Acer | V243HQ | Acer V243HQ User Manual

Monitor LCD Acer
Podręcznik użytkownika
Copyright © 2008. Acer Incorporated.
All Rights Reserved.
Acer LCD Monitor User's Guide
Original Issue: 12/2008
Changes may be made periodically to the information in this publication without obligation
to notify any person of such revisions or changes. Such changes will be incorporated in new
editions of this manual or supplementary documents and publications. This company makes
no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents
hereof and specifically disclaims the implied warranties of merchantability or fitness for a
particular purpose.
Record the model number, serial number, purchase date and place of purchase information in
the space provided below. The serial number and model number are recorded on the label
affixed to your computer. All correspondence concerning your unit should include the serial
number, model number and purchase information.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in
any form or by any means, electronically, mechanically, by photocopy, recording or otherwise,
without the prior written permission of Acer Incorporated.
Acer LCD Monitor User's Guide
Model number: __________________________________
Serial number: ___________________________________
Date of purchase: ________________________________
Place of purchase: ________________________________
Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Incorporated. Other companies'
product names or trademarks are used herein for identification purposes only and belong to
their respective companies.
iii
Specjalne uwagi dotyczące
monitorów LCD
Podane poniżej objawy, są normalne podczas stosowania monitorów LCD i nie
oznaczają problemu
•
Z powodu natury światła jarzeniowego, na początku używania ekran może
migać. Wyłącz przełącznik zasilania i włącz go ponownie w celu likwidacji
migania.
•
Mogą wystąpić delikatne nierówności jasności ekranu w zależności od
stosowanego wzoru pulpitu.
•
Ekran LCD zawiera 99,99% lub więcej efektywnych pikseli. Może on zawierać
0,01% nieprawidłowo wyświetlanych punktów, spowodowanych brakującymi
pikselami lub stale świecącymi pikselami.
•
Z powodu natury obrazu LCD, po kilkugodzinnym wyświetlaniu tego samego
obrazu, mimo przełączenia do nowego obrazu, na ekranie może utrzymywać
się powidok. W takiej sytuacji, obraz będzie przywracany powoli poprzez
zmianę obrazu lub wyłaczenie zasilania na kilka godzin.
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa i wygodnego
użytkowania
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Przeczytaj uważnie podane instrukcje. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w
przyszłości. Należy stosować się do wszystkich instrukcji oznaczonych na
produkcie.
Czyszczenie monitora
Przeczytaj uważnie podane instrukcje dotyczące czyszczenia monitora:
•
Przed czyszczeniem monitor należy zawsze odłączyć od zasilania.
•
Użyj miękkiej szmatki do wytarcia ekranu i przodu oraz boków obudowy.
Podłączanie/odłączanie urządzenia
Podczas podłączania i odłączania zasilania od monitora LCD należy przestrzegać
następujących zaleceń:
•
Przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazda zasilania prądem
zmiennym należy upewnić się, że monitor jest zamocowany do podstawy.
•
Przed podłączeniem jakichkolwiek kabli lub odłączeniem przewodu
zasilającego należy upewnić się, że monitor LCD oraz komputer są wyłączone.
•
Jeśli system posiada wiele źródeł zasilania, odłącz zasilanie od systemu
poprzez odłączenie wszystkich przewodów zasilających od zasilaczy.
iv
Dostępność
Upewnij się, że gniazdo zasilania, do którego podłączany jest przewód zasilający
jest łatwo dostępne i położone jak najbliżej operatora. Aby odłączyć zasilanie od
urządzenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania prądem
elektrycznym.
Bezpieczne słuchanie
W celu ochrony słuchu należy stosować się do następujących instrukcji.
•
Stopniowo zwiększaj głośość, aż do uzyskania wyraźnego i wygodnego
słuchania, bez zniekształceń.
•
Po ustawieniu poziomu głośności nie należy zwiększać go dalej po
wyregulowaniu go do poziomu akceptowanego przez uszy.
•
Należy ograniczyć długość czasu słuchania muzyki z wysoką głośnością.
•
Należy unikać zwiększania głośności w celu zagłuszenia hałasu z otoczenia.
•
Głośność należy zmniejszyć, jeśli nie słychać ludzi mówiących w pobliżu.
