych gwaracji
dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.
W przewidzianym miejscu poniżej należy zapisać oznaczenie modelu, numer seryjny, datę zakupu
oraz miejsce zakupu. Numer seryjny oraz oznaczenie modelu znajdują się na etykiecie
przymocowanej do komputera. Wszelka korespondencja dotycząca komputera powinna zawierać
informacje o numerze seryjnym, oznaczeniu modelu oraz zakupie.
Zabronione jest kopiowanie jakiejkolwiek części niniejszej publikacji, przechowywanie w systemach
wyszukiwania informacji lub przekazywanie w jakiejkolwiek formie, zarówno elektronicznej, jak i
mechanicznej, kserokopii lub innej formie zapisu bez uprzedniej pisemnej zgody Acer Incorporated.
Projektor Acer serii K335/L320/LK-W20
Oznaczenie modelu: __________________________
Numer seryjny: ______________________________
Data zakupu: ________________________________
Miejsce zakupu: ______________________________
Acer oraz logo Acer to zastrzeżone znaki towarowe Acer Incorporated. Nazwy lub znaki towarowe
produktów innych firm zostały wykorzystane wyłącznie do celów identyfikacji i należą one do
odpowiednich firm.
"HDMI™, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface, to znaki towarowe lub zastrzeżone
znaki towarowe HDMI Licensing LLC."
iii
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i
wygody użytkowania
Przeczytaj uważnie podane instrukcje. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w
przyszłości. Należy stosować się do wszystkich instrukcji oznaczonych na produkcie.
Przed czyszczeniem produkt należy wyłączyć
Przed czyszczeniem produkt ten należy odłączyć od gniazda ściennego. Nie należy
używać środków czyszczących w płynie lub w aerozolu. Czyszczenie należy
wykonywać zwilżoną szmatką.
Ostrzeżenie dotyczące podłączania jako urządzenie
odłączalne
Podczas podłączania urządzenia do zewnętrznego urządzenia zasilania należy
przestrzegać następujących wskazówek:
•
•
•
Przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazda sieci prądu zmiennego
na leży zainstalować zasilacz.
Przed odłączeniem zasilacza od projektora należy odłączyć przewód zasilający.
Jeśli system posiada wiele źródeł zasilania, odłącz zasilanie od systemu
poprzez odłączenie wszystkich przewodów zasilających od zasilaczy.
Ostrzeżenie dotyczące dostępności
Upewnij się, że gniazdo zasilania do którego podłączany jest przewód zasilający jest
łatwo dostępne i położone jak najbliżej operatora. Aby odłączyć zasilanie od
urządzenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania prądem
elektrycznym.
Ostrzeżenie!
•
•
•
Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody.
Nie nalezy umieszczać tego produktu na niestabilnym wózku, podstawie lub
stole. Upadek produktu może spowodować jego poważne uszkodzenie.
Szczeliny i otwory służą do wentylacji i mają zapewnić prawidłowe działanie
produktu i chronić go przed przegrzaniem. Nie należy ich blokować lub
przykrywać. Nigdy nie należy blokować szczelin wentylacyjnych poprzez
umieszczanie produktu na łóżku, sofie lub innej podobnej powierzchni.
Nigdy nie należy umieszczać tego produktu obok lub nad grzejnikiem lub miernikiem
ciepła lub w zabudowie, jeśli nie zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja.
•
Nigdy nie należy wpychać jakichkolwiek obiektów do tego produktu przez
szczeliny obudowy, ponieważ mogą one dotknąć do niebezpiecznych punktów
będących pod napięciem lub spowodować zwarcie części, a w rezultacie pożar
lub porażenie prądem elektrycznym. Nigdy nie należy dopuszczać do
przedostania się do produktu jakichkolwiek płynów.
iv
•
•
Aby uniknąć zniszczenia komponentów wewnętrznych i zabezpieczyć przed
wyciekiem baterii, nie należy umieszczać produktu na drgającej powierzchni.
Nigdy nie należy używać podczas uprawiania sportu, ćwiczeń lub w innym
otoczeniu narażonym na wibracje, które mogą spowodować nieoczekiwane
zwarcie lub uszkodzenie urządzeń obrotowych.
Korzystanie z zasilania energią elektryczną
•
•
•
•
•
Ten produkt powinien być zasilany przy użyciu parametrów zasilania
wskazanych na etykiecie. Przy braku pewności, co do parametrów dostępnego
w danej okolicy sieci zasilającej należy sprawdzić te informacje u dostawcy lub
w lokalnym zakładzie energetycznym.
Nie należy kłaść na przewodzie zasilającym żadnych przedmiotów. Nie należy
umieszczać tego produktu w miejscu, gdzie może być nadeptywany przez
przechodzące osoby.
Jesli z tym produktem używany jest przedłużacz, należy sprawdzić, czy łączny
amperaż urządzeń połączonych do przedłużacza nie przekracza amperażu
przedłużacza. Należy również sprawdzić, czy łączny amperaż wszystkich
produktów połączonych do gniazda ściennego nie przekraczać wartości
znamionowej bezpiecznika.
Nie należy przeciążać gniazda zasilania, listwy zasilającej lub odbiornika
poprzez podłączanie zbyt wielu urządzeń. Całkowite obciążenie systemu nie
może przekraczać 80% wartości znamionowej obciążenia obwodu. Jeśli
używane są listwy zasilające, obciążenie nie powinno przekraczać 80%
wartości znamionowej prądu na wejściu listwy zasilającej.
Ten produkt adapter prądu zmiennego jest wyposażony w trzy-przewodową
wtyczkę z uziemieniem. Wtyczka ta pasuje do gniazd zasilania z uziemieniem.
Przed podłączeniem wtyczki zasilania należy upewnić się, że gniazdo zasilania
jest prawidłowo uziemione. Nie należy podłączać wtyczki do nieuziemionego
gniazda zasilania. Szczegółowe informacje można uzyskać u elektryka.
Ostrzeżenie! Kołek uziemienia pełni funkcję ochronną. Używanie gniazda
zasilania, bez prawidłowego uziemienia, może spowodować porażenie
prądem elektrycznym i/lub obrażenia.
Uwaga: Kołek uziemienia zapewnia także dobre zabezpieczenie przed
zakłóceniami wytwarzanymi przez pobliskie urządzenia elektryczne, które
mogą wpływać na wydajność tego produktu.
•
Produkt ten można używać wyłącznie z dostarczonym przewodem zasilającym.
Jeśli potrzebna jest wymiana przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy
nowy przewód spełnia następujące wymagania: typ odłączany, z certyfikatem
UL/CSA, z aprobatą VDE lub równoważną, maksymalna długość 4,5 metra (15
stóp).
v
Naprawa produktu
Nie należy naprawiać tego produktu samodzielnie, ponieważ otwieranie lub
zdejmowanie pokryw może spowodować porażenie poprzez dotknięcie do
niebezpiecznych punktów będących pod napięciem. Wszelkie naprawy należy
powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisu.
Produkt ten należy odłączyć od ściennego gniazda zasilania i powierzyć jego
naprawę wykwalifikowanemu personelowi serwisu, gdy:
•
•
•
•
•
•
przewód zasilający zostanie uszkodzony, przecięty lub zapieczony
do produktu został wylany płyn
produkt został wystawiony na działanie deszczu lub wody
produkt został upuszczony lub uszkodzona została jego obudowa
produkt wykazuje wyraźne oznaki zmiany wydajności, co oznacza potrzebę
naprawy
produkt nie działa normalnie, mimo stosowania się do instrukcji działania
Uwaga: Należy regulować tylko te parametry, które są wymienione w
instrukcjach działania, ponieważ nieprawidłowa regulacja innych
parametrów może spowodować uszkodzenie i często wymaga dużego
nakładu pracy wykwalifikowanego technika serwisu, w celu przywrócenia
normalnego działania produktu.
Ostrzeżenie! Ze względów bezpieczeństwa w czasie dodawania lub zmiany
komponentów, nie należy używać niezgodnych części. Skontaktuj się ze
sprzedawcą w celu uzyskania informacji o możliwościach zakupu.
Urządzenie i jego elementy jego rozbudowy, mogą zawierać małe części. Należy je
trzymać poza zasięgiem małych dzieci.
Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa
•
•
•
Nie wolno zaglądać w obiektyw projektora, gdy jest włączona lampa. Jasne
światło może spowodować obrażenia oczu.
Najpierw należy włączyć projektor, a następnie źródła sygnałów
Nie należy umieszczać tego produktu w następujących miejscach:
•
•
•
•
•
•
Słabo wentylowane lub zamknięte miejsca. Należy zachować odległość co najmniej
50 cm od ścian i zapewnić swobodny przepływ powietrza dookoła projektora.
