Acer | H203H | Acer H203H Quick Start Guide

Podłączanie monitora do komputera
1. 1-1Podłącz przewód sygnału video
a. Upewnij się czy monitor i komputer są wyłączone z sieci.
b. Podłącz przewód video do komputera.
1-2Podłącz przewód sygnału DVI (Tylko model z dwoma
wejsciami)
a. Upewnij się czy monitor i komputer są wyłączone z sieci.
b. Podlacz jeden koniec 24-pinowego kabla DVI do zlacza z tylu
monitora, a drugi koniec do portu DVI komputera.
2. Podłącz kabel audio(Wyłącznie model z wejściem
audio)(Opcjonalny)
3. Podłącz przewód zasilania
Podłącz przewód zasilania do monitora, potem do gniazdka
zasilania z uziemieniem.
4. Włącz monitor i komputer
Włącz najpierw monitor a potem komputer.Ta kolejność jest
bardzo ważna.
5. Jeśli monitor nie działa prawidłowo, zapoznaj się z działem
Rozwiązywanie problemów aby zdiagnozować problem.
AC IN
A U D IO I N
D VI -D I N
VGA IN
1-1
1-2
3
2
3
2
1-2
1-1
Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
Brak zasilania – wyłączony wskaźnik zasilania monitora.
Należy upewnić się, czy przewód zasilania jest właściwie podłączony do gniazda zasilania monitora i gniazda
sieci zasilającej.
Sprawdź gniazdo sieci zasilaj ącej podłączając do niego inne dzia łające urządzenie elektryczne, na przyk ład
lampę.
Podłącz do monitora inny przewód zasilaj ący. Do tej próby można użyć przewodu zasilaj ącego komputera.
Brak video - Wskaźnik zasilania monitora świeci się, ale na ekranie nie ma obrazu
Sprawdź, czy złącze video jest prawidłowo podłączone do komputera.
Sprawdź, czy komputer jest włączony i czy działa prawidłowo.
Wyłącz monitor i sprawdź styki złącza kabla video. Sprawd ź, czy nie są one pogięte.
Szczegółowe informacje dotyczące obsługi
Należy przeczytać instrukcję obsługi umieszczoną na dostarczonym z komputerem dysku CD-ROM.
I n s tr u k c j a sz yb ki ej i n st a l a c j i m o n itora LC D
Polski
Instrukcje bezpieczeństwa
Podczas podłączania i używania monitora nale ży przestrzegać następujących przepisów bezpiecze ństwa:
•
Należy upewnić się, że wymagania dotyczące zasilania monitora odpowiadają parametrom prądu
zmiennego dostępnego w danym regionie.
•
Monitor należy umieścić w pobliżu łatwo dostępnego gniazda zasilania.
•
Monitor należy umieścić na stabilnej powierzchni i zachować ostrożność podczas jego obsługi. Upuszczenie
monitora, silne uderzenie lub dotknięcie ostrym lub szorstkim przedmiotem, może spowodować jego
uszkodzenie.
•
Monitor należy umieścić w miejscu, w którym nie będzie narażony na działanie wysokiej wilgotności i
kurzu.
•
Nie wolno używać monitora, gdy uszkodzony jest przewód. Na przewodzie nie wolno umieszczać żadnych
przedmiotów i należy go tak poprowadzić, aby nie był przydeptywany ani zaczepiany,
•
Do otworów monitora nigdy nie należy wkładać żadnych metalowych przedmiotów. Może to spowodować
porażenie prądem elektrycznym.
•
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie wolno dotykać wewnętrznych części monitora. Obudowę
monitora może zdejmować wyłącznie wykwalifikowany technik.
•
Należy pamiętać, aby przy wyłączaniu monitora z gniazda zasilania trzymać za wtyczkę, a nie za przewód.
•
Szczeliny w obudowie monitora służą do wentylacji. Nie należy ich blokować ani przykrywać, ponieważ
może to spowodować przegrzanie urządzenia. Nie należy umieszczać monitora na łóżkach, kanapach,
dywanach i innych miękkich powierzchniach. Może to spowodować zablokowanie otworów wentylacyjnych
obudowy. Jeżeli monitor zostanie umieszczony w szafce lub w innym zamkniętym pomieszczeniu należy
zapewnienić mu odpowiednią wentylację.
•
Nie należy narażać monitora na działanie deszczu i nie powinno się go używać w pobliżu wody. W razie
przypadkowego zamoczenia monitora należy odłączyć go z gniazda zasilania i skontaktować się
natychmiast z autoryzowanym dostawcą. W razie konieczności zewnętrzne części monitora można
czyścić wilgotną ściereczką, wcześniej należy jednak wyłączyć monitor z gniazda zasilania.
•
Jeżeli monitor nie działa normalnie, a szczególnie, gdy z jego wnętrza wydostają się niezwykle dźwięki lub
zapachy, urządzenie należy natychmiast wyłączyć z gniazda zasilania i skontaktować się z
autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym.
Download PDF

advertising