Ostrzeżenia
•
•
•
•
•
•
Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody.
Nie należy umieszczać tego produktu na niestabilnym wózku, podstawie lub
stole. Upadek produktu może spowodować jego poważne uszkodzenie.
Szczeliny i otwory służą do wentylacji i mają zapewnić prawidłowe działanie
produktu i chronić go przed przegrzaniem. Nie należy ich blokować lub
przykrywać. Nigdy nie należy blokować szczelin wentylacyjnych poprzez
umieszczanie produktu na łóżku, sofie lub innej podobnej powierzchni. Nigdy
nie należy umieszczać tego produktu obok lub nad grzejnikiem lub miernikiem
ciepła lub w zabudowie, jeśli nie zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja.
Nigdy nie należy wpychać jakichkolwiek obiektów do tego produktu przez
szczeliny obudowy, ponieważ mogą one dotknąć do niebezpiecznych punktów
będących pod napięciem lub spowodować zwarcie części, a w rezultacie pożar
lub porażenie prądem elektrycznym. Nigdy nie należy dopuszczać do
przedostania się do produktu jakichkolwiek płynów.
Aby uniknąć zniszczenia komponentów wewnętrznych i zabezpieczyć przed
wyciekiem baterii, nie należy umieszczać produktu na drgającej powierzchni.
Nigdy nie należy używać podczas uprawiania sportu, ćwiczeń lub w innym
otoczeniu narażonym na wibracje, które mogą spowodować nieoczekiwane
zwarcie lub uszkodzenie urządzeń wewnętrznych.
Korzystanie z zasilania energią elektryczną
•
•
Ten produkt powinien być zasilany przy użyciu parametrów zasilania
wskazanych na etykiecie. Przy braku pewności, co do parametrów dostępnego
w danej okolicy sieci zasilającej należy sprawdzić te informacje u dostawcy lub
w lokalnym zakładzie energetycznym.
Nie należy kłaść na przewodzie zasilającym żadnych przedmiotów. Nie należy
v
•
•
•
umieszczać tego produktu w miejscu, gdzie może być nadeptywany przez
przechodzące osoby.
Jeśli z tym produktem używany jest przedłużacz, należy sprawdzić, czy łączny
amperaż urządzeń połączonych do przedłużacza nie przekracza amperażu
przedłużacza. Należy również sprawdzić, czy łączny amperaż wszystkich
produktów połączonych do gniazda ściennego nie przekraczać wartości
znamionowej bezpiecznika.
Nie należy przeciążać gniazda zasilania, listwy zasilającej lub odbiornika
poprzez podłączanie zbyt wielu urządzeń. Całkowite obciążenie systemu nie
może przekraczać 80% wartości znamionowej obciążenia obwodu. Jeśli
używane są listwy zasilające, obciążenie nie powinno przekraczać 80%
wartości znamionowej prądu na wejściu listwy zasilającej.
Przewód zasilający tego produktu jest wyposażony w trzy-przewodową
wtyczkę z uziemieniem. Wtyczka ta pasuje do gniazd zasilania z uziemieniem.
Przed podłączeniem wtyczki zasilania należy upewnić się, że gniazdo zasilania
jest prawidłowo uziemione. Nie należy podłączać wtyczki do nieuziemionego
gniazda zasilania. Szczegółowe informacje można uzyskać u elektryka.
Ostrzeżenie! Kołek uziemienia pełni funkcję ochronną. Używanie
gniazda zasilania, bez prawidłowego uziemienia, może
spowodować porażenie prądem elektrycznym i/lub obrażenia.
Uwaga: Kołek uziemienia zapewnia także dobre zabezpieczenie
przed zakłóceniami wytwarzanymi przez pobliskie urządzenia
elektryczne, które mogą wpływać na wydajność tego produktu.
•
Produkt ten można używać wyłącznie z dostarczonym przewodem zasilającym.
Jeśli potrzebna jest wymiana przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy
nowy przewód spełnia następujące wymagania: typ odłączalny, wymieniony na
liście UL, z certyfikatem CSA, typ SPT-2, minimalna wartość znamionowa 7A
125V, aprobata VDE lub jej ekwiwalent, maksymalna długość 4,6 metra (15
stóp).
