Acer | BE270K | Acer BE270K Skrócony poradnik

Instrukcja szybkiego uruchomienia (QSG) monitora LCD Acer
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.
Polski
1.
2.
3.
4.
5.
6.
W celu wyczyszczenia ekranu monitora LCD:
•
Wyłączyć monitor LCD i odłączyć przewód zasilający.
•
Spryskać szmatkę środkiem czyszczącym bez zawartości rozpuszczalnika i delikatnie wyczyścić ekran
Nie umieszczać monitora LCD w pobliżu okna. Wystawienie monitora na działanie deszczu, wilgoci lub światła
słonecznego może go poważnie uszkodzić.
Nie wywierać nacisku na ekran LCD. Nadmierny nacisk może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.
Nie zdejmować pokrywy ani nie dokonywać prób samodzielnej naprawy urządzenia. Wszelkie czynności serwisowe
powinny być wykonywane wyłącznie przez upoważnionego do tego serwisanta.
Monitor LCD należy przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F).
Przechowywanie monitora LCD w temperaturze poza tym zakresem może spowodować trwałe uszkodzenie
Natychmiast odłączyć monitor i wezwać serwisanta, jeśli wystąpią jakiekolwiek z następujących okoliczności
•
Kabel sygnałowy z monitora do komputera jest postrzępiony lub uszkodzony.
•
Na monitor LCD rozlał się płyn lub monitor jest wystawiony na działanie deszczu.
•
Monitor LCD lub obudowa są uszkodzone
Montaż monitora na podstawie
1.
2.
3.
4.
Wyjąć monitor z opakowania.
Zamocować podpórkę do podstawy. (dotyczy wybranych modeli)
Obrócić w prawo, aby zablokować. Upewnić się, że podstawa jest zablokowana na podpórce. (dotyczy wybranych
modeli)
Przytwierdzić podstawę do podpórki, dokręcając śrubę za pomocą zintegrowanego wypustu lub odpowiedniej monety.
(dotyczy wybranych modeli)
Podłączanie monitora do komputera
1.
2.
3.
4.
5.
Wyłączyć monitor i odłączyć przewód zasilający komputera.
Podłącz kabel sygnałowy do gniazda wejścia Mini DP (opcjonalnie) i/
lub DP (opcjonalnie) i/lub HDMI (opcjonalnie) i/lub MHL (opcjonalnie)
monitora oraz gniazda wyjścia Mini DP (opcjonalnie) i/lub DP
(opcjonalnie) i/lub HDMI (opcjonalnie) i/lub MHL (opcjonalnie) karty
graficznej komputera. Następnie przykręć nakrętki radełkowane na
złączu kabla sygnałowego.
Podłącz kabel USB (Opcjonalne)
Podłącz kabel USB 3.0 do portu w celu szybkiego ładowania.
Podłącz kabel USB 3.0 do portu.
Włożyć przewód zasilający monitora do gniazda zasilania z tyłu
monitora.
Podłączyć przewody zasilające komputera i monitora do
znajdującego się w pobliżu gniazdka elektrycznego.
Uwaga: Wyjście audio jest dostępne tylko w modelu z wyjściem audio.
Sprawdź dalsze instrukcje w podręczniku użytkownika.
FreeSync (HDMI/DP): Umożliwia dynamiczną regulację szybkości odświeżania
wyświetlania przez kartę graficzną z obsługą FreeSync w oparciu o szybkości klatek z
typową zawartością w celu uzyskania wyświetlania efektywnego energetycznie, wirtualnie
pozbawionego zacięć i o niskim opóźnieniu.
Zewnętrzne elementy sterujące
1&2
</>
5
Menu
6
PIP
7
Włącza/wyłącza monitor. Niebieski kolor wskazuje stan zasilania.
Bursztynowy kolor wskazuje tryb czuwania/oszczędzania energii
Przy aktywnym OSD, naciśnij przyciski Minus lub Plus w celu
przełączenia pomiędzy opcjami OSD. Jeśli OSD jest nieaktywne,
naciśnij przyciski Minus lub Plus w celu regulacji głośności.
(Opcjonalnie)
Funkcje menu Nacisnąć, aby wyświetlić menu ekranowe (OSD). Nacisnąć jeszcze
raz, aby zatwierdzić wybór w menu ekranowym (OSD).
ekranowego
(OSD)
Użyj przycisku skrótu PIP do uaktywnienia funkcji obraz-w-obrazie.
Funkcji
obrazwobrazie
Naciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb scenariusza.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
W celu uniknięcia uszkodzenia monitora nie należy go podnosić za podstawę
Unieszkodliwianie zużytego sprzętu przez użytkowników w prywatnym gospodarstwie domowym
w Unii Europejskiej
Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że niniejszego produktu
nie należy wyrzucać z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Obowiązkiem
użytkownika jest zutylizowanie zużytego sprzętu przez przekazanie go do
wyznaczonego punktu odbioru w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Osobny odbiór i recykling zużytego sprzętu podczas utylizacji
pomogą zachować zasoby naturalne i zagwarantować ponowne przetworzenie
sprzętu w sposób, który chroni zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Aby uzyskać
więcej informacji na temat miejsc, w których można pozostawić zużyty sprzęt do
recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, przedsiębiorstwem
utylizacji odpadów z gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym produkt został
zakupiony
Polski
3&4
Przycisk
zasilania
Minus / Plus
Download PDF

advertising