Acer | H223HQ | Acer H223HQ Quick Start Guide

Instrukcja szybkiego uruchomienia monitora LCD firmy Acer
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.
W celu oczyszczenia ekranu monitora LCD:
•
Wyłącz monitor LCD i odłącz kabel zasilania.
•
Rozpyl bezrozpuszczalnikowy roztwór do czyszczenia na szmatkę i delikatnie wyczyść ekran.
Nie należy umieszczać monitora LCD w pobliżu okna. Wystawianie monitora na działanie wody
deszczowej, wilgoci lub światła słonecznego może spowodować jego poważne uszkodzenie.
Nie naciskaj powierzchni ekranu monitora LCD. Zbyt duży nacisk może spowodować trwałe uszkodzenie
wyświetlacza.
Nie zdejmuj obudowy i nie próbuj sam reperować urządzenia. Wszystkie prace serwisowe powinny być
wykonywane przez autoryzowanych pracowników serwisu.
Przechowuj monitor LCD w pokoju o temperaturze w granicach -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F).
Przechowywanie monitora LCD w innej temperaturze, spoza zakresu podanego powyżej, może
spowodować jego trwałe uszkodzenie.
Natychmiast odłącz monitor i zadzwoń do autoryzowanego serwisu, jeśli zaobserwujesz następujące
objawy:
•
Kabel sygnałowy łączący komputer i monitor jest mechanicznie uszkodzony.
•
Na monitor LCD wylała się ciecz lub zamókł on na deszczu.
•
Ekran lub obudowa monitora LCD są uszkodzone.
2
3
4
5
6
Zawartość opakowania (* tylko modele z dwoma wejściami)
*
Podłączanie monitora do podstawki
1
2
3
Wyjmij podstawkę monitora z opakowania i umieść ją na stabilnej, równej powierzchni.
Wyjmij monitor z opakowania.
Zamocuj ramię podstawy do spodu monitora.
•
Upewnij się, że spód monitora jest bezpiecznie osadzony w podstawie. (tylko w wybranych
modelach)
•
Zabezpiecz mocowanie podstawy do ramienia dokręcając białą śrubę za pomocą odpowiedniego
narzędzia lub monety. (tylko w wybranych modelach)
Podłączanie monitora do komputera
1
2
Wyłącz komputer i odłącz kabel go zasilający.
Podłącz przewód sygnału wideo do gniazda wejściowego VGA
i/lub DVI-D (opcjonalny) i/lub HDMI (opcjonalny) monitora oraz do
gniazda wyjściowego VGA i/lub DVI-D (opcjonalne) i/lub HDMI
(opcjonalny) karty graficznej w komputerze. Następnie dokręć
śruby na złączu przewodu sygnału wideo.
Włóż kabel zasilający monitora do portu zasilania z tyłu monitora.
Podłącz przewody zasilające komputera i monitora do
najbliższych gniazdek elektrycznych.
3
4
Sterowanie zewnętrzne
Ikona
/
INPUT
* tylko w wybranych
Element
Opis
Przycisk/wskaźnik
zasilania
Włącza lub wyłącza monitor. Kolor biały oznacza, że monitor jest
włączony. Kolor żółty oznacza, że monitor jest w trybie oczekiwania/
oszczędzania energii.
Minus/Plus
Jeżeli menu OSD jest włączone, naciśnij przycisk Minus lub Plus, aby
przełączać się między opcjami menu OSD.
Funkcje menu OSD
Naciśnij, aby wyświetlić menu OSD. Naciśnij ponownie, aby wejść w
wybraną opcję w menu OSD.
Przycisk Auto
Adjust/Exit
Jeżeli menu OSD jest włączone, naciśnij przycisk Auto, aby zamknąć
menu OSD. Po wyłączeniu menu OSD naciśnij ponownie przycisk Auto,
a monitor automatycznie zoptymalizuje pozycję wyświetlacza, jego
ostrość i zegar.
Przycisk
Empowering
Naciśnij przycisk Empowering, aby otworzyć menu Acer eColor
Management OSD i uzyskać dostęp do trybu scenariusza.
Przycisk Input
U yj przycisku “Input” (Wejście) do wyboru pomiędzy trzema różnymi
źródłami które mogą być podłączone do monitora.