Naprawa produktu
Nie należy naprawiać tego produktu samodzielnie, ponieważ otwieranie lub
zdejmowanie pokryw może spowodować porażenie poprzez dotknięcie do
niebezpiecznych punktów będących pod napięciem. Wszelkie naprawy należy
powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisu.
Produkt ten należy odłączyć od ściennego gniazda zasilania i powierzyć jego
naprawę wykwalifikowanemu personelowi serwisu, gdy:
•
przewód zasilający zostanie uszkodzony, przecięty lub zapieczony
•
•
•
•
•
do produktu został wylany płyn
produkt został wystawiony na działanie deszczu lub wody
produkt został upuszczony lub uszkodzona została jego obudowa
produkt wykazuje wyraźne oznaki zmiany wydajności, co oznacza potrzebę
naprawy
produkt nie działa normalnie, mimo stosowania się do instrukcji działania
vi
Uwaga:Należy regulować tylko te parametry, które są wymienione w
instrukcjach działania, ponieważ nieprawidłowa regulacja innych
parametrów może spowodować uszkodzenie i często wymaga
dużego nakładu pracy wykwalifikowanego technika serwisu, w celu
przywrócenia normalnego działania produktu.
Miejsca zagrażające wybuchem
Urządzenie należy wyłączyć w miejscach zagrażających wybuchem i stosować się
do wszystkich znaków i instrukcji. Miejsca o atmosferze zagrażającej wybuchem, to
miejsca, gdzie zwykle znajdują się polecenia wyłączenia silnika samochodu. Świece
w takich miejscach mogą spowodować wybuch lub pożar, a w rezultacie obrażenia
ciała lub nawet śmierć. Urządzenie należy wyłączyć w pobliżu pomp paliwowych na
stacjach obsługi. Należy przestrzegać ograniczeń w używaniu sprzętu radiowego w
składach paliwa, magazynach i miejscach dystrybucji; w zakładach chemicznych;
lub w miejscach wykonywania piaskowania. Miejsca zagrożone wybuchem są
często, choć nie zawsze oznaczone. Obejmują one pokłady statków, urządzenia do
transportu lub składowania chemikaliów, pojazdy napędzane gazem (takim jak
propan lub butan) i miejsca, gdzie powietrze zawiera chemikalia lub groźne
cząsteczki takie jak plewy, pył lub proszki metalu.
Dodatkowe informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Urządzenie i jego elementy jego rozbudowy, mogą zawierać małe części. Należy je
trzymać poza zasięgiem małych dzieci.
Zalecenia dotyczące rtęci
Dla projektorów lub produktów elektronicznych, zawierających monitora lub
wyświetlacz LCD/CRT:
Lampa(y) wewnątrz tego produktu zawiera rtęć i powinna zostać poddana
recyklingowi lub usunięta w sposób zgodny z prawem lokalnym, stanowym lub
federalnym. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z
Electronic Industries Alliance pod adresem www.eiae.org. Specyficzne informacje
dotyczące usuwania lamp, można uzyskać na stronie sieci web
www.lamprecycle.org.
vii
Oświadczenie dotyczące pikseli LCD
Urządzenie LCD jest wytwarzane z wykorzystaniem wysokiej precyzji technik
produkcji. Jednak, niektóre piksele mogą zostać utracone lub mogą być wyświetlane
w postaci czarnych lub czerwonych punktów. Nie ma to wpływu na zapisany obraz i
nie oznacza nieprawidłowego działania.
Ten produkt został dostarczony z możliwością obsługi zarządzania zasilaniem:
•
Uaktywnianie trybu uśpienia wyświetlacza, po 15 minutach braku
aktywności użytkownika.
•
Uaktywnianie trybu uśpienia komputera, po 30 minutach braku aktywności
użytkownika.
•
Wybudzanie komputera z trybu uśpienia poprzez naciśnięcie przycisku
zasilania.
viii
Wskazówki i informacje dotyczące wygodnego
używania
Po zbyt długim korzystaniu z komputera, użytkownicy komputera mogą narzekać na
zmęczenie oczu i bóle głowy. Zbyt długa praca przed komputerem naraża także
użytkowników na obrażenia fizyczne. Długa praca, zła postawa, złe zwyczaje pracy,
stres, nieodpowiednie arunki pracy, zdrowie osobiste i inne czynniki, znacząco
zwiększają ryzyko obrażeń fizycznych.
