Acer | RC271U | Acer RC271U Skrócony poradnik

Instrukcja szybkiej instalacji monitora LCD Acer (QSG)
Przeczytaj uważnie następujące instrukcje.
1 Aby oczyścić ekran monitora LCD:
• Wyłącz monitor LCD i odłącz przewód zasilający.
• Spryskaj szmatkę środkiem czyszczącym bez rozpuszczalnika i delikatnie wytrzyj ekran.
2 Nie należy umieszczać monitora LCD w pobliżu okna. Narażanie monitora na deszcz, wilgoć lub promienie słońca, może
spowodować jego uszkodzenie.
3 Nie należy naciskać ekranu LCD. Zbyt silne naciskanie może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.
4 Nie należy zdejmować pokrywy lub próbować naprawiać urządzenie samodzielnie. Wszelkie naprawy należy powierzać
autoryzowanemu technikowi.
5 Monitor LCD należy przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej -20° do 60° C (-4° do140° F).
Przechowywanie monitora LCD w temperaturze przekraczającej ten zakres, może spowodować jego trwałe
uszkodzenie.
6 Monitor należy natychmiast odłączyć i skontaktować się z autoryzowanym technikiem, w następujących okolicznościach:
• Przetarty lub uszkodzony kabel sygnałowy monitor - komputer PC.
• Do środka monitora LCD dostał się płyn lub monitor został wystawiony na deszcz.
• Uszkodzona została obudowa monitora LCD.
7 Należy korzystać ze ściennego wspornika montażowego zapewniającego odległość co najmniej 7 cm od ściany.
Zawartość opakowania
Monitor LCD
Instrukcja
Adapter
Przewód
Kabel HDMI
szybkiego
prądu
zasilający prądu
(opcjonalny)
uruchomienia zmiennego
zmiennego
Kabel DVI/
DVI (Dual Link)
(opcjonalny)
Przewód
audio
(opcjonalny)
Kabel DP
(opcjonalny)
RC271U
RC1 Series
USER GUIDE
Regulacja podstawy monitora
1
2
3
Ostrożnie wyjmij monitor z opakowania.
Wysuń całkowicie podstawę, aby ustawić monitor pionowo na stabilnej powierzchni.
Zabezpiecz podstawę monitora poprzez dokręcenie białych śrub (na spodzie podstawy) zintegrowaną końcówką lub
odpowiednią monetą.
Podłączanie monitora do komputera
1
2
3
4
5
Wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający komputera.
Podłącz kabel sygnału do gniazda wejściowego monitora DVI-D
(opcjonalne) i/lub HDMI (opcjonalne) i/lub DP (opcjonalne) i gniazda
wyjściowego karty graficznej komputera DVI-D (opcjonalne) i/lub HDMI
(opcjonalne) i/lub DP (opcjonalne). Następnie dokręć śruby motylkowe
złącza kabla sygnałowego.
Podłącz jeden koniec adaptera do monitora, a drugi koniec do
prawidłowo uziemionego gniazdka prądu zmiennego.
Podłącz przewody zasilające komputera i monitora do pobliskiego
gniazdka elektrycznego.
Podłącz kabel audio (opcjonalny). Podłącz kabel audio do portu audio
monitora.
Uwaga: Wyjście audio jest dostępne tylko w modelu z wyjściem
audio. Sprawdź dalsze instrukcje w podręczniku użytkownika.
HDMI
HDMI
DVI-IN
HDMI
DP
AUDIO IN
DVI-IN
HDMI
DP
DC IN
Elementy sterowania na panelu
Nr Element
1 Przycisk/
wskaźnik
zasilania
Opis
Włączanie/wyłączanie monitora. Niebieskie światło
wskazuje włączenie zasilania. Migające niebieskie
światło wskazuje tryb oczekiwania/oszczędzania energii.
2
Przycisk < / > Naciśnij przycisk < / > w celu przejścia do wymaganej
funkcji lub w celu zmiany ustawień bieżącej funkcji.
3
Przycisk Menu/ Naciśnij, aby wyświetlić menu OSD. Naciśnij ponownie,
Enter
aby przejść do wybranego elementu w menu OSD.
4
Przycisk
• Przy aktywnym menu OSD, naciśnij ten przycisk, aby
Auto/Exit
zakończyć menu OSD.
(Automatyczne/ • Przy nieaktywnym menu OSD, naciśnij ten
Zakończ)
przycisk, aby uaktywnić funkcję Auto Adjustment
(Automatyczna regulacja).
Przycisk
Naciśnij ten przycisk w celu otwarcia OSD Acer eColor
Empowering
Management i dostępu do trybów scenariusza.
5
5 4 3
2
1
Polski
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Polski
Uwagi FCC
To urządzenie zostało poddane testom, które stwierdziły, że spełnia ono ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B,
zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te określono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed
szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o
częstotliwości radiowej i w przypadku instalacji oraz stosowania niezgodnie z zaleceniami może powodować uciążliwe
zakłócenia komunikacji radiowej. Nie ma jednak żadnych gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli
urządzenie to powoduje uciążliwe zakłócenia odbioru radia i telewizji, co można sprawdzić poprzez włączenie i wyłączenie
sprzętu, użytkownik może podjąć próbę usunięcia zakłóceń poprzez jeden lub więcej następujących środków:
• Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazda zasilanego z innego obwodu niż odbiornik.
• Kontakt ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
Deklaracja zgodności z CE
Niniejszym, firma Acer Inc. oświadcza, że ten monitor LCD spełnia zasadnicze wymagania i inne odnośne przepisy
dyrektywy EMC 2014/30/UE, dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE, dyrektywy RoHS 2011/65/UE oraz dyrektywy
2009/125/WE w odniesieniu do ustanowienia ramy ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych
z energią.
Uwaga: Ekranowane kable
Wszystkie połączenia z innymi urządzeniami muszą być wykonane z użyciem kabli ekranowanych w celu zapewnienia
zgodności z przepisami EMC.
Uwaga: Urządzenia peryferyjne
Do tego urządzenia można podłączać wyłącznie urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia/wyjścia, terminale, drukarki, itd.)
z certyfikatem zgodności z ograniczeniami klasy B. Działanie urządzeń bez certyfikatu będzie prawdopodobnie powodować
zakłócenia odbioru radia i telewizji.
Ostrzeżenie
Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia producenta, zgodnie z postanowieniami Federal
Communications Commission (Federalna Komisja ds. Komunikacji), mogą pozbawić użytkownika prawa do korzystania z
tego produktu.
Warunki działania
Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to
urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia,
włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.
Uwaga: Użytkownicy z Kanady
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjskim standardem ICES-003. Remarque a I’intention des utilisateurs
canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Usuwanie zużytych urządzeń przez użytkowników gospodarstw domowych na terenie Unii
Europejskiej
Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że tego produktu nie można usuwać
z innym i odpadkami z gospodarstw domowych. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za
usuwanie zużytego urządzenia poprzez przekazanie go do wyznaczonego punktu zbiórki w celu
recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Oddzielne gromadzenie i recykling
zużytych urządzeń podczas usuwania, pomaga w oszczędzaniu zasobów naturalnych i zapewnia
wykonanie recyklingu w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla środowiska. W celu uzyskania
dalszych informacji o miejscach przekazywania zużytego sprzętu w celu recyklingu należy
skontaktować się z lokalnym urzędem, zakładem usuwania odpadów lub ze sklepem, w którym
zakupiony został produkt.
Aby zapobiec uszkodzeniu monitora, monitora nie należy podnosić za jego
podstawę.
Download PDF

advertising