Acer | HA240Y | Acer HA240Y Skrócony poradnik

Instrukcja szybkiej instalacji monitora LCD Acer (QSG)
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
Przeczytaj uważnie następujące instrukcje.
1. Aby oczyścić ekran monitora LCD: Upewnij się, że posiadany monitor może być zasilany prądem zmiennym o wartości dostępnej w danej lokalizacji.
• Wyłącz monitor LCD i odłącz przewód zasilający.
• Spryskaj szmatkę środkiem czyszczącym bez rozpuszczalnika i delikatnie wytrzyj ekran.
• Firma Acer nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania środków czyszczących na bazie amoniaku lub alkoholu.
2. Nie należy umieszczać monitora LCD w pobliżu okna. Narażanie monitora na deszcz, wilgoć lub promienie słońca,
może spowodować jego uszkodzenie.
3. Nie należy naciskać ekranu LCD. Zbyt silne naciskanie może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.
4. Nie należy zdejmować pokrywy lub próbować naprawiać urządzenie samodzielnie. Wszelkie naprawy należy powierzać
autoryzowanemu technikowi.
5. Monitor LCD należy przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej -20° do 60° C (-4° do140° F).
Przechowywanie monitora LCD w temperaturze przekraczającej ten zakres, może spowodować jego trwałe
uszkodzenie.
6. Monitor należy natychmiast odłączyć i skontaktować się z autoryzowanym technikiem, w następujących okolicznościach:
• Przetarty lub uszkodzony kabel sygnałowy monitor - komputer PC.
• Do środka monitora LCD dostał się płyn lub monitor został wystawiony na deszcz.
• Uszkodzona została obudowa monitora LCD.
Zawartość opakowania
Monitor LCD
Instrukcja
szybkiego
uruchomienia
Kabel VGA
Przewód
Kabel HDMI
Adapter prądu
zasilający prądu
(Opcjonalny)
zmiennego
zmiennego
Kabel DVI
(Opcjonalny)
Kabel audio
(Opcjonalny)
Regulacja podstawy monitora
1. Ostrożnie wyjmij monitor z opakowania.
2. Wysuń całkowicie podstawę, aby ustawić monitor pionowo na stabilnej powierzchni.
3. Zabezpiecz podstawę monitora poprzez dokręcenie białych śrub (na spodzie podstawy) zintegrowaną końcówką lub
odpowiednią monetą.
Podłączanie monitora do komputera
1. Wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający komputera.
2. Podłącz kabel sygnałowy do gniazda wejścia monitora VGA i/lub
DVI-D (opcjonalne) oraz/albo HDMI, a także do gniazda wyjścia karty
graficznej VGA i/lub DVI-D (opcjonalne) oraz/albo HDMI w komputerze.
Dokręć śruby radełkowane na złączu kabla sygnałowego.
3. Podłącz jeden koniec adaptera do monitora, a drugi koniec do
prawidłowo uziemionego gniazdka prądu zmiennego.
4. Podłącz przewody zasilające komputera i monitora do pobliskiego
gniazdka elektrycznego.
5. Podłącz kabel audio (Opcjonalny).
Podłącz kabel audio do portu audio monitora.
Uwaga: Wyjście audio jest dostępne tylko w modelu z wyjściem audio.
Sprawdź dalsze instrukcje w podręczniku użytkownika.
Elementy sterowania na panelu
Nr Element
1 Przycisk/
wskaźnik
zasilania
Opis
Włączanie/wyłączanie monitora. Niebieskie światło
wskazuje włączenie zasilania. Migające niebieskie
światło wskazuje tryb oczekiwania/oszczędzania
energii.
2
Przycisk < / >
Naciśnij przycisk < / > w celu przejścia do
wymaganej funkcji lub w celu zmiany ustawień
bieżącej funkcji.
3
Przycisk Menu /
Enter
Przycisk
Auto/Exit
(Automatyczne/
Zakończ)
Press to view the OSD menu. Press it again to enter
a selection in the OSD menu.