Nieprawidłowe używanie komputera może doprowadzić do takich schorzeń jak
zespół urazowy nadgarstka, zapalenie ścięgna, zapalenie pochewki ścięgna lub
inne schorzenia mięśnio-szkieletowe. Następujące symptomy mogą wystąpić w
rękach, nadgarstkach, ramionach, barkach, szyi lub palcach:
•
•
•
•
•
drętwienie lub uczucie pieczenia albo mrowienia
ból, rozdrażnienie lub bolesność
ból, opuchlizna lub ból promieniujący
sztywnienie lub uciskanie
zimno lub osłabienie
Po wystąpieniu tych symptomów lub gdy utrzymuje się dyskomfort i/lub ból związany
z używaniem komputera należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem i
poinformować wydział zdrowia i bezpieczeństwa firmy.
Następująca część zawiera porady związane z bardziej bezpiecznym używaniem
komputera.
Znajdowanie wygodnego miejsca
Znajdowanie wygodnego miejsca poprzez regulację kąta widzenia monitora,
używanie podnóżek lub podwyższenie siedzenia w celu uzyskania maksymanej
wygody. Należy przestrzegać następujących porad:
•
•
•
unikanie zbyt długiego pozostawania w jednej pozycji
unikanie niepawidłwej postawy i/lub przechylania do tyłu
regularne wstawanie i spacer w celu usuniecia zmęczenia mięśni nóg
Zapewnienie prawidłowego widzenia
Długie godziny przeglądania, nieprawidłowo dobrane okulary lub szkła kontaktowe,
odbłyski światła, nadmierne oświetlenie pomieszczenia, słaba ostrość obrazu na
ekranie, bardzo małe krój pisma i mały kontrast obazu, mogą powodować
zmęczenie oczu. Następujące części dostarczają sugestie dotyczące zmniejszania
zmęczenia oczu.
Oczy
•
Częsty odpoczynek oczu.
•
•
Należy wykonywać regularne przerwy w celu odpoczynku oczu,odwracając
wzrok od monitora i skupiając wzrok na odległym punkcie.
Częste mruganie w celu zapobiegania wysychaniu oczu.
ix
Wyświetlacz
•
Wyświetlacz należy utrzymać w czystości.
•
•
•
•
•
Głowa powinna pozostawać powyżej krawędzi wyświetlacza, aby oczy były
skierowane w dół, aby oczy były skierowane w dół podczas patrzenia na
środek wyświetlacza.
Wyreguluj jasność wyświetlacza i/lub kontrast do wygodnego poziomu w celu
poprawienia czytelności tekstu i przejrzystości grafiki.
Należy wyeliminować odbłyski i odbicia poprzez:
•
umieszczenie wyświetlacza bokiem do okna lub do dowolnego źródła
światła
•
minimalizacja światła wpadającego do pomieszczenia poprzez
stosowanie zasłon, rolet lub żaluzji
•
•
•
•
używanie światła punktowego
zmiana kąta widzenia wyświetlacza
używanie filtra zmniejszającego odbicia
używanie daszka nad wyświetlaczem, takiego jak kawałek kartonu
wysunięty nad górną, przednią krawędź wyświetlacza
Należy unikać regulacji wyświetlacza do niewygodnego kąta.
Należy unikać zbyt długiego patrzenia w jasne źródła światła, takie jak otwarte
okna.
Rozwijanie dobrych nawyków pracy
Rozwijanie następujących, dobrych nawyków pracy w celu wygodniejszego i
bardziej efektywnego używania komputera:
•
Wykonuj regularnie i często krótkie przerwy.
•
•
•
Wykonuj ćwiczenia rozciągajace.
Jak najczęściej oddychaj świeżym powietrzem.
Ćwicz regularnie i dbaj o zdrowie.
x
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
Tel : 886-2-2696-1234
Fax : 886-2-2696-3535
We,
Declaration of Conformity
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai, E-mail: easy_lai@acer.com.tw
And,
Acer Europe SA
Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Series Model Type:
SKU Number:
LCD Monitor
Acer
V243HQ
V243HQxxxx (“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives,
and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the
same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized
standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22 Class B.