Miejsca z nadmiernie wysoką temperaturą, takie jak wnętrze samochodu przy
zamkniętych wszystkich oknach.
Miejsca z nadmierną wilgotnością, zapyleniem lub dymem papierosowym, co może
spowodować zanieczyszczenie komponentów optycznych, skrócenie żywotności i
przyciemnienie obrazu.
Miejsca w pobliżu alarmów pożarowych.
Miejsca z temperaturą otoczenia powyżej 40 ºC/104 ºF.
Miejsca o wyskości nad poziomem morza przekraczającej 10000 stóp.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jeśli pojawią się nieprawidłowości związane z działaniem projektora należy go
natychmiast odłączyć. Nie należy używać projektora, po zauważeniu
wydobywającego się z niego dymu, dziwnego dźwięku lub zapachu. Dalsze
używanie może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. W
takim przypadku, należy go jak najszybciej odłączyć od zasilania i
skontaktować się z dostawcą.
Nie należy dłużej używać tego produktu, ponieważ może to spowodować jego
rozerwanie lub upadek. W takim przypadku należy skontaktować się z
dostawcą w celu sprawdzenia.
Nie należy narażać obiektywu projektora na działanie słońca. Może to
spowodować pożar.
Po wyłączeniu projektora, a przed odłączeniem zasilania należy upewnić się,
że zakończony został cykl chłodzenia.
Nie należy często gwałtownie odłączać zasilania lub odłączać projektor
podczas działania. Przed wyłączeniem zasilania, najlepiej jest zaczekać na
wyłączenie wentylatora.
Nie należy dotykać kratki wylotu powietrza i płyty dolnej, która może się
nagrzewać.
Jeśli używany jest filtr powietrza należy go często czyścić. Wzrost temperatury
wewnątrz urządzenia może spowodować uszkodzenie, gdy filtr/szczeliny
wentylacyjne są zablokowane przez brud lub pył.
Nie należy zaglądać do wylotu powietrza podczas działania projektora. Może to
spowodować obrażenia oczu.
Po włączeniu projektora, należy zawsze otwierać zamknięcie obiektywu lub
zdejmować nasadkę obiektywu.
Podczas działania projektora nie należy zasłaniać jego obiektywu żadnymi
obiektami, ponieważ może to spowodować rozgrzanie i zdeformowanie
obiektu, a nawet pożar.
Nie należy próbować demontować tego projektora. Wewnątrz znajdują się
części pod niebezpiecznym, wysokim napięciem, które mogą spowodować
obrażenia. Naprawy należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi serwisu.
Nie należy ustawiać tego projektora pionowo. Może to spowodować jego
przewrócenie, a w następstwie obrażenia lub uszkodzenia.
Ostrzeżenia dotyczące słuchania
W celu ochrony słuchu należy stosować się do następujących instrukcji.
•
•
•
•
•
Głośność należy zwiększać stopniowo, aż do osiągnięcia wyraźnego o komfortowego
słyszenia.
Nie należy zwiększać poziomu głośności po wyregulowaniu go do poziomu
akceptowanego przez uszy.
Nie należy zbyt długo słuchać muzyki przy wysokiej głośności.
Nie należy zwiększać głosności w celu zagłuszenia hałasu z otoczenia.
Głośność należy zmniejszyć jeśli słychać ludzi w pobliżu.
vii
Instrukcje dotyczące usuwania
Po zużyciu nie należy usuwać tego urządzenia elektronicznego ze śmieciami
domowymi. Aby zminimalizować zanieczyszczenie i zapewnić maksymalną ochronę
środowiska należy stosować recykling. Dalsze informacje dotyczące przepisów
regulujących usuwanie odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) znajdują
się pod adresem
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
viii
Na początek
Uwagi dotyczące użytkowania
Należy:
•
Przed czyszczeniem produkt należy wyłączyć.
•
Do czyszczenia obudowy wyświetlacza należy stosować miękką szmatkę
zwilżoną w łagodnym detergencie.
•
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas należy odłączyć go od
gniazda prądu zmiennego.
Nie wolno:
•
Blokować szczelin i otworów wentylacyjnych urządzenia.
•
Stosować do czyszczenia urządzenia środków czyszczących o własnościach
ściernych, wosków lub rozpuszczalników.
•
Używać produktu w następujących warunkach:
•
•
•
•
W miejscach ekstremalnie gorących, zimnych lub wilgotnych.
W miejscach, w których może wystąpić nadmierne zapylenie i zabrudzenie.
W pobliżu jakichkolwiek urządzeń, które generują silne pole magnetyczne.
Umieszczać w bezpośrednim świetle słonecznym.
Środki ostrożności
Dla maksymalnego wydłużenia żywotności urządzenia, należy stosować się do
wszystkich ostrzeżeń, środków ostrożności i zaleceń konserwacyjnych, wskazanych
w tym podręczniku.
Ostrzeżenie:
•
•
Nie wolno zaglądać w obiektyw projektora, gdy jest włączona lampa. Jasne światło może
spowodować obrażenia oczu.
W celu zmniejszenia zagrożenia pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy
narażać tego produktu na oddziaływanie deszczu lub wilgoci.
•
Nie należy otwierać, ani rozmontowywać produktu, gdyż może to spowodować porażenie
prądem elektrycznym.
•
Po wyłączeniu projektora, przed odłączeniem zasilania należy upewnić się, że zakończony
został cykl chłodzenia.
•
•
Najpierw należy włączać projektor, a następnie źródła sygnałów.
Nie należy zakładać pokrywy obiektywu podczas działania projektora.
Na początek
iii
viii
Uwagi dotyczące użytkowania
viii
Środki ostrożności
viii
Wprowadzenie
1
Właściwości produktu
1
Omówienie zawartości opakowania
2
Przegląd projektora
3
Widok projektora
3
Panel sterowania
4
Układ pilota zdalnego sterowania
5
Sterowanie MHL (Mobile High-Definition Link)
7
Wprowadzenie
Podłączanie projektora
9
9
Włączanie/wyłączanie projektora
10
Włączanie projektora
10
Wyłączanie projektora
11
Regulacja projektowanego obrazu
12
Regulacja wysokości projektowanego obrazu
12
Jak zoptymalizować rozmiar obrazu i odległość
13
Elementy sterowania użytkownika
15
Menu Instalacja
15
Menu ekranowe (OSD)
16
Kolor
17
Obraz
19
Ustawienie
21
Zarządzanie
21
Audio
22
3D
22
Język
23
Dodatki
24
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i wygody
użytkowania
Rozwiązywanie problemów
24
Definicje LED i alarmów
28
Instalacja przy montażu sufitowym
29
Specyfikacje
32
Tryby zgodności
34
Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa
38
1
Właściwości produktu
Przedstawianym produktem jest projektor single-chip DLP®. Wśród wyróżniających
go właściwości można wymienić:
•
Technologia DLP®
•
Rozdzielczość 1280 x 800 WXGA
Obsługiwany współczynnik proporcji Automat., Pełny, 4:3, 16:9, L. Box.
•
Uniwersalne tryby wyświetlania (Jasny, Stand., Film, Ciemny kinowy, Gra,
Sport, Użytk.) zapewniają optymalne działanie w każdej sytuacji.
•
Zgodność z NTSC/PAL/SECAM i obsługa HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/
p).
•
Kompaktowe gabaryty projektora, wygodne do celów biznesowych oraz do
rozrywki domowej.
•
Acer EcoProjeciton Technology, zapewnia Inteligentne zarządzanie energią i
poprawianie efektywności fizycznej.
•
Wyposażenie w połączenia HDMI™ z obsługą HDCP.
•
Zaawansowana cyfrowa korekcja keystone zapewnia optymalizację
prezentacji.
•
Wielojęzyczne menu ekranowe (OSD).
•
Ekologiczne źródło światła i dłuższa żywotność poprzez wykorzystanie LED.
•
Odtwarzanie multimediów przez USB, RAM i czytnik kart SD.
•
Zgodność z systemami operacyjnymi Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®,
Windows® 7, Windows® 8, Macintosh®.
•
Obsługa wyświetlania sygnału MHL V1.2.
Polski
Wprowadzenie
Omówienie zawartości opakowania
Ten projektor jest dostarczany ze wszystkimi, wskazanymi poniżej elementami.
Należy sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne. Wt przypadku stwierdzeni , że
brakuje jakichkolwiek elementów należy bezzwłocznie skontaktować się z dostawcą.
