Acer | ET322QR | Acer ET322QR Skrócony poradnik

Instrukcja szybkiego uruchomienia monitora LCD Acer
Przeczytaj uważnie następujące instrukcje.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Aby oczyścić ekran monitora LCD:
•
Wyłącz monitor LCD i odłącz przewód zasilający.
•
Spryskaj szmatkę nierozpuszczalnym środkiem czyszczącym i delikatnie oczyść ekran.
Monitora LCD nie należy umieszczać w pobliżu okna. Narażenie monitora na oddziaływanie deszczu, wilgoci lub
słońca, może spowodować jego poważne uszkodzenie.
Nie należy naciskać ekranu LCD. Nadmierne naciskanie może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.
Nie należy zdejmować pokrywy lub naprawiać tego urządzenia samemu. Autoryzowany technik powinien wykonać
naprawę każdej natury.
Monitor LCD należy przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze -20° do 60° C (-4° do140° F). Przechowywanie
monitora LCD poza tym zakresem, może spowodować trwałe uszkodzenie.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek, następujące okoliczności, należy natychmiast odłączyć monitor i połączyć się z
autoryzowanym technikiem:
•
Przetarty lub uszkodzony kabel sygnałowy monitor-do-PC.
•
Wyciek płynów na monitor LCD lub wystawienie monitora na deszcz.
•
Uszkodzony monitor LCD lub obudowa.
Aby zapobiec uszkodzeniu panelu LCD, nie należy umieszczać monitora na powierzchni ekranem w dół.
Podłączenie monitora do komputera
1.
2.
3.
4.
5.
Wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający komputera.
Podłącz kabel sygnałowy do gniazda wejścia VGA (opcjonalne) i/lub DVI (opcjonalne) i/lub HDMI (opcjonalne)
monitora oraz do gniazda wyjścia VGA (opcjonalne) i/lub DVI (opcjonalne) i/lub HDMI (opcjonalne) karty graficznej
komputera. Następnie dokręć śruby radełkowane na złączu kabla sygnałowego.
Podłączyć kabel audio. (tylko model z wejściem audio) (opcjonalne).
Włóż kabel zasilania monitora do portu zasilania z tyłu monitora.
Podłącz przewody zasilające komputera i monitora do pobliskiego gniazda elektrycznego.
VGA
FreeSync (Wyłącznie HDMI): Umożliwia dynamiczną regulację szybkości odświeżania
wyświetlania przez kartę graficzną z obsługą FreeSync w oparciu o szybkości klatek z
typową zawartością w celu uzyskania wyświetlania efektywnego energetycznie, wirtualnie
pozbawionego zacięć i o niskim opóźnieniu.
Polish
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Polish
Zewnętrzne elementy sterowania
Przycisk funkcji
a. Stan wyłączenia zasilania monitora. Naciśnij w celu włączenia
zasilania. Podczas normalnego wyświetlania, naciśnij przełącznik
w dowolnym czasie na dłużej niż 5 sekund, aby wyłączyć
zasilanie.
b. Niebieskie światło wskazuje włączenie zasilania. Bursztynowe
światło wskazuje tryb oczekiwania/oszczędzania energii. Brak
światła wskazuje wyłączenie zasilania.
c. Naciśnij przycisk przełącznika w dowolnym kierunku, aby
wyświetlić pierwsze menu. Naciśnij ponownie, aby przejść do
następnej funkcji w pierwszym menu.
d. Pierwsze menu "Function 1 & Function 2 (Funkcja 1 i Funkcja
2)", umożliwia użytkownikom dostosowanie, "Main Menu (Menu
główne)" i "Input (Wejście)" to stałe funkcje, których nie można
zmienić.
e. Pojedynczy przycisk przełączania z tyłu ramki wyświetlacza,
działa jak joystick. W celu przesunięcia kursora, wystarczy
przełączyć przycisk w jednym z czterech kierunków. Naciśnij ten
przycisk, aby wybrać wymagane opcje. W menu głównym, zielony
kolor wskazuje działanie, a szary brak działania.
Uwagi dotyczące przepisów i bezpieczeństwa
To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B,
zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Te ograniczenia mają zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed
szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować
promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli jest zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z
zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia
nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału
radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy
spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:
•
•
•
•
Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
Podłączenie urządzenia do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
Skontaktowanie się z dostawcą lub z doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania
dodatkowych informacji.
Deklaracja zgodności z CE
Niniejszym, Acer Inc., deklaruje, że ten monitor LCD jest zgodny z istotnymi wymaganiami oraz innymi
powiązanymi postanowieniami Dyrektywy EMC 2014/30/EU, Dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/
EU oraz Dyrektywy RoHS 2011/65/EU i Dyrektywy 2009/125/EC w odniesieniu do ustanawiania ram
działania dla ustanowienia wymagań dotyczących konstrukcji ekologicznych dla produktów powiązanych
z energią.
Uwaga: Kable ekranowane
Wszystkie połączenia z innymi urządzeniami muszą być wykonane z użyciem kabli ekranowanych w celu
zapewnienia zgodności z przepisami EMC.