-. EN55024
-. EN61000-3-2, Class D
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances
in Electrical and Electronic Equipment:
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:
Lead
0.1% Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
0.1%
Mercury
0.1% Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s) 0.1%
Hexavalent Chromium 0.1% Cadmium
0.01%
Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to Ecodesign Requirements.
Year to begin affixing CE marking 2009.
_______________________________
Easy Lai /Manager
Regulation, Acer Inc.
Oct. 21, 2009
Date
xi
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:
Product name:
23.6" LCD Monitor
Model number:
V243HQ
SKU number:
V243HQxxxx
Name of responsible party:
Acer America Corporation
Address of responsible party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
USA
Contact person:
Acer Representative
Tel:
1-254-298-4000
Fax:
1-254-298-4147
xii
1
Specjalne uwagi dotyczące monitorów LCD
iii
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i
wygodnego użytkowania
iii
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
iii
Czyszczenie monitora
iii
Podłączanie/odłączanie urządzenia
iii
Dostępność
iv
Bezpieczne słuchanie
iv
Ostrzeżenia
iv
Korzystanie z zasilania energią elektryczną
iv
Naprawa produktu
v
Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa
vi
Oświadczenie dotyczące pikseli LCD
vii
Wskazówki i informacje dotyczące wygodnego używania viii
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
xi
Rozpakowanie
1
Podłączanie/odłączanie podstawy
2
Regulacja pozycji ekranu
2
Podłączenie przewodu zasilającego.
3
Oszczędzanie energii
3
DDC (Display Data Channel
(Kanał wyświetlania danych))
3
Connector pin assignment
4
Tabela standardowego taktowania
6
Instalacja
7
Elementy sterowania użytkownika
8
Jak wyregulować ustawienie
9
Acer eColor Management
10
Użytkownika
11
Rozwiązywanie problemów
13
Tryb VGA
13
Tryb DVI
14
2
1
Sprawdź po rozpakowaniu, że opakowanie zawiera następujące elementy i
zabezpiecz materiały pakujące na wypadek potrzeby przeniesienia lub transportu
monitora w przyszłości.
Monitor LCD
Podręcznik użytkownika
Instrukcja szybkiego
uruchomienia
Kabel D-sub
Kabel DVI
(wyłącznie modele z
dwoma wejściami)
Przewód zasilający prądu
zmiennego
Kabel audio
(Opcjonalny)
Polski
Rozpakowanie
Polski
2
Podłączanie/odłączanie podstawy
Podłączanie:
Dopasuj przycisk zwalniania w
dolnej części monitora do
odpowiednich szczelin w
podstawie.
Odłączanie:
Naciśnij przycisk zwalniania zgodnie z
oznaczeniem, a następnie pociągnij w
kierunku strzałki w celu odłączenia
podstawy.
Regulacja pozycji ekranu
W celu optymalizacji pozycji oglądania należy wyregulować obiema rękami
nachylenie monitora, trzymając krawędzie monitora, zgodnie z ilustracją poniżej.
Monitor można regulować w zakresie 15 stopni w górę lub 5 stopni w dół.
3
•
Najpierw sprawdź, czy używany przewód zasilający jest prawidłowego typu,
wymaganego w danym regionie.
•
Monitor jest wyposażony w uniwersalny zasialcz, kóry umożliwia działanie w
zakresie napięć 100/120 V prądu zmiennego lub 220/240 V prądu zmiennego.
Nie jest wymagana żadna regulacja.
•
Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do gniazda wejścia prądu
zmiennego, a drugi koniec do gniazda źródła zasilania prądu zmiennego.
•
Dla urządzeń wykorzystujących napięcie 120 V prądu zmiennego:
Użyj przewód zasilający znajdujący się na liście UL, przewód typu SVT i
gniazdo o parametrach 10 A/125 V.
•
Dla urządzeń wykorzystujących napięcie 220/240 V prądu zmiennego:
Użyj zestawu przewodu składającego się z przewodu H05VV-F i wtyki o
parametrach 10 A/250 V. Przewód powinien mieć odpowiednie certyfikaty
bezpieczeństwa przeznaczone dla danego kraju, w którym dane urządzenie
będzie zainstalowane.