ENTER
BACK
Polski
2
Projektor
Przewód zasilający
Kabel Composite video
HIDE
RATIO
INFO
ZOOM
A/a
MODE
SOURCE
MENU
MEDIA
BACK
HOME
SETUP
ENTER
PgUp
PgDn
2 x baterie
Kabel VGA
Pilot zdalnego sterowania
K335/
L320/
LK-W20
Series
P/N:MC.JG711.003
Torba do przenoszenia
Podręcznik użytkownika
Instrukcja szybkiego
uruchomienia
P/N:MC.JG711.005
Mutimedia Quick Start Guide
Adapter WiFi USB
(opcja)
Instrukcja szybkiego
uruchomienia
(dla multimediów i funkcji
połączenia
bezprzewodowego)
Podręcznik użytkownika
(dla multimediów i funkcji
połączenia
bezprzewodowego)
3
Polski
Przegląd projektora
Widok projektora
Strona przednia/górna
6
3
5
ENT
BAC
ER
K
4
3
2
#
1
1
Opis
#
Opis
Obiektyw z funkcją Zoom
4
Pierścień ostrości
2
Pokrętło regulacji nachylenia
5
Przycisk zasilania
3
Odbiorniki pilota zdalnego sterowania
6
Panel sterowania
Strona tylna
1
10
#
2
3
USB A
USB B
4
5
(MHL)
VGA!IN!
6
VIDEO
7
8
OUT AUDIO
IN
9
Opis
#
6
Opis
1
Czytnik kart SD
Złącze wejścia Composite video
2
Złącze USB A (do multimediów)
7
Złącze wyjścia audio
3
Mini USB
8
Złącze wejścia audio
4
Złącze HDMI
9
Gniazdo zasilania
5
Analogowy sygnał komputera PC/HDTV/
10
złącze wejścia component video
Port blokady Kensington™
Polski
4
Panel sterowania
2
9
3
8
4
ENTER
BACK
5
10
7
1
#
Ikona
6
9
Funkcja
Opis
1
Zasilanie
Przycisk zasilania i wskaźnik LED zasilania.
Sprawdź część "Włączanie/wyłączanie
projektora".
2
LAMP
Wskaźnik LED lampy.
3
TEMP
Wskaźnik LED temperatury.
4
BACK
Back/Zatrzymaj
Zatrzymanie odtwarzania pliku
multimedialnego lub powrót do wyższego
folderu z danymi.
5
ENTER Enter/Odtwarzaj/Pauza Potwierdzenie wyboru pozycji lub
rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania pliku
multimedialnego.
6
MENU
•
Naciśnij "MENU", aby uruchomić menu
OSD (menu ekranowe), powrócić do
poprzedniej czynności dla operacji w
menu OSD lub zakończyć menu OSD.
7
SOURCE
Zmiana aktywnego źródła.
8
Odbiornik pilota
zdalnego sterowania
Odbiór sygnałów z pilota zdalnego
sterowania.
9
Keystone
Regulacja obrazu w celu kompensacji
zniekształcenia spowodowanego
nachyleniem projektora (±40 stopni).
10
Cztery kierunkowe
przyciski wyboru
Użyj te przyciski do wyboru elementów lub do
regulacji wybranych parametrów.
5
1
2
3
5
RATIO
HIDE
INFO
ZOOM
A/a
MODE
SOURCE
7
4
6
8
9
11
10
12
13
MENU
14
Model No:E-26131
15
17
MEDIA
BACK
HOME
SETUP
ENTER
19
16
18
20
PgUp
21
22
23
PgDn
25
24
MC.JG711.001
#
Ikona
Funkcja
Opis
1
Nadajnik
Wysyła sygnały do projektora.
podczerwieni
2
HIDE
Chwilowe wyłączenie video. Naciśnij "HIDE" w celu ukrycia
obrazu, naciśnij ponownie w celu wyświetlenia obrazu.
3
Zasilanie
Sprawdź część "Włączanie/wyłączanie projektora".
4
INFO
Wyświetlanie informacji o projektorze.
5
RATIO
Aby wybrać wymagany współczynnik proporcji (Automat., 4:3,
16:9, L. Box).
6
A/a
Naciśnij przycisk "A/a", aby wybrać napisy.
7
ZOOM
Powiększenie lub zmniejszenie wyświetlanego obrazu
projektora.
8
MODE
Naciśnij przycisk "MODE", aby wybrać tryb wyświetlania.
9
3D
Naciśnij "3D" aby wybrać modele 3D.
10
SOURCE
Zmiana aktywnego źródła.
11
MENU
•
12
KEYSTONE
Regulacja obrazu w celu kompensacji zniekształcenia
spowodowanego nachyleniem projektora (±40 stopni).
•
Naciśnij "MENU", aby uruchomić menu OSD (menu
ekranowe), powrócić do poprzedniej czynności dla operacji
w menu OSD lub zakończyć menu OSD.
Potwierdzenie wyboru elementów.
Polski
Układ pilota zdalnego sterowania
Polski
6
#
13
Ikona
Funkcja
Cztery
kierunkowe
przyciski
wyboru
Opis
Użyj przycisku w górę, w dół, w lewo, w prawo do wyboru
elementów lub wykonaj regulację wybranych elementów.
14
Głośność
Zmniejszanie/zwiększanie głośności.
15
HOME
Naciśnij w celu powrotu do strony głównej trybu Multimedia.
16
SETUP
Naciśnij, aby przejść do ustawienia OSD multimediów.
17
BACK
Naciśnij, aby wrócić na poprzedni ekran.
18
ENTER
Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie pliku multimedialnego lub
potwierdzić ustawienie.
19
Przewijanie
do tyłu
Naciśnij, aby przewinąć plik multimedialny do tyłu.
20
Odtw./Pauza
Przełączenie pomiędzy odtwarzaniem i pauzą.
21
Szybkie
przewijanie
do przodu
Naciśnij, aby szybko przewinąć plik multimedialny do przodu.
22
PgUp/PgDn
Wyłącznie dla trybu komputera. Użyj tego przycisku do wybrania
następnej lub poprzedniej strony. Ta funkcja jest dostępna
wyłącznie po podłączeniu do komputera złącza USB Ctrl (USB
typ B) kablem USB.
23
Następny
Naciśnij, aby przejść do następnego pliku multimediów.
24
Poprzedni
Naciśnij, aby przejść do poprzedniego pliku multimediów.
25
Zatrzymaj
Zatrzymanie odtwarzania.
7
RATIO
HIDE
INFO
ZOOM
A/a
1
2
MODE
SOURCE
Tryb sterowania MHL
Nawigacja
Tryb sterowania MHL
Zakończ ster. MHL
Tryb sterowania MHL
Multimedia
4
3
Tryb sterowania MHL
Zakończ ster. MHL
MENU
5
6
MEDIA
7
9
BACK
HOME
SETUP
8
10
ENTER
PgUp
11
12
PgDn
13
#
Ikona
Component
Opis
1
MODE
MODE
•
2
SOURCE
SOURCE
Naciśnij przycisk "SOURCE" w celu przełączenia pomiędzy
trybem Nawigacja lub Multimedia.
3
MENU
MENU
Naciśnij, aby uruchomić menu nadrzędne. (Navigation trybu
Nawigacja)
4
Przyciski
kierunku
Użyj przycisku w górę, w dół, w lewo, w prawo do wyboru
elementów lub wykonaj regulację wybranych elementów.
(Navigation trybu Nawigacja)
5
Zmniejszenie
głośności
Zmniejszenie głośności. (Navigation trybu Multimedia)
6
Zwiększenie
głośności
Zwiększenie głośności. (Navigation trybu Multimedia)
•
Naciśnij na sekundę przycisk "MODE", aby uaktywnić
Tryb sterowania MHL.
Aby zakończyć, ponownie naciśnij przycisk "MODE".
7
BACK
Zakończ
Zakończenie odtwarzania pliku. (Navigation trybu Nawigacja)
8
ENTER
Enter
Przejście do pliku. (Navigation trybu Nawigacja)
9
Do tyłu
Wyszukiwanie do tyłu podczas odtwarzania pliku. (Navigation
trybu Multimedia)
10
Odtw./Pauza
Przełączenie pomiędzy odtwarzaniem i pauzą. (Navigation
trybu Multimedia)
Polski
Sterowanie MHL (Mobile High-Definition Link)
Polski
8
#
Ikona
11
12
13
PgUp
PgDn
Component
Opis
Do przodu
Wyszukiwanie do przodu podczas odtwarzania pliku.