Uwaga: Urządzenia peryferyjne
Do tego urządzenia można podłączać wyłącznie urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia/wyjścia,
terminale, drukarki, itd.) z certyfikatem zgodności z ograniczeniami klasy B. Działanie urządzeń bez
certyfikatu będzie prawdopodobnie powodować zakłócenia odbioru radia i telewizji.
Ostrzeżenie
Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia producenta, zgodnie z postanowieniami
Federal Communications Commission (Federalna Komisja ds. Komunikacji), mogą pozbawić użytkownika
prawa do korzystania z tego produktu.
Aby zapobiec uszkodzeniu monitora, nie należy podnosić monitora za jego podstawę.
Warunki działania
Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm
warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi
akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować
niepożądane działanie.
Uwaga: Użytkownicy z Kanady
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Usuwanie zużytych urządzeń przez użytkowników gospodarstw domowych na terenie Unii Europejskiej
Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że tego produktu nie
można usuwać z innym i odpadkami z gospodarstw domowych. Na użytkowniku
spoczywa odpowiedzialność za usuwanie zużytego urządzenia poprzez przekazanie
go do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. Oddzielne gromadzenie i recykling zużytych urządzeń
podczas usuwania, pomaga w oszczędzaniu zasobów naturalnych i zapewnia
wykonanie recyklingu w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla środowiska. W
celu uzyskania dalszych informacji o miejscach przekazywania zużytego sprzętu w
celu recyklingu należy skontaktować się z lokalnym urzędem, zakładem usuwania
odpadów lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Polish
Uwagi FCC
Polish
DANE TECHNICZNE
System napędu
Wielkość
Rozstaw pikseli
Jasność
Kontrast
Kąt widzenia(Typowa)
Czas reakcji
Typ panelu
Wideo
Częstotliwość pozioma
TFT Color LCD
31.5 " W (80cm)
0,36375 mm (w poziomie) x 0,36375mm (w pionie)
250cd/m2 (Typowa)
Maks. 100 000 000:1 (ACM)
178° (w poziomie) 178° (w pionie) (CR ≥ 10)
4ms (GTG,Typowy)
VA
Interfejs cyfrowy
30~83KHz(VGA/DVI), 30~85KHz(HDMI)
Częstotliwość pionowa
Kolory wyświetlacza
Zegar pikseli
Maks. rozdzielczość
55~76Hz(VGA/DVI), 48~75Hz(HDMI)
16,7M kolorów
170MHz
1920X1080@60Hz(VGA/DVI), 1920X1080@75Hz(HDMI)
Plug & Play
VESA DDCCI/DDC2B
Klasa efektywności energetycznej
A
*Roczne zużycie energii(Typowa)
Tryb włączenia
Zużycie energii
Tryb uśpienia
@200cd/m2
Tryb wyłączenia/oczekiwania
50 (kWh) (dla modelu z wejściem HDMI)
30 W (typ.)
0,45W (typ.)
0,35W (typ.)
D-Sub(only D-Sub Model)
DVI (Tylko model DVI)
HDMI (Tylko model HDMI)
2W x 2
Wyjście audio (Wyłącznie model z wyjściem audio)
W poziomie: 698,4mm
W pionie: 392,85mm
100-240V~, 50/60Hz
Temperatura podczas działania: 5° do 35°C
Temperatura podczas przechowywania: -20° do 60°C
Wilgotność podczas działania: 10% do 85%
721.2 (S) x 529.1 (W) x 246.7 (G) mm
8,17kg (netto)
Nachylanie: -5° do +13°
Obracanie: Nie
Regulacja wysokości: Nie
Przekręcanie: Nie
Odłączana podstawa - nóżka: Nie
Jasność
Over Drive
Kontrast
FreeSync
Black Boost
Punkt docelowy
Niebieskie światło
Język
ACM
Upływ czasu OSD
Doskonała ostrość
Przejrzystość
Auto konfiguracja
Refresh Rate Num (Szybkość
Ustaw. poz.
odświeżania)
Ustaw. pion.
Wejście
Ostrość
Auto Source
Zegar
Tryb szerokoekranowy
Gamma
Przypisanie przycisku skrótu
Temp. barwowa
DDC/CI
Modes (Tryby)
HDMI Black level (Poziom czerni
Tryb sRGB
HDMI)
6-osiowy odcień
Tryb szybkiego rozruchu
6-osiowe nasycenie
Reset (Resetuj)
Volume (Głośność)
Panel LCD
Złącze wejścia
Głośniki
Audio
Maksymalna wielkość ekranu
Źródło zasilania
Warunki środowiskowe
Wymiary
Waga (netto)
Dane techniczne mechanizmu
Zewnętrzne elementy
sterowania:
Functions (Funkcje)
* Wszystkie dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
Podręczniki i inne dokumenty dla produktu Acer, można znaleźć na oficjalnej, internetowej stronie pomocy technicznej Acer.
*Roczne zużycie energii jest obliczane na bazie typowego zużycia energii 4 godziny dziennie, 365 dni w roku.
Download PDF

advertising