Oszczędzanie energii
Monitor zostanie przełączony do trybu "oszczędzanie energii" poprzez sterowanie
sygnałem z kontrolera wyświetlania, zgodnie ze wskazaniem bursztynowego
wskaźnika LED zasialnia.
Tryb
Wskaźnik LED
Włączenie
Niebieski
Oszczędzanie energii
Bursztynowy
Tryb oszczędzania energii będzie utrzymywany, aż do wykrycia sygnału sterowania
lub uaktywnienia klawiatury lub myszy. Czas przywracania z trybu "oszczędzanie
energii" do "włączenie" zajmuje około 3 sekund.
DDC (Display Data Channel (Kanał wyświetlania
danych))
W celu ułatwienia instalacji, jeśli system obsługuje protokół DDC, to monitor jest
urządzeniem plug-and-play. DDC to protokół komunikacji poprzez który monitor
automatycznie informuje system hosta o jego możliwościach; na przykład,
obsługiwane rozdzielczości i odpowiednie taktowanie. Monitor obsługuje standard
DDC2B.
Polski
Podłączenie przewodu zasilającego.
Polski
4
Connector pin assignment
1
5
10
6
11
15
15-pin color display signal cable
PIN No. Description
PIN No. Description
1
Red
9
+5 V
2
Green
10
Logic ground
3
Blue
11
Monitor ground
4
Monitor ground
12
DDC-serial data
5
DDC-return
13
H-sync
6
R-ground
14
V-sync
7
G-ground
15
DDC-serial clock
8
B-ground
5
Polski
24-pin color display signal cable
PIN No.
1
Description
TMDS data 2-
PIN No.
13
Description
NC
2
TMDS data 2+
14
+5 V power
3
TMDS data 2/4 shield
15
GND (return for +5 V hsync.vsync)
4
NC
16
Hot-plug detection
5
NC
17
TMDS data 0-
6
DDC clock
18
TMDS data 0+
7
DDC data
19
TMDS data 0/5 shield
8
NC
20
NC
9
TMDS data 1-
21
NC
10
TMDS data 1+
22
TMDS clock shield
11
TMDS data 1/3 shield
23
TMDS clock+
12
NC
24
DDC TMDS clock-
Polski
6
Tabela standardowego taktowania
Tryb
Rozdzielczość
1
Dos
720 x 400
70
Hz
2
VGA
640 x 480
60
Hz
3
VGA
640 x 480
67
Hz
4
SVGA
800 x 600
56
Hz
5
SVGA
800 x 600
60
Hz
6
XGA
1024 x 768
60
Hz
7
XGA
1024 x 768
70
Hz
8
SXGA
1280 x 1024
60
Hz
9
NA
1440 x 900
60
Hz
1152x 864
75
Hz
1920 x 1080
60
Hz
1280x 800
60
Hz
10
NA
11
UXGA
12
ACER
7
W celu instalacji monitora w systemie hosta należy wykonać podane poniżej
czynności:
Czynności
1
Podłącz kabel video
a
Upewnij się, że monitor i komputer są wyłączone.
b
Podłącz do komputera kabel video VGA.
c
Podłącz kabel cyfrowy (wyłącznie w modelach z podwójnym wejściem).
(1)
Upewnij się, że monitor i komputer są wyłączone.
(2)
Podłącz jeden koniec 24-pinowego kabla DVI do złącza z tyłu
monitora, a drugi koniec do portu komputera.
2
Podłącz przewód zasilający
Podłącz przewód zasilający do monitora, a następnie do prawidłowo
uziemionego gniazda źródła prądu zmiennego.
3
Włącz monitor i komputer
Najpierw włącz monitor, a następnie komputer. Ta kolejność jest bardzo ważna.
4
Jeśli monitor nie działa prawidłowo, sprawdź część rozwiązywania problemów
w celu zdiagnozowania problemu.
DVI
D-Sub
2
1-1
1-2
2
1-2 1-1
Polski
Instalacja
Polski
8
Elementy sterowania użytkownika
7 6
5
4
3
2 1
Elementy sterowania na panelu przednim
1
Dioda LED zasilania: Światło wskazuje włączenie zasilania.
2
Przełącznik zasilania: Włączanie lub wyłączanie zasilania.