(Navigation trybu Multimedia)
PgUp/PgDn
Użyj przycisku do wybrania następnej lub poprzedniej strony.
(Navigation trybu Nawigacja)
Zatrzymaj
Zatrzymanie odtwarzania. (Navigation trybu Multimedia)
9
Polski
Wprowadzenie
Podłączanie projektora
Wyjście video
USB
D-Sub
9
Y
2
8
D-Sub
Y
USB
SD CARD
R
10
W
6
7
USB A
USB B
(MHL)
VIDEO
VGA!IN!
OUT AUDIO
IN
HDTV adapter
HDMI
3
9
5
R B G
Odtwarzacz DVD,
Przystawka telewizyjna,
Odbiornik HDTV
1
Odtwarzacz DVD
#
Opis
1 Przewód zasilający
2 Kabel VGA
3 Adapter VGA do component/HDTV
4 Kabel component 3 RCA
5 Kabel HDMI
R B G
4
HDMI
#
R
W
Opis
6 Karta SD
Dysk/klucz USB
7(*) Adapter WiFi USB
8 Kabel Composite video
9 Kabel audio Gniazdo/RCA
10 Kabel USB
Uwaga: Aby zapewnić prawidłowe działanie projektora z komputerem
należy sprawdzić czy tryb taktowania wyświetlania jest zgodny z
projektorem.
Uwaga: Przy długości ponad 5 m, kabel USB wymaga wzmacnianego
przedłużacza.
Włączanie/wyłączanie projektora
Włączanie projektora
1
Upewnij się, że jest prawidłowo podłączony przewód zasilający i kabel
sygnałowy. Wskaźnik LED zasilania zacznie świecić czerwonym światłem.
2
Włącz projektor naciskając przycisk "Zasilanie" w panelu sterowania, wskaźnik
LED zasilania zmieni kolor na niebieski. (Ilustracja #2)
3
Włącz źródło (komputer, notebook, odtwarzacz video player, itp.). Projektor
automatycznie wykryje źródło sygnału.
•
Jeśli na ekranie wyświetli się "Brak sygnału", upewnij się, że zostały
prawidłowo podłączone kable sygnałowe.
•
Przy jednoczesnym podłączeniu do wielu źródeł, użyj przycisku "Source"
na panelu sterowania lub na pilocie zdalnego sterowania albo przycisku
bezpośredniego wyboru źródła na pilocie zdalnego sterowania w celu
przełączenia pomiędzy wejściami.
Przycisk zasilania
ENT
BAC
K
ER
Polski
10
11
1
Aby wyłaczyć projektor, naciśnij przycisk zasilania. Pojawi się ten komunikat:
"Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby dokończyć proces
wyłączania." Ponownie naciśnij przycisk zasilania.
2
Po wyłączeniu projektora wskaźnik LED zasilania zmieni kolor na CZERWONY
i zacznie szybko migać, a wentylator(y) będzie(ą) kontynuował(y) pracę przez
około 30 sekund, aby zapewnić prawidłowe chłodzenie systemu.
3
Po zakończeniu przez system chłodzenia, zatrzymane zostanie miganie
wskaźnika LED zasilania i zacznie on świecić stałym światłem czerwonym
wskazując tryb wstrzymania.
4
Teraz można bezpiecznie odłączyć przewód zasilający.
Wskaźniki ostrzeżeń:
•
"Przegrzanie wentylatora. Lampa wkrótce wyłączy się
automatycznie."
Ten komunikat ekranowy wskazuje przegrzanie projektora. Nastąpi
automatyczne wyłączenie projektora. Skontaktuj się z lokalnym dostawcą
lub z punktem serwisowym.
•
"Awaria wentylatora. Lampa wkrótce wyłączy się automatycznie."
Ten komunikat ekranowy wskazuje uszkodzenie wentylatora. Nastąpi
automatyczne wyłączenie projektora. Skontaktuj się z lokalnym dostawcą
lub z punktem serwisowym.
Uwaga: Gdy projektor wyłączy się automatycznie należy
skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub z punktem serwisowym.
Polski
Wyłączanie projektora
Polski
12
Regulacja projektowanego obrazu
Regulacja wysokości projektowanego obrazu
Projektor jest wyposażony w pokrętło regulacji wysokości obrazu.
Aby podnieść/obniżyć obraz:
1
Użyj pokrętła regulacji nachylenia, do dokładnego dostrojenia kąta
wyświetlania.
Pokrętło regulacji nachylenia
13
Należy sprawdzić tabelę poniżej w celu wyszukania optymalnych rozmiarów obrazu,
osiągalnych, gdy projektor znajduje się w wymaganej odległości od ekranu. Na
przykład: Jeśli projektor znajduje się w odległości 1,5 m od ekranu, uzyskanie dobrej
jakości obrazu jest możliwe dla wielkości obrazu 49,7".
Uwaga: Zgodnie z rysunkiem poniżej, przy odległości 1,5 m
wymagana jest wysokość 70 cm.
Roz
miar
ekra
nu
49,7"
Wysokość:
70cm
1,5m
Wymagana Odległość
Polski
Jak zoptymalizować rozmiar obrazu i odległość
Polski
14
Rozmiar ekranu
Wymagana
Odległość (m)
<A>
Góra
(Min. zoom)
Przekątna
(cale)
<B>
S (cm) x
W (cm)
Od podstawy do
górnej krawędzi
obrazu (cm)
<C>
0,91
30,0
64 x 40
42
1,00
33,2
71 x 45
47
1,25
41,5
89 x 56
59
1,50
49,7
107 x 67
70
2,00
66,3
143 x 89
94
2,41
80,0
172 x 108
113
Współczynnik zoom: 1,0x
15
Menu Instalacja
Menu Instalacja udostępnia ekran OSD do instalacji i konserwacji projektora. OSD
należy użyć po wyświetleniu na ekranie komunikatu "Brak sygnału wejścia".
Opcje menu zawierają ustawienia i regulacje dotyczące rozmiaru ekranu i
odległości, ostrości, korekcji keystone i dalsze.
1
Włącz projektor poprzez naciśnięcie przycisku "Zasilanie" na panelu
sterowania.
2
Naciśnij przycisk "MENU" na panelu sterowania w celu uruchomienia OSD dla
instalacji i konserwacji projektora.
Instalacja
Tryb projekcji
Instalacja
Miejsce projekcji
Tryb projekcji
Miejsce projekcji
Keystone Auto
Keystone Ręcznie
Język
Resetuj
Wybierz
Keystone Auto
Wł.
Polski
Nac.
Wyreguluj
Zakończ
Wł.
Keystone Ręcznie
Język
Polski
Resetuj
Wybierz
Nac.
Wyreguluj
Zakończ
3
Wzór tła działa jako wskazówka poprawności ustawień regulacji kalibracji i
wyrównania, takich jak rozmiar ekranu i odległość, ostrość i dalsze.
4
Menu Instalacja zawiera następujące opcje:
• Tryb projekcji
• Miejsce projekcji
• Ustawienia Keystone Auto
• Ustawienia Keystone Ręcznie
• Ustawienia Język
• Zerowanie do domyślnej funkcji fabrycznej
Użyj strzałek w górę i w dół do wyboru opcji, w lewo i w prawo do regulacji
ustawień wybranej opcji i strzałki w prawo do przechodzenia do podmenu w
celu ustawienia funkcji. Nowe ustawienia zostaną zapisane automatycznie po
wyjściu z menu.
5
Naciśnij przycisk menu w dowolnym czasie, aby opuścić menu i powrócić do
ekranu powitalnego Acer.
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Polski
16
Menu ekranowe (OSD)
Projektor posiada wielojęzyczne menu ekranowe OSD, które umożliwia
wykonywanie regulacji i zmianę różnych ustawień.
Używanie menu OSD
•
Aby otworzyć menu OSD, naciśnij "MENU" na pilocie zdalnego sterowania.
•
Po wyświetleniu OSD, użyj przycisków
do wyboru dowolnych
elementów w menu głównym. Po wybraniu wymaganego elementu menu
głównego, naciśnij
właściwości.
•
, aby przejść do podmenu w celu ustawienia
Użyj przycisków
do wyboru wymaganego elementu i wyreguluj
ustawienia przyciskami
.
•
Wybierz następny element do regulacji w podmenu i wyreguluj w sposób
opisany powyżej.
•
Naciśnij "MENU" na pilocie zdalnego sterowania, ekran powróci do menu
głównego.
•
Aby opuścić OSD, ponownie naciśnij "MENU" na pilocie zdalnego sterowania.
Menu OSD zostanie zamknięte, a projektor automatycznie zapisze nowe
ustawienia.
