Acer | ED322Q | Acer ED322Q Skrócony poradnik

Instrukcja szybkiej instalacji monitora LCD Acer (QSG)
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
1.
Aby oczyścić ekran monitora LCD: Upewnij się, że posiadany monitor może być zasilany prądem zmiennym o wartości dostępnej w danej lokalizacji.
• Wyłącz monitor LCD i odłącz przewód zasilający.
• Spryskaj szmatkę środkiem czyszczącym bez rozpuszczalnika i delikatnie wytrzyj ekran.
Nie należy umieszczać monitora LCD w pobliżu okna. Narażanie monitora na deszcz, wilgoć lub promienie słońca, może spowodować jego uszkodzenie.
Nie należy naciskać ekranu LCD. Zbyt silne naciskanie może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.
Nie należy zdejmować pokrywy lub próbować naprawiać urządzenie samodzielnie. Wszelkie naprawy należy powierzać autoryzowanemu technikowi.
Monitor LCD należy przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze -20° do 60°C (-4° do140°F). Przechowywanie monitora LCD w temperaturze
przekraczającej ten zakres, może spowodować jego trwałe uszkodzenie.
Monitor należy natychmiast odłączyć i skontaktować się z autoryzowanym technikiem, w następujących okolicznościach:
• Przetarty lub uszkodzony kabel sygnałowy monitor - komputer PC.
• Do środka monitora LCD dostał się płyn lub monitor został wystawiony na deszcz.
• Uszkodzona została obudowa monitora LCD.
2.
3.
4.
5.
6.
Polski
Przeczytaj uważnie następujące instrukcje.
Zawartość opakowania
Monitor LCD
Przewód
zasilający
Kabel audio
(Opcjonalny)
Kabel VGA
(Opcjonalny)
Kabel DVI
(Opcjonalny)
Kabel HDMI
(Opcjonalny)
Instrukcja szybkiego
uruchomienia
Adapter
Mocowanie monitora do podstawy
1.
Wyjmij podstawę monitora z opakowania i postaw ją na gładkiej powierzchni.
2.
Wyjmij monitor z opakowania.
3.
Dopasuj podstawę monitora do spodu podstawy stojaka, przykręć ręcznie śrubę i przymocuj podstawę.
Podłączanie monitora do komputera
1.
2.
3.
4.
5.
Wyłącz monitor i odłącz przewód zasilający komputera.
2-1 Podłącz kabel wideo
a. Upewnij się czy monitor i komputer są wyłączone.
b. Podłącz kabel VGA do komputera.
2-2 Kabel DVI (Opcjonalny, wyłącznie model z dwoma wejściami)
a. Upewnij się, że monitor i komputer są odłączone od zasilania.
b. Podłącz przewód kabel DVI do komputera.
2-3 Kabel HDMI (Opcjonalny, wyłącznie model z wejściem HDMI)
a. Upewnij się, że monitor i komputer są odłączone od zasilania.
b. Podłącz kabel HDMI do komputera.
Podłączenie kabla audio. (Wyłącznie model z wejściem audio) (Opcjonalny)
Włóż kabel zasilający monitora do portu zasilania z tyłu monitora.
Podłącz przewody zasilające komputera i monitora do pobliskiego gniazdka
elektrycznego.
AUDIO OUT
AUDIO IN
Adapter
VGA
DVI-IN
HDMI
Zewnętrzne elementy sterowania
Nr
Ikona
Element
Opis
Przycisk/wskaźnik
zasilania
Włączanie/wyłączanie monitora.
Niebieskie światło wskazuje włączenie zasilania. Bursztynowy kolor wskazuje tryb oczekiwania/
oszczędzania energii.
Minus / plus
Przy aktywnym menu OSD, naciśnij przycisk Minus lub Plus w celu przełączenia pomiędzy
opcjami OSD.
5
Funkcje OSD
Naciśnij, aby wyświetlić OSD. Naciśnij ponownie, aby przejść do wybranego elementu w OSD.
6
Przy aktywnym menu OSD, naciśnij przycisk Auto, aby zakończyć wyświetlanie OSD. Gdy
Przycisk automatycznej
menu OSD nie jest aktywne, naciśnij Auto po czym monitor automatycznie zoptymalizuje
regulacji/wyjścia
pozycję wyświetlania, ostrość i zegar wyświetlacza.
1, 2
3, 4
/
Instrukcja szybkiej instalacji monitora CD
Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Polski
Uwagi FCC
To urządzenie zostało poddane testom, które stwierdziły, że spełnia ono ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy
B, zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te określono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia
przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować
energię o częstotliwości radiowej i w przypadku instalacji oraz stosowania niezgodnie z zaleceniami może
powodować uciążliwe zakłócenia komunikacji radiowej.
Nie ma jednak żadnych gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli urządzenie to powoduje
uciążliwe zakłócenia odbioru radia i telewizji, co można sprawdzić poprzez włączenie i wyłączenie sprzętu,
użytkownik może podjąć próbę usunięcia zakłóceń poprzez jeden lub więcej następujących środków:
• Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazda zasilanego z innego obwodu niż odbiornik.
• Kontakt ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
Deklaracja zgodności z CE
Niniejszym, Acer Inc., deklaruje, że ten monitor LCD jest zgodny z ważnymi wymaganiami i innymi powiązanymi
postanowieniami Dyrektywy EMC 2014/30/EU, Dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/EU oraz dyrektywy RoHS
2011/65/EU i Dyrektywy 2009/125/EC, w odniesieniu do ustanawiania ram działania dla ustanowienia wymagań
dotyczących konstrukcji ekologicznych dla produktów powiązanych z energią.
Uwaga: Ekranowane kable
Wszystkie połączenia z innymi urządzeniami muszą być wykonane z użyciem kabli ekranowanych w celu
zapewnienia zgodności z przepisami EMC.
Uwaga: Urządzenia peryferyjne
Do tego urządzenia można podłączać wyłącznie urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia/wyjścia, terminale,
drukarki, itd.) z certyfikatem zgodności z ograniczeniami klasy B. Działanie urządzeń bez certyfikatu będzie
prawdopodobnie powodować zakłócenia odbioru radia i telewizji.
Ostrzeżenie
Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia producenta, zgodnie z postanowieniami Federal
Communications Commission (Federalna Komisja ds. Komunikacji), mogą pozbawić użytkownika prawa do
korzystania z tego produktu.
Warunki działania
Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to
urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane
zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.
Uwaga: Użytkownicy z Kanady
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjskim standardem ICES-003.
Remarque a I’intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Usuwanie zużytych urządzeń przez użytkowników gospodarstw domowych na
terenie Unii Europejskiej
Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że tego produktu nie można usuwać
z innym i odpadkami z gospodarstw domowych. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za
usuwanie zużytego urządzenia poprzez przekazanie go do wyznaczonego punktu zbiórki w celu
recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Oddzielne gromadzenie i
recykling zużytych urządzeń podczas usuwania, pomaga w oszczędzaniu zasobów naturalnych
i zapewnia wykonanie recyklingu w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla środowiska. W
celu uzyskania dalszych informacji o miejscach przekazywania zużytego sprzętu w celu
recyklingu należy skontaktować się z lokalnym urzędem, zakładem usuwania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został produkt.
Aby zapobiec uszkodzeniu monitora, monitora nie należy podnosić za jego podstawę.
Instrukcja szybkiej instalacji monitora CD
Download PDF

advertising