• Przy aktywnym menu OSD, naciśnij ten przycisk,
aby zakończyć menu OSD.
• Przy nieaktywnym menu OSD, naciśnij ten
przycisk, aby uaktywnić funkcję Auto Adjustment
(Automatyczna regulacja).
Przycisk
Empowering
Naciśnij ten przycisk w celu otwarcia OSD
Acer eColor Management i dostępu do trybów
scenariusza.
4
5
Polski
• NIE NALEŻY BEZPOŚREDNIO SPRYSKIWAĆ LUB ZWILŻAĆ JAKIMKOLWIEK PŁYNEM EKRANU LUB OBUDOWY.
• NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH NA BAZIE AMONIAKU LUB ALKOHOLU DO CZYSZCZENIA EKRANU
LCD LUB OBUDOWY.
Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Polski
Uwagi FCC
To urządzenie zostało poddane testom, które stwierdziły, że spełnia ono ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B,
zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te określono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed
szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o
częstotliwości radiowej i w przypadku instalacji oraz stosowania niezgodnie z zaleceniami może powodować uciążliwe
zakłócenia komunikacji radiowej. Nie ma jednak żadnych gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli
urządzenie to powoduje uciążliwe zakłócenia odbioru radia i telewizji, co można sprawdzić poprzez włączenie i wyłączenie
sprzętu, użytkownik może podjąć próbę usunięcia zakłóceń poprzez jeden lub więcej następujących środków:
• Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazda zasilanego z innego obwodu niż odbiornik.
• Kontakt ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
Deklaracja zgodności z CE
Niniejszym, Acer Inc., deklaruje, że ten monitor LCD jest zgodny z ważnymi wymaganiami i innymi powiązanymi
postanowieniami Dyrektywy EMC 2014/30/EU, Dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/EU oraz dyrektywy RoHS 2011/65/EU
i Dyrektywy 2009/125/EC, w odniesieniu do ustanawiania ram działania dla ustanowienia wymagań dotyczących konstrukcji
ekologicznych dla produktów powiązanych z energią.
Uwaga: Ekranowane kable
Wszystkie połączenia z innymi urządzeniami muszą być wykonane z użyciem kabli ekranowanych w celu zapewnienia
zgodności z przepisami EMC.
Uwaga: Urządzenia peryferyjne
Do tego urządzenia można podłączać wyłącznie urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia/wyjścia, terminale, drukarki, itd.)
z certyfikatem zgodności z ograniczeniami klasy B. Działanie urządzeń bez certyfikatu będzie prawdopodobnie powodować
zakłócenia odbioru radia i telewizji.
Ostrzeżenie
Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia producenta, zgodnie z postanowieniami Federal
Communications Commission (Federalna Komisja ds. Komunikacji), mogą pozbawić użytkownika prawa do korzystania z
tego produktu.
Warunki działania
Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to
urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia,
włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.
Uwaga: Użytkownicy z Kanady
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjskim standardem ICES-003. Remarque a I’intention des utilisateurs
canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Usuwanie zużytych urządzeń przez użytkowników gospodarstw domowych na terenie Unii
Europejskiej
Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że tego produktu nie można usuwać
z innym i odpadkami z gospodarstw domowych. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za
usuwanie zużytego urządzenia poprzez przekazanie go do wyznaczonego punktu zbiórki w celu
recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Oddzielne gromadzenie i recykling
zużytych urządzeń podczas usuwania, pomaga w oszczędzaniu zasobów naturalnych i zapewnia
wykonanie recyklingu w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla środowiska. W celu uzyskania
dalszych informacji o miejscach przekazywania zużytego sprzętu w celu recyklingu należy
skontaktować się z lokalnym urzędem, zakładem usuwania odpadów lub ze sklepem, w którym
zakupiony został produkt.
Aby zapobiec uszkodzeniu monitora, monitora nie należy podnosić za jego
podstawę.
Download PDF