Kolor
Menu główne
Stand.
Tryb wyświetlania
Kolor Ściany
Jasność
Kontrast
Nasycenie
Ustawienie
Barwa
Temp. barwowa
Wył.
Dynamiczny czarny
Gamma
Zaawansowane
Wybierz
Podmenu
Nac.
Wyreguluj
Menu główne
17
Polski
Kolor
Kolor
Stand.
Tryb wyświetlania
Kolor Ściany
Jasność
Kontrast
Nasycenie
Barwa
Temp. barwowa
Dynamiczny czarny
Wył.
Gamma
Nac.
Zaawansowane
Wybierz
Tryb wyświetlania
Wyreguluj
Menu główne
Dostępnych jest wiele wstępnych ustawień fabrycznych,
zoptymalizowanych dla różnych typów obrazów.
•
•
•
Jasny: Do optymalizacji jasności.
Stand.: Do powszechnie występujących warunków.
Film: Do odtwarzania jaśniejszych i ogólnych filmów/materiału
wideo/zdjęć.
•
Ciemny kinowy: W przypadku przyciemnionego materiału
filmowego.
•
•
•
Gra: Do gier.
Sport: Do obrazów sportowych.
Użytk.: Zapamiętanie ustawień użytkownika.
Kolor Ściany
Użyj tej funkcji do wyboru odpowiedniego koloru, zależnie od koloru
ściany. Dostępnych jest kilka możliwości, tj. biały, jasnożółty,
jasnoniebieski, różowy, ciemnozielony. Kolory te kompensują
zniekształcenia koorów spowodowane kolorem ściany, umożliwiając
pokazywanie prawidłowych odcieni obrazu.
Jasność
Regulacja jasności obrazu.
Kontrast
Nasycenie
Barwa
Temp. barwowa
•
Naciśnij
w celu przyciemnienia obrazu.
•
Naciśnij
w celu rozjaśnienia obrazu.
"Kontrast" reguluje różnicę pomiędzy najjaśniejszymi a
najciemniejszymi obszarami obrazu. Regulacja kontrastu zmienia ilość
czerni i bieli obrazu.
•
Naciśnij
w celu zmniejszenia kontrastu.
•
Naciśnij
w celu zwiększenia kontrastu.
Regulacja obrazu video od czarno-białego, do pełnego nasycenia
kolorów.
•
Naciśnij
do, aby zmniejszyć liczbę kolorów obrazu.
•
Naciśnij
do, aby zwiększyć liczbę kolorów obrazu.
Regulacja balansu kolorów czerwonego i zielonego.
•
Naciśnij
do, aby zwiększyć ilość koloru zielonego obrazu.
•
Naciśnij
do, aby zwiększyć ilość koloru czerwonego obrazu.
Użyj tej funkcji do wyboru CT1, CT2, CT3, tryb Użytk..
Polski
18
Dynamiczny
czarny
Wybierz "Wł." w celu automatycznej optymalizacji wyświetlania
ciemnych scen filmu, umożliwiając uzyskanie doskonałych szczegółów.
Gamma
Efekty przedstawienia ciemnej scenerii. Przy większej wartości
gamma, ciemne scenerie wyglądają jaśniej.
Zaawansowane
Wł.
Wart. maks. bieli
Redukcja zakłóceń
Zwiększ. czarn.
Wybierz
Wył.
Wyreguluj
Doskonałe kolory
Daje rozszerzone ekranowe spektrum kolorów, które zapewnia
zwiększone nasycenie kolorów dla obrazów jasnych, żywych. Funkcja
ta jest domyślnie "Wł.".
Zaawansowane
Doskonałe kolory
Menu główne
Wart. maks. bieli
Zwiększa nasycenie kolorów białych, które jest zbliżone do 100%.
(tylko źródła wideo)
Redukcja zakłóceń
Dostosowuje redukcję szumu sygnału. "0" oznacza, że redukcja szumu
jest wyłączona, ">0" zwiększa redukcję szumu.
Zwiększ. czarn.
Analiza bieżącego obrazu wejściowego i obliczenie wartości
przesunięcia, która jest następnie dodawana do wartości poziomu
czerni konwertera analogowego do cyfrowego. Zapewnia to optymalny
poziom czerni dla każdego źródła analogowego.
Uwaga: Funkcje "Nasycenie" i "Barwa" nie są obsługiwane w trybie komputera
lub w trybie HDMI.
19
Polski
Obraz
Obraz
Tryb projekcji
Miejsce projekcji
Współ. proporcji
Automat.
Keystone Auto
Wł.
Keystone Ręcznie
Ostrość
Poz. pozioma
Poz. pionowa
Częstotl.
Śledzenie
Automat.
Zakres kolorów HDMI
Automat.
Inf. o wyszuk. HDMI
Wybierz
Wyreguluj
Menu główne
Tryb projekcji
•
Przednia: Fabryczne ustawienie domyślne.
•
Tylna: Odwrócenie obrazu, co umożliwia projekcję z tyłu
półprzezroczystego ekranu.
•
Automat.: Automatyczna regulacja lokalizacji obrazu.
•
Biurko
•
Sufit: Przekręcenie obrazu górą w dół w celu projekcji przy montażu
sufitowym.
Miejsce projekcji
Współ. proporcji
Użyj tej funkcji do wyboru wymaganego współczynnika proporcji.
•
Automat.: Zachowuje oryginalne proporcje szerokość - wysokość i
maksymalizuje obraz w celu dopasowania do oryginalnej poziomej
lub pionowej liczby pikseli.
•
4:3: Obraz zostanie przeskalowany w celu dopasowania do ekranu i
wyświetlony przy współczynniku proporcji 4:3.
•
16:9: Obraz zostanie przeskalowany w celu dopasowania do
szerokości ekranu, a wysokość zostanie dopasowana w celu
wyświetlenia obrazu, przy współczynniku proporcji 16:9.
•
Pełny: Zmiana rozmiaru obrazu w celu dopasowania do pełnego
ekranu o szerokości (1280 pikseli) i wysokości (800 pikseli).
•
L. Box: Zachowanie oryginalnego współczynnika proporcji i
powiększenie do 1,333 razy.
Keystone Auto
Automatyczna regulacja obrazu w pionie.
Keystone Ręcznie
Regulacja zniekształcenia obrazu spowodowanego nachyleniem projekcji.
(±40 stopni)
<Uwaga> Funkcja Keystone Ręcznie, jest niedostępna po ustawieniu
Keystone Auto na "Wł.".
20
Regulacja ostrości obrazu.
Polski
Ostrość
•
•
Naciśnij
do w celu zmniejszenia ostrości.
Naciśnij
do w celu zwiększenia ostrości.
•
Naciśnij
do w celu przesunięcia obrazu w lewo.
•
Naciśnij
do w celu przesunięcia obrazu w prawo.
Poz. pionowa
•
Naciśnij
do w celu przesunięcia obrazu w dół.
•
Naciśnij
do w celu przesunięcia obrazu w górę.
Częstotl.
"Częstotl." zmienia szybkość odświeżania projektora w celu dopasowania
do częstotliwości karty graficznej komputera. Jeśli na projektowanym
obrazie widoczne są pionowe migające paski, użyj tej funkcji w celu
wykonania niezbędnych regulacji.
Śledzenie
Synchronizuje taktowanie sygnału wyświetlania projektora z kartą
graficzną. Jeśli wyświetlany obraz jest niestabilny lub migający, funkcja ta
umożliwia skorygowanie obrazu.
Zakres kolorów
HDMI
Wyreguluj zakres kolorów danych obrazu HDMI w celu korekcji błędu
wyświetlania.
•
Automat.: Automatyczna regulacja według informacji z odtwarzacza.
Poz. pozioma
•
•
Inf. o wyszuk.
HDMI
Ogr. zakres: Przetwarzanie obrazu wejścia jako danych ograniczonego
zakresu kolorów.
Pełny zakres: Przetwarzanie obrazu wejścia jako danych pełnego
zakresu kolorów.
Regulacja współczynnika overscan obrazu HDMI na ekranie.
Automat.: Automatyczna regulacja według informacji z odtwarzacza.
•
•
•
Underscan: Zawsze bez overscan na obrazie HDMI.
Overscan: Stałe utrzymanie overscan na obrazie HDMI.
Uwaga: Funkcje "Poz. pozioma", "Poz. pionowa", "Częstotl." i "Śledzenie" nie
są obsługiwane w trybie komputera lub w trybie HDMI, DVI lub Video.