(a) Wejście VGA (b) Wejście DVI-D (c) Wejście HDMI
Polski
1
Polski
Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Oświadczenie zgodności z wymaganiami FCC
Urządzenie to zostało przetestowane i spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z Częścią
15 Zasad FCC. Powyższe ograniczenia stworzono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed
szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować
energię o częstotliwości radiowej i w przypadku zainstalowania oraz użytkowania niezgodnie z zaleceniami
może powodować uciążliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak żadnych gwarancji, że zakłócenia
nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeżeli urządzenie to powoduje uciążliwe zakłócenia odbioru radia i telewizji,
co można sprawdzić włączając i wyłączając urządzenie, użytkownik może podjąć próbę usunięcia zakłóceń
poprzez:
•
•
•
•
zmianę kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem.
podłączenie urządzenia do gniazdka zasilanego z innego obwodu zasilania niż odbiornik.
konsultację z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.
Deklaracja zgodności CE
Niniejszym firma Acer Inc. deklaruje, że ten monitor jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi mającymi
zastosowanie przepisami prawnymi Dyrektywy EMC 2004/108/EC, Dyrektywy Niskich Napięć 2006/95/EC oraz
Dyrektywy Ros. 2002/95/EC.
Dyrektywa EMC 2004/108/EC – atest przez zgodność z następującymi ujednoliconymi standardami:
-. EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
-. EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
-. EN61000-3- 2:2006, Class D
-. EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2:2005
Notice: Kable ekranowane
W celu uzyskania zgodności z przepisami EMC, wszystkie połączenia z innymi urządzeniami komputerowymi
muszą być wykonane z użyciem kabli ekranowanych.
Notice: Urządzenia peryferyjne
Do tego notebooka można podłączać jedynie urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia/wyjścia, terminale,
drukarki, itd.) posiadające certyfikat zgodności z ograniczeniami klasy B. Skutkiem eksploatacji z przyłaczonymi
urządzeniami peryferyjnymi, które nie posiadają świadectw zgodności, mogą być zakłócenia odbioru radia i
telewizji.
Ostrzeżenie
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały zaakceptowane w sposób wyraźny przez producenta, mogą
doprowadzić do pozbawienia użytkownika prawa do korzystania z urządzenia, co wynika z przepisów Federal
Communications Commission (Federalnej Komisja Łączności).
Warunki eksploatacji
Urządzenie to spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Eksploatacja wymaga spełnienia następujących
dwóch warunków: (1) Nie wolno dopuścić, aby urządzenie to powodowało szkodliwe zakłócenia oraz (2)
Urządzenie to musi być odporne na wszelkie zakłócenia zewnętrzne, w tym takie, które powodują niepożądane
rezultaty.
Notice: Użytkownicy w Kanadzie
Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wymagania kanadyjskich regulacji ICES-003. Remarque a
I'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003
du Canada.
Utylizacja lamp
LAMPA(Y) WEWNĄTRZ TEGO PRODUKTU ZAWIERA
RTĘĆ I POWINNA ZOSTAĆ PODDANA RECYKLINGOWI
LUB USUNIĘTA W SPOSÓB ZGODNY Z PRAWEM
LOKALNYM, STANOWYM LUB FEDERALNYM. W CELU
UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI NALEŻY
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ELECTRONIC INDUSTRIES
ALLIANCE, POD ADRESEM WWW.EIAE.ORG.
SPECYFICZNE INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA
LAMPY NALEŻY SPRAWDZIĆ POD ADRESEM
WWW.LAMPRECYCLE.ORG.
Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być wyrzucany
razem z innymi odpadami gospodarczymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za
utylizację zużytego sprzętu poprzez przekazanie go do wyznaczonego punktu recyklingu
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Segregowanie i recykling zużytego
sprzętu pomaga chronić zasoby naturalne oraz zapewnia, że sprzęt zostanie ponownie
przetworzony w sposób pozwalający chronić zdrowie ludzkie i środowisko. Szczegółowe
informacje dotyczące punktów zbiórki zużytego sprzętu do recyklingu można znaleźć w
lokalnej administracji, przedsiębiorstwie oczyszczania lub w sklepie, w którym produkt
został zakupiony.
Polski
Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkownika w prywatnym gospodarstwie domowym na
terenie Unii Europejskiej
Download PDF

advertising