3.4 < / > : Naciśnij < lub > w celu przejścia do wymaganej funkcji, naciśnij Enter,
aby wybrać funkcję. Naciśnij < lub > w celu zmiany ustawień bieżącej
funkcji.
5
Menu/Enter: Uaktywnij menu OSD przy wyłączonym OSD lub uaktywnij/
wyłącz funkcję regulacji przy włączonym OSD.
6
Przycisk automatycznej regulacji/Zakończ:
a
Gdy menu OSD jest aktywne, ten przycisk będzie działał jako przycisk
zakończenia (menu OSD).
b
Gdy menu OSD nie jest aktywne, naciśnij ten przycisk na dwie sekundy,
aby uaktywnić funkcję Auto Adjustment (Automatyczne regulacja).
Funkcja Auto Adjustment (Automatyczna regulacja) jest używana do
ustawienia HPos, VPos, Clock (Zegar) i Focus (Ostrość).
7
/Zakończ:
a
Gdy aktywne jest menu OSD, ten przycisk będzie działał jako przycisk
zakończenia (zakończenie menu OSD).
b
Gdy menu OSD nie jest aktywne, naciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb
scenariusza.
9
1
Naciśnij przycisk Menu w celu uaktywnienia okna OSD.
2
Naciśnij < lub >, aby wybrać wymaganą funkcję.
3
Naciśnij ponownie przycisk Menu, aby wybrać funkcję do regulacji.
4
Naciśnij < lub > w celu zmiany ustawień bieżącej funkcji.
5
Aby zakończyć i zapisać, wybierz funkcję zakończenia. Aby wyregulować
dowolną inną funkcję, powtarzaj czynności 2 do 4.
A
B
Acer eColor Management: Po wybaniu "Acer eColor Management",
pojawi się okno OSD Acer eColor Management.
Użytkownika: Po wybraniu "Użytkownika", pojawi się standardowe okno
OSD.
I. Wyłącznie tryb wejścia analogowego
II. Wyłącznie tryb wejścia cyfrowego
Polski
Jak wyregulować ustawienie
Polski
10
Acer eColor Management
•
Instrukcje działania
1
2
3
Naciśnij
Empowering Key, aby otworzyć oko OSD Acer eColor
Management w celu dostępu do trybów scenariusza.
Naciśnij "<" lub ">" w celu wyboru trybu.
Naciśnij przycisk automatycznej regulacji w celu potwierdzenia trybu i
uruchomienia funkcji Automatyczna regulacja.
Tryb
Tryb
Tryb
Tryb
Użytkownik Tekst Standardowy Graficzny
•
Tryb
Film
Funkcje i korzyści
Ikona
menu
Ikona podmenu
głównego
Opis
Tryb Użytkownik
Zdefiniowany przez użytkownika. Ustawienia
można dokładnie dopasować do każdej sytuacji.
Tryb Tekst
Optymalne zrównoważenie jasności i kontastu
zabezpieczające przed zmęczeniem oczu.
Najbardziej wygodny sposób czytania tekstu
ekranowego.
Tryb Standardowy Ustawienia domyślne, odzwierciedlają naturalne
możliwości wyświelania.
Tryb Graficzny
Poprawienie kolorów i uwydatnienie szczegółów.
Żywe kolory i wyraźne szczegóły obrazów i
filmów.
Tryb Film
Najbardziej wyraźne wyświetlanie scen. Żywe
kolory i wyraźne szczegóły obrazów i filmów.
11
Ikona
Ikona
Ikona podmenu
menu
podmenu
głównego
Polski
Użytkownika
Opis
Kontrast
Regulacja kontrastu pomiędzy planem
przednim i tłem obrazu ekranowego.
Jasność
Regulacja jasności tła obrazu
ekranowego.
ACM
Przełącznik Włączenie/Wyłączenie
ACM (Adaptacyjne zarządzanie
kontrastem), domyślne ustawienie to
Wyłączenie.
Ostrość
Regulacja ostrości obrazu (dostępna
wyłącznie w trybie analogowym).
Zegar
Regulacja zegara obrazu (dostępna
wyłącznie w trybie analogowym).
Pozycja pozioma Wyreguluj pozycję poziomą OSD
(dostępna wyłącznie w trybie
analogowym).