Uwaga: Funkcje "Ostrość" nie są obsługiwane w trybie HDMI (RGB) lub
Komputer.
Uwaga: Funkcje "Zakres kolorów HDMI" i "Inf. o wyszuk. HDMI" są obsługiwane
wyłącznie w trybie HDMI.
21
Polski
Ustawienie
Ustawienie
Napis zamknięty
Wył.
Resetuj
Nac.
Wybierz
Napis zamknięty
Resetuj
Wyreguluj
Menu główne
Wybór preferowanego trybu ukrytych napisów spośród NZ1, NZ2, NZ3,
NZ4, (NZ1 wyświetla napisy w głównym języku danego regionu).
Wybierz "Wył." w celu wyłączenia funkcji napisów. Funkcja ta jest
dostępna wyłącznie po wybraniu sygnału wejścia composite video lub
S-Video, a jej format systemu to NTSC.
<Uwaga> Ustaw współczynnik proporcji ekranu na 4:3. Funkcja ta nie
jest dostępna dla współczynnika proporcji "16:9" lub "Automat.".
Naciśnij przycisk
i wybierz "Tak", aby przywrócić domyślne
ustawienia fabryczne wszystkich menu.
Zarządzanie
Zarządzanie
Tryb ECO
Wył.
Duża wys n.p.m.
Wył.
Wyłącz tryb
Natychm. wyłącz.
Automatyczne wył.
Kalibracja LED
Wybierz
Tak
Wyreguluj
Menu główne
Tryb ECO
Wybierz "Wł." w celu przyciemnienia lampy projektora, co obniża
zużycie energii, wydłuża żywotność lampy i zmniejsza zakłócenia.
Wybierz "Wył." w celu powrotu do normalnego trybu.
Duża wys n.p.m.
Wybierz "Wł.", aby włączyć tryb Duża wys n.p.m.. Pełna szybkość
pracy wentylatorów w celu zapewnienia prawidłowego chłodzenia
projektora na dużej wysokości.
Wyłącz tryb
•
Natychm. wyłącz.: Wyłączanie projektora bez chłodzenia
wentylatorem.
•
Wznów natychm: Wznowienie działania systemu, po ponownym
naciśnięciu przycisku zasilania, w ciągu 2 minut.
Automatyczne wył.
Kalibracja LED
Projektor wyłącza się automatycznie przy braku sygnału wejścia po
ustalonym czasie. (domyślnie jest to 120 minut)
Naciśnij
po wybraniu "Tak", zaczekaj 10 sekund na dokończenie
procesu dokładnego dostrojenia białego koloru. Pomoże to w regulacji
jakości kolorów LED.
Polski
22
Audio
Audio
Głośność
Wyciszenie
Wył.
Wł./wył. zasil. Głośn.
Średnia
Głośność alarmu
Średnia
Głośność
Menu główne
Wyreguluj
Wybierz
•
Naciśnij
, aby zmniejszyć głośność.
•
Naciśnij
, aby zwiększyć głośność.
Wybierz "Wł." w celu wyciszenia głośności.
Wybierz "Wył." w celu przywrócenia głośności.
Wł./wył. zasil. Głośn.
•
•
•
Głośność alarmu
•
Wyciszenie
Wybierz tę funkcję do regulacji głośności powiadamiania, w
czasie włączania/wyłączania projektora.
Wybierz tę funkcję do regulacji głośności wszelkich
powiadomień z ostrzeżeniem.
3D
3D
Wył.
3D
Synchr. 3D, odwr.
Odwrócony
Komunikat ostrzeżenia 3D
Wybierz
3D
Synchr. 3D, odwr.
Wł.
Wyreguluj
Menu główne
Wybierz "Wł.", aby włączyć funkcję DLP 3D.
•
Wł.: Wybierz ten element podczas używania okularów 3D DLP,
karty graficznej (NVIDIA/ATI...) z poczwórnym buforem i
formatem pliku HQFS lub DVD z odpowiednim odtwarzaczem
programowym.
•
Wył.: Wyłączenie trybu 3D.
Jeśli po założeniu okularów 3D DLP widoczny jest niewyraźny lub
zachodzący obraz należy wykonać polecenie "Odwrócony", aby
uzyskać najlepsze dopasowania sekwencji lewego/prawego obrazu
w celu uzyskania prawidłowego obrazu (dla DLP 3D).
23
Wybierz "Wł.", aby wyświetlać komunikat ostrzeżenia o 3D.
Polski
Komunikat ostrzeżenia
3D
Uwaga: zostało włączone wyświetlanie 3D.
1. Upewnij się, że sygnały i okulary 3D są poprawne.
2. Aby nie oglądać obrazów 3D należy pamiętać, aby wyłączyć funkcję 3D.
3. Jeśli wyświetlanie 3D nie jest poprawne, włącz funkcję Synchronizacja 3D, odwr.
4. Opcje trybu wyświetlania będą wyłączone w trybie 3D.
Uwaga: Dla uzyskania prawidłowych ustawień wyświetlacza 3D, wymagane jest
wykonanie prawidłowych ustawień aplikacji 3D karty graficznej.
Uwaga: Odtwarzacze SW, takie jak Odtwarzacz stereoskopowy i DDD TriDef
Media Player mogą obsługiwać pliki w formacie 3D. Te trzy odtwarzacze te
można pobrać z podanych poniżej stron sieci web,
- Stereoscopic Player (Wersja próbna):
http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Wersja próbna):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Uwaga: Funkcja "Synchr. 3D, odwr." jest dostępna wyłącznie po włączeniu 3D.
Uwaga: Jeśli 3D będzie nadal włączone, po włączeniu zasilania projektora,
pojawi się ekran przypomnienia. Należy dopasować ustawienia, w zależności od
celu.
Język
Język
Wybierz
Język
Wprowadź
Zakończ
Wybór wielojęzycznego menu OSD. Użyj przycisku
do wybrania preferowanego języka menu.
•
Naciśnij
w celu potwierdzenia wyboru.
lub
Polski
24
Dodatki
Rozwiązywanie problemów
Jeśli wystąpią problemy z działaniem projektora Acer należy sprawdzić następujące
informacje. Jeśli problem utrzymuje się należy skontaktować się z lokalnym
dostawcą lub z punktem serwisowym.
Problemy i rozwiązania dotyczące obrazów
#
1
2
Problem
Brak obrazu na
ekranie
Obraz wyświetlany
częściowo,
zwinięty lub
nieprawidłowo
wyświetlony (dla
komputera
(Windows 95/98/
2000/XP/Vista/
Win7))
Rozwiązanie
•
Podłączenie zgodnie z opisem w części
"Wprowadzenie".
•
Upewnij się, że szpilki złącza nie są wygięte lub
złamane.
•
Upewnij się, że zdjęta została przykrywka obiektywu
oraz, że projektor jest włączony.
•
Dla nieprawidłowo wyświetlanych obrazów:
•
Otwórz "Mój komputer", otwórz folder "Panel
sterowania", a następnie kliknij dwukrotnie ikonę
"Ekran".
•
Wybierz zakładkę "Ustawienia".
•
Sprawdź, czy ustawienia rozdzielczości są
mniejsze lub równe 1080P-EIA.
•
Kliknij przycisk "Zaawansowane właściwości".
Jeśli problem dalej pojawia się, zmień używany wyświetlacz i
wykonaj podane poniżej czynności:
•
Sprawdź, czy ustawienia rozdzielczości są
mniejsze lub równe 1080P-EIA.
•
Kliknij przycisk "Zmień" w zakładce "Monitor".
•
Kliknij "Pokaż wszystkie urządzenia". Następnie,
wybierz "Standardowe typy monitorów" w oknie
SP; wybierz wymagany tryb rozdzielczości w
oknie "Modele".
•
Sprawdź, czy ustawienia rozdzielczości
wyświetlacza monitora, są mniejsze lub równe
1080P-EIA.
25
4
5
6
7
8
Obraz częściowy,
przesunięty lub
nieprawidłowo
wyświetlany (dla
komputerów
notebook)
Na ekranie
komputea
notebooka nie
wyświetla się
prezentacja
Niestabilny lub
migający obraz
Pionowy, migający
pasek na obrazie
Brak ostrości
obrazu
Podczas
wyświetlania
"szerokoekranowe
go" tytułu DVD
obraz jest
rozciągnięty
•
Dla nieprawidłowo wyświetlanych obrazów:
•
Wykonaj czynności dla punktu (powyżej) w celu
regulacji rozdzielczości komputera.
•
Naciśnij przełączenie ustawień wyjścia. Na
przykład: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
•
W przypadku trudności ze zmianą rozdzielczości lub
przy zatrzymywaniu działania monitora należy
ponownie uruchomić cały sprzęt, włącznie z
projektorem.
•
Jesli używany jest komputer notebook wykorzystujący
system operacyjny Microsoft® Windows®: Niektóre
notebooki mogą wyłączać własne ekrany, gdy używane
jest drugie urządzenie wyświetlania. Każdy z nich
stosuje własną metodę reaktywacji. Sprawdź
podręcznik komputera w celu uzyskania szczegółowych
informacji.
•
Jesli używany jest komputer notebook wykorzystujący
system operacyjny Apple® Mac®: W opcji Preferencje
systemu, otwórz Ekran i wybierz Video Mirroring "Wł.".
•
W celu korekcji, wyreguluj "Śledzenie". Dalsze
informacje znajdują się w części "Obraz".
•
Zmień ustawienia głębi kolorów monitora w
komputerze.
•
Użyj "Częstotl." do wykonania regulacji. Dalsze
informacje znajdują się w części "Obraz".
•
Sprawdź i skonfiguruj ponownie tryb wyświetlania karty
graficznej w celu uzyskania jej zgodności z
projektorem.
•
•
•
Sprawdź, czy zdjęta została pokrywa obiektywu.
•
Jeśli obraz jest dalej rozciągnięty, wymagana jest
regulacja współczynnika proporcji. Należy ustawić
format wyświetlania odtwarzacza DVD na współczynnik
proporcji 16:9 (szeroki).
•
Podczas odtwarzania tytułu DVD w formacie
Letterbox(LBX) należy zmienić format na
Letterbox(LBX) w menu OSD projektora.
Wyreguluj ostrość pokrętłem na obiektywie projektora.
Upewnij się, że ekran projekcji znajduje się w
wymaganej odległości 2,99 - 7,87 stopy (0,91 - 2,40
metra) od projektora. W celu uzyskania dalszych
informacji, sprawdź część " Jak uzyskać preferowany
rozmiar obrazu poprzez regulację odległości i
powiększenia".
Podczas odtwarzania DVD zakodowanego w trybie
anamorficznym lub przy współczynniku proporcji 16:9, może
się okazać konieczna regulacja następujących ustawień:
•
Podczas odtwarzania tytułu DVD w formacie 4:3 należy
zmienić format na 4:3 w menu OSD projektora.
Polski
3
26
Polski
9
10
11
Obraz za mały lub
za duży
Nachylone boki
obrazu
Odwrócony obraz
•
•
•
Wyreguluj położenie dźwigni zoom na projektorze.
Przysuń lub odsuń projektor od ekranu.
Naciśnij "MENU" na pilocie zdalnego sterowania lub w
panelu sterowania. Przejdź do "Obraz --> Współ.
proporcji" i wypróbuj inne ustawienia.
•
Jeśli to możliwe należy zmienić pozycję projektora, aby
znajdował się na środku ekranu.
•
Naciśnij przycisk "Keystone / " na pilocie zdalnego
sterowania, aż do pionowego ustawienia boków.
•
Wybierz w OSD "Obraz --> Tryb projekcji" i wyreguluj
kierunek projekcji.
Problemy z projektorem
#
1
Stan
Rozwiązanie
Projektor przestaje reagować na
wszystkie elementy sterowania
Jeśli to możliwe, wyłącz projektor, a następnie
odłącz przewód zasilający i przed ponownym
podłączeniem zasilania zaczekaj, co najmniej
30 sekund.
27
#
1
Stan
Komunikat
Przypomnienia
Awaria wentylatora – nie działa wentylator systemowy.
Awaria wentylatora.
Lampa wkrótce wyłączy się automatycznie.
Przegrzanie wentylatora – przekroczona została zalecana
temperatura działania projektora i przed użyciem należy zaczekać
na jego ochłodzenie.
Przegrzanie wentylatora.
Lampa wkrótce wyłączy się automatycznie.
Polski
Komunikaty OSD
Polski
28
Definicje LED i alarmów
Komunikaty LED
Komunikat
Wtyczka wejścia
zasilania
Oczekiwanie
Przycisk zasilania
włączone
Ponowne
sprawdzenie lampy
Wyłączenie zasialnia
(Stan chłodzenia)
Przycisk zasilania w
pozycji Wyłączenie:
Chłodzenie
zakończone; Tryb
wstrzymania
Błąd (Awaria
termiczna)
Błąd (Blokada
wentylatora)
Błąd (Pęknięcie
lampy)
Dioda LED
lampy
Czerwony
Miganie
WŁĄCZENIE/
WYŁĄCZENI
E co 100ms
---
Czerwony
Miganie
WŁĄCZENIE/
WYŁĄCZENI
E co 100ms
---
Dioda LED
zasilania
Czerwony
Miganie
WŁĄCZENIE/
WYŁĄCZENI
E co 100ms
WŁĄCZ
--
Dioda LED
zasilania
Niebieski
--
--
--
--
--
--
--
--
Szybkie
miganie
WŁĄCZ
Szybkie
miganie
--
--
WŁĄCZ
--
WŁĄCZ
--
Szybkie
miganie
--
--
WŁĄCZ
--
WŁĄCZ
WŁĄCZ
Temp_LED
-WŁĄCZ
--
29
aby zainstalować projektor przy montażu sufitowym, sprawdź podane poniżej
czynności:
Wywierć cztery otwory w trwałej, strukturalnej części sufitu i zamocuj podstawę
montażową.
m
m
m
13 m
20
1
mm
130 mm
8,4
,9
49mm
Uwaga: Śruby nie są dostarczane. Uzyskaj odpowiednie śruby dla
danego zestawu do montażu sufitowego.
2
Zamocuj cięgło sufitowe odpowiednimi czterema śrubami cylidrycznymi.
Podstawa do montażu
sufitowym
- Montaż do sufitu
Krótkie ramię
Długi łącznik
Przedłużka
Śruba typu A
Długość 50 mm/Średnica 8 mm -
Nasadka długiego cylind
Klucz imbusowy
- Do dokręcenia/poluzowa
Śruba do dokręcania
Średni łącznik
Polski
Instalacja przy montażu sufitowym
30
Polski
3
Użyj odpowiedniej dla rozmiaru projektora wielkości śrub w celu podłaczenia
wspornika montażowego.
Śruba typu B
Mniejsza podkładka
Duża podkładka
Wspornik projektora
Podtrzymywanie projektora i umożliwienie regulacji
Dystans
- Do odprowadzania ciepła
Uwaga: Zaleca się zachowanie rozsądnej przestrzeni pomiędzy
wspornikiem a projektorem w celu właściwego odprowadzania ciepła.
W razie potrzeby w celu zapewnienia dodatkowego podtrzymania
należy zastosować dwie podkładki.
4
Podłącz wspornik montażu sufitowego do cięgła sufitowego.
Nasadka dużego cylindra
Klucz imbusowy
Śruba typu A
Długość 50 mm /Średnica 8 mm
- Do dokręcenia/poluzowania
Śruba do dokręcania
31
W razie potrzeby wyreguluj kąt i pozycję.
Polski
5
Śruba do dokręcania
Klucz imbusowy
3
Klucz imbusowy
Śruba do dokręcania
Uwaga: Tabela poniżej wymienia odpowiednie typy śrub i podkładek
dla każdego modelu. Zestaw śrub zawiera śruby o średnicy 3 mm.
62 mm
61 mm
49 mm
Typ podkładki
Duży
V
69 mm
K335/L320/LK-W20
Śruba typu B
Średnica (mm)
Długość (mm)
3
20
41 mm
Modele
SPEC. ŚRUBY M3 x 20 mm
Mały
V
Polski
32
Specyfikacje
Wymienione poniżej specyfikacji mogą zostać zmienione bez powiadomienia. W
celu uzyskania ostatecznych specyfikacji należy poszukać opublikowanych
handlowych specyfikacji Acer.