Pozycja pionowa Regulacja pozycji pionowej OSD
(dostępna wyłącznie w trybie
analogowym).
N/A
Ciepłe
Ustawia temperaturę kolorów na
ciepłą biel.
N/A
Chłodne
Ustawia temperaturę kolorów na
chłodną biel.
Użytkownika/
czerwony
Regulacja intensywności czerwonego.
Użytkownika/
zielony
Regulacja intensywności zielonego.
Użytkownika/
niebieski
Regulacja intensywności niebieskiego.
Polski
12
Ikona
Ikona
menu
Ikona podmenu
podmenu
głównego
N/A
English
N/A
繁體中文
N/A
Deutsch
N/A
N/A
Français
N/A
Italiano
N/A
简体中文
N/A
日本語
Suomi
N/A
N/A
N/A
Opis
Wybór języka.
Espańol
Wyłącznie wersja OSD EMEA.
Nederlands
Русский
Pozycja pozioma Regulacja pozycji poziomej OSD.
Pozycja pionowa Regulacja pozycji pionowej OSD.
N/A
Czas
zakończenia
OSD
Regulacja czasu zakończenia OSD.
Źródło wejścia
Wybór wejścia spośród D-Sub lub
DVI-D albo HDMI
N/A
Tryb Szeroki należy ustawić dla opcji
Tryb Szeroki
Pełny ekran, Współczynnik proporcji
lub tryb 1:1
N/A
DDC/CI
Włączenie/wyłączenie obsługi DDC/CI
N/A
Informacje
Pokazuje rozdzielczość, częstotliwość
poziomą/pionową, port wejścia i
numer seryjny dla bieżącego wejścia.
N/A
Reset
Usuwanie zmian automatycznej
konfiguracji.
N/A
Zakończ
Zapisuje zmiany użytkownika i
zamyka OSD.
13
Przed wysłaniem moniora LCD do naprawy należy spawdzić przedstawioną poniżej
listę rozwiązywania problemów, aby sprawdzić, czy problem można zdiagnozować
samodzielnie.
Tryb VGA
Problem
Brak obrazu
Dioda LED stanu
Środek zaradczy
Niebieski
Używając OSD, wyreguluj jasność i
kontrast do maksimum lub zresetuj je do
wartości domyślnych.
Wyłączenie
Sprawdź przełącznik zasilania.
Sprawdź, czy przewód zasilający jest
prawidłowo podłączony do monitora.
Bursztynowy
Sprawdź, czy kabel sygnałowy video
jest prawidłowo podłączony z tyłu
monitora.
Sprawdź, czy system komputerowy jest
włączony i czy działa w trybie
oszczędzania energii/wstrzymania.
Niestabilny obraz
Nienormalny obraz
Sprawdź, czy specyfikacja adptera
grafiki i monitora jest zgodna,
niezgodność może spowodować
nieprawidłowe dopasowanie
częstotliwości sygnału wejścia.
Brak obrazu,
obraz
niewyśrodkowany
, za duży lub za
mały.
Używanie OSD, regulacja ostrości,
zegara, pozycji poziomej i pozycji
pionowej z niestandardowymi
sygnałami.
Sprawdź ustawienie wyświetlania
systemu. Przy braku obrazu, wprowadź
inną rozdzielczość lub pionowa
częstotliwość odświeżania.
Zaczekaj kilka sekund po regulacji
rozmiaru obrazu, przed zmianą lub
odłączeniem kabla sygnałowego lub
wyłączeniem monitora.
Polski
Rozwiązywanie problemów
Polski
14
Tryb DVI
Problem
Brak obrazu
Dioda LED
stanu
Środek zaradczy
Niebieski
Używając OSD, wyreguluj jasność i
kontrast do maksimum lub zresetuj je do
wartości domyślnych.
Wyłączenie
Sprawdź przełącznik zasilania.
Sprawdź, czy przewód zasilający prądu
zmiennego jest prawidłowo podłączony
do monitora.
Bursztynowy
Sprawdź, czy kabel sygnałowy video
jest prawidłowo podłączony z tyłu
monitora.
Sprawdź, czy system komputerowy jest
włączony i czy działa w trybie
oszczędzania energii/wstrzymania.
Download PDF

advertising