System projekcji
Rozdzielczość
Zgodność z komputerem
Zgodność video
Współczynnik proporcji
Wyświetlane kolory
Obiektyw projekcji
Rozmiar ekranu projekcji
(przekątna)
Odległość projekcji
Współczynnik projekcji
Szybkość skanowania poziomego
Pionowa częstotliwość odświeżania
Korekcja Keystone
Audio
Waga
Wymiary (S x G x W)
Zasilanie
Zużycie energii
Temperatura działania
Złącza I/O
DLP®
WXGA (1280 x 800)
IBM PC i kompatybilne, standardy Apple Macintosh, iMac
oraz VESA: SXGA, XGA, SVGA, VGA, WXGA
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p,
576p), SDTV (480i, 576i)
Automat., Pełny, 4:3, 16:9, L. Box
1,07 miliona kolorów
F# 1,5, f = 13,92 mm
30" (0,76 m) - 80" (2,03 m)
2,99' (0,91 m) - 7,87' (2,40 m)
1.4
30 k - 100 kHz
50 - 120 Hz
+/-40 stopni
Wewnętrzny głośnik z 1 wyjściami 3 W
2,0 kg (4,41 funta)
231,98 mm x 165,77 mm x 46,3 mm (9,13" x 6,53" x
1,82")
Prąd zmienny 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Tryb normalny: Prąd zmienny 135 W +/- 10% @ 110 V
Tryb ECO: Prąd zmienny 110 W +/- 10% @ 110 V
Wstrzymanie < 0,5 W
5 ºC do 40 ºC / 41 ºF do 104 ºF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gniazdo zasilania x1
SD x1
USB A x1: do multimediów
Mini USB B x 1: dla DoUSB
HDMI (MHL) x1
Wejście VGA x1
Wejście composite x1
Wejście audio x1
Wyjście audio x 1
33
•
•
•
•
•
•
Przewód prądu zmiennego x1
•
Podręcznik użytkownika (dysk CD-ROM) x1
(dotyczący funkcji multimedialnych i
bezprzewodowych)
•
Instrukcja szybkiego uruchomienia x1 (dla funkcji
projektora)
•
Instrukcja szybkiego uruchomienia x1 (dla
multimediów i funkcji połączenia
bezprzewodowego)
•
Torba do przenoszenia x1
Kabel VGA x1
Composite video x1
Pilot zdalnego sterowania x1
Bateria x 2 (dla pilota zdalnego sterowania)
Podręcznik użytkownika (CD-ROM) x1 (do funkcji
projekcji)
* Konstrukcja i specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
Polski
Standardowa zawartość
opakowania
Polski
34
Tryby zgodności
A. Analogowy VGA
1
Analogowy VGA – sygnał komputera
Tryby
Rozdzielczość
VGA
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
Częstotliwość
pionowa [Hz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
60
75
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
Częstotliwość
pozioma [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
60,0
75,2
65,3
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
35
Analogowy VGA - wydłużone taktowanie przy obrazie
szerokoekranowym
Tryby
Rozdzielczość
WXGA
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
(Zmniejszony
czas migania)
1366x768
WSXGA+
3
Częstotliwość
pionowa [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
Częstotliwość
pozioma [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
49,6
59,9
65,3
60
66,6
60
47,7
Częstotliwość
pionowa [Hz]
Częstotliwość
pozioma [KHz]
59,94(29,97)
15,7
50(25)
15,6
Analogowy VGA - Sygnał Component
Tryby
Rozdzielczość
480p
720x480
(1440x480)
720x576
(1440x576)
720x480
59,94
31,5
576p
720x576
50
31,3
720p
1280x720
60
45,0
720p
1280x720
50
37,5
1080i
1920x1080
60 (30)
33,8
1080i
1920x1080
50 (25)
28,1
1080p
1920x1080
60
67,5
1080p
1920x1080
50
56,3
Częstotliwość
pionowa [Hz]
60
72
75
85
120
56
Częstotliwość
pozioma [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
480i
576i
B. Cyfrowy HDMI
1
HDMI – Sygnał komputera
Tryby
Rozdzielczość
VGA
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
SVGA
Polski
2
Polski
36
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
2
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
60
75
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
60,0
75,2
65,3
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
HDMI - Wydłużone taktowanie przy obrazie szerokoekranowym
Tryby
Rozdzielczość
WXGA
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
(Zmniejszony czas
migania)
1366x768
WSXGA+
Częstotliwość
pionowa [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
Częstotliwość
pozioma [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
49,6
59,9
65,3
60
66,6
60
47,7
37
HDMI – Sygnał video
Tryby
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
Rozdzielczość
720x480(1440x480)
720x576(1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Szybkość
skanowania
poziomego:
Ograniczenia
Szybkość
zakresu źródła
skanowania
grafiki monitora
pionowego:
Maks. częstotliwość
pikseli
Częstotliwość
pionowa [Hz]
59,94 (29,97)
50 (25)
59,94
50
60
50
60 (30)
50 (25)
60
50
30k~100kHz
50~120Hz
150MHz
Częstotliwość
pozioma [KHz]
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
67,5
56,3
Polski
3
Polski
38
Przepisy i uwagi dotyczące
bezpieczeństwa
Uwaga FCC
To urządzenie zostało poddane testom, które stwierdziły, że spełnia ono
ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 Zasad FCC.
Ograniczenia te określono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed
szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje,
wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i w przypadku
instalacji oraz stosowania niezgodnie z zaleceniami może powodować uciążliwe
zakłócenia komunikacji radiowej.
Nie ma jednak żadnych gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji.
Jeżeli urządzenie to powoduje uciążliwe zakłócenia odbioru radia i telewizji, co
można sprawdzić poprzez włączenie i wyłączenie sprzętu, użytkownik może podjąć
próbę usunięcia zakłóceń poprzez jeden lub więcej następujących środków:
•
Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
•
Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem.
•
Podłączenie urządzenia do gniazda zasilanego z innego obwodu niż odbiornik.
•
Kontakt ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym
w celu uzyskania pomocy.
Uwaga: Ekranowane kable
Wszystkie połączenia z innymi urządzeniami muszą być wykonane z użyciem kabli
ekranowanych w celu zapewnienia zgodności z przepisami FCC.
Uwaga: Urządzenia peryferyjne
Do tego urządzenia można podłączać wyłącznie urządzenia peryferyjne (urządzenia
wejścia/wyjścia, terminale, drukarki, itd.) z certyfikatem zgodności z ograniczeniami
klasy B. Działanie urządzeń bez certyfikatu będzie prawdopodobnie powodować
zakłócenia odbioru radia i telewizji.
Ostrzeżenie
Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego zezwolenia producenta, mogą
pozbawić użytkownika prawa do używania tego urządzenia, przez Federal
Communications Commission (Federalna Komisję ds. Komunikacji).
Warunki działania
Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega
następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować
szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie to musi akceptować odbierane zakłócenia,
włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niewłaściwe działanie.
Uwaga: Użytkownicy z Kanady
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Deklaracja zgodności dla krajów Unii Europejskiej
Niniejszym, firma Acer oświadcza, że ta seria projektorów jest zgodna z istotnymi
wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Zgodność z rosyjskimi certyfikatami prawnymi
Uwaga prawna dotycząca urządzenia radiowego
Uwaga: Zamieszczona poniżej informacja prawna jest przeznaczona
wyłącznie dla modeli z bezprzewodową siecią LAN i/lub Bluetooth.
Ogólne
Ten produkt jest zgodny ze standardami częstotliwości radiowych i bezpieczeństwa
każdego z krajów lub regionów, w których został zatwierdzona do używania
bezprzewodowego. W zależności od konfiguracji, ten produkt może lub nie zawierać
bezprzewodowe urządzenia radiowe (takie jak bezprzewodowa sieć LAN i/lub
moduły Bluetooth).
Kanada — Nie wymagające licencji, niskiej mocy
urządzenia komunikacji radiowej (RSS-210)
a
Informacje ogólne
Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:
1. Urządzenie to nie może powodować zakłóceń oraz
2. Urządzenie to musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia,
włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować nieoczekiwane
działanie.
b
Działanie w paśmie 2,4 GHz
Aby zabezpieczyć licencjonowaną usługę przed zakłóceniami radiowymi,
to urządzenie można używać wewnątrz pomieszczeń, a instalacja na
zewnątrz wymaga uzyskania licencji.
Lista krajów
To urządzenie musi być używane przy zachowaniu ścisłej zgodności z przepisami i ograniczeniami
kraju w którym będzie używane. W celu uzyskania dalszych informacji należy się kontaktować z
naszym lokalnym biurem w kraju, w którym będzie używane urządzenie. Najnowszą Iistę krajów
można sprawdzić pod adresem http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
Polski
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Polski
39
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru.jan@acer.com
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Declare under our own responsibility that the product:
Product:
Projector
Trade Name:
Acer
Model Number:
CWX1139
K335/L320/LK-W20
To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:
x
x
x
x
x
EN 55022:2006/A1:2007 Class B; EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 Class A; EN61000-3-3:2008
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 50581:2012
Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 62301:2005
We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS Directive
2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2013.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.
Mar. 25, 2013
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
CWX1139
Machine Type:
K335/L320/LK-W20
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising